MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
1 2 3 CHIA ÑOÂI LOÁI VEÀ 1 2 3 CHIA TAY 1 2 3 DZOÂ
Nuoát nöôùc maét kheõ oâm em aám loøng... Moät laø yeâu em, hai laø beân em, ba laø anh chæ coù em… Uoáng cho say cuøng vui em ôi, uoáng cho say cuøng vui anh ôi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Baûo Chinh Nhaát Trung Anh Khanh Minh Anh Syõ Luaân Nguyeãn Duy Huøng Baûo Thaïch Vuõ Quoác Bình Vuõ Hoàng Khanh Nguyeãn Hoaøi Anh Huy Tuaán Nhaát Trung Quoác Duõng Nhaïc Hoa

54630 55205 53097 52591 54379 54378 53098 52858 55206 53366 51279 50931 54152 50650 50070 50012 50210 53101 52859 50038

1,2,3 NGOÂI SAO 12 GiÔØ

Moät ngaøy anh nhôù, nhôù boùng hình em, traùi tim… Möôøi hai giôø rung hoài chuoâng vang reùo raét…

100% YEÂU EM

Maõi maõi beân nhau noàng say, khi ta coù nhau tay naém tay…

1000 LYÙ DO ANH ÑAËT RA 2+1=0

Thoâi nhaén tin laøm chi nöõa giôø em ñaõ hieåu traùi tim anh... Bieát laøm gì khi coù hai ngöôøi yeâu mình, nôõ sao ñaønh…

24 GIÔØ 7 NGAØY

Tieáng noùi aám aùp ñaâu ñaây coøn vang khaép phoøng…

8 VAÏN 6 NGAØN 400 LAÀN NHÔÙ EM 9 CON SOÁ 1 LINH HOÀN
Em coøn nhôù khoâng em…

Ngaøy thaùng troâi qua anh phaûi soáng moät mình anh…

999 ÑOÙA HOÀNG
Nhaéc chi chuyeän xöa…

AØ ÔI HAI TIEÁNG GIA ÑÌNH AI BIEÁT
Chaøng theà raèng chaøng yeâu toâi…

A
Huy Taäp Nhaïc Hoa Ngoïc Leã Truùc Phöông Hoaøng Nguyeân
Löu Höõu Phöôùc Mai Vaên Boä - Nguyeãn T.Nguyeân

Töø ngaøy ñöa meï toâi ra ñoàng, con trôû veà moät maøu traéng...

AI CHO EM TÌNH YEÂU
Chieàu moät mình buoàn qua ñaây... Ai cho toâi tình yeâu... Ai leân xöù hoa ñaøo...

AI CHO TOÂI TÌNH YEÂU AI LEÂN XÖÙ HOA ÑAØO AÛI CHI LAÊNG
Chi Laêng, tieáng ai hoø reo vang trôøi...

AI ÑI NGOAØI SÖÔNG GIOÙ AI ÑÖA EM VEÀ
Ñeâm nay ai ñöa em veà...

Trôøi thu möa bay bay maø loøng ai nhö say, hoa laù rôi ñaày…

Nguyeãn Höõu Thieát Nguyeãn AÙnh 9

www.arirang.com.vn

-1-

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
AI RA XÖÙ HUEÁ
Ai ra xöù Hueá thì ra, ai veà laø veà nuùi Ngöï, ai veà laø veà soâng Höông…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Duy Khaùnh Dzoaõn Bình Baèng Cöôøng Thoâng Ñaït Ñình Vaên Daân ca Anh Lôøi Vieät: Leâ Quoác Thaéng Tuaán Khanh Nguyeãn Hoaøi Anh Nguyeãn Cöôøng - Chu Hoaïch Nhaïc: Xuaân Phöông Lôøi: Nguyeät Moon Traàn Kieát Töôøng Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Hoaøi Anh Nguyeãn Minh Anh Syõ Luaân Nguyeãn Vuõ Traàn Queá Sôn Nguyeãn Hoàng Thuaän Kim Tuaán - Nguyeãn Hieàn Baûo Chaán Löông Baèng Quang

52860 52147 54154 50050 54866 51220 55215 51895 54867 55207 50933 50817 51897 53377 52593 51896 51606 53972 50191 52452 55208

AI THÖÔNG YEÂU EM AÙI TÌNH

Ai thöông yeâu em, ai voã veà em, ai thöôøng hay… Moät chieàu lang thang treân con phoá xöa, ñoïng laïi trong em...

AI VEÀ SOÂNG TÖÔNG

Ai coù veà treân beán soâng Töông…

AI YEÂU KHOÂNG KHOÅ VÌ YEÂU
Toâi muoán baéc thang leân hoûi oâng trôøi...

ALLELUIA AÊN NAÊN ANH ANH ANH

Ngoït ngaøo lôøi thöông yeâu… Meï yeâu hôõi choán nhaân gian raát buoàn … Anh vaãn ñeán duø trôøi gioù möa giaêng khaép loái… Anh töïa baøi thô khoâng cheùp ñöôïc... Moät lôøi anh khoâng muoán noùi laø moät mai hai ta khoâng caùch xa…

ANH BA HÖNG

Coù anh ba Höng voán thieät noâng daân…

ANH CAÀN COÙ EM

Nhö laø cuoäc soáng mong ñôïi thöông yeâu… ANH CHÆ BIEÁT CAÂM NÍN NGHE TIEÁNG EM KHOÙC Möa roài möa möa haùt ru ñeâm buoàn…

ANH CHÆ DAÙM NHAÙ MAÙY CHO EM
Anh chæ bieát yeâu em baèng taát caû traùi tim mình…

ANH CHÆ LAØ HÌNH BOÙNG CUÛA NGÖÔØI KHAÙC
Thaø cöù noùi ra heát cho khoâng khoå ñau theâm nhieàu…

ANH CHAØNG ÑEÏP TRAI ANH CHAØNG NHAØ QUEÂ
OÂi anh chaøng nhaø queâ…

Da da … Anh gioáng con chích choøe ...

ANH CHAØNG RAÊNG SUÙN
Ngaøy xöa em thöôøng hay khoùc nheø... Anh cho em muøa xuaân...

ANH CHO EM MUØA XUAÂN ANH CHÖA DAÙM NOÙI ANH CUÕNG NHÔÙ EM
Yeah... oh… Heïn em loái aáy maø sao chöa thaáy tôùi… Hoâm qua khi anh nghe tieáng khoùc em yeâu töø trong phone kia…

www.arirang.com.vn

-2-

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ANH COÙ NHÔÙ GÌ
Hoâm qua beân nhau anh coù hay ñeâm laïnh...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Löu Thieân Höông Phöông Uyeân Xuaân Long Hoaøi An Phöông Uyeân Huyønh Nhaät Taân Traàn Queá Sôn Traàn Queá Sôn Tieán Loäc Minh Vy Hoaøi An Vinh Söû Buøi Hoaøng Yeán Nguyeãn Minh Anh Thaùi Khang Baûo Chinh Tröông Ñan Minh Nguyeãn Minh Anh Ngoïc Sôn Nhaát Trung Syõ Luaân

54631 53664 52149 51636 53665 54868 54381 54382 51968 52863 52453 50562 54155 52861 50812 54632 53099 52710 54869 55209 52711

ANH ÑAÕ ÑEÁN BEÂN ÑÔØI

Moät laàn thaät ñeïp anh ñaõ ñeán, trong baát ngôø mang tình yeâu aám aùp...

ANH ÑAÕ HIEÅU TÌNH EM ANH ÑAÕ QUEÂN EM
Khi hoaøng hoân nheï buoâng…

Coøn ngaïi nguøng gì khoâng daùm yeâu anh em ôi…

ANH ÑAÕ RA ÑI

Ñeâm nay ta chia tay beân nhau phuùt giaây...

ANH ÑAÕ VOÄI QUEÂN ANH ÑI 1 ANH ÑI 2

Na na na… Coøn nhôù nhöõng luùc khi xöa... Veà ñaâu anh ôi, tình yeâu em ñaõ traøn theo gioù… Khi em caàn anh nhaát sao anh laïi ra ñi...

ANH EM TA VEÀ

Anh em ta veà cuøng nhau ta quaây quaàn naøy…

AÙNG MAÂY BUOÀN

Tình ñoâi ta nay ñoåi thay, coøn giaây phuùt ñeå bô vô…

ANH HAÕY QUAY VEÀ CUØNG EM
Nhöõng ngaøy vui aáy coøn ghi maõi maõi…

ANH HAÕY VEÀ ÑI
Thoâi anh haõy veà ñi…

ANH HUØNG AÙO VAÛI

Röøng nuùi Lam Sôn boùng phuû maây ngaøn, ñaát trôøi loàng loäng...

ANH KHOÂNG COØN GÌ ÑEÅ NOÙI VÔÙI EM
Daâng hôi men cay nhoùi leân nieàm ñau trong traùi tim…

Anh khoâng coøn gì ñeå noùi vôùi em nöõa ñaâu, thoâi em ñöøng goïi…

ANH KHOÂNG COØN YEÂU EM NÖÕA ÑAÂU ANH KHOÂNG HIEÅU
Nhôù veà em yeâu bao tieác nuoái, tieác thöông cho...

ANH KHOÂNG MUOÁN LAØM KHOÅ EM
Thoâi duyeân tình ta neân chaám döùt ñi coøn hôn… Öôùc mong raèng mình maõi gaàn nhau...

Caàn chi anh phaûi noùi em hieåu, chæ bieát ta khoâng hôïp nhau...

ANH KHOÂNG MUOÁN LAØM NGÖÔØI THÖÙ BA

ANH KHOÂNG MUOÁN NOÙI LÔØI TÖØ BIEÄT ANH LAØ AI
Anh laø ai trong cuoäc ñôøi cuûa em, taïi vì sao anh cöù phaûi beân em…

ANH LAØ NGÖÔØI COÙ LOÃI

Ñaõ bao thaùng anh caùch xa em roài, nhöõng ngaøy ñoù...

www.arirang.com.vn

-3-

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ANH LAØ TIA NAÉNG TRONG EM
Tìm ñeán vôùi em baèng thöông meán…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc Hoa Hoà Hoaøi Anh Lyù Haûi Duy Maïnh Phaïm Tröôûng Quoác Vöôïng Baûo Thaïch Ñoã Quang Öng Ñaïi Veä Nguyeãn Hoàng Haûi Nhaïc: Nguyeãn Höõu Thieát Lôøi: Bích Lieân Phan Huyønh Ñieåu Nhaát Trung Minh Khang Ñaøm Thanh Only C Vuõ Quoác Bình Höõu Minh - Vinh Söû Duy Maïnh Duy Maïnh Vónh Taâm Ñöùc Trí

50923 52862 51635 52712 54633 51969 55210 53233 55211 54870 50278 51970 54634 53666 55212 55214 50587 53520 54871 52594 53521

ANH MAÕI LAØ

Côn möa theo côn gioù, vôùi soâng saâu xa daàn nôi chaân ta…

ANH MONG COÙ EM ANH MONG EM

Khi anh yeâu em, anh yeâu maõi muoân ñôøi… Em em coù bieát anh ñang thaàm mong, mong em ñeán…

ANH MÔÙI CHÍNH LAØ NGÖÔØI EM YEÂU
Giôø níu keùo cuõng theá, khoâng laøm em quay trôû laïi...

ANH MUOÁN NOÙI YEÂU EM ANH NHÔÙ EM

Ngaøy ta gaëp gôõ phuùt giaây ban ñaàu tình sao eâm aùi… Ñeâm qua töøng ñeâm daøi anh mong ngöôøi quay veà...

ANH NHÔÙ EM NHIEÀU ANH NHÔÙ EM NHIEÀU

Ngaøy ñoâi ta xa nhau anh laøm baøi thô quaù u buoàn... Giôø ñaây trong loøng em coøn yeâu anh nhieàu khoâng...

ANH NHÔÙ VEÀ THAÊM MEÏ
Daãu xa xoâi anh nhôù veà thaêm meï... Anh ôû ñaàu soâng em cuoái soâng...

ANH ÔÛ ÑAÀU SOÂNG EM CUOÁI SOÂNG ANH PHAÛI LAØM SAO ANH PHAÛI LAØM SAO
Laøm sao anh yeâu thöông moät ngöôøi… Coù nhöõng luùc anh buoàn anh thöôøng ngöôùc leân trôøi...

ANH QUAÂN BÖU VUI TÍNH AÙNH SAÙNG

Moïi ngöôøi ñeàu goïi toâi laø anh lính quaân böu ... Ñaõ coù luùc boùng toái vaây quanh cuoäc ñôøi …

AÙNH SAO KYÛ NIEÄM

Ngoài ñaây giöõa trôøi moät mình ñeám nhöõng aùnh sao...

ANH SAÙU VEÀ QUEÂ

Bình minh chim hoùt anh saùu veà thaêm…

ANH SEÕ BÖÔÙC ÑI CUØNG EM ANH SEÕ COÁ GAÉNG HÔN ANH SEÕ ÑEÁN BEÂN EM ANH SEÕ NHÔÙ MAÕI

Coâ beù maét nai hoàn nhieân, toùc thöôùt tha ngang bôø vai… Em hoûi anh, anh vaãn yeâu em phaûi khoâng... Hôõi em yeâu xin ngöôøi haõy ñeán beân anh, töøng ñeâm…
Chæ moät aùnh maét ñaém ñuoái em trao, anh ngôõ nhö aùnh sao treân trôøi…

www.arirang.com.vn

-4-

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
AÙNH XUAÂN TAN
Saùng xuaân vaøng loäc vöôn saéc bieác, nhìn theá nhaân…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøi Phöông Tuaán Tuøng Phöông Hoaøi Nguyeân

53667 54156 55213 51379 52454 50596 51265 51512 54383 52455 50225 52713 51318 54872 54873 51971 52595 53831 53977 54635 54874

ANH THÖ NGAØN NAÊM LÖU DANH

Saùng danh gioáng Tieân Roàng, chaùu con gioáng Laïc Hoàng...

ANH TIN MÌNH ÑAÕ CHO NHAU MOÄT KYÛ NIEÄM Löông Baèng Quang Laàn ñaàu tieân thaáy em, chæ muoán ñeán thaät gaàn yeah...

ANH TOÂI

Xe tang ñöa anh ñi trong chieàu vaéng…

Phöông Uyeân Hoaøi An Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Trung Cang Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Hoaøi Lan Minh Khang Thaùi Huøng Hoaøng Trang Phan Ñinh Tuøng Tuaán Höng Hoaøi An Quoác Duõng Nhaïc: Huy Du Lôøi: Traàn Höõu Thung Huy Cöôøng Minh Vy Hoaøng Phöông Phaïm Anh Cöôøng Thaùi Thònh

ANH VAØ EM

Em nhôù anh nhôù raát nhôù tình anh, nhôù aùnh maét…

ANH VAÃN BIEÁT ANH VAÃN BIEÁT ANH VAÃN BIEÁT ANH VAÃN BIEÁT

Anh ñaõ hay tröôùc seõ coù moät saùng… Anh vaãn bieát anh ñaõ töøng yeâu em… Tình anh ñoù ñaõ trao cho em hoâm naøo… Gioït möa öôùt treân vai gaày, gioït ñaéng cöù ñaéng treân vaønh moâi...

ANH VAÃN CHÔØ EM

Ngaøy naøo em ñeán mang theo moät moái tình noàng…

ANH VAÃN COØN COÂ ÑÔN ANH VAÃN COØN YEÂU EM ANH VAÃN COØN YEÂU EM ANH VAÃN ÑÔÏI CHÔØ

Sao chieàu nay anh khoâng sang thaêm toâi... Em ôi anh khoâng ñaønh loøng noùi caâu chia ly… Bao naêm tình yeâu chung goái chaên... Nhìn laù bay muøa thu dòu eâm, loøng nhôù em anh thaàm goïi teân...

ANH VEÀ GIÖÕA MUØA XUAÂN ANH VAÃN HAØNH QUAÂN ANH VAÃN MAÕI YEÂU EM ANH VEÀ MIEÀN TAÂY

Muoân chim ñua hoùt chaøo, naéng xuaân huy hoaøng... Anh vaãn haønh quaân treân ñöôøng ra chieán dòch… Böôùc ñi mình anh coâ ñôn trong maøn ñeâm… Em veà mieàn Taây ñöôøng queâ nghe tieáng ai hoø...

ANH VEÀ TÌNH ÑEÏP QUEÂ HÖÔNG
Veùo von ñoâi chim chích choøe…

ANH VÖØA YEÂU

Moät ngaøy möa rôi treân con phoá quen...

ANH XIN LOÃI (ANH SORRY)

Ngaøy ñoù ta gaëp nhau, moät thôøi tuoåi thô mình ñaõ trao veà nhau...

www.arirang.com.vn

-5-

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
AÙNH DÖÔNG ÑÔØI CON AÙNH MAÉT AÁM AÙP
Moät thôøi thô aáu ñi qua nay con ñaõ lôùn nhieàu roài... AÙnh maét aám aùp nay nhö ñaõ quen thuoäc quaù...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thuøy Döông Baûo Thy Minh Chaâu Trung Quaân Hoaøng Phöông Syõ Luaân Quoác An Thuûy Tieân Minh Chaâu Thanh Thuaän Baûo Chinh - Hoà Anh Duõng Baûo Thaïch Nguyeãn Hoàng Thuaän Nguyeãn Vaên Chung Tröôøng Huy Y Vaân Hoaøng Thaéng Syõ Luaân Hoaøi Linh Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Kha Nhaïc ngoaïi

54636 54384 51796 51972 52615 52714 51797 54385 51565 53832 53833 54875 54386 53234 52456 50006 54876 53100 50061 51798 50441

AÙNH MAÉT CUÛA CHA AÙNH MAÉT KIEÂU XA

Ngaøy xöa khi con thô daïi thöôøng quaån quanh beân cha... Bieát bao ngaøy ngoài troâng ngoùng, böôùc chaân ngöôøi qua loái naøy…

AÙNH MAÉT QUEÂ HÖÔNG AÙNH SAO BAÊNG AÙNH SAO BUOÀN AÙNH SAÙNG

Em tìm veà chaân ñeâ, chuùt höông thaàm laù coû... Nhö nhö nhöõng aùnh sao baêng anh ñeán roài ñi cho em maõi… Nhôù ngaøy xa xöa em vaãn thöôøng moäng mô ñöôïc haùt vang leân ... Kheùp laïi, kheùp laïi, kheùp laïi maøn ñeâm u aùm quanh toâi...

AÙNH SAÙNG CUÛA ÑÔØI TOÂI AÙNH TRAÊNG BUOÀN

Em ñaõ caát böôùc quay maët ñi voäi vaøng… Ngoài nôi ñaây nhôù moät ngöôøi, nhìn möa rôi nhôù thöông em...

AÙNH TRAÊNG KHUYA

Laëng ngoài moät mình buoàn hoang vaéng, anh nhôù em phöông xa...

AÙNH TRAÊNG ÔÛ BEÂN EM AÙNH TRAÊNG VÔÕ

Ngaøy troâi qua mau ñeå ñeâm tôùi, traêng seõ leân cao vaø keà beân... Anh nhôù em khi hoaøng hoân ñaõ taét, aùnh traêng dòu daøng…

AÙNH TRAÊNG XÖA AÛO AÛNH SA MAÏC AÛO AÛNH

Böôùc cöù böôùc treân ñöôøng khuya leû loi, moät mình toâi coâ ñôn... Ñöøng caùch xa em ngöôøi ôi, haõy yeâu em thaät loøng... Yeâu cho bieát bao ñeâm daøi…

AO CAÙ ÑÔÏI CHÔØ AÙO DAØI ÔI

Anh tieác caùi coâng lao anh ñaøo ao thaû caù... Coù chieác aùo daøi tung taêng treân ñöôøng phoá...

AÙO EM CHÖA MAËC MOÄT LAÀN
Toâi vôùi naøng hai ñöùa nguyeän yeâu nhau...

AÙO HOA BEÂN NGÖÔØI AÙO HOÀNG VU QUY
Vu quy em maëc aùo hoàng…

Ngoài nôi ñaây nhôù thöông moät ngöôøi cuoäc tình...

www.arirang.com.vn

-6-

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
AÙO LUÏA HAØ ÑOÂNG
Naéng Saøi Goøn anh ñi maø chôït maùt…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Ngoâ Thuïy Mieân Thô: Nguyeân Sa Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Vieät Huøng Thanh Sôn Vuõ Duy Cöông Lan Ñaøi - Maïnh Phaùt Nhaïc: Höõu Xuaân Lôøi: Thaùi Thaêng Long Vuõ Quoác Baûo Thanh Sôn Trònh Gia Kieät Minh Khang Vinh Söû Tuaán Khanh Hoà Hoaøi Anh Hoaøi An Nguyeãn An Nhaïc: Xuaân Tieán Lôøi: Thanh Thaûo-Xuaân Tieán Tröông Leâ Sôn Ñaøo Vaên Söû Tröông Quang Tuaán Kim Tuaán Löông Bích Höõu Hoaøng Trang

50506 51297 51973 50881 54877 51593 54878 53668 52716 51898 50066 53379 53522 54157 53985 54158 54159 52592 53102 53523 52148

AÛO MOÄNG TÌNH YEÂU AÙO MÔÙI CAØ MAU

Chuyeän tình ta nay ñaõ ñi vaøo trong giaác mô… Nghe noùi Caø Mau xa laém ôû cuoái cuøng baûn ñoà Vieät Nam…

AÙO THAÉM HAØNG ME AÙO TÍM NGAØY XÖA AÙO TÖÙ THAÂN AÙO TRAÉNG
Maáy traêm naêm quan hoï…

Maét naéng ñong ñöa treân caønh me… Thô aáu ñi vaøo trong giaác mô, yeâu meán xöa tìm leân trang thô...

Boùng naéng loang nhanh treân con ñöôøng daøi...

AÙO TRAÉNG GOØ COÂNG

Nhôù taø aùo traéng Goø Coâng, nhôù muøa caùt khoâ bieån noùng…

AÙO TRAÉNG MOÄT THÔØI

Chieàu nheï nhaøng buoâng treân maùi tröôøng xöa, loøng chôït…

AÙO TRAÉNG NGÔØI SAÙNG TÖÔNG LAI
Ngôøi saùng chieác aùo traéng treân con ñöôøng ñeán lôùp ...

AÙO VAØNG NGÖÔØI YEÂU AÙO XANH AÙO XANH

AÙo vaøng bay phaát phô trong chieàu... Ngaøy em sinh ra ôû nôi con phoá khoâng teân treân traàn gian toâi… Vaït aùo xanh xanh tung taêng daïo chôi ñöa hoàn phieâu laõng…

AÙO XANH TÌNH NGUYEÄN AÂM THANH NGAØY MÔÙI AÂM VANG HOA LÖ

Xanh xanh maøu queâ höông, maøu aùo xanh treân... AÂm thanh môùi ngaân vang trong doøng teân Toå quoác... Moät mieàn ñaát nuùi dang tay oâm röøng caây coå ñaïi...

AÂN TÌNH ÑAÙNH MAÁT

Coù bao ñoâi tình nhaân yeâu nhau thaät loøng ñöôïc ñeán beân nhau...

AÂN TÌNH ÑOÀNG ÑOÄI ÔI AÀU Ô LYÙ RU CON AÂY DA AÂY DA AÊN NAÊN

Baïn nhìn laïi xem, chuùng toâi laø nhaø noâng... Ru con giaác nguû, giaác nguû tröa noàng... La la la… Moät ngaøy thaät vui xoân xao, moät chaân tình ñaây ñaáy sao… Ngaøy mình yeâu nhau hai ñöùa öôùc mô traàu cau…

www.arirang.com.vn

-7-

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BA MÖÔI SAÙU THÖÙ CHIM BAØ NAÊM

54387 52864 54880 53524 52622 54879 53987 54161 55216 53834 54162 50664 53236 52457 51376 53237 54388 55217 53669 54389

B

TEÂN TAÙC GIAÛ

Treân röøng ba möôi saùu thöù chim, chim toâi maø thöù chim... Ñaõ bao laâu roài baø Naêm ñöùng troâng con veà, sôùm hoâm sau heø…

Daân ca quan hoï Vuõ Quoác Vieät Nhaïc: Löông Baèng Vinh Lôøi: Ñoàng dao Daân ca Phuù Thoï Trung Caån Ngoïc Leã Vónh Lai Phöông Uyeân

BAØ ÔI ÑI CHÔÏ

Con gaø cuïc taùc laù chanh laù chanh, con lôïn uûn æn...

BAØ RAÈNG BAØ RÍ

Baø raèng baø rí ôùi raèng baø ñi ôùi ñi laø ñaâu…

BAØ RÒA ÑAÁT NÍU CHAÂN NGÖÔØI BA RU CON NGUÛ BA TOÂI

Nuùi Dinh moät thôøi ñeå nhôù, soâng Dinh chaûy veà ñaâu... Ñeâm ñang daàn troâi, trôøi vaãn coøn möa, ba ru con nguû aø ôi... Ba toâi hieàn laønh daàu daõi naéng möa...

BAØ TOÂI

Ngaøy coøn thô vaãn hay loanh quanh beân baø toâi, laéng nghe...

BAØ XAÕ TOÂI SOÁ MOÄT (BAØ XAÕ TOÂI NUMBER ONE) Nguyeãn Phi Baèng Baø xaõ toâi number one… saùng sôùm em ñaõ ñi phieân chôï xa thieät laø xa…

BABY ANH YEÂU EM BAÏC BEÕO TÌNH ÑÔØI

Coù phaûi noùi anh yeâu em khi tim anh töøng giaây chæ nhôù ñeán... Toâi veà thui thuûi moät mình, chieàu möa giaêng loái coù ai veà...

Nguyeãn Hoaøi Anh Hoàng Xöông Long

BAÙC ÑANG CUØNG CHUÙNG CHAÙU HAØNH QUAÂN Huy Thuïc Ñeâm nay treân ñöôøng haønh quaân…

BAÙC HOÀ MOÄT TÌNH YEÂU BAO LA BAÏC TÌNH
Voäi vaøng laøm chi traùch nhau baïc tình...

Baùc Hoà ngöôøi laø tình yeâu thieát tha nhaát trong loøng daân...

Thuaän Yeán Nhaät Ñaêng Khoa Khaùnh Baêng Nhaïc: Löu Höõu Phöôùc Thô: Nguyeãn Thaønh Nguyeân Chöông Ñöùc Vuõ Hoaøng Nguyeân Nhung Tuaán Khanh

BAÏC TRAÉNG LÖÛA HOÀNG BAÏCH ÑAÈNG GIANG

Tình nghóa ñoâi mình chæ theá thoâi sao... Ñaây Baïch Ñaèng Giang soâng huøng duõng...

BAÏCH ÑAÈNG GIANG DAÄY SOÙNG
Kieàu Coâng Tieãn röôùc voi veà giaøy maû Toå...

BAÏCH ÑAÈNG SÖÛ VAØNG LÖU DANH BAØI CA BEÂN CAÙNH VOÕNG BAØI CA BUOÀN
Döøng chaân beân suoái voõng ñöa, nhìn trôøi cao ... Coù nhöõng luùc thaáy anh hoaøng hoân im laëng...

Doøng soâng eâm troâi eâm troâi nhö ngaøn naêm soùng vaãn ra khôi…

www.arirang.com.vn

-8-

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BAØI CA CHO ANH
Maët trôøi choïn anh... Baøi ca ñaõ vieát roài...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tröông Tuyeát Mai Baûo Chaán Tieán Luaân Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Thanh Sôn Theá Baûo Nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Lôøi: Leâ Giang Baûo Chaán Voõ Thieän Thanh Vuõ Thanh Traàn Thieát Huøng Vaên Kyù Phaïm Minh Tuaán An Thuyeân Xuaân Hoàng Chu Minh Kyù Phaïm Hoaøng Long Löông Vónh Nguyeãn Vaên Tyù Phaïm Troïng Caàu Dieäp Minh Tuyeàn Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán Lôøi: Leâ Anh Xuaân

50654 51435 50255 51147 54390 51347 54881 55219 50523 54392 50075 50107 52865 50668 50166 53988 50665 51589 52657 51975 51461

BAØI CA CHÖA VIEÁT HEÁT LÔØI BAØI CA DAO CHO EM
Em coù nhôù baøi ca dao… Caâu ca dao ai haùt gheïo treân ñoàng...

BAØI CA DAO ÑAÀU ÑÔØI BAØI CA ÑAÏI VIEÄT
Nhaén ai ñi veà… Chaøo Hoa Lö ta dôøi veà Thaêng Long…

BAØI CA ÑAÁT PHÖÔNG NAM BAØI CA ÑEÂM
Roài ñeâm seõ qua, cuoäc vui cuõng qua, em vaãn beân anh...

BAØI CA HAÏNH PHUÙC (VAØ TA CAÀN NHAU)
Anh bao giôø anh ñeán beân em, ñeâm nay trong loøng em...

BAØI CA HAØ NOÄI

Ta ñi treân ñöôøng Haø Noäi...

BAØI CA HAÏNH PHUÙC BAØI CA HY VOÏNG
Töøng ñoâi chim bay ñi... Coù moät baøi ca...

Haùt leân nhöõng lôøi ca haïnh phuùc, haùt leân nhöõng lôøi ca yeâu thöông...

BAØI CA KHOÂNG QUEÂN BAØI CA LUÏC QUAÂN 2 BAØI CA MAY AÙO
Hô hô… Ta mang trong tim hình boùng chieán só… Chieán só ta daàm möa daõi naéng…

BAØI CA MUØA THU

Naøy em ôi em coù nghe chieàu nay…

BAØI CA MUØA XUAÂN BAØI CA MUØA XUAÂN
Nghe thaáy khoâng em…

Muøa thu qua mau ñem muøa ñoâng ñeán...

BAØI CA NAÊM TAÁN

Trong tieáng suùng caû nöôùc cuøng…

BAØI CA NGÖÔØI LAO ÑOÄNG BAØI CA NGÖÔØI LÍNH
Tuoåi em vöøa troøn ñoâi möôi…

Töø nhaø maùy hay coâng tröôøng, töø röøng nuùi cho ñeán bieån khôi... Ñöôøng daøi haønh quaân xa ñi khaép non soâng nhaø...

BAØI CA NGÖÔØI NÖÕ TÖÏ VEÄ SAØI GOØN
www.arirang.com.vn

-9-

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BAØI CA NHÔÙ BAÙC
Baùc ôi thöông nhôù voâ cuøng, thaàm goïi teân…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Xuaân Quang Traàn Quoác Huøng Traàn Hoaøng Tieán Phong Nhaõ Ñoã Quang Phaïm Myõ Lôïi Quoác Duõng Phaïm Ñaêng Khöông Voõ Vaên Di Nhaïc ngoaïi Maïnh Trí Nhaïc: Nguyeãn Vaên Thöông Lôøi: Toâ Hoaøi Töø Huy Traàn Chung Hoaøng Vaân Töø Coâng Phuïng Nguyeãn Vuõ Ñoã Baûo Vuõ Quoác Vieät Nguyeãn Vaên Chung Döông Thuï

50815 52150 50540 54882 54883 54393 51513 50816 53835 50323 55220 54637 50121 50520 51485 52717 53670 53103 53380 55221 51034

BAØI CA SINH VIEÂN TAÏI CHÖÙC BAØI CA SINH VIEÂN
Baøi ca sinh vieân ta haùt…

Töø nhieàu nôi ta veà ñaây, nhieàu ngaønh rieâng hôïp veà ñaây…

BAØI CA SUM HOÏP BAØI CA TAËNG EM

Ñaây nhöõng baày chim xinh tung caùnh bay veà thaønh phoá... Anh mang theâm naêm chieác noùn môùi...

BAØI CA TAËNG MEÏ
Teát naøy anh khoâng theøm…

Con kính xin daâng leân meï hieàn tình yeâu trong traùi tim con...

BAØI CA TEÁT CHO EM BAØI CA THANH NIEÂN COÂNG NHAÂN
Chuùng ta laø thanh nieân coâng nhaân, cuûa thaønh phoá…

BAØI CA THOÁNG NHAÁT BAØI CA TÌNH NOÀNG
Trôøi mòt muø vaø leä traøn...

Bieån trôøi bao la ñeïp nhö gaám hoa, nöôùc maây muoân maøu...

BAØI CA TREÂN ÑOÀI BAØI CA TREÂN NUÙI
Ta bôi treân bieån soùng...

Chuyeän ngaøy qua coù moät chaøng trai ñeán vôùi ngöôøi yeâu... Hô ñaàu trôøi coù sao chieàu sao sôùm ñaàu nuùi kia coù ôû hai ngöôøi...

BAØI CA TREÂN SOÙNG BAØI CA TRÖÔØNG SÔN BAØI CA XAÂY DÖÏNG BAØI CHO EM
Baïn ñôøi ôi baïn coù nghe chaêng... Chieàu nay ngoài vieát rieâng cho em, cho em baøi haùt eâm ñeàm… Tröôøng Sôn ôi, treân ñöôøng ta qua khoâng moät daáu chaân ngöôøi…

BAØI CUOÁI CHO NGÖÔØI TÌNH BAØI HAÙT CHO EM

Ngöôøi yeâu ôi coøn nhôù khoâng, chuyeän ngaøy xöa ñaõ qua mau ... Côn möa bay bay con ñöôøng trôn, nhôù anh thaät nhieàu...

BAØI HAÙT CHO EM VAØ TOÂI BAØI HAÙT CUÛA MÖA

Ai cho toâi ngaøy vui, ñeå lôøi haùt nhö maây ngaøn troâi… Anh thöôøng ñi treân nhöõng con ñöôøng ngaøy xöa...

BAØI HAÙT RU CHO ANH

Ru anh ru anh nguû ñoài thoâng nhö xa môø…

www.arirang.com.vn

- 10 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BAØI HOÏC ÑAÀU TIEÂN
Thöa thaày em ñaõ thuoäc baøi hoïc saùng nay trong baøi giaûng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tröông Xuaân Maãn Nhaïc ngoaïi Ñoaøn Xuaân Myõ Lam Phöông Hoaøi An Nguyeãn Vuõ Ñaéc Taâm Ngoâ Thuïy Mieân Quoác Baûo Bình Nguyeân Nhaïc Nhaät Lôøi Vieät: Trung Nghóa Ngoïc Chaâu Minh Khang Nhaïc: Buøi Ñình Thaûo Lôøi: Taï Höõu Yeân Daân ca Bana Lôøi: Toâ Ngoïc Thanh Quoác An Voõ Thieän Thanh Leâ Quang Hoàng Xöông Long Nhaïc: Theá Vöôïng Lôøi: Kim Thoa Nguyeãn Troïng Taïo

55222 50331 50574 53104 51799 51976 53105 53381 53989 55223 51598 54884 52151 53671 53526 55224 51459 52718 53990 54395 54396

BAØI LUAÂN VUÕ MUØA XUAÂN
Kìa troâng trôøi mang muøa xuaân... Vaàng traêng coâ ñôn…

BAØI TAÄP TRONG TÌNH YEÂU BAØI TANGO CHO EM BAØI TANGO XA ROÀI
Töø ngaøy coù em veà nhaø mình traøn aùnh traêng theà... Anh coù nghe thaáy böôùc xuaân ñang veà ngoaøi hieân ...

BAØI THAÙNH CA BUOÀN

Baøi thaùnh ca ñoù coøn nhôù khoâng em…

BAØI TÌNH CA CUOÁI CUØNG BAØI TÌNH CA CHO EM
Anh haùt cho em baøi tình ca thieát tha…

Baøi tình ca cuoái cuøng cho em tin yeâu vuïn vôõ...

BAØI TÌNH CHO GIAI NHAÂN
Con traêng raát giaø maø coøn haøo hoa…

BAN MAI THUÛY TINH BAN MAI TÌNH YEÂU
Buoåi sôùm tinh mô…

Em ngoài mong chôø anh ñi veà beân loái nhoû xöa mình chung ñöôøng...

BAN MAI XANH

Vôùi öôùc mô veà phía maët trôøi xanh...

BAÙN ÑI CUOÄC TÌNH BAØN TAY MEÏ

Anh khoâng tin em queân anh, anh khoâng tin em chia lìa… Baøn tay meï beá chuùng con, baøn tay meï chaêm chuùng con…

BAÏN ÔI LAÉNG NGHE BAÏN THAÂN BAÏN TOÂI

Hôõi baïn hôõi cuøng nhau laéng nghe tieáng doøng suoái ngoaøi xa thì thaøo…

Ngaøy mai chia tay nhau baïn ôi coù thaáy buoàn khoâng... Baïn toâi saùng nhòn aên…

BAÛN HUØNG CA CHIM LAÏC BAÛN TANGO MUØA THU BAÛN TÌNH CA
Phöông Ñoâng röïc rôõ aùnh hoàng…

Ngaøn tia naéng aám, töøng ñaøn chim voã caùnh tung trôøi… Ngaøy naøo coøn nhau döôùi aùnh neon ñeøn maøu...

BAÛN TÌNH CA BEÂN MOÄT DOØNG SOÂNG
Em muoán ñöa anh veà thaêm laøng em beân soâng...

www.arirang.com.vn

- 11 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BAÛN TÌNH CA COØN ÑOÙ
Tình yeâu leân tieáng thô, thoaûng ñöa nghe eâm ñeàm...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Toân Thaát Thaønh Duy Khoa Ngoâ Thuïy Mieân Troïng Khöông Voõ Thieän Thanh Tuaán Thaønh Nguyeãn Trung Cang Microwave Nhaát Trung Töôøng Vaên Tuaán Thaêng Nhaïc: Phaïm Nguyeãn Lôøi: Thuøy Dung Nguyeãn Ngoïc Thieän Nhaïc: Huy Phöông Lôøi: Huøng Anh Nguyeãn Vaên Chung Troïng Baèng Leâ Baù Vónh Nguyeãn Hoaøng Duy Wanbi Tuaán Anh Ñieàn Troïng Nguyeân Ñoaøn Xuaân Myõ

52596 54163 50843 51281 52867 52459 51129 53525 53991 55225 51756 54397 50056 51514 52866 51977 54885 54638 55227 54889 50573

BAÛN TÌNH CA ÑAÀU TIEÂN BAÛN TÌNH CUOÁI

Ngaøy khoâng em khoâng lung linh naéng treân con ñöôøng... Möa coù rôi vaø naéng coù phai, treân cuoäc tình…

BAÙNH XE LAÕNG TÖÛ
Baùnh xe quay nhanh nhanh…

BAÂNG KHUAÂNG

Gioù côn gioù chieàu nay môùi luøa qua khoùm caây...

BAÂNG KHUAÂNG CHIEÀU MÖA
Chieàu noäi truù baâng khuaâng…

Hoâm nao cuøng nhau tay trong tay ñaém say...

BAÂNG KHUAÂNG CHIEÀU NOÄI TRUÙ BAÕO ÑEÂM
Thaáp thoaùng trong ñeâm aùnh maét röng röng maùi toùc pha söông…

BAO ÑEÂM EM KHOÙC
Anh phaûi ñi veà moät nôi xa...

BAO GIÔØ EM BIEÁT

Em coù bao giôø bieát ñeâm trôøi ñaày sao...

BAO GIÔØ NGÖÔØI TRÔÛ LAÏI
Möa coøn maõi rôi treân ñöôøng vaéng...

BAO LA TÌNH MEÏ
Baâng khuaâng ta ñôïi em...

Bao la nhö bieån trôøi, dòu daøng nhö aùnh traêng...

BAO NAÊM TA CHÔØ EM BAÕO
Gioù töø ñaâu em tôùi...

BAÕO LOØNG

Tình ñoâi ta khoâng coøn nhö tröôùc, nhìn anh böôùc em cuõng…

BAÕO NOÅI LEÂN ROÀI BAÕO TUYEÁT

Baõo noåi leân roài töø mieàn Nam queâ höông thaân yeâu… Töøng chieác laù uùa rôi cuoái thu moûng manh...

BAÉT ÑAÀU MOÄT KEÁT THUÙC

Nhôù tieáng möa rôi ngaøy xöa, luùc ñoâi ta coøn nhau...

BAÉT ÑAÀU TÖØ MOÄT KEÁT THUÙC BAÉT ÑAÀU VAØ KEÁT THUÙC BAÉT ÑAÀU YEÂU
Toâi say söa tìm hoøa aâm… Em vui beân ai, anh nieàm ñau baét ñaàu...

Moãi khi anh nhìn em, nhìn saâu trong ñoâi maét em thaät laâu...

www.arirang.com.vn

- 12 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BAÁT CHÔÏT CHIEÀU THÖÙ BAÛY BAÄT TI VI
Chieàu thöù baûy, trôøi khoâng möa khoâng naéng... Baät ti vi nhöõng laàn khoâng baän roän laïi thaáy bao nhieâu ñieàu hay...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Leâ Nhöôïc Thuûy Nguyeãn Duy Huøng Löông Baèng Quang Ñöùc Huy Nguyeãn Vaên Chung Taêng Nhaät Tueä Tuaán Khanh Döông Thuï Traàn Thieän Thanh Nguyeãn Hoàng Thuaän Nhaïc ngoaïi Töø Coâng Phuïng Nguyeãn Ngoïc Thaïch Vaên Cao Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Traàn Hoaøng Vy Vinh Söû Thanh Haø Nhaïc: Huy Du Thô: Trinh Ñöôøng Ngoïc Trung - Thanh Sôn Nhaïc: Lyù Duõng Lieâm Lôøi: Nguyeân Thaûo Trònh Coâng Sôn

52696 54639 54886 53672 54164 55226 54887 54888 50005 53382 50874 53088 54890 50662 53992 52152 54891 53836 52153 55229 50582

BAY CUØNG TÌNH YEÂU

Ngaøy xöa anh vaãn thöôøng mô veà moät ñieàu laï vu vô...

BAY ÑI CAÙNH CHIM BIEÅN BAY GIÖÕA NGAÂN HAØ BAY LEÂN ÖÔÙC MÔ

Bay ñi caùnh chim bieån hieàn laønh, chaúng coøn giaác mô naøo… Voøng ñu quay cöù moãi phuùt giaây laïi caøng bay leân cao... Ngaøy vui ñang ñeán ñaây roài gioù kheõ haùt treân ñöôøng ñoâng vui naøy...

BAY TREÂN NHÖÕNG GIAÁC MÔ BAY VAØO NGAØY XANH BAÛY NGAØY ÑÔÏI MONG
Anh heïn em cuoái tuaàn… Con chim nghieâng nghieâng trong naéng...

Ñeâm qua nguû queân giöõa trôøi, ta bay vaøo trong theá giôùi...

BAÛY SAÉC CAÀU VOÀNG BAÂY GIÔØ COØN YEÂU
Tuyeät vôøi khi ñöôïc nghe...

Ngaøy thô beù em lôùn leân beân caâu chuyeän coå tích cuûa meï…

BAÂY GIÔØ THAÙNG MAÁY BAÄU ÑI THEO NGÖÔØI BAÉC SÔN

Baây giôø thaùng maáy roài hôõi em, baâng khuaâng ngaøn maây troâi ... Em ngöôøi ôû ñaát mieàn Taây, ai xui em ñeán choán naøy gaëp toâi... Ôi coøn ñaâu ñaây saéc chaøm pha maøu gioù…

BAÈNG LAÊNG TÍM

Naéng göûi gì cho hoa baèng laêng...

BAÈNG LOØNG ÑI EM

Baèng loøng ñi em anh veà queâ mang leã cau traàu…

BEÙ YEÂU (BABY BEÙ YEÂU)

Nhöõng chieác laù rôi khi muøa ñaõ sang...

BEÁ VAÊN ÑAØN SOÁNG MAÕI BEÂN BÔØ SUOÁI VAÉNG

Beá Vaên Ñaøn ôi, möôøi naêm qua anh vaãn coøn vaãn coøn soáng maõi... Beân bôø suoái vaéng moät chieàu loäng gioù nghe ngaøn thoâng…

BEÂN CAÀU NGOÙ MONG BEÂN ÑÔØI HIU QUAÏNH
Moät laàn chôït nghe…

Thöông mong ñeán ngaøy baïc ñaàu, bao laàn öôùc heïn beân caàu...

www.arirang.com.vn

- 13 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BEÂN EM
Ngaøy em ñeán traùi tim buoàn thaém laïi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Hoàng Minh Ñaøo Troïng Thònh Tröôøng Huy Baûo Chaán Nguyeãn Vaên Hieân Hoaøi An Nguyeãn Vaên Hieân Daân Huyeàn Nhaïc: Traàn Höõu Bích Thô: Phan Thò Nguyeät Hoàng Baûo Chinh Nhaïc ngoaïi Leâ Quoác Thaéng Quoác Duõng Quoác Duõng Lö Nhaát Vuõ Ngoïc Bích Hoà Baéc Phaïm Theá Myõ Sôn Haï Traàn Thanh Tuøng Nhaïc: Tröông Quang Luïc Thô: Hieàn Minh

53837 53993 54892 50911 50535 51488 50539 53383 53673 54893 50497 53527 50501 54894 50536 54895 51978 53674 54640 51588 53238

BEÂN EM BÌNH YEÂN

Moät caûm giaùc thaät bình yeân khi oâm em...

BEÂN EM CHIEÀU MÖA

Chieàu nay ta saùnh vai, treân phoá möa rôi mòt muø...

BEÂN EM LAØ BIEÅN ROÄNG BEÂN EM MUØA XUAÂN BEÂN EM MUØA XUAÂN
Nhòp böôùc nhòp böôùc… Maét em naéng trôøi xanh trong...

Tình ôi sao ñi maõi neân soâng daøi meânh moâng...

BEÂN KIA SOÂNG

Hai bôø hai ñöùa ôi con soâng daøi…

BEÂN LAÊNG BAÙC HOÀ

Nieàm ao öôùc baáy laâu nay ñaõ thoûa noãi chôø mong…

BEÂN MEÏ LAØ BÌNH YEÂN

Meï laø ñeâm meânh mang ru con troøn giaác nguû, meï laø nôi di truù ...

BEÂN NGÖÔØI NAØY NHÔÙ NGÖÔØI KIA
Laâu nay tình yeâu cuûa anh xeû ñoâi... Chieàu hoaøng hoân buoâng xuoáng...

BEÂN NHAU ÑEÂM NAY (DANCING ALL NIGHT)

BEÂN NHAU MUØA XUAÂN BEÂN NHAU NGAØY VUI

Muøa xuaân xoân xao bao tieáng chaøo nhôù xuaân naøo ta vaãn beân nhau ...

Moät sôùm tan tröôøng taø aùo traéng ngaäp ñöôøng…

BEÂN TRÔØI QUAÏNH HIU

Ngaøy aáy böôùc beân nhau treân ñoài thanh vaéng...

BEÂN TÖÔÏNG ÑAØI LAÊNG BAÙC
Ngaøn ñaøi hoa kính daâng leân ngöôøi…

BEÁN ÑAØN XUAÂN

Leânh ñeânh theo gioù hoàn veà ñaâu, chôi vôi trong khuùc nhaïc...

BEÁN CAÛNG QUEÂ HÖÔNG TOÂI BEÁN DUYEÂN LAØNH BEÁN SOÂNG BUOÀN

Khi xuaân sang treân beán caûng, ñaøn haûi aâu tung caùnh… Ai ñi qua beán nöôùc laøng toâi, döøng chaân ñaây… Coøn gì ñaâu phuùt giaây ban ñaàu, coøn laïi ñaây...

BEÁN SOÂNG TRAÊNG BEÁN TAM THÖÔNG

Tìm daáu chaân em treân bieån caùt traéng… Trôû veà tìm em trong chieàu beán vaéng...

www.arirang.com.vn

- 14 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BEÁN THÖÔNG
Bieån soùng daït daøo… Moät chieàu ñi veà loái xöa, nghe ñaâu ñaây gioïng noùi ngoït ngaøo...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Soâng Traø Nhaïc Hoa Nguyeãn Nhaát Huy Döông Thieäu Töôùc Tröông Quang Tuaán Daân ca quan hoï Baéc Ninh Minh Vy Minh Nhieân Ñoaøn Xuaân Myõ Nguyeãn Hoàng Thuaän Thy Ñöôøng Nguyeãn Thoï Nguyeãn Bính Tröông Tuyeát Mai Kim Tuaán Ñaøo Nguyeân Sôn Baûo Chaán Nhaïc: Ñaøo Thuûy Tieân Thô: Chaâu Quang Phöôùc Chu Minh Nhaïc: Leâ Phuùc Thô: Phaïm Khieåu Hoàng Ñaêng

54399 50504 51726 52869 52700 51321 52719 50844 50571 53994 52460 52461 52462 52463 51341 54641 54896 54642 50663 53384 50669

BEÁN THÖÔÏNG HAÛI BEÁN VAÉNG
Chieàu gioù möa anh ñaõ ra ñi thaät roài ...

BEÁN XUAÂN XANH

Ngaøy xuaân eâm aám naéng xuaân töng böøng, hoa phoâ maøu thaém…

BEÕ BAØNG BÖÔÙM ÑAÄU MUØ U BEØO DAÏT MAÂY TROÂI
Beøo daït maây i troâi...

Con nöôùc ngöôïc doøng day döùt gioït phuø sa...

BEÙ MAÉT NHUNG BEÙ YEÂU BI KÒCH

Naøy coâ beù maét nhung, thöôùt tha daùng yeâu kieàu… Leä chia tay, chuùc em yeâu bình yeân… Em khoâng ñeán vôùi anh...

BÍ MAÄT CUÛA HAÏNH PHUÙC

Sôùm thöùc giaác thaáy sao boài hoài oâi tim ta ñaõ yeâu thaät roài...

BIEÂN HOØA BÔØ BEÁN YEÂU THÖÔNG BIEÂN HOØA QUEÂ TOÂI
Toâi yeâu queâ toâi moät cuø lao Soâng Phoá…

Thöông ai xa xöù qua ñaây, gian nan muoân daëm ñöôøng…

BIEÂN HOØA THAØNH PHOÁ MEÁN YEÂU
Ai ra Baéc, ai voâ Nam, gheù thaêm Bieân Hoøa…

BIEÂN HOØA VAØO NGAØY MÔÙI BIEÅN CAÏN BIEÅN CAÏN
Coù ngöôøi töø laâu nhôù thöông bieån….

Thaønh phoá Bieân Hoøa bình minh naéng toûa…

Cha ngaøy coõng maët trôøi, ñeâm goø mình döôùi möa...

BIEÅN CHÔØ

Toâi vaãn chôø nghe bieån troâi aâm thaàm...

BIEÅN COÂ ÑÔN
Xa anh em vaãn hoûi…

Bieån ñeâm ngaøy voã soùng, bao nghìn naêm maùi ñaàu ñaõ baïc...

BIEÅN CUÛA ANH BIEÅN CUÛA EM BIEÅN HAÙT
Bieån haùt bieån haùt, haùt quanh ta bao lôøi eâm ñeàm…

BIEÅN HAÙT CHIEÀU NAY
Chaân trôøi raát xanh...

www.arirang.com.vn

- 15 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BIEÅN HAÙT LÔØI MEÏ RU
Nhö chieác noâi eâm bieån ru toâi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phaïm Theá Myõ Phaïm Ñaêng Khöông Tröông Ngoïc Ninh Quoác Duõng Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Höõu Thænh Trònh Coâng Sôn Hoaøi Phöông Töø Huy Y Vaân Hoaøng Phöông Lam Phöông Nguyeãn Ñöùc Trung Döông Caàm Töø Huy Nguyeãn Hoaøng Duy Trònh Coâng Sôn Maïnh Quaân Hoaøi An Tuøng Giang Baûo Chaán Phaïm Khaùnh Höng

50508 54643 51214 54644 55230 50051 52720 50132 52870 50869 54897 52704 52731 50086 55231 50915 54166 51706 50310 51299 54645

BIEÅN HAY NGÖÔØI TÌNH TOÂI BIEÅN KHAÙT

Bieån hay ngöôøi tình toâi, khi vui bieån voã veà aâu yeám... Bieån loãi laàm ñeå cho con soùng chöùa ñaày baõo gioâng...

BIEÅN MOÄNG

Cuøng maây gioù, troâi daït muoân neûo ñôøi...

BIEÅN NOÃI NHÔÙ VAØ EM BIEÅN NHÔÙ

Anh xa em traêng cuõng chôït leû loi thaãn thôø... Ngaøy mai em ñi bieån nhôù teân em goïi veà...

BIEÅN ÔI HAÙT RU CUØNG TOÂI BIEÅN RU
Bieån xanh xanh tình anh nhö bieån caû...

Tình côø gaëp em giöõa phoá bieån vaéng, gioù haùt ru khuùc nhaïc…

BIEÅN SAÀU BIEÅN TÍM

Bieån saàu daâng vôøi vôïi, soùng gaøo xeù naùt tim ai... Moãi chieàu chieàu bieån tím meânh moâng, caû tình yeâu…

BIEÅN TÌNH

Naèm nghe soùng voã töøng lôùp xa...

BIEÅN TRAÉNG

Bieån chieàu loàng loäng, hoaøng hoân chôït xuoáng rôi rôi ...

BIEÅN VAØ AÙNH TRAÊNG BIEÅN VAØ SOÂNG

Nghe bieån xanh dòu daøng ru eâm, ru töøng con soùng mô maøng... Bieån coù ñôøi bieån, soâng coù ñôøi soâng...

BIEÁT ÑAÂU (WHY)
Em ñi qua chuyeán ñoø…

Ñeâm nay, trong ñôn coâi chaân anh ñi veà ñaâu khi trong con tim...

BIEÁT ÑAÂU NGUOÀN COÄI BIEÁT ÑAÂU TA SEÕ
Quaõng ñöôøng veà cöù xa daàn theo gioù trôøi, nhöõng heïn theà...

BIEÁT ÑAÂU TÌNH HOÀNG BIEÁT ÑEÁN THUÔÛ NAØO
Roài mai chæ coù mình em…

Nhanh nhanh ñöôøng theo moät mình anh ... Phuùt ñaàu gaëp em tinh tuù quay cuoàng…

BIEÁT EM COØN CHUÙT DOÃI HÔØN BIEÁT LAØM SAO ÑEÅ QUEÂN
Moät ngaøy khoâng em moät ngaøy vaéng laïnh...

www.arirang.com.vn

- 16 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BIEÁT ÔN VOÕ THÒ SAÙU
Muøa hoa leâ ki ma nôû…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Ñöùc Toaøn Khaùnh Ñôn Nhaïc ngoaïi Ñöùc Trí Tröông Leâ Sôn Duy Maïnh Leâ Anh Duõng Cao Minh Thu Minh Khang Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang Quoác Vöôïng Nguyeãn AÙnh 9 Dzoaõn Maãn Phuùc Tröôøng Daân ca Trò Thieân Thanh Sôn Trung Nghóa Vieát Duy Nhaïc: Thuïy Ñieån Lôøi Vieät: Ñaøm Vónh Höng Phan Ñinh Tuøng Nguyeãn Vaên Chung

50676 53239 50333 54167 54400 52721 54646 54647 51638 51800 51494 53385 50052 54648 53528 51134 53675 52886 50382 54649 53995

BIEÁT PHAÛI TIN AI
Ngaøy em coøn thô...

Töøng lôøi heïn theà ngaøy xöa ñaõ noùi vôùi toâi...

BIEÁT RA SAO NGAØY SAU (WHAT WILL BE WILL BE)

BIEÁT RAÈNG

Bieát raèng ñeâm seõ thaät u toái, bieát raèng maây xaùm phuû quanh loái...

BIEÁT SEÕ MAÁT NHAU BIEÁT TÌM ÑAÂU BIEÁT YEÂU

Bao nhieâu naêm qua con tim vaãn theá… Töøng ngaøy daøi coøn laïi moät mình nôi ñaây, nhìn caùnh chim… Tuoåi treû laø nhöõng öôùc mô, tuoåi treû laø nhöõng ñam meâ...

BIEÁT YEÂU ANH MUOÄN MAØNG BIEÁT YEÂU KHI NAØO
Quay ngöôïc thôøi gian...

Duø bieát anh khoâng quay veà, tìm laïi treân con phoá xöa...

BIEÄT KHUÙC CHÔØ NHAU BIEÄT KHUÙC BIEÄT KHUÙC BIEÄT LY BIEÄT LY
Ngöôøi yeâu ôi ñaõ xa nhau...

Xin cho yeâu em thaùng ngaøy ñöôøng ñôøi soùng gioù ...

Buoàn ñeán bao giôø, nhaïc saàu hoen yù thô… Bieät ly nhôù nhung töø ñaây... Mai anh ñi roài em coù vui, mai anh xa roài em coù buoàn...

BÌNH BAÙN

Non nöôùc nguyeàn non nöôùc traêm naêm chôù ñem loøng laït phai vì ai...

BÌNH DÖÔNG TUOÅI THÔ TOÂI BÌNH MINH

Nôi sinh toâi ñaát Thuû Bình Döông, tuoåi thô toâi… Chôït nhìn em trong thoaùng phuùt giaây, mong chôø…

BÌNH MINH GIÖÕA SAØI GOØN
Xin haõy hoân em thaät loøng…

Khi naéng Saøi Goøn vöôn cao, nghe bao khuùc haùt daït daøo…

BÌNH MINH SEÕ MANG EM RA ÑI BÌNH MINH SEÕ MANG EM VEÀ BÌNH MINH DÒU EÂM
Ñeâm töøng ñeâm, moät mình ngaém sao treân trôøi anh nhôù ñeán em... Moät cuoäc tình dòu daøng daønh cho anh maõi maõi...

www.arirang.com.vn

- 17 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BÌNH MINH TÌNH YEÂU
Anh böôùc ñi aâm thaàm…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøi An Vuõ Quoác Vieät Nguyeãn Vaên Thöông Quoác Baûo Nguyeãn Ñöùc Trung Nhaïc ngoaïi Ñaêng Khoa Gremlinh - Haø Quang Minh
Vuõ Quoác Bình

51515 51160 54168 53240 54898 50351 55232 54650 55233 50330 51268 50661 51979 53106 51836 50077 54899 52723 53241 53529 51981

BÌNH THÖÔØNG THOÂI

Toâi yeâu em vaø em yeâu toâi, trong bao la coù khoaûng trôøi…

BÌNH TRÒ THIEÂN KHOÙI LÖÛA BÌNH YEÂN

Höôùng veà Nam, ai töøng voâ soâng Höông, töøng nöông Thieân Muï... Bình yeân moät thoaùng cho tim meàm, bình yeân ta vaøo ñeâm...

BÌNH YEÂN ÔÛ LAÏI BLUE TANGO
Here I am with you…

Chôù giaän hôøn vaø chôù voâ tình...

BOÙ TAY CHAÁM COM BOÛ LAÏI SAU HEÁT BOÙI TÌNH YEÂU BOULEVARD
Vì sao nôõ ñaønh…

Ôi coâ em deã thöông, haõy cho bieát teân coâ em laø chi, nhaø em ôû ñaâu…

Queân nheù vaø queân heát moïi öu phieàn bao laâu nay roài... Nhìn ngöôøi ta ñi thaät ñeïp ñoâi töï nhieân anh boãng nhôù moät ngöôøi...

Nhaïc Phaùp Leâ Quoác Duõng Phan Huyønh Ñieåu Vuõ Quoác Vieät Quoác Vöôïng Nhaät Baèng Döông Thieäu Töôùc Hoaøng Quyù Haøn Chaâu Baûo Chaán Minh Thö Voõ Thieän Thanh

BOÙNG BIEÅN

Tình laø soùng xoâ bôø...

BOÙNG CAÂY KÔNIA
Buoåi saùng em laøm raãy...

BOÙNG CAÛ

Nhôù ñeán nhöõng luùc aáu thô, soáng döôùi maùi aám meán thöông….

BOÙNG CHIEÀU LAØNG TOÂI BOÙNG CHIEÀU TAØ
Moät chieàu aùi aân...

Ñöôøng queâ phuû boùng tre xanh, bôø ñeâ doøng nöôùc vaây quanh... Chieàu ôi veà ñaâu chieàu ñi loøng nhôù bao noãi u saàu ...

BOÙNG CHIEÀU XÖA BOÙNG CÔØ LAU
Ta cuøng nhau ñi thaêm nôi huøng xöa...

BOÙNG DAÙNG MEÏ HIEÀN BOÙNG DAÙNG MUØA HEØ

Naêm thaùng qua mau thaân trai daõi daàu möôøi naêm xa xöù… Ñi qua bao phoá buoàn, böôùc chaân qua bao neûo ñöôøng...

BOÃNG DÖNG MUOÁN KHOÙC BOÙNG MAÂY QUA THEÀM

Ñeán chieác laù cuõng caàn coù nhau, sao em khoâng giöõ noåi yeâu thöông…

Naøng ñi qua loái ñoù, muøi höông bay theo gioù, sôï caø pheâ beân ñoù…

www.arirang.com.vn

- 18 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BOÙNG MAÙT CHÔÛ CHE BOÙNG MAÙT
Trôû veà queâ höông moät chieàu muøa ñoâng, trôøi ñoâng… Bao naêm tha phöông nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Tö Nhaïc: Soâng Traø Thô: Nguyeãn Ñöùc Tö Hoà Hoaøi Anh Voõ Thieän Thanh Y Vaân
Sôn Haï

51980 51899 53676 53677 53838 55234 51053 54900 53530 51458 54401 53840 54402 51999 52154 52465 54651 51994 52871 53839 52464

BOÙNG MÖA

Oh oh...Chieàu nay maây keùo veà chieàu nay bay ñeán ñaây ...

BOÙNG NAÉNG

Moät chieàu laøo xaøo laù rôi ñaày, moät chieàu ngoài nhìn ...

BOÙNG NGÖÔØI CUØNG THOÂN BOÂNG OÂ MOÂI

Nhôù maõi caâu ca chieàu aáy eâm aùi nhö traêng chieàu nay... Boâng oâ moâi rôi ñaày tröôùc ngoõ, bao kyû nieäm veà...

BOÙNG TOÁI LY CAØ PHEÂ
Khoâng coù ngoâi sao naøo…

Döông Thuï Nhaïc: Hoaøng Troïng Lôøi: Quoác Baûo Nguyeãn AÙnh 9 Nguyeãn Nhaát Huy Yeân Lam Quoác Vuõ Nguyeãn Hoàng Thuaän Thaùi Khang Phan Ñinh Tuøng Töôøng Vaên Hoà Troïng Tuaán Nguyeãn Vaên Hieân Nhaïc: Leâ Yeân Lôøi: Hoaøng Trung Thoâng Ñoâng Nhi Baûo Chinh

BOÙNG TRAÊNG XÖA BÔ VÔ

Ñeâm nao cuøng ai döôùi traêng thanh... Laëng nhìn möa rôi gioït buoàn chôi vôi vaø doøng thôøi gian…

BÔØ BEÁN LAÏ

ÏAnh ñaõ ñi maõi mang theo tieáng cöôøi…

BÔØ BEÁN TÌNH YEÂU BÔØ MOÂI COØN ÑAÂU

Anh luoân thaàm mong veà nôi xa aáy, anh luoân thaàm mong veà em... Tình yeâu laø nhòp soáng trong toâi maõi khoâng rôøi...

BÔØ VAI DÒU DAØNG BÔÛI TIN LÔØI THEÀ

Ñaõ bao ngaøy loøng muoán noùi vôùi em bao lôøi tha thieát... Veà ñaâu khi tình yeâu nhö giaác moäng giöõa maøn ñeâm…

BÔÛI VÌ ANH YEÂU EM BÔÛI VÌ SAO BÔØM

Ñeâm daàn troâi toâi vôùi toâi leû loi, xoùt xa moái duyeân… Nhöõng ñeâm traéng buoàn teânh, soáng thao thöùc voâ voïng… Chuyeän raèng xöa raát laø xöa, chaøng Bôøm coù caùi quaït mo...

BOÀ CAÂU KHOÂNG ÑÖA THÖ BOÄ ÑOÄI VEÀ LAØNG BOÁI ROÁI

Boà caâu khoâng ñöa thö hay loøng ai khoâng daùm… Caùc anh ñi ngaøy aáy ñaõ laâu roài, xoùm laøng toâi coøn nhôù maõi … Tình yeâu vu vô ñaõ qua mang ñeán em bao noãi mong chôø...

BOÄI ÖÔÙC

Boäi öôùc ai boäi öôùc, toâi khoå ñau vôùi bao hôøn ghen…

www.arirang.com.vn

- 19 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BOÀN BOÀN TRAÉNG
Moät ngaøy nhö bao ngaøy… Em vôùi anh nhöõng ngaøy thô hai ñöùa löng traàn…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tieán Luaân Theá Hieån Trònh Coâng Sôn Leâ Quang Nguyeãn Vaên Thöông Leâ Quang Baéc Sôn Baéc Sôn Baûo Phuùc Löu Thieân Höông Phaïm Theá Myõ Traàn Laäp Haø Phöông Haø Phöông Haø Phöông Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Haûi Phong Quang Huy Hamlet Tröông Nguyeãn Khaûi Hoaøn Tuaán Khanh Voõ Thieän Thanh

52722 51401 53996 54901 50011 53242 51125 51128 51054 54169 50455 53678 51358 52771 51083 50332 54905 53531 51237 53107 53386

BOÁN MAÉT ANH THÖÔNG BOÁN MUØA THAY LAÙ BOÁN MUØA VAØ EM
Boán muøa nhö gioù, boán muøa nhö maây... Roài em seõ khoùc trong moät muøa ñoâng...

BOÁN MUØA YEÂU NHAU

Coù moät chieàu thu khi laù vaøng môùi rôi...

BOÁN NGAØN NAÊM RÖÏC RÔÕ GAÁM HOA BOÂNG BÍ VAØNG
Boâng bí vaøng ngoaøi giaøn…

Baàu trôøi Toå quoác meán yeâu ôi, cho toâi ñi giöõa naéng maët trôøi...

BOÂNG BÖÔÛI HOA CAU
Toùc con daøi meï caøi boâng…

BOÂNG CUÙC TRAÉNG BOÂNG HOA TRAÉNG
Moät boâng hoàng cho em…

Daùng hoa gaày maøu hoa traéng… Coù moät aùnh naéng raát non vöôït qua khe laù kia...

BOÂNG HOÀNG CAØI AÙO BOÂNG HOÀNG THUÛY TINH BOÂNG LUÏC BÌNH BOÂNG MUA TÍM
Neáu nhöõng ñaém say voäi vaõ, ta ñaõ trao nhau ñeå roài laõng queân… Mang treân vai moái tình buoàn, qua soâng daøi… Baâng khuaâng ñöùng haøng ba, nhìn ra nôi bôø soâng vaéng...

BOÂNG ÑIEÂN ÑIEÅN

Hoø ô maù ôi ñöøng gaû con xa…

BRIDGE OVER TROUBLED…
Khi em aâu saàu bao ñôùn ñau…

BUÏI

Bao nhieâu ñeâm qua...Giôø naøy laø khuya thaät roài...

BUÏI BAY VAØO MAÉT

Em phaûi thöùc bao nhieâu ñeâm vaø em phaûi ñeám bao nhieâu canh…

BUÏI HOÀNG CHIEÀU XUAÂN
Em ñeán thaêm toâi moät chieàu xuaân…

BUÏI TRONG MAÉT EM

Coù nhöõng luùc khi chieàu veà söông rôi..

BUOÅI SAÙNG ÔÛ CIAO CAØ PHEÂ
AÙnh naéng mai chieáu qua phoá ñoâng ngöôøi...

www.arirang.com.vn

- 20 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BUOÅI SAÙNG TREÂN THAØNH PHOÁ BAÙC HOÀ
Naéng reo vui vaø gioù hoøa theo treân thaønh phoá Baùc Hoà...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Moäng Laân Y Vaân Minh Vy Minh Kyø - Nguyeãn Hieàn Minh Vy Ñình Vaên Nguyeãn AÙnh 9 Ngoïc Tuù Anh Vaên Cao Truùc Phöông Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Nguyeãn Hoàng Haûi Nhaïc Phaùp Nhaïc Phaùp Ñoâng Nhi Nguyeãn Haø - Quang Huy Leâ Troïng Haø Vuõ Troïng Hoái Minh Chaâu Nguyeãn Trung Cang Traàn Long AÅn

54904 51339 52872 52873 54652 54903 50393 52598 50454 50580 54405 54902 50615 50611 53681 51081 54404 50666 52597 53682 50169

BUOÀN

Buoàn nhö ly röôïu ñaày…

BUOÀN CON SAÙO SAÄU BUOÀN GA NHOÛ

Chieàu chieàu anh ñöùng ngoù beân soâng, buoàn thöông con saùo saäu… Moät laàn tieãn ñöa bao nhieâu laø buoàn, ñöôøng ngaäp laù rôi khi…

BUOÀN HAÙT LYÙ CHÔØ MONG BUOÀN MÌNH EÂN
Buoàn ngoài mình eân, buoàn ngoài chôø ai...

Hô hô hô hô...Anh boû em roài ba maù hoûi bieát laøm sao...

BUOÀN ÔI CHAØO MI
Buoàn ôi ta xin chaøo mi...

BUOÀN ÔI XIN HAÕY VUI BUOÀN TAØN THU
Ñöôøng vaøo tình yeâu… Ai löôùt ñi ngoaøi söông gioù…

Xoùt xa chi theâm ñau khi em khoâng ôû laïi, tieác thöông…

BUOÀN TRONG KYÛ NIEÄM BUOÀN VU VÔ
Uh wô uh…na na na… Coù nhieàu luùc em caàn anh, tieáng gioïng noùi...

BUOÂNG XUOÂI

Naéng chieàu soi xuyeân nhöõng ngoùn tay gaày...

BUÙP BEÂ BAÈNG SÖÙ
Thoâi ñöøng neân laøm coâ beù…

BUÙP BEÂ KHOÂNG TÌNH YEÂU
Toâi nhö con buùp beâ baèng nhöïa…

BÖÔÙC

Em cuøng ngaøy môùi chaân böôùc nheï nhaøng xuoáng phoá…

BÖÔÙC CHAÂN LEÛ LOI
Töøng ngaøy treân phoá…

BÖÔÙC CHAÂN THAÀN TOÁC
Ta vöôït treân trieàn nuùi cao…

Hö ö hö… Thaàn toác thaàn toác böôùc qua haøo saâu…

BÖÔÙC CHAÂN TREÂN DAÛI TRÖÔØNG SÔN BÖÔÙC PHIEÂU BOÀNG BÖÔÙC TÌNH HOÀNG
Ta theânh thang laïc giöõa cuoäc ñôøi vaø mang con tim… Naøy ñaây böôùc chaân xin tìm ñeán ngöôøi, naøy ñaây caùnh tay...

BÖÔÙC XUOÁNG ÑÔØI

Böôùc xuoáng ñôøi nheï nhaøng em...

www.arirang.com.vn

- 21 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BÖÔÙM HOA
Trôøi bình minh löôùt theo chieàu gioù...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Nguyeãn Vaên Thöông Lôøi: Kim Minh Baûo Chinh Vaên Phuïng Ñoã Baûo Ñoã Baûo Ñoã Baûo Ñoã Baûo Ñoã Sôn Haø Traàn Laäp

50076 52155 51983 53108 53532 53997 53680 54403 53841 54906 53387 51148 53998 53388 51714 53999 50914 50962 51101 51837

BÖÔÙM TRAÉNG

Ngaøy chia tay hai chuùng ta chia hai ñöôøng ñi…

BÖÙC HOÏA ÑOÀNG QUEÂ

Trôøi xanh xanh bao la, maây traéng traéng traéng xoùa…

BÖÙC THÖ TÌNH ÑAÀU TIEÂN BÖÙC THÖ TÌNH THÖÙ HAI BÖÙC THÖ TÌNH THÖÙ BA BÖÙC THÖ TÌNH THÖÙ TÖ

Khi anh ñöa maét nhìn em qua taám göông...
Coù khi böôùc treân ñöôøng hun huùt, em töï hoûi mình ta ñang ñi veà ñaâu… Nhö chöa bao giôø anh nhìn ngaém ngoïn löûa... Töøng trang nhaät kyù môû ra, veà vôùi ngaøy xöa chuùng ta…

BÖÙC TRANH ÑOÀNG QUEÂ

Meï mua cho em hoäp buùt maøu, em veõ böùc tranh ñoàng queâ…

BÖÙC TRANH MUOÂN MAØU

Khi trong em boãng thaáy baâng khuaâng, thì nhìn xung quanh theá gian...

CA DAO

C

Ngaøy hoâm qua meï ru ta lôøi ca dao ôi aø ôi...

Vuõ Quoác Vieät Quoác Baûo An Thuyeân Trònh Coâng Sôn Vaên Cao Laâm Thaùi Hieàn Minh Vy Ngoïc Leã Nhaïc Hoa Nguyeãn Ñoâng - Löu Hoàng Nhaïc: Vaên Phuïng Lôøi: Hoaøng Trung Thoâng

CA DAO EM

Moät boâng hoa cuõng nôû thôm vöôøn, moät em thoâi...

CA DAO EM VAØ TOÂI
Caét nöûa vaàng traêng…

CA DAO MEÏ

Meï ngoài ru con, ñong ñöa voõng buoàn...

CA NGÔÏI HOÀ CHUÛ TÒCH CAØ PHEÂ BUOÀN

Ngöôøi veà ñem tôùi ngaøy vui, muøa thu naéng toûa Ba Ñình... Chu chu chu chu... Gioït caø pheâ buoàn rôi trong vaán vöông...

CAØ PHEÂ MIEÄT VÖÔØN CAØ PHEÂ MOÄT MÌNH
Saùng nay caø pheâ moät mình…

Anh ñi caø pheâ sao ñaàu hoâm toái om moø veà...

CAØ PHEÂ ÑAÉNG TRÔÛ LAÏI
Ngoài moät mình uoáng caø pheâ…

CAØ PHEÂ ÑAÉNG CAÙC ANH ÑI

Thaønh phoá trong möa… Caùc anh ñi ngaøy aáy ñaõ laâu roài ...

www.arirang.com.vn

- 22 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CAÙI BOÁNG CAÙCH XA CAÙCH XA
Caùi Boáng laø caùi Boáng bang kheùo saåy í a kheùo saøng... Anh veà chi maáy ngaøy roài laïi ñi bieàn bieät…
Ra ñi ngöôøi coù mang theo lôøi höùa xöa, xa nhau roài lôøi theà coù khaéc ghi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Phan Traàn Baûng Lôøi: Ca dao coå Phan Huyønh Ñieåu Phaïm Khaùnh Höng Daân ca Haø Nam Löông Baèng Quang Thanh Thaûo Vuõ Quoác Bình Laâm Quoác Cöôøng Khaéc Vieät Quoác Baûo Thanh Tuøng Phöông Uyeân Vónh Taâm Löu Thieân Höông Hoaøng Quyù Traàn Long AÅn Minh Khang Lam Tröôøng Phöông Uyeân Hoà Quyønh Höông Phöông Uyeân

55235 50545 54407 54000 55236 55237 54170 54408 54653 54171 50112 54654 54908 54655 50635 54409 52769 52466 53843 53844 54172

CAÙI CONG

Caùi cong laø cong cöûi vaøng, caùi chaân laø chaân coâ giaøy...

CAÛM GIAÙC ÑAÕ TÖØNG YEÂU CAÛM GIAÙC LAÏ

Con tim naøy nhö ñang baûo anh haõy ñi nhöng ñoâi baøn tay... Caûm giaùc laï em coá queân anh, choân boùng hình anh...

CAÙM ÔN ÑÔØI CAÙM ÔN ANH CAÛM ÔN EM

Naéng veà ñaâu ñeå töøng côn möa rôi hoaøi treân loái quen... Noùi vôùi anh ngöôøi ôi raèng em ñaõ yeâu thöông anh baáy laâu...

CAÙM ÔN EM ÑAÕ ÑÔÏI ANH
Ngaøy mai anh ñi ñeán moät nôi xa laï...

CAÛM ÔN MOÄT ÑOÙA XUAÂN NGÔØI CAÙM ÔN MUØA THU
Laëng nhìn maët trôøi moät sôùm muøa thu ...

Em qua nhö muøa xuaân bay qua, ngoaøi kia naéng...

CAÙM ÔN TÌNH YEÂU CAÙM ÔN TÌNH YEÂU

Tình yeâu cuûa toâi töïa nhö maøu xanh cuûa laù... Caùm ôn ngöôøi vì moät tình yeâu tha thieát...

CAÙM ÔN VÌ YEÂU EM CAÛM TÖÛ QUAÂN
Tieán leân ñöôøng tôùi sa tröôøng…

Luùc em buoàn anh luoân gaàn beân luùc em vui nhìn anh cöôøi theo...

CAÛM XUÙC BEÂN HOÀ

Laøn söông traéng giaêng giaêng maët hoà thu…

CAÏM BAÃY TÌNH YEÂU CAÏM BAÃY

Ñöøng tin vaøo lôøi ong böôùm, ñoù laø hoá saâu... Nhaém ñoâi maét vöøa thaám saàu toâi, böôùc töøng böôùc...

CAÏN TÌNH

Ta haõy taïm bieät nhau ñi ta haõy taïm bieät nhau ñi...

CAÊN PHOØNG MÖA RÔI

Khi ñeâm nay giaác mô ñaõ khoâng trôû veà...

CAØNG QUEÂN CAØNG NHÔÙ

Vaéng nhau moät thoaùng ngôõ nhö thaät laâu, tình yeâu ñaõ...

www.arirang.com.vn

- 23 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CAØNG XA CAØNG NHÔÙ
Nhieàu ñeâm naèm mô gaëp anh töôûng raèng em chöa maát anh…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Quang Huy Sôn Thaïch Nhaïc: Yradier Lôøi: H.Millard Nhaïc Phaùp Ñaøm Thanh Nhaïc Hoa
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

52875 55238 50499 50324 54173 50640 51517 50196 54909 52156 54656 53533 54174 50537 54175 53109 52874 53244 54657 50432 54907

CAÙNH BUOÀM PHIEÂU DU

Cha cha cha…Noùi vôùi anh raát nheï raèng maõi em yeâu anh suoát ñôøi…

CAÙNH BUOÀM XA XÖA (LA PALOMA)
When I from Havana severed so long ago...

CAÙNH BÖÔÙM VÖÔØN XUAÂN CAÙNH CHIM BAÙO TIN VUI CAÙNH CHIM BAÏT GIOÙ
Em nhö côn gioù laïc loaøi…

Vöôøn xuaân thôm ngaùt höông thôm saéc hoa haøm tieáu… EÂ pô rô toác pô rô toác...eâ hôõi vì côù chi chim hoùt leân...

CAÙNH CHIM COÂ ÑÔN
Nhö chim coâ ñôn soáng voâ bôø…

CAÙNH CHIM COÂ ÑÔN CAÙNH CHIM HAÛI AÂU

Nhö laø maây giang hoà lang thang cuøng vôùi gioù... Haõy cho anh theâm phuùt giaây ñeå anh khoâng baát ngôø...

Trònh Coâng Sôn Nguyeãn Vaên Chung Haøn Chaâu Phoù Ñöùc Phöông Nhaát Trung Ñoaøn Chuaån - Töø Linh Dieäp Minh Tuyeàn Hoaøng Troïng Baûo Lan Hoaøng Phöông Nguyeãn Vaên Chung
Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Phan Ngoïc Thöôøng Ñoan

CAÙNH COØ VAØ DOØNG SOÂNG CAÙNH ÑOÀNG TÌNH YEÂU CAÙNH ÑOÀNG TUYEÁT

Ôi nhöõng doøng soâng chaûy ra bieån roäng, ôi nhöõng caùnh coø... Gioù muøa veà traøn treà, tieáng chim hoùt ñeâ meâ... Ngaøy xöa em öôùc mô seõ cuøng vôùi anh ngoài beân nhau…

CAÙNH HOA DUYEÂN KIEÁP CAÙNH HOA LÖU LY CAÙNH HOA XÖA CAÙNH HOÀNG
Ñöøng queân anh nheù ngaøy chia tay…

Töø moät nôi xa xoâi, caùch bao nuùi röøng suoái ñoài...

Vöôøn ñaøo naêm qua chim hoùt löøng tieáng trong muoân hoa... Nheï laém töøng nuï hoa mong manh saéc hoàng...

CAÙNH THÖ TRÔØI XA CAØO CAØO LAÙ TRE

Töø ngaøn truøng xa con gôûi thö veà thaêm ñaát meï... Tung taêng ngaøy thô dieàu bay phaát phô löng ñoài...

CAO NGUYEÂN XANH CAÙT BUÏI

Em coõng traêng leân nuùi em guøi traêng veà buoân... Haït buïi naøo hoùa kieáp thaân toâi...

Trònh Coâng Sôn
Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Phan Ngoïc Thöôøng Ñoan

CATINAT CAØ PHEÂ SAÙNG

Nhöõng göông maët laï quen, nhöõng gioït caø pheâ ñen ñaëc...

www.arirang.com.vn

- 24 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CAÀN COÙ ANH
Ñeán sau cuoái khi ñaõ chia tay nhau roài...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tröông Leâ Sôn Löông Baèng Quang Duy Anh Nhaïc: Ngoâ Thuïy Mieân Thô: Nguyeân Sa Thanh Sôn Hoaøi An Toaøn Thaéng Thanh Tuøng Nguyeãn Kim Tuaán Thanh Truùc Hoaøng Hieäp Tieán Luaân Phaïm Hoøa Khaùnh Ñieàn Troïng Nguyeân Minh Khang Nguyeãn Vaên Chung Laâm Nguyeãn-Phuùc Haäu Nhaïc: Minh Vy YÙ thô: Minh Taâm Haøn Chaâu Xuaân Hoàng Quang Vinh

54660 54911 54001 54912 52935 50230 54661 50064 53110 50518 50646 52467 53389 54662 53390 54913 54914 52876 51487 52468 54910

CAÀN MOÄT CAÙI TEÂN

Töø laâu, caùi teân kia chaøo ñôøi, laø teân nhoùc nghe buïi ñôøi...

CAÀN MOÄT NGÖÔØI HIEÅU CAÀN THIEÁT CAÀN THÔ

Tình vôõ naùt höùa daën loøng khoâng yeâu... Khoâng coù anh laáy ai ñöa em ñi hoïc veà... Caàn Thô em ñeïp quaù nhö mô, vôùi tình moäc maïc chaát phaùc ..

CAÂU CHUYEÄN ÑAÀU NAÊM
Treân ñöôøng ñi leã xuaân ñaàu naêm...

CAÂU CHUYEÄN MUØA THU
Ai cho em muøa xuaân...

Chieàu xuoáng laù thu rôi, moät mai em thöùc daäy...

CAÂU CHUYEÄN NHOÛ CUÛA TOÂI CAÂU CHUYEÄN TÌNH TOÂI CAÂU HAÙT BOÂNG SEN
Beân ven bôø Hieàn Löông… Ngaøy hoâm qua khoâng nhö laø ngaøy thô beù... Möa naéng bao naêm anh ñi traû thuø cho non nöôùc…

CAÂU HOØ BEÂN BÔØ HIEÀN LÖÔNG CAÂU HOØ TREÂN SOÂNG
Chieàu veà theo nöôùc xuoâi doøng soâng, chôït nghe ai haùt…

CAÀU TRE QUEÂ HÖÔNG

Gaäp gheành, gaäp gheành maáy nhòp caàu tre...

CAÀU VOÀNG NGAØY XÖA CAÀU VOÀNG KHUYEÁT

Ñeám töøng gioït töøng gioït möa rôùt rôi... Ai ñaõ yeâu moät laàn, ñeàu haïnh phuùc vôùi ngöôøi mình yeâu...

CAÀU VOÀNG SAU MÖA

Ñöùng giöõa con ñöôøng möa, anh voâ tình nhôù moät nuï cöôøi...

CAÀU VOÀNG TÌNH YEÂU CAÂY BAÕ ÑAÄU

Laëng nhìn söông rôi, anh mong töøng phuùt... Troáng tröôøng tan hoâm aáy hai ñöùa ñi chung ñoâi…

CAÂY CAÀU DÖØA CAÂY DÖØA

Ñaõ laâu laém roài em veà thaêm laïi choán xöa ... Queâ höông ôi ñeïp laém nhöõng caây döøa…

CAÂY ÑA QUAÙN DOÁC

Cuøng nhau treøo leân quaùn doác, loác ca loác coác...

www.arirang.com.vn

- 25 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CAÂY ÑAØN GHI TA CUÛA ÑAÏI ÑOÄI BA
Caây ñaøn ghi ta cuûa ñaïi ñoäi ba khi haønh quaân xa ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Xuaân Hoàng Nhaïc: Quoác An Lôøi: Thuaän Thieân Nguyeãn Ngoïc Thieän Nguyeãn Hoaøng Linh Nguyeãn Vaên Chung Vinh Söû Daân ca Baéc boä Hoaøng Phöông Minh Khang Nhaát Trung Quang Huy Nguyeãn An Ngoïc Sôn Vaên Tuaán Anh Phaïm Hoøa Khaùnh Leâ Kim Khaùnh Nguyeãn Hoàng Thuaän Voõ Thieän Thanh Nguyeãn An Nhaïc: Trung Ñöùc Thô: Nguyeãn Bính Traàn Leâ Quyønh

51750 50410 50123 55239 54002 50238 50105 52007 54658 54659 53535 54410 53845 54176 52337 54919 54177 53391 54664 51000 51462

CAÂY ÑAØN SINH VIEÂN CAÂY ÑIEÄP VAØNG CAÂY LAÙ VAØ GIOÙ CAÂY SAO GIAÁY

Ñôøi sinh vieân coù caây ñaøn ghita… Caây ñieäp vaøng tröôùc nhaø em moãi toái ... Muøa thu laïi sang heùo haét gieo trong loøng nöôùc maét… Khi söông ñeâm rôi nheï ñaâu tí taùch...

CAÂY TRÖÙNG CAÙ
Caây truùc xinh...

Beû moät nhaønh caây nhaønh caây tröùng caù ...

CAÂY TRUÙC XINH CAÊN NHAØ MOÄNG ÖÔÙC
Chuyeän tình ngaøy xöa anh vôùi em yeâu nhau…

CAÊN NHAØ VAÉNG ÑOÂI TÌNH NHAÂN CAÊN PHOØNG BAÊNG CAÉN RÖÙT CHA ÔI
Ngaøy hoâm qua ta luoân coù nhau tình aám noàng... Ñaõ nhieàu laàn muoán noùi chia tay cuøng em töø laâu…

Chuyeän tình mình giôø nhö chieác laù uùa vaøng phai...

Cha ôi cha ôi, cha ôi cha ôi, cha ñaõ cho con moät hình haøi…

CHA TOÂI CHA TOÂI

Khuya laém roài con chôït thaáy boùng cha coøn ngoài ñoù... Cha cuûa toâi ñôøi cho ñi laëng leõ, cha cuûa toâi ñôøi chöa xa...

CHAÉC ANH COÙ YEÂU EM

Ñaõ bao ngaøy qua em ñaõ quen ñöôïc gaàn anh...

CHAÉC KHOÂNG BAO GIÔØ (COÙ LEÕ 2) CHAÏM TAY VAØO ÑIEÀU ÖÔÙC CHAÀM CHAÄM ÑI NHEÙ CHAÂN DUNG MEÏ CHAÂN QUEÂ
Hoâm qua anh ñi tænh veà…

Luùc chöa bieát gì thöôøng hay nghe noùi, böôùc vaøo coõi yeâu... Ngaøy hoâm qua côn gioù kia cuõng laøm anh taùi teâ ñeâm daøi... Haõy ngaém nhìn gioït möa rôi, luõ treû ñuøa nôi goùc phoá... Meï nhö höông hoa ngoït ngaøo, meï nhö soâng xanh daït daøo...

CHAÂN TÌNH

Muøa xuaân vöøa ñeán…

www.arirang.com.vn

- 26 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHAÂN TRÔØI EM MÔ
Nhöõng böôùc chaân qua nhöõng con ñöôøng…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoà Hoaøi Anh Ñoâng Nhi Theá Baûo Minh Chaâu Thuûy Tieân Thaêng Long - Thanh Sôn Phí Vaên Vónh Baûo Lan Quang Huy Syõ Luaân Lö Nhaát Vuõ Nguyeãn Daân AÙnh Döông Thanh Sôn Ñoã Minh Nguyeãn Nhaát Huy Xuaân Giao

54411 55240 53846 54178 54179 52158 52302 53111 52469 55242 52599 53847 51300 55241 51516 51801 54663 54003 52307 51724 51455

CHAØNG MILO (CHAØNG BABY MILO) CHAØNG TRAI GIOÙNG TUYEÄT VÔØI
Ngaøy xöa giaëc AÂn traøn qua xaâm laêng nöôùc ta...

Baby laø anh ñoù, baby thaät xinh trai, baby ñoäi noùn hiphop...

CHAØNG TRAI NÖÔÙC VIEÄT CHAØNG TRAI THAÙNG 12 CHAÏNH LOØNG

Chaøng trai nöôùc Vieät, toâi laø ngöôøi trai nöôùc Vieät, xöa sinh ra... Na na na na na...möa rôi thaät eâm treân ñöôøng phoá vaéng... Hoâm qua anh tôùi nhaø em qua caây caàu nhoû laø tôùi…

CHAN CHÖÙA TÌNH QUEÂ CHAØNG HAÙT RONG

Queâ höông em baùt ngaùt meânh moâng, caùnh ñoàng ... Möôøi hai thaùng trong naêm, laøm sao ñeám ñöôïc ngaøy...

CHAØNG KHÔØ THUÛY CHUNG
Toâi yeâu em vaø toâi chæ bieát yeâu em...

CHAÚNG THEÅ THIEÁU EM CHAØNG ÑI SAÊN

Xa nhau giôø naøy môùi bieát traùi tim anh chaúng theå thieáu em... Anh ñi a ñaùnh baãy caùi treân maø böng, ñaùnh baãy…

CHAØO BUOÅI SAÙNG
Xe ta bon treân...

Da da di... chaøo buoåi saùng, nhìn bao böôùc chaân treân ñöôøng...

CHAØO EM COÂ GAÙI LAM HOÀNG CHAØO MUØA XUAÂN
Vöøng trôøi ñoâng aùnh hoàng... Chaøo muøa xuaân, lieân hoan giöõa ñaát trôøi...

CHAØO MÖØNG ÑAÛNG LAO ÑOÄNG VIEÄT NAM CHAØO NHAU LAÀN CUOÁI
Neáu chia tay nhau roài thì ñaønh queân nhau anh ôi...

CHAØO SOÂNG MAÕ ANH HUØNG
Chôø gioù leân ñöa thuyeàn veà ô xuoâi...

CHAØO VIEÄT NAM THEÂNH THANG MUØA XUAÂN An Thuyeân Hôø hô hô hôø…Chaøo muøa xuaân muøa xuaân môùi ñaõ ñeán roài...

CHAÏY THEO COÂ BEÙ YEÂU CHAÏY TROÁN KYÛ NIEÄM CHAÛY ÑI SOÂNG ÔI
Ôi con soâng hieàn hoøa…

Na na na… Anh chaøng ñeïp trai ngoài trong quaùn ... Möa rôi möa rôi buoàn teânh buoàn maõi rôi hoaøi ...

Nhaát Trung Nguyeãn Hoaøi Anh Phoù Ñöùc Phöông

www.arirang.com.vn

- 27 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHAØO EM CHAØO XINH TÖÔI CHAØO EM TUOÅI MÖÏC TÍM CHAØO XUAÂN
Chaøo em chaøo xuaân töôi… Xin chaøo xuaân töôi… Töøng ngoïn neán thaép treân moâi em, trong lôøi ca… Saùng tinh mô thöùc daäy, moät ñaøn chim ñeán...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Quoác Baûo Vuõ Quoác Baûo Voõ Thieän Thanh Nguyeãn Hoaøng Syõ Luaân Daân ca Nam Ñònh Tröông Leâ Sôn Leâ Caùt Troïng Lyù Hoaøi An Nguyeân Chaán Phong Hoaøi An Nhaïc: Huøng Laân Lôøi: Hoaøng Anh Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø Ñoã Ñình Phuùc Nhaïc Hoa Dieäu Höông Thaùi Huøng Nguyeãn Hoaøi Anh Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Löõ Lieân Nguyeãn Ngoïc Thieän Töø Huy

54916 54917 54918 54412 53848 53536 52600 54413 55243 52724 53393 55244 51157 53684 50653 54920 51518 53849 50820 50170 50507

CHAÁP NHAÄN NOÃI COÂ ÑÔN CHATTING

Maét moâi anh hoen môø vì chôø ñôïi ngöôøi bao ñeâm... Laø moät nuï cöôøi raát quen, chaúng heà laàn naøo bieát teân...

CHAÀU VAÊN NHÒP MOÄT CHEÙN ÑAÉNG

A a ôùi a deät gaám theâu hoa coâ Chín ngöï ñoàng deät gaám theâu hoa… Böôùc chaân laëng thaàm veà treân con phoá khuya vaéng em…

CHEÂNH VEÂNH

Thöông em anh treøo non cao, mua möa thu maây tan meänh baïc...

CHÆ CAÀN ANH THOÂI

Ñôøi coù bao thaêng traàm bao hôïp tan bieát nôi ñaâu laø beán bôø...

CHÆ CAÀN ANH YEÂU EM LAØ ÑUÛ CHÆ CAÀN MÌNH COÙ NHAU CHÆ COÙ EM

Bao ngaøy qua em nhaän ra anh luùc vui khi buoàn… Anh vaø em xa gaàn xa, nghe trôøi xanh sao kheùo treâu ta...
Em, khi anh xa em, anh ñaõ bieát raèng tình yeâu thaät quaù mong manh...

CHÆ COÙ EM KHOÂNG BIEÁT
Tình yeâu aám noàng kia…

CHÆ COÙ EM THOÂI

Saùng sôùm treân voøm laù coù nhöõng chuù chim vui ñuøa ...

CHÆ COÙ EM TRONG TIM CHÆ COÙ MOÄT THÔØI
Tieáng möa vôõ beân ñôøi...

Ngaøy naøo beân nhau deät bao moäng öôùc… Chæ coù moät thôøi ñeå yeâu vaø ñeå thöông...

CHÆ COØN DÓ VAÕNG CHÆ COØN LAØ GIAÁC MÔ CHÆ COØN MÌNH ANH
Ngöôøi ra ñi ñeå saàu uùa... Duø anh bieát roài thôøi gian cuõng lau khoâ doøng nöôùc maét...

CHÆ COØN TRAÙI TIM
Naøy em toâi khoâng coøn gì...

CHÆ COÙ MOÄT THÔØI

Ta coù moät ñôøi ñeå yeâu em, ñöøng queân nheù ...

www.arirang.com.vn

- 28 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHÆ COÙ MOÄT TÌNH YEÂU
Ñôøi veõ toâi teân muïc ñoàng… Duø thaùng naêm voäi vaõ, chæ coù moät tình yeâu…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vónh Taâm Trònh Coâng Sôn Phöông Uyeân Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Thô: Kim Nga Microwave Minh Khang Kim Ngoïc Nhaïc ngoaïi Phaïm Ñaêng Khöông Huy Tuaán Thaùi Thònh Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang Syõ Luaân - Laâm Vuõ Traàn Quang Loäc Vuõ Quoác Vieät Haïp Tieán Thònh Traàn Tieán Nhaïc: Chu Lai Thô: Troïng Ñaøi Quang Huy Phaïm Ñaêng Khöông Thuaän Yeán

52340 50559 53685 52341 54180 54666 55245 50334 53249 54921 52159 51842 55246 54922 52725 54665 51213 50883 53112 54415 50832

CHÆ COÙ TA TRONG MOÄT ÑÔØI CHÆ COÙ THEÅ LAØ TÌNH YEÂU CHÆ LAØ EM THOÂI
Moät mình trong caên phoøng vaéng, em nghe ñaâu ñaây… Ai goïi em naøy coâ beù kia ôi, em laøm ngô…

CHÆ LAØ GIAÁC MÔ CHÆ LAØ GIAÁC MÔ CHÆ LAØ GIAÁC MÔ

Nhö doøng soâng vaãn troâi, troâi veà nôi cuoái trôøi, phuùt giaây... Ñeâm naøy laø ñeâm cuoái tieãn ñöa cuoäc tình ñaõ maát...
Heø sang thu tôùi vaø anh chöa ñeán khung trôøi trong ñaày moät noãi nhôù…

CHÆ LAØ GIAÁC MÔ QUA
Nhö laøn maây tình yeâu thoâi…

CHÆ LAØ MÔ

Ngaøy xöa anh noùi yeâu em, chæ yeâu mình em...

CHÆ MOÄT MÌNH ANH

Vaãn hoûi vì sao anh khoâng yeâu em nhö ngaøy hoâm naøo...

CHÆ MOÄT MÌNH ANH THOÂI CHÆ TAÏI VÌ EM

Chæ moät mình anh thoâi boùng ñeâm daàn troâi… Coù tieác nuoái cuõng bieát tröôùc khieán con tim saàu…

CHÆ VÌ ANH NGHEØO

Anh luoân yeâu em cho duø trong xoùt xa, nhöng khi xa nhau...

CHÆ VÌ ANH YEÂU EM CHÒ ÑI TÌM EM CHÒ HAI CHÒ TOÂI CHÒ TOÂI

Chæ vì em yeâu anh moät tình yeâu raát thaät... Chieàu ra ñöùng troâng em veà chöa, doøng soâng nöôùc leân… Ngoaøi hieân con naéng chöa leân, maø chò hai ñaõ voäi ra ñoø... Nhaø toâi beân beán soâng… Theá laø chò ôi ruïng boâng hoa gaïo…

CHIA ÑOÂI CÔN MÔ

Ngaøy anh ñaõ ñeán laøm loøng em cöù nhung nhôù...

CHIA TAY CHIEÀU MÖA
Em phaûi veà thoâi xa anh thoâi ...

Laïi moät chieàu möa ñeán, laïi moät laàn em noùi chia tay...

CHIA TAY HOAØNG HOÂN
www.arirang.com.vn

- 29 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHIA TAY NHAU SEÕ TOÁT CHO EM
Moät mình bao ñeâm treân con phoá vaéng, moät mình lo toan...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phöông Uyeân Phöông Uyeân Nguyeãn Ngoïc Thieän Nhaïc ngoaïi Traàn Huaân Phaïm Khaûi Tuaán Traàn Höõu Bích Toâ Thanh Sôn Traàn Thieän Thanh Löu Thieân Höông Lö Nhaát Vuõ Hoaøng Phöông Phaïm Tuyeân Nguyeãn Hoàng Thuaän Nguyeãn Vaên Chung Xuaân Hoàng Minh Kyø - Y Vaân Löông Minh Thuûy Tieân Tuaán Khanh Nhaïc ngoaïi

54416 55247 50935 51093 51639 54181 50644 53392 50622 54923 51127 52470 51463 53537 53686 51843 50250 53245 54182 50563 50807

CHIA TAY NHEÙ (CHIA TAY NHEÙ BYE BYE)
Ñöøng noùi theâm duø moät caâu, cuõng ñöøng naém tay duø moät giaây...

CHIA TAY TÌNH ÑAÀU
Ngöôøi yeâu hôõi xin daáu leä saàu…

CHIA TAY TRONG MÖA
Em trao anh maø anh ñaõ voäi queân…

CHIA TAY CHIA TAY CHIA XA CHIA XA

Ñöøng ngheïn ngaøo giôø chia tay… Anh duø yeâu anh heát taâm hoàn em, duø thöông anh traùi tim... Lang thang nhìn ñeâm xuoáng… Mai anh ñi roài ñoù, thoâi giaõ bieät kyû nieäm...

CHIEÁC AÙO BAØ BA

Chieác aùo baø ba treân doøng soâng thaêm thaúm…

CHIEÁC AÙO CHO EM

Hoaøng hoân nhö muoán noùi vôùi em...

CHIEÁC AÙO NGÖÔØI THÖÔNG CHIEÁC CAÀU CHIEÀU MÖA
Thanh nieân queâ toâi…

Ñoá ai kieám ñöôïc caùi vaûy con caù treâ vaøng… Ngaøy nao em vaø anh qua chieác caàu chieàu côn möa ñoå…

CHIEÁC GAÄY TRÖÔØNG SÔN CHIEÁC GOÁI OÂM
AÙnh maét em saùng ngôøi nhö aùnh sao giöõa trôøi…

CHIEÁC KHAÊN GIOÙ AÁM CHIEÁC KHAÊN TAY CHIEÁC KHAÊN TAY CHIEÁC LAÙ

ÔÛ beân kia baàu trôøi veà ñeâm chaéc ñang laïnh daàn… Saùng nay em ñi chôï sôùm tìm mua moät vuoâng vaûi traéng... Thuôû môùi ban ñaàu thay lôøi noùi... Nhö trong tia naéng nuï cöôøi lung linh...

CHIEÁC LAÙ COÂ ÑÔN
Ñeâm chöa qua maø trôøi...

Chieàu rôi nheï rôi treân phoá, hoâm nay buoàn thoaùng qua...

CHIEÁC LAÙ CUOÁI CUØNG CHIEÁC LAÙ MUØA ÑOÂNG
Muøa ñoâng treân thung luõng xa…

www.arirang.com.vn

- 30 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHIEÁC LAÙ MUØA THU
Chieác laù muøa thu lang thang vaøo ñôøi, nheï bay theo gioù...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Höõu Loäc Tuaán Khanh Trònh Coâng Sôn Phaïm Theá Myõ Nhaïc: Höõu Xuaân Lôøi: Löu Thu Höông Sa Huyønh Nguyeãn Hoaøng Linh Hoaøng Phöông Traàn Minh Phi Toâ Thanh Tuøng Vaên Cao Ñoã Nhuaän Hoaøng Hieäp Vieät Anh Hoaøng Quyù Nhaïc: Ñynh Traàm Ca Lôøi: Nguyeãn Hoà Truùc Phöông Khaùnh Baêng Nguyeãn Baù Nghieâm Hoaøng Phöông Löông Baèng Vinh

54924 53113 54005 50408 55248 55249 55250 53246 53114 53247 51984 51985 51001 55251 54417 54925 50581 51002 50195 53248 52161

CHIEÁC LAÙ ÑAÀU TIEÂN CHIEÁC LAÙ THU PHAI
Em nhö nöôùc doøng soâng…

Sôùm thöùc giaác chôït nghe muøa ñoâng... Veà ñaây ñöùng ngoài ñöôøng xa quaù ngaïi...

CHIEÁC LAÙ TREÂN NGAØN CHIEÁC NHAÃN COÛ
Chieác nhaãn ñöôïc teát töø sôïi coû non ngaét ôû beân hoà...

CHIEÁC OÂ NGAÊN ÑOÂI

Moät hoâm ta ñi vôùi nhau möa raát nhieàu vaø raát laâu…

CHIEÁC OÂ THÔØI GIAN

Laëng ñeám tieáng möa ngoaøi hieân vaéng ngaét coù tieáng möa...

CHIEÁC THUYEÀN TÖØ LY

Nhaø toâi nhaø em caùch ñoâi bôø doøng soâng...

CHIEÁC XÍCH ÑU NGAØY THÔ CHIEÁC XUOÀNG

Ngaøy thô beân theàm söù traéng, chieác xích ñu ngoaøi vöôøn chim hoùt... Chieác xuoàng treân beán choâng cheânh, chieác xuoàng luùc laéc...

CHIEÁN SÓ VIEÄT NAM

Bao chieán só anh huøng laïnh luøng vung göôm...

CHIEÁN THAÉNG ÑIEÄN BIEÂN CHIEÀU AÁY
Chieàu aáy ta nhö hai ñöùa treû…

Giaûi phoùng Ñieän Bieân boä ñoäi ta tieán quaân trôû veà…

CHIEÀU BIEÅN VAÉNG THEÂNH THANG
Mang teân em chieàu in maøu laù, vöøa taøn muøa sen...

CHIEÀU BUOÀN TREÂN SOÂNG BAÏCH ÑAÈNG CHIEÀU CUOÁI NAÊM
Anh ôi toâi leân ñöôøng… Chieàu cuoái naêm ñöùng beân doøng soâng buoàn...

Chieàu buoàn rôi söông buoâng non ngaøn xa, traàm ngaâm treân soâng vaéng...

CHIEÀU CUOÁI TUAÀN CHIEÀU ÑOÀNG QUEÂ CHIEÀU HAÏ VAØNG
Em haùt ñi ru maây haï veà…. Chieàu laø chieàu ôi naéng chieàu daàn buoâng khaép nôi…

CHIEÀU HEØ TREÂN BIEÅN
Moät tröa heø troâi eâm troâi eâm ...

CHIEÀU HOANG VAÉNG

Nhaët töøng chieác laù buoâng xuoâi doøng soâng, con soùng...

www.arirang.com.vn

- 31 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHIEÀU HOÄI AN
Chieàu veà Hoäi An meânh moâng meânh moâng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøng Laân Phuù Quang Traàn Huaân Truùc Phöông Leâ Dinh Nhaïc Nga Maëc Theá Nhaân Y Vaân Haø Phöông Trònh Coâng Sôn Ngoâ Thuïy Mieân Töø Huy Vinh Söû Nhaïc: Phuù Quangï Lôøi: Thaùi Thaêng Long Nguyeãn Vaên Hieân Minh Chaâu Minh Chaâu Soâng Traø Traàn Xuaân Tieán Nguyeãn Ñình Nguyeân Nhaïc: Ñan Thoï Lôøi: Ñinh Huøng

55252 53687 51607 51090 52726 51707 54667 54926 52471 50079 50855 50113 51986 54183 54418 51490 51431 50425 54419 53115 50313

CHIEÀU KHOÂNG EM CHIEÀU KYÙ TUÙC XAÙ
Kyù tuùc xaù chieàu nay…

Chieàu khoâng em chieàu buoàn khoâng em...

CHIEÀU LAØNG EM

Queâ em naéng vaøng nhaït…

CHIEÀU LEÂN BAÛN THÖÔÏNG CHIEÀU MATXCÔVA

Gioù cuoán theo chieàu xuoáng qua bao ñoài nöông… Chieàu thanh vaéng laø ñaây aâm thaàm gioù rì raøo...

CHIEÀU MÖA ANH ÑÖA EM VEÀ CHIEÀU MÖA COÂNG VIEÂN CHIEÀU MÖA QUA SOÂNG
Chieàu moät mình qua phoá... Chieàu nay khoâng coù em… Chieàu möa coâng vieân, gheá ñaù buoàn teânh... Chieàu naêm xöa qua ñoø sang soâng vaéng…

Chieàu xöa anh ñöa em veà, ñöôøng chieàu möa bay giaêng loái...

CHIEÀU MOÄT MÌNH QUA PHOÁ CHIEÀU NAY KHOÂNG COÙ EM CHIEÀU NHÔÙ
Chieàu veà chieàu veà...

CHIEÀU NÖÔÙC LUÕ

Anh veà thaêm queâ möa sa gioâng chieàu nöôùc luõ…

CHIEÀU PHUÛ TAÂY HOÀ

Chieàu nhö chaäm rôi chaäm rôi ö ö, soùng boàng beành...

CHIEÀU QUA CAÀU LONG BIEÂN
Chieàu qua nôi ñaây, muøa thu heo may…

CHIEÀU QUEÂ CHIEÀU RÔI

Chieàu buoàn nheï rôi treân beán soâng xa… Chieàu rôi treân phoá…

CHIEÀU SAÂN GA

Laàn ñaàu gaëp em nghe hoàn raõ rôøi khi phoá kia chöa leân ñeøn…

CHIEÀU SOÂNG TRAØ CHIEÀU THU CHIEÀU TÍM

Hoaøng hoân buoâng xuoáng, chieàu taét daàn nheï rôi theo... Chieàu thu bieâng bieác chìm giaác mô hoà buoàn... Chieàu tím chieàu nhôù thöông ai…

www.arirang.com.vn

- 32 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHIEÀU TREÂN BEÁN CAÛNG
Moät chieàu muøa heø gaëp nhau treân beán caûng, ta chia tay nhau…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Ñöùc Toaøn Trung Caån Trònh Coâng Sôn Nguyeãn Vaên Khaùnh Ñöùc Huy Töôøng Vaên Huy Tuaán Nhaïc: Trieàu Daâng Lôøi: Trieàu Daâng - Hoaøng Vuõ Hoaøng Troïng Haø Duõng Ngoïc Chaâu Traàn Huaân Nhaïc: Döông Thieäu Töôùc Thô: Hoà Dzeánh Ñoã Nhuaän Daân ca Khô Me Nam Boä Lôøi: Ñaëng Nguyeân Nhaát Sinh Tröông Quang Tuaán Nhaïc: Tröông Quang Loäc Thô: Hoà Thi Ca Minh Vy Hoàng Xöông Long Truùc Phöông Phöông Uyeân

53688 52945 50633 50197 53689 54420 54184 50667 50156 55253 50963 52160 50078 53850 53538 50925 52649 51519 52339 50440 53852

CHIEÀU TREÂN CUØ LAO DUNG
Chieàu treân queâ höông toâi…

Chieàu treân Cuø Lao Dung, maûnh ñaát xöa kieân trung anh huøng...

CHIEÀU TREÂN QUEÂ HÖÔNG TOÂI CHIEÀU VAØNG
Treân ñoài xanh chieàu ñaõ xuoáng daàn...

CHIEÀU VAØNG NHUNG NHÔÙ CHIEÀU VAÉNG

Côn gioù naøo ñeán ñaây laøm laù bay treân heø phoá vaéng ... Tìm trong queân laõng meânh moâng vöông hoàn ai...

CHIEÀU VAÉNG ANH

Chieàu thaät buoàn chieác laù rôi beân theàm, chæ moät mình em...

CHIEÀU VEÀ TREÂN SOÂNG OÂ MOÂN
Chieàu veà thuyeàn boàng beành…

CHIEÀU VUÕNG TAØU CHIEÀU XÖA

Vuõng Taøu caûnh ñeïp thieân nhieân... Mong manh naéng dòu daøng côn gioù haùt boùng chieàu nguû queân...

CHIEÀU XUAÂN CHIEÀU CHIEÀU

Coù moät chieàu, chieàu xuaân nhö theá… Chieàu ñaõ nguû queân hoaøng hoân cheát trong im laëng… Treân ñöôøng veà nhôù ñaày...

CHIM THAN CHIM SAÙO

Chim keâu naõo nuøng vang trong nöông xanh... Trong röøng caây xanh saùo ñuøa saùo bay, trong röøng caây xanh …

CHIM SAÙO NGAØY XÖA
Ngaøy xöa em nhö chim saùo…

CHIM SAÙO TÖÔNG TÖ
Boâng xanh em haùi cho chaøng...

CHIM SAÙO XA ROÀI

Ngaøy anh haùi caønh laù xanh…

CHIM TRAÉNG MOÀ COÂI
Em veà ñoù bieån xanh…

Tình anh nhö nöôùc con soâng daøi, con nöôùc veà…

CHÍN DOØNG SOÂNG HOØ HEÏN CHÍNH ANH
Anh khoâng caàn em thì em ra ñi...

www.arirang.com.vn

- 33 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHÍNH EM
Tìm ñöôïc ngöôøi con gaùi thaät dòu daøng deã thöông...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Löông Baèng Quang Xuaân Anh Lam Tröôøng Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Vieät Huøng Trònh Coâng Sôn Quoác Baûo Wanbi Tuaán Anh Tröôøng Huy Phöông Uyeân Nguyeãn Vaên Hieân Döông Thuï Nguyeãn Ñình Nguyeân Leâ Trung Hieáu Baûo Chaán Leâ Uyeân Phöông Myõ Taâm Hoà Trung Duõng Hoaøng Nguyeân Kyø Phöông Nguyeãn AÙnh 9 Ñoâng Nhi

53853 51171 53116 51326 54006 54185 54422 51282 53854 51425 50958 52966 50240 53855 54927 55254 54668 50964 51902 53250 54928

CHO ANH XIN SOÁ NHAØ CHO BAÏN CHO TOÂI

Cho anh xin soá nhaø naøy coâ em xinh… Ngaøy xöa thaät nghe hoàn nhieân, laø toâi moäng mô thaàn tieân...

CHO ÑEÁN KHI NAØO EM MÔÙI HIEÅU
Khi ta trao cho nhau nuï hoân…

CHO ÑÔØI CHUÙT ÔN CHO EM CHO EM

Hoâm chôït thaáy em ñi veà beân kia phoá... Naøy naøy coâ em chôù u buoàn, trôøi laøm ra em seõ cho theâm... Hô hô hô… Tieáng möa rôi vaãn aâm thaàm trong ñeâm...

CHO EM LÔØI CUOÁI

Noùi moät laàn lôøi cuoái vôùi em...

CHO EM MOÄT LAÀN CUOÁI CHO EM MOÄT LOÁI VEÀ CHO EM MOÄT NGAØY

Haõy cho em xin moät lôøi höùa vì ngaøy mai caùch bieät... Cho em moät loái veà ñeå em khoâng coøn thöông nhôù... Cho em moät ngaøy moät ngaøy thoâi…

CHO EM MOÄT ÖÔÙC MÔ
Cho traùi tim em heù nôû...

Hôõi em ngöôøi daáu yeâu, ngaøy qua trong anh bao thöông nhôù ...

CHO EM MUØA XUAÂN TÌNH YEÂU CHO EM NGUÛ TRONG TRAÙI TIM ANH CHO LAÀN CUOÁI
Giôø naøy coøn gaàn nhau, gaàn thaém thieát trong moái saàu... Lung linh tia naéng sôùm mai em xinh nhö ñoùa hoa raïng ngôøi...

CHO MOÄT TÌNH YEÂU CHO NGAØY ÑAÕ QUA

Ngaøy môùi quen nhau em naøo hay ñoâi mình ñöôïc gaàn nhau… Hôõi côn möa chieàu nay, ñöøng laïnh buoát ñoâi vai gaày...

CHO NGÖÔØI TÌNH LÔÕ CHO NGÖÔØI TÌNH XA CHO NGÖÔØI TÌNH XA

Khoùc maø chi yeâu thöông qua roài… Em ra ñi sao khoâng noùi caâu chia ly… Tieãn anh trong chieàu nay, tieãn anh veà vôùi ai...

CHO NHAU LOÁI ÑI RIEÂNG

Saùng sôùm thaáy aùnh naéng chan hoøa beân caên phoøng...

www.arirang.com.vn

- 34 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHO NHAU LÔØI NGUYEÄN CAÀU CHO NHAU MOÄT NUÏ CÖÔØI CHO NHÖÕNG NGAØY VUI
Cho toâi queân ñi… Duø sao thì ñeâm seõ taét naéng mai laïi trôû veà… Ngaøy vui coøn nöõa, noái theâm cho mình vui hoaøi... Ñöøng saàu ñöøng traùch neáu ai höõng hôø, ai ñaõ laïnh luøng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phaïm Maïnh Cöông Minh Chaâu Quoác Baûo Nhaïc Phaùp Leâ Quang Minh Khang Tuaán Khanh Soâng Traø Traàn Quang Loäc Nhaïc ngoaïi Nhaïc ngoaïi Nhaïc: Hoaøng Ñaïm Thô: Hoaøng Yeán Maëc Theá Nhaân Nhaát Trung Minh Chaâu Vinh Söû Nguyeãn Khaûi Hoaøn Ñoâng Nhi Voõ Thieän Thanh Hoàng AÂn Quoác Vöôïng

52727 51844 54423 50386 54929 51349 54930 52162 52342 50604 50378 50527 51470 53394 51989 52343 51451 54007 51520 54669 51229

CHO QUEÂN THUÙ ÑAU THÖÔNG CHO TIM EM NHÔÙ ANH CHO TÌNH MAÕI XA
Khi con tim vôõ tan… Ngöôøi yeâu anh hôõi haõy quay veà ñaây...

CHO TOÂI NGHE LAÏI MUØA XUAÂN CHO TOÂI CHUÙT NAÉNG CHO TOÂI LAÏI TÖØ ÑAÀU

Neáu ñöôïc nhìn hoâm qua thì toâi bieát mình thaät giaø... Vaãn coøn ñoù noãi nhôù dòu daøng, vaãn coøn ñaây noãi buoàn… Cho toâi böôùc laïi con ñöôøng laøng, ngaøy ñaàu caép saùch…

CHO TOÂI QUEN (CLEMENTIME)
Xin em caâu chaøo cho toâi quen naøo…

CHO TOÂI TÌNH YEÂU CHO TOÂI YEÂU

Cho toâi ñi tôùi choán hoang sô… Ñaõ töø laâu roài toâi yeâu maøu aùo traéng…

CHO VÖØA LOØNG EM
Thoâi roài ta ñaõ xa nhau...

CHONG CHOÙNG TÌNH YEÂU CHOÀI XANH

Nhieàu khi ngoài beân em nhöng khoâng bieát phaûi noùi sao... Hoang vu maët ñaát nhö hö khoâng laëng yeân, laøn khoùi ñen…

CHOÂM CHOÂM LYÙ QUA PHAØ CHOÁN CUÕ
Böôùc tôùi choán xöa...

Anh ñi xuoáng Taây Ñoâ qua baéc hoâm nao…

CHOÂN GIAÁU CHOÀNG XA CHÔØ

Ngaøy hoâm qua vaãn laø mình, voøng tay oâm sieát nheï nhaøng... Daäy ñi em ñöøng nguû daây döa… Chôø anh ñeán, côn gioù lao xao ngaån ngô thaãn thôø...

CHÔØ AI MUOÂN KIEÁP
Chieàu buoâng vaán vöông…

www.arirang.com.vn

- 35 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHÔØ ANH
Hoaøng hoân nhö buoâng veà treân con phoá daøi, chôït nghe coâ ñôn...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Leâ Quang Vieät Anh Tieán Luaân Anh Tuaán Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Ñình Nguyeân Tröôøng Huy Phuùc Tröôøng Nguyeãn Vaên Chung Leâ Höïu Haø Minh Chaâu Quoác Vuõ Khaùnh Baêng Nguyeãn Hoàng Thuaän Nhaïc ngoaïi Hoaøi An Lyù Haûi Tieán Luaân Phan Long Vinh Söû - Hoaøng Hoa Tuaán Khanh

53251 53856 53395 53857 50358 51988 54670 54931 54671 51901 53118 53858 50400 54008 50625 51599 51987 52472 53119 53117 54424

CHÔØ ANH EM NHEÙ

Chôø em anh nheù daãu ñeâm bao ñeâm gioù veà...

CHÔØ ANH HAÙT LYÙ DUYEÂN TÌNH
Anh ñaõ nôï em khuùc daân ca cho ñeán baây giôø...

CHÔØ EM CHÔØ EM

Moät ngöôøi buoàn nhôù thöông moät ngöôøi... Tình anh trao em thuôø aáy…

CHÔØ EM ÑEÂM MUØA ÑOÂNG CHÔØ EM MOÄT ÑÔØI

Ñeâm nay treân phoá ñoâng ngoaøi kia bao ñoâi gaùi trai tay trong tay...
Hô hô hô... Chôø em duø möa hay naéng chôø em caø pheâ theâm ñaéng...

CHÔØ EM TRONG MOÛI MOØN CHÔØ MOÄT NGÖÔØI

Chôït nghe con tim nhoùi ñau khi em voäi vaøng boû laïi phía sau... Chôø hoaøi moät ngöôøi, anh ñöùng nôi cuoái con ñöôøng...

CHÔØ MOÄT TIEÁNG YEÂU CHÔØ MONG

Ngöôøi naøo höùa seõ yeâu toâi suoát ñôøi ... Muoân tia naéng lung linh sôùm mai, xua tan heát aâm u ñeâm daøi...

CHÔØ MONG ANH MAÕI CHÔØ NGÖÔØI

Ñeán bao giôø con tim naøy seõ heát ñau... Moät ngöôøi con gaùi ñöùng nghieâng nghieâng vaønh noùn laù…

CHÔØ NGÖÔØI ÑAÕ XA

Hô hô hô…Ñoâi khi trong côn mô toâi hay quay veà...

CHÔØ PHONE CUÛA ANH
Chôø phone cuûa anh em chôø… Moät mai trôøi ñoâng sôùm...

CHÔØ PHONE CUÛA EM CHÔÙ NUOÁI TIEÁC
Chôù nuoái tieác nhöõng ngaøy maø ta ñaõ yeâu nhau trong moäng mô…

CHÔÙ QUEÂN MAU CHÔÏ TÌNH SAPA

Hôõi coâ em troøn ñoâi taùm, maét xoe troøn ngô ngaùc… Nhöõng con ngöïa ñeâm hí baït gioù, luïc laïc vang nuùi röøng...

CHÔI NAÊM MÖÔØI

Naêm möôøi laêm anh ñeám aên gian...

CHÔI VÔI TOÂI RU TOÂI

Tieáng cöôøi xa daàn boãng nhö than tuyeät voïng...

www.arirang.com.vn

- 36 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHÔÏT LAØ NOÃI ÑAU
Khi côn möa chieàu nay… Moät ngaøy trong em coù bieát bao nieàm vui, ngaøy anh ñeán...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thuûy Tieân Quoác Vöôïng Traàn Quang Loäc Quoác Duõng Löông Baèng Quang Nguyeãn Daân Ngoâ Ganh Nhaïc: Phan Vaên Minh Lôøi: Ñoàng dao Nhaïc ngoaïi Hoaøng Quyù Leâ Minh Kha Thaùi Khang Nguyeãn Vaên Chung Nhaïc: George.F.Handle Lôøi Vieät: Mai Vieät Sôn Haï Tieán Luaân Nguyeãn Nhaát Huy Töø Huy Ñình Vaên Hoaøng Phöông Thaønh Taâm

54186 51372 54932 51196 53690 54187 54933 54934 50335 54935 54188 52728 54673 51224 55255 53542 54936 50370 54425 52163 55256

CHÔÏT NGHE BÖÔÙC EM VEÀ CHÔÏT NGHE EM HAÙT CHÔÏT NHÖ NAÊM 18
Ta chaúng bieát trong ñeâm coù vì sao naøo moïc... Theá roài ñöôøng maây moûi caùnh chim trôøi…

CHÔÏT THAÁY ÑEÂM BUOÀN CHÔÏT YEÂU

Moät hoâm buoàn chaùn, anh leâ ñoâi chaân qua con ñöôøng khuya… Coù phaûi anh laø ngöôøi ñaàu tieân cöôùp hoàn em, khi laàn ñaàu...

CHU VAÊN AN

Ñôøi nhaø Traàn coù oâng Chu Vaên An laø baäc cao hieàn...

CHUÙ KIEÁN CON
Saùng mai töôi hoàng…

Kieán con maø leo caønh ñaøo, leo nhaèm caønh cuït, leo vaøo leo ra...

CHUÛ NHAÄT TÖÔI HOÀNG CHUØA HÖÔNG
Thuyeàn bôi löôùt treân nöôùc xanh bieát bao eâm ñeàm...

CHUÙC EM HAÏNH PHUÙC CHUÙC EM HAÏNH PHUÙC CHUÙC EM NGUÛ NGON
Chuùa sinh ra ñôøi…

Cuoäc ñôøi naøo ñaâu ai muoán, raèng khi yeâu ai ñaâu bieát... Ñeâm nay anh laïnh caâm gioït saàu rôi rôùt trong cheùn men tình... Anh nhìn em yeân giaác döôùi aùnh traêng hieàn hoøa...

CHUÙC MÖØNG CHO THEÁ GIÔÙI (JOY TO THE WORLD)

CHUÙC MÖØNG SINH NHAÄT CHUÙC TEÁT NGAØY XUAÂN

Möøng ngaøy sinh nhaät moät tuoåi môùi an laønh... Teát teát teát ngaøy teát ñeán muøa xuaân roän raøng…

CHUÙT TÌNH MONG MANH CHUÙC XUAÂN
Muøa xuaân muøa xuaân ñeán…

Ñeâm nay anh khoâng ñeán, coâ ñôn giaêng trong boùng ñeâm...

CHUNG TÌNH

Ngöôøi ta noùi khoâng bao giôø chaøng veà, maø sao em vaãn tha thieát...

CHUNG VAÀNG TRAÊNG ÑÔÏI CHUOÂNG CHIEÀU

Laøng anh laøng em chung doøng soâng vaêng vaúng caâu hoø… Chuoâng chieàu ngaân ñaâu ñaây, voïng tieáng caàu kinh vôi ñaày...

www.arirang.com.vn

- 37 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHUOÂNG GIOÙ
Nghe raát mô hoà caây laù laëng lôø, coù tieáng chuoâng xa môø xa môø…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Voõ Thieän Thanh Toâ Thanh Sôn Leâ Quang Baûo Chaán Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Traàn Ñaêng Khoa Leâ Minh - Haûi Thaûo Minh Chaâu Nguyeãn Hoaøng Anh Minh Quoác Duõng - Xuaân Kyø Minh Kyø - Daï Caàm Tröông Quang Tuaán Nhaïc: Ñoaøn Chuaån Lôøi: Töø Linh Phuù Quang Nguyeãn Nhaát Huy Hoaøng Baùch Leâ Quang Traàn Quoác Huøng Hoaøi Linh - Nguyeãn Hieàn Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Traàn Thieän Thanh Lam Tröôøng

52877 52602 51445 54674 53121 50413 51348 55257 50289 53691 52729 51142 50450 53692 53539 54010 52164 50136 54426 50004 54011

CHUÙT KYÛ NIEÄM BUOÀN
Roài anh seõ quay veà…

Chieàu naøo anh vôùi em neùp beân theàm möa...

CHUÙT NAÉNG MUØA ÑOÂNG CHUÙT TAØN PHAI
Khi muøa möa veà giaêng phoá cuõ chaäp chuøng...

CHUÙT THÖ TÌNH CUÛA NGÖÔØI LÍNH BIEÅN
Khi chia tay, anh daïo treân beán caûng...

CHUÙT TÌNH NAÊM XÖA
Ñaâu chæ coù maøu xanh… Ngaøy xöa coøn thô…

CHUÙT TÌNH THÔ NGAÂY CHUYEÄN
Chieàu buoâng naéng hoaøng hoân khuaát xa chaân trôøi...

CHUYEÄN BA NGÖÔØI
Moät ngöôøi ñi vôùi moät ngöôøi...

CHUYEÄN BA MUØA MÖA CHUYEÄN BAØ TAÙM CHUYEÅN BEÁN

Ñôøi töø muoân thuôû tieáng möa coù vui bao giôø ... Baø con ôi ra ñaây maø coi, con caù thoøi loøi noù boø leân bôø… Chieàu nay sao daâng nhanh maøu tím…

CHUYEÄN BÌNH THÖÔØNG CUOÁI CUØNG
Coù nhöõng khi veà qua phoá…

CHUYEÄN BUOÀN DÓ VAÕNG

Anh ra ñi ñeå laïi dó vaõng vôùi nhöõng tieác nuoái…

CHUYEÄN CHAØNG COÂ ÑÔN CHUYEÄN CUÛA TOÂI CHUYEÄN CUÛA TOÂI
Chuyeän cuûa toâi laø moät ngaøy naéng aám...

Bao nhieâu ngaøy qua tình yeâu sao coøn xa hôõi ngöôøi…

ÔÛ nôi toâi sinh ra coù nhöõng con soâng hieàn hoøa...

CHUYEÄN ÑEÂM MÖA
Ngoaøi trôøi khoâng sao thöa...

CHUYEÄN GIOÙ MAÂY CHUYEÄN HEÏN HOØ
Heïn chieàu nay maø sao…

Neáu cho toâi xin laø maây, maây ôi haõy bay veà phía nôi xa laém...

CHUYEÄN HOÂM QUA

Chuyeän hoâm qua töôûng chöøng nhö ñang raát môùi...

www.arirang.com.vn

- 38 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHUYEÄN LAØM DAÂU
Ngoài im nghe gioù thoåi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Voõ Thieän Thanh Y Vuõ Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Nguyeãn Anh Ngoïc Quyønh Thaûo Chaâu - Gia Ñoaøn Cao Minh Thu Hoàng Xöông Long Giao Tieân Tuaán Khanh Phaïm Khaùnh Höng Tieán Luaân Khaéc Vieät Minh Vy Nguyeãn Hoàng Thuaän Khaùnh Ñôn Nguyeãn Vaên Chung Minh Vy Taâm Anh Taâm Anh Leâ Kim Löïc Nhaïc: Thuøy Linh Lôøi: Ñynh Traàm Ca

51475 52165 50457 54427 54189 54675 53120 54937 53859 53693 53252 54428 54429 54676 55258 54190 55259 54938 53540 55260 53694

CHUYEÄN LOAØI HOA DANG DÔÛ CHUYEÄN LÔÙP TOÂI
Lôùp toâi coù moät coâ naøng…

Ñoïc xong trang saùch cuoái, hoàn röng röng nöôùc maét...

CHUYEÄN NAØNG COÂNG CHUÙA CHUYEÄN NGAØY MÖA CHUYEÄN NGAØY QUA CHUYEÄN NGAØY THÔ CHUYEÄN NGAØY XÖA CHUYEÄN NHOÛ

Chuyeän moät naøng coâng chuùa ñaõ nguû queân trong röøng xanh... Nhöõng caâu chuyeän xöa, chaøng thieân söù cuûa ngaøy möa... Chuyeän ngaøy qua nhö giaác mô ñôøi ai bieát tröôùc ñeå maø ngôø... Chuyeän ñoâi mình ngaøy thô, coù em laø tieân nöõ xuoáng traàn... Khi môùi yeâu nhau anh heïn anh hoø, anh ñôïi chôø... Coù nhöõng luùc chuyeän nhoû töôûng nhö laø khoù...

CHUYEÄN PHIM TOÂI

Khoùc thaät nhieàu chuyeän phim buoàn ta ñaõ xem ...

CHUYEÄN THÖÔØNG TÌNH CHUYEÄN TÌNH BUOÀN

Neáu bieát tröôùc loøng hay ñoåi thay, khi ñang yeâu naøo ai coù hay... Caàm tay vaø anh noùi ngaøy chia xa roài em hôõi...

CHUYEÄN TÌNH BUOÀN CON GAÙI
Anh laø caây nôi röøng vaéng lôùn leân töøng ngaøy...

Chuyeän tình buoàn con gaùi ñoùn chuùt naéng muøa ñoâng...

CHUYEÄN TÌNH CAÂY LAÙ VAØ GIOÙ CHUYEÄN TÌNH CHAØNG MUØ CHUYEÄN TÌNH DÖÔÙI MÖA
Moät mình laëng thaàm ngaøy thaùng vaãn ñi tìm nöûa traùi tim cuûa mình… Haïnh phuùc vôùi anh laø nhöõng giaây phuùt beân em, theá nhöng...

CHUYEÄN TÌNH HOA BÖÔÙM

Anh vôùi em hai ñöùa chung ñöôøng naéng haï...

CHUYEÄN TÌNH KHOÂNG DÓ VAÕNG CHUYEÄN TÌNH KHOÂNG SUY TÖ CHUYEÄN TÌNH MÎ CHAÂU
Nhôù linh xöa khi aáy coøn trinh traéng...

Vaøng caây laù bay, ñoâi tay ngaây buoàn mang suy tö veà... Tình yeâu môùi vöøa hoâm qua maø nay maét troâng maét cay…

CHUYEÄN TÌNH SOÂNG HÖÔNG

Moät sôùm anh ñi khoâng lôøi giaõ töø, ñeå cho Hueá buoàn...

www.arirang.com.vn

- 39 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHUYEÄN TÌNH THAÛO NGUYEÂN CHUYEÄN VEÀ NGÖÔØI CON GAÙI CHUYEÁN ÑOØ KHOÂNG EM
Anh coøn nhôù con ñoø xöa ... Chieàu chieàu ngöôøi em gaùi vaãn ñi treân thaûo nguyeân xanh... Chuyeän ngöôøi con gaùi môùi bieát yeâu yeâu laàn ñaàu... Phuùt ban ñaàu aáy thö xanh maøu giaáy vieát nhöng chöa göûi ai...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Traàn Tieán Ñöùc Trí Hoaøi Linh - Anh Phong Vy Nhaät Taûo Theá Hieån Nhaïc Hoa Trònh Coâng Sôn Nhaïc Phaùp Phaïm Theá Myõ Leâ Quang Nhaïc ngoaïi Tröông Quang Tuaán Thanh Tuøng Thanh Sôn Haø Phöông Thanh Sôn Hoaøng Phöông Maïc Phong Linh Taï Vuõ Thy - Thanh Sôn Vuõ Quoác Bình Nhaïc: Phoá Thu Lôøi: Thanh Sôn

53253 54012 51990 50149 51991 50937 50554 50360 53052 51992 50336 52344 50118 50505 52166 52167 52168 51052 50251 52473 51212

CHUYEÁN ÑOØ QUEÂ HÖÔNG CHUYEÄN ÑÔØI XÖA CHUYEÄN NGAØY NAY CHUYEÄN ÑOÙA HOÀNG
Saùng sôùm em haùi hoa hoàng… Nghe keå chuyeän ñôøi xöa coù naøng coâng chuùa, nôi vöôøn hoa…

CHUYEÄN ÑOÙA QUYØNH HÖÔNG
Gioït möa laëng leõ treân nuï quyønh… Ñaønh laáy coù moãi veù vaäy…

CHUYEÄN PHIM BUOÀN (SAD MOVIES) CHUYEÁN TAØU VEÀ QUEÂ NGOAÏI
Treân con taøu veà laïi queâ höông, ta ñaõ qua ñoài lau traéng xoùa...

CHUYEÄN THÖÔØNG TÌNH THEÁ THOÂI CHUYEÄN TÌNH (LOVE STORY)
Bieát duøng lôøi raát khoù...

Cuoäc tình ngaøy naøo ñaõ trao cho anh giôø chæ coøn trong ñôùn ñau…

CHUYEÄN TÌNH BEÂN AO CAÙ CHUYEÄN TÌNH CUÛA BIEÅN
Ngaøy xöa bieån khoâng coù caùt... Nghe laù thu rôi beân theàm...

Nhaéc laïi chuyeän caùi ao, loøng anh boãng thaáy nao nao…

CHUYEÄN TÌNH HOA BÖÔÙM CHUYEÄN TÌNH HOA CAÙT ÑAÈNG
Chuyeän moät loaøi hoa mang teân hoa Caùt Ñaèng…

CHUYEÄN TÌNH HOA LÖU LY

Chuyeän laâu laém toâi coù yeâu moät ngöôøi treân xöù laïnh…

CHUYEÄN TÌNH HOA MUOÁNG BIEÅN CHUYEÄN TÌNH LAN & ÑIEÄP
Toâi keå ngöôøi nghe…

Em ñeán thaêm anh muøa vui beân bieån, nuï hoa Muoáng Bieån...

CHUYEÄN TÌNH MIMOSA

Naêm xöa choán naøy ngöôøi quen bieát nhau...

CHUYEÄN TÌNH MUØA ÑOÂNG
Chuyeän ngaøy xöa nhaân gian…

Ngaøy xöa em hoàn nhieân, traùi tim chöa thaät bieát buoàn…

CHUYEÄN TÌNH NAØNG CHAÂU LONG
www.arirang.com.vn

- 40 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHUYEÄN TÌNH QUAÙN BEÂN HOÀ CHUYEÄN TÌNH TOÂI
Tình yeâu coù töø nôi ñaâu... Trong ñeâm ñen toái ñen, ñöôøng söông gioù… Moät chuyeän tình ngaøy naøo, loøng chöa nguoâi xoùt xa…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thanh Sôn Hoaøi An Phan Laïc Hoa Nhaïc ngoaïi Minh Vy Kyø Anh Vaân Quang Long Quoác Duõng Ñaøi Phöông Trang Nguyeãn Minh Anh Tröông Quang Tuaán Leâ Caùt Troïng Lyù Vieät Anh Phaïm Vieät Hoaøng Quoác Baûo Nguyeãn Ngoïc Thieän Baûo Thy Ñöùc Trí Anh Tuaán Laõ Vaên Cöôøng Ñöùc Trí

52878 52474 51111 50597 52475 52345 54939 53541 52169 52967 52601 54677 54191 54678 52170 51115 53695 54013 54192 51058 54014

CHUYEÄN TÌNH TREÂN DOØNG SOÂNG QUAN HOÏ

CHUYEÄN TÌNH XÖA

Nghe tieáng möa rôi loøng taùi teâ…

CHUYEÄN TÌNH YEÂU THEÁ GIAN
Sao quay löng aâm thaàm laëng leõ böôùc ñi…

CHUYEÄN TRAÊM NAÊM CHUYEÄN TUOÅI TEEN

Khuùc haùt ngoït ngaøo say ñaém, ngaân nga tieáng yeâu… Ngöôøi yeâu ôi xin anh ñöøng buoàn...

CHUYEÄN YEÂU ÑÖÔNG

Anh ôi coù bieát nhöõng chuyeän tình ñeïp maõi coù thaät laø…

CHUYEÁN XE MIEÀN TAÂY CHÖÕ HIEÁU CHÖÕ TÌNH

Treân chuyeán xe naêm naøo xuoâi veà mieàn Taây, toâi quen... Noãi loøng em ai coù thaáu, anh ñöøng neân traùch em laøm gì...

CHÖÕ NÔÏ CHÖÕ DUYEÂN CHÖA AI

Gioù muøa thu ña ña buoàn xa xöù, coù ai veà mieät thöù… Chöa ai noùi em caâu lôøi töï tình treû con...

CHÖA BAO GIÔØ

Trong côn möa ñeâm, nheï nhö gioù troâi qua khoâng gian...

CHÖA BAO GIÔØ ANH HEÁT YEÂU EM COÛ HOA 19

Moät mình lang thang treân con phoá vaéng ñeâm khuya söông rôi... Loaùng thoaùng haït möa rôùt treân baøn tay em xanh meàm…

COÙ BIEÁT KHOÂNG EM COÙ BAO GIÔØ COÙ BAO GIÔØ

Moät laàn ra phoá cuøng traùi tim voâ tö… Coù bao giôø tình yeâu anh seõ ñeán beân ñôøi em… Coù bao giôø yeâu thöông khi xöa laø thoaùng qua...

COÙ BAO GIÔØ ANH BIEÁT COÙ ÑOÂI KHI

Duø em ñaõ bieát anh seõ khoâng coøn yeâu em, nhöõng thaùng ngaøy... OÂi coù ñoâi khi theøm nhö gioù ñi hoang…

COÙ ÑOÂI LAÀN

Ta gaëp nhau coù ñoâi laàn ta chôø nhau cuõng ñoâi laàn…

www.arirang.com.vn

- 41 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
COÙ EM
Cuoäc ñôøi nheï nhö gioït naéng rôi treân maùi toùc em...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Jimmii Nguyeãn Quoác Vöôïng Nguyeãn Ñöùc Trung Voõ Maïnh Hieàn Daân ca Baéc boä Traàn Thieát Huøng Löông Gia Huy Nhaïc: Traàn Thaéng Lôøi: Phan Ngoïc Töôøng Ñoan Leâ Kim Khaùnh Trònh Coâng Sôn Vuõ Quoác Vieät Nguyeãn Vaên Chung Hoaøi An Ñöùc Trí Nhaïc ngoaïi Minh Vy Traàn Quang Loäc Ñöùc Trí - Haø Quang Minh Khaùnh Baêng Nguyeãn Hoaøi Anh Hoaøi An

52985 54940 51447 54193 51641 51039 53255 50474 50471 54015 54194 54016 55261 52476 50590 53545 52347 52477 50556 53696 54941

COÙ EM TUYEÄT VÔØI COÙ KHI NAØO COÙ KHI NAØO COØ LAÛ
Coøn nhôù khoâng anh…

Coâ em xinh ñeïp nhö hoa thaém, rong chôi treân ñöôøng...

Beân anh bao ngaøy thaùng qua vaø beân anh em suy tö... Con coø laø coø bay laû…

COÙ LAØ MUOÂN THUÔÛ
Ta ñaõ maát ñi con tim…

COÙ LAÀM THÌ ÑÖØNG TRAÙCH THAN COÙ LEÕ NAØO COÙ LEÕ
Ñeâm laïnh quaù sao em khoâng veà… Nhôù luùc anh vöøa quen naøo em ñaõ hieåu gì…

Thoâi thì ñöôøng anh anh cöù ñi, thoâi thì ñöôøng em em cöù ñi...

COÙ MOÄT NGAØY NHÖ THEÁ COÙ MOÄT NGAØY NHÖ THEÁ COÙ MOÄT NGÖÔØI YEÂU EM COÙ NHAU MUOÂN ÑÔØI COÙ NHAU TROÏN ÑÔØI COÙ NHIEÀU KHI
Coù nhieàu khi toâi mô öôùc…

Coù moät ngaøy, coù moät ngaøy nhö theá anh ñi... Caát tieáng haùt öôùc mô xin yeâu thöông luoân ñong ñaày... Coù nhöõng luùc nghe trong tim em sao buoàn teânh... Anh ñaõ yeâu em töø luùc ban ñaàu vaø anh seõ yeâu em maõi ngaøn sau... Chieàu hoâm qua trôøi vöông naéng laù thu bay bay…

COÙ NHÖÕNG CHIEÀU EM ÑEÁN

Ñeâm nay möa thaät laâu, coù bieát khoâng con tim laïnh luøng…

COÙ NHÖÕNG CHIEÀU NGHE RAÁT LAÏ
Ñaõ heát roài nhöõng giaác mô ñaàu, chieàu hoaøng hoân…

COÙ NHÖÕNG KHI MOÄT MÌNH COÙ NHÔÙ ÑEÂM NAØO
Coù nhôù ñeâm naøo veà chung vôùi nhau…

Ñoâi luùc em hay ngoài moät mình vaø haùt vu vô...

COÙ PHAÛI ÑAÕ QUAÙ MUOÄN MAØNG
Töøng ñeâm traéng thao thöùc, naèm oâm kyù öùc ...

COÙ PHAÛI EM ÑAÕ YEÂU

Cho em maù hoàng, moâi hoân thaém noàng...

www.arirang.com.vn

- 42 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
COÙ PHAÛI EM MUØA THU HAØ NOÄI
Thaùng taùm muøa thu…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Traàn Quang Loäc Leâ Quang Leâ Quang Ñöùc Trí Kim Tuaán Lam Phöông Hoaøng Böûu Trònh Coâng Sôn Traàn Thieát Huøng Nguyeãn Ngoïc Thieän Tröôøng Huy Tröôøng Huy Toaøn Thaéng Bình Nguyeân Hoaøi Linh Vuõ Quoác Vieät Tröôøng Huy Phöông Uyeân Trung Thaûo Nguyeãn Ngoïc Thieän Traàn Tieán

50929 52348 52730 51391 54942 50842 51302 51993 50236 50217 54949 51452 53256 54017 51068 53401 51521 53701 54018 50024 50032

COÙ PHAÛI MÌNH MAÁT NHAU COÙ PHAÛI TA CHIA TAY COÙ QUEÂN ÑÖÔÏC ÑAÂU
Nhöõng ñeâm khuya naèm ñaây…

Ta gaëp nhau moät ngaøy muøa ñoâng, ta gaëp nhau… Ñeâm nay em mô nhöõng giaác mô xa vôøi, trong côn mô...

COÛ HOANG COÛ UÙA

Ngaøy aáy tuoåi ngoïc hoàn nhieân toùc xanh... Coøn nhôù teân nhau xin goïi trong giaác moäng…

COÛ XANH

Coû xanh eâm aùi moïc treân loái ñöa…

COÛ XOÙT XA ÑÖA

Treân ñôøi ngöôøi troå nhaùnh hoang vu, treân ngaøy ñi…

COÂ BEÙ COÙ CHIEÁC RAÊNG KHEÅNH
Naøy coâ beù coù chieác raêng kheånh...

COÂ BEÙ DOÃI HÔØN

Chieàu nay vöøa tan buoåi hoïc...

COÂ BEÙ KÍNH CAÄN COÂ BEÙ MAÉT NAI

Chieàu nay treân phoá vaéng, tay caàm theo ñoùa hoàng... Ñöa em ñeán lôùp chieàu nay…

COÂ BEÙ MUØA ÑOÂNG
Töøng côn gioù kheõ voâ tình

COÂ BEÙ MÖA

Ngaøy hoâm qua ngaøy xa xöa coù coâ beù thích daàm trong möa...

COÂ BEÙ NGAØY XÖA
Hoâm nay veà thaêm nhaø…

COÂ BEÙ SUY TÖ
Ñeâm nay mô veà em…

Naéng ngaäp ñöôøng veà treân goùc phoá tröa nay...

COÂ BEÙ TOÙC MAÂY COÂ BEÙ TOÙC XUØ
Hey toùc xuø coâ beù toùc xuø...Cuoäc ñôøi thaät ñeïp vaø chaúng coøn chi hôn…

COÂ BEÙ TROØN XINH COÂ BEÙ U SAÀU COÂ BEÙ VOÂ TÖ
Naøy coâ beù sao ngoài laëng leõ…

Ah ah ah…Moät ngaøy ra phoá maët buoàn xo...

Xoøe tay ra em cho moät ngoâi sao...

www.arirang.com.vn

- 43 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
COÂ ÑI NUOÂI DAÏY TREÛ COÂ ÑÔN COÂ ÑÔN COÂ ÑÔN
Ai nhôù ai tình nhö ñaõ maát… Haïnh phuùc nhö ñoâi chim uyeân… Bao ngaøy qua em vaãn coâ ñôn, cho duø quanh em bieát bao ngöôøi... Muøa xuaân ai ñi haùi hoa, maø em ñi nuoâi daïy treû…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Vaên Tyù Nguyeân Thanh Nguyeãn AÙnh 9 Yeân Lam Tuaán Thaêng Phöông Uyeân Huyønh Nhaät Taân Hoaøi An Vónh Taâm Traàn Leâ Quyønh Xuaân Giao Phaïm Minh Tuaán Huy Thuïc Lö Nhaát Vuõ Traàn Tieán Syõ Luaân Minh Chaâu Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Moâ Loâ I Choi Nhaïc: Hoaøng Giaùc Thô: Nguyeãn Bính Canh Thaân Vuõ Minh

52349 51181 50494 54434 50458 55268 54950 51640 53546 53702 51301 54200 53703 51069 54951 52603 54201 51903 51278 51003 50584

COÂ ÑÔN MÌNH ANH
Vaøo moät ngaøy chôït boùng…

COÂ ÑÔN MÌNH EM

Chieàu moät mình treân phoá hoùng maùt beân haøng caây ñung ñöa...

COÂ ÑÔN NHÔÙ ANH
Anh coâ ñôn noãi nhôù...

Nhôù oâi nhôù bieát bao nhieâu, thao thöùc suoát ñeâm thaâu...

COÂ ÑÔN TIEÁNG SOÙNG COÂ ÑÔN TRONG VOØNG TAY COÂ GAÙI ÑEÁN TÖØ HOÂM QUA COÂ GAÙI MÔÛ ÑÖÔØNG
Ñi giöõa trôøi khuya…
Anh xa em ngaøy aáy gioù möa laëng caâm, quanh em khoâng coøn nöõa… Vaø roài ta höùa seõ quay trôû laïi, vaøo moät ngaøy mai nhö hai ngöôùi baïn ...

COÂ GAÙI MÖÔØNG BEÂN SOÂNG ÑAØ
Coâ gaùi Möôøng beân soâng Ñaø, em ñeïp laém laém...

COÂ GAÙI PA KOÂ CON CHAÙU BAÙC HOÀ COÂ GAÙI SAØI GOØN ÑI TAÛI ÑAÏN
Chim keâu chim keâu ven röøng…

Muøa xuaân ñeán roài baûn laøng ôi, thô Baùc goïi daäy vang non soâng…

COÂ GAÙI SAÀM NÖA XINH ÑEÏP COÂ GAÙI TRUNG HOA COÂ GAÙI VIEÄT
Neáu thích em thì anh haõy noùi Wô ai Ni…

OÀ eâ eâ… Naøy em gaùi treân nöông ôi, chòu khoù nuoâi chieán só...

Em laø coâ gaùi Vieät Nam, em laø coâ gaùi Vieät Nam...

COÂ GAÙI VOÙT CHOÂNG
Nhö bao coâ gaùi ôû treân non ...

COÂ HAÙI MÔ

Thô thaån röøng chieàu…

COÂ HAØNG CAØ PHEÂ COÂ HAØNG NÖÔÙC

ÔÛ chôï Daàu coù haøng caø pheâ… Laúng laëng maø nghe toâi noùi ñoâi lôøi...

www.arirang.com.vn

- 44 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
COÂ HAØNG XOÙM
Vuøng ngoaïi oâ toâi coù caên nhaø tranh, tuy beù nhöng thaät xinh…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Leâ Minh Baèng Nhaïc: Hoaøng Quyù Hoaøng Anh Nguyeãn Hoaøng Toân Minh Hoaøng Nguyeân Chaán Phong Ngoïc Chaâu Vinh Söû Vinh Söû Ñaèng Phöông Traàn Minh Phi Nhaïc: Minh Vöông Lôøi: Ngoïc Mai Quoác Duõng Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Phöông Hoàng Nguyeãn Baûo Phuùc - Anh Thoa Quoác Thi Soâng Traø Baûo Phuùc Minh Khang Nhaïc Phaùp Lôøi Vieät: Mai Thanh Phöông Uyeân
Lôøi: Hoaøng Quyù - Hoaøng Phuù

55269 50053 54202 54685 54686 54203 51200 51070 50677 55270 50461 54687 53697 51642 53698 54943 51905 54019 53860 51217 55262

COÂ LAÙNG GIEÀNG COÁ QUEÂN COÁ QUEÂN

Hoâm nay trôøi xuaân bao töôi thaém... Hoaøng hoân thôøi gian sao khoâng mang em veà nôi bình yeân...

Töøng ngaøy qua em vaãn luoân daën loøng coá queân...

COÁ QUEÂN ÑI CUOÄC TÌNH

Yeâu thöông coøn ñaâu... Môùi hoâm naøo coøn beân nhau tay trong tay...

COÁ QUEÂN ÑI MOÄT NGÖÔØI COÂ TAÁM NGAØY NAY
Queâ höông choán thanh bình… OÂ kìa ai nhö coâ Thaém… Ngaøy ñaàu moät naêm…

Lôøi chia tay daãu bieát ta seõ cay ñaéng nhöng em phaûi noùi...

COÂ THAÉM VEÀ LAØNG COÂ THAÉM VUI XUAÂN COÅ TÍCH CAÀU VOÀNG TUYEÁT
Hoøa trong aùnh naéng tieáng phoá xoân xao...

COÅ TÍCH CHUYEÄN TÌNH COÅ TÍCH TÌNH YEÂU COÕI BÌNH YEÂN COÕI ÑEÂM COÕI HOA COÕI MÔ

Tim em tim em nhö naøng Taám hieàn… Naøng coâng chuùa cuûa ngaøy xöa nay coù coøn nhö loøng em... Xin em chôù thaû hoàn cuoái trôøi maây, nhö ñang ñaém chìm ... Em ñi veà beân aáy coøn anh ôû beân naøy… Moät ngaøy xuaân rong chôi ñeán ñaây, böôùc chaân toâi ... Töø ngaøy bieát yeâu anh, vui buoàn trong nhôù nhung...

COÕI NHÔÙ

Ngaøy ñoù laâu roài hai ñöùa mình yeâu nhau...

COÕI TÌNH COÕI TÌNH

Möa giaêng loái veà, anh ngoài chô vô coõi tình... Seõ coù luùc em thaáy trong loøng, tieáng yeâu ñöông...

COMME TOI

Ngaøy ñoù cöù ngôõ vôùi nhau...

CON CAÀU XIN

Ta ngoài ñaây loøng thaät buoàn, ñaønh xa caùch nhau thaät sao...

www.arirang.com.vn

- 45 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CON COØ
Con coø hay ñi aên ñeâm, hay ñi aên ñeâm, sao ñi i a moät mình...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Löu Haø An Laõ Vaên Cöôøng Daân ca Nam Boä Traàn Tieán Tieán Luaân Phaïm Hoøa Khaùnh Voõ Thieän Thanh Tieán Minh Ñaøo Troïng Thònh Buøi Anh Duõng Minh Chaâu Quoác Huøng Giao Tieân Nguyeãn Vaên Hieân Ngoïc Leã Minh Khang Voõ Thieän Thanh Laõ Vaên Cöôøng Phaïm Tuyeân Ngoâ Huyønh Dzoaõn Bình

54430 54944 53543 50089 52968 54195 54196 54020 54197 55263 53699 51004 52171 50071 50904 53544 54198 53122 50119 50275 52732

CON COÙC LAØ CAÄU OÂNG TRÔØI CON CHIM MANH MANH CON CHIM SEÛ TOÙC XUØ CON DIEÀU CUÛA MEÏ CON ÑOØ LÔÕ HEÏN
Con chim manh manh noù ñaäu caây chanh… Ñöøng queân baø chò hay buoàn cuûa em...

Trôøi naéng chang chang, moà hoâi tuoân traøn, ñoàng luùa khoâ vaøng...

Ngaøy con coøn nhoû meï hay boàng con ra bôø ñeâ... Boùng ñoø caäp ngang beán soâng, bieát anh sang loøng em vui...

CON ÑÖÔØNG EM MÔ

Na na na na...nheï nhaøng laøn maây bay qua thaùng ngaøy...

CON ÑÖÔØNG HAÏNH PHUÙC CON ÑÖÔØNG TÌNH YEÂU CON ÑÖÔØNG TÌNH YEÂU

Ngöôøi yeâu ôi, haõy noùi con ñöôøng anh seõ qua... Coù moät con ñöôøng mang teân laø tình yeâu, khi toâi böôùc... Naøy em thöông yeâu ôi cho duø ta chung bao öôùc mô...

CON ÑÖÔØNG XANH NAÉNG CON GAÙI BAÂY GIÔØ
Bieát yeâu laø lôõ laøng…

Roài moät ngaøy kia khoâng xa, ñöôøng ñôøi oâi bao la ...

CON GAÙI CUÛA MEÏ

Meï thöôøng baûo con thaân gaùi ñuïc trong, mai kia moát noï…

CON GAÙI THÖÔØNG HAY KHOÙC
Con gaùi thöôøng hay khoùc...

CON GAÙI

Con gaùi noùi coù laø khoâng…

CON GAÙI TUOÅI TEEN CON HAÏC GIAÁY

Moät hai ba boán naêm saùu chaøng trai ñöøng neân theo em… Tình yeâu nôi ñaâu nôi ñaâu, baêng qua ñeâm thaâu...

CON HOÀNG HAÏC LAÏC BAÀY CON KEÂNH TA ÑAØO
Con keânh ta ñaøo...

Em con hoàng haïc laïc baày, troán giöõa ñaàm laày hoang daõ...

CON KEÂNH XANH XANH CON KHOÂNG VOÄI

Con keânh xanh xanh nhöõng chieàu eâm aû löôùt troâi… Meï nhö soâng bieån lôùn, voøng tay aâu yeám ngoït ngaøo…

www.arirang.com.vn

- 46 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CON LAÄT ÑAÄT
Khi ta beân nhau anh thöôøng ñuøa vui...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeân Chaán Phong
Vieát Tuaán

53254 55264 50966 54679 54945 53861 54431 53259 54022 50165 50369 52172 51727 54023 54435 54688 50459 55272 51110 52479 51845

CON LUOÂN ÑI VEÀ NÔI AÁY CON MAÉT COØN LAÏI
Coøn hai con maét…

Thieâng lieâng hai tieáng meï cha, non cao suoái maùt daït daøo...

Trònh Coâng Sôn Daân ca quan hoï Phan Huyønh Ñieåu Tröông Quang Luïc Vy Nhaät Taûo Thaùi Thònh Maïnh Quaân Nguyeãn Ñình Baûng Töø Huy Hoaøi An Nguyeãn Nhaát Huy Minh Vy Leâ Quang Phuùc Tröôøng Nhaïc ngoaïi Vuõ Quoác Vieät Nguyeãn Ngoïc Thieän Hoà Hoaøi Anh Ñöùc Huy

CON NHEÄN GIAÊNG MUØNG CON NÍT
Con nít con nít, ñoäi muõ laù mít...

Ngöôøi veà ñeå con nheän ô noù maáy giaêng ô muøng...

CON ROÀNG CHAÙU TIEÂN CON ROÀNG VIEÄT NAM

Moät Ñaát nöôùc ra ñôøi, söøng söõng giöõa ñaát trôøi... Hö hö hö… Con roàng Vieät Nam vaãn soáng maõi trong taâm hoàn...

CÔN ÑAU CUOÁI CUØNG CÔN GIOÙ LAÏ

Ñöùng beân em im laëng thaät laâu, nhìn thaáy nhau cöù theâm u saàu... Laëng yeân caên gaùc laëng yeân vaàng traêng...

CÔN MÖA BAÁT CHÔÏT
Côn möa chieàu chuû nhaät…

Chieàu nay ra phoá böôùc chaân muoän phieàn...

CÔN MÖA CHIEÀU CHUÛ NHAÄT CÔN MÖA CHIEÀU NHÔÙ EM CÔN MÖA CUOÁI
Döôùi möa mình toâi ñöùng chôø em, phoá quen… Trôøi coøn laøm côn möa cuoái maõi rôi trong cuoäc ñôøi...

CÔN MÖA CUOÁI CUØNG CÔN MÖA DÓ VAÕNG CÔN MÖA ÑEÂM CÔN MÖA HAÏ

Töøng haït möa ngoaøi hieân coøn tí taùch rôi... Ngoaøi phoá vaéng, côn möa laïnh, ngoài nhôù ñeán tình ñoâi ta... Bao ñeâm troâi qua sao boùng anh giôø ñaâu, ñôïi anh chôø anh... Töøng haït möa nheï nhö…

CÔN MÔ HOANG ÑÖÔØNG CÔN MÖA LAO XAO
Côn möa lao xao ñeán beân…

Ñeâm nay em veà loøng boãng vui hôn luùc naøo...

CÔN MÖA MUØA ÑOÂNG CÔN MÖA PHUØN

Coù côn möa naøo veà ñeâm muøa ñoâng… Côn möa phuøn bay qua thaønh phoá nhoû...

www.arirang.com.vn

- 47 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CÔN MEÂ TÌNH AÙI
Ñaõ hôn moät laàn coù ngöôøi baûo toâi böôùc vaøo yeâu laø khoå...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Leâ Kim Khaùnh - Tuaán Haûi Maïnh Quaân Huyønh Lam Nhaïc Phaùp Khaùnh Nhi Nhaïc Hoa Hoaøng Hieäp Mai Thu Sôn Truùc Phöông Leâ Quoác Thaéng Phaïm Ñaêng Khöông Trònh Nam Sôn Nguyeãn Vaên Chung Leâ Quang Hoa Bieån Tieán Luaân Hoaøi An

55271 52973 50171 50468 51123 51014 50965 51907 50470 52880 50117 53397 53398 51846 51608 52969 53400 50595 50097 54199 50643

CÔN MÖA TÌNH YEÂU CÔN MÖA
Nhìn töøng haït möa tí taùch...

Ngöôøi yeâu ôi coû meàm ñaõ heùo khoâ, maët hoà laù xaùc xô...

CÔN ÑAU TÌNH AÙI
Ñau töø ñaùy traùi tim…

CON ÑOØ QUEÂ HÖÔNG
Ngoài ñaây keå nhau nghe... Ñaây haønh lyù anh mang…

CON ÑÖÔØNG CHUÙNG TA ÑI CON ÑÖÔØNG COÙ LAÙ ME BAY
Con ñöôøng coù laù me bay…

CON ÑÖÔØNG MAÂY TRAÉNG
Trôû veà chuyeän hai chuùng mình…

Treân loái quen tan tröôøng rôïp ngaøn maây traéng bay…

CON ÑÖÔØNG MANG TEÂN EM CON ÑÖÔØNG ÑEÁN LÔÙP
Moät chieàu ñi treân con ñöôøng naøy... Treân con ñöôøng ngaøy ngaøy ñeán lôùp, laù rôi nheø nheï…

CON ÑÖÔØNG ÑEÁN TRÖÔØNG CON ÑÖÔØNG MAØU XANH CON ÑÖÔØNG MÖA
Naøy ngöôøi yeâu xin quay maët ñi, ñaõ heát yeâu thöông nhau roài... Neáu ngaøy xöa böôùc ñi nhanh qua con ñöôøng möa...

CON ÑÖÔØNG TÌNH YEÂU CON SAÙO BAÏC LIEÂU
Roài thì saùo cuõng sang soâng...

Vaø muøa ñoâng ñaõ qua ñi roài aân tình coøn ñaâu ...

CON SAÙO TÌNH QUEÂ

Ai ñem con saùo maø sang soâng, queân sôïi chæ hoàng con saùo ...

CON SOÙNG YEÂU THÖÔNG

Bieån vaéng maây xaùm laïnh tình anh sao ñaønh...

CON TAØU TIEÃN EM (FIVE HUNDRED MILES) Nhaïc ngoaïi Taøu laëng leõ böôùc ñi buoàn baõ… CON THUYEÀN KHOÂNG BEÁN
Ñeâm nay thu sang cuøng heo may ...

Ñaëng Theá Phong Töôøng Vaên Löu Baùch Thuï

CON THUYEÀN ÖÔÙC MÔ CON THUYEÀN XA BEÁN

Khi ban mai ñang ñeán, thaät dòu daøng trìu meán... Theo gioù thuyeàn xuoâi soùng ñöa beøo troâi…

www.arirang.com.vn

- 48 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CON TIM ANH ÑAÕ ÑOÅI THAY CON TIM DAÏI KHÔØ CON TIM TAN VÔÕ
Bieát bao baïn beø mô öôùc ñöôïc gioáng ñoâi ta... Em vaãn thöôøng tìm anh trong muoân noãi nhôù giöõa boùng ñeâm… Lôøi naøo daønh cho em vaø cho anh, cay ñaéng oâi sao ngoït ngaøo...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thaùi Thònh Nguyeãn Hoaøi Anh Kim Tuaán Nguyeãn Hoaøi Anh Ñoàng Giao Minh Khang - Laâm Huøng Nhaïc ngoaïi Minh Khang Trònh Coâng Sôn Taêng Nhaät Tueä Phaïm Khaùnh Höng Vuõ Quoác Vieät Vónh Taâm Phaïm Huy Du Duy Maïnh Minh Vy Tröông Leâ Sôn Hoà Trung Duõng Nguyeãn Ngoïc Thieän Nhaïc Hoa Traàn Vaên Loäc

54680 51995 54681 51802 52970 52346 50924 52881 50566 54682 55265 51906 52478 55266 52971 54432 54433 54683 51121 50885 54946

CON TIM TOÄI TÌNH CON TRAI LAØ THEÁ CON TRAI CON YEÂU

Maøn ñeâm xuoáng laïnh luøng buoát giaù con tim moà coâi... Na na na...Ñang vui ñuøa trong quaùn kem, chôït phone anh reo... Neáu ai baûo raèng con trai thôøi nay ñoåi thay… Duø ñaõ lôõ böôùc ñeán choán nôi naøo…

COØN AI TOÁT HÔN ANH COØN AI VÔÙI AI COØN DUYEÂN
Khoâng coù em coøn toâi vôùi toâi...

Moät khi anh ñaõ khoâng yeâu em nöõa roàI, níu keùo cuõng…

Naøy buoâng chi vaûi nhieãu ñieàu, buoâng traêng thaønh phaän tô taèm...

COØN ÑAÂU LÔØI ANH HÖÙA

Xa maõi xa roài nhöõng phuùt beân ngöôøi...

COØN ÑOÙ CHUÙT HOÀNG PHAI

Coøn ñoù moät chuùt hö voâ coøn ñoù moät chuùt ñeâ meâ...

COØN ÑOÙ TRONG ANH NOÃI MONG CHÔØ
Nhaët chieàu vaøng beân theàm, nghe thöông sao…

COØN GÌ CHO ANH COØN GÌ ÑAÂU EM

Tình yeâu coøn ñaâu chôø mong ngaøy sau... Thoâi em ñi ñi chaúng coøn gì, coá gaéng níu keùo ñeå laøm chi...

COØN LAÏI ÑAÂY MÌNH EM COØN LAÏI GÌ CHO EM

Coøn laïi ñaây tình yeâu, coøn laïi ñaây mình em, coøn laïi ñaây thôøi gian... Cöù maõi nhôù thöông veà anh, cöù maõi khaéc saâu tình ñau...

COØN LAÏI GÌ KHI ANH VAÉNG EM COØN LAÏI MOÄT MÌNH

Haõy oâm anh thaät gaàn, ñeå hôi aám trong anh söôûi aám em... Roài moät ngaøy kia em ñi xa, khoâng coøn ai chung boùng anh…

COØN LAÏI NOÃI COÂ ÑÔN COØN LAÏI PHOÁ XÖA

Tình mình ngaøy naøo ñeïp nhö traêng lung linh… Moät hoâm coù toâi aâm thaàm veà qua phoá xöa traêng raèm...

www.arirang.com.vn

- 49 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
COØN MAÕI GOÏI TEÂN
Khi bieát yeâu thöông ngöôøi, cuoäc ñôøi em ngôõ queân nuï cöôøi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thaùi Huøng Nguyeãn Nam Quoác Duõng Trònh Coâng Sôn Nhaïc Anh Lôøi Vieät: Toân Thaát Lan Tröôøng Huy Quoác Baûo

53862 54947 54684 55267 50912 54948 51847 53123 50142 50224 50839 52173 53257 53258 52480 52972 54021 55274 55275 50603 51522

COØN MAÕI MUØA ÑOÂNG COØN MAÕI NÔI ÑAÂY

Moät chieàu ñoâng naêm aáy, mình thöông nhau bieát maáy... Chieàu qua chöa ñeå naéng thoâi vöông saàu...

COØN MAÕI TÌM NHAU
Bao nhieâu ñeâm bao laàn mô…

Tìm trong coõi chia lìa nieàm ñau, ta laïc beán bôø xöa...

COØN MAÕI TRONG ÑÔØI COØN NHÔÙ TEÂN EM
Tình ñaàu em trao anh, noàng naøn caâu yeâu thöông...

COØN TA VÔÙI NOÀNG NAØN

Ñôøi vöøa xinh cho nhöõng aân caàn troâi qua tim ñaàm aám ...

COØN THÖÔNG NHAU THÌ VEÀ BUOÂN MA THUOÄT Nguyeãn Cöôøng Gaëp laïi em, con ñöôøng xöa ñaây roài...

COØN THÖÔNG RAU ÑAÉNG MOÏC SAU HEØ
Naéng haï ñi maây troâi lang thang...

Baéc Sôn Trònh Coâng Sôn Nhaïc ngoaïi Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Tö Tieán Luaân Nguyeãn Hoaøng Linh Traàn Queá Sôn Vaên Cao Nguyeãn Hoàng Thuaän Nhaïc: Haø Duõng Lôøi: Minh Quaân Nguyeãn Haûi Phong Nhaïc ngoaïi Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù

COØN TUOÅI NAØO CHO EM COØN YEÂU EM MAÕI
Yeâu anh nhö thuôû naøo…

Tuoåi naøo nhìn laù vaøng uùa chieàu nay...

COÂNG CHA

Coâng cha cao nhö nuùi Thaùi Sôn cao vôøi vôïi, ôn cha…

COÂNG CHA NGHÓA NAËNG

Khi coøn beù thô cha boàng cha beá naâng niu...

COÂNG CHUÙA BONG BOÙNG COÕNG MEÏ ÑI CHÔI
Dìu meï ñi chôi, coõng meï ñi chôi …

Ngaøy xöa luùc thô beù ta thöôøng nhìn möa haùt...

COÂNG NHAÂN VIEÄT NAM COÏP CON
Em tuoåi Daàn toùc daøi hoàn nhieân...

Ngoaøi kia lôøi non nöôùc ñang nhaéc ta mau nhaác cao gioáng noøi...

CÖÙ NGÔÕ LAØ EM CÖÙ NGUÛ SAY

Chieàu hoâm aáy vöøa qua con phoá naøy, gaëp ñöôïc em... Laéng nghe töøng gioït naéng leân ñaày...

CÖÙ YEÂN VUI (LET IT BE)
Khi toâi ñang vöông vaán… AÙnh naéng laáp laùnh…

CÖÙ YEÂU MAØ THOÂI
www.arirang.com.vn

- 50 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CUÙN YEÂU
Laêng quaêng trong saân chôi ñuøa chaúng phieàn aâu lo...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Syõ Luaân Nhaïc: Huy Du Lôøi: Xuaân Saùch Tröông Leâ Sôn Nguyeãn Ñöùc Trung Nhaïc: Cao Vieät Baùch Thô: Löu Troïng Lö Hoaøi An Vaên Cao Caåm La Nguyeãn Nhaát Huy Nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Lôøi: Leâ Giang Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Lôøi: Döông Höông Ly Leâ Höïu Haø Daân ca Kieân Giang Lôøi: Vuõ Kim Sa Xuaân Sang Voõ Thieän Thanh
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

53863 51996 54689 54953 51908 51909 51233 50637 52733 54436 51303 52174 52604 55273 54690 51352 50806 54954 51998 53705 54205

CUØNG ANH TIEÁN QUAÂN TREÂN ÑÖÔØNG DAØI
Qua nuùi qua soâng qua ñoàng luùa chín…

CUÕNG ÑAÕ MUOÄN ROÀI

Yeah oh ta haõy chia tay...Ta ñang say ñang mô...

CUÕNG ÑAØNH LAÕNG QUEÂN CUNG ÑAØN MUØA XUAÂN
Em ôi vuùt leân moät tieáng ñaøn…

Thoaùng chuùt daáu yeâu beân kyû nieäm ñaõ xa...

CUNG ÑAØN TÌNH YEÂU CUNG ÑAØN XÖA
Hoàn caàm phong söông…

Bieát khoâng tình ôi bao ngaøy qua cuõng troâi xa vôøi ...

CUØNG HAØNH QUAÂN GIÖÕA MUØA XUAÂN
Khi tieáng chim hoùt vang…

CUOÁC KEÂU BEÂN TRÔØI

Nghe tieáng cuoác giöõa ñeâm traêng, em chôø anh…

CUOÄC ÑÔØI ÔI TOÂI MAÕI YEÂU NGÖÔØI CUOÄC ÑÔØI VAÃN ÑEÏP SAO
Cuoäc ñôøi vaãn ñeïp sao...

Toâi yeâu nhöõng ngoâi laøng thaáp thoaùng döôùi chaân maây...

CUOÄC ÑÔØI

Ñöøng lau nöôùc maét ñöøng che tieáng khoùc...

CUOÄC HAØNH TRÌNH CUÛA LYÙ NGÖÏA OÂ
Anh khôùp, anh khôùp con ngöïa oâ, ngöïa oâ anh thaéng…

CUOÄC KHÔÛI NGHÓA CHAØNG LÍA CUOÄC SOÁNG VAÃY CHAØO CUOÄC TÌNH CAY ÑAÉNG
Moät mình qua soâng vaéng… Bieån roäng ñeán chaân trôøi...

Maây vöông maøu tím, khung trôøi trong söông laïnh... Moät ngaøy böøng leân muoân aùnh saùng chieáu khaép nôi ya ha...

CUOÄC TÌNH MONG MANH CUOÄC TÌNH ÑAÕ MAÁT CUOÄC TÌNH ÑAÕ QUA CUOÄC TÌNH ÑAÕ QUA CUOÄC TÌNH ÑAÕ QUA
Moät ngöôøi quen ñaõ ñi laáy choàng, moät ngöôøi yeâu… Thoâi anh haõy veà chaúng caàn noùi theâm ñeå laøm chi… Moät cuoäc tình thöù nhaát ñaõ qua, giôø coøn laïi… Tình yeâu khi xöa em hôõi, moät laàn troùt yeâu maø thoâi...

Nhaïc Hoa Xuaân Vinh Duy Maïnh Töôøng Vaên Minh Khang

www.arirang.com.vn

- 51 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CUOÄC TÌNH ÑAÕ XA
Soûi ñaù vaãn nhôù daáu chaân ngöôøi ñaõ qua ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Quoác An Lôøi: Ñöùc Thònh Minh Khang Nhaïc ngoaïi Quoác Vöôïng Trònh Coâng Sôn Ñinh Nhu Khaùnh Ñôn Nguyeãn Ngoïc Baïch

51910 53260 50678 51033 50045 51997 54691 54692 50483 51293 53124 50447 52974 54955 52882 50484 54693 50503 54694 50531

CUOÄC TÌNH PHOÂI PHA
Chuyeän tình buoàn ñaâu ai muoán... Cuoäc tình thöù nhaát ñaõ cho ta…

CUOÄC TÌNH THÖÙ NHAÁT CUOÄC TÌNH VAÉNG ANH
Chieàu rôi treân phoá nhö gôïi nhôù nhöõng doøng thö xanh cuõ…

CUOÁI CUØNG CHO MOÄT TÌNH YEÂU
ÖØ thoâi em veà chieàu möa gioâng tôùi...

CUØNG NHAU ÑI HOÀNG BINH CÖÏ LY HAI TRAÙI TIM

Cuøng nhau ñi hoàng binh, ñoàng taâm ta ñeàu böôùc… Ngaøy mai hai ñöùa khoâng coøn chung loái ñi veà...

CÖÔNG QUYEÁT RA ÑI

Côø Vieät Nam bao naêm nhuoäm maùu huøng anh...

DAÏ COÅ HOAØI LANG
Töø laø töø phu töôùng…

D

Cao Vaên Laàu Vuõ Ñöùc Sao Bieån Thaùi Huøng Quoác Baûo Phuù Quang Nguyeãn Trung Cang Leâ Höïu Haø Leâ Uyeân Phöông Phí Vaên Vónh Nguyeãn Ngoïc Thaïch Ñaøo Troïng Thònh Nguyeãn Vaên Thanh Nhaõ Phaïm Theá Myõ Nguyeãn Ngoïc Thieän

DAÏ KHUÙC BUOÀN DAÏ KHUÙC DAÏ KHUÙC DAÏ KHUÙC

Tìm veà coõi nhôù ta coøn nghe tieáng ai voïng veà… Caàn ñeâm traéng ñeå truùt vôi loøng ñaày... Coù chieàu naøo nhö chieàu naøo… Tình ñaõ nhö muøa thu, ngaøy qua töôûng nhö trong côn moäng du...

DAÏ KHUÙC CHO TÌNH NHAÂN DAÏ SAÀU KHUÙC DAÏI KHÔØ

Ngaøy em thaép sao trôøi, chôø traêng gioù leân khôi... Ñeâm lung linh haét hiu töøng phieán sôïi buoàn, ñeâm chia xa saét se… Tình laø aùnh maét trao nhau…

DAÏI KHÔØ TIN ANH DAÙNG EM

Laøm sao ñeå cho em thoâi khoâng nhôù veà hình boùng anh... Ngoaøi kia bao nhieâu caâu ca…

DAÙNG HOÀNG DAÙNG NGOÏC

Boùng ai qua theàm böôùc chaân eâm ñeàm, thöùc hoàn mình daäy... Trôøi trao cho em thöôùt tha daùng ngoïc…

www.arirang.com.vn

- 52 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
DAÙNG ÑÖÙNG BEÁN TRE
Ai ñöùng nhö boùng döøa…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Vaên Tyù Nhaïc: Nguyeãn Chí Vuõ Thô: Leâ Anh Xuaân Nhaïc ngoaïi Minh Chaâu Duy Maïnh Leâ Quang Trung Quaân Ñoã Ñình Phuùc Xuaân Quang Minh Khang Theá Hieån Minh Chaâu Trònh Coâng Sôn Thuùc Ñaêng Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán Thô: Hoà Thi Ca Vuõ Hoaøng Chuùc Linh Quoác Vöôïng Hoà Hoaøi Anh Leâ Höïu Haø Leâ Quoác Duõng

50524 53261 50621 50544 54695 53864 52350 52975 54956 52976 51269 51454 50315 53548 51325 52481 54696 52000 52482 54206 51402

DAÙNG ÑÖÙNG VIEÄT NAM
Anh teân gì hôõi anh yeâu quyù...

DAÙNG TIEÂN NÖÕ DAÙNG XUAÂN DAÏO PHOÁ

Buoåi saùng khi söông tan... Naéng xuaân ñang roän raøng… Saùng sôùm mình anh ñi daïo treân con phoá quen...

DAÂN NÖÔÙC NAM

Ta laø daân nöôùc Nam bao ñôøi ghi daáu huøng anh...

DAÃU BIEÁT DÓ VAÕNG

Ñöôøng coøn daøi coâ ñôn moãi khi ñeâm veà...

DAÃU BIEÁT RAÈNG EM ÑAÕ XA DAÁU CHAÁM CUOÄC TÌNH DAÁU CHAÁM HEÁT DAÁU CHAÁM HOÛI
Cha ôi cha laø ai…

Coù nhöõng ngaøy möa gioù rôùt rôi trong loøng toâi... Ñi trong ñeâm möa maø loøng nhôù em voâ cuøng... Coù khuùc maéc anh khoâng sao hieåu ñöôïc...

DAÁU CHAÂN LAÕNG TÖÛ
Coøn ñaây daáu chaân...

DAÁU CHAÂN ÑÒA ÑAØNG
Trôøi buoâng gioù vaø maây…

DAÁU CHAÂN KYÛ NIEÄM
Khi toâi coøn laø haït buïi…

Chuyeän tình ñoâi möôi chan chöùa khoâng bao giôø vôi…

DAÁU CHAÂN PHÍA TRÖÔÙC DAÁU CHAÂN TÌNH NGUYEÄN DAÁU CHAÂN YEÂN TÖÛ
Nhöõng traùi tim nhö ngoïn löûa hoàng, loøng khaùt khao… Xaõ taéc vaïn xuaân beàn saéc ngoïc, non soâng muoân thuôû...

DAÁU CHOÂN TÌNH BUOÀN DAÃU COÙ LOÃI LAÀM

Kìa muøa thu sang coøn ñaây maø anh ñaõ ra ñi laõng queân tình em… Khi con tim mong nhôù, moät ngaøy daøi ...

DAÁU HOÛI TRAÙI TIM DAÃU TÌNH ÑAÕ XA

Naøy anh ngöôøi haõy noùi cho em ñöôïc bieát tình ta seõ ra sao... Ngöôøi yeâu hôõi côù sao hôøn doãi...

www.arirang.com.vn

- 53 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
DAÁU TÌNH SAÀU
Chieàu coøn vöông naéng ñeå gioù ñi tìm...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ngoâ Thuïy Mieân Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang Quoác Vöôïng Baûo Chaán Hoaøi An Thaùi Thònh Ngoïc Leã - Phöông Thaûo Quoác An Quoác An Voõ Maïnh Hieàn Sôn Haï Nguyeãn Xuaân Taân Thu Haø Tröông Quang Tuaán Hoàng Xöông Long Trònh Coâng Sôn Trònh Nam Sôn Thanh Sôn - Phoá Thu Duy Maïnh Nguyeãn Hoàng Thuaän Quoác An

53402 51491 50482 51334 53403 51762 51032 53404 51643 55276 54957 50541 52734 51746 53125 50041 54207 52001 52735 53865 51803

DAÁU VEÁT BÌNH YEÂN
AÙnh traêng nghieâng moûi moøn...

DAÁU VEÁT TÌNH SAÀU
Chuû nhaät daøi con phoá buoàn…

DAÁU VEÁT

Muøa xuaân muøa xuaân ñeå laïi...

DAÁU YEÂU CHIEÀU MÖA DAÁU YEÂU ÔI

Nghe möa veà chieàu nay treân phoá mong goùt haøi ngaøy xöa... Khi tình yeâu vuït bay nhö caùnh chim...

DAÁU YEÂU TÌNH ÑAÀU DAÁU YEÂU TÌNH ÑAÀU DAÁU YEÂU DAY DÖÙT
Tình nhö thoaùng maây…

Seõ khoâng coøn nhöõng ngaøy moäng… Töø khi em ñeán, baâng khuaâng ñoâi baøn tay...

Khi gaëp em anh ngôõ chæ vui ñuøa, lôøi noùi aùnh maét aáy troâi theo...

DAÂY ÑUÛNG ÑÆNH BUOÀN DAÄY MAØ ÑI

Em ñi theo choàng, xa thoân laøng caùch bieät doøng soâng... Daäy maø ñi, daäy maø ñi, ai chieán thaéng khoâng heà chieán baïi…

DAÈM TRONG TIM DEÃ THÖÔNG

Bao ngaøy qua duø tình yeâu ñaõ xa, ñeâm töøng ñeâm… Naéng con trai mong manh sôïi nhôù ...

DÌ GHEÛ CON CHOÀNG DIEÃM XÖA DÓ VAÕNG

Coù con chim chieàu, buoàn chi ñöùng hoùt ngoaøi saân... Möa vaãn möa bay treân taàng thaùp coå... Ngaøy xöa em caát böôùc ra ñi khoâng töø giaõ, ñeå loøng ai...

DÓ VAÕNG BUOÀN

Chuyeän ngaøy xöa em ñoâi taùm moäng mô…

DÓ VAÕNG CUOÄC TÌNH DÓ VAÕNG EÂM ÑEÀM

Ñaõ laâu roài töø ngaøy em ra ñi, ñeå traùi tim ta ñaõ mang... Anh naøo ñaâu bieát raèng tình ñoâi chuùng mình giôø ñaõ troâi xa...

DÓ VAÕNG NHAÏT NHOØA
Neáu em ñaõ ñaønh loøng xoùa heát ...

www.arirang.com.vn

- 54 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
DÓ VAÕNG NHAÏT NHOØA DÓ VAÕNG TRONG EM
Tình em nhö con soùng döõ… Ñeâm traéng ñeâm ngoài nhìn aùnh traêng veà...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc Hoa Thaùi Huøng Nhaát Sinh Quang Ñöùc Nguyeãn Haäu Nguyeãn Nam Löông Baèng Quang Ngoâ Thuïy Mieân Nguyeãn Toân Nghieâm Traàn Minh Phi Nguyeãn Minh Anh Dzoaõn Bình Nguyeãn Hoàng Thuaän Tuaán Khanh Leâ Quang Nhaïc ngoaïi Traàn Höõu Phaùp Hoaøi An Baèng Cöôøng Nhaïc Hoa Soâng Traø

50821 51152 54958 54697 54698 51523 53549 53405 50510 51644 52883 52736 54701 53126 51804 50606 52884 51708 55277 50870 54699

DÓ VAÕNG XOÙT XA

Theá roài anh cuõng ra ñi, ñeå laïi trong em nhöõng chieàu vaøng...

DÒU DAØNG NGAØY MÔÙI DÒU DAØNG PHOÁ

Moät ngaøy môùi ñaõ ñeán thaät dòu daøng aám aùp... Naéng chieàu veà treân phoá anh ngaån ngô mong gaëp em...

DÒU DAØNG SAÉC XUAÂN
Naéng xuaân aám thôm moâi hoàng…

DÒU DAØNG ÑEÁN TÖØNG PHUÙT GIAÂY DOÁC MÔ

Anh ñang caàm treân ñoâi tay boâng hoa tình yeâu laâu nay… Ñeâm ñaõ veà treân doác, gioù xoân xao ru yeân tình mình...

DOÃI HÔØN

Anh coù bieát raèng em yeâu anh laém khoâng…

DOÁI LOØNG DOÁI LOØNG DOÁI LOØNG DOÁI LOØNG DOÁI TRAÙ

Nhieàu luùc coâ ñôn maø vaãn cöôøi vui… Roài em cuõng seõ queân anh maø thoâi... Roài ngöôøi khoâng coøn nhôù, ta vôùi ta buoàn chôø… Ñaõ bao ñeâm daøi anh nhôù ngöôøi, nhôù nhöõng ngaøy yeâu daáu... Doái traù ñoù ñaõ theo chaân ngöôøi...

DOØNG MAÙU LAÏC HOÀNG DOØNG ÑÔØI (MY WAY)
Ñôøi toâi buoàn nhö doøng soâng…

Doøng maùu laïc hoàng boán nghìn naêm ...

DOØNG SOÂNG AI ÑAÕ ÑAËT TEÂN DOØNG SOÂNG BAÊNG DOØNG SOÂNG BUOÀN
Neáu coù nöôùc maét neáu coù yeâu thöông ...

Doøng soâng ai ñaõ ñaët teân, ñeå ngöôøi ñi nhôù Hueá khoâng queân…

Chuyeän moät ngöôøi con gaùi beân soâng, maù hoàng ngaøy laïi ngaøy...

DOØNG SOÂNG BIEÄT LY

Nhôù khi ban ñaàu mình bieát nhau…

DOØNG SOÂNG CUOÄC TÌNH

Doøng soâng naøo ñaõ cheát giöõa choán hoang vu...

www.arirang.com.vn

- 55 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
DOØNG SOÂNG ÑOÀNG NAI DOØNG SOÂNG HOØ HEÏN
Man maùc doøng soâng Ñoàng Nai eâm trong… Xanh xanh haøng döøa treân kinh nöôùc ngoït…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Tröông Quang Luïc Thô: Xuaân Saùch Dzoaõn Bình Nhaïc: Baûo Phuùc Lôøi: Thaûo Phöông Vieät Anh Ñoã Quang Hoà Minh Nhaân Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Traàn Vaên Phuùc Leâ Quang Nhaïc Phaùp Tröông Quang Tuaán Vónh Khoâi Nhaïc: Haøn Chaâu Lôøi: Löu Troïng Löôïng Nguyeãn Nam Quoác Baûo Thaéng Lieâm Ñoã Nhuaän An Thuyeân Toâ Thanh Tuøng Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø Vónh Taâm Hoaøng Nhaïc Ñoâ

52483 52737 50577 50957 54959 50522 54960 51715 50600 55278 54437 52977 51102 53866 54700 52002 54961 52979 51145 52980 52981

DOØNG SOÂNG KHOÂNG TRÔÛ LAÏI
Coù nhöõng doøng soâng khoâng trôû veà ñaâu…

DOØNG SOÂNG LÔ ÑAÕNG

Töøng ngoùn tay kheùp nhö nuï hoa traéng…

DOØNG SOÂNG THIEÁU NÖÕ DOØNG SOÂNG TÌNH MEÏ
Coù moät doøng soâng bao la…

Muøa xuaân nay chöa ñeán, vaäy maø cuoäc tình naøo...

DOØNG SOÂNG TÍM

Khoâng bieát coù töø bao giôø, doøng soâng doøng soâng thô aáu...

DOØNG SOÂNG TÌNH YEÂU

Mình anh ngoài ñaây ngoài beân doøng soâng eâm ñeàm...

DOØNG SOÂNG TUOÅI NHOÛ DOØNG SOÂNG TUOÅI THÔ

Nhaùnh soâng thaân yeâu ngaøy chöa bieát buoàn… Moãi moät tuoåi thô laø doøng soâng oâm aáp vui buoàn...

DOØNG SOÂNG VAØ ÑÆNH NUÙI DOØNG SOÂNG VAØ NOÃI NHÔÙ
Ñi treân soâng Vaøm moät ñeâm traêng raèm…

Coù phaûi doøng soâng khoâng bieát noùi, hay laø vì hay laø vì... Queâ em coù moät doøng soâng, meânh moâng soùng voã ñoâi bôø...

DOØNG SOÂNG VAØ TIEÁNG HAÙT DOØNG SOÂNG XÖA
Doøng soâng vaãn xanh soâng chôø em toùc xanh...

DOØNG SOÂNG YEÂU THÖÔNG
Em nhö doøng soâng laëng leõ troâi eâm ñeàm...

DU KÍCH CA DU XUAÂN

Anh em trong ñoaøn quaân du kích, cuøng vaùc suùng… Du xuaân du xuaân í a, ñaõ heïn cuøng tình í a...

DUØ ANH NGHEØO

Em ñeán thaêm toâi duø khoâng ñoùn môøi, vì toâi quaù ngheøo...

DUØ COÙ LAØ NGÖÔØI TÌNH

Höông vò yeâu thöông thoaùng trong tim…

DUØ TA KHOÂNG COØN YEÂU DUØ TÌNH YEÂU ÑAÕ MAÁT

Ñaõ bieát khoâng coøn tình yeâu môùi ñeán hoâm qua... Duø tình yeâu ñaõ maát, anh xin ñöôïc moät laàn...

www.arirang.com.vn

- 56 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
DUØ THEÁ NAØO ÑI NÖÕA
Duø moät mai khi muøa ñoâng khoâng veà treân loái cuõ... DUYEÂN BAÉC TÌNH NAM (THÖÔNG NHAU LYÙ TÔ HOÀNG 3) Duyeân tình maën noàng qua maáy muøa traêng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Vaên Chung Tröông Quang Tuaán Minh Chaâu Dzoaõn Bình Phaïm Minh Tuaán Lam Phöông Tieán Luaân Minh Khang Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Lôøi: Kim Tuaán Nhaïc: Xuaân Tieân Lôøi: Y Vaân Trònh Nam Sôn Khaéc Duõng Minh Chaâu Nguyeãn Vaên Tyù Nguyeãn Duyeân Phí Vaên Vónh Hoaøng Troïng Hoaøng Chaâu Löu Höõu Phöôùc Haø Phöông Myõ Taâm

53264 53262 52003 52978 50500 54438 53263 54702 51609 51253 51848 51849 54703 50017 54439 52885 51381 53127 54208 52982 52738

DUYEÂN DAÙNG AÙO HOA

Daùng voùc em ngoïc ngaø theâm tha thöôùt chieác aùo daøi hoa…

DUYEÂN DAÙNG QUEÂ TOÂI
Hoø ôù doâ.. Bieån xanh queâ toâi…

Chieác aùo daøi daùng ñeïp Vieät Nam, ñeïp laøm sao non nöôùc mình...

DUYEÂN HAÛI BIEÅN QUEÂ TOÂI DUYEÂN KIEÁP
Em ôi neáu moäng khoâng thaønh thì sao, non cao ñaát roäng...

DUYEÂN NÔÏ LAØNG QUEÂ DUYEÂN SOÁ CAÀM CA
Haõy ñôïi anh veà ôi lyù ngöïa oâ... Moät nöûa cuûa toâi nay ñaõ rôøi xa...

Moät chieàu anh veà gheù laïi xoùm ngheøo gaëp em...

DUYEÂN TÌNH LYÙ NGÖÏA OÂ DUYEÂN TÌNH DUYEÂN TÌNH
Bieát nhau giöõa ñoä traêng troøn… Tình trao em chieác hoân eâm ñeàm aám moâi meàm…

DUYEÂN TRAÀU CAU DUYEÂN VIEÄT DÖ AÂM

Mieáng traàu mieáng cau ngaøy xöûa ngaøy xöa… Treân trôøi maø coù ñaùm maây xanh, ôû giöõa thôøi maây traéng... Ñeâm qua mô daùng em ñang oâm ñaøn ...

DÖ AÂM MEÏ

Nhö moät doøng suoái hieàn hoøa, meï ñaõ cho con lôøi haùt queâ höông...

DÖ AÂM TÌNH THU

Söông mai giaêng giaêng, tieát thu vöøa sang, tröôùc saân…

DÖØNG BÖÔÙC GIANG HOÀ
Chieàu nay söông gioù löõ khaùch…

DÖÔÙI BOÙNG TRE LAØNG

Döôùi boùng tre laøng moät chieàu khi naéng chöa tan...

DÖÔÙI CÔØ ÑAÛNG VEÛ VANG DÖÔÙI GIAØN HOA GIAÁY DÖÔØNG NHÖ TA ÑAÕ

Döôùi côø Ñaûng veû vang non soâng böøng saùng, toaøn Vieät Nam... Döôùi giaøn hoa giaáy, nôi aáy naêm xöa gioù möa chöa veà nôi ñaây... Maây buoàn troâi maõi, troâi veà nôi xa, maây cuõng tieác nuoái…

www.arirang.com.vn

- 57 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑAÕ KHOÂNG YEÂU THÌ THOÂI ÑAÕ COÙ LUÙC

52739 54024 52984 52004 54209 54962 50502 51541 50106 50244 54963 53707 54440 55279 52354 53266 52355 52351 52983 54025

Ñ

TEÂN TAÙC GIAÛ

Lôøi noùi ñaàu moâi anh ôi choùt löôõi ñaàu moâi, phaûi xa ... Ñaõ coù luùc toâi ngu ngô, ñaõ coù luùc toâi ngaây thô…

Hoaøi An Ñöùc Trí Traàn Huaân Nhaát Trung Phuùc Tröôøng Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Nhaïc: Minh Kyø Lôøi: Daï Caàm Theá Hieån Töø Huy Khaùnh Baêng Quoác Vöôïng Quang Minh Man Naâu Phöông Uyeân Thaùi Khang Soâng Traø Nhaïc: Traàn Höõu Bích Thô: Leâ Hoaøng Anh Nguyeãn Nhaát Huy Ngoïc Sôn Tröông Quang Tuaán

ÑAÕ ÑEÁN LUÙC

Ñaõ ñeán luùc ta ngoài gaàn nhau, ñeå moät laàn...

ÑAÕ QUAÙ NHIEÀU NOÃI ÑAU ÑAÕ QUEÂN (NEÁU 2)

Laøm sao toâi queân ñi nhöõng ngoït ngaøo ñaõ trao veà ngöôøi… Ñaõ queân thaät sao anh, ñaõ queân töøng phuùt ñaàu...

ÑAØ LAÏT CHIEÀU MÔ
Laéng nghe chieàu xuoáng...

Chieàu ngaân leân muoân tieáng thô, tình yeâu xöa veà döôùi cung tô...

ÑAØ LAÏT HOAØNG HOÂN ÑAØ LAÏT LAÄP ÑOÂNG ÑAØ LAÏT MOÄNG MÔ
Ñaø Laït laäp ñoâng hoa vaøng vöøa môùi nôû… Ai cho em ñoâi maù hoàng ñaøo...

ÑAØ LAÏT MOÄT CHIEÀU MÖA
Chieàu nay ta leâ böôùc chaân giang hoà...

ÑAØ LAÏT VAÉNG EM ÑAØ LAÏT YEÂU

Ñaø Laït söông muø phuû kín nôi nôi... Ñaø Laït ôi söông môø giaêng kín chaân trôøi...

ÑAÙ NGAØN NAÊM

Maét huyeàn ñeâm daâng sao voâ thöôøng, kheùp laøn mi xanh...

ÑAÕ SÖÙC TREÛ THOÛA ÑAM MEÂ ÑAÕ XA CUOÄC TÌNH ÑAÕ XA ROÀI ÑAÕ YEÂU

Con ñöôøng phía tröôùc laø choâng gai nhöõng khaùt khao laø maõi maõi… Ñöôøng phoá vaéng böôùc chaân anh, laøn gioù reùt möôùt… Ñaõ xa roài ñöøng tìm nhau nöõa em ôi, ñöøng tìm nhau nöõa em ôi... Tieáng laù rôi khe kheõ vaøo ñeâm, ñeâm bao la…

ÑAM MEÂ ÑAM MEÂ

Bao naêm qua loái anh veà khoâng ai ñôïi chôø… Em nhö muoân aùnh sao giaêng treân trôøi, lung linh lung linh...

ÑAÙM CÖÔÙI MUØA XUAÂN
Muøa xuaân ôi tình em goïi môøi...

www.arirang.com.vn

- 58 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑAØN CHIM TRAÉNG ÑAØN CHIM VIEÄT
Queâ höông ôi, muøa xuaân ngaøy naøo, ngaøy ta coøn thô aáu... Veà ñaây khi gioù muøa thôm ngaùt…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phaïm Theá Myõ Vaên Cao Chaâu Kyø Traàn Long AÅn Hoaøng Phöông Nhaïc: Phan Long Lôøi: Chaâu Ñaêng Khoa Moäng Laân Phaïm Hoøa Khaùnh Vónh Taâm Trung Quaân Nguyeãn Hoàng Thuaän Nguyeân Chaán Phong Nhaïc ngoaïi Phaïm Tuyeân Nguyeãn Ñöùc Toaøn Phaïm Hoøa Khaùnh Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Thanh Nguyeân Vieät Anh Minh Khang Traàn Huaân Döông Thuï

54210 50098 50599 51307 52986 52175 54964 52352 55280 52353 55281 52741 50598 53128 53265 52740 51657 52177 52178 52179 51027

ÑAØN KHOÂNG TIEÁNG HAÙT
Nhìn em cöôøi qua tieáng haùt… Töø treân nhöõng raïng ñoâng…

ÑAØN SAÙO HAÄU GIANG ÑAØN THÖÔNG COÂ QUAÙN TRONG LAØNG
Moät ngaøy cuoái ñoâng, beân soâng coâ quaùn queâ ngheøo...

ÑAØN TRAÊNG

Ñöa em veà phoá khuya moät mình toâi ôû laïi...

ÑAØN VÒT CON

Ñaøn vòt con ra bôø ao, noái ñuoâi theo chaân meï...

ÑAØNH NOÙI LÔØI CHIA TAY ÑAØNH NOÙI LÔØI CHIA TAY ÑAØNH THOÂI MAÁT NHAU ÑAØNH THOÂI NGÖÔØI ÔI ÑAØNH VAÄY THOÂI

Ñaønh theá cho nhau moät lôøi cuoái, vì loái ñi... Chôù voäi vaõ böôùc ñi ngöôøi ôi, neáu ngöôøi bieát bao ñieàu... Ñeâm nao ta saùnh vai cuøng nhau, ngaøn vì sao...
Ñaønh thoâi ngöôøi ôi, xa nhau töø ñaây, anh ra ñi tình ñaønh choân giaáu...

Em ñi nôi ñaâu con ñöôøng xöa vaéng em, nhôù maõi aùnh maét…

ÑAÙM CÖÔÙI NGÖÔØI TA
Nhaø ai ñeøn hoa saùng ngôøi...

ÑAÛNG CHO TA MOÄT MUØA XUAÂN

Ñaûng ñaõ cho ta moät moät muøa xuaân ñaày öôùc voïng...

ÑAÛNG LAØ CUOÄC SOÁNG CUÛA TOÂI ÑAÙNH MAÁT TÌNH YEÂU ÑAÙNH MAÁT
Ngaøy xöa em nhö chieác boùng…

Ñaûng laø cuoäc soáng cuûa toâi, maõi maõi ñi theo Ngöôøi... Giöõa luùc ñeâm toái em nghe thaáy loøng buoàn thaät buoàn…

ÑAÙNH RÔI BEÂN HOÀ

Ñi qua doøng soâng nuï hoân em ñaùnh rôi beân bôø…

ÑAÙNH RÔI TÌNH YEÂU

Khi maøn ñeâm buoâng xuoáng vaây quanh, em boû ñi…

ÑAÙNH THÖÙC MUØA THU

Töøng chieác laù rôi goïi muøa thu ñeán ñaây roài, ñaùnh thöùc…

ÑAÙNH THÖÙC TAÀM XUAÂN
Moät ngaøy môùi moät ngaøy ñang tôùi...

www.arirang.com.vn

- 59 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑAÙNH THÖÙC TRAÙI TIM ÑAÛO XA
Nhôù bao ngaøy thaùng buoàn vui ñaõ ñi qua ñôøi toâi… Soùng xoâ bôø, bieån soùng sao höõng hôø...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vuõ Quoác Bình Phaïm Minh Tuaán Thu Haø - Hamlet Tröông Minh Nhieân Tuøng Vaân - Tuyeát Sôn Ñynh Traàm Ca Hoaøng Hieäp Phaïm Minh Tuaán Vaên Thaønh Nho Chöông Ñöùc Nhaïc: Hoaøng Hieäp Thô: Döông Höông Ly Nguyeãn Maïnh Duõng Hoaøng Haø Huy Cöôøng Vuõ Ñöùc Sao Bieån Nhaïc: Minh Vy Baèng Cöôøng Vaên An Nhaïc: Phuù Quang Thô: Giaùng Vaân Khaéc Duõng Nhaïc: Laõ Vaên Cöôøng Thô: Nguyeãn Nhaät AÙnh
Lôøi: Minh Vy-Hoàng Xöông Long

52484 54026 53550 54441 52180 52893 53406 50435 50525 54027 51466 54442 51539 52181 51133 52606 53551 54211 51180 51911 53708

ÑAÉNG CAY EM VAÃN CHÔØ ÑAÉNG CAY LÔØI CUOÁI ÑAÄP VÔÕ CAÂY ÑAØN

Hoa vaãn rôi treân con ñöôøng ñi, voäi vaøng aùng maây kia troâi veà ñaâu…

Böôùc trong boùng ñeâm laïnh leõo, mô coù anh dìu böôùc... Ñaäp vôõ caây ñaøn giaän ñôøi ñaäp vôõ caây ñaøn...

ÑAÁT KHAÙCH QUEÂ NGÖÔØI ÑAÁT MUÕI CAØ MAU ÑAÁT NÖÔÙC
Ñaát nöôùc toâi thon thaû… Anh ñeán queâ em ñaát bieån Caø Mau...

Ñaát khaùch queâ ngöôøi, ñeâm naèm ñaát khaùch queâ ngöôøi...

ÑAÁT NÖÔÙC LÔØI RU
Ru con meï ru con…

ÑAÁT NÖÔÙC MUØA XUAÂN

Muøa xuaân ñaõ veà hoa nôû ñeïp khaép ñaát trôøi...

ÑAÁT NÖÔÙC QUEÂ TA MEÂNH MOÂNG
Meï ñaøo haàm, meï ñaøo haàm töø luùc toùc coøn xanh…

ÑAÁT NÖÔÙC TIEÂN ROÀNG
Ta ñi trong muoân aùnh sao vaøng…

Roàng ñaõ bay leân töï choán naøy, tích xöa löu laïi tuyeät vôøi thay...

ÑAÁT NÖÔÙC TROÏN NIEÀM VUI ÑAU MOÄT LAÀN ROÀI THOÂI
Ngaøy xöa khi ta lôùn leân… Daãu bieát cuoäc ñôøi hôïp tan coù ai ngôø vaø chuyeän tình yeâu..

ÑAU XOÙT LYÙ CHIM QUYEÂN ÑAU XOÙT LYÙ CON CUA
Tình buoàn caâu haùt lyù con cua, naéng möa ñôøi gian khoù…

ÑAÂU CHÆ LAØ NÖÔÙC MAÉT

Töøng chieàu veà laëng nhìn chieác laù rôi, khi muøa ñoâng ngang qua…

ÑAÂU ÑAÛNG CAÀN CHUÙNG TA COÙ MAËT ÑAÂU PHAÛI BÔÛI MUØA THU
Em ru gì lôøi ru cho ñaù nuùi...

Nhö ngoïn soùng daâng traøo, quyeát taâm ta coøn cao hôn laø soùng...

ÑAÂU ROÀI TOÙC DAØI ÔI
Maùi toùc em khoâng coøn daøi ...

ÑAÀU XUAÂN RA SOÂNG GIAËT AÙO

Ñaàu xuaân ra soâng giaët aùo, vai sôøn ñaâu daùm maïnh tay ...

www.arirang.com.vn

- 60 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑAÂY THOÂN VYÕ DAÏ ÑAÉNG CAY
Sao anh khoâng veà chôi thoân Vyõ, nhìn naéng haøng cau… Ngöôøi yeâu daáu ôi tình em ñaõ trao anh roài…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Lôøi: Haøn Maëc Töû Löông Baèng Vinh Ñöùc Huy Laâm Anh Haûi Nguyeãn Vaên Hieân Minh Khang Song Ngoïc Daân ca quan hoï Baéc Ninh Lam Phöông Minh Khang Nguyeãn Xinh Xoâ Trònh Coâng Sôn Baûo Phuùc Hoaøi An Löông Baèng Quang Tieán Minh Minh Vy Nhaïc ngoaïi Vinh Söû Ñöùc Trí Hoà Trung Duõng

52607 52176 53709 52745 52887 52487 53267 52486 54965 54704 54443 54028 50860 54029 51912 54705 53554 50827 50442 51364 54706

ÑEÏP MAÕI MUØA XUAÂN ÑEÏP MOÁI TÌNH QUEÂ

Thöùc giaác hoâm nay trôøi xanh naéng trong ... Ñöôøng xa laéc lô, oâi beán mô tô duyeân ñöôïm thaém...

ÑEÏP SAO THAØNH PHOÁ TOÂI YEÂU ÑEÏP TRAI THÌ SAO ÑEØN CUØ ÑEØN CUØ

Naéng xuaân ñang daâng traøn, laáp laùnh con ñöôøng vui… Ñinh ñinh ñinh ñong… ñeïp trai thì sao, ñeïp trai ñöôïc gì... Nhaø ai coù caây laø ñeøn cuø, ñeâm veà saùng toû trong ñeâm... Khen ai kheùo xeáp oái a caùi ñeøn cuø…

ÑEØN KHUYA

Khoâng bieát ñeâm nay vì sao toâi buoàn...

ÑEÅ CHUÙT LÖÔNG TAÂM CHO ÑÔØI
Ñeå chuùt löông taâm cho ñôøi ñi em hôõi em...

ÑEÅ DAØNH

Moät chuùt höông thôm coøn laïi, moät aùnh maét quen ñeå laïi...

ÑEÅ GIOÙ CUOÁN ÑI

Soáng trong ñôøi soáng caàn coù moät taám loøng...

ÑEÅ GIOÙ ÑI VAØO LAÕNG QUEÂN
Nhöõng buoàn ñau ñaõ qua roài...

ÑEÅ KHOÂNG COØN XA NHAU
Moät ngöôøi quay löng laëng leõ ñi...

Ngaøy naøo ñoù ñoâi ta chung loái ngaøy, tình yeâu theânh thang saùnh ñoâi...

ÑEÅ LAÏI SAU LÖNG MOÄT NOÃI ÑAU ÑEÅ MAÕI COÙ NHAU
Ngöôøi yeâu hôõi, coù thaáy moät muøa thu sang laù khoâ xaøo xaïc...

ÑEÅ MOÄT LAÀN ANH NOÙI

Ñeå moät laàn anh noùi anh seõ yeâu em yeâu troïn ñôøi…

ÑEÅ RIEÂNG TAËNG NHÖÕNG NGÖÔØI TÌNH
Vaø ñaây ñeå rieâng taëng nhöõng ngöôøi tình ñaõ ñeán roài ñi…

ÑEÅ TOÙC NAØNG NGUÛ YEÂN
Xin trôøi ngöøng bay côn gioù heo may... Ngöôøi tình ôi em coù bieát...

ÑEÅ TROÏN ÑÔØI THÖÔNG NHÔÙ ÑEÂM
Ñaët baøn tay leân ñoâi maù em thôm noàng, nheï hoân leân moâi em...

www.arirang.com.vn

- 61 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑEÂM BIEÂN HOØA ÑEÂM BUOÀN
Laøn gioù ñeâm treân doøng Ñoàng Nai, laøn gioù ñeâm… Ñeâm buoàn, khi toâi tìm laïi nhöõng ngaøy haïnh phuùc eâm ñeàm...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Vaên Hieân Duy Maïnh Ngoïc Sôn SVSP Haø Noäi Thaùi Thònh Quoác Duõng Minh Taâm Trung Kieân Nguyeãn Nhaát Huy Thanh Sôn - Ngoïc Sôn Phaïm Ñình Chöông Töø Huy Nguyeãn Tieán Nghóa Vuõ Ñöùc Sao Bieån Voõ Ñoâng Ñieàn Traàn Hoaøn Toân Thaát Laäp Haøn Chaâu Y Vaân Nguyeãn Hoàng Sôn Thanh Thoaïi

52485 54444 52005 50538 55282 50243 53268 53867 51324 51005 53710 54966 54445 52608 52742 54967 53130 52778 50234 51913 54446

ÑEÂM BUOÀN PHOÁ THÒ ÑEÂM CHIA TAY ÑEÂM CHIA TAY ÑEÂM CHIA XA

Khi phoá nhoû eâm ñeàm chìm giaác trong ñeâm… Chæ coøn ñeâm nay chuùng ta seõ chia tay… Gaït leä thöông ñau mình ngoài beân nhau daêm ba phuùt cuoái... Ñeâm chia xa aâm vang tieáng haùt...

ÑEÂM COÙ MÖA RÔI ÑEÂM COÂ ÑÔN ÑEÂM COÂ ÑÔN ÑEÂM CUOÁI

Tieáng möa buoàn ngoaøi hieân coù ngaøn gioâng toá, tình ñoâi ta... Anh giôø phuùt ñeâm nay ñang ôû ñaâu... Moät mình giöõa ñeâm toái... Ngöôøi ôi coù nhôù coù thöông…

ÑEÂM CUOÁI CUØNG

Ñeâm nay ñeâm cuoái cuøng gaàn nhau, leä buoàn röng röng…

ÑEÂM ÑEÏP NHAÁT CUÛA EM ÑEÂM ÑOÄC HUYEÀN

Meânh moâng meânh moâng Cöûu Long giang... Ñeâm veà nghe gioù lao xao, theo côn mô noãi nhôù daâng traøo...

ÑEÂM GAØNH HAØO NGHE ÑIEÄU HOAØI LANG
Xeà u xeá u liu phaïn….Döôùi traêng doøng soâng troâi raát dòu daøng... Ñeâm giao thöøa nghe moät khuùc daân ca, baøi daân ca...

ÑEÂM GIAO THÖØA NGHE MOÄT KHUÙC DAÂN CA

ÑEÂM HOÀ GÖÔM ÑEÂM HOÀNG

Ñeâm daàn troâi, long lanh hoà soi, maët hoà in boùng... AÙnh saùng trong ñeâm troâng daøi nhö ngoïn löûa...

ÑEÂM HOANG

Coù phaûi em veà trong ñeâm nay, böôùc thaáp böôùc cao…

ÑEÂM HUYEÀN DIEÄU ÑEÂM KHOÂNG SAO ÑEÂM LAM SÔN

Neáu em thieáu anh treân ñôøi ... Haõy noùi veà cuoäc ñôøi haõy noùi veà cuoäc tình… Maøn ñeâm buoâng rôi, loäng tieáng gioù theùt, muoân boùng quaân...

www.arirang.com.vn

- 62 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑEÂM LANG THANG ÑEÂM LAO XAO
Böôùc lang thang qua töøng væa heø, bieát ñeâm nay ñi veà nôi ñaâu… Ñeâm ñoâng lao xao ñeâm ñoâng nhôù ai ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vinh Söû Töôøng Vaên Minh Vy Nhaïc: Vaên Giaûng Lôøi: Voõ Phöông Tuøng Nhaïc: Minh Thö Lôøi: Minh Chaâu Soâng Traø Hoà Hoaøi Anh Vieät Anh Phan Huyønh Ñieåu Hoaøng Baùch Baûo Chaán Nhaïc ngoaïi Löông Baèng Vinh Vaên Phong Ñöùc Trí Nguyeãn Haûi Phong Y Vaân Nguyeãn Vaên Thöông Tröông Leâ Sôn Töø Coâng Phuïng Nhaát Sinh

53552 52987 52988 54968 54447 52006 54707 53711 54030 53553 51805 50841 52743 55283 52008 54031 52182 50389 53129 53407 51185

ÑEÂM MAØU HOÀNG ÑEÂM MEÂ LINH ÑEÂM MÖA ÑEÂM MÖA

Tay trong tay vôùi ai ñang xoay cuoàng quay hoøa theo tieáng nhaïc... Canh daøi ta ngoài trong röøng caây, vang aâm hôøn thieân thu... Möa tí taùch ñuøa treân phoá vaéng, möa thaám öôùt haøng caây ruû... Ñöôøng veà nhaø em ñeâm nay möa rôi, khoâng gian ...

ÑEÂM MÖA NHÔÙ ANH ÑEÂM NAÈM MÔ PHOÁ

Ñeám töøng haït möa laøm dòu noãi cheânh veânh... Ñeâm ñeâm naèm mô phoá bao con ñöôøng möa xoùa ...

ÑEÂM NAY ANH ÔÛ ÑAÂU

Nhìn ngoâi sao laáp laùnh suoát canh thaâu...

ÑEÂM NAY COÙ MÖA RÔI

Ñeâm nay coù möa rôi, möa töøng côn möa thaät gaàn…

ÑEÂM NAY EM MÔ VEÀ ANH
Chieàu ñaõ veà naèm nghieâng goùc trôøi... Moät chieàu anh ñaõ ñeán...

ÑEÂM NAY EM THAÁY COÂ ÑÔN ÑEÂM NGAÄM NGUØI
Moät mình toâi trong möa gioù u hoaøi, goäi teâ taùi leân ñoâi bôø vai…

ÑEÂM NGUYEÄN CAÀU

Nhôù anh ñeâm töøng ñeâm em mô em mô...

ÑEÂM NGHE TIEÁNG MÖA ÑEÂM NHIEÄM MAØU ÑEÂM ÑOÂ THÒ ÑEÂM ÑOÂNG

Ngöôøi hôõi nhôù anh bieát bao ñeâm roài... Môùi hoâm naøo beân nhau töøng ngaøy aám aùp... Maøn ñeâm xuoáng daàn muoân aùnh ñeøn ñoät nhieân… Chieàu chöa ñi maøn ñeâm rôi xuoáng…

ÑEÂM ÑÒNH MEÄNH

Trong côn say anh ñeán beân em, nghe chôi vôi ñieân ñaûo con tim...

ÑEÂM KHOÂNG CUØNG ÑEÂM PHÖÔNG NAM
Ñeâm naèm nghe doøng soâng…

Buoàn rôi giöõa ñeâm muø leû loi, sao ngöôøi coøn ñi hoaøi ñi maõi...

www.arirang.com.vn

- 63 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑEÂM QUA EM MÔ THAÁY ANH ÑEÂM RÖØNG ÑAKMIN ÑEÂM SAO TÌNH YEÂU
Khi aùnh döông khuaát sau nuùi cao... Anh mong cuoäc tình ñoâi ta seõ khoâng bao giôø raïn vôõ... Ñeâm qua em mô thaáy anh...veà beân em nheù anh...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Huy Tuaán Nguyeãn Ñöùc Trung Tuaán Phan Baèng Cöôøng Syõ Luaân Sôn Haï Truùc Phöông Döông Thieäu Töôùc Trònh Coâng Sôn Traàn Long AÅn Nhaïc Hoa Ñaëng Theá Phong Phöông Uyeân Haøn Chaâu Nguyeãn Vaên Chung Phaïm Ñaêng Khöông Leâ Quang Phaïm Minh Tuaán Traàn Chung Nhaïc: Anh Baèng Lôøi: Leâ Vaên Dinh-Minh Kyø Nhaïc Hoa

54212 53131 54213 54032 52609 54708 52009 50150 51850 50062 50903 50138 53868 52610 52989 54448 52183 51511 50953 54969 51071

ÑEÁM SAO TREÂN TRÔØI ÑEÂM SAO LUNG LINH ÑEÂM TAÏ TÖØ

Ñeâm nay mô cuøng nhau vai keà vai... Tìm moät vì sao lung linh treân cao, tìm moät vì sao… Coøn laïi moät ñeâm thoâi roài mai ta töø taï...

ÑEÂM TAÂM SÖÏ

Mình gaëp nhau nhö luùc môùi quen ban ñaàu côù sao…

ÑEÂM TAØN BEÁN NGÖÏ

Ai veà beán Ngöï cho ta nhaén cuøng...

ÑEÂM THAÁY TA LAØ THAÙC ÑOÅ ÑEÂM THAØNH PHOÁ ÑAÀY SAO
Toâi ñang nghe tieáng soùng doøng soâng...

Moät ñeâm böôùc chaân veà gaùc nhoû chôït nhôù ñoùa hoa töôøng vi...

ÑEÂM THÖÔNG NHÔÙ
Giaù buoát hoang laïnh…

ÑEÂM THU

Vöôøn khuya traêng chieáu, hoa ñöùng yeân nhö maét buoàn...

ÑEÂM TÌNH NHAÂN ÑEÂM TOÙC ROÁI

Hai taâm hoàn quyeän nhau ñaõ thaønh moät ... Qua moät laàn yeâu ñöông traéc trôû, ta chôït bieát raèng…

ÑEÂM TRAÊNG TÌNH YEÂU

Chieàu moät mình treân phoá naêm xöa...

ÑEÂM TRAÊNG TREÂN ÑAÛO ÑEÂM TRAÉNG ÑEÂM TRAÉNG
Ñeâm Tröôøng Sôn…

Töøng chieàu ngoài ñôïi chôø, chôø aùnh traêng leân treân ñaûo xa... Ñeâm nay ra phoá möa treân moâi thaém... Ñeâm traéng troâi qua tình em nhö caùnh eùn bay xa…

ÑEÂM TRÖÔØNG SÔN NHÔÙ BAÙC ÑEÂM VUÕ TRÖÔØNG
Trong ñeâm nhaïc vui… Ñeâm vuõ tröôøng anh ñoùn em, mình neùp vaøo nhau...

ÑEÂM YEÂU ÑÖÔNG (MANDOLAY)
www.arirang.com.vn

- 64 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑEÂM XOANG TAÂY NGUYEÂN ÑEÁN BAO GIÔØ EM BIEÁT ÑEÁN BEÂN EM
Nhöõng baøn chaân baøn chaân traàn treân ñaát, löôùt ñi roän raõ boài hoài... Nhö laø giaác mô em thoaùng qua, töïa nhö traêng sao nguùt ngaøn... Ñeán beân em ñeâm nay saàu vöông coâ ñôn em nhaéc teân ngöôøi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Cöôøng Tröông Leâ Sôn Traàn Huaân Nhaát Trung Soâng Traø Phaïm Hoøa Khaùnh Nguyeãn Hoaøng Duy Xuaân Nghóa Nhaïc ngoaïi Daân ca Thanh Hoùa Haøn Chaâu Hoàng Vaân - Nhaät Tuaán Y Phoân K’sor Traàn Long AÅn Nhaïc: Nguyeãn Taát Tuøng Lôøi: Leâ Cao Vònh Mai Thu Sôn Nhaïc: Doaõn Maãn Lôøi: Nguyeãn Xuaân Sanh Hoaøng Trang Nhaïc: Thuaän Yeán Lôøi: Hoaøi Vuõ Quoác An Leâ Quang

55284 53408 51745 55285 51806 52744 54709 53409 50460 52184 50588 50411 55286 50096 54033 52612 55287 53269 51170 52185 51271

ÑEÁN GIÔØ PHUÙT NAØY ÑEÁN HEÏN
Em em ôi cöù mong ñeán heïn...

Ñeán baây giôø treân theá gian seõ khoâng coøn ai quan troïng vôùi em...

ÑEÁN SAU MOÄT NGÖÔØI

Khi em gaëp anh tình côø nôi goùc quaùn quen, chôït aùnh maét…

ÑEÁN SUOÁT KIEÁP VAÃN CHÔØ

Coøn ñaâu voøng tay, coøn ñaâu phuùt giaây tình yeâu ñaém say...

ÑEÁN VÔÙI CON NGÖÔØI VIEÄT NAM TOÂI
Naøy baïn thaân ôi naêm chaâu boán phöông...

ÑEÁN VÔÙI EM ÑEÂM NAY
Ñeán vôùi anh ñeâm nay...

ÑI CAÁY ÑI CAØY

Leân chuøa beû moät caønh sen, leân chuøa… Em nghe gì khoâng…

ÑI CHUØA LEÃ PHAÄT

Ngaøn hoa töôi hoân chaân em…
ÑI TÌM LÔØI RU NÖÕ THAÀN MAËT TRÔØI (ÑI TÌM LÔØI RU MAËT TRÔØI) Moät mình lang thang treân ñaát naøy theo daáu chaân cha oâng...

ÑI QUA VUØNG COÛ NON
Ñi qua vuøng coû non...

ÑI TÌM NAÉNG HAÏ

Khi hoaøng hoân baét ñaàu chìm xuoáng phoá...

ÑI TÌM TRAÙI CAÁM ÑI TREÂN ÑAÁT TOÅ

Ta mang traùi tim haønh lyù, giaác mô caùnh chim tung trôøi…
Bao daëm chaân ngöôøi haèng thieát tha, lô thô loái heûm cuøng trôøi hoa...

ÑI TRONG MÖA BUÏI
Hoø ô gioù Thaùp Möôøi ñaõ thoåi...

Laøm sao heát nhôù thöông em ôi, khi muøa thu daét möa qua ñôøi...

ÑI TRONG HÖÔNG TRAØM ÑI VAØO TÖÔNG LAI ÑI VEÀ NÔI XA
Trong boùng ñeâm toâi veà… Muoán laøm côn gioù cuøng laøn maây daàn troâi…

www.arirang.com.vn

- 65 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑIEÄN THOAÏI YEÂU SIM
Ngaøy hoâm qua ta coøn goïi phone chuyeän troø maø hoâm nay…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaát Trung Quoác Duõng Traàn Tieán Maïnh quaân Hoàng Xöông Long Vuõ Ñöùc Sao Bieån Tröông Leâ Sôn Nhaïc: Toâ Thanh Tuøng Lôøi: Huyønh Duõng Nhaân Kyø Anh Nguyeãn Vaên Chung Ñieàn Troïng Nguyeân Phuù Quang Nguyeãn Ñình Vuõ Nguyeãn Hoàng Thuaän Ñynh Traàm Ca Nhaát Sinh Sôn Haï Minh Chaâu Traàm Thieân Thu Quoác An Song Ngoïc

53555 50229 53712 54214 52746 51112 54710 52186 54034 53713 54711 53132 54712 54970 52747 52187 55288 50586 55289 51914 53271

ÑIEÄP KHUÙC MUØA XUAÂN ÑIEÄP KHUÙC TÌNH YEÂU ÑIEÀU ANH MUOÁN NOÙI

Naéng chieáu lung linh muoân hoa vaøng... Nhôù nhôù caùi hoân ñaàu tieân, anh chöa daønh cho em ... Ñieàu anh muoán noùi vôùi em khoâng nhö laàn ñaàu laø laàn sau cuoái...

ÑIEÄU BUOÀN LYÙ XAØNG XEÂ
Veà Phöông Nam laéng nghe…

Ngöôøi laøng queâ thöông con soâng nhö doøng söõa meï...

ÑIEÄU BUOÀN PHÖÔNG NAM ÑIEÀU ANH CHÖA BIEÁT ÑIEÀU CHÖA NOÙI
Anh anh naøo ñaâu bieát em luoân caàn anh... Toâi coù noùi gì ñaâu maø maét em ñaày yù hoûi, maø moâi em…

ÑIEÀU CON MUOÁN NOÙI

Cha ôi bieát bao lôøi con muoán noùi...

ÑIEÀU EM KHOÂNG BIEÁT ÑIEÀU EM ÖÔÙC ÑIEÀU GIAÛN DÒ

Muoán qua theâm moät ngaøy, ñeå nhaän theâm moät nuï cöôøi... Anh khoâng muoán em rôi duø chæ moät gioït leä thoâi... Dòu daøng haït naéng ñuøa nheï treân aùo, ñoâi moâi em...

ÑIEÀU KYØ DIEÄU TÖØ ANH
ÑIEÀU ÖÔÙC GIAÛN ÑÔN

Laïi moät ngaøy môùi ñeán, naéng hoàng laøm loøng aám aùp... Nhöõng luùc em buoàn, anh ñeán beân caïnh muoán cho em bôø vai...

ÑIEÄU HOØ PHU THEÂ ÑIEÄU LYÙ BUOÀN

Mieáng traàu neân nghóa phu theâ, meï cha ñaõ ñònh em veà laø veà… Ngaøy aáy em ñi ñieäu lyù buoàn…

ÑIEÄU LYÙ TÌNH QUEÂ
Vui hoâm nay naâng böôùc…

Bao thaùng naêm xa queâ giôø ñaây ngöôøi nôi phöông aáy coù nhôù mong...

ÑIEÄU VUÕ THAÀN TIEÂN ÑINH BOÄ LÓNH ÑÒNH MEÄNH ÑÒNH MEÄNH
Thuôû thieáu thôøi, Ñinh Boä Lónh haèng ngaøy chaên traâu... Hôõi ngöôøi tình em coù hay vaãn laëng thaàm nôi choán ñaây ...
Thoâi nheù em ñöøng nhieàu haän saàu, ñöùng thöông tieác ñeå roài xa xoâi...

www.arirang.com.vn

- 66 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑÒNH MEÄNH ÑAÉNG CAY
Gioït nöôùc maét khi naøo chaûy ngöôïc, doøng ñôøi …

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thaùi Khang Duy Anh Giao Tieân Haø Phöông Minh Vy Y Vaân Nguyeãn Nhaát Huy Chuùc Linh Nhaïc: Höõu Xuaân Lôøi: Ngoïc Nhó Trònh Coâng Sôn Phaïm Ñaêng Khöông Dzoaõn Bình Tuù Nhi - Vinh Söû Hoaøng Troïng Thuûy Xuaân Giao Thanh Sôn Nguyeãn Vaên Ñoâng Baûo Lan Minh Vy Nguyeãn Ngoïc Thieän Chaâu Kyø

52188 54713 53270 50402 54215 50245 52748 54035 51190 52613 51854 55290 53714 50868 55291 51240 52752 55292 52888 53133 50220

ÑÒNH MEÄNH TA GAËP NHAU ÑÍNH ÖÔÙC

Töøng ñeâm anh mô veà em, mô thaáy em trôû veà...
Meï noùi vôùi anh meï raát thöông em, thöông vì neát na nhu mì ngoan hieàn...

ÑOØ ÑÖA BEÁN KHAÙC

Möôøi hai beán nöôùc bieát ñaâu trong…

ÑOØ QUA BEÁN SOÂNG ÑOØ NGHEØO ÑOØ XÖA
Leânh ñeânh treân soâng...

Ñoø qua beán soâng, soùng voã tình toâi, coù nhôù ngöôøi thöông...

Doøng soâng in boùng con ñoø, ru hôøi bao khuùc daân ca…

ÑOÙA HOÀNG DAÂNG CHA
Moät ñoùa hoàng thaém töôi loøng son...

ÑOÙA HOA ÑOÂI

Ngaøy aáy beân daäu vaéng...

ÑOÙA HOA VOÂ THÖÔØNG ÑOÙA HOÀNG CHO EM

Tìm em toâi tìm mình haïc söông mai, tìm treân non ngaøn… Moät ñoùa hoàng ñoû thaém daønh taëng em moät ngaøy...

ÑOÙA HOÀNG LUNG LINH ÑOAÏN BUOÀN ÑEÂM MÖA
Treân con ñöôøng moät mình em…

Caønh hoàng töø baøn tay thon meàm, ngaøn caùnh hoa hoàng dòu eâm...
Ñeâm nay treân phoá möa tôi bôøi, loøng nghe bao nhung nhôù ñaày vôi...

ÑOAÏN KHUÙC CUOÁI CHO EM ÑOAØN QUAÂN QUANG TRUNG
Khi nghe quaân Thanh giaøy xeùo queâ höông...

ÑOAÛN XUAÂN CA ÑOM ÑOÙM

Nghe xuaân sang thaáy trong loøng... Ñom ñoùm ñaâu ra hoaøng hoân nhaït nhoøa ...

ÑOÄC HUYEÀN CAÀM ÑOÙN DAÂU ÑOÙN TEÁT

Moät daây ñaøn thaû cung ñôn moäc, khoâng gian tónh laëng tieáng ñaøn... Laøng queâ toâi ñaøn chim líu lo, treû thô ñuøa vui beân soâng… Teát ôi teát ôi teát, teát ñang ñeán roài cöôøi vang ñaát trôøi...

ÑOÙN XUAÂN NAØY NHÔÙ XUAÂN XÖA
Ñoùn xuaân naøy toâi nhôù xuaân xöa...

www.arirang.com.vn

- 67 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑOÙN XUAÂN VEÀ ÑOÙN XUAÂN
Ñoùn xuaân veà caùnh mai vaøng gioù ñong ñöa loäc non... Xuaân ñaõ ñeán roài gieo raéc ngaøn hoàn hoa xuoáng ñôøi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Traàn Thanh Tuøng Phaïm Ñình Chöông Minh Vy Quoác Trung Traàn Trònh Quoác Baûo Nhaïc Lieân Xoâ Khaùnh Baêng Löông Baèng Quang Nguyeãn Haûi Phong Thanh Sôn Nhaïc ngoaïi Thoâng Ñaït Traàn Huaân Nhaïc: Phaïm Ñình Chöông Lôøi: Quang Duõng Ngaân Giang Vuõ Quoác Vieät Nguyeãn Cöôøng Phaïm Theá Myõ Trònh Nam Sôn Xuaân Hoàng

52356 50967 52605 53556 53715 54216 50938 51006 52010 52890 52489 50679 50879 53134 52751 54450 52490 52616 54217 51851 50631

ÑOÛNG ÑAÛNH ÑOÁ TÌNH

Na na na… Chieàu qua lang thang treân phoá quen…
Con suoái trong ngaàn trong, suoái nhoû nheï nhaøng troâi…

ÑOÄC HUYEÀN ÑOÂI

Töø maát nhau trong ñôøi haún ngöôøi ñaõ queân toâi… Cöù chung ñöôøng toâi vaø em, cöù nhö laø ñaõ yeâu...

ÑOÂI BÔØ

Ñeâm daøi qua döôùi möa rôi...

ÑOÂI CAÙNH THIEÂN THAÀN
Cho toâi xin moät ñoâi caùnh…

ÑOÂI CHAÂN THIEÂN THAÀN ÑOÂI GIAØY VAÛI

Thoaùng moät chieàu chôït buoàn toâi böôùc lang thang… Moät chieàu böôùc treân ñöôøng hoang vaéng, ngaøy heø côn gioâng…

ÑOÂI LÔØI VÔÙI HUEÁ ÑOÂI LÔØI
Em xin nghe anh noùi…

Ô... Daï thöa xöù Hueá baây chöø, vaãn coøn nuùi Ngöï…

ÑOÂI MAÉT HUYEÀN
Toâi nhôù ngaøy qua…

ÑOÂI MAÉT MUØA XUAÂN

Muøa xuaân ñang ñeán noùi em ñieàu gì...

ÑOÂI MAÉT NGÖÔØI SÔN TAÂY ÑOÂI MAÉT NGÖÔØI XÖA ÑOÂI MAÉT NHUNG

Thöông nhôù ô hôø thöông nhôù ai, soâng xa töøng lôùp lôùp…
Chuyeän tình cuûa toâi tan vôõ töø laâu roài, töôûng khoâng bao giôø coøn nhôù...

Ñoâi maét em töïa nhö soùng traøo, bieát giaän hôøn…

ÑOÂI MAÉT PLEIKU

Coù haøng thoâng xanh trong ñoâi maét em…

ÑOÂI MAÉT TREÛ THÔ

OÂi xinh sao ñoâi maét treû thô, ñoâi maét trong raïng ngôøi...

ÑOÂI MAÉT TRONG ÑEÂM ÑOÂI MAÉT
Meï cho con ñoâi maét saùng ngôøi…

Moät chieàu thu laù saân tröôøng khoâng ngöøng bay chôi vôi...

www.arirang.com.vn

- 68 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑOÂI MAÉT
Töøng ngaøy troâi qua mau nuï cöôøi trao nhau…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Haûi Phong Vuõ Quoác Vieät Khaùnh Baêng Quang Maãn Traàn Thieän Thanh Nguyeãn Höõu Thieát Kim Tuaán Leâ Moäng Baûo Y Vaân Nguyeãn Hoaøng Linh Toân Thaát Laäp Nhaïc: Traàn Vieát Bính Thô: Thanh Daï Hoaøng Hieäp Haø Phöông Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø Leâ Quang Thaêng Long - Ñaïi Nhaân Huy Thuïc - Vaên Phöông Haø Quang Minh Trònh Nam Sôn Minh Vy

53716 53717 52011 54218 50221 52891 51343 55293 50100 54219 53718 52491 52012 52892 50049 52753 53719 50655 54036 51852 55294

ÑOÂI MÖÔI TUOÅI XUAÂN ÑOÂI NGAÛ CHIA LY

Chieàu lang thang nhìn maây troâi, nghe gioù nhö ñuøa treân toùc em… Em ôi neùp vaøo loøng anh, maù keà beân nhau…

ÑOÂI NGAÕ ÑOÂI ÑÖÔØNG ÑOÂI NGAÛ ÑOÂI TA
Moät ñeâm traêng saùng...

Tình ñoù vaãn maõi in trong loøng anh, ngaøy xöa ta yeâu...

ÑOÂI NGAÛ

Ngaøy nao ta quen bieát nhau, ñeå roài ñôøi chia ñoâi ngaû…

ÑOÅI THAY ÑOÅI THAY

Haõy thaép aùnh saùng trong hoàn toâi… Laù xa caønh heùo saàu töø tuoåi xanh, anh boû ñi roài buoàn laém anh ôi...

ÑOÀI THOÂNG

Ngoài treân ñoài vaéng beân goác caây thoâng giaø ...

ÑOÀNG HOÀ CAÙT

Töøng haït caùt, trong ñeâm anh laëng nhìn töøng haït caùt...

ÑOÀNG LUÙA REO

Ñoàng luùa reo tay ngöôøi roän raøng, lôøi haùt nhanh…

ÑOÀNG NAI MUØA SAÀU RIEÂNG ÑOÀNG ÑOÄI

Giaáu anh trong vöôøn caây, döôùi goác saàu rieâng nhoû… Chuùng toâi ngoài keà vai beân nhau traêng troâi qua…

ÑOÀNG SAÂU XÖÙ LA
Ñoàng xanh laø choán ñaây...

ÏKeû laï ngöôøi xa khi em veà qua ñoù...

ÑOÀNG XANH (GREEN FIELD) ÑOÁT CHUÙT LAÙ KHOÂ ÑÔÏI ÑÔÏI
Chôù khoùc nheù khi tình bay xa, ñöøng voäi queân bao nhieâu... Anh chaúng theå thaáy nhöõng noãi nhôù cuûa em… Em ñöùng treân ö caàu…

ÑÔÏI AÙNH SAO RÔI

Böôùc chaân töø phoá khuya veà, boãng nghe loøng thaáy raõ rôøi...

ÑÔÏI BÖÔÙC ANH VEÀ ÑÔÏI CHÔØ MÌNH EÂN

Thôøi gian troâi ñi mau bao ñeâm qua beân nhau ... Con chim treân caønh aên traùi ngoït ngaøo queâ höông...

www.arirang.com.vn

- 69 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑÔÏI CHÔØ NHÖÕNG MUØA ÑOÂNG ÑÔÏI CHÔØ PHOÁ XÖA
Doøng ñôøi cuoán troâi… Thaø ñöøng bieát thaø ñöøng quen thaø ñöøng yeâu...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøi An Nhaïc Nhaät Lôøi Vieät: Leâ Tuù Theá Hieån Nhaïc: Thuaän Yeán Lôøi: Theá Huøng Tröông Tuyeát Mai Khaùnh Ñôn Duy Maïnh Phi Baèng Ñöùc Trí Dzoaõn Bình Nhaïc Indo Lôøi Vieät: Quoác Bình Thanh Sôn Vinh Söû Nguyeãn Nhaát Huy Trònh Coâng Sôn Dieäu Höông Haøn Chaâu Huyønh Phöông Nam Nhaïc Hoa Vónh Taâm Leâ Quang - Myõ Taâm

53869 51274 50200 52889 52488 54222 52750 54220 54221 52614 51273 52749 50394 55295 50205 55296 53411 54451 50649 54714 54452

ÑÔÏI CHÔØ TRONG CÔN MÖA ÑÔÏI CHÔØ ÑÔÏI CHÔØ

Chôø em chôø em, ñôïi em ñôïi em chieàu maây xaùm... Coù moät mieàn xa xa xa laém, coù moät mieàn beân toâi ñeâm vaéng … Ñôïi chôø anh em chaúng tính töøng giaây…

ÑÔÏI CHÔØ LAØ HAÏNH PHUÙC ÑÔÏI EM

OÂm em trong tay noùi caâu ly bieät, nhìn em khoùc... Khoùc thaät nhieàu nhôù thöông thaät nhieàu, ngaøy mai tieãn em…

ÑÔØI BAÉT TEÙP NUOÂI COØ ÑÔØI BOÃNG VUI ÑÔØI CA SÓ ÑÔØI CA SÓ

Baét teùp nuoâi coø, ñôøi baét teùp nuoâi coø, coø lôùn coø bay... Ñaõ coù nhöõng luùc toâi luoân muoän phieàn, ñaõ coù nhöõng luùc... Thaät chaäm, thaät nheï nhaøng, toâi böôùc ñi… Töôûng ñôøi ca só khoâng sao bieát nhôù thöông...

ÑÔØI CHÆ LAØ BEÅ DAÂU
Goïi em veà cho ñôøi...

Öôùc moäng chi nhieàu roài ñöôïc gì ñaâu, em bieát tình ta...

ÑÔØI CHÖA TRANG ÑIEÅM ÑÔØI EM KHOÂNG LEÛ LOI
Ñi veà ñaâu hôõi em... Phía sau nhöõng con ñöôøng laø moät vaàng traêng khuyeát...

ÑÔØI GOÏI EM BIEÁT BAO LAÀN ÑÔØI KHOÂNG COØN NHAU
Quay löng ñi toâi môùi bieát laø maát em thaät roài...

ÑÔØI KHOÂNG NHÖ LAØ MÔ ÑÔØI MEÏ

Ñeâm qua anh naèm mô thaáy ñoâi ta saùnh vai neân vôï choàng... Moät ñeâm laëng im, meï ra doøng soâng nhôù laïi moät ñôøi...

ÑÔØI PHUØ DU

Ñôøi phuø du coù nghóa gì…

ÑÔØI THAÄT BUOÀN KHI VAÉNG ANH
Daãu vaãn bieát anh khoâng heà yeâu...

ÑÔÏI YEÂU

Em yeâu anh raát ñaém say, maët trôøi röïc rôõ nhö treân moâi hoàng...

www.arirang.com.vn

- 70 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑÔØI THAÄT VUI TÖÔI (I JUST CALL TO SAY I LOVE YOU)
Muøa xuaân chöa sang…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc ngoaïi Quyønh Nhö Nguyeân Chaán Phong Minh Khang Baèng Giang Xuaân Ñoàng Haøn Chaâu Ñoã Ñình Phuùc Theá Hieån Vuõ Quoác Bình Ñoã Quang Nguyeãn Vaên Chung Vuõ Quoác Bình Trung Quaân Nguyeãn Minh Anh Thu Haø Tröông Quang Loäc Quoác Duõng Phaïm Hoøa Khaùnh Vuõ Quoác Vieät Toâ Taøi Naêng

50337 53870 55297 52492 50276 54715 50439 51915 51267 52617 54971 55298 52618 53135 52493 54037 51544 51373 54972 55299 52990

ÑÔN COÂI

Ngoài nhìn treân cao ngaém sao ñeâm nay...

ÑÔN GIAÛN LAØ ANH YEÂU EM ÑÖÙA BEÙ

Neáu coù theå vôùi ñoâi tay naém laáy heát ngoâi sao treân trôøi... Trong ñeâm moät baøn chaân böôùc beù xíu lang thang...

ÑÖA EM VEÀ BEÂN ÑOÙ
Toâi ñöa em veà ñoù…

ÑÖA EM VEÀ KIEÁN GIANG

Anh ñöa em veà thaêm queâ anh xöù Leä, nôi gioïng hoø ru anh thôøi thô treû...

ÑÖA EM XUOÁNG THUYEÀN ÑÖA NHAU VEÀ

Naøo ñi thoâi em ôi, bình minh ñang raïng ngôøi… Trong ñeâm u toái bao la maây giaêng muoân loái ñoâi ta…

ÑÖØNG ANH NHEÙ

Ñöøng ñöøng anh nheù, ñöøng ñoùn em khi tröôøng tan…

ÑÖØNG BAÉT EM PHAÛI LÖÏA CHOÏN
ÑÖØNG BUOÀN NÖÕA EM
Coøn gì moät giaác mô, giaác mô tình yeâu...

Ñöøng baét em phaûi löïa choïn khi tình yeâu chöa ñeán...

ÑÖÙNG DAÄY VÖÔN VAI

Roài göôïng daäy vöôn vai vaø thöùc giaác sau ñeâm daøi...

ÑÖØNG ÑEÅ NGÖÔØI TA BUOÀN

Ñaéng cay thaät nhieàu roài cuõng xa nhau maõi thoâi...

ÑÖØNG ÑEÅ TRAÙI TIM ANH PHAÛI ÑAU ÑÖØNG ÑUØA GIÔÕN VÔÙI TÌNH YEÂU
Anh ñöøng gaëp hoâm nay anh nheù...

Ñöøng ñeå traùi tim anh phaûi ñau, thaø ngöôøi haõy noùi ñi moät caâu... Tình yeâu khoâng nhö troø ñuøa ñaâu em, ñöøng baét caù hai tay…

ÑÖØNG GAËP HOÂM NAY ANH NHEÙ ÑÖØNG GIAÄN HÔØN XA NHAU
Sôùm ñeán chieàu ngaøn tieáng maùy reùo goïi… Nhöõng ngaøy em xa toâi, bieát raèng em coù buoàn…

ÑÖØNG GOÏI VAØ NHAÉN TIN EM NÖÕA ÑÖØNG HIEÅU LAÀM EM ÑÖØNG HOÛI VÌ SAO
Gôûi lôøi chia tay anh yeâu, hoâm nay em phaûi ra ñi...
Ñöøng hoûi vì sao ñoâi khi con tim nghe vui, nghe yeâu, nghe thöông...

ÑÖØNG HOÛI VÌ SAO ANH YEÂU EM
Ngaøy naøo cuõng theá, ngaøy naøo cuõng vaäy...

www.arirang.com.vn

- 71 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑÖØNG HOÛI VÌ SAO TOÂI BUOÀN
Ngaøy naøo ta chöa quen bieát...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Baûo Thu Nguyeãn Nhaát Huy Anh Thy Vónh Taâm Phuùc Tröôøng Vuõ Quoác Vieät Yeân Lam Thaùi Thònh Nguyeãn Ngoïc Taøi Tröông Ñình Queá Y Vaân Quoác An Voõ Thieän Thanh Chaâu Kyø - Hoà Ñình Phöông Nhaïc ngoaïi Voõ Thieän Thanh Thaùi Thònh Traàn Haûi - Traàn Thieát Huøng Nguyeãn Hoaøi Anh Ñöùc Huy Thaùi Thònh Ñaøo Troïng Thònh

50172 51729 50372 52619 55300 52189 54223 53412 53136 54973 52359 54454 54974 50463 53137 52360 52620 53871 52190 52621 54716

ÑÖØNG HOÛI VÌ SAO

Hoûi em vì sao vì sao muøa ñoâng muoân ñôøi laïnh giaù...

ÑÖØNG KHOÙC NGHE EM
Ñöøng khoùc nghe em neáu tình…

ÑÖØNG KHOÙC VÌ XA ANH

Thoâi ñöøng than khoùc theâm nhieàu cho thöông ñau…

ÑÖØNG LAØM TAN VÔÕ GIAÁC MÔ ÑÖØNG LAËNG YEÂN EM HÔÕI ÑÖØNG LAØ GIAÁC MÔ
Em haõy noùi moät lôøi duø laøm coõi loøng ñau…

Ñöøng laøm tan vôõ giaác mô cuûa hai ñöùa mình...

Ngaøy xöa ta trao tieáng yeâu, coù ngôø ñaâu hoâm nay vôõ tan...

ÑÖØNG LAØM MÌNH XA CAÙCH NHAU
Hôõi ngöôøi tình ôi xin haõy ñeán trong tình yeâu...

ÑÖØNG LAØM NAÙT TIM TOÂI ÑÖØNG LÖØA DOÁI NHAU ÑÖØNG MAÕI CAÙCH XA

Chôù caêm gheùt toâi, haõy yeâu thöông toâi... Ñöøng löøa doái nhau, ñöøng noùi yeâu khi ta gaàn nhau... Töøng ngaøy töøng giôø duø ñang rong chôi nôi ñaâu…

ÑÖØNG NGOÀI YEÂN TRONG GOÙC TOÁI ÑÖØNG NOÙI XA NHAU
Ñöøng noùi xa nhau cho taâm hoàn ñau khoå...

AÙnh saùng choùi loùa xoùa heát boùng toái quanh ñaây, baïn ôi cuøng toâi…

ÑÖØNG PHAÙ VÔÕ AÂN TÌNH
Traêng ñeâm thaâu nhö vaàng sao…

ÑÖØNG QUA LOÁI ÑOÙ

Naøy coâ em aùo traéng, chuùng ñang troâng em veà...

ÑÖØNG THÖÔNG TOÂI

Ñöøng tieác nuoái vaø ñöøng thöông toâi baèng tình phai phoâi...

ÑÖØNG TRAÙCH DIEÂU BOÂNG

Anh traùch em sao nôõ voäi laáy choàng, khoâng chôø…

ÑÖØNG TRAÙCH NGÖÔØI MOÄNG MÔ ÑÖØNG XA EM ÑEÂM NAY ÑÖØNG XA EM NHEÙ

Cuoäc ñôøi coù maáy ñaâu khi cho ta ñöôïc nhö öôùc nguyeän... Ñöøng xa em ñeâm nay khi boùng traêng qua haøng caây... Môùi hoâm qua coøn ñaây bao aân tình ñaém say…

ÑÖØNG XOÙA TEÂN ANH

Khi ta beân nhau ñoâi khi anh thaät voâ taâm quaù...

www.arirang.com.vn

- 72 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑÖØNG YEÂU EM NHÖ THEÁ ÑÖØNG YEÂU TOÂI NHEÙ
Hôõi con chim saâu nhoû... Haõy khoùc ñi traùi tim yeáu ñuoái, khoùc cho vôi buoàn ñau raõ rôøi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøi Phuùc Nguyeãn Ngoïc Thieän Chaâu Kyø Ñoàng Ñaêng Giao Nhaïc ngoaïi An Chung Huy Du - Xuaân Saùch Traàn Laäp Y Vaân Hoaøng Nguyeân Nguyeãn Ñöùc Trung Phaïm Minh Tuaán Leâ Höïu Haø Leâ Vaên Thieän Vuõ Troïng Hoái Vaên Dung Nhaïc: Hoaøng Troïng Lôøi: Nguyeãn Quang Khaûi Phaïm Theá Myõ Nguyeãn Hoaøi Anh Vinh Söû Ñöùc Huy

53413 50368 50207 52357 50614 50656 51710 53272 50133 54975 53720 51795 52623 52358 50657 53721 54976 50211 51722 50412 51853

ÑÖÔÏC TIN EM LAÁY CHOÀNG
Ñöôïc tin em laáy choàng...

ÑÖÔÏC VAØ MAÁT

Hôõi nhaân theá coøn tin ai nöõa khoâng, khi nieàm tin…

ÑÖÔØNG BAY EM ÑI
Ñöôøng bay anh chôø em…

ÑÖÔØNG CAØY ÑAÛM ÑANG ÑÖÔØNG CHUÙNG TA ÑI

Töø ngaøy anh ñi vieäc ñoàng em gioûi giang… Vieät Nam treân ñöôøng chuùng ta ñi nghe gioù thoåi...

ÑÖÔØNG ÑEÁN NGAØY VINH QUANG ÑÖÔØNG MOÄT CHIEÀU
Ñi treân ñöôøng moät chieàu...

Cuøng treøo leân ñænh nuùi cao vôøi vôïi, ñeå ta khaéc teân mình treân ñôøi...

ÑÖÔØNG NAØO LEÂN THIEÂN THAI ÑÖÔØNG SONG SONG

Caàm tay em anh hoûi, ñöôøng naøo leân thieân thai... Töøng gioït naéng mong giôø tan tröôøng, chaàm chaäm böôùc ...

ÑÖÔØNG TAØU MUØA XUAÂN ÑÖÔØNG TÌNH HAI LOÁI

Naêm xöa anh phaù nuùi em môû ñöôøng treân ñænh Tröôøng Sôn... Ñôøi khoâng ai daùm chaéc traêm naêm con tim...

ÑÖÔØNG TÌNH ÑOÂI NGAÛ ÑÖÔØNG TOÂI ÑI
Ñôøi giao lieân böôùc toâi ñi…

Thoâi em haõy ñi veà, vónh bieät keå töø ñaây…

ÑÖÔØNG TRÖÔØNG SÔN XE ANH QUA
Ôi coâ gaùi Tröôøng Sôn bao ñeâm em ñi môû ñöôøng…

ÑÖÔØNG VEÀ

Ñöôøng veà xa vôøi, gieo thöông nhôù cho loøng...

ÑÖÔØNG VEÀ HAI THOÂN
Ñöôøng veà thoân em...

ÑÖÔØNG VEÀ ÑÔN COÂI ÑÖÔØNG VEÀ QUEÂ

Cha cha ra ... Tieáng möa rôi cho loøng nghe giaù baêng... Ñöôøng veà queâ mieân man noãi nieàm…

ÑÖÔØNG XA ÖÔÙT MÖA

Ñeâm nay thôøi gian ñöùng im laéng ñoïng...

www.arirang.com.vn

- 73 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑÖÔØNG XÖA
Böôùc treân ñöôøng veà em thöông nhôù anh aâm thaàm…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Hoaøng Thi Thô

51366 53722 50395 52894 52361 55301 50237 52624 50057 53138 50572 52991 51238 50193 53273 51807 55302 52625 52013 50564

ÑÖÔØNG XÖA LOÁI CUÕ

Ñöôøng xöa loái cuõ coù boùng tre, boùng tre che thoân ngheøo…

EM BAO NHIEÂU TUOÅI
Em bao nhieâu tuoåi roài...

E

Unknown Hoaøi An Thanh Sôn Hoaøng Rapper Nguyeãn Höõu Huy Cöôøng Nguyeãn Ngoïc Thieän Löông Gia Huy Ñoaøn Xuaân Myõ Vónh Taâm Quoác Vöôïng Trònh Coâng Sôn Hoaøng Phöông Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Tröôøng Huy Ñinh Coâng Minh Leâ Quang Thaùi Khang Trònh Coâng Sôn

EM BIEÁT PHAÛI LAØM SAO EM BOÛ DOØNG SOÂNG EM BÖÔÙC

Böôùc chaân naøo tìm veà treân loái xöa, nhöõng aân tình heïn hoø… Veà thaêm choán xöa naéng chieàu queâ nghieâng nghieâng… Em xinh töôi nhö nuï hoa ban mai ñang nôû moâi cöôøi...

EM BÖÔÙC VAØO ÑÔØI TOÂI
Em böôùc vaøo ñôøi toâi...

EM CHÆ YEÂU MÌNH EM
Ngaøy naøo anh trôû veà...

Cuoäc tình mình giôø töïa nhö dao caét naùt tim anh…

EM COÙ COØN NHÖ XÖA EM COÙ HIEÅU LOØNG ANH EM COÙ MAÙI TOÙC VAØNG EM COÙ VEÀ NÔI ÑAÂY
Ñaõ raát laâu roài khi töø ñaâu ngaøn sau cuoäc tình chia hai loái... Em coù maùi toùc vaøng ñoâi maét troøn vôùi moâi cöôøi xinh… Xöa em ngoài nhìn laù vaøng rôi trong saân...

EM COÙ VUI KHI MUØA XUAÂN ÑEÁN
Em ôi coù hay chaêng xuaân nay laïi tôùi… Em coøn nhôù hay em ñaõ queân...

EM COØN NHÔÙ HAY EM ÑAÕ QUEÂN EM COØN TUOÅI MÖÔØI LAÊM
Traêng saùng soi ñeâm raèm em coøn tuoåi möôøi laêm...

EM COØN YEÂU TOÂI KHOÂNG EM CÖÙ NGÔÕ RAÈNG EM ÑAÕ BAO LAÀN

Xin em noùi laøm chi bao lôøi nhôù thöông ñaàu moâi ...
Ngaøy xöa ñoù khi ta beân nhau raèng anh noùi yeâu em yeâu muoân ñôøi...

Ñaõ bao laàn em noùi yeâu toâi, ñaõ bao laàn toâi ngaây thô...

EM ÑAÕ BIEÁT KHOÙC ROÀI SAO
Khi em ra ñi em khoâng noùi moät lôøi... Em seõ cho toâi cho toâi moät ñôøi…

EM ÑAÕ CHO TOÂI BAÀU TRÔØI
www.arirang.com.vn

- 74 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
EM ÑAÕ CHOÏN SAI CON ÑÖÔØNG EM ÑAÕ ÑI THAÄT XA EM ÑAÕ QUEÂN EM ÑAÕ QUEÂN
Thoâi queân ñi nhöõng gì khoâng thuoäc veà ta... Anh coù nhôù ngaøy anh laïnh leõo quay böôùc ñi khoâng veà... Tik tok tik tok ngaøy xöa beân anh maõi xa roài, tik tok tik tok... Thoâi em veà ñi ñöøng tieác nuoái maø chi, khi em ra ñi chaúng noùi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Traàn Gia Linh Nguyeãn Hoàng Thuaän Huy Tuaán Thuûy Tieân Haûi Trieàu Leâ Quang Quoác Duõng Traàn Quang Loäc Voõ Thieän Thanh Toâ Vuõ Trònh Coâng Sôn Nhaïc Phaùp Vuõ Quoác Vieät Nhaïc ngoaïi Trònh Coâng Sôn Traàn Xuaân Tuùc Nhaïc: Trung Ñöùc Lôøi: Nguyeãn Nhöôïc Phaùp Leâ Vaên Loäc Döông Thuï Nhaïc ngoaïi Baéc Sôn

55303 54038 54455 55304 51398 52362 51249 52191 52192 50016 55305 50320 53275 50464 54039 53414 50101 51524 50920 50813 52014

EM ÑAÕ QUEÂN MOÄT DOØNG SOÂNG
Doøng soâng hoâm naøo coøn nhôù khoâng em…

EM ÑAÕ RA ÑI

Em ñaõ ñi vaø queân heát chuyeän tình ngaøy xöa…

EM ÑAÕ THAÁY MUØA XUAÂN CHÖA
Moät vuøng maây traéng bay ñi tìm nhau…

EM ÑAÕ XA TOÂI

Thaép cho tình moät ngoïn neán trong toâi, chaùy trong hoàn…

EM ÑAÕ YEÂU ANH

Ñöôøng veà chieàu nay lang thang maây traéng ...

EM ÑEÁN THAÊM ANH MOÄT CHIEÀU MÖA
Em ñeán thaêm anh moät chieàu ñoâng…

EM ÑEÁN TÖØ NGHÌN XÖA

Toâi vaãn nhìn thaáy em giöõa ñaùm ñoâng xa laï...

EM ÑEÏP NHAÁT ÑEÂM NAY EM ÑEÏP NHAÁT ÑEÂM NAY EM ÑEÏP NHÖ MÔ
Vì naøng ñeïp nhö moät boâng hoàng…

A ha ñeâm nay ai cuõng cho em laø xinh nhaát nôi ñaây… La la la...Luùc saùng sôùm hay ñeâm hoâm nay, em thaät dòu daøng...

EM ÑI BOÛ LAÏI CON ÑÖÔØNG EM ÑI BOÄ ÑOÄI

Boû maëc caên nhaø boû maëc toâi, boû maëc nôi ñaây boû maëc ngöôøi... Hoâm nay em ñi boä ñoäi, maøu xanh aùo môùi tinh khoâi...

EM ÑI CHUØA HÖÔNG
Hoâm qua em ñi chuøa Höông...

EM ÑI QUA CAÀU CAÂY EM ÑI QUA TOÂI EM ÑI ROÀI
Coù leõ naøo phoá buoàn ñeán theá…

Coù chieác caàu caây baéc ngang qua suoái...

Em ñeå roài ñeâm nay traêng sao treân voøm maây cao...

EM ÑI TREÂN COÛ NON

Em ñi treân coû non moïc oâm ñoâi bôø ñöôøng ñeâ…

www.arirang.com.vn

- 75 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
EM ÑI VÍA BAØ
Em buoâng ñoâi goùt chaân son…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Lôøi: Hoaøng Theá Ñöôïc Y Vaân Hoàng Xöông Long Traàn Queá Sôn Minh Chaâu Trònh Coâng Sôn Leâ Quang Nhaïc: Soâng Traø Thô: Nguyeãn Khoa Thu Nga Minh Hoaøng Ñoã Duõng - Cheá Lan Vieân Nguyeãn Minh Anh Minh Vy Minh Vy Ñöùc Minh Nhaïc ngoaïi Leâ Quang Thanh Sôn - Hoaøi Nam
Nhaïc: Hoaøng Long-Hoaøng Laân Lôøi: Leâ Nhöôïc Thuûy

51205 50235 52363 54717 52992 50232 52193 53724 54718 50284 54719 54040 54720 54225 50641 55306 53725 54977 54226 51172 54721

EM GAÙI HAØ TIEÂN EM GAÙI QUEÂ

Haø Tieân ôi ñaát ñeïp ngaøn ñôøi… Töø ngaøy rôøi laøng queâ, xa thoân laøng ñeán nôi ñoâ thaønh...

EM GAÙI QUEÂ MÌNH EM GAÙI TOÂI

Thöông nhau xanh ngaùt tröôøng giang... Ngöôøi em gaùi toâi, chieàu hay ñöùng troâng veà xa xoâi...

EM HAÕY NGUÛ ÑI

Röøng ñaõ chaùy vaø röøng ñaõ heùo...

EM KHOÂNG COØN GÌ CHO ANH
Töøng gioït nöôùc maét vaãn laên treân bôø vai em…

EM KHOÂNG ÑEÁN NÖÕA

Em khoâng ñeán nöõa vì muøa thu ñaõ qua ...

EM KHOÂNG MUOÁN CHIA TAY
Tình ñaàu ngaây thô em coù naøo hay bieát... Em khoâng nguû bôûi vì em ñang nhôù...

EM KHOÂNG NGUÛ BÔÛI VÌ ANH EM KHOÂNG THEÅ MAÁT ANH EM KHOÂNG THEÅ QUEÂN
Moät laàn yeâu traêm laàn ñau em ñaõ neám qua... Töøng caùnh chim ñaõ bay xa, ñeïp laém nhöõng phuùt chia tay...

EM LAØ HAÏNH PHUÙC ÑÔØI ANH EM LAØ HOA PÔ LANG EM LAØ TAÁT CAÛ
Chieàu nay phoá vaéng...

Moät vì sao rôi trong ñeâm laëng leõ ngoït ngaøo lôøi ca nhö ru giaác moäng...

Taây Nguyeân ôi hoa röøng bao nhieâu thöù, caùnh hoa naøo...

EM LAÏI VEÀ

Em laïi veà duø tình yeâu ñaõ maát, em laïi veà duø bieát nöôùc maét...

EM LAÁY CHOÀNG XA EM LEÂN BOÁN EM MUOÁN

Ñaõ laâu roài coøn thöông coøn nhôù, ôû nôi naøy coøn ñôïi coøn chôø ... Em leân boán, em lôùn leân roài, em khoâng voøi... Anh ñoâi khi em muoán anh cöôøi, beân em ñi trong chieàu...

Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Nguyeãn Cöôøng Traàn Thanh Tuøng

EM MUOÁN SOÁNG BEÂN ANH TROÏN ÑÔØI
Em muoán soáng beân anh troïn ñôøi…

EM MUOÁN VEÕ LEÂN BAÀU TRÔØI
Baïn ôi em mô veõ neân nhaø cao vuùt cao...

www.arirang.com.vn

- 76 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
EM NHÖ TIA NAÉNG MAËT TRÔØI
Giöõa ñaùm ñoâng xa laï…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Ñöùc Trung Vuõ Quoác Bình Duy Maïnh Dzoaõn Bình Phuù Quang Hoaøng Thaûo Du Voõ Thieän Thanh Trònh Coâng Sôn Phan Nhaân Nguyeãn Nhaát Huy Löu Thieân Höông Thaùi Khang Minh Vy Nguyeãn Hoaøi Anh Hoà Hoaøi Anh Ñình Vaên Nhaïc ngoaïi Vuõ Duy Cöông Leâ Quoác Thaéng Leâ Traïch Löïu Thuaän Yeán

51050 53139 55307 53276 50445 51092 52627 52016 52494 54978 53557 52017 53277 53558 53726 52895 50685 50880 51167 50122 52993

EM NHÔÙ ANH RAÁT NHIEÀU (GOÏI GIAÁC MÔ VEÀ)
Töø laâu anh chæ xem chuùng ta nhö ñoâi baïn thaân...

EM NHÔÙ ANH VOÂ CUØNG

Anh ñaõ ñeán vaø noùi vôùi em ngaøy mai anh phaûi ñi...

EM ÔI ÑÖØNG NHAÉC NÖÕA EM ÔI HAØ NOÄI PHOÁ
Em ôi möa bay möa bay…

Ñöøng nhaéc nöõa em ôi ñöøng nhaéc nöõa... Em ôi Haø Noäi phoá ta coøn em muøi hoaøng lan…

EM ÔI LAÙ THU MÖA EM ÔÛ ÑAÂU
Em ôû ñaâu khi maây bay beân ñôøi, ñöa tình anh bay xa…

EM ÔÛ NOÂNG TRÖÔØNG EM RA BIEÂN GIÔÙI
Treân noâng tröôøng khoâng xa laém…

EM ÔÛ NÔI ÑAÂU

Anh ñi tìm em chöù em ôû nôi ñaâu, phaûi qua qua bao nuùi…

EM QUEÂN MUØA ÑOÂNG EM SEÕ LAØ GIAÁC MÔ

Em ñi roài, em ñi moät muøa ñoâng, em ñi roài... Ñaõ coù luùc anh nhö thôø ô chaúng bieát em ôû beân…

EM SEÕ LAØ NGÖÔØI RA ÑI EM SEÕ QUEÂN NGÖÔØI ÔI EM SEÕ SOÁNG VÌ EM EM SEÕ VEÀ ÑAÂU EM SÔÏ
Môùi hoâm naøo lôøi heïn theà treân phoá...

Yeâu nhau cho nhau töøng nuï hoân, noàng aám aân aùi hoâm naøo…

Thoâi ñi thoâi ñi anh xin anh chôù noùi nöõa em khoâng tin anh ñaâu… Anh ñaõ ñi roài ñôøi nhö ngöøng troâi ...
Em sôï, coù moät ngaøy mình xa nhau khoâng gaëp laïi…

EM THAÁY GÌ QUA CÔN MÖA
Töøng ngaøy qua trôøi naéng leân cao ...

EM TOÂI LAÁY CHOÀNG EM TOÂI EM TOÂI EM TOÂI
Em toâi giôø ñaây ñaõ bieát…

Em toâi trinh traéng trong maøu aùo daøi…

Em toâi öa ñöùng nhìn trôøi xanh xanh... Maây buoàn giaáu naéng ôû ñaâu, ñeå möa naëng haït...

www.arirang.com.vn

- 77 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
EM TOÂI EM TOÂI
Theá laø doøng soâng tuoåi thô ñaõ troâi ñi… Doøng ngöôøi ñaõ cuoán em troâi theo doøng ñôøi, troâi ñi maõi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Voõ Ñoâng Ñieàn Phöông Uyeân Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Nhaát Trung Nguyeãn Nhaát Huy Nhaïc: Hoaøng Hieäp Thô: Leâ Giang Thaùi Huøng Phöông Uyeân Thaùi Khang Thaùi Thònh Thanh Tuøng Leâ Quang Minh Nhieân Ñoã Ñình Phuùc Leâ Vaên Loäc Ngaân Giang Haø Phöông Nhaïc ngoaïi Quoác Baûo Quoác Baûo Maëc Theá Nhaân

50617 54458 54041 53872 51645 53415 51610 53727 53278 52364 50102 52495 54722 54228 51634 52019 52496 50809 51103 55308 51525

EM TRONG MAÉT TOÂI

Em ñeïp khoâng caàn son phaán, xinh thaät xinh thaät xinh raát hieàn...

EM VAØ COÂ AÁY ANH PHAÛI LAØM SAO
EM VAÃN CHÔØ
Laëng nhìn laù rôi ngoaøi hieân…

Giôø toâi ngoài ñaây nhìn em haïnh phuùc trong voøng tay ngöôøi yeâu...

EM VAÃN ÑÔÏI ANH VEÀ EM VAÃN LAØ EM
Töøng tieáng möa buoàn quaù…

Naêm thaùng ñoäi möa röøng, ngaøy ñeâm vuøi söông nuùi...

EM VAÃN MUOÁN YEÂU ANH EM VAÃN LAÀM TIN ANH

Anh ñöøng ñi nheù anh ñöøng xa nheù anh ... Tình ñaàu naøo khoâng traùnh caâu chia ly...

EM VAÃN YEÂU TRONG ÑÔÏI CHÔØ
Boùng toái vaây kín con tim em tình ñaõ xa môø…

EM VAØ TOÂI EM VEÀ

Em vaø toâi moät ñeâm traêng saùng... Cuoäc tình naøy ñaõ troùt trao cho anh laâu roài…

EM VEÀ ÑI

Töøng ñeâm töøng ñeâm giöõa bao cuoäc vui...

EM VEÀ GIÖÕA BÌNH MINH

Ñôøi ngöôøi laëng leõ troâi ñi nhö doøng soâng, moät ngaøy laëng leõ...

EM VEÀ GIÖÕA PHOÁ MUØA XUAÂN EM VEÀ KEÛO TRÔØI MÖA EM VEÀ MIEÄT THÖÙ

Tieáng chim hoùt chaøo lung linh ngaøn hoa thaém… Neáu chieàu nay khoâng coù anh ai seõ ñöa em veà… Hoø ô… maù ôi ñöøng gaû con xa, chim keâu vöôïn huù ôø…

EM VEÀ NAØO COÙ HAY
Em ñi veà coû hoang khaép loái…

EM VEÀ TINH KHOÂI

Bôø vai ôi ñöøng quaù nghieâng nghieâng…

EM VEÀ TOÙC XANH
Em veà laø vôùi ngöôøi...

Moät sôùm em veà toùc xanh, maây traéng thöông em níu vai...

EM VEÀ VÔÙI NGÖÔØI
www.arirang.com.vn

- 78 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
EM YEÂU
Em yeâu meï coù bao neùt dòu hieàn, em yeâu vaàng traùn meï cao cao...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Nguyeãn Vaên Hieân Lôøi: Phaïm Ngoïc Traâm Syõ Luaân Quang Huy Leâ Quoác Thaéng Nguyeãn Vaên Chung Ngoïc Sôn Traàn Minh Phi

55309 55310 51855 54723 53416 55311 51374 50968 50636 53280 50367 54042 52194 54725 52020 51480 52994 54377 50040

EM YEÂU ANH NHIEÀU LAÉM

Bao naêm troâi qua em vaãn yeâu anh, duø cuoäc tình mình giôø ñi xa laém…

EM YEÂU MAØ ANH ÑAÂU COÙ HAY EM YEÂU BIEÅN XANH

Ñoâi khi em thaáy loøng nhôù anh roài chôït vui khi coù anh keà beân... Em ca haùt beân bieån xanh, em yeâu laém ôi bieån xanh...

EM YEÂU MOÄT NGÖÔØI

Em yeâu moät ngöôøi ngöôøi luoân mong em nhôù em ngaøy ñeâm...

EM YEÂU TUYEÄT VÔØI (YOU NUMBER ONE) EMAIL TÌNH YEÂU
Nhaän ñöôïc email phöông xa…

Naøy ngöôøi yeâu hôõi em number one, trong traùi tim naøy number one…

FELIZ NAVIDAD
Feliz navidad…

F
Nhaïc Anh Nhaïc ngoaïi

FERNANDO

Ha… loøng luoân nhôù veà ñoâi maét…

GAÕ SI TÌNH

G

Ñeâm khuya coù moät gaõ khôø...

Nhaïc: Traàn Huaân YÙ thô: Quang Vónh Khöông Nguyeãn Toân Nghieâm Nguyeãn Hoàng Thuaän Coâ Phöôïng Nguyeân Chaán Phong Nhaïc: Töø Vuõ Lôøi: Nguyeãn Bính Leâ Quoác Duõng Tieán Luaân Huyønh Phöôùc Long Traàn Thieän Thanh

GAÕ SI TÌNH RONG REÂU GA VAÉNG

Noãi buoàn nhö chuù ve saàu raâm ran… Ñoâng qua chöa hôõi anh, xuaân sang chöa hôõi anh...

GAÙI NHAØ NGHEØO GAI TÌNH YEÂU GAÙI XUAÂN

Em voán mang thaân con gaùi nhaø ngheøo, thay cha meï ... Duø ñaõ bieát tröôùc hoa hoàng coù gai... Em nhö coâ gaùi haõy coøn xuaân, trong traéng…

GAÙNH HAØNG RONG
Treân con phoá khuya…

GAÙNH LUÙA NEÂN DUYEÂN GAÀN LAÉM TRÖÔØNG SA GAËP NHAU LAØM NGÔ
Nhôù khi xöa gaëp nhau...

Thaáy em ñi treân ñoàng, löng coøng gaùnh luùa oaèn vai... Moãi caùnh thö veà töø ñaûo xa, anh thöôøng noùi raèng Tröôøng Sa...

www.arirang.com.vn

- 79 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
GAËP NHAU TREÂN ÑÆNH TRÖÔØNG SÔN GAËP NHAU TRONG MÖA
Moät chieàu toâi vöøa ñeán… Treân ñænh Tröôøng Sôn, ta gaëp nhau giöõa ñöôøng ñi chieán ñaáu...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøng Haø Hoàng Vaân Xuaân Hoàng Nhaïc: Troïng Khöông Lôøi: Nguyeãn Bính Laâm Chaán Huy Phaïm Khaùnh Höng Phöông Uyeân Daân ca quan hoï Laõ Vaên Cöôøng Hoà Hoaøng Gia Vinh Phan Thaønh Phöôùc Nguyeãn Ñöùc Trung Vaên Phuïng Nhaïc ngoaïi Toâ Thanh Tuøng - Vaân Vi Duy Anh Toân Thaát Laäp Nguyeãn Vaên Hieân Traàn Tieán Huyønh Minh Sieâng

54980 50543 54979 51333 52995 55312 54726 53728 50209 54459 54460 54462 50940 54981 50465 50579 54043 50516 50529 51526 52021

GAËP NGÖÔØI MEÏ BAØN CÔØ GHEN
Hôõi coâ nhaân tình beù nhoû…

Phöôøng Baøn Côø, Baøn Côø ñaõ coù töï bao giôø...

GHEN CHÆ VÌ YEÂU GHEÙT ANH

Vì sao moãi toái em ñi ñaâu veà khuya... Naøy anh ôi hay chaêng khi chôït troâng thaáy anh...

GHEÙT VÌ ÑAÕ YEÂU GIAÕ BAÏN

Ngöôøi yeâu hôõi con tim em vôõ tan neân doøng leä rôi buoàn tuûi... Coøn duyeân laø duyeân keû ñoùn ñoùn ngöôøi ñöa…

GIAÕ BIEÄT HAØNH GIA ÑÌNH GIA ÑÌNH

Chieàu nay xong boû cuoäc chôi... Khi ta sa ngaõ ñaõ coù gia ñình, khi ta buoàn baõ gia ñình laø nieàm tin…
Gia ñình, gia ñình, gia ñình, moãi khi chieàu veà ngoài chung baùt côm...

GIA ÑÌNH YEÂU THÖÔNG GIAÕ TÖØ DÓ VAÕNG
Coâ ñôn coâ ñôn noãi ñau...

Gia ñình laø toå aám, aáp uû bao nieàm thöông...

GIAÕ TÖØ ÑEÂM MÖA GIAÕ TÖØ TÌNH YEÂU GIAÕ TÖØ
Tuoåi ñôøi chaân ñôn coâi...

Ñeâm khuya möa rôi, rôi treân ñöôøng vaéng... Tình yeâu cho nhau say ñaém…

GIAÛ VÔØ YEÂU

Ñeâm chia ly möa buoàn rôi heùo haét...

GIAI ÑIEÄU MUØA XUAÂN
Nöûa ñeâm chôït nghe…

GIAI ÑIEÄU TÌNH YEÂU
Gôûi ñeán em muoân lôøi ca...

GIAI ÑIEÄU TOÅ QUOÁC

Toâi nghe giai ñieäu Toå quoác toâi…

GIAÛI PHOÙNG MIEÀN NAM

Giaûi phoùng mieàn Nam chuùng ta cuøng quyeát tieán böôùc…

www.arirang.com.vn

- 80 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
GIAÛI PHOÙNG QUAÂN GIAÛI THOAÙT
Ñoaøn giaûi phoùng quaân moät loøng ra ñi ... Neáu em muoán ñi thì xin em cöù ñi ñi, neáu em muoán ñi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phan Huyønh Ñieåu Tröông Leâ Sôn Ngoâ Thuïy Mieân

51917 52754 53417 55313 54045 51254 51857 55314 54983 51403 53729 53418 53140 54231 53281 50623 53873 54727 53142 54984 51611

GIAÙNG NGOÏC

Baøn tay naêm ngoùn em vaãn kieâu xa, vaãn toùc maây bay...

GIAÙNG SINH COÂ ÑÔN (CHRISTMAS COÂ ÑÔN) Thaùi Thònh Trôøi vöøa laäp ñoâng, gioù mang giaù laïnh nghe naëng tróu khoâng gian...

GIAÙNG SINH CUÛA TÌNH NHAÂN GIAÙNG SINH KYÛ NIEÄM GIAÙNG TIEÂN

Ñeâm Giaùng sinh baøn chaân böôùc xinh, em vôùi anh noùi cöôøi... Chieàu taøn xuoáng phoá Giaùng sinh ñaõ veà vôùi gioù… Ngaøn maây bay vöông maùi toùc eâm...

Quoác Baûo Phaïm Thò Ngoïc Lieân Trònh Nam Sôn Phaïm Vieät Hoaøng Hoaøng Chaâu Leâ Quang Laõ Vaên Cöôøng Traàn Tieán Ñöùc Trí Duy Maïnh Töôøng Vaên Hoaøi An Tröông Leâ Sôn Hoàng Kieân Vónh Taâm Baûo Thaïch Minh Chaâu

GIAÙNG TRAÀN

Moät mình ta phieâu du nôi ñaây choán traàn gian tình côø gaëp em...

GIAÁC MOÄNG NGÖÔØI CON GAÙI GIAÁC MÔ BUOÀN
Giaác mô buoàn, giaác mô buoàn chôø ñôïi ai…

Laø ngöôøi con gaùi khi yeâu khoâng yeâu doái gian...

GIAÁC MÔ CANH CAÙNH GIAÁC MÔ CHAPI

Ngaøy xöa thô aáu boùng tre ru ñôøi ta… ÔÛ nôi aáy toâi ñaõ thaáy treân ngoïn nuùi cao, coù hai ngöôøi...

GIAÁC MÔ CHÆ LAØ GIAÁC MÔ GIAÁC MÔ CHO ANH GIAÁC MÔ COÙ THAÄT
Giaác mô naøy anh coù hay…

Ñeâm nay laïi moät ñeâm nöõa em nhôù ñeán anh... Laïi moät ñeâm thaâu troâi qua cho tim heùo khoâ... Ñeâm qua em mô thaáy anh mang muøa xuaân yeâu thöông dòu eâm...

GIAÁC MÔ CUÛA ANH GIAÁC MÔ DÓ VAÕNG
Möa möa ngoaøi hieân vaãn rôi, cho cho loøng ai nhôù ai...

GIAÁC MÔ DÒU DAØNG GIAÁC MÔ DÒU EÂM

Kìa gioït söông nheï trong gioù goïi thaàm naéng mai... Ru tình nguû ñi nheù giaác mô ngaøy xöa beù thô...

GIAÁC MÔ GIAÛN DÒ GIAÁC MÔ HOÀNG
Moät kyû nguyeân aám no…

Ha ha ha… Nhöõng luùc thaáy thoaùng em cöôøi...

www.arirang.com.vn

- 81 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
GIAÁC MÔ HOÀNG
Coù nhöõng luùc toâi chôø mong naéng sôùm, toâi chôø mong gioù maùt...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vuõ Quoác Vieät Quoác Nam Maïnh Quaân Vuõ Quoác Vieät Leâ Quang Voõ Thieän Thanh Vuõ Quoác Vieät Leâ Quang Vieät Anh Hoà Hoaøi Anh - Nhaät Trung Hoaøi An Nguyeãn Hoaøng Duy Voõ Thieän Thanh Hoaøng Anh Töôøng Vaên Khaéc Vieät Vuõ Quoác Vieät Giaùng Son Nguyeãn Vónh Tieán Quoác Baûo Baûo Chaán Khaùnh Ñôn

54463 54232 54464 54233 51165 52497 52498 52195 55315 53874 53730 54465 53875 53876 51856 55316 54234 53419 52996 51168 54466

GIAÁC MÔ KHOÂNG THUOÄC VEÀ ANH GIAÁC MÔ MOÛNG MANH

Buoàn trong ñeâm tónh laëng, giaác mô veà ñaây cho ta kyû nieäm... Giôø chæ coøn moät mình mình cay ñaéng, giôø chæ coøn moät mình...

GIAÁC MÔ MONG TÌM THAÁY GIAÁC MÔ MUØA ÑOÂNG GIAÁC MÔ MUØA THU
Nhöõng giaác mô trong tim roài ñaây...

Moät chieàu toâi ñi tìm veà nôi phoá xöa, loái nhoû thaân quen...

Ngöôøi ñi ra ñi maõi maõi, choán xöa toâi coøn mong chôø...

GIAÁC MÔ MUØA XUAÂN

Muøa xuaân veà treân thaønh phoá toâi, coù me bay eâm ñeàm…

GIAÁC MÔ MUOÂN MAØU GIAÁC MÔ NGAØY XÖA

Khi bình minh thöùc giaác ngaøn muoân tia naéng…
Toâi vaãn ñi qua nhöõng con ñöôøng quen, baïn coù nhôù ñeán toâi bao giôø…

GIAÁC MÔ NGOÏT NGAØO

Ñeâm nay gioù veà töøng côn gioù nheï mang thöông nhôù aâm thaàm...

GIAÁC MÔ TAØ AÙO TRAÉNG

Tuoåi thô em xa queâ höông, em xa maùi tröôøng ...

GIAÁC MÔ THIEÂN ÑÖÔØNG GIAÁC MÔ THUÛY TINH GIAÁC MÔ TÌNH YEÂU GIAÁC MÔ TÌNH YEÂU GIAÁC MÔ TÌNH YEÂU

Na na na… Nhôù aùnh maét em nhìn anh long lanh tin yeâu... Haïnh phuùc laø söông long lanh saùng treân nuï hoàng... Ngoài ñaây beân em trong maøn ñeâm, nheï nhaøng maùi toùc em keà vai... Coù giaác mô naøo eâm ñeàm kheõ löôùt qua laøn moâi meàm… Ñeâm qua em mô moät giaác mô noàng naøn, giaác mô tình yeâu...

GIAÁC MÔ TRONG ÑÔØI GIAÁC MÔ TRÖA

Em xin em ñöøng ñi, haõy ñeå traùi tim anh tìm chuùt ñôïi chôø... Em naèm em nhôù, moät ngaøy trong veo...

GIAÁC MÔ TUYEÁT TRAÉNG GIAÁC MÔ TUYEÄT VÔØI
Maõi maõi trong em…

Khoâng moät ai khaùc treân ñôøi, ñem veà em tuyeát traéng...

GIAÁC MÔ VEÀ MOÄT NGOÂI NHAØ

Ngöôøi noùi yeâu toâi ñeå cho toâi mô moäng moät tình yeâu...

www.arirang.com.vn

- 82 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
GIAÁC MÔ YEÂU
Muøa xuaân ñaõ ñeán trong voøng tay, laëng leõ nhö aùng maây dòu daøng troâi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Troïng Vuõ - Hoaøng Quaân Ñoã Phöông Hoà Trung Duõng Hoaøi An Vaên Phuïng Leâ Quang Thanh Sôn Hoaøng Trang Ñöùc Trí Quang Huy Ngoïc Haûi Ngoïc Sôn Daân ca Thu Haø Thu Thuûy - Vieät Haø Nhaïc: Nguyeãn Thieän Tô Lôøi: Phi Taâm Yeán Duy Maïnh Minh Thö Nguyeãn Nhaát Huy Toâ Thanh Tuøng Nhaïc ngoaïi

54467 54235 54728 52897 51916 52365 52628 53282 54044 52898 51394 54985 50969 55317 54236 54982 51808 54237 51646 50824 50338

GIAÁC MÔ YEÂU ANH GIAÁC MOÄNG

Naéng dòu daøng, moät ngaøy anh ñeán mang nuï cöôøi... Coù aùnh traêng tan trong maøn ñeâm khi em ngöôùc nhìn...

GIAÁC MOÄNG TRAÊM NAÊM GIAÁC MOÄNG VIEÃN DU
Coù ai bieát ñaâu chuyeän tình côø...

Trôøi cao möa meânh mang côn tình ta dôû dang, mang tình toâi...

GIAÁC MOÄNG YEÂU THÖÔNG GIAÁC NGUÛ ÑAÀU NOÂI

Laëng leõ ngaøy daøi anh nhôù em, hình daùng laïi ñi… Hoâm nay veà queâ höông nhôù laïi chuoãi ngaøy…

GIAÁC NGUÛ TÌNH YEÂU GIAÄN ANH

Anh ñaâu bieát raèng ngaøy ta yeâu nhau ñaõ ñi treân ñöôøng khoå ñau... Giaän anh vì sao anh khoâng ñeán...

GIAÄN HÔØN GIUÙP TA HIEÅU NHAU HÔN
Em hôi buoàn khi anh khoâng hay bieát, em luoân caàn anh…

GIAÄN HÔØN

Traû laïi em yeâu chieác khaên ngaøy naøo...

GIAÄN HÔØN 2

Côù sao chuùng mình khoâng coøn chung böôùc…

GIAÄN MAØ THÖÔNG
Anh ôi chöù khoan voäi…

GIAÄN NHAU ÑEÅ YEÂU ANH NHIEÀU HÔN GIAÄT MÌNH EM MAÁT ANH GIAÙO ÑÖÔØNG IM BOÙNG GIAÂY PHUÙT CHIA XA GIAÂY PHUÙT NAØY
Phoá khuya ñaõ leân ñeøn…

Töø khi anh ñeán tình yeâu thaät ñeïp vaø ta beân nhau nhö soùng xoâ bôø...

Vaãn bieát vaãn yeâu duø töøng ñeâm nghe trong loøng quaën ñau... Nhôù tôùi ñeâm ñaày aùnh saùng, höông trong gioù traøn meânh mang... Giôø chia tay nhau ñaõ ñeán coøi taøu theùt vang... Ñeán phuùt cuoái em chôït nhaän ra anh, anh laø ngöôøi em yeâu...

GIAÂY PHUÙT THAÄT LOØNG GIAÊNG CAÂU
Em hoûi anh ñeâm nay ñi ñaâu…

GIEÁT TÌNH GIAN DOÁI

Thaáy coù aùnh saùng chieáu laáp laùnh…

www.arirang.com.vn

- 83 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
GIOÙ BAÁC
Chieàu chieàu chim vòt keâu chieàu…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Voõ Thieän Thanh Minh Chaâu Phaïm Khaùnh Höng Baûo Thaïch
Kyù aâm: Minh Ñöùc Lôøi: Daân ca quan hoï Baéc Ninh

50578 52366 53731 54238 54468 50624 54046 51612 54239 53732 52197 52756 54729 53420 50392 52997 53421 50163 50941 51758

GIOÙ BAY TREÂN ÑOÀI GIOÙ ÑOÂNG

Em ôi haõy ñeán beân anh ngoài, ta vui ca haùt… Gioù ñoâng veà hiu haét cho loøng theâm hiu quaïnh…

GIOÙ ÑOÂNG AÁM AÙP

Coá gaéng naém laáy ñoâi tay naøy, nhöng nay phaûi buoâng xuoáng...

GIOÙ ÑÖA CAÂY CAÛI VEÀ TRÔØI GIOÙ MUØA XUAÂN TÔÙI

Gioù thì gioù ñöa phuù lí, tình laø ñöa caây caûi phuù lí tình... Gioù muøa xuaân tôùi caùnh hoàng töôi thaém trong naéng vaøng...

Hoaøng Troïng Maïnh Quaân Daân ca Traàn Xuaân Tieán Nguyeãn Vaên Chung Baûo Thu Minh Chaâu Minh Khang Töø Coâng Phuïng Chaâu Kyø Khaùnh Ñôn Hoàng Xöông Long Ñaëng Theá Phong Thanh Tuøng Quang Huy

GIOÙ NÔI THIEÂN ÑÖÔØNG GIOÙ ÑAÙNH ÑOØ ÑÖA
Gioù ñaùnh caønh tre…

Coù phaûi em giôø laø nhöõng kyû nieäm...

GIOÙ VEÀ BIEÅN KHÔI GIOÙ VOÂ TÌNH

Doâ doâ hoø doâ...ai coù veà bieån queâ toâi, veà mieàn Trung... Töø ngaøy mình xa nhau anh vaãn chöa queân em moät ngaøy…

GIOÏNG CA DÓ VAÕNG

Ngaøy xöa moãi laàn em buoâng tieáng haùt, thì anh...

GIOÏNG HOØ PHÖÔNG NAM GIOÏT ÑAÉNG
Traû laïi tình yeâu ñeå anh ñöôïc nhôù...

Hoø ô… ñaát mieàn Nam theânh thang soâng nöôùc…

GIOÏT LEÄ CHO NGAØN SAU
Loái ñi xöa seõ môø daáu chaân ngöôøi...

GIOÏT LEÄ ÑAØI TRANG GIOÏT LEÄ TÌNH

Ngaøy xöa ai laù ngoïc caønh vaøng… Ngaøy mai thoâi em ñi veà phöông nao choán xa xoâi...

GIOÏT MOÀ HOÂI CUÛA MEÏ GIOÏT MÖA THU
Ngoaøi hieân gioït möa thu...

Doøng soâng ôi hôõi soâng veà ñaâu, doøng soâng troâi veà phöông naøo...

GIOÏT NAÉNG BEÂN THEÀM
Hoa vaãn hoàng tröôùc saân nhaø toâi…

GIOÏT NAÉNG CUOÁI CHIEÀU
Möa cuoán troâi bao kyû nieäm dó vaõng ...

www.arirang.com.vn

- 84 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
GIOÏT NAÉNG HOÀNG
Gioït naéng ñi hoang vaøo maét em buoàn, dìu chaân em böôùc ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ngoâ Thuïy Mieân Tuaán Khanh Haïo Nguyeân Minh Khang Nguyeãn Minh Anh Leâ Quang Baèng Cöôøng Thaùi Thònh Ngoâ Thuïy Mieân Phuù Quang Duy Maïnh Lam Tröôøng Tröôøng Huy Thanh Tuøng Hoà Hoaøi Anh Duy Maïnh Traàn Huaân Nhaïc: Baûo Phuùc Lôøi: Phaïm Thò Ngoïc Lieân Traàn Kieân Nhaát Trung Phaïm Khaùnh Höng

54730 53143 54731 52198 52757 52199 54732 51858 54733 50446 52899 54240 54986 50922 53559 52998 53144 54987 54469 52196 52755

GIOÏT ÑAØN THAÏCH SANH GIOÏT NÖÔÙC MAÉT

Moät ngaøy naéng chaùy chôø möa xuoáng nghe phía xa laøn gioù thôm... Töøng ñeâm em naèm mô, mô thaáy anh trôû veà...

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT CHAÛY NGÖÔÏC
Maëc duø ñaàu aáp tay goái maø taâm trí cuûa em…

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT CHIA ÑOÂI GIOÏT NÖÔÙC MAÉT CHO ÑÔØI

Giôø chia tay bieät ly ñöa ngöôøi yeâu ra beán xe, mai ñaây... Töøng ngaøy troâi qua töøng ngaøy thaät buoàn…

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT HAÏNH PHUÙC

Bao ngaøy qua chôø mong ngöôøi yeâu veà ñaây vôùi anh...

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT MUOÄN MAØNG GIOÏT NÖÔÙC MAÉT NGAØ

Khi anh môùi bieát em loøng ñaõ bieát mang tình yeâu ... Em ñöùng beân soâng buoàn nhìn cuoäc tình troâi qua...

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT ÑAÀU TIEÂN
Chieàu nay qua phoá baøn chaân nghe nhôù…

GIOÏT NÖÔÙC MAÉT VOÂ VOÏNG GIOÏT SÖÔNG BAN MAI

Laëng leõ ñeâm ñeán laëng nghe töøng côn gioù veà… Saùng hoâm tinh mô, maët trôøi nghieâng kheõ chaøo...

GIOÏT SÖÔNG MUØA XUAÂN
Em ñaâu coù bieát luùc maët trôøi sinh ra…

Gioït söông muøa xuaân nheï lung linh treân caùnh mai...

GIOÏT SÖÔNG TREÂN MI MAÉT GIOÏT SÖÔNG VAØ CHIEÁC LAÙ GIOÏT TÌNH ÑAÉNG CAY GIOÏT TÌNH
Nheï nhaøng tia naéng mai xoùa tan söông muø… Giôø cuoäc tình chia hai ngaû, töøng ñeâm xuoáng... Bieát ñeán bao giôø tình yeâu baét ñaàu...

GIOÏT TÌNH XANH

Lang thang chieàu ñoâng, tim laïnh luøng, ñoâi vai quaïnh hiu...

GIOÏT YEÂU THÖÔNG

Nhöõng lôøi yeâu thöông meï daønh cho con...

GIÔØ ANH HÖÙA ÑEÅ LAØM GÌ GIÔØ COØN LAÏI GÌ

Noùi moät lôøi thoâi ngöôøi ôi ngöôøi coù nghe khoâng... Yeâu ñöông giôø ñaây ñaõ tan theo laøn maây, coù coøn laïi gì…

www.arirang.com.vn

- 85 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
GIÔØ LAØ GIAÁC MÔ
Gioït naéng beân theàm tröa vaéng roïi böôùc chaân em...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Minh Nhieân Nhaát Trung Thaùi Thònh Hoaøi Linh - Song Ngoïc Thaùi Thònh Ngoâ Ganh Hoàng Xöông Long Giang Haï Traàn Hoaøn Thanh Nga Nguyeãn Ñöùc Trung Giao Tieân Vaên Cao Nguyeãn Hoàng Thuaän Traàn Minh Phi Nhaät Trung Döông Thuï Nguyeãn Haûi Phong Leâ Vaên Thieän Hoàng Xöông Long Hoaøi An

53877 53560 53422 51074 53145 54470 54241 54471 51252 54988 51137 52022 53878 54242 50970 51471 53146 54047 52629 53283 51527

GIÔØ ÔÛ ÑAÂU EM CUÕNG THAÁY ANH GIÔØ THÌ ANH ÑAÕ BIEÁT GIÔØ XA LAÉM ROÀI
Khi môùi quen thì chöa noùi yeâu...

Moät cuoäc tình chæ vöøa dang dôû moät cuoäc tình chæ laø doái gian… OÂi nhöõng thaùng ngaøy hoang vaéng, anh vaãn maõi chôø mong...

GIÔÙI HAÏN NAØO CHO CHUÙNG TA GIOÃ HUØNG VÖÔNG

Moãi thöù trong ñôøi ñieàu chi cuõng coù cho noù rieâng moät giôùi haïn... Chuùng ta cuøng vui ca haùt leân, ta haùt leân tröôùc caûnh huy hoaøng...

GIÖÕA DOØNG MÖU SINH GIÖÕA ÑÔØI THÖÔØNG

Naéng choùi chang öôùt ñoâi vai traàn, nhìn muøa ñôm boâng... Ngaøy xöa, toâi nhôù cha hay ngoài laëng nhìn xa tít phía hoaøng hoân...

GIÖÕA MAÏC TÖ KHOA NGHE CAÂU HOØ NGHEÄ TÓNH
Giöõa Maïc Tö Khoa toâi nghe…

GOÕ CÖÛA MUØA ÑOÂNG

Em vaãn chôø anh veà anh goõ cöûa, nöôùc maét muøa ñoâng...

GOÕ CÖÛA TÌNH YEÂU GOÕ CÖÛA TRAÙI TIM GOØ ÑOÁNG ÑA

Cuoäc ñôøi sao nhö doøng soâng… Goõ cöûa traùi tim van em ñöôïc vaøo duø tình xoùt xa… Töøng ñoaøn daân chuùng treân ñeá ñoâ töng böøng ñi...

GOÙC PHOÁ KYÛ NIEÄM
Hôõi chieác laù me xanh...

Töøng côn möa rôi rôi, töøng haït vaãn rôi thaät mau...

GOÙC PHOÁ DÒU DAØNG GOÙC PHOÁ REÂU XANH GOÏI ANH GOÙC TOÁI
Thu qua ñoâng tôùi cho loøng noãi hiu quaïnh... Sao chaúng ñeán cuøng em con soâng khuya buoàn laém... Cho toâi ñeâm nay thoâi khoâng laïnh luøng...

GÔÏI BUOÀN GOÏI ÑOØ

Mình ngoài gaàn beân nhau ñeâm nay, muøi höông tình… Goïi ñoø ôi, ai giuùp ñöa toâi kòp sang ñoø...

GOÏI EM TRONG MÖA

Ñi veà ñaâu hôõi em loái xa trong maøn ñeâm...

www.arirang.com.vn

- 86 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
GOÏI EM
Goïi em goïi em khi thaät buoàn, goïi em goïi em…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vuõ Quoác Vieät Nguyeãn Toân Nghieâm Leâ Quoác Thaéng Traàn Huaân Trònh Coâng Sôn Buøi Anh Duõng Phaïm Ñaêng Khöông Nhaïc ngoaïi Vónh Taâm Ñoã Ñình Phuùc Yeân Lam Trònh Nam Sôn Ngoâ Thanh Sôn Trònh Coâng Sôn Vónh Taâm Baûo Phuùc Thanh Sôn Traàn Minh Phi Leâ Hoaøng Long Ñoaøn Chuaån - Töø Linh Huy Phöông

52201 50009 54734 52023 50080 53879 51261 50325 52900 53147 52630 51859 54735 50565 52024 51136 52200 51158 51048 50146 51528

GOÏI NGÖÔØI YEÂU DAÁU
Goïi ngöôøi yeâu daáu bao laàn...

GOÏI PHONE CHO BAÏN GOÏI TEÂN ANH

Phone cho baïn goïi phone cho baïn... Goïi teân anh giöõa muoân vì sao, goïi teân anh giöõa côn soùng gaøo…

GOÏI TEÂN BOÁN MUØA GOÏI TEÂN EM

Em ñöùng leân goïi möa vaøo haï... Em khoâng bao giôø bieát töø laâu coù gaõ si tình...

GOÏI TEÂN MUØA XUAÂN
Ngoài hoïa hình ngöôøi tình...

Moät thoaùng höông ñeâm laøm ngaây ngaát hoàn ta…

GOÏI TEÂN NGÖÔØI YEÂU GOÏI TEÂN TOÂI BAÏN THAÂN HÔÕI GOÏI TÌNH TRAÊM NAÊM
Ñôøi ngöôøi naøo ai chaúng mong, moãi khi ñau buoàn nhieàu... Coù moät ngaøy em ñaõ ñeán beân toâi, coù moät thôøi em ñaõ noùi yeâu toâi...

GOÏI TÌNH YEÂU QUAY VEÀ

Trong ñeâm thaâu coù laém maây ñen, anh yeâu em…

GOÏI TÖØNG YEÂU THÖÔNG GOÏI YEÂU THÖÔNG

Vieát cho em baøi ca ñoù toâi nghe loøng sao nhôù nhieàu ... Ñeâm vaéng gioït söông traéng tieáng deá thôû than beân hieân nhaø ai...

GOÙP LAÙ MUØA XUAÂN GOÙT HOÀNG XINH GOÙT HOÀNG
Goùt hoàng dòu daøng xoay…

Ngöôøi phu queùt laù beân ñöôøng... Em nhö ban mai trong ngaøy xanh mong manh lung linh…

GÔÛI COÁ NHAÂN ÑOÂI LÔØI GÔÛI ÑOÂI MAÉT NAI
Chieàu nay toâi nhö maây treân trôøi...

Töø mieàn xa toâi veà thaêm queâ höông sau nhieàu naêm...

GÔÏI GIAÁC MÔ XÖA
Vôùi bao taø aùo xanh...

Ngaøy mai leânh ñeânh treân soâng Höông…

GÔÛI GIOÙ CHO MAÂY NGAØN BAY GÔÛI HUEÁ
Ai ñi qua mieàn Trung meán thöông…

www.arirang.com.vn

- 87 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
GÔÛI LAÏI MOÄT MUØA HOA
Khi maây uoán ngang trôøi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ñoaøn Xuaân Myõ Phaïm Tuyeân Thanh Sôn Leâ Anh Vuõ Huy Phöông Ñöùc Mieâng Hoaøi An Nhaïc: Leâ Vieät Hoøa Lôøi: Sôn Tuøng Leâ Chí Phuùc Nhaïc: Thuaän Yeán Thô: Döông Soaùi Theá Baûo Nhaïc: Nguyeãn Phuù Yeân Thô: Taï Nghi Leã Nhaïc: Laâm Anh Haûi Thô: Traàn Bieân Vuõ Hoaøng Ñoaøn Chuaån - Töø Linh Nguyeãn Höõu Thieát

50567 50183 51288 50515 50585 54472 54243 54989 54244 51918 54473 53423 52901 53000 51246 53424 54990 52499 54474 54475

GÔÛI NAÉNG CHO EM
Queâ em hai muøa möa naéng…

Em ôû trong naøy chöa thaáy muøa ñoâng...

GÔÏI NHÔÙ QUEÂ HÖÔNG GÔÛI THAØNH PHOÁ GÔÛI VEÀ EM
Ñeâm coâng vieân xanh ngoïn ñeøn… Trang giaáy moûng phôi taâm tình anh gôûi veà em…

GÔÛI VEÀ QUAN HOÏ

Anh chöa ñeán laøng quan hoï, troïn tình nghe canh haùt trao duyeân...

GÖÛI AÙNH TRAÊNG THEÀ

Kìa nhìn leân cao soi aùnh traêng lam laû lôi, nhòp chaøy...

GÖÛI EM CHIEÁC NOÙN BAØI THÔ GÖÛI EM NÔI QUEÂ NHAØ

Anh göûi cho em chieác noùn baøi thô xöù Ngheä... Khi ta nhìn leân baàu trôøi trong xanh, töøng ñaøn chim...

GÖÛI EM ÔÛ CUOÁI SOÂNG HOÀNG
Anh ôû bieân cöông nôi con soâng Hoàng ...

GÖÛI EM TÖØ ÑAÛO XA

Nôi anh ôû boán beà chao maët soùng, baõo ruù gaàm möa xích ñaïo...

GÖÛI HUEÁ THAÂN YEÂU GÖÛI HUEÁ TOÂI YEÂU GÖÛI LAÏI EM

Laâu roài xa queâ meï, mieàn Trung naéng caùt vaøng... Ñaây roài aùo tím mi cong, ñaây roài noùn laù che voøng ngöïc ai… Ngaøy mai toâi seõ leân ñöôøng, xin chaøo thaønh phoá thaân yeâu...

GÖÛI NGÖÔØI EM GAÙI

Caønh hoa tim tím beù xinh xinh…

GÖÛI NGÖÔØI TOÂI YEÂU

Hôõi ngöôøi toâi yeâu, coù thaáu chaêng cho loøng toâi...

HAØ NOÄI BÌNH YEÂN

H

Veà ñaây nheù bình yeân, nôi aáu thô xöa...

Taêng Nhaät Tueä Nhaïc: Ñình Vaên Thô: Nguyeân Ñình Minh Nhieân Hoà Vaên Thaønh

HAØ NOÄI CAØ PHEÂ ÔI HAØ NOÄI COÙ EM

Haø Noäi saùng tinh mô anh vaøo quaùn nöôùc… Buoåi chieàu nhôù em, döôøng nhö tieát thu ñöôøng laù thu rôi vaøng...

HAØ NOÄI KHOÂNG COÙ EM

Toâi trôû veà Haø Noäi, khoâng coù em muøa ñoâng haøng caây truùt laù lao xao...

www.arirang.com.vn

- 88 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HAØ NOÄI ÑEÂM TRÔÛ GIOÙ HAØ NOÄI HUEÁ SAØI GOØN HAØ NOÄI MUØA THU
Haø Noäi muøa naøy... Em nghe chaêng trong laéng saâu… Haø Noäi ôi töôi xanh maøu aùo hoïc troø… Treân ñaát meï naéng hoàng nhö luïa traûi nghìn naêm…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Chu Lai Lôøi: Troïng Ñaøi
Nhaïc: Hoaøng Vaân Lôøi: Leâ Nguyeân - Hoaøng Vaân

50861 53561 50025 50834 53880 54245 50942 54476 54736 55318 53150 54477 52202 54991 52025 50047 50613 54992 50547 55319 52026

Vuõ Thanh Nhaïc: Tröông Quyù Haûi Lôøi: Buøi Anh Tuaán Nhaïc: Höõu Xuaân Lôøi: Leâ Kim Thanh Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Thanh Tuøng Phan Nhaân Nhaïc: Nguyeãn Nam Lôøi: Huyønh Vaên Nam Nguyeãn Ñöùc Toaøn Ngoïc Thuaán Traàn Höõu Bích Hoà Thuïy Myõ Haïnh Nguyeãn Long Haøn Chaâu - Thanh Phöông Nhaät Lai An Thuyeân Trònh Coâng Sôn Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Vaên Chung Nhaïc ngoaïi Söu taàm: Traàn Ñöùc Taâm Vinh Söû

HAØ NOÄI MUØA VAÉNG NHÖÕNG CÔN MÖA HAØ NOÄI NGAØY CHIA XA HAØ NOÄI NGAØY TRÔÛ VEÀ
Maët Hoà Göôm vaãn lung linh… Mai ta xa roài rôøi xa Haø Noäi, xa moãi haøng caây goùc phoá... Haø Noäi ôi moãi khi loøng xaùc xô, toâi voäi vaõ trôû veà...

HAØ NOÄI NIEÀM TIN VAØ HY VOÏNG HAØ NOÄI TOÂI VAØ EM
Haø Noäi giôø ra sao, trong naøy bao noãi nhôù, trôû laïi hôõi muøa thu...

HAØ NOÄI TRAÙI TIM HOÀNG
Toâi haùt baøi ca ngôïi ca Haø Noäi...

HAØ NOÄI VAØ EM

Haø Noäi vaø em, con ñöôøng quen, tieáng möa quen, böôùc chaân quen…

HAØ NOÄI VAØO THU HAÏ ÔI

Thaønh phoá cuûa em sao anh yeâu quaù... Treân caønh phöôïng vó, moät caùnh böôùm nguû queân...

HAÏ THÖÔNG

Haï ôi anh xa em maáy muøa phöôïng roài maø loøng ngôõ...

HAØ TAÂY QUEÂ LUÏA

Boùng chieác thoi ñöa, aùnh maét long lanh, trôøi ñaát Haø Taây...

HAØ TÓNH MÌNH THÖÔNG HAÏ TRAÉNG
Goïi naéng treân vai em gaày…

Vôùi Haø Tónh mình raêng maø thöông maø nhôù…

HAÏ VAØNG BIEÅN XA
Ngaøy naøo ñoâi ta noùi…

HAÏC GIAÁY

ÔÛ phöông trôøi xa xoâi, ngaøy thaùng daàn troâi voâ tình...

HAÛI AÂU PHI XÖÙ

Daùng traêng troøn kìa soùng khua doàn…

HAI BAØ TRÖNG

Ngaøy xöa beân ta, Haùn xöng huøng cöôùp ñaát nöôùc...

HAI BAØN TAY TRAÉNG

Hai baøn tay traéng ngheøo xô xaùc ngheøo, neân em ra ñi…

www.arirang.com.vn

- 89 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HAI CAÙNH PHÖÔÏNG BUOÀN HAI CHÒ EM
Trao nhau hai caùnh phöôïng buoàn, roài ñaây hai ñöùa ... Coâ Ba duõng só queâ ôû Traø Vinh, chò Hai naêm taán...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thanh Sôn - Taï Vuõ Thy Hoaøng Vaân Truùc Phöông Hoaøi Linh - Haø Vò Döông Daân ca Baéc boä Nhaïc: Daân ca Gia Rai Lôøi: Hoaøng Anh Nhaïc ngoaïi Y Vaân Trònh Coâng Sôn Thanh Sôn Quoác Baûo Ñaøi Phöông Trang Khaùnh Ñôn Hoaøng Troïng Anh Vuõ Khaùnh Ñôn Nguyeãn Vaên Ñoâng Nguyeãn Hoàng Thuaän Traàn Thieän Thanh Leâ Dinh - Anh Baèng Traàn Xuaân Tieán

52203 52204 50204 54993 52205 54048 50593 52206 51236 53149 53148 53232 53001 50167 55320 50270 52902 54049 50972 54994 54479

HAI CHUYEÁN TAØU ÑEÂM HAI ÑÖÙA GIAÄN NHAU HAÙI HOA

Loøng buoàn daït daøo nhôù hoâm naøo xuoâi mieàn Trung... Traû laïi cho em maûnh khaên hoàng ñoù... Hôõi baïn ñöôøng xa haùi hoa öø cho kheùo...

HAÙI HOA BEÂN RÖØNG
Maây xaây laâu ñaøi treân coõi traàn…

Ta ñi haùi haùi hoa beân röøng, nghe nghe tieáng suoái reo khoâng ngöøng…

HAI KHÍA CAÏNH CUOÄC ÑÔØI HAI MÖÔI BOÁN MÖÔI
Em hai möôi tuoåi em laø naéng... Naêm anh hai möôi em môùi sinh ra ñôøi, ngaøy anh…

HAI MÖÔI MUØA NAÉNG LAÏ HAI MÖÔI NAÊM GAËP LAÏI HAI MÖÔI
Hai möôi naêm gaëp laïi, thôøi gian töôûng ñaõ daøi... Ñoùn em veà thaáy chaân trôøi ñaày maây traéng...

HAI MUØA NOEL

Muøa Noel ñoù chuùng ta quen beân giaùo ñöôøng…

HAI NGÖÔØI CUØNG CAÛNH NGOÄ
AÙnh naéng chieàu thoaùng phai roài...

Coù nuoái tieác maáy thì chuùng ta cuõng ñaõ mang...

HAI PHÖÔNG TRÔØI CAÙCH BIEÄT HAI TRAÙI TIM XA LAÏ
Anh thoâi xin mô khi ngöôøi ñaõ sang beán chôø...

HAI TRÖØ MOÄT BAÈNG KHOÂNG
Töø khi em ñi khoâng coøn ai ñeán...

HAÛI NGOAÏI THÖÔNG CA HAMSTER YEÂU HAØN MAÏC TÖÛ

Moät muøa thöông keát muoân hoa loøng, ngöôøi veà ñaây... Hoâm nay em nhaén tin, hamster yeâu laém kìa... Ai mua traêng toâi baùn traêng cho…

HAØN NI (MUØA THU LAÙ BAY 2)
Chieàu nao vaêng vaúng beân tai cung ñaøn...

HAØNH KHUÙC CHIEÁN SÓ TRÖÔØNG SA - 90 -

Ta laø chieán só treân ñaûo Tröôøng Sa, giöõa baõo toá phong ba...

www.arirang.com.vn

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HAØNH KHUÙC CÖÏU CHIEÁN BINH VIEÄT NAM
Chuùng toâi laø cöïu chieán binh, mang doøng maùu...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Laïi Hoàng Xöùng Phan Huyønh Ñieåu Leâ Hoaøng Chung Vaên Dung Theá Hieån Xuaân Hoàng Nhaïc: Hoaøi Linh Lôøi: Minh Kyø - Hoaøi Linh Duy Maïnh Töôøng Vaên Nguyeãn Hoàng Thuaän Nguyeãn Bình Nhaïc: Vuõ Caåm Lôøi: Ñaøm Leâ Ñöùc Minh Kyø - Leâ Dinh Phaïm Khaùnh Höng Baèng Cöôøng Leâ Minh Baèng Nhaïc: Mai Thu Sôn Lôøi: Buøi Vaên Giaùo Nguyeãn Khaûi Hoaøn Phaïm Theá Myõ Quang Maãn Ñình Vaên - Troïng Nguyeân

54995 50519 50918 54050 54051 54737 50575 53562 53881 54481 55321 54996 52903 53284 54247 50848 52027 51187 50553 54738 52758

HAØNH KHUÙC NGAØY VAØ ÑEÂM
Hoïc sinh Phan Boäi Chaâu...

Raát daøi vaø raát xa laø nhöõng ngaøy thöông nhôù…

HAØNH KHUÙC PHAN BOÄI CHAÂU HAØNH KHUÙC THANH NIEÂN
Vöõng böôùc ñi leân queâ höông ñang vaãy goïi...

HAØNH KHUÙC THANH NIEÂN TÌNH NGUYEÄN
Chuùng ta haùt baøi ca thanh nieân tình nguyeän... Töø nhaø tröôøng ra ñeán chieán tröôøng...

HAØNH KHUÙC TRÖÔØNG SÓ QUAN LUÏC QUAÂN 2

HAÏNH NGOÄ

Trôøi cao trôøi cao bôø thaém coû xanh...

HAÏNH PHUÙC HAÏNH PHUÙC

Haïnh phuùc ñaõ ñeán ñaây beân em tình anh thaép saùng nôi con tim… Laøm sao anh bieát em nhö ñaõ gaàn anh...

HAÏNH PHUÙC BAÁT TAÄN HAÏNH PHUÙC BEÂN ÑÔØI HAÏNH PHUÙC CUÛA TOÂI

Thaép neán ñeâm nay, aám aùp trong tay cuûa ngöôøi yeâu daáu… Naøy ngöôøi yeâu hôõi ta naém tay nhau ñi suoát cuoäc ñôøi... Toâi muoán noùi leân lôøi bieát ôn nhöõng aân tình saâu naëng...

HAÏNH PHUÙC ÑAÀU XUAÂN

Thaám thoaùt laø ñaây, moät muøa xuaân môùi vôùi ngaøn caùnh mai vaøng…

HAÏNH PHUÙC ÑEÁN TÖØ ANH HAÏNH PHUÙC KHI COÙ ANH
Ngaøy aáy em nhö hoa sen…

Anh mang yeâu thöông aám aùp cho con tim em chaát ngaát... Phaûi chaêng giôø chia tay ñaõ ñeán vôùi hai chuùng ta thaät sao...

HAÏNH PHUÙC LANG THANG HAÏNH PHUÙC LAØ GÌ
Coù moät laàn thôøi gian nhö… Haïnh phuùc laø gì oâi thaät bao la, haïnh phuùc laø gì…

HAÏNH PHUÙC MAÕI TÌM HAÏNH PHUÙC MONG MANH
Em vaãn beân anh töøng giôø…

HAÏNH PHUÙC NÔI ÑAÂU

Giôø bao ñeâm... Trong noãi coâ ñôn giôø anh bieát...

HAÏNH PHUÙC VAØ NIEÀM ÑAU

Moät tình yeâu sao coù hai maët, moät laø haïnh phuùc…

www.arirang.com.vn

- 91 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HAØNH QUAÂN XA
Haønh quaân xa daãu qua nhieàu gian khoå…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ñoã Nhuaän Laïi Hoàng Xöùng Ñaøo Vaên Söû Thanh Sôn Nguyeãn Vaên Hieân Troïng Vuõ Löông Baèng Quang Quoác An Phan Ñinh Tuøng Nhaïc: Huøng Laân Lôøi: Hoaøng Anh Sa Huyønh Nguyeãn Ñöùc Trung Tröông Ngoïc Ninh Tina Tình Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Nguyeãn Nhaát Huy Toân Thaát Laäp Nguyeãn Nhaát Huy Quoác An Nhaïc: Quoác An Lôøi: Leâ Quang Thanh Taâm Hoaøi An

52500 54480 55322 51331 51919 54482 54248 54052 54739 55323 54249 50147 54997 54250 53003 53002 50549 51728 52207 51649 53425

HAØNH TRANG MUØA HEØ XANH

Haønh trang cuûa chuùng toâi, chieác ba loâ sau löng goïn gaøng...

HAØNH TRÌNH DOANH NGHIEÄP TREÛ HAØNH TRÌNH TREÂN ÑAÁT PHUØ SA
Chim tung bay hoùt vang trong bình minh…

Haønh trình cuûa chuùng ta ích nöôùc lôïi nhaø, haønh trình cuûa chuùng ta...

HAØNH TRÌNH TUOÅI HAI MÖÔI HAÙT

Haønh trình tuoåi hai möôi chuùng ta vaãn coøn nhôù... Vì cuoäc ñôøi vaãn coù luùc buïi môø, neân yeâu thöông seõ xoùa bao...

HAÏT CAÙT CON

Moät mình lang thang treân con ñöôøng gaäp gheành...

HAÙT CHO NGÖÔØI RA ÑI HAÙT CHO TÌNH YEÂU HAÙT CUØNG TOÂI HAÏT MÖA BEÙ

Anh yeâu ôi, vì sao anh nôõ queân tình em… Trong giaác mô ta luoân gaàn nhau vôùi moâi hoân ta ñaém say aân tình...
Baïn ôi haõy nhanh chaân ñeán nôi naøy, naém tay nhau böôùc theo nhòp...

Haït möa be beù, beù tí xíu trong ngoâi nhaø maây...

HAÏT MÖA LONG LANH
Chieàu qua ñi vaø chieàu qua ñi...

HAÏT MÖA MUØA XUAÂN HAÏT MÖA RÔI VÔÕ

Gioù ñöa treân caønh haït maøu möa xanh... Ngoài tìm laïi nhöõng phuùt giaây ñaõ cho ta tieáng cöôøi...

HAÏT MÖA VAØ NOÃI NHÔÙ

Möa coøn tí taùch rôi trong ñeâm daøi, cho nieàm thöông nhôù...

HAÙT BEÂN TRÔØI LAÕNG QUEÂN HAÙT CHO DAÂN TOÂI NGHE
Haùt cho daân toâi nghe…

Ñeâm nay muøa ñoâng ñaõ sang, böôùc chaân ñi veà...

HAÙT CHO MOÄT DOØNG SOÂNG HAÙT CHO MOÏI NGÖÔØI
Ngaøy naøo em ñeán beân anh…

Nghe laù rôi buoàn treân toùc maây trong nhöõng ñeâm daøi... Thaät tình côø ngaøy hoâm nay nôi ñaây anh em ta gaëp laïi...

HAÙT CHO NGÖÔØI ÔÛ LAÏI HAÙT CHO NGÖÔØI YEÂU DAÁU
Böôùc chaân cuoái cuøng bôø beán laï, moät thoaùng möa hoàng...

www.arirang.com.vn

- 92 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HAÙT CUØNG MUØA XUAÂN
Nghe döôùi ñöôøng leã hoäi, rung rinh ñoùa hoaøng mai…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Dieäp Minh Tuyeàn Hoà Baéc Daân ca Ñaøo Vaên Söû Hoaøi An Vuõ Quoác Vieät Dieäp Minh Tuyeàn Traàn Quyù Nguyeãn Vaên Sanh Thanh Sôn - Phoá Thu Daân ca Vónh Phuù Nhö Huy Thanh Sôn Mieân Ñöùc Thaéng An Chung Thuûy Tieân Theá Hieån Hoaøng Vaân Troïng Loan Traàn Ngoïc Minh Thanh Tuøng

52759 54740 50162 52632 53733 54053 51477 53882 54483 51920 53734 54998 54999 50558 50659 53735 51529 52028 54741 50512 50184

HAÙT DÖÔÙI CAÂY ÑAØO TOÂ HIEÄU HAÙT HOÄI TRAÊNG RAÈM
Treøo leân quaùn doác...

Ai troàng caây ñaøo treân queâ höông ta khi muøa xuaân ñeán hoa nôû...

HAÙT LEÂN EM ÑIEÄN BIEÂN HAÙT LEÂN HÔÕI EM

Ôi em gaùi Ñieän Bieân treân nöông ñoài, kìa tay thon meàm... Haùt leân lôøi gioù reo coøn yeâu thöông cuoäc ñôøi ...

HAÙT MAÕI CHO NHAU

Nhôù thaùng naêm naøo khi ta beù thô...

HAÙT MAÕI KHUÙC QUAÂN HAØNH
Ñôøi mình laø moät khuùc quaân haønh ...

HAÙT MÖØNG ANH HUØNG NUÙP HAÙT MÖØNG LEÃ HOÄI THUÛ ÑOÂ HAÙT NÖÕA ÑI EM HAÙT RU

Ñaây baát khuaát Taây Nguyeân cao cao, nuùi maây ñieäp truøng... Anh chò ôi mau veà thaêm Haø Noäi, leân Hoà Taây ra Hoà Göôm... Haùt nöõa ñi em lôõ ngaøy kia soâng caïn ñaù moøn… Tay böng cheùn muoái i ô ôù maáy göøng, ñóa göøng oái maáy raèng…

HAÙT RU EM

Con soâng xanh vì con soâng khoâng nguû...

HAÙT RU TÌNH ÑÔØI
Töø ruoäng ñoàng hoang vu…

Ai haùt beân doøng soâng maø sao nöôùc maét löng troøng...

HAÙT TÖØ ÑOÀNG HOANG HAÙT TÖØ XOÙM BIEÅN CAØ MAU
Meânh moâng xanh ñieäp truøng xanh…

HAÙT VANG RAÈNG EM YEÂU ANH
Ngoài cuøng anh nôi ñaây thaät quaù eâm ñeàm…

HAÙT VEÀ ANH

Moät ba loâ, caây suùng treân vai…

HAÙT VEÀ CAÂY LUÙA HOÂM NAY
Moät baøi ca toâi haùt leân daâng Ñaûng... Thöông hoa thaém nhoû…

Toâi haùt baøi ca ngôïi ca caây luùa vaø ngöôøi troàng luùa…

HAÙT VEÀ ÑAÛNG HAÙT VEÀ NUÙI SOÂNG HAÙT VEÀ MOÄT LOAØI HOA HAÙT VÔÙI CHUÙ VE CON
Moät hoâm maây traéng boãng nhôù...

www.arirang.com.vn

- 93 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HAÙT VÔÙI DOØNG SOÂNG HAÕY BEÂN NHAU
Moãi khi chieàu veà em ngoài haùt beân doøng soâng... Haõy beân nhau nhöõng luùc ñoùi ngheøo, haõy chia nhau...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Quoác An Nguyeãn Nhaát Huy Traàn Huaân Huy Tuaán Nguyeãn Vaên Chung

51614 53004 54251 54742 54484 54743 54054 53151 54744 53883 54745 54252 54253 54746 53285 55324 51304 51716 51613 51860 55325

HAÕY BIEÁT ÖÔÙC MÔ

Hoâm nay theânh thang bao nhöõng öôùc ao vaøo ñôøi...

HAÕY BUOÂNG TAY EM HAÕY CHÔØ ANH

Cöù maõi giaän hôøn nieàm tin ñaâu anh...

Nhaïc: Phan Ñinh Tuøng Ngöôøi ôi ñöøng neân khoùc nheù khi ñoâng giaù laïnh vaéng anh keà beân… Lôøi: Nguyeãn Hoàng Thuaän

HAÕY CHO ANH BIEÁT TEÂN NHEÙ HAÕY CHO EM GAÀN BEÂN ANH HAÕY CHO EM NGAØY MAI HAÕY COÁ QUEÂN

Töøng aâm thanh roän vang ñieäu nhaïc nhö hoøa tan... Vaéng boùng anh caên phoøng troáng vaéng boùng anh sao chæ coù em… Con ñöôøng khuya trôøi laïnh giaù, nhöõng böôùc daøi leâ böôùc... Loøng cöù ngôõ ta coù nhau troïn ñôøi nhö traêng vôùi sao...

Löông Baèng Quang Anh Quaân Vónh Taâm Nguyeãn Minh Anh Trung Quaân Nhaïc: Huøng Laân Lôøi: Hoaøng Anh Nhaïc: Phan Ñinh Tuøng Lôøi: Nguyeãn Vaên Chung Töôøng Vaên Nguyeãn Ñaêng Chieán Töø Huy Vuõ Quoác vieät Kim Tuaán Leâ Quang Quoác An Traàn Taâm Duy Thaùi

HAÕY COÁ QUEÂN ÑI

Thoâi em ñi ñi, töø nay chuùng ta chia ly...

HAÕY CÖÙ BÖÔÙC TÔÙI HAÕY CÖÙ LAØ EM

Trong toâi luoân mang bao nhieâu ñam meâ... Cöù nheï nhaøng caàm baøn tay anh nheù, vì anh muoán giöõ maõi...

HAÕY CÖÔØI LEÂN ANH NHEÙ
Ngaøy mai anh em mình xa nhau...

Roài ñeán luùc qua ñi nhöõng vui buoàn maø ta ñaõ coù...

HAÕY DAØNH NHÖÕNG NUÏ CÖÔØI CHO TREÛ THÔ

HAÕY ÑAØN LEÂN

Haõy ñaøn leân cho khoâng gian traøn ngaäp aâm thanh...

HAÕY ÑEÅ ANH COÁ QUEÂN EM HAÕY ÑEÅ MÖA RÔI
Ñöa em ñi chôi qua phoá…

Haõy noùi em coøn yeâu anh duø khoâng phaûi vaäy...

HAÕY ÑEÁN BEÂN ANH HAÕY ÑEÁN BEÂN EM
Haõy ñeán ñaây vôùi em...

Ñaõ bao ngaøy loøng anh cöù mong chôø...

HAÕY ÑEÁN VÔÙI ANH HAÕY ÑEÁN VÔÙI EM

Ñeán vôùi anh hôõi ngöôøi ta say ñaém beân nhau... Seõ coù moät ngaøy nieàm vinh quang say ñaém khoâng ñeán tìm em...

www.arirang.com.vn

- 94 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HAÕY ÑEÁN VÔÙI TOÂI
Haõy ñeán vôùi toâi cuøng nhau ta haùt ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thanh Sôn - Taï Vuõ Thy Tröôøng Huy Nguyeãn Ngoïc Thieän Nhaïc ngoaïi Vuõ Quoác Vieät Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø Trònh Coâng Sôn Nhaïc: Tieán Luaân Thô: Nguyeãn Tröôøng Kieân Maïnh Quaân Nguyeãn Ñöùc Trung Duy Maïnh Phan Ñinh Tuøng Hoaøng Chaâu Minh Nhieân Phan Ñinh Tuøng Hoà Quyønh Höông Phaïm Hoøa Khaùnh Tieán Luaân Minh Thö Minh Chaâu Hoaøi An

51478 52760 50067 50647 51749 50339 50555 52367 54254 53286 55326 52761 54255 55327 54747 53736 55328 53737 54256 51370 52208

HAÕY ÑÖØNG LAØ GIAÁC MÔ HAÕY GIÖÕ GIUØM TOÂI
Tình ôû ñaây ôû trong tim…

Töø luùc em gaëp anh em ñaõ bieát ñöôïc raèng, trong traùi tim… Em haõy giöõ giuøm toâi noãi buoàn naøo naëng tróu…

HAÕY HAØN GAÉN THEÁ GIÔÙI HAÕY HAÙT LEÂN HAÕY HAÙT LEÂN
Naøo cuøng haùt leân… Gioù vaãn coøn goïi muøa thu ñeán khaép trôøi...

HAÕY KHOÙC ÑI EM

Haõy khoùc ñi em cuoái cuoäc tình…

HAY LAØ EM SANG ÑAÂY HAÕY LAØ MOÄT KYÛ NIEÄM

Hôõi em coâ gaùi ôû beân soâng, sao chaúng sang… Nheï nhaøng rôi xuoáng cuøng aùnh döông chieàu nay...

HAÕY MANG ÑEÁN NHÖÕNG MUØA XUAÂN
Chieàu nay xuaân ñaõ veà sao nghe laëng leõ coâ ñôn...

HAÕY NHÌN LAÏI MÌNH ÑI

Tình nhö côn gioù ñeán roài ñi raát nhanh...

HAÕY NHÌN VEÀ TÖÔNG LAI HAÕY NOÙI THAÄT LOØNG

Söï thaät tröôùc maét anh khoâng bieát phaûi laøm sao… Loøng hoûi loøng vì sao anh hôõi, caâu chia tay ñaéng cay...

HAÕY NOÙI VÔÙI EM LÔØI CHIA TAY HAÕY QUAY VEÀ

Anh khoâng coøn yeâu sao cöù oâm em trong loøng... Caát böôùc trong maøn ñeâm ñeå tìm ngöôøi yeâu trong voâ voïng...

HAÕY QUAY VEÀ KHI COØN YEÂU NHAU
Hô...thoån thöùc tim em run leân khi ngöôøi ñaõ xa roài ...

HAÕY QUAY VEÀ TÌNH YEÂU CUÛA EM HAÕY QUEÂN ANH

Anh yeâu laõng queân nôi ñaây thaät sao, ñaém ñuoái tieáng yeâu...
Ñöøng buoàn nheù khi mình xa caùch nhau, cuoäc tình ñoù nhö tôø thö ...

HAÕY QUEÂN ÑI BUOÀN ÑAU HAÕY QUEÂN SAÀU ÑI
Naøy baïn hôõi ñöøng buoàn chi...

Haõy nhìn laïi moät laàn duø khoù khaên, chôù voäi vaøng ñi tìm...

HAÕY SOÁNG CUØNG TÌNH YEÂU

Haõy khoùc nöôùc maét bôø mi cho con tim troùt mang…

www.arirang.com.vn

- 95 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HAÕY SOÁNG TRONG AÂM NHAÏC HAÕY SOÁNG VÔÙI CON TIM HAÕY THA THÖÙ CHO ANH HAÕY THA THÖÙ CHO EM
Ngöôøi yeâu ôi anh coù hay… Coù nhöõng luùc ta raõ rôøi, coù nhöõng luùc ta chaùn ñôøi... Tình yeâu aáy, baøn tay aáy, töøng mang ñeán cho em… Haõy tha thöù cho anh, nhöõng luùc xöa nhöõng loãi laàm...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Minh Chaâu Ñöùc Trí Hoaøi An Nhaïc Thuïy Ñieån Lôøi Vieät: Ñoaøn Minh Tuaán Nguyeãn Ngoïc Thieän Tuaán Nghóa Phuùc Tröôøng Nhaïc ngoaïi Duy Maïnh Thaùi Huøng Traàn Quoác Huøng Minh Nhieân Nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Lôøi: Leâ Giang Trònh Coâng Sôn Nhaïc AÁn Ñoä Cao Minh Thu Leâ Höïu Haø Tröông Leâ Sôn Tröông Quang Tuaán Nhaïc ngoaïi Daân ca

53005 52501 53006 51647 54748 52502 55329 50632 52029 51479 52368 52503 51648 54055 50833 51809 50466 53287 53288 50680 51498

HAÕY THAÉP LEÂN NGOÏN NEÁN HAÕY TRAÛ LÔØI EM

Haõy thaép leân ngoïn neán möøng baïn möøng toâi... Em hoûi anh coù bao giôø con soâng kia thoâi ngöøng troâi…

HAÕY THUOÄC VEÀ EM
Böôùc tôùi böôùc tôùi...

Ñöøng ngaïi ngaàn naøy böôùc ñeán ñöøng ngaïi ngaàn naøy queân heát...

HAÕY TWIST LEÂN NAØO HAÕY VEÀ ÑAÂY BEÂN ANH HAÕY VEÀ VÔÙI EM
Moät muøa thu taøn uùa laù vaøng rôi khaép saân, mình anh nôi ñaây… Maây lam chieàu coøn buoàn trong tieãn ñöa…

HAÕY VÖÔÏT QUA CHÍNH MÌNH HAÕY VUI LEÂN ÑI
Naøy coâ em deã thöông hay cöôøi vui…

Haõy nhìn leân trôøi cao, haõy nhìn vaøo nhöõng vì sao…

HAÕY YEÂN LOØNG MEÏ ÔI
Ñoaøn quaân böôùc treân ñöôøng…

HAÕY YEÂU NHAU ÑI
Anh ñeán beân em…

Haõy yeâu nhau ñi khi röøng thay laù...

HAÕY YEÂU NHAU (MADE IN INDIA) HAÕY YEÂU NHAU ÑI
Haõy vui leân ñi cho tình yeâu böôùc quay veà...

HAÕY YEÂU NHÖ CHÖA YEÂU LAÀN NAØO
Hôõi anh yeâu xin anh ñöøng buoàn...

HAÕY YEÂU THAÄT LOØNG

Coøn gì ñeå nhôù, coøn gì ñeå thöông...

HAÅM HIU LYÙ MOÄT MÌNH HAÄN TÌNH TRONG MÖA
Ngöôøi tình ñi xa tít...

Xao xuyeán beán soâng xui con nöôùc ngöôïc doøng...

HAÀU VAÊN

AÙng maây xanh vôøn quanh…

www.arirang.com.vn

- 96 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HEÏN GAËP LAÏI ANH
Mai mình seõ thaáy nhau trong chôø mong…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Löu Thieân Höông Tuaán Khanh Quoác Duõng Huy Tuaán Nhaïc ngoaïi Vuõ Quoác Bình Truùc Phöông Nguyeãn Vaên Chung Thanh Sôn Baûo Chinh Leâ Vuõ Daân ca mieàn Trung Hoaøng Vaân Traàn Queá Sôn Daân ca Haûi Phoøng Nhaïc: Leâ Vaên Loäc Lôøi: Vuõ Duy Thoâng Nguyeãn Vaên Chung Phaïm Minh Tuaán Nguyeãn Tieán Baûo Chaán Vieät Anh

53738 51344 50552 54485 50619 53426 50550 55000 51063 53427 53563 54056 51921 55330 54257 53292 55331 53739 50973 51035 55332

HEÏN LOØNG ÑI NHEÙ
Töø khi môùi bieát nhau...

Moät ngaøn naêm nöõa toâi cuõng quay trôû laïi…

HEÏN ÖÔÙC MUØA XUAÂN HEÏN ÖÔÙC MUØA XUAÂN HIMALAYA HIEÅU LAÀM
Naøo ñöa tay anh naém tay… Em hoûi anh raèng tình yeâu maø anh ñaõ yeâu... Coøn ñoù ngaøn lôøi yeâu thöông anh ñaõ xa roài, ñôïi anh nhöõng ñeâm...

HÌNH BOÙNG CUÕ
Töø sau hoâm caùch bieät…

HÌNH BOÙNG CUÛA MAÂY HÌNH BOÙNG QUEÂ NHAØ
Veà tôùi ñaàu laøng...

Neáu haïnh phuùc coù treân traàn gian thì haïnh phuùc vôùi anh chæ laø...

HIP HOP TUOÅI 18

Tuoåi möôøi taùm traêng troøn, tuoåi möôøi taùm yeâu ñôøi...

HIU HAÉT ÑÔØI NHAU HOØ HUÏI

Theo anh nghó trong cuoäc tình naøy thì caû hai ta ñeàu coù loãi… Khoan hoø bôù huïi laø bôù huïi, heát huïi sang khoan...

HOØ KEÙO PHAÙO

Hoø doâ ta naøo keùo phaùo ta vöôït qua ñeøo...

HOØ KHOAN PHOÁ HOÄI VAÉNG EM HOØ QUA SOÂNG HAÙI CUÛI HOØ TREÂN BIEÅN

Bieån xanh xanh töøng con soùng ñua nhau xoâ vaøo loøng... Doâ hoø hoø doâ ta laø ta doâ hoø, cuøng nhau chung moät con ñoø... Ghì chaéc cheøo ta boàng beành hay bieån nghieâng chao...

HOA ANH ÑAØO TRONG GIOÙ HOA CAÙT

Anh ñi treân con ñöôøng naêm xöa, boài hoài nhìn theo côn gioù... Coù moät loaøi hoa khoâng röïc maøu, khoâng höông bay xa...

HOA CAU VÖÔØN TRAÀU
Nhaø anh coù moät vöôøn cau… Naøy laø coû non raát meàm…

HOA COÛ MUØA XUAÂN HOA COÙ VAØNG NÔI AÁY
Ñeâm taøn cho traêng khuyeát ra ñi theo ngöôøi...

www.arirang.com.vn

- 97 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HOA CÖÔÙI HOA DAÏI
Cuoái cuoäc tình muøa thu ngu ngô, buoàn cho ai leû loi vì ai... Ngaøy aáy anh taëng em nhaønh hoa daïi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Baûo Chinh Vuõ Quoác Bình Nhaïc: Ñoaøn Xuaân Myõ Lôøi: Traàn Vónh Nhaïc: Anh Baèng Lôøi: Nhaát Tuaân Minh Khang Huyønh Nhaät Ñoâng Leâ Baù Vónh Tina Tình Ñaøi Phöông Trang Vuõ Vaên Haø Baûo Chaán Nhaïc Hoa Thaùi Thònh Tuaán Khanh Tröông Quang Luïc Hoàng Ñaêng Hoaøng Phöông Hoaøng Phöông
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

53289 53428 50569 52209 54749 55001 54486 54487 50228 53564 54057 51088 52904 53740 53429 50658 50013 53290 51353 52369 53430

HOA ÑOÛ HOÏC TROØ HOA HOÏC TROØ

Saân tröôøng hoïc, moät buoåi thoâi khoâng naéng ... Baây giôø coøn nhôù hay khoâng, ngaøy xöa heø ñeán…

HOA HOÀNG ÑOÛ

Moät buoåi saùng aám aùp trôøi vaøo thu, maøu aùnh naéng chieáu saùng soi...

