யா மாற ேவ

?

சமய

இர

கடபைடயின !
இ 'தன.
இ 'தன.
பயண

அெமக

பயிசி

அளி!

பனி*+ட%தினா
தாமதப+

ேபாபைட

சில

வ'த&.
வ'த&.

பணியி

நா+க

ஒ நா

கபக

கடலி

பயணி%&

ெகா

ெதாட'&

இர.

அவக-ைடய
பனி*+ட%தி

கடப!தி */யி 'ததா
*/யி 'ததா 01னா ெச12 ெகா
இ 'த ேபாபைட
கபலி1

ேமதள%தி

கபலி1

ேகட1

நி12

ேமபாைவ

இ+ 

ெகா
இ 'தா.
இ 'தா.
அேபா&

ெதாைலேநாகி

வழியாக

க காணி%&

ெகா

இ 'த

கடபைட வர

ேகடனிட ெசா1னா.
ஐயா நா ேபாகி1ற பாைதயி
ெசா1னா. “ஐயா
ச2

ெதாைலவி

விள!

ெவளி6ச

ெதகிற&.
ெதகிற&.

இ1ெனா

கபலாக

இ க7
எ12 ச'ேதகப
கிேற1”
ச'ேதகப
கிேற1
“அ&
அ& நி12 ெகா
இ கிறதா இைல,
இைல நககிறதா?”
நககிறதா
“நகராம
நகராம தா1 இ கிற&”
இ கிற&
“உடன/யாக
உடன/யாக அவக-! சின அ:;.
அ:;. நம& கப ேபாகி1ற வழியி
அ& நிகிற& எ12
எ12 ெதவி.
ெதவி. 20 /கி விலகி ேபாக6 ெசா.
ெசா.”
அப/ேய

சின

அ:ப

ப+ட&.
ப+ட&.

அ<கி '&

உடன/யாக

ம2ெமாழி

வ'த&.
நீ<க 20 /கி விலகி ேபாவ& நல&”.
வ'த&. “நீ
நல&
எ6சலைட'த ேகட1 சின அ:பினா.
நா1 ேகட1 ெசாகிேற1.
அ:பினா. “நா1
ெசாகிேற1.
20 /கி விலகி ேபா<க”
ேபா<க
ம2ெமாழி

உடன/யாக

வ'த&.
வ'த&.

“ஐயா
ஐயா

நா1

கபபைடயி1

இர டா

நிைல ஊழிய1.
ஊழிய1. தய. ெச>& 20 /கி விலகி ேபா<க”
ேபா<க
ேகட:! ஒ இர டா நிைல ஊழிய1 இப/ கீ @ப/யாம நட'&
ெகாவ&

ெப

ேகாப%ைத

ஏப
%திய&.
ஏப
%திய&.

“இ&
இ&

ேபாபைட

கப.
கப.

உடன/யாக 20 /கி வில!<க”
வில!<க
பதி உடன/யாக வ'த&.
இ& கல<கைர விளக ”
வ'த&. “இ&
விளக
ம2 ேப6B இலாம ேபாபைட கபக த<க பாைதைய 20 /கி
மாறி ெகா டன.
ெகா டன.

. மா2 ெகா- “கட. ெச>தா1.ட1 மா2வ& . ந வி பப/ மாறேவா.. ஒFெவா வ வா@ைக பாைதயிG இப/ சில கல<கைர விளக<க !2கிட%தா1 ெச>கி1றன.%தக ஒ1றி ேமேகா கா+/யி 'தா). ேதா12வ& .(இ& இ& அகபலி பயணி%த கடபைட வர ீ கடபைடயின1 ப%திைகயி ெதவி%& அைத CDப1 ேகாேவ த1 .ேள! சதிையP .. ஒ ஆ<கில உலகி 0/யாத கவிஞ1 மாற 0/'த விஷய<கைள இர /! இைடேய கட.ேள! கட. இ ! . இ க+ . மா2வ& வைள'& ெகா ப& ெகா ப& ப!வேமய1றி ேதாவியல. ெச>கி1றன.ேள கட. சதிையP மாற ப!வ%ைதP . . தைடகைள%தா / உ<க பாைவ விய+ ெவறி உ<க வசமாக+ . கா+/யி 'தா).. ஆனா மாறி ேதா12வ& .ளிட நா ேவ வ& அ&வாகேவ இ க+ . மா+ேட1 அைத மாறிேய தீ ேவ1 எ12 பி/வாத பி/%& எதி%& நி1றா அ& வ/ க+/ய 0+டாதனமாகேவ இ ! . மாறேவா நமகாக விலகி வழி விடேவா ெச>யாத சில இ க%தா1 ெச>கி1றன. மாற<கைள ஏ2ெகா-<க தைடக எ12 நீ<க நிைனப& எலா தைடக அல. ேவ . ெச>கி1றன.. வ'த ேகாப ச'தப<களி1 ேபால த1ைம ெகாள ேந வ& ேமேல !றிபி+ட “ஈேகா ஈேகா” ஈேகா பிர6சிைன அறி'& ெதளி. மாறேவ 0/யாத இ& ேபா1ற !2கீ க வ ேபா& நா தா1 ந பாைதைய ச2 மாறி மாறி ெகா ெசல ேவ .ளிட பிரா%தைன விஷய<கைள ஏ2 உள ெச>தா1. அல. அைத வி+ வி+ நா1 மாற மா+ேட1. எKவ& . ப!வ%ைதP இ'த வி%தியாச%ைத அறி'& ெதளிP ஞான%ைதP என!% த வாயாக த வாயாக! யாக!” கட. ேதாவியல. இப/ ப+ட சில ! H@நிைலகளி த<கைள ெகௗரவ!ைறவாக நிக@6சியி ேகட:! எKவ& .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful