Sadrzaj

5 fgjSk.lll

doba Rt"publi}'~(:

40 Legionarski

ti,-,Ol

6 Legije
8 Vujskn 10 iAg&r 12 Billw 14 \/ oj!1ilka
II

42 lloj"'l hijera"uja poh_cru.

i ,)(Iini

/"{f"r

44 LegiOilorski

ok/op

i lwt-1gu

46 J~pgi(marska oprema 48 17 ojska
!I

pokrNu

oprema u dobo

RI~pflblikf

50 Pomotni pje/ael
52 Obrona

/6 MOn!arica: pomorska snaga Rimljana
18 Rami bnllh)vi 20 Cezafova vo;sha 22 Nm!l!ll:giie

granica
nprema i opscdnc _'-j!rrl'IJO 19re
(J'VlIl'!vi

54 Kcmjanisl,-'o
56 Konjanicna 5~ l/ojl1e taktike rIO Soeiane 61 S pruve 64 Nagrad2 smOlU
;';(1

24 Voj!to gradiulJsrvo: monooi
26

i

sponske

\lojno

graditeljstw:

ceue i gradr..'im za opsadu

opsadu: udami kame

i katapul/i

Zli Hlakada

j

30 Nanruianje 34
(Iranice

II

doba Cesaro

66 Tr~ru.m( i ouaciia 68 Tuoo rniumj 70 Tumgf_ 72 Kazaw

33 fgj:;ku h duha Cars/'/)o

36 l,ef(ije u doha Carstva 38 Pretorijanske

i gradske

koh{ffte

Povijest rimske vojske
L1:g[:nd~ ka~('-da jc Rim nastac god. 7:H. pr . n. e , u jcku evrcpskoga ieljo,lIog dcba. Scoce S obalc Tibera obusjur ce hrkim svjetlom dvauaesr liudske poviicsti. Rim prvn osva]a Italiiu, zatirn sredozemni buzen. Za osvajanje Italiic bit ce mu potrcbno osnutak Carsrva nesto vise od srotiuu godina. jc uvjctovalo rnko izuzcrnu sudbinu? Za nju J<: uvelike aastuzca ratuicka i nS\'lI)Htka S[US[ Rimhana. U kniizi jc opisana rimsku vojska tijekom triju znarncnitih ptesudnih razdoblja: rata s Makedoncitll:l, s Galima (koji ie vodio Ceznr), te pcsfjcdnjih godina CaL'srva. Nn vrhu stranica opisani su stvarni dogadaji., a njih ~LJ opisani i oslikani ratno ,"II'IILje, rehnike, urgunizitanost lcgija. II. st. pro n. c. Rim je bio Republiku. Osvojio je lIaliju, ~palljlJh;ku i sievcmu nfriku. Porazio ;e svo;e glavne supamikc, Kartugu i Sirijn. Ali, jos ncpokorena gr·<':k:. drzuva Makcdonija prcdstavljala jc opnsuoat. Prvi clio knjige gnvori I.' pobjedi Rimljana nad Makedoncima, nakon koie je Rim postac ueprijeporni vladar ciieloga sredoxcrnnog bazcna. U drugome dijelu knjige opisana je 'vojska julija Cezara u drugoj polovici I. st. 1-'1. [I. c. T.T 10 su doba legije prestroj""., te sc rada nova vojska: vjeruiju svojim voiskovodama nego Rim" Napckon suzemo do posljcdnih glldinH Republikc i pocetka l.arSI1iH, pa jc na kraju knjige cpisaua vnjskn iz I. st. n.e. Rim je uspio stvuriti CarsIVO kojc sc protege od ~kOlske OJ sjcvcru do Egipta ua jugu , od Spaniolskc na zapadu dn Anuenijc na Isrokn. Razdiru ga grudanxki rutovi, u koje je uplereuu i vojska koja jc osvojila to gulcrno Carsrco. Lcgije se bore cia na cursko priiestcljc dovedu svoga vojskuvodu. Povijesr tih sukoba OpiSUlIU j" u ucccm diielu knjige i z3Vr~11\'a SC' osvajanjcm i unistenjern jeruznlcmn 70.goo.pr.n.e.

Vojska u doba Republike

Legije

Mocnavojska

EmilijaPaula

Kalla je Emilijc Paul izabran za knnzulu (gud. j(j8.pr.Jl.t:.), 1111 s Makedonijom vee je trajao tri godine. On cc ga konacno privesti lcraju Prvnbirno ic Rimska Republika imala dva mugistrara ,~mwui" birune nu dvije godinc. jcdno od njihovih iskljucivih prava cdncsilo SCna prikupljanje vojskc i zapoviiedanje njome U to doba riunku vujskn imata jc ccriri lcgije, po 4200 [judi U svakoj, koje bi iznova prikupljuli svuke godinc. Za rat s MHl:t'rlonijom 11lcgi]c je umicsco 4200 primljellu

Velil (""",,~) n(lsi ooseonu kscigu odkQz(JI'3.oi<'ogl'{;lit, malos.:!;ca ip'"i*'.JciiljeoQ,-:'!@II80om.

T.I(l,ius

Hastatus Hl princeps

5000 ljudi, I~[(O till jc Emilije

Paul

predvcdio

2(1)00

za novaccnja ([mu!ljisirores) otisli bi II savezniake tulijanskc graJ~!\'~du skupe ljude knjima cc popuniti lcgiiskc redo ve. Suguvsi u lugur ]lmligllul U Grtkni, rmvnci, oil kcjih je "dina vee icdnoc bila u vojnoj sluzbi, poslani $U u ccntu riie: nai~ir(lma§niij i najmladi u lake nacruzano pjcsasrvc, liudi U UlJ]H.lIlU SIJ u~~kn nnumznnom pjcgagrvu, a

t':im ie uviczbuo vclsku Emilijc Paul krenuo du okonca rat. Makcdouxku vuiska, na cclu s mladim ljcm Pcrzejem, dobro se utvrdila Lt blizini Ulimpa, na iSIPtnoj obau (Jr~kc .....lakcdonci su imali izvrsnc vcze S<J sjeverom, i kopnom i 1lI111"t!lJI, take da ic prethodni kOI1aut bczuspjcsno pokusavao zametuuai hi\kll Emili]e Paul je ipak u~l'i" f.Hlll'lllivSJ taktici lcgionarskc pokrctljivosti, kuja je nadmasila r'lklikl' zbijenusti ruukednnxke falango tc sc ona, nu ceravnomc tlu popr-ista, rasturila.

,
Optioi ~ Comlcon

,
l1'li

lth Lfli

slgnlfer~

TeS8eroirlUIiI

O'om'

genlurlon~J

\.in
Gore: I,tor:lpulhaslatal:),incipaima 12()~lSOiit.(II"',1()ruiafJjhfEski"'rf'l· gin: S1J~c~mil 19 io~ SO 601 velita. $' ..a,~;rnai1!p!J'ima dviiecemuriJe;

co

S'lOl<omZCopovliedaoonlu·ionin;ego., optio.e.u,'joisu,st;efjGriORi/(3'g.,irer). s·/lratli."og(comicenjilesse'8,iLE.

Gore: Milrnpultriarija UVI/ek imij 60 »eter81lIlkoolj8mkaiY€lita.Podi;eI;eIlJeC dWJ(Jcr:n,'m/llIlDjlmn z:l{lllvl{erla G~f)ILrion,bas/(aoiilaslalimaip,ulC,pimfl.

GorB: U konjallls/vL', s.-a~a unma (lIaiU//! za,ooViJeda pn,'ekl)i",,,::-o /con;arnM ra· ;;pOfeder.d:'I rr.eskad:on2(de{Jrije) S";Jkw'ldlJl""i;omz<!_nc;,ijF.dad"l'ku'ionl Ilj~gc;voptio .

:~~IV~·~:~······"······
Gore:Legi/illmi.lIOmar.'p'liahast"ta "l'Jrr.a'liot./a princip~, 10 .7Janip.JIa loa;· ja to 10 ICf'1!i knnfnnika_ L,~gij~n; znncw jeri«5es!lribulla. Gore; SavlO;mi6!;"j6dipi"".-,,,,,;:JO'n.;pf· puia,xesai<ei3Crurmfk""lar.;K<i_Z,,· pn~fC.df'li~ if> ;)rt!~,~l(rkojCY imcPll.ic
.~,;)<)~uI_

._....

....

..

Vojska u pokretu i vojni logor

Logor
Pornocnejedmfce

~~""""
Porta decumana

..........

!",

~==~."

... "
.
"

;d

Bitka

Poojeoa

Emilija

Paula

kod

Prdne

Okrsaji dviju voiski zapocefi su sunadan ujutro. MHk~'donci su se, u rarnoi razjarcncsti , priblifih rimsknme logoru , Bmiliie Paul ()lpr:J\';t1 ie na popristc konianike I '.'elite da xadrze ncprijatelja, kako bi se l(:gii!~prestrojilc i 7:""I:'!UlIhl birka suprotstuvljcnih voiski. Na znak truba, konjanlcl i veliri napustili su -vnje polczajc a navalilo je mnostvc lcgionara. K:"t, su sc vejske priblifilc, Jcgionari su izbacili tegke, dugc suttee pa potcgnuli lUll["I'C. M~kedollci iz prvih pet rcJ(N3 spusrili su duga koplja koja su svujim vrscima

-----•••••••••• ••••••••••
prlnctpes Hastatl Tr;"rii

...... _- ..

10 t ill !i S ~
9

It

t;1

il li 8'~I1:U,'" '1~Jit;HI1 7 iI1'nt,11l~1~llll1'll~I~I~I~11'I 6!i ,;I'ti iJ'I\1 ;CU,:t~ ,2 '!I "- 1111 :'I: 11 it ~ 'll {\ Ij] 4t'1i111" iU'It.,. .. 3,1(11 ill iHj a '!I 'l'111 u ~ .1!'14
fl' II ¢I ,~ )1 11 (I ',I ';J ~I

t

i1 ~ ~

~ttl,.
fin

e

n~

at

2.01111 •. ''''ill 1 1] 1111 ifJ.111HI G1 ~j 'il.1I11

il'n

9 + 10 lCi1i11~iii\:l1l:lil:m ;l:J~tll:li~Jilll!lII!J 7 + 8 't'I~;lljli'ti~lnr,i ~::!'in1fl~i1:an'f:!l!l 5 - 61a1~iHl\1:11111i:t'l 1'I:;1'~~~It:!l:ii'ltl,*:l 3 .;. 4 1.{llll'~l~:Ari:.l;i1~1 ~;'ttt"'j;tlliiltlt\~j 7 + :t ~'Il':iAl;'l:t.tt,nt'li 'A;ttl.1ill)lllT~1;1:f;'1

~

~

Zbog takvc vrste sukubu i neruvnu zemlji'ifI nastah su u zbijcnim falangama orvori, pa je rimski konzul u njih uxpin ubncui mnoJ,(n pnkremiie marupulc. Zbog oslabIjene zbiieuosri falauga je izgubila borbenu moe, pa k poruccna a da joj makcdonski konianici nisu mogli priteci lJ pnmoc. P(~r~ei je, gorcvo sam, morae pobicci prcmaoroku Samotraku.

Posljcdicc su ovc bitkc znacajne: Ialangu je ;i~la s I'fwijt:sllt: l"m.rm,:': lI"IUpiv~1 mjt'Hu kgiji ~:ii~ rak(·t ticka nadmoc biti ncospoma. Makedu[)iiu su podiiehli na rctiri okruga, a 15lOk je prcpusrcn nmskomc slaveIJlIhlJ11
o

Desno:!..Jdulf.orincipiusl'Jtodn",pcos'oremeduhastatima,na~'atcefaJa~;.Ia

-=-=.:.::!.~~

....... _--

•......... ...........
••,••" •••t.t .......
Desno.' Triariji SU se 118 Cil10scetalu krc'znnpmmlr..1MIII,~"'(.ri,'Me!;ar>epa'i.'ii<f:ii1 \, ••••••••• Do/ie: Zaci'l!juil.lc!I Nar.iba/ova fa~lIka u hir:ikor. KiI."Iefgc;d.2!1;i.r;r 11. e.). !1itr.ijm;;I2<J rlap..JiSI"d:li",. v()!s~p., n Henir;,,1 jE, [Jm;esrcda sledi:JUblani, 'JapaoMi'";, RimliflM!

r.... _ :-'\ .... _I

Dl!sn,,: .Iedfln cd bro;:':11 x/nih poced~ka jfi I cuneus: \'I)jrlir;i (vrJ/p. ".1~:i .~I/I (k/ir>!

-----?

Desno;Scipionprimj6"jvie
Har.iO!l/OWUlaJmJw

i--i

Vojnicka oprema u doba Republike

Gore: De:a/;!=<om/ega'lie,'a ti~al1ekoS~I;o" XlfC!Jr;!a r;,~.111r,{)gII Ppr(ji'!.7l(1

mw:;ske

bcsno- Kr:II.~k,1 'H,;,rm :m§(lI;fI i7 R,,· (crhodna Vc!jGiIl,-,). tV/;"·,r1ll pr.;'a~ovib,'!; su;ecnooj'e!ni (A} ,il o(vorcnllB,

o

o

davoralfa@warezhr.org

Cezarova voj ska
P"s]i:e bitkc ked Pidne Rim cc dlZeei ~",~ID jl(ld \'LI~(:II Spaniotsku. Tunis i Crcl;u, osvojiti Galiju, da bi zasritio ccstu 1"""":1 :)PlllljuM,uj. Ali, usim sro [c osvoiila Guliju, Cezarova vojska osvojila je malo uovih k-aieva. Krajcm I[ sr. vcjska je

Nove legije

Pitanje

Galije

Rimliaru su bili uvjereni da ce Ita)ija hili srgurna samo akn IIg1'~<'. nemire srcdnjocvropskih tribusa. C II. SlOljecu prvn.x.v duliuu Rhnne, inzno cd Svicarske, bilaie u rimskoj vlasti. Tosti podrucic zvali »Proviuciia- (cruda i irne J;lIl:I~lIj~ Provence II Francuskol), a Cezar jc [,11,;t; i nje krenuo U osvajanje unurraenjosn

vise zivjeti na skrtc] zeiulji uz

10 kohorti ~ 1 l""!llj~

Roor:J8fllJ.ifa"~leq';'i'. Ma.'l(01<lilriarij<l pr '-LGipdi 1i:1',lalospoioniS')(I ;Okc~(),'tJ.

Vojno graditeljstvo: mostovi

Cczar"

Germar1ijl,

Velikoj

Bri1aniji

i Galiji

Dok ic Cezar [3[(1\'''<) w:dui obala sjcvcrue Evropc, Gerrnani su pouovo oresf Ralnu. Cezur j~ rznova krcnuo na jug i "erTliJiL'L' ih POlUkaO. Prezivjele j.: vrurio onkraj rileke. Odlucio je p-uctn du ctbusc zasrrasi sireci rimsko grnditcljskc umijece. Rnjna i'~ bila brzu i najveca rijeka sto su je Rimljani ikada vidjeli. Na I'ijetkim it" mjestima hila usa od pet srotina mctara. Prelazili su je plovilicom: ,:;nilo S~ cia ic u njenim uzt-nrkunim vodama uemoguce izgrailiti mUSI

GOI"C: Nogar'Cez8ro'ngl"1OSla.78Fial 'Ii. Rlieka /ut:(;I,r,jil'ipnaOf:'snc

Vojno graditeljstvo: ceste i gradevine za opsadu

Pod zllpovjednistvom galski tribusi

verctoqetcnkae pobunlll

su 59 ccet

Cczar [e jasno poknzao da galske tribuse smauu pokorenim narndum , a DC savcznikom. Na pl1ricaj vcrciugeroriksa, voctc Arvcmaca, Gali SUse U flwlieee god, 52. n.e. poncvno pobunili. Cezar je to SHZllHU II ltaliji i odmah se LlPUriO u Gali]u. Gali su namieravsli izbjcci sukob 113 ogoljenom podruc]u, neprijarelju ostavui posros, popalivsi W"J.dovej sela, i izmoriti ga okriajima iz zasjede i izncnadnim upudimn konianisrva. Stanovnisrvo Avnrika (danas Bourg... ) odbilo jc napustiti grad smntrajuci ga neosvojivlm. s Sprijccili su take da gu Gnu uninc. Stigavsi pred grad,

Liiflvo;O~'lilr;;r;msl<.cc()stcrl<1{lrlfevoju GrarlSa,?Sernardo

NepMtojo>nesvladivtlpreprekc F imsk.t cesta bjlQja ~n_o,,,,'h I<ao <18 nile tlik Imjo r'I"IO!Jl,.flUsta".ti. i'rdazilaeu mo·~varam~,"mel,ma, ~rel<Opldroi"d... I canes .'e di",mc rimsl<ome 'JujnJ'tI (;radilcljol'lu 1(~jF j~

110"",,,,,,,.

