You are on page 1of 1

Hga Hasamang Epekto ng Pag|a|as|ng o 8obrang Pag-|nom ng A|ak

Arg pag-|ror rg a|a|, gaya rg par|r|gar||yo al rga oaWa| ra garol, ay ra|a|a-ad||. Arg pag|a|as|rg al pag|g|rg
rarg|rg|ror ay rarar|rg rasararg epe|lo ra ra|dudu|ol sa al|rg |alaWar.
Paano ma|a|aman kung sobra na pag-|nom ng a|ak?

8agaral |oa'l |oa arg dar| rg a|a| sa |a||argar sa |oa'l |oarg lao uparg ra|as|rg, raaar|rg rags||o|rg gaoay arg
surusurod. Ayor sa rga |oa'l |oarg r|rp||ar, ay p|ra|ararar| rgur|l |alarggap-larggap par|r ra pag-|ror ay 1-2
bote ng beer kada araw ngun|t h|nd| |a|ampas ng 7 bote ng beer sa |sang ||nggo.

Ang taong |as|ng, nan||||gaw sa d|sgrasya.

Arg a|coro| sa |alaWar ay ra|a|a-ape|lo sa al|rg |a|ayararg ragdes|syor. 0ar|| d|lo, rarar|rg rga |alargarar
arg raaar|rg ragaWa raoarg |as|rg, |agaya rg pagmamaneho habang |as|ng, ra |sarg pargurar|rg sarr| rg
a|s|derle al |aralayar sa P|||p|ras. Vaaar| r|rg rapaaWay arg rga |as|rg ra pWede r|rg rago|gay-daar sa
a|s|derle. lrporlarle r|r, arg |a|as|rgar ay raaar|rg ragdu|ol sa r|gr-r|s| sexua| oerav|or dar|| |raa||s r|lo ay
r|ya o |rr|o|syor sa rga lao.
laoarg |as|rg, s|ra r|r arg |a|arayar ra oa|arser|r arg |alaWar. Vaaar|rg raluroa, radapa, ralap||o|, o
ra|araras rg |oa'l |oarg a|s|derle raoarg |as|rg.
Ang pag|a|as|ng ay nakakas|ra sa atay.

. Arg epe|lo rg a|a| sa alay ay arg p|ra|arao|gal. 0ar|| arg a|coro| ay |sarg |asor sa |alaWar al arg alay arg
pargurar|rg oarag| rg |alaWar ra l|ga-||r|s rg rga |asor al |oa'l |oarg |er||a|, |apag soora arg ra|ror rorg
a|a|, r|rd| ||ra|aya rg alay ra ||r|s|r |aral rg a|coro| sa |alaWar, al |lo'y rararaga al ras|s|ra. Kapag lu|uyarg
ras|ra arg alay - |sarg |ord|syorg l|ralaWag ra o|rrnos|s - raaar|rg raglu|oy-lu|oy arg |sarg lao sa pa|as|ra rg
oalo, cora, o |aralayar.
l|rd| |ararg alay arg ape|lado rg soorarg pag-|ror rg a|a|. P|ra|agar|l rg a|a| arg rga ugal rg dugo, ra
raaar|rg ragdu|ol rg r|gr o|ood al sa||l sa puso. Varar| parg epe|lo sa |alaWar arg a|a|, gaya rg pag|as|ra sa
ula| rg rga ora|n oe||s, pag|as|ra rg parcreas, oargurgol, al |oa pa.
lsa pa, ra|a|apagpalaoa r|rd| |ararg arg a|a| r|sro , |urd| arg pu|ular ra |a||r|lar ay oarag| rg |rurar.
Ang pag|a|as|ng ay nakakas|ra ng buhay.

8u|od sa rga epe|lo rg a|a| sa |alaWar, arg pag|a|as|rg ay ra|a|as|ra r|r sa ouray. Arg pag|g|rg-ad|| ay
uruuoos sa pararor al pag|a|alaorg ra|apag-ara|, ra|apaglraoaro, al rag|rg |apa||pa||raoarg ra r|yeroro
rg par||ya al ||purar.