Специалност “ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА”

Обазователно квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”
Учебна дисциплина
”ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИТЕ ПРОЦЕСИ”

ЛЕКЦИЯ № 19
ТОВАРОХВАТНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Преподавател

Доц. д-р инж. Симеон Стоядинов
E-mail: simeons@tu-sofia.bg

1

ТОВАРОХВАТНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (ТХП)
ТОВА СА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТОВАРА И КРАЙНИЯ ЕЛЕМЕНТ НА ПОДЕМНИЯ
МЕХАНИЗЪМ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИТЕ МАШИНИ
В зависимост от начина на взаимодействие с товара, ТХП могат да се
класифицират с следните 6 групи:

‰
‰
‰
‰
‰
‰

закачващи
подхващащи
притискащи (триещо-притискащи)
притеглящи
загребващи
подгребващи

Първите 4 групи са характерни за манипулиране на единични товари.
Последните 2 групи са характерни за насипни товари.
За определени товари могат да се конструират и ТХП, които се основават на
два или повече начина на взаимодействие – тях можем да разглеждаме като ТХП със
смесено взаимодействие.
Класификацията е условна – например дългомерният дървен материал, в
зависимост от възприетата технология на процес, може да се разглежда като единичен
товар или като насипен товар.
2

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТОВАРО-ХВАТНИТЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
‰
‰
‰
‰

надеждно хващане на товара във всички фази на работния цикъл на
товарно-разтоварната машина;
да опазва цялостта и качествата на манипулирания товар;
да осигурява устойчиво поведение на двойката “ТХП – товар” във всички
фази на манипулационния процес;
да осигурява максимална безопасност на труда при реализиране на
манипулационните процеси;
За осигуряване на посочените изисквания в процеса на конструиране и
експлоатацията на ТХП трябва да се спазват някои основни правила, а именно:

при гъвкави закачващи ТХП точката или равнината на закачване товара да се
намира над
нивото на центъра на тежестта на товара. В противен
случай манипулираният товар има неустойчиво поведение и изисква
допълнителни мерки за устойчивост на процеса;
¾
при използване на подхващащи ТХП центърът на тежестта на товара във
всички фази на манипулационния процес трябва да се намира (проектира) в
опорния контур на хвата;
¾

3

4

ДИНАМИЧНО НАТОВАРВАНЕ НА ТХП ПРИ ПОВДИГАНЕ НА ТОВАР

5

КРАНОВИ КУКИ И СТРЕМЕНА

6

КРАНОВА КУКА

7

ЗАКАЧВАЩИ
ВЪЖЕНИ

8

ЗАКАЧВАЩИ
ВЪЖЕНО - ГРЕДОВИ

9

ПОДХВАЩАЩИ
КЛЕЩОВИДНИ

10

ПОДХВАЩАЩИ
ВИЛИЧНИ

11

ПОДХВАЩАЩИ
КОЛАНИ

12

ПОДХВАЩАЩИ
КЛЕЩОВИДНИ

13

ПРИТИСКАЩИ (ТРИЕЩО-ПРИТИСКАЩИ)
КЛЕЩОВИДНИ

14

ПРИТИСКАЩИ (ТРИЕЩО-ПРИТИСКАЩИ)
КЛЕЩОВИДНИ

15

ПРИТИСКАЩИ (ТРИЕЩО-ПРИТИСКАЩИ)
ЕКСЦЕНТРИКОВИ

16

17

ПРИТИСКАЩИ (ТРИЕЩО-ПРИТИСКАЩИ)
ЕКСЦЕНТРИКОВИ

18

19

ПРИТЕГЛЯЩИ
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ

20

ПРИТЕГЛЯЩИ
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ

21

ПРИТЕГЛЯЩИ
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ

22

ПРИТЕГЛЯЩИ
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ

23

ПРИТЕГЛЯЩИ
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ

24

ПРИТЕГЛЯЩИ
ВАКУУМНИ

С КОМПРЕСОР

ЕЖЕКТОРНО

МЕХАНИЧНО

25

ЗАГРЕБВАЩИ
ДВУВЪЖЕН ГРАЙФЕР

26

ЗАГРЕБВАЩИ
ЕДНОВЪЖЕН ГРАЙФЕР

27

ЗАГРЕБВАЩИ
ГРАЙФЕР ЗА ЕДИНИЧНИ ТОВАРИ

28

ЗАГРЕБВАЩИ
ГРАЙФЕР КЛЕЩОВИДЕН ЗА ДЪРВЕН ДЪЛГОМЕРЕН МАТЕРИАЛ

29

ЗАГРЕБВАЩИ
ГРАЙФЕР КЛЕЩОВИДЕН ЗА ДЪРВЕН ДЪЛГОМЕРЕН МАТЕРИАЛ

30

ПОДГРЕБВАЩИ
УНИВЕРСАЛНА КОФА ЗА ТОВАРАЧ

31

ПОДГРЕБВАЩИ
УНИВЕРСАЛНА КОФА ЗА БАГЕР

32

СПРЕДЕР
С ЕДНОТОЧКОВО ОКАЧВАНЕ

33

СПРЕДЕР
С ЧЕТИРИТОЧКОВО ОКАЧВАНЕ

34

СПРЕДЕР
С ЧЕТИРИТОЧКОВО ОКАЧВАНЕ

КОНТРАФИТИНГ

35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful