doo DDA Komerc, Leskovac

Analitički kontni okvir
0

НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ И СТАЛНА ИМОВИНА
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

00
000

Неуплаћене уписане акције

0001

Неуплаћене уписане приоритетне акције (аналитика по акционарима)

00010

Неуплаћене уписане кумулативне приоритетне акције (аналитика по акционарима)

00011

Неуплаћене уписане партиципативне приоритетне акције (аналитика по
акционарима)
Неуплаћене уписане партиципативно-кумулативне приоритетне акције (аналитика
по акционарима)

00012

0002

Неуплаћене уписане акције по основу својинске трансформације

00020

Неуплаћене уписане акције по основу докапитализације

00021

Неуплаћене уписане акције у другом кругу својинске трансформације

000210

Неуплаћене уписане акције (аналитика за рате)

000211

Неуплаћене уписане акције (аналитика за попуст)

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

01
011

Концесије, патенти, лиценце и слична права

0111

Патенти

01110

Патенти домаћих лица

01111

Патенти страних лица

0112

Лиценце

01120

Лиценце домаћих лица

01121

Лиценце страних лица

014

Остала нематеријална улагања

0140

Дугорочни закуп објеката и других некретнина других правних и физичких
лица

01401

Дугрочни закуп објеката других правних лица

01402

Дугрочни закуп објеката физичких лица

0141

Дугорочни закуп опреме и осталих покретних ствари других правних и
физичких лица

01410

Дугрочни закуп опреме и осталих покретних ствари других правних лица

01411

Дугрочни закуп опреме и осталих покретних ствари физичких лица

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА

02
021

Шуме и вишегодишњи засади

0210

Шуме

02100

Шуме тврдих лишћара

02101

Шуме четинара

02102

Мешовите шуме

02103

Остале шуме

02109

Исправка вредности шума по основу обезвређења

0211

Вишегодишњи засади

02110

Воћњаци

02111

Виногради

02112

Хмељњаци

Štampano: 11.11.2011.

Strana 1/28

doo DDA Komerc, Leskovac

Analitički kontni okvir
02113

Брзорастуће употребно дрвеће (тополе и др.)

02114

Брзорастуће украсно дрвеће

02115

Остали вишегодишњи засади

02117

Вишегодишњи засади ван употребе

02118

Исправка вредности вишегодишњих засада по основу амортизације

02119

Исправка вредности вишегодишњих засада по основу обезвређења

022

Грађевински објекти

0220

Грађевински објекти набавна вредност пословних објеката (аналитика по
објектима)

02201
02202

Грађевински објекти - адаптација објекта и реконструкција (аналитика по
објектима)
Грађевински објекти - систем грејања (аналитика по објектима)

02203

Грађевински објекти - лифт (аналитика по објектима)

02204

Грађевински објекти - систем вентилације (аналитика по објектима)

02205

Грађевински објекти - улагања на туђим објектима (адаптација објекта узетог у
закуп)

0221

Грађевински објекти набавна вредност станова и стамбених објеката

02210

Пословни станови и стамбене зграде (за преноћиште пословних партнера и сл.)

02211

Неоткупљени друштвени станови

02212
02213

Станови и стамбене зграде дати на коришћење запосленима (са или без наплате
закупнине)
Раднички ресторани (затвореног типа)

02214

Одмаралишта која служе за потребе запослених

02217

Грађевински објекти ван употребе

0228

Исправка вредности грађевинских објеката по основу амортизације

02280

02282

Исправка вредности пословних објеката по основу амортизације (аналитика по
објекту)
Исправка вредности станова и стамбених зграда по основу амортизације
(аналитика по становима)
Исправка вредности радничких ресторана по основу амортизације

02283

Исправка вредности одмаралишта по основу амортизације

02284

Исправка вредности грађевинских објеката ван употребе по основу амортизације

02281

0229

Исправка вредности грађевинских објеката по основу обезвређења

02290

Исправка вредности пословних објеката по основу обезвређења

02291

Исправка вредности станова и стамбених зграда по основу обезвређења

02292

Исправка вредности радничких ресторана по основу обезвређења

02293

Исправка вредности одмаралишта по основу обезвређења

02294

Исправка вредности грађевинских објеката ван употребе по основу обезвређења

023

Постројења и опрема

0230

Постројења

02300

Техничка постројења

02301

Производне линије

02302

Расхладна постројења

02303

Транспортне линије

Štampano: 11.11.2011.

Strana 2/28

дизалице. ваљци и остало) 023150 Опрема у грађевинарству . телфонске централе са припадајућим инсталацијама и апратима. разни апарати и сл. туризму (фрижидери. Strana 3/28 . приколице.11. виљушкари. шпорети. благајне. завесе. кутија) 02307 Постројења ван употребе 0231 Опрема 02310 Опрема у погонима и радионицама за обраду. мобилни телефони и сл. рачунари.) Транспортна средства . телфакси. мотори.) Опрема за заштиту на раду и противпожарну заштиту 02315 Опрема у грађевинарству (багери. фотокпир апарати. кранови. трактори.замењени мотор у камиону 023121 Транспортна средства .) Транспортна средства (теретна и путничка возила. бицикли и др.doo DDA Komerc.замењена седишта у аутобусу 02313 02314 Опрема у трговини. угоститељству. скеле.2011. теписи. Leskovac Analitički kontni okvir 02304 Производне линије за пуњење (флаша. прераду и дораду 02311 023120 Канцеларијска опрема (намештај.замењени мењач у багеру 02316 Остала непоменута опрема 02317 Опрема ван употребе 02312 0232 Алат и инвентар 02321 Остали алат 02322 Инвентар 02323 Амбалажа 02327 Алат и инвентар ван употребе 0238 Исправка вредности постројења и опреме по основу амортизације 02380 Исправка вредности постројења по основу амортизације 02381 Исправка вредности опреме по основу амортизације 02382 Исправка вредности алата и инвентара по основу амортизације 0239 Исправка вредности постројења и опреме по основу обезвређења 02390 Исправка вредности постројења по основу обезвређења 02391 Исправка вредности опреме по основу обезвређења 02392 Исправка вредности алата и инвентара по основу обезвређења 024 Инвестиционе некретнине 0240 Инвестициона земљишта 02400 Инвестиционе некретнине земљишта издата у закуп 02401 Ивестиционе некретнине земљишта ван употребе 02409 Исправка вредности по основу обезвређења 0241 03 030 Инвестиционе некретнине објекти 02410 Инвестиционе некретнине објекти издати у закуп 02411 Инвестиционе некретнине објекти ван употребе 02418 Исправка вредности инвестиционих некретнина објеката по основу амортизације 02419 Исправка вредности инвестиционих некретнина објеката по основу обезвређења ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ Учешћа у капиталу зависних правних лица Štampano: 11. кеса.

фјучерси. опције и др. зависним и осталим повезаним правним лицима Остали дугорочни кредити матичним правним лицима Štampano: 11.11. Strana 4/28 . зависним и осталим повезаним правним лицима 0330 Дугорочни финансијски кредити матичним. зависним и осталим повезаним правним лицима 03300 Дугорочни финансијски кредити матичним правним лицима 03301 Дугорочни финансијски кредити зависним правним лицима 03302 Дугорочни финансијски кредити осталим повезаним правним лицима 0331 Дугорочни робни кредити матичним.) 033 Дугорочни кредити матичним. Leskovac Analitički kontni okvir 0300 Учешће у капиталу зависних правних лица у акцијама 03000 Учешћа у капиталу зависних правних лица у акцијама у земљи 03001 Учешће у капиталу зависних правних лица у акцијама у иностранству (у девизама) 0301 Учешће у капиталу зависних правних лица у уделима 03010 Учешћа у капиталу зависних правних лица у уделима у земљи 03011 Учешћа у капиталу зависних правних лица у уделима у иностранству (у девизама) 031 Учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица 0310 Учешће у капиталу осталих повезаних (придружених) правних лица у акцијама 03100 03101 0311 Учешћа у капиталу осталих повезних (придружених) правних лица у акцијама у земљи Учешћа у капиталу осталих повезних (придружених) правних лица у акцијама у иностранству (у девизама) Учешће у капиталу осталих повезаних (придружених) правних лица у уделима 03110 03111 Учешћа у капиталу осталих повезних (придружених) правних лица у уделима у земљи Учешћа у капиталу осталих повезних (придружених) правних лица у уделима у иностранству (у девизама) 032 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге харитје од вредности расположиве за продају 0321 Учешће у капиталу осталих правних лица у акцијама 03210 Учешћа у капиталу осталих правних лица у акцијама у земљи 03211 Учешћа у капиталу осталих правних лица у акцијама у иностранству (у девизама) 0322 Учешће у капиталу осталих правних лица у уделима 03220 Учешћа у капиталу осталих правних лица у уделима у земљи 03221 Учешћа у капиталу осталих правних лица у уделима у иностранству (у девизама) 0323 Друге хартије од вредности расположиве за продају 03230 Обвезнице Републике Србије по основу старе девизне штедње грађана 03231 Обвезнице предузећа расположиве за продају 03232 Трезорски записи Републике Србије 03233 Друге хартије од вредности расположиве за продају (варанти.doo DDA Komerc.2011. зависним и осталим повезаним правним лицима 03310 Дугорочни робни кредити матичним правним лицима 03311 Дугорочни робни кредити зависним правним лицима 03312 Дугорочни робни кредити осталим повезаним правним лицима 0332 03320 Остали дугорочни кредити матичним.

Leskovac Analitički kontni okvir 03321 Остали дугорочни кредити зависним правним лицима 03322 Остали дугорочни кредити осталим повезаним правним лицима 0333 Камате по дугорочним кредитима матичним. зависним и осталим повезаним правним лицима 03330 Камате по другорочним кредитима матичним правним лицима 03331 Камате по другорочним кредитима зависним правним лицима 03332 Камате по другорочним кредитима осталим повезаним правним лицима 039 Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана 0390 Исправка вредности учешћа у капиталу зависних правних лица по основу обезвређења 03900 Исправка вредности учешћа у капиталу зависних правних лица у акцијама 03901 Исправка вредности учешћа у капиталу зависних правних лица у уделима 0391 Исправка вредности учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица по основу обезвређења 03910 Исправка вредности учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица у акцијама Исправка вредности учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица у уделима 03911 0392 Исправка вредности учешћа у капиталу осталих правних лица 03920 Исправка вредности учешћа у капиталу осталих правних лица у акцијама 03921 Исправка вредности учешћа у капиталу осталих правних лица у уделима 03922 Исправка вредности других хартија од вредности расположивих за продају 0393 1 Исправка вредности дугорочних кредита матичним. Strana 5/28 .doo DDA Komerc.11. резервних делова. алата и инвентара 1000 Вредност по обрачуну добављача 10001 Фактурна вредност материјала 10002 Фактурна вредност резервних делова 10003 Фактурна вредност алата и инвентара (укључујући и аутогуме и амбалажу) 1001 Зависни трошкови набавке 10010 Трошкови транспорта 10011 Трошкови утовара и истовара 10012 Осигурање и чување у транспорту 10013 Посебни трошкови паковања амбалаже 10014 Трошкови сопственног транспорта 10015 Трошкови сопственног утовара и истовара 10016 Трошкови шпедитера 10017 Трошкови атеста и контроле 10018 Трошкови дораде и оплемењивања за време прибављања залиха Štampano: 11.2011. зависним и осталим повезаним правним лицима 03930 Исправке вредности дугорочних кредита матичним правним лицима 03931 Исправке вредности дугорочних кредита зависним правним лицима 03932 Исправке вредности дугорочних кредита осталим повезаним правним лицима ЗАЛИХЕ ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА 10 100 Обрачун набавке залиха материјала.

2011. резервних делова. атести и други трошкови у вези са довођењем робе на залиху) КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА. дораде и манипулацији 102 Резервни делови 1020 Резервни делови у складишту 10201 Резервни делови за сервисне услуге 10202 Резервни делови за уградњу у сопствене производе 10204 Резервни делови за текуће и инвестиционо одступање 10205 Залихе половних резервних делова 10206 Залихе отпадака резервних делова РОБА 13 130 Обрачун набавке робе 1302 2 Остали зависни трошкови набавке Зависни (директни) трошкови набавке робе 13020 Трошкови транспорта 13021 Трошкови утовара и истовара (фактурисани) 13022 Трошкови осигурања 13023 Трошкови посебног паковања амбалаже 13024 Трошкови сопственог транспорта (у висини тарифе јавног превоза) 13025 Трошкови чувања и руковања у фази набавке 13026 Шпедитерски и банкарски трошкови 13027 Остали трошкови набавке (прегледи.doo DDA Komerc. Strana 6/28 .11. алата и инвентара који се складишти Обрачун набавке материјала. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 20 200 Купци матична и зависна правна лица 2000 Потраживања од купаца матичног правног лица 20000 Потраживања од купаца матичног правног лица у земљи 20001 Потраживања од купаца матичног правног лица у иностранству Štampano: 11. доради и манипулацији 10110 Материјал у обради. Leskovac Analitički kontni okvir 10019 1009 Обрачун набавке 10090 10091 101 Обрачун набавке материјала. алата и инвентара који директно терети трошкове Материјал 1010 Материјал за израду (репроматеријал) 10100 Материјал за израду у сопственом складишту 10101 Материјал за израду у јавном или другом складишту 10102 Материјал за израду код кооперанта 10103 Материјал за заједничку производњу 10104 Полупроизводи за уградњу или производњу 1011 Материјал у обради. резервних делова. доради и манипулације 10111 Материјал у манипулацији на путу 10112 Трошкови обраде.

doo DDA Komerc.2011. Leskovac Analitički kontni okvir 20002 Потраживања од купаца матичног правног лица за продату комисиону робу 20003 Потраживања од купаца матичног правног лица за продату консигнациону робу 20008 Спорна потраживања од купаца матичног правног лица у земљи 20009 Спорна потраживања од купаца матичног правног лица у иностранству 2001 Потраживања од купаца зависних правних лица 20010 Потраживања од купаца зависних правних лица у земљи 20011 Потраживања од купаца зависних правних лица у иностранству 20012 Потраживања од купаца зависних правних лица за продату комисиону робу 20013 Потраживања од купаца зависних правних лица за продату консигнациону робу 20018 Спорна потраживања од купаца зависних правних лица у земљи 20019 Спорна потраживања од купаца повезаних правних лица у иностранству 209 Исправка вредности потраживања од купаца 2090 Исправка вредности потраживања од купаца матичних и зависних правних лица по основу великих потраживања 20900 Исправка вредности великих потраживања од матичног правног лица 20901 Исправка вредности великих потраживања од зависних правних лица (аналитика по правним лицима) 2092 Исправка вредности по основу малих потраживања (која се врши проценом у проценту) од матичног и повезаних правних лица 20920 Исправка вредности по основу малих потраживања од матичног правног лица 20921 Исправка вредности по основу малих потраживања од зависних правних лица 20922 Исправка вредности по основу малих потраживања од осталих повезаних правних лица ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 21 210 Потраживања од извозника 2100 Потраживања од извозника матичног правног лица 21000 Потраживања од извозника матичног правног лица у динарима 21001 Потраживања од извозника матичног правног лица у девизама 21009 Спорна потраживања од извозника матичног правног лица 2101 Потраживања од извозника зависних правних лица 21010 Потраживања од извозника зависних правних лица у динарима 21011 Потраживања од извозника зависних правних лица у девизама 21019 Спорна потраживања од извозника зависних правних лица 2102 Потраживања од извозника осталих повезаних правних лица 21020 Потраживања од извозника осталих повезаних правних лица у девизама 21021 Потраживања од извозника осталих повезаних правних лица у динарима 21029 Спорна потраживања од извозника осталих повезаних правних лица 2103 Потраживања од извозника других правних лица 21030 Потраживања од извозника других правних лица у динарима 21031 Потраживања од извозника других правних лица у девизама 21039 Спорна потраживања од извозника других правних лица 211 2110 Потраживања по основу увоза за туђ рачун Потраживања по основу увоза за рачун матичног правног лица Štampano: 11.11. Strana 7/28 .

11. Strana 8/28 .doo DDA Komerc.2011. Leskovac Analitički kontni okvir 21100 Потраживања по основу увоза за рачун матичног правног лица у динарима 21101 Потраживања по основу увоза за рачун матичног правног лица у девизама 21109 Спорна потраживања по основу увоза за рачун матичног правног лица 2111 Потраживања по основу увоза за рачун зависних правних лица 21110 Потраживања по основу увоза за рачун зависних правних лица у динарима 21111 Потраживања по основу увоза за рачун зависних правних лица у девизама 21119 Спорна потраживања по основу увоза за рачун зависних правних лица 2112 Потраживања по основу увоза за рачун осталих повезаних правних лица 21120 21121 21129 2113 Потраживања по основу увоза за рачун осталих повезаних правних лица у динарима Потраживања по основу увоза за рачун осталих повезаних правних лица у девизама Спорна потраживања по основу увоза за рачун осталих повезаних правних лица Потраживања по основу увоза за рачун других правних лица 21130 Потраживања по основу увоза за рачун других правних лица у динарима 21131 Потраживања по основу увоза за рачун других правних лица у девизама 21139 Спорна потраживања по основу увоза за рачун других правних лица 212 Потраживања из комисионе и консигнационе продаје 2120 Потраживања од комисионара матичног правног лица 21200 Потраживања од комисионара матичног правног лица у земљи 21209 Спорна потраживања од комисионара матичног правног лица у земљи 2121 Потраживања од комисионара зависних правних лица 21210 Потраживања од комисионара зависних правних лица у земљи 21219 Спорна потраживања од комисионара зависних правних лица у земљи 2122 Потраживања од комисионара осталих повезаних правних лица 21220 Потраживања од комисионара осталих повезаних правних лица у земљи 21229 Спорна потраживања од комисионара осталих повезаних правних лица у земљи 2123 Потраживања од комисионара других правних лица 21230 Потраживања од комисионара других правних лица у земљи 21239 Спорна потраживања од комисионара других правних лица у земљи 2124 Потраживања од консигнатора матичног правног лица 21240 Потраживања од консигнатора матичног правног лица у иностранству 21249 Спорна потраживања од консигнатора матичног правног лица у иностранству 2125 Потраживања од консигнатора зависних правних лица 21250 Потраживања од консигнатора зависних правних лица у иностранству 21259 Спорна потраживања од консигнатора зависних правних лица у иностранству 2126 Потраживања од консигнатора осталих повезаних правних лица 21260 Потраживања од консигнатора осталих повезаних правних лица у иностранству 21269 Спорна потраживања од од консигнатора осталих повезаних правних лица у иностранству 2127 Потраживања од консигнатора осталих правних лица 21270 Потраживања од консигнатора осталих правних лица у иностранству 21279 Спорна потраживања од консигнатора осталих правних лица у иностранству Štampano: 11.

Leskovac Analitički kontni okvir 218 Остала потраживања из специфичних послова 2180 Потраживања из заједничких и специфичних послова од матичног правног лица 21800 21801 21809 2181 Потраживања из заједничких и специфичних послова од зависних правних лица 21810 21811 21819 2182 Потраживања из заједничких и специфичних послова од зависних правних лица у земљи Потраживања из заједничких и специфичних послова од зависних правних лица у иностранству Спорна потраживања из заједничких и специфичних послова од зависних правних лица Потраживања из заједничких и специфичних послова од осталих повезаних правних лица 21820 21821 21829 2183 Потраживања из заједничких и специфичних послова од осталих повезаних правних лица у земљи Потраживања из заједничких и специфичних послова од осталих повезаних правних лица у иностранству Спорна потраживања из заједничких и специфичних послова од осталих повезаних правних лица Потраживања из заједничких и специфичних послова од осталих правних лица 21830 21831 21839 219 Потраживања из заједничких и специфичних послова од матичног правног лица у земљи Потраживања из заједничких и специфичних послова од матичног правног лица у иностранству Спорна потраживања из заједничких и специфичних послова од матичног правног лица Потраживања из заједничких и специфичних послова од осталих правних лица у земљи Потраживања из заједничких и специфичних послова од осталих правних лица у иностранству Спорна потраживања из заједничких и специфичних послова од осталих правних лица Исправка вредности потраживања из специфичних послова 2190 Исправка вредности великих потраживања из заједничких и специфичних послова од матичних и зависних правних лица 21900 21901 2192 Исправка вредности великих потраживања из заједничких и специфичних послова од матичног правног лица Исправка вредности великих потраживања из заједничких и специфичних послова од зависних правних лица (аналитика по правним лицима) Исправка вредности по основу малих потраживања (која се врши у проценту) из заједничких и специфичних послова од матичних и зависних правних лица 21920 21921 21922 Исправка вредности по основу малих потраживања из заједничких и специфичних послова од матичног правног лица Исправка вредности по основу малих потраживања из заједничких и специфичних послова од зависних правних лица Исправка вредности по основу малих потраживања из заједничких и специфичних послова од осталих повезаних правних лица ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 22 229 2290 Исправка вредности других потраживања Исправка вредности других потраживања (за камату и дивиденде) матичних и зависних правних лица по основу великих потраживања Štampano: 11.11. Strana 9/28 .doo DDA Komerc.2011.

која се утврђују проценом у проценту за матична и повезана правна лица 2291 22910 22911 22912 Исправка вредности по основу малих других потраживања (за дивиденду и камату) од матичног правног лица Исправка вредности по основу малих других потраживања (за дивиденду и камату) од зависних правних лица Исправка вредности по основу малих других потраживања (за дивиденду и камату) од осталих повезаних правних лица КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 23 230 Краткорочни кредити и пласмани матична и зависна правна лица 2300 Краткорочни кредити матична правна лица 23000 Краткорочни кредити матична правна лица у земљи 23001 Краткорочни кредити матична правна лица у иностранству 23002 Део дугорочних кредита који је доспео матична правна лица у земљи 23003 Део дугорочних кредита који је доспео матична правна лица у иностранству 23004 Део дугорочних кредита који доспева до једне године матична правна лица у земљи Део дугорочних кредита који доспева до једне године матична правна лица у иностранству 23005 2301 Краткорочни кредити зависна правна лица 23010 Краткорочни кредити зависна правна лица у земљи 23011 Краткорочни кредити зависна правна лица у иностранству 23012 Део дугорочних кредита који је доспео зависна правна лица у земљи 23013 Део дугорочних кредита који је доспео зависна правна лица у иностранству 23014 Део дугорочних кредита који доспева до једне године зависна правна лица у земљи 23015 Део дугорочних кредита који доспева до једне године зависна правна лица у иностранству 238 Остали краткорочни финансијски пласмани 2380 Менице 23800 Трасиране менице 23801 Акцептиране менице 23802 Сопствене менице 23803 Менице које гласе на страна средства плаћања 23804 Менице дате на наплату 23805 Протестоване менице 23808 Камате за будући период садржане у меничној вредности 239 2390 Исправка вредности краткорочних финансијских пласмана Исправка вредности краткорочних кредита и пласмана матична и зависна правна лица Štampano: 11.11.doo DDA Komerc.2011. Strana 10/28 . Leskovac Analitički kontni okvir 22900 22901 22902 Исправка вредности других потраживања (за камату и дивиденде) од матичног правног лица по основу великих потраживања Исправка вредности других потраживања (за камату и дивиденде) од зависних правних лица по основу великих потраживања (аналитика по правним лицима) Исправка вредности других потраживања (за камату и дивиденде) од осталих повезаних правних лица по основу великих потраживања (аналитика по правним лицима) Исправка вредности по основу малих других потраживања (за камату и дивиденде).

2011.doo DDA Komerc.рачун депозита зарада 24811 Новчана средства запослених . Leskovac Analitički kontni okvir 23900 Исправка вредности краткорочних кредита и пласмана матично правно лице 23901 Исправка вредности краткорочних кредита и пласмана зависна правна лица 23902 Исправка вредности краткорочних кредита и пласмана остала повезана правна лица ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 24 248 Остала новчана средства 2481 Новчана средства запослених на издвојеним рачунима код банака 24810 Новчана средства запослених . Strana 11/28 .рачун средстава за исплату накнаде за боловање 2485 3 Племенити метали 24850 Злато 24851 Платина 24852 Сребро 24859 Остали племенити метали КАПИТАЛ ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ 30 300 Акцијски капитал 3000 Акцијски капитал обичне (редовне) акције издате по Закону о предузећима 30000 Оснивачке акције (аналитика по акционарима) 30001 Акције друге емисије (аналитика по акционарима) 30002 Акције треће емисије (аналитика по акционарима) 3002 Акцијски капитал приоритетне акције 30020 Кумулативне приоритетне акције (аналитика по акционарима) 30021 Партиципативне приоритетне акције (аналитика по акционарима) 30022 Партиципативно-кумулативне приоритетне акције (аналитика по акционарима) 301 Удели друштва са ограниченом одговорношћу 3011 Удели пренети фондовима и државним органима 30110 Удели пренети Републичком фонду ПИО 30111 Удели пренети Републичкој агенцији за приватизацију НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 31 310 Неуплаћене уписане акције 3101 Неуплаћене уписане приоритетне акције (аналитика по акционарима) 31010 Неуплаћене уписане кумулативне приоритетне акције (аналитика по акционарима) 31011 Неуплаћене уписане партиципативне приоритетне акције (аналитика по акционарима) Неуплаћене уписане партиципативно-кумулативне приоритетне акције (аналитикка по акционарима) 31012 3102 Неуплаћене уписане акције по основу својинске трансформације 31020 Неуплаћене уписане акције у другом кругу својинске трансформације без попуста 31021 Неуплаћене уписане акције у другом кругу својинске трансформације са попустом РЕЗЕРВЕ 32 322 3221 Статутарне и друге резерве Резерве које се не могу расподелити власницима капитала Štampano: 11.11.

2011. Strana 12/28 .doo DDA Komerc. Leskovac Analitički kontni okvir 32210 Резерве за покриће будућих губитака 32211 Резерве за откуп сопствених акција 32212 Резерве за друге намене РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ 33 330 Ревалоризационе резерве 3300 4 Ревалоризационе резерве некретнине 33001 Ревалоризационе резерве земљиште (аналитика за свако конкретно земљиште) 33002 Ревалоризационе резерве грађевински објекти (аналитика за сваки конкретни објекат) ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 41 411 Обавезе према матичним и зависним правним лицима 4110 Обавезе по дугорочним кредитима према матичном правном лицу 41100 41101 4111 Обавезе по дугорочним кредитима према матичном правном лицу у земљи (аналитика по кредитима) Обавезе по дугорочним кредитима према матичном правном лицу у иностранству (аналитика по кредитима) Обавезе по дугорочним кредитима према зависном правном лицу 41110 41111 Обавезе по дугорочним кредитима према зависном правном лицу у земљи (аналитика по кредитима) Обавезе по дугорочним кредитима према зависном правном лицу у иностранству (аналитика по кредитима) КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ 42 420 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица 4200 42000 42001 4201 42010 42011 4202 42020 42021 4203 42030 42031 4204 42040 Обавезе по краткорочним финансијским кредитима према матичном правном лицу Обавезе по краткорочним финансијским кредитима према матичном правном лицу у земљи (аналитика по кредитима) Обавезе по краткорочним финансијским кредитима према матичном правном лицу у иностранству (аналитика по кредитима) Обавезе по краткорочним робним кредитима према матичном правном лицу Обавезе по краткорочним робним кредитима према матичном правном лицу у земљи (аналитика по кредитима) Обавезе по краткорочним робним кредитима према матичном правном лицу у иностранству (аналитика по кредитима) Обавезе по осталим краткорочним кредитима према матичном правном лицу Обавезе по осталим краткорочним кредитима према матичном правном лицу у земљи (аналитика по кредитима) Обавезе по осталим краткорочним кредитима према матичном правном лицу у иностранству (аналитика по кредитима) Обавезе по краткорочним финансијским кредитима према зависном правном лицу Обавезе по краткорочним финансијским кредитима према зависном правном лицу у земљи (аналитика по кредитима) Обавезе по краткорочним финансијским кредитима према зависном правном лицу у иностранству (аналитика по кредитима) Обавезе по краткорочним робним кредитима према зависном правном лицу Обавезе по краткорочним робним кредитима према зависном правном лицу у земљи (аналитика по кредитима) Štampano: 11.11.

Strana 13/28 . Leskovac Analitički kontni okvir 42041 4205 Обавезе по краткорочним робним кредитима према зависном правном лицу у иностранству (аналитика по кредитима) Обавезе по осталим краткорочним кредитима према зависном правном лицу 42050 42051 Обавезе по осталим краткорочним кредитима према зависном правном лицу у земљи (аналитика по кредитима) Обавезе по осталим краткорочним кредитима према зависном правном лицу у иностранству (аналитика по кредитима) ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 43 430 Примљени аванси.2011. депозити и кауције 4300 43000 43001 43002 43003 4301 43010 43011 4302 43020 43021 4303 43030 43031 43032 43033 4304 43040 43041 4305 43050 43051 4306 Примљени аванси (из којих се плаћа порез на промет) од матичних и зависних правних лица Примљени аванси (из којих се плаћа порез на промет) од матичних правних лица у земљи Примљени аванси (из којих се плаћа порез на промет) од матичних правних лица у иностранству Примљени аванси (из којих се плаћа порез на промет) од зависних правних лица у земљи Примљени аванси (из којих се плаћа порез на промет) од зависних правних лица у иностранству Примљени аванси (из којих се плаћа порез на промет) од осталих повезаних лица Примљени аванси (из којих се плаћа порез на промет) од осталих повезаних лица у земљи Примљени аванси (из којих се плаћа порез на промет) од осталих повезаних лица у иностранству Примљени аванси (из којих се плаћа порез на промет) од осталих правних лица Примљени аванси (из којих се плаћа порез на промет) од осталих правних лица у земљи Примљени аванси (из којих се плаћа порез на промет) од осталих правних лица у иностранству Примљени аванси (из којих се не плаћа порез на промет) од матичних и зависних правних лица Примљени аванси (из којих се не плаћа порез на промет) од матичних правних лица у земљи Примљени аванси (из којих се не плаћа порез на промет) од матичних правних лица у иностранству Примљени аванси (из којих се не плаћа порез на промет) од зависних правних лица у земљи Примљени аванси (из којих се не плаћа порез на промет) од зависних правних лица у иностранству Примљени аванси (из којих се не плаћа порез на промет) од осталих повезаних лица Примљени аванси (из којих се не плаћа порез на промет) од осталих повезаних лица у земљи Примљени аванси (из којих се не плаћа порез на промет) од осталих повезаних лица у иностранству Примљени аванси (из којих се не плаћа порез на промет) од осталих правних лица Примљени аванси (из којих се не плаћа порез на промет) од осталих правних лица у земљи Примљени аванси (из којих се не плаћа порез на промет) од осталих правних лица у иностранству Примљене кауције и гаранције од матичних и зависних правних лица Štampano: 11.11.doo DDA Komerc.

2011.матична правна лица 43100 Добављачи матична правна лица у земљи 43101 Добављачи матична правна лица у иностранству 4311 Добављачи . Leskovac Analitički kontni okvir 4306 Примљене кауције и гаранције од матичних и зависних правних лица 43060 Примљене кауције и гаранције од матичних правних лица у земљи 43061 Примљене кауције и гаранције од матичних правних лица у иностранству 43062 Примљене кауције и гаранције од зависних правних лица у земљи 43063 Примљене кауције и гаранције од зависних правних лица у иностранству 4307 Примљене кауције и гаранције од осталих повезаних лица 43070 Примљене кауције и гаранције од осталих повезаних лица у земљи 43071 Примљене кауције и гаранције од осталих повезаних лица у иностранству 4308 Примљене кауције и гаранције од осталих правних лица 43080 Примљене кауције и гаранције од осталих правних лица у земљи 43081 Примљене кауције и гаранције од осталих правних лица у иностранству 431 Добављачи матична и зависна правна лица 4310 Добављачи .11. Strana 14/28 .doo DDA Komerc.зависна правна лица 43110 Добављачи зависна правна лица у земљи 43111 Добављачи зависна правна лица у иностранству 439 Остале обавезе из пословања 4391 Обавезе за издате чекове 43910 Обавезе за издате чекове на терет пословних рачуна 43911 Обавезе за издате чекове на терет издвојених средстава 43912 Обавезе за издате чекове који гласе на страна средства 4392 Обавезе по издатим меницама 43920 Обавезе за менице издате на терет пословних рачуна 43921 Обавезе за менице издате на терет издвојених средстава 43922 Обавезе за акцептиране менице 43923 Обавезе за менице издате на страна средства плаћања 43924 Обавезе за акцептиране менице издате на страна средства плаћања 43925 Камате будућег периода садржане у издатим меницама 4393 Обавезе по другим хартијама од вредности из пословања 43930 Обавезе за издате хартије од вредности за измирење обавеза из пословања 43931 Обавезе за издате хартије од вредности на доносиоца 43932 Камате које се односе на будући период у другим хартијама од вредности из пословања ОБАВЕЗЕ ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 44 440 Обавезе према увознику 4400 Обавезе према увозницима матичним и зависним правним лицима 44000 Обавезе према увознику матичном правном лицу у динарима 44001 Обавезе према увознику матичном правном лицу у девизама 44002 Обавезе према увознику зависном правном лицу у динарима 44003 Обавезе према увознику зависном правном лицу у девизама 4401 Обавезе према увозницима осталим повезаним правним лицима Štampano: 11.

11.doo DDA Komerc. Strana 15/28 45301 .2011. Leskovac Analitički kontni okvir 44010 Обавезе према увознику осталом повезаном правном лицу у динарима 44011 Обавезе према увознику осталом повезаном правном лицу у девизама 441 Обавезе по основу извоза за туђ рачун 4410 Обавезе по основу извоза за туђи рачун према матичним и зависним правним лицима 44100 Обавезе по основу извоза за туђи рачун према матичном правном лицу у динарима 44101 Обавезе по основу извоза за туђи рачун према матичном правном лицу у девизама 44102 Обавезе по основу извоза за туђи рачун према зависном правном лицу у динарима 44103 Обавезе по основу извоза за туђи рачун према зависном правном лицу у девизама 4411 Обавезе по основу извоза за туђи рачун према осталим повезаним правним лицима 44110 44111 442 Обавезе по основу извоза за туђи рачун према осталим повезаним правним лицима у динарима Обавезе по основу извоза за туђи рачун према осталом повезаном правном лицу у девизама Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје 4420 Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје према матичним и зависним правним лицима 44200 44201 44202 44203 4421 Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје према осталим повезаним правним лицима 44210 44211 449 Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје према матичном правном лицу у динарима Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје према матичном правном лицу у девизама Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје према зависном правном лицу у динарима Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје према зависном правном лицу у девизама Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје према осталом повезаном правном лицу у динарима Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје према осталом повезаном правном лицу у девизама Остале обавезе из специфичних послова 4490 Обавезе из специфичних послова према матичним и зависним правним лицима 44900 Обавезе из специфичних послова према матичном правном лицу у динарима 44901 Обавезе из специфичних послова према матичном правном лицу у девизама 44902 Обавезе из специфичних послова према зависном правном лицу у динарима 44903 Обавезе из специфичних послова према зависном правном лицу у девизама 4491 Обавезе из специфичних послова према осталим повезаним правним лицима 44910 44911 Обавезе из специфичних послова према осталом повезаном правном лицу у динарима Обавезе из специфичних послова према осталом повезаном правном лицу у девизама ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА 45 453 Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 4530 45300 Обавезе за доприносе за социјално осигурање на зараде и накнаде зарада на терет послодавца Обавезе за допринос за ПИО на зараде и накнаде зарада на терет послодавца Обавезе за додатни допринос за ПИО (за бенефицирани радни стаж) на зараде и накнаде зарада на терет послодавца Štampano: 11.

2011. Leskovac Analitički kontni okvir 45301 45302 45303 45304 Обавезе за додатни допринос за ПИО (за бенефицирани радни стаж) на зараде и накнаде зарада на терет послодавца Обавезе за допринос за здравствено осигурање на зараде и накнаде зарада на терет послодавца Обавезе за допринос за здравствено осигурање за време неплаћеног одсуства на терет послодавца Обавезе за допринос за случај незапослености на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 455 Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају 4550 Обавезе за порез на доходак грађана на накнаде зарада на терет запосленог која се рефундира 45500 45501 45502 45503 45504 45509 4551 Обавезе за порез на доходак грађана на терет запосленог на накнаду зараде за боловање преко 30 дана Обавезе за порез на доходак грађана на терет запосленог на накнаду зараде за породиљско одсуство Обавезе за порез на доходак грађана на терет запосленог на накнаду зараде инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности Обавезе за порез на доходак грађана на терет запосленог на накнаду зараде по основу војне вежбе Обавезе за порез на доходак грађана на терет запосленог на накнаду зараде по основу позива државних органа Обавезе за порез на доходак грађана на терет запосленог на накнаду зараде која се рефундира по другим основима Обавезе за доприносе на накнаду за боловање преко 30 дана на терет запосленог 45510 Обавезе за допринос за ПИО на терет запосленог 45511 Обавезе за допринос за здравствено осигурање на терет запосленог 45512 Обавезе за допринос за незапослене на терет запосленог 4552 Обавезе за допринос на накнаду за породиљско одсуство на терет запосленог 45520 Обавезе за допринос за ПИО на терет запосленог 45521 Обавезе за допринос за здравствено осигурање на терет запосленог 45522 Обавезе за допринос за незапосленост на терет запосленог 4553 Обавезе за допринос на накнаду за војну вежбу на терет запосленог 45530 Обавезе за допринос за ПИО на терет запосленог 45531 Обавезе за допринос за здравствено осигурање на терет запосленог 45532 Обавезе за допринос за незапосленост на терет запосленог 4554 Обавезе за допринос на накнаду за позив државних органа на терет запосленог 45540 Обавезе за допринос за ПИО на терет запосленог 45541 Обавезе за допринос за здравствено осигурање на терет запосленог 45542 Обавезе за допринос за незапосленост на терет запосленог 456 Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају 4560 Обавезе за доприносе на накнаду за боловање преко 30 дана на терет послодавца 45600 Обавезе за допринос за ПИО на терет послодавца 45601 Обавезе за допринос за здравствено осигурање на терет послодавца 45602 Обавезе за допринос за незапосленост на терет послодавца 4561 Обавезе за доприносе на накнаду за породиљско одсуство на терет послодавца Štampano: 11. Strana 16/28 .doo DDA Komerc.11.

2011. из односа према другим правним лицима Обавезе за учешће у добити 4622 Обавезе за учешће у добити чланова друштва са ограниченом одговорношћу 46220 46221 463 Обавезе за учешће у добити утврђеној годишњим билансом (аналитика по члановима) Обавезе за учешће у добити у току године (међудивиденда . Strana 17/28 .аналитика по члановима) Обавезе према запосленима 4630 Обавеза према запосленима за накнаду трошкова на службеном путовању 46300 Обавеза према запосленим за трошкове ноћења на службеном путовању 46301 Обавеза према запосленим за накнаду трошкова превоза на службеном путовању 46302 Обавеза према запосленим за накнаду исхране (дневнице) на службеном путовању 4634 Обавеза према запосленом за отпремнине 46340 Обавеза према запосленом за отпремнину ради одласка у пензију 46341 Обавеза за отпремнину запосленом за чијим је радом престала потреба 4637 46370 46371 Обавеза према запосленима за давање помоћи Обавеза за помоћ у случају смрти запосленог или члана његове породице Обавеза за солидарну помоћ за случај дуже или теже болести. здравствене рехабилитације. из односа према осталим повезаним правним лицима Обавезе по основу уговорених доспелих а неплаћих камата из односа према другим правним лицима Обавезе по основу уговорених камата које нису доспеле а обрачунате су до дана билансирања из односа према другим правним лицима Обавезе за затезне камате за неплаћене обавезе обрачунате до дана билансирања.doo DDA Komerc. наступа теже инвалидности запосленог или члана његове уже породице Štampano: 11. Leskovac Analitički kontni okvir 4561 Обавезе за доприносе на накнаду за породиљско одсуство на терет послодавца 45610 Обавезе за допринос за ПИО на терет послодавца 45611 Обавезе за допринос за здравствено осигурање на терет послодавца 45612 Обавезе за допринос за незапосленост на терет послодавца 4562 Обавезе за доприносе на накнаду за војну вежбу на терет послодавца 45620 Обавезе за допринос за ПИО на терет послодавца 45621 Обавезе за допринос за здравствено осигурање на терет послодавца 45622 Обавезе за допринос за незапосленост на терет послодавца 4563 Обавезе за доприносе на накнаду за позив државних органа на терет послодавца 45630 Обавезе за допринос за ПИО на терет послодавца 45631 Обавезе за допринос за здравствено осигурање на терет послодавца 45632 Обавезе за допринос за незапосленост на терет послодавца ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ 46 460 Обавезе по основу камата и трошкова финансирања 4600 Обавезе по основу камата из односа са повезаним правним лицима 46000 46001 46002 4601 Обавезе по основу камата из односа са другим лицима 46010 46011 46012 462 Обавезе по основу уговорених доспелих а неплаћих камата из односа према матичним правним лицима Обавезе по основу уговорених камата које нису доспеле а обрачунате су до дана билансирања из односа према зависним правним лицима Обавезе за затезне камате за неплаћене обавезе обрачунате до дана билансирања.11.