Ih

Blokada

Opsada

Alezija

V... cingeroriks j;c konjarusrvo orpravio iz Alezije, o kuoio r odmorne ~~lt: i pripremio sc da izdrfi opsadu. Ccaar je oko grada podigao dvustruki ubruc: obrambcnu liniju i opkop, re se izmcdu njih ulogorio. Grad le UUf/.<] nstun bez hrnec. Ncmaiuci izlaza, Vercingetoriks jc udaljio S"C ljude nesposobne za borbu: SI:IIU:~J zene i djecu , koii su molili Cezara da ih prthvsui kao robove. ali on je In o;ll1io_ Napnstcni I od brace i od ncprijarelja, pomrli su izmedu dvaju rimskih cbruca Vujskn kcju je pczvac u pomoc Vercingetoriks k,ellllh, je prcma Aleziii: S Uut) konj.mika i 250000 pjejaka pred-

Naoruzanje u doba Cezara

Kacigl!skraja

Rcpubllkc
ON:J.ril

,~ac,;g"

1 EIT,:m~~-"cri""s.1(1:t ;'i1Clgl:t. 00 laX;os/alil:oJjfJdiflO/{d!l<!VI. z. 'u.kacl!;aII""onlel~'1ma,Lcle!a "liIliite/e. Na~'ellkos(,!eJIracf/o:I!lH. 3. i<;aclgllcasnii<apoulcrur.agr6ku

Uifl"O:K,a.xioMcJlJsiit.a'~!J,-(:ko'r"3, ilr~den cr9ma poprsilJ. I) ecce Aep~bil kei(idoba Caral,anosiJisugail!d,,,o tasI!ic;,_

Vojska u doba Carstva

Granice
..

4 V~legii" Alaudae j XV. 5 XVI_leQi,aGall,eauNeus$u

y ~.,'~::'i(l ~i~;~~~~' ~~r~: mai",1
co

1 fI_ leg.'/a Augusl<i U W()u"~~'lew

Shrewsbul>jj;; u Xanroonu

Primigenla

~ ;'l/~~iaG~~:~~~~Ui~~~~~:CgirrrPrlmigeniau 8 XXi. 'egiia Hapax u \'lIn(l:~(JIIfJ to

IAainzi.!

9 X. IcgijflC.eminako(f[Iral.sJa'.I€ XIII.lcgiju G.:min" kf)rl8ud!mpeUe 11 14 XI. /991ia ClauJia. VIII. Icgijg Augusta, /I, leg"" I' Claudia scynuce, XII,le!jljaFulminataiVI. Iflglja Ferrata xoe uSir(i'

RASPOAED

28 RIMSKIH

LEGlJA

GOOINE 68.

Legije u doba Carstva

I,in I'" <lTIliljeTl,

,d.i knsuijc

se ckrenuo

seoi

bliskomc

svi-

jetu, punomc UdVOITlih coozavalaca koii 5LJ pudrzuvuli njcgovc ludosti. Vrijeme ie provodio rccitiraiuci pjesme, TI:lS'''I'''j'TI':i " b,,:d.l~lU kuo tenor i svirujuci ria liri. Ubrzc sc pctpuno prcstao zanimarj za svuj narcd. Kal11 jo,; grad OS(HI ~>rC7 hranc . brodovc koji su mogf bni od pomoci i dcvcsf namirui, " iskorisriu )e :£<1 omcvoz pijeska nuz-

arogusticlavii (Iljlhpeloriee)

~UH
~LO"'"

konlnnlk.1lzvldnllm iglasnika

Pretorijanske i gradske kohorte
Uspon i pan Galbe Vindckacva pobuna nije hila hcz ["'sljedicu. Voiska iz sicvcmc Germanije dodiiclila je carski r",~Juv svomc

voiskuvorli verginiju, ali on ga je odbio. Da ga je prihvatio, mazda bl povijest kreuulu urugim inkom. Odbijnujc rarskcga naslcva prvi je u slijedu dogadaja koje 6: Rim i njegovu '-"j~kll pcvuci u propasr Novosti 5 Raine pnsrigle »11 " Rim zu nekoliko dana NH pczornicu je [ada srupila prctorijanska straza. Njezin zapovjeduik je ljudima da sarni postave im taj car zm.ijelo biti zahvalan u Galbino imc , novae. Pojedini su du it; njihova gramzivosr bila jab. od te da su tom prilikorn ]log:nili prisrgu ua vier1l<J~1 pukornost caru. Takvo ie mi~ljenje osporcno, ali i

Gore:i)II$Iiklo,"f! (;e!ief,,~ Sucfr.'iui', Rim,,} Goredesno; uubiG"jmim Pre/crUanskasrraias .1li1om i~ oooe nepubl!.~e

Gor",: S/~i"!J III. pm:orijanskr; ko.~CHt(! s !ikem NlffOMI.' niiilgOV(1 s~'HlJge

posljedak je zucn: uvrereu u neprisuunost preturijunncn, Scnar jc tog namjesnika pobunjenika proglasio carem, a Neronu javuim neprijateljem. Ijalba je prihvauo pcnudeno mu priiestolje ... a Ncrou je OSWusam. Nupusuta ga jc srraza, a pcdaruci su ga mrzili. Sakric se II knell prij:lldj" gdj., ie i SHW:l0 da ie osuden na smrt esrannskim postupkom« (kamenovanjem). Presuuvtjeni posljcdnji poromak Cczara, Nercn, dohvano jc noz i drluavruu rukuru UkUIll::.lIIU si Zivut. S dnanim postovanjem, Galbina straxa dopustila je niegovoj str...uj d:ulilji da ga sahrani Dugo jc io~ njegov groh zasipan cvijcccm, jernumgi ljucli," ,·j"Tll\'"li<luilijelIIIlruidl1l:l.'scl'ralili.

Tko ZDa, Neron mo2<.1(1i nijc bio mko los kakvirn ga jc povijest opisalu. Ali, nevolje Rima nisu prestajale. Oton je bio jcdan od naiomijjeniiih liudi Nercnova dvora, SH' dok rnu Noren uije preoteo 21:1Ill. Vjeruvuo jt: du ,:\: gu ~euamJc~clt)~ndisnii Calba izabrati za nasljcdnika. Ali Galba je odabrao Pizona, svoga usvojenng sina, pa 5<: Own obrauo prcroriGalba je bio zaboravio na uobicaieni uuvcuui svaki novoizabrani car daje

f-'retOlijancisu.uNerono·""doba.I>';l1aliplaeu ~~ja je biLl oak ttl i pol puta ·.. ta en ptaec .u IcglCnu(\. Primnli ~u i velike nagrade. ""~:n" \IJijedoos~pelOgOdiS:njepl~.Ullellllt:<'h"""o· Irab<af'll (ar~Yi. Nagrarla ." ",al;i dw>~:;."," O"lWw liIili""loi:lotur.agr"d.u~ij(>i'~la1iO. Sm;)tralo::o d;) Ie pDhlepn prcto~janaca rOSI~ so $V~~lmnl)l.'imcarem, ali \" je mii;ilj""je, Uko slTIQveenavell,ospofeno.ZacijelCliMj"nataj ~i""~"~I~ ~Hlj~ Z~,jajnim~arem. poput Ce;llrJ i "ugu~t(l. BudlJti co ~u u izboru cnm imnli ~olikcG()clJela·. mogui:ejeda.u zai_pred 'IBvtjeliopa,nost.Moiclajelpakoepravedno ·,j.;r".ali <.1« j~ Ii,,, w~br~"irn i di"dplin~~nim ',ujnlolmauprovljal"gladlanovccm I mod Pmr(\rljMr.ic"im:lliprepo:zna\ljveS\jegove s likOm cara i nje~o"e ~,bdell" ,","SlII suo ~ao i can"s"ja~raljevska sbaia traJi",u",,"U uu<>ru .lui"~.5jaCal~naokiopizdobaR(>publikc ("~,mk.1r.h:nn ~"M:l n", lmak~ ~ ~"'O!J cenwri· <l"a.Logorimiep"""Mbi"u~red~r;WuHona. a rx>lom u grad~, .... blei.uF,lu UOllt~ QUilill"r."

Gore:i<ar.;iY<lizMon!cir;rtinasnmp/ som: Al'AELlV$ VICIOn/NV';:; MIL COl-! XII IIRR, sro man Aure!ije V,kl.cr-;e;z XII. grilus/ .. i

,~"''''rt~

K~'lunuCnihruda<a Noonl r~~A~. kn~"!,, '~kn~ I~em~!i(> '!JUSr .... ~1s.u""nlCllehnOtanud.ri:=niUlboobup,(;!i" poiara.Poslojaloj"s&damk<>hortinoi:"ihl.,.J~ ra (po 1 OW Ijulli u ~.~kuj). SYrum ic lxijda nad dvijcodtcIJnne5lgradskihhlvrli Nnr.nll..,ru.liob,IIoz,llsug,adiim1lliulogu pOlicljs~eizvidnice, im kohorlarnazapQ"Jijedao T je preleklla<b13 ipi~"f~~iu~vi!!i!o'w)

UjevO,f'rerorijfm8.cus'·"';;'J.rJ(Jiodonls b<Jillt!",,,prem{J~

Legionarski zivot
drugog cara .

Cim

jc (Ialba srupio na prijestolje,

imenovao [c Aula

Gore:Viaquinlanaslegljskimnovacima nav;eibi.

davoralfa@warezhr.org

Vojna hijerarhija

vespazqan

zapocJnJe

bllku

Istocne su provinciie znprepasteno prurnatrale povorku supamika koji su sc smjenjivali na carskome prijes.tolju Posljednjih godina Neronova carsrva pobunili su se lidovi. Car lc 0310zio da "gu@ pobunu Galiju, i bas kada se

PrV3 kaharla

gonorte 2 .1 4

9

10
posterior

prior Princeps posterior Prlnoeps prior

posterior

p./u5.

Primus PII~$ Sanl'JflkOgle~lCrarat"iejapmlar. .. "..;mus ':iaIlse:eslcoll'u~~"t;"""drit jer polIcboo .ulJi·~","O\!asP""otroS!i. ccremontc gcdinu dana blo u ~utlli. n 2~tim i" -Ii CM~Jrjon919 III un~~ri_eden p<ema "oJroj l_e&1vi·

"11"'"'-0 '"

Legionarski oklop i kaciga

'-J. Kaci38 S >-Qic~",:,,~o.'" ai)9m~ k nr..~J.1'r.r.r;·(;(~I.~~!.sl.n.c. 1-0. {-no Galska

'lrsre ~allfal7~k;;: l:acJqa.

cfI'sAa k~::i98

Legionarska oprerna

DeSIlO'

03~aci,'ci~ii::"eendal~: ~·Cti,~iJ s

veLiCIi v~,<lfi IIU po~'h stap;,'11 , cso

Vojska u pokretu

-H~W~c'_'
1

Pomocni piesaci

Po nalogu

veeceanena,

Prim

ulazi

u Italiju

Ugodni zivor Virclija i njcgovc pratnje uaglo je preklnuo Prim i uit:!;"v<.imalnbroinn vnjsk a, sasravbena od pomocnih jedinica u sjevercistocuoj Italiji. Vespazijan gll je tamo poslao da ~titi prijclazc prcko Aloa prije nego sto stiguu legiie h Dunavu. IJ;'>!~nllr, virelne je zarrafio poia::anie od Gcrmanije i "dike Briranije, ali nitko ni]c ~Io;.:;_o_ jedinn ;E" IlL lcgija Aliguslil iz sicvcrnc Atrike bila spremna da Njczin; su n;l;-~di postali ncka

::'~ ~o~,i!,~~~~n.!~:. ~~~~'-~ ;~~a:'1:~~~,~::;::~ n:::::~t:~ .~~

Ka~o~uo'ganlzlrane U p«:"I~~ ~u 1M''''':;'''' j~(jnbe prikupl.ali necu

PI",,~ i u"ietl za ""inu sluzbu PUHO."''' ~jI'i;il~i olJavazi'lali ou se nJ ·.cjnu . 51Lfbu koj) je Irojcrln d\'3jJ~C1 ~~1 go-j na. Po

su Hostiju i Cremunu, vuznn vojna upcrista , gdic se moglo prijcci preko rijekc PO. U Hosriji [c sTal,,,) burl\l'ila gluvnn vojska {dvijc lcgijc , dijclovi cetiriju gcrmanskih leglja te tri britanske legije i pomocnc [cdinicc). eremonu jc zauzela malobrcjniia vnjska. Vireliievun ~IlHgamn znpovijedao je Valcns koji jc, zausravivsi prodor na rijeci 1~6, presao Alpe II Jll~nni i krcnuo U potragu za pomoc. Tako ies\'oju zunnvjednika. Prim se u ro vrlleme sa nelazio u Pataviiu, P<:dCoCI

bao je pokrivati prijelazc preko Alpa 11:1 istoku i cekuti dnk srigne Murrjc. Ali, kada jc Valens posao po pcjacanie, Primu su sc pridruxilc dvije I,,~iit' s Dunava. Buduci da uijc dobio nikakve zapovijedi, napredovao je do pel kilomctara od Hostile. Dsvojivsi
zapadnim presjeknc ie put

[)jecapcm<.>Cnlhl·olnlkn .. "~ i l"!)inM'I, 10k!) se i ~cmoCni vo,~ici n,su { S~eI tenil. Nulov ~,ad~lIna,~-", im je <Wi ... • lien p~ z""';;':'l,~ IOOjUH ~tuh~. ~r~,-osb 5E ipak n,njihU\·J·j:6CU, I>:lja t;umcglauClu qiju.z~ r",likl101MMkr)l1llej;ecelegiurc.'5kcjanisJ imalatopravo

GlltE:': Kr.r.!g,' {)()rr;()~nlh 'J()jr>Ilf9 .~ PXSIi'aii.s/Gljec:I. V'alwgE;;:;,i.~;<viij",

Obrana gramca

Konjanistvo

Dcsnll:!\Qnjan,'k;~kcnJQrulcmih/')ain;r."
;" SI<J~<Jm6

A~'i~6i~i;<J n<Jzai.lzda.ris

k(),'l/~.

Konjanicka

Vojne taktike i opsadne sprave

B. ""'rt1~vaArltonIJa C. Sredisnji diograda D, E. Drugi logor V, VII. iXV,legije 1-5. U2as:~pnl napadl Rl!?I]ima ~.

Svecane smotre i sportske igre

Tit napadaJeruznlem

Mlwgobroini unutarnji sukobi razdiru stanovnikc [cruzaleme. tako da ic rat s Rimljanimu izbio u krivo vriieme. Skupinr vjcrskih aanesemak» lJ.<;k u grud i medusobnu S!J so:: prepirale 0 tome kcko rreba ratovati. U toke svada izbio je pozar, zahvacivsi nckoliko gradskih cetvrri. Vrnrn jc doprn I do skfudisrn 11r']lH~ unistila zuacajnc zalihe. i 7:idflvi su sc pckufali uiediniti rek kada ic Til napao grad

sieveru i zupudu Tit Je logo! V, XIJ. i XV. lcgiic prcmjestio podnn zidina novoga grada i krcnuo u napad. Razmiricc n jcruzulcrnu nisu jenjavnle It: it: g!'~d, 11(;SpL1Snhan da se brani, pa o. Tit [e svnj glavni logor pcdigao unutar zidina. Poslije pel dana pao jc i srcdisn]i dio grada. Til jc voisku mZlhjdJo uadv ...j.:: rc dvijc lcgije poslao na srari dio grada, a drugc dviic navahle su 113 Hearn. Dndjc

Til je uvidio da ce opsuda hili rcska i dugunujna Zarrazio jc primir]c, pokusavsi opkolicnie privoljcu na predaiu. vojrucuna je utoku uobicaicnc smorrc podijclio placu, koju su cni primali svaka ccnri IIljCSCI..-:J.

Sprave za opsadu: udarni ovnovi i katapulti

Jeruzalem sa predate Buduci da Zidovi nisu pristali na preduju, Tit je oko grads podigao nasip, bas kao i Cezar oko Alez.ije, tako da nitko nije mogao pobjcci. Naredio je tada svome ljudsrvu da tik u~ zidine tvrdave Antonijc zapocnu gradnju drvcnogagera

davoralfa@warezhr.org

z~poleli rusin aidinc, U odred vcjuika zasuccn oklopom »kurujace« pijuchna je potkopavao temeljc rvrdave. Zid jc s pomccu ovna razvaljen 11;' iste noci. Uslubiiu gil je j mrefn hodniku koje ~u ul'koljeni ickopali pod. temeljuua, pokusavsl take srusjti rimske gradevine. :lidovi su ipak svc 10 prcdvidjcli i unutar gtuda podigli zid. Dvu "lJ se dana legiounri bezuspjesno bru'ili pokusavajuci xauzcti nnvopodignuti bedcm. Niri su mogli krenuu U napad , niti PDt[ po udarnc ovnovc. Shcdccc n06 lcgiumui ,11 ~e U mraku popeli s IrllhHl:illl~ na xid i pohili strazarc.

Zasvirali su u trube. Tit jc narcdio da sc krene 11 osvnju, nje zida. VjlOfujllCida je rvrdava vee osvojena, opkoljcni napustise polozaje i sklonisc sc u Hrarn. Tic jc ueauo vl'ci di!> rvrdavc Amoniic kaku bi mng"n izgradici ager i dovcsri jllri~,,1' tru-nje..e i udame ovnove. Opkoljcni ,U, rnorcni ' gladu, odustali od svakodncvnoga prinosenja zrruva rc jt.: taku Hrnm iu~ ptl tjednnn uspijevuo odoljcti Rimljanima.

G(lrt':7. KamC'nizJel'.1zftlemetezili< 451<"9.2. Kug,'e i,Ma811rifl, vdik" smc ,1;Jr~m~a

Nagrade i kazne

Pad .reruantema Tit

ie zclio postedjeti Hram, :lIi propuli su svi niegovi poku§aji da sc i posljednji pobunjcnici predaju. Buduci da od udnruih nvnova nijc hila koristi, naredio ic da se na ogradi oko Hr~[lI:! ubrzo

Gore:
,,';J

Meda(e

iz Gemar,;je
S1I

:Zo"8Ce.1e

ud ~(ebr".

lIalr.'m

l.m·xi'1Jll

stan dio grada. dana bio je a grad osvojcn. IJwLivjch su srruhovitu gllll!. Ncke su sene primale da su posljednjih dana opsade jele vlasriru djecu umrlu od gladi Grml ieprepusteu \'ui"it:illl>l,koiislIlIbij"li i pljll,;kHli te naposljetku zapalili grad. Tit je naredio da uuihe svc,

ott>LI~Mnjeizvoj9ke rJal,'~<a 5"')10:" f:o,& ie H"'lJI.. L,,<J i.i \'~.ru ... Edj"i=~ ~,Iu i<> ne cjeb~_u~oo clputt.Js1~ 11 .cjI;'s -orelr.r,"&i1"'Jo~iln<'>JrnnaiX'bll· ~jl:r'IIm Ic~_"ma ~Adajene vI~:1Sh.p1Oespa· V

"i~.

zjjan.

Trijumf
lOVaCIJa

Vespazijanova

pobjeda
nil

Poslijc pobjerle u Cremoni, dunuvske HU lcgijc krennle Rim. Virelijeve pristagc zestoko su se borile du su ljudi hrlili na

Forum, rnucili ga i bucili u Tiber uz gcmile. Rezularcnc dUll;\'s[:;c legije pljuckale su i PUSIIIsile gradom sve dok, mjesec dana kasnijc , mil' srigao Mucije. Pobuna sto je izbila u Gcrmaniji dn~,ivlj,,,,,,b je svcj

vrhunuc. Dhrubrcnu neredom kcii je vtadcc u Carstvu, nckolicinu galskih trlbusa prlstulu je uz Germune kukn bi Caliju proglasila Carstvom. Napali su oslabllene lcgiic na Rajui i ~pulili njihovc logore. Rnsplamsala sc pobuna koia je u tim krajevima dugo tiniala.

ruke

je

l'Olllk:ll)

vcjnikc

jcdne

cijete

legije su precijenili posliedice gradanskoga rata: na iugu morali sukobiri s golemoru rimskom I'ojskolll

Gor,,:

Tiruvslavoiuk.

Titov trijumf

Tumac

H~status prior; ccnturton mnnip~lit pr'Jihboi~ h mdn"":hQ",t,,ti:

L.A.TINSKE

RIJECI

Parma .. ~W>'I'is: ukrugli ttit kOji ell no.,llllm "ianic; u dODD R~rlJhll'<r Phalera, p~9'e,_: 'JOJnoodli:je I.t<'l<e ~ru. ra d,,,,,,)

Vlapraetoria -esta 'imsk~me logL>ruod vra la Pede p,'3=''',<" dQ odstuonice iLa ,o,a~lu
IJ

ViaprjfICipalh;:<;C&:~kC"'lCprol1lZila . okomiiona v"iaproo!OM ViR q"im8n~' spo'ed19 rednas·".prrncipaIIS

iogorom

C9Sla u to"o,,-,. u,-,po'

PJIlf9tJ~.prllt""VU",'iCkizakl.Jn ringradGvlnaz"Or~M"_ Armm~, ~rmltr~v: vO,r,o c<dlicjoo311ko griv~o AIl~iIi~rla: jXmOOne
Cell>

prlli':nm r0rJ1',1'

Praet.,"lus"

.... lrorum: p~t~"t iogora

rlm!Jk€ .'(Ij9k3. I~~M

:':::':~;.!r::.crt:

preM;: -

"«~

1I<>'1uOfllt

legii"
Bem.r~, bftlli.'8ft: metalka, VIsta~~laJJI\& Calfga,CII"gH,vojnitl<.e Catllphrjcl,,~:
lI;t"<~,

p!l.ete<;;r,,~ pr~ctoilD: prctekrpfemr1iH.s~e i"'''''i,npov:,dnlkprelOriiB1;kestratel
~~~I~lecru5 urban.n: zapO'ljednl< ~';ds,"h

WI
kcn~6·

... "dals "oc'Iuzani okl:Jpnlk spra"'J koja ~~ap ni"

stroll",Q.

Catap"Jla.

oalapultoo,

;';';7~!:.:::S
PrimiDrdi"

vi91lum:

"~pov .. druk -crcru e

~:M::~~~'e~:~~~:~:~;:ma~"r~· j.cinic. ~ ~IO
CohoriequllalOl,cohortesequlfalac: vila jo~ "ic~ k:m.anlka I Pie~Aka "'1003 Cornlcon, com;<>;nes: voj1i s',;r1lCU rog COrOM,COrDn~e:·,ii""ac CorvlIs:ga',nn':.Jn"svOlnal-b,'Jd.Kimo.I," prislup t10~ri.aloli~k"''''c b'OGL "8 ,Q,'I DlprOffla. dlpIOm~a: LVjl!renj" 0 ~~cjell pr~v" rlm~<C'fr~ gl~daoslva Vo'~br., dol.br~e: nosjel<i,ailrnckop
d,'Gsltuka

Praerarium:diolcgoranamijeojenvi,imtas" .. :cer,ur."";jlIVIiIkJhJ.1", ~

Primusp//u$; p,vi t~~ijsk ~Enlurion Prin~ep. pDsWtlor: cent",inn orJstu~,ice manioulimAprinor,t

PriMe~p" prIncIpe,: drUGi red 'Jojnj'3 u bcj· nom po.-..tku li'TI.ka lijgi.. ':Q'inoipll 6 Prl"Cflp~ prior: CO',lj'ior man'~ulu p,lndrp. Prfncfpelf., pr,nc,,,,,'es: P""cipia; ""'('g bojn<>g 'a~o II
P'"

alal,a,

i~I'":lJb

cas1icki tin i;I=O~ u'msI'.:ITteklgolU 7{1za.l:ltu Augll'! (63. pr.1.tr. _ I'! .~.o). prvl ~mski OEt PO(;"hkrjegOV(!\'lad:tvino~lojP.t"'Ari!I!ZII!! VI.1~~') I' {";nrSlvDmod 3!. p<.n,e

Dortali.llm: nC'~"""'" "mimodops<p. na~'tI::ta" k:I.~~ojnl:,ma dr.~jP.Ij,.u c.a,evi. . Dr~oo, zm9jolika ~Q",~.,a Eq""s, "'I"It~" ,Qrjanik Ex!raordl".fU: rimskajBjir;iwud'J"" ka kcj~ Cuv(lju -cr zuu FOfllm:lrunvl.~I~,jmni I-g F,,"sa,I"'.'R":jo"'",upa,j,rok F"'ml!fII"lu~, lrum .. nt.,i;: hrane. k~sniiec~,s<iuhr;W. ',ojni Ropubli

:!~r~~:r;!~~: '''-~nJn
m oIa:ncro

Jo,a""ol;fooi!;:a

,,~t;.;,'Jliw:: Sifl"ilEr:s,egonobcan\U,iju zgjed Signum,sigtra;;:lijuuC'nlcrijc Spalha.&pathao:c'_glkonj:>,ici,;m.'

~~;i<'~. """II:

!Ul<w

<':"~~ri

Ma1inlh

Olon,rim,kicaL mI. n_"_dos30na ...... lu,o· lunll'''livcaraGalba·,~ladaotietin'll.e!:eCa. Pauf.LucjfeEmjjjje(lll-ll_S(.~, n.o) rim~kl '''''i~''''.vndAknji i<'- r_~voj(, MAk~)~ p"Nbije(!I
st.!"

n_~_). rt~ q

.x>~jIlSnear.

P<>nrpej (106-4E w.n.e.l,'ims<i""js~c·JO<la kujijh !liivujfJ Pale~lnu i $irju Prim (Antonijc:'ilstn.c_l. '1Od1llegljokojaj<'! M""',ilA ~"lijtl IILJ<':irvffl'J"Sr"7i:an~m Rom"!, IIrJl, le~end~m' Krali ,ma H IMENA MJESTA I BITAKA

K~rlugiJ. u~jc""rnornc-u"';:ru :ljcv;:.rnJ ,..frilra Gl~""';5J'AI1k R,IYIA r\fI '~rM~m f"......-!:>.>em ~-' tlanrba'cr/~rac. Karlaskiralov). :0<!2G4 ~<>241.pLn.f.i 1~9. do 1~6.pr_~.e II:e>j

Pompeii. ·.,'ad u Vli~il'li Nap"lja, mUDGiju Vuzu"~ ~o, 11,0

U"i.(il ••

"
<0-

Sira.lruze, "I'..~rl" ,:;>11 pr na. Sroka luk. i"S"l. rarusHal'1ibalo-,oosjelil--iimlja" Sve-r;ll,ok,otokr,aTlt:.ru lame, bilk) v.:)o (202. pI. "C.:' jMoSc'pon.

HOnlb~l~ peat

Kazalo
E'«'j<vi

I al.,. ...

wa<".' ..t.:ao;u..·o m...,.''' .. w. ...... ""'a~"'''oei''_ ... 'jo~'pr!<loo..n. "" ~!I2",""

U.,...... 7.~_"'_'".3' ..n-<~ .___~-J... ""~lO.5'.

r."",',,,,,I,,,

(."_""":",,.·'.'

.... 11