ÞLLuAnC

1Ŧ koLa A dan 8 dlhubungkan dengan 3 [alanţ koLa 8 dan C dlhubungkan 4 [alanţ dan koLa C dan u
dlhubungkan dengan 2 [alanŦ 8anyaknya plllhan ruLe yang mungkln dllalul darl koLa A menu[u
koLa u serLa melalul koLa 8 dan C adalahŦŦŦ
aŦ 6
bŦ 8
cŦ 9
dŦ 12
eŦ 24
2Ŧ 8anyaknya cara menyusun buku MaLemaLlka (M)ţ Lkonoml (L)ţ Ceografl (C)ţ AkunLansl (A)ţ dan
Soslologl (S) dalam rak secara ber[a[ar adalahŦŦŦ
aŦ 3
bŦ 10
cŦ 23
dŦ 120
eŦ 123
3Ŧ 8anyaknya bllangan yang Lerdlrl 3 angka yang dapaL dlsusun darl angkaŴangka 3ţ 3ţ 6ţ 7ţ dan 8
Lanpa ada angka yang berulang adalahŦŦŦ
aŦ 13
bŦ 60
cŦ 120
dŦ 123
eŦ 623
4Ŧ 8anyaknya bllangan raLusan yang dapaL dlsusun darl angkaŴangka 0ţ 2ţ 3ţ 4ţ dan 3 dengan syaraL
angkaŴangka LersebuL Lldak berulang adalahŦŦŦ
aŦ 64
bŦ 60
cŦ 48
dŦ 46
eŦ 24
3Ŧ uarl angkaŴangka 1ţ 2ţ 3ţ 4ţ dan 3 akan dlbuaL bllangan yang kurang darl 400 dan Lldak angka
yang berulangŦ 8anyaknya bllangan yang LerbenLuk adalahŦŦŦ
aŦ 36
bŦ 41
cŦ 31
dŦ 61
eŦ 71
6Ŧ 8anyaknya bllangan yang habls dlbagl llma Lerdlrl 3 angka berbeda yang dapaL dlsusun darl
angkaŴangka 2ţ 3ţ 4ţ 3ţ 6ţ dan 7 adalahŦŦŦ
aŦ 4
bŦ 12
cŦ 16
dŦ 20
eŦ 24
7Ŧ 8anyaknya susunan huruf yang dapaL dlbenLuk darl kaLa ºÞA8Cul" [lka huruf perLama dlmulal
dengan huruf vokal adalahŦŦŦ
aŦ 24
bŦ 120
cŦ 240
dŦ 360
eŦ 720
8Ŧ Llma orang Aţ 8ţ cţ uţ dan L menglkuLl seleksl wawancaraŦ 8anyaknya uruLan wawancara [lka
dlmulal dengan A adalahŦŦŦ
aŦ 4
bŦ 6
cŦ 24
dŦ 120
eŦ 720
9Ŧ nllal n yang memenuhl persamaan
(n+1)!
(n-1)!
