ბანაკი კიბერ-აქტივისტებისთვის Cven ar gvaqvs dro dumilisaTvis

siZulvilisa da Zaladobis winaaRmdeg brZola internet-sivrceSi

28-30 noemberi, 2011 w. q.Tbilisi

organizatori: fondi “samoqalaqo ganaTlvbis ganviTarebis multieTnikuri resurscentri”

partniori: saerTo-samoqalaqo moZraoba «mravalerovani saqarTvelo»

donori: evrokavSiri

zogadi informacia banaki tardeba evrokavSiris mier dafinansebuli proeqtis - “partniorobis damyareba warmatebuli araZaladobrivi axalgazrduli qmedebebis mxardaWerisaTvis: adamianis uflebebis kulturis, tolerantobisa da kulturaTSorisi dialogis waxaliseba” farglebSi. visTvisaa gankuTvnili banaki? banakSi monawileobisaTvis SeirCeva 30 axalgazrda, kerZod e.w. kiber-aqtivistebi (socialuri qselebis, forumebisa da zogadad internetis aqtiuri momxmareblebi), blogerebi, aseve eleqtronul media-saSualebebSi momuSave Jurnalistebi. ras moicavs programa? banakis programa iTvliswinebs srul, 6-saaTian samuSao grafiks 3 dRis ganmavlobaSi. igi moicavs Semdeg ZiriTad elementebs: o axalgazrdebSi Zaladobisa da siZulvilis Temis mimoxilva da analizi; diskusia arsebuli gamowvevebis Taobaze; o eleqtronul sivrceSi Seuwynareblobasa da diskriminaciasTan brZolis kuTxiT efeqturi meqanizmebisa da Tanamedrove teqnologiebis gamoyeneba; o socialuri media, rogorc siZUlvilis enis prevenciisa da sazogadoebaSi am kuTxiT warmoqmnili problemebis mogvarebis saSualeba; o master-klasebi da praqtikuli vorkSopebi. banaki saSualebas miscems monawileebs daukavSiron TavianTi interesebi axalgazrdebSi Zaladobisa da siZulvilis winaaRmdeg brZolas. gTxovT, gaiTvaliswinoT, rom sesiebis nawili gulisxmobs kompiuterisa da internetis gamoyenebas, SemoTavazebuli informaciis TvalsaCinoebisa da sainformacio produqtis adgilze SeqmnisaTvis. amrigad, amgvari sesiebis warmatebulad CatarebisaTvis sasurvelia yvela monawilem iqonios sakuTari portatuli kompiuteri (leptopi), Tumca es ar warmoadgens monawileTa SerCevisaTvis aucilebel pirobas. vin waruZRveba programas? banakis programas gauZRvebian gamocdili trenerebi. calkeuli sesiebisaTvis aseve mowveulni iqnebian Sesabamisi profilis eqspertebi, romlebic Caatareben masterklasebs. samuSao ena qarTuli da rusuli (aucileblobis SemTxvevaSi) teqnikuri mxare organizatorebi individualurad acnoben SerCeul monawileebs banakis Catarebis zusti droisa da adgilmdebareobis Sesaxeb, araugvianes ama wlis 23 niembrisa. qvemo qarTlSi, samcxe-javaxeTSi, Sida qarTlSi, kaxeTsa da aWaraSi mcxovreb monawileTa mgzavrobis, dabinavebisa da kvebis xarjebs dafaraven organizatorebi winaswar molaparakebuli pirobebis Sesabamisad. gTxovT upasuxoT Semdeg kiTxvebs: piradi monacemebi

saxeli moqalaqeob a misamarTi qalaqi, sofeli, sxv. telefoni el.fosta ganaTleba raioni dabadebis TariTi

gvari sqesi md. mr.

regioni faqsi veb-gverdi

enebi gTxovT SeafasoT enebis codnis done 1-dan 5 qulamde (1 – minimaluri Sefaseba, . . . , 5 – maqsimaluri) ena qarTuli rusuli saqmianoba da gamocdileba Tqveni amJamindeli saqmianobis sfero? rogoraa igi dakavSirebuli internetis moxmarebasa da banakis TematikasTan? kiTxva wera aRqma saubari

gaqvT Tu ara Seqmnili raime sainformacio produqti (statia, video an foto masala da sxv.) banakis Tematikaze? dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi gTxovT miuToT detalebi

gaqvT Tu ara gavlili raime treningebi an miRebuli sxva tipis araformaluri ganaTleba banakis Tematikaze? dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi gTxovT miuToT detalebi

motivacia da molodini ratom gsurT Cvens mier SemoTavazebul RonisZiebaSi monawileobis miReba? rogor fiqrobT, ra Sedegs gamoiRebs Tqveni monawileoba piradad TqvenTvis an/da Tqveni amJamindeli saqmianobisaTvis?

teqnikuri sakiTxebi gaqvT Tu ara portatuli kompiuteri (leptopi), romlis gamoyenebasac SeZlebdiT banakis msvlelobisas?  diax  ara

gmadlobT !
Sevsebuli forma gamoagzavneT Semdeg misamarTze: mrc_f@caucasus.net

2011 wlis 24 noembris CaTvliT
damatebiTi informaciisaTvis dagvikavSirdiT: +995 597 77 99 an +995 599 68 68 96 56

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful