ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

:
ΣΑΞΗ :……………….

ΣΜΗΜΑ : ……………………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …………………..

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (Α) : ……………………………………………………………………………………………………….
Ανοίξτε το λογιςμικό (είτε από το ΙΝΣΕΡΝΕΣ είτε από τον υπολογιςτι ςασ). Η εικόνα που
βλζπετε είναι θ εξισ :
Εξισώσειρ ππορ επιλογή

Πλήθορ μοπίων

Η εξίσωση πος εξετάζεται

Σσηματική
παπάσταση
σωμάτων.
Μοπυή
παπάστασηρ
ισοπποπίαρ.

Σσηματική παπάσταση με
ζςγαπιά τηρ ισοπποπίαρ
ατόμων.

Δραστηριότητα 1: Να γραφοφν οι ενώςεισ με χθμικό τφπο και να γραφοφν πλιρωσ οι
εξιςώςεισ που περιγράφονται:
1. ΢φνκεςθ αμμωνίασ από άηωτο και υδρογόνο.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Διάςπαςθ του νεροφ ςε υδρογόνο και οξυγόνο.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Καφςθ μεκανίου από οξυγόνο, ςε διοξείδιο του άνκρακα και νερό.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Δραστηριότητα 2 : Παρατθρώντασ τισ εξιςώςεισ αναφζρετε τα είδθ των ατόμων που ζχετε
ςε κάκε εξίςωςθ :
Εξίςωςθ
1
2
3

΢τοιχείο 1

Αντιδρώντα
΢τοιχείο 2

΢τοιχείο 3

΢τοιχείο 1

Προϊόντα
΢τοιχείο 2

΢τοιχείο 3

Ερώτηση 1 : Σι παρατθρείτε ωσ προσ το είδοσ των ατόμων που υπάρχουν ςτθν εξίςωςθ ςτα
αντιδρώντα και τα προϊόντα; …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Δραστηριότητα 3 : Παρατθρώντασ τισ εξιςώςεισ αναφζρετε το πλικοσ των ατόμων κάκε
είδουσ ατόμων που ζχετε ςε κάκε εξίςωςθ :
Εξίςωςθ

΢τοιχείο 1

Αντιδρώντα
΢τοιχείο 2

΢τοιχείο 3

΢τοιχείο 1

Προϊόντα
΢τοιχείο 2

΢τοιχείο 3

1
2
3

Ερώτηση 2 : Σι παρατθρείτε ωσ προσ το πλικοσ κάκε είδουσ ατόμων που υπάρχουν ςτθν
εξίςωςθ ςτα αντιδρώντα και τα προϊόντα; ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
.................................................................................................................................................
Ερώτηση 3 : Ποια θ διαφορά ανάμεςα ςτον δείκτθ ενόσ ςτοιχείου ςε μια ζνωςθ και του
ςυντελεςτι ενόσ ςωματιδίου ςε μια
εξίςωςθ;…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful