UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

A. BENEFICIAR Facultatea: DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE Departamentul: AUTOMOBILE şi TRANSPORTURI Domeniul: INGINERIA AUTOVEHICULELOR Specializaile: AUTOVEHICULE RUTIERE Anul universitar: 2011-2012 VIZAT, Responsabil ECTS Numele şi prenumele ………………… Semnătura: ………………….

1.

Denumirea disciplinei CALCULUL ŞI CONSTRUCŢIA AUTOVEHICULELOR II U P. 0 3. S. 7. O. 1. 6 5.

2. Codul disciplinei 3.

Desfăşurarea disciplinei: Sem. I II x Nr. de ore săptămânal Nr. total de ore C S L P C S L P 3 1 42 14 Forme de verificare Nr. puncte credit E C V P x 4 Director Departament Conf.. univ. dr. ing. Adrian CLENCI

Anul de studiu IV

PRESTATOR : FACULTATEA DE MECANICA SI TEHNOLOGIE 1. 2.
Departamentul: AUTOMOBILE şi TRANSPORTURI Titular disciplina: prof. dr. ing. Ion TABACU 3. Cadre didactice cu activităţi in cadrul disciplinei: conf.univ.dr. Dănuţ Marinescu, sef lucr. Helene SUSTER 4. 4. Obiectivele disciplinei: 4 A. Obiectiv general Disciplina are ca obiectiv general însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de bază privind elementele constructiv – funcţionale şi a principiilor de calcul şi proiectare pentru sistemele autovehiculelor. B. Obiective specifice La finalul cursului studentul trebuie să fie capabil: ♦ să definească sistemele de conducere, susţinere şi propulsie ale autovehiculelor; ♦ să cunoască principiile de funcţionare şi schemele principale de organizare ale sistemelor autovehiculelor; ♦ să dobândească cunostintele necesare evaluarii diverselor soluţii tehnice aplicate in construcţia de autovehicule. ♦ să cunoască metodologiile de calcul necesare stabilirii parametrilor principali şi pentru efectuarea calculelor de rezistenţă; ♦ să-şi insuşeasca calculul de proiectare pentru fiecare din sistemele autovehiculului. 5. Programa analitică: CURS Nr.crt . 1 Transmisia longitudinala: Puntea motoare Denumirea materiei generalităţi, construcţia transmisiilor cardanice elemente de calculul transmisiei longitudinale generalităti, mecanismele fluxului de putere mecanismul de ghidare al roţilor generalităţi pivoţi si fuzete – stabilizarea roţilor punţii faţă ghidarea roţilor faţă punţi motoare faţă generalităţi construcţia sistemului de direcţie şi a mecanismelor sistemului elemente de calculul sistemului de direcţie noţiuni despre servodirecţii generalităţi compunerea generală a sistemelor de direcţie construcţia sistemelor de frânare Elemente de calcul generalităţi construcţia suspensiei elemente de calculul suspensiei amortizoarele suspensiei Nr.ore alocate 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

2

3

Puntea din faţă

4

Sistemul de direcţie

5

Sistemul de frânare

6

Suspensia automobilului

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6.

Transmisia longitudinala: Puntea motoare Puntea din faţă Sistemul de direcţie Sistemul de frânare Suspensia automobilului Refacere lucrari

LABORATOR Cinematriuca transmisiilor cardanice Elementele componente ale transmisiilor cardanice Transmisia principala diferenţialul Transmisia la roţile motoare Unghiurile de stabilizare ale Unghiurile fuzetei roţilor Unghiurile pivotului Pivoţi si fuzete Parametrii cinematici ai sistemului de direcţie Compunerea casetelor de direcţie Frâne disc Frâne cu tambur Construcţia elementelor elastice ale suspensiei Amortizoarele suspensiei TEMA DE CASA

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Primirea temei şi prezentarea breviarului Studiul unui sistem Principalele cerinţe impuse sistemului Soluţii de organizare generală (dupa caz :de Principalele soluţii direcţie, de frânare Variante constructive pentru autoturisme constructive sau de suspensie) Variante constructive pentru autovehicule comerciale Condiţii de solicitare Definirea principalelor elemente de calcul Modele de calcul pentru calculul de rezistenţă

Bibliografie minimă: Untaru, M., ş.a., Calculul şi construcţia autovehiculelor, EDP, Bucureşti 1982 Poţincu, G. s.a. , Automobile, EDP, Bucureşti 1980 Tabacu, I., Calculul şi construcţia autovehiculelor– Îndrumar de laborator, Litografiat IISPiteşti 1985 7. Cunoştinţe anterioare: cunoştinţe acumulate la disciplinele: Desen Tehnic, Mecanică, Rezistenţa materialelor, Mecanisme, Organe de maşini, Auto CAD. 8. Evaluare Prezenta 1 0 % Activitate seminar % 5 0 % % Tema de casa scris Activitate laborator 2 0 % % oral 2 0 % % 0 %]

Examen partial (lucrări control) Alte forme de verificare periodica Evaluare finală
1)
1)

Proiect
%

[Repartizate:

5

40…50% când evaluarea finala este EXAMEN; 20…30% când evaluarea finală este COLOCVIU 0…10% când evaluarea finala este VERIFICARE.

Director DEPARTAMENT conf. univ.dr. ing. Adrian CLENCI

Titular disciplină prof. univ.dr. ing. Ion TABACU