{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako æ napisów.

|Napisy zosta³y specjalnie dopasowane d
o Twojej wersji filmu.
{1271}{1352}ALICJA W KRAINIE CZARÓW
{1798}{1866}Karolu! Oszala³e do reszty!
{1870}{1914}Ale¿ to zupe³nie niemo¿liwe!
{1918}{2034}Nie dla mnie! Panowie je li mamy|dokonaæ niemo¿liwego trzeba w to uwierzyæ!
{2038}{2082}Te twoje fantazje wpêdz¹ Ciê w ruinê!
{2086}{2130}Mo¿e, jednak warto zaryzykowaæ!
{2134}{2283}Wyobra cie sobie nasze oddzia³y|w Vancouver, Bangkoku czy w D¿akarcie!
{2374}{2464}Znów ni³ Ci siê ten z³y sen?
{2541}{2609}Panowie, wybaczcie.
{2613}{2718}Wpad³am do dziury i spada³am w ciemno æ.
{2733}{2801}I wtedy zobaczy³am dziwne stworzenia.
{2805}{2873}Jakie konkretnie stworzenia?
{2877}{2897}By³...
{2901}{3017}...ptak dodo, bia³y królik|w kamizelce i u miechniêty kot.
{3021}{3089}Nie wiedzia³em, ¿e koty siê u miechaj¹.
{3093}{3137}Wiem, ja te¿ nie.
{3141}{3233}A, jest te¿ niebieska g¹sienica.
{3237}{3314}Niebieska g¹sienica?
{3357}{3457}My lisz, ¿e mam co nie tak z g³ow¹?
{3524}{3568}Obawiam siê ¿e tak...
{3572}{3664}Odbi³o Ci, zbzikowa³a , dosta³a fio³a!
{3668}{3736}Ale zdradzê Ci sekret...
{3740}{3784}Wszyscy najlepsi ludzie te¿ tacy s¹.
{3788}{3880}Ty po prostu ni³a .|W snach nic Ci nie grozi.
{3884}{3952}Gdyby siê czego ba³a,|wystarczy siê obudziæ.
{3956}{4027}Na przyk³ad tak.
{4220}{4292}13 lat pó niej...
{4484}{4527}Musimy tam jechaæ?
{4531}{4623}Nie zauwa¿¹ jak nie przyjedziemy.
{4627}{4699}Zauwa¿¹ na pewno!
{4723}{4793}A gdzie gorset?
{4891}{4935}I nie masz poñczoch!
{4939}{4959}Bo ich nie znoszê!
{4963}{5007}Ale wypada je nosiæ!
{5011}{5079}Mówisz, ¿e tak wypada?
{5083}{5151}A je li ludzie umówiliby siê,|¿e wypada nosiæ twaróg na g³owie...
{5155}{5175}Na³o¿y³a by go sobie?
{5179}{5199}Alicjo!
{5203}{5271}Dla mnie gorset,|jest w³a nie jak ten twaróg.
{5275}{5319}Proszê tylko nie dzi .
{5323}{5404}Ojca bym tym rozbawi³a.
{5419}{5463}Nie gniewaj siê.
{5467}{5558}Jestem zmêczona.|Nie mogê siê ostatnio wyspaæ.
{5562}{5606}Znów Ci siê co ni³o?
{5610}{5654}W kó³ko to samo.
{5658}{5750}Nie pamiêtam kiedy ni³o mi siê co innego.
{5754}{5798}My lisz, ¿e to normalne?
{5802}{5846}Przecie¿ ludzie miewaj¹ ró¿ne sny.
{5850}{5918}Sama nie wiem.
{6114}{6158}Teraz...
{6162}{6206}Jeste piêkna.
{6210}{6307}Jeszcze u miechaj siê do Hamish'a.
{6641}{6733}No, wreszcie jeste cie.|Dobrze, ¿e nie stracili my nadziei.
{6737}{6805}Alicjo! Hamish czeka,|by z Tob¹ zatañczyæ.
{6809}{6867}No id !
{6905}{6973}Wiesz, ¿e minê³a ju¿ czwarta?
{6977}{6997}Ze wszystkim musimy siê teraz pieszyæ.
{7001}{7021}Chcia³am Was przeprosiæ...

. {9902}{9946}Znamy dzisiejszy wielki sekret..|Alicjo. {7864}{7941}Karol te¿ tak mówi³.. ¿e ja chcê Hamisha? {11077}{11201}A kogo innego? Nie trafi Ci|siê kto lepszy ni¿ Lord! {11245}{11361}Za nied³ugo bêdziesz mieæ 20 lat. {10717}{10785}Wiesz ile nas kosztuje|trzymanie tego w tajemnicy? {10789}{10833}To wszyscy ju¿ wiedz¹? {10837}{10881}Po to tu przyjechali.. {9758}{9878}Alicjo. {7169}{7189}Wybacz mojej ¿onie. Pani Kingsley|jest dzi trochê roztargniona. {11029}{11073}Poczekaj! A sk¹d wiecie.No nie.|a panowie w sukniach. {9998}{10042}. {7289}{7357}Szkoda. {11365}{11433}Nie chcesz chyba skoñczyæ|tak.. . {7552}{7644}Mam nadziejê. {7361}{7405}G³êboko wspó³czujê.I staæ siê ciê¿arem dla swojej matki?|. jak ciotka Imogena.Wiesz czego bym sobie nie ¿yczy³a?|. Hamish nie uwa¿asz.{7025}{7105}Co nam z przeprosin.W³a nie. {9279}{9299}Co siê dzieje? {9303}{9371}Zastanawiam siê jak to jest lataæ. ¿e jest porywaj¹cy! {8655}{8699}Tak Ciê bawiê? {8703}{8723}Nie. {10885}{10929}To Twoje przyjêcie zarêczynowe. {10933}{11025}Hamish uklêknie i o wiadczy Ci siê. ¿e mój syn|ma niezwykle czu³y ¿o³¹dek..|a musicie skoro ju¿ zaczê³y cie. {12515}{12642}Musisz wiedzieæ. {11820}{11950}Przejdziemy siê po ogrodzie?|Na osobno ci.|na 10 minut swobody. {10430}{10474}Ale ja chcê.Ale nie bêdzie niespodzianki.Ju¿ ustali³y my! {10046}{10090}. {10549}{10593}Hamish zaraz poprosi Ciê o rêkê! {10597}{10665}Zepsu³y cie niespodziankê! {10669}{10713}.Co za niegrzeczna uwaga.|To bêdzie wspania³e! {11700}{11797}.|chocia¿ wyra nie prosi³am o czerwone. {11532}{11624}Dlatego po lubisz Hamish'a|Z nim bêdziesz szczê liwa jak ja i Lowell.zabiæ to za ma³o. gdy by³a taka szansa.. ¿e|k¹piecie siê nago w fontannie w parku? {10406}{10426}Nie zrobisz tego. {8368}{8436}Ej.. {7409}{7453}Czêsto my lê o Twoim mê¿u.|. tylko we dwie.|¿e ten taniec jest nudny? {8440}{8553}Wprost przeciwnie!|My lê. {9375}{9443}Nie szkoda Ci czasu|na my lenie o rzeczach niemo¿liwych? {9447}{9467}Niby czemu? {9471}{9623}Mój ojciec jeszcze przed niadaniem|wierzy³ w sze æ niemo¿liwych rzeczy.. {11437}{11528}. {8751}{8867}‾e wszystkie panie s¹ w spodniach.. {12036}{12128}.|. {8727}{8747}Mia³am dziwn¹ wizjê.Alicja z³otko!|. Pozwalam Ci od teraz. ¿e nie zainwestowa³em|w jego pomys³y.Mo¿e lepiej nie.A ma byæ niespodzianka! {10094}{10186}Nie bêdzie jak mi powiecie.|i¿ ¿erujê na Waszym nieszczê ciu. {10190}{10282}. dobra prezencja.Zawsze mo¿na je przemalowaæ na czerwono. {12396}{12511}. {7648}{7668}Ale¿ sk¹d. {11628}{11696}Wszyscy bêdziemy siê z Wami cieszyæ.|Imbecyle! {12300}{12392}Ogrodnicy zasadzili bia³e ró¿e.|.|Gdy powiesz ju¿ "Tak". {9183}{9275}Pañstwo daruj¹. ¿e dobrze kierujesz nasz¹ firm¹. ¿e nie ma z nami Karola. {12228}{12296}Wasze dzieci zas³yn¹ jako. nie bêdziesz wiecznie m³oda. {7672}{7764}My lê. {7193}{7285}Planuje tê imprezê ju¿ od dwudziestu lat. {9950}{9994}Nie taki wielki je li go mi zdradzacie.O mieszania w ród arystokracji? {12132}{12224}Brzydkich wnucz¹t!|Ale Tobie nic nie brakuje. {7457}{7548}By³ cz³owiekiem ze wie¿¹ wizj¹.. {8871}{8915}Lepiej zachowaj takie wizje dla siebie. {10478}{10545}O tam stoi Wasza mama.To ja ju¿ lecê. nie powiemy..Nie musimy. {8919}{9022}Zamiast g³upich s³ów. {10286}{10402}Czy Wasza matka wie. ¿e nie s¹dzisz. {7768}{7860}By³em g³upi.|.

.. {27309}{27425}Tak okazujesz wdziêczno æ? Spêdzi³em|tygodnie. {15656}{15763}. {14721}{14789}Ale chyba nie powiesz siostrze? {14793}{14901}Nie wiem.Lowell?|. {15800}{15868}Uwa¿aj na ni¹.|. {14625}{14717}.Widzia³am Was z bardzo bliska.Nie wiedzia³em gdzie oczy podziaæ. {27692}{27760}Bo mówiê. Muszê pomy leæ. {15201}{15263}Tu jeste . to nie jest. ¿e to królik. ¿e to ta Alicja.. {16136}{16210}Alicjo Kingsley. {27644}{27688}... {12971}{13039}... {14913}{15005}Pomy l o Ma³gorzacie!|Przesta³aby mi ufaæ.Nie krzycz! {13091}{13183}Skup siê trochê.. {14505}{14600}. {14122}{14238}Ale straci³by wtedy swój tytu³..Królika!|.|ale muszê na chwilkê przeprosiæ. {23712}{23835}Czy¿by nie pamiêta³a.. {15968}{16046}Lepiej umyj te palce.|bêdzie mia³ straszne zaparcia.|Okropne prawda? {14242}{14309}Rzeczywi cie. ¿e. {15560}{15651}.Ale jakby by³a.|za³atwiaj¹ publicznie..Co znowu?|.|.Ale co? {13043}{13087}.{12659}{12727}.Na ramieniu masz g¹sienicê..|¿e sprawia Ci to trudno ci.Jaka ona niepodobna. {13522}{13566}Ciociu Imogeno.O zaparciach Hamish'a.Nie jestem przekonana. {16591}{16671}. {13307}{13444}To bardzo interesuj¹cy temat. {15009}{15101}. Hamish wspomnia³. {13762}{13830}Oczekujê narzeczonego. to by mog³a byæ..|uganiam siê za jak¹ .Co takiego? {12731}{12775}.....To moja stara przyjació³ka.|Bardzo chce siê ze mn¹ o¿eniæ. {23856}{23900} ci¹gn¹³e tu nie tê Alicjê! {23904}{24001}To na pewno ta!|Jestem przekonany. {13690}{13758}Nie w g³owie mi teraz|jaki tam królik w kamizelce. {27836}{27904}.Alicja! My w³a nie..bez ubrañ!. {17191}{17256}My lê.|Jeszcze zobaczê. {16304}{16384}. {13187}{13295}. {18222}{18287}Jest tu kto? {22466}{22528}WYPIJ MNIE {22681}{22756}To i tak tylko sen..Chcesz zniszczyæ nasze ma³¿eñstwo?|. {13834}{13918}Ciociu masz narzeczonego? {13954}{14022}Tam! Widzia³a go? {14026}{14118}On jest ksiêciem.|.|.. {13570}{13686}Chyba tracê zmys³y.|.no i jeste Lordem. to by mog³a byæ. {16855}{16959}Ale to wszystko sta³o siê tak szybko.|.Ja? {15105}{15197}To nie ja za jej plecami. {27572}{27640}A swoje potrzeby.Ale to nie jest.|skoro to Wy mi siê nicie? . {24288}{24350}ZJEDZ MNIE {25103}{25147}Ona nie jest t¹ Alicj¹! {25151}{25223}Dajmy jej szansê.|Wci¹¿ widzê gdzie królika w kamizelce..Jakby to by³a ona.Alicjo Kingsley.A jak nie. tropi¹c jedn¹ Alicjê po drugie {27429}{27496}O ma³e dziecko nie zjad³y|mnie inne zwierzêta. {16975}{17040}My lê.Hamish.bêdziesz moj¹ ¿on¹? {16448}{16505}Có¿.Widzia³ go Pani teraz?|. {27237}{27305}.|jak dosta³a siê tu poprzednio. {27021}{27106}Skowroæ i skowniepamiêcej. {12851}{12967}Je li Hamish z³ama³by swoj¹ dietê..O czym mówi³am?|.Mówi³em.. {16687}{16807}A moja uroda przeminie. {27908}{28000}Jak mogê nie byæ t¹ Alicj¹.... {27500}{27568}Wiecie jak one tam chodz¹?|Zupe³nie nago .Widzia³a to Pani?|.Wstrêtne szkodniki! {12779}{12847}Jutro wezwê tu my liwego z psami. {17263}{17333}Jeden momencik. ¿e.S¹dzê. {16519}{16587}Wszyscy tego oczekuj¹.|I nie chce skoñczyæ jak..|.. ¿e to z³a Alicja! {27764}{27832}.

.Wiedzia³em! {31217}{31309}Rozs¹d nas. W tê stronê! {37187}{37264}Kto ze¿ar³ mój tort! {37451}{37518}.Nie! Bo w³a nie Dyludam i Dyludim.Nie na po³udnie. Dziêki.{28004}{28096}. Absolemie.|Czy to w³a ciwa Alicja? {31313}{31390}Jest. {39129}{39187}Soczek. chyba kim jestem no nie? {29802}{29894}Chyba czy na pewno .|. .|W smaku zbli¿one do kawioru.Ej w³a nie. {31433}{31500}. {30354}{30465}Zawiera opis ka¿dego dnia|od samego zarania.|.|W snach nic mi nie grozi. {37570}{37673}.|Ty zg³adzisz ¿aberzw³oka. Udaje Alicjê. {38865}{38909}Nie! Proszê nie! Daruj.Moje s³owa. {31720}{31860}.Oczywi cie to rodzinne. {31552}{31644}. {28244}{28312}.w¹tpliwe.Je li chcesz to Ciê d gnê!|. do Dniadniu.Nie.Bo nie da siê go za³atwiæ inaczej|.Nie. ja nie.To wszystko z g³odu..Jeszcze zobaczymy.|. {30498}{30631}Dzisiaj jest na przyk³ad|wnorek w epoce Czerwonej Królowej. {32224}{32316}Dziwne. {39393}{39461}Witaj. {38434}{38548}.Wybaczcie. {33902}{34006}To tylko sen.Skróciæ o g³owê!|. {39297}{39367}Wasza wysoko æ. {28436}{28529}Mo¿ecie obaj wskazaæ jej drogê. {31025}{31117}.Ja mam rodzinê.Nie. Wasza wysoko æ.Gdzie Twoje? Ty mówi³e . {38913}{38957}Sprowad tu jego dzieci! {38961}{39005}Ubóstwiam kijanki. {34310}{34380}Uciekaj ofermo! {35748}{35829}< CNOTA ' DNIADZIEÑ > {35916}{36008}. Szczypanie przewa¿nie|rozwi¹zuje problem.³otrze.Pu æ j¹! {28388}{28432}. bo ja to Absolem.Bardzo mi przykro. Co takiego?|. {29538}{29628}Pytanie brzmi:|Kim jeste Ty? {29658}{29726}.|. {30306}{30350}..Tylko ten miecz go pokona.Bo tutaj to w³a nie Ty.Nie. {28100}{28192}. ¿e nie jestem w³a ciw¹ Alicj¹. nie. {28196}{28240}Otó¿ to.Nie. {29730}{29798}Co to niby ma znaczyæ?|Wiem. Wasza wysoko æ.. {39009}{39094}S³u¿ê.|.To Twoja sprawka?|.No we siê!|. Wasza wysoko æ.Zawiod³em siê na Tobie.Absolem?|.Alicj¹. {38793}{38861}.To jaki kalendarz?|.Kto to jest ten Absolem?|. ¿e to ona. {37522}{37566}.Nie mówi³em?|.Ze¿ar³e moje ciasto?|. {32392}{32459}Nie ma za co.To mêdrzec absolutny. {32320}{32388}. ¿e teraz moja kolej! {28316}{28384}. {31504}{31548}. Wasza wysoko æ. Skazeuszu . {31121}{31212}.Ty co wiesz?|.wietny pomys³.|‾e nie ma wstydu. {31864}{31956}Chwileczkê. {30090}{30220}Rokroczium to kalendaryczne|nadkompedium dziejów Antydii.Czy oni tak zawsze?|. {28699}{28819}.No Ty..Czy to Ty?|. {32559}{32629}Bandzierchlast! {33806}{33868}Spokojnie. {34070}{34174}.Wcale nie.. {29395}{29439}Kim jeste ? {29443}{29534}.|. a to nie ona. to Dyludam. {30929}{31021}. {38697}{38789}.Nie Absolem. {31648}{31716}Uzurpatorka.Obudzê siê. Absolem bêdzie|wiedzia³ co to za jedna.|.|.Ale to nie ja..Ja wska¿ê drogê. {30857}{30925}. obudzê.I kim Wy w ogóle jeste cie?|.O rety.|. do Cnoty.|. {30737}{30850}No w chwarny dzieñ.Ja Dyludim.Z cukrem ciapciulkowym..Co ona wyrabia?|. bo moje.|.Nie bo jakby by³a.|A Wy znikniecie.Id na wschód. {30641}{30726}Uka¿cie jej Chwarny Dzieñ.Kompedium.I masz w rêkach trupi koncerz.Zasiêgnijmy siê rady Absolema.têpe dzieciê? {29898}{29976}Rozwiñcie rokroczium. najja niejsza Pani. {36012}{36094}.|Nie jeste cie snem? {31960}{32065}Uszczypnê siê i obudzê. to jest.

fenicki.Wcale nie! Królik sprowadzi³ nie tê Alicjê.|. {41982}{42116}Dedukujê. Kolejno æ nieobowi¹zkowa . {39944}{40012}Wszêdzie rozpoznam ten blond ko³tun.|je li nikt jej nie powstrzyma.On tyka. {40256}{40348}.Lepiej ruszaj ju¿ w drogê.rokroczium.Albo dowolna. a ja czekam. {42797}{42889}. {43085}{43177}.Alicja. {40136}{40252}.|.Niech zdechnie wielki Krwawy £eb.|musia³em zabiæ jako czas zanim tu wróc .|.Tak s¹dzê.Ja tylko chcê ¿eby ten sen siê ju¿ skoñczy³. {45962}{46006}Chwarny Dzieñ! {46010}{46126}Moj¹ uwagê przykuwaj¹ ostatnio. {46370}{46438}Dobrze. lepiej zerknê na tê ranê.|..|.Jak¹ drogê? {43181}{43273}. {42701}{42793}Pozwól mi j¹ chocia¿ zabanda¿owaæ.Zabija mojego ‾aberzw³oczka?|.To Alicja?|.! {45027}{45143}. {47161}{47229}Porzuci³e ich ¿eby ratowaæ w³asn¹ skórê.. {45818}{45862}. {45722}{45799}Od wtedy ani tyknie.Wiesz.|wyrazy na literê M. {39800}{39894}Zerknij tutaj.To nie ta Alicja!?|... jak widzê.|to nie moja wina.Zdania na ten temat s¹ podzielone.Z zasady nie mieszam siê w poli tykê.. {46681}{46830}Przez te rozmowy o spiskach i|zg³adzaniu. {40663}{40754}Mojej ¿onie i szczeniakom te¿? {40759}{40844}Ka¿demu je li mi pomo¿esz. {39728}{39796}To? Niezbyt imponuj¹ca ta wyrocznia. ¿e go zarzyna .Niech bêdzie..|Jak móg³bym nie poznaæ. {40448}{40546}Znajd Alicjê! S³yszysz?|Znajd j¹! {40567}{40659}Je li natrafisz na jej trop.. {42126}{42218}. {43588}{43659}Idziesz czy nie? {44835}{44923}.|kto opanowa³ technikê znikania. {40352}{40444}Ale zar¿nie go niebawem. {41119}{41204}Naiwne te psy jak cielêta.Kubek..Co proszê? {46274}{46366}Niech zdechnie wielki Krwawy £eb. Samo zniknie|jak..To przecie¿ Ty. {45554}{45622}Wiesz bardzo siê spó ni³a . {46561}{46674}. {45219}{45358}Pozna³em od razu.|.. {42893}{42955}Ta Alicja? {42965}{43081}.... Przejd my do|kwestii zg³adzenia tyranii.|Uda³o mi siê zdobyæ.. straci³em ochotê na herbatê. {39656}{39724}.Co Ty robisz?|.Czego chce od mojego s³odkiego ‾aberzw³oka?|.{39465}{39532}Co u Ciebie z³ego? {39536}{39644}Królowo najs³odsza.|.. {46849}{46965}Niech wszystko siê spali i zawali. bzdurzny ³achudrze!|.Bandzierchlast? {42342}{42410}.Wystarczy! . {45147}{45215}. zapominamy co by³o.Ale¿ oczywi cie.Co Ciê tak pocharata³o? {42222}{42329}..Wydaje mi siê. ¿e spotka³a jakiego |w³a ciciela ostrych pazurów.. ¿e to ona? {45411}{45550}Jak widzisz my wci¹¿ pijemy herbatkê.|co mo¿e ³¹czyæ kruka i sekretarzyk? {46226}{46270}.|powinien wiêc za witaæ Chwarny Dzieñ.Co chcesz zrobiæ? {42414}{42505}Powinien j¹ zdezynfekowaæ kto .|.Czas lubi p³ataæ figle. tylko siê obudzê. {46969}{47072}To co siê wydarzy³o.Jaki chyba Bander.smyrny. skumpapralny. Na wiêcej nie licz.Ja niê coraz g³êbiej.|to zwrócê Ci wolno æ.Powiedz jak Ciê zw¹?|. {45674}{45718}Czas stan¹³ tu w miejscu. tyka.|.|najwa¿niejsze. To chwarny dzieñ.Uwa¿aj. {47089}{47156}Nie dobrze. {42509}{42601}Inaczej bêdzie siê j¹trzyæ jeszcze gorzej. {42605}{42697}Nie dziêkujê.|.Jeszcze nie.|"Krwawy £eb" to przezwisko królowej. {40016}{40100}. {47233}{47325}Ty pod³y. albo|co by³o zapominamy. {46130}{46222}Nie orientujesz siê. ¿e to ona. {47329}{47421}... ¿e kotek chce herbatkê. dobrze. {46442}{46557}Dobra. ¿e to ta Alicja. {43277}{43426}Zaprowadzê Ciê do Kapelusznika|i Marcowego Zaj¹ca. {45866}{45958}Jednak w koñcu wróci³a . nierzwia³y. herbatki? {45626}{45670}W ka¿dym razie.

co?|. {50302}{50394}Dok¹d Pani jasna l ni..Nikogo i niczego nie zg³adzê...|.O... {52244}{52264}Czego oni ode mnie chc¹? {52268}{52360}We j¹ zaprowad do Bia³ej Królowej. {54521}{54625}Poczekaj.Tak.|.. migoce. proszê..|oto urocza pie ñ u³o¿ona na jej cze æ: {49918}{50051}Migocz.Ale tylko ode mnie.Co siê z Tob¹ dzieje.|.. Ka¿dy mo¿e.. {52699}{52815}. {53586}{53726}Wiêc ‾aberzw³oka Ty siê strze¿!|Niech Ciê nie zdybi Bandzierchlast. ..Wiesz. ¿e on jest po naszej stronie. {48072}{48147}Frygidrygastycznie.przecie¿ to nasze ulubione Trio! {49439}{49552}. {48408}{48475}Wypij szybko. {52100}{52168}.|jeste dla nas lep¹ kiszk¹.|trzeszcz¹ w stawach nasze dni. jej g³owê wzi¹³. {52603}{52695}Ale zdecydowanie najlepszym| rodkiem lokomocji jest kapelusz..Dobranoc.{47425}{47486}Dziêkujê... {47856}{47948}Nasza Bia³a Królowa|ponownie zasi¹dzie na tronie.|.Skazeusz.Ju¿ jest dobrze.Frygi. tylko Alicja.Degeneratów. {52364}{52425}Sztuciec.|nawet o tym nie my l.Frygi-drygi! {47736}{47852}.. {50254}{50298}Druga zwrotka. gdy¿ gnaty giem³awa|w do mierdzeb³awym rad prêdko wyceniæ. {50086}{50178}Je li j¹ ukrywacie. {53203}{53295}Prukwiaty jej o kierpszy|gniab³og³owy kêdy aputar¹ krêci..Jeste cie nienormalni. {50709}{50796}Zdechnie niech czerep kier.|.|wtedy zobaczy co tutaj mamy..To taki pl¹s. sprawd jak le¿y. z powrotem bêdê frygi-dryga³.|niejakiej.Powóz zajecha³. {52172}{52240}Inaczej ju¿ by .|I wróci³ do dom wspak. ma³a myszko. to nie potrafiê. {51524}{51594}Jeden momencik... {54162}{54262}Ja nie g³adzê. {47952}{48062}To tego dnia. {49223}{49295}Wypu æ mnie st¹d! {49319}{49430}No proszê . jak? Co to by³o? {53371}{53442}Co to niby by³o? {53467}{53582}‾ar ‾aberzw³oczych ja ni i|k¹ ny pysk.Uwielbiam podró¿e cylindrem.Cukru?|. {52819}{52899}Mia³a.. {51237}{51301}Dziêkujemy. dotar³ celnie... {47688}{47732}. {50398}{50482}Migoce. {53850}{53981}Tak zmorê ci¹³.|Tak frygi-drygaæ nie potrafi³ nikt w Antydii.|. {51764}{51844}We . {48647}{48705}O rety! {48839}{48910}Uwa¿aj na g³owê.|.Mo¿e siê do nas przy³¹czysz? {49558}{49632}Tylko na herbatkê! {49726}{49818}Prowadzimy poszukiwania. {53730}{53846}On ra no Trupi Koncerz wzniós³!|I grdykê sztychn¹³ ciachem-ciach. nie mo¿esz mnie tak zostawiæ..Ciesz siê. migocz. wybacz. {48168}{48225}O nie! {48288}{48369}. {54641}{54709}Ty nie g³adzisz? {54713}{54829}A wiesz w ogóle co tu uczyni³a nasza królowa?|Ty nie g³adzisz? {54833}{54928}Choæbym chcia³a. {50182}{50250}Ju¿ je stracili my. {50829}{50906}Pijesz siê herbatki? {50997}{51065}Pies Was poprowadzi. {51069}{51150}. to o Tobie. ku³aczy gar æ. Alicji..Podoba Ci siê?|. {51309}{51384}Podasz mi sucharek? {51429}{51494}Ups. migoce. {47497}{47564}. {51165}{51233}.|stracicie wszyscy g³owê. {52436}{52526}. {54066}{54158}. {53299}{53367}Jak. {49822}{49914}O a propos naszej królowej.|.. {54306}{54370}Nie my l..Gdy nadejdzie chwarny dzieñ....Kapelusz? {52531}{52599}Oczywi cie. {53083}{53199}Gnu nia³o.|podró¿owaæ konno. Tarrant? {47568}{47684}Kiedy by³e dusz¹ towarzystwa. czy kolej¹.

Co Ciê tu sprowadza?|. zwiêksza. {62889}{62981}Oskar¿acie mnie o bycie Alicj¹|i o niebycie ni¹. {64591}{64688}Jedyna droga wiedzie w³a nie têdy. {62146}{62238}Kapelusznik nie odda³by siê|w niewolê dla pierwszej lepszej Alicji.Ale je¿eli zboczysz z drogi. a przecie¿ to mój sen. .|¿e chyba gdzie j¹ mam.Z Ymska. tak? {65910}{65984}Bernard.A go³a czemu jeste ? {68955}{69047}Wyros³am z ubrañ.Wiesz gdzie go zabrali?|. {67708}{67800}. {55960}{56063}Dawniej s³u¿y³em w stra¿y przybocznej. a¿ do ciany.Na pewno? {58957}{59049}S³ysza³a to?|S³uch mnie raczej rzadko myli.Ju¿ mi przesz³o. {67804}{67872} wietny pomys³.Przepowiednia o tym nie wspomina. {62793}{62885}Kto wci¹¿ mnie zmniejsza.S³u¿ê. {67612}{67704}No proszê.|I pamiêtaj zabraæ cylinder.|po którym siê tak ro nie? {67924}{68035}Kolosanki? Ty wiesz. {62458}{62549}Co z tego! Uwiêziono go z mojego powodu.. {58717}{58785}Kapeluszniku? Kapeluszniku! {58789}{58880}.|.{54953}{55021}Bardzo siê zmieni³a od ostatniego razu.|. {67469}{67537}Chcê Ci pomóc. to przecie¿ "nie ta" Alicja. {62673}{62789}Odk¹d wpad³am do króliczej nory. {55025}{55117}Wtedy by³a bardziej ni¿ mniej. {68236}{68304}Dosyæ! Wystarczy! {68308}{68376}Nie. {67876}{67920}A nie masz mo¿e tego ciastka.Bernard. ja decydujê co bêdzie dalej.|Kapelusznik Ci ufa! {61810}{61878}Uwiêzili moj¹ ¿onê i ma³e. Co to jest?|..|zmienia albo pakuje do brudnego imbry ka. ale uwa¿aj|¿eby Ciê nie rozdeptano.. {55864}{55956}By³em wtedy kapelusznikiem Bia³ej Królowej.. Bernardzie. {67181}{67259}Osza³amiaj¹cy strza³. Wasza Wysoko æ. {66917}{66984}Wybacz stary.|wci¹¿ mówi¹ mi co mam robiæ i jak¹ byæ. {62362}{62454}. {60084}{60158}Trzymaj siê mocno. ale raczej nie t¹. {61882}{61926}.To jest Yyym. {55289}{55376}Co takiego zrobi³a Królowa? {55409}{55453}To nie weso³a historia. {69051}{69119}Nikt w Ymsku nie mo¿e mi siê równaæ. cylinder! {66677}{66761}S³u¿ê Najja niejsza Pani.Straci³a splendor. {68619}{68711}. powiedz.Gdzie jest pi³ka? Pa !|. {68715}{68796}. wstrzymaj siê! {68380}{68434}Pa ! {68452}{68513}O kurcze.Chcê uwolniæ Kapelusznika.Raczej kto.Jak siê wabisz?|.Splendor? {55217}{55285}W rodku brakuje Ci czego . {60228}{60323}Niech zdechnie wielki Krwawy £eb! {61738}{61806}Mia³e wywie æ ich w pole. {55121}{55213}. .|Musisz siê przygotowaæ na spot kanie ‾aberzw³oka. {63081}{63155}Drogê wybieram ja. {55792}{55860}To by³o tutaj. Wasza Wysoko æ. {61930}{61985}Siad..|. {64807}{64897}Straci³am swój splendor. {59053}{59137}. {62242}{62358}.Musimy mu pomóc. {62553}{62669}Chwarny Dzieñ nadchodzi wielkimi krokami.Od teraz.Do pa³acu Czerwonej Królowej w Salazen Gru m.|. {55457}{55529}Mimo to. {62985}{63077}. {63393}{63539}Zawie mnie do Salazen Grum.Co?|.Ym? {68835}{68930}.Rycerze Królowej! {59988}{60080}Id na po³udnie.|.|Ostatnimi czasy du¿o rosnê.|o której wszyscy tu mówi¹.A wiêc. {67301}{67419}.|za ni¹ znajduje siê zamek Bia³ej Królowej. {62026}{62094}Czy Ty jeste mo¿e t¹ Alicj¹? {62098}{62142}Tak.|.

Jak¿e móg³by|wygl¹daæ ten monument. Bernardzie?|. buff. {74182}{74274}Nie mia³em jednak pola do popisu. rozmawia³a z nimi?|.A jak siê nazywa? {72168}{72260}.|Odpocznij. ¿e zrozumiecie moje po³o¿enie.Trudno mi orzec. {70130}{70185}Siad! {70250}{70315}Id cie st¹d! {70346}{70414}A gdzie moje grubaski?|Musisz ich zobaczyæ.To ta nie jest.. nie jest.|czepiec.. {70034}{70089}Siad. {76867}{76959}Wybacz mi.|kornet. ¿e nie! {71161}{71264}Kocham moich grubasków.. {74398}{74466}A Twoja.A mi chodzi o s³owa na literê A. {72503}{72597}Za miêkki jeste . aby|zboczy³a z przeznaczonej jej drogi.|Wprowadziæ go! {73151}{73291}Wiemy...Ym.Kazaæ Ci pod³o¿yæ Ym?|. {74014}{74106}. {75189}{75257}Ma to byæ czepek|czy raczej pieróg? {75261}{75353}A mo¿e buduar?|Kapelusz Cloche. ale odziejcie j¹. Spisa³e siê. {70418}{70479}Grubaski! {70513}{70581}O tutaj s¹. {74278}{74394}.Mêka. {74877}{74978}Przecie¿ jest skuty. {75357}{75473}Czako. no tak jakby by³a.Jakie wie ci.|.|z byle czego.. Niegdy szy³em je|dla Bia³ej Królowej.. {76771}{76863}. Który rozpocznie? {70585}{70726}Wys³awiaj¹ siê w szczególny sposób..|. {75477}{75592}Panama.Drzewa s¹ osowia³e. biret.|.Tak z Ymska.|licz¹c.Jak Ci idzie z wiê niem? {72432}{72499}Opornie raczej. Dopu ci³em.|jak ma pracowaæ? {75165}{75185}Dobrze wiêc.|Czy wiadomo Ci gdzie ona teraz jest ? {73295}{73411}Uwagê moj¹ przykuwaj¹|ostatnio wyrazy na literê M.Mo¿liwe.{69123}{69239}Szydz¹ ze mnie. {73630}{73674}Gdzie jest Alicja? {73678}{73746}A ten £apserdaczek.. {76651}{76767}. To pryszcz a nie g³owa. {76963}{77079}Nic podobnego..Nie dziêkujê.Kapeluszniku!|.Nakrycie? {74110}{74178}No tak.. {74470}{74537}Okr¹g³y jak pi³ka. {76340}{76437}Przepraszam na momencik? Dziêkujê.|. {74757}{74825}A co potrafisz? {74829}{74873}Zdejmij mu kajdany.Widzisz Królowej wypad³o z g³owy Twoje imiê. mitra.. ka¿dy kto ma tak du¿¹ g³owê|jest mile widziany na moim dworze. moja faworyta. w³a nie tam|ma odnale æ trupi koncerz.|. {76220}{76301}Spróbuj im po piewaæ. hennin. morderstwo.|..Tycieñk¹ wrêcz. kalpak. kaszkiet. zabawcie nas. {75596}{75678}.. {73415}{73506}Mato³.Tak. ¿e Alicja wróci³a do Antydii. ko³aczek.|No uciekajcie! {71928}{72018}A có¿ to za rozkoszna istota? {72096}{72164}. {72264}{72356}Jej imiê to po prostu Ym.|.Dok¹d siê uda³a?|.. {69722}{69793} winiê pod³o¿yæ! {69890}{69958}Uwielbiam winiê pod³o¿on¹|pod zmêczone stopy.Alicja powróci³a do Antydii. {77083}{77203}Mamy swojego Tryumfatora. {77610}{77705}Nie widzia³e tu gdzie cylindra? . {70849}{70910}Zabawcie! {70921}{70989}. Przyby³am wiêc tu. k³obuk..Chcia³bym wykonaæ na ni¹ nakrycie. {69243}{69359}Moje dziecko.|Mówcie ch³opcy.A jak skrócê Ciê o g³owê.Dosyæ? {75764}{75829}Id cie st¹d! {76100}{76216}.Ym.W³a nie. idioto! {72360}{72428}.. Wasza wysoko æ.. {70993}{71103}..|gdy¿ ma ona dos³ownie maleñk¹ g³ówkê. {73750}{73890}. {69363}{69504}Natychmiast uszyæ dla niej szaty.Do Salazen Grum..|. {69962}{70030}. monarchia. maciejówka. {73942}{74010}Ale¿ Ty masz karygodnie wielk¹ g³owê.Nie.|. {73510}{73620}.Ej. turban. {74541}{74636}Jak kolosalnie wielgachny globus.. bêdzie Ci ³atwiej? {73894}{73938}Zaprzestañ..

Czemu zawsze jeste albo za niska.|. {84707}{84751}Widzia³e jak mnie poprzednio urz¹dzi³? {84755}{84847}Trochê za pó no. {81207}{81278}Czy¿bym oszala³? {81375}{81486}Tak. Ale ona ka¿dego. jak leci? {82813}{82881}. {81063}{81186}Niby wszystko dobrze.Powiedzia³. {84372}{84452}Znam sk¹d ten zapach.. kobiety. {85714}{85788}Ej..Potrzebujê je.Albo za wysoka? {82741}{82809}.|Chcia³ mnie zostawiæ.No bo wypi³a knyplówkê ¿eby|wej æ we drzwiczki . Królik Ci pomo¿e. {82406}{82480}.|. ¿e ukryto tu trupi koncerz. {85618}{85710}. {79193}{79298}Czy nie lepiej gdy|siê boj¹ ni¿ kochaj¹? {79313}{79398}Zaczynam mieæ w¹tpliwo ci. {84012}{84080}Miecz ukryto w rodku.Nie ona jest normalna. {85259}{85327}Kapeluszniku. {80104}{80148}Musisz mi daæ|który przymierzyæ. {86146}{86214}Lubiê takie du¿e. {79121}{79189}Wasza Wysoko æ.W tamt¹ stronê. zwolennicy mej siostry m ie obal¹.|.{77994}{78158}Odnajd Alicjê Skazeuszu. {80032}{80099}S¹ wspania³e.Otó¿.. odbi³o Ci. wiem gdzie jest koncerz.|Teraz to co innego.|co ³¹czy kruka i sekretarzyk? {81015}{81059}Bojê siê Alicjo. dosta³e fio³a! {81495}{81628}Ale zdradzê Ci sekret.O co chodzi MacTwist?|. Mam Ciebie. ale|czujê strach przed lud mi.. Je li zg³adzi|‾aberzw³oka.|gdzie tutaj na zamku. {83365}{83433}.. {82094}{82210}Wiem. {80272}{80380}Szkoda tylko.Ratujê Kapelusznika..|Dlaczego wcze niej nie powiedzia³a ? {84851}{84946}Wcze niej nie by³o z ni¹ tak le.Czemu jeste taka wielka? {82885}{83001}.|I zanie Bia³ej Królowej. {83772}{83901}. {86218}{86286}Zabieraj ³apy! . {78162}{78254}Sprytna siostrzyczka.nie tak? {83101}{83208}.|. {84635}{84703}Na pewno tam nie wejdê. {85331}{85393}Jeste tu? {85403}{85447}Kapeluszniku? {85451}{85562}Miama³ygo. Pani..Pomó¿ mi go znale æ.. {80440}{80517}Co siê ze mn¹ szyje? {80823}{80890}Kapeluszniku! {80895}{81011}Nie orientujesz siê mo¿e.O nie! To ja go ratujê!|..|.. masz jeszcze|oko Bandzierchlasta? {85570}{85614}Oto i ono.|nie potrzebujê go.Tylko spróbuj mi je zabraæ. Czemu|wielbi¹ j¹.Nie bêdziesz mi rozkazywaæ Ty wilga na. Alicjo.Zaniesiemy jej go we dwoje.Gdzie poszed³ Królik?|.|zbzikowa³e . {79409}{79538}A niech j¹ mot³och kocha.Z pewno ci¹ poprzednio by³a ni¿sza.. {84084}{84164}B¹d ostro¿na. przecie¿.Dyludyle.. ¿e|musisz to robiæ dla niej.|potrafi w sobie rozkochaæ. {83005}{83097}. oddawaj mi je! {86050}{86122}W oko mi wpad³a .|Wszyscy najlepsi ludzie te¿ tacy s¹. {83532}{83624}.Alicjo. Alicjo. a nie mnie? {78258}{78302}Te¿ mnie to drêczy. {78426}{78517}Wiem. {82214}{82282}Znajd go. {82286}{82402}. {83437}{83528}. ¿e schowa³a trupi koncerz.Gdzie jest Bia³y Królik?|. {81878}{81981}Znowu jeste sob¹... {81758}{81816}Proszê. {78689}{78757}Nawet przedmioty.. {80152}{80262}Dobrze chocia¿ wróciæ|do swojego rzemios³a.. gdzie moje kapelusze?|Ja nie jestem cierpliw¹ kobiet¹.. {78306}{78422}Jeste wiêksza od niej|pod ka¿dy wzglêdem. {83628}{83692}Sio st¹d..A Ty co tu robisz?|. {78521}{78598}Mê¿czyzn. {78761}{78839}Ka¿dego? Nawet króla? {79001}{79106}Nie mia³am wyboru. {82022}{82090}Kapeluszniku.

Witaj w Marmolar. {95353}{95460}. {94657}{94701}Oddaj miecz. ¿e wyrós³ jej tam jaki |tumuld.Hej.Tylko z Tob¹. to chyba Twoje. {93890}{93944}Leæ! {94058}{94117}Braæ j¹.. {92715}{92831}.A jej g³owê?|. Dalej! {88783}{88875}Tak dobrze. {98589}{98667}Uryna koñskiej muchy. ¿e minê³o du¿o czasu.|. {96312}{96407}Kapelusznika i niejak¹ Miama³ygê. ¿e moje serce nale¿y do Ciebie. {92356}{92449}Ona ma na moim punkcie obsesjê.Nie wolno go do niczego u¿ywaæ. {97463}{97551}Rynsztunek jest w komplecie.|. {98925}{99017}. {98014}{98058}Czy jest tu Marcowy Zaj¹c? {98062}{98154}No dalej! Jak Wam kosztuje mojej zupki? {98158}{98261}. Nastêpny! {89814}{89873}Skazaaa! {91181}{91278}To chyba teraz jeste my ju¿ kwita. {99285}{99425}Ja s¹dzê. {99021}{99089}Jakby opisa³a j¹|w dwóch s³owach? {99093}{99161}Powa¿nie chora. {93051}{93131}.Warto by j¹ trochê dosoliæ.Królowo. Alicjo.Nie podchod . {93842}{93886}Alicja.predelekcjê do wiata o¿ywionego.|.|Mówi³em jej. {94561}{94653}I jaki by³ z Ciebie|wtedy ma³y szkrab. {99165}{99246}. {94490}{94557}Inna sprawa. {96432}{96503}Skróciæ o g³owê! {96911}{97021}. {95664}{95762}Mi³o ciwa Pani..Id ! {93722}{93793}Uciekaj. {98685}{98755}S³one paluszki.Bulwa.Brakuje splendoru powiadasz?|.|.|Alicja nam uciek³a.Pani. {97846}{97913}Zatem pozwól. Wasza Wysoko æ|jeszcze nigdy nie wygl¹da³a .Królowa bêdzie zaadowolona.|. {96096}{96164}Jak mog³e do tego dopu ciæ? {96168}{96212}To chyba przez te przepowiedniê. {88879}{88943}Jaki inny! {89167}{89304}Nie chcia³bym Pani niepokoiæ.|¿e pozbawi Ciê ¿ycia. {97702}{97746}Jeste nieco wy¿sza ni¿ siê spodziewa³am. {88591}{88714}.|.. {97343}{97438}Trupi koncerz powróci³ nareszcie. szalenie Ci do twarzy.|ale na mój nos co Pani odpad³o. wiêc. co j¹ uciska na mózg.{86673}{86757}Przynios³am Ci Twoje oko. {98494}{98579}Szczypta pêdraczego sad³a. {99429}{99473}Trzy monety z kieszeni umar³ego. {96216}{96308}Ale schwyta³em przecie¿ innych spiskowców. {94370}{94414}Alicjo. ... {95952}{96036}Wziê³a te¿ trupi koncerz. {97582}{97686}Brakuje do niego ju¿ tylko Tryumfatora. {97750}{97842}Przesadzi³am trochê z kolosankami. {88472}{88526}Nie. {89598}{89706}Nie zwracajcie uwagi. {92212}{92352}Dos³ownie rzuci³a siê na mnie. {95832}{95920}Uciek³a na Bandzierchla cie. za nielegalne uwiedzenie. {94777}{94880}Tak j¹ to ubawi. {98829}{98917}Moja siostra ma niebywa³¹. {92835}{92927}Aresztowaæ j¹.|To wariat.A jak! {98374}{98448}Knyplówka. {99477}{99568}Dwie ³y¿ki wie¿ej gêstej flegmy. {92547}{92621}Skróciæ jej g³owê! {92643}{92711}Odsuñ siê. Alicjo. Miama³ygo. {94705}{94773}. jak móg³bym|Ciebie nie poznaæ. {92931}{92998}Kapeluszniku! {93003}{93047}Zanie go Bia³ej Królowej. {94418}{94486}No tak.Bernardzie! Do Marmolar.Tak wiem..

¿e znów Ciê widzê. {105950}{106020}Kocie.|Teraz jeste nieomal Alicj¹.Ja? {106501}{106615}A ten wielki brzuch. {109187}{109305} lubowa³am.Fa³szywy nos to wstyd. {107029}{107097}Wszyscy! Powstañcie i walczcie. {99716}{99832}Jednak gdy tryumfator wyruszy|na bój ostatni z ‾aberzw³okiem.|Cieszê siê tym bardziej. {105902}{105946}Dzieñ dobry mili Pañstwo.Ju¿ Ci lepiej?|. dziêkuje. prawda? {103265}{103369}Tak.Mo¿e by zapisa³ go mi w testamencie?|. {107101}{107204}Rz¹dów krwawego czerepu nadszed³ kres.|.Wola³bym go nie zdejmowaæ. szybko. ¿e wyobra¿am.Tobie nie bêdzie ju¿ d³u¿ej potrzebny.Powiedzia³em.|¿e istniejesz. szybko! {108444}{108549}.. {104847}{104937}Grunt ¿eby nie zas³oni³ szyi. {101922}{101966}G³owê bym da³a.{99572}{99664}Nie wyobra¿asz sobie nawet. {101610}{101726}Tak czy siak nie zg³adzê ‾aberzw³oka. {109499}{109576}Bêdziemy mieæ go ci. ¿e do tej pory|odnajdê ju¿ tryumfatora.|którym tak siê szczycisz? {106669}{106763}Oszu ci! £garze!|Hochsztaplerzy! {106789}{106866}Skróciæ ich o g³owê! {106957}{107025}Poni¿ani i zniewoleni poddani Królowej Kier.Ty mi tak powiedzia³e . którymi s aczasz. ¿e nie skrzywdzê|¿adnej ¿ywej istoty.Chod Mia³a.Oni robi¹ tak samo Wasza Wysoko æ. {104751}{104843}. {101970}{102087}Chwilami zapominam. ¿e. {102713}{102842}.Wedle ¿yczenia.. Wasza Wysoko æ. {106334}{106402}. {108971}{109087}Liczy³am. {99668}{99712}A w³a nie. {101491}{101606}Zmieni³a siê jednak. Bernard.Tak. My la³am. {110194}{110310}Jestem w jednym kawa³ku. {102857}{102973}. miê twierdziæ.Absolem?|. spójrz! {106406}{106497}. {103624}{103753}. {99956}{100017}I gotowe.Mnie skrócili? Nie zd¹¿yli. {104967}{105011}Gdzie Ty.. no chod ! {108611}{108679}Przyszykuj ‾aberzw³oka do bitwy.|. ¿e jeste mamiona. . a strach.|. ¿e jeste ca³y.Co to ma znaczyæ?|. {99836}{99927}Poddani siê od niej odwróc¹. {101778}{101918}Lepiej miej trupi koncerz na podrêczu. Ty psie! {106070}{106243}Madam. {101059}{101137}.Kocham poranne egzekucje.Sk¹d to wiesz? {101395}{101487}. {103217}{103261}Niezgorszy by³ ze mnie tancerz. chcê|prezentowaæ siê na niej nale¿ycie. ¿e jeste w¹tpliwie Alicj¹.|choæby mia³o od tego zale¿eæ moje ¿yc {101730}{101774}A bêdzie.. a Wy?|. {105015}{105113}.|¿e to wszystko to tylko sen. {103073}{103213}Tak w ogóle przykra sprawa.|co tam siê wyrabia.|.Jak Ty tak mo¿esz? {102977}{103069}To publiczna egzekucja.Jak dobrze. {100460}{100503}. {100507}{100597}Kto chcia³by z Tob¹ pomówiæ. {102114}{102201}Móg³by przestaæ tak robiæ? {102617}{102709}Zawsze fascynowa³ mnie ten cylinder. {108156}{108270}W³adca powinien wzbudzaæ|nie mi³o æ.. {109882}{109939}Biela! {110122}{110190}. ¿e zobaczê jak tañczysz frygi-drygi.|gdy chwarny dzieñ za wita.. tam ja..Kto Ty? {101251}{101295}Nie ustalili my ju¿ tego? {101299}{101391}. Ale nie t¹.|przez tych dwulicowców. ten kapelusz to naprawdê jest co . {103385}{103516}Zak³ada³bym go tylko do|najbardziej presti¿owych wydarzeñ.Skróciæ o g³owê!|.|.|Liczy³em. {107245}{107332}Zdechnie niech czerep kier! {107461}{107535}Spu ciæ tu Dziuba! {108108}{108152}Trafi³e w sedno.Witaj..|. {109762}{109842}Masz.Du¿o lepiej. Kocie. {100076}{100138}Podmuchaj.A ja?|. {108683}{108780}Z³o¿ymy wizytê mojej siostrzyczce. zobacz. {108324}{108412}Chod cie tu ch³opcy.Ja nie patrzê.Jestem Alicj¹. {109091}{109183}Czemu sama nie zg³adzisz ‾aberzw³oka?|Masz przecie¿ do æ mocy.

Ju¿ mi przesz³o.|ostatnio nazywa³a to miejsce Krain¹ C {116979}{117047}Kraina Czarów. {111680}{111774}Orientujesz siê co bêdzie jutro? {111824}{111916}Chwarny dzieñ. Zel¿bieto.|. {113598}{113666}W znikaniu mam wiêksz¹ wprawê ni¿ Ty.. ¿e jeste sob {110410}{110501}No i swojego wzrostu. {117602}{117718}My la³em. {117387}{117479}To ja jestem Absolem..Ja pójdê. nic g o nie zatrzymywa³o. têpe dzieciê.Nie ja pójdê. {121534}{121668}... {116188}{116280}Jak Ci pomóc skoro nie wiesz|nawet kim jeste . Jestem Alicja.Jak kto go zg³adzi to t ylko Alicja.Witaj. {114509}{114570}Alicjo..|. {117914}{117982}Ale tak¿e ‾aberzw³ok. {115804}{115863}Absolem? {115876}{115992}. Alicjo.Nadal uwa¿asz..Umierasz. {111992}{112108}.|Bardzo ¿a³ujê. {113742}{113832}. Mo¿e herbatki.|Doskona³y wzrost wrêcz idealny! {110505}{110573}.Jak Twoja ³apka? {110865}{110962}.Oczywi cie. {116619}{116687}Jestem jego córk¹ Alicj¹ Kingsley. {117219}{117311}Dla niej wszystko tu jest zabawne.Niech to bêdê ja. ¿e tak wysz³o. Jeste mi potrzebny. jak ona. ¿e|ja te¿ nie jestem prawdziwy? {112400}{112520}Obawiam siê. {115684}{115771}Nic nie osi¹gniesz p³acz¹c.‾egnaj cylindrze. {113670}{113738}.|Ty i Kapelusznik istniejecie.Kapeluszniku?|.|i mieszkam w Londynie. {117483}{117578}. {114270}{114433}. ¿e bêdzie co |pamiêtaæ z poprzedniej wizyty.|Nie wiem co mam robiæ. {121415}{121530}Nadszed³ Chwarny Dzieñ. ale skoro wymy li³a |wariata. {117986}{118078}Pamiêtaj Trupi Koncerz. {116476}{116615}Moim ojcem by³ Karol Kingsley. {117722}{117814}To nie by³ sen.|Bardzo siê o ni¹ martwiê.|to by³o w mojej pamiêci.To jedno moje ¿ycie dobiega koñca. {114581}{114721}Nie pozwól by inni Tob¹ kierowali. {112639}{112780}Tak..Gdzie masz cylinder? {110793}{110861}. {110577}{110684}.Cze æ Kocie. {116092}{116184}Nie mo¿esz. {117818}{117910}To wszystko jest prawdziwe.Co to jest?|.|. ¿e to wszystko Ci siê ni?|. Mirano. {112232}{112349}Wiêc to oznacza.Przepoczwarzam siê..nie bêdzie przy Tobie nikogo.|Czy mo¿na zapomnieæ? {111920}{111988}Chcia³abym siê obudziæ. {114725}{114817}Bo je li staniesz do walki z t¹ istot¹.Nie no.Popoporawny.Alicja. {116284}{116376}Nie jestem têpa. sama musisz byæ ob³¹kana. Jego fantazje|nie mia³y granic. {112543}{112635}Sny o wariatach|s¹ u mnie typowe.. {117123}{117215}Ta Alicja? Zaprowadzê Ciê do Kapelusznika i zaj¹ca.|.Czemu wisisz g³ow¹ w dó³?|. ¿e tak. nikt inny to nie jest.{110314}{110406}Bardzo bym ¿a³owa³ gdybym Ciê ju¿|nie zobaczy³. {116787}{116951}Chocia¿ mo¿e zbytnio nie zm¹drza³a . {117315}{117383}Uwa¿aj przy stole.. {118202}{118323}Frajwêdruj Alicjo. {116380}{116472}Jestem córk¹ Heleny i siostr¹ Ma³gorzaty. {111441}{111580}Nie orientujesz siê co mo¿e|³¹czyæ ze sob¹ kruka i sekretarzyk? {111608}{111676}Muszê pomy leæ. têpe dzieciê. {113383}{113498}Niech wyst¹pi ten kto chce|byæ Tryumfatorem Bia³ej Królowej? {113502}{113566}To mo¿e ja.. Tam jest.|wie czego chce.|Mo¿e spotkamy siê w innym ¿yciu. {112975}{113083}Bêdzie mi Ciebie brakowaæ po przebudzeniu.Nie.Zagoi³a siê.|. {115996}{116088}.Jakiego imienia u¿ywasz?|. bo ja.|do walki w ich imieniu.|Królowe Czerwona i Bia³a. . tak.wy l¹ wkrótce swych Tryumfatorów. {112807}{112882}Wiêc pewnie jestem.. {118082}{118176}Staraj siê tylko go nie upu ciæ.|Tê decyzjê musisz podj¹æ sama.|. {114821}{114915}. {116691}{116769}No nareszcie.Witaj. dlaczego?|. {117051}{117119}.|.Wi¹zka. tym bardziej.. {112112}{112210}To po prostu wytwory mojego umys³u.. {121223}{121323}.

{122134}{122250}Nie! To jest moja korona!|Ja jestem najstarsza! {122278}{122342}Zaberzw³ok! {123453}{123569}. {124052}{124162}. {134841}{134929}. {137143}{137283}Wariat jeste . {125682}{125762}Dosyæ tych pogaduszek! {125898}{125992}Trzy: S¹ zwierzêta. . {124819}{124935}Sze æ niemo¿liwych rzeczy.|od tej chwili do koñca istnienia Antydi i. Do koñca|zbzikowany i ob³¹kany. {137023}{137091}Mo¿esz zostaæ.Je li taki jest Twój wybór. {126378}{126470}Kraina Czarów naprawdê istnieje! {126474}{126569}Sze æ: Zaraz zg³adzê ‾aberzw³oka. które mówi¹. Alicjo. {133139}{133269}Nikomu nie bêdzie wolno|Ci pomóc.Skazeuszu. {126282}{126337}Piêæ.{121678}{121768}Zel¿uniu. {123836}{123930} wietnie.On chcia³ mnie zabiæ.spotykamy siê kolejny raz na polu walki. Alicjo! {126186}{126261}Jest znikaj¹cy kot.. {133666}{133820}Bêdziesz towarzyszy³ Zel¿biecie. {124268}{124360}A gdzie Twój Tryumfator. {134458}{134525}. {134098}{134152}Nie! {134218}{134325}Wasza Mi³o æ! Proszê!|Zabij mnie! Proszê! {134338}{134382}Nie zas³u¿y³e na ¿adne wzglêdy.. trening czyni mistrza. {124987}{125110}Jeden: Jest mikstura.To tylko kwestia wiary..Dziêki niej wrócê do domu?|. S¹dzisz. {121942}{122058}. {121822}{121938}Znam Twoje sztuczki.Chcia³ mnie zabiæ... jeszcze przed niadaniem|wierzê w sze æ niemo¿liwych rzeczy.Królowo lito ci!|. {133858}{133942}Ju¿ nic nas nie roz³¹czy. {123956}{124044}Jednak radzi³bym Ci teraz. {133594}{133662}Ponad wszelk¹ miarê . {133067}{133135}Zostaniesz wiêc wygnana na Zakresy.. {126090}{126160}Cztery. mój odwieczny wrogu.|od której cz³owiek siê kurczy.|tym Trupim koncie. {133307}{133399}Nie znajdziesz nigdzie bratniej duszy.|Nigdy o Tobie nie zapomnimy..|Wyliczaj je. {134529}{134573}On chcia³ mnie zabiæ! {134577}{134693}Nadszed³ Chwarny Dzieñ. ¿e|wystarczy spojrzenie tych Twoich oc zek. {136160}{136260}A to jest dowód naszej wdziêczno ci. {137742}{137834}Ale wrócê tu zanim siê obejrzysz. z³o¿y³am pewne luby.|Zanim zajdzie s³oñce. ¿e|dla mnie bêdziesz jednak ³askawa. za Twe zbrodnie|przeciw Antydii zas³ugujesz na mie ræ. {132947}{133040}Jednak¿e.. {125227}{125315}Wiêc.Frygi-dryga. Ym. {125419}{125534}. {123692}{123832}Czasem.. to niemo¿liwe.Co on robi?|.A nie pierwszy raz?|.Nie. {125538}{125652}Mówiê o starym przeciwniku. {137431}{137551}Muszê wróciæ wyja niæ|kilka nieza³atwionych spraw. {127169}{127272}Kapelusznik oszukuje!|Skróciæ o g³owê! {130765}{130836}Skróciæ o g³owê! {131580}{131696}. {125323}{125415}. {137383}{137427}Nie mogê.|. ani z Tob¹ porozmawiaæ.a rozp³ynê siê jak niegdy .|od którego cz³owiek ro nie.Wypowiadamy Ci pos³uszeñstwo .skoncentrowaæ siê|raczej na ‾aberzw³oku... wspania³y wariat.Zabiæ j¹!|. {136304}{136435}. {133403}{133534}Wasza Wysoko æ liczê. nie musimy walczyæ... {124436}{124498}Witaj.Ty jeste tylko lepym narzêdziem.|nasza mama i tato? {122062}{122126}Proszê Ciê. {136016}{136139}Oto posoka ‾aberzw³oka. {125155}{125223}Dwa: I jest ciastko. {131700}{131788}Jak miesz?|Skróciæ o g³owê! {132755}{132908}Zel¿bieto Krymska..Zetnij mi g³owê!|. {134386}{134454}. siostro? {124364}{124421}Tutaj.Krwawy £bie.

{139588}{139656}Nie raczy³a nawet udzieliæ mi odpowiedzi.|Pamiêtaj. Alicjo. ¿e powinni my|pój æ o krok dalej. {141171}{141310}Przypominacie mi pewnych bli niaków.nie decyduj za mnie. {142633}{142701}Có¿.|. {141003}{141153}Nie martw siê o mnie. {141459}{141546}Przejd my wiêc do gabinetu. {138414}{138489}Frajwêdruj. Obiecujê.Wpad³am do do³u i uderzy³am siê w g³owê. {140523}{140663}Nie wa¿ siê jej skrzywdziæ. ¿e nie spuszczam Ciê z oka. {140164}{140252}Jestem raczej ciê¿kostrawna. {141938}{142030}Ojciec wspomina³. chocia¿ nie bêdziesz moj¹ synow¹. {142034}{142102}A ja s¹dzê. {140739}{140855}My lê.Zapomnia³a o mnie. {139660}{139742}Zapewne ataczek nerwowy. {141387}{141455}Chcia³abym porozmawiaæ o interesach. ale|to moje ¿ycie . {142705}{142854}To jednak mo¿e chcia³aby |rozpocz¹æ praktykê w moim przedsiêbiorstwie.Sk¹d¿e znowu. Absolemie. {143760}{143832}Witaj. Hamish.|jak moja siostra. {137910}{138027}Oczywi cie. {142298}{142429}Byliby my pierwsz¹ firm¹ w Chinach. ¿e powinna udaæ siê|do jakiego specjalisty. {139804}{139824}Alicja? {139828}{139896}Bo¿e Drogi.{137838}{137906}Nie bêdziesz mnie ju¿ pamiêtaæ.|¿e zrobiê wszystko ¿eby wyj æ na ludzi.. bogaty rynek. Lowell. ¿e chcia³by przed³u¿yæ|nasz szlak handlowy o Sumatrê i Bo o. ¿e bêdê. {141698}{141775}Aha i jeszcze jedno. {140667}{140735}Nie ma ¿adnego ksiêcia.|a baz¹ wypadow¹ mo¿e byæ Hong Kong.|Nie wyjdê za Ciebie.|Wyobra¿a to Pan sobie? {142442}{142557}Powinienem odpowiedzieæ Ci. {140092}{140160}Nie bêdzie Ci dobrze ze mn¹.|Jak mog³abym Ciê zapomnieæ? {138078}{138221}Kapeluszniku. dobrze siê czujesz? {139900}{140016}. {140859}{140973}A ja w³a nie lubiê króliki. {141315}{141383}. W³a ciwie to. {142561}{142629}Ale drugi raz nie pope³niê tego b³êdu. {140260}{140399}Kocham Ciê Ma³gorzato. {140020}{140088}Nie gniewaj siê.|których spotka³am we nie.|szczególnie bia³e.|ciociu Imogeno. s³uchaj. a¿ do Chin? {142178}{142294}To wielki kraj. {143976}{144087}T³umaczenie: ggrzesiu86 . {142106}{142174}Czemu nie udaæ siê.|¿e kompletnie postrada³a zmys³y. {140428}{140519}Nie zas³ugujesz na tak¹ ¿onê.Co Ci siê sta³o?|..|co ³¹cze kruka i sekretarzyk? {138246}{138331}Nie mam zielonego pojêcia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful