ස෈ක ෝසි යනු කුභක්ද?

ග‍්රන්ථ සභ෈කචෝනනයක්

2007 දී ඳරංශයේකප ඳ෉ත෉ ම භ෉ මතය ය සහ ි ප ඳර මපචයක් ග‍්෉න ූ කඳ කක් ඳිවත්තකනය ිරීමභ ශයේර෌ චං ෈තව ත෉දග‍්
තන්ථකන්ථ සහ අද෈ච තන්ථකන්ථ ක කසේද෉යි ක කනකුව සිකකන්ථනව පුළුතන්ථ ය. භභ කහේතු කද ක් නිස෈ තංගීස
සුභනකසේ යකේ උ ස෈හය ස෈දයකයන්ථ පිළිග‍්ක යුතු ය෉යි සිකමි. ඳරංශයේ ප්ලවචතකප සිව ඉ මහ෈සය කඳන්ථත෈ දී ඇ ම
ආ ෈යයව, ඳරංශයේ කපශයේඳ෈චන සිදුම් (events) තචව ප්ශයේ෇ම්යත ත෉දග‍් තන්ථන෈ ූ නය෈ය෈ භ සහ කපශයේඳ෈චනි අතු
ප් පදී මකේ. කදතනුත, අපි කඳ ක නභ තන ස෈ක ෝසි යන න෈භය කතනුතව ආණ්ඩු ය ඵචයක් බ෈ප්ක෈ ච෈ ූ
ත්තකභ෈න න෉ මන අතීක කපශයේඳ෈චන න෈ය කයකුකේ නභක් (ඔඵ෈භ෈, ේකචය෈්ත, බුෂ෇, කහෝ භ පන්ථද ය෈ජඳක්‍ෂ ත෉නි)
ආකපශයේ ච , කභභ කඳ ක කතභ අ්ත යක් ජනනය යයි. ිභ නිස෈ කභභ කඳ කව ප්ශයේ෇ම්ය අද෈ච තයක් ඇක.
The Meaning of Sarkozy ^MS& ෘ මකප කේඛ ය෈ තන ඇකේන්ථ ඵදියු ^Alain Badiou& ඳරංශයේ භ෈ක්ස෇ත෈දී
ද෈්තශයේනි කයිර. කභභ කඳ ක ඳළමු ඳිවච්කේදය ලිය෈ ඇ ක ස෈ක ෝසිත ඳරංශයේ ජන෈පතඳ ම ඵතව ඳ
ච 2007
ඳරංශයේ ජන෈පතඳ මතය යව ඉක෈ සුළු ෈චය ව කඳයය. අතස෈න ඳිවච්කේද කද ඔහුකේ අළු භ කඳ ක තන The
Communist Hypothesis ^CH&" ප කත දුයව ත්තධනය ය ඇක.
කඵ කහෝ යවතච කභන්ථ, ඳරංශයේයව ඉ මහ෈ස කද ක් ඇක. ි ක් ග‍්ක෈නුග‍් ම සහ ය෈ජයකප තයුහය සභඟ ඵ෉ඳුන෈ ූ
ි ිර. අඳ අඳත න෕කන ෈චයව සීභ෈ ළකහ
කභභ ඉ මහ෈සය ඳවන්ථ ග‍්෉කනන්ථකන්ථ ත්තෂ 1794 න්ථ ඳසු ූ
ක්තමික ිවය෈නු ඳර මන෈යය ^Thermidorian reaction&
සභඟ තන අකය 1815 යළි පි පටුම්භ, තුන්ථතන
න෉කඳෝලියන්ථකේ ප්ජයග‍්රහ ය, 1871 දී ඳ෉ිවස෇ ක මියුනය, සම෕ච ඝ෈කනය සහ යව ප්ජිකත෈දී යුපධ හයහ෈
ස෈ක ෝසිකේ භ෉ මතය ය දක්ත෈ ග‍්භන්ථ කේය. ඳරග‍් මීලී තන්ථන෈ ූ කදතන ඉ මහ෈සය කරේෂ෇ප ඳරංශයේ ප්ලවචතකයන්ථ
ආය බ තන ිකසේභ
රුතන්ථ සහ ශිෂයයන්ථ ඳ෉ිවස෇ ම්දි භක ච භ්ක ෈ී න අයග‍්ච සභිනන්ථ අඛන්ථ ත
ඳ෉තකකග‍්න ින නි්තන෈මි ඵහුජනය෈කේ භ෉දිහ ම්භ ග‍්෉න ලියවුණු ි ිර. කභභ සන්ථද්තබය තුළ, භ෉ මතය යනු
ඳරජ෈ක෈න්ථකර෋ බ෈ප්ක෈තන්ථ කන ත ය෈ජය බ෈ප්ක෈තන්ථ ය. භ෉ මතය
ර෋ය෈තලිය වීම් අේතුෂ්ත ප්සින්ථ ඳර භකයන්ථ ප්ස෇කය
ච දෘෂ෇ටිත෈දී ය෈ජය උඳ ය යන්ථකග‍්න්ථ ි ක් කචස ඵදියු හඳුන෈ග‍්නී. 2007 භ෉ මතය කපදී, භීතීන්ථ කද ක්
ර෋ය෈ භ ප්ය. ි ක් ස෉ඵ් ^original& ූ අකය කදත෉න්ථන තයු ඳන්ථනයිර ^derivative&. ස෈ක ෝසි ස෉ඵ් භීතීය
ඔහුකේ ත෈සියව කය ද෈ ග‍්න්ථන෈ ච, සභ෈ජත෈දී අකලවක්‍ෂි ෈ත සිතුකේ ඇයව කදත෉න්ථකනන්ථ ඳර මච෈බ ච෉කඵනු ඇ ම
ඵතයි. ඳ෉හ෉දිලි ප් ේඳයක් කන භ෉ ම ක තය සභස෇ක ජන්ථදද෈ය යන්ථ ස෈ක ෝසි ව, ඔහුත ජන෈පතඳ ම ිරීමභව,
ජන්ථදය ඳර ෈ශයේ ළහ. ‘‘භභ කයෝජන෈ යනත෈ ඳරක යක් ස්භ භීතීන්ථ ද෈භයක්භ අතස෈න තන්ථකන්ථ පස෇ ඵතිරන්ථ තන
අකය ජන්ථදය ඳර ෈ශයේ ිරීමභ යනු කභය සිදු යන කභකහයුභයි, කභය භ෈ ක්ත
යන෈ කචසව, කපශයේඳ෈චනි
කභකහයුභක් කනකතයි න ි ප නියභ ස෇තබ෈තය කුභක්ද? ඇ කභ ිරයනත෈ න , ජන්ථදය ද෉මීභ ිරයන්ථකන්ථ ය෈ජය
කභකහයුභක්. ජන්ථදය ද෉මීභ කපශයේඳ෈චනි
ර෋ය෈තලියක් කචස ක රු ග‍්ක හ෉ක්කක් කපශයේඳ෈චනය හ෈ ය෈ජයය
අනනය තන්ථකන්ථය යන උඳ ේඳනය භක ඳභණි’’ ^MS, p12&. යව තුච සහ යටින්ථ පිව යන කදක පභ කරස෇කය හ෈
යුපධය සුජ෈ක ය ය ිරීමභව සහ ිභ කභ කහ ක භ ‘‘භ෈කෘ භූමිකප’’ ආයක්‍ෂ෈කේ, ඒ ෈ඵපධක෈කේ ත෉දග‍්
භ සහ
අතශයේයක෈තය අතධ෈ය ය ිරීමභව භීතීය කය ද෈ ග‍්නීප්. ඵදියු ලියයි ‘‘සකය තශයේකයන්ථභ ක සියේචව යටින්ථ ූ
ක්ත නය ූ කප කනි ඳක්‍ෂකප ක්ත නයයි. අකලව ජන෈පතඳ මතයය෈කේ අතශයේයක෈තය ූ කප කභයයි සියළුභකදන෈
ඔහුකේ පිය෈ඳ කසතන ව ග‍්න්ථන. ඇ කවභ ක
ස෇තබ෈ප් යි! මුළු කචෝ යභ ධකන්ථෂ෇තය ඳ්තය෈ය, කතළ඲කඳ ච
ආ්තථි ය සහ නිකයෝජන ඳජ
ර ෈කන්ථකරත෈දය පිළිකග‍්න කභභ කභභ රුණු ප්ශයේ෇ම්ය ගුරු ත෈ ්තෂ ය කය භ, සභහය
ප්ව ියව ත ෈, ප්ශයේ෇ත෈සනීය සහ ත෈ස෇කප් තන ප්ව, ඇයි අපි කත දුයව ප්රුපධ ඳක්‍ෂ ිරයන ඳරඵන්ථධය
පිළිග‍්න්ථකන්ථ?’’ ^MS, p28-29& ඇ ක තශයේකයන්ථභ කභභ ම෕කචෝඳ෈ය ස෈ක ෝසි ඳභ ක් කන ත අකනකු
කඵ කහෝ ජන්ථදකයන්ථ ඳ වුණු ජන෈පතඳ මතරුන්ථ සහ අග‍්භ෉ මතරුන්ථ කය ද෈ ග‍්නී.

අඳව ඳර ෈ශයේ ය ඇ ක නිදහස෇ කතළ඲කඳ ච. කඳ දු භනුෂය ත්තග‍්ය෈කග‍්න්ථ ෘකර෋භ කචස කතන්ථ ය කඵ෈ ඇ ම ආතෘක සහ තය෈ජ කචෝ යිර. ඔහු සිකනත෈ ‘‘ිභ නිස෈ ‘ඇ ක ි භ කචෝ යක් ඳභණි’ යන්ථන ර෋ය෈ය෈ ෈ය ස඲හ෈ ම෕චධ්තභයිර. මින්ථ සයචත අදහස෇ තන්ථකන්ථ ස෈ම෕ ප ර෋ය෈ ෈ය තච ඳරකයක්‍ෂයක් ඵතව කභය ඳ ූ ප්ව කභභ අනනයක෈තයන්ථ ඒතකප නිකශයේේධ෈ භ ඳ ම ර භ෈නය ඒඅකනකුන්ථව ඳර මප්රුපධ ම්භ) ඒත෈කප ස෇ත෈පත ෈ීම ඳර මභ෈නයව ඒසභ෈නය භ්තධනය ිරීමභ) යවඳ ය ඇ ම ඵතයි. ම෕චය ඳරත෈හයන්ථ සහ බ෈ණ් යන්ථ නිදහකසේ සමුච්නනය තන කචෝ යිර. ක කභයි නිශයේ෇ිතකතභ භ෈ක්ස෇ කභයව තසය ි සිය ඳ හ ව කඳය පුකයෝ නය ච කචෝ ය. කපශයේඳ෈චන ප්පත ර෋ය෈තිර. ^generic& අ්ත කයන්ථ ග‍් ප්ව ‘ක මියුනිස෇ට්’ යනු නිකශයේේධ෈ භ කචස ‐ ි ප කසෞ ම . ක ි භ කචෝ කප ස්භ ක෉න දීභ ස෈ංදෘෂ෇ඨි තයන්ථකේ සභ෈න෈ භක෈තය පිළිඵ඲ත ඇ ක ද කභභ ම෕ච ධ්තභය භ කේ. ඳචස෇තීනය කදසව තන ඊශයේර෈යච ආ රභ ීලී තය සහ අකනක් කඵ කහෝ අපතය෈ජයත෈දී භ෉දිහ ම් තලින්ථ ඔලවපු තන්ථකන්ථ ිකචස අඳ ඒඒීයය කචස) ක රු ග‍්න්ථන෈ ‘‘කචෝ ය’’ ස෈ංදෘෂය කන තන ඵතයි. ඳ෈ිවකබෝින බ෈ණ් සහ මුදේ තච කචෝ යව.’’ ^MS p55& කභභ ඓ මහ෈සි සන්ථද්තබය තුච ප්මුක් මත෈දී කපශයේඳ෈චනකප ෈්තයබ෈යය ප්ය හ෉ක්කක් කුභක්ද? ඵව පය ප්‍රජ෈කන්ථකත ර ෈දය ප්ස෇තීය ිරීමභද? ිය ය ෈තක් ිරීමභද? ඵදියු සිකන්ථකන්ථ ඳජ ර ෈කන්ථකත ර ෈දකප ප්ස෇තීය යක් කචස ප්මුක් මත෈දී කපශයේඳ෈චනකප ෈්තයබ෈යය ක රු ග‍්෉නීභ හ෈සයජන ඵතයි. ක කචෝ කප ස෈ංදෘෂය තන්ථකන්ථ කපතේ ‐ ප්ිරණීභව ඇ ම තස෇ත෕න්ථ ‐ සහ සංා෈තන්ථ ‐ ප්ිරණීක සහ මිළව ග‍්෉නීක ප්යුක්ක උඳ ය . ‘‘ කග‍්ෝී ය ය කචෝ ය යනු. ස෉ඵප්න්ථභ ස෈ංදෘෂය තන්ථකන්ථ නියන්ථකය ඳන ර න්ථ තය භිනන්ථ. ඉය෈ කප සහ ඇෆ෇ඝනිස෇ ෈නකප යුපධ. ඔවුන්ථ ඉක෈ දරුණු කචස ඉන්ථ පිටුතහේ ය තස෈ දභ෈. ඉක෈ සුළු ඳ෈ිවකබෝින බ෈ණ් හ෈ ිරසිදු මුදචක් කන භ෉ ම ක෉න ව අ හ෉ය මකේ. කචෝ ය න෉තක ස෉ සීක දී උඳනය෈සය ඳ෈ර කයෝින නත ‘‘සිදුම් ’’ ක මියුනිස෇ට් ප්යහ෉ිරබ෈තයක් ^possibility& ච හ෉ිර නත ප්යහ෉ිරබ෈තයන්ථ උ ඳ෈දනය යන්ථන෈ ූ ^zzeventsZZ& ෛධ්තයය අතශයේය කේ. ි ප ග‍්෉ුරරුකභ ම෕ලි ෛතික ආලවකය තන්ථකන්ථ කයඟ ෈ීම තයයි. ක ි ප ග‍්ණි ^re-arrainging& පිළිඵ඲ අදහස ඳත ත෈කග‍්න ය෈භව සහ සංයක්‍ෂ ය ිරීමභව මිනිසුන්ථව මියුනිස෇ට් උඳනය෈සය භිනන්ථ අදහස෇ තන්ථකන්ථ කුභක්ද? ඔහු පිළිතුරු කදයි. ‘‘ඵව පය ඳරජ෈කන්ථකරත෈දී කචෝ කප ඳයභ ූ කබෞ ම ඳදනභ තන්ථකන්ථ තස෇ත෕න්ථකේ හ෈ ම෕චය සංා෈තන්ථකේ නිදහස෇ සංසය යයි. නමු ක කචෝ කප මිනිස෇ ප්ෂයන්ථ නිදහකසේ ඳත මනත෈ ය යන්ථන සකයය කන කේ. ඵචකප උඳ ය තච සහ ධනකප ආපතඳකය කහවුරු යන෈ නිදහස෇ කයඟ ෈ීම තයයි. ඳළමුකතන්ථභ ිරත හ෉ක්කක් ඔවුන්ථව සංනය ය ිරීමභව සහ ඔවුන්ථ ෉භ෉ ම ක෉න ජීත ම්භව ඇ ම ම෕ලි පමි භ මුළුභනින්ථභ අ පමි ම් මකඵන ඵතයි. ඳරජ෈කන්ථකත ර ෈දය සහ භ෈නත අයි මත෈සි ප්දහ෈ ද෉ක්කතන ඒීයය කචෝ ය අද අඳ ජීත තන ඵතයි. ිරසිභ අයුයිරන්ථ ඇතුේ ප්ය කන හ෉ . ඵදියු භතු යනු චඵන ඳරශයේ෇නය තනුකප කභය ඒීයය කචෝ යක්ද? ඔහු කදන චද පිළිතුය කභයයි. කභභ ආලවකයව යව ම්ක අනිත෈්තය ඳ ම ර පචය තන්ථකන්ථ ධනකප සහ ඵචකප තයඳරස෈දයන්ථ ප්සින්ථ සහ ි ප ආයක්‍ෂ෈ත ස඲හ෈ ජීතභ෈න සිරුරු කතන්ථ ිරීමභයි’’ ^MS p58&. කක්තච කචෝ ය ස෈ංදෘෂ෇ටි තය පිළිඵ඲ ම෕චධ්තභය අනනයක෈තයන්ථ සහ කතනස෇ තච අසීමික ර෋ය෈ත සභග‍් ඳයස෇ඳය ප්කයෝ කන කේ. මකඵනත෈ ය෉යි ිරයන෈ ක ‘කචෝ යව’. ඉභහ ඵහුකයයක් ග‍්෉හ෉ණුන්ථ ව සහ පිිවමින්ථ ව. සුප්කශයේේෂ කචස ම෕චයභය සංා෈තන්ථකේ සහ තස෇ත෕න්ථකේ කචෝ යිර. ප්ප්ධ ආ ෘ මකප මුදේ සහ ය ඳභණි. ටු කභභ ඓ මහ෈සි සන්ථපතස෇ ෈නය තුච ඇ ම ඳජ ර ෈කන්ථකත ර ෈දය. භ෈නත අයි මත෈සි සහ ඳිවසයකේදය පිළිඵ඲ ූ අපතඳ ම ම ෈ත කභභ ආ ෘ මය ඇතුකච ප සිය යමින්ථ ඳත මන අකය කග‍්ෝී ය ආණ්ඩු ය ඳපධ මයව යව ය ග‍්නු චඵමින්ථද මකේ. ^MS p68& ත්තකභ෈න ස෕ය෈ න කචෝ සන්ථද්තබය ඳිවත්තකනය ිරීමභව මිනිසුන්ථව ෛධ්තයය අතශයේය ය. කග‍්ෝී ය කතළ඲කඳ ච කචෝ ය.’’ ^MS p60& අඳ කසප්ය යුතු ිභ කචෝ ය කුභක්ද? ඵදියු අඳව දන්ථත෈ සිටින්ථකන්ථ ිත෉නි ඒීයය කචෝ යක් කග‍් න෉ිනය හ෉ක්කක් කනි පුපග‍්ච උ ස෈හකයන්ථ කන ත ස෈මු ප ප්මුක් මත෈දී කපශයේඳ෈චන ර෋ය෈ත හයහ෈ ඵතයි. ‘‘ ඳළමුකතන්ථභ. කන හ෉ිරබ෈තය තුළ දය෈කග‍්න සිීමභ කඳන්ථනු යන෈ ස ගු ය ෛධ්තයය කචස ඵදියු අ්ත දක්තයි.

‘සිදුම්භ’ ^event&" ෈ත’ ^state of situation& ආදී සං ේඳ ත්තධනය ච අකය ඒත෈ ලින්ථ කේඛන තච. භභ ද෉නවභ ඵදියු ත්තකභ෈න කචෝ ය සන්ථද්තබය ිතකර ය යන ආ ෈යය ප්ස෇කය ය ඇක. ඈක අතීකකප සිව ඉ මහ෈සකප මබුණු කභභ ස෉ච෉ස෇භ භඟ කන හ෉ිවය හ෉ිර කන කේ.’ ින ිය නත ප්යහ෉ිරබ෈තයන්ථ උ ඳ෈දනය යයි. 2008 දී භතුපිවව ඳ෉මිණි දරුණු ආ්තථි අ්තබුදය. ඔය෉ The Meaning of Sarkozy න ඔහුකේ මියුනිස෇ට්ත෈දය න ඓ මහ෈සි උ ඳ෈දනය අදහකසේ කබෞ ම ය ය ච හ෉ිර කදයක් ප්ය හ෉ . භ෈ක්ස෇ අඳව ිරයනත෈ ‐ඔහු කභය දුටුකේ ඔහුකේ ඳරධ෈නකභ ි තු ිරීමභ කචසයි‐ ඳ෉රැණි කචෝ කප නවබුන්ථ ප්න෈ශයේ ිරීමක අයමුණින්ථ යුතුත ‘ රු ඳන්ථ ම ආා෈ද෈ය තය ’ ක ටි ආ රභ යිරන්ථ ඳසුත. ඵදියු සිදුම්භ ^event& අ්ත දක්තන්ථකන්ථ ‘ ඕන්භ ප්කශයේේිකක අතස෇ ෈තක් ස඲හ෈ ස෈ංදෘෂයය තන්ථන෈ ූ ශයේීමයයන්ථකේ සහ බ෈ෂ෈තන්ථකේ ස෈භ෈නය ඳ්තය෈ය තුච තන ඛන්ථ යක් ^rupture& කචස. ආපතඳකයධ෈ීම ඳන්ථ මයක් කතනුකතන්ථ ස෉ඵප්න්ථභ ත෉ යන ජනය෈කේ ම෕චධ෈්තමි යව ම්භ ජයග‍්ක හ෉ිරය යන්ථනයි. ඔවුන්ථකේ ඳර මච෈බයන්ථ ආයක්‍ෂ෈ ය ග‍්෉නීභව දියුණු කචෝ ය තුළ කසේභ දියුණු කතමින්ථ ඳත මන කචෝ ය තුච තන කඵ කහෝ ඵහුජන න෉ිනීම සහ භධයභ ඳන්ථ ම යන්ථ ^bourgeoisie& බුපපතභය ඳිවහ෈නිය න෉තක න෉තක ඔලවපු යන්ථකන්ථ කචෝ ය ද෉න්ථ ද෉න්ථ අූ අතපතය ව ඇතුේ කතමින්ථ ඳත මන ඵත ිකභන්ථභ අූ කචෝ ය ව නත ප්යහ෉ිරබ෈තයන්ථ ක ^possibility& යන෈ ඵත ය. ය෈ජයය න෉ මන ය෈ජය ේපික අතස෇ ෈ත ඵදියු අ්ත දක්තන්ථකන්ථ ‘ප්යහ෉ිරබ෈තකප ප්යහ෉ිරබ෈තය සීභ෈ යන ඵ෈ධ යන්ථකේ ඳපධ මය’’ කචසය. p243& කභයින්ථ අ්ත දක්තන්ථකන්ථ කදන චද අතස෇ ෈තක් ^situation& තුච ප්යකන හ෉ිරබ෈තය කුභක්ද යන්ථනයි. බි පසුණු ධනස෇ න්ථධයන්ථ පුදග‍්ලි ත අ ඳ ය ග‍්෉නීභ සහ ිය ඳවුේ උරුභයක් කචස ද෈ය෈දම්භ අතුරුදහන්ථ තනු ඇක. ‘සකයය’. කභ ප ඳර මපචයක් කචස. කභභ ෘ මය සිංහච ඳ෈ප ය෈ව ච෉බීභව . ක මියුනිස෇ට් උඳනය෈සය කතභ ඳසුත භතුූ නත සිදුම් ^event& ^finitude& ය තන අකය ^CH. ^CH. කභ ප අදහස අඳ කදන චද අතස෇ ෈කේ තහූ න්ථ ඵතව ඳ ම් ඇ ම ඵතද? ඊනිය෈ TINA ^there-is-no-alternative ප් ේඳයක් කන භ෉ක.’’ ^MS ඵදියු ඔහුකේ p 98-99& and Event ෘ මය තුළ. ඉය෈ යව සහ ඇෆ෇ඝනිස෇ ෈නයව ළ කන්ථකවෝ ^NATO& භ෉දිහ ම් තච අස෈්ත තය.^canonical& ඳඨීකය ූ ‘ක මියුනිස෇ට් ඳර ෈ශයේනය’ තුළ අපිව ද෉ිරය හ෉ිර තන ඳිවදි ‐ ඳන්ථතීන්ථකේ ක්ත ය. ය෈ජය තුළින්ථ ම෕්ත මභ තන ධනය පමි සහ ි ප ඳ෉ මීමභ සංප්ධ෈නය යන්ථනන්ථකේ මඳය෈පත ෈ීම ඵචය ග‍්චත෈හච කන හ෉ිර කන කේ. ‘‘ය෈ජයය’’ යනු ස්භ ප්වභ ප්යහ෉ිරබ෈තකප ඳිවමිකය ‘සිදුම්භ’ ි ප අඳිවමික ය යයි ^infinization&'ZZ භකේ භක යව අනුත. ඵදියුකේ භකය තන ^materialiration& සංසිපපතය තුළ. p243& ජීතභ෈නය යන ඵදියුකේ අදහසව ඳසුිනය දශයේ ය තුළ කහෝ සභඟ ප්ශයේ෇ත෈සයක් ච෉බී ඇක. සින්ථකරෝභ෈ත ^syndrome& ද? ඇ ක තශයේකයන්ථභ න෉ක. ක මියුනිස෇ට් උඳනය෈සය තන්ථකන්ථ ධනකප අසභ෈නක෈තය කභන්ථභ ශයේරභ ප්බජනයද මුලිනුපුව෈ ද෉මිය හ෉ිර කතනස෇ ආ ෈යකප ස෈ම෕ ප සංප්ධ෈නග‍්කම්භක් ඳර෈කයෝින ය ය ච හ෉ිර ඵතයි ස්භ පුපග‍්චකයකුභ ‘ඵහු ‐ ෈්තය රුතකු’ තන අකය ප්කශයේේෂකයන්ථභ ජනය෈ ෈යි සහ භ෈නසි ත෉ අකය ග‍්භ සහ නග‍්යය අකය හුතභ෈රු තනු ඇක. ිය හුකදක් ස෈ංදෘෂය තන්ථන෈ ූ ප්යහ෉ිරබ෈තයන්ථකේ අතකඵෝධ ග‍්෉නීභක් කන කේ. සිප්ේ සභ෈ජකයන්ථ ස෇ත෈යක්ක ූ මිලිවිව සහ කඳ ලිස෇ ඵචය ඇ ම භ්තදන ෈ීම ය෈ජයය ස෈ංදෘෂ෇ටි තය කත දුයව ඵ෉ූ ඵ෉ේභව කඳකනන අනිත෈්තයක෈තයක් කචස කන කඳකනනු ඇක. කභභ සන්ථද්තබය තුළ. ිභ නිස෈. ප්කශයේේෂකයන්ථ Being ‘ය෈ජයය’ න෉ මන ‘ය෈ජය ේපික අතස෇ ප්මුක් මත෈දී ස෈ම෕ ප ර෋ය෈තව භග‍් කඳන්ථම්භක් කචස ක මියුනිස෇ට්ත෈දය න අදහස න෉තක පියම්භ ස඲හ෈ කය දත෈ ග‍්නු චඵයි. ය෈ජයය ‘ප්ය෉ීය ය෈භව’ හ෉ිර තන ඳිවදි නිෂ෇ඳ෈දනයන්ථකේ හ෈ නි්තභ෈ඳ යන්ථකේ ‘නිදහස෇ සඵ඲ක෈’ භක ඳදන ූ යළි සංප්ධ෈නය ම්ක දී්තඝ අනු රභ යක් ඇ ම තනු ඇක. කභය කභයි කදන චද ‘ය෈ජයය’ ^state& න෉ මන ‘ය෈ජය ේපික අතස෇ ෈ත’ ^state of situation&.

ස෉ච෉ස෇ම්භ ත්තකභ෈න ස෕ය෈ ්ක ප්ය හ෉ . (කේඛ ය෈ කලවය෈කදණිය ප්ශයේ෇ත ප්දය෈චකප කපශයේඳ෈චන ආ්තථි ය උග‍්න්ථතයි) (කභභ ලිපිය 2011 ඔක්කකෝ ඵ්ත භස 12 තන දින ‘‘භධයස෇ ෈නය’’ ප්සින්ථ සංප්ධ෈නය භණ් ච ඳරකේඛන ශයේරත ෈ග‍්෈යකප ඳ෉ත෉ ූ The Meaning of Sarkozy තන ‘‘ස෈ක ෝසි යනු කුභක්ද?’’ කඳ ක ිළිද෉ක්ම්ක Island පුත ඳක Peradeniya Notes න අනුත්තකනය සභේ ප්මුක් ම කහේභනන්ථද්‍ර ස භන්ථකර කපදී ඉදිිවඳ න ය ශයේර෌ චං ෈ පුස෇ක ෈ච ෘ මකප සිංහච ඳිවත්තකනය යන චද කපශයේ ය අචච෈ තීරුතව ස෉ ස෕ ඉංග‍්ර෌සි ලිපිකප සිංහච අනුත්තකනයිර.) The . ඳපධ මයව ඇ ම ප් ේඳයන්ථ පිළිඵ඲ ඵත මන ප්ත෈දයව ඳරකයෝජනත ස භ෈දභක් සුභනසිිව ලියනකේ.

%     ## ##        %00.74      ##  "##        %0 8.3/ !07.3341$./03.   4908    .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful