HeLuyHoangSa02_06

Page 1 sur 7

HeLuyHoangSa02_06 Ngày 27/10/07 mây đã hoàn toàn thành lập và sẽ tiến dần về miền Hoa Nam và Bắc Việt-Nam.

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_06.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

HeLuyHoangSa02_06

Page 2 sur 7

http://www.nrlmry.navy.mil/sat-bin/display10?

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_06.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

HeLuyHoangSa02_06

Page 3 sur 7

PHOT=yes&AREA=pacific/western/tropics&PROD=vis&NAV=tropics&CGI=tropics.cgi&ARCHIVE=Latest&MOSAIC_SCALE=15% 25&CURRENT=LATEST.jpg Ngày 28/10/07 vùng châu thổ sông Dương-Tử và Hoa Nam đã bị bao phủ bởi đám mây nầy.

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_06.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

HeLuyHoangSa02_06

Page 4 sur 7

http://www.nrlmry.navy.mil/sat-bin/display10?

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_06.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

HeLuyHoangSa02_06

Page 5 sur 7

PHOT=yes&AREA=pacific/western/tropics&PROD=vis&NAV=tropics&CGI=tropics.cgi&ARCHIVE=Latest&MOSAIC_SCALE=15% 25&CURRENT=LATEST.jpg Cùng ngày 28/10/07 những đám mây khác đang vần vũ thành hình tiến dần về miền Trung Việt-Nam.

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_06.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

HeLuyHoangSa02_06

Page 6 sur 7

http://www.nrlmry.navy.mil/sat-bin/display10?

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_06.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007

HeLuyHoangSa02_06

Page 7 sur 7

PHOT=yes&AREA=pacific/western/tropics&PROD=vis&NAV=tropics&CGI=tropics.cgi&ARCHIVE=Latest&MOSAIC_SCALE=15% 25&CURRENT=LATEST.jpg

http://www.vietnamexodus.org/vne/vnenews/thoisu/HeLuyHoangSa02_06.htm PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15/11/2007