HOA HOÀNG TÌNH YEÂU HOA HOÀNG TUYEÁT

Nuï hoàng mong manh em trao cho ngöôøi...
Töøng caùnh hoa bay trong chieàu, ngoài nôi ñaây nhôù thöông ai nhieàu...

HOA LAØI MAØU XANH HOA MÖÔØI GIÔØ HOA NAÉNG

Coù khi yeâu ngöôøi, coù khi yeâu ñôøi vaø nhieàu luùc nhö muoán cöôøi... Hoâm chia tay chieàu chuû nhaät... Ngaøy qua phoá thaáy em kheõ nhìn, nhìn em böôùc…

HOA NAÉNG MUØA XUAÂN HOA NAØO HOA TRAÉNG
Hoa naøo hoa traéng cho mình yeâu…

Ngaøy xuaân ñaàu tieân taëng anh maøu naéng dòu hieàn...

HOA QUYØNH ANH

Töøng ngöôøi tình tha thieát, öôùc mô trao nhau tình yeâu…

HOA SOAN BEÂN THEÀM CUÕ HOA SEN THAÙP MÖÔØI HOA SÖÕA
Em vaãn töøng ñôïi anh...

Khi naéng nheï vöông treân löng ñoài, xa vaéng mieàn queâ ... Hoø ô ô Thaùp Möôøi ñeïp nhaát maø hoa sen...

HOA SÖÙ NHAØ NAØNG
Nhaø naøng ôû caïnh nhaø toâi...

HOA SÖÙ NHAØ NAØNG 2 HOA TAØN
Coøn laïi gì beân anh ñaây...

Ñeâm ñeâm toâi vaãn veà beân muøi höông hoa söù, naâng niu caây ñaøn...

HOA THÔM BÖÔÙM LÖÔÏN HOA TÍM ÑÔÏI CHÔØ

AÁy hoa toâi laø naøy ñoùa hoa thôm, oái tình laø con böôùm… Thôøi hoïc sinh ñaõ qua, cho ta nhieàu löu luyeán...

Daân ca quan hoï Soâng Traø

www.arirang.com.vn

- 98 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HOA TÍM LUÏC BÌNH
Con ñöôøng em veà ban tröa… Coù moät loaøi hoa buoàn troâi löõng lôø, theo nöôùc höõng hôø...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Lyù Duõng Lieâm Lôøi: Cao Vuõ Huy Mieân Nhaïc: Höõu Xuaân Lôøi: Cao Vuõ Huy Mieân Thanh Tuøng Ñình Baûo Nguyeãn Hoaøng Linh Trònh Coâng Sôn Trònh Coâng Sôn Tuaán Khanh Phöông Uyeân Voõ Hoaøi Phuùc Nhaát Trung Daân ca Quaûng Nam Traàn Kieát Töôøng Xuaân Oanh Nhaïc: Ñoã Sôn Haø Lôøi: Traàn Vaên Khang Nguyeãn Hieàn Nguyeãn Vaên Chung Phoù Ñöùc Phöông Nhaïc ngoaïi Löu Höõu Phöôùc - Vieät Tieân Löông Baèng Quang

53007 51008 51143 54750 55333 50144 50561 54058 54751 53565 55334 53566 50285 55335 54258 50551 54259 50652 50601 53153 55336

HOA TÍM NGAØY XÖA HOA TÍM NGOAØI SAÂN HOA TOÙC TIEÂN HOA VAØ MÖA
Moät ngaøy tình côø, treân ñöôøng phoá toâi coù baøn chaân em… Laëng nghe em caát tieáng haùt vu vô laø muøa xuaân ñeán... Coù moät nuï hoa traéng rôi trong khu vöôøn phía xa vaø nuï hoa khoùc...

HOA VAØNG MAÁY ÑOÄ HOA XUAÂN CA HOAØI XUAÂN

Em ñeán beân ñôøi hoa vaøng moät ñoùa... Caây seõ cho loäc vaø caây seõ cho hoa… Baày chim ñang ñeán ôû nôi vöôøn xuaân...

HOANG DAÏI

Nghe trong tim töøng côn baõo veà haáp hoái trong côn meâ daøi...

HOANG MANG

Nhöõng caâu noùi treân ñaàu moâi phaûi chaêng ngöôøi trao…

HOAØNG TÖÛ VAØ COÂNG CHUÙA HOØ BA LYÙ

Khi anh nhìn em khoùc traùi tim naøy tan vôõ... Ba lyù tang tình maø nghe ta hoø ba lyù tình tang ba lyù tình tang…

HOÀ CHÍ MINH ÑEÏP NHAÁT TEÂN NGÖÔØI
Hoø ô ...Toâi haùt ngaøn lôøi ca...

HOÀ LAÕNG BAÏC

Thuyeàn bôi reo löôùt treân hoà ñaày nöôùc trong...

HOÀ TAÂY CHIEÀU THU HOÀ THAN THÔÛ
Trôøi maây vöông thô…

Hôø hô hôø hô...Hoà Taây chieàu thu, sôïi naéng giaêng tô...

HOÀ TRAÙI TIM

Coù ñoâi khi em mang bao noãi buoàn, ngoài beân anh...

HOÀ TREÂN NUÙI

Nuùi ôi nuùi, thuyeàn ôi thuyeàn…

HOÄI MUØA HOA

Ta tôùi ñaây vui vôùi nhau…

HOÄI NGHÒ DIEÂN HOÀNG HÔI THÔÛ BEÂN TAI

Toaøn daân nghe chaêng sôn haø nguy bieán... Chæ caàn moät hôi thôû cuõng laøm tan vôõ boùng ñeâm trong lôøi thô...

www.arirang.com.vn

- 99 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HOÁI TIEÁC MUOÄN MAØNG HOÁI TIEÁC
Thoâi ngöôøi ôi côù sao anh laïi veà ñaây... Ngoài xuoáng ñaây anh mô thaáy em ñaâu ñaây…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phaïm Khaùnh Höng Quang Huy Ñöùc Trí Nhaïc ngoaïi Minh Khang Leâ Hoaøng Traàn Minh Phi Nhaïc ngoaïi Phan Long Thanh Sôn Phi Baèng Minh Chaâu Toâ Thanh Tuøng Tröôøng Huy Quoác Duõng Cung Tieán Thanh Sôn Vuõ Quoác Vieät Nhaïc Hoa Laâm Anh Haûi Nhaïc: Theá Hieån Thô: Ñaøo Hoàng Tuyeån

53009 52371 53884 50607 52634 55337 51272 50592 52635 50675 55338 54753 52210 52032 50072 51100 51496 52031 50882 51922 51615

HOÂM NAY ANH ÑEÁN

Nhö tia naéng aám lung linh sôùm mai...

HOÂM NAY KHOÂNG SÖÕA HOÂN ANH TRONG MÔ

Hoâm nay khoâng söõa chaéc em ñaõ ñi thaät xa… Thaø xa nhau coøn hôn ñeå roài mai ñaây seõ laàm lôõ…

HÔN CAÛ MOÄT TÌNH YEÂU HOÂN MOÂI XA
Nhöõng muøa thu ñeán muoän…

Ñöøng buoàn chi em duø mai xa caùch nhau, ñöøng buoàn chi em...

HOÂN NHAU LAÀN CUOÁI
Hoân nhau ñi roài chia tay...

HOÀN NHIEÂN HOA PHOÁ HOÀN QUEÂ

Duø ñi muoân nôi vaãn khoâng queân, ñöôøng phoá cuõ… Em theo anh qua nhöõng caùnh ñoàng…

HÔØN TRAÙCH CON ÑOØ HOÀN VIEÄT

Coá goïi con ñoø nhöng con ñoø döôøng nhö chaúng nghe... A aø ôi... Ru töø nghìn naêm daân ta soáng ñôøi nhaø noâng...

HOÀNG NGÖÏ MANG TEÂN EM HOANG VAÉNG TRONG TIM HOANG VAÉNG HOAØI CAÛM HOAØI COÅ
Tìm ñaâu cho thaáy bình minh ... Chieàu buoàn len leùn taâm tö… Nghe tieáng ñaøn ai rao saùu caâu…

Toâi coù ngöôøi yeâu mang teân Hoàng Ngöï, giôø ñaây… Duø bieát em luoân ñoåi thay, vaãn yeâu ngaøn naêm ngaøn naêm...

HOAØI COÂNG

Ngöôøi con gaùi böôùc qua caàu trong chieàu, thaàm trong gioù…

HOAØI MONG

Töøng gioït leä môø trong söông…

HOAØI NIEÄM COÁ HÖÔNG HOAØI NIEÄM DAÁU YEÂU

Thaêm laïI coá höông aám tình thöông vaán vöông ngaøy thaùng... Tìm laïi choán cuõ naêm xöa beân nhau…

www.arirang.com.vn

- 100 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HOAØI NIEÄM MEÏ HOAØI NIEÄM ÑAÙ
Coù ngöôøi ñaøn baø quyù toâi, tin yeâu toâi nhaát treân ñôøi… Ñaù traûi qua haøng trieäu naêm ñeå taïo neân ngoïc...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ñaøo Vaên Söû Nhaïc: Mai Thu Sôn Thô: Tröông Quang Tuaán Nhaïc: Nguyeãn Huøng Lôøi: Tröông Quang Tuaán Vaên Trí Vuõ Quoác Bình Thanh Tuøng Theá Hieån Döông Thuï Traàn Huaân Leâ Thöông Nguyeãn Hoàng Thuaän Nhaïc ngoaïi Nhaïc ngoaïi Hoà Quyønh Höông Leâ Thöông Leâ Thöông Leâ Thöông Vuõ Quoác Bình Syõ Ñan Jimmii Nguyeãn Giao Tieân

52633 52370 51399 53008 53741 50254 51124 53152 50690 50542 53567 50612 50340 53291 50189 50190 50424 52905 50033 53065 51923

HOAØI NIEÄM TRAÉNG
Coøn ñaâu phuùt giaây eâm ñeàm…

HOAØI THU

Muøa thu naêm aáy, treân ñöôøng ñeán mieàn cao nguyeân...

HOAØNG HOÂN AÁM AÙP
Anh nhö chim tìm baày…

Ñoâi khi em khoâng hieåu vì sao, em ra ñi ñeå cuoäc tình phoâi phai ...

HOAØNG HOÂN MAØU LAÙ HOAØNG HOÂN MAØU TÍM
Hoø ô… Chieàu hoaøng hoân tím caû doøng soâng…

HOÏA MI HOÙT TRONG MÖA HOÏA MI TOÙC NAÂU
Hoïa mi hoùt giöõa baàu trôøi xanh..

Tieáng möa rôi ngoaøi hieân, gioù möa nhö laïnh theâm...

HOÏC SINH HAØNH KHUÙC
Hoïc sinh laø ngöôøi toå quoác...

HÔI AÁM NGAØY XÖA

Ngaøy naéng ñaõ taét buoâng treân cuoäc tình heùo haét bao yeâu thöông…

HÔÕI NGÖÔØI TÌNH COÙ HAY HÔÕI NGÖÔØI TÌNH LARA
Ngöôøi tình thöông nhôù...

Laïnh luøng chieàu söông giaêng xuoáng ñoài…

HONEY

Nghe töøng gioït naéng beân hieân rôi ñaày...

HOØN VOÏNG PHU 1
Leänh vua haønh quaân...

HOØN VOÏNG PHU 2 HOØN VOÏNG PHU 3

Ngöôøi voïng phu trong luùc gioù möa... Nôi phía Nam giöõa nuùi môø…

HOÛI ANH COÙ BUOÀN KHOÂNG HOÛI MÖA
Möa möa treân phoá daøi...

Cuoäc ñôøi ai cuõng coù moät laàn khoùc vì yeâu, cuoäc ñôøi ai cuõng coù…

HOÛI ÑAÙ BUOÀN KHOÂNG

Ngöôøi ñaõ ñi roài ñaù buoàn khoâng, tình ñaõ tan roài ñaù ñau khoâng...

HOÛI VÔÏ NGOAÏI THAØNH

Seõ coù moät ngaøy nôi ngoaïi thaønh xa anh seõ veà thaêm…

www.arirang.com.vn

- 101 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HUØM THIEÂNG YEÂN THEÁ HUØNG VÖÔNG
Yeân Theá xa xa Yeân Theá xa môø, Yeân Theá xa môø xa... Boán nghìn naêm vaên hieán nöôùc Nam khang cöôøng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Buøi Hoaøng Yeán Thaåm Oaùnh Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Tröông Quang Tuaán An Thuyeân Tröông Tuyeát Mai Chaâu Kyø Nguyeãn Vaên Tyù Mai Thu Sôn Phoù Ñöùc Phöông Trònh Coâng Sôn Leâ Höïu Haø
Söu taàm: Nguyeãn Ñình Truyeàn

54488 53885 52934 53154 51192 50151 51469 50557 53886 53155 50054 50203 55339 52762 52636 51173 53293 54260 52763 50443 53568

HUEÁ ÑEÂM TRAÊNG HUEÁ THÔ

Traêng xuoáng Hueá muø söông, taøn rôi treân phoá phöôøng… Moät laàn ñeán Hueá anh ñaõ gaëp em...

HUEÁ THÖÔNG
Trôû laïi Hueá thöông…

HUEÁ TÌNH YEÂU CUÛA TOÂI
Ñaõ ñoâi laàn ñeán vôùi Hueá...

HUEÁ XÖA

Toâi coù ngöôøi em soâng Höông nuùi Ngöï ...

HUYEÀN DIEÄU

OÂi ñeïp traêng raèm toái taêm ñaõ qua…

HUYEÀN SÖÛ AÂU LAÏC

Naêm möôi ngöôøi con cuøng cha xuoáng bieån...

HUYEÀN THOAÏI HOÀ NUÙI COÁC HUYEÀN THOAÏI MEÏ
Ñeâm chong ñeøn ngoài nhôù laïi...

Boàng beành boàng beành, choøng chaønh choøng chaønh...

HUYEÀN THOAÏI MOÄT NGÖÔØI CON GAÙI
Loaøi ngoïc ñaù mang teân em...

HUYEÀN THOAÏI LAÏC LONG QUAÂN AÂU CÔ
Soùng xoâ thôøi gian gioù ru ngaøn lôøi ñaây Hoàng Baøng thieâng...

HÖ AÛO

Thaùng naêm qua voäi vaõ, maáy thu ta rôøi xa, tình trong toâi…

Ngoïc Tuù Anh Soâng Traø Ñaëng Phöôùc Thaønh Nhaïc: Anh Quaân Lôøi: Döông Thuï Laõ Vaên Cöôøng Vuõ Hoaøng Tieán Luaân Hoaøng Phöông Löông Baèng Quang

HÖÔNG LUÙA

Ñoàng queâ ta meânh moâng meânh moâng, luùa oaèn boâng...

HÖÔNG NGOÏC LAN
Goùc phoá nôi anh heïn…

HÖÔNG PHAI HÖÔNG QUEÂ

Tìm moät chuùt dö aâm ngaøy xöa coøn laïi... Chieàu nay xuoâi maùi cheøo treân doøng keânh xanh...

HÖÔNG SAÉC MIEÀN NAM HÖÔNG SÔ RI

Mieàn Nam toâi soâng nöôùc meânh mang, döøa xanh xanh… Ngaøy ñoù moãi laàn em troán meï ñi chôi...

HÖÔNG THAÙNG GIEÂNG

Naéng xuaân rôi rôùt treân bôø vai em toâi, aùnh leân hoâm naøy…

www.arirang.com.vn

- 102 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HÖÔNG THAÀM
Khung cöûa soå hai nhaø cuoái phoá...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vuõ Hoaøng Voõ Thieän Thanh Thanh Sôn Höông Thaûo - Nhaät Ngaân Vuõ Hoaøng Thanh Sôn Hoaøng Chaâu Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Ñoã Trung Quaân Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Cao Vuõ Huy Mieân Cung Tieán Hoaøng Döông Khaùnh Vinh Nguyeãn Ngoïc Thieän Nguyeãn Hoaøi Anh Quang Huy Vuõ Quoác Vieät Töôøng Vaên

50434 53431 51828 55003 50436 50437 50406 54489 52906 52033 51250 55004 50065 51861 52372 52504 50361 50495 50901 55340

HÖÔNG THÔM DIEÄU KYØ HÖÔNG TÌNH CUÕ

Na na na...Thoaùng nghe töø ñaâu höông thôm thaät laï... Ñöôøng veà moät ñeâm möa gioù taû tôi...

HÖÔNG TÌNH MUOÄN HÖÔNG TÌNH YEÂU
Khoâng phaûi laø tô trôøi...

Söông öôùt nheï bôø vai, laønh laïnh gioù thu veà...

HÖÔNG TOÙC MAÏ NON
Nghe em haùt caâu daân ca…

HÖÔNG TOÙC

Hoâm qua ngang nhaø em…

HÖÔNG TRAØM HÖÔNG XÖA HÖÔNG XÖA

U Minh boán beà laø traøm, chaúng bieát thaùng naøo nôû hoa... Khoâng hieåu vì sao ta coù buoåi chieàu nay, gaëp laïi nhau... Ngöôøi ôi moät chieàu naéng tô vaøng hieàn hoøa hoàn coù mô xa…

HÖÔÙNG VEÀ HAØ NOÄI

Haø Noäi ôi höôùng veà thaønh phoá xa xoâi...

HÖÔNG VÒ ÑAÁT TRÔØI HÖÙA ÑI ANH
Sao anh khoâng ñeán thaêm em...

Gaïo höông thôm maø ñaát trôøi laù xanh röøng xanh nuùi...

HÖÙA THAÄT NHIEÀU THAÁT HÖÙA THAÄT NHIEÀU
Coù ai töøng yeâu maø chöa ñau ñôùn moät laàn...

HÖÙA VAØ NOÙI ÑI ANH HY VOÏNG

Ngöôøi tình ra ñi nhö baõo gioâng, em mang theo traùi tim… Moät ñeâm möa tí taùch ngoaøi hieân, moät ñeâm ñoâng…

I DON'T LIKE TO SLEEP ALONE
Coù maáy ai khi ñeâm xuoáng daàn…

I

Nhaïc ngoaïi Nhaïc ngoaïi Nhaïc Anh Baûo Thaïch

I LOVE YOU! OK
Loøng ñaày xuyeán xao…

ICHIBAN ÍCH KYÛ

Coù ai ñang xaây moäng mô… Khi haït möa nheï rôi laïnh bôø vai em theâm...

www.arirang.com.vn

- 103 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
IM LAËNG ÑEÂM HAØ NOÄI
Chæ coøn muøi hoa söõa…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Phan Thò Ngoïc Lieân Löông Baèng Quang Daân ca Thaùi

51175 54490 53569 51735 51492 52034 53887 52373 51266 51650 52211 51530 52637 51336 53156 53432 51651 55005 50570 51924

IN DAÁU

Ngoïn ñeøn lay trong ñeâm toûa lan khaép phoøng, chaäp chôøn nhö ru eâm...

INH LAÛ ÔI

Inh Laû ôi Sao nooïng ôøi khaép nuùi röøng Taây Baéc saùng ngôøi…

KACHIUSA

K

Ñaøo vöøa ra hoa caønh laù gioù ñöa vaàng traêng taø...

Nhaïc Nga Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Khaùnh Dung Ñöùc Trí Daân ca quan hoï Nhaát Trung Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Xuaân Kyø Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø Tröông Hoaøng Xuaân Nhaïc: Höõu Xuaân Lôøi: Toâ Nhöôïc Chaâu Minh Vy Nhaïc: Baûo Phuùc Lôøi: Nguyeãn Lieân Chaâu Ngoïc Sôn Nguyeãn Hoàng Thuaän
Nhaïc: Phan Hoàng Sôn Lôøi: Phan Hoàng Sôn - Hoaøi Vuõ

KANGUALAI KATHY

Nhìn laïi moät laàn naøy coâ beù ôi ... Chieàu nay ñöôøng vaéng em vôùi chuùng toâi maáy ngöôøi…

KEÛ BAÉC NGÖÔØI NAM KEÛ BÖÔÙM HOA KEÛ ÑAU TÌNH
Van ñoâi maét em…

Keû Baéc i ô ô ô ngöôøi Nam, quan hoï trôû i ô ô ô ô ra veà... Coù nhöõng luùc loøng ta vaán vöông vaø coù nhöõng luùc…

KEÛ ÑAÙNH CAÉP TRAÙI TIM
Traùi tim naøy ñang khoå ñau…

KEÛ ÑEÁN SAU

Thoâi anh ñöøng noùi nhöõng lôøi gì yeâu ñöông, tình ñaàu…

KEÛ ÑI TÌM MOÄNG

Ta tìm em nhö tìm laù dieâu boâng...

KEÛ ÑÖÙNG SAU TÌNH YEÂU
Tình côø thoâi ta laø aùng maây…

Loøng em ngaây ngaát vui khi tình yeâu ñeán hoâm naøo…

KEÛ RONG CHÔI CUOÁI THEÁ KYÛ KEÛ TRAÉNG TAY
Coøn gì ñaâu em, coøn gì ñaâu em...

KEM DAÂU TÌNH YEÂU KHAÙNH HOÄI VAØ EM
Anh ñöùng beân soâng Saøi Goøn…

Loøng anh khao khaùt ñöôïc nhö giaác mô...

KHAÙT KHAO MUØA XUAÂN

Khi tia naéng vöøa qua ñeâm daøi, ñem maây traéng hình nhö aùo ai...

Voõ Thieän Thanh Ñoaøn Xuaân Myõ Vuõ Hoaøng

KHAÙT VOÏNG MUØA XUAÂN KHAÙT VOÏNG TUOÅI TREÛ

Kheõ caát tieáng haùt baâng khuaâng mô maøng… Ñöôøng daøi töông lai queâ höông ñang goïi môøi...

www.arirang.com.vn

- 104 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
KHAÙT VOÏNG KHAÙT VOÏNG KHI
Göûi tình yeâu vaøo ñaát… Haõy soáng nhö ñôøi soâng... Khi em noùi laø mình chia tay thoâi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thuaän Yeán Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán YÙ thô: Ñaëng Vieät Lôïi Leâ Quang Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Leâ Thò Kim Kyø Phöông Quoác An Leâ Quoác Duõng Theá Hieån Nhaïc: Chaâu Kyø Lôøi: Hoà Ñình Phöông A Khueâ Nhaïc Nhaät Phaïm Khaùnh Höng Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tröôøng Huy Phöôïng Linh Trònh Nam Sôn Y Vaân Syõ Luaân Tieán Luaân Ñöùc Trí Trung Quaân Voõ Thieän Thanh

51009 51199 53010 50513 53433 53434 53157 53435 55006 53158 50681 52505 51434 50589 51862 55007 52374 52212 51925 53888 51210

KHI ANH NHÌN EM
Khi anh nhìn em…

KHI ANH RA ÑI KHI ANH RA ÑI

Bao ñeâm lang thang, bao ñeâm nhôù thöông... Ngaøn lôøi yeâu thöông, ngaøn lôøi ñaém ñuoái ñaõ trao anh yeâu...

KHI BIEÁT YEÂU THÖÔNG KHI BONG BOÙNG BAY

Cho toâi thöông maøu maét long lanh, maøu maét em yeâu... Ngaøy xöa khi coøn beù thô, toâi thöôøng thaãn thôø...

KHI BOÙNG TRAÊNG VAØNG LEÂN KHÔI
Coù nhöõng ñeâm daøi, loøng rieâng buoàn troâng...

KHI CHUÙNG TA GAËP NHAU
Naéng mai traøn veà…

Vaø hai chuùng ta gaëp nhau nhö ñoâi chim laïc xöù laï...

KHI COÂ ÑÔN ANH GOÏI TEÂN EM KHI CON TIM LEÂN TIEÁNG KHI COÙ EM TRONG ÑÔØI
Khi coù naøng trong traùi tim… Ngöôøi yeâu hôõi sao chaúng noùi vôùi anh moät lôøi…

KHI ÑAÕ YEÂU

Khi ñaõ yeâu thì mô moäng nhieàu…

KHI ÑEÂM DAØI ÑOÅ XUOÁNG KHI EM NHÌN ANH KHI EM RA ÑI KHI EM VEÀ

Ngoài vôùi ñeâm daøi chôït nghe loøng nhö muoán noùi... Khi em nhìn anh töø ñoâi maét ñen dòu daøng... Khi em ra ñi tình yeâu anh chô vô, khi em ra ñi… Khi em veà caùnh ñoàng nhuoäm ñoû phuø sa, khi em veà…

KHI GIAÁC MÔ VEÀ KHI MAÁT EM

Khi giaác mô ñaõ quay trôû veà em vaãn khoâng tin raèng… Ngoài nhìn möa rôi loøng anh thaàm nhôù em raát nhieàu...

KHI MUØA THU ÑEÁN

Coù nhöõng chieác laù uùa rôi treân theàm vaéng…

www.arirang.com.vn

- 105 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
KHI NAØO EM BUOÀN
Ngoài moät mình laëng nhìn... Haõy khoùc ñi heát trong loøng, seõ vôi saàu ñi voâ voïng…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Minh Khang Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Lyù Haûi Traàn Thieän Thanh Nhaïc ngoaïi Duy Khoa Nguyeãn Ngoïc Thieän Trònh Nam Sôn Tröông Leâ Sôn Myõ Taâm Töôøng Vaên Nhaïc: An Thuyeân Lôøi: Nguyeãn Ngoïc Phuù Nhaïc Anh Quoác Duõng Baèng Cöôøng Nguyeãn Hoàng Thuaän Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Kim Nhöôøng Tröông Quyù Haûi Bình Nguyeân
Nhaïc: Ñoâng Nhi-Ñaèêng Phöông Lôøi: Ñoâng Nhi

52506 51616 53742 50384 54491 50068 51863 52764 55341 54261 55342 50321 52213 54262 55343 52035 51010 54263 53743 52907 55344

KHI NGÖÔØI ÑAØN OÂNG KHOÙC KHI NGÖÔØI YEÂU TOÂI KHOÙC KHI TA HAI MÖÔI
Khi ta hai möôi yeâu thöông coù… Khi ngöôøi yeâu toâi khoùc trôøi cuõng giaêng saàu…

KHI TA THUOÄC VEÀ NHAU KHI TA XA NHAU
Ngaøy ta quen nhau…

Thaùng ngaøy buoàn cöù troâi khi muøa ñoâng laïnh luøng böôùc qua...

KHI TÌNH BAY XA

Gioït möa ñôïi ngöôøi böôùc ñi vaãy tay bieät ly...

KHI TÌNH YEÂU ÑEÁN

Tình ñeán cho ta ñam meâ, tình ñeán con tim daïi khôø…

KHI TÌNH YEÂU TRÔÛ LAÏI KHI XA NHAU

Ñeâm daàn qua mình em coâ ñôn khoùc thöông tình ta xa roài... Khi xa nhau em môùi thaáy yeâu anh nhieàu hôn...

KHI XE TAÊNG QUA MIEÀN QUAN HOÏ KHI XÖA TA BEÙ (BANG BANG)
Khi xöa ñoâi ta beù ta chôi…

Hö höù hö höø ...em thoâi khoâng traùch anh khoâng veà hoäi...

KHOAÛNG CAÙCH KHOAÛNG CAÙCH KHOAÛNG CAÙCH

Ñaõ bao laàn anh giaáu loøng, goùi rieâng mình.. Moät thoaùng nghi ngôø aáy, moät phuùt höõng hôø aáy... Thoâi em ôi ta phaûi xa nhau thoâi, ñöøng ñöøng noùi chi nöõa...

KHOAÛNG LAËNG PHÍA SAU THAÀY
Coù nhöõng giôø ra chôi em xoøe tay buoäc gioù…

KHOAÛNH KHAÉC
Chæ coøn moät chieác laù…

KHOAÛNH KHAÉC TRAÙI TIM KHOÙC

Ngoài moät mình kheõ vieát teân em, vieát leân baøn tay... Tình tan vôõ moät mình böôùc trong ñeâm…

KHOÙC CHO NGÖÔØI ÑI KHOÙC MUOÄN

ÔÛ laïi ñaây chæ coøn hai chuùng ta, noùi ra ñi nhöõng suy tö…
Möa rôi traùi tim em nhö ñang thôû than, duø vaãn bieát caâu yeâu thöông...

Duy Maïnh Haø Thaùi Hoaøng

www.arirang.com.vn

- 106 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
KHOÙC THEÂM LAÀN NÖÕA KHOÙC TÌNH
Doøng chöõ phai nhoøa treân caùt, bieån xoùa ñi töøng daáu chaân ... Coâ ñôn mình anh, baøn chaân böôùc ñi buoàn teânh nhôù thöông em...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Hoaøng Linh Quyù Luaân Ngoïc AÙnh Vónh Taâm Huøng Laân Lan Ñaøi Leâ Höïu Haø Nguyeãn AÙnh 9 Nguyeãn AÙnh 9 Nguyeân Chaán Phong Hoaøng Trang Hoaøi An Nhaïc ngoaïi Phaïm Khaùnh Höng Huyønh Gia Quyù
Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Phan Ngoïc Thöôøng Ñoan

53744 54492 54264 53294 50517 52214 51387 50044 53295 53296 52036 54754 50341 52765 54059 55008 51105 52215 50073 52638 52766

KHOÙC TRONG ÑEÂM

Vì sao em ra ñi em ôi, em boû ra ñi quaù voäi vaøng...

KHOÙC TRONG ÑEÂM BUOÀN KHOÛE VÌ NÖÔÙC
Khoûe vì nöôùc kieán thieát quoác gia…

Anh ôi laøm sao khoâ gioït nöôùc maét, chæ moät thoaùng ñam meâ...

KHOÙI LAM CHIEÀU

Moãi luùc hoaøng hoân saép veà ngaøn loái, nuoái tieác ngaøy xanh…

KHOÅ VÌ YEÂU NAØNG KHOÂNG

Tình coù luùc khieán ta buoàn chaùn… Khoâng khoâng toâi khoâng coøn…

KHOÂNG 2

Khoâng khoâng ñeán vôùi toâi ñeán vôùi toâi nöõa laøm gì...

KHOÂNG AI COÙ THEÅ THAY THEÁ TOÂI
Tình yeâu toâi ñaõ trao ñeán em baèng taát caû traùi tim...

KHOÂNG BAO GIÔØ QUEÂN EM KHOÂNG CAÀN DOÁI GIAN
Ngaøy xa xöa anh noùi yeâu em…

Toâi vieát leân ñaây vôùi taát caû chaân thaønh cuûa loøng toâi…
Neáu nhö em ñöøng gian doái, nay tình ta tuy xa anh ñaõ khoâng ñau loøng...

KHOÂNG CAÀN NOÙI YEÂU ANH KHOÂNG CAÀN PHAÛI HÖÙA ÑAÂU EM
ÖØ thoâi em yeâu ôi, ngaøy mai ta xa nhau roài...

KHOÂNG COÙ ANH ÑÔØI EM VOÂ NGHÓA KHOÂNG COØN AI
Khoâng coøn ai ñi chung moät ñôøi...

Ngöôøi ôi anh naøo bieát trong traùi tim em luoân thaàm öôùc mô...

KHOÂNG COØN MUØA THU

Khoâng coøn muøa thu traêng rôi beân theàm…

Vieät Anh Vinh Söû Nguyeãn Ngoïc Thieän Quang Huy Nguyeân Chaán Phong

KHOÂNG COØN NHÔÙ NGÖÔØI YEÂU KHOÂNG DAÙM ÑAÂU
Chieàu nay tan hoïc veà...

Bieát nhôù em nhieàu cuõng theá thoâi, nhôù em em coù nhôù…

KHOÂNG ÑAU VÌ QUAÙ ÑAU

Nhieàu khi em ñaõ doái loøng, raèng em chaúng ñau chaúng buoàn...

KHOÂNG GÌ COÙ THEÅ THAY THEÁ EM - 107 -

Anh nhôù em, nhôù nuï cöôøi, nhôù aùnh maét, nhôù caû laøn moâi...

www.arirang.com.vn

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
KHOÂNG GIA ÑÌNH
Nhöõng haït möa vaãn rôi, treân con ñöôøng daøi nhöõng ñöùa treû buïi ñôøi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Quoác Thi Töôøng Vaên Vinh Söû Khaùnh Ñôn Huyønh Nhaät Taân Löông Baèng Quang Thaùi Thònh Anh Tuaán Nhaát Trung Nhaát Trung Nguyeãn Vaên Chung

55345 54265 52216 53012 55009 53745 52037 52767 52038 52039 53013 54755 54756 51262 55346 51926 52908 51810 50642 51811 52375

KHOÂNG GIOÁNG NHÖÕNG GIAÁC MÔ KHOÂNG GIÔØ ROÀI

Khi giôø ñaây em ñang nhôù anh, vaán vöông phuùt giaây... Khoâng giôø roài em nguû ñi thoâi, hôi ñaâu laø lo laéng em ôi…

KHOÂNG MUOÁN EM PHAÛI KHOÙC
Coá giaáu nöôùc maét vaø quay maët ra ñi...

KHOÂNG MUOÁN YEÂU

Oh oh oh… Anh ôi vì sao anh laïi doái gian em...

KHOÂNG LAØM KHAÙC ÑÖÔÏC (YEÂU LAÏ)
Ñieàu gì laøm ñoâi mi cay laøm anh loay hoay…

KHOÂNG PHAÛI EM

OÂi tình yeâu, cuoäc tình maø ta ñaõ ñeán cho nhau ñam meâ...

KHOÂNG THEÅ CHIA XA

Cuoäc tình mình coøn nhieàu ngaên caùch laém anh…

KHOÂNG THEÅ KHOÙC TRÖÔÙC MAËT EM
Giôø em ra ñi xa thaät xa seõ khoùc, khoùc cho caïn khoâ...

KHOÂNG THEÅ ÔÛ BEÂN NHAU KHOÂNG THEÅ QUEÂN

Buoàn laøm gì khi con tim ai cuõng phaûi ñoåi thay moät ngaøy… Tìm em khaép muoân truøng, tìm giöõa nhöõng côn mô...

KHOÂNG THEÅ QUEÂN EM (I CAN’T FORGET YOU) Tröông Thanh Hieáu Tìm maõi moät cuoäc tình ñaõ taøn phai, coøn ñaâu bao nuï hoân ñaém say...

KHOÂNG THEÅ SOÁNG THIEÁU ANH
Laøm sao soáng khi beân em thieáu vaéng anh...

Nguyeân Chaán Phong Phoù Ñöùc Phöông Hamlet Tröông Nhaát Trung Huy Cöôøng Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Kha Toân Thaát Laäp Quoác An Quoác Duõng

KHOÂNG THEÅ VAØ COÙ THEÅ
Thôøi gian ñaõ qua ñi...

KHOÂNG THÔÛ ÑÖÔÏC

Töø ngaøy hoâm nay ñoâi ta chia tay, theá thoâi ñöôøng ai naáy böôùc...

KHOÂNG YEÂU ÑÖØNG NOÙI LÔØI CAY ÑAÉNG
Noùi chi lôøi ñaéng cay noùi chi lôøi oaùn than...

KHOÂNG YEÂU THAØ RAÈNG EM NOÙI MOÄT CAÂU

Duø raèng em cöù noùi nhöõng tieáng doái traù maõi maõi chæ yeâu...

KHOÂNG YEÂU THÌ THOÂI KHUNG TRÔØI HEÏN HOØ
Nhôù phi tröôøng moät chieàu ñi xa… Hôõi em yeâu sao em laïi buoàn...

Giöõ trong loøng bao kyû nieäm maën noàng beân nhau...

KHUNG TRÔØI MOÄNG MÔ KHUNG TRÔØI TUOÅI MOÄNG
Döôùi aùnh traêng naêm naøo ta laëng ngoài beân nhau…

www.arirang.com.vn

- 108 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
KHUÙC AÛO MOÄNG (TÌNH XA KHUAÁT)
Chieàu moät mình treân phoá…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tröôøng Huy Nhaïc: Trung Kieân Lôøi: Leâ Kim Minh Khang Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù Leâ Quang Phaïm Hoaøng Long Laõ Vaên Cöôøng Ñieàn Troïng Nguyeân Khaùnh Ñôn Khaéc Duõng Huy Tuaán Phöông Uyeân Nguyeãn Hoaøi Anh Nhaïc: Löông Vónh Lôøi: Haûi Nhö Traàn Thanh Sôn Nhaïc ngoaïi Phaïm Nguyeãn Kyø Anh Nhaïc: Xuaân Hoàng Thô: Song Haûo Phan Ñinh Tuøng Nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Lôøi: Leâ Giang

51037 53889 53297 51320 53014 55347 53298 55010 55011 54060 53746 55013 50691 50800 55348 50591 53747 53159 52507 54266 51427

KHUÙC BAN MAI KHUÙC BIEÄT LY

Luõ chim ban mai goïi nhau thöùc reo treân caây... Thaät loøng thaàm caûm ôn em ñaõ noùi ra nhöõng suy nghó...

KHUÙC BIEÄT XA

Thoâi em ôi nay ñaõ caùch xa…

KHUÙC CA CUOÁI CUØNG KHUÙC CA XUAÂN KHUÙC CHIA XA

Em seõ khoùc khi chieàu ñoâng, oâm noãi nhôù theo doøng soâng... Khi bình minh vöøa leân xoùa tan maøn ñeâm, ngaøn tieáng chim vang... Em baây giôø coøn ñaáy, baây giôø nhìn thaáy phaán son nhaït phai...

KHUÙC CHÔØ MONG

Ñeâm töøng ñeâm, töøng ñeâm töøng ñeâm anh ngaån ngô...

KHUÙC DÖÔNG CAÀM CHO EM KHUÙC ÑOÀNG CA ÑEÂM NOEL
Noel veà roài aùnh sao vui goïi môøi...

Ñeán ñeán voäi vaøng, mình anh lang thang vôùi ñeâm cuøng vì sao...

KHUÙC GIAO MUØA

Caàm tay nhau böôùc trong giao thöøa, ñoùn xuaân ñang veà ...

KHUÙC GIAO THÖØA
Nhieàu naêm troâi qua mau…

Moät naêm tuyeät vôøi ñaõ qua, ngöôøi ngöôøi laïi cuøng ñoùn xuaân...

KHUÙC HAÙT CHA YEÂU KHUÙC HAÙT CHIEÀU HAØ NOÄI KHUÙC HAÙT CHIM TRÔØI
Khuùc haùt daâng cho tình buoàn… Nhöõng ngaøy heø khi maët trôøi xuoáng daàn… Nhöõng caùnh hoàng saân ngoaøi moät chieàu maây bay gioù lay toùc theà...

KHUÙC HAÙT DAÂNG CHO TÌNH NOÀNG KHUÙC HAÙT DAÂNG ÑÔØI KHUÙC HAÙT ÑAÛO XA
Nhö bình minh goïi ñaøn chim thöùc giaác, nhö saéc mai ñaøo… Haùt treân bieån khôi, loøng daït daøo nhö con soùng xa bôø...

KHUÙC HAÙT ÑEÂM ÑOÂH TA

Ôi anh thaân yeâu coù tieáng haùt hay nhö laø chim sôn ca...

KHUÙC HAÙT MÖØNG SINH NHAÄT
Ta ñoát löûa cho ñoài hoang aám maõi ...

Ngaøy hoâm nay ta cuøng hôïp hoan nôi ñaây, moïi ngöôøi...

KHUÙC HAÙT NGÖÔØI ÑI KHAI HOANG
www.arirang.com.vn

- 109 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
KHUÙC HAÙT NÔI ÑAÛO XA
Chuùng toâi vaãn luoân yeâu ñôøi duø nôi bieân ñaûo xa xoâi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Huyønh Phöôùc Lieân Hoaøi An Quoác Huøng Nhaïc: Nguyeãn Troïng Taïo Lôøi: Leâ Huy Maäu Nhaïc: Johann Strauss Jr. Lôøi: Oscar Hammerstein II Leâ Quoác Thaéng Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Hoàng Thanh Quang Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Ñoã Trung Quaân Nhaïc: Döông Thieäu Töôùc Lôøi: Minh Trang Nguyeãn AÙnh 9 Nhaät Baèng Anh Tuaán Nhaïc ngoaïi Hoaøng Phöông Lyù Huyønh Long Leâ Haø Nguyeãn Ngoïc Thieän Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Kyø Phöông Ñoaøn Boång Nguyeãn Ngoïc Thieän Ñoã Ñình Phuùc Minh Chaâu

54493 53748 52376 54494 50609 53749 55012 50449 54267 53570 53571 53890 50871 52768 51149 50694 51446 54495 55349 55350 52909

KHUÙC HAÙT PHÖÔNG XA KHUÙC HAÙT SAMBA
Haõy haùt khuùc samba khuùc samba…

Moät chaëng ñöôøng daøi roài vinh quang hay ñaéng cay...

KHUÙC HAÙT SOÂNG QUEÂ

Qua nöûa ñôøi phieâu daït, con laïi veà uùp maët vaøo soâng queâ...
ONE DAY WHEN WE WERE YOUNG (KHUÙC HAÙT THANH XUAÂN) One day when we were young that wonderful morning in May…

KHUÙC HAÙT YEÂU THÖÔNG KHUÙC MUØA THU KHUÙC MÖA
Vaãn bieát ta giôø khoâng treû nöõa…

Hoøa nhòp vui ngaân vang khuùc ca, ta haùt cho ñôøi …

Thaùng saùu möa möa giaù trôøi ñöøng möa…

KHUÙC NHAÏC DÖÔÙI TRAÊNG KHUÙC NHAÏC MÖØNG XUAÂN KHUÙC NHAÏC NGAØY XUAÂN KHUÙC NHAÏC TÌNH

Döôùi aùnh vaàng traêng boùng ngaø, moät trôøi maùt eâm trong saùng... Cuøng nhau ta haùt, haùt vang khuùc nhaïc xuaân… Ngaøn hoa thaém töôi heù moâi cöôøi möøng chaøo ñoùn xuaân… Moät ngöôøi troâng mong ñôïi chôø ñöôïc nghe ai noùi yeâu...

KHUÙC NHAÏC TÌNH NOÀNG
Nhôù khuùc haùt xuaân naêm naøo…

KHUÙC NHAÏC TÌNH QUEÂ HÖÔNG
Ñaõ bieát bao nhieâu laàn anh ngoài ngaây ngaát say…

KHUÙC NHAÏC TÌNH YEÂU KHUÙC NHAÏC VUI KHUÙC NHAÏC VUI

Ñoâng taøn xuaân laïi gheù qua beân theàm ... Baïn haõy cuøng toâi ta veà thaêm phoá xöa naêm naøo… Haõy ñeán haõy ñeán vôùi nhau ñeâm naøy ...

KHUÙC QUAÂN CA TRÖÔØNG SA KHUÙC RONG CA

Ngaøy qua ngaøy ñeâm qua ñeâm, chuùng toâi ñöùng ñaây gìn giöõ queâ höông…

Ta nguï cö trong naéng gioù tình ñôøi, laøm ngöôøi haùt rong...

KHUÙC SAMBA ROÄN RAØNG KHUÙC TAÂM CA

Vang vang xa nhöõng khuùc nhaïc vui samba, ñieäu nhaïc vui samba...

Haõy queân ñi nhöõng bon chen theá gian...

www.arirang.com.vn

- 110 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
KHUÙC TAÂM TÌNH NGÖÔØI HAØ TÓNH
Chöù ñi moâ roài cuõng nhôù veà Haø Tónh ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Vaên Tyù Nhaïc: Anh Baèng Lôøi: Du Töû Leâ Nguyeãn Ngoïc Thaïch Traàn Ñình Quaân Ngoïc Sôn Nhaïc Korea Lôøi Vieät: Höõu Thaïnh Haø Duõng Voõ Thieän Thanh Nguyeãn Vaên Ñoâng Traàn Thanh Tuøng Anh Khanh Daân ca Lôøi: Lö Nhaát Vuõ Döông Thieäu Töôùc Minh Chaâu Töø Coâng Phuïng Nguyeãn Hoàng Thuaän Duy Quang Löông Gia Huy Duy Maïnh Traàn Huaân Vieät Huøng

51295 50836 50696 54758 53015 51195 53160 54061 53161 54759 51927 52040 50856 51812 53436 55351 52770 53162 52041 55014 55352

KHUÙC THUÏY DU
Haõy noùi veà cuoäc ñôøi...

KHUÙC TÌNH BUOÀN

Lang thang chieàu möa hoang…

KHUÙC TÌNH CA XÖÙ HUEÁ KHUÙC TÌNH NOÀNG KHUÙC TÖÏ TÌNH KHUÙC TÖÏ TÌNH KHUÙC XUAÂN
Em yeâu em bieát khoâng…

Hoaøng hoân rôi ngô ngaån haøng thuøy döông laïnh luøng... Haõy laéng nghe khuùc nhaïc, böøng leân roän raøng ngaát ngaây...

Moät chuùt naéng lung linh coøn vöông beân theàm... Söông long lanh rôi treân laù, chieác laù rung nheï rung nheï…

KHUÙC XUAÂN CA

Em muøa xuaân hoàng gieo treân phím tô ñoàng...

KHUÙC XUAÂN VUI

Muøa xuaân ñeán cho nuï thaém hoàng, chaøo muøa xuaân ta cuøng ca haùt...

KHUÙC YEÂU THÖÔNG ROÄN RAØNG
Haõy haùt leân ñi khuùc yeâu thöông roän raøng...

KIEÂN GIANG MÌNH ÑEÏP LAÉM KIEÁP HOA (NGOÏC LAN)
Trong vöôøn chieàu eâm naéng töôi…

Chieàu xuoáng ñöùng beân caàu nghe soùng bieån…

KIEÁP LÖÕ HAØNH

Khi maøn ñeâm buoâng xuoáng...

KIEÁP DAÕ TRAØNG KIEÁP DAÕ TRAØNG KIEÁP ÑAM MEÂ

Chieàu vaøng vöông goùt moûi, ta döøng chaân phieâu du... Ngoaøi kia traêng leân cao gioù lay ngaøn caây... Toâi xin ngöôøi cöù gian doái, khi toâi hoûi ngöôøi coù yeâu toâi...

KIEÁP ÑOÄC THAÂN KIEÁP ÑOÛ ÑEN

Trôøi sinh toâi ra cho toâi moät kieáp ngöôøi... Giôø ta chaúng coøn chi mai traéng tay maø thoâi…

KIEÁP HOANG DAÏI

Bieát bao chuyeän loãi laàm, theá gian ñaày thaêng traàm...

KIEÁP NAØO CHO TA

Kieáp naøo ñaây ñöa ta ñeán choán ñòa ñaøng...

www.arirang.com.vn

- 111 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
KIEÁP PHONG BA
Moät mai kia neáu xa nhau…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Minh Kha
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

50708 51335 51864 51141 53572 54268 53751 54269 54496 54497 54270 55015 53752 50576 51928 50526 55353 55354 50226 50818 50651

KIEÁP RONG BUOÀN
Muøa thu qua töøng chieác laù…

KIEÁP TÌNH CHUNG KIEÁP VE SAÀU KIM TIEÀN

Coù nhöõng luùc khi yeâu nhau anh ñaâu hay duyeân tình ta... Töø khi anh khoâng coøn veà quanh saân… Baét tay i ngoài laïi ñaây khoâng maáy khi maø ñaëng sum vaày…

Daân ca Trò Thieân Löu Thieân Höông Nguyeãn Ñöùc Trung Nguyeãn Hoaøng Duy Baûo Thaïch Phuùc Tröôøng Ñaêng Thieän - Anne Hoà Trung Duõng Hoàng Ñaêng Ñoaøn Xuaân Myõ Ñình Vaên Leâ Quoác Thaéng Huy Tröôøng Vuõ Caåm Hoaøi An Nhaïc ngoaïi Hoàng Ñaêng

KÍNH CAÄN

Ngaøy hoâm nay aùnh saùng ngoaøi theàm trong xanh...

KUNGFU KHUÙC KYÙ ÖÙC KYÙ ÖÙC KYÙ ÖÙC

Uh uh ah, vì theå thao vì theá giôùi hoøa bình… Nhôù phuùt cuoái naém tay em trao nuï hoân cuøng ngaøn lôøi yeâu...
Nhieàu laàn anh töï hoûi raèng cuoäc tình mong manh coøn laïi ñöôïc ñieàu gì…

Vaø roài em ñi maõi giaáu nöôùc maét saâu vaøo tim, kyù öùc bao ngaøy qua...

KYÙ ÖÙC BUOÀN

Töøng ngaøy troâi qua mang theo giaác mô yeâu thöông...

KYÙ ÖÙC COØN MANG KYÙ ÖÙC ÑEÂM

Khi hoaøng hoân ñang daàn troâi xa, nghe töøng côn gioù thoåi... Töø ñaâu ñoù xa raát xa, tieáng anh goïi khoâng theå naøo…

KYÛ NIEÄM BEÂN HOÀ

Chieàu Ñaàm Sen gioù vôøn toùc em…

KYÛ NIEÄM BOÛ QUEÂN
Treân cao nguyeân buoàn…

Yeâu nhau ñi ñeå roài mai chia ly…

KYÛ NIEÄM CAO NGUYEÂN KYÛ NIEÄM MUØA ÑOÂNG
Kìa chieác xe xinh xinh töøng chieàu ñöa em veà qua phoá naøy...

KYÛ NIEÄM MUØA THU HAØ NOÄI KYÛ NIEÄM NAØO BUOÀN
Ngaøy ñoâi ta quen nhau...

Moät chieàu Hoà Taây xanh xanh loäng gioù, Haø Noäi muøa thu...

KYÛ NIEÄM NAØO VOÄI TAN
Tình veà trong ñeâm vaéng…

KYÛ NIEÄM THAØNH PHOÁ
Tröa nay qua ñöôøng phoá quen…

www.arirang.com.vn

- 112 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
KYÛ NIEÄM THAÂN THÖÔNG KYÛ NIEÄM THÔØI GIAN KYÛ NIEÄM TÌM VEÀ
Mai ñaõ xa roài lôùp hoïc ôi thaân thöông...
Laø la la... Thaùng saùu thöông nhôù möa sôùm möa chieàu... Ngaøy möa thoâi ngöøng rôi, ñeå cho caên phoøng ñôn coâi giaù laïnh...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Minh Phöông Traàn Minh Phi Baûo Leâ Sôn Haï Nguyeân Chaán Phong

53891 54760 55355 55356 53437 55016 50153 50055 51075 55017 55357 50287 55358 54062 53754 55359 51531 53016 50365 50362

KYÛ NIEÄM TÌNH ÑAÀU KYÛ VAÄT

Thoaûng nghe ñaâu ñaây gioù ñoâng se laïnh...

Kyû vaät ngaøy xöa anh trao em, chieác nhaãn ñính hoân...

LAØ CON GAÙI THAÄT TUYEÄT LAÙ ÑOÛ
Gaëp em treân cao loäng gioù...

L

Cha ra cha… Ngaøy goïi tia naéng loùng laùnh qua haøng mi...

Leâ Caùt Troïng Lyù Hoaøng Hieäp Ñoaøn Chuaån Töø Linh Ñoaøn Chuaån Töø Linh Traàn Long AÅn Löông Baèng Quang Hoaøng Vieät Minh Chaâu Tröông Leâ Sôn Nguyeãn Hoaøng Duy Hoà Hoaøi Anh Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang Leâ Quang Nhaïc Phaùp Nhaïc ngoaïi

LAÙ ÑOÅ MUOÂN CHIEÀU
Thu ñi cho laù vaøng bay...

LAÙ THÖ

Nhôù tôùi muøa thu naêm xöa...

LAÙ THÖ NGAØY TEÁT

Ngaøy teát ñeán ñöôïc thö em laø nieàm vui baát ngôø…

LAÙ THÖ CUOÁI CUØNG LAÙ XANH

Laù thö cuoái cuøng göûi ngöôøi toâi töøng yeâu raèng toâi phaûi noùi chia tay...

Laù coøn xanh nhö bao anh coøn treû…

LAÏC GIÖÕA HOÀNG HOANG LAÏC LOÁI LAÏC LOÁI LAÏC LOÁI

Khi bình minh vöøa leân, chim muoâng hoùt vang treân ñoài... Toâi vôùi bao cuoäc vui, vôùi bao cuoäc chôi... Vaø ngöôøi ra ñi maõi chaúng quay veà, tình laïc loái laém eâ cheà… Böôùc veà trong ñeâm vaéng moät boâng hoa traéng laïc loái ñôn coâi...

LAÏC MAÁT DOØNG SOÂNG
Seõ coù nhöõng luùc xa thaät roài...

LAÏC MAÁT EM

Laïc maát em roài töø ñaây em hôõi...

LAÏC MAÁT MUØA XUAÂN LADY IN RED

Chôït em ñeán ñem cho ñôøi anh thoâi hoang vaéng ... Trong ñeâm nay troâng em xinh töôi…

www.arirang.com.vn

- 113 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
LAÏI MOÄT LAÀN NÖÕA
Bao nhieâu ñeâm chôø mong anh tôùi, bao yeâu thöông…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Quoác An Lyù Haûi Vinh Söû Minh Khang Maïnh Quaân Minh Vy Xuaân Nhi Nhaát Trung Baûo Chinh Maïc Phong Linh Mai Thieát Lónh Maïc Phong Linh Mai Thieát Lónh Baûo Phuùc Tieán Luaân Nhaïc: Ñinh Vieät Lang Lôøi: Vaïn Tuyeát Linh Huyønh Anh Traàn Quang Loäc Töø Huy Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang Hoaøng Huaán Tuaán Thaønh Tuaán Thaønh

52377 52042 52217 55360 54063 52910 53892 52508 55362 54271 54064 53017 50740 50046 52218 53756 54498 51493 50729 51305 53755

LAÏI MOÄT NGÖÔØI NÖÕA RA ÑI LAØM DAÂU XÖÙ LAÏ

Nuï hoân laàn cuoái laøm sao toâi soáng treân ñôøi… Thoâi em theo choàng laøm coâ daâu xöù laï, bao nhieâu aân tình...

LAØM LAÏI TÖØ ÑAÀU LAØM QUEN

Töøng ñeâm ngoài ñaây ngaém sao trôøi, nhôù anh, nhôù anh voâ cuøng... Maây nhìn côn gioù xa vôøi, coû caây nhìn hoa laù ñaâm choài...

LAØM SAO EM BIEÁT

Laøm sao em bieát ñoâi maét anh hoâm naøo, vaãn tieác vaãn nhôù…

LAØM SAO QUEÂN EM

Cuoäc tình giôø ñaây ñaõ xa, chæ coøn mình anh leû loi...

LAØM SAO TOÁT CHO CAÛ HAI LAÀN HEÏN CUOÁI LAN ÑIEÄP 2

Ñöøng noùi vôùi em raèng anh nay ñaõ khoâng coøn yeâu em… Heïn anh ra nôi ñaây sao em laïi khoâng ñeán... Toâi vieát vaøo ñaây truyeän noái tieáp tình yeâu hai maùi ñaàu...

LAN VAØ ÑIEÄP 3

Chieàu kia luõ chim treân caønh buoàn khoâng ca...

LAO XAO BIEÅN GOÏI

Khi tìm ñöôïc con soùng tan treân bôø caùt voâ tình...

LAO XAO MUØA XUAÂN LAÏNH LUØNG
Em nôõ laïnh luøng ñeán theá sao...

Gioù aám muøa ñoâng lao xao, chaøo muøa xuaân saép sang…

LAÏNH TROÏN ÑEÂM MÖA LAÕNG DU CA

Möa buoàn ôi thoâi ngöøng tieáng, möa cho phoá nhoû… Veà ngoài laïi haùt haùt cho queân ñôøi, veà tìm laïi...

LAÕNG MAÏN TREÂN ÑOÀI
Moät muøa thu ñaõ qua roài...

Leân ñoài em ngoài, em ngoài treân thaûm coû non möôït xanh...

LAÕNG QUEÂN CHIEÀU THU LANG THANG INTERNET
Chieàu lang thang internet…

LANG THANG

Lang thang treân ñöôøng möa rôi…

LANG THANG CHIEÀU LÔÕ HEÏN
Chieâu nay lang thang treân phoá vui…

www.arirang.com.vn

- 114 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
LANG THANG TREÂN PHOÁ
Lang thang lang thang treân phoá moät mình...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Phöông Hoàng Nguyeãn Nhaïc: Nguyeãn Troïng Taïo Lôøi: Nguyeãn Phan Haùch Vaên Cao Chung Quaân Hoà Baéc Nhaïc: Wham Lôøi Vieät: Leâ Minh Leâ Anh Duõng Haø Quang Minh Vinh Söû Nguyeãn Hoàng Thuaän Traàn Thieän Thanh Nhaät Ñaêng
Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Phuù Quang-Taï Quoác Chöông

55361 52641 50645 53893 55018 51242 54763 54764 51117 53757 51113 54761 55019 50140 53163 51135 52378 50944 54762 53894 50001

LAØNG QUAN HOÏ QUEÂ TOÂI LAØNG TOÂI LAØNG TOÂI LAØNG TOÂI
Laøng toâi xanh boùng tre…

Laøng quan hoï queâ toâi thaùng gieâng muøa haùt hoäi…

Laøng toâi coù caây ña cao ngaát töøng xanh... Laøng toâi sau luõy tre môø xa...

LAST CHRISTMAS (ÑEÂM GIAÙNG SINH BUOÀN)
Nhôù ñeán anh buoàn trong ñeâm Giaùng Sinh…

LAÀM LÔÕ

Loøng ngöôøi ñoåi thay ñaâu coù ai ngôø...

LAÀN CUOÁI

Maét moâi naøy, maét moâi naøy haõy thoâi vì nhau...

LAÀN ÑAÀU NOÙI DOÁI
Laàn ñaàu tieân em noùi doái...

LAÂU ÑAØI CAÙT

Ñeâm daøi nhôù ngöôøi nöôùc maét ôi sao rôi hoaøi, giaác mô naøo…

LAÂU ÑAØI TÌNH AÙI

Anh seõ vì em laøm thô tình aùi…

LAËNG CAÂM MOÄT MOÁI TÌNH SI

Chieàu nay toâi ngoài nhìn maây troâi loøng sao boãng boài hoài...

LAÕNG ÑAÕNG CHIEÀU ÑOÂNG HAØ NOÄI LAËNG LEÕ NÔI NAØY LAËNG LEÕ
Tình yeâu maät ngoït maät ngoït treân moâi... Laëng leõ nôi ñaây nghe tim mình giaù baêng...

Chieàu ñoâng söông giaêng phoá vaéng, haøng caây laëng caâm...

Trònh Coâng Sôn Tuaán Thaønh Döông Thuï Ñoã Ñình Phuùc Theá Hieån Nguyeãn Hoaøng Duy Phong Nhaõ Traàn Trònh

LAÉNG NGHE MUØA XUAÂN VEÀ
Gioït möa naøo rôi thaät eâm…

LAËNG NHÌN MUØA THU LAËNG THAÀM LAËNG THAÀM
Bao ñeâm roài toâi lang thang…

Laëng nhìn muøa thu ñaõ qua, gioù haùt lao xao laéng nghe…

Oh oh oh... Chôït tænh giaác troáng vaéng trong loøng...

LEÂ VAÊN TAÙM LEÄ ÑAÙ

Em nhôù nhaát moät chuyeän naêm xöa ôû mieàn Nam... Hoûi ñaù xanh reâu bao nhieâu tuoåi roài…

www.arirang.com.vn

- 115 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
LEÄ ÑEÂM
Con tim anh theâm ñau buoát vì tình mình laïi maát nhau...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phaïm Thanh Sôn Tröông Quang Luïc Nguyeãn Tieán Höng Löu Höõu Phöôùc Hoaøng Vieät Nhaïc ngoaïi Laõ Vaên Cöôøng Vieät Huøng Traàn Queá Sôn Nhaïc: Huøng Taâm Lôøi: Hoàng Vaân Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Thaùi Huøng Leâ Quang Theá Hieån - Vieät Anh Nhaïc: Ñaøo Vaên Söû Lôøi: Toá Nga Nguyeãn Tieán Höng Ñaøo Vaên Söû Y Vaân Ngoïc Sôn Minh Khang Thanh Tuøng Phan Ñinh Tuøng

55363 55020 55021 50265 50283 50862 51255 55364 54065 54499 50758 54500 51203 52646 55365 52774 50099 51396 54066 51046 54272

LEÂ QUYÙ ÑOÂN LEÂ QUYÙ ÑOÂN LEÂN ÑAØNG LEÂN NGAØN

Thôøi thô aáu, tính tinh nghòch nhöng thoâng minh... Ñôøi vua Leâ naêm Bính Ngoï, taïi Dieân Haø... Naøo anh em ta cuøng nhau xoâng pha leân ñaøng… Hoø ôi doøng soâng chaûy xieát…

LEMON TREE LEÛ LOI LEÛ LOI

Da da… Chieàu daàn buoâng... Saùng nay em ra phoá chôï… Laù rôi ñaày saân roài muøa thu cuõng qua, hôõi chuù chim seû naâu...

LÌ XÌ NHEÙ

Lì xì nheù, lì xì voøng tay thieát tha khi muøa xuaân veà...

LÒCH SÖÛ VIEÄT NAM
Muøa ñoâng ñeán nhö vaây kín…

Maáy nghìn naêm Vieät Nam huøng vó huøng anh…

LIEÀU THUOÁC CHO TRAÙI TIM LINH THIEÂNG VIEÄT NAM
Naøy coâ beù coù maùi toùc ñuoâi gaø… Linh thieâng trôøi Vieät Nam, linh thieâng ñaát Vieät Nam...

LK TOÙC ÑUOÂI GAØ VAØ MÖA PHI TRÖÔØNG LOØNG BIEÅN TÌNH EM LOØNG HIEÁU THAÛO
Bieån noùi lôøi soùng xanh, bieån noùi gì hôõi anh… Caùch nay laâu roài, ôû nôi nöôùc Vaên Lang coù chaøng hoaøng töû...

LOØNG MEÏ ÖÔÙC MONG LOØNG MEÏ
Loøng meï bao la...

Khi meï sinh con chæ moãi öôùc mong, nguû ngoan choùng lôùn…

LOØNG MEÏ 2 LOÄC XUAÂN

Laëng nhìn chieàu thu… Haïnh phuùc khi moät naêm môùi ñöôïc ñoùn treân ñaát meï...

LOÁI CUÕ TA VEÀ

Loái cuõ ta veà döôøng nhö nhoû laïi…

LOÁI ÑI RIEÂNG ANH

Ngaøy xöa em noùi chæ yeâu moät mình anh...

www.arirang.com.vn

- 116 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
LOÃI LAÀM CAÂY LAÙ VAØ GIOÙ LOÃI LAÀM ÑAÕ QUA LOÃI LAÀM NÔI EM LOÃI LAÀM
Moät chieác laù theo côn gioù cuoán bay ñi xa caây roài... Loái vaéng ngaøy xöa, ñöôøng veà khoâng ai ñoùn ñöa... Chaøng laø ngöôøi yeâu em nhaát treân ñôøi… Coù khi naøo em buoàn em nhôù ñeán anh, coù khi naøo…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaát Trung Trung Quaân Thaùi Thònh Minh Khang Hoaøi An Giang Tröôøng Nhaïc: Haø Haûi Ñaêng Lôøi: Cam Long Phaïm Minh Tuaán Baûo Chinh Ñoàng Ñaêng Giao Lyù Haûi Quoác Duõng Trònh Höng Nguyeãn AÙnh 9 Vieát Duy Phaïm Khaùnh Höng Traàn Vuõ Anh Bình Hoaøng Giaùc Hoàng Xöông Long Hoàng Xöông Long Tuaán Haûi - Kim Khaùnh

54273 52913 52643 52772 51709 55023 53300 51202 53301 52512 52045 51306 52046 51456 55024 53166 54274 50766 52379 52219 52642

LOÁI MOØN

Loái moøn tìm veà ñaâu nôi öôùc heïn...

LOÁI MOØN KYÛ NIEÄM

Ñaõ boán naêm xuoâi ngöôïc nôi mieàn xa...

LOÁI NAØO VEÀ TIM TOÂI LOÁI NHOÛ VAØO ÑÔØI
Anh seõ laø doøng soâng…

Trong maøn ñeâm leâ böôùc veà treân phoá quen...

LOÁI REÕ TÌNH YEÂU

Coù moät ngaøy traùi tim nhö ñieân...

LOÁI SOÁNG SAI LAÀM

Toâi ñaõ khoùc thaät nhieàu ñôøi toâi ñôùn ñau thaät nhieàu…

LOÁI THOAÙT CHO TÌNH YEÂU LOÁI THU XÖA
Chieàu trôû veà khuoân vieân…

Moät ngaøy naøo ñöôøng tình coù chia ly thì em chôù neân u buoàn…

LOÁI VEÀ XOÙM NHOÛ LOÁI VEÀ LOÁI VEÀ
Cuoäc ñôøi laém eâ cheà...

Veà thoân xöa ta haùt khuùc hoan ca, ngoït höông luùa…

Loái veà moät mình coâ ñôn treân con ñöôøng khuya...

LÔÏI DANH

Doøng ñôøi troâi qua thaät nhanh, cuoäc soáng ñua chen...

LÔÕ CHUYEÁN ÑOØ CHIEÀU LÔÕ CUNG ÑAØN LÔÕ DUYEÂN LÔÕ HEÏN
Tha thieát göûi maáy cung ñaøn...

Con nöôùc leân chöa, sao beán ñoø chieàu nay vaéng anh...

Thuôû naøo mô böôùm mô hoa, saùng saùng tröa chieàu… Con caù nhôù nguoàn ngöôïc veà doøng soâng…

LÔÕ LAÀM

Luùc vöøa lôùn em bieát chi tình yeâu, coù ngöôøi ñeán xin…

www.arirang.com.vn

- 117 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
LÔÕ LAÀM
Phuùt giaây lôõ laàm daãu tieác nuoái em mang suoát ñôøi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ñoã Quang Phaïm Khaûi Tuaán Vuõ Thanh Traàn Hoaøn Trònh Coâng Sôn Troïng Loan Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Thanh Nhaõ Huy Cöôøng Leâ Quoác Thaéng Nhaïc: Ñaëng Höng Lôøi: Phaïm Hieán

51130 53018 53758 50521 50433 50671 54765 54275 53019 54067 55366 54766 53438 50081 50682 50560 50026 54767 55025 54276 50618

LÔÕ YEÂU EM ROÀI

Coøn ñaâu nöõa tình yeâu cuûa toâi, toâi ñaõ lôõ göûi trao con tim...

LÔØI ANH VOÏNG MAÕI NGAØN NAÊM
Saùng maõi teân anh ngöôøi con cuûa ñaát nöôùc... Chuyeän keå raèng tröôùc luùc Ngöôøi ñi xa…

LÔØI BAÙC DAËN TRÖÔÙC LUÙC ÑI XA LÔØI BUOÀN THAÙNH
Chieàu chuû nhaät buoàn…

LÔØI CA DAÂNG BAÙC LÔØI CAÛM ÔN

Ai yeâu mieàn Nam nhö taám loøng cuûa Baùc… Ngaøy xöa beù thô cha hay chôû toâi ñi chôi...

LÔØI CHIA TAY

Saùng thöùc giaác nghe sao boài hoài, boãng muoán noùi...

LÔØI CHIA TAY DEÃ NOÙI THEÁ SAO ANH
Ai khi yeâu ñeàu nghe ngöôøi ta ñaõ coù noùi...

LÔØI CHUÙC ÑEÂM GIAÙNG SINH LÔØI COÂ

Töø ngaøn naêm aáy Chuùa ra ñôøi nôi hang Beâ Lem...
Thaùnh thoùt nhö tieáng ñaøn dòu daøng nhö tieáng meï...

LÔØI CON MUOÁN NOÙI LÔØI CUOÁI

Nhaïc: Thanh Bình Nheï nhaøng nhö gioù muøa thu, caâu ca meï haùt ñong ñöa gioït buoàn... Lôøi: Taân Vieät
Thoâi ñöøng tìm nhau nöõa laøm gì, thoâi ñöøng nhìn nhau nöõa...

Töø Coâng Phuïng Nguyeãn Vuõ Nhaïc Hoa Trònh Coâng Sôn Duy Thaùi Phan Ñinh Tuøng Nhaät Ngaân Traàn Hoaøn Nhaïc Nhaät

LÔØI CUOÁI CHO EM
Chia tay xa nhau…

Em, anh xin em moät laàn cuoái ...

LÔØI CUOÁI CHO TÌNH YEÂU LÔØI CUÛA DOØNG SOÂNG LÔØI CUÛA GIOÙ
Ngöôøi tìm ñeán vôùi böôùc chaân aâm thaàm ... Anh coù nghe thaáy em noùi gì khoâng...

LÔØI DAÏY CUÛA CHA

Ngaøy xöa cha ñaõ noùi raèng con ôi soáng cho thaät loøng...

LÔØI ÑAÉNG CHO CUOÄC TÌNH LÔØI EM COÂ GAÙI LEÄ NINH LÔØI GIAÕ BIEÄT
Say yo na ra haùt chi lôøi giaõ bieät…

Cuoái cuøng roài mình vaãn theá, coù sao ñaâu, khoùc chi em... Töø cöûa soâng Nhaät Leä môøi anh veà thaêm queâ...

www.arirang.com.vn

- 118 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
LÔØI HAÙT KINH CAÀU LÔØI HÖÙA LÔØI HÖÙA
Xin thaép leân moät ngoïn neán kính daâng tröôùc noãi ñau con ngöôøi… Vì sao anh laïi ñi, leä hoen cay bôø mi, ngöôøi yeâu... Ngöôøi yeâu hôõi, anh ñaõ höùa raèng seõ luoân ôû beân khi em caàn...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Minh Chaâu Phaïm Baù Ñöùc Duy Khoa Nguyeãn Hoaøi Anh Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù Quang Huy Kyø Phöông Hoaøi An Trònh Coâng Sôn Nguyeãn Hoaøi Anh Traàn Hoaøn Minh Khang Haø Duõng Ñình Vaên - Troïng Nguyeân Haøn Chaâu Nguyeãn Minh Anh Löông Baèng Quang Nhaïc: Nhaát Sinh Thô: Thuûy Tieân Vuõ Vieät Hoàng Kieàu Anh Nguyeãn Kim Tuaán

53573 54277 54501 52380 51532 52911 52509 50776 54278 53164 50120 53895 55026 52773 52644 52510 52043 53574 54768 51159 53165

LÔØI HÖÙA CHO TÌNH YEÂU LÔØI HÖÙA ÑAÕ QUA
Giaây phuùt ñaàu môùi yeâu...

Em xinh nhö hoa trong aùnh naéng ban mai…

LÔØI HÖÙA LÔØI HÖÙA

Lôøi höùa anh trao göûi em, trong ngaøy mình phaûi xa rôøi nhau… Ngaøn vì sao ñeâm nay seõ maõi saùng soi cho tình ta…

LÔØI MEÏ RU LÔØI MEÏ RU

Nghe nhöõng lôøi ru aàu ô gioù chieàu ... Lôøi meï ru aø aø ôi, a í a aø ru hôøi, aø aø ôi lôøi meï ru...

LÔØI NAØO CHO EM LÔØI NAØO CHO ANH
Lôøi naøo cho ai kia, lôøi naøo cho rieâng toâi...

LÔØI NGÖÔØI RA ÑI
Moät chieàu anh böôùc ñi...

LÔØI NGUYEÀN

Lôøi theà öôùc anh ñaõ trao cho em, vaàng traêng aùnh sao...

LÔØI NGUYEÄN CAÀU

Em haõy laø moät caùnh sao xanh rôi vaøo lôøi nguyeän caàu...

LÔØI NGUYEÄN CAÀU TÌNH YEÂU LÔØI NHÔÙ LÔØI THÖÔNG

Ngöôøi ñaõ khoâng coøn yeâu anh nhö ngaøy xöa... Hoâm nay toâi veà queâ ngoaïi moät vuøng queâ xöa…

LÔØI NOÙI DOÁI CHAÂN THAÄT LÔØI NOÙI TÖØ TRAÙI TIM LÔØI RU LÔØI RU

Lôøi noùi doái ñoù raát chaân thaät, khi thaáy em thô ngaây… Khi ñi beân em tay trong tay vu vô lang thang trong ñeâm… AÀu ô ai haùt trong ñeâm, lôøi buoàn da dieát…
AØ ôi meï ru con nhöõng tröa heø, aø ôi meï ru con nhöõng ngaøy ñoâng veà...

LÔØI RU CHO CON LÔØI RU CUÛA MEÏ

Ngoài nghe bieån haùt rì raøo… Ñeâm veà gioù ru hôøi nghe lôøi haùt ru...

www.arirang.com.vn

- 119 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
LÔØI RU CUÛA MEÏ
Meï ru con nguû ñeâm thu, lôøi ru cuûa meï ô ô ô lôøi ru cuoäc ô ñôøi mai sau...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phaïm Myõ Lôïi Minh Chaâu Leâ Quang Nguyeãn Long Leâ Quang Nhaïc: Traàn Hoaøn Lôøi: Nguyeãn Khoa Ñieàm Thanh Sôn Duy Maïnh Duõng Chinh Thaêng Long - Thanh Sôn Nguyeãn Ñöùc Trung Thanh Vuõ - Hoaøi Linh Baûo Chinh Trònh Coâng Sôn Ñoâng Nhi Leâ Quang Thanh Tuøng Ngoïc Sôn Ngoïc Sôn Ngoïc Sôn Nhaïc: Tröông Quang Luïc Thô: Nam Thieân

54502 52645 51717 52511 50781 52044 52912 53896 53759 52220 52381 52222 52221 54279 53760 52513 50029 51393 51865 53302 53303

LÔØI RU ÑAÁT BAÉC

AØ ôøi aø ôi, ñi treân ñaát Baéc queâ mình, tieáng ru meï haùt…

LÔØI RU NGAØN ÑÔØI

Truøng truøng quaân ñi ngaøn daëm, rôïp trôøi côø bay boán phöông...

LÔØI RU PHÍA HOAØNG HOÂN LÔØI RU TÌNH
Chôø em töøng côn gioù…

Öôùc mô toâi laø côn gioù nheï, ru meânh mang...

LÔØI RU TREÂN NÖÔNG LÔØI SAÙM HOÁI

Nguû ngoan a kay ôi, nguû laø ngoan a kay hôõi… Tieáng haùt cuûa em tröõ tình maùt nhö doøng suoái, eâm nhö laøn maây…

LÔØI SAÙM HOÁI CUÛA KEÛ HAÁP HOÁI
Ngöôøi ôi ngaøy qua chaát ñoäc loâi keùo toâi...

LÔØI TAÏ TÖØ

Nhôù chaêng laø luùc em ñeán trong maøu traéng…

LÔØI TAÏM BIEÄT LÔØI THAÀY COÂ

Ngoài ñaây chuùng mình coøn ñeâm nay… Ngaøy ngaøy ñeán tröôøng, con phoá ñoâng vui aùo traéng bay…

LÔØI THEÀ TREÂN ÑAÙ LÔØI THEÀ

Lôøi theà hoâm ñoù beân gheành ñaù chöa nhoøa… Neáu luùc tröôùc ñöøng tin lôøi theà vôùi aùnh maét thaät saâu…

LÔØI THIEÂN THU GOÏI

Veà trong phoá xöa toâi naèm, coù laàn nghe tieáng ru...

LÔØI THUÙ TOÄI NGOÏT NGAØO LÔØI TÖØ BIEÄT TÌNH YEÂU
Muøa xuaân ñeán ñaïp xe treân phoá...

Maát ngöôøi vì em ñaõ löøa doái, con tim ngheïn ngaøo baät khoùc… Theá laø ta chia tay nhau, cuoäc tình ñaàu giôø nhö côn gioù…

LÔØI TOÛ TÌNH CUÛA MUØA XUAÂN LÔØI TOÛ TÌNH DEÃ THÖÔNG
Ôi ngöôøi yeâu em nhö ngaøn aùnh sao...

LÔØI TOÛ TÌNH DEÃ THÖÔNG 2 LÔØI TOÛ TÌNH ÑAÙNG YEÂU

Anh number one... Anh xin theà anh seõ yeâu maõi thoâi… Khoâng ai yeâu em nhieàu vaø say söa cho baèng anh...

LÔØI TOÛ TÌNH TREÂN ÑAÛO OÂNG ÑEN
Anh noùi anh yeâu em trong saùng mai naøy...

www.arirang.com.vn

- 120 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
LÔØI TRAÙI TIM HAÙT
Baïn thaân ôi toâi muoán noùi… Tình yeâu naâng ñoâi caùnh moäng mô, neân ngöôøi ñang yeâu...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phan Long Leâ Höïu Haø Nguyeãn Hoàng Thuaän Nhaïc: Haøn Chaâu Thô: Nguyeãn Cöù Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tröôøng Huy Phan Long Vónh Taâm Nhaïc ngoaïi Leâ Vinh Phuùc An Hieáu Quoác Huøng Daân ca quan hoï Ñöùc Huy Trònh Höng Phaïm Theá Myõ Ñöùc Trí Quang Huy Minh Kha Thanh Sôn Nguyeãn Vaên Hieân Daân ca Trò Thieân

52223 51286 53897 53020 51533 53304 54769 50467 54503 54068 51120 53898 52047 52914 50259 53439 53168 53167 50164 50528 53575

LÔØI TRAÙI TIM MUOÁN NOÙI LÔØI TRAÙI TIM MUOÁN NOÙI LÔØI YEÂU CHÖA NOÙI LÔØI YEÂU ÑAÀU
Naøng laø tia naéng aám… Luùc môùi quen thöôøng hay nghó raèng... Em töôi nhö moät ñoùa hoàng, kheùo giöõ muøa xuaân ôû laïi...

LÔØI YEÂU GÔÛI NOOÏNG

Moät thaønh phoá treân nuùi cao, bao la caùnh ñoàng Möôøng Thanh...

LÔØI YEÂU MUOÄN MAØNG LÔØI YEÂU THÖÔNG LÔØI YEÂU THÖÔNG LÔØI YEÂU XA
Ngaøy nhoän nhòp veà treân khu phoá…

Chæ moät mình em vôùi nöôùc maét, chæ moät mình em trong boùng toái...

Nhaø em coù meï vaø ba, tieáng con ca vui chan hoøa...
Ñeâm nay anh ngoài haùt moät mình nhö töøng ngaøy qua khoâng coù em...

LUNG LINH GIOÏT MÖA
Chieàu muøa thu laù bay…

LUÙNG LIEÁNG

Luùng ô lieáng ô laø luùng ôi aø lieáng ôi ôi ôi...

LUOÂN LUOÂN MAÕI MAÕI

Neáu anh laø raïng ñoâng em seõ laø chim hoùt...

LUÙA MUØA DUYEÂN THAÉM LUÙA VEÀ ÑEÂM TRAÊNG
Traêng saùng treân maùi ñoài...

Chieàu daàn rôi sau maùi ñoài, aùnh traêng buoâng laû lôi…

LUÙC MÔÙI YEÂU

Coù traùi tim môùi bieát yeâu môùi bieát vui môùi bieát buoàn...

LÖÏA CHOÏN MOÄT VÌ SAO LÖÔÙI TÌNH

Ngöôøi yeâu hôõi traêm naêm mình chæ coù chung ñoâi kieáp naøy thoâi... Ai trong tình yeâu ai khoâng mô moäng...

LÖU BUÙT NGAØY XANH
Maøu phöôïng hoàng…

Loøng xao xuyeán moãi khi hoa phöôïng rôi…

LÖU BUÙT THÔØI AÙO TRAÉNG LÖU THUÛY
Ñôøi ñeïp ñôøi nôû hoa vang caâu hoø roän raøng lôøi ca…

www.arirang.com.vn

- 121 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
LÖÛA TÌNH
Löûa baäp buøng baäp buøng chaùy trong maøn ñeâm...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Mai Thu Sôn Nguyeãn Cöôøng Daân ca Nam Boä Nhaïc: Daân ca Nam boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ Daân ca quan hoï Daân ca Bình Döông Daân ca Nam Boä Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ Daân ca Caàn Thô Daân ca Nam Boä Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ Daân ca Trung Boä Daân ca Nam Boä Phoá Thu Daân ca Daân ca Nam Boä
Daân ca Quaûng Trò -Thöøa Thieân

51866 51290 52382 54280 50627 50628 53761 52224 51594 50639 52225 54069 50629 50768 50638 52226 52227 53899 52514 52228 54281

LY CAØ PHEÂ BAN MEÂ
Ly caø pheâ nhö muoán noùi…

LYÙ BA TRI

Tröôùc ñeøn xem chuyeän Taây Minh, gaãm cöôøi…

LYÙ BUÏI CHUOÁI

Anh naèm buïi chuoái rò ña, neân aûnh reân mieäng keâu bôù vôï bôù vôï...

LYÙ CAÂY BOÂNG

Boâng xanh boâng traéng…

LYÙ CAÂY BOÂNG 2
Boâng boâng boâng xanh…

LYÙ CAÂY ÑA

Ai leân quaùn doác ngoài goác ta lyù lyù nhö caây ña…

LYÙ CAÂY KHEÁ LYÙ CAÙI MÔN

Treøo leân caây kheá maø rung, kheá ruïng ñuøng ñuøng… Ñaøn coø bay veà nôi thöông nhôù…

LYÙ CHIEÀU CHIEÀU LYÙ CON COÙC LYÙ CON CUA

Chieàu chieàu ra ñöùng taây laàu taây… Coùc cheát naøng Nhaùi moà coâi baáy laâu, Chaøng Hiu noù beøn… Con cua quaãy noù ôû trong hang quaãy a röôïng a…

LYÙ CON SAÙO 1 LYÙ CON SAÙO 2 LYÙ CON SAÙO 3

Ai ai ñem con saùo baèng chim saùo öøng öng... Ai ñem con saùo maø sang soâng… Ai ñem ô con saùo ô ô qua soâng…

LYÙ CON SAÙO HUEÁ

Ai ñem con saùo sang soâng ñeå cho ñeå cho con saùo…

LYÙ CON SAÙO SANG SOÂNG LYÙ CON SAÙO TRAØ VINH LYÙ DÓA BAÙNH BOØ LYÙ ÑAÁT GIOÀNG LYÙ HOAØI NAM

Ô ô ai xui maø con saùo caùi noù qua soâng caùi noù qua soâng... Giaän maø thöông, doøng soâng queâ tím boâng luïc bình... Hai tay böng dóa lyù baùnh toàn boø, giaáu cha giaáu meï… Treân ñaát gioàng mình troàng khoai lang, treân ñaát gioàng… Chieàu ô chieàu chieàu ô chieàu daét ôù baïn ô, daét ô baïn ô...

www.arirang.com.vn

- 122 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
LYÙ KEÙO CHAØI
Gioù leân roài caêng buoàm cho khoaùi, gaùc cheøo leân…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Daân ca Nam Boä Daân ca Mieàn Trung Daân ca Nam Trung boä Daân ca Thöøa Thieân Daân ca Nam Boä Lôøi: Lö Nhaát Vuõ Haùt Boäi Lö Nhaát Vuõ Daân ca Nam Boä Lö Nhaát Vuõ Daân ca Daân ca Lieân khu 5 Daân ca Quaûng Nam Nhaïc: Daân ca Trung Boä Lôøi: Hoaøng Anh Daân ca Nam Boä

53576 50673 53762 54070 50630 50648 50391 52229 50160 52515 54770 54071 53900 52230 52647 51182 54072 54771 52648 52383

LYÙ MÖÔØI THÖÔNG LYÙ NAÊM CANH LYÙ NGÖÏA OÂ

Moät thöông toùc boû ngang vai… Canh moät thô thaån í ra vaøo ra, chôø traêng oâi tình maø traêng xeá… Ngöïa oâ í a ô ngöïa oâ aên coû giöõa ñaøng baét leân maø thaéng...

LYÙ NGÖÏA OÂ 1 LYÙ NGÖÏA OÂ 2 LYÙ NGÖÏA OÂ

Ngöïa oâ i i i ôi, ngöïa oâ oâ laø oâ... Í ngöïa oâ í ngöïa oâ oâ, yeân thaéng taø laø… Khôùp con ngöïa ngöïa oâ…

LYÙ QUA CAÀU

Chieàu nay anh daét em qua caàu, chim chieàu moûi caùnh…

LYÙ QUAÏ KEÂU

Keâu caùi maø quaï keâu...

LYÙ QUY PHUÏNG LYÙ TANG TÍT

AÙo anh naêm nuùt chaïm roàng hoa röôøng ôi... Ru hôøi ru hôõi... Nín maø nghe qua ru maø qua haùt...

LYÙ THIEÂN THAI

Treøo leân hoøn nuùi, hoøn nuùi ta lyù noï Thieân Thai…

LYÙ THÖÔNG NHAU LYÙ TRAÙI MÖÔÙP

Thöông nhau tröôøng ñoaïn í a ñoaïn tröôøng... Chieàu chieàu goït möôùp caùi naáu canh, goït möôùp…

MAÙ HOÀNG ÑAØ LAÏT MAI

M

Ñaø Laït laém söông muø phaûi khoâng anh? hôõi coâ em... Mai anh ñaõ quen em moät ngaøy…

Minh Kyø - Lan Anh Quoác Duõng Nguyeãn Toân Nghieâm Khuùc Kim Tính Nguyeãn Cöôøng Dzoaõn Bình

MAÙI AÁM GIA ÑÌNH

Bieån baét ñaàu töø ñaâu, nhöõng doøng soâng tìm veà...

MAÙI AÁM THAÂN THÖÔNG MAÙI ÑÌNH LAØNG BIEÅN MAI EM LAÁY CHOÀNG

Gia ñình em nhö chieác ñoàng hoà, boá laø kim giôø meï laø kim phuùt... Thi gan cuøng tueá nguyeät, bao laâu bao laâu roài… Coøn gì cho nhau nöõa ñaâu maø mong, tình yeâu coøn ñaây…

www.arirang.com.vn

- 123 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MAI LÔÕ MÌNH XA NHAU MANDOLAY
Neáu lôõ mai naøy caùch bieät nhau… Mai lôõ hai mình xa nhau... Vui leân ñi vui vôùi nhau cho troïn veïn aùi aân ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Löu Traàn Leâ Nhaïc ngoaïi Leâ Quoác Duõng Anh Tuaán Leâ Quang Quoác An Nguyeãn Nhaát Huy Baûo Thu Jimmii Nguyeãn Huyønh Nhaät Taân Hoaøi An Cao Minh Thu Hoaøi Phuùc Minh Nhieân Só Luaân Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Lyù Haûi Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Hoaøng Chaâu Nguyeãn Vaên Thanh Nhaõ Thanh Sôn Nhaïc: Phaïm Tuyeân Thô: Dieäp Minh Tuyeàn Vieät Anh

52517 50634 52048 51482 52516 54772 51351 55028 53090 55027 52049 52050 52384 54773 52518 50783 51653 55031 55029 53763 51060

MAÕI COØN YEÂU

Treân con ñöôøng tình moät mình toâi ñi, côn möa nhaït nhoøa…

MAÕI KHOÂNG PHAI

Em ôi cho duø naêm thaùng qua…

MAÕI LAØ BOÀ CAÂU TRAÉNG MAÕI LAØ GIAÁC MÔ
Anh maõi laø nieàm vui…

Töøng ñaøn chim bay qua trong giaác mô cuûa em toâi… Chieàu hoâm nay vaéng em trong loøng boãng nhôù...

MAÕI LAØ NIEÀM ÑAU MAÕI VAÃN COØN XUAÂN MAÕI MAÕI BEÂN EM
Treân giaøn thieân lyù boãng xoân xao, mai ñoùn möøng xuaân... Chôït buoàn khi em xa vaéng, tình saàu khi ñaõ xoùt xa...

MAÕI MAÁT NHAU TRONG ÑÔØI
Yeâu chi cho nöôùc maét rôi töøng ñeâm...

MAÕI MAÕI MOÄT TÌNH YEÂU MAÕI MAÕI YEÂU EM MAÕI MAÕI

Ñeâm töøng ñeâm khi maøn söông buoâng xuoáng theânh thang... Yeâu em cho coâ ñôn thoâi khoâng veà mang noãi buoàn… Mong manh nhö laø söông khoùi nhöõng tieáng yeâu…

MAÕI NHÔÙ

Ngoài trong bieån nhôù ngaøy anh ñaõ maõi xa em nhôù phuùt giaây beân nhau...

MAÕI XANH TUOÅI HAI MÖÔI MAÕI YEÂU EM MAÕI YEÂU
Ha… Ñöøng tìm nhau chi hôõi ngöôøi… Ngöôøi ôi nôi ñoù coù nhôù tình xöa…

Maõi maõi xanh khi em hai möôi, toùc vaãn bay bay…

MAÀM COÂI

Coù moät haït maàm coâi rôi xuoáng ñôøi caèn coãi...

MAØU AÙO HOA PHÖÔÏNG
Tieáng ve nöùc nôû heø ñeán ñaây roài...

MAØU CÔØ TOÂI YEÂU

Hoàng nhö maøu cuûa bình minh, ñoû nhö maøu maùu cuûa mình…

MAØU CUÛA LAÕNG QUEÂN
Anh tìm em coøn thô ngaây…

www.arirang.com.vn

- 124 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MAØU HOA BÍ
Ñaâu coù theå phai môø kyû nieäm tuoåi thô...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Voõ Ñoâng Ñieàn Nhaïc: Thuaän Yeán Lôøi: Nguyeãn Ñöùc Maäu Ñöùc Huy Toân Huy Haøn Chaâu

53169 51534 52051 54504 51177 51234 51243 54505 50859 52915 53141 55030 53440 54774 54507 52776 54775 50469 52520 50328 52052

MAØU HOA ÑOÛ

Coù ngöôøi lính muøa thu aáy...

MAØU MAÉT NHUNG

Con ñöôøng trôn öôùt tieãn em ra ñi chieàu nay muøa thu möa bay…

MAØU TÍM BAÈNG LAÊNG MAØU XANH KYÛ NIEÄM
Chuyeän ngaøy xöa coù hai…

Nhöõng chieàu buoàn, thaønh phoá moät maøu tím baèng laêng...

MARCHES DES ROIS (HUYEÀN THOAÏI MOÄT VÌ SAO) Daân ca Phaùp Xöa thaät xöa xa tít… Lôøi Vieät: Y Vuõ

MARY'S LITTLE BOY CHILD
Moät ngaøy muøa ñoâng…

Nhaïc: Boney'm Lôøi Vieät: Leâ Minh Thieân AÂn Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Hoàng Anh Haøn Chaâu Ngaân Trang Khaùnh Ñôn Nguyeãn Hoàng Thuaän Nguyeãn Hoàng Thuaän Ñaøo Troïng Thònh Nguyeãn Nhaát Huy Phaïm Theá Myõ Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Ngoïc Thaïch Vuõ Quoác Vieät Vónh Taâm

MAËN NOÀNG

Mình ngoài xuoáng ñaây eâm ñeàm nhö ngaøy aáy...

MAÛNH TÌNH THÔ

Chaân böôùc nheï theo laøn maây…

MAÄT ÑAÉNG TÌNH YEÂU

Ngöôøi cho ta bao laàn nhôù bao laàn lôõ heïn hoø, ñeå ñeâm ñeâm...

MAÁT NHAU ROÀI (THAØ TRAÉNG THAØ ÑEN)
Chuùng mình khoâng coøn yeâu nhau thì thoâi…

MAËT TRÔØI TÍM

Moät sôùm mai, em boãng noùi caâu bieät ly khieán anh giaät mình...

MAÙY BAY GIAÁY

Anh yeâu em töïa nhö traêng saùng, anh beân em...

MAÙY ÑIEÀU HOØA MUØA HEØ MAÂY

Wo uh wo... Em ñaõ noùi tieáng yeâu anh nhieàu... Neáu anh khoâng laø côn gioù, lieäu coù theå naøo phieâu du cuøng em...

MAÂY CHIEÀU

Chieàu xuoáng laù khoâ rôi, ngöôøi ñi ñaõ khoâng quay laïi…

MAÂY ÑAÀU NUÙI

Ngaøy aáy ra ñi moät sôùm buoàn trôøi ñaát röng röng maøu nhôù thöông...

MAÂY LANG THANG
Maây sao coøn bay maõi…

MAÂY TÌNH YEÂU MAÂY TRAÉNG MAÂY VAØ NUÙI

Phoá vaéng ñeâm nay, tieác nuoái chua cay, tình saàu nhôù ai… Maây traéng em maõi öôùc mô… Hô hô hô… xöa maây vaãn hay thöôøng lang thang ngao du...

www.arirang.com.vn

- 125 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MAÂY XÖA
Ngaøy mai roài em ñi, ñeå laïi cho anh hun huùt con ñöôøng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phuù Quang Khaùnh Ñôn Ngoâ Thuïy Mieân Tröôøng Huy Leâ Minh Sôn Quoác Duõng - Ñynh Traàm Ca Töø Coâng Phuïng Só Luaân Tieán Luaân Nhaïc Thaùi Lôøi Vieät: Taï Phöôùc Tröôøng Traàn Tieán Leâ Quang Döông Thuï Minh Khang Leâ Quang Leâ Quang Nguyeãn Ñöùc Trung Mai Thu Sôn Nhaïc: Phan Long Lôøi: Ñoaøn Ngoïc Thu Leâ Chí Phuùc Maïnh Quaân

55032 52775 52385 51030 53441 53170 50892 51652 51375 51761 50092 53305 51194 51595 52519 54506 50115 53764 52231 54282 54283

MAËC KEÄ NGÖÔØI TA NOÙI MAÉT BIEÁC

Ngöôøi ta cöù noùi toâi yeâu em laø ngu toâi yeâu em laø ngô… Nhôù tôùi naêm xöa beân nhau böôùc trong chieàu möa…

MAÉT BUOÀN MAÉT CÖÔØI

Ngöôøi yeâu ôi anh ñaâu coù bieát… Hm hm...Ñoâi chaân ñi tìm moät lôøi yeâu thöông...

MAÉT HUEÁ XÖA

Duø xa hoûi loøng queân chöa, Hueá sang ñoâng...

MAÉT LEÄ CHO NAØNG
Möa soi daáu chaân em… Moät nuï hoàng…

MAÉT NAI CHA CHA CHA MAÉT NAI ÔI
Em veà tung taêng qua con phoá…

MAÉT NHUNG

Laø laø laø… Moãi saùng sôùm böôùc ra ñöôøng…

MAËT TRÔØI BEÙ CON
Ngoaøi kia coù coâ beù...

MAËT TRÔØI BEÂN KIA MAËT TRÔØI EÂM DÒU
Maët trôøi ngaøy muøa xuaân…

Maët trôøi vöøa rôùt beân kia löng ñoài...

MAËT TRÔØI LAÏNH
Anh tìm em trong giaác…

MAËT TRÔØI TRONG EM

Ngoài ngaém aùnh traêng thuôû naøo, loøng em boãng thaáy…

MAËT TRÔØI TRONG ÑEÂM
Bieån mòt muøng cuoän soùng...

Seõ giöõ maõi nheù trong tim ngöôøi ôi, seõ giöõ maõi nheù cuoäc tình ñaõ qua…

MAËT TRÔØI TRÖÔÙC BIEÅN MAËT TRÔØI XANH MEÏ MEÏ
Maët trôøi cuûa toâi laø moâi cöôøi, maët trôøi cuûa toâi laø hoa töôi… Caû cuoäc ñôøi cha ñi boä ñoäi, quaø veà cho meï… Meï yeâu ôi khi chieàu buoâng xuoáng, laø khi con böôùc chaân trôû veà...

MEÏ CON ÑAÕ VEÀ

Moät saùng sôùm trôû veà queâ höông, veà trong caâu haùt...

www.arirang.com.vn

- 126 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MEÏ CUÛA CHUÙNG TA MEÏ CUÛA TOÂI
Khoâng phaûi ñi ñaâu xa, thieân ñöôøng hay mieàn cöïc laïc... Meï cuûa toâi toùc meï ñaõ nhuoäm maøu söông…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Taï Ñình Ngoân Toâ Thanh Tuøng Hoaøng Phöông Nhaïc Phaùp Phí Vaên Vónh Nguyeãn Hoàng Thuaän Nguyeãn Ngoïc Thieän Minh Chaâu Minh Vy Nhò Haø Quoác An Phaïm Theá Myõ Nguyeãn Vaên Tyù Phöông Uyeân Baûo Phuùc Vuõ Quoác Vieät Minh khang Ñình Vaên Leâ Quang Ñoaøn Xuaân Myõ Nhaïc: Löu Caàu Lôøi: Traàn Nhaät Lam

54508 52386 52232 50626 52387 54776 51535 51371 52777 51929 50819 54777 52521 51056 51140 51654 54509 53011 52053 50568 52054

MEÏ GOØ COÂNG

Döôùi naéng hoàng toâi ñi giöõa Goø Coâng, ñaát nhö cao…

MEÏ HIEÀN DAÁU YEÂU (MAMAN OH MAMAN)
Ngöôøi meï hieàn yeâu daáu…

MEÏ HIEÀN

Meï laø naéng hoàng aáp uû ñôøi con, möa laø möa ñaàu thaùng haïn…

MEÏ NHÔÙ CON MEÏ ÔI MEÏ ÔI

Ñeâm nay, con döôøng nhö ñaõ veà, meï nghe thaáy tieáng con cöôøi... Meï giôø nhö chieác laù… Meï ôi con thöông meï quaù…

MEÏ TOÂI MEÏ TOÂI MEÏ TOÂI

Hoø ô… nuùi naøo cao baèng nuùi cao tình meï… Meï toâi toùc xanh nhuoäm baïc thaùng ngaøy... Möa veà treân khu phoá khuya…

MEÏ XÖA

Ngoài beân khung cöûa nhoû nhôù laïi maûnh vöôøn xöa...

MEÏ YEÂU CON MEÏ YEÂU

A ru hôøi ô hôøi ru. Meï thöông con coù hay chaêng… Sinh con ra trong bao nhieâu...

MEÂ KHUÙC

Giaêng giaêng ñôøi nheï töïa….

MI NGOAN GOÙT NGAØ
Ñeâm nay meânh moâng…

MÒ TÌNH

Baàu trôøi tím ñeâm nay gioù haét hiu, töøng ngoïn gioù nhö ñaâm xuyeân...

MIEÀN BIEÅN MAËN

Doâ doâ...Veà queâ toâi thaêm laøng xanh bieån maën tình queâ höông...

MIEÀN CAÙT TRAÉNG
Ñaõ qua bao mieàn ñaát…

Moät mình anh lang thang treân phoá nhôù muøa möa qua…

MIEÀN ÑAÁT TUOÅI THÔ MIEÀN NAM NHÔÙ MAÕI TEÂN NGÖÔØI
Daãu nuùi coù moøn maø soâng kia coù caïn, mieàn Nam ôi…

www.arirang.com.vn

- 127 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MIEÀN NAM ÔI CHUÙNG TOÂI ÑAÕ SAÜN SAØNG
Mieàn Nam ñang goïi ta vöôït Tröôøng Sôn bay voïng ra...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Löu Caàu Quang Minh Thuaän Yeán Traàn Vuõ Anh Bình Chaâu Kyø Hoàng Xöông Long Nhaát Trung Traàn Kieát Töôøng Nguyeãn Vaên Chung Quoác An Hoaøng Baùch Minh Vy Vieát Duy Y Vaân Phuùc Tröôøng Phaïm Baù Ñöùc Yeân Lam Chung Tröôøng Huy Voõ Thieän Thanh Töø Huy Nhaïc: Tieán Luaân Lôøi: Ñynh Traàm Ca

53901 53442 51298 53443 50239 52522 54284 55033 52388 52233 54778 54510 53306 51222 54780 52650 54781 54073 52055 50148 52917

MIEÀN QUEÂ TOÂI
Baùc nhôù mieàn Nam…

Xa queâ höông ñaõ laâu töø laâu roài, nhôù voâ cuøng...

MIEÀN TRUNG NHÔÙ BAÙC MIEÀN TRUNG ÔI
Soâng laïnh ñoø vaéng... Toâi böôùc chaân ñi xa mieàn Trung thaät roài, xa ngöôøi em gaùi...

MIEÀN TRUNG THÖÔNG NHÔÙ MIEÀN TRUNG YEÂU DAÁU
Laâu laém chöa veà thaêm laïi mieàn Trung mieàn yeâu daáu xöa...

MÆM CÖÔØI KHI ANH RA ÑI MIMOSA

Luùc anh noùi anh seõ gaàn em, luùc anh noùi anh chaúng rôøi xa... Mimosa töø ñaâu em tôùi, Mimosa vì sao em tôùi ñaát naøy...

MÌNH EM VÔÙI EM

Cuoäc tình ta sao chia ñoâi, bao ñaéng cay ñaàu moâi…

MÌNH MAÕI BEÂN NHAU

Nghe töøng gioït möa rôi ngoaøi hieân vaéng…

MÌNH MAÕI QUEÂN NHAU THAÄT SAO MÌNH ÔI

Ngaøy naøo em ñeán beân anh dòu daøng trao nhau lôøi yeâu... Hoø ô... Gioù mieàn xuoâi thoåi xuoâi mieàn ngöôïc, caùnh chim chieàu...

MÌNH THOÂI CAÙCH XA MOÙN QUAØ KYÛ NIEÄM MONG
Kyû nieäm moät moùn quaø duyeân…

Anh yeâu ôi ñeán baây giôø mình thoâi caùch xa...

Ñeâm troâi qua thaät nhanh coù khi naøo em queân anh...

MONG ANH QUAY VEÀ MONG ANH VEÀ ÑAÂY MONG CHÔØ MONG CHÔØ

Ñaõ bieát seõ nhö theá nhöng sao loøng em.. Trong maøn ñeâm em nghe giaù buoát taâm hoàn... Ngoaøi trôøi möa coøn rôi cuoäc ñôøi mình boãng nghe buoàn hôn… Nhôù nhöõng phuùt say ñaém mình coù nhau, ñoâi traùi tim…

MONG ÑÔÏI NGAÄM NGUØI
Tan tröôøng tan tröôøng...

MONG EM COØN NGAØY MAI
Saùng nay em veà mieàn ñaát phuø sa...

www.arirang.com.vn

- 128 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MONG EM HIEÅU ÑÖÔÏC LOØNG ANH
Duø bieát noùi chia tay xoùt ñau loøng nhau cuõng ñaønh...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Minh Anh Nguyeãn Vaên Chung Voõ Thieän Thanh Quoác Duõng Quoác An - Soâng Thao Ñoã Ñình Phuùc Vónh Taâm Lö Anh

53023 52779 51444 50999 53578 53444 52651 54782 53579 54783 54285 51150 50342 51256 51705 50161 53902 54516 52523 52524 51536

MONG EM LUOÂN HAÏNH PHUÙC MONG MANH MONG MANH
Muøa thu laøm rôi chieác laù… Ngaøy naøo khi môùi quen em...

Nhieàu khi muoán ngoài vôùi em trong khung trôøi...

MONG MANH TÌNH ÑAÀU

Moái tình ñaàu chôi vôi sao em toâi ñaùnh rôi naéng mong manh…

MONG MOÄT LAÀN COÙ EM

Ñaõ bao laàn em veà trong giaác mô, töøng tieáng noùi vaãn aám aùp...

MONG MOÄT NGAØY ANH NHÔÙ ÑEÁN EM
Trong ñeâm mieân man töøng doøng thö em trao anh…

MONG MOÄT THEÁ GIÔÙI BÌNH YEÂN
Ngaøy hoâm qua böôùc qua bao gheành ñaù...

MONG NGÖÔØI TA LUOÂN TOÁT LUOÂN YEÂU EM Nhaát Trung Moät cuoäc tình buoàn khoâng coù ai mong ñôïi ñaâu… MONG QUEÂN ÑI CAÂU CHIA TAY MONG QUEÂN ÑÖÔÏC EM
Thôøi gian troâi qua mau… Keå töø khi quen anh ñaõ bao ngaøy nhieàu laàn em muoán noùi ... Ngaøy döôøng nhö daøi hôn vaø loøng döôøng nhö buoàn hôn...

Nguyeãn Ñình Vuõ Nguyeãn Hoaøng Duy Nguyeãn Xuaân Phöông Nhaïc ngoaïi Thuøy Linh Phaïm Minh Tuaán Hoaøng Giaùc Lam Minh Baûo Thaïch Phaïm Khaùnh Höng Nguyeãn Nhaát Huy Theá Hieån

MONG ÖÔÙC KYÛ NIEÄM XÖA MORE THAN I CAN SAY
Oh yea yeâu em seõ yeâu em... Bình minh saùng töôi…

MÔØI ANH VEÀ THAÊM QUEÂ EM MÔÛ ÑÖÔØNG MÔ HOA
Coâ haùi hoa töôi... Hoâm qua Baùc Hoà goïi caû nöôùc nay haønh quaân...

MÔ KHUÙC TÖÔNG PHUØNG MÔ MOÄT GIAÁC MÔ

Moái tình ta dôû dang bôûi ai, öôùc nguyeàn nhö theá... Moät ngaøy daàn troâi heát naéng buoâng daøi doïc ñöôøng xa…

MÔ MOÄT HAÏNH PHUÙC

Khi gaëp nhau tình yeâu heù nôû nuï cöôøi…

MÔ NHÖÕNG NGAØY NAÉNG LEÂN MÔ THAÁY EM VEÀ
Ta mô thaáy em..

Trong noãi buoàn laõng queân, tình nhö gioù thoaùng qua…

www.arirang.com.vn

- 129 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MÔ TRONG GIAÁC MOÄNG MÔ VEÀ COÂ BEÙ YEÂU
Töø ngaøy em ñi tim anh bô vô heùo uùa... Beù dòu daøng laøm sao trong maøu aùo xinh thaät xinh...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Lö Anh Cao Minh Thu Ngoâ Thanh Sôn Phuù Quang Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù Unlimited Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Thô: Taï Nghi Leã Nhaïc ngoaïi Khaùnh Baêng Minh Chaâu Taân Huyeàn Thuaän Yeán Ñoã Sôn Haø Trònh Coâng Sôn Nhaïc Hoa Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Quang Huy Laâm Huøng Leâ Hoaøng Chung Theá Hieån Ngoïc Bích Nhaïc: Phaïm Ñình Chöông Lôøi: Ñinh Huøng

51732 51830 55040 51139 51537 54511 53021 50317 50509 51400 50672 51468 54074 54075 50900 51816 53022 52525 50822 50312 52056

MÔ VEÀ NGAØY HOÂM QUA MÔ VEÀ NÔI XA LAÉM
Ta mô thaáy em ôû beân kia…

Ngaøy hoâm qua xa maát roài, nuï hoân xöa nay ñaõ laïnh moâi...

MÔ VEÀ QUEÂ CUÕ MOÄ GIOÙ

Di da… Laëng ngaém maây… Ñaïi döông kia xa nghìn truøng, baõo taùp ñöa ngöôøi ñi...

MOÂI HOÀNG MOÂI TÍM

Ba me hay thöôøng la maéng, con gaùi phaûi neát na... Tình mình laø tình…

MOÁI DUYEÂN QUEÂ
Trôøi ñaõ xe sôïi chæ hoàng...

MOÁI TÌNH QUEÂ
Naêm kia xa laùnh…

MOÃI BÖÔÙC ÑI THEÂM YEÂU TOÅ QUOÁC
Treân quaõng tröôøng Ba Ñình…

MOÃI BÖÔÙC TA ÑI

Ñoàng chí ôi ngöôøi chieán só...

MOÃI ÑOÄ XUAÂN VEÀ

Moãi ñoä xuaân veà muoân hoa hoàng thaém...

MOÃI NGAØY TOÂI CHOÏN MOÄT NIEÀM VUI MOÃI NGÖÔØI MOÄT GIAÁC MÔ
Tình yeâu nhö möa vôùi naéng…

Moãi ngaøy toâi choïn moät nieàm vui, choïn nhöõng boâng hoa...

MOÃI NGÖÔØI MOÄT NÔI

Moät cuoäc tình vöøa qua keøm theo lôøi höùa ñaõ qua...

MOÃI NGÖÔØI MOÄT QUAÙ KHÖÙ
Quaù khöù cuûa toâi vôùi bao ngaøy taêm toái...

MOÃI ÑOÄ HEØ SANG

Muøa heø ñeán caùnh phöôïng giaêng maéc loái ñi…

MOÃI TRAÙI TIM MOÄT TAÁM LOØNG
Thöông sao bao nhieâu em thô…

MOÄNG CHIEÀU XUAÂN
Gioù chieàu thaàm vöông...

MOÄNG DÖÔÙI HOA

Chöa gaëp em toâi vaãn nghó raèng coù naøng thieáu nöõ…

www.arirang.com.vn

- 130 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MOÄNG CHIEÀU
Moäng chieàu laøm xao xuyeán hoàn toâi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Khaùnh Baêng Nhaïc ngoaïi Minh Chaâu Nguyeãn Ngoïc Thaïch Nguyeãn Vaên Chung Traàm Töû Thieâng Nhaïc ngoaïi Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Vieät Huøng Hoaøi An Traàn Nhaät Baèng Haø Phöông Trònh Coâng Sôn Nhaïc: Phuù Quang Thô: Nguyeãn Troïng Taïo Dzoaõn Bình Töôøng Vaên Minh Chaâu Traàn Long AÅn Thuûy Tieân Jimmii Nguyeãn Thô: Nguyeân Töø Myõ Xuaân Nhi Voõ Thieän Thanh

55034 50878 53765 53445 52234 53446 50857 50837 55035 52780 53307 50472 53766 52235 53580 53767 51359 54784 53091 52781 53768

MOÄNG ÑEÏP NGAØY XÖA
Nhôù ngaøy ñoù ta say ñaém…

MOÄNG PHIEÂU DU MOÄNG PHUØ DU

Moät ngaøy theânh thang phieâu baït böôùc treân thaûo nguyeân... Vì cuoäc ñôøi coøn laém moäng mô, nhöng maáy ai hoïc ñöôïc...

MOÄNG THUÛY TINH MOÄNG SAÀU

Leâ chaân buoàn thöông treân ñöôøng khuya treân loái xöa… Tình mình baây giôø nhö möa treân soâng, möa ñaàu soâng...

MOÄNG TÌNH

Tình yeâu em cho anh…

MOÄNG UYEÂN ÖÔNG HOÀ ÑIEÄP
Kyû nieäm ñoù ñaõ xa thaät roài...

MOÄNG VEÀ ÑEÂM TRAÊNG MOÄT CHIEÀU THU

Ñeâm nay traêng lam soi treân nöôùc soâng mô maøng... Chieàu nay söông rôi öôùt vai ngöôøi khaùch giang hoà…

MOÄT CHUÙT BAÂNG KHUAÂNG MOÄT COÕI ÑI VEÀ
Maây che treân ñaàu…

Cöù moãi laàn con veà thaêm meï, ñeán Beán Tre qua moät con phaø...

MOÄT DAÏI KHÔØ MOÄT TOÂI

Chia cho em moät ñôøi toâi, moät cay ñaéng, moät nieàm vui…

MOÄT DOØNG SOÂNG TOÂI VAÃN HAÙT
Moät doøng soâng toâi vaãn haùt goïi moät doøng soâng…

MOÄT ÑEÂM EÂM ÑEÀM MOÄT ÑÔØI MAÂY GIOÙ
Khi nghó veà moät ñôøi ngöôøi...

Nhieàu ñeâm nhôù mong aâm thaàm trôøi khuya vaéng tanh im lìm… Gioù ôi sao gioù ñi veà ñaâu, ñeán ñaây ta nhaén theo vaøi caâu…

MOÄT ÑÔØI NGÖÔØI MOÄT RÖØNG CAÂY MOÄT GIÔØ SAÙNG
Yeâu anh khi anh vuoát toùc em dòu daøng...

MOÄT HÌNH DUNG

Hình dung em xinh cho ta ngaát ngaây, tim ta nhö khaéc saâu...

MOÄT LAÀN CHO MAI SAU

Laøm sao anh noùi ra khi tim anh maát em, loøng quaën ñau…

MOÄT LAÀN CHO TOÂI VEÀ THAÊM

Moät laàn cho toâi gheù veà thaêm ngang qua ngang qua mieàn queâ nhoû…

www.arirang.com.vn

- 131 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MOÄT LAÀN DANG DÔÛ
Khi môùi thöông nhau em hay naém tay daën doø…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phan Traàn Nhaïc Hoa Phöông Uyeân Minh Nhieân Minh Khang Phuùc Tröôøng Vuõ Quoác Vieät Nguyeãn AÙnh 9 Nhaät Ñaêng Tröôøng Sa Soâng Traø Nhaïc ngoaïi Ñöùc An Thanh Tuøng Nhaïc: Traàn Hoaøn Thô: Thanh Haûi Minh Chaâu Traàn Tuaán Anh Ñoã Anh Huøng Y Vaân Vuõ Quoác Vieät Huy Tuaán

52236 51076 53903 53904 54286 55036 53769 53308 54785 53447 52389 50462 52782 51026 53581 50835 54786 55037 53172 52526 53448

MOÄT LAÀN NÖÕA THOÂI

Töøng ngaøy qua töøng ngaøy nhôù…

MOÄT LAÀN NÖÕA XIN COÙ NHAU MOÄT LAÀN THOÂI
Moät laàn cuoái moät laàn thoâi ñöôïc beân em...

Xin cho anh moät laàn nöõa coù em, khoâng anh ôi vì tình ta ñaõ phai...

MOÄT LAÀN LAÀM LÔÕ MOÄT LAÀN THOÂI

Moät khi ñaõ khoâng coøn söï löïa choïn, thì hai ta... Ñeâm qua anh mô thaáy em oâm anh thaät chaët...

MOÄT LAÀN VAØ MAÕI MAÕI

Ngoài moät mình giöõa ñeâm xuoáng, nhôù giaây phuùt xöa…

MOÄT LÔØI CUOÁI CHO EM MOÄT LÔØI HÖÙA

Thoâi nheù nghe em mình xa nhau töø ñaây... Nghe bao haït möa rôi... Haït möa naøo rôi cho em xoùt xa...

MOÄT MAI EM ÑI

Moät mai xa nhau xin nhôù cho nhau nuï cöôøi...

MOÄT MÌNH TA BUOÀN

Coù nhôù cuõng vaäy thoâi tình yeâu nhö ñaõ maát…

MOÄT MÌNH TRONG CHIEÀU VAÉNG
Ngoài moät mình trong chieàu vaéng...

MOÄT MÌNH VÔÙI CAÂY ÑAØN GUITAR
Ngoài moät mình vôùi caây guitar, anh ngu ngô...

MOÄT MÌNH

Gioù nhôù gì ngaån ngô ngoaøi hieân…

MOÄT MUØA XUAÂN NHO NHOÛ MOÄT NGAØY BÌNH YEÂN
Saùng sôùm aùnh naéng chan hoøa…

Moïc giöõa doøng soâng xanh moät boâng hoa tím bieác…

MOÄT NGAØY DAØI

Anh luoân mong ngaøy mai kia beân nhau cuøng em böôùc chung...

MOÄT NGAØY DEÃ THÖÔNG

Moät ngaøy naéng leân, moät ngaøy raát vui...

MOÄT NGAØY KHOÂNG COÙ EM MOÄT NGAØY KIA

Moät ngaøy khoâng coù em laø loøng anh tan naùt... Moät ngaøy kia duø naéng hay möa, moät ngaøy kia…

MOÄT NGAØY MÔÙI

Naéng theânh thang nhö traøn ngaäp phoá, ñeán beân em...

www.arirang.com.vn

- 132 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MOÄT NGAØY MÔÙI
Moät ngaøy môùi ñang veà treân phoá, sôùm tinh mô laïi thaáy naéng ñuøa…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thanh Taâm Baûo Chaán Trònh Coâng Sôn Leâ Quang Vónh Taâm Voõ Maïnh Hieàn Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Phuøng Haûi Baûo Thaïch Phuùc Tröôøng Nguyeãn Nam Nhaïc: Mieân Ñöùc Thaéng Thô: Ngoïc Linh Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Nguyeãn Thaùi Döông Phoá Thu Soâng Traø - Traàn Vaên Loäc Hoaøi An Nguyeãn Vaên Hieân Leâ Anh Vuõ Töø Huy Phoù Ñöùc Phöông Nguyeãn Vaên Hieân Ngoïc Leã

54076 51082 50231 51596 52918 54513 51867 54787 54514 51176 52390 51838 52652 52783 52527 50533 54515 50018 52653 50534 55038

MOÄT NGAØY MUØA ÑOÂNG
Roài moät ngaøy trôøi khoâng…

MOÄT NGAØY NHÖ MOÏI NGAØY
Moät ngaøy nhö moïi ngaøy... Moät ngaøy khoâng möa…

MOÄT NGAØY ÑI QUA MOÄT NGAØY TA XA NHAU MOÄT NGAØY YEÂU
Em naøo coù ngôø moät ngaøy chuùng ta xa nhau, anh ra ñi voäi vaõ…
Coù moät ngaøy loøng chôït nhôù, nhôù anh böôùc ñi ngang qua cuoäc ñôøi…

MOÄT NGÖÔØI QUEÂN MOÄT NGÖÔØI ÑAU
Chuyeän tình ta khi xöa say ñaém ...

MOÄT NIEÀM TIN TAN VÔÕ MOÄT NOÃI ÑAU
Chieàu ñoâng mình ai…

Roài thì ñeán moät hoâm khoâng ai noùi ai ñöôïc caâu gì... Cuoäc tình ñaõ lôõ, nöôùc maét chæ rieâng em bao ñaéng cay xoùt xa…

MOÄT NÖÛA MUØA ÑOÂNG MOÄT SAÙNG CON VEÀ
Moät saùng con veà treân con ñöôøng ñaát naéng oâm loàng ngöïc...

MOÄT THOAÙNG CHIEÂM BAO
Ngöôøi coù bieát hoàn ta ñang uoán khuùc...

MOÄT THOAÙNG DUYEÂN QUEÂ MOÄT THOAÙNG HÖÔNG EÂM

Chim Ñoã Quyeân ñöùng goïi sau heø, mình eân leû baïn… Chieàu nghieâng naéng ñoå hieân nhaø, vaøng bao nhung nhôù…

MOÄT THOAÙNG HÖÔNG TÌNH
Laëng leõ veà trong toâi…

Ñöa em veà phoá ñoâng, ai thaáu cho anh trong loøng...

MOÄT THOAÙNG HÖÔNG XUAÂN MOÄT THOAÙNG PHUÙ YEÂN
Taø aùo em bay bay bay bay... Bieån muoán noùi gì vôùi toâi maø soùng maõi haùt lôøi thieát tha…

MOÄT THOAÙNG QUEÂ HÖÔNG MOÄT THOAÙNG TAÂY HOÀ MOÄT THÔØI AÙO TRAÉNG
Chôït gaëp laïi bao taø aùo traéng... Meânh moâng hoà, söông thu tan trong gioù, baùt ngaùt…

MOÄT THÔØI CON GAÙI

Em thoâi moät thôøi laøm duyeân, anh thoâi moät thôøi laøm thô...

www.arirang.com.vn

- 133 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MOÄT THÔØI ÑAÕ XA
Ñöøng buoàn anh hôõi... Hôõi caùnh chim bay…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tröôøng Huy Nguyeãn Vaên Hieân Ñaäu Kinh Luaân Thanh Sôn Hoaøng Troïng Nhaïc ngoaïi Ñöùc Huy Phaïm Troïng Caàu Hoaøng Nhaïc Ñoâ Nhaát Trung Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Dieäp Minh Tuyeàn Thaønh Coâng Hoaøi An Traàn Thieän Thanh Tröôøng Huy Huøng Duõng Hoaøi Ñöùc Thuûy Tieân Nguyeãn Vaên Chung Ñöùc Huy Nhaïc: Huy Tuaán Lôøi: Döông Thuï

51151 50514 55039 51655 50168 50826 51868 51161 53024 53309 53310 54077 51443 50014 51248 51244 53582 54517 53770 52057 54287

MOÄT THÔØI ÑEÅ NHÔÙ MOÄT THÔØI TUOÅI HOA MOÄT THUÔÛ ÑAM MEÂ
Vaøo cuoäc yeâu toâi môùi hieåu... Tuoåi hoa ñeán lôùp, chaân roän vang, mieäng cöôøi khuùc khích...

MOÄT THUÔÛ YEÂU ÑAØN
Cuoäc tình dó vaõng…

Nghe tieáng thôøi gian aâm thaàm ñöa...

MOÄT THUÔÛ YEÂU NGÖÔØI MOÄT TÌNH YEÂU
Moät traùi tim hoàng töôi… Moät ngöôøi maõi ñi tìm nôi chaân maây cuoái trôøi...

MOÄT TRAÙI TIM MOÄT QUEÂ HÖÔNG MOÄT TRÔØI CAÙCH BIEÄT MOÄT VOØNG TRAÙI ÑAÁT MUØA CHIM EÙN BAY MUØA DÖA ÑOÛ
Laïc loái veà ñaâu... Moät chieàu moät chieàu mô, vaït naéng buoâng höõng hôø... Traùi ñaát cöù laëng leõ quay, ñoâi ta cöù laëng leõ yeâu... Khi gioù ñoàng ngaùt thôm, rôïp trôøi chim eùn löôïn... Hoø ô ôù ô döa haáu xanh voû ñoû loøng...

MUØA ÑOÂNG COÂ ÑÔN MUØA ÑOÂNG CUÛA ANH
Ngaøy naøo anh yeâu em… Coøn nhôù khoâng anh…

MUØA ÑOÂNG MONG MANH MUØA ÑOÂNG MÔÙI
Ngaøy xöa aáy töøng naêm thaùng…

MUØA ÑOÂNG NAÊM AÁY

Muøa ñoâng naêm aáy sao saùng soi cuoái trôøi…

MUØA ÑOÂNG KHOÂNG COÙ TUYEÁT RÔI MUØA ÑOÂNG KHOÂNG LAÏNH
Anh gaëp em giöõa trôøi ñoâng buoát giaù…

Tình yeâu nhö gioù bay thoaùng qua, em ngaån ngô ñöùng ñaây moät mình…

MUØA ÑOÂNG SAÉP ÑEÁN MUØA ÑOÂNG SEÕ QUA

Muøa ñoâng saép ñeán trong thaønh phoá, buoåi chieàu… Thoaùng heo may muøa ñoâng ñaõ sang roài, phoá khuya...

www.arirang.com.vn

- 134 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MUØA ÑOÂNG TAØN PHAI
Doøng soâng cuõ vaãn maõi eâm troâi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang Hoaøng Nhaõ Duy Maïnh Tröông Quang Luïc Vieät Anh - Anh Khoa Nguyeãn Ngoïc Thieän Phaïm Ñaêng Khöông Quoác An Vuõ Hoaøng Nhaïc Nhaät Lôøi Vieät: Thanh Sôn Tieán Luaân Du Uyeân Tröông Quyù Haûi Ngoâ Thuïy Mieân Chaâu Kyø Hoà Hoaøi Anh Phaïm Hoøa Khaùnh Nguyeãn Minh Sôn Nhaïc: Anh Tuaán Lôøi: Vieät Anh Phaïm Troïng Caàu Nhaïc Hoa

51355 54288 53583 54518 53905 52238 53025 51930 50847 50158 52239 52058 50532 52241 50227 53771 52530 54078 53906 50192 50383

MUØA ÑOÂNG XA VAÉNG MUØA ÑOÂNG XÖÙ LAÏ

Möa rôi maõi chæ coøn boùng ai trong maøn ñeâm buoát giaù... Ngoïn gioù ôi sao laøm rôi laù hoaøi muøa thu qua roài phaûi khoâng…

MUØA HEØ DAØNH CHO AI MUØA HEØ KYÛ NIEÄM MUØA HEØ ÔI

Muøa heø daønh cho ai cho chuù ve haùt ñeâm ngaøy, muøa heø daønh cho ai…

Vôùi bao nhieâu cuoäc vui taøn, vôùi bao nuï hoân raát voäi... Muøa heø ôi coù ñieàu chöa noùi vaãn coøn ñoïng treân moâi…

MUØA HEØ SINH VIEÂN

Taïm bieät gheá nhaø tröôøng, ta laïi ñeán vôùi muøa heø xanh...

MUØA HEØ THÖÔNG YEÂU MUØA HEØ XANH
Töïa ñaøn chim tung bay...

Ngaøy thaùng troâi qua mau cho loøng theâm nuoái tieác ...

MUØA HOA ANH ÑAØO MUØA LUÕ SÔÙM

Muøa xuaân sang coù hoa anh ñaøo... Em vôùi anh chung söùc nhau tay cheøo theo nöôùc xuoâi…

MUØA MÖA ÑI QUA

Anh dìu em veà ñöôøng veà nhaø em qua phieán ñaù…

MUØA THI NHÔÙ MAÕI
Baïn ôi thaám thoaùt muøa thi…

MUØA THU CHO EM
Muøa thu ôi nghe noùi raèng…

Em coù nghe muøa thu möa giaêng laù ñoå, em coù nghe…

MUØA THU COØN ÑOÙ MUØA THU ÑAÕ HEÁT
Ngöôøi yeâu daáu hôõi coøn ñaây dó vaõng…

MUØA THU EM RA ÑI

Ngoài nhìn xaùc laù rôi rôi beân hieân…

MUØA THU TÌNH YEÂU

Thôøi gian nheï nhaøng vaãn theá tình yeâu nheï nhaøng noãi nhôù…

MUØA THU KHEÙP LAÏI
Em ra ñi muøa thu...

Töø ñaây mình anh treân loái veà, ngaøy mai moät muøa thu kheùp laïi...

MUØA THU KHOÂNG TRÔÛ LAÏI MUØA THU LAÙ BAY
Moät ngaøy soáng beân anh…

www.arirang.com.vn

- 135 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MUØA THU
Beân theàm muøa thu ñaõ sang laù hoa ñaõ vaøng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Baûo Chaán Töø Coâng Phuïng Nhaïc ngoaïi Hoaøng Trang Leâ Moäng Baûo Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán Thô: Elena Supôman Theá Hieån Phaïm Ñaêng Khöông Nhaïc: Xuaân Hoàng Thô: Song Haûo Thanh Sôn Huyønh Ngoïc Ñoâng Dieäp Minh Tuyeàn Tieán Luaân Maëc Theá Nhaân Vieät Anh Vaên Cao Traàn Chung Hoaøi An Voõ Hoaøi Phuùc Traàn Tieán Tröông Quang Tuaán Tröông Quang Tuaán

53175 53449 50602 52784 50398 51263 54289 50154 52785 52391 55041 52059 51230 55042 53026 50124 55043 54079 51097 53585 55044

MUØA THU MAÂY NGAØN MUØA TÌNH YEÂU MUØA TRAÂM
Muøa tình yeâu ñeán ñaây roài...

Chieàu nay coù muøa thu ñi veà, buoàn vöông maây ngaøn...

Naêm nay traâm tím hôn, muøa traâm chín tím maøu tím…

MUØA VE SAÀU MUØA XUAÂN

Cung ñaøn naøo thöông… Ñieàu ñoù roài xaûy ra...

MUØA XUAÂN ARIRANG
Cao cao beân cöûa soå...

Chaøo muøa xuaân môùi bao nieàm vui vôùi Arirang...

MUØA XUAÂN BEÂN CÖÛA SOÅ MUØA XUAÂN BEÂN NHAU MUØA XUAÂN BEÂN ÑÔØI
Thaùng gieâng mai nôû tröôùc theàm muøa xuaân, moät naêm… Xuaân veà thôm coû non thôm tình yeâu ngöôøi…

MUØA XUAÂN BEÂN SUOÁI

Khi muøa xuaân ñang tôùi, hoa ngaùt thôm nuùi röøng...

MUØA XUAÂN CHUÙC NHAU MUØA XUAÂN CÖÔÙI EM MUØA XUAÂN ÑAÂU ÑOÙ
Muøa xuaân naøy anh seõ cöôùi em...

Naêm môùi ñi leã chuøa caàu xin phuùc muoân nhaø…

Em xa toâi ngaøy muøa xuaân aáy, phoá nhö xa laï cheát trong loøng...

MUØA XUAÂN ÑAÀU TIEÂN
Em ôi muøa xuaân ñeán roài ñoù...

Roài daët dìu muøa xuaân theo eùn veà...

MUØA XUAÂN ÑEÁN ROÀI ÑOÙ MUØA XUAÂN EM HAÙT
Tìm giaác mô hoàng moät ngaøy trôøi sang xuaân...

MUØA XUAÂN EM VAØ TOÂI MUØA XUAÂN GOÏI
Muøa xuaân noùi vôùi em ñieàu gì...

Duø ñôøi khoâng nhö ta haèng mô, duø ñôøi khoâng nhö nhöõng vaàn thô…

MUØA XUAÂN HÖÔNG PHOÁ
Muøa xuaân xoân xao höông phoá...

Möôït maø toùc em töøng sôïi naéng luïa laø aùo em nhaønh mai vaøng…

MUØA XUAÂN HÖÔNG PHOÁ 2
www.arirang.com.vn

- 136 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MUØA XUAÂN LAØNG LUÙA LAØNG HOA
Bieån luùa anh beân luùa caùnh ñoàng laøng ven ñeâ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ngoïc Khueâ Nguyeãn Ngoïc Thieän Taï Nghi Leã Thaùi Thònh Nguyeãn Ngoïc Thieän Leâ Quoác Thaéng Hoaøng Phöông Nhaïc: Mai Thu Sôn Lôøi: Leâ Long Töø Huy Phaïm Minh Tuaán Hoaøng Thaùi Chaâu Töø Coâng Phuïng Traàn Quang Huy Hoaøi Mai Xuaân Hoàng Ñöùc Huy Mai Thu Sôn Haøn Chaâu Kyø Phöông Nguyeãn Nhaát Huy Nhaïc ngoaïi Laâm Quoác Cöôøng

54080 53586 53173 52392 55045 52787 52060 51098 50546 55046 53450 53027 55047 50095 52788 51814 53174 55048 52791 50858 54519

MUØA XUAÂN LOÄC MÔÙI MUØA XUAÂN MÔÙI MUØA XUAÂN ÔI

Muøa xuaân muøa xuaân mai vaøng loäc môùi böôùm vaøng phôi phôùi… Coù nhöõng tia naéng vui ñang roïi veà muoân nôi... Xuaân xuaân ôi xuaân ñaõ veà, coù noãi vui naøo vui hôn…

MUØA XUAÂN ÔI MUØA XUAÂN MUØA XUAÂN THANH BÌNH MUØA XUAÂN THIEÁU NÖÕ MUØA XUAÂN TÌNH YEÂU
Hu ha ha… Muøa xuaân ñeán töø…

Haõy ñeán muøa xuaân ôi cho nuï cöôøi caøng theâm trong saùng... Xuaân xuaân xuaân ñaõ veà, traøn lan xuaân ñeán muoân nôi... Ta chôø ñôïi trong ngaïi ngaàn boái roái, tieáng cöôøi em… Em ôi con soâng doøng suoái, tuy chöa heà noùi coù chung coäi nguoàn...

MUØA XUAÂN TÖØ NHÖÕNG GIEÁNG DAÀU MUØA XUAÂN TRAO LÔØI YEÂU
Kìa xuaân kìa xuaân ñeán roài, naéng mai hoàng ñang chieáu...

MUØA XUAÂN TREÂN ÑÆNH BÌNH YEÂN MUØA XUAÂN TREÂN MAËT HOÀ

Roài mai coù moät laàn toâi ñöa em veà treân ñænh yeân bình... Maët hoà laáp laùnh in trôøi bieác, boàng beành maây troâi veà xa xoâi...

MUØA XUAÂN TREÂN QUEÂ HÖÔNG
Muøa xuaân naøy veà treân queâ ta...

Queâ höông vang maõi muoân khuùc ca töng böøng...

MUØA XUAÂN TREÂN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH

MUØA XUAÂN TRONG ÑOÂI MAÉT EM MUØA XUAÂN XANH
Muøa xuaân ñeán aám aùp chim veà caát tieáng haùt...

Thaønh phoá naøy thaønh phoá möa bay, nhö maõi maõi muøa thu…

MUØA XUAÂN XOÂN XAO MUØA XUAÂN YEÂU MUOÄN MAØNG

Ngaøy vaøo xuaân chöa em sao chim eùn bay ñaày trôøi... Xuaân saùng nay ñaõ ñeán beân ñôøi... Em xin yeâu anh trong giaác mô, daãu cho anh trao em…

MUOÁN NOÙI YEÂU EM
Naøo muøa xuaân xanh…

MUOÁN NOÙI YEÂU EM

Ñeâm veà nghe loøng anh chìm trong noãi nhôù em yeâu bao ngaøy qua…

www.arirang.com.vn

- 137 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MÖA MÖA MÖA MÖA
Möa meàm maïi nhö neùt moâi em cöôøi... Möa möa vaãn rôi nhö muoân ñôøi, laø nhöõng gioït nöôùc… Möa rôi rôi treân ñöôøng, möa rôi suoát canh tröôøng… Tieáng möa rôi chieàu nay…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Quoác Baûo Dzoaõn Bình Vaên Phuïng Nhaïc ngoaïi Taêng Nhaät Tueä-Reno Bình Lyù Duõng Lieâm Höõu Minh - Vinh Söû Höõu Minh - Vinh Söû Duy Yeân - Quoác Kyø Nhaïc ngoaïi Hoàng Xöông Long Nguyeãn Höõu Thieát Nguyeãn Vaên Hieân Sôn Thaïch Trònh Coâng Sôn Lyù Huyønh Long Nguyeãn Hoàng Thuaän Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Thô: Ñoã Thò Thanh Bình Thaïch Tuyeàn Minh Nhieân Haø Phöông Thanh Tuøng

53028 52528 52061 50683 54789 51089 50945 50946 53772 50684 52529 50686 50173 54790 50082 55050 52919 51322 51813 52237 50174

MÖA BAÁT TAÄN

Xöa khi ta beân nhau anh nguyeän caàu mong cho töông lai...

MÖA BONG BOÙNG MÖA BUÏI 1 MÖA BUÏI 2
OÂm aáp tình yeâu… Möa buïi nhaït nhoøa…

Möa ngaøy xöa rôi treân ñöôøng phoá…

MÖA CHIEÀU KYÛ NIEÄM MÖA CHIEÀU KYÛ NIEÄM
Chieàu ñoâng hiu haét buoàn…

Nhôù chieàu naøo toâi ñeán thaêm em, hai beân ñöôøng phoá ñaõ leân ñeøn…

MÖA CHIEÀU MIEÀN TRUNG MÖA CHIEÀU NHÔÙ NHAU
Chieàu nay ñi trong möa thu…

Mieàn Trung ñaát boài phuø sa, ngöôøi mieàn Trung gian khoù…

MÖA CHIEÀU MÖA CHIEÀU MÖA HOÀNG MÖA KHOÙC

Möa chieàu rôi mòt muøng con phoá... Traùi tim em ñang nghó gì, xoán xang côn möa cuoái heø... Trôøi öôm naéng cho maây hoàng... Em troâi ñi vaøo trong noãi nhôù...

MÖA MIEÀN TRUNG MÖA MOÄT MÌNH

Mieàn Trung muøa möa, anh coù veà mieàn Trung muøa möa… Saøi Goøn ñang chìm trong möa…

MÖA NAÉNG CUOÄC TÌNH MÖA ÑEÂM TÆNH NHOÛ MÖA NGAÂU

Chieàu nay vaéng em möa rôi ngoaøi saân raát buoàn... Trôøi ñoå möa cho phoá vaéng meânh moâng khôi loøng… Gioït möa möa ngaâu möa ngaâu...

www.arirang.com.vn

- 138 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MÖA NÖÛA ÑEÂM
Ñeâm chöa nguû…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Truùc Phöông Nguyeãn Vaên Chung Vieät Anh Hoaøi An Ngoïc Tuù Anh Haø Phöông Daân ca Taây Baéc Chaâu Kyø - Öng Lang Hoaøng Baùch Huyønh Anh Löông Baèng Quang Minh Khang Toân Thaát Laäp Tröông Quang Tuaán Tröông Leâ Sôn Tröôøng Huy Trònh Gia Kieät Vuõ Quoác Vieät Höông Quyønh Nhaïc ngoaïi Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang

50583 53907 51119 53587 53029 51114 52240 55051 53588 52062 55052 53773 50175 51188 54081 51174 52920 53451 54082 50473 51144

MÖA NÖÔÙC MAÉT

Ñoaïn ñöôøng ngaøy hoâm nay, sao coù möa bay beân ñoâi haøng caây...

MÖA PHI TRÖÔØNG

Böôùc böôùc trong chieàu möa…

MÖA PHOÁ CHIEÀU NAY

Ai mang cho ai nhöõng ngaøy xöa bao noàng say…

MÖA PHUÛ HOAØNG HOÂN MÖA QUA PHOÁ VAÉNG
Möa haét hiu möa buoàn…

Xuyeân ñænh hoaøng hoân toâi thaáy toâi...

MÖA RÔI MÖA RÔI

Möa rôi cho caây toát töôi buùp chen laù treân caønh… Möa rôi chieàu nay, vaéng ngöôøi, beân theàm gioù lôi…

MÖA RÔI CUOÁI TUAÀN MÖA RÖØNG

Hoâm nay phoá vui toái cuoái tuaàn xoân xao ñoùn ñöa… Möa röøng ôi möa röøng, haït möa nhôù ai möa trieàn mieân...

MÖA SAØI GOØN

Phoá Saøi Goøn trong chieàu möa bay bay...

MÖA SAO BAÊNG MÖA THÌ THAÀM

Buoåi saùng bình yeân anh vaø em ñuøa vui .. Möa thì thaàm laø möa raát xa...

MÖA THÔM PHOÁ HUEÁ
Möa thôm treân phoá chieàu nay…

MÖA THU

Möa mình ñaõ quen nhau khi trôøi möa...

MÖA TÌNH YEÂU MÖA TÌNH MÖA TÌNH

Chieàu nay möa treân phoá… Möa rôi treân loái xöa, hay gioït nöôùc maét phuùt giaây tieãn ñöa… Ñeâm nay möa rôi rôi ngoaøi phoá khuya taû tôi...

MÖA TÌNH YEÂU

Chieàu hoâm nay sao möa laïi rôi ñeå noãi nhôù thöông anh voâ cuøng…

MÖA TREÂN BIEÅN VAÉNG
Möa buoàn maõi rôi treân…

MÖA TREÂN CUOÄC TÌNH
Töøng haït möa rôi tí taùch…

www.arirang.com.vn

- 139 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MÖA TREÂN CUOÄC TÌNH 3
Ñeâm nay thôøi gian troâi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang Nhaïc: Minh Kyø Lôøi: Toân Nöõ Thuïy Khöông Minh Chaâu Nhaïc: Baûo Phuùc Thô: Phaïm Thò Ngoïc Lieân Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Ñoã Quang Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Hoaøng Ty Hoà Hoaøi Anh Troïng Vuõ Nguyeãn Nhaát Huy Ñöùc Trònh Haøn Chaâu Huyønh Anh - Thanh Sôn Nguyeãn Khaûi Hoaøn Traàn Long AÅn Laâm Ñình Thuaän Haø Phöông Lieâu Hoaøng Anh Nhaïc: Lyù Huyønh Long Lôøi: Voõ Thieän Thanh Haøn Chaâu Traàn Quaûng Nam Nguyeãn Vaên Hieân Traàm Töû Thieâng

51323 50314 53452 53774 51538 51146 53908 54791 54083 53311 51337 51931 51184 50954 55053 52789 52531 52790 53312 50530 50896

MÖA TREÂN PHOÁ HUEÁ
Chieàu nay möa treân phoá Hueá…

MÖA TREÂN QUEÂ HÖÔNG MÖA TRONG MAÉT EM MÖA TUYEÄT VOÏNG
Ngöôøi truùt nhöõng hôøn ghen…

Möa treân nhöõng luoáng rau xanh maøu, möa treân nhöõng... Haït möa long lanh trong maét, böôùc chaân em ...

MÖA TUYEÁT

Ngoaøi kia möa tuyeát rôi…

MÖA VAØ NOÃI NHÔÙ MÖA VAÉNG MÖA XUAÂN MÖA XUAÂN

Ngaøy naéng voäi taét haït möa bôõ ngôõ veà... Nhôù ngaøy aáy cuøng anh böôùc daïo phoá... Gioït möa rôi treân laù non muøa xuaân ñeán beân hieân roän raøng… Haït möa muøa xuaân, dòu daøng möa nheï hoân leân maù em...

MÖÏC TÍM MOÀNG TÔI
Chuyeän mình ngaøy thô aáu…

MÖØNG NAÉNG XUAÂN VEÀ
Naéng xuaân veà treân muoân hoa... Hoâm nay sinh nhaät…

MÖØNG SINH NHAÄT MEÏ MÖØNG TUOÅI MEÏ
Moãi muøa xuaân sang...

MÖØNG XUAÂN

Chieàu nay ra phoá, chôït nghe xuaân veà...

MÖØNG XUAÂN MÔÙI

Möøng xuaân ñaõ veà khaép trôøi nhö trong ñôøi...

MÖÔØI HAI BEÁN NÖÔÙC MÖÔØI NAÊM ÑÔÏI CHÔØ MÖÔØI NAÊM TÌNH CUÕ
Baát chôït moät chieàu… Möôøi naêm yeâu em…

Ngöôøi lôùn cuõng thöôøng hay noùi, laáy nhau soá bôûi oâng trôøi… Möôøi naêm roài anh xa em nhö chim xanh queân toå toäi tình… Möôøi naêm khoâng gaëp töôûng tình ñaõ cuõ...

MÖÔØI NAÊM THÖÔNG NHÔÙ MÖÔØI NAÊM YEÂU EM
www.arirang.com.vn

- 140 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MÖÔØI NHÔÙ MÖÔØI SAÙU
Moät toâi nhôù a ha ñeán ngöôøi… Naøy naøy em, ngaøy vöøa leân, böôùc ra cöôøi chaøo...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Daân ca Quoác Baûo Jimmii Nguyeãn Ñoã Sôn Haø

50674 53453 53093 53775 54290 53313 53454 50201 51656 54520 50266 50976 50845 51383 54084 51540 54792 51932 50498 54085

MÖÔØI SAÙU MAÉT NAI

Hoâm nay toâi ra phoá boãng gaëp naøng cuøng ñöùng vôùi meï naøng...

MÖÔØNG TRONG MÖÔØNG NGOAØI

Em ngöôøi Möôøng trong, anh ngöôøi Möôøng ngoaøi ...

NAM NHI

N

Cuoäc ñôøi luoân ñoåi thay vaø töøng ngaøy mang nieàm vui...

Nguyeãn Daân Nguyeãn Hoàng Thuaän Nguyeãn Hoàng Thuaän Nguyeãn Höõu Thieát Minh Chaâu Vuõ Hoaøng Taï Thanh Sôn Nhaïc Phaùp Nhaïc ngoaïi Quoác Baûo Trònh Coâng Sôn Nhaïc: Doaõn Nho Lôøi: Höõu Thænh Vónh Taâm Vónh An Leâ Troïng Nguyeãn Traàn Vaên Loäc

NAØNG COÂNG CHUÙA COÅ TÍCH NAØNG GIAÙNG TIEÂN

Anh mô öôùc ñeán moät ngaøy naøo ñoù, ñöôïc nhìn thaáy thaáy nuï cöôøi... Naøng ñeïp dòu daøng töïa ngaøn sao trong ñeâm lung linh...

NAØNG XUAÂN CUÛA TOÂI NAØNG XUAÂN
Gioù vuoát ve ngaøn hoa…

Naøng xuaân ñeán daùng xuaân dieãm kieàu...

NAM QUOÁC SÔN HAØ
Muøa thu roài ngaøy haêm ba...

Baäp buøng löûa thieâng tieáp böôùc ra sa tröôøng, haän thuø suïc soâi luõ giaëc...

NAM BOÄ KHAÙNG CHIEÁN NAØO AI BIEÁT NAØY COÂ EM
Naøo ai bieát coù nhöõng luùc... Naøy coâ em maét yeâu ñôøi...

NAØY ÑAÂY NHUNG NHÔÙ
Möa rôi thöa ñaày vai aùo…

NAØY EM COÙ NHÔÙ

Chuùa ñaõ boû loaøi ngöôøi, Phaät ñaõ boû loaøi ngöôøi...

NAÊM ANH EM TREÂN MOÄT CHIEÁC XE TAÊNG
Naêm anh em treân moät chieác…

NAÊM THAÙNG YEÂU NGÖÔØI NAÉNG AÁM QUEÂ HÖÔNG NAÉNG CHIEÀU
Qua beán nöôùc xöa…

Ngaøy xa xöa bao öôùc mô chuyeän tình ta ngaäp traøn daáu yeâu... Anh ñeán queâ em moät chieàu naéng aám...

NAÉNG CHIEÀU XUAÂN

Ta chôø ai muøa xuaân höõng hôø, chim roài bay ngaøn caây gioù lay…

www.arirang.com.vn

- 141 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NAÉNG COÙ COØN XUAÂN
Muøa xuaân ôi ta nghe muøa xuaân haùt beân kia trôøi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ñöùc Trí Nhaát Sinh Traàn Quoác Huøng Nguyeãn Trung Cang Tröông Quang Luïc Phaïm Theá Myõ Phaïm Theá Myõ Thaäp Nhaát Löông Baèng Quang Xuaân Hoàng Trònh Coâng Sôn Leâ Höïu Haø Dzoaõn Bình Leâ Quoác Duõng Nguyeãn Haûi Phong Nguyeãn Ngoïc Thieän An Thuyeân Nguyeãn Ngoïc Thieän Giaùng Son Phuùc Tröôøng Traàn Y

52792 53176 52063 50852 54521 52655 54291 53030 53589 52532 50010 54292 52064 53177 53455 55054 52921 52242 54086 54293 50269

NAÉNG GIOÙ PHÖÔNG NAM NAÉNG GIOÙ VAØ EM NAÉNG HAÏ

Theo côn gioù theo con nöôùc toâi ñi veà phöông Nam xa xoâi... Coù nhöõng ñieàu chæ coù ôû trong mô, coù nhöõng söï thaät… Beân nhau naéng haï roän raøng…

NAÉNG HEØ TREÂN CAÙNH PHÖÔÏNG NAÉNG LEÂN XOÙM NGHEØO NAÉNG LUÏA VAØNG NAÉNG ÔI

Naéng leân roài ñuøa vui treân nhöõng caùnh phöôïng, naéng leân... Ñaây xoùm ngheøo queâ toâi khi naéng leân, höông luùa... Ngaøy xöa em ñeán em maëc aùo luïa vaøng, em ñi trong naéng... Haït naéng gieo vaøo loøng phoá vaéng...

NAÉNG SAÂN TRÖÔØNG NAÉNG SAØI GOØN
Maøu naéng hay laø...

Baïn ôi ñong ñöa treân cao nghe du döông ve keâu töø laù non… Naéng Saøi Goøn, traûi treân noùc phoá soi saùng…

NAÉNG THUÛY TINH NAÉNG VAØNG BIEÅN XANH VAØ ANH NAÉNG XUAÂN HOÀNG NAÉNG XUAÂN NAÁM
Laù la laø… naéng xuaân hoàng aám aùp maù thôm noàng… Hôõi coâ em deã thöông coù hay chieàu nay muøa xuaân ñaõ veà... Ngaøy laïi ngaøy anh troâng ngoùng em veà treân phoá quen... Naéng leân roài ñeâm voäi ñi ngaøy ñang tôùi, ñaát vôùi trôøi...

NAØY NGÖÔØI YEÂU NHOÛ XINH
Naøy ngöôøi yeâu nhoû xinh cuûa toâi ôi...

NEO ÑAÄU BEÁN QUEÂ NEÙT NGOÏC NEÁP NGAØY NEÁU

Caâu ñoø ñöa thaàm goïi toâi gheù veà tuoåi thô, ngöôøi xöa ñaâu ... Em nhö hoa hoàng ban sôùm, oâm bao khaùt khao vôùi ñôøi… Chieàu nay con ñöôøng xa vaãn bay veà nhöõng goùc trôøi… Hö hö hö hö...roài luùc vaéng anh coâ ñôn tìm veà vôùi em...

NEÁU ANH HIEÅU TÌNH EM
Em yeâu bieát maáy maët trôøi röïc rôõ…

www.arirang.com.vn

- 142 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NEÁU ANH ÑÖØNG HEÏN
Neáu bieån khoâng coù soùng… Lôõ yeâu roài laøm sao queân ñöôïc anh ôi, nhöõng ñeâm buoàn...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Leâ Dinh - Daï Caàm Töø Huy Leâ Minh Kha Syõ Luaân Thaùi Thònh Khaùnh Baêng Nguyeãn Ñöùc Duy Ngoïc Chaâu Nguyeãn Vaên Chung Nguyeãn Ngoïc Thieän Thaùi Thònh Quoác An Anh Tuaán Khaùnh Baêng Ñöùc Trí Nhaïc: Laâm Ñình Thuaän Thô: Huyønh Höõu Voõ Hoaøng Nhaõ Xuaân Phöông Hoaøi An Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Quang Huy Baûo Thu

52243 50129 52244 54794 52533 50258 51933 51131 53909 50947 53456 51739 52534 51087 50863 54522 54294 55385 51457 51869 52922

NEÁU BIEÅN KHOÂNG COÙ SOÙNG NEÁU BIEÁT TRÖÔÙC
Neáu bieát tröôùc coù hoâm nay, thì ngaøy hoâm qua…

NEÁU BIEÁT TRÖÔÙC TÌNH KHOÂNG VUI NEÁU COÙ LÔÕ XA LÌA NHAU NEÁU COÙ NHÔÙ ÑEÁN
Neáu coù nhôù ñeán... Nhìn em trong phuùt giaây, tröôùc khi mình töø giaõ…

Neáu bieát tröôùc tình seõ khoâng vui thì ngaøy xöa ñaõ chôù neân tìm nhau...

NEÁU COÙ YEÂU TOÂI
Moät ngaøy naøo ñoù…

Neáu coù yeâu toâi thì tôùi vôùi toâi baây giôø...

NEÁU ÑIEÀU ÑOÙ XAÛY RA NEÁU EM KHOÂNG PHAÛI LAØ GIAÁC MÔ
Neáu em coù traêm nieàm vui vôùi traêm noãi buoàn...

NEÁU EM LAØ NGÖÔØI TÌNH
Coù coâ gaùi ngoài...

NEÁU LUÙC TRÖÔÙC EM ÑÖØNG TÔÙI NEÁU MAI NAØY XA NHAU

Chuyeän tình ngaøy xöa mô hoà nhö côn gioù voâ tình... Vì sao em cöù maõi yeâu ngöôøi nguyeän yeâu anh yeâu maõi...

NEÁU MOÄT NGAØY PHAÛI ÑEÁN NEÁU MOÄT NGAØY
Neáu neáu moät ngaøy…

Neáu moät ngaøy phaûi ñeán vôùi em, anh laø ngöôøi ra ñi…

NEÁU NHÖ

Neáu nhö phaûi caùch xa...

NEÁU NHÖ EM KHOÂNG ÑEÁN NEÁU NHÖ NGAØY ÑOÙ

Neáu nhö trôøi khoâng gioù möa seõ veà ñoài thoâng, neáu nhö em khoâng ñeán…

Neáu nhö ngaøy ñoù ta khoâng gaëp nhau, thì chaéc nay...

NEÁU PHAÛI XA NHAU
Con tim nhaân gian...

Mình chia tay nhau roài phaûi khoâng em...

NEÁU PHOÂI PHA NGAØY MAI NEÁU TA COØN YEÂU NHAU
Neáu em coøn yeâu anh haõy tin vaøo moái tình...

NEÁU XUAÂN NAØY VAÉNG ANH

Xuaân ñaõ veà anh coù hay, hoa böôùm vui muøa sum vaày…

www.arirang.com.vn

- 143 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NEÁU YEÂU EM
Em khoâng queân sao nhöõng phuùt giaây khi ta beân nhau…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Quoác Vöôïng Thaùi Khang Traàn Quang Loäc Quoác Duõng Leâ Dinh Nguyeãn Hoàng Thuaän Nhaïc: Soâng Traø Thô: Mai Leä Thuøy Hoaøi An Phan Ñinh Tuøng Hoaøng Troïng - Vónh Phuùc Ngoïc Laâm Myõ Taâm Quoác An Hoaøi An Quoác Vöôïng Lam Phöông Ñöùc An Nguyeãn Phi Huøng Hoaøi An Ñoã Baûo Ñoã Baûo

53590 53315 51066 51062 52247 54295 52394 52245 52793 51011 52246 53910 55386 53031 54795 54523 53032 53314 53274 53911 55055

NGAÕ BA TÌNH

Loøng em ñang coá queân anh ñi trong ñôøi...

NGAÛ NOÙN TROÂNG THEO
Chuùt beù boûng veà caâu haùt...

NGAÏI NGUØNG NGANG TRAÙI

Em ñaõ bieát cong moâi töø choái... Tình yeâu mang ñeán nieàm ñau, ngaøy xa xöa aáy…

NGAØN LAÀN KHAÉC TEÂN EM NGAØN NAÊM BEÂN SOÙNG NGAØN NAÊM KHOÙ PHAI

Ñeâm boãng nhieân gioït nöôùc maét thaám mi cay... Anh coøn ñaây hình haøi anh coøn ñoù, boãng döng anh… Vôùi em tình yeâu nhö giaác mô, khi em gaëp anh…

NGAØN ÑÔØI ANH YEÂU EM NGAØN THU AÙO TÍM
Ngaøy xöa xa xoâi…

Treân trôøi cao ngaøn muoân vì sao, lung linh vaàng traêng…

NGAØN THU VÓNH BIEÄT NGAØY ANH RA ÑI NGAØY AÁY

Ñeâm nay laø ñeâm cuoái cuøng, ngoaøi ñöôøng phoá... Chôø anh maõi, em chôø anh maõi giöõa trôøi gioâng toá... Ngaøy aáy anh raát ngu ngô vaø anh cuõng raát yeâu em...

NGAØY AÁY BAÂY GIÔØ NGAØY AÁY EM ÑI NGAØY BUOÀN

Phöôïng vöông taø aùo daøi, nhaønh phöôïng hoàng sôùm mai... Coøn nhôù khoâng em ngaøy ñoù beân nhau tình mình noàng naøn...
Coøn gì nöõa ñaâu maø khoùc vôùi saàu, coøn gì nöõa ñaâu maø buoàn vôùi nhôù...

NGAØY BUOÀN CUÕNG QUA NGAØY BÌNH YEÂN

Ngaøy buoàn roài cuõng troâi qua, nieàm vui roài seõ quay veà... Moät ngaøy naøo bình yeân trong toâi, laø maây xanh töôi aùnh maët trôøi...

NGAØY BUOÀN XA EM

Chieàu nay trong con phoá quen anh ngoài thaãn thôø...

NGAØY CUOÁI TUAÀN RÖÏC RÔÕ
Maët ñöôøng boác leân caùi noùng muøa heø...

NGAØY CÖÔÙI

Môùi hoâm naøo em coøn traùch anh sao khoâng toû tình...

www.arirang.com.vn

- 144 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NGAØY CÖÔÙI EM
Hoâm nay ngaøy cöôùi em...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Y Vuõ Quoác Baûo Nhaät Loan Vuõ Quoác Baûo Voõ Thieän Thanh Quoác Baûo Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Thaùi Thònh Minh Vy Traàn Thieän Thanh Vuõ Quoác Vieät Töø Huy Nhaät Trung Nguyeãn Vaên Chung Baèng Giang Nhaïc: Y Vaân Thô: Toâ Haø Vaân Duy Maïnh Leâ Hoàng Taêng Tuaán Khanh Löu Thieân Höông Nguyeãn Haûi Phong Voõ Thieän Thanh

50216 53178 51218 54296 54524 53776 51763 53912 50854 54525 53777 53778 53913 50137 50131 54297 54526 52535 55056 53591 54298

NGAØY DÒU DAØNG
Buoåi toái nguû treân ñoài...

Böôùc ra beân ngaøy dòu daøng, naéng ôi xanh ngôøi...

NGAØY ÑAÙ ÑÔM BOÂNG NGAØY ÑAÀU TIEÂN ÑEÁN TRÖÔØNG NGAØY ÑEÏP TÖÔI
Ngaøy ñaàu tieân khi toâi lôùn leân, nghe tieáng reo vui...
Haõy böôùc xuoáng phoá vôùi nuï cöôøi töôi, dòu daøng ñoùn laáy naéng sôùm...

NGAØY ÑONG ÑÖA MAÕI

Ngaøy ñong ñöa maõi khoâng ngöøng tay ...

NGAØY ÑOÙ TA YEÂU NHAU NGAØY ÑOÙ TOÂI YEÂU EM
Ngaøy ñoù treân chieác caàu…

Khi côn möa ñi qua ñaây luõ chim kia nguû vuøi im tieáng... Ngaøy ñoù nhöõng thieát tha nhöõng daáu yeâu...

NGAØY ÑOÙ TREÂN CHIEÁC CAÀU NGAØY EM 20
Ngaøy hoâm kia nhìn em möôøi saùu deã thöông, thaät ngoït ngaøo moâi xinh...

NGAØY EM ÑEÁN NGAØY EM ÑI NGAØY EM ÑI

Ngaøy em ñeán ñoâi maét long lanh thô ngaây mô maøng… Ngaøy em ñi thu buoàn bao thöông nhôù, laù rôi rôi… Ngaøy em ñeán dòu daøng maét nai moäng mô...

NGAØY EM SANG NGANG
Mai naøy em böôùc sang ngang... Ngaøy em veà thaêm queâ toâi...

NGAØY EM VEÀ THAÊM QUEÂ TOÂI NGAØY EM XA ANH
Môùi ñoù hoâm qua mình coøn beân nhau, töøng nuï hoân noàng chaùy...

NGAØY GIA ÑÌNH VIEÄT NAM NGAØY GIOÙ VAØ CAÙNH DIEÀU
Cho toâi moät ngaøy döôùi aùnh maët trôøi…

Ñaát nöôùc ta vôùi non cao bieån roäng, non soâng ta vôùi soâng daøi...

NGAØY HAÏNH PHUÙC NGAØY HOÂM NAY

Da da di… Queân ñi bao nhieâu aâu lo ngaøy hoâm qua...
Hoâm nay xuoáng phoá loøng nheï nhaøng ñoâi chaân böôùc theânh thang…

NGAØY HOÂM QUA

Muøa ñoâng ñaõ sang, mang theo töøng côn töøng côn möa vaø gioù...

www.arirang.com.vn

- 145 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NGAØY HOÂM QUA (YESTERDAY)
Môùi hoâm qua muoän phieàn…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc ngoaïi Tuaán Khanh Löông Khaùnh Nhaïc: Tröông Leâ Sôn Lôøi: Ñaøm Vónh Höng Nguyeãn Hoaøng Duy Minh Vy Quoác Trung - Döông Thuï Vieät Anh Phuùc Tröôøng Nhaïc: Thanh Truùc Lôøi: Leâ Giang Duy Maïnh Thaùi Thònh Voõ Hoaøi Phuùc Haøn Chaâu Hoaøi An Nguyeãn Hoàng Thuaän Minh Vy Voõ Thieän Thanh Vaên Cao Nhaïc: Daân ca Thaùi Lôøi: Hoaøng Laân Hoaøi An

50757 55057 55058 53033 54087 53914 53592 55059 55387 52066 52065 53457 54796 53034 53035 54299 53915 54797 52923 54088 55388

NGAØY HOÂM QUA NGAØY HOÂM QUA

Chieàu ñaïp xe leân phoá, gioù phía cuoái ñöôøng daøi... Ngaøy hoâm qua, moät ngaøy ta beân nhau...

NGAØY KHOÂNG BÌNH YEÂN NGAØY KHOÂNG EM NGAØY KHOÂNG EM

Ngaøy ta laïc nhau laø ngaøy khoâng bình yeân... Sôï töøng ngaøy daøi ñôn coâi sôï, töøng chieàu buoàn rieâng toâi…
Moät ngaøy khoâng em anh coù buoàn khoâng...

NGAØY KHOÂNG MÖA NGAØY KHOÂNG TEÂN NGAØY LAÏI NGAØY

Toái qua coøn chuùt möa phuøn ñeå roài caây laù xanh maøu thaùng gieâng…

Mình seõ xa laï nhau, doøng thôøi gian traéng beân trôøi... Love you love you...ngaøy laïi ngaøy troâi qua khoâng coù anh...

NGAØY MAI ANH LEÂN ÑÖÔØNG NGAØY MAI ANH ÑI NGAØY MAI EM ÑI

Maøn ñeâm buoâng treân ñöôøng, haøng me lung linh… Ngaøy mai khi bình minh anh seõ ra ñi, em ôû laïi ñaây… Sao khoâng oâm anh nhö laàn ñaàu tieân em ñeán...

NGAØY MAI EM RÔØI XA

Sôùm mai thöùc daäy loøng naøy boãng thaáy baâng khuaâng...

NGAØY MAI EM VEÀ (CAÂY CAÀU DÖØA 2)
Ngaøy mai em veà phoá thò boû laïi rieâng toâi...

NGAØY MAI MÖA THOÂI RÔI

Con tim ngoan ôi ngaøy mai möa thoâi rôi...

NGAØY MAI TRÔØI LAÏI SAÙNG NGAØY MAI XA CAÙCH

Coù luùc thaáy vui, nhöng cuõng coù luùc thaáy buoàn... Hoaøng hoân buoâng xuoáng ñaøn ngaân tieáng nghe phoâi pha...

NGAØY MÔÙI BAÁT NGÔØ NGAØY MUØA

Saùng sôùm môùi thöùc giaác naéng hoàng töôi toâi seõ nhö naøng tieân coå tích...

Ngaøy muøa vui thoân trang, luùa reo nhö haùt möøng...

NGAØY MUØA VUI

Ngoaøi ñoàng luùa chín thôm, con chim hoùt trong vöôøn…

NGAØY NAØO EM NOÙI CHIA TAY

Böôùc ñi khoâng quay veà khoâng nhìn laïi öôùc theà...

www.arirang.com.vn

- 146 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NGAØY NHÔÙ ÑEÂM MONG NGAØY TAÂN HOÂN
Ñaõ bao ngaøy qua nhôù hôi aám ñoâi baøn tay... Em beân mình anh laëng yeân döôùi baøn thôø...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Buøi Anh Duõng Nhaïc Phaùp Töø Huy Ñöùc Trí Töø Huy Quoác Baûo Nguyeãn Hoàng Thuaän Töôøng Vaên Leâ Quoác Duõng Hoaøng Giaùc Hoaøng Thaûo Du Nhaät Ngaân - Ñinh Vieät Lang Duy Maïnh Toâ Vuõ Nhaïc: Höõu Xuaân Thô: Haø Phuù Nguyeãn Vaên Hieân Minh Vy Duy Thieâng Yeán Dung Hoaøi An Quoác Vöôïng

53458 50319 53594 54089 55060 53916 53917 54300 51429 51086 50416 53918 53179 50028 53459 50373 53036 51106 52794 52658 52249

NGAØY TEÁT QUEÂ EM

Teát teát teát teát ñeán roài teát teát teát teát ñeán roài…

NGAØY THAÙNG COØN ÑOÙ

Xin yeâu thöông kia nhö moät giaác mô...

NGAØY THAÙNG PHIEÂU BOÀNG
Naøy ngöôøi toâi yeâu ôi, ñeán ñaây ta laø gioù...

NGAØY TINH KHOÂI

Naéng ñaõ vöøa ñaày ñeå ta chaøo nhau ban mai...

NGAØY TÌNH YEÂU ÑEÁN

Roài em ñeán tình yeâu ñeán cho anh bao nhieâu nhôù mong...

NGAØY TÌNH YEÂU TRÔÛ VEÀ NGAØY VEÀ NGAØY VEÀ

Ngaøy mai roài coù naéng leân, ngaøy mai ngaøy anh ñaõ veà... Bao ngaøy qua tình ta chôït nghe thieát tha… Tung caùnh chim tìm veà toå aám…

NGAØY VEÀ QUEÂ

Ngaøy veà queâ thaêm con ngoõ…

NGAØY VUI QUA MAU NGAØY XA EM NGAØY XÖA NGAØY XÖA

Cuoäc tình anh daønh cho em, ñam meâ ñaém say kieáp kieáp... Moät ngaøy xa em loøng anh thaät buoàn... Doøng soâng haùt nöôùc xanh môø saâu... Ngaøy xöa trôøi ôû treân trôøi, trôøi xui ñaèng aáy ñeán ngoài beân ta...

NGAØY XÖA COØN BEÙ

Ngaøy xöa coøn beù gioáng nhö chim seû non...

NGAØY XÖA HAI ÑÖÙA

Kyû nieäm ngaøy xöa hai ñöùa, thoaùng ñaâu ñaây moái tình ñaém say...

NGAØY XÖA LEÂN NAÊM LEÂN BA NGAØY XÖA ÔI

Ngaøy xöa leân naêm leân ba tuoåi thô yeâu traêng yeâu hoa… Ngaøy xöa coù caùnh dieàu chao höõng hôø, vi vuùt sau raëng tre…

NGAØY XÖA YEÂU DAÁU NGAØY XÖA YEÂU DAÁU

Em nghe baâng khuaâng ngaøy xöa ñeán thaät gaàn… Tình nhö con gioù thoaûng qua cuoäc ñôøi ta…

www.arirang.com.vn

- 147 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NGAØY XUAÂN RA PHOÁ
OÂi vui quaù saù laø vui… Naéng sôùm ñaõ khôi bao maàm xanh…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Khaéc Duõng Maëc Theá Nhaân Nhaïc: Hoaøng Thanh Taâm Lôøi: Hoà Dzeánh Traàn Tieán Traàn Tieán Traàn Tieán Baûo Phuùc Traàn Tieán Trònh Coâng Sôn Ngoïc Chaâu Y Vaân Anh Khanh Döông Thuï Nhaïc: Vaên Ñình Lôøi: Vaên Thò Haïnh Thuûy Minh Chaâu Traàn Huaân Trònh Coâng Sôn Trònh Coâng Sôn Nguyeãn Höng Nguyeãn Nhaát Huy Minh Khang

51658 51096 50853 52248 50035 50256 52395 52656 54090 50977 53460 53180 51169 55389 53919 55061 50177 54091 54798 51659 53316

NGAØY XUAÂN VUI CÖÔÙI NGAÄP NGÖØNG
Em cöù heïn nhöng em ñöøng ñeán nheù…

NGAÃU HÖÙNG DOANH NHAÂN NGAÃU HÖÙNG LAMBADA
Lambada laém baø giaø...

Ñôøi doanh nhaân voán thoâng minh, hai vôùi hai...

NGAÃU HÖÙNG NGÖÏA OÂ
Ñeâm Phöông Nam naèm nghe...

NGAÃU HÖÙNG RU CON

Haõy nguû ñi con giaác nguû no troøn, eâm aû say noàng…

NGAÃU HÖÙNG SOÂNG HOÀNG NGAÃU NHIEÂN NGAÂY THÔ

Duïc tang coác caùch coác caùch…Toâi oâm con saùo beù boûng... Khoâng coù ñaâu em naøy, khoâng coù caùi cheát ñaàu tieân... Ngaøy xöa em coøn beù thô…

NGAÊN CAÙCH

Yeâu nhau trong cuoäc ñôøi mô duyeân tình daøi gaén boù ñoâi lôøi...

NGAÊN CAÙCH TÖØ ÑAÂY NGHE MÖA NGHE MÖA
Gioït möa xanh raát xanh…

Thoâi laø heát ñöôøng anh anh cöù ñi, thoâi laø heát töø nay caùch ly...

Möa xa queâ con laïi nhôù veà nôi coù meï, ôû phöông aáy baây giôø...

NGHE MÖA NHÔÙ NGÖÔØI NGHE NHÖ LÔØI KINH
Chieàu nay em ra phoá veà...

Nghe möa ngoaøi hieân tí taùch rôi, nghe thôøi gian thaùnh thoùt rôi... Moät ngaøy gaàn ñaây, toâi ñaâu naøo bieát gì...

NGHE NHÖÕNG TAØN PHAI NGHE TIEÁNG MUOÂN TRUØNG NGHEÄ SÓ CHÔI ÑAØN NGHÓ VEÀ CHA NGHÓA ÔÛ ÑÔØI
Ñöôøng phoá quen con veà… Laëng leõ böôùc treân ñöôøng ñau khi khoâng ai coøn beân mình... Nhìn xa xa xa, ngöôøi ngheä só chôi ñaøn... Ñeâm nghe gioù töï tình, ñeâm nghe ñaát trôû mình vì möa...

www.arirang.com.vn

- 148 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NGOÀI BEÂN EM
Ngoài beân em nghe gioù ru eâm ñeàm...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Vaên Chung Phí Vaên Vónh Quoác Baûo Phaïm Uyeân Nguyeân Ñoã Ñình Phuùc Ñaøo Troïng Thònh Thuûy Tieân Nguyeãn Vaên Chung Khaùnh Ñôn Ñaøo Troïng Thònh Löông Baèng Quang Thanh Tuøng Minh Khang Nguyeãn Hoàng Thuaän Leâ Huy Töôøng Vaên Bình Nguyeân Löông Ngoïc Chaâu Ngoâ Anh Huy Daân ca quan hoï Baéc Ninh Döông Thieäu Töôùc

53318 55063 51247 52659 52660 54301 54302 53181 54799 54093 53595 50143 54800 54094 55062 53920 53779 55390 52661 53596 50159

NGÔÏI CA XUAÂN

Xuaân ôi xuaân ôi, xuaân ñeán tin yeâu raïng ngôøi...

NGOÀI HAÙT CA BEÀNH BOÀNG NGOÀI LAÏI BEÂN NHAU

Baøn tay quen tìm níu chuùt yeâu thöông xa vôøi… Ngoài laïi beân nhau naøy baïn thaân ôi, ngoài laïi beân nhau…

NGOÀI NGHE YEÂU THÖÔNG TROÂI XA
Moät ngaøy laïi ñeán vôùi nhöõng öu tö muoän phieàn…

NGOÂI NHAØ HAÏNH PHUÙC NGOÂI NHAØ HAÏNH PHUÙC NGOÂI NHAØ HOA HOÀNG

Ngöôøi yeâu ôi cöôøi leân ñi, doøng leä em rôi ñaõ noùi thay... Laø vì em haïnh phuùc khi coù anh beân caïnh em... Em mô ngaøy xöa ñoâi ta vaãn hay ngoài beân vöôøn hoa thôm ngaùt...

NGOÂI NHAØ TUYEÁT TRAÉNG NGOÂI NHAØ XÖA

Vaø muøa ñoâng ñaõ ñeán beân theàm rôi tuyeát traéng... Moãi khi veà laïi nhìn qua kia, ngoâi nhaø ngaøy xöa…

NGOÂI SAO CHÖÙNG NHAÂN NGOÂI SAO COÂ ÑÔN

Tìm moät ngoâi sao taän treân trôøi cao ñeå laøm chöùng nhaân… Em ñöøng ngoài buoàn vaø ñöøng noùi nhöõng lôøi giaän hôøn...

NGOÂI SAO COØN LAÏI NGOÂI SAO LEÛ LOI NGOÂI SAO LEÛ LOI

Coù nhöõng luùc anh thöôøng hay naèm mô anh vaø em chung soáng... Ngôõ nhö tình ta ñaõ xa, ngôõ nhö tình ta queân loái... Ñeâm nay anh ngoài ñaây, nhìn trôøi sao anh nhôù em...

NGOÂI SAO NHOÛ NHOI NGOÂI SAO PHA LEÂ

Xa laém aùnh sao ñeâm, baàu trôøi theânh thang cao vôøi vôïi... Em taëng anh moät traùi tim coù khaéc teân hai ñöùa mình ...

NGOÂI SAO TÌNH YEÂU

Ngoài moät mình ngöôùc leân baàu trôøi ngaém nhöõng vì sao lung linh...

NGOÂI TRÖÔØNG DAÁU YEÂU NGOÀI TÖÏA MAÏN THUYEÀN NGOÏC LAN
Ngoïc Lan doøng suoái tô vöông...

Nhôù nhöõng thaùng naêm daøi soáng döôùi ngoâi tröôøng naøy… Ngoài raèng laø ngoài töïa í a coù maáy maïn oái a a a maïn thuyeàn …

www.arirang.com.vn

- 149 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NGOÏN ÑEØN ÑÖÙNG GAÙC
Treân ñöôøng ta ñi ñaùnh giaëc duø veà Nam hay ta leân Baéc...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Hoaøng Hieäp Thô: Chính Höõu Nguyeãn Hoaøng Linh Traàn Tieán Nguyeãn Ngoïc Thieän Thanh Bình Phuùc Tröôøng Haûi Trieàu Nguyeãn Haûi Phong Leâ Höïu Haø Voõ Thieän Thanh Nguyeãn Vaên Chung Ñoã Ñình Phuùc Traàn Quang Huy Nguyeãn Hoàng Thuaän Traàn Thanh Sôn Phaïm Theá Myõ Leâ Yeân Anh Baèng Ñöùc Trònh Tröông Quang Luïc Nhaát Trung

53461 53317 53462 51660 52396 54092 52250 54527 51043 52536 52924 53463 51395 55391 53780 54303 52251 55070 53599 53921 52252

NGOÏN ÑOÀI CHONG CHOÙNG NGOÏN LÖÛA CAO NGUYEÂN NGOÏN LÖÛA TRAÙI TIM
Haõy nhoùm leân ngoïn löûa…

Coù nhöõng con ñöôøng chaïy veà nieàm mô öôùc, vaø nhöõng ngoïn ñoài... Moät ngoïn löûa hoàng coøn beân ta ha ha ha, moät ngoïn löûa hoàng...

NGOÏN LÖÛA TUOÅI HAI MÖÔI

Coù moät ngöôøi con gaùi tuoåi hai möôi, xa Haø Noäi…

NGOÏN NEÁN MANG TEÂN EM NGOÏN TRUÙC ÑAØO NGOÕ CUÏT

Anh nhieàu luùc anh hay giaän hôøn, boû maëc em trong coâ ñôn… Chieàu xöa coù ngoïn truùc ñaøo muøa thu laù ruïng… Ñöôøng mòt môø töøng ngaøy naèm mô phía tít xa kia, ñaâu ai ngôø...

NGÔÕ ÑAÂU TÌNH ÑAÕ QUEÂN MÌNH
Khi anh troâng thaáy em…

NGÔÕ ÑAÂU TRAÊNG ÑAÕ QUA ÑÔØI
Traêng ñi ñaâu theá gian troâng chôø, traêng ñi ñaâu…

NGÔÕ NHÖ GIAÁC MÔ

Ñeâm nay em khoâng anh ñi cuøng treân phoá vaéng …

NGÔÕ QUEÂN TÌNH ÑAÀU NGOÕ VAÉNG XOÂN XAO
Moät ngoõ vaéng xoân xao…

Tình ñaàu sôùm ly tan, ñeå saàu uùa khi ngöôøi böôùc ñi...

NGUÛ NGON NHEÙ VÔÏ YEÂU NGÖÙA COÅ HAÙT CHÔI

Ñeâm ñaõ veà khuya, ngaém em yeâu ñaõ nguû say... Ta nhö con chuoàn chuoàn nguû treân ñaàu ngoïn coû…

NGÖÏA HOÀNG TREÂN ÑOÀI COÛ NON NGÖÏA PHI ÑÖÔØNG XA
Ngöïa phi ñöôøng xa ñöôøng xa, tieán leân ñöôøng …

Treân caùnh röøng boû hoang, in boùng con ngöïa hoàng...

NGÖU LANG CHÖÙC NÖÕ

Ngaøy xöa Ngöu Lang Chöùc Nöõ, soáng beân nhau...

NGÖÔÏC DOØNG HÖÔNG GIANG NGÖÔØI ANH HUØNG CÔØ LAU

Ngöôïc doøng Höông Giang soùng daäp dìu meânh mang … Phaáp phôùi boùng côø lau...khaép ñoàng coû aàm vang tieáng reo hoø...

NGÖÔØI AÁY VAØ TOÂI EM PHAÛI CHOÏN - 150 -

Moät tình yeâu ñaõ voäi xa khi bao ngaøy qua toâi ñaõ nhaän ra…

www.arirang.com.vn

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NGÖÔØI BIEÁT KHOÂNG
Nhôù nhöõng naêm xa xöa… Em hai möôi tình yeâu chôùm ñeán vôùi bao ñam meâ noàng chaùy...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vónh Taâm Nhaïc ngoaïi
Hoaøng Vaân

53037 50610 53781 55064 55065 51356 55069 51495 52662 50755 50374 51617 51934 55392 52663 54095 53464 51183 52397 50752 54304

NGÖÔØI CHA DAÁU YEÂU (PA PA) NGÖÔØI CHIEÁN SÓ AÁY
Ngöôøi chieán só aáy ai ñaõ gaëp anh khoâng theå naøo queân…

NGÖÔØI CHIEÁN SÓ MIEÀN TAÂY NGÖÔØI CON GAÙI SOÂNG LA
Hô ô trôøi moâ xanh baèng trôøi Can Loäc...

Toå quoác giao cho chuùng toâi moät vuøng trôøi ñaát nöôùc...

Xuaân Hoàng Nhaïc: Doaõn Nho Lôøi: Phöông Thuùy
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

NGÖÔØI CUØNG CAÛNH NGOÄ
Cuoäc ñôøi naøy thaät laø raéc roái...

NGÖÔØI DAÁU YEÂU (MY HONEY) NGÖÔØI ÑAÕ NHÖ MÔ NGÖÔØI ÑAÕ QUEÂN
Ngaøy xöa quen nhau beân ñöôøng vaéng…

Na na na… Honey honey… Tình naøy luoân seõ maõi trao...

Phaïm Vieät Hoaøng Soâng Traø Haøn Chaâu Nhaïc Phaùp Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Ñöùc Trung Minh Khang Baèng Cöôøng Nguyeân Chaán Phong Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Taøi Lôøi: Leâ Thò Kim Minh Vy Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø Nhaïc: Voõ Ñoâng Ñieàn Thô: Trung Tín Nhaïc ngoaïi Daân ca quan hoï Baéc Ninh

Chim xa röøng coøn thöông caây nhôù coäi, ngöôøi xa ngöôøi…

NGÖÔØI ÑAØN BAØ ÑANG YEÂU
Kieáp soáng mong manh nhö tô trôøi… Kieáp soáng seõ coâ ñôn muoân vaøn…

NGÖÔØI ÑAØN BAØ TRONG TÌNH YEÂU NGÖÔØI ÑAØN BAØ YEÁU ÑUOÁI
Naøo ai bieát ra sao moät kieáp ngöôøi nhieàu ñaéng cay…

NGÖÔØI ÑAØN OÂNG CHAÂN THAÄT NGÖÔØI ÑAØN OÂNG ÑAÙNG YEÂU NGÖÔØI ÑAØN OÂNG THAM LAM NGÖÔØI ÑANG ÔÛ NÔI XA NGÖÔØI ÑEÁN SAU

Kieáp con ngöôøi khoâng nhö ngöôøi ta öôùc mong ... Töøng ñeâm nhôù mong veà em, hôõi ngöôøi yeâu daáu ñaõ bao ngaøy... Anh duø bieát traùi tim chaúng theå chia ñoâi maø sao vaãn cöù... Ngöôøi ñang ôû nôi xa coøn ñaâu nhöõng sôùm ñi veà... Mình gaëp nhau quen nhau laøm chi hôõi anh, ñeå giôø ñaây...

NGÖÔØI ÑEÁN TÖØ TRIEÀU CHAÂU
Duø ñi ñeán nôi naøo vaãn nhôù queâ nhaø…

NGÖÔØI ÑEÏP BÌNH DÖÔNG NGÖÔØI ÑEÏP

Toâi khoâng queân khung trôøi muøa haï, ñeán vuøng queâ… Ngöôøi ñeïp yeâu daáu ñeïp nhö traêng sao…

NGÖÔØI ÑI ÑAÂU

Ngöôøi ô ô ñi ñaâu aáy maáy ngöôøi ô ô ñi ñaâu ô ô...

www.arirang.com.vn

- 151 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NGÖÔØI ÑI TÌM CÔN MÖA NGÖÔØI ÑI XA MAÕI
Ngöôøi yeâu ôi ñaõ ñeán luùc… Lôøi chia tay nhau em quay maët ñi, coøn moãi anh ngoài döôùi hieân...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hamlet Tröông Vieät Anh Nguyeãn Vaên Tyù Minh Kyø Vuõ Quoác Vieät Minh Kyø Taâm Giao Y Vaân Löu Troïng Lö
Nhaïc: Dzoaõn Bình Lôøi: Dzoaõn Bình - Löu Troïng Lö

55393 50960 51073 50247 52398 50769 51744 50873 52795 50139 52067 52537 50791 54305 50048 54801 53922 52253 53319 52068 53182

NGÖÔØI ÑI XAÂY HOÀ KEÛ GOÃ NGÖÔØI EM AÙO TÍM
Thu qua toâi veà laøng cuõ beân soâng...

Bôûi chuùng mình thöông bao nhieâu maûnh ñaát caèn ...

NGÖÔØI EM GAÙI NHOÛ

Chieàu nheï nhaøng veà treân queâ toâi, nghe gioù haùt …

NGÖÔØI EM MIEÀN CAÙT TRAÉNG
Hoaøng hoân bieån khôi boït soùng vöông saàu…

NGÖÔØI EM ÖÔÙC MÔ
Em laø gaùi beân song cöûa…

Duyeân em ñeïp mô bao nôi ñeán em höõng hôø ...

NGÖÔØI EM SAÀU MOÄNG NGÖÔØI EM SAÀU MOÄNG NGÖÔØI EM VÓ DAÏ
Toâi coù ngöôøi em Vó Daï... Ñoâi maét anh laëng buoàn, nhìn em maø khoâng noùi...

Minh Kyø Nguyeãn Hoaøi Anh Haøn Chaâu Thanh Sôn - Hoaøng Vaân Nguyeãn Ñình Thi Toâ Thanh Tuøng Minh Vy Khaùnh Ñôn Vinh Söû - Coâ Phöôïng Chu Minh Thanh Truùc Duy Maïnh

NGÖÔØI GIAN DOÁI SEÕ GAËP NGÖÔØI GIAN DOÁI

Ñöôøng khuya coâ ñôn toâi böôùc boùng toái soi töøng böôùc chaân...

NGÖÔØI GIAØU CUÕNG KHOÙC NGÖÔØI GIAÙO VIEÂN TREÛ NGÖÔØI HAØ NOÄI

Tình yeâu ai baùn maø mua, laøm sao ñeå mua laáy traùi tim… Treân nhöõng neûo ñöôøng cuûa Toå quoác xanh töôi… Ñaây Hoà Göôm, Hoàng Haø, Hoà Taây, ñaây laéng hoàn nuùi soâng...

NGÖÔØI HAØNG XOÙM
Nhaø naøng ôû caïnh nhaø toâi...

NGÖÔØI HAÕY HÖÙA VÔÙI TOÂI NGÖÔØI HOAØN LÖÔNG

Ngoài moät mình döôùi traêng laïnh luøng, maây xaùm ñang bay veà... Moät mình ta ngoài ñaây boán böùc töôøng phuû vaây...

NGÖÔØI KHOÂNG COÂ ÑÔN

Toâi khoâng coâ ñôn nhôø em gian em doái, quen cho toâi…

NGÖÔØI LAØ NIEÀM TIN TAÁT THAÉNG
Ñaát nöôùc nghieâng mình ñôøi ñôøi nhôù ôn...

NGÖÔØI LÍNH GIAØ VUI VEÛ NGÖÔØI MAÕI XA ROÀI

Naêm xöa aáy ta leân ñöôøng caàm taàm voâng ñaùnh Taây... Môùi hoâm naøo coøn ñaây mình cuøng tay naém tay...

www.arirang.com.vn

- 152 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NGÖÔØI MEÏ CUÛA TOÂI
Nöôùc maét meï khoâng coøn…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Xuaân Hoàng Traàn Anh Thuaän Yeán Nguyeãn Ngoïc Thieän Anh Vieät Thu Hoaøi An Thaùi Khang Hoaøi An Tuaán Phöông Hoaøi An Minh Khang Minh Vy Thaùi Thònh Minh Khang Minh Vy Phaïm Khaùnh Höng Nguyeãn Ñoàng Nai Ñoàng Giao Nguyeãn Hoaøi Anh Nguyeãn Nhaát Huy Nguyeãn Hoaøi Anh

50713 52538 53465 51935 52254 52069 54306 52255 55066 52399 52400 55394 52539 54096 55067 52664 53466 52665 51721 52540 52256

NGÖÔØI MEÏ GOØ ME

Meï ñaõ soáng troïn tuoåi xuaân trong chieán khu Bình Ña…

NGÖÔØI MEÏ MIEÀN NAM TAY KHOÂNG THAÉNG GIAËC
Gieo luùa troàng khoai, ngaøy qua ngaøy gaët haùi nuoâi con...

NGÖÔØI MEÏ

Toâi muoán laø haït naéng ñeå ñeán beân meï ...

NGÖÔØI NGOAØI PHOÁ

Ngöôøi ñi ñi ngoaøi phoá chieàu naéng taét beân song…

NGÖÔØI NHÔÙ KHOÂNG NGÖÔØI NGÖÔØI ÔI ANH MONG EM NGÖÔØI ÔI ÑEÁN BAO GIÔØ NGÖÔØI ÔI HAÕY VEÀ

Ngöôøi nhôù khoâng ngöôøi ngaøy beân nhau tha thieát tình ñaàu… Söông ñeâm buoát giaù, noãi coâ ñôn quanh ta, doác heát nöôùc maét... Trôøi giaù reùt giöõa ñoâng taøn, thoaùng qua xuaân xanh… Haõy yeâu hôõi ngöôøi duø queâ ta ñaát caèn ñaù soûi...

NGÖÔØI ÔI TA CHIA TAY NGÖÔØI PHUÏ NÖÕ TÖÏ TIN NGÖÔØI PHÖÔNG XA

Ñöøng noùi nöõa ôi ngöôøi ôi khi tình ta ñaõ xa thaät roài... Trong cuoäc soáng toâi ñaõ hoïc ñöôïc nhieàu ñaéng cay…
Chöa moät laàn thaêm xöù Hueá raát xa, Vó Daï ñoø traêng thaønh ñoâ thuôû xöa…

NGÖÔØI QUEÂN CHOÁN CUÕ NGÖÔØI RA ÑI LAØ ANH

Ngoài buoàn vôùi côn möa qua theàm, loøng naëng tróu… Haõy queân anh ñi, haõy queân anh ñi ñöøng tieác nuoái...

NGÖÔØI RA ÑI NGÖÔØI ÔÛ LAÏI NGÖÔØI RA ÑI VÌ ÑAÂU

Ñeâm muøa thu laù rôi buoàn sao thaém thieát... Laëng thaàm moät mình ñong ñeám bao nhieâu u saàu…

NGÖÔØI SOÁNG MAÕI TRONG LOØNG MIEÀN NAM
Con khaéc saâu ñôøi ñôøi, trong aùnh maét em thô...

NGÖÔØI TA NOÙI RAÈNG NGÖÔØI TA NOÙI NGÖÔØI THAÀY

Ngöôøi ta noùi raèng ngöôøi ta baûo raèng, yeâu ñöøng so ño… Coù moät ngöôøi vaãn yeâu moät ngöôøi vaãn ñôïi chôø... Ngöôøi thaày vaãn laëng leõ ñi veà sôùm tröa, töøng ngaøy…

NGÖÔØI THÖÙ BA

Toâi khoâng nghe toâi khoâng thaáy toâi khoâng bieát…

www.arirang.com.vn

- 153 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NGÖÔØI THÖÙ BA
Tình mình nhö giaác mô, bao phuùt giaây thô moäng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Minh Vy Nguyeân Chaán Phong Haøn Chaâu Vuõ Quoác Bình Anh Khoa Nguyeãn Nhaát Huy Dzoaõn Bình Vinh Söû Nhaïc Hoa Nhaïc ngoaïi Töôøng Vaên Ñöùc Huy Nhaïc Hoa Trònh Coâng Sôn Nguyeãn Nhaát Huy Phaïm Theá Myõ Thuaän Yeán Toâ Thanh Tuøng Quoác Duõng Nhaát Trung Traàn Thieän Thanh

55068 53320 52925 52666 55395 53467 53321 52071 50475 50767 54307 52257 50803 50727 51338 51483 53468 53322 51209 53598 50979

NGÖÔØI THÖØA TRONG TIM ANH
Ngaøy ñoù toâi cöù ngôõ anh thaät ñaùng yeâu...

NGÖÔØI THÖÔNG KEÛ NHÔÙ
Em ñi roài moät mình toâi ôû laïi...

NGÖÔØI TÌNH CORAZON NGÖÔØI TÌNH ÑAÕ XA

Naéng taét nôi chaân trôøi moät mình ngoài ñaây… Ñöøng níu keùo nöõa hôõi anh ñoâi ta nay caùch xa...

NGÖÔØI TÌNH LAÏC LOÁI NGÖÔØI TÌNH LEÛ LOI
Xa caùch laâu roài ngöôøi tình ôi...

Ngöôøi tình hôõi neáu em bieát, cuoäc tình mình ñaõ tan vôõ...

NGÖÔØI TÌNH MO CAU
Ñöôøng vaøo tim em oâi baêng giaù…

Troø chôi thuôû beù anh öa keùo mo cau…

NGÖÔØI TÌNH MUØA ÑOÂNG NGÖÔØI TÌNH NAM MYÕ
Laø maët trôøi muøa xuaân Nam Myõ…

NGÖÔØI TÌNH ÔI MÔ GÌ

Beù ôi mô gì theá em, maø sao ñoâi maét em troâng vaøo xa xaêm...

NGÖÔØI TÌNH TRAÊM NAÊM NGÖÔØI TÌNH YEÂU DAÁU
Naøy ngöôøi tình anh yeâu ôi ...

Ñeán moät ngaøy moät ngaøy naøo ñoù em xa anh…

NGÖÔØI VEÀ BOÃNG NHÔÙ NGÖÔØI VEÀ CUOÁI PHOÁ
Gioït nöôùc maét em rôi…

Muøa xuaân yeâu em ñoài nuùi theânh thang…

NGÖÔØI VEÀ THAØNH PHOÁ
Ngöôøi ñaõ ñi ñi treân non cao...

NGÖÔØI VEÀ THAÊM QUEÂ NGÖÔØI VEÀ TÖØ CALI

Ñi khaép phöông trôøi vaãn nhôù tôùi queâ höông... Töø Cali em veà toâi coù laïi gheù thaêm...

NGÖÔØI VEÀ TÖØ LOØNG ÑAÁT
Ñeâm nay nôi thaâm saâu aâm u…

NGÖÔØI VOÂ HÌNH

Ngoài beân anh nhöng sao nöôùc maét em rôi…

NGÖÔØI XA NGÖÔØI

Töø xa roài moät ngaøy con nöôùc chia laøm ñoâi…

www.arirang.com.vn

- 154 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NGÖÔØI XA TOÂI NGÖÔØI XÖA
Anh ñaõ xa toâi roài leä ñaéng coøn treân moâi… Traêng khoâng xoùa môø boùng hình ngöôøi xöa, vi vu gioù goïi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Ñöùc Vuõ Ñöùc Sao Bieån Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Ngoïc Thieän Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Ngoïc Thieän Thanh Sôn Tröông Leâ Sôn Nguyeãn Hoàng Thuaän Trònh Coâng Sôn Vaên Kyù Nhaïc ngoaïi Kyø Phöông Phaïm Maïnh Cöông Hoaøi An La Nhieân Hoaøng Vieät Hoaøng Troïng Nhaïc ngoaïi Xuaân Loâi - Y Vaân
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

50403 52796 50476 50030 50346 50186 53597 54802 53923 51198 50152 50762 55071 52926 51542 55396 50280 50771 50345 52927 51357

NGÖÔØI YEÂU DAÁU
Toâi muoán ñi khaép nôi... Ngöôøi yeâu neáu ra ñi...

Ngöôøi yeâu daáu ñeán bao giôø...

NGÖÔØI YEÂU ÑAÂU ROÀI NGÖÔØI YEÂU NEÁU RA ÑI NGÖÔØI YEÂU NHEÙ NGUYEÄN CAÀU
Ngöôøi yeâu nheù, chieàu nay daãu côn möa coù veà... Laéng nghe cung ñaøn ñieäu buoàn sao oaùn than töôûng chia tay …

NGUYEÄN THEÀ ÑEÂM ÑOÂNG NGUYEÄN ÖÔÙC SAO BAÊNG NGUYEÄT CA
Töø khi traêng laø nguyeät…

Bao nhieâu naêm qua roài con tim em laïnh luøng... Em yeâu anh nhieàu khoâng côù sao loøng anh mong chôø...

NHA TRANG ÔI MUØA THU LAÏI VEÀ
Nha Trang ôi muøa thu laïi veà...

NHAÏC CHIEÀU

Gioù ñöa ñeán hoàn toâi nhaïc chieàu töø bieån khôi…

NHAÏC KHUÙC CHO TÌNH YEÂU NHAÏC KHUÙC MÖØNG XUAÂN NHAÏC KHUÙC TÌNH YEÂU

Nhö laø thieân thaàn mang tình yeâu ñeán ñaây... Ñaøn chim tung bay trong gioù, döôùi aùnh naéng hoàng... Ñöôøng veà chieàu nay trôøi xanh xanh trong maøu maét em…

NHAÏC NGÖÏA ÑEÂM XUAÂN NHAÏC RÖØNG
Cuùc cu cuùc cu chim röøng…

Ñeâm xuaân naêm xöa coù chaøng trai Taây Sôn...

NHAÏC SAÀU TÖÔNG TÖ
Anh daáu yeâu em öôùc mô…

Chieàu rôi cho loøng laïc loaøi chôi vôi…

NHAÏC TÌNH MUOÂN THUÔÛ NHAÏT NAÉNG NHAÏT PHAI
Toâi thöông mieàn queâ, nhôù hoaøng hoân treân ñaát xöa... Em tìm trong ñeâm vaéng…

www.arirang.com.vn

- 155 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NHAÏT PHAI
Coù nöôùc maét nöôùc maét rôùt trong loøng anh em ôi coù hay…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Anh Tuaán Vinh Söû Theá Hieån Vinh Söû Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Ñoã Quang Thanh Sôn Ñoâng Nhi Khaùnh Baêng Nguyeãn Haø Trònh Coâng Sôn Nhaät Ñaêng Nhaïc: Vaên An Thô: Phan Vaên Töø Nhaïc: Phan Long Lôøi: Ñaøo Tröôøng San Phaïm Troïng Caàu Myõ Taâm Kyø Anh Döông Thuï Nhaïc Korea Lôøi Vieät: Höõu Thaïnh Daân ca Thanh Hoùa Leâ Uyeân Thanh Haûi Nhaïc: Chaâu Kyø Thô: Toâ Nhö

53600 50702 51360 50948 51757 50692 54528 52401 50864 50042 55072 53782 52667 55073 52797 52798 50116 51207 54308 50789 52928

NHAØNH CAÂY TRÖÙNG CAÙ NHAÙNH LAN RÖØNG NHAÃN COÛ CHO EM NHAÄT KYÙ

Beû moät nhaønh caây nhaønh caây tröùng caù… Veà thaêm thaønh phoá naùo nöùc muøa xuaân… Anh ngheøo neân chaúng nhaãn kim cöông… Veà nhaø laøm gì khi ñau thöông giaøy xeùo coõi loøng...

NHAÄT KYÙ ÑÔØI TOÂI

Ngöôïc thôøi gian trôû veà quaù khöù...

NHAÁT QUYÛ NHÌ MA

Nghieâng nghieâng caây me ñung ñöa trong gioù, vu vô caâu ca...

NHAÉN CAÙNH CHIM CHIEÀU NHEÙ ANH
Tình yeâu nhö maät ngoït…

Tình yeâu thoaùt xa taàm tay, coøn ñaâu caùnh chim trôøi bay…

NHÌN NHÖÕNG MUØA THU ÑI
Nhìn nhöõng muøa thu ñi...

NHÌN XA XAÊM

Nghe bao gioït söông nheï voäi rôi treân caùnh hoa...

NHÒP CAÀU NOÁI NHÖÕNG BÔØ VUI
Chieác caàu laø nôi hoø heïn cuûa ñoâi ta ...

NHÒP CAÀU QUEÂ HÖÔNG NHÒP CAÀU TRE
Nhòp caàu tre laéc lö eâm eâm...

Anh daét em qua maáy nhòp caàu, veà thaêm queâ höông…

NHÒP ÑAÄP DAÏI KHÔØ

Tình yeâu ñeán boãng khaéc traùi tim ta khoâ heùo, töø khi…

NHÒP ÑIEÄU TUOÅI TREÛ
Con chim boà caâu beù nhoû...

Naøy baïn hôõi haõy haùt leân ngaøn caâu ca, vôùi ñoâi tay…

NHÒP THÔÛ MUØA XUAÂN NHÒP TIM YEÂU
Ngoaøi hieân laáp laùnh…

NHOÅ MAÏ NHÔÙ NHÔÙ

Em thôøi ñi caáy laáy coâng, em thôøi ñi caáy laáy coâng, ñeå anh... Anh ôi em xin anh ñöøng coù hoûi… Ñeâm qua Phaïm Thaùi nhôù Quyønh Nhö, ñoàng maï xanh non nhôù...

www.arirang.com.vn

- 156 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NHÔÙ NHÔÙ
Nhôù ngaøy em ñi, nhôù laàn chia ly… Moät vì sao rôùt xuoáng trong ñeâm nhö anh ñeán oâm em beân theàm…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Trònh Nam Sôn Myõ Taâm Tieán Luaân Ñynh Traàm Ca Minh Chaâu Kyø Phöông Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Ngoïc Lan Minh Vy Nguyeãn Ñöùc Trung Nhaïc: Leâ Vaên Loäc Lôøi: Huyønh Vaên Ngheä Nguyeãn Ñình Nguyeân Leâ Phuùc Leâ Thò Ni Ni Haø Phöông Nguyeãn Tieán Nhaïc ngoaïi Theá Haûi Nhaät Ñaêng Syõ Luaân Minh Nhieân Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Thô: Kim Tuaán Traàn Leâ Quyønh

53038 54529 52258 54309 51713 54530 54097 52402 54531 52929 53183 54805 52799 55074 50605 53924 54806 54807 54310 53323 51661

NHÔÙ AI

Nhôù ai ñaøn leân cung phím chôø, ai nhôù ai ñeå tieáng tô…

NHÔÙ AI BUOÂNG TIEÁNG THÔÛ DAØI NHÔÙ ANH NHÔÙ ANH

Moät caùnh chim bay nhôù nhung bao ngaøy, nhìn maùi tranh xieâu... Ngaøy ra ñi anh mang theo moät con tim thaät buoàn... Em nhôù anh buoåi saùng maët trôøi moïc trong söông...

NHÔÙ ANH MAÁY MUØA NHÔÙ BAØ MEÏ QUEÂ NHÔÙ BAÉC

Muøa ñoâng qua ñi giaù baêng ñeå cho baày chim ñang voã caùnh veà… Baø meï queâ hy sinh suoát ñôøi, baø meï queâ ru con … Ai veà Baéc ta ñi vôùi, thaêm laïi non soâng gioáng Laïc Hoàng...

NHÔÙ CHA YEÂU THÖÔNG NHÔÙ COÄI NGUOÀN XÖA NHÔÙ CON

Moät ngaøy nghe naéng möa veà treân vai mình, boài hoài thöông nhôù… Töø nguoàn xa nöôùc xuoâi veà bieån lôùn...
Haït möa rôi tí taùch ngoaøi hieân, muøa ñoâng sang côn gioù laïnh caêm...

NHÔÙ ÑAÁT QUEÂ

Nhôù ñaát queâ thöông veà soâng Haäu, muøa nöôùc veà…

NHÔÙ ÑEÂM GIAÕ BAÏN
Ñôøi ngheä só giang hoà...

Hoäi ñaõ tan roài, chia tay beân doøng soâng...

NHÔÙ ÑEØN SAÂN KHAÁU NHÔÙ ÑOÀNG ÑOÄI NHÔÙ EM
Ñi qua naêm thaùng vaãn nhôù veà nhau... Nhöõng phuùt giaây naøo... Ñaõ bieát bao chieàu, ñaõ nhôù thöông nhieàu...

NHÔÙ EM (MISS YOU)

Coù nhöõng luùc ngaån ngô trong tình yeâu cuûa em quaù khôø...

NHÔÙ EM HÔN LUÙC NAØO NHÔÙ EM LYÙ BOÂNG MAI
Töø nhöõng naêm thaùng… Boâng mai vaøng thuôû naøng coøn treû...

Haõy noùi vôùi anh sao em maõi xa daàn, tình ñoâi ta ngaøy xöa...

NHÔÙ GAÁP NGAØN LAÀN HÔN
www.arirang.com.vn

- 157 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NHÔÙ HUEÁ
Khoâng chæ nhôù nhöõng laêng taåm ñaâu anh...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Traàn Long AÅn Ñaêng Thieän - Kim Ngaân Tieán Maïnh Soâng Traø Tröông Quang Tuaán Nguyeãn Vaên Ñoâng Maïnh Phaùt Trònh Coâng Sôn Vónh Taâm Hoaøng Hoa - Thaûo Trang Phuùc Höng Nhaïc: Minh Kyø Lôøi: Hoà Ñình Phöông Anh Vieät Thu Thieân Haø Tieán Luaân Phan Ñinh Tuøng Nguyeãn Ngoïc Thieän Mai Anh Vieät Voõ Ñoâng Ñieàn Quoác Huøng Ñynh Traàm Ca Nguyeãn Ngoïc Thieän

53783 54532 54098 51815 52403 52800 50058 50773 53925 53186 54533 52259 52072 52260 54535 52073 51041 55075 51239 53184 54536

NHÔÙ LAÉM

Naø na naù… Naøy ngöôøi em yeâu, trong tay böôùc ñi beân nhau thì thaàm...

NHÔÙ LÔØI MEÏ RU NHÔÙ MAÕI

Neáu coù moät ñieàu öôùc toâi öôùc maõi beân meï hieàn... Ngaøy ngaøy ngaøy ñi qua thaät laø nhanh...

NHÔÙ MEÏ LYÙ MOÀ COÂI

Meï qua ñôøi khi con coøn trong noâi, cha boû con bô vô…

NHÔÙ MOÄT CHIEÀU XUAÂN NHÔÙ MUØA HOA TÍM
Nhôù thu naøo qua maáy muøa hoa...

Chieàu nay thaáy hoa cöôøi chôït nhôù moät ngöôøi, chaïnh loøng…

NHÔÙ MUØA THU HAØ NOÄI NHÔÙ MÖA SAØI GOØN NHÔÙ NGÖÔØI YEÂU NHÔÙ NHAØ

Haø Noäi muøa thu caây côm nguoäi vaøng… Ñaõ qua roài nhöõng ngaøy möa chôït naéng... Thöùc troïn ñeâm nay ñeå nhôù thöông em… Bao naêm qua ñi xa chieàu nay ngoài nhôù nhaø...

NHÔÙ NHA TRANG NHÔÙ NHAU HOAØI

Nha Trang meán yeâu moät ngaøy trôøi sang muøa môùi… Em ôû nôi naøo coù coøn muøa xuaân khoâng em…

NHÔÙ NHÒP CAÀU TRE NHÔÙ ÔN MEÏ

Ai coù nghe lôøi ru chieàu beân maùi tranh laøng queâ… Moät ñôøi tìm kieám haïnh phuùc nhoû nhoi, ñöôïc vui ñöôïc soáng...

NHÔÙ ÔN THAÀY COÂ NHÔÙ PHUÙT AÁY NHÔÙ QUEÂ
Nhôù phuùt aáy ta beân nhau…

Veà laïi tröôøng xöa vôùi bao kyû nieäm, boùng daùng coâ thaày…

Ai coù veà nôi xa aáy, nhaén cho toâi thaêm nôi laøng queâ daáu yeâu...

NHÔÙ SAØI GOØN NHÔÙ TAÀN PHI

Saøi Goøn hoâm nay coù laù rôi buoàn… Hoâm nay anh veà thaêm mieàn thuøy döông...

NHÔÙ THAÊNG LONG HAØ NOÄI

Toâi ñi döôùi naéng Saøi Goøn, loøng thieát tha nhôù veà Haø Noäi...

www.arirang.com.vn

- 158 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NHÔÙ THAØNH PHOÁ HOA ÑAØO
Töø ngaøy coøn thô toâi hay thöôøng nghe… ÔÛ thaønh phoá hoa mai nhôù thaønh phoá hoa ñaøo...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phan Long Nhaïc ngoaïi Nhaïc: Tröôøng Huy Lôøi: Toá Nhö Tröông Quang Luïc Nguyeãn Ngoïc Thieän Jimmii Nguyeãn Phan Ñinh Tuøng Hoaøng Hieäp

52261 50381 55397 54537 52404 53324 54538 50712 54539 50428 52541 54540 51162 50110 50477 52801 53469 53601 53470 54809 52802

NHÔÙ THÖÔNG NGAØY THAÙNG QUA NHÔÙ TRÖÔØNG XÖA
Hoâm nay veà laïi thaêm tröôøng xöa kyû nieäm moät thôøi aùo traéng...

NHÔÙ VEÀ ÑAÁT TOÅ CUØNG TA NHÔÙ VEÀ EM NHÔÙ VEÀ EM NHÔÙ VEÀ EM

Coù nôi naøo nhö ñaát Toå queâ ta treân ñænh nuùi Huøng... Ñeâm ñeâm gioù thoåi töøng côn, gioù laïi veà töøng côn... Ngoài nhìn maây troâi maõi, troâi veà nôi xa xaêm mòt muø... Gioït möa ñeâm nay öôùt laïnh vai khieán cho anh loøng buoàn teâ taùi...

NHÔÙ VEÀ HAØ NOÄI

Duø coù ñi boán phöông trôøi...

NHÔÙ VEÀ NGHÌN NAÊM THAÊNG LONG HAØ NOÄI Toân Thaát Laäp Töø nghìn xöa, töø nghìn xöa ñi khai phaù giang sôn... NHÖ CAÙNH VAÏC BAY NHÖ CHÖA BAÉT ÑAÀU
Naéng coù hoàng baèng ñoâi moâi em… Vaø em ñaõ yeâu, vaø em ñaõ mô, mô ñeán thieân ñöôøng…

Trònh Coâng Sôn Ñöùc Trí

NHÖ COÙ BAÙC TRONG NGAØY VUI ÑAÏI THAÉNG Phaïm Tuyeân Nhö coù Baùc Hoà trong ngaøy vui ñaïi thaéng...

NHÖ CÔN GIOÙ VOÂ TÌNH
Anh ñi leân nuùi tìm moät caønh hoa… Nhöõng côn möa ñaàu muøa...

Phaïm Ñaêng Khöông Traàn Long AÅn Nhaïc ngoaïi Hoaøi An Myõ Taâm Löông Baèng Quang Töôøng Vaên Vaên Phong Nguyeãn Ñình Nguyeân

NHÖ CÔN MÖA ÑAÀU MUØA NHÖ ÑAÕ DAÁU YEÂU
Trong ñoâi maét em anh laø taát caû…

NHÖ ÑOÙA HOÀNG BAN SÔÙM NHÖ EM ÑÔÏI ANH

Haõy nhö laø tia naéng aám, seõ cho mình theâm söùc soáng… Moãi saùng thöùc giaác muoán thaáy anh beân mình...

NHÖ EM TÖØNG MÔ

Nhö em töøng mô… chuyeän tình xöa nay nhö moät böùc tranh…

NHÖ GIAÁC CHIEÂM BAO NHÖ GIAÁC MÔ

Anh rôøi xa maõi maõi, khi tình ta yeân vui... Ngô ngaùc nhìn haït söông traéng long lanh vai meàm...

NHÖ GIAÁC MÔ ÑAÀU

Ngaøy thaùng daãu nhö moät giaác mô, tình laø soùng xua tan…

www.arirang.com.vn

- 159 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NHÖ HOA HÖÔÙNG DÖÔNG NHÖ KHUÙC TÌNH CA NHÖ LAØ HEÏN ÖÔÙC
Toâi vaãn thaáy em nhö ngaøy naøo... Möa rôi rôi treân ñöôøng phoá khuya buoàn... Nhö hoa höôùng döông höôùng veà maët trôøi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Toâ Vuõ Lôøi: Haûi Nhö Nguyeãn Ngoïc Thieän Tröông Leâ Sôn Tuaán Khanh Thanh Sôn Nguyeãn Hoàng Thuaän Trònh Coâng Sôn Baûo Thaïch Ñöùc Huy Töø Coâng Phuïng Nguyeãn Vaên Hieân Ñoàng Giao Khaéc Vieät Phan Huyønh Ñieåu Nhaïc: Cöõu Duõng Lôøi: Cao Vuõ Huy Mieân Vaên Dung Nhaïc: Y Vaân Thô: Kim Tuaán Nhaïc ngoaïi Phaïm Theá Myõ Voõ Ñoâng Ñieàn Huyønh Thô

54099 50223 53926 55076 51126 54100 50730 55398 52262 53471 50720 53039 55077 52263 51449 50273 50059 50846 54810 53185 52264

NHÖ LAØ TÌNH YEÂU

Na na na… Töøng ngaøy töøng ngaøy troâi...

NHÖ LUÏC BÌNH TROÂI
Moät chieàu moät chieàu veà thaêm…

NHÖ MOÄT GIAÁC MÔ
Nhöõng heïn hoø töø nay…

Ngaøy hoâm qua em noùi yeâu toâi thaät nhieàu...

NHÖ MOÄT LÔØI CHIA TAY NHÖ MOÄT THOÙI QUEN NHÖ NGAØY XÖA
Töø khi möa rôi cuoái con ñöôøng nheï qua nôi baøn tay… Töø ngaøy xa em anh vaãn chöa theå yeâu ai…

NHÖ NGOÏN BUOÀN RÔI
Coù nhöõng gioït söông traéng…

Nhö muøa thu truùt laù vaøng ngaäm nguøi em khoùc...

NHÖ NHÖÕNG GIOÏT SÖÔNG NHÖ TIEÁNG VE SAÀU NHÖ VAÄY NHEÙ
Cöôøi ñi em, ñöøng khoùc nheù... Bao phuùt giaây hoâm naøo, giôø coøn ñaây vôùi noãi nieàm khaùt khao...

NHÖÕNG AÙNH SAO ÑEÂM
ÔÛ giöõa röøng ñaâu coù göông soi…

Laøn gioù thôm höông ñeâm veà quanh khu nhaø toâi môùi caát...

NHÖÕNG BOÂNG HOA TREÂN TUYEÁN LÖÛA NHÖÕNG BOÂNG HOA TRONG VÖÔØN BAÙC
Nhöõng boâng hoa trong vöôøn Baùc... Töøng böôùc töøng böôùc thaàm... Khi yeâu nhau em ôi…

NHÖÕNG BÖÔÙC CHAÂN AÂM THAÀM NHÖÕNG BUOÅI CHIEÀU VAØNG NHÖÕNG CAÙNH CHIM MÔ ÖÔÙC
Nhöõng caùnh chim mô öôùc ñang veà...

NHÖÕNG CAÙNH DIEÀU QUEÂ HÖÔNG
Moät chieàu heø ñi veà mieàn queâ toâi baâng khuaâng...

NHÖÕNG COÂ GAÙI ÑOÀNG BAÈNG SCL - 160 -

Nhöõng ñaàm sen nhöõng doøng soâng laáp laùnh traêng sao…

www.arirang.com.vn

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NHÖÕNG COÂ GAÙI QUAN HOÏ
Treân queâ höông quan hoï i, moät laøn naéng i…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phoù Ñöùc Phöông Phan Long Vieät Anh Trònh Coâng Sôn Hoaøi Nam Trònh Tuù Trung Ngoïc Sôn Traàn Tieán Ñoã Baûo Huy Tuaán Quoác Duõng Voõ Thieän Thanh Nhaïc Hoa Truùc Phöông Nhaïc ngoaïi Traàn Minh Phi Vieät Anh Nhaïc ngoaïi Leâ Quang Baûo Phuùc - Tuaán Baûo Thanh Sôn

52265 52668 53927 50427 50700 54311 51440 55078 54312 53603 52266 52542 50886 52268 50756 50872 51350 50344 55079 50959 52543

NHÖÕNG COÂ TAÁM TREÂN MAÂY

Chieàu nay ra phi tröôøng gaëp coâ beù ñoàng höông…

NHÖÕNG CON ÑÖÔØNG VAÉNG ANH
Em vaãn nhö theá moät chuùt u uaát trong baøn tay...

NHÖÕNG CON MAÉT TRAÀN GIAN
Nhöõng con maét tình nhaân… Thaám thoaùt moät naêm…

NHÖÕNG DOØNG LÖU NIEÄM NHÖÕNG DOØNG THÖ VOÄI TRAO NHÖÕNG ÑEÂM LAÏNH
Nhöõng ñeâm laïnh giaù… Côn möa rôi ngoaøi song, cuoán troâi theo bao nhôù mong...

NHÖÕNG ÑOÂI MAÉT MANG HÌNH VIEÂN ÑAÏN
Ñoaøn quaân voäi ñi, ñi veà bieân giôùi, cuõng töø bieân giôùi veà...

NHÖÕNG KHUNG TRÔØI KHAÙC NHÖÕNG GIAÁC MÔ DAØI
Coù nhöõng ñeâm anh xa em em buoàn laém…

Ban mai veà trong tieáng chim hoùt, nhöõng tieáng ñoäng...

NHÖÕNG GIAI ÑIEÄU KHOÂNG QUEÂN
Caâu daân ca treân ñoàng nöôùc maën nhö gioït saàu…

NHÖÕNG KHI TA BUOÀN NHÖÕNG LÔØI DOÁI GIAN
Ñaõ ñeán luùc noùi leân caâu…

Tìm moät coïng rôm khoâ, haïnh phuùc ñoâi khi baát ngôø…

NHÖÕNG LÔØI NAØY CHO EM NHÖÕNG LÔØI XIN EM
Em em haõy cho toâi lôøi noùi... Nhöõng muøa daáu yeâu ôi… Ngoaøi hieân naéng leân… Thoâi chia tay anh…

Nhöõng lôøi naøy cho em ta boû ta chöa nöûa cuoäc tình…

NHÖÕNG MUØA DAÁU YEÂU NHÖÕNG MUØA HOA BOÛ LAÏI NHÖÕNG MUØA NAÉNG ÑEÏP NHÖÕNG MUØA XUAÂN DÒU DAØNG NHÖÕNG NEÛO ÑÖÔØNG PHUØ SA
Thoaùng trong gioù buoàn… Cha ra cha… Xuaân mình daét nhau trôû veà vöôøn xöa...

NHÖÕNG NGAØY DAÁU YEÂU

Nhaïc buoàn röøng thoâng nghe söôùt möôùt trong loøng…

www.arirang.com.vn

- 161 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NHÖÕNG NGAØY KHOÂNG ANH NHÖÕNG NGAØY MÖA
Anh chaéc khoâng coøn nhôù thaùng naêm maën noàng tình ta...
Nhöõng ngaøy möa khoâng coù anh keà beân, nhöõng ngaøy möa traéng xoùa...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phöông Uyeân Traàn Queá Sôn Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Moäng Hoaøi Dzoaõn Bình Huy Tuaán Nguyeãn Duy Huøng Nguyeãn Hoaøi Anh Traàn Leâ Quyønh Traàn Thanh Sôn Nguyeãn Ngoïc Thieän Leâ Vaên Loäc Kyø Anh Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Khaéc Minh Traàn Minh Phi Ngoâ Thuïy Mieân Nhaïc ngoaïi Nhaïc ngoaïi Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Hoàng Thuaän Tieán Luaân Minh Thö

53928 54541 55080 52803 54313 54101 55399 54542 52930 52406 51590 55081 55400 51543 51936 50359 50478 50687 53929 55082 54543

NHÖÕNG NGAØY TA YEÂU NHAU

Nhöõng ngaøy ta yeâu nhau, em nuõng nòu treân vai anh...

NHÖÕNG NGAØY THAÙNG HEÏN HOØ NHÖÕNG NGAØY THAÄT KHAÙC
Moät ngaøy möa anh chôø em treân phoá...

Tình yeâu nhö bong boùng bay cao, duø khoâng ñöôïc gaàn… Khi ta beân nhau chaúng ai daùm noùi vôùi ai, duø bao yeâu thöông...

NHÖÕNG NGAØY THÖÙ BAÛY TRONG NAÊM NHÖÕNG NGÖÔØI BAÏN BEÂN TOÂI NHÖÕNG OÂ CÖÛA XANH
Nhieàu luùc soùng gioù trong cuoäc ñôøi toâi bieát mình khoâng leû loi...
Haø ha haù… Baày chim traéng vaãn thöôøng qua theo nhöõng vuïn baùnh...

NHÖÕNG ÑIEÀU THAÀY CHÖA KEÅ NHÖÕNG NOÁT NHAÏC XANH
Chieàu möa trong ñaïn doäi... Vì ñôøi caàn nhöõng giai ñieäu ñeïp, neân ta laøm…

Thaày keå veà vaàng traêng trong ca dao thuôû naøo, thaày keå veà…

NHÖÕNG VEÁT CHAI CHO TOÅ QUOÁC NHÖÕNG VÌ SAO HAÏNH PHUÙC
Caùm ôn cuoäc ñôøi, thaät tuyeät vôøi bieát bao...

NHÖÕNG VÌ SAO MÔ ÖÔÙC
Ngaøy toâi lôùn nhìn sao muoán bay…

Coøn laïi chuùt naéng caøi treân cöûa soå tím hoaøng hoân...

NHÖÕNG VÌ SAO YEÂU DAÁU NIEÄM KHUÙC CUOÁI NIEÀM MÔ ÖÔÙC
Duø cho möa toâi xin ñöa em ñeán cuoái cuoäc ñôøi… Tim anh nghe ngaøn caâu ngoùng chôø…

NIEÀM ÑAU CHOÂN DAÁU
Trôøi buoàn saàu veà quaïnh vaéng…

NIEÀM THÖÔNG NHÔÙ NIEÀM TIN

Nieàm thöông nhôù em vôùi anh coøn ñoù… Kheõ nhaém maét nghe töông lai mòt muø...

NINH KIEÀU LAØ EM NÍU KEÙO

Veà Caàn Thô tìm aùnh traêng vaøng treân soâng...
Ñeâm vaéng ngoïn ñeøn haét hiu, boùng hình toâi coá níu keùo nhöõng giaác mô…

www.arirang.com.vn

- 162 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NÍU KEÙO LAØ ÑÔÙN ÑAU
Cuoäc tình noàng naøn maø anh ñaõ trao em...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Minh Nhieân Trònh Coâng Sôn Nguyeãn Haûi Phong Vuõ Quoác Vieät Minh Vy Thanh Sôn Thoâng Ñaït Trieàu Daâng Vónh Taâm Phaïm Hoøa Khaùnh Nguyeãn Hoàng Thuaän Traàn Quang Huy Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Ngoïc Thieän Nguyeãn Phi Huøng Haøn Chaâu Chöông Ñöùc Thanh Sôn Nhaïc: Huyønh Ngoïc Ñoâng Lôøi: Ñynh Traàm Ca Hoaøng Xuaân Giang
Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Taøi Thô: Phan Ngoïc Töôøng Ñoan

54811 54102 54314 54103 53604 51938 50742 55084 52544 52409 53605 55083 50765 51663 53325 50982 53930 50703 51464 50744 51937

NÍU TAY NGHÌN TRUØNG

Moät chieàu kia coù ngöôøi tình treû, ñi lang thang quanh ngoâi thaønh coå…

NO SMOKING (KHOÂNG THUOÁC LAÙ) NOEL BEÂN NHAU NOEL MOÄT MÌNH

Ngaøy naøo ñoù neáu troâng anh gaày goø, coù caùi thaân ai lo... Trôøi laønh laïnh muøa Noel tôùi, mình heïn hoø dìu nhau treân loái…
Muøa ñoâng qua chöa anh bieát khoâng, muøa xuaân ñoâi ta seõ neân duyeân…

NON NÖÔÙC HÖÕU TÌNH
Ñöøng noùi chi nhieàu…

Non nöôùc höõu tình queâ mình xinh ñeïp quaù…

NOÙI CHI ÑEÁN CHUYEÄN MAI SAU NOÙI CHUYEÄN VÔÙI NGÖÔØI TRONG TRANH
Ôi em yeâu, giaác nguû goïi em ñi ñi thoâi, ñöøng thöùc thaâu ñeâm...

NOÙI LÔØI YEÂU THÖÔNG NOÙI ÑI ANH NOÙI ÑI ANH

Töøng gioït möa mang bao daáu yeâu xanh trôøi maây… Chieàu möa rôi möa rôi möa nheï rôi treân vai em… Ñaõ ñeán roài ngöôøi ôi thì haõy ôû laïi vôùi em duø giaây phuùt thoâi…

NOI GÖÔNG BAØ TRÖNG BAØ TRIEÄU
Khi anh soáng trong aâm thaàm…

Baø Tröng queâ ôû Chaâu Phong, giaän ngöôøi tham baïo...

NOÙI SAO CHO EM HIEÅU (HOW CAN I TELL HER)

NOÙI VÔÙI EM NOÙI VÔÙI EM

Anh muoán noùi yeâu em... Anh luoân mô öôùc moät laàn cho giaây phuùt aáy thaät gaàn...

NOÙI VÔÙI NGÖÔØI TÌNH
Qua loái nhoû vaøo nhaø em…

NOØI GIOÁNG TIEÂN ROÀNG NOÃI BUOÀN BIEÄT LY
Ngoaøi ñoàng caây luùa… Coøn gì nöõa ñaâu bao giôø gaëp nhau…

Hoâ hoâ hoâ hoâ hoâ hoâ...nhö saám vang chuyeån rung trôøi xanh...

NOÃI BUOÀN CHIM SAÙO NOÃI BUOÀN CHÖA QUEÂN
Em ngoài ru buoåi chieàu…

NOÃI BUOÀN CUÛA MEÏ

Meï nhôù höông cau queâ ngoaïi...

www.arirang.com.vn

- 163 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NOÃI BUOÀN GAÙC TROÏ
Gaùc laïnh veà khuya côn gioù luøa, traêng gaày nghieâng boùng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøi Linh Maïnh Phaùt Thanh Sôn Minh Vy Dzoaõn Bình Ñaëng Nguyeãn Traàn Kieân Huyønh Vaên Nam Phöông Uyeân Baûo Chinh Nguyeãn Kim Tuaán Nhaïc ngoaïi Huy Cöôøng Nhaïc: Troïng Ñaøi Lôøi: Leâ Kim Ngaân Quoác Duõng Nhaïc ngoaïi Ngoâ Thuïy Mieân Thaùi Huøng Nguyeãn Vaên Khaùnh Giao Tieân Nguyeãn Phi Huøng Nhaïc: Huy Du Lôøi: Giang Lam - Huy Du Nguyeãn Hoaøi Anh

52269 50043 54812 52270 54544 53606 51390 52271 51618 50343 52931 51132 51287 50784 55085 52410 50206 50396 53326 52074 51662

NOÃI BUOÀN HOA PHÖÔÏNG NOÃI BUOÀN MEÏ TOÂI

Moãi naêm ñeán heø loøng man maùc buoàn... Ñeâm thöùc thaâu ñeâm, meï may chieác aùo cho con aùo naøo sôøn vai ...

NOÃI BUOÀN THIEÁU PHUÏ NOÃI BUOÀN XA XÖÙ

Bao naêm roài töôûng ngöôøi khoâng coøn nhôù, bao ñeâm roài… Töø ngaøy xa queâ con ñaâu bieát raèng meï thöôøng hay nghe...

NOÃI ÑAM MEÂ MUOÄN MAØNG NOÃI ÑAU CHIA XA
Chôït moät ngaøy ngoài beân...

Ñam meâ nhö ngoïn gioù ñam meâ nhö laù coû…

NOÃI ÑAU CUÛA TÌNH YEÂU NOÃI ÑAU DÓ VAÕNG
Khi khi ñeâm buoâng xuoáng… Boùp naùt söùc soáng em…

Haït möa ñaõ xoùa môø töøng goùc phoá vui buoàn ñeâm ñeâm…

NOÃI ÑAU DÒU DAØNG NOÃI ÑAU KHOÂNG CUÛA RIEÂNG AI NOÃI ÑAU NGOÏT NGAØO
Chaúng coù gì ñeå noùi… Toâi yeâu ai cuõng ñaéng cay, maõi traùi ngang trong tình yeâu...

NOÃI ÑAU NGOÏT NGAØO NOÃI ÑAU NIEÀM NHÔÙ NOÃI ÑAU TÖØ ÑAÁY

Giôø em ñaõ maát nhöõng phuùt voâ tö thuôû naøo… Ñöøng nhìn em xin anh laéng nghe… Hai möôi naêm roài em coøn xa toâi, chôi vôi trong ñôøi...

NOÃI ÑAU VOÂ THÖÔØNG NOÃI LOØNG
Yeâu ai yeâu caû moät ñôøi...

Ñöôøng naøo em ñi coá queân giaác moäng xuaân thì...

NOÃI LOØNG COÂ THAÉM
Chuyeän keå raèng naøng teân…

NOÃI LOØNG XA XÖÙ NOÅI LÖÛA LEÂN EM NOÃI NHÔÙ
Bao heïn theà giôø ngöôøi...

Moät mình nôi ñaây nhôù thöông choán queâ nhaø... Traêng ñaõ daäy roài khôi beáp hoàng leân nheù...

www.arirang.com.vn

- 164 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NOÃI NHÔÙ
Noãi nhôù daâng ñaày trong anh khuoân maët em...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Phuù Quang Lôøi: Phaïm Duõng Baûo Chaán Nguyeãn Vaên Chung Nguyeãn Minh Sôn Nhaïc: Phuù Quang Thô: Thaûo Phöông Quoác An Vuõ Quoác Vieät Nguyeãn Hoàng Thuaän Baûo Thaïch Hoaøi An Voõ Thieän Thanh Hoaøng Trang - Ngoïc Sôn Quoác An Hoaøng Phöông Ñình Vaên Trònh Coâng Sôn Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Anh Khanh Quang Huy - Hamlet Tröông Thaùi Khang Tieán Luaân

55086 50921 54104 53784 53327 52545 52546 52933 54813 52411 54105 53607 52272 53040 52670 50726 55087 53187 55088 52407 52408

NOÃI NHÔÙ DÒU EÂM
Nghe haït möa rôi rôùt…

NOÃI NHÔÙ ÑOÙNG BAÊNG NOÃI NHÔÙ NGAØY ÑOÂNG NOÃI NHÔÙ MUØA ÑOÂNG

Gioù ñoâng qua tröôùc hieân nhaø, xaøo xaïc laù rôi ñaày khaép saân… Eh eh oh...Muøa ñoâng ñeán gheù côn möa qua ñaây... Döôøng nhö ai ñi ngang cöûa, gioù muøa ñoâng baéc se loøng...

NOÃI NHÔÙ NAØO CHO ANH NOÃI NHÔÙ RIEÂNG EM NOÃI NHÔÙ SEÕ QUA

Con tim yeâu giôø ñaây ñaõ phoâi pha, nhöõng vui buoàn… Lôøi noùi ngaøy naøo vaãn coøn ñaây, nhöng sao anh… Giaáu nöôùc maét böôùc trong maøn ñeâm, moät mình toâi aâm thaàm...

NOÃI NHÔÙ THEO MAØN MÖA
Ngoaøi trôøi möa vaãn rôi nhö böùc tranh...

NOÃI NHÔÙ TÌNH TOÂI NOÃI NIEÀM

Tình yeâu xöa nhö traêng nhö sao, haïnh phuùc thay… Laøm sao noùi heát thöông nhôù ngöôøi toâi haèng yeâu daáu…

NOÃI NIEÀM TRAÙI TIM

Trong ñaùy tim daâng traøo nhö soùng maøu hoaøng hoân…

NOÃI SAÀU ÑEÂM VAÉNG NOÃI SAÀU TÖÔNG TÖ NOÄI TOÂI

Con tim yeâu giôø ñaây ñaõ phoâi pha, nhöõng vui buoàn… Töøng ñeâm ñeâm maát nguû, nieàm suy tö aáp uû... Chieàu veà thaêm queâ thaêm noäi toùc ñaõ baïc phô…

NOÁI VOØNG TAY LÔÙN
Röøng nuùi dang tay…

NOÀNG NAØN HAØ NOÄI NÔÏ

Böôùc xuoáng phoá, saùng tinh mô, daïo qua goùc coâng vieân... Ta nôï ñôøi moät taám loøng phai ta nôï ban mai moät chuùt gioù eâm...

NÔÏ AI ÑOÙ CAÛ THEÁ GIÔÙI NÔÏ DUYEÂN

Vaãn bieát anh ñang keà beân maø trong loøng sao cöù nhôù mong... Boùng daùng ai ñeïp xinh cho loøng ta ñang chìm ñaém..

NÔÏ EM MOÄT KHUÙC DAÂN CA

Coøn nhôù khoâng anh nhöõng ngaøy thô chaân ñaát löng traàn…

www.arirang.com.vn

- 165 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NÔI AÁY BÌNH YEÂN
Giöõa ñeâm toái nhôù veà em...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Baûo Chaán Theá Song Phuùc Tröôøng Huy Tuaán Hoaøng Hieäp Löông Baèng Quang Vieät Anh Töôøng Vaên Löông Baèng Quang Minh Chaâu Ñaøo Troïng Thònh Quoác Baûo Toâ Haûi Nguyeãn Vaên Chung Xuaân Hieáu Ngoïc Thuaán Ñöùc Trí Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Taï Höõu Yeân Myõ Taâm Hoà Hoaøi Anh Töôøng Vaên

50997 54545 55089 52932 55090 53931 51104 53785 53932 53933 55401 54546 53786 55402 52547 55403 54106 55091 52273 53787 54814

NÔI ÑAÛO XA

Nôi anh ñeán vaø bieån xa, nôi anh tôùi ngoaøi ñaûo xa...

NÔI ÑOÙ COÙ HAÏNH PHUÙC NÔI EM TÌM ÑEÁN

Veà ñi em, xa nhau töø ñaây, em vui beân ai... Moãi saùng loøng em nhö phôi phôùi, con tim xoân xao ...

NÔI GAËP GÔÕ TÌNH YEÂU

Nôi anh gaëp em coù hoa vaøng röïc rôõ...

NÔI LAØM ANH CHUØN BÖÔÙC NÔI MUØA THU BAÉT ÑAÀU
Coøn moät mình laéng nghe…

Hoâm qua chuyeän nhö mô khi anh nheï hoân vaøo moâi em...

NÔI THÔØI GIAN NGÖØNG LAÏI

Nhìn gioït möa rôùt ngoaøi hieân, töïa gioït nöôùc maét trieàn mieân…

NÔI TÌNH YEÂU ÑÖÔÏC LAÁP ÑAÀY NUÏ CÖÔØI CHO NHAÂN GIAN NUÏ CÖÔØI EM TOÂI
Bình minh ñeán boùng ñeâm taøn söông rôi...

Moät laàn nöõa anh nhö ñöôïc thaáy con tim yeâu trôû laïi...

Chieàu nay möa rôi treân phoá buoàn hiu haét oâi nhôù em nhieàu...

NUÏ CÖÔØI NAÉNG MAI

Na naø naø… Ñoùn aùnh trôøi leân, aùnh maét trong laønh böôùc ra chaøo...

NUÏ CÖÔØI SÔN CÖÔÙC NUÏ CÖÔØI THIEÂN SÖÙ

Toâi nhôù maõi moät chieàu xuaân chia phoâi…
Coù ñoâi laàn chôït anh nghó sao voâ tình mình cuøng ñi giöõa con ñöôøng…

NUÏ CÖÔØI THIEÂN THAÀN NUÏ CÖÔØI TREÂN MOÂI

Thieân thaàn luoân heù moâi cöôøi, mang nieàm vui… Seõ moät ngaøy baïn ôi ta xa tröôøng...

NUÏ CÖÔØI VAØ NHÖÕNG ÖÔÙC MÔ NUÏ HOA VAØ CAÂY SUÙNG NUÏ HOÂN BAÁT NGÔØ NUÏ HOÂN CUOÁI

Töøng ngaøy troâi qua töøng chieàu troâi qua, trong tim toâi luoân aám aùp… Phía sau chuøm hoa aáy laø daáu chaân laëng thaàm... Nhôù maõi hoâm naøo gaàn beân nhau gaàn beân nhau maø ta… Ngoài gaàn saùt ñaây ngöôøi ôi, moät laàn tröôùc khi bieät ly…

NUÏ HOÂN CUOÁI CUØNG

Chôø mong veà nôi xa aáy, coù khi naøo anh veà trong giaác mô...

www.arirang.com.vn

- 166 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NUÏ HOÂN BIEÄT LY
Cuoäc tình naøo giôø ñaây ñaõ heát…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Vieät Huøng Tröông Ñan Minh Quoác An Phaïm Hoøa Khaùnh Nhaïc Hoa Nhaïc Hoa Leâ Quoác Duõng Nguyeãn Quoác Tuaân Laâm Chaán Huy Nhaïc ngoaïi Traàn Höõu Bích Nhaïc: Baûo Phuùc Lôøi: Anh Thoa Nhaïc Hoa Nhaïc ngoaïi
Nhaïc: Ngoâ Tuøng Vaên Lôøi: Böûu K.Hoà - Ngoâ T.Vaên

50980 53188 54815 52548 50981 51044 52075 53608 53041 50808 53328 55092 50902 50479 53609 51241 54315 53472 50608 53788 51345

NUÏ HOÂN CUOÁI CUØNG NUÏ HOÂN DAÁU YEÂU

Ngaøy mai coù ngöôøi töø beân kia ñaïi döông... Maøn ñeâm buoâng lôi, ngaøn sao laáp laùnh treân trôøi...

NUÏ HOÂN DÖÔÙI MÖA NUÏ HOÂN DÖÔÙI MÖA
Trôøi möa maõi khoâng ngöøng... Chieàu nay em boãng nghe…

Möa rôi möa rôi treân ñöôøng ñeâm buoát giaù…

NUÏ HOÂN KHOÙ QUEÂN NUÏ HOÂN MUØA XUAÂN
Muøa xuaân ôi muøa xuaân ôi, muøa xuaân ñaõ ñeán muøa xuaân ñaõ ñeán…

NUÏ HOÂN SAU MAØN MÖA NUÏ HOÂN VAØ NÖÔÙC MAÉT NUÏ HOÂN VÓNH BIEÄT NUÏ HOÀNG
Xin haõy hoân em hoân laàn cuoái…

Sau côn möa ñeâm vöøa qua giaät mình chôït nhìn möa khoùc oøa… Ngaøy xöa beân doøng soâng ñìu hiu ngoâi nhaø tranh...

Nuï hoàng tröôùc ngoõ nhaø ai, nôû hoa böôùm ong tìm laïi...

NUÏ HOÀNG LEÛ LOI
Anh ñem trao cho em…

Chieàu choaøng leân vai vaït naéng vaøng phai...

NUÏ HOÀNG MONG MANH NUÏ TÌNH XANH
Bao nhieâu uyeân öông trong côn yeâu ñöông…

NUÏ XUAÂN HOÀNG NUÏ XUAÂN HOÀNG NUÙI ÑOÂI

Giao thöøa ñi haùi loäc xuaân trao em nuï cöôøi muøa sang xanh loäc môùi…

Ngöôøi hôõi coù bieát xuaân ñaõ veà ... Baûy naêm veà tröôùc em möôøi baûy, anh môùi ñoâi möôi...

Maëc Theá Nhaân Nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Lôøi: Vuõ Cao Trònh Nam Sôn Nhaïc Nga Lôøi Vieät: Quoác Tuaán Leâ Quoác Duõng Truùc Phöông

NUOÁI TIEÁC NUOÁI TIEÁC NÖÕ SINH

Mình xa nhau maø loøng vaãn nhôù, ngaøy xa xöa tình mình nhö mô... Ngaøy xa xöa em quaù ngu ngô… Nhôù ñeán aùnh maét ngaây thô nuï cöôøi deã thöông…

NÖÛA ÑEÂM NGOAØI PHOÁ
Buoàn vaøo hoàn khoâng teân…

www.arirang.com.vn

- 167 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NÖÛA TRAÙI TIM TOÄI NGHIEÄP NÖÛA TRAÙI TIM YEÂU NGÖÔØI NÖÔÙC HOA COÙ ÑOÄC
Yeâu anh em ñaâu daùm mong gì hôn ñöôïc beân anh... Ta tieãn em veà ñi vôùi ngöôøi, veà nôi aáy mai naøy coøn nhôù ta khoâng... Ngaøy beân em anh ñaõ noùi chæ yeâu rieâng mình em …

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tröông Leâ Sôn Phuøng Anh Duy Phaïm Khaùnh Höng Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Taøi Lôøi: Hoaøng Lieân Phöông Nguyeãn Höõu Thieát Nguyeãn Ñình Vuõ Nguyeãn Minh Anh Nguyeãn Hoaøng Duy Hoaøng Quyù Nhaïc: Phaïm Ñình Chöông Lôøi: Thanh Taâm Tuyeàn Nhaät Trung Nguyeãn Hoàng Thuaän Toâ Taøi Naêng Syõ Luaân Baûo Chaán Baèng Cöôøng Laâm Thaùi Hieàn

53189 53042 53610 54316 55093 55094 55095 54816 54547 51065 53611 53934 53043 53789 50785 55404 53330 50347 50480 53190

NÖÔÙC MAÉT CUÛA ÑEÂM NÖÔÙC MAÉT MEÏ TOÂI

Möa möa treân goùc phoá buoàn teânh, trôøi möa sao em... Ngaøy naøo meï tieãn con ñi khi naéng khuaát sau ñoài...

NÖÔÙC MAÉT MUØA ÑOÂNG NÖÔÙC MAÉT PHA LEÂ

Ngoài treân caùt, aùnh naéng dòu daøng aám aùp... Ngaøy xöa ta yeâu nhau, moãi khi em doãi hôøn laø baät khoùc...

NÖÔÙC MAÉT PHOÂI PHA (BABY, PLEASE COME BACK)

Ngöôøi coù nhôù ñeán nhöõng khi vai keà vai ngöôøi coù nhôù ñeán phuùt giaây...

NÖÔÙC NON LAM SÔN
Nhaém maét cho toâi tìm…

Vuøng non cao ngaát khí thieâng, töng böøng moät saùng muøa xuaân môùi...

NÖÛA HOÀN THÖÔNG ÑAU NÖÛA VAÀNG TRAÊNG
Nöûa vaàng traêng ñôn coâi trong ñeâm buoàn nhôù ai…

NÖÔÙC MAÉT ÑEÂM THAÂU

Khi yeâu naøo ai coù bieát cho nhau thaät nhieàu yeâu thöông...

NÖÔÙC MAÉT ÑÔN PHÖÔNG NÖÔÙC MAÉT HOÙA ÑAÙ
Hôõi ngöôøi yeâu ôi...

Anh khoâng theå tin nhöõng thaùng naêm gaàn nhau... Em khoâng tin ñoâi ta ñaõ xa rôøi nhau nhö chöa caùch xa ...

NÖÔÙC MAÉT HOÏC TROØ NÖÔÙC MAÉT NGÖÔØI RA ÑI NÖÔÙC MAÉT NHAÂN TÌNH
Chieàu nay laëng nhìn möa rôi, nhôù anh hôõi ngöôøi yeâu daáu... Em böôùc ñi höõng hôø khoâng nhôù khoâng xoùt thöông...

OH! CAROL
Ngaøy ñoù em ñi…

O

Hôõi em yeâu ai cuõng ñieân vì si naøng…

Nhaïc ngoaïi Nhaïc ngoaïi Voõ Thieän Thanh

ONE MORE TRY OÂ CÖÛA SOÅ
Saùng nay möa veà quaùn thöa ngöôøi vaéng...

www.arirang.com.vn

- 168 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
OÂ KÌA XUAÂN OÂ MEÂ LY
OÂ kìa muøa xuaân naéng veà ngaäp ngöøng choán xa... OÂ meâ ly meâ ly oâ meâ ly meâ ly ñôøi ta ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tieán Luaân Nhaïc: Vaên Phuïng Lôøi: Vaên Khoâi Dieäu Höông Nhaïc ngoaïi Maïnh Quaân Nhaïc Thaùi Lôøi Vieät: Traàn Minh Phi Minh Quaân Hieáu Nghóa Henry Martinet - R.Vincy Lôøi Vieät: Huøng Duõng Traàn Queá Sôn Nhaïc: Tieán Luaân Thô: Kieân Giang Nguyeãn Ngoïc Thieän Ngoâ Tuøng Vaên Döông Thieäu Töôùc Nguyeãn Haûi Phong Hoaøi An Phan Huyønh Ñieåu

52274 51939 55097 50594 54317 50616 53612 51309 53614 53473 53935 51476 53474 50187 55405 53615 50786 54107 51871 53616

ÔÛ LAÏI TA ÑI

ÔÛ laïi nheù em ñeå ta ñi veà nôi aáy...

OÂI GIAØN THIEÂN LYÙ ÑAÕ XA
Toäi nghieäp thaèng beù...

OÂI NGAØY XÖA AÁY OÂI TÌNH YEÂU
Da… Coù nhöõng moái tình...

Thoaùng döôùi côn möa laïnh luøng laø boùng boùng em...

OÂI TUOÅI THÔ OÂNG LAÙI ÑOØ

OÂi tuoåi thô vôùi bao moäng mô hoàn nhieân laém khi maûi vui maûi chôi…

Toâi ñaõ gaëp moät chieàu…

OÂNG NOEL DEÃ THÖÔNG (PETIT PAPA NOEL)

Naøy oâng Noel deã thöông veà moïi nôi oâng mang öôùc mô öôùc mô…

OÂNG TUÙ VEÀ LAØNG OÁNG THOÅI LÖÛA

Moät oâng Tuù rôøi queâ ñi xa, moät oâng Tuù hoâm nay veà laøng... Hôi thôû meï nhen nuøi rôm con cuùi...

ÔI CUOÄC SOÁNG MEÁN THÖÔNG
Coù chuù chim non nho nhoû…

ÔI NUÏ TAÀM XUAÂN
Uoáng nöôùc nhôù nguoàn...

Ñeâm qua gioù boû traêng roài, chieàu nay em cuõng boû toâi moät mình...

ÔN NGHÓA SINH THAØNH ÔÛ NHAØ MOÄT MÌNH
Na na na...khi chuoâng ñoàng hoà rung leân, khi ngoâi nhaø keà beân...

ÔÛ NÔI ÑOÙ EM CÖÔØI
Coù moät khoâng gian naøo…

Moät ngöôøi buoàn laém ñeâm naèm mô ngöôøi xöa gheù thaêm…

ÔÛ HAI ÑAÀU NOÃI NHÔÙ

PHA LEÂ TÍM

P
Nguyeãn Vaên Chung Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Thaùi Thònh Duy Maïnh

Moät ngaøy naøo tình côø em thaáy coâ ñôn...

PHAI DAÁU CUOÄC TÌNH

Moät ngöôøi ra ñi voäi vaõ mang theo nhöõng daáu yeâu xa rôøi...

PHAÛI CHAÊNG TOÂI YEÂU HAI NGÖÔØI - 169 -

Noãi buoàn ôi phaûi chaêng toâi yeâu em roài ñaát trôøi nghieâng…

www.arirang.com.vn

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
PHAÛI EM LYÙ NGÖÏA OÂ PHAÛI LAØ ANH PHAÛI LOØNG
Loác coác leng keng luïc laïc ñoàng ñen... Phaûi laø anh thì em môùi bieát, anh yeâu em yeâu nhö theá naøo... Ngoù lô laâu ngaøy chaúng ñaëng, thuù thieät thì hoång coù gan...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tieán Luaân Khaéc Vieät Tröông Quang Tuaán Khaùnh Baêng Dzoaõn Bình Giao Tieân Dzoaõn Bình Nhaïc: Minh Kyø Lôøi: Hoà Tònh Taâm Phaïm Ñaêng Khöông Tuaán Khanh Hoaøng Rapper Hoaøng Anh Minh Traàn Quang Loäc Traàn Minh Phi Baûo Chinh Nhaïc Anh Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang Nhaïc: Leâ Anh Thô: Hoaøng Vuõ Thuaät Thanh Tuøng Phaïm Minh Tuaán Thaønh Coâng

51817 55406 52275 50401 55407 51940 53331 51051 54548 53475 55408 54108 55098 51545 52276 50985 51442 54817 50371 54549 53790

PHAÙO HOÀNG TIEÃN BIEÄT
Ñöôïc bieát ngöôøi yeâu...

PHAÄN BAÏC

Thoâi theá töø ñaây heát ñôïi nhau, ñöôøng ñi khoâng keát noåi caâu chôø...

PHAÄN GAÙI THUYEÀN QUYEÂN
Töø nay thoâi ñaønh queân mình lôõ ñoâi …

PHAÄN NGHEØO

Moäng mô khoâng daùm ñôøi xaùc xô ngheøo...

PHAÄN TÔ TAÈM

Ngöôøi coù thöông thöông toâi ngheä só...

PHAÁT CÔØ NÖÔNG TÖÛ PHEÙP LAÏ

Ngaøy xöa tröôùc coâng nguyeân, giaëc thuø ñem quaân xaâm chieám nöôùc ta...

Roài moät hoâm chôït nghe laëng im phoá vaéng teânh...

PHEÙP THUAÄT

Moät mình ngoài nhìn vaàng traêng cao...

PHÍA CUOÁI CON ÑÖÔØNG PHIEÂU BOÀNG CA PHIEÂU DU

Con ñöôøng daøi laù ruïng ñaày boãng moät ngaøy gioù ñeán thì thaàm… Lo aâu kieáp ngöôøi, meät böôùc chaân ngöôøi... Töø khi em ñeán maây boãng xanh quanh ñôøi toâi…

PHIEÂU LAÕNG

Em ra ñi ñeå laïi boùng traêng mieân man, coøn ñaâu nöõa…

PHONE CHO EM
Ñaây telephone naøy… Nhìn töøng laøn gioù…

PHONG BA TÌNH ÑÔØI PHONG NHA HUYEÀN AÛO PHOÁ BIEÅN
Moät ngaøy gaëp treân phoá bieån… Phong Nha ôi Phong Nha maây keát ngaån ngô...

PHOÁ BIEÅN NHA TRANG PHOÁ BUOÀN

Nha Trang Nha Trang bieån xanh caùt traéng, caùt traéng bieån xanh... Hôø hôø...Phoá buoàn muøa thu rôi rôùt töøng chieác laù vaøng...

www.arirang.com.vn

- 170 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
PHOÁ CHIEÀU MÖA BAY PHOÁ COÅ
Anh ra phoá chieàu nay chieàu nay möa bay bay... Phoá khuya maøn möa chöa nhaït nhoøa ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Soâng Traø Nguyeãn Duy Huøng Phuù Quang Hoaøi Phöông Hoaøi An Vuõ Ñöùc Sao Bieån Thu Haø - Hamlet Tröông Khaùnh Ñôn Thaûo Linh Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Phöông Hoàng Nguyeãn Traàn Tieán

51743 53791 53332 52804 51546 52805 53792 54318 51029 51665 55099 54818 51941 52672 52076 50927 51942 55100 50083 52673 52806

PHOÁ CUÕ CUÛA TOÂI

Töøng caùnh laù xoay xoay, gioù se laïnh thu veà...

PHOÁ CUÕ MÖA RÔI PHOÁ HOA

Nhöõng goùc phoá cuõ khoâng ñeøn, laø loái vaãn hay chôø nhau… Nuï hoa thaém nhöõng gioït söông…

PHOÁ HOAØI

Trôû veà trong nhaùnh soâng Thu chaûy qua phoá Hoäi An…

PHOÁ KHOÂNG ANH PHOÁ KYÛ NIEÄM PHOÁ MAÂY

Möa vaãn rôi treân cuøng con phoá, treân gaùc cao em ñang chôø ngoùng…

Ngöôøi ñaõ ñi maõi, khuaát cuoái con ñöôøng daøi, coøn mình anh... Phoá maây hoa ñaày boàng beành maây troâi…

PHOÁ NUÙI CHIEÀU XUAÂN PHOÁ NGHEØO

Ta ñöa nhau leân thaønh phoá söông muø… Phoá ngheøo xöa, maùi ngoùi ngheøo xöa...

PHOÁ NUÙI TÌNH YEÂU PHOÁ QUEN

Nhaïc: Ñöùc Trònh Bao naêm ñi xa anh trôû veà ñaây anh ñang ngô ngaùc giöõa loøng phoá laï... Thô: Haø Thu
Maây ngaøn theo gioù maây troâi löõng lôø...

Maïnh Trinh Tieán Luaân - Thanh Sôn Maïnh Phaùt Nguyeãn Ñan Thanh Leâ Quoác Thaéng Nguyeãn Ñình Nguyeân Hoaøi An Trònh Coâng Sôn Thaùi Thònh Baûo Chinh

PHOÁ THÖÔNG

Trôû veà nôi ñaây khi hoaøng hoân rôi cuoái ngaøy...

PHOÁ VAÉNG EM ROÀI PHOÁ XA
Möa veà treân khuùc haùt…

Möa khuya haét hiu xuyeân qua maønh tình ngaên caùch roài…

PHOÁ XÖA

Naøy ngöôøi yeâu hôõi coù bao giôø em bieát khoâng raèng...

PHOÁ XUAÂN PHOÂI PHA

Böôùc cuøng xuaân, treân phoá bao ngöôøi xa laï... OÂm loøng ñeâm nhìn vaàng traêng môùi veà...

PHUÏ TÌNH KHOÂNG PHAÛI LAØ TOÂI PHUÏ TÌNH

Coù theå laø trong chuùng ta ñònh meänh ñaõ caùch chia... Ñeâm chia tay gioït nöôùc maét tuoân rôi bieát em ñaõ buoâng xuoâi...

www.arirang.com.vn

- 171 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
PHUØ SA NOÀNG NAØN
Ñoàng luùa ngaùt xanh…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Traàn Quang Huy Trònh Coâng Sôn Phaïm Thö Sinh Nguyeãn Baù Nghieâm Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Lyù Haûi Syõ Luaân Lam Phöông Yeân Lam Ngoïc Thuaán Traàn Huaân Thaùi Thònh Nhaïc ngoaïi Anh Quaân Huy Tuaán Nguyeãn Ñöùc Trung Traàn Vaên Loäc Nguyeân Vuõ Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Ñoã Trung Quaân Thanh Sôn Nhaïc Hoa

50707 54109 52549 52412 51619 53617 53793 54819 55409 51839 54550 50895 51226 54551 53476 52077 50422 53044 50906 54319

PHUÙC AÂM BUOÀN PHUÙT BAN ÑAÀU PHUÙT BAN ÑAÀU PHUÙT BIEÄT LY PHUÙT BOÁI ROÁI PHUÙT CUOÁI PHUÙT GIAÂY

Ngöôøi naèm co nhö loaøi thuù khi muøa ñoâng veà... Phuùt ban ñaàu gaëp nhau, tình trong ñoâi maét… Toùc em daøi laøm muoân con suoái, neùt em cöôøi… Giôø coøn gì haõy noùi ñi em… Töøng ngaøy qua vaãn laø theá cöù vu vô nheï troâi nhöng theá roài… Chæ coøn gaàn em moät giaây phuùt thoâi… Naøy ngöôøi yeâu ôi anh coù nhôù khoâng...

PHUÙT GIAÂY ÑAÀU

Em haõy haõy laéng nghe phuùt giaây ñaàu töø bao laâu ñoâi maét ta coù nhau…

PHUÙT GIAÂY ÑÔÏI CHÔØ

Ñi xa ñaõ hôn moät tuaàn quanh toâi buoàn vôùi boùng ñeâm...

PHUÙT GIAÂY MÌNH CHIA TAY PHUÙT GIAÂY THAÀN TIEÂN
Hoâm nay maây giaêng…

Ai vì ai thì cuõng nhö vaäy, thoâi cöù xem nhö cuoäc chôi...

PHUÙT GIAO THÖØA LAËNG LEÕ
Töøng gioït möa ñeâm nay…

PHÖÔNG NAM HÖÔÙNG VEÀ THAÊNG LONG
Phöông Nam höôùng veà Thaêng Long, anh linh khí thieâng...

PHÖÔNG TRÔØI XA LAÏ PHÖÔÏNG BUOÀN

Gioù leân trong chieàu gioù lang thang qua nhöõng haøng caây... Em ñeán vôùi anh vaøo moät ngaøy trôøi ñeïp naéng…

PHÖÔÏNG HOÀNG PHÖÔÏNG ÔI

Nhöõng chieác gioû xe chôû ñaày hoa phöôïng… Phöôïng ôi xa vaéng em nhieàu naêm, nghe loøng thöông nhôù laém...

PHÖÔÏNG YEÂU

Moät muøa heø ñaày aùi aân…

QUA BEÁN ÑOØ QUAN

Q
Thaùi Cô www.arirang.com.vn

Eh beành boàng beành...Beán nöôùc queâ toâi ai qua roài chaúng nhôù...

- 172 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
QUA BEÁN NINH KIEÀU QUA CAÀU GIOÙ BAY
Ñeâm nay qua beán Ninh Kieàu, nhôù veà boùng daùng em yeâu... Yeâu nhau côûi aùo oái aø cho nhau…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Vaên Hieân Daân ca Leâ Anh Traàn Trònh - Nhaät Ngaân Maïnh Quaân Y Vaân Nguyeãn Thaønh Vinh Söû Phuùc Tröôøng Baéc Sôn Phaïm Minh Tuaán Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Vöông Hoaøi Uyeân Maïnh Phaùt Hoàng Ñaêng Vuõ Vaên Haø Vinh Söû Nhaïc ngoaïi Traàn Minh Phi Hoaøng Vaân Xuaân Ñoàng Phan Huyønh Ñieåu

52807 50264 54820 53794 53618 50772 53936 52078 54552 53191 50274 54320 52808 53333 54553 51308 50753 53795 53796 54554 52277

QUA CAÀU NHAÄT LEÄ QUA CÔN MEÂ

Veà vôùi queâ anh qua caàu Nhaät Leä, Baûo Ninh ñaây roài chaúng luïy ñoø ñöa...

Moät mai xa côn meâ xa cuoäc ñôøi beành boàng ...

QUA ÑEÂM NAY

Qua ñeâm nay soùng gioù seõ veà vôùi maây ngaøn daäy ñi yeâu thöông…

QUA MIEÀN HAØ TIEÂN
Ngaøy naøo qua Haø Tieân…

QUA MIEÀN TAÂY BAÉC QUA NGOÕ NHAØ EM

Qua mieàn Taây Baéc nuùi vuùt ngaøn truøng xa... Anh vaãn ñi veà qua ngoõ nhaø em, chaân böôùc…

QUAÙ NHIEÀU DAØNH CHO ANH QUA NHÒP CAÀU TRE QUA SOÂNG
Anh qua beân ñoù hay laø em veà ñaây... Hoø khoan chuùng em khua maùi cheøo…

Neáu chæ laø vuïng daïi vaø neáu ngöôøi khoâng toàn taïi, thì em ñeán vôùi anh…

QUA SOÂNG TRAØ KHUÙC MUØA HAÏ QUA XOÙM NHOÛ

Soâng xöa giôø ñaõ caïn, ñaâu roài tieàng ñoø ôi, ñaùy soâng thaønh... Roài chieàu naøo anh qua xoùm vaéng, ñaõ maáy muøa traêng...

QUAØ THAÙNG NAÊM DAÂNG NGÖÔØI QUAÙN CUÕ

Nhìn baàu trôøi queâ höông lung linh, naéng nhuoám caønh hoa xoan...
Ngaøy môùi naéng haét qua töøng con phoá, vaùy aùo xinh moâi maét mæm cöôøi…

QUAÙN GAÁM ÑAÀU LAØNG
Quaùn Gaám ñaàu laøng…

QUAÙN GIOÙ

Nhaø xaây ngoùi ñoû choùi…

QUAÙN VAÉNG XA ROÀI

Ñeán ngoâi quaùn xöa ngoài trong goùc vaéng, ngoài nghe tieáng ca…

QUAÛNG BÌNH QUEÂ TA ÔI

Neáu ai hoûi vì sao queâ höông chuùng ta nhieàu ngoùi môùi ...

QUAÛNG BÌNH TRONG CAÂU HAÙT QUAÛNG NAM YEÂU THÖÔNG

Ra Baéc vaøo Nam coù nôi ñaâu ta yeâu ta quyù, nôi ñaây... Ñaát Quaûng Nam chöa möa ñaõ thaám, chöù röôïu Hoàng Ñaøo..

www.arirang.com.vn

- 173 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
QUAÛNG NGAÕI ÑAÁT MEÏ NGOAN CÖÔØNG
Anh töøng noùi vôùi em, veà Quaûng Ngaõi ñaát anh huøng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tröông Quang Luïc Traàn Xuaân Tieán Tröông Quang Luïc Traàn Hoaøn Löu Thieân Höông Nhaïc: Ñoã Sôn Haø Thô: Nguyeãn Xuaân Huy Tröông Leâ Sôn Khaùnh Ñôn Minh Khang Thuûy Tieân Thuûy Tieân Minh Khang Nguyeãn Ñöùc Toaøn Tieán Luaân Tieán Luaân Phaïm Troïng Caàu Giang Nam
Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Soâng Traø - Ñaëng P.Thaønh

54321 54322 54323 53937 53477 53797 53045 53619 52413 54555 54324 53046 50267 53478 50890 55101 53192 51473 53938 50415 52809

QUAÛNG NGAÕI NGAØY VEÀ QUAÛNG NGAÕI QUEÂ EM

Coù ai veà mieàn queâ Quaûng Ngaõi, cho toâi nhaén vaøi lôøi... Queâ höông em coù nuùi AÁn soâng Traø, coù bieån Sa Huyønh...

QUAÛNG TRÒ YEÂU THÖÔNG QUAÏT GIAÁY

Quaûng Trò ôi queâ meï cuûa toâi ôi, chaúng theå naøo queân... Trong ñeâm heø noùng böùc nhö muoán chaùy leân...

QUAÁT LAÂM ÔI

Toâi trôû veà thaêm bieån Quaát Laâm, giöõa luùc bình minh ...

QUAY LAÏI TÖØ ÑAÀU

Anh roài cuõng nhö bao ngöôøi khaùc...

QUAY LÖNG MAØ ÑI QUAY ÑAÀU LAØ BÔØ

Quay löng maø ñi ñöøng hoái tieác nöõa laøm chi… Nhaém maét laïi anh khoâng tin vì sao em ra ñi…

QUAY VEÀ ÑI ANH ÔI QUAY VEÀ ÑI

Ngöôøi vöøa noùi vôùi em caâu bieät ly, gioù lung lay ngoaøi kia... Ñeám chieác laù rôi ngoaøi hieân vaéng, coù bieát ñaâu em...

QUAY VEÀ QUAÙ KHÖÙ QUEÂ EM

Moät ngaøy naéng taét anh böôùc trong coâ ñôn... Queâ em mieàn trung du, ñoàng xuoâi luùa xanh rôøn...

QUEÂ EM MIEÀN TAÂY
Khoâng coøn con soâng…

Ai coù veà mieàn Taây thaêm mieät vöôøn ruoäng luùa meânh moâng...

QUEÂ EM MUØA NÖÔÙC LUÕ QUEÂ HÖÔNG
Thuôû coøn thô, ngaøy hai buoåi ñeán tröôøng...

QUEÂ EM ÑOÀNG THAÙP QUEÂ HÖÔNG 3 MIEÀN
Non nöôùc höõu tình ba mieàn...

Queâ höông em Long Höng Long Höng Ñoàng Thaùp...

Thanh Sôn Xuaân Oanh Vinh Söû Tieán Luaân

QUEÂ HÖÔNG ANH BOÄ ÑOÄI QUEÂ HÖÔNG BOÁN MUØA
Khi muøa xuaân töôi thaém…

Nôi aáy coù con ñöôøng taém naéng vaøng töôi...

QUEÂ HÖÔNG MAÁY NHÒP CAÀU TRE
Qua maáy nhòp caàu tre nghe ai haùt ñieäu aàu ô…

www.arirang.com.vn

- 174 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
QUEÂ HÖÔNG MÌNH BÌNH DÖÔNG
Töø mieàn xa ta ñeán nôi ñaây gaëp laïi nhau…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phaïm Ñaêng Khöông Tieán Luaân Mai Nguyeân Vuõ Quoác Duõng Töø Huy Nhaïc: Giaùp Vaên Thaïch Lôøi: Ñoã Trung Quaân Traàn Tieán Soâng Traø Ñaëng Phöôùc Thaønh Phuùc Tröôøng Khaéc Vieät Haøn Ni - Vinh Söû Nhaät Trung Ñoã Minh Huøng Laân Trònh Coâng Sôn

52414 52079 50739 55102 53193 50060 52550 52674 55103 55410 52278 52080 50288 55104 50208 51067 53334 54110 52081 50891

QUEÂ HÖÔNG MUØA XUAÂN
Duø khi con ôû ñaâu…

Vui ñoùn xuaân sang nghe veø naêm môùi naêm me…

QUEÂ HÖÔNG THÖÔNG NHÔÙ QUEÂ HÖÔNG TÌNH YEÂU VAØ TUOÅI TREÛ QUEÂ HÖÔNG TUOÅI THÔ TOÂI
Toâi yeâu queâ toâi xanh xanh luõy tre... Gioù chieàu rung nheï boâng luùa vaøng, ñoàng queâ ngaùt höông...

QUEÂ HÖÔNG QUEÂ NHAØ QUEÂ TOÂI QUEÂN QUEÂN

Queâ höông laø chuøm kheá ngoït... Queâ nhaø toâi ôi xöù Ñoaøi xa vaéng, khoùi chieàu meânh moâng… Queâ höông toâi ñoàng ruoäng xanh bao la… Neáu coù luùc em thaáy coâ ñôn, haõy goïi thaàm teân anh... Böôùc thaät chaäm ñeå queân moät ngöôøi ñaèng sau dó vaõng...

QUEÂN CAÂY CAÀU DÖØA

Sao em queân caây caàu döøa, tuoåi thô aáu noâ ñuøa…

QUEÂN ÑI HEÁT ÑAM MEÂ QUOÁC TEÁ CA QUYEÁT TIEÁN
Vuøng leân hôõi caùc noâ leä...

Haõy traû laïi tình yeâu naêm naøo, nhöõng nuï cöôøi aùnh maét…

Quyeát tieán, ta gioáng daân Laïc Hoàng, lieàu thaân soáng tranh ñaáu...

QUYØNH HÖÔNG

Ta mang cho em moät ñoùa quyønh...

RA GIEÂNG ANH CÖÔÙI EM
Ngoä kyø thôøi con kieán...

R
Lö Nhaát Vuõ - Leâ Giang Leâ Chí Hieáu Daân ca quan hoï Nhaïc: Voõ Taù Haân Lôøi: Huyønh Vaên Dung Tuaán Khanh

RA KHÔI

Naøy em toâi vaãn nhôù, khoù khaên nhöõng ngaøy qua...

RA NGOÕ MAØ TROÂNG RAÁT HUEÁ

Ra ngoõ aáy maáy troâng ra ngoõ maø troâng... Giöõ chuùt gì raát Hueá ñi em, neùt duyeân laø trôøi ñaát giao hoøa…

RADIO BUOÀN
Ñeâm qua toâi nghe…

www.arirang.com.vn

- 175 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
RAËNG TRAÂM BAÀU
Treân ñoài nuùi anh ñi qua... Cho em hoûi raèng coù ôû nôi ñaâu...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thaùi Cô Phaïm Theá Myõ Tröông Quang Luïc Quang Vinh Nguyeãn Hoàng Thuaän Löu Höõu Phöôùc Tuaán Khanh Ngoâ Thuïy Mieân Nhaïc ngoaïi Phuù Quang Voõ Thieän Thanh Yeân Lam Anh Khanh Quoác Baûo Laâm Quoác Cöôøng Traàn Thanh Tuøng Laâm Quoác Cöôøng Nguyeãn Ñình Nguyeân Baûo Phuùc - Anh Thoa Tuaán Thaønh Leâ Quang

51943 50218 54556 53939 54557 55105 53194 51045 50348 50448 53195 53798 51818 53620 53621 54821 54822 52416 51257 55106 55411

RAÏNG ÑOÂNG TREÂN QUEÂ HÖÔNG
RAÏNG NGÔØI HAØO KHÍ THAÊNG LONG HAØ NOÄI
Caû nöôùc höôùng veà ngaøn naêm Thaêng Long Haø Noäi nhö laù ruïng veà coäi...

RAÏNG RÔÕ VIEÄT NAM RAØO CAÛN VOÂ HÌNH

Ñaây Vieät Nam meán yeâu raïng ngôøi aùnh bình minh... Ngaøy ngaøy thaùng thaùng, cuoäc tình thöù nhaát cöù ngôõ trong anh...

REO VANG BÌNH MINH REÂU PHONG

Reo vang reo, ca vang ca, caát tieáng haùt... Trôøi ñaày nhöõng maây xaùm, böôùc chaân veà con phoá quen...

RIEÂNG MOÄT GOÙC TRÔØI
Tình yeâu nhö naéng…

RIGHT HERE WAITING FOR YOU
Ñaïi döông meânh moâng soùng...

ROCK BUOÀN

Baàu trôøi ngaäp traøn naéng aám...

ROCK CON DIEÀU ROCK HOÏC TROØ ROCK KEÏT XE

Giöõa choâng cheânh choâng cheânh trong xanh... Töø ngaøy caép saùch ñeán tröôøng, ngoài beân caïnh thaèng con trai ... Lang thang chi em treân con phoá khoâng quen…

ROCK ROCK ÑI

Rock rock ñi hôõi ñeâm noàng kia ngöôùc maét leân troâng kìa…

ROCK SAØI GOØN

Phía xa ôû maõi chaân trôøi xanh nhöõng caùnh chim boà caâu…

ROCK VAÀNG TRAÊNG

Moät baàu trôøi röïc saùng soi aùnh traêng loøng ngaäp traøn...

ROCK VÔÙI TOÂI (ROCK WITH ME) ROMANCE ÑEÂM
Trong ñeâm ba möôi…

Queân ñi mau nhöõng khoù khaên ngaøy qua, ta bay cao vôùi öôùc mô... Chaúng coøn caây thay laù beân theàm níu chaân ngöôøi…

RONG CHÔI ÑEÂM GIAO THÖØA ROÀI ANH LAÏI ÑI
Roài anh laïi ñi veà nôi raát xa, veà mieàn baêng giaù...

ROÀI ANH SEÕ QUEÂN

Bieát tröôùc ñeán giaây phuùt naøy tình em cho anh giôø coøn ñaâu nöõa...

www.arirang.com.vn

- 176 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ROÀI AÙNH TRAÊNG TAØN
Roài coù laàn möa thay laù me… Roài aùnh traêng cuõng ñaõ phai daàn, roài nhöõng öôùc mô…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Quoác Baûo Ñoaøn Xuaân Myõ Baûo Chaán Minh Vy Trònh Nam Sôn Tröôøng Sa Töôøng Vaên Töôøng Vaên Trònh Coâng Sôn Ñoã Ñình Phuùc Phaïm Theá Myõ Ngoâ Tuøng Vaên Phaïm Minh Tuaán Nhaïc: Dzoaõn Bình Thô: Leâ Tuù Leä Ñaëng Höõu Phuùc Daân ca Nam Boä Lôøi: Löu Höõu Phöôùc Ñaéc Taâm Trònh Coâng Sôn Töø Huy Daân ca Xeâ Ñaêng Döông Thuï

52415 50733 53940 53622 51872 55107 52279 54558 50728 53479 54325 53480 54559 50709 50277 50108 55412 54111 50111 53623 50002

ROÀI COÙ LAÀN MÖA THAY LAÙ ME ROÀI DAÁU YEÂU VEÀ
Chieàu nay boãng möa veà goäi xanh laém phoá heø...

ROÀI ÑOÙ MÔÙI BIEÁT ÑAU VÌ YEÂU ROÀI MAI SEÕ MOÄT NGAØY
Tình cuõ vaãn cöù theo ta veà...

Treân ñöôøng phoá khuya quaïnh vaéng coù ñoâi tình nhaân…

ROÀI MAI TOÂI ÑÖA EM ROÀI MAI THÖÙC GIAÁC ROÀI MOÄT MAI

Roài mai toâi ñöa em xa kyû nieäm, xin lôøi cuoái khoâng doái gian... Nôi aáy töøng in daáu chaân, coù maáy laàn treân phoá quen… Roài moät mai, roài moät mai vaéng anh ngaøn naêm…

ROÀI NHÖ ÑAÙ NGAÂY NGOÂ
Ñoâi khi naéng qua maùi hieân…

ROÀI SEÕ ÑEÁN

Giöõa rong reâu cuoäc ñôøi loaøi giun deá keâu than...

ROÀI SEÕ THAÁY, ROÀI SEÕ COÙ

Ngaøy tieáng suùng im ru trong laøng, ngaøy naéng môùi töôi leân...

ROÀI TÌNH CUÕNG PHOÂI PHA ROÀNG BAY RU ANH

Roài em cuõng ñi xa, roài ngaøy thaùng troâi qua...
Roàng bay roàng bay bay treân ñænh nuùi, bay giöõa taàng maây laáp laùnh...

Meï ru em thuôû coøn thô…

RU CON MUØA ÑOÂNG RU CON

Naøo nguû ñi con muøa ñoâng ñang tôùi ngoaøi hieân... Gioù muøa thu meï ru maø con nguû ...

RU ÑÔØI BÔ VÔ

Daøi theo thaùng naêm tình muoän maøng...

RU ÑÔØI ÑI NHEÙ RU EM RU EM
Ai ru em giaác moäng...

Coù khi möa ngoaøi trôøi laø gioït nöôùc maét em…

Em ôi em nguû cho ngoan ñeå meï ñi chaët caây chuoái nôi xa…

RU EM BAÈNG TIEÁNG SOÙNG
Tieáng soùng ru baõi caùt…

www.arirang.com.vn

- 177 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
RU EM TÖØNG NGOÙN XUAÂN NOÀNG
Ru maõi ngaøn naêm...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Trònh Coâng Sôn Vuõ Quoác Vieät Vuõ Quoác Vieät Huy Phöông Trònh Coâng Sôn Trònh Coâng Sôn Thaùi Huøng Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Phaïm Theá Myõ Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán Thô: Nguyeãn Chí Hieáu Phöông Nam Trònh Coâng Sôn Phoá Thu Quoác Baûo

50178 50893 52810 51280 54112 54113 51819 55108 54326 52551 50311 50417 53481 53047 50983 51275 54560 51317 50037 51667

RU LAÏI CAÂU HOØ

Hoø ô… Buoàn thöông chieác aùo…

RU LAÏI VAÀNG TRAÊNG
Chôø em hoaøi ñôïi em maõi...

Coù moät vaàng traêng saùng soi ngaøn naêm chaúng giaø...

RU NÖÛA VAÀNG TRAÊNG RU TA NGAÄM NGUØI RU TÌNH
Moâi naøo haõy coøn thôm cho ta phôi cuoäc tình... Ru em ñaàu con gioù, em hong toùc beân hoà...

RU TRONG XOÙT XA RUNG ÑOÄNG

Ta ru tình xoùt xa ... Chôït thaáy con tim daïi khôø... Em xinh töôi, boùng daùng aáy yeâu kieàu...

RÖØNG CAÂY TRUÙT LAÙ RÖØNG GOÏI
Ñaøn theo ta ñi…

Töøng böôùc chaân em, töøng böôùc chaân anh vaø naéng treân moâi... Veà laïi suoái nguoàn chieàu ñuïc möa tuoân…

RÖØNG XANH VANG TIEÁNG TA LÖ RÖØNG XÖA ÑAÕ KHEÙP
Ta thaáy em trong tieàn kieáp…

RÖÔÙC DAÂU MIEÄT VÖÔØN RÖÔÙC EM VAØO MÔ TA

Nghe xoân xao xoùm treân laøng beân, oâi vui gheâ röôùc daâu mieät vöôøn...

Traùi tim ñeå yeâu em, traùi tim ñeå vui buoàn...

SA MAÏC TÌNH YEÂU
Tình yeâu anh ôi…

S
Nhaïc Nhaät Baéc Sôn Phi Baèng Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù Y Vaân Vuõ Hoaøng

SA MÖA GIOÂNG

Daãu maø trôøi coøn laøm möa…

SAI LAÀM KHI YEÂU ANH SAI LAÀM VAÃN LAØ ANH
Anh bieát khi tình ñeán…

Khi xöa anh vui thì anh höùa, ngöôøi höùa seõ maõi maõi khoâng phuï tình...

SAØI GOØN

Döøng chaân treân beán khi chieàu naéng chöa phai ...

SAØI GOØN CHIEÀU NGOAÏI OÂ
Beân kia doøng soâng…

www.arirang.com.vn

- 178 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
SAØI GOØN CHÖA BAO GIÔØ LAØ MUØA ÑOÂNG
Saøi Goøn chöa bao giôø laø muøa ñoâng, buoåi saùng muøa thu...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Ngoâ Quang Duõng Lôøi: Ñoã Thò Nga Phöông Uyeân Nguyeãn AÙnh 9 Quoác Nam Phöông Uyeân Traàn Xuaân Tieán Ngoâ Huyønh Thanh Nga Soâng Traø Hoà Baéc Ñöùc Trí Vuõ Quoác Vieät Traàn Thò Tuyeát Nhaïc: Theá Hieån Thô: Cao Vuõ Huy Mieân Toâ Thanh Tuøng Dzoaõn Bình Nhaïc ngoaïi Ñöùc Trí Ñoã Leã Phaïm Ñình Chöông Daân ca Taây Nguyeân

54561 50949 53335 53626 51061 53482 50241 54562 53941 52083 53196 54327 54563 53799 50950 52280 50790 55413 50431 52811 53624

SAØI GOØN COÂ TIEÂN NAÊM 2000
Moïi ngöôøi vaøo naêm aáy...

SAØI GOØN EM VAØ TOÂI

Saøi Goøn trôøi chôït naéng, töøng gioït naéng goïi möa...

SAØI GOØN GIAÙNG SINH
Caát tieáng haùt vôùi bao ñam meâ...

Trôøi Saøi Goøn vöøa sang ñoâng ñeâm laïnh daàn töøng gioït söông rôi…

SAØI GOØN MAÕI TRONG TIM TA SAØI GOØN MAÕI YEÂU THÖÔNG
Saøi Goøn queâ cuûa maøu xanh... Ta vaãn nhôù moät thôøi tuoåi treû, ñi ñaáu tranh...

SAØI GOØN MAØU XANH TÌNH YEÂU SAØI GOØN MÖA COÙ BAY SAØI GOØN NHÔÙ
Em ñaõ haùt baèng traùi tim say ñaém, bieát ôû phöông trôøi anh coù nhôù...

Saøi Goøn Saøi Goøn Saøi Goøn cuûa toâi, thaønh phoá toâi yeâu...

SAØI GOØN QUAÄT KHÔÛI

Raàm raäp böôùc chaân ta ñi rung chuyeån ñöôøng phoá…

SAØI GOØN QUEÂ HÖÔNG TOÂI SAØI GOØN THAÙNG GIEÂNG SAØI GOØN THU

Saøi Goøn queâ höông toâi nhöõng naêm thaùng xa xoâi ñaõ qua... Khi muøa xuaân môùi gheù qua, ñeå loøng ta nghe bao xoán xang...
Anh ñi beân em döôùi haøng me xanh laù, con ñöôøng phoá xöa vöøa laï...

SAØI GOØN TRONG TOÂI SAØI GOØN VEÀ ÑEÂM

Toâi yeâu Saøi Goøn moät thoaùng xoân xao, nhö côn möa raøo ... Saøi Goøn veà ñeâm tình nhö söùc soáng cuõng ñang böøng leân…

SAØI GOØN YEÂU THÖÔNG SAMBA MAMBO SAÙNG MÖA
Cuøng haùt leân vuõ khuùc SamBa…

Saøi Goøn hoâm nay phoá xaù ñoâng vui thaät vui khi coù anh...

Hoâm nay möa buoàn quaù, con ñöôøng ñaõ quen laâu ngaøy...

SANG NGANG SAÙNG RÖØNG

Thoâi nín ñi em leä ñaãm vai roài ... Röøng xanh leân bao söùc soáng, uù uø uù u, ngaøn caây xoân xao…

SAÙNG TRONG BUOÂN

Ô Giuùt in Rin daäy mau saùng roài em ôi ô Giuùt in Rin…

www.arirang.com.vn

- 179 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
SAÙNH ÑOÂI
Ñoâi chaân em böôùc nhanh, bao laàn ñi qua con phoá quen...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Phuùc Thaïch (Only C)

54328 52552 50127 51289 52676 55414 51365 50202 50405 52082 55109 50094 53048 50198 50377 55415 52812 51547 51820 54824 50069

SAO ANH KHOÂNG LAØ ANH SAO ANH KHOÂNG LAØ
Sao anh khoâng laø gioù…

Töôûng tình yeâu ñaõ cheát laâu roài, töôûng con tim hoùa ñaù…

Ñình Vaên Tröông Tuyeát Mai Toâ Thanh Tuøng Minh Vy Khaùnh Ñôn Phaïm Minh Tuaán Chaâu Kyø Nguyeãn Höõu Baûo Tröôøng Ni Nguyeãn Traàn Tieán Phaïm Baù Ñöùc Nguyeãn Höõu Saùng Nhaïc ngoaïi Thanh Taâm Nguyeãn Minh Anh Haøn Chaâu Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tröôøng Huy Nam Cöôøng Nguyeãn Ngoïc Thieän

SAO ANH NÔÕ ÑAØNH QUEÂN
Sao anh nôõ ñaønh queân…

SAO ANH RA ÑI

Coøn laïi gì hôõi anh lôøi yeâu rôøi xa traùi tim, tình mình…

SAO BAÊNG KHOÙC SAO BIEÅN

Moät ngoâi sao baêng vöøa rôi qua ñaây sao rôùt xuoáng treân vai anh… Toâi yeâu bieån vaø toâi yeâu em…

SAO CHÖA THAÁY HOÀI AÂM
Theo naêm thaùng hoaøi mong...

SAO ÑEÂM

Em quen anh giöõa sao ñeâm…

SAO ÑOÅI NGOÂI

Vì sao rôi oâ hay, vì sao rôi ñeâm nay tinh tuù buoàn chi…

SAO EM COØN BUOÀN

Ngoaøi trôøi vaãn möa, côn möa nhaït nhoøa daáu chaân...

SAO EM NÔÕ VOÄI LAÁY CHOÀNG SAO EM VAÃN YEÂU SAO EM VOÂ TÌNH
Ñaõ bieát em voâ tình... Thoâi ngöôøi ôi thoâi ñöøng noùi nhöõng gì...

Lôøi ru buoàn nghe meânh mang meânh mang ...

SAO KHOÂNG ÑEÁN BEÂN EM
Thaáp thoaùng thaáy boùng ñoâi chim…

SAO KHOÂNG QUAY VEÀ

Coù nhöõng giaây phuùt em boû queân tình anh tìm vui môùi...

SAO LAÏI NHAÉN NHAÀM MAÙY ANH SAO LOØNG COØN THÖÔNG
Sao loøng coøn thöông…

Ñaâu caàn anh noùi hay goïi phone laøm gì, cuõng chæ vaäy thoâi...

SAO NÔÕ ÑAØNH QUEÂN SAO PHA LEÂ

Traùch nhau chi theâm buoàn vì ngöôøi yeâu ñaõ xa thaät roài... Laáp laùnh nhöõng aùnh sao lung linh...

SAO TÌNH CHÖA ÑEÁN
Anh nhö maây laõng du...

www.arirang.com.vn

- 180 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
SAÙO LAÏC BÔØ XA
Em chaúng nhôù ñaâu, ngaøy xöa meï khaâu aùo beân haøng döøa...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Voõ Thieän Thanh Hoaøng Vaân Syõ Luaân Ñình Vaên Hoaøi Nam Nguyeãn Hoaøi Anh Nguyeãn Hoaøi Anh Y Vaân Hoà Hoaøi Anh Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Quoác Tuaán Chöông Ñöùc Anh Baèng Nhaïc: Lyù Duõng Lieâm Lôøi: Nguyeân Thaûo Khaùnh Baêng Minh Kyø - Hoaøi Linh Nhaïc ngoaïi Nhaïc: Ñaëng Quang Vinh Thô: Nguyeãn Quaân Nguyeãn Ngoïc Thaïch Traàn Tieán Trung Kieân - Leâ Kim Nhaïc ngoaïi

55110 55111 53625 55416 51489 51831 51873 50003 54114 51548 53943 52281 51620 50039 53337 50778 54564 51666 51354 53942 50357

SAÉP ÑEÁN TEÁT ROÀI

Saép ñeán teát roài, ñeán tröôøng raát vui...

SAÙT CAÙNH BEÂN NHAU SAU ÑEÂM NAY

Tình yeâu seõ luoân luoân coøn maõi tình baïn seõ luoân luoân coøn hoaøi… Coøn ñaây moät ñeâm oâi moät ñeâm beân ngöôøi em haõy khoùc ñi nheù...

SAU LAÀN HEÏN CUOÁI
Sau laàn heïn cuoái em veà…

SAU MOÄT LÔØI NOÙI DOÁI SAU MOÄT TÌNH YEÂU SAÙU MÖÔI NAÊM
Em ôi coù bao nhieâu…

Töøng nuï hoân kheùp laïi sau ñoâi moâi höõng hôø... Coù ai töøng yeâu maø khoâng ñau ñôùn moät laàn...

SAY ÑAÉM

Xin rôøi xa duø öôùc muoán ñaäm saâu...

SAY TÌNH

Roùt maõi nhöõng cheùn chua cay…

SAÁM VANG DOØNG NHÖ NGUYEÄT SAÀU LEÛ BOÙNG
Queâ höông laø gì… Ngöôøi ôi khi coá queân laø khi loøng nhôù theâm…

Hô hô hô hô hô hô hô...moät loøng son trung duõng...

SAÀU ÑAÂU ÑAÉNG HOAØI SAÀU ÑOÂNG
Chieàu nay gioù ñoâng veà...

SAÀU TÍM THIEÄP HOÀNG SAÀU TÖÔNG TÖ
Son phaán naøo ñaâu…

Töø luùc quen em chöa noùi moät lôøi naøo toû tình ta meán nhau...

SAÉC BIEÁC TAÂY HOÀ
Moät ngaøy tình côø…

Laõng Baïc maây bay Daâm Ñaøm söông traéng sôùm, thu nay maët hoà...

SAÉC MAØU TÌNH YEÂU SAÉC MAØU
Moät maøu xanh xanh…

SAÉC XANH MUØA HEØ
Tho' we gotta say goodbye…

Kìa laøn maây traéng bay veà nôi vaéng...

SEALED WITH A KISS
www.arirang.com.vn

- 181 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
SEN TRAÉNG ÑOÀNG NAI
Toûa saùng treân maët nöôùc, ñaàm sen traéng mieân man…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Traàn Quang Huy Vónh Taâm Tröông Leâ Sôn Tröông Thanh Hieáu Duy Maïnh Tröôøng Huy Ñoaøn Xuaân Myõ Nguyeãn Ñöùc Trung Nathan Lee Nhaïc Anh Vaên Khaùnh - Truùc Phöông Nhaïc Anh Theá Hieån Nhaïc ngoaïi Nguyeân Chaán Phong Voõ Thieän Thanh Phan Quang Ñònh Toâ Haûi An Thuyeân Traàn Minh Phi Ñynh Traàm Ca

52554 54565 53944 55112 54825 52553 50736 51223 53800 50996 52282 50984 51392 50899 54566 52555 55417 52678 54567 53483 51013

SEÕ KHOÂNG BAO GIÔØ YEÂU SEÕ KHOÂNG COØN

Ñeâm buoàn laïnh giaù öôùt ñoâi bôø vai, töøng haït tuyeát rôùt rôi beân theàm...

Seõ khoâng coøn tình yeâu moät thôøi thô ngaây...

SEÕ MAÕI BEÂN ANH

Yeah… Naøy baby… Ñöøng xa cho anh luoân luoân chôø mong...

SEÕ MAÕI KHOÂNG THAØNH

Thôøi gian em ñeán beân anh cho anh ñam meâ moät trôøi yeâu daáu...

SEÕ MAÕI LAØ NGÖÔØI BAÏN THAÂN
Cöù muoán noùi moät lôøi… Khi muøa xuaân ñeán…

Em yeâu anh maø khoâng daùm noùi, chæ giaáu trong tim…

SEÕ NOÙI LÔØI YEÂU THÖÔNG TÔÙI NGÖÔØI SEÕ QUA TRONG MÖA SEÕ QUAY VEÀ SHA LA LA
Hô hô hô...Ñöøng buoàn nheù neáu mai anh xa em roài ... My heart goes sha la la…

SIEÁT CHAËT BAØN TAY SILENT NIGHT
Ñeâm thaùnh voâ cuøng…

Sieát chaët baøn tay thöông sao ñoâi vai traàn…

SINH NHAÄT KHOÂNG COÙ ANH
Sinh nhaät khoâng coù anh… Chaân toâi böôùc nhanh…

SLEEPING CHILD SOÁ PHONE VOÂ TÌNH SOÂCOÂLA
Töøng ngaøy qua sao anh cöù traùnh maët em, em goïi phone... Soâcoâla la… Döôùi phoá coù löùa ñoâi keà böôùc beân nhau…

SÔN TINH THUYÛ TINH

Söû vaøng ghi cheùp, ngaøy tröôùc Huøng Vöông coù naøng coâng chuùa...

SOÂNG ÑAKROÂNG MUØA XUAÂN VEÀ
Chim Kôtia bay tôùi, nghieâng caùnh chaøo Ñakroâng…

SOÂNG HIEÀN LÖÔNG

Chieàu Hieàn Löông nhö tranh vaø maây nöôùc trong laønh...

SOÂNG NGAÂN EÂM ÑEÀM SOÂNG QUEÂ
Hoø ô soâng queâ nöôùc chaûy…

Chuyeän raèng coù coâ beù laïc treân phoá moäng mô...

www.arirang.com.vn

- 182 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
SOÂNG TRAÊNG SÔÏ
Nôi chaân trôøi cao raát xa, coù aùnh traêng saùng ngôøi… Moät ngaøy buoàn neáu anh khoâng coù em, vì em ra ñi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vónh Taâm Hoà Minh Phuùc Baèng Cöôøng Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Thô: Thuùy Baéc Hoaøi Phöông Nhaïc: Tröông Quang Luïc Lôøi: Nguyeãn Trung Hieáu Traàn Hoaøn Nguyeãn Höõu Nhuaän Nguyeãn Ngoïc Taøi Tuaán Khanh Trònh Coâng Sôn Nguyeãn Minh Anh Voõ Thieän Thanh Nguyeãn Taøi Tueä Vaên Cao Y Vaân - Vaên Phuïng Toâ Thanh Tuøng Phaïm Tröôûng Phaïm Tröôûng Quang Maãn Nguyeãn Quoác Duõng

52813 54329 54827 50939 52677 54568 50020 54569 54826 53049 51047 52556 51453 50792 50019 54330 50889 55113 54828 54570 54331

SÔÏ RAÈNG EM NHÔÙ AI

Töøng chieàu con ñöôøng ngaäp naéng xöa ñoâi ta vaãn thöôøng mô...

SÔÏI NHÔÙ SÔÏI THÖÔNG SÔÏI NHÔÙ

Tröôøng Sôn Ñoâng Tröôøng Sôn Taây… Möa hay rôi beân theàm laïnh luøng nhöõng toái, laïnh luøng…

SÔN MYÕ NGAØY VEÀ SÔN NÖÕ CA
Moät ñeâm trong röøng vaéng...

Toâi veà ñaây moät ngaøy bieån laëng xanh ngaùt röøng döông...

SÔN TINH THUYÛ TINH SOÙNG RU

Trôøi saùng mô hoà, tieáng ai theùt laøm rung ñoäng giang sôn... Chieàu nay soùng xoâ bôø chieàu nay em nhôù anh...

SOÙNG TÌNH

Naøy ngöôøi yeâu daáu ôi, em ñaõ nghe gì trong tieáng soùng...

SOÙNG VEÀ ÑAÂU
Bieån soùng bieån soùng…

SOÙNG XOÂ TÌNH VÔÕ SOÙNG
Soùng cöù theá cöù theá...

Thaáp thoaùng maây cuoái trôøi, nghe tình soùng voã…

SUOÁI MÖÔØNG HUM COØN CHAÛY MAÕI
Baûn Möôøng Hum non ngaøn…

SUOÁI MÔ

Suoái mô beân röøng thu vaéng...

SUOÁI TOÙC

Tìm cho thaáy lieãu xanh xanh laû lôi, hay ñi tìm...

SUÙT SUÙT SUÙT NÖÕA ÑI
Vì sao toâi say meâ ñaù banh…

SÖÏ DÒU DAØNG NGUY HIEÅM SÖÏ THAÄT MOÄT GIAÁC MÔ

Em aø, ngöôøi con gaùi deã thöông maø anh ñaõ giaønh laáy ñöôïc... Ñeâm nay khoâng coù em... Ñeâm nay khoâng coøn anh beân caïnh em...

SÖÏ THAÄT MOÄT TÌNH YEÂU SÖÔNG ÑEÂM

Moät laàn sau cuoái anh seõ queân em trong cuoäc ñôøi, moät laàn sau cuoái...

Coù chieác laù rôi trong chieàu vaøng, nhöõng öôùc muoán...

www.arirang.com.vn

- 183 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
SÖÔNG ÑEÂM
Ñeâm buoâng thaät eâm loøng toâi coâ quaïnh oâm moái saàu vöông...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Traàn Thanh Tuøng Vieát Duy

55418 53050 52814 51270 54571 54829 52084 53801 50407 52815 53051 51228 50253 50420 50135 54572 54332 51668 53299 54333

SÖÙC TREÛ THAØNH PHOÁ ANH HUØNG

Döôùi côø Ñoaøn thanh nieân, ta ñi vaøo kyû nguyeân môùi...

TA

T

Ta say trong noãi buoàn, ta cöôøi vôùi nieàm ñau…

Quoác Duõng - Phaïm Ngoïc Ñöùc Trí Thaùi Thònh Quang Maãn Duy Maïnh Kim Minh Huy Trung Caån Trònh Coâng Sôn Phoù Ñöùc Phöông Hoaøi Linh Hoaøng Nguyeân Ñoaøn Chuaån - Töø Linh Trònh Coâng Sôn Minh Thö Toâ Vuõ Nhaïc Anh Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø Hoà Hoaøi Anh Ngoïc Chaâu

TA CHAÚNG COØN AI
Ngaøy anh ra ñi…

TA ÑAÕ TÖØNG YEÂU TA ÑAÕ XA NHAU

Coøn gì maø tìm ñeán nhau nöõa khi chuùng ta khoâng caàn nhau... Töø khi em xa anh traùi tim anh giôø ñaây giaù baêng...

TA ÑAÂU COÙ SAY TA ÑI TÌM EM TA NHÔÙ EM

Haõy ñeán beân ta ñeâm nay caïn cheùn röôïu buoàn… Thaønh Ñoâ Laâm An Ñaïi Lyù ta tìm naøng… Ta yeâu em moät chieàu…

TA THAÁY GÌ ÑEÂM NAY

Ta ñaõ thaáy gì trong ñeâm nay côø bay traêm ngoïn côø bay…

TACANOÂ NHAÂN CHÖÙNG QUAÛ CAÛM TAØ AÙO ÑEÂM NOEL TAØ AÙO TÍM
Baàu trôøi hun huùt côn gioù se laïnh tôùi… Moät chieàu lang thang beân doøng Höông Giang ...

Xin haùt veà ngöôøi con cuûa Ñaát nöôùc tuyeát traéng Fu Gi huøng vó...

TAØ AÙO XANH TAÏ ÔN

Gioù bay töø muoân phía… Duø ñeán roài ñi toâi cuõng xin taï ôn ngöôøi...

TA THUOÄC VEÀ NHAU TAÏ TÖØ

Laø laù la… Mình beân nhau bao laâu, thôøi gian troâi... Roài ñaây khi muøa döùt chieán chinh, gioù daâng khuùc ñaøn...

TAÏI SAO

Na na na… Giôø ñaây ñöùng beân ngöôøi, em mong öôùc sao...

TAÏM BIEÄT TAÏM BIEÄT

Trôøi laøm maây xaùm che ngang loái veà... Ngaøy vui ñaõ xa daàn, ñaõ xa roài ñoù vaø giaây phuùt taïm bieät...

www.arirang.com.vn

- 184 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TAÏM BIEÄT CHIM EÙN
Taïm bieät chim eùn xöa…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Traàn Tieán Nhaïc: Xuaân An Lôøi: Thu Boàn Ñoaøn Xuaân Myõ Minh Nhieân Nguyeãn Haûi Phong Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Töù My Thaùi Thònh Nhaïc ngoaïi Nhaïc: Y Vaân Lôøi: Daân ca Phaïm Thöông Thuyeát Thô: Hoà Myõ Leä Nhaïc ngoaïi Vuõ Quoác Vieät Tieán Luaân - Ñynh Traàm Ca Hoaøng Trang Hoaøi An Nguyeãn Vaên Tyù Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù Tröông Leâ Sôn Hoaøng Trang Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tuaán Höng Phaïm Tröôûng

50388 55114 50732 54573 54334 50764 52557 50485 53945 53484 50486 52679 52418 51166 52816 51730 51361 53338 53485 51621 55420

TAÏM BIEÄT HUEÁ

Theo em leân nhöõng ngoâi ñeàn, cheùn vaøng cheùn ngoïc...

TAÏM BIEÄT MUØA HEØ

Taïm bieät nheù nhöõng khung trôøi...

TAÏM BIEÄT TÌNH YEÂU TAN BIEÁN TAN TAÙC TAN VÔÕ TAN VÔÕ

Chæ coù em trong maøn ñeâm, caên phoøng vaéng nhôù ñeán anh... Khi söông tan mau, chuùt aùnh saùng nhaït maøu, con ñöôøng... Ta ñöa ngöôøi ñi ñöôøng veà tình chia hai loái… Cuoäc tình nhö côn gioù thoaùng qua ñôøi em… Töøng gioït leä traøn bôø mi…

TAÙT NÖÔÙC ÑAÀU ÑÌNH TAØN ÑEÂM GOÁI MOÄNG TAØN TRO
Gioït nöôùc rôi hay gioït saàu…

Ñeâm qua taùt nöôùc oái a chöù ñaàu ñình...
Hoa xöa nay ñaõ taøn roài, nuï cöôøi heùo haét khi con tim vôõ tan...

TAÂM SÖÏ HAI NGÖÔØI ÑAØN OÂNG TAÂM SÖÏ MOÄT LÔØI CA TAÂM SÖÏ VÔÙI ANH
Anh voâ tình anh chaúng hieåu…

Toâi keå anh nghe, tình toâi ngaøy aáy ñang yeân vui… Khi bieát yeâu ñaàu tieân, tình em ñaõ trao veà anh…

TAÁM AÛNH KHOÂNG HOÀN

Toâi ngoù veà cuoái trôøi, tay oâm kyû vaät giöõa toâi vôùi ngöôøi…

TAÁM AÙO CHIEÁN SÓ MEÏ VAÙ NAÊM XÖA
Taám aùo aáy baáy laâu nay con thöôøng vaãn maëc…

TAÂM HOÀN XAO ÑOÄNG
Ñôøi anh nhö con thuyeàn troâi…

TAÀM GÖÛI

Em ñi veà ñaâu hôõi anh treân con ñöôøng ñaày möa gioù...

TAÄN CUØNG NOÃI NHÔÙ
OÂi cuoäc ñôøi taïi sao...

Buøi nguøi ngô ngaùc maét buoàn hiu haét giöõa chieàu ñang phai taøn...

TAÂN DOØNG SOÂNG LY BIEÄT (CHIA XA) TAÄP QUEÂN
Toâi ñaõ höùa raèng toâi seõ queân, queân ñi boùng hình xöa cuûa em…

www.arirang.com.vn

- 185 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TAØU ANH QUA NUÙI
Ñi doïc Vieät Nam theo baùnh con taøu quay...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phan Laïc Hoa Hoàng Vaân Só Luaân Vónh Taâm A Khueâ Lö Anh Ñoàng Giao Ngoïc Sôn Thaùi Thònh Traàn Thanh Tuøng Minh Khang Nguyeãn Hoaøi Anh Nhaát Trung Trung Quaân Hoaøi An Nguyeãn Hoaøi Anh Tröông Leâ Sôn Toâ Phöông Trang Nguyeãn Vaên Ñoâng Hoaøi An Tieán Minh

53197 50268 52417 55419 50735 54830 52680 51944 52936 50928 52419 51723 55115 52817 51669 51670 54574 54335 52818 52085 54336

TAØU VEÀ QUEÂ HÖÔNG TAXI

Anh ôi ñoâ thaønh ôû ñaây em soáng khoâng quen… Anh khoâng caàn em ñeå cho maét moâi em buoàn…

TAY ANH NAÉM TAY EM TAËNG VAÄT
Bình minh treân caùnh ñoàng…

Ngoài ngaém maây trôøi sôùm mai troâi theo laøn gioù höõng hôø…

THAØ ANH NOÙI

Ñaõ heát roài ngöôøi ôi vaàng traêng ñaõ khoâng coøn soi boùng ...

THAØ ANH NOÙI MOÄT LÔØI THAØ COÂ ÑÔN

Anh ôi coøn khoâng bao lôøi yeâu em ñaém say, sao anh… Buoàn naøo hôn ñeâm nay khi thaáy em treân ñöôøng phoá...

THAØ LAØ QUEÂN ÑI
Thaø laøm haït möa bay…

Ngaøy xöa ngaây thô neân toâi ñaõ tin em, troïn tình yeâu trong toâi…

THAØ LAØM HAÏT MÖA BAY THAØ LAØM NGÖÔØI BAÏN THAÂN THAØ MOÄT LAÀN ÑAU
Cöù maõi nhaém maét böôùc ñi trong mô ... Mình chæ laø ngöôøi baïn thaân thoâi, chöù ñöøng neân…

THAØ NGÖÔØI ÑÖØNG ÑEÁN THAØ NGÖÔØI ÑÖØNG NOÙI THAØ RAÈNG CHIA TAY
Moät mai ta nhaän ra…

Töø khi anh ñeán cho loøng em nhôù thöông... Duø nhieàu ngöôøi noùi vôùi toâi raèng em ñoåi thay, maø sao toâi…

THAØ RAÈNG NHÖ THEÁ THA THÖÙ CHO EM

Coá giaáu nöôùc maét laëng thaàm nhìn nhau nghe nhoùi loøng… Moät laàn cuoái ta noùi vôùi nhau lôøi chia tay, moät laàn sau cuoái...

THAM PHUÙ PHUÏ BAÀN THAÀM KÍN

Tieáng chim keâu nghe buoàn da dieát, aùnh traêng khuya... Xin traû laïi anh lôøi noùi yeâu ñaàu, cuøng maøu thö xanh anh vieát…

THAÀM MONG THAÀM YEÂU

Khi con tim yeâu ñöông aám noàng, coù ai hay ai ñang bô vô… Ngöôøi yeâu hôõi coù bieát tim anh xuyeán xao boài hoài...

www.arirang.com.vn

- 186 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
THAÂN CON GAÙI KIEÁP CON TRAI
Anh lang thang treân phoá…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Quoác Huøng Khaùnh Baêng Phaïm Khaùnh Höng Nguyeân Chaán Phong Leâ Quoác Duõng Nhaát Trung Nhaïc Hoa Thaùi Thònh - Trieäu Hoaøng Leâ Vaên Loäc Toâ Thanh Tuøng Nhaïc: Vaên Cao Lôøi: Ñoã Höõu Ích Leâ Quang Nhaïc ngoaïi Phoù Ñöùc Phöông Hoaøng Hoøa Phaïm Ñaêng Khöông Phaïm Ñaêng Khöông Phan Huyønh Ñieåu Lam Phöông Anh Tuaán Traàn Hoaøn

51367 53053 53054 52681 52421 52420 50487 55421 52819 53199 54576 54577 50380 54337 53803 51945 54338 51448 51015 53627 53487

THAÀN KINH NON NÖÔÙC HÖÕU TÌNH THAÄT KHOÙ NOÙI LÔØI CHIA TAY

Coá Ñoâ baáy laâu toâi khoâng trôû veà, Thieân Muï hoài chuoâng... Ñöøng nhìn anh nöõa nheù em, khieán bao lôøi muoán noùi...

THAÄT LOØNG EM KHOÂNG MUOÁN THEÁ
Naøy ngöôøi tình ñaõ xa maõi, thaät loøng naøy xin loãi anh...

THAÄT LOØNG PHAÛI NOÙI XA EM
Anh phaûi rôøi xa em thoâi, cuoäc tình gian doái…

THAÄT LOØNG THAÁT TÌNH

Chuyeän tình yeâu ai ñaâu bieát ngaøy mai seõ chia hai… Hôõi ngöôøi yeâu traùi tim anh...

THAÄT TÌNH ANH KHOÂNG BIEÁT THAÀY TOÂI

La la la...sôùm mai thöùc daäy naøng ñaõ ñi maát roài... Moät maùi tranh, moät taám loøng, thaày mang ra ngoaïi thaønh…

THAÊM HUEÁ

Nieàm thöông meán xin trao cho Hueá...

THAÊNG LONG HAØNH KHUÙC

Cuøng ngöôùc maét veà phöông Thaêng Long thaønh cao ñöùng trong...

THAÊNG LONG KHAÙT VOÏNG NGAØN NAÊM THAÊNG TRAÀM
Cuoäc ñôøi roài coù nhöõng luùc laàm than ...

Hô ô hô… Thaêng Long ôi Ñoâng Ñoâ ngaøn naêm, Thaêng Long ôi...

THANH NIEÂN HAÙT VEÀ ÑAÛNG

Vaøo luùc con thuyeàn ra khôi ñaõ raèng vöõng laùi...

THANH NIEÂN LAØM THEO LÔØI BAÙC THANH NIEÂN VÌ NGAØY MAI
Duø leân röøng hay xuoáng bieån…

Keát lieân laïi thanh nieân chuùng ta cuøng nhau ñi leân ...

THANH NIEÂN VIEÄT NAM
Laø thanh nieân xung phong… Em ôi suoát ñeâm thao thöùc…

Töø Laïng Sôn cho ñeán Caø Mau, töø ñaûo xa cho ñeán röøng saâu...

THANH NIEÂN XUNG PHONG THAO THÖÙC VÌ EM (EM LAØ TAÁT CAÛ) THAÀM MONG ANH QUAY VEÀ BEÂN EM THAÊM BEÁN NHAØ ROÀNG
Hoø ô ô ôù ô ai veà Thuû Thieâm, ai qua Beán Ngheù... Moät laàn laàm lôõ ngöôøi ôi troùt mang trong anh nhöõng nghi ngôø…

www.arirang.com.vn

- 187 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
THANH SOÂ COÂ LA GHEÙP ÑOÂI THAØNH PHOÁ BUOÀN
Beân hieân möa phuøn giaêng maéc, nghe nhö mô hoà vaây kín ... Thaønh phoá naøo nhôù khoâng em, nôi chuùng mình...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Hoaøng Linh Lam Phöông Nguyeãn Ngoïc Thieän Phan Nhaân Leâ Chí Hieáu Löông Vónh - Haûi Nhö Phan Long Traàn Minh Phi Traàn Xuaân Tieán Soâng Traø Baèng Giang Trònh Coâng Sôn Nhaïc: Phaïm Tuyeân Lôøi: Leâ Bình Vieät Anh Nhaïc: Phaïm Minh Tuaán Lôøi: Nguyeãn Nhaät AÙnh Hoaøng Hieäp Traàn Tieán Nhaïc ngoaïi Nhaïc: Traàn Chung Lôøi: Thaân Nhö Thô Ñoaøn Xuaân Myõ Nguyeãn Vaên Hieân

53804 53949 50714 51291 55116 50799 52283 55117 53486 51874 50063 50188 55118 53950 50986 51021 50219 50888 53329 50738 55119

THAØNH PHOÁ COÛ NON
Thaønh phoá Hoà Chí Minh…

Caûm ôn chuù beù ñuoåi deá ven ñöôøng…

THAØNH PHOÁ CUÛA TOÂI THAØNH PHOÁ ÑAÀU XUAÂN
Thaønh phoá sôùm mai, naéng soi dòu daøng...

THAØNH PHOÁ HOA PHÖÔÏNG ÑOÛ
Thaùng naêm rôïp trôøi hoa phöôïng ñoû…

THAØNH PHOÁ KHOÂNG COÙ MUØA ÑOÂNG
Thaønh phoá khoâng coù muøa ñoâng, naéng hoàng hoàng treân…

THAØNH PHOÁ KYÛ NIEÄM

Böôùc chaân laõng du khaép choán, hoâm qua môùi quay veà...

THAØNH PHOÁ MAØU XANH THAØNH PHOÁ MAÂY BAY THAØNH PHOÁ MÖA BAY
Saøi Goøn muøa xuaân... Toâi trôû laïi thaêm doøng thaùc Cam Ly...

Ta yeâu thaønh phoá maøu xanh, thaép leân gioït naéng long lanh...

Coù nhöõng chieàu thaønh phoá möa bay...

THAØNH PHOÁ MUØA XUAÂN THAØNH PHOÁ MÖÔØI MUØA HOA THAØNH PHOÁ SÖÔNG
Thaønh phoá möôøi muøa hoa, caây möôøi muøa thay laù... Toâi cheát trong em bao giôø, moãi sôùm söông bay thaønh phoá mô...

THAØNH PHOÁ TÌNH YEÂU VAØ NOÃI NHÔÙ
Coù töø bao giôø haøng caây xanh ngaùt…

THAØNH PHOÁ TOÂI YEÂU
Toâi yeâu thaønh phoá cuûa toâi…

THAØNH PHOÁ TREÛ
Xöa ta thöông yeâu nhau…

Em ñi ñaâu veà maø toùc ñaày me ...

THAT'S WHY YOU GO AWAY THAÙNG BA TAÂY NGUYEÂN
Thaùng ba muøa con ong ñi laáy maät... Moät ngoïn neán thaép leân…

THAÙNG GIEÂNG TREÂN NGOÙN TAY NGOAN THAÊNG LONG MUØA XUAÂN ÑAÏI THAÉNG
www.arirang.com.vn
Truøng ñieäp truøng, ñoaøn quaân ñi trong boùng toái ñeâm ba möôi...

- 188 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
THAÙNG MAÁY TRÔØI MÖA
Thaùng maáy trôøi möa hôõi em...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Maëc Theá Nhaân Hoaøng Nhaïc Ñoâ Nguyeãn Ñöùc Trung Ñoã Baûo Nhaïc: Hoaøng Thanh Taâm Thô: Hoaøng Sa Döông Thuï Traàn Minh Phi Tröông Quang Luïc Nhaïc Taây Ban Nha Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Chu Minh Kyù Kim Tuaán Thieân Toaøn Phuù Quang Ñöùc Huy Tröông Leâ Sôn
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

51153 53198 50724 53946 50829 54575 53947 53948 51016 51378 52422 51332 50444 55423 55424 51549 53339 51875 55422 54578 55120

THAÙNG NAÊM COØN NHÔÙ THAÙNG NAÊM HOÏC TROØ
Ngaøy xöa beù môùi ñeán tröôøng...

Em veà nhö laù cheát gôïi nhôù muøa thu xöa...

THAÙNG NGAØY CHÔØ MONG THAÙNG SAÙU TRÔØI MÖA
Thaùng saùu trôøi möa...

Nhìn doøng ñôøi cuoán nhanh, töøng hình haøi böôùc qua...

THAÙNG TÖ VEÀ

Thaùng tö veà gioù haùt muøa heø, coù nhöõng chaân trôøi xanh theá...

THANH NIEÂN TÌNH NGUYEÄN

Tìm veà muøa xuaân ta ñi leân ngaøn, nhìn veà ngaøy mai...

THAÙNH GIOÙNG SÖÙC MAÏNH THAÀN KYØ THE CUP OF LIFE
Cuoäc soáng voán ñaày bao noãi nieàm öôùc…

Söû xanh coøn ghi thôøi döïng nöôùc Thaùnh Gioùng naêm xöa...

THEÁ GIÔÙI HAØO HOA
Bao la trôøi maây boán phöông…

THEÁ GIÔÙI KHOÂNG TÌNH YEÂU THEÁ GIÔÙI NAÊM 2000
Cuøng hoøa ñieäu nhaïc vui…

Tình yeâu laø gì maø theá giôùi phaûi khoùc, khi moäng mô…

THEÁ ROÀI

Theá roài möa vaø theá roài ñeâm...

THEÂM MOÄT LAÀN NÖÕA

Neáu em ñöøng quay böôùc ñi muøa xuaân vaãn coøn naéng hoàng...

THEÂM MOÄT LAÀN YEÂU THÖÔNG THEÂM YEÂU ÑÔØI HÔN
Anh böôùc ra töøng con phoá...

Bao nhieâu cuoäc vui baáy nhieâu gioït saàu em ñaõ khoùc...

THEÀM NHAØ COÙ HOA

Naéng hoaøng hoân ñaõ taét boùng maây môø daàn sau côn gioù thoaûng...

Thanh Taâm Leâ Quang Nguyeãn Tieán Thònh Nhaïc: Ñaéc Nhaãn Lôøi: Ñaèng Giao Minh Vy

THEO BOÙNG HOAØNG HOÂN

Meï ngoài ñoù khi naéng chieàu buoâng daàn ...

THEO CHA ÑEÁN AÛI NAM QUAN

Ñaây Nam Quan bieân aûi maây muø, ngaøn naêm qua baõo rôùt gioù chöôùng…

THEO TRAÀN QUOÁC TOAÛN RA QUAÂN THÌ THOÂI EM NHEÙ
Neáu bieát yeâu laø ñau, sao ta coøn yeâu...

Côø thaém tung bay chieâng troáng reàn traän tieàn, ngöïa hí vang reàn...

www.arirang.com.vn

- 189 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
THÌ THAÀM MUØA XUAÂN
Töøng choài non xanh môn man... Em coù ba laø em coù maù…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ngoïc Chaâu Nhaïc Phaùp Maïnh Quaân
Ñoâng Nhi

50917 50309 53055 55425 52937 51163 54579 51946 53951 51467 54580 53628 51277 53952 54581 54831 52086 51552 52087 50085 52682

THIEÂN ÑAØNG BUÙP BEÂ THIEÂN ÑÖÔØNG GOÏI TEÂN
Troâi mieân man veà ñaâu moät nhaønh hoa môùi nôû...

THIEÂN ÑÖÔØNG HAÏNH PHUÙC THIEÂN ÑÖÔØNG KHOÂNG LOÁI
Moät giaác chieâm bao…

Trong ñeâm ngaøn sao saùng vôùi böôùc chaân löôùt nhanh... Ñeán sau cuoái roài ngöôøi cuõng boû ta ñi sau bao naêm maät ngoït...

Tröông Leâ Sôn Nguyeãn Ñöùc Trung Minh Khang Anh Tuaán Nguyeãn Hoàng Thuaän Minh Chaâu Nguyeãn Hoàng Thuaän Buøi Anh Duõng - Ñaêng Khoâi Vaên Cao Anh Tuaán Thaåm Oaùnh Daân ca quan hoï Baéc Ninh Ñöùc Huy Thaêng Long - Thanh Sôn Quoác Duõng Nhaïc: Y Vaân Thô: Nguyeãn Long Nguyeân Chaán Phong

THIEÂN ÑÖÔØNG MONG MANH THIEÂN ÑÖÔØNG THÖÙ HAI
Tình nhö thô oâi giaác mô... Voäi vaøng chi nöõa, yeâu thöông nay ñaõ ñoùng baêng...

THIEÂN ÑÖÔØNG TÌM ÑAÂU THIEÂN ÑÖÔØNG TRAÀN GIAN
Sau côn gioâng trôøi xanh maây traéng... Bao naêm ñaõ qua…

THIEÂN ÑÖÔØNG TRONG LOØNG TA THIEÂN ÑÖÔØNG TUYEÁT
Laïi moät muøa ñoâng troâi qua khoâng coù em keà beân, laïi moät muøa ñoâng...

THIEÂN ÑÖÔØNG VAÉNG EM

Töø khi gaëp ñöôïc em moät aùnh maét ñeå cho loøng anh thaáy…

THIEÂN THAI

Tieáng haùt ai chieàu nay…

THIEÂN THAÀN NHOÛ BEÙ

Hô hô hô...ban mai tìm ñeán, lung linh gioït söông treân caùnh hoa...

THIEÁU PHUÏ NAM XÖÔNG THOÛA NOÃI NHÔÙ MONG THOAÙNG MAÂY BAY
Töø khi em ñaõ xa toâi... Em ôû ñaàu soâng chöù rieâng anh i i...

Ai ñôøi coøn nhôù chaêng, xoùm Nam Xöông coù moät naøng...

Ñôøi leânh ñeânh troâi doøng nöôùc moät thoaùng maây bay...

THOAÙNG MOÄT GIAÁC MÔ THOAÙT LY THOÂI
Thoâi mình ñi coøn troâng chôø chi tình mình chæ theâm xoùt xa... Thoâi em ñöøng khoùc nöõa laøm gì...

THOÂI ANH CÖÙ ÑI ÑI

Thoâi ñuû roài ñoù anh, tình yeâu khoâng theå xem nhö…

www.arirang.com.vn

- 190 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
THOÂI ANH HAÕY VEÀ THOÂI COØN CHI
Thoâi anh haõy veà moái duyeân mình nhaït nhoøa nhö khoùi maây… Laøm sao em bieát ñöôïc coù ngaøy tình yeâu voã caùnh xa tít môø...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Ngoïc Thieän Töôøng Vaên Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tröôøng Huy Minh Quaân Töôøng Vaên Minh Khang Nhaïc ngoaïi Vónh Taâm Traàn Huaân Maïnh Bích - Nguyeân Dieäu Nhaïc: Mai Thu Sôn Lôøi: Sôn Traàn Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Lôøi: Xuaân Quyønh Nguyeãn Daân Töôøng Vaên Ñoã Baûo Phaïm Höõu Taâm Nguyeãn Ñình Baûng Thô: ThanhTuøng Ñoã Ñình Phuùc Quoác Vöôïng Phaïm Maïnh Cöông Vaên Cao

51017 54582 51550 55426 52559 54583 50492 53629 51821 51551 51671 52088 54584 52560 54115 54116 53488 52089 52284 51316 53201

THOÂI ÑAØNH CHIA TAY
Ñöôøng phoá ñaõ veà khuya…

THOÂI ÑAØNH CHIA XA

Töøng gioït möa rôi rôi ngoaøi hieân xoùa heát côn ñau trieàn mieân...

THOÂI ÑÖØNG CHIEÂM BAO THOÂI HEÁT ÑAM MEÂ THOÂI TA XA NHAU
Em em ñaõ heát tin anh…

Ngaøy xöa aáy ñaõ qua coøn ñaâu, cuøng maây troâi raát xa… Ñeâm nay möa rôi ñeâm nay gioù laïnh, ñeâm nay coù nguû ñöôïc ñaâu...

THOÂI VEÀ ÑI

Vöøa chôït nghe gioïng noùi quen quaù...

THOÅN THÖÙC MOÄT TÌNH YEÂU
Chieàu nay tìm veà con phoá ...

THOÂN TRAÊNG THÔ CHO CHÒ

Ñeâm nay traêng soi thoân trang… Chò möôøi saùu tuoåi theo choàng ...

THÔ TÌNH CUOÁI MUØA THU THÔØI GIAN

Cuoái trôøi maây traéng bay, laù vaøng thöa thôùt quaù… Khi xöa toâi vaãn nhôù, töø thôøi coøn aáu thô vaãn lang thang ñuøa vui...

THÔØI GIAN CHÖA VUØI LAÁP THÔØI GIAN ÑEÅ YEÂU THÔØI GIAN ÔI

Moät ngaøy hôø höõng, theo thôøi gian bay trong möa… Nhieàu khi em muoán chaøo ra ñi thaät xa... Xin tình yeâu naùn laïi, ñôøi ta daãu nhö thôøi gian xoùa nhoøa...

THÔØI HOA ÑOÛ

Döôùi maøu hoa nhö löûa chaùy khaùt khao...

THÔØI SINH VIEÂN

Chuyeän haøng ngaøy thôøi sinh vieân cuoäc soáng bao ñieàu gian khoù...

THÔØI THÔ AÁU ÑAÕ XA THU CA
Laïnh luøng söông rôi heo may…

Ngaøy thô aáu toâi thöôøng ñöùng saân nhaø ngaém sao…

THU COÂ LIEÂU

Thu coâ lieâu tòch lieâu coâ thoân chieàu...

www.arirang.com.vn

- 191 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
THU HAÙT CHO NGÖÔØI
Doøng soâng naøo ñöa ngöôøi tình...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vuõ Ñöùc Sao Bieån Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang Nguyeãn Tuaán Khanh Ñoaøn Chuaån - Töø Linh An Thuyeân Löu Thieân Höông Cung Tieán Töôøng Vaên Nhaïc Phaùp Nguyeãn Nhaát Huy Traàn Quang Loäc Hoàng Xöông Long Nhaïc: Haøn Chaâu Lôøi: Kim Tuaán Tröông Leâ Sôn Ñaêng Khoa Nhaïc: Ñaéc Nhaãn Lôøi: Höông Vieät Nguyeãn Haûi Phong Nhaát Sinh Hoaøng Nguyeân Nguyeãn Phuù Yeân Hoaøng Phöông

51085 51310 51876 50419 55121 54339 51091 54340 50356 54832 55124 52821 52561 53056 53341 55427 55125 50987 55122 52423 52563

THU PHAI THU PHAI

Bao nhieâu nieàm vui giôø ñaõ quaù xa roài… Töøng chieác laù vaøng rôi trong chieàu buoàn haét hiu...

THU QUYEÁN RUÕ

Anh mong chôø muøa thu…

THÔ TÌNH CUÛA NUÙI THU TÌNH YEÂU THU VAØNG THU XA

Baûn em löng chöøng nuùi, löng chöøng ñeøo... Moät laàn nhìn laø anh mang theo ngaøn dòu daøng... Chieàu hoâm qua lang thang… Moät mình toâi trong chieàu thu xoân xao tieáng laù...

THUÙ YEÂU THÖÔNG
Tình nhö thoaùng maây…

THÖÙ BA HOÏC TROØ THÖ CHO MEÏ THÖ CUOÁI

Nhaát quyû nhì ma... OÂi bao nhieâu yeâu thöông beân ngoâi tröôøng xöa...

Laâu laém roài con khoâng veà thaêm meï... Laù thö naøy em göûi cho anh, coøn vuïng veà coøn ngu ngô…

THÖ GÔÛI QUEÂ NHAØ THÖÙ THA

ÔÛ queâ nhaø coù gì vui khoâng em, chaéc con soâng… Cuoäc ñôøi naøy naøo coù ai khoâng mang loãi laàm...

THÖ TÌNH MUØA ÑOÂNG THUÙC QUAÂN THÖÙC TÆNH

ÔÛ nôi phöông trôøi xa loøng em coù nhôù ñeán anh nhieàu khoâng... Doàn trong ñeâm vaéng ngaøn tieáng ñoàng loa vang löøng… Em laø ai, ngaøy naøo em ngaây daïi...

THUÔÛ BAN ÑAÀU
Cho anh veà thaêm laïi…

THUÔÛ AÁY BEÂN NHAU

Thuôû aáy yeâu nhau anh laøm thô, thuôû aáy yeâu nhau em ñôïi chôø...

THUYEÀN EM ÑI TRONG ÑEÂM THUYEÀN GIAÁY CHIEÀU MÖA
Chieàu chieàu ngaøy xöa em beân hieân ...

Ñeâm nay ñeâm nay coù thuyeàn em ñi, truyeàn troâi nhanh...

www.arirang.com.vn

- 192 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
THUYEÀN HOA BEÁN XÖA
Moät caønh hoa moät giaác mô nhieàu lôøi höùa, höùa cho qua ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøi An Phaïm Theá Myõ Nhaïc Hoa Nhaïc: Phan Huyønh Ñieåu Lôøi: Xuaân Quyønh Huy Phöông Traàn Tieán Dzoaõn Bình Ñình Vaên Thanh Sôn - Baûo Thu Minh Ñöùc Chu Hoaøng Thoâng Tröông Quang Tuaán Tröông Quang Tuaán Phaïm Maïnh Cöông Soâng Traø Hoaøng Phöông Trònh Coâng Sôn Nguyeãn Trung Cang Tröông Quang Tuaán Tröông Quang Tuaán Ñaøo Vaên Söû

51877 51235 50894 50387 52685 50091 53057 52562 50701 52683 53058 51438 55126 52822 52684 52285 50087 50008 50936 53059 52823

THUYEÀN HOA

Thuyeàn em ñi treân soâng…

THUYEÀN TÌNH TREÂN SOÙNG
Tình ñoâi ta xanh nhö…

THUYEÀN VAØ BIEÅN
Chæ coù thuyeàn môùi hieåu...

THUYEÀN XA BEÁN ÑOÃ

Chuyeän tình ñoâi ta nhö thuyeàn xa beán ñoã…

THÖÔÏNG ÑEÁ BUOÀN

Trôøi sinh voi trôøi khoâng sinh coû ...

THÖÔNG ANH MAÉT ÑÔÏI MAÉT CHÔØ

Gioù muøa thu meï ru con nguû, naêm canh daøi thöùc ñuû vöøa naêm...

THÖÔNG AÙO BAØ BA

Hum…Toâi thöông chieác aùo baø ba, aùo baø ba em maëc…

THÖÔNG CA MUØA HAÏ

Heø veà roài ñaây taâm hoàn xuyeán xao…

THÖÔNG EM CHÍN ÑÔÏI MÖÔØI CHÔØ
Nhôù em vaát vaû nôi choán queâ nhaø laø queâ nhaø...

Haõy haùt leân em, haùt nöõa ñi em, em haùt baûn tình ca…

THÖÔNG EM HAÙT CAÂU VAÙ QUAØNG THÖÔNG EM LYÙ MIEÄT VÖÔØN THÖÔNG EM LYÙ NAØNG ÔI
Em ôû mieät vöôøn con gaùi nhaø queâ aên noùi vuïng veà… Töø mieàn Trung, anh khôùp lyù ngöïa oâ xuoâi veà phía Nam...

THÖÔNG HOAØI NGAØN NAÊM
THÖÔNG LAÉM TRAØ GIANG

Ngaøn naêm thöông hoaøi moät boùng ngöôøi thoâi… Chieàu nay toâi veà thaêm queâ mieàn Trung, ñeøo cao…

THÖÔNG MOÄT NGÖÔØI ÔÛ XA THÖÔNG MOÄT NGÖÔØI
Thöông ai veà ngoõ toái...

Thöông moät ngöôøi ôû xa moät mình ñoâi maét ñoû…

THÖÔNG NHAU CHIEÀU MÖA
Thöông nhau thaät nhieàu…

THÖÔNG NHAU LYÙ TÔ HOÀNG
Töø mieàn Nam anh ngöôïc…

THÖÔNG NHAU LYÙ TÔ HOÀNG 2
Kieäu vaøng chôø ai ñeå em chöù theo chaøng...

THÖÔNG NHAU MÖA NAÉNG HAI MUØA
Khi chuùng mình xa nhau ñoâi nôi, thöông vaø nhôù…

www.arirang.com.vn

- 193 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
THÖÔNG NHÔÙ NGÖÔØI DÖNG
Nhôù ai vaàng traêng uùa maøu… Giaây phuùt eâm ñeàm…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Nhaát Huy Nhaïc ngoaïi Haøn Chaâu Nhaïc ngoaïi Thanh Taâm Phaïm Theá Myõ Quoác Duõng Nguyeãn Ngoïc Thaïch

50943 50353 50438 50354 52090 51216 50257 52824 55428 50688 51018 50125 51057 53806 53630 55123 50956 55429 51947 55430 55431

THÖÔNG NHÔÙ NGÖÔØI THÖÔNG NHÔÙ QUEÂ NHAØ
Chieàu nay gioù veà beân song…

THÖÔNG NHÔÙ TRONG MÖA
Coù luùc taâm hoàn sao thaáy ô thôø…

THÖÔNG NHÔÙ

Giaän hôøn chi anh cho em boái roái, anh bieát em moãi ngaøy…

THÖÔNG QUAÙ VIEÄT NAM
Anh nghe gì khoâng hôõi anh…

THÖÔNG THAÀM (CHUYEÄN HÔÏP TAN) THÖÔNG THAÀM
ÔÛ beân naøy mình thöông mình nhôù, ngoù beân raøo...

Ñeâm nay laëng leõ söông muø veà giaêng treân maûnh tình queâ…

THÖÔNG THÖÔNG THÖÔNG YEÂU YEÂU YEÂU Leâ Baù Vónh Hôõi ngöôøi tình ñaùng yeâu cuûa anh, haõy ôû laïi vôùi anh hoâm nay… THÖÔNG TIEÁC
Ngöôøi ñi choán xa... AÙnh ñeøn vaøng hiu haét…

Nhaïc ngoaïi Thanh Sôn Minh Kyø Nhaïc: Minh Kyø Lôøi: Hoà Ñình Phöông Minh Kyø - Hoaøi Linh Nguyeãn Taát Tuøng Döông Thieäu Töôùc Nhaïc ngoaïi Trung Nghóa Quoác An Hoaøng Nhaõ Thaûo Chaâu - Gia Ñoaøn

THÖÔNG VEÀ COÁ ÑOÂ THÖÔNG VEÀ MIEÀN ÑAÁT LAÏNH
Toâi nhôù Ñaø Laït mô...

THÖÔNG VEÀ MIEÀN TRUNG
Ñaõ bao laâu roài khoâng veà mieàn Trung ...

THÖÔNG VEÀ XÖÙ HUEÁ

Maây vöông khoùi chieàu, xöù Hueá ñeïp yeâu kieàu ...

THÖÔNG VEÀ XÖÙ NGHEÄ THUYEÀN MÔ TIAMO

Thöông queâ mình xöù Ngheä mieàn Trung ñaát khoâ caèn... Thuyeàn mô treân doøng soâng vaéng... Nhôù aùnh maét naøy vaø nuï hoân ñaém say…

TÍCH TAÉC THÔØI GIAN TIEÁC THÖÔNG TIEÁC THÖÔNG

Doøng ñôøi cöù troâi heát ñeâm roài ñeán ngaøy tích taéc thôøi gian tích taéc... Ngaøy naøo em ñeán beân anh yeâu anh...
Tình laø nhöõng kyû nieäm ñaõ maát ñôøi quaïnh vaéng moät mình ñôn coâi...

TIEÄM BAÙNH DAÂU TAÂY

Ngaøy ñoâng höông thôm ñöôøng vaéng muøi baùnh kem söõa daâu taây...

www.arirang.com.vn

- 194 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TIEÃN BAÏN LEÂN ÑÖÔØNG
Toâi vaø anh ñoâi baïn thaân…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc Hoa Toâ Thanh Tuøng Doaõn Nho Nhaïc ngoaïi Phan Anh Nhaïc Phaùp Nguyeãn Nhaát Huy Toâ Thanh Tuøng Ñaëng Hieàn - Leâ Ñöùc Long Thaùi Huøng Nhaïc: Lyù Duõng Lieâm Thô: Kieân Giang Vaên Cao Huyønh Minh Sieâng Nhaïc ngoaïi Daân Huyeàn Xuaân Hoàng Hoàng Xöông Long Toâ Vuõ Nhaïc ngoaïi Leâ Tröïc Hoàng Xöông Long

50988 50745 52091 50350 52287 50747 51822 52286 50989 53953 52424 53342 51711 50379 55432 51311 53343 51553 50375 51191 53489

TIEÃN BIEÄT

ÔÛ nôi naøo cuõng nhôù veà queâ höông…

TIEÁN BÖÔÙC DÖÔÙI QUAÂN KYØ
TIEÃN EM LAÀN CUOÁI
Trôøi laïnh giaù böôùc chaân buoàn baõ...

Vöøng ñoâng ñaõ höûng saùng, nuùi non xanh ngaøn truøng xa…

TIEÃN EM LAÀN CUOÁI
Töø nay caùch xa nghìn truøng…

Vu quy em böôùc theo choàng ngaäm nguøi ñöa tieãn…

TIEÃN EM NÔI PHI TRÖÔØNG TIEÃN ÑÖA TIEÃN ÑÖA TIEÃN ÑÖA
Chôït moät ngaøy loøng anh ñau nhoùi ... Hoâm nay toâi tieãn leân ñöôøng anh seõ rôøi queâ höông… Khi em veà chöøng nhö sang ñoâng…

TIEÃN MOÄT NGÖÔØI ÑI TIEÀN VAØ LAÙ

Em nhaéc laøm chi kyû nieäm ban ñaàu... Ngaøy thô hôùt toùc mieãng döøa, ngaøy thô meï baét ñeo buøa…

TIEÁN VEÀ HAØ NOÄI

Truøng truøng quaân ñi nhö soùng, lôùp lôùp ñoaøn quaân tieán veà...

TIEÁN VEÀ SAØI GOØN TIEÁNG AÂM THAÀM

Nôi thaønh ñoâ trong aùnh ñieän quang tieáng naác ngheïn ... Chaøo baïn xöa laø boùng toái ôi…

TIEÁNG BOM PHAÏM HOÀNG THAÙI

Tieáng bom Sa Dieän naêm naøo vaãn coøn vang maõi…

TIEÁNG CHAØY TREÂN SOÙC BOMBO TIEÁNG CHIM QUYEÂN
Laù thu nheï rôi rôi… U xaùng u...chim quyeân coù baïn coù ñoâi...

Löûa baäp buøng tieáng chaøy khua caéc cum cum cuïp cum…

TIEÁNG CHUOÂNG CHIEÀU THU TIEÁNG CHUOÂNG NGAÂN ÑEÂM NOEL
Möøng ngaøy Chuùa sinh…

TIEÁNG COØI TRONG SÖÔNG ÑEÂM
Beán nöôùc gioù reùt ñoø ñöa khaùch sang…

TIEÁNG CUOÁC GOÏI ÑEÂM

Hoø ô ôù ô con chim laïc baày bô ngô baùo ngaùo...

www.arirang.com.vn

- 195 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TIEÁNG DAÂN CHAØI
Ñeâm ñoâng vôùi ngoïn trieàu, doâ aø doâ keùo thuyeàn nhoå neo...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phaïm Ñình Chöông Nguyeãn Vaên Chung Nguyeãn Ñình Phuùc Löõ Giang Huy Thuïc Tuaán Nghóa Hoàng Kieân Töôøng Vaên Traàn Chung Löu Höõu Phöôùc Nguyeãn Ngoïc Thieän Voõ Ñoâng Ñieàn Soâng Traø Nguyeãn Taøi Tueä Minh Kyø Phaïm Tuyeân Thanh Bình Cao Vieät Baùch Ñieàn Troïng Nguyeân Ñöùc Chöông Nguyeãn Minh Sôn Ñöùc Huy

52938 55127 53202 50797 53631 55128 52825 50796 50271 50260 51178 50404 50281 50212 50723 54585 50715 54833 50961 54118 52288

TIEÁNG DÖÔNG CAÀM TRONG ÑEÂM
Tình côø em thaáy anh, boãng em vui nhö ngaøy xöa...

TIEÁNG ÑAØN BAÀU

Laéng tai nghe ö ñaøn baàu thaùnh thoùt...

TIEÁNG ÑAØN TA LÖ

Ñi chieán tröôøng guøi treân vai…

TIEÁNG ÑAØN TÌNH YEÂU TIEÁNG GIOÙ HAÙT

Ngaân leân ngaân leân tieáng ñaøn troâi meânh mang vang trong tim em…

Trôøi cao dang roäng nhìn laøn maây vaø nhö ñang goïi...

TIEÁNG GIOÙ XOÂN XAO

Gioù vaãn haùt thì thaàm, ñeán beân toâi nhö thaät gaàn...

TIEÁNG GOÏI SOÂNG ÑAØ
Naøy anh em ôi tieán leân…

Anh leân ñaây vôùi queâ em ñaát Möôøng…

TIEÁNG GOÏI THANH NIEÂN TIEÁNG GUOÁC CUOÁI HIEÂN TRÖÔØNG
Chieàu boãng vang trong loøng ta... Ngaøy naøo em tuoåi möôøi laêm... Con phoá daøi chieàu veà… Troâng vôøi löng nuùi...

TIEÁNG HAÙT CHIM ÑA ÑA TIEÁNG HAÙT EM COØN ÑAÂY TIEÁNG HAÙT GIÖÕA RÖØNG PAÉC BOÙ TIEÁNG HAÙT HOÏC TROØ
Thuôû aáy khoâng gian...

TIEÁNG HAÙT NHÖÕNG ÑEÂM KHOÂNG NGUÛ
AÂm vang bao tieáng ca...

TIEÁNG HAÙT NÔI ÑAÛO XA
Töø thaønh phoá naøy…

Em ñeán thaêm anh giöõa truøng khôi meânh moâng, em ñeán thaêm anh...

TIEÁNG HAÙT THAØNH PHOÁ MANG TEÂN NGÖÔØI

TIEÁNG KHOÙC VE SAÀU
Vaãn maõi maõi tieáng anh…

Ñau vuøi nguû ñoâng nhöõng thaùng ngaøy oâm noãi chôø mong...

TIEÁNG LOØNG XAO ÑOÄNG TIEÁNG MÖA
Chieàu nghe möa maõi rôi töôûng nhö coù tieáng böôùc chaân ai quay veà…

TIEÁNG MÖA ÑEÂM

Coøn rôi maõi treân phím ñaøn, coøn rôi maõi nhöõng tieáng…

www.arirang.com.vn

- 196 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TIEÁNG MÖA RÔI TIEÁNG RAO
Tìm veà dó vaõng… Coù tieáng rao nghe sao… Nhòp möa rôi nhuoäm tím baàu trôøi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Khaùnh Baêng Voõ Thieän Thanh Quoác Huøng Voõ Thieän Thanh Nhaïc: Leä Ngoïc Lôøi: Anh Vieät Phaïm Ñình Chöông Phaïm Ñình Chöông Minh Vy Leâ Thöông Traàn Tieán Nhaïc: Traàn Thanh Tuøng Lôøi: Haø Phöông Loan Minh Chaâu Döông Thieäu Töôùc Minh Chaâu Traàn Vuõ Anh Bình Nhaïc Hoa Nguyeãn Höõu Trí Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø Hoàng AÂn Quoác Baûo Khaùnh Baêng

50850 51312 51363 52289 55433 54341 54342 53344 50774 53490 55129 52686 50157 55130 53632 50838 50793 51189 54834 53061 50932

TIEÁNG SEÙT NÔI VÖÔØN HOANG TIEÁNG SEÙT
Ña ña ña…Moät côn gioù traøn veà laø moät con soùng...

TIEÁNG SOÙNG BAÏCH ÑAÈNG TIEÁNG SOÂNG HOÀNG

Tieáng soùng reo vang khaép trôøi, cuøng muoân gioù nghe soùng reo... Chieàu nay nöôùc xuoâi doøng ñaïi döông, coù em teân soâng Hoàng...

TIEÁNG SOÂNG HÖÔNG TIEÁNG THAÏCH SUØNG TIEÁNG THU
Em khoâng nghe muøa thu…

Mieàn Trung voïng tieáng, em xinh em beù teân laø Höông giang... Ñeâm nghe tieáng möa rôi, xaïc xaøo tieáng laù ñôn coâi...

TIEÁNG TROÁNG PARANÖNG TIEÁNG TROÁNG TRÖÔØNG

Toâi yeâu chieác khaên Matôra, buoâng treân traùn em dòu eâm... Coù caùi troáng tröôøng, caùi troáng tröôøng em...

TIEÁNG VOÏNG MIEÀN TRUNG TIEÁNG XÖA
Hoaøng hoân laù reo beân theàm...

Hô… Mieàn Trung ñaát heïp ruoäng khoâ, baøn chaân ai böôùc…

TIEÁNG XUAÂN (TIEÁNG YEÂU) TIEÁT XUAÂN

Tình yeâu ñeán vôùi nhöõng gioït möa kheõ rôi treân vöôøn xöa... Xuaân veà cuøng ngaøn hoa khoe saéc laáp laùnh cho cuoäc ñôøi ñeïp…

TIEÅU LONG NÖÕ DÖÔNG QUA
Tình anh muoân kieáp… Ai ñaõ töøng ñi qua…

TIEÅU ÑOAØN 307 TIEÅU PHÖÔNG TÌM
Coù moät naøng thaät ñeïp… Coù nhöõng khi ta buoàn veà ñaâu ngöôøi ôi phía chaân trôøi...

TIM ANH TROÂI VEÀ EM TÌM AÙNH SAO RÔI

Ñeå nhöõng khi xa rôøi anh coøn em nhö ta môùi yeâu... Nhìn aùnh sao trôøi trong maøn ñeâm ...

www.arirang.com.vn

- 197 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌM BOÙNG TÌM ÑAÂU TÌM ÑAÂU
Tìm khoâng ra boùng em, toâi laïi tìm boùng toâi...
Vaø roài trong maøn ñeâm vaãn coøn mình em laëng böôùc ... Nuï hoàng ôi xin trao ñeán ngöôøi yeâu daáu...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Laõ Vaên Cöôøng Nguyeãn Hoaøng Duy Quoác Vöôïng Thanh Sôn Baûo Chaán Nhaïc: Nguyeãn Tieán Thô: Nguyeãn Baù Thaéng Microwave Phaïm Ñaêng Khöông Vuõ Quoác Vieät Yeân Lam Vy Chính Nguyeãn Tuaán Khanh Phaïm Minh Tuaán Nguyeãn Höõu Thieát Yeân Lam Quang Huy Baûo Chinh Traàn Long AÅn Ñình Vaên Minh Nhieân Ñoã Phöông

54343 53807 53491 50246 53633 54586 53634 54587 51484 52826 54835 54119 54344 50145 54836 55131 52425 55132 53345 52092 54120

TÌM HOA BOÁN MUØA

Tìm hoa boán muøa bao nhieâu maøu hoa meán yeâu ...

TÌM EM ÑEÂM GIAÙNG SINH

Moät aùnh maét dòu daøng moät caâu noùi ngaäp ngöøng moät daùng daáp…

TÌM EM QUA CAÂU QUAN HOÏ TÌM LAÏI

Hoâm qua ñi hoäi gaëp em, thaáy em maét lieác möa rôi thì maëc möa rôi... Chaúng muoán nghe gì chaúng muoán tìm ra ñoâi maét luoân tìm tìm veà…

TÌM LAÏI DAÁU XÖA

Tìm laïi daáu xöa moät thôøi Thaêng Long, thuôû aáy böôùc chaân ta...

TÌM LAÏI LAÀN NÖÕA TÌM LAÏI LÔØI THEÀ

Ta coá tìm laïi nôi cuoái phoá ... Moät ngaøy naøo ñoù em seõ ñi thaät xa, tìm laïi lôøi höùa…

TÌM LAÏI MAÙI TRANH XÖA TÌM LAÏI MUØA XUAÂN TÌM LÖÛA

Bao kyû nieäm ñeïp döôùi maùi nhaø tranh... Tìm treân moâi em thoaùng neùt thanh xuaân... Tìm löûa, chuùng toâi ñi tìm löûa,...löûa chaùy röïc hoàng...

TÌM MAÕI THÖÔNG NHAU
Ñeâm nay em veà veà ñaâu veà ñaâu ...

TÌM NHAU

Veà nôi ñaâu em ôi khi con tim heùo moøn...

TÌM VEÀ BEÂN ANH

Chö rö chö… Roài ngaøy hoâm qua em voâ tình ñaùnh maát anh...

TÌM VEÀ NÔI TRUÙ MÖA TÍN HIEÄU TRAÙI TIM TIN NHAÉN

Xöa truù möa döôùi hieân baát chôït rôi, boùng ñeâm ñaõ buoâng... Traùi ñaát kia nhö ñang beù laïi vaø moãi traùi tim nhö ñang môû ra... Nhaén cho anh moät lôøi duø laø lôøi chua cay...

TIN NHAÉN CUÛA ANH TIN VAØO ANH

Ñeâm nay ñoâng vui sao chæ em u saàu ngoài moät mình… Laïi moät ngaøy moät ngaøy troâi trong bao ngaån ngô…

www.arirang.com.vn

- 198 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TIN XUAÂN TÌNH TÌNH
Hoa ñaøo hoa mai thaém töôi ñoùn muøa xuaân veà höông ngaùt trôøi… Tình laø moät chuyeän muoân maøu… Tình laø muøa hoa veà nôû beân ñoài...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phan Baù Chöùc Nhaïc ngoaïi Anh Khanh Voõ Thieän Thanh Vuõ Quoác Vieät Minh Khang Nguyeãn Vaên Chung Nguyeãn Ngoïc Thieän Leâ Quoác Duõng Nhaïc Hoa Phöông Uyeân
Nhaïc: Löu Höõu Phöôùc Lôøi: Long Höng - Minh Tuyeàn

53635 50488 51878 51313 51672 55133 53203 53346 51428 50990 51369 52093 50699 52939 50840 51465 50782 50349 54837 50780 52094

TÌNH 2000 TÌNH ANH

Ñôøi laém luùc ñaâu coù ngôø... Ngoài nhôù con phoá ngaøy xöa, anh ñoùn ñöa em ...

TÌNH ANH EM

Tình anh em chuùng ta khoâng rôøi xa...

TÌNH ANH VAÃN NHÖ THEÁ TÌNH AÁM CHIEÀU QUEÂ TÌNH BAÊNG GIAÙ TÌNH BAÏN TÌNH BAÏN
Moøn goái ñoaïn ñöôøng... You ngöôøi baïn thaân bao naêm… Ngöôøi yeâu hôõi sao nôõ queân...

Bao yeâu thöông anh trao trao veà em em coù bieát... Treân ven soâng chieàu nay tieáng ai hoø nghe baâng khuaâng...

TÌNH BAÙC SAÙNG ÑÔØI TA TÌNH BEÅ DAÂU
Naøng beân toâi nhöõng ñeâm traêng toû…

Töø trong chieán haøo hoâm naøo nghe tieáng Baùc, hoàn ta…

Hoaøng Phöông Huy Phong Nhaïc Hoa Chöông Ñöùc Nguyeãn Nam - Phan Vuõ Nhaïc ngoaïi Quoác Baûo Toân Thaát Laäp Toân Thaát Laäp

TÌNH BOÏT NÖÔÙC
Khi ñeâm möa rôi maõi…

Moät chieàu toâi tìm ñeán thaêm em ngaøy cuoái haï…

TÌNH BUOÀN ÑEÂM MÖA TÌNH BUOÀN
Coøn nhôù khi vöøa môùi quen...

TÌNH CA CHO EM

Tình yeâu laø chieác laù xanh…

TÌNH CA DU MUÏC TÌNH CA HOÀNG

Thaûo nguyeân baùt ngaùt meânh moâng… Maøn toùc laáp laùnh nhö möa thu xuoáng vaây thaân kín...

TÌNH CA MUØA XUAÂN TÌNH CA MUØA XUAÂN

Höông trinh nguyeân thaét thaønh… Nöûa ñeâm nghe xuaân veà, nghe ñôøi leân raát treû…

www.arirang.com.vn

- 199 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH CA MUOÂN ÑÔØI
Tình yeâu môùi ñeán môùi ñeán... Em daáu yeâu anh öôùc mô…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Voõ Thieän Thanh Nhaïc ngoaïi Phan Nhaân Leâ Hoaøng Chung Nhaïc: Buøi Ñöùc Haïnh Lôøi: Caåm Giang Hoaøng Vaân Toân Thaát Laäp Hoaøng Vaân Toâ Thanh Tuøng Hoaøng Vieät Quoác Baûo Quoác Vöôïng Ngoïc Sôn Hoaøng Chaâu Thuûy Tieân Ñoã Ñình Phuùc Nhaïc ngoaïi Löông Gia Huy Laâm Anh Haûi Traàn Quang Loäc Dieäp Minh Tuyeàn

51474 50759 50717 52564 52291 53062 52292 50787 50971 50141 53204 51055 51397 54588 52095 52096 50750 53205 52940 51330 51049

TÌNH CA MUOÂN THUÔÛ TÌNH CA ÑAÁT NÖÔÙC
Raèng ñaõ veà ta coû caây soâng nuùi ruoäng ñoàng…

TÌNH CA PHAN THIEÁT
TÌNH CA TAÂY BAÉC

Anh haùt cho em nghe baøi tình ca phoá bieån… Röøng caây xanh laù muoân ñoùa hoa mai möøng ñoùn xuaân...

TÌNH CA TAÂY NGUYEÂN
TÌNH CA TUOÅI TREÛ
Chieàu chieàu em ñaïp xe…

Trôøi Taây Nguyeân xanh, hoà trong nöôùc xanh... Baøi tình ca ñaàu tieân ra ñôøi treân bieân giôùi, baûn tình ca…

TÌNH CA VUÕNG TAØU TÌNH CAÂY VAØ ÑAÁT TÌNH CA TÌNH CA
Khi haùt leân tieáng ca... Naøy em nhìn xem ñôøi ta coøn bao nhieâu ngaøy... Ñaát vaéng caây ñaát ngöøng ngöøng hôi thôû…

TÌNH CHA TÌNH CHA

Moät chieàu lang thang mình toâi böôùc aâm thaàm… Tình cha aám aùp nhö vaàng thaùi döông…

TÌNH CHA TRÖÔØNG SA

Veà thaêm cha nôi ñaûo thaém Tröôøng Sa ôi, trôøi trong xanh...

TÌNH CHÆ ÑEÏP KHI COØN DANG DÔÛ TÌNH CHIA ÑOÂI
Ngon nhö laø taùo chín… Em ñi veà ñaâu ñeå anh maõi tìm...

Toâi ñaõ yeâu em töø muoân kieáp naøo, cho daãu mai sau…

TÌNH CHO KHOÂNG TÌNH CHUNG ÑOÂI
Moät tình yeâu anh trao em quaù noàng say...

TÌNH COÂ THIEÁU NÖÕ
Tình côø gaëp laïi nhau...

Hoaøng hoân phuû laáp moäng vaøng, moät coâ thieáu nöõ…

TÌNH CÔØ GAËP NHAU TÌNH CÔØ
Tình yeâu nhö tieáng haùt…

www.arirang.com.vn

- 200 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH CÔØ
Tìm em nôi phöông naøo daãu cho thôøi gian qua mau...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøng Anh Leâ Quoác Duõng Traàn Thieän Thanh Hoaøng Thaùi Chaâu Tröông Leâ Sôn Buøi Anh Duõng Kim Tuaán Nguyeãn Nhaát Huy Ngoïc Sôn Baûo Chaán Baûo Huy Quang Maãn Phöông Uyeân Minh Vy Traàn Long AÅn Nhaïc Hoa Tröông Leâ Sôn Traàn Thieän Thanh Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Toân Nöõ Thanh Yeân Quoác An Toâ Thanh Tuøng

55134 51433 50015 51673 53808 53347 55135 51674 51432 54121 53636 53954 55136 55434 50128 50952 53809 51201 50695 51823 50884

TÌNH COÙ MUOÄN MAØNG
Em thaân yeâu ôi…

TÌNH COÙ NHÖ KHOÂNG TÌNH CUOÀNG SAY
Coù phaûi em laø maây…

Tình laø tình nhieàu khi khoâng maø coù...

TÌNH CUÕ

Tình cuõ nhaït phai ta ñaõ chia tay nhau, khi cuoäc tình mình ...

TÌNH CUÕ ÑAÕ QUA

Coøn nghe trong gioù moät chuùt vaán vöông...

TÌNH CUOÁN MAÂY NGAØN TÌNH DAÏI KHÔØ
Em ñaõ böôùc chaân ñi…

Moät ngaøy daøi tình xa maây bay, buoàn ôi toâi ñaây...

TÌNH DAÏI KHÔØ

Em ôi thöùc troïn ñeâm naøy…

TÌNH DUYEÂN ÑAÀU NAÊM TÌNH ÑAÕ HAO GAÀY

Nhìn vöôøn hoa thaém theo muøa xuaân chuùc teát moïi nhaø...
Ngaøy ñoù em vöøa sang traêng troøn ngaøy ñoù anh laø maây phieâu laõng…

TÌNH ÑAÕ MUOÄN MAØNG TÌNH ÑAÕ PHOÂI PHA TÌNH ÑAÉN ÑO

Giôø anh ñaõ bieát mình sai chæ soáng trong moäng mô... Muoän phieàn tình ñaàu qua ñi, giôø ñaây hai ñöùa hai nôi...
Kìa laïnh luøng chi hôõi anh, tình naøo chæ phuùt giaây, côù sao maõi u buoàn…

TÌNH ÑAÁT ÑOÛ MIEÀN ÑOÂNG
Caây luùa non chôø töøng côn möa nhoû…

TÌNH ÑAÀU CHÖA NGUOÂI

Giôø ngöôøi ra ñi maõi khoâng bao giôø trôû laïi ...

TÌNH ÑAÀU KHOÂNG NGUOÂI TÌNH ÑAÀU TÌNH CUOÁI
Tình ñaàu hay tình cuoái...

Moãi laàn anh nhôù ñeán em thì con tim anh gaøo theùt ...

TÌNH ÑAÀU TÌNH ÑAÀU TÌNH ÑAÀU

Khi ta noùi yeâu nhau laàn ñaàu… Moät ngaøy naéng aám lung linh vöông treân bôø vai... Toâi coù ngöôøi yeâu töø thuôû tình yeâu ban ñaàu ...

www.arirang.com.vn

- 201 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH ÑAÀU
Vöôøn loøng vöøa heù hoa yeâu ñôøi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøng Troïng Hoà Ñình Phöông Tröông Quang Tuaán Minh Vy Haøn Chaâu Duy Maïnh Minh Chaâu Nhaïc ngoaïi Lôøi Vieät: Minh Taâm Ñaøo Vaên Söû Nhaïc: Thanh Taâm Lôøi: Thanh Taâm - Tuaán Anh Nguyeãn Tuaán Khanh Vinh Söû Nhaïc ngoaïi Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Mai Nguyeãn Nhaïc: Minh Quoác Lôøi: Chính Höõu Nhaïc ngoaïi Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Yeán Nho Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Taâm Nguyeãn Ngoïc Thaïch Minh Kyø - Vuõ Chöông Nhaïc: Huy Du Lôøi: Ngoïc Sôn Nguyeãn Ñöùc Toaøn

53206 52567 52566 52565 51880 52941 51832 52827 52828 52097 50743 50490 52293 51481 50830 51554 51283 51725 50134 55137 50788

TÌNH ÑAÉNG LYÙ KHOÅ QUA

Maûnh traêng non thao thöùc giöõa trôøi khuya…

TÌNH ÑAÉNG

Möa treân phoá khuya, nhôù anh nhôù anh em buoàn hôn…

TÌNH ÑAÕ BAY XA

Töïa nhö gioù muøa thu bay qua song cöûa…

TÌNH ÑAÕ ÑOÅI THAY

Ñaõ bieát khi yeâu laø khoå ñau maø sao con tim vaãn daïi khôø...

TÌNH ÑAÕ TAN

Ñeán sau cuoái roài ngöôøI cuõng boû ta ñi sau bao naêm maät ngoït...

TÌNH ÑAÕ VOÄI ÑI TÌNH ÑAÛO XA

Tình nhö tia naéng ban mai dòu eâm... Vöôït ngaøn truøng xa nhöõng caùnh thö nhaø tôùi ñaûo...

TÌNH ÑEÁN ROÀI ÑI

Cuoäc tình ñeán roài ñi, buoàn laøm chi nhung nhôù laøm gì…

TÌNH ÑEÁN TÌNH ÑI

Tình ñeán cho ta deät yù thô, tình ñeán cho ta phuùt mong chôø…

TÌNH ÑEÏP MUØA CHOÂM CHOÂM
Nhôù muøa choâm choâm tröôùc…

TÌNH ÑEÏP NHÖ MÔ
Tình yeâu töø ñaâu…

TÌNH ÑEÏP THIEÂN THU TÌNH ÑOÀNG CHÍ TÌNH NOÀNG
Queâ höông anh nöôùc maën… Ñöøng buoàn nheù em hôõi...

Em ngoài xuoáng beân anh loøng treû laïi, maây ngaøy xöa…

TÌNH ÑÔN COÂI
Ñaõ coù nhöõng luùc…

TÌNH ÑÔN PHÖÔNG
Nhieàu laàn ngaäp ngöøng…

TÌNH ÑÔØI NGHEÄ SÓ TÌNH ÑÔØI TÌNH EM

Em ñi ñöôøng em toâi ñi ñöôøng toâi cuoäc tình mình... Khi bieát em mang kieáp caàm ca ... Khi chieác laù xa caønh, laù khoâng coøn maøu xanh...

TÌNH EM BIEÅN CAÛ
Chöa coù bao giôø…

www.arirang.com.vn

- 202 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH EM COØN MAÕI
Nhìn sao trôøi chieáu saùng loøng em chôït nhôù ñeán...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Trung Nghóa Duy Maïnh Thaùi Thònh Tröôøng Huy Nguyeãn Höõu Thieát Haøn Vy Hoaøi An Nhaïc ngoaïi Minh Khang Traàn Ngoïc Lyù Duõng Lieâm Hoaøi Phöông Haøn Chaâu Candy Nguyeãn Nhaïc ngoaïi Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Tröôøng Huy Thanh Sôn Thanh Sôn Nguyeãn Ngoïc Thaïch Thanh Tuøng Chöông Ñöùc

51840 52829 52830 51204 50710 50974 54122 50898 55435 52831 52294 52687 54123 55443 50352 51426 50704 52426 53492 51284 51675

TÌNH EM LAØ ÑAÏI DÖÔNG

Töøng con soùng xoâ ngoaøi khôi, töøng caùnh chim bay…

TÌNH EM MAÕI TRAO VEÀ ANH TÌNH EM MUØA XUAÂN
Laàn ñaàu gaëp em…

Moät sôùm muøa ñoâng em lang thang giöõa caên phoøng…

TÌNH EM ÑAÕ CHEÁT
Buoåi saùng hoâm aáy…

Möa rôi möa rôi öôùt möa buoàn…

TÌNH EM NGOÏN NEÁN TÌNH EM SA MAÏC
Tình em trao cho anh… Lang thang caùt vaøng quaïnh vaéng sa maïc...

TÌNH EM TRAO ANH TÌNH EM VAÃN THEÁ
Neáu nhö coøn nhôù nhau haõy xem nhö laø gioáng nhö moät giaác mô…

TÌNH EM XÖÙ QUAÛNG TÌNH GAÀN TÌNH XA TÌNH GAÀN

Anh veà nôi xöù Quaûng thaêm ngöôøi em phoá Hoäi... Ngöôøi toâi yeâu thì ñaõ xa, ngöôøi yeâu toâi ôû caïnh nhaø… Em ñöøng voäi noùi bao nhieâu lôøi yeâu, sôï tình seõ nhö…

TÌNH GAÀN TÌNH XA TÆNH GIAÁC TÌNH HEØ

Hoûi raèng tình gaàn sao thaønh tình xa, em sang soâng queân goác ña giaø…

Giôø em ñang trong côn mô sau, ñau anh xa em chaúng noùi vôùi em...

Heø sang tieáng ve u saàu...

TÌNH HOÀNG NHÖ MÔ
AÙnh maét aáy quaù thaém thieát…

TÌNH HOÏC SINH TÌNH HÖÕNG HÔØ TÌNH HUEÁ

Tình hoïc sinh ghi baèng… Vaøo moät ñeâm muøa xuaân ngaùt höông, trôøi veà khuya… Loøng ñaõ heïn theà sao chöa veà thaêm Hueá ngöôøi ôi...

TÌNH KHOÂNG BIEÂN GIÔÙI
Khi anh trao cho em...

TÌNH KHOÂNG NGUOÂI
Chieàu xuoáng löng ñoài…

www.arirang.com.vn

- 203 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH KHOÂNG ÑOÅI THAY
Ngöôøi hôõi daãu naêm thaùng phoâi pha cuoäc tình…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Nhaát Huy Quang Maãn Quoác Baûo Nhaïc: Ngoâ Thuïy Mieân Thô: Phaïm Duy Quang Phan Ñinh Tuøng Nguyeãn AÙnh 9 Leâ Uyeân Phöông Khaùnh Baêng Phaïm Minh Tuaán Ngoâ Thuïy Mieân Nhaïc: Dick Smith Lôøi Vieät: Quoác Baûo Nguyeãn Ngoïc Thieän Nhaïc: Ngoâ Thuïy Mieân Thô: Nguyeân Sa Phaïm Minh Tuaán Hoaøi An Nhaïc ngoaïi Anh Baèng Phaïm Khaùnh Höng Löông Baèng Vinh Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Trung Nghóa Thanh Bình

52832 54345 53493 53494 54838 50007 55138 50697 51232 55139 53637 50126 54839 51460 51879 50491 55140 52568 51753 51676 51064

TÌNH KHOÂNG LAØ MÔ TÌNH KHUÙC

Tình ñaõ ra ñi voäi vaøng, bao traùi ngang khi anh rôøi xa em... Ngoaøi saân gioù ñang bay muø, lôøi em haùt trong xa muø...

TÌNH KHUÙC BUOÀN

Em nhö moät nuï hoàng, caàu mong chaúng laïnh luøng...

TÌNH KHUÙC CAÀU HOÂN
Tình cheát khoâng ñôïi chôø …

Ñeâm nay anh ngöôùc leân trôøi cao...

TÌNH KHUÙC CHIEÀU MÖA TÌNH KHUÙC CHO EM
Queâ em voán ôû Ñoàng Nai… Nhö hoa ñem tin ngaøy buoàn, nhö chim ñau queân muøa xuaân...

TÌNH KHUÙC GIAO DUYEÂN TÌNH KHUÙC MUØA XUAÂN
Muøa xuaân hoân leân saéc laù…

TÌNH KHUÙC MUØA XUAÂN

Tình yeâu ñoù cho em thaùng naêm treân töøng phím xuaân...

TÌNH KHUÙC NOEL (WINTER WONDERLAND)

Ñeâm Noel em nghe gì chaêng nghe lung linh muoân sao veà thaêm…

TÌNH KHUÙC THAÙNG BA
Hoa ñieäp vaøng thaùng ba...

TÌNH KHUÙC THAÙNG SAÙU TÌNH KHUÙC THIEÂN THU
Ñôøi töïa nhö bieån lôùn...

Thaùng saùu nhaït möa, möa öôùt meàm vai em...

TÌNH KHUÙC VAØNG TÌNH LAÀM LÔÕ
Töø ñaây thoâi vónh vieãn ra ñi…

Anh nghe muøi höông treân toùc quen noàng naøn...

TÌNH LAØ SÔÏI TÔ TÌNH LAØ THEÁ

Tieáng khoùc khoâng vôi ñöôïc noãi saàu ñaâu em... Tình ñaäm saâu khi tình ñau, thieát tha khi tình xa…

TÌNH LEÛ BOÙNG
Moät muøa thu qua…

Baáy nhieâu luyeán baáy nhieâu löu cuõng theá...

TÌNH LÔÕ CAÙCH XA TÌNH LÔÕ
Thoâi roài coøn chi ñaâu em ôi...

www.arirang.com.vn

- 204 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH LONG ÑONG
Ñoaïn ñöôøng naøo ta ñaõ böôùc qua baây giôø chæ coøn giaác mô...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Minh Khang Nhaïc: Hoaøi An Lôøi: Hoà Ñình Phöông Leâ Quang Leâ Quang Baûo Phuùc Traàn Quang Loäc Nguyeãn Nhaát Huy Ngoïc Sôn Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Vaên Thanh Nhaõ Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Traàn Minh Phi Kyø Phöông Haøn Chaâu Nhaïc: Trònh Nam Sôn Lôøi: Giaùng Tieân Vuõ Quoác Vieät Ñöùc Trí Nhaïc: Ñoaøn Chuaån Lôøi: Töø Linh Lam Phöông Vinh Söû Hoaøi An Leâ Quoác Duõng

55436 55141 52688 52833 53207 51389 51677 51949 50705 51678 51437 54840 53638 51881 51597 54346 51314 55142 52427 53639 52295

TÌNH LUÙA DUYEÂN TRAÊNG TÌNH MAÕI SAU

Maây bay qua, aùnh traêng chieáu daàn vaøo ruoäng ñoàng bao la... Töøng gioït möa rôi trong ñeâm toái, em lang thang…

TÌNH MAÕI THEO TA TÌNH MAÕI XANH
Doøng soâng troâi ñi ñaâu…

Loøng coøn mang thöông nhôù xin em quay veà ñaây… Em tìm anh tình nhö soùng xoâ treân ngaøn...

TÌNH MEÂNH MANG TÌNH MEÏ TÌNH MEÏ
Kheõ ngaét nuï hoàng caøi leân maùi toùc xanh meï yeâu ... Trôû veà laøng queâ bao thaùng naêm xa xoâi caùch bieät...

TÌNH MÖA

Laéng nghe möa rôi rôi…

TÌNH MOÄNG TÌNH MÔ

Haõy caát tieáng haùt vang leân moät tình ca ... Moät loaøi hoa khoâng coøn…

TÌNH MÔÙI

Tình yeâu môùi ñaõ mang anh ñi veà beân aáy trong taàm tay ngöôøi...

TÌNH NAØNG LA LAN

Toâi xin keå ra nôi ñaây chuyeän moät ngöôøi sôn nöõ ñeïp…

TÌNH NAØO PHAI DAÁU TÌNH NAY

Tìm ñaâu moät thoaùng eâm ñeàm thieát tha ru moäng ñôøi… Tình laø gioït ñaéng hay tieáng möa rôi nghe tí taùch buoàn…

TÌNH NGAÏI

Vaøo moät ngaøy, khi anh ñeán raát voâ tình maø em ñaâu hay...

TÌNH NGHEÄ SÓ

Ñaây khaùch ly höông maáy thu vaøng aám…

TÌNH NGHÓA ÑOÂI TA CHÆ THEÁ THOÂI
Thoâi laø heát anh ñi ñöôøng anh...

TÌNH NGOAÏI

Ngoaïi göûi cho em hình boùng queâ nhaø, ngoõ veà thoân xa…

TÌNH NGÔÕ LAØ MÔ

Gioït söông long lanh phoá xanh trong xanh ngaát ngaây ñoâi moâi…

TÌNH NGÔÕ TRAÊM NAÊM

Laïc böôùc trong côn möa chieàu tìm boùng daùng xöa…

www.arirang.com.vn

- 205 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH NHAÏT PHAI
Tình anh nhö côn gioù… Töø ngaøy em xa vaéng… Chieàu buoàn nghieâng naéng…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc Hoa Höõu Xuaân - Nhaät Trung Quoác Vöôïng Quoác An Jimmii Nguyeãn Shirley Kwan Quoác Baûo Haøn Chaâu Trònh Coâng Sôn Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Ngoïc Thieän Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Ñaøm Vónh Höng Nguyeãn Vaên Chung Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Taøi Lôøi: Phan Thò Nguyeät Hoàng Quoác An Quang Huy Leâ Quang Traàn Queá Sôn Troïng Baèng Soâng Traø Phaïm Khaùnh Höng Lö Anh

50489 51472 51404 52296 53095 54347 50399 50021 50322 51679 51555 53955 51315 50978 51154 51591 52428 54348 51007 55437 54349

TÌNH NHÖ CÔN GIOÙ TÌNH NHÖ GIAÁC MOÄNG TAN TÌNH NHÖ GIAÁC MÔ
Hôõi anh daáu yeâu nhôù anh raát nhieàu, thaàm mong nhôù...

TÌNH NHÖ LAÙ BAY XA

Tình yeâu môùi hoâm qua nay laïnh luøng baêng giaù...

TÌNH NHÖ TRAÙI CHÍN MUOÄN TÌNH NHOÛ MAU QUEÂN
Hoâm nao hoa phöôïng nôû…

Phía höôùng ra chaân trôøi, coù boùng em ñi ngöôïc naéng...

TÌNH NHÔÙ

Tình ngôõ ñaõ queân ñi...

TÌNH NOÀNG CHAÙY
Em khoâng mô hoang…

TÌNH ÔI

Laø la… Tình ôi tình xa tít muø...

TÌNH ÔI XIN NGUÛ YEÂN
Neáu bieát tröôùc em khoâng heà...

TÌNH PHA LEÂ TÌNH PHAI

Em vaãn ñöùng moät mình trong möa... Buoàn vì em boãng nhieân xa vaéng…

TÌNH PHIEÂU LAÕNG
Nhôù mong maõi thao thöùc…

TÌNH QUAY GOÙT TÌNH QUEÂ TÌNH QUEÂ
Cho toâi veà thaêm laïi...

Xuaân nhöng sao laù rôi vaøng…

Veà ñaây thaêm Quaûng Nam, trong loøng toâi nghe xoán xang...

TÌNH QUEÂ HÖÔNG

Ruoäng ñoàng ñaây bao la, nhaø thôø quanh queâ ta...

TÌNH QUEÂ NOÃI NHÔÙ

Toâi yeâu queâ toâi yeâu lôøi haùt tieáng ca ñaàu ñôøi…

TÌNH RA ÑI NGÖÔØI CHAÚNG MUOÁN CHIA LY
Ñöøng khoùc em hôõi xin ñöøng khoùc em hôõi khoùc ñeå maø chi...

TÌNH SAO KHOÙ NOÙI

Coù tình yeâu naøo rôi nheï nhö chieác laù, ñeâm veà mô maøng...

www.arirang.com.vn

- 206 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH SAÉC MUOÂN MAØU
Ngöôøi ôi cuøng em nhìn leân baûy saéc caàu voàng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ñình Vaên Traàn Loäc Nguyeãn Minh Anh Trònh Coâng Sôn
Vónh Taâm

53956 52942 50426 53957 54589 51388 53336 54841 51680 52569 50222 54124 50748 50910 50760 54125 51382 53958 50199 55143 51362

TÌNH SAÀU CHÖA NGUOÂI TÌNH SAÀU
Tình yeâu nhö traùi phaùo...

Neáu loøng em ñaõ cheát anh xin moät ñôøi giöõ laïi tình em…

TÌNH SEÕ VEÀ ÑAÂU

Veà ñaây böôùc chaân aâm thaàm, ñöôøng khuya phoá quen buoàn teânh...

TÌNH SÖÛ HUYEÀN TRAÂN TÌNH SÖÔNG KHOÙI TÌNH SÖÔNG KHOÙI

Chuyeän keå raèng, chuyeän keå raèng xöa xa xöa xöa ô coù naøng... Ñeâm roùt vaøo tim töøng gioït leä buoàn… Chieàu troâi naéng treân doøng soâng vaéng, chieác xuoàng nhö leû loi...

Nhaát Sinh
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

Anh Khanh Hoaøng Soâng Höông Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Lôøi: Kim Tuaán Laâm Ñình Thuaän Truùc Phöông Töôøng Vaên Nhaïc ngoaïi Baûo Chaán Nhaïc ngoaïi Minh Vy Hoaøi An Nguyeãn Hoàng Thuaän Truùc Phöông Thanh Sôn Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Traàn Vuõ

TÌNH TA BIEÅN BAÏC ÑOÀNG XANH
Thuyeàn anh ra khôi khi chaân maây öûng hoàng...

TÌNH TA LYÙ QUA CAÀU
Anh ôû beân nay caàu…

TÌNH THAÀY COÂ

Nhö laøn gioù dòu eâm nheï ñong ñöa caùnh hoa meàm…

TÌNH THAÉM DUYEÂN QUEÂ
Tình noàng thaém xuyeân qua...

TÌNH THEO NGOÏN GIOÙ TÌNH THIEÂN THU
Chuyeän tình toâi nhö…

Moät ngaøy nhö côn gioù thoaûng, noãi nhôù theo gioù bay chôi vôi...

TÌNH THOÂI XOÙT XA
Tình buoàn troâi qua…

Töø khi quen em anh ñaõ thaáy boái roái…

TÌNH THOAÙNG BAY TÌNH THOÂI CAÙCH XA TÌNH THÔ
Haøng gheá ñaù xanh taøn caây… Côn möa tình yeâu loøng em nhôù veà bao kyû nieäm xöa...

TÌNH THÖ GÖÛI NGÖÔØI TOÂI YEÂU TÌNH THÖÔNG MAÙI LAÙ
Maùi laù hieàn laø maùi laù hieàn...

Naøy ngöôøi yeâu ôi, coù luùc anh hoûi loøng taïi sao...

TÌNH TRAÊNG LUÙA

Moät ñeâm traêng saùng soi xuoáng laøng...

TÌNH TRONG CÔN MÖA

Ngöôøi ñi trong ñeâm möa gioù buoàn...

www.arirang.com.vn

- 207 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH TRONG LAÙ THIEÁP
TÌNH TUOÅI OÂ MAI
Khi ñaõ yeâu roài em naøo coù nghó gì… Caàm laù thieáp naøy loøng höôùng voâ Nam…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phan Huyønh Ñieåu Haøn Chaâu Töø Coâng Phuïng Thaùi Thònh Nguyeãn Nhaát Huy Töôøng Vaên Vy Nhaät Taûo - Chu Minh Kyù Ñynh Traàm Ca Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Höïu Haø Kim Tuaán Trònh Coâng Sôn Nguyeãn Daân Tieán Luaân Nhaïc: Duy Thaùi Lôøi: Lyù Ngoïc Xanh Nguyeãn Ngoïc Thaïch Leâ Quang Trònh Coâng Sôn Kyø Anh Phöông Uyeân Haø Duõng Traàn Minh Phi

50279 50397 53495 53208 55438 54590 51276 52689 51556 55144 50418 53959 51385 51285 51439 51718 54126 52098 53960 52570 51824

TÌNH TÖÏ MUØA XUAÂN TÌNH TUYEÄT VOÏNG

Em laïi ñaây vôùi anh, ngoài ñaây vôùi anh trong cuoäc ñôøi naøy... Vaãn bieát yeâu em laø loãi laàm, vaãn bieát yeâu em laø thaát voïng...

TÌNH VAÃN CHÖA YEÂN TÌNH VEÀ TRONG MÔ TÌNH VOÃ CAÙNH BAY
Em nhö laø caùnh chim trôøi...

Ngöôøi yeâu ôi luùc anh ñi möa buoàn rôi giaêng loái...
Ñeâm nay toâi laëng nghe baøi ca khi xöa coøn vang maø toâi haèn in daáu...

TÌNH VOÄI

Ngöôøi raát nhoû neân loøng ngöôøi raát voäi, tình hoâm qua…

TÌNH VUI NGAØY HOÄI
Haõy haùt vôùi con tim ta...

TÌNH VÖÔNG KHOÙI MAÂY TÌNH XA TÌNH XA
Ngaøy thaùng naøo ñaõ ra ñi…

Thaät ñeïp aùng maây trôøi nheï vöông, khi ñoâng côn gioù veà...

Ngöôøi thöông meán ñaõ bao ñeâm anh naèm mô thaáy naøng...

TÌNH XA NGÖÔØI XA
Theo côn möa veà ñaâu…

TÌNH XÖA YEÂU DAÁU TÌNH XOÙT XA
Ñeán laøm gì tình yeâu ñeán...

Hoâm naøo cuøng nhau chung böôùc…

TÌNH XOÙT XA THOÂI TÌNH XOÙT XA VÖØA TÌNH XUAÂN TÌNH YEÂU TÌNH YEÂU

Thaáy boùng daùng ai ñang veà quanh em... Xin voã tay cho ñeàu khi ñeâm ñoå xuoáng ñôøi ta... Gioù xuaân nheï nhaøng ñöa höông noàng naøn... Tình yeâu laø ñoùa hoa tình yeâu laø naéng mai... Tình yeâu laø gì, maø giaän hôøn buoàn khoâng duyeân côù…

TÌNH YEÂU . COM

Nhieàu laàn treân Net ta vôùi trang Web buoàn…

www.arirang.com.vn

- 208 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH YEÂU BAN ÑAÀU
Ngöôøi toâi yeâu ôi chieàu nay möa rôi rôi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Ngoïc Thieän Hamlet Tröông Soâng Traø Nguyeãn Ñöùc Trung Nhaïc ngoaïi Duy Maïnh Traàn Minh Phi Vónh Khoâi Hoaøng Vaân Myõ Taâm Nhaïc: Soâng Traø Thô: Hoaøng Bích Haø Nguyeãn Hoàng Thuaän Döông Ñöùc Thuïy Duy Thaùi
Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Nguyeãn Ngoïc Thieän

50213 54842 52943 51436 50831 51835 51950 54591 51592 53348 52944 53496 51751 50031 51197 52834 53961 55145 55146 55439 52835

TÌNH YEÂU CAO THÖÔÏNG TÌNH YEÂU CHUÙNG TA
Em coù nghe doøng soâng… Baøi ca ngaøy xöa…

Ngaøn vì sao ñeâm nay khoâng coøn saùng cho rieâng ñoâi mình... Tình yeâu khoâng löøa doái, vaãn coù nhau trong ñôøi...

TÌNH YEÂU CON TAØU VAØ DOØNG SOÂNG TÌNH YEÂU COØN MAÕI TÌNH YEÂU COØN ÑAÂU
Tình yeâu ñoù vaãn maõi coøn in saâu trong loøng anh...

TÌNH YEÂU CUÛA LOÏ LEM TÌNH YEÂU CUÛA NOÄI
Ñaát ôi coù nhôù nhöõng ngaøy…

Chuyeän tình yeâu raát buoàn nhöng raát ñeïp...
Nhö taøng caây cho boùng maùt cuoäc ñôøi, noäi cho chuùng con haïnh phuùc...

TÌNH YEÂU CUÛA ÑAÁT VAØ NÖÔÙC TÌNH YEÂU CHÖA NOÙI
Muoán noùi yeâu anh thaät nhieàu, muoán noùi thöông anh thaät nhieàu...

TÌNH YEÂU DEÃ THÖÔNG TÌNH YEÂU DIEÄU KYØ

Anh nhö laø ngoïn nuùi, ñoùn muøa xuaân höông chieàu … Ñeâm nay anh nhôù em anh ngöôùc leân hoûi sao treân trôøi...

TÌNH YEÂU ÑAÀU TIEÂN TÌNH YEÂU ÑAÀU TIEÂN TÌNH YEÂU ÑAM MEÂ
Anh mong em beân anh…

Côn möa vöøa qua ñaây tình anh môùi hoâm naøo ... Coù nhöõng luùc toâi ngoài moät mình...

TÌNH YEÂU ÑEÏP NHÖ THEÁ

Töø khi em ñeán ngaäp trong tia naéng long lanh maét em...

Nguyeãn Vaên Chung Nguyeãn AÙnh 9 Traàn Huaân Hoaøng Vaân Nguyeãn Hoàng Thuaän Minh Nhieân

TÌNH YEÂU ÑEÁN TRONG GIAÕ TÖØ TÌNH YEÂU ÑI QUA
Tình yeâu ñi qua, coøn em ñöùng laïi moät mình...

Möa vaãn rôi maõi treân ñöôøng phoá vaéng ñeâm khuya...

TÌNH YEÂU HAØ NOÄI

Toâi yeâu Haø Noäi nhöõng sôùm muøa thu...

TÌNH YEÂU HOA GIOÙ

Ngoài beân hieân ngaém laù rôi nhìn nuï hoa ñaõ phai saéc maøu...

TÌNH YEÂU KHOÂNG COÙ LOÃI

Nöôùc maét ñaøn oâng khoâng rôi töøng gioït, nöôùc maét ñaøn oâng...

www.arirang.com.vn

- 209 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH YEÂU KHOÂNG LÔØI
Chöa daùm hoân nhau...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thuaän Yeán Vónh Quang Leâ Huyønh Gia Quyù Minh Hieàn Leâ Quang Toâ Taøi Naêng Hoaøi An Traàn Long AÅn Toân Thaát Laäp Khaùnh Baêng Traàn Minh Phi Hoaøi An Nhaïc: Quoác Duõng Lôøi: Ñynh Traàm Ca Maïnh Quaân Nguyeãn Vaên Chung Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Hoàng Thuaän Nhaät Ñaêng Hoà Hoaøi Anh Thaùi Huøng Minh Vy Hoaøng Vaân

51012 53063 53810 52571 53349 51430 55147 51020 50706 55148 51825 51118 54350 52690 50751 53811 55440 53340 53497 53350 50795

TÌNH YEÂU KHOÂNG ÑOÅI CHAÙC

Ngöôøi ta thöôøng noùi khi yeâu phaûi nieàm tin trao ñeán nhau...

TÌNH YEÂU KHOÂNG MUOÄN MAØNG TÌNH YEÂU KHOÂNG QUAY VEÀ
Coù tieáng chuoâng chieàu veà trong giaác mô…

Chuyeän tình mong manh ngôõ laø xa nhau thaät roài…

TÌNH YEÂU KHOÂNG TRANH GIAØNH TÌNH YEÂU KHOÙ QUEÂN
Laøm sao em bieát yeâu thöông trong ai nhaït nhoøa…

Ngöôøi ñoù vaø anh em choïn ai, haõy noùi ra thaät loøng ñi...

TÌNH YEÂU LAØ CHIEÁC BOÙNG
Naêm möôøi saùu, em boû tröôøng boû baïn...

TÌNH YEÂU LAØ MAÕI MAÕI
Em seõ vieát cho anh…

TÌNH YEÂU LAØ THEÁ
Tình yeâu laø aùnh naéng…

TÌNH YEÂU LONG LANH TÌNH YEÂU LUNG LINH TÌNH YEÂU MAÉT NAI
Moät hoâm maét nai… Ngaøy xöa ñoâi ta thöôøng hay mô...

Ñaây phoá xöa, haøng caây sao, em ñeán thaêm ngaøy yeâu anh...

TÌNH YEÂU MAÕI MAÕI

Haït möa rôi öôùt theàm, em ngoài haøng giôø troâi qua...

TÌNH YEÂU MANG THEO TÌNH YEÂU MAØU XANH
Thieát tha say söa aân tình…

Cuøng em ñi treân con ñöôøng xöa chung laàn cuoái…

TÌNH YEÂU MICKEY
TÌNH YEÂU MÔ HOÀ

Ñoù laø chuyeän raát laâu em laø naøng Mickey, em mang chuyeän tình… Nghe anh naøy nghe anh naøy anh chæ bieát yeâu em yeâu em...

TÌNH YEÂU MUOÂN MAØU

Thôøi gian ñaõ qua khi naéng lung linh maøu...

TÌNH YEÂU NAØO PHAÛI TROØ CHÔI TÌNH YEÂU NGAØY AÁY
Bình minh ñang leân…

Döôøng nhö em ñang mô moät giaác mô khoâng coù anh... Ngaøy xöa vì tin ngöôøi ta maø toâi ñaõ trao con tim veà ai...

TÌNH YEÂU NGÖÔØI THÔÏ MOÛ
www.arirang.com.vn

- 210 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH YEÂU NGÖÔØI TRAO LAØ THEÁ THOÂI TÌNH YEÂU NHÖ BOÙNG MAÂY
Roài mai toâi seõ xa Ñaø Laït… Chìm trong maøn ñeâm moät noãi hoang taøn, tìm trong röôïu cay…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoøa Khaùnh Nhaïc ngoaïi Nhaïc: Quoác Trung Lôøi: Döông Thuï Nhaïc Phaùp Thanh Lieâm Minh Nhieân Vónh Taâm Trònh Coâng Sôn Soâng Traø Vieät Anh Leâ Dinh Quoác Baûo Phaïm Ñaêng Khöông Nguyeãn Vaên Chung Phan Ñinh Tuøng Hoà Hoaøi Anh Xuaân Quang Xuaân Nhi Baèng Cöôøng Nhaïc: Thanh Nga Lôøi: Baûo Cöôøng Nhaïc ngoaïi

52099 50849 54127 50754 52297 54128 51882 50421 53498 53499 55441 51741 53351 54129 54351 55149 54592 53064 55442 52572 50363

TÌNH YEÂU ÔÛ LAÏI
Cuoäc tình ngaøy ñoù…

Ñaõ heát roài ngaøy naéng choùi chang luùa ñaõ vaøng chieàu ñaõ khoùi söông...

TÌNH YEÂU ÔI TÌNH YEÂU TÌNH YEÂU ÔI
Thoâi em cöù ñi, ñöøng vaán vöông gì ñeå cho bao noãi ñau…

TÌNH YEÂU THIEÂN THAÀN TÌNH YEÂU TÌM THAÁY TÌNH YEÂU TÌM THAÁY
Töø khi coù ñoâi chaân… Soùng cöù troâi daït nôi choán naøo...

Ngaøy xöa ta luoân yeâu tình yeâu doái gian...

TÌNH YEÂU TÌNH YEÂU TÌNH YEÂU TOÂI HAÙT

Tình yeâu vöøa chôùm nhö laø nuï hoa môùi nôû... Coù côn möa naøo qua ñaây, sao trôøi trong xanh laø theá...

TÌNH YEÂU TRAÛ LAÏI TRAÊNG SAO TÌNH YEÂU TRONG LAØNH TÌNH YEÂU TRÔÛ LAÏI TÌNH YEÂU TRÔÛ LAÏI
Töôûng raèng tình ñaõ xa thaät xa... Coù nieàm vui naøo ñang ñeán cuøng em…

Thoâi cuõng cam ñaønh vónh bieät nhau, ngöôøi ñi ta ôû ngaån ngô saàu...

Ngaøy em ñi anh buoàn bieát maáy, mình chia tay sau bao ngaøy…

TÌNH YEÂU TUYEÄT VÔØI TÌNH YEÂU TUYEÄT VÔØI

Tình yeâu cuûa em ñaõ khieán con tim cuûa anh... Töø khi em böôùc ñeán vaø noùi lôøi, moät lôøi em trao yeâu anh...

TÌNH YEÂU VAØ GIAÁC MÔ

Trong ñeâm mô gaëp nhau, goïi teân nhau maõi nhöng khoâng gaàn nhau...

TÌNH YEÂU VAØ GIOÏT NÖÔÙC MAÉT
Xöa ta yeâu nhau tình yeâu ta thô ngaây...

TÌNH YEÂU VAØ NOÃI NHÔÙ TÌNH YEÂU VOÃ CAÙNH

Ñaõ bao ñeâm anh thöùc vieát thö tình, göûi trao em tình yeâu vaø noãi nhôù...

Töôûng soùng xoâ ngöôøi ñi xa, ngaøn caùnh hoa rôi…

TO ALL THE GIRL I'VE LOVED
Baøi ca naøy rieâng taëng nhöõng ngöôøi tình…

www.arirang.com.vn

- 211 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TOÛ TÌNH CUOÁI NAÊM TOÛ TÌNH
Ñeâm baây giôø ñeâm saép sang xuaân, khoùi beáp nhaø ai… Sao naøng ôû vaäy mình eân töông tö anh bieát baét ñeàn ai ñaây…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Leâ Minh Nguyeãn Haûi Thaûo Tröông Quang Tuaán Nhaïc: Soâng Traø Thô: Nguyeãn Cuùc Tröông Quang Tuaán Syõ Luaân Theá Hieån Phaïm Maïnh Cöông Traàn Tieán Voõ Thieän Thanh Phaïm Theá Myõ Quoác Baûo Anh Quaân Laâm Anh Haûi Minh Chaâu Hoaøng Trang - Ngoïc Sôn Nhaát Sinh Daân ca Traàn Thò Tuyeát Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Mussa Batchaiev La Höõu Vang Nhaïc: Nguyeãn Vaên Thöông Lôøi: Toá Höõu

51245 52836 52429 55150 51951 51040 54352 50951 52573 51138 51601 53352 52837 52298 52946 50926 51499 54593 50711 52299 55151

TOÙC BAY TRONG CHIEÀU TOÙC DAØI EM BOÛ ÑI ÑAÂU TOÙC DAØI ÔI
Coøn yeâu maõi daùng em thöôùt tha...

Naéng thaùng möôøi cho em hoàng ñoâi maù, möa thaùng tö… Toùc daøi em boû ñi ñaâu, chieàu xöa heïn nhau chôø ñoùn beân caàu...

TOÙC ÑUOÂI GAØ

Naøy coâ beù coù maùi toùc ñuoâi gaø…

TOÙC EM CHÖA UÙA NAÉNG HEØ TOÙC GIOÙ THOÂI BAY
Chieàu möa coù moät ngöôøi...

Roài naéng haï taøn phai, côn meâ tình aùi raõ rôøi laïc loái...

TOÙC HAÙT

Döôøng nhö ai ñoù ngang qua loái veà, gioù cuoán toùc theà…

TOÙC MAÂY

Theo gioù heo may ñeâm ñeâm goïi tình…

TOÙC NAÂU MOÂI TRAÀM
Luùc buoàn ngöôøi haùt...

TOÙC NGAÉN

Phoá ñoâng ngöôøi, coøi xe nghe thaät vui phoá ñoâng ngöôøi...

TOÙC XOÕA BUOÂNG DAØI TÔ DUYEÂN TÔ DUYEÂN TÔ HOÀNG

Toùc em ñeå xoõa buoâng daøi, loøng anh thöông nhôù moäng mô… Hoâm nay ngaøy laønh thaùng toát keát duyeân tô hoàng… Ñöôøng moøn laøng hoâm nay ñoâng vui, aùo hoa maøu vaøng xanh... Anh ñeán queâ em queâ em coù doøng soâng Caàu…

TOÅ KHUÙC NEÙT HUEÁ
Ai veà ai veà thaønh Hueá…

TOÅ AÁM YEÂU THÖÔNG

Maùi aám gia ñình coù lôøi ru cuûa meï, maùi aám gia ñình...

TOÅ QUOÁC MAØ KHOÂNG COÙ

Ñoâi maét khoâng coøn vaãn coøn nghe tieáng haùt…

TOÅ QUOÁC ÔI TA ÑAÕ NGHE

OÂi Toå Quoác ta ñaõ nghe lôøi reùo goïi, trong oaùn hôøn...

TOÅ QUOÁC TOÂI CHÖA ÑEÏP THEÁ BAO GiÔØ
Hô hô hô… Toâi laïi nhìn nhö ñoâi maét treû thô...

www.arirang.com.vn

- 212 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TOÅ QUOÁC YEÂU THÖÔNG TOÂI BAÙN ÑÖÔØNG TÔ TOÂI ÑAÕ BIEÁT
Em yeâu Toå quoác Vieät Nam, Hoàng Haø Cöûu Long soùng reo cuoän daâng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tröông Quang Luïc Thaåm Oaùnh Phan Ñinh Tuøng Duy Maïnh Thaùi Khang Vaên Phuïng Nguyeãn Hoaøi Anh Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Quang Huy Leâ Quang Ñaøm Thanh Vuõ Quoác Bình Voõ Thieän Thanh Leâ Höïu Haø Tuaán Khanh Kim Tuaán An Chung Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Traàn Vaên Phuùc Nhaïc Phaùp Trònh Coâng Sôn Trònh Coâng Sôn Phöông Uyeân

54594 55152 53962 55444 52100 51215 51681 51759 52300 53812 51883 52430 51099 53500 51340 52574 52838 50749 54130 50179 54353

Toâi baùn ñöôøng tô, ca ca haùt haùt, ñieân ñieân roà roà... Toâi ñaõ bieát khoùc cho moät cuoäc tình...

TOÂI ÑAÕ BIEÁT YEÂU

Töøng nuï hoân nheï nhaøng ñaäu treân ñoâi moâi...

TOÂI ÑAÕ LAÀM TIN EM
Toâi ñi giöõa hoaøng hoân…

Ngaøy naøo aùnh maét aáy quaù hoàn nhieân toâi baét gaëp…

TOÂI ÑI GIÖÕA HOAØNG HOÂN TOÂI ÑI TÌM TOÂI
Coù nhöõng toái nghe möa rôi...

TOÂI KHOÂNG TIN

Toâi khoâng tin ñôøi toâi coù em roài phaûi xa em suoát ñôøi ...

TOÂI LAØ AI EM LAØ AI

Ñeâm qua toâi naèm mô thaáy em, trong giaác mô...

TOÂI LAØ LEÂ ANH NUOÂI TOÂI LAØ TOÂI TOÂI MÔ

AÁy thaùng chaïp naêm ngoaùi toâi vaøo boä ñoäi ... Roài côn möa chieàu nay seõ ñöa boùng toâi khuaát xa daàn ... Cho toâi moät laøn maây traéng, lang thang veà treân maùi tranh...

TOÂI MUOÁN

Toâi muoán mình tìm ñeán thieân nhieân…

TOÂI MUOÁN NHÌN MÖA RÔI TOÂI NGAØN NAÊM ÑÔÏI TOÂI NGÖÔØI LAÙI XE
Ñeâm coâ ñôn khoâng coøn ai lang thang…

Toâi muoán nhìn möa rôi, thaûn nhieân vaø bình yeân quaù...

Xe toâi baêng qua muoân nuùi ngaøn soâng, khaép nôi…

TOÂI NGÖÔØI SAØI GOØN TOÂI NOÙI ÑUØA
Toâi vöøa môùi noùi chôi…

Toâi ngöôøi Saøi Goøn moãi khi ñi xa nhôù veà queâ nhaø…

TOÂI ÔI ÑÖØNG TUYEÄT VOÏNG
Ñöøng tuyeät voïng toâi ôi ñöøng tuyeät voïng...

TOÂI RU EM NGUÛ TOÂI THÍCH

Toâi ru em nguû moät sôùm muøa ñoâng... Toâi thích noùi doùc cho bao ngöôøi cöôøi vaø aên nhöõng moùn aên...

www.arirang.com.vn

- 213 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TOÂI TÌM THAÁY TOÂI TOÄI TÌNH
Moät ñeâm gioù lay rôi nheï caùnh hoa beân theàm... Sao anh boû ra ñi, em naøo coù toäi tình gì, sao anh…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ñöùc Trí Haøn Chaâu Traàn Vaên Loäc Traàn Huaân Ngaân Giang Tuøng Giang Phöông Uyeân Nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Lôøi: Loø Ngaân Suûn Phí Vaên Vónh Nguyeãn Cöôøng Baèng Cöôøng Vinh Söû Nhaïc: Phan Ñinh Tuøng Lôøi: Nguyeãn Hoàng Thuaän Vuõ Quoác Bình - Baûo Chinh Thaùi Thònh Phaïm Khaùnh Höng Hoàng Xöông Long Tuaán Khanh Ñan Tröôøng Trònh Nam Sôn Vinh Söû - Coâ Phöôïng

53209 52691 54354 52301 51179 55153 54131 54595 53353 50130 55445 53640 53354 53501 52947 53066 53357 51078 55155 51885 53356

TOÂI VAØ TRAÊNG

Ngoài ñaây moät mình toâi vôùi traêng, trôøi cao coøn laïi...

TOÂI VAÃN LAØ TOÂI TOÂI VAÃN NHÔÙ

Toâi yeâu toâi qua töøng noãi buoàn vaø toâi thöông toâi… Bao naêm qua duø xa em…

TOÂI VÔÙI TRÔØI BÔ VÔ TOÂI YEÂU

Ñeâm coù tieáng thôû daøi, ñeâm coù nhöõng ngaäm nguøi... Toâi yeâu bao con phoá quen, yeâu caùnh ñoàng yeâu haït luùa thôm...

TOÂI YEÂU HAØ NOÄI

Toâi yeâu Haø Noäi nhö yeâu maây yeâu nuùi, nhö yeâu suoái yeâu röøng...

TOÂI YEÂU QUEÂ HÖÔNG
Toâi veà ñaây nghe soùng...

Toâi yeâu queâ höông Ñaát nöôùc anh linh...

TOÂI VEÀ ÑAÂY NGHE TIEÁNG SOÙNG TOÂN THÔØ MOÄT TÌNH YEÂU
Töøng naêm thaùng voâ tình vì ngöôøi yeâu doái gian mình...

TRAÙCH NGÖÔØI TRONG MOÄNG

Trôøi ôi em ñaõ xa toâi maát roài taïi em gian doái neân laøm khoå toâi…

TRANG LÖU BUÙT NGOÏT NGAØO TRAØ XANH

Ngaøy hoâm qua anh coâ ñôn treân ñöôøng veà buoát giaù... Ngaøy hoâm qua ngôõ nhö laø moät giaác mô, giaác mô buoàn...

TRAÛ LAÏI CHO NHAU

Nhìn em ñi beân ngöôøi ta maø troâng thaáy anh nhö xa laï...

TRAÛ LAÏI EM LÔØI YEÂU TRAÛ NÔÏ NGÖÔØI TA TRAÛ NÔÏ TÌNH XA

Traû laïi em nieàm vui khi ñöôïc gaàn beân em... Toâi traû cho ngöôøi lôøi yeâu thieát tha hoâm naøo... Doác heát tình naøy ta traû nôï ngöôøi…

TRAÙCH NGÖÔØI ÑI TRAÙI CAÁM

Söông lam tuoân rôi haét hiu treân haøng thoâng xaùm... Thôøi gian laëng troâi nieàm nhôù cuùi ñaàu...

TRAÙI MOÀNG TÔI

Thaân ngheøo rôùt traùi moàng tôi, thoâi ñaønh vôõ moäng buoàn ôi...

www.arirang.com.vn

- 214 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TRAÙI TIM AN BÌNH
Khi loøng coøn tieác nuoái hoàn coøn nhöùc nhoái, ta vaãn ñam meâ...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Minh Chaâu Nguyeãn Minh Anh Dzoaõn Bình Phaïm Khaûi Tuaán Leâ Quang Quoác An Nhaïc ngoaïi Kim Tuaán Nhaïc Thaùi Lôøi Vieät: Leâ Quang Nhaïc: Quoác An Lôøi: Ñöùc Thònh Taêng Minh Thaønh Khaéc Duõng Anh Khanh Kim Tuaán Thanh Tuøng Nguyeân Chaán Phong Giao Tieân Nhaát Trung Duy Maïnh Nguyeãn Hoàng Sôn

52948 52949 53067 51557 51719 51683 50866 55156 51736 51733 55157 52303 52101 51342 51264 52839 51380 55446 54355 51755

TRAÙI TIM BAÊNG GIAÙ

Hoaøng hoân naéng uùa laù khi muøa thu ñi qua...

TRAÙI TIM BAO DUNG TRAÙI TIM BEÂN LEÀ
Em ñaõ bieát bao ngaøy beân anh…

Hôõi anh yeâu veà ñaâu, loøng khoâng chuùt naéng...

TRAÙI TIM BÌNH YEÂN TRAÙI TIM BUOÀN
Ngöôøi yeâu hôõi coù bieát...

Maët trôøi saùng sôùm ñaõ leân cho ñaøn chim sôùm mai quay veà...

TRAÙI TIM COØN TRINH TRAÙI TIM DAÏI KHÔØ TRAÙI TIM ÑAU

Moät ngaøy xoùm vaéng toâi ñang mô moäng toùc xanh… Coù moái tình thô moäng vôùi tôùi trôøi cao roäng... Vaãn bieát coù luùc nöôùc maét rôùt phía cuoái phoá...

TRAÙI TIM ÑOÀNG CAÛM

Nhìn töøng doøng ngöôøi ñi treân phoá ñöùa beù nghe loøng se laïnh...

TRAÙI TIM EM TRONG BA LOÂ TRAÙI TIM HAÙT

Chaøo taïm bieät queâ höông, leân ñöôøng ra bieân giôùi... Ñöôøng yeâu kia daãu bieát traêm ngaøn loái, moãi traùi tim...

TRAÙI TIM HÖ HAO

Ñaõ bao ñeâm lang thang treân phoá, nhôù mong em moät ngaøy...

TRAÙI TIM HOANG ÑÖÔØNG TRAÙI TIM HOANG VU
Ñaõ coù moät ngaøy…

Chieàu buoâng lôi cho voøng tay khaùt khao…

TRAÙI TIM HOAØNG TÖÛ TRAÙI TIM HOÙA ÑAÙ
Ngöôøi baûo toâi yeâu ngöôøi...

Ñeâm traêng lung linh muoân vì sao mang öôùc mô...

TRAÙI TIM KHAÉC TEÂN ANH VAØ EM TRAÙI TIM KHOÙC

Ñeâm nay khoâng coù em, ñeâm nay khoâng aùnh sao... Ngaøy hoâm qua coøn ngoài vôùi nhau, haïnh phuùc vaãn troâi...

TRAÙI TIM KHOÂNG LÔØI

Naøy anh bao nhieâu ñeâm daøi thao thöùc ñaõ noùi heát...

www.arirang.com.vn

- 215 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TRAÙI TIM KHOÂNG NGUÛ YEÂN
Neáu anh noùi anh vaãn chöa yeâu…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thanh Tuøng Nhaïc Hoa Khaéc Duõng Leâ Quang Vuõ Quoác Bình Quoác An Tröông Quang Tuaán Leâ Quoác Thaéng Vuõ Quoác Vieät Vaên Tuaán Anh Vuõ Quoác Vieät Nguyeãn Phi Huøng Minh Khang Maïnh Quaân Theá Baûo Nhaïc: Hoaøng Troïng Lôøi: Vónh Phuùc Söu taàm: Traàn Ñöùc Taâm Cheøo coå Ngoâ Ganh Vuõ Hoaøng Phan Huyønh Ñieåu

50930 50991 52304 51952 53963 52102 51019 51292 51602 54356 51684 55447 54132 54357 54596 55154 55448 54133 55449 55158 50181

TRAÙI TIM LAÀM LÔÕ
Töøng gioït möa rôi maõi…

TRAÙI TIM LAÏ LUØNG TRAÙI TIM LÔÕ LAÀM

Ñoâi khi tim boãng yeâu ñôøi haùt ca vang vaø ñoâi khi… Giôø tình ñaõ xa con tim giaù buoát trong ñeâm...

TRAÙI TIM MONG MANH TRAÙI TIM MONG MANH TRAÙI TIM MONG MANH TRAÙI TIM NAÊM 2000
Töøng traùi tim mong naêm 2000…

Bao naêm lang thang giöõa choán nhaân gian cuoàng quay... Em nhôù maõi ngaøy naøo ñoâi ta coù nhau, moâi hoân ñaàu… Traùi tim mong manh chaúng bieát chi saàu ñau…

TRAÙI TIM PHIEÂU LAÕNG TRAÙI TIM THAÄT THAØ TRAÙI TIM TÌNH SI
Ta ñi tìm moät traùi tim…

Haõy cöù rong chôi vaø queân heát thaùng naêm daøi… Veà ñaâu con soùng tan trong bieån lôùn, veà ñaâu maây traéng...

TRAÙI TIM VIEÄT NAM TRAÙI TIM VÔÕ

Töø luùc sinh ra thöông sao hai tieáng meï cha... Chuyeän tình mình ñaõ ñeán hoài cuoái, tieác thöông laøm chi...

TRAÙI TIM YEÂU

Söông long lanh veà treân phoá theânh thang, ñöa baày chim...

TRAÙNG CA HAÛI ÑOÄI HOAØNG SA TRANG NHAÄT KYÙ
Giôø ñaây aâm thaàm beân trang nhaät kyù...

Leã khao leà tieãn ñöa thuyeàn ra ñaûo xa, ngöôøi lính xöa tuaàn tra...

TRAÀN BÌNH TROÏNG

Ñôøi nhaø Traàn nöôùc ta coù töôùng Traàn Bình Troïng...

TRAÁN THUÛ LÖU ÑOÀN TRAÀN QUOÁC TOAÛN

Ba naêm maéc coøn i ñöông traán thuû i tình daäu naøy tình ôi...
Traàn Quoác Toaûn trang anh huøng tí hon danh tieáng löøng saùng ngôøi...

TRAÀN QUOÁC TOAÛN RA QUAÂN TRAÀU CAU
Ngaøy xöa coù hai anh em nhaø kia….

Daäp doàn tieáng troáng nguõ lieân, xoân xao nhöõng con ñöôøng laøng...

www.arirang.com.vn

- 216 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TRAÀU ÔI
Em thöôøng qua ngoõ nhaø toâi, nghieâng nghieâng…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Theá Hieån Lôøi: Minh Hieàn Haø Phöông Ñaëng Höõu Phuùc Ñynh Traàm Ca Minh Khang Minh Chaâu Leâ Moäng Nguyeân An Chung Nhaïc: Vaên Phuïng Lôøi: Nguyeãn Bính Trònh Höng Nhaïc: Vaên Phuïng Lôøi: Vaên Khoâi Huy Tuaán Hoaøi An - Huyeàn Linh Minh Vy Minh Chaâu Traàn Queá Sôn Daân ca quan hoï Baéc Ninh Haøn Chaâu Traàn Long AÅn Nhaïc Anh Huy Du

52104 52431 50282 52305 54843 53502 50741 50798 52103 52950 51225 54844 53964 52575 54358 52694 54359 51486 51042 50916 52105

TRAÊM NAÊM HAÏNH PHUÙC TRAÊNG CHIEÀU

Ñoùn vu quy phaùo hoàng tröôùc ngoõ, em theo choàng... Naéng chöa kòp taøn naéng buoâng dòu daøng…

TRAÊNG HÔØN TUÛI

Ñeâm saùng traêng anh ñi doïc bôø soâng anh ñi doïc...

TRAÊNG KHOÂNG TROØN TRAÊNG MÔ

Tình yeâu ngaøy xöa ñaém ñuoái moäng mô... Ñeâm nghieâng traêng ñoå treân caàu, traêng loäi qua doøng...

TRAÊNG MÔØ BEÂN SUOÁI
Ngöôøi heïn cuøng ta…

TRAÊNG SAÙNG ÑOÂI MIEÀN
Traêng luøa leân caønh tre…

TRAÊNG SAÙNG VÖÔØN CHEØ

Saùng traêng saùng caû vöôøn cheø, moät gian nhaø nhoû…

TRAÊNG SOI DUYEÂN LAØNH TRAÊNG SÔN CÖÔÙC

Treân soâng saâu ñoâi maùi cheøo nheï khoan, ñaây queâ toâi ñeïp nhö… Suoát canh taøn moät mình ta döôùi traêng vaøng ...

TRAÊNG TRONG PHOÁ

Nôi veà ñeâm maët traêng loù, vaàng traêng saùng laáp laùnh...

TRAÊNG VEÀ THOÂN DAÕ TRAÊNG VÔÕ

Maây traéng bay qua khi traêng daàn lan... Loøng em nhö trang giaáy thôm traéng ngaàn…

TREÛ THÔ VIEÄT

Vaïn ñeâm xuaân cuõ röôùc chaân cha veà beân meï...

TRE VIEÄT NAM

Tre hieân ngang ra tieàn tuyeán, tre huøng thieâng...

TREØO LEÂN TRAÙI NUÙI THIEÂN THAI
Treøo leân traùi nuùi Thieân Thai naøy Thieân i i i Thai...

TREÂN DOØNG SOÂNG NHOÛ
Queâ höông toâi coù doøng soâng nhoû… Vöôït ngaøn daëm xa…

TREÂN MAÛNH ÑAÁT TÌNH NGÖÔØI
TREÂN ÑÆNH THEÁ GIÔÙI (TOP OF THE WORLD)
Ngaøn öôùc mô toâi thöôøng…

TREÂN ÑÆNH TRÖÔØNG SÔN TA HAÙT - 217 -

Treân ñænh Tröôøng Sôn ta haùt baøi ca gôûi tôùi queâ nhaø…

www.arirang.com.vn

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TREÂN ÑÖÔØNG QUEÂ
Treân con ñöôøng veà queâ anh…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Thuøy Linh Khaùnh Baêng Ñoã Ñình Phuùc Töø Coâng Phuïng Daân ca Taây Baéc Nhaïc Lieân Xoâ Toân Thaát Laäp Toân Thaát Laäp Minh Khang Nguyeãn Ngoïc Thaïch Leâ Chí Hieáu Leâ Quang Vuõ Ñöùc Sao Bieån Taân Huyeàn Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Khang Baûo Chaán Nguyeãn Vaên Hieân Quang Huy Minh Kyø Hoaøng Hieäp Nhaïc: Vuõ Caåm Lôøi: Ñinh Theá Vinh

50409 53813 54845 53503 53642 50823 50719 50907 52576 53504 54597 52840 53210 50805 51441 53644 52306 51887 51031 50511 55452

TREÂN NHÒP CAÀU TRE TREÂN SAÂN GA

Coù ai nhôù veà maáy nhòp caàu tre, bôø ao ñong ñöa… Veà nôi ñaâu ngöôøi ôi coù hay chaêng tình toâi coøn yeâu em ñaäm saâu...

TREÂN THAÙNG NGAØY ÑAÕ QUA

Rung moät caùnh nhaïc buoàn, phím coù hay ngöôøi khoùc...

TRE NGAØ TRE XANH (Ñieäu muùa saïp)
Moät röøng röøng tre ngaø moät röøng röøng tre xanh…

TRIEÄU ÑOÙA HOA HOÀNG
Chuyeän moät tình yeâu anh hoïa só… Moãi doøng nöôùc trong...

TRÒ AN AÂM VANG MUØA XUAÂN TROØ CHÔI
Oaún tuø tì ra caùi gì ra caùi naøy…

TROØ CHÔI CAY ÑAÉNG TROØ CHÔI TÌNH YEÂU TROØ CHUYEÄN TROØ ÑUØA

Daãu bieát con tim heùo khoâ vì em, daãu bieát con tim… Trong troø chôi tình yeâu naøo ai hay bieát seõ ra sao ngaøy sau... Ta noùi chuyeän cuøng nhau, naøo traùi tim traên trôû treân ñöôøng ñôøi... Vaãn muoán yeâu em nhö ngaøy xöa, chieác laù cuoán troâi…

TRÔÛ LAÏI BAÏC LIEÂU
Khi trôû laïi Cao Baèng...

Veà troâng soùng luùa meânh moâng heïn nhöõng muøa vaøng boäi thu...

TRÔÛ LAÏI CAO BAÈNG TRÔÛ LAÏI PHOÁ CUÕ
Chuyeän tình ta hoâm nay…

TRÔÛ LAÏI MUØA HEØ

Trôøi chieàu muøa heø côn gioù maùt gioù maùt laù me xanh lao xao…

TRÔÛ LAÏI TRÖÔØNG XÖA TRÔÛ VEÀ

Trôû laïi nôi ñaây beân maùi tröôøng xöa, vaãn con ñöôøng… Mình coøn gì cho nhau tieác thöông cuoäc tình ...

TRÔÛ VEÀ CAÙT BUÏI

Soáng treân ñôøi naøy ngöôøi giaøu sang cuõng nhö...

TRÔÛ VEÀ DOØNG SOÂNG TUOÅI THÔ TRÔÛ VEÀ HAØ NOÄI

Trong tim ai cuõng coù moät doøng soâng rieâng mình… Trôû veà ñoùn gioù heo may caùi se se laïnh laøm say loøng ngöôøi…

www.arirang.com.vn

- 218 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TRÔÛ VEÀ MAÙI NHAØ XÖA (COME BACK TO SORRENTO)
Watch the sea so bright and lovely...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ernesto de Curtis Nguyeãn Taát Tuøng Daân ca Phaùp Lôøi Vieät: Kim Long Vaên Kyù Cam Long Laâm Quoác Cöôøng Nguyeãn AÙnh 9 Nhaïc Hoa Vuõ Quoác Bình Huy Tuaán Ñöùc Trí - Hoà Ngoïc Haø Thaùi Huøng Traàn Quang Loäc Traàn Quang Loäc Tröôøng Sa Trònh Coâng Sôn Ngoâ Thuïy Mieân Voõ Thieän Thanh Phaïm Tröôûng Daân ca Ngheä Tónh Lôøi: Ñoã Nhuaän Vi Nhaân

50689 54135 51259 55162 52951 53643 53505 50770 55161 54360 55451 55450 51886 54598 53068 50731 55159 53355 53358 52106 54599

TRÔÛ VEÀ THAÊM HUEÁ
Trôøi haân hoan…

Toâi trôû veà thaêm xöù Hueá chieàu ni …

TRÔØI HAÂN HOAN (IL EST NEÙ LE DIVIN ENFANT)

TRÔØI HAØ NOÄI XANH TROÏN ÑÔØI BEÂN EM TROÏN ÑÔØI YEÂU EM

Xanh xanh thaém baàu trôøi xanh Haø Noäi... Cuoäc soáng khoán khoù xoâ daàn em xa rôøi anh, giaän ñôøi sao… Buoàn chi em giaän hôøn chi em lôøi noùi nhö gioù thoaûng maây bay…

TROÏN KIEÁP ÑÔN COÂI
Em troïn kieáp thöông veà…

Heát roài ngöôøi ñaõ xa toâi, heát roài ngöôøi ñaõ phuï toâi...

TROÏN KIEÁP YEÂU NGÖÔØI TROÁN TÌM
Ñaõ bieát tröôùc ta xa nhau ha... ÔÛ phöông trôøi xa maõi xa...

TROÏN VEÏN PHUÙT YEÂU THÖÔNG TROÙT YEÂU ANH ROÀI

Giöõa phoá naéng nôi ñoâng vui, coù boùng daùng ai qua ñaây... Chaúng muoán xa anh anh ôi khi em troùt yeâu anh maát roài...

TRONG ANH SAÀU ÑAÕ LEÂN NGOÂI
Duø coù ra sao vaãn xin ñöôïc maõi beân nhau...

TRONG DAÙNG EM NGOÀI TRONG ÑOÂI MAÉT EM

Trong daùng em ngoài toâi chôït hieåu raèng ...
Hoøn bi xanh trong ñoâi maét em, caû ngaøn sao lung linh muoân maøu...

TRONG GIAÁC MÔ EM
Toâi ñaõ yeâu em bao ngaøy naéng…

Trong giaác mô em coù giaác mô naøo heïn nhau veà nöõa...

TRONG NOÃI ÑAU TÌNH CÔØ TRONG NOÃI NHÔÙ MUOÄN MAØNG TROÁN CHAÏY
Töôûng nhö laø tình yeâu soáng laïi, bao naêm qua ñi tìm baêng giaù... Ngaøy troâi qua troâi qua sao con tim ta teâ coùng...

TROÁN TÌM TÌNH YEÂU

Leâ böôùc trong ñeâm moät mình toâi quaïnh hiu...

TROÂNG CAÂY LAÏI NHÔÙ ÑEÁN NGÖÔØI
A ô chöù troàng caây toâi laïi nhôù ngöôøi, chöù röøng...

TROÁNG ÑOÀNG VIEÄT NAM

Tieáng troáng ñoàng Vieät Nam ngaân vang muoân tieáng huy hoaøng...

www.arirang.com.vn

- 219 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TROÂNG MONG CHI NGÖÔØI ÑAÕ RA ÑI TROÁNG QUAÂN TROÁNG VAÉNG
Ngoài nhìn chieác laù…
Giaät mình tænh giaác trong ñeâm nhìn quanh khoâng tìm ra boùng em...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Hoaøng Daân ca Baéc boä Quoác Huøng Nhaïc: Huy Tuaán Lôøi: Döông Thuï Phan Hoàng Sôn Daân ca Haø Taây Uy Thi Ca Nhaïc ngoaïi Hoaøi An Vaên Cao Phaïm Troïng Caàu Nhaïc: Leâ Hoaøng Chung Lôøi: Thanh Nguyeân Nhaïc: Nguyeãn Vaên Hieân YÙ thô: Leâ Thò Kim Phaïm Ñaêng Khöông Nhaïc: Hoaøng Hieäp Lôøi: Phaïm Tieán Duaät Phaïm Troïng Caàu Traàn Thanh Tuøng Trònh Quyù

54846 54134 51022 51221 54600 53645 54601 50318 52309 50182 50390 55454 54602 54603 50272 55163 52107 52308 55453 53965 50779

Ñaát thaáp oâng trôøi cao ôû ñaây thôøi ñaát thaáp oâng trôøi cao...

TRÖA VAÉNG

Tröa nay phoá xa ñaày naéng…

TRUÙC BAÏCH CHIEÀU THU TRUÙC TRUÙC MAI MAI TRÖNG NÖÕ VÖÔNG

Gioù vuoát ve nheï tím chieàu bao noãi nhôù, maây ñong ñöa...
Truùc truùc mai mai naøo khi truùc truùc mai mai roàng ra laø ra giaõi naéng…

Ngaøy xöa kia ngaøy xöa kia, doøng soâng Haùt doøng soâng Haùt...

TRÖNG VÖÔNG KHUNG CÖÛA MUØA THU
Tim em chöa nghe rung qua moät laàn…

TRÖÔNG CHI - MÎ NÖÔNG TRÖÔNG CHI
Moät chieàu xöa traêng nöôùc...

Tình laø tình oan traùi muoân ñôøi vaãn löu, ngöôøi laø ngöôøi…

TRÖÔØNG LAØNG TOÂI
Tröôøng laøng toâi caây xanh…

TRÖÔØNG ÔI

Tröôøng ôi baát chôït sôùm mai naøo em laïc böôùc voøm xanh laù sao...

TRÖÔØNG SA QUAÀN ÑAÛO THAÂN THÖÔNG TRÖÔØNG SA TRÖÔØNG SA

Böôùc leân gheành ñaù treân ñaûo Tröôøng Sa ôi, Tröôøng Sa naèm cuoái trôøi...

Moät quaàn ñaûo xa giöõa bieån Ñoâng, moät vuøng bieån xanh xanh...

TRÖÔØNG SÔN ÑOÂNG TRÖÔØNG SÔN TAÂY
Cuøng maéc voõng treân röøng Tröôøng Sôn…

TRÖÔØNG XÖA CHOÁN CUÕ TRÖÔØNG XÖA YEÂU DAÁU TRÖÔÙC NGAØY HOÄI BAÉN

Veà thaêm choán xöa, veà thaêm choán xöa moät ngaøy... Tröôøng xöa yeâu daáu bieát bao kyû nieäm yeâu thöông, baïn xöa… Tieáng chim röøng chaøo möøng bình minh hoùt treân caønh…

TRUYEÀN THUYEÁT PHUØ ÑOÅNG THIEÂN VÖÔNG Chöông Ñöùc Ñôøi Huøng Vöông thöù saùu, boïn giaëc AÂn ñaùnh chieám nöôùc Nam ta...

TRUYEÀN THUYEÁT VEÀ TÌNH YEÂU
Chuyeän ngaøy xöa xa xoâi luùc chöa ai sinh ra...

Löông Baèng Quang Nhaïc ngoaïi

TÖÏ CHUÛ (SELF CONTROL)
Töøng ñeâm vui ngaây ngaát ñôøi...

www.arirang.com.vn

- 220 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÖÏ HAØO ÑI LEÂN OÂI VIEÄT NAM
Ta ñöùng ñaàu ngoïn soùng ö…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Chu Minh - H.T.Thoâng Töôøng Vaên Tröông Quyù Haûi Phaïm Tuyeân Tröông Quoác Khaùnh Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Lôøi: Kim Tuaán Soâng Traø Nhaïc: Tröông Quang Tuaán Thô: Thanh Loan Soâng Traø Ngoâ Thuïy Mieân Nhaïc ngoaïi Voõ Thieän Thanh Phaïm Tuyeân Nguyeãn Ñöùc Trung Baûo Thaïch Thaùi Huøng Minh Vy Hoaøng Thi Thô Traàn Tieán Cao Baù Thoâng Ñöùc Trí

50794 51953 53507 54361 50722 51206 53508 53360 51211 50877 50867 53359 51884 54362 55165 53506 54847 54605 50103 55164 52695

TÖÏ KHUÙC MUØA ÑOÂNG

Ngôõ nhö ñaâu muøa ñoâng thoaùng nghe gioù laïnh…

TÖÏ KHUÙC NGAØY SINH TÖØ LAØNG SEN TÖÏ NGUYEÄN

Ñeâm nguyeân sô khi toâi chaøo ñôøi, meï vôi côn ñau... Töø laøng Sen coù moät ngöôøi con trung hieáu, mang lyù töôûng... Neáu laø chim toâi seõ laø loaøi boà caâu traéng…

TÖÏ TÌNH LYÙ CAÂY BOÂNG
Em nhôù thöông chaøng…

TÖÏ TÌNH MUØA ÑOÂNG

Tình yeâu trong ta nhö laø voâ taän, lôøi kinh aên naên hay lôøi traùch thaàm...

TÖÏ TÌNH NOÙN BAØI THÔ TÖÏ TÌNH QUEÂ HÖÔNG
Leân röøng giaø nghe suoái haùt...

Chieác noùn baøi thô töø ñoù ñeán baây chöø...

TÖØ GIOÏNG HAÙT EM
Roài töø gioïng haùt em…

TÖØ KHI BIEÁT EM TÖØ KHI EM ÑEÁN

Tình anh ñaõ trao töø thuôû ban ñaàu… Laém luùc toâi hay ngoài thôû daøi, loøng vaán vöông bao nieàm u hoaøi...

TÖØ MOÄT NGAÕ TÖ ÑÖÔØNG PHOÁ TÖØ NHAØ ÑEÁN TRÖÔØNG TÖÏA VAØO VAI ANH TUÛI PHAÄN TUÏI NOÙ

Töø moät ngaõ tö ñöôøng phoá cuoäc soáng reo vui töøng giôø... Saùng nay em vaøo tröôøng, baøi hoïc vui beân coâ thaày... Phaûi chi ñeâm troâi mau ñeå tia naéng aám aùp sôùm mai kia... Thoâi em haõy veà beân ngöôøi giaøu sang, coøn anh tay traéng... Tuïi noù vôùi toâi nhöõng thaèng baïn thaân töø thuôû aáu thô...

TUÙP LEÀU LYÙ TÖÔÛNG
Baèng loøng ñi em...

Töø ngaøy hai ñöùa yeâu nhau moäng öôùc thaät nhieàu, töø ngaøy hai ñöùa...

TUØY HÖÙNG LYÙ QUA CAÀU TÖØNG ÑEÂM
Töøng ñeâm thao thöùc, töøng ñeâm nhung nhôù...

TÖØNG NGAØY DAØI

Töøng ngaøy daøi chìm trong nhöõng ngoõ toái, môùi thaáy…

www.arirang.com.vn

- 221 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TUOÅI 13 TUOÅI 18
Trôøi hoâm nay möa nhieàu hay raát naéng... Tuoåi möôøi taùm laáp laùnh...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Ngoâ Thuïy Mieân Thô: Nguyeân Sa Nguyeãn Vaên Hieân Töø Huy Trònh Coâng Sôn Tröôøng Huy Tröông Quang luïc Minh Taâm Tröông Quang luïc Nhaïc Hoa Thaäp Nhaát Trònh Coâng Sôn Trieàu Daâng Nguyeãn Tuaán Kieät Vy Nhaät Taûo Töø Coâng Phuïng Vuõ Quoác Vieät Quang Maãn Tieán Luaân Koâng Thanh Bích Nhaïc: Quoác An Lôøi: Hoa Phöông Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Phöông Hoàng Nguyeãn

54848 51685 50249 50180 51116 55166 51754 55167 51094 52952 51028 51954 54604 53211 55168 55169 55170 52108 53646 51682 51600

TUOÅI BIEÁT YEÂU TUOÅI ÑAÙ BUOÀN
Trôøi coøn laøm möa...

Ngaøy ñoù chuùng ta vöøa troøn...

TUOÅI HAI MÖÔI
Khi coâ beù hai möôi…

TUOÅI HOA HOÏC TROØ

Laø la la… Tuoåi naøo töïa nhöõng ñaøn chim...

TUOÅI MOÄNG XÖÙ ÑOÂNG (MÖA TREÂN PHOÁ)
Hey la la ... Anh hôõi anh khi trôøi möa laát phaát treân phoá ...

TUOÅI MÖÔØI LAÊM
Em thích muøa xuaân…

Em böôùc vaøo tuoåi möôøi laêm, bao môùi laï ñeán daàn...

TUOÅI MÖØNG XUAÂN TUOÅI NGOÏC
Tuoåi moäng mô em ñeïp nhö aùnh traêng ngaø...

TUOÅI ÑÔØI MEÂNH MOÂNG
Maây vaø toùc em bay…

TUOÅI TREÛ THEÁ HEÄ BAÙC HOÀ
Töø bieån khôi tôùi mieàn röøng nuùi cao ...

TUOÅI TREÛ TOÅ QUOÁC

Nhö muoân hoa treân caønh tuoåi treû laø muøa xuaân, nhö traêm con suoái nhoû...

TUOÅI TREÛ VAØ ÖÔÙC VOÏNG

Neáu toâi laø chieác laù laù seõ xanh khoâng bao giôø heùo khoâ...

TUOÅI XA NGÖÔØI

Moät chieàu eâm, tay ñan tay dìu nhau treân loái...

TUOÅI XUAÂN CHO EM

Moät ngaøy raïng ngôøi, naéng veà khaép trôøi...

TÖÔÏNG ÑAØI HAÏNH PHUÙC TÖÔNG TÖ MUØA THU

Cuoäc tình mình giôø laø mô, cuoäc tình mình giôø laø thô... Anh ñaõ xa thaät roài, nhìn muøa thu laù rôi leû loi…

TÖÔNG TÖ NAØNG CA SÓ TÖÔNG TÖ

Gaëp em töø buoåi xem nhaïc gioïng ca ngoït eâm xieát bao … Töø chôï em ra veà quanh co con ñöôøng queâ…

TÖÔÛNG NHÖ

Töôûng nhö khoâng coøn gaëp laïi…

www.arirang.com.vn

- 222 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÖÔÛNG NHÖ 2
Töôûng nhö ta ñaùnh maát, ñaùnh maát nhau trong ñôøi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Soâng Traø Thô: Phöông Hoàng Nguyeãn Dzoaõn Bình - Thanh Sôn Trònh Coâng Sôn Nguyeãn Vaên Chung Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Taâm Traàn Leâ Quyønh Nhaïc Phaùp Leâ Quoác Duõng Traàm Thieân Thu

52432 52310 50366 55455 51603 52109 50825 51346 55171 55456 53647 50887 54606 51870 54608 54363 51664 53648 53814 53069

TÖÔÛNG NHÖ HUEÁ TRONG LOØNG
Bao naêm qua toâi vaãn nhôù nhôù Hueá moäng mô…

TÖÔÛNG RAÈNG ÑAÕ QUEÂN
Töôûng raèng ñaõ queân…

TUYEÁT CHÖA TAN TUYEÁT HOÀNG
Tình laø nhöõng chuoãi ngaøy...

Vaãn yeâu em cho duø mình ñaõ caùch rôøi, vaãn yeâu em cho duø...

TUYEÁT RÔI MUØA HEØ TUYEÁT RÔI
Ngoaøi kia tuyeát rôi ñaày…

Neáu anh gaëp em töø ñaàu coù leõ ñaõ khoâng ai qua beå daâu…

TUYEÄT VÔØI KHI COÙ EM
Laàn ñaàu anh gaëp em…

TUYEÄT VÔØI TUOÅI THÔ

Naém tay naém tay voøng troøn, cuøng haùt vang reo vui nhaïc hoàng...

U SAÀU ÖØ THÌ

U

Tình yeâu naøo anh trao toâi, tình yeâu naøo anh trao ai... ÖØ thì laø nöôùc maét em rôi öø thì laø nöôùc maét toâi rôi…

Nhaät Ñaêng Nghóa MP Nhaïc ngoaïi Duy Maïnh Voõ Thieän Thanh Huy Taäp Ñinh Ñöùc Minh Vuõ Quoác Vieät Hoàng Kieân Anh Tuaán Ñöùc Trí

UNBREAK MY HEART
Ñöøng laøm saàu naøy traøn bôø maét…

ÖÔÙC CHO EM QUAY VEÀ ÖÔÙC GÌ ÖÔÙC GÌ

Giôø anh vaãn coøn nhôù, laàn ñaàu ta môùi quen gaëp nhau trong chieàu vaéng...

Em ñaõ soáng nhöõng ñeâm trôøi coù aùnh traêng chieáu vaøng... Öôùc gì con thô laïi thaønh caùi tuoåi moät hai ñeå ta ñöôïc daïy doã con...

ÖÔÙC HEÏN NGAØY HEØ ÖÔÙC MÔ ÖÔÙC MÔ

Ñeâm troáng teânh chôït côn gioù qua, mang tieáng anh ñeán gaàn... Hôõi öôùc mô ôi cho ta laøm côn gioù chieàu… Haït söông traéng nheï rôi ñoïng treân laù xanh maøu aáu thô…

ÖÔÙC MÔ CHO NGAØY MAI
Töøng ngaøy troâi vôùi em thaät eâm ñeàm…

ÖÔÙC MÔ TRONG ÑÔØI

Moät ngaøy em mô bao giaác mô töôi ñeïp...

www.arirang.com.vn

- 223 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÖÔÙC MÔ THIEÂN THAÀN ÖÔÙC MÔ XUAÂN
Meï nhö laù treân caønh muøa thu, thôøi gian ngôõ nhö vöøa vaøi naêm...
Moät muøa xuaân em yeâu thieát tha moät muøa xuaân bao nhieâu gaám hoa...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vaên Tuaán Anh Queá An Hoaøng Trang Nhaïc: Toâ Thanh Tuøng Thô: Quan Huy Ích Trònh Coâng Sôn Nhaïc: Laõ Vaên Cöôøng Thô: Minh Nguyeät

55172 55457 53212 52433 50084 53362 50761 51737 51889 55173 54364 54365 52578 51955 54366 53213 50905 53967 50734 53968

ÖÔÙC NGUYEÄN ÑAÀU XUAÂN ÖÔÙC THAÀM ÖÔÙT MI

Moät röøng hoa mai nôû, moät baày chim eùn ñöa tin... Toâi trôû veà thaêm choán queâ xöa, thaêm ngoâi tröôøng hoïc… Ngoaøi hieân möa rôi rôi...

ÖÔÙC VOÏNG

Anh nhö nhaïc vaø thô cho ñôøi em mô moäng...

VAI AÙO MAØU XANH
Tình toâi tan naùt…

V

Nhaïc ngoaïi Baûo Chaán Ñöùc Huy Ñöùc Trí Hoà Quyønh Höông Thaùi Thònh Ñöùc Trí Nguyeãn Hoaøi Anh Nguyeãn Höõu Ñöùc Nguyeãn Cöôøng Ñöùc Huy Nguyeãn Vaên Chung Ñoaøn Xuaân Myõ Traàn Leâ

VAØ CÔN MÖA TÔÙI

Töøng ngaøy qua ñi qua ñi raát nhanh...

VAØ CON TIM ÑAÕ VUI TRÔÛ LAÏI
Tìm moät con ñöôøng tìm moät loái ñi…

VAØ CUÕNG NHÖ YEÂU VAØ EM CHÔØ ANH VAØ EM ÑAÕ ÑEÁN VAØ EM ÑAÕ YEÂU

Töøng gioït maét treân moâi, ngöôøi ñaõ cho toâi bao buoàn vui... Thu troâi qua bao naêm ta xa vaéng, ngôõ coøn ñaây... Döôøng nhö coù naéng töø trong aùnh maét khi em vöøa buôùc qua... Tình oâi sao coù luùc vui maø vaãn thaáy e ngaïi…

VAØ NHÖ THEÁ EM ÑI

Toâi ñi veà ñaâu veà ñaâu gaëp laïi em...

VAØ NHÖ THEÁ TA ÑAÕ YEÂU NHAU
Moãi laàn em khoùc, anh ñeán beân thaät hieàn laønh...

VAØ TA ÑAÕ THAÁY MAËT TRÔØI TREÂN MOÂI EM
Vì ta ñaõ thaáy maët trôøi ngaøy naøo treân cao nguyeân... Toâi yeâu xem moät cuoán truyeän hay...

VAØ TOÂI CUÕNG YEÂU EM (AND I LOVE YOU SO)

VAØ TOÂI VAÃN HAÙT

AÙnh ñeøn saân khaáu muoân maøu, nhaïc caát leân...

VAØ TRONG GIOÙ MUØA THU
Chieàu taøn trong söông khoùi…

VAØI LAÀN ÑOÙN ÑÖA

Ai ñi theo em maáy laàn phoá möa, möa bay theo em aùo daøi...

www.arirang.com.vn

- 224 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
VALENTINE NGAØY HAÏNH PHUÙC VAØM COÛ ÑOÂNG
ÔÛ taän soâng Hoàng em coù bieát ... Ñeâm nay traêng lung linh vôùi muoân ngaøn aùnh sao trôøi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Quoác Vöôïng Tröông Quang Luïc Ñoã Ñình Phuùc Trònh Coâng Sôn Döông Thuï Nguyeãn Ñöùc Cöôøng Minh Khang Hoaøi An Tröôøng Huy Tröông Leâ Sôn Nguyeãn Nhaát Huy Phaïm Minh Tuaán Laâm Thanh Tuøng Quoác An Nguyeãn Ngoïc Thaïch Nhaïc: Quang Minh Thô: Ngoïc Haïnh Leâ Höïu Haø Ñoã Ñình Phuùc Vieät Anh Ñoaøn Xuaân Myõ Ngoïc Sôn

53649 50286 55458 54136 51023 54849 51294 51558 52841 52697 53070 51377 53652 51559 51686 53651 50992 52110 55174 50737 51888

VAÃN BIEÁT YEÂU LAØ THEÁ VAÃN COÙ EM BEÂN ÑÔØI
Ñöøng xa voäi xa em…

Luùc tröôùc toâi naøo bieát tình seõ phai taøn mau... Vaãn thaáy beân ñôøi coøn coù em, taám loøng em nhö laù kia coøn xanh...

VAÃN HAÙT LÔØI TÌNH YEÂU VAÃN HAÙT VEÀ ANH
VAÃN MAÕI COÂ ÑÔN VAÃN MÖA RÔI
Veà treân phoá möa chieàu… Ñeâm veà khuya laáp laùnh aùnh sao nhö muoân lôøi thô... Buoåi saùng thöùc daäy anh haùi hoa hoàng ...

VAÃN MONG ANH QUAY VEÀ VAÃN NHÔÙ 2

Tình ñaàu laø tình chia ly, ñau xoùt khi con tim ai hay ñoåi thay… Khi anh yeâu em trôøi ñaát nhö ngöøng laïi, khi anh yeâu em…

VAÃN NÔÏ CUOÄC ÑÔØI

Ta nôï cuoäc ñôøi haït côm seû ñoâi...

VAÁN VÖÔNG
VAÃN BIEÁT

Soâng chaûy veà ñaâu maây löôïn veà ñaâu… Thoâng reo xa vaéng xa nhö lôøi than traùch ai…

VAÃN YEÂU DAÏI KHÔØ
Coù moät ngöôøi vöøa heù...

Bieát yeâu ñöông laø tieác nuoái...

VAÃN YEÂU MOÄT MÌNH

VAÁN VÖÔNG TRÖÔØNG XÖA VAØO HAÏ
Chieàu nheï daàn leân cao…

Tình côø hay ñaõ heïn trong mô maø gaëp laïi boùng hình naêm xöa cuõ…

VAØO ÑÔØI

A i i a… Cuoäc ñôøi laø tia naéng aám voøng tay em xanh öôùc mô…

VAØO RÖØNG HOA
Chæ vì em yeâu anh…

Caàm tay nhau cuøng ñi chôi, ñi khaép nôi haùi boâng hoa töôi...

VAÀNG DÖÔNG RAÏNG RÔÕ VAÀNG TRAÊNG COÂ ÑÔN
Ñöøng khoùc ñöøng buoàn nghe em...

www.arirang.com.vn

- 225 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
VAÀNG TRAÊNG COÅ TÍCH VAÀNG TRAÊNG CUÛA MEÏ VAÀNG TRAÊNG KHOÙC
Vaàng traêng ñeâm troâi xa… Toâi ñeám thôøi gian...
Moät vaàng traêng toû treo treân ñænh trôøi, bay veà ñaâu theá ñaøn coø traéng ôi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc: Phaïm Ñaêng Khöông Lôøi: Ñoã Trung Quaân Traàn Quang Loäc Nguyeãn Vaên Chung Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Leâ Quang Thanh Sôn Quang Phuùc Baûo Chinh Thaùi Thònh Vinh Söû Tröông Leâ Sôn Nhaïc Phaùp Quoác An Lö Anh Traàn Vuõ Anh Bình Nhaïc Phaùp Leâ Quang Nguyeãn Tuaán Khanh Nhaïc: Xuaân Tieân Lôøi: Y Vaân Leâ Minh Quoác An Cao Minh Thu

54609 52434 52435 51386 51329 53650 53969 53071 53364 52953 50385 51560 51752 53363 50355 55175 52954 52955 55176 51740 51841

Chæ moät laàn con veà thaêm meï thoâi, maø nay höông khoùi… Ñaõ khoâng coøn ngöôøi yeâu hôõi, ngaøy xöa aáy ñoâi ta…

VAÀNG TRAÊNG ÑEÂM TROÂI VAÀNG TRAÙN SUY TÖ VAÂY QUANH MUØA XUAÂN VAÄY LAØ MÌNH XA NHAU VAÄY LAØ MÌNH XA NHAU
VAÃY TAY CHAØO
Vaãy tay chaøo con ñöôøng tình yeâu... Ngöôøi hôõi muøa xuaân môùi ñeán roài bình minh ôi chim ríu rít ca… Ngöôøi ôi vaäy laø mình ñaõ xa roài, ñaâu ngôø nhöõng thaùng naêm... Vaäy laø hai chuùng ta ñaõ xa lìa nhau...

VAÉNG ANH MUØA ÑOÂNG

Muøa ñoâng naêm aáy ta tình côø quen nhau, trôøi ñoâng laïnh giaù…

VAÉNG BOÙNG NGÖÔØI YEÂU VAÉNG CHA
Trong maøn ñeâm haét hiu…

Cuoäc tình taøn cuoäc tình vaéng boùng anh…

VAÉNG EM TRONG ÑÔØI

Vaéng boùng moät ngöôøi sao loøng ta luoân meânh mang...

VAÉNG EM VAÉNG MAÕI CAÂU HOØ
VAÉNG NAØNG
Loøng maõi nghó ñeán boùng daùng thô ngaây ...

Chieàu nay vaéng em luùa treân ñoàng ñang troå boâng...

VEÀ CUOÁI MUØA ÑOÂNG VEÀ DÖÔÙI CÔN MÖA VEÀ DÖÔÙI MAÙI NHAØ VEÀ ÑAÁT LAM SÔN VEÀ ÑAÂU EM HÔÕI VEÀ ÑAÂU

Anh seõ veà, veà phía cuoái muøa ñoâng... Böôùc treân con ñöôøng vaéng gioù möa rôi taû tôi, laéng nghe… Ngöôøi ôi mau veà ñaây, veà beân beáp hoàng tay caàm tay… Veà ñaát Lam Sôn nhôù ngöôøi anh huøng... Haõy noùi moät lôøi moät lôøi yeâu thöông thieát tha chaân tình... Veà ñaâu khi thaáy mình ñeå queân moät con tim...

www.arirang.com.vn

- 226 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
VEÀ ÑAÂU
Nhö con chim non ñang ñi tìm toå, em vaãn tìm trong côn möa ñeâm...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Chu Leâ Minh Nhaïc ngoaïi Nhaïc: Traàn Quang Loäc Lôøi: A Khueâ Vuõ Quoác Vieät Duy Maïnh Xuaân Hoàng Trònh Coâng Sôn Tröông Quang Tuaán Nhaïc: Vieát Duy Thô: Hoaøng Tuyeàn Tieán Luaân Maõ Thu Giang Ñynh Traàm Ca

54853 50876 50998 51561 53072 52579 50725 51231 54610 52111 53214 55459 54851 50242 52580 53815 54611 52956 52957 53653 54854

VEÀ ÑAÂY EM

Vaøo muøa ñoâng laïnh luøng…

VEÀ ÑAÂY NGHE EM
Veà ñaây nghe em…

VEÀ ÑAÂY

Veà ñaây hôõi nhöõng caùnh sao...

VEÀ ÑI THOÂI HÔÕI EM VEÀ ÑOÀNG NAI

Maøn ñeâm ñaõ buoâng xuoáng, aùnh ñeøn ñeâm thaép saùng con phoá... Hoø ô…Nhaø Beø nöôùc chaûy chia hai…

VEÀ GIÖÕA TRÒ AN

Veà giöõa muøa möa aàm vang thaùc ñoå…

VEÀ HUEÁ CHIEÀU XUAÂN VEÀ HUEÁ ÑEÂM TRAÊNG VEÀ LAÏI COÄI NGUOÀN VEÀ LAÏI ÑOÀI SIM

Em veà phoá nhoû moät chieàu muøa xuaân…
Veà laïi thaêm coá ñoâ chieàu nay ñi treân con ñöôøng phöôïng vyõ queâ mình...

Trôøi bao la ñaát bao la chim trôøi bay khaép nôi hieàn hoøa… Nhôù ngaøy naøo veà thaêm ñoài sim tím vôùi ngöôøi mình yeâu...

VEÀ LAÏI PHONG CHAÂU

Nhaïc: Phan Lai Trieàu Ngöôøi ôi veà laïi ñeàn Huøng, cuøng ta hoa gaïo nôû böøng saéc ö ö xuaân... Lôøi: Traàn Ninh Hoà

VEÕ LAÏI PHUÙT GIAÂY ANH GAËP EM
Haïnh phuùc ñoâi khi trong cuoäc ñôøi ta khoâng bieát...

Nhaát Trung Vuõ Thaønh Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Lôøi: Song Phaïm Nguyeãn Vaên Ñoâng Khaùnh Vinh Toâ Thanh Tuøng An Thuyeân Ñoã Sôn Haø Thaønh Vöông

VEÀ LAÏI QUEÂ EM

Veà laïi queâ em giöõa muøa hoa traùi ngoït ...

VEÀ LAÏI VÖÔØN XÖA VEÀ MAÙI NHAØ XÖA

Ta mô ñöôïc trôû veà nguû treân ñoáng rôm, giöõa queâ nhaø… Veà ñaây ngô ngaùc chim bay tìm ñaøn, veà ñaây hoang vaéng…

VEÀ MIEÀN CA DAO VEÀ MIEÀN TAÂY

Seõ coù ngaøy con thuyeàn caäp beán mô, seõ coù ngaøy ta veà laïi choán xöa...

Hoø ôi...Mieàn Caàn Thô gaïo traéng nöôùc trong, vui nieàm vui aám no…

VEÀ MIEÀN TRUNG

Veà mieàn Trung caùt traéng vôùi röøng, vaùch nuùi vôùi bieån...

VEÀ NAM ÑÒNH NGHE HAÙT CHAÀU VAÊN VEÀ NÔI BÌNH YEÂN
Ngaøn khôi vaéng xa bôø caùt eâm ñeàm...

Anh trôû veà Nam Ñònh Thaønh Nam vuøng ñaát daân ca lôøi thô yù nhaïc…

www.arirang.com.vn

- 227 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
VEÀ QUEÂ
Theo em theo em anh thì veà…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phoù Ñöùc Phöông Nhaät Anh Soâng Traø Haøn Chaâu Tieán Luaân Trònh Coâng Sôn Nhaïc: Soâng Traø Lôøi: Ñaëng Phöôùc Thaønh Quang Vinh Minh Quang Baûo Chaán Nguyeãn Hoàng Thuaän Traàn Tieán Tieán Minh Nhaïc Anh Nguyeãn Hoàng Thuaän Nguyeãn Vaên Ñeå Quang Maãn Minh Khang Vónh Taâm Trung Quaân Minh Khang

51450 53970 53365 50993 53215 50721 51562 54852 54850 55177 53654 50718 55460 50908 53971 52311 55178 55179 54856 53073 54137

VEÀ QUEÂ ANH VEÀ QUEÂ EM

Veà queâ anh coù haøng döøa xanh, beán ñaàu laøng töøng ñeâm.... Veà queâ em, veà queâ em baêng qua caùnh ñoàng meânh moâng...

VEÀ QUEÂ NGOAÏI VEÀ QUEÂ NOÄI

Anh xin môøi em ñi veà mieàn queâ xa laéc lô ... Anh ñöa em veà queâ noäi Baïc Lieâu Soùc Traêng...

VEÀ THAÊM MAÙI TRÖÔØNG XÖA
Veà ñaây ñöùng beân maùi tröôøng xöa… Anh veà thaêm queâ em…

VEÀ THAÊM ÑOÀNG THAÙP MÖÔØI VEÕ TRAÙI TIM
Veõ traùi tim anh mang taëng em moùn quaø kieám côù vu vô...

VEÛ VANG LUÏC QUAÂN 2 VEÀ VÔÙI ANH

Nhöõng böôùc ñi laøm neân chieán thaéng... Veà vôùi anh bieån xanh laém, veà vôùi anh ngaøy naéng trong...

VEÀ VÔÙI YEÂU THÖÔNG
Veát chaân troøn vaãn ñi veà…

Giôø baøn tay em ñan vaøo ai moãi khi ñeâm ñoâng se laïnh veà…

VEÁT CHAÂN TROØN TREÂN CAÙT VEÄT NAÉNG CUOÁI TRÔØI VEÁT SON TREÂN AÙO
Xa maõi taän cuoái trôøi laáp laùnh cuøng doøng möa rôi... Khi ñang ngoài chôi trong quaùn aên…

VEÁT THÖÔNG COØN MAÕI

Giôø tìm nôi ñaâu khi boùng em xa roài, giôø tìm nôi ñaâu oâi giaác mô...

VEÁT THÖÔNG CUOÁI CUØNG VEÁT THÖÔNG TÌNH YEÂU VÌ ANH

Ngöôøi vöøa taëng ta veát thöông ñau ngoït ngaøo… Hoâm nay em ra ñi ñeå laïi anh ñôn coâi, vaãn nhôù mong ngöôøi... Naéng möa suoát ngaøy, gioù möa khoâng ngöøng...

VÌ ANH ÑAÕ YEÂU EM

Hôøn ghen chi hôõi ngöôøi qua thôøi thô daïi...

VÌ ANH KHOÂNG MUOÁN TIN VÌ ANH MOÄT LAÀN NÖÕA
Möa naëng haït laøm loøng toâi ñau...

Nhieàu ñeâm em mong anh veà ñaây, vaø ta coù nhau...

www.arirang.com.vn

- 228 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
VÌ ANH YEÂU EM
Tình yeâu ta xanh töôi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc ngoaïi Tröông Leâ Sôn Nhaïc: Daân ca Ngheä Tónh Lôøi: Vi Phong Thanh Truùc Ñoã Ñình Phuùc Huy Cöôøng Myõ Taâm Ngoïc Leã Vónh Taâm Dieäu Höông Mai Hoàng Haïnh Voõ Thieän Thanh Huyønh Nhaät Taân Phan Ñinh Tuøng Löu Thieân Höông Ñöùc Trí Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Quang Huy

50801 53216 53655 51956 52581 52698 52842 50176 52844 52843 55461 52699 54367 52845 54612 53816 51826 51738 52112 54613 55462

VÌ CÔÙ LAØM SAO VÍ DAËM

Ai ñaõ noùi yeâu em beân em thaät loøng...
Baø con ôi nghó ô laïi caûnh nöôùc maát nhaø ô tan chöù noãi thoáng khoå…

VÌ ÑAÂU EM CHEÁT VÌ ÑAÂU EM HÔÕI

Ñöôøng phoá ñaõ vaøo heø baïn beø ñaõ vaøo heø… Maøn ñeâm buoâng xuoáng beân kia ñoài, lôøi yeâu…

VÌ ÑAÂU MAÁT NHAU VÌ ÑAÂU VÌ ÑAÂU

Ngaøy naøo em noùi em seõ khoùc khi tình ta caùch xa… Khi ta chia tay coù coøn gì noùi khoâng anh, bao nhieâu… Sao toâi ñöùng maõi ngoaøi hieân...

VÌ ÑÔØI COØN TÌNH YEÂU VÌ ÑOÙ LAØ EM VÌ EM BIEÁT

Coù bao noãi buoàn ñeán cho moãi ngöôøi quanh toâi töøng thaáy… Khoâng caàn bieát em laø ai, khoâng caàn bieát em töø ñaâu… Xin ñöøng noùi nöõa lôøi yeâu aáy giôø ñaõ heát...

VÌ EM CHÍNH LAØ EM VÌ EM COØN YEÂU VÌ EM DOÁI GIAN

Naéng vaãn cöù ñeán ñaây mô maøng, naéng cöù hay dòu daøng… Vì em coøn yeâu, vì em coøn thöông, vì trong loøng em... Khoùc cho nhôù thöông vôi trong loøng, khoùc cho noãi saàu…

VÌ EM ÑAÕ YEÂU ANH VÌ EM YEÂU ANH

Nhìn qua con ñöôøng vaãn ñi, chôït loøng mieân man bao nhôù thöông...

Töøng gioït nöôùc maét giôø ñaây em khoùc, coù laøm ñöôïc gì…

VÌ MOÄT NGÖÔØI RA ÑI

Vì moät ngöôøi ñi maõi chaéc khoâng quay trôû veà...

VÌ MOÄT THEÁ GIÔÙI NGAØY MAI (SEAGAMES 22) Quang Vinh Naém tay nhau cuøng böôùc beân nhau vì haïnh phuùc nhaân loaïi...

VÌ NHAÂN DAÂN QUEÂN MÌNH VÌ NHÔÙ VÌ YEÂU

Vì nhaân daân queân mình, vì nhaân daân hy sinh, anh em ôi... Xa anh nöôùc maét tuoân rôi, töøng ñeâm buoàn con tim heùo haét...

Doaõn Quang Khaûi Thu Thuûy Maïnh Quaân

VÌ QUAÙ YEÂU ANH

Laïi moät ñeâm troâi cöù troâi voâ voïng, laïi moät boùng em traàm ngaâm…

www.arirang.com.vn

- 229 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
VÌ SAO VÌ SAO VÌ SAO
Ngöôøi veà ñaây trong ñeâm gioù möa, chaúng nghe noùi moät caâu... Ñaõ noùi vôùi em buoåi hoâm aáy ñeán vôùi em ... Vì sao khi anh ñi em ñaõ khoâng oâm laáy anh hôõi ngöôøi...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vuõ Quoác Vieät Töø Huy Khôûi My - Hoaøng Rapper Huyønh Nhaät Taân Nguyeãn Minh Anh Laâm Chaán Huy Hoaøi An Nguyeãn Nhaát Huy Traàn Hieàn Phaïm Hoøa Khaùnh Buøi Anh Duõng Ñöùc Trí Trònh Coâng Sôn Xuaân Hieáu Quoác An Nguyeãn Minh Anh Leâ Höïu Haø Thaùi Khang Duyeân Höông Hoaøng Hieäp Yeân Lam Minh Chaâu

53509 50233 55463 55180 53074 52437 51890 55181 52438 53656 54368 50104 52114 54138 52436 51891 52113 54614 53367 54857 52115

VÌ SAO CHÆ COÙ ANH

Vì sao trong tim chæ coù anh, chæ yeâu anh...

VÌ SAO EM KHOAÙ MAÙY

Chuyeän hoâm qua ñaâu phaûi anh muoán ñeå cho em buoàn ñaâu...

VÌ SAO KHOÂNG THA THÖÙ CHO NHAU
Gioù laïnh traøn veà, caùt buïi ñöôøng traàn, laù xaùc xô rôi…

VÌ SAO LEÛ LOI VÌ SAO SAÙNG VÌ SAO THEÁ

Bao ñeâm daøi nhìn sao cuoái trôøi... Treân cao lung linh sao trôøi, muoân maøu ñeïp xinh... Ñeán laøm gì ñeå roài nay em ra ñi, ñeán laøm gì...

VÌ SAO TRONG ANH VÌ TA CAÀN NHAU
Toâi xin laøm möa bay...

Trong ñôøi ai cuõng coù rieâng moät vì sao vaø bao öôùc mô… Hoân nuï hoân ñaàu tieân, nuï hoân hoàn nhieân, nöôùc maét ai...

VÌ TOÂI CAÀN THAÁY EM YEÂU ÑÔØI VÌ YEÂU
Naém tay nhau treân ñöôøng tung taêng vui ca ngaøy thaùng…

VÌ YEÂU EM

Moät mình anh ñi treân con phoá xöa aâm thaàm nhìn haït möa rôi...

VÒ ÑAÉNG TÌNH YEÂU VÒ NGOÏT ÑOÂI MOÂI

Trong noãi ñau voâ tình vaàng traêng laõng queân... Trong tình yeâu laøm sao bieát ai luoân chaân thaønh...

VÒ TRÍ NAØO CHO ANH VIEÂN KEÏO MÔÙI

AÙnh traêng theà ngaøy naøo beân nhau dòu ngoït em noùi…. Ngöôøi yeâu ôi tình yeâu ñoù em trao taëng anh, traùi tim em seõ thuoäc…

VIEÁNG LAÊNG BAÙC

Con ôû mieàn Nam ra thaêm laêng Baùc...

VIEÁT CHO NGÖÔØI ÔÛ XA VIEÄT NAM GAÁM HOA

Ngaøy anh ñi laù thu nheï rôi gioù cöù nhö laëng yeân... Ta haùt treân ñaát meï huøng thieâng soâng nuùi daït daøo…

www.arirang.com.vn

- 230 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
VIEÄT NAM QUEÂ HÖÔNG CHUÙNG TOÂI
Baïn ôi haõy ñeán queâ höông…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ñoã Nhuaän Thanh Tuøng Toâ Thanh Sôn Ngoïc Sôn Vieát Tuaán Only C Nhaïc: Minh Vy Lôøi: Hoàng Xöông Long Khaùnh Baêng Vinh Söû Anh Tuaán Traàn Tieán Ngoïc Sôn Nhaïc ngoaïi Baûo Chinh Kyø Anh Leâ Minh Kha Voõ Thieän Thanh Nguyeãn Minh Anh Nhaïc: Laõ Vaên Cöôøng Lôøi: Minh Nguyeät Giao Tieân Vuõ Quoác Vieät

50456 50994 52846 53510 55464 55183 52582 50022 51072 53973 50090 53217 50828 52439 55182 55465 53817 55466 51059 52116 54858

VÓNH BIEÄT MUØA HEØ

Muøa heø baâng khuaâng baâng khuaâng noãi nhôù ...

VÓNH BIEÄT NGÖÔØI XÖA VÓNH BIEÄT TÌNH EM

Möôøi naêm roài coøn gì anh nôõ ñaønh queân toâi, khoâng moät laàn… Tình coù luùc khi laø soùng gioù, tình coù nhöõng khi thaät mô moäng...

VINH DANH GIA ÑÌNH TRUYEÀN THOÁNG VIEÄT NAM
Cuøng thaép saùng leân truyeàn thoáng gia ñình, tình yeâu muoân ñôøi...

VOÄI VAØNG

Ñoâi khi con tim em nhöùc nhoái...

VOÏNG COÅ BUOÀN
Trôøi möa gioù...

Ñeâm daøi nghe tieáng voïng coå buoàn, nöùc nôû vaàng traêng...

VOÏNG NGAØY XANH VOØNG NHAÃN CÖÔÙI
Voøng nhaãn cöôùi ñoù em ñeo…

VOØNG TAY BÌNH YEÂN VOØNG TAY CAÀU HOÂN VOØNG TAY LÔÕ LAØNG
Tình nhö giaác mô…

Giaät mình thöùc giaác trong ñeâm daøi... Moät sôùm yeân laønh moät ngöôøi lính rôøi xa queâ nhaø... Khi xöa yeâu ngöôøi toâi ñaõ töøng deät mô öôùc...

VOØNG TAY NGÖÔØI AÁY VOØNG TAY TÌNH YEÂU VOØNG TAY TÌNH YEÂU
Töøng ñeâm vaéng öôùc chi coù em beân caïnh... Hö hö hö… Nhö maây vôùi gioù phieâu du rong chôi bao goùc ñôøi…

VOØNG TROØN TÌNH YEÂU VOØNG XOAY

Tình yeâu ñeán keá beân maø ta ñaâu coù hay... Nhöõng chieác xe ñang noái nhau, ñi loøng voøng...

VÖÔØN HOA TÌNH YEÂU VÖÔØN YEÂU

Vöôøn hoa ngaøy xöa khi môùi yeâu nhau mình ñaõ heïn theà... Theo loái moøn laàn tìm ñeán vöôøn yeâu ...

VOÙ NGÖÏA TREÂN ÑOÀI COÛ NON VOÂ CUØNG

Em daáu yeâu ôi anh ñang quay veà möôøi naêm xa vaéng… Duø öôùc muoán hoâm naøo baây giôø hoùa thaønh maây...

www.arirang.com.vn

- 231 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
VOÂ TAÂM
Ñaõ laâu laém roài, keå töø ngaøy em noùi chia tay...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vuõ Quoác Bình Thaùi Khang Töôøng Vaên Ñoã Ñình Phuùc Ñoã Ñình Phuùc Nhaïc ngoaïi Voõ Maïnh Hieàn Voõ Thieän Thanh Löông Baèng Quang Vuõ Quoác Bình Leâ Quoác Duõng Myõ Taâm Laâm Thaùi Hieàn Nguyeãn Hoàng Thuaän Quoác Baûo Ñoã Nhuaän Vaên Chöøng - Lam Löông Leâ Minh Minh Chaâu Phaïm Höõu Taâm Haø Phöông

54369 52440 54859 53075 54370 50811 54860 55184 53657 52958 52441 53974 52117 53658 51208 54139 51077 51258 51833 51734 55185

VOÂ TÌNH

Voâ tình em laïi ñöôïc gaëp anh trong giaác mô…

VOÂ VOÏNG

Coù nhöõng luùc em muoán hy voïng...

VOÃ VEÀ GIAÁC MÔ VOÄI

Töø luùc quen nhau yeâu nhau, nghe côn moäng tình... Nheï nhaøng töïa söông mai trong naéng sôùm...

VOÄI VAØNG CHI EM HÔÕI
Voäi vaøng chi em hôõi...

VÔÕ TAN

Töøng gioït möa rôi beân hieân vaéng ngaét, töøng ngaøy troâi qua...

VÔÏ THAÈNG ÑAÄU

Na na na… Maù noù ôi ra ñaây tui bieåu coi...

VÔÙI ANH EM VAÃN LAØ COÂ BEÙ

Coù nhöõng ñeâm anh naèm loøng thao thöùc coù nhöõng ñeâm ...

VÔÙI EM TOÂI KHOÂNG COØN NIEÀM TIN VU VÔ
Chôït nhôù luùc xöa tan tröôøng veà, gaëp em...

Giôø thì em muoán quay trôû veà, vaø giôø thì em muoán toâi queân…

VUÕ ÑIEÄU FRANCE CHO ANH VUÕ ÑIEÄU TÌNH NOÀNG

Ya ya ya...caâu chuyeän em vieát laâu roài anh bieát ñaâu... Chaúng khi naøo vui nhö khi ta coù nhau tình xanh maøu…

VUÕ KHUÙC NHAÏC TÌNH VÖØA BIEÁT DAÁU YEÂU
Toùc ai bay ngang löng trôøi…

Ôi coâ em xinh töôi moâi cöôøi noàng naøn deã thöông…

VUI MÔÛ ÑÖÔØNG

Ô ô troâng leân maø ñænh nuùi thôøi cao...

VUI MUØA CHIEÁN THAÉNG VUI TRONG NGAØY CÖÔÙI
Ñaùm cöôùi ñaùm cöôùi veà...

Chieàu nay toâi ñöùng treân Tröôøng Sôn…

VUI VÔÙI THIEÂN NHIEÂN

Hoøa theo laøn gioù ta thaû troâi heát bao nhieâu noãi buoàn...

VUØNG TRÔØI BÌNH YEÂN VUØNG TRÔØI MÔ ÖÔÙC

Maây lang thang buoàn troâi naëng mang öu tö khaùt khao... Vuøng trôøi mô öôùc ñoù coù em ñang ñôïi chôø...

www.arirang.com.vn

- 232 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
VÖÔØN DAÂU LAÙ MÔÙI
Nheï tay em haùi vöôøn daâu laù môùi, cho nong taèm vöøa aên leân...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phaïm Theá Myõ Nguyeãn Vaên Chung Tuaán Khanh Quoác Baûo Baûo Chaâu Quang Huy Wanbi Tuaán Anh Canh Thaân

54371 53975 55186 55187 53659 51760 54372 54861 50995 50364 50919 55188 53976 55467 50493 53218 53219 53511 55468

VÖÔØN HOA SAO RÔI VÖÔØN TÌNH

Vöôøn tình yeâu anh ngoài ñaây vôùi em trong eâm ñeàm... Muøa thu naêm ñoù, ta böôùc ra ñi chôi trong vöôøn tình...

VÖÔØN TÌNH NHAÂN

Kìa em muøa yeâu ñeán naøy, gioù aám trong tay...

VÖÔNG VAÁN TÌNH XÖA VÖÔÏT QUA VUÏT MAÁT

Ngöôøi yeâu ôi anh ñaõ khoâng quay veà ñaây nöõa ñeå mình em… Böôùc qua bieát bao noãi buoàn khi trôû veà anh troâng thaáy... Mong thôøi gian daàn troâi qua mau nhöõng kyù öùc buoàn...

VYÕ DAÏ ÑOØ TRAÊNG

Moät chieàu troøn traêng, maùi cheøo ngöôïc doøng chaúng heïn maø neân...

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAST
We wish you a merry christmast… Bieát khoù noùi cho ngöôøI yeâu daáu…

W

Nhaïc Anh Nhaïc ngoaïi Nhaïc Anh

WHEN A MAN LOVE A WOMAN WHERE DO YOU GO
Veà ñaâu ngöôøi hôõi...

XA

X
Quoác Baûo Phöông Uyeân Bình Nguyeân Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Taøi Tueä Tieán Luaân Nguyeãn Minh Anh Phaïm Khaùnh Höng

Chôø maõi vaãn cöù xa xaêm ngaøy heïn hoø...

XA CAÙCH NGHÌN TRUØNG XA DAÀN BOÙNG EM XA EM KYÛ NIEÄM
Ngaøy ta yeâu nhau…

Cho em xin...nhöõng thaùng ngaøy qua ñeå tieác nuoái... Laëng nhìn thôøi gian troâi qua maø loøng anh theâm xoùt xa...

XA KHÔI

Naéng toûa chieàu nay chieàu toûa naéng ñoâi bôø anh ôi...

XA MAÕI CAÀU DÖØA

Ñöôøng laøng ñi quanh co baày chim seû líu lo ñaàu ngoõ...

XA MAËT CAÙCH LOØNG XA MAËT CAÙCH LOØNG

Ngaøy naøo loøng buoàn tieác nuoái, tieãn em ñi nöôùc maét vôi ñaày... Lôøi höùa ñaõ höùa khi bieät ly ngöôøi coù mang theo khoâng ngöôøi...

www.arirang.com.vn

- 233 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
XA MUOÂN TRUØNG MAÂY XA NGÖÔØI YEÂU NGÖÔØI
Roài ngaøy mai em ñi, ngaøy mai chuùng ta khoâng gaëp roài ngaøy mai... Coøn gì nöõa ñaâu khi chim lìa baày khi caây lìa caønh…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Vaên Chung Tieán Luaân Tieán Luaân Ñynh Traàm Ca Nguyeãn Nam Ngoïc Leã Tröông Quang Tuaán Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Vaên Hieân Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Töôøng Vaên Soâng Traø Daân ca Thöøa Thieân Hueá Thaûo Chaâu - Gia Ñoaøn Daân ca quan hoï Baéc Ninh Ngoïc Leã Duy Anh Hoàng Xöông Long Nguyeãn Ñình Nguyeân Nhaïc: Löu Höõu Phöôùc Lôøi: Huyønh Vaên Tieång Leâ Quoác Thaéng
Nhaïc: Tröông Quang Luïc Lôøi: Tröông Quang Luïc - Nhöôïc Thuyû

54615 53660 52442 51038 50897 51328 50376 50185 51563 53369 54141 55469 53661 50913 54142 52583 51957 55189 55190 55193 54862

XA ROÀI HAÏNH PHUÙC GIAN NAN XA ROÀI MUØA ÑOÂNG XA ROÀI TUOÅI THÔ XA TÍM HAÏ MÖA XA VAÉNG EM XA VAÉNG XA VAÉNG
Khi nhöõng moái tình ñaõ qua... Day döùt haït möa muøa haï ñaõ veà… Coøn ñaâu nöõa nhöõng phuùt giaây… Chieàu naøo beân nhau treân ñöôøng phoá xöa ... Khi ngöôøi ñaõ ra ñi… Taïm bieät taïm bieät muøa ñoâng…

Trong caên nhaø quaïnh hiu anh ngoài laëng oâm ñeâm toái…

XAO XUYEÁN XAÅM HUEÁ

Moät mieàn queâ ñeïp tuyeät vôøi, moät maøu queâ töïa bieån khôi... Con roàng vaøng con roàng vaøng ai ôi xuoáng taém ö ao ô hoà...

XE BUYÙT HAI TAÀNG XE CHÆ LUOÀN KIM XE ÑAÏP ÔI
Nhôù khi xöa anh chôû em…

Tuoåi thô ñaày nhöõng giaác mô dieàu bay voäi qua caùnh ñoàng... Xe chæ oá maáy kim beân luoàn kim oá maáy kim beân luoàn kim…

XE ÑAÏP TEEN XE HOA

Ngaøy xöa anh vôùi em gaëp nhau trong giaác mô... Xe hoa ñi veà ñaâu, ñöa ngöôøi yeâu toâi ñi choán naøo…

XE THÔØI GIAN

Moät saùng quanh toâi nghe buoàn daâng leân moâi...

XEÁP BUÙT NGHIEÂN XEÁP CHÖÕ

Xeáp buùt nghieân leân ñöôøng tranh ñaáu... Naøo baïn ôi ta nhòp ñeàu chaân böôùc...

XÆA CAÙ MEØ XÍCH ÑU

Xæa caù meø ñeø caù cheùp, tay naøo ñeïp thì ñi beû ngoâ... Naøy em yeâu ôi ñeán ñaây vôùi anh thaät gaàn...

Löông Baèng Quang

www.arirang.com.vn

- 234 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
XÍCH LAÏI GAÀN NHAU XÍCH LOÂ
Thôøi gian nhö döøng trong phuùt giaây… Laø laø la ... Xích loâ ai khoâng hay ñaén ño...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc ngoaïi Voõ Thieän Thanh Nhaïc ngoaïi Nhaïc: Marc Lavoine Lôøi Vieät: Minh Chaâu Phaïm Khaùnh Höng Trònh Coâng Sôn Tröôøng Sa Thaùi Thònh Ñoã Kim Baèng Nguyeãn Nhaát Huy Nhaïc: Vuõ Hoaøng Lôøi: Lyù Hoaøng Ly Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Thaùi Thònh Ñinh Quang Minh Nguyeãn AÙnh 9 Quoác An Phan Long Leâ Quang Nhaïc: Hoaøng Anh Lôøi: Döông Khaéc Linh Phaïm Hoøa Khaùnh Voõ Ñoâng Ñieàn Phöông Uyeân

50777 51747 50802 55191 53220 52847 52701 52118 52584 53818 53370 51764 52702 53512 51688 51564 52119 54143 52848 51384 53978

XIN CHAØO (HELLO)
Haõy keå toâi nghe oâi teân toâi...

Khi quen em trong ñeâm khieâu vuõ…

XIN CHAØO VIEÄT NAM (HELLO VIEÄT NAM) XIN CHO TOÂI ÑÖÔÏC YEÂU XIN CHO TOÂI
Laøm sao bieát theá giôùi loøng ai ñang troâng mong ñöôïc yeâu... Xin cho maây che ñuû phaän ngöôøi, xin cho toâi moät saùng…

XIN COØN GOÏI TEÂN NHAU

Tieáng haùt bay treân thaønh phoá baâng khuaâng…

XIN DAØNH TROÏN CHO ANH

Xin ghì chaët vai em ñöøng buoâng lôi ñoâi caùnh tay…

XIN DÌU NHAU ÑEÁN TÌNH YEÂU
Giôø em veà ñaâu ñöôøng vaéng ñeâm khuya...

XIN ÑÔØI CHO COÙ ÑOÂI

Chæ laø nhö theá anh ñi, chæ laø nhö theá em ñi ...

XIN ÑÖØNG ÑAN NGOÙN TAY EM XIN ÑÖØNG HOAØI NGHI XIN ÑÖØNG NÍU KEÙO
Haõy queân ñi lôøi tình naøo gian doái ...

Ñeâm khoâng moät vì sao trong vaét moät taâm hoàn...

Níu keùo níu keùo ñeå laøm chi, níu keùo chæ ñeå theâm…

XIN ÑÖØNG NOÙI YEÂU TOÂI

Toâi xin traû laïi ngöôøi cuoäc tình nhieàu gian doái...

XIN ÑÖØNG QUEÂN TOÂI (FORGET ME NOT)
For get me not, for for get for get me not…

XIN ÑÖØNG QUEÂN TOÂI XIN ÑÖØNG RÔØI XA

For get me not, xin ñöøng queân toâi… Ngoài moät mình ñeâm nay nhôù anh ngoài moät mình…

XIN HAÕY THÖÙ THA

Tình ta troâi veà ñaâu coù leõ vì em buoâng lôøi mau...

XIN ÑÖØNG THÖÔNG HAÏI TOÂI XIN ÑÖØNG TRAÙCH ÑA ÑA
Roài con chim ña ña…

Vôõ naùt con tim chæ vì anh ñaõ doái traù, ngaøy aáy anh...

XIN ÑÖÔÏC MAÕI YEÂU NHAU

Naøy ngöôøi yeâu ôi ngöôøi coøn nhôù hay khoâng...

www.arirang.com.vn

- 235 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
XIN EM ÑÖØNG KHOÙC XIN GOÕ BA TIEÁNG
Naøy ngöôøi em yeâu daáu… Coá níu keùo cuõng vaäy thoâi em ôi, yeâu nhau chi ñeå giôø ñaây…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Ñoã Ñình Phuùc Nhaïc ngoaïi Vuõ Quoác Vieät Nhaïc ngoaïi Traàn Long AÅn Phaïm Tröôûng Minh Nhieân Höông Quyønh Hoaøi Phöông Trònh Coâng Sôn Minh Nhieân Ñöùc Huy Duy Maïnh Trung Quaân Anh Khanh Kyø Anh Lam Phöông Nguyeãn Khaûi Hoaøn Trònh Coâng Sôn Anh Chaâu - Chaâu Kyø Löu Hoaøng Phong

52849 50326 52120 50875 51155 53076 52121 55192 52703 54144 54616 52122 53513 53077 51834 52312 53979 51186 54145 52313 52123

XIN HAÕY COØN NHÔÙ NHAU XIN HAÕY RÔØI XA

Töøng ngaøy töøng ngaøy vaãn troâi maõi böôùc treân ñöôøng veà… Khi ñaõ giaõ töø ngöôøi yeâu ôi xin haõy rôøi xa…

XIN LAØM NGÖÔØI HAÙT RONG
Cuõng ñaønh xin laøm ngöôøi haùt rong…

XIN LOÃI ANH ÑAÕ SAI (ÑAØN OÂNG LAØ THEÁ 2)
Em ôi laø em anh ñaõ sai khi noùi raèng...

XIN LOÃI TÌNH YEÂU XIN MAÕI YEÂU ANH XIN MAÕI YEÂU EM

Anh noùi seõ ñöa em ñi suoát cuoäc ñôøi, maø sao khoâng ñöa ñöôïc… Moät mai tình yeâu ngaäp ngöøng leân tieáng, xua ñi nhôù mong... Giöõa ñeâm vaéng anh mô veà em cuûa nhöõng ngaøy xöa…

XIN MAËT TRÔØI NGUÛ YEÂN

Moät ngaøy ngaøy ñaõ qua, oâi moät ngaøy ngaøy choùng qua...

XIN MOÄT LAÀN ÑÖÔÏC NOÙI YEÂU EM XIN MOÄT NGAØY MAI COÙ NHAU XIN NGÖÔØI THÖÙ THA
Töøng ngaøy qua ta ñaõ ñi xa thaät xa...

Lang thang coâ ñôn döôùi aùnh ñeøn ñöôøng, sao em ra ñi... Coøn laïi ñaây moät buoåi chieàu öôùt côn möa, coøn laïi ñaây...

XIN QUEÂN ÑI BOÙNG ÑEÂM XIN RU MUOÄN MAØNG
Ru traêng veà giöõa loøng ñeâm…

Ñeâm nay moät mình laëng nghe haït möa bay...

XIN THÔØI GIAN NGÖØNG TROÂI XIN THÔØI GIAN QUA MAU XIN TRAÛ LAÏI EM
Xin traû laïi em khoâng gian yeân tónh...

Baát chôït gaëp em trong chieàu thu con tim xao xuyeán… Buoàn naøo hôn ñeâm nay...khi ngoaøi kia baõo toá ñaày trôøi...

XIN TRAÛ NÔÏ NGÖÔØI

Hai möôi naêm xin traû nôï ngöôøi, traû nôï moät thôøi em ñaõ boû ai...

XIN TRÔØI THOÂI MÖA XIN VAÃY TAY CHAØO

Möa rôi rôi laù vaøng rôi ngaäp trôøi, tieáng buoàn… Moät laàn naøy nöõa mai mình xa roài, lôøi naøo ngöôøi noùi ñi…

www.arirang.com.vn

- 236 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
XIN YEÂU BAÈNG CAÛ TÌNH NGÖÔØI XOÙA
Tình yeâu ôi ñeán nöõa maø chi, tình yeâu ôi ñeán nöõa laøm gì... Phaûi laøm sao queân nuï hoân cuoái cuøng mình trao ñeán nhau...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøng Minh Phuùc Tröôøng Nguyeãn Hoaøng Duy Minh Khang Daân ca Thaùi Phaïm Ñình Chöông Ñình Vaên Nhaïc Hoa Nguyeãn Ngoïc Taøi Traàn Ngoïc Toâ Thanh Tuøng Töôøng Vaên Quang Maãn Tieán Luaân Löông Ngoïc Chaâu Lieâu Hoaøng Anh Haø Phöông Nguyeãn Ngoïc Thieän Xuaân Hoàng Khaùnh Baêng Minh Kyø Thanh Sôn Hoaøi Nam

52314 54146 54147 54617 53819 51079 52124 50775 51080 52125 53078 54373 51260 55470 52850 52443 50716 53221 51024 52851 50698

XOÙA HEÁT DAÁU YEÂU

Ñau vì cuoäc tình giôø ñaây khuaát saâu...

XOÙA TEÂN NGÖÔØI TÌNH XOØE HOA

Ngaøy hoâm qua em noùi khoâng bao giôø xa, ngaøy hoâm qua em noùi... Buøng bong bính bong ngaân nga tieáng coàng vang vang…

XOÙM ÑEÂM XOÙM NHOÛ

Ñöôøng veà canh thaâu… Xoùm nhoû cuûa toâi laø khung trôøi xanh ngaét, coù tieáng ñaøn…

XOÙM VAÉNG XOÙT XA XOÙT XA

Nöûa khuya veà xoùm vaéng… Ñaõ laâu khoâng coøn yeâu… Ñoâi khi loøng muoán yeâu em thaät nhieàu maø aân tình ñoù...

XUA TAN NIEÀM ÑAU XUA TAN NIEÀM ÑAU XUAÂN
Xuaân ñang veà trong ñaát trôøi...

Coù bao giôø anh hay chaêng nhöõng ñeâm mong chôø... Veà nôi ñaâu ngöôøi ôi tieáng yeâu xa roài, tình ñoâi ta...

XUAÂN BEÂN EM

Ah ñi ñi beân em, ñoâi mình tay trong tay cho muøa xuaân ngaát ngaây...

XUAÂN BOÁN MUØA XUAÂN CA

Cho duø trôøi coù sang ñoâng, ai se saét laïnh anh hoàng neùt moâi… Xuaân ñeán xuaân ñeán roài ta cuøng nhau ra phoá…

XUAÂN CHIEÁN KHU XUAÂN COÁ HÖÔNG XUAÂN ÑAÕ VEÀ
Xuaân ñaõ veà xuaân ñaõ veà…

Muøa xuaân veà trong chieán khu… Muøa xuaân ñaõ veà vôùi ta, naøng xuaân myõ mieàu thöôùt tha...

XUAÂN ÑEÏP LAØM SAO
Coù moät maøu hoàng…

Ñeïp laøm sao gioù xuaân môn man caønh ñaøo, ñeïp laøm sao...

XUAÂN HOÀNG TREÂN MAÙ
www.arirang.com.vn

- 237 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
XUAÂN HOÏP MAËT
Xuaân ñaõ veà xuaân vaãn mô maøng…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vaên Phuïng Phaïm Thöông Thuyeát Khaùnh Baêng Töø Huy Nhaïc: Vaên Ñình Lôøi: Nguyeãn Dinh-Vaên Ñình Quoác Baûo Trung Nhaät Phaïm Minh Tuaán La Hoái Phaïm Minh Tuaán Ñöùc An Ñoã Ñình Phuùc Traàn Quang Nguyeãn Hoàng Haûi

51227 53222 51219 50114 54148 55194 51251 55471 50194 51633 53079 53223 54149 55195 51604 54863 50851 55196 55472 55197

XUAÂN HOØA BÌNH

Naøy baïn ôi xuaân hoøa bình ñang caát tieáng ca...

XUAÂN LIEÂN HOAN XUAÂN MÖÔØI TAÙM XUAÂN NHÔÙ MEÏ XUAÂN PHA LEÂ

Xuaân ôi xuaân muøa xuaân ñaõ ñeán khaép nôi… Muøa xuaân nay em tuoåi möôøi taùm... Gioù cuoán hôi aám veà caùnh mai vaøng kheõ ñoäng... Ñaõ thaáy xuaân veà, ñaõ thaáy em veà, hoang mang moät ít...

XUAÂN THÖÔNG NHÔÙ

Moät chieàu xuaân xöa beân nhau...

XUAÂN TRÖÔØNG QUEÂ TOÂI XUAÂN VAØ TUOÅI TREÛ
Chim eùn xinh xinh… Ngaøy thaém töôi beân ñôøi xuaân môùi…

Xuaân Tröôøng queâ toâi ñoàng luùa möôït xanh, vöôøn daâu traûi roäng...

XUAÂN VEÀ TREÂN QUEÂ TA XUAÂN XA
Naéng xuaân roän raøng ñuøa vui beân caùnh hoa töôi...

XUAÂN YEÂU THÖÔNG XUAÂN YEÂU THÖÔNG XUÙC CAÛM

Xuaân yeâu thöông ñang veà treân phoá.ø... Kìa ñaøn chim ñaõ veà, ñaøn chim hoùt líu lo möøng xuaân... Ngöôøi yeâu hôõi khi töïa vai anh, ñaët baøn tay leân treân ngöïc anh...

YEÂU YEÂU

Y

Yeâu laø moäng mô… Moät sôùm bình yeân moät ngaøy vui nhö ñang ñeán gaàn...

Traàn Huaân Huy Tuaán Traàn Thieän Thanh Vaên Phuïng Phaïm Khaùnh Höng Traàn Queá Sôn

YEÂU (TÌNH YEÂU) YEÂU YEÂU

Bieát laøm sao ñònh nghóa… Yeâu laø loøng baâng khuaâng, nhôù hay thöông moät chieàu thu... Ñoâi tim höùa seõ yeâu thieát tha seõ maõi khoâng rôøi xa...

YEÂU AI RUÏNG LAÙ SAÀU ÑOÂNG

Saàu ñoâng ruïng laù cuoán theo ngaøy thaùng, anh ñaõ xa em...

www.arirang.com.vn

- 238 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
YEÂU ANH MOÄT ÑÔØI
Nhôù anh nhôù nhöõng phuùt noàng aám beân nhau, giôø ñaây ñaõ xa roài...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoà Hoaøi Anh Thaùi Thònh Traàn Queá Sôn Ngoïc Sôn Thanh Sôn Minh Chaâu Traàn Huaân Nguyeãn Hoaøng Duy Quang Huy Voõ Maïnh Hieàn Nguyeãn Daân Leâ Baù Vónh Nhaïc Phaùp Ñöùc Huy Nguyeãn Ñình Nguyeân Quoác Baûo Nhaïc ngoaïi Nguyeãn Nhaát Huy Traàn Queá Sôn Traàn Queá Sôn Nguyeãn Ñöùc Trung

54618 55473 53514 53224 52444 51720 53662 55198 51605 54620 54150 54864 50327 50496 52315 54621 50746 55474 55199 55200 55201

YEÂU ANH NHIEÀU HÔN YEÂU CAÙI MAËN MAØ

Coù nhöõng khi u buoàn trong em raát coâ ñôn... Neáu anh yeâu caùi maën maø thì veà Quaûng Nam queâ em...

YEÂU DAÂN TOÄC VIEÄT NAM YEÂU DAÁU HAØ TIEÂN YEÂU DAÁU ÑAÕ VEÀ YEÂU DAÁU ÔI

Yeâu daân toäc Vieät Nam maùu ñoû da vaøng... Anh trôû laïi Haø Tieân thaêm em ngöôøi em dòu hieàn… Naøy em veà ñaây coù nhau giaây phuùt naøy... Yeâu daáu laø yeâu daáu ôi yeâu daáu ñang ôû ñaâu roài coù hay raèng…

YEÂU DAÁU THEO GIOÙ BAY YEÂU DAÏI KHÔØ YEÂU ÑI
Duø ñaõ bieát yeâu ngöôøi...

Nuï hoân naøo meâ say yeah nhöng sao noù cay cay...

Trong côn mô xanh xao, töøng choài non xanh xanh leân giaác mô...

YEÂU ÑÔØI YEÂU EM

Haõy caát tieáng haùt trong taâm hoàn, ñeå thaáy aùnh saùng nhö bình minh…

Chuyeän tình yeâu em vôùi anh quaù mong manh...

YEÂU EM BAÈNG CAÛ TRAÙI TIM
Yeâu em yeâu em nghe anh…

YEÂU EM DAØI LAÂU
Em nhö côn gioù thu…

YEÂU EM HAØ NOÄI

Yeâu em yeâu Haø Noäi, yeâu em yeâu quaù Haø Noäi ôi…

YEÂU EM HEÁT THAÂN ANH YEÂU EM MOÄT ÑÔØI
Trôøi hoâm nay maây thaáp…

Nhìn khoâng ra em vì toùc roái bôøi nhö reâu, nhìn khoâng ra em...

YEÂU EM MUØA XUAÂN

Khi anh ñöa em veà loøng em boái roái anh ôi...

YEÂU EM NHIEÀU HÔN NAÉNG XUAÂN YEÂU EM PHIEÂU LAÕNG HAÏ HOÀNG YEÂU EM SAØI GOØN

Muøa xuaân ñem anh veà vôùi em, ru ñôøi baèng nhöõng giaác mô... Muøa heø thaân thieát goïi, anh daét em ñi chôi phieâu dieâu... Hoâm nay ta ñi phoá khi ñöôøng phoá nhoän nhòp ñoâng ngöôøi...

www.arirang.com.vn

- 239 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
YEÂU EM TROÏN ÑÔØI
Vaø roài em ñi qua trong mô...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Minh Khang Leâ Höïu Haø Baûo Chinh Phaïm Tröôûng Hamlet Tröông Nguyeãn Hoaøng Duy Baù Vónh Haø Thaùi Hoaøng Yeân Lam Tröông Leâ Sôn Nhaïc Hoa Lôøi Vieät: Minh Kha Nhaïc: Phaïm Ñaêng Khöông Thô: Buøi Thanh Tuaán Canh Thaân Syõ Luaân Anh Tuaán Nguyeãn Ngoïc Thieän Trònh Laâm Ngaân Nhaïc Hoa Vieät Hoaøng Traàn Thieän Thanh Leâ Höïu Haø

51164 50155 52445 55202 53663 54622 55475 53820 55203 54374 51687 53080 52959 53081 53980 52960 52126 50955 54375 50316 51193

YEÂU EM

Yeâu em vì ta gheùt buoàn...

YEÂU GIAÛ

Ñaõ bao ngaøy thaùng em maõi coá thöông haïi anh...

YEÂU KHOÂNG DAÙM NOÙI

Tình côø gaëp em khi anh ñang ñi treân con ñöôøng khuya...

YEÂU KHOÂNG HOÁI TIEÁC YEÂU LAØ ÑAU YEÂU LAØ SAO YEÂU LAØ THEÁ

Em tìm anh tìm trong nhöõng ngoùn tay ñan vaøo nhau, tìm trong… Laëng nghe haït möa nheï rôi, laëng nghe loøng ñau raõ rôøi... Yeâu laø sao cho toâi vaøi caâu yeâu laø gì maø sao cay ñaéng... Yeâu cho nhau nhöõng ngoït ngaøo, roài maát nhau…

YEÂU LAØ THEÁ ÑOÙ YEÂU LAØ YEÂU YEÂU LAÀM

Chôït moät ngaøy anh nhaän ra anh ñaõ nhôù nhôù... Yeâu con tim thöôøng hay yeáu ñuoái, yeâu ta thöôøng queân ñi lyù trí... Tim thoâi buoàn ñau…

YEÂU LAÏI TÖØ ÑAÀU

Röøng ñang muøa thay laù, loaøi ngöôøi vaãn ñang yeâu...

YEÂU LAØ AÛO MOÄNG YEÂU LAØM CHI YEÂU MAÕI

Sao nôõ ñaønh nôõ ñaønh phuï nhau, ñem choân vuøi moái duyeân … Yeâu laøm chi leä hoen bôø mi... Coù aùnh maét naøo haèn saâu trong traùi tim...

YEÂU MAÕI NGAØN NAÊM YEÂU MOÄT MÌNH

Sôï laém khi yeâu ai tim daïi khôø, sôï laém tình chöa thaáy ñaõ voäi bay... Nhaø em coù hoa vaøng tröôùc ngoõ, töôøng thaät laø cao…

YEÂU MOÄT NGÖÔØI
Yeâu moät ngöôøi neân nhôù…

YEÂU NGÖÔØI ÑAÕ XA
Yeâu ngöôøi nhö theá ñoù... Baïn thaân ôi coá gaéng…

Ngöôøi ñaõ xa, cho loøng ta oâm veát thöông ñau...

YEÂU NGÖÔØI NHÖ THEÁ ÑOÙ YEÂU NGÖÔØI VAØ YEÂU ÑÔØI
www.arirang.com.vn

- 240 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
YEÂU NGÖÔØI XA XÖA
Ngöôøi yeâu ngaøy xa xöa ñoù…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nhaïc ngoaïi Taï Vuõ Thy - Thanh Sôn Vy Nhaät Taûo Phöông Uyeân Daân ca quan hoï Nguyeãn Höõu Thieát Nhaïc Thaùi Lôøi Vieät: Trung Nghóa Vónh Taâm Leâ Minh Kha Nhaïc Hoa Vónh Taâm Vónh Taâm Quang Ñöùc Tröông Leâ Sôn Tröông Leâ Sôn Ñöùc Trí Khaéc Vieät Thanh Sôn Minh Khang Nguyeãn Hoaøi Anh Quoác Baûo

50693 51025 50909 53981 53821 50248 51893 54376 53225 51108 54151 53082 54865 53982 53983 52852 55204 52316 53371 51084 54414

YEÂU NHAU CHO NHAU
Tình nhö tia naéng vaøng chieáu… Yeâu nhau maáy nuùi cuõng leo…

YEÂU NHAU GHEÙT NHAU YEÂU NHAU MOÄT ÑÔØI
Anh caùnh chim phieâu du ngaøy thaùng...

YEÂU NHAU NGAÛ NOÙN RA NGOÀI YEÂU NHAU ÑI
Yeâu nhau ñi ñôøi ta coù nghóa chi...

Yeâu nhau ngaû noùn coù ra ngoài, veà nhaø meï cha coù hoûi…

YEÂU NHAU ROÀI XA NHAU YEÂU NHAU ROÀI XA NHAU YEÂU NHIEÀU KHOÅ NHIEÀU YEÂU THAÀM YEÂU THAÀM
Ngaøy thaùng buoàn troâi…

Daáu yeâu xöa coøn ñaâu khi ngöôøi quay maët ra ñi... Coù nhöõng giaác mô hoùa phuø du khi tình tan vôõ... Ñöøng nhôù nhau laøm gì moät khi ta ñaõ khoâng coøn yeâu...

Chaúng leõ anh hieàn nhö theá, chaúng leõ khoâng nhaän ra raèng...

YEÂU THEÂM LAÀN NÖÕA

Ñeâm qua nhöõng kyû nieäm ngôõ nguû queân thöùc giaác...

YEÂU THÖÔNG COØN ÑAÂY

Chôø anh trong moûi moøn, moät tình yeâu daãu coù coøn...

YEÂU THÖÔNG KHOÂNG TROÏN VEÏN YEÂU THÖÔNG LÔÕ LAØNG
Em ñeán beân anh naøo ñaâu suy tính...

Thoâi em ñöøng khoùc nöõa em ôi, em laøm cho traùi tim toâi...

YEÂU THÖÔNG MONG MANH YEÂU THÖÔNG QUAY VEÀ

Anh mình ñaõ trao nhau nhieàu hôn ñaõ höùa, maø vì sao… Anh dang ñoâi tay anh oâm laáy em, anh ñang coá níu...

YEÂU TIEÁNG HAÙT NGAØY XÖA YEÂU TREÂN ÑAÀU MOÂI YEÂU TROÏN CON TIM
Ñöøng neân khôi nhaéc laïi chuyeän xöa... Öôùc chi anh laø tia naéng ban mai…

Ñoâi maét em buoàn buoàn gôïi giaác mô hoài töôûng...

YEÂU TRONG AÙNH SAÙNG

Tìm trong traän baõo ñeâm ñeå rieâng ta thaáy em, tìm trong ngoïn gioù...

www.arirang.com.vn

- 241 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
YEÂU TRONG ÑÔÏI CHÔØ YEÂU TRONG LAÀM LÔÕ YEÂU TRONG MÔ
Khi xöa anh naøo hay tim em mang löøa doái ñaõ bao laâu roài… Ñôøi coøn nhieàu oan traùi laém nieàm ñau vaø bao noãi saàu... Duø cho em coù mô moäng nhieàu vaø duø cho em coù voâ tình hoaøi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Hoaøng Nhaõ Xuaân Nhi Nguyeãn Ñöùc Trung Minh Khang Nguyeãn Nhaát Huy Vaên Phuïng Nguyeãn Hoaøi Anh Leâ Quoác Duõng Duyeân Höông Ñinh Coâng Minh Nhaïc ngoaïi

53822 53083 53823 52317 51894 53824 52585 53226 55476 50329

YEÂU TRONG MUØ LOØA

Bao ngaøy qua khoâng coù anh keà beân em coù buoàn…

YEÂU TRONG NIEÀM ÑAU YEÂU VAØ MÔ

Goùp nhöõng nuoái tieác anh ñöa em veà… La la la...anh yeâu nhaát ñoâi moâi hoàng, yeâu ñoâi maét say mô…

YEÂU VÌ YEÂU YEÂU XUAÂN

Möa rôi möa rôi möa haùt ru ñeâm buoàn…. Muøa xuaân ñeán con tim noàng naøn...

YEÂU YEÂU YEÂU (LOVE LOVE LOVE) YOU NEEDED ME
Moät ngöôøi ñöùng khoùc, moät ngöôøi vuoát ve...

Love love love tình yeâu maø em daønh rieâng trao veà anh...

www.arirang.com.vn

- 242 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
AI THÖÔNG CON NHIEÀU

50810 54153 54380 53378 50814 52715 53235 51748 53986 54160 53089 50296 50093 55218 54391 52675 54394 53671 52458

A

TEÂN TAÙC GIAÛ

Ba vôùi meï ñeàu thöông con, nhöng khoâng bieát…

Vuõ Hoaøng Phong Nhaõ Phaïm Tuyeân Thaäp Nhaát Nhaïc: Hoà Baéc Lôøi: Moäng Laân Ñình Khieâm

AI YEÂU BAÙC HOÀ CHÍ MINH HÔN THIEÁU NIEÂN NHI ÑOÀNG
Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng, ai yeâu... Ai yeâu caùc nhi ñoàng baèng Baùc Hoà Chí Minh...

AI YEÂU CAÙC NHI ÑOÀNG BAÈNG BAÙC HOÀ CHÍ MINH

ANH HAI

Sao meï laïi sanh anh hai tröôùc maø khoâng phaûi laø sanh con…

AÙNH TRAÊNG HOØA BÌNH AÙO MÔÙI

AÙnh traêng troøn löôùt qua ngoïn tre, traêng laáp laùnh... Muøa xuaân thay aùo môùi, caønh khoâ loäc bieác vöøa leân…

BA EM LAØ COÂNG NHAÂN LAÙI XE BA LOÂ CON COÙC
Chuù mang treân vai ba loâ con coùc ...

B

Ba em laø coâng nhaân laùi xe ñöa khaùch ñi qua bao ñöôøng phoá...

Leâ Vaên Loäc Vuõ Hoaøng Phan Vaên Minh Ngoïc Leã Ngoïc Leã Daân ca Nam Boä Söu Taàm: Lö Nhaát Vuõ Ca dao coå Phaïm Tuyeân Phan Traàn Baûng Nguyeãn Long Soâng Traø Tröông Quang Luïc Nhaïc: Buøi Ñình Thaûo Lôøi: Taï Höõu Yeân Soâng Traø - Thaân Loäc

BA MEÏ CHO CON BA MEÏ ÑI XA

Meï sinh con ra nhö ba öôùc mong... Mai ba meï ñi xa, con ôi chôù khoùc nheø, mai ba meï ñi xa...

BA NGOÏN NEÁN LUNG LINH BAÉC KIM THANG
Baéc kim thang caø lang bí rôï…

Ba laø caây neán vaøng, meï laø caây neán xanh…

BAØ COØNG ÑI CHÔÏ
Baø Coøng ñi chôï trôøi möa….

BAØI CA ÑI HOÏC

Bình minh daâng leân aùnh treân gioït söông long lanh...

BAØI CA GIA ÑÌNH

Ba ñi laøm veà ba ñeán tröôøng ñoùn con…

BAØI TAÄP BUOÅI SAÙNG BAØN TAY COÂ GIAÙO BAØN TAY MEÏ

Ñoàng hoà vöøa baùo thöùc, daäy daäy mau baïn ôi... Baøn tay coâ giaùo teát toùc cho em, baøn tay coâ giaùo vaù aùo cho em... Baøn tay meï beá chuùng con, baøn tay meï chaêm chuùng con…

BAØN TAY NAÊM NGOÙN

Baøn tay naêm ngoùn xinh thaät laø xinh ...

www.arirang.com.vn

- 243 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
BAY CAO TIEÁNG HAÙT ÖÔÙC MÔ
Ñoû thaém khaên quaøng treân maøu côø…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nguyeãn Nam Thanh Tuøng Nguyeãn Vaên Hieân Tröông Xuaân Maãn Nguyeãn Tieán Nghóa Nhaïc: Soâng Traø Thô: AÙi Thy Thaäp Nhaát Ñoã Vaên Khoaùi Traàn Quang Huy Leâ Vaên Loäc - Vuõ Hoaøng Nguyeãn Ñình Nguyeân Leâ Quoác Thaéng

51974 54165 51637 55228 54398 52868 51327 51982 50934 53243 53679 54406 50294 53534 51900 53842 52157 53683 50074 50423

BAY LEÂN NOØI GIOÁNG TIEÂN ROÀNG BAY VAØO TÖÔNG LAI
Tuoåi thô cuûa chuùng em…

Kìa roän raøng muøa xuaân ñang tôùi, khaép non soâng töng böøng...

BEÙ ÑI HOÏC

Ñöôøng beù ñi ñeán tröôøng ñi qua doøng suoái nhoû...

BEÙ ÑIEÅM MÖÔØI BEÙ VUI

Hoâm nay em ñieåm möôøi, coâ giaùo khen em ngoan… Ngaøy ñaàu ñi hoïc meï ñöa tôùi tröôøng, beù thaáy khaùc thöôøng ...

BOÁ LAØ TAÁT CAÛ

Boá laø taøu löûa boá laø xe hôi…

BOÂNG HOÀNG TAËNG COÂ BUÏI PHAÁN
Khi thaày vieát baûng…

Em troàng giaøn boâng tröôùc cöûa nhaø em …

BÖÔÙC VAØO THEÁ GIÔÙI THAÀN TIEÂN BUÙP BEÂ BAÈNG BOÂNG

Nhanh nhanh naøo baïn ôi ta cuøng ñuøa chôi vui quaù laø vui gheâ... Buùp beâ baèng boâng bieát bay bay bay, buùp beâ bieát boø…

CA NGÔÏI TOÅ QUOÁC

C

Trôøi cao trong xanh, söông sôùm long lanh, maët nöôùc xanh xanh...

Hoaøng Vaân Phan Vaên Minh Ñình Khieâm Phaïm Tuyeân Nhaïc: Nguyeãn Ngoïc Thieän Thô: Cheá Lan Vieân Lö Nhaát Vuõ Phaïm Tuyeân Phaïm Minh Tuaán Xuaân Giao

CAÛ NHAØ THÖÔNG NHAU
Ba thöông con vì con gioáng meï…

CAÛ THEÁ GIÔÙI TRONG TUÙI BOÁ CAÛ TUAÀN ÑEÀU NGOAN CAÙNH COØ TUOÅI THÔ

Boá cho con ñoâi maét saùng, boá cho con baøn tay ngoan… Thöù hai laø ngaøy ñaàu tuaàn beù höùa coá gaéng chaêm ngoan... Con chöa bieát con coø nhöng trong lôøi meï haùt...

CAÙNH ÑOÀNG TUOÅI THÔ CAÙNH EÙN TUOÅI THÔ CHAÙU ÑI MAÃU GIAÙO CHAÙU YEÂU BAØ
Baø ôi baø chaùu yeâu baø laém…

Em ñi theo ba em ra ñoàng thaêm luùa chín… Moät caùnh eùn nhoû chaúng laøm neân muøa xuaân ... Chaùu leân ba chaùu ñi maãu giaùo ...

www.arirang.com.vn

- 244 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHÆ COÙ MOÄT TREÂN ÑÔØI CHÒ HAÈNG
Xa chò Haèng Nga nuùp boùng... Chò ong naâu naâu naâu naâu, chi bay ñi ñaâu ñi ñaâu… Treân trôøi cao coù muoân ngaøn aùnh sao...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Tröông Quang Luïc Minh Kyø - Moäng Lan Taân Huyeàn Tröông Quang Luïc Thanh Tuøng Tröông Quang Luïc Phaïm Troïng Caàu Lö Nhaát Vuõ Phan Nhaân Nguyeãn Ñöùc Toaøn Xuaân Hoàng Nguyeãn Vaên Hieân Phaïm Tuyeân Baønh Trung Traàn Kieát Töôøng Thanh Sôn Ñoã Maïnh Töôøng Thô: Nguyeãn Höõu Töôûng Phaïm Tuyeân Khuaát Nguyeân Lyù Troïng Ngoïc Leã

54004 50252 52338 54421 50036 53851 50109 54009 50429 50430 54672 51827 53396 50307 52879 50451 51904 50298 50308 50292 53700

CHÒ ONG NAÂU VAØ EM BEÙ

CHIM NON ÑEÁN TRÖÔØNG CHIM SÔN CA
Líu lo khi buoåI saùng chim ca vang...

Chuùng em laø chim non coù ñoâi maét troøn troøn, coù ñoâi maù hoàng hoàng…

CHIM VAØNG ANH CHO CON

Maët trôøi ñoû röïc phía ñoâng, nhuoäm hoàng ruoäng ñoàng nuùi soâng... Ba seõ laø caùnh chim ñöa con ñi thaät xa...

CHUÙ BEÙ ÑI TÌM CHA CHUÙ EÁCH CON
Kìa chuù laø chuù eách con… Chuù meøo con loâng traéng tinh…

Naøy hôõi chuù chim non bay giöõa trôøi baõo toá...

CHUÙ MEØO CON CHUÙ THOÛ CON

Chuù thoû con ôi chuù thoû con, coù boä loâng loâng traéng nhö boâng...

CHUÙ TRAÂU VAØNG

Chuù traâu vaøng ôi chuù traâu vaøng... Chuù voi con ôû baûn Ñoân, chöa coù ngaø neân coøn treû con... Coâ ôi coâ chuùng chaùu yeâu coâ laém…

CHUÙ VOI CON ÔÛ BAÛN ÑOÂN

CHUÙNG CHAÙU YEÂU COÂ LAÉM COÂ GIAÙO EM
Coâ giaùo em ngöôøi xinh xinh, coâ hay cöôøi maét coâ long lanh… Moãi ngaøy ñi ñeán tröôøng... Meï cuûa em ôû tröôøng laø coâ giaùo meán thöông... ÏLuùc ôû nhaø meï cuõng laø coâ giaùo… Con chim hay hoùt…

COÂ GIAÙO MÔÙI COÂ GIAÙO

COÂ VAØ MEÏ

CON CHIM HAY HOÙT CON CHIM NON CON HEO ÑAÁT
Con chim non treân caønh caây…

Meï mua cho con heo ñaát, meï mua cho con heo ñaát ...

www.arirang.com.vn

- 245 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CON LAØ
Con laø caùnh coø bay treân ñoàng xanh, con laø naéng hanh...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Phaïm Minh Tuaán Soâng Traø Soâng Traø Phong Nhaõ Vieät Anh Nguyeãn Ngoïc Thieän

53399 52070 50481 53704 53547 51036 53706 50660 50301 52611 54449 53410 50291 54224 50295 52626 52015 50302

CON MEØO CON CHUOÄT
Baø noäi neø laø maù cuûa ba...

Con meøo con chuoät, con chuoät con meøo…

COÙ OÂNG BAØ COÙ BA MAÙ CUØNG NHAU TA ÑI LEÂN (ÑOÄI CA)
Cuøng nhau ta ñi leân theo böôùc Ñoaøn thanh nieân…

CÖÔÕI NGÖÏA TRE CUOÄI ÔI

Thuù quaù naøy vui gheâ beù cöôõi ngöïa baèng que tre… Ñeâm nay saùng quaù traêng ôi…

DÒU NGOÏT TÌNH YEÂU THÖÔNG

D
Thaäp Nhaát

Ñieàu ba muoán ôû con mang höông hoa cuûa meï…

ÑEÁM SAO

Ñ

Moät oâng sao saùng…

Vaên Chung Hoaøng Long - Hoaøng Laân Nhaïc: Buøi Ñình Thaûo Lôøi: Minh Chaùnh Tröông Quang Luïc Tröông Quang Luïc Thô: Phöông Lieân Phan Huyønh Ñieåu

ÑI HOÏC VEÀ ÑI HOÏC

Ñi hoïc veà laø ñi hoïc veà… Höông röøng thôm ñoài vaéng, nöôùc suoái trong thaàm thì…

ÑIEÀU CHUÙ QUEÂN KHOÂNG KEÅ ÑIEÀU EM MUOÁN
Em muoán quanh em röïc naéng töôi hoàng...

Töø chieán tröôøng xa, chuù veà thaêm nhaø keå chuyeän chieán ñaáu...

ÑOÄI KEØN TÍ HON

Te toø te ñaây laø ban keøn hôi…

EM LAØ BUÙP CHOÀI NON
Em seõ laø muøa xuaân cuûa meï…

E
Löông Baèng Vinh Trònh Coâng Sôn Moäng Laân Xuaân Giao Traàn Kieát Töôøng

Choài non choài non em laø buùp choài non, muøa xuaân...

EM LAØ HOA HOÀNG NHOÛ EM LAØ MAÀM NON CUÛA ÑAÛNG EM MÔ GAËP BAÙC HOÀ EM ÑI CHÔI THUYEÀN
Em ñi chôi thuyeàn… Ñeâm qua em mô gaëp Baùc Hoà ... Em laø buùp maêng non em lôùn leân trong muøa caùch maïng…

www.arirang.com.vn

- 246 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
EM ÑI MAÃU GIAÙO
Naéng vöøa leân em ñi maãu giaùo, chim chuyeàn caønh hoùt chaøo…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Döông Minh Vieân Traàn Thanh Tuøng Phaïm Troïng Caàu Soâng Traø Soâng Traø Tröông Quang Luïc Ngoïc Leã Huøng Laân Leâ Quoác Thaéng Ngoâ Tuøng Vaên

53723 54721 54456 52018 51742 54457 54227 50297 54723 54229 52896 54724 54230 53279 54461 52999 54246 54478 52631

EM MUOÁN VEÕ LEÂN BAÀU TRÔØI
Baïn ôi em mô veõ neân nhaø cao vuùt cao...

EM NHÔÙ MAÕI MOÄT NGAØY EM TAÄP ÑEÁM
Em taäp ñeám töø 1 leân 5…

Em nhôù ngaøy Baùc ra ñi, vì queâ höông leân ñöôøng cöùu nöôùc…

EM TAÄP TOÂ MAØU

Em taäp toâ maøu treân giaáy traéng phau ...

EM THEÂM MOÄT TUOÅI EM VEÕ MUØA XUAÂN EM YEÂU AI
Neáu hoûi raèng em yeâu ai...

Muøa xuaân ñaõ veà ñaây, haøng caây theâm moät tuoåi… Con veõ moät caønh ñaøo cho ba, con veõ moät caønh mai cho meï...

EM YEÂU BIEÅN XANH

Em ca haùt beân bieån xanh, em yeâu laém ôi bieån xanh...

EÁCH NAÈM ÑAÙY GIEÁNG

EÁch naèm ñaùy gieáng laø mieäng eách cöù keâu oang oang...

GAØ CON RAÁT NGOAN GAØ GAÙY

G

Gaø con gaø con nhoû xíu xinh xinh, loâng vaøng deã thöông … Con gaø gaùy le teù le saùng roài ai ôi...

Nhaïc: Soâng Traø Thô: Nguyeãn Thò Thaûo Nhaïc: Daân ca Coáng Khao Lôøi: Huy Traân Buøi Anh Toân Tröông Quang Luïc Vuõ Hoaøng Nguyeãn Ñình Nguyeân

GAØ TROÁNG GOÏI BEÙ

OØ où o oø où o, tieáng chuù gaø troáng goïi, oø où o oø où o beù thöùc daäy...

GAÙNH GAÙNH GOÀNG GOÀNG
Gaùnh gaùnh...gaùnh soâng gaùnh nuùi...

GIA ÑÌNH HAÏNH PHUÙC GIUÙP BAØ

Naéng roän raøng treân ñöôøng beù vui ñeán tröôøng, coù daùng meï... Baây giôø laø muøa ñoâng, trôøi laïnh laém baø ôi...

HAI CON DEÁ

H
Vuõ Hoaøng Phan Nhaân Phong Nhaõ

Reùc reùc reùc con deá than ñang boác pheùt, reùc reùc reùc...

HAØNG CAÂY ÔN BAÙC

Haøng caây xinh xinh chuùng em troàng, möôøi naêm qua vöôn thaúng taép...

HAØNH KHUÙC ÑOÄI TNTPHCM

Ñi ta ñi leân noái tieáp bao anh huøng, nhö quaân tieân phong...

www.arirang.com.vn

- 247 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HEØ VEÀ
Trôøi hoàng hoàng saùng trong trong...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Huøng Laân Traàn Quang Huy Maëc Tuaân Nguyeãn Ngoïc Thieän Nguyeãn Toân Nghieâm Nguyeãn Vaên Hieân

50300 52030 50548 54752 55002 51319 51829 52639 54757 53750 52640 53753 55022 50670 53577 53171 50027 52916

HOA BAN VAØO LÔÙP HOÏA SÓ TÍ HON
Maøu vaøng maøu ñen…

Thaáp thoaùng boâng hoa ban beân söôøn ñoài...

HOÏC ÑEÁM

Ta hoïc ñeám 1 2 3 4 5, anh thuoäc chöa cuøng ñeám theo toâi naøo...

HOÄP BUÙT CHÌ MAØU
HOÅNG DAÙM ÑAÂU
Treân caønh cao chim hoùt…

Hoäp buùt chì maøu, ba mua ñeå taëng em...

KEÅ CHUYEÄN VIEÂN GAÏCH HOÀNG
Hoâm nay em ñeán Beán Nhaø Roàng...

K

Leâ Vaên Loäc Nguyeãn Haûi Minh Hoaøng Phong Nhaõ

KHUÙC CA BOÁN MUØA

Haït naéng, haït naéng, cho meï ra ñoàng. Haït möa...

KHUÙC HAÙT TUOÅI THÔ KIM ÑOÀNG

AÙnh naéng chieáu saùng beân ngaøn öôùc mô... Hôøn caêm bao luõ tham taøn phaùt xít, daán böôùc ra ñi…

LAØ CON GAÙI

L

Laø con gaùi neø em ñi ñöùng nheï nhaøng, toùc ñöôøng ngoâi…

Nguyeãn Ñình Nguyeân Xuaân Giao Tröông Quang Luïc Vaên Chung

LAØ MAÊNG NON THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
Laø maêng non thaønh phoá Hoà Chí Minh, chuùng em böôùc theo...

LEÂN THAÊM CHÒ HAÈNG
A chim bay chim boà caâu traéng…

Ñeâm nay ñeïp laøm sao, traêng nghieâng vaøo cöûa soå...

LÖÔÏN TROØN LÖÔÏN KHEÙO

MAÀM CHOÀI LAÙ

M
Ñoã Laäp Nguyeãn Ñình Nguyeân Tröông Quang Luïc Nguyeãn Ñình Nguyeân

Maàm choài laù laø ba chuùng mình maàm tí teo troâng thaät laø xinh …

MAËT TRAÊNG VAØ CAÂY ÑA MAØU MÖÏC TÍM
Töø bao giôø em naøo bieát…

Ñeâm qua baø ngoài keå chuyeän ñôøi xöa...

MEÏ ÔI TAÏI SAO

Meï ôi taïi sao con böôùm bay cao, con ong laøm maät...

www.arirang.com.vn

- 248 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MEÏ YEÂU KHOÂNG NAØO
Con coø beù beù noù ñaäu caønh tre…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Leâ Xuaân Thoï Leâ Quoác Thaéng Töôøng Vaên Nguyeãn Ñình Nguyeân Xuaân Giao Thanh Tuøng Phaïm Troïng Caàu Nhaïc: Traàn Ñöùc Taâm Lôøi: Leä Bình Traàn Thanh Sôn Nguyeãn Phuù Yeân Cao Minh Khanh

50299 54779 54788 52393 55049 50088 52654 52786 50975 53584 50215 50303 54793 50293 53593 51712 54803 54804 54534 51497

MOÙN QUAØ DEÃ THÖÔNG

Meï cho em ñoâi maù hoàng hoàng vôùi ñoâi moâi xinh...

MÔ ÖÔÙC TUOÅI THAÀN TIEÂN MÖØNG NGAØY XUAÂN MUÙA CHO MEÏ XEM

Hoâm nay ca vang tia naéng vöøa sang, maét nai em thô chôø ñoùn... Xuaân vui xuaân ñeán cho em theâm moät tuoåi môùi… Hai baøn tay cuûa em, tay em muùa cho meï xem...

MUØA HAÏ VAØ NHÖÕNG CHUØM HOA NAÉNG
Em yeâu moät sôùm queâ höông...

MUØA HEØ CUÛA EM

Muøa heø cuûa em coù maây xanh khaép trôøi, naéng lung linh…

MUØA XUAÂN CUÛA BEÙ
Döôøng nhö hoâm qua…

Muøa xuaân cuûa beù chaúng ôû ñaâu xa, caùi choài taùch voû beù öôm...

MUØA XUAÂN CUÛA EM MUØA XUAÂN ÑEÁN ROÀI
Chaøo muøa xuaân ñeán…. Muøa xuaân ñeán nôi roài trôøi bao la thaém töôi…

MUØA XUAÂN TÌNH BAÏN

NAÊM NGOÙN TAY NGOAN
Xoøe baøn tay ñeám ngoùn tay…

N
Traàn Vaên Thuï Haøn Ngoïc Bích Nguyeãn Ngoïc Thieän Phaïm Ñaêng Khöông Khaéc Duõng Leâ Quoác Thaéng Nguyeãn Hieäp Phan Huyønh Ñieåu Theá Hieån

NAÉNG SÔÙM

Môû cöûa ra cho naéng sôùm vaøo phoøng, naéng cuøng em haùt ...

NGAØY ÑAÀU TIEÂN ÑI HOÏC
Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc…

NGAØY TEÁT ÑEÁN ROÀI NGOÂI SAO CUÛA MEÏ NHAÛY LOØ COØ

Ngaøy teát ñeán roài coøn gì vui hôn maëc aùo môùi ngaøy teát ñeán roài... ÏBa thöôøng baûo em laø ngoâi sao nhoû xinh ... Nhaûy loø coø nhaûy loø coø chaân em böôùc nhòp nhòp nhaøng töøng oâ...

NHÒP ÑIEÄU TUOÅI THÔ NHÔÙ ÔN BAÙC

Da da da... Nhòp ñieäu tuoåi thô ngaân vang leân roän raøng bao traùi tim...

Ai yeâu nhi ñoàng baèng Baùc Hoà Chí Minh...

NHONG NHONG NHONG
Nhong nhong nhong cha laøm…

www.arirang.com.vn

- 249 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NHÖ CON CHIM SEÛ
Tung taêng nhö con chim seû beù vui beù ñi nhaø treû...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Löông Baèng Vinh Tröông Quang Luïc Khaéc Duõng Phan Huyønh Ñieåu Thaûo Linh Nguyeãn Huy Huøng Phan Baù Chöùc Vuõ Quaàn Phöông Phan Vaên Minh

54808 53602 52405 50414 52267 52669 50453 50304 53613 55096 52671 50306 50263 50034 54823 53802 52558

NHÖ SAO SAÙNG NGÔØI

Ñoá ai ñoá ai maø ñeám ñöôïc laù röøng, ñoá ai maø ñeám ñöôïc…

NHÖÕNG AÂM VAÀN BIEÁT NOÙI NHÖÕNG EM BEÙ NGOAN
Em ñöôïc khen laø em beù ngoan…

Ñaây laø chöõ i maø ngaøy xöa con coøn beù tí...

NHÖÕNG LAÙ THUYEÀN ÖÔÙC MÔ
Naøo baïn laïi chôi ngaét laù xeáp thuyeàn…

NIEÀM VUI CUÛA EM NOÙI VÔÙI EM

Khi oâng maët trôøi thöùc daäy, meï leân raãy, em ñeán tröôøng… Neáu nhaém maét trong vöôøn…

NUÏ CÖÔØI XINH

Mieäng cuûa beù hay cöôøi neø…

OÂNG GIAØ NOEL ÔI

O
Ngoïc Leã Leâ Thöông Nguyeãn Ñình Nguyeân

OÂng giaø Noel ôi oâng ñang ôû nôi naøo, con mô oâng ñaõ bao ñeâm…

OÂNG NINH OÂNG NANG OÂNG YEÂU

OÂng Nænh oâng Ninh, oâng ra ñaàu ñình... OÂng coù raâu daøi traéng nhö doøng suoái trong veo...

RA CHÔI VÖÔØN HOA
Ra vöôøn hoa em chôi…

R

Vaên Taán Leâ Thöông Haøn Ngoïc Bích

RÖÔÙC ÑEØN THAÙNG TAÙM
Teát trung thu röôùc ñeøn ñi chôi…

RÖÛA MAËT NHÖ MEØO

Leâu khuø leâu röûa maët nhö meøo...

SAO MAØ LAÏ GHEÂ

S
Leâ Quoác Thaéng

Beù haùt thaät to beù thöa laïi nhoû sao maø laï gheâ...

TAÄP LAÙI OÂ TOÂ

T

Pí poø pí po em taäp laùi oâ toâ, pí poø pí po sau naøy em lôùn...

Nguyeãn Vaên Tyù Nguyeãn Vaên Hieân

TEØO LEÂN LÔÙP LAÙ

Vaøo naêm hoïc môùi, Teøo leân lôùp laù...

www.arirang.com.vn

- 250 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
THAÄT ÑAÙNG YEÂU
Daäy ñi thoâi naøo daäy ñi thoâi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Nghieâm Baù Hoàng Vuõ Hoaøng Leâ Thöông Minh Trang Löu Höõu Phöôùc Phaïm Tuyeân Soâng Traø Soâng Traø Vuõ Hoaøng La Sôn Tröông Quang Luïc Tröông Quang Luïc Traàn Thanh Sôn Daân ca Phaïm Tuyeân Soâng Traø Tröông Quang Luïc Leâ Thöông Nguyeãn Ñöùc Trung

50305 53200 50262 52820 53805 51948 54117 53060 52290 52693 53641 50023 52692 50261 50290 52577 53361 50214 54362 54607

THAÀY COÂ CHO EM MUØA XUAÂN
Moät boâng hoàng em daønh taëng coâ...

THAÈNG CUOÄI

Boùng traêng traéng ngaø…

THEÅ DUÏC SAÙNG

Coâ daïy em baøi theå duïc buoåi saùng, moät hai ba boán hít thôû…

THIEÁU NHI THEÁ GIÔÙI LIEÂN HOAN TIEÁN LEÂN ÑOAØN VIEÂN
Ñaây moät muøa xuaân traêm hoa heù töng böøng...

Ngaøn daëm xa khoân ngaên anh em keát ñoaøn, bieân giôùi saâu…

TIEÁNG CHUOÂNG ÑEÂM NOEL TIEÁNG GAØ GAÙY SAÙNG TIEÁNG VE GOÏI HEØ

Em ñi möøng leã Giaùng sinh ñeâm nay qua bao con phoá... OÙ o tieáng gaø gaùy saùng, trôøi saùng trôøi saùng roài ñaây... Saân tröôøng em coù caây phöôïng giaø, aâm thaàm…

TRAÊNG ÔI COÙ NGHE

Traêng ôi coù nghe, doøng soâng, doøng soâng noùi raèng…

TRAÊNG THU VAØ CHUÙ CUOÄI
Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng mình...

Ñeâm thu cuûa ñaát trôøi aùnh vaøng ngôøi toûa saùng…

TRAÙI ÑAÁT NAØY LAØ CUÛA CHUÙNG MÌNH TRAÙI TIM BEÙ NHOÛ TROÁNG CÔM
Vì beù laém traùi tim ôi, ñôøi yeâu thöông kia quaù roäng… Tình baèng coù caùi troáng côm…

TRÖÔØNG CHUÙNG CHAÙU

Ai hoûi chaùu chaùu hoïc tröôøng naøo ñaáy...

TRÖÔØNG MAÀM NON CUÛA BEÙ
TUOÅI HOÀNG TUOÅI THÔ
Vui sao khi böôùc treân ñöôøng naøy... Trôøi xanh xanh maùt...

Tröôøng laø tröôøng maàm non, beù laø beù raát ngoan…

TÖØ NHAØ ÑEÁN TRÖÔØNG

Saùng nay em vaøo tröôøng, baøi hoïc vui beân coâ thaày...

UÙP LAÙ KHOAI

U

UÙp laù khoai möôøi hai chong choùng, ñöùa baän aùo traéng ñöùa baän aùo ñen...

Nhaïc: Ñoàng Dao Bieân soaïn: Leâ Giang

www.arirang.com.vn

- 251 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
VEÀ VÔÙI THIEÂN NHIEÂN

54855 54140 51892 53368 51296 50452 54619 50804 52446

V

TEÂN TAÙC GIAÛ

Em ñi leân röøng baêng qua con suoái saâu nghe tieáng chim roän vang...

Hoaøng Vuõ Vuõ Minh Ñöùc Nguyeãn Ñình Nguyeân Tröông Quang Luïc Phan Nhaân - Nguyeãn Duy Dzoaõn Bình

VUI NGAØY GIAÙNG SINH VUI ÑEÂM TRAÊNG RAÈM VÖÔØN AÂM NHAÏC

Coù moät vì sao trong maét cha, coù moät vì sao trong maét meï... Vui ñeâm traêng raèm coù oâng traêng troøn… Baïn thaân yeâu ôi nhanh leân, ta ñeán nôi naøy thaêm vöôøn aâm nhaïc...

VÖÔØN CAÂY CUÛA BA
Maù troàng toaøn nhöõng caây…

VÖÔØN HOA CUÛA EM

Vöôøn hoa cuûa em laø ngoâi tröôøng…

YEÂU BOÁ MEÏ

Y
Nguyeãn Ñöùc Trung Phaïm Thanh Sôn Khaéc Duõng

Yeâu meï yeâu meï yeâu nhaát nhaø, meï oâm em voøng tay baø tieân raát hieàn...

YEÂU EM TUOÅI MÖÔØI LAÊM
Em yeâu tuoåi möôøi laêm...

YEÂU SAO NOEL

Yeâu laøm sao beù yeâu laøm sao Giaùng Sinh noàng naøn…

www.arirang.com.vn

- 252 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT

52447 51422 51423 53825 52705 53515 51415 52318 52319 51622 51769 51770 51571 51572 51785 51786 52853 54623

ANH ÑI XA CAÙCH QUEÂ NGHEØO
Anh ôû ñaàu soâng em cuoái soâng... Gioù gioù nhôù thöông ai...

A

TEÂN TAÙC GIAÛ

Möa gioù laïnh trieàn mieân ñeâm ñaõ khuya, ngaøn nhôù nhung...

Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Hoaøi Vuõ Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Hoaøi Vuõ Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Truùc Phöông Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Hoaøi Linh

ANH ÔÛ ÑAÀU SOÂNG EM CUOÁI SOÂNG 1 ANH ÔÛ ÑAÀU SOÂNG EM CUOÁI SOÂNG 2 AI CHO TOÂI TÌNH YEÂU
Ai cho toâi tình yeâu cuûa ngaøy thô ngaøy moäng, toâi xin daâng ...

AÙO EM CHÖA MAËC MOÄT LAÀN

Toâi vôùi naøng hai ñöùa nguyeän yeâu nhau, tha thieát töø ñaây…

BAÙC ÔI THÖÔNG NHÔÙ NAØO NGUOÂI
Duø xa xoâi cuõng ñeán duø giaø yeáu cuõng ñi...

B

Troïng Nguyeãn Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Kieân Giang Quy Saéc
Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh

BAÏCH THU HAØ

Troâng khoùi höông mô maøng…

BAØI CA ÑAÁT PHÖÔNG NAM 1 BAØI CA ÑAÁT PHÖÔNG NAM 2 BAÙNH BOÂNG LAN
Ai mua baùnh boâng lan hoân…

Hoø ô… nhaén ai ñi veà, mieàn ñaát phöông Nam… Hoø ô… nhaén ai ñi veà, mieàn ñaát phöông Nam…

BAÛY NGAØY ÑÔÏI MONG 1 BAÛY NGAØY ÑÔÏI MONG 2 BEÂN CAÀU DEÄT LUÏA 1 BEÂN CAÀU DEÄT LUÏA 2
Anh khoâng daùm saùnh… Kìa Traàn Minh Traàn Minh hieàn ñeä…

Anh heïn em cuoái tuaàn chôø anh nôi cuoái phoá... Saùng chuû nhaät trôøi trong nhöng trong loøng daâng soùng...

Theá Chaâu Theá Chaâu Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Phaïm Theá Myõ Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Phaïm Theá Myõ Vieãn Chaâu Traàn Nam Daân

BOÂNG HOÀNG CAØI AÙO 1 BOÂNG HOÀNG CAØI AÙO 2
Meï meï laø doøng suoái dòu hieàn...

Moät boâng hoàng cho em moät boâng hoàng cho anh...

BOÂNG OÂ MOÂI BOÂNG SEN

Boâng oâ moâi, gioù cuoán ruïng ñaày treân soâng, nhìn maây trôøi… Maûnh traêng troøn löôïn mình ñaàm sen thaùng naêm…

www.arirang.com.vn

C

- 253 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CA DAO EM VAØ TOÂI 1 CA DAO EM VAØ TOÂI 2 CAÂY CAÀU DÖØA 1 CAÂY CAÀU DÖØA 2 CHA YEÂU 1 CHA YEÂU 2
Moät chieàu lang thang… Cha yeâu ôi con nhôù… Caét nöûa vaàng traêng, caét nöûa vaàng traêng toâi laøm con ñoø… Khuùc Daân ca queâ mình sao aám aùp, coù tieáng saùo… Ñaõ laâu laém roài em veà thaêm laïi choán xöa... Thuôû thieáu thôøi vui laém ai ôi em ñaâu roài...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: An Thuyeân Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: An Thuyeân Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Haøn Chaâu Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Haøn Chaâu Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Quoác Vöôïng Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Quoác Vöôïng
Coå nhaïc: Minh Thuøy Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh Coå nhaïc: Minh Thuøy Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh

52127 52128 51701 51702 51417 51418 51095 51107 52320 52321 53372 51689 51690 53227 51566 51567 52322 52323 51958 51959 52854

CHIEÁC AÙO BAØ BA 1 CHIEÁC AÙO BAØ BA 2
Ñeïp quaù queâ höông…

Chieác aùo baø ba treân doøng soâng…

CHIEÀU NÖÔÙC LUÕ 1 CHIEÀU NÖÔÙC LUÕ 2

Anh veà queâ em möa sa gioâng chieàu nöôùc luõ… Anh veà queâ em möa sa gioâng chieàu nöôùc luõ…

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Vinh Söû Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Vinh Söû Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Tieán Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Tieán Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Maïc Theá Nhaân Troïng Nguyeãn Troïng Nguyeãn Coå nhaïc: Khaùnh Baêng Taân nhaïc: Anh Kieät Coå nhaïc: Khaùnh Baêng Taân nhaïc: Anh Kieät Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu
Coå nhaïc: Anh Kieät TN: Nguyeãn Hieàn - Hoaøi Linh

CHIM SAÙO TRÔÛ VEÀ CHÒ TOÂI 1 CHÒ TOÂI 2
Nhaø toâi treân beán soâng… Roài moät ñeâm saùng traêng...

Söông thu thaáp thoaùng bay bay ngoaøi ngoõ...

CHO VÖØA LOØNG EM CHÔÏ MÔÙI 1 CHÔÏ MÔÙI 2
Caùi chôï coù hoài naøo... Anh vaãn nhôù em…

Thoâi roài ta ñaõ xa nhau, keå töø ñeâm phaùo ñoû röôïu hoàng...

CHÔØ NGÖÔØI 1 CHÔØ NGÖÔØI 2

Moät ngöôøi con gaùi ñöùng nghieâng nghieâng vaønh noùn laù… Moät ngöôøi con gaùi ñöùng nghieâng nghieâng vaønh noùn laù…

CHUÙC ANH ÑAØI 1 CHUÙC ANH ÑAØI 2

Söông traéng nhuoäm röøng phong vaán vöông... Vieân ngoïc bích trao nhôø sö maãu…

CHUYEÄN ÑEÂM MÖA

Ngoaøi trôøi khoâng sao thöa, ñöôøng laày öôùt ngoõ toái…

www.arirang.com.vn

- 254 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
CHUYEÄN TÌNH LAN & ÑIEÄP
Chieàu kia luõ chim…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Maïc Phong Linh Quy Saéc Quy Saéc Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Tröông Minh Chaâu Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Giao Tieân Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Giao Tieân

51570 51771 51772 52449 51503 51504 52448 51501 51502 51787 51788 52961 54624 52706 52129 52130 52586 52707 52131

COÂ BAÙN ÑEØN HOA GIAÁY 1 COÂ BAÙN ÑEØN HOA GIAÁY 2 COÂ GAÙI BAÙN SAÀU RIEÂNG CON GAÙI CUÛA MEÏ 1
Meï thöôøng baûo con…

Ai mua ñeøn giaáy hoân ñeøn toâi naøy phaát giaáy hoa hoàng ... Naêm em möôøi saùu thì khoùi chinh chieán bay vuøng leân... Ai mua saàu rieâng coù ai mua saàu rieâng, haõy döøng chaân…

CON GAÙI CUÛA MEÏ 2
Duø ngöôøi ta yeâu thöông...

CON ÑÖÔØNG MANG TEÂN EM

Trôû laïi chuyeän hai chuùng mình, khi anh vôùi em…

DOØNG SOÂNG QUEÂ EM 1
Chieác xuoàng nhoû ñöa anh veà… Gioù leân ñi cho tình ta…

D

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Truùc Phöông

Coå nhaïc: Huyeàn Nhung Taân nhaïc: Tröông Quang Luïc Coå nhaïc: Huyeàn Nhung Taân nhaïc: Tröông Quang Luïc

DOØNG SOÂNG QUEÂ EM 2 DÖÔÙI COÅNG TRÖÔØNG LAØNG 1 DÖÔÙI COÅNG TRÖÔØNG LAØNG 2
Theá roài moät hoâm döôùi luõy tre laøng... Coång tröôøng laøng hai beân hai caây phöôïng vó...

Quy Saéc Quy Saéc
Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Y Vaân - Xuaân Tieân

DUYEÂN TÌNH

Bieát nhau giöõa ñoä traêng troøn, nhôù nhau döôùi bieån maø treân non…

ÑAØI HOA DAÂNG BAÙC

Ñ

Treân maûnh ñaát thaønh ñoàng cao muoân tröôïng, chuùng con ñi...

Traàn Nam Daân Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Vuõ Ñöùc Sao Bieån Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Ngoïc Sôn Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Ngoïc Sôn Vieãn Chaâu
Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Nguyeãn Vaên Thöông
Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Thuaän Yeán - Hoaøi Vuõ

ÑAU XOÙT LYÙ CHIM QUYEÂN ÑEÂM CUOÁI 1 ÑEÂM CUOÁI 2
Ngöôøi ôi coù nhôù coù thöông moät ngöôøi…

Ngaøy xöa khi ta lôùn leân ñaõ nghe caâu haùt lyù chim quyeân…

Ngöôøi ñaõ queân ñi bao lôøi yeâu naêm naøo, ngöôøi ñaõ queân…

ÑEÂM KHUYA TROÂNG CHOÀNG
Chaên goái leû töøng ñeâm söông laïnh buoát…

ÑEÂM ÑOÂNG

Chieàu chöa ñi maøn ñeâm rôi xuoáng, ñaâu ñaây buoâng…

ÑI TRONG HÖÔNG TRAØM 1

Hoø ô… gioù Thaùp Möôøi ñaõ thoåi thoåi raát saâu…

www.arirang.com.vn

- 255 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
ÑI TRONG HÖÔNG TRAØM 2
Duø ñi ñaâu duø xa caùch bao nôi anh vaãn coù boùng em… Veà phöông Nam laéng nghe cung ñaøn, thoån thöùc voïng… Veà phöông Nam laéng nghe cung ñaøn, thoån thöùc voïng… Ñöôïc tin em laáy choàng loøng anh buoàn bieát maáy... Em ôi caâu öôùc theà chöa phai naêm thaùng naøo beân ai... Roài con chim ña ña ngaån ngô ñöùng... Ai laøm ai laøm cho gioït möa tuoân... Anh traùch sao nôõ voäi laáy choàng…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Thuaän Yeán - Hoaøi Vuõ

52132 52324 52325 51779 51780 51691 51692 53373 52326 52327 51420 51421 51773 51774 52587 51582 51583 54625 51578

ÑIEÄU BUOÀN PHÖÔNG NAM 1 ÑIEÄU BUOÀN PHÖÔNG NAM 2

Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Vuõ Ñöùc Sao Bieån Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Vuõ Ñöùc Sao Bieån Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Chaâu Kyø Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Chaâu Kyø Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Voõ Ñoâng Ñieàn Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Voõ Ñoâng Ñieàn
Coå nhaïc: Huøng Duõng TN: Traàn Haûi - Traàn Thieát Huøng

ÑÖÔÏC TIN EM LAÁY CHOÀNG 1 ÑÖÔÏC TIN EM LAÁY CHOÀNG 2 ÑÖØNG TRAÙCH ÑA ÑA 1 ÑÖØNG TRAÙCH ÑA ÑA 2

ÑÖØNG TRAÙCH LAÙ DIEÂU BOÂNG ÑÖÔØNG VEÀ HAI THOÂN 1 ÑÖÔØNG VEÀ HAI THOÂN 2
Ñöôøng veà thoân em duyeân daùng beân ven soâng... Ñöôøng veà thoân em duyeân daùng beân ven soâng...

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Phaïm Theá Myõ Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Phaïm Theá Myõ

GAËP NHAU LAØM NGÔ 1
Nhôù khi xöa laï nhau…

G

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh

GAËP NHAU LAØM NGÔ 2
Khi ñeâm sang ñom ñoùm…

GAÙNH NÖÔÙC ÑEÂM TRAÊNG 1
Söông thu laïnh bao truøm khaép neûo... Naêm thaùng daõi daàu treân ñaát khaùch... Thaïch ñoäng Haø Tieân caây ruõ boùng…

Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu

GAÙNH NÖÔÙC ÑEÂM TRAÊNG 2 GIOÙ BIEÅN HAØ TIEÂN

HAØN MAËC TÖÛ 1
Ai mua traêng toâi baùn…

H

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Traàn Thieän Thanh

HAØN MAËC TÖÛ 2

Haøn Maëc Töû ôi anh ôû ñaâu... Baùc ôi coâng ôn Baùc bieån trôøi khoâng saùnh noåi, con vieát lôøi ca... Veà ñeán ñaàu laøng…

HAÙT MAÕI ÔN NGÖÔØI

Döông Thò Thu Vaân Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Thanh Sôn

HÌNH BOÙNG QUEÂ NHAØ 1
www.arirang.com.vn

- 256 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
HÌNH BOÙNG QUEÂ NHAØ 2
AØ ôi con nöôùc chaûy xuoâi…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Thanh Sôn
Coå nhaïc: Truùc Thanh Taân nhaïc: Ñaøi Phöông Trang Coå nhaïc: Truùc Thanh Taân nhaïc: Ñaøi Phöông Trang

51579 52328 52329 51793 51794 51586 51587 52588 52330 52331 52133 52134 52708 51580 51581 51699 51700 53084 52962 53374

HOA MÖÔØI GIÔØ 1 HOA MÖÔØI GIÔØ 2

Hoâm chia tay chieàu chuû nhaät anh baûo raèng… Hoâm chia tay chieàu chuû nhaät anh baûo raèng…

HOA ÑAØO NAÊM NGOAÙI 1
Caùnh chim veà toå chôû maây xa ...

Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Linh Chaâu Taân nhaïc: Hoaøng Trang Coå nhaïc: Linh Chaâu Taân nhaïc: Hoaøng Trang Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Thanh Sôn Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Thanh Sôn Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Theá Hieån Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Theá Hieån Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Leâ Thöông Quy Saéc Quy Saéc

HOA ÑAØO NAÊM NGOAÙI 2 HOA TÍM BAÈNG LAÊNG 1
Gioù leân lay ñoäng…

Höông toùc mô maøng höông coá nhaân...

HOA TÍM BAÈNG LAÊNG 2
Roài giaëc Myõ caøn qua...

HOÀNG LAÂU MOÄNG HOAØI COÅ 1 HOAØI COÅ 2

Tuyeát rôi nhieàu neân caùnh hoa phai taøn… Nghe tieáng ñaøn ai rao saùu caâu nhö soáng laïi… Nghe tieáng ñaøn ai rao saùu caâu nhö soáng laïi…

HOAØNG HOÂN MAØU TÍM 1 HOAØNG HOÂN MAØU TÍM 2 HOØN VOÏNG PHU
Laàn thöù hai veà thaêm…

Hoø ô… chieàu chieàu chim vòt keâu chieàu… Ngöôøi ôi nhôù caâu theà xöa, duø naéng hay möa... Leänh vua haønh quaân troáng keâu doàn, quan vôùi quaân…

HÖÔNG CAU QUEÂ NGOAÏI 1 HÖÔNG CAU QUEÂ NGOAÏI 2
Möôøi saùu tuoåi ñaõ laøm daâu...

KHOÅ THAÂN GIAØ 1 KHOÅ THAÂN GIAØ 2

K
Quy Saéc Quy Saéc Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Hoaøng Trang Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu

Vôï moät thì naèm giöôøng leøo vôï hai co ruùt... Ñeâm heø döôùi maùi nhaø toân noùng voâ cuøng noùng...

KHOÂNG BAO GIÔØ QUEÂN ANH
Toâi vieát leân ñaây vôùi taát caû chaân thaønh...

KHUÙC HAÙT TÖÔNG TÖ KIEÁP CAÀM CA

Leä traøn theo khuùc haùt töông tö, anh ñeán roài ñi chaúng giaõ töø... Khi böùc maøn buoâng danh voïng heát..

www.arirang.com.vn

- 257 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
LAN VAØ ÑIEÄP 1
Toâi keå ngöôøi nghe... Nhöng ai ñaâu ngôø…

51507 51508 51789 51790 51960 51961 53228 51775 51776 52963 54626 51962 51963 51695 51696 52450 51697 51698 53085

L

TEÂN TAÙC GIAÛ
Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Maïc Phong Linh Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Maïc Phong Linh Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Quy Saéc Taân nhaïc: Hoaøng Caàm Coå nhaïc: Quy Saéc Taân nhaïc: Hoaøng Caàm Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Nguyeãn Vuõ Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Nguyeãn Vuõ Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Y Vaân Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Daân ca Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Daân ca Coå nhaïc: Queá Chi Taân nhaïc: Söu Taàm Coå nhaïc: Thanh Lieâm Taân nhaïc: Daân ca Coå nhaïc: Thanh Lieâm Taân nhaïc: Daân ca

LAN VAØ ÑIEÄP 2 LAÙ BAØNG RÔI 1 LAÙ BAØNG RÔI 2
Ñaây coù phaûi quaùn haøng naêm cuõ... Naêm sau khaùch trôû laïi khi caây baøng thay laù…

LAÙ DIEÂU BOÂNG 1 LAÙ DIEÂU BOÂNG 2 LAÙ TRAÀU XANH

Gaùi Ñình Baûng vaùy buoâng chuøng cöûa voùng… Muøa ñoâng sau em tieáp coâng ñi ngaøy ñeâm daàm möa daõi naéng... Thöông nhau cau boå laøm ñoâi maûnh...

LÔØI CUOÁI CHO EM 1 LÔØI CUOÁI CHO EM 2 LOØNG MEÏ

Em anh xin em moät laàn cuoái ñöøng traùch anh ... Ñöøng ñöøng nhìn anh baèng ñoâi maét buoàn vôøi vôïi... ÏLoøng meï bao la nhö bieån Thaùi Bình raït raøo, tình meï tha thieát...

LOØNG MEÏ HAÄU PHÖÔNG LÖÔNG SÔN BAÙ 1 LÖÔNG SÔN BAÙ 2

Troâng troâng leân aùnh sao Baéc Ñaåu soi ñöôøng con ñi, gian khoå... Treân neûo veà Nam Sôn nhôù ai loøng naùt tan… Em ôi duyeân ngaøn daëm kieáp naøy thoâi ñaõ lôõ…

LYÙ CHIEÀU CHIEÀU 1 LYÙ CHIEÀU CHIEÀU 2 LYÙ CHIM QUYEÂN LYÙ QUA CAÀU 1 LYÙ QUA CAÀU 2

Chieàu chieàu ra ñöùng Taây laàu Taây... Tình yeâu thaùng ngaøy keát xe tô hoàng... Chim quyeân quaày aên traùi quaây, nhaõn loàng naøy… Caàu tre daãn loái xe duyeân mình tô hoàng chæ thaém... Caàu tre daãn loái xe duyeân mình tô hoàng chæ thaém...

MEN RÖÔÏU SA KEÂ

M

Beán cuõ tieâu ñieàu laïnh gioù ñoâng...

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Tröông Minh Chaâu

www.arirang.com.vn

- 258 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
MÖA BUÏI 1 MÖA BUÏI 2
OÂm aáp tình yeâu kyû nieäm coøn ñaây... Ngaøy cuûa ñoâi ta ñaõ theo möa buïi nhoøa...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Höõu Minh Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Höõu Minh Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Haø Phöông Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Truùc Phöông Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Truùc Phöông Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Haø Phöông Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Haø Phöông Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Huyønh Anh Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Kyø Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Kyø Nguyeãn Thò Kim Oanh Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Long AÅn Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Traàn Long AÅn

51693 51694 53826 52135 52136 52137 52138 53827 51623 51624 54627 51964 51965 51625 51626 52855 53375 51777 51778 52139

MÖA ÑEÂM TÆNH NHOÛ MÖA NÖÛA ÑEÂM 1 MÖA NÖÛA ÑEÂM 2

Trôøi ñoå möa cho phoá vaéng meânh moâng, khôi loøng bao noãi nhôù ... Ñeâm chöa nguû nghe ngoaøi trôøi ñoå möa töøng haït rôi... Khi troùt göûi nhöõng hình aûnh cuûa tim vaøo loøng ñeâm…

MÖA QUA PHOÁ VAÉNG 1 MÖA QUA PHOÁ VAÉNG 2 MÖA RÖØNG

Möa haét hiu möa buoàn qua phoá vaéng, chieàu möa tuoân… Ñeâm anh tieãn ñöa ngöôøi yeâu ñi laáy choàng... Möa röøng ôi möa röøng, haït möa nhôù ai möa trieàn mieân ...

MÖA TREÂN PHOÁ HUEÁ 1
Chieàu nay möa treân phoá Hueá… Hoø ô… Chieàu möa phoá buoàn…

MÖA TREÂN PHOÁ HUEÁ 2 MÖØNG SINH NHAÄT BAÙC MÖØNG TUOÅI MEÏ 1 MÖØNG TUOÅI MEÏ 2
Toâi bieát ñeán yù nghóa möøng sinh nhaät Baùc kính yeâu...

Moãi muøa xuaân sang meï toâi giaø theâm moät tuoåi... Meï giaø nhö chuoái chín caây gioù lay meï ruïng…

NGAØY ÑAÙ ÑÔM BOÂNG 1
Buoåi toái nguû treân ñoài... Ô… queâ mình giôø ñaây…

N

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Nhaät Ngaân Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Nhaät Ngaân Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Thieân Kieàu Taân nhaïc: Vinh Söû Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Vinh Söû

NGAØY ÑAÙ ÑÔM BOÂNG 2 NGÖÔØI ÑIEÂN YEÂU TRAÊNG NGÖÔØI TÌNH MO CAU
Traêng ôi traêng ôi, bao ñeâm daøi ta nhôù vaàng traêng… Troø chôi thuôû beù, anh öa keùo mo cau chôû em qua ngoõ vöôøn...

NGÖÔØI YEÂU NAY ÑAÕ COÙ CHOÀNG 1 NGÖÔØI YEÂU NAY ÑAÕ COÙ CHOÀNG 2
Roài moät chieàu thu naéng ñaõ taøn...

Em coù choàng roài em coù ñoâi coøn toâi caùnh nhaïn laãn phöông trôøi...

NHAÃN COÛ CHO EM 1

Anh ngheøo khoâng coù nhaãn kim cöông, anh chæ taëng em...

www.arirang.com.vn

- 259 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
NHAÃN COÛ CHO EM 2
Em ôi anh ñaâu coù ngôø tình ta nhö caùnh dieàu bay…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Vinh Söû Döông Thò Thu Vaân
Coå nhaïc: Leâ Quang Trung TN: Kim Tuaán - Tröông Quang Tuaán Coå nhaïc: Leâ Quang Trung TN: Kim Tuaán - Tröông Quang Tuaán

52140 54628 52141 52142 51500 51419 51791 51792 52856 53229 53828 53516 53517 51505 51506 51576 51577

NHÔÙ CHA TRONG MUØA PHÖÔÏNG ÑOÛ NHÔÙ EM LYÙ BOÂNG MAI 1 NHÔÙ EM LYÙ BOÂNG MAI 2 NÖÛA ÑÔØI HÖÔNG PHAÁN
Daàu bieát em thaønh hoân… Boâng mai vaøng thuôû naøng coøn treû, treân loái ñi veà… Boâng mai ôi hôõi boâng mai vaøng, giôø naøng vaãn xa…

Bình minh leân nhuoäm hoàng con soâng nhoû, raïng rôõ haøng phöôïng ñoû...

OÂNG LAÕO CHEØO ÑOØ
Coøn nöôùc mô maøng…

O P

Haø Trieàu Hoa Phöôïng

Vieãn Chaâu

PHAÄN LAØM DAÂU 1 PHAÄN LAØM DAÂU 2

Vaøo loø cay khoùi leä daàm vaøo ñôøi cay leä phaän laøm daâu con ... Khoå sôû nhöùt laø giôø daâng côm nöôùc...

Quy Saéc - Lö Thaûo Nguyeân Quy Saéc - Lö Thaûo Nguyeân Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Huøng Duõng Taân nhaïc: Khaùnh Baêng

PHAÏM LAÕI BIEÄT TAÂY THI PHAØN LEÂ HUEÂ

Buùt ngaùt trôøi khuya gioù laïnh luøng, con thuyeàn löôùt soùng… Ngaäp ngöøng leân yeân ruoåi voù caâu ta laïi quay veà queâ cuõ…

PHAÙO HOÀNG TIEÃN BIEÄT

Ñöôïc bieát ngöôøi yeâu ñi laáy choàng, hoûi raèng loøng anh…

QUA CAÀU GIOÙ BAY QUA NGOÕ NHAØ EM
Ngaøy xöa Döông Leã…

Q

Yeâu nhau côûi aùo oái aø cho nhau, veà nhaø doái raèng cha doái meï... Anh vaãn ñi veà qua ngoõ nhaø em, chaân böôùc ngaäp ngöøng...

Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Daân ca Coå nhaïc: Queá Chi Taân nhaïc: Vinh Söû Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Vinh Söû Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Vinh Söû Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Tieán Luaân

QUAÙN GAÁM ÑAÀU LAØNG 1 QUAÙN GAÁM ÑAÀU LAØNG 2
Quaùn Gaám ñaàu laøng aáy ngöôøi... Khoâng coøn con soâng… OÂi nöôùc luõ daâng cao…

QUEÂ EM MUØA NÖÔÙC LUÕ 1 QUEÂ EM MUØA NÖÔÙC LUÕ 2

www.arirang.com.vn

R

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Tieán Luaân

- 260 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
RA GIEÂNG ANH CÖÔÙI EM 1
Ngoä kyø thôøi con kieán… Meï veà nhaø ñang reùo…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Coå nhaïc: Thieân Kieàu Taân nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Coå nhaïc: Thieân Kieàu Taân nhaïc: Lö Nhaát Vuõ Coå nhaïc: Huøng Duõng Taân nhaïc: Ñynh Traàm Ca

51405 51406 51409 51410 52451 52332 52333 53086 51703 51704 51627 51628 53087 51781 51782 51568 51569 54629 51509

RA GIEÂNG ANH CÖÔÙI EM 2 RÖÔÏU CÖÔÙI NGAØY XUAÂN 1
Teát queâ mình naêm nay… YÙ meøng ôi…

RÖÔÏU CÖÔÙI NGAØY XUAÂN 2

SA MÖA GIOÂNG

S

Coå nhaïc: Huøng Duõng Taân nhaïc: Ñynh Traàm Ca

Daãu maø trôøi coøn laøm möa laâu daøi, gioït buoàn gioït tuûi…

Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Baéc Sôn Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Chaâu Kyø Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Chaâu Kyø
Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Nguyeãn Höõu Saùng

SAÂN GA CHÆ COÙ MOÄT NGÖÔØI 1 SAÂN GA CHÆ COÙ MOÄT NGÖÔØI 2 SAÀU VÖÔNG YÙ NHAÏC

Ñeâm xuoáng treân saân ga, söông cuoái thu laïnh luøng... Ñeâm xuoáng treân saân ga, söông cuoái thu laïnh luøng... Em ôû nôi ñaâu em ôû ñaâu, lôøi ca töùc töôûi giöõ cung saàu...

SAO CHÖA THAÁY HOÀI AÂM 1 SAO CHÖA THAÁY HOÀI AÂM 2 SAO EM VOÂ TÌNH 1
Ñaõ bieát em voâ tình…

Theo naêm thaùng hoaøi mong thö göûi ñi maáy laàn... Ngaøy xöa em vaãn nhôù naøng Toâ Thò boàng con ngoùng troâng...

SAO EM VOÂ TÌNH 2
Tieáng yeâu ñaàu xin traû laïi...

TAÂM SÖÏ CUÛA TOÂI

T

Coå nhaïc: Hoaøng Song Vieät Taân nhaïc: Nguyeãn Höõu Saùng

Hoâm nay ñeâm raèm nhöng traêng khoâng saùng...

Huyønh Nguyeân Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Huyeàn Nhung Vieãn Chaâu

TAÂM SÖÏ MAI ÑÌNH 1 TAÂM SÖÏ MAI ÑÌNH 2
Nghe hung tin nhò ca…

Trôøi hôõi laøm sao cho khoûi ñoùi gioù traêng coù saün laøm sao aên... Maùu ñaõ khoâ roài leä cuõng khoâ hoàn ta ñaõ cheát töï bao giôø...

TAÀN QUYØNH KHOÙC BAÏN 1 TAÀN QUYØNH KHOÙC BAÏN 2 THIEÂNG LIEÂNG TÌNH BAÙC THOAÏI BA COÂNG CHUÙA 1
Troâng voù ngöïa ñöôøng xa… Huøm dieàu thaùc danh thôm coøn choùi raïng… Con lôùn leân chöa moät laàn gaëp Baùc, nhöng caâu haùt queâ höông...

www.arirang.com.vn

- 261 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
THOAÏI BA COÂNG CHUÙA 2
Thieáp taâm chính tôï…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Tieán Luaân
Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Nguyeãn Nhaát Huy Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Nguyeãn Nhaát Huy

51510 51629 51630 53230 52143 52144 50865 51575 51966 51967 51783 51784 51584 51585 53518 53519 52709 52334 52335 51424 52145

THOAÏI KHANH CHAÂU TUAÁN 1
Ai nöùc nôû vôùi gioïng ñaøn... Ai nghe ñöôïc tieáng ñaøn…

THOAÏI KHANH CHAÂU TUAÁN 2 THÖÔNG EM
Thôøi thô aáu hai chò em soáng ñôøi gian khoù…

THÖÔNG NHÔÙ NGÖÔØI DÖNG 1 THÖÔNG NHÔÙ NGÖÔØI DÖNG 2
Toâi nhôù Ñaø Laït mô… Cam Ly voâ tö…

Gioù lay caønh caây nhaõn loàng, haùt caâu aàu ô nhôù mong… Ngaøy naøo anh ñöùng beân soâng, thöông em töø luùc…

THÖÔNG VEÀ MIEÀN ÑAÁT LAÏNH 1 THÖÔNG VEÀ MIEÀN ÑAÁT LAÏNH 2 THÖÔNG VEÀ MIEÀN TRUNG 1
Ñaõ bao laâu roài khoâng veà mieàn Trung…

Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Minh Kyø Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Minh Kyø Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Kyø Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Kyø Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Xuaân Hoàng Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Xuaân Hoàng Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Leâ Tröïc Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Leâ Tröïc
Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Phaïm Ñình Chöông

THÖÔNG VEÀ MIEÀN TRUNG 2
Em ôi chôø anh veà ñöøng cho naêm thaùng… Ñuoác loà oâ baäp buøng beân aùnh löûa...

TIEÁNG CHAØY TREÂN SOÙC BOMBO 1 TIEÁNG CHAØY TREÂN SOÙC BOMBO 2
EÂ tieáng chaøy chöa döùt maøn ñeâm ñaõ thöùc... Beán nöôùc gioù reùt...

TIEÁNG COØI TRONG SÖÔNG ÑEÂM 1 TIEÁNG COØI TRONG SÖÔNG ÑEÂM 2
Tieáng coøi trong söông ñeâm…

TIEÁNG DAÂN CHAØI

Ñeâm daâng oâi ngoïn trieàu, doâ aø doâ keùo thuyeàn nhoå neo...

TIEÁNG HAÙT TRÖÔØNG SÔN

Chaøo haäu phöông toâi ra tieàn tuyeán, ñöôøng quaân ñi...

Ngoâ Hoàng Khanh Coå nhaïc: Anh Kieät Taân nhaïc: Vuõ Ñöùc Sao Bieån
Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Döông Thieäu Töôùc Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Döông Thieäu Töôùc

TIEÁNG QUOÁC ÑEÂM TRAÊNG TIEÁNG XÖA 1 TIEÁNG XÖA 2

Ñeâm traéng qua soâng daøi, chôït nghe tieáng quoác… Hoaøng hoân laù reo beân theàm, hoaøng hoân tôi bôøi laù thu… Hoaøng hoân laù reo beân theàm, hoaøng hoân tôi bôøi laù thu…

TÌNH ANH BAÙN CHIEÁU TÌNH CÔØ GAËP NHAU 1

Hoø ô Chieáu Caø Mau nhuoäm maøu... Tình côø gaëp laïi nhau döôøng nhö laâu laém raát quen…

Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Traàn Quang Loäc

www.arirang.com.vn

- 262 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
TÌNH CÔØ GAËP NHAU 2 TÌNH DAÏI KHÔØ
Tình côø gaëp laïi nhau döôøng nhö laâu laém raát quen…
Em ôi thöùc troïn ñeâm naøy mình trong giaây phuùt bieät ly ngheïn ngaøo…

TEÂN TAÙC GIAÛ
Coå nhaïc: Leâ Quang Trung Taân nhaïc: Traàn Quang Loäc Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Ngoïc Sôn Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Thieân Kieàu Taân nhaïc: Giao Tieân Coå nhaïc: Thieân Kieàu Taân nhaïc: Giao Tieân Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Ngoïc Sôn Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Truùc Phöông Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Truùc Phöông Vieãn Chaâu
Coå nhaïc: Huøng Duõng Taân nhaïc: Tröông Hoàng Chaâu Coå nhaïc: Huøng Duõng Taân nhaïc: Tröông Hoàng Chaâu
Coå nhaïc: Loan Thaûo Taân nhaïc: Vaên Phuïng - Nguyeãn Bính

52146 53829 52589 51413 51414 53830 51156 51368 52965 51411 51412 52857 52336 51765 51766 52964 53231 51631 51632 52590

TÌNH HAÄN DÖÔNG QUYÙ PHI
Hôõi An Loäc Sôn ngöôøi ngoaøi muoân daëm… Nhôù muøa choâm choâm tröôùc… Tieáng cöôøi thay tieáng noùi…

TÌNH ÑEÏP MUØA CHOÂM CHOÂM 1 TÌNH ÑEÏP MUØA CHOÂM CHOÂM 2 TÌNH MEÏ
Trôû veà laøng queâ bao thaùng naêm xa xoâi caùch bieät…

TÌNH THAÉM DUYEÂN QUEÂ 1
Tình noàng thaém xuyeân qua… Anh ôi khoan hoø khoan…

TÌNH THAÉM DUYEÂN QUEÂ 2 TÖÏ ÑÖÙC KHOÙC BAÈNG PHI
OÂi vui quaù xaù… Ta bieát tìm ñaâu bieát gôûi ñaâu, lôøi thô thieân coå bieät ly saàu…

TRAÊM NAÊM HAÏNH PHUÙC 1 TRAÊM NAÊM HAÏNH PHUÙC 2
Traêm naêm duyeân tình…

TRAÊNG SAÙNG VÖÔØN CHEØ

Saùng traêng saùng caû vöôøn cheø, moät gian nhaø nhoû…

TROÏN ÑÔØI CON VAÃN BEÂN CHA
Ñeâm chôi vôi nghe tieáng möa buoàn rôi rôi...

Anh Kieät Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu Vieãn Chaâu

TRUÙC LAN PHÖÔNG TÖÛ 1 TRUÙC LAN PHÖÔNG TÖÛ 2 TU LAØ COÄI PHUÙC

Ta ñaõ say roài Phöông Töû ôi tuyeát bay traéng xoùa laïnh khung trôøi... Tuyeát traéng bay môø Phuù Só sôn gioù ñoâng vi vuùt laïnh can tröôøng… Ai nöùc nôû quyø beân chaùnh ñieän, khi chuoâng chuøa vöøa ñieåm tieáng…

VAÀNG TRAÊNG DAÏ COÅ VEÀ QUEÂ NGOAÏI 1
Anh xin môøi em...

V

Theo nöôùc leân xuoâi doøng thuyeàn nheï troâi eâm ñeàm döôùi traêng…

Tieán Luaân Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Haøn Chaâu Coå nhaïc: Hoa Trang Nhaõ Taân nhaïc: Haøn Chaâu
Coå nhaïc: Vieãn Chaâu TN: Soâng Traø - Ñaëng Phöôùc Thaønh

VEÀ QUEÂ NGOAÏI 2
Ñaây laø queâ höông anh…

VEÀ THAÊM ÑOÀNG THAÙP

Anh veà thaêm queâ em, Long Höng queâ ta ñoù…

www.arirang.com.vn

- 263 -

MAÕ SOÁ

TEÂN BAØI HAÙT
VOÙ NGÖÏA TREÂN ÑOÀI COÛ NON VOÕ ÑOÂNG SÔ
Bieân cöông laù rôi… Em daáu yeâu ôi anh ñang quay veà möôøi naêm xa vaéng...

TEÂN TAÙC GIAÛ
Coå nhaïc: Huyønh Nguyeân Taân nhaïc: Giao Tieân Vieãn Chaâu Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Chaâu Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Minh Chaâu Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Vinh Söû

53376 51416 51407 51408 51109 51122 51573 51574 51767 51768

VOÕ ÑOÂNG SÔ BAÏCH THU HAØ 1
Höï haï… Khoùi môø sa tröôøng… Gioù haét hiu maùu hoàng…

VOÕ ÑOÂNG SÔ BAÏCH THU HAØ 2 VOØNG NHAÃN CÖÔÙI 1
Voøng nhaãn cöôùi ñoù em ñeo... Em ôi tình yeâu baây giôø…

VOØNG NHAÃN CÖÔÙI 2

XA PHU ÑI XÖÙ 1
Tieáng ñaøn ñieäu buoàn…

X Y

Coå nhaïc: Vieãn Chaâu Taân nhaïc: Vinh Söû

Ñöùc Phuù Ñöùc Phuù

XA PHU ÑI XÖÙ 2

Taân lang ôi traêng ñaõ nghieâng…

YEÂU 17 -1 YEÂU 17 -2

Chöa chieàu trôøi ñaõ coù söông em chöa möôøi baûy... Chöa chieàu trôøi ñaõ coù söông chöa möôøi laêm tuoåi ñaõ thöông anh...

Quy Saéc Quy Saéc

www.arirang.com.vn

- 264 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful