Psih.skol.

Linda Ozoliņa

Sociālā psiholoģija
Sociālā psiholoģija ir psiholoģijas nozare, kas pēta cilvēku uzvedības un darbības psiholoģiskās īpašības un likumsakarības, kuras nosaka viņu iekļaušanos un eksistēšanu sociālajās grupās, kā arī pašu grupu psiholoģisko raksturu.

Sociālās psiholoģijas nozares
Sociālo psiholoģiju interesējošās sfēras Saskarsmes psiholoģija Pētījuma priekšmets • saskarsmes struktūra • saskarsme kā apmaiņa ar informāciju • saskarsmes nozīme starppersonu attiecību sistēmā

Konfliktoloģija

Grupu psiholoģija

Personības socializācijas process Organizāciju psiholoģija

• stereotipi, aizspriedumi konfliktu veidi konflikts un cilvēka uzvedība konflikta attīstība konfliktu risināšanas iespējas • sociālo grupu veidi • mazo grupu psiholoģiskās īpašības, rašanās un attīstība • grupas ietekmes veidi • indivīda un grupas mijattiecības • vadības stili • personības statusi un lomas • personības socializācijas stadijas, to īpatnības • vēsturiskās sabiedrības un kultūras ietekme organizāciju tipi
organizācijas un sabiedrība organizāciju kultūra kolektīvās uzvedības formas masu komunikācija baumas un tenkas pūlis un tā veidi panika kā sociālpsiholoģiskais fenomens

Masu psiholoģija

Pūļa psiholoģija

Saskarsmes psiholoģija
Jebkura mijiedarbība starp cilvēkiem sauc par saskarsmi.
Saskarsmes veidi :

• •

tiešā saskarsme ir saskarsme ar sevi, saskarsme grupā, saskarsme pārī, publiska saskarsme. netiešā saskarsme ir virtuālā realitāte – čats, e-pasts, daļēji arī telefona sarunas, vēstules.

Saskarsme sevī ietver divas svarīgas prasmes • prasmi klausīties; • prasmi runāt.

Saskarsmes struktūra
1.Sociālā percepcija Cilvēku savstarpējā uztvere un sapratne Galvenie sociālās uztveres mehānismi: • identifikācija • empātija • refleksija • stereotipizācija Komunikācijas procesā izmanto: • verbālo (vārdisko) saskarsmi • neverbālo (nevārdisko) saskarsmi Interakcija izpaužas: • sadarbībā • konkurencē

2.Komunikācija

Apmaiņa ar informāciju

3.Interakcija

Saskarsmes partneru mijiedarbība

1.Sociālā percepcija ir cilvēku savstarpējā uztvere un sapratne komunikācijas procesā.

• Identifikācija ir priekšstata veidošana par citu cilvēku, viņu apzināti vai neapzināti pielīdzinot sev. • Refleksija ir saskarsmes partnera apziņa par to, kādu iespaidu par sevi viņš atstāj citiem cilvēkiem, kā tiek uztverts, vērtēts, saprasts. • Empātija ir spēja līdzi pārdzīvot, līdzi just citiem. Tai var būt dažādi līmeņi līdzpārdzīvojums – notikušais saskarsmes partnerī izraisa
emocionālu pārdzīvojumu. Līdzjūtība – rūpes par otru cilvēku un vēlēšanās kaut ko darīt viņa labā vecuma; c) etniskie; d) profesiju stereotipi.

• Stereotipizācija ir citu cilvēku uztvere, kas balstīta uz iepriekš izveidotiem priekšstatiem. Izplatītākie stereotipu veidi ir a) dzimumu;

b)

• Aizspriedumi un nepārbaudīti uzskati. • Diskriminācija ir darbība, kas ierobežo citu cilvēku. Viens cilvēks izturas pret otru kā pret sliktāku, zemāk stāvošu dzimuma, vecuma,
reliģijas, tautības, rases, šķiras un citu atšķirību dēļ.

Saskarsmes distanci. Koncentrēšanās. fakss. Pozīcija „no apakšas” – partnera atkarības pozīcija. rakstiski (vēstule. Stāstītāja pamudināšana.5 m 1.viņa emocionālo stāvokli.valoda un tās likumi. idioloģiskā saskarsme. d) simboliskie žesti. galvas mājieni. b) regulējošie žesti.tas varētu būt pēdējais ietekmēšanas līdzeklis var būt arī fiziski. 1. Komunikācijas procesā adresāts un adresants nepārtraukti mainās vietām. pārliecība. informāciju uztver un cenšas izprast tās saturu. 3. Efektīvas klausīšanās ietver aktīvu piedalīšanos sarunā. Mehāniskie traucējumi.Valodas barjera. ar interesi klausoties sarunas partnerī.informācijas nodošana. kurā informācijas saturs iegūst jēgu. Neverbālo informāciju cilvēks nodod. Pozīcija „blakus” – cieņa. lūdzošā intonācija. Par to liecina dažādas ārējās pazīmes: • uzmanības poza. 2. kam tā ir domāta. Šai procesā ir nepieciešams: 1. 6.5 m 0. Saskarsmes partneri cits citu ietekmē! Tā var izpausties kā sadarbība un konkurence. interese vienam pret otru.a) ilustrējošie žesti.cilvēks. Psiholoģiskās barjeras. 3. 2. piemērojas otra prasībām. tas nenotiek. apsūdzoša. Adresants . Saskarsme vienmēr norisinās kā partneru mijiedarbība jeb interakcija. 5. faktiem. balstoties uz priekšstatu par sevi. nekvalitatīva tehniskais aprīkojums.Interakcija 1. Žestus . To nosaka profesija. Saskarsmes procesā cilvēki apmainās ar informāciju – idejām. Indivuduālā loma ir loma un rīcība. 3. tā var norisināties mutiski. ja esat apguvuši efektīvas klausīšanās prasmi. 3. 6.reāla saskarsmes situācija. Saskarsme kā apmaiņa ar informāciju.Izvairīšanās barjera. b) slēgtas.5 m un vairāk Komunikāciju barjeras Saskarsmē ir iespējami traucēkļi jeb barjeras. 2. b) kā dialogs . Trīs saskarsmes pozīcijas 1. Saskarsmes distance Intīmais attālums Personīgais attālums Sociālais attālums Publiskais attālums 0-0. Komunikācijas laikā kāds informāciju nodod. kāds cits. 6. kādu no cilvēka gaida apkārtējie. Cilvēka fiziskie traucējumi. Saskarsmes gaitā lomas var mainīties. 4. • Neverbālo saskarsmi. c) adaptētie žesti.viena cilvēka runa.cilvēks. gan rakstiski. Starppersonu loma izriet no mūsu attiecību vēstures ar konkrētiem cilvēkiem. noteikta. • smaids. Ja. Tā norisinās dažādās formās a) kā monologs . 2.2. Tā ietver prasmi runāt un klausīties. 2. 3. Komunikatīvās barjeras ir : 1.5-3. c) kā diskusija – tā ir daudzpusēja saruna. Emocionālā piespiešana .5 m 3. • īsu jautājumu uzdošana. 3. 3. 4. kurš saņem informāciju. . pārliecināta intonācija. c) agresīva. nedroša.Loģiskā barjera. Partnera ietekmēšanas veidi saskarsmē Piespiešana . 5. kurš nodod informāciju. Slikta telpas akustika. kas ļauj nodot informāciju. 1. 2. Kods . uzbrūkoša intonācija. informācijas apmaiņas nav. • acu kontakts. Paziņojums . izmantojot: 1. 2. bez vārdiem.informācijas saturs. ka viņā klausās.a) bikla. Sociālā loma ir loma. Konteksts . Komunikācijā izmanto : • Verbālo saskarsmi. Verbālo komunikāciju kontrolē cilvēka apziņa. ņemot vērā viņa stāvokli sabiedrībā. aizraušanu). Veiksmīga saskarsme var veidoties tādēļ. Pozas . Neverbālā saskarsme Ķermeņa valoda Neverbālā komunikācija ir sazināšanās bez vārdiem un sniedz informāciju par cilvēka iekšējo pārdzīvojumu . Reālajā kontaktā partneri mēdz izmantot trīs pozīcijas. Verbālā saskarsme Verbālā saskarsme ir vārdiska sazināšanās gan mutiski. Acu kontaktu. kādu mēs sagaidām paši no sevis. Vēl kā informācijas apmaiņas barjeras var nosaukt: 4. b) lietišķa uzstājīga. Mīmiku. Kontakts . dzirdes. Likt partnerim saprast. 3. Balss intonāciju . Neskaidra runa vai runas defekti. uzskatiem. 5. jūtām.a) atvērtas. Ieinteresēšana – pārliecināšana.5-1. Pozīcija „no augšas” – dominēšana. pienākumi.Komunikācija ir informācijas apmaiņas process starp partneriem.balstās uz suģestiju (iedvešanu.divu cilvēku vai pušu runa. viens grib otram uzspiest savu viedokli. Adresāts . Komunikācija ir informācijas apmaiņas process starp partneriem. elektroniskais pasts). redzes traucējumi.

5. Domu un jūtu atklāšana. Satiekot cilvēku.ceļ pašapziņu. moralizējoša un vainojoša. Saskarsmes modelis SŪTĪTĀJS mērķis (nolūks) domas saturs saskarsmes kanāla izvēle formulējums SASKARSMES KANĀLS SAŅĒMĒJS 1. nē kā tie kuri izturas pret mums slikti. Oreola efekta pamatā ir trīs uztveres kļūdas: 1. Cilvēku. ķermeņa poza. Kas saskarsmes procesā darbojas kā vienota sistēma. Kontaktējoties ar cilvēku.var būt stimulējoša un pamudinoša.pārstrāde 2.reakcija ATBILDES REAKCIJA Cilvēku mijiedarbības dziļuma līmeņi 4. Uzslava . apliecina darbības pareizumu. Vaļsirdīgā pašatklāsme. Neverbālā uzvedība. 1. attiecināmo šo pārākumu arī uz citām viņa iezīmēm. 3. Kritika . Nevienlīdzības kļūda. veidojot pirmo iespaidu par cilvēku. Kļūdas. Attieksme pret mums. Pirmais iespaids Pirmais iespaids par cilvēku izveidojas ļoti ātri. ko uztveram kā pievilcīgu. Cilvēki kuru labi pret mums izturas.4.Rituālā saskarsme. Tas varētu būt jau pirmajās 90 kontakta sekundēs. psiholoģijā dēvē par oreola efektu. balss intonācija. ko pieļaujam. 2. faktu atstāstīšana un apspriešana. šķiet labāki. Pirmā iespaida veidošanā nozīmīga ir neverbālā uzvedība – sejas izteiksme. Ārēji estētiskā pievilcība rada otru kļūdu. žesti. stāja. mēs dažas pazīmes neievērojam. SECINĀJUMI saskarsmes komponenti : a) sociālā percepcija. kurš ir pārāks par mums kādā mums svarīgā aspektā. 2. b) komunikācija. . mēs pārvērtējam citos aspektos. Ārējais izskats. c) interakcija.domas saturs 3. Pirmie izteiktie vārdi – rituāli (pozitīvi vai negatīvi). 3. bet citas pārvērtējam.

3. noraidījums negatīva attieksme. 17. 10. klēpī Noapaļotas kustības/Žesti Raksturīgi glāsti Dažu ķermeņa valodas izpausmju skaidrojošā vārdnīca (pēc Alana Piza un Rolfa Buhledera) 1. 19. Uzņemas pieskāriena iniciatīvu Ķermeņa poza taisna Stāv/sēž izvērstām kājām Rokas uz gurniem Nav noapaļotas kustības/žesti Atturība glāstos Sievietes uzvedība Pieliekta galva Smaids Skatienu slēpšana Laba klausīšanās prasme. atļauj sevi pārtraukt Izvairās no ieiešanas partnera personiskajā teritorijā Cenšas aizņemt mazāk telpā vietu Pieņem pieskārienus Ķermeņa poza vairāk saspringta Stāv/sēž saliekot kājas kopā Rokas gar sāniem . raksturīga pārtraukšana Aktīvās kustības partneres personiskajā teritorijā Cenšas aizņemt telpā vairāk vietas. nenoteiktība sasprindzinājums. klusāk Ķermeņa augšdaļas paliekšanās partnera virzienā Ķermeņa augšdaļas atliekšanās atpakaļ Sakrustoto roku žests Īsi. noslēgtība. Cenšas ieņemt telpā centrālo vietu. vēlēšanās pārtraukt uzaicinājums izteikties. 7. 1. augstprātība. nedrošība. 11. 7. 2. aizsardzība. 9. 8. 13. 9. 6. koncentrēšanās izbrīns. šauri roku žesti Manipulācija ar priekšmetiem Pārliek vienu kāju pār otru Sakrustotas kājas zem krēsla Saliektas kājas zem krēsla Roku berzēšana neitrāla pozīcija. kas pauž neitrālu attieksmi ieinteresēta pozīcija negatīva attieksme garlaikotība pārdomas. virzienā projām no sarunas partnera . intereses zudums. 16. Pacelta mierīga galva. 12. 14. sievietēm arī aizsardzību meklējošs žests nedrošība. gan negatīvam lēmumam pašapmierinātība . vēlēšanās izteikties. 8. 15. 11. nevēlēšanās ieinteresētība.noraidījums nedrošība vai arī apstrīdoša attieksme un sacensība gatavība (starta pozīcija) gan pozitīvam. 5. 4. izslieta galva Nopietni skatieni (savilktas uzacis. šad un tad nedaudz pamājot Piešķiebta galva Nolaista galva Galvas atspiešana rokā Zoda berzēšana Skatiens uz pieres trijstūri (starp acīm un pieres centra punktu) Skatās „cauri” garām Ciešs skatiens Izvairās no acu kontakta Mutes pavēršana Runā arvien lēnāk. 3. agresija virzienā pret sarunas partneri – simpātijas. 2. Vīrieša uzvedība Taisna. 6. vēlēšanās pārtraukt nepārliecinātība. 20. 12.Dzimumu atšķirības neverbālajā uzvedībā Vīrieša un sievietes neverbālo uzvedību raksturojums savstarpējā saskarsmē Nr. 4. 10. 5. lēmuma pieņemšana lietišķs skatiens izklaidība ieinteresētība nedrošība.p. piere) Ierosinoši skatieni Mazāk attīstīta klausīšanās prasme. 18.k.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful