P. 1
Aristotel-Metafizika

Aristotel-Metafizika

|Views: 1,763|Likes:
Published by Marija Lovrić

More info:

Published by: Marija Lovrić on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

Osvrt na Aristotelovu metafiziku

³ 2. hr. Da li je to zaista bila Aristotelova ostav tina s izvornim rukopisima predavanja. U Aristotelovoj Metafizici sakupljeno je 14 razli itih spisa. a Platon i pitagorovci polazili od oblika kao uzroka. Ustroj je sljede i prema pojedinim poglavljima: Te nja za znanjem i stupnjevi znanja (1) .ÄSvi ljudi te e znanju po naravi. Ovdje se ona shva a kao znanost o prvim po elima. budu i da i o samom naslovu djela ima pozama an broj polemika. Zaklju na razmatranja (10). A. usko povezana i paralelno nastajala s drugom knjigom Fizike. kako tvrde neki anti ki izvori. Mnijenja prvih filozofa o uzrocima i po elima (3-5) . No nitko nije postavio cjelovit nauk o etiri uzroka koji su dovoljni za 1 .o bo anstvu. ni dvostrukosti. ni nepovezanosti. Metafizika. Aristote. Tako su jonski filozofi znali za tvarni uzrok. nego je u istoimenome djelu naziva ili mudrost ili prvotna mudrost. Tricot. Kritika Platonova u enja (9) . neki su vi e. . La Metaphysique.. no postoji suglasnost samo glede knjiga Zeta. time je metafizika (to jest: prvotna filozofija) i op i nauk o bitku.I. te ko je prosuditi. Narav mudrosti (2) . dok su u knjizi Lambda predmet prve filozofije po ela kretanja. neki manje srodni tematski i doktrinalno. nastalih u razli itim periodima njegove djelatnosti. Platonovo u enje o po elima (6) . Me usobno se prili no razlikuju. Neki filozofi prije njega poznavali su neke od prvih po ela. 1981. Aristotel. U uvodnim razmatranjima Platon poku ava pokazati kako je Ätra ena mudrost³ istovjetna s njegovim shva anjem filozofije. XXXVI-VII). ÄMetafizika je na in razmi ljanja oko stanovite skupine pitanja.iz njegovog poimanja prvotne filozofije kao istra ivanje po ela i uzroka bi a kao bi a. ili prema njegovom u eniku Eudemu ) i sam predmet knjige: znanost o stvarima koje su iza ili dolaze poslije naravi (ili prirode). J. te o nepokretnome pokretalu (ili pokreta u). (p. Ali ini se kako ima razloga povjerovati da je naslov izvorno mogao ozna ivati (ili prema Aristotelu osobno.. ALPHA ( KNJIGA I) Ova je knjiga vrlo rano uvodno predavanje. 1992. koja su manje-vi e povezana i isprepletena.. (980a25). djelo koje ne isklju uje ni popravke.³ 1. Zaklju ak i sa etak toga doksografskog izvje a te odnos tih u enja spram vlastitog u enja o etiri uzroka (7) . Aristotelova Metafizika nesumnjivo je najutjecajnije djelo u povijesti filozofije. Eta i Theta kao neprijeporne cjeline. Pariz.pr. Kritika predplatonskog shva anja (8) . ni ponavljanja. tj. Empedoklo i Anaksagora tuma ili uzrok kretanja. Hrvatska sveu ili na naklada. Sam Aristotel metafiziku nigdje ne naziva metafizikom. Zagreb.

pa postoje opravdane dvojbe kako to izvje e daje potpuno krivu sliku o njegovim prethodnicima. samo u metafizici mo emo imati egzaktnost matemati ke metode. Tako se npr. njegovo izvje e pro eto je vlastitim u enjem o uzrocima te prikazano terminologijom iz vlastite filozofije. te iznosi etiri klju na termina:  Causa formalis (pojam oblika ili forme s ontolo kog motri ta)  Causa materialis (ono to je neodre eno. nego samo u onoj znanosti iji je predmet ono to je netvarno. da predmet te filozofijske znanosti nije bi e kao takvo. to tek oblikom dobiva odre enje)  Causa efficiens (djelatni uzrok koji daje neposredan impuls nekoj promjeni)  Causa finalis (svrha i cilj svakog nastanka i promjene) U obja njenju spram metafizi ke problematike stoji. Zato i pretpostavlja filozofiju prirode kao prvu filozofijsku disciplinu. matemati ka to nost ne mo e zahtijevati u svim znanostima . jer bi u tome slu aju spoznaja bila nemogu a. Ovo je fragment sastavljen od triju razli itih dijelova. jasno je da je naknadno dodano u korpus od 13 kjiga koje su bile numerirane od Alpha do Nu. u drugome daje kratak pregled niza od 14 aporija. Drugo je poglavlje posve eno dokazu da se u nizu uzroka ne mo e i i u beskona no. BETA (KNJIGA III) Ovdje aristotel daje pregled osnovnih problema prve filozofije u vidu 15 aporija. Tema tre eg poglavlja je pitanje metode i njezina ovisnost o predmetu znanosti. Prema Aristotelu. To zna i da niti filozofija prirode niti fizika kao znanstvena disciplina ne mogu primjenjivati matemati ku egzaktnost. nego teorija o prvim uzrocima procesa u smislu filozofije prirode. ne u prou avanju prirode.obja njenje svih pojava. U prvom dijelu prvog poglavlja obja njava pojam i svrhu aporija. U prvome poglavlju filozofija se definira kao razmatranje istine. Rije je o sljede im aporijama: 2 . U preostalim poglavljima diskutira pojedine aporije. U tre em poglavlju Aristotel ukratko obrazla e svoje u enje o prota aitia odnosno o prvim uzrocima. Na in kako su prikazani odaju vrlo nagla en protuplatonski stav. Me utim. ALPHA ELATTON (KNJIGA II) Budu i da se trdicionalno ozna uje s malim alpha.

Osnovni problem te knjige je znanost o bi u kao bi u (episteme tou ontos he on) i odredbama koje mu pripadaju kao takvomu. jedna takva znanost iji je isklju iv predmet ousia. jesu li odvojeni od osjetilnih stvari? 15. 5. 6. 3 . U prvom poglavlju bi e je predmet znanja (episteme!). tj. Ima isto toliko rodova bi a koliko i rodova jednoga. tj. A postoji toliko razli itih podru ja znanosti koliko ima razli itih ousiai. jesu li predmet jedne ili vi e znanosti? Postoje li pored osjetilnih i neosjetilne ousiai? Prou ava li jedna te ista znanost i ousiai i njihova sumbebekota? Jesu li radije rodovi ili sastavni dijelovi ne ega archai i stoicheia? Imaju li karakter na ela radije summa genera ili infimae species? Pored tvarnoga postoje li i drugi odvojivi. pa je identitet odredba bi a koja mu se pridijeva kao takvomu. 8. kao bi u. iako je izraz Äbi e³ vi esmislen. Svako bi e je primjerice istovjetno samo sa sobom. 9. 7. Jesu li to on kai to hen zaista ousiai ton onton ili nisu? 12.odredbama koje su s njime izmjenjive. uvijek se koristi pros hen. Prou ava li jedna jedina znanost sve vrste uzroka? Bavi li se ona tako er Ädokaznim na elima³ . GAMMA (KNJIGA IV) Ustroj je sljede i: 1.poglavlje: Jo o nekim pogre nim u enjima koja po ivaju na osporavanju na ela protuslovlja.6.poglavlje: Znanost o bi u kao bi u razlikuje se od pojedina nih znanosti . 3. 2. Jesu li na ela op a ili pojedina na? 13. Jesu li matemati ki objekti ousiai i ako je tako.poglavlje: Principium exclusi medii. 4. 8. 7. 3. prema onome prvotnom smislu. Rije je dakle o izvornom znanju koje se odnosi na svako bi e. tj.onim na elima ili aksiomima ija se neposredna valjanost pretpostavlja u dokazivanju? Ako su ousiai predmet znanosti. primjerice na elo protuslovlja koje Aristotel prikazuje kao svoj najsigurniji princip.1. no to je znanje o samome bi u.poglavlje: Diskusija o valjanosti na ela protuslovlja. Aristotel razla e odnos izme u bi a i jednoga kao i eide jednoga te na e znanje o njima.poglavlje: Bi e sa svojim vi estrukim zna enjima mo e biti predmet jedne znanosti. Jesu li na ela propadljivih i nepropadljivih stvari istovjetna? 11. Za to pored osjetilnog treba pretpostaviti i eide? Presudna pozadina toga cijelokupnoga sklopa aporija je postoji li.poglavlje: Osporavanje na ela protuslovlja od strane Protagore i pobijanje njegovih argumenata. ne o nekom na neki na in odre enom bi u. a to je ousia. 5. Bi e i jedno istovjetni su i predstavljaju mia phusis. Postoje li po ela dunamei? 14. osim znanosti koja se bavi po elima i uzrocima.. 4. 2.poglavlje: Predmet filozofove znanosti su i axiomata. zasebni uzroci odnosno postoji li i ta drugo pored pojedina noga? Jesu li na ela jedno brojem ili rodom? 10.

razvrstani su sljede e: 1. op e valjanosti).prigodak (sumbebekos). Akineton se odnosi na najvi u nebesku sferu. 16.uzrok (aition).cjelina (holon).na elo (stoicheion). 11. posebno za one koji su predmet prve filozofije.trpnost (pathos). Predmet njezina izu avanja je ousia koje u sebi ima po elo kretanja i mirovanja. Sve to je prema prigotku ima i takve uzroke.bivstvo (ousia). 23. 17. Razlog za to je u tome to je bi e prema prigotku srodno nebi u.istovjedbe (tauta).jedno (hen).rod (genos).opreke (antikeimena). 8. 5. C) Jedna druga posebna znanost jest matematika iji predmet ne podlije e promjenama poput prirodnih procesa. na nepokretno pokretalo. Ono to jest na takav na in nije predmet znanstvena motrenja i razmatranja. 6. onda to nije ni matematika ni fizika nego prva filozofija. D) Dalje slijedi obja njenje izraza kata sumbebekos. 30. Ako je aidion.savr enstvo (teleion). jer su to uzroci onoga to je vidljivo od bo anskoga. 14. Kada ne bi bilo bitka prema 4 . 18. 2. 15. 12. 13.okrnjeno (kolobon). pa je zapravo rije o leksikonu metafizi kih pojmova. 26. EPSILON (KNJIGA VI) Tema knjige su razli ita pitanja o on he on. 29.dio (meros). B) Primjer znanosti koja izu ava bi e ne kao bi e nego nego u njegovoj posebnosti. Cijelo se poglavlje mo e podijeliti na etiri ulomka: A) Autor suprotstavlja posebne znanosti koje se bave nekim odre enim podru jem bi a i op u znanost o bi u kao takvome. tj. fizika i teologika. 19. Izraz choriston odnosi se na eidos i njegovu izdvojivost iz tvari.la no (pseudos).li enost (steresis).po elo (arche). jedan odre eni rod bi a (genos ti tou ontos). 28. Za sve je uzroke nu no da su vje ni. Osim toga za njega nema postojanja i nestajanja.mo nost (dunamis).prema emu (pros ti). 22. 9.prva nje i potonje (protera kai hustera).granica (peras). ÄVje no³ kao predmet prve filozofije odnosi se na op u valjanost najvi ih na ela koju izu ava ta tra ena znanost. 4. 21. Tako postoje tri teoreti ke filozofijske discipline: matematika. jest phusike episteme. akineton i choriston predmet jedne teoreti ke znanosti.stanje (hexis).koliko (poson). koji su obra eni sustavno prema strogim kriterijima a i njihov izbor nije slu ajan. 20.raspolo enje (diathesis).iz (od) ega (ek tinos).DELTA (KNJIGA V) Ova je knjiga leksikon filozofijskih pojmova. 10.nema procesa iji je uzrok bi e prema prigotku.bi e (on).nu no (anagkaion). Izraz aidion prvotnog zna enja Ävje no³. Po izvjesnom smislenom redu.po emu (kath' ho). Rije je o pojmovima isklju ivo iz metafizike. 25. 27.imati (echein).kakvo (poion). 24. 3.narav (phusis). bi e ne kao bi e nego bi e ukoliko je promjenjivo. 7. daje dojam nekakva neprekinuta trajanja (u smislu svevremenske.

Glavni predmet rasprave svih triju knjiga jesu ousiai aisthetai. mo nosti ili realne mogu nosti) i energeia (kineti ki. Veliki dio knjige posve en je mnogobrojnim definicijama i pojmovnim odredbama. Pitanje Ä to je ousia (bivstvo)?³ prva je i jedina zada a filozofije. zna enje sposobnosti. Svojim postojanjem dokazuje da nisu svi procesi determinirani nu no u. ZETA (KNJIGA VII).prigotku. Da li je Äbivstvo³ isto to i Äbit³ odnosno Ädefinicija pojma³. Ukoliko je oblikovana. op e (to katholou). ETA (KNJIGA VIII) & THETA (KNJIGA IX) Knjige Zeta. rod (to genos). a i bit je neuni tiva kao i hule. Cijela knjiga Eta tematski je nastavak prethodne. Promjenama ne podlije e eidos (ili kako se jo ka e morphe). te Aristotel na kraju zaklju uje da je samo eidos u istinskome smislu ousia. IOTA (KNJIGA X) Predstavlja samostalno predavanje o pojmovima to on kai to hen (bi e i jedno) te o srodnim pojmovima. Mijenjaju se zapravo samo sastavine od oblika i tvari. zajedni ki pojam). drugo mogu e motri te bi a za koje aristotel ne uvodi neki vi i. Aristotel zaklju uje da je bivstvo prvotno i bezuvjetno bit. sve bi se zbivalo isklju ivo prema nu nosti. Problem kad i pod kojim je uvjetima eidos zaista prisutan u bi ima rje ava uvo enjem modalnih izraza dunamis (kineti kog zna enja. daje etiri odgovora: bit (to ti en einai). Aristotel nagla ava kako se ni u kojem slu aju ne mogu navesti uvjeti onoga to jest ili se zbiva kata sumbebekos. Aristotel nikada ne bi to on ozna io kao choriston. i podmet (to hupokeimenon). Op e ne mo e biti ousia. bi e je za njega analo ki pojam. ali se ipak razlikuju u jednome: Pojmovi hule i eidos esto se gotovo istozna no zamjenjuju s pojmovima dunamis i energeia. U diskusiji prili no izbjegava ontolo ke teme odnosno izri ito ontolo ki pristup pa se cijela knjiga doimlje kao logi ka rasprava. Tvar postoji samo na na in mo nosti. 5 . Ovdje su povezane stvari koje su potpuno nespojive. u stanju je udjelovljenja. Epsilon te tre e i pete knjige Fizike. Gamma. KAPPA (KNJIGA XI) Kniga je postaristotelovska kompilacija iz knjiga Beta. dok se bit na druge kategorije odnosi samo u drugotnome smislu. Eta i Theta ine tematski. pripisuje li se bit i slo evinama i da li je pojedina na stvar istovjetna sa svojom biti. Kao mogu e. kompozicijski i stilski jednu cjelinu.

Pretpostavka Aristotelove kritike razli itih u enja o naravi matemai kih predmeta jest shva anje da su matemati ki predmeti pojmovi koji postoje samo u mi ljenju (en to logo monom). Sadr i 10 poglavlja od kojih prvih pet rje avaju pitanje kako su mogu e promjene i to je zapravo nepromjenjivo u promjenjivome. nego tako da je po elo svakoga pojedina noga njegova narav. o Platonovom u enju o jednome odnosno vi emu i manjemu kao uzrocima bi a te ponovno o u enjima o idealnim brojevima. Mu i Nu objedinjuje zajedni ka tema koju bismo mogli odrediti kao istinita i la na transcedencija. MU (KNJIGA XIII) Tema je ove knjige postoji li ne to drugo pored osjetilnih stvari to je vje no i nepromjenjivo te kritika u enja o idejama i brojevima.LAMBDA (KNJIGA XII) Samostalno i u sbi zatvoreno predavanje o bivstvu. esto i sedmo poglavlje postuliraju vrhovni princip prema kojemu se ravnaju svi prirodni procesi. koja je njihova svrha i ujedno prvi uzrok. Aristotel pretpostavlja hijerarhiju bivstava i me u njima postulira neko vrhovno bivstvo. a ne samo toiouton ti. a to isto vrijedi i za njegovo u enje o dobru kao krajnjem cilju zbivanja u prirodi. Sve je ure eno u skladu s najvi im Dobrom i Jednim. Predmet knjige Lambda je vje no i nepokretno bivstvo. 6 . Od samog po etka Aristotel se bavio pitanjem izdvojena bivstva. a to je prvo pokretalo ili proton kinuon. kako je Aristotel pripisivao Platonu. U tome se kontekstu prvi put spominju izrazi Äbog³ i Äum³. No u svojem u enju o na elima procesualnosti vra a se uvo enjem nepokretnoga pokretala na prili no platonske pozicije. a to je transcedentalno bivstvo odnosno prvo nepokretno pokretalo. a knjige Mu i Nu bave se pitanjem ontolo koga statusa ideja i matemati kih predmeta odnosno kritikom njihove navodne transcedencije. odnosno da oni postaju entelecheia kada se mi njima bavimo. Knjige Lambda. NU (KNJIGA XIV) U toj se knjizi raspravlja o u enjima Akademije o prvim principima. naro ito akinetoi ousiai aidioi. No prvo nepokretno pokretalo ipak zadr ava jedan bitni element Platonovih ideja. a to je karakter izdvojenosti (choriston). upravo onaj element koji je Aristotel na njima najvi e odbijao. ali nipo to na jednak na in. Zarana je zastupao shva anje da zaista izdvojeno postoje samo osjetilna bivstva i da je takvo bivstvo tode ti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->