PREDUGOVOR O PRODAJI STANA

zaključen u Beogradu na dan 20. marta 2000. godine između ugovarača, i to: 1. PETRA FOČIĆA iz Beograda, ulica Pazarska 23, kao prodavca, (u daljem tekstu: prodavac), s jedne strane, i 2. VESNE STREJOVSKI iz Beograda, ul. Šabačka 76, kao kupca (u daljem tekstu: kupac), s druge strane, koji su se sporazumeli o sledećem: I. Prodavac Petar Fočić je jedini vlasnik kuće – stambene zgrade sa više stanova, koja se nalazi u ulici Marička 17a u Beogradu – Rakovica, na kat.parceli 3778/2, zk.ul. 2177 KO Beograd 6, koju je stekao kupoprodajnim ugovorima koje je zaključio sa bivšim suvlasnicima i to jednu polovinu po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti zaključenom sa prodavcem Pekić Biljanom iz Beograda ul. Drimska 36, overenom od strane Drugog opštinskog suda u Beogradu II/1 Ov. br.165/99 od 5.marta 1999.godine, i drugu polovinu po ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti zaključenom sa prodavcima Zarić Ismetom iz Beograda, ul.Stojana Jankovića 19, Zarić Slavicom i Kovačević Ivanom iz Beograda, ul. Vodovodska 75, overenom od strane Drugog opštinskog suda u Beogradu I/2 Ov.br. 6994/99 od 20.avgusta 1999.godine. II. Ovim predugovorom prodavac Fočić Petar i kupac Strejovski Vesna sporazumeli su se da zaključe ugovor o kupoprodaji stana broj 22 na drugom spratu zgrade navedene u tač. I. ovog predugovora, koji je po strukturi dvosoban i sastoji se od predsoblja sa kuhinjom, spavaće sobe, dnevnog boravka i kupatila, korisne površine 33,66 kvm, a koji stan predstavlja idealni suvlasnički deo pomenute zgrade u odnosu 3366/67806, i ugovorili su kupoprodajnu cenu za taj stan u iznosu od 44.000 DEM, što u dinarskoj protivvrednosti prema tržišnom kursu na dan zaključenja ovog predugovora iznosi 968.000,oo dinara. III. Potpisivanjem ovog predugovora prodavac potvrđuje da je od kupca primio kaparu u iznosu od 4.400 DEM, što u dinarskoj protivvrednosti prema tržišnom kursu na dan zaključenja predugovora iznosi 96.800,oo dinara. s tim što će kupac preostali deo kupoprodajne cene isplatiti prodavcu na dan zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji. IV. Kupac kupuje stan u viđenom stanu, oslobođen od lica i prodavčevih stvari. Prodavac preuzima obavezu, do zaključenja ugovora o kupoprodaji, u stanu koji je predmet kupoprodaje o svom trošku kupi nedostajuću opremu i istu na odgovarajući način ugradi, i to: (a) da montira sve prekidače i utičnice u stanu, (b) da postavi lajsne na vratima i pragovima kao i parket lajsne, (c) da montira sudoperu, s tim što 1/3 cene nove sudopere snosi kupac, (d) da u kuhinji ugradi slavinu za

Ako kupac odustane od kupovine stana iz tač. Vesna Strejovski JMB 1612949715280 Copyright © 2007 PROJURIS. II ovog predugovora ili ne isplati celokupan iznos ugovorene cene do dana zaključenja i overe ugovora o kupoprodaji. Ovaj predugovor sačinili su prodavac i kupac svojom slobodnom voljom. V. pa ga u znak saglasnosti i pristanka svojeručnio potpisuju.godine.2007. VIII. Prodavac. Petar Fočić JMB 0907951710279 Kupac. i ispunjenje obaveza i prethodnog stava.mali bojler. vodokotlić i slavinu za veš-mašinu. VII. tuš bateriju. . prodavac je obavezan da kupcu vrati primljeni iznos kapare. Ugovarači su saglasni da prilikom primopredaje stana zajednički sastave zapisnik u kom će konstatovati.03. lavabo sa slavinom. nepovratno pripada prodavcu. maja 2000. VI. uvažavajući odredbe ovog predugovora. između ostalog. Design by Ahernar | Poslednja izmena: 17. kapara iz tač. u četiri istovetna primerka. Sva prava zadržana. Prodavac i kupac zaključiće glavni ugovor o kupoprodaji predmetnog stana nakon pribavljanja svih potrebnih saglasnosti a najkasnije do 1. (e) da u kupatilu ugradi: bojler od 80 l. wc šolju. Ugovarači su se saglasili da troškove overe ugovora o kupoprodaji i porez na promet snosi kupac. III. Ako prodavac odustane od prodaje obavezan je da kupcu vrati dvostruki iznos kapare. Ukoliko do zaključenja ugovora o kupoprodaji ne dođe iz razloga koji se ne mogu pripisati krivici ugovarača. ili ako se iz bilo kog razloga ne može kompletirati potrebna i validna dokumentacija za predmetni stan.