поклони пензионерима.послодавац 46941 Обавезе за добровољно ПИО .2011. затим солидарна помоћ 4694 Обавезе за добровољно ПИО 46940 Обавезе за добровољно ПИО . здравствене рехабилитације.11. Нове године. другим поводом. Обавезе за давања другим физичким лицима поводом јубилеја. Leskovac 46372 Analitički okvir Обавеза за солидарну помоћ заkontni случај дуже или теже болести. Strana 18/28 .запослени ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ. март и сл. наступа теже инвалидности запосленог или члана његове уже породице Обавеза за солидарне помоћи запосленом за ублажавање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја Обавезе за остале солидарне помоћи запосленима 46373 469 Остале обавезе 4690 Обавезе за обуставе од нето зарада запослених 46900 Обавезе за обуставе од нето зараде по основу административних забрана 46901 Обавезе за обуставе од нето зараде по основу извршних судских пресуда 46902 Обавезе за обуставе од нето зараде по зајму за зимницу. солидарне помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослени код исплатиоца 46930 46931 Обавезе за солидарне помоћи пензионерима. 8. ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ 48 480 Обавезе за порез на промет и акцизе 4800 Обавезе за акцизе (аналитика по уплатним рачунима) 48000 Акциза на деривате нафте 480000 Акциза на моторни бензин 480001 Акциза на дизел-горива 480002 48001 Акциза на остале деривате нафте (фракције нафте које имају распон дестилације до 380) Акциза на дуванске прерађевине 480010 Акциза на цигарете из увоза 480011 Акциза на цигарете произведене у земљи 480012 Акциза на цигаре и цигарилосе Štampano: 11.doo DDA Komerc. књиге и уqбенике 46903 Обавезе за обуставе од нето зараде по стамбеним зајмовима 46904 Обавезе за обуставе од нето зараде по алиментацијама 46905 Обавезе за обуставе од нето зараде за синдикалну чланарину 46906 Обавете за обуставе од нето зараде за топли оброк који се обезбеђује у ресторану друштвене исхране или у боновима Обавезе по осталим обуставама 46909 4691 Обавезе за чланарине коморама и задружним савезима 46910 Обавезе за чланарине привредним коморама 469100 Обавезе за чланарину Привредној комори Републике Србије 469101 Обавезе за чланарину регионаллним привредним коморама 469102 Обавезе за чланарину градским привредним коморама 469103 Обавезе за чланарину општинским привредним коморама 46911 Обавезе за чланарине задружним савезима 46912 Обавезе за чланарине пословним удружењима 46919 Обавезе за чланарине осталим асоцијацијама 4693 Обавезе за награде.

држање и ношење добара 48250 Порез на употребу моторних возила 48251 Порез на употребу мобилних телефона 48252 Порез на употребу чамаца.3%) 48203 Обавезе за порез на имовинуу статици (на непокретности. ортопедских помагала и сл. услуге платног промета. берзанске услуге и услуге осигурања и реосигурања) Порез на промет угоститељских и туристичких услуга 48024 Порез на промет услуга организовања приредби и естрада 48025 Порез на промет услуга приређивања игара на срећу 48026 48027 Порез на промет услуга од приређивања игара на срећу помоћу аутомата.5%) Обавезе за порез на пренос апсолутних права на акције и уделе (0. дуван за жвакање.11. акције. медицинских средстава. концентрисане воћне сокове. алкохолних пића и кафе 48014 Порез на промет производа остварен при увозу 4802 Обавезе за порез на промет услуга (аналитика по уплатним рачунима) 48020 Порез на промет услуга промета производа на велико 48021 Порез на промет комуналних услуга 48022 48023 Порез на промет финансијских услуга (камате за дате кредите и позајмице. банкарске и друге услуге. пржену. Leskovac Analitički kontni okvir 480012 Акциза на цигаре и цигарилосе 480013 48002 Акциза на остале дуванске прерађевине(резани дуван. царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова 4820 Обавезе за порез на имовину 48200 Обавезе за порез на пренос апсолутних права по стопи од 5% 48201 48202 Обавезе за порез на пренос апсолутних права при промету коришћених моторних возила (2. Strana 19/28 .воћни нектар и воћне сокове у праху Акциза на кафу (сирову.2011. грожђа. уделе) 4825 Порез на употребу. дуван за лулу. пловећих постројења и јахти 48253 Порез на употребу ваздухоплова и летилица 48254 Порез на употребу оружја Štampano: 11. бурмут) Акциза на алкохолна пића 480020 Акциза на пиво 480021 Акциза на ракије од воћа. Порез на промет дуванских прерађевина. који се плаћа у паушалном износу Порез на промет услуга у годишњем паушалном износу 48028 Порез на промет осталих услуга 482 Обавезе за порезе. специјалне ракије 480022 Акциза на ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина 480023 Акциза на нискоалкохолна пића 48003 Акциза на увозна освежавајућа безалкохолна пића и увозне сирупе и прашкове за освежавајућа безалкохолна пића Акциза на увозне воћне сокове. млевену и екстракт кафе) 48004 48005 4801 Обавезе за порез на промет производа (аналитика по уплатним рачунима) 48010 Порез на промет производа (општи режим) 48011 Порез на промет лекова са посебне листе 48012 48013 Порез на промет осталих лекова.doo DDA Komerc.

марта. Leskovac Analitički kontni okvir 483 Обавезе за доприносе који терете трошкове 4830 Обавезе за доприносе за социјално осигурање за власника предузећа по решењу надлежног органа 48300 48301 48302 4831 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за власника предузећа по решењу надлежног органа Допринос за здравствено осигурање за власника предузећа по решењу надлежног органа Допринос за осигурање за случај незапослености за власника предузећа по решењу надлежног органа Обавезе за допринос за социјално осигурање обвезника пореза на приходе од самосталних делатности предузетника 48310 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање предузетника 48311 Доприноси за здравствено осигурање предузетника 48312 Доприноси за случај незапослености предузетника 489 Остале обавезе за порезе. доприносе и друге дажбине 4890 48900 48901 48902 4891 Обавезе за порез на доходак грађана на накнаде трошкова запосленим која прелази неопорезиви износ Обавезе за порез на накнаде трошкова запосленим за превоз на посао и са посла изнад неопорезивог износа Обавезе за порез на накнаде трошкова за службено путовање запослених. изнад неопорезивог износа Обавезе за порез на накнаду трошкова запосленим на коришћење сопственог путничког аутомобила у службене сврхе. судијама.11. судским тумачима и судским вештацима Štampano: 11. Strana 20/28 . поротницима.doo DDA Komerc. Нове године и код других јубилеја и пригодних догађаја 4892 Обавезе за порез на доходак грађана на исплате накнада по уговорима 48920 Обавезе за порез на исплате накнаде по уговору о делу 48921 Обавезе за порез на исплате накнаде по уговору о ауторском делу 48922 Обавезе за порез на исплате накнаде по уговору о допунском раду 48923 48924 Обавезе за порез на исплате накнаде по уговору о повременим и привременим пословима Обавезе за порез на исплате накнаде по уговору о заступању и посредовању 48929 Обавезе за порез на доходак грађана по другим уговорима уз накнаду 4893 48930 48931 4894 Обавезе за порез на доходак грађана на приходе од издавања у закуп Обавезе за порез на доходак грађана на приходе од издавања у закуп непокретних ствари Обавезе за порез на доходак грађана на приходе од издавања у закуп покретних ствари Обавезе за порез на доходак грађана на приходе од капитала 48940 Обавезе за порез на дивиденду 48941 Обавезе за порез на приходе од камата 48942 Обавезе за порез на друге приходе од капитала 4896 48960 Обавезе за порез на доходак грађана на друге приходе грађана Обавезе за порез на доходак грађана на накнаде чланова управног и надзорног одбора посланицима.2011. изнад неопорезивог износа Обавезе за порез на доходак грађана на исплате на друга примања запослених 48910 Обавезе за порез на исплате солидарне помоћи изнад неопорезивог износа 48911 Обавезе за порез на исплате јубиларних награда запосленима 48912 Обавезе за порез на доходак грађана на давања запосленима поводом 8. одборницима.

уговор о заступању и др.) Обавезе за допринос за ПИО 489801 Обавезе за допринос за здравствено осигурање 489802 Обавезе за допринос за незапосленост 489803 Обавезе за допринос за ПИО за случај несреће на послу 489804 Обавезе за допринос за здравствено осигурање за случај несреће на послу РАСХОДИ НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 50 502 Набавна вредност продатих некретнина прибављених ради продаје 5020 Набавна вредност продатог земљишта намењеног продаји 50200 Набавна вредност продатог земљишта прибављеног ради продаје 50201 Књиговодствена вредност продатог коришћеног земљишта 5021 Набавна вредност продатих грађевинских објеката намењених продаји 50210 Набавна вредност продатих грађевинских објеката прибављених ради продаје 50211 Књиговодствена вредност продатих коришћених грађевинских објеката 5022 Набавна вредност продатих биолошких средстава 50220 50221 5023 Набавна вредност продатих биолошких средстава намењених продаји (шуме. Leskovac 48961 Обавезе за порез на доходак грађана на накнаде чланова управног и надзорног Analitički kontni okvirпоротницима. судским тумачима и одбора посланицима.) Књиговодствена вредност продатих коришћених осталих некретнина Набавна вредност продате опреме намењене продаји 50230 Набавна вредност продате опреме прибављене ради продаје 50231 Књиговодствена вредност продате коришћене опреме ТРОШКОВИ ЗАРАДА. Обавезе за порез на фонд зарада на остале приходе грађана 48970 4898 Обавезе за порез на фонд зарада на исплате по уговору о ауторском делу Обавезе за социјалне доприносе на остале приходе физичким лицима 48980 5 489800 Обавезе за социјалне доприносе по уговорима уз накнаду (уговора о делу.2011. одборницима.11. шумске плодове и лековито биље Обавезе за порез на стипендије и кредите ученицима и студентима преко неопорезивог износа Обавезе за порез на доходак грађана на приходе спортиста и спортских стручњака 48967 48968 4897 Обавезе за порез на доходак грађана на једнократну новчану накнаду лицу којем престаје радни однос услед ликвидације или стечаја предузећа. изнад опорезивог износа Обавезе за порез на давања пензионерима и другим лицима који нису запослени код исплатиоца Обавезе за порез на доходак грађана на приходе од нерегистроване делатности 48962 48963 48964 48965 48966 Обавезе за порез на доходак грађана на приходе за откупљене секундарне сировине. на износ који прелази неопорезиви износ Обавезе за порез на доходак грађана на отпремнину технолошком вишку. вишегодишњи засади и др. Strana 21/28 .doo DDA Komerc. повременим и привременим пословима. судијама. судским вештацима Обавезе за порез на отпремнину приликом одласка у пензију. или у процесу приватизације. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ 52 520 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) 5201 Увећане зараде запослених (бруто) 52010 Увећане зараде за прековремени рад (бруто) 52011 Увећане зараде за рад на дане празника који је нерадни дан (бруто) Štampano: 11. ауторском делу.

11. а које се утврде општим актом (бруто) 52029 5203 Друга примања запослених.2011. у складу са општим актом.doo DDA Komerc. која су изједначена са зарадом.) 529043 529049 5291 Накнаде трошкова запосленима 52910 Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла 52911 Накнаде трошкова запосленима на службеном путу 529111 Накнада трошкова запосленима за службено путовање трошкови превоза 529112 Накнада трошкова запосленима за службено путовање трошкови ноћења 529113 Накнада трошкова запосленима за службено путовање трошкови за дневнице 529114 Накнада осталих трошкова запосленима на службеном путовању 52912 Накнаде трошкова запосленим за коришћење сопственог возила у службене сврхе 52913 Накнаде смештаја и исхране на терену ако се исплаћују запосленима 52919 Остале накнаде трошкова запосленим 5292 Остала давања запосленима. Leskovac Analitički kontni okvir 52011 Увећане зараде за рад на дане празника који је нерадни дан (бруто) 52012 Увећане зараде за ноћни рад и рад у сменама (бруто) 5202 Накнаде зарада које су изједначене са зарадом (бруто) 52020 52021 Накнаде зарада за одсуствовање са рада на дан празника који је нерадни дан (бруто) Накнаде зарада за годишњи одмор (бруто) 52022 Накнаде зарада за плаћено одсуство (бруто) 52023 Накнаде зарада за боловање до 30 дана на терет послодавца (бруто) 52024 Накнаде зарада за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог (бруто) Друге накнаде зарада. Strana 22/28 . а која су утврђена општим актом бруто износ 52030 Минули рад у складу са општим актом (бруто) 52031 Накнада трошкова запосленом због одвојеног живота од породице (бруто) 52032 Регрес за коришћење годишњег одмора (бруто) 52033 Накнада за Топли оброк 52039 Друга примања запосленог. која се не сматрају зарадом Štampano: 11. а која су изједначена са зарадом (бруто) 529 Остали лични расходи и накнаде 5290 Остала лична примања запослених (бруто) 52901 Отпремнине за раскид радног односа 529010 Отпремнина код одласка у старосну пензију 529011 Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба 52902 Једнократна накнада запосленима у складу са социјалним програмом 52903 Јубиларне награде 52904 Помоћ запосленом и породици 529040 Помоћ у случају смрти запосленог 529041 Помоћ у случају смрти члана уже породице запосленог 529042 Солидарна помоћ у случају теже или дуже болести запосленог или члана његове уже породице Солидарна помоћ за набавку лекова и лечење запосленог или члана његове уже породице Остале помоћи запосленима и њиховим породицама (за ублажавање елементарних непогода или других ванредних догађаја и др.

солидарне помоћи и друга давања лицима која нису запослени 52940 52941 5299 Давања пензионерима на име регреса за годишњи одмор. награда. марта 52921 Давања запосленима поводом Нове године 52922 Давања пакетића деци запослених за Нову годину и Божић 5293 Накнаде трошкова послодавцима и другим физичким лицима.2011. солидарне помоћи. Leskovac Analitički kontni okvir 5292 Остала давања запосленима. Strana 23/28 . јубиларне награде.) Давања другим лицима на име поклона. који нису запослени 52930 Накнаде трошкова послодавцима 529300 Накнаде трошкова послодавцима за превоз на посао и с посла 529301 Накнаде трошкова послодавцима за превоз на службеном путу 529302 Накнаде трошкова послодавцима за смештај и исхрану на службеном путовању 529303 529309 Накнаде трошкова послодавцима за коришћење сопственог путничког аутомобила у службене сврхе Остале накнаде трошкова послодавцима 52931 Накнаде трошкова другим физичким лицима 529310 Накнаде трошкова другим физичким лицима за превоз на службеном путовању 529311 Накнаде трошкова другим физичким лицима за смештај и исхрану на службеном путовању Накнаде трошкова другим физичким лицима за коришћење сопственог путничког аутомобила у службене сврхе Остале накнаде трошкова другим физичким лицима 529312 529319 5294 Награде.11. давање деци запослених поклон пакетића за Божић и Нову годину и др. Нову годину. која се не сматрају зарадом 52920 Давања запосленима поводом 8. помоћи и сл. поклони за 8. Остали лични расходи 52990 Стипендије и кредити ученицима и студентима 52991 Добровољно ПИО НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 55 554 Трошкови чланарина 5540 Чланарине (доприноси) привредним коморама на зараде и накнаде зарада запослених 55400 Чланарина Приврдној комори Србије на зараде и накнаде зарада запослених 55401 Чланарина регионалним коморама на зараде и накнаде зарада запослених 55402 Чланарина градским коморама на зараде и накнаде зарада запослених 5542 Чланарине задружним савезнима 55420 Чланарине Задружном савезу Србије 55421 Чланарине регионалним задружним савезима 555 Трошкови пореза 5550 Порез на имовину 55500 Порез на пренос апсолутних права 55501 Порез на имовину у статици 5556 Порез на употребу.doo DDA Komerc. држање и ношење добара 55560 Порез на употребу моторних возила 55561 Порез на употребу мобилних телефона Štampano: 11. март.

2011.11. пловећих постројења и јахти 55563 Порез на употребу ваздухоплова и летилица 55564 Порез на употребу оружја 5559 Остали порези који терете трошкове 55599 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 56 562 Расходи камата 5620 Расходи камата по краткорочним и дугорочним кредитима 56200 Расходи камата по кредитима у земљи 56201 Расходи камата по кредитима у иностранству 5624 Расходи камата по купопродајним односима 56240 Расходи камата по купопродајним односима у земљи 56241 Расходи камата по купопродајним односима у иностранству 5626 Затезне камате 56260 Затезне камате у земљи 56261 Затезне камате у иностранству ОСТАЛИ РАСХОДИ 57 579 Остали непоменути расходи 5799 Остали непоменути расходи 57991 Давања у новчаном износу или натуралном облику правним лицима ради ублажавања последица елементарних непогода или других ванредних догађаја РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 58 584 Обезвређење вредности залиха материјала и робе 5843 Обезвређење вредности залиха робе 58430 Обезвређење залиха робе у промету на велико 58431 Обезвређење залиха робе у промету на мало 58432 Обезвређење залиха робе у магацину 585 Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана 5850 6 Остали порези који терете трошкове Обезвређење потраживања 58500 Обезвређење потраживања од повезаних правних лица 58501 Обезвређење потраживања од великих купаца у земљи 58502 Обезвређење потраживања од малих купаца у земљи 58503 Обезвређење потраживања од купаца у иностранству ПРИХОДИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 60 602 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 6025 Приходи од продатих сталних средстава намењених продаји 60250 Приходи од продаје земљишта намењеног продаји 60251 Приходи од продаје грађевинских објеката намењених продаји 60252 Приходи од продаје осталих непокретности намењених продаји 60253 Приходи од продаје биолошких средстава намењених продаји 60254 Приходи од продаје опреме намењених продаји Štampano: 11. Strana 24/28 . Leskovac Analitički kontni okvir 55562 Порез на употребу чамаца.doo DDA Komerc.

doo DDA Komerc. Štampano: 11. Leskovac Analitički kontni okvir 60255 Приходи од продаје осталих сталних средстава намењених продаји 60256 Приходи од продаје средстава пословања које се обуставља ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 65 650 Приходи од закупнина 6500 Приходи од закупнина нематеријалних улагања 65000 Приходи од закупнина нематеријалних улагања матичних и зависних правних лица 65001 Приходи закупнина нематеријалних улагања осталих повезаних правних лица 65002 Приходи од закупнина нематеријалних улагања осталих правних лица 6501 Приходи од закупнина за земљиште 65010 Приходи од закупнина земљишта од матичог правног лица 65011 Приходи од закупнина земљишта од зависних правних лица 65012 Приходи од закупнина земљишта од осталих повезаних правних лица 65013 Приходи од закупнина земљишта од осталих правних лица 6502 Приходи од закупнина објеката 65020 Приходи од закупнина објекта од матичог правног лица 65021 Приходи од закупнина објекта од зависних повезаних правних лица 65022 Приходи од закупнина објекта од осталих повезаних правних лица 65023 Приходи од закупнина објекта од осталих правних лица 6503 Приходи од закупнина постројења и опреме 65030 Приходи од закупнина постројења и опреме од матичог правног лица 65031 Приходи од закупнина постројења и опреме од зависних правних лица 65032 Приходи од закупнина постројења и опреме од осталих повезаних правних лица 65033 Приходи од закупнина постројења и опреме од осталих правних лица 6504 Приходи од закупнина за остала средства 65040 Приходи од закупнина за остала средства од матичог правног лица 65041 Приходи од закупнина за остала средства од зависних повезаних правних лица 65042 Приходи од закупнина за остала средства од осталих правних лица 65043 Приходи од закупнина за остала средства од осталих правних лица ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 66 660 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 6600 Приходи од камата од матичних и зависних правних лица у земљи 66000 Приходи од камата од матичног правног лица у земљи 66001 Приходи од камата од зависних правних лица у земљи 6601 Приходи од камата матичних и зависних правних лица у иностранству 66010 Приходи од камата од матичног правног лица у иностранству 66011 Приходи од камата зависних правних лица у иностранству 6602 Приходи од затезних камата из односа са матичним и зависним правним лицима 66020 Приходи од затезних камата из односа са матичним правним лицем 66021 Приходи од затезних камата из односа из односа са зависним правним лицима 6603 Приходи од позитивних курсних разлика од матичних и зависних правних лица по основу потраживања.11.2011. пласмана и обавеза. Strana 25/28 .

2011.11. стоваришту. пласмана и обавеза од матичног правног лица Приходи од позитивних курсних разлика по основу потраживања. Leskovac Analitički kontni okvir 66030 66031 6604 Приходи од позитивних курсних разлика по основу потраживања.doo DDA Komerc. пласмана и обавеза од зависних правних лица Приходи од учешћа у добити (дивиденди) правних лица у земљи 66040 Приходи од учешћа у добити (дивиденда) матичног права лица у земљи 66041 Приходи од учешћа у добити (дивиденда) зависних правних лица у земљи 6605 Приход од учешћа у добити матичних и зависних правних лица у иностранству 66050 Приходи од учешћа у добити (дивиденда) матичног правног лица у иностранству 66051 Приходи од учешћа у добити (дивиденда) зависних правних лица у иностранству 6609 Остали финансијски приходи од матичних и зависних правних лица 66090 Остали финансијски приходи од матичног правног лица 66091 Остали финансијски приходи од зависних правних лица ОСТАЛИ ПРИХОДИ 67 678 Приходи од укидања дугорочних резервисања 6781 Приходи од укидања дугорочног резервисања за трошкове обнављања природних богатства 67810 Приходи од укидања дугорочних резервисања за обнављање земљишта 67811 Приходи од укидања дугорочних резервисања за обнављање (репродукцију) шума 6782 Приходи од укидања дугорочних резервисања за задржане кауције и депозите 67820 Приходи од укидања дугорочних резервисања за задржане кауције 67821 Приходи од укидања дугорочних резервисања за задржане депозите 6784 Приходи од укидања осталих дугорочних резервисања 67840 Приходи од укидања дугорочних резервисања за издате гаранције и друга јемства 67841 Приходи од укидања дугорочних резервисања по основу судских спорова 67842 67843 Приходи од укидања дугорочних резервисања која проистичу из политике продаје предузећа Приходи од укидања дугорочних резервисања која проистичу из штетних уговора 67849 Приходи од укидања других дугорочних резервисања ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ 68 684 Приходи од усклађивања вредности залиха 6840 Приходи од усклађених вредности залиха материјала 68400 Приходи од усклађивања вредности залиха материјала 68401 Приходи од усклађивања вредности залиха резервних делова 68402 Приходи од усклађивања вредности залиха алата и инвентара 6841 Приходи од усклађивања вредности залиха робе 68410 Приходи од усклађивања вредности залиха робе у магацину 68411 Приходи од усклађивања вредности залиха робе у промету на велико 68412 68413 Приходи од усклађивања вредности залиха робе у складишту. продавницама код других правних лица Приходи од усклађивања вредности залиха робе у промету на мало 68414 Приходи од усклађивања вредности залиха робе у обради. доради и манипулацији 68415 Приходи од усклађивања вредности залиха робе у транзиту Štampano: 11. Strana 26/28 .

11. Leskovac Analitički kontni okvir 68416 6842 Приходи од усклађивања вредности залиха робе на путу Приходи од усклађивања вредности некретнина прибављених ради продаје 68420 Приходи од усклађивања вредности земљишта прибављеног ради продаје 68421 68422 Приходи од усклађивања вредности грађевинских објеката прибављених ради продаје Приходи од усклађивања биолошких средстава прибављених ради продаје 68423 Приходи од прибављених осталих сталних средстава прибављених ради продаје 685 Приходи од усклађивања вредности потраживања краткорочних финансијских пласмана 6852 Приходи од усклађивања вредности потраживања од специфичних послова 68520 Приходи од усклађивања вредности потраживања од извозника 68521 Приходи од усклађивања вредности потраживања по основу увоза за туђи рачун 68522 Приходи од усклађивања вредности потраживања из комисионе и консигнационе продаје Приходи од усклађивања вредности осталих потраживања из специфичних послова 68523 6853 Приходи од усклађивања вредности других потраживања 68530 Приходи од усклађивања вредности потраживања за камату и дивиденде 68531 Приходи од усклађивања вредности потраживања од запослених 68532 Приходи од усклађивања вредности потраживања од државних органа и организација Приходи од усклађивања вредности других потраживања 68539 6854 9 Приходи од усклађивања вредности краткорочних финансијских пласмана 68540 Приходи од усклађивања вредности краткорочних кредита у земљи 68541 Приходи од усклађивања вредности краткорочних кредита у иностранству 68549 Приходи од усклађивања вредности осталих краткорочних финансијских пласмана ОБРАЧУН ТРОШКОВА И УЧИНАКА МАТЕРИЈАЛ И РОБА 91 911 Роба 9110 Обрачун набавке робе (ако предузеће одлучи да обрачун набавке врши преко посебних рачуна) 91101 Вредност робе по обрачуну добављача 91102 Зависни (директни) трошкови набавке робе 91103 Царине и друге увозне дажбине 91104 Порез на промет и друге дажбине 91109 Обрачун набавке робе 9111 91110 9112 Роба у магацину Роба на залихи у магацину Роба у промету на велико у складишту и стоваришту (аналитика по продајним објектима) 91120 Роба у складишту и стоваришту 91129 Разлика у цени робе у промету на велико 9113 Роба у складишту и продавници других правних лица 91130 Роба у јавном складишту 91131 Роба дата у комисиону продају Štampano: 11.doo DDA Komerc.2011. Strana 27/28 .

обради и манипулацији 91150 Роба на паковању 91151 Роба на доради и обради 91152 Роба у транзиту Štampano: 11.11. Strana 28/28 . односно по објектима) 91140 Роба у промету на мало 91144 Укалкулисани порез на промет 91149 Разлика у цени робе у промету на мало 9115 Роба у доради.2011. Leskovac Analitički kontni okvir 91131 Роба дата у комисиону продају 91132 Роба дата у консигнациону продају 9114 Роба у промету на мало у продавницама и другим малопродајним објектима (аналитика по продавницама.doo DDA Komerc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful