Ruj.

Kami: Tarikh:

UPSI/FSK/SSP/19.30 23 Mac 2011 18 Rabiul Akhir 1432

Abdul Jabbar VM Packeer Mohamed Prof. Dr. Haji Hamirdin Ithnin Jabatan Geografi dan Alam Sekitar Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris Prof/Dr./Tuan/Puan, PENGESAHAN PENERIMAAN ABSTRAK SEMINAR SEHARI PENYELIDIKAN, FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN 2011 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Pihak urusetia Seminar Sehari Penyelidikan, Fakulti Sains Kemanusiaan 2011 dengan ini mengesahkan bahawa abstrak yang dihantar oleh “Abdul Jabbar VM Packeer Mohamed” bertajuk “Analisis terhadap kesan pembandaran kepada pH air sungai: Kajian kes di Tanjong Malim, Perak” telah diterima untuk pembentangan. 3. Sehubungan itu, pihak urusetia memohon supaya pihak tuan menghantar kertas kerja penuh penyelidikan selewat-lewatnya pada 28 Mac 2011. Pihak urusetia mengucapkan terima kasih di atas kesudian Prof/Dr/Tuan/Puan untuk menyertai seminar penyelidikan sehari ini.

Sekian, terima kasih Yang benar,

(PROF. DR. CHANG LEE HOON) Pengerusi Seminar Sehari Penyelidikan, Fakulti Sains Kemanusiaan 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful