P. 1
ניורולוגיה 27 אוקטובר 2006

ניורולוגיה 27 אוקטובר 2006

4.0

|Views: 3,590|Likes:
Published by api-26159412

More info:

Published by: api-26159412 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

היגולורוינ 27 רבוטקוא 2006

.הירפסב – סמאדא )-ו רוטקיו( – רפס
בושח .רטנ תא השעש דחא ותוא – הימוטנאורוינל דחוימ – אביס לש סלטא
.םימוטמרדה לש הקולחה תא גישהל
ל תקלוחמ הרפסימה לכ 4 תילטיפיסקוא ,תילטאירפ ,תילטנורפ – תונוא
.'וכו העונת ,תוישיא לע םייארחאה םיזכרמ שי הנוא לכב .תילרופמטו
כ ,תלוגלגב ידיחיה חתפה – םונגמ ןמארופ 2.5 חמה עזג ןיב רבעמה אמנ ובו מ!ס
.הרדשה טוחל )הטגנולבוא הלודמ – ןותחתה וקלח(
,ינויחו ימינפ( הרודה !יפד! ינש ןיב קנע דירו ,ילטיגסה סוניסה – חמב םד ילכ
.)חמב םידירוה םיאמנ םשו ,םידומ אל םה תורפסימהה יתש ןיב קר sup.
Saggital sinus .
.תילטאירפהו תילטנורפה תונואה ןיב דירפמ – סוקלוס לרטנס
."וגה לש ינשה דהמ תושוחת לבקמ ילרטנס טסופה סוריי'גה
סקדניאה # לדוגאה ספות דיה לש םוקמה בור תא – יתשוחתה סולוקנומוהה
.רגניפ
ןיב רוביחה 2 ,דחא םדא תויהל ונל רשפאמ אוה .םוסולאק סופרוק – תורפסימהה
סנכיהל $יר ןהבש תולחמ שיו .םישנא ינש םע דחא "וג היהי ,ותוא $ותחנ םא
.תחא תלגלגב תוחומ ינש םירויו ...ותוא $ותחל וא םוסולאק סופרוקל
ב םיעמוש .לאמש די םירהל והשימל םירמוא 2 ,תילאמשב םיניבמ ,תורפסימהה
ינמיה ילרטנסהרפה סוריי'גל הדוקפ הריבעמ איהו תינמיה הרפסימהל םיריבעמ
תא עבל לכוי אל אוה – $ותח םוסולאק סופרוקה םאו .לאמש די תא םירהל ידכ
לוכי ןכ אוה לבא .הרפסימהל הרפסימהמ הדוקפה תא ריבעהל א!א .הלועפה
.תינויח הארוה פ!ע אל קר .לאמש די תא לעפתל
Falx cerebri ןיב השקונה היחמה ,דירפמש םורקה – 2 ומכ ,תורפסימהה
,טופיסקואה דע ,הלבלהמ ילטיגסה סוניסה ליחתמ .םורברה לש ,יניר קיטסלפ
– םייבחור םיסוניס ינשל תולפתה שי םשו ,ןויניאב transverse sinus םיאמנש ,
תיבחורה היחמה .םולברל םורברה ןיב הדירפמש הרודה לש תפסונ היחמ ןיב
המינפ תכלוה ,םינפבמ תוילרופמטה תומעל תרבוחמ .להוא – םוירוטנט – וזה
רבעמל – חתפ הב שיו ,הלעמל תקו CSF חמהו חמה עזג רוביחל םג ןבומכו
ארקנ הז .לודגה tentorial notch לש הרוב בחורל םידרוי ,םיסוניסה ינש . S
דחוימ חתפ $רד םיאויו ,ילאדיומגיסה סוניסה תא םירויו םונגמ ןמארופה ןוויכל
חמה – ורגסיי ולא םידירו םא .בלל חמהמ םדה תרזחהל – סיראלוגי'גה תא םירויו
.חפנתי
.םוירוטנטב חתפה ילושל דע םג העיגמ תילרופמטה הנואה
.תיטפואה המזאיכב – הזיפופיהה
,סנופ הז ירחא ,הרדשה טוח םע רוביחל ,הטמל הטגנולבוא הלודמ – חמה עזג
.סומלטה םע רבחתמש ,ןיירבדימה לע רבחתמש
,ירוסנס-וטמוס סקטרוק ,היאר ,רוביד זכרמ ,ירוטומהרפו ירוטומ סקטרוק – תעדל
.הנבהו העימש זכרמ
ןמדורבב העיגפ 4 ןמדורבב .קותיש – 6 .העונתב הערפה –
ןמדורב – ילרופמטהו ילטאירפה רוזאה ןיב – האירק י!ע ,הפש לש הנבה 39 .
ןמדורב 1719 .תילטיפיסקוא ,היאר –
םינמדורב ילאידמב ,תילרופמט הנוא לש ימינפ קלח – חיר זכרמ 3637 .)%(
,העימשה זכרמ – ינויחה קלחבו 4142 .
ןמדורב – הקינרו – העימשה זכרמ דילו 22 לאמש דב .םיעמושש המ תנבה –
.'כואה בורב דבלב
היזאפא ביטפסרפ&היזאפא רוסנס .םירבדמשכ םילמה !תפילש!ב היעב – היזאפא
ןמדורבב תויהל הלוכי ,)הלמה תא אומ אל( היזאפא רוטומ ,)הקינרו( 39 וא
ןמדורבב 22 .)הרבעש הנש לש רמוחב תויזאפא לע רוזחל שי( .
ןונגנמב העיגפל היזאפא ןיבו ,רורב אל יוגיה ןיבל היזאפא ןיב לידבהל בושח
.תודוקפב אל ,ןונגנמב אלמ רסוח וא העיגפ( הירטראנא וא הירטראסיד .יוגיהה
רוביד לש הקינכמ – לדבה .)ירפירפה ןונגנמב – 'דכו רובידה ירירש ,הפב העיגפה
.רוביד לש ןכות תמועל
ןמדורב ! זיזמ ינמיה ילטנורפה חמב .טבמ טיסמ .ינשה דל םייניעה תזזה –
םהמ דחא םיליעפמ אל םא .דחיב םידבוע .ןימיל – ילאמשהו ,הלאמש םייניע
ימו .הפ םעפ הפ םעפ ...קתושי ינשה – לעופ דחא םא .עמאב ויהי םייניעה
%עוגפ המ – הלאמש ןמזה לכ לכתסמש
,קתושמו הלוח לאמש ילוא ,ןמזה לכ לעפומ ןימי ילוא ,הלאמש טיסמ ינמיה דה
.תויגולותפל תויפוא הברה דוע שי ןבומכו ...עדת $ל
ינש .חמ לש תוליעפב העיגפ וא ,חמ לש רתי תוליעפ וא – חמה לש הלחמ לכב
.ינשה דב – העיגפ וז םאו ,דחא ד – רתי תוליעפ .םייגולותפ םה הלא םיבמ
חכשת םילשורי $חכשא םא! ...ז!לק םילהת – $!נתב – ןושאר רואית – היזאפא
...יחומ עוריא לש רואית 'חחח' ...ןימיב העיגפ ,לאמשב הקורב .!ינימי
.םוירוטנטה ילוש דיל ,ןיירבדימב תעגונ טעמכ תילרופמטה הנואה
– םולברה 3 סנופל ,ןיירבדימל – ןימימו לאמשמ חמה עזגל ונממ תוסינכ
.הטגנולבוא הלודמלו
רפסמ בע 3 .םוירוטנטה $רואל ולולסמ ,ןיירבדימהמ – ילאינרק
– ללחה יבוע .חמה ירדח ןיב ללח – סויבליס ש!ע טקודווקא – הביבסבו 2 .מ!מ
רבעמל CSF .החותפ ראשיתש דואמ בושח .
,ערל בוט ןיב הנחבהה ,)'גייג( תוגהנתהה ,תוישיאה זכרמ – תוילטנורפה תונואה
,תופושח תוילרופמטה תונואה ,םיכרד תנואתב העגפנש תיטסינוכית התיה .$וניח
התנתשה הלש תוישיאהו ,שדחמ התנבנ םעהו הרודל "ילחת הלביק איה
הנייטהו דומלל הכישמה איהו ,תינימ הניחבמ הטוב ןפואב לשמל ,ןיטולחל
.הנוש תוישיאה לבא ,)הנייטה איה םדוק םג( םידומילב
תוילרופמטה תונואה רקיעב יכ םא .ןורכיזב םג תופתתשמ תוילטנורפה תונואה
רמוחה םשמו )תוילרופמטה תונואב ילאידמ( סופמקופיהה רוזאב -הז לע תויארחא
– תוילרופמטב .$ורא חווטל ןורכיז – ןהב רגאנ הארנכו תילטנורפה הנואל רבעומ
.רקו ינוניב חווטל ןורכיז
.ידיימ ןרכיזל בושח םג תוילרופמטה תונואל בורקש ,סומלטה
– רבעב היהש המל היזנמא שי .היזנמא – ןורכיזב העיגפ retrogra"e המלו
– העיגפה ירחא הרוקש anterogra"e a#nesia היזנמא םג תויהל הלוכיו .
הרקמב ומכ ,תינמז תיחומה העיגפה םא ,"ולחל הלוכי ןורכיזה תערפה .תילבולג
.רבוע אל הז ,ומע רמוחב ,תינגרוא העיגפ שי םא .חמ עוזעז לש
םירגוסב היעב ןיאשכ ,םירגוס לע הטילש יאב אטבתהל הלוכי – תילטנורפ העיגפ
& הינוטטק ,םמע abulia תמרגנ הינוטטק( םולכ תושעל היביטומ ןיא םדאל –
וא תוליעפ רסוח ,)ילטנורפ $כל רוקמהו ללכב זוזל ןור ןיא הילובאב ,ישפנ בממ
.תוליעפ "דוע
הבושתכ "וגהמ תילטנורפה הנואה קותינל חותינ היה םישישהו םישימחה תונשב
.יטאפאל ,יבמוזל $פוה םדאה ,ארונ רבד הזו .תוישיאב תוערפה&תוישיא תויעבל
הלע (ינומ םשב אפור – 'גייג לש הרקמה תובקעב הפיחד ולביק וללה םיחותינה
אוה זאו ,תויח לע הז תא תוסנל טילחהש יאקירמא גולוכיספל רבע הז זאו ,הז לע
לעב םיטנייפל השענ הזו .שפנ ילוח לע תאז תוסנל וליחתהו חתנמל רבח
.וללה םיחותינה םע ןיטולחל וקיספה ןבומכ םויה .םחרוכ
וא תבולת&הבלה ארקנש ןותחתה קלחב תושגפנ – תודימריפה – חמה עזג
"ecussation .הרדשה טוחב ינשה דל דרוי דחא ד לש ירוטומ לולסמ –
.הטגנלבוא הלודמה תא שגופ הרדש טוח – םונגמ ןמארופה
– םיילאינרק םיבע 12 םה יכ םיילאינרק םיבשחנ םניא )יטפואו חיר&ירוטקפלוא(
.חמהמ םיאוי 312 .םייתימא םיילאינרק םיבשחנ
בע 1 תונואב לאמשמו ןימימ חירה לש םיזכרמה ינשל עדימ םיריבעמ –
.תוילרופמטה
בע 2 הנואל $ורא לולסמב תיתשרהמ היאר 'ופניא ריבעמ – יטפואה –
ל 'ופניא םיריבעמ ןיע לכ ,תילטיפיסקואה 2 ,ןיעהמ .םיילטיפיסקואה םיזכרמה
,ןיעה לש ירוחאה קלחב םיפסאנ ,תיתשרהמ םיאויש םינוסקאמ בכרומ ,תיתשרה
בעש הפיא – ןיע לכב !רוויע םתכ! ונל שי ןכלו םירוטפר אלו םיביס קר םש שי
.לדג םתכה ,תולחמב .םירוטפר ןיא ןיעה לגלג תא בזוע היארה
– השיגפה םוקמ,לאמשמ ורבח תא שגופו עמאלו רוחאל $לוה ןמימ היארה בע
ינש םיאוי המזאיכהמ ."אה ירוחאמ מ!ס המכ ,המזאיכה ,תלגלגה סיסב זכרמ
,תילרופמטה הנואב בבותסמ הזכ לולסמ לכ – טקארט קיטפוא – היאר ילולסמ
תילטיפיסקואה הנואל םשמו תילטאירפה הנואל עיגמ ,הלעמל הסרפ השוע
םינמדורבל 1719 רקיעב , 17 .
דב איה ןימי ןיע לש תילרופמטה תיתשרה .ילאזנו ילרופמט קלח שי תיתשר לכב
.לאמש דב – לאמש לש תילרופמטהו ,ןיעה לש ןימי
דב ,היארה בעב םירבוע ,םיילרופמט םיביס םיאוי תילרופמטה תיתשרהמ
לש ילרופמטה קלחב םיראשנ םה ,המזאיכל םיעיגמ םיביסה ,ולש ילרופמטה
קיטפואה לש ילרלטל קלח( ד ותוא לש טקארט קיטפואב םיכישממו המזאיכה
.)טקארט
,היארה בע לש ילאזנ&ילאידמה דב הרוחא םיכלוה ןיע לכ לש םיילאזנה םיביסה
לא ,ידגנה טקארט קיטפואל המזאיכב רבועו יזכרמה הקלחב המזאיכל עיגמ
.ידגנה טקארט קיטפואה לש ילאידמה קלחה
,רמולכ .ונלש היארה קלח לש ילאזנה קלחה תא הריבעמ תילרופמטה תיתשרה
המ .$פהתמו ,השדעב עגופו ןושיאה $רד סנכנ .תוליבקמ םיינרקב אב רואה
תילרופמטה תיתשרב עגופש המ .'וכו לאמשל רבוע ןימימש המ ,הטמל הלעמלש
הטמלמ אבש המו .ןיע התוא לש ילאזנה היארה הדשמ אבש המ הז ןימי ןיע לש
.$פהלו הלעמל תיתשרב עגופ
המ .ילרופמטה היארה הדש לש 'ופניא םיריבעמ ןיע לכ לש םיילאזנה םיביסה
.ינשה דל הבלה םירבועש םיילאזנה םיביסה $רד חמל רבוע םידדב םיאורש
ד ותואל רבועו םיילרופמטה םיביסב עגופ ילאזנה היארה הדשב םיאורש המ
.המזאיכב "לחתמ אל ,חמב
םא בצע תיתשרהמ 'ופניא ןיא .האור אל ןיע התוא )$תחנ ןימי ןיע לש היארה
.תינמיה
ב םיעגופ םא זכרמ )ןורוויע יח( היספונאימה .םידדב םיאור אל )המזאיכה
םיריבעמש םיילאזנה םיביסה ועגפנ ,ילרופמט היאר הדש םיאור אל( תילרופמטיב
לעמ ,המזאיכה זכרמב םיעגופש םימייוסמ םילודיג שי .)הזה היארה הדש תא
.הזיפופיהה
היאר הדשו ןימי ןיע לש ילאזנ היאר הדש )ןימימ טקארט קיטפואב םיעגופ םא
)%%( .לאמש ןיע לש ילרופמט
.ד לכב ההז ןורוויע – תימינומוה היספונאימה
.היגלפימה ומכ – טקארטב העיגפ
ןמדורבב היארה יזכרמ ינשב םיעגופ םא 1719 רדסב לכה – ילקיטרוק ןורוויע –
םדאה ,(וויכב ,רואל ביגמ ןושיאה .האור אל אוהש עדוי אל םדאה .סקטרוקהמ (וח
םימרוגש חמב םירוזא שי .ונב עתעתמ חמה ...הז לע שקעתי ,האור אוהש ןעוט
וזכ איה תינמיה תילטאירפה הנואה .םימייק אלש םימיוסמ םירבד בושחל ונל
וא היזונגא ארקנ הזו – אלש לאמש דמ םלעתמ םדאה ,תעגפנ איה םא .לשמל
.)החנזה( טקלגנ
.עבוכ איה ותשאש בשחש שיאה – סקז רבילוא – (למומ רפס
רפסמ בע 3 םג ,רוטומולוקוא ,ןיירבדימהמ אוי – 4 ו ,ראילכורט – 6 )טנכודבא(
.סנופהמ אוי
בע 3 (םה .םוירוטנטה לש חתפה ילושב המידק ןיירבדימהמ רבוע 3$4$6 םיבורק )
ידירו םד ןגא – יזונרבקה סוניסה $ותב םירבוע םה הז ירחאו .תילרופמטה הנואל
םדה תא זכרמ הזה סוניסהו – הקיסרות הלסה ידי ינשמ ,הרודב ללח $ותל
,םינפל םיענו יכנא $להמ םישוע ,םידיטורקה םג םירבוע וכותב .חמה סיסבמ
םיבעהו 3$4$6 סוניסה לש ימדקה דהמ םיאויו דיטורקה דיל ללחב םיוח
ןוילעה ילטיברואה (ירחה $רד ,ןיעל בורק ,יזנורבקה sup orbital %issure םיסנכנ
.ןיעה ירירש תא םיבבעמו ןיעה תבוראל
.ןושיאה $ותל תולכתסהב ,ברנ קיטפואה יפל תוארל ןתינ יניע $ות (חל
ינש דוע שיו .ידדו ילאידמ ןותחת ןוילע – םירשי העברא – ןיעב םירירשה
.ןותחתו ןוילע – םינוסכלא
.פוסה ,(וויכבו .רוחאמ ןיעה לגלג לע םישבלתמו בוביסב םיעיגמ םינוסכלאה
תא םיזיזמ םירשיה םירירשה .התוא הלעמ רוירפניאהו ,ןיעה תא דירומ קילבוא
.עיגמ אוה ונממש ןוויכל דחא לכ ןיעה
– בובע תניחבמ 3 י!ע םיבבועמ םיסוטקר 3 םגו ,)ילאידמו ןותחת ,ןוילע(
,קילבוא רוירפניא 6 ,סוטקר לטלה תא בבעמ 4 .קילבוא רוירפוסה תא בבעמ
מ קלחכ םיטטפמיסהרפ םיביס םיתעל םג שי םיילאינרקה םיבעל – ןושיא (וויכ
&'S ל םג . 3 תפתתשמ איהו ןיעב השדעל םיעיגמ וללה םיביסה .הלאכ םיביס שי
– תולכתסהב ,היארה תודחב acco##o"ation הלש בחורה תא הנשמ השדעה .
(ווכתמ אוהשכ – הז תא השוע יראיליה רירשהו .בורקמ תולכתסהל םאתהב
הלא םירירש לש (וויכבו ,השדעה לש ד לכמ שיש רירש הז .תווכתמ השדעה
.רתוי הר תייהנו תחתמנ השדעה
בעל םידומה םייטטפמיסהרפ םיביס איומ ,לאפטסו-רגנידא יניערג שי 3 ,
בע לש ןיערגה( ול םייחטש 3 לע (חל זא .)לאפטסו-רגנידא םיניערגל דומ
.ולש הריגסל םימרוגו ,םייטטפמיסהרפה םיביסה לע לכ םדוק אטבתי הזה בעה
,ןושיאל ביבסש המ( תיתשקב iris םיביסהשכ .םייפקיהו םיילאידר םיביס שי )
םיילאידרה םיביסהשכ .סיזוימ ארקנ הזו (ווכתי ןושיאה וכתי םייפקיהה
'סמ בע .סיזאירטמ הזו ,בחרתמ ןושיאה ,םיווכתמ 3 'מיסהרפ םיביס איבמ
םימרוגו ,ןוילעה "עפעל םיסנכנש םיביס ותיא םיעיגמ םגו .סיזוימ ןושיאל םישועש
בע יביס אלא 'מיסהרפ אל הז .חתפיי אוהש $כל 3 לש החיתפב םיפתתשמש
.ןוילעה "עפעה
רפסמ בע אוה ןיעה תא רגוסש ימ 7 .
בע 3 זיזמ אוהשכ ,הדיהמ (וח ןוויכ לכל ןיעה תא זיזמ ,ןיע&"עפעה תא חתופ
םע $ותישב הז הטמל התוא 4 בורל ,עוגפ הזה בעהשכ .הידומוקאב "תתשמו
.אל וא האור אוה םא ריבסהלו רבדל לכוי אל םג םדאה
*דה ותואב םינמיס ןתי עגפנש ילאינרק בע
בע םא ןכל 3 הטמל( הטמלו המינפ ,הלעמל זוזל הלוכי אל ןימי ןיע ,עגפנ ןימימ
לבא ,תק זוזל ילוא לכות 3 מ יתועמשמ רתוי 4 בע %לעופ ימ לבא .) 6 ( 4 אל
םוש ןיא .הדיה זוזת ןיעה זא ,הדיה העונתה לע טלוש אוהו ,)...בשחנ קיפסמ
...ול דגנתמש רבד
בע םא סיזותפ היהי םגו 3 ןיעהש הארנ ותוא םירנ םא לבא .חונ "עפעה – עוגפ
.הדיה הטוס היגולורוינב יטירק ןמיס הזו . לודג היהי ןושיאה םגו םג בושחו .
הז יכ .אל וא רואל ביגמ אוה םאה םג אלא ,ןושיאה במ תא קר אל קודבל
לש סקלפר &'S לבא .)'מיסהרפ הז( (ווכמ תויהל רומא ןושיא – רוא הברה –
בעב העיגפב 3 .קזח רוא לש הרקמב םג בחרומ היהי ןושיאה
• טרפנ דועו ,ללכב הרדשה טוחמ םרוקמ שארב םיטטפמיסה םדה ילכ
.חמה עזגמ – 'מיסהרפה .$כ לע
רפסמ בע 4 םיבעה לכו ,חמה עזג תמדקב בשוי ןיערגה .ןיירבדימהמ אוי
בע לבא .רוחאמ חמה עזג יכ םינפל םיאוי 4 – הבלה השוע ,הרוחא $לוה
ביבסמ םיבבותסמ ,ירוחאה קלחב םיאוי ,הנימי ילאמשהו הלאמש רבוע ינמיה
.דבלב ירוטומ בע והז .קילבוא רוירפוסל םיעיגמו ןיירבדימל
בע 6 .דבלב ירוטומ
בע 1 בע םג ,דבלב ירוסנס 2 .דבלב ירוסנס
בע 2 השדעל םיעיגמ ,המינפו ןושיאה $רד וסנכנ ,תיתשרב םיעגופ םינוטופ –
םש שיו ,דואמ םיקומע םה תיתשרה ינטלוקו ,תיתשרב םיעגופ .םיכפהתמו 3 יגוס
לש םיאת colu#ns ןיא תיתשרב .)לוגס דע םודאמ( םיעב םיטלוקש )%(
ל םירוטפר י!ע ןבלה עבהמ םתוא תננסמ איה ,םיעבה לכל םירוטפר 3
םהיניב בולישה .םינושה לגה יכרוא י!ע םילעפומ םהו ,)קורי ,לוחכ ,םודא( םיעב
שחרתמ וינפל לבא ,ילמשח סלופ םיריבעמ םירוטפרה .םיוסמ עבכ חמב ספתנ
אמנש רמוח בגא הז .וב עגופ ןוטופהשכ קרפתמש דחוימ רמוח שי – ימיכ $ילהת
,תילמשח הבוגת ליעפמ אוה ,קרפתמ הזה רמוחהשכ .היארל בוט רזגה ןכלו רזגב
היארה בע תא רוי הזה ןוסקאהו ,תיתשרב םינוילגלגהמ ןוסקאה $רואל הענש
הכופה העיגמ תומדה .)ליעל ראותמכ לולסמה לכ( חמב היארה זכרמל עיגמו
קוידב תומדה תא שרפל חילמ חמה םינוטופ לש "סואמו ,הרזח תכפהתמו
.ביהרמ
לומ דומענ םא – חמל הסנכנש ינפל דוע תכפהתמ תומדה יארב םילכתסמשכ
...תילאמשה דיה תא םירי יארב שיאה ,ןימי די םירנו יארה
בע 5 ,חמה עזגל ,דחא ד לש םינפה תיחממ השוחת ריבעמ .סונימגירט –
ןמדורב סוריי'ג לרטנס טסופ – ירוסנסה זכרמל ,סומלטל 13 .תילטאירפה הנואב ,
תושוחתה ,"וגה לש&םינפה לש דחא דמ .חמה לש ידגנה דל הז תא ריבעמ אוה
.חמה לש ינשה דל תורבוע
אל הז .םינפה לש ינמיה דה תא שיגרנ אל ,ינמיה סונימגירטה תא $ותחנ םא
אלש םינעוטש ,םיזחתמ לשמל .טלחומ יח ןיא ,םינפב עמאה וקב קוידב
בע יכ .ןרקש אוהש עודיו ...עמאה וקב קוידב שיגרהל םירזוח ,והשמ םישיגרמ
5 כ ואטבתי השוחת תוערפה זא ,עמאב םיפפוח לאמשמו ןימימ 1.52 .דל מ!ס
ד םא םג ,רמולכ 1 ינפלמ דוע השוחת ריבעי ינשה דה ,עוגפ&הלוח&$ותח
.עמאה וקב יהשלכ הפיפח שי דימת ,ירוסנס בע לכב הככו .עמאה
בעל 5 .ימלטפוא – תפקרקהמו ןיעהמ ,חמהמ ,ןוילע "נע – םיפנע השולש שי
.הנוילע הפשו תסלה םג ,ירליסקמ – "א ,יחל ,ןותחת "עפע – יעמא "נע
.ירלובידנמ – ראוו ,הנותחתה הפשהמ – ןותחת "נע
– )םעט ללוכ אל( ןושלב השוחת 2(3 בע ,םיימדק 5 .ירלובידנמ "נע ,
בע 9 בע .ירוחא שילשב םעטו השוחת ריבעמ 9 .סואגנירפ-ואסולג –
םינמדורב לש לאמש דל העיגמ ןושלה לש ינמיה דהמ השוחת 13 .
