Pengertian Akhlak Mahmudah dan Akhlak Madzmumah

I. Akhlak Mahmudah
Akhlak mahmudah adalah akhlak atau siIat yang
terpuji.
8eberapa macam dan pen[elasan LenLang akhlak
mahmudah
AlŴ8ahman 8elas kaslh dan lemah lembuL
AlŴAfwu Þemaaf (manusla Lldak blsa lepas darl
lupa dan kesalahan) dan bermusyawarah
Amanah 1erpercaya dan mampu menepaLl [an[l
AnlsaLun Manls mukla dan Lldak sombong
khusyu dan 1adarru 1ekun Lldak lalal aLau
merendahkan dlrl Lerhadap Allah SW1Ŧ
4nt4h Akhlak Mahmudah
W usnuzzan: Berprasangka baik
W Gigih atau Kerja keras : Percaya akan hal p4sitiI dalam segala
usaha
W BerinisiatiI : Mampu berprakarsa melakukan kegiatan
p4sitiI,bertindak dengan kesadaran sendiri tanpa menunggu
perintah,selalu menggunakan nalar ketika bertindak
W Rela berk4rban : Rela meng4rbankan apa yang kita miliki
demi sesuatu
W Tata karma : S4pan santun di dalam masyarakat
W Ridh4 : Suka,rela dan senang
W Amal shaleh : Perbuatan lahir maupun batin pada hal (p4sitiI)
W Sabar : Tahan terhadap setiap penderitaan dengan sikap ridh4
dan mnyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT
W Tawakal : Berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT dalam
menghadapi atau menunggu hasil dari sutu pekerjaan
W Adil : Menempatkan sesuatu pada tempatnya
II Akhlak Madzmumah
Akhlak Madzmumah adalah Akhlak atau siIat yang
tercela.
8eberapa macam dan pen[elasan LenLang akhlak
madzmumah
kufur (menuLupl) 1ldak berlman kepada Allah
SW1 dan 8asulnya
8lya' Melakukan suaLu amalan agar orang laln
blsa mellhaLnya kemudla memu[l
nlfaq Menampakan kebalkan LeLapl
menyembunylkan ke[ahaLan
Sylrlk Menyamakan selaln Allah aLau
MenyekuLukan Allah
4nt4h Akhlak Madzmumah
W 8anyak blcara
W Þemarah ť Marah bukan pada LempaLnya
W Pasad ť lrl Lerhadap keleblhan orang laln
W PubbulŴ!ah ť MenclnLal kemegahan
W PubbudŴuunya ť Menggemarl kesenangan dan
kemewahan hldup yang men[adlkannya lupa
darl pada menger[akan kewa[lban kepada
Allah SW1
W 1akabbur ť Memandang dlrlnya leblh mahlr
dan orang laln leblh rendah serLa hlna darlnya

./..91 ....9: 5.4394 .72.5 503/079.. :8.$45. 54891 W $. 20347-.9. W #0..3 .3 /7 80503:3.93 5.$% W %. 2 /02 808:.: 07.3 808:.5. 07807.7 09.5 7/4 /. .: 203:3.3 803.30757.:5:3 -.. 9025. 07./.2 2.5 . -. 05.3 W 2. W :83:.3 #0.3.$%/.-.3 .3 0.. .3 8. /03.39:3 / /.9.9: W %.78.3 08... 8../.. 54891 /.8. .9 W #/4 $:.: 203:3: .2 80. -0793/.8 /.8. 203:3: 50739. .8 !07.3 . .35.93.39. .9. 05.3. 70././. /7 80503:3.0 !07-:..9. /..3 803/7 9.7 8:9: 5007.. 80.:./.3 2307.3 907.25: -0757.9...7 2.3 W / 03025.3 8. 20.7.7 %./..9.3 54891 -0793/. W 0738.3 3.2:/.7.5 809. -0747-. .3 /03.2 203. W .

0../.9 . . f½f ¯fnf¯ f° ½ °© f¾f° °f°– ff ¯f ¯¯f € %¯ °½% @ f ¯f° ½f f f J@ f° f¾°f f# .: 81. ff° ¾f f¯ff° f–ff°– f° ¾f ¯ f°f ¯ f ¯ ¯© -€f ./2:2. ° f° f . °f¯ff° ¾ f° fff .. .3 907. ./2:2. °f¯½ff° ff° f½ ¯ ° ¯ °f° ©fff°  . . . .9.

ff f° ½f f ¯½f°f f¾f  f f½  f° f°– f°  f ./2:2. ¯f° f°– °f  ¯f f° f°– f°  ° f ¾ f °f f°f W W W W W . . °n°f ¯ –ff°  °f .4394 . °–– ¯f ¾ °f°–f° f° ¯ ff° ½ f°–¯ °©f f°°f ½f f ½f f ¯ °– ©ff° f© f° ½f f fJ@ W @ff . f°f nff 9 ¯ff .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful