P. 1
trubaduri i truveri

trubaduri i truveri

|Views: 1,907|Likes:
Published by Milica Arambašić

More info:

Published by: Milica Arambašić on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

pdf

text

original

Oksitanska lirika

Lingua romana – zajednički jezik u rimskom carstvu, mešavina narodnog i
učenog, imao je dve varijante: 1. langue d'oc – jezik koji se govorio na jugu današnje Francuske 2. langue d'oil – jezik koji se govorio u severnoj Francuskoj1 prema dva načina na koje se kaže 'da'. Iz prve varijante nastao je oksitanski ili provansalski jezik, kome je najsličniji jezik koji se danas govori u Kataloniji (katalonski). Na tom jeziku pisali su pesnici u Španiji, Francuskoj, Italiji – on je jedinstven i proširen po Evropi.

TRUBADURI Reč trubadur nastala je od reči trobar = nalaziti, pronaći (još uvek se tako kaže u katalonskom). Odnosi se na traženje reči2, traženje najboljeg načina da se iskaže nešto. To je bila ambicija pesnika – on je tragalac za rečima (i Flober govori o ovom traganju koje opisuje kao traganje za biserima u nekom južnom moru). Trubaduri uporno rade na stilu i pesničkim oblicima – oni brinu o eufoniji 3, koriste složen sistem spoljašnjih, katkad i unutrašnjih rima itd. Ritmovi i versifikacija4 trubadurske poezije su dovedeni do savršenstva. Sa trubadurima nastaje poezija čvrstih oblika – složenih i doteranih... Oni takođe uz svoje pesme komponuju muziku. Dok junačke pesme, nastale početkom 12. veka na severu Francuske slave viteštvo kao jedan od puteva prema večnom životu (junaci delaju u punoj odanosti prema svome gospodaru, i posledično, hrišćanstvu i samome Bogu) uporedo, ili neznatno kasnije, na jugu se rađa aristokratska poezija koja za svoj uzor uzima kult Dame umesto kulta Boga.5 Ovo je umetnost novog društva željnog, posle krstaških pohoda i međusobnih ratova, uživanja i lepote. Nastupa razdoblje koje će trajati dva veka – razdoblje stvaralaštva trubadura. Trubaduri su živeli na dvoru feudalaca i pod njihovim pokroviteljstvom. Često su se zaljubljivali u svoje gospodarice. Bila je to kurtoazna, dvorska ljubav – ona

Severnu i južnu Francusku deli reka Loara. N. Koljević: ovo traženje se odnosi na traženje dostojnog predmeta pevanja tj. uzvišene dame, ali i na pronalazak odgovarajuće forme, rima i melodije. 3 Eufonija – 1.(širi smisao) zvučni sastav pesničkog jezika, posebno izražajan u stihu. Eufonija obuhvata rimu, asonancu, aliteraciju i onomatopeju. 2.(uži smisao) blagozvučnost 4 Versifikacija – organizovanje stiha / empirijska disciplina čini je zadatak da utvrdi po čemu se razlikuje stih od proze. 5 Siromašan u epskoj poeziji, jug je dao ogroman doprinos u kurtoaznoj lirici.
1 2

1

je osnovna tema trubadurske poezije. Pitanje je: da li je ova ljubav nastala kao odraz jedne metafizike ljubavi ili obrnuto?

SHVATANJE (FILOZOFIJA) LJUBAVI - Sa trubadurima se prvi puta javlja IDEAL NEOSTVARENE LJUBAVI. Pesnik se obraća dami koja je obično supruga gospodara i ta ljubav je neostvariva, ljubav nikad zadovoljena6. Gospodar je često ljubomoran. (Kurtoazna ljubav ima za predmet nedostižnu ženu, jedinu koja može da budi stalnu i čistu ljubav.)7 & Hoјzinga: trubadurski ljubavni ideal ima negativni ton. I stari vek je opevao čežnju i ljubavne jade, ali oni su u ovome videli samo odlaganje; prisutna je draž sigurnog ostvarenja. Kod trubadura je centralna neutoljena čežnja. U starom veku osećanje bola nije posledica erotskog nezadovoljavanja, nego tragične sudbine. Tek u dvorskoj ljubavi trubadura nezadovoljenost je postala glavna stvar. Iz čulne ljubavi je potekla plemenita služba ženama, bez pretenzije da dođe do ostvarenja. & Razvija se shvatanje ljubavi kao velikog, nedostižnog ideala, nečega što je samo sebi cilj. Za zaljubljenog će često jedina nagrada biti sama mogućnost da voli. - Trubadurska poezija uzvisuje izvan-bračnu ljubav jer brak znači sjedinjenje tela, dok je «Ljubav» najviši Eros, stremljenje duše sjajnom sjedinjenju, sjedinjenju koje stoji izvan svake ljubavi moguće u ovom životu. Idealizovana ljubav je duhovno bogatija. To je ljubav van braka i smatra se da je takva mnogo bogatija duhovnim sadržajem. (Brak je u feudalnom svetu neka vrsta posla – nema slobodnog izbora. Zato je viteška ljubav bila izbor. Vitez dami bezinteresno služi. Ljubav mora biti nesvrhovita.) Zato ova ljubav pretpostavlja čednost. & U pitanju je izrazito platonska ljubav prema gospođi, koja je po pravilu višeg roda i junak ne može ni pomisliti na brak sa njom, jer je ona već udata ili je suviše visokog roda. Junak je voli zbog njene lepote, ali iznad svega zbog njenih moralnih vrednosti, a njen odnos sa obožavaocem je do u tančine propisan složenim kodeksom. - Nesvesni platonizam: spoj lepote i dobra. Stanje u kome se nalazi zaljubljeni je mistička egzaltacija8 i neobjašnjivo stanje, trenutak radosti... Ushićenje čitavog bića zbog samog postojanja predmeta žudnje... & Trubaduri zamišljaju ljubav kao silu koja oplemenjuje i uzdiže dušu. Ona čisti i usavršava zaljubljenog. Ne može biti pesnik ko nije zaljubljen i obratno, uistinu zaljubljen čovek neizbežno postaje pesnik. Sve ove osobine
Pesnik hiljadu puta ponavlja svoju molbu a lepotica uvek kaže “ne”. Sa trubadurima nastaje vizija žene potpuno suprotna tradicionalnim običajima – to je žena uzdignuta iznad muškarca i ona njemu postaje nostalgični ideal… Početak neprijateljstva prema ženi se podudara sa početkom stogodišnjeg rata – 1377. godine, tačnije sa pravim, crnim srednjim vekom. 8 Egzaltacija – 1.zanos, zanesenost 2.uzdignuće u viši položaj
6 7

2

-

-

-

«istinske» ili «tanane» ljubavi (fin amor) trubaduri stavljaju nasuprot «glupoj, besmislenoj» ljubavi (fol amor) tj. čulnoj ljubavi. Višak etičke sadržine. Estetski, etički i društveni ideal sadržani su u uzvišenoj ljubavi. Ljubav se vidi kao škola etičkog usavršavanja. Pesnik služi dami, veliča njene vrline, i sam se uzdiže u vrlini. Vrlina je neophodna da bi se stiglo do lepote. Ljubav podrazumeva vrlinu. Ljubav postaje polje na na kome se rascvetalo moralno savršenstvo. Prema teoriji dvorske ljubavi plemić koji voli postaje kroz svoju ljubav pun vrlina i čist. Duhovni element u lirici sve više preovlađuje. & Povezivanje viteškog ideala sa vrednostima religiozne svesti: sažaljenjem, pravdom, vernošću, askezom... Da bi čovek oplemenio svoje srce on mora želeti, patiti. (Zato se draga stavlja na pijedestal, pretvara u nedostižnu damu. Od nje dolaze sve velike vrline.) & Hojzinga: Ni u jednoj drugoj eposi nije ideal svetovne kulture bio tako čvrsto sliven sa idealom ljubavi prema ženi. Sve hrišćanske i sve društvene vrline bile su sistemom ljubavi uključene u okvir verne ljubavi. Estetski ideal: ljubav je polje na kome cveta i estetsko savršenstvo. U program viteževa vaspitanja ne ulazi samo obuka o lovu i ratu, već i o raznim mondenskim igrama, o veštini sviranja9, igranju, pevanju, udvaranju damama. HEROJSKOM idealu se dodaje ESTETSKI. Pitanje erotike: Da li je reč o erotskom naturalizmu ili alegoriji? Erotika stoji u vezi sa folklorom. Kod trubadura ima uživanja, hedonizma... Ponekad su prisutne radosti čulne ljubavi10, čak i u njenim najgrubljim pojavama. & Hojzinga: Pored stila dvorske ljubavi veliki značaj je imao i
primitivan oblik erotike, nasleđen iz starijih vremena, koji veliča zajednicu polova – oblik koji je hrišćanska kultura kao kult smenila svetom misterijom, ali je on ipak živeo. Nekada je epitalamski aparat sa svojim bestidnim smehom i faličkom simbolikom bio deo svadbene svečanosti. Sklapanje braka i svadbena svečanost su nekada bili spojeni: velika misterija je kulminirala u sparivanju. Zatim je došla crkva i ograničila ih na svetu tajnu svečanog sklapanja braka. Propratne ceremonije svete tajne – svadbu, pesmu i klicanja – prepustila je profanoj svadbenoj svečanosti. Bezobrazne igre reči, skaredne, uvredljive reči koje su odomaćene u epitalamskom stilu predstavljaju ostatke faličkog simbolizma primitivne kulture. Tema epitalamskog žanra je potpuno zadovoljenje, neposredna erotika. Ali, ono što može da posluži kao oblik i ukras života je posredna erotika; njena tema je mogućnost zadovoljavanja, obećanje, odricanje, približavanje sreće. Ovde se najviše zadovoljenje prenosi u neizrecivo, zaodenuto lakim velom očekivanja. Već samim tim je posredna erotika mnogo sposobnija za život i obuhvata mnogo šira životna područja. Ona može da primi u sebe etičke elemente vernosti, hrabrosti, blagosti i

Roman i novela se više ne pevaju, već se čitaju. Poezija, koja proističe iz narodne pesme, još je čvrsto povezana sa muzikom. 10 Ovidijev uticaj: shvatanje ljubavi kao kulta strasti. Ipak, trubadurska polumistička koncepcija ljubavi bitno se razlikuje od Ovidijevog racionalističkog (?) čulnog shvatanja.
9

3

na taj način da se poveže sa drugim težnjama koje imaju za cilj daleko širi ideal nego što je prost ideal ljubavi.

-

-

-

Žorž Dibi u knjizi Vreme katedrala govori o tome da se viteška ljubav sveti braku. Ljubavnik uvek bira udatu ženu. On je ne otima, nego je stiče postepeno savlađujući njene otpore. Stiče je sopstvenim usavršavanjem u vrlini i ovo je osvajanje kao opsedanje tvrđave. Svaka je žena nedostižna. Podrazumeva se svojevrsna odanost (pesnika) karakteristična za feudalni duh. Često ljubavna igra sublimira seksualni zanos i premešta ga u poeziju. Ljubav je igra, ludus. ((iv: Da li o ovome govori Hojzinga? Da li bi u to spadali viteški turniri11, viteški zaveti12, osnivanje «dvorova ljubavi» – za razonodu dok traje epidemija kuge, sposobnost konverzacije u kojoj je važan deo zauzimala kazuistika ljubavi.13)) & Hojzinga: Težnja za stilizacijom ljubavi – predstavljanje ljubavnog života kao lepe igre sa plemenitim pravilima. Ova oplemenjena erotika je među aristokratama postala prepreka neobuzdanosti... Žirmunski: kurtoazna ljubav je ljubav kao neka vrsta «nauke»: poznavanje njenih «pravila» i «zakona» je obavezno za zaljubljenog. Predmet ljubavi može biti samo udata žena. Zaljubljeni mora proći kroz nekoliko stupnjeva takvog služenja: on je prvo onaj koji «skriva svoja osećanja» i ćutke uzdiše, potom «molilac», pa «poklonik» i najzad «voljeni». Ovo poslednje uglavnom podrazumeva da dama javno priznaje zaljubljenog za svog poklonika, dajući mu prvenstvo pred drugima i darujući mu znak svoje naklonosti: osmeh, traku, i najviše – poljubac. & Aparat stalnih likova i situacija: zaljubljeni se boji klevetnika; radi veće sigurnosti on uzima, a i svojoj dami daje, izmišljeno ime; on je bled, stalno plače, uzdiše, umire zbog nesrećne ljubavi; na rastanku sa damom se deli na dvoje: telo mu se udaljuje, a srce mu ostaje kod nje. & Zakoni kurtoazne ljubavi. Za filozofiju ljubavi, bitan nam je tekst: O umeću prave ljubavi, Andreasa Kapelanusa. Ovaj teoretičar je, krajem 12. veka, napisao (na latinskom) najčitanije teorijsko delo svog vremena – Traktat o ljubavi. On ovde podrobno izlaže kurtoaznu teoriju ljubavi. U traktatu se nabrajaju razna

U nošenju vela ili odela voljene žene, koji prenose miris kose ili tela, najneposrednije se pokazuje erotični momenat viteškog turnira. U uzbuđenju za vreme borbe, žene poklanjaju vitezu jedan ukras za drugim – kad je igra završena, one sede gologlave, bez rukava. 12 Viteški zaveti, prema Hojzingi, imali su i religiozno-etičku komponentu, ali je pretezao elemenat igre: zaveti su u velikoj meri postali ukras dvorske svečanosti. Na primer, po jednoj priči, grof od Solsbrija sedi na svečanoj gozbi do nogu svoje dame. Kada na njega dođe red da položi neki zavet, on moli draganu da na njegovo desno oko stavi jedan prst. “I dva”, odgovara ona i sa dva prsta zatvori vitezovo desno oko. Solsbri se onda zavetuje bogu da neće otvoriti to oko pre nego savlada Francuze, ratnike kralja Filipa. Postoje izveštaji da su Englezi stvarno imali prekriveno po jedno oko kad su napali na Francusku. 13 Na primer, raspravljalo se o tome da li bi neko više voleo da se o njegovoj dragani govori loše, a da on zna da mu je ona verna; ili bi više voleo da se o njoj lepo govori, a da njen ljubavnik zna da je ona neverna. Formalni pojam časti i dužnost dragana da pazi na glas svoje dragane tražili su da odgovor bude: “Milije bi mi bilo da čujem kako o njoj lepo govore, a ja da ustanovim da je ona rđava.”
11

4

-

-

-

«pravila ljubavi»14 – na primer, da je ljubav između zakonitih supružnika nemoguća, da dama može imati ljubav dvojice poklonika, ali da može odgovarati samo jednom i sl. Ovom kodeksu ljubavi morali su se povrgnuti i muškarci i žene, a prekršaji ili sporni slučajevi bivali su podnošeni na rešavanje skupu najviđenijih feudalnih gospođa koje su na svečan način donosile neopozive odluke. (Komplikovani slučajevi ljubavi se, tobože, rešavaju na specijalnim «sudovima ljubavi».15). Osećaj na osnovu koga se sudi na ovom ljubavnom tribunalu nije više fatalna strast u kojoj su sagoreli Tristan i Izolda. Ovo nije ljubav srca, već ljubav razuma i forme, ograničena i utvrđena kodeksom koji unapred predviđa svaku mogućnost i ni u kom slučaju ne dopušta dva rešenja. Ova ljubav nije više slepa strast već teško i složeno umeće u kojem se može uspeti samo po cenu spremnosti na najteže žrtve i na dugo i mučno školovanje, iskušenja i bezgraničnu strpljivost. Zakoni kurtoazne ljubavi su tajnovitost, strpljenje, odmerenost. & Sinkler Luis kaže da dvorska ljubav podrazumeva: skromnost, poniznost; otmenost, kurtoaziju; preljubu. Ljubav za Damu uzima oblik vazalnog služenja tzv. ljubavno vazalstvo. Dama kojoj se pesnik obraća je njegova GOSPODARICA. Zaljubljeni je PODANIK. On se na kolenima zaklinje Dami na večnu vernost, kao što se čini i vladaru. Kao zalog ljubavi gospođa daje svom pesniku-vitezu zlatni prsten, nalaže mu da ustane i ljubi ga u čelo... Ljubav može biti shvaćena i kao ljubav prema bogu.16 Prisutni su izrazi iz religije: moliti, obožavati, klanjati se, milosrđe, svetinja, poniznost (humilitas)17. Ta frazeologija objašnjava se suštinom kurtoazne koncepcije ljubavi. Ona predstavlja neku vrstu svetovne religije – Hristovo i Bogorodičino mesto je zauzela «prekrasna dama». & Damu treba moliti za ljubav, kao božanstvo. Ustanovljuje se kult žene, i određen je ritual kako se njoj služi. & Ljubavna želja uglavnom uzima oblik pokorne molbe, obojene izvesnim kultom patnje. Ovakva ljubav vezuje za sebe i hiperbolične motive: pesniku je draga sva rodbina njegove dame, zemlja u kojoj ona živi, vazduh koji ona diše...

TEORIJE O NASTANKU trubadurske / oksitanske poezije

U krajnjoj liniji, ovi zakoni nisu ništa drugo do Ovidijevi precepti (saveti, pouke, propisi, pravila) lišeni ukrasa i svedeni na ulogu suvog katehizma (knjiga sa pitanjima i odgovorima iz područja hrišćanske veronauke.) (iv: dal je ovo tačno?) 15 Kao predsednicu ovih sudova, Kapelan pominje englesku kraljicu Eleonoru Akvitansku, njenu ćerku Mariju Šampanjsku itd. 16 Hojzinga: Posledica ljubavi je jedno stanje svetog saznanja i pobožnosti: La vita nuova – večna harmonija produhovljene strasti. 17 Uporedi sirventes – pesmu koja se posvećuje gospodaru.
14

5

1. KLERICI LUTALICE – teorija o latinskoj tradiciji tj. o vezivanju trubadurske poezije za latinsku tradiciju. (U 12. veku cveta sholastička učenost, ali, uporedo sa bogoslovskom naukom, na pariskom univerzitetu se proučavaju Vergilije, Ovidije, Horacije, Ciceron... Klerici, učeni ljudi srednjeg veka, od kojih je samo jedan deo odlazio u sveštenike, prevodili su i imitirali latinske pisce. Klasični pisci bili su, uostalom, i predmet nastave u školi.18) Klerici lutalice – nedoškolovani studenti sveštenici, lutaju svetom; pišu na latinskom, ali ga često mešaju sa maternjim; sadržaji su često lascivni, predstavljaju reakciju na napuštenu crkvu. Erotski naboj trubadurske poezije vezuje ovu poeziju za latinsku tradiciju (i folklor): Ovidijeva senzualnost («Amorove strele» – figura koja se sreće u trubadurskoj poeziji) & forme iz folklora: alma – pesma o ljubavnicima, kancone, pastorale, vinske pesme...
Erotske tenzije – Carmina Burana19 (‚‚dođi s radošću, dođi, ja gorim,/ dođi, dođi...) – priroda, buđenje, traženje ljubavne slasti; nemoguće je odoleti iskušenju. Poziv prijateljici, poziv na telesnu ljubav. Himna telesnoj ljubavi (up. Ovidije – Ars amandi/ Ars matoria).

Ova teorija vidi u trubadurskoj poeziji lascivnu ljubavnu poeziju. (?) + Sinkler Luis daje zanimljivo shvatanje porekla ove poezije: pogrešno shvaćeni Ovidije → nisu razumeli njegovu ironiju; Ovidije se podsmeva (piše o veštini zavođenja i o ljubavi, ali suptilno provlači da ta draga nije jedini motiv – motiv je i slava! Na ovaj način podriva veličanje ljubavi), a srednji vek ga čita doslovno. (Lucidno, nije nemoguće.)

2. (iv) SOCIJALNA TEORIJA (?) → trubadurska poezija kao izraz promena u društvu.20 Sredinom 12. veka stvoreno je novo društvo čiji se ideal nije sastojao samo u ratnim pobedama i služenju vladaru. To je aristokratsko društvo koje je, pre svega, želelo da podvuče razliku između sebe i prostog naroda: u tom zahtevu počiva jedno od objašnjenja nastanka ove kurtoazne poezije. Ona nastaje na dvorovima, a stvaraju je ljudi koji su ili po rođenju pripadali aristokratskoj klasi, ili su, zahvaljujući svojim vrlinama, bili primljeni u to visoko društvo. Dvorovi, središta pojedinih pokrajina, postaju mesta gde se raspravlja o muzici, poeziji i lepoti. Žena postepeno dobija sve počasnije
Vitezovi su, verovatno, izučavali nauke trivijuma – ono što bismo mi danas nazvali «humanističkim naukama» - gramatiku, retoriku i dijalektiku. 19 Carmina Burana – zbirka latinskih i nemačkih stihova koje su pevali putujući pesnici u Nemačkoj u 11. i 12. veku. Pronađena je u Bavarskoj u 13. veku. Sadrži ljubavne, vinske i didaktičke pesme. Prisutni su narodni i antički motivi. Karl Orf je prvom polovinom 20. veka muzički obradio ovo delo. 20 Viteška književnost se najpotpunije izrazila u lirici i romanu. Lirika, koja se prvo formirala na jugu Francuske, znatno je u svom razvitku pretekla roman.
18

6

mesto u tim raspravama, da bi uskoro postala uzvišena Dama-Gospa koja će skoro stotinu godina biti osnovni pokretač svih pesnika. Grubo plemstvo 11. veka se civilizuje: razvija se kult i drugih osobina i običaja osim snage i hrabrosti. (Dvorski vitezovi nisu vezani kolektivnom akcijom, ne nalaze svoj ideal u krvavom ratu i službi veri, kralju i časti, već u «službi ljubljenoj». Ljubav postaje osnovni pokretač njihovog delanja, osnovni smisao njihovog života. Pustolovina (aventure) temeljno menja svoje značenje i postaje oznaka za izvršavanje svega onoga što služba gospođi zahteva.) Tome donekle doprinosi i crkva svojim uticajem na privatni život plemića. Čin proizvođenja paža u viteza (chevalier) dobija svečani karakter, kome je dodata jedna moralna i religiozna komponenta. Noćno bdenje budućeg viteza, post, pridika o njegovim dužnostima, zagrljaj seniora i pripasivanje mača, jednom rečju ceo postupak proizvođenja u viteza, govorio je o rađanju ne samo ratnika nego i vrlog čoveka, nosioca načela pravde i branitelja nejakih. Od posebnog je značaja bilo prisustvo žena – ovo je posledica opšteg porasta ugleda i uticaja žene do koga je došlo u 12. veku. Žena dobija ulogu zaštitnice, čak i u seniorskom smislu u odsustvu gosporada domena. Osim toga, žana postaje pokroviteljka pesnika koji se u njenom dvoru okupljaju... Novo, viteško shvatanje ljubavi, posledica je tog novog socijalnog položaja žene. Prenoseći feudalni odnos senior-vazal na ljubavni domen, muškarac se pokorava ženi, moli za ljubav, strpljivo očekuje njenu naklonost, sa gotovo mazohističkom potčinjenošću podnosi njene ćudi. U svetlosti ovog prenošenja na ljubavni plan vazalskog odnosa potčinjavanja, može se shvatiti tolerisanje ljubavi viteza prema udatoj dami od strane njenog muža, moćnog feudalca. U 12-13. veku utvrđuju se feudalna hijerarhije i viteštvo koje se u to doba formira u stalež i učvršćuje svoju političku i društvenu prevlast. Ovo utiče i na porast kulturnog ugleda vitezova. Ovaj proces se najranije i najpotpunije izvršio u Francuskoj, a kasnije i u Engleskoj, Nemačkoj itd. U francuskoj književnosti nalazimo najistaknutije spomenike viteške poezije. Zapažaju se začeci svetovne kulture: niču raskošni dvorci, gde se dobro ponaša, lepo oblači, bavi muzikom i poezijom. Sa ljubavlju ka raskoši razvija se DAREŽLJIVOST koja se otsad smatra obaveznim znakom viteške «plemenitosti». U viteškoj poeziji 12. veka srećemo niz «prepiraka» o tome šta više ukrašava viteza, odvažnost ili darežljivost. Novi viteški kodeks «plemenitosti» se pokriva opštim pojmom KURTOAZIJE (od francuske reči za dvor). Vitez mora da bude smeo, veran i darežljiv, ali i učtiv, otmen, privlačan u društvu; on mora da ume fino i nežno da oseća. 3. SUBLIMACIJA DUHOVNOG OSEĆANJA (?) – teorija o arapskopersijskom poreklu trubadurske poezije (uticaj 8-12. veka). Teorija o trubadurskoj lirici kao nastaloj podražavanjem arapske ljubavne poezije

7

(škola islamskih pesnika-mističara, neoplatoničara21) naročito je popularna među orjentalistima. Ova poezija se znatno ranije razvila na dvorovima muslimanskih vladara Španije.22 Na Iberijskom poluostrvu je bio poznat persijski (poznavanje arapskog bilo je stvar prestiža). Potom se ovaj uticaj (iz Andaluzije?) reflektuje na Francusku (špansko-arapska kultura deluje na kulturu južne Francuske) čija poezija slavi ženu, voljeno biće; slavi se zanos, ljubav. (Zaista, među oblicima i motivima ljubavne lirike Provansalaca i španskih Mavara ima neke sličnosti. Može se pretpostaviti da su trubaduri pozajmili od Arapa izvesne strofne oblike ili muzičke motive.) Arapskopersijska poezija obiluje: - temama slavljenja ženske lepote i vrline23 - telesno spajanje dolazi tek nakon duhovnog spajanja - Ljubav je spajanje i prožimanje, poistovećivanje. Ljubav obećava mističko stanje neiskazive sreće, podrazumeva i božju milost. - težnja za transcendentalnim, za projekcijom zemaljske ljubavi ka onostranosti – blisko platonskoj koncepciji ljubavi kao želje za besmrtnošću: Nužno je da ljubav teži ka besmrtnosti. Suština samog Erosa je kinetički put na gore; metafizički skok da se učini premostivom provalija između smrtnog i besmrtnog, večnog i trenutnog...24 (Platonizam → arapska poezija → trubadurska poezija) - alegorijska poezija... ljudska ljubav se ogleda u perspektivi božanske. Božanska ljubav se iskazuje izrazima koji su svojstveni ljudskoj ljubavi – mistička nota pesama... Značajni pesnici 12. veka: Ibn Arabi, Ibn Hazn
Albas Ibn Ahnas (?) – pesnik duha otmenosti; uvodi ideju ljubavi koja odbija da se ostvari, cilj je savršenost, približavanje savršenstvu voljenog bića – tako se ostvaruje mističko otkrovenje. Poistovećivanje, ali ne i posedovanje – bezinteresno! Ushićenje bića, obnavljanje života, stanje milosti i egzaltacije.

Oni predstavljaju jeretičnu misao u odnosu na islam. Umajade, tvorce arapske hegemonije, smenili su na prestolu Abasidi, dinastija koja će vladati pet vekova – od 8. do 13. veka, i za čije će vladavine arapsko-islamska književnost biti u svom zlatnom dobu. Abasidska država nije samo arapska; to je islamska država koja se prostire do Španije. Centralna halifska moć opada od kraja 9. veka i stvaraju se lokalne dinastije koje su gotovo nezavisne – samo nominalno priznaju vlast halifa – Španija, Severna Afrika, Egipat, Sirija i Persija. Ali, arapska književnost nije delila političku sudbinu abasidskog halifata. 23 Obožavanje žene zajedničko je svim mističnim tokovima srednjovekovne Indije. Tajna snaga – shati – koja daje život kosmosu često je personifikovana likovima Supruge i Majke... Kult se usredsređuje oko tog kosmičkog načela ženskog.) 24 Ovako univerzalno (?) poimanje ljubavi izražavali su trubaduri koji su pripadali školi trobar clus.
21 22

8

2. KATARSKA ili ALBIŽANSKA25 JERES – teorija o katarskom poreklu trubadurske poezije. Katarska jeres je manihejska → dualizam materijalnog i duhovnog; govori o sukobu svetlosti i tame. Pripadnici ove jeresi ne mogu da veruju da je dobri bog tvorac tog dihotomnog sveta tj. one strane sveta koja je zla – sveta tame i greha. (Kod nas su im najbliži bogumili.) Papa Inoćentije je protiv njih pokrenuo krstaški rat u kome su uništeni njihovi hramovi i njihovi spisi (zato nastanak ove poezije i jeste obavijen tamom, nedostaju materijalni dokazi). Albižanska jeres se ponekad nazivala «Crkvom ljubavi». - Katar – «čisti» (katharsis – pročišćenje) – na tome insistiraju i izbegavaju brak i razmnožavanje. - Idealna ljubav je nefizička ljubav, čista; ljubav bez ostvarenja, uzdržavanje, povezuje se sa trubadurskom poezijom. - Duša ima božansku prirodu. - Prema katarskoj jeresi, Bog je stvorio duše koje je saletao Lucifer tvrdeći da bi
im bilo bolje dole, gde bi mogli činiti i dobro i zlo, dok im Bog gore dozvoljava samo dobro. Da bi lakše zaveo Duše, Lucifer im je pokazao «ženu sjajne lepote» zbog koje su osetili želju. Zatim je sa njom napustio Nebo i sišao u materiju. Duše-anđeli, sledeći Sotonu i ženu, dobili su tela. Otada je duša odvojena od svog duha koji je ostao na nebu.26 Zavedena slobodom, ona u stvari postaje zatočenica tela sa zemaljskim prohtevima, podvrgnuta zakonima rađanja i umiranja. U obredu posvećenja katari se zaklinju da neće lagati, kleti, jesti životinje i da će se uzdržavati od odnosa sa svojom ženom ako su oženjeni. Obred se sastojao u stavljanju ruku usred kruga «čistih» i poljupcu mira izmenjenom među braćom. ...

-

Pristalice ove teorije27 (o poreklu trubadurske poezije iz katarske jeresi tj. o trubadurskoj poeziji kao alegoriji katarske jeresi) daju sledeće dokaze: 1. dve stvari koje odlikuju trubadursku poeziju – ideal žene i složena pesnička tehnika – nemaju uporište ni u antici ni u realnosti toga doba! ((Žena u antici nije ni uzvišena, ni duhovna, niti nosi osećajnost i toplinu.)) 2. katarska jeres i viteška ljubav se razvijaju na istom prostoru (jug Francuske) i u istom vremenu (12. vek). 3. u svojim pesmama Pjer Vidal pominje imena dvoraca koji su listom bili sastajališta / domovi katara!
Albižanskom su je zvali na jugu Francuske – po gradu Albi, koje je postao glavni centar ove jeresi. 26 Prokletstvo tela, u čemu neki danas vide hrišćansku osobinu, zapravo je manihejskog, “jeretičnog” porekla. 27 Deni de Ružmon, Ljubav i zapad
25

9

4. u nekim stihovima trubadura postoje izrazi iz katarske liturgije.

Protivdokazi: 1. mnogi trubaduri su dočekali smrt u manastirima 2. neki su bili učesnici krstaških ratova protiv albižana 3. trubaduri nikad nisu rekli da poznaju katarsku veru Čak i kad bi se dokazalo da neki trubaduri nisu bili svesni sličnosti svog pesništva i katarske dogme, to opet ne bi značilo da ishodište tog pesništva nije bilo u ovoj jeresi. (Možemo reći da je viteško pesništvo bilo, ako ništa drugo, a ono nadahnuto verskim raspoloženjem katara.) Čak i ako trubaduri nikada ne govore o svojoj veri, treba sa podsetiti da su se katari pri samom posvećivanju zavetovali da nikada neće odati svoju veru. Još dokaza: - Učestalost pitanja: «Može li vitez u isto vreme biti oženjen i veran svojoj Gospi?» u ljubavnim poukama možda upućuje na činjenicu da su trubaduri morali podnositi neki prividni «brak» sa Rimskom crkvom u čiji su kler spadali, istovremeno služeći svojim «mislima» onu drugu Gospu, Crkvu Ljubavi. - Tajnovitost viteške ljubavi – Zašto su se svi zakleli da nikada neće odati tajnu svoje velike strasti? Kao da se radilo o veri, o svetoj veri. Odustanite... podmukli doušnici... da ispitujete ko je ona, odakle je... - Omiljenost teme smrti – Više volim smrt negoli nestašnu radost – smrt, prema katarima, predstavlja sjedinjenje sa apsolutnim bićem tj. bogom. - Tema odvajanja – glavna tema viteške ljubavi – upućuje na katarski zahtev da se život skonča u stanju savršenog otcepljenja od materije (?). - Mističnost govora o ženi; idealizovana slika žene; ženino visoko mesto, nepristupačno pesniku – reč je o Crkvi ljubavi ili o Animi – duhovnoj strani čoveka – onoj koju pesnikova duša zatočena u telu naziva nostalgičnom ljubavi koju samo smrt može ispuniti. (Dama simbolizuje ideal pročišćenja!) & Rečnik udvaranja se upravlja prema rečniku pobožnosti. - Protivrečan odnos prema ženi – pesnik uzdiže i obožava Gospu svojih misli, a prezire i ponizuje ženu (uporedi Markabrusove stihove) - Duhovnost susreta pesnika i žene – Ridel umire nakon što mu je princeza od Tripolija udelila poljubac. Ovaj susret kome pesnik sve vreme teži verovatno je duhovni (a ne stvarni) događaj... - Religiozna svest srednjovekovnog čoveka i trubadurski ideali neprilični hrišćanstvu (?) – mnogi proučavaoci srednjeg veka (među njima Hojzinga) tvrde da se svet srednjovekovnog čoveka bio zasićen

10

-

-

religioznim predstavama. ((a kod trubadura nema hrišćanskih predstava)) Trobar clus – upotreba dvoznačnosti, nejasnih aluzija, postavljanje zagonetke – ovo bi mogao biti način da se religiozne misli zaodenu u svetovnu odeću. Jedan trubadur kaže: Moj stih bi izgledao besmislen da nema dvostruko značenje... Odbacivanje telesne ljubavi – Telesna ljubav predstavlja prepreku temeljnoj težnji duše – prema svetlosti, bogu...

RAZLOZI NESTANKA oksitanske poezije (13. vek): Viteška lirka u Francuskoj je zamrla sredinom 13. veka, ustupivši mesto gradskoj lirici. Razlozi nestanka: - Politički: krstaški ratovi pape Inoćentija. Krstaški ratovi protiv albižanske jeresi, koji su trajali dvadeset godina, doveli su do propasti južnofrancusku trubadursku poeziju. Gušeći jeres, feudalci Severa ugušili su političku nezavisnost Juga i njegovu poeziju. - Religiozni: mistika kao alternativa veri, bez natprirodnih elemenata, vera bez religije – suštinski je subverzivno i zato je proganjano. - Lingvistički: centri kulturnog života premeštaju se sa juga na sever, jezik gubi svoju vitalnost u kulturi.

TRI NAČINA TRUBADURSKOG PEVANJA 1. trobar28 plan – jednostavna, razgovetna poezija («jasan, jednostavan stil»), koja ne traži posebnu pažnju ili napor čitalaca. To ne znači da pesnik priča obične banalnosti – on govori o jednostavnim, svakom čoveku bliskim osećanjima – na pr. Oproštajna pesma Gijoma IX Akvitanskog. 2. trobar clus – «pronaći ključ» – poezija nejasna, zamršena, nepristupačna, čak hermetična, sa teško razumljivim mestima i aluzijama. (Ponekad je pesnik prinuđen, u strahu da se ne bi otkrilo o kojoj se dami peva, da svoju pesmu ogrne velom neobičnih simbola koje možda i ne može da shvati niko drugi sem osobe kojoj je pesma upućena.) Na primer, pesme Markabrusa i Gilema de Kabestana. (Ova poezija je hermetična jer sadrži tajni jezik, simboličke gestove. Ovakva poezija, zatvorena i nejasna kasnije dobija naziv «hermetična», kao što je Malarmeova. Trubaduri su, dakle, daleke preteče simbolista.) 3. trobar ric(a) – pesništvo zasnovano na bogatstvu reči, ritmova i vrlo retkih rima; zbog toga ponekad iz tog bogatstva nastaje i hermetičnost. Predstavnici ovog načina pevanja su Giro de Bornej i Arno Danijel.
28

Trobar = pesničko umeće

11

NAJSLAVNIJI TRUBADURI: Od ogromne pesničke proizvodnje danas su poznata imena oko 450 trubadura (među njima tridesetak žena, pet kraljeva i nekoliko desetina krupnih feudalaca). U 13. veku se pojavio zbornik biografija trubadura u koje su unošeni skitački novelistički motivi, te se ne mogu smatrati preterano verodostojnim. Ove priče treba shvatiti kao ilustraciju kurtoazne teorije ljubavi. Najslavniji trubaduri su: 1. Gijom IX AKVITANSKI (od Akvitanije) – prvi francuski trubadur – živeo je na prelazu iz 11og u 12. vek. Sačuvano je 11 njegovih pesama.
Pripadao je vladarskoj porodici koja je upravljala prostranstvom većim nego što su bili posedi francuskog kralja. Kako su i neke južne pokrajine pripadale njegovom posedu, Gijom je govorio nekoliko dijalekata, između ostalih i provansalski. Time se objašnjava pomalo paradoksalna činjenica da prvi pesnik koji je pisao na provansalskom jeziku nije bio Provansalac. Gijom je rođen u Poatjeu, u srcu Francuske, gde mu se i sada nalazi grob u katedrali Montijernef. Poznavao je istočnjačku, maorsku poeziju – otac mu je doveo na dvor zarobljene plesačice-pevačice iz Španije. Sam Gijom je bio u krstaškom ratu u Siriji, a ratovao je i u Španiji, odakle je doveo i ženu. Forma njegovih pesama je slična mavarskim. (Na pr. zadžal?) Opevao je lepu, čistu i uzvišenu ljubav kao

vrhovno dobro (poetika kurtoazne lirike), a ostavio je i nekoliko vrlo smelih pesama. On je uveo temu uzvišene i svih mana lišene dame kojoj pesnik služi svim svojim bićem.29 To je dama obdarena vrlinama koje je uzdižu iznad ostalih žena. Međutim, već kod Gijoma, ta dama je u stvari imaginarno biće, pesnikov duhovni ideal. On je odan liku savršene žene, iako zna da je nikada neće sresti: Ne znam je, al je volim ja! Sukob realnosti i idealizma daje veliku draž njegovoj poeziji. Zahvaljujući tom dvojnom osećanju sveta i života pesnik dolazi do konstatacije da više ne zna šta je stvarnost a šta san, i na taj način stvara jednu od najznačajnijih pesničkih tema uopšte: Ne znam da l bdijem, il je san. Najveći broj Gijomovih pesama postale su obrasci na koji način i kojim redom treba iskazivati misli i osećanja. Tako, na primer, najveći broj trubadurskih pesama počinje strofom u kojoj pesnik, primećujući da je svuda oko njega proleće i pesma ptica, i sam želi da peva.30 U pesmi Kad vidim kako
Ovo je utoliko zanimljivije pošto se zna da je Gijom imao veoma bogato iskustvo u ljubavi – toliko bogato da ga je rođena žena napustila, a papa, zbog suviše slobodnih moralnih nazora, izopštio iz katoličanstva. 30 Naravno, ovde imamo variranja: ponekad pesnik polazi od antiteze – uprkos tome što ptice ćute, i što je hladno, pesnik želi da peva, da se suprotstavi samoći i tišini. Na primer, u pesmi Kraljičin odlazak Bernar de Ventadur čak i u snežnom pejsažu vidi cveće i proleće, a u pesmi Caras rimas Arno Danijel se rečima suprotstavlja samrtnoj atmosferi kasne jeseni.
29

12

buja cveće... Gijom daje savete kako savršeni ljubavnik treba da se ponaša – on treba da sa sebe zbaci svu taštinu, da bude blag prema svima, i prefinjen u svom ponašanju. (Imperativ etičkog usavršavanja ljubavnika.) On prihvata sve što mu dolazi od dame, i nagrade i prezire, mirno podnosi klevete zavidnika, i ni u jednoj prilici neće izgovoriti ime dame za koju peva. U pesmi je prisutno dvojno, razdiruće osećanje ljubavne radosti u čijoj je senci svest o prolaznosti svega: sve je tek prah... Pesma govori o prirodi poezije; dešifrovanje; od ničega poći – ambicija je da se kreira ex nihilo; pesma pesme radi – srednjovekovni larpulartizam – pesma nema cilj osim sebe same; negacije glagola: znati, biti i moći – cela ova pesma se artikuliše negirajući (Ja ne znam svog rođenja kut, nisam ni vedar, niti ljut, ni neobičan, niti krut; ... Ne znam da l bdijem, il je san, ne znam, ma rekli da je dan; draganu imam, njen lik drag ne videh još, nit imam trag: ne dobih od nje pogled blag, ni pretnju svu... Ne videh je al je ljubim ja, nit dobra beše, niti zla; ne znam je, al mi sreća sja jel volim nju); jezik koji nešto stvara ali nema i onu elementarnu funkciju da nešto saopštava; pesma o ničemu; pesma počinje nedoumicom i završava se njome – Ne znam da l bdijem, il je san – pesnik nije siguran u realitet svoje inspiracije / nespoznate (?)). Ljubavna pesma – topos proleća: sva je šuma razlistana, poj ptica je pun miline...; & Njegova ćerka / unuka (?) Alienora Akvitanska je propagirala trubadurske
pesme. ((Prvo je postala francuska kraljica, udavši se za Luja VII, a kad ju je on, posle 15 godina braka oterao, ona se odmah udala za normanskog vojvodu Henrika Plantageneta, koji je dve godine kasnije postao engleski kralj – Henrik II. Ona je na ovom dvoru ugošćavala vitezove krstaše. Smatra se da stara nemačka pesma Da je čitav svet moj, pesma o ljubavnoj želji za engleskom kraljicom, govori o njoj.))

2. MARKABRUS – siromašnog porekla; odgajio ga je Serkamon, trubadur, Gijomov prijatelj. Markabrus napada bogataše, a i druge trubadure optužujući ih za neiskrenost i nepostojanost osećanja. Njegova poezija, dakle, ima naglašen moralistički karakter. Markabrus je jedinstven i zbog toga što je, zajedno sa Perom Kardenalom, jedini trubadur koji ne samo da nije slavio ženu, već je celokupno njegovo delo upereno protiv ženskog roda – uporedi pesmu Drolja. Ustanovio je poetiku trobar clus-a te se smatra pretečom «ukletih pesnika» – Ritbefa, Vijona, Remboa. 3. Žofre RIDEL – Gaskonjac, kao i Markabrus, sa kojim se poznavao, ali plemićkog porekla. Ridel peva o jednoj dalekoj i nemogućoj ljubavi, sastavlja pesme pune žudnje za nedostižnom ženom. U ovoj idealnoj ljubavi prema ženi ogleda se najuzvišenija trubadurska čežnja, zbog čega Petrarka i pominje Ridela, u jednoj od svojih pesama, kao uzoritog ljubavnika... Vrhunac ovakvog zanosa dat je u Ridelovoj pesmi Žudnja za dragom iz daljine. Žaljenje i neostvariva žudnja, daju osnovni

13

ton poeziji ovog trubadura koji je od ljubavi stvorio mistični kult. Kreno bih vedar i pun rana videvši dragu iz daljine, al ona meni još je strana, između nas su sve daljine. & Prema nepoznatom biografu, reč je o princezi od
Tripolija31 (o kojoj je Ridel čuo preko hodočasnika koji su se vraćali iz Antiohije hvaleći je), a jednog dana krene preko mora da je vidi, ali ga bolest savlada na putu i čim stigne u Tripoli, bude smešten u neku krčmu, a neki obaveste princezu i ona dođe, uzme ga u zagrljaj, a on shvati da je to ona, zahvali se bogu što mu je podario još toliko života i umre... Ona istog dana postane kaluđerica zbog bola koji joj je pričinila njegova smrt.32 & Dok slušah kako

fontana... Pesnika motiviše zvuk fontane i slavuja da počne da peva; vernost pesnikova je ono što daje svetost njihovoj ljubavi; cilj ljubavi je savršena čednost: Ona je mog duha meta i ja večno hrlim njoj; neka umrem onog dana kad osetim slepu žud → profana mistika; permanentna nezadovoljenost stvara i uživanje i patnju. 4. Bernar de VENTADUR – «kralj trubadura» tj. najslavniji od svih trubadura. Njegova poezija je vedrija od Ridelove, sadrži više životne radosti. On voli i prirodu; peva i radost koju ljubav daje – bilo da pati zbog ljubavi, bilo da mu ona stvara radost, on u ljubavi uvek vidi vrhovni cilj koji sam po sebi, bez obzira na ostvarenje želja i težnji, ispunjava i zanosi. Ljubav je za njega uzvišena služba i slatko robovanje koji su sami nagrada onome ko ih vrši i podnosi. Ljubav je za njega suština života: Čemu živeti bez ljubavi, ako nije samo radi toga da dosađujemo drugima? U njegovim pesmama su prisutne suprotnosti – pesnik je u procepu između tela i duha, puti i srca i zato njegove pesme imaju strofe koje protivreče jedna drugoj: u jednoj pesnik popušta uzde tela, i u njemu bukte strasti, a u sledećoj strofi pesnik je pribrao svoj duh i spreman je da sve podredi milosti jednog pogleda. Pesme: Vreme će tako večno teći – Treba rad ove patnje puke / na samog sebe da se jedim, / jer postah sluga trpeć muke/ pred neosetnim licem jednim. / Nek ona moju ludost spreči / i neka štapom mene leči / jer batina tek ludog svlada...; Ljubavno očajanje - vaj! Kakvu zavist trpim tada svet gledajući razdragani! ... Vaj! Mišljah ljubav tajna nije, / al za mene je ipak bila! Još ljubim kao i ranije / nju, što me nije nagradila; ... sve uze, te mi osta sada / tek žudnja da mi srce hrani... & Bio je krajnje skromnog porekla – biograf
kaže da je bio sin pekara u dvorcu Ventaduru u Limuzinu, gde se proslavio pesmama. Tako je svojim darom obezbedio sebi položaj u feudalnom domenu Vantadur, po kome je i dobio ime. & Postoji legenda da je odlazio Eleonori Akvitanskoj da vode ljubav, nakon što je ona postala engleska kraljica. U

Grad u Siriji. Legenda o princezi od Tripolija u koju je on, tobože, bio zaljubljen, za kojom je žudeo i u čijem je naručju najzad umro, inspirisala je mnoge pesnike (Hajne, Edmon Rostan) za pevanje o «dalekoj princezi».
31 32

14

svakom slučaju, proveo je jedno vreme kao njen gost na engleskom dvoru, gde je uživao ugled velikog pesnika.

5. Bertran de BORN – savremenik de Vantadura i savremenik i zemljak Arno Danijela. Pisao satiričnu (sirventes), političku liriku i tužaljke33. (Nije obrađivao ljubavnu, već političku tematiku.) Dante ga pominje u Paklu svoje Komedije – zato što je u svojim pesmama huškao pojedine velikaše da se dižu na oružje protiv svojih suseda. / U Paklu Dante susreće Bertrana de Borna koji je za njega oličenje zlog rata – zato što opeva radost bitaka i svih blaga koje može doneti rat; sa nestrpljenjem čeka proleće koje je vreme obnove bitaka. De Born se raduje kad gleda kako se vitezovi sudaraju na polju i kako se rovovi pune otsečenim glavama, rukama i nogama. U poeziji ovog pesnika se spajaju novi kurtoazni ideal uzvišenih osećanja sa starim, primitivno-viteškim vojničkim idealom kulta pesnice i mača. & Poznata je njegova kancona o «sastavljenoj dami», pesma u kojoj on kaže da je odlučio da odsad voli samo draganu koju bude sam stvorio: u njoj će biti pogled jedne, kosa druge, vrat treće od poznatih mu dama... 6. Kontesa od Dije – prva trubadurkinja. O njoj se ne zna ništa pouzdano. Po priči je bila žena Akvitanskog. 7. Arno DANIJEL – Arno Danijel je živeo u drugoj polovini 12. veka. Od njega je sačuvano 18 pesama od kojih su dve sa notama. Njegovom glasu doprinele su i Danteove i Petrarkine pohvale. (Njih dvojica su, posle izvesnog kolebanja između Danijela i Giroa de Borneja, prvog proglasili za najvećeg majstora među trubadurima, i za učitelja ljubavi.) On postiže bogatstvo i raznovrsnost u strukturi strofe (stvorio je sekstinu34), u rimi svih vrsta, u upotrebi asonance i aliteracije. Njegova pesma Caras rimas35 je proglašena najsavršenijom trubadurskom tvorevinom. (Iz ove pesme vidimo da je život završio u manastiru i da je imao svog žonglera i bio u veoma prijateljskim odnosima sa njim.) Gospa o kojoj peva Arno je svojevrsno čudo, ravno rajskoj pojavi, nestvarna (kao Beatriče). Ljubavna pesma – ja odlučih da joj vernost dam / i da svud je pratim kao sena;... Slep i gluv sam za ostale žene, / nju tek tražim sluhom i očima... svog jedino željan ideala, / jer Bog joj je dao sve vrline. ... Sretao
De Born je podržavao princa Henrika, prozvanog “mladi kralj”, kada se ovaj digao protiv svog oca, engleskog kralja Henrija II. Kada je princ iznenada umro od groznice Bertran de Born je sastavio svoj čuveni “plač”, najbolji primerak tog žanra kod trubadura: Ceo svet je mračan, snužden i crn… 34 Sekstina је svaka strofa od 6 stihova. Sestina ili sestina lirika – vrsta nerimovane pesme koja se sastoji od 6 strofa od po 6 stihova (11steraca) i završne strofe – terceta (tri stiha). Umesto rime u 36 stihova se varira samo šest odabranih reči i to tako što svaka naredna strofa preuzima poslednju reč stihova prethodne strofe, najpre iz 6og, pa iz 1og, pa iz 5og, pa iz 2og, pa iz 4og i na kraju iz 3eg (dakle, redom, jedno odozdo, drugu odozgo). U tercetu se javlja svih šest reči, u svakom stihu po dve. 35 Naslov je ostavljen u originalu, zato što Danijel hoće da kaže da su njegove rime i skupe i drage.
33

15

sam gospe uzvišene, / al tek ona pravu vrednost ima: / meru, mudrost, lik prelep i beo, / čast, lepotu i čednosti sram. ...; Caras rimas – rad njene želje mret se mora... Na kraju pesme se Arno obraća žongleru a potom i žongler Arnou: Arno upućuje žonglera da ide da peva njegovu pesmu. Žongler mu kaže da će ići do njenog dvora (?). 8. P(j)er VIDAL – u ovom pesniku se ogleda osećanje zajedničko svim trubadurima: ljubav prema Provansi, zavičaju svetlosti i topline. Njegova poezija je puna ekstravagantnog hvalisanja: hvali se da bolje sastavlja pesme nego iko drugi, da je naterao sto dama da plaču a stotini pružio radost i veselje itd. Vidalova poezija je drugostepena tj. on nagoveštava skoru dekadenciju trubadurskog pesništva. Pesma: Ljubavna radost – osećanje izdvojenosti iz sveta pomoću ljubavi – ljubav mene izdvaja iz sveta... ja ljubavlju ravnam svoja dela... slast je za me ljupkost vašeg kreta, i slasti mi je vaš govor pun sklada; slast je za me gledat vaš lik sveti, i slast mi je radi vas umreti... osećanje sete... & Kako je bio običaj da
dama ima tajno ime, Vidal svoju damu naziva vučicom. (Priča se da se Pjer oblačio u vučju kožu u skladu sa nadimkom svoje gospođe.) Kasnije se oženio nekom Grkinjom koju je smatrao nećakinjom istočnorimskog cara tj. naslednicom carigradskog prestola, pa je na račun toga uzeo titulu cara. Za njega legenda kaže da je bio tako hvalisav i da je o svima drugima tako loše govorio da mu je jedan vitez zbog toga odsekao komad jezika.

9. Gilem de KABESTAN – pesma Prvi susret s damom – Kad se, gospo, ukazaste meni... zaboravih sve, i sebe sama... Jer lepota, jer govor otmeni, blagost vaša i ljubavna nada / moj su razum oteli tad meni / i vi, gospo, njim vladate sada; ... nedostižna, ja pripadam vama. ... a kad nežno dvorim drugoj ženi / mislim da se spasim crnog jada; al tek od vas stižu sreće vali / svaku drugu ljubav krije tama / vaš sam, srcu najdraža ste dama. / Al pamtite, molim, to što meni / na rastanku obećaste tada... čak su patnje za mene naslada / jer ljubavnik mora da se kali / i da prašta mnogim nepravdama / da kroz muku pripadne mu dama. & Pesnik za koga
je ostala vezana legenda o «pojedenom srcu». Po legendi, Gilem je voleo ženu svoga gospodara koji ga je iz ljubomore zaklao, izvadio mu srce i jezik i skuvane ih dao svojoj supruzi da ih jede. Tek kad je pojela otkrio joj je da je to bilo Gilemovo srce i jezik, na šta je ona izjavila da je jelo bilo tako ukusno da nikad više u životu neće jesti kako bi sačuvala njegov ukus. Potom se bacila kroz prozor zamka.

10. Pjer KARDENAL – pesnik 13. veka koji se u pesmama digao protiv razoritelja Provanse. On šiba katoličko duhovništvo koje zove «vukom u jagnjećoj koži» i istovremeno u svom sirventesu o «gradu ludih» daje satiričnu sliku moralnog pada vladajućih klasa provansalskog društva – viteza i buržoazije.

16

NAJPOPULARNIJE TRUBADURSKE FORME: Pesme trubadura imaju složenu formu. Osnovi izvor lirike trubadura je narodna poezija, ali su očigledni i književni uticaji – na primer uticaj Ovidija. 1. Zadžal (?) – špansko-arapski oblik pesme – niz strofa od četiri stiha gde prva tri stiha imaju istu rimu, a četvrti stih se ponavlja ili varira kroz celu pesmu. 2. Pastorala, pastirska pesma – narodni oblik – gospodin se udvara pastirici koja se donekle opire. / Pesnik šeta kroz polje i susreće tužnu pastiricu koju pokušava da osvoji, a kad mu ova odoli, on pokušava da je bar uteši u tuzi za njenim dragim koji je otišao u krstaški pohod ili ju je ostavio. / Vitez u prirodi sreće pastiricu koja mu se sviđa i on počinje da joj se udvara. Tu su moguće dve varijante: ili pastirica, očarana vitezovom otmenošću, popušta pred njegovim željama, posle čega on odlazi i zaboravlja je ili lepotica pruža otpor vitezu, i ako treba, zove u pomoć svoga dragog i susede koji, dotrčavši sa vilama i batinama, primoravaju viteza da se sramno povuče. 3. Alba, jutarnja pesma – narodni oblik – noćobdija upozorava ljubavnike na dolazak dana (Vitezov saputnik čuva svu noć konje dok je vitez na tajnom sastanku sa tuđom ženom. Kada zora zarudi, štitonoša ili prijatelj počinje da peva «jutarnju pesmu» da njom probudi prijatelja i spreči njegov susret sa mužem.) / Ljubavnik i ljubavnica s nespokojstvom očekuju svitanje koje ih rastavlja. Ovo je najslobodniji oblik srednjovekovnog lirizma. Ove pesme imaju refren, čiji ritam kao da iskazuje ustreptalost zaljubljenog srca. Ova poezija je daleko od svakog hermetizma koji bi kočio slobodno iskazivanje strasti. 4. Kanco(na), pesma tj. ljubavna pesma – forma zajednička za sve trubadure – pesma sastavljena od nekoliko simetričnih strofa a na kraju dolazi završna kratka strofa (posveta ili TORNADA – u ovoj poslednjoj strofi pesnik se obraća ili direktno dami, ili kakvom velikašu, ili žongleru koji treba da preuzme njegovu pesme). Tema ove pesme je ljubav; ovde se pesnik obraća svojoj dami... (Ova forma vodi poreklo od narodnih prolećnih pesama i «majskih obreda» u kojima se opeva veselje, životne radosti i slobodna ljubav; prikazivanje udaje kao ropstva i muža kao dosadnog tiranina.) 5. Sirventes – pesma sa moralnom ili satiričnom temom. // Od glagola «služiti» → ovu pesmu neguje sluga, potčinjeni, onaj koji je u službi moćnog gospodara, i peva u njegovu čast ili odbranu. (Često ima polemički karakter.) Ova pesma se samo sadržajem razlikuje od ljubavne pesme (po formi je ista sa kanconom), jer se u njoj pesnik obraća svome

17

gospodaru slaveći njegove vrline. Bertran de Born je naročito negovao politički sirventes. 6. Planh, plač – tužaljka, žalobna / žalosna pesma. Ovu pesmu sastavlja pesnik po smrti svog zaštitnika. Ipak, on ne nastupa, kao ni u sirventesu, u svoje ime, već je njegova uloga moralistička, pa čak i politička. (Ova forma vodi poreklo iz narodnih tužbalica, naricaljki.) 7. Tenso, tencona, prepirka – vrsta rasprave koju, na zadatu temu, vode najmanje dva pesnika. (Spor između dva pesnika sa nekom opštom književnom, moralnom ili nekom drugom temom.) Prvi pesnik donosi početnu ideju, a drugi, zadržavajući njegove rime i formu strofe, odgovara. Ti pesnički turniri imali su, pre svega, za cilj da publici pokažu svu pesničku veštinu trubadura, a istovremeno i da zabave. (Ova forma je nastala pod uticajem narodnih obrednih igara – na primer, prepirka Zime i Leta i sl.) 8. Partimen (?) – potpuno dijaloška pesma. Iz nje se razvila jeu parti u kojima sastavljač postavlja problem i od svog sagovornika traži njegovo rešenje. Tema se u većini slučajevi odnosi na neki «delikatni» ljubavni slučaj u izrazito kurtoaznom stilu (priznati ili ne priznati ljubav od koje veneš; da li je veća ljubav supruge ili ljubavnice; nosi li ljubav više dobra ili zla; )

UTICAJI trubadurske poezije Trubaduri su, od sredine 12. veka, često putovali u Italiju i Španiju, te su te zemlje upoznale provansalsku poeziju. Provansalska lirika je, u nekom smislu, rodonačelnik cele evropske lirske poezije. Ona je prva izradila one pesničke oblike, motive i likove koju su pripremili renesansnu poeziju Petrarke, Ronsara, Šekspira. U Latinskom carstvu, koje su krstaši i Mlečani osnovali na neko vreme, nakon što su osvojili Vizantiju, stvara se nova poezija na provansalskom i na starofrancuskom, pa Južni Sloveni i sa Istoka primaju zapadnoevropske uticaje. Trubadurska poezija je ostavila neizbrisiv uticaj na: 1. severnu Francusku – truveri 2. Španiju – provansalska poetika je dala osnov «galisijskoj» pesničkoj školi, koja je našla svoj najsjajniji izraz u pesmama kastiljanskog kralja Alfonsa X. 3. italijansku poeziju – najpre na sicilijansku školu, pa na toskanske pesnike grupe dolce stil nuovo – slatkog novog stila (kojoj je pripadao i Dante sa svojom lirikom – Novi život.) & Dante je odlično poznavao trubadursku poeziju i skoro sve poznatije pesnike te epohe. U

18

Paklu on susreće Bertrana de Borna (koji je za njega oličenje zlog rata); u Čistilištu Dante sreće Sordela, jednog od poslednjih trubadura, koga Dante smatra za tvorca «novog stila»; vrhunac Danteovog divljenja za umetnost trubadura ogleda se u njegovom odnosu prema Arnou Danijelu, koji se pojavljuje u 26 pevanju Čistilišta36 a osam stihova koje Arno izgovara na provansalskom pokazuje da je Dante odlično vladao tim jezikom. & Kult žene je odigrao značajnu ulogu u Petrarkinom ljubavnom usavršavanju. (Petrarka je, kao papski izaslanik, u više navrata boravio u Avinjonu, gde je na izlazu iz jedne crkve i upoznao Lauru de Noves. I za njega je Arno Danijel najveći od svih trubadura, a neki istraživači smatraju da je reč l'aura koja znači lahor i koja se često pojavljuje kod Danijela, na izvestan način bila polazna tačka Petrarkine vizije ljubavi.) 4. nemačke minezengere – poezija nemačkog viteštva u znatnoj meri ima karakter prevoda i podražavanja. Reč «minezang» znači «ljubavna pesma».

Truveri
Truveri su severnofrancuski pesnici. Ovi pesnici u severnoj Francuskoj nastavljaju dvorsko pesništvo. (Najverovatnije je da su žongleri37 i putujući pesnici odigrali značajnu ulogu u prenošenju trubadurske poezije na Sever. U prenošenju trubadurske poezije na dvorove Severa Francuske značajnu ulogu su odigrale i neke žene plemićkog roda, kao Alienora / Eleonora Akvitanska, udata za francuskog kralja Luja VII, čiji je maternji jezik bio oksitanski. Njena ćerka, Marija Šampanjska, imala je na dvoru, kao i njena majka, trubadure dovedene sa Juga.38) Reč trouver takođe znači «pronaći». (Izraz trubadur se upotrebljava samo za kurtoaznog pesnika, dok truver ima često šire značenje – označava i pisce epskih, dramskih i drugih dela.) I truveri, kao i trubaduri najčešće pripadaju visokom aristokratskom društvu, a među njima je bilo i onih koji su rođeni da vladaju – na primer, Tibo de Šampanj. I oni služe jednu uzvišenu damu, i oni odlaze u krstaške pohode, a
U krugu sodomista? & Dante je Danijela ovekovečio u Čistilištu gde se njegova duša oslobađa vatre strasti od koje je izgarala u životu… 37 Žongler – trubadurov glasnik, koji luta po svetu, od dvora do dvora, kao trubadurov predstavnik, ukoliko sam trubadur ne želi to da čini. Žongler često sam izmišlja melodiju, a neretko i sam sastavlja pokoju pesmu. Žongler je iz daleko nižeg sloja nego trubadur. 38 U službi Marije od Šampanja bio je i čuveni pesnik Kretjen de Troa.
36

19

motiv «pojedenog srca» pojavljuje se i u ljubavnoj priči o truveru Raulu de Kusiju. Razlika između trubadura i truvera je u njihovom temperamentu: poezija truvera zato nema zanosnost, već je hladnija, uređenija, oslonjena na mitologiju, koju trubaduri nisu ni poznavali. Truveri su, u izvesnom smislu, trezveniji od trubadura, iako i kod njih nailazimo na velike i sasvim iskrene strasti. Dok za trubadure možemo reći da su, i pored toga što su često zavisili od pojedinih velikaša, bili u osnovi slobodni, spremni i da promene zaštitnika ako im se prohte, dotle truveri sve osetnije postaju zavisni članovi novog društva i njihova uloga je sve značajnija. Dokaz za to je možda podatak da je skoro svaki truver ostavio najmanje po jednu krstašku pesmu koja često služi pesniku da iskaže svoj očaj zbog rastanka sa voljenom damom, ali mnogo češće njegova pesma ima politički i vrbovalački karakter.

NAJPOZNATIJI TRUVERI: 1. Tibo ŠAMPANJSKI (de Šampanj) – grof šampanjski i kralj Navare iz 13 veka. U svoje vreme uživao je glas najslavnijeg i najboljeg srednjovekovnog pesnika, čak i za samog Dantea. (Još za života je proglašen za najvećeg među truverima.) Njegov uticaj je počeo da slabi tek nastankom nove poetske škole 14. veka. U njegovoj poeziji može se osetiti lagani trag parodije – u opisivanje zebnji i patnji skrušenog ljubavnika on voli da unese humoristični i ironičnu notu. Ljubavna služba je za njega igra čija pravila on rado prihvata. Čuvena je njegova Ljubavna pesma u kojoj sebe poredi sa mitološkom životinjom Jednorogom.39 & Bez istorijskog osnova legenda mu pripisuje ljubav prema
kraljici Blanši od Kastilje, majci Luja IX, ali je, u stvari njegova dame sinteza većeg broja žena.

2. Kolen MIZE – najoriginalniji i najvažniji od svih građanskih truvera // žongler, pesnik-lutalica. On je kolporter (onaj koji iznosi aktuelne događaje u prijemčivoj formi) raznolikog pesničkog repertoara, tuđih i vlastitih kompozicija. Njegov je ideal boen vie, lagan i obilat život40. Njegove inspiracije i sva njegova filozofija streme samo tome cilju. On je pesnik radosti, vedrije i jednostavnije nego što je radost trubadura. Njegove žene nisu nedostižne i maglovite dame, već vitke, plavokose devojke, uvek spremne na najslađi poljubac. Slučaj Kolina Mizea je važan jer pokazuje da poezija ponovo postaje svojina svih društvenih slojeva.

Pesnička simbolika Tiboa de Šampanja, koja je razrađenija nego kod bilo kog drugog truvera, ukazuje na vezu sa Romanom o ruži. 40 U drugoj strofi svoje Pastorale Mize pominje tudelskog kralja – Tudela je bila izmišljena zemlja, simbol srećnog života.
39

20

Tema siromaštva, smrti i prokletstva, koja se pojavljuje kod Mizea, naći će uobličenje u delima dvojice probisveta, Ritbefa i Vijona. 3. ELILAN – dok je mladost proveo burno, kao pesnik i zabavljač po dvorovima, u starosti je, u samoći manastirskog života napisao svoje Stihove o smrti koji su napisani u jednoj od prvih, ako ne i prvoj fiksnoj formi evropskog pesništva – reč je o strofi od 12 osmeraca zasnovanoj na samo dve rime. Ovu formu su kasnije koristili i drugi pesnici, na pr. Ritbef. Tema smrti svakako nije Elilanov izum, ali on daje upečatljive slike «mrtvačkog plesa». 4. RITBEF – pariški žongler, profesionalni pesnik 13. veka, savremenik, a povremeno i štićenik Luja IX. Kod njega je najočitija suprotnost između aristokratskog i građanskog duha. On je prvi građanski pesnik koji peva o sebi na neposredan način (bez ustručavanja nam saopštava sve svoje tegobe, bez srama, kao da se ispoveda) i izbegava sve ustaljene sheme kurtoazne lirike. Njegove pesme nisu predviđene za pevanje – u njima muziku nadomešćuju izvanredni ritmovi... Osnovna tema Ritbefovog pesništva je siromaštvo i tegoba života; on na jedinstven način peva o prijateljstvu koje je kod njega potpuno zamenilo temu ljubavi. Sa ovim pesnikom poezija prestaje da bude zabava i razbibriga. Pesnik je svestan domašaja i oštrine svojih stihova. Njegov stil ima dve osnovne karakteristike: realizam pun satire i očiglednu aktuelnost. U njegovoj poeziji nalazimo vernu sliku jedne nemirne epohe – krstaške ekspedicije Luja IX Svetog, pohode na Italiju i bučne univerzitetske svađe u kojima pesnik staje na stranu svetovnog protiv zaređenog sveštenstva. On govori bez zlobe o vlastitoj zloj kobi i bračnoj nevolji koju iznosi uverljivim unutrašnjim monologom prožetim patetičnim humorom i ironičnom jednostavnošću, podsećajući u mnogo čemu na Vijona (samo što je Ritbef mnogo manje tragičan). Ritbef je napisao i Prikazanje o Teofilu, koje je kamen temeljac francuske dramske umetnosti.41

Roman o ruži, iz 13og veka, ili bar njegov prvi deo, dokaz je da je trubadurska tradicija nastavila da traje i da se nije ugasila sa poslednjim trubadurom.

Prikazanje o Teofilu – priča o Teofilu koji je, zbog bogatstva, prodao svoju dušu Đavolu. Ovo je motiv koji se javlja i u Vijonovoj baladi Molitva Bogorodici koju je spevao za svoju majku.
41

21

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->