בע לש ירוטומה קלחה 5 .הסיעלה ירירשל םיירוטומ םיביס –
• לש םיביסה הפיא קוידב תעדל םיכיר םה ,םייניש יאפור לא
תריקעב םגו ,המדרה תוקירזל ,ירלובידנמהו ירליסקמה סונימגירטה
.סונימגירטה לש םיפנעב עוגפל אל תעדל םיכיר םה ,הניב יניש
בע 7 סילאיפה – t)elve *ulus beca#e #+ clients םג .ירוסנסו ירוטומ .
העיגפ ללגב םינפ יחב קותיש הז ,תינילקה ותלועפ רקיע .העימשב "תתשמ
.סילאיפב 7 ןיעה תא רגוס םא . 7 הלוכי אלו החותפ תרתונ ןיעה ,עוגפ
ש ןמזב .ןיעה תא םירגוסש ילוקוא סירלוקיברוא תא בבעמ אוה .רגסיהל 7 השוע
,הז תא 3 .)טסינוגאטנא טסינוגא( חמה י!ע תינור קתושי 7 הקימימה תא השוע
עיבהל ,הפה תא חפנל ,קורשל רשפאמ ,הפה תויוז תא זיזמ ,םינפה ירירשב
.םינפ תועונת י!ע תושגר
ל 7 מ םעט תשוחת םיריבעמש םידחוימ םיירוסנס םיביס שי 2(3 .ןושלב םיימדק
ל 7 תסלב קורה תוטולב לכל .םינפב קורה תוטולבל םיכלוהש 'מיסהרפ םיביס שי
יכ ,דרוסבא הזו .דיטורפהמ (וח ,הנותחתה רקיעבו הנוילעה 7 סיסבב רבוע
םא .דיטורפה $רדו תלגלגה 7 ןכ .הפה לש ןימי דב קור היהי אל ,עוגפ ינמיה
.לאמשב היהי
7 ןיעהש ידכ ןיעב ןמזה לכ תועמד םיבייח – בושח הזו ,תועמדה תטולבל עיגמ םג
.תוקרי ראשו תינרקב רוחל ומרגיש םיעפ הב ויהי אלו שביתת אל
7 ,ןזואב הנטקה תישילשה םעל רבחתמש ,הנוכיתה ןזואה לא ןטק "נע איומ
רירשה דבוע בעהשכו ,ספטסל רבחתמש רירשל עיגמ אוהו ,)הבוכראה( ספטסל
םא .ספטסה תעונת לע עיפשמ הזו (ווכתמ 7 םאו ,קתושמ הזה רירשה ,$תחיי
ילגו .םוע דה – !*************ההההההההא! עמשי אוה !הא! דיגנו םדאל רבדנ
.ידמ רתוי םירבגומ םיעיגמ לוקה ,+peracusis לש קותיש היהי ,הלאכ םירקמב .
דב קר לכה ןבומכ( ,תובג םירמ אל ,הפה תא חפנמ אל ,חמ םירמ אל ,םינפ יח
יכ םא( םינפ יחב קור ןיא ,קורשל א!א ,רגסית אל ןיעה ,$ייחל א!א ,)העיגפה לש
9 ןיעב תעמד היהת אל ,)עוגפה דב קור תוחפ היהי לבא ,דיטורפה תא ליעפמ
.ןזואב רתי-תוידה היהת עוגפה דבו ,תינרקב העיגפ ,יוריג ,תקלד היהת ,תינמיה
ב העיגפה הפיא ןובשחב תחקל $יר יכ םא 7 דואמ אוי תימינפה ןזואל "נעה .
.רתוי תילאטסיד איה בעב העיגפ בורלו ,תלגלגל ימינפ
ל 7 .שאר תולבחמו םיסוריומ עגפיהל היטנ שי
בע ! םיכתוח םא .רוהט ירוסנס .סנופהמ אוי העימשה תא ריבעמ – יטסוקאה –
רוביחל ,חמה עזגל תרבוע תיתעימשה 'ופניאה .ןימי ןזואב עמשנ אל ,ןימימ ותוא
לו סומלטל םשמ .הלודמהו סנופה ינש הנואב ד לכבש העימשה יזכרמ
ןמדורב .תילרופמטה 4142 .
בע 9 $יחה ירירש – הקירוטומ .'מיסהרפו ירוסנס ,ירוטומ – סואגנירפ ואסולג –
– ירוסנס .הלובוא&!לבנע!ב ,ןורגב טעמ .עלהו 1(3 – םעט ,ןושל לש ירוחא 1(3
דיטורקהמ םדה (חל לש תינור יתלב השוחת תרבעהב "תתשמ .ןושל לש ירוחא
.סידוב
.הטגנולבוא הולדמב ולש ןיערגה
בע 10 ,ראוול ,תלגלגה סיסבל ,חמה עזגמ – $ורא יכה ילאינרקה ,סוגאוה –
ירוסנס ,ירוטומ .דדונה&העותה בעה .םייעמלו ןטבל ,תפערסה ,הזחה $רד
תא םיטאמ ולש 'מיסהרפה םיביסהו בלל עיגמ אוה ןורגה ירירשל "סונ .'מיסהרפו
תילאגו העיגפל יסאלק ןמיס .הידרקיכט – עוגפ ינמי סוגאו .הידרקידרב .בלה בק
בלה בק תא םיטאמ .בל םוד – יסאלק ןמיס – ילאגו יוריג םגו .ריהמ בל בק –
רורגל לוכי םג ילאגו יוריג .דואמ ןכוסמ ילאגו יוריג .דובעל קיספמש דע
רבוע הז – באכהמ םיפלעתמ ונאו ,תבאוכ הכמ ונלביק םא לשמל .ןופליע&הפוקניס
.תילאגו-וגאו הבוגת וזו .סוגאוה $רד
דעו ראווהמ איהו – הידרקיכט השועו סוגאול תדגנתמ ןבומכ 'מיסה תכרעמה
– חמה עזגבו הרדשה טוחב תומוקמה ראשב .ןוילעה יראבמולה הרדשה טוחל
.'מיסהרפ תכרעמ
םיביס לש !עורז! תחלושו )םינוילגנג( הרדשה טוחל הדומ – 'מיס תכרעמ
םיליחתמ בלה לש 'מיסה םיביסה .הרטמה ירבאל דע ,םיקרועה לע םיטטפמיס
.בלה לאו ,ילאכרות ש!מע לש ןוילעהו ראווה לש ןותחתה קלחב
טוח יעגפנל בושח ןמיס הזו הידרקידרב רורגל הלוכי יראוו ש!מעב העיגפ ןכלו
.הרדש
בע 11 זפרטל .םייפתכהו ראווה ירירשל ,הטגנולבוא הלודמהמ – סוירוססקא –
*$ופהה דל םינופ שארהו םינפה – לעופש ינמיה בעה .דיאוטסמודיילקונרטסלו
בע והז .הלעמל םינפה לש הלק היטה םג שי .)ןימיל( ד ותואל הטונ שארהו
.ירוטומ
בע 12 ינמיה םא .הלש ד יחב ןושלה תא ליעפמ – ירוטומ – סואססולגופיה –
דל הטסת איה ןושלה תא איונשכ ,עגפנ עוגפה םניא ןושלב םיביסה יכ .
.םיליבקמ
שי ,םיילאינרקה םיבעה 10 תישעמ 312 תא םג סינכנ לבא , 12 ...
מ דבל םיבעה לכ .ולש ד לכמ .םיניערגב ,חמה עזגמ םיאוי םה 4 םיכלוה
קר .םינפל 4 ,םיירוטומ םיביס תויהל םילוכי .תידגנה ןיעה לאו הרוחא $לוה
.בוליש וא ,'מיסהרפו םיירוסנס
– םיבושחה 3 םג .ויתולועפ לכ לע 7 . 4$6 םיבושח הלא .ןיעה תלעפהל םיבושח
.תישעמו תינילק
יפלו .העיגפה לש ד ותואב אטבתת – ולש ןיערגב וא – ילאינרק בעב העיגפ
(ןיירבדימב – חמה עזגב העיגפה הבוג והמ תעדל לכונ עוגפה בעה 34 (סנופב ,)
5! (הלודמב וא ,) 912 .)
"עפעה ,היעב ןיא םינוויכה ראש לכל .זכרמל תלכתסמ אל לאמש ןיע – לשמל
בע – היעב .ןיקת 4 )%(לאמש – ד .
בעב 4 העפשהה ,ולש ינמיה ןיערגב העיגפ שי םא ,םידד "ילחמ אוהש ללגב ,
.שממ הרוק אל הז לבא .לאמש דב היהת
םיבע םירבוע ,הקיסרות הלסה ידדמ יזונרבקה סוניסב 3$4$6 םג רבוע םתיאו .
בע לש ןוילעה "נעה 5 םש רבוע דיטורקהו .)יתשוחת( רוחאל םינפהמ וכרדב
לש הרוב ,םג S .הלעמל שארל ראווהמ רשי אל ,
.לב ש!ע קותיש – בעב עגופש סוריו תויהל לוכי ,וב קותיש שי םא – סילאיפ
הרוב וחמ םיעוגפה םיביסה םא ,$וביס תויהל לוכי לבא ,"לוח קותישה בורל
.םדוק םיקתונמ ויהש םירירשה לש רתי תוליעפ לש במ רוויהל לוכי ,היוגש
,ןיעל עיגה םדוקש המ .(ווכתת הפה תיוז םג ,םייניע םועל קר םיורשכ ,לשמל
.ןגאלב .הפל וישכע עיגמ
םיבע ונממ םיאוי ,הטגנולבוא הלודמה לש רישי $שמה אוה הרדשה טוח
ארקנ םיילאניפס םיבע גוז איומש הרדשה טוחב עטקב ותואו ,תוגוזב םיילאניפס
טנמגס רוזא ותואמ םיביסהו רועב םיוסמ רוזאמ השוחת לבקמ טנמגס לכ .
.לאמשמ וא ןימימ ילאניפסה בעה $רד םירבוע
הרודה לש תיכשמה איהו הרדשה טוח תא םג תפטוע חמה תא תפטועש הרודה
.חמהמ
.המדקהה הפ דע
)םילולסמ
ןמדורב ,ילרטנסהרפה סוריי'גב ליחתמ – ירוטומה לולסמה 4 קלח תילטנורפ הנוא
,תורפסימהה ןיב םיילגרה .סולוקנומוהה אמנ םש .)תילטאירפה םע לובג( ירוחא
וקמ $רעב אמנ שארה תימוטנא הניחבמ .הטמל שארהו דיה ,עמאב "וגה
.סולוקנומוהה שארל עיגנ – תסכרפאהמ רוחאל הפיט ינוסלכא 2 תורפסימהה
הלוכי םש העיגפ רמולכ .ןהיניב דירפמ סקלאפה קר ,וזב וז תועגונ טעמכ
חמה עזגב העיגפ םג ,הלוכי תילאניפס העיגפ םג .םיילגרה יתש לע עיפשהל
...$כ עיפשהל הלוכי
ינשה דב ירוטומה סקטרוקה י!ע םילעפומ "וגה לש דחא ד לש םירירשה לכ
– תילדימאריפ תכרעמב ,)םיילדימריפ םיאת( סקטרוקהמ םיאויש םיביסה .חמב
.תירוטומה תכרעמהמ עיגמש )ילאינרק וא( ילאניפס בעמ הלעפה לבקמ רירש
ירוטומה ןורוינה .העונתל רוקמה איה תיזכרמה תכרעמ – תוכרעמ יתש שי הפו
ילאינרקה בעה ןיערג םע הספניסל דע דרויו סקטרוקב ליחתמ אוה .ןוילעה
בעה "וג .העונתה תא ליחתמ ןוילע ירוטומ ןורוינ .ירוטומה ילאניפסה וא ,ירוטומה
.ילרטנסהרפה סורי'גב בשוי
לש לולסמ -.' קומע קלחל סקטרוקהמ םידרוי םיביסה – )ןוילע ירוטומ ןורוינ(
וקל םיסנכתמו הזל הז הפינמ תרוב םיפרטמ םינוסקאה ,הרפסימהב רתוי
דרוי לולסמהו .ןילאימ .ןבל רמוח הז .הטאידר הנורוק תארקנ הפינמה .עמאה
סקטרוקב םיעגפנ םא .)תימינפ תיספוק( הנרטניא הלוספקה לא עמאל בורק
הברה הז ,הנרטניא הלוספקב קזנ לדוג ותואב העיגפמ ארונ תוחפ הז ,הנטק 'קנב
"וגב םירוזיא ינימ לכל םיכלוהש םיביסה לכ הנרטניא הלוספקב יכ .עורג רתוי
עגפנ םאו ."וגב תיתדוקנ רתוי הרוב אטבתת סקטרוקב העיגפ .םיבורק דואמ
העיגפה םאו .העוגפ תילאמש לגר היהת הקינילקה ,הלעמל ןימי דב סקטרוקב
היהת העיגפה ,$ומנ רתוי קזנהש לככ .לובסי לאמש ד לכ – הנרטניא הלוספקב
– םידבוע םינפהו לגרהו דיה לבא ,לגרב היעב ול שיש םדא לשמל .תבחרנ רתוי
םאו .ירוטומהרפה סוריי'גב ,סקטרוקב הלעמל $ופהה דב העיגפ ול היהת הארנכ
לכש וא – ירמגל דקפתמ שממ אל "וג יח $רעבו דיה םגשכ עיגמ םדאה
וא( הנרטניא הלוספקב העיגפ וא ,הטאידר הנורוקב וא ,עוגפ ירוטומה סקטרוקה
.לרטל-ארטנוק דב ,)לולסמה $שמהב
לש םילדימריפ םיביס – חמה עזגל םיכלוה םא – םיביסה -.' -וקיטרוק םה
– חמה עזגב םיירוטומה םיילאינרקה םיבעל דע ,םיירבלוב 3$4$5$6$7$9$10$11$12
אל רבכ הז םיילאינרקה םיבעהמ .)תברועמ וא הרוהט ,הקירוטומ שי הלאב(
-.'. -.' ב איה הבלהה .לאמשמ ילאינרק בעל עיגי ןימימ -.' ןימי ד .
תיראבלוב וקיטרוקה תכרעמב .לאמש דב םירירשה תא ליעפמ חמה לש
,רמולכ .ולש ןוילעה ירוטומה ןורוינה עיגמ וילאש ןיערגה הבוגב איה הבלהה
-.' בע לש ןיערגל עיגהל הורש 3 לש ןיערגה הבוגב ,ינשה דל רובעי , 3 .
בעו 4 לולסמה חמה עזג $רואל רמולכ .האלה ןכו .ד "ילחמ ,המוק דוע דרוי ,
.םיביס םיבזוע םעפ לכ ,הלודמהו סנופה $רד ןיירבדימהמ יכ רתוי ר השענ
בע לש קותיש 6 בעב וא %קזנה הפיא .הלאמש לכתסת אל ןיעה – לאמשמ 6
ש וא ,עגפנ ילאמשה -.' וא .לאמש די םע רבד ותוא .עגפנ ,ןימי דב ,ולש
הש וא ,עוגפ ילאמשה ילאניפסה בעהש -.' .עגפנ ולש ינמיה
םהילא םירבחתמו םירירשה תא םיליעפמש ,ילאניפסהו ,ירוטומה ילאינרקה בעה
םה /.' עזגב ילאינרקה בעה לש ןיערגהמ ליחתמ אוה .)ןותחת ירוטומ ןורוינ(
.העיגפה לש ד ותואב הזו .הרדשה טוחמ ילאניפסה בעה לש ןיערגהמ וא חמה
– תקתושמ ןיי די זא /.' וא ןימימ -.' .לאמשמ
םיביסה .תילאניפס וקיטרוק – הרדשה טוחל סקטרוקהמ םיירוטומה םילולסמה
,ירוטומה סקטרוקהמ – תילדימריפה תכרעמהמ קלח ,לולסמ ותוא םישוע וללה
,הטאידר הנורוק( תירבלוב וקיטרוקה תכרעמה םע דחי ,ילרטנס הרפה סורי'גה
,םידרוי ,חמה עזג לכ $רואל ד ותואב לכה ,ןיירבדימל םידרוי ,)הנרטניא הלוספק
ב ינש דל םירבועו 1(3 ( הלודמה לש ןותחתה !50 אל ראשה ,ד םיפילחמ םהמ
דב תדרל םיכישממ םהו .)יראווה הרדשה טוחב םירמגנ אלא םיעיפשמ שממ
"וגל םיעיגמ וישכעו .ידגנה דב הרדשה טוח לאו הטגנולבוא הלודמה לש ידגנה
לש אתה /.' ה לא תדרל םיכישממ ראשה ,טנמגסה יפל , /.' לבא ,םהלש
.הרדשה טוחב ד ותואב רבכ םלוכ
.היעב – תחתמ .ידגנ קותיש – הבלהה לעמ תילאניפס וקיטרוק תכרעמב העיגפ
לאמשמ ילאניפס וקיטרוקה לולסמה עגפנו ,לאמש לגרו די לש קותיש היהיש ידכ
.ןימי דב הבלהה לעמ וא ,לאמש דב ,הטמו הלודמה לש ןותחתה שילשהמ הז
רתאנ $יא זא .הטמל רתוי העיגפ אלא ,הככ סקטרוקב העיגפ היהתש ריבס אל
,עוגפ ילאינרק בע םג היהי דימת ,חמה עזגב העיגפה םא %העיגפה םוקימ תא
םיבע ,ןימי דמ סנופב העיגפה םא .העיגפה הבוגל םאתהב 5! )םקלח וא(
.ןימי דמ םינפ יח זיזהל לוכי אלש םדא ,לשמל .םג ועפשוי
לאמש ןיע ,ביגמ אלו )סיזאירדמ( בחר ילאמש ןושיא ,ןימי לגר#די לש קותיש
%העיגפה הפיא %תויהל לוכי .חונ לאמש "עפע ,הלאמש הטוס
בע לש הבוגב ,לאמש ,ןיירבדימ 3 .
%ןימימ ילאניפס וקיטרוק לולסמל קזנ ללגב ועגפנ ןימי לגרו דיש ,תויהל לוכי םאה
$יאו .העיגפ תויהל הלוכי ראווב םג .הטמו הלודמה לש ןותחתה קלחב – ןכ
בע םא לשמל %עוגפ ילאינרק בע שי םאה %םילידבמ 12 קלחב העיגפה – עוגפ
.הלודמה לש ינמיה ןותחתה
ב העיגפ שי םא -.' ב םא .קותיש שי /.' .הנוש קותישה לבא .קותיש –
רירשב חתמה( סונוטה – קתושמה רירשב חתמה ,ןוילעה ןורוינב םיעגופ םא
.תויטסאפס .רבוג – )דבוכה חכל הבוגתב
ידיל םיידי ,בכשל $יר .אלמ הלועפ "ותישבו תטלחומ החונמב – סונוט תקידב
$יא .סונוטה תא קודבי רחא םדאו .םולכ תושעל אלו ,םייניע םועל ,"וגה
םיקדוב ,דיגה תא םישיגרמו ,התוא םיזיזמו קדבנה לש דיה תא םיחקול %םיקדוב
חכ קר .ילמינימ סונוטה ,המרונב .סונוטה איה תודגנתהה .אל וא תודגנתה שי םא
– התוא רוגסל ,דיה תא חותפל הסננ – רבגומ סונוטו .הזכ במב עיפשמ דבוכה
.לגרב םג ל!נכ .רשפא יאו
אל ,תרחא תכרעמב העיגפ ללגב ,רבגומ סונוט לש םיפסונ םיגוס שי
.הפ ומכ תילאדימריפה
$כ ,רתוי רהמ תיביסאפ קדבנה תא םיליעפמש לככ – תויטסאפס לש ןויפא
,חילנ אלו זיזהל הסננ םימעפל – םגו .תוריהמ תיולת איה .הלוע תודגנתהה
תויטסאפסל ןכל .והשיתמ עקתינ לבא זיזהל חילנש וא .חילנו חתפנ הז םואתפו
תפוק ןיכס לש סונוט םיארוק clapse 1ni%e .
ב העיגפ /.' .יטידיסאלפ .ללכב סונוט ןיא .יופר קותיש – Flacci"it+ ול שישכ .
/.' ול ןיאש רמוא הז /.'  אוה דיב וזכ העיגפ היהת םא( .תודגנתה ןיא ...
ול ןיא לבא .תדקפתמ "תכהש יאנתב ,"תכהמ תעונת י!כ ,התוא "יעהל לכוי
.)הפע דיהש $יא לע הטילש
תעיגפב תויטסאפסה -.' .העונת תק .תמיוסמ העונת תרשפאמ
םע והשמ תושעל דוע רשפא אלמ אל קותישה א יכ ,תויטסאפס %עורג תוחפ המ
רשפאמ אל יופר קותיש – לגרב קותיש שי םא לשמל .םולכ – הפר קותישב .דיה
הובג חתמב םירירשה יכ ,הז תא רשפאמ ןכ יטסאפס קותיש .הדימע וא הכילה
קחרמ תוחפל ,תכלל רשפא לבא ,תתוועמ תק הכילהה .$רבה תא םילעונו
.והשלכ
ללגב רירש לש תונוונתה ןיב רידא לדבה שי .ןוונתמ אוה סלופ לבקמ אל רירששכ
-.' וא /.' .טעמ ןוונתמ רירשה ,הנוילע העיגפהשכ . 2isuse$ atroph+ .
לש קותיש ,תאז תמועל /.' איה םידלי קותיש תלחמ .םלענ שממ רירשה –
שברחלו חמה עזגל סנכיהל בהוא דואמ וילופה סוריו ,ןותחת ןורוינב קזנל אמגודה
ה תא קר /.' תא םילעונש םירישכמו םייבק םע קר תכלל ולכוי הזכ הרקמבו .
.המידק םיילגרה תפעהו ןגאה $רד הזזה תועמאב םיזזו ,םייכרבה
מ – סוסקלפ לאיכרב – דיל c5 דע t12 – תילארקס-ומבול סוסקלפ – לגרל , l1
s3 .
-.' .הרדשה טוח םויס דעו סקטרוקב ליחתמ רתויב $וראה
שי םיילאינרקה םיבעל .חמה עזגב םיניערגמ – םיירוטומה םיילאינרקה םיבעה
םג .ד ותואמ םג אלא ,חמה לש ינשה דהמ קר אל םהלש בובעה – דחוימ סחי
$כו .ד ותואב םיירוטומה םיניערגל םיביס דירומ ד ותואמ ילרטנסהרפה סוריגה
םיבעה ,ילרטנסהרפה סוריגב ירוטומה סקטרוקב םימי דב העיגפ שי םא
.ילרטל-יספיא יוביג םהל שי יכ ,ועגפיי אל ינשה דה לש םיירוטומה םיילאינרקה
שי( הסאב – העיגפ שי םא ,"וגה ראשב לבא 150 ותואב םג םירבוע ןכש םיביס
םילולסמה ינשב העיגפ שי םא קר .)תינילק תועמשמ לכ םהל ןיא $א ד
העיגפ .ידד וד היהי יוטיבהו ,םינפש $כל יוטיב היהי ,םייראבלוב-וקיטרוקה
לש קזנ ,חמה עזגמ םיבבועמש ןורגהו ןושלה ,םינפה ירירשב -.' הזכ ררוגש
ארקנ קותיש pseu"obulbar paral+sis ( pals+ יחב הזכ קותיש תויהל לוכי אלו .
.םינפ
ל ןיערגה תא קלחנ )סילאיפה לש ןיערגה $ותב )ללכה ןמ דחא אוי שי 2 –
איומש קלחה /.' קלחהו ,)רגוס עבש – ס!ש – "עפע תריגס( ןיעה ירירשל
איומש /.' םיביסה לש ,ןיערגה לש הזה קלחהו .םינפ יחב םייתפשה ירירשל
ילרטנסהרפה סוריגהמ חוקיפ לבקמ אל אוה .ינשה דהמ חוקיפ לבקמ אל ,הפל
רתוי הבושח ןיעה יכ הארנכ .ילאניפס בע ומכ .ידגנה דהמ קר לא ד ותואמ
.הפהמ
.תיטסאפס ,תילאמש היגלפימה – "וגב – ןימימ ילרטנסהרפה סוריגה עגפנ םא זא
לש םיביסה קר – םינפבו /.' .ועגפיי לאמש דב הפל םיכלוהש סילאיפ לש
קר בורלו .הקימימ ןמזב קר היהי הזו .לאמש דב הפה תא זיזהל רשפא היהי אלו
דימת אל תועונתה תא דבל עבי אוה םא .הדוקפ יפל עבל $ירש הקימימ ןמזב
.רורב היהי חרכהב אל – אובי םאו ,יוטיב ידיל אובי קותישה
ב איה העיגפהו – לאמש דב יזכרמ סילאיפ לש קותיש ארקנ הזו -.' דב
.יטסאפס קותיש ןבומכ הזו .לאמש דמ הפה תויוז תא זיזהל רשפא יאשכ .ןימי
.הפה תויווזב רבגומ סונוט
ומע ילאינרקה בעב וא ירוטומ עזגב והשלכ ירוטומ בע לש ןיערגה עגפיי םא
הז /.' יוטיבה – ןימימ סילאיפה ןיערגב עגפנ םאו .ידיסלפ ,הפר קותיש הזו
הזו בעה תא $ותחל ומכ הז ומע ןיערגב העיגפ .ד ותואב היהי ינילקה /.' .
.תוביי רסוח ,םירירשל סונוט ןיא – תידיסלפ העיגפ שי םא
לע תונעשהו $רבה לש הליענ לשמל רשפאי רבגומה סונוטה – תיטסאפס העיגפ
.תובייל םהב שמתשהל לכונ לבא הלק היפורטא ורבעי םירירשה ,לגרה
סילאיפה לש ירפירפ ,םינפ יח קותיש /.' ,תועמד ןיא ,המודא ,החותפ ןיעה –
ותוא ןיבהל השק ,)הפה תא רוגסל א!א( קור תפילד ,םייופר םירירש ,חותפ הפה
.סונוטה ללגב ותוא ןיבהל רתוי לכונ יזכרמ סילאיפב לבא .רבדי אוה םא
ןושלב םעט ןבומכו 2(3 .עגפיי – ימדק
ה לכ אל םא /.' ןילוכ ליטא שי דוע ,םידקפתמש םיביס המכ שי ןיידעו סרהנ
.תירוע תת תוליעפב הז תא תוארל רשפאו ,לועפל וכישמי םירירשהמ קלחו עיגיש
ל םלש יתלב קזנ /.' תמאב אל הז םגו ,ינור אל הז .תוילוקיסאפ ארקנ הז .
םיתעלו הז תא םיאור .תמ בעה לכ אלש תוארל רשפא קר ,רירשה תא ליעפמ
.הז תא םישיגרמ
)קדוב י!ע( (וחבמ ותוא םיכירעמש רירש לש הבוגת אוה רזחה – רזחה & סקלפר
רירשה ,רירשה לע םיחול ,הכמ רירשל םינתונ .ליגרה במל רזוחו רקתמ –
( רירשה ירושיכ י!ע הרזח (ווכתמו רונש עקשה לש םוקמב $ראתמ #uscle
spin"le םיביס ןיב םיאמנ ,םיליגר רירש יביסמ הנבמב םינוש טעמ רירש יביס – )
םיילזופ-ארטניא םיביס אלא .םידיגל םיבורק ,םיליגר intra%usal %ubers םיביסהו
םה העונת םיריימו םיווכתמש extra%usal .
ל .S טוחל םהב תרבוע 'ופניאה ,הכראה תוהזל םדיקפת – ןיינעמ ןונגנמ שי
ירוטומ ביס הליעפמ 'ופניאהו ,ןשפסוירפורפ ,ןבומכ השוחת יביס $רד ,הרדשה
ל רזוחש .S ב תרבוע תרזוחה 'ופניאה .העונתל םורגי אל הז לבא .ותוא (ווכמו
/.' ה תא קר ליעפמ אמאגה ביסו .אמאג ביס – םיוסמ גוסמ .S תא אלו
הברהשכ לבא .רירשה .S םיביסל $לוהש ,אפלא יביס םיליעפמ םה ,םיווכתמ
.םתוא (ווכמו םיילזופארטסקאה
.םירירש תכראה אלו םירירש (וויכ ןה ונלש תועונתה לכש ןבומכ
– הקידבל תוניחב
הקיפה דיגב הכמ י!ע ספסירדווקה תא םיכיראמ .קפרמב הכמ ,$רבב שיטפה
.ןשנטסקאל ןמורתת לגרהו רקתמ דווקהו ל!נה לולסמה לכ רבועו )הקיפה לעמ(
שי הזכ רזחה לכל .הקיפה רזחה ארקנ הזו /.' .וילא עיגמש
ב העיגפ שישכ -.' ילאניפס-וקיטרוקה וליאכ .ליגרהמ רתוי םירע םירזחהה
רזחה .חוקיפמ אויו ללותשמ רזחהה ,םיעגפנ םהשכו רזחהה תא אכדמ
.היסקלפר-רפיה & יביטקארפיה
לע םיחולו"ופיכב קפרמה תא םיקיזחמ – דיב םיסקלפר תקידבו
טעמ ,ןשקלפ יסרוד .דיה "כ שרושב הנטק העונת היהתו ,סילאידרואיכרבה
.דיה "כ תועבאל לדוגאה לש תוברקתהו יניפוס
"ידעו ,סליכא דיגב הכמ ןתינ םא .סליכא דיג – לוסרקה רזחה – "סונ רזחהו
רטנלפ היהת הבוגתה – ןשקלפ יסרוד טעמ – לגרה "כב החיתמ הפיט תושעל
.ןשקלפ
3 לש העיגפב תיגולותפ הרוב דואמ םירע ויהי ל!נה םירזחהה -.' םאו .
ב העיגפה /.' העיגפה םאו .טלוב ןמיס הזו .היסקלפר-א – םיסקלפר ללכב ןיא
.שלח רזחה .היסקלפר-ופיה היהת ,האלמ אל
ב העיגפ – "סונ ןמיסו -.' םימייקו אירב םדא לא םימייק אלש םירזחה םיעיפומ
"כ $רואל םידרגמ – יקסניבב תקידב לשמל .יחו הנש&הנש ליג דע קונית לא
איה הבוגתהו $רעב הנש ליגב רבוע הז .תונוהבה תסירפו ןשקלפיסרוד ןתת לגרה
.תונוהבה תריגסו ןשקלפרטנלפ
ב העיגפ שישכ -.' .ליעל רמאנש המל "סונב קונית לש הבוגת היהת
תונידעב םיעגונשכ – גניטואנס רזחה & הימה רזח – תוקונית לא – רזחה דועו
."אה לש הזזה ומכ יהת םייתפשה יתשב&הנוילעה הפשב
– הסיפת – רזחה דועו grasp םע רגובמ לא רזוחו קונית לא שי – -.' םא .
ארקנ הזו .רטנסה (וויכ .רטנסה זוזי ,דיה "כ תא ול הרגנ pal#o#ental re%lex .
ב – דועו -.' "כ – היסקלפר-רפיהמ עבונו לגרה "כב רקיעב עיפומש רזחה –
לגרה "כל ןשקלפיסרוד םישוע – סונולק – תינייפוא הרוב החיתמל הביגמ לגרה
תבוגת בושו – יסרוד תושעל םיכישממו ,ןשקלפ רטנלפ ןמזה לכ היהת הבוגתהו
.סליכא דיג תקידבל המוד ...הזכש !בושו $ולה! .רטנלפ
– םוכיס -.' תמועל /.' –
- ,### קותיש – / ## קותיש –
- ,)תילאדימריפ תכרעמ ,יטסאפס( רבגומ סונוט – / .סונוט ןיא –
- .תוילוקיסאפ ןיא – / .האלמב ןיא ,תיקלח העיגפב שי –
- ,# היפורטא שי – / ### היפורטא שי –
- ,## דואמ םירבגומ םירזחה – / .םידורי םירזחה וא םירזחה ןיא –
- ,### שי סונולק – / .סונולק ןיא –
- ,יקסניבב שי – / )םיסקלפרה ראש ל!נכו( .יקסניבב ןיא –
- ,שי – תיחטש השוחת – / ירה .שי – תיחטש השוחת – -.' וא /.' הז
.ןפוא לכב הניקת השוחת *ירוטומ
לש ד ותואב ילאינרקה בעב וא ןיערגב העיגפ – ירפירפ סילאיפ קותיש
הזו ,העיגפה /.' .
.ןימימ תיטסאפס היגלפימה ,תוילוקיסאפ םע תיפורטא תיארנ ןימימ ןושל יח
בע לש ןיערגו ,םש הבלה( ןימימ הלודמ לש ןותחת ד – העיגפה ןכיה 12 .)
עוגפ – העיגפה ןכיה .לאמש לגרו דיב יטסאפס קותיש ,הנימי הטוס ןימי ןיע
– םיאור המ – םינפב הרוק המו .ןימימ ןיירבדימב איה העיגפה ,ינמי רוטומולוקוא
סילאיפ( הפה תויוזב לאמש דב קותישל יוטיב הארי הפל $לוהש קלחה קר
ביגי אלו בחרומ היהי ינמיה ןושיאה ,)ןימי( ןיעב סיזותפ םג היהי .)לאמשמ יזכרמ
.רואל
ןיא .םיילאינרק םיבע לש יוטיב ןיא .יטסאפס קותישה .תוקתושמ םיילגרה יתש
ל תחתמ תויהל הלוכי אל %העיגפה ןכיה .םיידיה לש העיגפ /1 )
תוילוח דע עיגמו םונגמ ןמארופהמ ליחתמ הרדשה טוח 312 וא /1 הילוחמו . /1 דע
S5 קר – םיילאניפס םיבע קר אלא הרדש טוח ןיא /.' $תח היהי םא זא .
הילוחב /5 .תכתחנ סוסקלפ לרקאס-ובמול .םיילגרב ידיסאלפ קותיש היהי
םג שי ומע הרדשה טוחב -.' םגו /.' ל תחתמ ) /1 קר ןפוא לכב /.' לעמו .
.םגו םג –
בעל c1 בע לש קלח ומכ םעב אוה ,יתשוחת קלח ןיא 11 .ילאינרקה
םיבעה בור .הרדשה טוחב םיאתמ טנמגסמ םיאוי – םיילאניפס םיבע
הרדשה טוח לכ $רואל $כ אל הז $א םלומ םקוממש טנמגסמ םיאוי םיילאניפסה
לשמל ! ,םייראוו םיילאניפס םיבע ! ,םיטנמגס 7 .תוילוח ! + 2 םיבע
– הזח תוילוחבו 12 ,תוילוח 12 .םיטנמגס 12 + 2 םיבע
– תויראבמול תוילוח 5 ,תוילוח 5 .םיטנמגס 5 + 2 םיבע
– םורקאס 5 ,תוחואמ תוילוח 5 .םיטנמגס 5 + 2 םיבע
– סקיסקוק 34 ,תוילוח 34 .םיטנמגס 3 + 2 וא 4 + 2 םיבע
תוילוח לומ – סקיסקוקה לשו םיילארקסה ,םייראבמולה םיטנמגסה םוקימ 312 ו
/1 ליכמש הרדשה טוחב סונוק םש שי – 10 "סונב ,םיילארקסובמול םיטנמגס
טנמגסל 312 .ולש הילוחה לומ אמנש
םהש םידרוי םיביס ליכמ הרדשה טוח -.' טנמגס לכב איומו /.' $ותחנ םא .
העיגפל תחתמש המ לכ ,תירוטומ הניחבמ ,םיוסמ טנמגס הבוגב הרדשה טוח תא
לש קותיש היהי -.' היהי ומע טנמגסב .)הלודמב הבלה התשענ( ד ותואב
קותיש /.' .העיגפה דב
טנמגס הבוגב הרדשה טוחב העיגפ 310 יטסאפס קותיש תושעל הלוכי אל ןימימ
טנמגס %תידיסלפ קתושמ היהי המו .הבלה ירחא רבכ םיביסה .לאמש לגרב 310
ילאניפס בע עוגפ – $ותח 310 .)ילאטסוקרטניא( ןימימ
תבלושמ העיגפ שי םא -.' םגו /.' לש העיגפכ אטבתי הז – /.' לשמל .
לשמל ילאניפס בע לש ןיערגב םיעגופו הרדשה טוח תא םיכתוח 310 םגו
לש הספניסב -.' ב .הלעמלמ עיגמש המ לש 310 ,םעב םגו םג איה העיגפה
תעיגפכ האריי הז לבא /.' .
הילוח הבוגב ןימימ העיגפ 3 10 טנמגסב עגופ – 310 בעב 310 טנמגסהמו .ןימימ
בעו .ד ותואב יטסאפס קותיש – הטמו 310 .ידיסאלפ – ומע
הרדשה טוח – םיילגרה יתשב יטסאפס קותיש תויהל לוכי $יא – הלאשל הרזחבו
.םידדה ינשמ ,אלמה ובחורל $תחנ
/.' מ – דיל םיכלוהש C4 דע 32 רקיעב . C5 דע 31 היהת תחא דיש ידכ .
הרדשה טוחב העיגפ ללגב יטסאפס קותיש ןימי די לשמל ,תיטסאפס תקתושמ
טנמגס לעמ תויהל תבייח העיגפה C4 .ןימי דב
טנמגס לעמ – הרדש טוחב העיגפ ,םימי לגר לכב יטסאפס קותיש /1 .ןימימ
הבוגב העיגפ הילוח /1 שי וז הילוח לומ – 10 אל סקיסקוקה לש הלא( םיטנמגס
םג ,)והשימ םיניינעמ שממ -.' אוהש הניווקא הדואק אוי םגו /.' גוז לכ .
ל .ולש הילוחה הבוגב הניווקא הדואקה תא בזוע םיילאניפס םיבע /1 יכה $רדה
ל ,הרק S5 בעה .הניווקא הדואקה לש תילאניפסה הלעתב הכורא יכה $רדה
.הוחה אויו ולש הילוחל ולש טנמגסהמ דרוי
%השוחתה םע המו
%"וגב לאמש ד לש השוחתה םע המ ,ינמיה ילרטנסהרפה סוריגב העיגפ שי םא
.הניקת השוחת
לכב השוחת היהת אל %ןימימ ילרטנסטסופה סוריגב העיגפ שי םא הרוק המו
.םינפ יח ללוכ ,"וגה לש תילאמשה תיחמה
השוחת שיו ,רוק&םוחו (חל ,יחטש באכ ,עגמ לש ,תיחטש – השוחת יגוס ינש שי
,וילע לכתסהל ילב רבא לכ הפיא תעדל תרשפאמ ,רקיעב ןשפסוירפורפ( הקומע
לשמל הירביו תשוחת םג שי .הילע לכתסהל ילב תאמנ דיה הפיא לשמל
.)בושח תוחפ הז לבא ,דערה תא םישיגרמ ונאו תרבוע תבכרשכ
הלוחה תא םילאושו "וגה $רואל םירבועו דח אל םע םיחקול – השוחת תקידב
.אל יתמו שיגרמ אוה יתמ
ל תחתמ /1 ארקנ – סקיסקוקל רבחתמש רוביח תמקר ,יטורביפ טוח ןיעמ שי
סונוקל תחתמ ליחתמ אוה .תור םיתעל השוע הזו .יפוסה טוחה – ילנימרט םוניפ
הילוח הבוגב /1. %inu# ter#inale תא תפטועו םונגמ ןמארופהמ הכישממ הרודה .
הילוח הבוגב תרמגנו ,הרדשה טוח S2 )ידיאונכראבסהו( ידיאונכראה ללחה םג .
שי ול תחתמו ,הרדשה טוחל הוולנ CSF הילוחל תחתמ םלוכ םיעיגמ םהו . /1
הילוח הבוג דע םיכישממו S2 השוע ,הלנימרט םוליפה אוי םשמו ,רמגנ לכה םש .
.סקיסקוקל דע עיגמו הלעתב רוח
– השוחת תניחבמ 2 ינש .הירפירפב םירוטפרב םיליחתמ השוחתה ילולסמ
)הז הבוג הזיאב תעדל רשפא תיתשוחתה העיגפה יפוא תרזעב .םינוש םילולסמ
המ .ינשה דב ילרטנסטסופה סוריגב דימת רמגנו רועב הירפירפב ליחתמ לכה
,תיפוס הנחת התואל עיגי ןפוא לכב ,רועב הקומע וא תיחטש השוחתב ליחתמש
תושוחתה לכו חירה שוח דבלמ "וגה ישוח לכ .)ידגנה( סומלטה $רד ןבומכו
.הככ םירבוע
)הרדשה טוחב קומעהו יחטשה לולסמב לדבה שי לבא
םיביסהו ,ןוילגנגה לא ירוחאה שרושבו ילאניפסה בעל םיסנכנ – תיחטש השוחת
ותואב( ינש דל םירבוע םה תינורקע זאו .דה ותואב הרדשה טוח $ותל םיכישממ
ידכ זא .ילרטנסטסופה סוריגלו סומלטה לאו )לעמ םינש וא דחא טנמגס וא הבוג
דב הרדשה טוח תא $ותחל $יר "וגה לש ןימי דב תיחטש השוחת היהת אלש
.העיגפה לעמ לאמש
,דה ותואב הלוע ,הרדשה טוחלו ילאניפסה בעל תסנכנ – הקומע השוחת
ינשה דל הוח םשו תירוטומה תבולתה תא תשגופ ,הטגנולבוא הלודמל העיגמו
הלועו ,תיחטשה השוחתה תא תשגופ ,הלודמה לש ןותחתה קלחב ,הלודמה לש
לולסמ הזו .ידגנה ירוסנסה סקטרוקה לאו תידגנה סומלטל התיא דחי לאידמ
סוקסינמל .
.ידגנה דב חמל תורבוע "וגה לש דחא דמ תושוחתה לכ
תיחטש השוחת תניחבמ רוע לש עטק לע יארחא הרדשה רוחב טנמגס לכ
.םיוסמ רוזאמ הקומע השוחת לעו )םוטמרד(
םה "וגב םימוטמרדה .ההז םשו .םיטנמגסל ומכ רפסמ שי םימוטמרדל ,"וגב
ויהי םה הדיה םיידיה תמרהב( םיינוסכלא טעמ םייכנא םה םיידיב .םייבחור
.םילוגע םה הילטינגב .הטמ יפלכ המינפ (וחבמ םיינוסכלא םיילגרב .)םייקפוא
.םייכנא שממ רוחאמ םיילגרבו
– ןוילעה םוטמרדה C2 4C1 .סונימגירטה םע הלעמל שגפנ אוהו )דבלב ירוטומ
– רוחאמ C2 תומטפה - םיבושח םימוטמרד דועו .שארה לש ירוחא יח 34 רובטה ,
310 הקיפה , /34 סליכא , S1 .
זא םיידיב ולוכ סוסקלפ לאיכרבה C45 םע שגפנ "וגב 312 .
טנמגסב העיגפ 310 – ןימימ
( ראקס-ןוארב תנומסת se5uar" ,בחור תניחבמ ,הרדש טוח יח םיכתוחשכ ))
טנמגס הבוגב ןימי דב לשמל 310 הילוח הבוגב( 310 םיביסב םיעגופ ,)
ןימי לגר ןכלו ןימי לגרל םיילאניפסוקיטרוק םיביס ,הז דב םידרויה םיירוטומה
םגו ,יקסניבב ,סונולק ,תיטסאפס תקתושמ היהת /.' 310 קתושמ היהי ינמיה
ב השוחת תערפה היהתו .תידיסאלפ 310 .ל!נה ילאניפסה בעב העיגפה ללגב
טוח לש ינשה דל וח םיביסה יכ הניקת היהת ןימי לגר לש תיחטשה השוחתהו
םיריבעמו הרדשה טוח לש ינשה דל םימלש ורבעו $תחל תחתמ הברה הרדשה
,בחרמב המוקימ ,הקומע השוחתב עגפת תקתושמה לגרה לבא .תיחטש השוחת
דב הלעמל םכרדב וכתחנ הקומעה השוחתה יביס יכ ,הרשי וא הכופכ איה םאה
ואבש ,לאמש לגרמ םיעיגמש םייחטשה םיביסה םג ןימי דב וכתחנ ,תאז םעו .ןימי
אלל בטיה הענש לגרה זא .ספוא-ו ,ןימי דל וחו לאמשמ
ןכ לבא 'דכו (חל ,רוק ,םוח ,באכ לש תיחטש השוחת שוחת אל תירוטומ היעב
.בחרמב םוקימו הקומע השוחת היהת
,םילוע ,ןהובהמ ,לגרהמ ליחתנ חיננו ,השוחת תניחבמ הזה הלוחה תא קודבנשכ
אוה העיגפה הבוג תא עבוקש המ ,וז תנומסתב .אל יתמו שיגרמ אוה יתמ םינמסמ
לש העיגפה( .ידגנה דב תיחטש השוחת היהת אל הטמלו ונממ .עוגפה םוטמרדה
ה /.' לגרל לשמל תיסחי תיטנוולר דואמ אל איה םוקמ ותואב עגפנש ןטקה
.)העגפנש המלש
.יתשוחת סלפ .שממ םוטמרדה תא םיריימ ,אל יתמו שיגרמ יתמ קוידב םינמסמ
תודבוע אל םהלש !השוחתה תוערפה!ו םימוטמרדה לכ לע םיעדוי אל םיזחתמו
...םירכומ םימוטמרד יפל
לש אמגודה םע $ישמנ 310 –
$ותח הרדשה טוח יכ תרבוע אל השוחת םוש .תיטסאפס היגלפהרפ םיילגרב
םוטמרדמ זא .ןיטולחל 310 ,יקסניבב ,השק אל היפורטא ,ללכ השוחת ןיא הטמו
.רובטה הבוגב סלפ םע השוחת רדעה
הניחבמ םגו .היעב היהת אל תיתשוחת הניחבמ ,וילעמ ,עגפנש טנמגסה דימתו
דע $תחהמ ירוסנס ,$תחל דע הלעמלמ ירוטומ .$תחל דע ןיקת היהי תירוטומ
.הלעמל
$ותחש הלוח לא ינילק יוטיב היהי המ C4 %)טנמגסה( ןימימ
םוטמרדב והשלכ סלפ היהי – ראקס ןוארב תנומסת C4 .העיגפה הפיא עדנ רבכו
C4 ב .תומטפה לעמ תק אוה C4 השוחתה םג ועגפיי הז םוטמרדב ,דבלב
העיגפה םוקמל תחתמש הז בושחש המ .םיכותח םיביסה .הקומעה םגו תיחטשה
לכ םג( יטסאפס קותיש היהי ,ןימי דב לגרהו דיה רמולכ ,תירוטומ הניחבמ
ב .סונולקו יקסניבב םע )םהיניבש םירירשה C4 לש קותיש היהי ומע /.' לבא ,
השוחתה תניחבמו .ינילק יוטיב לכ היהי אל םינפב .תינילק יתועמשמ שממ אל הז
לש הקומעה השוחתהו ,תיחטשה השוחתב ועגפיי לאמש במ "וג יחו לגר די –
.ןיקת לכה – $תחל דע הקירוטומו $תחה לעמ השוחת .ןימי דב "וג יחו לגר ,די
הילוחב העיגפב /4 תוידיסאלפ – תירוטומ הניחבמ – הילוחה תא םיקסרמ –
הניחבמו .הטמו $רבהמ $רעב – תונותחתה םייפגהמ קלח הזי .תונותחת םייפגב
אל .םיכותח םילבכה .םיילגרה יתשמ הקומעו תיחטש השוחת היהת אל – תירוסנס
דע השוחת ןיא .יקסניבב ןיא ,סונולק ןיא ,םיסקלפר ןיא .םולכ הלוע אלו דרוי
.)הזחתמ אל הזש החנהב( ינוסכלא היהי יתשוחתה סלפהו ,םייכרבה
.ןימי די זיזהל לוכי אל אוהש רמוא אוה חיננ .אל וא קתושמ והשימ םא םיקדוב $יא
ול םירמוא – וא ...העיבתב םג תוכזלו ןחלושהמ ותוא "יעהל רשפא %םיקדוב $יא
.םיבזועו "אה לעמ דיה תא ול םימירמ זא .לוכי אלש רמוא אוה ,דיה תא םירהל
."אה לע לופית אל דיה – הזחתמ אוה םא
םילפונ אל םה – םיזחתמ םא – לקשמ יווישב הערפה – היסקטא םהל שיש םישנא
ול שיש ימ .והשמ וא ריק לע םינעשנ והשכיאו .מ.ש םידבאמ וליאכ אלא
.לפונ – תמאב היסקאטא
.היסקאטאמ לובסל לוכי אוה ,הקומע השוחת ןיא והשימלשכ
חמה עזגל םג אלא סקטרוק רוסנסל קר עיגמ אל הקומעה השוחתה לולסמ
הינידרואוקו .מ.ש ודיקפת ,םולברה – .מ.ש לע םיחקפמ םה דחיבו ,םולברלו
העיגפה עגפנ אוה םא .העונתה תוכיא לע חוקיפו ,העונת תרייל םירירשה ןיב
.תודקוממו תויתוכיא ויהי אל ןה .תועונתה עויבבו הינידרואוקב ,.מ.שב היהת
$יעהל א!א – הירטמסיד היהת אלא רק היהי אל ,ריבס היהי אל העונתה לולסמ
.היגרנא זבזבתת אלש $כ ,ליעי ןפואב העונתה תא ןנכתלו קחרמה תא ןוכנ
תילדימריפה תכרעמה ומכ אל .סונוט ריבגמ םולברה – סונוטה תניחבמ
.םלענ סונוטה תירלבר העיגפבו ,)סונוטרפיה שי התעיגפבו( ותוא הניטקמש
תוערפהה ,עוגפ ןימימ םולברהשכ .)העיגפה תרמוח יפל( הינוטופיה וא הינוטא
– סימרוב העיגפ .ד ותואב אטבתת – םולברב העיגפ .ןימי דב ןה העונתל
.מ.שבו תובייב הערפהל םורגת – םולברה לש תורפסימהה יתש תא רבחמש
.סימרוב הארנכ עוגפ רוחאלו םינפל דנדנתמש והשימ .םיידיב אל .וגה לש
6ro)n secal .הקירטומו השוחת תוליסמ ,םוקימ תניחבמ תופסונ תועיגפ
.הקומע השוחת – סוטאינוקו סילירג
העיגפ ,תירוטומ העיגפ ,תימדק תיחז העיגפ – הרדשה טוחב ירוירטנא קלח
.תיחטש תירוסנס
.חמה עזג – םיילאינרק םיבע םיברועמ םא
םאה תעדל ,םוח .יתשוחת סלפ ,חמה עזגב העיגפ ןיא םא -.' וא /.' ( -.'
הילוחל תחתמ היהי אל /1 .
.אל וא זכרמב םאה ,םקמל 'ופניא "יסוהל שי
הלעת שי הרדשה טוח זכרמב cont. canal טוחב יזכרמה רפרפב העיגפ שי םאו -
תוחפל .ןשפסוירפורפ אלו הקירוטומו תיחטש השוחת רקיעב עגפית הרדשה
לוכי הז טשפתמ אוהו יזכרמה קלחב לודיג לשמל שי םא – םינושארה םיבלשב
.הקומע השוחתב עוגפל
– םיידיה יתשב ,תיחטש השוחתו הקירוטומ תניחבמ ,לשמל םיידיב העיגפ שי םא
וא ליעל ראותמכ העיגפ וא הז – שי ןשפסוירפורפ לבא 2 טוח לש ד לכב תועיגפ
לולסמ – $כ םירדוסמ רקיעב תיחטשה השוחתה יביס .ריבס אל הז לבא הרדשה
.תינמי ימדק קלח קימאלתוניפס – עמאב ינמי
יביס – ילאידמ יכה C םורקאס יביס – ילרטל יכה ,)םייראוו( S .
םינושארה םה םורקאסו הליטנג ,זוכעהמו םיילגרהמ םינושאר םיסנכנש םיביסה
לכ .םיילאקיוורסו םיילאכרות ,םייראבמול םיביס ופרטיו ,לולסמה תא םירויש
רתוי אוה רתוי רחואמ סנכנ ביסהש לככ .הדיה םיביסה תא "חוד שדח ביס
השוחתב הערפה היהת םתס אל ,הרדשה טוח זכרמב והשמ שי םאו .ילאידמ
העפותל םרוג הרדשה טוח זכרמב קזנ – םיילאידמ יכה םיביסה אלא תיחטש
הרומש תיחטש השוחת לבא תיסחי םיהובג רוזאב השוחת רדעה לש תניינעמ
במ ארקנ הזו םיילארקס םירוזאב sacral sparing הרדשה טוח זכרמב קזנ .
רתויב םיילאידמה םייתשוחתה םיביסב עגופ ,הירפירפל זכרמהמ טשפתמו $לוהש
.רתוי םיילרטלה םיביסב עגופ אלו ימאלתוניפס לולסמב
טוח לש דב לודיג ,והשמ שי םא .הזל עיגהל $רד ןיא ,הזונגורפ תניחבמ ער הזו
.השק קזנ ילב איוהל א!א – םינפבש המ לבא .איוהל רשפא הרדשה
תילארקס השוחתב הערפה היהת הרדשה טוח לע (וחבמ (חולש לודיג שי םא
."וגה לש דחא דב תוערפה ויהיו .גניראפס לארקס ןיאו ,רקיעב
רופאה רמוחה לש םיינרקה ירוחאמ ןבלה רמוחב – ןשפסוירפורפ ,הקומע השוחת
.)$דרובו ילוג לש תודומע( לאמש דמו ןימי דמ
רמוחב הרדשה טוח לש ימדקה קלחב – םילוע םיביס – קימאלת-ואניפס םיביס
,ילארקס דע יראוומ( ןבלה C 3h / S .)
המיסח תויהל הלוכי ,תרפמ לשמל ,הזחה לש וא תינטב הטרואאב תור שי םא
תא ןיזמש ירוירטנאה ילאניפסה קרועה ןהיניבו הטרואאהמ םיאויה םיקרועה לש
הבוגב אוי אוהו .הרדשה טוח לש ימדקה קלחה 3!10 לבקמ הז לעמ קלחהשכ
.הטמ יפלכ ןיזמ אוהו ,םירחא תורוקממ הקפסא
.םיירוירטסופ םיילאניפס םיקרוע ינש י!ע – הרדשה טוח לש ירוחאה קלחה
םירבאה ינש לש קותישו ,הרדשה טוחב םטוא היהי ,ימדקה תא םוסחנ םא
היהי קותישה .םיילגרה יתש לש ,דימת טעמכ ימואתפ קותיש .המיסחל תחתמש
.יטסאפס -.' לש ימדקה קלחב קר איה העיגפה יכ היהת ןשפסוירפורפ לבא .
הז יכ ,)האלה ןכו באכ רוק םוח( תיחטש השוחת היהת אל לבא .הרדש טוח
.םיימדקה םילועה םיביסב
ילאינרק בע ,םיילגרב יטסאפס קותיש שי םא 3 – םיידיב העיגפ אלל ,עוגפ ןימימ
לגרו די לשמל וא .םיידיה לע םג עיפשהל $יר הזו חמה עזג עוגפ יכ ,ינויגה אל
.יזכרמ סילאיאפ תויהל $יר היה םג .ד ותואב תועוגפ
מ קלח – תיטטפמיס תכרעמ &'S .דבל םיאמנשכ אל .הכובממ – הקמסה .
בורל .רזומ ...תיתרבח הניחבמ החתפתהו תילכת וא הביס אלל תיגולוזיפ העפות
.הקד יח $ותב "לוח הז
.'מיסהרפל תדגנתמ איהו ,האלה ןכו ,עיזהל ונל תמרוג תיטטפמיסה תכרעמה
מ הרדשה טוחב רקיעב תאמנ 'מיס תכרעמ – רנרוה תנומסת C7 ילאכרות דע
רופאה רמוחב .תוילוחה לע 'פמיסה םינוילגנגה םיאמנ םש ,ןוילע יראבמול&"וסב
דומש וילגנגל םיעיגמ םהו .הנטק הטילב ומכ הארנ .תירוחאל תימדקה ןרקה ןיב
זא .בלל לשמל ,הרטמה רבא דע $ישממש $ורא ביס אוי זאו ,(וחבמ תוילוחל
הילוחב וליחתי בלל 'מיסה םיביסה C732 ,םד ילכ לע םירבוע וללה םיביסה ,
.הידרקיכט םישועו .בלל םיעיגמו ,רוזאב שיש םיקרוע
– םוקמ ותואב וליחתי ןושיאל ועיגיש םיביס C7 םייטפניס טסופה םיביסה םילועו
ותוא םיביחרמו ןושיאל םיעיגמו .ןיעה לגלג לאו הטיברואה לאו דיטורקה $רואל
.)'מיסהרפ( םיניטקמ וא )'מיס(
םילועש 'מיסה םיביסב העיגפ שי םא .הקמסהו העזה ומרגי – םינפב 'מיס םיביס
,'מיסהרפל דגנתיש ימ ןיא ,הכיס שאר ומכ ןטק היהי ןושיאה ,דיטורקה $רואל pin
point pupil .
בע םע ותחיתפב םיפתתשמו ןוילעה "עפעל םיעיגמ 'מיסה םיביסה 3 החיתפה(
הז תירקיעה 3 םאו .)תיתועמשמ תוחפ יכ םא ,ול םירזועש 'מיס םיביס םג שי לבא ,
בע $תחנ 3 סיזותפ היהי וכתחיי 'מיסה םיביסה קר םא לבא ,אלמ סיזותפ היהי
.לקו יקלח
היהת םגו .יקלח סיזותפ םגו הכיס שאר לדוגב ןושיא םע סיזוימ םג שי רנרוהב זא
( העזהב העיגפ unh+"rosis ומכ .ד ותואב .םינפ יחב ) /.' זיזמ אלש םדא זא .
רוזאל ,ןותחת יראוו הרדש טוחל ןווכמ הז ןימימ רנרוה תנומסתו ןימימ לגרו די
ןוילעה קלחב זמרמ הז בורלו ,דיטורקה $רואל העיגפ ,ןימימ 'מיס ןוילגנג שיש
םג לבא ,הזה רוזאב 'מיסה םיביסה לע (חול לודיגה( .ד ותואב האירה לש רתויב
.)$כל םורגל םייושע רוזאב תרחא המוארט וא הולקיבלקב רבש
ןמיסו המונירק םש תויהל לוכיו הלוקיבלקה רוזאב – האירה לש ןוילעה קלחה
.ד ותואב רנרוה תנומסת הז הזל ןושאר
םיבע ןיא חמב ,חמב רוזא הז םינוילגנגה תוליעפ לע חקפמש ימ ,'מיסה םיביסה
וזה תכרעמה לע חקפמו ןגראמ אוה .סומלתופיהב 'מיס זכרמ אלא םיאויש 'מיס
םינמיסל םורגי הזו תיחומ העיגפ ללגב תכרעמל קזנ תויהל לוכי זא ,"וגב
!ל ,קפוד ייוניש – רנרוהמ רתוי םיטשופמ S ."וגה לכב העז ,
םיילאינרק םיבע םע םג תכלוה – 'מיסל תחתמו לעמו חמב איה 'מיסהרפ תכרעמ
( 10 רשפא יפוקסורקימ $תחב .בעהמ קלח ומכ הארנ לבא ,םיבעה לע ,)לשמל
קלחה דע 'מיס םיביס ןיא זאו חמה עזגב םיליחתמ 'הרפה םיביסה .לדבה תוארל
.תוילארקסה תוילוחה אלו ילארקסה הרדשה טוח – הרדשה טוחב ילארקסה
לש ןותחתה לקחל םיכלוהש 'הרפ םיביס םיאוי הרדשה טוח לש ןותחתה רוזאב
חמה עזגמ $ורא בע ,ןטבה לש ןוילעה קלחה דע עיגמ סוגאו( תחתמש המו ןטבה
.)הנוילע ןטבו הזח ירבא $רואל
)תולחמ
יתלגלוג $ות (חל intracranial pressure 7C8 $ותה (חלב הילע – ג!תל וא
.יתלוגלוג
ןגומש "וגב רבא דוע ןיא .הבוט הנגה .חמל רקנוב ,הרוגס אספוק איה תלגלגה
םה םיחתפה לכ .רוגס לכה .חמל שממ עיגהל השק םייניעה $רד וליפא .הככ
.םוטא לכה הלעמלמ לבא .םידירוו םיקרוע ,םיבעל תלגלגה סיסבב
הרדשה טוח רוביח רשפאמש םונגמ ןמארופה – תלגלגב יניר דחא חתפ שי
רלוקיטר ,הרכה זכרמ שי הטגנולבוא הלודמב .חמה עזג בשוי םשו .הלודמהו
.םג לבא קר אל .הלודמב לכהו .ד!ל זכרמ ,קפוד זכרמ ,המישנה זכרמ ,ןשיימרופ
לש חתפ הז 3 .םש $רד ררחתשמ ,תלגלגב רבטמש (חלה לכ זא .$רעב מ!ס
...הלודמל רושק הז ילוא יכ .בוט אל הזו
,(חל ,חפנ תפסות שי ,תילטנורפה הנואב םד "טש ללגב לשמל (חלה הלועשכ
לוכי אל אוה הוחה .םיוסמ ןוויכל "חדנ והשמ רמולכ ,םירוטקוב אטבתמ אוהו
תא "חוד לודגה חמהו ,הטמל "חדנ חמה ,חמה תא "וחדל לוכי ןכ לבא – תאל
– עבוקמ אל םולברהו ,ןטקה חמה 2 סימרוב תורבוחמ ,תודיינ ייד תורפסימה
ול שי ,דיינ לבא עמאב 3 .חמה עזגל תורבחתמש םינפלמ )סלקנאדפ( םיילגר
ןותחתה קלחהשכו ,םונגמ ןמארופה ןוויכל קחדנ אוה ,םולברל דרויש (חל שי םאו
,םידקש( םולברה לש cerebellar tonsils םע ילוש ול שי רוחאמ ,םשל קחדנ )
לש םיימדקה םיילושה דגנ הילע (חליו הלודמה תא קוחדי אוהו ,הלודמ םינפלמו
.הטגנולבוא הלודמב עגופ אוה םונגמ ןמארופל חנו םולברהשכו .םונגמ ןמארופ
.הייינרה – חמ עקב – וב תויהל הכיר אל איהש םוקמל תיחומ המקר תסיחד
,erniation ב הז תא םירתופ אל םאו . 23 תחלנש הלודמ .רומג םדאה ,תוקד
.ד!לו קפוד ,המישנ ,הרכה ןיא .התמ – $כמ רתוי
)הזה רדסב ))םולברה ידקש לש( וזכ הייינרה לש םינמיסהו
הקומעו הריהמ המישנו ,הידרקידרב ,ילוטסיסה ד!לב הילע ,םייתרכה םייוניש
.)היליטנורפיה( הלחתהב
,דבל זז אל ,רובידל אל ,באכל אל ,םולכל ביגמ אל – הינוטטק תלחמ – הרכה
םאה .הינרפוזיכס לש גוס הז .היהש המ לכ רפסי אוה רבוע "קתההש רחאל לבא
%הרכהב אוה ינוטטק םדא
המיאתמ הבוגתב הביבסל ביגמ ,ומעמ םזוי םדא ובש במ אוה הרכה במ
ולא הבוגת םיררועמש םייוריגהו ,ןיינעלו ישפוח חחושמ ,תיטווקדא הבוגת ,יוריגל
.םילק םייוריג םה
םינשיש םישנא שי .ליגרהמ םיקזח םייתביבס םייוריג $יר – הרכה במב יוניש
– שטעתמ הלש קוניתה תא עמשת וזכ אמא לשמל םא לבא ,םתוא ריעהל א!או
.הטימהמ קנזת איה
Stupor אוהש ליבשב םיהובג רתוי הברה םייוריג $יר ,םישוח לופרע לש במ –
.'דכו ינונשי ,עקוש בוש אוה ותוא םירגמ אלו ותוא םיבזועשכו ,תיטווקדא ביגי
.הביבסה םע רשק רסוח
Co#a חטבו םיילאברו קר אל( םיביאכמו רתויב םיקזח םייוריג םישרדנ – תמדרת –
רבתסה םינשה $שמבו .תומטפב וא ,הטיב ןוילעה סויזפרטב – )יתייאר אלש
והשימ .קומע הרכה רסוח תוגרד ןווגמל תסחייתמ המוק ,המוקב והשימש רמולש
שי זא .קזח דואמ באכב קר ביגיש והשיממ הנוש הז תא םישועשכ תק ול באוכש
– הרכה רסוח תלאקס 9CS .לייקס המוק וגזאלג –
ל תסחייתמ הלאקסה 3 & עויב לש תוינטנופס תולועפו םייוריג לש םירטמרפ
שיו .םייוריגל תובוגת 3 ,תינטנופס תילברו תוליעפ&ילברו יוריגל הבוגת – םידדמ
תוליעפו ,םיינויח םייוריגל ןתבוגתו םייניעה במ&תינטנופס תילאוזיו תוליעפ
.ביגמ $יאו דבלב הבוגתכ&תינטנופס – עופה לש תירוטומ
– "סונבו .םיקותיש ןבומכ ויהי ,ןיירבדימל וא סנופלו הלודמל קזנ שי םאש רבתסמ
הזו חמה עזגב קזנ לש תדחוימ $רדב באכל ביגהל םילוכי םיקתושמה םירבאה
הירבר-הד תבוגת "ecerebration הז םייפתכבו .חמה עזגב קזנל תינייפואש ,
רושיי םע םיידי תופכ "ופיכו הינורפ ,קפרמ רושיי הז תומאבו תועורזב ,המרה
תבוגת וז .לגרה "כ לש קזח ןשקלפ רטנלפו $רב רושיי הז םיילגרבו ,תועבאה
.חמה עזגל השק קזנ הזו הירברהד
.הלוחה לש הטימב עגמל וא שערל םג לבא ביאכמ יוריגל הבוגתכ תויהל לוכי הז
,תמ אוהש ינפל חמה עזגב קזנה קמוע לע הארמ הז .ינטנופס םג תויהל לוכי
,תויטספס ,סיזרפימה תויהל םילוכי הז ינפל .םולכ היהי אל תמ חמה עזגשכ
– סונוטוטסיפוא ארקנ הזו בגה לש תותשקתה שי הירברהד םע דחי .היגלפ
םג תויהל הלוכיו ,רתי תמישנ וא המישנ תקספה ,חתמנ ראוו ,רוחאל שאר
סרה – אבה בלש .העורג – הז הרקמל הזונגורפה .הז ןמזב תרכינ הידרקיכט
.תוומו הלודמה
ה תיילעב יולת ,םימי "או תועש $שמב הלילח רזוחו הקספה ,"קתה תויהל לוכי
7C8 .
יפל םידדמנ הרכה במב םייוניש 9CS שי דדמ לכל – תירפסמ ולש האותהו
אוה דדמ לכל 'סקמה .רופסמ 14 , 15 , 16 .)ירוטומ( 9CS 15 רע והשימ –
ענו 'וכו טבמ דקממ ,ביבסמ תינטנופס לכתסמ ,ןיינעלו תינטנופס רבדמ ,ןיטולחל
.תינטנופס 9CS הז $ומנ יכה 3 .רבדמ אלו ,תילאוזיו ,תירוטומ הבוגת ןיא –
הז רופוטס 9CS 911 ל תחתמו 9 ל תחתמ .המוק הז 9 אוהש יוכיסה יכ ער הז
הארנ יגולורוינ (רמנ לופיט & ןוימ רדח לכבו .רתויב ןטק – ותומדקל רוזחיו ששואתי
םיקדוב .תיגרוריכורוינ החגשה 7C8 %הייינרהל ששח הז המ .הייינרהל ששחו
– םינמיס שי םאו ,הייינרהל הרהזא ינמיסל החגשה תושעל $יר – םיענומ $יא
ב הנחבא ירחא חותינ רדחל ותוא סיטנ C3 הייינרה .איוהל $ירש המ םיאיומו
.תוומ הז בורלו קזנ תניחבמ הכיפה יתלב
9CS –
- הקירוטומ
6 %ollo) co##an"s
5 locali:es to pain
4 )ith"ra)al to pain
3 abnor#al %lexion .קפרמב ןשקלפ םע לבא הירברהד ומכ
2 abnor#al extension
1 none
- תילברו הבוגת
5 oriente"
4 con%use"
3 inappropriate )or"s
2 inco#prehensible soun"s
1 none
- םייניע תחיתפ
4 תינטנופס
3 הארוהל ,לוקל
2 באכל
1 אלל
ו הייינרה ינמיס 7C8 – ריהזמ ןמיס .רופוטסל הכחנ אל ,םייתרכה םייוניש –
תוחוראל רשק אלל תוליחב ,םירימחמו םיכלוהו םיקזחתמש שאר יבאכ ,לובלב
לשמל אלא המוארטמ אבונ אל הזשכ( רקובב רקיעב שאר יבאכ ,רקובב רקיעב
םעפ "ידע( תורזוח תודידמב תולעל היטנ – תולעל ליחתמ ילוטסיס ד!ל ,)לודיגמ
במ ,תואקה ,תורזוח תודידמב דרוי קפודה ,)העשב םעפ תוחפל ,העש יחב
ב הילעל דואמ שיגר 'הרפה קלחה( םינושיא 7C8 עגפייו ירפירפ ביס אוה יכ
לע דיעמ תיקלח וליפא בחרומ ןושיא – )ןושאר 7C8 ליחתמ דחא ןושיא .הלועש
ליגרהמ בחר אוהש םיאור ,סנפ םע םינושיאה לע םיריאמ .םהינש וא ,בחרתהל
ל טנייפה תא םיחקול ,הלאכ םינמיס שישכ .רואל בוט תוחפ ביגמו C3 "וחד
ב הילעה תא רועל רשפא םא תוארל םינחבאמו 7C8 איוהל רשפא דימת אל –
.חותינב הז תא
םוירוטנטה לע – חתפ שי םוירוטנטב %תלגלגב הייינרה תויהל הלוכי דוע הפיאו
.חמ עזגו םולבר תחתמ .)תילרופמטו תילטיפיסקוא תונוא( לודגה חמה אמנ
הנואה לש הייינרה תויהל הלוכי ןיירבדימה בשויש הפיא ,םוירוטנטב רוחבו
סופמקופיה( (חלנ הנואה לש ילאידמה קלחה ,םוירוטנטב חתפה לא תילרופמטה
קחדנו (חלנ ד ותואב ןיירבדימהו .םוירוטנטה ילושל ןיירבדימה ןיב – )סוקנואו
ד ותואב דחי (חלה ,הייינרה השעת תילאמש תילרופמט הנוא םא זא .ינש דל
םיבע םשמ םיאויו .ןיירבדימה לע 34 ל . 4 לבא תועמשמ טעמכ ןיא 3 בושח
ב עגפת וזכ הייינרה – דואמ 3 תברחה ,תילרטליספיא ןיעב סיזותפ – ד ותואב
– דחא דב םיליחתמ םינמיסה .הלאמש הטוס ןיע ,רואל הבוגת רסוח ,ןושיא
לבא .יזכרמ סילאיפ םג היהיו .ידגנה דב היגלפימהו .הייינרהה דב ןיירבדימ
.םיקותיש ויהי לבא תאז הארנ אל זא הרכהב אל אוה
...הטמל ןיירבדימה לכ תא (וחלל לוכי הז חתפתמ הזשכו
.םולברה לש םג – לפטנ אל םאו תילרופמט הייינרה םדוק – הלעמלמ (חלה םא
,הייינרהה דב – תילרופמט הנוא ינמיס 3 ,הייינרהה דב בחר ןושיא ,עוגפ
העיגפ שי ,םירושק אל םינושיאה – תירלבר הייינרה לבא .ינש דב היגלפימהו
.!וד בורל הירברהד תועונת ,קפוד ,ד!ל ,תיתמישנ ,תיתרכה
וא )ןשקלפ לבע הירברהד ומכ( היקיטרוקהד םג היהת ןיירבדימב
.הירברהד
ב הילע 7C8 בע לע עיפשת ...םינושיאל רשק רורגל הלוכי 3 .
עבונ הממ 7C8 %
הז $ותמ .חמ יחו ג!קכ יבט ןפואב שי 120 ל!מ CSF םד םגו תלגלגב עגר לכב
.עגר לכ יתלגלג $ות (חלל םרותש ביכרמ הווהמ הזכ ביכרמ לכ .המוד תומכב
ה .הלוטסאידבו הלוטסיסב ,המישנב הנתשמ (חלה CSF רומאו חמה ירדחב רונ
רוויהל $ישמי ןיידע אוה ,ולש האייה תא םוסחנ םא .ילטיגסה סוניסל זקנתהל
ריבגהל םילוכי םומידו לודיג םג .(חלה תא לידגי ,עקתייו 7C8 חמב תקב םג .
$כל םורגת brain e"e#a הנוש במ הז ,םד "טש היהיו שארב הכמ ןתינ םאו .
תניחבמ 7C8 $ות ,רהמ דואמ הייינרה ינפל םינמיס ויהי ,הכמב .לודיג רשאמ
ב הילעב םייולת םייגולורוינ םינמיס .םינש תחקל לוכי – לודיגו .תוקד 7C8 –
.תינורכ תיתגרדה וא תיטוקא 2 ינשמ ,הייינרה – האות התואל תואיבמ תורוה
.םיגוסה
– הלודמב קזנב המישנ תוערפה
םג .תוקומעו תוריהמ תומישנ ,היליטנורפיה ti"al volu#e ב רסוח היהיו .הלוע
co2 אוה ינמח וד ןמחפ לש ילמרונ זוכיר .יקרוע םדב 40 ב .תיפסכ ל!מ ,;
עיפשמ הזו ינמח וד ןמחפ ןומה םיקלסמ תוקד $ותו תיביטקפא המישנ םיריבגמ
ב יוניש לכ .תיתמישנ תססב – םדה לש יסיסב ימוח ןזאמ לע p, שי המל .ער הז
,; ירקמב <7C8 ב הילעל םרוג יקרוע םדב הובג ינמח וד ןמחפ % 7C8 תיילע .
חפנו .םילודגה דיטורקה יפנע .חמב קר .חמה סיסבב םיקרועה תא הביחרמ ןמחפ
ל םרוג הזו .םוקמ רתוי ול שי יכ לדגי חמל עיגמש םדה <7C8 תא םידירומ םא .
י!ע יקרוע םדב ןמחפה (חל ,; היהת .חמל המירז תוחפ היהתו וווכתי םדה ילכ
היהת חמה עזגב העיגפב זא .חמל עיגמש םדה לש (לב תדירי ,; – זאו ,הליחתב
ל ,בגא שיגרש – המישנה זכרמב העיגפה ללגב( האינפא c02 ,האינפא היהתו ,
השוע אוה ביגהל חילמ אוה םאו ,המישנ תקספה ,; זכרמה ,ןמחפ (חל ןיא ,
המישנ וז .)הלוח חמה עזג – ביגהל קיספמ .האינפא בושו ביגהל קיספמ
תמישנ &תידואירפ che+n sto1es .
הז – עוגפ םדא לא ,המישנל םורגת רחא םדא לאש תמיוסמ המרב ןמחפ שישכ
.ותוא תוטלופ תומקרה .הלוע ןמחפ – האינפא ןמזב ,םדב ,םינפבו .דובעי אל
ןיביו המישנב ביגי זכרמהו המישנה זכרמ תא הרגיש $כ ידכ דע הלעי אוה והשיתמ
.ביגהל בוש קיספיו ידמ רתוי ותוא קלסי זא ןמחפ ידמ רתוי שיש
– תטלחומ האינפא – אבה בלשהו respirator+ arrest .
ב תיטוקא הילע 7C8 = acute increase" 7C8
מ – ילמרונ (חל 5 # דע תיפסכ מ!מ - 20 ,שארה לע דומענ םאו .תיפסכ מ!מ
.חני (חלה הלעמל שארל תחא תבב $פהתנ םאו .דואמ הלעי (חלה
ןמזל הרוק הז לבא .הלוע – םיקחו ,הלוע – "א םיחנקמ ,הלוע – םילעתשמשכ
,הלעמ הלוטסיס .ןטק שאר באכ 'סקמ ,הז תא םישיגרמ אלו דואמ רק
$ומנ (חלה םיבכוששכ .הדירומ – הפישנ ,הלעמ – הפיאש .הדירומ הלוטסאיד
.ןמזה לכ הנתשמ .הלוע זאו דרוי (חלה םיבשיתמש עגרב לבא ,םיבושישכ רתוי
תמרל םיביגמ – םיירנורוקה םיקרועה ומכ – הילוגרוטוא םישוע חמב םדה ילכ
.(חלה
)תועש-תוקד – תיטוקא הילע ינמיס
ב םיריהמ םייוניש 9CS ,קפודב הדיריו ד!לב הילע ,'וכו תובוגת ,הרכה במ ,
ל הבסה תריימ תועש דע תוקד $ותב םייתמישנ םייוניש 7C8 הלוכי הקד לכבו .
ל םיסיטמ .הייינרה תויהל C3 קלסל והשמ תושעל ןתינ םאהו הביסה המ תוארל
.התוא
ידירו לש העיגפ וא( ריבס תוחפ לבא ידירו םג ,יקרוע ד!טש – $כל תוביסה המ
.תחתפתמש השק תיחומ תקב ,)יניר ד!טש ,סוניסה
,הילת ,העיבט ,קנח ,קרוע (ויפ ללגב ינטנופס ,הלבח תויהל םילוכי םימרוגה
.תופורת תלערה ,םיזג תלערה
<pi"ural he#ato#a הוחה טלובו הרודב אמנש קרוע שי .ילרודיפא ד!טש –
אוה קרועה .תלגלגה לש ימינפה קלחל הקובד הרודהו .ילרופמטה רוזאב #i""le
#eningeal arter+ ימינפ( תילרופמטה םעב רבוע – ינויגה אל קרועה $להמו .
ןכלו תלגלגב הקד יכה איה תילרופמטה םעה יכ ער הזו ,)יחטש ילרופמט קרועל
לש דיחי "נע אוה יעמאה ילאגנינמה קרועה .שאר תלבח לכב םירבשל תדעומ
.דיטורק לנרטניאהמ םה ראשה לכ .תלגלגל סנכנש דיטורק לנרטסקאה
הזו ,תילרופמטה םעב בשוי אוה יכ עגפיי הזה קרועה ,שאר תלבח & רבש שישכו
$דיאמו בוט דחמ אוהש הזה ד!טשל ידוחיי במ .תילרודיפא המוטמה לש םוקמ
)'פמיס( םיקלחה קרועה ירירש לש םזאפס לבא ,םומיד – קרועב ערק שי – אל
םג היהת שירק רונשכו .השירק תכרעמ – םגו .םד ןדבא ענומ הזו היהי
,העש ,תועש המכ( "לוח םזאפסה ןמזה $שמב %חני ימ – זאו ,סיזילונירביפ
לדוגב יולת .קרועב רוחה $רד םד אוי בושו והשמ אל רבכ שירקה םגו )םייתעש
דע םייתעש דוע חקיו .הלוטסיס לכב םד תאל ליחתמ םייתעש ירחא .רוחה
תניחבמ יטירק לדוגל עיגי ד!טשהש 7C8 םומיד היהי אל קרועב ערקה תורמל זא .
ו ידיימ <7C8 $ות אלא תוקד $ותב 45 .תועש
היהת אל הרודה לעמ הזש ללגב – המוטמהה תא םיפיעמו ןמזב הז תא םילגמ םא
.הייינרהמ תומל לוכי םדאה – אל םאו .הבוט היהת המלחההו חמב הרישי העיגפ
חמ עוזעז םג ול שי דימת טעמכ – רבשמ לבוס םגו שארב עגפנש ימ concussion
וא co#otio םינמיס ראשו תואקה ,יתרכה יוניש – חומ עוזעז ינמיסו .תיניטלב
.לובלב ללוכ .רק ןמז $ות םיפלוחש םייגולורוינ
קפדנ שארה ,וינפל והשימב עקתנ אוהו וטואב עסנ ,שארב הכמ לביק םדא זא
עיגמ ,ח!יבל הנפתמ ,שאר יבאכ ,ששואתמ ,הקד יחל הרכה דוביא ,השמשב
העיגמו העש יח דוע ,וילע םימש אלו ,ןוימל סנכנ העש יח רחאל ,םשרנ ,ןוימל
,םיניקת קפודו ד!ל ידדמ .שאר יבאכ לע םג ןנולתמו היזנמא ול שי ,תוחא וילא
תדדומ בוש תוחאה לבא ,התיבה תכלל הורו ןבעתמ רבכ אוה ,תרבוע העש דוע
הנשב החמתמ אפורל תארוק איה ,דרי תק קפודו הלע תק ד!ל ,קפודו ד!ל
אלו בורק רג אוהש אדוומ אפורה ,תכלל לוכי אוה םא ותוא לאוש עופהו ,הנושאר
הייינרה שי םא – ןושלה וזב רורחש תוארוה םע בתכמ ול ןתונו ,דבל היהי
.רוזחת – הינמיסו 
הזיא ירחא ,התיבה אב אוהו 4 אפורה םגו( .רמגנ .והז-ו ,הייינרה השועו ,תועש
.)הריירקה תא רמג
היהת איהו .המוטמה לרודיפא ירקמב ד ותואב תילרופמט היהת הייינרהה
.השדע ומכ םינוויכה ינשב הרומק
תארקנ האלמ הרכהב שיאה ובש ןמזה luci" interval שי יכ דיחפמ ןמז הזו –
ו ,דומ בקעמ םיבייח ,התיבה תכלל אלו םיריהזמ םינמיס C3 םאו ,$רוה תעב
.המוטמה תויהל הכיר םש יכ יעמאה ילאיגנינמה קרועה רוזאב ותוא חתפנ ,ןיא
,םעל הרודה תא םירפות זאו .םמדה תא םיזקנמו ,ילמשח רוסמ ,םעב רוח
$לוה עובש $ות םדאהו ונאוהש םעה תא םיריזחמ ,םדה שירק תא םיאיומ
."טחש חמה עוזעז תוכזב רופיסהמ לודג קלח רכוז אלו םלשו אירב התיבה
$יא לבא .יתלגלג "ות (חלב הילע ללגב תיטוקא היעב איה תירלודיפא המוטמה
ול השענו החגשהל ןוימב ריאשהל ימ תא עדנ C3 %
םע םישנא ,תילרופמטה םעל הרישי הלבח לביקש ימ ,םינטק םידלי ,תוקונית
ד!לי םע םישנא ,תויטנלוגאוק-יטנא תופורת םילטונה םישנא & השירק תערפה
דבכ תולחמ םע םישנא ,םהיקרוע תאולחת ללגב רתוי וזכ המוטמהמ לובסל םיטונ
לככ ןוונתמ חמה ירה( םישישק ,)דבכב םירונה השירקה ינובלח לע עיפשמ(
.)םירגבתמש
רתוי הובג יוכיס ול שי ,חומ עוזעזמ לבסש ימ %שאר תלבח םע הרוק המ
תובקעב היזנמאמ לבסש ימ לכ .החגשהל ראשוי אוה ןכלו ,ל!נכ המוטמהל
תושעל $יר הלבחה C3 םידליל יכ ,םירגובמ לא רשאמ הנוש םידליב חמ עוזעז .
ןתוא לע רזוח דליה .דואמ גיאדמ הזו ,שאר תלבח לכב לובלבב ביגהל היטנ שי
דיירגורטר – היה המ ורכזי אל םידליהו "לוח הז םירקמה בורב .ןמזה לכ תולאש
.היזנמא
– שאר תלבחמ םרגיהל םילוכיה םיפסונ םימומיד
– ירלודבס םומיד acute sub"ural he#ato#a ידירו אוה םומידה דימת טעמכ –
םדה תומכ ,סקטרוקה ינפ לע םידירוהמ ,יטוקא םומיד הזו ,)יקרוע – לרודיפאב(
העיגפה תרמוחל הוולנ הזו ,תוקד המכ $ות קספנ בורל ידירו םומיד יכ הלודג אל
העיגפה אלא רבטהש םדה אל איה היעבה .תקבו ילקיטרוק קזנ םג היהי – חמב
.תיחומה
%הרקי הז המל .חמה $ותב המוטמה – חמה $ותב ,ילרבר-ארטניא םומיד
שי תלגלגב 3 תונואה ןהילעו ,הנושאר הגרדמ דיונפסה יפנכ – תוגרדמ
,תוילטנורפה
שי הז ירחא #i""le cranial %ossa המוג ,תוילרופמטה תונואה – הינש הגרדמ –
,הדימדריפה םעמ רונ ,תיעמא
ןיבל תוילטיפיסקואה תונואה ןיב תוח ,םוירוטנטה – תיעמאה המוגה $שמה
,תישילש הגרדמ ,םולברה
ארקנ הזו חמה עזגו םולבר – תחתמו posterior cranial %ossa .
המידק קרזנ "וגה ,הנואת תעב .רוסיפ ןאיבליסב אמנ – ירטרא לרבר לדדימ
תוכתוח דיונפסה יפנכו ,המידק זז דוע חמה רוחאל רזוח אוהש תעב ,רוחאל רזוחו
...םג קרועהו ,רוסיפ ןאיבליסה תא
וווכתי םיקרועהמ קלח יכ םא( ידירו םומידל דוגינב ורבגי םייקרוע םימומידו
הז חמה $ותב הז םאו ,הייינרה ושעיו ורבגי תומוטמההמ קלח .)םמדל וקיספיו
םימומידב .יתלגלג $ותה (חלה תא תיחפהלו םומידה לע טלתשהל השק יכ יתייעב
.רתוי הברה הטושפ וזה היעבה חמל (וחמ םהש
.םולברב םימומיד םג תויהל םילוכי ןבומכ
רעיהל םומידל ןתינ םא ןיבו לפטנו חתננ םא ןיב ,קזנ לובסי טנייפה דימתו
...רעייש הווקתב ,ומעמ
7ntraventricular he#orrhage לש הזונגורפ ,הזכ הרקמב תושעל המ ןיא –
– וזכ העיגפל המרגש הקינכמה .דואמ העורג איה הזכ םומיד םע המוארט יעגפנ
.הזמ ששואתי אל אוהו ,עגפנ חמה הזג םגש חינהל ריבס
)(.השדע ומכ ,םינוויכה ינשל הרומק – תילרודיפא המוטמה
)) - חומה לש הרוה תא לבקמ – יטוקא ילרודבס
ב ירט םד – חמה $ותב םומיד C3 עמאה וק לש היטס תויהל םג הלוכי .ןבל אוה
חמה לש
– םיירדח םימומיד C3 קזנה אלא םירדחב םדה אל אוה היעבה – הרעס במב חמ
.חמל
ב תיטוקא הילעל הביס דועו 7C8 תקב – םיאתה ןיבו $ותב םילזונ תורבטה –
– תיחומ brain e"e#a
םיאתה $ותב םילזונ תורבטה ,תיסקוטוטי תקב – תורו יתש שי חמב תקבל
תורליפקהמ לזונ תפילד – תינג-וזאו תקב שיו ,םיסרהנ םיאתה ,םתוא םיחפנמו
.םינורוינה ןיב ,הילגה יאת ןיב תורבטו
תועיפומ שאר תולבחב 2 ,חמ ילודיגב רקיעב העיפומ תינגוזאו תקב .תוקבה
.'דכו הימרתנופיה ,הימקילגופיה – םיילובאטמ םיבמב העיפומ תיסקוטוטי תקבו
.העיפה ללגב תיתקלד הבוגת לש גוס איה תקב ןבומכ
תסינכל עירפמו חפנתמ רוזאה יכ ומע תא רימחמש במ הזו םילזונ רגוא חמה
חמב תקב היהת – הימכסיא שי םאו .היסקונא&הימכסיא היהתו .ודיל םירוזאל םד
יאת לא רוזאב םדה ילכמ םימ רבעמ היהיו ,רכוסו ןמחו םד לבקמ אל חמה(
רוזאב הכמ ללגב יתקב תויהל לוכי חמה לכ ,העש יח דע ,תוקד $ות .)חמה
ה .חמב דחא C3 .רוחש רתוי האריי םוליהו ,חמה תופיפב הדיריכ תאז הארמ
ירדח תא םג םיאור אל .רופא $פוה חמה ,ביבסמ םיירחה תא תוארל םיקיספמ
אל טעמכ םיסוקלוסהו םיחופנ םיסוריי'גה .החפנתה תיחומה המקרה לכ יכ חמה
.םיארנ
)תקבב לופיטה
,תקב ירקמב הרכה ייוניש ויהי דימת 9CS םישוע ,דרוי C3 המ .תקב םילגמו
%םישוע
דב – בחר ןושיא שי םא ,המוטמהה לש דב *זירז חותינ רדח – ילרודיפא םומידב
תא םישפחמ( ןזואה לעמ יכרוא $תחה .ינשה דב – לגרו די ינמיס שי םא ,ןושיאה
תא םיכתוח ,םיחלגמו תלגלגה תא םיקנמ ןבומכ ,)ירטרא לאיגנינמ .דימ
,קרועה תא םיברו המוטמהה זוקינ ירחא .םיעיגמו – םעב םיחדוק ,טסואירפה
.לארשי לע םולשו ,המוטמהה תא םירפות
הבירל םידחוימ םינטק םייחקלמ שי – קרועהמ םינטק םד יחוליק שי דוע םאו
ארקנ הז .ותוא קרו קרועה תא םיברו םה םהיתוק ןיבש bipolar .
.םירחא םיקרועמ םיפקעמ שי יכ קרועה ילב רדתסהל לשפאו
.יתייעב אל םדה ,םיחתנמ אל – ילרודבס םומיד
.במב יולת – לרברארטניא
– חמ תקב
.קיפסמ אל לבא דמחנ הז הקיטרויד
ןכלו םדב יטומסוא זוכיר הלעמש רמוח םיסינכמ )חמהמ םימ $ושמל אוה ןויערה
תרשפאמש תכרעמ )$ירש םיאנתה .תקבה תא דירומו חמב םיאתהמ םימ חפוס
ו ,ןימ רבעמ 666 הובג םיזוכיר שרפה – יביטקפא היהיש $יר – םגו .תאז רשפאמ
ןמזב לודג היהי םיחלה שרפהש – תנתינ הפורתה הבש תוריהמה ,)הובג ןונימ(
םינתונ .םייטומסואה םיחלב יטוקא לדבה .רק bolus .םיקיספמו ,הריהמ הנמ –
רמוח לש הלודג הנמ תתל $יר זא .תכרעמ לכב םיזוכיר תאוושה היהת אלש
רבוע אלש 666 אלש ידכ )חמה לש תורליפקב לתודנאה יאת ןיב תונטק תולעת(
'לומ לקשמ – לוטינמ – יתוכאלמ רכוס םינתונ .לכה תא סורהיו חמה $ותל סנכיי
קר אל .םילזונ וילא חפוסו תיטוקא הרוב םדה $ותב יטומסוא זוכיר הלוע ,הובג
זא .ןבומכ ןתשלו תוילכל םיכלוה הלאה םימה ."וגה לכמ אלא ןבומכ חמהמ
ס!יאו תוילכ ס!יא – םתיא רהזיהל $ירש םילוח שיו תוילכו בל לע סמוע םיריבגמ
.תקבל לופיט,ה, הז – םירחאה לאו .בל
םימ םיאיומ םא .דוביאל $לי אלש – ןרתנ רקיעב ,םדה יחלמבש רהזיהל $יר
.הימרתנופיה היהתו ןרתנ םג אוי
תתלו םיחלמה ירחא בוקעל םיבייח זא ...חמב תקבל ירקיע םרוג הז הימרתנופיהו
.תנקתמ הסימת
– תקב שי דועו ששואתה אל ןיידע הלוחה םא .רתוי אל ,השולש-םיימוי דבוע הז
.תרחא הטיש שי
איוהל רוסא( CSF חמה לכ – הייינרהל םרוג הז יכ ,תקב שישכ ינתמ רוקינב
ואיוה יכ םוקמ הנפתמ חמה עזגל תחתמ ,(וחל CSF – תדרל חמל םוקמ שי –
)*הייינרה
%ןכ המ זא
ה (חל תא םידירומ %$יא ...ידמ רתוי אל ןבומכ .םיקרועה תא (ווכל C>2. C>2
םדה תומכ תא םיניטקמ ,תקב דירוהל ידכ זא .חמה סיסבב םיקרועה תא ביחרמ
– חמה יסיסבב םיקרועה תא (ווכל יאדכ זא ,םימ תוחפ חמב היהי זאו חמל עיגמש
זוכיר םידירומ C>2 (חל םידירומ – תוריהמו תוקומע תומישנ לש המשנה י!ע םדב
מ ןמחפ 40 ל 25 ל תחתמ ,תיפסכ מ!מ 25 – תומישנ( תקבל םרוג הז 16 ,הקדב
700 .םומיד ןיא דוע לכ בוט ןבומכ הזו .)המישנ חפנ ל!מ
,םומיד שי םא יכ 666 .לוטינמה תא קופדי הזו עוגפ
םייגולורוינ םילוח הלא יכ יתייעב הזו .ותוא םיקתשמו הלוחה תא םימידרמ – ןבומכ
רשפאש םומיסקמה %םישוע המ זא ...תויגולורוינ תוקידב הככ םהל תושעל א!או
םיסינכמ ...ןכוסמ במל םדאה תא םיסינכמ ירה ...םדב םיזג יזוחא קודבל הז
םיקדובו תלגלגב ןטק רוח $רד רטתק 7C8 רוחה רטוק ,הטושפ הלועפ וז .ןמזה לכ
תלגלגב 23 ידכ םילזונ םע הז תא םירידחמ ןבומכ .(חל דמל םירבחמו .מ!מ
אוה ליגר (חל – עודיו .ןיינעה תא סורהיש ריוא היהי אלש 1520 ,תיפסכ מ!מ
.הלוחה תא רטנל רשפאו
הו ,הימרתנופיה אללו ,לוטינמו ,םינוכנ םיכרעב היליטנורפיה ןתינ םאו 7C8 $לוה
ל םיחקול – הלועו C3 אל & ואר אלש והשמ ,חתפתהש םומיד שי םא םיקדוב .בוש
ריאשלה א!א .האלה ןכו תקבה לש הרמחה ,הלחתהב היה 7C8 לעמ הובג 1015
,אל וא ותוא איוהל םא טילחהל $יר "סונ םומיד שי םא .הייינרה היהת – תוקד
)ןידה םוי קשנ – לופיטל הביגמ אלש השק תקב שי םא לבא
חמה תוליעפ תא הקיספמש וזכ המדרה ,תטלחומ תוליעפ תתל חמה תא םיסינכמ
,חמב הימיכהו למשחה לכ תא הקיספמש חווט תרק המדרה תפורת ,לטוטנפ י!ע
ב רשי וק ומכ האריי הזו <<9 $רואל תויהל לוכיש לופיט הזו .תמ חמה וליאכ .
.רוזעי אל רבכ םולכ – דבע אל הז זא דע םא .הממי 8entotal co#a יוכיסה .
.ויהי $ורא חווטל םיקזנ – הזמ םיאוי םא םג ,לודג אל – הזמ תאל
עיפשהל יושע הזו ירוטריפסר סיזולקלא .תיתמישנ תססבל תמרוג היליטנורפיה
תויוווכתה – םוילק רבעמ לש ןמיסו .םוילק ללוכ ,םיטילורטקלא רבעמ לע
.םירירשה לש םזאפס ,תושק
ןכלו יטילורטקלא יוניש השוע הזו ,היליטנורפיה הז הירטסיה לש בממ קלח
."וגב ןמחפ זוכיר םילעמו תיקש $ותל םושנל )ןורתפ ...ירירש םזאפסל סנכנ
.סיזולקלא םיענומ
ב תיתגרדה&תינורכ הילע 7C8 )
בקהו תילכתב םינוש םיינילקה םינמיסה לבא ,ההז – הייינרה – תיפוסה האותה
.$כ לע תופלו לגתסהל לגוסמ חמה תינורכ הילעב .םג ןבומכ
תואקה ,רקובב רקיעב תוליחב ,רקובב רקיעבו םייחמ בורל ,שאר יבאכ – םינמיס
$ותב (חלה הלועשכ םייתקב ,םיחפנתמ היארה יבע – היאר תוערפה ,רקוב
םידירוב תעגפנ םדה תרזח יכ תידירו המירזל הערפה שי ,$כל םישיגר םה ,חמה
וילע םילכסמ םא )לבוס היארה בע הק םג .הלועש (חלה ללגב
ימדקה הקה תא םיאורו ,ןושיאה תבחרהל ןיפורטא םינתונו ,פוקסומלתפואב
הז ,בעה תא םירויו םיפרטמ תיתשרהמ םינוסקאה לכ – היארה בע לש רתויב
ארקנ optic "isc ארקנש זכרמש עקש וב שי .םדמדא טעמו בוה ,הפיו לוגע אוה ,
& המטפ papilla ארקנ הזו ,הוחה תאוי הליפפה ,חפנתהל ליחתמ בעהשכו –
papile"e#a תויהל םיכפוה יטפואה קסידה ילושו ,היארה בע תמטפ תקב –
$פוה קסידה עבו ,תולובגה תא שטשטמש לזונ םש אוי יכ ירמגל םישטשוטמ
לש ינילקה יוטיבה .תינורכב קר .תיטוקא הילעב היהי אל הזו ,שא ומכ םודא תויהל
בע ביבס הניטרב רוזאה לדג טאל טאלו .היאר שוטשט יפקתה – ןושיאב תקב
עמאב רוח ומכ ,בחרתיו $לי רוויעה םתכה( תוחפו תוחפ הארי םדאהו ,היארה
.)היארה הדש $ותב ילגעמ ןורוויע ,המוטוקס ,היארה הדש
בלושמ םא אלא( תיטוקא הילעב הזכ רבד ןיא ןבומכ ,ןורכיז תוערפה – "סונ ןמיס
תוגהנתה – תוייביהניא תרסהב ואטבתיש תויתוגהנתה תוערפהו ,)חמ עוזעז
רסוחמ אלא תיבע וא תירירש היעבמ אל תעבונה םירגוס לע הטילש יא ,תינריתמ
.תויתפכא
ירה הז ,תויטסאפס םג הליחתמ -.' היטנ .היסקאטא םג שיו ,תיטסאפס הכילה ,
.תויטסאפסה ללגב – םינטק םידעהו בחר היהי הכילהל סיסבה ..מ.ש דוביאל
.הייינרהו ,המישנ תוערפה ,דרוי קפוד ,הלוע ד!ל ,הרכה במב םייוניש וליחתי
.םדוק עיפוי הז .רקוב תואקהו תוליחב ,שאר יבאכ רקיעב – גיאדהל $ירש המ
הביסהו תובר תוביס םהל תויהל תולוכי ,שאר יבאכ ןיב לידבהל תעדל שי ןבומכ
איה החיכש תוחפ יכה 7C8 ,חתמ – שאר יבאכל תוופנ יכה תוביסה .רבגומ
.תונרגימ ,סיטיסוניס ,הובג ד!ל ,היאר תוערפה
.החונמב רפתשמו ברעה תארקל רקיעב עיפומ ,תוקר&חמבו "רועב – חתמ יבאכ
( ריע ליגמ ליחתמ – תיחל&הנרגימ 1620 ליג דע תפלוחו ,בורל ) 50 ותואב באכ ,
המכ לכ תויהל לוכי ,םיעובק אל םינמזב םיפקתה ,ילרופמט-וטנורפ ,שארב רוזא
םיריכמ םילוחה ,םירקמה בורב םימידקמ םינמיסב ליחתמ ,הנש יחב םעפ וא םימי
הרוהו ,םירבגמ רתוי $כמ לובסל םישנ לש היטנ ,יתחפשמ רופיס שי ,ןמיסה תא
תועפות שי ,)החיכש תוחפ ,ןכ( !תיסאלק הנרגימ! איה הנרגימ לש החיכש תוחפה
,היאר הדש יחב ינועב גזגיז ומכ היאר תוערפה ,"קתה תומידקמש תוילאוזיו
דב םימרז לש תופסונ תועפות תויהל תולוכיו .רידנ הז היאר תוליפכ .םימתכ
באכ ,תואקה ,תוליחב תוליחתמ ,)חמה לש דחא דב איה הנרגימ( "וגה לש ינשה
םיגירח םירקמב ,תועש $שמיהל לוכי הז .טקשו $שוח םיורו .לפסנ יתלב שאר
החיכשה ,תיסאלק-אלה הנרגימה .השולש-םיימוי םג co##on #igraine אלל –
( םימידקמ םינמיס aura .)
םינמיס – םיבלש ינש שי הנרגימל .םדב ןינוטורס תילע – הנרגימל תוביס
,שארה באכ – ינש בלש ,חמב םיקרועה )%(תוווכתה ,)היגולורוינו היאר( םימידקמ
שאר באכ הז .קזח קפודב הוולמ הז .םיבחרתמ ,חמל (וחמ ,תפקרקב םדה ילכ
אל זא .ןתשבו םדב ןינוטורס תיילע ,רומאכ ,היהתו .ומע חמהמ אל ,יתפקרק
ליג ירחא "לוח הזו .תוינבגע ,הבוה הניבג ,דלוקוש ,תוננב םילכוא 5060 .
.הנרגימל םורגל םייושע – םיוסמ ןוזמו רוזחמ ,שאר תלבח ,ישפנ חתמ
,ןילרד- תפורת – קפוד דירומ םג הז ,םיפקתה תוענומ תופורת שי – הנרגימב לופיט
ליג דע םוי לכ תחקל $יר 50 ענמנ $כו םדה ילכב םייונישה תא ענומ הז .
יפלא םתוא לכ םא קודבל הטישה וז .הידרקידרבה ללגב רהזיהל לבא ,"קתהה
ימ .ןילרד םהל םינתונ זא ...הנרגימ םהל שי תמאב ,הנרגימ םע םיעיגמש םילייח
םהל םידדומ – שדוח ירחאו .םתוא ועלבי אל – אלש ימ .ןילרדה תא וחקי – ול שיש
.תונרגימ דגנ בוט אוה ןיאפק םג .ינושאר ןוימ הזו .קפוד
תוקירז&םירודכב ,סקרטימה תפורת שי – םייקה "קתהב תולפטמה תופורת םג שי
.םיבאכה תא השילחמ וא הקיספמ ,הנרגימל דחוימב רזועו םיבאכ $כשמ
.ןינוטורס הלעמ םג חתמ תפוקת יכ .חתממ ענמהלו
Cluster hea"ache חמב הז דימת טעמכ – שאר באכל םימרוגש באכ ירובמ –
ןיעל ביבס םיבאכה .לוהוכלא י!ע רמחומ ,םירבג לא דימת טעמכ ,ןיעל ביבסמ
עבר $שמנ הז ,)אל הנרגימ( הנישמ ריעהל לוכי הז .תסנכנש ןיכס ומכ ,הכותבו
,ילטנורפ באכ םג הז .םילבסנ יתלב םיבאכ הזו ,קיספמו ,$ישממו ,קיספמו העש
.םישדוח המכל תחא עיפומ הז .באכה הממ רורב אל
– סיטיסוניס ,שארה לכב םיבאכ השוע ד!ל – תירקיעה תלדבמה הנחבאה
.םינושיא םיקדוב ,ל!נה תא םיללוש .םיילטנורפ
ב תיתגרדה הילעל תוביס 7C8 –
ב הילע ,לודיג CSF – )תיטוקא תקב – תיקרוע המיסח( ידירוה זוקינה לש המיסח ,
שי םא ,םידירוה לכב איה המיסחה םא אלא ,תועובש תחקל היושע תידירו המיסח
הביסו .יטיא ינורכ $ילהת הז םסחנש הרודב סוניס ומכ ידירוה זוקינב הדירי קר
.תינורכ תילרודבס המוטמה – תפסונ
)תינורכ תילרודבס המוטמה
תחתמ המוטמהב רבודמ – ןונגנמה תא וניבה תובר אל םינש ינפל קר ,הנושמ במ
לש רוביחה תמקר( סיזוילג $דיאמו הרודה דחמ – תוביח תמקרב הפוטעש ,הרודל
,הלדגו תכלוה המוטמההו ,)המוטמה "יקמש םורק םירוי םה ,חמב הילגה יאת
םייגולרוינ םינמיס רורגיש חפנל דיגת איהש דע םישדוח חקולו .לודיג ומכ
.הייירנהו
– $כל םרוג המ
תוקד המכ $ות קיספמ אוהו םומיד שי תינורקע ,ןטק ידירו םומידל המרגש הלבח
לש הבוגת רוי םדה םירקמהמ קלחב לבא .ותוא םיקרפמו םיטיוגאפ םיאב זאו
לבא ,ילזונ $פוה םדה שירקו .חמה ןיבל המוטמהה ןיב היחמ םירויש הילגה יאת
םימומיד %$יא .לדג הזו .ביבס הלוספקב ומכ ותוא המחתש תיטוילג הבוגת רי אוה
םה .וזה הלוספקה ןפוד $ותל םיחמוש םינטק םד יתמ ,הזה ללחה $ותל םירזוח
םימיוסמה םירקמבו ,הברה הרוק הז .הלוספקל םיסנכנו סקטרוקהמ םיחמו
,םיניקת אל םד ילכ הלא – זא המו .הכותב םיחמוו ןפודל םיסנכנ םדה ילכ ,וללה
חכוה הזו .ללחה $ותב םומידל םימרוגו םיופתמ םעפ ידמו ,םילשב אלו םיריע
ב C3 .)ןבל – שדחו ,רוחש אוה ןשי םד( שדח םד וכותבו ןשי םד םיאור –
בורל הרוק .דחא דב לבא היהי בורל ,םידד ינשב תויהל לוכי הזכ ינורכ םומיד
.יטוקאו יקרוע היה םומידה תרחא ,השק אל הלבחב רבודמ %המל .םישישק לא
,חמ תוחפ שי .תולק תולבחמ עגפיהל רתוי םיטונ ,חמב לודלדה ללגב ,םישישקו
ללח רתוי שי CSF הלק הכמו ,תקפסמ הכימת אללו םיישפוח םש ללחב םידירוה ,
.ןתוא ורכזי אל וליפאש תולק $כ לכ ויהי תולבחה בורל .ידירו ערק רורגל הלוכי
,םינושיא תקב ,שאר יבאכ םע ועיגי םה – דחא דב דימת טעמכ הזש רחאמו
היהת – !וד איה המוטמהה םא .ילרטל-הטרנוק סיזרפימהו ,ןורכיז תוערפה
.!וד השלוח
– )ינש דב העיגפה ,דחא דב סיזרפימה( םימקממ םינמיס – םינחבאמ $יא
םישועו C3 אוה יכ הטמל עקוש שדחה םדה – המוטמהה לש תיסאלק הרו שי ,
– קיפסמ ןשייתה אל דוע ,רחש השענ אל ןיידע םדה םא .ןשי םדמ רתוי דבכ
ב ספספל רשפא C3 ...חמה לש עבב ומכ הארנ םדה ובש בלשב קוידב הז םא
םישדחה םדה ילכ תא הארנו דוגינ רמוח קירזהל $יר – לידבהל ידכ .יתייעב
.המוטמהה רוזאב
טפנ ומכ תאוי המוטמהה ,םיררוחמ ,הרודה תא םיאור ,רוח םישוע – טושפ חותינה
םישוע םיתעל .(חלבו הרוחש – 2 .אוי לזונהו םירוח
ילש תקלד ,יתקלד תויהל לוכי אוה ,ילרופמט קרוע אוי ונממ – ינויחה דיטורקה
תקנע יאת giant cells arthritis הז – ןורוויעל םורגל לוכי הז לפוטמ אל הז םאו
ןמזב רתוי רהמ עקוש םד( .תשחומ םהל םדה תעיקש ,הקרב השקונו טלוב קרוע
הז תילמרונ העיקש .)תקלד 7 ו הנושאר העשב מ!מ 12 הז תקלדבו ,הינש העשב
...תורשעל עיגמ
.יתקלד הבוגת הטיאמו הנרבממה תא תביימ הפורתה – םידיאורטס
באכ ןיא םידליל .דואמ תיניר תוסחיתה בייחמו גיאדמ רבד – םידליב שאר יבאכ
ללוכה רוריב םיבייח שארה באוכ דלילשכ .הככ םתס שאר C3 .
םיאוי ונממש רורב לוגיע ,בוה – היארה קסיד 4 ( םיקרוע 2 ו הלעמל 2 .)הטמל
– ןמז הברה םיכחמ םאו .רורב לובג ןיא ,םירתסומ םיקרועה ,רוכע לכה – הלוחב
היהת ,הנתומת הליחתמ optic atroph+ אלל רוועתהל רשפא ,$שוממ תחל –
.ןבל האריי אוה תמ אוהשכ .לופיט
)חמ ילודיג
םיטילחמ הז יפל ,הלידגה בק והמ בושח .םילדג םה ,"וגב רחא םוקמ לכב ומכ
ער לודיגל ,םינש $שמב חמוו טאל קלחתמ בוט לודיג .בוט וא ער לודיג הז םא
.םישדוח חקול הז
אל ,םאה תמקרל המוד ,ימוקמ )ריפש – )ינגולמ(ריאממ&)ןגינב( ריפש לודיג
.גרוה אל ,תודדוב תוזוטימה ,םירורב תולובג ,יתרורג
יאתש לככ ,הנרבממה תא (רופ ,)תוזוטימ( םיבר תוקלחתה יבלש ,יתרורג )ריאממ
.גרוה אוהו .רתוי ריאממ לודיגה הנרבממה יאתל תוחפ םימוד לודיגה
ללגב – גרוה ריפש לודיג םג חמב לבא 7C8 ילודיגל הנוכנ אל ל!נה הקולחה זא .
וליפא ,קנע ילודיגל עיגהל לוכי יעמב לודיג .חמ 4 תושע המכ תלגלגב לבא ,וליק
.ןבומכ הייינרהו .רבגומ (חל ינמיסל םיקיפסמ ק!מס
םאה תמקרל ןוימיד – תורחאה תוניחבהמ הנוכנ חמב ריפשו ריאממל הקולחה
,)ריפש( רורב לובג וקב חמה לע (חול וא )ריאממ – ןכ םא( המקרל רדוח ,)הילגל(
.תוזוטימה תמר המו יתרורג םאה
%המל .תורורג םיחלוש אל חמ ילודיג לבא 666 חמב םיחיכש יכה םילודיגה לבא ...
זא .'דכו דש ילודיגמ תורורג םה 666 ...ינוויכ דח אוהש וא .רזוע אל
לבא .תורורג חולשלו לודגל קיפסמ לודיגהש ינפל םיתמ םישנא – הבושת דוע
...םירטמילימ המכ לש לדוגב איהשכ םג תורורג תחלוש לשמל המונלמ
ה $רד רבוע הז – תורורג םיחלוש חמב םיריאממה םילודיגה םאו CSF םיחלשנו
.)הפמיל ןיא חמב( הרדשה טוחלו חמל רמולכ ,ומע חמל
מ ,תורורג ,חמהמ אל םרוקמ – חמב םיחיכש יכה םילודיגה 3 )רקיעב םילודיג
– תומוקמ המכב בורל תויהל תולוכי תורורגה .רוע ןטרסו תואיר ןטרס ,דש ןטרס
.חמל תורורג .תוטשפתמ ןה $יאו רוקמה המ יולת ...חמה עזגב ,ןטקב ,לודגה חמב
לכב ריאממ אוה חמה עזגב בשוי לודיג םא – יטירק אוה לודיגה לש םוקימה םג
תמדקב בשויש לודיגל תיסחי חטב ,דואמ ריאממ אוהו וילא עיגהל א!א יכ ןפוא
.וילא םיעיגמשכ קזנ תוחפ םגו עיגהל רתוי לק םשל ...תילטנורפה הנואה
דיל – לשמל .םירורב םימקממ םינמיס ויהי – דחא םוקמב עיפומ הז םא
."וגה לש ידגנה דב תירוטומ העיגפ – סוריי'גלרטנסהרפה
.לאמשמ היספונאימה סומינומוה היהת – ןימימ היארה זכרמב םא
רתי ומכ ,םימקממ אל םינמיס שי לבא 7C8 .םיינורכה וינמיסל
םרוג הזו .תוליעפ "דוע .יטפליפא "קתה לשמל – רסח קר אל אוה םקממ ןמיס
הרויש ןיקת אל ילמשח דקומ שיו ,לודיגה רוזאב םיימוקמ םיילמשח םייונישל
תוליעפ לכל .רקובמ יתלב הלועפ 'טופ ,ןוסקאה $רואל םיימיכ םייוניש שי ,למשח
דהמ םיטירדנד – םיאכדמו םיתסוומ םימרוג הדיל שי ,תרונש חמב תילמשח
הפיא הארמ "קתהה יפוא יכ םקממ ןמיס הזו .הזכ רבד ןיא ןאכ .הז תא םישוע
.ןיקת יתלבה דקומה
אלש תולוק תעימש .חמב תרקובמ יתלב תילמשח תוליעפ לכ . היספליפא
ןימימ לודיג שי םא זא ..למ דנרג יפקתה קר אל ,םייק אלש רבד תייאר ,םימייק
תושעל לוכי אוה ,ילרטנסהרפה סוריגב 3 לש םייפיפס אל םינמיס )םירבד <7C8
רסח וא )םייפיפס םימקממ םינמיסו ,רקוב תואקהו תוליחב ,שאר יבאכ –
דקומ – תוליעפ "דוע וא )היארו העימש ,חיר תוערפה ,היגלפימה ,סיזרפימה(
.םוקימל םאתהב יטפליפא
םואתפ .םיילאינרק םיבע לש אוה בוט םקממ ןמיס – חמה עזגב אוה לודיגה םאו
.ןימימ סנופב לודיג שי זא .הנימי הזז אל תינמיה וניעש םיאור םואתפו .לזופ םדא
– תורורגל הרזחבו
אלו חמה $ותב ויהי תורורג דימת ,סנכיהל רשפאש רוזאבו תחא הרורג שי םא
תבשוי איה םא .המינפ חמה סיסבמ םיסנכנש םד ילכמ העיגמ הרורגה יכ .וילע
שיגנ אל םוקמב תחא הרורג שי םא .התוא איונו חתננ ,תיגרוריכ שיגנ םוקמב
איה חותינה לע הטלחהה זא .חתננ אל – )יביסאמ קזנ היהי וב עגינ םא & קומע(
שי םא( תורורגה רפסמ ,לודיגה םוקימ יפל 2 לודיגה גהנתמ $יאו ,)חתננ אל רתויו
בושח ,חמל יתרורג תואיר ןטרס הז םא .הלוחה תא גורהי אוה יתמו םאה – ירוקמה
,םידיאורטס וילע סימענ שדוח איה וייח תלחות םא – היחי שיאה ןמז המכ לואשל
.ןיומ םידיאורטסל הביגמש השק תינגוזאו תקבב הרורגל ביגמ חמה יכ
תיטמוארט תקב .המוארט לש תקבל אלו םילודיג תקבל םיבוט םידיאורטס
םתוא ןתינ םא קר םידוארטסל הביגמ 20 .'חחח' ...הלבחה ינפל תוקד
$כ ידכ דע ,םידיאורטסל הלועמ הביגמ תורורג רקיעבו םילודיג לש תקב לבא
ינמיס םע םדא עיגמ .יתנחבא הזש 7C8 ול םישוע ,המידא ליפפ ,שאר יבאכ , C3
.אל וא הרורג וז םא תעדל רשפא ותבוגת יפלו םידיאורטס םינתונ ,לודיג םיאורו
שי םא 2 טעמ ילוא ,תורזוע אל בורל תונרקהה ,םינירקמ אלא םיחתנמ אל תורורג
.חמי בוש אוה הרק הפוקת רחאלו ןורתפ אל הז לבא לודיגה תא תוניטקמ
.תחא הדוקנב תזכורמ – תיטקטואיריטס הנירק םויה שי
יבלשב תעגופ איה יכ םילודיגל בוט ,םיאירב םיאתל ער – קזנ השוע הנירק
אלא $רדב תועגופ אלש תונירק רבכ שי םויה ,םישיגר יכה םהש הקולחה
,םירטמילימב אוה קוידהו םיקיקלח (יאמ םע תאז םישוע .תחא 'קנב תוזכרתמ
שארה יבג לע םירי תכרעמ לע לודיגה תא םימקממ שממ – הנירקה ינפל םידדומ
לדגת הרורגה ,ןיינעה תא רתופ אל ןיידע הז לבא .ביבסמ תומקרל םיקיזמ אלו –
.תושדח תורורג ןמז רחאל ויהיש וא בוש
.בוט אל
)המוילג – תוילגה לש לודיג – תורורג רחאל םירגובמ לא תוחיכשב אבה לודיגה
הריאממ דימת ,המוילג שי – תוריאממ לש תוגרד המכ םהב שיש םיריאממ םילודיג
הגרד( רתויב הכומנה הגרדה .)םולברב אל( חמה עזגבו לודגה חמב הזשכ 1 )
םע הטסי הב שי בורל ,טעמ תלבגומ ,תוזוטמי טעמ םע המוילג – תוריאממ לש
( בקעמ קר ,תונרקה $יר אל ,אירבי םדאהו לודיגה תא איוהל רשפאו לזונ C3
.םיאירבמ םילוחהמ הברה ,)הנשל תחא
רשפאו ,תומוטיורטסא .תומוילג הברה יכה םישוע םיטיורטסא ,תומוילגה ןיבמ
.$כמ אירבהל
הגרד 2 םיאיומשכ ,הביבסהמ הדרפהל תנתינ תוחפ ,רוזחל היטנ – תוריאממ לש
.ראשנש את לכ סורהלו ןכמ רחאל ןירקהל $יר
הגרד 3 ,תוזוטימ הברה ,ירוקמה טיורטסאה תמקרמ הנוש רתוי – רתוי ריאממ –
.$כמ הארבה ןיא ,םייטורקנ םירוזא וב תויהל םילוכי ,רורב לובג אלל ,חמל הרידח
הגרד 4 הנוש .השענ המ הנשמ אל ,הנחבאהמ םישדוח $ות גרוה – עורג יכה –
.שארב םיכומס םירוזאל תורורג חולשל הלוכי ,תוזוטימ ןומה ,םאה תמקרמ ירמגל
המוד אל ללכבש והשמל חתפתמ ,העורג דואמ הגרד – המוטסלבוילג
המ ןיא .םיטסאלבב ,רוביחה תמקר לש םאה יאתב הארנכ ורוקמ ,םיטיורטסאל
.רהמ גרוה .תושעל
םיקיפסמ אל םדה יאתו ,םינפה חטש תמועל חפנה לש הלידג ללגב – סיזורקנה
.המינפ עיגהל
– תוחיכשה רדסב אבה – המויגנינמ – םיריפש םילודיג
םיסוניסב וא תלגלגה סיסבב םהלש רוביחה םוקמב רקיעב ,דיונכראבו הרודב
יטיא אוהש םשמו ,דואמ טאל ,םינש תורשע $שמב חומל לוכי לודיגה .םילודגה
המקרהמ בטיה דרפומ בורל ,וילא רדוח אלו חמה לע (חול אוה חמל (וחמ ורוקמו
ומכ אלש( הזל הז םימוד םש םיאתה ,רוביח תמקר לש השקונ הלוספקב ,תיחומה
,יטיא אוהש םושמו ,חמה תא "חוד ,לוגע לודיגה ,םינגומוה ,)הריאממ המוילגב
לודיגה תחימ ירחא ןמז ירחאו ,םינמיס ויהי אל טעמכו .זזו במל לגתסמ חמה
.טאל ורבגתי םהו שארה יבאכ וליחתי
תא אלמל רוזחל תועובש ול חקולו עקש חמב רתונ לודיגה תא םיאיומשכו
,חמה תיירפירפב ויהי דימת טעמכ ,האלמ האוהל םינתינש םילודיג הלא .םוקמה
אב הז לבא חמה םינפמ וליאכ הארנ הז םוליבו ,המינפ סקטרוקה תא וקחדי
,לודיג ינמיס רחאל םינחבאמ .םישקונ םילודיג הלא בורל ...חמה תא "חדו (וחבמ
$יר ,יטפליפא "קתה ומכ ןמיס לשמל C3 ילכב רישע לודיגה – דוגינ רמוח םע
ירמגל דימת טעמכ םיאיומ .יחותינ אוה לופיטה .זופת&הלמופ ומכ הארנ הז ,םד
.האלמ הארבה שיו
תושעל הנשל תחא $ירו תומוקמ המכב עיפוהל היטנ שי תומויגנינמהמ קלחל C3
וא .?7 .
ואבש היסאמו הקירפא ןופמ םילוע לא (ראב האמנ – תויביסרגא תומויגנינמ
ה תונשב 50 לע טפנב וא היה $כב לופיטהו ,)תפקרקב הירטפ( תזזג םהל התיה ,
...ידמ רתוי וב ושמתשה יכ ער םהל השע ןגטנרהו .ןגטנר תנירקב וא תפקרקה
רחאל לבא הפלח תזזגה םנמא ,הנירק תק ולביקש םידלי םתואו 20 ויהנ הנש
רבתסהו .הז תא התליג הסדהב היגרוריכורוינה .דואמ תויביסרגא תומויגנינמ םהל
.דיאוריתב תומונירק ולביק הנירקהמש הלאכ ויה ...תומויגנינמל תמרוג הנירקש
)הזיפופיהה לש לודיג – ריפש םג – תוחיכשב אבה לודיגה
לש הטולב איה הזיפופיהה 2 – לועבגב חמל תרבוחמו ,חמה סיסבב מ!ס
,דיאונפסב הקיסרות הלסב בשוי איה .םולובידנפניא 3 איה ."אהמ הרוחא מ!ס
הזיפופיה ורוינה .)רוחאמ( הזיפופיה-ורוינו )המידקמ( הזיפופיה-ונדאל תקלוחמ
ונדאה .חירה בעו םייטפואה םיבעה ומכ ,חמה לש החולש .חמהמ םשל הדרי
,תלגלגה סיסבב תדחוימ הלעת $רד הפה ללחמ הקיסרות הלסל התלע הזיפופיה
.הרגסנ הלעתהו .וקבדנ םיאחה ינשו ,רבועה לא רוח םש היה
– דוקפת ילדבה שי
םינומרוה השירפמ ."וגה תקזחהו תילובאטמ הניחבמ תיארחא הזיפופיהונדא
– הרטמה יאתמ םינומרוה תשרפהל ומרגיש )םינומרוה רורחשל ומרגיש םינובלח(
השירפמ איה 7 )םינומרוה 9, םידלי לא "דועב שרפומ םא – הלידג ןומרוה(
,הלאכ לסרודכה ינקחש בר .םיילנוירופורפו םיקנע ויהי םה תורגבתהה ליג ינפל
ירחא ,תורגבתהה ליג רחאל שרפומ אוה םא .תוקנע – םזיטנאגיג ארקנ הזו
רטנס ,תועבא ,םייתפש ,םיינזא – תווקה םילדג – ורגסנ תומעב תוזיפיפאהש
םהל שי לבא םילודג םיארנ םישנאה ,הילאגמורקא שישכ .הילאגמורקא הז – 'דכו
"דוע יכ ,תושק תויעב 9, םג עגופו ןילוסניאל דגנתמ ,השק תרכוס השוע
ראשמו בל ס!יאמ םיתמו .בלה רירש ללוכ ,ןמושב "לחתמ רירשה – םירירשב
ל םרוגו ,הזיפופיהונדאהמ שרפומ ןיטקלורפ םג .)בל תולחמ 2 רשפאמ – םירבד
ל דגנתמ ,ןוירה FS, ו /, תשרפהל םרוגו )הזיפופיה ונדאמ םישרפומ םה םג(
םדל דואמ תונטק תויומכב שרפומ ,תוירופ-יאל חיכשה םרוגה אוה .םיידשהמ בלח
ב קר ,ותוא דודמל השקו 3040 שרפומ אוה .ומויק תא וחיכוה תונורחאה הנש
םא תויטנטופמיאו בלח תשרפהל םרוג לבא ,םירבג לא םג תוירעזמ תויומכב
היהת – םישנ לא ידמ רתוי שרפומ אוהשכו ...םירבג לא ידמ רתוי שרפומ
– "סונ ןומרוה .רוזחמה תומלעיה דע רוזחמב תורידס יא ,בלח תשרפה &C3, –
שירפתש ידכ ,לנרדאה לש הפילקה לע עיפשמ – ןומרוה קיפורט וקיטרוק ונרדא
,תושק םיטילורטקלא תוערפהו ד!לב הדירי היהת .וידעלב םייח ןיא .ןוזיטרוק
ילב סרטסב דומעל רשפא יא ,תוילכ תעיגפ ,הימרתנופיה ,הימלקופיה
ילב .הלאה םידיאורטסה &C3, .גנישוק תלחמ – "דוע שישכ ,ןוסידא תנומסת וז
"דועב ,ב!הראב היגרוריכורוינה יבא – גנישוק &C3, ,חרי ינפ ויהי ,םימשב ד!לה
( הבע "רוע ,םד ילכ סרה ללגב רועב םימומיד bu%%alo hu#p(nec1 .)
– םינומרוה דועו .S, .ןומרוה גניטיילומיטס םיטיונלמ – רועה עבל םרוג –
– םגו 3S, .דיאוריתהמ ןיסקורית תשרפהל םרוג – ןומרוה גניטיילומיטס דיאורית –
הילוח הבוגב טחמה תא םיסינכמ – ינתומ רוקינ /3/4 םשמ םימגודו CSF רשפא .
.הייינרהל ששח&לודיג שישכ אל ןבומכ לבא ,$כ (חל דודמל םג
עדימה תא םיריבעמ םיקרועה אלו םידירוה ,תילטרופ תכרעמ – הזיפופיה
)הזיפופיהונדאה יבגל( .ילנומרוהה
הדיל רשאמו םחרה תא (ווכמ ,הזיפופיהורוינהמ ןומרוה – ןיוטיפ&ןיוטיסקוא
&2, רוסחמ שי םא ,הילכב םימ גפוס – דואמ בושח – יטרואיד יטנא ןומרוה –
אוה םג .השק םיטילורטקלא תערפהמו תושביתהמ םיתמ ונחנא – ונממ
.הזיפופיהורוינהמ
.הזיפופיהורוינל םשמו )סומלתופיההמ( םולובידנפניאה $רואל םירבוע םה
ןומרוה שי .ורורחשל םרוגש רוטקפ&ןומרוה י!ע רונ הזיפופיהב רונש ןומרוה לכ
רמולכ ,סומלתופיהה י!ע בכועמ אוה .ןיטקלורפה – $ופה וב $ילהתהש דחא
.ול ירוטיביהניא רמוח השירפמ סומלתופיהה
ב רסוח 9, .תילנוירפורפ תודמג –
לש הפרה $רד ,הפה ללחמ סנכיהל רשפא םיחותינב הככ ,סוניס שי דיונפסב
.לשמל לודיג איוהלו הזיפופיהל עיגהלו הקיסרות הלסה
םע ,םיאת ידמ רתוי ,ינומרוה ידמ רתוי שירפמש הזיפופיהב לודיג – המונדאורקימ
הזיפופיהה לכ( מ!ס יח $רעב בורל .םיאת "דוע אלא לודיג אל ,תוליעפ "דוע
איה 1 ב תאז םיקדוב ,םינומרוה "דוע לש תינילק תנומסת שי .)מ!ס .?7 הז םא .
קר היהי חותינ ,תופורת שי ,חותינב $רו ןיא תוליעפ "דוע ללגב השפרה "דוע קר
ללגב אל הז דימת טעמכו ,ןיטקלורפ "דוע הז חיכש יכה .תודבוע אל תופורתה םא
סנכיהל רשפא $כו ,לדולרפ תפורת י!ע ןיטקלורפה רויי תא םיאכדמ טושפ ,לודיג
ל דגנתמ ןיטקלורפ( .ןוירהל /, לו FS, ...ןמזה לכ בלח תשרפה – יאוול תעפות .)
"דוע 9, לודיג רמולכ ,המונדא ללגב הז בורל ,תומיוסמ תופורת תתל רשפא –
לאדיונפס סנרט – דיונפסה $רד "אהמ סנכנ ,םיחתנמ זאו הזיפופיהה לש ריפש
.ימוטקזיפופיה
תפילד – האירוניר )ןוכיס CSF םיעגופ .ל!נה חותינה לש םיכוביסה דחא ."אהמ
םא יכ ער הזו .הזיפופיהה ביבסש הרודב תועטב CSF ,סנכיהל םילוכי םיקדיח אוי
.םייטפמיס אל דואמ םיקדיח שי ללכב "אבו
דוקפתב העיגפב םיתסהל לולע הזיפופיהה רוזאב חותינ לכ – $וביס דוע
,)הזיפופיהל םש דוע . ירטויפיפ( םזירטויטיפופיה ארקנ הזו היהי זאו הזיפופיהה
)םייחה לכל יפולח ילנומרוה לופיט $יר זאו &2, לשמל דיאורית ,ןוזיטרוק ,
קיפסמ ןיא םא .םיבייח &2, וליפא ,דואמ הבורמ הנתשה שי 10 ,ןתש רטיל
...םיתמו םישבייתמו
ב רסוח &2, .רכוס אלל תרכוס תנומסת – הבורמ הנתשהו 2iabetes insi%i"us .
םויה לבק רשפא &2, .תוקירזב קר היה םעפ ."אל סיסרתב
– רקיעבו ,תוילכהו בלה לע סימעהל אל ,רתי תנמ תחקל אל רהזיהל $יר ןבומכו
.ער הזו הימלקופיהו הימרתנופיה .תיטילורטקלא היעב
– הימונדאורקאמ 2 .הלעמו מ!ס
הז ,םיטיורטסאה לש ריאממ לודיג ,המוטיורטסא – חמה לש חיכש יכה לודיגה
.חמה לש םיינושארה םילודיגהמ חיכש יכה .המוילג לש גוס ןבומכ
)חמב םינורוינה לש אלו – םיבעה תכרעמ לש לודיג
.רידנ
ילאינרק בעב לודיגה רוקמ ! קלחה אקווד .מ.שו העימשל טלחומ ירוסנס –
וא המונאווש )לודיגה תא םישוע ,ןאוושה יאת ,םש םינוסקא&םינורוינה ,ירלוביטסוה
.דואמ טאל לדג ,ריפש לודיג .המורוינ&המונאווש קיטסוקא ןבומכ הזו .המורוינ
םרוג םינושארה םיבלשב ,העימשב הדירי ,תרוחרחס ,.מ.ש רסוח – םינמיס
הבש הלעתה תאלו לודגל ילחתי אוה .סוטימיט&!ןוטנט! ןזואב ידימת םוזמזל
,חמה עזגלו הסופ רוירטסופ&רוירפניאל שולפי ,תילדימאריפה םעב ,בשוי בעה
אוה בורק יכה – םינכשה םיילאינרקה םיבעב עגפיו 7 קותיש ליחתיו .סילאיפ –
,הפר סונוט ,זוזת אל הפה תיוז ,רגסית אל ןיעה ,לודיגה דב סילאיפ ירפירפ
בע עגפיי כ!חאו .דה ותואב קורבו תועמדב העיגפ 6 ו 5 ליחתי חמה עזג םגו ,
.םולכ השענ אל םא (חליהל
רוזאל תזכורמ תדחוימ הנירקב םתוא ןירקהל ןתינ דואמ םינטק וללה םילודיגהשכ
ל תחתמ לודיגה דוע לכ ,תיטקטואנטס הנירק ,לודיגה 2 (יאמ י!ע וא ,מ!ס
.אמאג הנירק טלופש םיקיקלח
לעמ לודיג 2 תא םירמשמ םיבוטה םיחתנמה ,חתנל $ירו הנירקל ביגמ אל מ!ס
.העימשה לע רומשל םיחילמ םגו סילאיפה
)םידליב םילודיג
לש – תורורגמ ינשמ אלא יבעה תכרמעמ ינושאר אל אוה םג – חיכש יכה לודיגה
$רואל םיטשפתמ םה ,םייגולורינ םינמיסל םימרוגה הימקול יאת ירובמ .הימקול
.חמבו ש!וח
.תונרקה ,'ומיכ – לופיטה
םינטק םידליב .ליגה פ!ע הנתשמ ,תיבעה תכרעמה לש םידליב ינושארה לודיגה
לככו ,םחרב דוע וליחתהש םילודיג הז בורל ,דואמ םיריאממ םילודיג הז דואמ
םימודש םיאתה תא ןיידע לביק אל אוה ,ריאממ רתוי אוה ירבוע רתוי לודיגהש
ליג דע םידליב חיכש יכה .תיפוסה המקרל 3 רקיעב הריאממ המוטיורטסא הז
– תוחיכש תניחבמ םילודיג יגוס ינשל הקולח שי ליגב םילועש לככו .לודגה חמה
המוטסלבולודמ - ןטקה חמב – ריאממ יכה
תירלבר המוטיורטסא – ןטקה חמב םג – ןיטולחל ריפש
ל חלושו םולברה תא סרוה המוטסלבולודמה CSF חמל םג תועיגמש תורורג
– 'ומיכו תונרקה ,חותינ רחאל ונממ תאל יוכיס .ש!וחלו 600 .
לודיג ,לודגה חמה לש המוטיורטסאמ ןיטולחל הנוש – תירלבר המוטיורטסא
.הנירק וא 'ומיכ $יר אל ,םיאירבמ םידליהו ואיוהל רשפאש ריפש
)םידליב לודיג לש םיינילק םינמיס
לדג לבא ,ומע םוקמב עגופ ,םולברב עיפומשכ דחוימב ,םידליב חמב לודיג
ל .סולאפורדיה רויו ,יעיברה רדחה תא םתוסו חפנב CSF .זקנתהל ןאל ןיא
,םיחפנתמ םירדחה 7C8 םידליה .םימה "דוע ללגב םגו לודיגה ללגב םג הלוע
לש םינמיסה םע ועיפוי 7C8 – .מ.ש תויעב – תירלבר העיגפ לשו רבגומ
...שאר יבאכ ,תואקה ןבומכו .הינידרואוק ,היסקאטא
אל הז םידליב שאר יבאכו .שאר יבאכ ויהי לכ םדוק ,רחואמ עיפות היסקאטאה
.דליל שאר באכ םתס ןיא .ילמרונ
אל הז בורלש ןוכנ .יניר רוריב בייחמ )םייעובש( םיכשוממ שאר יבאכ םע דלי
ליג לעמ( סיטיסוניס לשמל אלא לודיג ללגב היהי 6 תולחמ ,היאר תוערפה ,)
**ררבל םיבייח לבא ,'דכו תוילאריו
םיסיר םע ,הקיטמתמ יבהוא ,םימכח ,םיפי םידלי – המוטסלבולודמ םע םידלי
.םידליל םיגרוריכורוינה לכ ןיב עודי ...םיכורא
וליפא םה ,שאר יבאכו תואקה דבלמ םירחא םיגולורוינ םינמיס ןיא םעפ "א טעמכ
.הילע םירבגתמ םה .הליחתמ איהשכ היסקאטאה םע (ורל םילוכי
– הנחבא C3 ,םולברה לש עמאה וקב המוטסלבולודמ .דוגינ רמוח םע
.הכותב לזונ הליכמש הטסי םעו ,דל הלק היטנ םע עמאב המוטיורטסא
.דבלב יחותינ – לופיטה
– המוטסלבולודמב לופיט
.חמה עזג דיל ,יעיברה רדחה תפרלו סימרול תרדוחו הקובד
םינירקמ םג
'ומיכ םג
קרו 600 .ודרשי
אלא המע םיבעה תכרעממ אל אוה םג .המוילג – היארה יבע לש לודיג
,תודליב םיעיפומש םילודיג .המוילג קיטפוא .םינורוינה ביבסש םיטיורטסאהמ
הלחמ וז ,סיזוטאמורביפורוינ תארקנש תיגולורוינ תנומסתמ קלח תויהל םילוכי
אוה תנומסתהמ קלחו ,דלשהו םיבעה תכרעמ לכב תעגופש תיטנג תדלומ
.הלחמה הלגמ ש!ע ,ןזואה ןילפר-ןופ םג ארקנ הז .המוילג קיטפוא
-הפק – בלח םע הפק ומכ עב םהל שיש ,רועה לע םימוח םימתכ )הלחמה ןויפא
תוארל היארה תא קודבל הזכ הרקמב $ירו .)%( ינומגותפ ,ינייפוא ןמיס הז .ה-ל-וא
.המוילג קיטפוא שי םא
.הלחמל רשק ילב המוילג קיטפוא םג שיו
העיגפ שי ,ןיעב רוויע רבכ דליהשכ דימת טעמכ ותוא םילגמ יכ ,ער לודיג הז
.יטפואה בעה דוקפתב
התואב היאר דוביא היהיו ,בעה תא םג קופדל רמוא הזש ,לודיגה תתירכ – לופיט
.ןיעה
– הזיפופיהה תרונ הבש ,הב הראשנש המקרבו הלעתב ורוקמש ריפש לודיג
הכרואל םיסנכנ לתיפאה יאת ,הפה ללח םע תלגלגה ללח תא תרבחמה הלעת
הדילה רחאל רגסיהל הרומא הלעתה .הזיפופיהונדאה תא רויל הלעמל םילועו
םיליחתמ הכותב םיאתהו ,החותפ תראשנ איה םירקמהמ קלחב )דימת אל לבא
ללחל הלעמל סנכנ רבד לש ופוסבו לדגו $לוה הזה לודיגה .לודיגל $ופהל
– )עלו תלגלג( םיקלחה ינשמ רונ אוהש ללגבו ,הזיפופיהל דואמ בורק ,תלגלגה
ארקנ אוה המויגניראפוינרק .
.עולל תלגלגה ןיב היהש רוביחהמ ומוקימ ,לודיגה לש רוקמה רמולכ
השרפהה תא דירומ ,הזיפופיהל עירפמ ,ןמזה םע לדג ,הדילב םייקש לודיג הז
,ןורוויע ,היאר הדש תערפה ,היארה יבעב עגופ ,םזירטיאויטיפופיה – הזיפופיההמ
ה רדחל עיגמ אוה הלעמל חומל $ישממ םאו 3 .סולאפורדיה השועו
.דבלב יחותינ – לופיט
שושימו שארה "קיה תקידב ללוכ ,תוקוניתל דואמ תורורב תויגולורוינ תוקידב שי
(פחל הבוגת ,תועבא תועונתל הבוגת ,רואל הבוגת ,)הלנטנפ( ימדקה ספרמה
היאר תוקידבו ,בלח תפיט בקעמ ןבומכו ,העימש תוקידב ,תוריהמב ןיעל ברקתמש
...ןגב
.$יר אלש םד ילכ סורהל ילב םילודיג סרוהש בינגמ רישכמ – ןורטיווק
ב תינורכ הילע 7C8 –
"דוע )סולאפורדיה CSF .חמב
שי 2 ןיב עמאה וקב ישילשה רדחל םירבחתמ ,הרפסימה לכב םילרלטל םירדח
רדחל לאשמו ןימימ ורנומ ש!ע חתפב )םהמ א!כ( םירבחתמ םה .תורפסמיהה יתש
ה 3 .
החולשב עמאה וקב תרבחתמש ,סומלט שי ולש ד לכב ,ישילשה רדחה
תא דירפנ םא .ללח הז לכה ,וזה החולשל ביבסמ .תיבחור 2 אל תורפסימהה
קי'נטק ללח שי סומלתה ןיב ,רבחנ םא ,סומלתו סומלת אלא רדחה תא הארנ
.דואמ ר ,בחור םירטמילימ המכ אוה ,ישילשה רדחה הזו
,ןיירבדימה $רד תרבועש טקודווקא&הדיווקא ,הלעתל $פוה ולש ירוחאה קלחה
ה רדחל םשמ םיעיגמו 4 םולברה .)ולש הפרה םה( חמה עזגו םולברה רוזאב ,
.םהיניב רדחהו ,םינפלמ חמה עזגו רוחאמ
ה CSF ארקנ הז ,תיבורכל המוד ,םימב הפש המקר י!ע םירדחה תכרעמב רונ
choroi"s plexus ה .םישירפמ םיאתו םד ילכ שי , CSF ב .ןובלח תק םע םימ אוה
100 שי םד ל!מ 46 – חמבו .הברה ./םרג 4050 ל םרגילימ 100 ןיא .ל!מ
ב ןובלח הברה ןהב שיש תולחמ שי( ןובלח טעמכ CSF .)
ב םיטיורתירא דואמ טעמ שי CSF ילוא . 34 ןיא .)הדש( בקועמ מ!מב
ב רכוסו .תויגולותפב אלא ,םיטיוקיול CSF תניחבמ םדב רכוסל המוד דואמ –
אוהש קר ,תומכ 2(3 – ונממ !0 ו ,םדב /ג!מ 60 ב /ג!מ CSF ןבומכו .
.הנתשמ הז תויגולותפב
שי ןותנ עגר לכב .רגובמ םדאל רטיל יח רונ – הממיב 100120 זא ,ק!מס
תאל $יר רונש לזונה .הפולחתה הרורב 45 ראשיי במהש ידכ םויב םימעפ
.רטיל יחב הלדג םירדחה תכרעמ ,םוי $ות ,םסחנ טקודווקאה םא .אוהש ומכ
$יר – הייינרהלו !0 ...ק!מס
,וחפנתי םירדחה רק ןמז $ות זא CSF לודג תחל ,רוויהל $ישממ הרואכל
.הירואיתב .הייינרהו םירדחב
ב המיסחב – תישעמ לבא CSF רייל הקיספמ תכרעמה , CSF תיטסארד הדירי ,
רמולכ ,האלמ היהת אל םלועל המיסחהש הדבועהו .םייח רשפאמ הזו רוייב CSF
.$רד ןיידע לבא ,דואמ העורגו תיפולח $רדב ,תאל $רד אמי דימת
הש רחאל CSF ישילשה רדחל םילרטלה םירדחהמ – רורב המירז ןוויכ ול שי רונ
םג( יעיברה רדחל טקודווקאה $רד ,סוסקלפ דיורוכ שי ןבומכ םש םגו ,ורנומ $רד
תרויש סוסקלפ דיורוכ םש CSF םיחתפה ,יעיברה רדחה דבו גגב חתפ שיו ,)
ה .ידנ'גמ ש!ע חתפ – גגב חתפהו ,הקשול ש!ע םה דב CSF ,הלא םיחתפמ אוי
ה ,דיאונכראל םיחתפ הלא CSF םרוז ,חמה תא "יקמ ,דיונכראבסה ללחב םרוז
"רטמו הלעמל הלוע ,)סייפס דיונכראבס( הרדשה טוחל ביבסמ הטמ יפלכ
ה .ילטיגסה סוניסל עיגמו חמה תא "יקה רבכש לזונל CSF $רד םדל םש גפסנ
.ילטיגסה סוניסל הרודב םינטק םיחתפמ .יליו דיונכארא – תוחולש
ה (חל CSF .ידירוה םדה לש (חלהמ הובג ,ןבומכ ,תויהל $יר
ל םד סנכנ םא CSF רדחב היהי אל סולאפורדיהה( טקודווקאה תא םותסי אוה –
ה 4 .)טקודווקאב המיסחה ,
,םירגובמב .םירגובמ לא רשאמ רתוי הברה חיכש סולאפורדיהה ,תוקוניתב
תורחא תוביס שי תוקוניתל .םירדחה תא םימסוחש םילודיג איה תירקיעה הביסה
ליגמ לחה .ןיידע תורבוחמ אל תומעה יכ – ירמגל םינוש םינמיסהו 3 הריגסו ,
ליגב תיפוס 6 ליגמ . 6 לכ ,האלהו 7C8 תולוכי אל תומעה יכ הייינרהל םורגת
.דרפהל
(חלה הלוע םאו .םיחותפ םירפתהו הלנטנופה ,יחו הנש ,הנש ליג דע קונית לא
םידממ דע ,שארה תא לידגי קוניתה לפטנ אל םאו וקחרתי תומעה ,תיתגרדה
שי (חלל לבא .(חל ריס ומכ ,לדג קוניתה שאר ...עגפיי חמה ןבומכו .םייתלפמ
.תאל ןאל ןכ
לש שאר "קיה – רגובמל 52 $רעב מ!ס
לש שאר "קיה םע דלונ קונית 36 ,)רתוי לודג "קיהה םינב לא( $רעב מ!ס
.ןילאימ רקיעבו ,םיטיורטסא ,םינורוינ םיפסונ .לדג חמה ירה – לדג שארה ןבומכ
ב .דרוי בקה זאו הלחתהב דואמ הריהמ – שארה "קיה לש תירקיעה הלידגהו 3
,שדוח לכב ,םינושארה םישדוחה 2 ב .מ!ס 3 .שדוחל מ!ס – םיאבה םישדוחה
$רעב אוה שארה "קיה ,הנש ליגב זא .שדוחל מ!ס יח – ןכמ רחאל הנש יחבו
49 ( "רג לע םיריימ םאו .רגוב םדא ומכ טעמכ .מ!ס @ ,מ!ס – A – )ןמז –
.רשי וקל טעמכ םיעיגמש דע ,תוחפו ,תוחפ כ!חא ,לולת הלחתהב
ב דלונש קונית 37 ו ,דירטמ תק הז מ!ס 3! חרכהב אל לבא ,שממ דירטמ
.סולאפורדיה
.רתוי ריהמ שארה תלידג בק – סולאפורדיה קונית לא
םיוושמו – םיפקיהה תא םידדומ בלח תפיטב םגו הדילהמ תוקונית לא ןכל
תאוי אלא המוקעל הליבקמ אל קוניתה לש המוקעה םאו .תילמרונה המוקעל
רחאל חטבו .םידרטומ תויהל םיליחתמ – הנממ 3 – םייורה ןמזה יחווטב תודידמ
.סולאפורדיה ןיאש אדוול $ירו
,תומעה ןיב חוור שיגרנ ליגר קוניתל .שושימה ,תינילקה הקידבה הבושח ןבומכו
הכר איהו ,תפקרקה $רד הרודה תא םישיגרמ הב םיעגונ םא תימדקה הלנטנופהו
,העוקש הלנטנופה הבישיל הביכשמ קוניתה תא םימירמשכ דחוימבו .העוקשו
הלנטנופה ,וזמ וז וקחרתה תומעה ,םיחותפ םירפתה – סולאפורדיה םע לבא
הלנטנופה .הוחה תטלוב .תאל הלוכי הרודה הפו .העוקש אלו הוחה תטלוב
.קוניתה תא בישונשכ הלש הדירי ןיאו .תטלוב הז ללגב
לש תינייפוא הנומת לבקתתו ,יופהמ רהמ לודגל $ישמי שארה – הכחנ םאו
,םינפה תומעו ,ליגרהמ םילודג שארה לש וילע קלחו חמ – סולאפורדיה
.תלגלגל תיסחי תונטק תוארנ .תונטק – ללכב םינפה
ה .תיתשקל לעמש ןבולה תא ול םיאורו ההוב טבמב לכתסמ וליאכ קוניתה iris .
מ תכרומ $כל הביסה .ןוילעה "עפעה י!ע הסוכמ הז ליגר םדא לא 2 ארקנ הז .
.תעקוש םיב שמשה וליאכ הארנ הז ,תעקושה שמשה ןמיס Sunset e+es .
לבא .רתוי תוחתפנ ןה ןכלו םיניעה תא "חוד חמב (חלהש איה הביסהש ובשח
.המידק ןיעה לגלג תא "וחדל ורשפאיש םיחתפ ןיא .םשל תאל לוכי אל הזכ (חל
םש שיו ירוחאה וקלחב ןיירבדימה לע (חול ,לדגש ישילשה רדחב ,יכ הרוק הז
זכרמה רבגתמו .הלעמל םייניעה לש טבמה קותישל םרוג דחא )םיזכרמ ינש
.הטמ יפלכ עובק טבמ שיו הטמל םייניעה תא דירומש
,ןוילעה "עפעה לש ליגרהמ הקזח תיטסאפס החיתפל יוריג שיש םג רבתסמו
.ןיירבדימב רוזא ותואמ
ה רדחה תלדגה ללגב ,תעקושה שמשל םימרוגה ינש הלא 3 .
.תוקוניתב סולאפורדיהל יסאלק הזו
ירירש ןיא ןיידע ,שארה ינפל םמורתמ "וגה ,הבישיל הביכשמ קונית םימירמשכו
,הרק היהשה וז אירב קונית לא .שארה ןיבל "וגה ןיב הייהשה שיו ,םיבוט ראוו
ירחא דיימ רק ןמז אובי שארה ןכלו םיווכתמו דבוכה חכל דיימ םיביגמ םירירשה
.לטובת היהשההש דע רתוי רק היהי הז םיפלוח םימיהש לככ ."וגה
תא רשייל לגוסמ אל אוה םיתעלו דואמ לודג ייליד שי סולאפורדיה םע קוניתל
.שארה לש "דועה לקשמה ללגב שארה
שארה לש היהשהה ןחבמ הזו hea" lag .
םירי דיימ אוה לבא לפונ הליחתב שארה ,יקפוא ,דיה "כ דע ןטבב קונית קיזחנ םא
.טומש ראשיי שארה – סולאפורדיהב .תירוטקלפר הבוגת .ותוא
אוה םג ,עיפשמ ז!כב (חלה ,איקהלו טולפל ליחתי קוניתה – םולכ השענ אל םאו
.תיתלפמ הרוב לודגל $ישמי שארה ,הביבסל ביגי אל ,יטאפא היהי
ב תוארל וליפא רשפא -S אל תומעה יכ ,סולאפורדיה שי םא הלנטנופה $רד
.תורבוחמ
עובשמ ןוירהב רבכ הז תא ןחבאל רשפאו 56 %%
חמ טעמכ היהי אל םגו ,(חלנ לכה יכ םיסוריי'ג טעמכ הארנ אל 'ורדיה לש חמב
...לכה םיספות םימה יכ
)ןוחבא
םא ,המוקעל תוושהל הבוחו ,שארה "קיה ירחא בקעמ ,ליגרה לעמ בקב הלידג
םישוע הריהמ הלידג שיש םיבשוח -S א!א םא . -S םישוע C3 תא םידרהל $ירו ,
זא ,יחו הקד-הקד $ות רמגנ הזש אוה לזמה .ותוא שטשטל ,$כ םשל קוניתה
לכ םדוק – לופיטהו ,םילודגה םירדחה תא םיאורו רק חווטל המדרה םינתונ
לשמל ,םיבעה 'עמב םידלומ םימגפ וא לודיג לשמל – הביסה המ הקידב
םיעדוי אל בורל .טוקודווקאה לש סיזונטס ,הריגס וא תוריה – רוגס טקודווקאה
ןכל .$כל םורגל הלוכי םאה לא תמדא .םחרב הרוק הז לבא ,$כל הביסה המ
סנכנו רבועל רבוע ,םאה לא ,הלבול ,תמדאה סוריו .תמדאל םינוסיח םישוע
,טקודווקאה תריגסו יובירל םרוג אוה םשו .טקודווקאב בשייתמו םיבעה 'עמל
...יחו מ!מ ולוכ אוהש
רקווו ידנד ש!ע הטסי .םולברב תבשויש הלודג הטסי – הביס דוע "an"+B
)al1er c+st האלמ ,יעיברה רדחה תא תמסוח איה – CSF ,הרונ דיכ רורב אל ,
לש םימדקומ ייד םיבלשמ קחדנ אוה ,םולברה תוחתפתהב תעגופו הלדגו תכלוהו
זא .(חל י!ע יעיברה רדחה לש הריגס םגו ,יוארכ רוויהל לוכי אלו רבועה
ה רדחה ,טקודווקאה 3 ."ועמ יעיברה רדחהו ,םיחופנו םיוחל םיילרטלה םירדחהו
.תחא תוכרעמ תריקסמ רתוי תושעל "ידעו ...תוכרעמ תריקסל תוביסה תחא הז
ליחתמ 'ורדיה םא .הלפה תושעל רשפא םימדקומ ןוירה יבלשב 'ורדיה שי םא
תוחפ במה ,הדילל $ומס הלגתמ הז םא .תיחומ העיגפ היהת ,ןוירהב םדקומ
.$שמהב תיגולורוינ היעב היהת חרכהב אלו .לפטלו תדלל רשפא ,ארונ
ליגב אלא םינושארה םימיב אטבתי חרכהב אל אוה 'ורדיה ול שיו דלונ קוניתשכ 3
.המל רורב אלו ,תדלומ הביסהשכ םג ,הנש יח ,םישדוח
היעב .ןוכנ לופיט רחאל היעב אלל יוארכ ולדגי םידליה ,ןוחבאל $ומס םילפטמ םא
םעפ $שמהבו הלודג תורידתב הלחתהב ,םייחה לכ תיגרוריכורוינ החגשה )תחא
.הנשב
לפטל רשפא םא .המיסחה תאו םילזונה "דוע תא "קועש רוני םיסינכמ )לופיט
לא יכ ינמיה ילרטלה רדחהמ רוני םיסינכמ – אל םא .אלפנ – המיסחל הביסב
לזונה תא ריבעמו ,רדחל סנכנ רוניהו ,לאמשב אמנ רובידה זכרמ םישנאה בור
םירידחמו ,ןטבהו הזחה ,ראווה רועל תחתמ רבועש ,רבוחיש "סונ רוני $רד
.םייעמל (וחמ היהי רוניה ,קפה ללחל ותוא
םורגיש םותסש םימש זא ...לזונ $יר לבא %לזונה לכ תא זקנמ רוניה )תויעב
.םדה םרזלו ,םואנוטירפה לש הפמילל גפסנ לזונהו .(חלה יפל חתפהל רוניל
.ירלוקירטנו רוני – רדחל סנכנש רוניה
םינש $שמב וסינ .סוניסב השירק יכילהתל םרוג הז יכ סוניסה לא זקנל א!א
.דבע אל הז ...'וכו הרואלפב ,בלב ,םוקמ לכב הז תא םישל
םחרהמ הוחה $שמיי רוניה םא הרקי המ ,אל רוניה לבא לדג םדאה )היעב דוע
.רוניה תא "ילחהל $ירשכ חותינו ,בקעמ ןכל –
– טנאש םעב הז )רוניב הקינאכמ&הקימנידה ventriculo peritoneal shunt .
םימש זא %חמה לא %רוחאל רוזחל לוכי לזונה םאה – $ופה קוניתה תא םימש םאו
רשפאמ אלש ינוויכ דח םותסש םג אוהו ,םייוסמ (חל לעמ קר חתפנש םותסש םג
.האלהו ונממ קר אלא חמה לא עונל לזונל
יטרניא רמוח ,ןוקיליסב םישמתשמ לבא ,רדתסמ הז בורל %םוהיז תייעב יבגל המו
קלח ,תוקוחר םיתעל הז ונלזמלו ,"וגב םוהיז שי םא לבא .הבוגתל םרוג אלש
יכ ,רוזעת אל הקיטויביטנאו .םיבזוע אלו .טנאשל םיעיגמ תאז לכב םימוהיזהמ
חמל תולעל לוכי םוהיזהו .םש םילחנתמ םיקדיחהו .שממ טנאשל תסנכנ אל איה
.גורהלו
)יגולורוינ קזנ( חמב עוגפל לוכי הז $ירש ומכ רוניה תא רידחנ אל םא – ןבומכו
.)רוח( יעמב וא
ל רבעמ השועו טנאשה תא $סוחש והשמ עיהל רשפא םויה CSF םע םיסנכנ –
,קיטפוא רבייפ תכרעמ&המלמ םע ,ישילשה רדחל ,הלנטנופה $רד הקד תירוני
רבעמ םירשפאמ םיבקנ הב םישועו ישילשה רדחה תפר תא תוארל רשפאו CSF
.םירקמה לכב עויבל ןתינ אל הז לבא .)ימוטסואלוקירטנו( סייפס דיונכראבסל
תויעב ,הטמל טבמ ,תואקה ,שאר יבאכ %םתסנ אוה םא %דבוע אל טנאשה םאו
ינמיס ,היאר 7C8 יכ ,אל וא דבוע טנאשה םא קודבל םימולי תושעל $יר אלו .
$כו .וילע םיחולו תפקרקל תחתמ שממ אוה טנאשה לכ תא תסוומש רותפכה
אל הז – ןטבב המיתס שי םאו .ןטבל זז לזונהו .לזונה תא םינקורמו (חלל םימרוג
הז םאו .םיריזחמו םיקנמ זא .ותוא םתוס קפהמ קלח םיתעל .(וחלל א!א ,דרי
.רדחב המיסחה – הרזח אלמתמ אל הז םא – םיבזועו .רדסב הטמל – ןקורתמ
.תכרעמב עוגפל לוכי הז – רותפכה לע הכמ לבקמ דליה םא , ןבומכ
חותינ $ירו ,םתסיי טנאש לכ ,והשיתמ .םתסנ אוהש וז – טנאש לש $וביסה
.)'דכו רוניה תפלחה ,הפיטש( המיתסה תחיתפל
ןמזב לופיט ולביק םא .םידליב רתויב החיכשה תיגולורינה הלחמה – סולאפורדיה
.רחא דלי לכ ומכ םה –
.המל רורב אל .טנאשה תא רתוי $יר אלו רענ והשיתמ סולאפורדיהה םיתעל
דבוע אל טנאשהש םיאורו תרוקיבל םיאבשכ תאז םילגמ( .םירקמה טועימ הז לבא
)םייגולורוינ םינימסת ןיא לבא
דיאונכראה לש תלקדו ,סיטידיאונכרא שי – סולאפורדיה לא חמה םורק תקלד
ב הלגומ ,הובג ןובלחל תמרוג CSF ,זוקינל ילטיגסה סוניסל סנכיהל םיחתפהו ,
,תפלוח חמה םורק תקלדשכ םגו .לופיטל טנאש םיבייח הזכ הרקמבו .ומתסיי
.תראשנ המיסחה
םד ישירקו םילודיג ללגב תויהל לוכי .תדלומ הניא ןבומכ הביסה – םירגובמ לא
.ילטיגסה סוניסב םירוחה תא םימתוסש
םישישק .יביסנטומרונ סולאפורדיה )םישישקב 'ורדיה לש דחוימ במ םג שי
ינמיס םיארמש 7C8 םגו ליגרהמ תבחרומ םירדחה תכרעמה ,לודיג םהל ןיא ,ינורכ
ושעי םאו .דיונכראבס ללחה C3 ללחה ,רבד ותוא האריי םלוכל שיש יחומה ןווינה
.חמ תוחפ שי יכ םילודג תק ויהי םירדחהו דיונכאראבסהו
ב לבא סולאפורדיהל םימיאתמש םינמס םהל שיש םישישק שי לבא C3 הנומתה
.'ורדיה אלל םירחא םישישקמ הנוש היהת אל
,ינתומ רוקינ תושעל רשפא בחר סייפס דיונכראבסה םג םא – ינתומ רוקינ םישועו
המ ןיב רשק ןיאשכ ינתמ רוקינ תושעל רוסא .םירדחב המיסח ןיאש רמוא הז
םגו חמב םג – רשוקמ 'ורדיה ארקנ הזו .ויתחתש המ ןיבל םונגמ ןארופה לעמש
אלא חמה $ותל אל טנאש סינכהל רשפא זא .רוזאה לכב ההז (חלה ,ש!וחב
ל רוני תסנכה ,ינתמ רוקינ CSF .טנאש לאנוטירפובמול – םואנוטירפלו ט!וחב
.םש טנאש אל חטבו .ינתמ רוקינ רוסא – םירדחה תא םסוחש חמב לודיג שי םא
ארקנ הז nonco##unicating h+"rocephalus .
תונטק תולבחמ םיינטנופס&םינטק םימומיד – 'ורדיהל םישישק לא הביסה
תוחפ שי יכ ,ינתומ רוקינ תושעל רשפאו ,םימתסנ סוניסל םירוחה,םד תולחממו
.םידליה לא ומכ אלש .חמ
םייוניש שי םישנא םותאלש רבתסמ .סולאפורדיה ביסנטומרונ ארקנ הז ןכלו
זא .הובג ןמזה לכ (חלה םיריע לא .זוקינל טחמה תא רידחנ יתמ הנשמו (חלב
ומכ והשמ ,ק!מס המכ םיאיומ םאו .(חלה תא דודמל בושח םישישקה לא 10
םירזוח םינמיסהו ,הממי םיכחמ ,טחמה תא םיאיומ .םירבוע םינמיסה ,ק!מס
הככ זא .)םירגוס לע הטילש יא ,הכילה תוערפה ,תוגהנתה ייוניש ,שאר יבאכ(
.'ומרונל רמייהלא לשמל ןיב םילידבמ
תכרעמה לכ . רשק םע .רשק אלל וא רשק םע – םיגוס ינשמ תויהל לוכי 'ורדיה
רמולכ ,תכרעמה לש ילאטסידה הקב היהת המיסחהו ,הובג (חלב ש!וח ללוכ
.ילטיגסה סוניסל יליוה
הדירפמש המיסח .םירדחה תכרעמב והשפיא תלגלגב המיסח ללגב . רשק אלל
ה תא CSF ה ןיבלו ,םירדחבש CSF ,םירדחה $ותב הלעי (חלה הפו .םהל (וחמב
טנאש םישוע הזכ הרקמב .ינתמ רוקינ תושעל הפ רוסאו .המיסחל תילמיסקורפ
.המיסחל תילמיסקורפ ,חמהמ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->