{É.{É.

¸ÉÒ´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉxnùºÉ®úº´ÉiÉÒº´ÉɨÉҨɽþÉ®úÉVÉEÞòiÉ
¸ÉÒ ´ÉɺÉÖnäù´É¨ÉxÉxÉ ( |ÉÉEÞòiÉ ´ÉänùÉxiɺÉÉ®ú )

ºÉiªÉÆ YÉÉxɨÉxÉxiÉÆ ¥ÉÀ ºÉSUôkɪÉäEòÆ EòÉ®úhÉÆ {É®ú¨ÉÂ**
´Éxnäù Êxɯû{ɨÉÆ ºÉÚI¨ÉÆ ¸ÉÒnùkÉÆ iɨÉiÉÒÎxpùªÉ¨ÉÂ*1**
¸ÉÒ¨Éi{É®Æú½þÆºÉ {ÉÊ®úµÉVÉEòÉSÉɪÉÇ ¸ÉÒ´ÉɺÉÖnùä´ÉÉxÉxnùºÉ®úº´ÉiÉÒ º´ÉɨÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä OÉÆlÉ {ÉÆvÉ®úÉ ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÕ
|ÉEòÉʶÉiÉ ZÉɱÉä. iªÉÉ OÉÆlɨÉɱÉåiÉÒ±É iÉÞiÉÒªÉ {ÉÖ¹{ÉÉÆiÉ +ɱÉä±Éå |ÉÉEÞòiɨÉxÉxÉ +ÉVÉ |ÉEòÉʶÉiÉ
Eò®úhªÉÉSÉÉ ªÉÉäMÉ ªÉäiÉ +ɽäþ, ½þÒ +ÉxÉÆnùÉSÉÒ MÉÉä¹]õ +ɽäþ. '±ÉPÉÖ´ÉɺÉÖnùä´É¨ÉxÉxÉ' xÉÉÆ´ÉÉSÉÉ ºÉƺEÞòiÉ OÉÆlÉ,
{ÉÚ´ÉÕ ¨ÉÖÊpùiÉ ZÉɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ºÉƺEÞòiÉ ¦ÉɹÉäSÉå YÉÉxÉ xɺÉhÉɪÉÉ ÊVÉYÉɺÉÚ ¨ÉÆb÷³ýÓxÉɽþÒ ´ÉänùÉxiÉʺÉrùÉxiÉ
+xÉɪÉɺÉÉxÉå ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉäiÉ ªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉå ½åþ |ÉÉEÞòiɨÉxÉxÉ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ Eäò±Éä±Éå +ºÉÉ´Éå. ªÉÉ OÉÆlÉÉÆiÉ
¨ÉÉäIÉÉSÉÉ ={ÉɪÉ, +vªÉÉ®úÉ{ä É, ¨ÉɪÉÉ, +Ê´ÉtÉ, VÉÒ´É, <Ç·É®ú, ºlÉ>ð±ÉºÉÞι]õ, ºÉÚI¨ÉºÉÞι]õ, +{É´ÉÉnù,
+xÉÖ¤ÉxvÉSÉiÉÖ¹]õªÉ, +Éi¨ÉÊxÉiªÉi´É, SÉiÉÖÌ´ÉvɨÉÖÊHò, Eò¨ÉÇÊ´ÉSÉÉ®ú, EòiÉÞiÇ ´ÉÊ´ÉSÉÉ®ú, EòÉ®úʪÉiÉÞiÇ ´ÉÊ´ÉSÉÉ®ú,
+xiɪÉÉÇʨÉÊ´ÉSÉÉ®ú, +Éi¨ÉÊ´ÉSÉÉ®ú, ºÉÚI¨É¶É®úÒ®úÊ´ÉSÉÉ®ú, ÊjÉ{ÉÖ]õÒÊ´ÉSÉÉ®ú, ¸ÉÖÊiÉiÉÉi{ɪÉÇÊxÉhÉǪÉ, +uèùiÉʺÉÊrù,
uèùiÉÊxɹÉävÉ, <iªÉÉÊnù +xÉäEò ¨É½þk´ÉÉSÉä Ê´É¹ÉªÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþiÉ. ¥ÉÀYÉÉxÉÒ ¨É½þÉi¨ªÉÉSÉå ½åþ Ê´É´É®úhÉ
+ºÉ±ªÉÉxÉå iÉå ÊxÉ&ºÉÆÊnùMvÉ ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉÉävÉ Eò°üxÉ näùhÉÉ®åú +ɽäþ. ´ÉänùÉxiÉÊ´ÉSÉÉ®ú EòºÉÉ +ºÉÉ´ÉÉ ªÉÉSÉå
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxɽþÒ ªÉÉ OÉÆlÉÉ´É°üxÉ ½þÉhä ÉÉ®åú +ɽäþ. ½þÉ OÉÆlÉ ±É½þÉxÉ +ɽäþ. {ÉhÉ ¶ÉɺjɨɨÉÇ|ÉEòɶÉEò +¶ÉÒÇ ½þÒ
ºÉÆiÉÉÆSÉÒ ´ÉÉhÉÒ +ɽäþ ½äþ ªÉÉSÉå ´Éèʶɹ]õ¬ +ɽäþ. +¶ÉÉ ¶ÉɺjÉÒªÉ OÉÆlÉÉSÉå ¸É´ÉhÉ, ¨ÉxÉxÉ +ɺlÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò
+ÊvÉEòÉ®úÒ ´ªÉHòÓxÉÓ Eò®úÒiÉ ®úɽÚþxÉ, JÉ®úÉ ¶ÉÉÆiÉÒSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ Ê¨É³ý´ÉÉ´ÉÉ ½þÒSÉ <SUôÉ ½þÉ OÉÆlÉ |ÉEòÉʶÉiÉ
Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉxÉå ¤ÉɳýMɱÉÒ +ɽäþ. iÉÒ |ɦÉÖEòÞ {ÉäxÉå {ÉÚhÉÇ ½þÉ>ä ðxÉ, 'ºÉ´Éæ ¦ÉpùÉÊhÉ {ɶªÉxiÉÖ ¨ÉÉ
EòζSÉqÙù&JɨÉÉ{xÉÖªÉÉiÉÂ' ½þÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉ´ÉÇjÉ |ÉEò]õ ½þÉ´ä ÉÉä ½þÒSÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉVɴɳý |ÉÉlÉÇxÉÉ +ɽäþ.
+ɹÉÉfø ¶ÉÖ** 1 ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú, ¶ÉEäò 1892.
Ênù. 4-7-70

´ÉÉ. nù. MÉÖ³ý´ÉhÉÒ
MÉÖ¯ûʶɹªÉ-ºÉÆ´ÉÉnù
"¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆSÉä BEòÊxɹ`ö Ê|ɪÉʶɹªÉ ¸ÉÒ.{É.{É.xÉÞ˺ɽþºÉ®úº´ÉiÉÒ nùÒÊIÉiɺ´ÉɨÉҨɽþÉ®úÉVÉ . ¶Éå´É]õÓ
iªÉÉSÉÉSÉ MÉÖ¯ûʶɹªÉºÉÆ´ÉÉnù Ênù±Éä±ÉÉ +ɽäþ. ¸ÉÒ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉÆxÉÓ +VÉÖxÇ ÉɱÉÉ YÉÉxÉ|ÉÉ{iÉÒSÉå 'iÉÊuùÊrù
|ÉÊhÉ{ÉÉiÉäxÉ {ÉÊ®ú|ɶxÉäxÉ ºÉä´ÉªÉÉ'ªÉÉ ¶±ÉÉäEòÉÆiÉ iÉÒxÉ ={ÉÉªÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä +ɽäþiÉ. iªÉÉ{ÉèEòÓ {ÉÊ®ú|ɶxÉ
¨½þhÉVÉä ºÉÆiÉÉÆSªÉÉ Vɴɳý ´ÉänùÉxiÉÉÊnù ÊxÉ&ºÉÆÊnùMvÉ Ê´É¹ÉªÉÉ´É®ú SÉSÉÉÇ Eò®úhÉå. iªÉÉSÉÒ lÉÉäb÷CªÉÉÆiÉ
½þEòÒEòiÉ +¶ÉÒ ºÉ¨ÉVÉiÉä EòÓ - ¸ÉÒnùÒÊIÉiɨɽþÉ®úÉVÉ xÉ®úºÉÉä¤ÉÉ´ÉÉb÷Ò½ÚþxÉ iÉÒlÉǪÉÉjÉÉ Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉÆ
ÊxÉPÉɱÉä +ºÉiÉÉÆ iªÉÉÆSÉÉ ¨ÉÖCEòÉ¨É ºÉÉÆMɱÉÒºÉ VªÉÉ´Éä³ýÓ ZÉɱÉÉ iªÉÉ´Éä³ýÓ +xÉäEò ÊVÉYÉɺÉÚ ¨ÉÆb÷³ýÓxÉÓ
ªÉä>ðxÉ VÉä |ɶxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éå ´É iªÉÉÆSÉÓ =kÉ®åú VÉÓ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ Ênù±ÉÓ iÉÓ |ɶxÉÉäkÉ®åú ºÉÆEòʱÉiÉ Eò°üxÉ
ʱÉʽþ±Éä±ÉÉ +ºÉÉ ½þÉ OÉÆlÉ +ɽäþ."
¸ÉÒnùkÉVɪÉÆiÉÒ 1874, ºÉÉä¨É´ÉÉ®ú

´ÉÉ. nù. MÉÖ³ý´ÉhÉÒ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

** ¸ÉÒ**

¸ÉÒ {É. {É. ¸ÉÒ´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒ ]åõ¤É亴ÉɨÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ EÞòiÉ
|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú
+vªÉÉªÉ {Éʽþ±ÉÉ
¸ÉÒMÉhÉä¶ÉÉªÉ xɨÉ&** ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ°ünùkÉjÉäªÉÉªÉ xɨÉ&** +lÉ ¨ÉxÉxɺÉÉ®úOÉÆlÉ|ÉÉ®Æú¦É&** EòÉähÉÒ BEò ¥ÉÉÀhÉEÖò±ÉÉäi{ÉzÉ
+ÊvÉEòÉ®úÒ ºÉÎSUô¹ªÉ ºÉnÂùMÉÖ¯û±ÉÉ ¶É®úhÉ VÉÉ>ðxÉ |ɶxÉ EòÊ®úiÉÉä.
ʶɹªÉ&- ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ®úÉ,ä ¨ÉxÉÖ¹ªÉVÉx¨ÉɱÉÉ ªÉä>ðxÉ EòÉähÉiÉÉ {ÉÖ°ü¹ÉÉlÉÇ Eò®úÉ´ÉÉ ?
MÉÖ¯û&- vɨÉÇ, +lÉÇ, EòɨÉ, ¨ÉÉäIÉ ½äþ SÉÉ®ú {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ½þÉiä É. ªÉÉÆiÉÚxÉ ¶Éä´É]õ±ÉÉ ¨ÉÉäIÉ ½þÉ {É®ú¨É {ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ ½þɪä É. EòÉ®úhÉ
iÉÉä ÊxÉiªÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ iÉÉäSÉ ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. (iÉÉä {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞkÉÒ±ÉÉ VÉÉiÉ xÉɽþÓ) +¶ÉÒ ¸ÉÖiÉÒ +ɽäþ. +ÉÊhÉ <iÉ®ú VÉä iÉÒxÉ (vɨÉÇ,
+lÉÇ, EòɨÉ) ªÉÉÆxÉÉ +ÊxÉiªÉi´É +ɽäþ. VɶÉÒ ªÉälÉå |ÉɺÉÉnù, PÉ®åú, ´ÉMÉè®úä ÊxɨÉÉÇhÉ Eäò±Éä±ÉÓ EòɱÉÉÆiÉ®úÓ xɹ]õ ½þÉiä ÉÉiÉ, iɺÉå
{ÉÖhªÉÉÆxÉä ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eäò±Éä±Éä º´ÉMÉÉÇÊnù-±ÉÉäEò½þÒ IÉÒhÉ ½þÉiä ÉÉiÉ +¶ÉÒ ¸ÉÖiÉÒ +ɽäþ.
ʶɹªÉ&- iÉÉä ¨ÉÉäIÉ Eò¶ÉÉxÉå ʨɳäý±É ?
MÉÖ¯û&- ¥ÉÀYÉÉxÉÉxÉå iªÉÉ +Éi¨Éº´É¯û{ÉɱÉÉ VÉÉhÉiÉÉiÉ iÉä ¨ÉÞiªÉÚSÉÉ +ÊiÉGò¨É Eò¯ûxÉ VÉÉiÉÉiÉ. ¨ÉÉäIÉ|ÉÉ{iÉÒ±ÉÉ
YÉÉxÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ nÖùºÉ®úÉ ¨ÉÉMÉÇSÉ xÉɽþÓ. VÉÉä YÉÉxÉÉxÉå ¥ÉÀº´É°ü{ÉɱÉÉ VÉÉhÉiÉÉä iÉÉä iªÉÉSÉ {É®ú¥ÉÀ°ü{ÉÓ BäCªÉ¦ÉÉ´ÉÉxÉå ±ÉÒxÉ ½þÉiä ÉÉä
<iªÉÉÊnù ¸ÉÖiÉÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÉiÉ.
ʶɹªÉ&- iÉå ¥ÉÀ EòºÉå VÉÉhÉÉ´Éå ?
MÉÖ¯û&- +vªÉÉ®úÉ{ä ÉÉ{É´ÉÉnùÉxÉå ºÉ´ÉǺÉÆMÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ VÉÉhÉÉ´Éå. (+vªÉÉ®úÉ{ä ÉÉ{É´ÉÉnùÉxÉå ¥ÉÀ VÉÉÊhɱÉå VÉÉiÉå) +ºÉå
{ÉÚ´ÉÉÇSÉɪÉÉÇSÉå ´ÉÉCªÉ +ɽäþ. (Eò¨ÉÉÇxÉå, |ÉVÉÉäi{ÉÉnùxÉÉxÉå, ËEò´ÉÉ vÉxÉÉxÉå ¨ÉÉäIÉ ½þÉiä É xÉɽþÓ. ÊEòiªÉäEò ºÉ´ÉǺÉÆMÉ{ÉÊ®úiªÉÉMÉ{ÉÚ´ÉÇEò
YÉÉxÉÉxÉäSÉ ¨ÉÖHò VÉɽþ±Éä.) +¶ÉÒ ¸ÉÖiÉÒ +ɽäþ. iÉä´½þÉÆ +vªÉÉ®úÉ{ä ÉÉ{É´ÉÉnù +´É¶ªÉ VÉÉhÉÉ´Éå.
ʶɹªÉ&- +vªÉÉ®úÉ{ä ÉÉ{É´ÉÉnù ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û&- ˶É{ÉÒ´É®ú ®úVÉiÉ, ®úVVÉÚ´É®ú ºÉ{ÉÇ; nùMÉb÷É´É®ú SÉÉä®ú VɺÉÉ §É¨ÉÉxÉå ¦ÉɺÉiÉÉä, iÉuùiÉ Êxɹ|É{ÉÆSÉ ¥ÉÀº´É°ü{ÉÓ
|É{ÉÆSÉ ¦ÉɺÉiÉÉä. iÉÉä +vªÉÉ®úÉ{ä É ½þɪä É. iªÉɱÉÉSÉ +Ê´ÉtÉ, iɨÉ, ¨ÉÚ±É|ÉEÞòÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ, MÉÖhɺÉɨªÉ, +´ªÉHò +ÉÊhÉ ¨ÉɪÉÉ +ºÉå
¨½þhÉiÉÉiÉ. iªÉÉÆiÉÚxÉ ®úHò, ¶ÉÖ§É, EÞò¹hÉ´ÉhÉÇ ºÉÖiÉÉSªÉÉ nùÉ®ä úÒºÉÉ®úJÉÒ ®úVÉ&ºÉk´ÉiɨÉÉäMÉÖhÉ°ü{ÉÉ ¨ÉÚ±É|ÉEÞòÊiÉ VÉÉhÉÉ´ÉÒ; <±ÉÉSÉ
¨É½þɺÉÖ¹ÉÖÎ{iÉ +ÉÊhÉ |É±ÉªÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ. <SÉä `öɪÉÓ |ɱɪÉEòɱÉÓ º´ÉEò¨ÉÇ´ÉɺÉxÉɯû{ÉÉxÉå +xÉÆiÉ EòÉäÊ]õ VÉÒ´É ±ÉÒxÉ ½þÉiä ÉÉiÉ. ½þÉ
+xÉÖ¦É´É ÊxÉpäù¨ÉvªÉå |ÉiªÉ½þÓ ªÉäiÉÉä. ºÉÞ¹]õÒEòɱÉÓ iÉÒ ¨ÉÚ±É-|ÉEÞòiÉÒ, VÉÒ´ÉEò¨Éç {ÉÊ®ú{ÉC´É nù¶Éä±ÉÉ +ɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉɪÉÉ, +Ê´ÉtÉ,
iÉɨɺÉÒ +¶ÉÉ iÉÒxÉ °ü{ÉÉxÉå |ÉMÉ]õ ½þÉiä Éä. ʴɶÉÖvnùºÉk´É|ÉvÉÉxÉ ¨ÉɪÉÉ ÊiÉSÉä `öɪÉÓ VÉå SÉèiÉxªÉ |ÉÊiÉˤÉʤÉiÉ ½þÉiä Éå iÉÉäSÉ
ºÉÞ¹]õÒSªÉÉ {ÉÚ´ÉÕ <Ç·É®ú ½þÉiä ÉÉä. iªÉɱÉÉ +´ªÉÉEÞòiÉ ´É +ÆiɪÉÉǨÉÒ ¨½þhÉiÉÉiÉ. iÉÉäSÉ VÉMÉiºjɹ]õÉ {ÉÚhÉÇ¥ÉÀSÉèiÉxªÉ°ü{ÉÉxÉå
iÉɨɺÉÒ¨ÉvªÉå |ÉÊiÉˤÉʤÉiÉ ½þÉ>ä ðxÉ {ÉÆSɦÉÚiÉ°ü{ÉÉxÉå VÉMÉɱÉÉ ={ÉÉnùÉxÉ EòÉ®úhÉ ½þÉiä ÉÉä. VɺÉÉ EòÉä³ýÒ iÉÆiÉÚ±ÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉä{ÉÉnùÉxÉ
½þÉiä ÉÉä, iɺÉÉ <Ç·É®ú º´É|ÉÉvÉÉxªÉÉxÉå ÊxÉʨÉkÉEòÉ®úhÉ, +ÉÊhÉ º´ÉÉä{ÉÉvÉÒxÉå ={ÉÉnùÉxÉEòÉ®úhÉ ½þÉiä ÉÉä.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ&- ½þÉ <Ç·É®ú ºÉÞ¹]õÒ Eò¶ÉÒ EòÊ®úiÉÉä ?
MÉÖ°ü&- ºÉk´É¶ÉÖÎvnùiÉÉ®úiɨªÉÉxÉå +Ê´ÉtÉ +xÉÆiÉ ¯ûÊ{ÉhÉÒ ½þÉiä Éä. ÊiÉSÉä Ê`öEòÉhÉÓ |ÉÊiÉˤÉʤÉiÉ VÉҴɽþÒ +xÉÆiÉ ½þÉiä ÉÉiÉ.
ÁÉ VÉÒ´Éä·É®úÉSÉÒ ´ªÉ¹]õÒ°ü{É +Ê´ÉtÉ ºÉ¨É¹]õÒ°ü{É ¨ÉÚ±É |ÉEÞòiÉÒ ½þɪä É. ½þÓSÉ iªÉÉÆSÉÓ EòÉ®úhɶɮúÒ®åú ½þÉiä É. ½þÉSÉ +ÉxÉÆnù¨ÉªÉ
EòÉä¶É VÉÉhÉÉ´ÉÉ. ªÉÉ |ÉEòÉ®åú EòÉ®úhÉ ºÉÞ¹]õÒ VÉÉhÉ. +ÉiÉÉÆ ºÉÚI¨ÉºÉÞ¹]õÒ BäEò. ¨ÉɪÉɪÉÖHò <Ç·É®úÉSªÉÉ <ÇIÉhÉÉxÉå ¨É½þkÉi´É
(¤ÉÖvnùÒ) ZÉɱÉå. iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ÊjÉMÉÖhÉÉi¨ÉEò +½ÆþEòÉ®ú VÉɽþ±ÉÉ. iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉÚI¨É +ÉEòɶÉ, ´ÉɪÉÖ, iÉäVÉ, +É{É, {ÉÞl´ÉÒ
VÉɽþ±ÉÒ. ªÉɱÉÉ iÉx¨ÉÉjÉÉ ËEò´ÉÉ +{ÉÆSÉÒEÞòiÉ ¦ÉÚiÉå ¨½þhÉiÉÉiÉ. +xÉÖGò¨Éå ªÉÉ ¦ÉÚiÉÉÆSªÉÉ ºÉÉÎk´ÉEòÉƶÉÉxÉå ¸ÉÉäjÉ, i´ÉSÉÉ, ÊVɼ´ÉÉ,
xÉäjÉ, QÉÉhÉ ½þÓ YÉÉxÉåÊpùªÉå ZÉɱÉÒ. ´É ºÉ´ÉÉÇSÉä ºÉÉÎi´ÉEòÉÆ¶É BEòjÉ ½þÉ>ä ðxÉ +xiÉ&Eò®úhÉ ZÉɱÉä. iÉå +xiÉ&Eò®úhÉ ¨ÉxÉ, ¤ÉÖvnùÒ,
ÊSÉkÉ, +½ÆþEòÉ®ú +ºÉå ´ÉÞÊkɦÉänùÉxÉå ʦÉzÉ VÉɽþ±Éå. iªÉÉÆiÉÚxÉ ÊSÉkÉÉSÉÉ ¨ÉxÉɨÉvªÉå +ÉÊhÉ +½ÆþEòÉ®úÉSÉÉ ¤ÉÖvnùÒ¨ÉvªÉå +ÆiɦÉÉÇ´É
VÉÉhÉÉ´ÉÉ. +ÉÊhÉ Gò¨ÉÉxÉå +ÉEòɶÉÉÊnùEòÉÆSªÉÉ ®úVÉÉäMÉÖhÉÉxÉå {ÉÞlÉEÂò ´ÉÉSÉÉ, ½þºiÉ, {ÉÉnù, MÉÖnù, ={ɺlÉ ½þÓ Eò¨ÉæÊpùªÉå VÉɽþ±ÉÓ;
´É +ÉEòɶÉÉÊnùEòÉÆSÉä ®úVÉÉäMÉÖhÉÉÆ¶É BEòjÉ ½þÉ>ä ðxÉ |ÉÉhÉ VÉɽþ±ÉÉ. iÉÉä |ÉÉhÉ, +{ÉÉxÉ, ´ªÉÉxÉ, =nùÉxÉ, ºÉ¨ÉÉxÉ +ºÉÉ
´ÉÞÊkɦÉänùÉxÉå {ÉÉÆSÉ |ÉEòÉ®úSÉÉ VÉɽþ±ÉÉ. B´ÉÆ {ÉÆSÉYÉÉxÉåÊpùªÉå, {ÉÆSÉEò¨ÉæÊpùªÉå, {ÉÆSÉ|ÉÉhÉ +ÉÊhÉ ¨ÉxÉ, ¤ÉÖvnùÒ +¶ÉÉ 17 ºÉjÉÉ
+´ÉªÉ´ÉÉÆSÉå ˱ÉMɶɮúÒ®ú VÉɽþ±Éå. ªÉɱÉÉSÉ ºÉÚI¨É¶É®úÒ®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ. ½åþ ºÉÚJÉ-nÖù&JÉÉÊnù¦ÉÉäMɺÉÉvÉxÉ ½þɪä É. ªÉÉ ¶É®úÒ®úÓ |ÉÉhɨɪÉ,
¨ÉxÉÉä¨ÉªÉ, Ê´ÉYÉÉxÉ¨ÉªÉ ½äþ EòÉä¶É ®úɽþiÉÉiÉ, +ÉÊhÉ º´É{xÉɴɺlÉÉ ªÉälÉåSÉ +xÉ֦ɴɱÉÒ VÉÉiÉä. ªÉÉ |ÉEòÉ®åú ½þÓ ºÉÚI¨ÉºÉÞ¹]õÒ VÉÉhÉ.
+ÉiÉÉÆ ºlÉڱɺÉÞ¹]õÒ BäEò. iɨÉÉäMÉÖhÉ|ÉvÉÉxÉ +{ÉÆSÉÒEÞòiÉ +ÉEòɶÉÉÊnù {ÉÉÆSÉ ¦ÉÚiÉå |ÉiªÉäEò +vÉÇ Eò°üxÉ |ÉiªÉäEòÉSªÉÉ BEòÉ BEòÉ
+vÉÇ ¦ÉÉMÉÉSÉä 4 SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉ Eò°üxÉ +É{É+É{ɱªÉÉ +vÉÇ ¦ÉÉMÉÓ xÉ Ê¨É³ýÊ´ÉiÉÉÆ <iÉ®úÉSÆ ªÉÉ +vÉǦÉÉMÉÓ |ÉiªÉäEòÉSÉÉ BEò BEò
+¹]õ¨ÉÉÆ¶É Ê¨É³ý´ÉÉ´ÉÉ, ¨½þhÉVÉä {ÉÆSÉÒEò®úhÉ ½þÉiä Éå. {ÉÞl´ÉÒ{ÉɺÉÚxÉ ®úɨä É, i´ÉSÉÉ, ¨ÉÉƺÉ, xÉÉb÷Ò, +ºlÉÒ, +É{ÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÚjÉ, ®äúiÉ,
º´Éänù, ®úHò, ±ÉɱÉÉ, iÉäVÉÉ{ÉɺÉÚxÉ IÉÖvÉÉ, iÉÞ¹ÉÉ, ÊxÉpùÉ, iÉpùÉ, EòÉÆÊiÉ, ´ÉɪÉÚ{ÉɺÉÚxÉ MɨÉxÉ, vÉÉ´ÉxÉ, ±ÉÆPÉxÉ, +ÉEÚòÆ SÉxÉ,
|ɺɮúhÉ ; +ÉEòɶÉÉ{ÉɺÉÚxÉ EòɨÉ, GòÉävÉ, ±ÉÉä¦É, ¨ÉÉä½þ +ÉÊhÉ ¦ÉªÉ ½äþ {ÉÆSÉ´ÉÒºÉ ½þÉiä ÉÉiÉ. ªÉÉ {ÉÆSÉÒEò®úhÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¥ÉÀÉÆb÷
+ÉÊhÉ iªÉɨÉvªÉå 14 SÉ´ÉnùÉ ±ÉÉäEò ´É 4 SÉÉ®ú VÉÉiÉÒSÉä VÉÒ´É +ÉÊhÉ +xÉÉÊnù ¦ÉÉäMªÉ {ÉnùÉlÉÇ VÉɽþ±Éä. ªÉÉ {ÉÆSÉÒEÞòiÉ-¦ÉÚiÉVÉxªÉ
näù½þɱÉÉ ºlÉÚ±É ¶É®úÒ®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ. ½þÉSÉ +zÉ¨ÉªÉ EòÉä¶É ½þɪä É. ªÉÉ |ÉEòÉ®äú ´ªÉ¹]õÒ-ºÉ¨É¹]õÒ ¯û{ÉÉxÉå ºÉÞ¹]õÒ VÉɽþ±ÉÒ.
ʶɹªÉ&- ´ªÉ¹]õÒ ºÉ¨É¹]õÒ Eò¶ÉÒ ?
MÉÖ°ü&- ÊxÉ®úÊxÉ®úɳäý {ÉɽþhÉå iÉÒ ´ªÉ¹]õÒ, ´É BEò°ü{ÉÉxÉå {ÉɽþhÉå iÉÒ ºÉ¨É¹]õÒ. VɺÉå PÉ®ú ËEò´ÉÉ ´ÉÞIÉ {ÉɽþhÉå iÉÒ
´ªÉ¹]õÒ, +ÉÊhÉ OÉÉ¨É ËEò´ÉÉ ´ÉxÉ {ÉɽþhÉå iÉÒ ºÉ¨É¹]õÒ. iɺÉåSÉ BEò BEò ¶É®úÒ®ú (Ë{Éb÷) ½þÓ ´ªÉ¹]õÒ. ºÉ´ÉÇ ¶É®úÒ®åú (¥ÉÀÉÆb÷)
½þÒ ºÉ¨É¹]õÒ ½þɪä É ´ªÉ¹]õ¬{Ö ÉÉvÉÒ VÉÒ´É, ºÉ¨É¹]õ¬{Ö ÉÉvÉÒ <Ç·É®ú (ʶɴÉ); iÉlÉÉÊ{É EòÉ®úhÉ ´ªÉ¹]õÒSÉÉ |ÉÉYÉ, EòÉ®úhÉ ºÉ¨É¹]õÒSÉÉ
<Ç·É®ú, ºÉÚI¨É ´ªÉ¹]õÒSÉÉ iÉèVɺÉ, ºÉÚI¨É ºÉ¨É¹]õÒSÉÉ Ê½þ®úhªÉMɦÉÇ; ºlÉÚ±É ´ªÉ¹]õÒSÉÉ Ê´É·É ; +ÉÊhÉ ºlÉÚ±É ºÉ¨É¹]õÒSÉÉ Ê´É®úÉ]Âõ ½äþ
+ʦɨÉÉxÉÒ ½þÉiä É. ½þÉ <Ç·É®ú ºÉk´É, ®úVÉ, iɨÉÉäMÉÖhÉÉxÉä +xÉÖGò¨Éå ʴɹhÉÖ, °üpù, ¥ÉÀÉ ªÉÉ º´É°ü{ÉÉxÉå VÉMÉÉSÉå {ÉɱÉxÉ, ºÉƽþÉ®ú,
=i{ÉÊkÉ EòÊ®úiÉÉä. ¥ÉÀnäù´ÉÉSÉÉ Ê´É®úÉ]Âõ °ü{ÉÒ Ê´É¹hÉÚSÉÉ Ê½þ®úhªÉ-MɦÉÇ°ü{ÉÓ ´É °üpùÉSÉÉ <Ç·É®ú°ü{ÉÓ +ÆiɦÉÉÇ´É VÉÉhÉÉ´ÉÉ +¶ÉÒ
ºÉÞ¹]õÒ <Ç·É®ú EòÊ®úiÉÉ VÉɽþ±ÉÉ. ªÉɱÉÉ +vªÉÉ®úÉ{ä É ¨½þhÉiÉÉiÉ. ½åþ Ê´ÉIÉä{É-¶ÉHòÒSÉå EòɪÉÇ VÉÉhÉÉ´Éå.
ʶɹªÉ&- +É´É®úhɶÉHòÒSÉå EòɪÉÇ EòÉähÉiÉå ?
MÉÖ¯û&- <Ç·É®ú +ÉÊhÉ ¥ÉÀYÉÉxÉÒ ªÉÉÆxÉÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ ºÉ´ÉÇ VÉÒ´ÉÉÆSÉä {ÉÆSÉEòÉä¶É +ÉÊhÉ +Éi¨ÉÉ ªÉÉÆSÉÉ {É®úº{É®ú ¦Éänù
+ºÉiÉÉƽþÒ iÉÉä ¦Éänù +ÆvÉEòÉ®úÉ|ɨÉÉhÉå VÉÒ +ɴɯûxÉ `äöÊ´ÉiÉä iÉÒ +É´É®úhɶÉHòÒ. ½þÒ +ºÉk´ÉÉ´É®úhÉ +ÉÊhÉ +¦ÉÉxÉÉ´É®úhÉ ªÉÉ
nùÉxä É °ü{ÉÉxÉå EòɪÉÇ Eò®úiÉå. iªÉÉÆiÉÚxÉ ¥ÉÀ ´ÉºiÉÚ ¨ÉÖ³ýÓSÉ xÉɽþÒ, +ºÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉiä ÉÉä iÉå +ºÉk´ÉÉ´É®úhÉ. +ÉÊhÉ ¥ÉÀ´ÉºiÉÚ
¨É±ÉÉ ¦ÉɺÉiÉ xÉɽþÓ, +ºÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉiä ÉÉä iÉå +¦ÉÉxÉÉ´É®úhÉ. ½åþ +É´É®úhɶÉÊHòEòɪÉÇSÉ ºÉƺÉÉ®úɱÉÉ EòÉ®úhÉ ½þÉiä Éå.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ&- ½åþ ÊuùÊ´ÉvÉÉ´É®úhÉ Eò¶ÉÉxÉå xɹ]õ ½þÉ<ä ±Ç É ?

MÉÖ¯û&- {É®úÉIä É +ÉÊhÉ +{É®úÉIä É +¶ÉÉ nùÉxä É |ÉEòÉ®úSÉä iÉk´ÉYÉÉxÉÉxÉå iÉå xɹ]õ ½þÉiä Éå. MÉÖ¯û¨ÉÖJÉå ´ÉänùÉiÆ É¸É´ÉhÉÉxÉå ½þÉhä ÉÉ®åú
iÉi´ÉYÉÉxÉ {É®úÉIä É ¨½þ]õ±Éå VÉÉiÉå; ½åþSÉ ¸É´ÉhÉ ½þɪä É. ªÉÉ ¸É´ÉhÉÉxÉå +ºÉk´ÉÉ´É®úhÉ nÚù®ú ½þÉ>ä ðxÉ ºÉuùºiÉÖ +ɽäþ, +ºÉÉ {É®úÉIä É
¤ÉÉävÉ ½þÉiä ÉÉä. ¸É´ÉhÉÉxÉå ºÉÆ¶ÉªÉ VÉÉiÉÉä. ¨ÉxÉxÉÉxÉå +ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ, ´É ÊxÉÊnùvªÉɺÉxÉÉxÉå (vªÉÉxÉÉxÉå) Ê´É{É®úÒiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉ>ðxÉ
näù½þÉi¨É´ÉiÉ ½þÉhä ÉÉ®åú VÉå ¥ÉÀÉi¨ÉYÉÉxÉ iÉå +{É®úÉIä É YÉÉxÉ (+xÉ֦ɴÉ) VÉÉhÉÉ´Éå. ªÉÉxÉå +¦ÉÉxÉÉ´É®úhÉ xɹ]õ ½þÉ>ä ðxÉ
+ÉxÉÆnù|ÉÉ{iÉÒ°ü{É ºÉÉiÉ´ÉÒ +´ÉºlÉÉ ½þÉiä Éä.
ʶɹªÉ&- ºÉÉiÉ +´ÉºlÉÉ EòÉähÉiªÉÉ ?
MÉÖ¯û&- +YÉÉxÉ, +É´É®úhÉ, Ê´ÉIÉä{É, {É®úÉIä ÉYÉÉxÉ, +{É®úÉIä ÉYÉÉxÉ, +xÉlÉÇ (¶ÉÉäEò) ÊxÉ´ÉÞkÉÒ, ÊxÉ®úÊiɶɪÉÉxÉÆnù±ÉÉ¦É ½þÉ
ºÉ´ÉÇ +vªÉÉ®úÉ{ä É ½þɪä É.
ʶɹªÉ&- +{É´ÉÉnù EòºÉÉ ?
MÉÖ¯û&- EòÉ®úhÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ EòɪÉÇ ½þÉiä É xÉɽþÓ, ªÉÉ xªÉɪÉÉxÉå ®úVVÉÚºÉ{ÉÇ´ÉiÉ ¥ÉÀ°ü{ÉÓ ¨ÉɪÉäxÉä ¦ÉɺɱÉä±Éå VÉMÉ ¨ÉÖ³ýÓSÉ
xÉɽþÓ, ½þÉ ÊxÉvÉÉÇ®ú Eò®úhÉå iÉÉä +{É´ÉÉnù ½þɪä É. <Ç·É®úÉ{ä ÉÉvÉÒ ¨ÉɪÉÉ (ʨÉlªÉÉ) ´É VÉÒ´ÉÉä{ÉÉvÉÒ +Ê´ÉtÉ (xɺÉhÉÉ®úÒ) ªÉÉ
nùɽä þÉ{å ÉɺÉÚxÉ ZÉɱÉä±ÉÉ VÉMÉiÉ §É¨É ºÉiªÉ EòºÉÉ. +ºÉå Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉå VÉÉhÉÚxÉ ¥ÉÀÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ EòÉƽþÓ xÉɽþÓ ´É ´É iÉå ¥ÉÀ ¨ÉÒ +ɽåþ,
+ºÉå VÉÉä +xÉÖ¤ÉÆvÉSÉiÉÖ¹]õªÉYÉ +xÉ֦ɴÉÉxÉå VÉÉhÉiÉÉä iÉÉä VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ½þÉiä ÉÉä.
{Éʽþ±ÉÉ +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ
+vªÉÉªÉ nÖùºÉ®úÉ
ʶɹªÉ&- +xÉÖ¤ÉÆvÉSÉiÉÖ¹]õªÉ EòÉähÉiÉå ?
MÉÖ¯û&- ʴɹɪÉ, |ɪÉÉäVÉxÉ, ºÉƤÉÆvÉ +ÉÊhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½äþ +xÉÖ¤ÉÆvÉ SÉiÉÖ¹]õªÉ ½þÉiä É. ´ÉänùÉiÆ É¶ÉɺjÉÉSÉÉ ¥ÉÀ ʴɹɪÉ, ¨ÉÉäIÉ
|ɪÉÉäVÉxÉ, ¤ÉÉävªÉ¤ÉÉävÉEò¦ÉɴɺÉƤÉÆvÉ, ºÉÉvÉxÉSÉiÉÖ¹]õªÉºÉÆ{ÉzÉ |ɨÉÉiÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½þɪä É. ¥ÉÉÀhÉÉxÉåSÉ ¤ÉÞ½þº{ÉiÉҺɴÉ, +ÉÊhÉ
IÉÊjɪÉÉxÉåSÉ ®úÉVɺÉڪɪÉYÉ Eò®úÉ´ÉÉ. iªÉÉ|ɨÉÉhÉäSÉ ªÉÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉxÉå ´ÉänùÉiÆ É ¸É´ÉhÉ Eò®úÉ´ÉÉ.
ʶɹªÉ&- SÉÉ®ú ºÉÉvÉxÉå EòÉähÉiÉÓ ?
MÉÖ¯û&- ÊxÉiªÉÉÊxÉiªÉ´ÉºiÉÖÊ´É´ÉäEò (Ê´ÉSÉÉ®ú), <½þɨÉÖjÉÉlÉǦÉÉäMÉÊ´É®úÉMÉ (´Éè®úÉMªÉ). -¶É¨ÉÉÊnù¹É]ÂõEò ´É ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÉ (¨ÉÉäIÉÉSÉÒ
<SUôÉ) ½þÓ SÉÉ®ú ºÉÉvÉxÉå; iªÉÉiÉÚxÉ ¥ÉÀ ºÉiªÉ, +ÉÊhÉ VÉMÉ +ÊxÉiªÉ (ʨÉlªÉÉ) +ºÉÉ ¸É´ÉhÉÉxÉä ½þÉhä ÉÉ®úÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ½åþ {Éʽþ±Éå
ºÉÉvÉxÉ ½þɪä É. ªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆiÉ ºjÉÒ¦ÉÉäMÉÉÊnù ´É º´ÉMÉÕ +¨ÉÞiÉ{ÉÉxÉÉÊnù ½þÓ ºÉ´ÉÇ +ÊxÉiªÉ VÉÉhÉÚxÉ EÖòjªÉÉSªÉÉ +ÉäEòÒ|ɨÉÉhÉå iªÉÉ
ʴɹɪÉÉÆSÉÉ ´ÉÒ]õ ¨ÉÉxÉhÉå ½åþ nÖùºÉ®åú (´Éè®úÉMªÉ) ½þɪä É. 1 ¶É¨É, 2 nù¨É, 3 ={É®úÊiÉ, 4 ÊiÉÊiÉIÉÉ, 5 ¸ÉvnùÉ, 6 ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ½åþ
¶É¨ÉÉÊnù¹É]ÂõEò. ʴɹɪÉÉÆEòbÚ÷xÉ ¨ÉxÉɱÉÉ ´É³ý´ÉÚxÉ º´É°ü{ÉÓ `äö´ÉhÉå iÉÉä ¶É¨É (¶ÉÉÆÊiÉ). ¤ÉÉÁåÊpùªÉÉÆSÉÉ ÊxÉOɽþ Eò®úhÉå (º´ÉÉvÉÒxÉ
`äö´ÉhÉå) iÉÉä nù¨É. 2 ={É®úÊiÉ ¨½þhÉVÉä ºÉÆxªÉɺÉ. iÉÉä xÉ PÉbä÷±É iÉ®ú ÊxɹEòɨÉEò¨ÉÉÇxÉÖ¹`öÉxÉ ËEò´ÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú±ÉÉä{É Eò®úhÉå. 3
|ÉÉ®ú¤vÉÉxÉå |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä±Éå ¶ÉÒiÉÉä¹hÉ nÖù&JÉÉÊnù ºÉ½þxÉ Eò®úhÉå iÉÒ ÊiÉÊiÉIÉÉ 4 MÉÖ¯û´ÉÉCªÉÉ´É®ú Ê´É·ÉÉºÉ `äö´ÉhÉå iÉÒ ¸ÉvnùÉ . 5
¸É´ÉhÉÉÊnùEò ½þÉiä É +ºÉiÉÉÆ ¨ÉxÉÉSÉå ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eò®úhÉä ½äþ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ. 6 ½þÓ ºÉ½þÉ Ê¨É³ÚýxÉ ¶É¨ÉÉÊnù¹É]ÂõEò ½þɪä É. SÉÉä½þÉå ¤ÉÉVÉÚxÆ ÉÒ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

PÉ®ú VɳýiÉ +ºÉiÉÉÆ vÉxÉ, vÉÉxªÉ, ºjÉÒ, {ÉÖjÉÉÊnùEòÉƱÉÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ PÉ®úvÉxÉÒ º´ÉiÉÉ{ÉÉä{ɶÉÉÆiªÉlÉÇ +É{ÉhÉSÉ ¤Éɽäþ®ú {ÉbÚ÷xÉ
iÉÉ{ɶÉÉÆiÉÒSÉÒ VɶÉÒ <SUôÉ EòÊ®úiÉÉä, iɶÉÒ ºÉƺÉÉÊ®úEò iÉÉ{ÉjÉªÉ ¶É¨ÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ VÉÒ iÉÒµÉ <SUôÉ ½þÉhä Éå iÉÒ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÉ ½þɪä É.
ʶɹªÉ&- ½þÓ SÉÉ-½Ó ºÉÉvÉxÉå {ÉÉʽþVÉäiÉ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û&- ÊEòiªÉäEòɱÉÉ ÊxÉiªÉÉÊxÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ®ú VÉɽþ±ÉÉ iÉ®úÒ Ê´É¹ÉªÉÉʦɱÉÉ¹É +ºÉiÉÉä iÉÉä YÉÉxÉɱÉÉ |ÉÊiɤÉÆvÉEò ½þÉiä ÉÉä.
¨½þhÉÚxÉ ´Éè®úÉMªÉ {ÉÉʽþVÉä ´É iÉå +ºÉiÉÉƽþÒ ÊEòiªÉäEòɱÉÉ EòÉä{ÉiÉÉ{É ½þÉiä ÉÉä, ¨½þhÉÚxÉ ¶É¨ÉÉÊnùEò {ÉÉʽþVÉä ´É iÉä½þÒ +ºÉ±Éä iÉlÉÉÊ{É
ºÉMÉÖhÉÉä{ÉɺÉEòɱÉÉ ¨ÉÉäIÉÉSÉÒ <SUôÉ ½þÉiä É xÉɽþÓ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉɽþÒ {ÉÉʽþVÉä. +¶ÉÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉxÉä ½þÉiÉÓ ={ɽþÉ®ú (xÉVÉ®úÉhÉÉ)
PÉä>ðxÉ MÉÖ°ü±ÉÉ ¶É®úhÉ VÉÉ>ðxÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ Eò®úÉ´ÉÒ EòÓ, ½äþ ¦ÉMÉ´ÉxÉ VÉÒ´É EòÉähÉ, <Ç·É®ú EòÉähÉ, VÉMÉ EòºÉå, ½äþ jÉªÉ EòÉä`öÚxÉ
=i{ÉzÉ ZÉɱÉå ´É ={É®ú¨É (¶ÉÉÆiÉÒ) EòºÉÉ ½þÉ<ä ±Ç É +ºÉÉ |ɶxÉ Eò®úÉ´ÉÉ. ¸ÉÖÊiɶSÉ (±ÉÉäEòÓ xÉÉxÉÉ ªÉÉäxÉÒ Ê¡ò®úiÉÉÆ Ê¡ò®úiÉÉÆ ¶Éä´É]õ
|ÉÉ®ú¤vɴɶÉå ´Éè®úÉMªÉ =i{ÉzÉ ½þÉiä Éä-iªÉÉxÉå YÉÉxÉÉEòÊ®úiÉÉÆ ¸ÉÒMÉÖ°ü±ÉÉ (¶ÉɤnùYÉÉxÉ +ÉÊhÉ ¥ÉÀÉxÉÖ¦É´É +ºÉhÉÉ-ªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ)
½þÉiÉÓ ºÉʨÉvÉÉ PÉä>ðxÉ ¶É®úhÉ VÉÉ´Éå) º¨ÉÞÊiɶSÉ (iÉk´Énù¶ÉÔ YÉÉxÉÒ VÉä, iªÉÉÆxÉÉ xɨÉÚxÉ |ɶxÉ Eò°üxÉ ºÉä´ÉäxÉå iÉå YÉÉxÉ VÉÉhÉÉ´Éå
iÉäSÉ ={Énäù¶É Eò®úiÉÒ±É) +ºÉÉ Ê¶É¹ªÉ ¶É®úhÉ +ɱªÉÉ´É®ú MÉÖ¯û ºÉk´É, ®úVÉ, iɨÉÉäMÉÖhÉå, <Ç·É®ú, VÉÒ´É +ÉÊhÉ VÉMÉnÖùnù¦ɴÉ
|ÉEòÉ®ú ºÉÉÆMÉÚxÉ Eò®úiɱÉɨɱÉEò´ÉiÉ +Éi¨É¤ÉÉävÉ Eò®úiÉÉiÉ. +¶ÉÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉɱÉÉ +¶ÉÓ ºÉÉvÉxÉå ´É iÉÉä MÉÖ¯û ʨɳýhÉå ½þÉ
<Ç·É®úÉxÉÖOɽþ +ÉÊhÉ ªÉɱÉÉ {ÉÚ´ÉÇ{ÉÖhªÉÉänùªÉSÉ {ÉÉʽþVÉä. ½åþ YÉÉxÉ näùhÉÉ®úÉ MÉÖ¯û <Ç·É®úSÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ. iªÉÉSªÉÉ |ɺÉÉnåù VÉÉä
VÉÒ´ÉÉi¨ªÉÉSÉÉ +ÉÊhÉ ¥ÉÀÉSÉÉ ¦Éänù ÊxÉ®úºÉÚxÉ ]õÉÊEòiÉÉä iÉÉä ¨ÉÖHò ½þÉiä ÉÉä.
nÖùºÉ®úÉ +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ.
+vªÉÉªÉ ÊiɺɮúÉ
ʶɹªÉ:- ½þÉ |É{ÉÆSÉ ÊEòiÉÒ |ÉEòÉ®úSÉÉ ?
MÉÖ¯û:- +Éi¨ÉÉ +ÉÊhÉ +xÉÉi¨ÉÉ +ºÉÉ nùÉxä É |ÉEòÉ®úSÉÉ.
ʶɹªÉ:- |É{ÉÆSÉÉiÉÒiÉ +Éi¨ªÉɱÉÉ |É{ÉÆSÉÉÆiÉ EòºÉÉ MÉhÉÉ´ÉÉ ?
MÉÖ¯û:- SÉäiÉxÉ, +SÉäiÉxÉ +ºÉÉ nùÉxä É |ÉEòÉ®úSÉÉ |É{ÉÆSÉ ½þɪä É. +Éi¨É°ü{É SÉäiÉxÉ VÉÉhÉÉ´Éå. iªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ |É{ÉÆSÉ ½þÉhä ÉÉ®ú
xÉɽþÒ. ¨½þhÉÚxÉ +Éi¨ªÉɱÉÉ |É{ÉÆSÉÉÆiÉ MÉhÉÉ´ÉÉ.
ʶɹªÉ:- SÉäiÉxÉ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ´É +SÉäiÉxÉ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- YÉÉxɶÉÊHò¨ÉiÉ VÉÆMÉ¨É (|ÉÉhÉÒ) SÉäiÉxÉ +ÉÊhÉ ºlÉÉ´É®ú +SÉäiÉxÉ.
ʶɹªÉ:- iÉ®ú ªÉÉÆSÉä +xÉäEò ¦Éänù +ºÉiÉÉÆ nùÉxä ÉSÉ |ÉEòÉ®úSÉÉ |É{ÉÆSÉ EòºÉÉ ?
MÉÖ¯û:- +xÉÉi¨ÉÉ (¨ÉÚ³ý¨ÉɪÉÉ) BEòSÉ +ºÉÚxÉ EòɪÉÇ°ü{ÉÉxÉå +xÉäEò °ü{É ZÉɱÉÉ; +Éi¨ÉÉ (¥ÉÀ) BEò +ºÉÚxÉ
+xÉÉi¨ÉÉEòɪÉÉæ{ÉÉvÉÒxÉå +xÉäEò VÉÒ´É-+xÉäEò <Ç·É®ú +ºÉÉ ¦ÉɺÉiÉÉä.
ʶɹªÉ:- VÉÒ´ÉɱÉÉ +xÉäEòi´É ªÉÉäMªÉ ½þÉ<ä ±Ç É, {ÉhÉ <Ç·É®úɱÉÉ +xÉäEòi´É EòºÉå ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

MÉÖ¯û:- OÉɨÉÉäOÉɨÉÓ ´É {ÉÖhªÉIÉäjÉÒ, iÉÒlÉÔ ½þÊ®ú, ½þ®ú, MÉhÉä¶É, ºÉÚªÉÇ ¶ÉCiªÉÉÊnù¦ÉänùÉxÉå.
ʶɹªÉ:- OÉɨÉÉÊnù IÉäjÉÓ ÊnùºÉhÉÉ-ªÉÉ Eòɹ`ö{ÉɹÉÉhÉÉnùÒEò ¨ÉÚÌiÉ iªÉɱÉÉ <Ç·É®úi´É EòºÉå ?
MÉÖ¯û:- ¦ÉÉÊ´ÉEò ±ÉÉäEòÉÆxÉÒ ¶ÉɺjÉÉvÉÉ®åú pù´ªÉ ´ÉåSÉÚxÉ |ÉÊiɹ`öÉʦɹÉäEò {ÉÚVÉÉÊnù Eäò±Éå VÉÉiÉå ¨½þhÉÚxÉ.
ʶɹªÉ:- ¨±ÉåUôÉÊnùEò EÖò`äö +¶ÉɱÉÉ näù´É ¨ÉÉÊxÉiÉÉiÉ ?
MÉÖ¯û:- VªÉɱÉÉ ¶ÉɺjÉÉÊvÉEòÉ®ú xÉɽþÓ iÉä xÉÉκiÉEò ¨±ÉåSUôÉÊnùEò ¨ÉÚiÉÔSªÉÉ {ÉÚVÉäʴɹɪÉÓ =nùɽþ®úhÉÒªÉ EòºÉä ½þÉiä ÉÒ±É
? iÉ®ú ½þÉ +ÊvÉEòÉ®ú ¦ÉÉÊ´ÉEòɱÉÉSÉ +ɽäþ. {ɽþÉ. iÉä ¨±ÉåUôÉÊnùEò ½äþ (iªÉÉVªÉ) +¶ÉÉ ¨É±É¨ÉÚjÉÉÊnù°ü{É näù½þÓSÉ +Éi¨É¤ÉÖÎvnù
`äöÊ´ÉiÉÉiÉ. iªÉÉ{ÉäIÉÉÆ +iªÉÆiÉ ÊxɨÉÇ±É {ÉɹÉÉhÉÉÊnù näù´É-|ÉÊiɨÉäSÉä Ê`öEòÉhÉÒ +ÉκiÉCªÉÉxÉå <Ç·É®ú¤ÉÖvnùÒ `äöʴɱÉÒ iÉ®ú ½þÉxÉÒ
½þÉ<ä ±Ç É EòɪÉ? iÉ®ú xÉɽþÓ. =±É]õÉ ±ÉɦÉSÉ ½þÉ<ä ±Ç É. iÉÉä +xÉÉÊnù EòɱÉÉ{ÉɺÉÚxÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ ¤Éʽþ¨ÉÚJÇ ÉiÉÉ =±É]õ Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉÆ
¶ÉɺjÉÉxÉå ºÉÉÆÊMÉiɱÉä±Éå (Eòα{ɱÉä±Éå) <Ç·É®ú |ÉÊiɨÉäSÉå vªÉÉxÉ Eäò±ªÉÉxÉä ÊSÉkɺlÉèªÉÇ ½þÉ>ä ðxÉ <Ç·É®ú|ɺÉÉnù½þÒ ½þÉiä ÉÉä. EòÉ®úhÉ
<Ç·É®úÉSÉÒ ´ªÉÉÎ{iÉ ºÉ´ÉÇjÉ +ɽäþ ´É ¶ÉɺjÉ ½þÒ <Ç·É®úÉSÉÒ +ÉYÉÉ ½þɪä É.
ʶɹªÉ:- +xÉÉi¨ªÉÉSªÉÉ +ÉÊhÉ +Éi¨ªÉÉSªÉÉ +xÉäEòi´ÉÉʴɹɪÉÓ où¹]õÉiÆ É EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- BEòSÉ {ÉÞl´ÉÒ ¨É`öPÉ]õÉÊnù ¦ÉänùÉxÉå +xÉäEòi´É {ÉÉ´ÉiÉä ´É BEòSÉ +ÉEòÉ¶É iªÉɨÉvªÉå {ÉÊ®úÎSUôzÉ ½þÉ>ä ðxÉ
PÉ]õÉEòɶÉ, ¨É`öÉEòɶÉÉÊnù ¦Éänùå +xÉäEòi´ÉɱÉÉ {ÉÉ´ÉiÉå. iªÉÉ|ɨÉÉhÉå ¨ÉÚ±É |ÉEÞòÊiÉ +xÉÉi¨ÉÉ BEò +ºÉÚxÉ EòɪÉÇ°ü{ÉÉxÉä (xÉÉxÉÉ
¶É®úÒ®ú¦Éänåù) +xÉäEò°ü{ÉÓ VÉɽþ±ÉÉ. +Éi¨ÉÉ º´ÉiÉ: BEò +ºÉÉäxÉ iªÉÉ ¶É®úÒ®úÉ{ä ÉÉvÉÒxÉå iªÉÉ iªÉÉ ¶É®úÒ®úÓ |Éʴɹ]õ
VÉɽþ±ªÉɺÉÉ®úJÉÉ ÊnùºÉÚxÉ näù´É, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ, ºjÉÒ, {ÉÖ¯û¹É, ¥ÉÉÀhÉ, IÉÊjɪÉ, ´É趪É, ¶ÉÚpù, {ɶÉÖ, {ÉIÉÒ, EÞò¨ÉÒ, EòÒ]õÉÊnù°ü{ÉÉxÉå
¦ÉɺÉiÉÉä. ½þÉ +´ÉÎSUôzÉ {ÉIÉÓ où¹]õÉiÆ É; |ÉÊiÉˤɤÉ{ÉIÉÒ iÉ®ú BEò VÉ±É +ºÉÚxÉ ºÉ¨ÉÖpù, xÉnùÒ, iɳäý, PÉ]õ-VÉ±É +ºÉå ¦ÉɺÉiÉå; ´É
iªÉÉƨÉvªÉå |ÉÊiÉˤÉʤÉiÉ ½þÉhä ÉÉ®úÉ ºÉÚªÉÇ BEò +ºÉÉäxÉ +xÉäEò °ü{ÉÉxÉå |ÉiÉÒiÉÒ±ÉÉ ªÉäiÉÉä. iªÉÉ|ɨÉÉhÉå +Éi¨ÉÉ BEòSÉ +ºÉÉäxÉ
+ÆiÉ:Eò®úhɺɽþÒiÉ ¶É®úÒ®úÉSÉä `öÉ<È |ÉÊiÉˤÉʤÉiÉ ½þÉiä ºÉÉiÉÉ +xÉäEò °ü{ÉÉxÉå ¦ÉɺÉiÉÉä, iÉjÉÉÊ{É VɺÉå VɱÉvɨÉÇ SɱÉxÉÉÊnùEò
ˤɤɦÉÚiÉ ºÉÚªÉÉDZÉÉ º{ɶÉÇ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓiÉ iɺÉå ÊSÉnùɦÉɺÉÉ´É®ú (VÉÒ´ÉÉ´É®ú) ¦ÉɺÉhÉÉ®åú EòiÉÞiÇ ´É¦ÉÉäCiÉÞi´ÉÉÊnùvɨÉÇ Ë¤É¤É¦ÉÚiÉ
+Éi¨ªÉɱÉÉ º{ɶÉÇ ºÉÖvnùÉÆ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓiÉ. iÉä´½þÉÆ PÉ]õÉEòɶÉSÉ ¨É`öÉEòɶÉ; iɺÉÉ VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉSÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ.
ʶɹªÉ:- VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ Eòα{ÉiÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ iÉÉä ʨÉlªÉÉ VÉÉhÉɴɪÉÉSÉÉ iÉ®ú ¨ÉMÉ iªÉÉSÉÉ +Éi¨ªÉɶÉÓ +¦Éänù EòºÉÉ?
MÉÖ¯û:- {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEò, ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò ´É |ÉÉÊiɦÉÉʺÉEò +ºÉä iÉÒxÉ |ÉEòÉ®úSÉä VÉÒ´É ½þÉiä É. ªÉÉÆiÉÚxÉ {Éʽþ±ÉÉ ¨ÉÖJªÉ +ÉÊhÉ
nÖùºÉ®äú nùÉxä É Eòα{ÉiÉ. VɺÉÉ VɱÉÉ´É®ú iÉ®ÆúMÉ Eòα{ÉiÉ +ÉÊhÉ iÉ®ÆúMÉÉ´É®ú ¡äòxÉ Eòα{ÉiÉ +ɽäþ, iɺÉÉ {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEòÉ´É®ú
´ªÉɴɽþÉÊ®úEò ´É iªÉÉ´É®ú |ÉÉÊiɦÉÉʺÉEò Eòα{ÉiÉ +ɽäþ. VɱÉÊxɹ]õ ¨ÉÉvÉÖªÉÇ, ¶ÉèiªÉ, pù´ÉÉÊnù vɨÉÇ iÉ®ÆúMÉÉ´É®ú ¦ÉɺÉÚxÉ iÉnÂùuùÉ®úÉ
¡äòxÉÉ´É®ú½þÒ ¦ÉɺÉiÉÉiÉ VɺÉä, iɺÉå EÚò]õºlÉ {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEòÉ´É®ú +ºÉhÉÉ®äú ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù ´ªÉɴɽþÉÊ®úEòÉÆ1´É®ú , ¦ÉɺÉÚxÉ
|ÉÉÊiɦÉÉʺÉEòÉÆ´É®ú½þÒ ¦ÉɺÉiÉÉiÉ. ¡äòxÉ iÉ®ÆúMÉÉ´ÉÉSÉÚxÉ xɺÉiÉÉä ´É iÉ®ÆúMÉVɱÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ xɺÉiÉÉä. VÉ±É {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEò ½þɪä É VɺÉå, iɺÉÉ
|ÉÉÊiɦÉÉʺÉEò ´ªÉɴɽþÉÊ®úEòÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ xÉɽþÒ, ´É ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEòÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ xÉɽþÓ. ¡äòxÉ ÊVÉ®ú±ÉÉ ¨½þhÉVÉä iÉä vɨÉÇ
iÉ®ÆúMÉÉ´É®ú ªÉäiÉÉiÉ. iÉ®ÆúMÉ ÊVÉ®ú±ªÉÉ´É®ú VɱÉÉ´É®ú {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ +ɽäþiÉSÉ. iɺÉå |ÉÉÊiɦÉÉʺÉEò xɹ]õ ½þÉiä ÉÉÆ ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù
´ªÉɴɽþÉÊ®úEòÉ´É®ú, iªÉÉSÉÉ xÉÉ¶É ½þÉiä ÉÉÆ iÉä {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEòÉ´É®ú ®úɽþiÉÉiÉ iªÉÉ ÊxÉÌ´ÉEò±{É {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEòÉSÉå {É®ú¥ÉÀɶÉÓ BäCªÉ
½þÉiä Éå. B´ÉÆ xÉäÊiÉ xÉäÊiÉ ´ÉÉCªÉÉxÉå näù½þÉÊnù|É{ÉÆSÉÉSÉÉ xÉÉ¶É Eò°üxÉ iªÉÉ EÚò]õºlÉÉSÉÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò°üxÉ ¨ÉÓ EÚò]õºlÉ iÉå
1.VÉÉOÉiÉÓiÉÒ±É. 2.º´É{xÉÉÆiÉÒ±É

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

{É®ú¥ÉÀSÉ +ɽåþ +ºÉå VÉÉä VÉÉhÉiÉÉä iÉÉä ¨ÉÖHò ½þÉiä ÉÉä. iªÉɱÉÉ {ÉÉ{É{ÉÖhªÉÉÊnùEòÉÆSÉÉ º{ɶÉÇ ½þÉiä É xÉɽþÒ. EòÉ®úhÉ iªÉÉSÉÒ nÖù:JÉÉÊnù
{É®Æú{É®úÉ xɹ]õ ½þÉiä Éä, +ºÉå ¸ÉÖÊiÉ ¨½þhÉiÉä.
ÊiɺɮúÉ +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ
+vªÉÉªÉ SÉ´ÉlÉÉ
ʶɹªÉ:- nÖù:JÉÉÊnù{É®Æú{É®úÉ EòÉähÉiÉÒ ? iÉå EÞò{ÉÉ Eò°üxÉ ºÉÉÆMÉÉ´Éä.
MÉÖ¯û:- VÉÒ´ÉÉi¨ªÉɱÉÉ nÖù:JÉ, VÉx¨É, Eò¨ÉÇ, ®úÉMÉuäù¹ÉÉÊnù, +ʦɨÉÉxÉ, +Ê´É´ÉäEò ´É +YÉÉxÉ ½þÒ {É®Æú{É®úÉ =kÉ®úÉkä É®ú
½äþiÉÖi´Éå VÉÉhÉÉ´ÉÒ.
ʶɹªÉ:- VÉÒ´ÉÉi¨ªÉɱÉÉ ½åþ nÖù:JÉ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò +ɽäþ EòÓ +ÉMÉÆiÉÖEò +ɽäþ ?
MÉÖ¯û:-º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò ¨½þhÉÉ´Éå iÉ®ú nÖù:JÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ EòvÉÓ ½þÉhä ÉÉ®ú xÉɽþÓ. ¨ÉMÉ ºÉÖJÉ EòºÉå ½þÉ<ä ±Ç É ? +ÉÊhÉ
ºÉÖJÉ|ÉÉ{iªÉÉlÉÇ Eò¨ÉÇ iÉ®úÒ EòÉÆ Eò®úÉ´Æ Éä? ´É +ºÉå VÉɽþ±ªÉÉºÉ ºÉiEò¨ÉÇ ªÉÉäMÉÊnùEò½þÒ xÉEòÉäiÉ. B´ÉfåøSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú ¶ÉɺjɽþÒ
´ªÉlÉÇ VÉÉ<DZÉ.
ʶɹªÉ:- nÖù:JÉ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò EòÉÆ +ºÉäxÉÉ iÉä |ɪÉixÉÉxÉå PÉɱɴÉÉ´Éå.
MÉÖ¯û:- VɶÉÒ MÉÉäb÷Ò ½åþ MÉÖ³ýÉSÆ Éä º´É°ü{É. iÉÒ xɹ]õ ½þÉiä ÉÉÆ MÉÖ³ýÉSÉÉ xÉÉ¶É ½þÉ<ä ±Ç É. iɺÉå nÖù:JÉ ½åþ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò ¨ÉÉxɱÉå
iÉ®ú iªÉÉSÉÉ xÉÉ¶É VÉɽþ±ªÉÉºÉ VÉÒ´ÉÉi¨ªÉÉSÉÉ xÉÉ¶É ½þÉ<ä ±Ç É. º´É°ü{ÉxÉɶÉÉlÉÇ EòÉähÉ |ɪÉixÉ Eò®úÒ±É? EòÉ®úhÉ º´É¦ÉÉ´É ¨½þhÉVÉä
º´É°ü{É VÉÉhÉÉ´Éå ´É VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ (+Ê´ÉxÉɶÉÒ) ÊxÉiªÉ ¹ÉbÂ÷¦ÉÉ´ÉÊ´ÉEòÉ®ú´ÉÌVÉiÉ +ɽäþ +ºÉå ¸ÉÖÊiÉ ¨½þhÉiÉä.
ʶɹªÉ:- VɶÉÒ +MxÉÒSÉÒ =¹hiÉÉ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò +ºÉÉäxÉ iÉÒ ¨ÉÆjÉÉÊnùEòÉÆxÉÒ VÉÉ>ðxÉ º´É°ü{ÉÉSÉÉ xÉÉ¶É xÉ ½þÉiä ÉÉÆ
¶ÉÒiɳýiÉÉ ªÉäiÉä, iɺÉå VÉÒ´ÉÉi¨ªÉÉSÉå nÖù:JÉ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò EòÉ +ºÉäxÉÉ iÉå ºÉ¨ÉÉÊvɪÉÉäMÉÉxÉå PÉɱÉʴɱÉå iÉ®ú nÖù:JÉ xɹ]õ ½þÉ>ä ðxÉ
º´É°ü{ÉÉSÉÉ xÉÉ¶É xÉ ½þÉiä ÉÉÆ ºÉÖJÉ EòÉÆ xÉ Ê¨É³ýÉ´Éä ?
MÉÖ°ü:- Eò¨ÉÇ xɹ]õ ½þÉiä ÉÉÆ Eò¨ÉÇVÉxªÉ½þÒ xɹ]õ ½þÉiä Éå. +ÎMxɺiÉƦÉxÉ xɹ]õ ½þÉiä ÉÉÆ {ÉÖx½þÉÆ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò =¹hÉi´É ªÉäiÉå.
iɺÉå ªÉÉäMÉÉxÉå nÖù:JÉ nÚù®ú Eäò±Éå iÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉvÉÒ JÉÚ±ÉiÉÉÆSÉ ºÉÖJÉ VÉÉ>ðxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ nÖù:JÉ ªÉä<±Ç É, iÉä´½þÉÆ iÉå +ÉiªÉÉÆÊiÉEò
¨ÉÖÊHò´ÉÉÆSÉÚxÉ EòºÉå VÉÉ<DZÉ? ´É iÉÒ ¨ÉÖÊHò ªÉÉäMÉÉÊnùVÉxªÉ ½þÉ<ä ±Ç É iÉ®ú, VÉå VÉxªÉ iÉå +ÊxÉiªÉ ªÉÉ xªÉɪÉÉxÉä xɹ]õ ½þÉ<ä ±Ç É. (iÉÉä
{ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞkÉÒ±ÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ) ¸ÉÖiÉÒ±ÉÉ ¤ÉÉvÉ ªÉä<±Ç É +ÉÊhÉ nÖù:JÉ º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò ¨ÉÉxɱÉå iÉ®ú ÊxÉpùɺɨÉÉvÉÒ¨ÉvªÉå½þÒ iÉåSÉ +ºÉ±Éå
{ÉÉʽþVÉä. {ÉhÉ iɺÉå xÉɽþÒ. EòÉ®úhÉ ÊxÉpùɺɨÉÉvÉÓiÉÚxÉ =`ö±Éä±ÉÉ {ÉÖ°ü¹É ºÉÖJÉ ºÉnÂù¦ÉÉ´ÉSÉ (+ºÉhÉä{ÉhÉÉ) ¤ÉÉä±ÉiÉÉä, iÉä´½þÉÆ nÖù:JÉ
½äþ +ÉMÉÆiÉÖEò ½þɪä É.
ʶɹªÉ:- ½äþ EòÉÆ +ɱÉå ?
MÉÖ¯û:- ¶É®úÒ®ú-{ÉÊ®úOɽþɨÉÖ³ýå .
ʶɹªÉ:- VªÉɱÉÉ ¶É®úÒ®ú-{ÉÊ®úOɽþ iªÉɱÉÉ nÖù:JÉ, +¶ÉÒ ´ªÉÉ{iÉÒ VÉɽþ±ÉÒ iÉ®ú ¨ÉMÉ ®úÉVÉɱÉÉ EòÉä`öä nÖù:JÉ +ɽäþ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

MÉÖ¯û:- ¶ÉjÉÖ{ÉÒb÷É, ®úÉVªÉ¦ÉÉ®ú, vÉxÉIɪÉ, ºjÉÒ{ÉÖjÉÉÊnù¨É®úhÉ, º´ÉÉÆMÉ®úÉMä É <iªÉÉÊnù ®úÉVÉɱÉɽþÒ nÖù:JÉä +ɽäþiÉ.
ʶɹªÉ:- iÉ®ú iÉÉä ºÉÖJÉÒ +ºÉå EòºÉå ¨½þhÉiÉÉiÉ ?
MÉÖ¯û:- ¨ÉÉä½þÉxÉå.
ʶɹªÉ:- ¨ÉÉä½þÉxÉä nÖù:JÉÉSÉå ºÉÖJÉ EòºÉå ½þÉiä Éå ?
MÉÖ¯û:- +ÉäZÉå PÉähÉÉ®äú ¶ÉäiÉEò®úÒ ´ÉMÉè®úä ±ÉÉäEò ±ÉɦÉÉ´É®ú où¹]õÒ näù>ðxÉ nÖù:JÉ°ü{É º´ÉEò¨ÉÉDZÉÉ ºÉÖJÉ°ü{É ¨ÉÉxÉÚxÉ
+ÉxÉÆnùÉxÉå MÉÉhÉÒ MÉÉiÉÉiÉ. iÉä´½þÉÆ ¨ÉÉä½þÉxÉå nÖù:JÉÉSÉå ºÉÖJÉ ¦ÉɺÉiÉå.
ʶɹªÉ:- iÉ®ú Ê´É´ÉäEòÒ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ ¶É®úÒ®ú-{ÉÊ®úOɽþ +ɽäþ. iÉä´½þÉÆ iªÉɱÉɽþÒ nÖù:JÉ VÉɽþ±Éå {ÉÉʽþVÉä.
MÉÖ¯û:- IÉÖvÉÉ, Ê{É{ÉɺÉÉ, ¶ÉÒiÉ, =¹hÉ, ®úÉMä É <iªÉÉÊnùEòÉÆ{ÉɺÉÚxÉ Ê´É´ÉäEòÒ {ÉÖ¯û¹ÉɱÉɽþÒ nÖù:JÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ¨ÉMÉ Ê´É´ÉäEòÒ +ÉÊhÉ +Ê´É´ÉäEòÒ ªÉÉƨÉvªÉå ʴɶÉä¹É ¦Éänù EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- Ê´É´ÉäEòÒ ¨É½þÉi¨ÉÉ; nÖù:JÉ ½þÉ +xiÉ:Eò®úhÉÉSÉÉ vɨÉÇ +ɽäþ. iªÉÉ +xiÉ:Eò®úhÉÉSÉÉ +Éi¨ªÉɱÉÉ +hÉÖ¨ÉÉjÉ ºÉƤÉÆvÉ
xÉɽþÓ +ºÉå, (+ºÉÆMÉSÉ ½þÉ {ÉÖ¯û¹É +ɽäþ) ªÉÉ ¸ÉÖiÉÒxÉå ´É (ÊxÉ®ú´ÉªÉ´Éi´ÉɨÉÖ³ýå ºÉiªÉi´É +ɽäþ) ªÉÉ ªÉÖHòÒxÉå +ÉÊhÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒ
iÉÚ¹hÉÓ¦ÉÉ´ÉÉSªÉÉ1 ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÒSªÉÉ +xÉ֦ɴÉÉxÉå VÉÉhÉÚxÉ º´ÉºlÉ ®úɽþiÉÉä. +Ê´É´ÉäEòÒ nÖù®úÉi¨ÉÉ iÉ®ú +Éi¨Éº´É°ü{ÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ
EòÊ®úiÉÉÆ näù½þÉÊnùEòÉƱÉÉ +Éi¨ÉÉ ¨ÉÉxÉÚxÉ näù½þÉÊnùEòÉÆSÉä vɨÉÇ +Éi¨ªÉÉ´É®ú ´É +Éi¨ÉvɨÉÇ näù½þÉÊnùEòÉÆ´É®ú +ºÉÉ +xªÉÉäxªÉÉvªÉɺÉ
Eò°üxÉ ¨ÉÒ näù´É, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ, ¥ÉÉÀhÉ, IÉÊjɪÉ, ´É趪É, ¶ÉÚpù <iªÉÉÊnù ´ÉhÉÉǸɨÉÉʦɨÉÉxÉÒ ½þÉiä ÉÉä. B´Éfåø xÉ´½åþ iÉ®ú iÉÉä ½þÉ |É{ÉÆSÉ
ºÉiªÉ, ºÉÖJÉnÖù:JÉÉÊnù ¦ÉÉäMɽþÒ ºÉiªÉ, +ºÉå ¨ÉÉÊxÉiÉÉä. Ê´É´ÉäEòÒ iÉ®ú |É{ÉÆSÉ ½þÉ Ê¨ÉlªÉÉ ´É ºÉÖJÉ-nÖù:JÉÉÊnù |ÉÉ®ú¤vɦÉÉäMÉ
º´É{xÉ´ÉiÉ ¨ÉÉÊxÉiÉÉä. iªÉɨÉÖ³ýå ÊJÉzÉ ½þÉiä É xÉɽþÓ B´ÉføÉSÉ Ê´É¶Éä¹É{ÉhÉÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ.
ʶɹªÉ:- (´ÉXɽþºiÉ {ÉÖ®Æúnù®)ú <iªÉÉÊnù ´ÉSÉxÉÉxÉå näù´ÉɱÉɽþÒ ¶É®úÒ®ú-{ÉÊ®úOɽþ +ɽäþ. iªÉÉxÉÉƽþÒ nÖù:JÉ +ɽäþ EòɪÉ?
MÉÖ¯û:- ½þɪä É. +ºÉÖ®ú®úÉIɺÉÉä{Épù´ÉÉxÉå, {É®úº{É®ú ´Éè®úÉxÉå, {ÉÖhªÉ IÉÒhÉ VÉɽþ±ªÉÉxÉå, {ÉÖføå ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ +vÉ:{ÉÉiɦɪÉÉxÉå
näù´ÉɱÉɽþÒ nÖù:JÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- iÉ®ú iÉä ={ÉɺÉEòÉÆxÉÉ ºÉÖJÉ EòºÉä näùiÉÉiÉ ?
MÉÖ¯û:- ¸ÉÒ¨ÉÆiÉ ±ÉÉäEò º´ÉiÉ: ®úÉMä ÉÉÊnùEòÉxÉå nÖù:ÊJÉiÉ +ºÉ±Éä iÉ®úÒ vÉxÉnùÉxÉÉÊnùEòÉxÉå º´ÉºÉä´ÉEòÉÆxÉÉ VɺÉå ºÉÖJÉ
näùhÉÉ®äú ½þÉiä ÉÉiÉ iɺÉåSÉ ½äþ VÉÉhÉÉ´Éå.
ʶɹªÉ:- näù´É±ÉÉäEòÓ näù´É +ÉxÉÆnù°ü{ÉÉxÉä ®úɽþiÉÉiÉ, ÁÉ ¸ÉÖiÉÒSÉå iÉÉi{ɪÉÇ EòÉªÉ ?

1.nù¨ÉÚxÉ º´ÉºlÉ{ÉhÉå ¤ÉºÉhÉå

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

MÉÖ¯û:- nÖù:JÉ ½þÉ +ÆiÉ:Eò®úhÉÉSÉÉ vɨÉÇ +ɽäþ +ºÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®ú Eò°üxÉ º´ÉÉxÉ֦ɴɤɱÉÉxÉå ºÉÚJÉ ¨ÉÉÊxÉiÉÉiÉ. ½åþ ªÉÉ ¸ÉÖiÉÒSÉå
iÉÉi{ɪÉÇ ½þɪä É. iªÉÉxÉÉƽþÒ nÖù:JÉ +ɽäþ. +ºÉå (iªÉÉ ªÉÉ =i{ÉzÉ VÉɽþ±É䱪ÉÉ näù´ÉiÉÉ IÉÖÎi{É{ÉɺÉÉÊnùnùɹä ɪÉÖHò ¨ÉÉä`öªÉÉ
¦É´ÉºÉÉMÉ®úɨÉvªÉå {Éb÷±ªÉÉ) ªÉÉ ¸ÉÖiÉÓ´É°üxÉ º{ɹ]õ ½þÉiä Éå. iªÉÉ{ÉäIÉÉÆ Ê´Énäù½þ¨ÉÖHòÒ´ÉÉÆSÉÚxÉ ºÉÖJÉ ½þÉhä ÉÉ®ú xÉɽþÒ.
ʶɹªÉ:- Ê´Énäù½þ¨ÉÖHòÒ±ÉÉSÉ ¨ÉÖHòÒ ¨ÉÉxÉÉ´ÉÒ iÉ®ú xÉIÉjÉ°ü{ÉÉxÉå º´ÉMÉÉÇ´É®ú ÊnùºÉhÉÉ®äú näù´É ¨ÉÖHò +ɽäþiÉ +ºÉå EòºÉå
¨½þhÉiÉÉiÉ ?
MÉÖ¯û:- ºÉ±ÉÉäEòiÉÉ, ºÉ¨ÉÒ{ÉiÉÉ, ºÉ°ü{ÉiÉÉ ´É ºÉɪÉÖVªÉiÉÉ +¶ÉÉ SÉÉ®ú |ÉEòÉ®úSªÉÉ ¨ÉÖHòÒ +ɽäþiÉ. näù´ÉɱÉÉ nùɺɦÉÉ´ÉÉxÉä
¦ÉVÉiÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉ±ÉÉäEòiÉÉ Ê¨É³ýiÉä. {ÉÚVÉÉ, VÉ{É Eò®úhÉÉ-ªÉɱÉÉ ºÉ¨ÉÒ{ÉiÉÉ Ê¨É³ýiÉä. ªÉ¨ÉÊxɪɨÉ{ÉÚ´ÉÇEò {ÉnÂù¨ÉÉÊnù +ɺÉxÉÉ´É®ú
¤ÉºÉÚxÉ <Çb÷äxÉå ¨½þhÉVÉä b÷É´ªÉÉ xÉÉEò{ÉÖb÷ÒxÉå 16 +ÆEòÉÆxÉÒ {ÉÚ®úEò Eò°üxÉ SÉÉ®ú +ÆMÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ +ÆiÉ®úÉxÉå ¾þnùªÉ|Énäù¶ÉÓ ½þxÉÖ `äö´ÉÚxÉ
64 +ÆEòÉÆxÉÒ EÖòÆ ¦ÉEò Eò°üxÉ {ÉÉä]õÉºÉ {ÉÉJɳý näù>ðxÉ ½þ³ýÆÚ ½þ³ýÆÚ =VÉ´ªÉÉ xÉÉEò{ÉÖb÷ÒxÉå ¨½þhÉVÉä Ë{ÉMɱÉäxÉå ¤ÉkÉÒºÉ +ÆEòÉÆxÉÒ
®äúSÉEò Eò®úÉ´ÉÉ. iɺÉÉSÉ {ÉÖx½þÉÆ Ë{ÉMɱÉäxÉå PÉä>ðxÉ <Çb÷äxÉå ºÉÉäb÷É´ÉÉ. +ºÉå {ÉÖx½þÉÆ {ÉÖx½þÉÆ nù®ú®úÉVä É ÊjÉEòɳýÓ nù½þÉ nù½þÉ EÖòÆ ¦ÉEò
Eò®úÉ´ÉäiÉ. +ºÉÉ iÉÒxÉ ¨ÉÉºÉ +¦ªÉÉºÉ VÉɽþ±ªÉÉ´É®ú |ÉÉhÉVÉªÉ ½þÉ>ä ðxÉ ¥ÉÀÉÆb÷Ò |ÉÉhÉ VÉÉiÉÉä. iÉÉä {ÉÉÆSÉ Ê´É{ɱÉå nùÉxä É {ɳåý
iÉälÉå `ö®ú±ÉÉ ¨½þhÉVÉä |ÉÉhÉɪÉÉ¨É VÉÉhÉÉ´ÉÉ. {ÉÆSÉ´ÉÒºÉ {ɳåý `ö®ú±ªÉÉxÉå |ÉiªÉɽþÉ®ú (<ÆÊpùªÉ´É¶ªÉiÉÉ) {ÉÉÆSÉ PÉ]õEòÉÆxÉÒ vÉÉ®úhÉÉ,
ºÉÉ`ö PÉÊ]õEòÉÆxÉÒ vªÉÉxÉ, ¤ÉÉ®úÉ Ênù´ÉºÉÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉÉvÉÒ, ªÉÉ +¹]õÉMÆ ÉªÉÉäMÉå ºÉ°ü{ÉiÉÉ Ê¨É³ýiÉå. ªÉÉ iÉÒxÉ (¶É®úÒ®ú +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ
{ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞkÉÒ ½þÉiä Éä ªÉɺiÉ´É) ¨ÉÖJªÉ xÉ´½äþiÉ. ºÉ¨ÉɺÉxÉÉxÉå ¤ÉºÉÚxÉ ©ÉÚ¨ÉvªÉ où¹]õÒ `äö´ÉÚxÉ, ºÉÉä ¶É¤nùÉxÉå ·ÉÉºÉ +ÉÆiÉ PÉä>ðxÉ, ½Æþ
¶É¤nùÉxÉå {ÉÖx½þÉÆ {ÉÖx½þÉÆ ¤Éɽäþ®ú ºÉÉäb÷ÚxÉ iÉÉä {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¨ÉÒ +ɽåþ, +ºÉå VɽþnùVɽþ±±ÉIÉhÉåxÉä ʴɯûrùÉ¶Æ É (´ÉÉSªÉÉƶÉ) ]õÉEÚòxÉ,
+Ê´É°üvnùÉÆ¶É (±ÉIªÉÉƶÉ) PÉä>ðxÉ VÉÒ´É-ʶɴÉÉSÉå BäCªÉ Eò®úhÉå ½þÉ YÉÉxɪÉÉäMÉ. ªÉÉxÉä ºÉɪÉÖVªÉ¨ÉÖHòÒ ({ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞkÉÒ®úʽþiÉ Ê´Énäù½þ
¨ÉÖHòÒ) ʨɳýiÉä iÉÒ ¨ÉÖJªÉ VÉÉhÉÉ´ÉÒ.
ʶɹªÉ:- EòvÉÓ EòÉä`öå½þÒ xÉ ÊnùºÉhÉå ½þÒ VÉ®ú Ê´Énäù½þ¨ÉÖHòÒ, iÉ®ú ¶ÉÚxªÉ{ÉhÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÉ.
MÉÖ¯û:- ¶É®úÒ®úÉSÉÉ ¨ÉÉjÉ ¶ÉÚxªÉ{ÉhÉÉ, {ÉhÉ º´É°ü{ÉÉSÉÉ ¶ÉÚxªÉ{ÉhÉÉ xÉɽþÓ. ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÒºÉÖJÉ´ÉiÉ º´É°ü{ɺÉÖJÉ +ºÉiÉå. ¨ÉMÉ
¶ÉÚxªÉ EòºÉå ¨½þhÉÉ´Éä ?
ʶɹªÉ:- ¨ÉÖHòҺɨÉÉxÉ ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÒ +ɽäþ iÉ®ú iÉÒSÉ ¨ÉÖHòÒ EòÉÆ xÉ ¨½þhÉÉ´ÉÒ ?
MÉÖ¯û:- ºÉÖJÉÉxÉÖ¦É´É ¨ÉÉjÉ ºÉ¨ÉÉxÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ ZÉÉå{Éä¨ÉvªÉä +YÉÉxÉ ´É {ÉÖxÉ°üilÉÉxÉ ½þÓ +ɽäþiÉ. ½äþ, ¨ÉÖHòÒ¨ÉvªÉå
nùÉxä ½þÓ xÉɽþÒiÉ. VÉÉOÉiÉ º´É{xÉɨÉvªÉå ¶É®úÒ®ú{ÉÊ®úOɽþ (näù½þÉʦɨÉÉxÉ) +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ºÉ´ÉÉÈxÉÉ nÖù:JÉÉxÉÖ¦É´É ªÉäiÉÉä. iɺÉÉ ZÉÉä{Éä¨ÉvªÉå
¶É®úÒ®ú{ÉÊ®úOɽþ xɺɱªÉɨÉÖ³ýå nÖù:JÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ ½þÉ>ä ðxÉ MÉÉfø ZÉÉå{É +ºÉä{ɪÉÇiÉ ºÉÖJÉ|ÉÉ{iÉÒ ½þÉiä Éä. iɺÉÉ näù½þÉʦɨÉÉxÉ oùføYÉÉxÉÉxÉå
nÚù®ú VÉɽþ±ÉÉ iÉ®ú nÖù:JÉÊxÉ´ÉÞkÉÒ ½þÉ>ä ðxÉ ÊxÉ®úÊiɶɪÉÉxÉÆnù°ü{É ¨ÉÖHòÒ Ê¨É³ýiÉä. iÉä´½þÉ ¶É®úÒ®ú{ÉÊ®úOɽþÉxÉä ºÉÖJÉ°ü{É +Éi¨ªÉɱÉÉ
nÖù:JÉ ½þÉiä Éå, iÉå +ÉMÉÆiÉÖEò, º´ÉɦÉÊ´ÉEò xÉ´½äþ.
ʶɹªÉ:- VÉÒ´ÉÉi¨ªÉɱÉÉ näù½þ|ÉÉ{iÉÒ ½þÉhä ªÉÉSÉå EòÉªÉ EòÉ®úhÉ ?
MÉÖ¯û:- {ÉÚ´ÉÇEò¨ÉǺÉʽþiÉ {ÉÆSɦÉÚiÉå EòÉ®úhɦÉÚiÉ +ɽäþiÉ. Eäò´É³ý ¦ÉÚiÉå ºÉnùÉ ºÉ´ÉÇjÉ +ɽäþiÉ. iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ näù½þ =i{ÉzÉ
½þÉ<ä ±Ç É +ºÉå ¨ÉÉxÉÚÆ xɪÉä.
ʶɹªÉ:- ®úHò, ®äúiÉ °ü{ÉÉxÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨É {ÉɴɱÉ䱪ÉÉ ¦ÉÚiÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ näù½þÉiä {ÉÊkÉ ¨ÉÉÊxɱÉÒ iÉÒ Eò¶ÉÒ ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

MÉÖ¯û:- ¶ÉÖGò, ¶ÉÉäÊhÉiɪÉÉäMÉÉxÉåSÉ |ÉVÉÉ ½þÉiä Éä. +ºÉå ¨ÉÉÊxɱÉå iÉ®ú, VÉMÉɨÉvªÉå ´ÉÆvªÉÉ ½þÉhä ÉÉ®úSÉ xÉɽþÓiÉ. iÉä´½þÉÆ
Eò¨ÉǺÉʽþiÉ ¦ÉÚiÉåSÉ EòÉ®úhÉ ½þÉiä É. VɺÉå ¨ÉÞÊkÉEòÉ ºÉɨÉÉxªÉ +ºÉÚxÉ, EÖò±ÉɱɴªÉÉ{ÉÉ®úSÉ PÉ]õÉÊnù´ÉèÊSÉjªÉɱÉÉ EòÉ®úhÉ ½þÉiä ÉÉä, iɺÉå
{ÉÆSɦÉÚiÉÉÆxÉÉ®ú näù¶ÉEòɱÉÉÊnù ºÉÉvÉÉ®úhÉ +ºÉiÉÉƽþÒ iÉiÉ ¶É®úÒ®ú´ÉèÊSÉjªÉɱÉÉ (|ÉiªÉäEòÉÆSÉÒ ÊxÉ®úÊxÉ®úɳýÒ Ê´É±ÉIÉhÉ ¶É®úÒ®åú
½þÉhä ªÉɱÉÉ) iÉÓ iÉÒSÉ Eò¨Éæ ½äþiÉÖ¦ÉÚiÉ ½þÉiä ÉÉiÉ. PÉ]õɱÉÉ EÖò±ÉɱɴªÉÉ{ÉÉ®ú ÊxÉʨÉkÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÞÊkÉEòÉ ={ÉÉnùÉxÉ EòÉ®úhÉ VɺÉå,
iɺÉå ¶É®úÒ®úÉiä {ÉkÉÒ±ÉÉ {ÉÆSɦÉÚiÉå (®úHò®äúiÉÉä¦ÉÚiÉ) ={ÉÉnùÉxÉ EòÉ®úhÉ +ÉÊhÉ VÉx¨ÉÉä{ÉÉÌVÉiÉ Eò¨ÉÇ ÊxÉʨÉkÉEòÉ®úhÉ ½þɪä É. ¨ÉÞÊkÉEòÉ
+ºÉÚxÉ EÖò±ÉɱɴªÉÉ{ÉÉ®ú xɺÉä±É iÉ®ú PÉ]õÉiä {ÉkÉÒ ½þÉiä É xÉɽþÓ. iªÉÉ|ɨÉÉhÉå <Ç·É®úºÉÞ¹]õSÉ {ÉÆSɦÉÚiÉå +ºÉiÉÉƽþÒ Ê´É´ÉäEòÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉxÉå
Eò¨Éç YÉÉxÉÉxÉå ¤ÉÉÊvÉiÉ Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÉÆ ¶É®úÒ®úÉiä {ÉkÉÒ ½þÉiä É xÉɽþÓ, VªÉɱÉÉ YÉÉxÉ VÉɽþ±Éå iªÉɱÉÉSÉ ¨ÉÉjÉ {ÉÖxÉVÉÇx¨É xÉɽþÓ, +ºÉå
VÉÉhÉÉ´Éå. xÉɽþÓiÉ®ú BEò ¨ÉÖHò ½þÉiä ÉÉÆSÉ ºÉ´ÉÉ鼃 ¨ÉÖHòÒ|ɺÉÆMÉ ªÉä<±Ç É.
ʶɹªÉ:- Eäò±Éä±Éå ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦É Eò¨ÉÇ +´É¶ªÉ ¦ÉÉäMɱÉå {ÉÉʽþVÉä. iÉå ¦ÉÉäMɱªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ EòÉäÊ]õ¶É: Eò±{É MÉä±Éä iÉ®úÒ ºÉÖ]õEòÉ
xÉɽþÓ. ½åþ Eò¨ÉǶÉɺjÉ ´É YÉÉxÉÉÎMxÉ ºÉ´ÉÇ Eò¨Éç VÉÉʳýiÉÉä, ½åþ ¨ÉÉäIɶÉɺjÉ ªÉÉSªÉÉ Ê´É®úÉvä ÉÉSÉÒ MÉiÉÒ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- VɺÉå +˽þºÉÉ {É®ú¨ÉvɨÉÇ, ½åþ ¶ÉɺjÉ nÖù¤ÉÇ±É ¨½þhÉÚxÉ ªÉÉMÉɨÉvªÉå {ɶÉÚ ¨ÉÉ®úÉ´ÉÉ, ªÉÉ |É¤É±É ¶ÉɺjÉÉxÉå ¤ÉÉÊvÉiÉ
½þÉiä Éå iɺÉå (Eäò±Éä±Éå ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦É +´É¶ªÉ ¦ÉÉäMÉÉ´Éå <iªÉÉÊnù) nÖù¤Édzý Eò¨ÉǶÉɺjÉ (YÉÉxÉÉÎMxÉ Eò¨Éç VÉÉʳýiÉÉä) ªÉÉ |ɤɳý
YÉÉxɶÉɺjÉÉxÉå ¤ÉÉÊvÉiÉ ½þÉiä Éå. YÉÉxÉÉxÉå Eò¨ÉÇ xɹ]õ VÉɽþ±Éå ¨½þhÉVÉä VÉx¨É xÉɽþÓ. ¨ÉMÉ nÖù:JÉ EòÉä`öÚxÉ ½þÉ<ä ±Ç É ?
+ÉxÉÆnù|ÉÉ{iÉÒSÉ ½þÉ<ä ±Ç É.
SÉ´ÉlÉÉ +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ
+vªÉÉªÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉ
ʶɹªÉ:- +Éi¨ªÉɱÉÉ VÉx¨É Eò¨ÉÉÇxÉå ʨɳýiÉÉä ¨½þ]õ±Éå, iÉå Eò¨ÉÇ ÊEòiÉÒ |ÉEòÉ®úSÉå, ´É iªÉÉÆxÉä VÉx¨É EòºÉEòºÉä
ʨɳýiÉÉiÉ ?
MÉÖ¯û:- {ÉÖhªÉ, {ÉÉ{É +ÉÊhÉ Ê¨É¸ÉÉ +ºÉå iÉÒxÉ |ÉEòÉ®úSÉå Eò¨ÉÇ +ɽäþ. iªÉÉÆiÉÚxÉ {ÉÖhªÉEò¨ÉÉÇxÉå näù´É¶É®úÒ®ú, {ÉÉ{ÉÉxÉå
ÊiɪÉÇEò ({É·ÉÉÊnù ) ¶É®úÒ®ú +ÉÊhÉ Ê¨É¸ÉÉxÉå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¶É®úÒ®ú |ÉÉ{iÉ ½þÉiä Éå. iÉå =iEÞò¹]õ, ¨ÉvªÉ¨É, ºÉɨÉÉxªÉ ¦ÉänùÉxÉå |ÉiªÉäEò iÉÒxÉ
|ÉEòÉ®úSÉå ½þÉiä Éå. iÉå +ºÉå-=iEÞò¹]õ {ÉÖhªÉÉxÉå ¥ÉÀÉÊnù¶É®úÒ®åú, ¨ÉvªÉ¨É {ÉÖhªÉÉxÉå ªÉIÉÉÊnù¶É®úÒ®åú, ºÉɨÉÉxªÉ {ÉÖhªÉÉxÉä ®úÉIɺÉ, ¦ÉÚiÉå,
|ÉäiÉÉÊnù ¶É®úÒ®åú; =kÉ¨É {ÉÉ{ÉEò¨ÉÉÇxÉå ʴɹɴÉÞIÉ, EÆò]õEòÉÊnù ´ÉÞIÉ, ºÉ{ÉÇ, ´ÉÞζSÉEò, ´ªÉÉQÉÉÊnù ¶É®úÒ®åú; ¨ÉvªÉ¨É {ÉÉ{ÉÉxÉå {ÉjÉ, {ÉÖ¹{É;
¡ò±ÉªÉÖHò ±ÉiÉÉ; ´ÉÞIÉ JÉ®úɹä ]Åõ ¨Éʽþ¹ÉÉÊnù ¶É®úÒ®åú, ºÉɨÉÉxªÉ {ÉÉ{Éå iÉֱɺÉÒ, ´É]õ, +·ÉilÉÉÊnù, MÉ´ÉÉ·ÉÉÊnù ¶É®úÒ®åú, +ÉÊhÉ
ʨɸÉÉäiEÞò¹]õ Eò¨Éæ ÊxɹEòɨÉEò¨ÉÉÈxÉÖ¹`öÉxÉ ´É YÉÉxɪÉÉäMªÉ ¶É®úÒ®åú, ¨ÉvªÉ¨ÉÉxÉå EòɨªÉEò¨ÉǪÉÉäMªÉ ¶É®úÒ®åú, +ÉÊhÉ ºÉɨÉÉxªÉÉxÉå (ʨɸÉ
Eò¨ÉÉÈxÉä) ÊEò®úÉiÉ, ¨±ÉåUôÉÊnù ¶É®úÒ®åú ½þÉiä ÉÉiÉ. iÉä´½þÉÆ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉxÉå ½åþ iÉÉ®úiɨªÉ VÉÉhÉÚxÉ º´É´ÉhÉÉǸɨÉÉäÊSÉiÉ Eò¨Éæ <Ç·É®úÉqä ùä¶ÉÉxÉä
Eò°üxÉ Ê¨É¸ÉÉäiEÞò¹]õ Eò¨ÉÇ¡ò±É ºÉÉvÉÚxÉ PªÉÉ´Éå.
ʶɹªÉ:- ½þÓ Eò¨Éç EòÉähÉÒ Eäò±ÉÓ VÉÉiÉÉiÉ ?
MÉÖ¯û:- ÊjÉÊ´ÉvÉ Eò®úhÉÉÆxÉÒ. (EòɪÉ, ´ÉÉSÉÉ, ¨ÉxÉÉxÉå.)
ʶɹªÉ:- ±ÉÉäEòÉƨÉvªÉå +½Æþ¶É¤nùÉlÉÇ ´ÉÉSªÉ +Éi¨ÉÉ ½åþ ¨ÉÒ EòÊ®úiÉÉå, +ºÉÉ +ʦɨÉÉxÉ PÉäiÉÉä. iªÉɱÉÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ Eò®úhÉɱÉÉ
EòiÉÞiÇ SÉ EòÉÆ ¨ÉÉxÉÉ´Éå ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

MÉÖ¯û:- iÉÉä +Éi¨ÉÉ +Ê´ÉEòÉ®úÒ, ÊxÉιGòªÉ, EòºÉÉ EòiÉÉÇ ½þÉ<ä ±Ç É ?
ʶɹªÉ:- iÉ®ú iªÉÉ´É®ú EòiÉÞiÇ ´É EòÉÆ ¦ÉɺÉiÉå ?

MÉÖ¯û:- +vªÉɺÉÉxÉä. iÉå º´ÉɦÉÉÊ´ÉEò ¨½þhÉÉ´Éå iÉ®ú {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ nùɹä É ªÉä<±Ç É. EòiÉÞiÇ ´É EòÉªÉ¨É Eäò±Éå iÉ®ú MÉÖ¯û-ʶɹªÉ
{É®Æú{É®úÉ ´É VÉÒ´Éx¨ÉÖHòÒ xɹ]õ ½þÉ<ä ±Ç É. +ÉÊhÉ (ÊxɹEò±É-¶ÉÉÆiÉ-ºÉÉIÉÒ-SÉäiÉÉ-Eäò´É±É-ÊxÉMÉÖhÇ É) ½þÒ ¸ÉÖiÉÒ ¤ÉÉÊvÉiÉ ½þÉ<ä ±Ç É. EòiÉÞiÇ ´É
+ºÉiÉå iÉ®ú ZÉÉä{Éä¨ÉvªÉå½þÒ ÊnùºÉiÉå.
ʶɹªÉ:- VɶÉÒ ºÉÖiÉÉ®úÉSªÉÉ +ÆMÉÒ EòÉ®úÉÊMÉ®úÒ +ºÉÉäxÉ ¦ÉÉäVÉxÉÉÊnù ºÉ¨ÉªÉÓ iÉÒ ÊnùºÉiÉ xÉɽþÓ iªÉÉ|ɨÉÉhÉä VÉÒ´ÉɱÉÉ
EòiÉÞiÇ ´É +ºÉÚxÉ Eò®úhÉÉÆSÉÉ ±ÉªÉ VÉɽþ±ªÉɨÉÖ³ýå ZÉÉä{ÉåiÉ iÉå ÊnùºÉiÉ xÉɽþÒ.
MÉÖ¯û:- iÉ®ú iÉÚ¹hÉÓ¦ÉÚiÉɴɺlÉä¨ÉvªÉå Eò®úhÉå +ºÉÚxÉ EòiÉÞiÇ ´É EòÉÆ ÊnùºÉiÉ xÉɽþÓ iÉå´½þÉÆ iÉÉä +vªÉÉºÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ.
ʶɹªÉ:- +vªÉÉºÉ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- +xªÉÊxɹ`ö Eò¨ÉÉÇSÉÉ +xªÉjÉ §É¨É VÉÉä, iÉÉä +vªÉÉºÉ ½þɪä É. VɺÉå xÉÉèEòå iÉÚxÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉSÉå SɱÉxÉ ´ÉÞIÉÉ´É®ú ´É
´ÉÞIÉÉSÉå κlÉ®úi´É xÉÉèEòå iÉÚxÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ´É®ú ¦ÉɺÉiÉå, iɺÉå ÊjÉÊ´ÉvÉEò®úhÉEòiÉÞiÇ ´É +Éi¨ªÉÉ´É®ú ´É +Éi¨ªÉÉSÉå +EòiÉÞiÇ ´É Eò®úhÉÉ´É®ú
¦ÉɺÉiÉå ½þÉ +vªÉɺÉ.
ʶɹªÉ:- Eò®úhÉå iÉ®ú (+SÉäiÉxÉ) VÉb÷ iªÉɱÉÉ EòiÉÞiÇ ´É EòºÉå ? ´É EòiÉÞiÇ ´É ¨ÉÉxɱÉå iÉ®ú +xªÉ Eò®úhÉå½þÒ {ÉÉʽþVÉäiÉ.
MÉÖ¯û:- ´ÉɪÉÖ ´É VɱÉ|É´Éɽþ VÉb÷ +ºÉÚxÉ Eò®úhÉÉÆ´ÉÉSÉÚxÉ ´ÉÞIÉÉÊnùEòÉƱÉÉ nÚù®ú ]õÉÊEòiÉÉiÉ iɺÉå ½åþ ºÉ¨ÉVÉÉ´Éå.
ʶɹªÉ:- iªÉÉÆSÉÒ Eò¨Éç EòÉähÉSÉÓ ?
MÉÖ¯û:- ºÉMÉÖhÉvªÉÉxÉ, {É®úÉ{ä ÉEòÉ®úËSÉiÉÉ, ¦ÉHòÒ, YÉÉxÉ, ´Éè®úÉMªÉ ½þÓ ¨ÉxÉÉSÉÓ {ÉÖhªÉEò¨Éç; ʴɹɪÉËSÉiÉÉ, {É®úÉ{ÉEòÉ®úËSÉiÉÉ,
´Éänù¶ÉɺjÉ|ÉɨÉÉhªÉËSÉiÉÉ, (xÉÉκiÉEò{ÉhÉÉ) ½þÓ ¨ÉxÉÉSÉÒ {ÉÉ{ÉEò¨Éç; +ÉÊhÉ ºÉMÉÖhÉvªÉÉxÉÉÊnùºÉ¨ÉªÉÓ Ê´É¹ÉªÉËSÉiÉÉ Eò®úhÉå ½åþ
¨ÉxÉÉSÉå ʨɸÉEò¨ÉÇ. ´Éänù¶ÉɺjÉ, MÉÒiÉÉ, ºÉ½þºjÉxÉɨÉ-{É`öxÉ, ¨ÉÆjÉ-VÉ{É, ¦ÉMÉ´ÉiÉ EòÒiÉÇxÉ, ºÉiªÉ´ÉÉiÉÉÇ, ¨ÉÞnùÖ ¦ÉɹÉhÉ, ½þÓ
´ÉÉÊSÉEò {ÉÖhªÉEò¨Éç. ´ÉänùÉiÆ É-´Éänù¶ÉɺjÉ nÚù¹ÉhÉ, +ºÉiªÉ, Ê{ɶÉÖxÉ, {Éɯû¹ªÉ1, ´ÉÉiÉÉÇ, lÉ]Âõ]õÉ ½þÒ ´ÉÉÊSÉEò {ÉÉ{ÉEò¨Éç, ´É ºÉiÉÂ
Eò¨ÉÇ Eò®úiÉä´Éä³ýÒ lÉ]Âõ]õÉ, ±ÉÉäEò´ÉÉiÉÉÈ, ËxÉnùÉÊnùEò, ´ÉÉÊSÉEò Ê¨É¸É Eò¨Éç. {ÉÖhªÉ iÉÒlÉÔ ºxÉÉxÉ, MÉÖ¯ûºÉä´ÉÉ, näù´É{ÉÚVÉÉ,
|ÉnùÊIÉhÉÉ, ºÉVVÉxÉnù¶ÉÇxÉ, iªÉÉMÉ (nùÉxÉ), ±ÉÉäEòÉxÉÖOɽþ ºÉÆSÉÉ®ú, <iªÉÉÊnùEò ½þÓ EòÉʪÉEò {ÉÖhªÉEò¨Éç VÉÉhÉÉ´ÉÒiÉ. {É®ú˽þºÉÉ,
{É®úºjÉÒºÉÆMÉ, nÖù¹]õºÉÆMÉ, SÉÉä®úÒ, ¨ÉÉ®úɨÉÉ®úÒ <iªÉÉÊnùEò ½þÓ EòÉʪÉEò {ÉÉ{ÉEò¨Éç; +ÉÊhÉ ¥ÉÉÀhɦÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ±ÉÉäEòÉƱÉÉ ={Épù´É,
näù´ÉɱɪÉÉEòÊ®úiÉÉÆ {É®úpù´ªÉÉ{ɽþÉ®ú, {ÉÉhÉ{ÉÉäªÉ `äö´ÉÚxÉ SÉÉEò®úÉºÉ {ÉMÉÉ®ú xÉ näùhÉå <iªÉÉÊnù EòÉʪÉEò ʨɸÉEò¨Éç ½þÉiä É.
ʶɹªÉ:- ªÉÉ Eò¨ÉÉÈSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ ¡ò³ý EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- ¨ÉÖJªÉ +ÉÊhÉ +´ÉÉÆiÉ®ú +¶ÉÓ nùÉxä É |ÉEòÉ®úSÉÒ ¡ò³åý +ɽäþiÉ. ½þÓ Eò¨Éç EòɪÉÉ, ´ÉÉSÉÉ, ¨ÉxÉÉxÉä PÉb÷iÉÉiÉ. ¨ÉÒ
iÉ®ú +Éi¨ÉÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ SÉèiÉxªÉ°ü{ÉÒ +ºÉÆMÉ +ɽåþ, ¨½þhÉÚxÉ ¨É±ÉÉ Eò¨ÉÉÈSÉÉ º{ɶÉÇ ºÉÖvnùÉÆ ½þÉiä É xÉɽþÓ, +ºÉå oùføÉxÉ֦ɴÉÉxÉå
ÊxÉ:ºÉÆ¶ÉªÉ VÉÉhÉhÉå ½åþ ¨ÉÖJªÉ ¡ò±É. ´É YÉÉxÉÉäkÉ®ú ½þÓ ÊjÉÊ´ÉvÉ Eò¨Éç {ÉÖhªÉ Eò¨ÉÕ `äö´ÉhÉå ½åþ +´ÉÉÆiÉ®ú ¡ò±É. Eäò³ý
1 Êxɹ`Úö®ú ¦ÉɹÉhÉ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

±ÉÉ´ÉhÉÉ-ªÉɱÉÉ Eäò³ýÓ Ê¨É³ýhÉå ½åþ ¨ÉÖJªÉ ¡ò±É ´É {ÉjÉ{ÉÖ¹{ÉÉÊnù ʨɳýhÉå ½åþ +´ÉÉÆiÉ®ú ¡ò±É VɺÉå; iɺÉå ½åþ ºÉ¨ÉVÉÉ´Éå.
ʶɹªÉ:- {És{ÉjÉɱÉÉ =nùEòº{ɶÉÇ ½þÉiä É xÉɽþÓ, iªÉÉ|ɨÉÉhÉå YÉÉxªÉɱÉÉ Eò¨ÉDZÉÉä{É ½þÉiä É xÉɽþÓ +¶ÉÒ º¨ÉÞiÉÒ +ɽäþ;
iÉä´½þÉÆ ½þÉ ÊxÉªÉ¨É EòÉÆ ?
MÉÖ¯û:- ¥ÉÀÊ´ÉiÉÂ, ¥ÉÀÊ´Éuù®ú, ¥ÉÀÊ´Éuù®úÒªÉÉxÉÂ, ¥ÉÀÊ´ÉuùÊ®ú¹`ö +ºÉä SÉÉ®ú |ÉEòÉ®úSÉä YÉÉxÉÒ +ɽäþiÉ. iªÉÉÆiÉÚxÉ
¶Éä´É]õ±ÉÉ ´ÉÞÊkɶÉÚxªÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ iªÉɱÉÉ Ê´ÉÊvÉÊxɹÉävÉ xÉɽþÓ. ¤ÉÉEòÒ ÊiÉPÉÉƱÉÉ ´ÉÞkÉÒ +ɽäþiÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆOɽþÉlÉÇ
Eò¨ÉÔ ±ÉÉäEòÉƨÉvªÉå iªÉÉÆSÉÉ ¤ÉÖÎvnù¦Éänù xÉ ½þÉ>ä ð näùiÉÉÆ +xÉɺÉHòÒxÉä Eò¨Éç Eò®úÉ´ÉÓiÉ, ´É ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ VÉxÉÉƱÉÉ Eò¨ÉǦɮúÉ{ÉɺÉÚxÉ
½þ³ýÆÚ ½þ³ýÆÚ ºÉÉäb÷´ÉÚxÉ ºÉiEò¨ÉÉÇSÉ®úhÉ{ÉÚ´ÉÇEò YÉÉxÉÉä{Énäù¶É Eò®úÉ´ÉÉ, +ºÉå ¸ÉÖiÉÒ ºÉÉÆMÉiÉä. ½þÉ ÊxÉªÉ¨É xÉ´½äþ.
ʶɹªÉ:- ¨ÉÒ Eò®úÊ´ÉiÉÉå, ¨ÉÒ Eò®ú´ÉÒxÉ <iªÉÉÊnù ±ÉÉäEòÉƨÉvªÉå ´ªÉ´É½þÉ®ú ÊnùºÉiÉÉä, iÉä´½þÉÆ +Éi¨ÉÉ Eò®úÊ´ÉiÉÉ ½þÉiä É xÉɽþÓ
EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- VɺÉå +Éi¨ªÉɱÉÉ EòiÉÞiÇ ´É xÉɽþÓ ¨½þhÉÚxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉå, iªÉÉSÉ xªÉɪÉÉxÉå EòÉ®úʪÉiÉÞi´É xÉɽþÓ +ºÉå ʺÉvnù ½þÉiä Éå.
ʶɹªÉ:- ¨ÉMÉ EòÉ®úʪÉiÉÞi´É EòºÉå ¦ÉɺÉiÉå ?
MÉÖ¯û:-±ÉÉä½þÊxɹ`ö ´ÉiÉÖ±Ç Éi´ÉÉÊnùEò +MxÉÒ´É®ú ´É +ÎMxÉÊxɹ`ö =¹hÉi´É |ÉEòɶÉÉÊnù ±ÉÉä½þÉ´É®ú VɺÉå ¦ÉɺÉiÉå, iɺÉå
iÉÉnùÉi¨ªÉÉxÉå ®úÉMÉÉÊnùÊxɹ`ö EòÉ®úʪÉiÉÞi´É +Éi¨ªÉÉ´É®ú ¦ÉɺÉiÉå iÉå ʨÉlªÉÉ. EòÉ®úhÉ, VÉ®ú ºÉiªÉ +ºÉiÉå iÉ®ú
ÊxÉpùɺɨÉÉÊvÉEòɱÉÓ½þÒ ¦ÉɺÉiÉå.
ʶɹªÉ:- B´ÉføªÉÉxÉåSÉ xÉɽþÓ ¨½þhÉiÉÉÆ ªÉäiÉ xÉɽþÓ; EòÉ®úhÉ +vªÉÉ{ÉEòɱÉÉ (MÉÖ¯û±ÉÉ) {ÉføÊ´ÉhªÉÉSÉå ºÉɨÉlªÉÇ +ºÉ±Éå
iÉ®úÒ Vɴɳý ʶɹªÉ xɺÉiÉÉÆ iÉå +xÉ֦ɴÉÉºÉ ªÉäiÉ xÉɽþÓ. iªÉÉ|ɨÉÉhÉå Eò®úhÉå xɺɱªÉɨÉÖ³ýå ZÉÉä{ÉåiÉ +Éi¨ªÉÉSÉå EòÉ®úʪÉiÉÞi´É
ÊnùºÉiÉ xɺÉä±É.
MÉÖ¯û:- =nùɺÉÒxÉ nù¶Éä¨ÉvªÉå Eò®úhÉå +ºÉÚxɽþÒ EòÉ®úʪÉiÉÞi´É EòÉÆ ÊnùºÉiÉ xÉɽþÓ, iÉ®ú iÉä´½þÉÆ +x´ÉªÉ´ªÉÊiÉ®äúEòÉxÉå
(®úÉMÉÉÊnùEò +ɽäþiÉ iÉ®ú Eò®úhÉå |É´ÉÞkÉ ½þÉiä ÉÉiÉ, xÉɽþÓ iÉ®ú ½þÉiä É xÉɽþÓiÉ. ªÉÉ xªÉɪÉÉxÉå) ®úÉMÉÉÊnùEòÉÆSÉåSÉ ½åþ EòÉ®úʪÉiÉÞi´É
ʺÉvnù ½þÉäiÉå. +Éi¨ÉÉ iÉ®ú (+où¶ªÉ, +´ªÉ´É½þɪÉÇ, +OÉÉÁ, +ËSÉiªÉ, +´ªÉ{Énäù¶ªÉ <iªÉÉÊnù ±ÉIÉhÉÉÆxÉÓ) ¸ÉÖÊiÉʺÉvnù
+Ê´ÉEòÉ®úÒ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ®úÉMÉÉÊnùEò VÉb÷, iªÉÉÆxÉÉ ½åþ ºÉɨÉlªÉÇ EòºÉå ?
MÉÖ¯û:- VÉb÷ +ÎMxÉ nùÉ°üMÉÉä³ýÉ ¦É®ú±É䱪ÉÉ iÉÉä¡òä ±ÉÉ ZÉMÉbÚ÷xÉ, iÉÉä MÉÉä³ýÉ =b÷´ÉÚxÉ, SÉiÉÖ®úÆMÉ ºÉäxÉä±ÉÉ ¨ÉÉ®úÊ´ÉiÉÉä ´É
|ÉäiÉÊGòªÉiÉ VÉb÷ +ºÉÚxÉ {É®ú±ÉÉäEòÓ |ÉÉhªÉɱÉÉ VÉÒ´ÉxÉ näùhÉÉ®úÒ ½þÉiä Éä. iɺÉå, ½åþ VÉb÷ +ºÉ±Éå iÉ®úÒ ®úÉMÉÉÊnùEò ªÉÉäMªÉiÉɴɶÉå
Eò®úÊ´ÉhÉÉ®äú ½þÉiä ÉÉiÉ.
ʶɹªÉ:- iÉ®ú, +Éi¨ÉÉ ¿¹ÉÒEäò¶É ªÉÉ ¸ÉÖiÉÒSÉå iÉÉi{ɪÉÇ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- +ÉÊnùiªÉÉSªÉÉ |ÉEòɶÉÉxÉå ±ÉÉäEòÉÆSÉÒ ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦É Eò¨Éç PÉb÷iÉÉiÉ, {É®ÆúiÉÖ iÉå {ÉÉ{É{ÉÖhªÉ +ÉÊnùiªÉɱÉÉ ±ÉÉMÉiÉ
xÉɽþÓ VɺÉå; iɺÉå, +Éi¨ªÉÉSªÉÉ ºÉÉÊzÉvªÉÉxÉå ®úÉMÉÉÊnù½þäiÉÖEò <ÆÊpùªÉ´ÉÞkÉÒ ½þÉ>ä ðxÉ {ÉÉ{É{ÉÖhªÉÉi¨ÉEò Eò¨ÉÇ PÉb÷iÉå, iªÉÉSÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

+Éi¨ªÉɱÉÉ xÉɽþÓ. ±ÉÉä½þSÉÖ¤Æ ÉEòÉ|ɨÉÉhÉå +Éi¨ÉºÉÉÆÊzÉvªÉÉxÉå <ÆÊpùªÉå SɱÉɪɨÉÉxÉ ½þÉiä ÉÉiÉ ¨½þhÉÚxÉ ¿¹ÉÒEäò¶É (<ÆÊpùªÉÊxɪÉÆiÉÉ)
¨½þhÉiÉÉiÉ ½åþ iÉÉi{ɪÉÇ.
ʶɹªÉ:- +Éi¨ªÉɱÉÉ EòiÉÞiÇ ´É, EòÉ®úʪÉiÉÞi´É xÉɽþÓ ½åþ ¸É´ÉhÉ Eäò±Éå iÉ®úÒ ÊxɶSÉªÉ EòÉÆ ½þÉiä É xÉɽþÓ ? iªÉÉºÉ |ÉÊiɤÉÆvÉ
EòÉähÉiÉä ? iªÉÉÆSÉÒ ±ÉIÉhÉå EòÉªÉ ? ´É iÉä nÚù®ú EòºÉä ½þÉiä ÉÒ±É ?
MÉÖ¯û:- ºÉƶɪɦÉÉ´ÉxÉÉ, +ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ, Ê´É{É®úÒiɦÉÉ´ÉxÉÉ ½äþ iÉÒxÉ |ÉÊiɤÉÆvÉ. @ñM´ÉänùÉÊnùEòÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä±ÉÓ Eò¨Éç,
(½þÉjè É, +Év´ÉªÉÇ´É =nÂùMÉÒlÉ) ÊxÉ®úÊxÉ®úɳýÓ VɶÉÓ, iɶÉÓ @ñM´ÉänùÉxÉå ºÉÉÆÊMÉiɱÉä±Éå (|ÉYÉÉxÉ ¥ÉÀ), ªÉVÉÖ´ÉænùÉxÉå ºÉÉÆÊMÉiɱÉä±Éå
(¨ÉÒ ¥ÉÀ), ºÉɨɴÉänùÉxÉå ºÉÉÆÊMÉiɱÉä±Éå (iÉå iÉÚÆ +ɽäþºÉ) ´É +lÉ´ÉÇhÉ ´ÉänùÉxÉå ºÉÉÆÊMÉiɱÉä±Éå (½þÉ +Éi¨ÉÉ ¥ÉÀ) ½þÓ ¥ÉÀå
ÊxÉ®úÊxÉ®úɳýÓ +ɽäþiÉ EòÓ BEòjÉ +ɽäþiÉ +ºÉÉ VÉÉä ºÉÆ¶ÉªÉ iÉÒ ºÉƶɪɦÉÉ´ÉxÉÉ. ½þÒ, ºÉ´ÉÇ ´ÉänùÉSÆ Éå iÉÉi{ɪÉÇ ¥ÉÀ BEòSÉ +ɽäþ
+¶ÉÉ ¸É´ÉhÉÉxÉå nÚù®ú ½þÉiä Éå. JÉ®úÉJä É®ú <Ç·É®ú, VÉÒ´É +ÉÊhÉ VÉMÉ, ʦÉzÉ xɺÉÚxÉ Ê¦ÉzÉ +ɽäþ +ºÉå ´ÉÉ]õiÉå, iÉÒ +ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ.
½þÒ º´É{xÉoù¹]õÉÆiÉ°ü{É ¨ÉxÉxÉÉxÉå xɹ]õ ½þÉiä Éä. ¸É´ÉhÉ, ¨ÉxÉxÉ Eäò±Éå iÉ®úÒ VÉMÉÉSÉÒ ÎºlÉÊiÉ ºÉiªÉi´ÉÉxÉå |ÉiÉÒiÉÒ±ÉÉ ªÉäiÉä iÉÒ
Ê´É{É®úÒiÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ. ½þÒ, ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ¥ÉÀèEòÉEòÉ®ú|ÉiªÉªÉ°ü{É ÊxÉÊnùvªÉɺÉÉxÉå (vªÉÉxÉÉxÉå) xɹ]õ ½þÉiä Éä. VɺÉå, +MxÉÒSÉå ºiÉƦÉxÉ
Eäò±ªÉÉ´É®ú iÉÞhÉ ºÉÖvnùÉ VɳýiÉ xÉɽþÓ ´É iÉå nÚù®ú ½þÉiä ÉÉÆSÉ VɳýiÉå. iɺÉå iÉå |ÉÊiɤÉÆvÉjÉªÉ +ºÉä{ɪÉÈiÉ YÉÉxÉÉÎMxÉ EòɪÉÇ Eò®úhªÉɺÉ
ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉiä É xÉɽþÓ. iÉå |ÉÊiɤÉÆvÉ nÚù®ú ½þÉiä ÉÉÆSÉ iÉiEòɳý iÉÉä (YÉÉxÉÉÎMxÉ) +Ê´ÉtÉ iÉiEòɪÉÇ (¨ÉɪÉäºÉʽþiÉ |É{ÉÆSÉ) VÉɳýiÉÉä.
¨½þhÉÚxÉ ¹ÉbÂ÷Ê´ÉvÉ Ë±ÉMÉÉxÉå iÉÉi{ɪÉÉÇ´ÉvÉÉ®úhÉ ¸É´ÉhÉ Eò®úÉ´Éä.
ʶɹªÉ:- ºÉ½þÉ Ë±ÉMÉå EòÉähÉiÉÓ ?
MÉÖ¯û:- 1 ={ÉGò¨ÉÉä{ɺÉƽþÉ®ú, 2 +¦ªÉɺÉ, +{ÉÚ´ÉÇiÉÉ, 4 ¡ò±É, 5 +lÉÇ´ÉÉnù, 6 ={É{ÉkÉÒ, ½þÓ ºÉ½þÉ Ë±ÉMÉå.
ºÉɨɴÉänùɨÉvªÉå ºÉuùºiÉÖ |ÉlÉ¨É BEòSÉ ½þÉiä ÉÒ +ºÉÉ ={ÉGò¨É Eò°üxÉ BiÉpÚù{É ½åþ ºÉ´ÉÇ ºÉiªÉ ½þÉSÉ +Éi¨ÉÉ iÉÚÆ +ɽäþºÉ +ºÉÉ
={ɺÉƽþÉ®ú Eäò±ÉÉ ¨½þhÉVÉä +ÉVÉ ½åþ ÊnùºÉhÉÉ®åú VÉMÉ {ÉÚ´ÉÕ ºÉiÉ (+ºÉhÉÉ®åú) ½þÉiä Éå. ½þÉ ´ÉänùÉxÆ ÉÒ ={ÉGò¨É +É®Æú¦É Eò°üxÉ iªÉÉ
VÉMÉÉSÉÉ ={ɺÉƽþÉ®ú (±ÉªÉ) iªÉÉSÉ ¥ÉÀº´É°ü{ÉÓ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ. iÉä ={ÉGò¨ÉÉÆ{ɺÉƽþÉ®ú°ü{É {Éʽþ±Éå ˱ÉMÉ 1 "¨ÉÒ ¥ÉÀ' +¶ÉÒ
{ɪÉÉǪÉÉxÉå {ÉÖxÉ: {ÉÖxÉ: +É´ÉÞkÉÒ Eò®úhÉå. ªÉÉ +¦ªÉɺÉÉSÉä xÉ>ð |ÉEòÉ®ú, iÉä +ºÉä. {ÉɪÉÉºÉ nùÉ®ä úÒ ¤ÉÉÆvÉÚxÉ ºÉÉäb÷±Éä±ÉÉ {ÉIÉÒ
EòÉähÉSªÉɽþÒ Ênù¶ÉäºÉ =b÷ɱÉÉ iÉ®úÒ ¶Éä´É]õ ¤ÉÉÆvɱÉ䱪ÉÉ JÉÉƤÉÉ´É®ú ªÉäiÉÉä, iªÉÉ|ɨÉÉhÉå ¨ÉxÉ EòÉä`öå½þÒ MÉä±Éå iÉ®úÒ |ÉÉhɤÉÆvÉxÉ +ɽäþ
¨½þhÉÚxÉ {ÉÖxÉ: κlÉiÉÒ´É®ú ªÉä<±Ç É, iÉå |ɪÉixÉÉxÉå +ÉhÉÉ´Éå. ¨ÉMÉ ´ÉÉhÉÒ ¨ÉxÉÉÆiÉ, ¨ÉxÉ |ÉÉhÉÉÆiÉ, |ÉÉhÉ VÉÒ´Éi´ÉÉÆiÉ ±ÉÒxÉ ½þÉ<ä ±Ç É
<iªÉÉÊnù |ÉlɨÉɦªÉɺÉ. 1 ¨ÉÊIÉEòÉÆxÉÒ xÉÉxÉÉ|ÉEòÉ®úSÉä ®úºÉ BEòjÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú ½þÉ +¨ÉÖEò ´ÉÞIÉÉSÉÉ ®úºÉ +ºÉå ¦ÉÉxÉ ®ú½þÉiÉ
xÉɽþÓ, iɶÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ÉÞkÉÒ ±ÉÒxÉ VÉɽþ±ªÉÉ´É®ú BEò®úºÉ +ÉxÉÆnù ½þÉiä ÉÉä, ½þÉ nÖùºÉ®úÉ +¦ªÉɺÉ. 2 xÉtÉ ºÉ¨ÉÖpùɱÉÉ Ê¨É³ýɱªÉÉ´É®ú
iªÉÉÆSÉÒ xÉɨɰü{Éå xɹ]õ ½þÉ>ä ðxÉ BEò ºÉ¨ÉÖpùSÉ ½þÉiä ÉÉä, ½þÉ ÊiɺɮúÉ +¦ªÉɺÉ. 3 ¨ÉÚ³ý iÉÖ]õ±ªÉÉ´É®ú ´ÉÞIÉ ´ÉɳýiÉÉä, iɺÉå VÉÒ´ÉÉxÉå
ºÉÉäb÷±Éä±Éå ¶É®úÒ®ú ¨É®úiÉå, VÉÒ´É ¨É®úiÉ xÉɽþÓ. iÉÉä ¥ÉÀÉÆ¶É +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ. iÉk´ÉYÉÉxÉÉxÉå ={ÉÉÊvÉ xɹ]õ ½þÉiä ÉÉÆSÉ ¥ÉÀÉEòÉ®ú ½þÉiä ÉÉä
½þÉ SÉ´ÉlÉÉ +¦ªÉɺÉ. 4 ´Éb÷ÉSÉå ºÉÚI¨É ¤ÉÒVÉ ¡òÉäb÷±ªÉÉ´É®ú VÉå ÊnùºÉiÉ ºÉÖvnùÉÆ xÉɽþÓ iÉåSÉ ¤ÉÒVÉ ½þ´ÉÉ, {ÉÉhÉÒ, VɨÉÒxÉ
ʨɳýiÉÉÆSÉ ´ÉÞIÉ°ü{É ½þÉiä Éå. iÉuùnù ´ÉɺÉxÉÉ{ÉÊ®úhÉÉ¨É ¦ÉɺÉiÉÉä ½þÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉ +¦ªÉɺÉ. 5 SÉÉä®úÉxÆ ÉÒ b÷ɳä ýä ¤ÉÉÆvÉÚxÉ näù¶ÉÉÆiÉ®úÒ xÉä±Éä±ÉÉ
{ÉÖ¯û¹É nÖùºÉ-ªÉÉxÉå ¨ÉÉMÉÇ nùÉJÉʴɱªÉÉ´É®ú º´ÉºlÉÉxÉÓ ªÉäiÉÉä, iɺÉÉ MÉÖ¯û={Énäù¶ÉÉxÉå ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ º´ÉºlÉÉxÉÓ VÉÉiÉÉä, ½þÉ ºÉ½þÉ´ÉÉ
+¦ªÉɺÉ. 6 ¨ÉÒ`ö {ÉÉhªÉÉÆiÉ ]õÉEò±ªÉÉ´É®ú iªÉÉSÉå {ÉÉhÉÒSÉ ½þÉiä Éå, ½þÉ ºÉÉiÉ´ÉÉ +¦ªÉɺÉ. 7 ¨É®úhÉÉäx¨ÉÖJÉ VÉɽþ±Éä±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É
º´ÉVÉxÉÉÆSÉå ®úb÷hÉå VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓ, iɺÉÉ ´ÉÞÊkÉÊxÉ®úÉvä É Eäò±Éä±ÉÉ {ÉÖ°ü¹É <ÆÊpùªÉÉÆSÉä ±ÉɱÉÖSÉÒ±ÉÉ VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓ, ½þÉ +É`ö´ÉÉ
+¦ªÉɺÉ. 8 {ÉÉ{É xÉ Eò®úhÉÉ®úÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ iÉÉ{ɱÉ䱪ÉÉ ±ÉÉäJÉÆb÷ÉxÉä VɳýiÉ xÉɽþÓ. (½þÉ BEò Ênù´ªÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú +ɽäþ)
iɺÉÉ +½ÆþEòÉ®ú ºÉÉäb÷hÉÉ®úÉ Eò¶ÉÉxÉå½þÒ Ê±É{iÉ ½þÉiä É xÉɽþÓ, ½þÉ xÉ´É´ÉÉ +¦ªÉɺÉ. 9 ªÉÉ |ɨÉÉhÉå Eò®úhÉå. ½þÉ +¦ªÉɺÉ. 2
´ÉänùÉiÆ ÉÉxÉå YÉÉxÉ ½þÉiä Éå ½åþ +{ÉÚ´ÉÇ. 3 YÉÉxÉ VÉɽþ±ªÉÉ´É®ú Ê´Énäù½þ¨ÉÖHòÒ Ê¨É³ýiÉä ½åþ ¡ò±É. 4 BEò ¨ÉÉiÉÒSÉÉ PÉ]õ VÉÉhɱªÉÉ´É®ú
ºÉ´ÉÇ ¨ÉÞÊuùEòÉ®ú Eò³ýiÉÉiÉ; iɺÉå BEò ¥ÉÀ VÉÉhɱªÉÉ´É®ú ºÉ´ÉÇ Eò³ýiÉå. ½þÒ ={É{ÉkÉÒ {ÉÉÆSÉ. 5 =i{ÉÊkÉ, κlÉiÉÒ, ±ÉªÉ |É´Éä¶É,
ÊxɪɨÉxÉ, {ÉnùÉlÉǶÉÉävÉxÉ, ¡ò±É ½äþ ºÉÉiÉ +lÉÇ´ÉÉnù. ¥ÉÀÉ{ÉɺÉÚxÉ VÉMÉ =i{ÉzÉ ½þÉiä Éå 1, ´ÉÉSÉiÉå 2 ´É iªÉÉSÉ °ü{ÉÓ ±ÉÒxÉ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

½þÉiä Éå 3. ˤɤÉ|ÉÊiÉˤɤÉxªÉɪÉÉxÉå ¨ÉºiÉEò ¦ÉänùÚxÉ VÉÒ´É°ü{ÉÉxÉå ¥ÉÀ ¶É®úÒ®úÒ |Éʴɹ]õ ½þÉiä Éå 4. +ÆiɪÉÉǨÉÒ °ü{ÉÉxÉå ¥ÉÀ
{ÉÞÊlÉ´ªÉÉÊnùEòÉÆSÉå ÊxɪɨÉxÉ EòÊ®úiÉå 5. iÉiÉ {ÉnùÉSÉå ±ÉIªÉ ºÉiªÉYÉÉxÉÉxÉÆnù°ü{É ¥ÉÀ ´É i´ÉÆ {ÉnùÉSÉå ±ÉIªÉ EÚò]õºlÉ ºÉÉIÉÒ
|ÉiªÉEÂò ¥ÉÀ <iªÉÉÊnù {ÉnùÉlÉǶÉÉävÉxÉ 6. VÉÒ´É ½þÉ º´ÉªÉå ¥ÉÀ°ü{É +ºÉÉäxÉ YÉÉxÉÉxÉå ¥ÉÀ ½þÉiä ÉÉä ½åþ ¡ò±É 7. +ºÉä ºÉÉiÉ
+lÉÇ´ÉÉnù ʨɳÚýxÉ ½þÓ ºÉ½þÉ Ë±ÉMÉä, ªÉɽþÒEò°üxÉ iÉÉi{ɪÉÉÇ´ÉvÉÉ®úhÉ Eò®úhÉå iÉå ¸É´ÉhÉ ½þɪä É. +ºiÉÖ. |ÉvÉÉxÉÉxÉå {ÉÉ`öʴɱÉ䱪ÉÉ
ºÉèxªÉÉxÉå VÉªÉ Ê¨É³ýʴɱÉÉ iÉÉä +É{ÉhÉSÉ Ê¨É³ýʴɱÉÉ +ºÉä VɺÉå ®úÉVÉÉ ¨½þhÉiÉÉä, iɺÉå ®úÉMÉÉÊnùEòÉÆxÉÒ |ÉäÊ®úiÉ Eò®úhÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä±Éå
Eò¨ÉÇ, ¨ÉÚfø ¨ÉÓ Eäò±Éå +ºÉå ¨½þhÉiÉÉä iÉå ʨÉlªÉÉ ½þɪä É.
{ÉÉÆSÉ´ÉÉ +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ.
+vªÉÉªÉ ºÉ½þÉ´ÉÉ
ʶɹªÉ:- ®úÉMÉÉÊnù´ÉÞkÉÒ ÊEòiÉÒ ? iªÉÉÆSÉÒ ±ÉIÉhÉå EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- 1 ®úÉMÉ, 2 uäù¹É, 3 EòɨÉ, 4 GòÉävÉ, 5 ±ÉÉä¦É, 6 ¨ÉÉä½þ, 7 ¨Énù, 8 ¨ÉiºÉ®ú, 9 <ǹªÉÉÇ, 10 +ºÉÚªÉÉ, 11
nÆù¦É , 12 nù{ÉÇ, 13 +½ÆþEòÉ®ú, 14 <SUôÉ, 15 ¦ÉHòÒ, 16 ¸ÉvnùÉ, ªÉÉ ºÉÉä³ýÉ ´ÉÞkÉÒ ½þÉiä É. iªÉÉÆSÉÒ ±ÉIÉhÉå ºÉÉÆMÉiÉÉÆ.
κjɪÉäʴɹɪÉÓ ®úÊiɺÉƦÉÉäMÉÉÊnù ÊxÉʨÉkÉÉxÉå =`öhÉÉ®úÒ ´ÉÞkÉÒ, ÊiÉSÉå xÉÉÆ´É ®úÉMÉ. (ºÉÖJÉ, ºxÉä½þ, |ÉÒÊiÉ, +ɺÉHòÒ <iªÉÉÊnù ÊiÉSÉä
{ÉÉä]õ¦Éänù ½þÉiä É ) 1. EòÉähÉÓ +É{ɱÉä ʴɯûvnù Eäò±Éå iÉ®ú iªÉÉSÉå ´ÉÉ<Ç]õ Eò®úhªÉÉSÉÒ <SUôÉ iÉÉä uäù¹É, (nÖù:JÉ, ¦ÉªÉ, =uäùMÉ,
¶ÉÉäEò ½äþ iªÉÉSÉä {ÉÉä]õ¦Éänù.) 2. MÉÞ½þ, IÉäjÉ vÉxÉ, vÉÉxªÉ, ´ÉºjÉÉÊnù ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ <SUôÉ iÉÉä EòɨÉ, (|ÉÒÊiÉ, +{ÉäIÉÉ ½äþ
iªÉÉSÉä ¦Éänù) 3. <SUäô|ɨÉÉhÉå Eò®úÒiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EÞòiªÉɱÉÉ Ê´ÉPxÉ Eò®úhÉÉ®úÉ´É®ú ËEò´ÉÉ º´É¨ÉxÉÉäMÉiÉɽÚþxÉ Ê´É°üvnù
Eò®úhÉÉ®úÉ´É®ú ºÉÆiÉÉ{ÉhÉå iÉÉä GòÉävÉ ({ɶSÉÉkÉÉ{É ½þÉ iªÉÉSÉÉ ¦Éänù) 4. ½þÉiÉÓ +ºÉ±Éä±Éå JÉSÉÚÇ xɪÉä ½þÉ ±ÉÉä¦É. (EòÉ{ÉÇhªÉ ½þÉ
iªÉÉSÉÉ ¦Éänù ) 5. Bä·ÉªÉÇ, Ê´ÉtÉ ËEò´ÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÉSªÉÉ VÉÉä®úÉ´É®ú iÉÉ`öÉ Eò®úhÉå ´É EÞòiªÉÉEÞòiªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úhÉå, iÉÉä
¨ÉÉä½þ 6. ¨É±ÉÉ ±ÉÉäEòÉÆSÉÒ {ÉÖ¹]õÒ +ɽäþ ËEò´ÉÉ ºÉÆ{ÉkÉÒ +ɽäþ, iÉä´½þÉÆ EòÉƽþÒ {ÉÉʽþVÉä iÉå Eò®úÒxÉ +ºÉå ¨ÉÉxÉhÉå iÉÉä ¨Énù 7.
Ê´ÉtÉ, vÉxÉÉÊnùEòÉxÉå º´ÉºÉ¨ÉÉxÉ {ÉÉʽþ±ªÉÉ´É®ú ËEò´ÉÉ BäÊEò±ªÉÉ´É®ú iÉå ºÉ½þxÉ xÉ ½þÉhä Éå iÉÉä ¨ÉiºÉ®ú. 8 ½åþ nÖù:JÉ ¶ÉjÉÚ±ÉÉ ´½þÉ´Éå
iÉå ¨É±ÉÉ EòÉÆ ZÉɱÉå +ºÉå ¨ÉÉxÉhÉå iÉÒ <¹ªÉÉÇ 9. ½åþ ºÉÖJÉ ¨ÉÉZÉÉ ´ÉÉÆ]õÉ, iÉå nÖùºÉ-ªÉÉÆºÉ EòÉÆ MÉä±Éå, +ºÉå ¨ÉÉxÉhÉå iÉÒ +ºÉÚªÉÉ
(Ê´ÉxÉÉEòÉÆ®úhÉ nùɹä ÉÉ®úÉ{ä É, º{ÉvÉÉÇ) 10. Eò{É]õvɨÉÉÈxÉå +É{ɱÉÒ |ÉʺÉvnùÒ ´½þÉ´ÉÒ +ºÉå ¨ÉÉxÉhÉå ½þÉ nÆù¦É 11. nÖùºÉ-ªÉÉSÉÉ {ÉÉb÷É´É
Eò°üxÉ ¨ÉÒ ¤É®úÉ ¨½þhÉhÉå, ½þÉ nù{ÉÇ 12. º´É¨ÉkÉÉOɽþhÉ Eò®úhÉå ½þÉ +½ÆþEòÉ®ú 13. JÉÉhªÉÉÊ{ÉhªÉÉSÉÒ, ¨É±É¨ÉÚjÉÉäiºÉMÉÉÇSÉÒ
<SUôÉ Eò®úhÉå, iÉÒ <SUôÉ 14. ºÉÉvÉÖ, MÉÖ°ünäù´ÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉÓ |ÉÒÊiÉ `äö´ÉhÉå iÉÒ ¦ÉÊHò 15. ºÉiEò¨ÉÇ, MÉÖ¯û, ´Éänù´ÉÉCªÉÉ´É®ú
Ê´É·ÉÉºÉ `äö´ÉhÉå iÉÒ ¸ÉvnùÉ 16. ªÉÉ ºÉÉä³ýÉ ÊSÉkÉ´ÉÞkÉÒ ½þÉiä É. ªÉÉÆiÉÚxÉ {Éʽþ±ªÉÉ iÉä®úÉ +É{ÉÉä+É{É =`öiÉÉiÉ ´É iªÉÉ xÉ®úEòɨÉvªÉå
PÉÉʱÉiÉÉiÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉ +¶ÉÖvnù. SÉ´ÉnùÉ´ÉÒ ´ÉÞkÉÒ <SUôÉ ½þÒ ½þ]õʴɱÉÒ iÉ®ú nÖù:JÉSÉ ½þÉ<ä ±Ç É. ÊiÉSÉä ªÉÉäMÉÉxÉå º´ÉMÉÇ ËEò´ÉÉ xÉEÇò
xÉɽþÓ. ¦ÉÊHò +ÉÊhÉ ¸ÉvnùÉ ªÉÉ nùÉxä É ´ÉÞkÉÒ ¶ÉÖvnù, ¨½þhÉÚxÉ ªÉÉÆSªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ <iÉ®ú EòɨÉÉÊnù ´ÉÞkÉÒ =`öiÉÉÆSÉ iÉÒ +Éä³ýJÉÚxÉ
ÊiɱÉÉ ®úÉvä ÉÉ´ÉÒ ´É ¦ÉÊHò, ¸ÉvnùÉ ´ÉÞkÉÒSÉå +´É±ÉƤÉxÉ Eò®úÉ´Éå. VÉÉMÉÞiº´É{xÉÉƨÉvªÉå ªÉÉ ´ÉÞkÉÒ +ºÉiÉÉiÉ, ¨½þhÉÚxÉ ÊjÉÊ´ÉvÉ
Eò®úhÉuùÉ®úÉ Eò¨Éç PÉb÷iÉÉiÉ. ÊxÉpùɺɨÉÉvÉÒ¨ÉvªÉå ´ÉÞiiÉÒ xɺÉiÉÉiÉ, ¨½þhÉÚxÉ Eò¨Éç PÉb÷iÉ xÉɽþÓiÉ.
ʶɹªÉ:- ®úÉMÉÉÊnùEòɱÉÉ EòÉ®úhÉ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- κjɪÉÉÆxÉÉ VÉÉå{ɪÉÇxiÉ ¨ÉÒ ºjÉÒ +ºÉÉ +ʦɨÉÉxÉ +ɽäþ iÉÉå{ɪÉÈiÉ ¦ÉiÉÞºÇ Éä´ÉÉ ´É {ÉÉEòÉÊnù Eò¨Éç PÉb÷iÉÉiÉ. iɺÉåSÉ
{ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ ¨ÉÒ {ÉÖ¯û¹É ½þÉ +ʦɨÉÉxÉ +ɽäþ iÉÉä{ɪÉÈiÉ ºjÉÒ{ÉÊ®úOɽþ ´É ºÉƺÉÉ®úÉÊnù PÉb÷iÉÉiÉ. B´ÉÆSÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ´ÉhÉÉǸɨÉÉÊnùEò
+ʦɨÉxÉÉxÉåSÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉiä ÉÉiÉ. iÉÉä +ʦɨÉÉxÉ VªÉÉÆxÉÒ ]õÉÊEò±ÉÉ iªÉÉÆxÉÉ ®úÉMÉÉÊnùEò ´ÉÞkÉÒ Eò¶ÉÉ =`öiÉÒ±É ?
ʶɹªÉ:- +ʦɨÉÉxÉɱÉÉ Ê´É¶Éä¹É +´ÉªÉ´ÉÉÊnùEòÉÆSÉÒ MÉ®úVÉ ±ÉÉMÉiÉä EòÉªÉ ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

MÉÖ¯û:- ºjÉÒ-{ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ ºÉɨÉÉxªÉ{ÉhÉÉ +ºÉÚxÉ |ÉiªÉäEò VÉÉiÉÒ¨ÉvªÉå ÊxÉ®úÊxÉ®úɳäý{ÉhÉÉxÉå +ʦɨÉÉxÉ ®úɽþiÉÉä, iÉä´½þÉÆ iªÉÉƺÉ
Ê´Éʶɹ]õ +´ÉªÉ´ÉÉÊnùEòÉÆSÉÒ MÉ®úVÉ xÉɽþÓ.
ʶɹªÉ:-Ê´Éʶɹ]õ ¨ÉÉiÉÉ-Ê{ÉiÉÞºÉƤÉÆvÉÉxÉå +ʦɨÉÉxÉ EòÉÆ xÉ ªÉÉ´ÉÉ ?
MÉÖ¯û:- +ʦɨÉÉxÉ ªÉÉ´ÉÉ +ºÉä ¨ÉÉÊxɱÉå iÉ®ú ¥ÉÉÀhÉÉÊnùEòÉÆ{ÉɺÉÚxÉ VÉÉÊ®úhÉÒSÉä Ê`öEòÉhÉÓ =i{ÉzÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉºÉ ºÉÖvnùÉÆ
¥ÉÉÀhÉi´ÉÉÊnùEòÉÆSÉÉ +ʦɨÉÉxÉ +ɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä, {ÉhÉ iɺÉå ÊnùºÉiÉ xÉɽþÓ. ¨½þhÉÚxÉ ±ÉÉäEòÉƨÉvªÉå =iºÉ´É, ¨ÉÆMɱÉ, ºÉäxÉÉ +xÉäEò
´ÉºiÉÖ ºÉ¨ÉÖnùɪÉÉxÉå MÉhÉiÉÉiÉ. iªÉÉ|ɨÉÉhÉå ¨ÉɪÉÉ¨ÉªÉ näù½þÉÊnù |É{ÉÆSÉÉSªÉÉ +Ê´É´ÉäEòVÉxªÉ ºÉƺEòÉ®åú ¨ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ <iªÉÉÊnù
+ʦɨÉÉxÉ oùfø ½þÉiä ÉÉä. ½þÉ ´ÉhÉÉǸɨÉÉÊnù ´ªÉ´É½þÉ®ú EòɱÉjɪÉÓ½þÒ +Éi¨É°ü{ÉÓ xÉɽþÓ. ½þÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eäò±ªÉÉxÉåSÉ +ʦɨÉÉxÉ
ÊSÉEò]õiÉÉä.
ʶɹªÉ:- +Ê´É´ÉäEòɱÉÉ EòÉ®úhÉ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- +xÉÉÊnùEòɱÉÉ{ÉɺÉÚxÉ +ɱÉä±Éå +YÉÉxÉ ½åþSÉ EòÉ®úhÉ ½þɪä É. iªÉÉSÉä ªÉÉäMÉÉxÉå ¨ÉÒ ¨É±ÉÉ VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓ +ºÉÉ
´ªÉ´É½þÉ®ú ½þÉiä ÉÉä.
ʶɹªÉ:- ¨ÉÒ ¨É±ÉÉ VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓ +ºÉå §ÉÉÆiÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ EòÉähÉ ¨½þhÉä±É ?
MÉÖ¯û:- +É{ÉhÉ näù½þɽÚþxÉ ´ÉäMɳýÉ +ºÉÚxÉ ¨ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ <iªÉÉÊnù +ÉʦɨÉÉxÉ Eò®úhÉÉ®äú ºÉ´ÉÇ ±ÉÉäEò §ÉÉÆiÉSÉ VÉÉhÉÉ´Éä.
ʶɹªÉ:- näù½þɽÚþxÉ +Éi¨ÉÉ ´ÉäMɳýÉ +ɽäþ, ´É näù½þ ½þÉ PÉ]õÉ|ɨÉÉhÉå ªÉälÉå xɹ]õ ½þÉhä ÉÉ®úÉ +ºÉå ¶ÉɺjÉÒ, {ÉÖ®úÉÊhÉEò ½äþ
VÉÉhÉiÉÉiÉ iÉä½þÒ §ÉÉÆiÉSÉ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- iÉä EòiÉÉÇ, ¦ÉÉäHòÉ, ±ÉÉäEòÉÆiÉ®úMÉɨÉÒ ÊSÉnùɦÉɺɰü{ÉÒ VÉÒ´ÉSÉ +Éi¨ÉÉ +ºÉå VÉÉhÉiÉÉiÉ. iªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ +EòiÉÉÇ,
+¦ÉÉäHòÉ, MɨÉxÉÉÊnù¶ÉÚxªÉ ´ªÉÉ{ÉEò +Éi¨ÉÉ VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓiÉ, ¨½þhÉÚxÉ iÉä½þÒ §ÉÉÆiÉSÉ ½þÉiä É.
ʶɹªÉ:- iÉå +ºÉÉä, +YÉÉxÉɱÉÉ EòÉ®úhÉ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- ¶ÉɺjÉÉxÉå iªÉɱÉÉ +xÉÉÊnù ¨ÉÉxɱÉå ¨½þhÉÚxÉ ªÉɱÉÉ EòÉ®úhÉ xÉɽþÓ.
ʶɹªÉ:- iÉ®ú ¨ÉMÉ ªÉÉSÉÉ +ÆiɽþÒ xɺÉä±É; ¨ÉMÉ ÊVÉ´ÉÉSÉÒ ¨ÉÖHòiÉÉ Eò¶ÉÒ ½þÉ<ä ±Ç É ?
MÉÖ¯û:- +YÉÉxÉ +xÉÉÊnù +ºÉ±Éå iÉ®úÒ iªÉÉSÉÉ +ÆiÉ +ɽäþ VɺÉå |ÉÉMɦÉÉ´ÉɱÉÉ +ÉÊnù xÉɽþÓ, {ÉhÉ +ÆiÉ +ɽäþ.
|Év´ÉƺÉɱÉÉ (xÉɶÉ) +ÆiÉ xÉɽþÓ, {ÉhÉ +ÉÊnù +ɽäþ. ºÉÉ®úÉ¶Æ É ½þÉ EòÓ, ®úÉMä É Eò¶ÉÉxÉå Eäò´½þÉ ZÉɱÉÉ +ºÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®ú xÉ ZÉɱÉÉ
iÉ®úÒ ´ÉètÉxÉå ¶ÉɺjÉÉäHò +Éè¹ÉvÉ näùiÉÉÆSÉ xɹ]õ ½þÉiä ÉÉä. iɺÉå, +YÉÉxÉÉSÉå EòÉ®úhÉ xÉ Ê¨É³ýɱÉå iÉ®úÒ iÉå ´ÉänùÉiÆ ÉVÉxªÉ YÉÉxÉÉxÉå
xɹ]õ ½þÉiä Éå.
ʶɹªÉ:- +YÉÉxÉÉSÉå º´É°ü{É EòÉªÉ ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

MÉÖ¯û:- +YÉÉxÉ YÉÉxÉÉxÉå xɹ]õ ½þÉiä Éå ¨½þhÉÚxÉ ºÉiªÉ xÉ´½äþ. ¨ÉÒ +YÉÉxÉÒ +ºÉÉ ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ +xÉÖ¦É´É +ɽäþ, ¨½þhÉÚxÉ
(¶É¶É¸ÉÞMÆ É´ÉiÉÂ) +ºÉiªÉ½þÒ xÉ´½äþ. nùɽä þÉSå ÉÉ BEòjÉ ºÉÆ¦É´É ½þÉiä É xÉɽþÓ ¨½þhÉÚxÉ ºÉnùºÉiÉ ½þÒ xÉ´½äþ. ¨ÉÖ³ýÓ +ÉEòÉ¶É ºÉÚI¨É
(ÊxÉ®ú´ÉªÉ´É), iªÉÉƽþÚxÉ MÉÖhÉ, iªÉÉƽþÚxɽþÒ +YÉÉxÉ ºÉÚI¨É +ɽäþ, iÉä´½þÉ iÉå ºÉÉ´ÉªÉ´É xÉ´½äþ, Ê´É·ÉÉEòÉ®úÉxÉå {ÉÊ®úhÉÉ¨É {ÉɴɱÉå
¨½þhÉÚxÉ ÊxÉ®ú´ÉªÉ´É½þÒ xÉ´½äþ, =¦ÉªÉ Ê´É®úÉvä ÉɨÉÖ³Æ ýå =¦ÉªÉÉi¨ÉEò½þÒ ¨½þhÉiÉÉÆ ªÉäiÉ xÉɽþÓ. +Éi¨Éº´É°ü{ÉɽÚþxÉ Ê¦ÉzÉ ¨½þhÉÉ´Éå iÉ®ú
+uèùiÉÊ´É®úÉvä É ªÉäiÉÉä. +ʦÉzÉ ¨½þhÉÉ´Éå iÉ®ú +Éi¨ªÉɱÉÉ VÉb÷i´É|ɺÉÆMÉ ªÉäiÉÉä, +Éi¨ÉÉ iÉ®ú ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù°ü{ÉÒ, +ÉÊhÉ +YÉÉxÉ
iÉ®ú +ºÉVVÉb÷nùÖ:JÉ°ü{ÉÒ, iÉä´½þÉÆ EòÉƽþÒ ¨½þhÉiÉÉÆ ªÉäiÉ xÉɽþÓ. iÉä´½þÉÆ +YÉÉxÉ ½åþ +ÊxÉ´ÉÉÇSªÉ ½þɪä É. iªÉÉ +YÉÉxÉÉ{ÉɺÉÚxÉ
+Ê´É´ÉäEò, iªÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ +ʦɨÉÉxÉ, iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ®úÉMÉÉÊnùEò, iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ Eò¨ÉÇ, Eò¨ÉÉÈxÉå näù½þ +ÉÊhÉ näù½þɨÉÖ³ýå nÖù:JÉ ½þÉiä Éå.
ʶɹªÉ:- iªÉÉ nÖù:JÉÉSÉÉ xÉÉ¶É Eò¶ÉÉxÉå ½þÉ<ä ±Ç É ?
MÉÖ¯û:- näù½þ xɹ]õ ZÉɱªÉÉxÉå nÖù:JÉ xɹ]õ ½þÉiä Éå, Eò¨ÉÇ xɹ]õ ZÉɱªÉÉxÉå näù½þÉiä {ÉiÉÒ ½þÉiä É xÉɽþÓ. ®úÉMÉ uäù¹É xɹ]õ
ZÉɱªÉÉxÉå Eò¨ÉÇ xɹ]õ ½þÉiä Éå. +ʦɨÉÉxÉ xɹ]õ ZÉɱªÉÉxÉå ®úÉMÉuäù¹ÉÉÊnù xɹ]õ ½þÉiä ÉÉiÉ. +Ê´É´ÉäEò xɹ]õ ZÉɱªÉÉxÉå +ʦɨÉÉxÉ xɹ]õ
½þÉiä ÉÉä ´É +YÉÉxÉ xɹ]õ ZÉɱªÉÉxÉå +Ê´É´ÉäEò xɹ]õ ½þÉiä ÉÉä, +ÉÊhÉ ¨ÉÒ ¥ÉÀ +ɽåþ +¶ÉÉ ¨É½þÉ´ÉÉCªÉVÉxªÉ +{É®úÉIä É YÉÉxÉÉxÉå
+YÉÉxÉ xɹ]õ ½þÉiä Éå. +YÉÉxÉ xɹ]õ ZÉɱªÉÉ´É®ú ¨ÉMÉ nÖù:JÉɱÉÉ VÉÉMÉÉSÉ xÉɽþÓ.
ʶɹªÉ:- |ÉɪÉζSÉkÉ°ü{É ºÉiEò¨ÉÉÇxÉå ¥ÉÀ½þiªÉÉÊnù {ÉÉ{Éå ºÉÖvnùÉÆ xɹ]õ ½þÉiä ÉÉiÉ. iɶÉÉ ºÉiEò¨ÉÉÈxÉä +YÉÉxÉ EòÉÆ xÉ
xɹ]õ ´½þÉ´Éå ?
MÉÖ¯û:- Eò¨ÉÉÇSÉÉ +YÉÉxÉɶÉÓ Ê´É®úÉvä É xɺɱªÉɨÉÖ³ýå iÉä +YÉÉxÉÉSÉÉ xÉÉ¶É Eò°Æü ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ. ªÉä´ÉfåøSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú iÉå
+YÉÉxÉɱÉÉ ´ÉÉføÊ´ÉiÉå. VɺÉå, ¨ÉäPÉ +¨ÉɴɺªÉÉÆvÉEòÉ®úɱÉÉ ´ÉÉføÊ´ÉiÉÉiÉ iɺÉä.
ʶɹªÉ:- YÉÉxÉ ½åþ iÉ®úÒ ¨ÉÉxÉʺÉEò Eò¨ÉÇ +ɽåþ. ¨ÉMÉ iªÉÉSÉÉ +YÉÉxÉɶÉÓ Ê´É®úÉvä É EòºÉÉ ?
MÉÖ¯û:- YÉÉxÉ nùÉxä É |ÉEòÉ®úSÉå. º´É°ü{ÉYÉÉxÉ +ÉÊhÉ ´ÉÞÊkÉYÉÉxÉ. ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÒ¨ÉvªÉå +YÉÉxÉÉSÉÉ |ÉEòÉ¶É EòÊ®úiÉå iÉå
º´É°ü{ÉYÉÉxÉ, +ÉÊhÉ VÉÉOÉiº´É{xÉɨÉvªÉå ʴɹɪÉ|ÉEòÉ¶É EòÊ®úiÉå, iÉå ´ÉÞÊkÉYÉÉxÉ. VªÉÉ|ɨÉÉhÉå ºÉÚªÉÉÇxÉå |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ
˦ÉiÉÒ´É®ú +Énù¶ÉÉÈiÉ |ÉÊiÉˤÉʤÉiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +xÉäEò ºÉÚªÉÌEò®úhÉÉÆSÉä +ÆiÉ®úÉ+ÆiÉ®úÉxÉå ʴɶÉä¹É |ÉEòÉ¶É ÊnùºÉiÉÉiÉ, iªÉÉ|ɨÉÉhÉå
VÉÉOÉiº´É{xÉÉSÉä `öɪÉÓ +xÉäEò ´ÉÞÊkÉYÉÉxÉå ¦ÉɺÉiÉÉiÉ. ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÒ¨ÉvªÉå iÉ®ú º´É°ü{ÉYÉÉxÉ ¨ÉÉjÉ +ºÉiÉå, iÉå VÉÉOÉiº´É{xÉɨÉvªÉå
xÉɽþÓ, +ºÉå ¨ÉÉjÉ ºÉ¨ÉVÉÚÆ xɪÉä. º´É°ü{ÉYÉÉxÉ ÊxÉiªÉ +ºÉÚxÉ ºÉ´ÉÇjÉ +ɽäþ. ´ÉÞÊkÉ VÉÉMÉÞiº´É{xÉɨÉvªÉå +ºÉiÉÉiÉ. <iÉ®újÉ
xÉɽþÓiÉ. ´ÉÞÊkÉ ½þÉ +ÆiÉEò®úhÉvɨÉÇ ½þɪä É; +ÉÊhÉ YÉÉxÉ ½åþ +Éi¨Éº´É°ü{ÉSÉ +ɽäþ. iÉå VªÉÉ ´Éä³ýÓ ¨ÉÒ ¥ÉÀ +ɽåþ +¶ÉÉ
´ÉÞÊkÉ°ü{ÉÉxÉå {ÉÊ®úhÉɨÉɱÉÉ {ÉÉäSÉiÉå, iÉä´½þÉÆ +YÉÉxÉÉSÉÉ xÉÉ¶É EòÊ®úiÉå; Eäò´É³ý ¤ÉÖÎvnù´ÉÞkÉÒxÉåSÉ +YÉÉxÉ xɹ]õ ½þÉiä É xÉɽþÓ. VɺÉå
ºÉiEò¨ÉÉÈxÉå {ÉÉ{É xɹ]õ ½þÉiä Éå, iɺÉå ´ÉÞÊkÉYÉÉxÉÉxÉå +YÉÉxÉ xɹ]õ ½þÉiä Éå. iÉå ¨ÉxÉÉä´ÉÞÊkÉ°ü{É +ºÉ±Éå ´É |ÉEòÉ¶É Eò®úhÉÉ®åú ®úixÉ
{ÉɹÉÉhÉ°ü{ÉÓ +ºÉ±Éå iÉ®úÒ iªÉɱÉÉ ®úixÉnùÒ{É VɺÉå ¨½þhÉiÉÉiÉ. iɺÉå ªÉÉ ´ÉÞÊkɨɪÉɱÉÉ YÉÉxÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ. ½þÉ MÉÉèhÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú
½þɪä É.
ʶɹªÉ:- ZÉÉä{ÉåiÉ º´É°ü{É YÉÉxÉ +ºÉiÉÉƽþÒ +YÉÉxÉɶÉÓ iªÉÉSÉÉ Ê´É®úÉvä É ÊnùºÉiÉ xÉɽþÓ; iÉ®ú iÉåSÉ ´ÉÞkÉÓiÉ |Éʴɹ]õ
ZÉɱÉå, ¨½þhÉÚxÉ +YÉÉxÉɶÉÓ Ê´É®úÉvä ÉÉÊ´É®úÉvä É EòºÉÉ Eò®úÒ±É ?
MÉÖ¯û:- ºÉÚªÉÇÊEò®úhÉɨÉvªÉå EòÉ{ÉÚºÉ vÉ®ú±ÉÉ +ºÉiÉÉÆ nùMvÉ ½þÉiä É xÉɽþÓ, {ÉhÉ ºÉÚªÉÇEòÉÆiÉ ={ÉÉvÉÒ Ê¨É³ýiÉÉÆ iÉåSÉ ÊEò®úhÉ
EòÉ{ÉÚºÉ VÉɳýiÉå. iɺÉå, ºÉɨÉÉxªÉ YÉÉxÉÉSÉå ´Éè®ú xɺɱÉå iÉ®úÒ Ê´É¶Éä¹É YÉÉxÉÉSÉå (´ÉÞÊkÉYÉÉxÉÉSÉå) iªÉÉ +YÉÉxÉɶÉÓ ´Éè®ú +ɽäþ.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ:- iªÉÉ ´ÉÞÊkÉYÉÉxÉÉxÉå +YÉÉxÉ ´É iÉiEòɪÉÇ|É{ÉÆSÉxÉÉ¶É Eäò±ÉÉ iÉ®úÒ ´ÉÞÊkÉYÉÉxÉ ´É º´É°ü{ÉYÉÉxÉ ½þÓ nùÉxä É +ºÉiÉÉÆ
+uèùiÉʺÉvnùÒ Eò¶ÉÒ ?
MÉÖ¯û:- EòiÉEò (ÊxɴɳýÒSÉÒ ¤ÉÒ) ®úVÉÉäxªÉɪÉÉxÉå ´ÉÞÊkÉYÉÉxÉ, +YÉÉxÉ iÉiEòɪÉÇ xÉÉ¶É Eò°üxÉ º´ÉªÉå º´É°ü{ÉYÉÉxÉɨÉvªÉä
±ÉÒxÉ ½þÉiä Éå, iÉä´½þÉÆ +uèùiÉ º´É°ü{É YÉÉxÉSÉ ®úɽþiÉå. YÉÉxÉ ½åþ ´ÉºiÉÖiÉÆjÉ +ɽäþ. ¨½þhÉÚxÉ iÉå (EòiÉÖǨÉEòiÉÖÈ +xªÉlÉÉ EòiÉÖÈ) +¶ÉCªÉ
½þɪä É. ={ÉɺÉxÉɪÉÉäMÉ ÊGòªÉÉ°ü{É +ɽäþiÉ ¨½þhÉÚxÉ iÉä {ÉÖ¯û¹ÉiÉÆjÉ ½þÉiä Éä. iÉä YÉÉxÉ´ÉiÉ VÉÉhÉÚÆ xɪÉäiÉ. VªÉÉ|ɨÉÉhÉå ±ÉIÉhÉÉxÉå
¶ÉÉʱÉOÉɨÉ, PɹÉÇhÉ ´É iÉÉ{ÉÉxÉå ºÉÖ´ÉhÉÇ +ÉÊhÉ {É®úÒIÉäxÉå ®úixÉ Eò³ýiÉå, iªÉÉ|ɨÉÉhÉå ´ÉÉCªÉÊ´ÉSÉÉ®úVÉxªÉ ´ÉÞÊkÉYÉÉxÉÉxÉåSÉ +Éi¨ÉÉ
Eò³ýiÉÉä; ={ÉɺÉxÉɪÉÉäMÉEò¨ÉÉÇÊnùEòÉÆxÉå Eò³ýiÉ xÉɽþÒ; ¨½þhÉÚxÉ +Éi¨ÉÉxÉÉi¨ÉÊ´ÉSÉÉ®ú Eò®úÉ´ÉÉ.
ºÉ½þÉ´ÉÉ +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ.
+vªÉÉªÉ ºÉÉiÉ´ÉÉ
ʶɹªÉ:- +Éi¨ÉÉxÉÉi¨ÉÊ´ÉSÉÉ®ú iÉÉä EòºÉÉ ?
MÉÖ¯û:- +Éi¨ÉÉ iÉÒxÉ näù½þÉ½Æ þÚxÉ ´ÉäMɳýÉ, iÉÒxÉ +´ÉºlÉÉÆSÉÉ ºÉÉIÉÒ ´É {ÉÆSÉEòÉä¶ÉÉƽþÚxÉ ÊxÉ®úɳýÉ, ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù°ü{É +ɽäþ.
+xÉÉi¨ÉÉ, iÉÒxÉ ¶É®úÒ®åú +ºÉVVÉb÷, nÖù:JÉ°ü{É +ºÉÖxÉ ´ªÉι]õ-ºÉ¨Éι]õ¦ÉänùÉxÉå ºÉ½þÉ |ÉEòÉ®úSÉÉ ½þÉiä ÉÉä. (+ɦÉɺÉÉxÉå
VÉÒ´Éä·É®úÉxÆ ÉÉ =i{ÉzÉ Eò®úhÉÉ®úÒ +Ê´ÉtÉ ¨ÉɪÉÉ +É{ÉhÉ ½þÉiä ÉÉä) +¶ÉÒ ¸ÉÖÊiÉ +ɽäþ. iÉä´½þÉ +Éi¨ªÉɱÉÉ ¨ÉɪÉÉä{ÉÉvÉÒxÉå
ºÉ¨Éι]õ°ü{É <Ç·É®úi´É +ÉÊhÉ +Ê´ÉtÉä{ÉÉvÉÒxÉå ´ªÉι]õ°ü{É VÉÒ´Éi´É ½åþ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò xÉ´½äþ.
ʶɹªÉ:- VÉÒ´Éä·É®úÉSÆ ÉÒ ºÉ½þÉ |ÉEòÉ®úSÉÓ ¶É®úÒ®åú ´É xÉÉÆ´Éå ºÉÉÆMÉÉ´ÉÓiÉ.
MÉÖ¯û:- ºÉ¨Éι]õ, EòÉ®úhÉ, ¶É®úÒ®úÉʦɨÉÉxÉÒ, +ÆiɪÉÉǨÉÒ, +´ªÉÉEÞòiÉ ´É <Ç·É®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ. iªÉɱÉÉ ¶É®úÒ®úÉʦɨÉÉxÉ
xÉɽþÓ. EòÉ®úhÉ, ¨É½þɺÉÖ¹ÉÖ{iÉÒ¨ÉvªÉå +½ÆþEòÉ®ú ±ÉÒxÉ ½þÉiä ÉÉä. iªÉÉSÉÒ ={ÉɺÉxÉÉ xÉ PÉb÷±ªÉÉºÉ ºÉ¨Éι]õºÉÚI¨É¶É®úÒ®úÉʦɨÉÉxÉÒ,
ºÉÚjÉÉi¨ÉÉ, ¨É½þÉ|ÉÉhÉ, ʽþ®úhªÉÉMɦÉÇ VÉÉä iªÉÉSÉÒ ={ÉɺÉxÉÉ ¸ÉÖÊiÉ ºÉÉÆMÉiÉä iªÉɱÉÉ º´É{xÉɴɺlÉÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ +ʦɨÉÉxÉ xÉɽþÓ.
iªÉÉSÉÒ ={ÉɺÉxÉÉ xÉ PÉb÷±ªÉÉºÉ ºÉ¨Éι]õºlÉڱɶɮúÒ®úÉʦɨÉÉxÉÒ VÉÉä ´Éè®úÉVÉ, ´Éè·ÉÉxÉ®ú, Ê´É®úÉ]Âõ ªÉÉSÉÒ ={ÉɺÉxÉÉ ¸ÉÖÊiÉ ºÉÉÆMÉiÉä.
¨ÉÒ{ÉhÉÉ Eò®úhªÉɺÉ, |ÉÊiɪÉÉäMÉÒ (nÖùºÉ®úÉ ¤É®úɤä É®úÒSÉÉ) xÉɽþÓ ¨½þhÉÚxÉ iªÉɱÉɽþÒ +ʦɨÉÉxÉ xÉɽþÓ. iªÉÉSÉÒ ={ÉɺÉxÉÉ xÉ PÉbä÷±É
iÉ®ú <Ç·É®úÉxÉå ºÉÞι]õκlÉÊiɺÉƽþÉ®úÉlÉÇ º´ÉÒEòÉ®ú±É䱪ÉÉ ¥ÉÀÉ, ʴɹhÉÚ, ʶɴÉ|ÉÊiɨÉäSÉÒ ËEò´ÉÉ ¨ÉiºªÉÉÊnù +´ÉiÉÉ®ú|ÉÊiɨÉäSÉÒ
={ÉɺÉxÉÉ ¸ÉÖÊiÉ ºÉÉÆMÉiÉä.
ʶɹªÉ:- iªÉÉ +´ÉiÉÉ®úÉÊnù ¨ÉÚiÉÕSÉÉ <Ç·É®úɱÉÉ +ʦɨÉÉxÉ +ɽäþ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- ½þɪä É +ɽäþ. xɺÉä±É iÉ®ú EòɪÉÇ EòºÉå PÉbä÷±É ?
ʶɹªÉ:- iÉ®ú ¨ÉMÉ VÉÒ´ÉɽÚþxÉ <Ç·É®úÉSÉå ʴɶÉä¹Éi´É EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- xÉ]õÉ|ɨÉÉhÉä ¦ÉHòÉxÉÖOɽþÉlÉÇ <Ç·É®ú, EòɪÉÉÇ{ÉÖ®úiÉÉ +ʦɨÉÉxÉ Eòα{ÉiÉÉä. VÉÒ´É iÉ®ú ºÉnùÉÊä nùiÉ +ʦɨÉÉxÉÒ
+ºÉiÉÉä, ½þÉ Ê´É¶Éä¹É ½þɪä É. +ºiÉÖ. ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ¸ÉÖiÉÒxÉå <Ç·É®úÉSÉÉ ¦Éänù Eòα{ɱÉÉ. iªÉÉSÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ xÉ VÉÉhÉÚxÉ ¶Éè´É, ´Éè¹hÉ´ÉÉÊnù
¨ÉiÉÉʦɨÉÉxÉÒ {É®úº{É®ú ´ªÉlÉÇ Eò±É½þ EòÊ®úiÉÉiÉ.

ʶɹªÉ:-¸ÉÖiÉÒxÉå ¦Éänù EòÉÆ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

MÉÖ¯û:-+xÉÉÊnùEòɱÉÉ{ÉɺÉÚxÉ +ɱÉ䱪ÉÉ |É´ÉÞkÉÒ±ÉÉ +xÉֺɰüxÉ +ÆiɨÉÖJÇ ÉiÉÉ ½þÉhä ªÉÉEòÊ®úiÉÉÆ +ÊvÉEòÉ®úÉxÉÖºÉÉ®åú ±ÉÉäEòÉƱÉÉ,
¸ÉÖÊiÉ ¦Éänù ºÉÉÆMÉiÉä, iÉÉä ´ÉɺiÉÉÊ´ÉEò xÉ´½äþ. ½åþ +ºÉÉä. +ÉiÉÉÆ ´ªÉι]õ BEò, EòÉ®úhÉ. ´ªÉι]õ¶É®úÒ®úÉ{ä ÉÉÊvÉEò VÉÒ´ÉɱÉÉ |ÉÉYÉ,
{ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEò, +Ê´ÉtÉ´ÉÎSUôzÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ. ´ªÉι]õºÉÚI¨ÉÉä{ÉÉÊvÉEòɱÉÉ iÉèVɺÉ, º´É{xÉEòα{ÉiÉ, |ÉÉÊiɦÉÉʺÉEò ¨½þhÉiÉÉiÉ.
´ªÉι]õºlÉÚ±ÉÉä{ÉÉÊvÉEòɱÉÉ Ê´É·É, ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò, ÊSÉnùɦÉÉºÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ.
ʶɹªÉ:-VÉÒ´ÉɱÉÉ iÉÒxÉ ¶É®úÒ®úÉSÆ ÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ɽäþ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- ½þɪä É. +ÆiÉ:Eò®úhÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ |ÉÊiÉˤÉʤÉiÉ (VÉÒ´Éi´É) ½þÉiä É xÉɽþÓ, ¨½þhÉÚxÉ Ë±ÉMɶɮúÒ®ú {ÉÉʽþVÉä ´É iÉå
ºlÉÚ±ÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ EòɪÉǪÉÉäMªÉ ½þÉhä ÉÉ®ú xÉɽþÓ, ¨½þhÉÚxÉ ºlÉڱɶɮúÒ®ú {ÉÉʽþVÉä. ½þÒ nùÉxä ½þÒ EòɪÉǶɮúÒ®åú EòÉ®úhÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ®úɽþhÉÉ®ú
xÉɽþÓiÉ ¨½þhÉÚxÉ EòÉ®úhɶɮúÒ®ú +´É¶ªÉ {ÉÉʽþVÉä.
ʶɹªÉ:-VÉÒ´ÉɱÉÉ ÊiÉx½þÒ ¶É®úÒ®úÉSÆ ÉÉ +ʦɨÉÉxÉ +ɽäþ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- ½þɪä É. +ʦɨÉÉxÉ xɺÉä±É iÉ®ú Eò¨ÉÇ PÉb÷hÉÉ®ú xÉɽþÓ ´É Eò¨ÉÇ xÉ PÉbä÷±É iÉ®ú ¶É®úÒ®ú EòÉä`öÚxÉ ½þÉ<ä ±Ç É ? ¨ÉMÉ
VÉÒ´É{ÉhÉɽþÒ ®úɽþhÉÉ®ú xÉɽþÓ. iɺ¨ÉÉiÉ VÉÒ´ÉɱÉÉ +ʦɨÉÉxÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- BEòɱÉÉSÉ ={ÉÉvÉÒ¨ÉÖ³ýå +xÉäEòi´É ªÉäiÉå, ªÉÉʴɹɪÉÓ où¹]õÉiÆ É EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- BEòÉ näù´ÉnùkÉɱÉÉ {ÉÖjÉÉä{ÉÉvÉÒxÉå Ê{ÉiÉÞi´É, {ÉÉèjÉÉä{ÉÉvÉÒxÉå Ê{ÉiÉɨɽþi´É VɺÉå ªÉäiÉå, iɺÉå +Éi¨ªÉɱÉÉ
´ªÉι]õ-ºÉ¨É¹]õ¬{Ö ÉÉvÉÒxÉå VÉÒ´Éä·É®úi´É +ɱÉå.
ʶɹªÉ:- ={ÉÉvÉÒxÉå näù´ÉnùkÉÉSÉå xÉÉ¨É ¨ÉÉjÉ ¤Énù±É±Éå; {É®ÆúiÉÖ ËEòÊSÉVYÉi´É, ºÉ´ÉÇYÉi´É ¦Éänù´ÉiÉ º´É°ü{ÉʦÉzÉ{ÉhÉÉ
EòÉä`öå ¤Énù±É±ÉÉ ?
MÉÖ¯û:- VɺÉå ¨ÉÉvÉÖªÉÇ, pù´É ´É ¶ÉèiªÉ°ü{ÉÉxÉå BEòSÉ +ºÉÚxÉ OÉɨɺÉÆ®úIÉhÉ ¨É½þɶÉHòÒxÉå iÉb÷ÉMÉ-VÉ±É ´É
BEòMÉÞ½þºÉÆ®úIÉhÉɱ{ɶÉHòÒxÉå PÉ]õVɱÉ, VɺÉå ʦÉzÉ ½þÉiä Éå; ËEò´ÉÉ =¹hÉ®úHò|ÉEòɶɰü{É +ÎMxÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ ={ÉÉvÉÒ¨ÉÖ³ýå Ênù´ÉÉ,
Ênù´É]õÒ, +¶ÉÉ ¦ÉänùÉxÉä ʦÉzÉ ÊnùºÉiÉÉä, iɺÉå ¨ÉɪÉÉä{ÉÉvÉÒxÉå ºÉ´ÉÇYÉ <Ç·É®úi´É +ÉÊhÉ +Ê´ÉtÉä{ÉÉvÉÒxÉå ËEòÊSÉVYÉ VÉÒ´Éi´É
¦ÉɺɱÉå, iÉ®úÒ iªÉÉÆSÉä BEòi´É +JÉÆb÷ÉlÉǺÉƤÉÆvÉÒxÉå VÉÉhÉÉ´Éå.
ʶɹªÉ:- +JÉÆb÷ÉlÉǺÉƤÉÆvÉ EòºÉÉ ?
MÉÖ¯û:- "iÉå iÉÚ +ɽäþºÉ,' ªÉÉ ´ÉÉCªÉÉSªÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ nùÉxä É {ÉnùÉSÆ ÉÉ ºÉɨÉÉxÉÉÊvÉEò®úhªÉ ºÉƤÉÆvÉ 1. {ÉnùÉSÆ ªÉÉ +lÉÉÈSÉÉ,
ʴɶÉä¹ÉhÉʴɶÉ乪ɦÉÉ´É ºÉƤÉÆvÉ 2. {ÉnùÉlÉÉǶÉÓ +Éi¨ªÉÉSÉÉ ±ÉIªÉ-±ÉIÉhɦÉÉ´É ºÉƤÉÆvÉ 3. VɺÉå "iÉÉä ½þÉ näù´ÉnùkÉ,' ½þªÉÉ Ê`öEòÉhÉÓ
iÉÉä +ÉÊhÉ ½þÉ, ªÉÉ nùÉxä É {ÉnùÉSÆ Éä BEòÉ näù´ÉnùkÉÉ´É®úSÉ ºÉɨÉÉxÉÉÊvÉEò®úhªÉ ½þÉiä Éå; iɺÉå, (iÉå iÉÚÆ) ªÉÉ nùÉäxÉ {ÉnùÉÆSÉä
ºÉɨÉÉxÉÉÊvÉEò®úhªÉ BEòÉ SÉèiÉxªÉÉ´É®úSÉ VÉÉhÉÉ´Éå. iªÉÉ EòɱÉÉSÉÉ ËEò´ÉÉ näù¶ÉÉSÉÉ ´ÉÉSÉEò iÉÉä ¶É¤nùÉlÉÇ, ÁÉ EòɱÉÉSÉÉ ËEò´ÉÉ
näù¶ÉÉSÉÉ ´ÉÉSÉEò ¶É¤nùÉlÉÇ, ªÉÉ nùɽä þÉSå ÉÉ {É®úº{É®ú ¦Éänù PÉɱɴÉÚxÉ {É®úº{É®ú ʴɶÉä¹ÉhÉ-ʴɶÉ乪ɦÉɴɺÉƤÉÆvÉ VɺÉÉ ½þÉiä ÉÉä; iɺÉÉ
ºÉ´ÉÇYÉi´É{É®úÉIä Éi´É-Ê´Éʶɹ]õ SÉèiÉxªÉ´ÉÉSÉEò "iÉä' ÁÉ {ÉnùÉlÉÉÇSÉÉ, ´É ËEòÊSÉVYÉi´ÉÉ{É®úÉIä Éi´ÉÉÊnùÊ´Éʶɹ]õ SÉèiÉxªÉ´ÉÉSÉEò "iÉÚ'
ÁÉ {ÉnùÉlÉÉÇSÉÉ {É®úº{É®ú ¦Éänù nÚù®ú Eò®úhÉÉ®úÉ, ʴɶÉä¹ÉhÉ-ʴɶÉ乪ɦÉɴɺÉƤÉÆvÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ. (iÉÉä ½þÉ) ÁÉ {ÉnùÉlÉÉÈSÉä ʴɯûvnùÉ¶Æ É

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

´ÉÉSªÉÉlÉÇ ºÉÉäb÷ÚxÉ +ʴɯûvnùÉ¶Æ É SÉèiÉxªÉ¨ÉÉjÉ ±ÉIªÉÉlÉÇ PÉähªÉÉSÉÉ iÉÉä ±ÉIªÉ-±ÉIÉhɦÉɴɺÉƤÉÆvÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ. EòÉ®úhÉ,
´ÉÉCªÉÉlÉÇOɽþhÉÉʴɹɪÉÓ ¨ÉÖJªÉÉ, MÉÉèhÉÒ, ±ÉIÉhÉÉ +¶ÉÒ iÉÒxÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ ´ÉÞÊkÉ ½þÉiä Éä. VɺÉå, ®úÉVÉÉ VÉÉiÉÉä, ½þÒ ¨ÉÖJªÉ ´ÉÞÊkÉ.
xÉÒ±ÉÉäi{É±É ËEò´ÉÉ ËºÉ½þ-näù´ÉnùkÉ ½þÒ MÉÖhÉ´ÉÞÊkÉ. Vɽþ±±ÉIÉhÉÉ, +Vɽþ±±ÉIÉhÉÉ, VɽþnùVɽþ±±ÉIÉhÉÉ (¦ÉÉMÉiªÉÉMÉ ±ÉIÉhÉÉ),
+¶ÉÉ ¦ÉänùÉxÉå ±ÉIÉhÉÉ iÉÒxÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ. (MÉÆMÉɪÉÉÆ PÉÉä¹É:) MÉÆMÉä´É®ú MÉÉè³ýªÉÉSÉÉ ´ÉÉb÷É. ½þÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ º´ÉÉlÉÇiªÉÉMÉ Eò°üxÉ ºÉƤÉÆvÉÒ
iÉÒ®úÉ´É®ú Eäò±Éä±ÉÒ Vɽþ±±ÉIÉhÉÉ ±ÉIªÉÉÆ¶É BEò +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýå ºÉÉÆ|ÉiÉ iÉÒ +xÉÖ{ɪÉÖHò. EòɴɳýªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ nù½þÓ ®úÉJÉÉ´Éå ½þÒ
º´ÉÉlÉÉDZÉÉ xÉ ºÉÉäb÷iÉÉÆ EòÉEòÉä{ɱÉIÉhÉÉxÉå nùvªÉÖ{ÉPÉÉiÉEòÉSÉå OɽþhÉ Eò®úhÉÉ®úÒ +Vɽþ±±ÉIÉhÉÉ. ½þÒ ´ÉÉSªÉÉlÉÇʴɯûvnù +ɽäþ,
¨½þhÉÚxÉ iÉÒ½þÒ iÉÚiÉÇ ={ɪÉÉäMÉÒ xÉɽþÓ. iɺ¨ÉÉiÉ (iÉÉä ½þÉ näù´ÉnùkÉ) ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ʴɯûvnùÉ¶Æ É ´ÉÉSªÉÉlÉÇ ºÉÉäb÷ÚxÉ +ʴɯûvnùÉ¶Æ É
±ÉIªÉÉlÉÇ (+JÉÆb÷èEò®úºÉk´Éå) OɽþhÉ Eò®úhÉÉ®úÒ VɽþnùVɽþ±±ÉIÉhÉÉ |ɺiÉÖiÉ ={ɪÉÉäMÉÒ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ´ÉÉSªÉÉlÉÇ ´É ±ÉIªÉÉlÉÇ EòÉähÉiÉä ?
MÉÖ¯û:- ¨ÉɪÉÉ, ¨ÉɪÉÉ|ÉÊiÉˤÉʤÉiÉ (<ǶÉ) ¨ÉɪÉÉÊvɹ`öÉxÉ ¥ÉÀ ½åþ iÉiÉ {ÉnùÉSÉå ´ÉÉSªÉÉlÉÇ, ¥ÉÀSÉèiÉxªÉ ±ÉIªÉÉlÉÇ.
+Ê´ÉtÉ, +Ê´ÉtÉ|ÉÊiÉË¤É¤É (VÉÒ´É) ´É +Ê´ÉtÉÊvɹ`öÉxÉ ºÉÉÊIÉ SÉèiÉxªÉ ½åþ i´ÉÆ {ÉnùÉSÉå ´ÉÉSªÉÉlÉÇ, EÚò]õºlÉ SÉèiÉxªÉ ±ÉIªÉÉlÉÇ.
iÉä´½þÉÆ ´ÉÉSªÉÉlÉÇ ºÉÉäb÷ÚxÉ ±ÉIªÉÉlÉÇ ¥ÉÀSÉèiÉxªÉ, EÚò]õºlÉ SÉèiÉxªÉ ªÉÉÆSÉå BäCªÉ ZÉɱÉå. ¨½þhÉVÉä VɺÉå {ÉÖjÉ{ÉÉèjÉÉä{ÉÉÊvÉ VÉÉiÉÉÆ
Ê{ÉiÉÞÊ{ÉiÉɨɽþi´É VÉÉ>ðxÉ näù´ÉnùkÉ ¨ÉÉjÉ ®úɽþiÉÉä; ËEò´ÉÉ Ênù´ÉÉ, Ênù´É]õÒ ºÉÉäb÷±ªÉÉ´É®ú ±ÉÉäʽþiÉÉä¹hÉ|ÉEòÉ¶É +MxÉÒSÉ ®úɽþiÉÉä;
ËEò´ÉÉ iɳåý, PÉb÷É ºÉÉäb÷±ªÉÉ´É®ú ¨ÉÉvÉÖªÉÇ, pù´É, ¶ÉèiªÉ, VɱɨÉÉjÉ ®úɽþiÉå; iɺÉå ¨ÉɪÉÉ ´É +Ê´ÉtÉ ªÉÉ ={ÉÉÊvÉ VÉÉiÉÉÆ
<Ç·É®ú-VÉÒ´É-¦ÉÉ´É VÉÉ>ðxÉ ¥ÉÀ BEòSÉ ®úɽþiÉå.
ºÉÉiÉ´ÉÉ +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ.
+vªÉÉªÉ +É`ö´ÉÉ
ʶɹªÉ:- iÉå ¥ÉÀ EòºÉå VÉÉhÉÉ´Éå ?
MÉÖ¯û:- iÉÒxÉ näù½þÉ½Æ þÚxÉ ´ÉäMɳåý, ÊiÉx½þÒ +´ÉºlÉÉÆSÉä ºÉÉÊIÉ, (VÉÉOÉiÉÂ, º´É{xÉ, ºÉÖ¹ÉÖÎ{iÉ ªÉÉ iÉÒxÉ +´ÉºlÉÉ)
{ÉÆSÉEòÉä¶ÉÉƽþÚxÉ ÊxÉ®úɳåý ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù ¥ÉÀº´É°ü{É VÉÉhÉÉ´Éå. ªÉÉÆiÉÚxÉ ¶É®úÒ®újɪÉʴɱÉIÉhÉi´É ´É {ÉÆSÉ EòÉä¶É´ªÉÊiÉÊ®úHòi´É ½åþ
"+iÉnÂù´ªÉÉ´ÉÞÊkɱÉIÉhÉ' 1, +´ÉºlÉɺÉÉÊIÉi´É iÉ]õºlÉ, ´É ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnùi´É ½åþ º´É°ü{ɱÉIÉhÉ i´ÉÆ{ÉnùÉlÉÉÇSÉå, {ÉÞÊlÉ´ªÉÉÊnùEòÉÆSÉÉ
ÊxɹÉävÉ Eò°üxÉ +´Éʶɹ]õ ®úɽþÉiÉå iÉå +iÉnÂù´ªÉÉ´ÉÞÊkɱÉIÉhÉ, |É{ÉÆSÉɱÉÉ +Êvɹ`öÉxɦÉÚiÉ +ºÉiÉå iÉå iÉ]õºlÉ ±ÉIÉhÉ,
ºÉiªÉYÉÉxÉÉxÉÆnù ½åþ º´É°ü{ɱÉIÉhÉ iÉiÉ {ÉnùÉlÉÉÈSÉå. ªÉÉ nùɽä þÉSå Éå BäCªÉ iÉå +ÊuùiÉÒªÉ {É®ú¥ÉÀ VÉÉhÉÉ´Éå.
ʶɹªÉ:- iÉÒxÉ ¶É®úÒ®åú Eò¶ÉÒ VÉÉhÉÉ´ÉÒ ?
MÉÖ¯û:- ¨ÉÉiÉÉÊ{ÉiÉÞ¦ÉÖHòÉzÉ{ÉÊ®úhÉiÉ ¶ÉÖGò¶ÉÉäÊhÉiÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ={ÉVÉÚxÉ +zÉÉxÉå ´ÉÉføiÉå, +zÉ xÉ Ê¨É³ýiÉÉÆ ËEò´ÉÉ ®úÉMä ÉÉxÉå
¨É®úiÉå, iÉå +zÉ¨ÉªÉ ºlÉÚ±É ¶É®úÒ®ú (¶ÉÒªÉÇiÉä) xɹ]õ ½þÉiä Éå, ¨½þhÉÚxÉ ¶É®úÒ®ú ¨½þhÉÉ´Éå. ºÉjÉÉ +´ÉªÉ´ÉÉÆSÉå ˱ÉMɶɮúÒ®ú. ®úÉMÉuäù¹ÉÉÊnù
´ÉÞÊkÉ ´ÉÉfø±ªÉÉ ¨½þhÉVÉä ªÉÉSÉÒ ´ÉÞÎvnù ´É ¨ÉÒ ºÉÉIÉÒ +¶ÉÉ +vªÉÉi¨É Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉå Ê´É´ÉäEòÒ VÉxÉÉÆSÉä Ê`öEòÉhÉÓ ªÉÉSÉÉ ±ÉªÉ ½þÉiä ÉÉä
¨½þhÉÚxÉ ¶É®úÒ®ú. +YÉÉxÉ ½åþ EòÉ®úhɶɮúÒ®ú. ½åþ '¨ÉÒ VÉÒ´É' ªÉÉ +ʦɨÉÉxÉÉxÉå ´ÉÉføiÉå ´É "¨ÉÒ ¥ÉÀ" ªÉÉ º´ÉÉxÉ֦ɴÉÉxÉå xɹ]õ ½þÉiä Éå
¨½þhÉÚxÉ ¶É®úÒ®ú. näù½þ (nù½þªÉiÉä) VÉɳý±ÉÉ VÉÉiÉÉä ¨½þhÉÚxÉ näù½þ½þÒ ¨½þhÉiÉÉiÉ. ºlÉÚ±Énäù½þ +MxÉÒxÉå VɳýiÉÉä. b÷ɳä ýªÉÉxÉå ÊnùºÉiÉÉä
iÉÉä ºlÉÚ±É näù½þ. xÉ ÊnùºÉiÉÉÆ Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉå Eò³ýiÉÉä iÉÉä ºÉÚI¨É näù½þ. ªÉÉ nùɽä þÉxå ÉÉ EòÉ®úhɦÉÚiÉ VÉå +YÉÉxÉ iÉÉä EòÉ®úhÉnäù½þ ½þɪä É.
1.VÉb÷{ÉnùÉlÉÇÊxɹÉävɱÉIÉhÉ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ:- {ÉÚ´ÉÔ {ÉÆSɦÉÚiÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ nùÉxä ½þÒ näù½þ VÉɽþ±Éä ¨½þ]õ±Éå +ÉÊhÉ +ÉiÉÉÆ +YÉÉxÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ½þÉiä ÉÉiÉ ¨½þhÉiÉÉÆ; iÉ®ú
{ÉÚ´ÉÉÇ{É®úÊ´É®úÉvÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- +vªÉÉ®úÉ{ä ɺÉÞι]õ ¨½þhÉVÉä BEòÉ{ÉÖføå BEò Gò¨ÉÉxÉå ½þÉhä Éå. {Éʽþ±ªÉÉ +vªÉɪÉÉÆiÉ ºÉÉÆÊMɱªÉÉ|ɨÉÉhÉå
{ÉÆSɦÉÚiÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ nùÉxä É näù½þ ½þÉiä ÉÉiÉ, ½åþ JÉ®åú. {ÉhÉ ´ÉɺiÉÊ´ÉEò ªÉÖMÉ{ÉiÉ (BEònù¨É) ºÉÞ¹]õÒSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ iÉ®ú Eäò´É³ý
+YÉÉxÉ ºÉ´ÉÉȱÉÉ EòÉ®úhÉ +ɽäþ ½åþ ¨½þhÉhÉå ªÉÉäMªÉ +ɽäþ. ´ÉänùÉ¨Æ ÉvªÉå Eäò´½þÉÆ Eäò´½þÉÆ ªÉÖMÉ{ÉiÉ ºÉÞι]õ (BEònù¨É +YÉÉxÉÉxÉå ºÉ´ÉÇ
|É{ÉSÉ Ê´É±ÉÉºÉ ÊnùºÉhÉå) ¨ÉÉxɱÉÒ +ɽåþ. Eäò´½þÉÆ iÉ®úÒ º´É{xÉɨÉvªÉå BEònù¨É ºÉ´ÉÇ lÉÉ]õ ÊnùºÉiÉÉå. Eäò´½þÉÆ BEòÉ{ÉÖføå BEò Gò¨É
ÊnùºÉiÉÉä, iÉuùiÉ ºÉÞ¹]õÒ½þÒ VÉÉhÉÉ´ÉÒ. +vªÉÉ®úÉ{ä ɺÉÞ¹]õÒ¨ÉvªÉå {ÉÆSɦÉÚiÉå nùÉxä ½þÒ ¶É®úÒ®úÉxÆ ÉÉ EòÉ®úhÉ, ´É ªÉÖMÉ{ÉiÉ ºÉÞ¹]õÒ¨ÉvªÉå Eäò´É³ý
+YÉÉxÉSÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÉxɱÉå. Eò¶ÉÒ½þÒ ºÉÞι]õ ½þÉ´ä ÉÉä ʨÉlªÉi´É ºÉ¨ÉÉxÉSÉ +ɽäþ. iªÉÉSªÉÉ Ê¨ÉlªÉÉi´ÉÉSÉå Ê´É´ÉäSÉxÉ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÚxÆ ÉÓ Eò®úÉ´Éå.
ºlÉڱɶɮúÒ®ú =PÉb÷ +ɽäþ. ºÉÚI¨É¶É®úÒ®ú ºÉjÉÉ +´ÉªÉ´ÉÉÆSÉå. ªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ºlÉÚ±Énäù½þ EòɪÉÇ Eò°Æü ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ.
ʶɹªÉ:- nùÉxä ½þÒ Ê¨É³ÚýxÉ EòɪÉÇ EòÊ®úiÉÉiÉ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- +ÎMxɺÉƪÉÉäMÉå Eòɹ`ö, nùɽþ{ÉÉEòÉÊnù EòÊ®úiÉå iÉlÉÉÊ{É iÉå EòɪÉÇ +MxÉÒSÉåSÉ VɺÉå, iɺÉå ºlÉÚ±Énäù½þɸɪÉå
PÉb÷±Éä±Éå nù¶ÉÇxÉMɨÉxÉÉÊnù EòɪÉÇ ºÉÚI¨É ¶É®úÒ®úÉSÉä ½þɪä É.
ʶɹªÉ:- ºÉjÉÉ +´ÉªÉ´É EòÉähÉiÉä ?
MÉÖ¯û:- YÉÉxÉåÊpùªÉå {ÉÉÆSÉ 5, Eò¨ÉæÊpùªÉå {ÉÉÆSÉ 5, |ÉÉhÉ {ÉÉÆSÉ 5, ¨ÉxÉ 1, ¤ÉÖÎvnù 1 ʨɳÚýxÉ ºÉjÉÉ 17. ±ÉÉäEòÉƨÉvªÉå
EòÉƽþÒ VÉÉhÉhÉÉ®ú iÉ®ú =qäù¶É, ±ÉIÉhÉ, {É®úÒIÉÉ ½äþ iÉÒxÉ ={ÉÉªÉ +ɽäþiÉ. =qäù¶É ¨½þhÉVÉä ´ÉºiÉÖxÉɨɺÉÆOɽþhÉ, ±ÉIÉhÉ ¨½þhÉVÉä
´ÉºiÉÖº´É¯û{ÉOɽþhÉ, {É®úÒIÉÉ ¨½þhÉVÉä ´ÉºiÉÖº´É°ü{ÉÊ´ÉSÉÉ®ú. ºÉjÉÉ +´ÉªÉ´ÉÉÆSÉå xÉÉ¨É PÉähÉå ½þÉ =qäù¶É.
+´ªÉÉÎ{iÉ+ÊiÉ´ªÉÉÎ{iÉ-+ºÉÆ¦É´É nùɹä É®úʽþiÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ vɨÉÇ ½åþ ±ÉIÉhÉ. ±ÉIªÉèEònäù¶ÉÓ ±ÉIÉhÉ {ÉɽþÉhÉå iÉÒ +´ªÉÉÎ{iÉ. VɶÉÒ
EòÊ{ɱÉÉ MÉÉ<Ç. +±ÉIªÉÉ´É®ú ±ÉIÉhÉ´ÉÞÊkÉ iÉÒ +ÊiÉ´ªÉÉÎ{iÉ. VɶÉÒ SÉiÉÖ¹{ÉnùÉ MÉɪÉ. ±ÉIªÉ¨ÉÉjÉÉ´É®ú +±ÉIÉhÉ iÉÉä +ºÉƦɴÉ.
VɶÉÒ BEòJÉÖ®úÉSÉÒ MÉɪÉ. ½äþ ÊiÉx½þÒ nùɹä É xɺÉÉäxÉ ºÉɺxÉÉ1ÊnùªÉÖHò VɺÉå MÉÉ<ÇSÉå ±ÉIÉhÉ iɺÉå <iÉ®újÉ PÉähÉå. iÉå +ºÉå.
ÊnùMnäù´ÉiÉÉÆxÉÒ |Éä®úhÉÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú EòÉxÉÉSªÉÉ ÊUôpùÉiÆ É ®úɽÚþxÉ VÉå xÉÉxÉÉ ¶É¤nù, ¦ÉɹÉÉ VÉÉhÉiÉå, iÉå ¸ÉÉäjÉåÊpùªÉ ½åþ ±ÉIÉhÉ.
EòhÉÇÊUôpùSÉ VÉÉhÉiÉå ¨½þhÉÉ´Éå iÉ®ú ÊxÉpäù¨ÉvªÉå iÉå +ºÉÚxÉ ¶É¤nùYÉÉxÉ ½þÉiä É xÉɽþÓ. iÉä´½þÉÆ iÉå ¸ÉÉäjÉ ÊxÉ®úɳåýSÉ ½þÒ {É®úÒIÉÉ.
ªÉÉ|ɨÉÉhÉåSÉ ºÉ´ÉÇjÉ VÉÉhÉÉ´Éå. ´ÉɪÉÚnùä´ÉiÉɪÉÉäMÉå i´ÉSÉä±ÉÉ ´ªÉÉ{ÉÚxÉ ¶ÉÒiÉÉä¹hÉ, ¨ÉÞnùÖ, EòÊ`öhÉ, º{ɶÉÇ VÉÉhÉiÉå iÉå i´ÉËMÉÊpùªÉ.
ºÉÚªÉÇ|ÉäÊ®úiÉ SÉIÉÖ <ÊpùªÉ b÷ɳä ýªÉÉÆSÉä ¤ÉÖ¤ÉÖ³ýÉ´É®ú ®úɽÚþxÉ VÉå ±É½þÉxÉ, ¨ÉÉä`öå, +ÉÆJÉÖb÷, ±ÉÉƤÉ, Êxɳåý, Ê{ɴɳåý, {ÉÉÆfø®úå, iÉÉƤÉbå÷, °ü{É
VÉÉhÉiÉå iÉå SÉIÉÖ. ´É¯ûhÉÉxÉå |ÉäÊ®úiÉ ÊVÉ´½þÉOÉÉ´É®ú ®úɽÚþxÉ VÉÒ ÊiÉJÉ]õ, +ÉƤÉ]õ, JÉÉ®ú]õ, iÉÖ®ú]õ, EòbÚ÷, MÉÉäb÷, ®úºÉ VÉÉhÉiÉä iÉÒ
ÊVÉ´½þÉ. +Ê·ÉxÉÒ EÖò¨ÉÉ®ú |ÉäÊ®úiÉ xÉɺÉÉOɺlÉ VÉå ´ÉɺÉ, PÉÉhÉ, MÉÆvÉ PÉäiÉå iÉä QÉÉhÉ. +ÎMxÉ|ÉäÊ®úiÉ EÆò`ö, +Éä`ö, iÉɱÉÖ, ʶɮú,
>ð®ú, nùÉiÆ É, xÉɺÉÉ, ÊVÉ´½þɸɪÉÉxÉå º´É®ú´ÉhÉÉæSSÉÉ®ú Eò®úiÉå iÉå ´ÉÉËMÉÊpùªÉ. VÉå <ÆpùÉxÉä |ÉäÊ®úiÉ Eò®úiɱÉɸɪÉå näùiÉå PÉäiÉå iÉå
{ÉÉhÉÓÊpùªÉ. ʴɹhÉÖ|ÉäÊ®úiÉ {ÉÉnùiɱÉɸɪÉå SÉɱÉiÉå iÉå {ÉÉnåùÊpùªÉ. ¨ÉÞiªÉÖ|ÉäÊ®úiÉ MÉÖnùɸɪÉä ¨É±ÉÉäiºÉMÉÇ EòÊ®úiÉå iÉå MÉÖnù.
|ÉVÉÉ{ÉÊiÉ|ÉäÊ®úiÉ Ë±ÉMÉɸɪÉå ®úÊiɺÉÖJÉ EòÊ®úiÉå iÉå ={ɺlÉ. EÆò`öÒ ®úɽÚþxÉ SÉÆpù|É®úhÉäxÉå ºÉÆEò±{É Ê´ÉEò±{É EòÊ®úiÉå iÉå ¨ÉxÉ. ¨ÉÖJÉÓ
®úɽÚþxÉ ¤ÉÞ½þº{ÉiÉÒSªÉÉ |Éä®úhÉäxÉå ÊxɶSÉªÉ EòÊ®úiÉä iÉÒ ¤ÉÖÎvnù. ¾þnùªÉÓ ®úɽÚþxÉ ¯ûpùÉSªÉÉ |Éä®úhÉäxÉå +ʦɨÉÉxÉ EòÊ®úiÉÉä iÉÉä +½ÆþEòÉ®ú.
xÉÉʦɺlÉÉxÉÓ ®úɽÚþxÉ IÉäjÉYÉ|Éä®úhÉäxÉå +É`ö´ÉhÉ EòÊ®úiÉå iÉä ÊSÉkÉ. Ê´Éʶɹ`öÉSÉå |Éä®úhÉxÉå ¾þnùªÉÓ ®úɽÚþxÉ ·ÉɺÉÉäSUÂô´ÉÉºÉ EòÊ®úiÉÉä
iÉÉä |ÉhÉ. ʴɷɺÉÞ¹]õÒSÉä |Éä®úhÉäxÉå MÉÖnùºlÉÉxÉÒ ®úɽÚþxÉ ¨É±É¨ÉÚjÉÉäiºÉMÉÇ EòÊ®úiÉÉä iÉÉä +{ÉÉxÉ. ʴɷɪÉÉäxÉÒSªÉÉ |Éä®úhÉäxÉå +ÉÆiÉ ¤Éɽäþ®ú
näù½þ ´ªÉÉ{ÉÚxÉ <ÆÊpùªÉÉÆxÉÉ ¤É±É näùiÉÉä iÉÉä ´ªÉÉxÉ. +VÉÉSªÉÉ |Éä®úhÉäxÉå EÆò`öÒ ®úɽÚþxÉ ÊxÉpùÉEòɱÉÒ <ÆÊpùªÉÉÆxÉÉ MÉÉä³ýÉ Eò®úiÉÉä ´É
VÉÉMÉä{ÉhÉÒ <ÆÊpùªÉÉÆxÉÉ VÉÉMÉÉäVÉÉMÉ PÉÉä³ýÊ´ÉiÉÉä iÉÉä =nùÉxÉ. VɪÉÉSÉä |Éä®úhÉäxÉä xÉÉʦÉnäù¶ÉÒ ®úɽÚþxÉ +zÉ-{ÉÉhªÉÉSÉå ºÉ¨ÉÒEò®úhÉ
EòÊ®úiÉÉä iÉÉä ºÉ¨ÉÉxÉ. ªÉÉSÉä {ÉÉä]õ¦Éänù {ÉÉÆSÉ ={É´ÉɪÉÚ, iÉä ½åþ. xÉÉMÉ =nÂùMÉÉ®ú1 Eò®úiÉÉä. EÚò¨ÉÇ =x¨ÉÒ±ÉxÉÉÊnù EòÊ®úiÉÉä. EÞòEò±É
1.MɱÉEò¤É±É

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶÉEò EòÊ®úiÉÉä. näù´ÉnùkÉ VÉÉƦÉ<Ç näùiÉÉä. vÉxÉVÉªÉ näù½þɱÉÉ =¤ÉÉ®úÉ EòÊ®úiÉÉä. ½äþ ºÉ´ÉÇ Ê¨É³ýÉxä É BEò ˱ÉMɶɮúÒ®ú. +YÉÉxÉ ½åþSÉ
EòÉ®úhɶɮúÒ®ú. (+YÉÉxÉÆ EòÉ®úhÉÆ) +¶ÉÒ ¸ÉÖÊiÉ +ɽäþ. ºlÉÚ±É, ºÉÚI¨É näù½þ°ü{É EòɪÉÉÇxÉå EòÉ®úhÉÉSÉÉ iÉEÇò ½þÉiä ÉÉä ½þÒ ªÉÖÊHò. ¨ÉÒ
+YÉ ½þÉ +xÉ֦ɴÉ.
ʶɹªÉ:- ªÉÉ ÊiÉx½þÒ näù½þÉiÆ ÉÚxÉ ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnùÉSÉÉ ´ÉäMɳäý{ÉhÉÉ EòºÉÉ ?
MÉÖ¯û:- ¤ÉÉvÉ®úʽþiÉ ºÉiÉÂ, º´É|ÉEòÉ¶É ÊSÉiÉÂ, º´ÉÉxÉÖ¦É´É +ÉxÉÆnù. VɺÉå {ÉÖ¯û¹É±ÉIÉhÉ ÎºjɪÉÉÆxÉÉ xÉɽþÓ ´É ºjÉÒ±ÉIÉhÉ
{ÉÖ°ü¹ÉɱÉÉ xÉɽþÒ, iɺÉå ºÉ±±ÉIÉhÉ +xÉÞiÉɱÉÉ xÉɽþÓ, ´É +xÉÞiɱÉIÉhÉ ºÉiÉɱÉÉ xÉɽþÓ, |ÉEòɶɱÉIÉhÉÆ +ÆvÉEòÉ®úɱÉÉ xÉɽþÓ,
+ÉÊhÉ +ÆvÉEòÉ®ú±ÉIÉhÉ |ÉEòɶÉɱÉÉ xÉɽþÓ. iɺÉå, ÊSɱ±ÉIÉhÉ VÉb÷ɱÉÉ xÉɽþÓ ´É VÉb÷±ÉIÉhÉ ÊSÉiÉɱÉÉ xÉɽþÓ. SÉÉÆnùhªÉÉSÉå
±ÉIÉhÉ =x½þɱÉÉ xÉɽþÓ, ´É =x½þÉSÉå ±ÉIÉhÉ SÉÉÆnùhªÉɱÉÉ xÉɽþÓ. iɺÉå, +ÉxÉÆnù±ÉIÉhÉ nÖù:JÉɱÉÉ xÉɽþÓ ´É nÖù:JɱÉIÉhÉ
+ÉxÉÆnùɱÉÉ xÉɽþÓ. EòɱÉjɪÉÓ ªÉlÉÉlÉÇ +ºÉhÉÉ®åú ºÉiÉÂ. EòɱÉjɪÉÓ xɺÉÚxÉ JÉ-ªÉɺÉÉ®úJÉå ¦ÉɺÉiÉå ´É Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉå xɹ]õ ½þÉiä Éå iÉå
+ºÉiÉÂ. ¨ÉÆnùÉvÆ ÉEòÉ®úÓ {Éb÷±Éä±ÉÉ ®úVVÉÖ +É{ɱªÉÉ´É®ú +É®úÉÊä {ÉiÉ ºÉ{ÉÉÇÊnù §ÉÉiÉÒSÉå ´Éä³ýÒ {ÉÚ´ÉÔ ´É {ɶSÉÉiÉ BEò°ü{ÉÓSÉ +ºÉiÉÉä ´É
§É¨ÉÉxÉå ¦ÉɺɱÉä±Éä ºÉ{ÉÉÇÊnùEò Ê´ÉEòÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉå xÉɽþÓºÉä ½þÉiä ÉÉiÉ. ªÉÉ nùɽä þÉSå Éä {É®úº{É®ú ¶É¤nùÉxÉå, ʴɹɪÉÉxÉå, ±ÉIÉhÉÉxÉå,
|ÉiÉÒiÉÒxÉå, ´ªÉ´É½þÉ®úÉxÉå, ´Éè±ÉIÉhªÉ +ɽäþ. iɺÉå ºÉ±±ÉIÉhÉ +ºÉiÉÉ´É®ú (näù½þÉÊnùEòÉÆ´É®ú) ´É +ºÉ±±ÉIÉhÉ ºÉiÉÉ´É®ú xɺÉÚxÉ ªÉÉÆSÉå
{É®úº{É®ú ´Éè±ÉIÉhªÉ +ɽäþ. ºÉÚªÉÉÇÊnù |ÉEòɶÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ xÉ `äöÊ´ÉiÉÉÆ º´ÉªÉå |ÉEòɶɰü{É +ºÉÚxÉ näù½þÉÊnù VÉb÷ {ÉnùÉlÉÉÈxÉÉ
|ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úiÉå iÉå ÊSÉiÉÂ; º´ÉªÉå +|ÉEòɶɰü{É +ºÉÚxÉ +xªÉɱÉÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ iÉå VÉb÷. VªÉÉ|ɨÉÉhÉå ºÉÚªÉÇ
º´ÉªÉÆ|ÉEòɶɨÉÉxÉ +ºÉÚxÉ <iÉ®úÉSÆ ÉÒ MÉ®úVÉ xÉ `äöÊ´ÉiÉÉ PÉ]õÉÊnùEòÉÆxÉÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úiÉÉä; PÉ]õÉÊnùEò iÉ®ú º´ÉªÉå +|ÉEòÉʶÉiÉ
+ºÉÚxÉ <iÉ®úÉxÆ ÉÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓiÉ; iªÉÉ|ɨÉÉhÉå {ÉÚ´ÉÉæHò {ÉÆSÉ|ÉEòÉ®úÉxÆ ÉÒ ÊSÉVVÉb÷´Éè±ÉIÉhªÉ VÉÉhÉÉ´Éå.
ʶɹªÉ:- ½åþ VÉÉhɱªÉÉSÉå ¡ò±É EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- |ÉEòɶªÉvɨÉÇ |ÉEòɶÉEòɱÉÉ ±ÉÉMÉiÉ xÉɽþÒiÉ. VɺÉå, ºÉÚªÉÉÇxÉå |ÉEòÉʶÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ PÉ]õÉÊÆ nùEòÉÆSÉä
¤É®äú-´ÉÉ<Ç]õ{ÉhÉÉSÉä vɨÉÇ, ´É ¶ÉÖvnùɶÉÖvnùiÉÉ ªÉÉÆSÉÉ ºÉƤÉÆvÉ ºÉÖvnùÉ ºÉÚªÉÉDZÉÉ xÉɽþÓ, iɺÉå näù½þÉÊnùEòÉÆSÉä vɨÉÇ +Éi¨ªÉɱÉÉ º{ɶÉÇ
Eò®úÒiÉ xÉɽþÓiÉ. +ºÉå VÉÉhÉÚxÉ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÚxÉå näù½þÉÊnùÊxɹ`ö, xÉɨɰü{É, VÉÉÊiÉ, ´ÉhÉÉǸɨÉ, |É´ÉÞÊkÉ, ÊxÉ´ÉÞÊkÉ, Ê´ÉÊvÉÊxɹÉävÉ,
¹É]Âõ¦ÉÉ´ÉÊ´ÉEòÉ®ú, ¹ÉbÚ÷¨ÉÔ, +ÉÆvªÉ, ¨ÉÉÆt, {É]Öõi´ÉÉÊnùEò vɨÉÇ ¨É±ÉÉ º{ɶÉÇ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓiÉ, +ºÉå VÉÉhɱÉå ¨½þhÉVÉä ¤ÉÆvÉ ½þÉiä É
xÉɽþÓ, ½åþ ¡ò±É.
ʶɹªÉ:- +ÉxÉÆnù±ÉIÉhÉ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- ÊxÉiªÉ Êxɯû{ÉÉÊvÉEò ÊxÉ®úÊiÉ¶ÉªÉ VÉå ºÉÖJÉ iÉÉä +ÉxÉÆnù. |ÉÊiÉEÚò±É uäù¹ÉÊ´É¹ÉªÉ nÖù:JÉ, iÉå ÊjÉÊ´ÉvÉ. näù´ÉÉÆxÉÒ
Ênù±Éä±Éå +xÉÉ´ÉÞ¹]õªÉÉÊnù +ÉÊvÉnèùÊ´ÉEò, ¦ÉÚiɦÉÉèÊiÉEòÉ{ÉɺÉÚxÉ VÉɽþ±Éä±Éå +ÉÊvɦÉÉèÊiɺÉ, |ÉÉ®ú¤vÉÉxÉå näù½þÉÊnùEòÉÆSÉä `öÉ<È ®úÉMä ÉÉxÉå
PÉb÷±Éä±Éå +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò. +¨ÉÞiÉ ºÉÖJÉ°ü{É +ºÉÚxÉ, VÉÒ´ÉɱÉÉ +ÉxÉÆÊnùiÉ EòÊ®úiÉå. EòɱÉEÚò]õ º´ÉªÉå iÉÉ{É°ü{ÉÓ +ºÉÚxÉ, VÉÒ´ÉɱÉÉ
iÉÉ{É näùiÉå. ªÉÉÆSÉå {É®úº{É®ú +ºÉå ´Éè±ÉIÉhªÉ +ɽäþ. ®úVVÉÖ´ÉiÉ. ºÉpÚù{É, +ÉÊnùiªÉ´ÉiÉ. ÊSÉpÚù{É, +¨ÉÞiÉ´ÉiÉ +ÉxÉÆnù°ü{É +Éi¨ÉÉ ´É
ºÉ{ÉÇ´ÉiÉ ʨÉlªÉÉ, PÉ]õ´ÉiÉ VÉb÷, ʴɹɴÉiÉ nÖù:JÉ°ü{ÉÒ näù½þÉÊnù |É{ÉÆSÉ VÉÉä iªÉɽÚþxÉ ´ÉäMɳýÉ, iÉÉä ¨ÉÒ +ºÉÆMÉ +Éi¨ÉÉ +ºÉå
VÉÉhÉiÉÉä iÉÉä ¨ÉÖHò ½þÉiä ÉÉå.
+É`ö´ÉÉ +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ
+vªÉÉªÉ xÉ´É´ÉÉ
1.fäøEò®ú

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ:- +Éi¨ÉÉ +´ÉºlÉɺÉÉIÉÒ EòºÉÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ ?
MÉÖ¯û:- iɨÉÉäMÉÖhÉ ºlÉÚ±É, ®úVÉÉäMÉÖhÉ SÉÆSÉ±É ´É ºÉk´ÉMÉÖhÉ ºÉÚI¨É. iÉä´½þÉÆ vÉÚ¨É|É´Éä¶ÉªÉÉäMªÉ ÊUôpùɨÉvªÉå ºiÉÆ¦É VÉÉiÉ
xÉɽþÓ, iɺÉÉ +Éi¨ÉÉ ®úÉVɺÉ, iÉÉ¨ÉºÉ ¨ÉxÉÉxÉå VÉÉhɱÉÉ VÉÉiÉ xÉɽþÓ, SÉÆSÉ±É Ênù´ªÉÉEòbä÷ ¤ÉÉ®úÒEò ʱÉ{ÉÒ ´ÉÉSɱÉÒ VÉÉiÉ xÉɽþÒ,
iɺÉÉ ºÉÉÎk´ÉEò ¨ÉxÉÉxÉåSÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ, iÉÉä +ºÉÉ. <ÆÊpùªÉÉÆxÉÒ ¤ÉÉÁ Ê´É¹ÉªÉ PÉähÉå, iÉÒ VÉÉOÉnù´ÉºlÉÉ. VÉÉOÉiÉ ´ÉɺÉxÉäxÉå
+xiÉ:Eò®úhÉÉSÉÉ où¹]õ¸ÉÖiÉÉʴɹɪÉÓ ¦ÉÉäHòÞ ¦ÉÉäMªÉ°ü{É {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉiä ÉÉä, iÉå º´É{xÉ. ºÉ´ÉÉæ{ɺÉƽþÉ®ú ½þÉ>ä ðxÉ EòÉ®úhÉ°ü{ÉÉxÉå ¤ÉÖÎvnù
®úÉʽþ±ÉÒ +ºÉiÉÉÆ +YÉÉxɺÉÉIÉÒ{ÉhÉÉ ½þÉiä ÉÉä, iÉÒ ÊxÉpùÉ +´ÉºlÉÉ. +É{ÉhÉ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú ºÉÉIÉÉiÉ {ÉɽþhÉå, iÉå ºÉÉÊIÉi´É. VɺÉå BEò
ºÉÆxªÉɺÉÒ º´ÉºlÉ ¤ÉºÉ±ÉÉ +ºÉiÉÉÆ iÉälÉå nùÉxä É {ÉÖ°ü¹É +ɱÉä ´É ¦ÉÉÆb÷ÚxÉ {É®úº{É®úÉºÆ É ¨ÉÉ°ü ±ÉÉMɱÉä; iÉå ºÉÆxªÉɶªÉÉxÉå {ÉÉʽþ±Éå,
¨½þhÉÚxÉ iÉÉä ºÉÉIÉÒ. iɺÉÉ +Éi¨ÉÉ, VÉÒ´É +ÉÊhÉ VÉÒ´ÉÉÆSÉä +´ÉºlÉÉ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉÉIÉÉiÉ VÉÉhÉiÉÉä, ¨½þhÉÚxÉ iÉÉä (+Éi¨ÉÉ) ºÉÉIÉÒ
½þɪä É.
ʶɹªÉ:- ªÉÉºÉ où¹]õÉiÆ É ºÉÉÆMÉÉ´ÉÉ.
MÉÖ¯û:- ¨ÉÉä`öªÉÉ xÉMÉ®úɺÉÉ®úJÉÒ VÉÉOÉnù´ÉºlÉÉ, ®úÉVÉÉ´ÉÉb÷ªÉɺÉÉ®úJÉÒ º´É{xÉɴɺlÉÉ, +ÆiÉ:{ÉÖ®úɺÉÉ®úJÉÒ ÊxÉpùɴɺlÉÉ.
iÉälÉå ®úÉVÉɺÉÉ®úJÉÉ +ʦɨÉÉxÉÒ VÉÒ´É. VɺÉÉ ®úÉVÉÉ SÉiÉÖ®úMÆ É ºÉäxÉäºÉʽþiÉ ¨ÉÉä`öªÉÉ xÉMÉ®úɨÉvªÉå Ê¡ò°üxÉ ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦É +xÉ֦ɴÉÚxÉ iªÉÉ
ºÉèxªÉÉºÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ ®úÉVÉ´ÉÉb÷ªÉÉÆiÉ ªÉäiÉÉä; ´É ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦ÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉ, ºÉ´ÉÉÈSÉå ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò°üxÉ, +xiÉ:{ÉÖ®úÉiÆ É VÉÉ>ðxÉ,
ºÉ´ÉÇ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉÉäb÷ÚxÉ, +ÉxÉÆnùÉxÉå ºjÉÒ¶ÉÓ ®úÊiÉ PÉäiÉÉä; iɺÉÉ VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ ºlÉڱɶɮúÒ®úÉʦɨÉÉxÉÒ Ê´É·É ½þÉ>ä ðxÉ, VÉÉOÉnù´ÉºlÉÉ
¦ÉÉäMÉÚxÉ (+xÉ֦ɴÉÚxÉ), xÉÆiÉ®ú ºÉÚI¨É¶É®úÒ®úÉʦɨÉÉxÉÒ iÉèVÉºÉ ½þÉ>ä ðxÉ, º´É{xÉɴɺlÉÉ +xÉ֦ɴÉÚxÉ, xÉÆiÉ®ú EòÉ®úhɶɮúÒ®úÉʦɨÉÉxÉÒ |ÉÉYÉ
½þÉ>ä ðxÉ ºÉ´ÉÇ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉÉäb÷ÚxÉ, ¤ÉÖvnùÒ±ÉÉ PÉä>ðxÉ, º´É°ü{ÉÉxÉÆnùÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É PÉäiÉÉä (ÊxÉVÉiÉÉä). ÁÉ VÉÒ´ÉÉSªÉÉ iÉÒx½þÒ +´ÉºlÉÉ
{ɽþÉhÉÉ®úÉ EÚò]õºlÉ +Éi¨ÉÉ iÉ®ú |ÉiªÉäEò º´É°ü{ÉÉxÉä +ÉEòɶɴÉiÉ +ºÉÆMÉ +ɽäþ. ªÉÉʴɹɪÉÒ (ºÉÉIÉÒ SÉäiÉÉ Eäò´É±É ÊxÉMÉÖhÇ É) ½þÒ
¸ÉÖÊiÉ, +ÉEòɶÉoù¹]õÉiÆ É ½þÒ ªÉÖÊHò, MÉä±É䱪ÉÉ +´ÉºlÉÉ º¨É®úiÉÉiÉ, ½þÉ +xÉ֦ɴÉ.
ʶɹªÉ:- VÉÒ´ÉSÉ +´ÉºlÉɺÉÉIÉÒ ¨ÉÉxɱÉÉ iÉ®ú ÊxÉ®úɳýÉ EÚò]õºlÉ ºÉÉIÉÒ EòÉÆ PªÉÉ´ÉÉ ?
MÉÖ¯û:- +ÆiÉ:Eò®úhÉ|ÉÊiÉˤÉʤÉiÉ VÉÒ´É, iÉÉä ZÉÉä{ÉåiÉ ±ÉÒxÉ ½þÉiä ÉÉä. iÉÉä iÉÒx½þÒ +´ÉºlÉÉÆxÉÉ ºÉÉIÉÒ EòºÉÉ ½þÉ<ä ±Ç É ?
½þÉhä ÉÉ®ú xÉɽþÓ. iÉä´½þÉÆ Ë¤É¤É¦ÉÚiÉ +Éi¨ÉÉ ºÉÉIÉÒ VÉÉhÉÉ´ÉÉ. EòÉ®úhÉ, iªÉɱÉÉ +´ÉºlÉÉ xÉɽþÓiÉ. ¨½þhÉÚxÉ iÉÉä +Ê´ÉEòÉ®úÒ ÊxÉiªÉ
+ɽäþ. VÉÒ´É iÉ®ú +ÆiÉ:Eò®úhÉiÉÉnùÉi¨ªÉÉxÉå ¨ÉÒ ºÉÖJÉÒ, ¨ÉÒ nÖù:JÉÒ +ºÉÉ Ê´ÉEòÉ®úÒ ½þÉiä ÉÉä.
ʶɹªÉ:- VÉÒ´ÉÉʶɴÉÉªÉ nÖùºÉ®úÉ +Éi¨ÉÉ EòÉähÉ ? iªÉÉSÉå ±ÉIÉhÉ EòÉªÉ ? iÉÉä +ɽäþ ¨½þhÉhªÉÉºÉ |ɨÉÉhÉ EòÉªÉ ? ´É
iÉÉä EòºÉÉ Eò³ýÉ´ÉÉ ?
MÉÖ¯û:- ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú EÚò]õºlÉ +Éi¨ÉÉ +ÉEòɶɴÉiÉ ºÉ´ÉÇ ´ªÉÉ{ÉEò +ɽäþ. iªÉÉSÉå +ÆiÉ:Eò®úhÉÉÆiÉ |ÉÊiÉË¤É¤É {Éb÷±Éå iÉÉäSÉ
(|ÉÊiÉˤɤÉ) ºÉƺÉÉ®úÒ VÉÒ´É ½þɪä É. ªÉÉʴɹɪÉÒ ¸ÉÖÊiÉ|ɨÉÉhÉ +ɽäþ. iÉÉä ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù +Éi¨ÉÉ; (ˤɤɦÉÚiÉ) ªÉÉ ´Éä³ýÒ VÉÒ´É VÉÉMÉiÉÉä,
º´É{xÉ {ɽþÉiÉÉä, ªÉÉ ´Éä³ýÓ +YÉÉxÉÉxÉå ¨ÉÉäʽþiÉ ½þÉ>ä ðxÉ MÉÉfø ZÉÉä{É PÉäiÉÉä, ªÉÉ ´Éä³ýÒ =nùɺÉÒxÉ, ºÉÖJÉÒ, nÖù:JÉÒ +ɽäþ, <iªÉÉÊnù
VÉÉhÉiÉÉä. iÉÉä ºÉ´ÉÇ +´ÉºlÉÉÆSÉÉ ºÉÉIÉÒ. º´É¨ÉÖJɺÉÉènùªÉÇ {ɽþÉhÉå +ºÉä±É iÉ®ú VɺÉå +É®ú¶ÉÉÆiÉ {ɽþÉiÉÉÆ ªÉäiÉå, iɺÉå ªÉÉ
+Éi¨ªÉɱÉÉ VÉÉhÉhÉÉ®ú iÉ®ú +ÆiÉ:Eò®úhÉ|ÉÊiÉˤɤÉÉxÉå VÉÉhÉiÉÉÆ ªÉäiÉå. º´É¨ÉÖJÉ {ÉɽþhÉÉ®úÉ ½þÉ +É®úºÉÉ, ½åþ ¨ÉÖJÉÉSÉå |ÉÊiÉË¤É¤É ´É
iªÉÉxÉå Eò³ý±Éä±Éå ½äþ OÉÒ´ÉɺlɨÉÖJÉ +ºÉå º{ɹ]õ VÉÉhÉiÉÉä; iɺÉå Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉå ½åþ +ÆiÉ:Eò®úhÉ, ½þÉ +ÆiÉ:Eò®úhÉ|ÉÊiÉˤÉʤÉiÉ VÉÒ´É
+ÉÊhÉ ½þÉ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú ºÉÉIÉÒ EÚò]õºlÉ +Éi¨ÉÉ, +ºÉä iÉÉä +É{ÉhÉSÉ +É{ÉhÉɱÉÉ VÉÉhÉÒ±É. EòÉ®úhÉ, iÉÉä pù¹]õÉ +ɽäþ. EòvÉÓ½þÒ
EòÉähÉɱÉÉ où¶ªÉ ½þÉiä É xÉɽþÓ. VɺÉÉ où¶ªÉ PÉ]õ pù¹]õªÉɱÉÉ VÉÉhÉÒiÉ xÉɽþÓ. pù¹]õÉ iÉ®ú +É{ɱªÉɺɽþ PÉ]õɱÉɽþÒ VÉÉhÉiÉÉä.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

iɺÉå º´ÉªÉÆ|ÉEòÉ¶É +Éi¨ªÉɱÉÉ, <ÆÊpùªÉå, |ÉÉhÉ, +ÆiÉ:Eò®úhÉ ½þÓ VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓiÉ. º´ÉªÉÆ|ÉEòÉ¶É +Éi¨ÉÉ iÉ®ú +É{ÉhÉÉƺÉʽþiÉ
ºÉ´ÉÉÈxÉÉ VÉÉhÉiÉÉä, ½åþ |ɨÉÉhÉÉxÉå Eò³ýiÉå.
ʶɹªÉ:- |ɨÉÉhÉå ÊEòiÉÓ ´É iªÉÉÆSÉÓ ±ÉIÉhÉå EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- 1 |ÉiªÉIÉ 2 +xÉÖ¨ÉÉxÉ 3 ={ɨÉÉxÉ 4 ¶É¤nù ½þÓ SÉÉ®ú |ɨÉÉhÉå ʶɴÉÉªÉ 1 +lÉÉÇ{ÉÊkÉ 2 +xÉÖ{ɱÉΤvÉ 3
BäÊiÉÁ 4 ºÉÆ¦É´É ½äþ SÉÉ®ú iªÉÉSÉäSÉ {ÉÉä]õ¦Éänù +ɽäþiÉ. <ÆÊpùªÉºÉÊzÉEò¹ÉÉÇxÉå ½þÉhä ÉÉ®åú iÉå |ÉiªÉIÉ |ɨÉÉhÉ. {ÉhÉ +Éi¨ÉÉ +iÉÓÊpùªÉ
+ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ iÉå ={ɪÉÉäMÉÒ xÉɽþÓ. vÉÚ¨ÉÉÊnù ˱ÉMÉÉxÉå ½þÉhä ÉÉ®åú iÉå +xÉÖ¨ÉÉxÉ. +Éi¨ÉÉ ÊxÉ®Æú¶É +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ ½åþ ={ɪÉÉäMÉÒ xÉɽþÓ.
ºÉÉoù¶ªÉÉxÉå ½þÉhä ÉÉ®åú iÉå ={ɨÉÉxÉ. +Éi¨ÉÉ +ÊuùiÉÒªÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ ½åþ½þÒ +xÉÖ{ɪÉÖHò. ¤ÉÉEòÒ ¶É¤nù|ɨÉÉhÉ ½åþ +Éi¨ÉYÉÉxÉɱÉÉ
={ɪÉÖHò +ɽäþ. +É{iÉÉSÉå (<Ç·É®úÉSÉå) ´ÉÉCªÉ (´Éänù) ½åþ ¶É¤nù|ɨÉÉhÉ. iªÉÉxÉå ¨ÉÒ +Ê´ÉEòÉ®úÒ, +´ÉºlÉɺÉÉIÉÒ, {ÉÆSÉEòÉä¶ÉÉƽþÚxÉ
´ÉäMɳýÉ +ºÉå VÉÉhÉiÉÉä iÉÉä ¨ÉÖHò ½þÉiä ÉÉä.
xÉ´É´ÉÉ +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ
+vªÉÉªÉ nù½þÉ´ÉÉ
ʶɹªÉ:- {ÉÆSÉEòÉä¶É EòÉähÉiÉä ´É iªÉÉÆSÉÒ ±ÉIÉhÉä Eò¶ÉÓ ?
MÉÖ¯û:- 1 +zÉ¨ÉªÉ 2 |ÉÉhÉ¨ÉªÉ 3 ¨ÉxÉÉä¨ÉªÉ 4 Ê´ÉYÉÉxÉ¨ÉªÉ +ÉÊhÉ 5 +ÉxÉÆnù¨ÉªÉ ½äþ {ÉÉÆSÉ EòÉä¶É. +zÉÊ´ÉEòÉ®ú VÉå
¶ÉÖGò¶ÉÉäÊhÉiÉ ªÉÉxÉå VÉɽþ±Éä±ÉÉ ´É +zÉÉxÉå ´ÉÉfø±Éä±ÉÉ, ¹É]Âõ¦ÉÉ´ÉÊ´ÉEòÉ®úÒ ºlÉÚ±Énäù½þ ½þÉ +zÉ¨ÉªÉ EòÉä¶É 1. Eò¨ÉæÊpùªÉå 5 {ÉÉÆSÉ
+ÉÊhÉ |ÉÉhÉ 5 {ÉÉÆSÉ, ʨɳÚýxÉ |ÉÉhÉ¨ÉªÉ EòÉä¶É 2. YÉÉxÉåÊpùªÉÉƺÉʽþiÉ ¨ÉxÉ (¤Éʽþ´ÉÞÊÇ kÉEò) ½þÉ ¨ÉxÉÉä¨ÉªÉ EòÉä¶É 3.
YÉÉxÉäÊpùªÉÉƺÉʽþiÉ ¤ÉÖÎvnù (+ÆiÉ´ÉÞÊÇ kÉEò) ½þÉ Ê´ÉYÉÉxÉ¨ÉªÉ EòÉä¶É 4. Ê|ÉªÉ <¹]õ´ÉºiÉÖnù¶ÉÇxÉÉxÉå ¨ÉÉänù1, (iªÉÉSªÉÉ ±ÉɦÉÉxÉå ½þÉhä ÉÉ®úÉ
+ÉxÉÆnù) |ɨÉÉänù (+xÉÖ¦É´É ËEò´ÉÉ ¦ÉÉäMÉÉxÉå ½þÉhä ÉÉ®úÉ +ÉxÉÆnù ) ªÉÉƺɽþ EòÉ®úhɶɮúÒ®úºlÉ ºÉk´É ½þÉ +ÉxÉÆnù¨ÉªÉ EòÉävÉ 5.
ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ½äþ {ÉÉÆSÉ EòÉä¶É ½þÉiä É. JÉbÂ÷MÉɱÉÉ EòÉä¶É, ʶɴÉ˱ÉMÉɱÉÉ ºÉÆ{ÉÖ¹]õ, +ÉƤªÉɱÉÉ ºÉɱÉ, ´É {ÉÖ¯û¹ÉɱÉÉ +ÆMÉ®úJÉÉ
+ÉSUôÉnÚùxÉ `äöÊ´ÉiÉÉä iªÉÉ|ɨÉÉhÉå ½äþ EòÉä¶É. +Éi¨ªÉɱÉÉ +ÉSUôÉnÚùxÉ `äöÊ´ÉiÉÉiÉ.
ʶɹªÉ:- JÉbÂ÷MÉÉÊnùEò ÊxÉ®úɳäý ´É iªÉÉSÉä EòÉä¶ÉÉÊnùEò ÊxÉ®úɳäý +ºÉÚxÉ +ÉSUôÉnùEò ½þÉiä ÉÉiÉ ½åþ =PÉb÷ Eò³ýiÉå. {ÉhÉ
+Éi¨ÉºÉƤÉÆvÉÉxÉå VÉɽþ±Éä±Éä {ÉÉÆSÉ EòÉä¶É +Éi¨ªÉɱÉÉ EòºÉä ZÉÉÆEòiÉÉiÉ ?
MÉÖ¯û:- ºÉÚªÉǺÉkÉäxÉå ÊnùºÉhÉÉ®äú ´É ºÉÚªÉÇÊEò®úhÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ VÉɽþ±Éä±Éä ¨ÉäPÉ ËEò´ÉÉ +ÎMxɺÉkÉäxÉå +ºÉhÉÉ®úÉ vÉÚ¨É, ½äþ VɺÉä
¤ÉɱÉoù¹]õªÉÉ +ÉSUôÉnùEò ½þÉiä ÉÉiÉ, iɺÉäSÉ EòÉä¶É +Éi¨ªÉɱÉÉ +ÉSUôÉnùEò ½þÉiä ÉÉiÉ. VɺÉä JÉbÂ÷MÉÉÊnùEòɽÚþxÉ EòÉä¶ÉÉÊnùEò
ÊxÉ®úɳäý, iɺÉä +Éi¨ªÉɽÚþxÉ {ÉÆSÉEòÉä¶É½þÒ ÊxÉ®úɳäýSÉ +ɽäþiÉ.
ʶɹªÉ:- EòÉä¶ÉÉSÉÉ ´É +Éi¨ªÉÉSÉÉ ºÉƤÉÆvÉ EòºÉÉ ?
MÉÖ¯û:- 1 ºÉ¨É´ÉÉªÉ 2 ºÉƪÉÉäMÉ +ÉÊhÉ 3 +vªÉÉºÉ +ºÉÉ iÉÒxÉ |ÉEòÉ®úSÉÉ ºÉƤÉÆvÉ. BEòiÉ®úÉvªÉÉºÉ (nùɽä þÉ{ä ÉèEòÒ
BEòÉ´É®ú ½þÉhä ÉÉ®úÉ +vªÉɺÉ) +ÉÊhÉ +xªÉÉäxªÉÉvªÉÉºÉ ({É®úº{É®åú BEò¨ÉäEòÉ´É®ú ½þÉhä ÉÉ®úÉ +vªÉɺÉ) +ºÉä nùÉxä É |ÉEòÉ®úSÉä +vªÉɺÉ.
+´ÉªÉ´É, +´ÉªÉ´ÉÒ; MÉÖhÉ, MÉÖhÉÒ; ÊGòªÉÉ, ÊGòªÉÉ´ÉÉxÉÂ; VÉÉÊiÉ, ´ªÉÊHò; ʴɶÉä¹É, ÊxÉiªÉpù´ªÉ; ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨É´ÉɪɺÉƤÉÆvÉ. +Éi¨ªÉÉSÉÒ
+´ÉªÉ´ÉÉÊnùEòÉÆiÉ MÉhÉxÉÉ xÉɽþÒ ¨½þhÉÚxÉ ½þÉ ºÉ¨É´ÉɪɺÉƤÉÆvÉ iªÉɱÉÉ xÉɽþÓ. ¦Éä®úÒnÆùb÷ÉÊnù´ÉiÉ ºÉƪÉÉäMɺÉƤÉÆvÉ. +Éi¨ªÉÉSÉÒ pù´ªÉÉÆiÉ
1.½þÉhä ÉÉ®úÉ +ÉxÉÆnù

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

MÉhÉxÉÉ xÉɽþÓ, ¨½þhÉÚxÉ ½þɽþÒ ºÉƤÉÆvÉ iªÉɱÉÉ ±ÉÉMÉiÉ xÉɽþÓ. ®úVVÉÖºÉ{ÉÇ´ÉiÉÂ, +vªÉɺɺÉƤÉÆvÉ, ½þÉ +Éi¨ÉÉ +ÉÊhÉ EòÉä¶É ªÉÉÆxÉÉ
±ÉÉMÉiÉÉä. EòÉä¶ÉÉSÉå +ÉÊhÉ +Éi¨ªÉÉSÉå BEò|ÉiªÉªÉʴɹɪÉi´É ½þÉiä Éå, ¨½þhÉÚxÉ +xªÉÉäxªÉÉvªÉÉºÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ. VÉä´½þÉÆ +zɨɪÉÉSÉÉ
+vªÉÉºÉ ½þÉiä ÉÉä iÉä´½þÉÆ ¨ÉÒ näù´É, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ, ºjÉÒ, {ÉÖ¯û¹É; ¨ÉÒ VÉɽþ±ÉÉå, +ɽåþ, ¨ÉÒ ´ÉÉføiÉÉå, ¨ÉÉZÉÉ ´ÉÉ<Ç]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É VÉɽþ±ÉÉ, ¨ÉÒ
IÉÒhÉ VÉɽþ±ÉÉå, ¨ÉÒ ¨É®äúxÉ; ¨ÉÒ ¤ÉɱÉ, iɯûhÉ, ´ÉÞvnù ; ¨ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ, IÉÊjɪÉ, ´Éè¶ªÉ ¶ÉÚpù; ¨ÉÒ ¥ÉÀSÉÉ®úÒ, MÉÞ½þºlÉ, ´ÉÉxÉ|ɺlÉ,
ºÉÆxªÉɺÉÒ; ¨ÉÒ nùÒÊIÉiÉ <iªÉÉÊnù +zÉ¨ÉªÉ EòÉä¶ÉÉSÉä Ê´ÉEòÉ®úvɨÉÇ +É{ɱªÉÉ´É®ú ´É +É{ɱÉå ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù vɨÉÇ +zɨɪÉÉ´É®ú
+É®úÉÊä {ÉiÉ EòÊ®úiÉÉä. |ÉÉhɨɪÉɶÉÓ iÉÉnùÉi¨ªÉÉ VÉɽþ±ªÉÉ´É®ú ¨ÉÒ ¦ÉÖEòä ±ÉÉå, iÉÉx½äþ±ÉÉå, ¨ÉÒ ¤É±É´ÉÉxÉÂ, ¤ÉÉä±ÉEòÉ, MÉÆiÉÉ ( MɨÉxÉ
Eò®úhÉÉ®úÉ), nùÉiÉÉ, ʴɺÉMÉÇ Eò®úhÉÉ®úÉ, ¨ÉÚEò, {ÉÆMÉÚ, ¹ÉÆfø <iªÉÉÊnù |ÉÉhɨɪÉÉSÉä vɨÉÇ, +É{ɱªÉÉ´É®ú ´É +É{ɱÉä |ÉÉhɨɪÉÉ´É®ú
+É®úÉÊä {ÉiÉ EòÊ®úiÉÉä. ¨ÉxÉÉä¨ÉªÉiÉÉnùÉi¨ªÉÉxÉä ¨ÉÒ ºÉÆEò±{ÉÊ´ÉEò±{É´ÉÉxÉÂ, ¶ÉÉäEò¨ÉÉä½þ´ÉÉxÉÂ, EòɨÉÒ, ±ÉÉä¦ÉÒ, ¸ÉÉäiÉÉ, º{ÉÞ¹]õÉ (º{ɶÉÇ
Eò®úhÉÉ®úÉ), ®úºÉ PÉähÉÉ®úÉ, ½ÖþÆMÉhÉÉ®úÉ, ¤Éʽþ®úÉ, +ÉÆvɳýÉ <iªÉÉÊnù ¨ÉxÉÉä¨ÉªÉvɨÉÇ +É{ɱªÉÉ´É®ú ´É +É{ɱÉä ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù
¨ÉxÉÉä¨ÉªÉÉ´É®ú +É®úÉÊä {ÉiÉ EòÊ®úiÉÉä. Ê´ÉYÉÉxɨɪÉiÉÉnùÉi¨ªÉÉxÉå ¨ÉÒ EòiÉÉÇ, ¤ÉÖÎvnù¨ÉÉxÉÂ, >ð½þÉ{ÉÉä½þEòÖ ¶É±É, +´ÉvÉÉxÉÒ, ®úÉMÉÒ, uäù¹ÉÒ,
¸ÉÉäÊjɪÉ, {ÉÆÊb÷iÉ, Ê´É®úHò, ¦ÉÊHò¨ÉÉxÉÂ, ={ÉɺÉEò, YÉÉxÉÒ <iªÉÉÊnù Ê´ÉYÉÉxɨɪÉvɨÉÇ +É{ɱªÉÉ´É®ú ´É +É{ɱÉä Ê´ÉYÉÉxɨɪÉÉ´É®ú
±ÉÉä]õiÉÉä. +ÉxÉÆnù¨ÉªÉɶÉÓ iÉÉnùÉi¨É ½þÉiä ÉÉÆ ¨ÉÒ ¦ÉÉäHòÉ, ºÉÖJÉÒ, ºÉÆiÉÖ¹]õ, ºÉÉÎi´ÉEò, ®úÉVɺÉ, iÉɨɺÉ, ¨ÉÚfø, nÖù¹]õ, ¶ÉÚxªÉ ¨ÉÉäʽþiÉ
+Ê´É´ÉäEòÒ, §ÉÉÆiÉ <iªÉÉÊnù +ÉxÉÆnù¨ÉªÉÉSÉä vɨÉÇ +É{ÉhÉÉ´É®ú ´É +É{ɱÉä +ÉxÉÆnù¨ÉªÉÉ´É®ú +É®úÉÊä {ÉiÉ EòÊ®úiÉÉä.
ʶɹªÉ:- ½þÉ +vªÉÉºÉ EòÉÆ VÉɽþ±ÉÉ ?
MÉÖ¯û:- ¨ÉÒ, +Éi¨ÉÉ ÊxÉ®úɳýÉ ´É ½äþ {ÉÆSÉEòÉä¶É ¨ÉÉZªÉɽÚþxÉ ÊxÉ®úɳäý +ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eäò±ªÉɨÉÖ³ýå VÉɽþ±ÉÉ.
ʶɹªÉ:- EòÉä¶É ÊxÉ®úɳåý EòºÉä +Éä³ýJÉÉ´ÉäiÉ ?
MÉÖ¯û:- VɺÉå, ½þÉ {ÉÖjÉ, ½þÒ ºjÉÒ, ½þÉ {ɶÉÚ <iªÉÉÊnù ÊxÉ®úɳäý {ɽþÉiÉÉiÉ, iªÉÉ|ɨÉÉhÉå ½þÉ näù½þ, ½þÉ |ÉÉhÉ, ½åþ ¨ÉxÉ, ½þÒ
¤ÉÖÎvnù, ½þÉ +ÉxÉÆnù; ¨ÉÒ iÉ®ú (+¶É®úÒ®Æú ªÉÉ ¸ÉÖiÉÒxÉå) näù½þ®úʽþiÉ +ɽåþ. {ÉÖjÉÉÊnùEòÉÆSÉä Ê´ÉEòÉ®ú +É{ɱªÉɱÉÉ ±ÉÉMÉiÉ xÉɽþÓiÉ,
+ºÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®ú Eò®úÉ´ÉÉ.
ʶɹªÉ:- {ÉÖjÉÉÊnùEò ¤ÉÉÁ où¹]õÒxÉå ÊnùºÉiÉÉiÉ; EòÉä¶É EòºÉä ÊnùºÉiÉÒ±É ?
MÉÖ¯û:- ¤ÉÉÁoùι]õ xÉäjÉ, +ÉÆiÉnÖÇùι]õ ¤ÉÖÎvnù. ¤ÉÉÁ nÖù¹]õÒxÉå xÉ ÊnùºÉhÉÉ®äú ´ÉÒhÉɺ´É®úÉÊnùEò ¤ÉÖvnùÒxÉå Eò³ýiÉÉiÉ.
BEòjÉ +ºÉ±Éä±Éå nÚùvÉ{ÉÉhÉÒ <iÉ®úÉxÆ ÉÉ {ÉÞlÉEÂò xÉ Eò®úiÉÉÆ +ɱÉå iÉ®úÒ iÉå ½ÆþºÉ EòÊ®úiÉÉä. iɺÉå +ÉÆiÉ®ú EòÉä¶É xÉäjÉɱÉÉ xÉ ÊnùºÉ±Éä
iÉ®úÒ ¤ÉÖvnùÒxÉå =PÉb÷ Eò³ýiÉÒ±É, iÉä´½þÉÆ ¤ÉÖvnùÒxÉå Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉ {ÉÉʽþ±ªÉÉ´É®ú ®úVVÉÖºÉ{ÉÇ´ÉiÉ ½äþ {ÉÆSÉEòÉä¶É +Éi¨ªÉÉ´É®ú
+É®úÉÊä {ÉiÉ +ɽäþiÉ. +É®úÉÊä {ÉiÉ VÉå, iÉå ʨÉlªÉÉ.
ʶɹªÉ:-nùÉ®ä úÒ´É®ú ¦ÉɺɱÉä±ÉÉ ºÉ{ÉÇ Ênù´ÉÉ PÉä>ðxÉ {ÉÉʽþ±ªÉÉ´É®ú xÉɽþÓºÉÉ ½þÉiä ÉÉä; +ÉÊhÉ ½äþ {ÉÆSÉEòÉä¶É YÉÉxÉÉäkÉ®ú½þÒ
+ºÉiÉÉiÉ. ¨ÉMÉ iÉä +ºÉiªÉ EòºÉä ?
MÉÖ¯û:- |ÉÉÊiɦÉÉʺÉEò ºÉiªÉ, ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò ºÉiªÉ, +ÉÊhÉ {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEò ºÉiªÉ +ºÉå ÊjÉÊ´ÉvÉ ºÉiªÉ. VÉҴɺÉÞι]õ +ÉÊhÉ
<ǷɺÉÞι]õ +¶ÉÒ nùÉxä É |ÉEòÉ®úSÉÒ ºÉÞι]õ. ®úVVÉÖºÉ{ÉÉÇÊnù VÉҴɺÉÞι]õ, ½åþ |ÉÉÊiɦÉÉʺÉEò ºÉiªÉ. VÉҴɺÉÞ¹]õªÉÊvɹ`öÉxÉ {ÉÆSɦÉÚiÉÉÊnù
<ǶɺÉÞι]õ, ½åþ ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò ºÉiªÉ +ÉÊhÉ ªÉÉSÉå +Êvɹ`öÉxÉ ¥ÉÀ, ½åþ {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEò ºÉiªÉ. ºÉiªÉ ÊxɤÉÉÇvÉ YÉÉxÉÉxÉå
|ÉÉÊiɦÉÉʺÉEò xɹ]õ ½þÉiä Éå ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉÆ{Éä{ɪÉÈiÉ ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò ®úɽþiÉå. |ÉÉÊiɦÉÉʺÉEò +ÉÊhÉ ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò +vªÉɺÉÉxÉä ºÉ¨ÉÉxÉ
+ɽäþ. {ÉhÉ ºÉkÉäxÉå ºÉ¨ÉÉxÉ xÉɽþÓ. ®úVVÉÖºÉ{ÉÇ´ÉiÉ ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò xɹ]õ ½þÉ<ä ±Ç É, iÉ®ú MÉÖ¯ûʶɹªÉ{É®Æú{É®úÉ ´É YÉÉxÉÒ ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ
´ªÉ´É½þÉ®ú½þÒ ±ÉÉä{Éä±É, iÉ®ú +ºÉå xÉɽþÓ. ¨ÉÞÊkÉEäò´É®ú +É®úÉÊä {ÉiÉ PÉ]õÉSÉå xÉɨɰü{É ¤ÉÉÊvÉiÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú ¨ÉÞÊkÉEòÉ ¨ÉÉjÉ ®úɽþiÉå; iɺÉä

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

{ÉÆSÉEòÉä¶É YÉÉxÉÉxÉå ¤ÉÉÊvÉiÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú Eäò´É³ý ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù +Éi¨ÉÉ +´Éʶɹ]õ ®úɽþiÉÉä.
+vªÉÉªÉ nù½þÉ´ÉÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ
+vªÉÉªÉ +Eò®úÉ´ÉÉ
ʶɹªÉ:- +Éi¨ÉÉ ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù°ü{ÉÒ EòºÉÉ +Éä³ýJÉÉ´ÉÉ ?
MÉÖ¯û:- EòɱÉjɪÉÓ ÊxɤÉÉÇvÉ iÉå ºÉiÉÂ. (ºÉÞ¹]õÒSªÉÉ {ÉÚ´ÉÕ +ÊuùiÉÒªÉ BEò ºÉiÉ ½þÉiä Éå) ½åþ ¸ÉÖÊiÉ|ɨÉÉhÉ +ɽäþ. +ÉføªÉ,
nùÊ®úpùÒ, Eò¨ÉÕ, ¦ÉHò, ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ ªÉÉÆSÉÉ +xÉÖ¦É´É +ɽäþ, iÉÉä +ºÉÉ. ¨ÉÓ {ÉÚ´ÉÕ ºÉi{ÉÉjÉÒ vɨÉÇ Eäò±ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ªÉÉ VÉx¨ÉÒ vÉxÉÒ
VÉɽþ±ÉÉå; +ÉiÉÉƽþÒ vɨÉÇ Eò®úÒxÉ iÉ®ú {ÉÖføå Bä·ÉªÉÇ ¦ÉÉäMÉÒxÉ, ½þÉ +ÉføªÉÉSÉÉ (vÉÊxÉEò) +xÉ֦ɴÉ. {ÉÚ´ÉÕ vɨÉÇ Eäò±ÉÉ xÉɽþÓ ¨½þhÉÚxÉ
nùÊ®úpùÒ VÉɽþ±ÉÉå; +ÉiÉÉƽþÒ ¨ÉÒ nùÉxÉ xÉ näù<xÇ É iÉ®ú {ÉÖføå ½þÒSÉ MÉiÉÒ ½þÉ<ä ±Ç É, ½þÉ nùÊ®úpùÒ ªÉÉSÉÉ +xÉ֦ɴÉ. {ÉÚ´ÉÕ ºÉiEò¨Éç
Eäò±ÉÓ, iªÉÉ ªÉÉäMÉå ½þÒ Eò¨ÉÇÊxɹ`öÉ VÉb÷±ÉÒ; +ÉiÉÉƽþÒ iɶÉÒSÉ Eäò±ÉÒ iÉ®ú º´ÉMÉÇ Ê¨É³äý±É, ½þÉ Eò¨ÉÇÊxɹ`öÉSÉÉ +xÉ֦ɴÉ. {ÉÚ´ÉÕ
<Ç·É®úÉ®úÉvÉxÉ Eäò±Éå iªÉÉ ªÉÉäMÉå ½þÒ ¦ÉÊHò VÉb÷±ÉÒ; +ÉiÉÉƽþÒ iɺÉåSÉ PÉbä÷±É iÉ®ú ºÉ°ü{ÉiÉÉ Ê¨É³äý±É, ½þÉ ¦ÉHòÉxÉ֦ɴÉ. B´ÉÆ, nù®ú
VÉx¨ÉÒ +vªÉºiÉ näù½þÉSÉÉ ¨ÉÉjÉ xÉÉ¶É ½þÉiä ÉÉä. {ÉhÉ EòɱÉjɪÉÓ ¨ÉÒ +ɽåþ ½åþ iÉ®ú ºÉ´ÉÇ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ +xÉ֦ɴÉÉxÉå ʺÉvnù ½þÉiä Éå.
{ÉÖx½þÉÆ +ºÉä {ɽþÉ EòÓ, ¨ÉÒ ªÉälÉå +ɽåþ ½þÉ ºÉ¶É®úÒ®ú iÉ®ú, ½åþ ¶É®úÒ®ú Eò¶ÉÉxÉå +ɽäþ ? Eò¨ÉÉÈxÉå +ɱÉä. iÉå Eò¨ÉÇ ¨ÉÉZÉå, EòÓ
+xªÉÉSÉå ? +xªÉÉSÉå Eò¨ÉÇ, +xªÉɱÉÉ ¡ò±É näùhÉÉ®ú xÉɽþÓ, VªÉÉSÉå iªÉɱÉÉSÉ ¡ò±É näù<±Ç É. iÉä´½þÉÆ iÉå ¨ÉÉZÉåSÉ Eò¨ÉÇ; iÉ®ú iÉå,
ªÉÉ VÉx¨ÉÒ Eäò±Éä±Éå EòÓ {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÓ ? ªÉÉ VÉx¨ÉÒ Eäò±ªÉÉxÉå ½þÉ näù½þ EòºÉÉ ½þÉ<ä ±Ç É ? iÉä´½þÉ iÉå Eò¨ÉÇ {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÉSÉåSÉ +ºÉ±Éå
{ÉÉʽþVÉä. {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÓ Eò¨ÉÇ EòiÉæ´Éä³ýÓ ¨ÉÒ ºÉ¶É®úÒ®úÒ ½þÉiä ÉÉå EòÓ +¶É®úÒ®úÒ ? ¶É®úÒ®ú xɺÉiÉÉ Eò¨ÉÇ PÉb÷hÉÉ®ú xÉɽþÓ. iÉä´½þÉ
ºÉ¶É®úÒ®ú ½þÉiä ÉÉå. iÉ®ú iÉå ¶É®úÒ®ú Eò¶ÉÉxÉå +ɱÉå ? iªÉÉSÉä {ÉÚ´ÉÇVÉx¨ÉÒSªÉÉ Eò¨ÉÉÇxÉå. B´ÉÆ {ÉÖxÉ: {ÉÖxÉ: Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ iÉ®ú {ÉÚ´ÉÇEòɱÉÓ
Eò¨ÉÇ ´É näù½þ|É´Éɽþ ªÉÉÆSÉÉ +ÆiÉ xÉɽþÓ. iªÉÉ{ÉäIÉÉÆ iªÉÉ nùɽä þÉxå ÉÉ +xÉ֦ɴÉhÉÉ®úÉ +Éi¨ÉÉ ºÉpÚù{É ÊºÉvnù VÉɽþ±ÉÉ. {ÉÚ´ÉÕ ¸É´ÉhÉÉÊnù
xÉ Eäò±Éå ¨½þhÉÚxÉ ½åþ VÉx¨É ZÉɱÉå. +ÉiÉÉƽþÒ xÉ Eò®úÒxÉ iÉ®ú {ÉÖføå ÊGòªÉ¨ÉÉhÉÉxÉå {ÉÖxÉ:VÉx¨É ½þÉ<ä ±Ç É, ´É ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ÊEòiÉÒ½þÒ Eò±{É
±ÉÉä]õ±Éä iÉ®úÒ {ÉÖxÉ: {ÉÖxÉ: VÉx¨É¨É®úhÉ SÉÖEòhÉÉ®ú xÉɽþÓ. YÉÉxÉÉxÉå ¨ÉÉjÉ Eò¨ÉÇIÉªÉ VÉɽþ±ÉÉ iÉ®ú {ÉÖføå VÉx¨É ½þÉhä ÉÉ®ú xÉɽþÓ.
iÉÉä{ɪÉÈiÉ +Éi¨ÉÉ ºÉÞι]õ-|É±ÉªÉ +xÉ֦ɴÉÚxÉ {ÉÉ{ÉÉxÉå ÊiɪÉÇM±ÉÉäEò, {ÉÖhªÉÉxÉå näù´É±ÉÉäEò +xÉ֦ɴÉÚxÉ ®úɽþÒ±É, xɹ]õ ½þÉhä ÉÉ®ú xÉɽþÒ,
½þÉ ¦ÉʴɹªÉ EòɱÉÉxÉ֦ɴÉ. iÉä´½þÉÆ YÉÉxÉ xÉ ½þÉiä ÉÉÆ ÊEòiÉÒ Eò±{É ±ÉÉä]õ±Éä iÉ®úÒ VÉx¨É¨É®úhÉ SÉÖEòhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ªÉÉ|ɨÉÉhÉå EòɱÉjɪÉÓ
+Éi¨ªÉɱÉÉ +¤ÉÉÊvÉiÉi´É +ɽäþ. ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉ ºÉpÚù{Éi´É ʺÉvnù VɽþɱÉå. ºÉÞι]õ|É±ÉªÉ näù½þɱÉÉ PÉb÷iÉÉiÉ. +Éi¨ÉÉ
iÉ®ú +VÉ, +Ê´ÉxÉɶÉÒ +ɽäþ, ½åþ ºÉpÚù{É. º´ÉªÉÆ|ÉEòÉ¶É iÉåSÉ ÊSÉpÚù{É. +Éi¨ÉÉ MÉÉføÉvÆ ÉEòÉ®úɨÉvªÉå ºÉÚªÉÉÇÊnùEòÉÆSÉÒ MÉ®úVÉ xÉ
`äöÊ´ÉiÉÉÆ º´ÉƪÉ|ÉEòɶɨÉÉxÉ +ºÉÚxÉ º´ÉÉ®úÉÊä {ÉiÉ näù½þÉt´ÉºlÉÉ º´ÉªÉ¨Éä´É VÉÉhÉiÉÉä ¨½þhÉÚxÉ ºÉ´ÉÇYÉi´ÉɨÉÖ³ýå ÊSÉpÚù{É VÉÉhÉÉ´ÉÉ.
ʶɹªÉ:- +ɨ½þɱÉÉ ºÉ´ÉÇ YÉÉxÉ EòÉä`öå +ɽäþ ?
MÉÖ¯û:- ¤ÉÉÁ, +ÉÆiÉ®ú +ºÉÉ ½þÉ nùÉxä É |ÉEòÉ®úSÉÉ |É{ÉÆSÉ +ɨ½þÒ +xÉäEò |ɨÉÉhÉÉxÉå VÉÉhÉiÉÉå iÉÉä +ºÉÉ. ½þÓ {ÉÆSɦÉÚiÉå,
½þÓ {ÉÆSÉÒEÞòiÉ ¦ÉÚiÉå, ½äþ ʴɹɪÉ, ½þÒ SÉiÉÖÌ´ÉvÉ ¶É®úÒ®åú, ½åþ ¥ÉÀÉÆb÷ <iªÉÉÊnù Ê´ÉÊ´ÉvÉ xÉɨɰü{ÉMÉÖhÉEò¨ÉǶÉCiªÉÉ¸ÉªÉ ½þÉ ¤ÉÉÁ|É{ÉÆSÉ
|ÉiªÉIÉ|ɨÉÉhÉÉxÉå +ɨ½þÒ VÉÉhÉiÉÉå, {ÉhÉ iÉÉä +ɨ½þÉºÆ É VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓ. ½þÓ iÉÒxÉ ¶É®úÒ®åú. ½äþ {ÉÉÆSÉ EòÉä¶É, iÉÒxÉ Eò®úhÉå, ªÉÉ
¹ÉbÚ÷¨ÉÔ, ½äþ ®úÉMÉÉÊnù, ½þÓ |ÉÉhÉåÊpùªÉÉxiÉEò®úhÉå, ½äþ iÉÒxÉ +ʦɨÉÉxÉÒ, ½äþ MÉÖhÉ, ½åþ ºÉÖJÉnÖù:JÉ <iªÉÉÊnù ½þÉ +ÉÆiÉ®ú|É{ÉÆSÉ +ɨ½þÒ
VÉÉhÉiÉÉå, {ÉhÉ iÉÉä +ɨ½þÉºÆ É VÉÉhÉiÉ xÉɽþÓ. EòÉ®úhÉ, +Éi¨ÉÉ ÊSÉpÚù{É +ɽäþ. ªÉɱÉÉ EòÉähÉ VÉÉhÉÒ±É ?
ʶɹªÉ:- ¨ÉxÉ VÉÉhÉhÉÉ®ú xÉɽþÓ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- =i{ÉÊkÉ, Ê´ÉxÉɶÉ, ºÉÆEò±{É, Ê´ÉEò±{É, º¨ÉÞÊiÉ, ʴɺ¨ÉÞÊiɪÉÖHò ½äþ ¨ÉxÉ PÉ]õɺÉÉ®úJÉå VÉb÷ +ɽäþ; iÉå

+Éi¨ªÉɱÉÉ EòºÉå VÉÉhÉä±É ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ:- iÉ®ú (¨ÉxÉÉxÉå VÉÉhÉÉ´Éå) ªÉÉ ¸ÉÖiÉÒSÉå iÉÉi{ɪÉÇ EòÉªÉ ?
MÉÖ¯û:- +MxÉÒSÉÒ +ÉÆSÉ Ênù±ÉÒ +ºÉiÉÉÆ ¨ÉʱÉxÉ ºÉÉäxªÉÉ´É®ú |ÉEòÉ¶É ªÉäiÉÉä iÉÉä ºÉÉäxªÉÉSªÉÉ +ÆMÉSÉÉSÉ ½þÉiä ÉÉ. {ÉhÉ VªÉÉ
¨É±ÉÉxÉå ZÉÉÆEò±ÉÉ ½þÉiä ÉÉ, iÉÉä ¨É³ý VÉÉiÉÉÆSÉ ÊnùºÉÚÆ ±ÉÉMÉiÉÉä. +MxÉÒxÉå ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eäò±ÉÉ +ºÉå xÉɽþÓ. +MxÉÒxÉå ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eäò±ÉÉ
¨½þhÉÉ´Éå iÉ®ú PÉ]õÉ´É®ú ºÉÖvnùÉÆ +MxÉÒxÉå ºÉÉäxªÉÉ|ɨÉÉhÉå |ÉEòÉ¶É +ÉhÉÉ´ÉÉ, {ÉhÉ iɺÉå ½þÉiä É xÉɽþÓ; ¨½þhÉÚxÉ =nùɽþhÉÉxÉå +ºÉå
VÉÉhÉÉ´Éå EòÓ, +Éi¨É|ÉÊiÉˤɤɺÉʽþiÉ +Éi¨ÉÉEòÉ®ú {ÉÊ®úhÉiÉ VÉɽþ±Éä±Éå ¨ÉxÉ +Éi¨Éº´É°ü{ÉÉ´É®úSÉå ʨÉlªÉÉ YÉÉxÉ nÚù®ú Eò®úiÉå. ¨ÉMÉ
+Éi¨ÉÉ º´ÉªÉ¨Éä´É ¦ÉɺÉiÉÉä +ºÉå VÉÉhÉÉ´Éå. xÉɽþÓiÉ®ú (SÉIÉÖ, ´ÉÉEÂò, ¨ÉxÉ ½þÓ +Éi¨Éº´É°ü{ÉÓ VÉÉiÉ xÉɽþÓiÉ) ªÉÉ ¸ÉÖiÉÒ±ÉÉ ¤ÉÉvÉ
ªÉä<±Ç É. ºÉ¨É<Ç, ´ÉÉiÉ, iÉä±É +ÉÊhÉ ´ªÉÉ{ÉEò EòÉ®úhÉÉÎMxÉ +vÉÆEòÉ®ú xÉÉ¶É Eò®úhªÉÉºÉ ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉiä É xÉɽþÓiÉ. iÉÉäSÉ ´ÉÌiɺÉƤÉÆvÉÒ
+ÎMxÉ, nùÒ{ÉxÉɨÉEò {Éä]õ±ÉÉ ¨½þhÉVÉä º´ÉªÉå |ÉEòɶɨÉÉxÉ +ºÉÚxÉ +ÆvÉEòÉ®ú nÚù®ú EòÊ®úiÉÉä ´É ºÉ¨É<Ç, iÉä±É, ´ÉÉiÉ ´ÉMÉè®úä
{ÉnùÉlÉÉÈxÉÉ nùÉJÉÊ´ÉiÉÉä. iɺÉÉ ºÉ¨É<Ç°ü{É näù½þɨÉvªÉå ¸É´ÉhÉÉÊnù Eò¨ÉÇ°ü{É iÉä±ÉÉxÉå ʦÉVɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉxÉÉä°ü{É ´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ±ÉÉMɱÉä±ÉÉ
+Éi¨É°ü{É +ÎMxÉ YÉÉxÉnùÒ{É xÉɨÉEò ½þÉiä ºÉÉiÉÉ, +É´É®úEò +YÉÉxÉÉÆvÉEòÉ®ú nÚù®ú Eò°üxÉ +ÉÆiɤÉɽäþ®ú |ÉEòÉ¶É EòÊ®úiÉÉä. VɺÉÉ
Ênù´ÉÉ º´ÉªÉå |ÉEòɶɨÉÉxÉ iɺÉÉ ÊSÉpÚù{É +Éi¨ÉÉ +ɽäþ; ¨½þhÉÚxÉ iÉÉä ÊSÉpÚù{É VÉÉhÉÉ´ÉÉ. Êxɯû{ÉÉÊvÉEò, ÊxÉ®úÊiɶɪÉ, +ºÉÚxÉ ÊxÉiªÉ
+ºÉhÉÉ®åú VÉå ºÉÚJÉ iÉÉä +ÉxÉÆnù ½åþ +Éi¨Éº´É°ü{É ½þɪä É. ºjÉEÂò, SÉÆnùxÉ +ÉÊhÉ ºjÉÒʴɹɪÉÉÊnù ¦ÉÉäMÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ ½þÉhä ÉÉ®åú ºÉÉä{ÉÉÊvÉEò
ºÉÉÊiɶɪɺÉÖJÉ +ÊxÉiªÉ VÉÉhÉÉ´Éå. ÊxÉiªÉºÉÖJÉÉxÉÖ¦É´É ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ZÉÉä{ÉåiÉ ªÉäiÉÉå.
ʶɹªÉ:- ZÉÉä{ÉåiÉ nÖù:JÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ ¨ÉÉjÉ ¦ÉɺÉiÉä. iÉälÉå ºÉÖJÉÉxÉÖ¦É´É EòÉä`öå +ɽåþ ?
MÉÖ¯û:- ÊxÉVÉÚxÉ =`ö±Éä±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÒ B´ÉføÉ ´Éä³ý ºÉÖJÉÒ ½þÉiä ÉÉå, +ºÉÉ +xÉÖ¦É´É ¤ÉÉä±ÉiÉÉä, iÉä´½þÉÆ iÉälÉå ºÉÖJÉSÉ +ɽäþ.
ºjÉÒ, ºjÉEÂò SÉÆnùxÉÉÊnù Ê´É¹ÉªÉ ={ÉÉÊvÉ ½þÉiä É. ªÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ ½þÉhä ÉÉ®åú ºÉÖJÉ iÉå ºÉÉä{ÉÉÊvÉEò ½þɪä É. ZÉÉä{ÉåiÉ iÉ®ú ªÉÉÆ{ÉèEòÒ EòÉƽþÓSÉ
={ÉÉÊvÉ xÉɽþÓ; ¨½þhÉÚxÉ iÉå ºÉÖJÉ Êxɯû{ÉÉÊvÉEò VÉÉhÉÉ´Éå. ¨ÉxÉÖ¹ªÉ, MÉÆvÉ´ÉÇ, Ê{ÉiÉ®ú, Eò¨ÉÇnùä´É, näù´É, <Æpù, ¤ÉÞ½þº{ÉÊiÉ, ¥ÉÀÉ ´É
¥ÉÀ ªÉÉÆSÉÉ =kÉ®úÉkä É®ú +ÉÆxÉnù ¶ÉiÉ{É]õ +ɽäþ. iÉÉä ¥ÉÀÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ºÉÉÊiɶɪÉ. ºÉ´ÉÉækÉ®ú ¥ÉÀÉxÉÆnù ¨ÉÉjÉ. ÊxÉ®úÊiɶɪÉi´ÉÉSÉå
±ÉIÉhÉ ÊxÉpùÉxÉÆnùɱÉÉ +ɽäþ. ½þÉ ¶ÉªªÉÉÊnùºÉÉvÉxÉ +ºÉÉä ´ÉÉ xɺÉÉä, ÊxÉVÉhÉÉ-ªÉɱÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÖJÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ ÊxÉpùÉxÉÆnù PÉäiÉ +ºÉiÉÉÆ
°ü{É´ÉiÉÒ ºjÉÒ ªÉä>ðxÉ føEò±ÉÒiÉ +ºÉiÉÉƽþÒ iÉÉä ÊxÉpùÉxÉÆnù PÉäiÉÉä. ¦ÉÉäVÉxÉÉÊnùEòÉEòÊ®úiÉÉÆ ¤É³åýSÉ =`öʴɱªÉÉ´É®ú½þÒ xÉäjÉ ZÉÉÆEòÚ xÉ
{ÉÖx½þÉÆ iÉÉä +ÉxÉÆnù PÉähªÉÉºÉ {ɽþÉiÉÉä, iÉÉä +ÉxÉÆnù ÊxÉ®úÊiÉ¶ÉªÉ ½þɪä É. VÉÉOÉiÉ º´É{xÉÉƨÉvªÉå iÉÉäSÉ +ÉxÉÆnù +xÉäEò ´ÉÞkÉÓxÉÒ
¡òÉÆEòiÉÉä, ¨½þhÉÚxÉ +ÊxÉiªÉ ¦ÉɺÉiÉÉä. ´ÉÞkÉÒxÉÓ +É´É®ú±ÉÉ VÉÉiÉÉä, ¨½þhÉÚxÉ ºÉÉä{ÉÉÊvÉEò, ºÉÉÊiɶɪÉ, VÉÉhÉÉ´ÉÉ.
ʶɹªÉ:- EòÉ®úhÉ°ü{É +ÉxÉÆnùɱÉÉ EòɪÉÇ°ü{É ´ÉÞÊkÉ Eò¶ÉÉ +É´É®úiÉÉiÉ ?
MÉÖ¯û:- EòɪÉÇ°ü{É ¨ÉäPÉ EòÉ®úhÉ°ü{É ºÉÚªÉÉDZÉÉ ZÉÉÆEòiÉÉä iɶÉÉ ´ÉÞÊkÉ ¨ÉÚføoùι]õxÉå +ÉxÉÆnùɱÉÉ ZÉÉÆEòiÉÉiÉ, +ºÉå ´ÉÉ]õiÉå.
YÉÉxÉÒ iÉ®ú ºÉ´ÉÇjÉ ¥ÉÀÉxÉÆnùÉxÉ֦ɴÉSÉ PÉäiÉÉä, ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉ +ÉxÉÆnùɱÉÉ ÊxÉiªÉi´É +ɽäþ. B´ÉÆ ÊxÉ®úÊiɶɪÉ, ÊxÉiªÉ, ÊxÉ°ü{ÉÉÊvÉEò,
+ÉxÉÆnù°ü{É ¥ÉÀ ½þɪä É. ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ¨ÉÓ ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù°ü{ÉÓ +Éi¨ÉÉ +ɽåþ +ºÉÉ ¸É´ÉhÉ ¨ÉxÉxÉ, ÊxÉÊnùvªÉɺÉxÉÉxÉå +JÉÆb÷èEò®úºÉ,
+{É®úÉIä ÉÉxÉÖ¦É´É PÉäiÉÉä iÉÉä VÉÒ´Éx¨ÉÖHò VÉÉhÉÉ´ÉÉ.
+Eò®úÉ´ÉÉ +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ
+vªÉÉªÉ ¤ÉÉ®úÉ´ÉÉ
ʶɹªÉ:- ºÉiÉÂ, ÊSÉiÉÂ, +ÉxÉÆnù ½þÓ {Énåù ʦÉzÉÉlÉÇ +ºÉÚxÉ +JÉÆb÷ÉlÉÇ EòºÉÉ ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

MÉÖ¯û:- näù¶ÉEòɱɴɺiÉÖ{ÉÊ®úSUäônù®úʽþiÉ, iÉÉä +JÉÆb÷ÉlÉÇ. +ÉEòɶÉɱÉÉ ´ªÉÉ{ÉEòi´É +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ iªÉɱÉÉ
näù¶É{ÉÊ®úSUäônù xÉɽþÓ. ªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉ´É®ú ¥ÉÀi´É ªÉä<±Ç É, iÉå ´ÉÉ®úhªÉɺÉÉ`öÓ EòɱÉ{ÉÊ®úSUäônù ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ. +ÉEòɶÉɱÉÉ =i{ÉÊkÉ,
xÉÉ¶É +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ iªÉɱÉÉ EòɱÉ{ÉÊ®úSUäônù +ɽäþ. EòɱÉɱÉÉ näù¶É{ÉÊ®úSUäônù xÉɽþÓ ´É (+É{ɱªÉÉxÉå +É{ɱÉÉSÉ {ÉÊ®úSUäônù
xÉɽþÓ ¨½þhÉÚxÉ) EòɱÉ{ÉÊ®úSUäônù xÉɽþÓ. iÉä´½þÉÆ iªÉÉ´É®ú ¥ÉÀi´É ªÉä<±Ç É, ªÉɺÉÉ`öÓ ´ÉºiÉÖ{ÉÊ®úSUäônù ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ. EòɱÉÉSÉÓ½þÒ
|É{ÉÆSÉÉÆiÉ MÉhÉxÉÉ +ɽäþ. iªÉɽÚþxÉ ´ÉäMɳåý +Éi¨É´ÉºiÉÖ ÊjÉÊ´ÉvÉ{ÉÊ®úSUäônù®úʽþiÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ¨ÉÒ MÉÖVÉ®úÉlÉåiÉ +ɽåþ, EòÉäEòhÉÉÆiÉ xÉɽþÓ, ½þÉ näù¶É{ÉÊ®úSUäônù VÉɽþ±ÉÉ. ¨ÉÓ +ÉxÉÆnùºÉÆ´ÉiºÉ®úÉiÆ É VÉɽþ±ÉÉå,
¶ÉÉ´ÉÇ®úÒºÉÆ´ÉiºÉ®úÉiÆ É ¨É®äúxÉ, ½þÉ EòɱÉ{ÉÊ®úSUäônù. ¨ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ, º´ÉɨÉÒ +ɽäþ, IÉÊjÉªÉ xÉ´½äþ ½þÉ ´ÉºiÉÖ{ÉÊ®úSUäônù VÉɽþ±ÉÉ. ¨ÉMÉ
ÊjÉÊ´ÉvÉ {ÉÊ®úSUäônù®úÉʽþiªÉ EòºÉå ?
MÉÖ¯û:- +®äú ¨ÉÚføÉ, ¦É±ÉiÉÒSÉ ¶ÉÆEòÉ Eò®úiÉÉäºÉ ? iÉ®ú iÉÚÆ Ê¶É¹ªÉ +ɽäþºÉ EòÓ |ÉÊiÉ´ÉÉnùÒ ? VÉ®ú ʶɹªÉ +ºÉ¶ÉÒ±É iÉ®ú
nùªÉäxÉå {ÉÖxÉ:+xÉÖOɽþ Eò°Æü. |ÉÊiÉ´ÉÉnùÒ +ºÉ¶ÉÒ±É iÉ®ú IɨÉäxÉå =MÉÉSÉ ®úɽÚþÆ ËEò´ÉÉ ¶ÉÉ{É näù>ðÆ . ¶ÉÉ{ÉÉxÉå EòÉªÉ ½þÉ<ä ±Ç É
¨½þhɶÉÒ±É iÉ®ú ʶɹªÉÉ´É®ú +xÉÖOɽþ Eäò±Éä±ÉÉ ºÉ¡ò±É ½þÉiä ÉÉä, iÉ®ú ¨ÉMÉ ´ÉÉÊnùÊxÉOɽþÉlÉÇ ¶ÉÉ{É Êxɹ¡ò±É ½þÉ<ä ±Ç É EòÉªÉ ?
ÊxÉOɽþÉxÉÖOɽþºÉ¨ÉlÉÇ YÉÉxÉÒ <Ç·É®úÉʦÉzÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- IɨÉÉ +ºÉÉ´ÉÒ. ¨ÉÒ EÞò{ÉÉ-{ÉÉjÉ +É{ɱÉÉ Ê¶É¹ªÉ +ɽäþ.
MÉÖ¯û:- iÉ®ú BäEò. ½äþ iÉÒxÉ {ÉÊ®úSUäônù näù½þɱÉÉ +ɽäþiÉ. +Éi¨ÉÉ iÉ®ú näù½þɽÚþxÉ ÊxÉ®úɳýÉ, ºÉpÚù{ÉÒ, ´ªÉÉ{ÉEò +ɽäþ iÉÉä
+ºÉÉ. PÉ]õ: ºÉxÉ (PÉ]õ +ɽäþ) {É]õ: ºÉxÉ ({É]õ +ɽäþ) <iªÉÉÊnù ºÉ´ÉÇ ¦ÉÚiÉ, ¦ÉÉèÊiÉEò {ÉnùÉlÉÉÈxÉÉ ºÉkÉÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ, +Éi¨ÉÉ
ºÉ´ÉÇnùä¶ÉÒ ´ªÉÉ{ÉEò VÉɽþ±ÉÉ. iªÉɱÉÉ näù¶É{ÉÊ®úSUäônù xÉɽþÓ. {ÉÚ´ÉÉæHò |ÉEòÉ®úÉxÉå EòɱÉjɪÉÓ½þÒ +¤ÉÉÊvÉiÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ
EòɱÉ{ÉÊ®úSUäônù xÉɽþÓ. ºÉVÉÉiÉÒªÉ, Ê´ÉVÉÉiÉÒªÉ. º´ÉMÉiɦÉänù ʦÉzÉ iÉÒxÉ ´ÉºiÉÖ. ´ÉÞIÉɽÚþxÉ +xªÉ ´ÉÞIÉ ½þÉ ºÉVÉÉiÉÒªÉ ¦Éänù. ´ÉÞIÉ
+ÉÊhÉ {ÉɹÉÉhÉ ½þÉ Ê´ÉVÉÉiÉÒªÉ ¦Éänù. ´ÉÞIÉɱÉÉ {ÉjÉ, {ÉÖ¹{É, ¡ò±ÉÉÊnù ½þÉ º´ÉMÉiÉ ¦Éänù. ½äþ ÊiÉx½þÒ ¦Éänù +Éi¨É°ü{ÉÓ xÉɽþÓiÉ.
¨½þhÉÚxÉ +Éi¨É´ÉºiÉÖ {ÉÊ®úSUäônù ®úʽþiÉ. ªÉÉ|ɨÉÉhÉå +Éi¨ÉÉ ÊjÉÊ´ÉvÉ{ÉÊ®úSUèônù®úʽþiÉ ÊºÉvnù VÉɽþ±ÉÉ.
ʶɹªÉ:- ¥ÉÀSÉèiÉxªÉ, <Ç·É®úSÉèiÉxªÉ, EÚò]õºlÉSÉèiÉxªÉ, VÉÒ´ÉSÉèiÉxªÉ +ºÉä SÉÉ®ú ¦Éänù ÊnùºÉiÉÉiÉ; ½þÉ ºÉVÉÉiÉÒªÉ ¦Éänù
1 +Éi¨ÉÉ (¥ÉÀ), +xÉÉi¨ÉÉ (|É{ÉÆSÉ), ½þÉ Ê´ÉVÉÉiÉҪɦÉänù 2 ¥ÉÀɱÉÉ ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnùi´É +ɽäþ, ½þÉ º´ÉMÉiɦÉänù 3. +ºÉä iÉÒxÉ
¦Éänù +ºÉiÉÉÆ ÊjÉÊ´ÉvÉ {ÉÊ®úSUäônù®úʽþiÉ +Éi¨ÉÉ EòºÉÉ ?
MÉÖ¯û:- VɱÉÉEòɶÉ, ¨É½þÉEòɶÉ, PÉ]õÉEòɶÉ, +§ÉÉEòÉ¶É +ºÉä BEòÉSÉ +ÉEòɶÉÉSÉä ={ÉÉvÉÒxÉå ¦Éänù ÊnùºÉiÉÉiÉ; iɺÉä
¨ÉɪÉÉä{ÉÉvÉÒxÉå ¥ÉÀ, <Ç·É®ú; +Ê´ÉtÉä{ÉÉvÉÒxÉå EÚò]õºlÉ, VÉÒ´É; ½äþ ¦Éänù ÊnùºÉiÉÉiÉ. iÉä ´ÉɺiÉÊ´ÉEò xÉ´½äþiÉ. ¨½þhÉÚxÉ ºÉVÉÉiÉÒªÉ
¦Éänù xÉɽþÓiÉ. VɺÉÉ ®úVVÉÚ´ÉÉÆSÉÚxÉ ºÉ{ÉÇ xÉɽþÓ. iɺÉÉ ¥ÉÀÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ |É{ÉÆSÉ xÉɽþÓ. VÉå +vªÉºiÉ (+É®úÉÊä {ÉiÉ) iÉå ʨÉlªÉÉ, ¨½þhÉÚxÉ
Ê´ÉVÉÉiÉҪɦÉänù xÉɽþÒ. +Éi¨ÉÉ, ºÉÉIÉÒ, EÚò]õºlÉ, ½äþ VɺÉä {ɪÉÉÇªÉ iɺÉäSÉ ºÉiÉÂ, ÊSÉiÉ +ÉxÉÆnù ½äþ ÊxÉ®Æú¶É +Éi¨ªÉÉSÉä {ɪÉÉǪÉ
½þÉiä É ¨½þhÉÚxÉ º´ÉMÉiɦÉänù xÉɽþÓ.
ʶɹªÉ:- ºÉiÉÂ, ÊSÉiÉÂ, +ÉxÉÆnù, BEòÉlÉÇ +ɽäþiÉ, iÉ®ú Eò®ú, {ÉÉÊhÉ, ½þºiÉ´ÉiÉ {ÉÖxɯûÊHònùɹä É ½þɪä É. +ÉÊhÉ Ê¦ÉzÉÉlÉÇ
+ɽäþiÉ iÉ®ú ¦Éänù EòÉ xɺÉÉ´ÉÉ ?
MÉÖ¯û:- VɺÉÉ ´ÉÞIÉ BEònäù¶ÉÓ {ÉjÉ°ü{ÉÓ, BEònäù¶ÉÓ {ÉÖ¹{É°ü{ÉÓ, BEònäù¶ÉÓ ¡ò±É°ü{ÉÓ +ºÉiÉÉä, iɺÉÉ +Éi¨ÉÉ xÉɽþÓ.
®úHòÉä¹hÉ|ÉEòÉ¶É nùÒ{É´ÉiÉ ºÉ´ÉÉȶÉÒ +JÉÆb÷ÉlÉÇi´Éå ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù°ü{ÉSÉ +ɽäþ. nÖùºÉ®åú +ºÉå, +Éi¨ÉÊxɹ`ö ºÉk´É +ÊxÉiªÉ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

VÉMÉÉ´É®ú, ÊSÉk´É VÉb÷ ¤ÉÖvnùÒ´É®ú, +ÉxÉÆnùi´É nÖù:JÉ°ü{ÉÒ ¦ÉɪÉÉÇÊnùEòÉÆ´É®ú +É®úÉ{ä ÉÚxÉ iªÉÉ´É®úSÉä +ºÉVVÉb÷nùÖ:ÊJÉi´É +É{ɱªÉÉ´É®ú
PÉä>ðxÉ VÉMÉ ºÉiªÉ +ɽäþ, ¤ÉÖvnùÓÊpùªÉå SÉäiÉxÉ +ɽäþiÉ, ¦ÉɪÉÉÇÊnù +ÉxÉÆnùnùɪÉEò +ɽäþiÉ +ºÉå ÊEòiªÉäEò ¨ÉÉÊxÉiÉÉiÉ. iªÉÉÆSÉÉ §É¨É
nÚù®ú ½þÉhä ªÉÉEòÊ®úiÉÉÆ ¸ÉÖÊiÉ ¨½þhÉiÉä EòÓ ½äþ VÉҴɽþÉ,ä +Éi¨ÉÉ ºÉpÚù{É +ɽäþ, +xÉÞiÉ°ü{É xÉ´½äþ; ÊSÉpÚù{É +ɽäþ, VÉb÷°ü{É xÉ´½äþ;
+ÉxÉÆnù°ü{É +ɽäþ, nÖù:JÉ°ü{É xÉ´½äþ. ªÉÉ|ɨÉÉhÉå §ÉÉÆÊiÉ VÉÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉÆ iÉÒxÉ {ÉnùÉxÆ ÉÒ ¤ÉÉävÉ EòÊ®úiÉä ´É ÊEòiªÉäEò ´ÉÉnùÒ ºÉk´É ½þÉ
+Éi¨ªÉÉSÉÉ vɨÉÇ, ÊSÉnùÉxÉÆnùi´É ½þÉ MÉÖhÉ ¨ÉÉxÉÚxÉ +Éi¨ÉÉ pù´ªÉ +ɽäþ, +ºÉå ¨½þhÉiÉÉiÉ. iÉÊzÉ´ÉÉ®úhÉÉlÉÇ (ÊxÉ®úÉEò®úhÉÉlÉÇ)
ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù{ÉnùÉxÉå ¸ÉÖÊiÉ +JÉÆb÷ÉlÉÇ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉÉiÉ. EòÉ®úhÉ, ºÉ´ÉÇ ¸ÉÖiÉÓSÉä ={ÉGò¨ÉÉÊnù˱ÉMÉÉÆxÉÒ +JÉÆb÷ÉlÉÔ iÉÉi{ɪÉÇ +ɽäþ.
ªÉÖHòÒxÉå {ÉÉʽþ±Éå iÉ®ú ºÉiÉ º´ÉiÉ: |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉiä Éå EòÓ +xªÉÉxÉå |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉiä Éå ? º´ÉiÉ: |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉiä Éå ¨½þ]õ±Éå iÉ®ú, ºÉiÉÂ
ÊSÉiÉ VÉɽþ±Éå. +xªÉÉxÉå |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉiä Éå ¨½þhÉÉ´Éå iÉ®ú ºÉiÉɽÚþxÉ nÖùºÉ®åú ºÉiÉ +xªÉ, EòÓ +ºÉiÉ +xªÉ ? ¨ÉÉxÉÉ´Éå iÉ®ú, iÉå
¶É¶É¸ÉÞMÆ ÉÉ|ɨÉÉhÉå xɺÉhÉÉ®åú +ºÉiÉ EòºÉå |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úÒ±É ? nÖùºÉ®åú ºÉiÉ ¨ÉÉxɱÉå iÉ®ú iÉå iÉ®úÒ Eò¶ÉÉxÉå |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉiä Éå ?
+ºÉÉ {ÉÖxÉ: {ÉÖxÉ: Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ iÉ®ú +Éi¨ÉɸɪÉ, +xªÉÉäxªÉɸɪÉ, +xɴɺlÉÉ ´É SÉÊGòEòÉ{ÉÊkÉ (BEòiÉ-½äxÉÒ Ê¡ò®úhÉÉ®úÉ nùɹä É),
+ºÉä nùɹä É ªÉäiÉÒ±É. iÉä´½þÉÆ +ÊuùiÉÒªÉ ºÉiÉ º´ÉªÉ¨ÉäªÉ |ÉEòÉʶÉiÉ ½þÉiä Éå, +iÉB´É iÉåSÉ ÊSÉiÉ ½þɪä É. ½åþ ºÉiÉÂ, ´ªÉÉ{ÉEòi´ÉÉxÉå
ºÉ´ÉÇjÉ {ÉÚhÉÇ +ɽäþ; ¨½þhÉÚxÉ iÉÉäSÉ +ÉxÉÆnù ½þɪä É. EòÉ®úhÉ, +ÉxÉÆnù ½þÉ ¦ÉÚ¨É ({ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ) °ü{ÉÓSÉ ®úɽþiÉÉä. ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ¸ÉÖÊiÉ,
ªÉÖHòҴɯûxÉ +JÉÆb÷ÉlÉÇ ÊºÉvnù +ɽäþ. +xÉÖ¦É´É {ÉɽþhÉå +ºÉä±É iÉ®ú ÊxÉpùÉxÉÆnù PÉä>ðxÉ =`ö±Éä±ÉÉ {ÉÖ¯û¹É ¨ÉÓ B´ÉføÉ ´Éä³ý +ÉxÉÆnù
+xÉ֦ɴɱÉÉ +ºÉä º¨É®úiÉÉä. iÉ®ú +xÉ֦ɴÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ º¨É®úhÉ ½þÉhä ÉÉ®ú xÉɽþÓ. ÊxÉpäù¨ÉvªÉå <ÆÊpùªÉÉÊnùEò ±ÉÒxÉ VÉɽþ±ªÉɨÉÖ³ýå iªÉÉ´Éä³ýÒ
VÉ®úÒ +ÉxÉÆnùºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ÊnùºÉ±ÉÉ xÉɽþÓ iÉ®ú iÉÉä +xÉÖ¦É´É º¨É®úhÉÉxÉå +xÉÖ¨ÉÉxÉ Eò®úhªÉɪÉÉäMªÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ÊxÉpäù¨ÉvªÉå +YÉÉxÉ ´É +ÉxÉÆnù nùÉxä ½þÒ +ºÉiÉÉiÉ. ªÉÉÆiÉÚxÉ º´ÉªÉÆ|ÉEòÉ¶É EòÉähÉ ?
MÉÖ¯û:- +YÉÉxÉɱÉÉ +É´É®úhÉ°ü{É +ɽäþ. iÉå EòºÉÉ |ÉEòÉ¶É Eò®úÒ±É ? iÉä´½þÉÆ +ÉxÉÆnù º´ÉªÉÆ|ÉEòÉ¶É +ºÉÚxÉ +YÉÉxÉɱÉÉ
nùÉJÉÊ´ÉiÉÉä, ¨½þhÉÚxÉ iÉÉä½þÒ ÊSÉpÚù{É +ɽäþ; ´É ÊSÉkÉɱÉÉ ºÉk´É +ɽäþ ½åþ iÉ®ú {ÉÚ´ÉÕSÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eäò±Éå; iÉä´½þÉÆ ¸ÉÖÊiÉ, ªÉÖÊHò
+xÉ֦ɴÉåEò°üxÉ ºÉVÉÉiÉÒªÉ, Ê´ÉVÉÉiÉÒªÉ, º´ÉMÉiɦÉänù®úʽþiÉ +ºÉÚxÉ näù¶ÉEòɱÉ-´ÉºiÉÖ-{ÉÊ®úSUäônù½þÒxÉ ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù°ü{É +Éi¨ÉÉ
+JÉÆb÷ +ɽäþ ½åþ ʺÉvnù VÉɽþ±Éå. iªÉÉ +Éi¨ªÉɱÉÉ ªÉähÉÉ®åú nÖù:JÉ +MÉÉÆiÉÖEò ´É iªÉɱÉÉ VÉx¨ÉEò¨ÉÉÇÊnù Eò®úhÉå SÉ´ÉlªÉÉ
+vªÉɪÉÉÆiÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÒ ´É iªÉÉÆSÉÉ xÉɶɽþÒ ºÉ½þÉ´ªÉÉ +vªÉɪÉÉÆiÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉ. ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ¸É´ÉhÉÉxÉå, ¨ÉÒ näù½þåÊpùªÉÉƽþÚxÉ ´ÉäMɳýÉ
+Éi¨ÉÉ +ɽåþ, +ºÉå VÉå <Ç·É®úÉ{ä ÉɺÉxÉäxÉå ´É ¸ÉÒMÉÖ°üSªÉÉ ={ÉɺÉxÉäxÉå +xÉÖOɽþÉxÉå ½þÉhä ÉÉ®åú YÉÉxÉ, iÉå {É®úÉIä É YÉÉxÉ VÉÉhÉÉ´Éå, {ÉÖføå
iªÉÉSÉåSÉ ¨ÉxÉxÉ, ÊxÉÊnùvªÉɺÉxÉ ½þÉiä ÉÉÆ ½þÉiä ÉÉÆ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ½þÉiä ÉÉä; iÉå +{É®úÉIä É YÉÉxÉ ½þɪä É. ½åþ VªÉɱÉÉ VÉɽþ±Éå iÉÉä EÞòiÉEÞòiªÉ
½þÉ>ä ðxÉ ÊxÉiªÉ, ¶ÉÖvnù, ¤ÉÖvnù, ¨ÉÖHò, ºÉiªÉ, {É®ú¨ÉÉxÉÆnùÉuùªÉ°ü{É VÉɽþ±ÉÉ +ºÉå VÉÉhÉÉ´Éå. ½åþ YÉÉxÉ VªÉɱÉÉ |ÉÉ{iÉ VÉɽþ±Éå iÉÉä
SÉÉÆb÷ɳý +ºÉÉä +lÉ´ÉÉ ÊuùVÉ +ºÉÉä (ºÉ:MÉÖ¯ûÊ®úiªÉä¹ÉÉ ¨ÉxÉÒ¹ÉÉ ¨É¨É) ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ¦ÉMÉ´Éx{ÉÚVªÉ{ÉÉnù ¸ÉÒ¶ÉÆEò®úÉSÉɪÉÇ´ÉSÉxÉÉxÉå
EÖò]õÒSÉEò, ¤É½ÚþnùEò, ½ÆþºÉ, {É®ú¨É½ÆþºÉ, ºÉÆxªÉɶÉɽÚþxÉ iÉÉä +ÊvÉEò {ÉÚVªÉ +ɽäþ. iªÉÉSÉå ªÉÉäMÉÉxÉå EÖò±É {ÉÉ´ÉxÉ ½þÉiä Éå, EÞòiÉÉlÉÇ
½þÉiä Éå. ʴɶÉä¹É EòÉªÉ ºÉÉÆMÉÉ´Éå ? {ÉÞl´ÉÒ ºÉÖvnùÉÆ iªÉÉSÉå SÉ®úhɺ{ɶÉÉÇxÉå {ÉÊ´ÉjÉ ½þÉiä Éä. iªÉÉSÉÉ ´ÉÉ®úÉ ±ÉÉMÉä±É iÉÉä½þÒ EÞòiÉÉlÉÇ
½þÉ<ä ±Ç É, ¨ÉMÉ nù¶ÉÇxÉÉÊnùEòÉÆSÉå ¡Úò±É EòÉªÉ ´ÉhÉÇxÉ Eò®úÉ´Éå ? ½þÉ YÉÉxɺɨÉEòÉ±É ¨ÉÖHòSÉ VÉɽþ±ÉÉ. ºÉ{ÉÇEòÆ SÉÖEò´ÉiÉ näù½þÉSÉÉ
|ÉÊiɦÉÉºÉ |ÉÉ®ú¤vÉIÉªÉ EòÊ®úiÉÉä. iÉÉä näù½þ EòɶÉÓiÉ {Éb÷Éä ËEò´ÉÉ SÉÉÆb÷ɳý´ÉÉb÷ªÉÉÆiÉ {Éb÷É,ä {ÉÖxÉ: ¤ÉvnùiÉÉ xÉɽþÓ. iÉä´½þÉ Ê¶É¹ªÉÉ,
iÉÚÆ ¸É´ÉhÉÉÊnù Eò°üxÉ ªÉÉ MÉiÉÒ±ÉÉ VÉÉ. ªÉÉ{ÉÖføå +ÉhÉJÉÒ ={Énäù¶É ®úÉʽþ±ÉÉ xÉɽþÓ. ½åþ BäEòÚ xÉ Ê¶É¹ªÉ MÉÖ¯ûSÉ®úhÉÓ ±ÉÒxÉ
VÉɽþ±ÉÉ.
¤ÉÉ®úÉ´ÉÉ +vªÉÉªÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ
|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉ{iÉ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

** ¸ÉÒMÉhÉä¶ÉnùkÉMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ:**
+Éi¨ÉÊSÉxiÉxÉ
½þÉ ºlÉÚ±É näù½þ +zÉ¨ÉªÉ EòÉä¶É +ɽäþ, EòÉ®úhÉ +zÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ZÉɱÉä±Éå ¨ÉÉiÉäSÉå ®úHò ´É Ê{ÉiªÉÉSÉå ®äúiÉ ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ
Ê´É]õɳýÉiÆ É ={ÉVɱÉÉ +ÉÊhÉ ¨É³ý¨ÉÚjÉÉÊnù Ê´É]õɳýÉxÉå ¦É®ú±ÉÉ. ªÉɱÉÉ xÉÉxÉÉ Ê´ÉEòÉ®ú +ɽäþiÉ ¨½þhÉÚxÉ ½þÉ +Éi¨ÉÉ xÉ´½äþ.
ªÉɨÉÖ³ýå SÉ +Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉå ¨ÉÒ{ÉhÉÉ ´É ¨É¨ÉiÉÉ ½þÉiä Éä iÉÒ ºÉ´ÉÇ JÉÉä]õÒ. iªÉÉ|ɨÉÉhÉåSÉ näù½þ ®úÉbä ÷±ÉÉ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÒ ®úÉbä ÷±ÉÉå <iªÉÉÊnùEò
´ªÉ´É½þÉ®ú½þÒ JÉÉä]õÉ. {ÉɪÉÉºÉ EòÉÆ]õÉ ±ÉÉMɱÉÉ, lÉÆb÷, >ðxÉ Eò³ýiÉå iÉå näù½þSÉèiÉxªÉ xÉ´½åþ. näù½þɱÉÉ YÉÉxÉ +ºÉiÉå iÉ®ú, ¨Éä±Éä±ÉÉ
näù½þ ½þɪɽÖþªÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉ. iÉ®ú iÉÉä VɳýɱÉÉ +ºÉiÉÉƽþÒ, ½þɱÉSÉÉ±É Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ. ÊVÉ´ÉÆiÉ{ÉhÉÓ Eò³ýiÉå iÉå ªÉÉ näù½þÉSªÉÉ
+ÉÆiÉ +ºÉhÉÉ®úÉ Ë±ÉMÉnäù½þ VÉÉä, iªÉÉÆiÉÒ±É +½ÆþEòÉ®ú +ɽäþ. iªÉÉSÉå ´É VÉÒ´ÉÉi¨ªÉÉSÉå iÉÉnùÉi¨ªÉ ¨½þhÉVÉä BEò°ü{É ZÉɱÉ䱪ÉÉ
+½ÆþEòÉ®úÉxÉå näù½þɱÉÉ ´ªÉÉÊ{ɱÉå ¨½þhÉVÉå näù½þ VÉb÷ +ºÉiÉÉƽþÒ SÉäiÉxÉɺÉÉ®úJÉÉ ¦ÉɺÉiÉÉä. iªÉɨÉÖ³ýå näù½þɱÉÉ ºÉ¨ÉVɱªÉɺÉÉ®úJÉÉ
§É¨É ½þÉiä ÉÉä. VɺÉä xÉÉèEòå iÉ ¤ÉºÉÚxÉ +É{ÉhÉ VÉÉiÉ +ºÉiÉÉÆ iÉÒ®úÉ´É®úSÉÒ ZÉÉbå÷ VÉÉiÉÉiÉ +ºÉÉ §É¨É ½þÉiä ÉÉä iÉå ºÉ´ÉÇ JÉÉä]õå,
iªÉÉ|ɨÉÉhÉå näù½þåÊpùªÉå, |ÉÉhÉ, ¨ÉxÉ, ¤ÉÖÎvnù, ÊSÉkÉ, +½ÆþEòÉ®ú ½äþ SÉäiÉxɺÉä ´ÉÉ]õiÉÉiÉ iÉÉä ºÉ´ÉÇ §É¨É JÉÉä]õÉ, +ºÉÉ ÊxɶSɪÉ
ZÉɱÉÉ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÒ +¨ÉCªÉÉSÉÉ ´É ½åþ ¨ÉÉZÉå <iªÉÉÊnùEò ½äþ ºÉ´ÉÇ JÉÉä]õå `ö®úiÉå ´É ¨ÉÒ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ ºÉÉIÉÒ ´É ºÉ´ÉÉȽþÚxÉ ´ÉäMɳýÉ +ɽåþ
+ºÉÉ ÊxɶSÉªÉ ½þÉiä ÉÉä. ¨ÉMÉ ½þÉ Ë{Éb÷ºlÉÚ±Énäù½þ ´É ªÉälÉå ½þÉhä ÉÉ®úÒ VÉÉOÉiÉ +´ÉºlÉÉ ´É ªÉÉSÉÉ +ʦɨÉÉxÉÒ Ê´É·ÉºÉÆYÉEò +ÉÊhÉ
¥ÉÀÉÆb÷nùä½þ Ê´É®úÉ]Âõ. ´É ªÉÉSÉÉ +ʦɨÉÉxÉÒ ´Éè·ÉÉxÉ®ú ½äþ ºÉ´ÉÇ xÉ·É®ú +ÉÊhÉ ¨ÉÒ ºÉÉIÉÒ¦ÉÚiÉ +Éi¨ÉÉ +Ê´ÉxÉɶÉÒ +ºÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®ú
Eò®úÉ´ÉÉ.
VɺÉÉ ½þÉ iɨÉÉäMÉÖhÉÉSªÉÉ pù´ªÉ¶ÉHòÒ{ÉɺÉÚxÉ ºlÉÚ±É|É{ÉÆSÉ ZÉɱÉÉ iɺÉÉ ÊGòªÉɶÉÊHò ®úVÉÉäMÉÖhÉÉ{ÉɺÉÚxÉ {ÉÉÆSÉ |ÉÉhÉ ´É
{ÉÉÆSÉ Eò¨ÉçÊpùªÉå +ÉÊhÉ YÉÉxɶÉÊHò ºÉk´ÉMÉÖhÉÉ{ÉɺÉÚxÉ {ÉÉÆSÉ YÉÉxÉåÊpùªÉå ´É ¨ÉxÉ, ¤ÉÖÎvnù, ÊSÉkÉ, +½ÆþEòÉ®ú ZÉɱÉä. ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ
ºÉÚI¨É¦ÉÚiÉ®úÊSÉiÉ ºlÉÚ±Énäù½þÉSÉä +ÉÆiÉ +ºÉhÉÉ®úÉ ºÉÚI¨Énäù½þ ¨½þhÉVÉä ˱ÉMÉnäù½þ +ɽäþ; ªÉälÉå º´É{xÉɴɺlÉÉ +ɽäþ. ªÉÉSÉÉ +ʦɨÉÉxÉÒ
iÉèVɺÉ. ªÉɨÉvªÉå iÉÒxÉ EòÉä¶É +ɽäþiÉ. iÉä ½äþ EòÓ-{ÉÉÆSÉ |ÉÉhÉ ´É {ÉÉÆSÉ Eò¨ÉçÊpùªÉå ʨɳÚýxÉ |ÉÉhÉ¨ÉªÉ EòÉä¶É ½þÉiä ÉÉä. ¦ÉÚEò, iɽþÉxÉ,
¤É³ý, näùhÉå, PÉähÉå, SÉɱÉhÉå, ¤ÉÉä±ÉhÉå, ®úÊiÉ, ¨É±É¨ÉÚjÉÉäiºÉMÉÇ ½äþ ºÉ´ÉÇ vɨÉÇ |ÉÉhÉÉSÉäSÉ +ɽäþiÉ. ½äþ IÉÖvÉÉÊ{É{ÉɺÉÉÊnù vɨÉÇ
+Éi¨ªÉÉSÉä ¨ÉÖ³ýÓSÉ xÉ´½äþiÉ. iɺÉäSÉ {ÉÉÆSÉ YÉÉxÉåÊpùªÉå ´É ¨ÉxÉ Ê¨É³ÚýxÉ ¨ÉxÉÉä¨ÉªÉ EòÉä¶É ½þÉiä ÉÉä. ºÉÆEò±{É, Ê´ÉEò±{É, EòɨÉ,
ºÉƶɪÉ, Ê´É{ɪÉǪÉ, nÖù:JÉ, ¶ÉÉäEòÉÊnùEò ½äþ ºÉ´ÉÇ ¨ÉxÉÉä¨ÉªÉ EòÉä¶ÉÉSÉäSÉ vɨÉÇ +ɽäþiÉ. ªÉÉ vɨÉÉÈSÉÉ +Éi¨ªÉɱÉÉ ¨ÉÖ³ýÓSÉ
º{ɶÉǺÉÖvnùÉÆ ½þÉiä É xÉɽþÓ. iɺÉåSÉ {ÉÉÆSÉ YÉÉxÉåËpùªÉå ´É ¤ÉÖÎvnù ʨɳÚýxÉ Ê´ÉYÉÉxɨɪÉEòÉä¶É ½þÉiä ÉÉä. ªÉɨÉÖ³ýå SÉ EòiÉÞiÇ ´É,
>ð½þÉ{ÉÉä½þÉÊnùEò PÉb÷iÉå, ½äþ vɨÉÇ Ê´ÉYÉÉxÉ¨ÉªÉ EòÉä¶ÉÉSÉäSÉ +ɽäþ. +Éi¨ªÉÉSÉä xÉ´½äþiÉ. ºlÉÚ±Énäù½þ +Êvɹ`öÉxÉ, +½ÆþEòÉ®ú EòiÉÉÇ,
YÉÉxÉåÊpùªÉå {ÉÉÆSÉ ´É Eò¨ÉçÊpùªÉå {ÉÉÆSÉ ´É +ÆiÉ:Eò®úhÉ ½þÓ Eò¨ÉǺÉÉvÉxɦÉÚiÉ Eò®úhÉå. {ÉÉÆSÉ |ÉÉhÉÉÆSªÉÉ SÉä¹]õÉ +ÉÊhÉ xÉäjÉÉÊnù
<ÆÊpùªÉÉÊnùEòÉÆSªÉÉ ºÉÚªÉÉÇÊnù näù´ÉiÉÉ ªÉÉ {ÉÉSÉÉÆSªÉÉ ªÉÉäMÉÉxÉå EòÉʪÉEò, ´ÉÉÊSÉEò, ¨ÉÉxÉʺÉEò +¶ÉÒ iÉÒxÉ |ÉEòÉ®úSÉÓ Eò¨Éç ½þÉiä ÉÉiÉ.
iÉÓ {ÉÉ{É{ÉÖhªÉ°ü{ÉÒ Eò¨Éç ½þÓ ¨ÉÓ Eäò±ÉÓ +ºÉå, +É{ÉhÉ +EòiÉÉÇ +ºÉiÉÉƽþÒ VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ +É{ɱªÉÉ´É®ú EòiÉÖiÇ ´É PÉä>ðxÉ ¤Évnù ½þÉiä ÉÉä
+ÉÊhÉ VÉx¨É¨É®úhÉÉSªÉÉ ¡äò®úÓiÉ {ÉbÚ÷xÉ ºÉÖJÉnÖù:JÉ ¦ÉÉäÊMÉiÉÉä. ªÉÉ Ë±ÉMÉnäù½þÉʦɨÉÉxÉÒ VÉÒ´ÉÉSÉå xÉÉ¨É iÉèVɺÉ. ˱ÉMÉnäù½þÉSÉÉ
ʴɪÉÉäMÉ ½þÉhä Éå ½åþSÉ ¨É®úhÉ VÉÉhÉÉ´Éå. ˱ÉMÉnäù½þiÉÉnùÉi¨ªÉÉxÉå, VÉÒ´É º´ÉMÉÇ´ÉɺÉ, xÉ®úEò´ÉɺÉ, MɦÉÇ´ÉɺÉ, ¤ÉɱªÉÉÊnù +´ÉºlÉÉÆxÉÓ
½þÉhä ÉÉ®åú nÖù:JÉ ¦ÉÉäÊMÉiÉÉä.
ºlÉÚ±É +ÉÊhÉ ºÉÚI¨É ½äþ nùÉxä ɽþÒ näù½þ EòɪÉǦÉÚiÉ +ɽäþiÉ. ªÉÉÆSÉå EòÉ®úhÉ +ÊxÉ´ÉÇSÉxÉÒªÉ +Ê´ÉtÉ ¨½þhÉVÉå +YÉÉxÉ +ɽäþ.
½þÉSÉ EòÉ®úhÉnäù½þ. ªÉälÉå ÊxÉpùɴɺlÉÉ-ªÉÉSÉÉ +ʦɨÉÉxÉÒ |ÉÉYÉ xÉÉÆ´ÉÉxÉå VÉÒ´É VÉÉhÉÉ´ÉÉ. ªÉÉ iÉÒxÉ näù½þÉ½Æ þÚxÉ ´ÉäMɳýÉ VÉÉä iªÉɱÉÉ
|ÉiªÉMÉÉi¨ÉÉ, ºÉÉIÉÒ, EÚò]õºlÉ, +ºÉÆMÉ, {ÉÖ¯û¹É, i´ÉÆ{Énù±ÉIªÉ +ºÉå ¨½þhÉiÉÉiÉ.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

¨ÉÖ¨ÉÖIÉÚxÉå BEòÉÆiÉÒ ¤ÉºÉÚxÉ, BEòÉOÉ ¨ÉxÉ Eò°üxÉ +ºÉå ËSÉiÉxÉ Eò®úÉ´Éå EòÓ-ºlÉÚ±É, ºÉÚI¨É, EòÉ®úhÉ ½äþ iÉÒxÉ näù½þ ´É
ªÉälÉå ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ VÉÉOÉiÉÂ, º´É{xÉ, ºÉÖ¹ÉÖÎ{iÉ; ªÉÉÆSÉå EòÉ®úhÉ ºÉk´É, ®úVÉ, iɨÉÉäMÉÖhÉ; ´É Ê´É·É, iÉèVɺÉ, |ÉÉYÉ ½äþ iÉÒxÉ näù½þÉSÉä
+ʦɨÉÉxÉÒ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ pù¹]õÉ, ºÉÉIÉÒ, EÚò]õºlÉ, ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú, |ÉiªÉMÉÉi¨ÉÉ ¨ÉÒ BEòSÉ +ɽåþ. ½äþ ºÉ´ÉÇ MÉÖhÉÊ´ÉEòÉ®ú ¨É±ÉÉ ±ÉÉMÉiÉ
xÉɽþÓiÉ. ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ +ºÉÆMÉ, +VÉ, +ÊVÉiÉ, +Ê´ÉEòÉ®úÒ, +VÉ®ú, +¨É®ú, +xÉÉÊnù, +xÉÆiÉ, {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ {É®ú¥ÉÀ°ü{ÉÒ, +EòiÉÉÇ,
+¦ÉÉäHòÉ, ÊxÉiªÉ, ¶ÉÖvnù, ¤ÉÖvnù, ¨ÉÖHò, ºÉiªÉº´É¦ÉÉ´ÉÉSÉÉ +ºÉÚxÉ +iªÉÆiÉ ÊxɨÉÇ±É +ɽåþ. ¨ÉÒ ÊxÉ®úÉ¨ÉªÉ +ɽåþ. ¨ÉÒ +ÊGòªÉ
+ɽåþ. ¨ÉÒ ºÉnèù´É ¨ÉÖHò +ɽåþ. ¨ÉÒ <ÆÊpùªÉÉÆSªÉÉ ´É ¨ÉxÉÉSªÉÉ MÉiÉÒ{ɱÉÒEòb÷SÉÉ +ɽåþ. ¨ÉÉZÉÉ +ÆiÉ{ÉÉ®ú xÉɽþÓ, ¨É±ÉÉ ¦ÉÚiɦÉÉèÊiÉEò
ºÉƤÉÆvÉ xÉɽþÓ +ºÉÉ ¨ÉÒ BEòSÉ +ÊuùiÉÒªÉ +ɽåþ. ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +¶ÉÉ ¶É¤nùÉxÉå ÊxɶSÉªÉ Eò®úhÉå ½þÉ ¶É¤nùÉxÉÖÊ´Évnù
ºÉÊ´ÉEò±{É ºÉ¨ÉÉÊvÉ VÉÉhÉÉ´ÉÉ. +ÆiÉ:Eò®úhÉÉÆiÉ VªÉÉ VªÉÉ EòɨÉGòÉävÉÉÊnù ´ÉÞÊkÉ =`öiÉÉiÉ iªÉÉ iªÉÉ ´ÉÞkÉÓSÉÉ pù¹]õÉ, ºÉÉIÉÒ ¨ÉÒSÉ
+ɽåþ: VɺÉÉ {ÉÉhªÉÉ´É®ú ´ÉÉ-ªÉÉxÉå iÉ®ÆúMÉ ÊVÉEòbÚ÷xÉ =`öiÉÉä ÊiÉEòbä÷ {ÉÉhÉÓ ´É ÊVÉEòbä÷ VÉÉiÉÉä ÊiÉEòbä÷ {ÉÉhÉÒ. iÉ®ÆúMÉÉÆiÉ ´É
iªÉÉSªÉÉ nùÉxä ½þÓ ¤ÉÉVÉÚºÆ É {ÉÉhÉÒSÉ +ºÉiÉå ´É ´ÉÉ®úÉ ¶ÉÉÆiÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú Eäò´É³ý BEòSÉ {ÉÉhÉÒ +ºÉiÉå iªÉÉ|ɨÉÉhÉå
¨ÉɪÉɨɪɴÉɺÉxÉäxÉå VªÉÉ VªÉÉ ´ÉÞÊkÉ =`öiÉÉiÉ iªÉÉÆSªÉÉ +ÉÆiÉ, ¤Éɽäþ®ú, ºÉÉÊIɦÉÚiÉ +Éi¨ÉÉSÉ +ɽäþ ´É ´ÉÞÊkÉ ¶ÉÉÆiÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú
Eäò´É³ý BEòSÉ |ÉiªÉMÉÉi¨ÉÉ +ºÉiÉÉä iÉÉäSÉ ¨ÉÒ. VÉÉOÉiÉ º´É{xÉÉƨÉvªÉå VÉä uèùiÉ +ºÉiÉå iÉå VªÉÉ´Éä³ýÒ ªÉÉ ºÉÉIÉÒ{ÉhÉÉSªÉÉ
+¦ªÉɺÉÉxÉå xɹ]õ ½þÉiä Éå ´É ÊxÉpùɽþÒ ªÉäiÉ xÉɽþÓ iªÉÉ ´Éä³ýÓ VÉå ºÉÖJÉ ¦ÉɺÉiÉå iÉÉäSÉ +Éi¨ÉÉxÉÆnù ½þɪä É. iªÉÉSÉÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +¦ªÉɺÉ
`äö´ÉÉ´ÉÉ; ¨½þhÉVÉä Gò¨ÉÉxÉå ÊxÉÌ´ÉEò±{ɺɨÉÉÊvÉʺÉvnù ½þÉ<ä ±Ç É. ºÉ¨ÉÉvÉÓiÉÚxÉ =`ö±ªÉÉ´É®úºÉÖvnùÉÆ ¤Éɽäþ®ú VÉå VÉå ¨ÉÉʪÉEò
xÉɨɰü{ÉÉi¨ÉEò ¦ÉÚiɦÉÉèÊiÉEò VÉb÷ VÉMÉ ÊnùºÉiÉå iªÉÉSÉå xÉɨɰü{É ]õÉEÚòxÉ ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù°ü{É iÉi{Énù±ÉIªÉ ¥ÉÀ +ɽäþ iÉåSÉ ¨ÉÒ
´É ¨ÉÒ |ÉiªÉMÉʦÉzÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ +ɽåþ, +ºÉå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ËSÉiÉ®ú Eò®úÉ´Éå. ¨½þhÉVÉå VÉx¨É¨É®úhÉÉÊnù +xÉlÉÇ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Eò®úhÉÉ®úÉ |ɤÉÉävÉ
½þÉiä ÉÉä.
<ÊiÉ +Éi¨ÉËSÉiÉxÉ ºÉ¨ÉÉ{iÉ.

MÉÖ¯û-ʶɹªÉºÉÆ´ÉÉnù
ʶɹªÉ:- YÉÉxɺɨÉÉÊvÉ ´É ½þ`öªÉÉäMɺɨÉÉÊvÉ ªÉÉÆiÉ +ÆiÉ®ú EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉ nùɽä þÉiå É ½åþSÉ +ÆiÉ®ú +ɽäþ EòÓ ½þ`öªÉÉäMɺɨÉÉÊvÉ +ÉªÉºÉ (±ÉÉäJÉÆb÷Ò) ºÉÖ´ÉhÉÉǺÉÉ®úJÉÒ +ɽäþ ´É
YÉÉxɺɨÉÉÊvÉ ¨ÉÚ±É (ÊxɺÉMÉÇʺÉvnù ) ºÉÖ´ÉhÉÉǺÉÉ®úJÉÒ +ɽäþ. ±ÉÉäJÉÆb÷Ò ºÉÉäxÉå ªÉÉSÉÉ +lÉÇ ÊEò¨ÉªÉäxÉå ±ÉÉäJÉÆb÷ÉSÉå VÉå EÞòÊjɨÉ
iÉ-½äxÉå ¤ÉxÉÊ´ÉiÉÉiÉ iÉä ºÉÉäxÉå. +ºÉ±Éå ºÉÉäxÉå EòɱÉÉÆiÉ®úÉxÉå {ÉÖxÉ: ±ÉÉäJÉÆb÷ ªÉÉ ¨ÉÚ±ÉκlÉiÉÒ±ÉÉ ªÉäiÉå, +ºÉÉ ±ÉÉäEò|É´ÉÉnù +ɽäþ.
ªÉÉºÉ +ÉvÉÉ®ú-´ÉÞvnùʶÉIÉåiÉ-ªÉÉäMÉè: ºÉ¨ÉÉʽþiɺɨÉÉʽþiÉiÉÉ ¨ÉiÉɪÉ:º´ÉhÉÉæ{ɨÉÉ i´ÉxÉÖ{ɨÉÉ |ÉlɨÉÉ ¨ÉiÉÉ ªÉ:* iÉjÉÉIɨÉ:ºÉ
{É®ú¨ÉÉÆ {É®ú¨ÉÉi¨ÉnùkÉÉjÉäªÉɸɪÉÉnÂù MÉÊiÉʨɪÉÉiÉ ºÉiÉiÉÉxÉÖ®úHò:*
¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ:- ªÉÉäMɺɨÉÉvÉÒ{ÉäIÉÉÆ YÉÉxɺɨÉÉÊvÉ ¸Éä¹`ö +ºÉÚxÉ iÉÓ vªÉÉxÉÉxÉå |ÉÉ{iÉ ½þÉiä Éä; ¨½þhÉÚxÉ vªÉÉxÉÉSÉÉ +¦ªÉɺÉ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

Eäò±ªÉÉxÉå º´É°ü{ÉκlÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉiä Éä. ªÉÉºÉ =nùɽþ®úhÉ--+ÉªÉºÉ ºÉÖ´ÉhÉÇ ´É ¨ÉÚ±É ºÉÖ´ÉhÉÇ ªÉÉÆSÉÉ où¹]õÉiÆ É ´É®ú Ênù±ÉÉSÉ +ɽäþ.
¨ÉÚ±É ºÉÖ´ÉhÉÇ EòvÉÓʽþ ¤Énù±ÉiÉ xÉɽþÓ, {É®ÆúiÉÖ +ÉªÉºÉ ºÉÖ´ÉhÉÇ EòɱÉÉÆiÉ®úÉxÉå ¨ÉÚ³ý VÉÉiÉÒ´É®ú VÉÉiÉå.
ʶɹªÉ:- vªÉÉxɪÉÉäMÉ ÊºÉvnù ZÉɱªÉÉSÉÒ JÉÚhÉ EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉSÉÒ JÉÚhÉ +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®ú. º´É°ü{É-κlÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉhä ÉåSÉ.
ʶɹªÉ:- vªÉÉxɪÉÉäMÉ vÉ®ú±ªÉÉ´É®ú ÊEòiÉÒ EòɱÉÉÆiÉ ½åþ ºÉÉvªÉ +ɽäþ ?
º´ÉɨÉÒ:- ªÉɱÉÉ +¨ÉÖEò +¶ÉÓ EòɱɨɪÉÉÇnùÉ xÉɽþÓ. ½åþ iªÉÉ ºÉÉvÉEòÉSªÉÉ ¦ÉÚʨÉEäò´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ɽäþ. ¶ÉɺjÉ´ÉSÉxÉ
+ºÉä ºÉÉÆMÉiÉå EòÒ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉi´ÉÆ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉi´ÉÆ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹ÉºÉƸɪÉ:* nÖù±ÉǦÉÆ jɪɨÉä´ÉèiÉnÂù näù´ÉÉxÉÖOɽþ½äþiÉÖEò¨ÉÂ** (Ë´É. SÉÚ.)
¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ:- ´ÉänùÉiÆ ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®úɱÉÉ EòɱɨɪÉÉÇnùÉ xÉɽþÓ. {É®ÆúiÉÖ MÉÖ¯û|ɺÉÉnùÉxÉå ´É <Ç·É®úÉxÉÖOɽþÉxÉå ¨ÉÉjÉ iÉÉä ±É´ÉEò®ú
½þÉhä Éå ¶ÉCªÉ +ɽäþ. ªÉÉºÉ où¹]õÉiÆ É BEòÉtÉxÉå VɺÉå º´ÉiÉ:VɴɳýÒ±É vÉxÉ º´ÉäSUåôxÉä nÖùºÉ-ªÉÉºÉ nùÉxÉ näù>ðxÉ iªÉÉºÉ ºÉvÉxÉ
Eò°üxÉ ]õÉEòÉ´Éå iɺÉå ½åþ +ɽäþ. ¨ÉxÉÖ¹ªÉi´É ´É ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖi´É ½åþ +ºÉå EòɱÉÉvÉÒxÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ¤É®åú iÉå +ºÉÉä. {ÉhÉ ºÉÉvÉEòÉxÉå iÉ®úÒ Ênù´ÉºÉÉÆiÉÚxÉ ÊEòiÉÒ ´Éä³ý ½åþ ºÉÉvÉxÉ Eò®úÉ´Éå ?
º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉºÉ EòɱÉÉSÉå +¨ÉÖEò BEò |ɨÉÉhÉ xÉɽþÓ. ºÉ´ÉÇSÉ Eòɳý ½åþ Eò®úÒiÉ ®úÉʽþ±Éå {ÉÉʽþVÉå xÉÖºÉiÉä `ö®úÉÊ´ÉEò
EòÉ¨É Eò°üxÉ ´Éä`ö ¨ÉÉ®úhªÉÉxÉå ´É ¶É{ÉlÉåiÉÚxÉ ºÉÖ]õhªÉÉxÉå ½äþ VɨÉhÉÉ®ú xÉɽþÓ. VªÉɱÉÉ JÉ®úÉJä É®úÒSÉ ½þÒ +´ÉºlÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò°üxÉ
PÉähÉå +ºÉä±É iªÉÉxÉå "+ɺÉÖ{iÉä®úɨÉÞiÉä: EòɱÉÆ xɪÉänÂù ´ÉänùÉxiÉÊSÉxiɪÉÉ*'(VÉÒ´Éx¨ÉÖÊHò) ®úÉVä É ÊxÉVÉä{ɪÉÈiÉ ´É VÉÒ´ÉÉÆiÉ VÉÒ´É
+ºÉä{ɪÉÇiÉ ½åþ ´ÉänùÉiÆ ÉËSÉiÉxÉ Eäò±ÉåSÉ {ÉÉʽþVÉä, ¨½þhÉVÉäSÉ iÉÉä ´ÉänùÉxiɺÉÉIÉÉiEòÉ®ú ½þÉiä ÉÉä.
ʶɹªÉ:- xÉÖºÉiªÉÉ <Ç·É®úÒ|ɺÉÉnùÉxÉå ´ÉÉ näù´ÉÉxÉÖOɽþÉxÉå ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖi´É ªÉäiÉåSÉ +¶ÉÒ JÉÉjÉÒ +ɽäþ EòÉªÉ ? ËEò´ÉÉ iªÉɱÉÉʽþ
{ÉÖxÉ®úÊ{É EòɱÉÉSÉÒ VÉÉäb÷ ±ÉÉMÉiÉäSÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ¨ÉÖxɹªÉi´É ´É ¨ÉÖ¨ÉÖIÉi´É ½þÓ <Ç·É®úÒ|ɺÉÉnùÉxÉåSÉ ½þÉiä ÉÉiÉ. iÉlÉÉÊ{É <iÉEåò ºÉ´ÉÇ BEòɨÉÉMÉÉä¨ÉÉMÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉ>ä ðxÉ
näù´ÉÉxÉÖOɽþ ZÉɱÉÉ iÉ®úÒ +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®úÉSÉÉ EòɱÉʽþ ªÉÉ´ÉÉSÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. EòÉ®úhÉ ªÉÉ MÉÉä¹]õÒ±ÉÉ EòɱÉÉSÉÒ +xÉÖEòÚ ±ÉiÉÉ
+ºÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. +lÉ´ÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉ ¦ÉɹÉåiÉ ¤ÉɱÉɴɪÉÉSÉå iÉ®ú ªÉÉ EòɨÉɱÉÉ EòɱÉÉSÉÉ |ÉÊiɤÉÆvÉ ÊxÉPÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä.
=nùɽþ®úhÉÉlÉÇ- MɦÉÉÇvÉÉxÉ ZÉɱÉå iÉ®úÒ ¨ÉÚ±É +´ªÉÆMÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉhªÉÉºÉ VÉÒ EòɱÉÉSÉÒ xɴɨÉɺÉÉSÉÒ +´ÉÊvÉ iÉÒ
ÊxɺÉMÉÇÊxɪɨÉÉ|ɨÉÉhÉä ʨɳýɱÉÒSÉ {ÉÉʽþVÉä. ºÉ´ÉÇ ªÉÉäÊxɺÉƦɴÉÉºÉ ½åþ +iªÉÆiÉ +´ÉɶªÉEò EòɱɤÉÆvÉxÉ +ɽäþSÉ. ¨ÉxÉÖ¹ªÉ|ÉÉhÉÒ½þÒ
ªÉÉäÊxɺÉÆ¦É´É +ɽäþSÉ. +ªÉÉäÊxɺÉÆ¦É´É +´ÉiÉÉÊ®úEò ¨É½þÉi¨ªÉÉÆSÉÒ MÉÉä¹]õ ´ÉäMɳýÒ.
ʶɹªÉ:- EòɱÉÉSªÉÉ |ÉÊiɤÉÆvÉÉºÉ EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ EòÉähÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- EòɱÉÉSªÉÉ |ÉÊiɤÉÆvÉÉºÉ |ÉÉ®ú¤vÉ ½åþSÉ EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ¨ÉMÉ ½þÉ EòɱÉÉSÉÉ ¤ÉÉÆvÉ ÊxÉPÉhªÉÉºÉ ={ÉÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉºÉ ={ÉÉªÉ +¦ªÉÉºÉ ´É {ÉÚ´ÉǺÉÆÊSÉiɦÉÉäMÉ ´É ÊGòªÉ¨ÉÉhÉ xÉ Eò®úhÉå.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ:- ªÉÉʶɴÉÉªÉ |ÉÉ®ú¤vÉxÉɶÉÉºÉ +ÉhÉJÉÒ BEòÉnùÉ ={ÉÉªÉ VÉÉäb÷Ò±ÉÉ +ɽäþ EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- +ɽäþ, ={ÉÉªÉ +ɽäþ, ´É iÉÉä ¨½þhÉVÉä <Ç·É®úÒ|ɺÉÉnù ´É ºÉnÂùMÉÖ¯û +xÉÖOɽþ. ªÉÉ nùɽä þÉxå ÉÒ ´É iªÉÉSªÉÉ
VÉÉäb÷Ò±ÉÉ +¦ªÉɺÉÉxÉå iÉå |ÉÉ®ú¤vÉ xɹ]õ ½þÉ>ä ð ¶ÉEòiÉå.
ʶɹªÉ:- ºÉnÂùMÉÖ¯û +xÉÖOɽþ ´É <Ç·É®úÒ|ɺÉÉnù Eò¶ÉÉxÉå ½þÉ<ä ±Ç É ?
º´ÉɨÉÒ:- MÉÖ¯û{ÉÉnùºÉä´ÉäxÉå ½þÉ<ä ±Ç É. ¨ÉÉjÉ iÉÒ ºÉä´ÉÉʽþ iɶÉÒSÉ BEòÊxɹ`ö{ÉhÉå ´É +xÉxªÉ¦ÉÉ´ÉÉxÉå ZÉɱÉÒ {ÉÉʽþVÉä.
ʶɹªÉ:- MÉÖ¯ûºÉä´ÉåxÉä iÉ®úÒ iªÉÉÆSÉÉ +xÉÖOɽþ ´É |ɺÉÉnù +É{ɱÉä ¨ÉxÉÉ|ɨÉÉhÉä ±É´ÉEò®ú ½þÉ>ä ðÆ ¶ÉEäò±É EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- iªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ xÉɽþÓ. ½åþ ºÉ´ÉǺ´ÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ +vÉÒxÉ +ɽäþ. iªÉÉÆxÉÒ ¨ÉxÉÉÆiÉ +ÉhɱÉå iÉ®ú iÉå iÉɤÉb÷iÉÉä¤É
½þÉ>ä ðÆ ¶ÉEäò±É. {ÉhÉ iÉä iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉÆiÉ ªÉähÉå xÉ ªÉähÉå ½åþ Eäò´É³ý iªÉÉÆSªÉÉ´É®úSÉ +´É±ÉƤÉÚxÉ ®úɽþÒ±É.
ʶɹªÉ:- ªÉÉºÉ +ÉhÉJÉÒ EòÉƽþÒ ={ÉÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉºÉ ={ÉÉªÉ BEòSÉ. iÉÉä ½þÉ EòÓ, ʶɹªÉÉxÉå +É{ɱªÉÉ ÊxÉ:ºÉÒ¨É ºÉä´ÉäxÉå ºÉnÂùMÉÖ°üÆ SÉå ¨ÉxÉ +É{ɱªÉÉEòbä÷
´ÉävÉÚxÉ PÉäiɱÉå {ÉÉʽþVÉå. iÉÉxÁÉ ¨ÉÖ±ÉÉºÉ VɶÉÒ Eòb÷EòbÚ÷xÉ ¦ÉÚEò ±ÉÉMɱÉÒ +ºÉiÉÉÆ ]õɽþÉä ¡òÉäb÷ÚxÉ iÉå Eò³ý´É³ÚýxÉ ®úb÷ÆÚ ±ÉÉMÉiÉå
´É +ºÉå ½þÉiä ÉÉÆSÉ iªÉÉ iÉÉx½Öþ±ªÉÉSÉÒ ¨ÉÉiÉÉ ¨ÉMÉ ÊEòiÉÒ½þÒ EòɨÉÉÆiÉ MÉEÇò +ºÉÉä, iÉå ºÉ´É EòÉ¨É ]õÉEÚòxÉ +ÉvÉÓ iªÉÉ +É{ɱªÉÉ
¤ÉɱÉEòÉºÉ ºiÉxÉ{ÉÉxÉ Eò°üxÉ iªÉÉSÉÒ ¦ÉÚEò ¶É¨ÉÊ´ÉiÉä iɺÉåSÉ ½Úþ¤Éä½þÚ¤É ªÉälÉå +ɽäþ. ¨ÉÚ±É VÉÉå´É®ú ½ÆþºÉiÉ JÉä³ýiÉ +ɽäþ ´É
+É{ɱªÉÉSÉ xÉÉnùÉiÆ É +ɽäþ, iªÉÉºÉ ¨ÉÉiÉäSÉÒ VÉ°ü®úÒ xÉɽþÓ, iÉÉå{ɪÉÈiÉ iÉÒ iÉ®úÒ iªÉÉºÉ Eò¶ÉÉºÉ ¨ÉÖqùÉ¨É =SɱÉÚxÉ PÉä<±Ç É ´É
{ÉÉVÉÒ±É ? ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÚ±ÉÉ Eòb÷Eòb÷ÒiÉ ´Éè®úÉMªÉÉSÉÒ ¦ÉÚEò ±ÉÉMɱªÉÉʶɴÉÉªÉ iªÉÉ ºÉnÂùMÉÖ¯û¨ÉÉ>ð±ÉÒSÉå ÊSÉkÉ iªÉÉSªÉÉEòbä÷
´É³ýhÉÉ®úʽþ xÉɽþÓ ´É iªÉÉºÉ YÉÉxÉɨÉÞiÉ {ÉÉVÉÚxÉ iªÉÉSÉÒ YÉÉxɦÉÚEò ¦ÉÉMÉÊ´ÉhÉÉ®ú xÉɽþÓ. ªÉÉÆiÉ EòÉªÉ iÉå ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PªÉÉ´Éå. ªÉÉSÉÉ
+lÉÇ MÉÖ°üSÉå ÊSÉkÉ ´ÉävÉhªÉÉSÉÉ ºÉ´ÉÇ ¤ÉÉäVÉÉ Ê¶É¹ªÉÉ´É®úSÉ {Éb÷iÉÉä. MÉÖ¯û EÞò{ÉÉ Eò®úÒiÉ xÉɽþÓ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆSÉä´É®ú ¯ûºÉÚxÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ
ʶɹªÉÉSÉÉ VÉÉä iÉÉä]õÉ ½þÉiä ÉÉä iªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ iªÉÉÆSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ MÉÖ¯û¦ÉHòÒSÉÉ +¦ÉÉ´É +ºÉiÉÉä ½åþSÉ ½þɪä É. ¨ÉPÉɶÉÓ Ênù±É䱪ÉÉ
ʶɶÉÖ¨ÉÉiÉäSªÉÉ =nùɽþ®úhÉÉ´É°üxÉ ½åþ xÉÒ]õ{ÉhÉå Eò³ý±ÉåSÉ +ºÉä±É.
ʶɹªÉ:- ½þɪä É, ¨É±ÉÉ +ÉiÉÉÆ +MÉnùÒ ¤É®úɤä É®ú ®úÒiÉÒxÉå Eò³ý±Éå. +ɨ½þÒ +É{ɱÉÒ Ê¡òªÉÉÇnù xÉ䱪ÉÉʶɴÉÉªÉ ®úÉVÉÉxÉå iÉ®úÒ
+ɨÉSÉä¤Éqù±É SÉÉèEò¶ÉÒ EòÉÆ Eò®úÉ´ÉÒ ? iɺÉåSÉ ªÉälÉåʽþ ÊnùºÉiÉå. ¤É®åú iÉä +ºÉÉä. +ÉiÉÉÆ ¨ÉÉZÉå +ºÉå ¨½þhÉhÉå +ɽäþ EòÓ,
EòÉähÉiªÉÉʽþ ={ÉɪÉÉxÉå EòÉÆ ½þÉ<ä xÇ ÉÉ VÉ®ú º´ÉEò¨ÉÉÇxÉÖ¹`öÉxÉÉxÉå +lÉ´ÉÉ nèù´É´É¶ÉÉiÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱªÉÉºÉ iÉä´ÉføªÉÉxÉå ¦ÉÉMÉä±É
EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- xÉɽþÓ, iÉä´ÉføªÉÉxÉå ¨ÉÖ³ýÒSÉ ¦ÉÉMÉhÉÉ®ú xÉɽþÓ. iɺÉå +ºÉiÉå iÉ®ú ¶ÉÖEòÉSÉɪÉÇ ½äþ VÉx¨ÉiÉ: YÉÉxÉÒSÉ ½þÉiä Éä, {ÉhÉ
iÉä´ÉføªÉÉxÉå iªÉÉÆSÉå ¦ÉÉMɱÉå xÉɽþÓ.
ʶɹªÉ:- iÉ®ú ¨ÉMÉ iªÉÉÆxÉÉ EòÉªÉ +ÊvÉEò Eò®úÉ´Éå ±ÉÉMɱÉå ?
º´ÉɨÉÒ:- iªÉÉÆxÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ:- EòºÉ±ÉÉ +¦ªÉÉºÉ ´É iÉÉä Eò¶ÉɺÉÉ`öÓ ?

º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉäMÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ ´É iÉÉä κlÉiÉ|ÉYÉiÉäºÉÉ`öÒ. YÉÉxÉ ZÉɱÉä iÉ®úÒ iªÉÉSÉÉ º´ÉiÉ:´É®ú +Æ¨É±É ½þÉhä ªÉɺÉ
¨½þhÉVÉä YÉÉxÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú +ÆMÉÓ ¤ÉÉhÉhªÉÉºÉ ½þÉ +¦ªÉÉºÉ ¤É®úÉSÉ EòɱÉ{ɪÉÈiÉ Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. <iÉEòÉ EòÓ, EòÉähÉiªÉÉʽþ
+´ÉºlÉåiÉ +É{ÉhÉÉºÉ BEòSÉ ½þÉ ÊxÉÊnùvªÉÉºÉ ±ÉÉMɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä. κlÉiÉ|ÉYÉiÉÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ iÉÒ ªÉɱÉÉSÉ, "¨ÉÖÊHòºiɺªÉ
YÉÉxÉÉiÉ iÉSSÉɦªÉɺÉÉiÉ ºÉSÉ ÎºlÉ®äú näù½äþ*' (®ú. ¾þ. 10, 10)
ʶɹªÉ:- ¸ÉÒ¶ÉÖEòÉSÉɪÉÉÇxÉÒ ½þÉ +¦ªÉÉºÉ EòºÉÉ Eäò±ÉÉ ´É iªÉÉÆxÉÉ EòÉähÉiÉÉ MÉÖ¯û ½þÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úÊ´ÉhªÉÉºÉ ±ÉɦɱÉÉ?
º´ÉɨÉÒ:- ¶ÉÖEòÉSÉɪÉÇ VÉ®úÒ ={ÉVÉiÉ YÉÉxÉÒ ½þÉiä Éä ´É iªÉÉÆSÉÉ VÉx¨É ½þÉiä ÉÉåSÉ iÉä ºÉ´ÉÇ ]õÉEÚòxÉ xÉMxÉ ÎºlÉiÉÓiÉ {ɳÚýÆ
±ÉÉMɱÉå iÉlÉÉÊ{É iÉä´ÉføªÉÉxÉå ¦ÉÉMÉhÉÉ®ú xÉɽþÓ ½åþ VÉÉhÉÚxÉ iªÉÉÆSÉä ´Éb÷Ò±É ¸ÉҨɽþÌ¹É ´ªÉÉºÉ ªÉÉÆxÉÒ iªÉÉ ¶ÉÖEòɱÉÉ "+®äú ¶ÉÖEòÉ,
<Eòbä÷ ªÉä, iÉÖ±ÉÉ EòÉƽþÒ ={Énäù¶É Eò®úɴɪÉÉSÉÉ +ɽäþ' ¨½þhÉÚxÉ ½þÉEÆ ò ¨ÉÉ®ú±ÉÒ. {ÉhÉ ¶ÉÖEò ´ÉÞkÉÒ´É®ú xɺɱªÉÉxÉå iªÉÉºÉ BäEòÆÚ Ê½þ
+ɱÉå xɺÉÉ´Éå ´É ¨½þhÉÚxÉ iÉä ÊxÉPÉÚxÉ {ÉÖføå SÉɱÉÚÆ ±ÉÉMɱÉä. ¶ÉÖEòÉÆSÉÒ ´ÉÞÊkÉ YÉÉxÉ¨ÉªÉ ½þÉiä ÉÒ. iªÉÉÆSªÉÉiÉ VÉMÉiÉÉÆiÉÒ±É ¦Éänù¦ÉÉ´É
xÉ´½þiÉÉ. ¨½þhÉÚxÉ ¤ÉÉ{ÉÉxÉå {ÉÖxÉ: Eò³ý´É³ýªÉÉxÉå ½þÉEÆ ò ¨ÉÉ®úiÉÉÆSÉ ¶ÉÖEòÉSÉå VÉ®úÒ ÊiÉEòbä÷ ±ÉIÉ MÉä±Éå xÉɽþÓ iÉ®úÒ ºÉ´ÉÇVÉMÉiº´É°ü{ÉÒ
ZÉɱÉ䱪ÉÉ ¶ÉÖEòÉxÉå ¨½þhÉVÉä +ÉVÉÚ¤ÉÉVÉÚSªÉÉ ´ÉÞIɱÉiÉÉÊnùEòÉÆxÉÓ "+Éä, +Éä' ¨½þhÉÚxÉ ´ªÉɺÉÉÆSªÉÉ ½þÉEÆ òä ºÉ |ÉiªÉÖkÉ®åú Ênù±ÉÓ. ¶ÉÖEò
{ÉÖføå SÉɱɱÉÉSÉ ½þÉiä ÉÉ. iªÉÉxÉå {É®úiÉÚxɺÉÖvnùÉ ¨ÉÉMÉå ¤ÉÊPÉiɱÉå xÉɽþÓ, ½åþ {ÉɽÚþxÉ ¸ÉÒ´ªÉÉºÉ <iÉEåòSÉ ¨ÉÉä`öªÉÉxÉå +Éä®úb÷ÚxÉ iªÉɺÉ
¨½þhÉɱÉä EòÓ, "¤É®åú iÉ®ú, ´ÉiºÉÉ, ¨ÉÉZÉå xÉ BäEòiÉÉÆ ´É ¨ÉÉMÉå xÉ Ê¡ò®úiÉÉÆ, {ÉÖføå VÉÉiÉÉäºÉ iÉ®ú VÉÉ, {ÉhÉ BEò Eò®ú EòÓ, iÉÚÆ
VÉÉiÉÉÆxÉÉ Ê´Énäù½þÒ VÉÉä VÉxÉEò ®úÉVÉÉ iªÉÉºÉ BEò´ÉÉ®ú ¦Éä]õÚ VÉÉ, ´É iªÉÉÆSÉå iÉ®úÒ BäEò. iÉä iÉÖ±ÉÉ MÉÖ¯û ¶ÉÉä¦ÉhªÉɺÉÉ®úJÉä +ɽäþiÉ.
iÉÚÆ VÉ®úÒ VÉx¨ÉiÉ: YÉÉxÉÒ +ºÉ±ÉÉºÉ iÉ®úÒ MÉÖ¯ûºÉä´Éä´ÉÉÆSÉÚxÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉ EÞò{Éä´ÉÉÆSÉÚxÉ ºÉ´ÉÇ ¨ÉÉäIɨÉÉMÉÇ ´ªÉlÉÇ +ɽäþ ½åþ vªÉÉxÉÉiÉ +ºÉÚÆ
näù ¨½þhÉVÉä ZÉɱÉå !' ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ªÉälÉÚxÉ {ÉÖføÒ±É EòlÉɦÉÉMÉ ¨É½þɦÉÉ®úiÉÉÆiÉ ¶ÉÖEòVÉxÉEò ºÉÆ´ÉÉnù°ü{ÉÉxÉå +ɽäþSÉ. {ÉhÉ iªÉÉSÉå
{ɪÉǴɺÉÉxÉ {ÉÖføå +ºÉå ZÉɱÉå EòÓ, ¶ÉÖEòÉSÉɪÉÉÇºÉ MÉÖ°ü{Énäù¶É PªÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉÚxÉ ={ÉVÉiÉ YÉÉxÉ +ºÉiÉÉÆʽþ pÞùfø +¦ªÉÉºÉ Eò®úÉ´ÉÉ
±ÉÉMɱÉÉSÉ. iÉÉäʽþ lÉÉäb÷É lÉÉäb÷EòÉ xɺÉÚxÉ ¤É®úÉSÉ EòɱÉ{ɪÉÈiÉ. ªÉɺÉÉ`öÓ iªÉÉÆxÉÒ Eòb÷Eò iÉ{ɶSɪÉÉÇ +É®Æú¦ÉÚxÉ ÎºlÉiÉ|ÉYÉiÉÉ
+ÆMÉÒ ¤ÉÉhÉhªÉÉºÉ 10000 ´É¹Éç ºÉ¨ÉÉvÉÓiÉ PÉɱÉʴɱÉÒ.
ʶɹªÉ:- +É{ÉhÉ ¨É±ÉÉ VÉÉä ½þÉ ºÉnÂùMÉÖ¯û¨Éʽþ¨ÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÉiÉ iÉÉä =kÉ¨É ®úÒiÉÒxÉå Eò³ý±ÉÉ, ´É Eäò´É³ý YÉÉxÉ +ºÉÚxÉʽþ
iÉå +¦ªÉɺÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ÊxÉ®úlÉÇEò ½åþʽþ Eò³ý±Éå. {ÉhÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úhªÉÉºÉ MÉÖ°üSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ EòÉÆ ? iªÉÉÆSÉä +ÉYÉä´ÉÉÆSÉÚxÉ iÉÉä
½þÉ>ä ðÆ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ EòÓ EòÉªÉ ? +¶ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ºÉ®ú³ý ¶ÉÆEòÉ +ɽäþ.
º´ÉɨÉÒ:- MÉÖ°üSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ɽäþSÉ. EòÉÆ EòÓ, +É{ɱªÉÉ ¨ÉiÉå EòÉähÉiÉÒʽþ MÉÉä¹]õ ÊEòiÉÒʽþ ¤É®úɤä É®ú +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ
iÉÒ iÉVYÉÉxÉå iÉ{ÉɺɱªÉÉʶɴÉÉªÉ JÉ®úÒ xÉ´½äþ. =nùɽþ®úhÉÉlÉÇ-BEòÉtÉ ÊSÉjÉEòÉ®úÉxÉå ÊEòiÉÒʽþ EòºÉÚxÉ BEòÉtÉSÉå ÊSÉjÉ ®äúJÉÉ]õ±Éå
+ºÉ±Éä iÉ®úÒ iÉå VÉÉå{ɪÉÇiÉ nÖùºÉ-ªÉÉxÉå {ÉɽÚþxÉ +Éä³ýJÉiÉÉÆ +ɱÉå xÉɽþÓ iÉÉå{ɪÉÇiÉ ´ªÉlÉÇ. C´ÉÊSÉiÉ +ºÉåʽþ ½þÉiä Éå, ÊSÉjÉEòÉ®ú iÉå
ÊSÉjÉ ®äúJÉÒiÉ +ºÉiÉÉÆ iªÉÉÆiÉ +MÉnùÓ iÉx¨ÉªÉ ZÉɱÉä±ÉÉ +ºÉiÉÉä, ´É iªÉɨÉÖ³ýå +É{ÉhÉ Eäò±Éå iÉå ºÉ´ÉǺ´ÉÓ ¤É®úɤä É®ú +ɽäþ +¶ÉÒ
iªÉÉSÉÒ ºÉ¨ÉVÉÚiÉ +ºÉiÉå. iÉlÉÉÊ{É iªÉÉSÉä|ɨÉÉhÉå ½þÒ ºÉ¨ÉVÉÚiÉ <iÉ®úÉSÆ ÉÒ ½þÉ<ä ±Ç É iÉä´½þÉ JÉ®åú. xÉɽþÓiÉ®ú EòÉ´ÉÒ³ý ZÉɱÉ䱪ÉɱÉÉ
ºÉ´ÉÇ VÉMÉ Ë{ɴɳåý ÊnùºÉiÉ +ºÉiÉå ¨½þhÉÚxÉ ºÉ´ÉÇ JÉ®úÉJä É®úÒSÉ iɶÉÉ ®ÆúMÉÉSÉå +ºÉiÉå EòÉªÉ ? xÉɽþÓ. ½þÉ Eäò´É³ý iªÉÉ ®úÉMä ªÉÉSÉÉ
Ê{ÉkÉnùɹä É ½þɪä É. iɺÉåSÉ ÊSÉjÉEòÉ®úÉSÉåʽþ +ɽäþ. JÉÖqù ÊSÉjÉEòÉ®úʽþ +É{ɱÉÒ iÉx¨ÉªÉiÉÉ lÉÉäb÷É ´Éä³ý ¤ÉÉVÉÚºÉ `äö´ÉÚxÉ +É{ɱÉå ÊSÉjÉ
EòÉƽþÒ EòÉ±É ¨ÉvªÉå ºÉÉäb÷ÚxÉ ´É EòÉƽþÒ VÉÉMÉÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ ¨ÉÉMÉå VÉÉ>ðxÉ {ÉÖxÉ: +É{ɱÉÒ EÞòÊiÉ xÉ´ªÉÉ où¹]õÒxÉå {ÉɽÚþÆ ±ÉÉMÉiÉÉä,
iªÉÉ´Éä³ýÓ iªÉɱÉÉ +É{ɱªÉÉ ®úÉʽþ±É䱪ÉÉ {ÉÚ´ÉÇ SÉÖCªÉÉ {ÉÖxÉ: ÊnùºÉÚÆ ±ÉÉMÉiÉÉiÉ. B®ú´½þÓ xÉɽþÓ. <iÉEåòʽþ Eò°üxÉ iªÉÉSÉå ÊSÉjÉ
+MÉnùÓ ÊxÉnùɹæ É ½þÉiä ÉåSÉ +¶ÉÒ iªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ xɺÉiÉä ¨½þhÉÚxÉ iÉ®ú iÉÉä {ÉÖxÉ: +É{ÉhÉÉÆºÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ <iÉ®úÉºÆ É iÉå nùÉJÉ´ÉÒiÉ
+ºÉiÉÉä, iªÉɱÉÉ º´ÉiÉ:±ÉÉ VÉ®úÒ +É{ɱÉå ÊSÉjÉ SÉÉÆMɱÉå ZÉɱÉå +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉxÉÉÆiÉÚxÉ +ÉxÉÆnù ZÉɱÉä±ÉÉ +ºÉiÉÉä, iÉ®úÒ
VÉÉå{ɪÉÇiÉ iÉVYÉÉÆxÉÒ iªÉÉÆSÉÒ {É®úÒIÉÉ Eò°üxÉ +É{ɱÉå +ʦÉ|ÉɪÉÉSÉÉ Ê¶ÉCEòÉ ¨ÉÉ®ú±ÉÉ xÉɽþÓ ´É iÉå SÉÉÆMɱÉå ZÉɱÉå +ºÉå ¨½þ]õ±Éå

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

xÉɽþÒ iÉÉå{ɪÉÈiÉ ´ªÉlÉÇSÉ. {ÉhÉ BEònùÉ EòÉÆ iªÉÉÆSªÉÉ {ɺÉÆiÉÒºÉ {Éb÷±Éå ¨½þhÉVÉä ÊSÉjÉEòÉ®úÉSÉÉʽþ +ÉxÉÆnù nÖùhÉÉ´ÉiÉÉä ´É iªÉɱÉÉʽþ
+É{ɱÉÒ EÞòÊiÉ ÊxÉnùɹæ É ZÉɱªÉÉSÉÉ +ÉxÉÆnù ´ÉÉ]õiÉÉä. ½þÉ +xÉÖ¦É´É BEò´ÉÉ®ú JÉÖqù ÊSÉjÉEòÉ®úɺÉSÉ Ê´ÉSÉÉ°üxÉ {ɽþÉ. ½þÒSÉ lÉä]õ
κlÉÊiÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÓʴɹɪÉÓSÉÒ +ɽäþ. xÉɨÉnäù´ÉɱÉÉ ´ÉÉ]õ±Éå EòÓ +É{ÉhÉ {ÉÚhÉÇ ¦ÉHò iÉä´½þÉÆ +É{ÉhÉ {ÉÉåSɱÉÉå. {ÉhÉ VÉä´½þÉÆ ºÉ´ÉÇ
ºÉÆiÉ ¨ÉÆb÷³ýÒ BEòjÉ ¤ÉºÉ±Éä±ÉÒ {ÉɽÚþxÉ MÉÉä®úÉ EÖòÆ ¦ÉÉ®úÉxÆ ÉÒ ºÉ´ÉÉÇSªÉÉ ]õ{ɱÉÓ +É{ɱªÉÉ ½þÉiÉÉÆiÉÒ±É MÉÉb÷MÉå PÉb÷´ÉɴɪÉÉSÉå lÉÉ{É]õhÉå
lÉÉä{É]õ±Éå ´É ½þÒ ¨ÉÉxÉ´É°ü{ÉÓ MÉÉb÷MÉÒ EòSSÉÓ EòÓ {ÉCEòÒ {É®úÒIÉÉ Eäò±ÉÒ iÉä´½þÉÆ iªÉÉÆºÉ +Éfø³ý±Éå EòÓ xÉɨªÉÉ EòSSÉÉ ! iªÉÉÆxÉÒ
¨ÉMÉ xÉɨÉnäù´ÉÉºÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉå EòÓ "¤ÉɤÉÉ®äú, iÉÚÆ +VÉÚxÉ EòSSÉÉ +ɽäþºÉ, MÉÖ¯û Eò°üxÉ PÉä. iªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ iÉÖ±ÉÉ ºÉnÂùMÉÊiÉʽþ xÉɽþÓ ´É
ºÉÖ]õEòÉʽþ xÉɽþÓ. {ÉÖføå xÉɨÉnäù´ÉÉÆxÉÒ MÉÖ°üEòbÚ÷xÉ +É{ɱÉÉ EòɪÉǦÉÉMÉ ºÉÉvɱÉÉ. ¨½þhÉÚxÉ ±ÉIÉÉÆiÉ `äö´ÉÉ´Éå EòÓ, +É{ɱÉå YÉÉxÉ
ºÉ´ÉÉÈMÉ{ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ ½þÉhä ªÉÉºÉ ´É iÉå SÉÉäJÉ +ɽäþ +ºÉå ºÉ¨ÉVÉhªÉÉºÉ iªÉÉSÉÒ {É®úÒIÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉEòbÚ÷xÉ Eò°üxÉ PªÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉå ´É
iÉä´É½þÉSÆ É iÉå oùfø ½þÉiä Éå +ºÉå ºÉ¨ÉVÉÉ´Éå. MÉÖ°üSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ EòÉÆ +ɽäþ ½åþ ªÉÉ´É°üxÉ Eò³ý±ÉåSÉ +ºÉä±É. ´ªÉ´É½þÉ®úÉiÆ Éʽþ ½åþ
ºÉÉäxÉå ÊEòiÉÒ xÉƤɮúÒ +ɽäþ ½åþ {ÉɽþhªÉÉEòÊ®úiÉÉÆ +É{ÉhÉ ºÉ®úEòÉ®úÒ UôÉ{ÉÉSªÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉEòbä÷ +lÉ´ÉÉ ºÉ®úÉ¡òÉEòbä÷ +É{ɱÉå ºÉÉäxÉå
iªÉÉSÉÉ EòºÉ, ½þÒhÉ <iªÉÉÊnù iÉ{ÉɺÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉÆ VÉÉiÉ xÉɽþÓ EòÉªÉ ? iɺÉåSÉ ªÉälÉåʽþ +ɽäþ. +É{ÉhÉÉºÉ ºÉ¨ÉVÉiÉå +ºÉå ´ÉÉ]õiÉ
+ºÉ±Éå ´É iÉå BEò ´Éä³ý JÉ®åúʽþ +ºÉ±Éå iÉ®úÒ iªÉÉ´É®ú VÉMÉiÉÉSÉÉ UôÉ{É ½þÉ ¤ÉºÉ±ÉÉSÉ {ÉÉʽþVÉä. xÉÆiÉ®ú iÉå ºÉ´ÉÇiÉÉä{É®úÒ ÊºÉvnù
ZÉɱÉå +ºÉå VÉÉhÉÉ´Éå. ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ½þÒ MÉÖ°üSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ºÉiÉäSÉ +ºÉiÉä. xÉÖºÉiªÉÉ VÉMÉɱÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éå +lÉ´ÉÉ iªÉÉEòbä÷
{ÉɽÚþxÉ +É{ÉhÉ lÉÉäb÷Òʽþ MÉÉä¹]õ =SɱɱÉÒ ´É iÉÒ Ê¶ÉEò±ÉÉå iÉ®úÒʽþ VÉMÉ ½åþ +É{ɱÉå MÉÖ¯ûSÉ ZÉɱÉå. ¸ÉÒnùkÉÉÆxÉÓʽþ SÉÉä´ÉÒºÉ MÉÖ¯û
+ºÉäSÉ Eäò±Éä ªÉÉ´É°üxÉ +É{ÉhÉÉ´ªÉÊiÉÊ®úHò VÉMÉ MÉÖ¯ûºlÉÉÆxÉÒ xÉ´½äþ +ºÉå EòºÉå ¨½þhÉiÉÉÆ ªÉä<±Ç É ? +É{ÉhÉ VÉMÉÉÆiÉ +ɽþÉiå É
iÉÉå{ɪÉÈiÉ +É{ɱÉå VÉMÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ªÉiÉ ËEòÊSÉiÉ ʽþ SÉɱÉhÉÉ®ú xÉɽþÓ. ¨½þhÉÚxÉ +¶ÉÉ |ɺÉÆMÉÒ EòÉähÉÒ +É{ɱªÉɱÉÉ ªÉÉäMªÉ MÉÖ¯û xÉ
ʨɳýɱÉÉ iÉ®ú ÊxÉnùÉxÉ VÉMÉnÂùMÉÖ°üºÉ ¨½þhÉVÉä VÉMÉpÚù{ÉÒ MÉÖ¯ûºÉ ¶É®úhÉ VÉÉ>ðxÉ +É{ɱÉÉ EòɪÉǦÉÉMÉ ºÉÉvÉÉ´ÉÉ. ªÉÉSÉÉ +lÉÇ
ÊxÉnùÉxÉ VÉMÉÉ{ÉɺÉÚxÉ iÉ®úÒ YÉÉxÉÉSÉä ´É +¦ªÉɺÉÉSÉä vÉbä÷ PªÉÉ´ÉäiÉ. VÉx¨ÉiÉ: ¨ÉÉiÉÉ MÉÖ¯û, {ÉÖføå Ê{ÉiÉÉ MÉÖ¯û, {ÉÖføå YÉÉxÉnùÉiÉÉ
MÉÖ¯û. {ÉÖføå VÉMÉnùMÉÖ¯û ´É ¶Éä´É]õÒ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ MÉÖ¯û ªÉÉ|ɨÉÉhÉå BEòºÉÉ®úJÉÒ {ÉɪɮúÒ {ÉɪɮúÒxÉå MÉÖ¯û{É®Æú{É®úÉ +ɽäþSÉ. ʨɳÚýxÉ EòɪÉ
ºÉ´ÉÇjÉ MÉÖ¯û¨ÉªÉSÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ MÉÖ¯ûSÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ VÉÒ ºÉÉIÉÉiÉ {É®ú¥ÉÀÉ<iÉEòÒ ¨½þhÉÚxÉ JÉɱÉÒ±É ¶±ÉÉäEòÉÆiÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÒ +ɽäþ
iÉÒ ªÉɺÉÉ`öÓSÉ. "MÉÖ¯û¥ÉÇÀÉ MÉÖ¯û̴ɹhÉÖMÉÖǯûnçù´ÉÉä ¨É½äþ¸´É®ú:* MÉÖ¯û: ºÉÉIÉÉiÉ {É®ú¥ÉÀ iɺ¨Éè ¸ÉÒMÉÖ®ú´Éä xɨÉ:** ªÉÉ
¶±ÉÉäEòÉÆiÉ ºÉ´ÉÇSÉ MÉÖ¯û ¨½þhÉÚxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉå +ɽäþ iÉå B¤ÉføªÉÉSÉEòÊ®úiÉÉÆ. ªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉå MÉÖ¯ûSÉå ¨ÉɽþÉi¨ªÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ¨É±ÉÉ ½åþ MÉÖ¯û¨ÉɽþÉi¨ªÉ {ÉCEåò `öºÉ±Éå. +ÉiÉÉÆ ¨ÉÒ +ºÉå Ê´ÉSÉÉ®úiÉÉå EòÓ, iÉÉä MÉÖ¯û +ɽäþ iÉ®úÒ EòºÉÉ +lÉ´ÉÉ
+ºÉiÉÉä iÉ®úÒ EòºÉÉ ½åþ Eò³äý±É EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ½þÉ,ä +ɨ½þÒ º´ÉiÉ: +ɨÉSªÉÉ MÉÖ¯û¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉä `öɪÉÒ VÉä MÉÖhÉ {ÉÉʽþ±Éä +ɽäþiÉ iÉä iÉÖ¨½þÉÆ ºÉ´ÉÉ鼃 BäEòÚ xÉ
iÉ®úÒ ¨ÉɽþÒiÉ +ºÉiÉÒ±ÉSÉ. xɺɱªÉÉºÉ iªÉÉÆSÉå BEò´ÉÉ®ú ¸É´ÉhÉ Eò®úÉ ¨½þhÉVÉä ºÉ¨ÉVÉä±É. +lÉ´ÉÉ ªÉÉʽþ{ÉäIÉÉÆ lÉÉäb÷CªÉÉÆiÉ
¨½þhÉVÉä ¸ÉÒºÉnÂùMÉÖ°ü ¸ÉÒ¨ÉiÉ {É®ú¨É½ÆþºÉ{ÉÊ®úµÉÉVÉEòÉSÉɪÉÇ ´ÉɺÉÖnùä´ÉÉxÉxnùºÉ®úº´ÉiÉÒ ªÉÉÆxÉÒ Eäò±Éä±ÉÒ "¸ÉÒMÉÖ¯ûºiÉÖÊiÉ' SÉ BEò´ÉÉ®ú
{É`öhÉ Eò®úÉ ¨½þhÉVÉä ZÉɱÉå. iªÉÉÆiÉ 9 ¶±ÉÉäEòÉÆiÉ ºÉ´ÉÇ EòÉƽþÓ MÉÖ°üSÉä MÉÖhÉ +ÉhɱÉä±Éä +ɽäþiÉ.
¸ÉÒMÉÖ¯ûºiÉÖÊiÉ
VÉÉä ºÉiªÉ +ɽäþ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ +Éi¨ÉÉ* VÉÉä ÊxÉiªÉ ®úɽäþ =ÊnùiÉ |ɦÉÉi¨ÉÉ*
YÉÉxÉå VɪÉÉSªÉÉ xÉ®ú ½þÉä EÞòiÉÉlÉÇ* iÉÉä {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÆnù MÉÖ°ü ºÉ¨ÉlÉÇ**1**
+JÉÆb÷ +Éi¨ÉÉ +Ê´ÉxÉÉ榃 nùkÉ* iɪÉÉ {ÉnùÓ ±ÉÉÊ´ÉÊiÉ VÉä º´ÉÊSÉkÉ*
Ê´ÉkɧɨÉÉ ºÉÉäÊb÷ÊiÉ iÉä EÞòiÉÉlÉÇ* iÉÉä {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÆnù MÉÖ°ü ºÉ¨ÉlÉÇ**2**
VÉÉä VÉÉMÉÞÊiÉ º´É{xÉ ºÉÖ¹ÉÖÎ{iɺÉÉIÉÒ* VÉÉä ÊxÉÌ´ÉEòÉ®åú ºÉEò±ÉÉÆ ÊxÉ®úÒIÉÒ*
´ÉÒIÉÉä {É®úÓ VªÉÉ漃 xɺÉä ÊxÉVÉÉlÉÇ* iÉÉä {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÆnù MÉÖ°ü ºÉ¨ÉlÉÇ**3**
VɳýÓ ºlɳýÒ ºÉ´ÉÇʽþ ´ÉºiÉÖ¨ÉÉVÉÒ* ´ªÉÉ{ÉÚÊxÉ ®úɽäþÊSÉ iɪÉÉ漃 ®úÉVÉÒ*

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

VÉÉä `äöÊ´É ¦ÉÉ´Éå xÉ®ú ½þÉä EÞòiÉÉlÉÇ* iÉÉä {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÆnù MÉÖ°ü ºÉ¨ÉlÉÇ**4**
VÉå où¶ªÉ iÉå °ü{É xɺÉå VɪÉÉSÉå* nÖù¶ªÉÉÆiÉ ®úɽäþ +Ê´ÉEòÉÊ®ú VªÉÉSÉå*
º´É°ü{É iÉÉäSÉÒ +Ê´ÉxÉÉ榃 +lÉÇ* iÉÉä {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÆnù MÉÖ°ü ºÉ¨ÉlÉÇ**5**
nÖù¶ªÉÉ漃 PÉäiÉÉÆ xÉSÉ PÉä´É´Éå VÉå* º´É°ü{É iÉiºlÉ |ɦÉÖSÉå ºÉÖiÉäVÉå*
º´ÉªÉå |ÉEòɶÉä VÉÊMÉ VÉÉä {É®úÉlÉÇ* iÉÉä {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÆnù MÉÖ°ü ºÉ¨ÉlÉÇ**6**
+ºÉÉäÊxÉ ºÉ´ÉÇjÉ MÉÖ¯û|ɺÉÉnùÉ* Ê´ÉxÉÉ xÉ ±ÉɦÉä EòÊ®úiÉÉÆ Ê½þ JÉänùÉ*
¦ÉänùÉÊSÉ ´ÉÉiÉÉÇ EòÊ®ú VÉÉä +{ÉÉlÉÇ* iÉÉä {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÆnù MÉÖ°ü ºÉ¨ÉlÉÇ**7**
+xÉxªÉ ¦ÉÉ´Éå ¦ÉVÉiÉÉÆ +xÉxªÉ-* ±É¦ªÉ |ɦÉÚ VÉÉä xÉSÉ ½þÉ<ä +xªÉ*
ºÉÆxªÉºiÉ ºÉ´Éê¹ÉhÉ iÉÉ®úhÉÉlÉÇ* iÉÉä {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÆnù MÉÖ°ü ºÉ¨ÉlÉÇ**8**
¨ÉÉMÉä iÉÖEòÉ®úÉ¨É iɪÉÉ漃 nùkÉ* näù ´ÉɺÉÖnùä´ÉÉ Eò¯ûxÉÒ ÊxÉʨÉkÉ*
½åþ ºiÉÉäjÉ ÊSÉx¨ÉÉjÉ{ÉnùÉ ºÉ¨ÉlÉÇ* tɪÉÉ ½þ®úɪÉÉ ºÉEò±ÉÉvªÉxÉlÉÇ**9**
MÉÉhÉMÉÉ{ÉÖ®úÒ +`ö®úɶÉå ºÉkÉÉ´ÉÒºÉ ¶ÉEòɨÉvÉÓ*
=näùªÉä±Éä ºiÉÉäjÉ ½åþÊSÉ +ÉÊvÉ ´ªÉÉÊvÉ ½þ®úÉä EÖòvÉÒ**10**
MÉÖ¯ûºiÉÖiÉÒSÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ
¥ÉÀ ´É +Éi¨ÉÉ ªÉÉÆSÉå BCªÉ, +¦Éänù nùÉJÉÊ´ÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉÆ +Éi¨ªÉÉºÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¨½þ]õ±Éä±Éå +ɽäþ. +Éi¨ÉÉ ½þÉ
¥ÉÀÉ|ɨÉÉhÉåSÉ +ʶÉxÉɶÉÒ ´É {ÉÚhÉÇ +ɽäþ. nùkÉ ½äþ ºÉnÂùMÉÖ¯û½þÒ +ºÉäSÉ +ɽäþiÉ. ½þÉ EÚò]õºlÉ (ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú) {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ VÉÉMÉÞÊiÉ,
º´É{xÉ ´É ºÉÖ¹ÉÖÎ{iÉ ªÉÉ ÊiÉx½þÒ +´ÉºlÉÉÆºÉ ´ªÉÉ{ÉÚxÉ +ɽäþ ´É iɺÉÉSÉ iÉÉä ºÉ´ÉÇ VÉMÉiÉɺɽþÒ ´ªÉÉ{ÉÚxÉ nù¶ÉÉÆMÉÖ³ýå =®ú±ÉÉ +ɽäþ. ½þÉ
º´ÉiÉ: +Ê´ÉEòÉ®úÒ +ºÉÚxÉ Ê´ÉEòÉ®úÉiÆ É ºÉÉÆ{Éb÷hªÉÉVÉÉäMÉÉ xÉɽþÓ. ½þÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ |ÉEòÉʶÉiÉ Eò®úiÉÉä. {ÉhÉ iªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ¶É ¨ÉÉjÉ
PÉäiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÓ. +¶ÉÉ ªÉÉ +Éi¨ªÉÉSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ iªÉÉSÉÒ ºÉnÂùMÉÖ°ü|ɨÉÉhÉå ={ÉɺÉxÉÉ Eäò±ªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ½þÉiä É xÉɽþÓ. VɺÉå nÖùvÉÉÆiÉ
iÉÚ{É +ºÉÚxɽþÓ iÉå nÚùvÉ Ê´É®úVÉÚxÉ ¨ÉÆlÉxÉ Eäò±ªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ |ÉEò]õ ½þÉiä É xÉɽþÓ iÉuùiÉ. {É®ÆúiÉÖ ½åþ½þÒ Eò³ýhªÉÉºÉ MÉÖ¯ûEÞò{ÉÉSÉ ½þ´ÉÒ ´É
+ºÉÉ MÉÖ¯û ¨½þhÉVÉä½þÒ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉSÉ; ¨½þhÉÚxÉ +¶ÉÉ MÉÖ°üSÉÒ +lÉ´ÉÉ nùkÉÉSÉÒ ¨½þhÉVÉä +uèùiÉ ¥ÉÀÉSÉÒ BEò¦ÉÉ´ÉÉxÉå ={ÉɺÉxÉÉ
Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÉÆ iÉÉä ¶Éä´É]õÓ iªÉÉSÉå ¡ò±É VÉå iªÉɶÉÓ BEò°ü{É ½þÉhä Éå iÉå näùiÉÉä. BEÆònù®úÒiÉ BEòÉxÉåSÉ BEòÉSÉÒ BEò¦ÉÉ´ÉÉxÉå ºÉä´ÉÉ
Eäò±ÉÒ +ºÉiÉÉÆ +JÉä®úÒºÉ iÉå BEòSÉ VªÉÉSÉå iªÉÉºÉ |ÉiÉÒiÉ ½þÉiä Éå +ºÉÉ ÊºÉvnùÉxiÉ. ¨½þhÉÚxÉ {É®ú¨ÉÉi¨É°ü{É nùkÉÉxÉå ´ÉɺÉÖnùä´ÉɱÉÉ
ÊxÉʨÉkÉ Eò°üxÉ iÉÖEòÉ®úɨÉɱÉÉ Ênù±Éä±Éå ½åþ ºiÉÉäjÉ ÊSÉx¨ÉÉjÉ {ÉnùÉºÉ xÉähªÉÉºÉ ¨½þhÉVÉä +Éi¨É|ÉEòÉ¶É Eò®úhªÉÉºÉ ºÉ¨ÉlÉÇ +ɽäþ
´É iªÉɤɮúɤä É®úSÉ iÉå ºÉ´ÉÇ +ÉÊvÉ´ªÉÉÊvÉ ´É EÖòvÉÒ (EÖò¤ÉÖÎvnù) ¨½þhÉVÉä +YÉÉxÉÉ{ÉɺÉÚxÉ {É®úÉ´ÉÞkÉ Eò°üxÉ, YÉÉxɨÉÉjÉ Eäò´É±É
º´É°ü{É Eò®úhªÉɺɽþÒ ºÉ¨ÉlÉÇ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ¨ÉÉMÉå +É{ÉhÉ vªÉÉxɪÉÉäMÉ ºÉÉvɱªÉÉSÉÒ JÉÚhÉ +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¨½þhÉÚxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉÒiÉ iÉ®úÒ iÉÉä Eò¶ÉɺÉ
¨½þhÉÉ´ÉÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®úÉSÉå º{ɹ]õ ±ÉIÉhÉ MÉÒiÉåiÉSÉ ¸ÉÒ. ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉÆxÉÓ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉå +ɽäþ. iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ-"ªÉÆ
±É¤v´ÉÉ SÉÉ{É®Æú±ÉɦÉÆ ¨ÉxªÉiÉä xÉÉÊvÉEÆò iÉiÉ:*' ¨½þhÉVÉä +ºÉÉ BEò {É®ú¨ÉÉäiEÞò¹]õ ±ÉɦÉ. EòÓ VªÉÉSªÉÉ´É®ú +ºÉÉ nÖùºÉ®úÉ
±ÉɦÉSÉ Ê¶É±±ÉEò =®úiÉ xÉɽþÓ iÉÉä ±ÉɦÉ.
ʶɹªÉ:- ¨½þhÉVÉä {É®ú¨ÉÉäSSÉ ±ÉɦÉSÉ EòÉÆ ¨½þhÉÉxÉÉ EòÓ VªÉÉSÉä ªÉÉäMÉå ´ÉänùÉiÆ É¨ÉiÉÉ|ɨÉÉhÉå ÊxÉ:¸ÉäªÉºÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉiä Éå iÉÉä
+ºÉåSÉ EòÓ xÉɽþÓ ?
º´ÉɨÉÒ:- ½þɪä É, iɺÉåSÉ ¨½þhÉhªÉÉºÉ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÒ.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ:- ¤É®åú +¶ÉÉ ±ÉɦÉÉSÉÉ ½äþiÉÖ EòÉªÉ ? iÉÉä ºÉÉvɱªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ EòÉªÉ PÉb÷iÉå ?
º´ÉɨÉÒ:- VªÉÉºÉ +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ½þÉiä ÉÉä +¶ÉÉ +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®úÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSÉÒ ºÉ´ÉÇ Eò¨Éç ¨ÉMÉ ÊxÉ®ú½þÆEòÞ iÉÒxÉå ½þÉ>ä ðÆ
±ÉÉMÉiÉÉiÉ, ´É iÉÒ Eò¨Éç ¨ÉMÉ ¥ÉÀÉ{ÉÇhÉ ½þÉiä ÉÉiÉ. ʶɴÉÉªÉ B®ú´ÉÒ EòÉʨÉEò Eò¨Éç Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉÆ iªÉÉÆiÉ +½ÆþEòÉ®ú +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýå
iªÉÉ Eò¨ÉÉÇ{ÉɺÉÚxÉ <¹]õÉÊxɹ]õ MÉÉä¹]õÒ PÉb÷±ªÉÉ ¨½þhÉVÉä ¨ÉxÉ ºÉÖJÉnÖù:JÉÉÆxÉÒ ¤Évnù ½þÉiä Éå ´É iªÉɨÉÖ³ýå VÉÒ´ÉÉi¨ÉÉ +É{ÉhÉ EòÉähÉ
½åþ +MÉnùÓSÉ Ê´ÉºÉ®úiÉÉä. iªÉÉSÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É iÉÉä §É¨ÉÉÆiÉ {ÉbÚ÷xÉ +É{ÉhÉ Eäò´É±É {É®úÉvÉÒxÉ +ɽþÉiå É ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉºÉ ´ÉÉ]ÚõÆ ±ÉÉMÉiÉä ´É
iªÉɨÉÖ³ýå VÉÉä +ÊuùiÉÒªÉ +ºÉÉ Eäò´É±ÉÉxÉÆnù iÉÉä iªÉÉºÉ ={ɦÉÉäMÉɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉ xÉɽþÓ. {ÉhÉ ÊxÉ®ú½þÆEòÞ ÊiÉ Eò¨ÉÉÈxÉå iªÉÉSÉÒ
ÊSÉkɶÉÖvnùÒ ½þÉ>ä ðxÉ iªÉÉSÉäEòbä÷ +É{ɱÉä{ÉÖ®úiÉå ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ +ºÉå EòiÉæ{ÉhÉ ´É iªÉÉSÉÉ ¤ÉÉäVÉÉ xÉ ®úÉʽþ±ªÉɨÉÖ³ýå iªÉÉSÉå ¨ÉxÉ ½þ±ÉEåò
½þÉiä Éå ¨½þhÉVÉä iªÉÉSÉä ¨ÉxÉÉ´É®úÒ±É ¤ÉÉäVÉÉ =bÚ÷xÉ VÉÉ>ðxÉ iÉå º´Éè®úMÉÉ欃 +iÉB´É º´ÉiÉÆjÉ ½þÉiä Éå ´É iªÉÉºÉ EòÉähÉiªÉÉʽþ |ÉEòÉ®úSÉÒ
EòɳýVÉÒ, ¶ÉÆEòÉ <iªÉÉÊnù xÉ =®ú±ªÉɨÉÖ³ýå iªÉÉSÉå ºÉ´ÉÇ EòÉƽþÓ ªÉlÉɺÉÉÆMÉ SÉɱÉÚÆ ±ÉÉMÉiÉå. PÉ®úÉiÆ ÉÒ±É ´Éb÷Ò±ÉvÉÉ-ªÉÉ SÉɱÉEòÉÆ´É®ú
¨ÉÖ±ÉÉÆSÉÉ ¦É®ú VɺÉÉ {Éb÷±Éä±ÉÉ +ºÉiÉÉä ´É ¨ÉÖ±ÉÉÆºÉ VÉÉhÉÚxÉ +MÉ®ú xÉ VÉÉhÉÚxÉ EòÉähÉiªÉÉʽþ |ÉEòÉ®úSÉÒ EòɳýVÉÒ xÉ EòÊ®úiÉÉÆ
EòɱÉGò¨ÉhÉÉ ºÉÖJÉÉxÉå ´É +ÉxÉÆnùÉxÉå EòÊ®úiÉÉÆ ªÉäiÉä iɺÉåSÉ ªÉälÉåʽþ +ɽäþ. VªÉÉxÉå +É{ɱÉÓ ºÉ´ÉÇ Eò¨Éç ¥ÉÀÉ{ÉÇhÉ Eäò±ÉÓ iªÉÉSÉÒ
EòɳýVÉÒ iÉÉä {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉSÉ ´ÉÉMÉÊ´ÉiÉÉä ´É iªÉɨÉÖ³ýå {É®ú¨ÉÉi¨ªÉÉSÉÉ VÉÉä {É®ú¨ÉÉxÉÆnùÉSÉÉ `äö´ÉÉ iÉÉäSÉ +Éi¨É±ÉÉ¦É ªÉɺÉ
={ɦÉÉäMÉɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉÉä. ¨ÉMÉ {É®ú¨ÉÉi¨ªÉÉSÉÉ ½þÉ +ƶɦÉÉMÉÒ +ºÉ±ªÉÉSÉÉ iªÉÉSÉÉ |ÉiªÉªÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýå +É{ÉhÉ ´É {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ
BEòSÉ º´É°ü{É +ɽþÉiå É ½þÉ iªÉɱÉÉ +xÉÖ¦É´É PÉb÷iÉÉä. +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ iÉÉä ªÉɱÉÉSÉ. º´Éº´É°ü{ÉÉxÉÖ¦É´É ¨½þhÉiÉÉiÉ
iÉÉäʽþ ½þÉSÉ. +Éi¨ÉºÉ¨É{ÉÇhÉ {É®ú¥ÉÀÉSÉå `öɪÉÓ Eäò±ªÉÉxÉå ½þÉ +É{ÉÉä+É{ÉSÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉiä É +ºÉiÉÉä. ¨ÉMÉ ¨ÉÖqùÉ¨É B´ÉføÒ +½ÆþEòÞ ÊiÉ
vÉ°üxÉ ´ÉÉÆEòb÷ªÉÉ ´É³ýhÉÉxÉå VÉÉhªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ EòÉªÉ ? ¤É®åú <iÉEåòʽþ Eò°üxÉ +¶ÉÉ ´ÉÉÆEòb÷ªÉÉ ´É³ýhÉÉxÉå ʨɳýhÉÉ®úÉ +ÉxÉÆnù
+¨ÉªÉÉÇnù +ºÉiÉÉä EòÉªÉ ¨½þhÉÚxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ iÉ®ú iªÉÉSÉå =kÉ®ú xÉɽþÓ +ºÉåSÉ ªÉäiÉå, ´É ½åþ =PÉb÷ʽþ +ɽäþ. EòÉ®úhÉ +ºÉå
{ɽþÉ EòÓ Eò´Éb÷Ò|ɨÉÉhÉå ºÉÆEòÖ ÊSÉiÉ +ÉEòÉ®úÉSÉÒ ´ÉºiÉÖ ±ÉɦɱªÉɨÉÖ³ýå ¨ÉxÉ VÉɺiÉ |ɺÉzÉ ½þÉ<ä ±Ç É EòÓ nùªÉÉǺÉÉ®úJªÉÉ +¨ÉªÉÉÇnù
+ÉEòÉ®úÉSªÉÉ ´ÉºiÉÖ±ÉɦÉÉxÉå ¨ÉxÉ VÉɺiÉ MÉƦÉÒ®ú. |É¡Öòα±ÉiÉ ´É +ÉxÉÆÊnùiÉ ½þÉ<ä ±Ç É ! ¨É½þɺÉÉMÉ®ú ½þÉiÉÉÆiÉ +ɱÉÉ iÉ®ú Eò´Éb÷ÒSÉ
EòÉªÉ {ÉhÉ +xÉÆiÉ ®úixÉå iªÉÉ ®úixÉÉEò®úÉEòbÚ÷xÉ Ê¨É³ýiÉÒ±É, {ÉhÉ Eäò´É³ý Eò´Éb÷Ò PÉä>ðxÉ ºÉÆiÉÖ¹]õ ½þÉ>ä ðÆ {ÉɽþhÉÉ®úÉºÉ BEòÉ
Eò´Éb÷ÒʶɴÉÉªÉ ¨É½þɺÉÉMÉ®úɺÉÉ®úJÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úixÉÉÆSÉÉ +ÉxÉÆnù EòºÉÉ ¦ÉÉäMÉɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýhÉÉ®ú ? +Ét ¶ÉÆEò®úÉSÉɪÉÉÈSÉä MÉÖ¯û
¸ÉÓMÉÉäË´Énù{ÉÚVªÉ{ÉÉnù ªÉÉÆxÉÓʽþ +É{ɱªÉÉ ®úºÉ¾þnùªÉiÉÆjÉÉÆiÉ BEòÉ SÉ®úhÉÉÆiÉ +ºÉåSÉ ¨½þ]õ±Éå +ɽäþ. "EÞò{ÉhÉÉ: |ÉÉ{ªÉ ºÉ¨ÉÖpùÆ
´É®úÉÊ]õEòɱÉɦɺÉÆiÉÖ¹]õÉ:*' (®ú. ¾þ. 3.1) ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇ-ºÉ¨ÉÖpù ±ÉɦÉiÉ +ºÉiÉÉÆ VÉä Eäò´É³ý Eò´Éb÷Ò´É®úSÉ ºÉÆiÉÖ¹]õ ½þÉ>ä ðxÉ ®úɽþiÉÉiÉ,
¨½þhÉVÉä ½þÒSÉ +É{ɱÉÒ <ÊiÉEÞòiªÉiÉÉ ºÉ¨ÉVÉiÉÉiÉ iÉä Eäò´É³ý EÞò{ÉhÉ +iÉB´É nùÊ®úpùÒSÉ ¨½þhÉhªÉÉºÉ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÓ. ¨½þhÉÚxÉ
¨ÉxÉÉSÉÉ ½þÉ ºÉÆEòÖ ÊSÉiÉ{ÉhÉÉ xÉɽþÓºÉÉ ½þÉ{ä ªÉÉºÉ ºÉ´ÉÇ Eò¨Éç ½þÒ +½ÆþEòÞ ÊiÉ ]õÉEÚòxÉ ´É ¨ÉxÉ ¨É½þɺÉÉMÉ®úɺÉÉ®úJÉå MÉƦÉÒ®ú ´É
+¨ÉªÉÉÇnù Eò°üxÉ iÉå {É®ú¥ÉÀɶÉÓ Ê¨ÉºÉ³ÚýxÉ iªÉÉSªÉÉ B´Éfåø ¨ÉÉä`öå-xÉ´½äþ iªÉÉÆiÉSÉ ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ Eò°üxÉ- ¨ÉMÉ iÉÓ Eò¨Éç Eäò±ÉÓ
+ºÉiÉÉÆ +É{ɱªÉÉºÉ iªÉÉSÉÒ ¤ÉÉvÉÉ xÉ ½þÉiä ÉÉÆ ¨É½þÉ {É®ú¨ÉÉxÉÆnù SÉÉJÉɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉÉä. ªÉÉ{ÉäIÉÉÆ +ÉiÉÉ VÉMÉÉÆiÉ nÖùºÉ®úÉ ¨ÉÉä`öÉ
¨ÉÉä`öÉ iÉÉä +ÉxÉÆnù EòÉähÉiÉÉ +ºÉÚÆ ¶ÉEäò±É ªÉÉSÉÉ iÉÖ¨ÉSÉÉ iÉÖ¨½þÒSÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÉ. ¥ÉÀÉ{ÉÇhÉ Eò¨Éç Eäò±ªÉÉxÉå {É®ú¨É{ÉÖ¯û¹ÉÉlÉÇ
PÉb÷iÉÉä iÉÉä ½þÉSÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÉSÉÒ ½þÒSÉ <ÊiÉEòiÉÇ´ªÉiÉÉ EòÓ iªÉÉxÉå +É{ɱÉå ºÉ´ÉÇ ºÉ¨É{ÉÇhÉ BEòÉ {É®ú¥ÉÀÉSÉä `öɪÉÓ Eò®úÉ´Éå, ¨½þhÉVÉä
iÉÉä ¨É½þɱÉɦÉÉSÉÉ +ɪÉiÉÉSÉ ´ÉÉ]äõEò®úÒ ½þÉiä ÉÉä. EòÉªÉ +tÉÊ{É ºÉ¨ÉVɱÉå ËEò´ÉÉ xÉɽþÓ ? "ÊxɽæþiÉÖEò ÊxÉ®ú½þÆEòÉ®åú ¥ÉÀÉ{ÉÇhÉ
ºÉ´ÉÇÊSÉ ½þÉiä ÉÒ*' +¶ÉÒ BEò ºÉÉvÉÚÊHòʽþ +ɽäþ,
ʶɹªÉ:- ½þɪä É +MÉnùÒ ¤É®úɤä É®ú ºÉ¨ÉVɱÉå ! ºÉ¨ÉÖpùÉSÉÉ où¹]õÉxiÉ JÉ®úÉJä É®úÒSÉ ¨ÉÉä`öÉ MÉƨÉiÉÒSÉÉ JÉ®úÉ ! VªÉÉÆiÉ ºÉ´ÉÇ
´ÉºiÉÖ pù´ÉÚxÉ VÉÉiÉÉiÉ, ºÉ¨É®úºÉ ½þÉiä ÉÉiÉ, BEò°ü{É ½þÉiä ÉÉiÉ, iÉÉäSÉ ºÉ¨ÉÖpù +¶ÉÒSÉ xÉÉ ªÉÉSÉÒ ´ªÉÖi{ÉÊkÉ +ɽäþ ?
º´ÉɨÉÒ:- ½þɪä É +ºÉåSÉ.
ʶɹªÉ:- ¤É®åú ! +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉSÉÒ ´ÉÞÊkÉ (´ÉÉMÉhÉÚEò) Eò¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSÉÒ +ºÉÚÆ ¶ÉEòiÉå iÉå ºÉ¨ÉVÉä±É EòɪÉ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

º´ÉɨÉÒ:- ½þÉä ! +¶ÉÉ iÉ-½äSÉä {ÉÖ¯û¹É EòºÉä +ºÉiÉÉiÉ iÉå BEòxÉÉlÉÒ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉÉÆiÉ º{ɹ]õ{ÉhÉÉxÉå ºÉÉÆÊMÉiɱÉå +ɽäþ.
"¤ÉɱÉÉäx¨ÉkÉÊ{ɶÉÉSÉɦÉ: º¨ÉiÉÞMÇ ÉɨÉÒ nùªÉÉÊxÉÊvÉ:*' ¨½þhÉVÉä ¤ÉɱÉ, =x¨ÉiÉ ´É Ê{ɶÉÉSÉ ªÉÉ iÉÒxÉ +´ÉºlÉÉÆ{ÉèEòÒ EòÉähÉSªÉÉiÉ®úÒ
BäEòÉ ´ÉÞkÉÒxÉå iªÉÉÆSÉÒ ´ÉÉMÉhÉÚEò ´ªÉ´É½þÉ®úÉiÉ +ºÉiÉä.
ʶɹªÉ:- Ê{ɶÉÉSÉɺÉÉ®úJÉÒ ´ÉÞÊkÉ ¨½þhÉVÉä iÉä JÉ®úÉJä É®úÒSÉ Ê{ɺÉÉ]õ ½þÉ>ä ðxÉ ®úɽþiÉÉiÉ EòÓ EòÉªÉ ? EòÉÆ +É{ɱÉå ½åþ
xÉÉ]õEò ?
º´ÉɨÉÒ:- ½þɪä É, iɺÉåSÉ ! iÉä |ÉiªÉIÉ Ê{ɶÉÉSÉ ½þÉiä É xÉɽþÓiÉ iÉ®ú ±ÉÉèÊEòEòÉÆiÉ nùÉJÉÊ´ÉhªÉÉ{ÉÖ®úiÉå iÉä iɺÉå ´ÉiÉÇxÉ
Eò®úiÉÉiÉ. +ºÉä {ÉÖ¯û¹É +¶ÉÉ iÉ-½äSªÉÉ |ÉiªÉIÉ ´ÉÞkÉÒ¨ÉvªÉå +ºÉiÉÉiÉ +ºÉå xÉ´½äþ iÉ®ú iÉä Eäò´É³ý +ºÉÉ +ɦÉÉºÉ nùÉJÉÊ´ÉiÉÉiÉ.
ªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ iªÉÉºÉ VÉMÉiÉÉSÉÒ ÊxÉ®úlÉÇEò ={ÉÉÊvÉ ½þÉ>ä ðÆ xɪÉä +ºÉÉ iªÉÉÆiÉ MÉ̦ÉiÉ ½äþiÉÖ +ºÉiÉÉä. iÉÖ¨ÉSªÉÉ {ÉɽþhªÉÉÆiÉ +ºÉä
ºÉÉvÉÖ +ɱÉäʽþ +ºÉiÉÒ±É ËEò´ÉÉ BäÊEò´ÉÉÆiÉʽþ +ºÉiÉÒ±É EòÓ VªÉÉÆSÉä {ÉÖføå EòÉähÉÒ nù¶ÉÇxÉÉºÉ +MÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®úhªÉÉºÉ ËEò´ÉÉ
|ɺÉÉnùÉºÉ MÉä±Éä iÉ®ú iÉä JɺÉ EòxÉ +ÆMÉÉ´É®ú vÉÉÆ´ÉÚxÉ ªÉäiÉÉiÉ, ʶɴªÉɶÉÉ{É näùiÉÉiÉ +MÉ®ú nùMÉb÷vÉÉåb÷ä ËEò´ÉÉ EòÉ`öÒ =SɱÉÚxÉ
b÷ÉCä ªÉÉÆiÉ ½þÉhÉiÉÉiÉ. ¨½þhÉÚxÉ +ºÉ±ªÉÉ ºÉiÉ {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSÉÉ iÉÉä +ÉÆiÉ®ú½þäiÉÖ +ºÉiÉÉä +ºÉå ºÉ¨ÉVÉÚÆ xɪÉä. iªÉÉÆSÉÉ ½äþiÉÖ <iÉEòÉSÉ EòÓ
<iÉEòɽþÒ vÉÉEò]õ{É]õ¶ÉÉ nùÉJÉ´ÉÚxÉ VÉä EòÉähÉÒ +JÉä®ú{ɪÉÈiÉ ªÉÉ Ênù´ªÉÉÆiÉ Ê]õEòiÉÒ±É iÉäSÉ JÉ®åú Eòb÷Eòb÷ÒiÉ ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÚ +ºÉå
iªÉÉÆºÉ {ÉÉ®úJÉÚxÉ iªÉÉ´É®ú EÞò{ÉÉoùι]õ Eò°üxÉ iªÉÉÆºÉ |ɺÉÉnù tɴɪÉÉSÉÉ. JÉ®úÉJä É®ú +ºÉä nùªÉÉÊxÉÊvÉ {ÉÖ¯û¹É º¨ÉiÉÞMÇ ÉɨÉÒ ¨½þhÉVÉä
ºÉ´ÉÉÈSÉå +ÆiɪÉÉÇ¨É VÉÉhÉÚxÉ iªÉÉÆSÉä´É®ú ªÉlÉɪÉÉäMªÉ nùªÉÉ Eò®úhÉÉ®äúSÉ ½þÉiä É. ¸ÉÒnùkɨɽþÉi¨ªÉÉÆiÉ +¶ÉÉ iÉ-½äSÉä {ÉÖ¹Eò³ý où¹]õÉiÆ É
+ɽäþiÉ. VªÉÉÆiÉ |ÉiªÉIÉ nùkÉÉÆxÉÒ SÉÉÆb÷ɳý, ¨É±ÉÆMÉ, ʦÉEòÉ®úÒ, =x¨ÉkÉ, Ê{ɶÉÉSÉ´ÉiÉÂ, ʴɹɪÉÒ, +ʦɱÉɹÉÒ ´ÉMÉè®úä +xÉäEò
|ÉEòÉ®úSÉÒ +¨ÉÆMɱÉ, ÊEò³ýºÉ´ÉÉhÉÒ +MÉ®ú =OÉ°ü{Éå vÉÉ®úhÉ Eò°üxÉ iªÉÉÆSÉÒ ºÉä´ÉÉ +MÉ®ú ¦ÉÊHò Eò°Æü {ÉɽþÉhÉÉ-ªÉÉºÉ ´Éä³ýÓ
+´Éä³ýÓ ¦Éäb÷ºÉÉʴɱÉå +ɽäþ ´É iªÉÉÆSÉÒ EòºÉÉä]õÒ {ÉÉʽþ±ÉÒ +ɽäþ. {ÉhÉ VÉä EòÉähÉÒ ºÉnÂù¦ÉHò <iÉCªÉɽþÒ {É®úÒIÉäºÉ =iÉ°üxÉ,
iªÉÉÆSÉä ºÉÊzÉvÉ VÉÉ>ðxÉ {ÉÉä½þÉSå ɱÉä +ɽäþiÉ, iªÉÉÆSÉä {ÉÉªÉ vÉ®úÒiÉ +ɽäþiÉ. iªÉÉÆSÉÒ Eò¯ûhÉÉ ¦ÉÉEòÒiÉ +ɽäþiÉ iªÉÉ +ÉiÉÇ VÉxÉÉÆ´É®ú
iÉä nùkÉ |ɺÉzÉ ZÉɱªÉÉʶɴÉÉªÉ ®úÉʽþ±Éä½þÒ xÉɽþÓiÉ. JÉÖqù BEòxÉÉlÉ º´ÉɨÉÓxÉÉ iÉ®ú ½þÉ +xÉÖ¦É´É +ɽäþSÉ. {ÉhÉ iªÉÉÆSªÉÉ|ɨÉÉhÉå
nÖùºÉ-ªÉÉ ÊEòiªÉäEò ºÉi{ÉÖ¯û¹ÉÉƺɽþÒ ½þÉ +xÉÖ¦É´É +ɽäþ. BEònùÉÆ iÉÖEòÉä¤ÉÉÆxÉÉ EòÉähÉÒBEò Ê{ɶÉÉSSÉ ¦Éä]õ±Éå +ºÉiÉÉÆ iÉå
M½þhÉɱÉä-"EòÉªÉ Ê´É`öɤä ÉÉ ! iÉÖ¨½þÒ +ÉiÉÉÆ Ê{ɶÉÉSSÉÉSÉå °ü{É vÉÉ®úhÉ Eäò±Éå EòÉªÉ ? EòÉƽþÒ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÓ. {ÉhÉ +¶ÉÉxÉå ¨ÉÒ
iÉÖ¨½þÉºÆ É ªÉÏiEòÊSÉiɽþÒ Ê¦ÉhÉÉ®ú xÉɽþÓ ½åþ vªÉÉxÉÉÆiÉ `äö´ÉÉ. ¨ÉÒ iÉÖ¨½þÉºÆ É +Éä³ýJɱÉå iÉÖ¨½þÒ EòÉähÉ +ɽþÉÆ iÉå.' ªÉÉ|ɨÉÉhÉå +xÉäEò
nùÉJɱÉä Ê{ɶÉÉSSÉ ´ÉÞkÉÒSÉä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ iÉä´ÉføªÉÉ´É°üxÉ ºÉi{ÉÖ¯û¹ÉÉÆSÉÒ ´ÉÞÊkÉ JÉ®úÒSÉ Ê{ɶÉÉSSÉ ¨½þhÉÚxÉ xÉ ºÉ¨ÉVÉiÉÉÆ, iÉÒ
¦ÉɺɨÉÉjÉ ¨½þhÉVÉä ´É®úEò®úhÉÒ +ºÉiÉä ½åþ vªÉÉxÉÉÆiÉ PªÉÉ´Éå ´É iÉä VÉ®úÒ +¶ÉÒ ´ÉÞÊkÉ ={ÉÉÊvÉ ½þÉ>ä ðÆ xɪÉäiÉ ¨½þhÉÚxÉ {ÉiEòÊ®úiÉÉiÉ
iÉ®úÒ iÉä´ÉføªÉÉxÉå Êxɯû{ÉÉÊvÉEò ½þÉiä ÉÉiÉ ¨½þhÉVÉä +É{ɱÉä ¨ÉÉMÉä ={ÉÉÊvÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ PÉäiÉ xÉɽþÓiÉ +ºÉå ºÉ¨ÉVÉÚÆ xɪÉä. VÉä EòÉähÉÒ
JÉ®úÉJä É®úÒ +ÉiÉÇ ´É ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ +ºÉiÉÉiÉ iªÉÉÆSÉä ¨ÉÖHòiÉäºÉÉ`öÒ ´É EòɪÉÉǺÉÉ`öÓ iÉä ={ÉÉÊvÉ º´ÉÒEòÉ®úhªÉÉºÉ ºÉVVÉ +ºÉiÉÉiÉ. ¨ÉÉjÉ
¨ÉÖ¨ÉÖIÉÚxÉå iªÉÉÆSÉå ÊSÉkÉ +É{ɱÉäEòbä÷ EòºÉå +ÉäføÚxÉ PªÉÉ´Éå ´É ±ÉÉ¦É EòºÉÉ Eò°üxÉ PªÉÉ´ÉÉ ½åþ iªÉÉSÉä +¦ªÉɺÉÉ´É®ú ´É ºÉä´Éä´É®ú
+´É±ÉƤÉÚxÉ ®úɽþÒ±É.
ʶɹªÉ:- nùkÉ ½äþ ÊjÉʶɮú ´É ¹ÉbÂ÷¦ÉÚVÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ ½åþ JÉ®åú EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ½þÉä ! ½þÒ MÉÉä¹]õ JÉ®úÒ +ɽäþ, {ÉhÉ EÞòiɪÉÖMÉÒSÉÒ +ɽäþ. iÉÒxÉ Ê¶É®åú ºÉ½þÉ ½þÉiÉ ½åþ iÉÒxÉ ´ÉÞÊkÉ BEòjÉ
ʨɳýɱªÉÉSÉå °ü{ÉEò +ɽäþ. iÉlÉÉÊ{É iɺÉåSÉ °ü{É {ÉɽÚþÆ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ ¦ÉHòÉºÉ iÉå iɺÉå½þÒ ÊnùºÉä±É. {ÉhÉ EòʱɪÉÖMÉÉÆiÉ +¶ÉÉ
ÊjÉʶɮú ¹ÉbÂ÷¦ÉÖVÉ ¨ÉÚiÉÔSÉå nù¶ÉÇxÉ ½þÉhä Éå nÖù¹|ÉÉ{ªÉ +ɽäþ. iÉå ªÉÉ ªÉÖMÉÉÆiÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉ|ɨÉÉhÉå BEòʶɮú, Êuù½þºiÉ ´É ¤ÉɱÉÉäx¨ÉkÉ
+lÉ´ÉÉ Ê{ɶÉÉSSÉ ´ÉÞkÉÒxÉå ½þÉhä ÉÉ®åú +ɽäþ. +´ÉvÉÚiÉ´ÉÞÊkÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ iÉÒ ªÉɱÉÉSÉ.
ʶɹªÉ:- +É{ÉhÉ VÉÉä +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¨ÉPÉÉ ¨½þhɱÉÉÆiÉ iªÉÉÆiÉ +ÉhÉJÉÒ EòÉƽþÒ ¦Éänù +ɽäþ ¨½þhÉiÉÉiÉ iÉå EòɪÉ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

º´ÉɨÉÒ:- ½þɪä É. +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®úÉiÆ É lÉÉäb÷É ¦Éänù +ɽäþ JÉ®úÉ, ºÉÉ®úJªÉÉ +¦ªÉɺÉÉxÉå VÉÉä ºÉiÉiÉ +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®ú
½þÉiä ÉÉä iÉÉä ºÉMÉÖhÉ ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ½þɪä É. ´ÉänùÉiÆ É|ÉÊiÉ{ÉÉt iÉÉä {É®úÉIä É ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ ´É iªÉÉSÉÉ VÉÉä |ÉiªÉIÉ +xÉÖ¦É´É iÉÉå
+{É®úÉIä É ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú.
ʶɹªÉ:- =ilÉÉxÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ iÉå EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- =ilÉÉxÉ ¨½þhÉVÉå, EòÉƽþÒ EòÉ±É +Éi¨ÉºÉ¨ÉÉvÉÒ¨ÉªÉ +´ÉºlÉåiÉ VÉÉä MÉä±Éä±ÉÉ +ºÉiÉÉä iÉÉä {ÉÖxÉ: {ÉÚ´ÉÇκlÉiÉÒ´É®ú
ªÉäiÉÉä ¨½þhÉVÉä ¦ÉÉxÉÉ´É®ú ªÉäiÉÉä. ªÉÉ VÉMÉÉÆiÉ ªÉäiÉÉä iªÉɱÉÉ =ilÉÉxÉ ¨½þhÉÉ´Éå ´É ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú {ÉÖxÉ: {ÉÚ´ÉÇκlÉiÉÒ´É®ú
ªÉähÉä iÉåSÉ =ilÉÉxÉ. +Éi¨ÉºÉÉIÉÉiEòÉ®úÉSÉÒ {É®úÉEòɹ`öÉ ¨½þhÉVÉåSÉ º´ÉiÉÉäilÉÉxÉ ½þɪä É.
ʶɹªÉ:- +Éi¨ÉÉäilÉÉxÉÉ|ɨÉÉhÉåSÉ {É®úÉiä lÉÉxÉ ¨½þhÉÚxÉ EòÉƽþÒ +ºÉiÉå EòÒ EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ½þɪä É. +ºÉiÉå iÉ®ú ! ¤É®åú Ê´ÉSÉÉ®ú±Éå. +Éi¨ÉÉäilÉÉxÉ BEòÉ VÉÒ´ÉÉi¨ªÉɱÉÉSÉ ±ÉÉMÉÚ +ɽäþ ´É {É®úÉiä lÉÉxÉÉSÉÒ
+´ÉºlÉÉ ¨½þhÉVÉäSÉ <Ç·É®ú{ÉhÉ. ½þÒ +´ÉºlÉÉ ¨½þhÉVÉä YÉÉxÉÉSÉÒ {É®úÉEòɹ`öÉ ½þɪä É.
ʶɹªÉ:- ¨É±ÉÉ +É{ɱªÉÉºÉ BEònùÉ ¨ÉÖHò ´É {É®ú¥ÉÀ ªÉÉÆiÉÒ±É +ÆiÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®úɴɪÉÉSÉå ½þÉiä Éå.
º´ÉɨÉÒ:- EòÉƽþÒ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÓ. {ÉÖføÒ±É JÉä{ÉäºÉ ºÉÉÆMÉÚ.Æ EòÉ®úhÉ +ÉÆiÉÉiÉ ºÉÆvªÉÉ´ÉÆnùxÉÉSÉÒ ´Éä³ý ZÉɱÉÓ +ɽäþ. iÉä´½þÉÆ
+ÉVÉ ªÉälÉåSÉ ¨ÉÖCEòÉ¨É Eò°Æü ªÉÉ.
ʶɹªÉ:- ¨ÉÖHò ´É {É®ú¥ÉÀ ªÉÉÆiÉ +ÆiÉ®ú EòÉªÉ ? {É®ú´ÉÉ +É{ÉhÉ ªÉÉʴɹɪÉÓ ºÉÉÆMÉÚÆ ¨½þ]õ±Éå ½þÉiä Éå ¨½þhÉÚxÉ {ÉÖxÉ:
+É{ɱªÉÉºÉ iªÉÉʴɹɪÉÒ º¨É®úhÉ Eò®úÒiÉ +ɽåþ.
º´ÉɨÉÒ:- `öÒEò +ɽäþ. +ÉiÉÉÆ ´Éä³ý½þÒ +ɽäþ. iÉä´½þÉÆ ªÉÉʴɹɪÉÓ EòÉƽþÓ Ê´É´É®úhÉ Eò®úhªÉÉºÉ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÓ. ¨ÉÖHò ´É
{É®ú¥ÉÀ ½þÓ où¹]õÉxiÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆMÉɴɪÉÉSÉÒ ¨½þ]õ±ÉÓ iÉ®ú +ºÉå ¨½þhÉiÉÉÆ ªÉä<±Ç É. ºÉ¨ÉVÉÉ BJÉÉnùÉ MÉÞ½þºlÉɸɨÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ ´É iÉÉäSÉ
{ÉÖføå ºÉƺÉÉ®úÉiÉ +ºÉÉ®ú ºÉ¨ÉVÉÚxÉ ´É ºÉ´ÉÇ ºÉÆMÉ {ÉÊ®úiªÉÉMÉ Eò°üxÉ ºÉÆxªÉɺÉÒ ´½þÉ´ÉÉ iªÉÉ|ɨÉÉhÉå ½åþ +ɽäþ. ¨½þhÉVÉå ºÉÆxªÉɺÉ
º´ÉÒEòÉ®ú±ªÉÉ´É®úʽþ VªÉÉ|ɨÉÉhÉä {ÉÚ´ÉÉǸɨÉÒSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉɤÉɳýÉSÆ ÉÉ ºÉƤÉÆvÉ ¨½þ]õ±ÉÉ iÉ®ú +ºÉÚxÉ +ÉiÉÉÆ. ¨ÉÉjÉ iªÉÉºÉ iÉÉä ¤ÉÉvÉÚ ¶ÉEòiÉ
xÉɽþÓ iªÉÉ|ɨÉÉhÉä.
ʶɹªÉ:- ¨ÉÖHòÒºÉ ÊEòiÉÒ EòÉ±É ±ÉÉMÉä±É ªÉÉSÉÉ EòÉƽþÒ +ÆnùÉVÉ +ɽäþ EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉSÉÉ +ÆnùÉVÉ EòºÉÉ Eò®úiÉÉÆ ªÉä<±Ç É ? ºÉiÉiÉ +¦ªÉÉºÉ Eò°üxɽþÒ iªÉɱÉÉ EòɱÉÉSÉå ¤ÉÆvÉxÉ +ɽäþ ½åþ JÉ®åú
+ɽäþ. iÉlÉÉÊ{É iÉä´ÉføªÉÉxÉå MÉb÷¤ÉbÚ÷xÉ VÉÉhªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ xÉɽþÓ. BEònùÉÆ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊxÉ®úÉ¶É ZÉɱÉÉ EòÓ ¨ÉMÉ iÉÉä ½þÉiÉ{ÉÉªÉ MÉɳÚýxÉ
{ÉÖføSÉÉ =tÉäMÉ Eò®úhªÉÉSÉå ºÉÉäb÷ÚxÉ näùiÉÉä; ¨½þhÉÚxÉ ÊxÉ®úÉ¶É xÉ ½þÉiä ÉÉÆ Gò¨ÉÉxÉå ºÉ±ÉÉäEòiÉÉ, ºÉ¨ÉÒ{ÉiÉÉ, ºÉ°ü{ÉiÉÉ ´É ºÉɪÉÖVªÉiÉÉ
ÁÉ ¨ÉÖHòÒSªÉÉ {ÉɪÉ-ªÉÉ +ɺiÉå +ɺiÉå ´É vÉÒ¨Éä{ÉhÉÉ®åú MÉÉÆ`öÚxÉ {É®ú¥ÉÀ{ÉnùÓ VÉÉhÉå ½åþ VÉ°ü®ú +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- +É{ÉhÉ ¨½þhÉiÉÆ ½þÉ ¨ÉÉMÉÇ JÉ®úÉJä É®úÒSÉ ¡òÉ®ú ʤÉEò]õ +ºÉÚxÉ iÉÉä +ɨ½þÉºÆ ÉÉ®úJªÉÉ {ÉɨɮúÉxÆ ÉÉ ºÉÉvÉhÉå ¡òÉ®ú
nÖù¹Eò®ú +ɽäþ. ¨É±ÉÉ xÉɽþÓ ´ÉÉ]õiÉ EòÓ +vÉÇ´É]õ ºÉÉvÉEòÉÆxÉÉ <iÉEòÉ +´ÉPÉb÷ ÊVÉxÉÉ SÉfäø iÉÉå vÉÒ®ú +ºÉä±ÉºÉÉ. iÉä ʤÉSÉÉ®äú ½þÒ
ʤÉEò]õ ´ÉÉ]õ {ÉɽÚþxÉ +ÉvÉÓSÉ PÉɤɮúiÉÒ±É ´É EònùÉÊSÉiÉ iÉÉä ÊxÉ®úɶÉåxÉå ºÉÉäb÷ÚxɽþÒ näùiÉÒ±É. <iÉEòÉ nù¨É vÉ°üxÉ +MÉnùÓ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ÊMÉÊ®úʶÉJÉ®úÉ´É®ú VÉÉhÉÉ®úÉ +ºÉÉ C´ÉÊSÉiÉSÉ ¨É½þÉi¨ÉÉ +Éfø³ýä ±É.
º´ÉɨÉÒ:- iÉå½þÒ JÉ®åúSÉ. ½þÉ ¨ÉÉMÉÇ ºÉÉ´ÉEòɶÉÒSÉÉ +iÉB´É Ê{É{ÉÒʱÉEòɨÉÉMÉÇ +ɽäþ, ´É ªÉÉºÉ ]õ{{Éä ]õ{{Éä½þÒ ¤É½ÖþiÉ
+ɽäþiÉ. iÉlÉÉÊ{É B´ÉføªÉÉxÉå ÊxÉ®úÉ¶É ½þÉhä ªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ xÉɽþÓ. EòÉÆ EòÓ VªÉɱÉÉ JÉ®úÉJä É®úÒSÉ ÊiÉiÉEòÒ =iEò`öÉ ´É iÉÉiÉb÷Ò
+ɽäþ, iªÉɱÉÉ xÉVÉÒEòSÉä ¨ÉÉMÉÇ ´É xÉVÉÒEòSÉÒ ºÉÉvÉxÉå½þÒ +ɽäþiÉ.
ʶɹªÉ:- iÉÉä EòÉähÉiÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ? ´É iªÉÉSÉÒ ºÉÉvÉxÉå EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- +½þÉä +ºÉå {ɽþÉ, ¨ÉÖ¤Æ É<ÇiÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ +MÉ®ú nùÉnù®ú xÉ SÉføiÉÉÆ BEònù¨É {ÉɳýhªÉÉÆiÉ (ʱÉ}]õ) ¨ÉvªÉå ¤ÉºÉÚxÉ
¸É¨É xÉ {Éb÷iÉÉÆ iªÉÉ iªÉÉ ¨ÉVɱªÉÉ´É®ú VÉÉiÉÉÆ ªÉäiÉåSÉ EòÓ xÉɽþÓ ? +lÉ´ÉÉ +ÉMÉMÉÉb÷Ò{ÉäIÉÉÆʽþ VɱÉnù +¶ÉÉ Ê´É¨ÉÉxɨÉÉMÉå
=bÂ÷b÷ÉhÉ Eò°üxÉ xÉnùÒ, xÉɱÉä, {ÉÚ±É, b÷ÉMå É®ú ªÉÉÆSÉä +b÷lɳäý ´É ¨ÉÉäVÉiÉÉÆ BEònù¨É +±{ÉÉ´ÉvÉÓiÉ ½þ´ÉÉ ÊiÉEòbä÷ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úiÉÉÆ
ªÉäiÉÉäSÉ EòÒ xÉɽþÒ ? ¡òÉ®ú ±ÉÉÆ¤É Eò¶ÉɱÉÉ ? VÉxÉÉ´É®åú ´ÉMÉè®úä ºlɱÉSÉ®ú |ÉÉhªÉÉÆxÉÉ +ºÉå VÉÉhÉå nÖù¹Eò®ú ´ÉÉ]õiÉå; {ÉhÉ iÉÓSÉ
näù´ÉÉxÉå PÉb÷ʴɱÉä±ÉÓ Ê´É¨ÉÉxÉå ½þhÉVÉä {ÉIÉÒ EòºÉä ¦ÉÖ®úÇÊnù¶ÉÒ =bÚ÷xÉ VÉÉiÉÉiÉ iÉå +É{ÉhÉ {ÉɽþÉiÉÉäSÉ xÉÉ ? ¨½þhÉÚxÉ {ÉIÉÒ, ʴɨÉÉxÉå
+MÉ®ú Ê´ÉVÉäSÉä {ÉɳýhÉä ªÉÉÆ|ɨÉÉhÉå SÉ]Âõ =bÂ÷b÷ÉhÉ Eò®úiÉÉÆ ªÉähªÉÉVÉÉäMÉÉ BEò VɴɳýSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ +ɽäþ VªÉÉºÉ Ê´É½ÆþMɨɨÉÉMÉÇ +ºÉå
¨½þhÉiÉÉiÉ. ¨ÉÖHòÒºÉ ±É´ÉEò®ú VÉÉ>Æð <ÎSUôhÉÉ-ªÉÉxÉå +¶ÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉä VÉÉhªÉÉºÉ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÒ. iªÉÉxÉå ½þÉ ºÉÉä{ÉÉxɨÉÉMÉÉÇSÉÉ Gò¨É
xÉ º´ÉÒEòÉ®úiÉÉÆ Ê´É½ÆþMɨɨÉÉMÉÉÇxÉå +É{ɱÉÒ ºÉÖ]õEòÉ ZÉ]Âõ Eò°üxÉ PªÉÉ´ÉÒ. ½þÉ ¨ÉÉMÉǽþÒ +´ÉvÉb÷ xɺÉÚxÉ ºÉÉä{ÉÉSÉ +ɽäþ; iÉlÉÉÊ{É
ªÉÉÆiÉ BEò ¨É½þk´ÉÉSÉÒ MÉÉä¹]õ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- iÉÒ EòÉªÉ ? iªÉÉÆiÉ EòÉƽþÒ +¶ÉÒSÉ BJÉÉnùÒ +b÷SÉhÉ Ê¤Éb÷SÉhÉ xÉɽþÓxÉÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- xÉɽþÓ. iɺÉå EòÉƽþÒ ¡òÉ®ú ¨½þhÉhªÉɺÉÉ®úJÉå xÉɽþÓ. {ÉhÉ ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÈiÉ BEò ¨ÉÉä`öÒ MÉÉä¹]õ +¶ÉÒ ±ÉIÉÉÆiÉ
`äö´ÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä iÉÒ ½þÒ EòÓ, iªÉÉxÉå ¨½þhÉVÉä ºÉÉvÉEòÉxÉå, ºÉnÂùMÉÖ°üÆ SÉÉ |ɺÉÉnù ´É <Ç·É®úÉSÉÉ +xÉÖOɽþ ½þÉhä ªÉÉºÉ +É{ɱªÉÉ ºÉä´ÉåiÉ
ʤɱÉEÖò±É JÉÆb÷ {ÉbÚ÷Æ näùiÉÉÆ EòɨÉÉ xɪÉä ´É +É{ɱªÉÉ |ɪÉixÉÉÆiÉ EòºÉ®ú Eò®úiÉÉÆ xɪÉä. +¶ÉÉ ºÉä´ÉäxÉå ´É +¶ÉÉ |ɪÉixÉÉxÉå iªÉÉxÉå
+É{ɱªÉÉ Eò¨ÉÇ°ü{É IÉäjÉÉÆiÉ (¶ÉäiÉÉÆiÉ) ¸ÉÒMÉÖ¯û ´É <Ç·É®ú ªÉÉÆSªÉÉ EÞò{ÉäSÉå {ÉÉ]õÉSÉå {ÉÉhÉÒ ºÉ½þVÉ JÉä³ýÚ xÉ ¶ÉEäò±É +¶ÉÉ ¤ÉäiÉÉxÉå
+É{ɱªÉÉ ¦ÉÚʨÉEåòiÉ +ÉMÉÉ>ðSÉ SÉ®ú JÉÉänùÚxÉ `äö´ÉhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eò°üxÉ `äö´É±ÉÒ {ÉÉʽþVÉä. +¶ÉÒ iªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ZÉɱÉä±ÉÒ
+ºÉ±ÉÒ ¨½þhÉVÉä ºÉnÂùMÉÖ¯û iªÉÉSªÉÉ ¦ÉÚʨÉEäòiÉÒ±É SÉ®úÉSÆ Éä ¤ÉÉÆvÉ (nù®ú´ÉÉVÉä) Eäò´½þÉSÆ É ¡òÉäb÷ÚxÉ ]õÉEòiÉÒ±É ´É iªÉÉÆiÉÚxÉ +É{ɱªÉÉ
nùªÉÉ¨ÉªÉ {ÉÉhªÉÉSÉä |É´Éɽþ ºÉÉäb÷ÚxÉ iÉå {ÉÉjÉ VÉ±É¨ÉªÉ Eò°üxÉ ]õÉEòiÉÒ±É ´É +ºÉå ZÉɱªÉÉxÉå ºÉnÂùMÉÖ¯û°ü{ÉÒ VɱÉÉÆiÉ ¨ÉMÉ
+É{ÉhɽþÒ ¤ÉÖb÷ÚxÉ VÉÉ>ðxÉ iªÉÉÆSªÉÉ º´É°ü{ÉÓ {ÉÉä½þÉSä ÉÚÆ ªÉÉÆiÉ +ɶSɪÉÇ iÉå EòºÉ±Éå ? MÉÖ°üSÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ´É MÉÖ°üSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ
ªÉÉ où¹]õÉxiÉÉ´É°üxÉ {ÉÖx½þÉ BEò´ÉÉ®ú {É]õhªÉÉVÉÉäMÉÒ +ɽäþ xÉɽþÓ ?
ʶɹªÉ:- ¨É±ÉÉ +É{ɱÉä ʤÉxÉiÉÉäb÷ où¹]õÉiÆ É BäEòÚ xÉ ¡òÉ®úSÉ ºÉÆiÉÉä¹É ´ÉÉ]õ±ÉÉ. {É®ú´ÉÉ ¤ÉºÉ±Éä±ÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÒʽþ ½åþSÉ ¨½þhÉiÉ
½þÉiä ÉÒ EòÓ, º´ÉɨÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ (+É{ɱÉÒ) ºÉÉÆMÉhªÉÉSÉÒ ½þÉiÉÉä]õÒ ¡òÉ®ú +{ÉÚ´ÉÇ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ. iªÉÉÆxÉɽþÒ +ÉVÉSÉå +É{ɱÉå ½åþ
¦ÉɹÉhÉ ºÉÉÆMÉhÉÉ®ú +ɽåþ ´É ¨ÉÉZÉÒ JÉÉjÉÒ +ɽäþ EòÓ ½åþ BäEòÚ xÉ iªÉÉÆxÉɽþÒ +ÉxÉÆnù ´ÉÉ]õ±ÉÉSÉ {ÉÉʽþVÉä. {ÉÉʽþVÉä iÉ®ú +ÉVÉ
ªÉälÉåSÉ {ÉÖ®úä Eò°Æü ªÉÉ.
ʶɹªÉ:- EòÉ±É ¨ÉÓ +É{ɱÉå ZÉɱÉä±Éå ¤ÉÉä±ÉhÉå ¨ÉÖHò ´É {É®ú¥ÉÀÉÆiÉÒ±É +ÆiÉ®ú ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒSÉå, +ɨÉSÉä ºÉ´ÉÇ ¤ÉÆvÉÚºÆ É
ºÉÉÆÊMÉiɱÉå ´É ¨ÉÉZªÉÉ +]õEò³ýÒ|ɨÉÉhÉå iªÉÉÆxÉɽþÒ EòÉƽþÓ ¶ÉÆEòÉ xÉ ªÉäiÉÉÆ iÉÉä Ê´É¹ÉªÉ {É]ÚõxÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ´ÉÉ]õ±Éå. +ÉiÉÉÆ iªÉÉÆiÉÚxÉ
BEònùÉPä ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉÆiÉ EòÉƽþÒ MÉÉä¹]õÓʴɹɪÉÓ +É{ɱÉäEòbÚ÷xÉ ¡òÉäb÷ PªÉɴɪÉÉSÉÒ ½þÉiä ÉÒ. {ÉhÉ iÉä, iÉÉä Ê´É¹ÉªÉ +É{ɱÉä{ÉÖføå
`äö´ÉhªÉÉʴɹɪÉÓ ¦ÉÒb÷ vÉ®úiÉÉiÉ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆSÉä ´ÉiÉÒxÉå ¨ÉÒSÉ iÉÉä Ê´É¹ÉªÉ +É{ɱÉä{ÉÖføå ¨ÉÉÆb÷iÉÉå.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

º´ÉɨÉÒ:- YÉÉxÉÉSÉä ¤ÉɤÉiÉÓiÉ ¦ÉÒb÷ `äö´ÉÚÆ xɪÉä. +É{ɱÉÒ VÉJÉ¨É SÉ´½þÉ]õªÉÉ´É®ú ¤ÉÉÆvɱªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ +Éè¹ÉvÉ Ê¨É³ýiÉ xÉɽþÓ.
+ºÉÉä. EòÉªÉ ? iªÉÉÆSÉå ¨½þhÉhÉä iÉ®úÒ EòÉªÉ ?
ʶɹªÉ:- iªÉÉÆSÉå ¨½þhÉhÉå +ºÉå EòÓ, +ɨ½þÒ ªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉxÉå <iÉEäò VÉJÉb÷±Éä±Éä +ɽþÉiå É EòÓ, +ɨÉSÉÒ ºÉÖ]õEòÉ
EòvÉÓ EòɳýÓ ½þÉ<ä ±Ç É EòÓ xÉɽþÓ ªÉÉSÉÒSÉ ¶ÉÆEòÉ ´ÉÉ]õiÉä. EòÉ®úhÉ +ɨÉSÉä ½þÉiÉÚxÉ vÉb÷ +¦ªÉɺÉʽþ ½þÉiä É xÉɽþÓ ´É vÉb÷
ºÉnÂùMÉÖ¯ûºÉä´ÉÉʽþ ½þÉiä É xÉɽþÓ. iÉ®úÒ ªÉÉºÉ +ÉhÉJÉÒ VɴɳýSÉÉ EòÉƽþÓ ºÉÖ±É¦É ={ÉÉªÉ +ºÉ±ªÉÉºÉ ½þ´ÉÉ +ɽäþ.
º´ÉɨÉÒ:- EòÉƽþÒ xÉɽþÓ. +¶ÉÉ |É{ÉÆSÉÒ {ÉÖ¯û¹ÉÉxÉå Ênù´ÉºÉÉ EòÉªÉ ½þ´ÉÉ iÉÉä +É{ɱÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úÉ´ÉÉ. {ÉhÉ ®úÉjÉÓ
+É{ÉhÉSÉ `ö®úʴɱÉ䱪ÉÉ ´Éä³ýÓ lÉÉäb÷É EòÉÆ ½þÉ<ä xÇ ÉÉ +Éi¨ÉÉxÉÉi¨ÉÊ´ÉSÉÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÉ {ÉÊ®ú{ÉÉ`ö `äö´É±ÉÉ iÉ®ú iªÉÉÆSÉÒʽþ ºÉÖ]õEòÉ
½þÉhä ªÉÉºÉ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÓ.
ʶɹªÉ:- ½þÉ Ê´É´ÉäEò EòºÉÉ Eò®úɴɪÉÉSÉÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- iªÉɱÉÉ BEòSÉ ={ÉÉªÉ ´É iÉÉä ¨½þhÉVÉä ¨ÉÒ ´É ¨ÉÉZÉå ªÉÉSÉ iªÉÉMÉÉ Eò®úhÉå. ºÉÆxªÉÉºÉ Eò®úhÉå.
ʶɹªÉ:- ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ? ªÉÉSÉÒ Ê´É¶Éä¹É ¡òÉäb÷ Eò°üxÉ ¨É±ÉÉ ½þ´ÉÒ +ɽäþ.
º´ÉɨÉÒ:- +ºÉå {ɽþÉ, ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÓiÉ +É{ÉhÉÉÆºÉ ºÉÖJÉ Ê¨É³ýiÉå EòÓ xÉɽþÓ ?
ʶɹªÉ:- ½þɪä É. +É{ɱªÉÉºÉ =kÉ¨É MÉÉfø ZÉÉå{É ±ÉÉMɱÉÒ ½þÉiä ÉÒ ½åþ +É{ɱªÉÉºÉ VÉÉMÉå ZÉɱªÉÉ´É®ú Eò³ýiÉå ´É
iªÉÉʴɹɪÉÓ +ÉxÉÆnù ½þÉiä ÉÉä.
º´ÉɨÉÒ:- {ÉhÉ ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÓiÉ ¨ÉxÉ VÉ®úÒ ÊxÉÊpùiÉ +ºÉ±Éå iÉ®úÒ +É{ÉhÉ ¨½þhÉVÉä +É{ɱÉÉ +Éi¨ÉÉ VÉÉMÉÉSÉ +ºÉiÉÉä.
¨½þhÉÚxÉ iªÉÉSªÉÉ ºÉÉÊIÉi´ÉɨÉÖ³ýå +É{ɱªÉÉºÉ ½þÉ +ÉxÉÆnù ºÉÉÆMÉiÉÉÆ ªÉäiÉÉä. ZÉÉä{ÉåiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉSÉ EòÉähÉÉºÉ ½þÉ +ÉxÉÆnù iªÉÉ´Éä³ýÓ
ºÉÉÆMÉiÉÉÆ ªÉä<±Ç É EòÉªÉ ? ´É VÉ®ú ªÉä<±Ç É iÉ®ú iÉÉä VÉÉMÉÉSÉ ¨½þhÉɴɪÉÉSÉÉ. ¨ÉMÉ ZÉÉä{ÉåiÉ ´É VÉÉMÉä{ÉhÉÉÆiÉ +ÆiÉ®ú iÉå EòÉªÉ ®úÉʽþ±Éå
?
ʶɹªÉ:- ½þɪä É, iÉå JÉ®åúSÉ. VÉÉMÉä{ÉhÉÓ +É{ɱÉå ¨ÉxÉ VÉÉMÉå +ºÉiÉå ´É ÊxÉpåùiÉ iÉå ÊxÉVɱÉä±Éå +ºÉiÉå. {ÉhÉ +Éi¨ÉÉ ½þÉ
=¦ÉªÉɴɺlÉåiÉ VÉÉMÉÉSÉ +ºÉiÉÉä, +ºÉÉSÉ xÉÉ +É{ɱªÉÉ ¨½þhÉhªÉÉSÉÉ +É¶ÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ½þɪä É, iɺÉåSÉ. +MÉnùÓ iɺÉåSÉ. <iÉEåòSɺÉå EòÉªÉ {ÉhÉ +Éi¨ÉÉ SÉÉ®úÒ +´ÉºlÉåiÉʽþ VÉÉMÉÉSÉ +ºÉiÉÉä, ´É ªÉÉ
ºÉ´ÉÇ +´ÉºlÉÉ +Éi¨ªÉɱÉÉ ±ÉÉMÉÚ xɺÉÚxÉ ¨ÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÚfø VÉÉOÉiÉÉÊnù ´ÉÞkÉÒ¨ÉÖ³ýå iªÉɱÉÉ ±ÉÉMÉÚ +ɽäþiÉ. +Éi¨ªÉÉºÉ Ê¤É±ÉEÚò±É
±ÉÉMÉÚ xÉɽþÓiÉ.
ʶɹªÉ:- ªÉÉ SÉÉ®úÒ +´ÉºlÉÉ EòÉähÉiªÉÉ ´É iªÉÉÆSÉÒ ±ÉIÉhÉå EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ½åþ {ɽþÉ, ¨ÉxÉ VÉÉMÉå +ºÉiÉå iÉÒ VÉÉOÉÊiÉ. ÊxÉVɱÉä±Éå +ºÉiÉå iÉä´É½þÉ ºÉÖ¹ÉÖÎ{iÉ. VÉä´½þÉ +vÉÇ´É]õ VÉÉMÉå ´É
+vÉÇ´É]õ ZÉÉå{ÉɳÚý +¶ÉÉ ºÉÆÊnùMvÉ +´ÉºlÉåiÉ +ºÉiÉå iÉä´½þÉ º´É{xÉ. ´É VÉä´½þÉ ¨ÉÖ³ýÓ ¨ÉxÉSÉ xÉɽþÒºÉå ZÉɱÉä±Éå, ¨ÉxÉ ±ÉªÉ
{ÉɴɱÉä±Éå +ºÉiÉå iÉä´½þÉÆ +¨ÉxɺEò +lÉ´ÉÉ =x¨ÉxÉÒ +´ÉºlÉÉ ¨½þhÉÉ´ÉÒ. ªÉÉSÉ +´ÉºlÉä±ÉÉ, iÉÒ ªÉÉ ÊiÉx½þÓ½ÚþxÉ Ê´É{É®úÒiÉ,
ʴɶÉä¹É ´É ¨É½þk´ÉÉSÉÒ ¨½þhÉÚxÉ SÉÉèlÉÒ +´ÉºlÉÉ +ºÉå xÉɨÉÉʦÉvÉÉxÉ +ɽäþ. VÉ®ú EòÉƽþÒ ªÉÉ xÉ®únùä½þÉiÆ É ªÉä>ðxÉ ºÉÉvÉɴɪÉÉSÉå

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

+ºÉä±É iÉ®ú iÉÒ ½þÒSÉ +´ÉºlÉÉ ½þɪä É. ºÉ¨ÉÉÊvÉ ÎºlÉÊiÉ iÉÒ ½þÒSÉ. ¨½þhÉÚxÉ ªÉäxÉEäòxÉ |ÉEòÉ®äúhÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ ±ÉªÉ Eò®úhÉå +´É¶ªÉ
`ö®úiÉå. ¨ÉÒ ´É ¨ÉÉZÉå ºÉÉäb÷±ªÉÉʶɴÉÉªÉ ªÉÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ ±ÉªÉSÉ ½þÉ>ä ðÆ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ. EòÉ®úhÉ VÉälÉå ½åþ ¨ÉÒ ´É ¨ÉÉZÉå +ɱÉå iÉälÉå
+½ÆþEòÉ®ú ´É ¨ÉxÉ ºÉnùÉ VÉÉOÉiÉ +ºÉiÉå ´É ºÉ¨ÉÉÊvÉ +´ÉºlÉä±ÉÉ iÉ®ú ½åþ +MÉnùÒ ´ÉÉ´Ébå÷ +ɽäþ. ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ ´É ¨ÉÉZÉå ºÉÉäb÷±Éå
{ÉÉʽþVÉä +ºÉå VÉå ´É®ú +ɨ½þÓ ¨½þ]õ±Éä iªÉÉSÉå <ÆÊMÉiÉ ½åþSÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ¨ÉÒ ´É ¨ÉÉZÉå EòÉähÉiªÉÉ +´ÉºlÉåiÉ ºÉÉäb÷ɴɪÉÉSÉå ? VÉÉMÉå{ÉhÉÓ EòÓ ÊxÉpäùiÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ¨ÉÒ +ÉÊhÉ ¨ÉÉZÉå VÉÉMÉä{ÉhÉÒ ºÉÉäb÷±Éä {ÉÉʽþVÉä ´É ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÒiÉʽþ ºÉÉäb÷±Éå {ÉÉʽþVÉä. |ÉlÉ¨É VÉÉMÉÞiÉÓiÉ ½þÉ
ºÉÉäb÷hªÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ÉÉ ¨½þhÉVÉä ¨ÉMÉ ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÓiÉʽþ iÉÉä ½þ³ýÆÚ ½þ³ýÆÚ ºÉÉvÉÚÆ ±ÉÉMÉiÉÉä. ¨ÉÉjÉ ½åþ JÉ®åú EòÓ, VÉÉMÉä{ÉhÉÒ{ÉäIÉÉ
ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÓiÉ ½þÉ ºÉÉvÉhÉå Eò`öÒhÉ +ɽäþ. BEò ´Éä³ý VÉÉMÉä{ÉhÉÓ ½åþ Eò®úiÉÉÆ ªÉä<±Ç É, {ÉhÉ ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÓiÉ ¨ÉxÉ ÊxÉÊpùºiÉ VÉ®úÒ +ºÉ±Éå
iÉ®úÒ iÉå ¨ÉÒ ´É ¨ÉÉZÉå ªÉÉ Êuùnù±É ¤ÉÒVÉÉSÉÒ ´ÉɺÉxÉÉ vÉ°üxÉ +ºÉiÉåSÉ, iªÉÉ ´Éä³ýÓ ½åþ ¤ÉÒVÉ +où¶ªÉ ´É ±ÉªÉκlÉiÉÓiÉ +ºÉ±Éå
iÉ®úÒ iªÉÉSÉÉ |ÉSÉÆb÷ ´ÉÞIÉ VÉÉMÉä{ÉhÉÓ ½þÉ>ä ðÆ ±ÉÉMÉiÉÉä. +xÉÖEòÚ ±É κlÉiÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ EòÓ ¤ÉÒVÉå ¡òÉå¡òÉ´ÉiÉÉiÉ ½þÉ ÊxɺÉMÉÇʺÉvnù
ÊxɪɨÉSÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉɺÉxÉɤÉÒVÉå +ÊVɤÉÉiÉ VɳÚýxÉ MÉä±Éä±ÉÓ {ÉÉʽþVÉäiÉ. ¦ÉÉVɱÉ䱪ÉÉ vÉÉxªÉÉ|ɨÉÉhÉå xÉÉÆ´ÉɱÉÉ vÉÉxªÉ ½åþ ¤ÉÓ,
{ÉhÉ {Éä®ú±ªÉÉºÉ Ê¤É±ÉEÚò±É ={ɪÉÉäMÉ xÉɽþÓ. Vɳý±É䱪ÉÉ ºÉÖ¦Æ ÉÉSÉÉ {ÉÒ³ý ÊnùºÉiÉÉä {ÉhÉ iÉä ºÉÖ¦Æ É Eò¶ÉÉºÉ ¤ÉÉÆvÉiÉÉÆ ªÉä<±Ç É iÉ®ú
¶É{ÉlÉ. ¨½þhÉÚxÉ ´ÉɺÉxÉɤÉÒVÉå VÉɳÚýxÉ JÉÉEò Eäò±ÉÓ {ÉÉʽþVÉäiÉ. ¨ÉÒ ´É ¨ÉÉZÉä ½þÓSÉ iÉÓ ´ÉɺÉxÉɤÉÒVÉå ½þÉiä É. ½þÉ näù½þ iÉÉä ¨ÉÒ ´É
ªÉÉ näù½þÉEòÊ®úiÉÉä VÉå VÉå Eò®úiÉÉå, Eäò±Éå +MÉ®ú Eò®úhÉÉ®ú iÉå ¨ÉÉZÉå. ½þÒSÉ iÉÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ.
ʶɹªÉ:- +ÉiÉÉÆ ¨É±ÉÉ ªÉÉ ¨ÉÒ ´É ¨ÉÉZÉå ªÉÉ Êuùnù±É ¤ÉÒVÉÉSÉå EòÉäb÷å {ÉÖ¹Eò³ý =±ÉMÉb÷±Éå. ¤É®åú iÉ®ú ¨ÉÒ +ÉiÉÉÆ +ºÉå
Ê´ÉSÉÉ®úiÉÉå EòÓ, VªÉÉ +½ÆþEòÉ®úɨÉÖ³ýå ¨ÉÒ ´É ¨ÉÉZÉå VÉx¨ÉɱÉÉ ªÉäiÉå iÉÉä +½ÆþEòÉ®ú ®úɽþÉiÉÉå iÉ®úÒ EòÉä`öå ?
º´ÉɨÉÒ:- ¤É®úÉ |ɶxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉÉ. ¨ÉvªÉÆiÉ®úÓ ¨ÉÒ ½äþSÉ ºÉÉÆMÉhÉÉ®ú ½þÉiä ÉÉå. ªÉÉʴɹɪÉÒSÉÉ OÉÆlÉÉvÉÉ®ú +ºÉÉ +ɽäþ-"xÉäjɺlÉÆ
VÉÉOÉiÉÆ Ê´ÉtÉiEÆò`äö º´É{xÉÆ ºÉ¨ÉÉÊnù¶ÉåiÉÂ* ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÆ ¾þÊnùºlÉÆ Ê´ÉtÉkÉɱÉÉè iÉÖ®úÒªÉEò¨ÉÂ**' ¨½þhÉVÉä-½þÉ +½ÆþEòÉ®ú ¶É®úÒ®úÉiÆ É
Ê`öEòÊ`öEòÉhÉÒ +ºÉiÉÉä. +½ÆþEòÉ®ú ¨½þhÉVÉä ªÉÉ VÉb÷ näù½þÉʴɹɪÉÓSÉÒ ¨É¨ÉiÉÉ, ¨É¨Éi´É. ½þÉ +½ÆþEòÉ®ú xÉäjÉÉÆiÉ +ºÉiÉÉÆ
VÉÉMÉÞiÉɴɺlÉÉ +ºÉiÉä. iÉÉä ±ÉÒxÉ ½þÉ>ä ðÆ ±ÉÉMɱÉÉ EòÒ, ZÉÉå{É +ɱÉÒSÉ. ½þÉ EÆò`öÉiÆ É MÉä±ÉÉ EòÒ º´É{xÉɴɺlÉÉ +ºÉiÉä. iÉÉä
¾þnùªÉÉÆiÉ MÉä±ÉÉ EòÒ ºÉÖ¹ÉÖÎ{iÉ ´É iÉÉä iÉɱÉÖºlÉÉxÉÓ ¨½þhÉVÉä ¥ÉÀ®ÆúwÉÓ MÉä±ÉÉ EòÓ iÉÖ®úÒªÉÉ (=x¨ÉxÉÒ) +´ÉºlÉÉ ½þÉiä Éä. {ÉÉʽþ±ªÉÉ
iÉÒxÉ Ê`öEòÉhÉÒ +½ÆþEòÉ®ú VªÉÉ +´ÉºlÉÉ Eò®úiÉÉä iªÉÉ +´ÉºlÉÉÆiÉ iªÉÉSÉå º´É°ü{É ¶ÉÖvnù xɺÉiÉå. {ÉhÉ iÉÉä ¥ÉÀ®ÆúwÉÓ VÉÉ>ðxÉ
iÉÖªÉÉǴɺlÉÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉÒ EòÓ iªÉÉÆSÉä iÉÉiEòÉ±É ¶ÉÖvnù º´É°ü{É ¤ÉxÉiÉå. ªÉälÉå ¨ÉɪÉäSÉå º´É°ü{É +ºÉiÉå. ªÉälÉÒ±É +½ÆþEòÉ®ú
º´Éº´É¯û{ÉÉSÉÉ +ºÉiÉÉä. ¤ÉÉEòÒSªÉÉ VÉÉMÉäSÉÉ +½ÆþEòÉ®ú ¨ÉɪÉÉ´Éäι]õiÉ +ºÉiÉÉä. ¨½þhÉÚxÉSÉ +É®Æú¦ÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱªÉÉ|ɨÉÉhÉå +ÉÆiÉ ¨ÉÒ
´É ¤Éɽäþ®ú ¨ÉÉZÉå ªÉä´Éfåø ]õÉEò±Éå ¨½þhÉVÉä ZÉɱÉå. +ÉÊhÉ ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÓiÉ ¨ÉÒ, iÉÚÆ ´É iÉÖZÉå +ÉÊhÉ ¨ÉÉZÉå ½åþ ]õÉEò±Éå {ÉÉʽþVÉä.
ʶɹªÉ:- VÉÉMÉÞÊiÉ +ÉÊhÉ ºÉÖ¹ÉÖÎ{iÉ ½þÓ iÉ®úÒ JÉ®úÓSÉ xÉÉ ? ´É ªÉÉÆiÉ Ê¨É³ýhÉÉ®åú ºÉÖJɽþÒ JÉ®åúSÉxÉÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- VÉÉMÉÞÊiÉ ½þÒ JÉ®úÒ, {ÉhÉ iÉÓiÉ VÉä´½þÉÆ º´Éº´É°ü{ÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉä±É iÉä´½þÉ ¨ÉÉjÉ. º´É{xÉκlÉÊiÉ ½þÒ
ʨÉlªÉÉ, EòÉ®úhÉ iÉälÉå º´É°ü{ÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É Eäò´½þÉ½Æ þÒ xɺÉiÉÉäSÉ. ºÉÖ¹ÉÖÎ{iÉ ½þÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉiÆ ÉÒ±É ºÉÖJÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É +ɽäþ.
ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÓiÉ º´É°ü{ÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É PÉb÷iÉÉä. EòÉ®úhÉ iɺÉå xɺÉiÉå iÉ®ú ¨ÉÉMÉɽÚþxÉ iÉ®úÒ iªÉÉ +ÉxÉÆnùÉSÉÒ +É`ö´ÉhÉ EòÉÆ ZÉɱÉÒ
+ºÉiÉÒ ? +ÉÊhÉ º´É{xÉ ½þÉ ÊxÉiªÉ ʨÉlªÉÉi´ÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É´É +ɽäþ, ¨½þhÉÚxÉ ®úÉVä ÉSªÉÉ º´É{xÉ-ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÒ´É°üxÉ +É{ÉhÉ ÊxÉiªÉ ½þÉSÉ
¤ÉÉävÉ PªÉɴɪÉÉSÉÉ EòÓ ÁÉ nùÉxä É +´ÉºlÉÉ ¨½þhÉVÉä ºÉiªÉ ´É ʨÉlªÉÉ º´É°ü{É nùÉJÉÊ´ÉhÉÉ®äú nùÉxä É MÉÖ¯û ½þÉiä É.
ʶɹªÉ:- ¤É®åú, ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÒSÉÉ +ÉxÉÆnù VÉ®ú JÉ®úÉ iÉ®ú iÉÉä PÉäiÉÉÆ EòÉÆ ªÉäiÉ xÉɽþÓ ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

º´ÉɨÉÒ:- EòÉÆ ¤É®åú ? iÉÉä PÉäiÉÉÆ ªÉäiÉÉäSÉ. {ÉhÉ iÉÉä PÉäiɱÉä±ÉÉ +É`ö´ÉhÉÓiÉ xɺÉiÉÉä <iÉEåòSÉ. +ÉhÉJÉÒ nÖùºÉ®åú +ºÉå
EòÓ iÉÉä PÉäiÉ +ºÉiÉÉÆʽþ Eò³ýiÉ xÉɽþÓ. iªÉÉSÉå +É{ÉhÉÉÆºÉ ¦ÉÉxÉ xɺÉiÉå.
ʶɹªÉ:- ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÓiÉ iÉÉä +ÉxÉÆnù EòÉÆ xÉ Eò³ýÉ´ÉÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- iÉÉä Eò³ýiÉ xÉɽþÓ ªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ +ºÉå EòÓ, Eò³ýhªÉɱÉÉ EòÉ®úhÉ VÉÒ ´ÉÞÊkÉ iÉÒ iÉälÉå ¨ÉÖ³ýÓ ¶ÉÚxªÉ ¨½þhÉVÉä
±ÉªÉ {ÉɴɱÉä±ÉÒ +ºÉiÉä ¨½þhÉÚxÉ. ʶɴÉÉªÉ nÖùºÉ®åú +ºÉå EòÓ, iÉÉä +ÉxÉÆnù PÉäiÉÉÆxÉÉ ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÓiÉÒ±É +YÉÉxÉ iªÉÉ´Éä³ýÓ xɺɱÉå
{ÉÉʽþVÉä. ªÉÉSÉÉ +lÉÇ iªÉÉ´Éä³ýÒ YÉÉxÉ +ºÉä±É iÉ®úSÉ iÉÉä PÉäiÉÉ ªÉä<±Ç É. ¨½þhÉÚxÉ ºÉÖ¹ÉÖÎ{iÉEòɳýÓ YÉÉxÉ ®úɽþhªÉɺÉÉ`öÓ iªÉÉSÉÉ
ºÉiÉiÉ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä ½þÉ <iªÉlÉÇ.
ʶɹªÉ:- +YÉÉxÉ-xÉÉ¶É Eò¶ÉÉxÉå ½þÉ<ä ±Ç É ?
º´ÉɨÉÒ:- º´É°ü{ÉÉSÉå YÉÉxÉ ´ÉÞkÉÓiÉ |Éʴɹ]õ (|ÉÊiÉˤÉʤÉiÉ) ZÉɱªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ¨ÉÚ³ý +YÉÉxÉÉSÉÉ xÉÉ¶É Eò°Æü ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ.
ªÉÉºÉ où¹]õÉiÆ É ºÉÚªÉÇEòÉÆiÉ ¨ÉhªÉÉSÉÉ ºÉ¨É{ÉÇEò +ɽäþ. Eò±{ÉxÉÉ Eò®úÉ EòÓ, BEòÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ +Éi¨É|ÉEòɶɰü{ÉÒ ºÉÚªÉÇ ´É nÖùºÉ®äú
¤ÉÉVÉÚºÉ +YÉÉxÉ°ü{ÉÒ EòÉ{ÉÚºÉ `äö´É±ÉÉ ´É ¨ÉvªÉå ´ÉÞÊkÉ°ü{É ºÉÚªÉÇEòÉÆiÉ `äö´É±ÉÉ iÉ®ú iªÉɪÉÉäMÉå iÉå +YÉÉxÉ VɳÚýxÉ nùMvÉ xÉɽþÓ EòÉ
½þÉhä ÉÉ®ú ?
ʶɹªÉ:- ¨ÉÉMÉå +É{ÉhÉ, YÉÉxÉÉxÉå +Éi¨ÉÉ ¨ÉÖHò ½þÉiä ÉÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨½þ]õ±ÉåiÉ iªÉÉSÉÉ +lÉÇ-iÉÉä {ÉÖx½þÉ VÉx¨É¨É®úhÉÉSÉå
¡äò-ªÉÉiÉ ºÉÉÆ{Éb÷iÉ xÉɽþÓ ½þÉSÉ xÉÉ ? EòÉÆ +ÉhÉJÉÒ nÖùºÉ®úÉ +lÉÇ +ɽäþ ?
º´ÉɨÉÒ:- ½þɪä É, iÉÉäSÉ. YÉÉxÉÉSÉä ªÉÉäMÉå +Éi¨ªÉÉSÉÒ ªÉä, VÉÉ ¨½þhÉVÉä VÉx¨É¨É®úhÉ ºÉÖ]õiÉå. ´ÉɺiÉÊ´ÉEò +Éi¨ÉÉ ½þÉ ¤Évnù
xÉɽþÓSÉ +ɽäþ. {ÉhÉ ¨ÉxÉÉSÉä ¤ÉÆvÉxÉɨÉÖ³ýå +Éi¨ªÉÉ´É®ú ¤ÉÆvÉ +ɽäþ +ºÉÉ ¦ÉÉºÉ ½þÉiä ÉÉä. ºÉÚªÉÉÇSÉä =¹hÉiÉäxÉå ={iÉzÉ ZÉɱÉä±Éä ¨ÉäPÉ
ºÉÚªÉÉÇSªÉÉ +Éb÷ +ɱªÉɨÉÖ³ýå VɺÉÉ ºÉÚªÉÇ iªÉÉÆxÉÒ ¤ÉvnùiÉÉ {ÉɴɱªÉÉSÉÉ ¦ÉÉºÉ ½þÉiä ÉÉä. ´ÉºiÉÖiÉ: iÉÉä ¤Évnù xɺÉiÉÉäSÉ. iɺÉåSÉ
ªÉälÉåʽþ +ɽåþ ¨½þhÉÚxÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´Éå.
ʶɹªÉ:- YÉÉxÉÉxÉå VÉ®ú ¨ÉÖHòiÉÉ +ɽäþ, iÉ®ú +ɨ½þÉºÆ É ½åþ ºÉÖJÉnÖù:JÉ EòÉÆ ¤É®åú ¦ÉÉäMÉÉ´Éå ±ÉÉMÉiÉå ?
º´ÉɨÉÒ:- |ÉÉ®ú¤vÉɨÉÖ³ýå |ÉÉ®ú¤vÉ ªÉÉSÉÉ +lÉÇSÉ |ÉÉEÂò-{ÉÚ´ÉÔ +É®ú¤vÉ ¨½þhÉVÉä ½þÉiÉÓ vÉ®ú±Éä±Éå, +É®Æú¦É±Éä±Éå EòɪÉÇ.
+É{ÉhÉ ºÉÉäb÷±É䱪ÉÉ Eò¨ÉÇ°ü{É ¤ÉÉhÉÉSÉå ¡ò³ý +É{ɱªÉÉºÉ Ê¨É³ýɱÉåSÉ {ÉÉʽþVÉä. Eò¨ÉÇ VɺÉå ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦É +ºÉä±É iªÉÉ|ɨÉÉhÉå iªÉÉSÉå
¡ò±É {ÉÖhªÉ, {ÉÉ{É +lÉ´ÉÉ ºÉÖJÉ nÖù:JÉ +ºÉä±É. ªÉÉÆ´É°üxÉ VÉälÉå Eò¨ÉÇSÉ xÉɽþÓ iÉälÉå ºÉÖJÉ-nÖù:JÉʽþ xÉɽþÓ. ¨ÉÉjÉ Eò¨ÉÇ ªÉÉSÉÉ
+lÉÇ ºÉ½äþiÉÚEò Eò¨ÉÇ +ºÉÉSÉ PªÉɴɪÉÉSÉÉ. VÉå Eò¨ÉÇ +½äþiÉÚEò iÉå ¨ÉÖ³ýÒ Eò¨ÉÇSÉ ½þÉ>ä ðÆ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ. iªÉÉºÉ ¡òÉ®ú iÉ®ú
ºÉ½þVÉEò¨ÉÇ ¨½þhÉÉ´Éå. ºÉ½þVÉ Eò¨ÉÉÇSÉÉ Eäò´½þÉ½Æ þÒ ¤ÉÉvÉ ½þÉ>ä ðÆ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ. ¨ÉMÉ iÉå ºÉ½þVÉEò¨ÉÇ ¶ÉÖ¦É +ºÉÉä EòÓ +¶ÉÖ¦É +ºÉÉä;
EòÉƽþÒ ËSÉiÉÉ xÉɽþÓ. ªÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÒiÉåiÉ ¨½þ]õ±ÉåSÉ +ɽåþ EòÓ-"ºÉ½þVÉÆ Eò¨ÉÇ EòÉèxiÉäªÉ ºÉnùɹä ɨÉÊ{É xÉ iªÉVÉäiÉ' ªÉÉSÉÉ
+lÉÇ-+VÉÖxÇ ÉÉ ! VÉå Eò¨ÉÇ ºÉ½þVÉÓ +É{ɱªÉÉ ´ÉÉÆ]õªÉÉºÉ +ɱÉå iÉå ¨ÉMÉ +¶ÉÖ¦É +ºÉ±Éå iÉ®úÒ ¤Éä½þkÉ®ú. {ÉhÉ iÉå ]õÉEÚòÆ xɪÉä. ªÉÉSÉå
EòÉ®úhÉ iÉå ¨ÉÖ³ýÓ ¤ÉÉvÉiÉSÉ xÉɽþÓ. +ÉMÉÆiÉÖEò Eò¨ÉÇ ¨ÉÉjÉ ¤ÉÉvÉiÉå. ªÉÉºÉ où¹]õÉxiÉ-¶É®úÒ®úɱÉÉ xÉÉEò, EòÉxÉ, b÷ɳä ýä , ½þÉiÉ, {ÉɪÉ
<. ]åõMɳåý ºÉ½þVÉ Eò¨ÉÉÇxÉå (|ÉEÞòiÉÒxÉå) +ɱÉÓ +ºÉ±ªÉÉxÉå iªÉÉÆSÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ½þÉiä É xÉɽþÓ. =±É]õ, iÉÓ EòÉƽþÓ +ƶÉÓ ºÉÖJÉ
näùhªÉɺÉSÉ EòÉ®úhÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉiä ÉÉiÉ. {ÉhÉ ªÉÉ ]åõMɳýÉʶɴÉÉªÉ ªÉÉ +´ÉªÉ´ÉÉ´É®ú VÉ®ú EòÉ +ÉMÉÆiÉÖEò ]åõMɳåý +MÉ®ú ¡òÉäb÷ +ɱÉä iÉ®ú
iÉä nÖù:JÉnùɪÉEò ½þÉiä ÉÉiÉ, ªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ EòÉªÉ iÉ®ú iÉÓ ºÉ½þVÉÒ (|ÉEÞòiÉÒxÉå) +ɱÉä±ÉÓ xÉ´½äþiÉ. ¨½þhÉÚxÉ +É{ÉhÉ EÞòÊjÉ¨É iÉ-½äxÉä
Eäò±Éä±ÉÒ |ÉÉ®ú¤vÉÉÆiÉ MÉhɱÉÒ VÉÉ>ðxÉ, iÉå où¹]õ ºÉÖJÉnÖù:JÉÉi¨ÉEò |ÉÉ®ú¤vÉ +É{ÉhÉÉÆºÉ ¦ÉÉäMÉhÉå |ÉÉ{iÉ ½þÉiä Éå.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ:- ½åþ |ÉÉ®ú¤vÉ xÉɽþÓºÉå ½þÉhä ªÉÉºÉ EòÉªÉ ={ÉÉªÉ ?

º´ÉɨÉÒ:- ½åþ xɺÉÉ´Éå +ºÉå ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä±É iÉ®ú ´ÉɺÉxÉɤÉÒVÉÉÆSÉÉ IɪÉSÉ Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. iɺÉÉSÉ ¨ÉxÉÉäxÉɶÉʽþ ZÉɱÉÉ
{ÉÉʽþVÉä. EòÉ®úhÉ ´ÉɺÉxÉä±ÉÉ +ÉvÉÉ®ú ¨ÉÖ³ýÒ ¨ÉxÉSÉ.
ʶɹªÉ:- xÉÖºÉiªÉÉ YÉÉxÉÉxÉå ´ÉɺÉxÉÉIÉªÉ ´É ¨ÉxÉÉäxÉÉ¶É ½þÉiä É xÉɽþÓ EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ½þÉiä ÉÉä, {ÉhÉ iÉÉä iÉÉi{ÉÖ®úiÉÉ ½þÉiä ÉÉä. {ÉhÉ {ÉVÉÇxªÉEòɳý xɺÉiÉÉÆxÉÉ vÉÖ³ýÓiÉ {Éb÷±Éä±ÉÓ ¤ÉÒVÉå ´É EÆònù,
´É¹ÉÉÇEòɳýÉSÉÒ lÉÆb÷ ´É +xÉÖEòÚ ±É ½þ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉÆSÉ {ÉÖx½þÉÆ VÉÉä®úÉxÉå =`ÚöÆ ±ÉÉMÉiÉÉiÉ. ¨½þhÉÚxÉ xÉÖºÉiÉå YÉÉxÉ ½þÉ>ä ðxÉ ¦ÉÉMÉiÉ xÉɽþÓ,
iÉ®ú iªÉÉSÉÉ ºÉiÉiÉ +¦ªÉÉºÉ ZÉɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä. +¦ªÉɺÉÉxÉå ½þÓ ¤ÉÒVÉå VɳÚýxÉ VÉÉiÉÉiÉ ¨½þhÉVÉä iªÉÉÆSÉä ¨ÉÉäb÷ Eò®ú{ÉÚxÉ VÉÉiÉÉiÉ.
¨ÉMÉ VÉ®úÒ ½þÓ ¤ÉÒVÉå xÉÉÆ´ÉɱÉÉ +ºÉ±ÉÓ iÉ®úÒ iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉÞι]õ ½þÉ>ä ðÆ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ. ¨½þhÉÚxÉ YÉÉxÉÉäkÉ®úʽþ º´ÉiÉÆjÉ{ÉhÉå
¨ÉxÉÉäxÉÉ¶É ´É ´ÉɺÉxÉÉIɪÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ÉÉSÉ {ÉÉʽþVÉä. ¨ÉÉMÉå BEò´ÉÉ®ú +ɨ½þÒ ºÉÚªÉÇEòÉÆiÉ ¨ÉhªÉÉSÉÉ où¹]õÉiÆ É näù>ðxÉ
ºÉÉÆÊMÉiɱÉåSÉ +ɽäþ. iªÉÉSÉÒ ªÉälÉå {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞÊkÉ Eò°üxÉ +É`ö´ÉhÉ Eò®úiÉÉå EòÓ, º´É°ü{ÉYÉÉxÉ ´ÉÞkÉÓiÉ |Éʴɹ]õ ZÉɱªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ´É
iªÉÉSÉÓ BEò´É]õ±Éä±ÉÓ |ÉJÉ®ú ÊEò®úhÉå +YÉÉxÉ°ü{É EòÉ{ɺÉÉ´É®ú {Éb÷±ªÉÉJÉä®úÒVÉ iÉå VɳÚýxÉ nùMvÉ ½þÉhä ÉÉ®ú xÉɽþÓ.
ʶɹªÉ:- xÉÖºÉiÉÉ ´ÉɺÉxÉÉxÉÉ¶É ªÉÉSÉÉ ´É ¨ÉxÉÉäxÉɶÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ +lÉ´ÉÉ xÉÖºÉiÉÉ YÉÉxÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ÉÉ iÉ®ú
SÉɱÉhÉÉ®ú xÉɽþÓ EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- SÉɱÉä±É. {ÉhÉ ´ÉɺÉxÉÉIɪÉ, ¨ÉxÉÉäxÉÉ¶É ´É iÉk´ÉYÉÉxÉ ªÉÉ ÊiɽþÓSÉÉ +¦ªÉÉºÉ BEòºÉ¨ÉªÉÉ´ÉSUäônùåEò°üxÉ
Eäò±ªÉÉºÉ =kɨÉ. EòÉ®úhÉ iªÉÉxÉå EòÉ¨É i´ÉÊ®úiÉ ½þÉiä Éå.
ʶɹªÉ:- +É{ÉhÉ VÉÉä ªÉÉ ÊiÉx½þÒ MÉÉä¹]õÓSÉÉ +¦ªÉÉºÉ BEòEòɱÉÓ ZÉɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨½þhÉiÉÉÆ iÉÉä EòºÉÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- iÉÉä +ºÉÉ EòÓ, +ÆMÉ|ÉvÉÉxÉ°ü{ÉÉxÉå.
ʶɹªÉ:- +ÆMÉ|ÉvÉÉxÉ°ü{ÉÉxÉå ¨½þhÉVÉä ?
º´ÉɨÉÒ:- +ÆMÉ|ÉvÉÉxÉ°ü{ÉÉxÉå ªÉÉSÉÉ +lÉÇ-BEònùÉ YÉÉxÉɱÉÉ |ÉvÉÉxÉ Eò°üxÉ ¨½þhÉVÉä ¨É½þk´É näù>ðxÉ ´ÉɺÉxÉÉIÉªÉ ´É
¨ÉxÉÉäxÉÉ¶É ªÉÉÆxÉÉ +ÆMÉi´É ¨½þhÉVÉä MÉÉèhÉi´É näùhÉå ´É nÖùºÉ-ªÉÉÆnùÉ ´ÉɺÉxÉÉIÉªÉ ´É ¨ÉxÉÉäxÉɶÉɱÉÉ |ÉvÉÉxÉi´É näù>ðxÉ YÉÉxÉɱÉÉ +ÆMÉ
Eò®úhÉå, ¨½þhÉVÉä ªÉÉ ªÉÉäMÉå nùÉxä ½þÓ +ÆMÉå JÉƤÉÒ®ú ½þÉiä ÉÉiÉ. ªÉÉSÉÉ Ê´É¶Éä¹É =±ÉMÉb÷É ½þ´ÉÉ +ºÉä±É iÉ®ú iÉÉä VÉÒ´Éx¨ÉÖÊHòÊ´É´ÉäEò ªÉÉ
OÉÆlÉÉ´É°üxÉ Eò°üxÉ PªÉÉ´ÉÉ.
ʶɹªÉ:- +¨½þÒ VÉå BäEò±Éå ´É ´ÉÉSɱÉå +ɽäþ EòÓ-YÉÉxÉ, ¦ÉÊHò ´É ªÉÉäMÉ +ºÉä iÉÒxÉ ¨ÉÖHòÒSÉä ¨ÉÉMÉÇ +ɽäþiÉ iªÉÉÆiÉ
iÉlªÉ ÊEòiÉ{ÉiÉ +ɽäþ ? ¨½þhÉVÉä iÉÒxɽþÒ +ÉSÉ®ú±ÉäSÉ {ÉÉʽþVÉäiÉ +lÉ´ÉÉ ªÉÉÆiÉÚxÉ EòÉähÉiÉɽþÒ BEò +ÉSÉ®ú±ÉÉ iÉ®úÒ SÉɱÉiÉÉä? ´É
VÉ®ú BEäòEò]õÉ ¨ÉÉMÉÇ SÉɱÉiÉ +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉ |ÉiªÉäEòÉSÉå ʦÉzÉiÉ´É +lÉ´ÉÉ ´Éèʶɹ]õªÉ EòÉªÉ ? ´É ʶɴÉÉªÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈiÉÚxÉ
ºÉÖEò®ú EòÉähÉiÉÉ ? +ºÉä ¨ÉÉZÉä BEòÉSÉ |ɶxÉÉ{ÉɺÉÚxÉ =nÂù¦É´ÉhÉÉ®äú SÉÉ®ú {ÉÉÆSÉ |ɶxÉ +ɽäþiÉ, iªÉÉÆSÉÉ EÞò{ÉÉ Eò°üxÉ =±ÉMÉb÷É
ZÉɱªÉÉºÉ ¤É®åú ½þÉ<ä ±Ç É.
º´ÉɨÉÒ:- ½äþ ºÉ´ÉÇ |ɶxÉ BEò¨ÉäEòÉÆSªÉÉ MÉÖiÆ ÉÒMÉÖiÆ ÉÒSÉä +ɽäþiÉ ªÉÉÆiÉ ¶ÉÆEòÉ xÉɽþÓ. {ÉhÉ ½þÒ MÉÖiÆ ÉÉMÉÖiÆ É BEònù¨É ºÉÖ]õhÉÉ®úÒ
xÉɽþÒ. ªÉÉÆiÉÚxÉ EòÉƽþÓ {Énù®ú +ÉvÉÓ iÉ®ú EòÉƽþÒ ¨ÉÉMÉÚxÉ +ºÉä ºÉÖ]õÆÚ ¶ÉEòiÉÒ±É. ¨½þhÉÚxÉ ºÉ´ÉÇ MÉÖiÆ ÉÉMÉÖiÆ É ºÉÖ]õä{ɪÉÈiÉ ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉSÉå

{ÉÚhÉÇ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ®úÉJɱÉå {ÉÉʽþVÉä.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ:- {ÉɽÚþÆ. +ÉiÉÉÆ ½äþ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ®úÉJÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ iÉ®ú Eò°üxÉ {ÉɽÚþÆ.
º´ÉɨÉÒ:- `öÒEò +ɽäþ. |ÉlÉ¨É ªÉÉäMÉÉÆiÉ, YÉÉxÉÉÆiÉ ´É ¦ÉHòÓiÉ EòÉªÉ EòÉªÉ ºÉÉvÉiÉå ´É EòÉªÉ EòÉªÉ Eò¨ÉÒ {Éb÷iÉå iÉå
{ÉɽÚþÆ ¨½þhÉVÉå iªÉÉÆSÉä ¨ÉÉMÉÇ ´É iªÉÉÆSÉå ´Éèʶɹ]õªÉ ªÉÉ nùɽä þÓSÉÉ +É{ÉÉä+É{ÉSÉ =±ÉMÉb÷É ½þÉ<ä ±Ç É. +ÉiÉÉÆ Gò¨ÉÉhÉå ªÉÉäMÉ, YÉÉxÉ ´É
¦ÉÊHò PÉä>ðÆ .
ªÉÉäMªÉÉSÉå:- ´ÉɺÉxÉäSÉå ¨ÉÚ³ý YÉÉxÉÉxÉåSÉ VɳýiÉå. EòºÉå, iÉ®ú ¨ÉÉäb÷ ¦ÉÉVɱÉ䱪ÉÉ ¤ÉÒVÉÉ|ɨÉÉhÉå ¦ÉÌVÉiÉ ¤ÉÒVÉ iÉå ½åþSÉ
¨½þhÉÚxÉ ªÉÉäMÉ ºÉÉvªÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú iªÉÉxÉå YÉÉxÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ º´ÉiÉÆjÉ Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. ªÉÉäMÉ ªÉÉSÉÉ +lÉÇ ªÉälÉä ½þ`öªÉÉäMÉ
ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÉ, ªÉÉÆiÉ Vɳý±Éä±Éå EòÉƽþÓSÉ xɺÉiÉå. ªÉÉäMÉÒ ½þÉ ¡òHò {ÉÆ{ÉÉxÉå xɳýÒiÉÒ±É ´ÉɪÉÚ VɤɮúÒxÉå ´É®ú +ÉäføÚxÉ ´É iÉÒ VÉÉMÉÉ
ÊxÉ´ÉÉÇiÉ Eò°üxÉ {ÉÉhªÉÉSÉå +ÉEò¹ÉÇhÉ ½þÉiä Éå, iÉuùiÉ +ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉä ¨½þhÉVÉå näù½þÉSÉå +ÉEò¹ÉÇhÉ |ÉÉhÉÉÆ, |ÉÉhÉÉSÉå (´ÉɺÉxÉäSÉå)
¨ÉxÉÉÆiÉ ´É ¨ÉxÉÉSÉÉ +Éi¨ªÉÉÆiÉ ±ÉªÉ VɤɮúÒxÉå Eò®úiÉÉä.
YÉÉxªÉÉSÉå:- ´ÉɺÉxÉÉ ´É ¨ÉxÉÉä¨ÉxÉɶÉÉSÉå ¨ÉÚ³ý ¡òHò Vɳý±Éä±Éå +ºÉiÉå, {ÉhÉ iªÉÉSÉÉ où¹]õ ºÉÖJÉnÖù:JÉÉi¨ÉEò ¶Éåb÷É
¨ÉÉjÉ Vɳý±Éä±ÉÉ xɺÉiÉÉä. ¨½þhÉVÉä +Éä±ÉÉ +lÉ´ÉÉ ÊVÉ´ÉÆiÉ +ºÉiÉÉä. {ÉhÉ iÉÉä |ÉÉ®ú¤vÉ-¦ÉÉäMÉÉxÉå, xÉɽþÓºÉÉ ½þÉiä ÉÉäSÉ. iÉlÉÉÊ{É iªÉÉxÉå
´ÉɺÉxÉÉIɪÉ, ¨ÉxÉÉäxÉɶÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ ¶Éåb÷É VɳýhªÉɺÉÉ`öÓ º´ÉiÉÆjÉ Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä. {ÉhÉ BEòÉSÉ EòɳýÓ YÉÉxÉ ´É
¨ÉxÉÉäxÉɶÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ªÉÉºÉ ½äþ ºÉ´ÉÇ +YÉÉxÉ +ɨÉÚ±ÉÉOÉ xÉÉ¶É {ÉÉ´ÉiÉå.
¦ÉÊHòªÉÉäMªÉÉSÉå:- ¦ÉÊHòªÉÉäMÉÉSÉå {ɪÉǴɺÉÉxÉ YÉÉxɪÉÉäMÉÉÆiÉ ½þÉiä Éå. ªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ-"¦ÉHäò¶SÉ ªÉÉ {É®úÉEòɹ`öÉ ºÉè´É YÉÉxÉÆ
|ÉEòÒÌiÉiɨÉÂ' +ºÉå näù´ÉÒMÉÒiÉåiÉSÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉå +ɽäþ. ¦ÉHòÒSÉÒ {É®úÉEòɹ`öÉ ¨½þhÉVÉä +ÉiªÉÆÊiÉEòiÉÉ iÉåSÉ +Éi¨ÉÊxÉ´ÉänùxÉ. ½þÒ
xÉ´É´ÉÒ ¦ÉÊHò ½þɪä É. ¨½þhÉÚxÉSÉ ¦ÉÊHòªÉÉäMªÉɱÉÉ YÉÉxªÉÉ|ɨÉÉhÉå ´ÉɺÉxÉÉIÉªÉ ´É ¨ÉxÉÉäxÉɶÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úhªÉÉSÉå EòÉ®úhÉSÉ
xÉɽþÓ. ªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ ½åþSÉ EòÓ iªÉÉSªÉÉ ºÉƺEòÉ®úÉSÉÉ ´ÉÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ ±ÉªÉ +Éi¨ÉÊxÉ´ÉänùxÉ ªÉÉ ¦ÉHòÒ¨ÉÖ³ýå {É®ú¨Éä·É®úÉSªÉÉ `öɪÉÓ
ZÉɱÉä±ÉÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýå ´É iÉÉä VÉMÉiÉÉÆiÉ BEòÉ <Ç·É®úÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ nÖùºÉ®äú EòÉƽþÓSÉ {ɽþÉiÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýå iªÉÉºÉ ªÉÉ MÉÉä¹]õÒSÉå EòÉ®úhÉ
{Éb÷iÉ xÉɽþÓ. ªÉälÉå {ɽþÉhÉå ËEò´ÉÉ ÊnùºÉhÉå ½þÒ BEò ´ÉÞÊkÉ ´É iÉÒ xÉɽþÓ ¨½þhÉÚxÉ Ê¨ÉlªÉÉ ¨ÉÉxÉhÉå ½þÒ nÖùºÉ®úÒ ´ÉÞÊkÉ-+xÉÖ´ÉÞÊkÉ.
YÉÉxÉÒ ½þÉ ¤Éɽäþ®ú +xÉÖ´ÉÞkÉÒxÉå VÉMÉiÉ {ÉɽþÉiÉÉä ´É ¦ÉHò ½þÉ +ÆiÉ´ÉÞkÇ ÉÒxÉå <Ç·É®úÉºÉ {ɽþÉiÉÉä ½þÉ nùɽä þÉiå É ¦Éänù. ¦ÉHò +É{ɱÉÉ ±ÉªÉ
+ÉÆvɳäý{ÉhÉÉxÉå b÷ɳä ýä ʨÉ]ÚõxÉ Eò®úiÉÉä. YÉÉxÉÒ +É{ɱÉÉ ±ÉªÉ =PÉb÷ªÉÉ b÷ɳä ýªÉÉÆxÉÒ Eò®úiÉÉä. +ÉiÉ ¦ÉHò ´É YÉÉxÉÒ ½äþ ªÉÉ
VÉMÉiÉÉºÉ EòºÉå {ÉɽþiÉÉiÉ ¨½þhÉÉ±É iÉ®ú ¦ÉHò ªÉÉäMÉÒ |ÉlÉ¨É ºÉMÉÖhÉɱÉÉ (<Ç·É®úɱÉÉ) {ÉɽÚþxÉ ¨ÉMÉ VÉMÉiÉ {ÉɽþiÉÉä ´É iÉå ʨÉlªÉÉ
+ɽåþ ¨½þhÉiÉÉä. +lÉÉÇiÉ iªÉÉºÉ ªÉÉ MÉÉä¹]õÒSÉå YÉÉxÉ xÉÆiÉ®ú ½þÉiä Éå, ´É iÉå ¦ÉHòÒSªÉÉ {É®úÉEòɹ]äõxÉå ½þÉ>ä ðxÉ <Ç·É®úº´É°ü{É YÉÉxÉ
½þÉiä Éå. iªÉÉxÉå iÉÉä ÊxÉMÉÖhÇ É {ɽþÉiÉÉä ¨½þhÉVÉä ªÉlÉÉi¨ªÉYÉÉxÉ ½þÉ>ä ðxÉ ¨ÉMÉ ¨ÉÉäIÉ Ê¨É³ýiÉÉä. YÉÉxÉÒ |ÉlÉ¨É ¥ÉÀYÉÉxÉ Eò°üxÉ PÉä>ðxÉ
(ÊxÉMÉÖhÇ ÉɱÉÉ {ÉɽÚþxÉ) ¨ÉMÉ VÉMÉiÉ {ɽþÉiÉÉä. ºÉMÉÖhÉ {ɽþÉiÉÉä. ¨½þhÉVÉä +x´ÉªÉ{ÉÚ´ÉÇEò ´ªÉÊiÉ®äúEò {ÉɽþhÉå YÉÉxªÉÉSÉå, iÉ®ú
´ªÉÊiÉ®äúEò{ÉÚ´ÉÇEò +x´ÉªÉ {ÉɽþhÉå ¦ÉHòÉSÉå. ªÉÉ|ɨÉÉhÉå ªÉÉäMÉÒ, YÉÉxÉÒ ´É ¦ÉHò ªÉÉÆSÉÒ ¶Éä´É]õÓ BEò´ÉÉCªÉiÉÉ ½þÉiä Éä. ¶Éä´É]õÒ ºÉ´ÉÇ
BEòSÉ. BEòÉSÉ vªÉäªÉɱÉÉ (¨ÉÖHòÒ±ÉÉ) {ÉÉåSÉhÉÉ®åú. ¦ÉHò +ºÉÉä, YÉÉxÉÒ +ºÉÉä +MÉ®ú ªÉÉäMÉÒ +ºÉÉä iªÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ Eò¨ÉÇ ½åþ
{ÉɪÉÉ|ɨÉÉhÉå |ÉvÉÉxÉ +ɽäþSÉ. iÉÉä ¦ÉCEò¨É xɺÉä±É iÉ®ú iªÉÉ ´ÉÉÆSÉÚxÉ ºÉ´ÉÇSÉ b÷³ý¨É³ýÒiÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´Éå. ½þÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ {ÉɪÉɦÉÚiÉ +ɽäþ.
Eò¨ÉÉÇ´ÉÉÆSÉÚxÉ EòÉƽþÒSÉ xÉɽþÓ. Ê]õ³ýEò +É{ɱªÉÉ MÉÒiÉäSªÉÉ ]õÒEäòiÉ iÉ®úÒ ½åþSÉ |ÉÊiÉ{ÉÉÊnùiÉÉiÉ, ´É <Ç·É®ú iÉ®úÒ Eò¨ÉÇ EòÉä`öå xÉɽþÓ
Eò®úÒiÉ ? ¨ÉÉjÉ iªÉÉSÉå Eò¨ÉÇ iªÉÉºÉ ¤ÉÉvÉiÉ xÉɽþÓ ´É +É{ɱÉå ¨ÉÉjÉ +É{ɱªÉÉºÉ ¤ÉÉvÉiÉå. ªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ, iªÉÉSÉå Eò¨ÉÇ ÊxɹEòɨÉ
ËEò´ÉÉ ºÉ½þVÉ +ºÉiÉå. ºÉÚªÉÉÇSÉÉ VɺÉÉ |ÉEòÉ¶É {Éb÷É´ÉÉ iªÉÉ|ɨÉÉhÉå. ¨½þhÉÚxÉ iÉÉä Eò°üxÉ +EòiÉÉÇ ±Éä{É xÉ ZÉɱÉä±ÉÉ, ºÉMÉÖhÉ
ºÉÞι]õ Eò°üxÉ º´ÉiÉ: ÊxÉMÉÖhÇ É +ºÉÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ´É ¦ÉÊHò ªÉÉÆiÉ +ÆiÉ®ú EòÉªÉ ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

º´ÉɨÉÒ:- ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ¨½þhÉVÉä BJÉÉtÉ MÉÉä¹]õÒʴɹɪÉÒ xÉÖºÉiÉÒ ºÉ¨ÉVÉÚiÉ. ¦ÉHòÒSÉÒ MÉÉä¹]õ iɶÉÒ xÉɽþÓ. iÉÓiÉ |ÉiªÉIÉ
ÊGòªÉÉ ´É iÉÉnùÉi¨ªÉ +ºÉÉ´Éå ±ÉÉMÉiÉå. ªÉɽþÒ{ÉäIÉÉÆ ºÉÉä{ªÉÉ iÉ-½äxÉä ºÉÉÆMÉɴɪÉÉSÉä ¨½þhÉVÉä "º´Éº´É°ü{ÉÉxÉÖºÉxvÉÉxÉÆ
¦ÉÊHòÊ®úiªÉʦÉvÉÒªÉiÉä' (Ê´É´ÉäEòSÉÚb÷ɨÉhÉÒ) +É{ÉhÉ xÉä½þä¨ÉÓ +É{ɱªÉÉ º´É°ü{ÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÓSÉ ®úiÉ +ºÉhÉå, MÉfÚøxÉ VÉÉhÉå ½þÒSÉ
JÉ®úÒ ¦ÉÊHò. +Éi¨É®úiÉÒSÉ EòÉÆ ¨½þhÉÉxÉÉ. xÉÖºÉiªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉäxÉä ¦ÉÉMÉhÉÉ®ú xÉɽþÓ, iÉ®ú JÉ®úÒ JÉ®úÒ ¦ÉÊHò ¨½þhÉVÉä
º´Éº´É°ü{ÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉSÉ {ÉÉʽþVÉä.
ʶɹªÉ:- +ɨ½þÉºÆ É +ºÉÉ ¦ÉÊHò{ÉÖ®úººÉ®ú +¦ªÉÉºÉ Eò®úhªÉÉºÉ xÉä½þ¨ÉÓ ´ªÉ´É½þÉ®ú +Éb÷ ªÉäiÉÉä ªÉɱÉÉ EòÉªÉ Eò®úÉ´Éä?
´ªÉ´É½þÉ®ú +Éb÷ ªÉähªÉÉxÉå +ɨÉSÉä ½þÉiÉÚxÉ +¦ªÉÉºÉ ½þÉiä É xÉɽþÓ.
º´ÉɨÉÒ:- ´ªÉ´É½þÉ®ú iÉ®ú ºÉÉƦÉɳý±ÉÉSÉ {ÉÉʽþVÉä ´É iÉÉä ºÉƦÉɳÚýxÉSÉ ºÉ´ÉÇ EòÉƽþÒ {É®ú¨ÉÉlÉÇ Eäò±ÉÉ {ÉÉʽþVÉä ´É ½þÉ
´ªÉ´É½þÉ®ú +ɨÉSªÉÉ MÉÖ¯û¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ +ɨ½þÉºÆ É ºÉÖvnùÉÆ Ê¶ÉEòʴɱÉÉ. ªÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ iªÉÉÆxÉÒ ´É¹ÉǦɮú iÉ®úÒ Eò®ú´ÉÚxÉ PÉäiɱÉÉ
+ºÉä±É. +ÉvÉÓ |É{ÉÆSÉ Eò®úÉ´ÉÉ xÉä]õEòÉ ¨ÉMÉ {É®ú¨ÉÉlÉÇ ºÉÉvÉÉ´ÉÉ ZÉ]õEòÉ' ¨½þhÉÚxÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú xÉ ]õÉEòiÉÉÆ Ênù´ÉºÉÉ ½þ´ÉÉ iÉÉä vÉÆnùÉ
Eò°üxÉ, ®úÉjÉÒSÉä ÊxɪÉʨÉiÉ ´Éä³ýÓ +É{ɱÉÒ vªÉÉxÉvÉÉ®úxÉÉ, ={ÉɺÉxÉÉ <. VÉÒ EòÉƽþÒ +ºÉä±É iÉÒ ÊxɪÉʨÉiÉ ´Éä³ýÓ Eò®úÉ´ÉÒ, ´É
BEònùÉÆ ÊxÉªÉ¨É vÉ®ú±ÉÉ EòÓ iÉÉä ÊxÉʨÉkÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ EòvÉÓ½þÒ ¨ÉÉäb÷iÉÉÆ xɪÉä. +ÉhÉJÉÒ ´ªÉ´É½þÉ®úÉiÆ ÉÒ±É BEò ¨ÉÖJªÉ ±ÉIÉÉÆiÉ
`äö´ÉhªÉÉSÉÒ MÉÉä¹]õ ½þÒ EòÓ, =¦ÉªÉiÉÉÆiÉÒ±É ´ªÉ´É½þÉ®úÉSÉÒ EòvÉÓ½þÒ ¤Éɽäþ®ú {ÉÊ®úº¡Öò]õiÉÉ xÉ EòÊ®úiÉÉ iªÉÉSÉÉ =±ÉMÉb÷É {É®úº{É®úÉxÆ ÉÒ
BEòÉÆiÉÉÆiÉSÉ Eò®úÒiÉ +ºÉÉ´ÉÉ, iÉ®ú iÉÉä ´ªÉ´É½þÉ®úYÉ ´É iÉÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò±ªÉÉSÉå ºÉÉlÉÇEò ºÉ¨ÉVɱÉå xÉÉ ?
ʶɹªÉ:- ½þɪä É, ºÉ¨ÉVɱÉå. ¨É±ÉÉ ªÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉʴɹɪÉÓ ¤É®äúSÉ Ênù´ÉºÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ vÉɺiÉÒ ´ÉÉ]äõ. ´ÉÉ]äõ EòÓ, {É®ú¨ÉÉlÉÇ
ºÉÉvÉhªÉÉºÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú ºÉ´ÉǺ´ÉÒ ºÉÉÆb÷±ÉÉSÉ {ÉÉʽþVÉä ´É iªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ iÉ®ú {ÉnùÉ{ä ÉnùÓ xÉb÷iÉå. iÉä´½þÉÆ ªÉÉ nùÉxä É MÉÉä¹]õÒ ºÉÉvÉhÉÉ®ú
Eò¶ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ¦ÉÉ®úÒ ËSÉiÉÉ ´ÉÉ]äõ. {ÉhÉ +ÉiÉÉÆ iªÉÉSÉÉ SÉÉÆMɱÉÉ =±ÉMÉb÷É ZÉɱÉÉ. ¨É±ÉÉ BEònùÉÆ +É{ɱªÉÉ iÉÉåb÷ÚxÉ, ½þÉ
´ªÉ´É½þÉ®ú xÉ ºÉÉäb÷iÉÉÆ +¦ªÉÉºÉ Eò®úhªÉÉºÉ EòÉƽþÒ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÓ ½åþSÉ {ÉÉʽþVÉä ½þÉiä Éå. +ºÉÉä. +ÉiÉÉÆ ªÉÉ +É{ɱªÉÉ ¦ÉɹÉhÉÉxÉå
¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉxÉÉSÉå ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ZÉɱÉå.
º´ÉɨÉÒ:- ´ªÉ´É½þÉ®ú xÉb÷iÉÉä EòÉähÉÉºÉ ? VªÉÉSÉå ¨ÉxÉ iªÉÉÆiÉ Ê±É{iÉ +ºÉiÉä iªÉɺÉ. VÉÉä ºÉnùɺɴÉÇEòɳý ´ªÉ´É½þÉ®ú
Eò®úiÉÉÆ Eò®úiÉÉÆ +É{ɱÉå º¨É®úhÉ `äö´ÉiÉÉä iªÉÉºÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eäò´½þÉ½Æ þÒ ¤ÉÉvÉiÉ xÉɽþÓ. ºÉ´ÉÇ EòÉƽþÒ +ºÉÆMÉ ®úɽÚþxÉ Eò¨ÉÇ Eò®úhªÉÉÆiÉSÉ
¶É½þÉhÉ{ÉhÉ +ɽäþ ´É JÉ®úÉ ªÉÉäMÉÒ iÉÉäSÉ ¨½þhÉÉ´ÉÉ. "Eò¨É±É{ÉjÉʨɴÉ' ¨½þhÉVÉä {ÉÉhªÉÉÆiÉ Eò¨É±É{ÉjÉ VÉx¨É±Éå +ºÉÚxÉ iªÉÉ´É®ú
{ÉÉhÉÒ `ö®úiÉ xÉɽþÓ ¨½þhÉVÉå ÊSÉEò]õiÉ xÉɽþÓ <iÉEåò ºÉÖ³ýºÉÖ³ýÒiÉ ´É +ºÉÆMÉ +ºÉiÉå.
ʶɹªÉ:- {É®ú¨ÉÉlÉÇ-ºÉÉvÉxÉɱÉÉ ¥ÉÀSɪÉÇ +´É¶ªÉ +ɽäþ ¨½þhÉiÉÉiÉ iªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ EòÉªÉ ? ´É iÉå ¥ÉÀSɪÉÇ EòºÉå
+ºÉɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä ?
º´ÉɨÉÒ:- JÉ®åúSÉ. {É®ú¨ÉÉlÉÉÈiÉ ¥ÉÀSɪÉÇ +ɽäþ. EòÉ®úhÉ iÉÉä ½þÉ ¨ÉÖ³ýÓ iªÉÉSÉÉ {ÉɪÉÉSÉ. VÉÒ´É EòÓ |ÉÉhÉ. VªÉÉSÉå
¥ÉÀSɪÉÇ fø³ý±Éå iªÉÉSÉÒ iÉ{ɶSɪÉÉÇ xɹ]õ ZÉɱÉÒ ´É iÉÉä +vÉÉäMÉiÉÒ±ÉÉSÉ MÉä±ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´Éå. ¥ÉÀSɪÉÇ ¨½þhÉVÉäSÉ
¥ÉÀ{ÉnùÉSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ. iÉÒ ½þÉhä ªÉÉºÉ +É{ÉhÉ >ðv´ÉÇ®úäiÉäSÉ ZÉɱÉå {ÉÉʽþVÉä. >ðv´ÉÇ®úäiÉä ¨½þhÉVÉä ´ÉÒªÉÉÇSÉÉ xÉÉ¶É xÉ Eò®úiÉÆ iªÉÉSÉå
ºÉÆ®úIÉhÉ, ´ÉvÉÇxÉ, +ºÉå ¥ÉÀSɪÉÇ ºÉiÉiÉ 12 ´É¹Éç Eòb÷Eòb÷ÒiÉ {Éɳý±ªÉÉxÉå +É{ɱªÉÉºÉ BEò ¨ÉävÉÉ xÉÉÆ´ÉÉSÉÒ +iªÉÆiÉ
º¨É®úhÉnùɪÉÒ +¶ÉÒ Ê´É±ÉIÉhÉ ¶ÉÊHò |ÉÉ{iÉ ½þÉiä Éä. ÊVÉSÉä ªÉÉäMÉÉxÉå +Éi¨ÉYÉÉxÉ ½þÉhä Éå ºÉÖ±É¦É VÉÉiÉå. +ÉiÉÉ ¥ÉÀSɪÉÇ EòºÉå
+ÉSÉ®úÉ´Éå ¨½þhÉÉ±É iÉ®ú-º´É{xÉÉÆiÉ +MÉ®ú ¨ÉxÉÉÆiɽþÒ Ê´É¹ÉªÉ´ÉɺÉxÉÉ xÉ ªÉähÉå. ʶɴÉÉªÉ ÊuùVÉÉÆxÉÒ ¥ÉÀEò¨ÉǽþÒ Eäò±Éå {ÉÉʽþVÉä
¨½þhÉVÉä ´ÉänùÉvªÉªÉxÉ, ¶ÉÖC±É´ÉÞÊkÉ ´É +ÎMxÉEòɪÉÇ ½þÓ iÉÒxÉ ºÉÉƦÉɳý±ÉÓSÉ {ÉÉʽþVÉäiÉ ¨½þhÉVÉä ¥ÉÀEò¨ÉÇ ½þÉiä Éå.
´ÉänùÉvªÉªÉxÉ=ºÉÆʽþiÉÉ, ¥ÉÉÀhÉ, +É®úhÉ ½þÒ 7/7 ´Éä³ý MÉÖ¯û¨ÉÖJÉå Eò°üxÉ PÉähÉå. ¶ÉÖC±É´ÉÞÊkÉ={ɪÉÉÇ{iÉ {ÉÖ®úhÉÉ®úÒ +Éä±ÉÒ Ê¦ÉIÉÉ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

¨ÉÉMÉhÉå. +ÎMxÉEòɪÉÇ=ÊxÉnùÉxÉ BEò ºÉʨÉvÉÉ iÉ®úÒ PÉä>ðxÉ ¨ÉÆjÉ ¨½þhÉÚxÉ +MxÉÒºÉ +ɽÖþiÉÒ näùhÉä. ½åþ EòÉ¨É {ÉÉÆSÉ Ê¨ÉÊxÉ]õÉiÆ É½þÒ
½þÉ>ä ðÆ ¶ÉEòiÉå. EòÉì±ÉäVÉÉÆiÉÒ±É ¨ÉÆb÷³ýÒ +lÉ´ÉÉ MÉÞ½þºlÉ ±ÉÉäEò +É{ɱªÉÉºÉ ¥ÉÀEò¨ÉÉ鼃 ´Éä³ý ʨɳýiÉ xÉɽþÓ ¨½þhÉiÉÉiÉ ¨½þhÉÚxÉ
½åþ +MÉnùÓ lÉÉäb÷CªÉÉ ´Éä³ýÉiÆ É ºÉÆÊIÉ{iÉÉÆiÉ ½þÉhä ÉÉ®åú ¥ÉÀEò¨ÉÇ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- ¨É½þÉ®úÉVÉ ! +ɨ½þÉºÆ É ½åþ ºÉ´ÉÇ Eò®úhªÉÉºÉ ºÉÉä´É³åý +Éä´É³åý ®úÉJÉhÉå +b÷SÉhÉÒSÉå {Éb÷iÉå iªÉÉºÉ EòÉƽþÒ
={ÉÉªÉ +ɽäþ EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ½þÉ,ä iªÉɺɽþÒ ={ÉÉªÉ EòÉÆ xɺÉÉ´ÉÉ ? <SUôÉ +ɽäþ iÉälÉå ={ÉɪɽþÒ Ê¨É³ýiÉÉä. xÉɽþÓiÉ®ú xÉ EòiªÉÉÇSÉÉ ´ÉÉ®ú
¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú. VªÉÉºÉ ºÉÉä´É³ýªÉÉSÉÒ +b÷SÉhÉ +ºÉä±É iªÉÉxÉå +É{ɱÉÒ ºÉÆvªÉÉ +Éä±ÉäiªÉÉxÉåSÉ Eäò±ÉÒ ¨½þhÉVÉä ZÉɱÉå. ªÉÉºÉ {ÉÉÆSÉ
ʨÉÊxÉ]åõ½þÒ xÉEòÉäiÉ. ¨ÉÉjÉ ¥ÉÀEò¨ÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ ¤ÉÖÎvnù {ÉÉʽþVÉä. +ÉiÉÉÆ ¥ÉÀªÉYÉ Eò®úhÉå iÉÉä {ÉÆSɨɽþɪÉYÉSÉ Eò®úÉ´ÉÉ. ½þÉ
¨½þhÉVÉä näù´É, @ñʹÉ, +ÉSÉɪÉÇ, MÉÖ¯û, Ê{ÉiÉ®ú <. SÉÉ ½þɪä É. ½þÉ Eäò±ªÉÉʶɴÉÉªÉ ¥ÉÀEò¨ÉÇ {ÉÖ®úå ½þÉiä É xÉɽþÓ. EòÉÆ EòÓ, VªÉÉÆSªÉÉ
ªÉYÉɨÉÖ³ýå +ÉVɽþÒ ºÉÞι]õ ¤ÉPÉhªÉÉSÉå ´É iÉÓiÉ ®úɽþhªÉÉSÉå ºÉɨÉlªÉÇ +ɱÉå iªÉÉÆSÉÒ +É`ö´ÉhÉ EÞòiÉYÉiÉÉ ¨½þhÉÚxÉ +ɨ½þÒ Eäò±ÉÒ
iÉ®úSÉ iªÉÉÆSÉä +ɨ½þÒ =iÉ®úÉ<Ç ½þÉ>ä ðÆ ½åþ vªÉÉxÉÉÆiÉ `äö´ÉÉ.
ʶɹªÉ:- +ºÉÉä. +ÉiÉÉÆ ªÉälÉåSÉ {ÉÖ®úå Eò®úÉ´Éå ½åþ ¤É®åú. EòÉÆ EòÓ +É{ɱªÉÉ ºÉÆvªÉÉ´ÉÆnùxÉÉSÉÒ ´Éä³ý ZÉɱÉÒ +ɽäþ.
º´ÉɨÉÒ:- xÉÉ®úɪÉhÉ ! +ºÉåSÉ ®úÉVä É ªÉäiÉ SɱÉÉ ´É +É{ɱªÉÉ ¶ÉÆEòÉ +MÉ®ú EòÉƽþÒ Ê´É´É®úhÉ Ê´ÉSÉÉ®úhÉå +ºÉ±ªÉɺÉ
Ê´ÉSÉÉ®úÒiÉ SɱÉÉ. {É®ú´ÉÉÆSªÉÉ EòÉì±ÉäVÉSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÓxÉÒ½þÒ ¤É®äúSÉ |ɶxÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä ½þÉiä Éä ´É iªÉÉÆxÉɽþÒ, xÉä½þ¨ÉÒ +ºÉå EòÉƽþÒ iÉ®úÒ
+Éi¨ÉYÉÉxÉʴɹɪÉEò Ê´ÉSÉÉ®úÒiÉ VÉÉ ¨½þhÉÚxÉ +ɨ½þÒ ºÉ´É±ÉiÉ Ênù±ÉÒ +ɽäþ. ªÉäiÉÉÆxÉÉ iÉÖ¨ÉSªÉÉ Ê¨ÉjɨÉÆb÷³ýҺɽþÒ PÉä>ðxÉ ªÉähªÉɺÉ
½þ®úEòiÉ xÉɽþÓ. ½þÉ +ÉiÉÉÆ, =tÉÆ ªÉÉ. +ÉVÉ ´Éä³ý ¡òÉ®ú ZÉɱÉÉ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- VÉÒ´Éx¨ÉÖHò ½þÉhä ªÉɱÉÉ EòÉªÉ EòÉªÉ Eò®úɪɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä ½åþ ¨É±ÉÉ BEò´ÉÉ®ú BäEòɴɪÉÉSÉå +ɽäþ.
º´ÉɨÉÒ:- VÉÒ´Éx¨ÉÖHòÒ±ÉÉ iÉÒxÉ +¦ªÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉäiÉ.
ʶɹªÉ:- ªÉÉ +¦ªÉɺÉÉxÉå EòÉªÉ ¡ò±É|ÉÉÎ{iÉ ? ´É iÉä +¦ªÉÉºÉ EòÉähÉiÉä ?
º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉxÉå {ÉÆSÉ ¡ò±Éå ʨɳýiÉÉiÉ. iÉä +¦ªÉɺÉ-iÉk´ÉYÉÉxÉ, ´ÉɺÉxÉÉIɪÉ, ¨ÉxÉÉäxÉɶÉ. ¨ÉÉjÉ ÊiɽþÓSÉÉ ºÉ½þɦªÉɺÉ
(BEòjÉ +¦ªÉɺÉ) ZÉɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä. ªÉÉxÉå iÉÒ ¡ò³åý ʨɳýiÉÉiÉ iÉÓ ½þÓ-1 YÉÉxÉ®úIÉÉ, 2 iÉ{É:ʺÉÎvnù, 3 ºÉ´ÉǺɨÉi´É, 4
nÖù:JÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ, 5 ºÉÖJÉÉʴɦÉÉÇ´É. ªÉÉ +¦ªÉɺÉÉxÉå {ÉÉÆSÉ |ÉEòÉ®úSÉÉ +¦ªÉÉºÉ ½þÉ>ä ðxÉ ¶Éä´É]õÒ º´É°ü{ÉʺÉÎvnù |ÉÉ{iÉ ½þÉiä Éä.
ʶɹªÉ:- ªÉÉäMªÉÉºÉ EòÉªÉ ºÉÉvªÉ +ºÉiÉå ´É EòÉªÉ xɺÉiÉå ?
º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉäMªÉÉSÉÉ ¨ÉxÉÉäxÉÉ¶É ´É ´ÉɺÉxÉÉIÉªÉ ZÉɱªÉÉSÉä ªÉÉäMÉÉxÉå iªÉÉºÉ º´É°ü{ɺÉÖJÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒªÉÉäMÉÉxÉå PÉäiÉÉ ªÉäiÉå.
¨ÉÉjÉ iªÉÉSÉÉ ´ÉɺÉxÉÉIÉªÉ ´É ¨ÉxÉÉäxÉÉ¶É ºÉ¨ÉÚ±É ZÉɱÉä±ÉÉ xɺÉÚxÉ, iÉÉä iÉÉi{ÉÖ®úiÉÉ ZÉɱÉä±ÉÉ +ºÉiÉÉä. ʶɴÉÉªÉ iªÉÉºÉ YÉÉxÉ
xɺɱÉä EòÉ®úhÉÉxÉå iªÉÉSÉå VÉx¨É¨É®úhÉ ºÉÖ]õiÉ xÉɽþÓ. ªÉÉºÉ =nùɽþ®úhÉ-BJÉÉtÉ MÉɯûb÷ªÉÉxÉå ÊEòiÉÒ VÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉÊvÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ
nùÉJÉʴɱÉÒ iÉ®úÒ iÉÉä ¦ÉÉxÉÉ´É®ú +ɱªÉÉ´É®ú {ÉèºÉÉ ¨ÉÉMÉhªÉɺÉÉ`öÓ ½þÉiÉ {ÉÖføå Eò®úiÉÉäSÉ. ¨½þhÉÚxÉ ªÉÉäMªÉÉSªÉÉ ´ÉɺÉxÉÉ-¨ÉxÉÉäxÉɶÉÉSÉå
¨ÉÚ³ý YÉÉxÉÉxÉåSÉ xɹ]õ ´½þÉ´Éå ±ÉÉMÉiÉå. ¦ÉÌVÉiɤÉÒVÉ´ÉiÉÂ.
ʶɹªÉ:- iÉ®ú ¨ÉMÉ YÉÉxªÉÉSÉÒ ÎºlÉÊiÉ Eò¶ÉÒ +ºÉiÉä ´É iªÉÉºÉ EòÉªÉ +ÊvÉEò Eò®úÉ´Éå ±ÉÉMÉiÉå ?

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉäMªÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±ÉäiÉ. ºÉÉÆMÉiÉÉå BäEòÉ. YÉÉxªÉÉSªÉÉ ´ÉɺÉxÉÉ, ¨ÉxÉÉäxÉɶÉÉSÉå ¨ÉÚ³ý +ÉvÉÓSÉ Vɳý±Éä±Éå +ºÉiÉå.
{ÉhÉ iªÉÉSÉÉ ¶Éåb÷É ¨ÉÉjÉ Ê½þ®ú´ÉÉMÉÉ®ú +Éä±ÉÉ (ÊVÉ´ÉÆiÉ) +ºÉiÉÉä. ½þÉ {ÉÖføå |ÉÉ®ú¤vÉ ¦ÉÉäMÉÉxÉå, ºÉÖEòÚ xÉ VÉÉiÉÉä.
ʶɹªÉ:- YÉÉxÉÉSÉå ±ÉIÉhÉ EòÉªÉ ´É iªÉÉSÉå ¡ò±É EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- iÉå +ºÉå +ɽäþ. ºÉƶɪɦÉÉ´ÉxÉÉ, +ºÉƦÉÉ´ÉxÉÉ, Ê´É{É®úÒiɦÉÉ´ÉxÉÉ. Ê´É{É®úÒiɦÉÉ´ÉxÉÉ®úʽþiÉÆ ªÉVYÉÉxÉÆ iÉiÉÂ
+{É®úÉIä ÉYÉÉxɨÉÂ* +{É®úÉIä ÉYÉÉxÉäxÉ Eèò´É±ªÉ¨ÉÂ* {É®úÉIä ÉYÉÉxÉäxÉ (¶É¤nù) ¥ÉÀ±ÉÉäEò|ÉÉÎ{iÉ:* 1 Eäò´É±É=+ÊuùiÉÒªÉ. 2
¶É¤nùYÉÉxÉÆ=MÉÖ®úɨä ÉÖJÇ ÉÉiÉ ´ÉänùÉxiɸɴÉhÉäxÉ VÉɪɨÉÉxÉÆ YÉÉxÉÆ iÉi{É®úÉIä ÉYÉÉxɨÉÂ*
ʶɹªÉ:- YÉÉxÉ ¨½þhÉVÉäSÉ ¨ÉÉäIÉ xÉÉ ? EòÉÆ +É{ɱÉÉ ¨ÉÉäIÉ ¨½þhÉVÉä +ÉhÉJÉÒ ÊxÉ®úɳýªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ +ɽäþ ?
º´ÉɨÉÒ:- |ÉiªÉMÉ YÉÉxÉ ¨½þhÉVÉäSÉ ¨ÉÉäIÉ. Ê´ÉYÉÉxÉ ½þÉSÉ ¨ÉÉäIÉ. +lÉ´ÉÉ "+YÉÉxɾþnùªÉOÉÆÊlÉxÉɶÉÉä ¨ÉÉäIÉ <ÊiÉ º¨ÉÞiÉ:'
(ʶɴÉMÉÒiÉÉ) +YÉÉxÉ¨ÉªÉ ¾þnùªÉºlÉOÉÆÊlÉ, ÊiÉSÉÉ VÉÉä xÉÉ¶É iÉÉäSÉ ¨ÉÉäIÉ. ¨ÉÉäIÉÉSÉÒ VÉÉMÉÉ nÖùºÉ®úÒ xÉɽþÓ. ½þÉ EòɽþÓ nÖùºÉ®úÒEòbä÷
EòÉä`öå +MÉ®ú MÉÉÆ´ÉÉʶɴÉÉSÉä `öɪÉÓ xɺÉiÉÉä. "¨ÉÉäIɺªÉ xÉ Ê½þ ´ÉɺÉÉäκiÉ xÉ OÉɨÉÉxiÉ®ú¨Éä´É ´ÉÉ' ¨ÉÉäIÉ ¨½þhÉVÉä º´Éº´É°ü{ÉÉSÉä
Ê`öEòÉhÉÓ ZÉɱÉä±ÉÒ VÉÒ YÉÉxÉ´ÉÞÊkÉ iÉÒ |ÉiªÉMÉÉi¨ªÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉÓ `äöʴɱÉÒ +ºÉiÉÉÆ +xÉÉÊnù´ÉɺÉxÉÉIÉªÉ ½þÉiä ÉÉä ´É ´ÉɺÉxÉÉIɪÉ
¨½þhÉVÉäSÉ ¨ÉÉäIÉ ½þɪä É. +ÉhÉJÉÒ +ºÉå ´ÉSÉxÉ +ɽäþ EòÓ, "+½Æþ¨É¨ÉäÊiÉ ªÉÉä ¦ÉÉ´ÉÉä näù½þÉIÉÉnùÉ´ÉxÉÉi¨ÉÊxÉ* +vªÉɺÉÉäªÉÆ
ÊxÉ®úºiÉ´ªÉ:' (Ê´É´ÉäEò SÉÚb÷ɨÉÊhÉ) ±ÉÉäEò´ÉɺÉxÉÉ, ¶ÉɺjÉ´ÉɺÉxÉÉ ´É näù½þ´ÉɺÉxÉÉ ½þÉEÆ ò±É±ªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ¨½þhÉVÉä ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ
+ʦɨÉÉxÉ ºÉÉäb÷±ªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ º´É°ü{ÉYÉÉxÉ|ÉÉÎ{iÉ xÉɽþÓ ´É iªÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ ¨ÉÉäIɽþÒ xÉɽþÓ.
ʶɹªÉ:- VɺÉå +É{ÉhÉ YÉÉxÉɺÉƤÉÆvÉÒ ºÉÉÆÊMÉiɱÉåiÉ iªÉÉ|ɨÉÉhÉå ªÉÉäMÉɺÉƤÉÆvÉÒ EòÉƽþÒ º{ɹ]õ Eò°üxÉ ºÉÉÆMÉÉ±É EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉäMÉɺÉƤÉÆvÉÒ lÉÉäb÷CªÉÉÆiÉ =iEÞò¹]õ ¨ÉÉʽþiÉÒ +ÉSÉɪÉÇEòÞ iÉ ªÉÉäMÉiÉÉ®úɴɱÉÒ ªÉÉ OÉÆlÉÉÆiÉ Ênù±Éä±ÉÒ +ɽäþ. ªÉÉÆiÉ
+´ÉPÉä 28 ¶±ÉÉäEò +ɽäþiÉ. iªÉÉÆiÉ vÉÉ®úhÉÉ Eò¶ÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ iÉå =kÉ¨É iÉ-½äxÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉå +ɽäþ. iɺÉåSÉ ®úÉVɪÉÉäMÉ vÉÉ®úhÉåxÉå
EòºÉÉ ºÉÉvÉÉ´ÉÉ ½åþ½þÒ =iEÞò¹]õ{ÉhÉå ºÉÉÆÊMÉiɱÉå +ɽäþ. iªÉÉÆiÉ +ÉSÉɪÉÇ ¨½þhÉiÉÉiÉ EòÓ, ½þÉ ®úÉVɪÉÉäMÉ ºÉÉvªÉ Eäò±ªÉÉxÉå ºÉ´ÉÇ
EòÉƽþÒ ºÉÉvªÉ ½þÉiä Éå. iªÉÉSªÉÉ ºÉiÉiÉ +¦ªÉɺÉÉxÉå ´ÉɺÉxÉÉIÉªÉ ´É ¨ÉxÉÉäxÉɶɽþÒ ½þÉiä ÉÉiÉ. ªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ ªÉÉÆiÉ =x¨ÉxÉÒ +´ÉºlÉÉ
|ÉÉ{iÉ ½þÉiä Éä. "ªÉÉäÊMÉÊSÉkɨÉÊSÉkÉÆ ºªÉÉiÉÂ' ¨½þhÉVÉä ªÉÉäMªÉÉSÉå ÊSÉkÉ +ÊSÉkÉ ½þÉiä Éå ¨½þhÉVÉä xÉɽþÓºÉåSÉ ½þÉiä Éå. VɺÉå ¨ÉxÉ ½äþ
+¨ÉxɺEò ½þÉiä Éå iªÉÉ|ɨÉÉhÉå. ÊSÉkÉ ºÉÉvªÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú (º´ÉÉvÉÒxÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú) JÉ®úÉJä É®úÒ {ÉÖføå ¡òÉ®ú lÉÉäb÷å Eò®úɴɪÉÉSÉå =®úiÉå.
xÉɽþÓSÉ =®úiÉ ¨½þ]õ±Éå iÉ®úÒ BEò ´Éä³ý SÉɱÉä±É. BEòÉ ºÉÉvÉÚxÉå iÉ®ú +ºÉå º{ɹ]õ ¨½þ]õ±Éå +ɽäþ EòÓ, "lÉÉäb÷å +ɽäþ lÉÉäb÷å +ɽäþ*
ÊSÉkÉ ºÉÉvªÉ ZÉÉʱɪÉÉ*'
ʶɹªÉ:- ¥ÉÀ±ÉÉäEò|ÉÉ{iÉÒ{ɪÉÈiÉ ºÉÉiɱÉÉäEò +Éä±ÉÉb÷É´Éä ±ÉÉMÉiÉÉiÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ iÉ®ú iÉä ºÉ´ÉÇ BEòÉSÉ ={ÉɪÉÉxÉå ªÉäiÉÉiÉ
EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- BEòÉSÉ ={ÉɪÉÉxÉå xÉ´½äþ, {ÉhÉ ÊxÉ®úÊxÉ®úɳýªÉÉ ºÉÉvÉÉxÉÉÆSÉä uùÉ®åú ÊxÉ®úÊxÉ®úɳäý ±ÉÉäEòÉÆ{ɪÉÉÇiÉ VÉÉiÉÉÆ ªÉäiÉå.
=nùɽþ®úhÉÉlÉÇ-(1) ªÉYÉÉÊnù ={ÉɺÉxÉÉ Eò¨ÉÇ Eò®úhÉÉ®äú º´ÉMÉDZÉÉäEòÉ{ɪÉÈiÉ VÉÉiÉÉiÉ ´É iÉälÉå iªÉÉÆSÉå {ÉÖhªÉ ºÉ®ú±Éå EòÓ {É®úiÉ
¨ÉÞiªÉÖ±ÉÉäEòÉÆiÉ ªÉäiÉÉiÉ. "IÉÒhÉå {ÉÖhªÉä ¨ÉiªÉDZÉÉäEòÆ Ê´É¶ÉÎxiÉ' (2) xÉɨÉÉä{ÉɺÉEò VÉä +ɽäþiÉ iÉä ¨É½þ±ÉÉæEòÉÊnù |ÉÉÎ{iÉuùÉ®úÉ
Gò¨É¨ÉÖHòÒ±ÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. ¥ÉÀ±ÉÉäEòÉ{ɪÉÈiÉ VÉÉiÉÉiÉ; ´É ¨½þhÉÚxÉSÉ EòʱɪÉÖMÉÉÆiÉ xÉɨɨÉɽþÉi¨ªÉ ¸Éä¹`ö +ɽäþ. EòÉ®úhÉ ªÉÉ ¨ÉÖHòÒ±ÉÉ
MÉä±Éä±ÉÉ JÉɱÉÓ ªÉäiÉ xÉɽþÓ, (3) ÊxɹEòÉ¨É ¤ÉÖvnùÒxÉå ªÉYÉEò¨Éç Eäò±ÉÓ +ºÉiÉÉÆ ÊSÉkɶÉÖÎvnùuùÉ®úÉÆ YÉÉxÉɱÉÉ ºÉÉvÉxÉÒ¦ÉÚiÉ ½þÉiä ÉÉiÉ.
(4) YÉÉxÉÉä{ÉɺÉEò VÉä +ɽäþiÉ iªÉÉÆxÉÉ ÊxÉ®úɳýÒ MÉÊiÉ xÉɽþÓ, iªÉÉSÉå |ÉÉhÉ ªÉälÉåSÉ ±ÉÒxÉ ½þÉiä ÉÉiÉ. YÉÉxɺɨÉEòÉ±É ¨ÉÖHò +ɽäþ.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

iªÉÉºÉ näù½þ{ÉÉiÉÉ xÉÆiÉ®ú Eèò´É±ªÉSÉ. iªÉɱÉÉ ºÉiªÉ±ÉÉäEòÉÊnùEòÉÆSÉå MɨÉxÉ xÉɽþÓ. {ÉhÉ (MɨÉxÉÉSÉÒ VÉ°ü®ú +ɽäþ) ªÉÉ|ɨÉÉhÉå
º´ÉxÉÖ¦ÉÚÊiÉ|ÉEòɶÉÉÆiÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉå +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- iÉ{É ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ?
º´ÉɨÉÒ:- iÉ{É ¨½þhÉVÉä +ɱÉÉäSÉxÉ.
ʶɹªÉ:- ¨ÉÉMÉä VÉä +É{ÉhÉ ¦ÉÊHò, ªÉÉäMÉ ´É YÉÉxÉ ½äþ iÉÒxÉ ®úºiÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉäiÉ iÉä ºÉ´ÉÇ EòÉä`öä{ɪÉÈiÉ VÉÉiÉÉiÉ ? ¨½þhÉVÉä
iªÉÉÆSÉä {ɪÉǴɺÉÉxÉ EòÉä`öä ½þÉiä Éå ?
º´ÉɨÉÒ:- ¦ÉÊHò +ºÉÉä, ªÉÉäMÉ +ºÉÉä, EòÓ YÉÉxÉ +ºÉÉä. ºÉ´ÉÉÈSÉå {ɪÉǴɺÉÉxÉ BEòSÉ. BEäòSÉ VÉÉMÉÓ. ¨½þhÉVÉä ½äþ
iÉÒxɽþÒ ®úºiÉä VÉ®úÒ ÊxÉ®úÊxÉ®úɦªÉÉ |Énäù¶ÉÉÆiÉÚxÉ +ɱÉä±Éä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ BEòÉSÉ SÉ´½þÉ]õªÉɱÉÉ ªÉä>ðxÉ Ê¨É³ýiÉÉiÉ.
ʶɹªÉ:- ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ ºÉÉvÉxÉÉÆiÉ iÉÉÎi´ÉEò ¦Éänù +ɽäþiÉ EòÓ EòÉªÉ ? +ºÉ±ªÉÉºÉ EòÉähÉiÉä ?
º´ÉɨÉÒ:- iÉk´ÉiÉ: VÉ®úÒ |ÉiªÉäEòÉSªÉÉ ºÉÉvÉxÉÉÆiÉ ¦Éänù +ºÉ±Éä iÉ®úÒ iªÉÉÆiÉÒ±É BEòÉiÉÒ±É EòÉƽþÒ ºÉÉvÉxÉå nÖùºÉ-ªÉÉÆiÉÒ±É
EòÉƽþÒ ºÉÉvÉxÉÉƶÉÒ VÉÖ³ýiÉÉiÉ. iÉÒ +ÉiÉÉÆ EòÉä`öä VÉÖ³ýiÉÉiÉ iÉå JÉɱÉSªÉÉ ¨ÉÉÆb÷hÉÒ´É°üxÉ Eò³ÚýxÉ ªÉä<±Ç É. ¦ÉÊHò-ªÉÉäMÉ ´É YÉÉxÉ
ªÉÉÆSÉÒ ºÉÉvÉxÉå-

xÉ´ÉÊ´ÉvÉɦÉHòÒSÉÒ
1 ¸É´ÉhÉ
2 EòÒiÉÇxÉ
3 ʴɹhÉÖº¨É®úhÉ
4 {ÉÉnùºÉä´ÉxÉ
5 +SÉÇxÉ
6 ´ÉxnùxÉ
7 nùɺªÉ
8 ºÉJªÉ
9 +Éi¨ÉÊxÉ´ÉänùxÉ
¡ò±É-º´É°ü{ɺÉÉIÉÉiEòÉ®ú

+¹]õÉMÆ É ªÉÉäMÉÉSÉÒ
ªÉÉÆiÉ ¸É´ÉhÉÉSÉÉ +vªÉɽþÉ®ú +ɽäþ.
1 ªÉ¨É
2 ÊxɪɨÉ
3 +ɺÉxÉ
4 |ÉÉhÉɪÉɨÉ
5 |ÉiªÉɽþÉ®ú
6 vÉÉ®úhÉÉ
7 vªÉÉxÉ
8 ºÉ¨ÉÉÊvÉ

YÉÉxÉÉSÉÒ
1 ¸É´ÉhÉ
2 ¨ÉxÉxÉ
3 ÊxÉÊnùvªÉɺÉ
¡ò±É-º´É°ü{ɺÉÉIÉÉiEòÉ®ú

¡ò±É-º´É°ü{ɺÉÉIÉÉiEòÉ®ú

"YÉÉÊxɦªÉÉäÊ{É ¨ÉiÉÉäÊvÉEò:' "¤ÉÖvnäù: ¡ò±É¨ÉxÉÉOɽþ:' ¨ÉÒ ªÉÉäMªÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÓ½þÒ xÉɽþÓ ´É YÉÉxªÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÓ½þÒ xÉɽþÓ +ºÉå
ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ iÉ®ú nùɽä þÉSå ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ +ɽäþ.
ʶɹªÉ:- YÉÉxÉ|ÉÉ{iÉÒ±ÉÉ ºÉÖ±É¦É ºÉÉvÉxÉå EòÉähÉiÉÒ ?
º´ÉɨÉÒ:- 1 ºÉÉvÉֺɨÉÉMɨÉ, 2 ºÉSUôɺjɸɴÉhÉ, 3 |ÉÊiÉEÚò±É´ÉÞkªÉÖi{ÉÉnùxÉ, 4 |ÉÉhÉÊxÉ®úÉvä É.

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

ʶɹªÉ:- ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈiÉÚxÉ =kÉ¨É EòÉähÉiÉå ?
º´ÉɨÉÒ:- ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈiÉ {ÉÉʽþ±ªÉÉ |ÉiÉÒSÉå ¨½þhÉVÉä VÉå ºÉÉvÉֺɨÉÉMÉ¨É iÉå, ´É ¤ÉÉEòÒSÉÓ ºÉÉvÉxÉå =kÉ®úÉkä É®ú JÉɱÉäJÉɱÉ.
ªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ ºÉÉvÉֺɨÉÉMɨÉÉxÉä ºÉnÂùMÉÖ¯ûEÞò{ÉÉ ´É ºÉnÂùMÉÖ¯ûEÞò{ÉäxÉå <Ç·É®úÉxÉÖOɽþ ½þÉiä ÉÉ ´É ªÉÉ nùɽä þÉxå ÉÒ |ÉÉ®ú¤vÉÉºÉ +Éb÷ +ɱÉä±ÉÉ
VÉÉä EòɱÉÉSÉÉ ¤ÉÉÆvÉ iÉÉä½þÒ nÚù®ú ½þÉiä ÉÉä. B®ú´ÉÓ ÊEòiÉÒ VÉ®úÒ +¦ªÉÉºÉ Eäò±ÉÉ iÉ®úÒ ½þÉ JÉÉjÉÒxÉå ºÉÖ]õiÉÉä +ºÉå xÉɽþÓ, ¨½þhÉÚxÉ
ºÉnÂùMÉÖ¯û ʨɳý´ÉÚxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇxÉå VÉÉhÉå ½þÉ ºÉ´ÉÉÇiÉ ºÉÉä{ÉÉ ´É VɴɳýSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ ½þɪä É. ªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ, +É{ɱªÉÉºÉ ¡òÉ®úºÉä
¸É¨É Eò®úÉ´Éä ´É ±ÉÉMÉiÉÉÆ iªÉÉÆSªÉÉ YÉÉxɺÉÉvÉxÉÉSÉÉ ´É EÞò{ÉäSÉÉ ¡òɪÉnùÉ Ê¨É³ýiÉÉä.
ºÉÉvÉֺɨÉÉMɨÉÉSÉÉ ªÉÉäMÉ VÉ®ú +ɱÉÉSÉ xÉɽþÓ iÉ®ú iªÉÉSÉÉ |ÉÊiÉÊxÉvÉÒ ¨½þhÉÚxÉ ºÉSUôɺjɸÉhÉ vÉ®úiÉÉ ªÉäiÉå. ´É ¨ÉMÉ
¶ÉɺjɸɴÉhÉ ´É iªÉÉ´É®ú º´ÉiÉ: ¨ÉxÉxÉ, ÊxÉÊnùvªÉÉºÉ < ½þÉSÉ ={ÉMÉÖ¯û ½þɪä É. ¶ÉɺjÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÓ oùfø ¸ÉvnùÉ `äö´ÉÚxÉ
+ÉSÉ®úhÉ Eäò±ªÉÉxÉå½þÒ EòÉ¨É ½þÉiä Éå. |ÉiªÉIÉ ¯û{ɪÉä VÉ®úÒ xÉɽþÒiÉ, iÉ®úÒ iªÉɤÉqù±É ½ÖþÆb÷Ò +lÉ´ÉÉ xÉÉä]õ SÉɱɴÉÚxÉ VɺÉå EòɨÉ
½þÉiä Éå iªÉÉ|ɨÉÉhÉå. ªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ EòÉªÉ iÉ®ú iªÉÉ ½ÖþÆb÷Ò´É®ú ¨ÉɱÉEòÉSÉÒ º´ÉiÉ:SªÉÉ VÉÉʨÉxÉEòÒSÉÒ ºÉ½þÒ +ºÉiÉä. ´Éänù¶ÉɺjÉå
<iªÉÉÊnùEòÉÆ´É®ú <Ç·É®ú°ü{ÉÓ ºÉnÂùMÉÖ°üSÉÉ +ºÉÉ ºÉ½þÒ-ʶÉCEòÉ +ºÉ±ªÉÉxÉå iÉÓ EòɪÉç ½þÉiä ÉÉiÉ +ºÉå VÉÉhÉÉ´Éå. ¨ÉÆjÉÉ{ÉɺÉÚxÉ VÉÒ
ʺÉÎvnù ʨɳýiÉä iªÉÉSÉå EòÉ®úhÉ ½äþSÉ EòÓ, iÉä VªÉÉÆSÉä ¨ÉÖJÉÉÆiÉÖxÉ ÊxÉPÉɱÉä±Éä +ºÉiÉÉiÉ iÉä {ÉÖ¯û¹É iªÉÉ ¨ÉÆjÉÉSÉä pù¹]äõ +lÉ´ÉÉ
@ñÊ¹É ½þÉiä É ´É +¶ÉÉ ÊºÉvnù {ÉÖ¯û¹ÉÉÆSªÉÉ ´ÉSÉxÉɱÉÉ ¤ÉÉvÉ xÉ ªÉäiÉÉÆ iªÉÉÆSÉä ¨ÉÆjÉ ½ÖþEò¨ÉÒ SÉɱÉÉ´ÉäiÉ +¶ÉÉʴɹɪÉÒ iªÉÉ ¨ÉÆjÉÉ´É®ú
iªÉÉÆSÉä º´ÉiÉ:SÉå +É´ÉɽþxÉ, |Éä®úhÉÉ ´É BEò iÉ-½äSÉÒ ¶É{ÉlÉ +lÉ´ÉÉ ½þ¨ÉÒ +ºÉiÉä +ºÉå ¨½þ]õ±Éå iÉ®úÒ SÉɱÉä±É. ¨ÉÆjÉ ½þÒ iªÉÉÆSÉÒ
º´ÉªÉÆ|Éä®úhÉäxÉå ¦ÉÉ®ú±Éä±ÉÓ ¥ÉÒnù´ÉÉCªÉå ½þÉiä É. ªÉÉºÉ ¤É]Âõ]õÉ ±ÉÉMÉÚÆ xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉÆSÉä pù¹]õ iªÉÉʴɹɪÉÓ VÉÉOÉiÉ +ºÉiÉÉiÉ. ¨ÉÉjÉ
iªÉɤɮúɤä É®úSÉ ¨ÉÆjɺÉÉvÉEòÉÆxÉÒ iªÉÉ pù¹]õªÉÉʴɹɪÉÓ {ÉÚVªÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ `äö´ÉÚxÉ iÉÉä ¨ÉÆjÉ VÉ{ÉÉ´ÉÉ ¨½þhÉVÉä ÊxÉ:ºÉÆ¶ÉªÉ EòɪÉÇ PÉb÷iÉå.
(3) +ÉiÉÉÆ |ÉÊiÉEÚò±É´ÉÞiªÉÖi{ÉÉnùxÉɤÉqù±É ºÉÉÆMÉɴɪÉÉSÉå ¨½þhÉVÉä, VªÉÉ ´ÉɺÉxÉÉ +É{ɱÉä ¨ÉxÉÉÆiÉ =`öiÉ +ºÉiÉÒ±É iªÉÉ +É{ɱªÉÉ
EòɪÉÉDZÉÉ ¤ÉÉvÉEò +ºÉiÉÒ±É iÉ®ú iªÉÉÆSÉÉ xÉÉnù ºÉÉäb÷ÚxÉ iªÉÉÆSÉå ʴɯûvnù +ºÉhÉÉ-ªÉÉ ´ÉÞÊkÉ ´É ÊGòªÉÉ +É®Æú¦ÉɴɪÉÉSªÉÉ.
=nùɽþ®úhÉÉlÉÇ-+É{ɱªÉÉºÉ iªÉÉMÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úɴɪÉÉSÉÉ +ɽäþ. {ÉhÉ +ÉÆiÉÚxÉ ±ÉÉä¦ÉÉSªÉÉ ´ÉɺÉxÉÉ =`öiÉ +ɽäþiÉ. iªÉÉ´É®ú
|ÉÊiÉÊGòªÉÉ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÖqùÉ¨É nùÉxÉå näù>ðxÉ, iªÉÉMÉ +¨É±ÉÉÆiÉ +ÉhÉɴɪÉÉSÉÉ; ¨½þhÉVÉä EòɱÉÉÆiÉ®úÉxÉå iªÉÉMɤÉÖvnùÒSÉÒ ºÉƴɪÉ,
´ªÉɪÉɨÉÉxÉå VɺÉå ¶É®úÒ®ú¤É±É ´ÉÉføiÉå, iɶÉÒ ½þÉ>ä ðÆ ±ÉÉMÉiÉå. ½åþ BEò +b÷¨ÉÖ`öªÉÉ ¨ÉÉhɺÉɱÉÉ VɺÉÉ nÆùb÷ iɺÉä, +lÉ´ÉÉ +Éäføɳý
MÉÉ<DZÉÉ VɺÉÉ ±ÉÉäføhÉÉ iɺÉå ´ÉiÉÇxÉ +ɽäþ. |ÉÊiÉEÚò±É´ÉÞkªÉÖi{ÉÉnùxÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ iÉå ½åþSÉ. ¹ÉÊbÅ÷{ÉÚ¤Éqù±É |ÉiªÉäEòÉʴɹɪÉÓ ½þÒSÉ
|ÉÊiÉEÚò±É´ÉÞÊkÉ vÉ°üxÉ iªÉÉÆxÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ +ÉhÉiÉÉ ªÉä<±Ç É. +lÉ´ÉÉ ªÉÉSÉÒ nÖùºÉ®úÒ iÉ-½É ¨½þhÉVÉä ½äþ ºÉ´ÉÇ Ê´ÉEòÉ®ú +É{ɱÉä `öɪÉÒ
xÉ ±ÉÉÊ´ÉiÉÉÆ iªÉÉSÉÉ <Ç·É®úÉSÉä Ê`öEòÉhÉÒ Ê´ÉÊxɪÉÉäMÉ Eò®úhÉå. =nùɽþ®úhÉÉlÉÇ-±ÉÉä¦É JÉ®úÉ, {ÉhÉ iÉÉä <Ç·É®úÉʴɹɪÉÓSÉÉ. GòÉävÉ
Eò®úÉ´ÉÉ iÉÉä nÖù´ÉÉǺÉxÉäʴɹɪÉÓSÉÉ. EòÉ¨É Eò®úÉ´ÉÉ iÉÉä <Ç·É®ú|ÉÒiÉÒSÉÉ <. (4) +ÉiÉÉ |ÉÉhÉÊxÉ®úÉvä É ½åþ VÉå ºÉÉvÉxÉ +ɽäþ, iÉå
½þ`öªÉÉäMÉÉÆiÉÒ±É xÉÉEò iÉÉåb÷ nùɤÉÚxÉ nù¨É EòÉåb÷±ÉÉ +ºÉiÉÉÆ, EÖòÆ ¦ÉEò Eäò±ÉÉ +ºÉiÉÉ, |ÉÉhÉÉSÉÉ ÊxÉ®úÉvä É ½þÉ>ä ðxÉ ¨ÉxÉ ºiɤvÉ
½þÉiä Éä, ´É iªÉÉSÉÉ ±ÉªÉ ZÉɱÉÉ ¨½þhÉVÉä =x¨ÉxÉÒ +´ÉºlÉÉ ´É ºÉ¨ÉÉÊvÉ ½þÉiä Éä. {ÉhÉ ´Éèt VɺÉå +ÊxÉ´ÉÉǽþ {ÉIÉÒ, +Éì{É®äú¶ÉxÉ
Eò°üxÉ ®úÉMä É EòÉ{ÉhªÉÉEòbä÷ |É´ÉÞkÉ ½þÉiä ÉÉiÉ, iɺÉåSÉ ½åþ BEò ºÉÉvÉxÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ ®úÉMä É EòÉ{ÉhªÉÉSÉå +ɽäþ.
xÉ´É®úixɨÉɱÉÉ
¸ÉÒnùkÉÉä VɪÉÊiÉ** ½þÉ näù½þ où¶ªÉ VÉb÷ +zÉÊ´ÉEòÉ®ú ¨ÉÉiÉÉiÉÉiÉɺjÉ´ÉÒªÉÇVÉ +¨ÉÆMɳý VÉÒ´É VÉÉiÉÉ** |ÉäiÉÉ xÉ {ÉɽþÊiÉ xÉ ½þÉ
¨É¨É °ü{ɦÉÚiÉ* EÚò]õºlÉ ¨ÉÒ iÉÊ®ú ºÉnùÉÊä nùiÉ ºÉÉÊIɦÉÚiÉ** 1** i´ÉRÂó¨ÉÉƺɱÉÉäʽþiÉʶɮúÉκlɺɨÉÚ½þ näù½þ* VªÉÉ +ÉÆiÉ
¶±É乨ɨɳý¨ÉÚjÉÊSÉ ¨ÉÉä½þMÉä½þ** ½åþ ½þɪä É xɹ]õ VɱɤÉÖnù¤ÉÖnùºÉä +xÉÆiÉ* EÚò]õºlÉ ¨ÉÒ iÉÊ®ú ºÉnùÉÊä nùiÉ ºÉÉIÉÒ¦ÉÚiÉ** 2**
¨ÉɪÉÉÊ´ÉÊxĘ́ÉiÉ {ÉnùÉlÉǺɨÉÉxÉnäù½þ* VÉÉä ˤÉnÖù¨ÉÉjÉ +ºÉiÉÉʽþ ʴɨÉÉä½þMÉä½þ** ´ÉÉfäø IÉhÉÉäIÉÊhÉ Ê´É±ÉIÉhÉ ÊxÉζSÉiÉÉÆiÉ**
EÚò]õºlÉ ¨ÉÒ iÉÊ®ú ºÉnùÉÊä nùiÉ ºÉÉIÉÒ¦ÉÚiÉ** 3** {ÉÉhªÉÉ´É®úÒ ±É½þÊ®ú ªÉäÊiÉ VɶÉÉ iɶÉÉ ÁÉ* näù½þÉ´É®úÒ ºÉiÉiÉ ªÉåÊiÉ nù¶ÉÉ
+¶ÉÉ ÁÉ* ¤ÉɱªÉÉÊnù, ¶ÉäËJÉ EÞòʨÉÊ´ÉbÂ÷¦ÉʺÉiÉÉÆiÉ EòÉÆiÉ* EÚò]õºlÉ ¨ÉÒ iÉÊ®ú ºÉnùÉÊä nùiÉ ºÉÉÊIɦÉÚiÉ** 4** ªÉpùIÉhÉÉlÉÇ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

EòÊ®úiÉÉÊiÉ EÖòEÞòiªÉ nÖù¹]õ* VÉÉä ¹ÉbÅ÷ºÉÉzÉ{ÉÊ®ú{ÉÉäʹÉiÉ ½þÉÊä ªÉ {ÉÖ¹]õ** ªÉälÉåÊSÉ iÉÉä {Éb÷iɺÉä =PÉb÷É +xÉÆiÉ* EÚò]õºlÉ ¨ÉÒ iÉÊ®ú
ºÉnùÉÊä nùiÉ ºÉÉÊIɦÉÚiÉ** 5** ´ÉhÉÉǸɨÉÉÊnùEò ºÉÖJÉÉÊnùEò ªÉÊzÉʨÉkÉ* ºÉƤÉÆvÉ °ü{É ¦ÉªÉ Eò¨ÉÇʽþ ªÉÊzÉʨÉkÉ** iÉÉä ½þÉÊSÉ
+zÉ¨ÉªÉ EòÉä¶É VɪÉÉ漃 +ÆiÉ* EÚò]õºlÉ ¨ÉÒ iÉÊ®ú ºÉnùÉÊä nùiÉ ºÉÉÊIɦÉÚiÉ** 6** ½þÉ |ÉÉhÉ iªÉɨÉËvÉ ºÉnùÉÊä nùiÉ JÉä³ýiÉɽäþ*
VÉÉä <ÆÊpùªÉÉÆ Eò´É³ÖýxÉÒ, ¨É¨É °ü{É xÉÉä½þä** ½äþ½þÒ +SÉäiÉxÉÊSÉ, SÉäiÉxÉ ¨ÉÒ |ɶÉÉÆiÉ* EÚò]õºlÉ ¨ÉÒ iÉÊ®ú ºÉnùÉÊä nùiÉ ºÉÉÊIɦÉÚiÉ**
7** VÉå SÉÆSɳý IÉhɦɮúÒ xÉ ´ÉºÉä, Ê´ÉEòÉ®úÓ* iÉå ½þɪä É ½åþ ¨ÉxÉ xÉ ¨ÉÒ EòËvɽþÒ Ê´ÉEòÉ®úÒ** JÉtÉäiÉiÉÖ±ªÉ ¨ÉÊiÉ iÉÒʽþ xÉ ¨ÉÒ,
|ÉnùÒ{iÉ* EÚò]õºlÉ ¨ÉÒ iÉÊ®ú ºÉnùÉÊä nùiÉ ºÉÉÊIɦÉÚiÉ** 8** ½þÉ VÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÉä VÉËMÉ Ë±ÉMÉnäù½þ* +YÉÉxÉ EòÉ®úhÉiÉxÉÚ xÉ SÉ
iÉÒxÉ näù½þ** ¨ÉÉZÉå º´É°ü{É +VÉ +ÊGòªÉ ¨ÉÒ +xÉÆiÉ* EÚò]õºlÉ ¨ÉÒ iÉÊ®ú ºÉnùÉÊä nùiÉ ºÉÉÊIɦÉÚiÉ** 9** EòiÉÉÇ xÉ ¨ÉÒ
|ÉiªÉMÉʦÉzÉ +Éi¨ÉÉ* ¦ÉÉäHòÉ xÉ ¨ÉÒ +uùªÉ ºÉÎSSÉnùÉi¨ÉÉ** ½åþ YÉÉiÉ ´½þɪÉÉ xÉ´É®úixɨÉɱÉÉ* ½åþ EÆòÊ`ö PÉɱÉÉ ½þÊ®ú ½äþ ʽþ
EòɱÉÉ** 10** VÉÉä Eò¨ÉÇ¡ò³ý näù ´ÉÉ®úÓ º¨É®úiÉÉÆ Eò¹]õ =vnù®úÒ** ¦ÉVÉiÉÉÆ iªÉÉ nùkÉnäù´ÉÉ {ÉnùÓ ½äþ +Ì{ɱÉÒ xÉ´ÉÉ** 11**
<ÊiÉ ¸ÉÒ¨Éi{É®ú¨É½ÆþºÉ{ÉÊ®úµÉÉVÉEòÉSÉɪÉÇ ¸ÉÒ´ÉɺÉÖnùä´ÉÉxÉÆnùÊ´É®úÊSÉiÉÉ
xÉ´É®úixɨÉɱÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÉÇ**
ÊSÉkɺÉnÂù¤ÉÉävÉxÉIÉjɨÉɱÉÉ
EÖòºÉÆMÉɸɪÉå ¤ÉÉ º´ÉªÉå +Éi¨ÉPÉÉiÉ* iÉÖ´ÉÉÆ ºÉiªÉ Eäò±ÉÉ EÖò¶ÉÒ±ÉÉ JÉSÉÒiÉ** +vÉ:{ÉÉiÉ ªÉä<±Ç É ¨ÉkÉÉ º´ÉÊSÉkÉÉ* i´É®åú
+Énù®úä iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 1** ¦É±ÉÉ ±ÉÉvɱÉÉ ½þÉ iÉÖ±ÉÉ ¸Éä¹`ö näù½þ* {É®úÒ `äöʴɱÉÉ ´ªÉlÉÇ iÉÚÆ ªÉälÉ ¨ÉÉä½þ**
+½ÆþEòÉ®úªÉÉäMÉå PÉbä÷ PÉÉiÉ ÊSÉkÉÉ** i´É®åú +Énù®úå iÉÚ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 2** +½ÆþEòÉ®úªÉÉäMÉå PÉbä÷ EòiÉÞiÇ ÉÉÊnù* +½ÆþEòÉ®úªÉÉäMÉå
PÉbä÷ ¦ÉÉäHòÞ iÉÉÊnù** +½ÆþEòÉ®úªÉÉäMÉå ¨É¨Éi´ÉÉÊnù ÊSÉkÉÉ* i´É®äú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 3** +½ÆþEòÉ®ú ½þÉ +Éi¨É½þÉ
JÉÉ豃 xÉäiÉÉä** +½ÆþEòÉ®ú ½þÉ YÉÉxɽþÉ >ðv´ÉÇ xÉäiÉÉä** +½ÆþEòÉ®ú ºÉÉäb÷ÚÊxÉ näù ¶ÉÒQÉ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ
nùkÉÉ** 4** +½ÆþEòÉ®úªÉÉäMÉå PÉbä÷ EòÉä{É iÉÉ{É* +½ÆþEòÉ®úªÉÉäMÉå PÉbä÷ {ÉÉ{ɱÉä{É** +½ÆþEòÉ®úªÉÉäMÉå VÉMÉÓ PÉÉiÉ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú
+Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 5** +½ÆþEòÉ®ú ½þÉ vɨÉǽþÉ ¶ÉjÉÖ +ɽäþ** +½ÆþEòÉ®ú ½þÉ {ÉÉ{ɽþÉ Ê¨ÉjÉ +ɽäþ** +½ÆþEòÉ®ú
ºÉÉi´ÉÒEò ½þÉä ʨÉjÉ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 6** +½ÆþEòÉ®ú ½þÉ ¤ÉÉäʱÉVÉä: ÊjÉ|ÉEòÉ®ú* +½ÆþEòÉ®ú ½þÉ ¤ÉÆvÉ
näù Êuù|ÉEòÉ®ú** iɪÉÉSÉÉ Eò®úÒ iÉÚÆ |ÉiÉÒEòÉ®ú ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®åú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ**7** ¶É®úÒ®úÉÊnùEòÓ VÉÉä +½ÆþEòÉ®ú
lÉÉä®ú* +iÉÒ PÉÉä®ú iÉÉäSÉÒ iɨÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉ®ú** §É¨ÉɱɺªÉiÉÆpùÉÊnù näù iÉÉäÊSÉ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®åú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ**
8** ºÉnùÉ GòÉävɱÉÉä¦É|ɪÉixÉÉÊnù näù VÉÉä* ºÉnùÉ {ÉÉiÉEòÉäi{ÉÊkÉ ªÉälÉä Eò®úÒ VÉÉä** iɪÉÉ ®úÉVɺÉÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉÉäÊb÷ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú
+Énù®úå iÉÚÆ º¨É®åú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 9** iÉÖ±ÉÉ ±ÉÉvɱÉå ½åþ ¦É±Éå ¨ÉÖÊHò{É´ÉÇ* {É®úÒ +ÆiÉ®úÒ iÉÚÆ vÉ®úÒºÉÒ EÖòMÉ´ÉÇ** iÉÖZÉä ¹ÉÊbÅ÷{ÉÚ
PÉÉiÉEòÒ ½þÉiä ÉÒ ÊSÉkÉÉ** i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®åú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ**10** iÉÖ±ÉÉ JÉÆÊb÷iÉÒ ¨ÉÖÊÆ b÷iÉÒ ªÉɨªÉ nÚùiÉ* iÉÖ±ÉÉ nÆùÊb÷iÉÒ
¡òÉÊb÷iÉÒ ½þÉÊä ºÉ ¦ÉÚiÉ** |ɦÉÚiɸɨÉå Eò¹]õiÉÉ EòÉähÉ jÉÉiÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®åú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 11** nÖù®úɶÉÉ vÉ°üxÉÒ
iÉÖ´ÉÉÆ {ÉÉ{É Eäò±Éå* iɪÉÉSªÉÉ ÊxɪÉÉäMÉå iÉÖ±ÉÉ VÉx¨É +ɱÉä** +ºÉä {ÉÚføiÉÒ {ÉÚføiÉÒ ½þɪä É ÊSÉkÉÉ** i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ
nùkÉÉ** 12** ºÉÖiÉ ºjÉÒ º´É ¨ÉÉZÉå +ºÉå ½åþ ¨É¨Éi´É* iɺÉå ¨ÉÉÆºÉ Ë{Éb÷É´É®úÒ ½þÒ +½Æþi´É** iÉÖ´ÉÉÆ `äöʴɱªÉÉxÉå iÉÖ±ÉÉ nÖù:JÉ
ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ**13** EÖòhÉÉSÉä ºÉÖiÉ ºjÉÒ EÖòhÉÉSÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÒ* EÖòhÉÉSÉå vÉxÉIÉäjÉ ½þÉ<ä Ç
Ê´ÉSÉÉ®úÒ** Ê´ÉSÉÉ®úÉiÆ ÉÒ Ê¨ÉlªÉÉÊSÉ ½þÉä ºÉ´ÉÇ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®åú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 14** ¨É¨Éi´Éå ºÉÖiÉÉnùÒEò ½äþ
+Énù®úÉ´Éä* VɪÉÉxÉå iɪÉÉxÉå §É¨ÉÉxÉå ¨É®úÉ´Éå** {ÉÖføå½þÒ iɺÉå ½þÉiä ɺÉå JÉÉºÉ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 15**
iÉÖ±ÉÉ ªÉÉ §É¨Éå ºÉnÂùMÉiÉÒ ±ÉÉäÊEò ½þÉä EòÓ* xÉEòÉä +Énù°üÆ |Éä¨ÉºÉƤÉÆvÉ ±ÉÉäEòÓ** ºÉÖ®ú º´É{xÉ´ÉkÉÖSUô ½åþ ºÉÉäb÷ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú
+Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ**16** xÉEòÉä ¨ÉÉxÉ{ÉÚVÉäÊSÉ ±ÉÉäEòÉÆiÉ <SUôÉ* |ÉÊiɹ`öÉʽþ ʴɹ`öɺɨÉÉxÉÉÊSÉ iÉÖSUôÉ** xÉ {ÉÞSUôÉ
Eò®úÒ ´ªÉlÉÇ iÉÚ ±ÉÉäËEò ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 17** ºÉÖÊ´ÉuùÉxÉ vÉxÉÒ ¨ÉÒ MÉÖhÉÒ ¨ÉÉÊxÉ ¨ÉÉä`öÉ* +ºÉÉ
iÉÚÆ xÉ `äö´ÉÒ ´ÉÞlÉÉ MÉ´ÉÇ iÉÉ`öÉ* xɨÉÓ ºÉ´ÉÇ ¦ÉÚiÉÉÆ漃 ½þÉä ±ÉÒxÉ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®åú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 18** xÉEòÉä ½þÉ=
ä Æ
iÉÚÆ ±ÉÉäEòËxÉnäùºÉ {ÉÉjÉ* xÉEòÉä ±ÉÉäEòËxÉnùÉ Eò°ü ½þÉä ºÉÖ{ÉÉjÉ** {ÉÊ´ÉjÉ |ɦÉÚSªÉÉ EÞò{Éä±ÉÉ ºÉÖÊSÉkÉÉ** i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú
ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 19** VÉxÉÓ ËxÉt iÉå ºÉÉäÊb÷iÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉä** VÉxÉÓ ´ÉÆt iÉå ºÉäÊ´ÉiÉÉÆ ªÉÉäMªÉiÉÉ ªÉå** VÉxÉÓ ´ÉÆtiÉÉ iÉÚÆ xÉ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

<SUôÒ ºÉÖÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 20** ºÉnùÉ ºÉÆMÉiÉÒ nÖùVÉÇxÉÉÆSÉÒ iªÉVÉÉ´ÉÒ* ºÉnùÉ ºÉÆMÉiÉÒ
ºÉVVÉxÉÉÆSÉÒ vÉ®úÉ´ÉÒ** vÉ®úÉ´ÉÒ MÉÖ°üºÉä´ÉxÉÓ |ÉÒÊiÉ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®åú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 21** ºÉnùÉ ºÉk´É´ÉÞkÉÒ
vÉ®úÉxä ÉÒ +ºÉÉ´Éå* ºÉnùÉ ºÉÉÎi´ÉEòÉÆ ¨ÉÉËVÉ ªÉixÉå ¤ÉºÉÉ´Éå** ¤ÉºÉÉ´Éå xÉ iªÉÉ ºjÉèhÉ{ÉÆHòÒºÉ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ
nùkÉÉ** 22** §É¨ÉɱɺªÉÊxÉpùÉÊnùEòÉÆiÉå iªÉVÉÉ´Éå* ½þ®úÒEòÒiÉÇxÉÓ |Éä¨É ÊxÉ:ºÉÒ¨É ´½þÉ´Éå* ¨ÉxÉÓ +ɳý´ÉÉ´Éå ½þ®úÒ±ÉÉ ºÉÖÊSÉkÉÉ**
i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®åú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 23** EòlÉÉEòÒiÉÇxÉÓ +ÆÊMÉ ®úɨä ÉÉÆSÉ ªÉÉ´Éä* MɳýÉ nùÉ]ÖõxÉÒ xÉäjÉ nùÉxä ÉÒ MɳýÉ´Éä** {ɳýÉ´Éå
´É{ÉÖ¦ÉÉÈxÉ ¦ÉÉ´ÉåÊSÉ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 24** +ºÉä ºÉÉÎi´ÉEò |Éä¨É ªÉäiÉÉ +½ÆþiÉÉ* Mɳäý iÉé ]õ³ýä
ºÉ´ÉÇ ºÉƺÉÉ®úÉËSÉiÉÉ** ½þ®úÒSªÉÉ |ɺÉÉnåù ʨɳäý ¨ÉÖÊHò ÊSÉkÉÉ** i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®äú ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 25** MÉÖ°ü näù´É ½äþ
BEò ¨ÉÉxÉÚÊxÉ ¦ÉHòÒ* iɪÉÉÆSÉÒ Eò®úÒ iªÉÉ Eò®úÓ ªÉä< ¨ÉÖHòÒ* ºÉÖªÉÖHòÒ +ºÉÒ ½þÒ vÉ®úÒ ÊxÉiªÉ ÊSÉkÉÉ* i´É®åú +Énù®úå iÉÚÆ º¨É®åú
ÊxÉiªÉ nùkÉÉ** 26** +ºÉÒ ÊSÉkɺÉuùÉvä ÉxÉIÉjɨÉɱÉÉ* MɳýÉ PÉÉʱÉiÉÒ iÉä xÉ ¦ÉÒiÉÒ±É EòɳýÉ** ¤É³åý ¨ÉÖHòÒ PÉɱÉÒ±É
®úixÉÉÆÊSÉ ¨ÉɳýÉ* MɳýÉÆ iªÉÉÆÊSɪÉÉ VÉÒ xÉ {ÉɽþÒ±É ´Éä³ýÉ** 27**
<ÊiÉ ¸ÉÒ. {É. {É. ¸ÉÒ´ÉɺÉÖnùä´ÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒEÞòiÉÉ ÊSÉkɺÉuùÉvä ÉxÉIÉjɨÉɱÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÉÇ**
+Éi¨ÉÉxÉÉi¨ÉÊ´ÉSÉÉ®ú
¸ÉÒnùkÉÉä VɪÉÊiÉ** ʶɹªÉÉ ½þɪä ÉÓ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ* Eò°üÊxɪÉÉÆ BEòÉOÉ ¨ÉxÉ* {ÉÊ®úºÉå EòÊlÉiÉÉå +Éi¨ÉYÉÉxÉ* VÉähÉå +YÉÉxÉ
ÊxÉ®úºÉå ½åþ** 1** ¤Éɽäþ®ú xÉäjÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ* VÉå {ÉɽþºÉÒ iÉåÊSÉ º´É{xÉ* ´ªÉlÉÇ iɪÉɺÉÒ ¦ÉÖ±ÉÚxÉ* +ɪÉÖ¹ªÉ JÉSÉÚxÈ É ¨É°Æü xÉEòÉä**
2** {ÉÞl´ÉÒ +É{É iÉäVÉ ´ÉÉiÉ* +ÉEòÉ¶É VÉÉhÉ {ÉÆSÉ ¦ÉÚiÉ* ¨ÉɪÉɶÉHòÒ·É®úÊxĘ́ÉiÉ* ÊjÉMÉÖhɪÉÖHò +ºÉiÉÓ ½þÓ**3** |ÉiªÉäEòÉSÉä
+vÉÇ +vÉÇ ¦ÉÉMÉ* Eò°üÊxÉ +vÉÉÇSÉä SÉÉ®ú SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉ* ºÉÉäb÷ÚÊxÉ +É{ÉÖ±ÉÉ ¦ÉÉMÉ* <iÉ®úÉvÉǦÉÉMɪÉÖHò Eäò±Éä** 4** ÁÉ
{ÉÆSÉÒEò®úhÉå VÉÉhÉ* ¥ÉÀÉÆb÷ SÉÉènùÉ ¦ÉÖ´ÉxÉ* SÉÉ®úÒ VÉÒ´ÉJÉÉhÉÒ +ÉÊhÉ +zÉ* Eò®úÒ ÊxɨÉÉÈhÉ <Ç·É®ú**5** ½äþ Ê´ÉIÉä{É xÉÉÆ´ÉÉSÉÒ*
<Ç·É®ú¶ÉHòÒ ½þɪä É ºÉÉSÉÒ* ´ÉänùÓ ºÉÆYÉÉ +ºÉä <ÇSÉÒ* ´ªÉɴɽþÉÊ®úEò ºÉiªÉ** 6** VÉÒ´É näù½þÓ Ê®úPÉÚxÉ* +½ÆþEòÉ®úiÉÉnùÉi¨ªÉ
{ÉÉ´ÉÚxÉ* iªÉÉ uùÉ®úÉ ¶É®úÒ®ú ´ªÉÉ{ÉÚxÉ xÉäjÉÓ ®úɽÚþxÉ uèùiÉ {Éɽäþ** 7** iÉå ½åþ ºÉ´ÉÇ º´É{xÉ VÉÉhÉ* EòÉÆ VÉɺÉÒ ªÉɱÉÉ ¦ÉÚ±ÉÚxÉ*
+VÉÚÊxÉ ½þÉ<ä Ç ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ* º´É°ü{ÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ `äö´ÉÓ iÉÚ*Æ * 8** iÉÚÆ ¨½þhɺÉÒ ½åþ |ÉiªÉIÉ* ¨ÉÒ {ÉɽþiÉÉå ºÉ¨ÉIÉ* iÉ®úÒ iÉÖVÉ
ºÉ¨ÉÉÊvÉnùIÉ* näù<±Ç É ºÉÉIÉ =±É]õÊSÉ** 9** VÉèºÉÉ Ê¦ÉEòÉ®úÒ VÉÉMÉä{ÉhÉÓ* º´É{xÉÓ ¨É½þÉ®úÉVÉ ½þÉ´ä ÉÚxÉÒ ®úÉVªÉ Eò®úÒ ºÉÆ{ÉnùÉ
¦ÉÉäMÉÖxÉÒ* {ÉÖxÉ: VÉÉMÉä{ÉhÉÒ Ê¦ÉEòÉ®úÒ ½þÉ** 10** ¨ÉMÉ iÉå ®úÉVªÉ +É`ö´ÉÚxÉ* ¨ÉÒ ®úÉVªÉ§É¹]õ ZÉɱÉÉå ¨½þhÉÚxÉ* iÉÉä Eò®úÒ EòÓ
®úÉnä ùxÉ* iÉå´ÉÒ VÉÉhÉ ºÉƺÉÉ®ú ½þÉ** 11** º´É{xÉÓ ¨Ét ¨ÉÉÆºÉ ¦ÉÊIÉiÉÒ* SÉÉÆb÷ɳýÒ¶ÉÒ ®ú¨ÉiÉÒ* iÉä |ÉɪÉζSÉiÉ PÉäiÉÒ*
VÉÉMÉä{ÉhÉÓ EòÓ** 12** EòÉähÉÒ BEò +É{ÉÖ±ÉÉ* VÉÉMÉä{ÉhÉÓ ¨Éä±ÉÉ* º´É{xÉÓ iÉÉäÊSÉ ¦Éä]õ±ÉÉ* ½þ¹ÉÇ ZÉɱÉÉ +{ÉÉ®ú** 13**
º´É{xÉÓ EòÉähÉÒ º´ÉVÉxÉ* ¨Éä±ÉÉ +ºÉå {ÉɽÚþxÉ* ®úb÷iÉ ®úb÷iÉ VÉÉMÉÉ ½þÉ>ä ðxÉ* iªÉÉ {ÉɽÚþxÉ xÉSÉ ®úb÷ä** 14** EòÉähÉÒ ¦ÉÖEòå
ÊxÉVÉiÉÒ* º´É{xÉÒ {ÉÉä]õ¦É®ú VÉäÊ´ÉiÉÓ* VÉÉMÉä ½þÉiä ÉÉ ¨ÉÉMÉÖiÉÒ* iÉÞ{iÉ ½þÉiä ÉÓ EòÓ iÉähÉå** 15** º´É{xÉÒ VÉå ÊnùºÉå ¶ÉÖ¦É*
VÉÉMÉå{ÉhÉÒ iÉå ½þÉå +¶ÉÖ¦É* VÉÉMÉä{ÉhÉÒ VÉå +¶ÉÖ¦É* º´É{xÉÓ iÉå ¶ÉÖ¦É EòvÉÓ½þÒ**16** EòvÉÓ ±ÉMxɺÉÉä½þ³ýÉ {ÉɽþiÉÒ* VÉÉMÉä{ÉhÉÒ
EòÓ ºÉÉSÉ ¨ÉÉÊxÉiÉÒ* º´É{xÉÓ ºÉ{ÉÇ´ªÉÉQÉ {ÉɽþiÉÒ* =`öÉÊä xÉ {ɳýiÉÒ ºÉiªÉ iÉå EòÓ** 17** IÉhɨÉÉjÉ ÊxÉVÉiÉÓ* ¨ÉÉºÉ ±ÉÉä]õ±Éä
{ÉɽþiÉÓ* iªÉÉ MÉÉä¹]õÒ ºÉÉSÉ ½þÉiä ÉÒ* VÉÉMÉä{ÉhÉÒ EòÓ** 18** +ÊiɺÉÚI¨É xÉÉb÷ÓiÉ* ½þkÉÒ PÉÉäb÷ä ÊnùºÉiÉÒ +ʨÉiÉ* iÉä ¨ÉÉxÉÒ±É
EòÓ ¤ÉÖÎvnù¨ÉÆiÉ* ºÉÉSÉ ¨½þhÉÉäxÉÒ** 19** iÉä´ÉÒ ½þÉ |É{ÉÆSÉ* xÉ ¨ÉÉxÉÉ´ÉÉ ºÉÉSÉ* VÉÉhÉÉ´ÉÉ ½þÉ +ºÉiªÉSÉ* EòɱÉjɪÉÒ**
20** VÉå VÉå ªÉälÉå ªÉä PÉb÷Éxä É* iÉå iÉå ºÉ´ÉÇ Ê¨ÉlªÉÉ VÉÉhÉ* ºÉ´ÉÇ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ºÉÉäb÷ÚxÉ* º´É°ü{ÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eò®úÓ iÉÚ*Æ * 21**
º´É°ü{ÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ* ´½þɪÉÉ EòÒVÉä ¨ÉxÉ:¶ÉÉävÉxÉ* näù´ÉMÉÖ°üºÉä´ÉxÉ* ºÉnùÉSÉ®úhÉ +xÉɺÉHåò** 22** ½äþ½þÒ Ê¨ÉlªÉÉ VɺÉå º´É{xÉ*
+ºÉå xÉ ¨ÉÉxÉÉä iÉÖZÉå ¨ÉxÉ* VÉä´ÉÒ ÊEòiªÉäEò º´É{xÉ* ºÉiªÉ ½þɪä É VÉÉMÉÞiÉÓiÉ** 23** º´É{xÉÒ ¨ÉÆjÉ ={ÉnäùʶɱÉÉ* iÉÉä
VÉÉMÉä{ÉhÉÒ ºÉiªÉ ZÉɱÉÉ* º´É{xÉÒ näù´Éå |ɺÉÉnù ÊnùvɱÉÉ* VÉÉMÉÞiÉÒ ZÉɱÉÉ iÉÉäÊSÉ ºÉiªÉ** 24** BäºÉä +xÉÖ¦É´É ½þVÉÉ®ú*
±ÉÉäEòÓ +ɱÉä ºÉÉSÉÉ®ú* º´É{xÉÉvªÉɪÉÓ ½þÉ Ê´ÉSÉÉ®ú* ºÉÉ®úɺÉÉ®ú Eäò±ÉÉ ¤ÉÉ** 25** ´É¹ÉÉÇkÉnùvÉÉÇSSÉ®úhÉÉSSÉ
¨ÉɺÉÉtɨÉGò¨ÉÉiº´É{xÉ¡ò±ÉÆ ÊxɶÉɪÉÉÆ** ºÉt:¡ò±ÉÆ SÉÉä¹É漃 ºÉÆ|ÉÊnù¹]Æõ Ênù´ÉÉ ´ÉÞlÉÉ ºªÉÉSUôªÉxÉÉi{ÉÖxɶSÉ** 1** ½þÉ ¨ÉÒ
ªÉälÉå VÉx¨É±ÉÉÆ* ½þÉ ¨ÉÒ +¨ÉÖEò ´ÉÉfø±ÉÉå* ºjÉÒ{ÉÖjɺÉÆ{ÉÊkɪÉÖHò ZÉɱÉÉä* ¨ÉÒ ZÉɱÉÉä nèùxªÉ´ÉÉhÉÉ** 26** BäºÉä ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦É º´É{xÉ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

{ɽþÉiÉ* xÉÉxÉÉ{É®úÒ ¤ÉÉä®ú³ýiÉ* º´ÉªÉå xÉ ½þÉä VÉÉOÉiÉ* näù´ÉMÉÖ¯û|ɺÉÉnùÉ Ê´ÉxÉÉ** 27** ½þÉ VÉÒ´É +ºÉÉ ¤ÉÉä®ú³ýiÉÉÆ* EòxÉ´ÉɳÚý
¸ÉÖÊiɨÉÉiÉÉ* ={Énäù¶ÉÓ iÉk´ÉiÉÉÆ* iªÉÉSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú VÉÉhÉÖxÉÓ** 28** VÉ®úÒ {É®ú¨ÉÉlÉÔ {É®úÉRó¨ÉÖJÉ* iɪÉÉ Eò¨ÉǨÉÉMÉÇ SÉÉäJÉ*
ÊxɹEòɨÉ{ÉhÉå näùJÉ* ¸ÉÖÊiÉ ºÉ¨ªÉEÂò ¤ÉÉä±ÉiɺÉä** 29** VÉ®úÒ Eò¨ÉÕ +ºÉÉäxÉ* SÉÆSɳý +ºÉå +ÆiÉ:Eò®úhÉ* iɪÉÉ ={ÉɺÉxÉÉ
ºÉÉÆMÉÚxÉ* {É®ú¨ÉÉlÉÔ ±ÉÉ´ÉÒ ¸ÉÖÊiÉ** 30** VÉ®úÒ ÊxÉiªÉÉÊxÉiªÉ Ê´ÉSÉÉ°üxÉ* <½þ¦ÉÉäMÉÉ näù ºÉÉäb÷ÚxÉ* ¶É¨Énù¨ÉÉÊnù ºÉÉvÉÚxÉ* ¨ÉÖ¨ÉÖIÉÖ
½þÉ>ä ðxÉ iɳýiɳäý**31** iɪÉÉ YÉÉxÉ ´½þÉ´Éå ¨½þhÉÚxÉ* ¸É´ÉhÉ +ÉÊhÉ ¨ÉxÉxÉ* iɪÉÉÆSÉå ÊxÉÊnùvªÉɺÉxÉ* ¸ÉÖÊiÉ ºÉÉÆMÉÚxÉ ¤ÉÉävÉ
Eò®úÒ**32** ½åþ VÉÉhÉÉ´Éå ¶ÉÖ¦É º´É{xÉ* ºÉƺÉÉ®ú:VÉÉhÉÉ´ÉÉ nÖù:JÉ{xÉ* iÉälÉå IÉhɨÉÉjɽþÒ ¨ÉxÉ* ºÉÖYÉVÉxÉ xÉ vÉÊ®úiÉÒ**33**
iÉä´½þÉÆ iÉÚÆ VÉÉOÉiÉ ´½þÉ´Éå ¨½þhÉÚxÉ* ºÉƺÉÉ®ú ½åþ nÖù:JÉ{xÉ* näù ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ* YÉÉxÉ VÉÉäb÷ÚxÉ EÞòiÉÉlÉÇ ½þÉ*ä *34** º´ÉvɨÉÉÇSÉå
+ÉSÉ®úhÉ* näù´É{ÉÚVÉÉ µÉiÉ nùÉxÉ* ¡ò±ÉÉSÉÒ <SUôÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ* EòÊ®úiÉÉÆ ¨ÉxÉ ¶ÉÖvnù ½þɪä É** 35** EòɪÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉå Eò°üxÉ* xÉ
nÖùJÉ´ÉÉ´Éä |ÉÉhÉÒ VÉxÉ* ʽþSÉå xÉÉ¨É +˽þºÉÉ VÉÉhÉ* ½þÒ +Énù°üxÉ vÉ®úÉ´ÉÒ** 36** VÉå {ÉÉʽþ±Éå BäÊEò±Éå VÉÉhÉ* iÉåÊSÉ EòÒVÉå
¦ÉɹÉhÉ* VÉå ªÉlÉÉlÉÇ EòlÉxÉ* ½åþ ºÉiªÉ VÉÉhÉ iÉÉ®úEò** 37** {ÉÖføå +lÉ´ÉÉ ¨ÉÉPÉÉ®úÓ* EòÉähÉÉSÉÒ½þÒ xÉ Eò®úÒ SÉÉä®úÒ* ½åþÊSÉ
+ºiÉäªÉ +´ÉvÉÉ®úÓ* ½åþ +ÆiÉ®úÓ +Énù®úÉ´Éå** 38** {ÉÊ®úOɽþ ¨½þhÉVÉä ºÉÉ`öÉ* iÉÉä Eò®úÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ iÉÉä]õÉ* iÉÉä ºÉÉÆb÷hÉå iÉk´ÉiÉÉÆ*
+{ÉÊ®úOɽþ ¨½þhÉiÉÒ ªÉÉäMÉÒ ** 39** BEòÉ MÉÞ½þºlÉÉ´ÉÉÆSÉÚxÉ* EòɪÉÉ´ÉÉSÉɨÉxÉå Eò°üxÉ* tÉ´Éå ¨ÉèlÉÖxÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ* ½åþÊSÉ VÉÉhÉ
¥ÉÀSɪÉÇ** 40** +˽þºÉÉ ºÉiªÉ +ºiÉäªÉ* +{ÉÊ®úOɽþ ¥ÉÀSɪÉÇ* ½åþ {ÉÆSÉEò ªÉ¨É ½þɪä É* ºÉäÊ´ÉVÉä ÊxɨÉɪÉÇ{ÉhÉå ½åþ** 41**
º´ÉvɨÉÉÇxÉÖ¹`öÉxÉ ½åþÊSÉ iÉ{É* º´ÉÉvªÉÉªÉ ¨½þhÉVÉä MÉÖ¯û¨ÉÆjÉVÉ{É* ¨ÉÉxɺÉÒ EòÊ®úiÉÉÆ +¨ÉÚ{É* ¡ò³ý iÉÉiEòɳý ʨɳýiɺÉä** 42**
¨ÉÞVVɱÉÉxÉå ¤ÉÉÁ ¶ÉÉèSÉ* <Ç·É®úvªÉÉxÉå +ÉÆiÉ®ú ¶ÉÉèSÉ* <Ç·É®ú|ÉÊhÉvÉÉxÉ ºÉÉSÉ* ºÉ´ÉÇ Eò®úhÉå <Ç·É®úÉ{ÉÇhÉ** 43** {ÉÊ®úʨÉiÉ
ÊxÉpùÉ +ɽþÉ®ú* ½äþ ½þÉiä É ÊxÉªÉ¨É ºÉÉSÉÉ®ú* ½äþ {ÉɳýÉ´Éä ºÉÉnù®ú* ´ÉÉ®Æú´ÉÉ®ú +¦ªÉɺÉxÉå** 44** ¨ÉÞnùÖ +ɺÉxÉ PÉɱÉÚxÉ*
ºÉ¨ÉɺÉxÉ `äö´ÉÚxÉ* BEòÉÆiÉÒ ¤ÉºÉÚxÉ* ºÉMÉÖhÉä·É®úvªÉÉxÉ Eò®úÉ´Éå** 45** ¾þnùªÉEò¨É³ý +vÉÉä´ÉnùxÉ* iÉå Eò®úÉ´Éå >ðv´ÉÇ´ÉnùxÉ*
ºÉÉä½þƨÉÆjÉ =SSÉÉ°üxÉ* |É¡Öò±±ÉÒiÉ iÉå ¦ÉÉÊ´ÉVÉå** 46** iªÉɨÉvªÉå Ê´É®úÉVɨÉÉxÉ* ®úixÉVÉÊb÷iÉ ËºÉ½þɺÉxÉ* iªÉÉ´É®úÒ
ºÉMÉÖhɨÉÚiÉÕSÉå vªÉÉxÉ* EòÒVÉä VÉxÉ ÎºlÉ®ú´ÉÚxÉ** 47** {ÉɪÉÉÆSªÉÉ iɳý´ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ* BEòÉ BEòÉ +ÆMÉÉSÉå vªÉÉxÉ* Eò®úÉ´Éå ±ÉIÉ
±ÉÉ´ÉÚxÉ* iÉå κlÉ®ú ½þÉiä ÉÉÆ {ÉÖføå vªÉÉ´Éå** 48** B´ÉÆ ¨ÉºiÉEòÉ{ɪÉÈiÉ* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¨ÉÚÌiÉ ÊSÉkÉÉÆiÉ* ¦É°üxÉ PªÉÉ´ÉÒ ºÉÆiÉiÉ*
κlÉ®ú´ÉÚxÉ ÊSÉkÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉå** 49** nÖùºÉ-ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉ +É`ö´ÉÚxÉ* VÉ®úÒ ºÉÖ]õä±É iÉå vªÉÉxÉ* iÉ®úÒ {ÉÖxÉ: ¨ÉÖ³ýÉ{ÉɺÉÚxÉ* Eò®úÉ´Éå
ËSÉiÉxÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉå** 50** ¨ÉÖJÉ ºÉÖ½þɺªÉ ËSÉiÉÚxÉ* ½þɺªÉ¨ÉÉjÉÉ ¨ÉxÉÓ PªÉÉ´Éå ¦É°üxÉ* iÉÉäSÉ ¨ÉÒ {É®ú¨ÉÉxÉÆnù ¨½þhÉÚxÉ*
ÊxÉ϶SÉiÉ ËSÉiÉxÉ Eò®úÉ´Éå** 51** VÉÉMÉÞiÉÒ º´É{xÉ ÊxÉpùÉ ºÉÉIÉÒ* ÊxÉÌ´ÉEòÉ®åú ´ÉÞkÉÓ ±ÉIÉÒ* iÉÒxÉÒ näù½þÉ VÉÉä ÊxÉ®úÒIÉÒ* iÉÉä ¨ÉÒ
i´ÉÆ{ÉnùÉlÉÇ ±ÉIªÉÉlÉÇ** 52** ºlÉÚ±Énäù½þ +zÉ¨ÉªÉ EòÉä¶É* ˱ÉMÉnäù½þÓ iÉÒxÉ EòÉä¶É* |ÉÉhÉ¨ÉªÉ ¨ÉxÉÉä¨ÉªÉ Ê´ÉYÉÉxɨɪÉ*
+ÉxÉÆnù¨ÉªÉ EòÉ®úhÉnäù½þÓ** 53** ½þªÉÉ {ÉÆSÉEòÉä¶ÉÉƽþÚxÉ* ¨ÉÒ ´ÉäMɳýÉ ¨½þhÉÚxÉ* ÁÉÆSÉä vɨÉÇ ¨ÉVɱÉÉ xÉ* EòɳýjɪÉÓ** 54**
½þÉ näù½þ ¨ÉÒ xÉÉä½þä näùJÉ* ¨ÉÒ xÉÉä½þä EòÉähÉÉSÉÉ ±ÉäEò* ºjÉÒ {ÉÖ¯û¹É xÉ{ÉÖºÆ ÉEò* EòɳýjɪÉÓ ¨ÉÒ xÉÉä½þä** 55** ¨ÉÒ xÉÉä½þä
EòÉähÉÉSÉÉ ºÉƤÉÆvÉÒ* xɺÉä ¨É±ÉÉ vɨÉÉÇvɨÉÇ ={ÉÉvÉÒ* xÉ º{ɶÉç +ÉÊvÉ´ªÉÉÊvÉ* EòɳýjɪÉÓ** 56** xɺÉä ¨É±ÉÉ ´ÉhÉÉǸɨÉÉÊnù* xÉ
ʶɴÉä ¨É±ÉÉ ¶ÉÒiÉÉä¹hÉÉÊnù* xɺÉä ¨É±ÉÉ VÉx¨É¨É®úhÉÉÊnù* ¹ÉRóÊ´ÉEòÉ®ú ®úʽþiÉ ¨ÉÒ** 57** xÉɨÉMÉÉäjÉ xɺÉä ¨É±ÉÉ* °ü{É´ÉhÉÇ
xɺÉä ¨É±ÉÉ* ¨ÉMÉ +ÉEòÉ®ú ºÉƺEòÉ®ú EéòSÉÉ +ɱÉÉ* ºÉ´ÉÇ näù½þÉSÉä Ê´ÉEòÉ®ú** 58** vÉxÉ IÉäjÉ MÉÞ½þÉ®úɨÉ* xɺÉä ¨É±ÉÉ
EÖò³ývɨÉÇ* ªÉälÉå EèòSÉå +ɱÉå ¶É¨ÉÇ* xÉɽþÓSÉ ´É¨ÉÇ ¨ÉVɱÉÉMÉÓ ** 59** +zɨɪÉEòÉä¶ÉÊ´ÉEòÉ®ú* ½äþ ¨É±ÉÉ xɺÉiÉÒ ºÉÉSÉÉ®ú*
ªÉÉÆSÉÉ pù¹]õÉ ¨ÉÒ ªÉÉƽþÚÊxÉ {É®ú* ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú ÊxÉ®úÉ¨ÉªÉ ** 60** xÉɽþÓ ¦ÉÚEò ¨É±ÉÉ* xÉ Ê¶É´Éä iɽþÉxÉ ¨ÉɱÉ* ºÉ¤É±É nÖù¤ÉÇ±É xÉ
¨ÉÒ ¨É±ÉÉ* näùhÉå PÉähÉå EòÉƽþÓSÉ xÉ** 61** xÉ ¨ÉÓ ¦Éè®úÉ +ÉÆvɳýÉ* xÉ ¨ÉÒ xÉ{ÉÖºÆ ÉEò {ÉÉÆMɳýÉ* ½þÉ nùɹä É ºÉMɳýÉ* |ÉÉhɨɪÉ
EòÉä¶ÉÉ´É®úÒ** 62** ¨ÉÒ xÉÉä½þä |ÉÉhÉ¨ÉªÉ EòÉä¶É* iªÉÉSÉÉ pù¹]õÉ ÊxÉnùɹæ É* ÊxÉiªÉ iÉÞ{iÉ ÊxÉ̴ɶÉä¹É* ºÉ¨É®úºÉäºÉÒ** 63** xÉ
ʶɴÉä ¨É±ÉÉ ´ÉÉMVÉɱÉ* xÉɽþÓ ¨É±ÉÉ ºÉÆEò±{É* xÉɽþÓ ¨É±ÉÉ Ê´ÉEò±{É* xÉ ¨ÉÒ ´ªÉÉEÚò±É ºÉƶɪÉÉxÉå** 64** ºÉÖJÉ nÖù:JÉ
IÉÉä¦É* xÉɽþÓ xÉɽþÓ ¶ÉÉäEò ¦ÉªÉ ±ÉÉä¦É* EòÉ¨É GòÉävÉ ¨Énù ºiÉƦÉ* ¨ÉÉä½þ ¨Énù ¦Éänù JÉänù** 65** ½þ¹ÉÇ Ê´É¹ÉÉnù ¨ÉiºÉ®ú* xÉ
¨É±ÉÉ ½äþ ¨ÉxÉÉ´É®ú* Ê´É®úÉVÉiÉÒ ¨ÉÒ iÉ®úÒ nÚù®ú* ¨ÉxÉɽÚþxÉÒ** 66** ¨ÉÒ xÉÉä½þä ºÉÖ¤ÉÖvnù* ¨ÉÒ xÉÉä½þä nÖù¤ÉÖvÇ nù* xÉÉä½þå
>ð½þÉ{ÉÉä½þÊ´Évnù* xÉÉä½þå ¤ÉÖvnù ʴɶÉÖvnù ¨ÉÒ** 67** ¨ÉÒ xÉÉä½þå +´ÉvÉÉxÉÒ* ¨ÉÒ xÉÉä½þå ¨ÉÉxÉÒ* ¨ÉÒ xÉÉä½þå +JÉÆb÷YÉÉxÉÒ*
Ê´ÉYÉÉxɨɪÉÉSÉÉ ºÉÉIÉÒ ¨ÉÒ** 68** ¨½þhÉÉäÊxÉ EòiÉÞiÇ ´ÉÉÊnùEò* xɺÉä ¨É±ÉÉ ½åþ +vªÉÉʺÉEò* Ê´ÉYÉÉxÉɽþÉxä ÉÒ ¨ÉÒ {ÉÞlÉEò** +ɽäþ
ÊSÉnäùEò®úºÉ ¨ÉÒ ½þÉ** 69** ¨ÉÒ º´ÉªÉÆ|ÉEòɶɨÉÉxÉ* ºÉÚªÉÉǺɨÉÉxÉ ¦ÉɺɨÉÉxÉ* EèòSÉå ¨É±ÉÉ +YÉÉxÉ* xÉɽþÓ +É´É®úhÉ Ê´ÉIÉä{É**
70** Ê|ÉªÉ ¨ÉÉänù |ɨÉÉänù* ¨ÉÉZÉä `öɪÉÓ ½þÉ xÉ ¦Éänù* ¨½þhÉÉäÊxÉ xɺÉä ¨ÉVɱÉÉ JÉnù* ¨ÉÒ º´ÉSUÆônù º´ÉiÉ:ʺÉvnù** 71**

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

º¨ÉÞÊiÉ Ê´Éº¨ÉÞÊiÉ xÉ ¨É±ÉÉ* ½äþ vɨÉÇ +ºÉiÉÒ iªÉɱÉÉ* +ÉxÉÆnù¨ÉªÉ ¨½þhÉiÉÒ VªÉɱÉÉ* +ÉxÉÆnùÊ´ÉEòÉ®ú VÉÒ´É ¨ÉÒ xÉ ** 72**
+iÉ B´É xÉ ¦ÉÉäHòÞ i´ÉÉÊnùEò* ¨ÉÒ +ÊuùiÉÒªÉ BEò* {ÉÆSÉEòÉä¶ÉɽÚþxÉ {ÉÞlÉEÂò* {É®úÉi{É®ú** 73** ½þÉ ºÉ¨ÉÖnùɪÉ* où¶ªÉ ½þɽþÒ ¨ÉÒ
xÉ ½þɪä É* ªÉÉSÉÉ ºÉÉIÉÒ ¨ÉÒ iÉÖ®úÒªÉ* º´ÉºÉÆ´ÉätÊxɹEò±É** 74** VÉÉä ½þÉ ¨ÉÒ i´ÉÆ{Énù±ÉIªÉÉlÉÇ* iÉÉäÊSÉ iÉÉä iÉi{Énù±ÉIªÉÉlÉÇ*
iÉÉä +uùªÉÉxÉÆnù +JÉÆb÷ÉlÉÇ* |ÉiªÉMÉʦÉzÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ** 75** ¨É`ö ={ÉÉvÉÒxÉå ¨É`öÉEòɶÉ* PÉ]õ ={ÉÉvÉÒxÉå PÉ]õÉEòɶÉ* nùÉå
={ÉÉvÉÓSÉÉ xÉɶÉ* ½þÉiä ÉÉÆ +ÉEòÉ¶É BEò VÉä´ÉÓ** 76** VÉä´ÉÓ ¨ÉɪÉÉä{ÉÉvÉÒxÉå +Éi¨ÉÉ Ê¶É´É* +Ê´ÉtÉä{ÉÉvÉÒxÉå +xÉÉi¨ÉÉ VÉÒ´É*
nùÉxä ½þÒ ={ÉÉvÉÒ VÉÉiÉÉÆ º´ÉªÉ¨Éä´É* {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ {É®ú¥É¨½þ ¨ÉÒ** 77** +YÉÉxÉÉä{ÉÉÊvÉ ËEòÊSÉVYÉ VÉÒ´É* ¨ÉɪÉÉä{ÉÉÊvÉ ºÉ´ÉÇYÉ
ʶɴÉ* nùÉå ={ÉÉvÉÓSÉÉ ½þÉiä ÉÉÆ +¦ÉÉ´É* xÉÉ VÉÒ´É xÉÉ Ê¶É´É {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ** 78** ¨ÉɪÉäxÉå VÉÉä {É®úÉIä É* +YÉÉxÉÉxÉå |ÉiªÉIÉ*
+YÉÉxÉ ¨ÉɪÉÉ VÉÉiÉÉÆ +{É®úÉIä É* iÉÉä ¨ÉÒ +vªÉIÉ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú** 79** iªÉÉ =±É]õªÉÉ ´ÉÞIÉÓ* VÉÒ´É Ê¶É´É ½äþ nùÉxä É {ÉIÉÒ* VÉÒ´É
Eò¨ÉÇ¡ò³ý ¦ÉIÉÒ* Ê¶É´É ÊxÉ®úÒIÉÒ ºÉÉIÉÒ{ÉhÉå** 80** ºÉÆ{ɱÉå iÉå ¡ò³ý¦ÉIÉhÉ* +ÉiÉÉÆ ®úÉʽþ±Éå ºÉÉIÉÒ{ÉhÉ* ÊxÉ®úºÉ±Éå ºÉÉIÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ* ½þÒ +ɽäþ JÉÚhÉ º´ÉºÉÆ´Éät** 81** +ºÉä ¨ÉÒ ºÉÊSÉSÉnùÉxÉÆnù* ÊxÉiªÉ ¶ÉÖvnù ¤ÉÖvnù ÊxɦÉænù* ÊxÉiªÉ¨ÉÖHò {É®ú¨ÉÉxÉÆnù*
+xÉÆiÉ ´Éänù´Éät ¨ÉÒ ** 82** +ºÉå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ËSÉiÉxÉ* Eò®úÉ´Éå κlÉ®ú´ÉÖÊxɪÉÉÆ ¨ÉxÉ* oùfø ½þÉiä ÉÉÆ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÊºÉvnù ½þÉ<ä *Ç *
83** nÖù¹]õ¦ÉÉ´ÉxÉÉ xɹ]õ ½þÉiä ÉÒ* vªÉÉxÉÓ ÎºlÉ®ú ½þÉ<ä Ç ¨ÉiÉÒ* ºÉ½þVÉ ªÉä ºÉ¨ÉÉÊvÉκlÉiÉÒ* +¦ªÉɺÉ{ÉvnùiÉÓ +ÉnùÊ®úiÉÉÆ**
84** +¦ªÉɺÉEòɳýÉÊiÉÊ®úHò EòɳýÓ* ¤ÉÉÁ ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úiÉä ´Éä³ýÓ* ¨É¨ÉɽÆþiÉäSÉÒ ½þɳä ýÒ* Eò®úÒiÉ +ºÉÉ´Éå =nùɺÉÒ** 85**
näù½þ ½þÉ Eò¨ÉÉÇÊvɹ`öÉxÉ* +½ÆþEòÉ®ú EòiÉÉÇ VÉÉhÉ* <ÆÊpùªÉMÉhÉ Eò®úhÉ {ÉÆSÉ|ÉÉhÉ SÉä¹]õɽäþiÉÚ** 86** ¸ÉÉäjÉÉÊnù näù´É <ÆÊpùªÉÉÆSªÉÉ*
ÊnùMÉÉÊnù näù´ÉiÉÉÆSªÉÉ* ¨Éä³ýhÉÒ ÊjÉÊ´ÉvÉ Eò¨ÉÉÈSÉÉ* =MÉ¨É ½þɪä É** 87** EòɪÉäxÉå ½þÉiä Éå EòÉʪÉEò* ´ÉÉSÉäSÉå Eò¨ÉÇ ´ÉÉÊSÉEò*
¨ÉxÉÉSÉå Eò¨ÉÇ ¨ÉÉxÉʺÉEò* ÊjÉÊ´ÉvÉ Eò¨ÉÇ ½åþ VÉÉhÉ** 88** {ÉÉÆSÉ ½äþiÉÚxÉÓ ½þÒ iÉÒxÉ* Eò¨Éç ½þÉiä ÉÒ +xÉÖÊnùxÉ* ªÉälÉå VÉÒ´É
xɺÉÚxÉ* ¨½þhÉä +vªÉɺÉÚxÉ ¨ÉÒ EòiÉÉÇ** 89** VÉä PÉbä÷ {ÉÖhªÉ{ÉÉ{É* iªÉÉSÉÉ +½ÆþEòÉ®åú PÉä<Ç ±Éä{É* +ÆMÉÒ ±ÉÉ´ÉÚÊxÉ ¨ÉMÉ iÉÉ{É*
ªÉä iÉÉä Eò±{ÉÉÆiÉÓ½þÒ xÉ SÉÖEòä ** 90** VÉä +½Æþ{ÉhÉÉ vÉ°üxÉ* Eò¨Éæ ʱÉ{iÉ ½þÉiä ÉÒ VÉxÉ* iªÉÉÆ ªÉäiÉÒ ¡ò³åý iÉÒxÉ* <¹]õÉÊxɹ]õ
+ÉÊhÉ Ê¨É¸É** 91** {ÉÖhªÉÉSÉå <¹]õ¡ò³ý* ʨɳåý º´ÉMÉǺÉÖJÉ Eäò´É³ý* {ÉÖhªÉ ºÉÆ{ÉiÉÉÆ iÉiEòɳý* +vÉ:{ÉÉiÉ ½þÉiä ɺÉä** 92**
{ÉÉ{É¡ò³ý +Êxɹ]õ* xÉ®úEò´ÉÉºÉ =iEò]õ* ÊiɪÉÇ ªÉÉäxÉÒ ¨É½þÉEò¹]õ* ¶ÉÒiÉ ´ÉÉiÉÉä¹hÉ =HòÊSÉ** 93** {ÉÉ{É{ÉÖhªÉ ºÉ¨ÉÉxÉ**
ʨɸɡò³ý näù VÉxÉxÉ* ºÉÖJÉnÖù:JÉʨÉʸÉiÉ VÉÉhÉ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉi´É ¦ÉÚ±ÉÉäEòÓ** 94** º´ÉMÉǨÉÉäIÉÉÆSÉä* ªÉälÉå iÉÒxÉ ¨ÉÉMÉÇ ±ÉÉäEòÉÆSÉä* VÉä
VÉxÉ ºÉÉÎi´ÉEò ºÉÉSÉä* iÉä ÁÉSÉä ´É¨ÉÇ VÉÉhÉiÉÒ** 95** EòɨÉGòÉävɱÉÉä¦ÉÉÊnùEò* VÉä +Énù®úiÉÒ +Ê´É´ÉäEò* iªÉÉÆxÉÉ PÉbå÷
{ÉÉiÉEò* Eäò´É³ý xÉ®úEò´ÉɺÉÒ iÉå ** 96** ¶ÉɺjÉÉäHò xÉ EòÊ®úiÉÒ* ÊxÉʹÉvnùÉiÉä +ÉSÉ®úiÉÒ* iªÉɱÉÉ ªÉä +vÉÉäMÉiÉÒ* ¨ÉMÉ
¨ÉÖÊHò EéòSÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ** 97** ¡ò±ÉÉʦɱÉÉ¹É vÉ°üxÉ* VÉä Eò®úiÉÒ {ÉÖhªÉÉSÉ®úhÉ iÉä º´ÉMÉÔ MÉä±Éä iÉ®úÒ VÉÉhÉ* ºÉƺÉÉ®ú§É¨ÉhÉ xÉ
SÉÖEòä ÊSÉ ** 98** ¨½þhÉÉäÊxÉ EòɨÉÉÊnùEò iªÉVÉÚxÉ* PªÉÉ´ÉÒ <ÆÊpùªÉä +É´É°üxÉ* ¨ÉxÉ Eò°üxÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ* |Éä¨Éå ¦ÉVÉÉ´Éå <Ç·É®úÉ
** 99** ºÉ´ÉǦÉÚiÉÓ iÉÉä VÉÉhÉÚxÉ* ºÉ´ÉÉÈ tÉ´Éå +¦ÉªÉnùÉxÉ* ½åþÊSÉ ªÉÉSÉå {ÉÚVÉxÉ* {ÉÖxÉ: VÉxÉxÉ xÉSÉ näù VÉä** 100**
<Ç·É®ú|ɺÉÉnåù º´ÉÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ* ±ÉÉMÉå iÉå iÉÉäb÷Ò ¦É´É¤ÉÆvÉxÉ* ½åþ ¨ÉÉxÉ´ÉVÉx¨ÉÉSÉå ºÉÉlÉÇEò VÉÉhÉ* iÉÉä EÞò{ÉhÉ ½äþ xÉ Eò®úÒ VÉÉä**
101*
<ÊiÉ ¸ÉÒ. {É. {É. ¸ÉÒ´ÉɺÉÖnùä´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒÊ´É®úÊSÉiÉÆ
+Éi¨ÉÉxÉÉi¨ÉÉÊ´ÉSÉÉ®äú +¦ªÉɺÉ|ÉEò®úhÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉǨÉÂ**
408 +Éi¨ÉxÉÉi¨ÉÊ´ÉSÉÉ®ú =kÉ®ú¦ÉÉMÉ
¸ÉÒMÉÖ°ü nùkÉÉjÉªÉ MÉÖ°üSÉä MÉÖ°ü* º´É¦ÉHòÉÆSÉä Eò±{Éiɯû* ´ÉÆnùÚÊxÉ ¦É´ÉÉΤvÉiÉɯû* ´ÉänùÉxiÉ ÊxÉ°üÊ{ÉiÉÉå º´É±{É**1**
MÉÖ¯ûÊ´ÉhÉ xÉÉä½þä YÉÉxÉ BäºÉä ¸ÉÖiÉÒSÉå ´ÉSÉxÉ* ½åþ ¨ÉÉxÉÚÊxÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ* Eò®úiÉÉä MÉÖ¯ûʶɹªÉ ºÉÆ´ÉÉnåù** 2** ʶɹªÉ MÉÖ¯ûºÉÒ
{ÉÖºÉiɺÉä* ½þÒ ºÉÞι]õ EòÉähÉ EòÊ®úiɺÉä* ËEò´ÉÉ º´É¦ÉÉ´Éå ½þÉiä ɺÉå* ºÉÆ¶ÉªÉ ½þÉiä ɺÉä ½þÉ ¡äòb÷É** 3** MÉÖ¯û ¨½þhÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ*
BEòÉOÉ Eò¯ûÊxɪÉÉÆ ¨ÉxÉ* {ÉÊ®úºÉå EòÊlÉiÉÉå Êxɯû{ÉhÉ* ´Éänù |ɨÉÉhÉä PÉä´ÉÉäÊxÉ** 4** ·ÉɺÉÉ{É®úÒ +xÉɪÉɺÉÉxÉå* ´Éänù EòÊlɱÉÉ
<Ç·É®úÉxÉå* iªÉɱÉÉ {ÉÉè¯û¹ÉäªÉ ¨½þhÉhÉå* xÉ ºÉÉVÉä +xªÉÉvÉÉ®úÉ{É®úÒ** 5** ºÉÆʽþiÉÉ ¥ÉÉÀhÉ +®úhÉ* ½þÒ ÊiÉx½þÒ½þÓ Ê¨É³ýÉxä É*
½þÉ ´Éänù +ÆMÉå VÉÉhÉ* ʶÉIÉÉÊnùEò ºÉ½þÉSÉÒ** 6** Eò¨ÉÇ ={ÉɺÉxÉÉ YÉÉxÉ* iÉÒxÉ EòÉÆb÷å ´ÉänùÉSÆ ÉÒ VÉÉhÉ* º¨ÉÞÊiÉ <ÊiɽþɺÉ

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

{ÉÖ®úÉhÉ* ´ÉänùÉvÉÉ®åú {ɺɮú±Éä** 7** iªÉÉ º´ÉiÉ:|ɨÉÉhÉå ´ÉänùÉSÉå* ¨ÉiÉ ½åþ BäEò iÉÚÆ ºÉÉSÉå* ½åþ `öÉhÉå ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉSÉå* ºÉiªÉ
ÊjÉ´ÉÉSÉä ¤ÉÉä±ÉiÉÉä** 8** VÉÒ MÉÉ®úÉ Eäò±Éä±ÉÒ ¨ÉÉiÉÒ* ÊiÉSÉå {ÉÖføä PÉbä÷ ½þÉiä ÉÒ* PÉb÷¬É{ÉÚ´ÉÔ VÉÒ ¨ÉÉiÉÒ* ¨ÉvªÉå +ÆiÉÒ iÉÒSÉ
BEò** 9** ºÉ¹]õÒ{ÉÚ´ÉÔ Ê´É·É ½åþSÉ* +ÊuùiÉÒªÉ ¥ÉÀ BEòSÉ* xÉɨɰü{É ½þÓ xÉ´½þiÉÓSÉ* ÊVÉ´½þɨÉxÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýå **10**
ʶɹªÉÉ iÉÖZªÉÉ ºÉ¨ÉVÉÖiÉÒºÉ* {ÉÚ´ÉÔ ÁÉ Eòɳý¤ÉÉävÉEòɺÉ* ¤ÉÉäʱɱÉÉå iÉä´½þÉ JÉɺÉ* Eòɳý xÉ uèùiÉÉºÉ nùÉ´ÉhÉÉ®ú** 11**
ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú xÉ PÉbä÷ ºÉVÉÇxÉ* ¨ÉɪÉäºÉʽþiÉÉSÉå OɽþhÉ* EòÊ®úiÉÉÆ xɪÉä uèùiÉ{ÉhÉ* ¶ÉÊHò VÉÉhÉ +´ÉºiÉÖ ¨ÉɪÉÉ** 12**
¶ÉÊHò-¶ÉÊHò¨ÉÆiÉÉ +¦Éänù** ʨÉlªÉÉ |ÉÊiÉˤɤÉäxÉ ¦Éänù* xÉ ªÉä SÉÆpùÉ ÊxÉÌ´É´ÉÉnù* ¨ÉɪÉäxÉå ¦Éänù xÉ iɺÉÉ ¥ÉÀÉ** 13** VÉä
={ÉÉvÉÒxÉå ¦ÉɺÉä* iÉå ={ÉÉÊvÉ xÉɺÉiÉÉÆ xÉɺÉä** iªÉÉhÉä uèùiÉ ªÉä<±Ç É EòºÉå* JÉ-ªÉÉ º´É¯û{ÉÉ** 14** VÉä +ÊxÉ´ÉÇSÉxÉÒªÉ ¶ÉÊHò*
iÉÓ ´ÉänùÉiÆ ÉÒ ¨½þhÉiÉÒ* +ºÉä ¥É¨½þÉvÉÒxÉ iÉÒ* iÉähÉå +uèùiÉ ªÉäiÉ xɺÉä** 15** iªÉÉ ¨ÉɪÉɶÉÊHòªÉÖHò* ¥ÉÀ ½þÉä +´ªÉÉEÞòiÉ* ½äþ
VÉMÉuùÒVÉ +´ªÉHò* ÊjÉMÉÖhÉÉi¨ÉEò ½þÉiä ɺÉä** 16** iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¶ÉuùªÉÖHò +ÉEòɶÉ* iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ´ÉɪÉÚ ºÉ¶Éuùº{ɶÉÇ*
iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉÒ +MxÉÒ JÉɺÉ* ¶É¤nùº{ɶÉÇ-* °ü{ÉMÉÖhÉä ** 17** ºÉ¶Éuùº{ɶÉÇ°ü{É®úºÉ* VÉ±É ={ÉVÉä iªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ JÉɺÉ*
ºÉ¶Éuùº{ɶÉÇ°ü{É®úºÉ-* MÉÆvÉ ¦ÉÚ¨ÉÒ** 18** EòÉ®úhÉMÉÖhÉ EòɪÉÉÈ ªÉäiÉÒ* iÉèºÉä ¨ÉɪÉÉMÉÖhÉ {ÉÆSɦÉÚiÉÓ* ¨½þhÉÚÊxÉ ÊjÉMÉÖhÉÉi¨ÉEò
½þÉiä ÉÒ* {ÉÆSɦÉÚiÉå iÉÓ ¨ÉÉʪÉEò** 19** |ÉiªÉäEòÉSÉå ºÉk´ÉÉƶÉÆEò°üxÉ* ¸ÉÉäjÉ i´ÉSÉÉ SÉIÉÖ:ÊVÉ´½þÉ QÉÉhÉ* {ÉÆSÉ YÉÉxÉåÊpùªÉå ½þÉiä ÉÒ
VÉÉhÉ* +ÆiÉ:Eò®úhÉ ºÉk´ÉÉƶÉèCªÉÉxÉå** 20** ÊxÉÌ´ÉEò±{É +ÆiÉ:Eò®úhÉ* ºÉÆEò±{ÉÉi¨ÉEò ¨ÉxÉ* ÊxɶSɪÉÉi¨ÉEò ¤ÉÖÎvnù VÉÉhÉ*
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ°ü{ÉÒ ÊSÉkÉ ** 21** +½ÆþEòÉ®ú ¨ÉÒ{ÉhÉ* ½äþ {ÉÆSÉÊ´ÉvÉ +ÆiÉ:Eò®úhÉ* |ÉiªÉäEò ®úVÉÉƶÉÉxÉå VÉÉhÉ* Eò¨ÉçÊpùªÉå
{ÉÉÆSɽþÒ** 22** ´ÉÉSÉÉ ½þºiÉ {ÉÉnù* ˱ÉMÉ +ÉÊhÉ MÉÖnù* ®úVÉÉå¶ÉèCªÉå |ÉÉhɦÉänù* {ÉÆSÉ iɪÉÉSÉå ´ÉÞkÉÒxÉå** 23** ªÉÉÆSÉä näù´ÉiÉÉ
ʴɹɪÉ* BEò ¥ÉÀSÉÒ º´ÉªÉå ½þɪä É* |ÉÉhÉåÊpùªÉÉÆiÉ:Eò®úhɺɨÉÖnùɪÉ* ˱ÉMɶɮúÒ®ú ºÉÖI¨É ½þɪä É** 24** {ÉÆSɦÉÚiÉÉÆSÉä nùÉxä É nùÉxä É
¦ÉÉMÉ* BEòÉ BEòÉ +vÉÉÇSÉä SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉ* Eò®úÉÊä xÉ nÖùºÉ-ªÉÉ +vÉÉȶÉÓ ªÉÉäMÉ* EòÊ®úiÉÉ ½þɪä É {ÉÆSÉÓEò®úhÉ** 25** ÁÉ
{ÉÆSÉÒEÞòiÉÉ{ÉɺÉÚxÉ =ÎnÂù¦ÉVÉ* º´ÉänùVÉÉÆb÷VÉ VÉÉ®úVÉ* ½þÉiä ÉÒ SÉÉènùÉ ±ÉÉäEò Ê´É®úÉVÉ* ºÉ´ÉÇ BEò ʨɳýÉxä É** 26** ½þªÉÉ SÉÉ®úÒ
näù½þÉiÆ É* VÉÒ´É°ü{Éå ¥ÉÀ Ê®úPÉiÉ* EòiÉÞiÇ ´É ¦ÉÉäHòÞ i´É {ÉÉ´ÉiÉ* ¨ÉÉäIÉÉ{ɪÉÇiÉÆ uèùiɦÉÉ´Éä** 27** VÉÉOÉiº´É{xÉ ºÉÖ¹ÉÖÎ{iÉ* nèùxÉÆÊnùxÉ
´ªÉ´É½þÉ®ú ¨½þhÉiÉÒ* VÉx¨É PÉähÉå ½äþ ´ÉänùÉiÆ ÉÒ ¨½þhÉiÉÒ* VÉx¨ÉÉÆiÉ®úº´ÉÒEòÉ®ú** 28** ½þÉ VÉÒ´ÉÉSÉÉ ºÉƺÉÉ®ú* <Ç·É®úºÉÞ¹]õÒ´É®ú*
+½ÆþiÉɨɨÉiÉÉÊnù ´ªÉ´É½þÉ®ú* ½äþ |ÉÉÊiɦÉÉʺÉEò VÉҴɺÉÞ¹]õÓ** 29** {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEò ¥ÉÀÉ´É®ú* <ǶɺÉÞ¹]õÒ +ÊxÉ´ÉÉ®ú* ½þÉ
´ªÉɴɽþÉÊ®úEò ºÉƺÉÉ®ú* <Ç·É®úÉSÉÉ** 30** ½äþ ºÉ´ÉǽþÒ uèùiÉ* ÊxÉ´ÉÉ®úÒVÉä ½þÉ>ä ðÊxÉ +uèùiÉ* iÉ®úÒSÉ ½þɪä É ºÉnùÉÊä nùiÉ*
ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù ÊxÉVÉÉÆMÉå** 31** ºÉ´ÉÉÇÊvɹ`öÉxÉ ¥ÉÀ VÉävÉ´ÉÉÆ* Ê´É´ÉäEòå Eò³äý iÉävÉ´ÉÉÆ* Eò®úÉÊä xÉ uèùiɦÉÉ´ÉÉ* ½þɪä É ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù
ÊxÉVÉÉÆMÉä**32** ¥ÉÀÊSÉ ºÉ´ÉÉÇÊvɹ`öÉxÉ* iÉåSÉ =i{ÉÊkÉκlÉÊiɱɪÉEòÉ®úhÉ* ¨½þhÉÉäÊxÉ BEòÉSÉå YÉÉxÉ* ½þÉiä ÉÉÆÊSÉ ºÉ´ÉÇYÉÉxÉ
½þÉiä ɺÉä** 33** +iÉ B´É ´ÉänùÉiÆ É¨ÉiÉ* ʺÉvnù Eò®úÒ +uèùiÉ* iÉÉÌEòEòÉÆSÉÉ ÊºÉvnùÉiÆ É* PÉäiÉÉÆ +uèùiÉ ºÉÉvÉäxÉÉ** 34**
|ÉEÞòÊiÉ{ÉÖ¯û¹ÉÊ´É´ÉäEò* iÉk´ÉÊ´ÉSÉÉ®ú EòÊ®úiÉÉ SÉÉäJÉ* ¨ÉÉäIÉ ½þÉiä ÉÉä ½þÉ ±ÉäJÉ* ºÉÉÆJªÉÉÆSÉÉ BEòi´É xÉ nùÉ´ÉÓ** 35** {ÉÖ°ü¹É ½þÉ
=nùɺÉÒxÉ* |ÉEÞòÊiÉ VÉMÉiEòÉ®úhÉ* |ÉÊiɶɮúÒ®úÒ ¦ÉÉäHòÉ VÉÒ´É Ê¦ÉzÉ* VÉMÉiºÉiªÉ VÉÉhÉ ½äþ ºÉÉÆJªÉ¨ÉiÉ** 36** º´ÉªÉå |ÉEÞòÊiÉ
VÉb÷ +ºÉÉäxÉ* iÉÓ Eäò´ÉÓ Eò®úÒ±É VÉMÉnÖùi{ÉÉnùxÉ* xÉ SÉɱÉiÉÒ SÉäiÉxÉÉ´ÉÒhÉ +SÉäiÉxÉ ®úlÉÉÊnùEò** 37** iÉÚÆ ¨½þhɶÉÒ±É
ºiÉxÉÉÆiÉÚxÉ* nÚùvÉ ´Éɽäþ +SÉäiÉxÉ* Vɳý½þÒ VÉÉiÉå º´ÉªÉå ´ÉɽÚþxÉ* ½äþ½þÒ VÉÉhÉ <Ç·É®äúSUôÉ** 38** iÉÒxÉ MÉÖhÉ ºÉ¨ÉÉxÉ* ½äþ
ºÉÉÆJªÉ|ÉEÞòÊiÉ |ÉvÉÉxÉ* iɪÉÉ xɺÉiÉÉ |Éå®úEò SÉäiÉxÉ* Eäò´ÉÓ MÉÖhÉʴɦÉÉMÉ ½þÉ<ä ±Ç É** 39** MÉÉ<ÇSÉå {ÉÉä]õÒ iÉÞhÉ* nÖùMvÉ ½þÉiä Éä
iÉä´ÉÒ |ÉvÉÉxÉ* VÉMÉnùÉEò®ú ½þÉ>ä ðxÉ* º´ÉªÉ¨Éä´É ®úɽäþ ¨½þhɺÉÒ VÉ®úÒ** 40** iÉ®úÒ ½åþ½þÒ xÉ PÉbä÷±É* iÉÞhÉ JÉÉ<Ç±É ¤Éè±É*
iªÉÉSÉä nÖùMvÉ EòÓ ½þÉ<ä ±Ç É* iɺÉå xÉ ½þÉ<ä ±Ç É |ÉEÞòÊiÉ VÉMÉiÉ ** 41** VɺÉÉ º´ÉªÉå +ÉÆvɳýÉ* SÉɱɴÉÒ b÷ɳä ýºÉ {ÉÉÆMÉÖ³ýÉ* iÉä´ÉÓ
{ÉÖ¯û¹É |ÉEÞòiÉÒ±ÉÉ* SÉɱɴÉÒ ¨½þhÉÉä iÉ®úÒ xÉ PÉbä÷ ** 42**
¥ÉÀËSÉiÉxÉ
VÉå ´ÉɺÉÖnùä´ÉÉJªÉ +´ªÉªÉ* iÉå {É®ú¥ÉÀ ¨ÉÒSÉ ½þɪä É* BäºÉÉ VɪÉÉSÉÉ ÊxɶSɪÉ* iÉÉä ¨ÉÖHò ½þɪä É +xªÉ ¤ÉÖvnù** 1**
¨ÉÒSÉ {É®ú¥ÉÀ +ºÉä* ¥ÉÀɽÚþxÉ ´ÉäMɳýÉ xɺÉä* ¥ÉÉÀhÉå EòÒVÉä ={ÉɺÉxÉÉ +ºÉå* ¥ÉÀ¦ÉÉ´É vɯûxÉ** 2** ¨ÉÒSÉ {É®ú¥ÉÀ
ÊxɶSÉÒiÉ* +¤ÉÉvªÉ +ºÉÆMÉ ÊSÉpÚù{É ÊxÉζSÉiÉ* |ɪÉixÉÉxÉå +ºÉå ËSÉiÉÒiÉ* ®úɽþiÉÉÆ ¨ÉÖHò ½þÉiä ɺÉä** 3** VÉå ºÉ´ÉÉç{ÉÉÊvɶÉÚxªÉ*
VÉå ÊxÉ®ÆúiÉ®ú SÉèiÉxªÉ* iÉå ¨ÉÒ ¥ÉÀ xÉ +xªÉ* ´ÉhÉÉÇ¸É¨É ¨ÉMÉ EèòSÉä** 4** ¨ÉÒ ¥ÉÀ +ºÉå VÉÉhÉiÉÉÆ* iɪÉÉ ªÉä ºÉ´ÉÉÇi¨ÉiÉÉ*

|ÉÉEÞòiÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ¨ÉxÉxɺÉÉ®ú

iÉx¨ÉÖHòÓ±ÉÉ +Éb÷ näù´ÉiÉÉ* xÉ ªÉäiÉÓ +Éi¨ÉÉ iªÉÉÆSÉɽþÒ ½þÉä iÉÉä** 5** ¨ÉÉZªÉɽÚþxÉ näù´É ʦÉzÉ* +ºÉå EòÊ®úiÉÉÆ ={ÉɺÉxÉ* iɪÉÉ
xÉ ½þɪä É ¥ÉÀYÉÉxÉ* {ɶÉֺɨÉÉxÉ ½þÉä iÉÉä näù´ÉÉ** 6** ¨ÉÒ +Éi¨ÉÉ xÉSÉ +xªÉ* ¥ÉÀSÉ ¨ÉÒ ¶ÉÉäEò¶ÉÚxªÉ* ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù ¨ÉÒ
vÉxªÉ* ÊxÉiªÉ¨ÉÖHòº´É¦ÉÉ´É ¨ÉÒ** 7** +ºÉå +É{ÉhÉÉ ¥ÉÀ ¨ÉÉxÉÚxÉ* ºÉiÉiÉ ´ÉÉMÉä iɪÉÉ xÉ* nÖù¹EÞòiÉ +ÉÊhÉ nÖù¹EÞòiÉÉ{ÉɺÉÚxÉ*
+É{ÉkÉÒ VÉÉhÉ xÉ ½þÉiä ÉÓ** 8** +É{ÉhÉÉ ¥ÉÀ ¨ÉÉxÉÚxÉ* ®úɽþÉ´Éå ºÉÖJÉä Eò°üxÉ* ¨ÉÒ ¥ÉÀ +ɽåþ +ºÉå ËSÉiÉxÉ* ½þÉä EòÉÆ
IÉhɦɮú ½þÒ ¤É®úÉ** 9** iÉå ¨É½þÉ{ÉÉiÉEòÉ ÊxÉ´ÉÉ®úÓ* VÉä´ÉÓ +ÆvÉEòÉ®úÉ®úÒ* ºÉ´ÉÉÈvÉEòÉ®úÉ ÊxÉ´ÉÉ®úÓ* ¨½þhÉÉäÊxÉ ¥ÉÀËSÉiÉxÉ
Eò®úÉ´Éå** 10** +YÉÉxÉɨÉÖ³ýå ¥ÉÀÉ{ÉɺÉÚxÉ* +ÉEòÉ¶É ZÉɱÉå ¤ÉÖnù¤ÉÖnùÉ ºÉ¨ÉÉxÉ* ´ÉɪÉÚ ZÉɱÉÉ +ÉEòɶÉÉ{ÉɺÉÚxÉ* ´ÉɪÉÚ{ÉɺÉÚxÉ
iÉäVÉ ZÉɱÉå** 11** =nùEò ZÉɱÉå iÉäVÉÉ{ÉɺÉÚxÉ** {ÉÞl´ÉÒ ZÉɱÉÒ =nùEòÉ{ÉɺÉÚxÉ* µÉÓʽþªÉ´ÉÉÊnùEò {ÉÞl´ÉÒ{ÉɺÉÚxÉ* ZÉɱÉå
=i{ÉzÉ +YÉÉxÉɨÉÖ³ýå ** 12** {ÉÞl´ÉÓ Ê´É®úiÉÉÆ =nùEòÉÆiÉ* =nùEò Ê´É®äú iÉäVÉÉÆiÉ* iÉäVÉ Ê´É®äú ´ÉɪÉÚiÆ É* ´ÉɪÉÖ +ÉEòɶÉÉiÉ
Ê´É®úiɺÉä** 13** +ÉEòÉ¶É Ê´É®äú +´ªÉÉEÞòiÉ ¨ÉɪÉåiÉ* iÉå Ê´É®åú ¶ÉÖvnù ¥ÉÀÉÆiÉ* iªÉɽÚþÊxÉ +xªÉ xÉ =®úiÉ* iÉå ¥ÉÀ ¨ÉÒ ½þ®úÒ
ʴɹhÉÖ** 14** ªÉx¨ÉɪÉäxÉå EòiÉÞiÇ ´É ¦ÉÉäHòÞ i´ÉÉÊnùEò* iÉÉä +SªÉÖiÉ +xÉÆiÉ MÉÉäË´Énù ¨ÉÒ BEò* iÉÉäSÉ ¨ÉÒ ½þ®úÒ +ÉxÉÆnù°ü{ÉEò*
+VÉ +¨ÉÞiÉ +¶Éä¹É ¨ÉÒ** 15** ÊxÉiªÉ ÊxÉÌ´ÉEò±{É ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú* ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù +´ªÉªÉ ¨ÉÒ {É®ú* {ÉÆSÉEòÉä¶ÉÉiÉÓiÉ {É®ú¨Éä·É®ú*
+EòiÉÉÇ +¦ÉÉäHòÉ +ºÉÆMÉ ¨ÉÒ** 16** ±ÉÉä½þSÉÖ¤Æ ÉEòÉ{É®úÒ ¨ÉÉZÉä Vɴɳý* <ÆÊpùªÉÉÊnùEòÉÆSÉÉ ½þÉiä ÉÉä JÉä³ý* ¨ÉÒ +ÉÊnù¨ÉvªÉÉÆiÉÒ
¨ÉÖHò Eäò´É³ý* º´É¦ÉɴɶÉÖvnù ¨ÉÒ ¤Évnù xɺÉå** 17** ¨ÉÒ ¥ÉÀÊSÉ xÉ ºÉƺÉÉ®úÒ* ¨ÉÒ ¨ÉÖHò ½åþ ËSÉÊiÉVÉä +ÆiÉ®úÒ* ½åþ ËSÉiÉxÉ xÉ
PÉbå÷ iÉ®úÒ* ´ÉÉCªÉ =SSÉÉ®úÒ VÉå ½åþ ÊxÉiªÉ** 18** ªÉÉ +¦ªÉɺÉÉxÉå §É¨É®úEòÒ]õ´ÉiÉÂ* ¥ÉÀ¦ÉÉ´É ½þɪä É ÊxÉζSÉiÉ* ºÉƶɪÉ
ºÉÉäb÷ÚxÉÒ ºÉiÉiÉ* Eò®úÉ´ÉÉ ÊxÉζSÉiÉ +¦ªÉɺÉ** 19** ½åþ vªÉÉxÉ EòÊ®úiÉÉÆ BEò ¨ÉɺÉ* ¥ÉÀ½þiªÉäSÉɽþÒ ½þÉiä ÉÉä xÉɶÉ* BEò ´É¹ÉÇ
EòÊ®úiÉÉÆ ½þÉ +¦ªÉɺÉ* ʨɳýiÉÒ JÉÉºÉ +¹]õÉʺÉÎvnù**20** ªÉÉ´ÉVVÉÒ´É +¦ªÉÉºÉ EòÊ®úiÉÉÆ* +ÉÆMÉÒ ¤ÉÉhÉä VÉÒ´Éx¨ÉÖHòiÉÉ* ¨ÉÒ
näù½þ xÉ |ÉÉhÉåÊpùªÉå iÉk´ÉiÉÉÆ ½þÒ oùføiÉÉ ½þɪä É iɪÉÉSÉÒ** 21** ¨ÉÒ xÉ ¨ÉxÉ xÉ ¤ÉÖÎvnù xÉ ÊSÉkÉ* ¨ÉÒ xÉ +½ÆþEòÉ®ú xÉ ¦ÉÚ¨ÉÒ xÉ
{ɪÉ* ¨ÉÒ xÉ iÉäVÉ xÉ ¨ÉÒ ´ÉÉiÉ* ¨ÉÒ xÉ +ÉEòÉ¶É ºÉ´ÉÇlÉÉ** 22** ¨ÉÒ xÉ ¶É¤nù xÉ º{ɶÉÇ xÉ ®úºÉ* ¨ÉÒ xÉ MÉÆvÉ xÉ °ü{É
JÉɺÉ* ¨ÉÒ xÉÉä½þä ½þÉ ¨ÉɪÉÉʴɱÉɺÉ* ¨ÉMÉ ºÉƺÉÉ®ú¦ÉÉºÉ ¨ÉVÉ EèòSÉÉ** 23** ºÉÉÊIɺ´É°ü{Éå Eäò´É³ý* ¨ÉÒ Ê¶É´ÉSÉÒ ÊxɨÉdzý*
ʨÉlªÉÉ VÉMÉVVÉɱÉ* ½þÉ=
ä xÉÒ ¨ÉÞMÉVɳý´ÉiÉ ®úɽäþ** 24** YÉÉxÉå ¨ÉÉZÉä `öɪÉÓSÉ iÉå Ê´É®äú* ¨ÉMÉ BEòÊSÉ:¥ÉÀ ¨ÉÒ =®åú* ¶ÉäJÉÓ
+xÉÆiÉ ¨ÉÒSÉ xÉ nÖùºÉ®åú* iÉÉäSÉ ¨ÉÒ ºÉ´Éç¶É ºÉ´ÉǶÉÊHò** 25** ¨ÉÒ +ÉxÉÆnù ºÉiªÉ ¤ÉÉävÉ {ÉÖ®úÉiÉxÉ* BäºÉå +ºÉå ½åþ ¥ÉÀËSÉiÉxÉ*
½þÉ |É{ÉÆSÉ Ê¨ÉlªÉÉ ¨½þhÉÚxÉ* ºÉiªÉÉuùªÉ ¥ÉÀ ¨ÉÒÊSÉ BEò** 26** ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ ´ÉänùÉiÆ É |ɨÉÉhÉ* MÉÖ¯û º´ÉÉxÉÖ¦É´É ÊiɺɮúÉ
VÉÉhÉ* ¨ÉÒ ¥ÉÀ xÉ ºÉƺÉÉ®úÒ ¥ÉÀʦÉzÉ* ¨ÉÒ xÉ näù½þ ºÉxÉÉiÉxÉ Eäò´É³ý ¨ÉÒ** 27** BEòSÉÒ +uùªÉ ¥ÉÀ* ªÉälÉå xɺÉä xÉÉxÉÉ
§É¨É* ½åþ Eò³ýɴɪÉÉ ¥ÉÀËSÉiÉxÉGò¨É* EòÊlɱÉÉ §É¨É ÊxÉ®úºÉɴɪÉÉ ** 28**
<ÊiÉ ¸ÉÒ. {É. {É. ¸ÉÒ´ÉɺÉÖnùä´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒÊ´É®úÊSÉiÉÆ
¥ÉÀËSÉiÉxÉÆ ºÉÆ{ÉÚhÉǨÉÂ**

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful