lngrld Maadvere

1

Autor|õ|gused [a Creat|ve Commons

!argnevalL Luleb [uLLu auLorlõlgusLesL [a CreaLlve Commons llLsenLsldesLŦ ÞõhlLahelepanu on
pööraLud selleleţ mlda peaks Leadma õpeLa[ale [a koolls LööLadesŦ
AuLorlõlgusega kalLsLakse klr[andusŴţ kunsLlŴ võl LeadusLeosLŦ kalLse alla lahevad nll valmlsŴ kul ka
poollkud LeosedŦ 1eos peab olema val[endaLud ob[ekLllvses vormlsŦ See Lahendabţ eL kul ma oma
peas mõLlen val[a luuleLuseţ slls seda auLorlõlgused el saa kuldagl kalLsLaŦ kul ma aga oma luuleLuse
paberl peale klr[uLanţ slls Leklvad auLorlõlgused auLomaaLselL [a auLorll el ole va[a kuhugl pöörduda
võl oma Lööle mlngeld marke llsadaŦ AuLorlõlgus on LerrlLorlaalneŦ LesLl on uhlnenud 8ernl
konvenLsloonlga hLLpsť//wwwŦrllglLeaLa[aŦee/erL/acLŦ[sp?ldƹ24662ţ mls Lahendabţ eL rllgldţ kes slnna
kuuluvad moodusLavad llldu auLorlLe õlgusLe kalLseksŦ
Cn kaks eraldl mõlsLeL auLorsus [a auLorlõlgusedŦ AuLorsus kehLlb labl a[aŦ See Lahendabţ eL kul Cskar
LuLs klr[uLas raamaLu ūkevadeºţ slls [aab La alaLlseks selle auLorlksŦ AuLorlõlgused kehLlvad aga auLorl
eluea pluss 70 aasLaLŦ Cskar LuLs surl 1933ŦaasLalŦ Seega on Lema surmasL praegu möödunud vahem
kul 70 aasLaL nlng kul me Lahakslme oma uues õplkus lõlke ūkevadesLº kasuLadaţ slls peakslme me
pöörduma Cskar LuLsu parl[aLe pooleŦ Lduard 8ornhöhe ū1asu[aLº võlks aga vabalL kasuLadaţ sesL
Lema surl 1923ŦaasLalŦ SeeLõLLu ongl veeblsL võlmallk lelda pal[u [uba ammu surnud auLorlLe Leoseld
[a vahe praegu elavaLe võl vahem kul 70 aasLaL Lagasl surnud auLorlLe LeoseldŦ
Cn as[uţ mlda auLorlõlgus el kalLseŦ AuLorlõlgus el kalLse ldeldţ mõlsLeldţ avasLuslţ
rahvaloomlnguLeoseldţ õlgusakLeţ kohLulahendeldţ rllgl [a organlsaLsloonlde sumboollkaLţ
paevauudlseldţ fakLeţ andmeld [a kul varallsed õlgused on lõppenud (auLorl elu+70 aasLaL)Ŧ
AuLorlõlgus võlb kuuluda uhele auLorlle võl kul auLoreld on mlLuţ slls ka mlLmele auLorlleŦ kul Leos on
loodud LööulesanneLe LalLmlse kalgusţ slls kuulub auLorlõlgus Lööand[aleŦ 1lhLl kuslvad õpeLa[adţ eL
kellele kuulub auLorlõlgusţ kul nemad loovad õppemaLer[aleŦ kul õpeLa[a Lööleplngus pole klr[asţ eL
Lema ulesandeks on luua õppemaLer[aleţ slls kuulub auLorlõlgus õpeLa[ale mlLLe koollleŦ kul auLor on
surnudţ kuuluvad auLorlõlgused Lema parl[aLeleŦ AuLor võlb ka loobuda oma auLorlõlgusLesLŦ Selllsel
[uhul kuuluvad auLorlõlgused lslkuleţ kellele need on loovuLaLudŦ kul auLor Legl oma Leose avallkus
LeenlsLuses LööLadesţ kuuluvad auLorlõlgused rllglleŦ
AuLorlõlgused võlb [agada kaheksť lslkllkud õlgused [a varallsed õlgusedŦ lslkllkud õlgused Loovad
auLorlle au [a kuulsusL nlng varallsed õlgused Loovad lelva laualeŦ lslkllkud õlgused onť
lgus auLorsusele
lgus auLorlnlmele
lngrld Maadvere
2

lgus Leose puuLumaLusele
lgus Leose llsadele
lgus auLorl au [a vaarlkuse kalLsele
lgus Leose avallkusLamlsele
lgus Leose Lalendamlsele
lgus Leos Lagasl võLLa
varallsed õlgused onť
lgus Leose reproduLseerlmlsele
lgus Leose levlLamlsele
lgus Leose Lõlklmlsele
lgus Leose LööLlemlsele
lgus Leose kogumlkele

kuldas on seoLud kool [a auLorlõlgused? AuLorl nõusolekuLa [a auLorlLasu maksmlseLa on lubaLud
õlgusparaselL avaldaLud LeosL fuuslllsel lslkul reproduLseerlda [a Lõlklda lslkllku kasuLamlse
eesmarkldel Llnglmuselţ eL selllne Legevus el LaoLle arlllsl eesmarke (AuLS Ƈ 18 lg 1)Ŧ See Lahendabţ
eL õpeLa[a Lohlb oma lslkllkuks Larbeks Leha kooplaL mõnesL arLlkllsL võl Lõlklda ara mõnda lauluŦ
Seda Lohlvad Leha kõlk Llnglmuselţ eL nad seda muuma el hakkaŦ koolls aga el saa öeldaţ eL õpeLa[a
kasuLab maLer[ale lslkllkuks LarbeksŦ Slln Luleb õpeLa[ale appl auLorlõlguse seadus (Ƈ 19 p 2)ţ mls
raaglbţ kuldas LeosL kasuLada lllusLreerlva maLer[allna õppeŴ võl Leadusllkel eesmarkldelŦ Sellel
seadusel on ka omad LlnglmusedŦ LslLeks peab Leos olema õ|guspärase|t ava|datudŦ See Lahendabţ eL
auLor on oma Leose avallkusLanudŦ nalLeks andnud val[a raamaLu võl avaldanud lnLerneLlsŦ kul keegl
on klr[uLanud luuleLusl sahLllsseţ slls need el ole õlgusparaselL avaldaLudŦ 1elseks Luleb LeosL
kasutada va|d |||ustreer|va mater[a||na [a a|nu|t õppeŴ võ| teadus||ke| eesmärk|de|Ŧ kolmandaks
võlb LeosL kasuLada vald mot|veer|tud mahusŦ LesLls el ole moLlveerlLud mahL maaraLudŦ Cn rllkeţ
kus LapselL öeldudţ mlda Lahendab moLlveerlLud mahLŦ nalLeks mlLu proLsenLl helllõlgusL võl LeksLlsL
võlb Lunnls kasuLadaŦ Sllskl on LesLl A[alehLede LllL kehLesLanud arLlkllLe refereerlmlse hea Lavaţ mls
Lahendabţ eL arLlkll alguses Luleb ara markldaţ mllllses val[aandes on arLlkkel llmunud nlng
moLlveerlLud mahuks on nad kehLesLanud kunl 3 lauseLţ kuld mlLLe ule 20Ʒ arLlkll mahusLŦ
nel[andaks el Lohl Leose selllne kasuLamlne taot|eda är|||s| eesmärke nlng klndlasLl Luleb ara marklda
auLorl nlml (kul see on Leosel naldaLud)ţ Leose pealklrl (nlmeLus) [a Leose avaldamlse alllkasŦ See
lngrld Maadvere
3

Lahendabţ eL kul õpeLa[a pal[undab õpllasLele mõnesL õplkusL har[uLuseţ slls peab La alaLl llsama ka
auLorlţ õplku pealklr[a [a avaldamlse alllkaŦ
kul mlnglL LeosL koolls kasuLama hakaLaţ Luleks labl mõelda kolmeasLmellne LesLŦ LslLeksţ kas ma
kasuLan seda LeosL alnulL õppeŴ võl Leadusllkel eesmarkldelŦ 1elseks ega see kasuLamlne el ole
vasLuolus Leose Lavaparase kasuLamlsega nlng kolmandaks ega see el kah[usLa põh[endamaLulL auLorl
seadusllkke huveŦ
koolls Luleb LlhLl eLLe pal[undamlsLŦ ka selle kohLa on oma reprograaflllse reproduLseerlmlse reeglld
(AS 19 p 3)Ŧ võlb pal[undada arLlkllLţ mls on õlgusparaselL avaldaLud mõnes perloodlllses
val[aandesŦ SamuLl võlb pal[undada vald kaLkendlL avaldaLud LeosesL (õplkţ romaan)Ŧ nooLl llma
auLorl eelneva nõusolekuLa selllsel vllsll kopeerlda el LohlŦ 1asuLa on lubaLud kasuLada pal[undaLud
arLlkllL võl LeosL alnulL harldusŴ [a LeadusasuLusLesţ mllle Legevus el LaoLle arlllsl eesmarkeŦ Lrakoolld
seda Leha el LohlŦ klndlasLl Luleb ara marklda rekvlslldld (auLorl nlmlţ Leose pealklrlţ Leose avaldamlse
alllkas)Ŧ
1uleb eLLe olukordlţ kul LeosL on va[a avallkulL eslLadaŦ nalLeks konLserL võl eLendus lapsevanemaLeleŦ
AuLorl nõusolekuLa [a auLorlLasu maksmlseLa on lubaLud Leose avallk eslLamlne LeaLud LlnglmusLel
(A 22)Ŧ uheks Llnglmuseks on seeţ eL see eslLamlne Lolmub õppeasuLuses selle vaheLus
õppeproLsessls (Lundţ õppeLöövallne Legevus)Ŧ 1eosL eslLavad õpeLav personal võl õpllasedŦ kul on
kuula[ald [a vaaLa[aldţ slls Llnglmuselţ eL kuula[askonna moodusLavad vald õpeLav personal [a õpllased
võl Lelsed lslkudţ kes on oLseselL seoLud õppeasuLusegaţ kus LeosL avallkulL eslLaLakse (lapsevanemadţ
eesLkosL[ad)Ŧ 1uleb LeadusLada võl muul vllsll LeaLavaks Leha auLorl nlmlţ kul see on Leosel naldaLudŦ
Muul vllsll Lahendab sllnţ eL nalLeks on LehLud plakaL võl kavaŦ
peLa[a võlb oma Löös kokku puuLuda auLorlõlgusLega kolmel erlneval vllsllŦ Mlda slls aga sllmas
pldadaŦ kordame veel uleŦ
Õpetaja kasutab teiste loodud õppematerjale Ta tohib neid kasutada vaid illustreeriva
materjalina õppetöö eesmärgil, motiveeritud mahus Lisama peab autori nime, teose
pealkirja ja avaldamise allika See tegevus ei tohi olla vastuolus tavapärase
kasutamisega, samuti ei tohi kahjustada autori seaduslikke huvisid
2 Õpetaja loob originaalseid õppematerjale Sellisel juhul tekivad autoriõigused
automaatselt Isiklikke õigusi (au ja kuulsus) ei saa sundkorras ära võtta ega müüa
Kui teos on loodud tööülesannete täitmisel, siis lähevad varalised õigused automaatselt
tööandjale Õpetajatel enamasti lepingus sellist punkti ei ole, et peaks looma
õppematerjale Kui õpetaja kasutab enda pildistatud Iotosid, tuleks inimestelt küsida
nõusolekut
lngrld Maadvere
4

Õpetaja loob õppematerjale kasutades teiste loodud teoseid ning avaldab materjalid
hiljem veebis Sellises olukorras võib igasuguseid probleeme ette tulla Kui õpetaja
kasutab materjale tunnis või kinnises veebikeskkonnas, motiveeritud mahus ja viitab
korrektselt, on kõik korras Tänapäeval tahavad õpetajad aga oma teosed veebi üles
panna Sellisel juhul peab olema väga ettevaatlik teiste materjalide kasutamisega, sest
ilma autorilt luba küsimata seda teha ei tohi Tohib lisada linke Õnneks on aga
lahendused avatud sisulitsentside näol olemas

AvaLud slsullLsenLsld
AuLorlõlgused on karmld nlng pllravad meld parls pal[uŦ Sllskl on lelLud selllses olukorras
val[apaas avaLud slsullLsenLslde naolŦ AvaLud slsullLsenLsld Lahendavad sedaţ eL auLor võlb lse
oLsusLadaţ mlda Lema Leosega Leha võlbŦ See Lahendabţ kuldas seda võlb levlLadaţ kopeerlda võl
avallkulL eslLleda [neŦ neld susLeeme on parls mlLmeldŦ LesLls on kõlge levlnum [a Lanaseks ka
LesLl seadusega kooskõlla vlldud CreaLlve Commons hLLpť//wwwŦcreaLlvecommonsŦee/Ŧ CreaLlve
Commons on susLeemţ mls on ehlLaLud olemasoleva auLorlõlguse peale nlng lubab [agada oma
loomlnguL LelsLegaŦ CreaLlve Commons llLsenLsld pakuvad keskLeed LalesLl pllravaLe ƍ(C) all rlghL
reservedƍ [a Þubllc uomaln (auLor loobub kõlglsL oma õlgusLesL) [aoLusvllslde vahelŦ LnamasLl
kasuLaLakse cc llLsenLse nll hellţ fllmlţ plldlţ LeksLlde kul ka õppemaLer[allde puhulŦ val[a on
LööLaLud 6 llLsenLslLuuplŦ lga Luubl puhul Luleb klndlasLl auLorlle vlldaLaŦ
ttribution (by) Teose autorile on vaja viidata autori poolt määratud viisil
Internetis tuleb ette, et autor ei kasuta oma pärisnime vaid tal on varjunimi Sellisel
juhul tuleb teosele lisadagi see varjunimi Viitamisel on vaja lisada autori nimi, teose
nimi ja link, kust teos pärineb
2 ttribution Share like (by-sa) Viita autorile Jaga samadel tingimustel
tähendab, et kui ma muudan teost või kasutan seda oma teose loomiseks, siis peab ka
saadud teost jagama samadel tingimustel nagu oli originaaltöö Näiteks kasutan ma
sellise litsentsiga heliIaili oma video jaoks Siis pean ma ka oma videot samadel
tingimustel jagama Seda litsentsi kasutatakse enamasti avatud lähtekoodiga tarkvara
puhul
lngrld Maadvere
3

ttribution Non Derivatives (by-nd) Viita autorile Teost ei tohi muuta
Näiteks ei tohi ma sellise litsentsiga Iotot muuta mõnes Iototöötlusprogrammis
4 ttribution Non-commercial (by-nc) Viita autorile Non-commercial
tähendab, et teost ei tohi kasutada kommertsrakendustest Näiteks ei tohi ma selle
litsentsiga avaldatud pilti kasutada raamatus, mida ma hiljem müün
5 ttribution Non-commercial Share like (by-nc-sa) Viita autorile,
ära kasuta kommertsrakendustes, jaga samadel tingimustel
6 ttribution Non-commercial No Derivatives (by-nc-nd) Viita
autorile, ära kasuta kommertsrakendustest, teost ei tohi muuta Kutsutakse vaba
reklaami litsentsiks

LlsalugemlsLť
http://wwwautoree/est
https://wwwriigiteatajaee/ert/actjsp?id÷27924
http://wwwriigikantseleiee/Iailid/utori¸guse¸p¸him¸ttedpdI
erni konventsioon https://wwwriigiteatajaee/ert/actjsp?id÷24662
Pisuke 'utoriõiguse alused¨
reative ommons http://wwwcreativecommonsee/