= ŶŴ adalahŦŦŦ
aŦ 4 aLau Ŵ3
bŦ 3 aLau Ŵ4
cŦ 3
dŦ 4
eŦ 3
10Ŧ ulkeLahul ˜
(n,4)
= ŵŶ˕
(n,3)
Ŧ nllal n yang memenuhl persamaan LersebuL adalahŦŦŦ
aŦ 3
bŦ 6
cŦ 7
dŦ 8
eŦ 9
11Ŧ uarl 12 orang slswa akan dlplllh calon pengurus yang Lerdlrl keLuaţ sekreLarlsţ dan bendaharaŦ
8anyaknya susunan pengurus yang dapaL dlpenLuk adalahŦŦŦ
aŦ 36
bŦ 72
cŦ 144
dŦ 220
eŦ 1320
12Ŧ 8anyaknya susunan huruf yang dapaL dlbenLuk darl hurufŴhuruf pada kaLa º8 A P A ? A"
adalahŦŦŦ
aŦ 720
bŦ 240
cŦ 120
dŦ 24
eŦ 6
13Ŧ pada suaLu perLemuan Lersedla sebuah sebuah me[a bundar dan llma LempaL duduk mengellllngl
me[a LersebuLŦ 8anyaknya cara 3 orang duduk mengellllngl me[a LersebuL adalahŦŦŦ
aŦ 3
bŦ 10
cŦ 12
dŦ 24
eŦ 120
14Ŧ uarl 12 orang slswa calon pengurus koperasl akan dlplllh 3 orang men[adl pengurusŦ 8anyaknya
cara memlllh adalahŦŦŦ
aŦ 36
bŦ 72
cŦ 144
dŦ 220
eŦ 1320
13Ŧ nllal n yang memenuhl persamaan ˕
(n,2)
= Źn adalahŦŦŦ
aŦ 9
bŦ 10
cŦ 11
dŦ 12
eŦ 13
16Ŧ Seorang slswa harus menger[akan 8 soal darl 9 soal yang Lersedlaţ LeLapl soal nomor 1 sŦd nomor
4 harus dlker[akanŦ 8anyak plllhan yang dapaL dlambll slswa adalahŦŦŦ
aŦ 4
bŦ 3
cŦ 6
dŦ 9
eŦ 10
17Ŧ Þada suaLu pesLa dlhadlrl oleh 10 orang dan mereka sallng bersalaman saLu dengan yang lalnnya
hanya sekall sa[aŦ 8anyaknya salaman yang Ler[adl adalahŦŦŦ
aŦ 30
bŦ 43
cŦ 60
dŦ 90
eŦ 180
18Ŧ ualam sebuah koLak LerdapaL 3 bola merah dan 4 bola puLlhŦ uarl koLak lLu akan dlamabll 3 bola
sekallgus yang Lerdlrl 2 bola merah dan 1 bola puLlhŦ 8anyak cara pengambllan bola LersebuL
adalahŦŦŦ
aŦ 24
bŦ 40
cŦ 48
dŦ 80
eŦ 96
19Ŧ uarl 8 orang prla dan 4 orang wanlLa akan dlbenLuk suaLu delegasl yang Lerdlrl 3 orangŦ
8anyaknya delegasl yang dapaL dlbenLuk [lka anggoLa delegasl LersebuL sedlklLnya Lerdlrl 1
orang wanlLa adalahŦŦŦ
aŦ 48
bŦ 32
cŦ 112
dŦ 164
eŦ 336
20Ŧ Sembllan slswa akan dlbagl men[adl 3 kelompok yang maslngŴmaslng Lerdlrl 3 slswaţ 4 slswaţ dan
2 slswaŦ 8anyaknya cara pembaglan slswa LersebuL adalahŦŦŦ
aŦ 1260
bŦ 1180
cŦ 960
dŦ 720
eŦ 360
21Ŧ Sebuah dadu dllambungkan sekallŦ Þeluang munculnya maLa dadu bllangan prlma gan[ll adalahŦŦŦ
aŦ 1/6
bŦ x
cŦ 1/3
dŦ Z
eŦ 2/3
22Ŧ 1lga koln dllambungkan sekall bersamaŴsamaŦ Þeluang muncul sedlklLnya 2 angka (A) adalahŦŦŦ
aŦ 7/8
bŦ 3/8
cŦ Z
dŦ 3/8
eŦ x
23Ŧ uua buah dadu dllambungkan sekall bersamaŴsamaŦ Þeluang munculnya maLa dadu ber[umlah 4
aLau 8 adalahŦŦŦ
aŦ x
bŦ 2/9
cŦ 1/12
dŦ x
eŦ Z
24Ŧ SuaLu koLak berlsl 4 bola merahţ 3 bola puLlhţ dan 3 bola hl[auŦ Sebuah bola dlambll secara acak
darl koLak LersbuLŦ Þeluang Lerambllnya bola berwarna puLlh adalahŦŦŦ
aŦ x
bŦ 1/3
cŦ 3/12
dŦ Z
eŦ 2/3
23Ŧ SuaLu koLak berlsl 3 bola merah dan 2 bola puLlhŦ uarl koLak lLu dlambll 2 bola sekallgusŦ Þeluang
Lerambll keduanya bola merah adalahŦŦŦ
aŦ 1/3
bŦ 3/7
cŦ 10/21
dŦ Z
eŦ 4/7
26Ŧ Þada percobaan melambungkan dua buah dadu sebanyak 720 kallţ besarnya frekuensl harapan
munculnya maLa dadu ber[umlah 6 adalahŦŦŦ
aŦ 60
bŦ 80
cŦ 100
dŦ 120
eŦ 160
27Ŧ SuaLu koLak berlsl 4 bola merah dan 2 bola puLlhŦ Apablla darl koLak LersebuL dlambll 2 bola saLu
deml saLu dengan pengemballanţ maka peluang Lerambll keduanya bola merah adalahŦŦŦ
aŦ 1/3
bŦ 2/3
cŦ 4/9
dŦ 3/9
eŦ 2/3
28Ŧ SuaLu koLak berlsl 4 bola merah dan 3 bola puLlhŦ Apablla darl koLak LersebuL dlambll 1 bola dua
kall berLuruLŴLuruL Lanpa pengemballanţ maka peluang Lerambll kedua bola berlalnan warna
adalahŦŦŦ
aŦ 1/36
bŦ 1/12
cŦ 3/18
dŦ 8/9
eŦ 3/9
29Ŧ uarl seperangkaL karLu brldge dlambll sebuah karLuŦ Þelaung Lerambll karLu klng aLau as adalahŦŦŦ
aŦ 1/13
bŦ 2/13
cŦ Z
dŦ 2/3
eŦ ư
30Ŧ SuaLu bllangan yang Lerdlrl 3 angka dlsusun darl angkaŴangkať 2ţ 3ţ 3ţ 6ţ dan 7 Lanpa ada angka
yang berulangŦ Þeluang yang Ler[adl bllangan genap adalahŦŦŦ
aŦ 1/3
bŦ 2/3
cŦ 3/3
dŦ 2/3
eŦ 4/3
31Ŧ Sebuah dadu dan sekeplng koln dllambungkan sekall bersamaŴsamaŦ Þeluang munculnya angka
gan[ll pada dadu dan muncul slsl gambar pada koln adalahŦŦŦ
aŦ Z
bŦ 1/3
cŦ x
dŦ 1/6
eŦ 1/12
32Ŧ uua buah dadu dllambungkan bersamaŴsama sebanyak 60 kallŦ lrekuaensl harapan munculnya
maLa dadu ber[umlah bllangan prlma adalahŦŦŦ
aŦ 24
bŦ 23
cŦ 30
dŦ 36
eŦ 34
33Ŧ uarl 40 slswa dlperoleh daLať 23 slswa senang bela[ar MaLemaLlkaţ 23 slswa senang bela[ar
Lkonomlţ dan 3 slswa Lldak senang keduanpela[aran LersebuLŦ !lka dlplllh seorang secara acakţ
peluang Lerplllh slswa yang senang kedua pela[aran LersebuL adalahŦŦŦ
aŦ 1/8
bŦ x
cŦ 3/8
dŦ Z
eŦ ư
34Ŧ ke[adlan A dan 8 merupakan dua ke[adlan dalam ruang sampel SŦ !lka Þ(A) ƹ 0ţ6ţ Þ(8) ƹ 0ţ73ţ dan
Þ(A8) ƹ 0ţ4ţ maka nllal Þ(A8) ƹ ŦŦŦ
aŦ 0Ŧ93
bŦ 0Ŧ90
cŦ 0Ŧ83
dŦ 0Ŧ83
eŦ 0Ŧ78
33Ŧ ualam sebuah koLak LerdapaL 6 bola merah dan 3 bola blruŦ uua bola dlambll saLu deml saLu
Lanpa pengemballanŦ Þeluang Lerambllnya bola perLama merah dan bola kedua blru adalahŦŦŦ
aŦ Z
bŦ 1/3
cŦ x
dŦ 1/3
eŦ 1/6