ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11

Τεχνολογία Λογισµικού Ι
Κεφάλαιο 3
Βασίλειος Βεσκούκης
∆ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
και Μηχανικός Υπολογιστών
v.vescoukis@cs.ntua.gr

Προδιαγραφή απαιτήσεων
z

Το πρώτο βήµα στην ανάπτυξη λογισµικού

z

∆ιάκριση απαιτήσεων
Ανθρωποι

„
„

z

Από το λογισµικό

Μηχανές
Μηχανές
("κλασσικές µηχανές")

("κλασσικές
µηχανές", Η/Υ)

Λογισµικό

Απαίτηση από το σύστηµα:
„

z

Από το σύστηµα

Ανθρωποι

Η περιγραφή µιας εργασίας που θα πρέπει να εκτελείται από κάποια
συνιστώσα ενός συστήµατος (άνθρωποι, µηχανές, λογισµικό) ή ενός
χαρακτηριστικού το οποίο θα πρέπει να έχει ένα σύστηµα.

Απαίτηση από το λογισµικό:
„

Μια λειτουργία που το λογισµικό θα πρέπει να εκτελεί ή µια συνθήκη
που θα πρέπει να ικανοποιείται όταν θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή
του.
∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Ταξινόµηση απαιτήσεων από το λογισµικό
z

Λειτουργικές απαιτήσεις
„

z

Εργασίες (λειτουργίες) που
πρέπει να εκτελεί το
λογισµικό

Μη-λειτουργικές απαιτήσεις
„

Χαρακτηριστικά που
πρέπει να έχει το
λογισµικό

Απαιτήσεις από το λογισµικό

Λειτουργικές

Μη-λειτουργικές

Χρήσης
Αξιοπιστίας

Φυσικές

Επιδόσεων
Υποστήριξης

Βάσεων ∆εδοµένων
Υλοποίησης

Επικοινωνίας

Σχεδίασης

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Επεξεργασία απαιτήσεων από το λογισµικό
z

(Requirements engineering)

Μελέτη
προβλήµατος

Ανάλυση
απαιτήσεων

Προδιαγραφή
απαιτήσεων

Απαιτήσεις από το
σύστηµα / ανάγκες
του πελάτη

Μοντέλα
περιγραφής
λογισµικού

Ταυτότητα και
περιγραφή
απαιτήσεων

Συµβολισµοί:
Προϊόν

Εργασία

Εγγραφο προδιαγραφών
των απαιτήσεων
από το λογισµικό

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Ανάλυση και προδιαγραφή απαιτήσεων
z

Ανάλυση απαιτήσεων
„

„

z

Μια ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα και
δηµιουργική εργασία.
Σχεδόν πάντα αποτελεί
πρόκληση.

Προδιαγραφή
„

Εύρεση και
ταξινόµηση
απαιτήσεων

Αρχή

Κατανόηση
προβλήµατος

Αντιµετώπιση
συγκρούσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η δοµηµένη και
λεπτοµερής περιγραφή
των απαιτήσεων από
το λογισµικό.

Ιεράρχηση

Επαλήθευση
απαιτήσεων

Προδιαγραφή
απαιτήσεων

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Μελέτη περίπτωσης
z

Ορισµός του προβλήµατος από τον πελάτη
Ο πελάτης µας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της γραµµατείας ενός
εκπαιδευτικού φορέα. Λόγω του πλήθους των σπουδαστών, των
καθηγητών και των µαθηµάτων, του όγκου και της πολυπλοκότητας των
εργασιών υποστήριξης (αρχείου, εγγραφών, κ.ά.), είναι αναγκαία η χρήση
µίας εφαρµογής λογισµικού.
Η εφαρµογή θα πρέπει να τηρεί αρχεία σπουδαστών, καθηγητών,
µαθηµάτων, εγγραφής σε µαθήµατα, καθώς και αποτελέσµατα
βαθµολογίας. Επίσης, θα πρέπει να εκτυπώνει καταστάσεις σπουδαστών,
καθηγητών, µαθηµάτων και βαθµολογίας µε κριτήρια που θα δίνει ο
χρήστης. Η εφαρµογή δεν θα πρέπει να επιτρέπει τη διαγραφή ενός
σπουδαστή ή καθηγητή από το αρχείο αν αυτός έχει εγγραφεί ή διδάξει
µάθηµα, αντίστοιχα. Το περιβάλλον λειτουργίας θα είναι ένας αυτόνοµος
ηλεκτρονικός υπολογιστής µε Windows 98.

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Μελέτη περίπτωσης
1.

Ο "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" θα τρέχει σε αυτόνοµο υπολογιστή κάτω από το λειτουργικό σύστηµα
Windows 9x - 32 bit (95, 98, NT, 2000). ∆εν απαιτείται σύνδεση σε δίκτυο.

2.

Ζητείται η τήρηση αρχείων µαθητών, καθηγητών και µαθηµάτων.

3.

Κάθε µάθηµα διδάσκεται από έναν καθηγητή σε κάθε ακαδηµαϊκό έτος.

4.

Κάθε σπουδαστής µπορεί να εγγράφεται σε κάθε µάθηµα όσες φορές θέλει.

5.

Κάθε σπουδαστής αξιολογείται σε µαθήµατα στα οποία έχει εγγραφεί. Η αξιολόγηση αυτή
µπορεί να γίνεται περισσότερες από µία φορές τόσο κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού
έτους (ενδιάµεση εξέταση), όσο και µε τελικό γραπτό.

6.

∆εν πρέπει να επιτρέπεται η καταχώρηση βαθµολογίας σε µάθηµα στο οποίο δεν έχει γίνει
εγγραφή.

7.

Επιτρέπεται η διαγραφή σπουδαστή µόνο αν δεν έχει εγγραφεί σε κανένα µάθηµα.

8.

Επιτρέπεται η διαγραφή καθηγητή µόνο αν δεν έχει διδάξει κανένα µάθηµα.

9.

Επιτρέπεται η διαγραφή µαθήµατος µόνο αν δεν έχουν υπάρξει εγγραφές ή εξετάσεις που να
το αφορούν.

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Μελέτη περίπτωσης
10. Ζητείται αλφαβητική εκτύπωση ολόκληρου του αρχείου των σπουδαστών.
11. Ζητείται αλφαβητική εκτύπωση των εγγεγραµµένων σε κάθε µάθηµα σπουδαστών.
12. Ζητείται αλφαβητική εκτύπωση ολόκληρου του αρχείου καθηγητών.
13. Ζητείται αλφαβητική εκτύπωση της βαθµολογίας σε κάθε µάθηµα.
14. Ζητείται η εκτύπωση της βαθµολογίας όλων των µαθηµάτων για κάποιο συγκεκριµένο
σπουδαστή.

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Μοντέλα παράστασης λογισµικού
Ορισµός
„

„

∆ιάγραµµα µετάβασης καταστάσεων

„

Λεξικό δεδοµένων

Ν

∆ιάγραµµα οντοτήτων συσχετίσεων

Μ
ΣΥ Μ Α
ΣΧ ΟΝ
ΕΤ
Τ
ΙΣ Ε Ο ΤΗ
Ω Ν ΤΩ

„

ΡΑ

∆ιάγραµµα ροής δεδοµένων
ΗΣ
ΡΟ
Α
Ν
Μ Μ ΝΩ
ΡΑ Μ Ε
Ο
ΑΓ
∆Ι ∆Ε∆

„

-

∆οµηµένη ανάλυση

ΑΓ

z

Ενα µοντέλο παράστασης λογισµικού είναι ένα διάγραµµα ή ένα σύνολο
από οµοειδή διαγράµµατα το οποίο περιγράφει το λογισµικό από µία
συγκεκριµένη οπτική γωνία.

∆Ι

z

ΛΕΞΙΚΟ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα ροής δεδοµένων
z

Τι είναι;
„

Ένα δίκτυο όπου "ρέουν" δεδοµένα τα οποία
µετασχηµατίζονται σε νέα δεδοµένα από µονάδες
λογισµικού.

„

Κάθε µονάδα λογισµικού θεωρείται ως µετασχηµατισµός
που εφαρµόζεται επί κάποιων δεδοµένων εισόδου
προκειµένου να δηµιουργήσει νέα δεδοµένα εξόδου.

Α
Χρήστης

Μονάδα εκτέλεσης
πρόσθεσης

Γ

Μονάδα εκτέλεσης
τετραγώνου


Εκτυπωτής

Β

Αρχείο

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα ροής δεδοµένων
z

Συµβολισµοί και συµβάσεις

Συµβολισµοί διαγραµµάτων ροής δεδοµένων

Α
Α

Μ

Β

Γ

Μ

Β

∆ιαδικασία /
µετασχηµατισµός
δεδοµένων

Β
Α

Α

Μ

Γ

Β


Γ

Εξωτερική πηγή ή
αποδέκτης δεδοµένων
Α
Μ
Β

Γ

Α

Ροή δεδοµένων
Αποθήκη δεδοµένων

Μ

Γ

Μ
Β

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα ροής δεδοµένων
z

∆ιαδοχικά επίπεδα λεπτοµέρειας
Α

Π∆1


Α∆1

Β

Π∆2

1
Α∆2

Ε

Γ

Π∆3

1

Α

Π∆1
Π∆2

1.1

Β
Ζ

Π∆3

Γ

1.1

Α∆1

Η

Ι
1.2

Θ

1.3

Ε

Α∆2

1.1.1

Λ

Α

Π∆1

1.1.3

Κ
1.1.2

Μ

Α∆1

Η
1.3
1.2

Π∆2

Π∆3

Β

Γ

Θ

1.3.1

1.3.2

Ο

Π

Ρ

F

1.3.3

1.2.1
Ν
1.2.2

Τ

1.3.4

Ε

Α∆2

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα ροής δεδοµένων - παράδειγµα
ΧΡΗΣΤΗΣ

Στοιχεία µαθητών κλπ

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

1.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Εγγραφή

1.1. ∆ιαχείριση
αρχείων
Αρχεία

Αρχείο
εγγραφών

1.2.Εγγραφές σε
µαθήµατα

ΧΡΗΣΤΗΣ

Αρχείο
βαθµολογίας

Βαθµοί
1.3.Βαθµολόγηση
Επιλογές

Βαθµολογία
1.4.Εκτύπωση
βαθµολογίας

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα ροής δεδοµένων – παράδειγµα

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

1.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Στοιχεία µαθητών κλπ

Αρχεία

ΧΡΗΣΤΗΣ

Εγγραφή

Αρχείο
εγγραφών

1.2.Εγγραφές σε
µαθήµατα

1.1.1. ∆ιαχείριση
αρχείου µαθητών

Στοιχεία
µαθητή

1.1. ∆ιαχείριση
αρχείων

Εγγραφή
µαθητή

ΧΡΗΣΤΗΣ

Ενηµερωµένο
αρχείο

Αρχείο
βαθµολογίας

Βαθµοί
1.3.Βαθµολόγηση
Επιλογές

Αρχείο µαθητών

Βαθµολογία
1.4.Εκτύπωση
βαθµολογίας

Στοιχεία καθηγητή
ΧΡΗΣΤΗΣ

1.1.2.∆ιαχείριση
αρχείου
καθηγητών

Ενηµερωµένο
αρχείο

ΧΡΗΣΤΗΣ

Εγγραφή
καθηγητή

Στοιχεία
µαθήµατος

Αρχείο
καθηγητών
1.1.3.∆ιαχείριση
αρχείου
µαθηµάτων

Ενηµερωµένο
αρχείο
Εγγραφή
µαθήµατος

Αρχείο
µαθηµάτων

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα ροής δεδοµένων – παράδειγµα
ΧΡΗΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

1.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Στοιχεία µαθητών κλπ

1.1. ∆ιαχείριση
αρχείων
Αρχεία

ΧΡΗΣΤΗΣ

Εγγραφή

Αρχείο
εγγραφών

1.2.Εγγραφές σε
µαθήµατα

ΧΡΗΣΤΗΣ

Αρχείο
βαθµολογίας

Βαθµοί
1.3.Βαθµολόγηση
Επιλογές

Βαθµολογία
1.4.Εκτύπωση
βαθµολογίας

Αποτέλεσµα
εργασίας

1.2.2. ∆ιαχείριση
Στοιχεία

ΧΡΗΣΤΗΣ

εγγραφών

εγγραφής

Αρ.µητρώου
ΧΡΗΣΤΗΣ

Εγγραφή

µαθητή

1.2.1. Ελεγχος
δεδοµένων

Κωδικός
µαθήµατος

Αρχείο εγγραφών
Α.µ.µαθητή
Κωδ.Μαθ/τος

Αρχείο
µαθηµάτων

Αρχείο µαθητών

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα ροής δεδοµένων – παράδειγµα
ΧΡΗΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

1.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Στοιχεία µαθητών κλπ

1.1. ∆ιαχείριση
αρχείων
Αρχεία

ΧΡΗΣΤΗΣ

Εγγραφή

Αρχείο
εγγραφών

1.2.Εγγραφές σε
µαθήµατα

ΧΡΗΣΤΗΣ

Αρχείο
βαθµολογίας

Βαθµοί

Αποτέλεσµα

1.3.Βαθµολόγηση
Επιλογές

Βαθµός

1.4.Εκτύπωση
βαθµολογίας

εργασίας

1.3.2. ∆ιαχείριση

Βαθµολογία

ΧΡΗΣΤΗΣ

βαθµολογίας

Στοιχεία
εξέτασης
Βαθµολογία
Βαθµός

Αρ.µητρώου
ΧΡΗΣΤΗΣ

µαθητή

1.3.1. Ελεγχος
δεδοµένων

Αρχείο

Κωδικός

βαθµολογίας

µαθήµατος
Υπαρξη
εγγραφής
Κωδ.Μαθ/τος
Κωδ.Μαθητή

Αρχείο

Αρχείο εγγραφών

µαθηµάτων

Αρχείο µαθητών

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα ροής δεδοµένων – παράδειγµα
ΧΡΗΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΗΣ

1.ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Στοιχεία µαθητών κλπ

1.1. ∆ιαχείριση
αρχείων
Αρχεία

ΧΡΗΣΤΗΣ

Εγγραφή

Αρχείο
εγγραφών

1.2.Εγγραφές σε
µαθήµατα

ΧΡΗΣΤΗΣ

Αρχείο
βαθµολογίας

Βαθµοί

Κωδ.

1.3.Βαθµολόγηση

µαθήµατος

Επιλογές
Βαθµολογία

∆εδοµένα

1.4.Εκτύπωση
βαθµολογίας

εκτύπωσης
ΧΡΗΣΤΗΣ

1.4.1. Ρυθµίσεις
Σχολικό

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

εκτύπωσης

έτος
∆εδοµένα
εκτύπωσης
Κωδ.
µαθήµατος
Σχολικό
έτος

1.4.2. Επιλογή και
µορφοποίηση
εγγραφών

Εγγραφές

Εγγραφές
Εγγραφές

Αρχείο
µαθηµάτων

Αρχείο µαθητών

Αρχείο
βαθµολογίας

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα ροής δεδοµένων
z

Χρήσιµες συµβουλές
„

Σηµασία στα κρίσιµα δεδοµένα της εφαρµογής

„

Κατά τη µετάβαση σε νέο επίπεδο λεπτοµέρειας,
αναλύονται και οι µετασχηµατισµοί και τα δεδοµένα

„

Να µη συγχέεται µε παράσταση αλγορίθµου

„

∆εν παριστάνεται πληροφορία χρονισµού

„

Ισορροπία µεταξύ ουσιώδους και κατασκευαστικής λεπτοµέρειας

„

Χρήση κατάλληλων εργαλείων

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα οντοτήτων - συσχετίσεων
z

z

Τι είναι;
„

Μια περιγραφή της συσχέτισης µεταξύ των δεδοµένων
που χειρίζεται η εφαρµογή λογισµικού

„

Σύµφωνα µε το σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων

„

Ιδιαίτερη γνωστική περιοχή των Βάσεων ∆εδοµένων

Βασικές έννοιες
Οντότητα
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΡ.ΤΑΥΤ.

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ

Α123456

Βασίλειος

Βασιλείου

Λέσβου 1

5554432

Α654321

Αντώνης

Αντωνίου

Νίκης 22

9876543

Μ195828

Γεώργιος

Γεωργίου

Βουλής 21

1234567

...

...

...

...

...

Ονόµατα
πεδίων
Εγγραφή

Πεδίο

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα οντοτήτων - συσχετίσεων
z

Σχέση
„

Μια εννοιολογική αντιστοίχηση µεταξύ διαφορετικών οντοτήτων,
η οποία περιγράφεται µε ένα ρήµα

„

Ο δάσκαλος διδάσκει το µάθηµα
Ο πελάτης αγοράζει το προϊόν
∆Ι∆ΑΣΚΕΙ (1:Ν)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

z

Είδη σχέσεων
„

Ένα προς ένα (1:1)

„

Ένα προς πολλά (1:Ν)

„

Πολλά προς πολλά (Μ:Ν)

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡ.ΤΑΥΤ.

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΩ∆.

Θ.ΕΝ.

ΤΙΤΛΟΣ

∆Ι∆ΑΣΚΩΝ

Α123456

Βασίλειος

Βασιλείου

Α41-1

4.1

Λογισµικό 1

Α654321

Α654321

Αντώνης

Αντωνίου

Α42-4

4.1

Λογισµικό 2

Α654321

Μ195828

Γεώργιος

Γεωργίου

Α37-2

3.7

Μαθηµατικά 1

Μ195828

...

...

...

Α37-3

3.8

Αυτοµατισµοί

Μ195828

...

...

...

...

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα οντοτήτων - συσχετίσεων
z

Είδη σχέσεων
(1:1)

...

...

...

(Μ:Ν)

...

...

...
...

...

...
...

z

...

...

Συµβολισµοί
Συµβολισµοί διαγραµµάτων
οντοτήτων-συσχετίσεων
Οντότητα δεδοµένων

Συσχέτιση µεταξύ
οντοτήτων (α)
1
1
Ν

Ορισµός πολλαπλότητας
συσχέτισης (α)

Ν

(1:1)
(1:Ν)

Συσχέτιση και ορισµός
πολλαπλότητας (β)

(Μ:Ν)

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα οντοτήτων - συσχετίσεων
z

z

Παράδειγµα
„

Κάθε καθηγητής διδάσκει
πολλά µαθήµατα και

„

Κάθε φοιτητής,
βαθµολογείται σε κάθε
µάθηµα πολλές φορές

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

1

ΠΑΙΡΝΕΙ

1

Ν

∆Ι∆ΑΣΚΕΙ

Ν

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΦΟΡΑ

1

ΜΑΘΗΜΑ

(α)

Αντίστροφα:
„

„

Κάθε µάθηµα διδάσκεται
από έναν καθηγητή και
Σε κάθε µάθηµα, κάθε
φοιτητής λαµβάνει
τουλάχιστον µία
βαθµολογία

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

∆Ι∆ΑΣΚΕΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΕ

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ

(β)

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα οντοτήτων - συσχετίσεων
z

Το παράδειγµα «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ»

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

∆Ι∆ΑΣΚΕΙ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ

ΜΑΘΗΜΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΕ

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα οντοτήτων – συσχετίσεων
z

Χρήσιµες συµβουλές
„

Εντοπισµός των οντοτήτων και των σχέσεων. Όχι λεπτοµέρειες.

„

Ένα καλό διάγραµµα οντοτήτων – συσχετίσεων
συνήθως είναι απλό και αναγνώσιµο.

„

Βελτιστοποιήσεις κλπ καλό είναι να γίνουν αργότερα, κατά τη σχεδίαση.

„

Ανεξαρτησία από το περιβάλλον υλοποίησης,
ακόµη και αν αυτό είναι γνωστό.

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα µετάβασης καταστάσεων
z

Γεγονός
„

z

Απόκριση
„

z

Ενα γεγονός (event) είναι µια στιγµιαία µεταβολή στο περιβάλλον
λειτουργίας του λογισµικού, η οποία προκαλείται από εξωτερικούς
παράγοντες (χρήστης, λειτουργικό σύστηµα, άλλες εφαρµογές
λογισµικού).

Μια λειτουργία που εκτελεί το λογισµικό όταν προκαλείται ένα γεγονός,
ονοµάζεται απόκριση (response).

Κατάσταση
„

Οταν το λογισµικό αναµένει γεγονότα, τότε λέµε ότι βρίσκεται σε µία
κατάσταση. Όταν συµβεί ένα γεγονός, το λογισµικό µπορεί να εκτελεί µια
λειτουργία και να µεταβαίνει σε µια άλλη κατάσταση.

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα µετάβασης καταστάσεων
z

Ένα διάγραµµα µετάβασης καταστάσεων…
„

Εχει µια κατάσταση έναρξης και µια κατάσταση τέλους.

„

Περιέχει τις δυνατές καταστάσεις, τα γεγονότα και τις µεταβάσεις



z

Για ολόκληρη την εφαρµογή ή
Για οποιοδήποτε τµήµα αυτής (µονάδα, υποσύστηµα λογισµικού)

Κατασκευάζουµε έναδιάγραµµα µετάβασης καταστάσεων όταν…
„

Κάνει σαφέστερη την περιγραφή της συµπεριφοράς του λογισµικού

„

Κάνει ευκολότερη την περιγραφή της υλοποίησής του, δηλαδή της
παραγωγής πηγαίου κώδικα

„

Περιγράφουµε την κατάσταση δεδοµένων

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα µετάβασης καταστάσεων
z

Συµβολισµοί
Συµβολισµοί διαγραµµάτων
µετάβασης καταστάσεων
Κατάσταση

Κατάσταση έναρξης
Κατάσταση τέλους

ΓΕΓΟΝΟΣ/ΑΠΟΚΡΙΣΗ

ΓΕΓΟΝΟΣ/ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Μετάβαση σε άλλη
κατάσταση / λειτουργία
που εκτελείται
Μετάβαση στην ίδια
κατάσταση / λειτουργία
που εκτελείται

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

∆ιαγράµµατα µετάβασης καταστάσεων
z

Ένα παράδειγµα
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

ΤΕΛΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΤΕΛΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΩΝ

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Το λεξικό δεδοµένων
z

z

Ορισµός
„

Μια οργανωµένη ταξινόµηση όλων των σχετιζοµένων µε δεδοµένα
στοιχείων των µοντέλων παράστασης λογισµικού

„

Με σαφήνεια και πληρότητα

„

Ωστε αυτά να γίνονται κατανοητά τόσο από τον αναλυτή του συστήµατος,
όσο και από τον χρήστη αυτού

Το λεξικό δεδοµένων
„

Είναι βασικό στοιχείο της δοµηµένης ανάλυσης

„

Κατασκευάζεται µε πολλή δουλειά

„

Και χρειάζεται περισσότερη για να διατηρηθεί ενηµερωµένο

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Το λεξικό δεδοµένων
z

Ενας πίνακας (ή µια Β∆) που για κάθε στοιχείο δεδοµένων
περιέχει τουλάχιστον…
„

Ονοµασία. Το κύριο αναγνωριστικό της οντότητας, πεδίου ή ροής δεδοµένων.

„

Βοηθητικές ονοµασίες. Ονοµασίες που χρησιµοποιούνται ισοδύναµα.

„

Πού χρησιµοποιείται. Αναφορά στους µετασχηµατισµούς, οντότητες κλπ οι οποίοι
χρησιµοποιούν το εν λόγω στοιχείο.

„

Πώς χρησιµοποιείται. Αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται το εν
λόγω στοιχείο (ως στοιχείο εισόδου, ως αποτέλεσµα, πεδίο, κ.ά.)

„

Τι περιέχει. Περιγραφή του είδους και της µορφής της πληροφορίας που
αποθηκεύεται σε αυτό.

„

Ορια τιµών. Καθορισµός των επιτρεπτών τιµών που µπορεί να πάρει (αν
απαιτείται).

„

Αρχική τιµή. Καθορισµός της αρχικής τιµής του στοιχείου (αν απαιτείται).

„

Λοιπά στοιχεία. Υπόλοιπες χρήσιµες πληροφορίες.
∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Το λεξικό δεδοµένων
z

Παράδειγµα από την εφαρµογή «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ»
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΛΛΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

ΠΟΥ

ΠΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΚΑΘ

Βάση ∆εδοµένων

Πίνακας
της Β∆

Εγγραφές καθηγητών

-

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘ

Βάση ∆εδοµένων

Πίνακας
της Β∆

Εγγραφές µαθηµάτων

-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜ

Βάση ∆εδοµένων

Πίνακας
της Β∆

Εγγραφές βαθµολογίας

-

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΦΟΙΤ

Βάση ∆εδοµένων

Πίνακας
της Β∆

Εγγραφές φοιτητών

-

ΑΡ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Α.Τ.

Πίνακας
"ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ"

Πεδίο

Πεδίο 7 χαρακτήρων

-

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ

Πίνακας
"ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ"

Πεδίο

Πεδίο 25 χαρακτήρων

-

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΠ

Πίνακας
"ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ"

Πεδίο

Πεδίο 25 χαρακτήρων

-

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΕΥΘ

Πίνακας
"ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ"

Πεδίο

Πεδίο 50 χαρακτήρων

-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΗΛ

Πίνακας
"ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ"

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρων

-

ΑΡ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Α.Τ.

Πίνακας
"ΦΟΙΤΗΤΗΣ"

Πεδίο

Πεδίο 7 χαρακτήρων

-

ΟΝΟΜΑ

ΟΝ.Φ.

Πίνακας
"ΦΟΙΤΗΤΗΣ "

Πεδίο

Πεδίο 25 χαρακτήρων

-

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Το λεξικό δεδοµένων
z

Παράδειγµα (συνέχεια)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΛΛΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΟΥ

ΠΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΙΑ

ΕΠΦ.

Πίνακας
"ΦΟΙΤΗΤΗΣ "

Πεδίο

Πεδίο 25 χαρακτήρων

-

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΕΥΘ.Φ.

Πίνακας
"ΦΟΙΤΗΤΗΣ "

Πεδίο

Πεδίο 50 χαρακτήρων

-

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΗΛ.Φ.

Πίνακας
"ΦΟΙΤΗΤΗΣ "

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρων

-

ΤΜΗΜΑ

ΤΜ.Φ.

Πίνακας
"ΦΟΙΤΗΤΗΣ "

Πεδίο

Πεδίο 20 χαρακτήρων

-

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΑΘ

Κ.Μ.

Πίνακας
"ΜΑΘΗΜΑ"

Πεδίο

Πεδίο 10 αριθµητικών
ψηφίων

-

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Θ.ΕΝ.

Πίνακας
"ΜΑΘΗΜΑ"

Πεδίο

Πεδίο 10 χαρακτήρων

-

ΤΙΤΛΟΣ

-

Πίνακας
"ΜΑΘΗΜΑ"

Πεδίο

Πεδίο 50 χαρακτήρων

-

∆Ι∆ΑΣΚΩΝ

∆Ι∆

Πίνακας
"ΜΑΘΗΜΑ"

Πεδίο

Πεδίο 7 χαρακτήρων

-

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜ.ΕΞ.

Πίνακας
"ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ"

Πεδίο

Πεδίο ηµεροµηνίας
(ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

< τρέχουσα
ηµεροµηνία

ΕΙ∆ΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΕΙ∆.ΕΞ.

Πίνακας
"ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ"

Πεδίο

Πεδίο 10 χαρακτήρων

Ενδιάµεση,
Τελική

ΒΑΘΜΟΣ

ΒΑΘΜ.

Πίνακας
"ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ"

Πεδίο

Αριθµητικό πεδίο

0-10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

-

Πίνακας
"ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ"

Πεδίο

Πεδίο 100 χαρακτήρων

-

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Προδιαγραφές των απαιτήσεων από το λογισµικό
z

z

z

Αποτελέσµατα της εργασίας προδιαγραφής των απαιτήσεων
„

Μοντέλα παράστασης λογισµικού

„

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
(Software Requirements Specification Document)

Μοντέλα παράστασης λογισµικού
„

∆ιάγραµµα ροής δεδοµένων (data flow diagram)

„

∆ιάγραµµα οντοτήτων – συσχετίσεων (entity – relationship diagram)

„

∆ιάγραµµα µετάβασης καταστάσεων (state transition diagram)

„

Λεξικό δεδοµένων (data dictionary)

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
„

Μια δοµηµένη περιγραφή µε τη βοήθεια κειµένου
∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
1. Εισαγωγή
1.1. Ταυτότητα του εγγράφου

z

IEEE std 830-1993

1.2. Σκοπός
1.3. Εµβέλεια
1.4. Ορισµοί, ακρωνύµια, συντοµογραφίες
1.5. Πηγές αναφορών

„

Μια δοµηµένη και λεπτοµερής
περιγραφή των απαιτήσεων από το
λογισµικό µε χρήση κυρίως κειµένου.

„

Βλ. το βιβλίο

1.6. Περίληψη
2. Γενική περιγραφή του λογισµικού
2.1. Στίγµα
2.2. Προοπτική
2.3. Γενικές λειτουργίες του λογισµικού
2.4. Χαρακτηριστικά χρηστών
2.5. Περιορισµοί
2.6. Παραδοχές και εξαρτήσεις
3. Ειδικές απαιτήσεις
3.1. Απαιτήσεις εξωτερικών διαπροσωπειών
3.1.1. ∆ιαπροσωπείες χρήστη
3.1.2. ∆ιαπροσωπείες υλικού

3.2.Ν. Τρόπος λειτουργίας Ν
3.2.Ν.1. Λειτουργική απαίτηση Ν.1

3.1.3. ∆ιαπροσωπείες λογισµικού
3.1.4. ∆ιαπροσωπείες επικοινωνιών

Περιγραφή, είσοδοι, επεξεργασία, έξοδοι
3.2.Ν.2. Λειτουργική απαίτηση Ν.2

3.2. Λειτουργικές απαιτήσεις
3.2.1. Τρόπος λειτουργίας 1
3.2.1.1. Λειτουργική απαίτηση 1.1
Περιγραφή, είσοδοι, επεξεργασία, έξοδοι
3.2.1.2. Λειτουργική απαίτηση 1.2
Περιγραφή, είσοδοι, επεξεργασία, έξοδοι

3.3. Απαιτήσεις επιδόσεων
3.4. Περιορισµοί σχεδίασης
3.4.1. Περιορισµοί από το υλικό
3.4.2. Συµµόρφωση µε πρότυπα
3.5. Χαρακτηριστικά του λογισµικού

...
3.2.2. Τρόπος λειτουργίας 2
3.2.2.1. Λειτουργική απαίτηση 2.1
Περιγραφή, είσοδοι, επεξεργασία, έξοδοι
3.2.2.2. Λειτουργική απαίτηση 2.2
Περιγραφή, είσοδοι, επεξεργασία, έξοδοι
...

Περιγραφή, είσοδοι, επεξεργασία, έξοδοι
...

3.5.1. Αξιοπιστία
3.5.2. ∆ιαθεσιµότητα
3.5.3. Ασφάλεια
3.5.4. Χαρακτηριστικά συντήρησης
3.5.5. Μεταφερσιµότητα
3.6. Αλλες απαιτήσεις

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
z

z

Πρότυπο ΙΕΕΕ 830-1993
„

Μέρος 1: Εισαγωγή και ταυτοποίηση του εγγράφου

„

Μέρος 2: Γενική περιγραφή του λογισµικού

„

Μέρος 3: Ειδικές απαιτήσεις

Προσαρµόσιµο κατά περίπτωση (3ο µέρος)
„

Απαιτήσεις επικοινωνίας

„

Λειτουργικές απαιτήσεις

z

Ανάγκη σαφούς διάκρισης εννοιών

z

∆ύσκολη διατήρηση σε ενηµερωµένη κατάσταση

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
z

Μέρος 1
„

1.1. Ταυτότητα του εγγράφου
Χαρακτηρισµός του εγγράφου στο έργο.

„

1.2. Σκοπός
Αναφορά στο σκοπό του εγγράφου: σε ποιον απευθύνεται, τι θέλει να
του µεταδώσει, πώς εντάσσεται στο έργο.

„

1.3. Εµβέλεια
Τι θα καλύψει και τι όχι.

„

1.4. Ορισµοί, ακρωνύµια, συντοµογραφίες

„

1.5. Πηγές αναφορών
Βιβλιογραφία και αναφορά στις συνεντεύξεις.

„

1.6. Περίληψη
Executive summary
∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
z

Μέρος 2
„

2.1. Στίγµα
Ποιος είναι ο ανταγωνισµός / συναφή προϊόντα και πώς διαφέρει από
αυτά (γενική περιγραφή)

„

2.2. Προοπτική
Ποια είναι η επιδιωκόµενη πορεία του λογισµικού στην αγορά στην
οποία προορίζεται

„

2.3. Γενικές λειτουργίες του λογισµικού
Ποιες είναι οι εργασίες που κάνει το λογισµικό, όπως θα αναφέρονται
περιληπτικά ώστε να το ταυτοποιούν

„

2.4. Χαρακτηριστικά χρηστών
Ποιοι είναι οι χρήστες του λογισµικού και τι προδιαγραφές έχουν (για
όλες τις κατηγορίες χρηστών)

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
z

Μέρος 2
„

2.5. Περιορισµοί
Τι ισχύει στο περιβάλλον ανάπτυξης, χρήσης, στην σχέση µε τον
«πελάτη», στο νοµικό πλαίσιο ή αλλού, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί
ως περιορισµός στην ανάπτυξη του λογισµικού

„

2.6. Παραδοχές και εξαρτήσεις
Τι θα διαταράξει τα χαρακτηριστικά του λογισµικού ή της ανάπτυξης,
αν µεταβληθεί (κατά την ανάπτυξη, αλλά και κατά τη χρήση του
λογισµικού)

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
Μέρος 3
z

3.1. Απαιτήσεις εξωτερικών διαπροσωπειών
„

3.1.1. ∆ιαπροσωπείες χρήστη
Περιγραφή της επαφής του λογισµικού µε τον χρήστη (οθόνες,
χαρακτηριστικά, φιλοσοφία λειτουργίας)

„

3.1.2. ∆ιαπροσωπείες υλικού
Περιγραφή της επικοινωνίας του λογισµικού µε άλλες συσκευές

„

3.1.3. ∆ιαπροσωπείες λογισµικού
Περιγραφή της επικοινωνίας του λογισµικού µε άλλες
εφαρµογές λογισµικού

„

3.1.4. ∆ιαπροσωπείες επικοινωνιών
Προδιαγραφές και πρότυπα επικοινωνιών

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
Μέρος 3
z

3.2. Λειτουργικές απαιτήσεις
„

3.2.1. Τρόπος λειτουργίας 1
3.2.1.1. Λειτουργική απαίτηση 1.1
3.2.1.2. Λειτουργική απαίτηση 1.2
...

„

3.2.2. Τρόπος λειτουργίας 2
3.2.2.1. Λειτουργική απαίτηση 2.1
3.2.2.2. Λειτουργική απαίτηση 2.2

„

„

3.2.Ν. Τρόπος λειτουργίας Ν
∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
Μέρος 3
z

3.2.Χ.Χ Λειτουργική απαίτηση Χ.Χ
„

Περιγραφή
Λίγα λόγια για το «τι κάνει» το λογισµικό

„

Είσοδοι
Ποια είναι τα δεδοµένα και οι συνθήκες εισόδου, από πού προέρχονται

„

Επεξεργασία
Πώς πρέπει να γίνει η επεξεργασία των δεδοµένων εισόδου ώστε να
επιτευχθεί το επιθυµητό

„

Εξοδοι
Ποια είναι τα δεδοµένα που παράγονται και ποιες οι συνθήκες που
ισχύουν όταν εκτελεστεί η λειτουργία που περιγράφεται

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
Μέρος 3
z

3.3. Απαιτήσεις επιδόσεων

z

3.4. Περιορισµοί σχεδίασης
„

3.4.1. Περιορισµοί από το υλικό
Τυχόν περιορισµοί που επιβάλλονται από υλικό (hardware) η χρήση
του οποίου θεωρείται δεδοµένη

„

3.4.2. Συµµόρφωση µε πρότυπα
Περιορισµοί που επιβάλλονται από την ανάγκη να υπάρχει
συµµόρφωση µε πρότυπα

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Εγγραφο προδιαγραφών των απαιτήσεων από το λογισµικό
Μέρος 3
z

3.5. Χαρακτηριστικά του λογισµικού
„

3.5.1. Αξιοπιστία
Απαιτήσεις αξιοπιστίας, ανάλογα µε την κρισιµότητα της εφαρµογής

„

3.5.2. ∆ιαθεσιµότητα
Απαιτήσεις σε διαθεσιµότητα, δηλαδή σε ποσοστό χρόνου όπου το
λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί παραγωγικά

„

3.5.3. Ασφάλεια
Προδιαγραφή πρόσβασης

„

3.5.2. Μεταφερσιµότητα
Περιβάλλοντα λειτουργίας

z

3.6. Άλλες απαιτήσεις
∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Παράδειγµα προδιαγραφής απαιτήσεων
z

3.2.1. Λειτουργική απαίτηση Α1
„

z

Τήρηση αρχείου σπουδαστών. Η εφαρµογή εµφανίζει φόρµα µέσω της
οποίας ο χρήστης ενηµερώνει το αρχείο σπουδαστών. Εισοδος: στοιχεία
σπουδαστών από το πληκτρολόγιο. Επεξεργασία: ετοιµασία και
επαλήθευση της εγγραφής. Εξοδοι: ενηµερωµένο αρχείο σπουδαστών ή
µήνυµα λάθους.

3.2.2. Λειτουργική απαίτηση Α2
„

Τήρηση αρχείου καθηγητών. Η εφαρµογή εµφανίζει φόρµα µέσω της
οποίας ο χρήστης ενηµερώνει το αρχείο καθηγητών. Εισοδος: στοιχεία
καθηγητών από το πληκτρολόγιο. Επεξεργασία: ετοιµασία και
επαλήθευση της εγγραφής. Εξοδοι: ενηµερωµένο αρχείο καθηγητών ή
µήνυµα λάθους.

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Παράδειγµα προδιαγραφής απαιτήσεων
z

3.2.3.Λειτουργική απαίτηση Α3
„

z

Τήρηση αρχείου µαθηµάτων. Η εφαρµογή εµφανίζει φόρµα µέσω της
οποίας ο χρήστης ενηµερώνει το αρχείο µαθηµάτων. Εισοδος: στοιχεία
µαθηµάτων από το πληκτρολόγιο. Επεξεργασία: ετοιµασία και
επαλήθευση της εγγραφής. Εξοδοι: ενηµερωµένο αρχείο µαθηµάτων ή
µήνυµα λάθους.

3.2.4.Λειτουργική απαίτηση Α4
„

∆ιαγραφή σπουδαστή. Η εφαρµογή εµφανίζει φόρµα στην οποία ο
χρήστης δίνει τα στοιχεία του σπουδαστή που επιθυµεί να διαγράψει.
Εισοδος: στοιχεία σπουδαστή προς διαγραφή. Επεξεργασία: έλεγχος
ύπαρξης σπουδαστή, έλεγχος εγγραφής του σε µάθηµα, έλεγχος
συµµετοχής του σε εξέταση. Εξοδοι: αρχείο µε διαγραµµένη εγγραφή
σπουδαστή, ή µήνυµα λάθους.

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Παράδειγµα διαγράµµατος ροής δεδοµένων

∆ιαγραφή
σπουδαστή

Αρ.µητρώου
σπουδαστή

ΧΡΗΣΤΗΣ

Αρ.µητρώου
σπουδαστή

Επίτρεψη
διαγραφής

Ελεγχος
δεδοµένων

Αποτέλεσµα
εργασίας

ΧΡΗΣΤΗΣ

Στοιχεία προς
διαγραφή

Αρχείο
σπουδαστών
Υπαρξη
εγγραφής

Υπαρξη
εγγραφής
Υπαρξη
εγγραφής

Αρχείο
σπουδαστών

Αρχείο
βαθµολογίας
Αρχείο εγγραφών

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Προβλήµατα στον προσδιορισµό απαιτήσεων
z

Προβλήµατα επικοινωνίας
„

z

Προβλήµατα προτύπων
„

z

Ο κατασκευαστής χρησιµοποιεί ad-hoc µοντέλα παράστασης λογισµικού
και συµβολισµούς, τους οποίους αργότερα ούτε ο ίδιος δεν θυµάται.

Προβλήµατα γλώσσας
„

z

Ο πελάτης δεν αντιλαµβάνεται αυτό που περιγράφει και δεν περιγράφει
αυτό που αντιλαµβάνεται.

Ο τρόπος χειρισµού της φυσικής γλώσσας δηµιουργεί διφορούµενα και
ασάφειες, φαινόµενα ανεπιθύµητα και µε αρνητικές επιπτώσεις στο
λογισµικό.

Προβλήµατα οικονοµικά
„

Το λογισµικό είναι προϊόν και πρέπει να παράγει κέρδος…
∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Συζήτηση - προβληµατισµός
Καταγράψτε όλες τις περιπτώσεις όπου
κατά την εκπόνηση της προκαταρτικής εργασίας βρεθήκατε σε σύγχυση
σχετικά µε τη χρήση των µοντέλων παράστασης λογισµικού και
βάλτε τες στο forum για συζήτηση

∆ρ. Βασίλειος Βεσκούκης

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful