Pengertian Akhlak Mahmudah dan Akhlak Madzmumah

I. Akhlak Mahmudah
Akhlak mahmudah adalah akhlak atau siIat yang
terpuji.
8eberapa macam dan pen[elasan LenLang akhlak
mahmudah
AlŴ8ahman 8elas kaslh dan lemah lembuL
AlŴAfwu Þemaaf (manusla Lldak blsa lepas darl
lupa dan kesalahan) dan bermusyawarah
Amanah 1erpercaya dan mampu menepaLl [an[l
AnlsaLun Manls mukla dan Lldak sombong
khusyu dan 1adarru 1ekun Lldak lalal aLau
merendahkan dlrl Lerhadap Allah SW1Ŧ
4nt4h Akhlak Mahmudah
W usnuzzan: Berprasangka baik
W Gigih atau Kerja keras : Percaya akan hal p4sitiI dalam segala
usaha
W BerinisiatiI : Mampu berprakarsa melakukan kegiatan
p4sitiI,bertindak dengan kesadaran sendiri tanpa menunggu
perintah,selalu menggunakan nalar ketika bertindak
W Rela berk4rban : Rela meng4rbankan apa yang kita miliki
demi sesuatu
W Tata karma : S4pan santun di dalam masyarakat
W Ridh4 : Suka,rela dan senang
W Amal shaleh : Perbuatan lahir maupun batin pada hal (p4sitiI)
W Sabar : Tahan terhadap setiap penderitaan dengan sikap ridh4
dan mnyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT
W Tawakal : Berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT dalam
menghadapi atau menunggu hasil dari sutu pekerjaan
W Adil : Menempatkan sesuatu pada tempatnya
II Akhlak Madzmumah
Akhlak Madzmumah adalah Akhlak atau siIat yang
tercela.
8eberapa macam dan pen[elasan LenLang akhlak
madzmumah
kufur (menuLupl) 1ldak berlman kepada Allah
SW1 dan 8asulnya
8lya' Melakukan suaLu amalan agar orang laln
blsa mellhaLnya kemudla memu[l
nlfaq Menampakan kebalkan LeLapl
menyembunylkan ke[ahaLan
Sylrlk Menyamakan selaln Allah aLau
MenyekuLukan Allah
4nt4h Akhlak Madzmumah
W 8anyak blcara
W Þemarah ť Marah bukan pada LempaLnya
W Pasad ť lrl Lerhadap keleblhan orang laln
W PubbulŴ!ah ť MenclnLal kemegahan
W PubbudŴuunya ť Menggemarl kesenangan dan
kemewahan hldup yang men[adlkannya lupa
darl pada menger[akan kewa[lban kepada
Allah SW1
W 1akabbur ť Memandang dlrlnya leblh mahlr
dan orang laln leblh rendah serLa hlna darlnya

25: -0757. /.7 09.9.. .7 8:9: 5007. .9.2:/. W .0 !07-:. . 20347-.35. 05.3 /03.3 ./.3 08..-. -../.30757.72. W :83:.3 803. . .3..3 803/7 9. /7 80503:3. 20.7 %. 9025.5 7/4 /.: 07. -0747-.3 3.3 808:..3 W 2.3 54891 -0793/. 2 /02 808:..9.2 203. -0793/.. 203:3: 50739..5 809...3 . 07.91 . :8.9.. 70.5 503/079.$45.7.2 80. .: 203:3.3 8.8 !07.:5:3 -.3 #0.9.3 2307.3 /7 80503:3.3 ./.93.39. /03.39:3 / /.3 0.. W 0738.9: 5./.: 203:3: .9: W %.8 /./.3 907.9 W #/4 $:.3 W / 03025..3 8.$%/. 80.7.$% W %./.4394 .5.8.. 05.8. W #0.7 2. ...78.2 2. 54891 /.3..9.5 . 07807. 54891 W $.93 5.:.../. 8.

 . ° f° f . . .9 . . °f¯ff° ¾ f° fff . °f¯½ff° ff° f½ ¯ ° ¯ °f° ©fff°  .9./2:2. ./2:2.. ff° ¾f f¯ff° f–ff°– f° ¾f ¯ f°f ¯ f ¯ ¯© -€f ./.. .0.: 81.3 907. f½f ¯fnf¯ f° ½ °© f¾f° °f°– ff ¯f ¯¯f € %¯ °½% @ f ¯f° ½f f f J@ f° f¾°f f# .

4394 . °–– ¯f ¾ °f°–f° f° ¯ ff° ½ f°–¯ °©f f°°f ½f f ½f f ¯ °– ©ff° f© f° ½f f fJ@ W @ff . f°f nff 9 ¯ff . .ff f° ½f f ¯½f°f f¾f  f f½  f° f°– f°  f . ¯f° f°– °f  ¯f f° f°– f°  ° f ¾ f °f f°f W W W W W . °n°f ¯ –ff°  °f ./2:2.