11.

Σα ςχολεία και οι δάςκαλοι του Γζνουσ

Τα πρϊτα χρόνια τθσ ςκλαβιάσ το «ςκοτάδι τησ αμάθειασ» ςκζπαςε τον ελλθνιςμό.

Οι περιςςότεροι λόγιοι από το Βυηάντιο και τθν Ελλάδα κατζφυγαν ςτθ Δφςθ, όπου βοικθςαν ςτθ
διάδοςθ των ελλθνικϊν γραμμάτων, όμωσ άφθςαν και το ςκλαβωμζνο λαό χωρίσ δαςκάλουσ και ςχολεία.
ΙΔΡΤ΢Η ΣΩΝ ΠΡΩΣΩΝ ΢ΧΟΛΕΙΩΝ

Η εκκληςία ιδρφει τα πρώτα ςχολεία.
Δημιουργείται ο θρφλοσ του
«κρυφοφ ςχολειοφ».

΢χολεία ιδρφουν και
κάποιοι μορφωμζνοι
Ζλληνεσ με ςπουδζσ ςτην
Ευρώπη.

΢τη λειτουργία ςχολείων
βοήθηςαν και κάποιοι
πλοφςιοι ζλληνεσ από το
εςωτερικό και το εξωτερικό.

Στθ μόρφωςθ του λαοφ βοικθςαν τρεισ κυρίωσ παράγοντεσ:

Η εφεφρεςθ τθσ
τυπογραφίασ

Οι μορφωμζνοι άνκρωποι
με μεγάλθ αγάπθ και
προςφορά ςτθν πατρίδα
(«Δάςκαλοι του Γζνουσ»)

Τα κθρφγματα του
Διαφωτιςμοφ και τθσ
Γαλλικήσ Επανάςταςησ

ΞΕΧΩΡΙ΢ΣΟΙ ΔΑ΢ΚΑΛΟΙ ΣΟΤ ΓΕΝΟΤ΢

Κοςμάσ ο Αιτωλόσ (1714-1779)

Αδαμάντιοσ Κοραήσ ( 1748 – 1833)

Γφριςε ςε πολλά μζρθ τθσ Ελλάδασ,
δίδαξε και ίδρυςε πολλά ςχολεία. (200
«κοινά», δθμοτικά και 10 «ελλθνικά»,
γυμνάςια). Ο λαόσ τον λάτρεψε και θ
εκκλθςία τον τιμά ςαν Άγιο ςτισ 24
Αυγοφςτου.

Ο ςθμαντικότεροσ δάςκαλοσ του Γζνουσ.
Πίςτευε ότι θ απελευκζρωςθ κα ζρκει
με τθ μόρφωςθ του λαοφ. Προςπάκθςε
να κάνει γνωςτοφσ τουσ αρχαίουσ
Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ.