You are on page 1of 673

KARADENZ TEKNK NVERSTES FEN-EDEBYAT FAKLTES BYOLOJ BLM 61080 TRABZON

19.
ULUSAL BYOLOJ KONGRES

23-27

HAZRAN 2008 TRABZON

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

NDEKLER
KURULLAR ........................................................... 005 PROGRAM ............................................................. 009
SZL BLDRLER.......................................................... 011 POSTER BLDRLER ....................................................... 031 MKROBYOLOJ ........................................................ 031 BOTANK ..................................................................... 041 ZOOLOJ ....................................................................... 061 ETM VE EVRE ..................................................... 079

BLDR ZETLER ............................................. 081


ARILI BLDRLER ..................................................... 083 SZL BLDRLER ......................................................... 095 MKROBYOLOJ ........................................................ 095 BOTANK ..................................................................... 131 ZOOLOJ ....................................................................... 175 ETM VE EVRE ..................................................... 223 POSTER BLDRLER ....................................................... 233 MKROBYOLOJ ........................................................ 233 BOTANK ..................................................................... 321 ZOOLOJ ....................................................................... 479 ETM VE EVRE ..................................................... 633

NDEKS ................................................................... 645

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

KURULLAR

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Kongre Dzenleme Kurulu Bakan Prof. Dr. Ali Osman BELDZ Kongre Sekreteri Prof. Dr. Sema AYAZ Kongre Dzenleme Kurulu Prof. Dr. Osman BEYAZOLU Prof. Dr. Asm KADIOLU Prof. Dr. Zihni DEMRBA Prof. Dr Atalay SKMEN Prof. Dr. Faik Ahmet AYAZ Prof. Dr. Reit ZKANCA Prof. Dr. Leyla AIK Do. Dr. Mustafa YAMAN Do. Dr. Bilal KUTRUP Do. Dr. Kamil COKUNELEB Do. Dr. Hseyin NCEER Yrd. Do. Dr. Remziye NALACIOLU Yrd. Do. Dr. Sabriye ANAKI Yrd. Do. Dr. smail DEMR Yrd. Do. Dr. Ufuk BLBL r. Gr. Dr. Rabiye TERZ Ar. Gr. Dr. Kazm SEZEN Ar. Gr. Handan ONAY Ar. Gr. Kadriye NAN Ar. Gr. Hacer MURATOLU Ar. Gr. Dilat Nigar OLAK Ar. Gr. Nihal KUTLU Ar. Gr. Hlya TORUN Ar. Gr. Emel AKIR Ar. Gr. Mutlu GLTEPE

Bilimsel Kurul Prof. Dr. Ahmet ASAN Prof. Dr. Ahmet AHN Prof. Dr. Ali DEMRSOY Prof. Dr. Arif BAYSAL Prof. Dr. Atila Yankolu Prof. Dr. Avni GVEN Prof. Dr. Ayen (ZDEMR) TRK Prof. Dr. Bayram YILDIZ Prof. Dr. Cumhur KM Prof. Dr. Fahrettin GCN Prof. Dr. Fevzi BARDAKCI Prof. Dr. Fikrettin AHN Prof. Dr. Hacer NL Prof. Dr. Haluk KEFELOLU Prof. Dr. Hasan ZELK Prof. Dr. Hayri DUMAN Prof. Dr. Hseyin Avni KTEM Prof. Dr. Kuddisi ERTURUL Prof. Dr. Kurtulu OLGUN Prof. Dr. Leyla AIK Prof. Dr. M. Ali AKPINAR Prof. Dr. M.Yakup ARICA Prof. Dr. Mehmet TOPAKTA Prof. Dr. Murat ZMEN Prof. Dr. Mustafa IILOLU Prof. Dr. Mustafa KURU Prof. Dr. Mustafa Sabri zyurt Prof. Dr. Nazmi Polat Prof. Dr. Nermin GZKIRMIZI Prof. Dr. Nilfer CHANGR Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ Prof. Dr. zcan SEMEN Prof. Dr. Reit ZKANCA Prof. Dr. Salih Levent TURAN Prof. Dr. Serpil UNYAYAR Prof. Dr. Sezai TRKEL Prof. Dr. . Fatih Topcuolu Prof. Dr. emsettin CVELEK Prof. Dr. Yusuf AYVAZ Prof. Dr. Ylmaz AMLITEPE Prof. Dr. Zeki AYTA Prof. Dr. Zekiye SULUDERE

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PROGRAM

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

10

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

23 HAZRAN 2008 (PAZARTES)


08:30-00:00 KAYIT GR 10:30-11:00 AILI SALON HT 11:00-12:30 ARILI KONUMALAR 1 SALON HT OTURUM BAKANI: M. Sabri ZYURT
001 11.00 002 11.45 Kk Hcre ve Hcre Tedavilerinde Gncel Gelimeler Gene Therapy for Neuroblastoma E. Oval AT Teknoloji, Trabzon, TR Bahri KARAAY University of Iowa, Iowa City, Iowa, U.S.A.

12:30-14:00

LEN YEME (YEMEKHANE)

14:00-15:30 1. OTURUM SALON HT: ZOOLOJ: TOKSKOLOJ OTURUM BAKANLARI: Drdane KOLONKAYA ve zgr FIRAT
SZ 001 14.00 SZ 002 14.18 SZ 003 14.36 SZ 004 14.54 SZ 005 15.12 Zn, Cd ve Zn+Cd Etkisinde Oreochromis niloticusun Kan Dokusundaki Metal Dzeylerinin ve Baz Biyokimyasal Parametrelerdeki Deiimlerin Belirlenmesi Karakaya Baraj Glnde Olas PAH Kirliliinin Sazan Bal (Cyprinus carpio) Safra rneklerinde Deerlendirilmesi Renal skemi-Reperfzyon Hasarna Kar Askorbik Asitin Etkisi Kafkas Kurbaas (Pelodytes caucasicus) zerinde Amonyum Nitrat Gbresinin Akut Etkileri San Bbreinde Bisfenol A, Nonilfenol ve Oktilfenoln Neden Olduu Hasar zerine Askorbik Asitin Etkilerinin ncelenmesi zgr FIRAT, Hikmet Yeter OUN, Sabahattin ASLANYAVRUSU, Ferit KARGIN Abbas GNGRD, Murat ZMEN Asl KORKMAZ, Drdane KOLANKAYA Handan KARAOLU, Bilal KUTRUP, Zeliha OLAK YILMAZ, Emel AKIR, Ufuk BLBL Asl KORKMAZ, Mfide AYDOAN, Nurhayat BARLAS, Drdane KOLANKAYA

SALON FK: MKROBYOLOJ: ANTMKROBYAL ve BYOKMYA OTURUM BAKANLARI: Nihat AKIN ve Hatice KATI
SM 001 Yksek Teknolojiye Uygun Olarak Hazrlanan ZnO 14.00 - nanokristallerinin Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal/ Antifungal Aktivitelerinin Tayini SM 002 St Fabrikas Atk Sularndan zole Edilen 14.18 - Biyosurfektanlarn Antimikrobiyal ve Antifungal Etkilerinin Aratrlmas SM 003 Kanser Kemoterapisinde Kullanlan Bakteriyel 14.36 - Enzimler SM 004 Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris 14.54 - Tarafndan retilen Bir Bakteriyosinin Byk lekte ve Hzl Saflatrlmas SM 005 Antibiyotiklerin Anaerobik Ayrabilirlikleri 15.12 Aysun ERGENE, Kezban ADA, Emine ZTRK, Fadime YILMAZ, Emine YALIN, Kltiin AVUOLU Fadime YILMAZ, E. ZTRK, F. KUTLUER, A. ERGENE, E. YALIN, K. AVUOLU Hikmet GEKL Halil DNDAR Hakan ELEB, Delya SPONZA

SALON NT 1: BOTANK: ANATOM & MORFOLOJ OTURUM BAKANLARI: Ergin HAMZAOLU ve Tuna UYSAL
SB 001 14.00 SB 002 14.18 SB 003 14.36 Baz Scorzonera L. (Asteraceae) Taksonlarnn Yaprak Anatomileri Serdar MAKBUL, Zafer TRKMEN, Osman BEYAZOLU, Kamil COKUNELEB Aliye ARAS, Mehmet SAKIN, Cenk YALTIRAK

Orta-st Miyosen Yal Ergene Formasyonunda (Trakya-KB Trkiye) Fosil Aa Topluluu: Junglandaceae ve Lauracea Odunlar Kazda Pseudo-Alpinik Blgesinde Yetien Baz Mine TUNALI, Ersin Soanl Bitkilerin Morfolojisi ve Anatomisi zerine KARABACAK, smet UYSAL ncelemeler

11

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 004 14.54 SB 005 15.12 -

10 Yandaki Dou Ladini (Picea orientalis (L) Link.) Fidanlarnda Populasyonlara Bal Varyasyonlarn Baz Morfolojik zelliklere Gre Belirlenmesi Trkiye Doal Florasnda Yetien Oxytona Seksiyonuna Ait Papaver Trlerinin Morfolojik ve Palinolojik Ynden ncelenmesi

Deniz GNEY, brahim TURNA, emsettin KULA Seval AHN, skender PARMAKSIZ

SALON NT 2: BOTANK: SSTEMATK OTURUM BAKANLARI: Ahmet AKSOY ve Zafer TRKMEN


SB 006 14.00 Trkiyenin Silene L. (Caryophyllaceae) cinsi Siphonomorpha Othh., Lasiostemones Boiss., Sclerocalycinae Boiss., Chloranthae Roth., Tataricae Chowdh. ve Otites (Adams) Othh. Seksiyonlarnn Revizyonu Huzurlu Yaylas (Gaziantep) Floras Boynuzsu Ot (Anthocerotopsida) ve Cierotlar (Marchantiopsida) Floralarnn Trkiye'deki Son Durumlar Cyclotrichium Manden. & Scheng. (Labiatae) Cinsinin Taksonomisi ve Filogenisi Kemal YILDIZ, Ali IRPICI, Mehmet Y.DADANDI

SB 007 14.18 SB 008 14.36 SB 009 14.54 SB 010 15.12 -

Yusuf ZEYNALOV, Fatih YAYLA, Medine Mnevver UMA Hatice ZENOLU KREMT Tuncay DRMENC, Grkem DENZ, Ekrem DNDAR, Turan ARABACI

15:30-16:00

AY / KAHVE

16:00-17:30 2. OTURUM SALON HT: ZOOLOJ: HSTOLOJ OTURUM BAKANLARI: Muhittin YREKL ve Nesrin ZSOY
SZ 006 16.00 SZ 007 16.18 SZ 008 16.36 SZ 009 16.54 SZ 010 17.12 Sphex flavipennis Fabricus, 1793 (Hymenoptera: Sphecidae)in Sindirim Kanalnn Morfolojisi ve nce Yapsnn Aratrlmas pekbcei Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycdae)de Juvenil Hormon Analou Fenoxycarbn Orta Barsak zerine Etkisinin Gsterilmesi Kronik Florozisin Erikin Fare Karacieri zerine Histopatolojik Etkisi nci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811)nde Vitellogeninin mmunohistokimyasal Lokalizasyonu ve Vitellogenin Seviyesinin Belirlenmesi Aktif ve Aktif Olmayan Helix aspersa Mller, 1774 (Gastropoda: Pulmonata)te Serebral Gangliyon Nrosekresyon Hcreleri Filiz DEMR, Menderes SUMEZ Gzde SELEK, Osman PARLAK

Evren KO, Yusuf ERSAN, Baaran KARADEMR Ahmet Regaib OUZ, Burak KAPTANER, Gler NAL Nermin BTER, Grsel ERGEN

SALON FK: MKROBYOLOJ: ANTMKROBYAL OTURUM BAKANLARI: Sanver EKMEK ve Sevda KIRBA
SM 006 16.00 SM 007 16.18 Trkiyenin Karstik Maaralarndan Elde Edilen Streptomyces zolatlarnn Antimikrobiyal Aktivitesi Staphylococcus epidermidis Klinik zolatlarnn Biyofilmleri zerine Lizostafinin ve Deiik Antibiyotiklerin Etkisinin Aratrlmas SM 008 Yeil ve Siyah ayn (Camellia sinensis) 16.36 - Antimikrobiyal ve Baz Antibiyotiklerle Sinerjitik Etkisinin Aratrlmas SM 009 Vitex agnus-castus L. (Hayt) Bitkisinin Sitotoksik, 16.54 - Antiviral, Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitelerinin ncelenmesi SM 010 Metschnikowia pulcherrima Tr Mayalarn 17.12 - zolasyonu ve Pulcherriminin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Aratrlmas Semra YCEL, Mustafa YAMA, Anl HAN Burcu ER, smail KARABOZ, Ali KOYT, Asl ZKIZILCIK Metin DIRAK, Nurcan ERBL, Zelal AKSOY sa KARAMAN, Ahlem BEN SASSI, Aouni MAHJOUB Sezai TRKEL

12

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SALON NT 1: BOTANK: FZYOLOJ ve BYOKMYA OTURUM BAKANLARI: Gleray AAR ve Osman TUGAY
SB 011 16.00 SB 012 16.18 SB 013 16.36 SB 014 16.54 SB 015 17.12 Serbest Oksijen Radikalleri ve Antioksidanlar Hlya DEMR, Leyla AIK Bitkisel Kaynakl Gdalara Uygulanan lemler Nihat AKIN, Mehtap AKIN Esnasnda Antioksidanlarda Oluan Deimeler ve Bu lemlerin Antioksidanlarn Fonksiyonel zelliklerine Etkileri Pamuk Kalluslarnda Antioksidant Enzim Aktivitesi Sultan KKEROLU, Yonca zerine NaCln Etkisi SURGUN, Atilla Levent TUNA, Betl BRN, brahim YOKA Domateste (Lycopersicon sp.) Tuz Stresinin Mahmut DOAN, Rukiye TIPIRDAMAZ Antioksidant Enzim Aktiviteleri zerindeki Etkilerinin in vitro Olarak ncelenmesi Bezelyede (Pisum sativum L.) Antioksidant Enzim Neval ERTRK, Barbaros Aktivitesi ve Yaprak Ya Arasndaki likilerin ERTRK Aratrlmas

SALON NT 2: BOTANK: BYOETLLK OTURUM BAKANLARI: emsettin CVELEK ve Serdar MAKBUL


SB 016 16.00 SB 017 16.18 SB 018 16.36 SB 019 16.54 SB 020 17.12 Sempervivum L. Cinsinde Polimorfizm ve Biyoeitlilik Ulubey Kanyonlar'nn (Uak) Floras Malatya linin Likenleri Gemiten Gnmze Trkiye Likenleri Trkiyede Likenler zerinde Gelien Polycoccum Sauter ex Krber 1865 Cinsi zerine Notlar Fergan KARAER, H Gray KUTBAY, Salih TERZOLU, Ferhat CELEP Mehtap AHN, Memduh SERN Mehmet CANDAN, Ayen ZDEMR TRK Ayen ZDEMR TRK Mehmet Gkhan HALICI, Ahmet AKSOY

19:00-23:00

KOKTEYL (SAHL TESSLER)

13

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

24 HAZRAN 2008 (SALI)


09:00-10:30 3. OTURUM SALON HT: ZOOLOJ: HSTOLOJ ve PATOLOJ OTURUM BAKANLARI: Gler NAL ve Kltiin AVUOLU
SZ 011 09.00 SZ 012 09.18 SZ 013 09.36 SZ 014 09.54 Ekzojen Epidermal Byme Faktr (EGF) Uygulanm Kesi Yaral Tavanlarda yileme Blgesine Epitel Hcre G Silymarinin Sanlarda Deneysel Renal skemi/Reperfzyon Hasar Modelinde Koruyucu Etkisi Rhinolophus mehelyinin Yardmc Uma Kaslarnda Morfolojik ve Histokimyasal Aratrmalar The Helminths of Freshwatere Fishes Caught From AL-Tamim Governorate, Iraq Nesrin ZSOY, ule COKUN, Nursel GL Bilge ZKAL, Adnan AYHANCI, Hilmi ZDEN, Hakan ENTRK, Gkhan BAYRAMOLU Suna CEBESOY ZohairI. F. RAHEMO

SALON FK: MKROBYOLOJ: EKOLOJ ve SSTEMATK OTURUM BAKANLARI: Nevzat AHN ve sa KARAMAN
SM 011 Maara Sistemlerinde Kalsit (CaCO3) Oluumu ve 09.00 - Bakterilerin Etkisi SM 012 Abant Glnn Trofik Yaps, Fonksiyonel 09.18 - Fitoplankton Trleri, Biyovolm Miktarnn Deerlendirilmesi ve Limnoekolojik zelliklerinin ok Ynl statistiksel Analizlerle ncelenmesi SM 013 Ks (Bingl) Scak Su Kaplcasndan Bakteri 09.36 - zolasyonu, dentifikasyonu ve EPS retimi SM 014 Baz Termofilik Anaerobik Bakteriler ile 09.54 - Siklodekstrin Glikoziltransferaz retimi SM 015 Piyasada Satlan Lokumlarn Mikrobiyolojik 10.12 - Kalitesi zlem BARI, M. GLLCE, F. AHN, H. ZKAN, F. ORHAN, T. ZBEK Abuzer ELEKL, Okan KLKYLOLU

Reyhan Gl GVEN, Annarita POLI, Kemal GVEN, Barbara NICOLAUS Aye AVCI, Sedat DNMEZ Nkhet Nilfer ZORBA, Dilvin PEK

SALON NT 1: BOTANK: BYOTEKNOLOJ OTURUM BAKANLARI: Mustafa IILOLU ve kke ATICI


SB 021 09.00 SB 022 09.18 SB 023 09.36 SB 024 09.54 SB 025 10.12 Isatis cochlearis (ivit Otu) Bitkisinin Doku Kltr Yoluyla Adventif Srgn Rejenerasyonu eltikte (Oryza sativa L. cv. Taipei 309) Farkl Explant Kaynaklarndan Kallus ve Bitki Oluum Potansiyelinin Belirlenmesi zerinde Bir Aratrma Antepfstnn Mikrooaltlmasndaki Yeni Metotlar in vitro Koullarda Maliyeti Drme Amal Farkl Katlatrc ve Karbon Kaynak Kullanarak Muz oaltm Arpa Kallus Kltrlerinde Genetik ve Epigenetik Varyasyonlar Khalid Mahmood KHAWAR, . A. ZEL, B. HADIMOULARI, G. ZL, O. ARSLAN Emine AYDIN, Orhan KURT, Fatih SEYS Ahmet ONAY, Engin TLKAT, Veysi OKUMU, V. SZERER Fato UZUNTAS, N. DLSZ, O. ARSLAN, K. M. KHAWAR, . A. ZEL Aslhan TEMEL, G. KARTAL, Nermin GZKIRMIZI

SALON NT 2: BOTANK: SSTEMATK OTURUM BAKANLARI: Zeki AYTA ve Olcay DEN


SB 026 09.00 SB 027 09.18 SB 028 09.36 SB 029 09.54 Gkyzne En Yakn Bitkiler: Palandken, Kargapazar ve Dumlu Dalar (Erzurum) Alpin iekleri Endemik Bitki Cenneti Kzlda (amlk Kasabas, Derebucak-Konya) Trkiyede Bulunan Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae) Cinsi zerinde Taksonomik almalar Trkiye Centaurea (Asteraceae) Cinsi Fevzi ZGKE, Murat NAL, Osman KARABACAK, Faris KARAHAN Ahmet AKSOY, Ergin HAMZAOLU, Hakk DEMRELMA Musa DOAN, Galip AKAYDIN, zlem MAV Tuna UYSAL, Kuddisi ERTURUL

14

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 030 10.12 -

Trkiye Centaurea L. Cinsi (Asteraceae) Acrolophus (CASS.) DC. Seksiyonu Taksonlar zerine Taksonomik Bir Aratrma

Osman TUGAY, Kuddisi ERTURUL, Tuna UYSAL

10:30-11:00

AY / KAHVE

11:00-12:30 ARILI KONUMALAR 2 SALON HT OTURUM BAKANI: Prof. Dr. Fikrettin AHN
003 11.00 004 11.45 Mechanism of Maturation-Dependent Alcohol Resistance Actinobacterial Diversity and Drug Discovery: Will A Renaissance Follow the Decline and Fall? Bahri KARAAY Michael GOODFELLOW University of Newcastle, Newcastle upon Tyne, UK

SALON FK OTURUM BAKANI: Prof. Dr. Nermin GZKIRMIZI


005 11.00 006 11.45 Arazi Botaniinde, lkemizdeki Son Gelimeler Genom Sonras ada Bitki Biyolojisinde Gelimeler Tuna EKM smail TRKAN

SALON NT1 OTURUM BAKANI: Prof. Dr. Ali DEMRSOY


007 11.00 008 11.45 evre Sorunlar ve nsan Haklar Biyoloji Blmlerimizde SCI Kapsaml Dergilerde Yaplan Yaynlara Genel Bir Bak Leyla AIK Murat ZMEN

12:30-14:00

LEN YEME (YEMEKHANE)

14:00-15:30 4. OTURUM SALON HT: ZOOLOJ: H. KLTR ve MMNOLOJ OTURUM BAKANLARI: Handan UYSAL ve Sibel HAYRETDA
SZ 016 14.00 SZ 017 14.18 SZ 018 14.36 SZ 019 14.54 SZ 020 15.12 Sinir Rejenerasyonunda artlandrma Hasar Etkisi ve Mekanizmasnn Aratrlmasnda Kullanlan Metotlar Kk Hcre Nedir? Kaynaklar ve Kullanm Alanlar Balb/C Farede Grlen Yeni Bir Spontan Tmrn in vivo ve in vitro Karakterizasyonu Akut Myelositik Lsemi (HL-60) Hcrelerinde Metilprednizolonun leri Saatlerde Terminal Farkllama zerindeki Etkisinin Aratrlmas Elif KAVAL OUZ, Nurettin CENGZ, Grkan ZTRK Drdane KOLANKAYA, Cansn GNGRM Seyhan ALTUN, enay YILDIRIM, Handan KAYA, Aye TOPUZ Ahmet Ata ZMEN, Mualla ETN

SALON FK: MKROBYOLOJ: BYOLOJK MCADELE OTURUM BAKANLARI: Reit ZKANCA ve mer ERTRK
SM 016 Leucoma salicis L. (Lepidoptera, Lymantriidae)den 14.00 - zole Edilen Bir Nkleopolihedrovirs (NPV)nun Trkiye in lk Kayd SM 017 Entomopatojenik Nematodlarn (Rhabditida: 14.18 - Steinernematidae, Heterorhabditidae) Dou Karadeniz Blgesindeki Yayl SM 018 Potansiyel Biyolojik Kontrol Ajan Steinernema 14.36 - anatoliense'nin (Rhabditida:Steinernematidae) Biyo-Ekolojik zellikleri SM 019 Chilo iridescent viruse ait Ekzonkleaz Geninin 14.54 - Transkriptomik Analizi ve Potansiyel Promotor Blgesinin Belirlenmesi SM 020 Kahramanmara St mam niversitesi 15.12 - iftliinden Alnan Toprak rneklerinden zole Edilen Bacillus zolatlarnda Keratinaz Enziminin zelliklerinin Aratrlmas Mustafa YAMAN Hseyin YILMAZ, smail DEMR, Maurice MOENS, Zihni DEMRBA Didem MEK GNGR Yeim AKTRK, kbal Agah NCE, Remziye NALACIOLU, Zihni DEMRBA Glsm UAR, zlem KIRAN

15

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SALON NT 1: BOTANK: FZYOLOJ OTURUM BAKANLARI: Glcan ENEL ve Nuran DURMU


SB 031 14.00 SB 032 14.18 SB 033 14.36 SB 034 14.54 SB 035 15.12 ki Nohut Hattnn Fotosentetik Aktivitelerinin Uyum ve me Scaklklarnda Klorofil Fluoresans le Karlatrlmas Emet Borik Asit Fabrikas Atklarnn Arpa ve Budayda Vejetatif Byme zerine Etkileri Kuraklk Stresi Altnda Yetitirilen Baz Mercimek (Lens culinaris Medik.) eitlerinde Morfolojik ve Molekler Dzeydeki Deiikliklerin Belirlenmesi Polifazik Klorofil a Fluoresans ile Arpa Bitkisinde UV-B Ima Etkisinin Deerlendirilmesi Msr eitlerinin Fotokimyasal Etkinliklerine Gre Kurakla Toleranslarnn Belirlenmesinde Kautsky Etkisi Yaklam zlem TURAN, Yasemin EKMEK Ayten EROLU, Sleyman TOPAL Musa TRKER, Peyami BATTAL, Murat ERMAN, smail ELK, smet BERBER, Mehmet Emre EREZ, Faruk OUZ Nuran EK, Hsn AKIRLAR Yasemin EKMEK, Nuran EK, Banu EFEOLU

SALON NT 2: BOTANK: SSTEMATK OTURUM BAKANLARI: Kuddisi ERTURUL ve Mustfa KARGIOLU


SB 036 14.00 SB 037 14.18 SB 038 14.36 SB 039 14.54 SB 040 15.12 Bahesaray (Van) ve evresi Floras Hakkari Doas ve Florasna Giri Tulipa L. (Liliaceae) Cinsinin Corafik Dalm, Taksonomik Problemleri ve zm nerileri engelli Da (Sivas) Floras Gaziantep li Endemik ve Nadir Bitkileri Mehmet FIRAT Mehmet FIRAT smail EKER, M. Tekin BABA, M. KOYUNCU Erol DNMEZ Yusuf ZEYNALOV, Fatih YAYLA, Medine Mnevver UMA, Hasan YELKEN

15:30-16:00

AY / KAHVE

16:00-17:30 5. OTURUM SALON HT: ZOOLOJ: GENETK OTURUM BAKANLARI: Ali ATE ve Ekrem DNDAR
SZ 021 16.00 SZ 022 16.18 SZ 023 16.36 SZ 024 16.54 SZ 025 17.12 Acetamiprid ve Alpha-Cypermethrin Pestisidlerinin Karm Halinde Kullanldklar Zaman nsan Periferal Lenfositlerindeki in vitro Genotoksik Etkileri Baz Drosophila melanogaster Doal Populasyonlarnda Malathion Direncinin Aratrlmas ran Kk Balars (Apis florea Fabricius) Populasyonlarnda Geometrik Morfometrik Analiz Spinal Kord skemi Oluturulan Sanlarda Kaspaz3 Aktivitesi ve Melatoninin Koruyucu Etkisinin Aratrlmas Aye YAVUZ KOCAMAN, Mehmet TOPAKTA Burcu KOAK MEMM . KANDEMR, M. G. MORADI, B. ZDEN, A. ZKAN Songl AYDEMR, Demet DOAN, Nihat DLSZ, Aye AHABOLU

SALON FK: MKROBYOLOJ: EVRE ve FERMENTASYON OTURUM BAKANLARI: Nilfer CHANGR ve Mustafa YAMA
SM 021 Mikrobiyal Korozyon 16.00 SM 022 Metal Pollusyonlu Toprak rneklerinden Elde 16.18 - Edilen Aktinomiset zolatlarnn Ar Metal Tolerans ve Biyosorpsiyon likisi SM 023 Soutma Kulesi Su Sisteminde Galvanizli elik 16.36 - Sacn Mikrobiyal Korozyonu SM 024 Biyogaz retiminde eitli Bor Bileiklerinin 16.54 - Etkinliinin Biyogaz Verimi Asndan Karlatrlmas SM 025 Biyogaz Verimi zerine Etkili Bor Bileikleri ile 17.12 - Bileiklerdeki Bor Dndaki Kimyasal Bileenlerin Biyogaz Verimi zerindeki Etkinliinin Karlatrlmas Esra LHAN SUNGUR Aye Betl KARADUMAN, Mustafa YAMA, Nagehan TEKNEC Bihter MNNO, Ayn OTUK, Esra LHAN SUNGUR, Nihal DORUZ, Nurhan CANSEVER Faruk SZERGZ, Halil DEMR, Mustafa ZDEMR, mer AHN Faruk SZERGZ, Sinasi ASLANLI, M. Sait ZG, Halil DEMR,

16

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SALON NT 1: BOTANK: FZYOLOJ OTURUM BAKANLARI: Avni GVEN ve Peyami BATTAL


SB 041 16.00 SB 042 16.18 SB 043 16.36 SB 044 16.54 SB 045 17.12 Kuraklk Stresi Srasndaki Yaprak Kvrlmas le Stoma Davranlarnn Deerlendirilmesi Trkiye Endemii ki Halofit Trn, Limonium iconicum ve L. lilacinum (Plumbaginaceae), Tohum imlenmesi zerine Tuzluluk, Scaklk ve In Etkileri Cicer arietinum L. ( vd1-8 ) ve Cicer arietinum L. (vd2-13 ) Nohut Hatlarnda Bor ve Kalsiyum Karbonatn Etkileri zerine bir alma Asm KADIOLU, Rabiye TERZ, Neslihan SARUHAN, Aykut SALAM, Nihal KUTLU, Hatice NAR Mustafa YILDIZ, Sleyman CENK, Mustafa KARGIOLU

Meliha GEMC, Hatice DEMRAY, Fatma Nil AZER , alar ZALKAN, Yusuf ALTINOLU Contamination of wheat seeds with dry powder of Salah M. Said Al-Tai, Wasan S. sunflower and its affects on germination and growth Hassan Bor ve Alminyum Stresi Altndaki Budaylarda Eaylettin ZTRK, Kksal (Triticum aestivum L) Esteraz Enzim Aktivitesi ve KKAKYZ, Ersin DOA, Vatan TAKIN, Bekir L, Bant Desenlerindeki Deiimler Belgin GMEN

SALON NT 2: BOTANK: SSTEMATK OTURUM BAKANLARI: Ayen TRK ve Turan ZDEMR


SB 046 16.00 SB 047 16.18 SB 048 16.36 SB 049 16.54 SB 050 17.12 Akdeniz ve Ege Blgesinde Yetien Endemik Salvia L. (Adaay) Trlerinin Korolojik zellikleri Trkiyede Bulunan Aegilops L. (Poaceae) Taksonlarnn Cins ii Snflandrlmas Cirsium Mill. (Cynareae- Asteraceae) Cinsinin Corafik Dalm ve Trkiyedeki Durumu Trkiyede Kltre Alnan Baz Salvia Trlerinin nemi ve zellikleri Trkiyede Dal Gsteren Astragalus L. cinsine ait Dasyphyllium Bunge Seksiyonu yelerinin Elektron Mikroskobu ile Yaprak Tylerinin ncelenmesi Ferhat CELEP, Musa DOAN Evren CAB, Musa DOAN Bayram YILDIZ, Turan ARABACI, Tuncay DRMENC Yksel KAN, Y. BACI, M. KARTAL, . ORHAN A. T. ATALAY, S. BATIRAY Zeki AYTA, Zekiye SULUDERE

19:00-22:00

GRUP YEME 1 MKROBYOLOJ: AKAABAT

17

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

25 HAZRAN 2008 (ARAMBA)


09:00-10:30 6. OTURUM SALON HT: ZOOLOJ: GEN EKSPRESYONU OTURUM BAKANLARI: Fevzi BARDAKI ve Reyhan OLAK
SZ 026 09.00 SZ 027 09.18 SZ 028 09.36 SZ 029 09.54 SZ 029 10.12 TGF- Sitokininin, C/EBPd Geninin Transkripsiyonel Reglasyonu zerine Etkilerinin Aratrlmas HCAII Geninde Lsin204/Serin Ynlendirilmi Mutagenezi ve E.colide Eskpresyonu nsan Karbonik Anhidraz I (HCA I) Geninin Klonlanmas, E.colide Ekspresyonu ve Phe91Asn Ynlendirilmi Mutageneziyle Elde Edilen Mutant Enzimin nhibitrlere Kar lgisinin Aratrlmas nsan X Kromozomundan (Xq21) Yye Transfer Edilebilen ve mRNAs Olmayan Bir Blgenin Yaygn Kanser Tipleriyle Korelasyonunun Tespiti Bitkisel ve Hayvansal Kkenli Histamin Zehirlenmesi ve Histamin Analiz Metodlarnn Karlatrlmas Serpil URA, Feray KKAR, Hatice YILDIRIM Smeyye AYDOAN TRKOLU, F. KKAR, S. SNAN, M AYDIN, O.ARSLAN Meltem AYDIN, F. KKAR, Smeyye AYDOAN TRKOLU, S. IIK, O. ARSLAN, Y. TURAN Ekrem DNDAR, Nurten ANAKI, Sevilay AZPARLAK Sevim KSE

SALON FK: MKROBYOLOJ: BYOTEKNOLOJ OTURUM BAKANLARI: Belma ASLIM ve Halil BIYIK
Farkl Pichia Trlerinde Hcre Dna Salglanan amilaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi Trkiye Kaynakl Bacillus spp.'lerin Alkalen Proteaz retim Kapasiteleri ve Enzimlerin Ksmen Karakterizasyonu SM 028 Synechocystis sp. Suunun Cr(VI) ve Cd(II) 09.36 - Biyoakmlasyonu ve Biyoakmlasyonda Grev Alan Ekzopolisakkaritlerin ncelenmesi SM 029 Organik ve norganik Kirleticilerin Ochrobactrum 09.54 - sp. Ekzopolisakkarit retimine Etkisi SM 030 Tekstil Atksularndan zole Edilen Bakterilerin 10.12 - Renk Kirliliinin Giderilmesinde Kullanm SM 026 09.00 SM 027 09.18 Tlay TURGUT GEN, Sezai TRKEL Nilgn TEKN, Arzu LER, Cumhur KM ahlan ZTRK, Belma ASLIM, Zekiye SULUDERE Nur KOBERBER KILI, Gnl DNMEZ Sevgi ERTURUL, Gnl DNMEZ

SALON NT 1: BOTANK: FZYOLOJ OTURUM BAKANLARI: Rukiye TIPIRDAMAZ ve Yasemin EKMEK


SB 051 09.00 Kuraklk Stresi Altnda Yetitirilen Baz Mercimek (Lens culinaris Medik.) eitlerinde Prolin, Osmotik Potansiyel ve eker Dzeylerindeki Deiikliklerin Belirlenmesi Peyami BATTAL, Murat ERMAN, smail ELK, smet BERBER, Musa TRKER, Mehmet Emre EREZ, Faruk OUZ Soua Hassas Arpann Soua Tolerans Cevabnda kke ATICI, mer KARADAOLU, Salih Salisilik Asit Uygulamalarnn Rol MUTLU, Esen TAGIN, Barbaros NALBANTOLU Triticum aestivum ve T. durumun Termal Mustafa YILDIZ, Hakan TERZ Toleransl ve Termal Duyarl eitlerinin Yapraklarnda Scaklk oku Proteinleri Kuraklkla ndklenen Oksidatif Stresin Nohut Tue KALEFETOLU, Yasemin EKMEK eitlerinin Fotokimyasal ve Antioksidan Aktiviteleri zerine Etkisi Farkl Tuz Konsantrasyonlarna Maruz Braklan Mehmet Emre EREZ, Peyami Baz Halofit Bitkilerde (Salicornia europaea L., BATTAL, clal DURDU Puccinellia distans ( Jacq.) Parl. ve Atriplex olivieri Moq.) Meydana Gelen Fizyolojik Parametrelerin Aratrlmas

SB 052 09.18 SB 053 09.36 SB 054 09.54 SB 055 09.12 -

SALON NT 2: BOTANK: SSTEMATK OTURUM BAKANLARI: zcan SEMEN ve Yavuz BACI


SB 056 09.00 SB 057 09.18 Trkiyedeki Limonium miller (Plumbaginaceae) Cinsi le lgili Revizyon almalar Bergama-Kozak (zmir) Yaylasndaki Pinus pinea L. Ormanlarnn Floristik zellikleri Galip AKAYDIN, Musa DOAN mer VAROL, A. Zafer TEL

18

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 058 09.36 SB 059 09.54 SB 060 09.12 -

Trkiye ve Gney Bat Asya Karayosunlar Floras in Yeni Karayosunu Kayd Veronica beccabunga L. subsp. muscosa [( Korsh. ) A.Jelen., 1971)]ya Dahil Edilmi Olan Baz Populasyon rneklerinin Ayr ve Yeni Bir Takson Olarak Snflandrlmas ve Nedenleri Trkiyede Yayl Gsteren Asperula L. (Rubiaceae) Cinsi Thlipthisa (Griseb.) Ehrend. Seksiyonunun Revizyonu

Gray UYAR, Muhammet REN Avni ZTRK

Ersin MNAREC, Kemal YILDIZ

10:30-11:00

AY / KAHVE

11:00-12:30 ARILI KONUMALAR 3 SALON HT OTURUM BAKANI: Prof. Dr. Nazmi POLAT
009 11.00 010 11.45 Motor Proteinler ve Hcre i Tamaclk Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG (Ryalarn Trke Gren Bir Alman Biyolog) Ahmet YILDIZ University of California, San Francisco, CA, 94158 USA Mustafa KURU

SALON FK OTURUM BAKANI: Prof. Dr. Arif BAYSAL


011 11.00 012 11.45 Biyologlarn Gncel Sorunlar Biyoekonomide Biyorafinerilerin Yeri ve nemi Alev HALK-UZTAN Nazif KOLANKAYA

SALON NT1 OTURUM BAKANI: Prof. Dr. Zekiye SULUDERE


013 11.00 014 11.45 Glikobiyoloji Molecular Breeding in Tomatoes: Traditional vs Marker-assisted Breeding Sabire KARAALI H. Bolkan Campbells Agriculture Research Center, Davis, CA, USA

12:30-14:00
14:00-15:30

LEN YEME (YEMEKHANE)


7. OTURUM

POSTERLER MKROBYOLOJ (3. KAT, POSTER SALONU)


SALON HT: BOTANK: BYOTEKNOLOJ OTURUM BAKANLARI: Ahmet ONAY ve Ali ELK
SB 061 14.00 SB 062 14.18 SB 063 14.36 Mikrosatelit DNA Belirleyicilerinin Tahllarda Trler Aras Kullanm Olanaklar Bitki Aratrmalarnda Termal ve Klorofil Floresans Grntleme Tekniklerinin Kullanm Trkiyenin Endemik Tbbi Bitkilerinden Digitalis davisiana L.nin in vitro Rejenerasyonu Ahmet YILDIRIM, Nejdet KANDEMR, zlem ATE SNMEZOLU, Tuba ESERKAYA, Rahime GNDZ Aykut SALAM, Laury CHAERLE, Dominique Van Der STRAETEN Tuba AYDIN, Buhara YCESAN, Arzu UAR TRKER, smail EKER, Mnevver SKMEN, Atalay SKMEN, Ekrem GREL Erdoan Eref HAKKI zge KARAKA, S. HASANEB, A. YUMURTACI, F. ERTURUL, Y. AYDIN, F. ENTRK AKFIRAT, L. ETN, S. ALBUSTAN, Z. MERT, K. AKAN, F. DNCEL, N. BOLAT, M. AKMAK, S. BELEN, . YORGANCILAR, E. ZDEMR, A. ALTINKUT UNCUOLU

SB 064 14.54 SB 065 15.12 -

Bitkilerde Bor Taycs Genlerin Borun Noksanlk ve Toksite Koullarnda levleri Buday (Triticum aestivum L.)da Sar Pas Hastalna Dayanklln EST (Expressed Sequence Tag) Veritabanlar Kullanlarak Aratrlmas

19

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SALON FK
S 001 14.00 S 002 14.18 S 003 14.36 S 004 14.54 S 005 15.12 -

ETM, EKOLOJ & EVRE


Sema ZKADF, Erkan KALIPCI, Yeim YENER Hatice KARAER, Fergan KARAER, Nagihan AHN, Ahmet AKSOY Sultan OLAK, M. Ali KIRPIK, lhami BAYRAK, Nil BARIAIK Hakan KURT, Batrk KAYA, Ali ATE, Selda KILI nder KILI, M. BELVERM, Y. OTUK, C. DALYAN

OTURUM BAKANLARI: kran DERE ve Kenan YAZICI


Biyoloji retmen Adaylarnn Genel Biyoloji Laboratuvar Dersinde Kazandklar Preparat Hazrlama ve Mikroskobu Kullanma Yeteneklerinin Aratrlmas Amasya ve Kayseri llerinde Biyoloji retmenlerine Dzenlenen altaylarn Deerlendirilmesi lkretim Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji Konularnn retiminde Kullanlan Yntemler ve Bu Yntemlerin Uygulanabilirlii Biyoloji retmen Adaylarnn Biyolojik Okuryazarl stanbul Topranda 137Csnin Dikey Dalmnn Belirlenmesi

SALON NT 1: ZOOLOJ: BYOETLLK OTURUM BAKANLARI: Orhan ERMAN ve Yakup KASKA


SZ 031 14.00 SZ 032 14.18 SZ 033 14.36 SZ 034 14.54 SZ 035 15.12 Ankara li Crabronidae (Insecta:Hymenoptera) Familyas zerine Faunistik Aratrmalar ve Ekolojik Gzlemler Kuzeybat Anadolu'nun Malakolojik eitlilii Kemaliye (Erzincan) ve evresi Odonata Faunasnn Tespiti ve Blgedeki evre Bozulmasnn Odonata Trleri zerine Etkileri Damarmara (Manisa,Turgutlu) Yresi rmcek (Arachnida:Araneae) Faunasnn ukur Tuzaklarla Belirlenmesi zerine Bir Aratrma Kzlrmak Nehri Delice Irma ve Baz Kollarnda Bulunan Zooplanktonik Organizmalarn ncelenmesi Yaar GLMEZ mit KEBAPI Yusuf DURMU, Ali DEMRSOY Adile AKPINAR, Sinan ANLA, M. smail VAROL, Serdar TEZCAN Selgn GNSEL, Nuray AKBULUT

SALON NT 2: ZOOLOJ: SSTEMATK OTURUM BAKANLARI: Nusret AYYILDIZ ve Nurhayat YILMAZ


SZ 036 14.00 SZ 037 14.18 SZ 038 14.36 SZ 039 14.54 SZ 040 15.12 Dou Anadolu Van Gl Havzasndaki Nannospalax nehringi (Satunin, 1898) (Rodentia: Spalacidae) Trnn Kromozomal Formlar Balk Biti, Argulus foliaceus Lin.,1758 (Crustacea; Branchiura)un Trkiyedeki Konaklar Trkiye Ordu Karncas Aenictus rhodiensis Menozzi, 1936 in Yeni Lokaliteler le Baz Morfolojik ve Ekolojik Notlar (Hymenoptera: Formicidae) Trkiyedeki Bufo bufo ve Kafkaslardaki Bufo verrucosissimus Trlerinin 12S rRNA Geni Bakmndan ncelenmesi Irano-Anatolian Lycaenidlerinin Faunistik ve Zoocorafik Analizi Yksel COKUN, Alaettin KAYA, Gkhan YRMEZ Ali ALA, Ahmet KTENER Kadri KIRAN, Nihat AKTA, Celal KARAMAN Nurhayat ZDEMR, Bilal KUTRUP, Serkan GL, Nicolai POYARKOV, Stefano DOGLIO Muhabbet KEMAL, Selma SEVEN ALIKAN

15:30-16:00

AY / KAHVE

16:00-17:30 8. OTURUM SALON HT: BOTANK: BYOTEKNOLOJ ve EMBRYOLOJ OTURUM BAKANLARI: Hayri DUMAN ve Hseyin DURAL
SB 066 16.00 SB 067 16.18 SB 068 16.36 SB 069 16.54 SB 070 17.12 Manyetik Alann Hypericum perforatum L. Bitkisi zerine Etkisi Kiraz Anac Cold (Prunus avium X Prunus psudocerasus)un in vitro Koullarnda Tuza Kar Reaksiyonlarnn Belirlenmesi Scilla autumnalis L.de Embriyolojik ve Sitokimyasal almalar Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sntda Stilus Kanal Hcrelerinin nce Yaps Trkiye Genista L. (Fabaceae) Cinsi Taksonlarnn Karyolojik Ynden ncelenmesi Selim LEKDEMR, Sevil YALIN . Evrim ARICI, Mahmut Osman USLU Zeynep Mine COKUN, Meral NAL Il SMALOLU, Meral NAL Esra MARTN

20

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SALON FK
S 006 16.00 S 007 16.18 S 008 16.36 S 009 16.54 S 010 17.12 -

ETM, EKOLOJ & EVRE


Nket SVR, Emre KALKAN, Rahmi Gne OKSAY

OTURUM BAKANLARI: Yavuz OTUK ve Nurhayat DALKIRAN


Dnyada ve Trkiyede ED Uygulamalar ve Biyoeitliliin Korunmas

mraniye'de evre Eitim Projesi


Emet aynn Kirlilik Dzeyinin Epipelik Diyatomelere Dayandrlarak Saptanmas Orhaneli aynn Kirlilik Dzeyinin Epilitik Diyatomelere Dayandrlarak Saptanmas Okul D evre Eitiminde GAP Doa Eitimi Projesi

Mustafa KATI
Didem KARACAOLU, Nurhayat DALKIRAN, kran DERE, Engin ENTRK Nurhayat DALKIRAN, Didem KARACAOLU, kran DERE, Engin ENTRK Hasan AKAN, mer Sait KILI, Mehmet Nezif MIRDESLOLU, Mahmut AYDODU

SALON NT 1: ZOOLOJ: BYOCORAFYA ve BYOETLLK OTURUM BAKANLARI: Levent TURAN ve Emel USLU
SZ 041 16.00 SZ 042 16.18 SZ 043 16.36 SZ 044 16.54 SZ 045 17.12 Kemaliye Orthoptera Faunasnn Zoocorafik Olarak Deerlendirilmesi Karadeniz Blgesinde Dalm Gsteren Gomphocerinae (Orthoptera: Acrididae) Taksonlarna Ait Faunistik Baz Deerlendirmeler Trkiye Malakocorafyas: Gncel Bulgulara Gre Trkiye'nin Malakocorafik Deerlendirmesi Kemaliye (Erzincan) Sucul Coleoptera Faunasnn Zoocorafik Analizi Diyarbakr (Bismil) Leylek Populasyon Dinamii (2005-2007 Yllar) Ali DEMRSOY, Hasan SEVGL, Yusuf DURMU Abbas MOL, nal ZEYBEKOLU, Battal IPLAK, H. Gray KUTBAY mit KEBAPI Mustafa C. DARILMAZ, Ali DEMRSOY Ahmet KILI

19:00-22:00

GRUP YEME 2 - BOTANK: AKAABAT

21

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

26 HAZRAN 2008 (PEREMBE)


09:00-10:30 9. OTURUM

POSTERLER
SB 071 09.00 SB 072 09.18 SB 073 09.36 SB 074 09.54 SB 075 10.12 -

BOTANK A (3. KAT, POSTER SALONU)


Sibel YILMAZ, Hakan AM, Yasemin DEMRGAN, Kemal Melih TAKIN Eda ZEL, Tuna UYSAL, Kuddisi ERTURUL, Meryem BOZKURT Fevziye ELEB TOPRAK, Eminur BARUTU, Sami DOANLAR, Anne FRARY Aye Nihal GMRGEN, Haim ALTINZL Esra MARTN, Ahmet DURAN, Babacan UUZ

SALON HT: BOTANK: GEN EKSPRESYONU ve STOGENETK OTURUM BAKANLARI: Fatma NAL ve Cemal SANDALLI
Apomiksi ve Genetik Etiketleme: Doal Apomikt Boechera holboellii Trnde Genetik Etiketlemeye Maruz Kalan Gen fadelerinin Belirlenmesi Centaurea L. Cinsi Cheirolepis (Boiss.) Hoffm. ve Pseudoseridia Wagenitz Seksiyonlarnda Yer Alan Baz Akraba Trlerin ISSR (Inter-Simple Sequence Repeats) Yntemiyle Seilmesi Domateste Patates Y Virs (PVY)ne Kar Dayankllk Trkiye in Endemik Olan Tordylium elegansn (Boiss. & Bal.) Alava & Hub.-Mor (Umbelliferae) Kromozom Says ve Karyotip Analizi Bilgisayar Destekli Grnt Analiz Sisteminin Sitogenetik almalara Uygulanabilirlii ve Gvenilirlii

SALON FK: MKROBYOLOJ: BYOTEKNOLOJ OTURUM BAKANLARI: Kymet GVEN ve Cihan DARCAN
SM 031 Suda znen Poli (N-vinil-2-pirolidon-co-maleik 09.00 - anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin ncelenmesi SM 032 Suda znebilen, Biyoaktif Poli (N-Vinilimidazol09.18 - co-Maleik Anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitesi SM 033 Suda znebilen, Biyoaktif Poli (N09.36 - zopropilakrilamit-co-Maleik Anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitesi SM 034 Suda znen Kopolimer , Terpolimer Sentezi ve 09.54 - Antimikrobiyal Aktiviteleri SM 035 Muhtemel Probiyotik Lactobacillus delbrueckii 10.12 - subsp. bulgaricus Sularnn Caco-2 Hcrelerine Tutunmalarna Eksopolisakkkarit retimi ve MideBarsak Sistemi Koullarnn Etkisi Elif UZLUK, Betl YKSEL, Muzaffer TALU Betl YKSEL, Elif UZLUK, Muzaffer TALU Betl YKSEL, Elif UZLUK, Muzaffer TALU Elif UZLUK, Betl YKSEL, Muzaffer TALU Derya NAL, Belma ASLIM, Zekiye SULUDERE, Yavuz BEYATLI

SALON NT 1: ZOOLOJ: BYOTEKNOLOJ OTURUM BAKANLARI: Ahmet KILI ve Blent KAYA


SZ 046 09.00 SZ 047 09.18 SZ 048 09.36 SZ 049 09.54 SZ 050 10.12 Rzgr Trbinlerinin Kular ve Yarasalar zerine Etkileri Yeni Nesil Yakt : Biyodizel Electrophoretic comparison of blood- Serum protenis of Spermophilus fulvus and Spermophilus xanthoprymnus (Mammalia: Rodentia) in Iran Atatrk Baraj Glnde Bulunan Liza abu (Heckel, 1843)nun Sperma Kalitesi zerine Yan Etkisi Atatrk Baraj Glnde Bulunan abut Bal (Barbus grypus H,1843)nn Sperm Kalitesinin Belirlenmesi Levent TURAN Volkan Vural TA, Dilek TEKDAL, Dicle DNMEZ Mohammad MORAD Zafer DOU, Erdin AHNZ, Faruk ARAL Erdin AHNZ, Faruk ARAL, Zafer DOU

SALON NT 2: ZOOLOJ: SSTEMATK OTURUM BAKANLARI: Yksel COKUN ve Naime ARSLAN


SZ 051 09.00 SZ 052 09.18 Yozgat aml Milli Park nn Eupelops ewng, 1917 (Acar, Orbatda, Phenopelopdae) Trleri zerine Sistematik ve Ekolojik Aratrmalar Yozgat aml Milli Parknn Zygorbatula berlese, 1916 (Acari, Oribatida, Oribatulidae) Trleri zerine Sistematik ve Ekolojik Aratrmalar Elif KOOLU, Nusret AYYILDIZ Abdulkadir TADEMR, Nusret AYYILDIZ

22

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 053 09.36 SZ 054 09.54 SZ 055 10.12 -

zmir Yresi Civarndaki Evcil Atlarn Equus caballus Linnaeus, 1758 Barsak Siliyatlarndan Bir Tr Blepharocorys curvigula (Ciliophora: Blepharocorythidae) Hakknda ki yeni Phallodrilinae (Oligochaeta, Annelida) tr, Coralliodrilus amissus sp. n. ve Gianius anatolicus sp. n. Trkiyede Anopheles maculipennis Grubunun (Diptera: Culicidae) Molekler Sistematii

Gzde GRELL, Bayram GMEN Naime ARSLAN, Tarmo TMM, Christer ERSUS Emel KABARTAN, Fatih Mehmet. MEK, Celal LGER, Fevzi BARDAKCI

10:30-11:00

AY / KAHVE

11:00-12:30 10. OTURUM SALON FK: MKROBYOLOJ: BYOTEKNOLOJ OTURUM BAKANLARI: Mnevver ARISOY ve Kamil IIK
SM 036 Bir Mikrofungus Tr Olan Rhizopus oryzae 11.00 - MRSP7 le alkalamal Sv Kltr Ortamnda Trikalsiyum Fosfat ve Mazda Fosfat Kayasnn zndrlmesi ve znrlk zerine eitli Azot ve Karbon Kaynaklar, nkbasyon sresi ve Fosfat Kayas Konsantrasyonu SM 037 Kanatllarda Mycoplasma gallisepticum 11.18 - Enfeksiyonlar Taramalarnda Kullanma Ynelik Rekombinant PvpA Tan Antijenleri retimi ve Enzimatik Hzl Tarama Test Modeli (ERIFA) Gelitirilmesi SM 038 Dekstransukraz in Yerel Leuconostoc 11.36 - mesenteroides Soylarndan Konstittif Mutantlarn Elde Edilmesi ve Seilmesi SM 039 zmir amalt Tuzlasndan zole Edilen Ekstrem 11.54 - Halofilik Mikroorganizmalarda PHB Varlnn Saptanmas ve Verim Analizi SM 040 Termofilik Geobacillus toebii HBB-218 Suu 12.12 - Tarafndan retilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu Mehmet Nuri AYDOAN, mer Faruk ALGUR, Mustafa ZDEMR

zlem BYKTANIR, Tuba YILDIRIM, Cengiz YAKICIER, Oktay GEN, Nevzat YURDUSEV idem LER Ebru TEKN, Mustafa ATE, zge KAHRAMAN Gamze BABLBL, H.Halil BIYIK

SALON NT 1: ZOOLOJ: BESLENME ve BYOLOJK MCADELE OTURUM BAKANLARI: Yavuz KILI ve Ltfiye GENER
SZ 056 11.00 SZ 057 11.18 SZ 058 11.36 SZ 059 11.54 SZ 060 12.12 Hidrolojik ve Morfolojik Adan Farkl Akarsu Sistemleri zerine Kurulu Olan 30 Farkl Baraj Glnde Yaplan Balklandrma almalarnn Deerlendirilmesi Bombyx mori L. (Lepidoptera; Bombycidae) Besin Miktarna Bal Geliim Cakt Vadisi (Adana, Nide) Elma Alanlarnda Avrupa Yaprak Bkeni, Archips rosanusun Parazitoidleri, Parazitoidlerin Populasyon Geliimleri ve Etki Seviyeleri lkemizin Farkl Blgelerinden Toplanan Trichogramma Trleri zerine Ortam Scaklnn Etkileri Av-Avc likisinde Patojen Geii: Dendroctonus micans (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)Rhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizophagidae) rnei Deniz NNAL, Fsun ERKAKAN

Meryem ERSEYS Ouzhan DOANLAR

Derya SARIBEK, Nurettin DEMREZEN, Abdurrahman AYVAZ Mustafa YAMAN, mer ERTRK, Onur TOSUN, iek AYDIN

SALON NT 2: ZOOLOJ: DAVRANI OTURUM BAKANLARI: Nurhayat BARLAS ve Rait URHAN


SZ 061 11.00 SZ 062 11.18 Dou Karadeniz Blgesinde Yayl Gsteren Isophya (Orthoptera: Phaneropterinae) Trlerinin Biyoakustik zellikleri Gebelik Sresince Uygulanan Oktilfenoln Yavru Sanlar zerindeki Kanibalistik Etkileri Hasan SEVGL, Ali DEMRSOY, Battal IPLAK Emre GKTEKN, Nurhayat BARLAS

23

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 063 11.36 SZ 064 11.54 SZ 065 12.12 -

Kzlrmak Deltasnda, Acrocephalus cinsinin 2002 2007 Yllarna Ait lkbahar ve Sonbahar G Fenolojisi Cataglyphis aenescens (Hymenoptera: Formicidae) ilerinde Gerek Renkli Grmenin Davransal Analizi Formica cunicularia (Hymenoptera: Formicidae) ileri Renk Tonu Ayrm

Pnar ZAM, K. ERCYAS, A. GRSOY, A. C. ZSEMR, N. YAVUZ, Y. S. BARI Ylmaz AMLITEPE, Volkan AKSOY, Neslihan REN Volkan AKSOY, Ylmaz AMLITEPE

12:30-14:00
14:00-15:30

LEN YEME (YEMEKHANE)


11. OTURUM

POSTERLER
SB 076 14.00 SB 077 14.18 SB 078 14.36 SB 079 14.54 SB 080 15.12 -

BOTANK B (3. KAT, POSTER SALONU)


Fazl DNCEL, Ltfi ETN, Seval ALBOSTAN, Zafer MERT, Kadir AKAN Kadir AKAN, Ltfi ETN, Seval ALBOSTAN, Zafer MERT, Fazl DNCEL H.Hseyin CEBEC, Sabiha ACER Deniz NNAL, Selim Sualp ALAR Mehmet TEMEL, Hayrnisa BA SERMENL

SALON HT: BOTANK: DAYANIKLILIK ve PATOLOJ OTURUM BAKANLARI: Ahmet AFYON ve Kadir KINALIOLU
Ug 99a Kar Kresel Yaklamlar ve Trkiye iin Genetik Dayanklln Kullanm zerine Baz AratrmalarI Genetik Dayanklln Buday, Arpa ve Nohutun Baz Fungal Hastalklarna Kar Orta Anadolu artlarnda Kullanm zerine Aratrmalar stanbul Belgrad Orman Atkestanelerinde Yeni Bir Zararl: Cameraria ohridella (Lepidoptera:Gracillariidae) Trkiyenin nemli Orman Zararllarndan Akdeniz am Kabuk Bcei [Orthotomicus erosus (Wollaston, 1857)] ile Biyoteknik Mcadele Atatrk Dneminde Trkiyede Bitki Salnn Korunmas

SALON FK: MKROBYOLOJ: KLNK MKROBYOLOJ OTURUM BAKANLARI: Ayin OTUK ve Osman Birol ZGM
Dental nitelerde Legionella Bakterilerinin Aratrlmas Isolation and Study of Some of the Virulence Factors of Nocardia asteroids from Clinical and Soil Samples SM 043 10 Ya Alt ocuklarda Cryptosporidium ve 14.36 - Giardia lambliann ELSA yntemiyle aratrlmas SM 044 Kontakt Lens Saklama Kaplarnda ve Ev Musluk 14.54 - Sularnda Mikrobiyal Kontaminasyonun Aratrlmas SM 045 Odontojenik Keratokistlerde Human Papilloma 15.12 - Virus 16 ve 18 (Hpv) Varlnn Belirlenmesi SM 041 14.00 SM 042 14.18 rfan TRETGEN, Duygu GKSAY, Ayn OTUK Adeba SHAREEF .Halil KILI, Yasemin ZER, I. Didem KARAGZ, Mehmet ZASLAN clal BALCI Miray STNTRK, Zuhal ZEYBEK, Gzin SKELEL Sibel KKYILDIRIM, Mehmet AKACI, Hasan NAL, Celal LGER, Nuray ER

SALON NT 1: ZOOLOJ: DAVRANI, BYOTEK., BYOETLLK OTURUM BAKANLARI: Ylmaz AMLITEPE ve Ayla TZN
SZ 066 14.00 SZ 067 14.18 SZ 068 14.36 SZ 069 14.54 SZ 070 15.12 Kaldrm karncas Tetramorium caespitumda Ik iddeti Eik Deeri ve Ik iddeti Ayrm Diabetli Tavanlarda Artemesia herba alba Ekstresinin Bbrekte Hiperglisemi Hasarna Kar Etkileri Hsp90bnn Japon Semenderi (Cynops pyrrhogaste)`nin Spermatogenezinde Prolaktin Tarafndan Uyarlm Germ Hcre Apoptozundaki Rol Giresun Adasndaki Bufo viridis Poplasyonunun Beslenme Biyolojisi Neslihan REN, Ylmaz AMLITEPE Davut MUSA, Mehmet RADAM, Fsn BABA, M. BTREN Bget SARIBEK, Yuji JN, Mikiko SAIGO, Ko ETO, Shinichi ABE Zeliha OLAK YILMAZ, Bilal KUTRUP, Handan ONAY KARAOLU, Ufuk BLBL, Emel AKIR,

24

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SALON NT 2: ZOOLOJ: EKOLOJ OTURUM BAKANLARI: Sevim KSE ve Hseyin GHER


SZ 071 14.00 SZ 072 14.18 SZ 073 14.36 SZ 074 14.54 SZ 075 15.12 Bal arlarnda (Apis mellifera) Hijyenik Davran Varroa destructor Parazitine Kar Diren Mekanizmas Olabilir mi? Bufo bufonun Tamdere-Dereli Yolu zerindeki lmleri zerine Bir Aratrma Porsuk (Meles meles)'un Yuva Yaps Karamk Gl Suyunda Organoklorlu Pestisit Kalntlarnn Belirlenmesi Liman Gl (Kzlrmak Deltas, Samsun) Planktonu ve Mevsimsel Deiimleri brahim AKMAK Emel AKIR, Bilal KUTRUP, Ufuk BLBL, Handan KARAOLU, Zeliha OLAK YILMAZ Nahit PAMUKOLU Sevim Feyza ERDOMU, Sait BULUT, Muhsin KONUK, Mustafa CEMEK Ertun GNDZ, Yasemin SAYGI, Sabri KILIN, F.Yldz DEMRKALP, S.Selim ALAR

15:30-16:00

AY / KAHVE

16:00-17:30 12. OTURUM SALON FK: MKROBYOLOJ: SSTEMATK ve GIDA OTURUM BAKANLARI: Kemal GVEN ve Sumru ITAK
SM 046 Biyoteknolojik neme Sahip Farkl Fizyolojik 16.00 - zellikli Streptomyces zolatlarnn Molekler Tiplendirilmesi SM 047 Endstriyel Bir Enzim Olan Dekstransukraz n 16.18 - Yerel zolatlardan Elde Edilmesi SM 048 Fonksiyonel St rnlerinde Probiotiklerin ve 16.36 - Dier Katklarn Tanmas in Mikroenkapslasyon Uygulamalar SM 049 stanbulda Sata Sunulan Farkl Markalara Ait 16.54 - me Sularnn Mikrobiyolojik Adan Deerlendirilmesi SM 050 17.12 Anl SAZAK, Nevzat AHN, Kamil IIK, Kymet GVEN idem LER, Aziz TANRISEVEN, Yavuz SEZEN Mehtap AKIN, Nihat AKIN Sevan GRN, Ayten KMRAN ERDEM, Zuhal ZEYBEK, Nihal DORUZ, Ayn OTUK

SALON NT 1: ZOOLOJ: STOGENETK OTURUM BAKANLARI: ule COKUN ve Naciye Glkz ENLER
SZ 076 16.00 SZ 077 16.18 SZ 078 16.36 SZ 079 16.54 SZ 080 17.12 Ordu ve evresinde Yayl Gsteren Muscardinus avellanarius trapezius (Mammala:Rodenta) Alttrnn Karyolojik zelliklerinin Belirlenmesi Thymol ve Carvacrolun in vivo Genotoksik Etkilerinin Aratrlmas Lipoik Asit ve Ferulik Asitin nsan Lenfosit Kltrnde Mitomisin-Cye Kar Antigenotoksik Etkileri Metominostrobin ve Emamectin Benzoate Pestisitlerinin in vitro Genotoksik Etkileri Kalsit letmelerinde alan ilerin Bukkal Hcrelerindeki Nklear Anormallikler Vedat EKEROLU, Haluk KEFELOLU Sebile AZIRAK, Eyyp RENCZOULLARI Gke TANER, Fatma NAL, Deniz YZBAIOLU, Serkan YILMAZ Serkan YILMAZ, Fatma NAL, Deniz YZBAIOLU, Hseyin AKSOY, Mustafa ELK Songl BUDAK DLER

SALON NT 2: ZOOLOJ: EKOLOJ OTURUM BAKANLARI: Faruk BAL ve Derya BOSTANCI


SZ 081 16.00 SZ 082 16.18 SZ 083 16.36 SZ 084 16.54 Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Trnn reme Biyolojisi ve Yllk Deiimler Ikl Glndeki (ivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun reme zellikleri Hyphantria cuneann Yapay Besinlerdeki Beslenme Stratejisi ve Besindeki Sekonder Maddelerin Gelimeye Etkisi ark ban Vektr Phlebototmus papatasinin Hayat Dngs ve Fekonditesi zerine Bir Aratrma Ali UZUN Meral APAYDIN YACI Ouzhan YANAR, Nurver ALTUN, Mahmut BLGENER ahin TOPRAK

25

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 085 17.12 -

Dalaman-Sargerme Kumsallarnda Deniz Kaplumbaa Yavru Cinsiyet Oranlarnn, Zamansal ve Mekansal Adan Farkllklarnn Aratrlmas

Yakup KASKA, Pnar L, Akn KIRA, Seda AKIN, Fikret SARI, idem FAK, zgn TEKSOY, Aya KESM, Elif MADAK

19:00 - 23:00 GALA YEME (SAHL TESSLER)

27 HAZRAN 2008 (CUMA)


09:00-10:30 13. OTURUM

POSTERLER
SB 081 09.00 SB 082 09.18 SB 083 09.36 SB 084 09.54 SB 085 10.12 -

ZOOLOJ A (3. KAT, POSTER SALONU)


Nket A. BNGL, Cengiz TRE, Beth A. MDDLETON aatay TAVANOLU Tofig Sadig MAMMADOV, Aliev Rauf HUSEYN, A. A.GULYEV Sema Demet BAHTYAR, M. Sabri ZYURT, Sema LEBLEBC Murat ERSZ, zcan SEMEN

SALON HT: BOTANK: EKOLOJ OTURUM BAKANLARI: Grcan GLERYZ ve S. Demet BAHTYAR
Trkiye, Avrupa ve Kuzey Amerikada Yayl Gsteren stilac Lythrum salicaria L. (Lytraceae) Trnn Kuru Arlk ve ieklenme Fenolojilerinin Karlatrmal Olarak Aratrlmas Bitki Fonksiyonel Gruplar ve Yangn Sonras Rejenerasyon almalarndaki nemi Etraf Mhitin Muhafazasnda Bitkilerin Rol Ktahyada Kullanlan Bitkisel aylarn Baz Kimyasal zelliklerinin ncelenmesi Dar Endemik Dianthus erinaceus boiss. Var. erinaceusun Populasyon Ekolojisi

SALON FK: MKROBYOLOJ: GEN EKSPRESYONU OTURUM BAKANLARI: Hikmet GEGL ve nder DL
SM 051 Neocallimastix sp. GMLF1e Ait Ksilanaz Geninin 09.00 - Klonlamas, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu SM 052 Deniz Suyunda Alk Stresi ve Besin lavesinin 09.18 - Escherichia colinin OmpC ve OmpF Sentezine Etkisi ve RpoS, H-NS, Acpn Rol SM 053 Retrotranspozon Ty2de Gen Anlatmnn Kontrol 09.36 - Mekanizmalar SM 054 Salsola tuberculatiformisden zole Edilen Fenil09.54 - Aziridin ncs Compound-A (CpdA) Adl Bileiin Anti-nflamatuar Potansiyeli ve Mevcut Farmasotik rnler le Karlatrlmas SM 055 Anoxybacillus gonensis G2T Bakterisinin Ksiloz 10.12 - zomeraz Geninin Klonlanmas, Gen rnnn Saflatrlmas ve Karakterizasyonu Uur MLEKOLU, Emin ZKSE, smail AKYOL, M. Sait EKNC Cihan DARCAN, Reit ZKANCA, nder DL Sezai TRKEL Ali Adem BAHAR, Ilse BECK, Karolien DE-BOSSCHER, Zihni DEMRBA, Guy HAEGEMAN Derya YANMI, Hakan KARAOLU, Ali Osman BELDZ

SALON NT 1: ZOOLOJ: STOLOJ, EVRM, FZYOLOJ OTURUM BAKANLARI: Abdurrahman AKTMSEK ve Didem AYDIN
SZ 086 09.00 SZ 087 09.18 SZ 088 09.36 SZ 089 09.54 SZ 090 10.12 Peroksizom Oluumunda PEX12 Gen Etkinliinin Floresan Mikroskobik Olarak Aratrlmas Amasya ve evresinde Yayl Gsteren Microtus dogramacii (Mammalia:Rodentia)daki Kromozomal Anomalilerin Trlemeye Etkisi Yukarsazak (Kale-Denizli) Memeli Faunasna Ait Yeni Artiodactylaya Bulgular Balkl Kaplca ve ermik Deresindeki (SivasKangal) Garra rufann Byme zelliklerinin Karlatrmal Olarak ncelenmesi Dilek KAYA, ayeste DEMREZEN Zlal ATLI EKEROLU, Haluk KEFELOLU Tanju KAYA, Seval ORU erife Glsn KIRANKAYA, F. Gler EKMEK, Gzin EMECEN ZSOY

26

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SALON NT 2: ZOOLOJ: EKOLOJ OTURUM BAKANLARI: Yasemin SAYGI ve Turgay STNER


SZ 091 14.00 SZ 092 14.18 SZ 093 14.36 SZ 094 14.54 SZ 095 15.12 Karacaren I. Baraj Gl (Burdur) Planktonik Turbellaria Younluunun Mevsimsel ve Derinlie Bal Deiimi nsektisit Direncinin Karasinek, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)nn Uyumsal zellikleri zerindeki Etkilerinin Aratrlmas Kakar Dalar Milli Parknda Corafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanl Ekosistem Analizi Skeletokronoloji Yntemi le Bombina bombina (Amphibia: Anura) Trne Ait Bireylerin Yalarn Belirlenmesi Trakya Sivrisinek Trleri ve Kullanlan nsektisitlere Kar Diren Dzeyleri skender GLLE, . Osman ERTAN Arda Cem KUYUCU, Selim Sualp ALAR aaan KARACAOLU, Selim Sualp ALAR Uur C. ERM, Hseyin ARIKAN M. Mustafa AKINER, Selim S. ALAR, Fatih M. MEK, Sinan KAYNA

10:30-11:00

AY / KAHVE

11:00-12:30 14. OTURUM SALON HT: BOTANK: EKOLOJ OTURUM BAKANLARI: Atakan SUKATAR ve Erol KESC
SB 086 11.00 SB 087 11.18 SB 088 11.36 SB 089 11.54 SB 090 12.12 Tehlikede Olan Linum aretioides Boiss.n Tozlamas Akdeniz Bitki Corafyas Blgesinde Yksek Rakml Ekosistemde Azot Minerallemesi Karabk l Merkezi Atmosferinin 2006 ve 2007 yllar Polen ve Spor Analizi Asphodelus aestivus Brot. (Liliaceae) Trnde Nitrat Redktaz Aktivitesi Eirdir Glnde Mavi-Yeil Alglerden Microcystis aeruginosann oalmasnn Nedenleri Serdar Gkhan ENOL, zcan SEMEN, Aykut GVENSEN, Salih GCEL Grcan GLERYZ, Mnir ZTRK Yasin OZDOGAN, Ayse KAPLAN F. Selcen SAKAR, Grcan GLRYZ, Hlya ARSLAN, Serap KIRMIZI Kutsal KESC, Erol KESC, Cevdan KESC

SALON FK: MKROBYOLOJ: GEN EKSPRESYONU OTURUM BAKANLARI: Ekrem ATALAN ve Fatih aban BER
SM 056 Anoxybacillus gonensis AC26 Suundan Termofilik 11.00 - Arabinofuranosidaz Geninin Klonlanmas, Ekspresyonu ve Karekterizasyonu SM 057 Amsacta moorei Entomopoksvirus Protein Kinaz 11.18 - Geninin (AMV197) Transkriptomik Analizi SM 058 Gca TK4 DNA Polimeraz I: Kinetik zellikleri, 11.36 - Fidelity ve DIG-dUTP Kullanabilirlii SM 059 11.54 SM 060 12.12 Sabriye ANAKI, Murat KAAAN, Kadriye NAN, Ali Osman BELDZ Hacer MURATOLU, Remziye NALACIOLU, Zihni DEMRBA Cemal SANDALLI, Kamalendra SNG, Mukund J. MODAK, Sabriye ANAKI, smail DEMR, Ali Osman BELDZ E. Esin HAME KOCABA

DNA Yapmnda Yeni ve Gl Bir Metot; Recombineering Dou Karadeniz Blgesinde Yayl Gsteren Ali Adem BAHAR, Kazm Coleoptera Grubu Tarm Zararls Bceklerden Elde SEZEN, Remziye Edilen Bakterilerde Kitinaz Aktivitesi Tayini NALACIOLU, Zihni DEMRBA

SALON NT 1: ZOOLOJ: BYOKMYA OTURUM BAKANLARI: Grsel ERGEN ve Deniz YZBAIOLU


SZ 096 11.00 SZ 097 11.18 SZ 098 11.36 Mastitisli (Meme ltihab) neklerde Kan MDA ve GSH Dzeylerinin Aratrlmas Alburnus filippi (Kessler, 1877) ve Acanthalburnus microlepisde (Filippii, 1863) Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler: Karlatrmal Bir alma Benzo(a)piren Uygulamasna Bal Olarak San Kalp Doku Hasarnda Adrenomedullin Etkisinin ncelenmesi Hac Ahmet DEVEC, Aysel GVEN Aysel GVEN, Sleyman KAYA, nan KAYA, Gkhan NUR, H. Ahmet DEVECI, T. zgr KAYA Arzu DORU, Mehmet lker DORU, Muhittin YREKL

27

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 099 11.54 SZ 100 12.12 -

Beymelek Lagnne Giren Baz Deniz Balklarnn Kazm UYSAL, Ylmaz EMRE, Ya Asidi Oranlarnn Karlatrlmas Halil YILMAZ, Muhammet DNMEZ, A. Kemal SEKN, Metin BLBL Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Bridget Keenan, Fevzi UKAN, Ichneumonidae) Zehirinin Konak Hcrelerine Ekrem ERGN, David B. RIVERS Morfolojik ve Biyokimyasal Etkileri

SALON NT 2: ZOOLOJ: EKOLOJ OTURUM BAKANLARI: Mehmet A.li TOPAKTA ve Gler EKMEK
SZ 101 11.00 SZ 102 11.18 SZ 103 11.36 SZ 104 11.54 SZ 105 12.12 Uluabat Gl Yzey Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde okdeikenli statistiksel Tekniklerin Uygulanmas Kzlrmak Deltas Cernek Halkalama stasyonu'nda Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (Aves: Passeriformes)'nn 2002 2005 Yllarna Ait Sonbahar G Dinamii, Arl ve Ya Skoru Sultansuyu (Malatya) Baraj Glnde Yaayan Baz Ekonomik Balk Trleri zerinde Biyokimyasal ve Limnolojik ncelemeler Karata Aklarnda (Kuzeydou Akdeniz) Yrtlen Dip Trol Avcl Saysal Verileri Eirdir Gl Gm Bal (Atherina boyeri Risso, 1810) Populasyonunun Beslenme zellikleri Cansu FLK SCEN, zgr EMROLU, Semra LHAN, Naime ARSLAN, Veysel YILMAZ ve Seyhan AHISKA A. Cemal ZSEMR, Arzu GRSOY, Kiraz ERCYAS, Pnar ZAM, Y.Sancar BARI brahim RN, Zeliha TALAS, Kenan ERDOAN, Mustafa IIK, Levent ALTA, Ayhan DURAN Erdoan EK, Dursun AVAR skender GLLE, Fahrettin KK, Salim Serkan GL, Grkan DKEN, Zekiye GL, Lerzan EK

12:30-14:00
14:00-15:30

LEN YEME (YEMEKHANE)


15. OTURUM

POSTERLER
SB 091 16.00 SB 092 16.18 SB 093 16.36 SB 094 16.54 SB 095 17.12 -

ZOOLOJ

(3. KAT, POSTER SALONU)


Hseyin ERDUAN, Rza AKGL Orun SEMZLER Ceren TALIK Sibel YAMAOLU Yusuf UZUN, Kenan DEMREL, Abdullah KAYA, Ali KELE Vagif ATAMOV, Esat ETN, Mustafa ASLAN, Cenap CEVHER, Mahmut YAVUZ Ersin KARABACAK, A. Evren ERGNAL, Hasan ZCAN, smet UYSAL Fazl ZEN

SALON HT: BOTANK: SSTEMATK ve VEJETASYON OTURUM BAKANLARI: Erturul SESL ve Yusuf UZUN
Trkiye Denizlerinde Yayl Gsteren ki Colpomenia Trnn Taksonomik Kriterlerinin Saptanmas Yksekova (Hakkari) Yresinde Belirlenen Baz Makrofunguslar Akakale (anlurfa /Trkiye) Suriye Snrlar Arasndaki Tuzlu Alanlarn Bitki rts Kavak Deltasnda Uzaktan Alglama le KumulTuzcul Ve Flora likileri Yeniky (Bursa)n Sahil Kumulu Ard Vejetasyonu

SALON FK: MKROBYOLOJ: BYOTEKNOLOJ OTURUM BAKANLARI: Medine GLLCE ve Sibel KAHRAMAN
SM 061 Malacosoma neustria Nkleopolihedrovirs 14.00 - (ManeNPV)nn In Vitro Replikasyonu ve Konak Spektrumu SM 062 Geobacillus Sistematiinde recN Geninin Kullanm 14.00 SM 063 Van Yresinde Yetien Lens orientalis (Boiss.) 14.36 - Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. Bitki Kk Topraklarndan zole edilen Streptomyces Sularnn Molekler Karakterizasyonu SM 064 Toprak ve St Kkenli Gram Pozitif Bakterilerde 14.54 - Lipaz retimi SM 065 Pediococcus pentosaceus E++ Suu Tarafndan 15.12 - retilen Antimikrobiyal Aktivitenin Karakterizasyonu ve Trisin-SDS PAGEde Tespiti Nurten GREL, smail DEMR, Remziye NALACIOLU, Zihni DEMRBA Kadriye NAN, Sabriye ANAKI, Ali Osman BELDZ Kerem ZDEMR, Ekrem ATALAN Nurdan SARA, Rukiye BORAN, Glten KMEN, Aysel UUR Fadime KIRAN, zlem OSMANAAOLU

28

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SALON NT 1: ZOOLOJ: FZYOLOJ OTURUM BAKANLARI: Kurtulu OLGUN ve Atilla ARSLAN


SZ 106 14.00 SZ 107 14.18 SZ 108 14.36 SZ 109 14.54 SZ 110 15.12 Aln Beyin Korteksinin Sensomotor, Limbik ve Orbital Blgelerindeki Ntral Peptid Hidrolazlarn Aktiflii zerine Etkisi Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Toplam ve Farkl Hemosit Saylarna Etkileri Parazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Omurgal Hormonlar Zeytin Yapra (Olea europea) ztnn Alloxan ile Diyabet Yaplm Farelerin ( Mus musculus) Kan Glikoz Seviyeleri zerine Etkilerinin Deerlendirilmesi kse Otu (Viscum album) ztnn Alloxan ile Diyabet Yaplm Farelerin (Mus musculus) Kan Glikoz Seviyeleri zerine Etkilerinin Deerlendirilmesi Atilla TEMUR, Fahrettin ASKEROV, H.Bayram TEMUR, Mustafa ATLI Aylin ER, Fevzi UKAN, Ekrem ERGN, Olga SAK Fevzi UKAN, Deniz MERAM, Aylin ER, Olga SAK Yusuf ZAY, M. Sabri ZYURT, Vahdettin BAYAZIT, Ali CIMBIZ, Sevda GZEL Yusuf ZAY, M. Sabri ZYURT, Vahdettin BAYAZIT, Ali CIMBIZ, Sevda GZEL

15:30-16:00

AY / KAHVE

16:00-17:30 16. OTURUM SALON NT 1: BOTANK: TOKSKOLOJ, VEJETASYON, EKOLOJ OTURUM BAKANLARI: Mustafa KKDK ve znur AKN
SB 096 14.00 SB 097 14.18 SB 098 14.36 Norduz Yaylas (Van)nda Yayl Gsteren Kamefit Gevenlerin Erozyonun Engellenmesindeki Rol ve Korunmas Tarmsal Artk Kkenli Kompostun Topraktaki Kalc Etkisinin Belirlenmesi Doal ve Modifiye Rocellea phycopsis Ach. ile Remazol Brillant Blue Rnin Sucul Ortamdan Uzaklatrlmas Murat NAL, Fevzi ZGKE Halil POLAT, Nesibe Devrim ALMACA Emine YALIN, K. AVUOLU, K. KINALIOLU, A. ERGENE, Z. TRKMEN, E. ZTRK

SALON FK: MKROBYOLOJ: BYOTEK, PATOJEN, TOKSKOLOJ OTURUM BAKANLARI: Nihat DLSZ ve Servet ZCAN
Deniz Suyunda, Farkl Dalga Boylu Inlarn E. coli ve S. typhimuriumun Lipit Peroksidasyonuna Etkisi Dou Akdeniz Blgesinde Yetitiricilii Yaplan Baz Sebze ve Meyvelerde Solgunluk ve Kk rklne Neden Olan Fusarium Trlerinin Karakterizasyonlar SM 068 Alternaria alternata Fungusu Tarafndan Ko 16.36 - Boynuz Pepton Besiyeri Kullanlarak Asetofenon ve Analoklarnn Asimetrik ndirgenmesi SM 069 E. coli Yabanl ve bfr Mutantlarnn Bakterioferritin 16.54 - Demir likisi SM 066 16.00 SM 067 16.18 Reit ZKANCA, nder DL, Cihan DARCAN Canan CAN, Kemal KO, Seral YCEL, Talma KATAN E. Baaran KURBANOLU Ebru ELEN, Mehmet Akif KILI

19:00-22:00

GRUP YEME 3: ZOOLOJ - AKAABAT

29

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

28 HAZRAN 2008 (CUMARTES)


TM GN KONGRE SONRASI GEZ

29 HAZRAN 2008 (PAZAR)


TM GN KONGRE SONRASI GEZ

30

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

POSTER SUNUMLARI MKROBYOLOJ


25 HAZRAN 2008 14:00-17:30
Birol ZKALP, M.Onur ALADA, Nesrin TURALAR, Rstem DUMAN Birol ZKALP, Mustafa KUL, M. Onur ALADA, Fatih SEVG Birol ZKALP, M.Onur ALADA, Nesrin TURALAR Ayten KMRAN ERDEM, Nazmiye zlem ANLI YRD, Ayn OTUK Nazmiye zlem ANLI YRD, Ayten KMRAN ERDEM, Elif zlem ARSLAN AYDODU, Zuhal ZEYBEK, Sevan GRN, Mustafa Onur ALADA, Yusuf DURAK, Ahmet UYSAL Fatih MATYAR, Tamer AKKAN, Buse ERASLAN, Fatih MATYAR, Osman GLNAZ, Ayenur KAYA, Tamer AKKAN, Buse ERASLAN, Aye Dilek AZAZ

PM 001 Alkol Bazl El ve Cilt Dezenfektann Baz 14.00 - Mikroorganizmalara Kar n Vitro Etkinlii Asit ve Aldehit Bazl Cerrahi Alet Dezenfektann Baz Mikroorganizmalara Kar n vitro Etkinlii Asit ve Alkol Bazl Yer, Yzey Dezenfektann Baz Mikroorganizmalara Kar n vitro Etkinlii Dimetiltetradesil (3-(Trimetoksilil) Propil) Amonyum Klorid Emdirilmi Kumalarn Antibakteriyel Aktivitesinin ncelenmesi PM 005 Legionella pneumophila Sularna Kar Farkl 14.00 - Biyositlerin Aktivitesinin Belirlenmesi PM 002 14.00 PM 003 14.00 PM 004 14.00 -

PM 006 riner Sistem Enfeksiyonlarndan zole Edilen 14.00 - Klebsiella pneumoniaelarn Sefalosporin Tr Antibiyotiklere Duyarllklar ve Plazmid Profillerinin Aratrlmas PM 007 Deniz Suyu ve Sedimentinden zole Edilen 14.00 - Enterobacteriaceae yelerinin dentifikasyonu ve Antibiyotik Direnliliklerinin Aratrlmas PM 008 Karideslerden zole Edilen Gr(-) Bakteri Sularnn 14.00 - dentifikasyonu ve oklu Antibiyotik Direnliliklerinin Aratrlmas PM 009 Marmara Blgesi nde Yetien Origanum vulgare 14.00 - subsp. hirtum Trnn Doal ve Kltr Formlarnn Uucu Ya Bileimleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi PM 010 Baz Makrofungus Trlerinin Antimikrobiyal 14.00 - Aktivitesinin Belirlenmesi PM 011 Eskiehir Yresinde Yetien Baz Karayosunu 14.00 - (Bryophyta) Trlerinin Antimikrobiyal Aktivite Asndan Taranmas PM 012 midazol Grubu eren Baz Fenilendiaminlerin 14.00 - Antimikrobiyal Etkilerinin Aratrlmas PM 013 14.00 PM 014 14.00 PM 015 14.00 PM 016 14.00 PM 017 14.00 Thymbra spicata L. Bitkisine Ait Uucu Yan Antibakteriyal Aktivitesinin Aratrlmas Teucrium polium L. Bitkisine Ait Uucu Yan Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi Abies cilicica Carr. Uucu Yann Antibakteriyal Etkisinin Aratrlmas Ticari Olarak Satlan Baz Bitki Preparatlarnn Antimikrobiyal Aktivitesi Kahramanmara Yresindeki Baz Orman Aalarnn Uucu Yalarnn Antimikrobiyal Aktiviteleri PM 018 Kahraman Marataki Kliniklere Bavuran 14.00 - Hastalardan zole Edilen Escherichia colinin BetaLaktam Grubu Antibiyotiklere Kar Diren Geliimi PM 019 Chlorella sp. nin Uucu Ya ve Ekstrelerinin 14.00 - Antimikrobiyal Aktivitesi

Nurcihan HACIOLU, Baaran DLGER, Grkem DLGER Filiz SAVAROLU, Cansu FLK EN, Semra LHAN Ahmet UYSAL, Ziya Erdem KO, Ahmet COKUN, Mustafa Onur ALADA, Nuriye EKMEK Mehtap AKIN, Hatice TANER SARAOLU Hatice TANER SARAOLU, Mehtap AKIN Mehtap AKIN, Hatice TANER SARAOLU Nurcihan HACIOLU, Baaran DLGER Metin DIRAK, Mehtap ESEN, Nurcan ERBL Fadime TOPAL, Zelal AKSOY, Metin DIRAK Gven ZDEMR, Fethiye Ferda YILMAZ KZ, Zeliha DEMREL, N lk KARABAY YAVAOLU, Meltem CONK DALAY

31

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 020 Yeni Sentezlenmi Benzothioazole Trevi Schiff 14.00 - Bazlarnn Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi PM 021 skenderun Krfezi M/V Ulla Bat evresinden 14.00 - zole Edilen Gr(-) Bakterilerin dentifikasyonu ve Ar Metal Direnliliklerinin Aratrlmas PM 022 Denizli Saraykyde Bulunan Termal Su 14.00 - Kaynandan zole Edilen Siyanobakteri Pseudanabaena sp.in Antimikrobiyal ve Antifungal Aktivitesinin Aratrlmas PM 023 Origanum bilgeri Trne ait Uucu Yan Kimyasal 14.00 - erii ve in Vitro Antimikrobiyal Aktivitesi PM 024 Polimerik Hidrojellerinin Flukonazol Salm 14.00 - Davranlar ve Mikrobiyal Etkileimlerinin ncelenmesi PM 025 Baz Bitki Uucu Yalarnn Antimikrobiyal 14.00 - Aktivitesi ve Kompozisyonu PM 026 Baz ifal Bitkilerin Helicobacter pylorinin in14.00 - vitro remesi zerine Etkileri ve Antioksidant zellikleri PM 027 Kkekmece Glnden zole Edilen Bakterilerin 14.00 - Ar Metal ve Antibiyotik Direnlerinin ncelenmesi PM 028 S. araminensis ve S. aucheri var aucheri Metanol 14.00 - Ekstrelerinin HPLC Analizleri ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Aratrlmas PM 029 Baz Liken Trlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri 14.00 PM 030 14.00 PM 031 14.00 PM 032 14.00 PM 033 14.00 PM 034 14.00 PM 035 14.00 PM 036 14.00 PM 037 14.00 PM 038 14.00 PM 039 14.00 PM 040 14.00 -

Buket KUNDUHOLU, Sevil PLATN, Handan SAKARYA, Kamuran GRGN Fatih MATYAR, Ayenur KAYA, Osman GLNAZ, Sadk DNER Emine YZ, Zeliha DEMREL, F. Ferda Ylmaz KZ, Gven ZDEMR, Meltem CONK DALAY Elif ODABA KSE, Atila YANIKOLU, Gzde NGT Mehlika PULAT Ebru ELK, Gken YUVALI ELK, Meysun . ABDULLAH Aye Aydan KARA

PM 041 14.00 -

Ayten KMRAN ERDEM, Elif zlem ARSLAN AYDODU, Sevan Grn, mer ALTUN Tlin AKUN, GlendamTMEN, Ahmet KARAHAN, Esra SOLMAZ Nihal DORUZ, Zuhal ZEYBEK, Ali KARAGZ, Ali ASLAN Baz Kitosan Polimerlerinin Biyoaktivite Elif LOOLU, Hlya ARSLAN, almalar Sercan MERCAN Sentezlenen Baz Organik Bileiklerin Biyolojik Nuren SARI, Mehmet YILMAZ, Mehtap YAKUT, Elif Aktivite almalar LOOLU,Sercan MERCAN Baz Yeni Sentezlenmi Organik Bileiklerin Hikmet KATIRCIOLU, Mehmet YILMAZ, Mehtap YAKUT, Elif Antimikrobiyal Aktivite almalar LOOLU, Sercan MERCAN Hasanabdal Ky (Van-Erci) Kaplcasndan zole Smeyra SAVA, Ahmet Edilen Termofilik Bakterilerin Molekler ADIGZEL, Medine GLLCE, Karakterizasyonu Tlin ZBEK, Fikrettin AHN, Hakan ZKAN Pasinler (Erzurum) Kaplcasndan zole Edilen Ahmet ADIGZEL, Medine Termofilik Bakterilerin Molekler Karakterizasyonu GLLCE, Fikrettin AHN, zlem BARI, Hakan ZKAN Edremit Krfezi Tintinnid (Protozoa: Ciliophora) Neslihan BALKIS, Benin TOKLU-ALILI Trleri Trkiye in Yeni Bir Koprofilz Fungus Kayd Nurcihan HACIOLU, Baaran DLGER, Fahrettin GCN Baz Yalancakreplerin (Pseudoscorpion) Vcut Fatih SEZEK, Salih DOAN, Mehmet Nuri AYDOAN, Engin Yzeyi Fungus Floras zerine Bir n alma KILI, Gldem DNEL, Serkan RTC Trkiye Mikobiotas in Yeni Bir Kayt: Lachnella Nurcihan HACIOLU, Baaran alboviolascens DLGER, Grkem DLGER, Esin ZEN, Fahrettin GCN Cernek ve Uzun Gl (Samsun) Tek Hcreli Kbra ZKUL, Haydar KARAKAYA Siyanobakterilerinin zolasyonu, Morfolojik ve Molekler Karakterizasyonu zerine Aratrmalar Erzurumdan Yakalanan ki Akuatik Bcek Mehmet Nuri AYDOAN, Salih Trnn (Insecta: Coleoptera: Hydrophilidae, DOAN, smet Hydrochidae) Vcut Yzeylerinden Elde Edilen HASENEKOLU, Abdullah Baz Mikrofunguslar MART, Serkan RTC, Gldem DNEL Ham Petrolle Kirlenmi Topraklarda Polisiklik Gkhan CORAL, M.Nisa nald CORAL Aromatik Hidrokarbon (PAH) Degradasyon Genlerinin Aratrlmas

32

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 042 Oksim Tipi Ligandlarn Mono-, Di-, Tri- Homo ve 14.00 - Heteronkleer Cu (II) ve Ni(II) Komplekslerinin Nkleolitik Aktivitesinin ncelenmesi PM 043 Cr (III), Ni (II) ve PZ (II) Ar Metal Stresi 14.00 - Uygulanan Phanerochaete chrysosporiumda Antioksidant Enzimlerde Deien Miktarlarn Belirlenmesi PM 044 Diyadin Scak Su Kaynaklarndan zole Edilen 14.00 - Bakterilerin -Amilaz ve Proteaz Enzim retimi zerine Karbon ve Azot Kaynaklarnn Etkisi PM 045 Protein Agregasyonu Sonucu Oluan Amiloidlerin 14.00 - Sebep Olduu Hastalklar nleyen Hcresel Faktrler PM 046 Claviceps purpureadan Ergot Alkaloid retim 14.00 - Optimizasyonu PM 047 Anoxybacillus pushchinoensis A8 Suundan 14.00 - Ksilanaz Enziminin zolasyonu, Karakterizasyonu PM 048 14.00 -

Ender EKRGE, Ahmet OLAK, Serdar KARABCEK, Aslgl KKDUMLU, Melek OL, Nagihan SALAM ERTUNGA Gler TOPRAK, Nuri ERCAN, Servet ZCAN

PM 049 14.00 PM 050 14.00 PM 051 14.00 PM 052 14.00 PM 053 14.00 PM 054 14.00 PM 055 14.00 PM 056 14.00 -

PM 057 14.00 PM 058 14.00 PM 059 14.00 PM 060 14.00 -

Fatma MATPAN, Kemal GVEN, Sadin ZDEMR, Alevcan KAPLAN Ltfi TUTAR, Glzar ZBOLAT, Kbra AIKALIN, Yusuf TUTAR zgr KEBABCI, Nilfer CHANGR Murat KAAAN, Sabriye ANAKI, Cemal SANDALLI, Kadriye NAN, Dilat Nigar OLAK, Ali Osman BELDZ Peltigera rufescens (Weiss) Humb.dan Elde Edilen Sevil TANAS, Fehmi Metanol Ekstraktlar (MEPR)nn Wistar Ratlarda ODABAOLU, Zekai HALICI, Deneysel Olarak Oluturulan Akut ve Kronik Hayati AYGUN, Ali ASLAN, Enflamasyon zerine Anti-Enflamatuvar Etkileri Ahmet AKIR, Yasin BAYIR, Fadime ATALAY, Selma MUTLU Amanita vaginata ve Tricholoma terreum mmhan AKMAK, Nagihan Mantarlarndan Hazrlanan ztlerdeki SALAM ERTUNGA, Ahmet Lipaz/Esteraz Enziminin Karakterizasyonu OLAK, zlem FAZ, Erturul SESL Farkl Pleurotus Trleri Geliimi zerine, Ar . H. CERC, S.E. KORCAN, N. SALAM, M. KONUK, A. Metallerin Etkisinin Belirlenmesi DEMRC, M. AYDIN, A. DEMR Bacillus licheniformis A1 Suundan Termofilik Cemal SANDALLI, Murat ChiB Geninin Klonlanmas, Ekspresyonu ve KAAAN, Sabriye ANAKCI, Karekterizasyonu Ali Osman BELDZ Anoxbacillus gonensis G2 Bakterisinin CTP Cemal SANDALLI, Ali Osman sentetaz (pyrG) Geninin Klonlanmas, Ekspresyonu, BELDZ, Hakan KARAOLU Purifikasyonu ve Karakterizasyonu Baz Bitki Atklarndan Kat Faz Fermantasyon Hakan KARATA, Fikret UYAR, Teknii ile (SSF) Amilaz ve Proteaz Enzim retimi Veysel TOLAN, Zbeyde BAYSAL Cd(II) ve Cu(II) Ar Metal Stresi Uygulanan Gler TOPRAK, Servet ZCAN Phanerochaete chrysosporumda Antioksidan Enzimlerde Deien Miktarlarn Belirlenmesi lkemizde Doal Olarak Yetien ve Kltr Sevda KIRBA, Mehmet Yaplan Baz Mantar Trlerinin Besinsel AKYZ, A. Nilay ONGANER eriklerinin Belirlenmesi Yabani ve Yenilebilir Bir Mantar Olan Russula aban KESKN1, Nagihan SALAM ERTUNGA, Ahmet delicadan Elde Edilen Ham ztten Polifenol OLAK, Melike YILDIRIM, Oksidaz Enziminin Difenolaz Aktivitesinin Yakup KOLCUOLU, Erturul Karakterizasyonu SESL Taldere (Batman) Scak Su Kaynandan zole Reyhan GL GVEN, Annarita POLI, Kemal GVEN, Barbara Edilen Anoxybacillus Cinsi Bakterinin Fosfolipit NICOLAUS eitlerinin Analizi Taldere (Batman) Scak Su Kaynandan zole Reyhan GL GVEN, Annarita Edilen Anoxybacillus ve Bacillus Cinsi Bakterilerin POLI, Kemal GVEN, Barbara Antibiyotiklere Direnlilikleri NICOLAUS, Erhan NL Fndk Zararls Xyleborus dispardan zole Edilen Demet MERT, Hatice KATI, Kazm SEZEN, Zihni Bacillus thuringiensise Ait cry3Aa (-endotoksin) DEMRBA, Remziye Geninin Klonlanmas, Karakterizasyonu ve NALACIOLU Ekspresyonu Halk Sal Asndan nem Arzeden Zararl Engin KILI, mer Faruk Arthropodlarn Mcadelesinde Mikrobiyal ALGUR, Mehmet Nuri AYDOA, Pestisitlerin Kullanlma Olanaklar Salih DOAN, Fatih SEZEK

33

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 061 Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae)dan 14.00 - elde edilen bakterilerin identifikasyonu PM 062 Agrotis segetum Schiff. (Lepitoptera: 14.00 - Noctuidae)dan Bakteri zolasyonu ve Karakterizasyonu PM 063 Thaumetopoea pityocampa Schiff., (Lepidoptera: 14.00 - Thaumetopoeidae)dan zole Edilen Yeni Bir Brevibacterium Trnn Tanmlanmas PM 064 Topraktan zole Edilen Bacillus thuringiensis 14.00 - zolatlarnn cry2 Genlerinin Belirlenmesi ve Lepidoptera Larvalar zerine Olan nsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi PM 065 Farkl Metal Konsantrasyonlarnn Termofilik 14.00 - Geobacillus Trlerinin reme ve Metal Biyoakmlasyonu zerine Etkisi PM 066 Trametes versicolor ile Linyit Kmrnden Kkrt 14.00 - Giderimi PM 067 Tarmsal Atklar le Renk Giderimi ncesi ve 14.00 - Sonras eitli Tekstil Boyalarnn Antibakteriyel Etkisi PM 068 Tekstilde Kullanlan Baz Reaktif Boyalarn Fungal 14.00 - Dekolorizasyonu PM 069 Afyonkarahisar Toprak Actnomycet zolatlarnn 14.00 - Ar Metal Tolerans PM 070 Atk Sularda Bulunan Tekstil Boyar Maddelerinin 14.00 - P. versicolor Biyoktlesi le Giderimi PM 071 Ham Petrol ve Yapsndaki Hidrokarbonlarn 14.00 - Paralanmasnda Rol Alan Mayalarn zolasyonu ve dentifikasyonu PM 072 Termofilik Bacillus licheniformis ve B. 14.00 - stearothermophilus da Krom (VI) Indirgemesi PM 073 Rumen Funguslarnn zolasyonu, Tanmlanmas ve 14.00 - Ksilanaz Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi PM 074 Lactococcus lactis subsp. cremoris (MG1363)e Ait 14.00 - Diasetil Redktaz (dar) Geninin Fermente Gdalara Uygun Mutasyonu PM 075 Laktik Asit Bakterilerinde Thioredoksin Geninin 14.00 - Reglasyonu PM 076 Ky Yourtlarndan zole Edilen Laktik Asit 14.00 - Bakterilerinin Plazmit erikleri ve Antibiyotik Direnlik zelliklerinin Belirlenmesi PM 077 Farkl Hastanelerden Toplanan Metisilin Direnli 14.00 - Staphylococcus Aureus (MRSA) Sularnn RAPDPCR Yntemi le Tanmlanmas ve Karlatrlmas PM 078 Trametes versicolor'n Tekstil Boyalarnn 14.00 - Gideriminde Kullanm Olanaklar PM 079 Pamukkale-Jeotermal Sulardan Termofilik Bacillus 14.00 - Trlerinin zolasyon ve dentifikasyonu PM 080 Baz Laktik Asit Bakterilerinin Fizyolojik, 14.00 - Biyokimyasal, Plazmit DNA ve Protein Profil zelliklerinin ncelenmesi PM 081 Streptococcus thermophilus Ba21s Suu Tarafndan 14.00 - Farkl Besi Ortamlarnda Poli--Hidroksibtirat (PHB) retimi PM 082 L-DOPA ve Dopaminin Bakteriyel Sentezi 14.00 PM 083 Saccharomyces cerevisiae Hcre Kltrnde Farkl 14.00 - eker Kaynaklarnn Ya Asidi Biyosentezine Etkisi

smail DEMR, Kadriye ZCAN, Hacer MURATOLU, Agah kbal NCE, Zihni DEMRBA Ali SEVM, smail DEMR, Zihni DEMRBA Hatice KATI, Agah kbal NCE, smail DEMR, Zihni DEMRBA Fatma ZTRK, Leyla AIK, Abdurrahman AYVAZ Sadin ZDEMR Pnar AYTAR, Ahmet ABUK Sibel KAHRAMAN, Pelin YALIN Buket KUNDUHOLU, Glsm KALEMTA S. Elif KORCAN, brahim Hakk CERC, Recep LMAN, Muhsin KONUK, Serkan EN, Seda AVAZ, Tuba AHN Emine ZTRK, Fadime YILMAZ, Fatih KUTLUER, Emine YALIN, Kltiin AVUOLU, Aysun ERGENE H. Tansel YALIN, Ebru UYAR, Fsun UAR Nazime MERCAN, Aydn BAYRAKTAR Uur MLEKOLU, Blent KAR, Ferit Can YAZDI, Emin ZKSE, M. Sait EKNC Kalbiye SERDAROLU, smail AKYOL, Yekta GEZGN, Emin ZKSE smail AKYOL, Kalbiye SERDAROLU, Glizar AKYURT, Uur MLEKOLU Yekta GEZGN, smail AKYOL, Emin ZKSE, M. Sait EKNC Neslihan SRC, Il SEYS Hatice Aysun MERCMEK, Emel KARADENZ Asl SEMZ, Nazime Mercan, Alaattin EN Zehra Nur YKSEKDA Zehra Nur YKSEKDA Ufuk ZER, Asl Giray KURT, Emel AYTAN, Hikmet GEKL M. GVEN, A. D. ZAHN, . YILMAZ, M. TUZCU, A. N. NGANER, P. ERECEVT

34

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 084 Doal Ortamlardan Denitrifikasyon Yetenei, 14.00 - Yksek Bakteri zolasyonu ve Denitrifikasyonda Kullanlabilirliklerinin Aratrlmas PM 085 Farkl Tuz Stresi artlarnda, Yabani Baklagil 14.00 - Bitkilerinden zole Edilen Rhizobium Sularnn Nodulasyon ve Azot Balama Potansiyellerinin Aratrlmas PM 086 Farkl Hastanelerden Toplanan Klebsiella Sularnn 14.00 - Antibiyotik Duyarllklarnn Belirlenmesi ve Tiplendirilmesi PM 087 Kat Kltr Fermentasyon Yntemi ile Trichoderma 14.00 - atroviridae TEM H3n Proteaz retiminin Optimizasyonu PM 088 Serbest ve Tutuklanm Fungus Peletlerinin Lakkaz 14.00 - retim Yeteneklerinin Zeytin Ya Fabrikas Atk Suyu ve Vinas Ortamnda Aratrlmas PM 089 Tbbi neme Sahip Ganaoderma lucidium 14.00 - Mantarnn Sporlarnn imlendirilerek Bu Sporlardan Monokaryonlarn Eldesi, Bu Monokaryonlarn Birbiri le Uyumluluklarnn Aratrlmas ve Dikaryonlarn Elde Edilmesi PM 090 Kombuchann Fungus Misel Geliimine Etkileri 14.00 PM 091 Endofit Bacillus Sularndan Ksilanolitik Bir Enzim 14.00 - Olan Ksilanazn retimi ve Ksm Karakterizasyonu PM 092 Mucor hiemalis f. corticolus Lipaznn 14.00 - Saflatrlmas ve Baz Biyokimyasal zelliklerinin Belirlenmesi PM 093 Anoxybacillus sp. HBB 134den Termostabil Lipaz 14.00 - retimi zerine Kltr Koullarnn Etkisi PM 094 Anoxybacillus gonensis T1 Sar Suunun D14.00 - Glukoz zomeraz Geninin Klonlanmas, Gen rnnn Saflatrlmas ve Karakterize Edilmesi PM 095 ATPaz zelliine Sahip Olduu Varsaylan 14.00 - Alminyuma Direnlilik Genleri ile Anoxybacillus gonensis G2 Bakterisinin ALR Geninin Karlatrlmas PM 096 Pseudomonas Trlerinde Lipaz retimi ve Baz 14.00 - Kltrel Parametrelerin Optimizasyonu PM 097 Atksulardan Reaktif Boyalarn Gideriminde 14.00 - Synechocystis sp. Kullanm PM 098 Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcus 14.00 - aureus a Ait Qurom Sensing Sinyal Molekllerinin Lactobacillus lactisin Nisin retimi zerine Etkisi (quorum sensing cross-talk analizi) PM 099 Deniz Sedimentinden zole Edilen Streptomyces 14.00 - Marac 14 Suundan Organik zgen Varlnda Kararl Alkali Proteaz retimi PM 100 TK4 DNA Polimeraz I Enzimin Zincir Uzaklatrma 14.00 - Aktivitesi ve ddNTPye lgisinin Mutasyonel Analizi PM 101 Hava rneklemesi ile zole Edilen Bir Fungal 14.00 - zolatn Ligninolitik Enzim Aktivitelerinin Aratrlmas PM 102 Bacillus megaterium RSKK 5117 Suunun Melas 14.00 - BesiortamndaBiyopolimer retiminin Belirlenmesi PM 103 Baz Bacillus Trlerinin Antibiyotik Direnlilii, 14.00 - Proteaz, Amilaz Aktivitelerinin ncelenmesi PM 104 Pseudomonas spp. Sularnn Baz kincil Metabolit 14.00 - retimlerinin Belirlenmesi PM 105 Topraktan zole Edilen Baz Streptomycetes sp. 14.00 - Trlerinin Patates Bcei (Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) (Coleoptera, Chrysomelidae) Ergin ve Larvalarna nsektisidal Etkileri

Fatma Esen SARIGLL, Aysun MERCMEK Hatice TC, Caner KASIMOLU Nermin Hande RKMEZ, Il SEYS Ali KOYT, hsan YAA, Bar PAZARBAI, Gven ZDEMR, Ahmet ASLAN Elif APOHAN, zfer YELADA Emel KARADENZ, Fatma Esen SARIGLL, Hatice Aysun MERCMEK Perihan GLER, Emine YALIN, Fatih KUTLUER Ayegl ERSAYIN YAINOK, Feride ffet SAHN, Mehmet HABERAL Serdar LKER, engl ALPAY KARAOLU, Ahmet OLAK2 Z. Burcu BAKIR ATELER Derya YANMI, Hakan KARAOLU, Ali Osman BELDZ Fatih aban BER, Hakan KARAOLU, Sabriye ANAKI, Ali Osman BELDZ, Fatma AYDOMU ZTRK, Aysel UUR Pnar KARACAKAYA, Gnl DNMEZ Murat K. AVCI , . Yavuz SEZEN, Filiz GREL, Mine Gl EKER, Turul DORUK, idem LER, Fatih AKYOL, zcan BUDAK Ata UZEL, Elif Esin HAMES KOCABA, Asl KAAR Cemal SANDALLI, Kamalendra SNG, Mukund J. MODAK, Sabriye ANAKI, smail DEMR, Ali Osman BELDZ, Bar PAZARBAI, Ali KOYT, hsan YAA, Gven ZDEMR, smail KARABOZ Nihal EDZ, Yavuz BEYATLI Nihal EDZ, Yavuz BEYATLI Dilad ONBALI, Belma ASLIM mer ERTRK, Murat KORKMAZ, Derya GREL

35

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 106 Fe(III) ve Cu(II) metal iyonlarnn Phanerochaete 14.00 - chrysosporium biyoktlesi ile sucul ortamdan uzaklatrlmas PM 107 14.00 PM 108 14.00 PM 109 14.00 PM 110 14.00 PM 111 14.00 PM 112 14.00 PM 113 14.00 PM 114 14.00 PM 115 14.00 PM 116 14.00 PM 117 14.00 PM 118 14.00 PM 119 14.00 PM 120 14.00 PM 121 14.00 PM 122 14.00 PM 123 14.00 PM 124 14.00 PM 125 14.00 PM 126 14.00 PM 127 14.00 -

Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel.in Kltr in Lokal Tarmsal Atklarn Deerlendirilmesi Toprakdan zole Edilen Baz Fungal Organizmalarn Halil BIYIK, Erbil KALMI, Tekstil Boyalarnda Renk Giderimi Gamze BABLBL, Taner Potansiyellerinin Aratrlmas YONAR, Fatih KALYONCU, Erman ORYAN, znur KO eitli Aspergillus niger Sularndan nvertaz Tuba SUBAIOLU, Nermin Enziminin retim Koullarnn Aratrlmas Hande RKMEZ, Il SEYS, Emir CANSUNAR Penicillium citrinum HBF62 Ekstrasellular Kubilay METN, znur KO, Z. Amilazn Karakterizasyonu Burcu BAKIR ATELER, H. Halil BIYIK Funalia trogii ile Kat Substrat Fermentasyonu Filiz KURU, zfer YELADA Srecinde Lakkaz retimi Aspergillus foetidus HBF 55 Ekstrasellular Z. Burcu BAKIR ATELER, znur KO, Kubilay METN, H. Lipaznn Karakterizasyonu Ali BIYIK Radyasyona Direnli Deinococcus radiodurans Elif ZBEY, Dilek ASMA Bakterisi le Escerichia colide Radyasyonun Antioksidan Sistem zerine Etkisinin Aratrlmas Ar Metallere Kar Rhodopseudomonas palustris Leyla ELK, B.Ceren SOMUNCUOLU, Ayten NU51 Suunun Tolerans ZTRK Farkl Etanol Konsantrasyonunun Bakteriyal Esin POYRAZOLU, Halil Selloz retimine Etkisi BIYIK Bacillus spp. S-41 Suundan CMCase Enzim Burhan ARIKAN, Hatice KORKMAZ, Ashabil AYGAN, zolasyonu ve Karakterizasyonu Berna KUZU Bacillus spp. HBK-51den Elde Edilen Kitinolitik Hatice KORKMAZ, Berna KUZU, Burhan ARIKAN, Emre KOAR, Enzimin Karakterizasyonu Ashabil AYGAN, A. KAYA Funalia trogii le Lakkaz retiminin Emre BRHANLI, zfer Optimizasyonu YELADA RNA Ekstraksiyon Yntemlerinden Fenol Sezer TOPRAK Kloroform Yntemi le Silika Membran Kolon Ynteminin Karlatrlmas nfluenza Alt Tiplerinde Multiplex PCR Yntemi Sezer TOPRAK, Gkhan KAVUNCUOLU, Seval OKUTAN, Kadir SORUCUOLU Chlorella sp. Ekstrelerinin Analjezik Aktivitesi ve N. . KARABAY YAVAOLU, Akut Toksisitesi F. F. YILMAZ KZ, Z. DEMREL, G. ZDEMR, M. CONK DALAY Aydn l Merkezi Snrlar erisinde Bulunan Baz znur KO, Erman ORYAIN, Asl AHNER, H. Halil BIYIK lkretim Okullarnn Bina i ve Bina D Havasnn Fungus Younluunun Belirlenmesi Mikoriza Kullanm Sercan POLAT, Nilfer ITKI, Funda LHAN zmir li ve evresinde Sata Sunulan Kahvaltlk Ayegl YOLTA, Sanver Tahl Gevrei ve Msli rneklerinin Mikrofungus EKMEK Floras zmir li Buca lesi lkretim Okullarndaki Hava zlem FT, zlem ABACI, Alev HALK UZTAN Kaynakl Potansiyel Alerjen Mikrofunguslarn zolasyonu ve Tanlanmas zmir li Konak lesi kretim Okullarndaki Hava zlem FT, Alev HALK UZTAN, zlem ABACI Kaynakl Potansiyel Alerjen Mikrofunguslarn zolasyonu ve Tanlanmas Botanik Bahesi Toprandaki Bakteriyel/Fungal Glah AKMAK, Smeyye Solunum Oranlarnn Selektif nhibisyon EVK, hsan YAA, zge Kullanlarak Belirlenmesi KAHRAMAN, Tekin GEZER, smail KARABOZ

Fadime YILMAZ, Emine ZTRK, Fatih KUTLUER, Kltiin AVUOLU, Emine YALIN, Aysun ERGENE Sevda KIRBA, Mehmet AKYZ

36

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 128 Bahe Topranda Genel ve Spesifik Enzim 14.00 - Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Kltre Edilebilir Mikroorganizma Says ile Karlatrlmas PM 129 Benzidin lavesinin Topraktaki Mikrobiyal Say ve 14.00 - Aktivite zerine Etkileri PM 130 Boya Tutundurulmu Lignoselulozik 14.00 - Hammaddelerin Trametes versicolor ile lakkaz retiminde Kullanlmas PM 131 Krklareli Hamitabad Termik Santral civar toprak 14.00 - ve havadaki fungal konsantrasyonun tesbiti, mevsimsel dalm ve klimatolojik faktrlerle ilikisi PM 132 Synechococcus spp, Klorofil-a ve Fikoeritrin 14.00 - Dalm Trabzon Sahillerinde Yzey Sularndaki Dalm PM 133 Farkl Fermentasyon Teknikleri ile -Amilaz 14.00 - retiminde Balang Glikozunun Etkisi PM 134 Mikrobiyal Aktiviteler zerine Etkili Bor 14.00 - Bileiklerinden Boraksn Biyogaz Verimi zerine Doza Baml Etkinliinin Aratrlmas PM 135 Antibiyotik retiminin Arttrlmasnda Deney 14.00 - Tasarm Kullanlarak Besinsel Gereksinimlerin Taranmas PM 136 Escherichia colide Fruktoz Bisphosphataz II 14.00 - Enziminin FbpI Negatif Su inde Overekspresyonu ve Fruktoz Bisfosfat-Fruktoz 6 Fosfat Fluxnn Semi in vivo Bir Yaklamla Hesaplanmas PM 137 L-Asparaginaz Geni (Ans B) Klonlanm Baz 14.00 - Bakterilerde L-Asparajinaz retimine PM 138 Farkl Pichia ve Candida Trlerinde Glikojen 14.00 - Miktarnn Azot Alnda Belirlenmesi PM 139 Saccharomyces cerevisiaeda Glikolitik 14.00 - Mutasyonlarn remeye ve nvertaz Aktivitesine Etkileri PM 140 Geobacillus sp. 7.1 Bakterisinden Termofilik 14.00 - Ksilanaz Geninin Klonlanmas, Ekspresyonu ve Karekterizasyonu PM 141 Anoxybacillus kestanbolensis 13 K bakterisinden 14.00 - arabinofuronosidaz enziminin klonlanmas, saflatrlmas ve karakterizasyonu PM 142 Bakteriyel Hemoglobin Geni Klonlanm 14.00 - Pseudomonas aeruginosa'nn Aromatik Maddeler Varlnda remesinin Aratrlmas PM 143 Karadenizden zole Edilen Antibiyotik Direnli 14.00 - Koliform Bakterilerde ntegron Gen Kasetleri PM 144 14.00 PM 145 14.00 PM 146 14.00 PM 147 14.00 PM 148 14.00 PM 149 14.00 -

hsan YAA, Burcu ER, Asl ZKIZILCIK, Ali KOYT, smail KARABOZ Filiz KARAOLU, . KARABOZ, . YAA, B. ER, A. ZKIZILCIK, A. KOYT Nesrin ZMEN, zfer YELADA Suzan KTEN, Ahmet ASAN, Burhan EN Ali Muzaffer FEYZOLU, Aziz GNEROLU, lknur YILDIZ, Erturul AIRBA Figen ERTAN, Bilal BALKAN, Zehra YARKIN Faruk SZERGZ, Halil DEMR, M. Sait ZG, zkan DURMU, mer AHN, Semra LHAN, Bkay YENCE GRSU, Tuba NSAL, Arzu ALTIN, Cansu FLK EN Bekir L, Tim LARSON

ebnem ERENLER, Hikmet GEKL Tlay TURGUT GEN, Sezai TRKEL Tlay TURGUT GEN, Sezai TRKEL, M. Tekin BABA, Esin KANIK Kadriye NAN, Murat KAAAN, Zeliha CEVHER, Fatmagl ALTIN,A. Osman BELDZ, Sabriye ANAKI Pnar YELGL, Kadriye NAN, Murat KAAAN, Sabriye ANAKC, Ali Osman BELDZ Hseyin KAHRAMAN, Hikmet GEKL

Feyza OLAKOLU, Osman Birol ZGM, Cemal SANDALLI, engl ALPAY KARAOLU Tbbi Atk rneklerinin Ames Testi ve Rec Testi le Fatma ZLFDAR, Tuba Mutajenik ve Genotoksik Potansiyellerinin SOMAY, Nuran DRL Deerlendirilmesi Uzun PCR (Long PCR) Yntemi Kullanlarak 5-15 Ayegl GZEL, Erol AKSZ Kilobaz Uzunluunda zgl Genomik DNA Dizilerinin oaltlmas Akdenizden Yakalanan Karideslerin Bakteriyel Mehmet KENAR, Esmeray Florasnn ncelenmesi KLEY, Fatih ZOUL i St ve Peynir rneklerinden zole Edilen Sumru ITAK, Sat ORHAN Enterococcus Trlerinde 70C ve 25Cdeki Proteolitik Aktivitenin Varl Dondurulmu Gdalarda (Et ve Sebze) Fekal Sumru ITAK, Erol KALA Coliform ve Fekal Enterococcuslarn ndikatr Mikroorganizma Asndan Deerlendirilmesi Farkl Scaklk Ortamnda Bekletilen Kyma Sumru ITAK, Neslihan rneklerinde Gr(-) Psikrofil Mikroorganizmalarn KAMANLI CAN Dalm ve Proteolitik Aktiviteleri

37

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 150 Ktahya Yresinde eitli Kaynaklardan zole 14.00 - Edilen Staphylococcus aureus zolatlarnn Fenotipik Karakterizasyonu PM 151 anakkalede Tketilen Dondurmalarn 14.00 - Mikrobiyolojik PM 152 Mikotoksinler ve Gdalardaki nemi 14.00 PM 153 DEFT (Direkt Epifloresan Filtre Teknii) Yntemi 14.00 - le Mikroorganizmalarn Belirlenmesi PM 154 Geleneksel Trk Peynirlerinin Mikrobiyolojik 14.00 - Karakterizasyonu zerine Bir Aratrma PM 155 Farkl Scaklklarda Saklanan i Kftede Listeria 14.00 - monocytogenes Saysnn Deiimi PM 156 Sata Sunulan Et ve Et rnlerinde Escherichia 14.00 - coli O157 Aranmas, Saptanmas veDorulanmas PM 157 Farkl Kaynaklardan Debaryomyces hansenii 14.00 - zolasyonu, dentifikasyonu ve Deiik Fiziksel Stres Koullar Altnda Byme zerine Sodyum Konsantrasyonunun Etkisi PM 158 Siyah Zeytin Fermentasyonunun Hzlandrlmasna 14.00 - Ynelik Olarak Fermentasyonun Mkrobiyolojik Olarak zlenmesi ve Starter Kltr Kullanm PM 159 Peynirlerde Bozulmaya Neden Olan Mayalarn 14.00 - Konvansiyonel Testler ve ITS-PCR le Karakterizsyonu PM 160 Kymadan zole Edilen Aeromonas Trlerinin 14.00 - Antimikrobiyel Direnlilii PM 161 Faklte Kantinlerinin Genel Mikrobiyel Durumu 14.00 PM 162 Mikro-array Teknolojisi ve Kullanm Alanlar 14.00 PM 163 Asthenozoospermia Olgularnda Semende Lkosit 14.00 - Deerlendirmesi PM 164 Orta Karadeniz Blgesinden (Samsun Yresinden) 14.00 - Temin Edilen Midyelerde Hcre Kltr ve RTPCR Yntemi ile Enterovirus Tespiti PM 165 P. eryngii var. ferulaenin Kltre Alnmas zerine 14.00 - Bir Aratrma PM 166 Atopik Bireylerde mmnoterapi ncesi ve Sonras 14.00 - IL-1, IL-6 ve TNF- Dzeyleri PM 167 Nekrotik Di Kanallarndan Enterococcus 14.00 - faecalisin Kltrel Yntemler ve PCR Kullanlarak Saptanmas PM 168 Trkiyedeki Ar Hastalklarnn Kronolojisi ve 14.00 - Dalm PM 169 Mula-Gkova Krfezinde Avlanan Akdeniz 14.00 - Karidesinde (Penaeus kerathurus, L1758) Grlen Bir Parazit, Orthione griffenis, Enfestasyonu PM 170 Balk Salnda Probiyotiklerin nemi 14.00 PM 171 Cryptosporidium ve AIDS 14.00 PM 172 Azapl Glnn Mikrobiyolojik Kirlilik Dzeyinin 14.00 - Belirlenmesi ve Bentik Organizma Gruplar PM 173 Hastane zolatlarnda Antibiyotik Direnliliinin ve 14.00 - Beta-Laktamaz Aktivitelerinin Belirlenmesi PM 174 Juvenil stiridyelerden (Crassostrea virginica) zole 14.00 - Edilen Vibrio Trlerinin Proteolitik ve Nkleaz Aktiviteleri zerine Bir alma PM 175 Anaerobik Rumen Funguslarnda 18S Ribozomal 14.00 - RNA Polimorfizminin Belirlenmesi PM 176 Van Yresinde Yetien Lens orientalis (Boiss.) 14.00 - Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. Bitki Kk Topraklarndan Streptomyces Sularnn zolasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Kymet GVEN, Aysel GLBANDILAR Nurcihan HACIOLU, . KSE, E. ZEN, B. DLGER Safiye DURANOLU, brahim YILDIRIM, clal KOYUNCU Safiye DURANOLU, brahim YILDIRIM, clal KOYUNCU Asl AHNER, Gzde TRKZ Sevil PLATN, Buket KUNDUHOLU Mustafa ATE, Seil BAYAR Cengiz ORBACI, Fsun B. UAR Gnen AKYAR, Gven ZDEMR, ahnur IRMAK H. Tansel YALIN, Fsun UAR, Ebru UYAR, A. Akn DENZC E. FT, . ERDORUL, H. BOZDOAN Edip FT, . ERDORUL, H. BOZDOAN, E.DERELOLU Aylin AKOLU, M.Ltf AKMAKI Elvan OK, Doan ZYURT, Blent GLEKL Gknur TERZ, Harun ALBAYRAK, Zafer YAZICI, T. Haluk ELK Sevda KIRBA, Mehmet AKYZ Suzan Adn INAR, Faruk SZERGZ Semiha ETNEL AKSOY, Sanver EKMEK, Ata UZEL, Dilah OULU Aygn YALINKAYA, Nevin KESKN, Asl ZKIRIM Glsen ULUKY, Serkan BULUT, E. ZDEMR, Mustafa ERDEM Glen ULUKY, Esin ZDEMR N. AKKAYA, M. SOYUPEK, B. YKSEL, N. EYVAZ Sevil TOROLU, Emin TOROLU, Cemil KARA Sevil TOROLU, Neslihan TEMZ DOAN Jale KORUN B. KAR, U. MLEKOLU, E. ZKSE, M. S. EKNC Kerem ZDEMR, Ekrem ATALAN

38

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 177 Van lindeki Baz Hastanelerden zole Edilen 14.00 - Staphylococcus aureus zolatlarnn Protein Profillerinin Nmerik Analiziyle Karakterizasyonu PM 178 zmir li Bornova lesi lkretim Okullarndaki 14.00 - Hava Kaynakl Potansiyel Alerjen Mikrofunguslarn zolasyonu ve Tanlanmas PM 179 zmir li Karyaka lesi lkretim Okullarndaki 14.00 - Hava Kaynakl Potansiyel Alerjen Mikrofunguslarn zolasyonu ve Tanlanmas PM 180 Trkiye Myxomycetes Floras in Yeni Kayt: 14.00 - Lamproderma arcyrionema Rost.,1874 PM 181 Rhizoctonia solani AG-4 Grubu Funguslarn rDNA14.00 - ITS blgesinin PCR-RFLP ile Molekler Karakterizasyonu PM 182 Karakaya Baraj Gl Fitoplankton Kompozisyonu 14.00 - ve Su Kalitesinin Deerlendirilmesi PM 183 recN, flaA ve ftsY Genlerine Gre Anoxybacillus 14.00 - Cinsinin Molekler Sistematii PM 184 i Et rneklerinden zole Edilen Bacillus 14.00 - trlerinin Tanmlanmas ile Proteolitik ve Lipolitik Enzim Aktivitelerinin Aratrlmas PM 185 Thymelaea aucheri Meissner zerinde Yeni Bir 14.00 - Parazit FungusTr: Puccinia saliha sp. n. PM 186 Sille Baraj Gl (Konya) Epifitik Algleri 14.00 PM 187 anll Baraj Gl (Ankara) Algleri 14.00 PM 188 Dou Karadeniz ve Kuzeydou Anadolu in Yeni 14.00 - Myxomycetes Kaytlar: Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl., Cribraria vulgaris Schrad. ve Physarum flavicomum Berk. PM 189 Anoxbacillus Trleri in SCAR Markr Gelitirmek 14.00 - zerine Bir alma PM 190 Hcre ekirdei ve Sitoplazmasnda Grlen 14.00 - Deiikliklerin eitli Enfeksiyon Etkenleri Asndan Deerlendirilmesi PM 191 Klinik Yaknmalar le Trichomonas vaginalis, 14.00 - Candida ve Bakteriyel Vajinoz Arasndaki likinin Sitolojik Yaymalarla Deerlendirilmesi PM 192 Hypericum triquetrifolium Turra.nn Genotoksik 14.00 - Potansiyelinin Salmonella Mikrozom ve SOS Kromotest Test Sistemleriyle Aratrlmas Kurun Nitrat Metal Tuzunun Daphnia magna zerindeki Akut Toksik Etkisinin Aratrlmas Baz Pestisitlerin Mutajenik Potansiyellerinin Salmonella Mikrozom ve SOS Kromotest Test Sistemleri le Aratrlmas PM 195 Baz Azo ndol Bileiklerin Rhodopseudomonas 14.00 - palustris NU51 Suuna Toksik Etkisi PM 193 14.00 PM 194 14.00 PM 196 Salvia blepharoclaena Hedge&Hub.-Mor 14.00 - (Lamiaceae)nn Antimikrobiyal Aktivitesi PM 197 14.00 PM 198 14.00 orum li Atmosferinde Hava le Tanan Allerjen Funguslar Erzincan, Erzurum ve Trabzondan Yakalanan Baz Cryptognathid ve Stigmaeid Akarlarn (Acari: Cryptognathidae, Stigmaeidae) Vcut Yzeyinden zole Edilen Funguslar

smet BERBER, Nemetullah ALAN, Harun NL Belma ACAR, Mustafa ATE Belma ACAR, Mustafa ATE jlal OCAK, Muhsin KONUK Melike ebi KILIOLU, brahim ZKO Didem OUZKURT, Duygu ZHAN Dilat Nigar OLAK, Kadriye NAN, Hakan KARAOLU, Sabriye ANAKI, Ali Osman BELDZ Nihal YCEL, Hakan ZDOAN Sevda KIRBA, M. Catherine AIME, Murat KRAT Cengiz AKKZ, Betl YILMAZ Tahir ATICI, Nurcihan ZELK, Beyhan KORKMAZ, Ebru UURLU,Adile SELUK, Hilal BAKIR jlal OCAK, smet HASENEKOLU, Selcen Sheyla ERGN Cemal SANDALLI Zehra SAF Z, ayeste DEMREZEN, M. Sinan BEKSA Zehra SAF Z, ayeste DEMREZEN, M. Sinan BEKSA zlem DEMRC, Veysel TOLAN, Sadin ZDEMR, Zuhal TOKER, Birol OTLUDL, Hasan etin ZEN zge BAYKAN Veysel TOLAN, Birol OTLUDL, Hakan KARATA Bedriye Ceren SOMUNCUOLU, Leyla ELK, Ayten ZTRK, Meysun brahim ABDULLAH Ergin KARPTA, Mustafa ZKAN, Tayfun KAYA, B. Stk EVRML Adem MALI, Mustafa KOAK, Burhanettin YALINKAYA Salih DOAN, M. N. AYDOAN, . HASENEKOLU, N. AYYILDIZ, G. DNEL, S. RTC

39

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 199 ukurova niversitesi Balcal Eitim ve Aratrma 14.00 - Hastenesinin Kanalizasyon Suyundan Alnan Su rneinden Selektif Besiyerleri Kullanlarak Bakteri zolasyonu, Bu Bakterilerden Litik Bakteriyofaja Sahip olanlarn Aratrlmas, Bakteri PM 200 Bisfenol Ann Aktif amur zerine 14.00 - Adsorpsiyonu ve Kinetik Parametrelerin

Emel KARADENZ, Fatma Esen SARIGLL, Hatice Aysun MERCMEK Tamer AKKAYA

Belirlenmesi

40

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

POSTER SUNUMLARI BOTANK


26 HAZRAN 2008
PB 001 09.00 PB 002 09.00 PB 003 09.00 PB 004 09.00 PB 005 09.00 PB 006 09.00 PB 007 09.00 PB 008 09.00 PB 009 09.00 PB 010 09.00 PB 011 09.00 PB 012 09.00 PB 013 09.00 PB 014 09.00 PB 015 09.00 PB 016 09.00 PB 017 09.00 PB 018 09.00 PB 019 09.00 PB 020 09.00 -

09:00-12:30
Kamil COKUNELEB, Vladimir VLADMROV Melahat ZCAN, Sema HAYIRLIOLU-AYAZ, Hseyin NCEER, Murat BAL Murad Aydn ANDA, Mustafa KKDK, Rabia AIKGZ Murad Aydn ANDA, Mustafa KKDK, Aye PEKTA Murad Aydn ANDA, Ebru ATAYETER Meryem ENGL, zkan AKSAKAL, Yusuf KAYA Yurdanur AKYOL Fatih SATIL, Tuncay DLMENC Fatih SATIL, Ayla KAYA Serap IIK, Emel OYBAK DNMEZ Hatice LGEEN, A.KAPLAN, H. N.BYKKARTAL Yurdanur AKYOL, Canan ZDEMR lkay ZTRK ALI, Feyza CANDAN Tlay AYTA AKN, Adnan AKN Nergiz ZLC, M. Sabri ZYURT, Sema LEBLEBC

Chromosome Numbers of Selected Hieracium and Pilosella (Asteraceae) Species From Turkey Dou Karadeniz Blgesinde Yayl Gsteren Baz Cirsium Miller Taksonlarnn Kromozom Saylar Trkiyede Yayl Gsteren Endemik Muscari aucheri (Boiss.) Baker ve Muscar discolor Boiss. & Hausskn Trlerinin Anatomik zellikleri Tuz Gl (Cihanbeyli-Konya) Allium L. (Liliaceae) Taksonlarnn Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik zellikleri Baz Endemik Hyacinthella Schur (H. campanulata K. Persson & Wendelbo, H. lazulina K. M. Pers. & Jim. Perss, H. heldreichi (Boiss.) Chouard) Taksonlarnn Morfolojik ve Anatomik zellikleri Erzurum ve evresinde Yetien Endemik Astragalus Globosus Vahl Trnn Anatomik ve Ekolojik zellikleri Endemik Colchicum burttii Meikle (LILIACEAE) zerine Morfolojik VE Anatomik Bir Aratrma Trkiyedeki Cyclotrichium (Boiss.) Manden. & Scheng. Cinsi zerinde Karlatrmal Anatomik almalar ve Sistematie Katklar Trkiye deki Satureja L. Cinsinin Orta Damar Anatomisi zellikleri ve Sistematikte Kullanm Trkiyedeki Sternbergia Waldst. & Kit. (Amaryllidaceae) Taksonlarnn Polen Morfolojisi Quercus cerris ve Quercus ilex Yapraklarnda Kalsiyum Oksalat Kristalleri Endemik Fritillaria bithynica Baker (Liliaceae) zerine Morfolojik ve Anatomik Bir Aratrma Aktivatr Uygulamasnn Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) Bitkisinin Yaprak, Gvde ve Meyve Anatomik Yaps zerine Etkisi Endemik Hieracium lasiochaetum (Bornm.&Zahn) Sell&West (Asteraceae) zerinde Morfolojik ve Anatomik Bir Aratrma Murat Danda Yayl Gsteren Amarylidaceae ve Iridaceae Familyalarna Ait Baz Geofitler zerine Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik ncelemeler Endemik Petrosimonia nigdeensis Aellen trnn anatomik adan incelenmesi

Gl Nilhan TU, Hatice LGEEN, Ahmet Emre YAPRAK Lamiaceae Familyasna Ait Baz Trlerin Petiyolleri znur ERGEN AKN, M. Sabri zerinde Anatomik Bir Aratrma ZYURT, Glcan ENEL Endemik Onosma intertextum Hub.-Mor. znur ERGEN AKN, Ali (Boraginaceae) Trnn Morfolojik ve Anatomik ENGN, Tuba BAYRAK zellikleri ZBUCAK Esra MARTN, Ahmet DURAN, Bekir DOAN, Muhittin DN, Meryem ZTRK, zlem ETN, Bilgehan BLGL H. Nurhan BYKKARTAL, Hatice LGEEN, A. Seluk ERTEKN

Papaveraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae ve Liliaceae Taksonlar zerine Karyolojik Bir alma Lathyrus hirsutus L. (Fabaceae)de Tohum Kabuu Yaps

41

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 021 09.00 PB 022 09.00 PB 023 09.00 PB 024 09.00 PB 025 09.00 PB 026 09.00 PB 027 09.00 PB 028 09.00 PB 029 09.00 PB 030 09.00 PB 031 09.00 PB 032 09.00 PB 033 09.00 PB 034 09.00 PB 035 09.00 PB 036 09.00 PB 037 09.00 PB 038 09.00 PB 039 09.00 PB 040 09.00 PB 041 09.00 PB 042 09.00 -

Hatice LGEEN, Neslihan ERDOAN ARSLANTRK, H. Nurhan BYKKARTAL Endemik Stachys Rupestris Montbret Et Aucher Ex Batrk KAYA, Muhittin DN, Sleyman DOU Bentham (Lamiaceae) Tr zerine Anatomik ve Mikromorfolojik almalar Serratula haussknechtii Boiss. ve Serratula Esra MARTN, Bekir DOAN, cerinthifolia (Sm.) Boiss. (Asteraceae) Trlerinin Ahmet DURAN, Aye ZDEMR, Karyotip Analizleri Meryem ZTRK, Cirsium simplex C.A. Meyer subsp. armenum (DC.) Melahat ZCAN, S. HAYIRLIOLU-AYAZ, H. Petrakun Anatomik Ynden ncelenmesi NCEER, M. BAL, H. S. GLER Anthemideae (Asteraceae) Tribusundaki Baz Murat BAL, Hseyin NCEER, Sema HAYIRLIOLU-AYAZ, Taksonlarn Aken Anatomileri Melahat ZCAN Matricaria chamomilla L. var. chamomilla ve Hseyin NCEER, Sema Matricaria chamomilla L. var. recutita (L.) HAYIRLIOLU-AYAZ, Melahat Grierson nn Karlatrmal Anatomisi ZCAN, Murat BAL, Doronicum balansae Cavill. (Asteraceae)nn nsal TOPSAKAL, Osman BEYAZOLU Morfolojik, Anatomik Ynden ncelenmesi Baz Onosma L. (Boraginaceae) Trlerinin Osman BEYAZOLU, Zafer Morfolojik ve Yaprak Anatomik zellikleri TRKMEN, Kamil COKUNELEB, Serdar MAKBUL, Gke KODAL Eskiehirde Doal Yayl Gsteren Baz Dervi ZTRK, Onur Ornthogalum L. Trlerinin Yaprak ve Gvde KOYUNCU ve Sleyman TOKUR Anatomileri Trkiye nin Astragalus L. Cinsine Ait Hololeuce Murat EKC, Mnevver PINAR Bunge Seksiyonunun Polen Morfolojisi Teucrium L. sect. Teucriuma (Lamiaceae) Ait Muhittin DN, Sleyman DOU, Teucrium creticum L. ve Teucrium orientale L. var. Ahmet DURAN, Bilgehan orientale Taksonlar zerine Karlatrmal BLGL Anatomik ve Mikromorfolojik almalar Baz Endemik Onosma L. (Boraginaceae) Trlerinin Kamil COKUNELEB, Serdal Anatomik zellikleri MAKBUL, Zafer TRKMEN, Osman BEYAZOLU Bakr (Cu) Uygulanm Msr (Zea mays L.) Fadime ERYILMAZ Fidelerindeki Antioksidan Aktivitelerin Anatomik Ynden ncelenmesi Thymus argaeus Boiss. & Balansaun Organik Canan TORUN Servet ZCAN, Ekstrakt ve Uucu Yalarnn Antimikrobiyal Gler TOPRAK, Cem VURAL Aktivitesi Thymus sipyleus Boiss. subsp. rosulans (Borbas) Cem VURAL, Servet ZCAN, Gler TOPRAK, Canan TORUN, J.Jalasn Organik Ekstrakt ve Uucu Yalarnn Antimikrobiyal Aktivitesi Nar ekirdek ve Kabuk Ekstraktlarnn Osman SADI, smet ZTRK, Antioksidan, Antiradikal ve Antimikrobiyal Ltfiye EKC, Hasan YETM zellikleri Baz Liken Trlerinin Antimikrobial Aktiviteleri Glah OBANOLU, Cenk SESAL, Burak GKMEN, Selvi AKAR Trkiyede Yetien ki Senecio Trnn Sevil ALBAYRAK, Ahmet AKSOY, mit BUDAK, Osman Biyoaktivitesinin Belirlenmesi SADI Trkiyede Doal Yayl Gsteren Mentha x Sevil ALBAYRAK, Ahmet piperita Uucu Ya ve Ekstraktnn Antimikrobiyal AKSOY, Osman SADI Aktivitesinin Belirlenmesi Tanacetum cadmeum Bitkisinin Uucu Bileikleri Fatma Nur NL, Y. ACAR, R. ARIKAN, A.ELK, . ARSLAN, ve Antimikrobiyal Aktivitesi N. MERCAN Taze Antep Fst D Kabuu Ekstraktlarnn Osman SADI, smet ZTRK, Antioksidan, Antiradikal ve Antimikrobiyal Ltfiye EKC Aktiviteleri zmir Krfezinde Yayl Gsteren Baz Zeliha DEMREL, F. F. YILMAZ Kahverengi Alglerin Antimikrobiyal ve Antioksidan KZ, N. . KARABAY YAVAOLU, G. ZDEMR, A. Aktivitelerinin Aratrlmas SUKATAR

Euphorbia anacampseosun Tohum Kabuu Yaps

42

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 043 09.00 PB 044 09.00 PB 045 09.00 PB 046 09.00 -

Baz Scorzonera L. (Asteraceae) Taksonlarnn Antimikrobiyal Aktiviteleri Baz Bitki ztlerinin Balk Patojenleri zerine Antimikrobiyal Etkileri Da ilei (Fragaria vesca L.) Yapraklarnn Antimikrobiyal Aktivitesi Laurencia obtusa (Hudson) J.V. Lamouroux ve Laurencia obtusa var. pyramidata Bory ex J. Agardh eitli Ekstrelerinin ve Uucu Yalarnn Antimikrobiyal ve Antioksidant Aktivitelerinin Belirlenmesi Propolisin Elma Suyunda Patulin Seviyesi zerine Etkisi Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm. ve Cladonia furcata (Huds.) Schrad Trlerinin Antifungal ve Antibakteriyel Etkilerinin Aratrlmas Tbbi-Aromatik Bitkilerin Kurutulmas: Alternatif Kurutma Yntemleri GDO'larn nsan Hayatndaki Olumsuz Etkileri Bursa Yresinde Apis mellifera L.nn Toplad ve Ekonomik nemi Olan Polenlerin Protein Analizi Maydanoz Kurutmada Scak Hava ve Elektriksel Yntemlerin Karlatrlmas Crocus Sativus (Safran) Bitkisin retimi ve lke Ekonomisine Katksnn ncelenmesi klim Koullarnn Sera Tasarmna Etkisi

PB 047 09.00 PB 048 09.00 -

Serdar LKER, Serdal MAKBUL, Zafer TRKMEN, engl ALPAY KARAOLU Hakan TRKER, Arzu BRNC YILDIRIM, Fatma PEHLVAN KARAKA Arzu UAR TRKER, Arzu BRNC YILDIRIM, Fatma PEHLVAN KARAKA Zeliha DEMREL, Ferda Fethiye YILMAZ KZ, N. lk KARABAY YAVAOLU, Gven ZDEMR, Atakan SUKATAR Sibel SLC Sinem ZDOAN, Emine YALIN, Kltiin AVUOLU, Kadir KINALIOLU, Aysun ERGENE, Zafer TRKMEN Hasan YILDIZ, Filiz ER Gken ZTRK, Zeynep NER, Mesude YET Asl ZKK TYL, Kadriye SORKUN Filiz ER, S.Nur DRM

PB 049 09.00 PB 050 09.00 PB 051 09.00 PB 052 09.00 PB 053 09.00 PB 054 09.00 PB 055 09.00 PB 056 09.00 PB 057 09.00 PB 058 09.00 PB 059 09.00 PB 060 09.00 PB 061 09.00 PB 062 09.00 PB 063 09.00 PB 064 09.00 PB 065 09.00 PB 066 09.00 PB 067 09.00 PB 068 09.00 -

Sercan POLAT, Nilfer ITKI, Funda LHAN Sercan POLAT, Funda LHAN, Nilfer ITKI Chayote (Sechium edule) Yetitiricilii Sercan POLAT, Nilfer ITKI, Funda LHAN Azerbaycann Dalk Blgelerinin Faydal Bitkileri Vagif ATAMOV, Musa CABBAROV Geyve (Sakarya) ve evresinin Orkideleri Onur KOYUNCU, D. ZTRK, . POTOLU ERKARA Baarakavak Kasabas ve evresindeki (Konya) Evren YILDIZTUGAY, Yavuz BACI Baz Geofit Bitkiler anlurfa Doal Meralarnn Biyoeitlilii Cenap CEVHER Osmaneli (Bilecik) Florasna Katklar II Onur KOYUNCU, Dervi ZTRK, smhan POTOLU ERKARA, Filiz SAVAROLU, Atila OCAK, Sleyman TOKUR Emre ACAGL, Mesut KIRMACI mer Faruk KAYA, A.Seluk ERTEKN, Samet YILDIRIM, zgr KIRIM Onur KOYUNCU, Sleyman TOKUR Derya SARI, Cengiz ACAR Kenan DEMREL, mer ERDEM zlem ETN, Esra MARTN, Ekrem AKEK, Ahmet DURAN, Aye ZDEMR Durmu Ali ELK, Sezgin AYAN, Ahmet SIVACIOLU Erturul YZBAIOLU, Mehmet Yaar DADANDI, Kemal YILDIZ, Ali IRPICI

Aydn li Karayosunlar Floras Tektek Dalar (anlurfa) Koruma Alan Floras Geyve (Sakarya) ve evresinin Floras Floristik eitliliin Kentsel Yerleim Alanlarnda ncelenmesi; Trabzon rnei Hatila Vadisi Milli Park'nn (Artvin) Yenen ve Zehirli Mantarlar Trkiye in Endemik Olan Matthiola montana Boiss. (Brassicaceae) Trnn Kromozom Say ve Morfolojisi zerine Bir alma Takpr-Tekam Pinus sylvestris L. Klonal Tohum Bahesinde ieklenme Senkronizasyonu Silene Trleri Arasndaki Genetik likinin RAPD Yntemiyle Belirlenmesi

43

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 069 09.00 PB 070 09.00 PB 071 09.00 PB 072 09.00 PB 073 09.00 PB 074 09.00 PB 075 09.00 PB 076 09.00 PB 077 09.00 PB 078 09.00 PB 079 09.00 PB 080 09.00 PB 081 09.00 PB 082 09.00 PB 083 09.00 PB 084 09.00 PB 085 09.00 PB 086 09.00 PB 087 09.00 -

Urfa linin Atmosferik Polen Takvimi Bahe (Malazgirt-Mu) ve Krmz Tuzlalar (Karaoban-Erzurum) ile evrelerinde Yayl Gsteren Bitkilerin Tehlike Kategorileri Ynnden Deerlendirilmesi Beykoz Doa Koleji Florasi Trkiye in Yeni Bir Herbaryum: nn niversitesi Herbaryumu (INU) Centaurea tchihatcheffii Fisch. & Mey. ve C. Depressa Bieb. Populasyonlarnn Protein Elektroforez ve RAPD-PCR le Analizleri Protoparmeliopsis muralis Trnde Genetik Varyasyonun Belirlenmesi spiriz Da (Van)nda Yayl Gsteren Endemik ve Nadir Bitkilerin Alan Ynetim Planndaki Yeri ve Deerlendirilmesi Kuraklk ve Tuz Stresi Uygulanan Buday (Triticum aestivum) eitlerinde Antioksidant Enzim Aktivitesindeki Deiimlerin Belirlenmesi Salvia blepharoclaena Hedge & Hub-Mor Trnn Baz Dokularnda Bulunan Ya Asidi Kompozisyonunun Tespiti

Nezahat TURFAN, Esat ETN, Aykut GVENSEN Ltfi BEHET, Murat NAL, Fevzi ZGKE, Osman KARABACAK Rahim ANN Birol MUTLU, Zeliha BAHECOLU, Turan ARABACI, anl KABAKTEPE, kr KARAKU Selcen BABAOLU, Leyla AIK, Mecit VURAL Erturul YZBAIOLU, M. Gkhan HALICI, Ahmet AKSOY Murat NAL, Osman KARABACAK Ahmet Gencer YEDYILDIZ, Gler TOPRAK, Servet ZCAN

Alpaslan DAYANGA, Mustafa ZKAN, Mehmet GVEN, kke YILMAZ, Muammer BAH, Ergin KARPTA Salvia blepharoclaena Hedge & Hub-Mor Trnn Alpaslan DAYANGA, Mehmet Yaprak, iek ve Tohumlarnda Yada Eriyen GVEN, Muammer BAH, Vitaminlerin ve Fitosterol Deerlerinin Belirlenmesi kke YILMAZ, Mustafa ZKAN, Ahmet ZKAYA Baz Centaurea Trlerinin Antioksidan Aktiviteleri Yener TEKEL, Mehmet SEZGN, M. Aydn ANDA Konya ve Civarnda Yetien Baz Sideritis Yener TEKEL, Mehmet SEZGN, Trlerinin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi Hakk DEMRELMA Trkiye in Endemic Olan Ornithogalum Ramazan MAMMADOV, Olcay DEN, Halil brahim IIK alpigenum Stapf Trnn Antioksidan ve Antimikrobiyal Etki Asndan ncelenmesi Gneydou Anadolu Blgesinde Yetien Baz Salvi Zuhal TOKER, Gksel KIZIL, Sevcan ALTA Trlerinin Uucu Yalarnn Antioksidant Etkilerinin Aratrlmas Lilium candidum L. Trnn Ekstraksiyonlar Dilek AKDEMR, Atifet zerinde Baz Antioksidan almalar KABASAKAL, Ramazan MAMMADOV, Pnar L, Azerbaycan (Bak-Aberon) Ortamnda Kltre Ramazan MAMMADOV, Zmrt MAMMADOVA, Zemfira Edilmi Lavendula officinalis Trnn Biyolojik ABASOVA zelliklerinin ve Uucu Yalarnn Aratrlmas Strenbergia clusiana Ker-Gawl ex Sprengel (Vah Asl NGREN, Mustafa Erturul DOAN, Ramazan vah) Ekstraktlar zerinde Antioksidan ve MAMMADOV, Cennet ZAY Antimikrobiyal Aratrmalar Denizli Yresinde Yayl Gsteren Crataegus Glten TATELEN, Yasin pseudoheterophylla Pojark. (Al) Trnden zole ERTUN, smayl FERHAT, Edilen Ekstraktlarn Karacierin Hepatosit Ramazan MAMMADOV Replikasyonu zerinde Etkilerinin Aratrlmas Trkiyede Yetien Baz Astragalus Trlerinin Ya smail TRKOLU, Ahmet Asidi Kompozisyonlar AHN, rfan EMRE, kke YILMAZ, Muammer BAH, Murat KRAT Astragalus Cinsine Ait Baz Taksonlarn Vitamin eriklerinin HPLC le Belirlenmesi Gazipaa (Antalya) Yresinde Yetien Baz Mantarlarn Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi smail TRKOLU, Ahmet AHN, rfan EMRE, kke YILMAZ, Muammer BAH, Murat KRAT Hasan Hseyin DOAN, Yener TEKEL

PB 088 09.00 PB 089 09.00 -

44

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 090 09.00 PB 091 09.00 PB 092 09.00 PB 093 09.00 PB 094 09.00 PB 095 09.00 PB 096 09.00 -

Morchella esculenta ve Morchella conica nn Antioksidan Aktiviteleri Fabaceae Familyasna Ait Baz Trlerin Total Protein eriinin Bradford Micro Assay Yntemiyle Belirlenmesi Solidago virgaureann Uucu Ya ve Metanol Ekstraktnn Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi Dou Karadeniz Blgesinden Toplanan Baz Yabani Mantarlarn Biyokimyasal Analizi Polifenol Oksidaz Enziminin Boletus erythropus Pers.den Saflatrlmas ve Karakterizasyonu Selenyum Toksisitesinin Arpa bitkisinde Antioksidan Enzim Aktivitesine Etkisi Bir Liken Tr Olan Ramalina capitatadan Elde Edilen Etanol-Su Ekstraktlarnn ndometazin le Oluturulan Gastrik lserler zerine Koruyucu Etkisi: Gastroprotektif Etkinin Gastrik Dokulardaki Myeloperoksidaz ve Baz Antioksidant Enzim Aktiviteleri le likisinin Aratrld Deneysel Bir alma Kuzey Trkiyede Bulunan Yabani Hypericum perforatum Poplasyonlarnda Toplam fenolik Varyasyonu Farkl Dozlardaki Kadmiyumun Maydanoz (Petroselinum hortense) Bitkisinde Fotosentetik Pigmentler ve Total Fenolik Bileikler zerine Etkisi Aromatik ve Tbbi Bitkilerin Bahe Peyzajnda Kullanm Olanaklar zerine Gzlemler Farkl Tuz Konsantrasyonlarnn Spirodela polyrrhiza (Lemnaceae) Bitkisinde Byme Oranna ve Ni Alnm Kapasitesine Etkisi Cu(II) yonlarnn Xhanthoria parietina (L.) Th.Fr. ve Xhanthoria calcicola Oxner trleri ile Biyosorpsiyonu Depolamann Sar ve Kara Havu Suyunun Stabilitesine Etkisi Baz Salvia Trlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Aratrlmas Gentiana scabra Buergeri Bitkisinde TIS Yntem Kullanarak Micro oaltm ve Deiik Oranlarda Sukrozun Biyomas zerindeki Etkileri In vitro Ortamda Yetitirilen Hypericum scabroides Trnn imlenmesi ve Proliferasyonu zerine Farkl BAP konsantrasyonlarnn Etkisi Fasulye Bitkisinde (Phaseolus vulgars L.) Partikl Bombardman (biyolistik) Yntemiyle Gen Aktarmnn Optimizasyonu Nonpareil Badem (Amygdalus communis L. cv.)in in vitro Mikroalanmas Centaurea tomentella Hand.-Mazz. ve Centaurea albonitens Turrill (Asteraceae) taksonlar zerine sitogenetik bir alma NaCln Farkl Pamuk Tohumlarnn Dk Scaklktaki imlenme Oranlarna Etkisi Centaurea depressa Bieb.nn Adventif Srgn Rejenerasyonu

Hasan Hseyin DOAN, Yener TEKEL Sevgi DURNA, Naci DEERL Hlya DEMR, Leyla AIK, Gnl KAYNAK Hlya TORUN, F. A. AYAZ, A. ZEN, M. OL, C. DURAN, E. SESL, A. OLAK Arzu ZEL, Ahmet OLAK, Oktay ARSLAN, Erturul SESL Selcen AKIR, Mikail AKBULUT, Selda KILI, Gler TOPRAK, Kadiriye URU Mesut HALICI, . rfan KFREVOLU, Fehmi ODABAOLU,Zekai HALICI, Ali ASLAN, Ahmet AKIR, Yasin BAYIR, Murat KO, Fadime ATALAY, Sevil TANAS Cneyt irak, Ali Kemal Ayan, Tevfik Ozen, Kudret Kevseroglu Yakup ULUSU, Lokman ZTRK A. Esra ZEL CENGZ, Ahmet GNZ, B. Damla YAAN Zeliha LEBLEBC, Ahmet AKSOY Kadir KINALIOLU, Sinem ZDOAN, Emine YALIN, Kltiin AVUOLU, Zafer TRKMEN, Fadime YILMAZ Hakan BOZDOAN, zlem ERDORUL, Edip FT, Esin DERELOLU Bekta TEPE, Mnevver SKMEN, H. Akn AKPULAT, Atalay SKMEN lknur SUR, Didem Sevim MENG, Reinhard LIEBEREI, idem ALEV ZEL, Orhan ARSLAN, Khalid Mahmood KHAWAR Hilal SURMU, Hasan . ZEN Mustafa EVRM, Mikail AKBULUT idem IIKALAN, Sreyya NAMLI, Filiz AKBA, Bekir Erol AK Ahmet DURAN, Esra MARTN, Muhittin DN, Bekir DOAN, Yavuz BACI Yksel BLEK, skender TRYAK, Hatice OKKIZGIN, M. Said FDAN idem Alev ZEL, K. M. KHAWAR, A. ULU, E. KIZILATE, O. ARSLAN

PB 097 09.00 PB 098 09.00 PB 099 09.00 PB 100 09.00 PB 101 09.00 PB 102 09.00 PB 103 09.00 PB 104 09.00 -

PB 105 09.00 PB 106 09.00 PB 107 09.00 PB 108 09.00 PB 109 09.00 PB 110 09.00 -

45

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 111 09.00 PB 112 09.00 PB 113 09.00 PB 114 09.00 PB 115 09.00 PB 116 09.00 PB 117 09.00 PB 118 09.00 PB 119 09.00 -

Urginea maritima (L.) Baker (ada soan)nn Bitki Doku Kltr Yolu le oaltm Indol Asetik Asit ve Kinetinin Aeonium haworthii Webb&Berthel Bitkisinin in vitro Klonal oaltm zerinde Etkileri ayr kraliesi (Filipendula ulmaria L.) bitkisinin Antibakteriyal ve Anti-tmr Aktivitesi Beyaz Nilfer (Nymphaea alba L.) ve Sar Nilfer (Nuphar lutea L.) Bitkilerinin Anti-tmr ve Antibakteriyal Aktiviteleri Endoslfan le Muamele Edilen Nohut (Cicer arietinum) Bitkisi Kk Ularnda Gzlenen Sitotoksik ve Mutajenik Etkiler Manyetik Alandan Geirilen Suyun Buday (Triticum aestivum L.) Tohumlar zerine Etkisi Domates (Lycopersicon Iyopersicum L.) Tohumlarna Uygulanan Kurun (Pb) Ar Metalinin imlenmeye Etkileri Patlcan (Solanum melongena) Tohumlarnda Ar Metal Stresine Kar Olas Deiiklerin Belirlenmesi Ekmeklik Buday (Triticum aestivum L.) eitlerinde Sar Pas Hastal ile Mcadelede ESTSSR ve ISSR Markrler ile Dayankl Genotiplerin Belirlenmesi

Khalid Mahmood KHAWAR, idem Alev ZEL, Funda ZDEMR, Dilek CAM, Mevlde Alev ATE, Orhan ARSLAN Berna BA, Necip NALACI, Yusuf ZEYNALOV Arzu BRNC YILDIRIM, Arzu UCAR TURKER Fatma PEHLVAN KARAKA, Arzu BRNC YILDIRIM, Hilal KYLOLU, Arzu UAR TRKER Elif VATAN, Ozlem AKSOY Sevil YALIN, Selim LEKDEMR Zeynep KILI, E.Smer ARAS Didem AKSOY, E.Smer ARAS Seval ERCAN, Y. AYDIN, A. YUMURTACI, F. ENTRK AKFIRAT, S. HASANEB, F.ERTURUL, L. ETN, S.ALBUSTAN, Z. MERT, K. AKAN, F. DNCEL, N. BOLAT, S. BELEN, M. AKMAK, . YORGANCILAR, E. ZDEMR, A. ALTINKUT UNCUOLU iler MER, Necmettin GLER

PB 120 09.00 PB 121 09.00 PB 122 09.00 PB 123 09.00 PB 124 09.00 PB 125 09.00 PB 126 09.00 PB 127 09.00 PB 128 09.00 PB 129 09.00 PB 130 09.00 PB 131 09.00 -

Dianthus ingoldbyi Turrillde ekirdek DNA Miktarnn Flow Sitometri Yntemiyle Belirlenmesi Albizzia julibrissin Durazz Bitkisinin Tohumlarnn Berna BA, Tark in vitroda imlendirilmesi YONUCUOLU, Yusuf ZEYNALOV Kk Lezyon Nematodlar (Pratylenchus spp.)nn Mehmet Ali ST, Zbeyir Buday eitlerinde Populasyon Geliimi DEVRAN, Tuncay TAN, Osman MEK, Arif ANLI Dou Akdeniz Blgesinde Yayl Gsteren Rza BNZET, Nermin ORCAN Onosma L. (Boraginaceae) Trlerinin Palinolojik zelliklerinin Nmerik Taksonomisi Tbbi ve Aromatik Bitkilerde Verim ve Kalite Kadir AKAN, Reyhan zerine Mikoriza (Mycorrhiza)larn Etkisi BAHTYARCA BADAT Trkiyede Yetien Baz Anthemis L. Trleri Ufuk ZBEK, Ltfiye Yasemin KO, Ayten ELEB, Leyla Arasndaki Taksonomik likilerin RAPD-PCR AIK, Mecit VURAL Yntemi le Aratrlmas Edirne Trakya niversitesi Herbaryumu (EDTU) Nesibe BAAK, Necmettin Prof. Dr. Baki Kasaplgil zel Koleksiyonu GLER Propolisten Baz Etken Bileenlerinin zolasyonu mr GENAY, Kadriye SORKUN Yaprak ve Toprak Analizlerine Dayanlarak Kazm AYHAN, Sercan POLAT, Akdeniz Blgesinde Turungillerin Geliiminin Nilfer ITKI, Funda LHAN ncelenmesi Trkiyede Yaylm Gsteren Betula pendula Roth, enol ALAN, Talip ETER, zlem YILDIRIM, N. Mnevver Corylus avellana L. ve Alnus glutinosa (L.) PINAR Gaertner Trlerinin Polen Protein Profillerinin Karlatrlmas Bitkisel rnlerin Antioksidan Kapasitenin Sevil ALBAYRAK, Ahmet Belirlenmesinde Kullanlan Yntemler AKSOY, Osman SADI Marmaris Milli Park'nda Orman Yangnlar Sonras Okan RKER Farkl Rejenerasyon Uygulamalarnn Bitki Komniteleri zerine Etkisi (almann lkin Sonular)

46

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 132 09.00 PB 133 09.00 PB 134 09.00 PB 135 09.00 PB 136 09.00 PB 137 09.00 PB 138 09.00 PB 139 09.00 PB 140 09.00 PB 141 09.00 PB 142 09.00 PB 143 09.00 PB 144 09.00 -

Karabk Demir elik letmelerinin (Kardemir) evrede Oluturduu Atmosferik Ar Metal Birikiminin Bir Biyomonitr Karayosunu (Hypnum Cupressiforme) Kullanlarak Belirlenmesi Konyada Kltr Yaplan Agaricus bisporus (Lange) Singdaki Baz Metal Birikimlerinin Aratrlmas Akaray Havzas (Afyonkarahisar)Ndaki Tehlike Altndaki (CR, EN, VU) Endemik Bitkilerin Corafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Haritalanmas anakkale Bozca Adadaki Atmosferik Polenler evresel Sorun Kresel Isnmann, Tarmsal Kurakla Etkileri Ve Alnacak nlemler Ate Dikeni Bitkisindeki Kkrt Miktarnn ncelenmesi: Eskiehir rnei Kayseri Yresinden Toplanan Baz zm ve Yaprak rneklerinde Ar Metal Birikiminin ncelenmesi Camellia sinensis (Theaceae)in Antioksidan Madde erii Orta Karadeniz Blgesinde Yayl Gsteren Cistus creticus L. (Cistaceae) Yapraklarnda Bir Ykseklik Gradiyenti Boyunca Klorofil Miktar Deiimi Dk Scaklklarn Corylus avellana L. var. avellana (Fndk) Trnn N, P ve Protein erikleri zerine Etkileri atalan Baraj Glnn (Adana) Fizikokimyasal zellikleri ve Planktonik Chlorophyta Kompozisyonu Sternbergia candida Mathew et T.Baytop (Amaryllidaceae) Trnn Tohum imlenmesi ve Ex-Situ Olarak Yetitirilmesi zerine Aratrmalar Gaziantep li ve Baz lelerinden Mevsimsel Olarak Alnan Su, Sediment, Bitki ve Toprak rneklerinde Kadmiyum ve Kurun Dzeyleri Geleneksel ve Organik Tarm Koullarnda Yetitirilen Baz Sebze Bitkilerinin Mineral Madde eriklerinin Karlatrlmas Ekolojik Tarmda Farkl Gbre Uygulamalar le Yetitirilen Baz Sebze Bitkilerinin Mineral Madde eriklerinin Karlatrlmas Inula viscosa (L.) Aiton Yaprak Ekstraktnn Antioksidant Aktivitesinin ve Allium cepa Kk Ucu Hcreleri zerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Aratrlmas Endstriyel Alanlardaki Baz Bitki Trlerinin ve Topraklarn Makro Element zellikleri Hava Kirliliinin Baz Bitkilerde Klorofil erii ve Stoma Saylar zerine Etkileri Ulugl (Glky, Ordu)n Genel zellikleri ve Su Kalitesi Dzce l Merkezi Atmosferinin 2006 Yl Polen ve Spor Analizi Akdeniz Bitki Corafyas Blgesinde Yayl Gsteren Baz al Trlerinde Nitrat Redktaz Aktivitesi Tuzluluk ve Kuraklk Stresinin Groenlandia densada Bymeye Etkisi Farkl pH Deerlerinin Lemna gibba ve Lemna minorde Ar Metal Alnmna ve Klorofil Miktarna Etkisi

Gray UYAR, Muhammet REN

Ali ATE, Batrk KAYA, Selda KILI, Hakan KURT, Zehra ESENL Mustafa KARGIOLU, Ahmet SERTESER, ETN ENKUL, M. Ali ZDEMR Aydn BLG, Hanife AKYALIN Hasan BOYACI, Demet UYGAN, Gnen GNLTA Semra MALKO, Arzu EK Ahmet AKSOY, Zeliha LEBLEBC Ali BLGN Sevda YALIN TRK, Tuba BAYRAK ZBUCAK, znur ERGEN AKN Tuba BAYRAK ZBUCAK, Sevda YALIN TRK, SELAHATTN ZBUCAK Sevgi Sezen ALADA, Saadet DEMRRS SAYGIDEER Hasan YILDIRIM, brahim UZAN Saadet DEMRRS SAYGIDEER, Muhittin DOAN, Fatih DENZ, Mustafa PEHLVAN, Feyza NUR KAFADAR, nder YUMRUTA Aye YE, Yeim ATALAY, M. Sabri ZYURT, Sema LEBLEBC Yeim ATALAY, Aye YE, M. Sabri ZYURT, Sema LEBLEBC Tlay AKIN ELK, zlem Sultan ASLANTRK Arzu EK Ahmet GNZ, Berrak Damla YAAN, Ercan DVER, Seda ATA, Mustafa Erdal KAPLAN, Kaan HRKAN Beyhan TA, Ahmet Yavuz CANDAN Aye Belgin SERBES, Aye KAPLAN Hlya ARSLAN, Serap KIRMIZI, F. Selcen SAKAR, Grcan GLERYZ Dilek DEMREZEN YILMAZ Kadriye URU, Dilek DEMREZEN YILMAZ, Hatice AKBULUT

PB 145 09.00 PB 146 09.00 PB 147 09.00 PB 148 09.00 PB 149 09.00 PB 150 09.00 PB 151 09.00 PB 152 09.00 PB 153 09.00 PB 154 09.00 -

47

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 155 09.00 PB 156 09.00 PB 157 09.00 PB 158 09.00 PB 159 09.00 PB 160 09.00 PB 161 09.00 PB 162 09.00 PB 163 09.00 PB 164 09.00 PB 165 09.00 PB 166 09.00 PB 167 09.00 PB 168 09.00 PB 169 09.00 PB 170 09.00 PB 171 09.00 PB 172 09.00 PB 173 09.00 PB 174 09.00 PB 175 09.00 PB 176 09.00 PB 177 09.00 PB 178 09.00 PB 179 09.00 PB 180 09.00 PB 181 09.00 -

Toprak Erozyonunu Byk Oranda nleyen Korumal Tarmn Trkiyede Uygulanabilirlilii Farkl Konsantrasyonlardaki Borik Asidin Baz Carthamus tinctorius L. Compositae) eitlerinin Tohum imlenmesi zerine Etkileri Bitkilerin Kuzeye G Sihir Havasnn Kirlemesinde Srekli Aa ve Kollar Isqal Olunmu Blgelerde Genefond Tehlikededir Bzi Nv Ekzotik Aac v Kol Bitkilrinin Mrdkandendrarisind ntroduksiyas EDXRF Spektroskopi Teknii le Corafik Olarak Farkl ki Blgeden Toplanan Liken Trlerindeki Eser Element Konsantrasyonlarnn Karlatrlmas Giresun ehir Merkezindeki Epifitik Likenlerin Dalm zerine Hava Kirliliinin Etkisi Amasya li Florasna Genel Bir Bak Estimation of the Acidity, Electrical Conductivity , Sulphate , and Nitrate Quantities in Falling Rain on Mosul City An Ecological Study For The Phytoplankton Species In Tigris River Within Mosul City Ecological Effect of Plants Residual Combustion after Harvest Kzlrmak Deltasnda Doal Kaynak Kullanm Mula linin Muscari Mill. Trleri Zeytin Topraklarnn Karbon Mineralizasyonuna Glyphosate Isopropylamine Trkiyede Yaplm Atmosferik Polen almalar Sahra l Toprann Buday eitlerinin Geliimi zerine Etkisi Sideritis libanotica Labill. subsp. linearis (Bentham) Bornm. (Lamiaceae)nn Doal ve Kltr Formlarnn Morfolojik ve Ekolojik zellikleri Ynnden Karlatrlmas Sideritis argyrea P.H.Davis (Lamiaceae)nn Doal ve Kltr Formlarnn Morfolojik ve Ekolojik zellikleri Ynnden Karlatrlmas Sideritis pisidica Boiss.&Heldr. (Lamiaceae)nn Doal ve Kltr Formlarnn Morfolojik ve Ekolojik zellikleri Ynnden Karlatrlmas Vitis vinifera L. cv. Sultani ekirdeksizde Olgun Polenin nce Yaps Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sntda Embriyolojik ve Sitokimyasal almalar Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sntun Stigmasnda Sitokimyasal Yntemlerle Enzim Aktivitesinin Tayini Trifolium pratense L. (ayrgl)de Olgun Embriyo Kesesinde Polar Nukleuslarn Davran Pamuk (Gossypium spp.) Bitkisinde Bulunan Gossypol Maddesinin zellikleri ve Kullanm Alanlar Halka Yaprakl Adaay (Salvia verticillata) ile Byk iekli Adaaynn (Salvia tomentosa) Anti-tmr Aktiviteleri Dokuz Kynde (Seluklu/Konya) Kullanlan Doal Bitkiler ve Yerel Adlar

Erdihan TUN, Saadet SAYGIDEER Glin YILMAZ, Sema LEBLEBC Birkan AIKGZ, Burak GKMEN Tofig S. MAMMADOV, A.A. GULYEV Tofig S. MAMMADOV Tofig S. MMMDOV, Z.H. ABBASOVA Kenan YAZICI, Gkhan APAYDIN, Ali ASLAN, Volkan AYLIKI, Necati KAYA, Engin TIRASOGLU Kenan YAZICI, Ali ASLAN, Arzu EK Cengiz YILDIRIM, Arzu CANSARAN Y.Al_ Mashhadani, A.AL-Hayalli Mazin N. Fadhel, Yahya D. alMashhadani Mohammad I. Al-Taee, Dr. Slah S. Al-Taee Ali Kemal Ayan, Cneyt irak, Tohit Gne, Necdet ama, Selim Ayta, Ramazan MAMMADOV, Tofik MAMMADOV, Pnar L Hsniye AKA SALIKER, Feruze ESER, Cengiz DARICI Aydn BLG, Hanife AKYALIN Nihal YCEKUTLU, Serpil TERZOLU, Cemal SAYDAM, Ik BLDACI Orhan NAL, Belks YAPICI

Belks YAPICI, Orhan NAL Belks YAPICI, Orhan NAL H. Nurhan BYKKARTAL Il SMALOLU, Meral NAL Il SMALOLU, Meral NAL H. Nurhan BYKKARTAL M.Said FDAN, Yksel BLEK Fatma P. KARAKA, Arzu U. TRKER Deniz SUCUOLU, O. TUGAY, E. KOER, F. T. GNEY

48

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 182 09.00 PB 183 09.00 PB 184 09.00 PB 185 09.00 PB 186 09.00 PB 187 09.00 PB 188 09.00 PB 189 09.00 PB 190 09.00 PB 191 09.00 PB 192 09.00 PB 193 09.00 PB 194 09.00 PB 195 09.00 PB 196 09.00 PB 197 09.00 PB 198 09.00 PB 199 09.00 PB 200 09.00 -

Bahecik Kynde (Seluklu / Konya) Tbbi Amal Kullanlan Bitkiler Yazr Kynde (Seluklu/Konya) Gda Olarak Kullanlan Doal Bitkiler Akdeniz Blgesinin Baz Yerleim Birimlerinde Etnobotanik Amala Kullanlan Bitkiler Baskil lesinin (Elaz) Etnobotanik Deeri Olan Baz Bitkileri Geyve (Sakarya) ve evresinde Yerel Kullanm Tespit Edilen Bitkilerin Yresel simleri anlurfa Yresindeki Baz Baklagil Bitkilerin Etnobotanik zellikleri Van Gl Havzasnda ay Olarak Kullanlan Baz Bitkiler Cizre (rnak) ve evresinde Halkn Gda Olarak Kulland Bitkiler Trkiye Bitkilerinden Elde Edilen Etken Maddelerin letken Polimerlerle Modifiye Edilmi Enzim Elektrotlarla Tayini Ekecik (Aksaray) Da ve evresinin Etnobotanik zellikleri Trkiye Bitkilerinin Etken Maddeleri ve in vitro Sitotoksisiteleri Kars ve evresinde Yetien Baz Bitkilerin Etnobotanik zellikleri Tokat Yresindeki Baz Bitkilerin Yerel simleri ve Etnobotanik zellikleri Bilecik, Bursa ve Edirne evrelerinde Etnobotanik Amala Kullanlan Baz Bitkiler Trkiye' de Crocus sativus (safran) Trnn Ekolojik ve Ekonomik Deerinin Artrlmas almalar Zeytin Karasuyunun Tilapia (Oreochromis niloticus)da Oksidatif Stres zerine Etkisinin Aratrlmas Cyprodinil Uygulamasnn Hachalilolu Kays Genotipinde Polen imlenmesi ve Polen Tp Uzunluu zerine Etkileri Erzurum ve evresinde Yetien Micromeria fruticosa (L) Druce ssp. serpyllifolia (Bieb) PH Davis Bitkisinin Antimutajenite ve Antitmr zelliklerinin Aratrlmas inko (Zn) ve Kadmiyum (Cd) Metal yonlarnn Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae) Kk Ucu Hcrelerindeki Sitotoksik Etkilerinin Karlatrlmas Verbascum speciosum Schrader Tohumlarnn Sulu Ekstraktnn Drosophila melanogaster zerine Etkisinin Belirlenmesi Tuzla Gl nde (Palas-Kayseri) Salicornia europaea L. Bitkisi Kullanlarak Ar Metal Kirliliinin Tespiti nsan Lenfosit Kltrlerinde Ulva rigida C. Agardh (Chlorophyceae) Ekstraktnn Kromozom Hasarn nleyici Etkisinin Aratrlmas Biyokatnn Tarmda Kullanlmasnn Verim zerindeki Etkisi

Feyza Tuba GNEY, Osman TUGAY, Emine KOER, Deniz SUCUOLU Emine KOER, Osman TUGAY, Deniz SUCUOLU, Feyza Tuba GNEY Il MEK, Galip AKAYDIN, Z.Ceren ARITULUK, Erdem YELADA Murat KURAT,Uur AKILCIOLU, smail TRKOLU, emsettin CVELEK Onur KOYUNCU, Ali KUTLU, Gkhan BAYRAMOLU, Hakan ENTRK,zgr EMROLU, Murat ARDI ve Dervi ZTRK Hasan AKAN, Mehmet Nezif MIRDESLOLU, Mehmet Maruf BALOS Fazl ZTRK Fevzi ZGKE, Murat NAL, Adnan GENAY Songl EN, Asuman KARADENZ Muhittin DN, Batrk KAYA, Ayvaz NAL Asuman KARADENZ, Songl EN Sevda GTEPE, Nesimi YANAR, Fatma GNE Bedrettin SELV Tuba PORTAKAL, Il MEK, Erdem YELADA, Galip AKAYDIN Burcu YKSEL, Nagihan AKAYA, Miray SOYUPEK Birgl MAZMANCI, Fahri KARAYAKAR, Sahire KARAYTU, Tolga AVA Zehra Tuba ABACI, Bayram Murat ASMA zlem BARI, Medine GLLCE, Tlin ZBEK, mer Faruk BAYRAK, Mehmet KARADAYI Kltiin AVUOLU, Emine YALIN, Aysun ERGENE, Sema TAN, Emine ZTRK, Fadime YILMAZ zkan AKSAKAL, Hakan AKIN, Yusuf KAYA, Handan UYSAL mmglsm EKNCOLU, Dilek DEMREZEN YILMAZ Gamze YILDIZ, zgr VATAN, Serap ELKLER, Rahmi BLALOLU Ramazan YAVUZ, Mevlt YILMAZ, Glser YALIN

PB 201 09.00 PB 202 09.00 PB 203 09.00 PB 204 09.00 -

49

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 205 09.00 PB 207 09.00 PB 208 09.00 PB 209 09.00 PB 210 09.00 PB 211 09.00 PB 212 09.00 PB 213 09.00 PB 214 09.00 PB 215 09.00 PB 216 09.00 PB 217 09.00 PB 218 09.00 PB 219 09.00 PB 220 09.00 -

Daday letme Mdrl Seme letme Snf Ormanlarnn Aktel Yaplarnn Belirlenmesi Adyaman Yresinden Toplanan Ficus carica Trne Ait Meyvelerin Ya Asidi ve Baz Lipofilik Vitaminlerin Analizi Ankara li Gncel Aeropalinoloji Verileri Hatila Vadisi Milli Park Karayosunu Floras (Artvin) Hayvanlarla Tozlama (Zoogami)'de Anter Adaptasyonlar Trkiye Mikoflorasna Yeni Cins Kayd Rafineri Atk Suyunun Vicia faba L. (Fabaceae) Kk Ucu Hcrelerindeki Sitotoksik Etkilerinin Aratrlmas Dk younlukta Manyetik Alan Uygulamasnn Soanda Apoplastik Antioksidan Enzim Aktivitesi zerine Etkileri Kesilmi Turp (Raphanus sativus L.) Kotiledonlarnda Taze Arlk Deiimleri, Klorofil ve Protein Miktarlar zerine Salisilik Asitin Etkileri UV-C In Stresinin Sera artlarnda Yetitirilen Fasulye (Phseolus vulgaris L. cv. Atlanta) zerinde Baz Morfolojik ve Fizyolojik Etkilerinin Aratrlmas Pamukkale ve Karahayt Sularnn Tohum imlenmesine Etkisi Agapanthus africanus (Aliaceae)da iek Geliimi ve Senesens ile lgili Baz Deiiklikler Arbuskler Mikorizann Tuz Stresine Maruz Kalan Biber Bitkisinin (Capsicum annuum) Fotosentetik Pigment erii ve Lipid Peroksidasyonu zerine Etkisi NaCl, 24-Epibrassinolid ve Bunlarn Kombinasyonlarnn Spirulina platensis zerine Baz Fizyolojik Etkileri Tuz Stresinin Triticale ve Baz Secale Taksonlarnda Total Speroksit Dismtaz (SOD; E.C. 1.15.1.1) ve Total Peroksidaz (POD; EC 1.11.1.7) Aktiviteleri zerine Etkilerinin Aratrlmas Kemaliye (Erzincan) lesinde Tespit Edilen Baz Pas Mantarlar Bat ve Gney Anadoluda Yayl Gsteren Crocus L. (Iridaceae) Trleri zerinde Taksonomik Gzlemler Aksaray li Nizip Blgesinde Doal Olarak Yetien Baz Bitkiler zerine Sitogenetik Bir alma

Hakan EVK Aye Dilek ZAHN, Mehmet GVEN, kke YILMAZ, Mehmet TUZCU, Can Ali ACA, Alparslan DAYANGA Edibe ZMEN, Cahit DOAN, lgin KIZILPINAR, Cansn SAKESEN, Ayfer TUNCER Bahadr KOZ, Nevzat BATAN, Turan ZDEMR Talip ETER, Cemil LEK, Nur Mnevver PINAR Hayrnisa BA SERMENL, Mustafa IILOLU Emine YALIN, Kltiin AVUOLU, Aysun ERGENE, Fadime YILMAZ, Emine ZTRK Serkan ERDAL, Rahmi DUMLUPINAR, Turgay AKMAK Songl ANAKI

Yeim OPAK KARA

Yeim OPAK KARA Nihal GREN SALAM, Nee AYDIN, Serap A, Gl CEVAHR Z Fazilet zlem EK, Serpil NYAYAR Saadet SAYGIDEER, Fatih DENZ Okan ACAR, Filiz BAYKAL AKAY

PB 221 09.00 PB 222 09.00 PB 223 09.00 PB 224 09.00 PB 225 09.00 -

Makbule ERDODU Osman EROL, Levent IK, Orhan KKER Meryem ZTRK, Esra MARTN, Ahmet DURAN, Muhittin DN, Aye ZDEMR, zlem ETN zlem AKSOY, Feruzan DANE

Fusilade (fluazifop-p-butyl) ile Muamele Edilen Mercimek (Lens culinaris Medik. cv. Sultan) Bitkisi Kk Ularnda Gzlenen Mitotik Deiimler Herbisit Olarak Kullanlan Tribenuron Metil Ersin YCEL ve Glin YILMAZ Maddesinin Trkiyede Yetitirilen Baz Triticum aestivum L. eitlerinin Tohum imlenmesi zerine Etkileri

50

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

POSTER SUNUMLARI BOTANK


26 HAZRAN 2008
PB 226 14.00 PB 227 14.00 PB 228 14.00 PB 229 14.00 PB 230 14.00 PB 231 14.00 PB 232 14.00 PB 233 14.00 PB 234 14.00 PB 235 14.00 PB 236 14.00 PB 237 14.00 PB 238 14.00 PB 239 14.00 PB 240 14.00 PB 241 14.00 PB 242 14.00 PB 243 14.00 PB 244 14.00 -

14:00-17:30
Sefer DEMRBA, Okan ACAR Glin BEKER AKBULUT, Emel YT Yelda EMEK, Bengi ERDA Hseyin UYSAL, Orhan KURT, Fatih SEYS, Emine AYDIN Fatih SEYS, Orhan KURT, Hseyin UYSAL, Emine AYDIN Dilek NAL, Atakan SUKATAR Mustafa YILDIZ, Hakan TERZ Serap KURT, B. ERDA1, A. A. KARAGZLER, M. UYGUN Sreyya NAMLI, Zuhal TOKER, idem IIKALAN, Hasan etin ZEN smhan POTOLU ERKARA, Murat ARDI, Sleyman TOKUR Serap KIRMIZI, Richard BELL Hasan YILDIRIM, Yusuf ALTIOLU Peyami BATTAL, M. ERMAN, . ELK, . BERBER, M. TRKER, M. E. EREZ, F. OUZ Zuhal TOKER, Hasan etin ZEL Hseyin UYSAL, Orhan KURT, Fatih SEYS, Emine AYDIN Tuba BAYRAK ZBUCAK, znur ERGEN AKN zge ZD, Saadet DEMRRS SAYGIDEER Muhittin DOAN, Saadet DEMRRS SAYGIDEER Sezai SARPKAYA, Saadet DEMRRS SAYGIDEER

Helianthus annuus L. Kklerinde Orobanche cumana Wallr. Penetrasyonu Srasnda Meydana Gelen Ksa Sreli Antioksidatif Yantlar Asetoklor Herbisitinin Postemergens Olarak Zea mays (Msr)cv.Martha F1 Bitkisinde Peroksidaz ve Lipid Peroksidasyonu zerine Etkileri Bursa Siyah (Ficus carica L. cv. Bursa Siyah) ncir eidinin in vitro Koullarda NaCl Stresine Tepkileri Ekim Zamannn Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz)n Biyolojik ve Tarmsal Karakterlerine Etkisi zerinde Bir Aratrma Ekim Zamannn Aspir (Carthamus tinctorius l.)in Biyolojik ve Tarmsal Karakterlerine Etkisi zerinde Bir Aratrma Farkl Konsantrasyonlardaki Kobaltn Pseudevernia furfuracea (L.) Zoph. nn Fotosentetik Verimi zerine Etkisi Baz Ekmeklik ve Makarnalk Buday eitlerinde Termal Tolerans: Hcre Canll ve Klorofil Birikimi Testleri Centaurea zeybekii Wagenitz (Asteraceae)nin antioksidan aktivitesi zerine bir aratrma in vitro artlar Altnda Yetitirilen Hypericum triquetrifolium Turraya Farkl UVC Inn Etkilerinin Aratrlmas Eskiehir ve evresinde Yetien Baz Hypericum Trleri zerinde Tohum imlendirme almalar Arpada (Hordeum vulgare L. cv. Stirling) imlenme ve Gelime Safhalarnda E Zamanl Tuzluluk ve Dk Oksijenli artlarn Etkileri Chionodoxa Boiss Cinsine Ait Trler le Yakn Akrabalar, Scilla bifolia L. ve Puschkinia scilloides Adams Trlerinin Tohum imlenme Fizyolojileri Kuraklk Stresi Altnda Yetitirilen Baz Mercimek (Lens culinaris Medik.) eitlerinde Hormonlarn ve Ya Asitlerinin Seviyelerindeki Deiikliklerin Belirlenmesi Gneydou Anadolu Blgesinde Yetien Baz Hypericum Trlerinin Uucu Ya eriklerinin Aratrlmas Ekim Zamannn Keten (Linum usitstissimum L.)nn Biyolojik ve Tarmsal Karakterlerine Etkisi zerinde Bir Aratrma Bir Yol Yapm antiyesi Etrafndan Toplanan Baz Bitki rneklerinde Baz Ar Metal Konsantrasyonlarnn Mevsimsel DEM Krom (VI) Birikiminin Chlorella vulgariste Hcre Says, Fotosentetik Pigment ve Protein Miktarna Etkisi Ceratophyllum demersum L.de Kadmiyum Klorr VE Sodyum Klorr Kombinasyonunun Fizyolojik ve Morfolojik Etkileri Nasturtium officinale R. Br.de 2,4-Dnin Azot, Klorofil ve Mineral Madde eriine Etkileri

51

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 245 14.00 PB 246 14.00 PB 247 14.00 PB 248 14.00 PB 249 14.00 PB 250 14.00 PB 251 14.00 PB 252 14.00 PB 253 14.00 PB 254 14.00 PB 255 14.00 PB 256 14.00 PB 257 14.00 PB 258 14.00 PB 259 14.00 PB 260 14.00 PB 261 14.00 PB 262 14.00 PB 263 14.00 PB 264 14.00 PB 265 14.00 -

Carthamus tinctorius (ASPR)'de Emrriyo Kltr le Makro Besin Elementleri zerinde Stres Fizyolojisi almalar Everzol Krmz- 3BS Tekstil Boyasnn Zea mays cv. Martha F1 Bitkisinde Pigment Sistemi zerine Etkileri Brassica oleracea var. acephala (Kara lahana)'da Krom Toksisitesinin Biyokimyasal ve Fizyolojik Olarak Deerlendirilmesi Kadmiyum Slfat (CdSO4) Uygulamasnn ki Farkl Ayiei (Heliantus annuus L.) eidinde Fitokelatin Sentezi zerine Etkisi Baz Makrofungus Ekstraktlarnn imlenmekte Olan Msr Bitkisi Tohumlarnn Geliimi ve Fizyolojisi zerine Etkileri Farkl Domates Tohumlarnn imlenmesi zerine Tuz Stresi ve Scakln Etkisi Baz Bitki Byme Dzenleyicilerinin in vitro Ortamda Biber (Capsicum annuum L.) Tohumlarnn imlenmesi zerine Etkisi Tuz Gl evresindeki Baz Endemik Halofit Bitkilerin Prolin, Mineral Madde ve Fotosentetik Pigment Miktarlar Zeytin (Olea europea L.) Yapraklarndaki Antosiyanin, Klorofil ve Karetenoid Konsantrasyonlarnn Hipersensitif Yntemiyle Mevsimsel Deiiminin Aratrlmas Farkl Asma (Vitis vinifera L.) eitlerinde Su Stresine Kar Oluan Fotosentetik ve Dier Fizyolojik Deiimlerin Belirlenmesi Tuz Stresinin Arpa Kltivarlarnda Simplast ve Apoplastik Svda ABA ve Prolin Miktar zerine Etkisi Bitkilerde C4 Fotosentez Simdromunun Evrimi Su Kullanma Verimlilii le Ksilem Yap ve Fonksiyonunu Deitirmitir Nepeta nuda L. subsp. nuda Bitkisinin Kimyasal Kompozisyonu Vicia faba Bitkisinde Kadmiyum Uygulamasna Bal Olarak H2O2, Lipid Peroksidasyonu ve Karde Kromatid Deiimi Arasndaki liki Farkl Tuz Konsantrasyonlarnn Sesamum indicum L. Tohumlarnn imlenmesi zerine Etkilerinin Belirlenmesi Tohumlarda Uzun Sreli Doal Yalanmann Antioksidatif Aktivitede Meydana Getirdii Deimeler Scorzonera kotschyi Boiss. ve Scorzonera tomentosa L. (Asteraceae) Taksonlar zerine Karyolojik Bir alma Kuraklk Stresi Altndaki Ctenanthe setosada Yaprak Kvrlmas Esnasnda Meydana Gelen Anatomik Deiikliklerin ncelenmesi Kuraklk Koullar Altndaki Phaseolus vulgaris Kltvarlarnn Antioksidan Enzim Aktivitelerindeki Deiimlerin Aratrlmas Ctenanthe setosada Klorofil Floresans Parametreleri ile Su Potansiyeli Arasndaki likinin Aratrlmas Ctenanthe setosada Kuraklk Stresi Esnasnda Reaktif Oksijen Trlerinin Dokusal Yerleimi ve Polifenol Oksidaz Aktivitesinde Meydana Gelen Deiimler

Banu EKMEK Armaan KAYA1, Emel YT, Glin BEKER AKBULUT Yasemin ZDENER, Birsen AYDIN, Fsun YREKL, Emel DEMR Zeynep Banu DOANLAR, Fsun YREKL Yusuf UZUN, Abdullah KAYA, Musa TRKER, Kenan DEMREL, Peyami BATTAL, Mehmet E. EREZ, Ali KELE Mahmut DOAN, Aslhan AVU, Nida Esra CAN, Mslm UYSAL Esra KO, Cemil LEK, A. Sln STN Gken BAYSAL, Rukiye TIPIRDAMAZ, Hayri DUMAN dris ARSLAN, Yeim KARA, Uygar SARKAYA, Tuba KARTAL, Esin ZCAN Lale YILDIZ AKTA, Yasemin YAMUR, Avni GVEN Hlya TORUN, F. Ahmet AYAZ Ferit KOCANAR dris ARSLAN, Ali ELK Serpil NYAYAR, Ayla ELK, Ayin GZEL DEER, Sertan EVK, F.zlem EK ule BULAMA, Gven GRK Gleray AAR, Turgay AKMAK, kke ATICI, Serap SUNAR Esra MARTN, Bekir DOAN, Meryem ZTRK, Ahmet DURAN, Engin HASIRCI Nihal KUTLU, Rabiye TERZi, idemTEKEL, Glcan ENEL, Asm KADIOLU Rabiye TERZ, Aykut SALAM, Nihal KUTLU, Hatice NAR, Asm KADIOLU Hatice NAR, Aykut SALAM, Rabiye TERZ, Asm KADIOLU Neslihan SARUHAN, Asm KADIOLU

52

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 266 14.00 PB 267 14.00 PB 268 14.00 PB 269 14.00 PB 270 14.00 PB 271 14.00 PB 272 14.00 PB 273 14.00 PB 274 14.00 PB 275 14.00 PB 276 14.00 PB 277 14.00 PB 278 14.00 PB 279 14.00 PB 280 14.00 PB 281 14.00 PB 282 14.00 PB 283 14.00 PB 284 14.00 PB 285 14.00 PB 286 14.00 PB 287 14.00 PB 288 14.00 -

Fasulye (Phaseolis vulgaris) eitlerinde Kuralk Stresi Esnasnda Stoma letkenlii, Su Potansiyeli ve Klorofil Floresans Arasndaki likinin Aratrlmas Bakr (Cu) Uygulanm Msr (Zea mays L.) Fidelerindeki Antioksidan Aktivitelerin Fizyolojik Ynden ncelenmesi Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Fidelerinin Klorofil, Toplam Protein ve Prolin Miktarlar zerine Mangann Etkileri Msrn Soua Tolerans Cevabnda Salisilik Asit Uygulamalarnn Rol

Aykut SALAM, Rabiye TERZ, Hatice NAR, Asm KADIOLU Fadime ERYILMAZ Fikriye KIRBA ZENGN kke ATICI, Salih MUTLU, mer KARADAOLU, Esen TAGIN, Barbaros NALBANTOLU Yasemin DEMRGAN, Kemal Melih TAKIN znur SUAKAR, Ekrem DNDAR Doan LHAN, Cneyt AKI

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Kallaz Bileeni 1,3-Glukanaz Gen fadesinin Belirlenmesi Zeytin Genomunun Gen Younluu Hakknda Yeni pular Baz Genotoksik Bileiklerin Tradescantia pallida H. Bitkisi zerindeki Genetiksel Etkilerinin Stamen Ty Analizi ve Mikronukleus Testi ile Deerlendirilmesi niversite rencilerinin Genetik Yaps Salih DOAN, Ercan KAYA , Deitirilmi Besinlere Kar Tutumlar Fatih SEZEK, Cahit YULADIR, Zeynep YILMAZ, ayeste NAL, Zehra KORKMAZ Trkiye Quercus Seksiyonuna (Ak Mee Grubuna) Emel USLU, Serap MUTUN, M. Ait Baz Trlerin Kloroplast DNA Analizleri Tekin BABA Farkl Hava Koullarnda DNA Analizi Mustafa KATI Baz Ayva (Cydonia oblonga)Gen Kaynaklarnn SSRa Dayal Molekler Analizi Byk Menderes Nehri le Sulanan Aydn Blgesindeki Topraklarn Genotoksisitesinin Allium Test Sistemi le Belirlenmesi Kzlam (Pinus brutia Ten.)n Be Doal Populasyonunda Genetik Varyasyonun Belirlenmesi Patateste Patates X Virsne (PVX) Kar Dayankllk Bitkilerde DNA zolasyonu Lycopersicon esculentum Trlerinde Trimiltox Uygulamasnn Mitoz zerine Etkileri Leucojum aestivum da (Amaryllidaceae) Polen Geliimi Srasnda Anter eperinin Baz Histokimyasal zelliklerinin ncelenmesi Cyclamen mirabile Hildebr.in Olgun Dokularnn in vitro Rejenerasyon Potansiyelinin Aratrlmas Dorystoechas hastata Boiss.& Heldr. Ex Benthamnn in vitro Elde Edilmi Fide Eksplantlarnn Kallus Oluturma Potansiyellerinin Aratrlmas Senecio hypochionaeus var. argaeusda in vitro Organogenez Silybum marianum Tohumlarnn in vitro imlendirilmesi Farkl Tuz Konsantrasyonlarnda Makarnalk Buday Genotiplerinde Haploid Bitki retimi Erkek Antep Fstnn (Pistacia vera L. kultivar Atl ) in vitro Kklendirilmesinin yiletirilmesi Ali Emre AKPINAR, Mustafa PEKTA, smail DEMTA, Hamit AYANOLU, Ali ERGL Zahide AHN, Serdar KOCA Behiye Banu BLGEN, Nuray KAYA Fevziye ELEB TOPRAK, Eminur BARUTU, Anne FRARY, Sami DOANLAR Tuba KASIMOGLU, Sercan POLAT, Nilfer ITKI, Funda LHAN Meltem TEZCAN, Cneyt AKI Nuran EKC mer YAMANER, Bengi ERDA Bengi ERDA, Yelda EMEK, Serap KURT Hatice LGEEN1, H. Nurhan BYKKARTAL2, M.Cihat TOKER2 Hatice LGEEN, U. KOCA, M. KARTAL Rabet Ezgi DURAN, idem SAVAKAN Engin TLKAT, Veysi OKUMU, Ahmet ONAY, Veysel SZERER

53

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 289 14.00 PB 290 14.00 PB 291 14.00 PB 292 14.00 PB 293 14.00 PB 294 14.00 PB 295 14.00 PB 296 14.00 PB 297 14.00 PB 298 14.00 PB 299 14.00 PB 300 14.00 PB 301 14.00 PB 302 14.00 PB 303 14.00 PB 304 14.00 PB 305 14.00 PB 306 14.00 PB 307 14.00 PB 308 14.00 PB 309 14.00 PB 310 14.00 PB 311 14.00 -

Arzu UAR TRKER, Esra CANSEVER MUTLU, Arzu BRNC YILDIRIM Trkiyedeki Alcea L. (Malvaceae) Cinsine Ait Baz M. Erkan UZUNHSARCIKLI, Birol BAER Endemik ve Dar Yayll Taksonlarn Polen Morfolojisi ki Euphorbia L. (Euphorbiaceae) Taksonunun . POTOLU ERKARA, F. Polen Morfolojisi SAVAROLU, O. KOYUNCU, D. ZTRK Baz Caryophyllaceae Taksonlarnn Polen smhan POTOLU ERKARA, Morfolojisi Filiz SAVAROLU, Onur KOYUNCU, Dervi ZTRK Trkiyede Yayl Gsteren Oxytropis DC. Seher KARAMAN, Zeki AYTA (Fabaceae) Cinsine Ait Taksonlarn Polen Morfolojisi Baz Centaurea L. Trlerinin Tohum Yzey Ayla KAYA, Zafer KAYA Mikromorfolojisi Trkiyenin Silene L. (Caryophyllaceae) Cinsi Kemal YILDIZ, Mehmet Y. Lasiostemones Boiss., Seksiyonuna Ait Trlerin DADANDI, Ali IRPICI Polen Morfolojisi zerine Bir alma Eskiehirde Doal Olarak Yetien Baz Dervi ZTRK, Onur Ornithogalum L. (Liliaceae) Taksonlarnn Polen KOYUNCU, smhan POTOLU Morfolojisi ERKARA, Atila OCAK, Sleyman TOKUR anakkale Onsekiz Mart niversitesi Terziolu Ahmet GNZ, A.Esra ZEL Yerlekesi'nde Doal Olarak Yetien Phillyrea CENGZ, B. Damla YAAN1 latifolia (Akakesme)'nn Morfolojik zellikleri ve Peyzaj almalarnda Kullanm Olanaklar lkanna haussknechtii Bornm. (Boraginacaeae)nin Hlya ZLER, Arzu CANSARAN Polen Morfolojisi Eskiehirde Endemik Olarak Yetien Alyssum Dervi ZTRK, Onur niveum Dudley. (Brassicaceae)un Anatomik ve KOYUNCU, smhan POTOLU Palinolojik zellikleri ERKARA, Atila OCAK Endemik Arnebia densifolia (Nordm.) Ledeb. Onur KOYUNCU, Dervi (Boraginaceae)nn Anatomik ve Palinolojik ZTRK, smhan POTOLU zellikleri ERKARA, Atila OCAK Endemik Astragalus hirsutus Wahl (Fabaceae)un Atila OCAK, smhan POTOLU Anatomik ve Palinolojik zellikleri ERKARA, Onur KOYUNCU, Dervi ZTRK Endemik Wiedemmania orientalis Fisch. & Mey. smhan POTOLU ERKARA, (Lamiaceae)in Anatomik ve Palinolojik zellikleri Atila OCAK, Dervi ZTRK, Onur KOYUNCU Endemik Linum cariense Boiss. (Linaceae)nin Dervi ZTRK, smhan Anatomik ve Palinolojik zellikleri POTOLU ERKARA, Onur KOYUNCU Trkiyedeki Anthemis Cinsine (L.) ait Cota (J. M. Ufuk ZBEK, Birol BAER Gay) Rupr. Seksiyonundaki Baz Endemik Taksonlarn Polen Morfolojisi Trkiyedeki Endemik Marrubium L. (Lamiaceae) Genay AKGL, Osman Trlerinin Tehlike Kategorileri ve Koruma nerileri KETENOLU, Musa DOAN, Ferhat CELEP Trkiyedeki Marrubium L. Taksonlarnn Yayl Genay AKGL Durumu Trkiye'de Nadir Bilinen Endemik Bir Tr: Marrubium vulcanicum Hub.-Mor. Genay AKGL

Doku Kltr Yntemiyle oaltlan ve Soukta Muhafaza Edilen Endemik Centaurea kilaea Boiss. Bitkisi zerinde Morfolojik ve Anatomik ncelemeler Farkl Uygulamalarn Tertaploid Budayda (Triticum durum Desf.) Haploid Embriyo ve Bitki retimine Etkisi Lysimachia vulgaris L. Bitkisinin Doku Kltr Yntemi le oaltlmas Kapsaisinin mmobilize Edilen Capsicum annuum L. Hcre Sspansiyonu Kltrlerinde retilmesi Epilobium angustifolium L. (Yak otu) bitkisinin in vitro kltr yntemi ile oaltlmas

Hayati ARDA, Sergun DAYAN, iler MER, Necmettin GLER Yasemin COKUN, idem SAVAKAN Arzu BRNC YILDIRIM, Arzu UCAR TURKER Cemil LEK, A. Sln STN

54

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 312 14.00 PB 313 14.00 PB 314 14.00 PB 315 14.00 PB 316 14.00 PB 317 14.00 PB 318 14.00 PB 319 14.00 PB 320 14.00 PB 321 14.00 PB 322 14.00 PB 323 14.00 PB 324 14.00 PB 325 14.00 PB 326 14.00 PB 327 14.00 PB 328 14.00 PB 329 14.00 PB 330 14.00 PB 331 14.00 PB 332 14.00 PB 333 14.00 PB 334 14.00 PB 335 14.00 PB 336 14.00 PB 337 14.00 -

Cypermethrin Etken Maddeli Bir nsektisitin Cucumis sativus L. (Hyar) Bitkisi zerine Morfolojik ve Fizyolojik Etkileri Saram (Pinus sylvestris L.)da Yetime Ortamnn ve Kullanlan Kap Materyalinin Fidanlarn Morfolojik zellikleri zerine Etkisi Gentiana L. (Fam:Gentianaceae) Cinsinin Pneumonanthe ve Cruciata Seksiyonlarna Ait Baz Trlerin Polen Morfolojileri Trkiyedeki Baz Oxytropis DC. (Fabaceae) Trlerine Ait Yaprak Tylerinin Elektron Mikroskobunda ncelenmesi Kazdanda Doal Yayll Baz Hypericum L. Taksonlarnn Ik ve Elektron Mikroskop (Sem) zellikleri zerine Bir Aratrma TGEM Alparslan iftlii ve evresi (Mu) Floras Trkiyenin Jurinea Cass. (Asteraceae) Cinsine Ait Trlerde Polenlerinin Taramal Elektron Mikroskobuyla ncelenmesi Trkiye Caucasalia B.Nord. (Senecioneae / Asteraceae ) Cinsinin Taksonomisi Trkiye'nin A2 Karesi in Hazrlanm Karayosunu (Musci) Listesi Hackadn Vadisi (Ankara) Floras zerine Bir Aratrma Nurhak (Kahramanmara) Yresi Makrofunguslar Pirin ay (Adyaman) Havzasnda Belirlenen Makrofunguslar Madra Da (Balkesir/zmir) ve evresinde Etnobotanik Bir alma Epiteti Elaz ve Beldeleri Olan Bitkilerin Populasyon Gzlemleri ve Tehlike Kategorileri Baskil lesinin (Elaz) Baz Nadir ve Endemik Bitkileri Siirt li in Yeni Kayt Bitkiler Trakyadan Yeni Bir Hibrid: Verbascum x edirnensis Dane & Ylmaz, (Scrophulariaceae) Lokal Endemik Campanula pulvnars Hausskn. & Bornm.in Morfolojik, Palinolojik ve Ekolojik zellikleri Karababa Da (Sivas)nda Yetien Tanacetum L. Taksonlarnn Polen Morfolojisi Lokal Endemik Dianthus engleri Hausskn. & Bornm.nin Morfolojik, Palinolojik ve Ekolojik zellikleri ankr Karatekin niversitesi Orman Fakltesi Aratrma Orman Karayosunu (=Musci) Floras Baz Scorzonera L. (Asteraceae) Trlerinin Palinolojik Ynden ncelenmesi Osmaneli (Bilecik) Karayosunu Florasna Floristik Katklar II Olimpos-Beydalar Sahil Milli Parkna zg Baz Bitkiler ve Bunlarn Tehlike Kategorileri Derebucak (Konya) ve evresindeki Baz Bitkilerin Yerel simleri ve Etnobotanik zellikleri Akseki (Antalya) lesi Makrofunguslar

Aylin EZ DEREBOYLU, Nedret TORT emsettin KULA, brahim TURNA, Deniz GNEY Canan YACI, enol ALAN Seher KARAMAN, Zekiye SULUDERE Feyza CANDAN, Ahmet GNZ, Teoman KESERCOLU Fazl ZTRK, Cihat LC Bekir DOAN, Ahmet DURAN, Erdoan E. HAKKI mit BUDAK, Ergin HAMZAOLU, Ahmet AKSOY Serhat URSAVA, Gkhan ABAY E. Burcu YELYURT, Latif KURT, Galip AKAYDIN Abdullah KAYA, Yusuf UZUN, H. brahim KARACAN Abdullah KAYA Fatih SATIL, Ekrem AKEK, Selami SELV Uur AKILCIOLU, smail TRKOLU, Murat KURAT Murat KURAT, smail TRKOLU, Uur AKILCIOLU, emsettin CVELEK brahim mit YAPICI, mer SAYA, Hlya HOGREN Glden YILMAZ, Feruzan DANE Bar ZDORU, Edibe ZMEN, lgin KIZILPINAR, Sadk ERK, Cahit DOAN, Edibe ZMEN, lgin KIZILPINAR, Bar ZDORU, Cahit DOAN, Sadk ERK lgin KIZILPINAR, Bar ZDORU, Edibe ZMEN, Sadk ERK, Cahit DOAN Gkhan ABAY, Serhat URSAVA Zafer TRKMEN, Serdar MAKBUL, Kamil COKUNELEB, Osman BEYAZOU Filiz SAVAROLU, smhan POTOLU ERKARA, Onur KOYUNCU R. Sleyman GKTRK, Gamze ERTEN Hakk DEMRELMA, Kuddisi ERTURUL Sinan AKTA, CELALEDDN ZTRK, MUSTAFA CEVZC

55

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 338 14.00 PB 339 14.00 PB 340 14.00 PB 341 14.00 PB 342 14.00 PB 343 14.00 PB 344 14.00 PB 345 14.00 PB 346 14.00 PB 347 14.00 PB 348 14.00 PB 349 14.00 PB 350 14.00 PB 351 14.00 PB 352 14.00 PB 353 14.00 PB 354 14.00 PB 355 14.00 PB 356 14.00 PB 357 14.00 PB 358 14.00 PB 359 14.00 PB 360 14.00 PB 361 14.00 PB 362 14.00 PB 363 14.00 -

Kzldandan Dnya in kinci Kayt Bir Likenikol Fungus Tr Polycoccum aksoyi Halici & V.Atienza Nigella L. Taksonlarnn Tohum Morfolojisi ve Mikromorfolojisinin Sistematik nemi Echinops pungens Trautv. var. polyacanthus (Iljin) Hedge (Asteraceae) Echinops tournefortii Ledeb. (Asteraceae) Trkiyede Yayl Gsteren Baz Micromeria Benth. Trlerinin Morfolojik Olarak Karlatrlmas Alman Torpido Gemisi (anakkale Boaz, Trkiye) Bat Algleri Ticareti Yaplan ve Ticari Potansiyel Tayan Baz Geofitlerin Ky Ege Blgesinde (zmir, Manisa, Aydn ve Mula) Doadaki Durumlar Trkiyedeki Chionodoxa Boiss. (Liliaceae) Trleri zerine Tohum Morfolojileri ve Palinolojik Aratrmalar Kirmir ay Vadisinde VU Statsndeki Buglossoides glandulosa ve Velezia pseudorigidann Morfolojik ve Palinolojik zellikleri Antalyadan Tespit Edilen Toninia A.Massal. Cinsine Ait Liken Trleri Derebucak (Konya) lesinden Trkiye Makrofunguslar in Yeni Kaytlar skilip (orum ) lesi Makrofunguslar Cierotlarndan ki Riccia L. Trnn Morfolojik, Anatomik, reme ve Habitat zelliklerinin Karlatrmal Olarak ncelenmesi Gaga Gl (Ordu)nde Nuphar lutea L. Epifitonundaki Diyatome eitlilii Trkiyede Johrenia dc. (Apiaceae) Cinsi

Mustafa KOCAKAYA1, Ahmet AKSOY2 Mehmet Yaar DADANDI, Ahmet LM, Gamze KKDL, Baak ZBLGN Cem VURAL, M.Yaar DADANDI Cem VURAL, M.Yaar DADANDI Turan ARABACI, Tuncay DRMENC, Bayram YILDIZ Orun SEMZLER, Sibel YAMAOLU, Ceren TALIK Hasan YILDIRIM, Yusuf GEMC Hasan YILDIRIM Burcu TARIKAHYA EL, Edibe ZMEN, lgin KIZILPINAR, Sadk ERK, Cahit DOAN zge TUFAN ETN, Hseyin SMBL Sinan ALKAN, Gyasettin KAIK, Sinan AKTA Gyasettin KAIK, Serdar UAR, Sinan AKTA Hatice ZENOLU KREMT

Beyhan TA, Tahsin SAK, Arif GNLOL Yavuz BACI, Muhittin DN, Ahmet DURAN Sieheden Beri Toplanamayan Bilmece Gibi Bir Tr Mehmet SAIROLU, Hayri Ferula drudeana Korovin (Apiaceae) DUMAN Trkiyede Yetien Baz Salvia L. (Adaay) Tuba NAN GK, Ferhat Trlerinin Kromozom Saylar CELEP Nallhan (Ankara) lesi Makrofunguslar Celaleddin ZTRK, Dilek PAMUKU, Sinan AKTA Kk ve S Bir Gl Olan Dumanl Gln Beyhan TA Planktonik Algleri Trkiye Doal Florasnda Bulunan Yabani Haha Ahmet YILDIRIM, Erkan KESAT, Trlerinde Kromozom Analizleri skender PARMAKSIZ Mu linde Bulunan Baz Endemik Bitkiler Fazl ZTRK Trkiyede Yetien Achillea L. sect. Babounya (DC.) O. Hoffm. yesi Baz Taksonlarn Morfolojik ve Palinolojik Ynden ncelenmesi Gzeli ve Kavak Ovalarnn (Elaz) Baz Nadir ve Endemik Bitkileri Baz Lathyrus L. Trlerinin Albumin Proteinlerinin SDS-PAGE Yntemi le Belirlenmesi Trkiyede Yetien Lathyrus L. Cinsine Ait Baz Trlerin Globulin A Proteinlerinin Elektroforetik Analizi Globulin B Proteinlerine Gre Lathyrus L. Cinsine Ait Baz Trlerde Genetik eitliliin Belirlenmesi Hanife AKYALIN, Turan ARABACI Uur AKILCIOLU, smail TRKOLU, Murat KURAT, Alparslan KOAK, emsettin CVELEK rfan EMRE, Dilek TURGUT BALIK, Hasan GEN, Ahmet AHN rfan EMRE, Dilek TURGUT BALIK, Hasan GEN, Ahmet AHN rfan EMRE, Dilek TURGUT BALIK, Hasan GEN, Ahmet AHN

56

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 364 14.00 PB 365 14.00 PB 366 14.00 PB 367 14.00 -

Lathyrus L. Cinsine Ait Baz Trlerin Glutelin Proteinlerinin SDS-PAGE Yntemi le Analizi Endemik Astragalus lineatus Lam. var. Jildisianus (Bornm.) Matthewsin Morfolojik ve Ekolojik zellikleri Kemaliye (Erzincan) lesinin Geofitleri

rfan EMRE, Dilek TURGUT BALIK, Hasan GEN, Ahmet AHN Meryem ENGL, zkan AKSAKAL, Yusuf KAYA

PB 368 14.00 PB 369 14.00 PB 370 14.00 PB 371 14.00 PB 372 14.00 PB 373 14.00 PB 374 14.00 PB 375 14.00 PB 376 14.00 PB 377 14.00 PB 378 14.00 PB 379 14.00 PB 380 14.00 PB 381 14.00 PB 382 14.00 PB 383 14.00 PB 384 14.00 PB 385 14.00 PB 386 14.00 PB 387 14.00 PB 388 14.00 -

Srr YZBAIOLU, M. Ufuk ZBEK, Haim ALTINZL Baz Endemik Hieracium L. (Asteraceae) Trlerinin Mutlu GLTEPE, Kamil COKUNELEB, Uur ITS nrDNA Dizileri Bakmndan Karlatrlmas UZUNER, Ali Osman BELDZ, Sabriye ANAKI, Fatih aban BER Trkiye Makrofunguslar in Yedi Yeni Kayt Sinan AKTA, Celaleddin ZTRK, Gyasettin KAIK, Hasan Hseyin DOAN Kuak Dann (Elaz) Baz Nadir ve Endemik smail TRKOLU, Uur AKILCIOLU, Murat Bitkileri KURAT, emsettin CVELEK Karga Dann (Elaz) Baz Nadir ve Endemik smail TRKOLU, Murat Bitkileri KURAT, Uur AKILCIOLU, emsettin CVELEK Kamlk Dann (Elaz) Baz Nadir ve Endemik smail TRKOLU, Uur AKILCIOLU, Murat Bitkileri KURAT, emsettin CVELEK Dou Anadolu Blgesinde Yayl Gsteren Serap SUNAR, Gleray AAR, Centaurea Trleri Arasndaki Genetik Farklln Nalan YILDIRIM, Medine RAPD Teknii le Analizi GLLCE Vicia canescens Populasyonlar Arasndaki Gleray AAR, Serap SUNAR, Filiz AYGN, Nalan YILDIRIM, Varyasyonun RAPD le Analizi zlem BARI anlurfann Endemik Bitkileri Hasan AKAN, Mehmet Nezif MIRDESLOLU Centaurea lycaonica Boiss.& Heldr. Tuna UYSAL, Ahmet DURAN, Osman TUGAY, Kuddisi ERTURUL Gzeli ve Kavak Ovas (Elaz) Bitkilerinin Tehlike Uur AKILCIOLU, smail TRKOLU, Murat KURAT, Kategorileri Ynnden Deerlendirilmesi emsettin CVELEK Elaz lindeki eker Pancar Tarm Alanlarnda Alpaslan KOAK, smail Yayl Gsteren Yabanc Ot Floras zerine Bir TRKOLU, Murat KURAT, Aratrma Uur AKILCIOLU Lathyrus Cinsine Ait Pratensis Seksiyonunda Fatma GNE Bulunan Trlerin Polen Morfolojisi C5 Karesine (Adana-Nide-Mersin) zel Baz Hseyin DURAL, Yavuz BACI, Ahmet SAVRAN, sa BAKSE Endemik Bitki Trleri Trkiye Miksomisetleri in 4 Yeni Kayt Gnl DEMREL, Selin BAIRSAKCI, Celleddin ZTRK Glek Boaznda (Adana) Baz Lokal Endemik Ahmet SAVRAN, Yavuz BACI, Hseyin DURAL, sa BAKSE iekli Bitkilerin Posteri Allium sandrasicum Kollmann, N.zhatay & Olcay DN DEN, .Gkhan Bothmer (Llaceae) zerinde Morfolojik, DENZ, Eda DURGUN Anatomik Ve Palinolojik Bir Aratrma Sideritis argyrea P.H.Davs (Lamiaceae) zerinde Olcay DN DEN, .Gkhan Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Bir Aratrma DENZ, Zeynep ZEREN Bat Karadeniz Blgesinde Doal Olarak Yetien ve Dursun YAIZ, Ahmet AFYON Ekonomik Deeri Olan Baz Makrofunguslar Trakya Floras in ki Yeni Kayt Necmettin GLER "Van'n Floras" almalarna Bak atak Vadisi (atak / Van) Geofitleri ve Tehlike Kategorileri Dou ve Gneydou Anadoludaki Salvia L. (Labiatae) Trleri zerinde Taksonomik Bir alma Metin ARMAAN, Mehmet KOYUNCU S. Mesut PINAR, Nezaket ADIGZEL, Bar BAN Ahmet KAHRAMAN, Musa DOAN

57

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 389 14.00 PB 390 14.00 PB 391 14.00 PB 392 14.00 PB 393 14.00 PB 394 14.00 PB 395 14.00 PB 396 14.00 PB 397 14.00 PB 398 14.00 PB 399 14.00 PB 400 14.00 PB 401 14.00 PB 402 14.00 PB 403 14.00 PB 404 14.00 PB 405 14.00 PB 406 14.00 PB 407 14.00 PB 408 14.00 PB 409 14.00 PB 410 14.00 PB 411 14.00 PB 412 14.00 PB 413 14.00 PB 414 14.00 PB 415 14.00 -

Trkiyede Yetien Stachys cretica L. (Lamiaceae) Alt Trlerinin Filogenetik Analizi Marmara Blgesinde Yetitirilen Baz Zeytin (Olea europea L.) Kltivarlarnn RAPD Markrlaryla Molekler Sistematik Analizi Tokat ehir Florasna n Hazrlk Trkiye Floras in Yeni Bir Tr Kayd; Scilla kurdistanica Speta. (Liliaceae ) Dou Karadeniz Blgesinde Yetien Lilium L. trlerinin RAPD markerleri kullanlarak Snflandrlmas Karabk-Eflaniden Yeni Bir Tr: Centaurea eflaniensis (Cyanus eflaniensis) Sect. Cyanus (Napulifera ) (Asteraceae) Trkiyenin Baz Linum L. Taksonlarnda Tohum Yzey zellikleri Trakyada Yayl Gsteren Prunus spinosa L. subsp. dasyphylla (Schur) Domin Meyvalarnda Vitamin eriklerinin Aratrlmas Trkiye Gllerinin (Rosa L. spp.) Yerel Adlar ve Kullanllar TrkiyedeYayl Gsteren Baz Onosma L. (Boraginaceae) Taksonlarnn Polen Morfolojileri Kprl Kanyon Milli Park Karayosunu Florasna Katklar eltek Da (Sivas) Floras Gaziantep niversitesi Kampus Floras Baz Primula L. (Primulaceae) Trlerinin nrITS Blgeleri Bakmndan Karlatrlmas Tokat (Almus ve amii Yaylas, Niksar) Makromantar Floras Usnea Dill ex. Adans. Cinsinin (Parmeliaceae, Ascomycotina) Trkiyedeki Biyoeitlilii Rinodina poeltii (Physciaceae, Ascomycotina) Trnn Tayini ve Trkiyedeki Yayl Trkiye Cierotu Florasna B7(Eskiehir) Karesinden Yeni Kaytlar Kemaliye (Erzincan) lesinden Trkiye in Yeni Mikrofungus Kaytlar Trkiye in Yeni Gloeosporium Kaytlar Trkiye in Yeni Phyllosticta Kaytlar Yldz Dalar (Krklareli)nda Yayl Gsteren Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Topluluklarnn Epifitik Likenleri Endemik Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. ex Kotschy. (Kasnak Meesi)dan Epifitik Liken Kaytlar Periferal Kan Lenfositlerinde Senecio trapezuntinus Boiss. Trnn Mitotik ndeks, Replikasyon ndeksi ve Mikronkleus zerine Etkisi Geleneksel Halk Tbbnda Yaygn Olarak Kullanlan Helichrysum plicatum DC. subsp. plicatum Taksonunun Genotoksik Potansiyeli Brassinosteroidlerin Arpa Kk Bymesi ve Hcre Blnmesi zerine Etkileri Mono-, Di- ve Trisodyum Fosfatn A. cepa L. Kk Ucu Hcreleri zerine Sitogenetik Etkileri

Evrim ELEB, Ekrem DNDAR, Ekrem AKEK, Tuncay DRMENC Fatih COKUN, Sabiha PARLAK Bedrettin SELV Mehmet FIRAT Nursel KNC, Christoph OBERPRELER, Adil GNER Zafer KAYA, Svetlana BANCHEVA, Rza BNZET Tamer ZCAN Tamer ZCAN Hasan ZELK, Fevzi ZGKE, Murat UNAL, ifa BLG Rza BNZET, Svetlana BANCHEVA, Zafer KAYA Mesut KIRMACI U. DOAN, Erol DNMEZ Medine Mnevver UMA, Fatih YAYLA, Yusuf ZEYNALOV Mutlu GLTEPE, U. UZUNER, K. COKUNELEB, A. O. BELDZ, S. TERZOLU brahim TRKEKUL Ayhan ENKARDELER Ayhan ENKARDELER Hatice ZENOLU KREMT, Filiz SAVAROLU Makbule ERDODU Elad HSEYN, Makbule ERDODU Makbule ERDODU, Elad HSEYN Seyhan ORAN, ule ZTRK Seyhan ORAN, Ayegl UUR, ule ZTRK Halil Erhan EROLU, Ergin HAMZAOLU, Ahmet AKSOY, mit BUDAK, Sevil ALBAYRAK Halil Erhan EROLU, Ergin HAMZAOLU, Ahmet AKSOY, mit BUDAK, Sevil ALBAYRAK Gnl KARTAL, Aslhan TEMEL, Nermin GZKIRMIZI ifa TRKOLU

58

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PB 416 14.00 PB 417 14.00 PB 418 14.00 PB 419 14.00 PB 420 14.00 PB 421 14.00 PB422 14.00 -

Scilla autumnalis L.nin Sitotaksonomik zellikleri Bellevalia clusiana Griseb.nin Sitotaksonomik zellikleri Muscari comosum (L.) Miller.un Sitotaksonomik zellikleri Silene gallica L.nin Sitotaksonomik zellikleri Baz Baklagil Trlerinde Kromozom Says Tespiti Astragalus stereocalyx Bornm. (Fabaceae) Trnn Karyolojik Ynden ncelenmesi Endemik Salvia tchihatcheffii (Fisch.& Mey. ) Boiss.'nn Morfolojik ve Anatomik zellikler

. Koray YAYLACI, Onur KOYUNCU, Dervi ZTRK . Koray YAYLACI, Onur KOYUNCU, Dervi ZTRK . Koray YAYLACI, Onur KOYUNCU, Dervi ZTRK . Koray YAYLACI, Onur KOYUNCU, Dervi ZTRK Hlya HOGREN, mit YAPICI Aye ZDEMR, Esra MARTN, Ahmet DURAN, zlem ETN C. ZDEMIR, K. AKTA, M. ZKAN, Y. AKYOL

59

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

60

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

POSTER SUNUMLARI ZOOLOJ


27 HAZRAN 2008
PZ 001 09.00 PZ 002 09.00 PZ 003 09.00 PZ 004 09.00 PZ 005 09.00 PZ 006 09.00 PZ 007 09.00 PZ 008 09.00 PZ 009 09.00 PZ 010 09.00 PZ 011 09.00 PZ 012 09.00 PZ 013 09.00 PZ 014 09.00 PZ 015 09.00 PZ 016 09.00 PZ 017 09.00 PZ 018 09.00 PZ 019 09.00 PZ 020 09.00 PZ 021 09.00 -

09:00-12:30
Dilek DURAK, Yusuf KALENDER Dilek DURAK Sava YILMAZ, Nazmi POLAT ada OTO, Seda KIRALP, Hatice MUTLU, Merih HAZIROLU, Erkut KIVAN Ayegl LKER, Nahit PAMUKOLU Nahit PAMUKOLU Derya BOSTANCI, Sava YILMAZ, Mahmut YILMAZ, Nazmi POLAT Serap MUTUN, Emel USLU, M. Tekin BABA ule BARAN, Aykut KENCE, Nusret AYYILDIZ, Ayhan ALTUN, Aye TOLUK Hseyin GHER, Timur KIRGIZ Hsamettin BALKIS, Ayegl KURUN mit NCEKARA, Yaln evki YILDIZ Seda MESC, Ali SALUR Seda MESC, Ali SALUR

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) (Heteroptera: Pentatomidae)nn Metatorasik Koku Bezinin Morfolojisi ve Kimyasal Yaps Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851) (Heteroptera: Pentatomidae)un Metatorasik Koku Bezinin Morfolojisi ve Kimyasal Yaps Cyprinus carpio L., 1758 (Sazan)nun Ya Tayini in Farkl Kemiksi Yaplarn Deerlendirilmesi Trkiye Dikenli Faresinde (Acomys cilicicus Spitzenberger, 1978) Arcus Aortaedan Kken Alan Damarlarn Subgross ncelenmesi Coypunun Diyeti, Kaprofaji ve Sindirim Sistemi Organlar Porsuk (Meles meles)'un Anal ve Genital Blgeleri Eirdir Gl'nden Sudak (Sander lucioperca L. 1758)'n Otolit Boyutlar-Balk Boyu likileri ve Baz Populasyon Parametrelerinin ncelenmesi Andricus caputmedusae (Hartig, 1843)nin Populasyonlar Aras Mitokondriyal DNA Varyasyonu Medioppia subpectinata (Acari; Oribatida; Oppiidae) Trnde Corafi eitliliin Geometrik Morfometri Yntemi le ncelenmesi Gala Glnn (Edirne) Cladocera ve Copepoda (Crustacea) Faunas stanbulun Karadeniz Kylarnn Dekapod Krustase Faunas Erzurum Doyasan Ya Fabrikasnn Karasu Irmandaki Sucul Koleopterlerin Say ve eitlilii zerine Olumsuz Etkilerinin Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Desteklenmesi orum li Civar Gerromorpha Faunas (Insecta: Heteroptera) orum li Nepomorpha Faunasna Katklar (Insecta: Heteroptera) Soyu Tkenmekte Olan Bir Tr; Felis chaus Schreber, 1777 Deltamethrin ve Quizalofop-P-etil in Rana ridibunda (Ranidae : Anura) Larvalar zerine Etkileri anlurfa Bilecikten izgili shak Kuu (Otus brucei) Peletlerindeki Kk Memeli Hayvan Kalntlar Kahramanmara Uludaz Da (Ziyaret Tepesi)nda Bulunan Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae), Yedi Noktal Uur Bceinin Biyolojisi Goniagnathus Fieber, 1866 cinsinin Trkiyedeki yayl (Hemiptera, Cicadomorpha, Cicadellidae) Kemaliye (Erzincan)de Yayl Gsteren Cixiidae Familyas Trleri (Hemiptera, Fulgoromorpha) Akdeniz Blgesi Teke Bcekleri Faunas in Yeni Kaytlar (Coleoptera: Cerambycidae)

M. Rzvan TUN, Mustafa YAVUZ, Mehmet Z, Ali ERDOAN Mustafa ZC, Uur C. ERM Sevan SEKN, Yksel COKUN, Alaettin KAYA zlem KALKAR, Hasan GLLOLU, Ahmet KAYRALDIZ Emine DEMR Emine DEMR, Ali DEMRSOY H. ZDKMEN, S.TURGUT, M. GVEN, C. GREN

61

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 022 09.00 PZ 023 09.00 PZ 024 09.00 PZ 025 09.00 PZ 026 09.00 PZ 027 09.00 PZ 028 09.00 -

PZ 029 09.00 PZ 030 09.00 PZ 031 09.00 PZ 032 09.00 PZ 033 09.00 PZ 034 09.00 PZ 035 09.00 PZ 036 09.00 PZ 037 09.00 -

Trkiye Teke Bcekleri Faunas in Yeni Bir Tr, Cortodera steineri Sama, 1996 (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) Trkiyede Biyospeleoloji ve Maara rmceklerine Yeni Bir Tr Kayd Gm ay (Mardin-Kzltepe) Ephemeroptera Faunasnn Belirlenmesine Ynelik n almalar Aklar Deresinde (Rize) Yaayan Barbus tauricus escherichi (Berg, 1917)'nin reme Biyolojisinin Belirlenmesi Aklar Deresinde (Rize) Yaayan Barbus tauricus escherichi (Berg, 1917)'nin Baz Biyolojik zelliklerinin ncelenmesi Kemaliye (Erzincan) Scytodidae, Pholcidae, Palpimanidae, Eresidae, Oecibiidae, Uloboridae, Theridiidae, Linyphiidae, Tetragnathidae, Araneidae, (Araneae) Faunas Kemaliye (Erzincan) Lycosidae, Pisauridae, Oxyopidae, Zoropsidae, Agelenidae, Dictynidae, Titanoecidae, Miturgidae, Clubionidae, Zodariidae, Gnaphosidae, Philodromidae, Thomisidae, Salticidae (Araneae) Faunas Denizel Kladoserlerin Yumurtalk Koyundaki (skenderun Krfezi) Dalm Antalya linde ve Trkiyede Yayl Gsteren Polifag Avc, Orius (Heteroptera Anthocoridae) Trleri Karacada Civarndaki Sularn Zooplankton Faunas Kemaliye (Ein)-Erzincan Malakofaunas stanbulun ki Yakasndan ve Adalarndan Salyangoz (Gastropoda) Hikayeleri Trkiyenin Yerli pekbcei Irknn Baz Morfolojik zelliklerinin Karlatrlmas Trkiyedeki Apodemus Kaup 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin RAPD-PCR le Analizi

Hseyin ZDKMEN, Semra TURGUT Kadir Boa KUNT, Figen KUNT Turul NTRK Hasan Ouz MAMOLU, Ertu DZGNE Hasan Ouz MAMOLU, Ertu DZGNE Tuncay TRKE, Ali DEMRSOY, zlem ZEN Tuncay TRKE, Ali DEMRSOY, zlem ZEN

Tuba TERBIYIK, Benin TOKLU ALILI, Ercan SARIHAN Mehmet KEEC, M. Oktay GRKAN Aysel BEKLEYEN, Blent GKOT Burin Akm GM Burin Akm GM

PZ 038 09.00 -

PZ 039 09.00 PZ 040 09.00 PZ 041 09.00 PZ 042 09.00 PZ 043 09.00 PZ 044 09.00 -

Kltiin AVUOLU, Demet EROLU, kran AKIR ARICA Gl OLGUN, Reyhan OLAK, rfan KANDEMR, Ercment OLAK, Nuri YT Trkiyede Yayl Gsteren Glis gliste Allozim Reyhan OLAK, Teoman KANKILI, Gl OLGUN, rfan Varyasyonlar KANDEMR, Ercment OLAK Kuzey Anadolu Blgesinde Yayl Gsteren Reyhan OLAK, rfan Clethrionomys Tiselius, 1850 (Mammalia: KANDEMR, Gl OLGUN, Rodentia) Cinsinde Allozim Varyasyonlar ve Teoman KANKILI, Ercment Genetik Farkllamalar OLAK, Nuri YT, akir nder ZKURT Chromatomyia horticola (Goureau) ve Liriomyza Bekir L, Alper TONGU, trifolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae) Trlerinin Okan ZGL, Hasan Sungur CVELEK,Oktay DURSUN Mula linde Biyoeitliliinin RAPD (Rastgele retilen Polimorfik DNA) Belirteleri Yardmyla Saptanmas Kemalpaa (zmir) Yresi Organik Ba ve Meyve Ahu ZM, Rukiye TANYER, Serdar TEZCAN Bahelerinde ukur Tuzak ve Besin Tuzaklarla Yakalanan Bcek Faunasnn Belirlenmesi zerinde Bir Aratrma Aphanius (Teleostei: Cyprinodontiformes) Cinsinin Salim Serkan GL, Fahrettin Anadoludaki Tr eitlilii ve Zoocorafik KK, Zekiye GL, mer zellikleri ERDOAN Akehir ve Eber Gllerinin Ornitofaunas Fulya SAYGILI, Nuri YT, afak BULUT Idr li Biyoeitlilii Ayegl LKER klim Deiikliklerinin Tr eitliliine Etkisi Yarl Gl (Burdur) Ornitofaunas Gken ZTRK, Zeynep NER, Mesude YET Erdem DUT, Mehmet Ali TABUR, Humeyra NERGZ

62

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 045 09.00 PZ 046 09.00 PZ 047 09.00 PZ 048 09.00 -

PZ 049 09.00 -

PZ 050 09.00 -

PZ 051 09.00 PZ 052 09.00 -

PZ 053 09.00 PZ 054 09.00 -

PZ 055 09.00 PZ 056 09.00 PZ 057 09.00 PZ 058 09.00 PZ 059 09.00 PZ 060 09.00 PZ 061 09.00 PZ 062 09.00 PZ 063 09.00 -

Serblent PAKSUZ, Beytullah ZKAN Mastitisli (Meme ltihab) neklerde Kan Vitamin A, nan KAYA, Aysel GVEN E ve Beta-Karoten Dzeylerinin Belirlenmesi DMBA Uygulanan Yal Ratlarn Serum ve Muammer BAH, kke Eritrositlerindeki Ya Asidi, Kolesterol ve E YILMAZ, Mehmet TUZCU, Vitamini Dzeylerinin Deiimi Semra TRKOLU, Mehmet GVEN, Alparslan DAYANGA Resveratrol ve -Lipoik Asidin DMBA Uygulanan Muammer BAH, kke Sanlarda Baz Biyokimyasal Parametreler zerine YILMAZ, Mehmet TUZCU, Mehmet GVEN, Alparslan Etkilerinin HPLC Cihaz ile llmesi DAYANGA, Semra TRKOLU DMBA ile Birlikte Verilen Resveratrol ve -Lipoik Mehmet TUZCU, Semra TRKOLU, Muammer Asidin Karacier ve Bbrek Dokularndaki Ya BAH,kke YILMAZ, Mehmet Asidi Bileimine Etkisinin ncelenmesi GVEN, Alparslan DAYANGA aperon Proteinler Rukiye DEMR, Emine DIRAMAN Kr Fare (Spalax luecodon, Nordman)nin Yavuz KOAK, Muammer Karacier ve Akcierlerinde Bulunan Ya Asit BAH, kke YILMAZ, Kompozisyonunun Belirlenmesi Alpaslan DAYANGA, Mehmet GVEN, Muhammet GAFFAROLU Ellagik asitin Beyinde Alminyuma Kar Etkisi Ahmet ZKAYA, Sait ELK, Abdurrauf YCE, Alparslan DAYANGA Resveratrol, Lipoik Asit ve Vitamin C Verilen Mehmet GVEN, Mehmet Kontrolsz Diabetik Ratlarn Karacier TUZCU, kke YILMAZ, Dokusundaki Ya Asitleri, Vitamin E ve Kolesterol Muammer BAH, Aye Dilek Dzeyindeki Deimeler ZAHN, Alparslan DAYANGA Kontrolsz Tip-1 Diabetik Ratlarn Kas ve Bbrek Mehmet TUZCU, Mehmet GVEN, kke YILMAZ, Dokularnn Ya Asidi Bileimi zerinde Abdullah ASLAN, Muammer Antioksidan Madde Desteinin Etkisi BAH, Semra TRKOLU Baz Antioksidanlarla Desteklenen Kontrolsz Mehmet GVEN, kke Diyabetik Ratlarn Pankreas Dokusunda YILMAZ, Mehmet TUZCU, Aye Tokoferol, Kolesterol ve Baz Ya Asitlerinin Dilek ZAHN, Hasan Deiimi GENOLU, Muammer BAH Farkl besinlerin Plodia interpunctella L. Larva ve Pelin STNER, Leyla Pupunun Total Lipid ve Total Ya Asidi Bileimine KALYONCU Etkileri Yumurta Parazitoidi Trichogramma sp. Fahriye SMER, Servet ZCAN, (Hymenoptera: Trichogrammatidae) Populasyonlar Sevcan ZTEMZ, Aydn Arasndaki Esteraz Varyasyonunun Elektroforez le TUNBLEK Belirlenmesi Thiohalobenzen Trevi Olan 2,4 Dithiofenoxy 1 ule COKUN, Gleri GLE, odo 4-Bromo Benzen Moleklnn San Bbrek Elif LOOLU Dokusu Oksidatif Olaylar zerine Etkisi Spalax leucodon Nordman (Kr Fare) Trne Ait Muammer BAH, Eref Baz Dokularda Yada Eriyen Vitaminlerin ve Total YKSEL, kke YILMAZ, Kolesterol Deerlerinin Aratrlmas Alpaslan DAYANGA, Yavuz KOAK, Mehmet GVEN Diyabetik Kataraktl nsan Lens ve n Kamera rfan EMRE, Nihat DLSZ, svlarnda Lipid Peroksidasyonunun Etkilerinin Mehmet TUZCU, Serdal ELEB Aratrlmas Lutein ve soflavonoid in MDA Hasarna Kar rfan EMRE, Nihat DLSZ, Koruyucu Etkilerinin STZ le Diyabet Oluturulmu Mehmet TUZCU, Ahmet NER San Lenslerinde Aratrlmas Streptozotocin le Diyabet Oluturulmu San rfan EMRE, Nihat DLSZ, Lenslerinde Vitamin E ve Melatoninin Oksidatif Mehmet TUZCU, Ahmet NER Strese Kar Koruyucu Etkileri

Dou Karadeniz Blgesi Pimplinae Trleri zerine Bir Aratrma Istranca Ormanlarnn Yarasa Faunas

Murat YURTCAN

63

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 064 09.00 PZ 065 09.00 -

PZ 066 09.00 -

PZ 067 09.00 PZ 068 09.00 PZ 069 09.00 PZ 070 09.00 -

PZ 071 09.00 PZ 072 09.00 PZ 073 09.00 -

PZ 074 09.00 PZ 075 09.00 PZ 076 09.00 PZ 077 09.00 PZ 078 09.00 PZ 079 09.00 PZ 080 09.00 PZ 081 09.00 PZ 082 09.00 PZ 083 09.00 PZ 084 09.00 -

Zeliha SELAMOLU TALAS, Ayhan DURAN, brahim RN, Seda Pnar DNDAR, Aye GEBAKAN, Mehmet Fuat GLHAN Gebelikte Her Trimesterde Kan Biyokimyasal ve Zeliha SELAMOLU TALAS, Hematolojik Parametrelerin ncelenmesi Mehmet AKIR, Fatma GK, Aye GEBAKAN, Mehmet Fuat GLHAN, Seda Pnar DNDAR Eritrositlerde Sistein Transportuna Azaserin'in Muharrem ATLI, Deniz YILDIZ, Etkisi Hasan YILDIZ, Haydar ZTA, DNA Hasar Tespitinde Tek Hcre Jel Elektroforezi brahim Hakk CERC, A. Fatih FDAN Nonilfenoln Rat Bbrek ve Testis Dokusunda Yasemin Sunucu ndkledii Oksidatif Stres zerine Taurinin KARAFAKIOLU, A. Fatih Koruyucu Etkisi FDAN, brahim Hakk CERC, Recep ASLAN Rat Penelerinde Karragenin Enjeksiyonu le Fehmi ODABAOLU, Zekai Oluturulan Akut Enflamasyon zerine Alfa-Lipoik HALICI , Hayati AYGUN, Mesut Asidin Etkisi: Anti-Enflamatuvar Etkinin Glutatyon HALICI, Ahmet AKIR, Elif ADIRCI, Fadime ATALAY, Dzeyi, Glutatyon Peroksidaz ve Redktaz Enzim Selma MUTLU Aktiviteleri le likisi Plazma ve Eritrositler Arasnda SistinSistein Yeliz AKIR, Deniz YILDIZ Dngs: Plazma Redoks Durumunun Dzenlenmesinde Eritrositlerin Rol ki Origanum Trnden Elde Edilen Uucu Hseyin ETN, Atila Yalarn Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)e YANIKOLU Kar Ergin ldrc Etkisinin Aratrlmas Sivri Kekik ve Mersin Bitkilerinden Elde Edilen Salih KARABRKL, Semih YILMAZ, Abdurrahman AYVAZ Uucu Yalarn Akdeniz Un Gvesi Ephestia kuehniella Zeller ve Kuru Meyve Gvesi Plodia interpunctella (Hbner) nn Farkl Evreleri zerindeki ldrc Etkilerinin ncelenmesi Bceklerle Mcadelede Alternatif Biyolojik Kontrol zlem KALKAR, Engin KILI Ajan olarak Entomopatojenik Funguslar Un Gvesi, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: lk CANPOLAT, Fahriye SMER, Aydn TUNBLEK Pyralidae)nn Yumurta Almasna UVnin Etkisi Antalya li Nar Bahelerinde Belirlenen Coleoptera, Mehmet KEEC, Ali ZTOP, Heteroptera, Neuroptera, Takmlarna Ait Avc Mehmet KIVRADIM, Seyla Bcek Trleri ve Bulunma Oranlar TEPE, lyas TEKAM lkemizin Farkl Blgelerinden Toplanan Derya SARIBEK, Uur AZZOLU, Abdurrahman Trichogramma Trlerinin Soua Kar AYVAZ Direnlerinin Aratrlmas Ips sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Mustafa YAMAN, Hilal BAK, Curculionidae, Scolytinae)un Parazit ve Patojenleri Sabri NAL, Onur TOSUN, iek AYDIN, mer ERTRK, In Aynal (Cyprinus carpio) Sazan Adem Yavuz SNMEZ Plazmasndaki z Elementler ve T3 (Triiyodotironin) Seviyesi zerine Etkileri Baz Bitki Uucu Yalarnn Lahana Afiti, Mustafa IIK, Gazi GRR Brevicoryne brassicae, zerine Etkisi Bacillus coagulans Bakterisinin Probiyotik Olarak Meltem AAN ZSALAM nemi Salisilaldiminin skemi-Reperfzyon Oluturulmu Nihat DLSZ, Aye San Retinas zerine Olan Antioksidan Etkisinin AHABOLU, Veli KASUMOV Aratrlmas Baz Orthoptera Trlerinin Tkrk Bezinden Sema AGLOLU FNCAN Amilaz zolasyonu ve Karakterizasyonu Tetrahymena thermophila Glutatyon S-transferaz Cem Z, Muhittin Zeta (GST-z) Geninin Klonlanmas, Deneysel ve ARSLANYOLU Biyoinformatik Karakterizasyonu

Streptozotocin ile Diyabet Oluturulmu San Lenslerinde Aspirin ve Aminoguanidinin Oksidatif Strese Kar Antioksidan Etkileri Stresli ve Stressiz ldrme Metoduyla Alabalk Dokularnda Zamana Bal Biyokimyasal Deiimler

rfan EMRE, Nihat DLSZ, Mehmet TUZCU, Ahmet NER

64

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 085 09.00 PZ 086 09.00 PZ 087 09.00 -

PZ 088 09.00 PZ 089 09.00 PZ 090 09.00 -

PZ 091 09.00 PZ 092 09.00 PZ 093 09.00 -

Tetrahymena thermophila ATP Baml DNA Ligazlarn Biyoinformatik Analizi Ve DNA Ligaz I Geninin Klonlamas Tetrahymena thermophila Katalaz Geninin Molekler Klonlanmas Karakterizasyonu ve Ekspresyonu Kzlrmak Deltasnda Halkalanp Tekrar Yakalanan Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) ve Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831) Trlerinin Arlk ve Ya Skoru Deiimi ile Konaklama Sreleri Kara Salyangozlarnda Okun Yaps, nemi ve Helix apersa Mller, 1774 ile Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Pulmonata) Trlerinde Ok Morfolojisi Trkmenbaba Da (Eskiehir)nda Yaayan Kara Akbaba (Aegypius monachus L.) Populasyonunun Besin Tercihi zerine Aratrmalar Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) (Aves: Passeriformes)un Cernek Halkalama stasyonunda 2002 2005 Yllarna Ait lkbahar ve Sonbahar G Dnemine Ait Biyometrik lmlerin Deerlendirilmesi at Baraj Gl'nde Yaayan Leuciscus cephalus'un Byme zellikleri Tartrazinin Cyprinus carpio L., 1758 zerindeki Genotoksik Etkisinin Mikronkleus Yntemi ile Aratrlmas Aras Ku Aratrma ve Eitim Merkezindeki (Yukar yrkl, Tuzluca, Idr) 20062007 Yl Ku Halkalama almalar Farkl Dalga Boyundaki Iklarn Nil Tilapyasnn Bymesine Etkisi Diazinonun Drosophila melanogasterin Morfolojisi, Eey Oran ve Politen Kromozomlar zerine Toksik Etkileri Hirfanl Baraj Glnde 2002 Ylndan Sonraki Gm Bal (Atherina boyeri Risso, 1810) Avcl ve Balk Faunasnda Saptanan Deiimler Bcek Beslenmesine Genel Bir Bak Erzurum Pasinler Ekolojik artlarnda Kuru Fasulyede Tespit Edilen Entomolojik Problemler Ege Blgesinde Hnnap (Zizyphus jujuba Mill.) Bitkisi zerine Arz olan Meyve Sinei (Carpomyia vesuviana, Costa) Trnn Biyolojisi Dalaman-Sargerme Kumsallarnda Deniz Kaplumbaa Yavru Morfolojisine Etki Eden Ekolojik Faktrlerin Aratrlmas Belek ve Denizyaka Kumsallarndaki Yapsal Deiimlerin Deniz Kaplumbaasnn (Caretta caretta) Yuvalanma ve reme Baars zerine Etkisi Antalya linde Yayl Gsteren Tarla Farelerinin (Rodentia: Microtus guentheri) Habitat Tercihi ve Yuva Anatomisi Pasba Patkann (Aythya nyroca) Gneydou Anadolu Blgesindeki Durumu GAP Blgesinin Sucul Ortamlarnda Bulunan Gambusia affinis (Sivrisinek Bal)deki Ar Metal Birikiminin Aratrlmas Karata (Adana) Aklarnda (Kuzeydou Akdeniz) Kullanlan Dip Trollerinin Baz Trler in Seicilik Parametreleri

Nurin KKOLU, Handan Aelya AKDAMAR, Muhittin ARSLANYOLU Ozan KILIKAYA, Muhittin ARSLANYOLU Nizamettin YAVUZ, Kiraz ERCYAS, Arzu GRSOY, Arif Cemal ZSEMR, Y. Sancar BARI Grsel ERGEN, Nermin BTER

Elif YAMA Kiraz ERCYAS, Arzu GRSOY, Arif Cemal ZSEMR, Pnar ZAM, Yakup Sancar BARI S.Ahmet OYMAK, Necmettin DOAN, Arif PARMAKSIZ mit YIRTICI, Didem AYDIN Sedat NAK, aan H. EKERCOLU, M. Ali KIRPIK, Yakup AMAZ, Kiraz ERCYAS, J. NOWAKOSKI, P. BUSSE Hakan TRKER, Murat OCAK Ayla KARATA, Zafer BAHEC Lale GENOLU, F. Gler EKMEK, erife Glsn KIRANKAYA,Baran YOURTUOLU Ouzhan YANAR, Mahmut Bilgener Engin KILI Murat KTK, Grsel ETN, Mehmet YARAN, Mehmet BA, Fikret SARI, Akn KIRA, Seda AKIN, idem FAK, zgn TEKSOY, Aya KESM Mehmet Z, Mustafa YAVUZ, Ali ERDOAN, M. Rzvan TUN Mustafa YAVUZ, Mehmet Z, rfan ALBAYRAK, M. Rzvan TUN Recep KARAKA, Murat BRCK, Ahmet KILI Mehmet Nuri AKTRK, Hlya KARADEDE AKIN Erdoan EK, Dursun AVAR

PZ 094 09.00 PZ 095 09.00 PZ 096 09.00 PZ 097 09.00 PZ 098 09.00 PZ 099 09.00 PZ 100 09.00 PZ 101 09.00 PZ 102 09.00 PZ 103 09.00 PZ 104 09.00 PZ 105 09.00 -

65

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 106 09.00 PZ 107 09.00 PZ 108 09.00 PZ 109 09.00 PZ 110 09.00 -

Toprak ve Toprak Akarlarnda (Acari: Cryptostgmata) Ar Metal Birikimlerinin Belirlenmesi Olympos-ral Kumsalndaki Carette caretta (Linneaus,1758) (Chelonia: Cheloniidae) Yuvalarnda Scakla Bal Yavru Eey Orannn Belirlenmesi Titreyengl'de (Antalya/Manavgat) Sylvia cinsine ait ku trlerinin halkalama sonular amkoru Gleti (amldere-Ankara)ne Braklan Tinca tinca (Linnaeus, 1758)nn Populasyon Yaps ve Bykl le Byme zelliklerinin ncelenmesi amkoru Gleti (amldere-Ankara)nde Yaayan Alburnus escherichii Steindachner, 1897 ve Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758un Atasal ve Hibrit Bireylerinin Morfometrik Durumu ve Populasyon Yaps Besin Kalitesi Deitirilmi Baz Bitki Yapraklarnn Agelastica alni L. (Coleoptera; Chrysomelidae)nin Azot Kullanm Seviyesine Etkisi Baz Bitki Sekonder Bileiklerinin Agelastica alni L. (Coleoptera; Chrysomelidae)nin Beslenme ve Geliimine Etkisi ayrlk Alanda Toprak Akarlarnn Dikey Dalm Akdeniz niversitesi Kampusu Avifaunas

Fatma KOBA, Kamil KO, Kamile KAZAKLI Leyla ZKAN KARAARDI, Mehmet Z, Hakan KARAARDI Hakan KARAARDI, Ali ERDOAN, Leyla ZKAN KARAARDI Deniz NNAL

Deniz NNAL, Fsun ERKAKAN, Ahmet Murat AYTEKN

PZ 111 09.00 PZ 112 09.00 PZ 113 09.00 PZ 114 09.00 PZ 115 09.00 PZ 116 09.00 PZ 117 09.00 PZ 118 09.00 PZ 119 09.00 PZ 120 09.00 PZ 121 09.00 PZ 122 09.00 PZ 123 09.00 PZ 124 09.00 PZ 125 09.00 PZ 126 09.00 -

Beran FRDN, Mahmut EROLU, Cengiz MUTLU Beran FRDN, Mahmut EROLU, Cengiz MUTLU zlem NEN, Kamil KO

Hakan KARAARDI, Ramis KORKMAZ, Hakan SMSAR, Ali ERDOAN Dou Karadeniz Blgesinin ay ve Fndk Abdullah BAYRAM, Zafer Bahelerinin Araneo-Faunas SANCAK, Tark DANIMAN, Nazife YT Dou Karadeniz Blgesi rmcek Faunasna Bir Zafer SANCAK, Abdullah BAYRAM, Tark DANIMAN Bak (Araneae) Byk Memeli almalarnda Foto-Tuzak Yntemi Yasin LEMN (Data-Bozburun Yarmadasnda Vejetasyon Tipine Bal Byk Memeli Faunasndaki Deiimler) Krkkale ilindeki Spalax leucodon Tuba YACI, Nursel AAN (Nordmann,1840)'un yuva yaps (Mammalia: Rodentia) Diren Fenomeni; Snma Davran ve G M. Mustafa AKINER, A. Cem KUYUCU, Selim S. ALAR Olgusunun Buna Etkileri Hazar Glndeki Capoeta capoeta umbla (Heckel, Hlya KARADEDE AKIN, Erhan NL 1843)nn Ar Metal Birikiminin Mevsimsel ncelenmesi Aras Vadisindeki Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Hilal BEDR, Adnan ALDEMR Trlerinin Saldr Periyotlar evresel Sorunlar, evresel atmalar ve Aysel KEKLLOLU Alternatif Bir Yaklam:Ekoempati Yataan Termik Santrali evresindeki Kuyu Fevzi YILMAZ, A. Levent TUNA, Sularnda Ar Metal Dzeyleri Nedim ZDEMR, Ahmet DEMRAK Eskiehir evresi Tabanidae (Insecta: Diptera) Ferhat ALTUNSOY, A. Yavuz Trlerinin Yllara Gre Populasyon Younluunun KILI Karlatrlmas Buldan Sleymanl Yayla Gl Bentik Mustafa DURAN, Gray Kvan AKYILDIZ, Sibel HNDER, Omurgaszlar Mehmet EKM, zge AKI, Seval ZCAN Aras Nehri (Idr) Bentik Omurgasz Faunas Gray Kvan AKYILDIZ, Mustafa Duran, Pelin KARASU, Derya AKTA, mmhan ASLAN, Serdar POLAT

66

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 127 09.00 PZ 128 09.00 PZ 129 09.00 PZ 130 09.00 PZ 131 09.00 PZ 132 09.00 PZ 133 09.00 PZ 134 09.00 PZ 135 09.00 PZ 136 09.00 PZ 137 09.00 PZ 138 09.00 PZ 139 09.00 PZ 140 09.00 PZ 141 09.00 PZ 142 09.00 PZ 143 09.00 PZ 144 09.00 PZ 145 09.00 PZ 146 09.00 -

PZ 147 09.00 PZ 148 09.00 PZ 149 09.00 -

Bentik Omurgaszlarn Deiik Yaprak Paketlerinde Mustafa DURAN, Gray Kvan Koloni Oluturmalarnn Karlatrlmas AKYILDIZ, Gurbet ELK, Recep BAKIR, Hatice AVCI, Hlya METN Karakaya Baraj Gl Zooplankton Duygu ZHAN, Didem Kompozisyonunun Su Kalitesi le likisi OUZKURT Korunmu Bir Salamandra salamandra Seil KARAHSAR, Ali populasyonu-Kemaliye Populasyonu- Konusunda DEMRSOY lk Gzlemler Eber Glnden Yakalanan Carassius carassiusda A. Fatih FDAN, brahim Hakk Baz Ar Metal Miktarlarnn Tesbiti ve Oksidatif CERC, Muhsin KONUK, Statnn Belirlenmesi smail KKKURT, Recep ASLAN, Ylmaz DNDAR Su Ekosistemlerinin nemi (Geleceimiz Su Gken ZTRK, Zeynep NER, Mesude YET Ekosistemlerine mi Bal?) Elma Bahelerinde Baklaznn le Alternatif Vildan BOZKURT, Aye ZDEM, Cevat ZEK Mcadele Olanaklar zerinde Aratrmalar Gammarus roeseli (L.)nin Byme Orannn Mustafa DURAN, Gray KIVAN AKYILDIZ, Fatmanur Laboratuarda Aratrlmas KARAAA, Cafer EKSEN ki Farkl Akarsuda EPT (Ephemeroptera, Murat BARLAS, Hasan KALYONCU, Blent Trichoptera, Plecoptera)/ Chironomus sp. YORULMAZ, Necla BROL Oranlarnn Su Kalitesi ile likisi Een ay ( Kocaay) Bentik Makroomurgasz Blent YORULMAZ, Atakan Faunas ve Su Kalitesi ile likisi SUKATAR, Murat BARLAS Dipsiz-ine ay (Mula-Aydn)nn Bentik Necla BROL, Murat BARLAS, Makroomurgasz Faunasnn Belirlenmesi Blent YORULMAZ Sagitta setosa Mller, 1847 (Chaetognatha) nn Ali Muzaffer FEYZOLU, Nket SVR Gney Dou Karadenizdeki Yaz Dalm znik Glnde Yaayan Sazan (Cyprinus carpio L., S. Cevher ZEREN 1758)n Byme ve reme zellikleri Kulukann Farkl Gnlerinde Yumurtaya Verilen Haluk ZPARLAK, lhami Organik nsektisit Fipronilin Tavuk Embriyolar ve ELK, Sadettin NSAL Kuluka Sonu Erken Dnem Civcivleri zerindeki Baz Etkileri Farkl Dnem Embriyonik Karacier Dokularnda Erdal BALCAN, Pervin Ekstraselller Matriks ve Hcre Yzey TOPARLAK, Aya GM, Molekllerine Deksametazonun Etkisi Mesut AHN, zlem ARSLAN Triturus vulgaris (Kk semender)te Embiyolojik Nazan ZM, Emine Pnar PAKSUZ, Aziz AVCI, Kurtulu ve Larval Geliim zerine OLGUN Selenyumun Teratojenik Etkilerinin Sanlar Emre GKTEKN, Onur zerinde Deerlendirilmesi CANDAN, Drdane KOLANKAYA, Nurhayat BARLAS Sanlarda Gebelik Sresince Uygulanan Besin Cansn GNGRM, Aysun Katk Maddesi E341 (Trikalsiyum Fosfat)in Fetus KILI, Drdane KOLANKAYA, Geliimi zerine Teratojenik Etkileri M. Turan AKAY Danio rerio da (Teleostei: Cyprinidae) Embriyonik zlem AKICI, Sema SA NC Geliimin ncelenmesi Sosyal Evrimin ki Byk Sramas Olan Tarm ve Esen Fatma KABADAYI Sanayi Devriminin evre zerine Etkileri Parazitoit Venturia canescens (Gravenhorst) Ali BOZ, Adem GLEL (Hymenoptera: Ichneumonidae) le Parazitlenen, Konak Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarnn Hemolenfindeki Toplam Protein Lipit ve Karbohidrat Miktar zerine Parazitlenme Sonras Geen Sre ve Scakln Etkileri Moolistan Gerbillerinde Kindling ve Lokomotor Alper KARAKA, Blent GNDZ Aktivite Suriye Hamsterlerinde (Mesocricetus auratus) Alper KARAKA, Blent Melatonin Hormonunun Nronal Ateleme Hz GNDZ zerine Etkileri ki Farkl Kirpi Trnn Periferal Kan Lenfositleri Haluk ZPARLAK, lhami zerine Enzim Histokimyasal Bir alma ELK, Emrah SUR, Tuba TELATAR , Atilla ARSLAN

67

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 150 09.00 PZ 151 09.00 PZ 152 09.00 PZ 153 09.00 PZ 154 09.00 PZ 155 09.00 PZ 156 09.00 PZ 157 09.00 PZ 158 09.00 PZ 159 09.00 PZ 160 09.00 PZ 161 09.00 PZ 162 09.00 PZ 163 09.00 PZ 164 09.00 PZ 165 09.00 PZ 166 09.00 PZ 167 09.00 PZ 168 09.00 PZ 169 09.00 -

Nikotinin Kurbaa (Rana ridibunda) Periferik Sinirleri zerine Elektrofizyolojik Etkilerinin Doza ve Zamana Bal Olarak Aratrlmas Klinikte Kullanlan Baz Anti-Anjiojenik Ajanlar ve Etki Mekanizmalar Larval Evrede Uygulanan Dk Scakln Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) nn Erginlemesine ve Ergin Arlna Etkileri pekbcei Bombyx moride Larval - Pupal Metamorfoz Boyunca Anterior pek Bezinde Meydana Gelen Morfolojik Deiimlerin ve Ekdizon Reseptr B1 Ekspresyonunun Gsterilmesi pekbcei Bombyx moride Son Larval Evre Boyunca Orta Barsak Asit Fosfataz Aktivitesinde Meydana Gelen Deiimler ve Juvenil Hormon Analou Fenoxycarbn Etkisinin Aratrlmas Emys orbicularis ve Mauremys rivulata Trleri Arasnda Karlatrmal Hematolojik ncelemeler Obezite: Beslenmek Otonomik Olarak m Kontrol Edilir? Glikoz Tayc Proteinler (Glut) ve Metabolik nemi Gryllus campestris L. (Orthoptera:Gryllidae)nin eitli Geliim Evrelerinde Glikojen Seviyesindeki Deiimler nsan Umbilikal Damarlarnda 5-Hidroksitriptamin ve Asetilkolin e Bal Kaslma Cevaplarna Soutmann ve Istmann Etkisi ve Nitrik Oksid in Rol Gneydou Anadolu'da Yaygn Olarak Dal Gsteren Melanopsis praemorsa (Gastropoda:Prosobrancha)' nn Ya Asiti erii Konak Younluunun Gregar Parazitoit Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)da gelime Sresi, Verim ve Eey Oranna Etkisi Besin Tipinin Parazitoit Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) Diilerinde Glikojen, Lipit ve Karbohidrat Miktarna Etkisi Baz Ar rnlerinin, Parazitoid, Bracon hebertor Sayn Ergin Yaam Sresine Etkileri Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858) Eeylerinin Karacier ve Kas dokusu Ya Asidi Bileimi Karvakrol'un zole San Mide Fundus zerindeki Etkisi Kadmiyum ve Demirin Phaenicia sericata (MEIGEN, 1826)nn (Diptera: Calliphoridae) Larval Geliimi ve Hemolenf Proteinleri zerine Etkileri ki Farkl Scakln Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae)un Toplam Karbohidrat, Protein ve Lipid Miktarna Etkileri Farkl Lokalitelerden Toplanan Theodoxus syriacus'un (Archaeogastropoda: Neritidae) Fosfolipit ve Ntral Fraksiyonlarndaki Ya Asitlerinin Karlatrlmas Hemodiyaliz Hastalarnda Cinsiyete ve Yaa Bal Olarak Kan Biyokimyasal ve Hematolojik Parametrelerinin Deiiminin Vitaminsiz Gda ile Beslenen Sanlarn Sinir Hcrelerinde Meydana Gelen Deiiklikler

Dilek KUMARGAL, Ali AKIN, lk MELEKOLU Nuran CIKCIKOLU YILDIRIM, Mira YILDIRIM, Numan YILDIRIM Rahile ZTRK, Z. lya NURULLAHOLU Ebru GNC, Osman PARLAK, Ramazan URANLI, Emre BATIR Emre BATIR, Ebru GNC, Ramazan URANLI, Osman PARLAK Nilgn YILMAZ, Murat TOSUNOLU, idem GL Merve ALTUN, Alpaslan DAYANGA Nuran KAYA, Ayenur YONTAN M. Ali AKPINAR, Nkhet AKPINAR, Kubilay METN Zahide lya NURULLAHOLU, Ksmet Esra ATALIK, Mehmet KILIN, Necdet DOAN hsan EKN, Mehmet BAHAN, Rdvan EEN zgr VARER IITAN, Eylem AKMAN GNDZ, Adem GLEL Eylem AKMAN GNDZ, Adem GLEL, zgr VARER, Ali BOZ, zlem CESUR Adnan SARIKAYA, zgr VARER IITAN, Evrim SNMEZ Salih GRGN, M. Ali AKPINAR, A. Emre AKPINAR Sleyman AYDIN, Seval DUMAN Hlya ALTUNTA, Ferhat ALTUNSOY, A. Yavuz KILI Evrim SNMEZ, Adem GLEL hsan EKN, Mehmet BAHAN, Rdvan EEN, Mehmet DORU Zeliha SELAMOLU TALAS, brahim RN, Mehmet Fuat GLHAN, Seda Pnar DNDAR, Aye GEBAKAN, smet YILMAZ Fahrettin ASKEROV, Babek ABUOV, Vefa YUNUSOVA, Atilla TEMUR

PZ 170 09.00 -

68

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 171 09.00 PZ 172 09.00 PZ 173 09.00 PZ 174 09.00 PZ 175 09.00 -

Sigarann mmn Sistem zerine Etkisi Apanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae) ve Parazitlenmi Kona Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)nn Toplam Lipit ve Ya Asidi Pimpla turionellae L. (hymenoptera: Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Pup Hemolenfi Toplam Protein Miktarna Etkileri BALB/C FARE EMBRYOLARINDA CNSYETN BELRLEND SRETE MLLER KANALI-ANT MLLER HORMON ETKLEM VE SALK ASDN NEM Hipertiroidili San Tiroidinde -Lipoik Asit-Nitrik Oksit likisi

Mustafa ATLI, Atilla TEMUR, H.Bayram TEMUR, Hseyin KARADA, Zafer SOYGDER Fevzi UKAN, Z. lya NURULLAHOLU, Olga SAK, Rahile ZTRK Olga SAK, Ekrem ERGN, Fevzi UKAN, Aylin ER Remziye DEVEC, Erdal BALCAN, Nazan KESKN, Bget SARIBEK, Sabire KARAALI Huriye BALCI, Canan HRDA, lhan UYANER, Ebru GREL, Asl KANDL, Blent ERGN, Erturul TAAN, Cihan DEMRC Rahmi DUMLUPINAR, Hakan AKIN, Handan UYSAL, Faruk DEMR, Turgay AKMAK, Serkan ERDAL Blent KAYA, Eref DEMR, Serap KOCAOLU Naciye Selcen BAYRAMCI, Y. KO, L. AIK, M. KO, M. KILI, D. ENGN Ahmet Ata ZMEN, Mualla ETN

PZ 176 09.00 PZ 177 09.00 PZ 178 09.00 PZ 179 09.00 -

WDXRF Yntemiyle Sirke Sineinin Aestivasyonu Boyunca Element Deiimlerinin Belirlenmesi Drozofila Kanat Benek Testinde Alkilleyici Ajanlara Kar Turun Kabuu Yann Antigenotoksik Etkisi Tiroit Kanserli Olgularda RET Proto-Onkogeninin 10. ve 11. Ekzonlarndaki Mutasyonlarn Aratrlmas Yksek Doz Metil Prednizolon Uygulanan Miyelodisplastik Sendromlu ocuk Hastalarn Kemik lii Aspirasyon Materyalinde DR-nm23 Gen Ekspresyonunun Konvansiyonel RT-PCR Teknii le Gsterilmesi Gastrik Kanserde MMP-7, MMP-26 ve -Katenin Genlerinin Ekspresyon Analizi

PZ 180 09.00 -

PZ 181 09.00 PZ 182 09.00 PZ 183 09.00 PZ 184 09.00 PZ 185 09.00 PZ 186 09.00 PZ 187 09.00 PZ 188 09.00 PZ 189 09.00 -

nsan X Kromozomunun (Xq21) Akcier Kanseriyle Korelasyonunun Tespiti Drosophila melanogasterde Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Likeninin mr Uzunluu zerine Etkisinin Aratrlmas S9 Aktivasyon Sistemi ile Muamele Edilmi nsan Lenfositlerinde Thimeraosalin Genotoksisitesi 1. Karde Kromatid Deiimi 2. Proliferasyon indeks 3. Mitotik ndeks Thimerosalin Genotoksisitesinin Sitokinesis Blok Mikronukleus Test Sistemi Kullanlarak in vitro Deerlendirilmesi Ya Nanenin Genotoksik ve Antigenotoksik Aktivitesinin Somatik Mutasyon ve Rekombinasyon Testi ile Aratrlmas Anadoludaki, Garra rufa HECKEL, 1843 (Teleostei: Cyprinidae) Trnn Mitokondriyal ND3/4 Gen Blgesine Dayal Filocorafyas Evcil Keilerde (Capra hircus) Prion Geni Polimorfizmlerinin Analizi Trkiyede Oluturulan Melez Koyun rklarnda(Ovis Aries) Prion Geni Polimorfizmlerinin Analizi Karaam Zararls Olan al Antenli am Yaprakarsyla (Diprion pini L.: HymenopteraDiprionidae) Biyolojik Mcadelede Turdus merula (Karatavuk)nn nemi zerine Bir Aratrma

Salih GENCER, Glen DOUSOY, Melih PAKSOY, Ahmet Korkut BELL, Fatih AYDOAN, M. Burcu IRMAK YAZICIOLU Sevilay AZPARLAK, Ekrem DNDAR Handan UYSAL, Deniz ALTUN, Hakan AKIN, Ali ASLAN Dilek EKE, Ayla ELK

Dilek EKE, Ayla ELK Eylem EROLU DOAN, Elif YELADA Sevgi DURNA, Naci DEERL, Fevzi BARDAKI Cemal N, Nehir ZDEMR, Kemal zdem ZTABAK lker GNLALP, Kemal zdem ZTABAK, Cemal N Muharrem KARAKAYA, nal ZELMAS

69

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 190 09.00 PZ 191 09.00 PZ 192 09.00 PZ 193 09.00 PZ 194 09.00 PZ 195 09.00 PZ 196 09.00 PZ 197 09.00 -

Flavonoidlerin Antioksidan Enzimler ve Glutatyon zerine Etkisinin Aratrlmas Su rnlerinde Kullanlan DNA Markr Teknolojileri iftlik Hayvanlarnda Ekonomik Verim zelliklerine Sahip Genlerin Belirlenmesinde Kullanlan Molekler Yntemler Koyunlarda Glutatyon Polimorfizmi ve eitli Verim zellikleri Arasndaki likiler

Eylem EROLU DOAN, Elif YELADA, Abbas GNGRD, Dilek ASMA Ercment AKSAKAL, Memi ZDEMR, Orhan ERDOAN zden OBANOLU, Eser Kemal GRCAN

PZ 198 09.00 PZ 199 09.00 PZ 200 09.00 PZ 201 09.00 PZ 202 09.00 PZ 203 09.00 PZ 204 09.00 -

PZ 205 09.00 PZ 206 09.00 PZ 207 09.00 PZ 208 09.00 PZ 209 09.00 PZ 210 09.00 -

Eser Kemal GRCAN, zden OBANOLU, Cengizhan ERBA Mephosfolan nsektisitinin in vitro Genotoksik Deniz ZKAN, Deniz YZBAIOLU, Fatma NAL, Etkileri Serkan YILMAZ, Hseyin AKSOY Afrika Balars Alttrlerinden Apis mellifera rfan KANDEMR, Aya ZKAN, scutellata, A. m. monticola ve A. m. litorea zerinde Stefan FUCHS Kanat ekli Varyasyonlar zerine Bir alma Karasu Irmann (Dumlu-Akale) Dominant Balk Adem Yavuz SNMEZ Trlerinden (Leuciscus cephalus, 1758)un Mikrobiyolojik Ynden Aratrlmas Koi (Cyprinus carpio) Balklarnda Dalakta Jale KORUN, Mesut YILMAZ, Beslenme le Hemosiderin Arasndaki liki Mehmet ZBA, Mnevver YILMAZ, Ayegl KAPUCU, Ebru GREL, Kadriye AKGN DAR Organik nsektisit Fipronilin Genotoksik Etkilerinin Haluk ZPARLAK, Atilla Civciv Mikronukleus Test Sisteminde Belirlenmesi ARSLAN, Abdurrahman AKTMSEK, G. zmen GLER Organik nsektisit Fipronilin Genotoksik Etkilerinin Haluk ZPARLAK Tavuk Yumurtas Mikronukleus Testi le Belirlenmesi Farkl Yarasa Trnn Periferal Kan Lenfositleri T. TELATAR, A. ARSLAN, H. ZPARLAK, E. SUR, Y. zerine Enzim Histokimyasal Bir alma ZNURLU Triturus karelini (Amphibia: Urodela)nin Erkek Serap SANCAR BA, Osman Bireylerinde Kloak Yaps ve Kloak Bezleri MURATHANOLU Fonksiyonunun Hormonal Kontrol Lsin Enkefalinin Rana ridibunda Sinir Yusuf AMLICA, Ali AKIN Sistemindeki Lokalizasyonu Kefirin Olaklarda Duodenum'un Histolojik Yaps Mert GRKAN, S. zerine Etkileri HAYRETDA, C.ATAOLU Aydn Yresinde Yaayan Laudakia stellionun Nazan YILMAZ (Linnaeus 1758) (Squamata: Agamdae) nce Barsak Dokusu Histolojik Yapsnn ve Glikozaminoglikanlarnn Ik Mikroskop Dzeyinde ncelenmesi Galba truncatula (Gastropoda, Pulmonata) da Birgl OTLUDL, Serpil BRN KARAKA Histopatolojik ve Biyokimyasal Deiikliklere Neden Olan Ar Metal Toksisitesi ( Cd) zerinde EDTAnn Koruyucu ve yiletirici Etkileri Galba truncatula (Gastropoda, Pulmonata) da Serpil BRN KARAKA, Histopatolojik ve Biyokimyasal Deiikliklere Birgl OTLUDL Neden Olan Ar Metal Toksisitesi (Pd) zerinde EDTAnn Koruyucu ve yiletirici Etkileri Karadeniz Blgesideki Baz Lokalitelerde Abbas MOL, Unal Gomphocerinae Taksonlar ve Bitki likisi ZEYBEKOGLU Laboratuar Koullarnda retilen Dili Sazanck Baran YOURTUOLU, .G. (Aphanius mento) Yumurtalarnn Embriyonik KIRANKAYA, Lale Geliimi GENOLU, F.Gler EKMEK Trk Saaneni ve Maltz Irk Keilerde Mert GRKAN, Hseyin Plasentomlarn Histolojik Yaps TOPYILDIZ, Semih STEL, Sibel HAYRETDA, Aynur KONYALI Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Kaln Barsak Emine Pnar PAKSUZ, Serblent PAKSUZ, Beytullah ZKAN, Dokusunun Histolojik Yaps ve Goblet Nazan YILMAZ Hcrelerinde Glikozaminoglikan eitlerinin Belirlenmesi

70

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

POSTER SUNUMLARI ZOOLOJ


27 HAZRAN 2008
PZ 211 14.00 PZ 212 14.00 PZ 213 14.00 PZ 214 14.00 PZ 215 14.00 PZ 216 14.00 PZ 217 14.00 PZ 218 14.00 PZ 219 14.00 PZ 220 14.00 PZ 221 14.00 -

14:00-17:30
Emine Pnar PAKSUZ, Serblent PAKSUZ, Beytullah ZKAN Serblent PAKSUZ, Emine Pnar PAKSUZ, Beytullah ZKAN Sema SA NC, zlem NEN, Ece ERDA zlem NEN, Sema SA NC Yusuf ERSAN, Evren KO, Hacali NECEFOLU, F. Elif ZTRKKAN Aziz AVCI, Emine Pnar PAKSUZ, etin ILGAZ, Nazan ZM, znur ARAT, Kurtulu OLGUN Dilek KARADUMAN, Banu EREN Sema SA NC, Burcu KOLBAI TEKKAN zlem AKICI, Grsel ERGEN Nazan DENZ KO, S.ZESEN OLAK, F. E. KAYHAN, M. N. MULU, . T. EMECAN Gkhan BAYRAMOLU, Hilmi ZDEN, ahin KABAY, Esra GRLEK OLGUN, Nilgn ZTRK, Hakan ENTRK, Ali KUTLU, Gke BLG, Bilge ZKAL Pnar L, S. Hilal SALGIN, Nazan KESKN, Yakup KASKA Mediha CANBEK, Hakan ENTRK, Drdane KOLANKAYA, Gkhan BAYRAMOLU, Kadriye SORKUN, Asl ZKK TYL Serap SANCAR BA, Engin KAPTAN, Meliha ENGEZER NCEL Aye AKOCUK, Gler NAL

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) ve Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) de Seminifer Epitel Siklusu Baz Yarasa Trlerinde Beyaz Kan Hcresi Saym Xiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei) Karacieri zerinde Ham Petroln Suda znebilen Ksmlarnn Etkileri Ham Petroln Suda znebilen Ksmlarnn Xiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei) Solunga Histolojisi zerindeki Etkileri Kobalt (II) P-Aminobenzoatn Erikin Fare Karacieri zerine Histopatolojik Etkisi Trkiyede Yayl Gsteren Eirenis ve Rhynchocalamus Cinslerine Ait Baz Trlerin Kan Hcre Morfolojisi ve Eritrosit Byklkleri Beta-D-Glukan ve Taksol Etkisiyle Fare (Mus Musculus) Karacierinde Oluan Histolojik Deiiklerin Ik Mikroskobu Dzeyinde Aratrlmas Poecilia sphenopsda (Poeciliidae, Teleostei) Kalbin Histolojik Yaps Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) (Orthoptera: Gryllidae)ta Orta Barsan Histolojisi znik Glnde (Bursa) Yaayan Tatlsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)nun Ovaryumunun Morfolojik ve Histolojik zellikleri Hypericum montbretiinin Sanlarda Deneysel Renal skemi/Reperfzyon Hasar Modelinde Koruyucu Etkisi

PZ 222 14.00 PZ 223 14.00 -

Caretta caretta (riba Kaplumbaa) ve Chelonia mydas (Yeil Kaplumbaa) Trlerinin Gonad Histolojileri Besinlerle Birlikte Alnan Polenin Albino Sanlar zerine Olas Etkileri

PZ 224 14.00 PZ 225 14.00 -

Kurbaa (Rana ridibunda) Derisinde Androjen ve strojen Reseptrnn mmunohistokimyasal Olarak Gsterilmesi nci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) Nrosekresyon Hcrelerinin Dalm VE GonadoReleasing Hormon (GnRH) Salglayan Hcrelerin mmunohistokimyasal Olarak aretlenmesi Farkl Hipofiz Tmrlerinde Leptinin mmunohistokimyasal Olarak Gsterilmesi Yenilebilir Baz Bcek Ekstrelerinin Periferik Kan Kltrlerinde Karde Kromatid Deiimi (KKD) Frekans zerine Etkileri

PZ 226 14.00 PZ 227 14.00 -

Ayegl KAPUCU, Huriye BALCI, Kadriye AKGN DAR, Nurperi GAZOLU, Bge Z mit NCEKARA, Hasan TRKEZ, Fatime GEYKOLU

71

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 228 14.00 PZ 229 14.00 PZ 230 14.00 PZ 231 14.00 PZ 232 14.00 -

PZ 233 14.00 PZ 234 14.00 PZ 235 14.00 PZ 236 14.00 PZ 237 14.00 PZ 238 14.00 PZ 239 14.00 PZ 240 14.00 PZ 241 14.00 PZ 242 14.00 PZ 243 14.00 PZ 244 14.00 PZ 245 14.00 PZ 246 14.00 PZ 247 14.00 PZ 248 14.00 PZ 249 14.00 -

mit NCEKARA, Fatime GEYKOLU, Hasan TRKEZ, M. Sait KELE nsan Aorta Yayndan Endotel Hcrelerinin Handan SEVM, Esin AKBAY, zer Aylin GRPINAR, Pnar zolasyonu, Kltr Ve Karakterizasyonu ATASOY, Serdar GNAYDIN, Mehmet Ali ONUR Thalidomid'in 4T1 ve 4THMpc Fare Meme Kanser Ece MEK, Esra AYDEMR, Nuray ERN, Kayahan FIKIN Hcre Hatlar zerine Sitotoksik Etkisi Endostatin'in 4T1 ve 4THMpc Fare Meme Kanser Esra AYDEMR, Ece MEK, Hcre Hatlarndaki Sitotoksik Etkisi Nuray ERN, Kayahan FIKIN Yal ve Gen Sanlarda Oluturulan Kemik Esin AKBAY, Handan SEVM, Hasarlarnn Kemik lii Kk Hcreleri Kullanlarak Mehmet Ali ONUR, zer Aylin yileme Srelerinin ncelenmesi GRPINAR, Muzaffer EROLU, Murat GZEL, Meneme GMDERELOLU Porphyromonas gingivalis Lipopolisakkaritinin erife Buket BOZKURT, Sema S. HAKKI, Alpdoan KANTARCI, nsan Gingival Fibroblastlar zerine Etkisi Yusuf DURAK Boyutlu Epidermis-Primer Duyu Nronu KoElin YENDNYA, Nee Kltr AYSIT, Grkan ZTRK Tursiops truncatus ve Delphinus delphis Trlerinin Nilgn YILMAZ, Semih STEL, Murat TOSUNOLU, Mehmet Karlatrmal Cranial Osteolojisi TRKAKIN, Akn BULUT Kronik Florozisin Fare Yavrularnn Baz Evren KO, Yusuf ERSAN Morfolojik Parametreleri zerine Etkisi Salamandra salamandra Yavrularnn Byme, Seil KARAHSAR Gelime ve Desenlenme Deiimlerinin ncelenmesi Macronemurus bilineatus Yumurtalarnn Zekiye SULUDERE, Selami Yzeyinin nce Yaps (Neuroptera: CANDAN, Sava CANBULAT Myrmeleontdae) Megistopus flavicornis Yumurtalarnn Koryon nce Zekiye SULUDERE, Sava Yaps (Neuroptera, Myrmeleontidae) CANBULAT, Selami CANDAN Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789)un D Nazife YT, Abdullah Morfolojisi zerine Bir alma (Araneae: BAYRAM, Tark DANIMAN, Eresidae) lkay ORAK CAL, Zafer SANCAK Eresus cinnaberinusda (Uurbcei rmcei) Nazife YT, Abdullah BAYRAM, Tark DANIMAN, Duyusal Kllarn Elektron Mikroskobik Yaps ve lkay ORAK CAL, Zafer Fonksiyonu (Araneae: Eresidae) SANCAK, Bombylius L. (Diptera, Bombyliidae) Cinsine Ait Fatma BAYRAKDAR, Abdullah Drt Trn Proboskis Morfolojilerinin Taramal HASBENL, Zekiye SULUDERE, Elektron Mikroskobu le ncelenmesi Ersin DEMREL, Selami CANDAN Dolycoris baccarum (L.) (Heteroptera: Selami CANDAN, Mahmut Pentatomdae)un Spermateka Morfolojisi ERBEY zmir Krfezinde Yass Balklarn (Osteichthyes: Semih LEBLEBC, Okan Heterosomata) Biyolojik zellikleri zerine Bir n ZAYDIN, Elizabeth G.T. ERONAT alma zmir Krfezinde 3 Hani Bal Trnn (Serranus Semih LEBLEBC, Okan spp.) Morfometrik zellikleri ZAYDIN, Sercan YAPICI, Zeynep DARDERE, Elizabeth G.T. ERONAT Vespula Germanica (Insecta: Aysel KEKLLOGLU, Kltiin Hymenoptera:Vespoidea:Vespidae) Trnn Zehir AVUOLU, Emine YALIN Aygt ve Az Yaps zerine Morfolojik Bir alma Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) (Orthoptera: Grsel ERGEN, zlem AKICI Gryllidae)ta Yumurtann D Morfolojisi Trkiye ve Dnyadaki Ar lmlerinin Nedeni ve Asl ZKIRIM, Nevin KESKN, Ekosistemdeki nemi Aygn YALINKAYA Rhizophagus grandis (Coleoptera: iek AYDIN, Mustafa YAMAN, Rhizopagidae)ten lk Entomopatojenik Onur TOSUN, mer ERTRK Microsporidian Kayd

in vitro Antioksidan Parametreler zerine Baz Bcek Ekstrelerinin Etkileri

72

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 250 14.00 PZ 251 14.00 PZ 252 14.00 PZ 253 14.00 PZ 254 14.00 PZ 255 14.00 PZ 256 14.00 PZ 257 14.00 PZ 258 14.00 PZ 259 14.00 PZ 260 14.00 PZ 261 14.00 PZ 262 14.00 PZ 263 14.00 PZ 264 14.00 PZ 265 14.00 PZ 266 14.00 PZ 267 14.00 PZ 268 14.00 PZ 269 14.00 PZ 270 14.00 PZ 271 14.00 PZ 272 14.00 PZ 273 14.00 PZ 274 14.00 -

Rhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizopagidae) retim Laboratuarlarnda Helicosporidium sp. Varlnn Aratrlmas Buxus sp. (imir)lerde Zarar Yapan Etmenler Trkiye Faunas in Yeni Oribatid Akarlar (Acar, Orbatda) Zeytin Karasuyunun Oreochromis niloticus zerindeki Genotoksik Etkilerinin Eritrosit Mikronkleus Testi kullanlarak Aratrlmas Amata phegea (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Amatidae)nn 1. Evre Larva ve Yumurta Yzey Yaps ve Morfolojisi Malatya li Su Kenelerinin (Acari, Hydrachnidia) Sistematik Ynden ncelenmesi Erzurum li Su Kenesi (Acari: Hydrachnellae) Faunas Trkiye Protorhoe (Lepidoptera, Geometridae, Larentinae) Trlerinin Dalm ve Zoocorafyas zerine Notlar Kemaliye (Ein) Herpetofaunas Trabzon Gndz Kelebekleri ve Morfolojileri Hakknda Yurtluk ay htiyofaunas (Samsun) Kbrs Dikenli Faresi, Acomys nesiotes Bate 1903,'nin Taksonomisi ve Biyolojisi Giresun'daki Apodemus flavicollis (Melcihor, 1834)'in Yayl, Taksonomisi ve Biyolojisi Eskiehir evresinde Leler zerinden Tespit Edilen, Adli Adan nemli Bcek Trleri Akehir Glndeki Cyprinus carpio Linnaeus,1758 ve Cobitis simplicispinna Hanko, 1924nin Ektoparazit Faunas zerine Bir Aratrma Trkiye Faunas in Yeni Bir Cheylostigmaeus (Acari: Actinedida: Stigmaeidae) Tr Coleoptera rneklerinin Yakalanmasnda Kullanlan Baz Tuzak Yntemlerinin Deerlendirilmesi Buprestidae (Coleoptera) Familyasna Ait Cinslerin Su Tuza Tercihleri Silphidae ve Tenebrionidae (Coleoptera) Familyalar rneklerinin Yakalanmasnda Kullanlan ukur, Bardak ve Et Tuzaklarnn Deerlendirilmesi Blatta orientalis L. (Dictyoptera: Blattodea) in Ootheca Parazitoiti Prosevania fuscipes (Illeger) (Hymenoptera: Evaniidae) Sivas li ve Baz evre llerinin Galeri Sinei (Diptera:Agromyzidae) Chalcidoid (Hymenoptera: Chalcidoidea) Parasitoidleri Byk ay (Pelte-Elaz)'da Bulunan Chironomidaer Larvalarnn Taksonomik Ynden ncelenmesi Karadeniz Blgesi Bayburt, Gmhane, Trabzon, Ordu ve Giresun lleri Helophordae (Insecta: Coleoptera) Familyas zerine Faunistik Bir alma Karadeniz Blgesi Bayburt, Gmhane, Trabzon, Ordu ve Giresun lleri Hydrophilidae (Insecta: Coleoptera) Familyas zerine Faunistik Bir alma Trkiye Faunas in ki Yeni Evifidid (Acari, Eviphididae) Tr

Onur TOSUN, Mustafa YAMAN, iek AYDIN, mer ERTRK Hseyin CEBEC, Hamit AYBERK, Erol AKKUZU Aye TOLUK, Sedat PER, ule BARAN, Hatice AYDIN, Pnar COKUNER, Nusret AYYILDIZ Tolga AVA, Birgl MAZMANCI, Serpil KNEN Ali SATAR, Zekiye SULUDERE, Selami CANDAN Orhan ERMAN, Yunus ESEN, Muhlis ZKAN Orhan ERMAN, Muhlis ZKAN Zhal OKYAR C.Varol TOK, M. TOSUNOLU, A. DEMRSOY, . GL Selma SEVEN ALIKAN, Muhabbet KEMAL Selma UURLU, Nazmi POLAT, evket KANDEMR Seda KIRALP Hatice MUTLU Mustafa Gl ZARDA, Funda KSE, Ferhat ALTUNSOY Krat KARTAL Mustafa AKYOL, Kamil KO zeyir ALAR, Abdullah HASBENL, Ersin DEMREL, Metin AKTA zeyir ALAR, Abdullah HASBENL, Ersin DEMREL, Kadir BAAR Abdullah HASBENL, zeyir ALAR, Bedriye AAR, Derya CANPOLAT, Fatma BAYRAKDAR Yasemin GLER, Yasemin ZDEMR Ltfiye GENER Ayda TELLOLU Abdullah MART, mit NCEKARA, Ahmet POLAT, Hanifi KARACA Abdullah MART, mit NCEKARA, Ahmet POLAT, Hanifi KARACA Rait URHAN, Zeki PEK

73

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 275 14.00 PZ 276 14.00 PZ 277 14.00 PZ 278 14.00 PZ 279 14.00 PZ 280 14.00 PZ 281 14.00 PZ 282 14.00 PZ 283 14.00 PZ 284 14.00 PZ 285 14.00 PZ 286 14.00 PZ 287 14.00 PZ 288 14.00 PZ 289 14.00 PZ 290 14.00 PZ 291 14.00 PZ 292 14.00 PZ 293 14.00 PZ 294 14.00 PZ 295 14.00 PZ 296 14.00 PZ 297 14.00 PZ 298 14.00 PZ 299 14.00 PZ 300 14.00 -

Trkiye Trypetinae (Diptera: Tephritidae) Faunas ve Sistematii zerine Bir Aratrma Trkiye Faunasna ki Yeni Kayt Meyve Sinei (Diptera: Tephritidae) Tr aramba Ovas Glleri (Samsun) Sucul Koleopter (Adephaga) Faunas Trkiyeden Az Bilinen Baz Cynipidae (Hymenoptera) Galleri Dnyada nsan Gdas Olarak Kullanlan Bcek Gruplar ve Kullanm Potansiyelleri Adyaman linin Akrep (Scorpiones) Faunas ve Zoocorafik Dallar Trkiyenin Chelonus (Hymenoptera: Braconidae: Cheloninae) Faunasna Katklar Nemrut Volkan (Bitlis) Lepidoptera Faunas zerine Aratrmalar Trkiye rmcek Faunas in ki Yeni Haplodrassus Tr (Araneae, Gnaphosidae) Trkiye rmcek Faunas in ki Yeni Oecobius tr (Araneae, Oecobidae) Meriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia; Gerbillinae) nin Gneydou Anadoluda Yeni Bir Karyolojik Formu Enchelyodon nodosus Berger, Foissner & Adam, 1984 (Protista, Ciliophora, Haptoria)un Morfolojisi ve Ontogenezisi Trkiye Araneofaunas in Yeni Bir Tr Kayd; Evarcha michailovi Logunov, 1992 [Salticidae:Araneae] Gneybat Anadolu Blgesi Tipulidae (Diptera, Nematocera) Faunas Triturus karelinii (Amphibia:Urodela)de Ya ve Byme Gneybat Anadolu Blgesi Limoniidae (Diptera, Nematocera) Faunas Nazife Tuatay Bitki Koruma Mzesi (Trkiye: Ankara)nde bulunan Carabidae Koleksiyonu: Altfamilyalar Cicindellinae, Carabinae ve Harpalinae atalan Baraj Gl (Adana) Kopepod ve Kladoser (Krustase) Trlerinin Mevsimsel Deiimleri Ankara, Krkkale ve ankr lleri Pompilidae (Insecta:Hymenoptera) Familyas zerine Faunistik Aratrma Samsun evresinde Mevcut Platycnemis pennipes ( Pallas, 1771) (Insecta, Odonata, Platycnemididae) Populasyonlarnda Tespit Edilen Varyasyonlar Trkiyeden Az Bilinen Tr Sympetrum haritonovi Borisov, 1983 (Insecta, Odonata, Libellulidae)nin Taksonomisi zerine Bir Aratrma Amasya ve evresinde Yayl Gsteren Microtus dogramacii (Mammalia:Rodentia)nin Morfolojik zellikleri Dou Karadeniz Blgesi Agathidinae Trleri zerine Bir Aratrma lkara, Dibek (Antalya) ve Kasnak Meesi (Isparta) Tabiat Koruma Alanlarnn Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) eitlilii ve Benzerliinin Karlatrmal Analizi Dou Karadeniz Blgesinde Saptanan Baz Braconidae Trleri ve Bilinen Konaklar (Hymenoptera) Tokat li Neuroptera (nsecta) Faunasna Katklar

Murat KTK, Mehmet YARAN Murat KTK, Mehmet YARAN mit NCEKARA, Mustafa DARILMAZ, Abdullah MART, Ahmet POLAT, Hanifi KARACA Yusuf KATILMI, Suat KIYAK mit NCEKARA, Ahmet POLAT Ersen Aydn YAMUR, Halil KO, Mehmet YALIN Mitat AYDODU Halil ZKOL, Lokman KAYC Osman SEYYAR, Nusret AYYILDIZ, Aydn TOPU Hakan DEMR, Metin AKTA, Osman SEYYAR, Nusret AYYILDIZ Alaettin KAYA, Yksel COKUN, Seven SEKN Naciye Glkz ENLER, smail YILDIZ Ersen Aydn YAMUR, Kadir Boa KUNT Hasan KO, Murat BARLAS Nazan ZM, Kurtulu OLGUN Okan ZGL, Hasan KO, Murat BARLAS Neslihan KOCATEPE, Yasemin ZDEMR Ahmet Turan ALADA Mehmet Ali KIRPIK, Ayla TZN, Nil BARIAIK, Yaar GLMEZ Ali MROLU, Veysel KARTAL Ali MROLU, Veysel KARTAL Zlal ATLI EKEROLU, Haluk KEFELOLU zlem ETN ERDOAN Ebru Gl ASLAN, Baran ASLAN, Ali GK, Yusuf AYVAZ Ahmet BEYARSLAN Sava CANBULAT, M. Cemal OUZ

74

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 301 14.00 PZ 302 14.00 PZ 303 14.00 PZ 304 14.00 PZ 305 14.00 PZ 306 14.00 PZ 307 14.00 PZ 308 14.00 PZ 309 14.00 PZ 310 14.00 PZ 311 14.00 PZ 312 14.00 PZ 313 14.00 PZ 314 14.00 PZ 315 14.00 PZ 316 14.00 PZ 317 14.00 PZ 318 14.00 PZ 319 14.00 PZ 320 14.00 PZ 321 14.00 PZ 322 14.00 PZ 323 14.00 PZ 324 14.00 PZ 325 14.00 -

Baz Hemerobius (Insecta: Neuroptera; Hemerobiidae) Cinsi trlerinde d ve i genital Yaplarnn ncelenmesi Dou Samanl Dalar (Geyve Boaz Dousu) Neuroptera (Insecta) Faunasnn Aratrlmas Bat Samanl Dalar (Geyve Boaz Bats) Neuroptera (Insecta) Faunas Scatopse notata (Linneaus, 1758), Trkiye Faunas in Yeni bir Kayt (Diptera, Scatopsidae) Trkiye Faunas in Yeni Bir Uropodid Akar Tr (Acari: Mesostigmata: Trematuridae) Cyrba algerina (Lucas, 1846) (Araneae; Salticidae); Trkiye rmcek Faunas in Yeni Bir Srayan rmcek Kayd Cilliba cassidea: Trkiye Faunas in Yeni Bir Uropodid Akar Tr (Acari: Mesostigmata: Uropodidae) Trkiye Otbien Faunas in ki Yeni Tr Kayd: Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835), Phalangium opilio (Linnaeus 1758) (Opiliones, Phalangiidae) Trkiye rmcek Faunas iin ki Yeni Familya Kayd (Araneae: Anyphaenidae; Zoridae) Trkiye rmcek Faunas in ki Yeni Zehirli rmcek Kayd (Araneae: Segestriidae, Segestria senoculata (Linnaeus, 1758); Theridiidae, Latrodectus geometricus C. L. Koch) Erzurum ve Erzincan llerinden Trkiye Faunas in Yeni Kadife Akar Trleri (Acari: Trombidiidae: Podothrombium, Thrombium Pedicia (Crunobia) littoralis (Meigen, 1804), Trkiye Faunas in Yeni bir Kayt (Diptera, Pedicidae) Osmylidae Trlerinin (Insecta: Neuroptera) Taksonomik ve Faunistik Durumlar Glek Boaz ve evresi Yenge Ayakl rmcekleri (Fam: Thomisidae) zerine Morfometrik Aratrmalar Diyarbakr Yresi Herpetofaunas Sinnep aynn (Kilis) Balk Faunas Kayseriden Tespit Edilen Afit (Hemiptera: Aphidoidea) Trleri Gneybat Anadolu Blgesi Dolichopodidae (Diptera, Brachycera) Faunasna Katklar Trkiye faunas iin yeni bir kayt: Anomaloppia iranica Bayartogtokh and Akrami, 2000 (Acari; Oribatida; Oppiidae) Kemaliye (Erzincan) Carabidae (Coleoptera) Faunas Trkiye in Yeni ve lgin Bir Kayt, Chrysoclista splendida Karsholt, 1997 (Lepidoptera) Biyolojisi ve Yayl Notlar le Birlikte Trkiyede Micrurapteryx Spuler, 1910 (Lepidoptera) Cinsinin Durumu Aalandrlan Akyatan Kumul Sahasnda Gelien Memeli Faunas Trkiyedeki ki Yeni Capoeta (Teleostei: Cyprinidae) Trnn Sitokrom b Sekanslarna Dayal Olarak Genetik Tehisi Trkiye Smkl Bceklerinin (Gastropoda terrestria Nuda) Durumu

Sava CANBULAT, Yeim KAHRAMAN Gkhan ZCAN, Sava CANBULAT Ahmet Ali BERBER, Sava CANBULAT Alper TONGU, Oktay DURSUN, Hasan KO, Hasan S. CVELEK Durmu Ali BAL, Muhlis ZKAN Kadir Boa KUNT Durmu Ali BAL, Muhlis ZKAN lkay ORAK CAL, Abdullah BAYRAM, Tark DANIMAN, Nazife YT, Tark DANIMAN1, Nazife YT, Abdullah BAYRAM, lkay ORAK CAL, Zafer SANCAK, Kadir Boa KUNT Tark DANIMAN, Nazife YT, Abdullah BAYRAM, lkay ORAK CAL, Zafer SANCAK, Kadir Boa KUNT Sevgi SEVSAY, Muhlis ZKAN Hasan KO Sava CANBULAT, Suat KIYAK, Ahmet Ali BERBER Asl YENGN, Aydn TOPU Remzi AKELMA, Yksel COKUN Mahmut DALI, Ahmet mit ERDEML Mustafa IIK, Gazi GRR, Melek AHN Alper TONGU, H. S. CVELEK, H. KO, M. BARLAS, O. ZGL, O. DURSUN ule BARAN, Aykut KENCE Neslihan KOCATEPE, Ali DEMRSOY Selma SEVEN ALIKAN Selma SEVEN ALIKAN, Ltfiye GENER Ebru DKER, Halim DKER Yusuf BEKTA, Ali Osman BELDZ, Davut TURAN mit KEBAPI

75

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 326 14.00 PZ 327 14.00 PZ 328 14.00 PZ 329 14.00 PZ 330 14.00 PZ 331 14.00 PZ 333 14.00 PZ 334 14.00 PZ 335 14.00 PZ 336 14.00 PZ 337 14.00 PZ 338 14.00 PZ 339 14.00 PZ 340 14.00 PZ 341 14.00 PZ 342 14.00 PZ 343 14.00 PZ 344 14.00 PZ 345 14.00 PZ 346 14.00 PZ 347 14.00 PZ 348 14.00 PZ 349 14.00 -

Krkkale li ve evresi Apidae (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) Trleri zerine Faunistik, Sistematik Aratrmalar ve Baz Ekolojik Gzlemler Irandaki Allactaga Cuvier.1836 (Mammalia:Rodentia) Cinsinin Karyoloji ve Biyolojisi zerinde Bir alma Iran Meriones tristrami Thomas, 1892 (Mammalia:Rodentia) Altrrlerinin Karyolojik, Morfolojik zellikleri ve Allozim Varyasyonlar zerinde Bir alma Eskiehir li ve evresi Bombyliidae (Insecta: Diptera) Familyas zerine Sistematik ve Faunistik Aratrmalar Trkiye Tabanidae (Insecta: Dptera) Faunas in Yeni Bir Kayt Tabanus terterjani (Dolin&Andreva, 1982) ve Genital Yaplarnn Deskripsiyonu Eskiehir lindeki Ophisops elegansn Taksonomik Durumu ivril Ikl Gl (Denizli)nden Toplanan Rana ridibunda Pallas, 1771 (Ova kurbaas)nn (Anura: Ranidae)nn Helmintleri Denizli Yresinden Toplanan Gece Kurbaas, Bufo viridis Laurenti, 1768 (Anura: Bufonidae)in Helmintleri zerine Bir n Aratrma Mersin Yresinde Yayl Gsteren Ova Kurbaas, Rana ridibunda PALLAS, 1771 (Anura: Ranidae)nn Helmintleri zerine Bir n Aratrma Panthera pardus tulliana Evrimsel Geliimi ve de Trn Devamllnn Salanmas Mesocricetus brandti (Nehring, 1898) (Mammalia: Rodentia)nin Hibrit Bireylerindeki Kromozomal Dzenlenmeler Batman, Diyarbakr, Mardin ve anlurfa li Diplura (Insecta) Faunas Farkl Habitatlardan zole Edilen Urosoma Emerginata (Stokes, 1885) Urosoma Similis (Foissner, 1982) ve Urosoma Caudata (Stokes, 1885) zerine Taksonomik ve Ekolojik Gzlemler Gonostomum affine (Stein 1859), Gonostomum kuehnelti (Foissner, 1987) ve Gonostomum strenuum (Engelmann, 1862) zerine Taksonomik ve Ekolojik Gzlemler Trakya Blgesi Chironomidae ( Diptera ) Larval Trleri ral Obruk Glnn (Konya-Trkiye) Ostrakot (Crustacea) Faunas Trkiyede Hydrobiidae (Gastropoda: Neotaenioglossa) Familyasnn Sistematik Durumu Edremit (Balkesir) Yresi Zeytin Bahelerindeki Lygaeidae (Heteroptera) Faunasnn Klak Tuzaklarla Belirlenmesi zerinde Bir Aratrma Tokat ve Civar Sert Kene (Acari, xodidae) Faunasnn Sistematik Ynden ncelenmesi Gkeada ve Bozcaada Heteroptera Faunasna Katklar Baklan, Bekilli ve al leleri (Denizli)nin Mesostigmatid Akarlar (Acari, Mesostigmata) Bakacak Deresi (anakkale) Balk Faunas zerine Bir n alma Capoeta pestai (Pietschmann, 1933) (Pisces: Cyprinidae)nin Yayl Alan ile lgili Trkiyeden Yeni Kaytlar

Aysel KEKLLOGLU, Ayla TZN Mohammad MORAD, Mehdi RAHNEMA Mehdi RAHNEMA, Mohammad MORAD, Ali MELLAT, Ali EYNLOO Caner AYDINLI, Abdullah HASBENL, Ferhat ALTUNSOY, A. Yavuz KILI A. Yavuz KILI, Ferhat ALTUNSOY nal ZELMAS, Melek DNER Serdar DEN, kran ZSOY, Merve TOPRAK, Betl GRT Serdar DEN, Mutlu AKIRAK, Funda URHAL Serdar DEN, Derya MENDE, zge TURAL Nilfer ITKI, Funda LHAN, Sercan POLAT Pnar AM, afak BULUT, Nuri YT Ali SATAR, Sadreddin TUSUN, Cengizhan ZBAY Srma APAR

Srma APAR

Nurcan ZKAN Derya AKDEMR, Oya ZULU, zcan GAYGUSUZ Duygu Ceren ALAN, Seval Bahadr KOCA, mit KEBAPI, Mustafa ZTOP, Mehmet Zeki YILDIRIM Tuba ABACIGL, Sakin Vural VARLI, Serdar TEZCAN Ahmet BURSALI, Muhlis ZKAN, aban TEKN Meral FENT Aye ZMEN, Rait URHAN, Davut Rza BULUT F. Gler EKMEK, erife Glsn KIRANKAYA, Davut TURAN Fsun ERKAKAN, S. Cevher ZEREN

76

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 350 14.00 -

PZ 351 14.00 PZ 352 14.00 PZ 353 14.00 PZ 354 14.00 PZ 355 14.00 PZ 356 14.00 PZ 357 14.00 PZ 358 14.00 PZ 359 14.00 PZ 360 14.00 PZ 361 14.00 PZ 362 14.00 PZ 363 14.00 PZ 364 14.00 PZ 365 14.00 PZ 366 14.00 PZ 367 14.00 PZ 368 14.00 PZ 369 14.00 PZ 370 14.00 -

Hyla japonica (Amphibia: Anura), Hemidactylus frenatus (Reptilia: Squamata) ve Oryctolagus cuniculus (Mammalia: Rodentia) arasnda SDSPAGE ve Western Blot Yardmyla skelet Kas Proteinlerinin Karlatrlmas Kse (Gmhane)'den Toplanan Amphibia ve Reptilia rnekleri zerine Notlar Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) ve Konak Bitki zellemesi: Gneybat Trkiyenin Baz Alticinae Trleri ve Konak Bitki likileri Trkiyede Ceratothoa, Nerocila, Livoneca (Isopoda, Cymothoidae) in Yeni Konaklar

Ufuk BLBL, Bilal KUTRUP, Emel AKIR, Zeliha OLAK YILMAZ, Handan ONAY KARAOLU Bilal KUTRUP, Nurhayat ZDEMR, Ufuk BLBL, Handan KARAOLU, Zeliha YILMAZ, Emel AKIR Ebru Gl ASLAN, Ali GK

Ali ALA, Ahmet KTENER, Jean Paul TRILLES, Kemal SOLAK Gaziantep Rzgar rmcekleri (Ordo: Solifugae) M. smail VAROL, Adile AKPINAR Rana ridibunda zerine Sitogenetik Bir alma Atilla ARSLAN, Emine ARSLAN, Metin RE, Elif GLBAHE (Ranidae: Anura) Trkiyedeki Hemiechinus auritus (Gmelin, Atilla ARSLAN, rfan 1770)un C-bantl Karyotipi ve Nkleolar ALBAYRAK, Nahit Organizatr Blgeleri (NORs) (Insectivora: PAMUKOLU, Tarkan Erinaceidae) YORULMAZ, Kubilay TOYRAN Kura-Aras Havzasnda Bulunan Orthrias panthera D. TANRIKULU, S. GL, G. NUR, M. YILMAZ (Heckel, 1843)da Karyotip Analizi Lophyridia fischeri (Cicindelidae: Coleoptera)nin Yavuz KOAK, Jose Galian Karyotip Analizi ALBALADEJO, Eref YKSEL, Muhammet GAFFAROLU nci Bal'nda (Acanthalburnus microlepis, De Pnar AKSU, Sleyman GL, Arif BAYSAL, Oktay ZKAN, Filippi 1863) Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl) Gkhan NUR, T.zgr KAYA Mikronkleus Oranna Etkisi Kalsiyum Propiyonatn nsan Periferal Serkan YILMAZ, Fatma NAL, Lenfositlerinde in vitro Genotoksik Etkileri Deniz YZBAIOLU Potasyum Sorbatn Karde Kromatit Deiimi Sevcan MAMUR, Deniz Kromozomal Anormallik ve Comet Testleri le YZBAIOLU, Fatma NAL, Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi Serkan YILMAZ nsan Lenfositlerinde Gama Radyasyonu Tarafndan Kltiin AVUOLU, Emine Tevik Edilen Kromozomal Anormallikler zerine YALIN Likopenin Koruyucu Etkisi nci Bal'nda (Acanthalburnus microlepis, De Pnar AKSU, Sleyman GL, Arif Filippi 1863) Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl) LC50 BAYSAL, Oktay ZKAN, Deeri Gkhan NUR, T.zgr KAYA Gksu Nehrinde (Mersin) Yaayan Barbus capito Filiz KAYA, Serap ERGENE (Guldenstadt, 1773)'nun Sitogenetik Analizi in vitro nsan Lenfosit Hcrelerinde Gama Radyasyonu tarafndan Tevik Edilen Morfolojik Hasarlar ve Mikronukleus Sklnn Aratrlmas Mast Hcresi ve Enfeksiyon Etkenleri Arasndaki liki: nsan Serviko-Vajinal Yaymalarnn ncelenmesi Aromataz nhibitr Letrozoln Potansiyel Toksisitesi zerine Bir alma Endstriyel Atk Toksisitesinin Belirlenmesinde Zebra Bal (Danio rerio) Embriyolarnn Kullanm Zebra Balnda reme ve Endokrin Sistem zerine Fluoxetinin Etkileri Oreochromis niloticusun Farkl Dokularnda Bakr ve Kurun Birikimi zerine EDTAnn Etkisi Kltiin AVUOLU, Betl NVER, kran AKIR ARICA Emine KORKMAZ, M. Sinan BEKSA, ayeste DEMREZEN Turgay MAN Turgay MAN, Yaln evki YILDIZ, mit NCEKARA Turgay MAN Glbin GK, Tzin A. YZEREROLU, Hikmet Y. OUN, zgr FIRAT, Sabahattin ASLANYAVRUSU, Ferit KARGIN smail IIK

PZ 371 14.00 -

Baz Zrai Mcadele lalarnn Balklarn Solunga Karacier ve Kas Dokularndaki Antioksidan Enzim Aktiviteleri Glutatyon ve Lipit Peroksidasyon Seviyeleri zerine Etkileri

77

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PZ 372 14.00 PZ 373 14.00 PZ 374 14.00 PZ 375 14.00 PZ 376 14.00 PZ 377 14.00 PZ 378 14.00 PZ 379 14.00 PZ 380 14.00 PZ 381 14.00 PZ 382 14.00 PZ 383 14.00 PZ 384 14.00 PZ 385 14.00 -

Bursa Nilfer ay Suyunun Genotoksik Etkilerinin Balk Mikronukleus Testi ile Deerlendirilmesi Erkek Sanlarn reme Sistemi Geliimi zerine Benzil Benzoatn Etkileri Antifungal Aktiviteye Sahip Yeni Bir Tiohalobenzen Trevinin Erkek Sanlarn reme Sistemi zerine Etkileri Fibronilin Laboratuvar Koullarnda, ki Farkl Scaklkta Alman Hamambcei (Blattella germanica)ne Kar Etkinliinin Aratrlmas Kurun (PZ) ve Kadmiyum (Cd) un Xenopus laevis zerine Embriyo-Toksik Etkileri Malathion'un Ratlarda Nefrotoksik Etkisi ve Vitamin C ve E'nin Koruyucu Rol Drosophila melanogasterde Bir eit Bitkisel strojen Olan Genistein Uygulamasna Bal Olarak Genotoksik Etkilerin Aratrlmas Kronik Genistein Uygulamasnn Drosophila melanogasterde Fertilite Ve mr Uzunluu zerine Etkileri Bisfenol Ann Drosophila melanogasterin Canl Kalma Oran zerine Olan Etkisi Bceklerde nsektisitlere Kar Dayankllk ve Dayankllk Mekanizmalar Metal (Ag+, Cu+2, Cd+2, Cr+6, Zn+2) Etkisinde Kalan Balklarda (Oreochromis niloticus) Na, K-ATPaz ve Ca-ATPaz Enzimlerinin Tepkileri Lambda-cyhalothrin Piretroid nsektisidinin Flov Sitometri Yntemi le nsan Lenfosit Kltrnde Toksik Etkisinin Belirlenmesi Menderes Nehri rksu aynda Metal Kirliliinin Chironomus thummi Larvalarnda Metallotiyonin Kullanlarak zlenmesi Asetilkolinesteraz nhibitrleri Olarak Kaliks[n]arenler

Nilfer AYDEMR, enay SUMMAK, Serap ELKLER Evrim Arzu KOKAYA, Gldeniz SELMANOLU, Aysun KILI, Mehmet Turan AKAY Aysun KILI, Gldeniz SELMANOLU, Evrim Arzu KOKAYA, Elif KU, Elif LOOLU Emre Z, Hseyin ETN, Atila YANIKOLU Aye BRHANLI, Abbas GNGRD, Murat ZMEN Fatma Gke UZUN, Yusuf KALENDER Hakan AKIN, Handan UYSAL, Hakan AKIN, Handan UYSAL Deniz ALTUN Emel ATLI, Hacer NL Sakine UURLU Glzar ATLI, Mustafa CANLI Fulya Dilek GKALP MURANLI Adile ZDEMR, Alaattin EN, Mustafa DURAN, Mehmet ZKARSLI Zeynep TOPU, zgen BYKGZE, zlem zen KARAKU, Adile ZDEMR, Hasalettin DELGZ, Alaattin EN Hatice KBRA AYNACI, Asl SEMZ, Alaattin EN Serdal T, Burin Akm GM, Erdoan KKNER Ercment AKSAKAL, Muhammed ATAMANALP Utku GNER Belda ERKMEN, Abbas GNGRD, Drdane KOLANKAYA, Murat ZMEN Serpil KNEN, Tolga AVA

PZ 386 14.00 PZ 387 14.00 PZ 388 14.00 PZ 389 14.00 PZ 390 14.00 PZ 391 14.00 PZ 392 14.00 -

Sitokrom P4502C9 Aktivitesinin 7-Metoksi-4Triflorokumarin ile Florometrik llmesi Pretrin ve Sentetik Pretroid Grubu nsektisitler Polikloro Bifenil Kirliliinin Balklar zerine Etkileri Lamda Cyhalotrin (KARATE) Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) Meri Deltasndaki evresel Kirliliin Sazan Balklarnda (Cyprinus carpio, L., 1758) eitli Enzimatik Biyobelirteler Kullanlarak Deerlendirilmesi Herbisit Treflan ve Etken Maddesi Trifluralinin Genotoksik Etkilerinin Oreochromis niloticus Eritrositlerinde Mikronkleus Testi Kullanlarak Aratrlmas

Lacerta danfordi (Gunther 1876) (Squamata: Lacertidae)Derisinin Histolojik Yaps ve Glikozaminoglikanlarn Dalm PZ 393 Laudakia stellio (Agamdae, Linnaeus 1758) 14.00 - Midesinin Histolojik Yaps le Fundus ve Pylor Blgelerinde Mukoza eriinin Histokimyasal Olarak Belirlenmesi

Beyhan GRC, Yce BAIMOLU KOCA Ycel BAIMOLU KOCA, Beyhan GRC

78

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

POSTER SUNUMLARI ETM & EVRE


27 HAZRAN 2008
PE 001 14.00 PE 002 14.00 PE 003 14.00 -

14:00-17:30
Asl DOAN Aysel KEKLLOLU Levent TURAN

nsanlarda El Yapsnn Cinsiyete Gre Deerlendirilmesi Biyoloji Eitimi ve Btnsellik Yaklam

Yerel Biyolojik Kaynak Deerlerinin lkretim ve Ortaretim rencilerinin Biyolojik eitlilik Kavramn renme ve Pekitirme Srelerine Entegrasyonu PE 004 Biyogvenlik, Biyoeitlilik, Etik ve Mevzuattaki 14.00 Yeni Gelimeler PE 005 Kuruluunun 35. Ylnda Ege niversitesi Tabiat 14.00 Tarihi Mzesi
PE 006 Botanik Bahesi Ekoturizmi 14.00 PE 007 Fen ve Teknoloji retmenlii rencilerinin 14.00 evre Kirlilii Konularnda Davran ve

Aysel KEKLLOLU Tanju KAYA, Mehmet SIKI, Serdar MAYDA, Nermin BTER, Seval ORU, Aytekin TAN Mustafa KATI Buse ERASLAN, Meri BOZKURT, Mehmet SOYSAL Esen Fatma KABADAYI Demet UYGAN

Tutumlarnn Belirlenmesi Avrupa Birlii evre Politikalar ve Trkiye Uyum Sreci Eskiehir-Karacahyk, Gkdere ve Osmaniye Kylerininde Sulama Suyu Amal Kullanlan Drenaj Sularnda Ec ve Total Tuz Deiiminin Belirlenmesi PE 010 stanbulda Topraktan Gelen Gama Radyasyonu 14.00 Dozunun Belirlenmesi
PE 008 14.00 PE 009 14.00 -

Burdur -Gller Havzasnn Ac/Tuzlu Sulu Gllerinin Dn-Bugn Sulak Alanlarn nemi, Karlat Sorunlar ve zm nerilerinin Halka Ulamasnda, lke Genelinde Duyulmasnda Her niversitenin lgili Blmlerinde Okuyan rencilerin Destei PE 013 leri Teknoloji Seramii Olarak ZnO 14.00 Nanokristallerinin Hazrlanmas ve Cibacron Brilliant Yellow 3G-P ve Remazol Brilliant Blue R tekstil boyalarnn Adsorpsiyonunda Kullanm ve Adsorpsiyon zotermlerinin Belirlenmesi PE 014 Gediz Nehrinde Deterjan Kirliliinin Aratrlmas
PE 011 14.00 PE 012 14.00 14.00 PE 015 14.00 PE 016 14.00 PE 017 14.00 PE 018 14.00 -

Murat BELVERM, nder KILI, Yavuz OTUK, Cem DALYAN Erol KESC, Kutsal KESC, Cevdan KESC Miray SOYUPEK, Burcu YKSEL, Nagihan AKAYA Aysun ERGENE, Kezban ADA, Sema TAN, Emine ZTRK, Fadime YILMAZ, Emine YALIN Orkide MNAREC, Meral ZTRK, Ersin MNAREC Didem YCEL . KOYUNCU, . YILDIRIM, S. DURANOLU Yavuz BACI, Ahmet SAVRAN, Hseyin DURAL Perihan YAVUZ Perihan YAVUZ A. SAVSAR, S. GL, Aye ERCYAS, D. TANRIKULU, P. AKSU, G. NUR Sema TAN, Kezban ADA, Aysun ERGENE, Emine ZTRK, Fadime YILMAZ, Arzu KAYA, Emine Yaln

Yaa Bal Makula Dejenerasyonunun Molekler Genetii Inlama Yntemi le Gdalarn Mikrobiyal Gvenliinin Salanmas Centaurea aladaghensis Wagenitz (Compositae/Asteraceae, Topluiekgiller) Erkek nfertilitesi n Tans Olan Hastalarda, Sitogenetik ve Y Kromozom Mikrodelesyon Analiz Sonularnn Deerlendirilmesi PE 019 Prenatal Tanda, Biyokimyasal Tarama Test 14.00 Sonular ve USG Bulgularnn Amniyosentez Sitogenetik Analiz Sonular le Karlatrlmas PE 020 Kars li Devlet Hastanesinde ABO Kan Gruplar ve 14.00 Rh Faktr Dalmnn ncelenmesi
PE 021 Tekstil Boyar Maddelerinin Aktifletirilmi Kmr 14.00 ile Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyon zotermlerinin

Belirlenmesi

79

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

80

19. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri zetleri

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

82

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

arl Bildiri zetleri

83

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

84

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

001 Kk Hcre Ve Hcre Tedavilerinde Gncel Gelimeler Ercment OVALI KT-AT Teknoloji eovali@meds.ktu.edu.tr Aslnda eski bir yntem olan ancak son 40 ylda nemi giderek anlalan hcresel tedavilerde, son 10 ylda yaanan gelimeler bugnn yeni yaklamn temsil etmektedirler. iek asn dnyaya tantan, hcresel tedavi alannda ilk gelimelerin yaand bir lke olduumuzu burada unutmamak gereklidir. Bu gn iin hcresel tedavilerde kullanlan hcreler farkllamam-kk hcreler ve farkllam hcreler olmak zere iki temel gruptur. Bu hcreler ou kez sspansiyon halinde veya matriks yaplarda organize olmu boyutlu doku taslaklar eklinde tedavi uygulamalarnda yerini almtr. ok yakn dnemde genetik olarak manuple edilmi hcrelerin organ yenilenmesinde, immnoterapi ilemlerinde , hem de genetik hastalklarn tedavisinde yaygn olarak kullanldn greceiz. Ve nmzdeki 10 yl ierisinde de hcrelerden elde edilen organlarn tedavilerde yer almas beklenmektedir. Bugn dnya apnda 80 den fazla kurulu 2 milyar dolarn zerinde bir yatrm yapm durumdadr. 4000 civarnda alan ile yllk %16 byme gsteren bu sektr, bugn 4 milyar dolar/yllk bir i hacmine sahiptir. Sonu olarak bakldnda hcresel tedaviler artk tbbi tedavinin bir paras olduu grlmektedir. Ancak mevcut veriler gelecekte bu yeni metodun ok nemli olacana iaret etmektedir. 002 Gene Therapy for Neuroblastoma Bahri KARAAY Department of Pediatrics,Division of Child Neurology,University of Iowa , Iowa City , Iowa 52242 . U.S.A. bahri-karacay@uiowa.edu Neuroblastoma is the most common solid extracranial neoplasm in children and causes many deaths. Despite treatment advances, prognosis for neuroblastoma remains poor, and a critical need exists for the development of new treatment regimens. TNF-related apoptosis-inducing-ligand (TRAIL) induces cell death in a variety of tumors, but not in normal tissues. Moreover, TRAIL is

nontoxic, making it a strong antitumor therapeutic candidate. We demonstrate that introduction of the TRAIL gene into neuroblastoma cell lines using an adenoviral vector leads to apoptotic cell death. RTPCR and flow-cytometric analyses demonstrated that TRAILs effect is mediated primarily via the TRAIL R2 receptor. As TRAIL can activate the nuclear factor-kB (NF-kB) signaling pathway, which can exert an antiapoptotic effect, we hypothesized that inhibition of NF-kB signaling may augment TRAILs killing effects. TRAILmediated cell death was enhanced when neuroblastoma cells were simultaneously infected with a dominant-negative mutant of IkB kinase, a kinase essential for NF-kB activation. The combination of blockade of NF-kB signaling and expression of TRAIL induced apoptotic death in a greater proportion of SKNSH cells than did either treatment alone. Thus, concurrent inhibition of the NF-kB pathway and the induction of TRAILmediated apoptosis may become a useful approach for the treatment of neuroblastoma 003 Mechanism of Maturation-Dependent Alcohol Resistance Bahri KARAAY Department of Pediatrics,Division of Child Neurology,University of Iowa , Iowa City , Iowa 52242 . U.S.A. bahri-karacay@uiowa.edu Alcohol abuse during pregnancy can profoundly affect the developing fetus, resulting in fetal alcohol syndrome (FAS). Alcohol damages the developing brain, leading to microencephaly, mental retardation, and hyperactivity. In the developing brain, neuronal death is one of alcohols most prominent pathologic effects. This loss of neurons underlies many of the behavioral deficits associated with FAS. As the developing rodent nervous system matures, vulnerability to alcoholinduced neuronal death diminishes. Likewise in humans, vulnerability of the developing brain to alcohol toxicity changes over time. Therefore, identification of molecules and signaling pathways that ameliorate alcohol-induced neuronal death is important. We have demonstrated that neuronal nitric oxide synthase (nNOS) can protect developing cerebellar granule neurons (CGN) against alcohol-induced death both in vitro and in vivo. Activated cAMP response element binding protein (CREB) has been strongly linked to the survival of multiple cell types, including CGN. Furthermore, the promoter of the nNOS gene contains two cAMP response elements (CRE). 85

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Using cultures of CGN, we tested the hypothesis that cAMP mediates nNOS activation and the protective effect of nNOS against alcohol-induced cell death. Forskolin, an activator of the cAMP pathway, stimulated expression of a reporter gene under the control of the nNOS promoter, and this stimulation was substantially reduced when the two CREs were mutated. Forskolin increased nNOS mRNA levels several fold, increased production of nitric oxide, and abolished alcohol's toxic effect in wild type CGN. Furthermore, forskolin's protective effect was substantially reduced in CGN cultures genetically deficient for nNOS (from nNOS-/mice). Delivery of nNOS cDNA using a replication-deficient adenoviral vector into nNOS-/CGN abolished alcohol-induced neuronal death. In addition, overexpression of nNOS in wild type CGN ameliorated alcohol-induced cell death. These results indicate that the neuroprotective effect of the cAMP pathway is mediated, in part, by the pathway's downstream target, the nNOS gene. 004 Actinobacterial Diversity and Drug Discovery: Will A Renaissance Follow the Decline and Fall? Michael GOODFELLOW School of Biology, University of Newcastle, Newcastle upon Tyne, United Kingdom m.goodfellow@ncl.ac.uk An astonishing array of cultivable actinobacterial diversity has been found using improved selective isolation and characterisation procedures with much more to come. This taxonomic diversity is currently encompassed in 1 class, 5 subclasses, 5 orders, 17 suborders, 46 families, 98 genera and 2700 species. At the subgeneric level the genus Streptomyces still leads the way with 1899 species. It is well known that actinobacteria, notably streptomycetes, have a unique record as a source of novel bioactive compounds, especially antibiotics, but the question remains whether they will continue to serve us well given the urgent need for a new generation of antimicrobial agents to combat the major microbial pathogens that have or are becoming resistant to all classes of antibiotic compounds. This question will be addressed within the context of a paradigm shift in our approaches to the selective isolation, characterisation and screening of actinobacteria isolated from neglected habitats. Our approach to the search and discovery of novel antibiotics will be exemplified by the discovery of the abyssomicins and proximicins from marine isolates belonging to the genus Verrucosispora, and by our view that taxonomic diversity can be used as a surrogate for chemical diversity as illustrated by recent studies

on members of the genera Salinispora and Streptomyces. 005

Amycolatopsis,

Arazi Botaniinde, lkemizdeki Son Gelimeler Tuna EKM stanbul tuna.ekim@hotmail.com Trkiye floristik adan, dnyann, ama daha ok lman iklim kuann dikkat eken lkelerinden birisidir. Florasnn zenginlii yannda zellikle tohumlu bitkiler asndan endemizm orannn ykseklii ok arpcdr. 1970 li yllardan sonra TBTAKn, daha sonralar niversite aratrma fonlarnn floristik almalara destek vermesi, 1980 lerden sonra Trkiye Florasnn yazmnn tamamlanmas srasnda ok sayda botanikinin Florann yazld Edinburgh Kraliyet Botanik Bahesinde mesleki bilgi ve grglerini artrmalar ve gene o yllarda yaygnlaan yeni niversitelerimiz sayesinde botanik anabilim dallarnn yurt apnda yaygnlamas, 1980 li yllardan itibaren lkemizde floristik almalarn ok ivme kazanmasnn ana sebebleri olarak gsterilebilir. Sonu olarak son 30 yl iinde, bitki sistematii ve sosyolojisi alannda ok sayda aratrc yetimi ve bunlar lke apnda yaygn arazi almalar ile lkemizin floristik yapsnn daha kesin bilinmesi iin ciddi almalar yaparken, bulduklar yeni tr ve birliklerle dnya botanik bilimine de nemli katklarda bulunmaya balamlardr. Bu konumada, botaniin daha ok arazi botanii olarak zetlenebilecek tohumlu tohumsuz bitki sistematii ve bitki sosyolojisinde, lkemizdeki son gelimeler vurgulanarak rnekleri ile aklanmakta, botaniin dier yan dallar ile ilikileri tartlarak Trk botanikilerinin lkesel ve evrensel botanik bilimine katklar vurgulanmaktadr. Anahtar Kelimeler : Trkiye, bitki sistematii, bitki sosyolojisi, son gelimeler

86

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

006 Genom Sonras ada Bitki Biyolojisinde Gelimeler smail TRKAN Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Bornova 35100, zmir smail.turkan@ege.edu.tr 2050 ylna kadar, Dnya nfusunun yaklak 10 milyara ulamas beklenmektedir. Dolaysyla, gda, enerji ve evre 21 YY da insanln zerinde en fazla konuaca konular olacaktr. Bu yzyln ortalarna kadar, son 10 bin ylda rettiimizin iki kat kadar besin retmek zorundayz. stelik bunu, kresel iklimde ani deiimlerin yaanabilecei koullarda gerekletirmek zorundayz. nsanolu, trnn devamn tehdit eden bu zoru baarabilecek midir? Bitki bilimcileri olarak, 2000 ylndan bu yana bilim tarihindeki en byk bilgi birikimine tanklk etmekteyiz. 2000 ylnda Arabidopsis thaliana genomunun aydnlatlmas, eitli omik (genomik, ilevsel genomik, proteomik ve metabolomik)leri ortaya karmtr. Bu yeni bilim dallarndan elde edilen bilgilerin bir araya getirilmesi, yani sistem biyolojisi yaklam bitki biyolojisinin tm dallarna byk katklar yapmaktadr. 2000 ylndan gnmze, Arabidopsis mutantlarnn genetik ve molekler analizleri sonucu bitki fizyolojisi ve biyokimyasnda da uzun sredir yant bekleyen sorular tek tek yantlanmaktadr. rnein son 7 ylda; Etilen, absisik asit ve oksin gibi bitkisel hormonlarn reseptrleri saptanmtr. Bu bulgular, bata yalanma, meyve olgunlamas, apikal dominansi, tohum imlenmesi, stoma hareketleri, kuraklk stresi ve herbisit aratrmalarnda yeni frsatlar sunmaktadr. Yeni bir bitki hormon snf olan brasinosteroidlerin byme ve geliimdeki rolleri molekler dzeyde aydnlatlmtr. Bu almalar, insan sal bakmndan nem tayan steroidlerin biyokimyasna ilikin yeni bir anlaya katk yapmtr. Bitkilerin a verdikleri morfogenetik tepkilerde fitokromun rolnn yan sra, fototropizma ve sirkadiyan (gnlk) ritimlerle ilikili reseptrler ve sinyal ileten elemanlar aydnlatlmtr. ieklenmeyi balatan baz genler tanmlanm ve iek geliimi srasnda ekil oluumunun kaltmla denetlenmesine ilikin mkemmel modeller gelitirilmitir.

Kloroplast, mitokondri gibi dinamik bitki organelleri ve bakterilerde blnmenin mekanizmas aydnlatlmtr. eitli bitkilerde vernalizasyon ve vernalizasyonu dzenleyen alar ortaya karlmtr. A. thaliana, Lotus japonicus ve Medicago truncata genomundan salanan bilgilerle, simbiyotik ilikiler molekler dzeyde aydnlatlmtr. Aalarda odun oluumunun mekanizmas belirlenmitir. Dolaysyla, hcre eperi oluumu, ligninleme ve iletim demeti kimliinin belirlenmesinde rol alan genler saptanmtr. Bu durum, anahtar zellikteki BYOTEKNOLOJ sektr iin yeni frsatlar yaratmaktadr. ATP iyon pompalarnn molekler analizleri, bu pompalarn farkl bitki gruplarnda (monokotil ve dikotiller) gemileri, yaplar ve ilevlerine ilikin ok nemli bilgiler salamtr. Gnmzde bitkisel verimlilii nemli lde snrlandran ve etkilerinin giderek artmas beklenen biyotik ve abiyotik streslerin alglanmas ve uygun tepkinin verilmesini salayan sinyal iletim alar aydnlatlmtr. Tm bu gelimeler, 21 YY da geleneksel ve/veya biyoteknolojik yntemlerle insanln gereksinimini salayabilecek nitelik ve nicelikte gda, yakt, ila hammaddesi ve lif retebilecek bitkiler yetitirilebilmesine olanak salayacaktr. Bu nedenle, u an, G7 lkelerinin yapt gibi, lkemizde de uygulamaya ynelik temel bitki biyolojisi almalarnn ilgili kurumlarca daha fazla desteklenmesi kanlmaz bir zorunluluktur. 007 evre Sorunlar ve nsan Haklar Leyla AIK Gazi niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, ANKARA Yaplan tm anlamalara ramen dnyada evresel bozulma hzl bir ekilde devam etmektedir. evresel deiimlerin kayna; doal kirleticiler ve yapay kaynaklardan oluan kirleticiler olmak zere iki ana grupta toplanabilir. Doal kaynaklara deprem, sel, kasrgalar gibi afetleri ve eitli jeolojik kirlenmeleri (madencilik almalar, erozyon ve alterasyonlara bal kirlenmeler) rnek verebiliriz. Jeolojik kaynaklar tarmsal ve zelikle yer alt ve yerst sularnn kirlenmesine yol amaktadr. Yapay kaynaklara ise gbreler ve genetii deitirilmi tohumlar, evsel kat ve sv 87

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

atklar, sanayi atklar, deniz, hava ve su tamacl, gemi/yat foseptikleri, petrol kirlilii, sulak alanlarn kurutulmas, orman arazisinin turizm ve yerleim gibi faaliyetler nedeniyle yok edilmesi, radyasyon gibi daha birok etmeni rnek gsterebiliriz. Btn bu evre sorunlarn ortadan kaldrmak veya azaltmak iin hazrlanan uluslar aras zorunluluklar, szlemeler ve kanunlar bu zararlardan etkilenen bireylere veya sanayisi az gelimi kk toplumlara bir fayda salamamaktadr. Hava, rzgr, su vastasyla kirlilie maruz braklan ve bu kirlilikte ok az katklar olan insanlara, evre kanunlarnn maddi ve manevi fayda salamad gibi etnik bir aznlk veya baka bir lkenin igalinde yaayan halklar olumsuz ynde etkilemektedir. Mesela Kazakistan halk birok nkleer denemeye maruz kalm ve politik arenada sesini duyuramamtr. evre ile insan haklar birbiri ile sk bir ekilde ilikilidir. nsan haklarna dayanan yeni bir yaklam ile hem insanlarn yaama alan olan evrenin korunmas hem de evreden zarar gren insann korumas salanabilir. nk evreye zarar veren devletler evrenin insana olumsuz etkisi nedeniyle insan haklarn da ihlal etmektedir. Radyasyona maruz kalma sonucu lmler, sakat doumlar ile toksik kimyasallara maruz kalan insanlarda grlen kanser gibi eitli hastalklar insan haklar ihlalinin en bariz sonularndandr. Ayrca sularn kirlenmesi, havann ve topran kirlenmesi, almak iin uygun evre artlarnn hazrlanmamas, gelecek nesillere daha az yeil, daha fazla gri bir ortam braklmas da insan haklarnn aka ihlalidir. lkemiz ve Trk Dnyasnda evre sorunlar, dnya leine gre ok daha farkl bir boyuttadr. Trkiyede sulak alanlarn bir ksm kurutulmu, birok ay ve dereler kurumu, yeralt sular azalmtr. Baz sularmz ise sanayi atklar ile kirlenmitir. Trkiyedeki su kirlilii jeolojik (doal) etkenlerin yannda; kanalizasyon sular, gemi tamacl, tarm ilalar ve gbreleme sonucu ortaya kmaktadr. Hava kirliliine ise neden olan kurulular arasnda petrokimya tesisleri, gbre fabrikalar, kt fabrikalar ve imento fabrikalarn sayabiliriz. Toprak kirliliine kmr ocaklar, baz fabrikalar ve tarmsal ilalar sebep olmaktadr. zellikle Marmara Blgesi (zmit, stanbul) topraklar youn sanayi atklar ve ar metallerle kirletilmektedir Sulak alanlar ya kurutulmakta ya da kirletilmektedir. Evsel ve fabrika atklar artlmadan ya da yeterli artlmadan sulara verilmektedir. Mesela Van glnde sanayi kaynakl kirliliin byk bir ksm et entegre tesisleri ile un ve eker fabrikalar kaynakldr. Uydu fotoraflaryla yaplan almalar sonucunda Tuz Gl'nn, 90 ylda yaklak yzde 85 orannda kld tespit edilmitir. Bu klmede gle

ulaan kaynaklar zerinde baraj inas, 1990'l yllardan itibaren kaak kuyularn almas ve son yllardaki iklim deiiklii ilk sralarda yer alan etmenlerdendir. Trkiye bitki eitlilii ve endemik bitki trleri asndan emsalsiz bir lkedir. Bir zamanlarn sar altn arayclarn yerini imdilerde yeil altn arayclar almtr. lkemizde yeil altn arayclar (yabanc bilim adamlar) bazen bamsz bazen yerellerle birlikte birok bitki trn yasad yollarla yurtdna gtrmektedirler. Farknda olamadmz bu bilimsel kisveli kaaklk en nemli evre ve insan haklar sorunlarmzdan biridir. Yirmi birinci asrda insanln kar karya kald sorunlarn banda gda ve enerji eksiklii gelmektedir. skandinav lkeleri bir araya gelerek yerel tohumlarn muhafaza etmek iin buzullarda byk bir tohum bankas olan Svalbard Global Seed Vault kurmulardr. Norve, sve, Finlandiya, Danimarka ve zlanda babakanlarnn katlmyla 19 Haziran 2006 tarihinde bu bankann temeli atlmtr. Spitsbergen adasnda Svalbard Dann 120 metre iinde inasna balanan bankaya robotik emniyet sistemleri kurulmutur. Tohumlar ok sk korunmu muhafazalar iinde ve nem almayacak ekilde yerletirilmitir. Deniz seviyesinin 130 metre zerinde olan bu blgede buzlar erise bile ierisi kuru kalacak ekildedir. Svalbard Kresel Tohum Bankasnn misyonu geleneksel gen bankasnda olan tohum eitliliinin herhangi bir ekilde kaybolma ihtimaline karlk tohumlar korumaktr. Kresel alk ihtimaline kar veya ok byk felaketler olasl gz nnde tutularak lkelerin tohum bankalarnn olmas o lkeyi dier lkelere gre stratejik bir konuma getirecektir. skandinav lkelerinde hal byle iken Trkiye de durum nasldr? evre kirlilii konusunda dier lkelere gre gerilerde olmamasna ramen biyolojik kaynaklarnn talan edilmesi konusundaki duyarszlk asndan n sralarda yer almaktadr. Trkiyenin muasr medeniyetler seviyesinin zerine kabilmesi iin her trl teknolojiye sahip olmas ve kullanmas gerekmektedir. Teknolojileri kurarken evre ve insana verilecek zararlar hesap etmeli ama bilimsel ve teknolojik gelimelerden asla vazgememeliyiz. Bilim ve teknolojik atlmlar yaplmasnn gereklilii yannda ncelikli bir konu olarak, lkemizin tarmsal,biyolojik ve jeolojik deerlerini koruma bilincinin ortaya kmasn salamak ve var olan gelitirmek iin sreklilii salanabilecek bir eylem planna ihtiya bulunmaktadr.

88

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

008 Biyoloji Blmlerimizde SCI Kapsaml Dergilerde Yaplan Yaynlara Genel Bir Bak Murat ZMEN nn niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 44280, Malatya mozmen@inonu.edu.tr Bu almada Web of Science (ISI) veri taban zerinde bulunan Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) kapsamnda taranan dergilerde yaynlanm olan Biyoloji Blm adresli yaynlarn genel bir deerlendirmesinin yaplmas amalanmtr. Buna gre, yeni kurulmu olan niversitelerimizdeki Biyoloji Blmleri hari tutularak, 2005-2007 yllar arasnda yaynlanm olan eserlerin niversitelere gre genel bir deerlendirmesi yaplmtr. Yaynlanm olan eserlerdeki yazar saylarna gre de bir tasnifte bulunulmutur. Ayrca bu eserlerin ierdii adreslere bal olarak, dier disiplinler ile birlikte yaplm olan ortak almalarn da genel bir deerlendirmesi ortaya konulmutur. almann amac, Biyoloji Blmlerimizde yaplan aratrmalara bal olarak, blmlerin retkenliklerinin ve dier disiplinlerle ilikilerinin ortaya konulmas ve yaynlarn AK Doentlik Bilim Alanlar ile uyuurluunun bir deerlendirmesini de yapmaktr. Anahtar Kelimeler: Biyoloji, bilimsel aratrma, SCI, yayn 009 Motor Proteinler ve Hcre i Tamaclk Ahmet YILDIZ Department of Cellular and Molecular Pharmacology, University of California, San Francisco, CA, 94158 USA yildiz@cmpmail.ucsf.edu Hcre ierisinde 15-20 nanometre (10-9 metre) boyutundaki eitli proteinler i makineleri gibi alarak nemli grevler stlenirler. Bu proteinler ATP molekln paralayarak aa kan kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye ve gce evirmelerinden dolay motor proteinler olarak adlandrlrlar. Mesela, ATP sentaz dnerli motoru mitokondri zarnda saniyede ~1000 kez dnerek vcudumuzun ATP sini retmekle grevlidir. Kinesin, miyosin ve dynein proteinleri ise aktin ve mikrotubul iplikikleri zerinde yryerek kendilerinin 10.000 kat arlndaki dev kargolar hcrenin bir ksesinden dierine tamaktadrlar.

Ben aratrmalarm hcre iinde tamaclk yapan proteinlerin mekanizmasn zmek zerine younlatrdm. Bu aratrmalar iin proteinlerin nanometre boyutundaki hareketlerini gzlemleyebilecek ve pikoNewton (10-12 Newton) seviyesinde rettikleri kuvveti lebilecek hassas tekniklere ihtiya duyulmaktadr. Biz ncelikle proteinleri hareketlerini fluorasan paracklarla gzlemleyebilecek FIONA (Fluorasan Paracklarla Bir Nanometre znrlk) adn verdiimiz bir teknik gelitirdik. Bu teknii kullanarak proteinlere yaptrdmz tek bir boya paracnn pozisyonunu 1 nm znrlkle k mikroskobunda tayin edebiliyoruz. FIONA, kinesin, miyosin ve dynein proteinlerinin nasl yrdkleri sorusunu cevaplamak iin kullanld. Yaplar insana benzeyen bu proteinlerin iki ayaklar ile aktin ve mikrotubule balanp, kollaryla kargolar tutuyorlar. Bacaklar ile de mikrotubulden dmeden yzlerce 8-36 nm boyutunda admlar atarak ilerliyorlar. Fakat, bu proteinlerin iki bacann nasl yrd bu zamana kadar anlalamamt. Biz, bu proteinlerin iki bacana iki ayr boya takp, nasl hareket ettiklerini gzlemledik. Sonularmz, onlarn insanlar gibi, n ayan sabit olup arka ayan ne gelecek ekilde yrdklerini bulduk. Bir sonraki soru ise onlarn bu koordinasyonu nasl saladklar oldu. Bu konuda ileri srlen eitli modelleri test ettik. ki bacak arasnda oluan mekanik gerilimi bacaklarn uzatarak azalttmzda proteinlerin ATP tkettikleri fakat adm atamadklarn gzlemledik. Proteinlerin kendi bacaklarn ayn boyutta herhangi bir amino asit serisi ile deitirdiimizde ise tamamen hareket edemez oldular. Fakat, optik cmbzlarla microtubul dorultusunda proteinleri 6 pN kuvvetle ektiimizde ise tekrar hareket etmeye baladlar. Bu sonular bize, proteinlerin bacaklarnn ATP hidrolizi ile kuvvet rettiklerini ve hareketi saladn, ve iki ayan bir biri ardna adm atmasnn iki bacak arasndaki gerilim kuvvetine bal olduunu gsterdi. 010 Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG (Ryalarn Trke Gren Bir Alman Biyolog) Mustafa KURU Bakent niversitesi Rektr Yardmcs, Ankara mkuru@baskent.edu.tr Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG, Almanyadaki ynetimin Hitler ve Naziler tarafndan ele geirilmesi nedeniyle, kendi ifadesiyle, bir biyolog olduu iin, onlarn felsefesine katlmadndan dolay Trkiyeye g etmi bir bilim adamdr. 89

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Dnya apnda nl bir bilim adam olan Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG, Zoocorafya konusunda ok sayda bilimsel makale yaynlam, Trkiyede grev yapt 1937-1954 ve 1969-1971 yllar arasnda; ok sayda Lisans ve Lisansst dzeyde ders vermi, ok sayda bilim insannn yetitirilmesinde doktora tez yneticilikleri yapmtr. Trkiyede Biyologlar Dernei gibi, ilk bilimsel derneklerin kurulmasna nclk etmi, stanbul niversitesi Fen Fakltesi Mecmuas gibi, bilimsel dergilerin yaymn tevik etmitir. Anadolu faunasnn ortaya karlmas iin bilimsel geziler dzenlemi, Trkiye ve Dnya faunasna yeni taksonlarn katlmasn salamtr. Bu nedenle 7 cins, 7 Alttr ve 28 tr olmak zere toplam 42 yeni taksona Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIGin ismi verilmitir. Ayrca Manyas Gl Milli Park (Manyas Ku Cenneti)n kefetmi ve kurmutur. Kendi ifadesiyle Kendisini, ikinci vatan olarak tanmlad bu lkeye kar son derece sorumlu hissederek, modern biyoloji biliminin kurulmasna, onun gelimesine byk hizmetler vermi, Trk doa bilimleri tarihindeki unutulmaz yerini alarak, Rumeli Hisar-Aiyan Mezarlnda ebedi uykusuna yatmtr. Bu bildiride Trk Biyoloji bilimine byk hizmetler vermi olan Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG, belgelerle gen biyologlara tantlmaya allacaktr. 011 lkemizde Biyoloji Bilimi ve Biyologlarn Konumu Alev HALK UZTAN Ege niversitesi Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Bornova, 35100 zmir alev.haliki@ege.edu.tr lkemiz, gnmz ada bilgi toplumlar arasnda almas gerektii yer konusunda bata niversitelerimiz olmak zere hzl bir geliim ve srdrlebilir bir ivme iinde olmak zorundadr. Bu bilinle her kesimde gelecee gvenle bakan, modern evrensel deerlere sahip, morali yksek, doru bilgi ve bilime ak, yarnmzn gvencesi gen nesillerimizi yetitirmek grevini stlenen tm kurumlarmzn nemi ve toplumsal sorumluluu giderek artmaktadr. ada ve evrensel bilim dallar iinde BYOLOJ genel anlamda Hayata dair her eydir diye tanmlayabileceimiz en nemli temel bilim dallarndandr. amzda en hzl gelimeler biyoloji alannda yaanmaktadr. Bugn dnyada biyolojinin ve biyoteknolojinin her alannda yaplan almalarla, makro ve mikro flora ve faunann

nemi, molekler biyoloji ve genetiin nemi anlalm, zendirilmi ve dllendirilmitir. Artan ekolojik sorunlar nedeniyle yaanan olumsuzluklar dnyann gelimi lkelerinde toplumlarn biyoloji ve ilgili bilimsel gerekler konusunda bilgilendirilmesi gereklilii ortaya kmtr. Ancak lkemizde, eitimin ilk aamalarndan itibaren ocuklarmzn ve giderek genlerimizin iinde yaadklar evrede, birlikte yaadklar tm canllarla scak bir iliki kurmalar ve doru renme yntemlerinin uygulanmas noktasndaki eksiklikler yadsnamaz. Buna ek olarak akademik evrelerdeki tm eitim ve retim gayretlerine ramen, Biyologlarn istihdamnda yaanan sorunlar gelecek kayglar ve kukular nedeniyle de gen biyologlarn mutsuz, dinamiklerini mesleine yanstamayan bir umutsuzluk iinde olduklar grlmektedir. Bunun en byk nedenlerinden biri de biyologluun kamu kurum ve kurulularnda belli meslekler iin destek hizmeti veren bir bilim dal muamelesi grmesidir. Yaplan plan, program ve uygulamalarda; dzenlenen ynetmeliklerde de halen bu izler grlmekte hatta giderek artmaktadr. Biyologlarn Meslek Yetki ve Sorumluluk Yasas n karmada hayli ge kalnmtr ve her geen gn biyoloji ve biyologluktan bir ksm daha eitli meslek gruplar kapsamna alnmaktadr. Bu dnce tarz giderek zel sektrde de yaygnlamaktadr. rgtsel yaplanmadaki eksikliimiz, niversiter yaplanmadaki programlarn ada ve gncel ihtiyalar dorultusunda dzenlenmesi gereklilii, meslektalarmzn teorik donanmlar yan sra uygulama alanlarna ynelik eitim srelerinden geirilmesi ve benzeri yaplmas gerekenler konusundaki duyarszlk ile bu sorunlara ynelik zm giderek zorlamaktadr. Bugn biyologlar hala stiklal, stikbal ve stikrar arayndadr. Oysa hi phe yoktur ki lkemizin konumu; korumamz ve sahiplenmemiz gereken biyolojik zenginliklerimiz; susuzluk, evre kirlilii ve kresel snmaya bal sorunlarn durdurulamamas; keza yakn ve uzak geleceimizde ulusal karlarmzn korunmas asndan biyolojinin nemi her geen gn inanlmaz bir hzla artmaktadr. Dnyadaki ada ve modern yaklaml gidie katlmamz yaam boyu biyoloji eitimi, biyologlarn istihdam ve zlk haklarnn kesin hatlaryla belirlenmesi konusunda ivedilikle davranmamz gerekmektedir ve sorumluluumuzu artmtr. Biyoloji biliminin ve biyologlarn yerinin lkemizde de hak ettii noktaya ivedilikle ulamas umuduyla.

90

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

012 BiyoEkonomide Biyorafinerilerin Yeri ve nemi Nazif KOLANKAYA Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Biyoteknoloji ABD, 06532 Beytepe, Ankara knazif@hacettepe.edu.tr Yeni yzyla girile birlikte nem kazanmaya balayan srdrlebilir-kalknma kavram(konsepti) buna ynelik ekonomik model araylarn da beraberinde getirmitir. Son yllardaBiyoEkonomi diye adlandrlan modelin srdrlebilirlik asndan umut vaat eder izgi izledii bilinmektedir. Teknolojik olarak biyolojik srelerle biyo-materyallerden retilen mal, enerji ve hizmet gibi rnlerin ticari dalm ve tketimini ele alan bu modelin iticini gcn gnmzde biyoteknoloji oluturmaktadr. Gnmzde biyo-materyal olarak tarmsal-rn ve biyokitleyi kullanarak bunlardan biyoteknolojik yntemlerle rn retip pazarlayan biyoekonomik sre, petrol kulanan kimya endstrisinin temel oluturduu konvansiyonel ekonomiye yeni bir seenek oluturmaktadr. Biyoekonomik srelerde kullanlan yenilenebilir hammaddelerin, uygulanan retim sreleri ve rnlerin evreyle-uyumlu olmas bu modele yksek srdrlebilirlik potansiyeli kazandrmaktadr. Bu ekonomik sre iin umut vaat eder bir durum da biyoteknolojik yntemlerle biyoteryallerden bugn kimya endstrisinin petrolden rettii rnlere kalite ynnden edeer rnlerin retilebilir olmasdr. Bu rnler arasnda deiik kimyasallar, polimerler ve enerji rnleri bulunmaktadr. Son yllarda biyoyaktlar grubuna giren biyoetanol ve biyodisel gibi enerji rnleri retiminin gerek ulusal gerekse uluslararas lekte nemli bir ivme kazand grlmektedir. Biyoetanol retimine batda Brezilya ve A.B.D gibi lkelerde, biyodisel retimine ise bata Almanya olmak zere A.B(Avrupa Birlii) grubu lkelerde arlk verilmektedir. lkemizde son gnlerde biyodizel arlkl retim giriimleri younluk kazanm olmakla beraber, biyoetanl retiminin krsal kalknma politikalar dorultusunda ayr bir nemi bulunduu da ilgili evrelerce kabul edilmektedir.. Biyoetanol retimi iin kurulacak biyorafinerilerde retilecek rnlerin pazarlanmas ile salanacak ekonomik getirilere ek olarak rafinerilerin almasyla ortaya kacak yeni istihdam olanaklarnn krsal-kalknma srecine nemli katks olacaktr. Bu bakmdan biyoetanoln yan sra baka katma-deerler de retebilecek entegre tipte bir rafinerini modelinin nasl olmas gerektii lkemiz ekonomisi asndan

ele alnmas gereken nemli bir sorudur. Bu soruya yant aramak zere yaplacak sunumda biyorafinerilerin zellikleri ve ileyileri tartlmaya allacaktr. 013 Glikobiyoloji Sabire KARAALI Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Molekler Biyoloji ABD, zmir sabire.karacali@ege.edu.tr Karbohidratlarn enerji kaynaklar, yapdestek moleklleri olmalarna ek olarak ok daha fazla grevleri olduu ve gerekletirdikleri molekler olaylar son yllarda anlalmaya balanmtr. Glikobiyoloji, karbohidratlarn karmak yaplarn, biyosentezlerini ve eker tayan biyomolekllerin biyolojik grevlerini aratran bilim daldr. Glikozilasyon mekanizmasyla protein ve lipitlere balanan karbohidratlar hibrit moleklleri, glikokonjugatlar olutururlar. Proteinlerin boyutlu katlanmalarn ynlendirerek, lipitlerin eriyebilirliklerini deitirerek onlarn grevlerini ve dier molekllerle ilikilerini belirlerler. Golgi sahasnda proteinleri etiketleyerek hcre iine veya hcre yzeyine ynlendirirler. Hcre yzeyine ulaan karbohidratlar bilgi al-verii iin dier hcre reseptrleriyle ilikiye girerler. Glikokonjugatlarn yapsndaki az saydaki monomerik birimlerinin sralanma zellikleri, modifikasyonlar ve glikozilasyon hzlar ile mikroeitlilik olutururlar. Mikroeitlilik; bir farkllatrma jeneratr gibi alarak glikokonjugatlarda ince yapsal farklarla farkl biyolojik ligantlar ekillendirir. Bylece dier kimyasal etiketlerin aksine karbohidratlar, akla durgunluk verecek lde farkl hcre tipi seiciliini belirleyerek doadaki biyolojik eitlilikten birinci derecede sorumlu olurlar. Farkl hcre tiplerinde farkl glikozilasyon enzimleri bulunur ve zel bir hcre tipindeki zel glikozilasyon durumuna Glikotip denir. Ayn aminoasit dizisine sahip proteinlere farkl oligosakkarit yan zincirlerinin eklenmesi glikoformlar oluturur. Hcreler proteinlerin glikozilasyon profillerini deitirerek ilikili genin ifadesini deitirirler ve bylece glikoproteinlerin grevlerini kontrol ederler. Glikozilasyonun deiebilirlii ile hem ayn protein ve lipidin birok farkl zel biyolojik grevlerini gerekletirmesi ve hem de genomda neden beklenenden daha az gen bulunduu aklanr. Glikokonjugatlardaki oligosakkaritler hcre ii ve hcreler aras molekler ve hcresel tanma ile tanmann engellenmesinde; hcresel tutunmada; hcre farkllamas, yalanmas ve lm olaylarnda; kansere deiimi de iine alan 91

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

patolojik deimeler ile biyolojik olaylarn deitirilmesini salayan hcre ii ve hcreler aras haberleme ve bilgi naklinde; hcresel aktivite ve gen kontrolnde reaksiyonlar ama-kapama gibi ince ayarlar yaparlar. Hcreler aras tanmann rnekleri; simbiyotik ilikilerde, zararllarn enfeksiyonunda, immn reaksiyonlar ile metastazda, hcre-matriks tanmasnda, proteinlerin hcre ii-hcreler aras trafiinde ve hcre gnde grlr. Glikozilasyon metabolizmasnda meydana gelen bozukluklar ile ilikili enzimlerin kaltsal mutasyonlar; glikokonjugatlarn ekillenme yetersizlii veya ar birikimine neden olarak nemli salk problemlerini iaret ederler. Enfeksiyon hastalklar; iltihaplanma blgelerine zel lkositlerin toplanmas; hematolojik, metabolizma ve sinir sistemi hastalklar ile kansere deiim ve tmr oluumunda glikozilasyon deimeleri meydana gelir. Glikobiyoloji almalar; glikokonjugatlardaki ekerlerin molekler yaplarnn belirlenmesi, glikozilasyon mekanizmasnn kontrol, miktar ve fenotipik belirlenmeleri ile ilikili enzimlerin genlerinin klonlanmas alanlarnda yaplmaktadr. Yeni stratejiler ve teknikler, karbohidratlarn yap ve grevlerini daha iyi renmeyle birlikte daha iyi glikoproteinleri oluturmaya ve ila gelitirilmesine younlamaktadr. Bylece Glikobiyoloji, Glikobilimler ad altnda toplanan Glikopatoloji, Glikoimmunoloji ve Glikoteknoloji alanlaryla birlikte gittike gelimektedir. 014 Molecular Breeding in Tomatoes: Traditional Vs Marker-assisted Breeding Hasan BOLKAN Campbells Agriculture Research Center, 28605 County Road 104, Davis, CA 95616 USA hasan_bolkan@campbellsoup.com The genus Lycopersicon includes the cultivated tomato (L. esculentum) and its wild species which carry a wealth of genetic variability. Like in any other crop, important traits in tomato plant follow a continuous distribution caused by the action and interaction of many genes and various environmental factors. Due to the fact that phenotypic selection has been the norm for quantitative traits, and because of the need of large number of test environments and replicates to evaluate traits, only a small percentage of the total genetic diversity in the Lycopersicon gene pool has been transferred to L. esculentum. However, in the last 15-20 years important new tools have been developed in the area of molecular genetics that have revolutionized the moving of gene-associated

traits from wild species to L. esculentum with more ease. Included among the tools used are DNA marker technologies for genome analysis, transcript profiling and genetic analysis. These tools are being used aggressively by most institutions involved in plant breeding. The Marker-assisted breeding identifies genes linked to the markers; the markers are more easily scored than the genes of a given trait. Markerassisted breeding is a complimentary technology for use in conjunction with conventional breeding for genetic improvements. The technology also offers considerable potential to transfer quantitative resistance because markers have high heritability and are not masked by environmental conditions. In addition to high throughput of genotyping which allows a fast turnaround and precise selection of the desired traits, markerassisted breeding eliminates the need of inoculation with a live pathogen thus avoids the errors caused by field infection such as escapees, and variation in the aggressiveness of pathogen strains used for inoculation. Also, breeding for disease resistance can be carried out were field inoculation of plants are not allowed. Screening tests for resistance to multiple pathogens using live inoculum could be problematic because infection by one pathogen may interfere with the infection by the other pathogen. Markerassisted techniques avoid infections and help to introduce multiple genes each with different resistance to different pathogens. Although the term marker-assisted breeding is associated with molecular markers, non-molecular markers are also used in transferring genes that confer resistance to diseases. An example of nonmolecular marker-assisted breeding in tomato is the use of the insecticide Fenthion as an indicator to select for resistance to bacterial speck disease. Susceptibility to Fenthion is observed on the detached leaves of tomato seedlings that carry the Pto gene conferring resistance to Pseudomonas syringae pv. tomato. But through traditional breeding the linkage between resistance and Fenthion susceptibility has been broken in many breeding populations. The development of molecular marker closely linked to the Pto gene now allows selections for resistance without the use of the toxic insecticide. Similarly, the isozyme marker Aps-1 was used extensively as a substitute for screening with live nematodes to select for the Mi resistance gene. The Mi-gene now can be scored by a PCR-based marker that is more tightly linked to Mi-gene than the Aps-1 isozyme. Markerassisted breeding is also being used to produce new virus resistant and high solids tomato varieties. Today, in tomato, using different DNA based marker technologies a large number of molecular markers have been discovered for both monogenic and polygenic disease resistances and other value added traits. However, one of the marker systems that is becoming popular in tomato breeding is the 92

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

single nucleotide polymorphism (SNP). It is most prolific of all marker types, very effective and inexpensive with enormous potential for multiplexing.

93

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

94

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Mikrobiyoloji Szl Bildiri zetleri

95

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

96

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 001

Yksek Teknolojiye Uygun Olarak Hazrlanan ZnO nanokristallerinin Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal/ Antifungal Aktivitelerinin Tayini Aysun ERGENE1, Kezban ADA1, Emine ZTRK1, Fadime YILMAZ1, Emine YALIN1, Kltiin AVUOLU2 1 Krkkale niv., Fen-Ed. Fak., Biy. Bl., Krkkale 2 Giresun niv., Fen-Ed. Fak., Biy. Bl., Giresun ayergene@yahoo.com eitli zel yntemlerle kullanm alanlarna gre zellikleri istenilen ynde deitirilerek hazrlanabilen ileri teknoloji seramiklerinin oksit olanlar TiO2, ZnO, Nio gibi nano-mikro partikller geni bir kullanm alanna sahiptiler. Nanokristallerin aplar 10-1000 nanometre arasnda deien kat paracklardr ve gn getike bu alandaki almalar dinamik bir ekilde artmaktadr. Nano-mikro partikler ince seramik tozlar kozmetik sektrnde de kullanlmaya balanmtr ve bu nedenle antimikrobiyal ve antifungal zellikleri gndeme gelmitir. Bu almada iki farkl (0.075 ve 0.3M) deriimde sentezlenen ZnO nan-mikro partikllerinin antimikrobiyal ve antifungal zellikleri ift tabakal olarak hazrlanan Muller Hlton Agar besiyerlerinde koloni saym ile incelenmitir. Dk ZnO deriiminde S. aureus bakterilerinin bymesinin azald, E.colinin ise daha direnli olduu gzlenmitir. Besi ortamnda ZnO ince seramik tozlarnn deriiminin artmas ile birlikte E. coli bakterisinde bymenin inhibe olduu tespit edilmitir. Ayrca S. aureus bakterisinin nanopartikller varlnda belirgin pigment oluturduu gzlenmitir. Anahtar Kelimeler: Partikl ekli, partikl boyutu, ZnO, antimikrobiyal, antifungal
SM 002

Pseudomonas aeruginosa kullanlarak ramnolipit biyosrfektan elde edilmesi amalanmtr. Birok mikroorganizma farkl kltr ortamlarnda farkl yaplarda biyosrfektanlar sentezlemektedir. Biyosrfektanlar; kat, sv ve gazlar arasndaki yzey ve i yzey gerilimi azaltabilen amfilik bileiklerdir. %5lik peyniralt suyu ile zenginletirilen besiortamnda 0.98 gr/l biyosrfektan elde edilmitir. Elde edilen biyosurfektanlarn antibakteriyel ve antifungal aktiviteleri disk difzyon metoduna gre Bacillus subtilis (ATCC 6633), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 25922) bakteri kltrlerine ve Candida albicans (ATTC 60192) kltrne kar test edilmitir. Biyosurfektanlarn gram olumsuz bakteriler kar daha etkili olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: antimikrobiyal, antifungal
SM 003

Biyosurfektan,

Kanser Kemoterapisinde Kullanlan Bakteriyel Enzimler Hikmet GEKL nn niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 44280 Malatya hgeckil@inonu.edu.tr Kanser kemoterapisinde yaygn olarak kullanlan birka enzim (L-asparaginaz, Lysine oksidaz ve methionin liyaz) sadece birka gramnegatif bakteri tarafndan sentezleni. Bu enzimlerin sitotoksik etki mekanizmas genellikle onlarn doal substratlar olan amino asitler bakmndan oksotrof kanser hcrelerinin bu amino asitlerden yoksun braklmasna dayanr. Bu szl bildiride bakteriyel orijinli kanser kemoterapi ajanlarnn etki mekanizmalar ve retimini snrlayan faktrler zerinde durulacaktr. Anahtar Kelimeler: L-asparaginaz, lizin oksidaz, methionin liyaz, kemoteraptik enzimler, kanser kemoterapisi, antineoplastik ajanlar, vitreoscilla hemoglobini

St Fabrikas Atk Sularndan zole Edilen Biyosurfektanlarn Antimikrobiyal ve Antifungal Etkilerinin Aratrlmas Fadime YILMAZ1, Emine ZTRK1, Fatih KUTLUER1, Aysun ERGENE1, Emine YALIN1, Kltiin AVUOLU2 1 Krkkale niv., Fen-Ed. Fak., Biy. Bl., Krkkale 2 Giresun niv., Fen-Ed. Fak., Biy. Bl., Giresun y.fadime@gmail.com Bu almada st fabrikas atk maddesi olarak bilinen peyniralt sularndan izole edilen

97

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 004

SM 005

Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris Tarafndan retilen Bir Bakteriyosinin Byk lekte ve Hzl Saflatrlmas Halil DNDAR Orta Dou Teknik niversitesi, Biyoteknoloji Anabilim Dal, ODT, Ankara halildundar1@gmail.com Laktik asit bakterileri tarafndan retilen bakteriyosinler protein yapsnda, ksa zincirli ve ribozomal olarak sentezlenen antimikrobiyal maddeler olup bunlarn ou gdalarda bozulma nedeni olan bakterilerin ve patojenik bakterilerin byk ounluunu inhibe etmektedir. Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus, Carnobacterium, Pediococcus ve Leuconostoc gibi birok laktik asit bakterisi bakteriyosin retmektedir. Bu peptit antimikrobiyal maddeler duyarl bakterileri hcre zarlarnda gzenekler oluturarak inhibe ederler. Dier etki mekanizmalar ise dier bakterilerin otolizin enzimlerini aktive ederek hcre duvarn eritmesi ile olmaktadr. Bakteriyosinlerin karakterizasyonu ve biyokimyasal yaplarnn ortaya karlmas, katk maddesi ve ila olarak kullanm homojen olarak saflatrlmalarn ve yeterli miktarda saflatrlm rn gerekli klmaktadr. Bakteriyosinleri saflatrlmalar, zellikle de laktik asit bakterileri tarafndan sentezlenenlerin saflatrlmalar bu molekllerin dier molekller ile agregatlar oluturma eilimi ve hidrofobisitelerinden dolay zor olmaktadr. Laktik asit bakterilerinin rettii bakteriyosinlerin saflatrlmasnda kltr spernatantndan amonyum slfat ile keltme, jel-filtrasyon kromatografisi, katyon deitirici kromatografi, hidrofobik etkileim kromatografisi ve ters faz likit kromatografisi sklkla kullanlmaktadr. Bu tekniklerin ou az miktarlarda yeterince saf bakteriyosin saflatrlmasn mmkn klmaktadr. Ayrca bu teknikler zaman alc olup, pahal ekipmanlar gerektirmekte ve bakteriyosin aktivitesinde kayplara neden olmaktadrlar. Byk lekte bakteriyosin saflatrlmas iin bu teknikler uygun deildir. Bu almada Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris tarafndan retilen bir bakteriyosin kalsiyum silikat ve amberlit XAD16 kullanlarak ve kolon kromatografisine gerek duymadan daha sratli bir ekilde ve byk lekte saflatrlmtr. Anahtar Kelimeler: Bakteriyosin, saflatrma, kromatografi, SDS-PAGE protein

Antibiyotiklerin Anaerobik Ayrabilirlikleri Hakan ELEB, Delya SPONZA Dokuz Eyll niversitesi, Mhendislik Fakltesi, evre Mhendislii Blm, Tnaztepe, Kaynaklar Kampusu, Buca, zmir hakan.celebi@deu.edu.tr Antibiyotikler mikroorganizmalarn bymesini durduran veya ldren biyolojik kaynakl ya da sentetik olarak elde edilen ok etkili biyoaktif maddelerdir. Etki mekanizmalarna ve kimyasal yaplarna gre -Laktamlar, Tetrasiklinler, Makrolidler, Aminoglikozidler, Quinolonlar, Linkosamidler, Oksazolidler, Slfa antibiyotikler ve Sasilik peptidler olmak zere 9 ana balk altnda snflandrlmaktadr. Kanalizasyon, tbbi atklar, endstrideki aktiviteler, ila endstrisi, gda retimi, ev gereleri, rnler zerine spreyleme, iftlik hayvanlarnn retimi, balk iftlikleri gibi faaliyetler antibiyotiklerin temel kaynaklarn oluturmaktadr. Gnmzde geni bir kullanm aralna sahip olan antibiyotikler insan ve hayvansal tpta tedavi edici amalar iin sklkla kullanlr. Bu nedenle, tedavi edici antibiyotiklerin kalc konsantrasyonlar evrede bulunur. Antibiyotikler konvansiyonel aerobik amur sistemleri (aktif amur prosesi, biyodisk, lagnler vb.) ile ileri artm sistemlerinde (O3, UV, H2O2, ileri oksidasyon, ters osmoz vb.) artlamadndan artma tesisi k sularnda ve alc ortamlarda bulunmaktadr. Ayrca ileri artmn yetersiz ve pahal olmas da antibiyotiklerin artmnda bir dier olumsuz faktrdr. Antibiyotiklerin anaerobik koullarda artlabilirlii ile yaplm ok az sayda alma bulunmaktadr. Antibiyotikler biyolojik ayrmaya dayankl olmalar nedeniyle deiik ortamlarda birikmektedirler. Antibiyotiklerin BOI5 / KOI oranlar dk olduundan bu orann Anaerobik ok Kademeli Yatak Reaktr (KYR) / Aerobik Srekli Kartrmal Tank Reaktr (SKTR) ardk proseslerle arttrlmas ve bylece biyolojik ayrabilirliinin arttrlmas dnlmektedir. Genelde antibiyotik ieren ila endstrisi atk sularnn inert KOI oranlar ve zor ayran madde dzeyleri yksek olup kolay ayran KOI oranlar dktr. Antibiyotik ieren atksularn inert KOI oranlar deitirilemeyecei iin zor ayran organik maddenin anaerobik koullarda aklimasyon ile atksuyun bu zor ayran maddelerinin mikroorganizmalar tarafndan alnmasn salamak nemlidir. Anaerobik artma teknolojisi kat, deri, tekstil endstrisinin yannda antibiyotik ieren ila endstrisinin atksularnn da artlmasnda kullanlmaktadr.

98

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Bu alma kapsamnda insan ve hayvan sal iin yaygn olarak kullanlan oksitetrasiklin, tilosin, eritromisin ve amoksisilin antibiyotiklerinin ardk anaerobik MBR reaktr / aerobik CSTR reaktrlerde artlabilirlii incelenecektir. Anaerobik reaktr k suyu aerobik reaktr beslemesi olarak kullanlacaktr. Oksitetrasiklin, tilosin, eritromisin ve amoksisilin antibiyotiklerinin dozlar belirli konsantrasyonlarda arttrlarak anaerobik reaktr verim zellikleri KOI giderimleri, toplam gaz retimleri, HCO3 alkalinitesi ile VFA konsanstrasyonlarnn deiimleri ile incelenecektir. Ayca aerobik reaktr verim zellikleri ile KOI ve oksitetrasiklin, tilosin, eritromisin ile amoksisilin antibiyotiklerinin giderim verimi izlenmitir. Anahtar Kelimeler: Aerobik-Anaerobik-leri Artm, Amoksisilin, BOI5 / KOI Oran, Eritromisin, Oksitetrasiklin, Tilosin SM 006 Trkiyenin Karstik Maaralarndan Elde Edilen Streptomyces zolatlarnn Antimikrobiyal Aktivitesi Semra YCEL, Mustafa YAMA, Anl HAN Eskiehir Osmangazi niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 26480,Eskiehir myamac@ogu.edu.tr Maaralar, stabil scaklk, nispeten yksek nem oran, karanlk ortam ve dk organik madde miktar ile karakterize olan zel biyotoplardr. Kaynaklar, maaralarda yer alan heterotrof bakteriler arasnda aktinomisetlerin dominant olduunu ifade etmektedir. Aktinomisetlerin maara habitatlarndaki varl, byme zellikleri, populasyon dinamikleri, maara oluumlar ile ilikileri konusundaki bilgi birikimi olduka snrl durumdadr. Bu durum, henz maara mikrobiyolojisi konusunda balang aamasnda olan lkemiz iin daha da geerlidir. Bu almada Trkiyenin 10 farkl ilinde yer alan, yatay ve dikey uzanml, aktif-yar aktifpasif zellikli, en uzunu 6052 metre ve en derini 368 metre olan toplam 19 maaradan mikrobiyolojik rnekleme yaplmtr. Elde edilen toplam 290 Aktinomiset izolatnn eitli test mikroorganizmalarna kar antimikrobiyal aktiviteye sahip metabolit retim potansiyelleri agar piece metodu kullanlarak aratrlmtr. Standart test mikroorganizmas olarak 8 bakteri ve 4 fungus suunun kullanld almada, yksek aktivite gsteren 7 izolatn 3 farkl klinik bakteriye kar antimikrobiyal aktivitesi ayrca aratrlmtr. M1492 kodlu Streptomyces izolat ile gerekletirilen fermentaasyon almalarnda, kuru hcre arl, pH deiimi, glukoz miktar,

antimikrobiyal aktivite deerleri belirlenmitir. Sonu olarak antimikrobiyal etkili metabolit retiminin 3.gn balad ve 5.-6. gnlerde en yksek seviyeye ulat gzlenmitir. Streptomyces M1492 tarafndan retilen metabolitler uygun zcler ile ekstrakte edilerek ince tabaka kromatografisi ile ayrlm ve spotlarn biyoaktiviteleri biyootorafi yntemiyle belirlenmitir. Aktif maddenin antimikrobiyal etkisi, Minimum nhibitr Konsantrasyon ve Minimum Bakterisidal Konsantrasyon verileri kullanlarak deerlendirilmitir. Aktif maddenin 30 dk 60 C scakla kar direnli, 5 dk 100 C scakla kar ise duyarl olduu belirlenmitir
SM 007

Staphylococcus epidermidis Klinik zolatlarnn Biyofilmleri zerine Lizostafinin ve Deiik Antibiyotiklerin Etkisinin Aratrlmas Burcu ER, smail KARABOZ, Ali KOYT, Asl ZKIZILCIK Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Temel ve Endstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dal cerciburcu@hotmail.com Bu almada Staphylococcus epidermidisin oluturduu biyofilmler zerine lizostafinin ve deiik antibiyotiklerin etkisi aratrlmtr. Bu amala Celal Bayar niversitesi Tp Fakltesi Hastanesinden alnan 7 adet klinik izolat incelenmitir. Bu izolatlar 4 farkl kaynaktan (idrar, yara, kan kltr ve apse) elde edilmi olup, yaplan Kongo Red boyamas sonucu biyofilm oluturduklar grlmtr. Bu izolatlara pozitif kontrol olarak S. epidermidis ATCC 12228 tip tr eklenerek oluturulan 8 izolatn 24 saatlik kltrleri 0,5 McFarland standardna gre ayarlanarak Disk Difzyon yntemiyle 10 farkl gruptan 15 farkl antibiyotie ve ayrca antimikrobiyal ajan olarak da lizostafine olan duyarllklar incelenmitir. zolatlarn genelde penisilinler ve makrolidler grubu antibiyotiklere direnlilik gsterirken; glikopeptid, karbapenem, aminoglikosit, linkosamidler, folat yol izi inhibitrleri gruplarna duyarl olduklar saptanmtr. Kullanlan 8 izolatn tm sadece vankomisine % 100 orannda ve 7 izolatn da imipeneme kar % 87,5 orannda duyarl olduklar belirlenmitir. S. epidermidis izolatlarnn oluturduklar biyofilmlerin lizostafine olan duyarllklarnn ise 3.6 g/ml olduu gzlenmitir. Anahtar Kelimeler: Staphylococcus epidermidis, lizostafin, antibiyotik, biyofilm, disk difzyonu

99

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 008

Yeil ve Siyah ayn (Camellia sinensis) Antimikrobiyal ve Baz Antibiyotiklerle Sinerjitik Etkisinin Aratrlmas Metin DIRAK, Nurcan ERBL, Zelal AKSOY Kahramanmara St imam niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kahramanmara mdigrak@ksu.edu.tr Bu almada, ay (Camellia sinensis) yapraklarndan elde edilen sulu ekstraktlarn baz Staphylococcus trleri zerine antimikrobiyal ve baz antibiyotiklerle sinerjitik etkileri aratrlmtr. almada, Streptomycine, Cephalosporine, Ampicilline ve Penicilline G antibiyotikleri ile, Staphylococcus sciuri, S. auricularis, S. epidermidis, S. hominis, S. haemolyticus ve S. xylosus bakterileri kullanlmtr. Aratrma sonucunda, Cephalosporine antibiyotii S. auricularis zerinde antimikrobial etki gstermezken, yeil ay ektrakt ile 20 mm, siyah ay ekstrakt ile 18 mm inhibisyon zonu oluturmutur (MIC deeri; Cephalosporine >30 g/ml, yeil ay 0,78 mg/ml, siyah ay 0,84 mg/ml). Ayrca, Streptomycine S. epidermidisin gelimesini 35 mm inhibisyon zonu ile engellerken, yeil ay ile 51 mm, siyah ay ile de 50 mm inhibisyon zonu ile engelledii tespit edilmitir (MIC deeri; Streptomycine 5 g/ml, yeil ve siyah ay 0,84 mg/ml). Buna ek olarak, almada kullanlan dier antibiyotiklerin yeil ve siyah ay ile deien oranlarda sinerjitik etkilerinin olduu gzlenmitir. Anahtar Kelimeler: Camellia Staphylococcus sp., antimiktobiyal sinerjitik etki
SM 009

sinensis, aktivite,

Vitex agnus-castus L. (Hayt) Bitkisinin Sitotoksik, Antiviral, Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitelerinin ncelenmesi sa KARAMAN1, Ahlem BEN SASSI2, Aouni MAHJOUB2 1 Gaziosmanpaa niversitesi,Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Tokat 2 Monastir University, Faculte de Fharmacie, Department of Virology, Monastir, Tunsa ihkaraman@yahoo.com Tarihin ilk dnemlerinden gnmze kadar insanlar bitkilerden besin maddesi olarak faydalanm ve ifa aramlardr. Ancak her bitkinin dnld kadar yararl olmad yada yararl

etkilerinin yannda organizma iin az yada ok zararl olabilen baka etkilerinin de olduu grlmtr. Dnya Salk Tekilat (WHO)nn 91 lkenin farmokopilerine ve tbbi bitkiler zerine yaplm olan baz yaynlarna dayanarak hazrlad bir aratrmaya gre, tedavi amacyla kullanlan tbbi bitkilerin toplam miktar 20.000 civarndadr. Son yllarda antibiyotiklere direnli sularn ortaya kmas ve doal kaynakl ilalarda grlmeyen veya az grlen yan etkilerin sentetik ilalarda dikkati ekecek kadar ok olmas, bilim adamlarn doal kaynakl ilalar aratrmaya itmitir. Trkiye, mevcut bitkisel eitlilii ynnden olduka dikkate deer ve zengin bir floraya sahiptir. almamzda, Ege Blgesi ve Marmara Blgesinde, zellikle su kenarlarnda yaygn olarak bulunan Vitex agnus-castus L. (Hayt) bitkisi seilmitir. Hayt bitkisinin uterus rahatszlklarnda, kan akn durdurmada, seksel hormon salglanmasn artrmada, st salgsn nlemede kullanld bilinmektedir. Bu almada Manisa li, Akhisar lesi yresinden toplanan Hayt bitkisinin yapraklar kurutularak Soxhelet yntemi ile metanol ekstrakt hazrlanmtr ve ekstraktn biyolojik aktivitesi test edilmitir. Antibakteriyal ve antifungal aktiviteler iin Disk difzyon ve Mikrodilsyon (MIC) yntemleri kullanlm ve pozitif ve negatif rneklerle karlatrlmtr. Sitotoksik ve antiviral aktivite iin ise Hcre kltr ve mikroskobik metod kullanlmtr. Denemelerde 10 bakteri suu (S. aureus ATCC 29213, Proteus vulgaris KUEN 1329, B. subtilis DSM4312, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, P. Aeruginosa ATCC 27859, Enterococcus faecalis ATCC 29122, E. Coli, Candida albicans ATCC 1213, Candida utilis 1031, Salmonella enteritidis ATCC 14076, Streptococcus pyogenes ATCC 13076), 2 maya izolat (Candida albicans ATCC 1213, Candida utilis KUEN 1031), 10 fungus izolat (Alternaria alternata, Aspergillus terricola, Aspergillus flavus, Aspergillus niger ATCC 16404, Trichothecium roseum, Ulocladium atrum, Cladosporium sp., Penicillium purpurogenum, Penicillium verrucosum var.cyclopium) ve 2 virs tr (Herpes Simplex Virus 1(HSV1) ve HSV2) kullanlmtr. Ekstraktmzn bakterilere kar yaplan deneme sonularnda S. aureus, E. faecalis, E. coli 1/1-1/256 consantrasyonlarnda hibir biyolojik aktivite gstermedii belirlenmi, dierlerinde ise belli oranlarda aktivite tespit edilmitir. Antifungal denemeler sonucunda ise ekstraktmzn herhangi bir antifungal zellik gstermedii ortaya konulmutur. Ekstraktmzn RD (Rhabdomyosarcoma) hcreleri zerinde yaplan sitotoksik almada ise LD50(CC 50) dozu 0.2 100

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

mg/ml olarak belirlenmitir. Antiviral sonular, HSV1 iin 156.25g/ml de 1.12x106, HSV2 iin 156.25g/ml de 104 olarak belirlenmitir.
SM 010

Proteus vulgaris tr bakterilere ve Aspergillus nigere kar da antimikrobiyal aktivitesi olduu bulundu. Bu aratrma TBTAK tarafndan (Proje no: TOVAG 104 O 270) desteklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Pulcherrimin, Antimikrobiyal aktivite, Candida, Biyokontrol, Aspergilus
SM 011

Metschnikowia pulcherrima Tr Mayalarn zolasyonu ve Pulcherriminin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Aratrlmas Sezai TRKEL Uluda niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 16059, Bursa sturkel@uludag.edu.tr Metschnikowia genusunda yer alan maya trleri antimikrobiyal aktiviteleri asndan ok zengin olup bu trler biyokontrol amal olarak kullanlmaktadr. Aratrmamzda Metschnikowia pulcherrima tr mayalar izole edilerek bu mayalarn patojenik mayalara, bakterilere ve kflere kar olan antimikrobiyal etkileri belirlenmitir. Metschnikowia pulcherrima tr mayalar olgun siyah zm meyvelerinden standart mikrobiyolojik yntemler kullanlarak saflatrld. M. pulcherrima tr mayalar salgladklar pulcherrimin nedeniyle krmz pigmentasyon zonu oluturduklarndan bu tr maya kolonileri reme ortamndan alnp API ID32c kiti kullanlarak trleri belirlendi. API kiti ile %98 olaslkla M. pulcherrima olduu belirlenen maya rneklerinden genomik DNA saflatrlp 5.8S rDNA blgeleri PCR ile oaltld. oaltlan rDNA rneklerinin nkleotid dizileri belirlendi ve bu rDNA dizilerine gre maya rneklerinin trleri NCBI gen bankas kaytlar ile karlatrld. Yerel kaynaklardan izole edilen M. pulcherrima trlerinin rDNA dizilerinin daha nce tanmlanan M. pulcherrima sular ile %97 benzerlik gsterdii belirlendi ve izole edilen sular farkl M. pulcherrima sular olarak tanmland. Yerel kaynaklardan izole edilen M. pulcherrima sularnn patojenik mikroorganizmalara kar kullanmn test etmek iin antimikrobiyal aktiviteleri belirlendi. nce Pulcherrimine duyarllklar test edilecek mikrorganizmalar logaritmik faza kadar retilip minimal petrilere ekildi ve zerlerine logaritmik fazdaki farkl M. pulcherrima trlerinden alnan rnekler uyguland. M. pulcherrima trlerinin antimikrobiyal aktiviteleri koloniler etrafndaki inhibisyon zonlar llerek belirlendi. M. pulcherrima sular tarafndan salglanan pulcherrimin pigmentinin en ok Candida parapsilosis ve Trichosporon mucoides tr patojenik mayalarda remeyi inhibe ettii bulundu. Pulcherriminin be farkl Candida albicans suuna kar nemli derecede inhibitor etkisi olduu grld. Benzer ekilde Pulcherriminin E. coli ve

Maara Sistemlerinde Kalsit (CaCO3) Oluumu Ve Bakterilerin Etkisi zlem BARI1, Medine GLLCE1, Fikrettin AHN2, Hakan ZKAN3,4, Furkan ORHAN4, Tlin ZBEK3,4 1 Atatrk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Erzurum 2 Yeditepe niversitesi, Mhendislik ve Mimarlk Fakltesi, Genetik ve Biyomhendislik Blm, stanbul 3 Refik Saydam Hfszshha Blge Enstits, Erzurum 4 Atatrk niversitesi Fen Bilimleri Enstits, Erzurum ozlembaris@gmail.com Farkl bir ekosistem olarak maaralar, bilim insanlar tarafndan kefedilmekte ok gecikmemitir. Maaralar oluum ve geliim ekillerine gre farkllk gstermektedir. Gnmzde zellikle ilerinde sarkt-dikit gibi damlata ad verilen oluumlar ynnden zengin olan kireta maaralar daha ok dikkat ekmektedir. Kireta maaralarnda youn olarak bulunan ve ana bileenleri ounlukla kalsit olan damlatalar insanlar gzellikleri ile sediment bilimcileri ise ierikleri ve oluum ekilleri ile cezbetmektedir. Maara sistemlerinde kalsit oluumu kalsiyum iyonlar, karbondioksit konsantrasyonu ve su buhar younluu ile ilikilendirilmektedir. Fakat maara bilimcileri damla talarnn oluumuna mikroorganizmalarn katldn iddia etmiler ve farkl maaralarda yaplan almalar ile bu iddialarn kantlamlardr. Bu almada; Erzurum ili ierinde yer alan kireta maaralarnda ki damlatalarndan bakteri izolasyonu yaplarak laboratuar ortamnda bakterilerin kalsit oluumuna katlp katlmad aratrlmtr. Sonu olarak damlatalarndan izole edilen bakteriler laboratuar ortamnda kalsit oluturdu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: kalsifikasyon Maara, bakteri, kalsit,

101

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 012

Abant Glnn Trofik Yaps, Fonksiyonel Fitoplankton Trleri, Biyovolm Miktarnn Deerlendirilmesi ve Limnoekolojik zelliklerinin ok Ynl statistiksel Analizlerle ncelenmesi Abuzer ELEKL, Okan KLKYLOLU Gaziantep niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, ehitkamil, Gaziantep celekli.a@gmail.com Abant Gl fitoplankton trlerin biyovolm dzeyleri ve evresel deikenler arasndaki iliki, aylk olarak Haziran 2003-Haziran 2005 arasnda ok ynl istatistiksel teknikler kullanlarak incelenmitir. Glde, kuantatif olarak Chlorophyceae (26), Bacillariophyceae (21), Cyanoprokaryota (7), Dinophyceae (4), Euglanophyceae (3), Cryptophyceae (2) ve Prasinophyceae (1) ait toplam 64 fitoplankton tr saptanmtr. Biyovolm dzeylerine gre, diyatomeler (% 31,7) baskn grup olduu, bunu chrysophytler (% 29,1) ve dinoflagellatlar (% 25,6) takip ettii belirlenmitir. Klorofil a, Secchi derinlii ve toplam fosfat deikenlerine dayanan Trofik Durum Indeksi ve OECD kriterleri, Abant Glnn oligo-mesotrofi gsterdii sonucuna varlmtr. Ancak, yaz ortas ve ortalama fitoplankton biyovolm miktarlarna gre gln oligo-mesotrofik/mesotrofik ve maksimum kaydedilen biyovolm dzeyine gre ise trofik karakter gstermektedir. Bir sucul sistemdeki deiimlerin anlalmasnda yeni gelitirilen fonksiyonel gruplarn belirlenmesi nemli yer tutmaktadr. Glde, Dinobryon divergens, Peridinium willei, Cyclotella praetermisa ve Fragilaria crotonensis trleri gln fitoplankton biyovolmne byk katklar olan nemli fonksiyonel gruplardr. Fonksiyonel E grubunda yer alan D. divergens alma yllarnn haziran aylarnda biyovolm pikleri gstermitir. F. crotonensis ise gl sularnn karm gsterdii sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde gelime gstermi ve P fonksiyonel grupta yer almaktadr. Gl suyunun ilkbahar ve sonbaharn son aylarnda tamamen kart ve termal tabakalamann yaz aylarnda olutuu belirlenmitir. Kanonik Korrespondins Analizine (Canonical Correspondence Analysis (CCA)) gre evresel faktrlerdeki deiimin biyovolm ve trlerin ekolojik tercihleri zerinde nemli derecede etkili olduu tespit edilmi olup (p=0,002), Arlkl Ortalama Regresyonuna (Weighted Average Regression) gre ise fitoplankton trleri farkl evresel koullarda farkl ekolojik tercihler gsterdii belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, trofik yap, ekoloji, CCA, optimum ve tolerans, Abant gl
SM 013

Ks (Bingl) Scak Su Kaplcasndan Bakteri zolasyonu, dentifikasyonu ve EPS retimi Reyhan Gl GVEN1, Annarita POLI2, Kemal GVEN3, Barbara NICOLAUS4 1 Dicle niversitesi, Ziya Gkalp Eitim Fakltesi, Fen Bilgisi retmenlii ABD, Diyarbakr 2 Istituto di Chimica Biomolecolare, CNR, via Campi Flegrei n. 34, Pozzuoli, Napoli 80078, Italy 3 Dicle niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm 21280, Diyarbakr 4 Istituto di Chimica Biomolecolare, CNR, via Campi Flegrei n. 34, Pozzuoli, Napoli 80078, Italy rgguven@dicle.edu.tr lkemiz scak su kaynaklar bakmndan olduka zengindir. nemli kaplcalarmzdan biri de Dou Anadolu Blgesinin Bingl ili snrlar ierisinde yer alan Ks Kaplcasdr. Bu almada, Ks Kaplcasndan izole edilen bakterinin morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal zellikleri, lipit ve ya asidi ierikleri, kinon tipi ve 16S rDNA dizi analizi yaplarak bakterinin tans yaplmtr. Bacillus cereus trnn bir yesi olduu belirlenen bu bakterinin gram (+), hareketli, spor oluturan, fakltatif anaerob olduu ve biyoteknolojik adan nemli enzimlerin kayna olabilecei tespit edilmitir. Ayrca, bu almada tanmlanan bu bakterinin deiik karbon kaynaklarnda remeleri test edilmi ve rettikleri toplam ekzpolisakkaritleri (EPS) allmtr. Anahtar Kelimeler: Bakteri izolasyonu, identifikasyon, 16S rRNA, ya asitleri, ekzopolisakkaritler
SM 014

Baz Termofilik Anaerobik Bakteriler ile Siklodekstrin Glikoziltransferaz retimi Aye AVCI, Sedat DNMEZ Ankara niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Gda Mhendislii, Blm, Dkap, Ankara avciaysetr@yahoo.co.uk Siklodekstrin glikoziltransferaz (SGTaz) enzimi, niasta ve baz trevlerinden glikozidik bal, 6,7 veya 8 glikoz nitesinden oluan, indirgen olmayan siklik yapdaki siklodektrinleri oluturan ekstraseller enzimlerdir. Geometrik olarak konik silindir biiminde olan siklodekstrinlerin i ksmlar hidrofobik ve d yzeylerinin hidrofilik olmas nedeni ile ok eitli 102

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

kat, sv ve gazlarla konak-konuk tipinde kristal inklzyon kompleksleri (inclusion complex) oluturarak konuk molekln znrlk, s ve a kar duyarllk, uuculuun azaltlmas gibi eitli fiziksel ve kimyasal zelliklerini iyiletirebilmektedirler. Siklodekstrinlerin, eczaclk, gda, kozmetik, kimya tarm ve tekstil v.b endstrilerinde geni kulanm olanaklar bulunmaktadr. Bu almada, 36 adet ekstrem termofilik anaerobik bakterinin Siklodekstrin glikozil tranferaz aktivitesi aratrlm ve 5K ve P4 olarak kodlanan 2 adet bakterinin yksek SGTaz aktivitesine sahip olduu belirlenmitir. Bu bakterilerin optimum gelime scaklklarnn 65C, pHlarnn ise 7,5-8,0 olduu belirlenmitirHer iki bakteride de gelimenin 30. saatinde maksimum SGTaz aktivitesine ulalm, patates niastas, msr niastas, maltoz, dekstroz ve maltodekstrinli besiyerlerinde SGTaz oluturduklar ancak, en yksek SGTaz aktivitesine patates niastas ile ulatklar belirlenmitir. Maya zt, kazein, pepton, tripton, ve amonyum slfat gibi azoylu bileiklerin de SGTaz retimine etkisi aratrlarak, SGTaz retimi iin besiyeri optimizasyonu yaplmtr. SGTaz enziminin optimum koullar da belirlenmi, enzimin en yksek aktivitesini 80 C de gsterdii ve pH nn ise 6-8 arasnda olduu bulunmutur. Genetik tanmlamas da yaplan bu iki bakteri izolatnn Thermoanaerobacter cinsine ait olduklar saptanmtr. Anahtar Kelimeler: Siklodekstrin, siklodekstrin glikoziltransferaz, Thermoanaerobacter.
SM 015

Arnavutlarca da retilmektedir. almada, lkemiz piyasasnda toplanan farkl tip lokum rneklerinin mikrobiyolojik kalitesinin tespiti amacyla Aerobik mezofilik bakteri saym, Koliform, E. coli, kfmaya, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, osmofilik maya saymlar yaplm, ayrca Salmonella spp.de aranmtr. Yaplan mikrobiyolojik analizlerde Salmonella ve Bacillus cereus negatif, aerobik mezofilik bakteri says 1.00x101-184.0x101 , Staphylococus spp. 02.00x101, Koliform 0-2.00x101, E.coli 0-1.00x101, Kf-Maya 0-11.0x101, Osmofilik maya 0-43.0x101 kob\g deerleri arasnda bulunmutur. Anahtar Kelimeler: Lokum, lokum eitleri, mikrobiyolojik kalite
SM 016

Leucoma salicis L. (Lepidoptera, Lymantriidae)den zole Edilen Bir Nkleopolihedrovirs (NPV)nun Trkiye in lk Kayd Mustafa YAMAN Karadeniz Teknik niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, 61080-TRABZON muyaman@hotmail.com Beyaz kavak kelebei Leucoma salicis L. (Lepidoptera, Lymantriidae) Avrupa ve Asyada geni dalm gsteren nemli bir zararldr. lkemizde zellikle kavak aalarnda byk zararlara sebep olmaktadr. Bcein doal bir patojeni olan LesaNPV virs doal ortamda bcek populasyonu zerinde etkili bir doal basklayc olarak ilev grr. Bcein Avrupadaki populasyonlarndan izole edilen LesaNPV iin Asyadan henz bir kayt yoktur. Asya orjinli bakulovirslerin dier ktalardaki izolatlardan daha yksek patojeniteye sahip olabilecekleri kantlanmtr. Bu almada nemli bir zararl olan Leucoma salicisin doal populasyonlar zerinde etkili bir doal basklayc ve Trkiye iin ilk kayt olan bir bakulovirs (LesaNPV) kayd verilmektedir. Arazi gzlemlerinde virsn zararl bcein doal ortamdaki populasyonlarnda olduka yksek mortaliteye sahip olduu tespit edilmitir. Arazi almalarnda tipik NPV enfeksiyonu septomu gsteren 1000den fazla enfekte olmu larva toplanm ve laboratuara getirilerek -20de depolanmtr. Ik ve elektron mikroskobu almalar tespit edilen bcein tipik bir nkleopolihedrovirs olduunu gstermitir. Virse ait polihedral yaplarn (PIB) ap 2.08 0.31 (1.51-2.64) mm (n=50) olarak tespit edilmitir. Polihedralarn elektron mikroskobu altndaki enine kesitleri virse ait her bir virionun 2 ila 15 nukleokapside sahip olduunu gstermitir. Viral 103

Piyasada Satlan Lokumlarn Mikrobiyolojik Kalitesi Nkhet Nilfer ZORBA, Dilvin PEK anakkale Onsekiz Mart niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi, Gda Mhendislii Blm, anakkale dnukhet@comu.edu.tr Lokum, kkeni Seluklulara dayanan dnyada Turkish Delight ve Lokhum adlaryla nl bir Trk ekerlemesidir. Niasta, su, asit ve ekerin ak ve\veya basnl kazanlarda piirilmesi, eni maddeleri, esans ve aroma maddelerinin katlmasndan sonra kalba dklerek niasta, hindistan cevizi v.b. kaplama materyalleriyle kaplanarak paketlenmesiyle lokum retilmektedir. Sade, enili, kaymakl, sultan ve sucuk tipi gibi eitleri bulunan lokum halen lkemiz dnda Yunanllar, Bonaklar, Romenler, Ermeniler ve

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

partiklerin 250-290 x 32-40 nm olduu belirlenmitir. Ik ve elektron almalar tespit edilen virsn Leucoma salicis nkleopolihedrovirsnn bir Trk izolat (LesaNPV-TR) olduunu gstermitir. Bu almada sunulan nkleopolihedrovirs nemli bir zararl olan Leucoma salicisten Trkiyede izole edilen ilk virstr. Anahtar Kelimeler: Leucoma Baculoviridae, NPV, Biyolojik mcadele
SM 017

gre, izolatlarn S. carpocapsae (3 izolat), S. feltiae, S. affine, H. bacteriophora (3 izolat) ve H. megidis trlerine dahil olduklar tespit edilmitir. Bu alma sonucunda izole edilen H. megidis tr, Trkiye entomopatojenik nematod faunas iin yeni kayttr. Yine bu alma ile izole edilen S. affine Asya ktasndan yaplan ikinci izolasyondur. Anahtar Kelimeler: Entomopatojenik Nematod, Steinernema, Heterorhabditis, biyolojik kontrol
SM 018

salicis,

Entomopatojenik Nematodlarn (Rhabditida: Steinernematidae, Heterorhabditidae) Dou Karadeniz Blgesindeki Yayl Hseyin YILMAZ1, smail DEMR2, Maurice MOENS3, Zihni DEMRBA2 1 Giresun niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 28049, Giresun 2 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080 Trabzon 3 Laboratory of Agrozoology, Department of Crop Protection, Ghent University, Coupure Links 653, 9000 Ghent, Belgium hyilmaz79@gmail.com Entomopatojenik nematodlar (genus Steinernema ve Heterorhabditis) toprakta yaayan zorunlu bcek parazitleridir ve geni konak dalmlar nedeniyle bir ok bcei enfekte edebilirler. Bakterilerle mutualistik ilikili olan bu nematodlar konaklarn 48-72 saat gibi ksa bir sre iinde ldrrler. Geni konak dalmlar, ekolojik adan gvenilir olular, bioreaktrlerde kitle halinde retilebilmeleri ve uygulamalarnn kolayl nedeniyle ideal biyolojik kontrol ajanlardr. Bu nedenle dnyann bir ok lkesinde uygulamadan nce kullanm iznine gerek yoktur. Spesifik bir zararlnn kontrol hedeflendiinde, o blgenin ekolojik koullarna adapte olmu yerli sularn kullanlmas biyolojik kontrol asndan ok nemlidir. Bu yzden dnyann hemen her blgesinde daha etkin EPN trleri veya izolatlar belirlemek amacyla bir ok aratrma yaplmaktadr. Bu almada, Dou Karadeniz Blgesinde entomopatojenik nematodlarn eitlilii ve yayllar aratrlmtr. Bu amala fndk baheleri, tarm arazileri, ayrlk ve ormanlk alanlar ve doal plajlar gibi eitli lokalite ve yksekliklerden alnan toplam 224 toprak rnei incelenmi ve 9 entomopatojenik nematod izole edilmitir (%4). Yaplan morfolojik ve morfometrik lmler, rRNA geninin ITS blgesi ve 28S rRNA geninin D2/D3 blgelerinin sekans analizlerine gre izolatlar tr seviyesinde tanmlanmtr. Buna

Potansiyel Biyolojik Kontrol Ajan Steinernema anatoliense'nin (Rhabditida:Steinernematidae) Biyo-Ekolojik zellikleri Didem MEK GNGR Oyak sit.2 Ksm 36.Giri Daire:4 Konutkent/Ankara disimsek@yahoo.com Bu almada Steinernema anatoliense hakknda detayl bilgi sahibi olmak iin biyoekolojik almalar yaplmtr. Steinernema anatoliense nin geliimi 5C,10C,15C, 20C, 25C ve 30C lerde konak olarak Galleria mellonella larvas kullanlarak aratrlmtr. S. anatoliense nin Galleria mellonella larvalarn 20C, 25C ve 30Clerde 2 gnde ldrd gzlenmi olup 5Cde herhangi bir sonu alnamamtr. Denenen scaklk derecelerinde S.anatoliense nin konak iine giren infektif juvenillerinin says aratrldnda, bu saynn en yksek 25Cde olduu gzlenmitir. nfektif juvenllern konaktan k zamanlar incelendiinde bu srenin en ksa 25C de (6 gn), en uzun 15Cde (17 gn) olduu tespit edilmitir.10Cde sonu alnamamtr. Denenen scaklk derecelerinde S.anatoliense ye ait toplam infektif juvenil saysnn en fazla 25Cde olduu en az ise 30Cde olduu tespit edilmitir. Elde edilen sonulara gre S.anatoliense nin 25C de en iyi sonular verdii gzlenmi olup bu entomopatojen nematodun 25C ye adapte olduu ifade edilebilir. Farkl toprak nemleri(%1, %3, %5 ,%8, %10, %15, %20) denenerek nemin infektivitede etkisi lldnde %10 nem ieren toprakta infektivitenin en yksek olduu tespit edilmitir. %15 ve %20 nem ierikli topraklarda infektiviteye rastlanmamtr. Steinernema anatoliense ye ait ksa boylu infektif juvenillerin (430m) genelde erkek (%62,5), uzun boylu olarak seilen infektif juvenillerin (645m) ise genelde dii (%82,5) bireyleri meydana getirdikleri tespit edilmitir. Bu iki ekstrem arasnda yer alan normal boylu (544m) infektif juveniller ise % 42 orannda erkek, % 58 104

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

orannda dii bireyleri meydana getirmilerdir. Bu veriler boy uzunluunun eey durumunu etkilediini gstermektedir. Steinernematidlerin ayr eeyli olduklar bilinmektedir fakat hermafrodit bir izolat aratrmada bulunduu iin bu yeni trn eey durumu incelenmitir. Yaplan deneyler sonucunda Steinernema anatoliense nin ayr eeyli olduu tespit edilmitir. Steinernema anatoliense nin hayat dngsn 7 gnde tamamland gzlenmitir. Molekler yntemler kullanlarak yaplan analizler sonucunda Steinernema anatoliense ile simbiyotik yaayan bakterinin Xenorhabdus nematophilus olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Entomopatojenik nematodlar, Steinernematidae, biyolojik kontrol, bcek patojeni nematodlar
SM 019

10. ve 12. saatlerde izole edilen RNAlar ile gerekletirilen RT-PCR deneyi ile ekzonkleaz geninin transkripsiyon saatinin enfeksiyondan sonra 0. ve 1. saatler arasnda balam olduu ve enfeksiyonun ilerleyen saatlerinde de devam ettii belirlendi. 5 RACE yntemi ile genin transkripsiyon balang noktasnn ATGden 31 baz yukarda olduu belirlendi. Gene ait eitli uzunluklardaki potansiyel promotor fragmanlarnn promotor aktivitesi lusiferaz sisteminde test edildi. Buna gre ekzonkleaz geninin promotor blgesinin translasyon balama kodonunun yukar blgesinde -20. ve -10. pozisyonlar arasnda kalan blge olduu tespit edildi. Anahtar Kelimeler: Chilo promotor analizi, ekzonkleaz
SM 020

iridescent

virus,

Chilo iridescent viruse ait Ekzonkleaz Geninin Transkriptomik Analizi ve Potansiyel Promotor blgesinin Belirlenmesi Yeim AKTRK1, kbal Agah NCE2, Remziye NALACIOLU1, Zihni DEMRBA1 1 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080, Trabzon 2 Giresun niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Giresun yesimaktrk@yahoo.com Chilo iridescent virus (CIV), ridoviridae familyas ierisindeki iridovirs cinsinin rnek tr olup, yksek patojenitesi nedeni ile etkili bir biyopestisit olarak kullanlabilme potansiyeline sahiptir. Virsn genomunun tamamen dizin analizi yaplmtr. Fakat virs genlerinin regulasyonu, ekspresyonu ve fonksiyonu hakknda ok az ey bilinmektedir. Bu almada CIV genomunda bulunan 012L kodlu ekzonkleaz geninin transkriptomik analizi ve potansiyel promotor blgesinin belirlenmesi almalar gerekletirilmitir. Bu kapsamda genin transkripsiyon snfnn, transkripsiyon saatinin, transkripsiyon balang noktasnn ve potansiyel promotor blgesinin belirlenmesi almalar yaplmtr. CIV replikasyonunun alld Bombyx moori (SPC-BM56) hcrelerinin Ara-C (DNA replikasyonu engelleyicisi) ve siklohekzimit (protein sentezi engelleyicisi) varlnda enfeksiyonu yapldktan sonra, izole edilen toplam RNA zerinde ekzonkleaz iin zel primerler kullanlarak yaplan RT-PCR ile takip sonucu, ekzonkleaz geninin en erken grubu gen olarak ifade edildii tespit edildi. CIV ile enfekte hcrelerden enfeksiyon sonras 0., 1., 2., 4., 6., 8.,

Kahramanmara St mam niversitesi iftliinden Alnan Toprak rneklerinden zole Edilen Bacillus zolatlarnda Keratinaz Enziminin zelliklerinin Aratrlmas Glsm UAR, zlem KIRAN Kahramanmara St mam niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Avar kampus, Kahramanmara agnata_gul@hotmail.com Bu almada farkl endstri dallarnda kullanlabilecek keratinaz reticisi olan toprak mikroorganizmalarnn izolasyonu ve bu enzimin zelliklerinin aratrlmas amalanmtr. Kahramanmara St mam niversitesi Tavuk iftlii evresinden alnan toprak rneklerinden tavuk tyn paralayan 54 Bacillus suu izole edilmitir. Bu sular doal tavuk ty ieren [kesilerek ufaltlm] besiyerinde retilerek yksek keratinaz aktivitesi gsteren su seilip KU69 olarak adlandrlmtr. Bu suun tm biokimyasal zelliklerine baklarak tanmlamas yaplmtr. Bu sutan elde edilen keratinaz enziminin farkl scaklk (20- 80oC) ve pH deerlerinde (pH 5-10) gsterdikleri reme davranlar ve enzim aktiviteleri llmtr. Anahtar Kelimeler: Keratinaz, Bacillus, izolasyon

105

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 021

Mikrobiyal Korozyon Esra LHAN SUNGUR stanbul niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Temel ve Endstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dal, 34118, Vezneciler, stanbul esungur@istanbul.edu.tr Metallerin sulu ortamlardaki korozyonu elektrokimyasal bir olaydr. Bununla birlikte mikrobiyal aktivite, korozyon reaksiyonlarna yol aabilmekte veya arttrabilmektedir. Mikrobiyolojik olarak indklenen korozyon (Microbiologically Influenced Corrosion-MIC), mikroorganizmalarn metabolik aktiviteleri sonucu hem dorudan hem de dolayl olarak meydana gelen korozyon ilemleri ile metalin bozulmas olaydr. Metalik malzemelerde oluan tm korozyon zararnn yaklak olarak % 20sini MICin oluturduu ileri srlmektedir. Bununla birlikte ngilterede borularda oluan korozyonun % 50sinin MICden kaynakland ileri srlm ve bu zararn ylda yaklak olarak 300-500 milyon sterlin olduu hesap edilmitir. Slfat indirgeyen bakteriler (Sulphate Reducing Bacteria-SRB), mikrobiyal korozyon ile ilikili olan ekonomik adan en nemli ve en yaygn mikroorganizma grubu olarak kabul edilmektedirler. SRB, kkrt bileiklerini son elektron alcs olarak kullanarak bunlar asidik bir rn olan hidrojen slfre (H2S) indirgemektedirler. SRBnin rettii H2S zellikle petrol, gaz ve gemicilik endstrisini olumsuz ynde ciddi bir ekilde etkilemektedir. Biyojenik slfid retimi salk, gvenlik problemleri ve evresel tehlikeler ile birlikte petroln degredasyonu ve korozyon hasarlar ile ok fazla miktarda ekonomik kayba neden olmaktadr. Demirin korozyonu zerine SRBnin etkisinin incelenmeye baland 1934 ylndan beri, bu bakterilerin oksijenli ve oksijensiz koullar altnda eitli metal (elik, paslanmaz elik, galvanizli elik vb) ve alamlar zerinde oyuklanma eklinde korozyona neden olduklar eitli makalelerde rapor edilmitir. SRBnin eliin korozyonunu nasl etkilediine dair ok sayda korozyon mekanizmas nerilmektedir ve bu mekanizmalarn hepsi de bir ekilde slfat indirgenme aktivitesini iermektedir. Bu aktivitenin sonucunda da korozif bir rn olan hidrojen slfr olumaktadr. MIC, suyun sv formu ile alan tm endstri kollarn etkileyebilir. Bu yzden petrol ve gaz endstrisinden, su ve atk artm tesisi ile elektrik g istasyonlarna kadar btn endstri kollar bu tip korozyondan zarar grebilir. Bu almada, mikrobiyal korozyona yol aan faktrlere ve SRBnin biyokorozyondaki etkilerine deinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyal korozyon, slfat indirgeyen bakteriler, hidrojen slfr


SM 022

Metal Pollusyonlu Toprak rneklerinden Elde Edilen Aktinomiset zolatlarnn Ar Metal Tolerans ve Biyosorpsiyon likisi Aye Betl KARADUMAN, Mustafa YAMA, Nagehan TEKNEC Eskiehir Osmangazi niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Biyoloji ABD, Meelik, Kampusu, Eskiehir aysebetul6@gmail.com Ar metal birikimli ortamlarda, madde dngs karasal ekosistemde sadece tolerant canllar tarafndan srdrlebilirken, sucul ekosistemlerde belirli bir aamadan sonra durur. Bu nedenlerle, ar metallerle kar tolerant mikroorganizmalar ve ar metal giderimi karasal ve sucul ekosistemler iin byk nem tar. Bu almada kullanlan 135 aktinomiset izolat, Trkiyenin farkl illerinde bulunan metalik maden yataklar ya da metaller ile kirletilmi olduu belirlenen toplam 42 toprak rneinden elde edilmitir. alma, 3 ksmdan oluan tolerans ve farkl derecelerde tolerant olduu belirlenen izolatlarn biyosorpsiyon yeteneklerinin incelenmesi aamalarndan olumaktadr. Elde edilen aktinomiset izolatlarnn metal toleranslarnn belirlenmesi amac ile ilk olarak 135 izolat 8 farkl metalin (Ni, Cu, Co, Fe, Zn, Cd, Hg, Pb) ardk 5 konsantrasyonuna kar byme zellikleri asndan denenmitir. Bu aamada baar gsteren 68 izolat ikinci tarama aamasnda yine ayn metallere kar ve fakat yar kantitatif sonular veren disk difzyon yntemi kullanlarak denenmitir. nc tarama aamasnda ise, ikinci aamada daha iyi sonu veren 7 izolatn, Pb, Zn ve Ninin 3 farkl konsantrasyonlarn ieren ortamlarda geliim yzdelerine baklmtr. Tolerans testleri sonucunda farkl derecelerde tolerant olduu belirlenen toplam 20 izolat, 100 mg/l Pb varlnda biyosorpsiyon deerleri asndan karlatrlmtr. Elde edilen verilerin istatistiksel metodlarla deerlendirilmesi sonucunda, allan aktinomiset izolatlar arasnda metal tolerans ve biyosorpsiyon yetenei asndan bir ilikinin olmad belirlenmitir. Bu alma Eskiehir Osmangazi niversitesi Aratrma Fonu tarafndan 200419014 no lu proye kapsamnda desteklenmitir. Anahtar Kelimeler : Aktinomiset, Streptomyces, metal, tolerans, biyosorpsiyon

106

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 023

SM 024

Soutma Kulesi Su Sisteminde Galvanizli elik Sacn Mikrobiyal Korozyonu Bihter MNNO1, Ayn OTUK1, Esra LHAN SUNGUR1, Nihal DORUZ1, Nurhan CANSEVER2 1 stanbul niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Vezneciler, stanbul 2 Yldz Teknik niversitesi, Metalurji ve Malzeme Mhendislii Blm, Esenler, stanbul bihterminnos@gmail.com Korozyon elektrokimyasal olarak metalin anmas olaydr. Mikroorganizmalar tarafndan oluturulan korozyona mikrobiyolojik olarak desteklenen korozyon (Microbiologically Influenced Corrosion.-MIC) denir. Mikrobiyal korozyona bata slfat indirgeyen bakteriler (SRB) olmak zere, metanojenler, demir okside edenler vb. bakteriler sebep olmaktadr. Soutma kuleleri, eitli ama ve byklkteki endstriyel tesislere soutma suyu salamak iin tasarlanm yaplardr. Soutma kulesi malzemesi olarak antikorozif ve antifauling zelliklerinden dolay ounlukla galvanizli elik kullanlmaktadr. Bu proje kapsamnda bir otele ait ak sistem soutma kulesinde, kule materyali ile ayn zellie sahip galvaniz elik kuponlarda mikrobiyolojik korozyon oluumu incelenmitir. Galvaniz kuponlar ASTM G1-72 standartlarna gre hazrlanmtr. Kuleden 6 ay boyunca 30 gn arayla alnan su rneklerinden, SRB ve hetetrofik bakteri (HB) izolasyonu ve saym gerekletirilmitir. SRB saym iin Postgate B besiyeri ve oklu tp yntemi (Most Probable Number- MPN) kullanlmtr. HBnin saym R2A besiyerinde gerekletirilmitir. Suyun alkalinite, fosfat, serbest klor, slfat, toplam znm madde (TDS) miktar, pH, iletkenlik, ve znm oksijen konsantrasyonlar allmtr. Kuleden 6 ay boyunca 30 gn arayla kartlan galvanizli kuponlarn yzeyinde oluan biyofilm tabakas steril ekvyon ile toplanarak steril eme suyu iinde sspanse edilmitir. SRB ve HB analizleri iin srasyla Postgate B ve R2A besiyerlerine ekim yaplmtr. Daha sonra kuponlar arlk lm iin temizlenmitir. Kuponlarn yerletirilmeden nceki arlklar ile son arlklar karlatrlp arlk kayplar hesaplanmtr. Deney sonularna gre, galvanizli eliin mikrobiyolojik olarak korozyona urad ve meydana gelen arlk kayplarnn zamana bal olarak artt saptanmtr. Anahtar Kelimeler: Slfat indirgeyen bakteriler, soutma kulesi, mikrobiyolojik korozyon

Biyogaz retiminde eitli Bor Bileiklerinin Etkinliinin Biyogaz Verimi Asndan Karlatrlmas Faruk SZERGZ1, Halil DEMR2, Mustafa ZDEMR2, mer AHN2 1 Harran niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, anlurfa 2 Harran niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, anlurfa suzergoz@yahoo.com Bor bileiklerinin mikrobiyal aktiviteler zerine etkinlii bilinmektedir. almamzda mikrobiyal aktiviteler zerine olumlu etkileri bilinen bor bileikleri ile antiseptik zellii olan borik asitin hayvansal atklardan biyogaz verimi zerine etkinlii aratrld. Biyogaz retim birimleri bor bileiklerinin eklenmedii kontrol, borik asit (68 mg/L) eklenen negatif kontrol ve dier bor bileiklerinden potasyum tetraborat (73 mg/L), sodyum tetraborat (105 mg/L) eklenen test gruplar oluturuldu. Laboratuar leinde tasarlanan almada hayvansal atklar %50 orannda su ile kartrlarak, 250 mL hacimde hava geirmeyen cam kaplara alnd. 21 gn boyunca 37oC de bekletilen retim birimlerinde retilen biyogaz silikon hortumla gaz lm kabinine aktarlarak gnlk lmler not edildi. retilen gaz hacmi kmlatif olarak deerlendirildi. Kontrole (3.534 mL) gre borik asit eklenen (2.784 mL) biyogaz retim biriminde bakteriyel aktivitelerin basklanmas sonucu biyogaz retimi nemli lde azalrken, sodyum tetraborat (4.096 mL) ve potasyum tetraborat (4.640 mL) eklenen retim birimlerinde biyogaz miktar kontrolden yksek bulundu. Bor bileikleri mikrobiyal aktiviteler zerinde etkinlie sahiptir. Bor bileiklerinin bu zelliinden yaralanarak biyogaz retiminde verimin arttrlabilmesi iin bata potasyum tetraborat olmak zere bor bileiklerinin deiik dozlarn denenerek optimizasyonun salanmas gerektiini dnmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Biyogaz, bor bileikleri, hayvansal atk

107

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 025 SM 026

Biyogaz Verimi zerine Etkili Bor Bileikleri ile Bileiklerdeki Bor Dndaki Kimyasal Bileenlerin Biyogaz Verimi zerindeki Etkinliinin Karlatrlmas Faruk SZERGZ1, Sinasi ASLANLI1, M. Sait ZG2, Halil DEMR2 1 Harran niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, anlurfa 2 Harran niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, anlurfa suzergoz@yahoo.com Bor elementi doada eitli bileikler halinde bulunmakta ve organik atklardan biyogaz retimi esnasnda mikrobiyal aktiviteyi olumlu etkilemektedir. almamzda bu etkinliin bor bileiklerin ihtiva ettii bor elementinden mi yoksa bileikteki dier elementlerden kaynaklandn aratrlmtr. almamz laboratuar leinde gerekletirildi. Hayvansal atklar % 50 orannda su ile kartrlarak 250 ml hacimlerde hava geirmeyen cam ielerde retim birimleri oluturuldu. retim birimlerine; kontrol (-), potasyum tetraborat (78 mg/L), potasyum klorr (16 mg/L), amonyum tetraborat (66 mg/L), ve amonyum klorr (18 mg/L), eklenerek 18 gn boyunca 37oC de bekletildi. retilen biyogaz gaz lm kabinine aktarlarak gnlk lmler yapld. retilen gaz hacmi kmlatif olarak deerlendirildi. 18 gnlk lmler sonucunda retilen biyogaz miktar kontrole (2.785 mL) oranla potasyum tetraborat (3.635 ml) ve amonyum tetraborat (3.760 ml) eklenen retim birimlerinde daha yksek bulunurken, potasyum klorr (2.990 ml) ve amonyum klorr (2.935 ml) eklenen birimlerde kontrole deerlerde bulundu. almamzda biyogaz oluumu esnasnda meydana gelen anaerobik bakteriyel aktivite art zerine asl etkinliin bileiklerin ihtiva ettii dier bileenlerden ok bor elementinden kaynaklandn dnmekteyiz. Anahtar Kelimeler: Biyogaz, bor bileikleri, hayvansal atk

Farkl Pichia Trlerinde Hcre Dna Salglanan -amilaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi Tlay TURGUT GEN, Sezai TRKEL anakkale On Sekiz Mart niversitesi, FenEdebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Molekler Biyoloji Ana Bilim Dal, 17100, anakkale tturgut@hotmail.com Alfa-amilaz (1,4--D-Glukan Glukanhidrolaz, EC. 3.2.1.1) amilolitik bir enzim olup poliglikozitlerde (niasta ve glikojen gibi) bulunan -1,4 glikosidik ban paralanmasndan sorumludur. Amilaz enzimleri (-amilaz, -amilaz ve glikoamilaz) biyoteknolojide ve endstride yaygn olarak kullanlan enzim grubunu oluturur. Doada niastay hidroliz edebilen 150den fazla maya tr bulunmaktadr. Bu maya trleri en az bir veya daha fazla eitte amilaz enzimi salglar. Baz Pichia maya trleri hcre iine ve dna protein retimi yapabilmeleri, translasyon sonras baz modifikasyonlar kolaylkla yapabilme yetenei ve metanol gibi olduka ucuz karbon kaynanda reyebilme zelliinden dolay endstride youn olarak kullanlmaktadr. Baz Pichia trlerinde amilaz enzim aktivitesi hcre dndaki niastann paralanmas ve karbon kayna olarak kullanlmas iin gereklidir. Bu almada deiik Pichia trlerinde hcre d -amilaz aktiviteleri ve enzim sentezinin yapld reme aamasnn zamanlar aratrld. Aratrmamzda kullandmz maya trleri Pichia farinosa, Pichia angusta, Pichia anomala, Pichia jadinii ve Debaryomyces occidentalistir. Maya trlerinin niasta kullanp kullanmadklarn belirlemek iin Niasta-Potasyum iodid-Agar boyama yntemi kullanld. Maya hcrelerinin niasta tketim hzlar % 2 niasta ieren minimal besi ortamnda belirlendi. P. farinosada niasta ieren ortamda reme gzlenmesine ramen niasta kullanm grlmedi. P. angusta ve P. jadinii maya trlerinde niasta tketimi ile remenin doru orantl olarak deimedii gzlendi. P. anomalada remeye paralel bir niasta tketimi belirlendi. Kullanlan maya trleri iinde en yksek amilaz aktivitesi, D. occidentalis maya trnden sonra P. anomalada kaydedildi. P. farinosa, P. angusta ve P. jadiniide gzlenen sonular olduka nemli olup, maya trlerinin amilaz sentezini farkl zamanlarda ve deien oranlarda yaptn gstermektedir. Bu aratrma A..B.. Bilimsel Aratrma Projeler (BAP) (Proje No: 2001.03.01.151) komisyonunca desteklenmitir. Anahtar Kelimeler: Pichia, alfa-amilaz 108

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 027

SM 028

Trkiye Kaynakl Bacillus spp.'lerin Alkalen Proteaz retim Kapasiteleri ve Enzimlerin Ksmen Karakterizasyonu Nilgn TEKN, Arzu LER, Cumhur KM Ankara niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, 06100, Tandoan, Ankara 83nilgun@mynet.com Yksek alkali pHa sahip eitli toprak numunelerinden alkalen proteaz reticisi Bacillus sp. izolatlarnn izolasyonu amacyla toprak numuneleri pH 10.0luk NB besiyerinde inkbe edilmitir. zolatlarn alkalen proteaz retim yetenekleri sodyum karbonat ile pHs 7.0, 9.0 ve 10.0a ayarlanm skim milk besiyerinde oluturduklar alkalen proteaz zonlarna gre belirlenmitir. Alkalen proteaz reticisi 15 adet izolat ve standart olarak alkalen proteaz rettii bilinen Bacillus licheniformis DSM 13 suu, casein ieren pH 7.0 ve 9.0luk sv besiyerlerinde 48 ve 72 saat sresince gelitirilmitir. Sre sonunda besiyeri st svs ekstraseller enzim kayna olarak kullanlm, alkalen proteaz aktivitesi pH 9.0 ve pH 10.0luk %0.6lk kazein ieren glisin-NaOH tamponunda spektrofotometrik olarak 660 nm dalga boyunda llmtr. 1 nite alkalen proteaz aktivitesi, 37Cde dakikada 1l tirozin aa kmas iin gerekli enzim miktar olarak tanmlanmtr. Enzim retim miktarlarna gre yaplan sralama sonucunda Bacillus cinsine dahil olduu belirlenen Gram (+), hareketli, spor oluturan, jelatinaz (+), katalaz (+), amilaz (+) APT5 izolatnn (104 U/ml/dak) standart olarak kullanlan B. licheniformisden (80 U/ml/dak) 48 h sonunda pH 10.0luk glisin tamponunda daha yksek kapasitede alkalen proteaz rettii grlm ve bundan sonraki enzim saflatrmas almalarnda Bacillus sp. APT5 izolat kullanlmtr. Enzim saflatrmas almasnda APT5 izolat, %0.6lk kazein ieren pH 9.0luk 300 ml sv besiyerinde 37Cde 72 h 200 rpmde alkalamal olarak gelitirilmitir. Besiyeri st svsndan aseton presipitasyonu ve iyon deiim kromatografisi ile alkalen proteaz enzimi saflatrlmtr. SDS ve Native PAGE ile enzimin elektroforetik davran ve molekl arl belirlenmitir. Enzim karakterizasyonu amacyla saflatrlan alkalen proteazn optimum pH ve scaklk gereksinimi ve eitli inhibitrlerin alkalen proteaz aktivitesi zerine etkisi incelenmitir. Anahtar Kelimeler: Bacillus sp., alkalen proteaz, enzim saflatrmas ve karakterizasyonu

Synechocystis sp. Suunun Cr(VI) ve Cd(II) Biyoakmlasyonu ve Biyoakmlasyonda Grev Alan Ekzopolisakkaritlerin ncelenmesi ahlan ZTRK, Belma ASLIM, Zekiye SULUDERE Gazi niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm 06500 Teknikokullar Ankara sahlan@gazi.edu.tr Gnmzde toksik ar metaller evre kirlilii asndan byk nem tamaktadr. eitli sanayilerce atlan krom(VI) ve kadmiyum(II) lkemiz tatl sularnda kirlilie neden olan metallerden en nemlisidir. Biyoakmlasyonda grev alan en nemli factor hcrenin d ksmn kaplayan ve stress artlarnda koruyuculuk zellii gsteren ekzopolisakkarit yapsdr. Bu almada Mogan glnden izole edilen Synechocystis sp. suunun eitli konsantrasyonlarda (550 mg/L) Cr(VI) ve Cd(II) dozlarna olan tolerans EC50 deeri tespit edilerek hesaplanmtr. Synechocystis sp. suunun Cr(VI) iin EC50 deeri 10.7 mg/L, Cd(II) iin EC50 deeri ise 12.6 olarak tespit edilmitir. EC50 deerleri gz nne alnarak biyoakmlasyon denemelerinde kullanlan doz her iki metal iin 10 mg/L olarak belirlenmitir. Synechocystis sp. suu 7 gn boyunca 10 mg/L Cr(VI) ve Cd(II) ieren besiyerlerinde uygun artlarda inkbasyona braklarak ortamdan belirli zamanlarda rnekler alnmtr. 7. gnn sonunda 10 ppm Cr(VI) ve Cd(II) ye maruz kalan hcreler toplanarak hem EPS monomer analizleri yapld hem de Scanning Electron Microscop (SEM) grntleri ekilmitir. Bu almada biyoakmlasyon safhada incelenmitir. Besiyerinde kalan, hcre yzeyine tutunan ve hcre iersine alnan Cr(VI) ve Cd(II) miktarlar ICP-MS ile okunarak tespit edilmitir. ICP-MS de okunan deerler % olarak hesaplanmtr. Elde edilen sonulara gre Synechocystis sp. suu canl olarak Cd(II) yi Cr(VI) ya nazaran daha ok hcre yzeyine ve iine almtr. Synechocystis sp. suunun hcre yzeyine tutunan max Cr(VI) miktar % 7 iken hcre yzeyine tutunan max Cd(II) miktar % 88 dir. Yine Synechocystis sp. suunun hcre iine alnan max Cr(VI) miktar % 2 iken hcre iine alnan max Cd(II) miktar % 4 dr. Her iki metal asndan bakldnda hcre iine alnm eser miktardadr. EPS monomer analizleri incelendiinde metalle muamele edilmeyen hcrelerde (kontrol) %99 glikoz bulunurken %1 orannda galaktronik asit tespit edilmitir. 10 ppm Cr(VI) ve Cd(II) ye maruz kalan hcrelerde ise EPS monomer yaps ve oranlar deimitir. Cr(VI) ya maruz kalan Synechocystis sp. suunun 109

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

EPS monomer yapsnda %9 glikoz, %14 ramnoz, %75 ksiloz ve %2 orannda galaktronik asit tespit edilmitir. Cd(II) ye maruz kalan Synechocystis sp. suunun EPS monomer yapsnda ise %0,20 glikoz, %99,30 ramnoz, %0,14 ksiloz ve %0,36 orannda galaktronik asit tespit edilmitir. Elektron mikroskop grntlerine baktmzda Cr(VI) ve Cd(II) ye maruz kalan hcrelerde kontrole nazaran daha az blnmeye ve daha youn miktarda ekzopolisakkarit yapya rastlanmtr. Gnmzde canl hcrelerdeki metal alnm mekanizmas hakknda ok net bilgiler bulunmamaktadr. Bu alma ile Cr(VI) ve Cd(II) stresine maruz braklan Synechocystis sp. suunun ekzopolisakkaritlerin, metal stresinde alnm asndan nasl bir yol izledii belirlenerek bu alanda yaplacak dier almalara da k tutmaktadr. Anahtar Kelimeler: Biyoakmlasyon, Ekzopolisakkarit,SEM; Chrocooccus sp. H4, Siyanobakter
SM 029

Anahtar Kelimeler: Ekzopolisakkarit, remazol blue, Cr(VI), Ochrobactrum sp., atksu


SM 030

Tekstil Atksularndan zole Edilen Bakterilerin Renk Kirliliinin Giderilmesinde Kullanm Sevgi ERTURUL, Gnl DNMEZ Ankara niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, 06100, Beevler, Ankara sevgi-ertugrul@hotmail.com Tekstil endstrisinde kullanlan boyalar karmak molekl yaplarna sahip ve yksek molekl arlkl bileiklerdir. Kompleks kimyasal yaplar, s, su ve birok kimyasal maddeye gsterdikleri direnten dolay dekolorizasyonlar olduka zordur. Birok alanda kullanlan boyalarn oluturduu atksular alc ortamlara verildiklerinde evreye byk zarar vermektedir. Atksuya bakldnda saptanabilen ilk kontaminant renktir. Bu renklenme fotosentez yapan sucul canllarn kullanmalarn nlemekte ve bylece bu canllar besinlerini retememekte ayrca yaplarndaki metaller nedeni ile sucul yaanlar iin toksik etki gstermektedir. Estetik adan kt grnen bu durumu doa kendi kendine olduka yava giderebilmektedir. Suda grnen reaktif ve asidik boyalar en ok problem yaratan gruplardr. nk klasik artm teknikleri bu boyalarn giderimi zerinde ok etkili deildir. Bu yzden mikroorganizmalarn bu kirleticilere kar gsterdikleri biyosorbsiyon, biyodegredasyon ve biyobirikim gibi diren mekanizmalar esas alnarak biyolojik artm gnmzde nem kazanmtr. almada tekstil endstrisi atksularndan izole edilen bakterilerin reaktif boya giderimi aratrlmtr. zole edilen 7 adet bakteri Gram boyanma ve morfolojik zelliklerine gre tanmlanmtr. Denemelerde 250 ml lik erlenlerde,100 rpm de, 30 C de nutrient broth ieren besiyerinde farkl pH deerlerinde (6, 7, 8, 9) ve artan boya konsantrasyonlarnda (50, 100, 200, 400 mg/L) bu bakterilerin en yksek verimle boya giderimi yapt artlar belirlenmitir. Artan boya konsantrasyonlarnn bakterilerin boya giderim verimine etkisi saptanmtr. Denemeler sonunda izole edilen bakterilerin azoredktaz enzim aktiviteleri belirlenmi ve bu bakterilerin boya ieren atksularn artlmasnda kullanm kapasitesine sahip olduu grlmtr. Anahtar Kelimeler: Reaktif boya, bakteri, atksu, azoredktaz

Organik ve norganik Kirleticilerin Ochrobactrum sp. Ekzopolisakkarit retimine Etkisi Nur KOBERBER KILI, Gnl DNMEZ Ankara niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm,06100, Beevler, Ankara nurki79@hotmail.com Mikrobiyel ekzopolisakkaritler (EPS) bakteri, alg, maya ve fungus gibi farkl mikroorganizmalarca retilebilen biyopolimerlerdir. Bu biyolojik molekller, birok kirleticinin zellikle de ar metallerin endstriyel atksulardan uzaklatrlmasnda sklkla kullanlmaktadr. Yaplan almada, Ochrobactrum sp.nin EPS retim kapasitesi, farkl pH derecelerinde (7, 8 ve 9), artan Remazol Blue (0, 100, 200, 300 ve 400 mg l-1), artan Cr(VI) (0, 50, 100, 150, 200 ve 300 mg l1) konsantrasyonlarnda, farkl scaklk derecelerinde (20, 30 ve 40 C) ve farkl inkbasyon srelerinde (48-96 saat) belirlenmitir. EPS retimi, fenol-slfirik asit metodu ile tayin edilmitir. Ochrobactrum sp. en yksek EPS retimini pH 8 olan ortamlarda ve 30 Cde yapmtr. Bakteri iin maksimum EPS retimi (404.6 mg l-1), 100 mg l-1 Remazol Blue konsantrasyonunda ve 72 saat inkbasyon sresi sonunda gereklemitir. Krom ieren ortamlarda ise, Ochrobactrum sp.nin rettii en yksek EPS miktar 150 mg l-1 Cr(VI) ieren besiyerinde 48 saat inkbasyon sresi sonunda 430.5 mg l-1 olarak bulunmutur.

110

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 031

Suda znen Poli (N-vinil-2-pirolidon-comaleik anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin ncelenmesi Elif UZLUK, Betl YKSEL, Muzaffer TALU Gazi niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, 06500, Teknikokullar, Ankara euzluk@yahoo.com Polimerik materyallerin mikrobiyal kontaminasyonu; ila sistemleri, salk rnleri, su saflatrma, hastane ve di sal malzemeleri, gda paketleme ve saklama maddeleri gibi birok alanda endie oluturdu. Mikroorganizmalar direkt ya da dolayl yollarla insana geebilmekte, ciddi bulac hastalklara ve zehirlenmelere sebep olabilmektedir. Mikrobiyal kontaminasyonu nlemenin yolu antimikrobiyal zellikler gsteren polimerik materyaller gelitirmektir. Hangi polimerlerin kullanlacann tercihinde polimerin vcut ierisinde alaca greve dikkat edilmelidir. rnein, medikal bir uygulamada kullanlacak polimer, lens gibi, vcut ierisinde bozunmamaldr. Bozunma ilemi balangta suda znme eklinde olur. Suda znen polimerler, vcut ierisinde bozunan polimerlerin en nemlileridir [1, 2]. Bu almada, Poli(N-vinil-2-pirolidon-comaleik anhidrit) kopolimeri sentezlendi. Yaptmz alma 3 aamadan olumaktadr. 1. aamada: Nvinil-2-pirolidon ve maleik anhidrit monomerleri dioksan ortamnda, 2,2azobisizobtironitril [AIBN] balatcs ile 65 C de azot atmosferi altnda 48 saat sreyle tepkimeye gerekletirildi. 2. aamada: Suda znen polimerlerin yaplar eitli spektroskopik yntemlerle karakterize edildi. Son aamada, Polimerlerin eitli deriimlerde sulu zeltileri hazrland. Tabaka-dkm metodu ve inhibisyon alan teknii kullanlarak polimerlerin Gram-pozitif bakteriler, Gram-negatif bakteriler ve mayalar zerindeki antimikrobiyal aktivitesi aratrld. Sentezlediimiz kopolimerin bakterilere ve mayalara kar antimikrobiyal aktiviteleri olduu belirlendi. Antimikrobiyal aktivite u ekilde olmaktadr. Polimerler, bakterinin hcre duvarndan difze olarak hcre zarnda bozulmaya bu da hcre ieriinin kmesine ve hcre lmne sebep olmutur. Ayrca polimer zincirinin uzunluu ve deriim miktar arttka antimikrobiyal aktivitenin artt bulundu. Kaynaklar [1] Patel MB, Patel SA, Ray A, Patel RM, Journal of Applied Polymer Science, 2003, 89, 895-900. [2] Temiz A, Togay SO, ener A, Gven G, Rzayev ZMO, Journal of Applied Polymer Science, 2006, 102, 5841-5847.

Anahtar Kelimeler: Polimer znme, antimikrobiyal aktivite


SM 032

sentezi,

suda

Suda znebilen, Biyoaktif Poli (NVinilimidazol-co-Maleik Anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitesi Betl YKSEL, Elif UZLUK, Muzaffer TALU Gazi niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Kimya Blm, 06500, Teknikokullar, Ankara betulyuksel2000@yahoo.com Bu almada, sentezlenen kopolimerlerin belli konsantrasyonlarda sulu zeltileri hazrlanarak Gram-negatif ve Gram-pozitif bakterilere kar antimikrobiyal aktiviteleri aratrld. Yaptmz alma 3 aamadan olumaktadr. 1.aamada N-Vinilimidazol ve maleik anhidrit monomerleri 2,2 azobisizobtironitril [AIBN] balatcs ile 65C de azot atmosferi altnda 24 saat sreyle tepkimeye girdi. Bunun sonucunda bu monomerlerden suda znen biyoaktif kopolimerler sentezlendi [1]. Bu kopolimer 40C de vakum altnda kurutuldu. 2. aamada, elde edilen suda znen biyoaktif kopolimerin spektroskopik yntemlerle karakterizasyonu yapld. Son aamada ise disk difzyon yntemi ile bakteriler zerindeki antimikrobiyal aktivitesine bakld. Sonu olarak; sentezlediimiz suda znen biyoaktif kopolimerler, bakteri hcre duvarndan difze olarak hcre zarnda bozulmaya bu da hcre ieriinin kmesine ve hcre lmne sebep olmutur [2]. Kaynaklar [1] Temiz, A, Togay, SO, ener, A, Gven, G, Rzaev ZMO, Journal of Applied polymer Science, 2006, 102, 5841-5847. [2] Solovskij, MV, Panarin EF, Epanchintseva, Journal of Controlled Release, 1997, 58, 1-8. Anahtar Kelimeler: Poli (N-Vinilimidazol-coMaleik Anhidrit), suda znen kopolimer, antimikrobiyal aktivite

111

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 033

Suda znebilen, Biyoaktif Poli (Nzopropilakrilamit-co-Maleik Anhidrit) Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitesi Betl YKSEL, Elif UZLUK, Muzaffer TALU Gazi niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Kimya Blm, 06500, Teknikokullar, Ankara betulyuksel2000@yahoo.com Bu almada, sentezlenen Poli (Nzopropilakrilamit-co-Maleik Anhidrit) in belli konsantrasyonlarda dimetilslfoksitteki (DMSO) zeltileri hazrlanarak Gram-negatif ve Grampozitif bakterilere kar antibakteriyal aktiviteleri aratrld. Yaptmz alma 3 aamadan olumaktadr. 1.aamada N-izopropilakrilamit ve maleik anhidrit monomerleri 2,2 azobisizobtironitril [AIBN] balatcs ile 65C de azot atmosferi altnda 24 saat sreyle tepkimeye girmesi saland. Bunun sonucunda bu monomerlerden suda znen biyoaktif kopolimerler sentezlendi. Bu kopolimer 40C de vakum altnda kurutuldu. 2. aamada, elde edilen suda znen biyoaktif kopolimerin spektroskopik yntemlerle karakterizasyonu yapld. Son aamada ise disk difzyon yntemi ile bakteriler zerindeki antimikrobiyal aktivitesine bakld. Sonu olarak; sentezlediimiz suda znen biyoaktif kopolimerler, bakteri hcre duvarndan difze olarak hcre zarnda bozulmaya bu da hcre ieriinin kmesine ve hcre lmne sebep olmutur [1]. Sentezlenen bu kopolimerlerin antibakteriyal aktivitelerinden dolay ila sistemlerinde kullanlmas hedeflenmitir. Kaynaklar [1] Solovskij, MV, Panarin EF, Epanchintseva, Journal of Controlled Release, 1997, 58, 1-8. Anahtar Kelimeler: Poli (N-zopropilakrilamit-coMaleik Anhidrit), antimikrobiyal aktivite, disk difzyon yntemi
SM 034

hazrlanarak Gram-negatif ve Gram-pozitif bakterilere kar antimikrobiyal aktiviteleri aratrld. Bu almada, Poli (N-vinil-2-pirolidonco-maleik anhidrit) kopolimeri ve Poli [(N-vinil-2pirolidon-co-maleik anhidrit)-co-Nizopropilakrilamit] terpolimeri sentezlendi. Yaptmz alma 4 aamadan olumaktadr. 1. aamada: N-vinil-2-pirolidon ve maleik anhidrit monomerleri dioksan ortamnda, 2,2 azobisizobtironitril [AIBN] balatcs ile 65C de azot atmosferi altnda 48 saat sreyle tepkimeye gerekletirildi [1]. 2. aamada: Elde edilen suda znen kopolimer ile N-izopropilakrilamit ayn artlar altnda terpolimerizasyon sentezi yapld. 3. aamada: Suda znen polimerlerin yaplar eitli spektroskopik yntemlerle karakterize edildi. Son aamada, Polimerlerin eitli deriimlerde sulu zeltileri hazrland. Disk difzyon yntemi kullanlarak polimerlerin Gram-pozitif ve Gramnegatif bakteriler ve mayalar zerindeki antimikrobiyal aktivitesi aratrld. Sentezlediimiz kopolimer ve terpolimerin bakterilere ve mayalara kar antimikrobiyal aktiviteleri olduu belirlendi. Antimikrobiyal aktivite u ekilde olmaktadr. Polimerler, bakterinin hcre duvarndan difze olarak hcre zarnda bozulmaya bu da hcre ieriinin kmesine ve hcre lmne sebep olmutur. Ayrca polimer zincirinin uzunluu ve deriim miktar arttka antimikrobiyal aktivitenin artt bulundu. Kaynaklar [1] Temiz A, Togay SO, ener A, Gven G, Rzayev ZMO, Journal of Applied Polymer Science, 2006, 102, 5841-5847. Anahtar Kelimeler: Kopolimer, terpolimer, disk difzyon yntemi, antimikrobiyal aktivite
SM 035

Muhtemel Probiyotik Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Sularnn Caco-2 Hcrelerine Tutunmalarna Eksopolisakkkarit retimi ve Mide-Barsak Sistemi Koullarnn Etkisi Derya NAL, Belma ASLIM, Zekiye SULUDERE, Yavuz BEYATLI Gazi niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Ana Bilim Dal, 06500, Teknik Okullar, Ankara derya_onal@yahoo.com Bu almada geleneksel yntemlerle mayalanm yourtlardan izole edilen Eksopolisakkarit (EPS) retimi yksek Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus B3 ve 112

Suda znen Kopolimer , Terpolimer Sentezi ve Antimikrobiyal Aktiviteleri Elif UZLUK, Betl YKSEL, Muzaffer TALU, Gazi niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Kimya Blm, 06500, Teknikokullar, Ankara euzluk@yahoo.com Bu almada, sentezlenen kopolimer ve terpolimerlerin belli konsantrasyonlarda dimetilslfoksitteki (DMSO) zeltileri

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

EPS retimi dk L. delbrueckii subsp. bulgaricus B2 sular kullanlmtr. Sularn mide-barsak sistemi koullarnda canll ve Caco-2 epitel hcrelerine tutunmasnda bu koullarn etkisi belirlenmitir. Esherichia coli ATCC 11230 suu ise tm canllk ve tutunma almalarnda pozitif kontrol olarak kullanlmtr. pH 2 mide svsnda EPS retimi yksek B3 suunun canll azalrken, EPS retimi dk B2 suunun canlln kaybettii belirlenmitir. Srayla yapay mide svs ve barsak svs ile muamele edilen B3 ve B2 sularnn canllnn yalnzca mide svs uygulamasna gre daha fazla etkilendii tespit edilmitir. Farkl pHlardaki (pH: 2, 3, 4, 7) mide svs ve mide art barsak svs uygulamalarnn Caco-2 hcrelerine tutunmay anlaml derecede azaltt belirlenmitir (P< 0.05). Ancak EPS retimi yksek B3 suunun Caco-2 hcrelerine iyi derecede tutunduu ve bu tutunmada farkl pHlardaki mide svlar ile mide art barsak svs uygulamalarnn etkisine tolerans gsterdii in vitro koullarda tespit edilmitir. Mide ve mide art barsak svs uygulamalarndan sonra B3 ve B2 sularnn Caco-2 hcrelerine tutunmas Scaning Elektron Mikroskobu ile incelenmitir. Ayrca, rekabet zerinde EPS retiminin etkisini belirlemek amacyla L. delbrueckii subsp. bulgaricus B3 ve B2 sularnn E. coli ATCC 11230 ile Caco-2 hcrelerine rekabetli tutunmas aratrlm ve elektron mikroskobu ile grntlenmitir. L. delbrueckii subsp. bulgaricus sularnn canll, epitele tutunmas ve E. coli ile rekabetinde EPS retiminin etkili olduu bulunmutur. Elde edilen sonular ise L. delbrueckii subsp. bulgaricus B3 suunun yeni probiyotik rn geliiminde kullanlabileceini desteklemektedir. Anahtar Kelimeler: Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, epitele tutunma, CaCo-2 hcresi, eksopolisakkarit
SM 036

mineral; eitli inorganik ve organik bileikler halinde toprakta yeterli miktarda bulunmasna ramen suda znmez olan bu bileiklerin yapsndaki fosfat, bitkiler tarafndan kullanlamamaktadr. Dier taraftan toprak verimliliini artrmak iin kullanlan fosfatl gbrelerin de az bir ksm bitkiler tarafndan kullanlrken, byk ounluu uygulamadan ksa bir sre sonra eitli inorganik bileiklere dnmek suretiyle znmez hale gelmekte ve topran da oraklamasna neden olmaktadr. Son yllarda kimyasal gbrelere alternatif olarak fosfat zc eitli mikroorganizmalarn izolasyonu, karakterizasyonu ve optimizasyonu ile biyogbre olarak deerlendirilmesi hem evreye saygl, hem de etkili bir biyoteknolojik uygulama olarak yaygnlamaktadr. Bu almada inorganik fosfat kayna olarak trikalsiyum fosfat ve Mazda Fosfat Kayas (MFK) kullanlm ve tarafmzdan izole edilen Rhizopus oryzae MRSP7 suu ile laboratuar artlarnda NBRIP besiyeri ortamnda 20 gnlk inkbasyon sresi sonunda bu iki farkl inorganik fosfat kaynandan elde edilen toplam znm fosfat miktar srasyla 0,270 gl-1 ve 0,75 gl-1 olarak gereklemitir. (MFK) znmesinde besiyerine katlan eitli karbon kaynaklar arasnda en yksek verim glikozlu ortamdan, farkl azot kaynaklar arasnda ise amonyum slfatl ortamdan salanmtr. Ayrca en uygun MFK konsantrasyonunun 3g/l ve en uygun inkbasyon sresinin de 10 gn olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: norganik fosfat, zc mikrofunguslar, Rhizopus oryzae
SM 037

fosfat

Kanatllarda Mycoplasma gallisepticum Enfeksiyonlar Taramalarnda Kullanma Ynelik Rekombinant PvpA Tan Antijenleri retimi ve Enzimatik Hzl Tarama Test Modeli (ERIFA) Gelitirilmesi zlem BYKTANIR1, Tuba YILDIRIM2, Cengiz YAKICIER3, Oktay GEN1, Nevzat YURDUSEV1 1 Ondokuz Mays niversitesi, Veteriner Fakltesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Samsun 2 Amasya niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Amasya 3 Bilkent niversitesi, Molekler Biyoloji ve Genetik Blm, Ankara ozlemb@omu.edu.tr Mycoplasma gallisepticum (MG), kanatl hayvanlarda byk ekonomik kayplara neden olan solunum yolu patojenidir. M. gallisepticum enfeksiyonunun patogenezinde nemli role sahip olan adezin proteinler, konak solunum yolu mukoz 113

Bir Mikrofungus Tr Olan Rhizopus oryzae MRSP7 le alkalamal Sv Kltr Ortamnda Trikalsiyum Fosfat ve Mazda Fosfat Kayasnn zndrlmesi ve znrlk zerine eitli Azot ve Karbon Kaynaklar, nkbasyon sresi ve Fosfat Kayas Konsantrasyonu Mehmet Nuri AYDOAN, mer Faruk ALGUR, Mustafa ZDEMR Atatrk niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Erzurum mnaydogan@otmail.com Bitki byme ve gelimesi iin gerekli makro elementlerden birisi de fosfattr. Esasen bu

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

membranna tutunarak o blgede bakteri kolonizasyonunu salayarak, enfeksiyonu balatrlar. Bu almada, M. gallisepticuma zg PvpA adezin proteini ve bunun 134 aminoasitlik ksmnn rekombinant protein olarak retilmesi (rPvpA336 ve rPvpA134) ve tan antijeni olarak kullanlmas hedeflenmitir. Bu amala, pvpA336 ve pvpA134 gen fragmentleri PCR yntemiyle oaltlarak, pCold-I bakteriyel ekspresyon vektrne klonland. Rekombinant pColdMGpvpA336 ve pCold-MGpvpA134 vektrleri ile transforme bakteriler IPTG ile indklenerek rekombinant proteinler eksprese edildi. Rekombinant proteinlerin ekspresyonu SDS-PAGE ve immun-blot analizi ile belirlendi. Anti-HisTag monoklonal antikor ile yaklak 42 ve 27 kDa molekler arlkta olduklar belirlenen rPvpA336 ve rPvpA134 proteinleri afinite kromatografi yntemiyle saflatrld. pvpA336 ve pvpA134 genlerinin DNA dizileri belirlendi ve NCBIGenBank Veritabannda yer alan PvpA proteinleri amino asit dizilerinden farkl olduu saptand. Rekombinant proteinlerin immnolojik reaktiflikleri Western blot analizi ile pozitif ve negatif tavuk serumlar kullanlarak belirlendi. rPvpA336 proteininin yksek dzeyde immunoreaktif olduu, bununla birlikte rPvpA134 proteininin diagnostik amala kullanlamayacak dzeyde dk reaktiviteye sahip olduu belirlendi. rPvpA336 proteini spesifik tan antijeni olarak kullanlarak sahada tavuklarda anti-M. gallisepticum PvpA antikorlarnn tespitine ynelik enzimatik hzl tarama testi (ERIFA) gelitirildi ve doruland. Anahtar Kelimeler: Mycoplasma gallisepticum, rekombinant antijen, PvpA, tan, saha testi
SM 038

sentezlemi olduklarndan farkl olarak endstride ve tp da pek ok kullanm alan bulunmaktadr. Kltr spernatantnda sukroz bulunmu olmas dekstran retilmesine neden olmaktadr. Dekstran ortam younluunu arttrd iin endstriyel adan byk bir neme sahip olan Leuconostoc dekstransukraznn saflatrlmas olduka zorlamaktadr. bu problemlerin alabilmesi ve bol miktarda saf enzim elde edilebilmesi iin Leuconostoc larn konstittif mutantlarna ihtiya duyulmaktadr. almamz kapsamnda yerel bitkilerden izole edilmi ve tanlanm Leuconostoc sular UV radyasyonu ve iki farkl kimyasal mutajen (etil metan slfonat, N-metil-N-nitro-N-nitrosoguanidin) kullanarak mutasyona uratld. Mutasyon sonrasnda elde edilen 600 koloninin spernatant enzim aktivitesinin tayininde kullanld. Enzim aktivitesi tayini iin ince tabaka kromatorafisi (TLC) ve Dinitro salikasit metodu (DNS) kullanld. Konstittif mutantlar seilerek enzim saflatrlmas ve nitelendirilmesi almalarnda kullanlmak zere stoklanmtr. Anahtar Kelimeler: Leuconostoc mesenteroides, mutasyon, EMS, NTG
SM 039

zmir amalt Tuzlasndan zole Edilen Ekstrem Halofilik Mikroorganizmalarda PHB Varlnn Saptanmas ve Verim Analizi Ebru TEKN, Mustafa ATE, zge KAHRAMAN Ege niversitesi, Biyoloji Blm, Temel ve Endstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dal, Bornova, zmir ebrutek@mail.ege.edu.tr Son yllarda yaplan almalar mikrobiyal yaamn spesifik evrelerle snrl olmadn, mikrobiyal komnitenin yksek scaklk, yksek tuz, asidik ve alkali pH, yksek basn gibi ortamlarda bulunabileceini ortaya koymutur. Bu tr ekstrem evrelerde yaayan mikroorganizmalara ekstremofil ad verilmektedir. Bu ekstrem canllarn yksek tuzda yaayan yeleri olan halofiller, Kushnere (1978, 1993) gre snflandrlm ve bu snflandrmaya gre, 2-5M arasnda gelien ancak optimum geliimleri 3Mn zerinde olanlara ekstrem halofil denilmitir. PHB (Poli-3-hidroksibtirik asit) biyolojik olarak paralanabilen plastik zelliinde olup hcre iinde granller halinde depolanmaktadr. PHB retimi gnmzde plastik sektrnde petrol kullanmna alternatif bir teknoloji olup doada ksa srede paralanabilir olmas nedeniyle vazgeilmez bir uygulama haline gelmitir. Ayrca yenilenebilir enerji kaynaklarndan retilebilmesi de onu 114

Dekstransukraz in Yerel Leuconostoc mesenteroides Soylarndan Konstittif Mutantlarn Elde Edilmesi ve Seilmesi idem LER Gebze Yksek Teknoloji Enstits Fen Fakltesi Biyoloji Blm Muallimky Kamps Gebze/KOCAEL c.ileri@gyte.edu.tr Bakteriyel bir polisakkarit olan dekstran, sukrozdan Leuconostoc, Streptococ ve Lactobacillus cinsi bakteriler tarafndan sentezlenmektedir. Streptococlar tarafndan srekli olarak sentezlenebilirken Leuconostoclar tarafndan sentezlenebilmesi iin ortamda sukrozun bulunmas gereklidir. Leuconostoclarn sentezlemi olduu polisakkaritin, dier cinslerere ait bakterilerin

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

avantajl klmaktadr. Ancak lkemizde uygulamas yeterli dzeyde deildir. PHBnin genel snf PHAdr. PHAlar arkelerin Halobacteriaceae familyas yeleri ve bakterilerin ou cinsi tarafndan retilen olduka kompleks poliokzoesterler snfn oluturur. Suda znmeyen PHAlar olduka yksek molekler ktleye sahip, termoplastik ve/veya elastomerik zellik sergiler. Bu nedenle; paketleme endstrisi, tp, eczaclk, ziraat ve gda endstrisinde veya enantiyomerik olarak saf kimyasallarn ve boyalarn retiminde ham madde olarak kullanlmaktadr. Beta-hidroksibtirat ve beta-hidroksivalerat Biopol ticari adyla A. eutropus kullanlarak ICI Ltd. tarafndan retilmektedir. Bu organizma kuru arlnn %80ine kadar polimeri akmle etmektedir. PHB retiminde ekstrem halofilik olan H. mediterraneinin kullanmnn ok byk avantajlar olduu dnlmektedir. Bu organizma yksek tuz konsantrasyonlarnda yaad iin, steril koullara olan gereksinim byk lde azalmaktadr. Dolaysyla atk su artmnda kullanlan ak havuzlar gibi bu organizmalar da ak havuzlarda retilebilir. Yenilenebilir enerji kaynaklar kullanlarak da almann yrtlmesi avantaj salamaktadr. almamzda zmir amalt Tuzlasndan izole edilen 14 ekstrem halofilik mikroorganizmann eitli fizyolojik ve biyokimyasal testleri yaplm (tuz konsantrasyonu, optimum scaklk, pH ve Mg konsantrasyonu, nitrattan nitrit ve gaz oluumu, oksidaz, katalaz, antibiyotik testleri, indol oluumu, eitli karbon ve azot kaynaklarnda gelimesi) ve PHB varlnn tespiti iin Nile Blue A boyas kullanlarak fluoresan mikroskopta taramalar Haloferax mediterranei kontrol grubu kullanlarak yaplmtr. Tarama sonucunda 10 numaral izolatn PHB rettii gzlenmitir. Verim analizi Chen et al.(2006)ya gre yaplm ve kuru arln %13 dzeyinde polimer biriktirdii tespit edilmitir. zolatn 16SrDNA analizine gre %99 uyumlulukla Haloferax alexandrinus olarak tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Ekstrem halofilik mikroorganizma, PHB, zmir amalt Tuzlas 900 szl / Bitki / Patojenler/Patoloji

SM 040

Termofilik Geobacillus toebii HBB-218 Suu Tarafndan retilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu Gamze BABLBL, H.Halil BIYIK Adnan Menderes niversitesi, Biyoloji Blm, 09010, Aydn gbasbulbul08@gmail.com Gnmzde, bakteriyosin olarak tanmlanan maddeler, protein yapda molekller olup, genellikle yakn akraba trden bakterilerin geliimlerini engelleme kapasiteleri asndan aratrclarn ilgisini ekmektedirler. Yakn bir gemie kadar, bakteriyosin aratrmalarndaki nemli ilerlemelerin ou kolisinlerin aratrlmasndan kken almtr. Bununla birlikte, son yllarda gram pozitif bakterilerin zellikle laktobasillerin bakteriyosin benzeri aktivitelerini merkez alan almalarda art grlmektedir. Bu bakterilerin pek ou gda endstrisinde hali hazrda kullanlan ve ilerisi iin gdalarn korunmasnda uygulama alan oluturan bakterilerdir. Ancak son yllarda ekstremofil olarak adlandrlan mikroorganizmalarn bu tr antimikrobiyal peptidler retip retmedikleri ve bunlarn zellikleri ile ilgili almalar yaplmaktadr. Ekstremofil mikroorganizmalar arasnda yer alan termofilik bakteriler gnmzde pek ok biyoteknolojik ve endstriyel uygulamada nemli rol oynamaktadrlar. Bu bakterilerin metabolitleri byk bir potansiyele sahiptir. rnein, gda, tekstil ve kat sanayinde termofilik enzimler sklkla kullanlmaktadr. Ayrca, termofilik bakteriler arasnda bakteriyosin veya bakteriyosin benzeri dier mikroorganizmalarn geliimini nleyici inhibitr maddeler reten trler bulunmaktadr. Bu almada Yenice (Denizli) scaksu kaynann evresinden alnan topraktan izole edilen termofilik HBB-218 suunun bakteriyosin retimi aratrld. HBB- 218 suunun 16S rRNA analizi ile molekler tans yapld ve Geobacillus toebii olarak tanland. Gram pozitif ve gram negatif bakterilere kar kuyucuk yntemiyle antimikrobiyal spektrum belirlendi ve HBB-218in rettii antimikrobiyal maddenin karakterizasyonu yapld. Kltr spernatantlar, eitli enzimler, organik zcler ve deterjanlarla muamele edilerek aktivite tayini yapld. Ayrca farkl scaklk ve pHlarda bakteriyosin aktivitesi denendi. Kltr ortamnn bakteriyosin retimi zerine etkilerini belirlemek amacyla farkl besiortamlarnda, bakteriyosin retimi aratrld. almamzda, HBB-218 suunun rettii bakteriyosinin proteinaz K ve lipaz enzimleri ile tamamen, B-glukuronidaz enzimi ile ksmen aktivitesinin kaybolduu belirlendi. Bakteriyosin 115

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

pH 3-11 arasnda ve 30, 45, 60, 95 Cde 2 saat boyunca aktivitesini korumaktadr. 121 Cde 20 dakika otoklavlanan bakteriyosinin aktivitesinde hi kayp olmad gzlenmitir. Organik zclerden TCA bakteriyosin aktivitesinin tamamen kaybolmasna neden olmaktadr. Kltr ortamnn aktivite zerine etkisini belirlemek amacyla yaplan denemelerde en yksek aktivite Brain Heart Infusion Broth ortamnda saptanmtr. almamz, retim koullar ve besiyeri bileenlerinin aktivite ve geliim zerine etkilerini belirlemek zere devam etmektedir. Bu alma AD/BAP-FEF-6009 ve TBTAK-106T581 nolu projelerinden destek almaktadr Anahtar Kelimeler: Geobacillus toebii HBB-214, Bakteriosin
SM 041

Dental nitelerde Legionella Bakterilerinin Aratrlmas rfan TRETGEN, Duygu GKSAY, Ayn OTUK stanbul niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Vezneciler/stanbul duygugoksay@yahoo.com Dental nite su sistemleri dar apl, uzun, naylon veya farkl malzemelerden yaplm ok sayda boru iermektedir. Bu borular iinde akan su, uzun sre durgun halde kaldnda scakl artabilmektedir. Bu artlar, mikrobiyal biyofilmlerin oluumu iin uygun ortam salamaktadr. Dental nitelerindeki bakterilerin byk ounluu zararsz, akuatik bakteriler olmakla birlikte Legionella gibi frsat patojen mikroorganizmalar sistemdeki biyofilm tabakasnda barnabildiinden enfeksiyon kaynaklar olabilmektedirler. Bu durum zellikle tedavi nedeni ile aznda ak yara bulunan ya da baklk sistemi basklanm olan hastalarda, ayrca aerotr ya da hava-su rngasndan evreye dalan aerosollerle di hekimlerinde ciddi salk problemleri oluturabilmektedir. Amerika Birleik Devletlerinde bir di hekiminin Legionella bakterisinin neden olduu Lejyoner Hastal tarafndan hayatn kaybetmesiyle dental nitelerinin su sistemlerinde Legionella cinsi bakteriler ile ilgili almalar younlamtr. Bu konu lkemizde az allm olduundan, dental nitelerin kontrol ve hijyeninin salanmas ile ilgili pek fazla strateji gelitirilememitir. Bu nedenle almamzda dental nite su sistemlerinde Lejyoner Hastalna yol at bilinen Legionella bakterisinin taramas yaplmtr.

almamzda stanbulda bulunan 41 tane dental nite su sistemlerinin taramas yaplmtr. Ayrca su rneklerinin scaklk, pH, dezenfektan olup olmad, nite ya ve su kayna da aratrlmtr. ncelenen be nitenin (U1, U23, U35, U37, U38) aerotorundan alnan rneklerden Legionella pneumophila serogrup 2-14 bakterisi izole edilmitir. nite yalarnn 2.5 ay ile 35 yl arasnda olduu ve nitelerde dezenfektan kullanlmad tespit edilmitir. nitelerden alnan suyun pH deerleri 6.80 ile 7.74 arasnda olduu gzlenmitir. Su scaklk ortalamas ise 18.8C olarak tespit edilmitir. Su kayna olarak ebeke suyu, tp su ve distile suyu kullanld belirlenmitir. Dental nitelerin yaplarnn biyofilm oluumu iin ideal olmas, nitelerin byk ounluunun ebeke sular ile dorudan balantl olmas ya da niteden bamsz su tanklar olsa bile sistemin dzenli temizlenmemesi sonucunda patojen olan ve olmayan ok sayda mikroorganizma ile yksek oranlarda kontamine olduklar bilinmektedir. Bu yzden dental nite su sistemlerinin dzenli kontrol nemlidir. Bu konu lkemizde ne yazk ki ok zayf olarak allm olup, Avrupa Birlii lkeleri ve Amerika Birleik Devletlerinde dental nitelerin kontrol ve hijyenin salanmas yasal olarak zorunlu klnmaktadr. almamzda Legionella pneumophila serogrup 2-14 bakterisinin tespit edilmesi dental nite su sistemlerinin dzenli kontrolnn yaplmasn ve iyiletirilmesinin gerekliliini vurgulamaktadr.
SM 042

Isolation and Study of Some of the Virulence Factors of Nocardia asteroids from Clinical and Soil Samples Adeba SHAREEF Department of Biology, College of Science, University of Mosul, Mosul, Iraq zohair_rahemo@yahoo.com The study includes the isolation and identification of N. asteroids from clinical and soil samples, hunelered bronchial washing samples from patients of lower repiratory tract infection of different age groups and of both sexes attending alsalam hospital in mosul city from march to December (2004) hunddered soil samples were also collected from different locations in mosul and and nearby areas. Samples were cultured on selective media including Lowenstein Jensen, carbon free broth, blood agar . Microbiological and cultural characteristics for the growing colonies as Gram's and modified Ziehl Neelsen stained smears were 116

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

examined, the results of the biochemical tests confirmed its isolation at a rate of 2 % from bronchial washing samples and 4 % from soil samples and all the isolates belongs to N. asteroides. The results indicated that Luria Bertani agar media and the carbon free broth used in the paraffin baiting techniques was the best medium for primary isolation of this organism. The research also confirmed the ability of N. asteroids isolated from both sources to produce pigments, antimicrobial substance, some enzymes playing role in its pathogenicity, like lecithinase, lipase, and amylase, all isolates also showed the ability to produce B-lactamase enzymes.
SM 043

tehdit edici ishale yol aan ve tm dnyada yaygn olarak grlen bir protozoondur.Dier parazit hastalklarnda olduu gibi direkt mikroskobik inceleme ilk bata yaplmas gereken yntemdir.Bu yntem maliyet asndan ekonomik olmas ve dkda bulanabilecek dier parazitlerinde tespit edilebilmesi ynnden avantajl gibi grnmesine ramen bu yntemle saptanamayan bir ok etkenin tespitinde yetersiz kalmaktadr. Bu almada Gaziantep ve eversinde yaayan ve ishal ikayeti ile hastaneye bavuran 10 ya alt 100 ocuk tan alnan gaita rnekleri ELISA yntemiyle testlenerek Giardia lamblia ve Cryptosporidiumun taramas yaplmtr. Elde edilen bulgular istatistiki olarak analiz edilerek literatr verileriyle kyaslanmtr. Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium , Giardia lamblia ,ELSA
SM 044

10 Ya Alt ocuklarda Cryptosporidium ve Giardia lambliann ELSA yntemiyle aratrlmas .Halil KILI1, Yasemin ZER2, I. Didem KARAGZ1, Mehmet ZASLAN1 clal BALCI2 1 Gaziantep niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Gaziantep 2 Gaziantep niversitesi, Tp Fakltesi, Mikrobiyoloji ABD, Gaziantep ozaslanmd@gantep.edu.tr Dier az gelimi ve gelimekte olan lkelerde olduu gibi Trkiyede de barsak parazitleri nemli halk sal sorunlarndan birini oluturmaktadr. Sosyo-ekonomik dzey, iklim, evre koullar, yaam biimi, beslenme ve temizlik gibi faktrlere bal olarak parazitlerin grlme skl farkllk gstermektedir. Paraziter hastalklar, byme andaki ocuklar bata olmak zere tm ya gruplarn etkilemektedir.Barsak parazitlerinin yaygnl bu faktrlerin yan sra lkemiz blgelerinde de deiik dalmlar gstermektedir. Paraziter etkenler arasnda Giardia lamblia dnyann her tarafnda epidemik diyarelerin bata gelen nedenlerindendir. Gelimekte olan lkelerde Giardia lamblia patojenlerin ilki olup, 10 yandan kk ocuklarda %15 -30 prevalansla grlebilmektedir. lkemizde blgelerde yaplan aratrmalarda etkenin insidans %1.7-37.7 arasnda deimektedir. Cryptosporidium, omurgallarn sindirim ve solunum yollarn kaplayan epitel hcrelerinin mikrovillus blgelerine yerleen intraseller bir parazittir. Cryptosporidial enfeksiyon tm dnyada grlr ancak gelimekte olan lkelerde gelimi lkelere gre daha sktr. Persistan ishale ve malntrisyona yol aabilmesi nedeni ile nemli bir salk problemidir. Cryptosporidium paraziti; immn sistemi salam kiilerde kendini snrlayan ishale, immn sistemi basklanm hastalarda ise kronikleen ve hayat

Kontakt Lens Saklama Kaplarnda ve Ev Musluk Sularnda Mikrobiyal Kontaminasyonun Aratrlmas Miray STNTRK1, Zuhal ZEYBEK1, Gzin SKELEL2 1 stanbul niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Temel ve Endstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dal, 34118, Vezneciler, stanbul 2 stanbul niversitesi, Cerrahpaa Tp Fakltesi, Gz Hastalklar Anabilim Dal, Cerrahpaa, stanbul mirayustun@gmail.com Kontakt lens kullanan kiilerin gzlerinde bakteriler, mantarlar ve protozoonlar gibi eitli mikroorganizmalar enfeksiyon meydana getirebilir. Bu tip enfeksiyonlarn risk faktrleri arasnda kontakt lensin kendisi, musluk sular, kirli eller ile kontamine olmu kontakt lens saklama kaplar ve solsyonlar nemli yer tutar. Bu balamda bu almada, kontakt lens kullanan kiilerin hem kontakt lens saklama kaplar hem de ev musluk sular ayn anda incelenmitir. Bu almada, kontakt lens kullanan ve kontrol amac ile stanbul niversitesi Cerrahpaa Tp Fakltesi Gz Hastalklar Anabilim Dal Kontakt Lens Birimine bavuran kiilerin kontakt lens saklama kaplar ve ev musluk sular, total aerobik mezofilik heterotrofik bakteriler, fakltatif anaerob gram negatif omak bakteriler, Pseudomonas cinsi bakteriler, mantarlar ve amipler asndan incelenmitir. Bu amala tm rneklerin srasyla petri kutusunda R2A Agar, Mac Conkey Agar, Pseudomonas C-F-C Selective Supplement ilave edilmi Pseudomonas Agar Base, Sabouraud Dextrose Agar ve Non-nutrient Agar ieren 117

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

besiyerlerine ekimleri yaplmtr. Tm ekimler, aranan mikroorganizmalar iin uygun scaklk ve srelerde bekletilmitir. almamzda incelenen 20 kontakt lens saklama kabnda reyen mikroorganizmalardan 18i total aerobik mezofilik heterotrofik bakteriler, 11i fakltatif anaerob gram negatif omak bakteriler, 1i Pseudomonas ve 8i mantarlar olarak tanmlanmtr. Bu kaplarn hibirinde amipler rememitir. te yandan incelenen 20 musluk suyunda reyen mikroorganizmalardan 16s total aerobik mezofilik heterotrofik bakteriler, 6s mantarlar ve 8i amipler olarak tanmland halde, hibir musluk suyunda fakltatif anaerob gram negatif omak bakterilere ve Pseudomonas cinsi bakterilere rastlanmamtr. Bu veriler nda kontakt lens kullanan kiilerin gzlerinde fakltatif anaerob gram negatif omak bakteriler, Pseudomonas cinsi bakteriler ve mantarlar ile meydana gelebilecek enfeksiyonlarda kontamine kontakt lens saklama kaplarnn etkili olabilecei dnlebilir. te yandan olas amip enfeksiyonlarnda ise bu kaplarn ok da etkili olmad sylenebilir. Ayrca musluk sularnn bu tip enfeksiyonlarda mantarlar ve amipler asndan bir tehdit oluturabilecei halde, fakltatif anaerob gram negatif omak bakteriler ve Pseudomonas cinsi bakteriler asndan bir tehdit oluturmad dnlebilir. Bu almada incelenen rneklerin salkl bireylere ait olduu dnldnde, gerek kontakt lens saklama kaplarnn gerekse ev musluk sularnn denenen mikroorganizmalar asndan bir enfeksiyon riski tamad da sylenebilir. Konunun tam olarak aydnla kartlmas rnek saysnn arttrlmas ve izole edilen mikroorganizmalarn patojenite faktrlerinin aratrlmas ile yaplacak yeni almalar ile mmkn olacaktr. Ayrca daha sonraki almalarda kontakt lens kullanan ve herhangi bir gz enfeksiyonuna sahip kiilerin de kontakt lens saklama kaplarnn ve musluk sularnn incelenmesi ile elde edilecek sonularn da bu konunun aydnla kartlmas asndan faydal olabilecei dncesindeyiz. Bu alma, stanbul niversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri Birimi tarafndan desteklenmitir. Proje No: T-930/06102006 Anahtar Kelimeler: Kontakt lens saklama kaplar, ev musluk sular, amipler, mantarlar, bakteriler

SM 045

Odontojenik Keratokistlerde Human Papilloma Virus 16 ve 18 (Hpv) Varlnn Belirlenmesi Sibel KKYILDIRIM1, Mehmet AKACI2, Hasan NAL1, Celal LGER3, Nuray ER2 1 Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Molekler Biyoloji ABD, Beytepe, Ankara 2 Hacettepe niversitesi, Dihekimlii Fakltesi, Az Di ene Hastalklar ve Cerrahisi ABD, Shhye/Ankara 3 Adnan Menderes niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Molekler Biyoloji ABD, Aydn sibelky@hacettepe.edu.tr Odontojenik keratokist (OKK), geliimsel bir kist olmasyla beraber, histolojik ve klinik zellikleri ile dier kistlerden farkllk gstermektedir. Ayn zamanda nks ve neoplastik potansiyele sahiptirler. Giderek artan oranda oral tmrlerde human papilloma virus (HPV)n rol olduu almalarla ortaya konulmaktadr. Bu almann amac odontojenik keratokistlerde HPV 16-18 varlnn belirlenmesidir. 23 hastadan alnan parafine gml odontojenik keratokist biyopsi rneklerinden DNA izole edildi ve human papilloma virus (HPV) varlnn saptanmas HPV L1 konsensus primerleri, tiplendirmesi ise viral genomun E6/E7 blgelerini hedefleyen spesifik HPV-16 ve HPV-18 primer setleriyle polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yntemi kullanlarak yapld. Viral genomun L1 blgesine balanan konsensus primerleri kullanlarak yaplan amplifikasyon sonucunda 23 rnein 17 nde (%73.9) HPV DNAs tespit edilmitir. Tip spesifik primerler kullanlarak yaplan amplifikasyon ile HPV pozitif rneklerin 8nde (%47) yksek risk grubu ierisinde yer alan HPV 16 ve HPV 18 DNAs belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: HPV16-18 Odontojenik keratokist,

118

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 046

Biyoteknolojik neme Sahip Farkl Fizyolojik zellikli Streptomyces zolatlarnn Molekler Tiplendirilmesi Anl SAZAK1, Nevzat AHN1, Kamil IIK1, Kymet GVEN2 1 Ondokuz Mays niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 55139 Kurupelit, Samsun 2 Anadolu niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Eskiehir asazak@omu.edu.tr Uluslar aras Ad Hoc Committeeye gre yeni bir bakteri tr tanmnda 16S rDNA baz dizisi ile DNA-DNA hibridizasyon testi olmazsa olmaz kriterler olarak tanmlanmaktadr. Ancak bu iki temel kriterle birlikte PCR bazl farkl molekler markr testler de literatrlerde yaygn olarak kullanlmaktadr. Sistematikte bu molekler testlerden bazlar bir grup organizma iin ayrdedici sonular verirken baka bir organizma grubunda farkl trler de bile benzer sonular verebilmektedir. Bu almann materyalini, Trkiyenin farkl corafik blgelerine ait bahe, tarla ve orman topra ile farkl legmen trlerinin rizosferinden dilsyon plak tekniiyle izole edilen, 16S rDNA gen blgesi baz dizileri ile yeni trler olmaya aday farkl fizyolojik gruplardan Streptomyces cinsi izolatlar ile ilgili tip trleri oluturmaktadr. Bunlardan termofilik izolatlar 55C de mezofilik izolatlar ise 28C de inkbasyon sonucunda elde edilmilerdir. Rizosfer izolatlar, Streptomyces violaceusniger clade spesifik primerleri (S-S-Svio-66A-S-8 ve S-S-Svio-1274 A-A-20) ile PCR amplifikasyonlar test edilerek clade yesi organizmalar olduklar dorulanmtr. lgili tip trlerle birlikte morfolojik, besinsel, biyokimyasal, degredasyon ve fizyolojik testlerden oluan ok sayda nmerik testler uygulanp X-Taxon programnda SSM-UPGMA analizleri ile deerlendirilen ve NTSys-pc programyla oluturulan kmelerden seilen temsilci izolatlarn, 16S rDNA gen blgesi baz dizileri belirlenmi ve GenBanka depozit edilmilerdir. Farkl restriksiyon endonkleaz enzimleri ile PCR-RFLP parmak izleri belirlenmi ve sularn genomik DNAlar M13f evrensel primeri kullanlarak oluturulan RAPD-PCR fragmanlarn baz ifti byklkleri hesaplanarak izolat sular ile tanmlanm tip sular arasndaki benzerlik ve farkllklar belirlenmeye allmtr. Restriksiyon endonkleaz enzimlerinden bazlar mezofilik ve termofilik izolatlarda ayrdedici parmak izleri olutururken S. violaceusniger 16S rDNA gen clade yesi izolat ve tip sularn tamamnda benzer sonu vermitir. Buna ramen

RAPD-PCR testi, Streptomyces violaceusniger clade yesi izolat ve tip sular arasnda ayrtedici sonular vermitir. Anahtar Kelimeler: Streptomyces, sistematik, 16S rDNA gen clade
SM 047

molekler

Endstriyel Bir Enzim Olan Dekstransukraz n Yerel zolatlardan Elde Edilmesi idem LER1, Aziz TANRISEVEN2, Yavuz SEZEN1 1 Gebze Yksek Teknoloji Enstits, Fen Fakltesi Biyoloji Blm, Muallimky Kamps Gebze/KOCAEL 2 Gebze Yksek Teknoloji Enstits, Fen Fakltesi Kimya Blm, Muallimky Kamps Gebze/KOCAEL c.ileri@gyte.edu.tr nemli bir endstriyel enzim olan dekstransukraz, sukrozdan dekstran retiminde kullanlmaktadr. Dekstran ise sefadeks ve kan plazmas retiminde kullanlr. Enzimle ayrca oligosakkaritlerin retimleride gerekletirilmektedir. Bu oligosakkaritlerin nemli biyofonksiyonlar vardr; sukrozla birlikte alndklarnda di rmesini nler. eker hastal ve ar kiloya sahip insanlarn tedavinde kullanlabilir. Bu karbohidratlar prebiyotik olarak da kullanlmakta ve deiik lkelerde binlerce ton retimleri yaplmaktadr. Dekstransukraz, farkl bakteri genusu (Lactobacillus, Leuconostoc. Streptococcus ) tarafndan ekstraselller olarak sentezlenmektedir. Yaygn olarak kullanlan enzim ise Leuconostoc mesenteroides B-512F dektransukrazdr. Yaptmz almada, 15 farkl tr meyve (Prunus cocomilia Ten. var. Puberula (Schneider) Browicz , Prunus cocomilia Ten. var. cocomilia, Crataegus tanacetifolia, Crataegus heterophylla, Crataegus orientalis var. orientali, C. azarolus L. var. azarolus, C. azarolus L. var. aronia L., Myrtus communis L. Subsp. communis, Lycopersicon esculentum, Sorbus domestica L., Arbutus unedo, Diospyros L., Prunus armeniaca, Mespilus germanica, Ziziphus zizyphus) ve lahana turusundan toplam 531 izolat elde edildi. 110 izolatn eitli derecelerde dekstransukraz rettii TLC metodu ile tespit edildi. Enzim reten izolatlar n tanlanmasnda biyokimyasal testler, API 50 CH test kiti ve 16S rDNA analizleri kullanld. Biyokimyasal testler sonucunda elde edilen izolatlarn Leuconostoc mesenteroides (51), Weissella confusa (32), Lactobacillus fermentum (2), Lactobacillus plantarum (25) olduu tespit 119

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

edildi. API sonular ve 16S rDNA analizleri de bu bulgular desteklemektedir. leri almalarda kimyasal mutajenler kullanlarak izolatlarn enzim retimleri arttrlmaya allacaktr. Anahtar Kelimeler: Leuconostoc mesenteroides, Dekstransukraz, Dekstran, 16S rDNA
SM 048

SM 049

stanbulda Sata Sunulan Farkl Markalara Ait me Sularnn Mikrobiyolojik Adan Deerlendirilmesi Sevan GRN, Ayten KMRAN ERDEM, Zuhal ZEYBEK, Nihal DORUZ, Ayn OTUK stanbul niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Temel ve Endstriyel Mikrobiyoloji ABD, Vezneciler-Eminn/ stanbul sevangurun@hotmail.com me suyunda bulunan eitli patojenik bakteriler suyla bulaarak enfeksiyonlara neden olmaktadr. Gnmzde gelimi lkelerde bu enfeksiyonlarn kontrol genelde filtrasyon ya da klorlama teknikleri ile salanmaktadr. Bu yntemlerin yan sra suyun mikrobiyolojik kalitesi de dzenli olarak incelenmelidir. Gnmzde bakteriyolojik izleme almalarnda indikatr olarak fekal ve total koliform bakterileri kullanlmaktadr. Ayrca 22 C ve 37 C de geliebilen toplam mezofilik aerobik canl bakteri saysnn tespiti de bakteriyolojik kirlilik lmlerinde kullanlan yntemlerden biridir. Bu nedenle almamzda stanbulda ticari olarak sata sunulan 22 farkl markaya ait 88 damacana su rneinin mikrobiyal su kalitesi izlenmitir. 19 litrelik plastik ielerden mikrobiyolojik incelemeye uygun olarak alnan. su rnekleri, fekal koliform, total koliform, Aeromonas spp., Pseudomonas spp., toplam mezofilik aerobik canl bakteri says ve amip varl asndan incelenmitir. Fekal koliform, total koliform, Aeromonas spp., Pseudomonas spp., ve amip varl membran filtrasyon yntemi, toplam mezofilik aerobik canl bakteri says ise yayma yntemi ile saptanmtr. Bu alma sonucunda incelenen rneklerin byk bir ksmnn Trk Standartlar Enstits (TSE), ABD evre Koruma Ajans(EPA) ve World Health Organization (WHO) tarafndan belirtilen standartlara uygun olmad saptanmtr. Yaplan almalarda kirlilik indikatr mikroorganizmalarn plastik kaplarda biyofilm oluturduklar grlmtr. Temizlii doru bir ekilde yaplmam ielerin tekrar ime suyu satnda kullanlmas salk asndan risk oluturmaktadr. Her markadan drt farkl rnek ile yaptmz almann sonucunda kaynaklar ayn bile olsa markaya bal ciddi farkllklar olduu grlmtr. Bu durum yukarda bahsettiimiz temizlik hatalarna veya dolum tesisinin sala uygun koullarda almamasndan kaynaklanabilir. Sonularmz, ime suyu olarak tketilen ambalajl sularn mikrobiyolojik kontrolnn dzenli olarak yaplmasnn gerekliliini arpc bir ekilde ortaya koymaktadr. zellikle bu kontroln ana dolum merkezi ve ambalajl sularda yetkili bir

Fonksiyonel St rnlerinde Probiotiklerin ve Dier Katklarn Tanmas in Mikroenkapslasyon Uygulamalar Mehtap AKIN1, Nihat AKIN2 1 Seluk niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kampus, Konya 2 Seluk niversitesi, Ziraat Fakltesi, Gda Mhendislii Blm, Kampus, Konya makin@selcuk.edu.tr Gdalarn endstriyel olarak retilmesi sklkla lezzet, renk, tekstr kontrol ve koruma iin kullanlan katk maddelerinin ilave edilmesini gerektirmektedir. Lezzet bileiklerinin kontroll artlarda serbest kalmas enkapslasyonun nemli avantaj olarak bilinmektedir. Muhtemelen en yaygn olarak kullanlan kapsllenmi katklarn kullanld alan hazr gdalar endstrisidir (ekmek sanayii, mikrobiyoloji ve katk maddeleri reticileri bu yntemi daha ok kullanmaktadr). St endstrisinde enkapsle edilmi katk maddelerinin kullanlmas gemite snrl dzeyde gereklemitir. Dolays ile uygulamada zerinde en ok allan alan peynir olgunlatrmada enzim kullanm ile ilgili olmutur. Ancak, gnmzde fonksiyonel gdalarn nemi enkapsle edilmi katklarn kullanmyla art gstermitir. Son zamanlarda en aznda iki adet enkapsle edilmi biyoaktiv rnler (probiotik organizmalar ve Omega-3 yalar) ieren ticari st rnleri bulunmaktadr. Bunlarn dnda son zamanlarda eitli probiotik mikroorganizmzlar, vitaminler mineraller antioksidanlar peptidler, bitkisel steroller, polifenoller, biyoflavonoidler ve lifler gibi katk maddelerinin ilave edilerek retildii fonksiyonel st rnleri retilmektedir. Bu almann amac enkapslasyon teknolojisinin st rnlerine ilave edilen biyoaktiv maddelere uygulamasnn incelenmesi ve neden bu konunun nemli olduunun aklanmasdr. Anahtar Kelimeler: Enkapslasyon, probiotik mikroorganizmalar, vitaminler mineraller antioksidanlar peptidler, bitkisel steroller, polifenoller, biyoflavonoidler

120

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

kurulu tarafndan dzenli olarak yaplmas halk sal iin nem tamaktadr. Anahtar Kelimeler: Pseudomonas, Amip
SM 051

Koliform,Aeromonas,

Neocallimastix sp. GMLF1e Ait Ksilanaz Geninin Klonlamas, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu Uur MLEKOLU, Emin ZKSE, smail AKYOL, Mehmet Sait EKNC Kahramanmara St mam niversitesi, Ziraat Fakltesi, Zootekni Blm, Biyoteknoloji ve Gen Mhendislii Laboratuar, Kahramanmara cugur@ksu.edu.tr Bitki hcre duvarndan en iyi ekilde faydalanabilen herbivor olan ruminant hayvanlar doadaki en karmak mikrobiyal ekosistemlerden birisini iermektedir. Bu ekosistem ierisinde yer alan anaerobik funguslar en direnli bitki hcre duvar polimerlerini bile paralayabilecek enzimlere sahiptir. Bu enzimler ierisinde ksilanaz enzimi nemli bir yere sahiptir. Bu amala almada izole edilen Neocallimastix sp. GMLF1den PZR ile ksilanaz enzimini kodlayan gen oaltlp, pCT vektre klonlanarak Escherichia coliye aktarlmtr. Klonlanan genin sekans analizi sonucunda Glikozil Hidrolaz 11 ailesine ait bir katalitik blge ierdii bulunmutur. Bu genin kodlad enzimin optimum scakl ve optimum pHs tespit edilmitir. Gen, pIL253 vektr yardm ile endstriyel bakmdan nemli baz laktik asit bakterilerine aktarlmtr. GMLF1in ve klonlanan geni tayan rekombinant bakterilerin hcre ii ve hcre d ksilanaz aktiviteleri llerek, bu genin farkl laktik asit bakterilerinde ekspresyon dzeyleri tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Neocallimastix sp., laktik asit bakterisi, pIL253, ksilanaz
SM 052

Deniz Suyunda Alk Stresi ve Besin lavesinin Escherichia colinin OmpC ve OmpF Sentezine Etkisi ve RpoS, H-NS, Acpn Rol Cihan DARCAN, Reit ZKANCA, nder DL Dumlupnar niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Ktahya cihand@dumlupinar.edu.tr Alk stresi deniz suyu gibi sucul evrelerde bakterilerin yaamn etkileyen nemli

faktrlerden birisidir. Bakteriler bu strese kar koyabilmek iin bir ok global dzenlemeye sahiptirler ve porin proteinleri bu dzenlemelerden birisidir. almada filtre-otoklav edilerek steril edilmi deniz suyunda bakteri rnekleri 15 gn 37C de inkbasyona tabii tutulmutur. Yabani tip E. coli ve ompR, envZ, rpoS, hns ve pta mutantlar kullanlarak, bu mutasyonlarn alk stresinde OmpC ve OmpF porin sentezi zerine rolleri aratrlmtr. 15. gn sonunda ortama karbon kayna olarak glukoz, azot kayna olarak ise amonyum slfat ilave edilmitir. -Galaktosidaz lmleri sonunda elde edilen veriler tekrarlanm lml ko-varyans analizi yapld zaman, alk stresinde rpoS mutant E. colide yabani tip E. coliye gre olduka yksek OmpF sentezi grlm, dolays ile deniz suyunda yaayan E. colinin OmpF porin sentezinde basklayc rol olduu belirlenmitir. Bu analize gre pta ve hns mutasyonunun OmpF sentezinde rol olmad tespit edilmitir. envZ mutantnda ise yabani tipe gre OmpF sentezinde azalma olmu dolays ile deniz suyunda OmpF sentezi iin EnvZnin pozitif rol ortaya konmutur. OmpC sentezinin ise pta mutasyonunda yabani tip E. coliye gre olduka yksek oranda sentezlendii grlm, bu sonutan alk stresinde AcP eksikliinin OmpC sentezini olduka arttrd ve AcPn varlnn OmpC sentezini basklad belirlenmitir. rpoS ve envZ mutantlarnda ise yabani tip E. coliye gre OmpC sentezinin olduka azald grlmtr. Bu nedenle RpoS ve EnvZnin deniz suyunda alk stresinde yaayan E. colinin OmpC sentezi iin gerekli olduu tespit edilmitir. HNS mutasyonunun ise OmpC sentezini tam olarak etkilemedii, hafife arta neden olduu ancak nemli grlemeyecei tespit edilmitir. Deniz suyuna Amonyum kayna ilave edildii zaman yabani tip, envZ, pta, ve hns mutantlarnda OmpF sentezinde herhangi bir deiim grlmezken, rpoS mutasyonunda OmpF sentezinin artt grlmtr. OmpC sentezinde ise yine yabani tip E. coli ve envZ, rpoS ve hns de deiim grlmemiken pta mutantnda art tespit edilmitir. Ortama glukoz ilave edildii zaman ise btn yabani tip ve mutantlarda hem OmpF hemde OmpC sentezinin azald belirlenmitir. Ancak OmpC sentezinde en fazla azalmann pta mutantnda, OmpF sentezinde ise rpoS mutantnda olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: OmpC, OmpF, deniz suyu, alk

121

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 053

Retrotranspozon Ty2de Gen Anlatmnn Kontrol Mekanizmalar Sezai TRKEL Uluda niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 16059, Bursa sturkel@uludag.edu.tr Retrotranspozon Ty2 S. cerevisiae genomunda bulunan hareketli bir genetik element olup genetik yap ve gen anlatm asndan retrovirslere benzer zellikler gsterir. Ty2de transkripsiyon 5LTR blgesinde yer alan ok kompleks bir promotor blgesi tarafndan kontrol edilmektedir. Ty2 genomundan tek mRNA transkribe edilir. Bu mRNAdan gag ve pol polipeptidleri kodlanmaktadr. Ty elementleri env proteini iermez. Gag ve pol polipeptidleri proteolitik olarak daha ksa ve ilevsel polipeptidlere ayrr. Gag polipeptidleri hcre sitoplazmasnda yer alan Ty2 virs benzeri yaplarn kapsit ksmn oluturur. Pol polipeptidleri ise Ty2 mRNAsnn revers transkripsiyonu ve Ty2 DNAs olarak genoma integrasyonu ile ilgili enzimlerdir. Pol polipeptidi gag polipeptidine gre +1 erevede olup translasyon srasnda ribozomal frameshift sonucu gag-pol fzyonu olarak sentez edilirler. Aratrmalarmzda Ty2 retrotranspozonunda gen anlatmnn S. cerevisiaedaki metabolik olaylara gre kontrol edilip edilmedii incelendi. reme ortamndaki karbon ve azot kaynaklarnn nitelii S. cerevisiaeda reme hzn belirleyen en nemli metabolik faktrlerdir. Karbon ve azot kaynaklarnn kullanm da genetik kontrol altndadr. reme ortamnda karbon kayna olarak kolay fermente edilebilen glukoz bulunduunda Ty2 transkripsiyonunun ok fazla olduu bulundu. Gliserol laktat gibi fermente edilmeyen karbon kaynaklar kullanldnda ise Ty2de hem transkripsiyonun hem de frameshift hznn azald bulundu. Ortamdaki karbon kaynana gre Ty2de transkripsiyonun kontrolunun transkripsiyon faktr olan ve glikolitik genlerin transkripsiyonunu da aktive eden Gcr1p ile sikline bal protein kinaz olan Pho85 tarafndan saland gsterildi. Benzer ekilde reme ortamndaki azot kaynana gre de Ty2 transkripsiyonun dzenlendii bulundu. reme ortamnda zayf azot kayna olan prolin bulunduunda Ty2 transkripsiyonunun ok azald, kolay metabolize edilen amonyum bulunduunda ise transkripsiyonda nemli art olduu tespit edildi. Azot kaynana gre Ty2 transkripsiyonu kontrolunun ise GATA gurubu transkripsiyon faktrleri olan Gln/Gat faktrlerine bal olduu gsterildi. Elde ettiimiz sonular

retrotranspozon Ty2de gen ifadesinin reme ortam koullarna gre ilgili transkripsiyon faktrlerine ve siklinlere bal olarak kontrol edildiini gstermektedir. Bu aratrma TBTAK tarafndan (Proje no: TBAG 104T307) desteklenmitir. Anahtar Kelimeler: Retrotranspozon, Ty elementleri, transkripsiyon, frameshift, glikolizis
SM 054

Salsola tuberculatiformisden zole Edilen FenilAziridin ncs Compound-A (CpdA) Adl Bileiin Anti-nflamatuar Potansiyeli ve Mevcut Farmasotik rnler le Karlatrlmas Ali Adem BAHAR1, Ilse BECK2, Karolien DEBOSSCHER2, Zihni DEMRBA1, Guy HAEGEMAN2 1 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm 2 Gent University, Science Faculty, LEGEST (Laboratory of Eucaryotic Gene Expression and Signal Transduction Laboratory), Gent-Belgium aliadembahar@yahoo.com nflamasyon canl organizmalarn fizyolojileri iin olduka nemli ok karmak hcresel mekanizmalar ieren, strese kar hcre ve doku seviyesinde oluan bir baklk cevabdr. nflamasyon cevab olarak plazma ve lkositler kan dolamndan hasarl dokuya geerek kzarkla neden olurlar. Bir hcrenin canlln srdrebilmesi iin o hcrede pro-inflamatuar ve anti-inflamatuar mekanizmalarn bulunmas ve fonksiyonel olmas arttr. Bu iki ynl etki hcrenin bir denge ierisinde canl kalmasn salar. Glukokortikoidler (GC) metabolizma ile ilgili birok ilemin yan sra stres cevabnda da rol alan steroid yapda hormonlardr. Hcre ierisinde glukokortikoid reseptrlerine balanarak bu reseptrleri aktifletirirler. Bu aktif yaplar ise ekirdek zarndan ieri girerek DNA zerindeki belirli blgelere balanp gen ekspresyonunu arttrc yada azaltc ynde etkilerler. nflamasyon sz konusu olduunda bu aktif bileik proinflamatuar ve anti-inflamatuar sitokinlerin genleri zerinde etkili olmaktadr. mmunoreglator genlerin ou kontrol veya promotor blgelerinde NF-B sitokinine ait (tm hcrelerde bulunan heterodimerik bir transkripsiyon faktr) balanma blgeleri iermektedirler. Sitokinler hcrelerin birbirleri arasnda haberlemek iin kullandklar protein veya glikoprotein yapsndaki sinyal moleklleridir. nflamasyonda rol oynayan bir sitokin olan TNF (tmr nekrozis faktr) ile yapay strese 122

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

sokulmu hcrelerde (L929, A549 insan hcre kltrleri) CpdAnn anti-inflamatuar potansiyelinin belirlenmesi amalanmtr. alma sonucunda CpdAnn TNF ile uyarlm hcrelerde oluturulan yapay stres artlar altnda gerekleen gen ekspresyonunda etkili olduu western-blot ve Q-PCR sonular ile desteklenmitir. Ayrca yaplan in-vivo lusiferaz deneylerinde ticari bir farmasotik rn olan immn-basklayc dexamethasone ile karlatrldnda bu bileiin akut inflamasyonda en az dexamethasone kadar etkili olduu bulunmutur. Bunun haricinde doz-cevab testleri yaplarak CpdAnn in-vivo olarak kullanlan hcrelerde etkili olduu ispatlanmtr. Anahtar Kelimeler: CpdA, TNF, glukokortikoidler, inflamasyon, dexamethasone SM 055 Anoxybacillus gonensis T1 Sar Suunun DGlukoz zomeraz Geninin Klonlanmas, Gen rnnn Saflatrlmas ve Karakterize Edilmesi Derya YANMI, Hakan KARAOLU, Ali Osman BELDZ Karadeniz Teknik niversitesi, FenEdebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080, Trabzon deryayanmis@yahoo.com D-glukoz izomeraz olarakta yaygn olarak adlandrlan D-ksiloz izomeraz (D-ksiloz ketoizomeraz, E.C. 5.3.1.5) hem D-ksilozun D-ksiluloza izomerizasyonunu hem de D-glukozun D-fruktoza reaksiyonunu katalizler. Sahip olduu yksek ticari nemi nedeniyle enzimin mikroorganizma kaynaklar, biyokimyasal zellikleri, alma mekanizmas, zelliklerinin iyiletirilmesi gibi birok zellii aratrmaclarn ilgi kayna olmutur. Bu almada Anoxybacillus gonensis T1Sar suundan izole edilmi olan D-glukoz izomeraz geni ekspresyon vektrne klonlanm, klonlanan enzim hcre ekstratndan srasyla s oku, iyon deiimi kromatografisi, hidrofobik etkileim ilemleri ile saflatrlm ve biyokimyasal zellikleri ve kinetik parametreleri belirlenmitir. Kmsi 75 mM olan enzimin optimum pHs 6,5, optimum scakl 85Cdir. Enzimin sl kararll ve pH kararll da belirlenmitir. Anahtar izomeraz Kelimeler: Anoxybacillus, glukoz

SM 056

Anoxybacillus gonensis A-26 Suundan Termofilik Arabinofuranosidaz Geninin Klonlanmas, Ekspresyonu ve Karekterizasyonu Sabriye ANAKI, Murat KAAAN, Kadriye NAN, Ali Osman BELDZ Karadeniz Teknik niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080, Trabzon sabriye@ktu.edu.tr Aydn amur kaplcasndan Anoxybacillus gonensis Ac-26 adl termofilik bir bakteri suu elde edilmitir. Yrtlen almalarla bu yeni izolatn arabinofuranosidaz enzimine sahip olduu belirlendi. Bu almada Anoxybacillus gonensis Ac26 suunun arabinofuranosidaz geninin bir ksm, bu enzime spesifik iki adet dejenerat primer kullanlarak genomik DNAdan coaltlp pGEM-T Easy vektorne klonlanarak sekans ettirilmitir. Elde edilen bu blgeden yola klarak genin tm srasnn elde edilmesi amacyla invers PCR primerleri dizayn edilerek genin tm sras elde edildi. Anoxybacillus gonensis Ac-26 arabinofuranosidaz geninin toplam uzunluunun stop kodonu ile birlikte 1509 baz ifti olduu, toplam 502 aminoasitlik bir proteini kodlad belirlendi. Gen, pET-28a vektrnn NdeI ve HindIII blgesine His-Taq kuyruk ierecek ekilde klonlanarak E.coli BL21 (DE3) hcrelerine transforme edildi.Protein T7 promotoru altnda IPTG ile indklenerek retildi ve Promega His Taq protein saflatrma kiti kullanlarak saflatrld. Rekombinant protein SDS-PAGEde yrtlerek yaklak 55 kDaluk bir enzim olduu gzlendi. Rekombinant enzimin karakterizasyonunda, pnitrofenil -L-arabinofuranoside substrat olarak kullanld. Enzimin aktivitesi 50 mM fosfat tamponu iinde hem spektrofotometrik olarak hem de native jelde florojenik olarak gsterildi. Aktivite deneyleri sonucu Anoxybacillus gonensis Ac-26 Abf enziminin optimum pHsn 6,0 ve optimum scaklnn 65C olduu belirlendi. Ayrca optimum pH 6.0 da 24 saat %99 ve optimum scaklk 65C de 30 saat %98 stabil kalabilmektedir. Enzimin Km ve Vmax srasyla 0.139 mM ve 1019 U/mg olarak tespit edilmitir. Enzim ayrca Rye arabinan, sugar beet arabinan, oat spelt xylan paralad ince tabaka kromotografi (Thin Layer Cromotographi (TLC)) ile gsterilmitir. Ayrca baz kimyasallarn (CoCl2, HgCl2, CuSO4, MgCl2, CaCl2, -merkapto etanol, DTT, EDTA) enzim aktivitesi zerine etkisi deiik konsantrasyonlarda aratrlmtr.

123

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Anahtar Kelimeler: Anoxybacillus gonensis Ac26, termofilik Abf, p-nitrofenil -Larabinofuranosid


SM 057

Amsacta moorei Entomopoksvirus Protein Kinaz Geninin (AMV197) Transkriptomik Analizi Hacer MURATOLU, Remziye NALACIOLU, Zihni DEMRBA Karadeniz Teknik niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080, Trabzon muratoglu@yahoo.com Entomopoksvirusler bcekleri enfekte eden nemli bir virus grubudur. Amsacta moorei entomopoksvirus (AmEPV) hcre kltrne uyarlanabilmi, genom sekans tamamlanm ve baz genlerinin fonksiyonel analizleri yaplm rnek bir entomopoksvirstr. Biyoinformatik analizler bu virus genomu zerinde bulunan AMV197 kodlu ak okuma zincirinin (ORF) Ser/Thr protein kinaz fonksiyonuna sahip protein kodlayan bir gen olabileceini gstermektedir. Baz omurgal poksviruslerine ait Ser/Thr protein kinazlarn virus replikasyonunda, morfogenezisinde, konak hcre dngsnn dzenlenmesinde ve apoptosis olaynda rol oynadklar bilinmektedir. Ancak, entomopoksvirslerde bu proteinleri kodlayan genlerin veya bunlara ait rnlerin karekterizasyonu ve fonksiyonel analizleri hakknda herhangi bir bilgi bulunmamaktadr. Bu almada, AMV197nin transkriptomik analizi gerekletirilmitir. Bu kapsamda genin transkripsiyon snfnn, transkripsiyonunun enfeksiyon sonras hangi zaman diliminde gerekletiinin, transkripsiyon balang ve biti noktalarnn belirlenmesi almalar bulunmaktadr. L. dispar hcrelerinin Ara-C (DNA replikasyonu engelleyicisi) varlnda AmEPV ile enfeksiyonu ve izole edilen mRNA zerinde protein kinaz primerleri kullanlarak yaplan RT-PCR ile takibi sonucunda protein kinazn erken grubu gen olarak ifade edildii belirlendi. AmEPV ile enfekte edilen hcrelerden 0., 1., 2., 4., 7., 12. ve 24. saatlerde izole edilen mRNAlar ile gerekletirilen RT-PCR analizleri, protein kinaz geni transkripsiyonunun enfeksiyon sonras 2. ve 4. hata yapt belirlendi. Reaksiyonlar farkl scaklklarda yapldnda enzimin hata yapma orannn scakla bal olarak artt belirlendi. Enzimin normal dNTPler ile birlikte DIG-dUTP kullanabilirlii dana timus DNAs kullanlarak aratrld ve Dot-Blot hibridizayon sonucu enzimin DIG-dUTP ile sentez yapabildii belirlendi. Buna ilaveten DIG-dUTPyi kullanabilirlii sentetik

saatler arasnda balad ve enfeksiyonun ilerleyen saatlerine kadar devam ettii grld. 5 ve 3 RACE yntemi ile yaplan almalarda genin transkripsiyon balang kodonunun translasyon balang kodonundan (ATG) 54 baz yukarda, biti kodonunun ise translasyon stop kodonundan (TAA) 22 baz ve 32 baz aalardan bittii, dolaysyla iki farkl transkripsiyon biti noktasnn olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Amsacta Entomopoksvirus (AmEPV), protein transkriptom
SM 058

moorei kinaz,

Gca TK4 DNA Polimeraz I: Kinetik zellikleri, Fidelity ve DIG-dUTP Kullanabilirlii Cemal SANDALLI1, Kamalendra SNG2, Mukund J. MODAK2, Sabriye ANAKI3, smail DEMR3, Ali Osman BELDZ3, 1 Rize niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 53100, Rize 2 Department of Biochemistry and Molecular Biology, UMD-New Jersey Medical School, Newark, NJ-USA 3 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080, Trabzon csandalli@yahoo.com Daha nce yrtlen almalar neticesinde Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 DNA polimeraz I geni pET-15b vektrne klonlanp ekspres edilmiti. E.coli BL21 hcrelerinden saflatrlan rekombinant DNA polimeraz enziminin KDDNA deeri jel-shift deneyi ile aratrld ve enzimin bu deerinin 0,192 nM olduu belirlendi. Enzime ait KDdNTP ve kpol deerleri presteady kinetik yntemi ile belirlendi ve kpol deeri 24,99 s1 olarak bulunurken KDdNTP deeri 21,64 M olarak hesapland (maksimum KDdNTP de erinin yars). Primer uzatma deneyi kullanlarak enzime ait hata yapma oran aratrld. Sraya uygun dNTP ve sraya uygun olmaya dNTPlerin varlnda ayn deneyler tekrar edildi ve enzimin sraya uygun olmayan dNTPler ile sentez yapp yapmama zellii incelendi. Sonu olarak enzimin her 40.000 nklotitte bir nklotid DNA ile de aratrld ve enzimin DIG-dUTPyi sentezlenen yeni DNA iplikciinin i kslarna ekleyebildii gzlendi. 15/14 ve 16/14 mer uzunluunda (15-mer ve 16-mer kalp iplik, 14 mer primer iplik) sentetik DNAlar kullanlarak DIGdUTP ile primer 3 ucunun iaretlenmesi almalar neticesinde enzimin kalp zincir zerindeki son nkleotitin sentezini 124

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

gerekletirebildii ve DIG-dUTP ile doldurabildii gzlendi. Anahtar Kelimeler: DNA polimeraz I, KDdNTP, kpol, KDDNA ve DIG-dUTP
SM 059

SM 060

Dou Karadeniz Blgesinde Yayl Gsteren Coleoptera Grubu Tarm Zararls Bceklerden Elde Edilen Bakterilerde Kitinaz Aktivitesi Tayini Ali Adem BAHAR, Kazm SEZEN, Remziye NALACIOLU, Zihni DEMRBA Karadeniz Teknik niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm aliadembahar@yahoo.com Kitin sellozdan sonra en fazla bulunan ikinci polisakkarit olmasnn yan sra doada bulunan en dayankl polisakkarittir. Bceklerin byk ounun peritrofik membran yapsnda protein-karbonhidrat matriksine gml olarak, bitki paraziti mantarlarn hcre duvarlarnda ve zararl nematodlarn yapsnda bulunan nemli bir yapsal bileendir. Kitinaz, bceklerin bakterilere ve onlarn toksinlerine kar mekanik bir bariyer olan peritrofik membran yapsndaki kitin polimerlerini paralayarak, bakteriler tarafndan salglanan dier toksinlerin ve barsakta o anda bulunan zararl maddelerin endotelyal hcrelere ulamasn kolaylatrp patojenik etki gstermektedir. Bu ykm byk miktarlarda olduu zaman zararl bceklerin direkt olarak lmne sebep olabilir. Bu adan entomopatojenik bakterilerin salgladklar kitinazlar, sahip olduklar patojenite nedeni ile biyolojik mcadelede kullanlan enzimlerin banda gelmektedirler. Bu almada Karadeniz Blgesinde yaygn olarak bulunan Coleoptera gurubu zararl bceklerin mikrobiyal floralarnda bulunan entomopatojenik ve normal flora bakterilerinin kitinaz retim profili ve ksmen de aktiviteleri tespit edilmitir. Kullanlan bakterilerin (108 izolat) u ana kadar byk ounluunun identifikasyonlar ve patojenite almalar tamamlanmtr. Bu bakterilerin kitinaz profilleri konvansiyonel (KTA: Kitinaz Tespit Agar) ve molekler (Dejenerat primerler: GA1F, GA1R) yntemlerle tespit edilmitir. Bakterilerin sahip olduklar kitinazlarn aktivitelerini belirlemede ise iki deiik yntem kullanlmtr. M9-kitin agar difzyon ynteminde koloni etrafndaki zonlarn boyutlar deerlendirildi. Dierinde ise kitinaz aktivitesi DNS (dinitrosalisilik asit) yntemiyle, kitin polimerlerinden ayrlan glukoz miktarlar spektrofotometrik olarak tayin edildi (Spectra Max M2, Microplate Reader). Yaplan istatistik almalar sonucunda: Coleoptera grubuna ait bceklerden izole edilen 108 adet bakterinin % 21,3nde (23 izolat) kitinaz aktivitesi tespit edilmi; M9-kitin agar difzyon metodu ile elde edilen kitinaz aktivitesi sonular ile bakterilerin insektisidal aktiviteleri arasnda ok gl bir iliki (R2: 0,96) tespit edilmi; Ancak 125

DNA Yapmnda Yeni ve Gl Bir Metot; Recombineering E. Esin HAME KOCABA Ege niversitesi, Bilim-Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezi, EBLTEM, 35100, Bornova, zmir esin.kocabas@ege.edu.tr lk defa 2001 ylnda Ellis ve ark. tarafndan kullanlan Recombineering (recombinant mediated genetic engineering) (rekombinant aracl genetik mhendislii) terimi; rekombinant DNA oluturmak iin yeni gelitirilmi in vivo bir teknii ifade etmektedir. DNA modifikasyonunun zel restriksiyon blgelerinin elde edilebilirliine bal olarak gerekletirilebildii klasik genetik mhendislii metotlar ile karlatrldnda, bu metodun en byk avantaj uygun pozisyonda restriksiyon blgelerine olan ihtiyac ortadan kaldrmasdr. Genetik mhendislii sistemleri nkleazlarn paralamas nedeniyle lineer DNAy Escherichia coli iine baarl ekilde yerletirememektedir. Ancak ssDNAnn, E.coli nkleazn inhibe eden Red proteinleri varlnda homolog rekombinasyonu sonras replikasyon fonksiyonu inhibe edilmi ama Red fonksiyonlar bulunan defektli profaj ina edilmitir. Sonuta bu profaj ieren hcrelerde homolog rekombinasyon temelli yeni genetik dizilerin oluturulmas gerekletirilebilmitir. Bundan yararlanan Datsenko ve Wanner (2000) E. coli kromozomunda 40 farkl deiiklik yapmtr. Bugn farkl almalarda yaygn olarak kullanlmaya balanan Red rekombinasyon sistemi Streptomyces coelicolor mutajenezi iin de kullanlmaktadr. Yntemin S. coelicolor mutajenezinde kullanm temel olarak; kozmid (supercos I) zerinde yer alan kromozomal dizinin, 39 ntlik homolog uzantlar ieren PCR ile oaltlm seici markr ile yer deitirmesine dayanr. Bu yntem kullanlarak S. coelicolor M145 zerinde istenen genlerin mutasyonu gerekletirilmitir. Anahtar Kelimeler: Red rekombinasyon sistemi, homolog rekombinasyon, S. coelicolor mutajenezi.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

DNS yntemiyle dier iki parametre arasnda nemli bir iliki tespit edilememitir. Bu sonular nda Dou Karadeniz Blgesinde yayl gsteren Coleoptera grubu zararl bceklere kar kullanlabilecek kitinaz pozitif bakterilerin seilmesi iin M9-kitin agar difzyon ynteminin kullanlmas en hzl ve ucuz yntem olacaktr. Ayrca elde edilen en aktif izolatlarn ise biyoteknolojik amala kullanlabilecek yksek kitinaz aktivitesi gsteren S. marcescens izolatlar olduu dikkat ekicidir. Anahtar Kelimeler: entomopatojen bakteriler
SM 061

saat sonra grld. Enfeksiyondan 96 saat sonra ekstraselller virs retimi yaklak 103 kat artarak yaklak 1.2 x 107 pfu/ml konsantrasyona ulat. Anahtar Kelimeler: Baklovirs, hcre kltr, konak spektrumu, Malacosoma neustria.
SM 062

Geobacillus Sistematiinde recN Geninin Kullanm Kadriye NAN, Sabriye ANAKI, Ali Osman BELDZ Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, 61080 TRABZON inank@ktu.edu.tr Trkiyenin batsndaki baz kaplcalardan alnan su ve amurlu su rneklerinden, birbirleriyle yakndan ilikili termofilik basil formundaki bakteriler izole edildi. zole edilen izolatlar, morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve baz genetiksel zellikleri asndan incelendiler. 16S rRNA gen analizi sonularna gre, 11 izolatn Geobacillus pallidusa %99 benzerlik gsterdii, dier 5 izolatn da %97 ve zerinde Geobacillusun dier trlerine benzedii belirlendi. Fenotipik karakterlerine ve 16S rRNA gen sekans analizi sonularna gre, izole edilen 16 izolatn Geobacillus cinsine ait olduu belirlendi. Geobacillus cinsinde recN dizin benzerliklerinin DNA:DNA hibridizasyonu sonularyla tutarllk gsterdii nerildiinden, genom benzerlik seviyelerini ortaya koymak amacyla DNA:DNA hibridizasyonu yerine, 16 izolatn recN dizin analizi yaplmtr. 16S rRNA gen analizinin sonularna gre Geobacillus pallidusa %99 benzerlik gsteren 11 izolatn recN dizinleri asndan analizi sonucunda, bu 11 izolattan 6snn Geobacillus stearothermophilus trne ait sular, 5inin ise Group 3e ait sular olduu belirlenmitir. 16S rRNA gen analizinin sonularna gre, Geobacillusun dier trlerine %97 ve zerinde benzerlik gsteren 5 izolatn recN analizi sonucuna gre ise, 3nn Geobacillus staerothermophilus trne, 2sinin de Group 3e ait sular olduu olduu belirlendi. Bu sonulara gre recN geninin Geobacillus pallidus tr hari Geobacillusun dier trleri iin kullanlabilinecei belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Geobacillus, 16S rRNA, recN

Coleoptera,

kitinaz,

Malacosoma neustria Nkleopolihedrovirs (ManeNPV)nn In Vitro Replikasyonu ve Konak Spektrumu Nurten GREL, smail DEMR, Remziye NALACIOLU, Zihni DEMRBA, Karadeniz Teknik niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080, Trabzon nurtengurel@ktu.edu.tr Baklovirsler biyolojik mcadele, virs replikasyonu, gen ekspresyonu ve gen terapisi alanlarndaki youn kullanmlar bakmndan ok ilgi ekici aratrma materyalleri haline gelmilerdir. Bu virsler bcek konaklarnda ve bu konaklardan gelitirilmi hcre kltrlerinde in vitro olarak retilebilmektedirler. Bu almada, Malacosoma neustria L. (Yzk kelebei, Lepidoptera: Lasiocampidae)dan elde edilmi bir baklovirs olan Malacosoma neustria nkleopolihedrovirs (ManeNPV)nn, in vitro konak spektrumu belirlenmitir. Bunun iin ilk olarak ManeNPV ile enfekte edilmi M. neustria larvalarndan ekstraselller virsleri ihtiva eden hemolenfler topland. In vitro replikasyon denemeleri, steril hemolenf ile enfekte edilen Md203 hcrelerinde gerekletirildi. lk enfeksiyon almasndan salanan ekstraselller virslerden plak saflatrmas yapld ve elde edilen saf virs daha sonraki replikasyon almalarnda kullanld. Md203 hcre usunun, plak saflatrlm ManeNPVye kar duyarl olduu virsn sitopatolojisi (CPE), inklzyon yap (PIB) oluumu, ekstraselller virs retimi, viral DNA replikasyonu ve viral proteinlerin sentezi gibi replikasyonal zelliklerinin belirlenmesiyle ortaya konuldu. Enfeksiyonda, baklovirsler iin belirleyici zellikler olan enfekte hcrelerin streslenmesi, irilemesi, granllemesi, kararmas gibi sitopatik etkiler tespit edildi. Viral DNA replikasyonu enfeksiyondan 24 saat sonra gerekleirken, ilk PIB oluumu enfeksiyondan 36

126

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SM 063

Van Yresinde Yetien Lens orientalis (Boiss.) Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. Bitki Kk Topraklarndan zole edilen Streptomyces Sularnn Molekler Karakterizasyonu Kerem ZDEMR, Ekrem ATALAN Yznc Yl niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 65080, Van keremozdemir@hotmail.com Bu almada Van Yresinde doal olarak yayl gsteren Lens orientalis (Boiss.) Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. bitkilerinin kk topraklarndan izole edilen Streptomyces sularnn molekler karakterizasyonu yaplmtr. Numerik analiz sonucu elde edilen dendogramn gruplarn temsilen seilen 15 Streptomyces suu ve 2 referans Streptomyces trnn genomik DNA izole edildi. Literatrlerde ksmi 16S rDNA segmentinin 560 bp uzunluktaki blgesi iin tavsiye edilen SM5R ve SM6F primerleri kullanlarak PCR ile oaltld. Toplam 17 trn PCR ile oaltlm 16S rDNA fragmentinin dizi analizi yaplarak, NCBI veri tabannda neigbor joining metoduyla filogenetik pozisyonlar belirlendi ve sonular hem dendogram hemde benzerlik matriksi eklinde sunuldu. K0073 suu %98 orannda Streptomyces albidoflavus. Tr ile benzerlik gsterdi. Dierleri ise en az %76 ve en fazla %86 orannda veri tabanndaki Streptomyces trleri ile farkl benzerlik oranlar gsterdiler. Mevcut dizi analizlerine gre K0073 suu tehis edilirken dierlerinin tm 16S rDNA dizi analizlerinin yaplmas gerekmektedir. Sonuta test sularnn farkl Streptomyces trleri olabilecei gibi yeni tr olmalar da muhtemeldir. Anahtar Kelimeler: Streptomyces, 16S rDNA Dizi analizi, Lens orientalis, Cicer anatolicum
SM 064

edilmitir. Bu izolatlarn Gram reaksiyonlar belirlenerek Gram (+) zellik gsterenler lipaz aktiviteleri belirlenmek zere seilmi ve standart biyokimyasal testler yaplarak tanmlanmaya allmtr. Toprak rneklerinden elde edilen 20 izolatn 14nn dzensiz, sporsuz, hareketsiz Gram (+) basil, 3nn Bacillus, 2sinin Staphylococcus ve 1inin Micrococcus cinsine ait trler olduu; st rneklerinden elde edilen 16 izolatn 7sinin dzensiz, sporsuz, hareketsiz Gram (+) basil, 7sinin Staphylococcus, 2sinin Bacillus, 1inin Listeria ve 1inin Streptococcus cinsine ait olduu belirlenmitir. Sularn lipolitik aktiviteleri, Tributyrin agar besiyerinde zon oluturmalarnn yan sra Rhodamine B Agar besiyeri kullanlarak hem grnr hem de UV k altnda kalitatif olarak dorulanmtr. Ardndan p-nitrophenyl-palmitatn substrat olarak kullanld spektrofotometrik yntemle sularn tamamnn lipaz aktiviteleri kantitatif olarak belirlenmitir. Topraktan izole edilen 9 su lipaz aktivitesi gstermezken, 11 suun lipaz aktivitesinin 0.02 U/ml ile 5.815 U/ml arasnda olduu tespit edilmitir. Bu sularn iinde en yksek lipaz aktivitesinin Staphylococcus sp. NS 02-1e ait olduu grlmtr. Stten izole edilen sularn ise 7si lipaz aktivitesi gstermezken, 11 suun lipaz aktivitesinin 0.016 U/ml ile 5.646 U/ml arasnda olduu saptanmtr. Bu sular ierisinde en yksek aktivitenin Staphylococcus sp. RB 072ye ait olduu grlmtr. Anahtar Kelimeler: Lipaz, bakteri, st, toprak
SM 065

Pediococcus pentosaceus E++ Suu Tarafndan retilen Antimikrobiyal Aktivitenin Karakterizasyonu ve Trisin-SDS PAGEde Tespiti Fadime KIRAN, zlem OSMANAAOLU Ankara niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, D Gol Caddesi, 06100, Tandoan, Ankara fkiran@science.ankara.edu.tr Laktik asit bakteri grubunda yer alan Pediococcuslar; gerek fermente rnlerde starter kltr olarak kullanmlar, gerekse bakteriyosin gibi gdalarda bozulmaya neden olan bakterilerin geliimini engelleyen antimikrobiyal madde retim yetenekleri ile gda endstrisi iin byk nem tamaktadrlar. Bu almada; Pediococcus pentosaceus E++ suu tarafndan retilen ve diyaliz membran kullanm ile ksmi olarak saflatrlan antimikrobiyal maddenin, Trisin SDS-PAGE (Sodyum Dodesil Slfat Poliakrilamid Jel 127

Toprak ve St Kkenli Gram Pozitif Bakterilerde Lipaz retimi Nurdan SARA1, Rukiye BORAN2, Glten KMEN2, Aysel UUR2 1 Mula niversitesi, Salk Hizmetleri Meslek Yksekokulu, Tbbi Laboratuar Program, 48700, Marmaris, Mula 2 Mula niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 48170, Ktekli, Mula sarac_63@hotmail.com Bu almada; zeytin baheleri ve zeytinya fabrikas civarndaki topraklardan, i ve pastrize st rneklerinden Tributyrin Agar besiyeri kullanlarak, lipolitik aktiviteye sahip izolatlar elde

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Elektroforez) teknii ile protein yapsna sahip olduu gsterilmi ve dier proteolitik enzimlerle ve s ile yaplan almalar neticesinde bu antimikrobiyal madde Bakteriyosin olarak tanmlanmtr. Ksmi olarak saflatrlan bakteriyosinin aktivite nitesi belirlenmi; pH, s, eitli enzimler ve organik zcler ile muamele sonucunda elde edilen verilerle biyokimyasal olarak karakterize edilmitir. yi retim ilemleri ve sk bir sanitasyon ile birlikte Pediococcus pentosaceous E++ suu tarafndan retilen bakteriyosinin kullanm, gdalarda bozulmalara sebep olan mikroorganizmalar ve sal tehdit eden patojenleri kontrol altnda tutabilmek amacyla etkili bir gda katk maddesi olarak dnlebilir. Anahtar Kelimeler: Pediococcus pentosaceus, bakteriyosin, karakterizasyon, Trisin SDS-PAGE
SM 066

%40-50, krmz n etkisi altnda 16 saatte %35 ve UV-Ann etkisi altnda ise yaklak %40 orannda lipit peroksidasyonunda artlar olduu tespit edilmitir. S. typhimuriumda lipit peroksidasyonunda beyaz, mavi ve yeil k kaynaklarnn etkisi altnda %25-35, krmz k kaynann etkisi altnda %30 ve UV-Ann etkisi altnda ise %25 orannda artlar olduu grlmtr. Metilen mavisinin etkisi altnda radikallerin daha ksa srede olumas sebebiyle lipit peroksidasyonu daha ksa srede meydana gelmektedir. Sadece k kaynann etkisi altnda ise radikallerin meydana gelme hz daha yavatr. Bu nedenle lipit peroksidasyon hznn daha yava olduu grlmektedir. Peroksidasyonun en hzl UV-Ann etkisi altnda daha sonra krmz, beyaz, mavi ve yeil k kaynaklarnn etkisi altnda olduu grlmtr. Anahtar Kelimeler: Deniz Suyu, E. coli, S. typhimurium, lipit peroksidasyonu
SM 067

Deniz Suyunda, Farkl Dalga Boylu Inlarn E. coli ve S. typhimuriumun Lipit Peroksidasyonuna Etkisi Reit ZKANCA1, nder DL1, Cihan DARCAN2 1 Ondokuz Mays niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Samsun 2 Ktahya niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Ktahya resitozk@omu.edu.tr Bu almada, farkl dalga boyunda k kaynaklarnn etkisi altnda metilen mavisinin bulunduu veya bulunmad deniz suyunda E. coli ve S. typhimurium bakterilerinin lipit peroksidasyonunda meydana gelen deiim aratrlmtr. Lipit peroksidasyonu bir rn olan malondialdehitin oluumuna bal olarak spektrofotometrik olarak belirlenmitir. E. colide beyaz, mavi ve yeil k kaynaklarnn etkisi altnda metilen mavisi ilave edilen deniz suyunda 24 saatte yaklak %30-40 arasnda, krmz n etkisi altnda 12 saatte %33 ve UV-Ann etkisi altnda ise 6 saatte %30 orannda art olduu belirlenmitir. S.typhimurium rneklerinde de E. coliye benzer sonular tespit edilmitir. Sadece grnr k kaynaklar gz nne alndnda ise krmz n etkisi altnda 16 saatte, beyaz, mavi ve yeil k kaynaklarnda ise 32 saatte lipit peroksidasyonu yaklak ayn oranda art meydana gelmitir. Sadece k kaynaklarnn etkisi altnda her iki bakteri trnde de beyaz, mavi ve yeil k kaynaklarnn etkisi altnda 48 saat, krmz n etkisi altnda 16 saat ve UV-Ann etkisi altnda ise 15 saat sonunda lipit peroksidasyonunda gzle grlr artlar olduu belirlenmitir. E. colide, beyaz, mavi ve yeil n etkisi altnda 48 saatte

Dou Akdeniz Blgesinde Yetitiricilii Yaplan Baz Sebze ve Meyvelerde Solgunluk ve Kk rklne Neden Olan Fusarium Trlerinin Karakterizasyonlar Canan CAN1, Kemal KO2, Seral YCEL3, Talma KATAN4 1 Gaziantep niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 27310, Gaziantep 2 ukurova niversitesi, Ziraat Fakltesi, Bitki Koruma Blm, Balcal, Adana 3 Zirai Mcadele Aratrma Enstits, Kprky, Adana 4 The Volcani Center, Plant Pathology Department, Bet Dagan, srail can@gantep.edu.tr Fusarium oxysporum, F. moniliforme ve F.solani toprak kkenli bitki patojenlerini ieren nemli trlerdir. Tarla ve serada yetitiricilii yaplan, kavun, karpuz, domates, biber ve patlcanda Fusarium solgunluu ve kk rklklerine neden olmaktadrlar. F. oxyprorum olduka geni bir konuku aralna sahiptir, ve konukuya spesifik formae speciales (f.sp.) gruplar bulunmaktadr. F. oxysporum f.sp. melonis (FOM) kavunda, F. oxysporum f.sp. lycopersici (FOL) ve F. oxysporum f.sp. radicis lycopersici (FORL) domateste, F. oxysporum f.sp. melongenea patlcanda, F. oxysporum f.sp. capsici biberde ve F. oxysporum f.sp. niveum (FON) karpuzda nemli ekonomik kayplara neden olmaktadr. Bu almada Dou Akdeniz Blgesi sera ve ak alanda yetitiricilii yaplan kavun, karpuz, domates ve biberde solgunluk, kk ve kk boaz 128

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

rkl simptomlarn gsteren bitkilerden izolasyonlar yaplmtr. Bu almalarda kavunda 22 adet F. oxysporum, 12 adet F. solani ve 9 adet F. moniliforme izolat; karpuzda 11 adet F. oxysporum, 4 adet F. solani, 12 adet F. moniliforme izolat; patlcanda 3 adet F. oxysporum ve F. solani izolatlar, domateste ize 34 adet F. oxypsorum ve 12 adet F. solani izolat belirlenmitir. Kavun, karpuz ve domatesten izole edilen FOM, FON, FOL ve FORL izolatlar Vejetatif Uyumluluk Gruplar (VCG) analizi ile snflandrlmtr. FON izolatlar VCG 0138 I ve VCG 0135, FOL VCG 0030, FORL VCG 0090 II ve VCG 0091 I olarak belirlenmitir. Karpuzdan elde edilen F. oxysporum izolatlar herhangi bir VCG ile karakterize edilememitir. FOL ve FORL izolatlar mikrosatellit DNA primerleri kullanlarak karlatrlm, polimorfik bantlar gzlenmesine ramen, satellit blgelerin bu izolatlarn ayrmnda kullanlabilirliinin zayf olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Fusarium, sebzeler, VCG, mikrasatellit
SM 068

SM 069

E. coli Yabanl ve bfr Mutantlarnn Bakterioferritin Demir likisi Ebru ELEN, Mehmet Akif KILI Akdeniz niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Antalya ecelen@akdeniz.edu.tr Demir tm organizmalarn yaam iin gerekli elementtir. Demir fotosentez, azot balanmas, DNA biyosentezi, solunum, oksijen tanmas, H2 retimi ve tketimi, gibi ok nemli biyolojik proseslere katlr. Bakterilerin byk ounluu demiri hcre depo proteinleri iinde depo eder. Depo proteinler, hcre d demir destei azaldnda hcre bymesinin devam iin hcreye demir salar. Tm organizmalarda 3 tip demir depo proteini bulunur; karyotlarda da bulunan ferritin, yalnzca bakterilerde bulunan bakterioferritin ve yalnzca prokaryotlarda bulunan dps proteini. Hem ferritin hem de bakterioferritin 24 ayn alt niteden meydana gelmitir ve nite bana her alt birim 2000-5000 demir atomu biriktirebilir. Dps ise yalnzca 250 demir atomu balayabilir. Bakterioferritin (bfr) ok nce tanmlanm bir protein olmasna karn fizyolojik fonksiyonu belirsizdir. Bu almada farkl demir konsantrasyonlarnda E. coli yabanl strain ile bfr mutantlarnn byme zellikleri karlatrlarak bfrn fizyolojik rol aratrlmtr. almada, yabanl E. coli ve bfr mutanlarnn yksek demir konsantrasyonuna, H2O2e kar tepkileri test edilmitir. Ek olarak, almadaki strainlerin demirce doyurulmasndan sonra, demir alnda ki byme zellikleri de incelenmitir. Bfrn demir gibi fosfat balama zelliinden dolay benzer testler fosfatla da yaplmtr. Bakterilerin byme zellikleri zamana bal olarak spektrofotometrik lmlerle belirlenmitir. Hcre ii bfr protein varl SDSPAGE protein jellerinde grntlenmitir. H2O2 toksik aktivitesi disk duyarllk yntemi ile test edilmitir. Yabanl E. coli straini ve bfr mutantlar yksek demir konsantrasyonuna ve H2O2 toksitesine kar benzer sonular vermitir. Demir gibi fosfatla yaplan almalardan benzer sonular elde edilmitir. Sonu olarak bakteroferritin, E. coli strainlerinde yksek demir ve H2O2 toksitesine kar etkin bir role sahip olmad ve depo edilen demirin hcrenin alk durumunda bfrstrainlerinden farkl olarak hcre bymesini desteklemedii grlmtr. Ancak, hcre ii demir giriinden sorumlu fur geni, yksek demir konsantrasyonlarnda demir almn engelliyor olabilir. Bu nedenle hem fur hem de bfr ift mutanl strainlerle almak bulgular glendirebilir. Anahtar Kelimeler: Bakterioferritin, demir 129

Alternaria alternata Fungusu Tarafndan Ko Boynuz Pepton Besiyeri Kullanlarak Asetofenon ve Analoklarnn Asimetrik ndirgenmesi E. Baaran KURBANOLU Atatrk niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 25240, Erzurum ekurbanoglu@yahoo.com Fenil alkol ila yapmnda kullanlan bir iral alkoldr. Farkl bitkisel numunelerden izole edilen 10 Alternaria alternata strainleri asetofenonun fenil alkole indirgenmesi iin alld. A. alternata strainlerinin retiminde ve indirgenme reaksiyonlarnda glukoz, maya ekstrakt ve ko bonuzlarndan hazrlanan pepton kullanld. A. alternata EBK-4 izolat asetofenonun asimetrik indirgenmesi iin en etkili biyokatalist olduu bulundu. A. alternata EBK-4 straini ile yaplan almalarda %100 oranlarnda dnmler ve > %99 a varan selektivite elde edildi. Asetofenon ve trevlerinin asimetrik indirgenmesinde kullanlan metot basit reaksiyon artlarn iermektedir. Bu aratrmayla ortaya konulan yntemin, dier nemli iral alkollerin sentezinde de kullanlabilirlii aratrlmaldr.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

130

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Botanik Szl Bildiri zetleri

131

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

132

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 001

Baz Scorzonera L. (Asteraceae) Taksonlarnn Yaprak Anatomileri Serdar MAKBUL1, Zafer TRKMEN2, Osman BEYAZOLU3, Kamil COKUNELEB3 1 Rize niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 53100, Rize 2 Giresun niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 28000, Giresun 3 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080, Trabzon makbul@ktu.edu.tr Bu almada, Dou Karadeniz Blgesinden toplanan 18 Scorzonera L. (Asteraceae) taksonunun yaprak anatomileri incelenmitir. Yaplan incelemelerde taksonlar arasnda nemli benzerlik ve farkllklar tespit edilmitir. Btn yapraklar amfistomatik zellikte olup anomositik tipte stoma ihtiva etmektedir. Ancak allan taksonlar arasnda stoma indeksleri bakmndan nemli farlar mevcuttur. ncelenen taksonlar orta damar ve mezofil doku zellikleri bakmndan da deikenlik gstermektedir. Ayrca anatomik veriler istatistiksel metotlar kullanlarak analiz edilmitir. ncelenen taksonlarn yaprak anatomileri ilk kez allmtr. Anahtar Kelimeler: Scorzonera, yaprak anatomisi, nmerik taksonomi
SB 002

Ergene Formasyunun kumlu dzeyleri eitli taksonlara sahip aa fosilleri ierir. Genelde tropikal yamur orman zelliini gsteren bu taksonlar blgenin iklim koullarna uygun olarak tandklar akarsu ilerinde silislemilerdir. Bu keller iinde iki familya dikkati eker. Bunlardan Juglandaceae kesitlerde u zellikleri sunar. Yllk halka snr belirgin; trahe dizilii yar-halkal, traheler tekli ya da radyaldiyagonal tarzda 2-4 (6) sayda trahe dizilii; apotraheal, dalgal, 1-3 hcre geniliinde tanjansiyal bantlar oluturan aksiyal paranim varl; Trahelerin ortalama 100-200 m tanjansiyal apa sahip olmas, yan yzeylerinde bulunan geitlerin alternat tipte ve 6-10 m apta olmas, ince duvarl tilosislerin varl; 1-6 (genellikle 1-3) hcre geniliinde znlarnn mevcudiyeti, znlarnn kmelenmemi olmas, aksiyal paranim iinde kristallerin varl; bu zelliklerin kombinasyonu gnmzde Junglandaceae familyasnda bulunmaktadr. Dier bir familya Lauracea dir. Trahelerin tekli ve 2-5 sayda radyal ynde dizili gstermesi, basit perforasyon tablas ya da bazen basit perforasyon tablasyla birlikte skaliriform tipte perforasyon tablasnn varl, trahelerin yan yzeylerinde alternat dizili gsteren geitlerin varl, paratraheal paranimin ve zellikle ya/musilaj hcrelerin varl Lauracea familyas iin karakteristiktir. Her iki familya ya ait Fosil formlar genelde 3. zaman Tersiyer de, Amerika ve Avrupa ile Asyann kuzeyinde bulunmutur.
SB 003

Orta-st Miyosen Yal Ergene Formasyonunda (Trakya-KB Trkiye) Fosil Aa Topluluu: Junglandaceae ve Lauracea Odunlar Aliye ARAS1, Mehmet SAKIN2, Cenk YALTIRAK 1 stanbul niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Botanik Anabilim Dal, 34460, Suleymaniye, stanbul 2 stanbul Teknik niversitesi, Maden Fakltesi, Jeoloji Mhendislii Blm, Ayazaa, stanbul aaras@istanbul.edu.tr Trakya ve stanbul civarndaki silislemi aa fosillerinin varl 20. yzyln bandan beri bilinmektedir. Bu aa fosillerinin hangi taksonlara ait olduu ve bunlarn jeolojik yalar son yllarda yaplan kapsaml almalar sonucunda ortaya kartlmtr. keller iindeki omurgal hayvan fosillerinin varl fosil aalarn yalandrlmasnda nemli rol oynamtr. Orta-ge Miyosen dnemi akarsu ortamlar temsil eden

Kazda Pseudo-Alpinik Blgesinde Yetien Baz Soanl Bitkilerin Morfolojisi ve Anatomisi zerine ncelemeler Mine TUNALI, Ersin KARABACAK, smet UYSAL anakkale Onsekiz Mart niversitesi, FenEdebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 17020 anakkale minedinct@hotmail.com Bu almada Kaz Da pseudo-alpinik blgesinde doal yayl gsteren, Tulipa sylvestris, Scilla bifolia, Crocus gargaricus, Muscari bourgaei, Gagea bohemica, Gagea taurica, Ornithagalum nutans, Ornithagalum sigmoideum, Allium guttatum, Allium kurtzianum trlerinin morfolojik ve anatomik zellikleri incelenmitir. Bu trlerden Allium kurtzianum, Muscari bourgaei ve Crocus gargaricus trleri endemik olup, dierleri kozmopolittir. Morfolojik gzlemler iin ncelikle herbaryum rnekleri kullanlarak, ilgili organlarn 133

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

izimleri yaplm ve soan, kk, yaprak, gvde, ovaryum, sitilus, anter, flament, koralla, brakte, pedicel, tohum ve meyvelerinden biometrik lmler yaplarak, Davisten (19661984) sapmalar belirlenmi ve sonular istatistiksel olarak deerlendirilmitir. Anatomik gzlemler iin Rotary Mikrotomda soan, kk, gvde, yaprak, ovaryumdan kesitleler alnarak, boyanm ve sabit preparat haline getirilerek anatomik yaplar incelenmi ve mikrofotografi cihaz ile kesitlerin fotoraflar ekilerek sonular yorumlanmtr. S. bifolia ve A. guttatumun enine soan kesitinde parenkimatik dokuda mekik eklindeki boluklarn bulunuu tipiktir. M. bourgaeinin soan kesitinde parenkimatik dokuda bol miktarda kum kristaline rastlanmtr. O. nutansn skapoz kesitinde korteks parenkima hcrelerinde youn rafid kristalleri grlmtr. O. sigmoideumun soan kesitinde parenkimatik dokuda bol miktarda rafid ve kum kristallerinin bulunuu tipiktir. Anahtar Kelimeler: Kazda, soanl bitki, morfoloji, anatomi
SB 004

kk boaz ap, tepe tomurcuu uzunluu) yaplm ve elde edilen verilere bal olarak orijinler aras varyasyon ortaya konulmaya allmtr. Bununla birlikte 10 yana gelmi olan Dou Ladini fidanlarnn nasl bir geliim-byme seyri gsterdii tespit edilmitir. Elde edilen verilere varyans analizi uygulanarak populasyonlar arasnda genetik varyasyonlarn olduu belirlenmitir.
SB 005

Trkiye Doal Florasnda Yetien Oxytona Seksiyonuna Ait Papaver Trlerinin Morfolojik ve Palinolojik Ynden ncelenmesi Seval AHN, skender PARMAKSIZ Gaziosmanpaa nv. Fen-Edb. Fak. Biyoloji Blm, Tokat iparmaksiz@gmail.com Trkiye Papaver trleri bakmndan olduka zengin saylmaktadr. Papaver cinsi Oxytona seksiyonu ierisinde yer alan 3 tr (Papaver bracteatum, P. pseudo-orientale ve P. orientale) lkemiz doal florasnda bulunmaktadr. Bu almada tre ait morfolojik olarak 46 karakter ve palinolojik olarak 9 karakter incelenmitir. Bitkinin odunsu; yapran bileik yaprak, diziliinin alternat nadiren oppozit, Yaprak damar dzeninin pinnat, yaprak eklinin pinnatisekt, yaprak kenarnn serrat, yaprak ucunun akuminat, yaprak tabannn dekurrent, yaprak tyllnn alt yzeyde daha youn olduu; tomurcuklarn oval ve oblong, dik; ieklerin koyu krmz ve kiremit krmzs, lekesiz ya da taban yukarsnda olduu; kapsl tepe eklinin dz ve orta hafif sivri kenarlar dz, dbkey; tohumun koyu kahverengi, tohum eklinin oblong, tohum yzeyinin retikulat; filamentlerin linear, anterlerin linear ya da dikdrtgen, koyu mor; stomalarn amfistomatik, alttaki epidermada daha youn olduu; polenlerin koyu eflatun, polen tipinin triporat nadiren trikolpat, polen eklinin genellikle spheroid (kremsi) olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Oxytona, Papaver bracteatum, P.orientale,P.pseudo-orientale, Morfoloji, Palinoloji

10 Yandaki Dou Ladini (Picea orientalis (L) Link.) Fidanlarnda Populasyonlara Bal Varyasyonlarn Baz Morfolojik zelliklere Gre Belirlenmesi Deniz GNEY, brahim TURNA, emsettin KULA Karadeniz Teknik niversitesi, Orman Fakltesi, Trabzon d_guney@ktu.edu.tr Yapay olarak orman yetitirmedeki gelimeler, orman aalarnn slah alanndaki almalar hzlandrmtr. Bu aamada, tohum aac seimi iin populasyonlarn slah deerlerinin belirlenmesi, yetime muhitine uygun ve verim gc yksek ormanlarn yetitirilmesi ynnden ok nemli bir olgudur. Ayrca fidanlklarda yetitirilecek kaliteli fidan yzdesi, ncelikle kullanlan tohumun kalitesine baldr. Bu konuda en nemli sorunlar, kaliteli tohumlarn hangi yre, ykseklik ve aalardan salanacadr. Bu nedenle stn aalarn bulunduklar populasyonlarn saptanmas ve bu populasyonlarn slah edilmesi ile giderek artan stn deerlere ulatrlmas salanabilecektir. Mevcut orman alanlarndan, kalite ve kantite asndan rasyonel faydalanma imknlarnn artrlmas gerekir. Bu alma kapsamnda 10 farkl Dou Ladini (Picea orientalis (L) Link.) orijininden elde edilen tohumlardan yetitirilen fidanlar deerlendirilmitir. almada 10 yandaki fidanlarda baz morfolojik lmler (fidan boyu,

134

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 006

SB 007

Trkiyenin Silene L. (Caryophyllaceae) cinsi Siphonomorpha Othh., Lasiostemones Boiss., Sclerocalycinae Boiss., Chloranthae Roth., Tataricae Chowdh. ve Otites (Adams) Othh. Seksiyonlarnn Revizyonu Kemal YILDIZ1, Ali IRPICI2, Mehmet Y.DADANDI3 1 Celal Bayar niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Manisa 2 Marmara niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Gztepe, stanbul 3 Erciyes niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kayseri kemalyil@gmail.com Trkiye Florasnda 32 seksiyonda yaklak 160 takson ile temsil edilen Silene L. (Caryophyllaceae) cinsinin Siphonomorpha Otth., Lasiostemones Boiss., Sclerocalycinae Boiss., Chloranthae Rohrb., Tataricae Chowdh. ve Otites (Adams.) Otth., seksiyonlarnn revizyonu yaplmtr. Bu alt seksiyonda yaklak % 50si Trkiye iin endemik, 37 tr yer almaktadr. Aratrma konusunu oluturan Silene trlerine ait rnekler 2005-2007 yllarnda Trkiyenin tamamn kapsayan arazi gezileri ile yetime ortamndan toplanmtr. Toplanan rneklerin yannda, Trkiyenin belli bal herbaryumlarndaki Silene rnekleri incelenerek, taksonomik literatrler dikkate alnm, zerinde allan trlerin deskripsiyonlar yeniden yaplm, koruma durumlar, fitocorafik blgeleri ve Trkiyedeki yayllar belirlenmitir. Her trn genel ve ayrntl morfolojik izimleri, tohum (SEM), polen (SEM), kromozom ve molekler incelemeleri yaplmtr. Taksonlarn tip rneklerinin byk bir ksmnn fotoraflarna ulalmtr. Yaplan ayrntl incelemeler sonunda, nemli taksonomik sorunlar olan, S. gigantea L., S. phrygia Boiss., S. ispartensis Ghazanfar, S. longipetala Vent., S. marschallii C.A.Meyer, S. saxatilis Sims., S. capitellata Boiss., S. olympica Boiss., S. lasiantha Koch, S. manissadjiani Freyn., S. bupleuroides L. S. caramanica Boiss.& Heldr. S. sipylea O.Schwarz, S .armena Boiss., S. laxa, S. caesarea Boiss.& Bal., S. otites (L.) Wibel S. exeltata Friv. ve S. isaurica Condandr.& Quezel., trlerin taksonomik durumlar yeniden belirlenmi ve bunlara ait yeni neriler getirilmitir. S. caesarea ve S. sclerophyllann ran florasnda yer ald ve Trkiye iin endemik olmad tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Silene, Caryophyllaceae, Trkiye, revizyon

Huzurlu Yaylas (Gaziantep) Floras Yusuf ZEYNALOV1, Fatih YAYLA2, Medine Mnevver UMA2 1 Gaziantep Bykehir Belediyesi, Gaziantep 2 Gaziantep niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm 27310 ehitkamil Gaziantep zeynalovyusuf@hotmail.com Zengin bir bitki rtsne sahip olan lkemizin, en gzel yerlerinden biriside Gaziantep ili snrlar ierisinde yer alan ve ilin HatayOsmaniye lleri ile snrlarnn kesitii blgede bulunan Huzurlu Yaylasdr. Turizm Bakanl tarafndan Yayla Turizm merkezi olarak ilan edilen Huzurlu Yaylasnn florasnn incelenmesi ve ortaya konulmas alann deerini ortaya koymak asndan nemli bir adm olarak dnlm ve bu alma planlanmtr. alma kapsamnda 85 familya ve 331 cinse ait toplam 714 bitki taksonun tespiti yaplmtr. Tespiti yaplan taksonlardan 90 endemik ve 29u nadir bitki statsnde 119 nemli bitki yer almaktadr. Bu bitkiler ierisinde IUCN tehlike kategorilerinden; CR (ok Tehlikede) (2) ve EN (Tehlikede) (10) kategorisine dahil toplam 12 takson bulunmaktadr. Ayrca tespiti yaplan endemik taksonlardan 66 adedi (%73) Gaziantep ili; 28 adedi (%31) ise C6 karesi iin yenidir. Tespiti yaplan taksonlarn fitocorafik blge dalmlar, Akdeniz fitocorafik blgesi (176; %24,65), ranTuran fitocorafik blgesi (110; %15,41), AvrupaSibirya fitocorafik blgesi (76; %10,64) ve Blgesi Bilinmeyen Elementler (350; %49,02) eklindedir. Belli mikroklimatik alanlarn varl Huzurlu yaylas bitki rtsndeki eitlilii artrm ve bunun sonucu olarak, tespiti yaplan 714 taksonun 126 tanesi C6 karesi iin; 560 tanesi ise Gaziantep ili floras iin yeni kayt olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Gaziantep
SB 008

Huzurlu

Yaylas,

flora,

Boynuzsu Ot (Anthocerotopsida) ve Cierotlar (Marchantiopsida) Floralarnn Trkiye'deki Son Durumlar Hatice ZENOLU KREMT Adnan Menderes niversitesi, Eitim Fakltesi, Biyoloji Et. Blm, 09010, Aydn hozenoglu@adu.edu.tr lkemiz bulunduu corafi konum gerei ok zengin bir bitki eitliliine sahiptir ve bu zellii asndan tm Avrupa ile 135

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

karlatrlabilecek bir deer tamaktadr. Bu bitki zenginlii iinde aratrmalarn ou iekli bitkiler zerinde younlam, ieksiz bitkiler geri planda kalmtr. Oysa ieksiz bitkiler de lkemiz florasnda olduka zengindir ve bu alandaki aratrmalar yeni yeni hz kazanmaya balamtr. lkemiz Boynuzsu Ot ve Cierotu Floras tespiti almalarnn temeli yabanc aratrmaclarca atlmtr. Gnmzde yerli aratrmaclarn almalar da byk nem tamaktadr. Trkiye genelinde yaplan almalar srasnda ska yeni kare kaytlarna rastlanmas ve bu bitkiler ynnden henz hi aratrlmam karelerin bulunmas nedeniyle, cierotlar floramz asndan gerek potansiyelin bugnk takson saylar kadar olmad gr, bu alandaki tm alanlarn ortak kans olarak kabul grmektedir. Yeni aratrclarn devreye girmesinin ve gnmze kadar allmayan blgelerde younlatrlacak cierotu taramalarnn, karelerimize ve floramza yeni taksonlar kazandraca grndeyiz. Bu almada, Henderson Kareleme Sistemine gre 15 kareye ayrlan lkemiz, bu karelerdeki Boynuzsu Ot ve Cierotu tr says bakmndan, nedenleri de ele alnarak incelenmitir. Ayrca almada az bilinen biyolojik zenginliklerimizden olan bu bitki gruplar hakknda genel bilgi de verilmitir. Yaplan bu almayla bu bitki gruplar hem genel hatlaryla tantlmaya, hem de lkemizde bu konudaki floristik almalarn nemi ve eksiklii belirtilmeye allmtr. Anahtar Kelimeler: Flora, cierotu, boynuzsu ot, Marchantiopsida, Anthocerotopsida

Revizyon almas esnasnda lkemizde yayl gsteren 6 trn rnekleri toplanm, habitatlarnda fotoraflar ekilmitir. Endemik ve endemik olmayan trlerin populasyon durumlar gzlenmi ve baz trler iin yeni tehlike kategorileri nerilmitir. Taksonomik neme sahip olan morfolojik yaplarn ekilleri izilmitir. Trkiye herbaryumlarndaki rneklere ek olarak, E, K ve NHMda yer alan Trkiyeden toplanan rneklerin yan sra ran ve Iraktan toplanm rnekler de incelenerek trlerin deskripsiyonlar geniletilmi ve yeni tr ayrm anahtar hazrlanmtr. Revizyon almas esnasnda Cyclotrichium cinsinin tm trleri incelenerek, 9 trn yer ald bir anahtar da hazrlanmtr. Filogenetik almalar iin Cyclotrichium cinsinin Trkiyede yetien 6 trne ait 15 rnek kullanlmtr. Bu rneklerin ITS blgesi, polimeraz zincir reaksiyonuyla oaltlarak DNA dizin tespiti yaplmtr. Elde edilen dizilerden, BioEdit, Paup ve Phylip programlar kullanlarak taksonlar aras filogenetik ilikiyi gsteren aa elde edilmitir. D grup olarak Micromeria Benth., Thymus L., Acinos Mill., Calamintha Mill., Clinopodium L., Ziziphora L. cinslerine ait trler kullanlmtr. Bu alma TUBTAK-TBAG (Proje No:104T293) ve SYNTHESYS Project tarafndan desteklenmitir. Anahtar Kelimeler: Cyclotrichium, Filogeni, ITS, Labiatae, Trkiye
SB 011

SB 009

Serbest Oksijen Radikalleri ve Antioksidanlar Hlya DEMR1, Leyla AIK2 1 Gazi niversitesi, Atatrk Meslek Yksekokulu, Beevler, Ankara 2 Gazi niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Beevler, Ankara h.demir@gazi.edu.tr Bu almada serbest radikaller ve antioksidan ile ilgili son bilgilerin bir zetinin sunulmas amalanmtr. Sciencedirect, Pudmed, Medline gibi veritabanlarn kullanlarak bir literatr taramas yaplmtr. Bu makaleler zetlenerek almada sunulmutur. Serbest radikaller, bir atom ya da molekl yrngesinde elememi bir elektron ieren yksek oranda reaktif kimyasal rnlerdir. Dier molekller ile ok kolayca elektron alveriine girebilen bu molekllere "oksidan molekller" veya "reaktif oksijen partiklleri denir. Bu radikaller hcredeki dier molekllerle kolayca etkileime girerek oksidatif stres meydana getirirler. Serbest radikaller normal hcresel metabolizma srasnda oluabildii 136

Cyclotrichium Manden. & Scheng. (Labiatae) Cinsinin Taksonomisi ve Filogenisi Tuncay DRMENC1, Grkem DENZ2, Ekrem DNDAR2, Turan ARABACI3 1 Balkesir niversitesi, Necatibey Eitim Fakltesi, Biyoloji Eitimi Blm, Balkesir 2 Balkesir niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Balkesir 3 nn niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Malatya dirmenci@balikesir.edu.tr Cyclotrcihum Manden. & Scheng. cinsi, Boissier (1879) tarafndan Calamintha Sect. Cyclotrichium; Briguet (1897) tarafndan Satureia Sect. Cyclotrichium olarak snflandrlm, Mandenova ve Schengalia (1953) tarafndan ise yeni bir cins olarak tanmlanmtr. Trkiye, Irak, ran ve Lbnanda yayl gsteren 9 tr bulunmaktadr. Trkiye Florasnda 2si endemik olmak zere 6 tr kaytldr.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

gibi, eitli d etkenler aracl ile de meydana gelebilir. Radikaller; lipidler, proteinler ve nkleik asitler gibi temel hcresel bileenlerde hasara yol aabilme zelligine sahiptir. Antioksidanlar, hem dorudan, hem de dolayl olarak ksenobiyotiklerin, ilalarn, karsinojenlerin ve toksik radikal reaksiyonlarn istenmeyen etkilerine kar hcreleri koruyan maddelerdir. Vitamin C, E, A, betakaroten, metallotionin, poliaminler, melatonin, NADPH, adenozin, koenzim Q-10, polifenoller, flavonoidler, fitostrojenler, sistein, homosistein, GSH, glutasyon peroksidaz, katalaz, speroksid dismutaz bu gruba girerler Anahtar Kelimeler: Serbest radikaller, antioksidan

etmektedir. Gnmzde antioksidanlar sadece yaygn olarak gda lipidlerini stabilize etmek iin deil ayn zamanda sindirim sisteminde absorbe ederek kan serumundaki lipidleride oksidasyonuna kar korumak iin talep edilmektedir. Bu almada gdalardaki su faznn antioksidanlarn fonksiyonel zellikleri zerine etkisi, metal ellat oluumuna bal inhibisyon reaksiyonlar, sl ilem ve souk depolama gibi ilemlerin antioksidanlar zerine etkileri incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Bitkisel gdalar, antioksidan, ilemler
SB 013

SB 012

Bitkisel Kaynakl Gdalara Uygulanan lemler Esnasnda Antioksidanlarda Oluan Deimeler ve Bu lemlerin Antioksidanlarn Fonksiyonel zelliklerine Etkileri Nihat AKIN1, Mehtap AKIN2 1 Seluk niversitesi, Ziraat Fakltesi, Gda Mhendislii Blm, Kampus, Konya 2 Seluk niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kampus, Konya nakin@selcuk.edu.tr zellikle bitkisel kaynakl ou gda maddesi antioksidanlar ierirle.Bunlardan en ok bilinen antioksidanlar tokoferoller, askorbik asit ve karoten dir. Bu antioksidanlardan bir ka hari tutulursa geri kalanlarn tamam fenolik bileiklerdir. Bitkisel kaynakl gdalarda antioksidanlarn ierii olgunlama, iklim ve bitki trlerine gre deiiklikler gsterirler. Uygulamada bir gdann antioksidan ierii dk olduunda antioksidanca zengin doal bitkiler kullanlarak zenginletirilebilir. Antioksidan ieren bitkisel kaynakl gdalar ilenirken antioksidanlar proteinler ve dier gda bileenleriyle etkileirler ve baz antioksidanlarn aktivitesi hidrolitik ilemin bir sonucu olarak deiebilir. nk, glikozidler ve esterler serbest fenolik trevlerine dntrlr. Fenolik maddelerin metallerle reaksiyonu sonucunda kompleksler oluturmas nemlidir. Fenolik antioksidanlarn en nemli reaksiyonlar farkl ekillerde okside olma reaksiyonudur. Bunlar nemli lde antioksidanlarn fonksiyonel zelliklerini etkiler. Antioksidanlarn deiim mekanizmas ve uygulanan teknolojik ilem aamalar esnasnda reaksiyon rnlerinin bileimi serbest radikallerin konsantrasyonu ve oksijen basnc uygulanan ilem ssna bal olarak farkllk gstermektedir. Son zamanlarda tketiciler antioksidanlar gda maddelerde bulunmalarn talep

Pamuk Kalluslarnda Antioksidant Enzim Aktivitesi zerine NaCln Etkisi Sultan KKEROLU1, Yonca SURGUN1, Atilla Levent TUNA1, Betl BRN1, brahim YOKA2 1 Mula niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm 2 Mula niversitesi, Ortaca Meslek Yksekokulu skoskeroglu@mu.edu.tr Pamukta tuza toleransl (Nazilli 84S) ve tuza duyarl (ahin 2000) olarak belirlenen iki eidin hipokotil eksplantlarndan MurashigeSkoog (MS) (1962) ortamnda kallus elde edilmitir. retilen kalluslar 0, 60, 120 ve 180 mM NaCl ieren MS besin ortamna aktarlmtr. Tuzlu ortamda kalluslarn bymesi gzlenmi ve kalluslarda prolin, znebilir protein miktar, speroksit dismutaz (SOD), peroksidaz (POX), katalaz (CAT), glutatiyon redktaz (GR) ve askorbat peroksidaz (APX) enzimlerinin aktiviteleri aratrlmtr. Sonu olarak, pamukta kallus kltr ile tuza toleransn belirlenebilecei deerlendirilerek, duyarl ve tolerant eitler, belirlenen stres parametreleri bakmndan karlatrlmtr. Anahtar Kelimeler: Pamuk, NaCl, kallus kltr, antioksidant enzim aktivitesi

137

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 014

Domateste (Lycopersicon sp.) Tuz Stresinin Antioksidant Enzim Aktiviteleri zerindeki Etkilerinin in vitro Olarak ncelenmesi Mahmut DOAN1, Rukiye TIPIRDAMAZ2 1 Harran niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Osmanbey Kampusu, anlurfa 2 Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Beytepe, Ankara dogan@harran.edu.tr Bu almada, domateste tuz stresine toleransl genotiplerin seiminde kullanlabilecek etkin parametrelerin belirlenmesi in vitro testlerin kullanlabilirliinin ortaya konmas amalanmtr. Materyal olarak toplam 5 farkl genotipte, 10 gn sreyle 150 mM NaCl uygulanarak kallus doku kltrnde yrtlmtr. Tuza toleransl ve duyarl genotipler arasnda Speroksit dismutaz (SOD; EC 1.15.1.1), katalaz (CAT; EC 1.11.1.6), gulutatyon redktaz (GR; EC 1.6.4.2) ve askorbat peroksidaz (APX; EC 1.11.1.11) enzim aktiviteleri bakmndan belirgin ve istatistiksel olarak nemli farkllk bulunmutur. Antioksidatif enzimlerin strese kar koruyucu rol oynadklar ve bu zelliin kallus doku kltrnde tuz stresine toleransllk dzeyini belirlemede etkili bir kriter olduu sonucuna varlmtr. Anahtar Kelimeler: Domates, antioksidant enzim, in vitro
SB 015

tuz

stresi,

Bezelyede (Pisum sativum L.) Antioksidant Enzim Aktivitesi ve Yaprak Ya Arasndaki likilerin Aratrlmas Neval ERTRK1, Barbaros ERTRK2 Converse College, Sanat ve Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Spartanburg, SC 29302, Amerika Birleik Devletleri 2 Kldede Mah. ehitler Sok. 9/6 55060 neval.erturk@converse.edu

Bu almada, bezelye (Pisum sativum L.) bitkilerinde antioxidant enzim aktivitesi ile yaprak ya arasndaki iliki aratrlmtr. Yksek a maruz braklm 14 gnlk bezelye fidelerinde oluan hasar, uygulamann 4, 8, 24 ve 36nc saatlerinde alnan yaprak rneklerinde incelenmitir. imlenmeden sonra ilk alan yaprak seti Yaprak 1, ikinci alan yaprak seti Yaprak 2 ve son alan yaprak seti Yaprak 3 olarak adlandrlmtr. Bu yapraklardaki speroksit dismutaz, glutatyon redktaz ve askorbat peroksidaz enzim aktiviteleri llmtr. In geli asna bal olarak oluacak hasarn minimuma indirilmesi iin k yandan yanstlmtr. Sonular bezelye bitkilerinde oksidatif hasarla yaprak ya arasnda ve oksidatif hasara dayankllkla enzim aktivitesi arasnda pozitif bir korelasyon olduunu gstermektedir. Uygulama sonras Yaprak 1 ve Yaprak 2de gzlenen yksek k hasarnn Yaprak 3e kyasla daha fazla olduu gzlemlenmitir. Yaprak 3de her enzimin de aktivitesinin yal yapraklara oranla daha yksek olduu belirlenmitir (p < .05). Askorbat peroksidaz ve glutatyon redktaz enzim aktivitesinde grlen art speroksid dismutaz enzim aktivitesinde grlen arttan daha yksek oranda olduu gzlenmitir. Kontrol ve uygulama gruplarnda Yaprak 3n toplam protein miktar dier iki gruba gre daha yksek bulunmutur. Deneyler sresince toplam protein miktarnda nemli bir deiiklik gzlenmemesi enzim aktivitesindeki artn protein miktarndaki arttan kaynaklanmadn dndrmektedir. Yaprak 3n yksek k uygulamasndan daha az hasar grdnn belirlenmesi ise yksek antioksidant enzim aktivitesine bal olduunu dndrmektedir. Bu almay Yaprak 1, 2 ve 3 arasndaki fotosentetik aktivite farkllklarnn aratrlmas ve oksidatif metabolizmadaki farkllklara bal olan reaktif oksijen ara rnleri arasndaki ilikisinin aratrlmas izleyecektir.

Oksidatif stres bitkilerin gnlk olarak karlatklar fizyolojik durumlardan birisidir. Aerobik canllarda oksijen metabolizmas toksik etki gsteren baz ara molekllerin oluumuna sebep olur. Oksijen radikalleri ad verilen bu ara molekllerin neden olduu zararlarn toplam oksidatif stres olarak tanmlanr. Oksijen radikellerini spren antioksidant enzimler oksidatif strese kar canllarn gsterdii en etkili sava tipidir. Antioksidant enzim aktivitesinin evre faktrleri, stres tipi, organizmann ya gibi faktrlere bal olarak deitii bilinmektedir. 138

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 016

Sempervivum L. Cinsinde Polimorfizm ve Biyoeitlilik Fergan KARAER1, H Gray KUTBAY2, Salih TERZOLU3, Ferhat CELEP4 1 Amasya niversitesi, Eitim Fakltesi, 2 Ondokuz Mays niversitesi, FenEdebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Samsun 3 Karadeniz Teknik niversitesi, Orman Fakltesi, Trabzon 4 Orta Dou Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, Ankara fergankaraer@hotmail.com Sempervivum L. polimorfik bir cins olup alpin ve subalpin blgelerin kayalar ve ayrlk gibi ekstrem alanlarnda yayl gstermektedir. Avrupa ve Kafkasya da pembe-krmz ve sar ieklere, Trkiyede ise sadece sar ieklere sahip Sempervivum cinsinin Trkiye florasna gre endemizm oran % 71dir. Bu almada eitli evre ve genetik zelliklere gre Sempervivum cinsinde grlen eitlilik ve polimorfizm aklanmaktadr. Anahtar Kelimele: Sempervivum, Biyoeitlilik, polimorfizm
SB 017

geni yayll %20, yayl belli olmayan trler %42, Trkiye iin endemik olan trler %5 oranndadr.Toplam endemik tr oran ise %13,2 dir. Anahtar Kelimeler: Ulubey Kanyonlar,Uak, flora
SB 018

Malatya linin Likenleri Mehmet CANDAN, Ayen ZDEMR TRK Anadolu niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Eskiehir mecandan@anadolu.edu.tr Malatya linin likenlerini belirlemeyi amalayan bu almada 2003-2005 yllar arasnda 78 lokalitedeki kaya, toprak, aa kabuu, liken vb. substratlardan toplanan liken ve likenikol mantar rnekleri deerlendirilmitir. alma kapsamnda, 196 liken ve 4 likenikol mantar taksonu tanmlanmtr. Bu bildiride, alma alanndaki liken ve likenikol mantarlarn ildeki yayllar alanlar haritalanarak verilmi ve substrat, ykseklik, k tercihleri gibi eitli zellikleri deerlendirilmitir. Anahtar Kelimeler: Malatya, Likenler, likenikol mantarlar
SB 019

Ulubey Kanyonlar'nn (Uak) Floras Mehtap AHN, Memduh SERN Uak niversitesi, Eitim Fakltesi, Fen Bilgisi retimi Blm Marmara niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm mehtap.sahin.64@gmail.com Aratrma alanmz, Uak linin gney ve gneybat kesiminde, jeolojik yapnn zelliinden dolay olumu kanyonlardr. Uak-Karahall karayolunun dousunda bulunan, Kazanc Deresinin ve Banaz aynn oluturduu Kanyonlar, denizden ykseklii 800-900 metredir.Kanyonlar, 100-500 metre geniliinde, 135-170 metre derinliinde ve 75 km uzunluundadr.Kanyon sisteminin ekli kire talarnn nce kimyasal sonra mekanik anmasnn bir sonucu olup, oluumunun 4,5 milyon ylda meydana geldii bilimsel olarak tesbit edilmitir.Kanyon tabanndaki, toprak tipi alvyal topraktr.Bu zellikte dnyann ikinci byk kanyonudur. Aratrma blgesinden 70 familyaya ait, 823 bitki taksonu toplanmtr. Bu bitkilerin floristik blgelere gre dalm; Akdeniz kkenli %20, Iran-Turan kkenli %8, Avrupa-Sibirya %10,

Gemiten Gnmze Trkiye Likenleri Ayen ZDEMR TRK Anadolu niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Eskiehir aturk@anadolu.edu.tr Trkiye Likenleri zerindeki almalar 17. yzyldan bu yana eitli evreler halinde srmektedir. Son yirmi be ylda bu almalar gerekten Trkiye Liken eitliliinin ortaya koyulmas amal olarak yaplmaya balanm olup olduka kapsaml sonular elde edilmitir. Likenler allrken likenikol mantarlar da listeye katma gelenei lkemizde de srdrlm, zellikle son yldr bu konuda da birok aratrma yaplmtr. Bu bildiride, gnmze kadar yaplan almalar deerlendirilmekte, karlalan sorunlar ve bundan sonra yaplabilecekler tartlmaktadr. Anahtar Kelimeler: Likenler, likenikol mantarlar, Trkiye

139

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 020

Trkiyede Likenler zerinde Gelien Polycoccum Sauter ex Krber 1865 Cinsi zerine Notlar Mehmet Gkhan HALICI1, Ahmet AKSOY2 1 Erciyes niversitesi Fen Bilimleri Enstits Kayseri, 2 Erciyes niversitesi Fen Edb. Fakltesi Biyoloji Blm Kayseri mghalici@erciyes.edu.tr Trkiyede likenikol mantar trleri zerine almalar zellikle son 3 yl ierisinde art gstermitir. Likenikol mantar cinslerinden Polycoccum Sauter ex Krber 1865 cinsi Trkiyede 7 tr ile temsil edilmektedir: Polycoccum acarosporicola Halici & D.Hawksw. 2007, P. aksoyi Halici & V.Atienza 2007, P. crassum Vzda 1970, P. dzieduszyckii (Boberski) D.Hawksw. 1980, P. marmoratum (Kremp.) D.Hawksw. 1980, P. microstictum (Leight.) Arnold 1891 ve P. sporastatiae (Anzi) Arnold 1874. Bu trlerin konak ilikileri ve taksonomik farkllklar karlatrlmal olarak verilmi ayn zamanda bu trlerin tehisi iin bir anahtar hazrlanmtr. Anahtar Kelimeler: Biyoeitlilik, mantarlar, Dacampiaceae
SB 021

cochlearis (ivit otu)in doku kltr yoluyla yksek oranda adventif srgn rejenerasyonu elde edilmitir. I. cochlearis bitkisinin tohumlarnn in vitro koullarda gelitirilen 10 gnlk fidelerinden alnan, kotiledon yaprak ve kotiledon yaprak sap eksplantlar, farkl kombinasyonlardaki BAP-IAA, BAP-NAA ieren MS veya MSO besin ortamnda kltre alnmtr. Deneme sonular 6 hafta sonra incelendiinde BAP-IAA ieren MS besin ortamlarnda yaprak eksplantndan ve BAP-NAA ieren MS besin ortamlarnda ise yaprak sap eksplantndan daha uzun ve ok sayda srgn elde edilmitir. Genel olarak; adventif srgn rejenerasyon iin BAP ve NAA ieren ortamlarn BAP-IAA ieren MS ortamlara gre daha iyi olduu tespit edilmitir. Gelien srgnler MSte kklendirilip sakslara adapte edilmitir. Anahtar Kelimeler: in vitro, ivit otu (Isatis cochlearis), BAP, IAA, NAA
SB 022

eltikte (Oryza sativa L. cv. Taipei 309) Farkl Explant Kaynaklarndan Kallus ve Bitki Oluum Potansiyelinin Belirlenmesi zerinde Bir Aratrma Emine AYDIN, Orhan KURT, Fatih SEYS Ondokuz Mays niversitesi, Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm, 55139, Kurupelit Kampus, Samsun orhank@omu.edu.tr eltik (Oryza sativa L.), ekim alan ve bitkisel retim bakmndan dnyada ikinci srada yer alan bir monokotiledon bitki olup, dnya nfusunun yarsndan fazlasnn da temel besin kaynadr. Geleneksel tarm sistemlerinde eltikte, retimin artrlmas ynndeki btn abalara ramen arzu edilen retim art maalesef salanamamtr. Srdrlebilir bir tarm ile kaliteli yaamn salanabilmesi asndan gerekli olan kaliteli rnleri elde edebilmek iin geleneksel tarm sistemlerini destekleyici alternatif veya destekleyici tekniklere ihtiya vardr. Nitekim Biyoteknolojik yntemlerin geleneksel yntemlerle kombine edilmesi sayesinde msr, soya fasulyesi ve kolza gibi baz bitkilerde mevcut eitlere gre daha yksek verimli, salkl ve kaliteli eitler gelitirilmitir. Biyoteknolojik yntemler kullanlarak bitki doku ve organlarndan (explantlardan) besi ortamnda bitkilerin elde edilmesi bata gen transferi olmak zere birok alanda nem tamaktadr. Birok dikotiledon bitkide, farkl eksplant kaynaklarndan bitkilerin elde edilmesi rutin hale gelmitir. eltik bitkisinin de yer ald monokotiledon bitkilerde ise explantlardan bitki 140

likenikol

Isatis cochlearis (ivit Otu) Bitkisinin Doku Kltr Yoluyla Adventif Srgn Rejenerasyonu Khalid Mahmood KHAWAR1, idem Alev ZEL2, Burcu HADIMOULARI, Gamze ZL, Orhan ARSLAN 1 Ankara niversitesi, Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm, Dkap, Ankara 2 Gazi niversitesi, Gazi Eitim Fakltesi, Biyoloji Eitimi Anabilim Dal, Teknikokullar, Ankara kmkhawar@gmail.com Trkiyede Isatisin 41 taksonu bulunmaktadr. Bu almada kullanlan Isatis cochlearis ise; Kuzey Irakta ve Gney Dou Anadolunun Adyaman, Mardin ve Antep illerinde yaylm gsteren 2 yllk otsu bir bitkidir. ivitotu (Isatis) yapraklarndan elde edilen ivit boyas, gemiten beri yaygn olarak halclkta kullanlmaktadr. Gnmzde ise, evreye zarar vermeden tehlikesizce kullanlabilmesi ve doada paralanma zelliine sahip olmas nedeniyle Almanya da ahaplarn bozulmasnn nlenmesinde, ngiltere de yazc mrekkeplerinin imalatnda kullanlmaktadr.Aratrmada Isatis

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

elde etmek henz baarlamamtr. Bu sorunu amak amacyla birok monokotiledon bitkide, ok sayda aratrma yaplmtr. Baz olumlu sonular alnmtr ancak elde edilen baarlarn frekanslar olduka dktr. Bu nedenle bu alanda aratrmalarn yaplmas olduka nemlidir. Bu aratrma; farkl eksplant kaynaklarndan kallus oluum potansiyelini ve bu kalluslardan bitki oluum potansiyelini belirlemek amacyla, Ondokuz Mays niversitesi, Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm, Biyoteknoloji laboratuarnda yrtlmtr. Aratrma sonucu, kk explantlarndan verimli kalluslar ve bu kalluslardan da salkl bitkiler elde edilmitir. Elde edilen bu sonu, birok alanda, zellikle de gen transferi almalar asndan son derece nem tamaktadr. Bu aratrma makalesinde; elde edilen verilere dayanarak ortaya konan sistemin alma prensipleri ve bu sistemin kullanm alanlar bakmndan salayaca yararlar tartlacaktr. Anahtar Kelimeler: eltik, explant kltr, kallus oluumu, bitki oluumu
SB 023

ieren Murashige ve Skoog (MS) besi ortamnda kltre alndlar. 1 mgl-1 6-BA ieren MS besi ortamnda oaltlan 4 cmden byk mikroelikler 2 mgl-1 IBA ieren MS besi ortamnda kklendirilmitir. Sonrasnda byme odasnda adaptasyonlar salanan rejenere bitkiler byk sakslara transfer edilerek, d ortama adapte edilmitir. Embriyojenik doku, antepfstnn olgunlamam meyvelerinden 100 mgl-1 casein hidrolizat, 100 mgl-11-askorbik asit, %3 sukroz ve 1.0 mgl-1 6-BA ieren sv MS besi ortamnda gelitirilmitir. Sentetik tohum retimi iin kalsiyum alginat jeli kullanlmtr. Ksa dnem muhafaza iin sentetik tohumlar buzdolabnda +4Cde muhafaza edilmitir. Antepfstnn ticari olarak in vitro mikrooaltlmas henz kullanlmamaktadr. Ancak, bu alma sonucunda aklanan iyiletirilmi safhalarn kullanld bir in vitro mikrooaltm metodu, yeni kurulacak ticari Antepfst baheleri iin fidan retiminde yakn bir gelecekte geleneksel fidan retim metotlarna alternatif olabilecektir. Anahtar Kelimeler: Antepfst, mikrooaltma, yeni metotlar
SB 024

Antepfstnn Mikrooaltlmasndaki Yeni Metotlar Ahmet ONAY, Engin TLKAT, Veysi OKUMU, Veysel SZERER Dicle niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 21280, Diyarbakr ahmeto@dicle.edu.tr Bu alma, antepfstnn mikro oaltlmasnn baz basamaklar iin yeni gelitirilen metotlarla ilgilidir. Ligninlemi gvde blmlerinden alnan sert odunsu ve otsu yapdaki ilkbahar srgnleri ve in vitro rejenere olmu yaprakklardan kltr balatlmas, fenolik bileiklerin kltr ortamna salnmasnn engellenmesi, kklenme ve adaptasyonun iyiletirilmesi, olgunlamam tohumlardan embriyojenik kltr balatlmas ve sentetik tohum retimi ile ilgili yeni metotlar aklanmtr. Kltr balatlmas iin 15-20 cm uzunluundaki terminal srgnler 3-4 cm boyunda kesilerek 2 mgl-1 6benzil amino prin (6-BA) ieren zeltide 24 saat bekletildikten sonra toprak, kum ve torf (1:1:1) karm ile doldurulmu sakslara ekilmitir. 2 veya 3 hafta sonra in vivo gelien ya da rn veren aalardan ilkbaharda yeni gelien en az 2 cm uzunluundaki srgn ular basal ksmlarndan kesilerek yzey sterilizasyonuna tabi tutulmutur. Kltr balatlmasnda yukardaki iki metoda ek olarak in vitro ortamda rejenere olan aksenik yapraklar farkl 6-BA ve indole-3-asetik asit (IAA)

n vitro Koullarda Maliyeti Drme Amal Farkl Katlatrc ve Karbon Kaynak Kullanarak Muz oaltm Fato UZUNTAS1, Nihat DLSZ1, Orhan ARSLAN2, Khalid Mahmood KHAWAR3, idem Alev ZEL2 1 Harran niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, anlurfa 2 Gazi niversitesi, Gazi Eitim Fakltesi, Biyoloji Eitim ABD, Teknikokullar, Ankara 3 Ankara niversitesi, Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri blm, Dkap, Ankara fatosuzuntas@hotmail.com Bu alma Harran niversitesi Biyoloji Blm ve Gazi niversitesinin Biyoloji Eitim Anabilim Dalnn Biyoteknoloji Laboratuarnda ortak olarak yrtlmtr. Trkiye de ekonomik nemi yksek olan bitki trlerine ynelik doku kltr almalar son yllarda hz kazanmtr. Klasik muz oaltmda kullanlan retim materyalleri homojen olmamakta ve bunlarn hastalk ve zararllarla bulak olma riski de olduka yksek olmaktadr. Bu sebeplerden dolay muz oaltmnda doku kltr ile oaltlm fideler yava yava iftiler tarafndan byk ilgi grmektedir. Ancak maliyeti yksek olan bu fideler tm iftiler tarafndan kullanlamamaktadr. Bu sorunun muz doku kltr teknolojisindeki ucuz katlatrc maddeler ve karbon kaynaklar 141

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

kullanarak zlebilecei dnlmtr. Denemelerde kullanlan Dwarf Cavendish muz eidi Alanyadan temin edilmitir. Eksplant olarak muz meristemi kullanlmtr. almada karbon kayna olarak sukroz ve ticari beyaz eker ve katlatrc madde olarak ta agar, isubgol ve pamuk lifleri kullanlarak muz doku kltr maliyeti drlmeye allmtr. Agara gre isubgol, pamuk lifleri ve Sukroza (Sigma) gre beyaz eker olduka ucuzdur. almada muz rizom eksplantlar, steril edilip 50 mg/l askorbik asit ieren svda yarm saat bekletildikten sonra, deiik katlatrc madde ve sukroz ile ticari beyaz eker ieren 4.5 mg/l BAP ve 0.2 mg/L IBA bulunduran MS ortamnda kltre alnmtr. Tm katlatrc madde, sukroz , ticari beyaz eker 4.5 mg/l BAP ve 0.2 mg/L IBA ieren MS ortamlar arasnda istatistiksel olarak farkllk bulunmamtr. Tm katlatrc maddeler zerinde gelien srgnler, 0.2 mg/l IBA ieren MS ortamlarnda kklendirilip adaptasyon salanmtr. alma sonucunda sabit masraflar hari, agar- sukroz ieren ortamda en pahal, pamuk ticari- beyaz eker ieren ortamda ise en ucuz bitki elde edilmitir. Elde edilen bulgular teknolojinin gelimesine yardmc olacak ve ayn zamanda yurt dna giden dviz miktarn da azaltacaktr. Anahtar Kelimeler: Muz, mikrooaltm, maliyet, in vitro, karbon kaynaklar
SB 025

olarak DNA dzeyinde genetik ve epigenetik varyasyonlar izlendi. almalarmz genetik ve epigenetik varyasyonlarn arpa kallus kltrlerinde regenerasyon zerine etkilerinin aratrlmas ynnde srdrlmektedir. Anahtar Kelimeler: Hordeum vulgare L., doku kltr, DNA metillenmeleri
SB 026

Gkyzne En Yakn Bitkiler: Palandken, Kargapazar ve Dumlu Dalar (Erzurum) Alpin iekleri Fevzi ZGKE1, Murat NAL1, Osman KARABACAK1, Faris KARAHAN2 1 Yznc Yl niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 65080, Van 2 Atatrk niversitesi, Ziraat Fakltesi, Peyzaj Mimarl Blm, 25240, Erzurum fevzi65@hotmail.com Dnyann eitli blgelerinde Corafi konum ve iklim faktrlerinin etkisinde alpin bitkilerin doal yayl alanlar; kuzey kutbunda 0500 m ve nemli tropik blgede 3500-5000 m iken aratrma alanmzn bulunduu Akdeniz ile subtropikal ller ve steplerde 2000-4500 mler arasnda deimektedir. Dou Anadolu Blgesinde Palandken, Kargapazar ve Dumlu Dalarnda (Erzurum) flora turizmi kapsamnda deerlendirilebilecek potansiyele sahip ve ulalabilir rotalarda yayl gsteren alpin bitkiler aratrlmtr. Palandken, Kargapazar ve Dumlu Dalarnn 2000 m ve zerinde toplanan 600 bitki rneinin deerlendirilmesi sonucu; 45 endemik olmak zerek toplam 264 takson tespit edilmitir. Bu taksonlarn % 17,04 endemiktir. Tehlike kategorisinde deerlendirilen endemik ve nadir bitkilerden 2 takson CR, 3 takson EN, 2 takson VU, 6 takson NT, 31 takson LC ve 4 takson DD kategorisinde bitki bulunmaktadr. Veri yetersiz (DD) kategorisinde olan taksonlarn aratrma alanmzdaki populasyon ve yayl durumlar gz nnde tutularak yeni tehlike kategorileri teklif edilmitir: Stachys huetii Boiss. EN (B2a), Astragalus pseudotriger Grossh. LC, Potentilla polyschista Boiss. LC, Galium czerepanovii Pobed. LC. Aratrma alanmzda tespit edilen taksonlarn biyolojik spektrumu u ekildedir: Bu taksonlardan % 75,3 hemikriptofit, % 8,3 terofit, % 7,1 kriptofit, % 4,5 Kamefit ve % 4,5 Fanerofittir. Taksonlarn, % 31,06 ran-Turan, % 4,92 Avrupa Sibirya, % 5,68 ksin ve % 1,13 Akdeniz fitocorafik blge elementidir.

Arpa Kallus Kltrlerinde Genetik ve Epigenetik Varyasyonlar Aslhan TEMEL, G. KARTAL, Nermin GZKIRMIZI stanbul niversitesi, Molekler Biyoloji ve Genetik Blm, 34118, Vezneciler-stanbul asl_temel@yahoo.com Arpa (Hordeum vulgare L.) bitkisinde doku kltr sonucu oluan genetik ve epigenetik varyasyonlar RAPD Random Amplified Polymorphic DNA ve CRED-RA Coupled Restriction Enzyme Digestion-Random Amplification yntemleri ile aratrld. Arpa olgun embriyolar MS+2 mg/l 2,4-D ieren besiyerinde kltre alndlar. Kltrler kontrollu bytme kabininde 250Cde karanlkta 24 hafta tutuldular. 24 haftalk kalluslardan ve kontrol olarak olgun arpa embriyolarndan DNA izolasyonu yapld. RAPD yntemi iin 20, CRED-RA yntemi iin CG dinukleotidi ieren 6 primer kullanld. oaltm rnleri 1.7% agaroz jelde yrtld ve UV altnda incelendi. Her bir primerle elde edilen sonu iin embriyo ve kallus dokularnn genetik benzerlii, hesapland. Kltr koullarna bal

142

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Alanda tehlikede olan taksonlar tehdit eden ncelikli faktrler olarak; erken ve ar otlatma, bitki skm, erozyon ve gerlerin mikro evre istismarlar olarak tespit edilmitir. TR0305.02/LD/024 nolu AB ve DPT tarafndan finanse edilmitir. Anahtar Kelimeler: Alpin Bitkiler, Palandken, Kargapazar, Dumlu Dalar, Erzurum, flora turizmi
SB 027

SB 028

Trkiyede Bulunan Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae) Cinsi zerinde Taksonomik almalar Musa DOAN1, Galip AKAYDIN2, zlem MAV1 1 Orta Dou Teknik niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Ankara 2 Hacettepe niversitesi, Eitim Fakltesi, OFMA Blm, Ankara doganm@metu.edu.tr Trkiyede Acantholimon cinsine ilikin ilk revizyon almas Trkiye Florasnn 7.ciltinde ilk kez hazrlanm ve bu cinsin 25 tr, ayrca 5 pheli kayt ve 2 adet eksik bilinen tr olmak zere toplam 32 tr ierdii belirlenmitir. Bu cinse ilikin olarak 2000- 2003 yllar arasnda TBTAK tarafndan yl sre ile desteklenen aratrmada bu cinsin Trkiyede 52 tr olmak zere toplam 67 takson ierdii ve bunlarn 43 tanesinin endemik olduu belirlenmitir. Bu teblide Acantholimon cinsinin sistematiinin anlalmasnda kullanlan baz morfolojik, anatomik, ekolojik ve fitocorafik verilerin kritik bir analizi yaplm ve bu verilerin taksonomik nemi aklanmtr. Bu bulgular nda bu cinsin evrimi zerine baz deerlendirmeler yaplm ve cinsii snflandrmasnn doal bir yapya dntm salanmtr. Bu cinsin ierdii taksonlarn Trkiyede bulunan eitli karasal ekosistemlerde srdrlebilirliinin salanmas ve koruma biyolojisine katkda bulunmak amacyla mevcut taksonlarn IUCN tarafndan belirlenen tehdit kategorileri verilerek bunlarn korunmas iin baz nerilerde bulunulmutur. Anahtar Kelimeler: Acantholimon, Plumbaginaceae, Revizyon, Trkiye
SB 029

Endemik Bitki Cenneti Kzlda (amlk Kasabas, Derebucak-Konya) Ahmet AKSOY1, Ergin HAMZAOLU2, Hakk DEMRELMA3 1 Erciyes niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 38039, Kayseri 2 Bozok niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Yozgat 3 Seluk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Konya aksoy@erciyes.edu.tr Bu alma 1975m ykseklii olan Kzlda (amlk Kasabas, Derebucak-Konya) serpantin florasn kapsamaktadr.Arazi almalar sonucunda 485 bitki rnei toplanmtr. Bu rneklerin deerlendirilmesi sonucu serpantine zg 188 takson tespit edilmitir. Bu taksonlardan 66 tanesi endemiktir (% 35). Floray oluturan taksonlarn 60 Akdeniz (% 32), 37si ran-Turan (% 17), 15 takson ise ok blgeli (8.3), 10 takson Avrupa-Sibirya (% 5.3) ve 66 taksonun blgesi bilinmemektedir (% 35). Bu alandan son zamanlarda bilim dnyas iin 9 yeni takson tanmlanmtr; Bornmuellera kyakii Aytac & Aksoy, Sideritis ozturkii Aytac & Aksoy, Silene ozyurtii Aksoy & Hamzaoglu, Erygium trisectum A.Wrz & H.Duman, Centaurea kizildagensis E. Uzunsisarckl, E. Dogan & H. Duman, Rindera Dumanii, Noccaea camlikensis Aytac, Nordt. & Parolly, Stipa cacuminis H.Scholz & Parolly ve Onosma sp. nemli bir bitki alan olan Kzlda youn olarak antropojenik etkiler altnda bulunmaktadr. Serpantine zg dar yayll yeni taksonlarn burada bulunmas nedeniyle alan mutlaka koruma altna alnmaldr. Anahtar Kelimeler: Kzlda, flora, yeni trler, endemik ve koruma statleri

Trkiye Centaurea (Asteraceae) Cinsi Tuna UYSAL, Kuddisi ERTURUL Seluk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kampus, Konya tuysal@selcuk.edu.tr Aratrma materyalini 20022005 yllar arasnda lkemizin farkl blgelerinden toplanan rnekler ve allan taksonlara ait tip rnekleri oluturmutur. Cheirolepis L. seksiyonunda yer alan taksonlarn rnekleri zerinde morfolojik, karyolojik (kromozom saymlar) ve molekler (DNA dizi analizleri) almalar yaplmtr. 143

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Morfolojik almalar sonucunda taksonlarn benzerlik ve farkllklar ortaya karlmtr. Kromozom saymlar sonucunda seksiyonun temel kromozom says x=9 olarak belirlenmitir. allan taksonlardan Centaurea drabifolia Sm. subsp. drabifolia, C. drabifolia subsp. austrooccidentalis Wagenitz, C. drabifolia subsp. cappadocica (DC.) Wagenitz, C. isaurica Hub.Mor., C. derderiifolia Wagenitz, C. nivea Wagenitz, C. paphlagonica (Bornm.) Wagenitz, C. cankiriense A.Duran & H. Duman, C. odyssei Wagenitz trlerinin kromozom saylar 2n=18 olarak tespit edilmitir. C. drabifolia subsp. detonsa Wagenitz, C. drabifolia subsp. glabrousa Uysal & Erturul, C. kotschyi (Boiss. & Heldr.) Hayek var. kotschyi, C. kotschyi var. persica (Boiss.) Wagenitz, C. decumbens (Wagenitz) Uysal & Erturul, C. sericea Wagenitz trlerinin kromozom says 2n=36 olarak tespit edilmitir. Sadece C. deflexa Wagenitz trnn kromozom says 2n=54 olarak tespit edilmitir. Kromozomal sonularmz Cheirolepis seksiyonunda poliploidi olduunu gstermektedir. Dizi analizleri sonucunda Cheirolepis ve yakn ilikili seksiyonlarn birlikte (Pteracantha Wagenitz, Plumosipappus (Czerep.) Wagenitz) monofiletik bir grup olduu tespit edilmitir ve bu monofiletik gruba ait genetik kod ortaya karlmtr. Gerekletirilen bu aratrmalar sonucunda yakn seksiyonlardan Pteracantha Wagenitz ve Plumosipappus (Czerep.) Wagenitz seksiyonlar sinonim yaplmtr ve Cheirolepis seksiyonunun snrlar geniletilmitir. Her taksonun geerli ad, ilk yaynland literatr, tip rnekleri, nceki revizyonlar, geni betimleri, yetime ortam ve ykseklii, Trkiye ve varsa komu lkelerdeki yayl, ve tehlike kategorileri verilmitir. Aratrma sonucunda byk ounluu endemik olan bu seksiyon hakknda elde edilen veriler dorultusunda baz taksonlarn sistematik durumlar yeniden belirlenmi, bilim dnyasna C. drabifolia Sm. subsp. glabrousa Uysal & Erturul sp. nova, C. paphlagonica (Bornm.) Wagenitz subsp. turkeliensis Uysal & Erturul sp. nova, C. decumbens (Wagenitz) Uysal & Erturul stat. nova sunulmutur. Yaplan morfolojik ayrmlar ayn zamanda kromozom say ve DNA sekans almalaryla desteklenmitir. Anahtar Kelimeler: Centaurea, Cheirolepis, Pteracantha, Plumosipappus, revizyon, Trkiye

SB 030

Trkiye Centaurea L. Cinsi (Asteraceae) Acrolophus (CASS.) DC. Seksiyonu Taksonlar zerine Taksonomik Bir Aratrma Osman TUGAY, Kuddisi ERTURUL, Tuna UYSAL Seluk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kampus, Konya otugay@selcuk.edu.tr Bu aratrma 2005-2007 yllar arasnda Seluk niversitesi Bilimsel Aratrma Koordinatrl tarafndan desteklenen (BAP06401023) Trkiyedeki Centaurea L. Cinsi Acrolophus (Cass.) DC. ve Ammocyanus Boiss. Seksiyonlarnn (Asteraceae) Revizyonu adl proje kapsamnda yaplmtr. Centaurea cinsi Acrolophus seksiyonu Trkiyede 31 taksonla temsil edilir. Bunlardan 24 endemik olup endemizm oran yaklak % 77dir. Endemik taksonlarn 10u tip lokalitesinden bilinmektedir. Bunlar; Centaurea anthemifolia Hub.-Mor., C. cariensiformis Hub.-Mor., C. nydeggeri Hub.-Mor., C. olympica C.Koch, C. sipylea Wagenitz, C. tuzgoluensis Ayta & H.Duman, C. werneri Wagenitz, C. wiedemanniana Fisch. & Mey., C. yozgatensis Wagenitz ve C. zeybekii Wagenitz dir. Bu almada Centaurea L. Cinsi Acrolophus seksiyonu taksonlar toplanarak yaygn herbaryum tekniklerine gre kurutuldu. Bu taksonlarn habitat zellikleri, dalm haritalar ve tehlike durumlar belirlendi. Anahtar Trkiye
SB 031

Kelimeler:

Centaurea,

Acrolophus,

ki Nohut Hattnn Fotosentetik Aktivitelerinin Uyum ve me Scaklklarnda Klorofil Fluoresans le Karlatrlmas zlem TURAN, Yasemin EKMEK Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi Biyoloji Blm, 06800, Beytepe, Ankara turanzlm@gmail.com Aratrmada, nohut (Cicer arietinum L.) bitkisinin iki hattna (AkN 87 ve AkN 290) uygulanan uyum ve farkl me scaklklarnn fotosentetik pigment, zar btnl ve PSIInin fotosentetik aktivitesi zerine etkisi incelenmitir. Bu amala, toprak kltrnde bytlen 12 gnlk nohut fideleri ya souk uyumlandrlm (10C, 7 gn) ya da uyumlandrlmam olarak 12 gn sreyle farkl me scaklklarna (4C ve 2C) maruz braklarak uyum yeteneklerine gre 144

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

karlatrlmtr. Nohut hatlarnda uyum periyodu klorofil a fluoresans ve MDA parametrelerini etkilemezken, toplam klorofil (a+b) ieriini sadece AkN 290da nemli derecede azaltmtr. me scaklklarnda, karanlkla adapte edilmi yapraklardaki minimum (Fo) ve maksimum (FM) fluoresans deerlerindeki deiiklikler PSIInin potansiyel fotokimyasal etkinlii (FV/FM)ni AkN 290da AkN 87ye gre daha fazla azaltmtr. Benzer ekilde, kla adapte edilmi yapraklardaki PSIInin gerek fotokimyasal (PSII) ve enerji yakalama etkinlii (FV'/FM') zellikle iddetli souk derecesinde ve en ok da AkN 290da azalmtr. Souk derecesinin artmas yapraklardaki elektron tama hz (ETH)nn giderek azalmasna neden olmutur. me scaklk derecelerinde, k enerjisinin fotokimyasal kullanm (qP) sadece AkN 290da azalrken; fotokimyasal olmayan kullanm (NPQ) ynnden her iki hatta da nemli bir deiiklik belirlenmemitir. me scaklklar hatlarn hibirinde PSII aktivitesini durduracak dzeyde bir fotoinhibisyona neden olmamtr. Tm klorofil a fluoresans, toplam klorofil (a+b) ve MDA parametreleri dikkate alndnda; hatlardan AkN 87nin AkN 290a gre me scaklklarndan daha az etkilendii ve uyumlandrmann bu hattn soua kar dayanma yeteneini dier hatta gre daha fazla arttrd belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Klorofil a fluoresans, MDA, nohut (Cicer arietinum L.) hatlar, toplam klorofil (a+b), uyum, me
SB 032

arlklar artmtr. 101 konsantratr atnn 400 ppm ve zeri ile 102 konsantratr atnn 600 ppm ve zeri uygulamalarnda bitkilerin uzunluk, ya ve kuru arlklarnda nemli azalmalar gzlenmitir. Bu azallar zellikle 101 konsantratr atnn kullanld uygulamalarda daha belirgindir. Anahtar Kelimeler: Bor fabrika atklar, arpa, buday, vejetatif byme.
SB 033

Kuraklk Stresi Altnda Yetitirilen Baz Mercimek (Lens culinaris Medik.) eitlerinde Morfolojik ve Molekler Dzeydeki Deiikliklerin Belirlenmesi Musa TRKER, Peyami BATTAL, Murat ERMAN, smail ELK, smet BERBER, Mehmet Emre EREZ, Faruk OUZ Yzncyl niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 65080, Kamps, VAN musaturker@yahoo.com Bu almada, kurakla maruz braklan yazlk ve klk mercimek eitlerinde morfolojik ve molekler dzeydeki deiiklikler aratrld. Bu amala, 2 klk (Sazak 91 ve Yerli Krmz) ve 2 yazlk (Malazgirt 89 ve Sultan I) olmak zere tescil edilmi 4 mercimek eidi kullanld. Klk zellie sahip iri taneli Sazak 91 ve Yerli Krmz eitlerinde 4 hafta ara ile sulama uygulamas, verim ve verim ile ilikili karakterlerde en yksek deerleri vermitir. Yazlk eitlerden Sultan I, 2 hafta ara ile yaplan sulama uygulamasnda en yksek tane ve biyolojik verim deerlerini verirken, Malazgirt 89 eidi 3 hafta ara ile sulama uygulamasnda en yksek deerleri vermitir. Stoma saylar ve byklkleri hem yazlk hem de klk eitlerde benzerlik gstererek, sulama durumlarna bal olarak nemli bir deiiklik gzlenmemitir. Ancak stoma aklklar su seviyesinde de bal olarak azalmtr. ieklenme dneminde en yksek DNA seviyeleri klk Sazak 91 ve Yerli Krmz eitlerinde srasyla drt ve hafta ara ile su verilen (291.66; 250.00 g/g-TA), yazlk Sultan I ve Malatya eitlerinde srayla ve iki hafta ara ile su verilen (41.66 ve 52.08 g/g-TA), bakla balama dneminde Sazak 91 ve Yerli Krmz eitlerinde srasyla iki hafta ara ile su verilen (145.83; 125.00 g/g-TA), Sultan I ve Malatya eitlerinde iki ve drt hafta ara ile su verilen (208.30 ve 166.66 g/gTA) bitkilerde belirlenmitir. Sazak 91 eidinde en yksek dzeyde GST ve GSH iki ay ara ile su verilen (srasyla 1.69 U/g TA ve 2.01 mg/g TA), GR drt hafta ara ile su verilen (0.91 mg/g TA) bitkilerde, Yerli Krmz 145

Emet Borik Asit Fabrikas Atklarnn Arpa ve Budayda Vejetatif Byme zerine Etkileri Ayten EROLU1, Sleyman TOPAL2 1 Orta Dou Teknik niversitesi, Biyoteknoloji Anabilim dal, Eskiehir yolu, 06531, Ankara 2 Dumlupnar niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Ktahya ayteneroglu@gmail.com Emet Borik Asit Fabrikas atklarnn arpa (Hordeum vulgare L.cv. nce04) ve buday (Triticum sativum L. cv. Altay 2000) bitkilerinde vejetatif byme zerine olan etkileri aratrlmtr. Arpa ve buday bitkileri fabrika atklarn 0, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 400, 600, 800 ve 1000 ppmlik zeltilerinde 7 gn sreyle kontroll olarak yetitirilmitir. Arpa ve buday tohumlarnda 101 konsantratr atnn 20-200 ppm, 102 konsantratr atnn 20-400 ppm arasndaki konsantrasyonlarnda kk ve gvde uzunluklar, kk ve gvde ya arlklar ve kk ve gvde kuru

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

eidinde en yksek seviyede GST, GSH ve GR srasyla iki ay ara ile su verilen (1.40 U/g TA), hi su verilmeyen (2.54 mg/g TA) ve iki ay ara ile su verilen (1.12 mg/g TA) bitkilerde, Sultan I eidinde en yksek dzeyde GST, GSH ve GR srasyla iki ay ara ile (0.22 U/g TA), hafta ara ile (2.13 mg/g TA) ve bir hafta ara ile (0.16 mg/g TA) su verilen bitkilerde, Malazgirt 89 eidinde GST ve GSH drt hafta ara ile su verilen (srasyla 0.24 U/g TA ve 2.22 mg/g TA) bitkilerde, GR iki ay ara ile su verilen (0.22 mg/g TA) bitkilerde belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Kuraklk stresi, DNA, stoma, antioksidant enzimler
SB 034

SB 035

Msr eitlerinin Fotokimyasal Etkinliklerine Gre Kurakla Toleranslarnn Belirlenmesinde Kautsky Etkisi Yaklam Yasemin EKMEK1, Nuran EK1, Banu EFEOLU2 1 Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Beytepe 06800 Ankara 2 Abant zzet Baysal niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Glky 14280 Bolu yase@hacettepe.edu.tr Bu aratrmada, kuraklk stresi altndaki baz msr (Zea mays L.) eitlerinin (Doge, Luce ve Vero) fotokimyasal etkinliklerindeki deiimler Kautsky Etkisi yaklam ile belirlenip, eitlerin kurakla tolerans kapasiteleri yorumlanmtr. Toprak kltrnde kontroll koullarda yetitirilen 12 gnlk msr eitleri sulama yaplmakszn 12 gn sre ile kuraklk periyoduna braklm ve ardndan 6 gn boyunca yeniden sulama yaplmtr. Klorofil a fluoresans sonular, kurakln tm eitlerde maksimum fluoresans (Fm) intensitesini azalttn, buna karn minimum fluoresans (Fo) intensitesini sadece Doge eidinde arttn gstermitir. Fotokimyasal olmayan enerji kayb (DIo), elektron transportu (Eo), fotosistem IInin maksimum quantum etkinlii ile reaksiyon merkezi bana (DIo/RC) ve yaprak baznda enerji kayplar (DIo/CSo), elektron yakalama etkinlii (TRo/RC ve TRo/CSo), elektron transportu (Eo/RC ve Eo/CSo) ve k enerjisi absorbsiyonu (ABS/RC ve ABS/CSo) gibi fluoresans parametreleri llen teknik fluoresans verilerinden JIP-Testi kullanlarak hesaplanmtr. JIP-Testi ile elde edilen bu parametrelerdeki deiim, kurakln Vero eidinin fotokimyasal etkinliini dier eitlere gre daha az etkilediini gstermitir. Bunun yan sra, kurakl izleyen yeniden sulama uygulamasnn, tm eitlerde fotokimyasal etkinlii kontrol seviyesine kadar iyiletirdii belirlenmitir. almadan elde edilen bulgular, Vero eidinin dier eitlere gre fotokimyasal performansnn daha yksek olduunu ve kuraklk stresinden dier iki eide gre daha az etkilendiini gstermitir. Anahtar kelimeler: Fotokimyasal etkinlik, JIPtest, klorofil a fluoresans, kuraklk, msr (Zea mays L.)

Polifazik Klorofil a Fluoresans ile Arpa Bitkisinde UV-B Ima Etkisinin Deerlendirilmesi Nuran EK, Hsn AKIRLAR Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Beytepe, 06800, ANKARA ncicek@hacettepe.edu.tr Yeryzne ulaan UV-B masndaki art, ozon tabakasnn incelmesi ile oluan olumsuz evresel etkilerden biridir. Aratrmada; farkl srelerde (0, 1, 2, 3, 4 ve 5 saat) uygulanan UV-B masnn arpa (Hordeum vulgare L. var. Blbl 89) yapraklarnn fotosistem II (PS II) davran zerine etkisini incelemek iin klorofil a fluoresansndaki polifazik art (OJIP) kullanlmtr. JIP-Testine gre polifazik fluoresans artnn analizi, bitki materyalinin evresel deiimlere kar davrannn llmesini salayan yapsal ve fonksiyonel parametrelerin saptanmasn mmkn klmaktadr. JIP-Testi ile hesaplanan fonksiyonel parametreler; her bir reaksiyon merkezi ve yaprak kesiti tarafndan absorblanan (ABS), yakalanan (TR) ve transfer edilen (ET) enerji aklardr. Yapsal parametreler ise ak oranlar yada verimlerdir ki bunlar; primer fotokimyann maksimum quantum verimi, Po (Fv/Fm), yakalanan bir eksitonun bir elektronu elektron transport zincirine hareket ettirme etkinlii, o ve absorblanan bir fotonun bir elektronu elektron transport zincirine hareket ettirme olasl, Eodr. UV-B masnn arpa yapraklarnn primer fotokimyas zerine etkisi bu parametrelerle ilikilendirilerek deerlendirilmitir. Anahtar Kelimeler: Klorofil a fluoresans, UV-B, arpa

146

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 036

SB 037

Bahesaray (Van) ve evresi Floras Mehmet FIRAT Yznc Yl niversitesi, Eitim Fakltesi, Biyoloji blm, Van kuyucak65@yahoo.com Bahesaray (Van) ve evresinde 1999 ve 2001 yllar arasnda gerekletirilen bu aratrmann arazi almalar ile 3000 bitki rnei topland. Bu rneklerin taksonomik incelenmesi sonucunda 66 familya ve 302 cinse ait 844 tr, 43 alttr ve 25 varyete olmak zere toplam 912 takson tespit edildi. Bunlardan 8 tanesi tip rneinden sonra ilk defa ve 15 tanesi ikinci defa ve Trkiye Floras iin bir yeni kayt (Scilla kurdistanica ) topland. 119 takson B9 karesi iin yeni kayttr. Taksonlarn fitocorafik blgelere gre dalm yledir; Iran-Turan elementi 398 (% 44), AvrupaSibirya elementi 69 (%8), Akdeniz elementi 16 (%2), ok blgeli veya fitocorafik blgesi bilinmeyenler 429 (%46) dur. Alanda toplam 131 (%14.36) endemik takson belirlenmitir. 912 taksonun 5i Pteridophyta, 907si Spermatophyta yesidir. Spermatophyta yelerinden 1i Gymnospermae ve 906s Angiospermae yesidir. Angiospermlerin 788i Dicotyledoneae ve 118i Monocotyledoneae snfna aittir. erdikleri takson saysna gre alandaki en byk 10 familya srasyla Asteraceae 131 (%14.37), Fabaceae 80 (%8.77), Brassicaceae 76 (%8.33), Lamiaceae 75 (%8.22), Caryophyllaceae 59 (%6.47), Boraginaceae 49 (%5.37), Liliaceae 47 (%5.15), Poaceae 44 (%4.83), Rosaceae 37 (%4.06), Scrophulariaceae 31 (%3.40)dir. En ok takson ieren ilk 10 cins srasyla Astragalus 35 (% 3.83), Silene 28 (%3.07), Allium 17 (%1.86), Campanula 17 (%1.86), Centaurea 16 (% 1.75), Salvia 14 (% 1.53), Ranunculus 12 (% 1.31), Onosma 12 (% 1.31), Potentilla 12 (%1.31), Veronica 12 (%1.31)dr. Raunkiaerin sistemine gre analiz yapldnda Hemikriptofitler 512 (% 56.12), Terofitler 144 (% 15.78), Kriptofitler 132 (% 14.47), Kamefitler 89 (%9.75), Fanerofitler 35 (% 3.83) dir. almamzda Trkiye Florasndan farkllk gsteren 41 taksona ait zellikler verilecektir. Anahtar Kelimeler: Flora, Bahesaray (VAN), Trkiye

Hakkari Doas ve Florasna Giri Mehmet FIRAT Yznc Yl niversitesi, Eitim Fakltesi, Biyoloji blm, Van kuyucak65@yahoo.com Bu alma 2000 - 2007 yllar aras yaplan floristik arazi gezileri sonucu gerekletirilmitir. Bu arazi gezileri srasnda, Yksekova, emdinli, ukura ileleri; Cilo, Sat, Buzul,ki yaka, Mor, Smbl, Reko, Karada, Bilmizit, ine dalar; Meydan belek, Avaherk, Bezome, Golan, elesor (Kzlda), Bilmizit, Bezemre, Ptkesir, Sekucu memhesen, Terazin , Dolakavrane, Verkevane, Beresor, Serpl, Certe, Geverok, Helane, Gerain, Semedar, Meydane melhem, Kaniyapirmus yaylalar; Zap , Spihane , Krkda, Kaval, Tiyar vadileri; Avain, Diz dereleri; Mergezer, Oramar, Ziri, Koanis mevkileri; Nehil sazl; Seyithan , Lis, Bala, CiloSat Glleri; Haruna, apatan geitleri ve Buzullaryla Muhteem bir floraya sahip Hakkari doas ve Bitki trleri hakknda fotoraflarla bilgi verilecektir. Anahtar Kelimeler: Hakkari, Doa, Flora
SB 038

Tulipa L. (Liliaceae) Cinsinin Corafik Dalm, Taksonomik Problemleri ve zm nerileri smail EKER1, M. Tekin BABA1, M. KOYUNCU2 1 Abant zzet Baysal niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 14280 Glky, Bolu 2 Ankara niversitesi, Eczaclk Fak., Farmastik Botanik ABD, 06100 Tandoan, Ankara tuliphunter@hotmail.com Tulipa L. cinsinin (Lalelerin) anavatan Orta Asyadaki Tiyan-an ve Pamir-Altay dalardr. Orta Dou ve ran dahil Orta Asya, Bat in, Bat Himalayalar, Kafkaslar ve Anadolu lalelerin doal yayl alanlardr. Gneybat Avrupann berya Yarmadasndan, Akdenizin Kuzey ve Gney sahilleri boyunca Balkanlar, spanya, Portekiz, talya ve Yunanistanda da doal olarak yayl gsterirmekle birlikte, bu trler tccar ve gezginler tarafndan Orta Asya ve Anadoludan getirilmi ve daha sonra trler doaya kaarak doallamtr. Trkiyede 18 takson, Orta Asya ve Kafkaslarda 65 takson, randa 36 takson, inde 14 takson, Suriye-Filistin-Sinada 13 takson, Avrupa Florasnda 12 takson, Balkanlarda 12 takson, Irakta 3 takson, talyada 3 takson, 147

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Fransada 7 takson, berya Yarmadasnda 6 takson, Kbrs Adasnda 3 takson, Girit Adasnda 4 takson yayl gstermektedir. Kesin says belli olmamakla birlikte, laleler farkl aratrclara gre dnyada 45-120 civarnda trle temsil edilmektedir. Taksonlar iki alt cins altnda yer alrlar: Tulipa alt cinsi Tulipa, Tulipanum De Reboul, Eichleres (Hall) van Raamsdonk, Kolpakowskianae (Hall) van Raamsdonk, Orithyia (D. Don) Vvedensky ve Clusianae Baker seksiyonlarn, Eriostemones (Boiss.) van Raamstonk alt cinsi Australes sensu Hall, Saxatiles Baker, Biflores sensu Hall ve Lophophyllon Vvedensky seksiyonlarn ierir. lkemizde iki altcinse ve yedi seksiyona ait 17 tr (18 takson) doal yayl gstermekte olup 6 takson Trkiye iin endemiktir. Ayrca 9 taksonun tip rnekleri Trkiyeden toplanmtr. Bu alma, Trkiyenin Tulipa L. cinsinin revizyonunun ilk basama olup ncelikle literatr, herbaryum ve arazi almalar yaplm ve cinsin taksonomik problemleri ortaya konulmutur. alma sonucunda, gerek Dnya Floralarnda gerekse Trkiye Florasnda tr tehis anahtarlarnda birbirine yakn ve birbiriyle rten taksonomik karakterlerin kullanlm olmas, meyve ve tohum karakterlerinin yeterince kullanlmamas, takson betimlemelerinde yeterli karakter korelasyonunun olmamas, baz taksonlarn yalnzca habitat farkllna dayanarak tr anahtarlarnda ayrlmas, tr ii ve populasyonlar arasndaki varyasyonlarn fazlal ve yeni karakterlerin tespit edilme gereklilii gibi problemler tartlmtr. Ayrca lkemizde mevcut olan tipifikasyon problemleri, doadan kaybolmu ya da ikinci defa toplanamam trler ile pheli kaytlar zerinde durulmutur. Anahtar Kelimeler: Tulipa, taksonomi, sistematik, Trkiye
SB 039

kayttr. 204 takson Trkiye iin endemiktir (% 21,1). Bitkilerin 196s tek yllk (% 19,9), 73 iki yllk (% 7,4), 716s ok yllktr (% 72,7). Taksonlarn fitocorafik spektrumu aadaki gibidir: ran-Turan elementleri 379 (% 38,5), Avrupa-Sibirya elementleri 94 (% 9,5), Akdeniz elementleri 41 (% 4,2), Kozmopolit 9 (% 0,9), bitki corafyas blgesi bilinmeyenler 465 (% 47,2). Takson says bakmndan en zengin familyalarn sralamas u ekildedir: Asteraceae 150 (% 15,2), Lamiaceae 92 (% 9,3), Fabaceae 89 (% 9,0), Brassicaceae 78 (% 7,9), Poaceae 51 (% 5,2), Caryophyllaceae 49 (% 5,0), Apiaceae 42 (% 4,2), Rosaceae 39 (% 4,0), Liliaceae 37 (% 3,8), Boraginaceae 34 (% 3,5), Scrophulariaceae 32 (% 3,3). Takson says bakmndan en byk on bir cinsin sralamas u ekildedir: Astragalus 32, Salvia 21, Centaurea 21, Silene 17, Alyssum 15, Allium 13, Campanula 11, Scrophularia 10, Achillea 10, Euphorbia 10, Tanacetum 10. Anahtar Kelimeler: Tohumlu bitkiler, flora, endemik, Sivas, Divrii, mranl
SB 040

Gaziantep li Endemik ve Nadir Bitkileri Yusuf ZEYNALOV1, Fatih YAYLA2, Medine Mnevver UMA2, Hasan YELKEN 1 Gaziantep Bykehir Belediyesi, Gaziantep 2 Gaziantep niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 27310, ehitkamil, Gaziantep zeynalovyusuf@hotmail.com lkemiz florasnn zenginliklerinin ortaya konulabilmesi iin almalar aralksz devam etmektedir. Bu almalarla paralel olarak Gaziantep ili florasnn tespitine ynelik 2000-2007 yllar arasnda almalar yaplmtr. Bu almalar kapsamnda tespit edilen bitkilerin 120 si endemik ve 48 i nadir bitkidir. Bu bitkilerin 62 si C6 karesine 134 tanesi de Gaziantep iline yenidir. IUCN kategorilerine gre VU (53), EN (11), DD (11), CR (4), LR ve alt gruplar (89) olarak deerlendirilmitir. Bitkilerin fitocorafik blgelere dalmlar ran-Turan 53 (31%), Akdeniz 70 (42%), Avrupa-Sibirya 7 (4%) ve bilinmeyen 38 (23%) olarak belirlenmitir. En fazla takson ieren familyalar; Lamiaceae (24); Fabaceae (23), Asteraceae (20), Scrophulariaceae (12), Liliaceae (11) ve Brassicaceae (9) dir. Anahtar Kelimeler: Endemik, nadir, IUCN, Gaziantep

lale,

Liliaceae,

engelli Da (Sivas) Floras Erol DNMEZ Cumhuriyet niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Sivas eroldonmez@yahoo.com Bu alma; Sivas ilinin Divrii ve mranl ileleri arasnda yer alan engelli Dann florasn kapsamaktadr. alma alan; Anadolu Blgesinin en dou ksmnda, Dou Anadolu Blgesi ile snr tekil edecek ekilde yer almakta olup, ran-Turan Bitki Corafyas Blgesinde ve B7 karesindedir. Bu almann sonunda, 2761 bitki rnei toplanm ve alma alanndan 84 familya, 389 cinse ait 928 vaskler bitki tr (985 takson) tanmlanmtr. 149 takson B7 karesi iin yeni

148

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 041 Kuraklk Stresi Srasndaki Yaprak Kvrlmas le Stoma Davranlarnn Deerlendirilmesi Asm KADIOLU1, Rabiye TERZ1, Neslihan SARUHAN2, Aykut SALAM1, Nihal KUTLU1, Hatice NAR1 1 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Trabzon 2 Rize niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Rize kadioglu@ktu.edu.tr Literatrde kuraklk stresi srasnda bitkilerin yapraklarn kvrarak stomalarn kapatmadklar eklinde fikirler ileri srlmtr. Bu aratrmada yaprak kvrlmas denemeleri iin bir model bitki olarak ngrlen Ctenanthe setosa bitkisi kullanlarak, bu fikrin doruluk derecesi incelenmitir. Yaplan analizler sonucunda, stomalarn yapraklarn kvrlma periyodu boyunca belirli llerde kapanmalar gsterdii saptanmtr. Kvrlma srasnda stoma hareketleri ile fotosentetik parametreler, fotosentetik pigment miktarlar, antioksidant enzim ve bileikler, yapran ve topran su durumu, ortamn k younluu, nemi ve scakl arasnda pozitif ve negatif korelasyonlar tespit edilmitir. Sonu olarak yaprak kvrlmasnn bitkilerin stomalarn kapatmamak iin grev yapan bir mekanizma olmad, stoma hareketlerinin yapraktaki birok fizyolojik ve biyokimyasal olayla balantl olduu sonucuna varlmtr. Anahtar Kelimeler: Kuraklk, yaprak kvrlmas, stoma hareketleri, fotosentez
SB 042

20/30C) ve 12 saat fotoperiyot ve srekli karanlkta aratrlmtr. Her iki trde en yksek imlenme yzdesi (%91-99), kontrolde elde edilmitir. imlenme, tuzluluktaki art ile kademeli olarak azalmtr. imlenme, 100 mM NaCl ve yukarsnda genellikle %50nin altnda belirlenmitir. Dalgal yksek scaklk rejimlerinde (15/25 ve 20/30C), L. iconicum tohumlarnn imlenmesi L. lilacinuma gre kontrol ve 100 mM NaCl uygulamalarnda daha yksek bulunmutur. Test edilen tm scaklklarda, her iki trn ktaki tohum imlenme yzdesi karanla gre nemli dzeyde daha yksek bulunmutur (P < 0.05). imlenme hz, scaklktaki bir art ile artm ve tuzluluktaki bir artma ile azalmtr. Anahtar Kelimeler: Limonium iconicum, L. lilacinum, endemik, halofitlerin imlenmesi, k, tuzluluk, scaklk, Trkiye
SB 043

Cicer arietinum L. ( vd1-8 ) ve Cicer arietinum L. ( vd2-13 ) Nohut Hatlarnda Bor ve Kalsiyum Karbonatn Etkileri zerine bir alma Meliha GEMC, Hatice DEMRAY, Fatma Nil AZER , alar ZALKAN, Yusuf ALTINOLU Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Bornova, zmir nilazeri@hotmail.com Bor bitkiler iin nemli besin elementlerinden biridir. Fakat dier besin elementlerinden fark, yokluk ve toksik konsantrasyonlar arasndaki farkn ok kk olmasdr. Bor toprak tarafndan dolayl yoldan emilir, fakat toprak solsyonundaki bor aktivitesine bitkiler dorudan cevap verir. Topraktaki boru absorbe eden yzeyler alminyum ve demir oksitleri, magnezyum hidroksit, kil mineralleri, kalsiyum karbonat ve organik maddelerdir(Goldbre,1997). Biz de yaptmz bu almada, Cicer arietinum L. vd1-8 in, bora hassas nohut hatt olduunu, bitki ya arlndaki olumsuz etkilerin kalsiyum karbonat fazlal ile azaltlarak, hassas olan bu hattn gvde ya arlk deerini kontrole yaklatrdn grdk. Bulgularmzda gvde boyunun arts, bor yokluunda trlere ve bitki yana bal olarak ok eitli belirtilerin ortaya kt zellikle apikal dominansinin kaybolarak bitkinin fazla dallanmasna neden olduu savn desteklemektedir (Taiz&Zeiger 2002). Bor absorbsiyonunda kalsit arttka pH da buna bal olarak artmakta ve arta paralel bir absobsiyon da grlmektedir. Zira kireli topraklar bor absorbsiyonu iin kalsiyum karbonatn nemli bir tespit edici rol olduu bilinmektedir (Goldberg ve Forster 1991). 149

Trkiye Endemii ki Halofit Trn, Limonium iconicum ve L. lilacinum (Plumbaginaceae), Tohum imlenmesi zerine Tuzluluk, Scaklk ve In Etkileri Mustafa YILDIZ, Sleyman CENK, Mustafa KARGIOLU Afyonkarahisar Kocatepe niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 03200, Afyonkarahisar mustafa_yildizus@yahoo.com Trkiye endemikleri olan Limonium iconicum (Boiss. & Heldr.) O. Kuntze (Plumbaginaceae) ve Limonium lilacinum (Boiss. & Bal.) Wagenitz ok yllk halofitik otlardr. Tohum imlenme cevaplar, alt tuz konsantrasyonu [distile su kontrol (0), 100, 200, 300, 400 ve 500 mM NaCl], dalgal scaklk rejimi (10/20, 15/25 ve

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Yaptmz almamzda bor ve kalsiyumun yukarda anlatlan yokluu ve toksisitesini gzlemlemek zere, farkl iki nohut hatt seilerek (Cicer arietinum L. vd1-8 ve Cicer arietinum L vd2-13 ), perlit ortamnda; borsuz, 3 ve 6 kat bor, kalsiyum karbonat (CaCO3)sz, 3 ve 6 kat CaCO3 ve bunlar birlikte ieren, Hoagland besin solsyonlar ile fidelerimiz sulanarak yetitirilmi ve fideler belli sre sonunda hasat edilerek, bitkilerimizde kk, gvde boylar, ya, kuru arlklar belirlenip, fotosentetik aktivitesini saptamak amac ile de klorofil analizleri yaplmtr. Borun hormonlar zerindeki bilinen etkilerini saptamak amacyla da hormon analizleri yaplmtr. Anahtar Kelimeler: Bor, Kalsiyum karbonat, Cicer arietinum L
SB 044

SB 045

Bor ve Alminyum Stresi Altndaki Budaylarda (Triticum aestivum L) Esteraz Enzim Aktivitesi ve Bant Desenlerindeki Deiimler Eaylettin ZTRK, Kksal KKAKYZ, Ersin DOA, Vatan TAKIN, Bekir L, Belgin GMEN Mula niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 48170, Ktekli, Mula akyuzk@mu.edu.tr Bor (B) bakmndan fakir alanlar kadar yaygn olmamakla birlikte, dnyann pek ok kurak ve yar kurak blgesinde toksik dozda B ieren topraklar, retimi snrlayan nemli bir abiyotik stres faktr olarak karmza kmaktadr. Dnya B rezervlerinin % 63ne sahip olan lkemizde de B toksisitesi ciddi bir sorundur. Alminyum (Al) ise dnyann yaklak % 40n kapsayan asidik topraklarda bitki byme ve gelimesini engelleyen dier nemli bir abiyotik stres faktrdr. B ve Al 3B grubu elementleri arasnda yer almakta olup, her ikisinin de toksik dozlar karakteristik olarak bitki kk bymesinin engellenmesi ile sonulanr. Canllarda nemli bir stres enzimi olan esterazlar, bitkilerin geliim sreci boyunca her basamakta yer alrlar. Bu almada Trakya, Orta Anadolu ve Gney Anadolu Blgelerimizde yaygn olarak kullanlmakta olan ekmeklik buday (Triticum aestivum L.) eitlerimize toksik dozlarda B ve Al ayr ayr uygulanmtr. Bu stres koullar altndaki bitkilerin esteraz enzim aktivitelerindeki deiimler spektrofotometrik olarak saptanm ve esteraz enzim profilleri de doal poliakrilamid jel elektroferezi (Native-PAGE) yntemiyle karlmtr. Anahtar Kelimeler: Abiyotik stres, alminyum (Al) toksisitesi), bor (B) toksisitesi, esteraz, Triticum aestivum, PAGE
SB 046

Contamination Of Wheat Seeds With Dry Powder Of Sunflower and ts Affects On Germination and Growth Salah M. Said Al-Tai, Wasan S. Hassan Department of Biology, College of Science ,Mosul University, Mosul, Iraq zohzohair_rahemo@yahoo.com The study included Green house experiments to show the allelopathic effects which can be produced by the contamination of varieties of wheat seeds by sunflower powder (local and Syrian) in four growth stages (seedling, elongation, flowering, and maturity). In germination and growth, results of statistical analysis has shown a difference in effects , where reduction has happened in most of the studied characters. The results also showed a difference between varieties of wheat in its sensitivity to the effect of the sunflower powder residues where the highest reduction percent of the variety (Um Rabee) compared to the variety (Abu-Ghareeb), so the sunflower powder variety (Syrian ) was the less effective to the studied characters compared to the local variety

Akdeniz ve Ege Blgesinde Yetien Endemik Salvia L. (Adaay) Trlerinin Korolojik zellikleri Ferhat CELEP, Musa DOAN Orta Dou Teknik niversitesi, Biyolojik Bilimler Blm, 06531, ankaya, Ankara fcelep@metu.edu.tr Salvia L. (Adaay) cinsi Labiatae familyasnn en byk cinsi olup Dnyada yaklak olarak 1000 trle temsil edilmektedir. Dnyada 7 farkl blgede youn dalm gsteren cinsin gen 150

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

merkezinin Akdeniz havzas olduu ileri srlmektedir. lkemizde Akdeniz ve Ege Blgesinde yaklak 55 tr bulunan Salvia cinsinin 30 kadar tr endemiktir. Bu endemik trler geni yayl gsterebildii gibi habitat, anakaya, toprak, iklim ve ykseklie bal olarak lokal dalmda gsterebilmektedir. Bu almada Akdeniz ve Ege blgesinde yetien endemik Salvia trlerinin dalm alanlar ve zellikleri aklanmtr. Anahtar Kelimeler: koroloji
SB 047

SB 048

Cirsium Mill. (Cynareae- Asteraceae) Cinsinin Corafik Dalm ve Trkiyedeki Durumu Bayram YILDIZ1, Turan ARABACI2, Tuncay DRMENC3 1 Balkesir niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Balkesir 2 nn niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Malatya 3 Balkesir niversitesi, Necatibey Eitim Fakltesi, Biyoloji Eitimi Blm, Balkesir byildiz@balikesir.edu.tr Cirsium Mill. cinsinin, ounluu Avrasya, Kuzey ve Dou Afrika ile Kuzey Amerikada olmak zere gnmzde yaklak 250 tr bulunmaktadr. Avrupa Florasnda 60, Flora USSRda 111, Suriye, Filistin ve Sina Florasnda 14, Flora Iranicada 37, Hindistanda 7, in Florasnda 50, Tayvanda 10 tr kaytldr. Kuzey Amerikada ise 80 kadar tr bilinmektedir. De Candolle, Prodromus adl eserinde cinsin 137 tr ilk kez 6 seksiyona ayrmtr. lkemizde Cirsium cinsi 23 endemik olan 72 takson (58 tr) ve 3 hibrit ile temsil edilmektedir. Ayrca 6 pheli kayt bulunmaktadr. Bu trler 3 seksiyon altnda toplanmtr. Bu rakamlarla lkemiz Florasnda Centaurea L. ve Hieracium L.den sonra Asteraceae familyasnn nc byk cinsini oluturmaktadr. Cirsium cinsi ile ilgili ok ynl aratrmalar devam etmektedir. Bu balamda gerekletirilen arazi almalarnda Trkiye trlerinin byk ounluuna ait rnekler toplanmtr. Konu ile ilgili kaynaklar da incelenerek trlerin corafik yayllar belirlenmi ve yayllar harita zerinde gsterilmitir. Ayrca trlerin populasyonlar gzlemlenmitir. Bu alma TUBTAK-TBAG (106T167) tarafndan desteklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Asteraceae, Cirsium, corafik dalm

Salvia, Akdeniz, Ege,

Trkiyede Bulunan Aegilops L. (Poaceae) Taksonlarnn Cins ii Snflandrlmas Evren CAB, Musa DOAN Orta Dou Teknik niversitsi, Biyolojik Bilimler Blm, Ankara, Trkiye ecabi@metu.edu.tr Triticeae Dumort. oyma iinde bulunan Aegilops L. cinsi, buday (Triticum L.) cinsinin en yakn akrabas olup gen aktarm almalarnda, en geni gen havuzlarndan birini oluturmaktadr. Trkiyede Aegilops L. cinsi 15 tr ile temsil edilmektedir ve bu trler budayla olan yakn ilikisi nedeniyle, farkl bilimsel alanlardaki uzmanlar iin ok byk nem tamaktadr. Trkiye florasnda bu cins kapsamnda Ae. speltoides Tausch., dndaki btn dier trlerin Aegilops seksiyonuna ait olduu, Ae speltoides Tausch trnn ise Sitopsis Jaub & Spach seksiyonun yesi olduu belirlenmitir. Yaplan bilimsel alma sonucu, bu cins ierisindeki trlerde yeni bir seksiyonal snflandrlma hedeflenmitir. Bu amala bu cinse ait trlerin 30 kadar morfolojik zellikleri dikkate alnp gerekli lmler yaplarak oluturulan veri taban MVSP 3.0 adl istatistik program yardmyla nmerik taksonomik adan deerlendirilmitir. Sonu olarak bu cinse ait trlerin cins ii dalmlar tekrar deerlendirilmi olup, yaplan detayl istatistiksel analizlerin sonucunda bir fenetik aa izilmitir. Elde edilen fenetik aaca gre Aegilops L. cinsine ait trlerin 5 farkl seksiyon iinde snflandrlabilecei gzlenmitir. Anahtar Kelimeler: Aegilops L., cins ii snflandrma, Triticeae oyma, Poaceae familyas

151

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 049 SB 050

Trkiyede Kltre Alnan Baz Salvia Trlerinin nemi ve zellikleri Yksel KAN1, Yavuz BACI2, Murat KARTAL3, lkay ORHAN4 A. Tuba ATALAY1, Songl BATIRAY1 1 Seluk niversitesi, Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm, 42070 Kamps, Konya 2 Seluk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 42070, Kampus, Konya 3 Ankara niversitesi, Eczaclk Fakltesi, Farmakognozi Anabilim Dal, 06100, Ankara 4 Gazi niversitesi, Eczaclk Fakltesi, Farmakognozi Anabilim Dal, 06330, Ankara ykan@selcuk.edu.tr Trkiyede Salvia trlerinin 89 tr doal olarak yetimektedir. lkemizde Adaay olarak bilinen Salvia trlerinin % 51i endemiktir. Salvia trlerinin Trkiyede kltr yaplmamaktadr. Bununla birlikte bugn baz Salvia trlerinin America ve Kanada olmak zere Avrupa ve pek ok lkede kltr yaplmaktadr. Salvia trleri ve bu trlerden elde edilen uucu yalar baharatlkta, ila sanayinde ve kozmetik rnlerinde kullanlmaktadr. Uucu yalarn antiseptik, anticholinesteras ve antispazmadik zellikleri bitkinin tibbi deerini artrmaktadr. Ayrca baz Salvia trleri tohumlar sabit yalar antioxidant zelliklere sahiptir. Son yllarda yeil dalga akm olarak adlandrlan bitkisel rnlere dn Salvia gibi tbbi bitkilere olan ilgiyi artrmtr. Bunun sonucu olarak ta salvia trlerinin kullanm, i ve d ticarette nemi giderek artmaktadr. Ancak, artan talebi karlayabilmek iin adaay trleri doal floradan bilinsiz ekilde toplanmaktadr. Bitkilerin zelliklede endemik bitkilerin doal alanlardan toplanmas hem bitki neslinin devamll hem de biyolojik zenginliin bozulmas bakmndan byk tehlike oluturmaktadr. Ayrca ekonomik de olmamaktadr. Bu almada endemik ve ekonomik neme sahip baz Salvia trlerinin(S. halophilaHedge, S. albimaculata Hedge & Hub.Mor. S. sclarea L. S. officinalis L., S. fruticosa Miller) Trkiyede kltre alnarak tarmsal,morfolojik, ekolojik, biyolojik, ve farmakognozik zelliklerinin belirlenmesi amalanmtr Anahtar Kelimeler: Salvia, Lamiaceae, uucu ya, antioxidant, anticholinesterase, tbbi bitki

Trkiyede Dal Gsteren Astragalus L. cinsine ait Dasyphyllium Bunge Seksiyonu yelerinin Elektron Mikroskobu ile Yaprak Tylerinin ncelenmesi Zeki AYTA, Zekiye SULUDERE Gazi niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Teknikokullar, Ankara Astragalus L. cinsine ait Dasyphyllium seksiyon yeleri Trkiyede 11, dnyada 17 taksonla temsil edilir. Seksiyona ait Trkiyedeki endemik takson says ise betir. lkemizdeki taksonlarn tamamnn yaprak tylenmeleri SEM ile incelenmitir. Yaprak ve gvdelerinde bir hcreli basit ty yapsna sahip seksiyon yelerinin ty ana eksenlerinde farkl saylarda tberkller bulunmaktadr. Ty hcrelerinin taban ksmlar dz olup yukarya doru ktikular kvrmlar bulunmaktadr. Yaprak yzeyindeki epidermis hcreleri yldzs ty grnmnde ktikular kvrmlara sahiptir. ncelenen trlerin stoma hcrelerinin yzeyinde ktikular kvrmlar bulunurken, A. densifolius alttr ayashensis Ayta & Ekimin hcrelerinde tuberkler yap gzlenmektedir. ncelenen rneklerin tamam GAZIda bulunmaktadr Anahtar Kelimeler: Astragalus, Dasyphyllium, Trkiye, Tylenme, SEM
SB 051

Kuraklk Stresi Altnda Yetitirilen Baz Mercimek (Lens culinaris Medik.) eitlerinde Prolin, Osmotik Potansiyel ve eker Dzeylerindeki Deiikliklerin Belirlenmesi Peyami BATTAL, Murat ERMAN, smail ELK, smet BERBER, Musa TRKER, Mehmet Emre EREZ, Faruk OUZ Yzncyl niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 65080, Kampus, Van pbattal@yahoo.com Bu almada, kurakla maruz braklan yazlk ve klk mercimek eitlerindeki prolin, osmotik potansiyel ve eker dzeylerindeki deiiklikler aratrld. Bu amala, 2 klk (Sazak 91 ve Yerli Krmz) ve 2 yazlk (Malazgirt 89 ve Sultan I) olmak zere tescil edilmi 4 mercimek eidi kullanld. Prolin seviyeleri spektrofotometrik, osmotik potansiyel seviyeleri osmometrik yntemle ve eker seviyeleri yksek performansl sv kromatografisi yntemiyle belirlendi. 152

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

En dk osmotik potansiyel deerleri ieklenme ve bakla balama dnemlerinde hi su verilmeyen klk Sazak 91 ve Yerli Krmz eitlerinde srasyla -1.76; 2.86 MPa ve -1.89; 2.85 MPa olarak tespit edilmitir. En dk osmotik potansiyel ieklenme ve bakla balama dnemlerinde Yazlk Sultan I ve Malazgirt 89 eitlerin hi su verilmeyen bitkilerinde (srasyla -1,95 ve -2.92 MPa; -1,91 ve -2,83 MPa) belirlenmitir. En yksek Prolin seviyeleri Klk Sazak 91 ve Yerli Krmz eitlerinin ieklenme dneminde hi su verilmeyen bitkilerde (srasyla 280,41, 198.01 g/g TA), bakla balama dneminde drt hafta ara ile su verilen Sazak 91 (310,07 g/g TA) ve iki ay ara ile su verilen Yerli Krmz (220,15 g/g TA) eitlerinde belirlenmitir. Yazlk Sultan I ve Malazgirt 89 eitlerinde ieklenme ve bakla balama dnemlerinde en yksek prolin seviyeleri srasyla iki ay ara ile su verilen bitkilerde (260.36 ve 219.36; 170.81 ve 283.00 g/g TA) gzlenmitir ieklenme dneminde yazlk Sultan I eidinde fruktoz, glukoz, sakkaroz ve maltoz srasyla hi su verilmeyen (6.08 mg/g TA), bir hafta ara ile su verilen (4.076 mg/g TA), hafta ara ile su verilen (3.96 mg/g TA) ve iki hafta ara ile su verilen (0.80 mg/g TA), Malazgirt 89 srasyla hi su verilmeyen (4.69 mg/g TA), hi su verilmeyen (2.80 mg/g TA), drt hafta ara ile su verilen (3.84 mg/g TA) ve hi su verilmeyen (0.50 mg/g TA) bitkilerinde en yksek dzeye kmtr. Klk eitlerden Sazak I de en yksek fruktoz, Glukoz, sakkaroz ve maltoz srasyla hi su verilmeyen (4.22 mg/g TA), haftada ara ile su verilen (3.06 mg/g TA), iki ay ara ile su verilen (3.92 mg/g TA) ve hi su verilmeyen (0.68 mg/g TA) bitkilerinde; Yerli Krmz eidinde srasyla hi su verilmeyen (5.50 mg/g TA), iki ay ara ile (srasyla 2.26; 2.44; 0.52 mg/g TA) bitkilerinde belirlenmitir. Bakla balama dneminde Sultan I eidinde en yksek seviyede fruktoz, glukoz, Sakkaroz ve maltoz srasyla iki ay (4.90 mg/g TA), drt hafta (3.86 mg/g TA), iki hafta (5.09 mg/g TA) ve hafta ara ile su verilen (0.96 mg/g TA) bitkilerde; Malazgirt 89 eidinde en yksek seviyede fruktoz, glukoz, Sakkaroz ve maltoz srasyla hi su verilmeyen (5.50 mg/g TA), hafta (4.54 mg/g TA), bir hafta (8.22 mg/g TA) ve iki ay ara ile su verilen (0.94 mg/g TA) bitkilerinde tespit edilmitir. Sazak 91 eidinde en yksek seviyede fruktoz, glukoz, sakkaroz ve maltoz srasyla iki ay ara ile (5.19 mg/g TA), hafta (3.85 mg/g TA), iki ay (5.50 mg/g TA) ve iki hafta ara ile su verilen (0.96 mg/g TA) bitkilerinde, Yerli Krmz eidinde en yksek fruktoz, glukoz, sakkaroz ve maltoz srasyla iki ay ara ile su verilen (7.56 mg/g TA), hi su verilmeyen (4.15 mg/g TA), iki ay ara ile su verilen (10.80 mg/g TA) ve bir hafta ara ile su verilen (0.96 mg/g TA) bitkilerde belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: osmotik potansiyel


SB 052

Kuraklk, ekerler, prolin,

Soua Hassas Arpann Soua Tolerans Cevabnda Salisilik Asit Uygulamalarnn Rol kke ATICI1, mer KARADAOLU2, Salih MUTLU1, Esen TAGIN3, Barbaros NALBANTOLU2 1 Atatrk niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Erzurum 2 Atatrk niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, Erzurum Atatrk niversitesi, Eitim Fakltesi, Fen Bilgisi Blm, Bayburt oatici@atauni.edu.tr Bu almada, soua hassas arpann (Hordeum vulgare cv. Akhisar) soua tolerans kazanmasnda salisilik asidin (SA) etkisi ve bu etkinin sresi incelenmitir. Bunun iin, soua toleransn belirlenmesinde nemli kriterlerden olan donma hasar ve buz nkleasyon aktivite deneyleri yaplmtr. Normal artlarda (22/18C) ekilen ve bytlen arpann yapraklarna 7. gnde 4 farkl konsantrasyonda (0.01, 0.1, 0.5 ve 1 mM) SA uygulanmtr. Yaprak kesiminden 3 gn nce souk artlara (5/3C) transfer edilen SAl ve SAsz bitki yapraklar 10., 17., 24. ve 31. gnlerde kesilmilerdir. Kesilen bu yapraklarn bir ksmnda, % donma hasarlar -1 ile -16C arasnda elektrik kondktivite llerek belirlenmitir. Yapraklarn dier ksmndan elde edilen apoplastik (ekstraselular) proteinlerin suyun donma noktasn geciktirme derecesi olan buz nkleasyon aktiviteleri belirlenmitir. 0.01 ve 0.1 mM SAnn % donma hasarn drerek ve buz nkleasyon aktivitesini ykselterek arpann soua toleransn artrmada etkili olduu ve bu etkinin uzun sreli de olduu gzlenmitir. Anahtar Kelimeler: Arpa, donma hasar, buz nkleasyon aktivitesi, salisilik asit, dk scaklk stresi

153

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 053

SB 054

Triticum aestivum ve T. durumun Termal Toleransl ve Termal Duyarl eitlerinin Yapraklarnda Scaklk oku Proteinleri Mustafa YILDIZ, Hakan TERZ Afyonkarahisar Kocatepe niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm 03200 Afyonkarahisar mustafa_yildizus@yahoo.com Yksek scakla farkl duyarllk gsteren ekmeklik (Triticum aestivum cv. Gnen-98, toleransl; cv. Cumhuriyet-75, duyarl; genom ABD) ve makarnalk (Triticum durum cv. Ege-88, toleransl; cv. Ankara-98, duyarl; genom AB) buday eitlerinin ilk yaprak dokularndan ekstrakte edilen znebilir proteinler zerine yksek scaklk stresinin etkisi, iki-ynl jel elektroforez yntemi kullanlarak incelenmitir. Kontrole (25C) gre uyum (37C) ve uyum + yksek scaklk oku (37C+50C) uygulamalarnda, jellerin deerlendirilmesi ile termal toleransl ve termal duyarl buday eitlerinin yaprak dokularnda yksek scaklk stresinin bir sonucu olarak farkl ifade edilen 31 protein belirlenmitir. Yeni sentezlenen ve/veya kaybolan, miktarnda azalma veya artma meydana gelen proteinlerin tm, dk molekler arlkta (DMA, 16.1-24.0 kDa) ve genellikle asidik (pI 4.86.9) karakterde belirlenmitir. Drt eidin scaklk stresi cevaplar mukayese edilmitir: 31 proteinin 22si yeni sentez edilmi DMAl scaklk oku proteinleri (DMA SPler = kk SPler) olarak belirlenmitir. Bu kSPlerin says ayn genoma sahip olan eitlerde farkl bulunmutur. Ayrca, termal toleransl eitlerdeki kSPlerin saysnn termal duyarl olanlardan daha yksek olduu saptanmtr. Baz kSPlerin eide zg olduu saptanmtr. Uyum (37C) scaklk uygulamasnda sentez edilen kSPlerin ou 37C+50C uygulamasnda da belirlenmitir. Buday eitlerinin yaprak dokularnda bolluk ve eitlilik gsteren ve termal toleransn kazanlmasnda nemli rol oynayan kSPler tek bir protein grubu olarak belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Triticum aestivum, Triticum durum, termal-toleransl eitler, termal-duyarl eitler, kk scaklk oku proteinleri

Kuraklkla ndklenen Oksidatif Stresin Nohut eitlerinin Fotokimyasal ve Antioksidan Aktiviteleri zerine Etkisi Tue KALEFETOLU, Yasemin EKMEK Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, 06800, Beytepe/ANKARA tugcek@hacettepe.edu.tr Kuraklk; bitkilerde byme, gelime ve verimi kstlayan en nemli abiyotik stres faktrlerinden biridir. Bu aratrmann amac, kuraklk stresinin iki nohut (Cicer arietinum L.) eidinin fotokimyasal aktiviteleri zerindeki fizyolojik etkilerini ortaya koymak ve kuraklk stresinden kaynaklanan oksidatif hasarn giderilmesinde antioksidan enzim aktivitelerinin roln belirlemektir. Aratrmada, toprak kltrnde yetitirilen 20 gnlk iki nohut eidi (Gke ve Cantez) sulama yaplmakszn 0 (kontrol), 3, 5 ve 7 gnlk kuraklk periyoduna maruz braklmtr. Kuraklk uygulamalar sonunda, kuraklkla indklenen fotoinhibisyon klorofil a fluoresans lm, kurakln membranlar zerindeki etkileri ise lipid peroksidasyonunun son rn olan malondialdehit (MDA) analizi ile aratrlmtr. Klorofil a fluoresans sonular, nohut eitlerinde, artan kuraklk stresinin PSIInin fotooksidasyonuna neden olduunu gstermitir. Ancak bu etki eitlerde PSII aktivitesini durduracak dzeyde olmamtr. Kuraklk stresi; eitlerin karanlkla adapte edilmi yapraklarndaki potansiyel fotokimyasal etkinliini (FV/FM); maksimum fluoresans (FM) ve minimum fluoresansta (FO) meydana gelen deiikliklere bal olarak azaltmtr. FV/FM oranlarndaki azalma, iddetli kuraklkta Gke eidinin Canteze gre daha az etkilendiini gstermitir. Ancak, iddetli kurakl izleyen yeniden sulama uygulamasnn, her iki eitte de fotokimyasal etkinlii kontrol seviyesine kadar iyiletirdii belirlenmitir. Artan kuraklk stresine bal olarak her iki eidin membranlarnda da oluan MDA ieriindeki art oksidatif hasarn bir gstergesidir. Bitkilerde oksidatif hasara kar oluturulan savunma sistemlerinden biri olan antioksidan enzim (SOD, POD, APX ve GR) aktiviteleri nohut eitlerinde kuraklk uygulamalar ile genel olarak art gstermi; ancak eitler arasnda enzim davranlar bakmndan belirgin farkllklar ortaya kmtr. Anahtar Kelimeler: Antioksidan enzimler, klorofil a fluoresans, kuraklk stresi, MDA, nohut (Cicer arietinum L.) eitleri

154

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 055

SB 056

Farkl Tuz Konsantrasyonlarna Maruz Braklan Baz Halofit Bitkilerde (Salicornia europaea L., Puccinellia distans ( Jacq.) Parl. ve Atriplex olivieri Moq.) Meydana Gelen Fizyolojik Parametrelerin Aratrlmas Mehmet Emre EREZ, Peyami BATTAL, clal DURDU Yznc Yl niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm , Kampus, Van 65080 emreerez@hotmail.com Bu almada Atriplex olivieri Moq. (Kaz aya), Puccinellia distans (Jacq.) Parl. (orak im) ve Salicornia europaea L. (Deniz brlcesi) bitkileri farkl tuz konsantrasyonlarnda (Kontrol, 200 mM, 400 mM, 600 mM, 800 mM) yetitirildi. Bitkilerde eker, ya asidi ve hormon miktarlar yksek performansl sv kromotografisi ile, klorofil a ve b, karotenoid ve prolin seviyeleri spektrofotometre ile belirlendi. Yapraklardan alnan kesitlerde stoma saylar ve stoma byklkleri tespit edildi. Ayrca bitkilerin morfolojik geliimleri takip edilerek kk, gvde ve yaprak uzunluklar ile yzde ya-kuru arlk oranlar belirlendi. alma sonucunda morfolojik gelimenin tuz konsantrasyonundan olumsuz olarak etkilendii grld. Ancak obligat halofit olan S. europaeann 200 ve 400 mM tuz uygulamasnn dier gruplara gre daha toleransl olduu gzlendi. Her bitkide de Stoma saylar ve byklkleri zerine tuzun nemli bir etkisi grlmezken, A. olivieri ve P. distansta gndz saatlerinde stomalarn kapal, S. europaeada ise ak olduu tespit edildi. Kk, gvde, yaprak uzunluklar ve ya-kuru arlk zerinde tuzun deiik etkilere sahip olduu belirlendi. Tuz uygulamasna bal olarak bitkilerin su seviyelerini belirli dzeyde tutmak iin osmotik potansiyellerini drdkleri grld. Prolin, klorofil ve karotenoid deerlerinin ise tuz seviyesine gre deitii fark edildi. Tuz stresinde ABA seviyesi azalmtr. Dier hormonlarn ise dk deerler gsterdii gzlendi. eker ve ya asidi seviyelerinin ise tuz seviyelerine gre deitii saptand. Analizler sonucunda tuz stresinden her bir bitkinin deiik oranlarda etkilendikleri ve tuz stresine kar deiik tepkiler verdikleri belirlendi. Anahtar Kelimeler: Tuz stresi, ABA(Absisik asit), prolin, ya asidi HPLC,

Trkiyedeki Limonium miller (Plumbaginaceae) Cinsi le lgili Revizyon almalar Galip AKAYDIN1, Musa DOAN2 Hacettepe niversitesi Eitim Fakltesi, OFMA Blm, 06800, Beytepe, Ankara 2 ODT, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 06531, Ankara agalip@hacettepe.edu.tr
1

Trkiyede yetien Limonium cinsine ait taksonlarla ilgili ilk revizyon almas Trkiye Florasnn 7. cildinde ilk kez hazrlanm ve bu cinsin 17 tr olmak zere toplam 18 takson ierdii belirlenmitir. Daha sonraki yllarda yaplan almalarn derlendii Trkiye Florasnn 10. cildinde ise bu cinse ilikin olarak 2 trn daha lkemizde yetitii saptanm ve buna gre Limonium cinsinin lkemizde toplam 19 tr ve 20 takson ierdii belirlenmitir. 2002-2005 yllar arasnda gerekletirilen ve TBTAK tarafndan yl sre ile desteklenen bu aratrma projesi sonunda, bu cinsin Trkiyede 24 tr olmak zere toplam 27 takson ierdii ve bunlardan 14 tanesinin ( %52) endemik olduu belirlenmitir. Bu teblide lkemizde yayl gsteren Limonium cinsine ait taksonlarn ekolojik ve fitocorafik zelliklerine deinilmitir. Ayrca cinse ait taksonlarn yetitii eitli ekosistemlerde srdrlebilirliinin salanmas ve koruma biyolojisine katkda bulunmak amacyla, IUCN tarafndan belirlenen tehdit kategorilerine gre taksonlardan bazlarnn tehlike snflar yeniden belirlenmi ve bunlarn korunmas iin baz nerilerde bulunulmutur. Anahtar Kelimeler: Plumbaginaceae, Limonium, revizyon, Trkiye
SB 057

Bergama-Kozak (zmir) Yaylasndaki Pinus pinea L. Ormanlarnn Floristik zellikleri mer VAROL, A.Zafer TEL Mula niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Ktekli, Mula ofvarol61@hotmail.com Pinus pinea L.(fstk am) ormanlar dnyada geni bir yayla sahip deildir. Fstk amnn dnyadaki yayl alanlar onun Akdeniz havzasna lokalize olmu bir tr olduuna iaret etmektedir. Bu almada Trkiyenin Ege blgesinde bulunan Kozak yaylasnda doal yayl gsteren fstk am ormanlarnn floristik 155

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

zellikleri incelenmitir. alma alannda 44 familyaya ait 166 cins ve 274 tr tespit edilmitir. Trlerin fitocorafik blgelere gre dallar, say ve oranlar aadaki gibidir: Akdeniz elementleri 91 (%33,21), ran-Turan elementleri 1 (%0.36), AvrupaSibirya elementleri 14 (%5,10). Endemik bitki says 14 ve endemizm oran da %5,10dr. Ayrca bu almada 20 takson B1 karesi iin yeni kayt olarak tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Fstk am, floristik kompozisyon, zmir, Pinus pinea, yeni kare.
SB 058

SB 059

Veronica beccabunga L. subsp. muscosa [( Korsh. ) A.Jelen., 1971)]ya Dahil Edilmi Olan Baz Populasyon rneklerinin Ayr ve Yeni Bir Takson Olarak Snflandrlmas ve Nedenleri Avni ZTRK anakkale Onsekiz Mart niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Terziolu Yerlekesi, 17020, anakkale avniozturk@comu.edu.tr Bu bildiride Veronica beccabungann alt trlerinden biri olan V. beccabunga subsp. muscosaya daha nce 2000 ylnda dahil edilmi olan ve Van ili evresinden toplanm bulunan baz populasyon rneklerinin (zellikle F 1001 nolu rnek) esasen ad geen alt tre dahil edilmeyip ayr ve yeni bir alt tr veya tr olarak snflandrlmas gerektii daha ayrntl incelemelerden anlalmtr. Nitekim sz konusu populasyon rnekleri, ok daha ayrntl ve dikkatli ekilde incelenerek dier alt trlerin zellikleri ile karlatrldnda, bu karar gerektiren nemli morfolojik ve karyolojik farklarn bulunduu aratrmalarmzda ortaya kmaktadr. rnein Tohum uzunluu subsp. beccabungada 0.4 mm, -subsp. absconditada 0.6 mm olduu halde ayr ve yeni bir takson olmas gerektiini ngrdmz populasyon rneklerinde tohum uzunluu 1.8 mm olup, birinci alt trn 4,5 kat, ikinci alt trn ise 3 kat olan bir uzunlua sahip bulunmaktadr.Yine karyolojik zelliklerden ortalama ve toplam kromozom uzunluklar konusunda da sz edilen populasyon rneklerinin (F1001) ; -abscondita, -beccabunga ve muscosa alt trlerinden nemli lde daha ksa olduu grlmektedir. yle ki: -Subsp. beccabungann ortalama kromozom uzunluu 2.666 mikrondur. Subsp. absconditann otalama kromozom uzunluu 2.036 mikrondur. Oysa ( F 1001) populasyonunda ise ortalama kromozom uzunluu 1.711 mikrondur. Burada ilk iki alt tre ait ortalama kromozom uzunluklarnn birbirine yakn olmasna ramen ( 0.230 mikron fark) , -subsp. muscosaya dahil edilmi olan ve ayr alt tr olmas gerektiini ileri srdmz populasyon rneklerinin subsp. beccabunga ile fark 0.555 mikron, -subsp. abscondita ile fark ise 0.649 mikrondur. Benzer farklar toplam kromozom uzunluklar olarak da vardr ve korelasyon gstermektedir. Ayrca (F1001) rnekleri ile dier 2 alt tr rnekleri arasnda kapsl ekli ve boyutlar, yaprak sap,kenar, bykl, stilus uzunluu, olgun pedisellerin iek durumu ana ekseni ile arasndaki alarda da farklar mevcuttur. rnein -subsp. beccabungada kapsl yuvarlak hafif emarginat, subsp. absconditada eliptik oval, -subsp. muscosa sanlm olan ( F 1001 ) populasyonunda ise uta 156

Trkiye ve Gney Bat Asya Karayosunlar Floras in Yeni Karayosunu Kayd Gray UYAR, Muhammet REN Zonguldak Karaelmas niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 67100 ncivez, Zonguldak uyar.guray@gmail.com Elsa Nyholm tarafndan 1968-1982 yllar arasnda Trkiyeden toplanm yaklak 5.500 bryofit rneinden oluan Trkiye karayosunlar koleksiyonu (S) zerinde imdiye kadar yaptmz almalar sonucunda, Trkiye ve Gney-Bat Asya Karayosunlar Floras iin yeni olan Tortula thianschanica Broth., Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. ve Brachythecium coruscum I. Hagenun kaytlar bu almayla verilmektedir. Ayrca Avrupada bulunmayan Tortula thianschanicann ilk kaytlar Orta Asyadan verilmi olup bu almayla trn GneyBat Asya ynelik ilk dalm da belirlenmi olmaktadr. T. thianschanica yaprak enine kesitleri ynnden kendisine ok benzer olan Syntrichia papillosissima (Copp.) Loeskedan bitkinin olduka kk (2-3 mm) ve yaprak tabanyla, orta hcrelerin gei blgesindeki, kenar hcrelerin ince uzun ve kntl oluu ile ayrlmaktadr. P. drummondii ise kendisine en yakn tr olan P. cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop.dan yapraklarnn daha geni ve yaprak kenar dilerinin daha belirgin oluu ile, B. coruscumda kendisine en ok benzeyen B. albicans trnden yapraklarnn daha fazla katlanmal oluu ve bitkinin genel grnmnn ilk bakta B. salebrosumu andrr ekilde sarms yeil renkli oluu ile ayrlmaktadr. Bu almada bu nemli yeni kaydn makroskobik ve mikroskobik fotoraflaryla birlikte trlerin ayrntl zellikleri ve Dnya dalmlar verilmitir. Anahtar Kelimeler: karayosunu, yeni kayt, flora, Trkiye, Gney-bat Asya.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

daralan yuvarlaka (damla eklinde)dr. Hatta (F1001) rneinde zayf kazk kk sistemi de vardr. Oysa ki her alt trn de saak kk sistemi vardr. Yine corafik yayl alan olarak Van (Trkiye) da yetien F 1001 populasyonu, -subsp. muscosadan ayrlmaktadr. -Subsp. muscosann asl yayl alan Afganistan, Pakistan ve ksmen de Trkmenistan ve ran da bulunmaktadr. Yukarda byk ounluu aklanan nedenlerle ve en tipik rnekleri Vann Edremit ilesinden toplanm olduu iin ad geen populasyon rneklerinin V. beccabunga subsp. edremitense veya Veronica edremitense ad ile yeni bir alt tr veya tr olarak adlandrlmasnn uygun olaca kansndayz.
SB 060

olmad grlerek sralar yeniden belirlenmi, tr tehis anahtar yeni bilgilere gre gncellenmi ve deitirilmitir. Yaptmz alma sonucunda, 4/5 orannda endemik olan Thlipthisa seksiyonunda yer alan taksonlarn IUCN kriterlerine gre tehlike kriterleri yeniden belirlenmitir. Trlerin dar yayla sahip endemik olularna ilikin, aklama ve yorumlar getirilmi, ayrca trlerin yaylna ve yaayna etki eden bir bcek cinsi tespit edilmi ve tehisi yaplmtr.
SB 061

Mikrosatelit DNA Belirleyicilerinin Tahllarda Trler Aras Kullanm Olanaklar Ahmet YILDIRIM, Nejdet KANDEMR, zlem ATE SNMEZOLU, Tuba ESERKAYA, Rahime GNDZ Gaziosmanpaa niversitesi, Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm, Molekler Biyoteknoloji Laboratuvar, Tokat ahmety55@gmail.com Molekler DNA belirleyicileri son yllarda kuramsal ve uygulamal genetik almalarda, bitki ve hayvan trlerinde ok eitli alanlarda kullanlmaktadr. Lokusa zg olmalar, kodominant kaltm zellii gstermeleri, yksek bilgi ieriine sahip olmalar ve PZR ile kolayca saptanabilmeleri gibi zellikleri nedeniyle son yllarda en ok tercih edilen DNA belirleyicilerinin banda mikrosatelit (SSR) markrleri gelmektedir. Mikrosatelitler bitkilerde genetik materyalin karakterizasyonu, genetik tehis, filogenetik analizler, bitki genom haritalanmas, belirleyici yardmyla slah ve gen klonlama aratrmalarnda yaygn bir biimde kullanlmaktadrlar. SSR markrlerinin gelitirilmesi olduka zaman alc ve pahal bir ilemdir. Bu nedenle bir tahl tr iin gelitirilen markrlerin bir dier trde de kullanlabilmesi olduka nemli ve deerlidir. Bu almada polimorfik olduklar bilinen beer arpa (Bmag110, Hvm40, Hvole, SCSSR7759, Gbms50) ve buday (Stm560, Stm578, Xgwm374, Xgwm513, Xgwm765) mikrosatellit primerlerinin iki buday (Seluklu-97, Bezostaja-1) ve iki arpa (Steptoe, Morex) eidinde kullanm olanaklar aratrlmtr. Arpa ve budaydan elde edilen Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) rnlerinin allel byklkleri karlatrlmtr. almadan elde edilen sonulara gre mikrosatelit markrlerinin arpa ve buday trleri arasnda transfer edilebilir olduu belirlenmitir. Her iki tre ait primerlerin transfer edilebilme oranlar % 80 olarak hesaplanmtr. Bu markrlerin gelecekte genetik ve bitki slah almalarnda her iki trde de baaryla kullanlabilecei saptanmtr. 157

Trkiyede Yayl Gsteren Asperula L. (Rubiaceae) Cinsi Thlipthisa (Griseb.) Ehrend. Seksiyonunun Revizyonu Ersin MNAREC, Kemal YILDIZ Celal Bayar niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 45140, Muradiye, Manisa ersin.minareci@bayar.edu.tr Bu almada, Asperula L. cinsinin Thlipthisa seksiyonunun Trkiyede yayl bulunan taksonlarn (A. brevifolia Vent., A. pseudochlorantha Ehrend., A. antalyensis Ehrend., A. serotina (Boiss.&Heldr.) Ehrend. ve A. purpurea subsp. apiculata (Sm.) Ehrend.) morfolojik, sitolojik, palinolojik, fitokimyasal almalar ile toprak analizlerinin desteinde revizyonu yaplmtr. Trlerin Trkiyedeki yayllar belirlenerek GPS verileri ile bu noktalar kayt altna alnmtr. alma ile trlerin, sadece Trkiye Florasnda yer alan deskripsiyonlar geniletilmi, tr rneklerine ait detayl izim ve fotoraflar eklenmi, polen ve tohumlar taramal elektron mikroskobu (SEM) ile incelenerek fotoraflanmtr. Sitolojik incelemeler ile 5 taksondan 4nn kromozom saylar belirlenmi olup A. brevifolia, A. pseudochlorantha, A. antalyensis ve A. purpurea subsp. apiculata trlerinde kromozom says 2n = 22 olarak tespit edilmitir. almamzda yer alan trlere ait baz fitokimyasal ieriklerin analizleri yaplarak elde edilen veriler taksonomik deerlendirmelere yardmc olarak kullanlmtr. Seksiyonda yer alan trlerin yetitii toprak zellikleri aratrlarak, trlere zg olan genel toprak zellikleri ortaya konmutur. alma sonunda; A. antalyensisin A. pseudochloranthann varyetesi olarak oluturulmas ile tr says beten drde indirgenmi, trlerin sistematik srasnn uygun

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Anahtar Kelimeler: Mikrosatelit, SSR, PZR, arpa, buday


SB 062

SB 063

Trkiyenin Endemik Tbbi Bitkilerinden Digitalis davisiana L.nin in vitro Rejenerasyonu Tuba AYDIN1, Buhara YCESAN1, Arzu UAR TRKER1, smail EKER1, Mnevver SKMEN2, Atalay SKMEN3, Ekrem GREL1 1 Abant zzet Baysal niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 14280 Bolu 2 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, 61080 Trabzon 3 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080 Trabzon ibuhara@yahoo.com Bu alsmada, yurdumuzda doal olarak yetien ve endemik bir ykskotu tr olan Digitalis davisiana L.nin (Scrophloriacea), adventif srgn oluumu yoluyla in vitro rejenerasyonu ilk defa tanmlanmtr. Bu bitki, kalp aritmilerini dzenleyici ilevi olan digoksin, digitoksin, gitoksigenin gibi etkin kalp glikozitleri ierdiinden, ayni zamanda nemli bir tbbi bitki konumundadr. In vitro koullarda imlendirilen tohumlardan elde edilen steril fidelerin en fazla 10 gnlk kotiledon, hipokotil, byme ucu ve hipokotilin byme ucuyla birlesim yerinden ayrarak hazrlanan filamingo gagas tipi eksplat ve son olarak kk explantlar, gelimekte olan 6-8 haftalk yaprak, kk veya gvde eksplantlar ile karlatrldnda, hipokotil veya filamingo gagas tipi explantnn daha fazla (ort. 6.0 srgn/eksplant) srgn oluturduu gzlenmitir. Rejenerasyona etki eden faktrler arasnda TDZ ve IAAn kullanlan dier (TDZ+IBA, KIN+IAA, Zeatin+IAA, BA+IBA) byme dzenleyicilerine nazaran ok daha etkili olduu gzlenmitir. Ayrca, TDZ ve IAA ieren farkl hazr besi ortamlarnn rejenerasyona etkisi incelendiinde, B5 veya LS ortamnn MS, MSSM, SH veya CP ortamlarna gre daya baarl rejenerasyon verdii gzlenmitir. Elde edilen adventif srgnlerin kklendirme almalar, eitli oksin (IAA, IBA veya NAA) ieren veya hormonsuz ortamlarda kltre alnm olup, halen devam etmektedir. Kklendirme ilemini takiben, rejenerantlar sakslara aktarlarak, doal koullara altrlma ilemine tabi tutulacaklardr. Anahtar Kelimeler: Digitalis sp., doku kltr, mikrooaltm

Bitki Aratrmalarnda Termal ve Klorofil Floresans Grntleme Tekniklerinin Kullanm Aykut SALAM1, Laury CHAERLE2, Dominique Van Der STRAETEN 1 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080 Trabzon 2 Gent niversitesi, Fen Fakltesi, Molekler Genetik Blm, Hormon Sinyali ve BiyoGrntleme Birimi, 9000 Gent, Belika aykut_saglam@yahoo.com Bitkilerde meydana gelen dinamik metabolik olaylar anlamak iin salam ve fonksiyon gren sistemler ierisindeki parametreleri analiz edecek yntemlere ihtiya vardr. Bu dorultuda, canl dokularnda hasara yol amayan, kolaylkla tekrar edilebilecek, ksa zamanda yksek dorulukta bilgi salayabilecek ve ok sayda rnekle ayn anda almaya imkan tanyacak yntemlere gereksinim duyulmutur. Bu ihtiya, grntleme tekniklerinin gelitirilmesine yol amtr. Grntleme teknikleri, bitkilerde herhangi bir zarara yol amadan bilgi salamay amalayan yntemler olarak karmza kmaktadr. Bu almada, grntleme tekniklerinden ikisi olan klorofil floresans ve termal grntleme sistemlerinin, bitkilerin biyotik ve abiyotik streslere verdikleri cevabn deerlendirilmesi ve yakn gelecekte bitkilerin korunmas konularnda stlenecekleri roller ele alnmtr. Anahtar Kelimeler: Stres, grntleme, termal grnt, klorofil floresans

158

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 064 Bitkilerde Bor Taycs Genlerin Borun Noksanlk ve Toksite Koullarnda levleri Erdoan Eref HAKKI Seluk niversitesi, Ziraat Fakltesi, Tarla Bitkileri Blm, 42075, Kampus, Konya eehakki@selcuk.edu.tr Bor (B), bitkiler iin mutlak gerekli olan nemli bir mikrobesin elementidir. Bitkilerde B noksanl ile toksitesi arasnda ok dar bir aralk olmakla birlikte, bu elemente kar tepkilerinde de bitkiler trleraras ve tr ii geni bir genetik varyasyon gstermektedir. B-noksan topraklarda yetien bitkilerde sterilite artmakta, kltr bitkilerinden alnan rnde ise nemli lde d grlmektedir. Bununla birlikte, yksek B ieren topraklarda da bitkisel retimde ciddi dler yaanmaktadr. Fizyolojik pH koullarnda, B yksz borik asit formunda bulunup biyolojik membranlardan rahatlkla penetre olmakta ve B yeterli beslenme koullarnda aktif B tanmas gerekmemektedir. B noksanlnda ise kkte ekspresyonu yaplan tayc bir proteinin ksilem parankimasndan ksileme B yklemesi yaparak bitki gvdesine salanan borun artrld model bitki Arabidopsiste gsterilmitir. Bu proteinlerin genellikle B noksan ya da yeterli koullardaki rolleri zerinde durulmutur. Ancak, son zamanlarda yaplan almalar B-transporter proteinlerinin B-toksitesi koullarnda da nemli olduunu gstermitir. Bu tayc proteinlerin varl B hassasiyeti yksek olan tahllarda da gsterilmitir. B-toksitesine tolerans, bitki dokularnda dk oranda B birikimi ile paralellik gstermekte, bunun da B-tayc genlerin bitki kk hcrelerindeki ekspresyonlar ile uyumlu olduu grlmektedir. Bitkilerin bora tepkilerinin tr ii varyasyonunun ok geni olduu ve B toksitesine tolerans ile hassasiyetin B tayc proteinlerin varl ve ekspresyon dzeyleri ile yakn ilikisi olduu grlmektedir. Anahtar Kelimeler: Bitkilerde Bor, B tayc protein, B transporter, bitkilerde B noksanl, bitkilerde B toksitesi

SB 065

Buday (Triticum aestivum L.)da Sar Pas Hastalna Dayanklln EST (Expressed Sequence Tag) Veritabanlar Kullanlarak Aratrlmas zge KARAKA4, Semra HASANEB1, Ayen YUMURTACI 1, Fahriye ERTURUL1, Yldz AYDIN2, Funda ENTRK AKFIRAT3, Ltf ETN5, Seval ALBUSTAN5, Zafer MERT5, Kadir AKAN5, Fazl DNCEL5, Necmettin BOLAT6, Mustafa AKMAK6, Sava BELEN6, zcan YORGANCILAR6, Ergun ZDEMR6, Ahu ALTINKUT UNCUOLU1 1 TBTAK, Marmara Aratrma Merkezi, Gen Mhendislii ve Biyoteknoloji Enstits, PK: 21, 41470, Gebze, Kocaeli 2 Marmara niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 34722, Kadky, stanbul 3 Gebze Yksek Teknoloji Enstits, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Muallimky Kampusu, Gebze, Kocaeli 4 stanbul niversitesi, Fen Fakltesi, Molekler Biyoloji ve Genetik Blm, 34134, Vezneciler, stanbul 5 Tarla Bitkileri Merkez Aratrma Enstits, Eskiehir yolu,10. Km, PK: 226, Lodumlu, Ankara 6 Anadolu Tarmsal Aratrma Enstits, PK: 17, 26001, Eskiehir ozge79@gmail.com Dnyadaki nemli buday reticilerinden biri olan lkemizde Puccinia striiformis f. sp. triticiin neden olduu sar pas hastal nedeniyle yllara bal olarak ciddi rn kayplar ortaya kmaktadr. Trkiye ve dnyada buday tarmn olumsuz ynde etkileyen sar pas etmeni ile mcadelede kullanlan klasik slah yntemleri uzun zaman almas ve deiken evre koullarna bal olmas nedeniyle yetersiz kalmaktadr. Bu yzden gelimi slah programlarnda, molekler yntemler de kullanlarak materyal daha kesin olarak ve erken generasyonlarda test edilebilmektedir. Sunulan bu almada, EST veri taban almalar yaplarak (i) hastala dayankl genotiplerin ksa srede seimine olanak tanyan DNA markrlerinin belirlenmesi (ii) dayankllkla ilikili yeni gen kaynaklarnn elde edilmesi amalanmtr. Bu almada, Anadolu Tarmsal Aratrma Enstits tarafndan gelitirilen dayankl (PI178383, zgi01, Snmez2001) ve duyarl (Harmankaya99, ES14, Aytn98) 6 adet klk ekmeklik buday (Triticum aestivum ssp. aestivum) eidi bitki materyali olarak kullanlmtr. Bu eitler PI178383 x Harmankaya99, zgi01 x ES14, Snmez2001 x Aytn98 kombinasyonlarnda aprazlanarak elde edilen F2 bitkilerinden pas okuma sonularna gre hassas ve dayankl genotipler belirlenmitir. Bu alma kapsamnda Graingenes 159

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

(http://wheat.pw.usda.gov) veritabanndan budayda sar pas hastalna zgn EST ktphanesi taranarak 1549 EST belirlenmitir. Vektr dizilerinden arndrlm ESTlerden 136 kontig, 989 adet singletone dizileri BLASTX program kullanlarak protein profilleri karlarak fonksiyonlarna gre snflandrlmtr. Bu snflardan 17 kontig ve 11 singletone primer ifti dizayn edilerek, dayankl ve hassas analarda ve bu analara ait 3 farkl konbinasyonun F2 generasyonuna ait dayankl ve hassas karmlarda (bulk) Bulk Segregasyon analizi ile DNA markr almalarnda kullanlmaktadr. alma kontig ve singletonelarn gen anlatm profillerinin belirlenmesi amacyla RNA dzeyinde de devam etmektedir. Anahtar Kelimeler: Buday, sar pas, EST, Bulk segregasyon analizi, molekler markr, RNA
SB 066

yzdesi, fide ykseklii, klorofil miktar ve salg cebi says belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Hypericum binbirdelik Otu, manyetik alan
SB 067

perforatum,

Kiraz Anac Cold (Prunus avium X Prunus psudocerasus)un in vitro Koullarnda Tuza Kar Reaksiyonlarnn Belirlenmesi . Evrim ARICI, Mahmut Osman USLU Sleyman Demirel niversitesi, Ziraat Fakltesi, Bitki Koruma Blm, Isparta evrima@ziraat.sdu.edu.tr Yaplan bu almada srgnucu kltr ile in vitro klonal oaltm yaplan yar bodur kiraz anac Cold (Prunus avium X Prunus psudocerasus)un tuza (NaCl) kar reaksiyonlar aratrlmtr. Bu amala srgn ular 4 deiik konsantrasyonda (30, 50,100,150 mM) NaCl ieren kat MS ortam zerinde kltre alnmtr. Deneme, her macenta kutusu bir tekerrr olacak ekilde drt tekerrrl olarak gerekletirilmitir. Kltre alma ileminden 4 hafta sonra yaplan deerlendirmeler sonucunda, 30 mM NaCl ieren ortam zerinde kltre alnan srgn ularnda srgn says ve srgn uzunluu asndan gelimenin dier uygulamalara gre daha yksek olduu gzlenirken, 50-100 mM NaCl ieren ortam zerinde kltre alnan srgn ularndan oluan srgnlerde sararmalar,150 mM NaCl ieren ortam zerinde gelien srgnlerde ise geliimin tamamen durduu ve iddetli nekrozlarn olutuu gzlenmitir. Ortama ilave edilen tuz miktar arttka bitkilerde srgn says, srgn uzunluu ve klorofil miktarnn azald belirlenmitir. Uygulamaya tabi tutulan bitkiler ile kontrol olarak alnan bitkiler arasnda peroksidaz ve katalaz enzimleri bakmndan farkllklarn olduu saptanmtr. Anahtar Kelimeler: Kiraz, NaCl, peroksidaz, katalaz, in vitro

Manyetik Alann Hypericum perforatum L. Bitkisi zerine Etkisi Selim LEKDEMR, Sevil YALIN anakkale Onsekiz Mart niversitesi, Eitim Fakltesi, lkretim Blm, Fen Bilgisi Ana Bilim Dal, anakkale selimislekdemir@gmail.com Son yllarda doal tedavi yollarna, zellikle bitkisel tedaviye ilgi tm dnyada artmtr. Dnyada 400 kadar trle temsil edilen ve lser, diyabetik rahatszlklar, souk algnlklar, mide, karacier ve safra rahatszlklar, yank yaralarn tedavisinde kullanlan Clusiaceae familyasna bal Hypericum perforatum L. (Binbirdelik Otu) cinsinin Trkiyede 84 tr bulunmaktadr. lkemiz Hypericum trleri bakmndan nemli bir gen merkezidir. Yaplan bir ok almalarda yksek ekonomik ve tbbi deere sahip bitkilerin hzl bir ekilde gelitirilmesinde ve daha ok rn elde edilmesinde, yapay olarak oluturulan manyetik alan (MA) uygulamalar kullanlmtr. Manyetik alann bitkiler zerinde yapt olumlu etkiyi gsteren bir ok alma mevcuttur. Bu almada manyetik alann Hypericum perforatum L. tohumlar zerine MA etkilerini saptamak amalanmtr. Tohumlar saniyede 1 metre yol alan hareketli bir zeminde 50-60 rstedlik bir MA iddetine maruz braklmtr. Laboratuarda hazrlanan MA dzeneine bal olarak MA iddeti ve sresi deitirilmitir. Kontrol ve farkl MA iddetine maruz braklan tohumlardan, iklim odasnda, optimum koullarda Hypericum perforatum L.fideleri yetitirilmi, imlenme

160

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 068

SB 069

Scilla autumnalis L.de Embriyolojik ve Sitokimyasal almalar Zeynep Mine COKUN1, Meral NAL2 stanbul Bilim niversitesi, Tp Fakltesi, Tbbi Biyoloji ve Genetik, ABD 2 Marmara niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm zmcoskun@yahoo.com

Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sntda Stilus Kanal Hcrelerinin nce Yaps Il SMALOLU, Meral NAL Marmara niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm isilismailoglu@gmail.com Bu almada Ornithogalum sigmoideum Freyn&Sntda tozlama ncesi (antesis ncesi) ve tozlama sonras (antesis sonras) evrelerinde stilus kanal hcrelerinin ince yaplar incelendi. stanbulMaltepe-Babykten toplanan iek tomurcuklar %3 glutaralaldehit ve %1 OsO4 ile fikse edildikten sonra eponda blokland ve kesitler uranil asetatkurun sitrat ile kontrastlama yaplarak elektron mikroskobunda incelendi. O. sigmoideumun stilusunda kanaln her iki yzeyinde bir sra kanal hcresi bulunmaktadr. Tozlama ncesi evrede, kanal hcrelerinin eperleri hem kanala bakan hem de yan yzlerinde ok sayda girinti ve kntlar oluturur. Hcre eperi zerinde kesintisiz ve dzgn ktikula tabakas bulunur. Kanal hcreleri dzgn ekilli nukleuslarn yannda, snrlar dzgn olmayan, zar genellikle bir yerden merkeze doru girinti yapan nukleuslar da ierirler. Nukleusun evresindeki sitoplazma blgesi youn ve organel asndan ok zengindir. Organeller genellikle hcrenin kanala bakan tarafnda younlamlardr. Sitoplazma plastit, endoplazmik retikulum keseleri (ER), ribozom, diktiyozom ve diktiyozoma ait vesikller ve eitli byklk, grn ve younluktaki granlleri ierir. Tozlama sonras evrede, kanal hcreleri kanaln genilemesiyle birbirinden iyice uzaklarlar. Kanal hcrelerinin eperleri tozlama ncesine gre daha kalnlar. eper zerinde bulunan ktikula yer yer paralanr ve ktikula paralar kolaylkla eperin zerinde ve kanaln iinde gzlenir. Kanal hcrelerinin nukleuslarnn hacmi klr ve ekillerinde bozukluklar ortaya kar. Kanal hcrelerinin sitoplazmalar krelmeye balar ve sitoplazma miktar azalr. Sitoplazmada organellerin says ok azalr, baz blgelerde sadece ER grlr. Anahtar Kelimeler: Ornithogalum sigmoideum, kanal hcreleri, elektron mikroskobu

Bu aratrmada, stanbul-Babykten 2006-2007 yllarnda toplanan Scilla autumnalisin reme biyolojisi incelendi. Bu amala farkl geliim evrelerindeki iek tomurcuklar asetik-alkolde (1:3) fikse edilip hazrlanan parafin bloklardan el mikrotomunda kesitler alnarak Regaud hematoksilin, PAS, Coommassie brilliant blue, Alcian blue boyalar uygulayp k mikroskobunda incelendi. S. autumnalisin tohum taslaklar anatrop, krassinusellat ve bitegmiktir. ntegmentler, nusellus epidermisi ve hipostas bol miktarda niasta, protein, erimeyen ve asidik polisakkkaritler ierir. Funikulusun kaidesinde kk bir knt halinde obturator farkllar. Oburator hcreleri bol niasta ierirler. Embriyo kesesi geliimi Polygonum tiptedir. Olgun embriyo kesesinde yumurta hcresi kuvvetli PAS pozitif reaksiyonu veren tam eperle evrilidir. Hcrenin apikalinde niasta birikimi vardr. Yumurta hcresinden daha kk olan sinergitler benzer kutuplama gsterirler ve hcre eperleri hcrenin kaidesinde izgili cihaz (FA) oluturur. FA sitoplazma iine doru uzanan parmak eklinde kntlar eklindedir ve PAS ile kuvvetli reaksiyon verir. Sinergitler geici yaplardr ve dllenmeden nce krelirler. Antipotlar daimi yaplardr ve ritmik byme gsterirler. Antipot nukleuslarnn hacimleri ploidi seviyesinin n ve 128n arasnda deitiini gsterdi. Sitokimyasal testler antipotlarn depo maddelerince zengin olduunu aa kard. Zigot karakteristik polarize grnmdedir: Mikropilde vakuol, kalazada nukleus ve besin maddelerince zengin sitoplazma bulunur. Embriyo geliimi Onagrat tiptedir. Endosperma helobial tiptedir. Antipotlara yakn yer alan primer endosperma nukleusu blnerek kk alan kalazal ve byk alan mikropilar odac oluturur. Balangta her iki odackta blnmeler serbest nukleusluyken, daha sonra hcreli hale geti. Anahtar Kelimeler: Scilla autumnalis, embriyo kesesi, embriyo, endosperma, sitokimya, poliploidi

161

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 070

Trkiye Genista L. (Fabaceae) Cinsi Taksonlarnn Karyolojik Ynden ncelenmesi Esra MARTN Seluk niversitesi, Eitim Fakltesi, Biyoloji Eitimi, 42090 Meram, Konya esramartin@gmail.com Genista L. (Fabaceae) cinsi Avrupa, Kuzey Afrika ve Bat Asyada yayl gstermekte ve yaklak dnyada 90 tr ile temsil edilmektedir. Bu cinsin Trkiyede 13 tr doal olarak yetimektedir. Bu trlerden G. burdurensis, G. involucrata, G. aucheri, G. sandrasica ve G. vuralii endemik olup, cinsin endemizm oran %33tr. Bu aratrmada, Genista cinsine ait 12 takson karyolojik ynden allmtr. Bu taksonlar; Genista tinctoria L., G. januensis Viv. subsp. lydia (Boiss.) Kit Tan & Zieliski, G. libanotica Boiss., G. burdurensis P.Gibbs, G. albida Willd., G. involucrata Spach, G. carinalis Gris., G. anatolica Boiss., G. aucheri Boiss., G. sessilifolia DC., G. acanthoclada DC., subsp. acanthoclada, G. sandrasica Hartwig & Striddr. allan taksonlardan G. tinctoria tr hari, dierlerinin kromozom saylar bilim dnyas iin ilk kez belirlenmitir. Genista cinsindeki taksonlarn somatik metafaz kromozomlar 2n = 18, 36, 44, 46, 48, 52 ve 72 eklinde tespit edilmitir. Genista tinctoria, G. januensis subsp. lydia, G. burdurensis, G. albida, G. sessilifolia ve G. sandrasica trlerinde ise poliploid hcreler gzlenmitir. Ayrca G. albida ve G. involucrata trlerinin ise karyotip analizleri de Grnt Analiz Sistemi (IAS) kullanlarak yaplmtr. lave olarak allan tm taksonlarn doal habitatlarnda fotoraflar da ekilmitir. Anahtar Kelimeler: Genista, Leguminosae, kromozom says, karyotip, Trkiye
SB 071

genlerin ana ya da babadan gelmesine bal olarak ifade olmasna yol aar. Bugne kadar genetik etiketlemeye maruz kalan genlerin ou memeli ve Drosophilada bulunmutur. Bir model organizma olan Arabidopsis thaliana bitkisinde ise genetik etiketlemeye maruz kalan genlerin endosperm geliimi srasnda ifade olduu gsterilmitir. ou angiosperm trde tohumdaki genetik eitlilik seksel reme ile ortaya kar. Bu srete dii ve erkek gametler haploid gametofit ierisinde geliirler. Bir dii gametofit yumurta ve merkezi hcrelerin bulunduu embriyo kesesinden oluur. Erkek gametofit ise vejetatif bir hcre ve iki sperm tayan polen tanesidir. Angiospermlerde tohum ifte dllenme diye bilinen bir mekanizma ile gerekleir; spermlerden biri yumurtay dlleyerek embriyo, dieri ise merkezi hcreleri dlleyerek endospermi oluturur. Sonu olarak, bir tohumda kromozom says embriyoda 2n iken endospermde 3ndir. nk embriyoda ebeveynlere ait genomik oran 1maternal: 1 paternal iken endospermde bu oran 2m: 1 pdir. Bu orandan her iki yne doru sapmalar tohum geliimi zerinde olumsuz ynde etkili olarak kayplara yol aar. Buna karn, apomiktik remede embriyo dllenme olmakszn meydana gelir. Apomiktik bitkilerde genetik etiketlemenin rol henz aklanamamtr. Bu almada, A. thaliana trnde genetik etiketlenmeye urayan FIS (FERTILIZATION INDEPENDENT SEED) snf genlerin triploid apomikt B. holboellii dokularnda ifadeleri aratrlmtr. almada farkl dokularda (stamen, karpel, sepal/petal, yaprak, gvde ve kk) FIS gen ifadeleri RT-PCR yntemi ile ortaya karlmtr. Byme kabinlerinde yetitirilen bitkilerden elde edilen dokular RNA degredasyonunu nlemek iin RNA later solusyonu ierisinde sterio mikroskop altnda diseksiyon inesi ile ayrlmtr. Bu dokulardan total RNA izolasyonu yaplm izole edilen RNAlarn kalitesi FA jel elektroforezinde belirlenmitir. Daha sonra bu RNAlar cDNA sentezi iin kullanlmtr. Ardndan A. thaliana FIS genleri dizilerine gre dizayn edilen primerler ile PCR yaplmtr ve rnler agaroz jel elektroforezinde analiz edilmitir. Anahtar Kelimeler: Apomixis, genetik etiketleme, Boechera, Endosperm, FIS

Apomiksi ve Genetik Etiketleme: Doal Apomikt Boechera holboellii Trnde Genetik Etiketlemeye Maruz Kalan Gen fadelerinin Belirlenmesi Sibel YILMAZ, Hakan AM, Yasemin DEMRGAN, Kemal Melih TAKIN anakkale Onsekiz Mart niversitesi, Biyoloji Blm, anakkale sibelyilmaz@comu.edu.tr Memeliler ve iekli bitkilerde baz genler kken ald ebeveyn cinsiyetine bal olarak iaretlenir. Genetik etiketleme veya damgalama (imprinting) olarak bilinen bu mekanizma, baz

162

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 072

Centaurea L. Cinsi Cheirolepis (Boiss.) Hoffm. ve Pseudoseridia Wagenitz Seksiyonlarnda Yer Alan Baz Akraba Trlerin ISSR (Inter-Simple Sequence Repeats) Yntemiyle Seilmesi Eda ZEL, Tuna UYSAL, Kuddisi ERTURUL, Meryem BOZKURT, Seluk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kampus, Konya dnapolimeraz@gmail.com Bu almada Cheirolepis ve Pseudoseridia seksiyonunda yer alan ve birbirleriyle yakn akraba olduu dnlen Centaurea trlerinin molekler bir seici olan ISSR (Basit diziler aras tekrarlar) yntemi ile seimi yaplmtr. Elde edilen parmak izlerine gre bir veri matriksi oluturulmutur. Bir dendrogram yaplarak trlerin filogenetik akrabalklar ortaya karlmtr. Anahtar Kelimeler: Centaurea, ISSR,Trkiye, endemik
SB 073

Domateste Patates Y Virs (PVY)ne Kar Dayankllk Fevziye ELEB TOPRAK1, Eminur BARUTU1, Sami DOANLAR2, Anne FRARY2 1 Pamukkale niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Knkl Merkez Kamps, 20017, Knkl, Denizli, 2 zmir Yksek Teknoloji Enstits, Biyoloji Blm, Urla, zmir fctoprak@pau.edu.tr Gittike artan insan nfusunda tarm hayat son derece nemli bir yer kaplamaktadr. Beslenme ihtiyac iin kullanlan sebzelerin banda domates yer almaktadr. Domates, vitamin ve mineral maddeler asndan olduka zengin bir sebzedir. Trkiye, domates retim ve tketimi asndan nemli bir lkedir. FAO 2006 (Food and Agriculture Organization) verilerine gre; domates retimi asndan Trkiye, dnya apnda nc srada yer almaktadr ve Trkiyede 260.000 ha alanda domates retilmektedir. Domatesin retim ve kalitesi ok eitli hastalklar nedeniyle dmektedir. Bakteriyel, fungal ve viral hastalklar nemli lde rn kalite ve veriminde etkili olmaktadrlar. Bu hastalklar, tm rnn kullanlamayacak duruma gelmesine neden olabilmektedir. Dnyada tm etmenlere dayal verim kayplar 500 milyar dolar (USD) olarak tahmin edilmektedir. Domates retimini

btn dnya da olduu gibi kstlayan en nemli faktrlerden biri deiik virslerin sebep olduu viral hastalklardr. Patates Y virs (PVY) domates bitkisini infekte eden virsler arasnda en ok yaygn ve zararl olanlardan biridir. PVY virs bitkilere mekanik olarak tand gibi afidler aracl ile de tanr. Patates Y virs (PVY), bitki kalite ve verimini nemli llerde azaltan viral bir bitki hastaldr. Bitki hastalklaryla mcadelede eitli yntemler kullanlmaktadr: dayankl ve toleransl kltr eitleri kullanlarak, rn rotasyonu yaplarak, temiz alet ve donanm kullanlarak, tayc vektrlerle savalarak, hastalkl tohumlarn kullanlmamasna dikkat edilerek viral hastalklarla mcadele edilmektedir. zellikle virs vektrleri olan bceklerle mcadelede kullanlan insektisitler hem insan sal asndan hem de maddi adan zararl olabilmektedirler. Bu yzden; en iyi mcadele yntemi genetik dayanklln kltr domateslerine aktarlmasdr. Bu almada, 50 farkl yabani tr ve kltr domates trlerinde PVYye kar dayankllk kaynaklar aratrlmtr. Yabani ve kltr trleri ve bu hatlarn aprazlarndan elde edilen F1 ve F2 hatlar PVY ile mekanik olarak inokule edilmitir. nokule edilen bitkiler, iki haftalk (inokule edilen yapraklar) ve drt haftalk (Sistemik yapraklar) dnemlerde virs varlnn saptanmas iin DASELISA (Double Antibody Sandwich Enzymelinked immunosorbent assay) ile test edilmitir. Yabani domates trlerinde deiik ekillerde dayankllk tespit edilmitir. Lycopersicon chilense ve L. pennellii ve L. hirsutum PI247087 bitkisinde PVYye kar immnite olduu gzlenmitir. L. peruvianum, L. pimpinellifolium, L. glandulosu ve L. chmielewskii bitkilerinde PVYye kar dayankllk olduu tespit edilmitir. L. hirsutum ve L. chmielewskii F2 populasyonlarnn fenotipik analizlerine gre dayanklln resesif tek genle kontrol edildii varsaylmaktadr. Sonular Ki-kare analizinde belirlendii gibi 1:3 alm oranna uymaktadr. Anahtar Kelimeler: PVY, domates, dayankllk

163

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 074

Trkiye in Endemik Olan Tordylium elegansn (Boiss. & Bal.) Alava & Hub.-Mor (Umbelliferae) Kromozom Says ve Karyotip Analizi Aye Nihal GMRGEN, Haim ALTINZL Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Botanik ABD, Beytepoe, Ankara gomurgen@hacettepe.edu.tr Trkiye iin endemik bir tr olan Tordylium elegans n (Boiss. & Bal.) Alava & Hub.-Mor kromozom says ve karyotip analizi ilk kez bu almada verilmitir. Bu taksonun somatik kromozom says 2n = 16 olarak tespit edilmitir. T. elegans n kk ularndan elde edilen mitotik kromozomlarnn analizi yaplarak, 8 ift kromozom azalan boylarna gre 1 den 8e kadar sralanmtr. Ortalama kromozom boyunu 2.21 dur ve kromozom boylar 1.26 ile 3.15 arasndadr. Karyotip forml 1 terminal, 3 medyan ve 4 submedyan (2n= 1t + 3m + 4sm) kromozom olarak belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Kromozom says, karyotip analizi, Umbelliferae, Tordylium elegans, endemik.
SB 075

Bilgisayar Destekli Grnt Analiz Sisteminin Sitogenetik almalara Uygulanabilirlii ve Gvenilirlii Esra MARTN1, Ahmet DURAN1, Babacan UUZ2, 1 Seluk niversitesi, Eitim Fakltesi, Biyoloji Eitimi Anabilim Dal, Konya 2 Bab Yazlm Donanm Mhendislik ve Medikal Cihazlar Ltd. ti., Ankara esramartin@gmail.com Yaayan her canlnn sahip olduu belirli bir kromozom says vardr. Kromozom saylar, her ne kadar baz taksonlarda ayn olsa da, kromozom morfolojileri farkldr. Canllardaki kromozom say ve morfolojilerinin sitogenetik adan incelenmesi, canllardaki sistematik problemlerin zmnde ve filogenetik ilikilerinin belirlenmesinde kullanlmaktadr. Gnmz sitogenetik almalarnda kromozom kol indeksleri, sentromer konumlarnn belirlenmesi, kromozom boy uzunluklar, toplam haploid kromozom uzunluunun llmesi, taksonlara ait karyogram ve idiyogramlarnn izimi gibi uygulamalar bilgisayar programlar ile yaplmaktadr. Grnt leme ve Analiz Sistemlerini kullanarak ok daha hzl ve gvenilir veriler elde etmek mmkndr.

Bir hcreyi mikroskop altnda gzlemek, incelemek ve deerlendirmek kolay olabilmektedir. Ancak salkl sonuca ulaabilmek iin ok sayda hcreyi incelemek gerekmektedir. Bilgisayar yazlmlar, insanlarn performanslar ile karlatrldnda hzllk, kullanm kolayl, lm gvenilirlii, verilerin dizayn edilmesi ve bilgilerin depolanmas gibi ynleriyle ok daha avantajldr. Otomatik lmlerde, Grnt leme ve Analiz Sistemlerinde grnt oluumu renklerin ayrm karakterlerinin saysallatrlmas ile gerekleir. Sonular kullanclarn belirleyecei parametreler dorultusunda elde edilir. Bilgisayarlarn l birimi pixeldir. Kullanc kalibrasyon yaparak istedii birimde (m, mm, cm) sonular alabilir. Grnt leme ve Analiz Sistemleri otomatik ve yar otomatik olarak lmler yapar. Bu yazlm kullanlarak btn canllarn somatik kromozom saylarnn tespit edilmesi, kromozom morfolojilerinin belirlenmesi ve kromozom aberasyonlarnn ortaya konulmas mmkndr. Bilgisayar destekli Grnt leme ve Analiz Sistemi lkemizin baz niversitelerinin laboratuvarlarnda ve aratrma hastanelerinde etkin olarak kullanlmaktadr. Bu programn kullanm ile ilgili teknik bilgiler yazlmc tarafndan, kromozom preparatlarndan elde edilen mitotik metefaz grntleri zerinde rnek karyotip uygulamalar da konunun uzman tarafndan sunulacaktr. Grnt leme ve Analiz Sistemi, Sitogenetik almalar yapan akademisyenlerin ve aratrmaclarn daha kolay, daha hzl ve daha gvenilir sonular almasn, nitelikli bilimsel yaynlar retmesini salamada vazgeilmez bir yazlm olduu anlalmaktadr. Anahtar Kelimeler : Grnt ileme ve analiz sistemi, kromozom, idiyogram, karyotip
SB 076

Ug 99a Kar Kresel Yaklamlar ve Trkiye iin Genetik Dayanklln Kullanm zerine Baz AratrmalarI Fazl DNCEL, Ltfi ETN, Seval ALBOSTAN, Zafer MERT, Kadir AKAN Tarla Bitkileri Merkez Aratrma Enstits, ehit Cem Ersever Caddesi, No:11, Yenimahalle, Ankara kadir_akan@hotmail.com Buday (Triticum aestivum); tm dnya ve lkemiz iin stratejik rnler arasndadr. retimin her aamasnda biyotik ve abiyotik stres faktrleriyle karlalabilmekte olup bu stres/stresler nedenleriyle ciddi verim ve kalite kayplar oluabilmektedir. Fungal biyotik stres faktrlerinden biriside Kara Pas (Puccinia graminis 164

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

f.sp. tritici ) olup epidemi durumunda kayplar %90a ulaabilmektedir. Macrocyclenin fungal etmenlerde; hastaln eeyli dnemi srecinde ya da farkl mutagen kaynaklar nedeniyle mutasyonlar oluabilmekte ve bu ekilde hastaln yeni rklar meydana gelebilmekte, oluan bu yeni rklar her anlamda byk kresel sonular dourabilmektedir. rnein Kenyada 1986 ylnda tespit edilen Yr9 dayankllk geni zerine etkili sar pas rk; Dou Afrikada ortaya kp kuzeye doru yaylarak geni bir alanda buday retimini etkilemitir. Irkn etkisi lkemizde 1995 ylnda hissedilmi olup ukurovada 500 bin ton rn ve bunun parasal karl olarak da 5.000.000 USD kayba neden olduu bildirilmektedir. Gnmzde benzer bir durum sz konusudur. lk defa 1999 ylnda Uganda da tespit edilmesine atfen Ug 99 ad verilen yeni bir kara pas rknn da kresel bir epidemiye yol amasndan ciddi endie duyulmaktadr. Ug 99 dnya buday koleksiyonunun nemli bir ksmn etkilenmekte olup ngrler rkn; dnya retiminin yaklak % 19a denk gelen 117 milyon ton rn kaybna, bir ton buday 140 USD olarak hesaplanrsa 16,4 milyar dolar zarar meydana getirebilecei ve bu durumdan 1 milyara yakn insann etkilenebilecei ynndedir. Kresel bir risk olarak kabul edilen rka kar uluslar aras aratrma kurular ve tehdit altndaki lkelerin katlmlaryla Kresel Pas Giriimi (GRI) oluturulmutur. Aktif ye konumundaki lkemizde de ortak giriimce gelitirilmi olan ortak stratejiler erevesinde almalar yrtlmektedir. Irk lkemize gelip belli bir tehdit oluturmadan yaplan almalar u ekilde zetlenebilir. 1)Uluslararas kurulularla diyalog erevesinde rkn hareketi izlenmesi 2) lkemiz iin; kara pasn mevcut durumunun ve patotiplerinin belirlenmesi 3) eit ve hatlardan oluan lkesel buday materyalinin hastaln grld lkelerden birisi olan Etiyopyada bu rka kar reaksiyonlarnn belirlenmesi amacyla gnderilmitir. Bu amala 2007 ylnda TAGEMe bal 11 aratrma enstitsnden Klk Dilim iin 175 hat/eit, Yazlk Dilim iin 140 hat/eitten oluan setler Etiyopyada test edilmi olup, srasyla 135 (%77) ve 23 (%16) genotip dayankl olarak belirlenmitir. 4) Test materyali ierisinde dayankllk zellii tayan genotiplerde dayankll salayan genlerinin belirlenmesi 5) Dayankl eit gelitirmek ve hastaln lkemize gelmesi durumunda genetik dayankllk kullanlarak hastalkla mcadele edilebilmesi noktasnda slah almalarna balanmas amalanmaktadr. alma TBTAK 1001 programnca (106O331) finanse edilmekte olup, TAGEM, GRI, IWWIP, KARI (Kenya), EARO (Etiyopya) ve PBI (Sydney niversitesi)ca desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Buday (Triticum aestivum), kara pas (Puccinia graminis f.sp. tritici ), Ug99, genetik dayankllk
SB 077

Genetik Dayanklln Buday, Arpa ve Nohutun Baz Fungal Hastalklarna Kar Orta Anadolu artlarnda Kullanm zerine Aratrmalar Kadir AKAN, Ltfi ETN, Seval ALBOSTAN, Zafer MERT, Fazl DNCEL Tarla Bitkileri Merkez Aratrma Enstits, ehit Cem Ersever Caddesi, No:11, Yenimahalle, Ankara kadir_akan@hotmail.com Buday (Triticum aestivum), arpa (Hordeum vulgare) ve nohut (Cicer arietinum L.) dnya ve lkemiz iin stratejik rnler arasndadr. retimleri srasnda karlalan biyotik ve abiyotik stres faktrleri nedeniyle ekonomik anlamda nemli verim ve kalite kayplar oluabilmektedir. Budayda; Sar Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici), Srme (Tilletia foetida ve Tilletia caries) ve Rastk (Ustilago tritici), Arpada; Arpa Yaprak Lekesi (Rhynchosporium secalis), Arpa izgili Yaprak Lekesi (Pyrenophora gramineum), Nohutta; Antraknoz (Ascochyta rabiei) hastalklar biyotik stres faktrleri olarak Orta Anadolu artlarndan ne kanlardr. Bu hastalklarn kontrolnde genellikle; uygulamann kolay olmas, hedefe hzl ulalmas ve dier birok mcadele ekline gre ucuz olmas nedeniyle kimyasal uygulamalar reticiler tarafndan ncelikle tercih edilmektedir. Kimyasallar nerilen ekilde kullanlsa bile; retim maliyetlerini bir miktar artmas, ciddi yatrmlarn yapld ve nemli bir pazar haline gelen organik retimde kullanm kstlamalarnn olmas belki daha da nemlisi evreye/bitkiye olan olumsuz etkileridir. Kimyasal uygulamalardan dolay oluan kalntlar ya da yeni oluan bileikler biyolojik ortam etkilemekte, tm alc ortamlarda kalnt oluturarak biyolojik dengeleri bozabilmekte hatta besin zincirine girerek insanda bile toksik etki oluturabilmektedir. Kamu kaynaklarnn kullanm noktasnda; insana ve evre sal iin oluabilecek olumsuzluklarn giderilmesi iin belirli bir maliyetin olumas da nemli bir dezavantajdr. Bu dezavantajlar nemli frsata dntrebilecek olan genetik dayankllk; reticiler tarafndan kullanlabilecek uygun, ucuz ve pratik kontrol metodu olarak alternatif bir yaklamdr. Uzun yllar sren almalar sonucu oluturulan hastalklara dayankllk kaynaklar; 20062007 yl yetitirme sezonunda tarla ve sera artlarnda test edilmitir. Test materyali zerine Sar pas iin uredosporlar ilkbaharda talk pudras, su, ve uucu madeni yala inokule edilmi ve deerlendirme 165

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Modifiye Cobb skalasna gre, Srme ve rastkta hastalk tohuma tekniine uygun, Arpa izgili Yaprak Lekesinde hastalk tohuma sandvi yntemi ile inokule edilmi olup bu hastalklar salam/hasta bitki oran gre, Arpa Yaprak Lekesinde 500.000 spor/ml younluunda inokule edilmi ve deerlendirme 0-4 skalas gre Antraknozda hastalkl bitki artklarndan ve kltre alnan antraknoz etmeni, 500.000 spor/ml younluunda inokule edilmi ve gzlemler 1-9 skalasna gre yaplmtr. almalar sonucunda budayda Sar pasa 252 (48 adeti makarnalk buday), Srmeye 60, Rastka 80, Arpa Yaprak Lekesine 107, Arpa izgili Yaprak Lekesine 146, Antraknoza kar 125 farkl genotip dayankl olarak belirlenmitir. Bu genotipler kullanarak kimyasal savam sonucu oluabilecek olumsuzlarn nlenmesi, bu ekilde evre ve insan salnn korunmas mmkn olabilir. Farkl amalar iin yrtlen veya yrtlecek olan slah programlarnda genitr bitki olarak kullanlabilecei gibi amaca uygun olanlarnda eit olarak da tescil ettirilebilmesi mmkndr. Anahtar Kelimeler: Buday (Triticum aestivum), Arpa (Hordeum vulgare) ve Nohut (Cicer arietinum L.), Sar pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici), Srme (Tilletia foetida ve Tilletia caries), Rastk (Ustilago tritici), Arpa Yaprak Lekesi (Rhynchosporium secalis), Arpa izgili Yaprak Lekesi (Pyrenophora gramineum), Antraknoz (Ascochyta rabiei), genetik dayankllk
SB 078

ettiimiz ilk verilecektir.

veriler

bu

alma

ierisinde

Anahtar Kelimeler: Aesculus, Lepidoptera, gzlem, bulama, stanbul, Trkiye


SB 079

Trkiyenin nemli Orman Zararllarndan Akdeniz am Kabuk Bcei [Orthotomicus erosus (Wollaston, 1857)] ile Biyoteknik Mcadele Deniz NNAL KUYAB1, Selim Sualp ALAR2 1 Kundu Turizm Yatrmclar Birlii, Kundu Ky, Antalya 2 Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, EBAL, 06800, Beytepe-Ankara innald@yahoo.com Kundu Turizm Merkezi ve evresinde yer alan yaklak 1000 dnm byklndeki Fstk am (Pinus pinea L.) ormannda, Akdeniz am Kabuk Bcei (Orthotomicus erosus Bright & Skidmore,1997)ne kar feromon tuzaklar kullanlarak biyoteknik mcadele yaplmtr. Kullanlan feromonun ierii, metil-butenol, cisverbenol, ipsdienol eklindedir. almalar 2004 ylnn Nisan - Kasm (188 gn) ve 2005 ylnn Mart - Kasm (236 gn) dnemlerinde toplam 424 gn srdrlmtr. Fstk am ormannda, aalarn yalarna paralel olarak 1 - 8,4 m yksekliklere, arazinin tamamn rnekleyecek ekilde yerletirilen 200 feromon tuzanda, alma boyunca toplam 9 seri feromon kullanlmtr. alma sresince toplam 149.641 birey rneklenmi olup, bunlarn 82.801 (%55,33)i 2004 ylna 66.840 (%47,67) da 2005 ylna aittir. Elde edilen sonular hem yllar aras hem de ayn yln farkl dnemlerinde rneklenen; birey says, younluk ve arlk deiimi, eey oran ve tuzak ykseklii-rneklenen birey says arasndaki iliki eklinde deerlendirilmitir. Sonu olarak feromon tuzaklar kullanlarak yaplan biyoteknik mcadele, Akdeniz am Kabuk Bcei Orthotomicus erosusa kar etkili olmutur. Anahtar Kelimeler: Akdeniz am kabuk bcei, Orthotomicus erosus, fstk am, Pinus pinea, feromon, Antalya

stanbul Belgrad Orman Atkestanelerinde Yeni Bir Zararl: Cameraria ohridella (Lepidoptera:Gracillariidae) H.Hseyin CEBEC, Sabiha ACER stanbul niversitesi, Orman Fakltesi, Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dal, 34473 Saryer, STANBUL hcebeci@istanbul.edu.tr stanbul Belgrad Orman alanlarnda 2004 ile 2005 yllar arasnda Cameraria ohridella tahribat grlmtr. Larvalar Aesculus hippocastanum yapraklarnn alt ve st epidermisi arasnda beslenerek kahverengi lekelenmeler meydana getirmitir. Orta Avrupa ve Balkan lkelerinde youn zarar grlen bu trn lkemizde yeni olmas nedeniyle herhangi bir epidemi olabilecek populasyon artna u anda ahit olunmamtr. Ayrca, atkestanesi park, bahe ve orman alanlarmzda kltr bitkisi olarak kullanlmaktadr. Bu yzden zararl zerindeki aratrmalara 2004 ylndan itibaren nem verilmeye balanmtr. Aratrmalarmzdan elde

166

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 080

Atatrk Dneminde Trkiyede Bitki Salnn Korunmas Mehmet TEMEL, Hayrnisa BA SERMENL Mula niversitesi, Fen- Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Mula mtemel@mu.edu.tr Bu almada, ekonomik baarlarla talandrlmam askeri ve siyasi zaferlerin kalc olamayacan ve ksa srede etkisini kaybedeceini dnen M. K. Atatrkn lkenin doal zenginlik kaynan oluturan bitkilerin saln korumaya ynelik izledii politikalar kronolojik ekilde belgeleriyle sunulmaktadr. Anahtar Kelimeler: Bitki sal, Atatrk dnemi

populasyonlar temsil eden bitkilerin boy uzunluklar, reme gc ve yaprak, kk ve gvde arlklar hesaplanmtr. Elde edilen verilerin JMP SAS istatistik programnda deerlendirilmesi sonucunda bitkinin Trkiye populasyonlarnn toprak st ve toprak alt organlarnn en iyi geliim gsterdii belirlenmitir (Ort SE: boy (cm) = 244,5 12,9; kuru yaprak arl (gr) = 122,8 26,3; kuru kk arl (gr) = 93,5 16,7; kuru gvde arl (gr) = 222,3 61,1; toplam kuru arlk (gr) = 463,8 87,9). Populasyonlararas reme gc karlatrldnda ise Trkiye populasyonlarnn Kanada populasyonlarndan sonra en dk reme gcne sahip olduu tespit edilmitir (0,06 0,003). ieklenme fenolojileri karlatrldnda en erken spanya populasyonlar ieklenirken en ge Kanada populasyonlar ieklenmitir.
SB 082

SB 081

Trkiye, Avrupa ve Kuzey Amerikada Yayl Gsteren stilac Lythrum salicaria L. (Lytraceae) Trnn Kuru Arlk ve ieklenme Fenolojilerinin Karlatrmal Olarak Aratrlmas Nket A. BNGL1, Cengiz TRE2, Beth A. MDDLETON3 1 Dumlupnar niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, Ktahya 2 Anadolu niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Eskiehir 3 U.S.G.S National Wetlands Research Center, Lafayette, USA akanil@dumlupinar.edu.tr lkemizde nehir, gl ve sulama kanallarnn kenarnda kk ve snrl populasyonlar halinde doal yayl gsteren Lythrum salicaria L., son be yl iinde, sulak alanlarn evresinde tarmsal faliyetlerin artmas ve aa trlerinin kesilerek tepe tac kapallnn azaltlmas nedeniyle istilac zellik kazanarak biyoeitlilii tehdit etmeye balamtr. Kuzey Amerika ve Kanadaya antropojenik vektrlerle tanm olarak giren bu tr, sulak arazilerin baskn tr haline gelerek blgede yayl gsteren dier bitki trlerinin yayllarn snrlandrarak doal habitat tahrip etmektedir. Bu almada, L. salicaria nn doal yayl gsterdii Finlandiya, ek Cumhuriyeti, spanya ve Trkiye populasyonlar ile Kanada ve Amerikadaki populasyonlarndan alnan tohumlar bir yl boyunca sera koullarnda ayn artlar altnda yetitirilerek bitkilerin kk, gvde ve yaprak kuru arlklar ile ieklenme fenolojileri karlatrlmtr. Alt farkl lkeye ait

Bitki Fonksiyonel Gruplar ve Yangn Sonras Rejenerasyon almalarndaki nemi aatay TAVANOLU Hacettepe niversitesi, Biyoloji Blm, Ekoloji Anabilim Dal, 06800, Beytepe, Ankara ctavsan@hacettepe.edu.tr Trlerin yaam yks zelliklerine dayanan ekolojik modeller ve bitkileri mdahaleye cevaplarna gre snflandrma konusundaki yeni yaklamlar, ekolojik almalarda umut verici aralar olarak grnmektedir. zellikle, kommnite ve ekosistem dzeyindeki almalarda, ekolojik bilgiyi daha etkin ve kullanl bir ekilde elde edebilmemizi salayan fonksiyonel gruplara dayal yaklamlar son yllarda giderek arlk kazanmaya balamtr. Fonksiyonel gruplar, belli bir ileve ynelik baz uyumsal zellikleri paylaan tr gruplar olarak tanmlanmtr. Akdeniz ekosistemleri gibi ok sk yangna maruz kalan alanlarda bulunan bitki trlerinin ou, yangna kar gelitirmi olduklar uyumsal zellikler sayesinde populasyonlarn devam ettirebilmilerdir. Dolaysyla, Akdeniz ekosistemlerindeki en nemli ekolojik etmenlerden birisi olan yangna bal fonksiyonel grup oluturulmas vejetasyon dinamiklerinin incelenmesinde n plana kmaktadr. Marmaris civarnda Haziran-Eyll 2005 tarihleri arasnda yrtlen bu almada, yangna bal ve yangna bal olmayan bitki fonksiyonel gruplarnn oluturulmasyla, bu gruplarn yangn sonras vejetasyon dinamiklerini aklamadaki rol incelenmitir. Sksesyonal bir seri oluturmak amacyla, blgede bulunan farkl tarihlerde yangna maruz kalm yedi alan ve uzun sredir yangna maruz kalmam iki alan seilmitir. Her bir alan 167

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

ierisinde tesadfi olarak seilen kuadratlarda bitki trlerinin yzde rtleri nokta rneklem teknii uygulanarak belirlenmitir. Farkl alma alanlarnda bulunduklar saptanan ve rtleri belirlenen trler, yangna cevap biimleri, yaam yks zellikleri ve yaam biimleri dikkate alnarak snflandrlmtr. Bu sayede deiik bitki fonksiyonel gruplar oluturulmutur. Bu fonksiyonel gruplarn yangn sonras geen zamanla olan deiimlerinin incelenmesi, Marmaris civarndaki Kzlam (Pinus brutia Ten.) ormanlarndaki yangn sonras vejetasyon dinamiklerini birok farkl boyutta ortaya konulmasn salamtr. Anahtar Kelimeler: Yangn, bitki fonksiyonel gruplar, Akdeniz ekosistemleri, sksesyon, bitki rts
SB 083

Etraf Mhitin Muhafazasnda Bitkilerin Rol Tofig Sadig MAMMADOV, Aliev Rauf HUSEYN, A. A.GULYEV Merdekan Dendrarisi, Bak, Azerbaycan dendrary@mail.az Bir ok nvlerden istifade etmekle republikamzda etraf mhitin mhafazasnde onlarin genetik deikenlie gre havann kirlendirme derecesi tayin edilmitir. Tedgigat esasnda malum olmutur ki, baz nvler atmosferden zehirli maddeleri menimsemekle yani havann kimyevi kirlenmelerden temizlenmesinde fabrik roln da oynuyorlar. Tedgig olunmu bu nvlerden respublikamzda sanayi messeslerinin, xestexanalarin o cmleden da karxanalarinin, sement zavodlarinin, neftayirma zavodlarinin, kimya messiselerinin, esrin kantrakti olan BakiCeyhan boru kemerini pek yolu etrafnn elece de seher yasillasdirmasinda park, bagsalmada istifade etmekle hem dekoratif yasillasdirmani, hem de etraf muhitin zararl gazlardan temizlenmesini temin etmek olar.
SB 084

sisteminin glenmesi, psikolojisinin dzelmesi amacyla bitkiler kullanlmaktadr. Bunlarn banda bitki aylar gelmektedir.Bitki aylar; souk algnl, hazmszlk, kabzlk, ishal, yorgunluk ve uykusuzluk gibi ikayetleri gidermeye ynelik, bitkilerin belirli ksmlarnn belli kurallarla hazrlanmasna dayanan karmlar olarak bilinmektedir.Bitkilerin kklerinin, gvdelerinin, dal srgnlerinin, yapraklarnn, ieklerinin, kabuklarnn, meyvelerinin veya tohumlarnn aromatik madde ieren ksmlarnn kurutularak, kaynar suda iime uygun hale getirilmesi ile bitkisel aylar hazrlanmaktadr. lkemizde de 5060 eit bitki, ay yaplarak tketilmekte olup bitki aylar, eskiden yalnzca kylerde, kasabalarda siyah ayn yerine iilmekteyken son 1015 yldr byk ehirlerde de kullanlmaya balanmtr. Gnmzde tm dnyada yaygn olarak tketilen bitki aylarnn bazlar zel tarlalarda yetitirilmekteyken byk bir blm ayrlar, ormanlar ve dalardan toplanmaktadr. Bu almada, Ktahya aktarlarndan temin edilen ve bitkisel ay olarak kullanlan Tilia platyphyllos, Valeriana officinalis, Thymus vulgaris, Matricaria chamomilla, Lavandula stoechas, Hypericum perforatum trlerine ait rneklerde rutubet asitte znmeyen kl ve ar metal miktarlar tespit edilmi ve sonularn Trk Gda Kodeksine uygunluu aratrlmtr. Rutubet ve asitte znmeyen kl miktarlarnn TGKnin belirledii snr deerlerine uygun olduu fakat tm rneklerde deiik oranlarda ar metallerin varl tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Bitkisel aylar, Ktahya, Trk gda kodeksi
SB 085

Dar Endemik Dianthus erinaceus boiss. Var. erinaceusun Populasyon Ekolojisi Murat ERSZ, zcan SEMEN Ege niversitesi, Fen Faklyesi, Biyoloji Blm, Botanik Anabilim Dal, 35100, Bornova, ZMR ozcan.secmen@ege.edu.tr Dianthus erinaceus Boiss. var. erinaceus, Trkiye, Bat Anadoluda, Manisa-Spil da, Krkaa-Bakrkaya tepesi, Kemalpaa-Nif da ve Mahmut danda 1078 1500 mlerde yaayan dar yayll endemik bir bitkidir. Bu almann amac, populasyonlardaki bitkilerin morfolojik zelliklerinin farkllklarn, yayl alanlarn, reme yollarn ve populasyon dinamiini aratrmaktr. Birbirinden en uzak iki populasyon Mahmut da ve Krkaatr. Birey says Spil 168

Ktahyada Kullanlan Bitkisel aylarn Baz Kimyasal zelliklerinin ncelenmesi Sema Demet BAHTYAR, M. Sabri ZYURT, Sema LEBLEBC Dumlupnar niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Ktahya msozyurt@dumlupinar.edu.tr Gnmzde, tarihte olduu gibi, birok hastaln tedavisinde modern tp tedavilerini destekleyici olarak hastann rahatlamas, baklk

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

danda en ok, Krkaa ta en azdr. En byk yayl alan Nif dandadr. Nif da populasyonunda bitki ve yaprak byklkleri, dier populasyonlarndan daha byktr. Spil da populasyonu bitkileri, dier populasyonlarn bireylerinden daha byk kalikslere, korollalara, braktelere ve ieksiz srgnlere sahiptir. Hafif alkali, tuzsuz, ok kireli, organik maddesi az, demir ve mangan ok olan topraklarda yaarlar. reme biyolojisi almas, stigmalarn iek am gn ile bir gn ncesinde en aktif olduklarn ortaya koymutur. Polen canll %86dr. Bitkiler bcekle tozlarlar. Nadiren otogami grlr. Tohum imlenmesi % 90 dr. iek says Krkaa populasyonunda en yksektir. Nif da populasyonu iekleri daha ok sayda olgun tohum ierirler. Teorik ideal koullar altnda beklenen/hesaplanan olgun tohum says ile gzlenen/ gerek oluan olgun tohum oran %35dir. Bu oran ok dktr. Bu sonu, populasyonlarn daralmas iin ana sebep olarak kabul edilmitir. Anahtar szckler: Dianthus erinaceus Boiss.var. erinaceus, populasyon ekolojisi, koruma biyolojisi
SB 086

ars (Apis mellifera), Kahverenkli kelebekler(Vanessa cardui, Argynnis sp.) ve Lahana kelebei (Pieris brassicae), nektar ile polen alan ve tozlamay etkin ekilde gerekletiren bceklerdir. Dier bceklerin ou dolayl yollardan ok az katk salarlar. Polen canll ile stigma olgunluunun, tozlama iin sorun oluturmad grlmtr. Bal arlarnn Linumlarn nemli bir tozlaycs olduklar, ancak ok az polen ve nektar saladklar belirtilmitir. Bulgularmzda arlarn, kelebeklere gre bitkiler zerinde daha az utuklar ve bitkileri daha az ziyaret ettikleri grlmtr. Ancak birok kelebek de iyi tozlayc deildir. nk polenler bacak ve hortumlarna dzgnce yapmazlar ve stigma ile gereken ekilde temas etmezler. Bu olayn tohum oluumunu etkiledii grlmtr. Anahtar Kelimeler: Linum aretioides Boiss., tozlama, populasyon ekolojisi
SB 087

Akdeniz Bitki Corafyas Blgesinde Yksek Rakml Ekosistemde Azot Minerallemesi Grcan GLERYZ1, Mnir ZTRK2 Uluda niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Botanik Anabilim Dal 2 Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, 35100, Bornova, zmir gurcan@uludag.edu.tr
1

Tehlikede Olan Linum aretioides Boiss. n Tozlamas Serdar Gkhan ENOL1, zcan SEMEN1, Aykut GVENSEN1, Salih GCEL2 1 Ege niversitesi, Biyoloji Blm, Botanik Anabilim Dal, 35100, Bornova, ZMR 2 Yakn Dou niv., evre Bilimleri Enstits Mdrl, Lefkoa K.K.T.C sgsenol@yahoo.com Linum aretioides Boiss, zmir, demi, Bozda ile Denizli, Babadada aasz kuan stndeki blgede yaayan dar yayll, Krmz Kitaba gre Zarar Grebilir (VU), bulgularmza gre Kritik Tehlikede (CR) olan bir bitkidir. Bitkinin populasyon ekolojisi aratrlarak, dar yayl ve tehlikede olmasnn nedenleri ortaya konmaya allmtr. Tozlamasnn bu olayda rol olup olmad aratrlmtr. Linum aretioides in verimli srgnlerin ucunda tek olarak kan sapsz iekleri, byk ve sar renkli, dimorf heterostil yani distildirler. Bireyler ya saak yada ine iekler tarlar. Saak ve ine iekli bitkiler, eey organ zelliklerinin fark dnda morfolojik olarak birbirlerine benzerler. Tozlama, bceklerle olur. Bitkiler zerinde 15 bcek saptanmtr. Bunlarn 4 , bal

Akdeniz bitki corafyasnda yer alan Spil dann yksek rakmndaki farkl bitki topluluklarnn (orman, bodur al ve otlakalan) topranda (0-5 cm ve 5-15 cmlik iki katmanda) yllk net azot minerallemesi alan inkbasyon yntemiyle bir yl boyunca aratrlmtr. Sonularmz, yllk net mineral azot veriminin topluluklara bal olarak deitiini gstermitir. Azot minerallemesi yaz mevsimine gre sonbahar ve ilkbaharda belirgin olarak yksek bulunmutur. Topran 0-15 cmlik toplam katmannda yllk net NH4+-N verimi tm topluluklarnn topranda negatif olarak hesaplanmken, yllk net NO3--N verimi orman topluluuna (12.4 kg ha y-1) nazaran otlak alan (27.8 kg ha y-1) ve bodur allk alan (25.0 kg ha y-1) topluluklarnda daha yksek bulunmutur. Yllk net toplam mineral azot verim (NH4++ NO3--N) deerleri ise otlakalan (14.5 kg ha y-1) ve allk alan (14.1 kg ha y-1) topluluklarnda birbirine yakn iken, orman topluluunda negatif olarak hesaplanmtr (-3.6 kg ha y-1). Anahtar Kelimeler: Azot minerallemesi, nitrifikasyon, yksek rakm, otlakalan, bodur al, orman topluluklar, Akdeniz 169

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 088

SB 089

Karabk l Merkezi Atmosferinin 2006 ve 2007 yllar Polen ve Spor Analizi Yasin OZDOGAN, Ayse KAPLAN Zonguldak Karaelmas Universitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 67100, Zonguldak yasinozdogan@hotmail.com Karabk il merkezi havasndaki alerjen polenlerin ve sporlarn belirlenmesi amacyla 1 OCAK 2006 ile 1 OCAK 2008 tarihleri aras Karabk ilinin 2006 ve 2007 yllarnn alerjen polen ve sporlarn belirlemek amacyla Karabk niversitesi Karabk Teknik Eitim Fakltesi binas atsna ve bahesine birer adet durham aleti yerletirilmitir. Gravimetrik yntemle 2006 ve 2007 yllarna ait polen ve spor takvimi oluturulmutur. 2006 ylnda toplam polen miktar 3776/cm2 olup bunun 3586/cm2 si aa polenlerine, 308/cm2 si ise otsu bitki polenlerine aittir. 2007 ylnda ise toplam polen miktar 3948/cm2 olup, bunun 3468/cm2 si aa polenlerine, 308/cm2 si otsu bitki polenlerine aittir. 2006 ylnda 1078/cm2 adet spora, 2007 ylnda ise 1739/cm2 adet spora rastlanmtr. Polen ve spor miktarlarna ait veriler mevsimsel ve meteorolojik faktrlerle balants Spearman Korelasyon analizi uygulanlarak ortaya koyulmutur. 2 yl sresince Pinusa ait polenler mays sonu ve haziran banda yksek dzeylerde saylmtr. Daha sonra Fagus, Quercus, Pistacia, Ostrya, Juniperus, Salix ve Abies cinsleri il atmosferinde en fazla polen yayan aalar olarak belirlenmitir. Yabani otsu bitkilerde ise en ok dzeye Brassicaceae, Gramineae, Chenopodiaceae, Compositae familyalar ulamtr. Mantar sporlar en ok yazn tespit edilmitir. Yl boyunca mantar sporlar gzlemlenmitir. Alternaria, Cladosporium, Ustilago, Myxomycetes taksonlar ile tehis edilemeyen Ascomycetes sporlar fazla miktarlarda gzlemlenmitir. Anahtar Kelimeler: polen, spor Karabk, aeropalinoloji,

Asphodelus aestivus Brot. (Liliaceae) Trnde Nitrat Redktaz Aktivitesi F. Selcen SAKAR1, Grcan GLERYZ1, Hlya ARSLAN1, Serap KIRMIZI2 1 Uluda niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Botanik Anabilim Dal 2 Uluda niversitesi, Gemlik Asm Kocabyk Meslek Yksek Okulu, Bitkisel retim Program, Gemlik Bursa gurcan@uludag.edu.tr Asphodelus aestivus Brot. (Liliaceae) ok yllk yumrulu geofit olup Akdeniz havzasnda geni olarak yayl gstermektedir. Tr zellikle yol kenarlar boyunca ayr ve otlak alanlarn kalkerli topraklarnda geni olarak yaylmakta ve bu alanlar igal etmektedir. Akdeniz blgesinde, A. aestivus tryle belirgin ekilde temsil edilen geofitler, ar otlatlma ve yangn ile bozulmu blgelerin egemen yaam formlar olmaktadr. A. aestivus bir yl iinde iki byk fenolojik aamaya sahiptir. Bu aamalardan birisi aktif olup (sonbahar-ge ilkbahar) toprak st ksmlarndan yaprak kndan senesense kadar olan fazdr, dieri ise yapraklarn kna kadar sren inaktif (yaz) fazdr (dormansi). Yksek bitkiler azotu topraktan inorganik formda alabilirler. norganik azot toprakta nitrat (NO3-) ve amonyum (NH4+) halinde bulunur. Bu nedenle, yksek bitkilerin azot metabolizmas her eyden nce bu azot formlarnn topraktaki miktar ve dolaysyla organik azotun minerallemesi ile ilikilidir. Toprakta azotun minerallemesi ve bitkilerce alnm eitli ekosistemlerin verimliliini belirlemede indikatr olarak kullanlmaktadr. Bu yaplrken, topraktaki bitkilerce alnabilir net mineral azot verimi, bitkideki organik N ve nitrat ierii ile Nitrat Redktaz Aktivitesi (NRA) kullanlmaktadr. Bu almada, A. aestivus trnde NRAnn organlardaki (yumru kk, iek tayan gvde, yaprak ve iek-meyve) dalm, yl iindeki organlarda ve farkl alanlardan toplanan bireylerdeki deiimi aratrld. Aratrmada, trn yayl gsterdii habitatlardaki aktel nitrat ieriine gre NRA aktivitesindeki deiim belirlendi. Anahtar Kelimeler: Asphodelus aestivus, Akdeniz, geofit, nitrat, Nitrat Redktaz Aktivitesi

170

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 090

SB 091

Eirdir Glnde Mavi-Yeil Alglerden Microcystis aeruginosann oalmasnn Nedenleri Kutsal KESC1, Erol KESC2, Cevdan KESC3 1 Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Hidrobiyoloji ABD, zmir 2 Sleyman Demirel niversitesi, Eirdir Su rnleri Fakltesi, 35200, Eirdir, Isparta 3 Altn Kum Mahallesi, Yosun Apartman, 17/7, Eirdir, Isparta ekesici@sdu.edu.tr Eirdir Gl, gller blgesinde konumlanan, lkemizin tektonik kkenli en byk doal tatl su gldr. Glden, Isparta ili ve ilelerindeki ok saydaki yerleim alanlar ime suyu temin etmektedir. Doal sistemler kendi kendilerini denetleyebilme zelliindedirler. Yeter ki sistemdeki deiimler sistemin onarm gcn dna tamasn. Doal dengede; sistemin onarm gc iinde kalan deiimleri ekolojik yap ve biyolojik zenginlikler, eksilten geri beslenme mekanizmasyla giderebilir. Sulak alanlarn politik ve ekonomik nedenlerle srekli artan tarmsal ve endstriyel retim iin kullanlmasyla, lkemizde ksa vadeli kazanlar elde edilirken, geri dnm uzun vadede bile ok zor olan, ekolojik ve ekonomik kayplara neden olunmaktadr. Eirdir Glnn doal yapsna yaplan mdahalelerle; glde sediment miktar artmtr . Gl suyundaki azot ve fosfat miktarnn art sonucu, gl taban amurunda yksek oranda fosfor birikimi belirlenmitir. Gl taban amurundaki fosfor miktarnn art; belirli bir sre sonra gl yzeyinde; Mavi-yeil alglerden Microcystis aeruginosa trnn oluturduu alg patlamasnn meydana gelmesine neden olmutur (Eyll 2006/ Austos 2007). Bu oluum doal gllerin verimliliini, su kalitesini, ksacas gln evrimsel geliiminin en nemli gstergesidir. Bu almada; Eirdir Glne insanlarn son elli yldr eitli nedenlerle yaptklar bilinsiz mdahalelerin sonucu, gln ciddi sorunlarla kar karya olduunun gstergesi olan Microcystis aeruginosann artnn nedenleri ve zm nerileri amalanmtr. Anahtar Kelimeler: Eirdir Gl, Microcystis aeruginosa, mavi-yeil alg, fosfor

Trkiye Denizlerinde Yayl Gsteren ki Colpomenia Trnn Taksonomik Kriterlerinin Saptanmas Hseyin ERDUAN, Rza AKGL, Orun SEMZLER, Ceren TALIK, Sibel YAMAOLU anakkale Onsekiz Mart niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Terziolu Kampusu, anakkale herdugan@gmail.com Bu almada birbirine ok benzeyen, Trkiye denizlerinde nadir olarak bulunan ve anakkale Boaznda yayl gsteren Colpomenia (Scytosiphonaceae) cinsine ait C. peregrina Sauvageau ve C. sinuosa (Mertens ex Roth) Derbs & Solier taksonlar ele alnmtr. Bu iki trn morfolojik ve anatomik zellikleri aratrlarak, taksonomilerindeki karklk giderilmeye allmtr. Anahtar Kelimeler: Boaz, alg, taksonomi
SB 092

Colpomenia, anakkale

Yksekova (Hakkari) Yresinde Belirlenen Baz Makrofunguslar Yusuf UZUN1, Kenan DEMREL1, Abdullah KAYA2, Ali KELE1 1 Yznc Yl niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 65080, Kampus, Van 2 Adyaman niversitesi, Eitim Fakltesi, 02030, Adyaman yusufuzun2004@yahoo.com Bu alma, 2006-2007 yllarnda Yksekova ile snrlar ierisinde toplanan makrofunguslar zerinde yaplmtr. Arazi almalar esnasnda toplanan rneklerin doal habitatlarnda renkli fotoraflar ekilerek, ilgili morfolojik ve ekolojik zellikleri ile yre halknn tr hakkndaki bilgileri kaydedilmitir. Araziden laboratuara tanan mantar rneklerine gerekli mikolojik teknikler uygulanarak mikroskobik veriler elde edilmi ve kurutularak herbaryum rnei haline getirilmitir. Makroskobik ve mikroskobik verilerin sonucunda Ascomycetes ve Basidiomycetes snflar iinde dalm gsteren toplam 47 makrofungus taksonu tespit edilmitir. Bunlarn 24 yenir, 20si yenmez ve 3 tanesi ise zehirlidir. Yrede betimlenen taksonlardan, A. campestris L var. campestris (Kifar mantar), Pleurotus fuscus var. ferulae Lanzi (St mantar) ve P. ostreatus (Jacq) P. Kumm. (Aa mantar) ad ile 171

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

tannr ve yenir. zellikle Pleurotus fuscus var. ferulae Lanzi mantar mevsiminde toplanarak satlr. 2007 mays aynda yre pazarlarnda kg fiyat 8-10 YTL den satld tespit edilmitir. Tehis edilen tm makrofungus taksonlar liste halinde sunulurken, yetime yeri zellikleri, yayllar ve yenilebilirlik durumlar verilmitir. Belirlenen taksonlarn tm aratrma yresi iin yeni kayttr. Anahtar Kelimeler: Makrofunguslar, taksonomi, Yksekova (Hakkari), Trkiye
SB 093

SB 094

Kavak Deltasnda Uzaktan Alglama le Kumul-Tuzcul Ve Flora likileri Ersin KARABACAK1, A. Evren ERGNAL2, Hasan ZCAN3, smet UYSAL1 1 anakkale Onsekiz Mart niversitesi, FenEdebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 17020, anakkale 2 anakkale Onsekiz Mart niversitesi, FenEdebiyat Fakltesi, Corafya Blm, 17020, anakkale 3 anakkale Onsekiz Mart niversitesi, Ziraat Fakltesi, Toprak Blm, 17020, anakkale krbersin@comu.edu.tr Saroz Krfezinin dousundaki Kavak Deltasnn kuzey kesiminde, kuzey-gney uzanml ky boyunca yaklak 4 km uzunluk ve maksimum 500 m genilie erien bir kumul sahas ve tuz batakl yer almaktadr. Plaj gerisinde ykseklii 13 m arasnda deien yeni (hareketli) kumullar ile ky gerisinde bataklk ve tuzlu arazilerle snrlanan sahada yaplan almalarda kumullarn zengin bir vejetasyon kapasitesine sahip olduklar grlmtr. 1962 yl hava fotoraflarnn Map Info 1715567 m2 tespit edilen kumul alan 2006 yl Nisan ay GPS lmlerine gre 1203052 m2ye dmtr. Kumullarda 512515 m2lik yani %33,4lk alansal daralmaya karlk gelen bu fark ky morfodinamiindeki deiimleri gstermektedir. 1962 ylndaki arazi rts saysallatrlm siyah-beyaz monoskopik hava fotoraflar ve gncel arazi rts 2006 yl Nisan ay GPS lmleri ile son olarak 2007 Austos aynda ekilen Landstat ETM+ uydu grntsnn snflanmasyla oluturulmutur. Ky kumulu deiiminin, flora, vejetasyon ve tuzcul alanlara olan etkileri ortaya kartlm, alanda snflandrma yaplm ve bunlar haritalar zerinde gsterilmitir. Anahtar Kelimeler: Kavak Deltas, anakkale, uzaktan alglama, flora, vejetasyon

Akakale (anlurfa /Trkiye) Suriye Snrlar Arasndaki Tuzlu Alanlarn Bitki rts Vagif ATAMOV1, Esat ETN2, Mustafa ASLAN2, Cenap CEVHER2, Mahmut YAVUZ2 1 Rize niversitesi,Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Milli Piyango Eitim Kampusu, 53100, Rize 2 Harran niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Osmanbey Kampusu, anlurfa vhatemov@yahoo.com 2005-2006 yllar arasnda yaplm olan bu almada Akakale ilesi ile Suriye snrlar arasnda kalan sekonder tuzlu alanlarn bitki rtsnde gereklemekte olan suksesyon aratrlmtr. Sekonder tuzlulama ile, alana bir ok halofitik karakterli taksonlarn g etmesi sonucu bu tip bitkiler arazide yaygnlam ve Frankenieto pulverilentae-Salsoletum sodae, Aeluropuseto lagopoidesae-Chenopodiumetum vulvariae, Cressa creticae-Aeluropusetum lagopoidesae gibi halofitik karakterli bitki birlikleri gelimitir. Bu birliklerin gelime gsterdii topraklarda; EClerinin 12.5-20 dS/m, pHlarnn 7.5-8.45 ve toplam tuz miktarlarnn ise % 0.801.15 olmas, bu topraklarn iddetli tuzlu topraklar olduunu gstermitir. Alanda toplam 113 taksona rastlanlmtr; bunlardan 42si tuz oran yksek olan topraklarda, 9u kozmopolit, 62i ise tuz oran dk olan ortamlar seven bitkilerdir. Alanda takson says en fazla olan familyalar; Poaceae (21 takson), Asteraceae (16), Fabaceae (16) ve Chenopodiaceae(11), cinsler ise; Chenopodium (5 takson), Salsola (4), Polygonum (3), ve Aeluropus (2)dur. Salsola soda, Aeluropus lagopoides subsp. lagopoides, Cressa cretica, Chenopodium vulvaria subsp. vulvaria senopopulasyonda birey saylarn gittike artran taksonlardr.

172

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SB 095 Yeniky (Bursa)n Sahil Kumulu Ard Vejetasyonu Fazl ZEN Kocaeli niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Umuttepe Yerlekesi, 41380, zmit, Kocaeli fazil.ozen@kou.edu.tr Bu aratrma Yeniky ky kumulunun gerisinde yayl gsteren vejetasyonu tespit etmek amacyla gerekletirildi. Yeniky, Marmara Blgesinin Gney Marmara Blmnde yer almaktadr. Bu blge bitki corafyas bakmndan Avrupa-Sibirya floristik blgesine, Davisin kareleme sistemine gre A2 karesine dahildir. Aratrma alannda higrofil, orman ve maki vejetasyonlar olmak zere vejetasyon tipi hakimdir. Bu vejetasyon tipleri aadaki bitki birlikleri ile temsil edilmektedir: -Higrofil Vejetasyon Alno glutinosae-Fraxinetum angustifoliae -Orman Vejetasyonu Tilio argenteae-Castanetum sativae Rubo hirti-Fagetum orientalis Arbuto unedinis-Quercetum cerridis -Maki Vejetasyonu Phillyreo latifoliae-Quercetum cocciferae Bunlardan Tilio argenteae-Castanetum sativae, Rubo hirti-Fagetum orientalis, Arbuto unedinis-Quercetum cerridis ve Phillyreo latifoliaeQuercetum cocciferae bitki birlikleri bilim dnyas iin yenidir. Anahtar Kelimeler: Yeniky, Bursa, bitki birlii, vejetasyon, Trkiye SB 096 Norduz Yaylas (Van)nda Yayl Gsteren Kamefit Gevenlerin Erozyonun Engellenmesindeki Rol ve Korunmas Murat NAL, Fevzi ZGKE Yznc Yl niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, 65080 Van muratunal_yyu@yahoo.com Bu almada; Norduz Yaylasnda yayl gsteren ve genel olarak yre halk tarafndan geven olarak adlandrlan, tehlike altnda birok trnde yer ald (Astragalus L., Acantholimon Boiss., Onobrychis Adans.), cinslerinin erozyonun

nlenmesindeki yeri ve tehlike altndaki trlerin in situ korumalarnn yaplabilmesi iin koruma nlemleri aratrlmtr. Yaplan alma sonucunda gevenlerin yresel olarak 4 farkl isimle isimlendirildii (sar geven, ra geven, kara geven ve tavan geveni) ortaya konmutur. TBTAKn destei ile Norduz Yaylas Florasn belirleme almalarmz esnasnda; gevenlerin youn olarak sklmekte ve alan topraklarnn byk bir ksmnn bu skmlerden dolay doal bitki rtsn kaybederek tand tespit edilmitir. Gevenler geni ve derin kk yaps, odunsu zellii, ok yllk olarak topran bekiliini yapmas, aratrma sahasnn ortalama yzey eiminin % 15in zerinde olduu dnlrse byk nem arz etmektedir. Topran ana kaya zerinde tutulmasnda, zellikle tahribe uram, aaszlatrlm alanlarda topra nemli derecede tutan gevenler; yresel halk tarafndan gerek yakacak amal, gerekse kn hayvan yemi olarak kullanlmaktadr. almamz sonucunda erozyonda etkili olan 2 familyann 3 cinsine ait 25 kamefit bitki tr tehis edilmitir. Bu bitkilerden 5i tehlike altndadr. Norduz Yaylasnn biyolojik eitliliinin yerinde korunmasnda anahtar bitki grubu olan gevenlerin zerindeki basklarn kaldrlabilmesi iin; yre halknn tututurucu ve yakacak olarak kullanlabilecei, doaya ve bitki rtsne zarar vermeyen alternatif yollar konusunda bilinlenmesi gerekmektedir. Ayrca gevenlerin sklmeden bulunduu alanda yaklarak tarla ama faaliyetlerinden bir an nce vazgeilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Astragalus, Acantholimon, Onobrychis, erozyon, geven, koruma, Norduz Yaylas
SB 097

Tarmsal Artk Kkenli Kompostun Topraktaki Kalc Etkisinin Belirlenmesi Halil POLAT1, Nesibe Devrim ALMACA2 1 Toprak ve Su Kaynaklar Aratrma Enstits Mdrl, Eskiehir 2 Toprak ve Su Kaynaklar Aratrma Enstits, anlurfa polhalil@gmail.com Topran potansiyel verim kapasitesini gelitirmek, uzun vadede topran korunmas ve srdrlebilirlilii erevesinde tarmsal artklarn verim zerindeki etkisini belirlemek amac ile 2004-2006 yllar arasnda, Harran Ovasnda bulunan anlurfa Toprak ve Su Kaynaklar 173

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Aratrma Enstits Koruklu-Talat Demirren Aratrma stasyonunda yrtlen bu aratrmada buday, msr, pamuk artklar ve at gbresi karmndan oluan kompost kullanlmtr. Test bitkilerinin msr (ikinci rn ) ve budayn (ana rn) kullanld bu aratrmada kontrol konusu ve 0-1-2-3-4-5 ton-kompost/da. konular uygulanmtr. Kontrol konusuna kompost uygulanmam olup, sadece nerilen kimyasal gbre dozlar uygulanmtr. Kompost uygulanan konulara kimyasal gbre verilmemitir. akl olarak ve tesadf bloklar deneme deseninde 7 konulu, 3 tekerrrl olarak yrtlen bu denemede kompost uygulamas bir defada ve denemenin balangcnda (2004 ylnda) yaplmtr. kinci rn msr-buday rotasyonunun uyguland ve deneme sresince ( ylda) toplam defa ikinci rn msr ve defa da buday veriminin alnd aratrmada ,yllar itibar ile alnan verimler incelendiinde kompostun verim zerinde birinci ve ikinci ylda etkili olduu, nc ylda ise etkisini kaybettii grlmtr. Bu nedenle bir defada uygulanan 3-4- 5 ton/da kompostun (ikinci rn msr+buday+ ikinci rn msr rotasyonu) retim periyodu boyunca etkili olduu, nerilen suni gbreye edeerde verim elde edildii saptanmtr. Dolaysyla iletme imkanlar, topran srdrlebilirlilii ve evre kirlilii de dikkate alnarak retim dnemi iin 5 ton- kompost /da uygulamas nerilir.

SB 098

Doal ve Modifiye Rocellea phycopsis Ach. ile Remazol Brillant Blue Rnin Sucul Ortamdan Uzaklatrlmas Emine YALIN1, Kltiin AVUOLU2, Kadir KINALIOLU2, Aysun ERGENE1, Zafer TRKMEN2, Emine ZTRK1 1 Krkkale niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 71450, Yahihan, Krkkale 2 Giresun niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 28049, Debboy Mevkii, Giresun eyalcin@kku.edu.tr Tekstil endstrisinde alc ortama dearj edilen boyalar; asidik reaktif, bazik, dispers, azodiazo, antrokinon bazl ve metal kompleks boyalar olmak zere eitli yaplar ierir. Atk suya bakldnda saptanabilen ilk kontaminant renktir ve su yataklarna verilmeden nce uzaklatrlmas gerekmektedir. Biyosorpsiyon, boyar maddelerin gideriminde uygun bir alternatif yntemdir. Bu almada Remazol Brillant Blue R boyar maddesinin sucul ortamdan uzaklatrlmas iin Rocellea phycopsis biyoktlesi kullanlmtr. Kesikli olarak yrtlen almalarda, farkl boyar madde deriimi (40-100 mg/L) ve pH aralnda (2.0-8.0) biyosorpsiyon karakteristii aratrlmtr. Remazol Brillant Blue R biyosorbsiyonu iin optimum pH 3.0 olarak saptand. Yzey modifikasyonunun adsorpsiyon performans zerine etkisinin belirlenmesi amac ile liken rnekleri s ile muamele edilmi ve adsorpsiyon almalar tekrar edilmitir. Yzey modifikasyonu sonrasnda adsorpsiyon kapasitesinde %23 orannda bir art olduu belirlenmitir. Adsorpsiyonun matematiksel tanmlanmasnda Freundlich ve Langmuir adsorpsiyon izotermleri kullanlm ve izoterm sabitleri belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Biyosorpsiyon, phycopsis, Remazol Brillant Blue R Rocellea

174

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Zooloji Szl Bildiri zetleri

175

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

176

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 001
SZ 002

Zn, Cd ve Zn+Cd Etkisinde Oreochromis niloticusun Kan Dokusundaki Metal Dzeylerinin ve Baz Biyokimyasal Parametrelerdeki Deiimlerin Belirlenmesi zgr FIRAT1, Hikmet Yeter OUN2, Sabahattin ASLANYAVRUSU2, Ferit KARGIN2 1 Adyaman niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, 02040 Adyaman, Trkiye 2 ukurova niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, 01330 Adana, Trkiye ofirat@adiyaman.edu.tr Bu aratrmada, Oreochromis niloticusun kan dokusundaki metal (Zn, Cd) dzeyleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrik, biyokimyasal parametrelerdeki (ALT, AST, kortizol ve glukoz) deiimler ise otoanalizatr yntemlerle belirlenmitir. Aratrmada, inkonun 0.5 ve 5.0 mg/L, kadmiyumun 0.1 ve 1.0 mg/L ve Zn+Cd karmnn 0.5+0.1 ve 5.0+1.0 mg/L etkisine 7 ve 28 gnlk srelerde braklan O. niloticusun kan dokusundaki metal dzeyleri ve baz biyokimyasal parametrelerdeki deiimler incelenmitir. Yaplan almada O. niloticusun kan dokusundaki metal dzeyi, ortamda metal deriiminin art ve etkide kalnan srenin uzamasyla artmtr. Metallerin kan dokusundaki dzeyinin, metallerin tek tek etkisiyle karlatrldnda metal karmnda daha dk olduu saptanmtr. Denenen koullarda balklarn serumlarndaki biyokimyasal parametreler Zn, Cd ve Zn+Cd karmndan etkilenmitir. Metallerin etkisinde, serumdaki ALT ve AST aktivitesi ile kortizol ve glukoz dzeyi art gstermitir. Serumdaki bu parametreler zerine metallerin etkisinin dk ortam deriimlerine oranla yksek deriimlerinde daha fazla ve bu etkilerinin Zn+Cd>Cd>Zn eklinde olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Oreochromis niloticus, inko, kadmiyum, ALT, AST, kortizol, glukoz

Karakaya Baraj Glnde Olas PAH Kirliliinin Sazan Bal (Cyprinus carpio) Safra rneklerinde Deerlendirilmesi Abbas GNGRD, Murat ZMEN nn niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kampus, Malatya agungordu@inonu.edu.tr Gnmzde petrol trevi rnlerin kullanmnn artarak devam etmesi nedeniyle, poliaromatik hidrokarbonlarn (PAH) neden olduu evresel kirliliin nemi daha da artmtr. Youn sanayi faaliyetleri sonucu ortaya kan tamamlanmam yanma srelerinin ve petrokimyasal ilemlerin sucul ekosistemlerde PAH kirliliine neden olduu bilinmektedir. Rutin kimyasal izleme almalarnda PAH dzeyi, sediment ve/veya su rneklerinde belirlenmektedir. Ancak balklarda PAH biyotrasformasyonunun yksek dzeyde gereklemesi nedeniyle bu bileiklerin canlda birikimi daha az olmaktadr. PAH birikiminin engellenmesi karacier ve kas dokusunda atasal PAH bileiklerin belirlenmesini gletirir. Bu nedenle PAH bileiklerine maruz kalmann izlenmesinde safra metabolit dzeyinin belirlenmesi kimyasal izleme almalarna alternatif, nemli bir biyobelirte salamaktadr. Safra metabolit dzeyleri, grece daha ucuz olan sabit dalga-boylu fluoresans (SDF) yntemi ile semi-kantitatif olarak belirlenebilmektedir. Bu almada Kasm 2004-Nisan2006 tarihleri arasnda 9 farkl dnemde Karakaya Baraj Glnn Adagren, Boran, Eribk ve Hasrclar istasyonlarndan yakalanan toplam 286 adet sazan (Cyprinus carpio) balnda safra rnekleri alld. Bunun iin yaygn PAH metabolitleri olan fenatren (3 halkal, Ex/Em: 260/380), naftalen (2 halkal, Ex/Em: 290/335) piren (4 halkal, Ex/Em: 341/383) ve benz(a)piren-tip (5 halkal Ex/Em: 380/430 nm) metabolitlerin, belirtilen sabit eksitasyon (Ex) ve emisyon (Em) dalga boylarnda flouresans younluklar belirlendi. almamzda fluoresans aromatik bileikler veya PAH metabolitlerinin dzeyi, fluoresans spektrofotometre kullanlarak SDF yntemine gre belirlendi. Ayrca safra younluunu belirlemek iin btn rneklerde, safra pigmenti olan biliverdin dzeyi saptand. Yine safra protein dzeyi belirlenerek, bileiklere ait fluoresans younluk bu deerler ile oranland. Anahtar Kelimeler: Biyolojik izleme, Cyprinus carpio, safra fluoresans dzeyi, PAH, Karakaya Baraj Gl, su kirlilii

177

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 003

Renal skemi-Reperfzyon Hasarna Kar Askorbik Asitin Etkisi Asl KORKMAZ, Drdane KOLANKAYA Hacettepe niversitesi,Biyoloji Blm,06800, Beytepe, Ankara aslid@hacettepe.edu.tr zellikle vaskler cerrahi ilemler ve organ nakilleri esnasnda karlalan en nemli sorunlardan birisi iskemi reoperfzyon (IR) hasarnn olumasdr. Son zamanlarda yaplan almalar arttka, karacier, kalp, kas ve beyin gibi dokularda I-R hasarnn ortaya kmasnda reaktif oksijen ve nitrojen trlerinin rol oynad ortaya konmutur. Dokudaki IR hasarnn nlenmesinde antioksidan zellikli maddelerden yararlanmak tercih edilen bir yntemdir. Yaplan almalarda bu amala, tiyol grubu ieren bileikler (glutatyon gibi) ve baz flavonoidlerin kullanld grlmektedir. Ancak antioksidan zellik gsteren bir vitamin olan askorbik asitin (AA) renal IR hasar zerindeki etkisi henz belirlenmemitir. Bu nedenle yapm olduumuz almada, san bbreindeki deneysel IR hasarna kar askorbik asitin etkisi aratrlmtr. almamzda her biri 8'er adet Wistar albino sandan oluan 3 grup kullanlmtr. lk grup sadece nefrektomi yaplan kontrol grubudur. kinci gruptaki sanlara ise nefrektomi yapldktan 15 gn sonra 45 dakika iskemi ardndan 3 saat reperfzyon uygulanmtr. nc grutaki sanlara da nefrektomiden 15 gn sonra 45 dakika iskemi ardndan 3 saat reperfzyon uygulanmtr. Ancak nc gruptaki sanlara iskemi yaplmadan 1 saat nce 250 mg/kg (i.p.) AA uygulamas yaplmtr. Deney sonunda tm gruplardaki sanlar ldrlerek serum kreatinin, re, LDH miktarlar llm, bbrek dokularnda GSH ve MDA analizleri ile histopatolojik incelemeler yaplmtr. IR grubuna ait sanlarn serum kreatinin ve re miktarlarnda art saptanrken, iskemiden nce AA uygulanan nc grupta re ve kreatinin iin normale yakn deerler llmtr. Ayn ekilde IR grubunda serum LDH miktalarkontol ve AA+ IR grubuna oranla yksek bulunmutur. Bunlara ek olarak, bbrek doku MDA miktarlar incelendiinde IR grubunda kontrole oranla istatistiksel olarak anlaml bir art, GSH miktarlarnda ise anlaml bir d saptanmtr. Dier yandan AA+IR grubunda MDA ve GSH miktarlar kontrol grubundan istatistiksel olarak farksz ancak IR grubundan anlaml lde farkl bulunmutur. IR grubuna ait bbrek kesitlerinde youn konjesyon alanlar ve mononklear hcre infiltrasyonlar grlrken, AA+ IR grubuna ait preparatlarda normale yakn bbrek histolojisi

gzlenmitir.Histopatolojik inceleme sonular da biyokimyasal sonular desteklemektedir. Serum kreatinin,re ve LDH; doku GSH ve MDA lm sonular ile histolojik incelemeler deerlendirildiinde IR grubunda bbrek fonksiyonlarnda nemli oranda bozulmalar saptanmtr. Buna karn iskemi yaplmadan 1 saat nce uygulanan askorbik asitin, san bbreinde deneysel olarak yaratlan IR hasarna kar nleyici etkisi olduu ortaya konmutur.
SZ 004

Kafkas Kurbaas (Pelodytes caucasicus) zerinde Amonyum Nitrat Gbresinin Akut Etkileri Handan KARAOLU1, Bilal KUTRUP1, Zeliha OLAK YILMAZ2, Emel AKIR1, Ufuk BLBL1 1 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Trabzon 2 Giresun niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Giresun handankaraoglu@gmail.com almamzda; Trkiyede sadece Dou Karadeniz blgesinde yaayan Pelodytes caucasicus larvalar iin, dnya zerinde en yaygn kullanma sahip gbre olan amonyum nitratn akut dozlarda gsterdii etkiler aratrld. Deney esnasnda, yumurta halinde toplanan rneklerden laboratuar ortamnda larvalar elde edilip 14 gn boyunca bu kirleticinin akut dozlarna (0- 500mg/l) maruz brakld. Elde edilen sonular, bu gbrenin Kafkas kurbaas larvalar zerinde nemli olumsuz etkilere sahip olduunu gsterdi. Deneyin balangcnda gruplar karlatrldnda larvalarn arlk ve boylarnda herhangi bir farkllk belirlenmezken (Kruskall Wallis Testi, p>0.05, df=8) deney sonunda bu parametreler asndan kontrol ve uygulama gruplarnn nemli lde farkl olduu belirlendi (Kruskall Wallis Test, p=0.000, df=8). Konsantrasyon artnn larvalarn arlk ve boylarnda nemli lde azalmalara yol at grld. Kontrol ve baz uygulama gruplarna (50, 100, 200, 500mg/l) ait ortalama arlk (g) ve boy (mm) deerleri srasyla yledir: 0.0955-20.1, 0.0816-17.8, 0.0521-16.6, 0.0676-17.7, 0.041215.5. Bunun yan sra, uygulama gruplarna ait larvalarda hareketlerde yavalama, dengesizlik, dokunmaya kar tepkilerde gecikme, deride effaflama, demler, kamburluk, fel gibi eitli anormallikler gzlendi. Anomali says konsantrasyon artyla az da olsa artarken anomalilerin ortaya k zamannn bundan etkilenmedii belirlendi. Ayrca konsantrasyon artnn lm oranlarnda bir arta, lm olaynn ortaya k sresindeyse bir azala sebep olduu grld. Kontrol ve baz uygulama gruplarna (0, 178

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

50, 100, 150, 200, 500mg/l) ait larvalarda grlen lm yzdeleri srasyla yledir: 0, 0, 45, 60, 85, 75. Probit analiziyle belirlenen yar lmcl konsantrasyon (LC50) deeriyse 141.73mg/l idi. Balang aamasndaki bu alma sonucunda bu kimyasaln kafkas kurbaas zerindeki zarar ortaya konmu olacaktr. Anahtar Kelimeler: Amonyum nitrat gbresi, Pelodytes caucasicus larvalar, akut etkiler
SZ 005

San Bbreinde Bisfenol A, Nonilfenol ve Oktilfenoln Neden Olduu Hasar zerine Askorbik Asitin Etkilerinin ncelenmesi Asl KORKMAZ, Mfide AYDOAN, Nurhayat BARLAS, Drdane KOLANKAYA Hacettepe niversitesi, Biyoloji Blm, Zooloji Anabilimdal, 06800, Beytepe, Ankara aslid@hacettepe.edu.tr Bisfenol A (BPA), Nonilfenol(NP), ve Oktilfenol(OP), deterjanlar, boyalar kozmetik rnler ve eitli plastik rnlerin yapmnda kullanlan alkilfenol polietoksilatlarn son ykm rnleri olup endokrin-bozucu aktivite gsteren evresel kimyasallardan birkadr. Bu nedenle gnlk hayatta kullanlan birok malzeme ile BPA, NP ve OP ye maruziyet sz konusudur. Yaplan almalarda kesin olmamakla birlikte dk dozlarda uygulanan BPAnn reme sistemi ve karacier dokularnda oksidatif stresi arttrd ve antioksidan koruma sistemini zayflatt iin doku hasarna neden olduu ifade edilmitir. Ancak NP ve OP nin etki mekanizmasn aydnlatacak yeterli alma bulunmamaktadr. Bu almann amac BPA, OP, NP uygulamasnn san bbrei zerinde yaratt etkileri incelemek ve antioksidan olan askorbik asitin (AA), BPA, OP ve NP nin yaratt bbrek hasar zerindeki etkisini incelemektir. Bu almada 6 haftalk Wistar albino erkek sanlardan 7 farkl deney grubu oluturulmutur. Her birinde 6 adet san bulunan gruplardan birincisi ya kontrol grubudur. Dier gruplar sras ile; OP grubu (20 mg/kg p.o), NP grubu (20 mg/kg p.o), BPA grubu (20 mg/kg p.o), AA +OP grubu (60mg/kg+ 20 mg/kg p.o), AA +NP grubu (60mg/kg+ 20 mg/kg p.o), AA +BPA grubu (60mg/kg+ 20 mg/kg p.o) olarak zetlenebilir. AA alan gruplarda nce AA uygulamas yaplm, hemen ardndan dier maddenin uygulanmasna geilmitir BPA, OP ve NP zeytinyanda zlm, askorbik asit ise distile suda zlerek tm uygulamalar pre-oral yoldan haftann gn yaplmtr. Uygulama sonucunda tm gruplara ait sanlardan serum analizlerinde kullanlmak zere kan, histopatolojik ve biyokimyasal incelemelerde

kullanlmak zere bbrek dokular alnmtr. Konrtol ve uygulama gruplarna ait rneklerde serum kreatinin, re, LDH lmleri, bbrek MDA ve GSH analizleri ile histopatolojik incelemeler yaplmtr. Serum re ve kreatinin deerleri incelendiinde NP, OP ve BPA nn genel olarak her iki deerde de kontrol grubuna gre azalmaya sebep olduunu ancak bu maddelerle birlikte AA uygulamas, kreatinin deerlerini daha da drrken re deerlerinde arta neden olmutur. LDH deerleri ise AA nn BPA, NP ve OP ile birlikte uyguland gruplarda hem kontrolden hem de NP, OP ve BPA gruplarndan olduka yksek bulunmutur. Bbrek doku MDA deerleri BPA, NP ve OP gruplarnda kontrole oranla, AA+OP, AA +NP ve AA +BPA gruplarnda ise hem kontrole hem de BPA, NP ve OP gruplarna oranla istatistiksel olarak anlaml bir art gstermitir. Bbrek doku GSH deerlerinde BPA, NP ve OP gruplarnda kontrol grubuna oranla, AA+OP, AA +NP ve AA +BPA gruplarnda ise hem kontrol hem de NP, OP ve BPA gruplarna oranla istatistiksel olarak anlaml bir azalma tesbit edilmitir. Histopatolojik ynden yaplan incelemeler de BPA, NP ve OP gruplarna ait bbreklerde seyrek olarak konjesyon ve mononklear hcre alanlar bulunurken, AA +OP, AA +NP ve AA +BPA gruplarna ait bbrek preparatlarnda yaygn konjesyon alanlar, mononkleer hcre infiltrasyonlar ve nekrotik alanlar tesbit edilmitir. Tm bulgular deerlendirildiinde BPA, NP ve OP nin belirtilen dozlarda san bbrei zerinde minimal dzeyde oksidatif strese bal hasara neden olduu grlmtr. Buna karn bu maddelerle birlikte uygulanan AA nn oluan bbrek hasarn daha da arttrmas ise beklenmeyen bir bulgu olmutur. Ancak antioksidan maddelerin bir ounun koruyucu aktivitelerinin yan sra prooksidan etki gsterdii dnlrse AA nn oluan hasar daha da iddetlendirmesi, uygulanan dozda antioksidan aktivite gstermek yerine prooksidan davran sergilemesi ile aklanabilir. Anahtar Kelimeler: Bisfenol nonilfenol, askorbik asit, bbrek A, oktilfenol,

179

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 006

Sphex flavipennis Fabricus, 1793 (Hymenoptera: Sphecidae)in Sindirim Kanalnn Morfolojisi ve nce Yapsnn Aratrlmas Filiz DEMR, Menderes SUMEZ Gaziosmanpaa niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Tokat fdemir@gop.edu.tr Bu almada; Sphex flavipennisin (Hymenoptera; Sphecidae) sindirim kanalnn histolojisi ve ince yaps k ve elektron mikroskobunda aratrlmtr. Bu bcein sindirim kanal; n, orta ve son barsak olmak zere ksmdan meydana gelmitir. n barsak; zefagus ve proventikulustan olumutur. Orta barsak anterior ve posterior ksmlardan meydana gelmitir. Son barsak ise ileum, kolon ve rektum olarak adlandrlan ksmlardan meydana gelmitir. Epitelyumu dtan boyuna ve dairesel kas tabakalar kuatmtr. Epitelin lmen tarafnda deien kalnlklarda intima tabakas bulunur. Epitelyum rejeneretif, endokrin ve enterosit olmak zere eit hcreden meydana gelmitir. Endokrin hcrelerin apikalleri lmene uzanr, sitoplazmalar salg granlleri ile doludur ve bazal zar katlanmalarndan yoksundurlar. Rejeneratif hcreler epitelyumun bazalnda bulunan, kk, farkllamam hcrelerdir. Enterosit hcreler, mitokondriler ile bitiik olan iyi gelimi bazal zar katlanmalarna sahiptirler. Anahtar Kelimeler: Sphex flavipennis, sindirim kanal, histoloji, ince yap
SZ 007

Anahtar Kelimeler: Bombyx mori, fenoxycarb, ortabarsak, barsak dejenerasyonu


SZ 008

Kronik Florozisin Erikin Fare Karacieri zerine Histopatolojik Etkisi Evren KO1, Yusuf ERSAN2, Baaran KARADEMR3 1 Kafkas niversitesi, Veteriner Fakltesi, Fizyoloji ABD, Kars 2 Kafkas niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kars 3 Kafkas niversitesi, Veteriner Fakltesi, Hastalklar ABD, Kars evrenkoc@hotmail.com.tr Kronik florozisin farelerin karacier dokusu zerindeki histopatolojik etkilerini incelemek amacyla yaptmz bu aratrmada ortalama 55-60 gnlk erkek Swiss albino fareler kullanld. Her biri 8er fareden oluan toplam 4 grup oluturuldu. I. Gruptaki farelere ieriinde 0.3 ppm F- bulunan normal eme suyu, II. gruptaki farelere 10 ppm, III. gruptakilere 20 ppm ve IV. gruptakilere de 40 ppm flor (sodyum flor olarak) ime suyuna katlarak 90 gn sre ile verildi. almann sununda histopatolojik deiikliklerin tespiti iin standart histolojik metotlarla karacier doku rnekleri alnarak, preparatlar hazrland ve k mikroskobu (Olympus BX51) ile incelendi. II. gruptaki farelerde hepatositlerde hafif derecede byme, hepatik kordonlarda bozulma (dissosiasyon), lokal nekroz alanlar ve vakuol oluumu, III. gruptaki farelerde V. centralisin evresindeki baz hepatositlerde hidropik ve vakuolar dejenerasyon ile baz hepatositlerde nekroz ve V. centralislerde hafif hiperemi, IV. gruptaki farelerde ise hepatositlerde orta derecede byme, yaygn nekroz alanlar, sitoplazmik yerleimli vakuol oluumu ve dissosiasyon grld. Anahtar Kelimeler: fare, histopatoloji. Kronik florozis, karacier,

pekbcei Bombyx mori (Lepidoptera:Bombycdae)De Juvenil Hormon Analou Fenoxycarbn Orta Barsak zerine Etkisinin Gsterilmesi Gzde SELEK, Osman PARLAK Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Zooloji Anabilim Dal, 35100 Bornova, zmir gozdesel81@yahoo.com Bu almada juvenil hormon analou fenoxycarbn ipekbcei (Bombyx mori)nin ortabarsa zerine etkileri aratrlmtr. Orta barsak hcreleri histolojik olarak incelenmitir. Denemelerin sonucunda fenoxycarbn barsak dejenerasyonu zerine dorudan etkisi olduu gzlenmitir. Fenoxycarb uygulanan hayvanlarn orta barsaklarnda meydana gelen dejenerasyon kontrol hayvanlaryla karlatrlmtr.

180

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 009

nci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811)nde Vitellogeninin mmunohistokimyasal Lokalizasyonu ve Vitellogenin Seviyesinin Belirlenmesi Ahmet Regaib OUZ, B. KAPTANER, G.NAL Yznc Yl niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm Zeve Kampusu Van ahmetoguz@yyu.edu.tr Bu almada, Van Gl havzas iin endemik bir sazan tr olan inci kefali (Chalcalburnus tarichi)nde vitellogenezis srasnda hepatosomatik indeks (HSI), gonadosomatik indeks (GSI), vitellogeninin immunohistokimyasal lokalizasyonu, total protein, 17-strodiol (E2) ve vitellogeninin plazma seviyeleri belirlendi. Ayn zamanda rnekleme alanlarnda suyun scaklk (C), pH ve znm oksijen (O) (mg/L) seviyeleri ve erkek balklarda plazma vitellogenin seviyesi saptand. Suyun scakl mevsime bal olarak +1+16 C arasnda lld. pH ve O seviyeleri srasyla 9.40-9.71 ve 8.5- 12.1 mg/L olarak belirlendi. Plazma total protein, E2, ve vitellogenin seviyelerinin vitellojenik safha srasnda artt saptand. Plazma E2 ve vitellogeninin en dk seviyeleri Aralk aynda llrken (E2, 120.6023.38 pg/ml ve Vtg, 1.0930.255 mg/ml), E2 ve Vtgin en yksek seviyeleri srasyla Mays (833.40211.58 pg/ml) ve Nisan (31.3084.913 mg/ml) aylarnda lld. Vitellojenik balklarn karacierinde vitellogenin (Vtg)in dalm streptavidin-biyotin peroksidaz immunohistokimyasal metod ile gsterildi. Tm vitellojenik diilerde pozitif immun boyama grld fakat pozitif hcrelerin dalm ve boyamann younluu homojen deildi. mmunopozitif hcrelerin dank veya gruplar halinde lokalize olduu gzlendi. Genellikle, karacier portal ven dallar ve merkezi ven etrafndaki hcrelerde gl Vtg reaksiyon gzlendi. Gl immunoreaksiyon grlen hcreler negatif hcrelerin arasna da dalmt. SAB metod ile tm erkek balklarn karacierinde hi Vtg immunreaksiyon gzlenmezken, floresan metod ile bir baln karacierinde birka hcrede zayf immun reaksiyon grld Erkeklerde Vtg varl doal ve sentetik strojenler veya strojen gibi davranan kimyasallar iin duyarl bir biyomarkr olarak kullanlr. nci kefali erkeklerinde plazma Vtgni bireyler arasnda farkl konsatrasyonlarda bulundu. Van-Edremit Krfezi (VEK)den yakalanan 37 erkek baln 6snda Vtgin belirlenemezken (<0.24 ng/ml), 19 balkta 1.296-26.354 g/ml arasndayd. Vtgin en yksek seviyesi Bardak ky aklarnda yakalanan balklarda lld (12.497-24.656 g/ml), bunu arpanak adas (1.557-26.139 g/ml)

ve Akdamar adas (3.8071.575 g/ml), VEK ve niversite akl izledi. Sonu olarak, erkek balklarn plazmasnda Vtg varl ve bir baln karacierinde zayf bir Vtg immun reaksiyonun gzlenmesi bu balklarn strojen benzeri kirleticilere maruz kalma riski tadn gstermektedir. Anahtar Kelimeler : Van Gl, inci kefali, Chalcalburnus tarichi, vitellogenin, 17- stradiol.
SZ 010

Aktif ve Aktif Olmayan Helix aspersa Mller, 1774 (Gastropoda: Pulmonata)te Serebral Gangliyon Nrosekresyon Hcreleri Nermin BTER, Grsel ERGEN Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Zooloji Anabilim Dal, 35100, Bornova, zmir nermin.biter@ege.edu.tr Bu almann amac, aktif ve aktif olmayan Helix aspersa Mller, 1774 (Gastropoda: Pulmonata)n serebral gangliyonlarndaki nrosekresyon hcrelerinin histolojik yapsn ve nrosekresyon maddesinin dalmn, Gomorinin paraldehit fuksin boya metodu ile gstermektir. Aktif Helix aspersann serebral gangliyonlarnn mezoserebrum ve postserebrum blgelerinde youn nrosekresyon maddesi ieren irili ufakl hcreler ile ok sayda kk hcrelere sahip olan proserebrum blgesinde ise homojen dalml nrosekresyon granllerinin varl gsterilmitir. Aktif olmayan Helix aspersann serebral gangliyonlarnda ise hcrelerin nrosekresyon ieriklerinin olduka azald, bununla birlikte serebral gangliyonlar saran ite daha sk, dta gevek yapl olan serebral konnektifte olduka youn nrosekresyon ieren laknlerin yer ald saptanmtr. Bu bulgular serebral gangliyonlar saran konnektifin bir nrohemal alan olarak ilev grebileceine iaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Helix aspersa, Pulmonata, serebral gangliyon, aktif, nrosekresyon hcresi

181

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 011

SZ 012

Ekzojen Epidermal Byme Faktr (EGF) Uygulanm Kesi Yaral Tavanlarda yileme Blgesine Epitel Hcre G Nesrin ZSOY1, ule COKUN2, Nursel GL1 1 Ankara niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, 06100, Tandoan, Ankara 2 Gazi niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, 06500, Beevler, Ankara ozsoy@science.ankara.edu.tr Yara iyilemesinin pek ok hastalkta gecikmi olmas aratrmalarn iyileme srecini hzlandran bir takm ekzojen faktrlerin kullanlmas ynnde yaplmas gerekliliini ortaya koymutur. Epidermal Byme Faktr (EGF) iyileme srecini hzlandran nemli mitojenik faktrler arasndadr. Aratrmada deney gruplar sadece insizyon yaplan grup (n=10), insizyon + polietilen glikol ( PEG ) ( n=10 ), ve insizyon + PEG + Epidermal Byme Faktr (EGF) (n=10) grubu olmak zere aamal olarak dzenlenmitir. Epidermal Byme Faktr oral submukozal implanta uygulanmtr. Operasyon sonras yem ve su ile beslenen denekler birinci, nc ve beinci gnleri takiben anestezi ile feda edilip yara dokusu karlm ve derhal transmisyon elektron mikroskop (TEM) preparasyonu iin takibe alnarak bloklar yaplmtr. Bu bloklardan yar ince ve ince kesitler alnarak az mukoza epitelinin iyileme srecinde zamana bal olarak deerlendirmesi yaplmtr. Kesi yarasna EGF uygulanmasn takiben epitel hcrelerinin mitotik aktiviteleri, hcre g ve proliferasyonu incelenmitir. EGF'nin epitelizasyonu hzlandrm olmas yara iyilemesinin geciktii pek ok hastalklarda, yeni tropatik mdahelelerin oluturulmasna nemli lde katk salayabileceini dndrmtr. Anahtar Kelimeler: Epidermal Byme Faktr (EGF), kesi (insizyon) yaras, epitel hcre, epitelizasyon, elektron mikroskop

Silymarinin Sanlarda Deneysel Renal skemi/Reperfzyon Hasar Modelinde Koruyucu Etkisi Bilge ZKAL1, Adnan AYHANCI1, Hilmi ZDEN2, Hakan ENTRK1, Gkhan BAYRAMOLU1 1 Eskiehir Osmangazi niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 26480 Eskiehir 2 Eskiehir Osmangazi niversitesi, Tp Fakltesi, Anatomi ABD., Meelik, 26480 Eskiehir gokhanb@ogu.edu.tr Silymarin (SL), Silybum marianum L. tohumlarndan elde edilen antioksidan zellii bilinen bir bitki flavanoidir. Reaktif oksijen metabolitlerinin (ROM) bbrek iskemi/reperfzyon (/R) hasar patogenezinde rol oynadn gsteren bulgular mevcuttur. Bu almada SLnin, Renal /R hasarndaki koruyucu etkilerini aratrlmtr. Bu amala, 28 yetikin albino erkek san 4 grupta deerlendirilmitir. SLnin renal /R hasar zerindeki serum re (BUN), kreatinin (CRE), alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) deiiklikleri deerlendirmek iin gruplar; Grup 1 (Kontrol); Grup 2 (renal /R hasar+Serum fizyolojik), Grup 3 (renal /R hasar+SL 100 mg/kg) ve Grup 4 (renal /R hasar+SL 200 mg/kg) olarak planland. Grup 1 hari dier gruplara iskemiden 15 gn nce sa bbrek nefrektomisi yapld ve deney hayvanlarnn bu sre ierisinde iyilemesi saland. 15. gnn sonunda Grup 2ye serum fizyolojik, Grup 3e 100 mg/kg SL ve Grup 4 e 200 mg/kg SL iskemiden 15 dakika nce tek doz intraperitonal olarak uyguland. Renal /R hasar sol renal pedikln 45 dakika oklzyonu ve daha sonra 24 saat reperfzyonu ile oluturuldu. /Rdan sonra biyokimyasal incelemeler iin deney hayvanlarndan alnan kanlardan serumlar elde edildi . Sonu olarak; /R gruplar (Grup 2, 3 ve 4), kontrol grubu (Grup 1) ile karlatrldnda serum BUN, CRE, ALT ve AST seviyelerinde istatistiksel olarak anlaml art gzlendi (p<0,05). 100 mg/kg SL verilen Grup3, serum fizyolojik verilen Grup 2 ve 200 mg/kg SL verilen Grup 4 ile istatistiksel olarak karlatrldnda serum BUN ve CRE dzeyinde istatistiksel olarak anlaml d gzlendi (p<0,05) (Tablo 1). Serum ALT ve AST dzeylerinde /R gruplarnda istatistiksel olarak nemli fark gzlenmedi (Tablo 1). Bu bulgular ROMnin /R ile indklenen renal hasarda rol oynad, 100 mg/kg silymarin ile tedavisiyle bbrek koruyucu etkisinin olduu bu korumannda silymarinin antioksidan aktivitesinden kaynakland dnlmektedir.

182

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Anahtar kelimeler: Silymarin, bbrek iskemisi, san, antioksidan aktivite


SZ 013

Rhinolophus mehelyinin Yardmc Uma Kaslarnda Morfolojik ve Histokimyasal Aratrmalar Suna CEBESOY Ankara niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Ankara suna.cebesoy@gmail.com Trkiye yarasalarndan Rhinolophus mehelyiye ait iki yardmc uma kas Morfolojik ve histokimyasal olarak allmtr. Rhinolophus mehelyinin triceps brachii ve biceps brachii kasnda histokimyasal olarak tip fibril tanmlanmtr. Glisin-kalsiyum-formaldehit preinkbasyonundan sonra miyozin-ATPaz ile boyanarak bunlar tip I, tip IIa ve tip IIb olarak snflandrlmtr. Bu yarasa trnde her iki kasnda da, tip I fibriller NADH-TR ile koyu boyandklarndan dolay yksek oksidatiftirler. Tip IIa fibrilleri NADH-TR ve SDH ile nispeten daha zayf boyanmlardr, buda orta derecede oksidasyon kapasitesini gstermektedir. Rhinolophus mehelyinin yardmc uma kaslarndaki tip IIb fibrilleri, NADH-TR ye zayf reaksiyon verdiklerinden dolay dk oksidatif olarak kabul edilmilerdir. Rhinolophus mehelyinin triceps brachii kasnda fibril dalm ,tip I fibrillerde %17, tipIIa fibrillerde % 72, tipIIb fibrillerde ise %11 dr. Biceps brachii kasnda ise bu oran tip I fibriller de % 16, tip II a fibrillerde % 70, tip II b fibrillerde % 14 olarak tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: skelet kas, fibril tipi, ATPaz, NADH, SDH, histokimyasal test.
SZ 014

gowokensis) collected from Cyprinus carpio and Aspiux vorax(incidence 2.9 %and 25% respectively); one species of nematode (Cucullanus cyprini) collected from the carp; two species of acanthocephalans namely Neoechinorhynchus rutili collected from Cyprinus carpio, Barbus luteus, Chondrostoma regius and Varicorhinus trutta. The incidence of infection in C. carpio (4.2 in males and 8.3 % in females); in B. luteus (2.5%); in C.regius (8% in males and 9.9% in females) and in V. trutta (50%). The other species of acanthocephala is Neoechinorhynchus iraqinensis which has been revealed from Liza abu ( 15.7% in males and 35% in females). It is concluded from the present results that all the four helminth parasites are recorded for the first time in Karkok governorate.
SZ 016

Sinir Rejenerasyonunda artlandrma Hasar Etkisi ve Mekanizmasnn Aratrlmasnda Kullanlan Metotlar Elif KAVAL OUZ1, Nurettin CENGZ2, Grkan ZTRK3 1 Yznc yl niversitesi, Eitim Fakltesi, Biyoloji Blm, VAN 2 Yznc yl niversitesi, Tp Fakltesi, Histoloji&Embriyoloji Blm, VAN 3 Yznc yl niversitesi, Tp Fakltesi, Fizyoloji Anabilim dal, VAN elifkaval@hotmail.com Bir kez hasarlanm periferal bir sinirin ikinci kez hasarlanmasyla birlikte sinir rejenerasyonunda nemli bir art gzlenir. Bu arta sebep olan ncl hasara artlandrma Hasar ad verilmektedir. artlandrma hasarnn bu etkisi bugne kadar yaplan eitli almalarla ortaya konmu olmasna ramen bu etkinin mekanizmas ile ilgili bilinenler snrl ve tartmaldr. Bu almada, artlandrma hasar sonrasnda hcrede meydana gelen deiikliklerin in vitro olarak gzlenerek hasar sonrasnda hcrede meydana gelebilecek deiikliklerin hcresel mekanizmasnn aratrlmas amalanmtr. almamz drt blmden olumaktadr. Birinci blmde kontrol artlarnda ayrtrma srasnda doal olarak aksotomize olan nronlarn rejenerasyon davranlarn belirlemek amacyla arka kk ganglionlarnn (L4-L5) saf kltrleri yapld. Hcrelerin zaman aralkl (time lapse) mikroskop kullanlarak 48 saat boyunca rejenerasyon davranlar gzlendi. kinci blmde canl hayvanda sinir kesisi ile artlandrlan nronlarn rejenerasyon davranlarn belirlemek amacyla canl farelerin sa siyatik sinirleri kesilerek (1. kesim) gn boyunca artlanmalar 183

The Helminths of Freshwatere Fishes Caught From AL-Tamim Governorate, Iraq Zohair I.F.RAHEMO Department of Biology, College of Science, University of Mosul, Iraq zohair_rahemo@yahoo.com Six freshwater species of fishes have been subjected to parasitological investigation which were collected from different regions of Al-tamim governorate and its suburbs. The results revealed the presence of four species of helminths, these are one species of cestode (Bothriocephalus

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

saland. 3. gnn sonunda sa taraftaki L4-L5 arka kk ganglionlar ayrtrlarak kltrleri (2. kesim) yapld ve hcreler 48 saat boyunca gzlemlendi. nc blmde artlanm periferik sinirin artlanmam DRG nronlarnn rejenerasyonuna etkisini belirlemek amacyla canl farelerin sa siyatik sinirleri kesilerek bu sinirlerin 3 gn boyunca artlanmalar saland. 3. gnn sonunda bu artlanan sinirler karld, kk paralara ayrlarak agaroz iine gmld ve petrinin bir kesine tutturuldu. Petri 1 gn boyunca etvde bekletildi. Birinci gnn sonunda L4-L5 arka kk ganglionlarnn kltr yaplarak siyatik paracklar ieren petriye ekildi ve hcreler 48 saat boyunca gzlendi. Drdnc blmde in vitro ortamda artlanmann gerekleip gereklemeyeceini belirlemek amacyla L4-L5 arka kk ganglionlarnn kltrleri yaplarak silikon kapl saat cam iine aktarld. Hcre sspansiyonu 3 gn boyunca etv iinde bekletilerek hcrelerin artlanmalar ve bu srada bir yzeye yaparak akson uzatmalar engellendi. 3. gnn sonunda kltr petriye aktarlarak 48 saat boyunca gzlendi. Bu deneyin ikinci ksmnda u ilemler yapld: Yine 3 gn boyunca saat camnda artlandrlan hcreler cam tabanl petriye ekildi. Ekimden 24 saat sonra lazer mikro diseksiyon mikroskobu kullanlarak aksotomi yapld ve 48 saat boyunca hcreler gzlendi. Tm bu metodlardan elde edilen veriler deerlendirilerek sinir rejenerasyon miktarlar karlatrld. almann sonucunda artlanmayan hcrelerde 33. saatte akson rejenerasyonunda kademeli bir art gzlendi. 33-39. saatler arasnda rejenerasyon miktarnn azald ve 45. saatte rejenerasyon miktarnn tekrar artt gzlendi. 45. saatten sonra rejenerasyon miktarnn dt belirlendi. artlanan hcrelerde ise 15. saatte akson rejenerasyonunda bir art gzlendi. 15-24. saatler arasnda rejenerasyonda bir d gzlenirken 36. saatte tekrar bir art saptand. 36. saatten sonra rejenerasyonun azald belirlendi. Anahtar Kelimeler: artlandrma hasar, arka kk ganglionu, rejenerasyon
SZ 017

(totipotent), ftal (pluripotent) ve erikin (multipotent) olmak zere nemli kk hcre kayna vardr. Kk hcreler, uzun sre yaayan, bamsz olarak blnerek yeni kk hcre kuaklar meydana getirerek kendilerini yenileyen ve zellemi hcrelere farkllaabilme yetenekleri olan hcrelerdir. Bu yeteneklerini kullanlarak kalp kas hcreleri, nronlar, deri, karacier hcreleri gibi farkllam hcreler in vitro koullarda retilip, eitli amalar iin kullanlabilir. Kk hcrelerin, erikin canlya ait dokularda farkllam hcrelerin yerini alma zellikleri ile bu gn lenfoma, lsemi de kullanlmas, gelecekte ise kalp kas ve tendon hasarlarnn onarm, Parkinson, Alzheimer gibi nrodejeneratif hastalklar ve diabetin tedavisinde kullanlabilecei hayvan deneylerinden elde edilen umut verici bulgulardr. Anahtar Kelimeler: Kk hcre, nrodejeneratif hastalklar, kas, tendon hasar
SZ 018

Balb/C Farede Grlen Yeni Bir Spontan Tmrn in vivo ve in vitro Karakterizasyonu Seyhan ALTUN1, enay YILDIRIM1, Handan KAYA2, Aye TOPUZ1 1 stanbul niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm 34134, stanbul. 2 Marmara niversitesi Tp Fakltesi, Patoloji Anabilim Dal, stanbul altuns@istanbul.edu.tr Kanser geliimi ve tedavisi ile ilgili yaplan aratrmalar, ya in vitro olarak yetitirilen tmral karakterli hcre kltrleri ya da deney hayvanlarnda oluturulan deneysel tmr modelleri zerinde yrtlmektedir. Deneysel tmrler kimyasal maddelerle oluturulabildii gibi, fare veya sanda ortaya kan spontan bir tmrn hayvandan hayvana seri transplantasyonlar sonucunda standart deneysel tmr haline dnebilmektedir. ok uzun olan bu srete tmrn morfolojik zellikleri ile biyolojik davranlarnn saptanmas gerekmektedir. rnein, ilk defa 1905 ylnda spontan olarak tespit edilen kat Ehrlich meme karsinomu 1945 ylndan itibaren sv hale dntrlm ve Ehrlich Ascites Tmr (EAT) ad ile standart deneysel bir tmr olarak, gnmzde pek ok aratrmada kullanlmaktadr. almamzda, bir farede oluan spontan tmrn in vivo ve in vitro zelliklerinin saptanmas amalanmtr. Balb/C rk, yal, erkek bir farenin (Mus musculus) vcudunun sa yan tarafnda n ve arka ekstremitelerin arasnda kalan blgede deri altnda gzlemlenen spontan tmr karlarak dengeli tuz 184

Kk Hcre Nedir? Kaynaklar ve Kullanm Alanlar Drdane KOLANKAYA, Cansn GNGRM Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Beytepe, Ankara durdane@hacettepe.edu.tr Kltr ortamnda snrsz blnebilme yetenei olan ve zellemi hcreleri meydana getiren hcrelere kk hcre denir. Embriyonal

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

zeltisi (HBSS) ierisinde kk paralara ayrlm ve yine Balb/C rk erkek ve dii farelerin deri altna transplante edilmitir. Birinci generasyonda yapsal farkllk gsteren A1 ve A2 tmrleri elde edilmitir. A1 tmr makroskopik ve mikroskopik olarak incelenmi ve immnohistokimyasal analizleri yaplmtr. Yaplan seri transplantasyonlarda tmrlerin ortaya k sreleri, dii ile erkek farelerdeki oluma yzdeleri, tmr arlklar ve metastaz oluturup oluturmadklar saptanmtr. Ayrca A1 tmr hcreleri, in vitro ortamda Foetal Bovine Serum ieren Roswell Park Memorial Instute 1640 (RPMI1640) kltr medyumunda, 37 Cde ve % 5 CO2li etvde hcre kltrne alnmlardr. Elde edilen A1 tmr, yedinci generasyona kadar erkek ve dii farelere seri olarak transplante edilmitir. Tmr makroskopik olarak etsi kvamda, fibriler grnmde, kirli beyaz renkte, mikroskopik olarak ise, genellikle solid, ksmen kordonlar ieren ve arada fibrovaskler at oluturan neoplazm yapsndadr. mmunohistokimyasal analizde tmr hcrelerinde pan-sitokeratin (CK), CK 18, vimentin, dezmin ve CD 34 ile diffz ekspresyon izlenirken, dz kas aktin (SMA), epitelyal membran antijenle (EMA) ekspresyon saptanmamtr. CK ve vimentinin koekspresyonu bu tmrlerin karakteristik zellii olup tmre epiteloid sarkom tans konulmutur. in vitro ortamda dzenli pasajlar yaplan tmr hcreleri, ince, uzun ve ok yzl bir morfoloji gstermektedir. Gnmzde bu tmrlerin histogenezi tam olarak bilinmemekte olup, in vitro ortamda dzenli pasajlar yaplan A1 tmr hcrelerinin histogenezi ve byme kinetii aratrlmaktadr. Anahtar Kelimeler: Fare, spontan tmr, in vivo, in vitro
SZ 019

Bu almada, HL-60 hcrelerine 10-6 M, 10-5 M ve 10-4 M deriimlerde MP uyguland. Hcreler, MP uygulamadan nce ve sonra CD11-b, CD14 ve CD15 hcre yzey monoclonal antikorlar ile boyandlar ve akm sitometre cihaznda analiz edildiler. Btn deneyler 2 kez tekrarland ve sonular +/standart deviasyon olarak deerlendirildi. HL-60 hcrelerinde MPnin terminal farkllama zerindeki etkisi akm sitometrik analiz yntemiyle deerlendirildi. HL-60 hcrelerinde, metilprednizolon daha nceki erken saat denemelerinde zaman ve doza baml artan bir etki gsterirken, ge saat ve yksek doz uygulamalarnda azalan bir etki gstermitir. Bu azalan etkiler istatistiksel olarak CD11b ve CD14 iin anlamsz ancak CD15 iin anlaml bulunmutur (p<0.05) (K-S deeri>0.20). Sonu olarak, CD11-b, CD14 ve CD15 hcre yzey belirleyicilerinin dk, kmas, MPnin HL-60 hcrelerini ileri saatlerde, apoptozunda etkisi gz nne alndnda, terminal farkllamay azalttn dndrmektedir. Anahtar Kelimeler: Metilprednizolon, HL-60, terminal farkllama, CD11-b, CD14, CD15, akm sitometre
SZ 021

Acetamiprid ve Alpha-Cypermethrin Pestisidlerinin Karm Halinde Kullanldklar Zaman nsan Periferal Lenfositlerindeki in vitro Genotoksik Etkileri Aye YAVUZ KOCAMAN1, Mehmet TOPAKTA2 1 Mustafa Kemal niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Hatay 2 ukurova niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, Adana ayavuz@mku.edu.tr Bu almada, tarmda artan bir hzla insektisid olarak kullanlan acetamiprid (Acm) ve alpha-cypermethrin (A-cyp)in karm halinde kullanldklarnda insanlar iin genotoksik risk oluturup oluturmadklar, insan periferal lenfositlerinde in vitro karde kromatid deiimi (KKD), kromozom anormallii (KA) ve mikronkleus (MN) testleri kullanlarak aratrlmtr. Hcreler 12.5+2.5, 15+5, 17.5+7.5, 20+10 g/ml Acm+A-cyp karm ile 24 ve 48 saat muamele edilmitir. Yaplan alma kapsamnda, acetamiprid ve alpha-cypermethrin karmnn insan periferal lenfositlerinde KKD ve KAni 24 ve 48 saatlik muamelelerde btn konsantrasyonlarda (Acm+Acyp; 12.5+2.5, 15+5, 17.5+7.5, 20+10 g/ml), MN 185

Akut Myelositik Lsemi (HL-60) Hcrelerinde Metilprednizolonun leri Saatlerde Terminal Farkllama zerindeki Etkisinin Aratrlmas Ahmet Ata ZMEN1, Mualla ETN2 1 Mersin niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 33100, Mersin 2 Hacettepe niversitesi, Tp Fakltesi, Pediatri Anabilim Dal, 06100, Ankara aozcimen34@mynet.com Bu almada, insan akut myelositik lsemi (HL-60) hcrelerinde metilprednizolonun ileri saatlerdeki terminal farkllamasn deerlendirmek iin, CD11-b, CD14 ve CD15 hcre yzey belirleyicileri ile analiz edilmeleri amalanmtr.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

oluumunu ise Acm+A-cyp; 12.5+2.5, 15+5, 17.5+7.5 g/ml konsantrasyonlarnda istatistiksel olarak nemli derecede arttrd saptanmtr. KKD ve KAdeki artn her iki muamele sresinde, MN oluumunun ise sadece 48 saatlik muamele sresinde doza bal olduu belirlenmitir. Ayrca, acetamiprid ve alpha-cypermethrin karm ile 24 ve 48 saat muamele edilen insan periferal lenfositlerinde btn konsantrasyonlarda proliferasyon indeksi (PI), mitotik indeks (MI) ve nkleus blnme indeksi (NBI) istatistiksel olarak nemli derecede azalmtr. PI ve MIdeki azalma her iki muamele sresinde, NBIdeki azalma ise sadece 48 saatlik muamele sresinde doza bal olarak bulunmutur. Buna gre acetamiprid ve alphacypermethrin pestisidlerinin karm halinde kullanldnda zellikle tarm iileri iin genotoksik etkiye sahip olabilecei sonucuna varlmtr. Anahtar Kelimeler: Acetamiprid, alphacypermethrin, karde kromatid deiimi, kromozom anormallii, mikronkleus
SZ 022

kromozomlarnn sylenebilir.

katksnn

anlaml

olmad

Anahtar Kelimeler: Drosophila, insektisit direnci, malathion


SZ 023

ran Kk Balars (Apis florea Fabricius) Populasyonlarnda Geometrik Morfometrik Analiz rfan KANDEMR1, Mohammad G. MORADI2, Berna ZDEN1, Aya ZKAN1 1 Zonguldak Karaelmas niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Zonguldak Zanjan niversitesi, Biyoloji Blm, ran ikandemir@gmail.com Apis florea, kk balars, uzak doudan Irak snrna kadar yayl gsterdii bilinmektedir. randa 7 eyalette bu ar trnn dalmna dair gzlemler yaplmtr. ok geni alana yaylan Apis florea, tozlamada son derece nemli grevler almasna ramen zerinde yeterince bilimsel almalar yaplmamtr. Bu almada 2003-2006 yllar arasnda ranin en kuzey eyaletinden (lam) en gney (Bander Abbas) eyaletine kadar olan corafyadan toplanan kk balars populasyonlar zerindeki geometrik morfometrik aratrmalar gerekletirilmitir. u ana kadar 4 eyalete bal 13 lokasyondan toplam olarak 115 koloniden 1500e yakn rnek toplanmtr. Bu rnekler zerinde arka ve n kanattan toplam 26 koordinat noktas belirlenmi ve TpsDig2 program ile koordinat verileri elde edilmitir. Veriler daha sonra Morpheus, NTSYS ve SPSS programlar kullanlarak tek ve ok ynl istatistiksel analizlerle test edilmitir. Elde edilen ilk bulgular bu drt eyalete ait populasyonun kullanlan geometrik morphometrik karakterler asndan birbirinden istatistiksel anlamda farkllk gsterdii tespit edilmitir (P<0.001). Ayrm fonksiyon analizi sonucunda oluan serpilme grafiinde baz populasyonlarda rtmeler tespit edilmitir. Geometrik morfometrinin ilk defa bu alma ile Apis florea trnde kullanlmas gsterilmitir. Anahtar Kelimeler: morfometrik, ran Apis florea, geometrik

Baz Drosophila melanogaster Doal Populasyonlarnda Malathion Direncinin Aratrlmas Burcu KOAK MEMM Hacettepe niversitesi Biyoloji Blm Genel Biyoloji ABD Genetik Birimi Beytepe Ankara 06800 kburcu@hacettepe.edu.tr Hedef canllar zerinde yaklak 20 yl sresince kullanlm insektisitlerden biri olan malathionun bu canllarda diren gelitirdii bilinmektedir. Bu almada, diren oluumuna katkda bulunan kromozomlarn belirlenmesi amacyla Drosophila melanogasterin malathiona direnli olduu belirlenen Hatay-Merkez ve duyarl bulunan Antalya-Serik doal populasyonlar kullanlmtr. Diren oluumunda otozomal kromozomlarn etkisini belirlemek amacyla, direnli Hatay populasyonu dominant Cy//Pm;Ser//Sb ve resesif bw//bw;st//st mutant stoklar ile aprazland. Bu aprazlardan elde edilen F2 bireylerine diren testi uyguland. Eey kromozomlarnn etkisini belirlemek amacyla, Hatay ve Serik populasyonlar ve bu aprazn resiprokalleri aprazland. Elde edilen F1 bireylerine diren testleri uyguland. Sonu olarak, direnci salayan genlerin dominant olmad, ikinci kromozomun etkisinin nc kromozomdan daha fazla olduu ve eey

186

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 024 Spinal Kord skemi Oluturulan Sanlarda Kaspaz-3 Aktivitesi ve Melatoninin Koruyucu Etkisinin Aratrlmas Songl AYDEMR1, Demet DOAN1, Nihat DLSZ2, Aye AHABOLU2 1 nn niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, MALATYA 2 Harran niversitesi, Fen -Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, ANLIURFA dcagiran@inonu.edu.tr Deneysel iskemi ve travmatik beyin yaralanmas sonucunda oluan nronal hcre lm kaspaz-3` n aktive olmasyla gereklemektedir. Bu almada spinal kord iskemisi yaplarak, iskemide kaspaz-3 aktivitesi ve gl bir antioksidan hormon olarak bilinen melatoninin antiapoptotik zelliinin aratrlmas amalanmtr. Sinir sisteminde iskemi, nrodejenerasyon, inflamatuar hastalklar ve travmatik yaralanmalarda nronal hcre lmnn bir ekli olan apoptoz gzlenir. Kaspazlar apoptozun ortaya knda nemli intraseller proteazlardr. Kaspazlar hcrede inaktif olarak bulunurlar ve proteolitik olarak birbirlerini aktifletirirler. Bylece bir kaskad eklinde ilerler. Kaspaz-3` n nronal geliim ve yaralanmada olduka nemli olduu gsterilmitir. Bu proteazn bozulmas nrolojik defektlere yol aar. almamzda 30 adet yetikin erkek Wistar tipi albino sanlardan 4 grup oluturuldu. 1.grup (Kontrol), 2.grup (Deneysel spinal kord iskemi oluturulan grup), 3.grup(Melatonin uygulanan grup), 4.grup (Melatonin+skemi oluturulan grup). Hayvanlara anestezi yapldktan sonra Zivin ve DeGirolami`nin tarif ettii spinal kord iskemi modeli uyguland. Btn denekler 48 saat yaatldktan sonra spinal kord rnekleri alnd. Bu dokularda kaspaz-3 aktivitesinin gzlenmesi iin Western-Blot teknii uyguland. Bu teknikte dokular eitli aamalardan geirildikten sonra kaspaz-3` n varl , kan bantlarn kalnlnn kontrol bantlaryla karlatrlmas sonucu gzlenmitir. Uygulanan deneysel iskemi modeli ile spinal kordda belirgin olarak apoptotik lmn tetiklendii, melatoninin uygulanmas ile doku hasarnn azald ve nrolojik iyilemeyi hzlandrd sonucuna varld. Anahtar Kelimeler: Spinal kord iskemi, kaspaz-3, melatonin

SZ 026

TGF- Sitokininin, C/EBPd Geninin Transkripsiyonel Reglasyonu zerine Etkilerinin Aratrlmas Serpil URA1, Feray KKAR2, Hatice YILDIRIM2 1 Giresun niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Debboy Mevkii, 28049, Giresun 2 Balkesir niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Molekler Biyoloji ABD, Balkesir serpilkus@gmail.com C/EBPler (CCAAT/enhancer binding proteins) C-terminusda tm yelerinde korunmu, DNA balanma ve dimerizasyon motifi oluturan, bazik lsin fermuar domainine sahip transkripsiyon faktr ailesidir. C/EBP aile yelerinden biri olan C/EBP, doku hasarlar, enfeksiyon, inflamasyon ve akut faza cevapta, hcre proliferasyonunda, hcrelerde enerji metabolizmasnn dzenlenmesinde ve meme epitel hcrelerinin apoptosisinde nemli rol oynamaktadr. nsan kanserlerinin ou kromozom 8pde var olan mutasyonlar sebebiyle olmaktadr. Bu sebepledir ki 8. (8p11.1-p11.2) kromozomda lokalize olan C/EBP son almalarda, bir tmr basklayc gen olarak tanmlanmtr. C/EBP hemen hemen her dokuda ekspres edilmesine ramen seviyeleri farkllk gstermektedir. C/EBP doku veya hcre tipine spesifik tarzda regle edilmektedir. C/EBP, TGF- gibi inflamasyonel uyarclar tarafndan regle edilmektedir. Fakat ok sayda dokulara spesifik genlerin ekspresyonlarn kontrol eden insan C/EBPnn reglasyonu konusundaki bilgi olduka snrldr. Bu almada, insan C/EBP geninin transkripsiyonel reglasyonunu aydnlatmak amacyla, lsiferaz vektrne klonlanm olan C/EBP promotr, insan hepatoma (Hep3B cell line) hcrelerine kalsiyum fosfat transfeksiyon yntemi ile aktarld. Geici transfeksiyon uygulamas sonrasnda, C/EBP promotrnn bazal aktivitesi lusiferaz aktivite tayini ile belirlendi. Daha sonra TGF- sitokininin, C/EBP geninin transkripsiyonel reglasyonuna olan etkileri, farkl konsantrasyon ve zaman aralklarnda saptand. Belirlenen en uygun konsantrasyon uygulanarak, TGF- nn mRNA dzeyine etkisi RT-PCR almalaryla belirlendi. Sonu olarak, geici transfeksiyon ve RTPCR almalarndan TGF- sitokinin, C/EBP geninin transkripsiyonel aktivitesi ve mRNA dzeyinde, arttrc anlamda regle ettii saptanmtr. Bu alma TBAG 104T036 nolu proje ile desteklenmitir.

187

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Anahtar Kelimeler: C/EBP, nflamasyon, sitokinler, transkripsiyon faktrleri, gen reglasyonu


SZ 027

enzimine gre inhibisyonu daha dk olarak tespit edildi. Anahtar Kelimeler: HCAII, ynlendirilmi mutagenez, ekspresyon, saflatrma, inhibisyon
SZ 028

HCAII Geninde Lsin204/Serin Ynlendirilmi Mutagenezi ve E.colide Eskpresyonu Smeyye AYDOAN TRKOLU1, F. KKAR1, S. SNAN1, M AYDIN1, O.ARSLAN2
1

Balkesir niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, a Kampusu, Balkesir 2 Balkesir niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, a Kampusu, Balkesir saydogan@balikesir.edu.tr Karbonik anhidraz enzimleri (Karbonat hidroliyaz, CA, E.C.4.2.1.1), CO2 ve H2Oden HCO3- iyonlarnn geri dnml reaksiyonunu katalizleyen bir enzim ailesidir. , , , ve -CA olarak bilinen evrimsel olarak ilgisiz be CA gen ailesi vardr. Hayvanlar alemindeki btn CAlar tipindedir. nsanlar da kapsayan yksek omurgallarda, ok farkl hcresel yerleimler ve doku dalmlar ile 14 farkl -CA izoenzimi saptanmtr. HCAII enzimi asetazolamid, sulfonamid, metazolamid ve diklorfenamid gibi glaucoma tedavisinde kullanlan ilalarn hedefidir. Fakat sulfonamidlerin 14 izoformu ieren CA izoenzimlerine kar spesifiklii dktr ve ilgili hastalklarn tedavi srecinde yan etkilerle karlalabilir. Bu yzden enzimin inhibisyon mekanizmasnn daha spesifik inhibitrlerin gelitirlmesi iin aydnlatlmas nemlidir. Bu almann amac, HCAII geninin katalitik merkeze yakn baz amino asitleri deitirerek, aktivitesinde ve inhibitrlere ilgisini ortaya karmaktr. PCRa dayal olarak kullanlan ynlendirilmi mutagenez, Lsin204 aminoasiti hidrofil Serin aminoasiti ile deitirilmesinde kullanlmtr. pET31b vektr ierisindeki mutant ve yabani tip HCAII proteinlerinin ekspresyonu E.coli BL21 hcrelerinde, optimize edilen koullarda IPTG kullanlarak yapld. Ekspre edilen proteinlerin saflatrlmas CA spesifik afinite kromatografisi ile yapld. Mutant ve yabani tip enzimlerin saflklar SDS-PAGE elektroforezi ile kontrol edildi. Ekspres edilen proteinlerin miktarlar Bradford yntemi ile hesapland. Mutant ve yabani tip enzimlerin CO2 hidratasyon aktivitesi lld. Mutant ve yabani tip enzimlerin, glaucoma hastal tedavisinde yaygn olarak kullanlan inhibitrlere (slfonamid ve asetazolamid) kar inhibisyonlar ve IC50 deerleri belirlendi. Buna gre, Leu204Ser mutant enzimin asetazolamid ve slfonamid inhibitrlerine kar inhibisyonu 2,52 x10-5 M ve 0,422 x10-3 mM IC50 deerleriyle orijinal HCAII

nsan Karbonik Anhidraz I (HCA I) Geninin Klonlanmas, E.colide Ekspresyonu ve Phe91Asn Ynlendirilmi Mutageneziyle Elde Edilen Mutant Enzimin nhibitrlere Kar lgisinin Aratrlmas Meltem AYDIN1, F. KKAR1, Smeyye AYDOAN TRKOLU1, S. IIK2, O. ARSLAN2, Y. TURAN1 1 Balkesir niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, a Kampusu, Balkesir 2 Balkesir niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, a Kampusu, Balkesir saydogan@balikesir.edu.tr nsan Karbonik Anhidraz (HCAI) (Karbonat hidroliyaz E.C. 4.2.1.1) 8. kromozomun uzun kolunda lokalize olan 30kDa byklnde bir proteindir. Eritrositlerde, kolon epitelinde, gz lensi ve korneal epitelyumda bulunur. Hcre iinde zlebilir formda sitozolde yer alan HCA I eritrositlerde hemoglobinden sonra en bol bulunan proteindir. Yksek gz ii basncn drmek amacyla glokom hastalnn tedavisinde kullanlan slfonamidlerin HCA II izoenziminin yannda HCA I izoenzimini de nemli lde inhibe ettii saptanmtr. Bu nedenle aratrmamzda slfonamidlere kar daha az ilgili mutant HCA I enzimleri elde edilmesi planlanmtr. Bu amala insan hCA I geni, RT-PCR stratejisi ile HL60 hcre hattndan pGEM-T vektrne ve daha sonra pET21a (+) ekspresyon vektrne klonland. Phe91 hidrofobik rezids PCRa dayal ynlendirilmi mutagenez stratejisi ile daha hidrofilik olan Asn rezidsne dntrld. Yabani ve mutant HCA I enzimlerinin ekspresyonu E.colide gerekletirildi. Spesifik Sefaroz-4B-L-Tirozin afinite jeli kullanlarak saflatrld, hidrataz aktiviteleri belirlendi. Glokom tedavisinde sklkla kullanlan slfonamid ve asetozolamide kar inhibisyonu aratrld. Yabani tip HCA I enziminin aksine (IC50 = 1.257x10-4M), Phe91Asn mutant, 0.468x10-4M IC50 deeri ile slfonamide kar daha yksek afinite gstermitir. Asetozolamide kar yabani (IC50 = 1.376x 10-6M) ve mutant (IC50 =1.283x106 M) HCA I enzimleri arasnda nemli bir inhibisyon fark tespit edilmemitir

188

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Anahtar Kelimeler: Karbonik anhidraz, HCAI, klonlama, ynlendirilmi mutagenez, ekspresyon, inhibisyon
SZ 029

SZ 030

Bitkisel ve Hayvansal Kkenli Histamin Zehirlenmesi ve Histamin Analiz Metodlarnn Karlatrlmas Sevim KSE Karadeniz Teknik niversitesi, Srmene Deniz Bilimleri Fakltesi, 61530, amburnu, Trabzon kosesevim@gmail.com Bu sunumda biyojenik aminlerin ksaca gdalardaki oluumu, zehirlenme vakalar ve kontrol iin gereken koullar zetlenecektir. Ayrca bu aminlerin analizinde karlalan sorunlar ve gnmzde yaygn olarak kullanlan analiz metodlar birbirlerine olan avantajlar ve dezavantajlar ve gvenilirlikleri bakmndan karlalacaktr. Ek olarak histamin analizinde gndeme gelen hzl ve basit yntemlere yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: Histamin, zehirlenme, gda, analiz yntemleri
SZ 031

nsan X Kromozomundan (Xq21) Yye Transfer Edilebilen ve mRNAs Olmayan Bir Blgenin Yaygn Kanser Tipleriyle Korelasyonunun Tespiti Ekrem DNDAR, Nurten ANAKI, Sevilay AZPARLAK Balkesir niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, a - BALIKESR dundar@balikesir.edu.tr nsanlarda yaygn olan kanser tipleriyle yapmakta olduumuz bir aratrma sonucu X kromozomuna ait bir alanda (Xq21) mRNAs olmayan 1000 nkleotitlik bir blgenin bata akcier kanseri olmak zere incelenen yedi kanser tipiyle anlaml korelasyon gsterdii tespit edilmitir. Sz konusu blge salkl insanlar (Toplam 50) ve kanser hastalarndan (Toplam 50) alnan kanlardan PCR ile oaltlarak DNA dizileri elde edilmi ve bu dizilerin biyoinformatik analizi yaplmtr. Sonular incelenen blgede en az 7 SNPlik (Tek nkleotit polimorfizmi) bir haplotipin olduunu ve bu SNPlerin incelenen kanser tipleriyle eitli oranlarda anlaml korelasyon gsterdiini ortaya karmtr. Ancak daha da ilgin olarak, bu 1000 nkleotitlik blgeye, Y kromozomunun PAR blgesinde %95 aynlk gsteren bir blgenin olduu ve bu blgedeki (PARda bulunan) SNPlerin kanserli hastalarnkine tamamen uyduu tespit edilmitir. Sonular bu haliyle Y kromozomundaki bu blgenin X kromozomuyla bastrlmad takdirde (eer X kromozomuna krossingoverla transfer olmusa ve dolaysyla Y ile ayn diziyi tayorsa) kansere yatknl artrdn vurgulamaktadr. Ancak bu sonucun desteklenmesi iin sz konusu kanser eitlerinden elde edilen dizilerin saysn artrmak iin yaplan almalar devam etmektedir. Anahtar Kelimeler: Xq21, yaygn kanser tipleri, kansere yatknlk

Ankara li Crabronidae (Insecta:Hymenoptera) Familyas zerine Faunistik Aratrmalar ve Ekolojik Gzlemler Yaar GLMEZ Ordu niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Perembe, Ordu yasargulmez@gop.edu.tr Bu almada Ankara ili Crabronidae (Insecta: Hymenoptera: Apoidea) familyas trleri aratrlm ve rneklerin toplandklar doal habitatlaryla ilgili baz ekolojik gzlemler kaydedilmitir. 1998-2001 yllar arasnda, il snrlar iindeki farkl habitatlardan familyaya ait toplam 849 rnek toplanmtr. Arazi almalar srasnda, rneklerin bulunduklar habitatlarn zellikleri ve ergin bceklerin zerine konduklar bitkiler tespit edilmitir. Toplanan rnekler laboratuar mze materyali ekline getirilmi ve tr tehisleri yaplmtr. Tehisi yaplan rneklerin Bembicinae, Crabroninae, Pemphredoninae ve Philanthinae alt familyalar iinde 126 taksona ait olduu anlalmtr. Bunlarn literatr verileri ile karlatrlmas sonucu 61 taksonun Ankara faunas, 11 taksonun ise Trkiye faunas iin yeni kayt olduu grlmektedir. Her takson iin; incelenen materyal, rneklerin bulunduklar habitat eitleri, zerinde rnek toplanan bitkiler, Dnyadaki ve Trkiyedeki yayllar verilmitir. Anahtar Kelimeler: Hymenoptera, Crabronidae, fauna, habitat, ekoloji, Ankara, Trkiye 189

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 032

Kuzeybat Anadolu'nun Malakolojik eitlilii mit KEBAPI Sleyman Demirel niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Isparta kebapci@gmail.com Anadolu'nun corafik adan Avrupa'yla balantsn tekil eden kuzeybat kesimi kara salyangozlarnn biyoeitlilii asndan bakldnda bu zellii yannda yksek endemizm ile de ne kmaktadr. Toplam 111 tre ait 120 tr ve alttr blgeden alma ile tespit edilmi olup bunlardan 42 tr endemik vaziyettedir. Sahann Trkiye'nin en byk nfus younlupuna sahip oluu ayrca global snma gibi tehditler sonucu baz taksonlarn habitat bozunmasna bal olarak yokolmakta olduu tespit edilmitir. almada, biyoeitlilik ve tr zenginlii haritalanm, ayrca azalan taksonlara ynelik tehditler tartlmtr. Anahtar kelimeler: Kuzeybat gastropodlar, tr eitlilii, endemizm
SZ 033

Anahtar Kelimeler : ekoloji, evre


SZ 034

Fauna , biyoeitlilik,

Damarmara (Manisa,Turgutlu) Yresi rmcek (Arachnida:Araneae) Faunasnn ukur Tuzaklarla Belirlenmesi zerine Bir Aratrma Adile AKPINAR, Sinan ANLA, M. smail VAROL, Serdar TEZCAN aozdemir@gantep.edu.tr Bu alma Manisa li, Turgutlu lesinin Damarmara Yresinde Mays-Ekim 2003 dneminde gerekletirilmitir. rnekler mee (980 m), yanm orman (960 m), am (950 m), mera (880 m) ve kestane (620 m) biyotoplarna yerletirilen ukur tuzaklarla toplanm ve tuzaklar iki haftalk aralklarla deitirilmitir. alma sonunda 22 familyaya ait toplam 489 rnek toplanmtr. Bu rnekler bal olduklar familyalara gre deerlendirildiinde en ok rnein Gnaphosidae (% 34) familyasnda yer ald grlmtr. Bu familyay Lycosidae (% 20), Salticidae (% 11), Dysderidae (% 10), Agelenidae (% 5) ve Zodaridae (% 5) familyalar izlemitir. Dier familyalara bal rneklerin oran % 5in altnda bulunmutur. alma boyunca yakalanan rneklerin eeysel orannn 1: 0,69; ergin:yavru orannn ise 1: 0,51 olduu ortaya konmutur. almadaki ergin orannn daha nce gerekletirilen almalara gre yksek oluunun, rneklerin ilkbahar ve yaz dnemlerinde toplam olmasndan kaynaklanabilecei dnlmektedir. Anahtar Kelimeler: Araneae, rmcek, ekosistem, fauna, Manisa

Anadolu,

Kemaliye (Erzincan) ve evresi Odonata Faunasnn Tespiti ve Blgedeki evre Bozulmasnn Odonata Trleri zerine Etkileri Yusuf DURMU, Ali DEMRSOY Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Beytepe, Ankara akbulut@hacettepe.edu.tr Kemaliye (Erzincan) evresinde 2005 ylndan beri yaptmz periyodik almalarda 34 Odonata tr tespit edilmitir. Ayrca 1976 ylndan beri toplanan rneklerde incelenmitir. Kemaliye ilesinin iinden Frat nehrinin bir kolu olan karasu gemektendir. Bununla birlikte karasuyu besleyen ok sayda akarsu kolu bulunmaktadr. Bilindii gibi Odonatlar yumurtalarn sucul yada suyu ksmen kurumu alanlara brakmakta olup; geliim evreleri suya bal trleri barndrmaktadr. zellikle Divrii de bulunan bakr iletmeleri yllardan beri belli periyotlarla karasuya atk madde brakmaktadr. Ayrca Erzurum'dan itibaren birok evsel ve endstriyel kirlilik kayna da bu sistemdeki Odonata trleri zerinde olumsuz etki yapmaktadr. Bunun yan sra Kemaliye ve evresinde faaliyette bulunan maden iletmelerin evreye ve dolaysyla sucul sisteme zararlar ve olas Odanata trleri zerine etkileri de bu alma kapsamna girmektedir.

190

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 035

SZ 036

Kzlrmak Nehri Delice Irma ve Baz Kollarnda Bulunan Zooplanktonik Organizmalarn ncelenmesi Selgn GNSEL, Nuray AKBULUT Hacettepe niversitesi Fen Fakltesi Biyoloji Blm Hidrobiyoloji Anabilim Dal 06800 Beytepe/Ankara sgunsel@hacettepe.edu.tr Trkiye snrlar ierisinde doarak yine Trkiye snrlarnda denize dklen en uzun akarsu olan Kzlrmak, Anadolu'nun en dousundaki Sivas ilinde Kzlda'n gney yamalarndan yaklak 39,8 Kuzey 38,8 Dou noktasndan doar. lk nce bat ve gney batya 38,7 Kuzey 34,8 Douya kadar akar, daha sonra yay eklinde biimlenir. Delice Irma ise, Kzlrmak Nehri'ni besleyen nemli kollardan biridir. Ya alan 16762,8 km2, ortalama akm ise 30352 m3/sn'dir. Delice Irma ankr, Yozgat, Krehir ve Krkkale illerinin arasnda kalmaktadr. Irmak; Kale, Budakz, Bahecik, Yozgat, andarz, Malakz ve Klz derelerini alarak Ac ay ile birlikte ankr ili yaknlarnda Kzlrmak Nehri ile birlemektedir. Zooplankton rnekleri Kzlrmak Nehri, Delice Irma ve kollarndan seilen 10 farkl istasyondan toplanmtr. rneklerin toplanmasnda por ap 44m olan plankton kepesi ve ky plankton kepesi kullanlm ve alnan rnekler % 4 formaldehit eklenerek tespit edilmitir. Ayrca rnekleme srasnda YSI marka (Model 55D) oksijen ler, YSI marka (Model 33) SCT ler ve Thermo Orion marka (Model 230A) pH ler kullanlarak, suyun fiziksel ve kimyasal zelliklerinin lmleri gerekletirilmitir. Yaplan incelemelerde zooplanktonik organizmalardan Rotifera grubuna youn olarak rastlanmtr ve en fazla trn Brachionus, Colurella ve Synchaeta cinslerine ait olduu grlmtr. Rotiferadan en ok rastlanan trler Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus, Brachionus quadridentatus, Synchaeta oblonga, Synchaeta pectinata olmutur. Cladoceradan en sk rastlanan trler Bosmina longirostris, Ceriodaphnia quadrangula, Chydorus sphaericus iken, Copepoda grubuna ait trlere daha seyrek olarak rastlanmtr. Anahtar Kelimeler: Zooplankton, Rotifera, Cladocera, Copepoda, Kzlrmak, Delice

Dou Anadolu Van Gl Havzasndaki Nannospalax nehringi (Satunin, 1898) (Rodentia: Spalacidae) Trnn Kromozomal Formlar Yksel COKUN, Alaettin KAYA, Gkhan YRMEZ Dicle niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 21280, Diyarbakr yukselc@dicle.edu.tr Dou Anadolu Van Gl havzasnda yedi farkl lokalitenden toplanan 21 (12 erkek ve 9 dii) Nannospalax nehringi rneinin karyolojik zellikleri zerinde allmtr. Blgede, Bitlis ve Van poplasyonlar olarak tanmlanan ve diploid kromozom says srasyla 2n = 54 ve 2n = 48 olan farkl iki kromozomal form tespit edilmitir. Bitlis poplasyonunun diploid kromozom says 2n = 54, kromozomal kol says NF = 74 ve otozomal kol says NFa = 70 olduu; karyotiplerinin 9 ift meta/submetasentrik ve 17 ift akrosentrik otozomdan olutuu; Van poplasyonunun ise diploid kromozom says, 2n = 48, kromozomal kol saysnn, NF = 72 ve otozomal kol saysnn NFa = 68 olduu; karyotiplerinin 11 ift meta/submetasentrik ve 12 ift akrosentrik otozomdan olutuu; her iki populasyonda da X kromozomunun byk ve submetasentrik, Y kromozomunun ise kk akrosentrik olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Rodentia, Spalacidae, Nannospalax, Nannospalax nehringi, karyotip
SZ 037

Balk Biti, Argulus foliaceus Lin.,1758 (Crustacea; Branchiura)un Trkiyedeki Konaklar Ali ALA1, Ahmet KTENER2 1 Aksaray niversitesi, Eitim Fakltesi, 68100, Aksaray 2 stanbul Tarm l Mdrl, Kontrol ube Mdrl, Kumkap Su rnleri rtibat Brosu, Kumkap, 34130, stanbul alasali@hotmail.com Bu almada Trkiyede 1974 ve 2007 yllar arasnda yaplm parazitolojik almalarda bulunmu Argulus foliaceus Lin.,1758 (Crustacea; Branchiura), balk bitinin konaklarnn bir eklisti dzenlenmitir. Argulus foliaceusun konak listesi konak trnn ad, konan yakaland mevki, rneklemeyi yapan aratrmacnn ad ve kayt tarihine gre dzenlenmitir. Trkiyede Argulus foliaceus 21 konak balk trnden rapor edilmitir, 191

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

bu konak trleri arasnda 15 trle sazangiller baskndr. Anahtar Kelimeler: Argulus foliaceus, eklist, Trkiye
SZ 038

SZ 039

Trkiyedeki Bufo bufo ve Kafkaslardaki Bufo verrucosissimus Trlerinin 12S rRNA Geni Bakmndan ncelenmesi Nurhayat ZDEMR1, Bilal KUTRUP2, Serkan GL1, Nicolai POYARKOV3, Stefano DOGLIO4 1 Rize niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Rize 2 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Trabzon 3 Lomonosov Moscow State University, Biological Faculty, Department of Vertebrate Zoology, Russia 4 Zirichiltaggi, Association for Wildlife Conservation, Sassari, Italy nurhayat61@yahoo.com Bufo bufo ve Bufo verrucosissimus trlerini karlatrmak ve zellikle Grcistanda varlndan sz edilen B. verrucosissimus trnn dalmnn Trkiyeye kadar uzanp uzanmadn aratran bu almada toplam 39 birey kullanlmtr. Bunlardan 10 tanesi Rusya ve Grcistandan elde edilen B. verrucosissimus (B. v. verrucosissimus, B. v. circassicus, B. v. turowi) trne ait rneklerdir. 25 tanesi ise Trkiye (n=20), talya (n=3), Rusya (n=1) ve Ukrayna (n=1)dan elde edilen Bufo bufo rnekleridir. Ayrca gney talyadan 4 Bufo bufo spinosus alttr de almaya dahil edilmitir. DNA izolasyonu yaplan 39 bireyin 12S rRNA geninin 420 bazlk ksm oaltlarak baz sralar elde edildi ve sonuta 10 haplotip olduu grld. Yaplan filogenetik analizler sonucunda Kuzey Kafkasyadaki (Krasnodar blgesi) bireylerin dierlerinden farkl bir grup oluturduu (B. verrucosissimus) ve Grcistandaki bireylerin ise bilinenin aksine Trkiye grubu ierisinde yer ald gzlenmitir. Bufo verrucosissimus alttrleri arasnda ise hibir farkllk tespit edilmemitir. Sonu olarak; incelenen 12S rRNA geni bakmndan Bufo verrucosissimus trnn Grcistanda deil Kuzey Kafkasyada bulunduu ve Byk Kafkas dalarnn gneyinden (Grcistan) balayarak Karadeniz sahili boyunca B. bufo trnn dald tespit edilmitir. Bu farkllamann sebebi Byk Kafkas Dalarnn bir bariyer oluturmas veya kuzey Kafkasyann Miosende (5-7 my) yllarca bir ada olarak kalmasnn olabilecei dnlmektedir. Anahtar Kelimeler: Bufo bufo, Bufo verrucosissimus, Trkiye, Kafkasya, 12S rRNA

Trkiye Ordu Karncas Aenictus rhodiensis Menozzi, 1936 in Yeni Lokaliteler le Baz Morfolojik ve Ekolojik Notlar (Hymenoptera: Formicidae) Kadri KIRAN, Nihat AKTA, Celal KARAMAN Trakya niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm Gllapolu Yerlekesi 22030, Edirne kadrikiran@trakya.edu.tr Ordu karncalar gebe yaam gsteren (nomadik), kralieleri ar byk gasterli ve iilerin yardm olmakszn hareket edemeyen, predatr tropikal karncalardr. Eski Dnya tropiklerinde iki altfamilya (Dorylinae, Aenictinae), Yeni Dnya tropiklerinde bir altfamilya (Ecitoninae) ve pan-tropikal blgede bir altfamilya (Cerapachyinae) olmak zere toplam 4 altfamilya ile temsil edilirler. Trkiyede ordu karncalarnn 2 altfamilyas (Dorylinae ve Aenictinae)na ait toplam 4 takson bilinmektedir. Aenictinae altfamiyasnn tek temsilcisi Aenictus rhodiensis Akta ve ark. 2004 tarafndan Bolkar Dalarndan sadece bir lokaliteden kayt edilmitir. Bu almada Aenictus rhodiensis Bat Toros Dalarnda 3 yeni lokaliteden (Burdur-GlhisarElmalyurt Ky; Burdur-Yeilova-Akaky; Antalya-Merkez-Hisarandr Ky) tespit edilerek mevcut kaytla birlikte morfolojik, ekolojik ve corafi olarak deerlendirilmitir. Anahtar Kelimeler: Ordu karncalar, Aenictinae, Aenictus rhodiensis, Trkiye.

192

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 040

Irano-Anatolian Lycaenidlerinin Faunistik ve Zoocorafik Analizi Muhabbet KEMAL1, Selma SEVEN ALIKAN2 Yznc Yl niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kampus, Van 2 Gazi niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Teknikokullar, Ankara muhabbet_kemal@yahoo.com.tr
1

Bu alma, Dnya Lepidoptera eitlilii zerine 10 yldr srdrlmekte olan veri taban aratrmalarmz erevesinde ele alnmtr. Lycaenidae, kelebekler ierisinde tr ve alttrleri itibariyle en zengin familyalardan birisidir. Trkiyede 168, randa ise 161 trle temsil edilmektedir. ki lkede ortak Lycaenid trleri says 92 olarak tespit edilmitir. Trkiyede bulunan ancak randa bugne kadar tespit edilmemi 76 Lycaenidae tr vardr. Buna karlk Iranda var olan, Trkiyede ise bulunmayan 69 tr bilinmektedir. Teblide Lycaenidae faunasnn Trkiye ve Iran arasndaki benzerlik orannn %55,92 olduu tespit edilmitir. Mukayese asndan komu lkelerin Lycaenidae faunas Trkiye ile karlatrldnda ortaya kan benzerlik oranlarnn Yunanistanla %46,41, Grcistanla %49,12, Orta Asyada Dou Trkistanla %21,22 Gney Dou Asyada Taylandla %0,38, Gney Afrika ile % 0,40 olduu grlmtr. Anadolu iinde yaplan bir mukayesede Ankara ile Van arasndaki fauna benzerlii %60,24, Trabzonla Van arasnda ise %23 olduu tespit edilmitir. Teblide faunistik zelliklerin sergiledii saysal sonularn yorumlanmasnn yan sra Palaearktik, Afrotropical ve Oriental blgeler bata olmak, zere fauna elementlerinin temsil oranlar deerlendirilmitir. Anahtar Kelimeler: ran, Trkiye, Lycaenidae, Lepidoptera, zoocorafya, fauna
SZ 041

biyolojik olarak nemli bir yere sahip grnmektedir. le, bir kanyonun iersinde yer almakta, kanyonun tabannn denizden ykseklii 800 m civarlarnda iken, birka kilometre uzaklkta dalar 3000 metreye kadar ulamaktadr. Bunun yan sra, ilenin bulunduu alan Anadolu Diyagonali zerinde yer alrken, bat yn, Orta Anadoluya, Gney yn Gneyden gelen faunaya, dou yn Kafkas faunasna, kuzey yn ise Karadeniz faunasna birer kap gibi konumlanmtr. Bu nedenle angora, eremial, mediterranien, sibirya ve turano-eremial faunann uzantlarn ksa mesafelerde grebilmekteyiz. Kanyonun almas yaklak 5 milyon yl ncesine dayanmakta, ancak buzul dnemlerinde birer snak grevi de yapm bulunmaktadr. Akif hareketleri snrl olan Orthoptera trlerinin bu blgedeki bileiminin incelenmesi, blgenin fauna tarihi konusunda ip ular verebilecei gibi, birok souk sever trn, daha gneye yayl gzergah konusunda da nemli bilgiler verebilecek nitelikler gstermektedir. Bu almada, tam bir tr listesinin tesinde, trlerin ekolojik zelliklerine dayanlarak, blgenin gemiteki zellii ve Anadolu faunas iin en azndan bu canl grubu asndan bir deerlendirme ve modelleme yaplabilecei dncesine varlmtr. Trlerin deerlendirilmesi bu blgenin Trkiyede temsil edilen farkl fauna elamanlarnn baz trlerini bir arada barndrd, dikey yaylmn etkinlii ve ok yakn mesafelerde bile farkl kkenden gelen fauna elemanlarnn nasl korunduu konusunda yorumlar yaplabilirliini gstermitir. Anahtar Kelimeler: zoocorafya
SZ 042

Kemaliye,

Orthoptera,

Karadeniz Blgesinde Dalm Gsteren Gomphocerinae (Orthoptera: Acrididae) Taksonlarna Ait Faunistik Baz Deerlendirmeler Abbas MOL1, nal ZEYBEKOLU1, Battal IPLAK2, H. Gray KUTBAY1 1 Ondokuz Mays niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Samsun 2 Akdeniz niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Antalya abbasmol@omu.edu.tr Anadolu ve dier blgelerin biyolojik eitliliinin ve Paleocorafyasnn aratrlmasnda kullanlan hayvan gruplarnn banda Gomphocerinae taksonlar gelir. Bir blgedeki biyolojik eitliliin zenginlik nedenlerini ve o 193

Kemaliye Orthoptera Faunasnn Zoocorafik Olarak Deerlendirilmesi Ali DEMRSOY1, Hasan SEVGL2, Yusuf DURMU1 1 Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Beytepe, Ankara 2 Harran niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Osmanbey, anlurfa demirsoy@hacettepe.edu.tr ilesi, Erzincan ili ierisinde yer alan Kemaliye konumu ve topografyas bakmndan

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

blgedeki hayvan fauna elemanlarnn oluumunda, hangi blgelerden nasl etkilendiinin ortaya karlmasnda fitocorafik ve zoocografik almalarn birlikte deerlendirilmesi gerektii vurgulanr. Bu almada, Karadeniz Blgesindeki Gomphocerinae (Orthoptera-Acrididae) taksonlarnn vejetaston kuaklarna-ykseltilere gre dalm aratrlmtr. Bunun iin; Karadeniz Blgesinin toporofyas, vejetasyonu, ykseklii gibi faktrler dikkate alnarak, blgedeki 18 il ve blgeye komu 7 il snrlar ierisinde belirlenen 70 ana lokalite olmak zere toplam 172 farkl lokaliteden 2003-2006 yllar arasnda her yl haziran-ekim aylarn arasnda Aratrma blgesinden Gomphocerianeya ait 6170 adet ergin rnek toplanmtr. Toplanan Gomphocerinae takson rneklerinin: i) Tarmsal zarar oluturma durumlar, ii) Blgede youn olarak bulunan taksonlar, iii) Taksonlarn dalm gsterdii ykseltiler-vejetasyon kuaklar, iv) En fazla takson saysna sahip lokalite, v) Taksonlarn hangi blge fauna eleman olduklar tespit edilmeye allmtr. Anahtar Kelimeler: Karadeniz Blgesi, Acrididae, Gomphocerinae, faunistik, vejetasyon, biyocorafya
SZ 043

SZ 044

Kemaliye (Erzincan) Sucul Coleoptera Faunasnn Zoocorafik Analizi Mustafa C. DARILMAZ1, Ali DEMRSOY2 Gazi niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Ankara 2 Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Ankara mdarilmaz@yahoo.com

Trkiye Malakocorafyas: Gncel Bulgulara Gre Trkiye'nin Malakocorafik Deerlendirmesi mit KEBAPI Sleyman Demirel niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Isparta kebapci@gmail.com Tam olarak tanmlanmad kabul edilse de Trkiye gastropodlar hakkndaki almalar 1700'l yllardan beri tespit edilmekte olup, detayl bir ekilde allm bulunmaktadr. Eldeki veriler baz genellemeler iin yeterli durumdadr. Trkiye, literatr ve almalara gre halen 42 familya ve 593 tr kara salyangozu ile trleme ve asndan zel bir ayrcala sahiptir. Toplam 707 (%52 endemijk) olan tr ve tralt takson miktar neoendemiklerin yksekliine iaret etmekte ise de, filocorafya dikkate alndnda paleoendemik kalnt taksonlarn znemli oranda olduu gzlenmektedir. almada, dalmlar ve trlerin korotipleri gz nne alnarak sz konusu taksonlarn biyocorafik olarak deerlendirilmesi ve Anadolu'nun dalmlar nda malakocorafik olarak blgelendirilmesi yaplmtr.

Temmuz, 2006 ve Haziran-Eyll, 2007 tarihleri arasnda Kemaliye ilesi sulak alanlarnda sucul Coleoptera faunas aratrlmtr. Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Hydrochidae, Hydraenidae ve Dryopidae familyalarna ait toplam 61 tr tespit edilmitir. Zoocorafik analiz sonucunda trlerin elementleri belirlenmitir. Element oranlar: %5 Palearktik, % 16 Bat Palearktik, % 16 European, % 9,8 Gneybat Asiatik, % 1,6 Asiatik-European, % 18 Sibero-European, % 5 Turana-Balkan, % 1,6 Turana-European, % 5 Turana-EuropeanMediterran, % 6,5 Turana-Mediterran, % 1,6 Balkano-Anatolian, % 3,3 Anatolo-Caucasian, % 5 Anatolian Endemik, % 5 rano-Anatolian olarak belirlenmitir. Tespit edilen trlerin tamam aratrma alanndan ilk defa kaydedilmitir. Ayrca Laccobius persicus ve Laccobius alternus (Hydrophilidae) trleri Trkiye faunas iin yeni kayttr. Anahtar Kelimeler: Sucul Coleoptera, zoocorafya, fauna, yeni kayt, Kemaliye
SZ 045

Diyarbakr (Bismil) Leylek Populasyon Dinamii (2005-2007 Yllar) Ahmet KILI Dicle niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, 21280, Diyarbakr ahmetk@dicle.edu.tr Trkiyede remelerini gerekletiren trlerden biri de leylektir (Ciconia ciconia). Leylekler yalnzca reme dneminde deil, son yllarda kn da yurdumuzda bulunan trlerden biri olarak grlmektedir. Yuvalarn insan yerleim blgelerine de kurarlar. Leylek elerinin birbirlerini yuvalar dolaysyla tandklar kabul edilmektedir. Bunun, uzun yllar ayn yuvay kullanmalar dolaysyla olduu sylenir. Genel olarak yerleim yerlerinde bir veya birka yuva kurarlar. Dicle Nehri kysnda 53 yuva yaklak 200m aralklarla sralanmaktadr.

194

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Diyarbakr (Bismil) en byk leylek reme populasyonuna sahiptir. Olduka ksa bir mesafede (20 km) leylekler birbirlerinden eit uzaklktaki yksek gerilim hatlar zerine kurduklar yuvalarda yavrularn yetitirdiler. Bu alma be yldan beri srdrlmektedir. Leylek yuvalar dzenli olarak reme dneminde her hafta, reme ncesi ve reme sonras dnemde ise iki haftada bir izlenmitir. 2005-2007 yllar arasnda leylek populasyon dinamii belirlenmitir. 2003-2004 yllar aras gzlem ve deerlendirmeler bu alma ile kyaslanmtr. Son yl iinde toplam yavru yetitirme saysnda bir art grlmektedir. Kullanlan yuva saysnda art tespit edilmemitir. Baarl kuluka saysnda art belirlenmitir. Be yavrulu yuva saylarnda bariz art dikkat ekicidir. 2007 reme dneminde populasyondaki yavrularn yarsna yakn be yavrulu yuvalarda yetitirilmitir. 2007 ylnda yuva bana ortalama 2.34 yavru dmektedir. Bu almalarn srdrlmesi, iklimsel ve evresel koullarn leylek populasyona olan etkilerini ortaya karacaktr. Elde edilecek sonular, deiik trlerin populasyon dinamiinin anlalmasna katkda bulunabilecektir. Anahtar Szckler: Populasyon Dinamii, beyaz leylek, Ciconia ciconia, yuva, yavru, reme populasyonu, Dicle Nehri, Diyarbakr, Bismil, Gneydou Anadolu Blgesi
SZ 046

Buna karlk palearktiin en nemli ku g yollarnn zerinde bulunmas ve barndrd nadir yarasa trleri bu yaplardan olumsuz etkilenebilmektedirler. Anahtar Kelimeler: Rzgar trbinleri, kular, yarasalar
SZ 047

Yeni Nesil Yakt : Biyodizel Volkan Vural TA, Dilek TEKDAL, Dicle DNMEZ ukurova niversitesi, Ziraat Fakltesi, Zootekni blm, 01150, Balcal, Adana vuraltas@gmail.com Fosil yaktlarndan elde edilen petroln kaynaklarnn yetersiz olmas ve buna bal olarak petrol rnlerinin fiyatlarnn pahal olmas insanlar alternatif enerji kaynaklarna yneltmitir. Dnyadaki pek ok lke zellikle gelimi lkeler enerji politikalar gerei yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanm paylarn artrma abasndadrlar. Bu alternatif enerji kaynaklarnn bir tanesi de biyodizeldir. Biyodizel; kolza (kanola), ayiek, soya, aspir gibi yal tohum bitkilerinden elde edilen yalarn, baz alg trlerinden, hayvansal yalardan ve hayvansal atklardan bir katalizatr eliinde ksa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda aa kan ve yakt olarak kullanlan bir rndr. Biyodizel retiminin eitli metodlar olmakla birlikte gnmzde en yaygn olarak kullanlan yntem transesterifikasyon yntemidir. Transesterifikasyon; ya asitlerinin (bitkisel yalar, evsel atk yalar, hayvansal yalar) bazik bir katalizr eliinde alkol (metanol, etanol vb.) ile esterleme reaksiyonudur. Biyodizelin birok avantajnn yannda en nemlisi sera gazlar iinde byk bir pay sahibi olan CO2, yanma sonucu ortaya kan bir emisyon olup; dnyann en nemli evre sorunu olan kresel snmaya neden olmaktadr. Yine yanma sonucu aa kan ve sera gazlar arasnda yer alan CO, SOx, NOx emisyonlar da insan salna zararldr. Dolaysyla biyodizel, tarmsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle, biyolojik karbon dngs iinde, fotosentez ile CO2'i dntrp karbon dngsn hzlandrd iin sera etkisini artrc ynde etki gstermemektedir. Bu olumlu zelliklerinden dolay biyodizel ekonomik ve evre dostu bir yakt olarak Avusturya, Fransa, Almanya, talya, rlanda, Norve, sve, Polonya, Slovakya ve ek Cumhuriyetinin de iinde bulunduu birok Avrupa lkeleri tarafndan tercih edilmektedir.

Rzgr Trbinlerinin Kular ve Yarasalar zerine Etkileri Levent TURAN Hacettepe niversitesi, Eitim Fakltesi, 06800, Beytepe, Ankara letur@hacettepe.edu.tr Gnmzde giderek artan enerji gereksinimini karlayabilmek amacyla tm kaynaklar gittike artan llerde kullanlmaya balanmtr. Bunlar arasnda son rnleri itibariyle evreye zarar veren veya evre dostu enerji trleri sz konusudur. evre dostu olarak nitelenmesinde saknca grlmeyen enerji retim biimlerinden birisi de rzgr trbinleri araclyla rzgr enerjisi retilmesidir. Trkiye bu adan birok lkeden avantajl bir konumdadr. Kurulu maliyetleri dnda hibir dezavantaj bulunmad ne srlen rzgr trbinlerinin Trkiyedeki says gn getike artmaktadr. Austos 2007 itibariyle iletmedeki kurulu g 131 MW olup yaplmakta olan, veya izin alnanlarla birlikte planlanan deer ise bunun ok zerindedir. Yani halen yaplmakta olanlarn yannda birok santral da yaplacaktr.

195

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Anahtar Kelimeler: Biyodizel, transesterifikasyon, kresel snma


SZ 048

Electrophoretic comparison of blood- Serum protenis of Spermophilus fulvus and Spermophilus xanthoprymnus (Mammalia: Rodentia) in Iran Mohammad MORAD Department of Biology, Faculty of Science, Zanjan University, Iran moradi_g@yahoo.com Globulin and albumin blood-Serum protein 48 Specimens of Spermophilus collected from Northeast (Mashhad and Bejnord), West (kurdestan, Hamadan, Ghazvin and Zanjan) and North-West Iran (Siyah cheshmeh and kelisacandi) were examined using the SDS-PAGE technique. The globulin region of Specimens from North- east and West consisted of 8 electrophoretic bands, but of 10 bands in Speciemens from North-west. Although this slight difference does not allow these two groups to be Separated at the species level, this difference with morphological. and kargological characteristics in specimens can help identify distribution of Spermophilus fulvus species in North-east and west, and Spermophilus xanthoprymnus spocies in North-west. Anahtar Kelimeler: Spermophilus fulvus , Spermophilus xanthoprymnus, albumin, globulin, Iran
SZ 049

(%), motilite sresi (s), younluk (x 109 /ml) ve pH deerleri srasyla; 54,402,32, 50,462,22 229,0428,10, 3,60,32 ve 7,80,02 olarak bulundu. Yan sperma kalitesi zerine nemli etkisinin olduu belirlendi. Genel olarak; sperma miktar, motilite, motilite sresi, younluk ve pH deerleri 3 yandakilerde daha yksek bulundu. Btn ya gruplar arasnda yaplan korelasyon hesaplamasnda, ya ve spermatolojik zellikler arasnda pozitif bir iliki olduu tespit edildi. Sperma kalitesi 3 yanda 1 ve 2 yana gre daha iyi oldu. Sonu olarak, L. abu trnde sperma kalitesi yalara gre deimektedir. Anahtar Kelimeler: Liza abu, sperma, ya
SZ 050

Atatrk Baraj Glnde Bulunan abut Bal (Barbus grypus H,1843)nn Sperm Kalitesinin Belirlenmesi Erdin AHNZ1, Faruk ARAL2, Zafer DOU1 1 Harran niversitesi, Bozova Meslek Yksekokulu, Su rnleri Blm, 63850, Bozova, anlurfa 2 Harran niversitesi, Dlerme ve Suni tohumlama ABD, Veteriner Fakltesi, 63300, Yeniehir, anlurfa, e_sahinoz@yahoo.com Bu alma, erkek abut balklarnda (Barbus grypus H., 1843) sperma kalitesini belirlemek amacyla yapld. reme sezonunda, 14 adet abut balndan sperma, abdominal masaj yntemi ile alnd. Alnan spermalarda, motilite, canllk sresi, spermatozoa younluu ve pH belirlendi. Motilite (%), canllk sresi (sn), spermatozoa younluu (x 106 /ml) ve pH deerleri srasyla; 61,712,27; 1550,50413,09; 19374,712894,34 ve 7,590,06 bulundu. Balklardan sperma Haziran ay iinde iki haftalk periyotta alnd. Anahtar kelimeler: abut bal, Barbus grypus, sperma

Atatrk Baraj Glnde Bulunan Liza abu (Heckel, 1843)nun Sperma Kalitesi zerine Yan Etkisi Zafer DOU1, Erdin AHNZ1, Faruk ARAL2 1 Harran niversitesi, Bozova Meslek Yksekokulu, Su rnleri Blm, 63850, Bozova 2 Harran niversitesi, Dlerme ve Suni tohumlama ABD, Veteriner Fakltesi, 63300 Yeniehir, anlurfa zafer_dogu@yahoo.com Bu alma, Atatrk Baraj Glnde bulunan reme dnemindeki erkek L. abu balklarnn spermatolojik zellikleri zerine yan etkisini belirlemek amacyla yapld. Atatrk Baraj Glnde Mart sonundan Nisan sonuna kadar toplam 45 adet erkek L. abu bal yakaland. Spermalar abdominal masaj yntemi ile alnd. Alnan spermalarda; sperma miktar (l), motilite

196

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 051

Yozgat aml Milli Park nn Eupelops ewng, 1917 (Acar, Orbatda, Phenopelopdae) Trleri zerine Sistematik ve Ekolojik Aratrmalar Elif KOOLU1, Nusret AYYILDIZ2 1 Erciyes niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Biyoloji Anabilim Dal, 2Kayseri Erciyes niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kayseri ekocoglu@erciyes.edu.tr Yozgat aml Milli Parkndan, 2005 2007 yllarnn mays aylar arasnda toplanan toprak, dknt, aa kabuu, yosun ve liken rneklerinden ayklanan oribatid akarlardan Eupelops ewing, 1917ye ait iki tr tespit edilmitir. Bu trler, daha nce Trkiyeden kaydedilmi olan E. nepotulus (Berlese, 1916) ve E. acromios (Hermann, 1804)tur. Tespit edilen trler; k ve tarama elektron mikroskobunda incelenerek zgn ekilleri izilmi, fotoraflar ekilmi, eitli organlarna ait lmleri yaplm, yaama alanlar ile Trkiye ve dnyadaki yayllar verilmi ve eitli sistematik sorunlar tartlmtr. Ayrca; bu trler rastlanma skl, trler aras iliki ve mevsimsel dalm zellikleri dikkate alnarak ekolojik bakmdan da deerlendirilmitir. Anahtar Kelimeler: Acari, Oribatida, Eupelops, sistematik, ekoloji, Yozgat aml Milli Park.
SZ 052

lmleri yaplm, yaama alanlar ile Trkiye ve dnyadaki yayllar verilmi ve eitli sistematik sorunlar tartlmtr. Ayrca; bu trler rastlanma skl, trler aras iliki ve mevsimsel dalm zellikleri dikkate alnarak ekolojik bakmdan da deerlendirilmitir. Anahtar Kelimeler: Acari, Oribatida, Zygoribatula, sistematik, ekoloji, Yozgat aml Milli Park
SZ 053

zmir Yresi Civarndaki Evcil Atlarn Equus caballus Linnaeus, 1758 Barsak Siliyatlarndan Bir Tr Blepharocorys curvigula (Ciliophora: Blepharocorythidae) Hakknda Gzde GRELL, Bayram GMEN Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Zooloji A.B.D., 35100 Bornova, zmir ggurelli@yahoo.com zmir yresi civarnda bulunan evcil atlarn Equus caballus Linnaeus, 1758 arka (byk) barsanda yaayan Blepharocorys curvigula (Gassovsky, 1919)nn taksonomik ve morfolojik durumu aratrlmtr. Blepharocorys curvigula, incelenmi olan toplam 13 attan dokuzunda grlmtr (%69.00). almamz, trn lkemiz atgillerinin barsanda bulunduuna ilikin ilk kayt olmas yan sra, almamzda atlarmzdan llen rnekler morfolojik karakterler ve biyometrik veriler bakmndan orijinal tanmlamalarda verilenlere benzer bulunmutur. Anahtar Kelimeler: Equus caballus, Blepharocorys curvigula, evcil at, barsak siliyat
SZ 054

Yozgat aml Milli Parknn Zygorbatula berlese, 1916 (Acari, Oribatida, Oribatulidae) Trleri zerine Sistematik ve Ekolojik Aratrmalar Abdulkadir TADEMR , Nusret AYYILDIZ 1 Erciyes niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Biyoloji Anabilim Dal, Kayseri 2 Erciyes niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kayseri abdulkadirtasdemir@gmail.com
1 2

ki yeni Phallodrilinae (Oligochaeta, Annelida) tr, Coralliodrilus amissus sp. n. ve Gianius anatolicus sp. n. Naime ARSLAN1, Tarmo TMM, Christer ERSUS 1 Eskiehir Osmangazi niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Eskisehir narslan@ogu.edu.tr 2001-2003 tarihleri arasnda, Sakarya Nehrinin takn yaparak oluturduu Balkdam sulak alanndan toplanan 1471 rnein incelenmesi sonucunda, Phallodriline familyasna ait iki yeni Oligocheata tr tespit edilmitir, Coralliodrilus amissus sp. n. ve Gianius anatolicus sp. n. Literatr bilgilere gre bir phallodrilin Tubificid cinsi olan 197

Yozgat aml Milli Parkndan, 2005 2007 yllarnn mays aylar arasnda toplanan toprak, dknt, aa kabuu, yosun ve liken rneklerinden ayklanan oribatid akarlardan Zygoribatula Berlese, 1916ya ait iki tr tespit edilmitir. Bu trler, daha nce Trkiyeden kaydedilmi olan Z. exilis (Nicolet, 1855) ve Z. cognata (Oudemans, 1902)dir. Tespit edilen trler; k ve tarama elektron mikroskobunda incelenerek zgn ekilleri izilmi, fotoraflar ekilmi, eitli organlarna ait

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Coralliodrilus Ersus, 1979, bugne kadar sadece denizlerin nispeten lk olan s blgelerinden kaydedilmitir. Bu yzden Coralliodrilus amissus sp. n. bu taksonun tatl sulardan kaydedilen ilk yesidir. Benzer ekilde Gianius Ersus, 1992 cinsi de tuzlu sularda yayl gstermektedir. Gianius anatolicus sp. n. daha nce Fransa ve ngilterede yer alt sularndan kaydedilen Gianius riparus ile ok benzerlik gstermektedir. Anahtar Kelimeler: Annelida, Oligochaeta, Phallodrilinae, taksonomi.
SZ 055

elde edilen yumurtalar incelenimi ve zellikle yumurta morfolojileri farkl olan rneklerin molekler almas yaplmtr. zole edilen DNAdan 28SR ve 5.8 SF primerleriyle rDNA ITS2 blgesi oaltlp DNA dizi analizi Automatic suquencer kullanlarak yaptrlmtr. Analizler sonucunda elde edilen dizilerin eletirilmesi ve kyaslanmas iin Chromas Lite program kullanlm ve diziler arasndaki benzerliklermevcut dizilerle de karlatrlarak deerlendirilmitir. Elde edilen sonularla, lkemizde An. maculipennis s.s., An. melanoon ve An. sacharovi trlerinin varl saptanm ve trlerin corafik dalmlar belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Anopheles maculipennis grubu, sivrisinekler (Diptera: Culicidae), molekler sistematik, PCR, ITS2
SZ 056

Trkiyede Anopheles maculipennis Grubunun (Diptera: Culicidae) Molekler Sistematii Emel KABARTAN, Fatih Mehmet. MEK, Celal LGER, Fevzi BARDAKCI Adnan Menderes niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Aydn emelkabartan@hotmail.com Anopheles maculipennis Grubu, Palearktikte simpatrik ya da allopatrik olabilen 11 sibling tr iermektedir ve bu trlerin birounun stmaya vektrlk yapmas nedeniyle, ekonomik ve medikal adan ok nemlidir. lkemizde imdiye kadar snrl arazi almalaryla toplanan dii rneklerden elde edilen yumurtalarn morfolojisine gre gruba ait Anopheles maculipennis s.s., An. sacharovi, An. subalpinus, An. melanoon ve An. messeae trlerinin varl bildirilmi olmakla birlikte, grubun sistematik sorunlar zlememitir. Bugn yalnzca yumurta morfolojisinin grup yelerinin ayrlmasnda yeterli bir karakter olmad, yumurta morfolojilerindeki mevsimsel farkllklar, tr ii varyasyonlar ve simpatrik trlerdeki desen benzerlikleri gibi nedenlerle hatal tehislerin yaplm olduu pek ok aratrma ile gsterilmitir. Son yllarda ise, Anopheles maculipennis grubunda nkleer rDNA ITS2 (second internal transcribed spacer) ve Mitokondriyal sitokrom-c oksidaz geni (COI) dizileri kullanlarak yaplan molekler almalar ile grubunun trleri arasndaki farkllklarn saptanabilmesi mmkn olmutur ve bu almalarla gruptaki sistematik sorunlarn zmnde nemli baarlar elde edilmitir. Aratrmamzda, lkemizde Anopheles maculipennis grubuna ait hangi trlerin bulunduunun ve bu trlerin nasl bir corafik dalma sahip olduunun belirlenmesi amacyla, Trakya, Karadeniz, Akdeniz, Anadolu, Gneydou Anadolu ve Dou Anadolu blgelerinde az aspiratrleri ve CCD k tuzaklaryla ergin dii ve erkek rnekler toplanmtr. Toplanan rneklerin bir ksmndan

Hidrolojik ve Morfolojik Adan Farkl Akarsu Sistemleri zerine Kurulu Olan 30 Farkl Baraj Glnde Yaplan Balklandrma almalarnn Deerlendirilmesi Deniz NNAL KUYAB1, Fsun ERKAKAN2 Kundu Turizm Yatrmclar Birlii, Kundu KyAntalya 2 Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Beytepe-Ankara innald@yahoo.com

Trkiye i sularna sonradan giren veya yerel faunamza ait baz balk trleri ile bunlarn kltr formlar ekonomik balkl ya da sportif olta balkln gelitirmek, sucul sistemde istenilmeyen bir sorunu zmlemek amacyla veya evresel mdahaleler ve hidrojeolojik deiimler sonucunda oluabilecek rn azalmalarn engellemek ve trn devamlln salamak amacyla ok sayda sucul sisteme braklmtr. Rezervuar yapmlar sonucunda farkllaan morfolojik, hidrolojik ve biyolojik yap ksa ve uzun dnemde gzlenebilecek baz ekolojik sorunlara neden olmaktadr. Oluan riskler sadece o sucul sistemde kalmayp, yakn evrede ve havzada bulunan doal veya dier yapay sucul sistemlere de tanmaktadr. Bu almada; Trkiyede bulunan 30 farkl Baraj Glnde yaplan balklandrma almalar incelenmitir. Anahtar Kelimeler: Trkiye, baraj balklandrma, doal ve yabanc balk trleri gl,

198

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 057

SZ 058

Bombyx mori L. (Lepidoptera; Bombycidae) Besin Miktarna Bal Geliim Meryem ERSEYS Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Bornova, zmir meryemerseyis@hotmail.com Geliim biyolojisinde aklanmas zor olan problemlerden biri vcut bykl ile canly oluturan yaplarn bykln dzenleyen faktrlerin neler olduudur. Canlnn geliimi ve organlarn bymesinin genetik ve evresel faktrlere bal olarak; molekler ve fizyolojik mekanizmalar tarafndan dzenlendii bilinmektedir Bceklerde bymenin molekler mekanizmas erevesinde; hcre bymesi ile alnan besin arasnda bir iliki olduu ve bu ilikide insulin sinyalinin normal bymenin gereklemesi iin art olduu belirtilmektedir. Yaplan almada ipekbceklerinde de geliim, besin miktarna bal olarak izlenmitir. Normal besin miktar (30gr) ile beslenen kontrol grubunun geliimi gz nnde bulundurularak 20gr (grup I) ve 10gr (grup II) besin verilen gruplardaki geliim farkllklar belirlenmeye allmtr. Larval srecin uzamasnda ve koza rme davrannda ortaya kan gecikme, alnan besin miktarna bal olarak I. grupta ok belirgin bir farkllk gstermemesine karn II.grupta belirgin farkllklar izlenmitir. Gruplar arasndaki farkllklar besin-hormon ilikisine balanabilmektedir. Besin miktarnn azlnda salnan hormon miktarnn da azald bilinmektedir. Bombyx mori larvalarnn da byklkleriyle doru orantl olarak koza rdkleri, pupa ve kelebek olduklar grlmtr. Larvalarn geliimi esnasnda, ancak kritik arlk denilen arl geen larvalarn bakalam geirmeleri nemli bir noktadr. Koza boyutundaki farkllklarn ise ipek miktarn etkileyecei aktr Holometabol geliim gsteren Bombyx moride yumurtadan ktan itibaren kelebek oluncaya kadar geirilen tm evreler bir zincirin halkalar olarak kabul edilirse, zincirin larval evresinde meydana gelecek beslenmeye bal geliim bozukluklarnn son halkaya kadar uzand ve ipekbcei geliiminde anomaliler meydana geldii belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Bombyx mori, besin, geliim

Cakt Vadisi (Adana, Nide) Elma Alanlarnda Avrupa Yaprak Bkeni, Archips rosanusun Parazitoidleri, Parazitoidlerin Populasyon Geliimleri ve Etki Seviyeleri Ouzhan DOANLAR Mustafa Kemal niversitesi, Ziraat Fakltesi, Bitki Koruma Blm, 31034, Antakya, Hatay doganlaro@yahoo.com.tr Avrupa yaprak bkeni, Archips rosanus (L.) (Lepidoptera:Tortricidae) elma bahelerinde genellikle ikincil, zellikle mcadele yaplamayan bahelerde birincil nemli bir zararldr. almada akt Vadisinde A. rosanus zerindeki parazitoid trler, bu trlerin etkinlii ve zararl ile birlikte populasyon geliiminin belirlenmesi amalanmtr. Denemeler akt Vadisinde( Adana-Nide) 10-20 yal elma aalarnda (Stark Crimson, Golden, Starking ve Misket) yrtlmtr. Yumurta zerinde ayda bir, dier dnemler zerinde haftalk yaplan rneklemelerle toplanan 420 yumurta paketi, 2085 larva ve 520 pupa denemelerde kullanlmtr. Her bir biyolojik dnem kendi zelliklerine gre laboratuvarda kltre alnm ve yaplan gnlk kontrollerle kan parazitoidler alnarak uzmanlar tarafndan tehis edilmitir. A. rosanusun yumurta, larva ve pupa dnemlerinde beslenen toplam 14 parazitoid tr ve 5 hiperparazitoid tr tespit edilmitir. Bunlar: Trichogramma dendrolimi Mats. (Hymenoptera: Trichogrammatidae), Dolichogenidea laevigatus (Ratzeburg), Dolichogenidea immissus (Papp), Apanteles sp, Microgastrinae sp 1..(Hym.: Braconidae) ve Lissonata rubricosa Brischke, Scambus elagans Woldstet, S. (Atelophadnus) rufator Aubert, Campopleginae sp 1., Phytodietus polyzanias Forster, Itoplectis maculator F (Hym.: Ichneumonidae), Hockeria sp. (Hym.: Chalcididae), Monodontomerus aereus Walker (Hym.: Torymidae), Nemorilla floralis (Fallen) (Dip.: Tachinidae) ve Pteromalus sp. (Hym.:Pteromalidae), 5 adet hiperparazitoid Barycapus talitzkii (Kostjukov) (Hym.: Eulophidae) and Dibrachys cavus Walker, D. boarmiae Walker, Stictopistus sp. (Hym.:Icneumonidae), Perilamphus tristis Mayr. (Hym.: Perilamphidae) olarak belirlenmitir. Her iki ylda en yaygn parazitoid trler, L. rubricosa (%50.67;30.37), D. laevigatus (%18.67;23.08) ve I. maculator (%6.67;12.82) olarak belirlenmitir. Bu trlere ait parazitleme oranlar 2001 yl iin srasyla % 8.4;%3.5;%5, 2002 yl iin srasyla %3.4;%2.5;%3.3 olarak saptanmtr. Tm trler iin toplam parazitleme oran 2001 ylnda % 28.4, 2002 ylnda % 16.5 olarak bulunmutur. almada Cakt vadisinde A. rosanus zerinde zengin bir parazitoid 199

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

kompleksinin olutuu belirlenmitir. Bu parazitoidlerden A. ater, D. immissus, Microgastrinae sp.1, S. elegans, Monodontomerus aereus, N. floralis sadece 1 lokalitede saptanm ve parazitleme oranlar ok dk kalmtr. D. Leavigatus, L. rubricosa zararl larvalar zerinde, I. maculator ise zararl pupalar zerinde en yaygn parazitoid olarak belirlenmitir. Sonu olarak akt Vadisinde elmada zararl A. rosanus zerinde var olan parazitoid kompleksinin zararly bask altna almakta yeterli olmad belirlenmitir. Ancak, parazitoidlerin, zararlnn ilk kndan itibaren yumurta, tm larva dnemlerinde prepupa ve pupa dnemlerinde etkinlik gstermesi, farkl trlerin zararlnn farkl dnemlerine zelleerek rekabetten kamas ve ila uygulamalarnn snrlayc etkilerinden kurtulduktan sonra baz trlerin hzl bir art gstermesi gibi zellikleri gz nne alndnda gerekli nlemler alnd takdirde A. rosanus zerindeki parazitoid etkisinin kuvvetli bir ekilde artabilecei dnlmektedir. Anahtar Kelimeler: Archips rosanus, yaprak bken, doal dman, parazitoid, biyolojik mcadele
SZ 059

elde edilmitir. Btn scaklk derecelerinde parazitleme bakmndan T. evanescensin dier iki tre gre daha baarl olduu gzlenmitir. Parazitlenmi yumurtalardan ergin k bakmndan da benzer durum grlmtr. Btn uygulamalarda kan erginlerin byk bir ksmn dii bireyler oluturmu ve dii birey k bakmndan scaklk dereceleri arasnda nemli bir fark gzlenmemitir. Btn parazitoidler iin artan scakla bal olarak gelime sresi azalmtr. 13Cde T. brassica dier iki tre nazaran daha ge erginlemitir. 30Cde ise gelime sresi bakmndan trler arasnda farkllk grlmemitir. 35Cde T. evanescens ve T. cacoeciae trleri pupa evresine kadar ulam fakat ergin k grlmemitir. Ayn scaklkta T. brassicae pupa evresine ulaamamtr. Dk scaklklarda parazitoidlerin yrme hzlarnda azalma gzlenmitir. Her parazitoid trne ait erginler 13Cde dier scaklk derecelerine gre daha uzun sre yaamlardr. Sonu olarak T. evanescensin farkl scaklklardaki parazitoid kalitesinin dier 2 trden daha iyi olduu gzlenmitir. Anahtar Kelimeler: Parazitoid, Yrme hz, cinsiyet oran, mr uzunluu, parazitleme
SZ 060

lkemizin Farkl Blgelerinden Toplanan Trichogramma Trleri zerine Ortam Scaklnn Etkileri Derya SARIBEK1, Nurettin DEMREZEN1 Abdurrahman AYVAZ2 1 Erciyes niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Biyoloji Anabilim Dal, Kayseri 2 Erciyes niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 38039, Kayseri ayvaza@erciyes.edu.tr Bu almada lkemizin farkl blgelerinden toplanan Trichogramma trleri zerine ortam scaklnn etkileri aratrlmtr. Trichogramma evanescens Westwood Adana Zirai Mcadele Aratrma Enstitsnden Trichogramma brassicae Bezdenko, zmir (Bornova) Zirai Mcadele Aratrma Enstitsnden ve Trichogramma cacoeciae ise Trakya blgesinden elde edilerek laboratuar ortamnda kltre alnmtr. Stok kltrden alnan parazitoidler 13, 18, 24, 27, 30 ve 35C, 70 5 bal nem ve 14:10 saat (Aydnlk : karanlk) klanma periyoduna ayarlanm iklimlendirme odalarnda gelimeye braklmtr. Parazitoidin farkl scaklk derecelerindeki parazitleme oran, ergin k, cinsiyet oran, gelime sresi, mr uzunluu ve yrme hzlar aratrlmtr. Her 3 parazitoid iin en yksek parazitleme 24, 27 ve 30C scaklklarda

Av-Avc likisinde Patojen Geii: Dendroctonus micans (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae)- Rhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizophagidae) rnei Mustafa YAMAN1, mer ERTRK2, Onur TOSUN1, iek AYDIN1 1 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080, Trabzon 2 Ordu niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Ordu muyaman@hotmail.com Dev kabuk bcei Dendroctonus micans (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Avrupa ve Asyadaki ladin ormanlarnda byk zararlara neden olan nemli bir zararldr. lkemizde mevcut yayln srekli geniletmekte olan bu bcek ile mcadele tm dnyada byk umutlar vaat etmesi nedeniyle bu zararlnn doal dman, etkin ve zgn yrtcs olan predatr bcek, Rhizophagus grandis (Gyll.) ile yaplmaktadr. Bu almada ncelikle biyolojik mcadele amacyla nemli bir zararl olan D. micansta hastalk oluturan doal organizmalar tespit edilmi ve tespit edilen bu organizmalarn R. grandise geii aratrlmtr. alma sresince D. micansta bilinen patojeni Helicosporidiuma ilave olarak ilk kez 3 yeni patojen daha bulunmutur. Bu patojenlerin biri Metschnikowia typographi, dier ikisi, Mattesia ve 200

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Meinzberia cinslerine ait neogregarin olarak tanmlanmtr. D. micansn bu drt nemli patojenin, onun etkili predatr R. grandise geii aratrlmtr. Elde edilen veriler D. micans ta tespit edilen drt patojenden nn doal ortamda D. micans larvalaryla beslenen predatr bcek R. grandise getiini gstermektedir. Bu alma nemli bir zararl olan D. micanstan onun doal dman olan predatr R. grandise patojen geiinin ilk kantlarn sunmaktadr. Anahtar Kelimeler: Av-avc ilikisi, patojen geii, Dendroctonus micans, Rhizophagus grandis, biyolojik mcadele
SZ 061

incelenmesi bize trlerin ayrt edilmesinde nemli bir katk salar. Bu almada Dou Karadeniz blgesinde yayl gsteren Isophya zernovi, I. karadenizensis, I. rizeensis, I. redtenbacheri, I. autumnalis, I. reticulata, I. sureyai ve I. schneideri trlerinin erkek ar sesleri incelenmitir. Erkek ar seslerinin spektral analizine gre; I. rizeensis, I. sureyai, I. reticulata birbirlerine benzerken, I. zernovi, I. autumnalis ve I. karadenizensis trleri de kendi ierisinde benzer sesler olutururlar. I. redtenbacheri her iki gruptan daha farkl bir ses oluturmaktadr. Bu trlerden I. rizeensis hari, dierlerinin erkek ar sesleri ilk kez allmtr. Ayrca belirtilen trlerin erkek ses organlarnn yaps da ayrntl olarak incelenmitir. Anahtar Kelimeler: Biyoakustik, ses organ, Orthoptera, Isophya, Dou Karadeniz Blgesi
SZ 062

Dou Karadeniz Blgesinde Yayl Gsteren Isophya (Orthoptera: Phaneropterinae) Trlerinin Biyoakustik zellikleri Hasan SEVGL1, Ali DEMRSOY2, Battal IPLAK3 1 Harran niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Osmanbey Kamps, anlurfa 2 Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Beytepe, Ankara 3 Akdeniz niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Antalya hsevgili@harran.edu.tr Bceklerin bir ok grubunda eitli yollar ve mekanizmalar kullanlarak iletiim salanr (ses sinyalleri, kimyasal sinyaller, k, grsel vb.). Bunlardan birisi de mekanik bir yol olan sesle iletiimdir. Bceklerde sesle iletiimin evrimlemesindeki en nemli etken, eleme davranyla ilgili olmasdr. Ayn zamanda sesle iletiim prezigotik izolasyon mekanizmas olarak i grr. Ses sinyali oluturan trlerin hemen hepsi, kar eeyde olumlu bir tepkiye yol aacak tre zg zel sinyaller retirler. zel ar seslerindeki varyasyon tr ii ve trler aras seilimde i grr. Bu sinyaller zellemi organlar kullanlarak oluturulur. Bu anlamda biyoakustik almalar geen yzyln ikinci yarsndan balayarak hzl bir ekilde artmtr. ekirgeler sesle iletiimde kullanlan akustik yaplarn evrimletii ilk hayvan gruplarndan biridir. zellikle Orthoptera takmnn Tettigoniidae ve Acrididae familyasnn bir ok yesi tre zg zel ar sesleri olutururlar. almamza konu olan Isophya cinsi Tettigoniidae familyas ierisinde alr. Bugne kadar Trkiyeden 39 Isophya tr saptanm ve yaklak %75 i Anadoluya endemiktir. Bu cinse ait trlerin birounun tehisleri morfolojik olarak olduka gtr. Bu nedenle erkek ar seslerinin

Gebelik Sresince Uygulanan Oktilfenoln Yavru Sanlar zerindeki Kanibalistik Etkileri Emre GKTEKN, Nurhayat BARLAS Hacettepe niversitesi, Biyoloji Blm, Beytepe, Ankara goktekin@hacettepe.edu.tr Oktilfenol alkilfenollerin paralanmasyla ortaya kan bir kimyasaldr. eitli ekillerde doal strojenleri taklit etmektedir ve yaygn kullanm sonucu maruziyete bal olarak bata insan olmak zere balk, ku v.b. hayvanlarda toksik ve strojenik etkiler gstermektedir (Colborn et al., 1993; Safe, 1995). Yavrularn yenmesi ve ldrlmesi sanlarn da dahil olduu birok hayvan trnde rapor edilmitir. Kanibalizmin meydana gelmesi iin birok neden bulunmaktadr. zellikle dardan kimyasal madde uygulanmasnn veya hormonal deiimlere yol amann kanibalizmi ortaya karaca dnlmektedir (Lonstein and Gammie, 2002; Ebensperger 1998). Bu almada, ftal dnemde strojenik bir bileik olan oktilfenole maruziyetin gebe sanlar zerindeki kanibalist etkisinin ortaya karlmas amalanmtr. Bu dorultuda normal-kontrol, yakontrol olmak zere iki kontrol grubu; 100 mg/kg/gn ve 250 mg/kg/gn olmak zere iki uygulama grubu; toplam drt deney grubu oluturulmutur. Uygulama gruplarnda gebe sanlara gebelik sresince her gn, belirlenen miktarlarda oktilfenol msr yanda zlerek uygulanmtr, uygulama srt blgesinden derialt yoluyla gerekletirilmitir. Normal-kontrol grubuna hibir uygulama yaplmazken ya-kontrol grubuna ayn miktarda msr ya enjekte edilmitir. 201

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Doumdan sonra gebe sanlarn davranlar incelenmi ve yavrularna kar gelitirdii kanibalist davranlar gzlemlenmitir. Yaplan almalar sonucunda; 100 mg/kg/gn oktilfenol uygulama grubunda %47 ve 250 mg/kg/gn oktilfenol uygulama grubunda %51 orannda grlen kanibalist davrann kontrol (%31) ve ya-kontrol (%24) gruplarna gre nemli derecede artm olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: evresel strojenler, alkilfenol, oktilfenol, kanibalizm, san.
SZ 063

Kzlrmak Deltasnda, Acrocephalus cinsinin 2002 2007 Yllarna Ait lkbahar ve Sonbahar G Fenolojisi Pnar ZAM1, Kiraz ERCYAS1, Arzu GRSOY2, A. Cemal ZSEMR2, Nizamettin YAVUZ1, Y. Sancar BARI1 1 Ondokuz Mays niversitesi Ornitoloji Aratrma Merkezi 2 Ondokuz Mays niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm pozcam@omu.edu.tr G eden bireylerden elde edilen veriler, g zaman, g paternleri ve g boyunca habitat tercihlerini belirlemede kullanlr. Buna ek olarak geri bildirim verileri g basamaklarn, ya depolama oranlarn, vcut arlklarndaki deiimleri, ty deitirme basamaklar gibi pek ok bilgiyi salar. Bu almada Kzlrmak Deltas, Cernek Halkalama stasyonunda 20022007 ilkbahar ve sonbahar g dneminde yrtlen halkalama almalar srasnda yakalanp halkalanan Acrocephalus cinsine ait 5 tr deerlendirilmitir. allara paralel olarak kurulu sis alar ile yakalanp halkalanan kular Busse (2000) standartlarna uygun olarak deerlendirilmitir. Bu cinse ait A. scirpaceus (Saz kamn), A. palustris (al kamn), A. arundinaceus (Byk kamn), A. schoenobaenus (Kndra kamn) ve A. dumetorum (Kuzey kamn) trleri yakalanarak halkalanmtr. A. dumetorum 2005 sonbaharnda halkalanm olup, bu kayt trn Trkiyedeki 5. kayd olma zellii gstermektedir. En ok halkalanan trler srasyla ilkbaharda A. arundinaceus (123) ve A. scirpaceus (118), sonbaharda ise A. scirpaceus (527) ve A. palustris (237) olarak belirlenmitir. En ok yakalanan A. scirpaceus, A. palustris ve A. arundinaceus trlerine ait yakalanma dinamikleri analiz edilmitir. Bu trlerin ilkbaharda mays aynda, sonbaharda ise almann balad austos ayndan eyll aynn bana

kadara youn olarak g ettikleri gzlenmitir. Bu trlere ait halkalama verilerinden A. scirpaceus en erken ge balad ve son olarak gn tamamlad, A. arundinaceusun ise en ge ge balad ve ilk olarak gn tamamlad belirlenmitir. alma alannda reyen A. scirpaceus ve A. arundinaceus trlerine ait ilkbahardaki tekrar yakalanma oran srasyla %8.7 ve %3.2 iken A. palustristen tekrar yakalanmamtr. Sonbaharda ise tekrar yakalanma oranlar A. arundinaceus iin %12.2, A. palustris iin %11.8 ve A. scirpaceus iin % 7.7 olarak tespit edilmitir. lkbahar ve sonbaharda farkl tekrar yakalanma oranna sahip olan A. palustrisin ilkbahar ve sonbaharda farkl g stratejisine sahip olduunun gstergesi olabilir. A. scirpaceus trne ait ilkbahar dneminde 08.04. 2004 tarihinde tarafmzdan halkalanan bir birey Ukraynadan 17.04.2004 tarihinde, Antalya Manavgatta 23.04.2004 tarihinde halkalanan bir birey 08.05.2004 tarihinde Cernek halkalama istasyonunda geri bildirilmitir. Anahtar Kelimeler: Kzlrmak Deltas, g, Acrocephalus
SZ 064

Cataglyphis aenescens (Hymenoptera: Formicidae) ilerinde Gerek Renkli Grmenin Davransal Analizi Ylmaz AMLITEPE, Volkan AKSOY, Neslihan REN Trakya niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm 22030 Edirne yilmazc@trakya.edu.tr Cataglyphis aenescens iileri gerek renkli grmeye sahip olup olmadklarnn ve krmz blge duyarllklarnn belirlenmesi iin monokromatik k uyaranlarna kar besin dll olarak eitilip test edilmilerdir. Renkli grme ve L reseptr foton yakalama deneyleri cam bir Y borudan oluan ikili seim dzeneinde, krmz blge duyarllk deneyleri de dairesel bir oriyentasyon platformunda gerekletirilmitir. Yborunun yan kollarna ve oriyentasyon platformunun bir kenarna alan delikle balantl kk bir boruya plastik besin kaplar balanmtr. Dar bant aralkl renkli filtreler besin kaplarnn arkasna yerletirilen k kutularnn nlerine taklm ve besin ile ilikilendirilecek olan uyarann nndeki kaba besin olarak sulandrlm bal konulmutur. iler k uyaranlar dnda kullanabilecekleri tm olas ipularnn baskland koullarda 2 hafta sre ile eitilip test edilmilerdir. Y-borudaki eitimde e k iddetine (1,1x 1011 202

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

foton) sahip monokromatik uyaranlar (370, 440, 540,640 nm ve 590-620nm), oriyentasyon platformundaki eitimde ise 590, 610, 630 v3 650 nmlik monokromatik uyaranlar kullanlmtr. Y borudaki eitim sonrasnda 2 tip test gerekletirilmitir. lk test olan kontrol testinde iiler eitim ile ayn uyaran koullarnda test edilmi ve uyaranlar arasndaki seim frekanslar belirlenmitir. Gerek renkli grmenin belirlenecei ikinci tip test olan kritik testlerde ise besin ile ilikilendirilen uyaranlarn iddetleri ntral younluk filtreleri ile 1 log birim (10 kat) drlm ve karncalarn seim frekanslar belirlenmitir. Elde edilen sonulara gre iiler besin dll olarak eitildikleri 370 ve 540 nmlik k uyaranlarn hem kontrol hem de kritik testlerde alternatif dlsz uyaranlardan ayrt edebilmilerdir. 440 ve 640 nmlik uyaranlar alternatif uyaranlardan ayrt etmede ise baarsz olmulardr. Sonular C. aenescens iilerinin UVyeil dikromatik renkli grmeye sahip olduklarn gstermektedir. E iddete sahip 590 (+) ve 620 (-) nmlere kar Y boruda eitilip bu uyaranlar arasndaki seim baarlar deerlendirildiinde ise iilerin bu iki uyaran k iddetindeki farkllklara gre (foton yakalama, 1 log nite drlm) birbirlerinden ayrt edebildikleri tespit edilmitir. Dairesel oriyentasyon platformunda ise iiler 590 ve 610 nmlik uyaranlara kar anlaml bir ynelim gerekletirmiken 630 ve 650 nmlik uyaranlar ile test edildiklerinde dalm rasgele olmutur. Sonular C. aenescens iilerinin krmz blgedeki duyarllklarnn ve ayrm yeteneklerinin rengin akromatik bileeniyle balantl olduunu gstermektedir. Anahtar Kelimeler: Renkli grme, L-reseptr, foton yakalama, krmz duyarllk, karncalar, davran
SZ 065

plastik besin kaplar balanm ve kaplardan birisine besin olarak sulandrlm bal konulmutur. Her iki kabn arkasna konulan zde k kutularnn nne k uyaranlarn elde etmek iin kullanlan dar bant aralna sahip renk filtreleri yerletirilmitir. Ik uyaran olarak 40 nm dalga boyu aralklarnda 340380 ve 510-550 nmlik monokromatik k uyaranlar kullanlmtr Her iki eitim prosedrnde de iiler daima ksa olan dalga boyuna besin dll olarak eitilmilerdir. Tekli artlandrma prosedrnde iiler sadece dll uyarann (+) olduu koullarda, ayrmsal artlandrma prosedrnde ise hem dll hem de dlsz uyarann ayn anda bulunduu koullarda eitilmilerdir. Eitim sonrasnda farkl test gerekletirilmitir. lk testte her iki artlandrma prosedr ile eitilen iiler eitim ile ayn koullarda test edilmilerdir (Kontrol testi). kinci tip testte tekli artlandrma prosedr ile eitilen iiler ayrmsal prosedrdeki eitim koullaryla, ayrmsal artlandrma prosedr ile eitilen iiler de tekli prosedrdeki eitim koullaryla test edilmilerdir. nc tip testte ise iiler her iki eitimde de + olarak kullanlan dalga boyunu alternatif baka bir dalga boyundan ayrt etme konusunda test edilmilerdir (340 vs 550, 510 vs 370). Her bir test iin toplam 30 iinin tercihi kaydedilmi ve deerlendirilmitir. 510 nmye besin dll olarak eitilen iiler her iki eitim tipinde de bu uyaran hem 550 nmden hem de dier alternatif uyaranlardan anlaml bir ekilde ayrt edebilmilerdir. 340 nmye eitilen iiler ise bu uyaran 380 nmlik uyarandan sadece ayrmsal artlandrma prosedr ile eitildiklerinde ayrt edebilmilerdir. Sonular F. cunicularia iilerinin hem UV hem de yeil blgeden seilen ve aralarnda 40 nmlik renk uzakl bulunan uyaranlar arasnda ince ayar renk ayrm (renk tonu ayrm) yapabildiklerini gstermektedir. Arlar ve kelebeklerin de sahip olduklar bilinen bylesi renk tonu ayrm yetenei karncalar dnyas iin ilk bulgudur. Anahtar Kelimeler: Renkli grme, renk tonu ayrm,tekli artlandrma, ayrmsal artlandrma, karncalar, formica, davran
SZ 066

Formica cunicularia (Hymenoptera: Formicidae) ileri Renk Tonu Ayrm Volkan AKSOY, Ylmaz AMLITEPE Trakya niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 22030, Edirne volkanaksoy@trakya.edu.tr Formica cunicularia iileri spektrumun ayn renk blgesine karlk gelen birbirlerine yakn iki dalga boyu arasndaki ayrm (renk tonu ayrm) yeteneklerinin belirlenmesi iin yuvalarna bal cam bir Y borudan oluan dzenekte tekli ve ayrmsal artlandrma prosedrleri kullanlarak monokromatik k uyaranlarna besin dll olarak eitilip test edilmilerdir. Y borunun iki yan koluna

Kaldrm karncas Tetramorium caespitumda Ik iddeti Eik Deeri ve Ik iddeti Ayrm Neslihan REN, Ylmaz AMLITEPE Trakya niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm 22030 Edirne neslihan_uren@hotmail.com Tetramorium caespitum iileri uyaranlar alglayabilecekleri en dk k iddetinin (eik 203

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

deeri) tesbiti iin dairesel oriyentasyon platformunda belli bir k iddetine (1,1x1011 foton) sahip 370 nm(UV), 440nm (mavi), 540nm (yeil) ve 640nm (krmz) lik dalga boylarna sahip k uyaranlarna eitilip test edilmitir. Her bir dalga boyu iin yaplan kontrol (eitimdeki iddet deeri) testlerinde iiler eitildikleri uyaran ynnde anlaml bir tercihte bulunmulardr. Eitimdeki k uyaranlarnn iddet deerlerinin ntral younluk filtreleriyle drld kritik testlerde iddetin UV ve krmz blgede 10 kat (1,1 x 1010 foton) mavi ve yeil blgede ise 16 kat (6,875 x 109 foton) drld durumlarda iiler rasgele bir dalm sergilemilerdir. ilerinin ayn dalga boyuna sahip fakat k iddeti ynnden farkllk gsteren uyaranlar arasnda ayrm yapp yapamadklarnn tespitine ynelik deneyler Y borudan oluan ikili seim dzeneinde yaplmtr. iler 370 nm(UV), 440nm (mavi), 540nm (yeil) ve 640nm (krmz) lik dalga boylarnda her bir dalga boyunda birisi (I) dierinin 10 (I/10) ya da 100 kat (I/100) daha az k iddetine sahip iki uyarana, yksek iddete sahip olan uyaran besinle ilikilendirilecek ekilde (+) eitilip test edilmilerdir. lk testte iiler eitim ile ayn koullarda test edilmilerdir (kontrol testi). Bunu takip eden testlerde ise + uyarann k iddeti ntral younluk filtreleri ile (ND= 1.0; ND= 0.6; ND= 0.4; ND= 0.2; ND= 0.1) kademeli olarak drlp iilerin bu uyaranlar arasndaki tercihleri belirlenmitir (kritik testler). Gerekletirilen deneyler sonucunda elde edilen verilere gre Tetramorium caespitum iileri eitildikleri 4 ana dalga boyunun hepsinde 100 katlk iddet farkllnn olduu durumda ayn dalga boyuna sahip k uyaranlar arasnda ayrm yapabilmilerdir. Ancak UV blgede 10 kat, mavi blgede 4 kat, yeil blgede 2,5 kat, krmz blgede ise 66 kat k farkllnn olduu durumlarda ayrm yapamamlar ve rastgele dalm sergilemilerdir. Bu durum Tetramorium caespitum trnn ayn dalga boyuna sahip iki k uyarann sadece akromatik ipularna dayanarak ayrt edebildiini, ancak bu ayrmn yaplabilmesi iin k uyaranlar arasnda belirli iddet farkllklar olmas gerektiini gstermektedir. Anahtar Kelimeler: Ik iddeti, iddet eik deeri, Tetramorium, karncalar, davran

SZ 067

Diabetli Tavanlarda Artemesia herba alba Ekstresinin Bbrekte Hiperglisemi Hasarna Kar Etkileri Davut MUSA1, Mehmet RADAM2, Fsn BABA3, M. BTREN3 miriadam@harran.edu.tr 1 Harran niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Osmanbey Yerlekesi, 63300, anlurfa 2Harran niversitesi, Veteriner Fakltesi, Fizyoloji Anabilim Dal, Yeniehir Yerlekesi, 63200, anlurfa 3 Harran niversitesi, Tp Fakltesi, Patoloji Anabilim Dal, Yeniehir Yerlekesi, 63200, anlurfa miriadam@harran.edu.tr Bu almada kronik diyabetten oluan bbrek komplikasyonlar zerinde Artemesia herba alba ekstresinin etkisini aratrlmtr.Deneysel diyabet oluturmak iin tavanlara 65mg/kg Streptozotocin sitrat tamponlu suda zld ph 4.5 olmak zere i.p. injeksyonu ile diyabet oluturuldu, deneydeki tavanlarn kan ekerini haftalk olarak llmtr 250 mg ve zerinde olan tavanlar hiperglisemik olarak deneye alnmtr. Diyabetli tavanlara 70 gn boyunca Artemesia herba alba su eksersini, gnlk dozunu yaklak 0.1 g/kg az yolu ile uygulanmtr. Deney sresince tavanlarn haftalk arl, idrar skl ve kan ekerini llmtr. Deney sonunda, MDA, GSH, ALT, AST, Creatinine ve re miktarn llmtr. Aratrma sonunda alnan biyokimyasal deerler karacier ve bbrek dokularndaki GSH artmasyla MDA nn deerlerini dtn izlenmitir, ayrca kandaki ALT, AST kontrole nazaran artn Creatinin ile re ise dtn grlmtr. Histopatolojik almalarda karacierden ve bbrekten alnan ince kesitler k mikroskobunda incelendi histopatolojik deiikler tedavi edilen diyabetli kontrol tavanlarda, diyabetten oluan karacier hcre rejenerasyonu grlmtr bbrekte ise diyabetli hayvanlarda glomerulosada zar kalnlamas grlmemi tbllerde onarm ve mitoz grlmtr hcre yada dokularnda. Artemesia herba albann bu dokularda tedavi yada koruyucu etkisinin olduu sonucuna varlmtr. Anahtar Kelimeler: Artemesia herba alba, rabbit, diabetes mellitus. Kidney. Streptozotocin

204

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 068

SZ 069

Hsp90bnn Japon Semenderi (Cynops pyrrhogaste)`nin Spermatogenezinde Prolaktin Tarafndan Uyarlm Germ Hcre Apoptozundaki Rol Bget SARIBEK1,2, Yuji JN1, Mikiko SAIGO1, Ko ETO3, Shin-ichi ABE3 1 Kumamoto niversitesi, Bilim ve Teknoloji Enstits, Malzeme ve Yaam Bilimleri Blm 2 Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Molekler Biyoloji Anabilim Dal, 35100, Bornova, zmir 3 Kumamoto niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm sbuget@yahoo.com Normal geliim ve homeostazi srasnda nemli roller oynayan apoptozis spermatogenez srasnda da normal bir proses olarak meydana gelir. Japon semenderi Cynops pyrrhogasterde, spermatogonia 6. mitotik blnmeden sonra mayozun balangcndan hemen nce koullara bal olarak apoptoz geirir. Daha nceki almalarmzda, germ hcre apoptozunun endojen prolaktin (PRL) ve folikl-stimle edici hormon (FSH) ile dzenlendii gsterilmisti. Yksek PRL/FSH seviyesi apoptozu tetiklerken, bu orann dk olduu durumlarda apoptoz basklanr. Fakat, PRL ile uyarlm germ hcre apoptozunun molekler mekanizmas bilinmemektedir. Bu almann amac, PRL ve PRL reseptr ile balantl olarak germ hcre apoptozunda i gren hcre ii sinyal iletim mekanizmasn ve bununla ilgili moleklleri bulmakt. Bu amala homojenize edilen semender testislerinden PRL etkisiyle tirozin amino asit kalntlar zerinde fosforilasyon gsteren ve yaklak 90 kDa byklnde olan Hsp90b izole edildi. aperon olarak ilev gren Hsp90bnn klonlanmasn takiben yaplan coimmnopresipitasyon almas Hsp90bnn plazma membranndaki PRL reseptor ile balandn gsterdi. Ayn zamanda, bu proteinin testisteki lokalizasyonu immnohistokimyasal olarak belirlendi. stelik, Hsp90b fonksiyonu geldanamisin ile spesifik olarak inhibe edildi ve testis zerindeki etkisi incelendi. Bu bulgulardan yola klarak, Hsp90bnn PRL tarafndan uyarlm germ hcre apoptozunda PRL reseptr ile ilikili olarak sinyal iletiminde rol oynad ileri srlmtr. Anahtar Kelimeler: Hsp90b, prolaktin, apoptoz, spermatogenez, sinyal iletimi

Giresun Adasndaki Bufo viridis Poplasyonunun Beslenme Biyolojisi Zeliha OLAK YILMAZ1, Bilal KUTRUP2, Handan ONAY KARAOLU2, Ufuk BLBL2, Emel AKIR2, 1 Giresun niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Giresun 2 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Trabzon zelyilmaz@gmail.com Ekolojik ni teriminin ierisinde zaman, yer ve besin temel kavramlardan bazlardr. Amfibiler hayatlarnn ounu besin aramakla geirirler. Bu nedenle besinleri onlarn ekosistemdeki yerlerini yani nilerini belli eder. Otuz iki kurbaann katld bu almada, dier birok kurbaaya gre Bufo viridisin midesindeki toplam av hacminin daha fazla, av saysnn ise daha az olduu tespit edilmitir. Bu bilgiler, Gece Kurbaasnn az ama byk besinlerle beslendiini ortaya koymutur. Bu kurbaann en ok yedii avlarn banda toprak solucanlar, tespih bcekleri ve karncalar gelmektedir. Ayrca tm kurbaalarn midesinde tohum ve yaprak gibi bitki paralar bulunmutur. Besin eitliliinin olduka az olmas, baz avlar zellikle tercih ettiini gsterebilir. B. viridis, Giresun Adasnda yasayan 3 amfibi trnden biridir. Dier iki tur olan Hyla arborea ve Rana ridibunda poplasyonlarnn dikkate deer derecede az olmas bu kurbaann adada besin iin rekabet edecei bir turun bulunmadn gstermektedir. Anahtar Kelimeler: Bufo viridis, Giresun Adas, Beslenme, rekabet
SZ 071

Bal arlarnda (Apis mellifera) Hijyenik Davran Varroa destructor Parazitine Kar Diren Mekanizmas Olabilir mi? brahim AKMAK Uluda niversitesi, M.Kemalpaa MYO, M.Kemalpaa, Bursa icakmak@uludag.edu.tr Bu alma hijyenik davrann Anadolu bal arsnda (Apis mellifera anatoliaca) bir d parazit olan Varroa destructora kar bir diren mekanizmas olup olmadn belirlemek amacyla yaplmtr. V. destructor orijinal konukusu Apis cerenadan (Dou bal ars) Apis melliferaya (Bat bal ars) bulam ve ok ciddi koloni kayplarna yol amaktadr.

205

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Hijyenik davran testi 300 mlt sv azotun pupa dnemindeki kapal hcreler zerinde 5cm apnda 100 petek hcresini kapsayan bir dairesel alana dklerek 3 kez uygulanmtr. lk uygulamaya nektar akm ncesinde 2si dalk blgede olmak zere toplam 11 farkl arlkta 563 koloni ile balanm ve 48 saat iinde bu alan tamamen temizleyen hijyenik (%100) koloniler %30 (172) olarak belirlenmitir. 2. uygulamada ayn test 24 saat beklenerek uygulanm ve 1. testi geen kolonilerden ancak %24 (45) hijyenik (%95+) olarak belirlenmitir. Bu iki test yaklak bir aylk sre iinde uygulanm ve 2. testi geen tm kolonilerin ana arlar alnarak kendi arlmzdaki kolonilere verilmi ve 2 ay sonra tm yeni anaya ait koloniler elde edilmitir. Bu arlkta ayn evre koullarnda ve benzer sayda ar populasyonuna sahip kolonilere ve daha nce test uygulanmam olan kontrol kolonilerine hijyenik yzdelerin belirlenmesi amac ile 3. test uygulanmtr. ok sayda V. destructor parazitine sahip koloniler ile seilen bu hijyenik koloniler arasnda kapal gzl petekler tm kolonilerde tesadfi olarak yer deitirilip, ar populasyonlar ve V. destructor saylar eitlenmeye allmtr. Bu durumda 2. test sonucunda hijyenik olarak belirlenen grup ve kontrol grubu ile birlikte toplam 25 koloni ok sayda V. destructor ile ayn yerde klamaya braklm ve ktan sonra sadece 2 koloni hayatta kalmtr. Bulgulara gre hijyenik davrann zamana (P< 0.0005), arla (P< 0.0005) ve ykseklie (P=0.001) bal olarak deitii belirlenmitir. Sonu olarak hijyenik davrann evre faktrlerine bal olarak deikenlik gsterdii ve V. destructor parazitine kar diren mekanizmas olarak yeterli olmad sonucuna varlmtr. Anahtar kelimeler: Bal ars, Apis mellifera anatoliaca, parazit, Varroa destructor, Hijyenik davran, Sv azot testi

asl sebebidir. Kara kurbaalar gececi canllardr; gndzleri ta altlar, duvar oyuklar ve toprak iindeki delikler gibi yerlerde gizlenirler, hava karardktan sonra hareket eden eitli kk bcekleri avlayarak beslenirler. Bu almada, 10.06.2006 ve 17.06.2006 tarihlerinde gece 10.30 - 01.00 saatleri arasnda Giresun iline bal Tamdere ile Dereli ileleri arasnda bulunan 47 kmlik bir yol boyunca aratrma yapld ve 74 l 47si ise canl olmak zere yol zerinde toplam 121 kurbaa tespit edildi. 16 tanesi yol zerinde canl olarak bulunan ve 9 tanesi ise henz yeni lm olan toplam 25 adet kurbaann vcut boylar llp cinsiyetleri belirlendikten sonra sa arka drdnc parmaklar skeletokronoloji yntemi ile ya analizinde kullanlmak zere alnd. Yaplan ya analizi sonucu canl olan rneklerden diilerde ya 2-13 arasnda deiirken, erkeklerde bu oran 4-6 olarak tespit edildi. Yoldan alnan l rneklerde ise yan diilerde 5-10, erkeklerde ise 5 - 7 arasnda deitii belirlendi. Anahtar Kelimeler: Bufo bufo, ya, yol lmleri
SZ 073

Porsuk (Meles meles)'un Yuva Yaps Nahit PAMUKOLU Krkkale niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 71450, Yahihan, Krkkale pamukoglu2003@yahoo.com Porsuk (Meles meles) kark orman, kayalk,step ve dalk arazide yaar.2000 metre ykseklie kadar yayl gstermektedir.Yuvalarn ounlukla ormanlarn olduka tenha ksmlarna,tarlalarn ormana yakn ksmlarna, aalarn altna, ormanlarn bittii aklklarda aasz alanlara,tarlalarn kenarlarna,kumul ve tepeciklere,plak step alanlara ve bitkinin az olduu steplerin yamalarna dalk blgelerde ise kayalk alanlara ayrca su menfezlerinin kenarlarna ve ierisine, mee, kayn, kzlam ve karaam gibi aalarla kapl ormanlarn i kesimlerine, tarla kenarlarna yakn allk alanlara yaz aylarnda ise baz tarlalarn i ve kenar ksmlarna ve civarna yaptklar tespit edilmitir.Aratrma alannda porsuklarn yuva yapmak amacyla step ve aasz kesimler ile ak kesimleri mecbur kalmadka ok fazla tercih etmedikleri ancak 1000-2000 metre arasnda kalan yaylalarn hafif engebeli kesimlerine yuva yaptklar da saptanmtr.Baz blgelerde porsuk yuvalarna kayalk alanlar ile meyve aalar ve allk alanlarda; baz blgelerde ise hem kayalk hem de allk alanlarda rastlanlmtr.zellikle Akdeniz blgesinde 2000 metre ykseklie yakn kesimlerde porsuk yuvasna 206

SZ 072

Bufo bufonun Tamdere-Dereli Yolu zerindeki lmleri zerine Bir Aratrma Emel AKIR1, Bilal KUTRUP1, Ufuk BLBL1, Handan KARAOLU1, Zeliha OLAK YILMAZ2 1 Karadeniz Teknik niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 61080, Trabzon 2 Giresun niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Giresun cakir_emel@mynet.com Amfibiler yollarn ve ara trafiinin varlndan en fazla zarar gren canllardr. zellikle lman blgelerdeki amfibilerin reme alanlarna mevsimsel gleri yolda grlmelerinin

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

ve izlerine rastlanmtr.Aratrma srasnda adet yuva kazlm ve bu yuvalara ait toprak yaps,yuva materyali ve yuvann morfolojik yaps incelenmitir.Bunun sonucunda porsuklarn yuvalarn genellikle eimli alanlardaki yumuak topraklara yaptklar, birden fazla giri ve k delii bulunan ve ii otlarla deli,birey saysna gre deien veya be odackl yuvalar yaptklar aratrma srasnda tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Porsuk, Meles meles, yuva yaps
SZ 074

gre izin verilen maksimum kalnt seviyelerinin altnda belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Karamk Gl
SZ 075

Organoklorlu

Pestisit,

Liman Gl (Kzlrmak Deltas, Samsun) Planktonu ve Mevsimsel Deiimleri Ertun GNDZ1, Yasemin SAYGI1, Sabri KILIN2, F.Yldz DEMRKALP1, S.Selim ALAR1 1 Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Ankara 2 Cumhuriyet niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Sivas ertuncg@hacettepe.edu.tr Liman Gl 41 44 Kuzey enlemleri ve 35 40 Dou boylamlar arasnda Kzlrmak aznn 4 km dousunda bulunan, 200 hektar yzey alanna sahip deniz seviyesinde yer alan bir acsu lagn gldr. Liman Gl Kzlrmak Deltasnda denize en yakn gl olup, kuzeyinde yer alan dar bir kumsal bariyeri zerinden denizle balant kurmaktadr. Liman Glnn deltada bulunan dier gllerle herhangi bir balants olmayp, sadece denizle ve gln gneyinde yer alan, DSI tarafndan ina edilen ve Kzlrmak Deltasnda tarmsal alanlardan dnen suyun fazlasn gle boaltan drenaj kanal ile balants bulunmaktadr. Ancak gln gney ve gney- dou kesimleri sular ykseldii zaman bataklk haline gelmektedir. Liman Glnde tuzluluk %o 1.96 - 4.06 arasnda deiim gstermekte ve Vens sistemine gre mixo-oligohalin acsu olarak snflandrlmaktadr. Liman Glnde Ekim 2002 ve Mart 2004 tarihleri arasnda yaplan 13 arazi almasnda fitoplankton ve zooplankton rnekleri 20 ve 55 m por apl plankton kepeleri ile toplanm, tr tehisleri ve saymlar yaplarak planktonun mevsimsel deiimi incelenmitir. Liman Glnde zooplanktonda 35 (Rotifera 28, Cladocera 5 ve Copepoda 2), fitoplanktonda ise 73 (Cyanophyta (25), Chlorophyta (23), Bacillariophyta (14), Pyrrophyta (5), Cryptophyta (3) ve Euglenophyta (3) tr tehis edilmitir. Zooplanktonda Hexathra oxyuris, Keratella quadrata, Keratella cohlearis, fitoplankton da ise Chroococcus minutus, Merismopedia tenuissima, Phormidium tenue, Phormidium sp., Monoraphidium contortum, M. minutum, M. pusillum dominant trler olarak bulunmutur. Liman Glnde zooplankton ve fitoplankton ile fiziko-kimyasal parametreler ararsndaki iliki CCA (Canonical Corresponce Analizi) ile deerlendirilmi, Filinia longiseta, F. terminalis, Hexathra oxyuris, Calonipeda 207

Karamk Gl Suyunda Organoklorlu Pestisit Kalntlarnn Belirlenmesi Sevim Feyza ERDOMU, Sait BULUT, Muhsin KONUK, Mustafa CEMEK Afyon Kocatepe niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, ANS kampus, Afyonkarahisar feyzakus@gmail.com Bu aratrmada, Afyonkarahisar li snrlar iersinde, tektonik kkenli bir knt olan Akaray havzasnda yer alan Karamk Glnden alnan su numunelerinde 18 organoklorlu pestisitin (OCPs) kalnt seviyeleri belirlenmitir. Karamk Gl Uluslararas kriterlere gre A snfna giren bir sulak alandr. Blge nfusunun ounluu geimlerini tarm ve balklkla salamaktadr. alma iin Haziran 2006 ve Nisan 2007 tarihleri arasnda toplam 60 su numunesi 10 rneklem blgesinden iki ayda bir dzenli olarak alnmtr. Tm su rnekleri iyi temizlenmi cam ielere alnarak analiz edilinceye kadar +4Cde saklanmtr. Su numunelerindeki organoklorlu pestisit kalntlar, sv-sv ekstraksiyon ve florisil kolon ilemlerini takiben GC-ECD standart kullanlarak tayin edilmitir. Toplanan su numunelerinde seilen 18 organoklorlu pestisitin hepsi belirlenmitir. Numunelerde en dk pestisit konsantrasyonu 0.0001 ppm ile methoxychlor, en yksek pestisit konsantrasyonunu 0,6437 ise ppm deeri ile 4,4'DDE gstermitir. Karamk Glnde pestisitler ile aylar arasndaki -HCH konsantrasyonu Haziran ve Ekim aylarnda istatistiksel adan farkl bulunurken, heptachlor konsantrasyonu Nisan aynda dier aylardan, 4,4 DDE ve Endrin keton Austos aynda istatistiksel deerlendirmede dier aylardan farkl bulunmutur. Pestisitler ile blgeler arasnda ise istatistiksel adan farkllk bulunmamtr. Sonu olarak Karamk Glnden alnan su numunelerindeki pestisit konsantrasyonlar, Avrupa Birlii standartlarna

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

aquaedulis ve Mesochra aestuari trlerinin tuzluluk ve elektriksel iletkenlikle, Peridinium spp.nin Na ve Cl ile, Aphanezomenon flos-aquae, Chroococcus minutus, Merismopedia tenuissima, Phormidium tenue, Snowella lacustris, Snowella sp. ve Gymnodinium hippocastanumun scaklk art ile pozitif korelasyon gsterdii bulunmutur. Anahtar Kelimeler: Kzlrmak Deltas, Liman Gl, zooplankton, fitoplankton, mevsimsel deiimler
SZ 076

SZ 077

Thymol ve Carvacrolun in vivo Genotoksik Etkilerinin Aratrlmas Sebile AZIRAK1, Eyyp RENCZOULLARI2
1

ukurova niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Adana 2 ukurova niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Adana sebileazirak@gmail.com

Ordu ve evresinde Yayl Gsteren Muscardinus avellanarius trapezius (Mammala:Rodenta) Alttrnn Karyolojik zelliklerinin Belirlenmesi Vedat EKEROLU, Haluk KEFELOLU Ordu niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Ordu sekerogluv@hotmail.com Bu almada, Ordunun Ulubey ilesinin Yukarkzlen Kynden toplanan on Muscardinus avellanarius trapezius rnei zerinde detayl karyolojik analizler yaplmtr. Karyolojik incelemeler; direkt boyama, G-bant, C-bant ve NOR boyama teknikleri kullanlarak yaplmtr. Bu uygulamalar sonucunda diploid kromozom says 2n=46, NF=89, NFa=86 olarak tespit edilmitir. Elde edilen morfolojik ve karyolojik veriler, bu taksonun tip rneinin zellikleri ve bu alttr zerinde alan aratrclarn verdikleri morfolojik ve karyolojik zellikler ile tek tek karlatrlmtr. Myoxidae familyas yeleri iin karakteristik olan, karyotiplerindeki ift kollu otozom kromozomlarndan en az birinde grlen ikinci boum (satellit), incelediimiz tm M. a. trapezius rneklerinde de gzlenmitir. Uygulanan bantlama tekniklerinden C-bant ile sentromerlerin pozisyonu, G-bant ile tre zg olan heterokromatin blgelerin konumlar belirlenmitir. Trkiye de yayl gsteren bu alttr zerinde ilk kez bu alma ile G ve C bantlama teknikleri uygulanarak, bu alttrn taksonomisine katkda bulunulmaya allmtr. Anahtar Kelimeler: Muscardinus avellanarius trapezius, Karyoloji, Ordu

Bu almann amac antihelmintik, antiseptik, antifungal, antibakteriyel, antiparazitik ve antiviral olarak kullanlan carvacrol ve thymoln san kemik ilii hcrelerinde in vivo genotoksik etkilerini aratrmaktr. Bu almada carvacrol (10, 30, 50 ve 70 mg/kglk vcut arl) ve thymol (40, 60, 80 ve 100 mg/kglk vcut arl), intraperitonal uygulamada yapsal kromozom anormallii (KA) ve total KA saysn genel olarak tm muamele srelerinde (6, 12, 24 saat) ve konsantrasyonlarda kontrole gre nemli lde artrmlardr. zellikle yksek dozlarda hem carvacrol (70 mg/kg) hem de thymol (100 mg/kg) KA saysn pozitif kontrol olan ethyl carbamate (EC) kadar artrmlardr. Carvacrol saysal KA yzdesini en yksek iki dozda (50 ve 70 mg/kg) kontrole gre nemli derecede artrrken, ayn ekilde thymol de yine en yksek iki dozda (80 ve 100 mg/kg) saysal KA yzdesini artrmtr. KA saysndaki artn doza bal olduu saptanmtr. Carvacrol ve thymol tm dozlarda ve muamele srelerinde MIi kontrole gre nemli derecede drmlerdir. Carvacrol 6 ve 12 saatlik muamele srelerinde sadece 70 mg/kglk dozda, 24 saatlik muamele srelerinde ise tm dozlarda MIi EC kadar drmtr. Thymol ise 6 saatlik muamele sresinde en yksek iki dozda, 24 saatlik muamele sresinde de tm dozlarda MIi EC kadar drmtr. MIteki dn de doza bal olduu grlmtr. Anahtar Kelimeler: Carvacrol, thymol, san kemik ilii, genotoksisite

208

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 079 SZ 078

Lipoik Asit ve Ferulik Asitin nsan Lenfosit Kltrnde Mitomisin-Cye Kar Antigenotoksik Etkileri Gke TANER, Fatma NAL, Deniz YZBAIOLU, Serkan YILMAZ Gazi niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Teknikokullar, Ankara gtaner@gazi.edu.tr Lipoik asit (LA) ve ferulik asitin (FA) MMCye kar antigenotoksik etkileri, insan lenfositlerinde kromozomal anormallikler (KA), karde kromatid deiimleri (KKD) ve mikronkleus (MN) testi ile incelenmitir. LA almasnda, her bir kltre 48 saat sre ile 0,2 g/ml MMC uygulanmtr. Lipoik asit uygulamas, MMCden 1 saat nce, e zamanl ve 1 saat sonra olmak zere farkl ekilde, farkl doz kullanlarak (0,5, 1, 2 g/ml) yaplmtr. FA uygulamas ise 24 saat sreyle MMC ile e zamanl olarak be farkl doz (0,25, 0,50, 1, 2, 4 g/ml) kullanlarak yaplmtr. Tm uygulamalarda negatif kontrol, pozitif kontrol ve zc kontrol bulundurulmutur. MMC + lipoik asit ve MMC + ferulik asit uygulanan kltrlerin hepsinde, hem KA/hcre hem de anormal hcre frekanslarnda, pozitif kontrole gre bir azalma gzlenmitir. Bu azalma LA uygulamasnda istatistiksel olarak anlamldr. LA ve FA uygulanan tm kltrlerde, MMC tarafndan oluturulan KKD/hcre ve MN/hcre frekanslarnda da istatistiksel olarak nemli bir azalma gzlenmitir. Bu sonular lipoik asit ve ferulik asitin, MMC tarafndan oluturulan genetik hasar zerine antiklastojenik ve antimutajenik etkisinin olduunu gstermektedir. Dier yandan, LA ve FA tm dozlarda mitotik indekste istatistiksel olarak nemli bir azalmaya yol amtr. Bu da bu iki antioksidann antimitotik etkili olduunu gstermektedir. Anahtar Kelimeler: Lipoik asit, ferulik asit, MMC, antigenotoksik etki, kromozomal anormallik (KA), karde kromatid deiimi (KKD), mitotik indeks (MI), mikronkleus (MN)

Metominostrobin ve Emamectin Benzoate Pestisitlerinin in vitro Genotoksik Etkileri Serkan YILMAZ1, Fatma NAL1, Deniz YZBAIOLU1, Hseyin AKSOY2, Mustafa ELK3 1 Gazi niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Teknikokullar, Ankara Sakarya niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm Sakarya 3 Kahramanmara St mam niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kahramanmara syilmaz@gazi.edu.tr Metominostrobin ve Emamectin benzoate pestisitlerinin in vitro genotoksik etkileri kromozom anormallii (KA), mikronkleus (MN) ve Komet testleri kullanlarak belirlenmitir. KA ve MN testleri iin, metominostrobinin 5 farkl dozu (0.001, 0.005, 0.01, 0.05 ve 0.1 g/ml) ve emamectin benzoaten 5 farkl dozu (0.625, 1.25, 2.50, 5.00 ve 10.00 g/ml), 24 ve 48 saat sre ile kltre alnm lenfositlere uygulanmtr. Komet almas iin, izole edilmi lenfositler, yukarda belirtilen dozlarla 1 saat muamele edilmitir. Metominostrobin, 24 saatlik uygulamada, en yksek 3 dozda, kromozomal anormallik frekansn nemli dzeyde artrrken, 48 saatlik uygulamada en dk doz hari tm dozlarda anormallik frekansn nemli dzeyde artrmtr. Her iki uygulama sresinde de anormallik frekansndaki art doza baldr (24 saatlik uygulamada r=0.94 ve 48 saatlik uygulamada r=0.88). Emamectin benzoate, kontrole gre 24 ve 48 saatlik uygulamalarda tm dozlarda kromozomal anormallik frekansn doza bal olarak artrmtr (24 saatlik uygulamada r=0.69, 48 saatlik uygulamada r=0.88). Her iki pestisit, mikronkleus frekansn da doza bal olarak artrmtr (metominostrobin iin r=0.92, emamectin benzoate iin r=0.86). Mitotik indekste, metominostrobin uygulamasnda nemli bir farkllk olumazken, emamectin benzoate uygulamasnda, doza bal nemli bir azalma meydana gelmitir (r=0.97). Komet testinde, metominostrobin, primer DNA hasarn 0.001 ve 0.05 g/mllik dozlar haricinde tm dozlarda nemli dzeyde artrrken, emamectin benzoate bu hasar tm dozlarda nemli dzeyde artrmtr. Elde edilen sonular, almada kullanlan her iki pestisitin de potansiyel genotoksik etkiye sahip olduunu gstermektedir. Anahtar kelimeler: Metominostrobin, Emamectin Benzoate, pestisit, kromozom anormallii, mikronkleus, komet testi
2

209

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 080

Kalsit letmelerinde alan ilerin Bukkal Hcrelerindeki Nklear Anormallikler Songl BUDAK DLER Nide niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm budakdiler@gmail.com Kalsit, kimyasal yaps CaCO3 olan ve mikronize boyutlarda tldkten sonra kat, plastik, boya, cam, PVC, seramik, ila, gda, kimya, kozmetik, yem, hazr sva v.b. bir ok sektrde beyazlk, ucuzluk gibi zelliklerinden dolay nemli miktarlarda kullanlan bir dolgu maddesidir. Doada genellikle saf halde bulunmaz, dier minerallerle (SiO2, Al2O3, FeO3, CaO, MgO, SO3, Na2O, K2O, CO2, Fe+2) birlikte bulunur. Temel bir ok sanayinin ana girdisi olan kalsit, Trkiyede de bulunmaktadr. Kalitesi ve rezervleri ynnden olduka zengindir. Bu almada, Nide ilindeki maden ocaklarnda kalsit minerali kartan iilerden bukkal epitel hcreleri alnarak, peperat yaplm ve kalsitin insan nkleuslar zerindeki genotoksik etkilerini aratrlmtr. Kalsitin insan nkleusundaki genotoksik etkileri mikronukleus testi ile belirlenerek, insan sal zerindeki zararlar tespit edilemitir. almada kalsit iletmesinde alan 50 ii ve 50 salkl kii olmak zere toplam 100 kiiden bukkal epitel hcresi alnarak, preparat hazrland. Hazrlanan bu preparatlar k mikroskobunda incelenerek, istatistik olarak deerlendirilir.
SZ 081

3,17dir. reme baars ise %82,3dr. Sonular 25 yuva takip edilerek elde edilmitir.
SZ 082

Ikl Glndeki (ivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun reme zellikleri Meral APAYDIN YACI, Rahmi UYSAL Eirdir Su rnleri Aratrma Enstits Mdrl 32500 Eirdir/Isparta m.a.yagci@hotmail.com Bu almada Ikl Gl turna (Esox lucius L.,1758) poplasyonunun reme biyolojisi incelenmitir. Mart 2003 ve ubat 2005 tarihleri arasnda aylk olarak yaplan almada toplam 313 adet turna rnei yakalanm ve bunlarn 196 adedi dii (1-7 yalar arasnda) 117i ise erkek (1-6 yalar arasnda) bireylerden olumutur. Dii bireyler 21.5 cm (68 g) ile 66.0 cm (3342 g) arasnda iken erkek bireyler 21.0 cm (73.0 g) ile 52.3 cm (2363 g) arasnda bulunmutur. Diilerle erkekler arasndaki boy fark nemli iken (p<0.05) arlk farknn nemsiz olduu tespit edilmitir (p>0.05). Yalara gre ortalama kondisyon faktrleri 0.7980.023 (1 ya erkeklerde) ile 1.3670.284 (6 ya diilerde) arasnda hesaplanm olup dii ve erkekler arasndaki fark nemsiz bulunmutur (p>0.05). Aylk ortalama Gonadosomatik Indeks (GSI) deerleri 0.720.26 (Temmuz) ile 20.033.88 (ubat) arasnda deimitir. GSInin aylk deiimine gre reme faaliyeti ubat ve Nisan aylar arasnda olmaktadr. Dii turnalar ilk eysel olgunluk boyuna 24.9 cm de eriirken erkekler 22.9 cmde erimektedirler. Ya gruplarnn karl ortalama total fekonditeler 2517 yumurta/balk (1 ya) ile 91944 yumurta/balk (7 ya) arasnda deimitir. En yksek nisbi fekondite ise 64291 yumurta/kg balk olarak 2. ya grubunda bulunmutur. Fekondite-boy ilikisi; F=1.5844*L2.6669 (r=0.700 ve n=84) ve fekonditearlk ilikisi ise F=124.07*W0.8661 (r=0.743 ve n=84) eitlikleri ile ifade edilmitir. Yumurta aplar 0.691-2.413 mm (ortalama 2.089 mm) arasnda deimi olup ya ilerledike yumurta byklnn de artt tespit edilmitir. Sonu olarak Ikl Gl turna poplasyonunda avcln ubat-Nisan arasnda yasaklanmasnn ve 25.0 cm den kk bireylerin avlanmamasnn gerektii belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Turna, reme periyodu, eeysel olgunluk boyu, yumurta verimi, Ikl Gl

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Trnn reme Biyolojisi ve Yllk Deiimler Ali UZUN Sakarya niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 54140, Esentepe, Kamps Serdivan, Adapazar aliuzun@sakarya.edu.tr Poyrazlar Gl (Trkiye)nde reyen Egretta garzetta kolonisi 2002-2005 arasnda takip edilmitir. Trn demografik ve reme zellikleri incelenmitir. Bahar ba sahaya gelen Little Egret, kasmda yavrular bytm olarak glden ayrlr. Sezona erken balamak reme baarsn artrmaz. Ancak fertlerin tekrar iftlemesi iin nemlidir. Little Egret en erken 2002de sahaya gelmitir. En fazla (9 fert) yeniden eleme de bu dnemdedir. Yuva bana den ortalama yumurta says

210

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 083

Hyphantria cuneann Yapay Besinlerdeki Beslenme Stratejisi ve Besindeki Sekonder Maddelerin Gelimeye Etkisi Ouzhan YANAR1, Mahmut BLGENER2, Nurver ALTUN2 1 Giresun niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 28000, Giresun 2 Ondokuz Mays niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, Kurupelit, Samsun oyanar@omu.edu.tr Bu almada Hyphantria cunea trne ait larvalarn son larva evresinde yapay besinler kullanarak besin tercihinin ortaya karlmas amalanmtr. Bunun iin A(P36:K32), B (P32:K32); C (P10:K32); D (P36:K10); E (P72:K32) ve F (P36:K64) besin menleri (P:Protein, K:Karbohidrat) gram olarak kullanlarak yedirilmitir. Sekonder maddeler kullanlarak hazrlanan besinler A besin ieriine % 1,25, 2,5 ve 5 orannda tanik asit hesaplanarak katlm ve srasyla T1, T2, ve T3 ile sembolize edilmitir. Nikotin ve kinin iin A besinine % 0,125, % 0,25 ve % 0,5 yzdelik oranlar hesaplanarak eklenmi; nikotin srasyla N1, N2, N3 eklinde ve kinin srasyla K1, K2, K3 eklinde sembolize edilmitir. Bunun sonucunda farkl sekonder maddenin her biri iin farkl younlukta besin, toplamda dokuz farkl besin elde edilmitir. Bu besinlerden A-B, A-C, A-D, A-E, A-F, B-C, B-D, B-E, B-F, CD, C-E, C-F, D-E, D-F, E-F, A-T3, A-N3 ve A-K3 kombinasyonlar oluturularak tercihli beslenme deney gruplar oluturulmutur. H. cunea trnn besin tercihi C (P10:K32) ve D (P36:K10) tercihli besin deneyinde elde edilen sonulara gre yenen protein ve karbohidrat miktarlarnn ortalamas ile H. cunea tr iin optimal besin tercihi % 53 protein ve % 47 karbohidrat olarak bulunmutur. Bu 3 grup larvadan elde edilen sonularn ortalamalar karlatrldnda, larvalarn bir eim zerinde hareket eden beslenme davran ortaya koyduklar grlmtr. H. cunea larvalarnn tercihsiz beslenme deneylerinde kullanlan 15 besin eidi, toplam tketim miktarlar dikkate alndnda C ve E besinlerinin toplam tketim miktarlarnn kontrol grubu olan A besinine gre farkl olduu grlmtr. Ayrca sekonder maddelerin toplam tketim miktarlar iin etkili olduu gsterilmitir. Pup protein miktarn sekonder maddelerin zellikle de tanik asitin istatistiksel olarak olumsuz etkilemedii tespit edilmitir. Pup lipit miktarlarnn ise protein/karbohidrat orannn dk oluuyla ilikili olduu grlmtr. Gelime srelerinin besindeki

protein miktarnn artna paralel olarak azald ve sekonder madde miktarlaryla artt tespit edilmitir. Tercihli beslenme deneylerinde H. cunea trnde zellikle karbohidrat fazla besinlerle (CF) tercihte tat almayla ilgili kararszlkla alm hedefinin tutturulamad grlmtr. Tercihli beslenme deneylerinde, zellikle proteince zengin besinlerin olduu tercih gruplarnda pup arlnn dk olduu tespit edilmitir (P>0.05). Benzer ekilde tercih gruplarnda karbohidrata zengin besinlerin olduu tercih grubundaki larvalarn lipit miktarnn yksek olduu grlmtr (P>0.05). Yenen protein ve karbohidratn pup arl, pup protein ve lipit miktar ile toplam dk miktar arasndaki ilikilerin farkl olduu grlmtr (P>0.05). Ayrca H. cunea larvalarnn protein ve karbohidrat alm arasnda lineer bir ilikinin olduu tespit edilmitir.
SZ 084

ark ban Vektr Phlebototmus papatasinin Hayat Dngs ve Fekonditesi zerine Bir Aratrma ahin TOPRAK Harran niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Osman Bey Kampus, anlurfa stoprak@harran.edu.tr Birok vektr organizmada olduu gibi, tatarcklarn dalmnda da evresel koullar olduka nemlidir. Bceklerin scaklk istemleri belli bir iklimsel ya da corafi koulda bir yldaki kuak saysn belirler. Tatarcklar, evresel koullarn (k, scaklk, nem, rzgar, ya) uygunluuna bal olarak bir yl iinde 2 veya 3 dl vermektedir. anlurfa yresinde toplanan ve laboratuar koulunda retilen Phlebototmus papatasilerin, laboratuar koulunda baz biyolojik zellikleri aratrlmtr. 28+1 oC ve %80 nem koulu salanan insektaryumda P. papatasiye ait; ergin mr uzunluu, yumurta ovipozisyon sresi ve fekondite parametreleri aratrlmtr. Arazi koulunda toplanp ve kltr ortamnda yetitirilip deneye alnan P. papatasilerin ortalama dii bana yumurtlama oran istatistiksel adan anlaml olacak ekilde farkl bulunmutur. Eeyler arasnda ve iki grup arasnda hayatta kalma (mr uzunluu) asndan da nemli farklar bulunmutur. Sonu olarak araziden toplanan P. papatasilerin yumurta retimi kltr ortamnda yetitirilenlere gre daha fazla iken, braktklar yumurta says oransal olarak daha azdr. Ergin mr uzunluu da daha ksa kmtr. Bu da araziden toplanp laboratuar koulunda retilmesi salanan P. papatasi zerine laboratuar kouluna bal olarak, stres olutuu ve 211

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

hem fekondite hem de mr uzunluu zerine olumsuz etki yaratt sonucuna balanlmtr. Anahtar Kelimeler: Phlebototmus fecondite, biyo-ekoloji, ark ban
SZ 085

SZ 086

papatasi,

Peroksizom Oluumunda PEX12 Gen Etkinliinin Floresan Mikroskobik Olarak Aratrlmas Dilek KAYA, ayeste DEMREZEN Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, 06800, Beytepe, Ankara dylek@hacettepe.edu.tr Peroksizomlar, btn karyotik hcrelerde bulunan, etraf tek katl bir zarla evrili olan kk, yuvarlak organellerdir. Kendilerine ait DNAlar ve ribozomlar yoktur. Bu nedenle, btn peroksizomal matriks proteinleri ekirdekteki genler tarafndan kodlanr, sitozoldeki serbest ribozomlar tarafndan sentezlenir ve peroksizomlara tanr. Bu srete grev alan proteinler peroksizom oluumunda olduka nemlidir ve bunlar kodlayan genlerin tmne birden PEX genleri ad verilir. Bu genlerde meydana gelecek olan mutasyonlar peroksizom oluumunu olumsuz ynde etkilemektedir. Bu almada da bu genlerden biri olan PEX12 geninin peroksizom oluumundaki rol aratrlmtr. Bu amala, PEX12 geninde delesyon oluturulan Saccharomyces cerevisiae hcreleri floresan mikroskobik olarak incelenmi ve bu mutant hcrelerde peroksizomal matriks proteinlerinin peroksizom iine giremeyip sitozolde kald grlmtr. Bu alma Pex12 proteinin perosizomal protein giriinde bir rol olduunu bildiren dier almalar desteklemektedir. PEX12 geninde mutasyon olan bu hcreler mitokondri ve vakuol morfolojisi asndan da incelenmitir.
SZ 087

Dalaman-Sargerme Kumsallarnda Deniz Kaplumbaa Yavru Cinsiyet Oranlarnn, Zamansal ve Mekansal Adan Farkllklarnn Aratrlmas Yakup KASKA, Pnar L, Akn KIRA, Seda AKIN, Fikret SARI, idem FAK, zgn TEKSOY, Aya KESM, Elif MADAK Pamukkale niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Denizli caretta@pau.edu.tr Deniz kaplumbaalarnn cinsiyet kromozomu olmamas, yavrularn cinsiyetlerinin kulukann ortadaki 1/3lk sresindeki scakla gre deimesi nedeniyle, nesli tkenme tehlikesiyle kar karya olan bu trlerin korunmas bakmndan bu konunun aratrlmas byk nem arz etmektedir. Yuva scaklklarnn kaydedilerek, l yavrularn da gonadlarnn histolojisik olarak incelenmesi ile yuvalarn cinsiyet oranlar hakknda tahminler yaplabilmektedir. Dalaman-Sargerme Kumsallarnda Caretta caretta (riba Kaplumbaa) yuvalarn bilgisayarla alan elektronik scaklk lerlerle scaklklarnn kaydedilmesi ve l yavrularn gonadlarnn histolojik incelenmesi sonucunda yavru cinsiyet oranlar incelenmitir. Gerek kaydedilen scaklk analizleri sonucunda ve gerekse yavru gonad histolojileri sonucunda dii arlkl bir yavru populasyonunun retildii ortaya karlmtr. Az retildii bulunan erkek yavru bireylerin daha ok sezon banda ve sonunda braklan yuvalar ile yuvalarn alt ksmndaki yumurtalardan ve denize yakn yuvalardan karken, yuvalarn st ksmndaki yumurtalardan ve denizden uzak blgedeki yuvalardan daha ok dii yavrularn ktklar tespit edilmitir. kan bu sonular, kresel snmann da etkisi altnda nesli tkenmekte olan bu trlerin korunmas alarndan tartlmtr. Anahtar Kelimeler: Deniz kaplumbaas, Caretta caretta, yavru cinsiyet oranlar, yuva scakl, kresel snma.

Amasya ve evresinde Yayl Gsteren Microtus dogramacii (Mammalia:Rodentia)daki Kromozomal Anomalilerin Trlemeye Etkisi Zlal ATLI EKEROLU, Haluk KEFELOLU Ordu niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Ordu zulalatli@hotmail.com Bu almada, Amasyann Boyal kynden toplanan 74 Microtus dogramacii rnei zerinde ayrntl bir ekilde karyolojik incelemeler yaplmtr. Karyolojik analizler direkt boyama, Gbant, C bant ve NOR boyama teknikleri kullanlarak yaplmtr. Uygulanan bu tekniklerin incelenmesi sonucunda, kromozom says ayn (2n=48), fakat otozomlarn morfolojileri farkl olan iki karyotip eidi belirlenmitir. Bu nedenle aratrma alanndan toplanan rnekler karyolojik bakmdan Tip-1 ve Tip-2 olarak iki gruba 212

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

ayrlmtr. Bu karyotipik formlardan Tip-1 karyotipine ait 8 numaral otozom kromozomlarn perisentrik inversiyona urayarak Tip-2 karyotipindeki metasentrik olan 1 numaral otozom kromozomlar oluturduu tespit edilmitir. Elde edilen bu karyotipik formlar, bu konuda alan dier aratrclarn tespit ettikleri veriler ile karlatrlm ve trleme problemine zm getirilmeye allmtr.Anahtar Kelimeler: Microtus dogramacii, karyoloji, perisentrik inversiyon, trleme, Amasya
SZ 088

SZ 089

Balkl Kaplca ve ermik Deresindeki (SivasKangal) Garra rufann Byme zelliklerinin Karlatrmal Olarak ncelenmesi erife Glsn KIRANKAYA, F. Gler EKMEK, Gzin EMECEN ZSOY Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Beytepe, Ankara gkirankaya@gmail.com Deri hastalklarnn tedavisinde etkili olduu iddia edilen Garra rufa obtusa, pek ok cyprinid (sazangil) iin letal kabul edilen ya da birok baln ok ksa sreler dayanabildii yksek scaklkta yaamas nedeniyle biyolojik adan ilgin bir balk trdr. Ekstrem scaklk koulunda yaamaya uyum salam olan bu trn Kangal Kaplcada ve ermik Deresindeki populasyonlarnn ya, eey, boy ve arlk kompozisyonlar ortaya konmu, ayrca byme zellikleri belirlenmitir. G.rufann ya dalm Balkl Kaplcada 0-III ermik Deresinde ise 0-IV yalar arasndadr. Eey dalm: Balkl Kaplcada E:D iin 1: 1,175, ermik Deresinde ise 1: 0,90 olarak bulunmutur. Balkl Kaplcadaki bireylerin atal boylar 18,892,6mm, arlklar 0,06-14,60g arasnda deiirken, bu deerler ermik deresinde 21,3112,8 mm ve 0,1-26,56 g arasndadr. Dere rneklerinin kaplca rneklerinden daha iri ve ar olduu ve iki populasyon arasndaki arlk farklarnn istatistiksel adan nemli olduu saptanmtr. Not: Sunulan alma yaplm bir aratrmadr. hidrobiyoloji alannda

Yukarsazak (Kale-Denizli) Memeli Faunasna Ait Yeni Artiodactylaya Bulgular Tanju KAYA, Seval ORU Ege niversitesi, Tabiat Tarihi Uygulama ve Aratrma Merkezi ve Tabiat Tarihi Mzesi, zmir tanju.kaya@ege.edu.tr Yukarsazak (Kale-Denizli) memeli faunas Yukarsazak Kynn 1 km gneybatsnda Kurttepe ve Yaylatepe arasndaki Kapcaba Mevkiinde yer alr ve ilk kez Kaya (1993) tarafndan tanmlanmtr. zleyen alma Tunaya (1999) aittir. Memeli faunas Perissodactyla takmna ait Hipparion matthewi (Abel) ve Ceratotherium neumayri (Osborn); Artiodactyla takmna ait Helladotherium duvernoyi Gaudry, Protoryx carolinae Major, Tragoportax amalthea (Roth & Wagner) ve Gazella deperdita (Gervais) fosillerini ierir ve Ge Miyosen yan yanstr (Kaya, 1993; Tuna 1999). Fosil lokalitesinde 2007 ylnda yaplan kaz almalarnda Artiodactylaya ait yeni fosille bulunmutur. Bulgular 5 adet P2-M3 in situ st ene paras, 6 adet p2-m3 in situ alt ene paras, 5 adet phalanx-1, 5 adet phalanx-2 ve 4 adet phalanx3, 1 calcaneum, 1 astragalus ve 2 adet patelladan olumaktadr. Bulgularn odontolojik ve osteolojik incelemeler sonucu Protoryx carolinae, Miotragocerus valenciennesi ve Gazella sp.ye ait olduu tanmlanmtr. Materyallerin uzunluk/genilik diyagramlarna gre blgesel ve trii deiimleri saptanmtr. Ayrca, trlerin Trkiyedeki paleocorafik dalm haritalar yaplmtr Bu alma sonucunda Artiodactyla memeli fosilleri zerinde yrtlen Cenogram teknii ile blgenin paleobiyocorafik ve paleoklimatolojik yorumlamalar yaplacaktr. Bu alma Bat Anadolu memeli fosil yataklarnda ilk defa gerekletirilecektir. Anahtar Kelimeler: Artiodactyla, ge miyosen Denizli-Yukarsazak,

Anahtar Kelimeler: Garra rufa, balkl kaplca, byme SZ 091 Karacaren I. Baraj Gl (Burdur) Planktonik Turbellaria Younluunun Mevsimsel ve Derinlie Bal Deiimi skender GLLE1, . Osman ERTAN2 1 Mehmet Akif Ersoy niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, 15100, Burdur 2 Sleyman Demirel niversitesi, Eirdir Su rnleri Fakltesi, 32500, Eirdir, Isparta igulle@mehmetakif.edu.tr OcakAralk 2002 tarihleri arasnda yrtlen bu aratrmada Karacaren I. Baraj Glnde dalm gsteren planktonik Turbellaria trnn aylk younluklar, mevsimsel olarak da 213

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

dikey yndeki kmelenmeleri aratrlmtr. Planktonik Turbellariann dier zooplankton gruplar ierisindeki ortalama temsil oran % 1,7 (2.775 479 birey/m3) olarak bulunmutur. Baraj gl genelinde, Turbellaria younluu en yksek Temmuz (10.587 2.760 birey/m3), en dk Ocak (65 36 birey/m3) aylarnda belirlenmitir. Dikey yndeki kmelenmeleri ilkbahar mevsiminde orta su derinliklerinde, 10-30 m arasnda; yaz mevsiminde 10. mde; sonbahar mevsiminde 5. mde younlamtr. Glde Turbellaria younluunun art yapt dnemlerde Cladocera younluunda belirgin bir azal grlmtr. Anahtar Kelimeler: Turbellaria, zooplankton, dikey dalm, Karacaren I. Baraj Gl
SZ 092

populasyonlarda uyum zerinde etkili olduu belirlenmi, ayn zamanda duyarl birey gnn, insektisit direncini drmenin yansra uyumsal zellikler zerinde de etkili olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Karasinek, Musca domestica, insektisit direnci, uyum.
SZ 093

Kakar Dalar Milli Parknda Corafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanl Ekosistem Analizi aaan KARACAOLU, Selim Sualp ALAR Hacettepe niversitesi Fen Fakltesi Biyoloji Blm Ekoloji Anabilimdal Beytepe, Ankara cagasan@hacettepe.edu.tr Biyolojik eitlilik Szlemesi, korunan alanlar, corafi olarak belirlenen ve belli koruma hedeflerine ulalacak biimde ilan edilen, dzenlenen ve ynetilen alanlar biiminde tanmlamaktadr. Bu tanm uyarnca, koruma altndaki alanlar bir veya birden fazla farkl hedefe ulamak amacyla kurulup ynetilebilir. Korunan alanlarn ynetiminde en uygun kullanm biiminin belirlenebilmesi iin, alana-zg ekosistem analizlerinin yaplmas ve ynetim hedeflerinin saptanmas gerekmektedir. Bu almada, 51.550 ha alana sahip Kakar Dalar Milli Parknn biyolojik (flora, fauna, ekolojik yap), jeolojik, jeomorfolojik zellikleri ele alnarak ekosistem analizi hedeflenmi ve bu hedeflerin gerekletirilmesi iin CBS kullanlmtr. CBS ile alana zg ykseklik, eim, bak modelleri hazrlanmtr. Ayn zamanda uydu grntleri kullanlarak Nesne Tabanl vejetasyon snflandrmas yaplm ve bu snflandrma Orman Amenajman Planlar ile karlatrlmtr. Flora ve fauna elemanlarnn dalmlar ile evresel koullar (toprak zellikleri, hidrolojik yap ve iklimsel yap vb) arasndaki iliki irdelenmeye allarak Milli Park ekosisteminin yaps analiz edilmitir. Anahtar Kelimeler: CBS, Kakar Dalar, milli park, koruma alan, ekosistem analizi

nsektisit Direncinin Karasinek, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)nn Uyumsal zellikleri zerindeki Etkilerinin Aratrlmas Arda Cem KUYUCU, Selim Sualp ALAR Hacettepe niversitesi, Beytepe kampus, Biyoloji Blm, PK: 06800, Ankara ckuyucu@hacettepe.edu.tr Bu almada, direnli ve duyarl karasinek soylarnn uyumsal zelliklerinde meydana gelen deiimler ile diren geliimini etkileyen duyarl birey gnn diren frekansn drmedeki ve uyumsal zellikler zerindeki etkileri aratrlmtr. Bunun iin, Gaziantepden GS populasyonu, laboratuvar koullarnda be kuak boyunca Fenitrothion ve Deltamethrine kar direnlendirilerek Fenitrothiona direnli (GFR) ve Deltamethrine direnli (GDR) populasyonlar elde edilmi, bu direnli populasyonlara GS populasyonundan iki kuak boyunca %50 orannda duyarl birey g salanarak GFR populasyonundan GFG1(1.kuak g) ve GFG2(2.kuak g), GDR populasyonundan ise GDG1 ve GDG2 populasyonlar oluturulmutur. Diren geliimini belirlemek iin tm direnli ve g populasyonlarna diren testleri yaplm, uyumsal zelliklerdeki deiimleri gzlemlemek amacyla tm populasyonlar iin hayat tablosu dzenlenmitir. Direnli populasyonlara duyarl birey gnn hem Fenitrothion hem de Deltamethrin direncini drmede etkili olduu tespit edilmi, GFR ve GDR populasyonlarnn uyumsal zelliklerinin GS populasyonuna gre dk olduu belirlenmitir. GFG1 ve GDG1 populasyonlarnda uyum parametreleri, GFR ve GDR populasyonlarna gre d gstermi ancak GFG2 ve GDG2 populasyonlarnda tekrar artmtr. Sonuta insektisit direncinin incelenen

214

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 094

Skeletokronoloji Yntemi le Bombina bombina (Amphibia: Anura) Trne Ait Bireylerin Yalarn Belirlenmesi Uur C. ERM1, Hseyin ARIKAN2 1 Afyon Kocatepe niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm ANS Kampusu, Afyonkarahisar 2 Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Zooloji Anabilim Dal, Bornova, zmir uerismis@aku.edu.tr Slkl Gl (Adapazar)nden yakalanan 17 Bombina bombina (11- 6 ) bireyin total boy dalm incelendiinde, 31.4442.52 mm boy deerleri arasnda ve ortalamas 37.002.86 mm olduu saptanmtr. Populasyondaki erkek bireylerin boy dalm 34.4-42.52 mm parametreleri arasnda deitii ortalamasnn ise 38.39 2.6 mm olarak saptanmtr. Sz konusu populasyonun dii bireylerinin ise total boy dalm 31. 4437.48 mm parametreleri arasnda ortalamas ise 35.222.15 mm olarak saptanmtr. 1. hibernation ncesi toplam 12 bireyin toplam 9.6815.50 mm parametreleri arasnda deitii ve ortalamas ise 12.34 2.04 mm olduu saptanmtr. skeletokronoloji yntemi ile populasyondaki erkek bireylerin ya ortalamas 4.6, dii bireylerin ise 3.1 yl olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Skeletokronoloji, ya tayini, Bombina bombina
SZ 095

Anopheles maculipennis complexe ait trlerin youn olduu belirlenmitir. zellikle snra yakn bu alanlarn sulak tarm alan zelliinde olmas nedeniyle youn insektisit kullanld gz nne alnarak, alanda kullanlan insektisitlere kar Anopheles maculipennis complex trlerinde direncin durumu aratrlmtr. Bu amala Tunca ve Meri havzalarndan birer lokalite rnekleri kullanlarak insektisit direncinin temelini oluturan enzimlerin aktiviteleri allmtr. Yaplan biyokimyasal denemeler sonucunda organofosfat gurubuna kar diren varl yannda dk oranda da olsa pyrethroid grubuna kar da diren gelitii tespit edilmitir. Snrda yer almas nedeniyle youn gei olan blgede, herhangi bir vektrel kkenli hastalk etkeninin tanarak blgedeki potansiyel vektr trler tarafndan yaylmas olasl zerinde durulmas gereken nemli bir konu olarak karmza kmaktadr. Anahtar Kelimeler: Anopheles maculipennis complex, Culex, Ochleratatus, insektisit direnci, Trakya Bu alma TUBITAK TBAG-U/161 (105T531) nolu proje ile desteklenmektedir
SZ 096

Mastitisli (Meme ltihab) neklerde Kan MDA ve GSH Dzeylerinin Aratrlmas Hac Ahmet DEVEC, Aysel GVEN Kafkas niversitesi, Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Blm, Merkez/Kars h.ahmet_deveci@hotmail.com Bu almada, mastitisli ve salkl ineklerde kan lipit peroksidasyonu (MDA) ve GSH dzeylerinin aratrlmas amalanmtr. almada, Kars ve Ardahan yresinde deiik kylerde halk elinde yetitirilen yalar 3 ile 7 arasnda deien 20 salkl ve 20 mastitisli inek seildi. Hayvanlardan kan rnekleri alnmadan nce mastitisli olup olmadklar Kaliforniya Mastitis Testi (CMT) ile belirlendi. Daha sonra eritrosit GSH ve plazma MDA dzeylerine bakld. Salkl ve mastitisli gruplarda eritrosit GSH (p<0,001) ve plazma MDA (p<0,001) dzeyleri arasndaki fark istatistiksel olarak nemli bulundu. Sonu olarak, mastitisin lipit peroksidasyonuna neden olduu ve bunun sonucunda MDA dzeylerinde bir artn meydana geldii, yine ayn ekilde endojen bir antioksidan olan GSH dzeylerinin mastitisli hayvanlarda nemli bir azalmaya urad grld.

Trakya Sivrisinek Trleri ve Kullanlan nsektisitlere Kar Diren Dzeyleri M. Mustafa AKINER, Selim S. ALAR, Fatih M. MEK, Sinan KAYNA Hacettepe niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Ekoloji Ana Bilim Dal, 06800, Beytepe, Ankara musca@hacettepe.edu.tr Bu almada, lkemizin batsnda yer alan ve nemli bir tarm alan olan Trakya blgesinin Tunca ve Meri havzalarnda dalm gsteren sivrisinek trleri ve younluklar tespit edilmitir. Sivrisinek rneklemeleri Mays - Eyll 2007 tarihleri arasnda 47 farkl lokalitede gerekletirilmitir. rneklemeler neticesinde Culex cinsine ait 6, Anopheles cinsine ait 3, Ochleratatus cinsine ait 6, Uronetania ve Culiceta cinslerine ait 1er olmak zere toplam 17 sivrisinek tr saptanmtr. Alan genelinde Culex cinsine ait trler youn olarak grlrken, snra yakn alanlarda

215

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Anahtar Kelimeler: nek, mastitis, malondialdehit (MDA), redkte glutatyon (GSH), lipit peroksidasyonu
SZ 097

SZ 098

Benzo(a)piren Uygulamasna Bal Olarak San Kalp Doku Hasarnda Adrenomedullin Etkisinin ncelenmesi Arzu DORU, Mehmet lker DORU, Muhittin YREKL Aksaray niversitesi, Eitim Fakltesi, Fen Bilgisi Eitimi Blm, akocagun@hotmail.com Benzo(a)piren (B(a)P); kimyasal forml C20H12, molekler arl 252.31 g/mol, kaynama noktas 495 C, erime noktas 179 C, younluu 1.24 g/cm3 olan, sar renkli, kokusuz, mutajenik ve yksek karsinojenik zellik gsteren bir polisiklik aromatik hidrokarbondur (PAHdr). B(a)P fosil yaktlarn tam olarak yanmamas sonucu meydana gelir ve havada, ime sularnda, yeralt sularnda, atk sularda ve zgarada pien yiyeceklerde bulunur. PAHlarn metabolik aktivasyonu sonucu ortaya kan diol epoksitler DNAya kovalent olarak balanrlar. Aktive edilmi PAHlarn DNAya balanmasnn karsinojenik etki iin gerekli olduu dnlmektedir. PAHlarn metabolizmalar boyunca reaktif oksijen trleri (ROT) oluabilir. almamzda, karsinojenik etkileri olduu bilinen benzo(a)piren uygulamasndan sonra adrenomedullin verilen sanlarn kalp dokularnda biyokimyasal ve histolojik deiimler aratrlmtr. Benzo(a)piren uygulamasndan sonra AdMnin biyokimyasal ve histolojik ynden telafi edici ve/veya koruyucu etkisinin deerlendirilmesi almann amacn oluturmaktadr. Bu almada karsinojenik bir kimyasal madde olduu bilinen B(a)P ve birok patolojik durumda farkl etkiler gsteren, peptid bir hormon olan AdM uygulamasna bal olarak; S. Dawley sanlarda antioksidan enzim seviyelerindeki, lipit peroksidasyonundaki, total glutatyon seviyesindeki, NO ve AdM seviyelerindeki deiiklilerin ve B(a)Pn olas histopatolojik etkileriyle AdM arasndaki etkileimler aratrlmtr. Yaptmz histolojik incelemelerde kalp dokusunda AdM ve B(a)P uygulamalarnn kalp dokusunda hasara neden olduu, ancak B(a)P+AdMnin birlikte uygulama grubunda kalp dokusunun genel olarak normal yapda grld tespit edilmitir. Kalp dokusundaki MDA seviyeleri incelendiinde B(a)P+AdM uygulamasnn lipid peroksidasyonunu telafi edici etkisinin olduu grlmtr. almamzda kontrol gruplar ile karlatrldnda B(a)P ve AdMnin ayr ayr uygulamalarnn oksidatif strese neden olarak kalp dokusunda oksidatif hasar indkleyici etki gstermiken B(a)P ve AdMnin birlikte uygulanmas kalp dokusunda lipid peroksidasyonunun azalmasna, SOD, CAT, GSH216

Alburnus filippi (Kessler, 1877) ve Acanthalburnus microlepisde (Filippii, 1863) Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler: Karlatrmal Bir alma
Aysel GVEN, Sleyman KAYA, nan KAYA, Gkhan NUR, H. Ahmet DEVECI, T. zgr KAYA Kafkas niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kars bylginan@gmail.com

Bu almada, Trkiye tatl su bal Alburnus filippi ve Acanthalburnus microlepisin iskelet kaslarndaki eitli oksidatif stres gstergeleri aratrld. Trkiyenin Kuzey Dou Anadolu Blgesi, Kura-Aras nehri havzasnda ortalama 5-10 g arlnda 40 adet A. filippii ve ortalama 5-8 g arlnda 40 adet A. microlepis yakaland. Uygun koullarda labotatuara getirilen bu balklarn iskelet kaslarnda speroksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GSHPx) ve glutatyon S-transferaz (GST) enzimlerini ieren oksidatif stress gstergelerinin seviyeleri analiz edildi. Redkte glutatyon (GSH) ve tiyobarbitrik asit reaktif maddelerinin (TBARS) seviyeleri de deerlendirildi. Iskelet kasnda antioksidan aktivite ynnden SOD ve GST enzimleri her iki trde de benzer sonular verirken genel olarak A. filippiide antioksidan aktivite daha yksek grld. A. microlepisin iskelet kas CAT aktivitesi A. filippiiden nemli oranda (p<0.001) daha yksek tespit edildi. Bu bulgularla balklarn iskelet kasnda antioksidan aktivite ynnden zellikle CAT enzimi bakmndan A. microlepis iskelet kasnn ok daha etkili olduu, dier oksidatif stress gstergelerinin ise A filippiide daha fazla olduu sonucuna varld. Anahtar Kelimeler: Balk, oksidatif antioksidan enzimler, lipit peroksidasyonu stres,

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Px enzim aktivitelerinde ve toplam GSH seviyesinde artmasna neden olmutur. Bu sonular bize kalp dokusunda B(a)P+AdM uygulamasnn reaktif oksijen trlerinin neden olduu hasar telafi edebileceini gstermektedir. Anahtar Kelimeler: Benzo(a)piren, adrenomedullin, antioksidan enzimler, Lipid peroksidasyonu, nitrik oksit, san, kalp dokusu
SZ 099

% 33.45, 20.14, 32.03; Liza ramadada % 33.66, 19.78, 32.11; Chelon labrasusda % 36.92, 24.97, 16.94 bulunmutur. 3 ya asidi oran en yksek trn Liza aurata, en dk trn ise Chelon labrasus olduu tespit edilmitir. ncelenen btn trlerde 3 PUFA oran 6 PUFA oranndan nemli derecede yksek bulunmutur. Bu durum; acsu olmasna ramen Beymelek Lagnne giren balklarn 3 PUFA oranlarnn denizde yaayan balklar kadar yksek olduunu ve insan beslenmesinde mkemmel bir 3 ya asidi kayna olabileceini gstermektedir. Anahtar Kelimeler : Lagn, deniz balklar
SZ 100

Beymelek Lagnne Giren Baz Deniz Balklarnn Ya Asidi Oranlarnn Karlatrlmas Kazm UYSAL1, Ylmaz EMRE2, Halil YILMAZ1, Muhammet DNMEZ3, A. Kemal SEKN4, Metin BLBL5 1 Dumlupnar niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 43100, Ktahya 2 Akdeniz Su rnleri Aratrma, retim ve Eitim Enstits, Kepez, Antalya 3 Altnta Meslek Yksek Okulu, Dumlupnar niversitesi, 43800, Altnta, Ktahya 4 Celal Bayar niversitesi, Gda Mhendislii Blm, Manisa 5 Dumlupnar niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, 43100, Ktahya kuysal@dumlupinar.edu.tr Bu almada, Beymelek Lagn (Antalya)nden yakalanan Mrmr (Lithognathus mormyrus), Has kefal (Mugil cephalus), Altnba kefal (Liza aurata), iran (Liza ramada), Mavri (Chelon labrasus) trlerinin kas dokusu ya asidi bileimi aratrlmtr. Aratrmada, incelenen trlerin kas dokusu 3 (veya n3) ya asidi oranlarnn karlatrlmas ve insan gdas asndan deerlendirilmesi amalanmtr. Balklar Akdeniz Su rnleri Aratrma, retim ve Eitim Enstits tarafndan temin edilmitir. Total lipit ekstraksiyonu, Dumlupnar niversitesi Biyoloji ve Kimya Blmleri Laboratuarlarnda kloroform ve metanol karm (2:1 v/v) kullanarak, ya asit analizleri ise Celal Bayar niversitesi Gda Mhendislii Laboratuarnda bulunan gaz kromatorafisi cihaz ile yaplmtr. ncelenen trlerin kas dokularnda yaklak 20 kadar ya asiti tanmlanmtr. Btn trlerde; doymu ya asitleri (SFA) iinde palmitik (C16:0), tek ift bal doymam ya asitleri (MUFA) iinde oleik (C18:1), oklu doymam ya asitleri (PUFA) iinde de kosapentaenoik (C20:53) ve dokosaheksaenoik (C22:63) asitler en yksek oranda bulunan ya asitleridir. SFA, MUFA, ve PUFA oranlar (sras ile): Lithognathus mormyrusda % 32.20, 22.82, 18.20; Mugil cephalusda % 38.22, 21.33, 25.49; Liza auratada

3 ya asidi, Beymelek

Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Zehirinin Konak Hcrelerine Morfolojik ve Biyokimyasal Etkileri Bridget Keenan1, Fevzi UKAN2, Ekrem ERGN2, David B. RIVERS1 1 Maryland Loyola niversitesi, Biyoloji Blm, Baltimore, USA 2 Kocaeli niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, zmit-Kocaeli ekrem_ergin@hotmail.com Endoparazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) zehirinin konak trler zerindeki morfolojik ve biyokimyasal etkileri Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) hemositleri ve Trichoplusia ni Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) embriyo hcreleri kullanlarak belirlendi. Bu etkilerin mekanizmas ve zamana bal deiimleri ile zehir ieriinde fenoloksidaz ve kalretikulin varl aratrld. Hemositler; hcre ortamna sadece zehir, fenoloksidaz inhibitr fenilketonuri ile antikalretikulin tatbik edilen zehir ve kontrol amac ile sadece fizyolojik su eklenerek 3 saat boyunca gzlendi. On beinci dakikada sadece zehir tatbik edilen hemositlerden hem granler hcrelerde hem de plazmatositlerde vakuol olutuu grld. Dier uygulamalar ile kontrol grubu arasnda fark yoktu. Sadece zehir tatbikinde, granler hcrelerde 45inci dakikada dier deney gruplarna gre daha fazla vakuol gzlendi. Granll hcrelerin yaklak % 40nn ld belirlendi. Plazmatositlerde de vakuol oluumu vard, ancak lm grlmedi. Fenilketonuri ve anti-kalretikulin tatbik edilen zehir kullanldnda her iki hemosit tipinde de ok az vakuol oluumu grlmesi zehir ieriinde fenoloksidaz ve kalretikulinin varln gsterdi. Tm gruplarda, 3 saat sonunda sz edilen deiiklerin korunmas parazitoit zehirinin litik 217

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

etkiden ziyade fel edici zellii olduunu ortaya kard. Zehir tatbik edilen embriyo hcrelerinde 6 saat iinde sitoplazmik bzlmeyi takiben yuvarlaklama, klme ve vakuol olumas eklinde morfolojik deiikler meydana geldi. Ancak, takip eden 6 ile 10 saatlik zaman diliminde hcre lm gereklemedi. Hcre kltrne ozmotik koruyucular, rafinoz ve skroz ilavesi hcre paralanmasnda zaman ve doza bal olarak gecikmeler oluturdu, fakat lm engellemedi. Hcre morfolojisinde grlen deiimlerden nce hcre ii Ca+2 seviyesi artt, ancak hcre ii Ca+2 seviyesindeki bu art Ca+2 kanal engelleyicileri ve hcre d Ca+2dan yoksun ortam kullanlarak engellenemedi. Hemositlerin aksine, sadece zehir, fenilketonuri veya anti-kalretikulin tatbik edilen embriyo hcrelerinde uygulamadan 1 saat sonra balatlp 3 saat boyunca devam ettirilen gzlemlerde ar oranda vakuol oluumu gzlendi. Embriyo hcrelerinde fenoloksidaz aktivitesini veya kalretikulin balanmasn engelleyerek zehir etkisinden korunma salanamamas parazitoit zehirinin hedef hcrelerde spesifik etki gsterdiini ortaya kard. Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae, parazitoit zehiri, hemosit, fenoloksidaz, kalretikulin.
SZ 101

dolay rnek alnamamtr) su rneklerinin alnmas ve her su rneinde 12 farkl parametrenin (C, pH, znm oksijen, PO-34-P, NH4-N, NO2N, NO3-N, SO43-, BO, KO, TK, FK) incelenmesiyle salanmtr. Elde edilen veriler, kmeleme, temel bileen ve faktr analizleri uygulanarak deerlendirilmitir. Kmeleme analizi, Uluabat glnde farkl fizikokimyasal zellikleri ve kirlilik dzeylerini yanstan rnekleme noktalar arasndaki benzerlikleri iki farkl grup eklinde ortaya karmtr. Veri kmesinde toplam deiimin %77.35ni aklayan potansiyel faktr belirlenmitir. lk faktr toplam deiimi %32.34n aklam ve mikrobiyolojik faktr olarak isimlendirilmitir. kinci faktr organicnutrient faktrdr, %25.46 orannda aklamtr. nc faktr deiimin %19.54n aklam ve fizikokimyasal faktr olarak isimlendirilmitir. Anahtar Kelimeler: Uluabat Gl, kmeleme, faktr ve temel bileen analizleri, su kalitesi
SZ 102

Kzlrmak Deltas Cernek Halkalama stasyonu'nda Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) (Aves: Passeriformes)'nn 2002 2005 Yllarna Ait Sonbahar G Dinamii, Arl ve Ya Skoru A. Cemal ZSEMR1, Arzu GRSOY1, Kiraz ERCYAS2, Pnar ZAM2, Y.Sancar BARI2 1 Ondokuz Mays niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Samsun, Trkiye m 2 Ondokuz Mays niversitesi Ornitolojik Aratrmalar Merkezi, Samsun, Trkiye balabancemal@yahoo.co Bu alma, Dou Akdeniz G yolunu kullanan Sylvia atricapillann (karabal tleen), g stratejileri ve g taktiklerinin aratrlmas amacyla fenolojilerinin karlatrlmas suretiyle yaplmtr. Bu almada 2002 2005 yllar arasnda Samsun Kzlrmak Deltas, Cernek Halkama stasyonunda sonbahar g dneminde Sylvia atricapilla trnn g dinamikleri belirlenmi ve gle ilgili baz morfolojik lmleri kyaslanmtr. Sis alar ile yakalanan kular, alminyum halkalar taklp gerekli lmler alndktan sonra serbest braklmtr. Yaplan drt yllk almada Sylvia atricapilla trnden toplam 3393 birey halkalanm, her bireyin kanat ve kuyruk uzunluklar llm, ya skoru ve arlklar tespit edilmitir. Halkalanan bireylerin % 96.26i gen, % 3.12si erikin, % 0.62sinin ya belirlenememi; % 51i erkek, % 47si dii ve % 2sinin ise cinsiyeti 218

Uluabat Gl Yzey Suyu Kalitesinin Belirlenmesinde okdeikenli statistiksel Tekniklerin Uygulanmas Cansu FLK SCEN1, zgr EMROLU2, Semra LHAN2, Naime ARSLAN2, Veysel YILMAZ3 ve Seyhan AHISKA4 1 Eskiehir Osmangazi niversitesi, Eitim Fakltesi, lkretim Blm, Meelik, 26480 Eskiehir 2 Eskiehir Osmangazi niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi , Biyoloji Blm Meelik, 26480 Eskiehir 3 Eskiehir Osmangazi niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, statistik Blm Meelik, 26480 Eskiehir 4 Ankara niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Tandoan, 06100 Ankara emiroglu@ogu.edu.tr Bu almada 2004-2005 yllar arasnda Uluabat Glnden salanan verilerin yorumlanmas iin, ok deikenli istatistiksel yaklamlarn uygulabilirlii denenmi ve sonular yorumlanmtr. Veriler, glde belirlenen 12 farkl istasyondan aylk olarak (Aralk 2004, Ocak ve ubat 2005 tarihlerinde kt hava artlarndan

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

belirlenememitir. Yakalanma dinamii rzgr, ya ve basn gibi g zamanlamasn etkileyen meteorolojik verilerle de kyaslanm ve sonular deerlendirilmitir. alma srasnda halkalanan dier Sylvia cinsi trlerine kyasla bu trn g zamanlamasnn daha uzun seyrettii tespit edilmitir. almann yrtld Kzlrmak Deltas Cernek Halkalama stasyonunun sonbahar g dneminde Karadenizi aan S. atricapilla iin nemli bir konaklama ve barnma alan olduu tespit edilmitir. S. atricapillann, dier Sylvia trlerinden farkl olarak anlaml gen birey oranna sahip olduu belirlenmitir. Bu durum, farkl trlerin farkl g stratejilerine sahip olmasndan kaynaklandn dndrmektedir. Anahtar Kelimeler: Kzlrmak Deltas, Sylvia atricapilla, g dinamii, halkalama
SZ 103

Anahtar Kelimeler: Sultansuyu, balk, biyokimya, su analizi


SZ 104

Karata Aklarnda (Kuzeydou Akdeniz) Yrtlen Dip Trol Avcl Saysal Verileri Erdoan EK, Dursun AVAR Gaziantep niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Gaziantep erdogancicek@yahoo.com Bu almada, 2002-2003 avclk sezonunda, Karata aklarnda (Kuzeydou Akdeniz) yrtlen dip trol avclna ilikin saysal veriler ortaya konmaya allmtr. Bu kapsamda 15 kabuklu, 5 kafadan bacakl ve 90 (8 kkrdakl, 82 kemikli) balk olmak zere toplam 110 tr elde edilmitir. Sz edilen veriler deerlendirildiinde, blgenin tr ve familya eitlilii bakmndan olduka zengin olduu tespit edilmitir. En yksek birim zamanda yakalanan av (CPUE) deerine (66756.3g saat-1) balklk sezonunun ald eyll aynda rastlanm; takip eden aylarda bu deer devaml olarak d gstererek, mart aynda 12478.5g saat-1lik bir deer ile en dk seviyeye inmitir. Tm avclk sezonu iin ortalama CPUE deeri 26308.5 18954.2g saat-1 olarak hesaplanmtr. Toplam olarak elde edilen 631403.89glk biyoktle ierisinde balklarn %79.10luk, kabuklularn %13.73lk ve kafadan bacakllarn ise %7.17lik ksm oluturduu belirlenmitir. En yksek biyoktle deerine sahip olan balklarn yarya yakn ksm (%47.42) 0-20m derinlik katmanndan elde edilmiken; geriye kalan %35.58i 20-50m ve %17.00lk ksmnn ise 50-100m derinlik katmanndan elde edildii belirlenmitir. Ortalama CPUE deerinin derinlik katmanlar itibariyle srasyla 29600.25 27073.62g saat-1, 22215.67 13699.70g saat-1, 10611.73 5985.97g saat-1 olduu hesaplanmtr. Tr says olarak balklarn %18.90lk ksmn oluturan Lessepsiyen balklarn, toplam balk biyoktlesinin %26.66sn oluturduu tespit edilmi ve sonu olarak tm bu verilerin altnda blgedeki balk stoklarnn av deerleri itibariyle zamanla ok deiken bir yap sergiledikleri anlalmtr. Anahtar Kelimeler: Kuzeydou Akdeniz, dip trol avcl, biyoktle, Lessepsiyen

Sultansuyu (Malatya) Baraj Glnde Yaayan Baz Ekonomik Balk Trleri zerinde Biyokimyasal ve Limnolojik ncelemeler brahim RN1, Zeliha TALAS4, Kenan ERDOAN1, Mustafa IIK2, Levent ALTA2, Ayhan DURAN3 Aksaray niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm 68100Aksaray 2Aksaray niversitesi Mhendislik Fakltesi evre Blm 68100 Aksaray 3Aksaray niversitesi Meslek Yksek Okulu 68100 Aksaray 4 Nide niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm 51100 Nide iorun68@hotmail.com
1

Bu almada Sultansuyu (Malatya) Baraj Glnde yaayan Cyprinus carpio, Leuciscus cephalus, Capoeta trutta ve Capoeta capoeta umbla balk trlerinde hematolojik ve biyokimyasal inceleme yaplmtr. Ayrca gln fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve ar metal analizleri belirlenmitir. Hematolojik incelemede total lkosit saylarnda istatistiksel olarak bir artma p<0.05, eritrosit saylarnda bir azalma p<0,05 olduu saptanmtr. Mikrobiyal analizde Enterococcus varl evsel atklarn drenaj edildii gstermektedir. Su analizlerinden suyun ikince kalite su olduu ve suyun kkrt miktarnn standartlarn stnde bulunduu belirlenmi olup, kaynann yrede yaplan kaysclktan kaynakland dnlmtr. Ar metal ynnden nemli bir kirlilie rastlanlmamtr.

219

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

SZ 105

Eirdir Gl Gm Bal (Atherina boyeri Risso, 1810) Populasyonunun Beslenme zellikleri skender GLLE1, Fahrettin KK2, Salim Serkan GL2, Grkan DKEN2, Zekiye GL2, Lerzan EK2 1 Mehmet Akif Ersoy niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, 15100, Burdur 2 Sleyman Demirel niversitesi, Eirdir Su rnleri Fakltesi, 32500, Eirdir, Isparta igulle@mehmetakif.edu.tr Bu almada, Eirdir Glnn yabanc (ekzotik) trlerinden olan gm bal (Atherina boyeri Risso,1810)nn beslenme zellikleri aratrlm ve gl ekosistemindeki muhtemel etkileri tartlmtr. Bu amala, Mart 2006 Austos 2007 tarihleri arasndaki 18 aylk srete aylk olarak toplanan rneklerin sindirim sistemleri incelenmitir. Balnn sindirim sisteminde Rotifera, Cladocera, Copepoda, Ostracoda, Gastropoda, Bivalvia (Dreissena polymorha) larvas, Amphipoda (Gammarus spp.), Isopoda (Asellus aquaticus), Ephemeroptera, Trichoptera, Diptera (larva ve pupa), Hemiptera, Nematoda ve Syanobakteri gruplarna rastlanlmtr. Bu baln diyetleri arasnda Cladocera, D. Polyphorma larvas, Gammarus spp., A. aquaticus ve Diptera (larva ve pupa) en yaygn tketilen besin gruplar olup, balk yumurtas ya da larvasna rastlanlmamtr. zellikle gen evrelerinde zooplankton zerinde bask kuran gm balnn, besin tercihi ergin dnemlerinde bentik organizmalara deiim gstermitir. Anahtar Kelimeler: Eirdir Gl, Atherina boyeri, yabanc tr, beslenme, zooplankton, zoobentos
SZ 106

aktifliinin belirlenmesi amaland. Aratrmada 100 adet Wistar Albino rat kullanld. Ratlar 1, 3 ve 5 gn srelerle a brakld. Beyin korteksinin sensomotor, limbik ve orbital blgelerindeki ntral peptid hidrolaz aktivitesi biyokimyasal olarak belirlendi. Ayrca, bu blgeler histokimyasal olarak da incelendi. Aln ilk gnlerinde beyin korteksinin nronlar organizmayla ilgili olan gda motivasyonu uyartlarna cevap verirken, aln daha ileri dnemlerinde nronlar protein sentezleyebilmek iin kendi varlklarn korumaya almaktadrlar. Morfolojik deiikliklerin sensomotor blgenin 3. ve 5. katlarnda dier korteks blgelerinden daha abuk ve daha derin olduu gzlendi. Aln sresi uzadka sensomotor blgeden sonra ilk olarak limbik blgede ve daha sonraki alk gnlerinde de orbital blgede histolojik deiiklikler meydana gelmektedir. Anahtar Kelimeler: Alk, korteks, ntral peptid hidrolaz
SZ 107

Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin Konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Toplam ve Farkl Hemosit Saylarna Etkileri Aylin ER1, Fevzi UKAN2, Ekrem ERGN2, Olga SAK1 1 Balkesir niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Balkesir 2 Kocaeli niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, zmit - Kocaeli asahin@balikesir.edu.tr Parazitoitlerin konak bcek iinde geliimi, biyokimyasal ve hormonal etkileimler ve konak baklk sisteminin basklanmas gibi eitli faktrlere baldr. Ovipozisyon esnasnda ergin dii parazitoit tarafndan konak iine braklan zehir ve yumurtalk proteinleri gibi salglar baarl bir parazitleme ve konak hemositleri ile salanan hcresel baklk tepkilerini basklamakta nemli olmaktadrlar. ok sayda zararl lepidopter trn prepup ve pupunda soliter, idiobiont ve endoparazitoit olarak gelien Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) diilerinden elde edilen zehir salgsnn ve parazitlemesinin konak tr, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)nin larval ve pupal dnemlerinde toplam ve farkl hemosit saylarna etkileri belirlendi. Konak ve parazitoitler 252 0C scaklk, % 605 bal nem ve 12:12 saat (Aydnlk: Karanlk)

Aln Beyin Korteksinin Sensomotor, Limbik ve Orbital Blgelerindeki Ntral Peptid Hidrolazlarn Aktiflii zerine Etkisi Atilla TEMUR1, Fahrettin ASKEROV2, H.Bayram TEMUR1, Mustafa ATLI1 1 Yznc Yl niversitesi, Eitim Fakltesi, 65080 Van 2 Institute of Physiology n.a. A.I. Karayev, Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbajan temurat@yahoo.com Bu almada, aln farkl dnemlerinde beyin korteksinin sensomotor, limbik ve orbital blgelerindeki ntral peptid hidrolaz (NPH)larn

220

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

fotoperiyot uygulanan laboratuar artlarnda yetitirildi. P. turionellae farkl kese edeeri zehir dozlarnn (KEZ) konak larvasna enjeksiyonunda daha nce belirlenen LD99 deeri altndaki 0.5 KEZ, 0.1 KEZ, 0.05 KEZ ve 0.02 KEZ dozlar, konak pupunda ise 0.05 KEZ, 0.02 KEZ, 0.01 KEZ ve 0.005 KEZ dozlar kullanld. Kontrol grubu olarak bo enjeksiyon, fosfat tamponlu fizyolojik su (PBS) enjeksiyonu ve herhangi bir ileme tabi tutulmam konak larva ve puplar kullanld. Enjeksiyon ve parazitlemeyi takiben farkl zamanda (4, 8 ve 24 saat), her doz ve saat iin 15er bireyden hemolenf alnarak toplam hemosit saylar belirlendi. Farkl hemosit saylar ise parazitleme, KEZ dozlar ve saat iin er puptan hemolenf rnekleri alnp Giemsa boyama teknii ile belirlendi. Her hcre tipinin 1000 hcre iindeki oranlar belirlenerek farkl hemosit tiplerindeki deiim ifade edildi. Sonu olarak farkl KEZ dozlar ve parazitleme konak larva ve pupunda toplam hemosit saysnda kontrol grubuna gre deiime neden oldu. Zehir dk dozlarda pup evresinde larval evreye gre daha etkiliydi. Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae, Galleria mellonella, parazitoit zehiri, toplam hemosit says, farkl hemosit says
SZ 108

folikl uyarc hormon dzeyinde ortaya kan farkllk larval dneme gre istatistiksel olarak nemliydi. Erken evre larvada belirlenen testosteron dzeyinde dier evrelere gre anlaml farkllk varken progesteron dzeyinde nemli bir fark grlmedi. Ergin P. turionellae gen ve yal bireylerinde her iki eeyde de testosteron, folikl uyarc hormon ve progesteron varl belirlendi, ancak strojen ve tiroksin varl gsterilemedi. Parazitlemenin G. mellonella pupu omurgal hormonlar zerine etkilerinin aratrld almalarda ise, parazitlemeyi takiben 2, 6 ve 24 saatlik periyotlarda folikl uyarc hormon ve testosteron seviyelerinde kontrol grubuna gre anlaml bir deiim gzlenmedi. Kontrol grubunda progesteron seviyesi 0.71 ng/ml olarak tespit edilirken, parazitlemeyi takiben G. mellonella pupunda progesteron bulunamad. Omurgal ve omurgaszlar iin ortak olan hormonlarn tanmlanmas, bu maddelerin bceklerdeki fizyolojik rol ve metabolizmasnn aydnlatlmasnda ve karlatrmal endokrinolojide yarar salayacaktr. Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae, Galleria mellonella, omurgal hormonlar, testosteron, progesteron, folikl uyarc hormon, strojen, tiroksin
SZ 109

Parazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) Omurgal Hormonlar Fevzi UKAN1, Deniz MERAM2, Aylin ER2, Olga SAK2 1 Kocaeli niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, 41300 zmit-Kocaeli 2 Balkesir niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, 10145 Balkesir dnzmrm@hotmail.com diobiont, soliter, pupal endoparazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) konak tr Byk Balmumu Gvesi, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) zerinde, 252 C scaklk, % 605 bal nem ve 12:12 saat (Aydnlk: Karanlk) fotoperiyot uygulanan laboratuar artlarnda yetitirildi. G. mellonellann erken evre, son evre larvalarnda ve pupunda, P. turionellaenn ise eeye bal olarak ergin evrenin erken ve ge dnemlerinde alnan rneklerde immnoanaliz yntemiyle omurgal hormonlar aratrld. G. mellonellada erken evre larva, son evre larva ve pupta testosteron, folikl uyarc hormon ve progesteron varl belirlendi, ancak strojen ve tiroksin hormonlar tespit edilemedi. Pup evresinde

Zeytin Yapra (Olea europea) ztnn Alloxan ile Diyabet Yaplm Farelerin ( Mus musculus) Kan Glikoz Seviyeleri zerine Etkilerinin Deerlendirilmesi Yusuf ZAY1, M. Sabri ZYURT1, Vahdettin BAYAZIT1, Ali CIMBIZ2, Sevda GZEL3 1 Dumlupnar niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Ktahya 2Dumlupnar niversitesi, Salk Yksek Okulu, Ktahya, 3 Mersin niversitesi, Eczaclk Fakltesi , Famokognozi Anabilim Dal, Mersin yusufozay33@hotmail.com Bu almada , zeytin yapra (Olea europea) (OE) bitki ztnn , alloxan ile diyabet yaplm farelerin (Mus musculus) kan glikoz seviyeleri zerine etkileri deerlendirildi. almada grup 1:diyabetik-deney hayvan grubu (DHG) + OE, grup 2: salkl DHG (kontrol 1) + OE, grup 3:salkl DHG (kontrol 2), grup 4:diyabetik DHG (kontrol 3) ve grup 5:diyabetik DHG + ila (Glutril) olmak zere 5 gurupta toplam 50 erkek fare kullanld. Farelerin alk kan ekerleri glikometre ile kuyruk veninden alnan kanla deerlendirildi. Farelerde, diyabet oluturmak iin serum fizyolojik zeltisi ierisinde150 mg/kg alloxan birer hafta arayla 4 kez intraperitonal olarak 221

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

enjekte edildi (Total 600 mg/kg). Alk kan ekeri 200 mg/dl zeri olan deerler diyabetik olarak kabul edildi. OE guruplarna gnde bir defa olmak zere 16 gn bitki zt tedavisi, ayn dnem iinde diyabetik ila gurubuna 0.1 mg glutril ilac oral olarak verilerek glikoz lmleri 2 gnde bir 8 periyotta tekrarland. Deney sonrasnda grup 1 (93.4 12.7), grup 2 (90.2 13.4) ve grup 5 (96.3 12.3) guruplar arasnda kan glikoz deerleri asnda anlaml fark belirlenmedi( P>0.05). Grup 2 de en dk (74.5 13.5), grup 4te(222.8 21.5) ise en yksek kan glikoz seviyesi gzlendi (P<0.001). Denemeler sonucunda, OE bitki zt, alloxanla diyabet yaplan farelerde standart olarak diyabet tedavisinde kullanlan glutril ilac gibi kan glikoz seviyesinin fizyolojik snrlarda tuttuu grld. Anahtar kelimeler: alloxan, fare
SZ 110

grup 3 (90.2 13.4) ve grup 5 (96.3 12.3) guruplar arasnda kan glikoz deerleri asnda anlaml fark belirlenmedi( P>0.05). Grup 2 de en dk (82.0 10.2), grup 4te (222.8 21.5) ise en yksek kan glikoz seviyesi gzlendi.(P<0.001). Denemeler sonucunda, O bitki zt, alloxanla diyabet yaplan farelerde standart olarak diyabet tedavisinde kullanlan glutril ilac gibi kan glikoz seviyesinin fizyolojik snrlarda tuttuu grld. Anahtar Kelimeler: Viscum album, diyabet, alloxan, fare

Olea europea, diyabet,

kse Otu (Viscum album) ztnn Alloxan ile Diyabet Yaplm Farelerin (Mus musculus) Kan Glikoz Seviyeleri zerine Etkilerinin Deerlendirilmesi Yusuf ZAY1, M. Sabri ZYURT1, Vahdettin BAYAZIT1, Ali CIMBIZ2 , Sevda GZEL3 1 Dumlupnar niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Ktahya 2 Dumlupnar niversitesi, Salk Yksek Okulu, Ktahya Trkiye , 3 Mersin niversitesi, Eczaclk Fakltesi Mersin Trkiye yusufozay33@hotmail.com Bu almada, kse Otu yapra (Viscum album) (O) bitki ztnn, alloxan ile diyabet yaplm farelerin (Mus musculus) kan glikoz seviyeleri zerine etkileri deerlendirildi. almada grup 1:diyabetik-deney hayvan grubu (DHG) + O, grup 2:salkl DHG (kontrol 1) + O, grup 3:salkl DHG (kontrol 2), grup 4:diyabetik DHG (kontrol 3) ve grup 5:diyabetik DHG + ila (Glutril) olmak zere 5 gurupta toplam 50 erkek fare kullanld. Farelerin alk kan ekerleri glikometre ile kuyruk veninden alnan kanla deerlendirildi. Farelerde, diyabet oluturmak iin serum fizyolojik zeltisi ierisinde 150 mg/kg alloxan birer hafta arayla 4 kez intraperitonal olarak enjekte edildi (Total 600 mg/kg). Alk kan ekeri 200 mg/dl zeri olan deerler diyabetik olarak kabul edildi. 1 ve 2. guruplara gnde bir defa olmak zere 16 gn bitki zt tedavisi, ayn dnem iinde 5. guruba 0.1 mg glutril ilac oral olarak verildi. Glikoz lmleri 2 gnde bir 8 periyotta tekrarland. Deney sonrasnda grup 1 (95.2 17.4), 222

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Eitim ve evre Szl Bildiri zetleri

223

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

224

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

S 001 Biyoloji retmen Adaylarnn Genel Biyoloji Laboratuvar Dersinde Kazandklar Preparat Hazrlama ve Mikroskobu Kullanma Yeteneklerinin Aratrlmas Sema ZKADF, Erkan KALIPCI, Yeim YENER Seluk niversitesi, Eitim Fakltesi, Biyoloji Eitimi ABD, Meram, Konya kalipci028@mynet.com Biyoloji laboratuarn kullanacak olan retmen adaylar, eitimlerinin temelini oluturacak bilgi ve becerilerini lisans dzeyinde Genel Biyoloji Laboratuvar uygulamalar srasnda kazanmaktadrlar. Bu alma ile; Biyoloji 1.,2.,3.4. ve 5. snf retmen adaylarnn Genel Biyoloji Laboratuar dersinde preparat hazrlama ve mikroskobu kullanma aamasnda kazanm olduklar bilgi seviyelerinin aratrlmas, edindii yanl uygulama ve yanl bilgilerin tespit edilmesi, uygulama srasndaki karlatklar zorluklarn belirlenmesi amalanmtr. Seluk niversitesi Eitim Fakltesi Biyoloji Eitimi ABDda renim gren 1.,2,.3.,4. ve 5.snf olmak zere toplamda 150 biyoloji retmen adaylarna, Laboratuarda uygulama yaptrlarak, anket ve mlakat yaplmtr. Yaplan uygulama neticesinde; retmen adaylarnn byk ounluunda, preparat hazrlama aamasnda, rencilerin kesit alma tekniklerini, boyama yntemlerini, lameli kapatma eklini, tekniine uygun biimde yapamadklar gzlenmitir. Mikroskop kullanmnda ise mikroskop ksmlarnn yeterince bilinmemesinden kaynaklanan kullanm eksikliklerinin olduu, kullanm ncesinde ve sonrasnda mikroskop temizliine dikkat edilmedii, mikroskoba zarar veririm dncesi ile kullanmdaki ekingenliklerin olutuu tespit edilmitir. Ayrca; grnt bulurken k ayarlarn yapmay unuttuklar, preparatta en uygun grnty bulmak iin aryo vidalarn kullanmadklar, hava kabarc yada kirleri inceledikleri numune zannettikleri, 4lk 10luk,40lk objektif srasn takip etmedikleri, 40lk ve 100lk objektifle inceleme yaparken makro vida ayar yapmaya alarak mikroskoba zarar verdikleri tespit edilmitir. rencilerin preparat hazrlamalarndaki yetenekleri giderek geliirken, mikroskop kullanma srasnda ilk kazanlan doru yada yanl bilgilerin alkanla dnp, rencilik hayatlar boyunca deitirmeden kald gzlenmitir. Anahtar preparat Kelimeler: Biyoloji, mikroskop,

S 002

Amasya ve Kayseri llerinde Biyoloji retmenlerine Dzenlenen altaylarn Deerlendirilmesi Hatice KARAER, Fergan KARAER, Nagihan AHN, Ahmet AKSOY Amasya niversitesi, Eitim Fakltesi, Amasya fergankaraer@hotmail.com Bu alma, Amasya ve Kayseri illerinde TBTAK-BDEB (Bilim nsan Destekleme Dairesi Bakanl) tarafndan desteklenen 22 Haziran 1 Temmuz 2007de Amasyada; 25 Austos 1 Eyll 2007 tarihleri arasnda Kayseride dzenlenen biyoloji retmenlerini bilim danmanl ve eitimi ynnden destekleme altaylarnn retmenlerin mesleki geliimlerine katksnn olup olmadn belirlemek amacyla yaplmtr. Etkinliklere Amasyadan 21 Kayseriden 30 biyoloji retmeni katlmtr. Verilerin toplanmas ve deerlendirilmesinde etkinlik ncesi ve sonrasnda yaplan anket almalar ile etkinlikler srasndaki nitel gzlemler ve yar yaplandrlm mlakat grlerinden altaylarn amacna ulat belirlenmitir. Hizmet ii kurslarnn yaplan altaylara benzer ekilde yapldnda retmenlerin mesleki geliimlerine daha faydal ve retken olacaklarn dndrmektedir. Anahtar Kelimeler: Biyoloji eitimi, biyoloji altay, bilim danmal.
S 003

lkretim Fen Bilgisi Derslerinde Biyoloji Konularnn retiminde Kullanlan Yntemler ve Bu Yntemlerin Uygulanabilirlii Sultan OLAK1, M.Ali KIRPIK2, lhami BAYRAK1, Nil BARIAIK2 1 Kafkas niversitesi, Eitim Fakltesi, Fen Bilgisi retimi Blm, Kars 2 Kafkas niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kars sultancolak@yahoo.com Bu alma ilkretim Fen Bilgisi derslerinde Biyoloji konularnn retimi ve uygulanabilirliini belirlemek amac ile yaplmtr.Yaplan alma Kars merkez ilkretim okullarnda Biyoloji konularnn retimi hangi yntemlerin kullanldn ve kullanlan yntemlerin etkinliinin ve renci baarsn belirlemek amac ile yaplmtr. Ayrca, Kars merkez ilkretim okullarnda Biyoloji konularnn 225

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

retiminde hangi strateji, model, yntem ve teknikleri kullanldn ve kullanlan yntemlerin etkinliinin belirlenmesine allmtr. Bu amala Kars merkez ilkretim okullar retmenleri ve rencileri zerinde anket almas yaplmtr. Uygulanan anketlerin sonularnda retmen tutumlar, kullanlan retim stratejileri, modelleri, yntem ve tekniklerin etkinlii zerinde deerlendirmeler yaplmtr. Anahtar Kelimeler: Biyoloji, biyoloji eitimi, ilkretimde biyoloji eitimi, anket, Kars
S 004

Anahtar Kelimeler: Biyoloji retmen Adaylar, Biyolojik Okuryazarlk S005 stanbul Topranda 137Csnin Dikey Dalmnn Belirlenmesi nder KILI, Murat BELVERM, Yavuz OTUK, Cem DALYAN stanbul niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, 34134 Vezneciler, stanbul, Trkiye kilic_onder@yahoo.com 137Cs 1945 ylnda balayan nkleer silah denemeleri ve 1986 ylnda meydana gelen ernobil nkleer santral kazas sonucu evreye yaylan fisyon rn bir radyonkliddir. Nispeten uzun fiziksel yar-mr (30.14 yl) ve yksek znrl, potasyuma benzer fiziko-kimyasal zellikleri ve canllarn yumuak dokularnda birikebilmesi nedeniyle en nemli yapay radyonklidlerden biridir. Toprakta 137Csnin birikiminin uzun sreli sonularn yorumlayabilmek iin; farkl toprak tiplerinde 137Csnin davrann test etmek, topran yapsna bal olarak yzeyden derine doru gn ve topran fizikokimyasal zelliklerini belirlemek gerekmektedir. Topran fizikokimyasal parametrelerinden olan organik madde ve kil miktar zellikle yzey topranda fazla bulunmaktadr. Topran bu parametreleri 137Csyi tutmada olduka etkili olduundan 137Csnin derine inmesini engellemektedir. Topran yzey tabakalarnda biriken 137Cs; canllarda d nlama kayna olarak ve organizmaya besinle girerek i nlama kayna olarak etkili olmaktadr. Derinlerde birikmesi ise yeralt sularna karmasna yol amaktadr. Bu almada stanbulda 15 rnekleme istasyonunda (Baheky, Kilyos, Pirini, Alibeyky, Avclar, Florya, mraniye, merli, Polonezky, Riva, Poyrazky, amlca, Babyk, Aydos, Kurtky) 0 ila 30 cm arasndaki yzey topra 2007 Eyll ve Ekim aylarnda toplanmtr. Toprak rneklerinde 137Cs aktivite konsantrasyonlar yksek saflktaki germanyum dedektre bal gama spektrometresinde llm ve konsantrasyon deerleri Bq/kg olarak hesaplanmtr. Toprak rneklerinde fizikokimyasal parametreler (organik madde miktar, pH deeri, kil, silt ve kum oranlar) belirlenmi, bu parametrelerin 137Csnin dikey dalmndaki etkileri incelenmitir. Anahtar Kelimeler: 137Cs, toprak, radyoaktivite, stanbul

Biyoloji retmen Adaylarnn Biyolojik Okuryazarl Hakan KURT, Batrk KAYA, Ali ATE, Selda KILI Seluk niversitesi, Eitim Fakltesi, Ortaretim Fen ve Matematik Alanlar Eitimi Blm, Biyoloji A.BD, Konya seldakilic@selcuk.edu.tr Eitimin ilevlerinden biride toplumun gereksinim duyduu nitelikli insan gcn yetitirmektir. Yaanan deiimlerin bir gerei olarak bilgi okuryazarl eitimin, her rencinin eitim srecinin bir paras olmas zorunluluu ortaya kmtr. Biyolojik okuryazar olan bir birey, biyolojideki kavramlar ve kavramlar aras ilikileri oluturan, bilgiyi zihninde yaplandrp organize eden ve bilgilerini baka alanlara aktarabilen, bilimsel aratrma yntemlerini uygulayan bireylerdir. Biyolojik okuryazarlk, problemleri zebilmek iin bilgiye ulama, deiik kaynaklardan bilgiye eriebilme, bilgilenmenin srekliliini salayabilme, bilginin ne zaman ve nasl elde edileceine ilikin yntem ve stratejileri bilmektir. Biyolojik okuryazar olan birey, biyolojik bilginin nemine ynelik znel yorumlar gelitirebilmeli, eletirel dnebilmeli, farkl sorularla sorgulayabilmeli, bilgiyi deerlendirip zihninde yaplandrabilmelidir. Bu almada, Seluk niversitesi Eitim Fakltesi O.F.M.A.E Blm Biyoloji A.B.Dalnda retimine devam eden, Biyoloji 5. snf rencileri ve Tezsiz Yksek lisans rencilerinin biyolojik okuryazarlklar aratrlmtr. Biyoloji retmen adaylarna genel ve zel biyoloji konularna ilikin sorular sorulmu, bu sorulara verdikleri cevaplarla ilgili biyolojik okuryazarlklar irdelenmi ve gelitirdikleri gnlk olaylarla ilgili dnceleri incelenerek mfredatn ieriine ynelik neriler getirilmitir.

226

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

S 006

Dnyada ve Trkiyede ED Uygulamalar ve Biyoeitliliin Korunmas Nket SVR, Emre KALKAN, Rahmi Gne OKSAY stanbul niversitesi, Mhendislik Fakltesi, evre Mhendislii Blm, 34320, Avclar, stanbul sivrin@gmail.com evre Etki Deerlendirme (ED) planlanan bir faaliyetin, evre zerindeki etkilerinin incelenmesi iin yani planlanan proje ve faaliyetlerin irdelenmesinde ekonomik-evresel olgularn ortak bir ereve iinde deerlendirilmesini salamak iin uygulanan yntemler topluluudur. Bylece karar aamasnda herhangi bir seenein ileride douraca olumsuz evresel etkilerin gzden kamas nlenmi olur. Biyoeitlilikde ise asl nemli olan ekosistemlerin ve insanolunun salkl var oluu, doal dengenin korunmas ve srdrlebilir bir dnya anlaydr. Trkiye biyoeitlilik asndan sahip olduu yaklak 3000 tanesi endemik olan 9000den fazla bitki tr ile Dnyada nde gelen lkeler arasndadr. Kta lkeleri arasnda Trkiye biyoeitlilik zenginlii asndan dokuzuncu sradadr ve florasnn % 33'ten fazlasn endemik trler oluturmaktadr. Avrupada nesli tehlikeye girmi 36 memeli hayvan trnn 15i (% 42.8i), 72 ku trnn 46s (% 63.8i), 47 srngen trnn 18i (% 38i), 13 kurbaa trnn 5i (% 38i) lkemizde yaamaktadr. Dahil olduu CITES, RAMSAR, BERN gibi biyoeitlilii, zellikle nesli tehlikede olan hayvan ve bitki trlerini koruyan szlemelerle, bu zenginliini devam ettirme abasndadr. Yaplacak yatrmlarda ve faaliyetlerde, doa unsurunu dikkate alan ve bu sreklilie yardmc olmaya alan ED raporlar, sadece Trkiyede deil Dnyada da nem kazanmaktadr. SD (Stratejik evresel Deerlendirme) ise, evre ynetimi iin kullanlan aralardan biri olan faaliyetler dzeyde uygulanan EDin bir ileri aamasdr ve makro dzeyde uygulanr. Dnyann birok yerinde plan ve program iin SD uygulanmaya balanmtr. nk incelenen ou ED rapor ve projesinde, biyoeitlilikten ziyade getirecei ekonomik olanaklar ncelikli olmutur. En belirgin rneklerden biri, Romanyadaki Tisza nehrinde meydana gelen siyanr facias ve 3 yl sonrasnda hazrlanan ED raporudur. Benzer bir rnek de, Rusyada Sakhalin blgesindeki petrol/doal gaz boru hatt ED ve biyoeitlilik yaklamdr. Western Gray Whale tr projelendirilirken gz ard edilmi, evre rgtlerinin basks ile projede deiiklie gidilmi ancak deiiklik tehlikedeki trlerin korunmas asndan yeterli olamamtr.

Trkiyede de ED raporlar asndan olumlu ve olumsuz rneklere rastlamak mmkndr. Hem STKlar, hem yre halk ve hem de basnn takibinde olan Kaz Dalar (KA) nda altn madeni arama faaliyetleri gncel bir rnektir. ne Adada uygulanan Biyolojik eitlilik ve Doal Kaynak Ynetim Projesi ise, hakl baarsn ortaya koymaktadr. Bu almada, incelenen rapor ve projelerle, EDbiyoeitlilik-ekonomiklik asndan, Trkiye ve dier lkeler karlatrlmtr. Son yllarda ekonomik nceliin, doal hayat ve biyoeitlilikten ne yazk ki daha nemli olmas aratrmann k noktasdr. Baarl rneklere rastlanmas ve evre bilincinin giderek artmas, biyoeitlilii ve doal kaynaklar koruma adna umut vericidir. Trkiyede yaplan ve yaplacak olan ED projeleri ile devam salanacak biyolojik zenginliin, ancak ciddi denetimler ve caydrc cezalarla, mmkn olabilecei ngrlmektedir. Artk ekolojik yaptrmlar, ekonomik yaptrmlarn nne gemelidir. Anahtar Kelimeler: ED, SD, biyoeitlilik, endemik, Trkiye
S 007

mraniye'de evre Eitim Projesi Mustafa KATI Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, mraniye, stanbul biyogenez@hotmail.com stanbul mraniye'de Milli Eitim Mdrl tarafndan oluturulan evre eitim projesi kapsamnda yaplan almalarmz tantmak ve bu almalarn daha verimli bir ekilde st dzeyde daha geni bir alana hizmet sunabilmek, zelliklede ilkretim ve orta retim okullarna ynelik bu evre eitim projesi kapsamnda kat atklarn ayrmndan okullara geri dnm olarak ne tr katklarda bulunabilmiiz, bu okullarmza ynelik neler yapabiliriz hususunda ileriki hedeflerimizi aklamak ve bu hedeflerimize ynelik ilgili akademisyenlerin de gr ve nerilerini de nemle dikkate almak, ayrca da sorumlu olduumuz ile kapsamnda ile belediyesinin de sponsorluunda ile halkna evreyi temiz tutabilmek ve gelecek nesillere daha salkl bir evre brakabilmek amacyla yaptmz almalar ve etkinlikleri tantmak bu konuyu ilgili akademisyenlerin grlerine sunmak, ayrcada ilgili akademisyenlerin grleri de alnarak nmzdeki yllarda yapacamz evre eitim projesi almalarndan somut sonular alabilmek iin daha etkin duruma getirebilmek iin ve daha geni kitlelere hitap edebilmek (yayabilmek) iin ilgili akademisyenlerle karlkl mzakere eklinde szl sunum yaplmaya allacaktr. Anahtar Kelimeler: ep 227

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

S 008

Emet aynn Kirlilik Dzeyinin Epipelik Diyatomelere Dayandrlarak Saptanmas Didem KARACAOLU1, Nurhayat DALKIRAN1, kran DERE1, Engin ENTRK2 1 Uluda niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Grkle, Bursa 2 Devlet Su leri, I. Blge Mdrl, Bursa didemk@uludag.edu.tr Bu almada Emet aynn kirlilik dzeyi epipelik diyatomeler kullanlarak belirlenmitir. Nisan 2001 ile Mays 2002 tarihleri arasnda Emet aynda belirlenen be alma blgesinden aylk olarak su ve epipelik diyatome rnekleri toplanmtr. Su kalitesinin tespiti iin otuz fiziksel ve kimyasal deikenin lm yaplmtr. PCA analizi sonular elektriksel iletkenlik, toplam znm madde, toplam sertlik, bor, kalsiyum, bikarbonat ve akarsu debisinin en nemli deikenler olduunu gstermektedir. Bununla birlikte karbonat, magnezyum, pH, slfat, klor ve znm oksijen dier nemli bulunan evresel deikenler olmutur. Akarsuyun jeolojik yapsnn, madencilik faaliyetlerinin ve arazi kullanmnn suyun kimyasal zelliklerini etkileyen en nemli faktr olduu tespit edilmitir. almada epipelik diyatomelere ait 180 takson tespit edilmitir. Epipelik diyatomelerin kullanld 18 metrik uygulanm ve bu metriklerin akarsuyun kirlilik durumu ile ilikileri belirlenmitir. Epipelik diyatomelerin kullanld metriklerden ou, evresel deikenler ile anlaml iliki gstermitir. DCA sonularna gre, uygulanan metriklerden epipelik diyatomelerin komunite yapsn en iyi temsil eden metriklerin kompozisyon lmlerine ait metrikler olduu tespit edilmi, bununla birlikte diyatom takson zenginlii ve Shannon-Wiener eitlilik indeksinin de komunite yapsn iyi temsil ettii belirlenmitir. Trofik Diyatom ndeksinin Emet ay epipelik diyatome florasn iyi temsil ettii, ancak akarsuyun kirliliini iyi yanstmad tespit edilmitir. almada uygulanan istatistiksel analiz sonular Emet aynn jeolojik yapsnn suyun kimyasal kompozisyonunu ve dolaysyla epipelik diyatomelerin komunite yapsn etkileyen birincil faktr olduunu gstermitir. statistiksel sonular ayda organik kirlenmenin nemli olmadn gstermektedir. Bununla birlikte kimyasal PCA eksenlerinde anlamllk gsteren kimyasallarn tm Emet aynda inorganik kirlenmenin daha nemli olduunu iaret etmektedir. Epipelik diyatomelerin zellikle ortamn jeolojik zelliklerinden ve madencilik etkisinden kaynaklanan inorganik su kalite parametreleri ile anlaml ilikiler gstermesi, bu organizma

grubunun Emet aynn kirlilik seviyesini tespit etmede iyi indikatr olduklarn gstermektedir. Anahtar Kelimeler: Emet ay, epipelik diyatomeler, metrik, Trofik Diyatome ndeksi, kirlilik, ok deikenli analizler
S 009

Orhaneli aynn Kirlilik Dzeyinin Epilitik Diyatomelere Dayandrlarak Saptanmas Nurhayat DALKIRAN1, Didem Karacaolu1, kran DERE1, Engin ENTRK2 1 Uluda niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Grkle, Bursa 2 Devlet Su leri I. Blge Mdrl, Bursa dalkiran@uludag.edu.tr Bu almada Orhaneli aynn kirlilik seviyesi epilitik diyatomeler kullanlarak belirlenmitir. Nisan 2001Mays 2002 tarihleri arasnda alt alma blgesinden aylk olarak toplanm epilitik diyatome rneklerinin komunite yaplar aratrlmtr. Ayrca 28 fiziksel ve kimyasal deiken de akarsuyun zelliklerini belirlemek iin llmtr. PCA Analizi sonular Elektriksel letkenlik, Toplam znm Madde, Toplam Sertlik, Magnezyum, Klor, Silis ve Slfatn akarsuyun karakteristik zelliklerini etkileyen en nemli kimyasal deikenler olduunu gstermitir. Scaklk, pH, Karbonat, Bikarbonat ve Biyokimyasal Oksijen htiyac ise akarsuyu karakterize eden dier deikenler olmutur. statistiksel analiz sonular akarsu havzasnn srasyla jeoloji, arazi kullanm (madencilik aktiviteleri), organik kirlilik ve fiziksel karakteristiklerden etkilendiini gstermektedir. Orhaneli aynda epilitik diyatomeler 199 takson ile temsil edilmilerdir. ayda kirlilik durumunu belirlemek iin epilitik diyatomelere dayanan 20 metrik uygulanmtr. Test edilen birok metrik fiziksel ve kimyasal deikenlerle anlaml iliki gstermitir. DCA Analizi sonular iki eitlilik metriinin ve Trofik Diyatome ndeksinin komunite yaplarn karakterize eden en kuvvetli metrikler olduunu gstermitir. Epilitik diyatomelere dayanan birok kompozisyon metrii, Trofik Diyatome ndeksi ve Toplam Organizma Says havzann inorganik kirlilii ve jeolojisi ile yksek korelasyon gstermitir. statistiksel analiz sonular Orhaneli aynda inorganik kirliliin ve madencilik faaliyetlerinin belirlenmesinde epilitik diyatomelerin iyi indikatr olduunu gstermitir. Anahtar Kelimeler: Orhaneli ay, epilitik diyatomeler, metrik, Trofik Diyatome ndeksi, kirlilik, ok deikenli analizler

228

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

S 010

Okul D evre Eitiminde GAP Doa Eitimi Projesi Hasan AKAN1, mer Sait KILI1, Mehmet Nezif MIRDESLOLU1, Mahmut AYDODU2 1 Harran niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi,Biyoloji Blm, anlurfa 2 anlurfa H. Sebiha ZLEK Lisesi, anlurfa botany1972@yahoo.com Konusunda uzman olan eitmenlerin hedef kitlemize aktardklar konular; uygulamal, gzleme dayal, katlmc, sorgulayc ve ekip almas metotlaryla kalc ve disiplinleraras bir yaklamla sergilenmektedir. Bylece, doada gzlem yapma frsat verilerek, bilimsel aratrmalar sevdirmeye, bilimsel dnmeye zendirmeye ve ok ynl dnmeye olanak salanmaktadr. Beklentimiz ise; bilimin geni kitlelerce sevilmesini ve sevdirilmesini, mevcut bilimsel birikimin farkl branlardaki bireyler tarafndan uygulanabilir hale gelmesini salamasna katkda bulunmaktr. GAP Yresinin Bilimsel Eitim Amal Kullanm Projesi ilk kez 2006 ylnn bahar mevsiminde TBTAK tarafndan salanan destekle tek dnem halinde gerekletirilmitir. Hedef kitlemiz olan retmenler, izci liderleri, lisansst rencileri, veteriner, salk personeli, turist rehberleri ve aratrma grevlilerine doayla ilgili konular erevesinde, geni bir ekoloji vizyonu kazandrmak, doann dilinin retilmesi yoluyla bilimin poplerlemesinin salanmasna katkda bulunmaktr. Projenin amac; GAP Blgesinin doal, tarihi ve kltrel deerlerini bir eitim ortam olarak deerlendirip, katlmclarn doa kavramn, doa-insan-toplum ilikilerini yeniden sorgulamalarna ve yeni sentezlere erimelerine, evreyi alglama ve davran biimlerini deitirmelerine katkda bulunmaktr. Anahtar Kelimeler: Doa Eitimi, GAP, Okul d evre eitimi,

229

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

230

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

POSTER BLDRLER

231

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

232

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Mikrobiyoloji Poster Bildiri zetleri

233

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

234

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM001 Alkol Bazl El ve Cilt Dezenfektann Baz Mikroorganizmalara Kar n Vitro Etkinlii Birol ZKALP1, M.Onur ALADA1, Nesrin TURALAR1, Rstem DUMAN2 1 Seluk niversitesi, Salk Hizmetleri MYO, Konya 2 Seluk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Konya moaladag@selcuk.edu.tr Yaplan almada alkol bazl (%70 v/v) el ve cilt dezenfektann hangi konsantrasyona kadar etkili olduunu belirlemek iin test edilecek dezenfektann n denemelerle belirlenen %100, %50, %25, %10luk konsantrasyonlarna Test mikroorganizmalarnn McFarland 5 bulanklna gre final konsantrasyonu 2-5X109 CFU/ml olacak ekilde hazrlanarak alanmtr. Test mikroorganizmalar dezenfektan madde ieren test tplerinde daha nceden tespit edilmi olan 30 saniye, 1, 5, 15 ve 30 dakikalk sreler halinde oda ssnda bekletildi. Bu srelerin sonunda her bir test tpnden 1 ml rnek alnarak ierisinde 9ar ml ntralletirici madde bulunan farkl test tplerine aktarld. Burada ok fazla bekletilmeden her bir tpten 1 ml rnek alnarak uygun besiyerlerine ekimleri yapld. 370Cde 48 saatlik inkbasyondan sonra uygun besiyerinde reyen petrilerde koloni saym yaplarak 1 mldeki bakteri says hesapland. Birinci dakikann sonunda dezenfektan madde ile muamele edilen mikroorganizma saysndaki azalmaya gre 5 log ve zerinde azalmaya yol aan dezenfektan konsantrasyonu etkili konsantrasyon olarak kabul edildi. Test mikroorganizmalarnn dezenfektanla etkiletirilen srelerden sonra dezenfektan maddenin etkisini in aktive etmek iin almada ntralletirici olarak %3 Tween80 + %3 Saponin + %0,1 Histidin + %0,1 Sistein kullanlmtr. Test mikroorganizmas olarak Staphylococcus aureus (ATCC 29213) Escherichia coli (ATCC 25922) Pseudomonas aeruginosa (ATCC 23853) Candida albicans ATCC (10231) sular kullanlmtr. Sonuta alkol bazl cilt ve el dezenfektann %100lk konsantrasyonunun Staphylococcus aureusna 1 dkda dier test mikroorganizmalarna ise 10 saniyede etkili olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: mikroorganizma Alkol, dezenfektan,

PM002 Asit ve Aldehit Bazl Cerrahi Alet Dezenfektann Baz Mikroorganizmalara Kar n vitro Etkinlii Birol ZKALP, Mustafa KUL, M. Onur ALADA, Fatih SEVG Seluk niversitesi, Salk Hizmetleri MYO, Konya moaladag@selcuk.edu.tr Yaplan almada asit bazl ve aldehit bazl cerrahi alet dezenfektannn hangi konsantrasyona kadar etkili olduunu belirlemek iin test edilecek dezenfektann n denemelerle belirlenen %1, %0,5, %0,1, %0,05 %0,01lik konsantrasyonlarna Test mikroorganizmalarnn McFarland 5 bulanklna gre final konsantrasyonu 2-5X109 CFU/ml olacak ekilde hazrlanarak alanmtr. Test mikroorganizmalar dezenfektan madde ieren test tplerinde daha nceden tespit edilmi olan 30 sn., 1, 5, 15 ve 30 dakikalk sreler halinde oda ssnda bekletildi. Bu srelerin sonunda her bir test tpnden 1 ml rnek alnarak ierisinde 9ar ml ntralletirici madde bulunan farkl test tplerine aktarld. Burada ok fazla bekletilmeden her bir tpten 1 ml rnek alnarak uygun besiyerlerine ekimleri yapld. 370Cde 48 saatlik inkbasyondan sonra uygun besiyerinde reyen petrilerde koloni saym yaplarak 1 mldeki bakteri says hesapland. Birinci dakikann sonunda dezenfektan madde ile muamele edilen mikroorganizma saysndaki azalmaya gre 5 log ve zerinde azalmaya yol aan dezenfaktan konsantrasyonu etkili konsantrasyon olarak kabul edildi. Test mikroorganizmalarnn dezenfektanla etkiletirilen srelerden sonra dezenfektann maddenin etkisini inaktive etmek iin almada ntralletirici olarak %3 Tween80 + %3 Saponin + %0,1 Histidin + %0,1 Sistein kullanlmtr. Test Mikroorganizmas olarak Staphylococcus aureus (ATCC 29213) Escherichia coli (ATCC 25922) Pseudomonas aeruginosa (ATCC 23853) Candida albicans ATCC (10231) sular kullanlmtr. Sonuta aldehit bazl cerrahi alet dezenfektannn %0,01lik konsantrasyonunun test mikroorganizmalarna kar 30snde perasetik asit ieren dezenfektann %1 konsantrasyonu Staphylococcus aureus 30 saniyede etkili olduu %0,5lik konsantrasyonlarnn dier test mikroorganizmalarna kar 30 saniyede etkili olduu gzlenmitir. Sitrik asit ieren dezenfektann %0,1lik konsantrasyonu tm test mikroorganizmalarna kar 30 saniyede etkili olduu gzlenmitir. Anahtar Kelimeler: Asit, aldehit, dezenfektan, mikroorganizma 235

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM003 Asit ve Alkol Bazl Yer, Yzey Dezenfektann Baz Mikroorganizmalara Kar n vitro Etkinlii Birol ZKALP, M.Onur ALADA, Nesrin TURALAR Seluk niversitesi, Salk Hizmetleri MYO, Konya moaladag@selcuk.edu.tr Yaplan almada asit karaterli ve bir alkol bazl yer ve yzey Dezenfektann hangi konsantrasyona kadar etkili olduunu belirlemek iin test edilecek dezenfektann n denemelerle belirlenen %1, %0,5, %0,1, %0,05, %0,001lik konsantrasyonlarna Test mikroorganizmalarnn McFarland 5 bulanklna gre final konsantrasyonu 2-5X109 CFU/ml olacak ekilde hazrlanarak alanmtr. Test mikroorganizmalar dezenfektan madde ieren test tplerinde daha nceden tespit edilmi olan 1, 5, 15 ve 30 dakikalk sreler halinde oda ssnda bekletildi. Bu srelerin sonunda her bir test tpnden 1 ml rnek alnarak ierisinde 9ar ml ntralletirici madde bulunan farkl test tplerine aktarld. Burada ok fazla bekletilmeden her bir tpten 1 ml rnek alnarak uygun besiyerlerine ekimleri yapld. 370Cde 48 saatlik inkbasyondan sonra uygun besiyerinde reyen petrilerde koloni saym yaplarak 1 mldeki bakteri says hesapland. Birinci dakikann sonunda dezenfektan madde ile muamele edilen mikroorganizma saysndaki azalmaya gre 5 log ve zerinde azalmaya yol aan dezenfaktan konsantrasyonu etkili konsantrasyon olarak kabul edildi. Test mikroorganizmalarnn dezenfektanla etkiletirilen srelerden sonra dezenfektann maddenin etkisini inaktive etmek iin almada ntralletirici olarak %3 Tween80 + %3 Saponin + %0,1 Histidin + %0,1 Sistein kullanlmtr. Test Mikroorganizmas olarak Staphylococcus aureus (ATCC 29213) Escherichia coli (ATCC 25922) Pseudomonas aeruginosa (ATCC 23853) Candida albicans ATCC (10231) sular kullanlmtr. Sonu olarak, alkol bazl yer ve yzey dezenfektannn % 1lik konsantrasyonu Staphylococcus aureus suuna 1 dakikada %0,5lik ve yukar konsantrasyonlar dier test mikroorganizmalarna 1 dakikada etkili olduu tespit edilmitir. Perasetik asit ierikli dezenfektann %0,1 ve zeri konsantrasyonlar Staphylococcus aureus kar 1 dakikada dier test mikroorganizmalr ise %0,5 ve zeri konsantrasyonlarda 1 dakika etkili olduu tespit edilmitir. Sulfamik asit ierikli dezenfektann %0,1 ve zeri konsantrasyonlar Staphylococcus aureus

kar 1 dakikada dier test mikroorganizmalr ise %0,5 ve zeri konsantrasyonlarda 1 dakika etkili olduu tespit edilmitir. Perasetik asit, hidrojen peroksit ve asetik asit ierikli dezenfektann %0,1 ve zeri konsantrasyonlar Staphylococcus aureus kar 1 dakikada dier test mikroorganizmalr ise %0,5 ve zeri konsantrasyonlarda 1 dakika etkili olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Asit, alkol, dezenfektan, mikroorganizma PM004 Dimetiltetradesil (3-(Trimetoksilil) Propil) Amonyum Klorid Emdirilmi Kumalarn Antibakteriyel Aktivitesinin ncelenmesi Ayten KMRAN ERDEM, Nazmiye zlem ANLI YRD, Ayn OTUK stanbul niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Temel ve Endstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Vezneciler, STANBUL aytenkimiran@yahoo.com Antimikrobiyal aktiviteye sahip kumalar sadece medikal alanda deil, gnlk yaamda aktif kullanm asndan da nemlidir. Bu nedenle eitli enfeksiyonlarn etkisinin azaltlmas ve/veya nlenmesi iin tekstil rnlerine farkl antibakteriyel bileikler uygulanmaktadr. Kumalara uygulanan antibakteriyel maddeler genellikle in vitro olarak etkili bulunsa da, bu rnlerin kullanm koullarnda da etkinliini srdrebilmesi nemlidir. almada, dimetiltetradesil (3-(trimetoksilil) propil) amonyum klorid bileii uygulanm tekstil rnlerinin direkt olarak ve 5,10 ve 20 ykama sonras Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 10229 ve Klebsiella pneumoniae ATTC 4352 bakterilerine kar antibakteriyel aktivitesinin aratrlmas amalanmtr. Tekstil rnekleri (%62 pamuk-%38 polyester) Krklareli, Lleburgaz'daki bir kuma fabrikasndan elde edilmitir. Kuma rneklerinin antibakteriyel aktivitesi ISO Standartlar 20645:2004 (agar difzyon plak testi) ve AATTC 1472004 Test Metodu (paralel izgi metodu) ile belirlenmitir. Deerlendirmeler agar ve kuma rnei arasndaki bakteriyel remenin varl veya yokluu ve rnek evresindeki reme inhibisyon zonunun varlna gre yaplmtr. S. aureus bakterisinin antibakteriyel zellik kazandrlm kumalara kar en duyarl bakteri olduu ( 3.50.2 mm inhibisyon zonu), K. pneumoniae ve E. coli bakterilerinin duyarllnn benzer olduu saptanmtr. Ykama ilemlerinden sonra kumalarn bakteri remesini engelleyici 236

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

etkisinin tm bakteriler iin giderek azald belirlenmitir. Gelien yeni teknolojilerle, tketicinin salk ve hijyen konusundaki artan gereksinimleri, antibakteriyel giysi ve malzemelerin aktif kullanm durumunda da etkinliini srdrebilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, kumalarn antimikrobiyal aktivitesinin incelenmesi bu tip tekstil materyallerinin retimi ve geliimine katk salayacaktr. Anahtar Kelimeler: Tekstil rnleri, antibakteriyel aktivite, dimetiltetradesil (3-(trimetoksilil) propil) amonyum klorid, kuaternar organosilan, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae PM005 Legionella pneumophila Sularna Kar Farkl Biyositlerin Aktivitesinin Belirlenmesi Nazmiye zlem ANLI YRD, Ayten KMRAN ERDEM, Elif zlem ARSLAN AYDODU, Zuhal ZEYBEK, Sevan GRN, stanbul niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Temel ve Endstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Vezneciler, stanbul ozlem_sanli@yahoo.com Lejyoner hastal ve Pontiyak atei etkeni olan Legionella pneumophila bakterileri buharlatrc kondansatrler, nemlendiriciler, scak su sistemleri ve soutma kuleleri gibi insan yapm su sistemlerinden sklkla izole edilirler. Bu sistemler legionella bakterilerini oaltma ve hastalk yayma potansiyeline sahip olduklarndan, bu bakteriler bakmndan kontrol altna alnabilmeleri iin etkili biyositin belirlenmesi gerekmektedir. Bu balamda, almamzda non-iyonik thiazolinler karm olan Gemacide TC (benzisothiazol ve isothiazolin-ones) ve non-iyonik klor bazl K4 Klorann farkl Legionella pneumophila suuna kar antimikrobiyal aktivitesi belirlenmitir. almada standart su (ATCC 33152) ve soutma kulesi sisteminden izole edilen SG 1 ve SG 214 sular kullanlmtr. Biyositlerin sulara kar aktivitesi in vitro olarak test edilmeden nce, MK (minimum inhibe edici konsantrasyon) dzeyleri dilsyon teknii ile belirlenmitir. almamzda, soutma sistemlerinde kullanlan mikrobisitlerin aktivitesinin belirlenmesi iin kullanlan ASTM (American Society for Testing Materials) E 64591 standart test metodu modifiye edilerek, farkl temas srelerinde (03624168 saat) bakteri saysndaki d belirlenmitir.

alma sonunda Gemacide TCnin % 0.001lik konsantrasyonunun SG 214 suu iin 3 saatlik temas sresi sonunda > 4 log, ayn konsantrasyonun SG 1 suu iin 3 saatlik, standart su iin 6 saatlik temas sresinde > 6 log d salad belirlenmitir. K4 Kloran n % 1lik konsantasyonunun ise 3 saatlik temas sresi sonunda SG 214 ve standart su iin > 5 log, SG 1 suu iin > 6 log d salad belirlenmitir. Legionellalara kar bir su artm biyositinin etkin kabul edilebilmesi iin en az bir saatlik temas sresi sonunda, bakteri saysnda 4-log d salamas gerektii bilinmektedir. Sonu olarak, her iki biyositin de soutma kuleleri iin nerilen dozlarnda Legionella pneumophila bakterilerine kar etkili olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Legionella pneumophila, biyosit, isothiazolin, klor, dezenfeksiyon PM006 riner Sistem Enfeksiyonlarndan zole Edilen Klebsiella pneumoniaelarn Sefalosporin Tr Antibiyotiklere Duyarllklar ve Plazmid Profillerinin Aratrlmas Mustafa Onur ALADA1, Yusuf DURAK2, Ahmet UYSAL2 1 Seluk niversitesi, Salk Hizmetleri Meslek Yksek Okulu, Kampus, Konya 2 Seluk niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm moaladag72@hotmail.com almamzda; Ocak 2004ubat 2005 tarihleri arasnda, Ankara Numune Hastanesi, Ankara Hastanesi, Gazi Hastanesi, Ankara niversitesi bni Sina Tp Fakltesi Hastanesi ve Konya Numune Hastanesine bavuran riner sistem enfeksiyon pheli hastalardan alnan idrar rneklerinden toplam 125 adet K. pneumoniae suu izole edilmi ve baz sefalosporin tr antibiyotiklere kar diren durumlar belirlenmitir. Bakteri sularn plazmid profilleri aratrlmtr. K. pneumoniae sularnn sefalosporin grubu antibiyotiklerden Cefotaxime ve Ceftazidime % 22.4, Ceftriaxona % 19.2 orannda direnli olduklar grlmtr, plazmid byklklerinin 1.630.1 kb arasnda deitii ve plazmidlerin sekiz farkl plazmid profili oluturduklar belirlenmitir. K. pneumoniae sularnn plazmid byklkleri ile antibiyotik direnlilikleri arasnda bir iliki saptanamamtr.

237

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM007 Deniz Suyu ve Sedimentinden zole Edilen Enterobacteriaceae yelerinin dentifikasyonu ve Antibiyotik Direnliliklerinin Aratrlmas Fatih MATYAR1, Tamer AKKAN2, Buse ERASLAN1, 1 ukurova niversitesi Eitim Fakltesi, Fen Bilgisi retmenlii, Fen ve Teknoloji Eitimi 01330 Balcal/Adana 2 ukurova niversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bl. 01330 Balcal, Adana fmatyar@cu.edu.tr Sucul ortamlarda antibiyotik direnli patojen Enterobacteriaceae yelerinin hzla artmas susuz yaamn olmayaca dnlrse, toplum sal asndan ciddi bir tehdit oluturmaktadr. Hastane atklar ve evsel atklarla suya karan antibiyotiklerin suda ve sedimentlerde uzun sre kald bilinmektedir. Bu faktrler bakterilerin direnliliini arttrc rol oynamaktadr. oklu antibiyotik direnlilii gz nnde tutulursa durumun ciddiyeti daha iyi anlalmaktadr. Bu almada deniz suyu ve sedimentten izole edilen Enterobacteriaceae yelerinin 10 farkl antibiyotie kar oklu antibiyotik direnliliinin aratrlarak, bu sularn tr baznda identifikasyonunun yaplmas amalanmtr. Bu amala skenderun krfezi deniz suyundan 37 sedimentten 56 olmak zere toplam 93 Enterobacteriaceae yesi izole edilmi ve oklu antibiyotik direnlilii aratrlmtr. Su izolatlarnn tamamnn (%100) streptomisine, %89.1inin sefazoline, %81,8inin ampisiline direnli olduu bulunurken, sedimentten izole edilen sularn %96.4 streptomisine, % 94 ampisiline, %73.2si amikasine direnli bulunmutur. Sedimentten izole edilen sularn sadece 1 tanesi (%1.7) imipeneme direnli bulunmutur. oklu antibiyotik direnlilii karlatrldnda, su izolatlarnn % 94.5inin, sediment izolatlarnn %96.4nn oklu direnlilik tad anlalmtr. Anahtar Kelimeler: Enterobacteriaceae, antibiyotik, direnlilik, sediment

PM008 Karideslerden zole Edilen Gr(-) Bakteri Sularnn dentifikasyonu ve oklu Antibiyotik Direnliliklerinin Aratrlmas Fatih MATYAR1, Osman GLNAZ1, Ayenur KAYA2, Tamer AKKAN2, Buse ERASLAN1, 1 ukurova niversitesi, Eitim Fak. Fen ve Teknoloji E. 01330 Balcal, ADANA 2 ukurova niversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bl. 01330 Balcal, ADANA fmatyar@cu.edu.tr lkemizde ve dnyada lks tketim rnleri arasnda yer alan karidesin tketimi her geen gn artmaktadr. ok sayda tr olan karidesler ekvatordan kutuplara kadar olan geni bir aralkta yaayabilmektedir. lkemiz karides ihracat 2003 ylnda 1.823.072 tona ulamtr. Yaad ortam itibariyle bu canllar oklu antibiyotik direnlilii tayan patojen bakterilere maruz kalabilmektedir. Her ne kadar piirilip yenen karidesler, son zamanlarda artan trendler dolaysyla i olarak da tketilmektedir. Bu da istenmeyen salk sorunlarna yol aabilmektedir. Bu almada ama Akdenizden toplanan karideslerden izole edilen Gr(-) bakterilerde oklu antibiyotik direnliliinin aratrlmas ve bu bakterilerin tr baznda identifikasyonunun yaplmasdr. Bu amala Akdenizden toplanan karideslerden 97 adet Gr(-) bakteri izole edilmi ve 10 farkl antibiyotie kar direnlilikleri aratrlmtr. Ayrca bakterilerin tr baznda identifikasyonu yaplmtr. zole edilen sularn tamam (%100) Sefazoline direnlilik gsterirken, %97.9u nitrofurantoine, %96,9u ampisiline, %79.3 streptomisine direnlilik gstermitir. oklu antibiyotik direnlilii aratrldnda bu orann %98.9 olduu bulunmutur. MAR (Multiple Antibiotic Resistance) indeksi 0.2-1 arasnda deimektedir. Anahtar Kelimeler: antibiyotik, direnlilik Gr(-) bakteri, karides,

238

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM009 Marmara Blgesi nde Yetien Origanum vulgare subsp. hirtum Trnn Doal ve Kltr Formlarnn Uucu Ya Bileimleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Aye Dilek AZAZ Balkesir niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Balkesir azaz@balikesir.edu.tr Lamiaceae familyas Trkiyede 45 cins, 546 tr (730 takson), bu familya iinde yer alan Origanum cinsi ise 24 tr ile temsil edilmekte olup bu cinsin endemizm oran %63tr. Origanum vulgare subsp. hirtum Link alttrne ait rnekler Marmara blgesinin farkl lokalitelerinden toplanarak Yalova Atatrk Bahe Kltrleri Merkez Aratrma Enstits nde kltre alnmtr. rneklerin uucu yalar hidrodistilasyonla elde edilerek GC ve GC/MS ile kimyasal bileimleri belirlenmitir. GC/MS analiz sonularna gre doal ve kltr rneklerinin uucu yalarnn ana bileenleri karvakrol (% 7.5 - % 82.9 ve % 5.3 85,4) ve timol (% 0.3 - % 60.1 ve % 0.3 -68.0) olarak belirlenmitir. Uucu yalarn test bakterileri, Candida albicans ve mikrofunguslar zerinde antimikrobiyal aktivite gsterdii, ancak test edilen ipliksi funguslardan bazlar zerinde antifungal etki hi grlmezken, baz mikrofunguslar zerindeki etkinin olduka dk olduu gzlenmitir. Anahtar Kelimeler: Origanum vulgare subsp. hirtum, Lamiaceae, uucu ya, GC/MS, antibakteriyal aktivite, antifungal aktivite, karvakrol, timol PM010 Baz Makrofungus Trlerinin Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi Nurcihan HACIOLU, Baaran DLGER, Grkem DLGER anakkale Onsekiz Mart niversitesi, FenEdebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, anakkale nurcihan.n@gmail.com Bu aratrmada, Agrocybe dura (Bolt.: Fr.) Singer, Scleroderma bovista Fr., Lycoperdon perlatum Pers. per Pers., makrofunguslarndan hazrlanan etanol ekstrelerinin disk difzyon yntemiyle Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus cereus ATCC 7064, Enterobacter aerogenes ATCC 13048, Escherichia coli ATCC 11230, Microccoccus luteus ATCC 9341, Proteus vulgaris ATCC 6899, Staphylococcus aureus ATCC 6538 P,

Staphylococcus epidermidis NRRL B-4877, Salmonella typhimurim CCM 5445 bakterilerine ve maya kltrleri olarak Debaryomyces hansenii DSM 70238, Kluyveromyces fragilis ATCC 8608, Candida lypolitica test mikroorganizmalarna kar antimikrobiyal aktiviteleri aratrlmtr. Elde edilen sonulara gre aratrmada kullanlan makrofunguslardan elde edilen ekstrelerin test mikroorganizmalarna zellikle de bakterilerden Bacillus cereus ATCC 7064a; maya kltrlerinden Debaryomyces hansenii DSM 70238 ve Candida lypolitica kar gl antimikrobiyal aktivite oluturduklar saptanmtr. Anahtar Kelimeler: Agrocybe dura, Scleroderma bovista, Lycoperdon perlatum antimikrobiyal aktivite PM011 Eskiehir Yresinde Yetien Baz Karayosunu (Bryophyta) Trlerinin Antimikrobiyal Aktivite Asndan Taranmas Filiz SAVAROLU1, Cansu FLK EN2, Semra LHAN1 1 Eskiehir Osmangazi niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 2 Eskiehir Osmangazi niversitesi, Eitim Fakltesi, lkretim Blm, 26480 Eskiehir fbirgi@ogu.edu.tr Eskiehir Sndiken Dalarndan toplanan Dicranum scoparium, Hedw., Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwagr., Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp., Homolothecium sericeum (Hedw.) Schimp. ve Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. karayosunu trlerinin petrol eteri, metanol, etil asetat, kloroform ve aseton ekstraktlarnn Gram pozitif ve Gram negatif bakteri, maya ve kf streynlerine olan etkisi incelenmitir. Ekstraktlarn antimikrobiyal aktivitesi agar difzyon yntemi ile 4 farkl referans antibiyotik ile kyaslanmtr. Genel olarak allan tm karayosunlarnn petrol eteri, etil asetat ve aseton ekstraktlarnn baz Gram pozitif ve negatif bakteriler zerinde etkili olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: karayosunu antimikrobiyal aktivite,

239

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM012 midazol Grubu eren Baz Fenilendiaminlerin Antimikrobiyal Etkilerinin Aratrlmas Ahmet UYSAL1, Ziya Erdem KO1, Ahmet COKUN2, Mustafa Onur ALADA3, Nuriye EKMEK4 1 Seluk niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 42075, Kamps, Konya 2 Seluk niversitesi, Eitim Fakltesi, Kimya retmenlii Blm, Meram, Konya 3 Seluk niversitesi, Salk Hizmetleri Meslek Yksek Okulu, 42075, Kamps, Konya 4 Seluk niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, 42075, Kamps, Konya ahuysal@selcuk.edu.tr Beli halkada hetero-atom olarak iki azot ieren azollerden imidazol (1,3 diazol) nemlidir. midazol doal halkadr. Doada bulunan birok bileikte imidazol halkas bulunur. midazol halkas ieren birok sentetik ila da yaplmtr. midazol, yar-eksojen bir amino asit olan histidinde, adenin ve guanin gibi prin bazlarnda, rik asitte, hidantoin gibi ilalarda, B grubu vitaminler arasnda yer alan biotinin yapsnda bulunur. Histidin kalnts ieren birok enzim vardr; bunlarn ou hidrolitik enzimlerdir ve imidazol ksm enzimin aktif merkezini oluturur. 1,3,5-Triazinler, simetrik yapda olduklar iin dier bir adyla ksaca s-triazinler denilmektedir. s-Triazin trevleri gnmzde ila sanayinden plastik sanayisine kadar bir ok alanda kullanlmaktadr. Son yllarda s-triazin trevlerinin anti-tmr, anti-viral etkilerinin ortaya kmas ile farmokolojik alanda nemli bir yere sahip olduklar belirlenmitir Bu almada; Seluk niversitesi, Kimya Blm laboratuarlarnda sentezlenen 4-imidazol 1,2-fenilendiamin, 3-imidazol 4-methyl 1-2 fenilendiamin, 4-imidazol NO2-1,2 fenilendiamin DMSOde (dimetyl sulfoxide) zlm sonra her bir diskte 10 g, 30 g, 50 g, 100 g, 300 g madde olacak ekilde hazrlanan zelti, steril bo kat disklere (oxoid) emdirilmitir. Maddelerin minimum inhibisyon konsantrasyonlar (MIC) belirlendikten sonra, disk diffzyon yntemi ile 11 adet standart su (Streptococcus salivarius RSHE 605, Listeria monocytogenesis NCTC 5348, Bacillus cereus ATCC 11778, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Salmonella enteritidis ATCC 13076, Streptococcus pneumoniae ATCC 10015, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae NCTC 5049, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Streptococcus mutans RSHE 676, Bacillus anthracis) zerindeki duyarllk testleri yaplmtr. Ayrca kontrol amacyla bu 11 adet standart suun cefotaxim, gentamisin, ampicillin+sulbactam, chloramphenicol,

ciprofloxacin, penicillin, vancomysin, aztreonam ve imipenem antibiyotiklerine kar duyarllklar aratrlmtr. Kontrol amacyla yaplan antibiyogram testinde kullanlan standart sularn, cefotaxime direnli, dier antibiyotiklerin byk ounluuna duyarl olduu gzlenmitir. midazol halkas bulunan bu adet maddenin standart sulara ok az etkili olduu ve sularn genellikle direnli olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: imidazol, fenilendiamin PM013 Thymbra spicata L. Bitkisine Ait Uucu Yan Antibakteriyal Aktivitesinin Aratrlmas Mehtap AKIN, Hatice TANER SARAOLU Seluk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Konya mehtapakin10@yahoo.com Bu aratrmada, Thymbra spicata bitkisine ait uucu yan mikrodilsyon yntemi ile Bacillus cereus ATCC 14579, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Salmonella typhimurium ATCC 14028, Escherichia coli ATCC 25922 bakterileri zerine antimikrobiyal aktivitesi aratrlmtr. Uucu yaa kar en hassas bakteriler B. cereus ve E. coli, en dayankl bakteriler ise S. aureus ve S. typhimurium dur. Anahtar Kelimeler: Thymbra spicata, uucu ya, antimikrobiyal aktivite, mikrodilsyon PM014 Teucrium polium L. Bitkisine Ait Uucu Yan Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi Hatice TANER SARAOLU, Mehtap AKIN Seluk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Konya htaner@selcuk.edu.tr Bu aratrmada, Teucrium polium bitkisine ait uucu yan mikrodilsyon yntemi ile Bacillus cereus ATCC 14579, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Salmonella typhimurium ATCC 14028, Escherichia coli ATCC 25922 bakterileri zerine antimikrobiyal aktivitesi aratrlmtr. Uucu yaa kar en hassas bakteri B. cereus, en dayankl bakteri ise E. coli dir. Anahtar Kelimeler: Teucrium polium, uucu ya, antimikrobiyal aktivite, mikrodilsyon 240 Antimikrobiyal aktivite,

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM015 Abies cilicica Carr. Uucu Yann Antibakteriyal Etkisinin Aratrlmas Mehtap AKIN, Hatice TANER SARAOLU Seluk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Konya mehtapakin10@yahoo.com Bu aratrmada, Abies cilicica bitkisine ait uucu ya mikrodilsyon yntemi ile Bacillus cereus ATCC 14579, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Salmonella typhimurium ATCC 14028, Escherichia coli ATCC 25922 bakterileri zerinde denenmitir. Uucu yaa kar en hassas bakteri B. cereus, en dayankl bakteri ise E. coli dir. Anahtar Kelimeler: aabeyes cilicica, uucu ya, antimikrobiyal aktivite, mikrodilsyon PM 016 Ticari Olarak Satlan Baz Bitki Preparatlarnn Antimikrobiyal Aktivitesi Nurcihan HACIOLU, Baaran DLGER anakkale Onsekiz Mart niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, anakkale Nurcihan.n@gmail.com Bu almada aktarlarda satlan ticari bitkilerden Salvia officinalis L. (adaay), Anthemis nobilis L. (alman papatyas), Calendula officinalis L. (aynisafa), Achillea millefolium L. (civanperemi), Althaca officinalis L. (hatmi iei), Artemisia abrotanum L. (kara pelin), Thymus vulgaris L. (kekik), Centaurium erythraea L. (krmz kantaron), Solanum nigrum L. (kpek zm), Momordica charantia L. (kudret nar), Angelica silvestris L. (melekotu), Melisa officinalis L. (oulotu), Cassia senna L. (sinameki), Rhus coriaria L. (sumak), Humulus lupulus L. (erbeti otu) bitkilerinin antimikrobiyal aktivitesi aratrlmtr. Bu bitkilerden hazrlanan etanol ekstreleri hazrlanarak disk difzyon yntemiyle Bacillus cereus ATCC 7064, Corynebacterium xerosis CCM 2824, Escherichia coli ATCC 11230, Proteus vulgaris ATCC 8427, Staphylococcus aureus ATCC 6538P bakterileri ve Kluyveromyces fragilis ATCC 8608, Rhodotorula rubra DSM 70403 mayalar zerinde antimikrobiyal etkileri aratrlmtr. almada kullanlan tm bitki ekstraktlar test mikroorganizmalarnn geliimlerini farkl oranlarda etkilemitir. Bununla beraber Cassia senna, Humulus lupulus, Achillea millefolium bitki

ekstraktlarnn antimikrobiyal etkilerinin mukayese antibiyotiklerine kyasla daha dk olduu saptanmtr. Centaurium erythraea bitki ekstrakt ise tm mikroorganizma kltrlerin kar en yksek antagonisik etkiye sahiptir. Melisa officinalis ekstresi ise Corynebacterium xerosis CCM 2824 bakterisine kar gsterdii 17 mmlik inhibisyon zonu ile allan materyaller arasnda en yksek inhibisyon zonu oluturan bitki olmutur. Elde edilen veriler, etnobotanik zellikleri bakmndan yzyllardr kullanlmalarnn yannda yksek antimikrobiyal etkilerinin gzlenmesi nedeniyle bitki preparatlarnn daha detayl allarak farmakolojik ve biyokimyasal analizlerle etken maddelerinin tanmlanmas ve etki mekanizmasnn aratrlmasnn nemli olacan ortaya koymaktadr. Bu alma ileri seviyede yaplacak olan almalara nclk edecektir. Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal aktivite, bitki, mikroorganizma PM017 Kahramanmara Yresindeki Baz Orman Aalarnn Uucu Yalarnn Antimikrobiyal Aktiviteleri Metin DIRAK, Mehtap ESEN, Nurcan ERBL Kahramanmara St imam niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kahramanmara mdigrak@ksu.edu.tr Bu almada, Kahramanmara Atatrk Parknda; Thuja orientalis Dou mazs (Cupressecae), Pinus pinea Fstk am (Pinecae), Cupressus sempervirens Servi, Cupressus arizonoica Yatk servi (Cupressecae) Karacasu blgesinde; Cupressus sempervirens, Thuja orientalis, Kapam blgesinde; Thuja orientalis, Juniperus oxicedrus (Ard), Quercus coccifera (Mee), Cedrus libani (Lbnan sediri), Pinus brutia, Pinus nigra, Pinus pinea, Nerium oleander (Zakkum), Pnarbanda; Pinus pinea, Thuja orientalis, Trkolunda; Pinus pinea, Thuja orientalis, Quercus coccifera, Aksu aynda; Pinus pinea, Thuja orientalis, Hac Mustafa Kynde (Sr baraj); Pinus pinea trlerinin antimikrobiyal etkileri aratrlmtr. Belirtilen bitkilerin antimikrobiyal etkisi disk difzyon metoduna gre, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus megaterium, Yersinia lipolytica, Candida albicans, Rhodotorula rubra, Sahharomyces cerevisiae, Bacillus cereus, Enterobacter amnigenus, Pseudomonas putida, Staphlococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli mikroorganizmalar zerinde test edilmitir.

241

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

Aratrma sonucunda, Pinus brutia (gvde), Pinus pinea (gvde, meyve), Juniperus oxicedrus (yaprak), Cupressus sempervirens (yaprak, meyve), Thuja orientalis (yaprak) uucu yalarnn daha gl antimikrobiyal zellik gsterdii tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Pinus brutia, Pinus nigra, Pinus pinea, Thuja orientalis, Quercus coccifera, Cedrus libani, Juniperus oxicedrus, Nerium oleander, Juniperus oxicedrus, Cupressus arizonoica, uucu ya, antimikrobiyal aktivite PM 018 Kahraman Marataki Kliniklere Bavuran Hastalardan zole Edilen Escherichia colinin Beta-Laktam Grubu Antibiyotiklere Kar Diren Geliimi Fadime TOPAL, Zelal AKSOY, Metin DIRAK Kahramanmara St mam niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kahramanmara asteroidea_ela@mynet.com Bu almada, infeksiyon hastalklarn tedavisinde kullanlan baz antibiyotiklere kar Escherichia colinin gstermi olduu duyarllk ve diren durumlar incelenmitir. Bu amala Kahraman Marataki kliniklere eitli rahatszlklar nedeniyle bavuran hastalara ait 68 klinik rnei alnmtr. Klinik rneklerden izole edilen ve tehisi yaplan E. coli bakterisinin en direnli olduu beta-laktam grubu antibiyotiklerin Cefotaxime, Cefuroxime ve Ampicilin (98,52) olduu tespit edilmitir. almada kullanlan dier antibiyotiklere kar E.colinin diren kazanmnn Ceftazidime (% 91,17), Piperacilin (%88,23), Ceftriaxone (%79,41), Ceftizoxime (%70,58) olarak sraland belirlenmitir. Bununla birlikte, E. coli sularna kar en duyarl beta-laktam antibiyotiklerinin Sulbactam+Ampicilin ve mipenem (% 55,88), Cefoperozone+Sulbactam (% 57,35) ve Cefoperazone (% 66,17) olduu tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, beta laktam antibiyotikleri, diren

PM 019 Chlorella sp. nin Uucu Ya ve Ekstrelerinin Antimikrobiyal Aktivitesi Gven ZDEMR1, Fethiye Ferda YILMAZ KZ2, Zeliha DEMREL1, N lk KARABAY YAVAOLU1, Meltem CONK DALAY3 1 Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, 35100, zmir 2 Ege niversitesi, Eczaclk Fakltesi, Farmastik Mikrobiyoloji Blm, 35100, zmir 3 Ege niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Biyomhendislik Blm, 35100, zmir guven.ozdemir@ege.edu.tr Chlorella sp. yksek protein ierii ve dier temel besin elerinden tr uzun zamandr bilinen iyi bir besin ve enerji kaynadr. Bu alma, Ege niversitesi, Mikroalg Kltr Koleksiyonu ndan elde edilen ve yeil bir mikroalg olan Chlorella sp. nin (Ege-MACC-1, Salda Gl, Trkiye) uucu yandaki bileenlerin belirlenmesi ve eitli zcler kullanlarak elde edilen ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitelerini aratrmak amacyla yaplmtr. Chlorella sp. optimum laboratuar koullar altnda kltre edilmi ve hcreler kltrden toplandktan sonra saklanmak zere liyofilize edilerek kurutulmutur. Kuru materyalden Clevenger aparat ile su buhar distilasyonu yaplarak uucu ya ve soxhlet aparat kullanlarak da metanol, etanol, kloroform, aseton, diklorometan ve hekzan ekstreleri hazrlanmtr. Chlorella sp. uucu ya bileenleri GC ve GC/MS kullanlarak incelenmi ve 7 bileik (toplam bileenlerin % 92.21 i) tanmlanmtr. Nitrik asit, 2-metilpropil ester (% 51.11) ve fitol (% 29.84) major bileenler olarak saptanmtr. Antimikrobiyal testler disk difzyon yntemi ile Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Temel ve Endstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dal ndan temin edilen on bakteri, iki spesifik patojen (methicillin - oxacillin resistant S. aureus ATCC 43300, hemorrhagic E. coli (O157:H7) RSSK 232) ve bir maya trne (Candida albicans ATCC 10239) kar yaplmtr. Chlorella sp. nin aseton, hekzan ve diklorometan ekstreleri 1.5, 3 ve 6 mg/disk konsantrasyonlarnda dikkate deer bir antimikrobiyal etki gstermilerdir. Bununla birlikte uucu ya test edilen konsantrasyonlarda antimikrobiyal etkiye sahip deildir. Bu alma sonularna gre, Chlorella daha ileri almalarla bir farmastik olarak dikkate alnabilecei belirlenen bir mikro algdir. Anahtar Kelimeler: Chlorella , uucu bileenler, ekstre, antimikrobiyal aktivite

242

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 020 Yeni Sentezlenmi Benzothioazole Trevi Schiff Bazlarnn Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Buket KUNDUHOLU1, Sevil PLATN1, Handan SAKARYA2, Kamuran GRGN2 1 Eskiehir Osmangazi niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Eskiehir 2 Eskiehir Osmangazi niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, Eskiehir bkunduh@gmail.com Yeni sentezlenmi Benzothioazole trevi schiff bazlarnn antimikrobiyal aktivitelerini belirlemek zere E. aerogenes, E. coli, P. vulgaris, P. aeruginosa, S. typhimurium, X. campestris, B. subtilis, E. faecium, L. monocytogenes, S. aureus, S. epidermidis bakterileri ve C. albicans, C. glabrata, C. utilis mayalar kullanlmtr. Denenen 7 yeni sentezlenmi schiff bazn mikroorganizmalar zerindeki inhibe edici (MK; Minimum inhibe edici konsantrasyon) ve sidal konsantrasyonlar (MSK; minimum sidal konsantrasyon) mikrodilsyon broth yntemiyle belirlenmitir. Standart test antibiyotii olarak bakteriler iin gentamycine, mayalar iin amphotericine kullanlmtr. Maddelerin kullanlan test bakterileri zerindeki statik ve sidal konsantrasyonlar srasyla 7.81-1000 g/ml ve 62.5 - 1000 g/ml arasnda deimitir. Test mayalar iin MK ve MSK deerleri srasyla 7.81- 125 g/ml ve 7.81 - 250 g/ml olmu ve denenen 7 maddenin zellikle mayalar zerinde dk konsantrasyonlarda statik ve sidal etkili olduu tesbit edilmitir. Test edilen yeni sentezlenmi maddelerin, yaplacak toksisite mutajenite ve dier tamamlayc testler sonrasnda, antifungal ajan olarak kullanm potansiyelleri bulunmaktadr. Anahtar Kelimeler : benzothioazole, MIC Antimikrobiyal aktivite,

PM 021 skenderun Krfezi M/V Ulla Bat evresinden zole Edilen Gr(-) Bakterilerin dentifikasyonu ve Ar Metal Direnliliklerinin Aratrlmas Fatih MATYAR1, Ayenur KAYA2, Osman GLNAZ1, Sadk DNER2 1 ukurova niversitesi, Eitim Fakltesi, Fen ve Teknoloji Eitimi Blm, 01330, Balcal, Adana 2 ukurova niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 01330, Balcal, Adana fmatyar@cu.edu.tr 2004 Eyll aynda skenderun Krfezi sularna gmlen M/V Ulla kuru yk gemisinin evreye verdii zarar ve douraca sonular hala tartlmaktadr. Bilindii gibi mikroorganizmalar hayatta kalmak iin farkl artlara uyum salama ve direnlilik gelitirme yeteneindedirler. Bu da insan patojeni bakterilerle mcadeleyi zorlatrmaktadr. Bu almada skenderun Krfezi M/V Ulla bat evresinden alnan su ve sediment rneklerinden izole edilen Gr(-) bakterilerin ar metal direnlilikleri aratrlarak bu bakterilerin tr baznda identifikasyonunun yaplmas amalanmtr. Bu amala gemi bat evresinden alnan su ve sediment rneklerinden toplam 139 adet Gr()bakteri izole edilmi (srasyla 49 ve 90 adet). Bu bakterilerin 4 farkl ar metale direnlilikleri aratrlmtr (kadmiyum, bakr, krom ve kurun ). Bu amala izole edilip ar metal direnlilii aratrlan bakterilerin ad geen ar metallere kar farkl oranda tolerans gsterdikleri saptanmtr. Standart E. coli K-12 suu ile karlatrldnda su izolatlarnn % 69.4 kadmiyuma, %36.7 si bakra, % 4.1i kroma ve %8.2 si kuruna direnlilik gsterirken, sediment izolatlarnda bu oran srasyla %88.9, %83.3, %17.8, % 15.5 olmutur. Anahtar Kelimeler: direnlilik Bakteri, ar metal,

243

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM022 Denizli Saraykyde Bulunan Termal Su Kaynandan zole Edilen Siyanobakteri Pseudanabaena sp.in Antimikrobiyal ve Antifungal Aktivitesinin Aratrlmas Emine YZ1, Zeliha DEMREL1, F. Ferda Ylmaz KZ2, Gven ZDEMR1, Meltem CONK DALAY3 1 Ege niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, zmir 2 Ege niversitesi, Eczaclk Fakltesi, Farmastik Mikrobiyoloji AD, zmir 3 Ege niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Biyomhendislik Fakltesi, zmir emineicyuz@yahoo.com Bu almada Denizli, Sarayky de bulunan termal su kaynandan izole edilen bir siyanobakteri olan Pseudanabaena sp.`nin eitli zgen ekstreleri ve uucu bileenlerinde antimikrobiyal ve antifungal aktivitesi aratrlmtr. Pseudanabaena sp. trleri Oscillatoria gibi ipliksi Anabaena gibi gaz vezikl ieren bir Siyanobakteri`dir. Siyanobakteriler klorofil a ve dier pigmentleri ierdii, fotosentez yapabildii iin alglere ve yksek bitkilere ok benzemekle beraber hcre blnme mekanizmas nedeniyle gnmzde Bacteria domaininde deerlendirilmektedir. Hcrelerindeki ince murein yaps ile gram negatif bakterilere benzerler. altmz trde de grld gibi siyanobakteriler ok eitli ortam ve koullarda reyebilen canllardr. Bu zelliklerinden dolay bir gei formu olarak son yllarda bu canllar zerindeki almalar artmtr. Yaplan almalarda siyanobakterilerin antibakteriyel, antifungal ve antioksidan etkilerinin yannda toksik etkili olanlarda bulunmaktadr. Pseudanabaena sp. BG 11 (Blue-Green Medium) ortamnda optimum koullarda retildikten sonra liyofilize edilerek saklanm ve Sokslet ekstraktrnde zgen ekstreleri hazrlanmtr. Ayrca Klevenger cihaznda hidrodistilasyon ile uucu bileikleri ekstrakte edilmi ve GC, GC/MS analizleri gerekletirilmitir. Ekstrelerin antimikrobiyal aktiviteleri disk diffzyon yntemi ile iki spesifik patojen (metisilin-oksasilin direnli S. aureus ATCC 43300, hemorajik E. coli (O157:H7) RSSK 232) ve bir maya trnn (Candida albicans ATCC 10239) de yerald eitli organizmalar (Bacillus subtilis ATCC 6633, B. cereus ATCC 7064, Streptococcus faecalis ATCC 8043, Staphylococcus aureus ATCC 6538-p, S. epidermidis ATCC 12228, Salmonella typhimurium CCM 5445, Proteus vulgaris ATCC 6897, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, E. aerogenes ATCC 13048,

Escherichia coli ATCC 29908) zerinde test edilmitir. Anahtar Kelimeler: Pseudanabaena sp., antimikrobiyal, antifungal, ekstre, uucu bileik PM 023 Origanum bilgeri Trne ait Uucu Yan Kimyasal erii ve in Vitro Antimikrobiyal Aktivitesi Elif ODABA KSE1, Atila YANIKOLU1, Gzde NGT2 1 Akdeniz niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Kampus, Antalya 2 Akdeniz niversitesi, Tp Fakltesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Kampus, Antalya ekose@akdeniz.edu.tr Bu alma endemik Origanum bilgeri trnn antimikrobiyal aktivitesini test etmek amacyla yaplmtr. Origanum bilgeri trnn uucu ya su distilasyon metodu ile elde edilmitir ve uucu yan kimyasal ieriini tespit etmek amacyla GS-MS analizi uygulanmtr. Major bileeni carvacrol (%83) olmakla birlikte, cymene (%5.38), terpinene (%4.35) ve borneol (%2.20) dier bileenler olarak bulunmutur. Uucu yan antimikrobiyal aktivitesini test etmek amacyla Disk Difzyon Metodu, Minimum Inhibitr Konsantrasyon Testi (MIC) ve Minimum Bakterisidal Konsantrasyon Testi (MBC) uygulanmtr. Origanum bilgeri uucu ya Gram(+) ve Gram(-) bakteriler dahil birok bakteriye kar gl bir antimikrobiyal aktivite gstermitir. Ayrca kontrol olarak denenen antibiyotik grubuna gre daha yksek antimikrobiyal aktivite sergilemitir. Bu alma endemik bir tr olan Origanum bilgeri trne ait antimikrobiyal aktivitenin tespit edildii ilk rapordur. Anahtar Kelimeler: Uucu ya, antimikrobiyal aktivite, Origanum, Lamiaceae, GS-MS

244

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 024 Polimerik Hidrojellerinin Flukonazol Salm Davranlar ve Mikrobiyal Etkileimlerinin ncelenmesi Mehlika PULAT Gazi niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Teknikokullar, Ankara mpulat@gazi.edu.tr Serbest radikal kopolimerlemesi yntemi ile hazrlanan poli(akrilamid-ko-itakonik asit), (PAAmIA) ve poli (akrilik asit-ko-itakonik asit), (PAAIA) hidrojellerinin ime davranlar zaman, scaklk ve pH deikenlerine gre incelendi. 37C ve pH=4.0 koullarnda PAAmIA hidrojelinin PAAIA hidrojelinden daha ok itii belirlendi [1]. Hidrojellerin morfolojik yaps SEM incelemeleri ile karlatrmal olarak deerlendirildi ve PAAmIA hidrojeline gre daha az ime deerine sahip olan PAAIA hidrojelinin daha az gzenekli bir yapda olduu saptand. Candida albicans (C. albicans) tedavisinde etkili bir ekilde kullanlmakta olan Flukonazole, PAAmIA ve PAAIA hidrojellerine retim srasnda tutukland ve pH = 4.0, 37C koullarndaki serbestlemesi UV spektrofotometresi ile takip edildi. Kinetik salm parametreleri olan n ve k hesaplanarak, Flukonazol daha hzl sald belirlenen PAAmIA hidrojelinin Fickian tipi difzyon gsterdii saptand. Her iki hidrojelde de ilk saatlerde teraptik deere ulald [2-4]. Flukonazol tutuklu hidrojellerin C. albicans ile etkileimleri in-vitro sspansiyon ortamnda incelendi. Flukonazol iermeyen PAAmIA ve PAAIA hidrojel diskleri C. albicans remesini bir miktar engelledii ancak bu dn etkili bir dzeye inemedii, Flukonazol tutuklu PAAmIA ve PAAIA hidrojellerin ise C. albicans remesini hemen hemen sfra indirdii belirlendi. Kaynaklar: 1. Pulat M, Eki H., Journal of Applied Polymer Science, 102:5994 (2006) 2. Rodriguez, E., Katime, I.,Journal of Applied Polymer Science, 90:530 (2003). 3. Peppas, L.B., Advanced Drug Delivery Review, 11:169-177 (1993). 4. Knuth, K.B., Amiji, M., Robinson, J., Advanced Drug Delivery Review., 11:137 (1993). Anahtar Kelimeler: Flukonazol, C. albicans, akrilik asit, itakonik asit, akrilamid

PM 025 Baz Bitki Uucu Yalarnn Antimikrobiyal Aktivitesi ve Kompozisyonu Ebru ELK1, Gken YUVALI ELK1, Meysun . ABDULLAH2 1 Nide niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 51200, Kampus, Nide 2 Nide niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, 51200, Kampus, Nide gycelik@nigde.edu.tr Bu almada Konya yresinden toplanan Agrimonia sp., Veronica sp. ve Thymus sp. bitkilerine ait uucu yalarn Staphylococcus aureus ATCC 25923, Shigella sonnei RSKK 877, Escherichia coli ATCC 35218, Bacillus megatrium RSKK 5117, Bacillus subtilis RSKK 244, Bacillus cereus RSKK 863, Pseudomonas aeruginosa ATCC 29212, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Streptococcus mutans CNCT 8177, Yersinia enterocolitica ATCC 1501, Salmonella 21.3 test bakterileri zerinde antimikrobiyal aktiviteleri aratrlmtr. Bu aratrmada disk diffzyon yntemi uygulanarak bu uucu yalardan Agrimonia sp. ve Veronica sp. uucu yalarnn test bakterileri zerinde inhibisyon etkisine rastlanmamtr. Thymus sp. uucu yann test bakterileri zerinde farkl zon aplar ile inhibisyon etkisi tespit edilmitir. Thymus sp. uucu yann disk diffzyon ynteminde 25,5 mm ve zeri inhibisyon zonu gsterdii 4 test bakterisi (B. megatrium RSKK 5117, B. subtilis RSKK 244, S. aureus ATCC 25923, S. mutans CNCT 8177 ) seilmi ve Thymus sp uucu yann seilen test bakterileri zerinde agar dilsyon metodu ile Minimum nhibitr Konsantrasyonu (MK) belirlenmitir. almada, Thymus sp uucu yann allan test bakterileri iin MK deerinin % 0,8e eit ve/veya dk (MK% 0,8) olduu tespit edilmitir. Thymus sp. uucu yann test bakterileri zerindeki inhibisyon etkisi, standart antibiyotiklerin test bakterileri zerindeki inhibisyon etkisi ile karlatrlmtr. Thymus sp. uucu yann yksek dzeyde antimikrobiyal etkiye sahip olduu tespit edilmitir. Ayrca uucu yalarn kompozisyonlar GC-MS analizi yaplarak belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Uucu ya, antimikrobiyal aktivite, GC-MS

245

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 026 Baz ifal Bitkilerin Helicobacter pylorinin invitro remesi zerine Etkileri ve Antioksidant zellikleri Aye Aydan KARA Atatrk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 25240, Erzurum ayseaydan@yahoo.com Bu almann temelini, baz ifal bitkilerin Helicobacter pylorinin in vitro remesine etkileri ile onlarn antimikrobiyal ve antioksidant potansiyellerinin belirlenmesi oluturmaktadr. Bu amala 20 bitki trne ait farkl ksmlar, zcler kullanlarak ekstrakte edilmitir. Bitkilerin su, etanol, kloroform ve aseton ekstraktlar kullanlm ve bu ekstraktlarn hem H. pylori hemde dier test mikroorganizmalar zerindeki etkileri, agardiffzyon yntemi kullanlarak incelenmitir. Antimikrobiyal aktivite bakmndan etkili bulunan ekstraktlarn, tiyosiyanat yntemi ile antioksidant zellikleri belirlenmitir. Sonu olarak aseton ekstraktlarnn; su, etanol ve kloroform ekstraktlarna gre daha yksek antimikrobiyal aktivite gsterdii belirlenmitir. Su, etanol, kloroform ve aseton ekstraktlar bakmndan, H. Pyloriye kar en etkili iki trn, srasyla Capsellbursa pastoris, Acorus calamus; Acorus calamus, Achillea millefolium; Acorus calamus, Pimpinella anisum ve Acorus calamus, Achillea millefolium olduklar bulunmutur. Dier taraftan bitkilerin aseton ekstraktlarnn Carum carvi tr hari antioksidat zellikte olduklar, Carum carvi trnn ise prooksidant aktiviteye sahip olduu bulunmutur. Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, in-vitro, bitki ekstrakt, antimikrobiyal, antioksidant PM 027 Kkekmece Glnden zole Edilen Bakterilerin Ar Metal ve Antibiyotik Direnlerinin ncelenmesi Ayten KMRAN ERDEM, Elif zlem ARSLAN AYDODU, Sevan Grn, mer ALTUN stanbul niversitesi, Fen Fakltesi, Biyoloji Blm, Temel ve Endstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Vezneciler, stanbul aytenkimiran@yahoo.com Kkekmece Gl ve evresi rekreasyon amac ile kullanlan bir blgedir. Gl evresinde yerleimin yaygnlamas ile gle boaltlan evsel atklarn artmas, bunun yan sra sanayi atklarnn da gle dearj, salk asndan nemli bir tehlike

oluturmaktadr. Kkekmece Gl tad kirlilik ykleri asndan nemli bir doal lagn sistemidir. Doal su sistemlerinde mikrobiyolojik kirlilik etkeni mikroorganizmalarn yan sra bunlarn antibiyotik ve ar metal direnleri de belirlenmelidir. zellikle oklu antibiyotik direnci (AD) gsteren bakterilerin belirgin lde artmas, bu organizmalardan kaynaklanan hastalklarn ilala tedavisini gletirmektedir. Bu amala almamzda Kkekmece Glnden izole edilen Gram negatif bakterilerin ar metal ve antibiyotik duyarllklar incelenmitir. almada Kkekmece Glnde dokuz farkl istasyondan, bir yl boyunca mevsimsel olarak su rnekleri alnm ve izole edilen Gram negatif bakteriler rutin bakteriyolojik yntemler ile tanmlanmtr. Bu bakterilerin ar metallere [Bakr (Cu), inko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr) ve Nikel (Ni)] ve antibiyotiklere [Ampisilin 10 g (AP), Gentamisin 10 g (GM), Kloramfenikol 10 g (C), Penisilin G 10 nite (PG), Streptomisin 10 g (S), Eritromisin 15 g (E), Amikasin 30 g (AK),Kanamisin 30 g (K), Nalidiksik asit 30 g (NA) ve Vankomisin 30 g (VA)] kar direnleri incelenmitir. Antibiyotik duyarllk deneyleri Kirby-Bauer disk difzyon metodu ile ar metal tuzlarna kar duyarllk deneyleri ise mikrodilsyon teknii ile yaplmtr. Bu alma sonucunda Enterobacteriaceae ailesinde yer alan 90 Gram negatif bakteri izole edilmitir. Bu bakterilerden 24 Escherichia coli,14 Citrobacter diversus, 7si Citrobacter amalonaticus, 6s Citrobacter freundii, 6s Proteus vulgaris, 6s Serratia odorifera, 5i Enterobacter cloacea, 5i Providencia alcalifaciens, 3 Klebsiella oxytoca, 2si Enterobacter agglomerans, 2si Kluyvera cryocrescens, 2si Providencia stuarti, 2si Rahnella aquaticus ve geri kalanlar ise, Enterobacter sakazakii, Providencia rettgeri, Edwardsiella hoshinae, Kluyvera ascorbata, Yersinia enterocolitica, Comamonas testosteroni olarak adlandrlmtr. Bu bakterilere kar Cu, Zn, Fe, Cd, Co, Cr ve Ni iin Minimum inhibitr konsantrasyonu (MK) deerleri srasyla 0,0160,25 g/100 ml, 0,008-0,016 g/100 ml, 0,125-0,5 g/100 ml, 0,002-0,25 g/100 ml, 0,008-0,0032 g/100 ml, 0,004-0,5 g/100 ml ve 0,008-0,063 g/100 ml olarak saptanmtr. Antibiyotik duyarllk testinde ise incelenen tm bakterilerin AK ,AP, NA, E, VA, C, S, PG, GM, K, ve antibiyotiklerine sras ile % 38, 19, 13, 13, 8, 7, 5, 3, 2, 1, ve orannda direnli olduklar belirlenmitir. Antibiyotik direncinin ar metal direncine gre daha dk olmas gldeki endstriyel kirliliin fekal kaynakl kirlenmeye oranla daha yksek olduunu gstermektedir. Bakterilerin farkl toksik metallere kar direnlerinin tespiti, doadaki eitli toksik kirleticilerin izlenmesinde yarar salayacaktr. 246

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

zellikle Fe ve Cr gibi ar metallere kar gzlenen diren, ortamn bu ar metallerce kirlendii sonucunu ortaya koymaktadr. Sonu olarak, evresel bakteri sularnn antibiyotik ve ar metallere kar olan duyarllklarnn test edilmesi, epidemiyolojik almalara ve toksik kirleticilerin etkilerinin belirlenmesine yardm olacaktr. Anahtar Kelimeler : antibiyotik PM 028 S. araminensis ve S. aucheri var aucheri Metanol Ekstrelerinin HPLC Analizleri ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Aratrlmas Tlin AKUN1, GlendamTMEN1, Ahmet KARAHAN2, Esra SOLMAZ1 1 Balkesir niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, 10145, Balkesir 2 Balkesir niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm,10145, Balkesir taskun@balikesir.edu.tr Son zamanlarda bitki ekstrelerinin biyolojik aktiviteleri youn bilimsel aratrmalarn konusu olmaktadr. Pek ok bitkisel ekstrenin prokaryot ve karyotlar zerinde biyolojik aktivitesinin olduu bilinmektedir. Salvia Lamiaceae familyasnn en byk genuslarndan biridir. Salvia genusu dnyada yaklak 900 tr ierir ve bu trler kozmopolit dalm gsterirler. Bu genusun 89 tr ve 94 taksonu Trkiyede bulunmaktadr. Bunlardan 49 tanesi endemiktir. Salvia iin endemizm oran %55tir. almamzda Salvia aramiensis Rech. f. ve S. aucheri Bentham subsp. aucheri metanol ekstrelerinin antibakteriyal, antifungal, antitberkloz aktiviteleri incelendi. Mycobacterium tuberculosis iin BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube kullanld. Sonular 365 nm dalga boyunda UV okuyucu ile belirlendi. Dier bakteriler iin Nutrient Agar, Nutrient Broth, filamentli funguslar iin Saboroud Dekstroz Agar, Sabourod Dekstroz Broth kullanld. Mikro dilusyon broth teknii kullanlarak yaplan deneme sonular spektrometrede okundu. Salvia aucheri subsp aucheri, Bacillus cereus a kar en iyi derecede (MIC 6.3 mg/ml), Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus ve Candida albicans a kar iyi derecede (MIC 12,5 mg/ml) antimikrobial aktivite gsterdi. S.aramiensis ise Proteus vulgaris, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus Enterobacter, ar metal,

ochraceus ve Fusarium proliferatuma kar iyi derecede (MIC 12,5 mg/ml) ve Klebsiella pneumonia ye kar orta derecede (MIC 25 mg/ml) aktivite gsterdi. Metanol ekstrelerinin HPLC analizi sonular ile antimikrobial aktivite arasndaki iliki tartld. Anahtar Kelimeler : Salvia, bakteri, fungi, Mycobacterium tuberculosis, HPLC PM 029 Baz Liken Trlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri Nihal DORUZ1, Zuhal ZEYBEK1, Ali KARAGZ2, Ali ASLAN3 1 stanbul niversitesi, Biyoloji Blm, Temel ve Endstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Vezneciler, stanbul 2 stanbul niversitesi, Molekler Biyoloji ve Genetik Blm, Vezneciler, stanbul 3 Atatrk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Erzurum nihaldogruoz@gmail.com Tbbi adan nemi olan bitkiler, dnyada ve lkemizde ok eski zamanlardan beri hastalklarn tedavisinde kullanlmaktadr. Bitki ekstraktlarnn, bakteriler zerine etkilerine ait dnyann eitli yerlerinde ok sayda alma mevcuttur. Bakteriler zerinde etkileri olan antimikrobiyal maddelere kar direncin giderek artt bilinmektedir. Bu maddelerin byk bir ksm, bitkilerdeki biyoaktif molekllerden elde edilmektedir. Aratrmaclar bitki kaynaklarndan elde edilen yeni antimikrobiyal maddelerin bulunmas iin aratrmalarn srdrmektedir. Likenler, mantar ve alglerin simbiyotik yaamlar sonucu oluan bitkilerdir. Gnmzde hava kirliliinde biyolojik indikatrler olarak kullanld gibi, hastalklarn tedavisinde de kullanlr. Daha nceki almamzda likenlerin Lejyoner hastalk etkeni bakterilerin remesini engelledii saptanmtr. Likenlerin antimikrobiyal aktivite zelliinin, yaplarndaki eitli asitlerden kaynakland bildirilmitir. Protolikesterik asit, fisodik asit, pulvinik asit lobarik asit usnik asit antimikrobiyal aktiviteleri belirlenen asitlerden bazlardr. Bu almada Artvin, Giresun ve Trabzon evresinden toplanan 11 farkl liken rneinin (Anaptychia ciliaris, Peltigara praetextata, Xanthoparmelia tinctina, Umbilicaria vellea, Peltigara polydactyla, Ramalina farinacea, Xanthoria elegans, Rhizoplaca melanopthalma, Cetrelia olivetorum, Xanthoria elegans, Lecanora muralis ) su ve etanol ekstraktlarnn antibakteriyal 247

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

aktiviteleri agar difzyon yntemi kullanlarak Staphylococcus aureus ssp aureus ATCC6538, Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus epidermidis ATCC12228, Bacillus subtilis ATCC 6633, Pseudomonas aureginosa ATCC 9027, Klebsiella pneumoniae ATCC4352 standart sular ile 2 evresel izolat (Aeromonas spp.) zerinde test edilmitir. Kontrol olarak tobramycin ve cephalothin kullanlmtr. Likenlerin etanol ekstraktlarnn, denenen Gram negatif bakterilerin hibirinin remesini engellemedii, su ekstraktlarnn % 63nn E. coli zerinde antibakteriyal etkisinin (en yksek zon ap 1.5 cm ) olduu saptanmtr. Likenlerin su ekstraktlarnn %81i Gram pozitif Staphylococcus aureus ssp aureus ATCC6538 ve Bacillus subtilis ATCC 6633 zerinde inhibe edici etki ( srasyla en yksek zon ap 1.1 cm ve 1.4 cm ) gstermitir. Bu ekstraktlarn Staphylococcus epidermidis ATCC12228 zerine etkisiz olduu saptanmtr. Etanol ekstraklarnn Staphylococcus aureus ssp aureus ATCC6538 (en yksek zon ap 1.6 cm ) ve Bacillus subtilis ATCC 6633 (en yksek zon ap 1.2 cm ) zerine %27, Staphylococcus epidermidis ATCC12228 zerine %36 (en yksek zon ap 1.6 cm) orannda etkili olduu gsterilmitir. Tobramycin ve cephalothinin oluturduu inhibisyon zon aplar srasyla 2cm ve 3.5 cm olarak llmtr. Bu almada kullanlan likenlerin antibakteriyal etkisi kontrol olarak denenen antibiyotiklerin etkisiyle karlatrldnda, zayf etkili olmas nedeniyle, denenen bakterilerin tedavisinde kullanlamayaca, ancak likenlerde farkl bakterilere etkili maddelerin bulunabilecei dnlerek geni spektrumda bakteriler zerine etkisi aratrlmaya devam edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Liken, antibakteriyal etki PM 030 Baz Kitosan Polimerlerinin Biyoaktivite almalar Elif LOOLU1, Hlya ARSLAN, Sercan MERCAN1 1 Gazi niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, 06500, Teknikokullar, Ankara 2 Zonguldak KaraElmas niversitesi Kimya Blm, 67100, Zonguldak logoglu@gazi.edu.tr Bu almada baz kitosan polimerlerinin [Kitosan (PHO-I), Kit-PHO-III, Kitosan (dk molekl arlkl), PHBV-g-chit-XIV, PHOhid-2-gchitosan ] Staphyllococcus aureus ATCC25923 ve Eschericha coli ATCC27853 gibi bakterilere kar antimikrobiyal aktiviteleri disk difsyon yntemine

gre tayin edildi. Polimerlerin belirli konsantrasyonlarda zeltileri hazrlanp, bu zeltilerden 50 Llik ksm steril 6 mm apndaki disklere uyguland. Nutrient Agar besi ortamnda bakteriler ile diskler 24 saat inkbe edildi. Oluan zon aplar mm olarak llp sonular literatrde bulunan benzer bileiklerin sonular ile karlatrld. Literatrde bulunan bu tr almalarda kitosan polimerlerinin antimikrobiyal aktivitelerinin olduu gzlenmitir. Anahtar Kelimeler: Kitosan, biyolojik aktivite PM 031 Sentezlenen Baz Organik Bileiklerin Biyolojik Aktivite almalar Nuren SARI, Mehmet YILMAZ, Mehtap YAKUT, Elif LOOLU, Sercan MERCAN nursens@gazi.edu.tr Bu almada gram pozitif bakteri olan Staphylococcus aureus ATCC25923 ve gram negatif olan Escherichia coli ATCC 27853 bakterilerine kar, sentezleyip yaplarn spektroskopik yntemlerle aydnlattmz organik bileiklerimize kar biyolojik aktivitelerinin olup olmadna bakld.Bu sentezlenen organik bileiklerin oluturduu zonlar disk difzyon yntemi ile belirlenmitir. Ayn zamanda bu iki bakterinin Penicilin, Ketoconazole, Ampicillin, Tetracycline, Chloramphenicol ve Gentamisin gibi antibiyotiklere kar da aktiviteleri llp almada kullanlan organik bileiklerin zon aplar ile karlatrlmtr. Buradan yeni ila etken maddesi olabilecek kimyasallarn gelitirilmesi hedeflenmitir. Anahtar Kelimeler: Organik antimikrobiyal aktivite, antibiyotikler bileikler,

248

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 032 Baz Yeni Sentezlenmi Organik Bileiklerin Antimikrobiyal Aktivite almalar Hikmet KATIRCIOLU1, Mehmet YILMAZ2, Mehtap YAKUT3, Elif LOOLU4, Sercan MERCAN4 1Gazi niversitesi, Eitim Fakltesi, Biyoloji retmenlii Blm Teknikokullar ANKARA 2Kocaeli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Chemistry 41380 Umuttepe-Kocaeli-Trkiye 3 Ankara niversity Fen-Edebiyat fakltesi, Kimya blm, Tandoan/Ankara, Turkiye 4Gazi niversitesi, Fen-Edebiyat Fakltesi, Kimya Blm, 06500 Teknikokullar /ANKARA hturk@gazi.edu.tr Planlanan almada sentezleyip yaplarn spektroskopik yntemlerle aydnlattmz organik bileiklerimizi gram pozitif bakteri olan Staphylococcus aureus ATCC25923 ve gram negatif olan Escherichia coli ATCC 27853 bakterilerine kar biyolojik aktiviteleri incelendi. Bu sentezlenen organik bileiklerin oluturduu zonlar disk difzyon yntemi ile tayin edilmitir. Ayn zamanda bu iki bakterinin Penicilin, Ketoconazole, Ampicillin, Tetracycline, Chloramphenicol ve Gentamisin gibi antibiyotiklere kar da aktiviteleri llp almada kullanlan organik bileiklerin zon aplar ile karlatrlmtr.

PM 033 Hasanabdal Ky (Van-Erci) Kaplcasndan zole Edilen Termofilik Bakterilerin Molekler Karakterizasyonu Smeyra SAVA1, Ahmet ADIGZEL2, Medine GLLCE3, Tlin ZBEK4, Fikrettin AHN5, Hakan ZKAN4 1 Yznc Yl niversitesi, Eitim Fakltesi, Snf retmenlii Blm, Van 2 Atatrk niversitesi, Salk Hizmetleri Meslek Yksek Okulu, Erzurum 3 Atatrk niversitesi, Fen Edebiyat Fakltesi, Biyoloji Blm, Erzurum 4 Refik Saydam Hfszshha Blge Enstits, Erzurum 5 Yeditepe niversitesi, Mhendislik ve Mimarlk Fakltesi, Genetik ve Biyomhendislik Blm, stanbul sumeyrasavas@hotmail.com Biyoteknolojik neme sahip olan TaqDNA polimeraz enziminin bir termofilik mikroorganizma olan Thermus aquaticustan izolasyonu, termofilik mikroorganizmalarn yaayabildii evreler ile bu evrelerin mikrobial ieriinin tespitine ynelik aratrmalara byk bir ivme kazandrmtr. Bu mikroorganizmalar lipid kompozisyonlaryla, enerji transdksiyonlarn ve sitoplazmik membranlarnn iyon geirgenliini deitirerek kendilerini ekstrem scaklk deerlerine uyumlu hale getirirler. Termofilik bakterilerden elde edilen enzimlerin, mezofil canllardan elde edilen enzimlere gre daha yksek scaklklara dayankl olmas, bu enzimlerin endstride ok farkl alanlarda kullanlmasna olanak salamtr. Bu nedenle, bilim insanlar jeotermal alanlardaki termofilik bakterilerin izolasyonu ve tanlanmas iin saysz aratrmalar yapmaktadrlar. Bu almada, daha nce bakteri floras ile ilgili hibir alma yaplmam, yerden k scakl 70C olan Hasanabdal Ky (Van-Erci) kaplca suyundan termofilik bakterilerin izolasyonu ile bu izolatlarn fenotipik ve genotipik yntemlerle karakterizasyonu amalanmtr. Elde edilen 10 izolat, koloni morfolojilerine gre ayrlarak, klasik (morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal) ve molekler yntemlerle (MIS, 16S-23S PCR, REP PCR, DNA Dizileme) karakterize edildi. Aratrma sonunda 10 izolattan 6 tanesinin Geobacillus, 4 tanesinin ise Bacillus cinsine ait trler olduu belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Termofilik bakteri, MIS, 16S23S rDNA, REP-PCR, DNA dizileme.

249

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Karadeniz Teknik niversitesi, Biyoloji Blm, TRABZON

PM 034 Pasinler (Erzurum) Kaplcasndan zole Edilen Termofilik Bakterilerin Molekler Karakterizasyonu Ahmet ADIGZEL1, Medine GLLCE2, Fikrettin AHN3, zlem BARI2, Hakan ZKAN4 1 Atatrk niversitesi, Salk Hizmetleri Meslek Yksek Okulu, Erzurum 2 Atatrk niversitesi Fen Edebiyat Fakltesi Biyoloji Blm, Erzurum 3 Yeditepe niversitesi, Mhendislik ve Mimarlk Fakltesi, Genetik ve Biyomhendislik Blm, stanbul 4 Refik SAYDAM Hfszshha Blge Enstits, Erzurum adiguzel25@gmail.com Yksek scaklklarda yaamn kefi ve Yellowstone Ulusal Park termal alanndan Thermus aquaticus bakterisinin izolasyonu biyoteknoloji alannda byk bir adm olmutur. Bunu mteakiben zellikle DNAnn in vitro koullar altnda oaltlmasn amalayan PCR teknolojisi ortaya kmtr. Ekstrem scaklk koullarnda yaamaya uyum salam olan termofilik bakteriler, ierdikleri yksek scaklklara dayankl enzimleri ile son zamanlarda biyoteknolojik ve endstriyel alanlarda byk bir ilgi oda haline gelmilerdir. zellikle Thermus aquaticusun ticari alanda salam olduu baar bilim insanlarn, mikrobiyal ierii henz tespit edilememi jeotermal kaynaklardan mikroorganizmalarn izolasyonu ve tanlanmas almalarna ynlendirmitir. Bu almada, Pasinler (Erzurum) kaplca