Α. Μια μηχανή έχει διάστημα διευθύνσεων των 48bits και φυσική μνήμη των 32-bits.

Οι σελίδες έχουν
μέγεθος 8ΚΒ. Πόσες εγγραφές έχει ο πίνακας
σελίδων;
Μέγεθος σελίδας 8 ΚΒ σημαίνει διεύθυνση 13 bits
(213=8KB).
Συνεπώς, από τα 48 bits της φυσικής διεύθυνσης τα
τελευταία 13 αντιστοιχούν στη μετατόπιση και τα
πρώτα 48-13=35 στον αριθμό σελίδας.
Έτσι το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει 235 = 32 GΒ
σελίδες (αν έχει αρκετά μεγάλο δίσκο) και αυτός ο
αριθμός συμπίπτει με το πλήθος των εγγραφών του
πίνακα σελίδων: 235 = 32 G = 34.359.738.368
εγγραφές.
Όμως, αν αποκλείσουμε την περίπτωση να έχουμε
virtual memory (είναι εκτός εξεταστέας ύλης), τότε το
παραπάνω μέγεθος θα πρέπει να περιοριστεί από
την ποσότητα της φυσικής μνήμης, δηλαδή 3213=19 bits για αριθμό σελίδας και η απάντηση είναι:
219 = 512 Κ = 524.288 εγγραφές

Για κάθε μια από τις ακόλουθες δεκαδικές λογικές
διευθύνσεις υπολογίστε τον αριθμό της λογικής
σελίδας και της μετατόπισης για μέγεθος σελίδας
4ΚΒ και 8ΚΒ:
20000, 32768, 60000.
(Υπόδειξη: ο πίνακας σελίδων αλλάζει με την αλλαγή
του μεγέθους σελίδας).

12

Μέγεθος σελίδας 4 ΚΒ σημαίνει διεύθυνση 12 bits (2 =4KB).
13

Μέγεθος σελίδας 8 ΚΒ σημαίνει διεύθυνση 13 bits (2 =8KB).
Δηλαδή στη μια περίπτωση θα χωρίσουμε τα τελευταία 12 bits από τους αριθμούς και στην
άλλη τα 13.
Για 4ΚΒ:
2000010 = 4E2016 = 416 | E2016 => σελίδα = 410, μετατόπιση = E2016 = 361610
3276810 = 800016 = 816 | 00016 => σελίδα = 810, μετατόπιση = 010
6000010 = EA6016 = E16 | A6016 => σελίδα = E16 = 1410, μετατόπιση = A6016 = 265610
Για 8KB:
2000010 = 0100 1110 0010 00002 = 0102 | 0 1110 0010 00002 => σελίδα 0102 = 210,
μετατόπιση = 0 1110 0010 00002 = 0Ε2016 = 361610
3276810 = 1000 0000 0000 00002 = 1002 | 0 0000 0000 00002 => σελίδα 1002 = 410,
μετατόπιση = 010
6000010 = 1110 1010 0110 00002 = 1112 | 0 1010 0110 00002 => σελίδα 1112 = 710,
μετατόπιση = 0 1010 0110 00002 = 0A6016 = 265610

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful