P. 1
Engleski u 50 Lekcija Kolarac

Engleski u 50 Lekcija Kolarac

|Views: 2,422|Likes:
Published by Wu-Jay

More info:

Published by: Wu-Jay on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

UDŽBENICI STRANIH JEZIKA Kolarčev narodni univerzitet je do sada objavio sledeće udžbenike za učenje stranih jezika: Engleski, l Engleski

, 2 Engleski, 3 Engleski kroz razgovor Engleski u 50 lekcija 'Nemački, l Nemački, 2 Nemački, 3 Nemački, 4 Francuski, I Francuski, 2 Francuski, 3 Francuski /ero; Italijanski, l Italijanski, 2 Srpskohrvatski (Serbo-Croatian Srpskohrvatski (Serbo-Croatian Španski, I dr Ljiljana Mihailović dr Ljiljana Mihailović Slavna Babić dr Danka Đokić dr Danka Đokić Z. Kukić — V. Notaroš K.ukić M. Ostojić-Hripač — V. Hadžić Z. Kukić — V. Notaroš-Kukić M. Ostojić-Hripač — V. Hadžić O. Milutinović — M. Knežević Bojana Jakovljević dr Ksenija Jovanović razgovor D. Marodić — R. Dimitrijević mr T. Jeremić — dr S. Turconi mr T. Jeremić — dr S. Turconi za strance br. / for Foreigners Book One) za strance br. II for Foreigners Book Two) Slavna Babić Slavna Babić S. Davičo-Đurović - D. Lompar Spanski kroz razgovor D. Milojević KOLARČEV NARODNI UNIVERZITET Centar /a izdavačku delatnost Telefon 636-272 11000 Beograd, Studentski trg 5

Engleski u 50 lekcija 'IV PRERAĐENO (VII) IZDANJE Dr Danka Đokić IH KOLARČEV NARODNI UNIVERZITET 1989. UDŽBENICI STRANIH JEZIKA Broj 182 Stručna ocena MADGE TOMASEVIĆ Dr SHEILA SOFRENOVIĆ Glavni i odgovorni urednik OLGA MILUTINOVIĆ Ilustrator BRANISLAV MOJSILOVIĆ Tehnički urednik JELENA KRUNIĆ Prvo izdanje 1964. Prvo prerađeno (IV) izdanje 1982. Tiraž 6.000 primeraka Štampanje završeno septembra 1989. YU 86-7249-028-2 Izdavač KOLARCEV NARODNI UNIVERZITET Centar za izdavačku delatnost 11000 Beograd, Studentski trg 5 Telefon 636-272

Štampa OOUR »Radiša Timotić«, Beograd, Obilićev venac 5 PREDGOVOR I PRERAĐENOM IZDANJU Nove tendencije u nastavi i učenju stranih jeziJca uslovile su pr© radu udžbtnika »Engleski u 50 lekcija«. t; Polazeći od potrebe za komunikacijom u svakodnevnom životu, imala sam za cilj razvijanje komunikativne sposobnosti učenika za korišćenje engleskog jezika u zemlji i inostranstvu. Uz primenu funkcionalno-pojmovnog pristupa učenju stranog jezika, koriš-ćeni su rezultati istraživanja u oblasti motivacije učenja odraslih i analize grešaka. Sproveden je princip postupnosti, zasnovan na učestanosti oblika i njihovoj funkcionalnosti, kao i na teškoćama pri učenju engleskog jezika. U 50 dijalog-štiva i 250 dijalog--vežbi obuhvaćene su osnovne strukture i osnovna leksika vezanog govora uslovljene svakodnevnim situacijama. Velika pažnja je posvećena izrazima u društvenoj komunikaciji, i oni sačinjavaju i posebnu dijalog-vežbu. Svaki dijalog sadrži opis situacije i uput-stvo kako da se obradi, tako daje predviđen i veliki-broj analognih situacija. Autentični materijali su dati u obliku natpisa, for-mulara, mapa, pisanih razglednica, isečaka iz novina, kako bi se učenici neposredno upoznavali sa ovim oblicima komunikacije. Ključ vežbanja obuhvata gramatička objašnjenja ilustrovana tabelama, kao i rešenja nekih vežbanja. Ona treba da omoguće učeniku i individualno korišćenje udžbenika. Dijalozi su snimljeni na traku koja zvučno ilustruje udžbenik. Vežbe su zasnovane i na mojim rezultatima proučavanja grešaka u intonaciji, ritmu, naglasku i glasovima engleskog jezika. Želim da se zahvalim Medž (Madge) Tomašević i dr Šili (Sheila) Sofrenović, lektorima pri Katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu, zbog korisnih sugestija, kao i kolegama i koleginicama koji su mi ukazali na svoja iskustva u radu sa ovim udžbenikom. Autor SADRŽAJ Engleska azbuka .............................................. IX Fonetska azbuka. Samoglasnici i dvoglasnici...................... X Fonetska azbuka. Suglasnici.................................. XI Unit l London Airport .............................................. l Objašnjenja i ključ vežbanja.................................... 270 Unit 2 In the Classroom .............................................. 5 Objašnjenja i ključ vežbanja.................................... 271 Unit 3 At the Hotel.................................................. 10 Objašnjenja i ključ vežbanja .................................. 272 Unit 4 In the Coffee Room .......................................... 15 Objašnjenja i ključ vežbanja----->............................... 274 Unit 5 In Parliament Square .......................................... 19 Objašnjenja i ključ vežbanja.................................... 275 Unit б In the Office.................................................. 25 Objašnjenja i ključ vežbanja.................................... 276 Unit 7 Li the Bookshop.............................................. 30 Objašnjenja i ključ vežbanja ............................... Unit 8 On Monday Morning .......................................... 35 Objašnjenja i ključ vežbanja ............................... Unit 9 Madge is Preparing Dinner...................................... 40 Objašnjenja i ključ vežbanja ............... 277 279 vežbanja

Live ključ vežbanja 281 IV Unit 10 \ At Home................ ' Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 11 An Evening at Home ..... Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 12 A Quiz Programme ........ Objašnjenja i ključ Unit 13 An English House........ Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 14 How the Objašnjenje Unit 15 The Weekend ............ Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 16 At the Railway Station ..... Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 17 In the Train ................ Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 18 Summer Holidays .......... Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 19 At the Travel Agency ......... Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 20 Arthur Meets a Friend.......... Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 21 At the Customs ............. Objašnjenja i ključ vežbanja 45 282 50 284 55 285 60 286 65 288 70 289 76 291 81 292 86 294 91 295 97 296 102 298 Unit 22 Looking for a Hotel ...... Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 23 Asking about a Room .... Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 24 A Visit to Bled .......... Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 25 Breakfast in the Hotel Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 26

At the Post Office ........ Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 27 Lunch in Zagreb .......... Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 28 On the Way .............. Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 29 A Rest at a Motel ........ Objašnjenja i ključ vežbanja Unit 30 Meeting Milan Jović............ Comments and Key to Exercises Unit 31 A Telephone Conversation ...... Comments and Key to Exercises Unit 32 Losing a Camera .............. Comments and Key to Exercises Unit 33 At the Lost Property Office ..... Comments and Key to Exercises 107 300 112 302 118 303 123 305 128 307 133 309 139 310 144 312 149 314 154 316 160 317 165 319 Unit 34 A Drive around Belgrade........................................ 170 Comments and Key to Exercises .*.............................. 321 Unit 35 Talking about the Past ........................................ 176 Comments and Key to Exercises................................ 322 Unit 36 At the Airport .............................................. 181 Comments and Key to Exercises................................ 324 Unit 37 A Stay at Ohrid .............................................. 186 Comments and Key to Exercises................................ 326 Unit 38 Madge Goes Shopping ........................................ 192 Comments and Key to Exercises................................ 327 Unit 39 Catching a Cold................................................ 197 Comments and Key to Exercises................................ 329 Unit 40 A Basketball Match .......................................... 203

................................ 331 Unit 41 A Day in the Country .... 333 .Comments and Key to Exercises..... 341 Unit 47 An Excursion ................... 351 Lista ličnih i geografskih imena ................................................................ 370 1 ENGLESKA AZBUKA A« /ei/ Bb C c Dd E e F f Gg Hh /bi:/ /si:/ U1" /di:/ /i:/ /ef/ /d3»:/ /citj/ ........................ 214 Comments and Key to Exercises................................................... . 208 Comments and Key to Exercises..... 243 Comments and Key to Exercises.................................... 346 Unit 50 A Letter from Britain........ 343 Unit 48 Aboard the "Yugoslavia" ........................... 255 Comments and Key to Exercises.............................. 336 Unit 44 Camping in Dubrovnik ................................................... ................................................................... 348 Nepravilni glagoli...... 335 Unit 43 A Picnic Lunch ................... Cornmi lents and Key to Exercises 226 338 VI VII Unit 45 The Summer Festival ........................................................................................................................................ 267 Objašnjenja i ključ vežbanja ...................... 237 Comments and Key to Exercises........................................ 340 Unit 46 Sightseeing in Dubrovnik ......... 249 Comments and Key to Exercises..................................... 345 Unit 49 A Day in Split........................................... Unit 42 In Sarajevo ...................... 231 Comments and Key to Exercises........ 261 Comments and Key to Exercises.................................................. 220 Comments and Key to Exercises.............................................................. 270 Rečnik ..........

I i J J Kk L 1 Mm Nn Oo P P Q1 Rr S s T t Uu V v Ww Xx Y У Z z /ai/ /daei/ /kei/ /el/ /em/ /' en/ 1 'au/ /pi'-/ /kju:/ /a:/ /es/ /ti:/ /JU'-/ /vi:/ /'dAblju:/ /eks/ /wai/ /zed/ IX VIII FONETSKA AZBUKA Samoglasnici /i:/ sea /si:/ leave /li:v/ /i/ city /'siti/ bridge /brjd3/ ' /e/ pen /pen/ /s/ bag /basg/ /A/ jug /d3Ag/ /a:/* car /ka:/ arm /arm/ /a/ dog /dog/ /o:/ door /do:/ wall /wo:l/ /u/ room /rum/ /u:/ two /tu:/ spoon /spu:n/ /a:/ sir /sa:/ girl /garl/ /a/ again /a'gen/ correct /ka'rekt/ Dvoglasnici ili diftonzi meat /mi:t/ ship /Jjp/ desk /desk/ cat /kaet/ bus /bAs/ park /pa:k/ clock /klok/ talk /to:k/ book /buk/ suit /sju:t/ work /wa:k/ breakfast /'brekfast/ .

Rečnik unit /'junit/. Mr Tomić: Hello! I'm Petar Tomić. This way. Mr Heath: How do you do! Mr Tomić: How do you do! Mr Heath: Where's your luggage? Mr Tomić: It's here. Mr Heath: My car's over there. skraćeni oblik od em . sam 'm/m/./ treba da se čita too /«:/ ** /au/ treba da se čita kao /an/ Xl UNIT 1 LONDON AIRPORT CUSTOMS HALL Q NO ENTKT ri ^i 7"7 I This is London Airport. Mr Heath: Hello! I'm Arthur Heath. ja l Engleski u SO lekcija am /жт./ei/ day /dei/ /ai/ eye /ai/ /au/** cow /kau/ /oi/ boy /boi/ /au/ go /gau/ /ia/ here /hia/ /ea/ pear /pea/ /ua/ tour /tua/ rain /rein/ time /taim/ town /taun/ coin /koin/ road /raud/ beard /biad/ rarely /'reali/ Europe /'juarop/ face /feis/ like /laik/ house /haus/ point /point/ boat /baut/ theatre /'9iata/ scarce /skeas/ /p/ pen /pen/ /b/ bed /bed/ /t/ ten /ten/ /d/ dog /dog/ /k/ key /ki:/ /g/ give /giv/ /tj/ cheese /tji:z/ /d3/job /d3Db/ /m/ men /men/ /n/ night /nait/ /0/ /1/ look /luk/ /f/ face /feis/ /v/ very /'veri/ /6/ thing /9irj/ /6/ this /6is/ < /s/ see /si:/ /z/ zoo /'zu:/ /f/ shoe /Ju:/ /3/ /h/ hand /hasnd/ /r/ room /rum/ /w/ well /wel/ /j/ yes /jes/ Suglasnici (Redosled) happy /'haepi/ about /a'baut/ letter /'leta/ ready /'rcdi/ pocket /'pokit/ forget /fa'get/ teacher /'ti:tja/ enjoy /in'dsoi/ number /'lumbo/ any /'eni/ finger /Tings/ colour /'kAla/ often /'ofn/ river /'riva/ nothing /'nA0irj/ . zdravo 1 /ai/. jedinica one /WAH/. зт/. father /Ta:5a/ person /'pa:sn/ busy /'bizi/ station /'steijan/ usual /'јигзиз!/ behind /bi'haind/ carry /'kaeri/ away /a'wei/ few /fju:/ lip /lip/ job /dsob/ put /put/ good /gud/ dark /da:k/ big /big/ rich /ritJY page /peids/ farm /fa:m/ lesson /lesn/ sing /sirj/ apple /'aepl/ root /ru:f/ live /liv/ tooth /tu:0/ with /wi6/ bus /tuš/ nose /nauz/ push /puj/ garage /'gsera:3/ far away /'farrc'wei/ * /a. too. Mr Tom* is at London Airport. jedan airport /'езра:1/. Mr Heath is at London Airport. aerodrom hello /'he'lsu/.

's): At London Airport . Mr Heath: How do you do! Mr Tomić: How do you do! Mr Heath: Where'. ovim pravcem London /'Undan/. your luggage? Mr Tomić: It'. at Heathrow.. ovde my /mai /. Mr Heath . Y. ovo is /iz/. na. Mr Heath: Hello! Arthur here. In London Mrs Heath f?. Nalazite se na beogradskom aerodromu. at/. gospodin Mrs/'misiz/.£>.'r.s/. . your car? B: It's Mrs Heath. Artur Heath /hi:6/. A: Thank you.this /Sis/. gde your /ja:/. B: It's over there. ovuda. A : Thank you. moj car /ka:/. here. Arthur! Where are you? Mr Heath: I'H. Neka jedan od studenata bude g. A: What's this? B: It's London . tamo. at London Airport. This way. vaš luggage /lAgids/. takođe How do you do! /'hau dju 'du:/. Mr Tomić: Hello! I'. B: She's over there. Hita. je 's/z. u too /tu:/. H Petar Tomić.->.. B Popunite odgovarajuće oblike ('m. (f) /Ч Mr Heath . prtljag it /it/. Mrs Heath: 321 4567. gde sačekujete f. Hit Dodatni materijal i vežbanja Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: I SOUVENIR SHOP Who's this? A: Where's Mr Heath? B: He's . Mrs Heath: Hello. Milo mi je! where /wea/. preko this way /wei/. Numbers l 2 one two 3456 three four five six 7 8 9 10 . automobil over /'auva/. preko there /dea/. in London. Mr Heath: My car' . London Arthur /'a:6a/. Hitu. #ina Postavite odgovarajuća pitanja drugim studentima: London Airport f[__i . tvoj. too.. Dramatizujte dijalog. gospoda at /aet. Mr Tomić . skraćeni oblik od u Unit 1 Mr /'mista/. 'x at London Airport.Vat Heathrow Airport. 2 il I Unit 1 Nalazite se na londonskom aerodromu i telefonirate g. is. tamo over there. to. ono here /hie/. Hit. Arthur Heath. Mr Heath: Hello! Г H. over there.

What's your telephone number? Popunite odgovarajuće izraze: At Heathrow Airport Mr Smith and Mr Perić are at Heathrow Airport. — Milo mi je. hvala are/a:/. She is in the classroom. i— f Unit 2 Rečnik Postavite odgovarajuća pitanja drugim studentima: the /бз. please. Teacher: Is he a student? Miss Abi: No. 345 9813. Ja sam Hari Smit. di:/. Miss Abi? Miss Abi: Yes. Ja sam Marko Perić. Mr Smith: Mr Perić: I'm Harry Smith. 531 5432. dobro jutro name /neim/. Class: Good morning. I am. smo.-dant/. — Gde je vaš prtljag? — Ovde je. — Moja kola su tamo. — Milo mi je.^ ~ Teacher: Thank you. razred What's your name? Kako se zovete? spell /spel/. dobar morning /'ma. Dramatizujte dijalog. profesor a /a/. neodređeni član good /gud/. student Miss /mis/. Gospodin Perić je takođe na londonskom aerodromu. she is. r port . ime class /kla:s/. __ v Miss Abi: L-u-c-y A-b-i. Ovuda. Pošto vam se predstavio. nastavnik. Teacher: Good morning. 332 5432.JU. Jb> ^оо е#о I 4a "f Nalazite se na londonskom aerodromu.-nirj/. e|. ' Л4Prevedite na engleski: J Gospodin Smit je na londonskom aerodromu. 778 9876. Class: How do you do! Teacher: What's your name? Student: My name's Lucy Abi. Are you a student. — Dobar dan. Mr Smith: Mr Perić: . Teacher (points to a student): Is she a_ student? Miss Abi: Yes. UNIT 2 IN THE CLASSROOM y Mrs Heath is a teacher. Smit. su student /'stju. određeni član classroom /'klarsrufn/. odgovorite mu.WA* .f->'. gospođica . ste. He's a clerk. učionica teacher /'tirtja/. 628 7958. I'm Marko Perić. I'm an engineer. Teacher (points to a student): What do you do? Student: I'm a journalist. he isn't.seven eight nine ten Pročitajte sledeće brojeve telefona: 442 8959. jutro good morning /'gud 'mo :nirj /. Teacher (points to a student): Are you a doctor? Student: No. gde vas je sačekao g. Teacher: Spell your name. si. I'm your teacher. I'm not. Teacher: My name's Madge Heath. . molim thank you /'6jenk ju/. — Dobar dan. sricati please /pli:z/.

?. . student? Student: Yes. Teacher: Is she. аи ili the: In the Classroom 0 Mrs Heath is . She's a student. She's a typist. . Teacher: Is he.^l engineer? Student: No. doktor no /nau/. she is. Vodite računa o neodređenom članu: What do you do? Mrs Heath is in the classroom. teacher. she isn't. • Postavite pitanja drugim studentima šta su po profesiji./. on clerk /kla:k/..л. Popunite dijalog jednom od profesija. Abi ' a housewife? : Yes. She's in . Teacher (points to a student): What do Student: I'm fi-. Teacher: Good morning.she /Ji:/. ^. Teacher: Are you a journalist? Student: No. Class: &&<•?"•' l r n f i.end3i'nia/.. Lusi Abi /'Abi/. inženjer What do you do? Čime se bavite? Šta ste po profesiji? journalist /'d39:n3list/. She's Л V nurse. In the Classroom Pitajte druge studente šta su po profesiji postavljajući pitanje : What do you do? Dopunite izostavljeni pozdrav i izraze: In the Morning The teacher is in the classroom.Q$\\te/~ .. Dajte potvrdne ili odrečne kratke odgovore: In the Classroom Teacher: Is he a worker? Student: Yes. Teacher: What do you do? Student: I'm an. ne isn't. Medž Lucy /'lursi/. Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: A: What do you do? B: ' A: Is Miss Bird a secretary? B: Yes.< /4: Is Mr Parker a clerk? B: No. Teacher: What do you do? Student: I'm a .^. clerk? Student: No. I am. I'm an officer. . I'M. Mrs Heath: Are you . ii • Teacher: Is she a pupil? Unit 2 Student: No. B Popunite izostavljene oblike e.• •'-£. tako da daju kratke odgovore. he. . . He's . novinar Madge /msedj/. ./iznt/. službenik yes /jes/. ona he /hi:/. she isn't. Q doctor. she . he isn't. da doctor /'dokta/. skraćeni oblik od м no/ engineer /. Ол^^е Teacher: What do you do? Student: I'm a .f actor. No. • " Teacher: What's your namef^ .

Student: Marko Perić. л Teacher: Spell your name, [O^QoC Student: M-a-r-k-o Р-e-r-i-ć. ' Teacher: "''"-' " >' ' У> Pozdravite jednog ili više studenata pozdravom koji se upotrebljava pre podne do 13 časova, i neka vam oni odgovore. Pitajte jednog od studenata kako se zove, zamolite ga da sriče svoje ime i prezime, i zahvalite mu se. D Prevedite na engleski: — Dobro jutro. — Dobro jutro. — Ja sam vaša nastavnica: — Milo nam je. — Kako se vi zovete? — Zovem se Marko Perić. — Sričite vaše ime^ molim vas. — M-a-r-k-o P-e-r-i-ć. — Hvala. Da li ste vi student? — Da, jesam. — Da li ste vi student? — Ne, nisam. — Šta ste po profesiji? — Ja sam službenik. — Da li je" on inženjer? — Ne, nije. On je lekar. — Da li je ona bolničarka? — Ne, nije. Ona je domaćica. Prevedite na srpskohrvatski : At the Hotel UNIT 3 AT THE HOTEL Arthur and Peter are in Park Street. They are in front of Peter's hotel. At the Reception Desk Arthur and Peter are at the reception desk now. Arthur's car is in front of the hotel. Mr Heath: Good afternoon. This is Mr Tomic. Receptionist: Good afternoon, sir. Mr Tomić: Good afternoon. Receptionist: Your passport, please. Mr Tomić: Here you are. Receptionist: Please, sign your name here. Mr Tomić: Here? Receptionist: Yes, please. Thank you. Room 15. Here's your key. Rečnik hotel /hau'tel/, hotel we /wi:/, mi Here we are, evo nas, ovde smo very /'veri/, vrlo nice /nais/, lep and /aend, and/, i street /stri:t/, ulica they /dei/, oni in front of /in 'fn\nt 3v/, ispred reception desk /ri'sepjan desk/, recepcija now /nau/, sada receptionist /ri'sepjanist/, recep-cionista good afternoon /'gud 'a:fta'nu:n/, dobar dan sir /sa:/, gospodin passport /'pa:spo:t/, pasoš please /pli:z/, molim Here you are, izvolite sign /sain/, potpisati room /rum/, soba fifteen /'fiftiin/, petnaest Here's /hiaz/, evo key /ki:/, ključ registration form /,red3Js'treij3n ,fo:m/, formular za prijavljivanje surname /'sa:neim/, prezime first /fa :st /, prvi first name, ime Peter /'pi:t3/, Petar Park /pa:k/ Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: A: Whose suitcase is this? B: ... A: Whose pen is this? B: ... 10 A: What's the hotel

like? B: .... 11 At the Hotel Unit 3 Postavite odgovarajuća pitanja drugim studentima: A:... hat ...? B: It's Mr Parker's. A:... bag ...? B: It's Miss Kelly's. A: . . • your room...? B: It's very nice. Mr Tomić: } . . 's very nice. Mr Brown: What's Mrs Heath like? Mr Tomić: ... 's very nice, too. Pitajte druge studente kakav je hotel, soba g. Tomića, kao i kakvi su g. Hit i gđa Hit. Numbers 12 13 14 15 eleven twelve thirteen 18 fourteen 19 fifteen 16 17 20 sixteen seventee n nineteen twenty i eighteen •> 19 17 15 13 H, What's the number of your room? -19, 17, 15, u, , 14» 16' 18> 2° B Popunite odgovarajući oblik (-'*) At the Reception Desk The porter is at the reception desk. Porter: suitcase is this? Receptionist: Mr Tomić... Porter • Is this Mr Tomić ... passport? Receptionist: No, it isn't. It's Mr Johnson.. . Porter: Whose key is this? Receptionist: It's Mr Smith ... Neeiji pašo* i kljuc nalaze se „a recepciji hotela. Pitajte druge studente *, su ti predmeti. Stavite odgovarajuću zamenicu (he, she, it): At the Hotel Mr Tomić and Mr Brown are in the lobby. Mr Brown: What's your room like? Mr Tomić: ... 's nice. Mr Brown: What's Mr Heath like? Popunite odgovarajuće izraze: At the Reception Desk Mr Heath and Mr Tomić are at the reception desk. Mr Heath: Good afternoon. This is Mr Tomić. Receptionist: ________, sir. Mr Tomić: _________ Receptionist: Your passport, ________ Mr Tomić: ________ Receptionist: ________, sign your name here. Thank you. Nalazite se na recepciji hotela. Dramatizujte dijalog sa još dva studenta. Popunite formular: REGISTRATION FORM 1. Surname 2. First Names 3. Nationality. 5. Occupation . Signature . 4. Sex (M or F) .......... 6. Passport issued at ... -No . Unit 3 Prevedite na engleski: D

Whose

— Evo nas. Ovo je vaš hotel. — Vrlo je lep. — Dobar dan. Ovo je g. Perić. — Dobar dan, gospodine. Vaš pasoš, molim. — Izvolite. — Hvala. Molim vas, potpišite ovde vaše ime. — Ovde? — Da, molim. Hvala. Soba 18. Izvolite ključ. — Čiji je ovo kofer? — Gospodina Perića. — Čiji je ovo ključ? — Gospodina Smita. Prevedite na srpskohrvatski: PUSH 00 14 UNIT 4 IN THE COFFEE ROOM It is coffee time. All the students are in the coffee room. Lucy and Peter are at a table. Peter: Here's your coffee. Lucy: Thank you. Where are you from? Peter: I'm from Yugoslavia. Lucy: What's your nationality? Peter: I'm Yugoslav. And where are you from? Lucy: I'm from France. I'm French. Peter (points to a student): Where's he from? Lucy: He's from Italy. Peter(points to a student): Is she from Germany? Lucy: No, she isn't. She's from Sweden. Peterfpoints to two students): Are they from Spain? Lucy: No, they aren't. Peter: Where are they from? Lucy: They're from Greece. 15 Unit 4 Rečnik tea /ti:/, čaj or /a: I, ili coffee /'kofi/, kafa coffee room /'kofi 'rum/, prostorija u kojoj se pije kafa ili čaj time /taim/, vreme coffee time /'kofi 'taim/, vreme za kafu ali /o:l/, svi table /teibl/, sto from /from, from/, od Where are you from? Odakle ste? Yugoslavia /'jugau'slarvia/, Jugoslavija Yugoslav /'jugau'slarv/, Jugosloven; jugoslovenski nationality /,пж Je'nsliti /, narodnost France /fra:ns/, Francuska French /frentj/, Francuz; francuski Italy /'itali/, Italija Germany /'dssrmwii/, Nemačka Sweden /'swi.-dsn/, Švedska Spain /spein/, Španija 're /o/, skraćeni oblik od are aren't /a:nt/, skraćeni oblik od ore no/ Greece /gri:s/, Grčka Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. Surname: TOMIĆ 2. First Name(s): Petar 3. Nationality: Yugoslav 1. Surname: ABI 2. First Name(s): Lucy 3. Nationality: French Where's Mr Tomić from? What's his nationality? Where's Miss Abi from? What's her nationality?

Postavite odgovarajuća pitanja drugim studentima: Surname: BROWN First Name(s): Mary Nationality: British Sex (M or F): F Surname: BERGMAN First Name(s): Olaf Nationality: Swedish Sex (M or F): M She's from Britain He's Swedish. 16 In the Coffee Room B Upotrebite odgovarajuće oblike glagola to be: In the Coffee Room All the students ... in the coffee room. Their books, notebooks and pens K*. on their desks in the classroom. Miss Abi: .' . . you from Spain? . Student: No, I* . . . F . . . from Yugoslavia. Where .Tr you from? Miss Abi: I* 1 . . from France. Student: \L he from France? Miss Abi: No, he '^.^fle' * . . from Sweden. Student: .--/ . they from Greece? Miss Abi: Yes, they . . . Nalazite se u grupi stranih studenata. Pitajte ih odakle su. Dopunite kratke odgovore: Coffee Time It is coffee time. The students are in the coffee room. A: Is she French? B: Yes, she A,, A: Is he Swedish? B: No, he..; A: Are they Italian? B: No, they . . . They're Spanish. Nalazite se u grupi stranih studenata. Pitajte ih odakle su, odnosno koje su nacionalnosti, tako da odgovaraju sa Yes, ili No,. Stavite odgovarajuće oblike glagola to be: ч What nationality are you? Л/; Peter, Lucy and a student : Г. in the street. j'.f-Student: What nationality ..'. you? Lucy: Г ... French. And what nationality л;. you? Student: Г.1Л American, but my father .'.->Greek. 2 Engleski u 50 lekcija 17 Unit 4 Peter: What nationality is your mother? Student: She'.":'Л Russian. Nalazite se na ulici sa grupom stranaca. Pitajte ih koje su nacionalnosti, kao i njihovi otac i majka. Upotrebite odgovarajuće izraze: At a Table Lucy and Peter are at a table in the coffee room. Peter: Tea or coffee? Lucy: Tea ,p/^<H? Peter: №• '1 your tea. Lucy: ' hf":* '/CZf Nalazite se u prostoriji gde se služi čaj ili kafa. Ponudite svog sagovornika čajem ili kafom. Dramatizujte dijalog. D Prevedite na engleski: — Čaj ili kafu? — Čaj, molim. — Izvolite čaj. — Hvala. Odakle ste? — Ja sam iz Jugoslavije. — Koje ste narodnosti? — Ja sam Jugosloven. Odakle ste vi? — Ja sam iz Francuske. Francuskinja sam. — Da li je on takođe iz Francuske? — Ne, nije. On je iz Italije. On je Italijan. — Da li su oni iz Španije? — Ne, nisu. Oni su iz Grčke. Prevedite na srpskohrvatski: ENTRANCE 18 UNIT 5 IN PARLIAMENT SQUARE Arthur's sister is a tourist guide. At the moment she is with a group of tourists from different countries. They're in

. what's that? Guide: It's Big Ben. kuća the Houses of Parliament /'hauziz af 'pa:lamant/.. velika stambena zgrada go /gau/. ove.Big Ben sister /'sista/. please. erven those /6auz/. zgrada abbey /'aebi/. grupa of /af.. Tourist: And what are those buildings over there? Guide: They're new blocks of flats. This way. različit country /'kAntri/. These are the Houses of Parliament. od different /'difrant/. B: It's Big Ben. zemlja these /6i:z/. parlament square /skwea/. trenutak with /wi6/. Tourist: Thank you. Tourist: And what's the name of that bridge? Guide: It's Westminster Bridge. 6at/ to. oni. ova house /haus/. Excuse me. ovi. vodič moment /'maumant/. In Parliament Square postavite odgovarajuća pitanja drugim studentima: A:. sa group /gru:p/. they are.Parliament Square. most building /'bildirj/. Tourist: Thank you.. ono Big Ben /'big 'ben/.. Vest-minster bus /bAs/... trg Excuse me /iks'kju:z mi:/. Parlament bridge /brids/.. turista guide /gaid/. .. opatija Westminster /'westminsta/. A: What colour are the London buses? B: . are all the London buses red? Guide: Yes. izvinite that /daet. B: It's Westminster Bridge. pna fiat /flaet/. ići Let's go /'lets 'gau/. 20 A: What are those buildings? B: . one. stan block of flats /'blok of 'ftets/. Tourist: And what's that building over there? Guide: It's Westminster Abbey. hajdemo Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: A: What are these buildings? B: . autobus red /red/. av/. Tourist: Excuse me. sestra tourist /'tu:rist/. Guide: We're in Parliament Square. Guide: Let's go to Westminster Abbey now. 2« 19 Unit 5 Rečnik parliament /'pa:bmant/.

70. the London coaches? B: They're green. they are.. /-> '. They're from different (country). 80. 2 . Tourist:____:__i_ very much. Pokazujete stranim turistima zgradu Skupštine u Beogradu. Tourist: •'. What's the number of your house? Upotrebite odgovarajuće izraze: In Parliament Square A group of tourists is. l Francuski. B Stavite imenice u zagradi u oblik množine: • _. 3 Nemački. Numbers 20 30 40 50 60 70 80 90 100 twenty thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety a hundred Recite sledeće brojeve: 30. 3 Engleski kroz razgovor Engleski n 50 lekcija Nemački. 100.i r' what's the name of that bridge over there? Guide: It's Westminster Bridge. !' /^building over there? JJVs Westminster Abbey. Peter is with them. She's with a group of (tourist) in Parliament Square. And what агеШЖ§јк>и5е8 over there? They're new blocks of flats. Guide: ' Tourist: Guide: Tourist: Guide: Tourist: Guide: Tourist: Guide: Gledajte u sliku Trga Parlamenta i postavljajte pitanja drugim studentima upotrebljavajući this. 4 Francuski. t Guide: These are the (House) of Parliament. 20. In Parliament Square •>>••' Arthur's sister is a guide. What's . Tourist: Thank you. 22 UDŽBENICI STRANIH JEZIKA Kolarčev narodni univerzitet je do sada objavio sledećc udžbenike /a učenje stranih je/Jka: Engleski. 2 Francuski. that. l j\'eniački. Postavljajte pitanja vodiču.A: . 50. what are those (building) over there? Guide: They're new (block) of (flat). _are the Houses of Parliament'..* K^ is Parliament Square. 40. obraćajući mu se svaki put sa Excuse me. these ili those. * Nađite na mapi Parlament. but the (coach) are green.. 2 Nemački. *where*s Parliament Square? Guide: This is Parliament Square. 21 Unit 5 Upotrebite tUs. . Tourist: Are all the London (bus) red? Guide: Yes. What's the name of Ж/ bridge? J L's Westminster Bridge. 3 Francuski kroz razgovor Italijanski. l Engleski. Tourist: Excuse me. park Skupštine i nove stambene zgrade. that. what's .'s Big Ben. And . these. 60. . . those ili it: Big Ben A guide is with a group of tourists in Parliament Square. The (bus) are red. Tourist: Thank you. Neka drugi studenti budu turisti. l Italijanski.71^-^ i . Excuse me. Nalazite se sa grupom turista ispred zgrade Parlamenta u Londonu. 2 Engleski. 90. in Parliament Square.

Arthur: Thank you. Knežević Bojana Jakovljević dr Ksenija Jovanović D. da li su svi londonski autobusi crveni? — Da. It's a quarter to 8. What's the time? Peter: It's five past eight. Lompar D. Marodić — R. da li je ovo Parlament? — Da. Here's your mail. Dimitrijević mr T. Studentski trg 5 In Parliament Square 23 Unit 5 D Prevedite na engleski: — Izvinite. Miss Parker. Miss Parker. Ostojić-Hripač — V. — Izvinite. And you? Arthur: I'm very well. Turconi Srpskohrvatski za strance br. jeste.a izdavačku delatnost Telefon 636-272 11000 Beograd. žao mi je Sorry. — Kako se zove onaj most? — To je Vestminsterski most. šta je ono? — To je Big Ben. Notaroš K. / Slavna Babić (Serbo-Croatian for Foreigners Book One) Srpskohrvatski za strance br. Arthur: That's all right. l Spanski kroz razgovor S. (knock at the door) Arthur: Come in. —. This is my secretary. thanks. Kukić — V. Davičo-Đurović — D. Peter: Hello! Miss Parker: Hello! Arthur: What time is it by your watch. Arthur is in his office. Jeremić — dr S. It's half past 7. — Hvala. Rečnik office/'afis/. Hadžić Z. Hadžić O.A koje su ono zgrade? — To su nove stambene zgrade. žao mi je — skraćeni oblik That's all right /rait/. thank you. kancelarija I'm sorry /'sari/. 25 Unit 6 What's the time? It's a quarter past 7. u redu je. How are you today? Peter: I'm fine. // Slavna Babić (Serbo-Croatian for Foreigners Book Two) Španski. jesu. ali su međugradski autobusi zeleni.ukić M.dr Ljiljana Mihailović dr Ljiljana Mihailović Slavna Babić dr Danka Đokić dr Danka Đokić Z. Izvinite. — Kako se zove ona zgrada tamo? — To je Vestminsterska opatija. Turconi m r T. ne mari . This is Mr Tomić. Prevedite na srpskohrvatski: GENTLEMEN 24 UNIT 6 IN THE OFFICE It's 8 o'clock. Peter is late. Milojević KOLARČEV NARODNI UNIVERZITET Centar /. Miss Parker? Misa Parker: It's five past eight. Arthur: It's eight o'clock by my watch. Jeremić — dr S. Kukie — V. Ostojić-Hripač — V. Milutinović — M. Notaroš-Kukić M. Peter: I'm sorry I'm late.

teacher is late today. . Big Ben is !V. danas fine /fain/.. What time is it by his watch? A: What time is it by our clock? B: . ući. .. Peter: Excuse me. from. B: It's twenty to 1en. but. Peter. our. Peter: What's the time? Student: Sorry. over ili with: Parliament Square Peter isWty'sf group of tourists. Postavite odgovarajuća pitanja drugim studentima: A:..i Parliament Square now. Peter: . ručni sat clock /klak/. what are those buildings? Guide: They're the Houses of Parliament. Peter: What's the time by . do 26 fri the Office Dodami materijal i vežbanja Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: This is Madge's watch. watch is right. četvrt half /ha:f/. teacher is on time. . her.. And wfiere are you . She's five minutes late today. . zidni sat.. pola to /tu. dobro thanks /Oxrjks/. po watch /vvatj/. zakasniti What's the time?.. ta/. their): The Teacher is Late Mrs Heath isn't in the classroom.. Stavite at.7 Peter: I'm ff? Yugoslavia. watch'isn't right. Guide: We are.. ... vrata come in /'kAm 'in/. Pitajte druge studente koliko je sati i da li su im satovi tačni...It's 8 o'clock /a 'klak/. by their clock? B: It's ten past four./vy. but. na...'^ft£KJ~*~' Tourist: I'm .. the moment they are . in. . Ask the student next to you if. watch is right.. Peter: What time is it by. Koliko je sati? past /pa:st/. Lucy? Lucy: It's twelve minutes past ten. pošta quarter /'kwarta/. Westminster Abbey is there. teacher is late. osam je sa<i be late /leit/.. They're fT-Tdifferent countriesчТ. A:. watch? Student: It's five past ten. hvala knock /nak/. your. watch isn't right. lepo well /wel/. where are you ~T?. watch. sat na tornju how /hau/.'... fino.. uđite mail /meil/. front of you. Parliament Square. B: It's half past three. Koliko je sati? What time is it?. . 27 Unit 6 в Stavite odgovarajući prisvojni pridev (my. . kucanje door /da:/.. his. . Tourist: Excuse me. What's the time by her watch? This is Arthur's watch. prošlo by /bai/. A: .. kako How are you? kako si/ste? today /ts'dei/.. Ask the student next to you if..

Sreli ste svog poznanika Engleza i raspitujete se kako je. Parliament Square.. Lucy? Lucy: He's . What does your father do. gospođica Parker.. Arthur is in his office. Pitajte druge studente šta su njihovi otac i majka po profesiji.________my secretary. Đramatizujte dijalog. Prevedite na srpskohrvatski: INFORMATION NO SMOKING 29 UNIT 7 IN THE BOOKSHOP It's Friday evening. ------------I'm early. jeste. Mr Tomić. engineer. Kako ste danas? — Hvala. Lucy: What does your father do? Peter: He's . Ovo je g.thank you. — Milo mi je. — Hvala. (knock at the door) Come in. — Da li je vaš sat tačan? — Da. . gospođice Parker.. A v'? — Vrlo sam dobro. Izvinite se svome nastavniku.. Đramatizujte dijalog. dentist and my mother is . — Milo mi je. Popunite odgovarajuće Izraze: In the Office It's 8 o'clock.. — Ne mari. odlično. Stavite a ili an gde je potrebno: What does he do? Peter and Lucy are in the coffee bar opposite . Peter is late.. How are you today? -----------. nurse. — Izvolite vašu poštu. Miss Parker. . 28 In the Office Lucy: And what does your mother do? Peter: She's. .Spain. hvala. Peter: Assistant: Peter: Assistant: Peter: Assistant: Peter: Assistant: Peter: Assistant: Peter: Assistant: 30 Good evening. Peter: Arthur: Peter: Arthur: Arthur: Peter: Miss Parker: ------____I'm late. clerk. Zakasnili ste na čas. thanks. (Kucanje na vratima) Napred! Ovo je moja sekretarica. Peter is ih a bookshop. Koliko je sati? — Pola deset. And you? ________. D Prevedite na engleski: — Izvinite što sam zakasnio.. Tomić..

koliko How much is it? Koliko staje? Pošto je? penny /'peni/. Here's £4. blagajna bill /bil/.. we have..40 and the other one is 3 pounds. . Can I help you? Have you a map of London? Yes. vaš mine /main/. knjižara evening /'i:vnin/. . Please. Lucy: . račun umbrella /Am'breb/. u redu je. is this umbrella yours? Peter: Yes. All right. dobro veče Friday /'fraidi. Here's one. oznaka za funtu give /giv/.. peni _j>ence /pens/... pay at the cash-desk. Goodbye. I haven't. dati pay /pel/. a car? Peter: No. tov. Here are two very good ones. kišobran yours /jo:z/. odgovara mi other /'лба/. petak assistant /a'sistsnt/. Assistant: Goodbye. Unit 7 '* Л Peter: Here's the 'bill. Peter: What day is it? Lucy: . How much is it? It's 90p.. .. Give me this one. sir. How much are they? One is £2. it's mine. Assistant: Thank you. imati map /nwep/. moj goodbye /'gud'bai/. oblik množine od penny ' p oznaka za peni All right /'з:1 'rait/. mapa much /nutJ/. Excuse me.. sv/. zbogom 31 In the Bookshop Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: Peter: How much is this guide? Assistant: . Rečnik bookshop /'bukjop/. drugi pound /paund/. Postavite odgovarajuća pitanja drugim studentima: Lucy: .. Thank you very much. sir.'fraidei/. please. platiti cash-desk /'kaej-desk/. And have you a guide to London? Yes. Lucy: Has Mrs Heath a son/ a daughter? Peter: No. vece Good evening /'gud 'i:vnig/.Good evening. prodavač Can I help you? /'kaen ai 'help ju/. funta £. Šta želite? Čime vas mogu us» lužiti? have /haev. Here's your map and guide. sir. we have. mnogo how much /'hau 'тл1Ј/.

Assistant: Excuse me. Goodbye.50. £31. sir. sir. Upotrebite ти/ие ili yours: In the Bookshop (3) Peter: Here's the bill. . Assistant: Here's your guide to England. Garden Street. Pri tome ste skoro zaboravili svoj kišobran na tezgi. Peter: ________? Taxi-driver: £1.40 3 Engleski u SO lekcija 33 Unit 7 UNIT 8 Stavite odgovarajuće izraze: Taxi! It's half past six in the evening. Peter: Taxi! Taxi-driver: Good evening. Peter: _____ £2. £ 13. 32 In the Bookshop " -*"--^ в ' Stavite odgovarajuće oblike glagola have (have.u Assistant: Here are two other l3K This .. Give me this g}lA '•please. Park Street.k\t* Upotrebite one iii ones: In the Bookshop (2) Have you a guide to England? Yes. Peter: Assistant: Peter: Assistant: Peter: .e<*5 How much is it? It's £3. it's INyM'hank you very much. wehw^Here's one. sir.00. Arthur: !H^T they a map ofJLpndon? Yes. Pročitajte sledeće cene: £33. *№гуои got. theyt. Dramatizujte dijalog. £ 15. Peter: n&Tt. What's yours? D . Clerk: (It's) 20p. sir.75. Izvršite kupovinu sa još jednim studentom kao prodavcem. £55. you a map of London? Assistant: Yes.the Heaths a cat or a dog? I'tier: They have a dog. is only £ 1. Peter: Thank you. In the Bookshop (1) Arthur and Peter are in a bookshop. we have. Goodbye.u . Here's . It's cheap. . that's expensive. Assistant: That's all right. Goodbye.50.50.4|(jU "^ Peter: Yes. №-*. Taxi-driver: Thank you. is this bag. Oh. sir.. My address is: 23. Peter: ________27. Peter is in Trafalgar Square. sir. Peter: All right. a bus map? Peter: Arthur: Assistant: Sorry. Taxi-driver: Here we are. sir. haven't). . Nalazite se u knjižari u Londonu i hoćete da kupite vodič kroz London. we .4(/T?JereJit__~~ Excuse me. Peter: .00. .Z5..

lepuškast tali /to:l/. gospodine.. I haven't. — Hvala. kosa both /bsu6/.. obojica twin /twin/. oblik glagola get koji se upotrebljava sa glagolom have brother /Ђглбз/. ПОр SWWCHE5. star How old is he? Koliko ima godina? young /ЈЛГЈ/... gospodine. — Izvolite račun. She's tall and slim. Here's a photograph. Evo jedne. fotografija look /luk/. She's only seventeen... Have a look! Rečnik Monday /'mAndi.. Peter and Lucy are in the coffee room. she's very pretty. One is fair. — Izvolite vašu mapu i vodič. imamo. smeđ eye /ai/. svetle boje (lica. A imate li vodič kroz Englesku? — Da.. Molim? Šta ste rekli? coffee break /'kofi 'breik/. 15/. brat pardon /'pa:dan/. s/.. I've only got a sister. — U redu. Šta želite? — Imate li mapu Londona? — Da. It's time for the coffee break. visok slim /slim/. Sasvim je jeftina.. skraćeni oblik od has not brown /braun/. — Izvinite.25p COFFEE: .Prevedite na engleski: — Dobro veče. she has.. Peter: Has she got brown eyes. mrk. a drugi je l funta i 50 penija. taman.... 'COCA COLA. Peter: What's she like? Lucy: Oh. with blue eyes and fair hair and the other is dark. — Dobro veče. hsz/. lep. skraćeni oblik od has hasn't /'haeznt/. — To je skupo. They're twins..12? MILK . kosej blue /blu:/. And have you got a sister? Peter: No. 12 HAVBSlY YOU 60V A BROTHER? 34 СНОСОМГЕ ... ponedeljak 4e /v/. crnomanjast photograph /'fautagra:f/. TEA . — Molim vas platite na blagajni. ima 's /z.. crn hair /ПЕЗ/. Lucy? Lucy: Pardon? Peter: Haven't you got a brother? Lucy: No. — Evo jedne druge.'.. Košta samo 50 penija... molim. moj je.. kože..'nundei/. Lucy: Twins? What are they like? 35 Unit 8 On Monday Morning Peter: They're quite handsome.. Evo dva vrlo dobra vodiča. da li je ovaj kišobran vaš? — Da.. pauza za kafu old /auld/. . Prevedite na srpskohrvatski: NO ENTRY NO EXIT ON MONDAY MORNING CAKES. I haven't. Peter: How old is she? Lucy: She's very young.. Veliko hvala. — Pošto su? — Jedan je 2 funte...12p BISCW73. — Dajte mi ovaj.. — Pošto je? — 90 penija. skraćeni oblik od have haven't /'haevnt/. plav dark /da:k/. Peter: Haven't you got a brother. 15p It's eleven o'clock on Monday morning.. oboje.... ... oko black /blaek/. skraćeni oblik od have not got /got/.. pogled.. but I've got two brothers. mlad pretty /'priti/. Lucy: How old are they? Peter: They're both twenty. She's got brown eyes and black hair.. lep fair /fea/. too? Lucy: Yes. blizanac handsome /'hasnsam/.. Izvolite 2 funte. prekid za kafu. pogledati . vitak has /haez.. imamo.

2. Peter: No.? She's tall and slim. she .. Mr Heath like? Peter: He's .. very nice man. Stavite a.. odnosno koliko ovi imaju godina i kako izgledaju. table.. Lucy? Lucy: No.. an ili the gde je potrebno: In the Coffee Room Peter and Lucy are at..? No.... too. Lucy: Is this pen h41...... There are some notebooks. too.. and th . Peter: Whose notebook is this? Lucy: It's m s.. Peter: Yes. -» drugim studentima: в Stavite odgovarajući oblik glagola have: Coffee Break It's the coffee break..? Peter: No. ... It's m . very nice women.. it isn't. She'. f* There are some tests on their desks. Peter and Lucy are in the coffee room.... Postavite pitanja drugim studentima u vezi sa dijalogom...' too? Peter: No. very nice men.. ?.. Lucy: . And you? . she has.ч¥ -' Peter: No.... 4.? She's seventeen... but the boy's short and fat. Lucy: His wife is . . it isn't.. How old are his brothers? 4.. they aren't. very nice woman... Mrs Smith got any children? Peter: Yes. Lucy: What's . I have..? Yes.. Vera's... his. textbooks and pens on the desks.... ours. Dopunite odgovarajuće izraze: At the Table ... I. 5. . got two brothers. you got a brother.. but Г ..Have a look! Pogledaj! Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. Lucy: What are they like? Peter: The girl's very pretty. Peter: . What are Mrs Brown and Mrs Jones like? 36 37 Unit 8 Lucy: They're both. It's Marco's. theirs): Back in the Classroom Peter and Lucy are back in the classroom... I. hers.... Is this textbook уС?. Postavite pitanja drugim studentima kome pripadaju razni predmeti u učionici.... yours. 3. And what are their husbands like? Peter: They're both. It's. Lucy: Is this pencil h.? Yes. but 1' . Uporebite odgovarajuću prisvojim zamenicu (mine. How many brothers has Peter got? 2.. Lucy: Are their tests as good as o.. got a son and a daughter... What are they like? 5. it isn't. you got a sister? Peter: No. she is. Postavite pitanja drugim studentima da li imaju brata ili sestru.. too... Hasn't Peter got a sister? 3. got a sister. Have you got a brother or a sister? Postavite odgovarajuća l.... she hasn't. Lucy: And whose tests are these? Peter: O ..

sredina thirsty /'8a:sti/. Madge and Arthur are in the kitchen. Ona ponekad pije kafu za ovim stolom. Prevedite na srpskohrvatski: CLOAKROOM COLLECT UMBRELLAS AND BAGGAGE •5* 38 39 Madge is Preparing Dinner UNIT 9 Л. frižider fridge /frids/. a table and two chairs in it. boca wine /wain/. ima. šunka beer /bis/. Prilično je niska rastom. There's some cold meat and ham. sporet refrigerator /ri'fridsareita/. Is there any beer? Madge: No. Sunday /'sAndi. but she's got two brothers. Arthur: All right. crven white /wait/.. flaša. Zar nemate vi brata? — Nemam. desno middle /midl/. — Kako izgleda? — Vrlo je lep. a refrigerator. frižider (skraćeno) chair /tfea/. sir butter /'oAts/. There is a cooker. levo right /rait/. pivo milk /milk/. Er — is there any cheese in the fridge? Madge: No. Arthur: Ham's all right. Šta još . too. there isn't. Peter: Has Maria got a sister? Lucy: ________? Peter: Has Maria got a sister? Lucy: No. open /'aupn/. cooker /'kuka/. All right. ali imam sestru. but there's some milk.. — Kako izgleda? — Lepa je. otvoriti bottle /botl/. ali je vitka. — Koliko ima ona godina? — Dvadeset i pet. — Imate li brata? — Molim? — Imate li brata? — Da.Lucy: They're both tall and thin. Ham and white wine's fine. kuhinja small /smo:l/. hladan meat /mi:t/. . Visok je sa plavim očima i crnom kosom. there isn't. there is. Madge: Is it white or red wine? Arthur: It's white. бзг iz/. 'sAndei/. The table and the chairs are in Uie middle' of the kitchen. she hasn't. The kitchen is small. stolica left /left/. The cooker <S~is-otrthe~Je?k and the fridge is on the right.Peter and Lucy are in the coffee room again. D Prevedite na engleski: — Izvolite vaš čaj. vino red /red/. nedelja What's the matter with you? Šta ti je? hungry /'hArjgri/.. Arthur? Arthur: I'm hungry. Д. — Da li je visoka? — Ne. maslac cold /kauld/. nije. C Dramatizujte dijalog sa još jednim studentom. da li je ova kafa vaša? — Ne. thank you. V Rečnik MADGE IS PREPARING DINNER It's Sunday evening. imam. gladan kitchen /'kitfin/. — Hvala. mali there is /'безг iz. — Koliko ima godina? — Ima devetnaest. To je Verina. there's a bottle of wine. meso ham /hsem/. — Izvinite. 4> Arthur is hungry and thirsty. What else is there? Madge: Open the fridge and have a look. Arthur: Milk? No. Arthur: And is there any butter? Madge: Yes. Ima crne oči i plavu kosu. Peter: On Monday Morning are they? Lucy: They're sixteen. nije. Look. Peter: ________? . beo Dodatni materijal i vežbanja . Madge: What's the matter with you. mleko What else /els/. žedan cheese /tji:z/..

saucers and plates are in the top cupboard. ..1* Dopunite odgovarajuće izraze: Arthur's Hungry Arthur's hungry and thirsty... His name is Blackie. c\-~~/j<y>( Madge: Er — and is there any bread in the box? Arthur: Yes.. mineral water. 4. (butter in the fridge? Madge: No..' . but there's.. The cupboards are white..? There's some meat. there fsn't.. Stavite odgovarajući oblik lične zamenice (me. Madge: _________ Arthur? Arthur: I'm hungry and thirsty.^j u &. ^bottle of wine. too. Arthur: Is there. cups are there in the cupboard. there . there isn't .. Madge: How. Arthur: Blackie's hungry.. forks and spoons are in the bottom cupboard.. him): Blackie's hungry Madge and Arthur have a dog. 3... there isv Arthur: What else is there? Madge: There's :>V''ham. some ili any: On Sunday Evening It's Sunday evening.. Madge: All right. 1.".. Arthur: Ham's all right.. there isn't. Madge.. Madge is Preparing Dinner Madge: And how . Zamolite jednog od studenata da vam da svoju knjigu i zahvalite mu se..? Yes.. Arthur? Arthur: There are four cups and four saucers. AH the knives and spoons are in the dishwasher. Here you are. > -Ч Arthur: Is themK.''. Madge and Arthur are in the kitchen. B Stavite a. too. T knives are there? Arthur: There are only two knives and three spoons. Madge: All right. There's.. too. Given A''some chocolate..? No. give.. some chocolate. Arthur... The cups. Madge: How/^Hwead is there? „^ Arthur: Well.j р^Ј^" Postavite pitanja drugim studentima šta se nalazi u gornjim i donjim elementima u njihovoj kuhinji. What's there in the fridge? Madge: Open it and have a look. 42 . Stavite much ili many: In the Kitchen The Heaths' kitchen is white.. Arthur: Thank you.. Arthur: Please.? There's some bread. There are six plates. Postavite pitanja drugim studentima šta se nalazi u njihovom frižideru. too.A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: л \ What's there in the fridge? Is there a bottle of wine? Are there any bottles on the top shelf? Are there any glasses? Are there any plates on the bottom shelf? Are there any saucepans? 40 41 Unit 9 Postavite odgovarajuća pitanja drugim studentima: 1. J / 2.. The knives.. 'j/^. Madge. there is. . there isn't. There's some salad..is./v'cheese? Madge: Yes.. Is there £тГ Madge: No.

— Ima li hladnog mesa? — Da.(* Secretary: Of course. Dramatizujte dijalog. Arture? — Gladan sam i žedan. They are . • Madge: Hi. he isn't. nema. here? Madge: Cold? It's quite warm. too. She's out. her. to phone me about 3? Thank you. — A ima li piva? — Ne. otvori frižider i pogledaj čega ima. : It's 31st May.: Isn4 Madge: No. He's early. Mr Smith: Please.'.^ seven. Mr Smith: Excuse . too.^0 seven? Madge: No. Hita. Prevedite na srpskohrvatski: FOOD DEPARTMENT FRESH MEAT Art! лг/i Ma ArtK Ma Anh Ma Rtajtl UNIT *> AT HOME It's twenty to six on back home._. Ostavite poruku za g. the living-room. Ima i flaša belog vina. Arthur: Isn't it cold . Sekretarica vam kaže da nije u kancelariji. Secretary: All right. nema.'.f is Mr Heath in? Secretary: No. — Ima šunke. k (Q.1^ sir. Arthur: Isn't it twenty . Ima li sira u frižideru? — Ne. Your watch is slow. a. give il/j^his letter. — Mleka? Ne. Mr Smith: Can I leave a message for. sir.'no —• to je odlično.Arthur: There's some ham. Arthur: What day is it today? Madge: It's Tuesday. There's some white wine. Pitajte druge studente koliko je sati i recite da je hladno.\Ц. can you tell both off. hvala. Ham and white wine's fine. Secretary: Excuse . Arthur: What's the time? Madge: It's a quarter. them: A Message Mr Heath's secretary is at her desk. Unit 10 At Home Stavite at. He's out. tell .i.. Šunka i belo v. Čega još ima? — Arture. Stavite me.\А„ your name and phone number? ~ ^ Nalazite se u jednoj kancelariji i želite da razgovarate sa g. him. Arthu<Aren4 you early today? ia^Sr. can you tell . in ili to: At Home Madge and Arthur are ^ "Thome. she isn't. ali ima mleka. ima. . . it isn't./Д^1о phone me about 3. sir. it isn't. Mine .V. too. Hitom. Mr Smith: Please. » nght isn't it cold m P-e and What's tKe date toda. Mr Smith is there. And is Mrs Brown in? Secretary: No. Unit 9 D Prevedite na engleski: — Šta ti je.< ^ Mr Smith: Please. U redu.

— Slušaj ovo: „Hladno vreme danas. Arture. roast beef and vegetables. nišan). — A zar tvoj ne kasni? — Ne. Madge is hi the kitchen. — Zdravo. Evo današnjih novina. Sasvim je toplo. Arthur? т. D Provedite na engleski: . And what are you doing? Madge: I'm preparing dinner. — Toplo? Prilično je hladno. we aren't. Give me my jumper. Madge? Madge: It's 2nd July. She's preparing dinner.'. ne kasni. He's sitting in an armchair and(is\reading the paper. Arthur: _ It's July 2nd. Madge: What are you doing then? Arthur: I'm reading the paper. Arthur: What are we having for dinner? 50 P/yV i •* Madge: Soup. I'm not." Zar nisam u pravu? Prevedite na srpskohrvatski: BUS STOP REQUEST STOP (H /U<f* .K) fa9 Madge: Are you listening to the radio? Arthur: No. Aren't we having a dessert? Madge: No. Madge: Where are you.» . Zar nije pet do šest? — Ne. Arthur's in the living-room. Madge: Are you watching TV? Arthur: No. nije. Tvoj sat ide napred. • I4£S'! Arthur: What's the date today. Dvadeset je do šest. nije. it isn't. — Koji je danas datum? — Prvi novembar. к i • ' Arthur: Here I am in the living-room. Madge: I'm cold. Dramatizujte dijalog. Moj je tacan. Pogledaj datum. Look at the date in today's paper. Zar nisi danas poranio? — Ne. They're having soup. f. Medž. Molim te zatvori prozor i daj mi džemper.••<•— Zdravo.N1$ Ifr'i li O 15 48 4 Englnki u 50 lekcija 49 UNIT 11 AN EVENING AT HOME It's Wednesday evening. nije.Л" rJ / /af'i h . — Zar nije ovde hladno? — Ne. Madge and Arthur are at home. roast beef and vegetables for dinner. Arthur: Isn't it 1st July? Madge: No. — U pravu si. I'm not. Arthur: Fine.Stavite odgovarajuće izraze: Madge is Right Madge and Arthur are in the living-room. — Zar nije trideseti oktobar? — Ne. Arthur: What a pity! An Evening at Home . .

George: What he (do)? Madge: He (type) a letter. onda Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: Is Arthur speaking on the phone? No. Madge: Arthur. Telefonirajte jednom studentu i pitajte ga šta radi u ovom trenutku. naslonjača soup /su:p/. She (lay) the table. Arthur's friend. Dramatizujte razgovor.. Madge: Where are you.. I.. činiti. sreda sit /sit/. the boy .. glavni o bed for /fo:. 51 Unit 11 An Evening at Home Postavite odgovarajuća pitanja drugim studentima: . the girls .? He's riding the by-cicle. George: Hello! George speaking! Madge: Hello. . what you (do) in the garage? You (wash) your car? Arthur: No. Bye. večerati ili ručati listen /'lisn/. Madge: You (watch) TV? Arthur: No.. What's Madge doing? . . fa/.. And what you (do)? Madge: I (cook) supper. sedeti armchair /'armtjea/. radio watch /wotJ/. Madge's in the dining-room. pečena govedina vegetable /'vedsatabl/.. I (repair) it. Arthur? Arthur: In the living-room.. He (repair) his car. He (read) the paper. What's the news? George: Is Arthur in? Madge: Yes. (teach) the students. ? They're going to school. gledati television /'teli'visn/. televizija TV /'ti:'vi:/.Rečnik prepare /pri'psa/. povrće have dinner. I'm not. He (read) the paper. (stand) and (speak) to Madge on the phone. In the Garage Arthur's in the garage.. Madge: What you (do)? Arthur: I (read) the paper. he is.. the boys .. supa roast beef /'raust'bi :f/.. 'wenzdei/. And what you (do)? Madge: I (lay) the table. pripremati dinner /'dina/. raditi then /den/.? They're looking at the picture. George.. please. slatkiš pity /'piti/.. šteta What a pity! Kakva šteta' Wednesday /'wenzdi. za dessert /di'za:t/. ' Postavite pitanja drugim studentima šta rade u ovom trenutku. .. B Stavite glagole u zagradi u odgovarajući oblik sadašnjeg trajnog vremena: An Evening at Home Arthur's in the living-room.. George: Can I speak to him? Madge: Just a moment..-.. TV —skraćeni oblik do /du:/... Hold on. Madge (ask) Arthur questions and he (answer) them. slušati radio /'rsdiau/. Is the child playing in the garden? Yes. A Telephone Call George.

And which is the largest lake? Yes. * (vidi sliku i na strani 50. Right. Chairman: That's right. There are some magazines on the table. we. Arthur: _________! Dramatizujte d'jalog. — Šteta! Prevedite na engleski: UNIT 12 A QUIZ PROGRAMME The Heaths' living-room is large and comfortable. too? Madge: No. it isn't.. prostran . One point to Mr Steward. 52 53 Unit 11 D Prevedite na srpskohrvatski: . C Upotrebite odgovarajuće izraze: Madge is Getting Dinner Ready Madge is in the kitchen. nOVine' A Šta tf fadiš? . Mrs Parker? . we're not. Another question on Yugoslavia. twelve to Mrs Parker. The scores are: twelve to Mr Steward. One point to Mr Jones. .Odličnoslatkiš? — Ne.The Danube.Ne. Df&iatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: Rečnik quiz /kwiz/.Arthur: What we (have) for supper? Madge: Fish and chips. Mr Steward? Mr Steward: It's Triglav. Now. two armchairs and a bookcase.* It's Thursday evening. There's a lamp beside the fireplace. eighteen to Mrs Brown and twenty-eight to Mr Jones. Chairman: Is Yugoslavia bigger or smaller than Britain? Yes. They're drinking coffee and watching a quiz programme. She's getting dinner ready and talking to Arthur. Mr Jones? Mr Jones: It's smaller. it is.. nemamo.Gde si. No.) 54 55 Unit 12 A Quiz Programme Chairman: Mrs Parker Chairman: Mrs Brown: Chairman: Mr Jones: Chairman: Yes.Spremam večeru. It is.šta onda !L~. large /laidj/.. Which is the longest river? Yes.Ovde sam u dnevnoj sobi. Madge and Arthur are in the living-room. which is the highest mountain in Yugoslavia? Yes. veliki.S«a imamo oMS M ° SUPU> 8°«Veđe "^61* ' P0™*' . ne slušam. Mr Jones? Lake Ohrid. Arthur: We (not have) pork chops? Madge: No. . Arthur: ________ Are we having cakes. kviz programme /'praugrasm/. There's a carpet and rug on the floor. There are three pictures on the walls. pork chops and vegetables.Gledaš li televiziju? ~™ ne/edam' ~ Da H slušaš radi°? . Madge? Madge: Soup. Arture? . Pitajte druge studente šta Artur i Medž rade u ovom trenutku. There's a small table in front of the couch. In one corner of the room there is the television set. Arthur: What are we having for dinner. There is a couch. program. Mrs Brown? The Sava. There's a mirror above thef ireplace.

One point to Mr Jones.. jedan drugi long /larj/. nego chairman /'tjsaman/. rezultat Jones /dsaunz/ Steward /'stjuad/ Parker /'pa:ka/ Brown /braun/ Customer: Which dress is longer: the white one or the red one? Assistant: . koji high /hai/. kamin carpet /'ka:pit/.. 56 57 Unit 12 A Quiz Programme B Stavite prideve u zagradi u pravilan oblik: A Quiz Programme on London Madge and Arthur are in the living-room. Mrs Jones: Which coat is (long): this one or that one? Assistant: This one is (long). Nalazite se u jednoj robnoj kući u Londonu gde kupujete haljinu/odelo. but the other one is (nice). Here it is.. too..ma5ga'zi:n/. orman za knjige corner /'kama/. .comfortable /'kAmfatabl /. kauč bookcase /'bukkeis/. larger? Assistant: The white one. We've got a (large) size. In a Store Mrs Jones is in a store... Postavite pitanja drugim studentima u vezi sa kvizom o Londonu. Scotland bigger or smaller than. udoban couch /kautJV. TV quiz programme on . Chairman: Is . .. Quiz Programme o« . poen which /wit//. Which is the (large) park in London? Yes. televizor magazine /. Upotrefaite član a. zid mirror /'mira/. Mrs Jones: Is this the (large) coat you have? Assistant: No. Britain . Customer: . Postavite odgovarajuća pitanja drugim studentima: [Mens suits] Customer: .. veliki tepih rug /rAg/. lampa beside' /bi'said/. Customer: Which skirt is larger: the yellow one or the green one? Assistant: . jezero score /ska:/.. ? Assistant: The red one.. Mr Steward? Mr Steward: Hyde Park. voditelj That's right. .. an ili the gde je potrebno: . '0a:zdei/ četvrtak than /бжп.. They're watching a TV quiz programme. it isn't.. Now.? Assistant: The blue one.. mali tepih floor /flo:/. Chairman: Right.. ogledalo above /a'bAV/. iznad Thursday /'6a:zdi. She's buying a coat. Customer: . pored fireplace /'faiapleis/. tačno Right. Dramatizujte dijalog. ugao small /smo:l/. Blackie is lying under the television set. Britain. Chairman: Is London bigger or smaller than Edinburgh? Mr Jones? Mr Jones: It's (big). Chairman: That's right. visok mountain /'mauntin . mali television set /'telivisn 'set/. reka lake /leik/. Customer: Which coat is bigger: the black one or the grey one? Assistant: . suit.. Assistant: This one is very nice.. madam. Chairman: It is... pod wall /wa:l/. One point to Mr Steward. Next question. časopis lamp /Ićemp/. planina another /ж'плбз/. Heaths are watching. dan/. .. tačno point /paint/. One point to Mrs Parker. Wales? Mrs Parker? . . which is the (long) street in London? Mrs Parker? Mrs Parker: Oxford Street. Mrs Jones: This one is (long). . dug river /'riva/....

but sometimes they have breakfast in the kitchen. Madge.. nije. _____ Dramatizujte dijalog..'sAbsb/. Mr Steward? Mr Steward: The Sava. listen to the radio or talk. highest mountain in . I want to watch a football match on TV. I don't. — Molim vas platite na kasi. Chairman: No. Chairman: That's right. Yes. Madge and Arthur are in the living-room. On Sundays they always have dinner in the dining-room. imamo. At ten o'clock they usually drink tea or coffee. •4' An English House Arthur: But. Which is . Rečnik suburb /'sAteib. Which is . ^. longest river in . Chat's on?--fl£)> .. It's Saturday evening. England? Mr Steward? Mr Steward: ."»••'• The dining-room is not very large. I don't like football matches.. Arthur: To the cinema? Why. " Madge: There's a very good film on aTtheOdeon. Prevedite na srpskohrvatski: LOOK RIGHT LOOK LEFT ! 58 59 V X \v ci \ V t \> UNIT 13 AN ENGLISH HOUSE Mr and Mrs Heath have a house in a London suburb. Scotland? Mr Jones: . Chairman: ________ One point to Mrs Brown.. The bedrooms and the bathroom are on the upper floor.Mrs Parker: It's bigger. D Prevedite na engleski: — Da li je ovo najveća bluza koju imate? — Ne. The living-room. They watch TV. • Thames. a sideboard and six chairs in it. Postavite pitanja drugim studentima u vezi sa kvizom o Britaniji. It has the ground-floor and the upper floor. I want to go-te^the~emeina. ^o Madge: But. it isn't.. They go to bed about eleven o'clock. — Pošto je ova bluza? — Dvadeset funti. prizemlje .. predgrađe ground-floor /'graund-flo:/. There is a garage. Arthur. and the kitchen are on the ground-floor. Arthur: And I prefer football matches. — I ova je vrlo lepa. Imamo veći broj. — Da li imate jeftinije bluze od ovih? — Da. too. Mrs Parker? Mrs Parker: The Danube... Izvolite račun. Ben Nevis.. There is a small garden in front of the house and a larger one behind it. Izvolite. You know I prefer the cinema.. Chairman: Right. Chairman.. Sometimes Mr Heath reads a book and Mrs Heath writes letters. Stavite odgovarajuće izraze: Another Quiz Programme Madge and Arthur are watching a quiz programme on Yugoslavia. Chairman: Is Belgrade larger or smaller than London? Mrs Brown? Mrs Brown: It's smaller. Now. — Ona druga je lepša. Madge: A football match? Who's playing? Arthur: England and Yugoslavia. ali ove su lepse. Madge: All right.. Mr and Mrs Heath usually have their meals in the dining-room. — Koja je od ovih bluza duža: ova ili ona? — Ova je duža i šira. — U redu. There is a dining-table. the dining-room. In the evening the Heaths sit in the living-room. Switch on the television. Izvolite dvadeset funti. which is the longest river in Yugoslavia? Yes. Arthur: Do you want to go to bed early tonight? Madge: No. Dajte mi ovu bluzu.

What do the Heaths usually do in the evening? 10. voleti prefer /pri'fs:/. Which rooms are on the upper floor? 5. Arthur says he (want^Tto read in bed. orman za posuđe usually /'ju:3ueli/. fud-balska utakmica like /laik/. sprat bathroom /'ba:6rum/. Arthur. gornji behind /bi'haind/.What's the dining-room like? 60 Unit 13 An English House 7. Madge: Oh. There isn't much furniture in it. krevet Saturday /'ssetadi. Does Madge want to go to bed early on Saturday evening? 4. Arthur: Not alwavst sometimes. želeti cinema /'sinamtf/. 'saetodei/. What do the Heaths usually do at ten o'clock? 2. davati se football match /'futbo:! 'rmetj/. upaliti Dodatni materijal a nj a Odgovorite na sledeća pitanja 1. What furniture is there in the dining-room? 8. What does she prefer? 9. bioskop tonight /tu'nait/. What does Arthur prefer? 10. When do they go to bed? 3. but the ceiling is white. The walls of the bedroom are yellow. Arthur. you always (want) to read in bed. ali sometimes /'sAmtaimz/. What does Arthur want to do? 6. kupatilo upper /'лрз/. ponekad breakfast /'brekfast/. What do they sometimes do? Postavite sledeca pitanja drugim studentima: 1. Pitajte druge studente šta Medž i Artur žele da rade jedne večeri. What's the Heaths' house like? 3. Madge: All right. Arthur. Arthur: And I (want) to read in bed a little. obed but /DAt. In the Coffee Bar . znati switch on /'switj 'an/. Madge: I (want) to have an early night. kredenc. Where have the Heaths got a house? 2. noćas why /waiy. What's there behind the house? 6. obično jneal /mi:l/. Madge says that she (want)^to go to bed early. Who's playing? 7. bet/. vise voleti Tfflow~7n8u/. What does Arthur do then? B Г)С Stavite glagole u zagradi u odgovarajući oblik sadašnjeg vremena: In the Bedroom г H'» '"'''•' The Heaths' bedroom is small. iza sideboard /'saidba:d/. There are two beds and a wardrobe. zašto be on /'bir'an/. Where do the Heaths have their meals? 9. Does Madge like football matches? 8. Which rooms are on the ground-floor? 4. Good night. subota want /wont/. What does Madge want to do? 5. Madge and Arthur are in the bedroom. doručak always /'orlweiz/. Madge: How lonfcyftu (want) to read? Arthur: For about half an hour. uvek bed/bed/.floor /fla:/.

she gets supper ready. — U redu. Ne želim ovu da propustim. odnosno da H više vole pozorište. Pitajte studente šta oni vole da rade uveče. Peter: You (want) to go to the cinema tonight? Lucy: No. If there's a good play on. They often go for a walk. Madge works in a school of English and foreign languages where she teaches English. Arture. Lucy asks Peter what he usually in the evening. He finishes work at five-thirty. — Ko igra? — Engleska i Jugoslavija.? Madge: There's a very good film on at the Odeon. Peter. but I (prefer) the theatre. Medž i Artur su kod kuće. ne želi da ide. they watch TV if there is a good programme on. Both Madge and Arthur like music.Who's playing? 63 Unit 13 Arthur: England and Yugoslavia. When they are at home. Uključi televizor. — Ali ja ne volim fudbalske utakmice. too. I often (go) to the cinema. Arthur: And I want to watch a football match tonighf. He sometimes goes home by bus. Peter says he (love) it. . Arthur:_________. — Ti znaš da ja više volim fudbalsku utakmicu. I (love) the theatre.. Lucy: You (prefer) it to the theatre? Peter: Well. Medž. I want to go to the cinema tonight. Artur želi da gleda fudbalsku utakmicu na televiziji. She says she (do) but she (prefer) the theatre. And whiyyou (do)? Lucy: I (listen) to the radio or (watch) telly. Prevedite na srpskohrvatski: ONE WAY ONE WAY STREET HOW THE HEATHS LIVE 64 Arthur works in a car factory. too. već želi da gleda televiziju. Madge and Arthur are at home. Ja idem da legnem. . — Želim večeras da idem u bioskop. Medž želi da ide u bioskop. Više volim bioskop. Arthur. When she comes home from work. She has classes in the morning. Once or twice a month they go to the cinema or the theatre. UNTT 14 D Prevedite na engleski: Subota je veče. I'm going to bed. Madge:________. — Laku noć.Peter and Lucy are in a coffee bar. I (love) it. Do you Like the Cinema? Peter asks Lucy if she (like) the cinema. I don't want to miss the match. Dramatizujte dijalog. Peter says he usually (read)5(listen£to the radio or (watchjCTV. I (not^want) to miss it. thank you. it (depend). Stavite odgovarajuće izraze: A Football Match Il's seven o'clock on Tuesday evening. On. . I do. He has a bath and then has breakfast with Madge. šta se daje? — Daje se jedan vrlo dobar film kod Odeona. 62 Lucy-' What you usually (do) in the evening? . međutim. — U bioskop? Zašto. I do. He starts work at eight o'clock. Arthur: To the cinema? Why. . Pitajte druge studente da li vole bioskop. And you? You (like) the cinema? Peter: Yes. He works from eight to five-thirty every day. (listen) to the radio or (watch) TV. She usually has supper with Arthur at 7 o'clock. He usually goes to work by train. Peter: You (like) the cinema. Then he leaves his office and goes home. Tonight I (want) to stay at home and watch a show on TV. but twice a week she has classes in the afternoon. He has lunch in the factory canteen. too. Peter: I (read). He gets up at half past six every morning. Then she asks Peter if he (like) the cinema. too. Sometimes they go to a concert. Madge. — Ali ja hoću da gledam fudbalsku utakmicu na televiziji. Kažite jednom studentu da želite večeras da idete u bioskop. Lucy? Lucy: Yes..

And you? Mr Brown: Fm very well. slušajte. strani language /'lasngwids/. Rečnik work /wa:kf. dobiti — up /'get 'лр/. Where does Mrs Heath work? 2. izvoz firm /form/. jezik once /WAUS/. uvoz export /'ekspa:t/. jedanput twice /twais/. i. do you still live in Edinburgh? Mr Brown: No. Pozdravite je Manchester /'masntjasta/. Arthur: What do you do for a living now? Mr Brown: I work with an import-export firm. voz by /bai/.. What does she teach? 3. When does he finish work? 9. Where does he have lunch? 8. muzika often /'ofan/.. Mr Brown: Goodbye. How long does he work every day? 3. How does he usually go to work? 6. početi lunch /UntJ/. raditi factory /'faektori/. tako Give her my regards /ri'ga:dz/. ako see /si:/. ustati have a bath /ba:9/. When does she have classes? 4. Nice to see you. dvaput theatre /'6ista/. Goodbye. menza finish /'finij/. Šetnja. Mr Brown: Hello. Where does Mr Heath work? 2. Arthur: I say. svaki get /get/.Mrs Brown? Does she still work? Mr Brown: Yes. How often do the Heaths go to the cinema or theatre? 7. videti I say. I live in Manchester now. pomoću start /start/. I don't. cesto walk /wo:k/. Mr Brown. I don't. kupati se train /trein/. fabrika every /'evri/. Mančester Dodatni materfjal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. What does he do when he gets up? 5.. Arthur: Hello. How does he sometimes go home? Postavite sledeća pitanja drugim studentima: 1. stići. pozorište concert /'konset/. firma so /sau/.. lak ručak canteen /ksn'tirn/. What does she do when she gets home? 5. She works in a bank now. slušaj What do you do for a living /'livirj /? Šta radite? Čime se bavite? import /'import/. Arthur: And how's . thanks. završiti foreign /'form/. and. Arthur: Don't you work in a factory any longer? Mr Brown: No. When does he start work? 7. Arthur: Give her my regards. What does he do after work? 10. Mr Heath. What time does she usually have supper? 6. koncert both . Where do they go sometimes? . How are you? 5 Engleski u JO lekcija te Unit 14 How the Heaths Live Arthur: Fine. What time does he get up? 4. thanks.On the Train One day Arthur meets Mr Brown on the train. Mr Brown. šetati se if /if/. i music /'mju:zik/. she does. Mr Heath. She prefers Edinburgh. Arthur: Does she like Manchester? Mr Brown: So-so.

She says she usually goes. I usually (not go) to bed before midnight.. How's Mr Jones? He's very well. What do they often do? 10.. When do they watch TV? в Stavite glagole u zagradi u odgovarajući oblik sadašnjeg vremena: On the Train One day Arthur (meet) Mr Brown on the train.. Dramatizujte dijalog. it (depend). I . But when she (have) classes in the afternoon she (not get up) about 9. Peter: How do you go .. Lucy? Lucy: I usually go . When the weather is nice I usually walk. kako je njegova supruga. tube. When I'm late I go . Mrs Heath. train. foot? Lucy: Yes. bus or tube. Stavite by. __:_____. Arthur: Where you (work)? f Brown: I (work) with an import-export firm. She (work) in a bank now. . D Prevedite na engleski: . I (go) to bed later. bus. I. itd. Mr Brown (live) in Man-e* еГ> kut 'S in London on business. on ili to: In a Cafi Lucy and Peter are in a cafć.. U Londonu ste i u vozu sretnete jednog svog poznanika. Arthur: you still (live) in Edinburgh? Mr Brown: No. Mrs Jones. And you? Peter: I usually go . odnosno ležu. I (get up) at 8 o'clock. 66 67 Unit 14 How theHeaths Live Arthur: You (not work) in a lacloiy? Mr Brown: No. Sometimes she goes on foot. Mrs Heath: Hello. Arthur (ask) Mr Brown what he ( °) for a living. your English classes. Peter: And when you (have) classes in the afternoon? Lucy: I (not get up) about 9. Sometimes I go .. Pitajte druge studente čime se bave i gde rade The Daily Programme One day Peter asks Lucy what time she (get up) Lucy says she (get up) at 8 o'clock when she (have) classes in the morning. Stavite odgovarajuće izraze: On the Train Mrs Heath meets Mrs Jones on the train one day..... ________ Mrs Jones: Hello. Mr Brown (says) he (work) with a firm. When I (have) classes in the morning.. Pitajte ga kako je. Peter: What time you (go) to bed? Lucy: I usually (go) to bed between 10.30 and 11. bus. Peter asks Lucy how she goes . thanks.8. Mrs Jones.. Pitajte druge studente kako dolaze na časove. Peter: Do you ever go... And you? Peter: Well.. How are you? Mrs Heath: Mrs Jones: Mrs Heath: Mrs Jones: thank you. Peter: What time you usually (get up)? Lucy: Well. idu kući sa posla. i pozdravite je. she . her English classes. Pitajte druge studente kada ustaju. ________Goodbye. What do they both like? 9... I (live) in Manchester now. I do. Mrs Heath. Arthur: Mrs Brown still (work)? Mr Brown: Yes.. ...

vožnja catch /kaetj/. vikend o« of /'aut af/. Arthur: What will you have: gin or whisky? Mr Bruce: Whisky. pepeljara of course /sf 'ko:s/. Mr Bruce: What are you doing tomorrow? Arthur: We're going to the country. Madge and Arthur are having Mr Bruce. Uzgred budi rečeno be fond of /fond/. Thank you. Listen. I moja žena i ja mnogo volimo pozorište. — Šta obično radite uveče? — Obično ostajem kod kuće ili idem u bioskop ili pozorište. Arthur sometimes goes to a football match on Saturdays. They go for a drive in the car or catch a train and go to the country for a long walk. Braun? — Živi u Londonu. zauzet flower /Tlaua/. sutra . can you come with us? Mr Bruce: I'm sorry I can't. Mr Bruce: Do you always go by car? Arthur: Not always. We sometimes catch a train and go to the country for a walk. Prevedite na srpskohrvatski: UNDERGROUND CENTRAL LINE 68 69 The Weekend UNIT 15 THE WEEKEND At weekends the Heaths often go out of London. a businessman from the States. — Kada završavate posao? — U tri sata. — Gde radi? — Radi u banci. It is seven o'clock on Friday evening. — U koliko sati počinjete da radite? — U sedam sati. — Gde radi? — Radi u fabrici automobila. Excuse me for a moment. naravno depend /di'pend/. When the weather is bad. A gde vi živite? — Živim u Beogradu. Mr Bruce: Does your wife go with you? Arthur: Very rarely. uhvatiti stay the night. please. itd.— Gde živi g. She doesn't like football much. — Da li često idete u po-zonšte? — Obično idem jednom ili dva puta mesečno. because she doesn't like football much. Mr Bruce: Don't you ever go to a football match? Arthur: Of course. voleti 70 71 Unit IS Пе Weekend rarely /'resli/. loš b«sy /'bizi/. Madge? Madge: Gin and tonic for me. Both he and Madge love flowers a lot. bez ^ause /bi'koz/. tonik ashtray /'asjtrei/. Here you are. Thank you. Arthur: What a pity! Will you have some more whisky? Mr Bruce: Yes. voziti. I can't. On Sundays he is usually busy in his garden. to supper. Mr Bruce: Can I have an ashtray? Arthur: Of course. I'm going to Brighton tomorrow.d/. What will you have? Šta hoćete da popijete? gin /dyn/. van d"ve /draiv/. We often go out of London. We're going by train. zato što »ad /ba. please. radi. Rečnik weekend/'wi:kend/. mnogo will /wil. — Da li njegova žena radi? ^. ćeš. — Zar ne radi u banci? — Ne. retko tomorrow /ta'marau /. Sometimes they stay the night at a hotel. I do. I'm going with some friends.Da. what do you usually do at weekends? Arthur: Well. He usually goes without Madge. — Čime se bavite? — Radim u jednom uvozno-izvoznom preduzeću. viski tonic /'tonik/. I'm very fond of football. će. zavisiti By the the way. Mr Bruce: Are you going by car? Arthur: No. please. cvet love /IAV/. prenoćiti without /wi'daut/. ne radi. Arthur: And you. Thanks. By the way. voleti a lot/ a 'lot/. Mr Bruce: Thank you. ću. džin whisky /'wiski/. wal/. it depends. Arthur: Can't you put it off? Mr Bruce: No. he watches the match on TV. we're not. Just a little.

I'm going with some friends. Can Mr Bruce go with them? 7.. you come with us? Mr Bruce: I'm sorry I . He. at a hotel).. Mr Bruce: Does your wife go with you? .. može. kn/. možeš. skraćeni oblik od cannot put off /'put 'af/. What do both he: and Madge love? 9. He's going to Brighton. Mr Bruce: Oh.Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. Why can't he go?? 8. How do they go to the country? 3. odložiti friend /frend/. They go for a long walk (to the country). Arthur: . Why does he go to football matches without Madge? 6. Stavite svaku rečenicu u pravilan red reci: The Weekend The Heaths go out of London (often. They stay the night (often. Mr Bruce: What are you doing over the weekend? Arthur: We're going to the country. . Mr Bruce: Do you go (by car)? Arthur: Not always. put the trip off. you put it off? Mr Bruce: No. Madge doesn't like football (much).. samo the States /steits/. you come with us next weekend? We're going to Oxford. Brus ne može da pođe sa njima. prijatelj some more. What does Mr Biruce have: gin or whisky? 2. What do they sometimes do? 4. kan. Pitajte druge studente gde će Hitovi provesti vikend i zašto g. još Will you have . can't /ka:nt/. How are they goiing to the country? 6. yes. itd. Where are they going over the weekend? 5. Mr Bruce go with them. at weekends).. What do the Heaths often do at weekends? 2. I.. I'm going to Brighton. mogu..can /kaen.. Where's Mr Bruce from? Postavite sledeća pitanja drugim studentima: 1. Brajton Dodatni materijal i vežbanja A . cannot /'kaenat/. Who is coming to supper on Friday evening? 10. Arthur goes without Madge (generally). Arthur goes to a football match (sometimes.. Hoćete li . What does Arthur'usually do on Sundays? 8. Mr Bruce: What do you do at weekends (usually)? Arthur: Well. Thank you very much. What does Arthur sometimes do on Saturday? 5. . I do. itd. ne mogu..... ne možeš. Sjedinjene Američke Države Brighton /'braitan/. we go out of London (often). just /dsAst/.. Does Mr Bruce hiave some more whisky? B Stavite can ili can't: A Weekend Madge and Arthur are going to the country over the weekend. We catch a train (sometimes). Why does Arthur often go to football matches? 4.. I. . on Saturdays). Can he put the tirip off? 9. Arthur: . because he's going with some friends. Mr Bruce: Don't you go to a football match (ever)? Arthur: Of course. What does Madg«e have? 3. What does Arthur do when the weather is bad? 7. Why can't he put: it off? 10.. I like football (a lot).

If Arthur is too busy with his work. Peter asks Lucy what she usually (do) over the weekend. Hvala. Peter: And when the weather is bad? Lucy: 1 usually (stay) at home or (go) to the theatre or a concert. k' nut idemo vozom. Peter: What you (do) this weekend? Lucy: I (go) to the country with a girl-friend.: gin. His father is a pensioner and his mother is a housewife. Arthur's mother is a very good cook and makes excellent cakes. Lucy? Lucy: Well. Pitajte druge studente šta će raditi ovog vikenda. Arthur: Let me see. On the Platform Madge: Let's look at the time-table and see when our train leaves. Arthur has no tickets yet. Peter: What you usually (do) over the weekend. Peter: Oh. They want to go to York for the day. Imate poslovnog prijatelja iz Engleske na večeri. They (have) lunch. — Idete li sutra na selo? — Da. Oni ' ogo vole selo. — Zar ne možete to da odgodite? — Ne. — Ne uvek. — Da li Braunovi ikad idu sa vama? — Da. 72 73 Unit 15 The Weekend Upotrebite prosto sadašnje ili sadašnje trajno vreme: In the Cafeteria Peter and Lucy are in the cafeteria. Hoćete li da pori te sa nama? — Ne. Izvinite me za trenutak. Mr Bruce: Whisky. Idem sa prijateljima. of course. idemo. please. that's great. — A ti? — Ja ću džin i tonik. 76 At the Railway Station Madge: Fine. — Idete li kolima?. idu. Can I join you? Lucy: Yes. What platform does it leave from? Arthur: Platform number 6. Arthur: What . She is going to wait for him in the refreshment-room. ________ Arthur: ________ some more whisky? Mr Bruce: ________ Just a little. Thanks. The Heaths are having Mr Bruce to supper. Prevedite na srpskohrvatski: PEDESTRIAN SUBWAY UNDERPASS Stavite odgovarajuće izraze: A Guest to Supper It's seven o'clock in the evening. ____ Arthur: And you. D Prevedite na engleski: — Šta želite da pijete: džin ili viski? — Viski. From time to time Arthur and Madge go to see them. Madge and Arthur are at the railway station. He must go to the booking-office and buy them. When the weather is nice. They're going to visit Arthur's parents. There is a train every hour on Sundays. Sutra idem u Brajton. Hvala. whisky or a soft drink? ___ Thank you. Pitajte ga šta želi da pije-Dramatizujte dijalog. . She doesn't like football (much). he talks to them by phone. You're most welcome. ne mogu. There's a train for York every hour on Sundays. hvala. ne mogu. — Šteta! Hoćete li još viskija? — Ne. Ne74 75 UNIT 16 AT THE RAILWAY STATION Arthur's father and mother live in York. Thanks. Madge needn't go with him. They have a small cottage with a large garden where Arthur's father grows vegetables and flowers.Arthur: Very rarely. Pitajte druge studente kako oni obično provode vikend. I often (go) out of town. it (depend) on the weather. They are standing in front of the time-table. Arthur wants to see when the train for York leaves. Madge? Madge: A soft drink. — Šta obično radite preko vikenda? — Obično idemo van grada.

Oksford 77 Unit 16 At the Railway Station Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. What hasn't Arthur got yet? . What sort of cook is Arthur's mother? 7. odličan grow /greu/. gajiti from time to time. When are there trains for York on Sundays? 8. Madge: Have you got the tickets? Arthur: No. vratiti se return ticket. booking-office /'bukirj 'ofis/. čekati refreshment-room /ri'frejmsnt 'rum/. Who are they going to visit? 3. How do they usually go to York? Postavite sledeća pitanja drugim studentima: 1. What's Arthur's father? 3. It's a quarter to ten now. Rečnik railway /'reilwei/. How long are they going to stay in York? 5. s vremena na vreme visit /'vizit/. stići next /nekst/.00. ne moram. What do Arthur and Madge do from time to time? 9. penzioner cottage /'kotidj/. Where do they want to go? 4. karta yet /Jet/. you needn't. poseta Went /'pearent/. please. What sort of cottage have Arthur's parents got? 5. Neću dugo. msst. Clerk: Single or return? Arthur: Return. Where do Arthur's parents live? 2. peron arrive /s'raiv/. You can go to the refreshment-room and wait for me there. još m«st /niAst. Where are they standing? 6. At the Bookmg-Office Arthur: Two to York. What's Arthur's mother? 4. itd. Our next train's at 10. roditelj for the day. What does Arthur's father grow in his garden? 6. Where are Madge and Arthur one Sunday? 2. Wait for me here. I shan't be long /ai 'Ja:nt bi: 'lan/. restoracija platform /'plaetfo:m/.Madge: When do we arrive in York? Arthur: In two hours. please. mas/. povratna karta York /jo:k/. Madge: Must I wait here? Arthur: No. I shan't be long. kuća make /meik/. I haven't. How much is it? Clerk: Twenty pounds. I must go and buy them. blagajna wait /weit/. Jork Oxford /'oksfad/. What do they want to see? 7. stanica pensioner /'penjsna/. sledeći needn't /'ni:dnt/. moraš. What does Arthur's mother make? 8. red vožnje «<*et /'tikit/. single /sirjgl/. železnica station /'steijan/. ne moraš. na obdanicu time-table Aaim-'teibl/. pojedinačan single ticket. posetiti. itd. praviti excellent /'eksebnt/. moram. What does Arthur do if he's busy with his work? 10. karta u jednom pravcu return /ri'tam/.

. Kupite dve karte za Oksford Preveđite na engleski: D da pogledamo red vožnje. Recite mu da morate da kupite karte i da vas čeka u restoraciji. She says she. Sheila: . — Dve karte za Oksford. molim. her friend Sheila. There's a train at 11. Lucy. ne moraš. They want to go to Oxford... I must go and buy them.. . Peter: . The telephone rings. . And you? Peter: I . Stavite glagole u zagradi u odgovarajući oblik imperativa: At the Station Lucy.9. and Peter are at Victoria Station. study English. dijalog. na srpskohrvatski : TICKETS AND INFORMATION TICKET OFFICE WEST NORTH t . a šta ne moraju da rade subotom i nedeljom. _ Madke. "«••• • • . arent' we? Pitajte druge studente šta nameravaju da rade uveče. learn English.. Hurry up> Arthur. . molim. but I . Upotrebite odgovarajući oblik glagola be i izraz going to: After the Walk Peter asks Lucy what she. . . Peter: Look.. it's lovely weather. (see).. ^ite se na zeleznickoj stanici u Londonu sa prijateljem. Peter . It's late.. do her homework. study English. . Wait for me here.. It's ten to eleven • • . . are you free now? Can you come for a walk? Lucy: Sorry. study in the afternoon? Lucy: Well. — Dvadesest funti s^ penija.. • listen to English by radio. . Peter. molim..m. Lucy: I . . £ekaj me ovde _ Moram i.you .. I can't... Neću dugo. Lucy: Hello! Peter: Hello! Peter speaking.. I .table and see when the train for Oxford leaves. Moram da idem i da ih kupiir. She. be at home. They're looking at the timetable. odnosno pdgovor: In Ft*ont of the Time-Table Ма(Це and Arthur are in front of the time-table. me čekaš u restoraciji.Oksford? — .. .. (go).. I'm coming. She . Kroz ^va sata — jmaj jj karte? — jsie> nemam. — Kada stižemo u . . do in the evening. All right . Where is Madge going to wait for him? B Stavite must ili needn't: A Phone Call One Saturday morning Lucy is still in her room. Jednom pravcu ili povratnu? — Povratnu. do my homework. too. Peter.15 a. . Pitajte druge studente šta moraju da rade svaki dan. go to her classes.. cy: When does it arrive in Oxford? • At 1. thanks.. (iook) at the time. They want to see when the tram for Oxford leaves. You . * ter '• Come on. You can learn English in the afternoon.00 p... . . . but she . да čekam ovde? — Ne. Peter. Lucy: All right.m. I am. Lucy: Then both of us . . piatform Six. Have you got the tic . — Sa koga koloseka polazi voz? — Sa drugog. study in the evening.. Lucy? Lucy: I . Lucy: Hello. Listen. How are you? Peter: Fine. Peter: What . do in the evening. watch a Western on TV. Hoću da vidim kada polazi voz. too. No> j haven't. You can do it in the afternoon. do it now. (hurry up). 79 Unit 16 P°'t-ebite odgovarajući izraz. watch a Western on TV. not you . Let's go for a walk. What must Arthur do? 10.

have you got a light? Arthur: Yes. Arthur's father will meet them at the station. Izvolite cigaretu. dočekati You're welcome. Porter: You're welcome. He also goffers him a cigarette. kondukter u vozu check /tjek/. direktan voz '11 /l/. Have a cigarette?-}!!-Arthur: NO.30. He'll be there a quarter of an hour before the train gets in. Where are Madge and Arthur sitting? . I have. požuriti se Leeds /li:dz/ Lidz Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sleđeća pitanja pismeno: 1. ući (u stanicu) seat /si:t/. kroz through tram. žuriti se — up. please.1/. promeniti get in /'get 'in/. will change /tjeinds/. reći through /Oru:/. brinuti welcome /'welkam/. They will be in Leeds in half an hour. Their train is five minutes late. it's occupied. thank you Collector: Tickets> p]ease Here you are. svetlost Have you got a light? Imate li vatre/ šibicu? offer /'ofa/. There's a train for York at 12. Passenger: Is the corner seat free? Arthur: Sorry. One of the passengers asks Arthur for a light. Arthur is reading jt the paper. C/' . zauzet Have a cigarette. That one is free. Arthur: Thank you very much. Don't worry. kupe smoke /smauk/. sir. Porter: Platform Two. pregledati. Here you are. Nema na čemu a few /a 'fju. proveriti tell /tel/. ponuditi cigarette ^siga'ret/. Hurry up or you'll miss it. assenger: Thank you. Arthur says that he doesn't smoke. sir. He tells Arthur that i( isn't \ a through train and that they must change trains. nekoliko hurry /'ћлп/. There are two other passengers ^in the compartment. You must change trains at Leeds. cigareta ticket-collector /'tikit-ka'lekta/. pf*** ticket-coKtorlconies and checks the tickets. 6 Engleski u 50 <r . Arthur: Is our train late? Collector: Yes. On the Platform Arthur: The train for York.s'Madge and Arthur are sitting in a second-class compartment. ^assenger: Thank you. Arthur: When do we arrive in Leeds? Collector: In half an hour. Madge is looking out of the window. It's five minutes late.ekcija 81 Unit 17 In the Train Collector: This isn't a through train to York. Excuse me. but they will have time to catch the other train. sedište occupied /'akjupaid/. They will change trains at Leeds. You'll have time to catch the other train. Arthur: When does it leave? Porter: In a few minutes.\ EAST SOUTH 80 UNIT 17 IN THE TRAIN . pušiti light /lait/. skraćeni oblik od shall. worry /'wAri/. Rečnik compartment /kam pa: tmant/.

. He's usually out at that time. Arthur's father: All right.. (not be) silly! It's no bother at all. But . Tony: How long. sir. Mr Heath's secretary answers the phone. (not bother) to meet us at the station. (be) in any time after two. 6« Unit 17 A Telephone Call It's Friday evening. I .. Tony! How are you? Tony: Fine... When is your train due? Arthur. Then it'll be a surprise. On nije kod Pitajte njegovu majku kada će on biti kod kuće i recite majci da ćete ije telefonirati. Madge and I will come to see you over the weekend... Telefonirajte jednom studentu i zamolite ga da ne kaže vašim roditeljima da ćete provesti vikend sa njim... you (come) with us? Tony: Sorry. you (be) there? Arthur: Just over the weekend. Arthur: And . (not tell) mother about it. Recite mu da ćete doći da ga vidite. Arthur's father: Oh... The telephone rings.. I can't. Mr Brown: What time . What time will Arthur's parents be at the station? 9.. I'll meet you at the station. Bye.. Madge and Arthur are at home. When will they be in Leeds? 5. What is Arthur doing? 82 i What is Madge doing? 4 How many other passengers are there in the compartment? 5 What does one of the passengers ask Arthur for? 6. Is Mr Heath in? Secretary: Sorry... What does he tell Arthur? 3. We'll take a taxi.. Arthur: Hello. Arthur? Tony speaking. Arthur: Look. Arthur: 321-4567. r Br°wn: All right. What does Arthur say? 9 Where does a passenger want to sit? 10. Is the corner seat free? Postavite sleđeća pitanja drugim studentima: 1. we . he (be) in the office about one o'clock? Secretary: No. Thanks anyway.. Secretary: 789-6543. Is their train late? 6. . What does the porter tell Arthur? B Stavite glagole u zagradi u buduće vreme: The Secretary Answers the Phone It's 9. Will they have time to catch the other train? 7. you (be) at home tomorrow? Arthur: No. Arthur's father: All right. At two o'clock. I'm busy in the evening.2. Listen.. I won't. The telephone rings Arthur answers it. What platform does the train to York leave from? 10.. It's his friend Tony. We're going to the country. Who will meet them at the station? 8. But he .. What does the ticket-collector do? 2. Thank you very much. Where will the Heaths change trains? 4. He asks his father not to tell his mother about it. Telefonirajte jednom studentu i pitajte ga da li će sutra biti kod kuće. .. Goodbye. -. Mr Brown: Brown speaking. (ring) him up after two. Njegova majka je na telefonu. Has Arthur got a light? 7' What does the passenger offer Arthur? 8. Stavite glagole u zagradi u odrečni oblik imperativa: Another Phone Call Arthur phones his parents to tell them that Madge and he will spend the weekend with them.15 on Monday morning. Tony: Hello! Is that you..Jednom studentu.. thanks. sir. He isn't in yet. he (be) in? Secretary: Any moment 'now! Mr Brown: .

Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge : Arthur: Madge: Arthur: When will you take your holiday this year? From August 1st to August 20th. Pitajte jednog studenta da li ima šibicu i ponudite ga cigaretom. da li je ovo direktan voz za Jork? — Ne. That's an excellent idea. All right. Splendid. I want to see Milan. Morate da menjate voz u Lidzu. — Izvinite. Their holidays usually last for three weeks. Fine. kasni deset minuta. I don t smoke. izgubićete voz. Go there. Neka student prihvati /odbije cigaretu. Prevedite na srpskohrvatski: DON'T WALK UNIT 18 SUMMER HOLIDAYS Every summer Madge and Arthur go to the seaside for their holidays. Arthur:------------passenger: _---------Лг/Aw: No. — Drugi kolosek. — Voz za Jork. D Prevedite na engleski: — Izvinite. molim. — Kada polazi voz? — Za nekoliko trenutaka. — Ne. hvala. They want to go to Belgrade first and then to the Adriatic Coast. What about Yugoslavia? Everybody says it's a beautiful country. — Hvala veliko. There's plenty of sun and the sea's very warm. Where shall we go? Let's go to Belgrade first. There's a Yugoslav Travel Agency in Regent Street. and he wants to see him. thank you. This summer they want to go to Yugoslavia. but I'm not sure. How shall we travel? ( What about going by cat? Isn't it cheaper to go by train? I don't know. They like swimming in the sea and both of them can swim well. Nemojte da brinete.. have you got a light? Passenger:------Arthur: Yes. Ne pušim. I don't know. Požurite. I have-------------Passenger: Thank you. — Da li voz kasni? — Da. nije. /TI the Train . Izvolite. — Karte. Imaćete vremena da uhvatite voz. One of the passengers asks Arthur for a light. I must go to a travel agency and ask about it. Won't you come with . Do you know the number? I think it's number 147. Where shall we go this year? Well. Arthur says that he'll have his holiday in August. I'll go there tomorrow. imam. Dramatizujte dijalog.Stavite odgovarajuće izraze: In the Train Madge and Arthur are in the train to Leeds. — Nema na čemu. — Hvala. — Kada stižemo u Lidz? — U pet sati. Madge tells him that she'll have hers at the same time. imate li šibicu? — Da. Izvolite cigaretu. In Belgrade Arthur has a friend. Mr Jović. molim. From there we can go to the Adriatic Coast. I'll have mine in July and August as usual. Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Summer Holidays Sounds great.

more seaside /'sh'said/. Why does Arthur want to go to Belgrade? 8. plivanje 'ast /la:st/. sir? Arthur: I think it's number 147. puno sun /ŠAH/.. When will Madge have hers? Postavite sledeća pitanja drugim studentima: 1. Where do they want to go after Belgrade? 9. Arthur asks . . What does everybody say about Yugoslavia? 2. odlično sound /saund/. Hiring a Taxi Arthur: Taxi! Taxi-driver: Where to. Where do Madge and Arthur go for their holidays every summer? 2. How long will it take? Taxi-driver: About half an hour in this traffic.How are they going to travel? 5. When will Arthur have his holiday? 10.. raspust. Regent Street. Rečnik summer /'sAma/. morska obala swim /swim/. praznik sea /si:/. sunce splendid /'splendid/. Does Madge know the number? 8. obala What about. Is Madge pleased about going to Belgrade? 4. saobraćaj Adriatic /'eidri'aetik/. How long do their holidays usually last? 5. I can't. sir? Arthur: Yugoslav Travel Agency. Taxi-driver: Do you know the number.? Kako bi bilo.me? Sorry. plivati swimming /'swimirj /. sjajno! travel /'treeval/. jadransko Regent /'ri :dj3nt / 98 87 Unit 18 Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. putovati travel agency /'travi putna agencija sure /Jua/. ideja Plenty /'plenti/. siguran hire /haia/. lep ldea /ai'dia/. Is there a Yugoslav Travel Agency in London? 7. svako beautiful /'bju:tiful/. zvučati great /greit/. trajati same /seim/. Where do they want to go this summer? 6. Where do they want to go first? 7.? everybody /'evribodi/.. Arthur. I've got classes tomorrow. What do they like? 3. How long will it take by taxi? B Stavite glagole n zagradi u odgovarajući oblik futura: Summer Holidays Ajthur meets his neighbour Mr Brown on the train one morning. veliki. . Why won't Madge go with Arthur? 9. What's the weather like in Yugoslavia in summer? 3. iznajmiti How long will it take? Koliko dugo treba? traffic /'traefik/. What can both of them do well? 4. How does Arthur go to the travel agency? 10. isti wast /kaust/. "Where must Arthur go? 6. leto holiday /'holidei/.

. Taxi! Taxi-driver: About three quarters of an hour in this heavy traffic. Lucy says she .-Reci mu da ćemo mi da koristimo u avgustu . . Lucy that he must get some cigarettes. Pitajte druge studente kada će uzeti godišnji odmor.. 88 Arthur: Mr Brown Arthur: Mr Brown. Prevedite na sprskohrvatski: ESCALATOR TO THE LIFTS UNIT 19 . Lucy says she's engaged. D Prevedite na engleski: . I can try. eter: OK. Mr Ross: How much is it? Taxi-driver: £1. Predložite jednom studentu da ide sa vama u bioskop jedno veće. I • • • This year I (take) them in July for a change. Lucy . Madge and I usually have our holidays in August.-Oneaob. . Then we can look after each other's pets.U redu hoću i pozvacu ga u petak na večeru. I can't.him that he (have) his holiday in August. It's very bad for you. Peter. what about going to the cinema tonight? Lucy: Sorry.Hoćeš li da telefoniraj Džonu i da ga pitaš kada će on da koristi godišnji odmor. Dramatizujte dijalog.. Mr Ross: _____ ? a taxi? Here comes one. Lucy: Oh. thanks. Look. Arthur: When you (take) your holidays this year? Mr Brown: In July. Dramatizujte dijalog. eka drugi student ponovi šta ste rekli. U Londonu ste sa kolegom i želite da idete na Stanicu Viktorija.70. Mr Ross: _________ two pounds. him that he must give up smoking. . Lucy. Lucy! This is Peter. . p*ter: I know that. p. She .. eter: I must get some cigarettes.. but I can't promise anything. . Mr Ross.30 tomorrow. ec'te jednom od studenata da suviše puši i da mora prestati sa pušenjem. 89 Unit 18 Upotrebite odgovarajuće izraze: Hiring a Taxi Arthur's boss.. but I'm busy in the evening. On prihvata/odbija predlog. Lucy. I'm already engaged. Peter: You (not come) to the classes in the afternoon? Lucy: Of course. hello. Predložite mu da uzmete taksi. Peter. Bye. Mr Ross: Arthur: Taxi-driver: Where to. Also she . You smoke too much.taj ga da li hoće da se stara o našem psu dok smo na putu. Arthur with him. They take a taxi to Victoria Station. Peter asks her if she (come) to the classes in the afternoon. How are you? Peter: Fine. Lucy. What about you? When you (have) yours? In August. must go to Edinburgh on business. . him that he smokes too much. Summer Holidays You (not take) them in August as usual? No. Lucy.Zar nećeš ti da mu telefoniraš i da mu to kažeš? . . it's very bad for him. . Going to the Cinema Peter phones Lucy and asks her to go to the cinema. Peter. Upotrebite glagole say ili teli: up Smoking! the cinema Peter . It's good that we (not be) away at the same time.«no koristi u julu. You must give it up. sir? Arthur: Victoria Station. Peter. Keep the change. Peter: Hello. Peter: You (be) free tomorrow evening? Lucy: Yes. I (call) for you at 6. I .. Peter: OK then. I .

fare /fes/. The clerk asks him how he wants to travel. The clerk advises Arthur to go on an organized tour. He wants some information about travelling to Yugoslavia. let less /les/. : I don't like package tours much. paket putovanje write down /'rait 'daun/. I want to go there for my holiday. putovanje package tour /'ршШз/. : That's rather expensive. Where do you want to go? rthur: I want to go to Belgrade first and then to the Adriatic Coast. Clerk: Arthur: Clerk: Arthur: Clerk: : Economy class. voleo bih 'd /d/. because it's cheaper. organized tours are cheaper. but he asks the clerk how much it is by plane. wad/. sir. The clerk tells him that he must. zapisati price /prais/. skraćeni oblik od would I'd like /aid 'laik/. • Excuse me. Good afternoon. bi. The clerk 8'ves him one. Let me see. All right. savetovati tour /tua/. avion plane /plein/.AT THE TRAVEL AGENCY Arthur is at the Yugoslav Travel Agency. skraćeni oblik economy class /i'konomi 'kla:s/. Must I book rooms in advance? You must book a room in Belgrade. leteW flight /flait/. cena if. obaveštenje aeroplane /'earaplein/. The clerk tells him the fare. 'skraćeno od aeroplane by plane. pun sveta would /wud. Arthur says he doesn't know yet. ег*-' How do you want to travel: by train or by plane? rtflur-' I don't know yet. but he hasn't got a pen. organizovan . sir. may I use your ball-point pen? I want to write down the fare. Clerk: Arthur. . bih. 92 I would like. Arthur says it is rather expensive. Can I help you? I'd like some information about Yugoslavia. I'll think it over. sir. cena prevoza advise /ed'vaiz/. Thank you very much. manje stop /stop/. turistička klasa fly /flai/. Goodbye. rezervisati in advance /in e'dvams/. turneja. because Belgrade is usually crowded in summer. Here you are. Well. Why don't you go on a package tour? It's much less expensive. da li book. At the Travel Agency Rečnik information /^nfe'meijsn/. Goodbye. Certainly. zaustaviti se organized /'o:ganaizd/. Then Arthur asks the clerk if he must book rooms in Belgrade in advance. •Arthur Clerk: Arthur Clerk: 90 Good afternoon. itd. avionom. The return fare is £275. because Belgrade is usually crowded in summer. How much is it by plane? rkHow do you want to fly: first or economy class? 91 Unit 19 Arthur Clerk: Arthur Clerk: Arthur. Arthur wants to write down the price. unapred crowded /'kraudid/.

. They're talking about their holidays. Where does Arthur want to go after Belgrade? 7. The tourist. use /ju:z/. 93 I Unit 19 ... What does Arthur say when he hears the plane fare? 7. go by car or by plane? Arthur: I'd like .. he wants to fly economy The C4rk .. What does Arthur ask the clerk? 6. Madge: Where do you want . The clerk . 'Madge: That's true. What does Arthur answer? 5. him that toe* a MT Flight from Heathrow at 16. Where's Arthur? 2.Theres' a JAT FligM from Heathrow at 16 45 jurist: All right. I" 8° there tomorrow. pa May I. go to Belgrade. /'mei 'ai/. I can . How does Arthur want to fly? 5..00. lc*ourist: Thank you very much. ^0nd°nU Ste ' Zdite * l6tite ^ NJUJOrk' Vodite raz8ovor sa još jednim "'"•identom kao službenik""1 P"tne agencije.. Do you want to fly first or economy class? ' 'Jurist: Economy.Madge: It's quite ^Pensive now.n English tourist is at the Yugoslav Travel Agency. upotrebiti ball-point pen /'bo:l-pomt pen/. please. What does the clerk give Arthur? 2. Why don't we go on a package tour? ^Arthur: Because yo^ can t .. What does the clerk advise Arthur? 8.... What must Arthur do? 8.. ... Where's the Yugoslav Travel Agency in London? B Stavite to gde je potrebno: Another Talk on Holidays Madge and Arthur are in the living-room. *$ourist: I want tofty to Dubrovnik on July 10th °flerk: I'll see what there is. St^avite dijalog u nt^ni govor: .. What does Arthur want to do? 10. Does Arthur like package tours? 3. Mogu li... see Milan.. go for our holidays this year? Arthur: I want . 8° with you? ^Arthur: No. I'd like. go to the Yugoslav Travel Agency and^ ask about travelling to Yugoslavia ^Arthur: All right. •*Mddge: Must I. What does Arthur want? 3. Madge: Oh... the clerk what tim« he has to be at Heathrow. What hasn't Arthur got? Postavite sledeca pitanja drugim studentima: 1.. £4/«*. I see... go where you like and you can't stop at a p'ace as 'ong as you like.45 The tourist • >. What does the clerk tell Arthur about package tours? 4.Well.. hemijska olovka certainly /'ssitanli/. What does Arthur tell the clerk? 10... I'd also like . What time do I have to be at Heathrow? «¥«*: You must be at the airport before 16. nil У' ask-"%C the Travel Agenc}' \. He the clerk th » 4s wants to fly toDubrovnik on July 10th. ^-Jpotrebite say. you needn't. Where does Arthur want to go first? 6. razmisliti Dodatni materijal i vežbanja Odgovorite na sledeca pitanja Jiimeno: 1. C4erk: You're welcome.. go alone.. Why does the clerk suggest a package tour? 9... go by car. see the coast. Hitajte druge studente Kuda žele da idu na godišnji odmor i kako. svakako think over /'6ink 'auvs/. What does the clerk ask Arthur? 4. go to Yugoslavia.' him if he want «% travel first or economy class.. Do you want . Why must Arthur book a room well in advance? 9.00 or at theVerminal at 15. Then you must... sVu.

Tony tells Arthur that he was in Yugoslavia for his summer holiday in 1978. Arthur. a ne možeš ni da se zaustaviš na jednom mestu onoliko dugo koliko želiš. He a'so asks Arthur to give his love to Madge. He tells Arthur to ring him up if he wants some more information. Tony. Vodite razgovor sa službenikom putne agencije. Do you want 1» 80 by train or by plane? I don't know У^. — U redu. — Želi! li da ideš autom ili avionom? — Volela bih da idem automobilom.about travelling to Edinburgh. Arthur asks him if he was pleased with his holiday. 95 Unit 19 Prevedite na sprskohrvatski: PEDESTRIANS KEEP RIGHT PEDESTRIAN^ KEEP LEFT WEATHER FORECAST TODAY'S WEATHEK 1ц| mm MY гагалтш. I'll think it over. Ne možeš da ideš kuda želiš. sir. (repeat the conversation between Peter and the clerk) U Londonu ste i želite da putujete za Edinburg. He asks the clerk for his ball-point pen. Zašto da ne idemo sa organizovanim putovanjem? — Ne volim organi-zovana putovanja.Information about Travelling to Edinburgh i:er wants to go to Edinburgh over the weekend. Tony says that he was. I believe. — Da li znaš broj telefona? — Ne znam.. Arth . Arthur asks him what the weather was like and Tony says it was fine all the time. He was with some friends for two weeks.a IJ M m SUED AJfl МЈВИН-ОГ^ UNIT 20 ARTHUR MEETS A FRIEND Arthur meets his friend Tony Smith on the bus one day. Clerk: ________. Clerk:_________ Zamolite jednog studenta za njegovu heraijsku olovku. — Ne moraš. The return fare economy class is £ 75. Thank you very much.How much is it by train? Let me see. Peter: Thank you. ali možeš da pogledaš u telefonskoj knjizi ili da pitaš Informacije. it is. They were in Dubrovnik all the time. Onda moram da odem do jugoslovenske putne agencije. Lucy's with him.. ____ down the train and plane fare. It's cheaper. He goes to a travel l°-t. — To je prilično skupo sada. 94 At the Travd Agency le Peter: Er — And how much is it by plane? Clerk: Day or night flight? Peter: Night flight. Student treba da odgovori potvrdno. Upotrebite odgovarajuće izraze: Asking for a Pen Peter wants to write down the London-Edinburgh train and plane fare. Clerk: Yes. Here you are. A first-class return is £ 45. D Prevedite na engleski: — Kuda želiš da ideš na godišnji odmor? — Volela bih da idemo u Jugoslaviju. your ball-point pen? I want to write Peter: Excuse me. Peter: All right. Možeš da telefoniraš. Arthur: Tony. I'd like to go W Edinburgh over the weekend. Arthur: Tony. Lucy: What does he say? Peter: He says. Želim da vidim jadransku obalu.

I think it's more beautiful than any other town in Yugoslavia What was the weather like? Fine. Rečnik was /woz. Really? I was in Yugoslavia in 1978. And you? Fine. Thank you. I say. sir. bili pleased /plirzd/. thanks. Where are you going this year? We're going to Yugoslavia. užasan stop /stop/. That was just enough What's Dubrovnik like? It's the most beautiful place on the coast. bio were /we:. zadovoljan Not too bad. How's Madge? She's getting ready for the holidays. Ur. Listen. 96 On the Bus Hello. Look. ne tako loše really /'risli/. Arthur. Any more fares. više most /maust/. True. Bye. were you pleased with your holiday? Very much indeed. zaista interesting /'intristin/. dovoljan more /mo:/.Tony. wsz/. There wasn't a single rainy day. Arthur: Conductor: Arthur Meets a Friend How interesting. it's raining again. Haven't you got any small change? Let me see. How are you"? Not too bad. Here's my stop. upravo enough /i'iuf/. kišovit it's raining. wa/. Where were you? I was. please? Piccadilly Circus. I have. How long were you there? We were there for two weeks. Arthur: Conductor. baš. ne kao ovde awful /'o:ful/. kiša rainy /'reini/. I must get off. Tony! Oh. u 50 lekcija Unit 20 Arthur: Tony: Arthur: Tony: Arthur: Tony: Arthur: Tony: Arthur: Tony: Arthur: Tony: Conductor. in Dubrovnik with some friends. What awful weather! We're really having a bad summer this year. hi. Here you are. najviše rain /rein/. Give my love to Madge. zanimljiv How interesting! Baš je zanimljivo! just. pada kiša 98 not like here. stanica . ring me up if you want some more information. Not like here. Yes.

you there' Lucy: A fortnight. 7» 99 Unit 20 Peter: . What does Tony say about Dubrovnik? 6. There____a single rainy day. Stavit dijalog u indirektni govor: In the Supermarket Madge meets her friend Sheila in w supermarket. please? Karte. ^ere does Arthur meet his rfriend Tony Smith оне-day? 2. What does Arthur say aboitit Madge? 4. Sheila: Were you at home last -Sunday? Madge: No. Toni Piccadilly /. We .. you pleased with yo<ir holiday? Lucy: Very much indeed.. very sorry to leave. Has Arthur got any small »change? Stavite Last в was> wasn't. Sheila . sitan novac I'm afraid /a'freid/.. Pitajte druge studente gde su i kat o proveli godišnji odmor.. What does Arthur say wherm he sees Tony? 2.aterijal i vežbanja A Odgovorite na stedeća pitanja pismeno: . What does Tony answer? 3. her how long they were there.. What was the weather liKe? ..get on /'get 'on/. therf in the first half of September Peter: How long.. they were there just for the day.like? " • • • lovely. What does Arthur ask TonjC'? 7. .where. Sheila .' Where were Tony and his ffnends all the tune? 6.. I . Madgi . What was the weather like on that day? 7. Where does Arthur want too get off? 9.. '• • in Greece. Sheila: How long were you there? Just for the day.pika'dili/. Madge . regards. sići I say. were ili weren't: fe s Holidays »nd Lucy are on their wa-*y to their classes. Lucy. Madge to give Arthur he. What does the conductor as... Where are the Heaths goingg for their summer holiday? 5. Cirkus Dodatni m. Peter: .. it too hot? Lucy: No. Upotrebite ask.sk Arthur? 10.* ''' the weather. you : for your holiday last summer? Peter. • • Any more fares. molim small change. T. Pozdravi..holidays. I. popeti se get off /'get 'of/. slušaj Give my love to . we weren't. What does Tony tell Arthurr? 8. What does Tony tell Arthur* to do? Postavite sledeća pitanja drugiim studentima: 1.. Pikadili Circus /'s3:kss/. What does Tony tell Arthu*r? 3 Who was Tony with? 4 How long was Tony in Yugoslavia? 5. Lucy'. What does Tony say about the weather? 10. na žalost Tony /'tsuni/... Madge if they were at home last Sunday. say ill tell.. with two friends of mine. We were in York.I say'. They're talking about last . Sheila.. What does Tony tell Arthuur to do? 8... they were in York... it.. What else does Arthur ask Tony? 9..

The customs officer examines the luggage. Arthur: She's very well. 102 Officer-Arthur: Madge-Arthur: Officer. Peter: Excuse me. — Da li ste opet bili u Dubrovniku? — Ne. sir. It was quite hoi.. Lucy. here's my stop. Bili smo u Jugoslaviji. Arthur: John: Fine... They are waiting to get their luggage through the Customs. John: Hello. Sheila. The customs officer wants to see the camera. Bili smo u prvoj polovini septembra. thanks. Bye. . it isn't. nismo... Za mene je Cavtat lepši od Dubrovnika. Bili smo u Cavtatu ovog puta.. — Kakvo je bilo vreme?—Bilo je veoma lepo. Upotrebite in. but no transistor radio.? Landlady: About one o'clock. How's Madge? to Madge. town. Bye. pre nego što se oprostite.Lovely. Pe<er wants to know where she is and the landlady tells him that Lucy's . town. He asks Arthur if he has anything to declare.. I must hurry now Give my love to Arthur. Goodbye. Have you anything to declare? Arthur: I've only got things for my personal use. please? Landlady: Sorry. And you? . Give my love to Robert. Vodite razgovor sa njegovon1 gazdaricom. Vodite razgovor i. do you know where she is? Landlady: She's .. Arthur Meets a Friend Upotrebite odgovarajuće izraze: On the Tube Arthur meets his friend John on the tube one day.. Officer: Will you open them. Telefonirajte svom prijatelju... Arthur cannot find it. — Da li ste bili zadovoljni svojim odmorom? — Veoma. On nije kod kuće. fine. Madge Sheila: Madge. nije.. Have you got a camera or a transistor radio? Arthur: 1 have a camera. Peter: Thank you very much. Officer: Where are your cases? Arthur: Here they are. Officer: Good morning. D Prevedite na engleski: — Da li ste prošle godine bili u inostranstvu? — Da. Arthur finds it there and gives it to the officer. thanks. U Londonu ste i sretnete jednog svog prijatelja u podzemnoj železnici. Lucy's . but the landlady tells him that Lucy's . Arthur: Officer. Peter: What time will she be. — Zar nije Dubrovnik lepši? — Zavisi. Arthur: Officer. jesmo. Sheila: Madge: Pitajte druge studente gde su bili juče/prošle nedelje. pozdravite njegovu sestru. Cavtat je najlepše mesto na jadranskoj obali. Bye.. Officer: Is your camera new? Arthur: No. — Koliko ste dugo bili tamo? — Tri nedelje. Athur tells him that he has things for his personal use. John: Oh. Prevedite na srpskohrvatski: USED TICKETS SPECIAL FARES 100 101 UNIT 21 AT THE CUSTOMS WILL YOU 5HOH/ MB PASSPORT? Madge and Arthur are at the Yugoslav Customs. — Zar nije bilo suviše toplo? — Ne. Peter: Hello! May I speak . a camera and a few films. The customs officer asks Arthur to show him his passport and his driving-licence.. please. Arthur! How are you? . Madge asks him if he had a look in the travelling-bag. I must get off here. Oh. out ili to: Lucy is out Peter rings Lucy up one day.

carinik examine /ig'zaemin/. had/. deklarisati. pregledati anything /'eniOir) /. imao. I didn't. Excuse me. What does Arthur say? 9. What does the customs officer ask Arthur to do? 2. What are they doing? 3. izjaviti thing /9irj/. where's the camera? I can't find it. menjačnica 103 Unit 21 Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sleđeća pitanja pismeno: 1. You can also change foreign currency at any exchange-office in the country. How much Yugoslav money have you got? One thousand. I know you had it. Rečnik Customs /'kAstamz/. vozačka dozvola transistor radio /tran'zista 'reidiau/. upotreba camera /'kaemara/. What does the customs officer ask Arthur? 5. novae dinar /'di:na:/. Where are Madge and Arthur? 2. prtljag get the luggage through the Customs. What does the customs officer want to see? 7. fotografski aparat had /haed. skraćeni oblik od bank-note currency /'kAransi/. radio na tranzistor something /'злтбЈп/. dinar bank-note /'baenknaut/. At the Customs Can I see it? Certainly.Arthur: Officer. What happens then? 8. imali ago /a'gau/. please. Has Arthur got a transistor radio? . sir. where can I change some foreign currency? There's an exchange-office over there. Thank you. What does the customs officer do? 4. pre travelling-bag. službenik customs officer. Madge. What does Madge tell Arthur to do? 10. stvar personal /'parsanl/. I had it a moment ago. five hundred new dinars in notes. will you show me your passport and your driving-licence? Here you arc. devize exchange-office /iks'tjeindj 'ofis/. Good morning. Now. There's something here. That's all right. Thank you very much. putna torba show /Jau/. proći carinsku kontrolu officer /'afisa/. oficir. Where does Arthur find the camera? Postavite sleđeća pitanja studentima: 1. Good morning. Did you have a look in the bag? No. carina luggage /'Ugids/. It's the camera. nešto money /'тлш /. banknota note /neut/. lični use /ju:s/. What does Arthur tell him? 6. Give me the camera. pokazati driving-licence /'draivirj 'laisans/. išta declare /di'klea/.

Where can a tourist change foreign currency? 9.. open the window. What does Arthur want to do? 6. Program je bio vrlo dobar. The customs officer asks him if he has anything to declare. . Nisam imao vremena da gledam televiziju. What's this? Tourist: It's a present for a friend. please? Madge: I'm quite hot. ____ Arthur: Is it all right now? Madge: Yes. they (have) got now? Arthur: A Sunbeam. Madge: Mr Jones is doing very well. Now they.. gde ste prijavili fotografski aparat. The customs officer asks the tourist to show him the camera. How much Yugoslav money has Arthur got? 5. Customs officer: All right. Madge: It's not so hot any longer ____ Arthur: Oh. a Mini-Morris.. Is Arthur's camera new? 4. What sort of passport have the Heaths got? в Upotrebite odgovarajući oblik glagola have: A New Car In the car Madge asks Arthur if the Joneses . (have) a Mini-Morris.. itd. Arthur says they.... da H su imali automobil. — Zar nisi imao vremena da vidiš film kod „Odeona"? — Na žalost. The tourist gives the officer his camera. Upotrebite izraz Will you . Arthur. Madge: . You can go. Nalazite se na carini. please.. isn't he? Pitajte druge studente šta su imali prošle godine od kuhinjskih aparata. What does the customs officer answer? 8.. Nalazite se na carini..3. Dramatizujte dijalog. Stavite dijalog u indirektni govor: Going through the Customs A foreign tourist is going through the Customs. -----------. I've only got things for my personal use. dramatizujte dijalog. they (not have) a Hillman? Arthur: No. 104 ?5 At the Customs Madge: What. • a Sunbeam. They . nisam. — Šteta.. The officer examines the camera und-gives the tourist his camera back. Tourist: Here you are. please. Customs officer: Open the suitcase. ________ give me a sweet. — Imao sam .. What does Arthur ask the customs officer? 7. D Prevedite na engleski: — Prošle nedelje sam bio veoma zauzet. they . Nisam imao vremena da odem nekud preko vikenda. they .. Officer: Thank you. Promenite redosled podvučenih delova rečenica (direktni + »to« indirektni objekat): Na primer: Give me the book -> Give the book to me. a cheaper car. Madge: .. shut the window? Zamolite jednog studenta da vam nešto učini.. the Joneses (have) the same car last year? Arthur: No. Is there an exchange-office at a hotel? 10.. I haven't. Officer: Show me the camera. I've got a camera. At the Customs At the Customs a tourist declares his camera. Madge. Sa još jednim studentom kao carinikom.. Officer: Have you anything to declare? Tourist: Yes. Arthur: Here you are.. it is. They . Customs officer: Have you anything to declare? Tourist: No. the same car last year.. Customs officer: And this? Tourist: It's a bottle of brandy. A Hillman is a much more expensive car. 105 Unit 21 Upotrebite odgovarajući izraz: Madge is Hot Madge and Arthur are in the car on their way to Ljubljana. Dramatizujte dijalog sa još jednim studentom kao carinikom.stop it. It's a very good car.

odlučiti police /pa'li:s/. miran . tražiti park /pa:k/. — Šteta. There's another hotel quite near here. Now let's ask the police-officer about a hotel. saobraćajac luckily /'lAkili/. kategorija quiet /kwaiat/. It's on the left-hand side of the street. We arrived here about an hour ago. He recommended the Union Hotel. vrsta category /'ksetigari/. Is there a filling-station near here? Yes. Baš je užasno vreme! Prevedite na srpskohrvatski: JVTIND THE STEP MIND THE STAIRS 106 UNIT 22 LOOKING FOR A HOTEL Madge and Arthur arrived in Ljubljana on their way to Belgrade. officer. Only it's a one-way street. Yes. Madge: Let's hope he can speak English. Arthur: Well. Which way is it? Go straight on and turn left at the third crossing. Not at all. but the street's rather noisy. I hope this fine weather will last. ponovo pada kiša. this street's too noisy for us. bilo je svakako bolje nego ove nedelje. srećom spoke /spauk/. prošlo vreme glagola speak recommend ^reka'mend/. Rečnik look for /'luk 'fo:/. Luckily. nadati se kind /kaind/. The street's fairly quiet. The Union Hotel. do you speak English? Officer: Yes. It was quite cold in Austria yesterday. Madge: It's beautifully warm today. Thank you very much. Vreme je bilo veoma lepo prošle nedelje. there's one in the same street. I speak English a little. Madge: Officer. They liked the town and decided to stay the night at a hotel. Do you know Ljubljana? No. You'll find the hotel easily. Gledaj. preporučiti explain /iks'plein/. They parked their car and walked about the town for half an hour. Excuse me. He also explained to them how to get there. What can I do for you? Arthur: We're looking for a hotel. There's one in this street.toliko posla da nisam imao vremena da se uveče prošetam. policija police-officer. Arthur: Officer: Arthur: Officer: Arthur: Officer: Arthur: Officer: A B category hotel in a quiet street. parkirati vozilo decide /di'said/. objasniti last /la:st/. you can. They asked a police-officer for a hotel in a quiet street. Can I park my car in that street? Yes. the police-officer spoke English. trajati hope /haup/. we don't. — Da. Arthur: Most young people speak English nowadays. Officer: What kind of hotel do you want? 107 Unit 22 Looking for a Hotel Arthur: Officer. The weather was beautifully warm.

Looking for a Bed-Sitter Peter (decide) to move out of his hotel. okrenuti. Peter: All right. What sort of weather did the Heaths have in Austria? 2. He says he (be) in the country. Voice: Who's speaking? Peter: Peter Tomić. bučan 108 too /tu: /. is there a hotel near here? Officer: Yes. Peter: More tea? Lucy: Yes. What was the weather like? 3. (cook) supper and (wateh) TV. lak one-way. prav. desna strana left-hand side. Is there a filling-station near there? 10. He read some advertisements in the papers and one day he (phone) a number in one of the advertisements. What sort of street were they in? 6. suviše near /nia/. Peter: Hello! You (give) the advertisement in the Evening News for a bed-sitter? Voice: Yes. Stavite prideve u zagradi u priloški oblik: In the Town Madge and Arthur find the weather (beautiful) warm in Ljubljana. Pročitali ste oglas i telefonirate vlasniku. officer. itd. I (stay) the night at a hotel. Dramatizujte dijalog. What sort of street is the Union Hotel in? 7. Is the Union Hotel on the right-hand side of the street? 8. skrenuti crossing /'krosin/. Arthur: Yes.noisy /'noizi/. Peter asks Lucy what she (do) last Saturday. I (like) the place and (decide) to stay the night. I (type) a few letters. What did they do first? 4. Nema na čemu. prilično straight /streit/. Then she asks Peter what he (do). Voice: Can you spell that. please? U Londonu ste odseli u jednom hotelu. pešački prelaz hand /hand/. Did Arthur and Madge know Ljubljana? 5. it was so (terrible) cold in Austria yesterday. Austrija Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. Peter: When can I come to see the flat? Voice: Any time after 10 o'clock.filling-station /'filirj 'steijan/. Do young people speak English nowadays? 4. Međutim. Lucy: Why you (do) that? Peter: Because I (arrive) late. How long did they walk about the town? 3. (Lucky) the police-officer can speak English. please. Arthur: Excuse me. And you? What you (do)? Peter: I (be) in the country. What sort of street did they want? 8. He (like) it so much that he (stay) the night there. because it (be) too expensive for him. strana right-hand side. I (do). Madge: The weather's (beautiful) warm today. What did they ask the police-officer? 7. Pitajte druge studente šta su radili juče/prošle subote. He (want) to find a bed-sitter. Union /'ju:njan/ Austria /'ostria/. What did the police-officer explain to them? Postavite sledeća pitanja drugim studentima: 1. She says she (be) at home all day. He tells them that there's a hotel very near. Did they like Ljubljana? 5. Did they find the hotel easily? B Stavite glagole u zagradi u prošlo vreme: In a Tea-shop Peter and Lucy are in a tea-shop. there's . Madge: Let's ask a police-officer about a hotel. jednosmeran . They ask a police-officer for a hotel. Thank you very much. Which hotel did the police-officer recommend? 10. ruka side /said/. leva strana easy /'i:zi/. 22 Peter: I say. Where did the Heaths arrive on their way to Belgrade? 2. blizu fairly /'feali/. 109 Unit. pravo turn /ta:n/. What did they decide to do? 6. (cook) supper and (watch) TV. in a (fair) quiet street. She (type) a few letters. what you (do) last Saturday? Lucy: I (be) at home all day. benzinska stanica Not at all. Did the police-officer speak English? 9. Anyway. He tells them the way and adds that they'll find the hotel (easy). Is it a one-way or two-way street? 9. želite da nađete namešten stan.

sir. it isn't. nisam. Arthur: Good evening. Looking for a Hotel Arthur: Is the street quiet? Officer: Yes. Receptionist: All right. Arthur: I'm afraid I'll need a room tonight. officer. Madge and Arthur were very pleased about the room and went to the Slon immediately. D Prevedite na engleski: — šta ste radili preko vikenda? — Bili smo na selu. Drive straight on to the first crossing and turn left. There were vacant rooms at the Slon. Stigli smo vrlo kasno. The hotel's in that street. Receptionist: It's a pleasure. tako da smo tamo noćili. He told Arthur the way to the hotel. Can I have a double room for the night? Receptionist: I'm sorry. but the receptionist did not book a room. then turn right. sir. You'd better check in right away. A šta si ti radio? — Gledao sam fud-balsku utakmicu na televiziji. Rečnik . jer je bilo mnogo automobila na drumu. please. Receptionist: Drive straight on to the first traffic-lights. There will be a room vacant tomorrow. I'll telephone immediately. they have a double room for tonight. How long are you going to stay? Arthur: One night only. but we're full up. Go straight on and turn left at the third crossing. Bilo je veoma toplo. sir. Arthur: Will you repeat. Ovog puta naš tim je loše igrao. Dramati-zujte dijalog sa još jednim studentom u ulozi saobraćajca. The Slon Hotel is on the right-hand side. Prevedite na sprskohrvatski: CAUTION MIND THE STEP CAUTION MIND THE STAIRS no 111 UNIT 23 ASKING ABOUT A ROOM Arthur and Madge got to the Union Hotel very quickly. Arthur: Is it far away from here? Receptionist: No. You didn't tell me to do that. Ona su ostala kod kuće. Officer: ________ U Londonu ste i pitate saobraćajca za put do Hotela Nacional. nisu. Arthur: What sort of hotel is it? Receptionist: It's a first-class hotel. I'll ring them up and find out. Dramatizujte dijalog. then turn right. Da li si je ti gledao? — Ne. I didn't quite understand. There wasn't a vacant room. sir. Stavite odgovarajuće izraze: Asking the Way Madge and Arthur ask another police-officer the way to the hotel. it's (fair) quiet. Arthur got out of the car and went in. Arthur: Thank you very much. Drive straight on to the first traffic-lights. Neka jedan od studenata prepriča šta Artur i saobraćajac razgovaraju. He asked the receptionist for a double room. Kakva je bila utakmica? — Prilično slaba.'I'm afraid I don't know the exact price. Excuse me. You'll find the hotel (easy). Receptionist: I can ring up the Slon Hotel to see if they have any rooms. (After a few moments) Receptionist: Yes. Good evening. He rang up the Slon and asked about a double room. Arthur: Thank you very much.one in the third street from here. 112 Asking about a Room Arthur: How much is a double room with bath? Receptionist . I didn't. The Slon is on the right-hand side. — Kada ste se vratili? — Sinoć. — Da li su i vaša deca išla sa vama? — Ne. ________ the Union Hotel? Officer: Certainly. The receptionist recommended the Slon Hotel. Arthur: Excuse me. Arthur: Did you book the room? Receptionist: No.

stići get oat of. Madge 114 Asking about a Room says they (go) swimming every day. slobodan. dalek far away /'fa:ra'wei/. pr. prošlo vreme od ring up immediately /i'mirdiatli/.. saznati found /faund/. dvokrevetna soba single room /singl/.. They (like) Yugoslavia so much that they (decide) to visit it again. Arthur: How long they (stay) there? Madge: About three weeks. dvostruk double room. semafor repeat /ri'pi:t/. vr.. izaći go in /'gsu 'in/ ući went /went/. What did he ask the receptionist for? 4. odmah check Iq /'t/ek 'in/.. What didn't the receptionist know? 5. pun need /ni:d/. What did the receptionist answer when Arthur thanked bin)? Đ Stavite glagole u zagradi u prošlo vreme: A Visit to Yugoslavia Madge tells Arthur that the Joneses (visit) Yugoslavia in 1979. How did Madge and Arthur get to the Union Hotel? 2. tacan find out /'faind 'aut/. gl. daleko traffic-lights /'trsefik 'laits/. Did Arthur understand the receptionist? 9. skraćeni oblik od It's a pleasure Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. od understand You'd better /'jud 'bete/. What did Arthur do then? 3. They (stay) in Yugoslavia about three weeks. Was the Union Hotel full up? 2. What did Madge and Arthur do then? Postavite sledeća pitanja drugim studentima: 1. prazan rang up /'raen 'лр/. prošlo vreme od get.. Were there any vacant rooms at the Slon? 8. Was there a vacant room? 5. ponoviti understand /^nda'staend/. What did the receptionist do? 7. prošlo vreme od go double /dAbl/. What did Arthur ask the receptionist to do? 8. trebati with bath. odjaviti se pleasure /'plesa/. prijaviti se check out /'tjek 'aut/. Which places they (visit)? Madge: They (go) to Dubrovnik first and then to Split. Madge: Did you know that the Joneses (visit) Yugoslavia in 1979? Arthur: No.. zadovoljstvo It's a pleasure. What sort of hotel is the Slon? 4. What did the receptionist do then? 10. nepr. What did the receptionist recommend? 6. What is the usual check out time at hotels? 10. bolje bi bilo da. How long did Arthur and Madge want to stay? * 6.got /got/. Nema na čemu. When did Arthur need the room? 3. right away. Did the receptionist book a room? 9. sa kupatilom exact /ig'zaekt/. razumeti 113 Unit 23 understood //nds'stud/. odmah 8 Engleski u 50 lekcija full /ful/. I . Is the Slon Hotel far from the Union? 7. jednokrevetna soba vacant /'veikent/. prošlo vreme od/m^ far /fa:/. Pleasure. Arthur: What the weather (be) like? . They (have) nice weather all the time.

sir. Tourist: All right. treba mi soba za večeras. Tourist: What sort of . Dramatizujte dijalog. Na recepciji ste i tražite dvokrevetnu sobu. Receptionist: ________... Imaćemo sutra slobodnu sobu. Showing the Bed-sitter Peter (go) to see the flat. — Da li je daleko odavde? — Ne. Yes. gde tražite sobu. ____. 115 Asking about a Room Unit 23 Receptionist: Sorry. please.. — Da li ste je rezervisali? — Ne.. Is there a kitchen? Landlady: Yes.Madge: They (have) nice weather all the time. onda skrenite levo. Pitajte druge studente o njihovoj poseti nekoj stranoj zemlji. — Nema na čemu. Peter: How do you do! I'm Peter Tomić.. She (ask) Peter to follow her and (show) him the bed-sitter. Receptionista vam preporučuje Hotel Metropol.. Put your umbrella in the stand. Here it is. but we're full up.. The bed-sitter's upstairs. Tourist: How far away is it? Receptionist: . Izvinite.. imaju jednokrevetnu sobo sa kupatilom.. Majestic far from here? Receptionist: No. first-class hotel. sve je zauzeto. a bathroom and a toilet. single room. f eter: Thank you. This way. Union Hotel. The landlady (open) the door and (invite) him in. map.. single room with bath for tonight. nije. Mogu li da dobijem jednokrevetnu sobu za noćas? — Žalim. ne znam tačno. ali sve su sobe zauzete. Peter: Oh.. . please.. but we haven't. Nalazite se u Hotelu Union.. Došli ste da vidite nameSten stan na oglas. Let me show you on. gospodine. D Prevedite na engleski: — Dobro veče. Peter: It's very nice. an ili the gde je potrebno: Checking into . Tounst: Good evening. How do you do! Come in. Arthur: How they (like) Yugoslavia? Madge: Very much indeed. — U redu.. Excuse me.. I'll phone the Majestic and ask about a room. Vozite pravo do prvog semafora.. I see.. Is. Landlady: Oh. This is the bathroom and that's the toilet. Upotrebite odgovarajuće izraze: Asking about a Double Room Tourist: Good afternoon. I'd like. Da.____. sir..________it's not vdry near. How much is it? Landlady: It's £55 a week. Koliko želite da ostanete? — Tri dana.. Hotel Metropol je na levoj strani. nisam. Upotrebite a. gospodine. Landlady: This is the bed-sitter. Odmah ću da telefoniram. single room with bath for tonight. prevedlte na srpskohrvatski: PARKING PARKING GARRAGE BRITISH MONEY Pound=£. they've got . it isn't. They (go) swimming every day. Tourist: Thank you very much. I can ring up.. Majestic Hotel and find out if they've got. Dramatizujte dijalog sa još jednim studentom u ulozi gazdarice. I'll show you on the map. Dramatizujte dijalog. — Na žalost. sir. — Veliko hvala... Hotel • • • English tourist is at. sir. there's a small kitchen over there. — Mogu da telefoniram Hotelu Metropol da pitam imaju li slobodnu sobu. hotel is it? Receptionist: It's . Yes. There (be) also a small kitchen. there's a double room for tonight. yes. Peter (like) the flat. You'd better check in right away. Have you got a double room for tonight? Receptionist:_____. Pence=p £l = 100p COINS 1 /2 p a half penny lp a penny 2p two pence 5 p five pence 50 p fifty pence NOTES . Niste mi rekli da to učinim. They (decide) to go again next year. — Pošto je jednokrevetna soba? — Na žalost.

skija ground /graund/. podne left /left/. skijati se. fotograf isati castle /ka:sl/. brod trip /trip/. It says in the guide-book that there are excellent skiing-grounds. klizati se . Madge: You can always try. Losing the Way Arthur: Excuse me. početnik could /kud. It's possible if the winter's very cold. you're going the wrong way. Do you think you can still ski well? I don't know. I don't think I'll be able to get away in winter. Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: 118 Will you have some more tea? No. teren.. mogao. skate /skeit/. But now we must be off. thank you. They liked the small islapd in the middle of the lake and took a lot of photographs of it. Officer: Don't mention it. skijaški teren begin /bi'gin/. When they got to Bled. zima ski /ski/. prošlo vreme od take boat /baut/. cross the bridge and turn right. tie siding-ground. nepr. they parked their car and took a boat for a trip round the lake. izlet. restoran winter /'winta/. officer. Arthur: Er. zamak restaurant /'restarent/. kad/. I could ski quite well when I was in Austria several years ago. početi beginner /bi'gina/. mogli. Look at the mountains. they really are. Go back to the first crossroads. putovanje. vožnja island /'attend/. it depends on the winter. Yes. čamac. Rečnik »oon /nu:n/. gl. prošlo vreme od leave took /tuk/. It must be lovely in winter here. especially for beginners.£ 1 a pound £ 5 five pounds £ 10 ten pounds £ 20 twenty pounds BANKOF ENGLAND nSwii TO m WE имдмимдж-мцу 317071 117 116 UNIT 24 A VISIT TO BLED The next morning Madge and Arthur decided to spend the day at Bled. They left Ljubljana at ten o'clock in the morning and arrived at Bled at noon.. Aren't they lovely? Yes. itđ. That's the way to Ljubljana. is this the way to Ljubljana? Officer: No. Arthur: Thanks a lot. Madge: We must come to Slovenia again for a winter-sports holiday. What a beautiful place. ostrvo take a photograph. sir. Arthur: That's true. I A Visit to Bled Madge: Do you think people can skate on the lake in winter? Arthur: Well.. After that they went swimming in the lake and in the afternoon they visited the castle and had tea in the restaurant. too. Let's ask the police-officer the way to Ljubljana.

What is there in the middle of the lake? 6. Why did they take photographs of the island? 7. What did they visit in the afternoon? 9. I. I .possibe /'posibl/.. moći get away /'get a'wei/. but I. gl. could ili be able to): A Talk on Sports One morning over coffee Peter and Lucy talk about sports.. you ski. Peter: Listen. to ski well again. But any other day will be fine. sport winter-sports holiday. pogrešan put crossroads /'krasraudz/. I'm sure you. How long does it take from Ljubljana to Bled by car? Postavite sledeća pitanja drugim studentima: 1. Where did they have tea? 10. pokušati be off /'bi: 'af/. What are the mountains like in Slovenia? 4. go skiing to Slovenia together.. After a . What did Madge and Arthur decide to do the next day? 2. Did Madge want some more tea? 2. Peter: Next year come to Yugoslavia for your winter-sports holiday. ski quite well a few years ago. ne verujem be able /eibl/.. Lucy? Lucy: Well. ski. moguć sport /spo:t/. nepr. . What did Madge tell Arthur to do? 3... I don't know if I. What must Madge and Arthur do? 9. What can Arthur try to do? 10.. What's winter like in Slovenia? 5.. We.. When could Arthur ski quite well? 7. do you go in for any sports. Lucy? \ A Visit to Bled Lucy: Well. otići lose /lu:z/. always try. I'm busy tomorrow.. but he (like) the first one best.. ski as a boy. you come for a swim tomorrow? Lucy: I'm afraid I. Pitajte druge studente koje sportove upražnjavaju. What sort of skiing-grounds are there at Bled? 6. What did they do after the trip? 8. I.. He (go) to see some other flats. izgubiti wrong way... What about you? Peter: I'm afraid I. skate quite well. skate. What happened to Madge and Arthur? B Stavite odgovarajući oblik (can.. zimski raspust I don't think. Nema na čemu 119 Unit 24 Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. f an't... I. When did they arrive at Bled? 4. Peter: I say.... otputovati try/trai/.. Stavite glagole u zagradi u prošlo vreme: Moving into the Flat The bed-sitter (be) rather expensive for Peter. Can people skate on the lake in winter? 8.. When did they leave Ljubljana? 3. raskrsnica na drumu mention /'men/an/. kao i koje su sportove upražnjavali. spomenuti Don't mention it. What did they do when they got to Bled? 5. ski well any longer. Lucy: Well.. though.

She also tells him that she had to put her coat in his suitcase. they sat down . 120 121 Unit 24 Peter: It'll take much longer. And you.. jesu. — Koja su mesta obišli? — Posetili su Ljubljanu i Bled. There's a bus stop very near here. please? Certainly. Landlady: Oh. because he won't have enough to pay the bill.. bus. Officer: ________ Nalazite se na pogrešnom putu za Oksford. Telefonirajte gazdarici. is this the way to Zagreb? Arthur: ____ .. the grass and relaxed. Yes. Madge: Didn't you change some money when we arrived here? Waiter: Arthur: Madge: Waiter: Arthur: Waiter: Arthur: 122 123 . Lucy: Yes. Peter: When can I move in? Landlady: Any time after lunch. jet moraju da budu u Engleskoj krajem meseca. They went. — Koliko su dugo bili u Sloveniji? — Bili su samo tri dana. but we'll be able to see more of London.. 111 have to change some money.. but you (say) it was too expensive.. — Da li su se zadržali u Sloveniji? — Da. Madge? I'd like a soft-boiled egg and tea. Upotrebite odgovarajuće izraze: Going the Wrong Way Madge and Arthur are on their way to Zagreb. Dramatizujte dijalog sa još jednim studentom kao saobraćajcem. If the flat's still vacant. nisu mogli da idu na Bohinje. Hyde Park. He'll also have to send a telegram to Milan Jović to ask him to book a room for them. I'll be there about three. — Zar nisu išli na Bohinje? — Ne. Peter: That's right. Arthur tells Madge that he'll have to change some money. Lucy: All right. UNIT 25 . yes. It's rather late. on ili to: ' A Walk in Hyde Park One day after the classes Peter and Lucy decided to go . sir. Landlady: Hello! Who's speaking? Peter: Peter Tomić. D Prevedite na engleski: — Kada su oni stigli u Beograd? — Stigli su pre nedelju dana. tube.... Peter: Hello! Peter Tomić speaking. You (like) the flat. Let's go. you're going the wrong way. When they got..-„... Goodbye. Hyde Park they walked about. Anything else? I could have bacon and eggs. I remember. . Prevedite na srpskohrvatski: BREAKFAST IN THE HOTEL VVWICH CURRENCY Ml/ GOT SIR? Madge and Arthur are sitting in the dining-room and having breakfast. . — Da li će moći da posete Plitvička jezera? — Ne verujem. it's vacant... Listen.. Dramatizujte dijalog. an hour. bus or .. sir: tea or coffee? Coffee for me. Arthur: Thanks a lot. — Da li im se Bled dopao? — Veoma.. tube? L"cy: Let's go . Peter: Shall we go back . Let's get. jer nisu imali vremena. When they got tired. for. please. I'll take it. Peter: All right. because there was no room in hers. a 77 bus.. madam.. U Londonu ste i odlučili ste da iznajmite namešten stan koji ste već razgledali. Stavite odgovarajući predlog by. NO PARKING KEEP CLEAR What would you like. Peter: All right. I (come) to see the flat last week. Madge tells him that she'll have to go to their room after breakfast to finish packing. officer._ —„----Officer: No. Nalazite se u Hajd-parku i želite autobusom da se vratite do svoga hotela Predložite broj autobusa svome sagovorniku. Could we have some toast. sir. Na Bledu su ostali ceo dan.few days he (phone) the landlady.. Landlady: Yes. That's the way to Zagreb. Go back to the first crossroads and turn right. We shan't have enough to pay the hotel bill.

. What will Arthur have to do? 4. Where are Madge and Arthur sitting? 2. pakovati What would you like? Šta biste želeli? egg /eg/. Oh. At the Exchange-Office Arthur: I'd like to change some money. prostor remember /ri'memba/. because there was no room in mine. nepr. bolje upstairs /'Ap'stesz/. jaje boil /boil/. završiti pack /peek/. meko skuvano. potvrda Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. gl. Also I mustn't forget to send a telegram to Milan to ask him to book a room for us. All right. ne smeš. What's the rate of exchange today? Clerk: Eighty two new dinars to the pound. rovito '' 124 Breakfast in the Hotel hard-boiled /'ha:d-'baild/. mesto.Unit 25 Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: I did. gore. I'll change forty pounds in travellers' cheques.. cek cash /kaej/. Clerk: Which currency have you got. sir. setiti se currency /Чслгмш/. tvrdo skuvano bacon /'beiksn/. can you remember where I put the guide to Yugoslavia? It's in the travelling-bag. 2 pTžena jajeta sa slaninom toast /toust/.. poslati telegram /'teligrasm/. That's a good idea. It's always better to have a reservation. staviti room. I'll go and change the money immediately after breakfast. na gornjem spratu put /put/. itd. I had to put my coat in your case. Here is the receipt. Arthur: All right. What will he ask Milan to do? . gl. zaboraviti better /'beta/. valuta traveller /'travels/. pržen hleb mustn't /'mAsnt/. gl. I say. Ask the porter to put the suitcases in the car and wait for me in front of the hotel. ne smem. Rečnik pay /pei/. platiti bill /bill. but we spent it at Bled yesterday. good.. forget /fa'get/. telegram finish /'finiJV. What are they doing? 3. kurs rate of exchange. Thank you. What else will he have to do? 6. račun send /send/. putnik cheque /tjek/.. please. I'll have to go upstairs and finish packing. I've got pounds in travellers' cheques and some cash. sir? Arthur:. nepr. slanina bacon and eggs. I must be off now. vreti soft-boiled /'soft-'baild/. kurs razmene receipt /ri'si:t/. Clerk: May I have your passport. Here you are. nepr. gotov novac rate /reit/. gl. Why will he have to change some money? 5. nepr.

She also . Arthur: I . What did he do with the money? m 3. a lot to do. you change the money now? Arthur: I'm afraid I ... Peter says he speaks Russian (well). Why did she have to put her coat in Arthur's suitcase? 10.Which currency did Arthur have? 9... move out of my hotel. Lucy: Peter: Lucy: Peter: Lucy: Peter: Lucy: Peter: I .... Where are you now? I found a bed-sitter quite near the school.. return a book to the library. Madge: . And I.. finish the dress for the party tomorrow. finish a dress. What did Madge have to do? 9. forget to send the telegram to Milan.. Which languages do you speak? Lucy: I speak Italian. what . What mustn't Arthur forget to do? 4. a lot to do yesterday.. Lucy: And which do you like (much)? Peter: Well.. I moved in yesterday.... What will Madge have to do? 8. you . I . you . forget to send the telegram to Milan. What do you think about booking rooms in advance? 5. forget to get some petrol. What was the rate of exchange for the pound? 10. do that.. You . go and change some money.. do? First of all. Oh.. Pitajte studente šta su juče morali da rade.... move out of your hotel? But why? Because it was too expensive for me. too. Madge: Yes. Madge: You certainly . He also says he. What will Madge and Arthur have for breakfast? Postavite sledeća pitanja studentima: 1. change some money.. odnosno šta ne smeju da rade.... I like it (much). Pitajte studente šta obično moraju. She.. go to the supermarket to get some food.. too.. I. go to the supermarket. Spanish and German. Finally I.. it's difficult to say. Stavite odgovarajuće izraze: Having Breakfast . too. Peter: Do you? And which language do you speak (well)? Lucy: Spanish... Pitajte studente koje strane jezike govore i kako ih govore. Upotrebite must Ш mustn't: Arthur tells Madge that he.. Then she. S/a vite priloge u zagradi u pravilan oblik: Speaking Foreign Languages One day Lucy asks Peter which foreign language he speaks (well): Russian or French. go to the library to return a book. What did Arthur do when he arrived in Yugoslavia? 2. What did Arthur tell Madge to do? 7.7. Lucy: Which language do you speak (well): Russian or French? 126 Breakfast in the Hotel Peter: Russian. Arthur: I .. because I learnt it at school. I've got hardly any left.. I see.. Why.... forget to do that... I .. Who put the guide to Yugoslavia in the bag? 6. Where did Arthur tell Madge to wait? 8.. Then I .. How much money did Arthur want to change? 125 Unit 25 в Stavite odgovarajući oblik have to ili must: Lucy Had a Lot to do Lucy tells Peter that she had a lot to do on Friday.

— Hvala. D Prevedite na engleski: — Da li biste želeli još malo čaja? — Hvala. — ~ Moraću i ja da je obiđem. I must do it right away. Where are the cases? The porter has put them in the car Have you locked them? Yes. Zatim sam morala da idem u knjižaru da kupim vodič kroz Jugoslaviju. I had a last look round before I left the room Have you asked the porter about the post office? No. is there a post office near by? Porter: Yes. Clerk: I'm sorry. please. I've filled it in. please. Will you. In the meantime. No. but you haven't written the full address of . I'll wait for you here. Ali ne smete joj reći da ću je obići. At the Post Office Arthur: A telegram form. Arthur: Thanks. we haven't. but Madge says they have not. At the Post Office Arthur: Excuse me. Here you are. Arthur: All right. OK. Ona prihvata/odbija nuđenje. write the sender's address at the bottom of the form. Prevedite na srpskohrvatski: CAR PARK COACH PARK 127 UNIT 26 AT THE POST OFFICE Arthur has exchanged sixty pounds at the hotel exchange-office. — Da li ste ga našli? ~~ Da. ~ A šta ste uveče radili? — Morala sam da idem i obiđem sestru. Clerk: Here you arc. Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Have you paid the bill. hvala. Madge: Here you are. — Šta ste radili juče? — Imala sam mnogo posla. Excuse me for a moment. jesam. there's one just around the corner on the left-hand side. mogu. Porter: Pleasure. Onda sam morala da idem na stanicu da sačekam roditelje. He asks the porter if there is a post office near by and the porter tells him that there is one just around the corner. Arthur wonders if they have left anything behind. please. He has paid the hotel bill and now wants to send a telegram to Milan. — Hoćete li još tosta? — Ne. I have. I haven't. Za doručkom ste. Arthur? Madge: Arthur: another piece of bread and butter? but I'd like some more toast. —• Pozdravite je s moje strane. To će biti iznenađenje. — Kako Je °na sada? — Mnogo je bolje. I have. Don't forget to buy some stamps and picture postcards. sir. Dramatizujte dijalog. sir. some more jam. Arthur: Thanks a lot. Madge: Arthur: Yes. Arthur? Yes.Madge and Arthur are sitting at a table in the dining-room and having breakfast. Morala sam da idem u supermarket da kupim hrane za nekoliko dana. Madge has locked the cases and the porter has put them in the car. Here are the keys I hope we haven't left anything behind. Ponudite čajem ili kafom osobu koja sedi za stolom sa vama.

Madge asks him if he (send) the telegram. Twenty dinars in all. TELEGRAM ARRIVING ON WEDNESDAY STOP BOOK ROOM STOP ARTHUR Rečnik 128 Post office /'paust 'ofis/. primalac 129 Unit 26 charge /tJa :d3/. Arthur: Here you are. What does he ask the porter? 6. Where has the porter put the cases? 9. međuvreme •"* /l*/. How much money has Arthur exchanged? 2. takođe form /fo:m/. Unfortunately. What has Madge done in the meantime? 8. What does Madge ask Arthur? 2. What's the number of the street? Arthur: A hundred and thirteen. dopisnica picture postcard. Which counter is it? Clerk: Counter Fourteen. Arthur? Arthur: Yes. What's the charge for ten words? Clerk: It's two dinars a word. Has Madge locked the cases? 3. marka postcard /'pgus(t)ka:d/. Also she asks him if he (buy) any stamps and picture postcards. What does Madge give Arthur? 4. What does Madge tell Arthur not to forget? 6. odmah stamp /staemp/. popuniti receiver /ri'siiva/. zaboraviti. What else has he done? ' •> 4. dno fill in /'fil 'in/. What does the porter tell him? 7. razglednica as well. Madge: ? you (send) the telegram. What does Arthur wonder? 10. Where has he exchanged the money? 3. bez naplate word /ward/. I . pitati se.. ukupno counter /'kaunta/. I'd like to buy some stamps.the receiver. iza ugla meantime /'mim'taim/. Where will Madge wait for Arthur? 5. Arthur shows them 130 At the Post Office her and then asks her if she (lock) the car properly. okolo around the corner.. ostaviti 2a sobom 9 Engleski u 50 lekcija right away /'rait a'wei/. čuditi se leave tehinđ. Excuse me. What's the charge for ten words? 9. naplatiti What's the charge? Koliko se naplaćuje? free of charge. What else does Arthur want to do? 10. What does Madge say? Postavite studentima sledeća pitanja: 1. recta all. zaključati *°п«»ег /'wAnd3/. What does the post office clerk ask Arthur to do? 7. What hasn't Arthur written? 8. pošiljalac bottom /'botam/. Madge (forget) to do it. pošta near by. šalter Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. u blizini around /3'raund/. Which counter is it? B Stavite odgovarajući oblik glagola u zagradi (present perfect) : Back from the Post Office When Arthur comes back. formular sender /'sends/. . What does he want to do? 5.

Arthur: Where are we going to sit? Madge: Let's sit outside on the terrace. but it was too late. you (forget) to lock the car again. sir? Arthur: The menu.Madge: ? you (buy) the stamps and picture postcards? Arthur: Yes. It's rather stuffy in here.m. I . Back from the Bank Peter (be) to the bank to change some travellers* cheques. A sad idem. D Provedite na engleski: — Htela bih da se javim tvojim roditeljima.. Peter: Here you are. so they went to the Esplanade Hotel for lunch. Treba da putujete to popodne. I . doesn't it? Pitajte studente šta su sve uradili tog jutra/dana. but I'm going to now. Lt*cy: What for? Peter: I (change) some travellers' cheques. Madge says she has. hoćeš li pokušati da nađeš neke engleske novine. . . želim da ih pošljem po podne... Menjali ste novac u banci. please. you (lock) the car properly? Madge: Of course. Evo ih. He wants to send some letters by air mail. Pitajte recepcionistu kada treba da napustite hotelsku sobu. Peter: I (be) to the bank today. Excuse me. Arthur: Let me have a look. — Već sam ih kupio. I say. Lucy: Again! You already (change) some money this week. A hoćeš li da kupiš malo voća? — U redu. He tells Lucy about it.. You can check if you want to. Zar ti zaista odmah trebaju? — Da. They visited St Mark's Church and stopped to see some other old buildings. 131 Unit 26 to send a telegram. I .. I . Stavite odgovarajuće Izraze: At the Post Office Peter is at the post office. Prevedite na srpskohrvatski: UNIT 27 CAR PARK ENTRANCE COACH PARK ENTRANCE LUNCH IN ZAGREB In Zagreb Madge and Arthur went to see the most important sights. Clerk:_______. I (not change) money for a fortnight now. Madge. Dramatizujte dijalog sa još jednim studentom. Peter: Thank you very much. eter. The rate (go up) lately. What's the rate of exchange now? eter: It's 82 new dinars to the pound. They decided to leave Zagreb after lunch. I'm so sorry. Listen. They chose a table on the terrace and ordered lunch. Lucy: Oh. you (lock) the suitcases properly? Madge: Yes. Well. Clerk: One pound fifty pence. Arthur. What are you going to have? .. Checking Out of the Hotel Madge asks Arthur if he (check out) . Upotrebite izraz f d like. Nalazite se u Londonu. please. Let's go there. Madge: When must we check out at the latest? Arthur: At 12 a. Ispričajte jednom od studenata o tome. They wanted to see the Fairgrounds. ____ Which counter is it? Clerk: Counter Seven. Nalazite se u pošti u Londonu. . Here they are. Here are the keys. Hoćeš li da odeš i kupiš razglednice? — Sada? Upravo sam se vratio. They drove to the older part of the town. No. Madge: Oh.. odakle želite da pošaljete pismo avionom. — U redu. because they wanted to be in Belgrade before dark. alazite se u Londonu. There's plenty of time. Arthur: There's a table over there. but is going to. Waiter: Can I help you. it happens sometimes. I . Arthur says he hasn't. Then Arthur asks Madge if she (lock) the suitcases properly. Madge: ? you (check out)? Arthur: No. — Odlično. I see. Da li je to sve? — Pa. inače ćeš mi tražiti da još nešto kupim.. Clerk: By air mail or by ordinary mail? Peter: By air mail.

Arthur: Madge. so it doesn't matter. sajmište choose /tju:z/. terasa order /'a:d3/. deo church /tJa:tJ7. we're not going to do any more sightseeing. I don't think so. dati sve od sebe St Mark /san 'ma:k/.Madge: I'm not very hungry. manje-više though /deu/. Will you be able to drive that fast? Why not? I hope the road is good and the sun doesn't set before half past six. salata litre /'li:ta/. Madge. Well. Anyway. kotlet fruit /fru:t/. Waiter: Anything to drink. ionako sightseeing /'sait'si :irj /.. voće salad /'saslsd/. litar sky /skai/. poručiti dark /da:k/. razgledanje znamenitosti more or less. značajan sight /sail/. All right. I could have a cake. I hope we'll get to Belgrade before dark. Let's have half a litre of red wine and some mineral water. though. izabrati terrace /'teres/. crkva fair /fea/. I'll have chicken soup. Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: What shall we drink? • I'd like some red wine. sajam Fairgrounds /'fesgraundz/. zaci do one's best. it doesn't matter. veal cutlets and fruit salad. gl. nepr. Sveti Marko Dodatni materijal i vežbanja A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: . We haven't seen the new part of the town. sir? 132 133 Unit 27 Lunch in Zagreb Arthur. mada set /set/. pržen na roštilju chicken /'tjikin/. I'll do my best. napolju stuffy /'sufi/. Rečnik MENU Shrimp Coctail Tuna Salad Tomato Juice Roast Chicken Roast Beef Grilled Steak Roast Lamb Pork Chops Veal Cutlets Cheese and Biscuits Ice Cream Chocolate Pudding Fruit Salad important /im'pa:tsmt/. Shall we be in Belgrade before it gets dark? I think so. I'm very thirsty. Anyway. When do you think we'll be in Belgrade? It depends when we leave Zagreb. znamenitost part /pa:t/. Aren't you going to have anything sweet? Madge: All right. smrknuti se outside /'aut'said/. pile veal /vi:l/. zagušljiv menu /'menju/. What about you? Arthur: Let me see. Have we seen the most important sights? More or less. look at the sky. mrak get dark. gl. nepr. We've done enough sightseeing today.. Arthur. teletina cutlet /'kAtlit/. nebo anyway /'eniwei /. I think it's going to rain. I'll just have some grilled meat. jelovnik grilled /grild/.

.. What is the Zagreb—Belgrade road like? 10.Which dessert was Madge going to have? 4' Wnat were Madge and Arthur going to drink? 5. Madge: Shall we be in Belgrade before it (get) dark? Arthur: I don't think so. I'm not. you . What ..Why didn't they sit inside? 9. Lucy: All right. What time does the sun set in August? B Stavite odgovarajući oblik izraza going to: At a Restaurant One day after classes Peter and Lucy go to a restaurant for lunch. have white wine. When did they want to be in Belgrade? Postavite sledeća pitanja studentima: '• What was Madge going to have and why? -• What was Arthur going to have? 3. Did they see the new part of the town? 9.. Anyway. . Why didn't they see the Fairgrounds? 6. What was the weather like? 7. Madge: Will Milan be at home? Arthur: I ________ Madge: Are we going to stop on the way? Arthur: I . Stavite izraz / think so ili / don't think so: On the Way Madge asks Arthur if they'll get to Belgrade before dark. it . Where did they choose a table? 8. Peter: What .________I could do with a cup of coffee. Peter: You're right. Stavite glagole u zagradi u pravilan oblik sadašnjeg perfekta: Asking Somebody to the Cinema After lunch Peter asks Lucy to go to the cinema with him. I (not be) to the cinema this month. Lucy: What's on? Peter: There's a very good film on at the Odeon. What about going to the cinema.. it looks like rain again. I. What did the Heaths do in Zagreb? 2.. you . Peter: I (not be) to the cinema for more than a month.. it (start) raining. Pitajte ga šta će da poruči.. have roast chicken and roast potatoes. Stavite glagol* u zagradi u pravilan oblik: Getting to Belgrade before Dark Madge wants to know if they'll be in Belgrade before it gets darlr. Were they going to do any more sightseeing? 8. Madge: Shall we get to Belgrade before dark? Arthur: ________ It's already 5 o'clock. we shan't be late unless something unexpected (happen). I . we . Lucy: Fine... Lucy: Look. Treba da stignete u Brajton pre mraka. Nalazite se u restoranu sa još jednim prijateljem u Londonu. Where did they drive first? 3. Predložite svom prijatelju/prijateljici da idete u bioskop. on/ona to prihvata.. I'm not very hungry.. Peter: Yes. Half a pint will do. Peter: I.1. have fish and chips. please.. Lucy: Look.. What else did they want to do? 5. have. drink? Lucy: Just mineral water for me. Let's go. rain. Dramatizujte dijalog. Vodite razgovor sa još jednim studentom.When did they decide to leave Zagreb? 10.. Where did they go for lunch? 7. i recite mu šta ćete vi uzeti. have the same? Peter: No. Lucy? Lucy: Well.. Madge: Will Milan wait for us if we (get) there late? Arthur: I think so. What did Madge ask Arthur to do? 134 •Unit 27 Lunch in Zagreb 6. . Madge: How long will it take? Arthur: Not more than five hours if I (drive) fast. What did they see in the older part of the town? 4.... It's raining..

Madge: I'd like }o know a little more about Milan's stay in England. Yes. He was one of the Yugoslavs who came to my factory for practical experience.) = 3.3048 m.) =1. Madge: Did he work in your factory all the time? 138 139 Unit 28 On the Way Arthur. — A ja ću uzeti pečeno pile sa prženim krompirom.) = 28.) = 0. — Kada ćete da vidite stari deo grada? — Sutra. Was Milan the Yugoslav you took to all the branch offices in the country? Yes.) = 0. 1 pound (lb. but luckily. While he was there. I see.9463 1. D Prevedite na engleski: — Gde ćemo da sednemo? — Hajde da sednemo na terasu. he did.35 kg. Arthur fell and hurt his arm and leg and had to go to hospital. he was. he came across a very good doctor who fixed him up very well.9144m. — A ja ću da pijem crno vino. Oh.4732 I. Koliko dugo ćete da ostanete ovde? — Ako vreme bude lepo. 1 mile (mi.7853 Long Measures J inch (in.) = 6. Madge: Oh. 1 foot (ft.6093 km. Liquid Measures 1 pint (pt. He worked in all the departments because he wanted to get to know the whole organisation of the factory. — Šta ćete vi da uzmete? — Uzeću meso na žaru.54 cm. He went to Scotland with Milan on a climbing holiday. he was. I see.Nadam se da će stići nre ne„ » se smrkne.) = 0. as you know. 1 gallon (gal.) = 2. Luckily. Madge Arthur: Madge. 136 137 Unit 27 — Kada će da dođe vaša prijateljica? .59 g. That's when you fell and hurt your arm and leg and had to go to hospital. . At that time Arthur was not married. That's how long his grant lasted. I came across a very good doctor who fixed me up very well. 1 stone (st. . Was he the engineer who visited Britain in 1982? Arthur: Yes. Šta ćemo da pijemo? — Za mene samo mineralnu vodu. 1 yard (yd. Arthur tells her that Milan got a grant in 1982 and went to Britain for six months. 1 quart (qt. Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Yes. While he was there lie worked in the same factory as Arthur. That was how they became friends. UNIT 28 ON THE WAY Madge wants to know a little more about Milan's stay in Britain. How did he manage to come to Britain? Arthur: He got a grant. How long did he stay in Britain? Arthur: Six months. Mislim da će da pada kiša. Postavite pitanja studentima na koja oni treba da odgovore: / think so ili / don't think so. Madge: I see. Pogledajte nebo.) = 453.Dramatizujte dijalog.3495 g. He's also the one I went to Scotland with on a climbing holiday. ne vidite da se razvedrava? *ar Prevedite na sprskohrvatski: SELF-SERVICE RESTAURANT PLEASE PLACE YOUR DIRTY TRAYS HERE BRITISH WEIGHTS AND MEASURES Weights 1 ounce (oz.) = 0. ostaću dve nedelje.Ne veruiem .

. dok fall /fo:l/. filijala person /'рз:$зп/... I like people who are fond of jokes. Arthur: That's right. Luckily. u da ta climb /klaim/. He hasn't been to Britain for seven years. praktičan 140 experience /iks'piarians/. gl. What happened to Arthur while they were in Scotland? 9. Where did Arthur take him? 4.. He was one of the engineers land in 1982. 97. Why did they go to Scotland? 8. When did Milan get a grant? 3. uspeti department /department/... I haven't seen him since 1982. naići fix up /'fiks 'лр/. Quite a time. What sort of person is Milan? 5. He was also the one . kontakt. gl. Where did Arthur and Milan go together? 7. you've written to each other. He was the one . upoznati organisation /^rgenai'zeijsn/.. organizacija branch /brarntj/. odeljenje get to know. održavati kontakt Dodatni materijal i vežbaiija A Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. urediti practical /'praktikl/. Oh. Yes. . iskustvo practical experience. Engineer: Was Milan Jović the engineer . kao become /bi'kAtn/. you took to all the branch offices in the country. gl. ruka leg /leg/./. I remember now. odobrena svota as I XT. zgodan each other /'i:tj 'лда/. He's also very fond of telling jokes. I went to Scotland . nepr.. povrediti arm /a:m/. oženjen. namestiti. What is Milan fond of? 6. gl. planinariti while /wail/. penjati se.What sort of person is Milan? Quite good-looking and friendly. grana branch office. osoba good-looking /'gud'lukin/. Who did Arthur come across? Postavite studentima sledeća pitanja: 1. he was. we've kept in touch. . came to the factory for practical experience? Arthur: Yes. Rečnik grant /gramt/. Why did Milan work in all the departments? 3. Asking Questions about a Friend Before Arthur left. How have they kept in touch? B Upotrebite odnosnu zamenicu who gde je potrebno: !»„. Where did Arthur have to go? 10. šala keep /ki:p/. nepr. What sort of people does Madge like? 7. postati married /'merid/. one of the engineers at the factory asked him some questions about his friend in Belgrade. bolnica come across. How long is it since you saw him last? Well.. How long is it since Arthur saw Milan last? 8. praksa manage /'mzenids/.. dodir keep in touch. nepr. pasti hurt /hart/. How long did Milan stay in Britain? 4. nepr. visited Eng141 Unit 28 On the Way Engineer: Yes. How long is it since Milan was in Britain? 9. What happened then? 6. What does Madge want to know? 2. Did Milan work in Arthur's factory all the time? 2. držati touch /UtJV. Where did Milan work? 5. noga hospital /'hospital/. jedan drugi joke /dssuk/. Have Arthur and Milan kept in touch? 0.

Lucy? Lucy: First of all.. Upotrebite since ili for: Talking about a Writer Peter goes on asking Lucy questions about the writer. Peter: What a pity I didn't talk to him longer! Pitajte studente kakve osobe vole. Peter: How long have you known him? Lucy: .. PLEASE. Nisam to znao. tako.. Prvi put je u Engleskoj. Peter: How long has he been a writer? Lucy: . Actually.. He asks her to come along. odnosno ne vole. have a hobby. what sort of people do you like.. Engineer: Was it then that you hurt your-arm and leg arid had to go to hospital? Arthur: Yes. Kakva je on osoba? — Veoma je simpatičan i vredan. fixed me up all right. Interesting people. . Peter: I say. Then I like people. The dnve along the highway was rather tiring. Želeo je da upozna rad svih naših fabrika. Peter: I also like interesting people. I haven't been to Scotland yet.. Prevedite na srpskohrvatski: CAR EXIT COACH EXIT 143 JJ A Rest at a Motel UNIT 29 A REST AT A MOTEL MOTEL TWENTY LITRES > OF PETROL. jeste. Lucy: Well. I came across a very good doctor . — A. Peter: I haven't read a novel. On je upravo vrsta osobe koja mi se sviđa. too.. it was. They decided to stop at the motel Milan recommended in his last letter.with for a climbing holiday. has written some very good novels. a long time. Da li je on inženjer koga si vodio u sve filijale po Engleskoj? — Da. It got cooler and it started raining when they pulled up at the motel.. Lucy: Then you must try and read at least one of his novels. — A odakle dolazi? — Dolazi iz Jugoslavije... are kind and friendly... Listen. anyway... Suddenly the weather changed. tako. Diskutujte sa studentima o nekom mladom romanopiscu.. I like people .. he's a writer. Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: 144 Why are you driving so fast? Why must you overtake . quite a time. Dramatizujte dijalog.. we saw at Mary's last night? Lucy: You mean the man . Lucy. about ten years._______. Peter: How many novels has he written so far? Lucy: About ten or so. Stavite odnosnu zamenicu who gde je potrebno: The Sort of People I Like One day Peter asks Lucy what sort of people she likes. Peter: I've decided to spend my summer holiday in Scotland. Prevedite na engleski: V — Ko je taj dovek sa kojim si razgovarao? — To je inženjer koji je došao u London pre tri meseca radi prakse. him. who was the man. 142 Upotrebite odgovarajući izraz: A Climbing Holiday Peter tells Lucy that he wants to go to Scotland on a climbing holiday. — A. Luckily. — Da li je već bio u Engleskoj? — Ne. Arthur wanted to get some petrol. Postavite pitanja studentima u vezi sa dijalogom. Peter:_________ Recite drugim studentima da želite da idete na planinarenje. I first went to Mary's. That's where I met him. nije... On je zapravo inženjer sa kojim sam išao da planinarim po Škotskoj.. . I introduced you to at the end of the party? Peter: Yes. Predložite jednom od njih da pođe sa vama. Peter: I'm going on a climbing holiday. Why don't you come along? Lucy: I'm afraid I'm not very fond of climbing. he graduated... It was hot and Arthur was feeling tired.. They wanted to stop at a motel for a rest.

nepr. ulje tyre /taia/. Thank you. Look. it's going to rain heavily. Don't you like fast driving? You know I do. Prestići *&*& /spi :d/. gl. How was Arthur feeling? 4. napuniti suddenly /'sAdanli/. brzinomer 'O Engleski u 50 lekcija slow down /'sbu 'daun/. I'm not driving fast. Imaš li nešto protiv ako .609m) soon /su:n/. Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. so I must fill up. odmoriti se highway /'haiwei/. All right..spi'domite/. it's beginning to rain. zaustaviti auto overtake /.. sir? Arthur: No. it depends. because we are 100 kilometres from Belgrade. svež get cooler. What else did Arthur. Attendant: Shall I check the tyres? Arthur: Yes. please. I'd love a cup of coffee. yes. I'm feeling tired. thank you..]/.every car? Since we left Zagreb. a motel! Thafs the motel Milan recommended in his last letter. Will you clean the windscreen. vetrobran 145 Unit 29 A Rest at a Motel Dodatni materijal i vežbanja Lucy • Oh. Attendant: Any oil. iznenada c°ol /ku:l/. please. What was the weather like when they pulled up? 8. usporiti mile /mail/. want to do? 6. I am. trčati run out of. brzina speedometer /. please. Do you mind if we stop at a motel and have a rest? Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Of course not. How can you tell? Because he recommended the motel which is 100 kilometres from Belgrade. Haven't you just slowed down? Just a little. I want to get to Belgrade as soon as possible. uskoro as soon as. We were at Mary's.. nepr. imati protiv Do you mind if. I've run out of petrol. but not at a speed of over sixty miles an hour.. Are you sure that's the motel he recommended? Yes. I remember now. Don't you think that's too fast? Well. What was the weather like? 3. odmor. At the Filling-Station Arthur: Twenty litres of petrol. zamoran feel /fi. lice na usluzi oil /ail/. too. milja (1. What was the drive along the highway like? 2. gj. Look at the speedometer. nepr. gl. How much is it in all? Attendant: Six hundred and fifty dinars. Let's pull up. guma windscreen /'windskri:n/. zasvežiti Pull up /'pul 'Лр/. autoput totag /'taiarin/. Yes.3uv3'teik/. What must Arthur always do while driving? . What happened suddenly? 7. što pre mind /maind/. osećati fill up /'fil 'лр/.. Arthur. run /глп/.. Go inside and order some coffee while I get the petrol. you've overtaken every car on the way. What did they decide to do? 5. ostati bez petrol /'petrel/. Rečnik rest /rest/. benzin attendant /s'tendant/.

A Stay Abroad Peter: ? you ever (be) to Italy. too. 10' 147 i Unit 29 Stavite odgovarajuće izraze: Do you mind if.. . Historical films. Lucy: Oh. I (be) to Italy several times. Peter.. it is. I think it's the most beautiful town in Italy. Peter: I'm afraid I don't like historical films. But I (not be) since. ukoliko jesu.... . 'tajte studente da li su ikada bili u inostianstvu (be abroad) i. .. What would Madge love to do? 6. . . Did Milan recommend a motel in one of his letters? 3. I saw was a very good thriller. cy • Actually. I like thrillers and Westerns.. Peter: Which places you (visit)? Lucy: I (visit) Rome. . She tells Peter about her impressions. Which motel did he recommend? 4. What did Arthur tell Madge to do? 8. Peter: When you (be) last? Lucy: In 1987. it's the book . How does Madge feel about fast driving? 10. Stavite glagole u zagradi u odgovarajuće vreme (present perfect ili past tense:) Lucy was in Italy in 1987. Lucy: What kind of films do you like? Peter: Well. Peter: That's right. How far were they from Belgrade? 5. that's the film. How many litres of petrol did Arthur buy? 9.Lucy: Yes. Lucy: What was it about? Peter: It was after the novel by Agatha Christie "N or M". But how did you know? Peter: Don't you remember what you said to me the other day: "There's a book .. I have. you want to read. Peter brings Lucy a book. Over coffee Peter and Lucy talk about the sort of films . they like. Lucy? Lucy: Yes. The last film .. Lucy? Lucy: Well.. Mary recommended to me. How nice of you. What did Madge ask Arthur to do? 2. Stavite which ili that gde je potrebno: The Films I Like. Pitajte studente kakve filmove vole. razgovarajte o tom boravku. . I'll read it. What did Arthur tell Madge? Postavite studentima sledeća pitanja: 1.. too.9. I like films . Peter feels like smoking with his coffee. Florence and Venice. Razgovarajte sa jednim studentom o knjizi koju su vam preporučili. everybody talked about at Mary's. . Peter: Is this the book. Was there a filling-station near the motel? 7. she wants to read. deal with an interesting problem. Peter: If you find it good. . Peter: What sort of films do you like.. Did he buy any oil? 10. peter: Which town you (like) most? Lucy: Florence. I want to read. What did he ask the attendant to do? B Stavite which ili that gde je potrebno: At Lucy^s Place One evening Lucy asks Peter to call on her for a cup of coffee. It's 'The Orient Express' "• 146 i-«*V • . She found it exciting. Lucy? .

~ Ш " Ste » Videli °ve ««>*№ otkad ie dl « ^ Vlde° °d PrOŠ'0g "^Video sam & sv<*a tri puta Sm Ivo ?° M T ~ Ш " Ste 8a V°dili U restoran ° kome *am vam govor. Madge! Welcome to Belgrade. : How long have you been living in it? Since last March.__ .Gde * nisam N J1 T mU PreP°rUČi0. Let me introduce you to my wife. : You've got a very nice flat. a bathroom and a khdisn. too. How are you? Do come in. Sometimes I watch the English lessons on TV. I've been reading the paper anyway. rthur: I'm sorry you've been waiting so long. part of the way.Ne. se svito. How did you like Slovenia? ._____ . Did y°U haVC a pleasant Journey? YCS> WC Љс' We enJ°ved our drive to Belgrade. Milan. Actually. Lucy? .Da h je ovaj fotografski aparat vaš? _ Da. but we had no time. Arthur: Hello. . We wanted to stay longer. Arthur. inthw I'll A~ . ali nameravam da ga vodim iduće nedelje.__ . This is Madge.. Your English is very good. D Prevedite na engleski: * ?" " Be°gradU? ~ °d PrV°g aprila' . Da l. Never mind. Milan has been living in it for almost a year now. jeste. • When did you cross the frontier? / Three days ago.Very much. Pitajte studente da li im smeta ako pušite. How do you keep it up? By reading magazines and technical books in English.» Peter: Here you are. When Arthur rang the bell. But we had some rain. Milan. what . I moved in on March 22nd. if I open the window? It's very stuffy. since the year I went to England. još nisam. SL7 * '' 'T'! neŠt° Pr°tiV da "^™"1 jedan snimak vašim apa-ratom? _ Svakako da nemam. I got it through my factory. Now. .Ovo je vrsta aparata koja m. Madge and Arthur had some difficulty in finding Milan's house. The weather was quite hot. Neka jedan student odgovori odrecno. Lucy: Thanks. su ovo fotografije koje ste snimili u Zagrebu? . Madge: Hello! Nice to meet you. It's a self-contained flat consisting of a bed-sitting room.• Yes. I'll do it.Da. He got his flat through his factory. Milan: Hello. Milan answered the door and showed them in. Peter:_________Don't bother. Prevedite na srpskohrvatski : WAY IN KEEP CLEAR WAY OUT KEEP CLEAR UNIT 30 MEETING MILAN JOVIĆ Milan lives in a new bjock of flats in Novi Beograd. Madge. We stayed in Slovenia two days. Upotrebite izraz Do you mind. . It's nice to see you after such a long time. haven't you? I was very lucky. Dramatizujte dijalog.. It was almost nine o'clock when they got to his place.0? .Peter: Lucy: if I smoke. Milan: Hello. I'm glad to see you. this is Milan. I'd like a cigarette. wasn't it? A 'an: 149 Unit 30 Meeting Milan Jovit Arthur Milan: Arthur Milan: Arthur Madge Milan: Madge Milan: Madge: Milan: Arthur: Milan : Arthur: Madge: Arthur: Milan: '. isn't it? How long have you been learning? Seven years. too. Dozvolite da vam pokažem kako da snimate.

would you like to drink: beer or a soft drink? Beer for me. A soft drink, please. Thank you. Did you manage to book a room for us? Yes, I did. It's pretty difficult with accommodation in the high season, but I managed to book a room at the Union Hotel. Let's go there as soon as you finish your drinks. Rečnik get through, dobiti preko self-contained /'self kan'teind/, komforan consist /kan'sist/, sastojati se almost /'oilmaust/, skoro difficulty /'difikalti/, teškoća bell /bel/, zvono such /SAtJ/, takav never mind /'neva 'maind/, ne mari pleasant /'plezant/, ugodan journey /'dsa.-ni/, putovanje, put enjoy /in'dsoi/, uživati frontier /'fi-Antja/, granica learn /b:n/, nepr. gl., učiti keep /ki:p/, nepr. gl., držati keep up /'ki:p 'лр/, održavati technical /'teknikl/, stručan soft drink /'soft 'drink/, voćni sok .ccommodation smestaj pretty season /si:zn/, godišnje doba high season, glavna sezona Dodatni materijal i vežbanja A ,, Odgovorite na sledeća pitanja pismeno: 1. Where does Milan live? 2. How did he get his flat? 3. What sort of flat has he got? 4. How long has he been living in it? 5. What happened when Madge and Arthur got to Belgrade? 6. What time was it when they got to Milan's place? 7. What did Arthur do? 8. What did Milan do? 9. Where did Milan manage to book a room? 10. Why was it difficult to find a room? Postavite studentima sledeca pitanja: 1. What 2. What 3. What 4. What 5. What 6. What 1. What 8. What 9. How 10. How does Milan say when he sees the Heaths? doss Arthur say? has Milan been doing? does Arthur say about the drive to Belgrade? does he say about the weather on the way? does Milan ask Arthur? does Arthur say about Slovenia? does Madge think of Milan's English? long has Milan been learning English? does Milan keep up his English? B Stavite glagole u zagradi u sadašnji trajni perfekt: L°oking for a Home 'S "^"^ to John Steward. They've got two children: and Meg, 6. They (live) in a block of flats since they got married. 150 151 Unit 30 Meeting Milan Jović Now that the children are getting bigger, they've decided to buy a house They (look) for one for six months now. Sheila tells Lucy about it On ,h' phone. Lucy: Sheila: Lucy: Sheila:

Lucy: Sheila: Lucy: Sheila: Lucy: Hello, Sheila! Lucy here. How are you? Not too bad. We haven't managed to find a house yet. Oh, really? How long you (look) for one now? For six months. And how long you (live) in the piesent flat? Since John and I got married. What's wrong with the houses you've seen? We haven't found one we really like. Don't give up. After all, you (look) for one for six months only. I'm sure you'll find one you'll like. Pitajte druge studente gde i koliko dugo stanuju u sadašnjem stanu/kući. Stavite glagole u zagradi u sadašnji perfekt ili sadašnji trajni perfekt: Learning a Foreign Language Peter asks Lucy how long she (learn) Spanish. She says she (learn) since she went to Spain for the first time. Peter: How long you (learn) Spanish, Lucy? Lucy: For five years. Actually, since I first went to Spain. Peter: ? you (be) to Spain since? Lucy: Yes, I ... Three times. Peter: How you (keep up) your Spanish? Lucy: I (read) Spanish magazines and books. I (watch) Spanish lessons on TV, too. Peter: That's why your Spanish is so good. Pitajte studente koliko dugo uče engleski ili neki drugi strani jezik i kako održavaju svoje znanje. Stavite odgovarajuće upitne izraze (Question-Tags): Talking about the Weather Peter and Lucy are talking about the weather. Peter: Lovely weather, ...? Lucy: Marvellous. It was absolutely awful yesterday, ...? Peter: Yes, it was pretty cold, ...? nnite I had to put on a sweater. Lucy: e „u^ers can be quite cold in Britain,...? Peter: J™1^^ too Sometimes you think it's autumn, . ..? -,«. „ vremenu sa turistom iz Engleske. Dramatizujte dijalog. Razgovarajte v Stavite odgovarajuće izraze: Discussing a Hotel Milan tells Arthur that the Union is not a first-class hotel. Milan: Sorry, Arthur, but the Union isn't a first-class hotel. Arthur:________Actually, I don't like first-class hotels. Milan: It's in the old part of the town. We shan't be very near. Arthur:________We can always talk by phone. Do you mind if I ring you up about eight tomorrow morning? Milan: ________I'll be in my office. Here's my office number. Rezervisali ste sobu u hotelu svom poznaniku iz Engleske. Objasnite mu kakav je hotel. Dramatizujte dijalog. D Prevedite na engleski: — Od kada živite u novom stanu? — Živimo ovde već skoro dve godine. — Kada ste se uselili? — (Uselili smo se) kada smo se vratili iz Nemačke. Od kada radite u fabrici? — Ne tako dugo. (Radim) samo šest meseci. — Da li i Jovan radi u istoj fabrici? — Da, radi. — Koliko dugo radi? — Već dve godine. — Da li poznajete Jovanovu sestru? — Da, poznajem je. Poznajem je već nekoliko godina. — Gde ste je prvi put sreli? — Sreli smo se kod Jovana. — Da li ona još uvek traži stan? — Da, traži. Ona traži stan već godinu dana, ali još nije uspela da ga nađe. Prevedite na srpskohrvatski: KEEP CLEAR OF THE GATE NO________ UNAUTHORIZED PARKING

152 153 A telephone Conversation UNIT 31 A TELEPHONE CONVERSATION Madge and Arthur got up at seven o'clock, because they wanted to start their sightseeing tour as early as possible. Arthur rang Milan up to find out if he could join them, but Milan was busy. While Arthur was talking to Milan, Madge was getting ready for the tour. Arthur: May I speak to Mr Jović, please? Milan: Speaking. Hello, Arthur! How are you? Did you have a good rest? Arthur: Very good, thanks. I tried to phone you half an hour ago, but I couldn't get through. The line was engaged. Milan: Oh, yes. I had a trunk call. I was speaking with London. Arthur: Oh, I see. I wanted to ask you to join us on our tour. Milan: I'm afraid I'm very busy at the moment. I shan't be able to join you. Arthur: What a pity! Listen, which places do you think we should see? Milan: First of all, you should visit the National MuseumThere's a very good art gallery and some fine sculptures. There are also some frescoes from our monasteries. Arthur: Milan-' Arthur: Milan: Arthur: Milan: Arthur. Milan: Arthur. Milan: Arthur Milan : Arthur Oh, fine. Where is it? It's in Republic Square. It's very near your hotel. You can go on foot. Ask the porter to explain to you how to get there. Which other places do you think we should see? Then you should go to Kalemegdan Park. If you have time, go to the Military Museum, too. Can't you try and join us later? Well, I may be free about one o'clock. Look, when you finish with the Museum, give me a ring. There must be a public telephone in the Museum. Isn't there a telephone-booth near by? Well, there's a post office at the second corner on the left-hand side of the street. Go there. All you need is a two-dinar coin. All right. I'll do that. You know my phone number, don't you? Yes, 620—050. That's right. Remember me to Madge. See you later. Bye. ' Bye. Vocabulary conversation ^konva'seijan/, razgovor start /start/, početi as early as possible, što je moguće ranije join /dsoin/, pridružiti se get through, dobiti vezu "ne /lain/, linija engaged /in'geidsad/, zauzet *»* call /'tfAok 1»:!/, međugradski razgovor *»*» /lud, Jad,, treba of all, pre svega /, muzej art /a:t/, umetnost gallery /'gselari/, galerija sculpture /'skAlptJa/, skulptura fresco /'fraeskau/, freska monastery /'monastari/, manastir republic /ri'pAblik/, republika military /'militari/, vojni public /'pAblik/, javni give a ring, telefonirati telephone booth /'telifaun 'bu:d/, telefonska govornica coin /koin/, metalni novac See you later. Videćemo se kasnije. Remember me to..., Pozdravi... 154 155 Unit 31 Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. What time did Madge and Arthur get up? 2. Why did they get up early?

3. Who did Arthur ring up? 4. What did Arthur want to find out? 5. Why couldn't Milan join them? 6. What was Madge doing while Arthur was talking to Milan? 7. What did Arthur try to do? 8. Why couldn't he get through? 9. Who was Milan speaking with? 10. What sort of call was it? Put the following questions to other students: 1. Which places should Madge and Arthur see? 2. Why should they see the National Museum? 3. Where's the National Museum? 4. How can the Heaths get to the National Museum? 5. Which other places should they see? 6. What should they see at Kalemegdan Park? 7. What does Milan tell Arthur to do? 8. Where does Milan tell Arthur to phone from? 9. Does Arthur know Milan's telephone number? 10. What does Milan ask Arthur to do? B Supply the correct form of the past continuous tense: A Phone Call from the Post Office After the National Museum Arthur and Madge went to the post office. Arthur (try) to get through to Milan for about ten minutes, but at that time Milan (speak) with a branch office. At last Arthur got through. While Milan and Arthur (speak), Madge (wait) outside. Arthur: Hello! Arthur speaking. Milan: Hello, Arthur. Where are you? 156 A Telephone Conversation Arthur: I'm at the post office. I tried to get through to you, but the line was engaged. Milan: Oh, yes, I (speak) with a branch office. Arthur: Will you be able to join us? Milan: Terribly sorry, but I'm busy. Listen, ring me up when you get back to the hotel. Arthur: All right. See you later. Bye. You are in the National Gallery in London from where you phone a friend of yours. You ask him to join you for lunch. Dramatize the dialogue. The Line was Engaged Peter asks Lucy what she (do) between eight and ten o'clock on, Sunday evening. She says she (watch) TV first and then she (speak) to Sheila on the phone. Peter says he tried to phone her about nine, but the line was engaged. Peter: What you (do) between eight and ten on Sunday evening? Lucy: Nothing special. I (watch) TV from seven to ten and then I I went to bed. Peter: So early? You rarely go to bed so early, don't you? Lucy: Yes, but I (read) in bed for about an hour. Peter: 1 see. I tried to phone you about nine, but couldn't get through. The line was engaged. Lucy: 6h, yes, I forgot. I (speak) to Sheila for quite a time. Peter: Actually, I wanted to ask you to come for a walk. Ask other students what they were doing at ten o'clock last night. Supply may or should: Visiting Museums i Peter and Lucy are talking about the museums Lucy hasn't visited yet. Peter advises her which museums she... see. Peter: Have you been to the British Museum, Lucy? Lucy: Not yet, I'm afraid. Peter: It's certainly a museum you.. .see. And have you seen the National Gallery? Lucy: No, I haven't. Actually, I wanted to go to the Tate Gallery last week, but I didn't. 157 Unit 31 Peter: That's another museum you ... visit. Well, if I... say so, you ... visit all these museums as soon as possible. I ... be free tomorrow, so let's go to the British Museum together. Ask other students which sights a foreigner should see in Belgrade /their town.

... but I couldn't find it...... I turned everything upside-down. Lucy: Great! Where shall we meet? Peter: Let's meet at 2 o'clock in front of the main entrance.. Videćemo se kasnije. Razgovarao sam sa Londonom.... About half past twelve they returned to the hotel for an early lunch. Then they went to visit the Military Museum.. Kada budete završili sa razgledanjem Narodnog muzeja. možda ću biti slobodan oko dva sata.... I must go and have a look.. telefoniraj mi.. Lucy: Hello! Lucy ________ Peter: Hello.. ADMISSION FREE TELEPHONE MESSAGE Message for Mr/Mrs....m..... Lucy! Peter_______ Look. BEOGRAD ... — 5 p...... Pokušao sam da ti telefoniram pre pola sata. ________Bye... — Na žalost.. — Da. 160 Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge. please.... imao sam međugradski razgovor. from where they had a lovely view of the Sava and the Danube as well as the new parts of Belgrade....Room . too.Q30 JUGOSJLAV. from Mr/Mrs.. please? Landlady: Just a moment. — U redu.... D Translate into English: — Mogu li da govorim sa gospodinom Jovićem? — Na telefonu.... — Hteo sam da te pozovem da nam se pridružiš pri razgledanju znamenitosti... Arture.A Telephone Conversation Translate into Serbo-Croat: OPENING HOURS Mon Sat 10 a. jesam. They had already finished lunch when suddenly Arthur noticed that his camera was missing. Zdravo. After they had visited the Military Museum.m... Closed on Tuesdays Supply the corresponding expressions: Going to the British Museum Peter happens to be free and phones Lucy to tell her that he can go to the British Museum..... I looked under the seats....... Arthur: .. trenutno sam vrlo zauzet. Arthur: Madge. Ring up a student and ask him/her to go to the National Museum with you...... šta misliš koja mesta treba da vidimo? — Treba da vidite Narodni muzej i Kalemegdan....m... because they wanted to go to Avala to see the Monument to the Unknown Soldier... I'm free in the afternoon.. Date ......m. the Museum of Modern Art and the building of the Executive Council.IJA 1095 S 158 159 Losing a Camera UNIT 32 LOSING A CAMERA At Kalemegđan Park Madge and Arthur went to see the old fortress. a. — Zar ne možeš da nam se pridružiš kasnije? — Pa.. Peter: ________Lucy. — Šteta! Slušaj. Zdravo... Dramatize the dialogue.. I haven't seen it since we took photographs at Kalemegđan Park. ali veza je bila zauzeta.. it isn't. Kako si? Da li si se dobro odmorio? — Hvala.. where's my camera? Have you got it? Madge: No... telephone No. Madge: It isn't in the car.. Received at . They enjoyed looking at the bridges across the Sava... I shan't be a minute.. Landlady: 684-7930./p. Arthur: Madge. is it? Arthur: No.. I haven't. they sat down on a bench to rest.. Did you leave it in the car? Arthur: I don't think so. Lucy: All right. I can go to the British Museum with you. Hold on.

If I don't find it. odmah ću u 50 lekcija everything /'evrlOin/. gornja strana down /daun/. klupa monument /'monjumant/. veće bench /bentj/. I did. How long had Arthur had the camera? 8. .. What did they do after they'd visited the Military Museum? 6. slučaj That's not the point. I'll buy you a new one for your next birthday. Cameras must be quite expensive here. for. I'll have to buy a new one. Why did they return so early? 8. I remember having it at the fortress. do you? I'm afraid I do. sve upside /'Apsaid/. When did Arthur have the camera last? 5. pogled. Why did Arthur object to it ? B Supply down. He said be had turned everything upside. What sort of view did they have from there? 3. used /ju:st/. Let's try and remember all the places we've been to today. Where did he leave his camera in the Military Museum? 7. Er. savremen executive /ig'zaekjutiv/. nepoznat •oWier /'sauldja/. to or up: Bad Luck! Arthur rang Milan.. What did they enjoy looking at? 4. What did Arthur know? 6.. sve isprevrtali perhaps /pa'haeps/. draga 161 Unit 32 Losing a Camera Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. dole upside-down /'Apsaid 'daun/.. koji nedostaje I shan't be a minute. Did you have it when we went to the Military Museum? Yes. What did Arthur suddenly notice? 10.. What did they want to see at Avala? 9. What did the Heaths go to see at Kalemegdari Park? 2. But I'll need a camera here..Madge. but couldn't find his camera. sladak darling /'da:Iirj /. preko contemporary /kan'temparari/. I remember leaving it in the cloakroom. garderoba case /keis/. izgubiti fortress /'fo:tris/. can you remember when you had it last? I remember having it at Kalemegđan Park. Oh. What did Arthur do? 4. In that case I don't think we'll ever find it. izgled across /a'kros/. What did they visit after that? 5. možda cloakroom /'klaukrum/. What sort of camera was it? 9. tvrđava »lew /vju:/. tumbe turn everything upside-down. Then perhaps we left it on the bench where we were sitting after we'd visited the Military Museum. primetiti »issing /'misirj/.. That's very sweet of you. What time did they return to their hotel? 7. nepr gl. vojnik notice /'nautis/. because I took photographs of it. darling. When was it last that Madge saw the camera? 2. to tell him what had happened. Where did Madge think Arthur had left it? 3. You don't mind. mustn't they? Vocabulary lose /lu:z/. If you don't find it. Nije stvar u tome. is it? That's not the point. come on! It's not an expensive camera.. naviknut sweet /swi:t/. I've had it for three years now and I'm used to it. izvršan council /'kaunsl/. What did Madge decide to do? 10. What had they already finished at that moment? Ask other students the following questions: 1. Arthur: Hello! Arthur speaking. spomenik unknown /'An'naun/.

. She couldn't remember where she (leave) it. Actually it's the third one.. . .. Look. but I'm used . they went to a coffee bar. Ali fotografski aparat nisu nigde našli. Milan: That's bad luck. Peter: And did you have it after we (leave) the coffee bar? Lucy: I don't know. After they (visit) the Museum. Peter: I'm sure that's where you left it.? Peter: Not that I can remember. Dramatize the dialogue.? Lucy: No. When Lucy got to her guest-house. I'll ring you up immediately. Supply the correct form of the pluperfect: My Umbrella is Missing Peter and Lucy went to the British Museum on Saturday. Supply the corresponding tags: A Few More Questions Peter asked Lucy a few more questions about her missing umbrella. Odlučili su da odu do svih mesta koja su to jutro obišli. my umbrella's missing. I've lost my camera. . Phone a friend and tell him/her about it. Peter: Did you leave your umbrella in the cloakroom? Lucy:________ I'm sure I had it when we went out. . Peter: I just can't understand how people lose things.. I have. D Translate into English: Pošto su posetili Vojni muzej. They should give positive/negative answers. . . Milan: Was it an expensive camera? Arthur: Not really. Peter: It's not the first umbrella you've lost. I know I had it after we (visit) the British Museum. . Lucy: You've never lost anything. . You must go to all the places you've been Wait . Pokušali su da se sete svih mesta koja su posetili. other students what Peter and Lucy talked about on the phone. I'll go there early tomorrow morning to see if anybody found it. . ? Peter: Of course.. Peter. Njihova je jedina nada bila da ga je neko pošten našao.. . She rang Peter up. me. U* 163 Unit 32 Supply the corresponding expressions: / don't think so Here are some more questions that Peter asked Lucy. Ask other students what Arthur told Milan on the phone. it. she noticed that her umbrella was missing. it everywhere? 162 Arthur: Yes. I have. I remember putting it on a chair there. Bye. Nisu znali gde su ga zaboravili. She was sure she (lose) it. Imao je taj aparat već tri godine i bio je navikao na njega. I did. Lucy: Hello! Lucy here. Artur je znao da je ostavio aparat u garderobi Vojnog muzeja. You've lost your driving-licence. Peter: Did you leave it in the tube? Lucy: ________ Peter: Can't you remember when you had it last? Bucy: I know I had it when I left home. I've turned everything upside. I'm afraid. it isn't. Translate into Serbo-Croat: WELCOME TO YOUR PARK PLEASE KEEP OFF THE GRASS .. seli su na klupu da se odmore.Milan: Oh. I'll come along. Peter: Did you have it with you this afternoon? Lucy: Yes. Arthur! What's the news? Arthur: Bad news. primetili su da im nedostaje fotografski aparat. I can't find it anywhere. . Peter: Do you mind my questions? Lucy: ________ Ask other students questions beginning: Do you mind if. Kad su se vratili u hotel. But I don't think I've ever lost anything. Milan: Are you sure? Have you looked.. hello. Lucy: You've never been absent-minded.

sreća surprising /sa'praizirj/. What did the attendant say? 9. neko anybody /'enibodi/. When he described the camera to him. would you mind giving me your particulars. Arthur: It's surprising that nobody kept it.. tačno get back. He found it on a bench in Kalemegdan Park. it is. 164 165 Unit 33 While Arthur was at the Lost Property Office. What was she reading? . nagrada completely /kom'pli:tli/. udar stroke of luck.. iznenađen describe /dis'kraib/. Madge: Lucky you! Who found it? Arthur: A boy. Where had the boy found the camera? 10. Is it yours? Arthur: Yes. What did the attendant say when Arthur described the camera? 6. hol booklet /'buklet/. podatak lobby /'lobi/. neko. model stroke /strauk/. iznenađujuće Would you mind . opis correspond /. I lost my camera yesterday and I've come to see if anybody found it. Biro za izgubljene stvari inquire /in'kwaia/. odgovarati delighted /di'laitid/. I never thought we'd get it back. Who found it? Attendant: A boy. hodnik. Actually. sir. Madge: Yes. iznenaditi surprised /ss'praizd/. After some time Arthur arrived. niko 'model /'modi/. This really is a stroke of luck. ushićen somebody /'sAmbodi/. Madge was waiting for him in the hotel lobby. What did Arthur say when the clerk gave him the camera? 2. Arthur: Good morning. What did Arthur ask the attendant? g. When the attendant showed Arthur the camera. Why was Arthur surprised? 4. he said it was his.•-•• AT THE LOST PROPERTY OFFICE The following day Arthur went to the Lost Property Office to inquire about his camera. Where did Arthur go the following day? 2. Madge: Did you offer a reward for the boy? Arthur: I'm afraid I didn't. Molim vas particular /pa'tikjula/. he would keep it. What sort of camera was it? 5. Arthur was delighted to have his camera back. Attendant: What sort of camera is it. svojina Lost Property Office. potpuno Kodak /'keudaek/ 166 At the Lost Property Office Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: j. He told the clerk that he'd found it on a bench in Kalemegdan Park.koris'pond/. What was Madge doing meanwhile? 4. ma ko nobody /'naubadi/. Attendant: Now. He was surprised that the attendant could speak English. Madge: That's where we left it after we'd visited the Museum. sir? Arthur: It's a Kodak model 418. Attendant: Here's a camera which corresponds to the description. obećati honest /'onist/. brošura exactly /ig'zaektli/. the attendant said there was a camera which corresponded to the description. raspitati se surprise /sa'praiz/. Why was Arthur delighted? Put the following questions to other students: 1. I thought that if somebody found the camera.UNIT 33 :-> •. I completely forgot about it. Arthur: Look! I've found the camera. Arthur: Exactly. pošten reward /ri'wo:d/. That's why I promised to get you a new one. opisati description /dis'kripjan/. What did Arthur say when the clerk showed him the camera? 7. What surprised Arthur? 3. dobiti natrag promise /'promis/. Why did Arthur go to the Lost Property Office? 3. Vocabulary property /'propeti/. Arthur: I told the clerk it was nice to see that there were honest people. She was reading a booklet about Belgrade that Milan had given to them. He asked who had found it and the attendant said that a boy had found it in Kalemegdan Park the day before and had brought it in.

I was sure somebody (take) it. What did Arthur think? 8.. phoned about ten o'clock and left a message. Ask other students what happened when Peter went to the coffee bar and what he told Lucy on the phone. Supply somebody. Lucy: Oh. Peter: Landlady Peter: Ask other students what Peter did when he returned to his flat. I wrote it down. Lucy. Peter said it (be) coral red with a black handle. Dramatize t»e dialogue.. That's all. Peter also asked if. Lucy: What the cashier (do) when you told him my umbrella was missing? Peter: He asked me to describe it.5. bring a parcel for me? I'm afraid . brought a parcel. Why didn't he do it? B Supply the correct form of the verbs in brackets (Sequence of Tenses): Finding the Umbrella When Peter went to the coffee bar the next day he asked the cashier if anybody (find) an umbrella.. If. .. Here it is. spelling your name. . according to Arthur? 9. sir. Lucy: What (happen) then? Peter: Well. he gave me your umbrella. . Thank you. Peter: Neither did I... . Lucy: I thought I (have) buy a new umbrella. Peter rang Lucy up immediately and told her that he (find) her umbrella. please? Cashier: Of course. Peter: So did I. sir.. Who had given them the booklet? 6. Your name. I didn't believe you (find) it. did . At least while I was here. phones. What was nice. had phoned.. I say.. She said . Supply the missing expressions: At the Lost Property Office Attendant: Arthur: Attendant: Arthur: Attendant: Arthur: giving me your particulars. sir. Look. What did Arthur do when he got back? 7.. Ask other students if they've had a similar experience. Peter here. anybody or nobody: Leaving a Message When Peter returned to his flat he asked the landlady if. had phoned about ten o'clock and had left a message. Did Arthur offer a reward for the boy? 10. Arthur Heath. Peter: May I use the phone. I've found your umbrella. 167 Unit 33 At the Lost Property Office Peter: Hello. I must go out again. phone? Landlady: Yes. The cashier told him that there (be) such an umbrella.. . Put the verbs in brackets into the correct form of the interrogative: Lucy: Who (find) the umbrella? Peter: One of the customers. Peter: Did .. fine. . The cashier asked him what sort of umbrella it (be). Thank you. will you please tell him to leave a message with you. had brought a parcel for him. Lucy: Where he (find) it? Peter: On the chair where you had left it.

nepr. nepr. Milan: Arthur: Milan : Madge: Milan : Madge: Milan : Hello. D Translate into English: — Da li je neko telefonirao? — Jeste. Vocabulary take /teik/. — Za Sjedinjene Američke Države? Ja sam mislio da ide za Evropu. It seems to be expanding very fast. That's true. On the way I'll show you the place where the new Opera House will be built. Attendant: Marital status and occupation. Zamolio vas je da mu telefonirate čim se vratite. bilo gde na drugom mestu flow /flau/. British. Where have you parked your car? In the car park. not at all. Dramatize the dialogue with another student as attendant. I find Belgrade a very lively town. we'd love that. g. Yes. — Da li znate ko je to bio? — Na žalost. I thought both of you would like to see it. Let's go. Madge! Hello. London S. It's on the left bank of the Sava just at the place where the Sava flows into the Danube. gl. Nekoje telefonirao dvaput i pitao da li ste u kancelariji. That's all right. I'd love that. It looks quite attractive. Where are you going to take us. voditi. 19. All right then.. In addition to that whole new parts have been built. Pitao je kada ćete biti u kancelariji. We've always been interested in cars. provesti anywhere /'eniwea/. Thank you.A-r-t-h-u-r H-e-a-t-h. Braun. bilo gde. Putuje sutra za Sjedinjene Američke Države. Attendant: Your permanent address. Arthur! Sorry I'm late. The same thing may happen to us next time we come to Belgrade. Da li je rekao u koliko će sati biti kod kuće? — Jeste. gl. We haven't been waiting long. How many inhabitants are there? Over a million. Arthur: 13. Where else are you going to take us? Then we could go to the Fairground.E. — Da li je ostavio poruku? — Jeste. bilo kud anywhere else /'eniwes 'els/. rekao je da prvo ide u Njujork. Some parts of the town were destroyed. Your nationality.. I'd like to show you the pavilions. He wanted to show them some of the places they hadn't seen yet. Engineer. That's why you must come back as soon as possible. it was. sir. ne znam. Milan? Well. Rekao je da možete da mu telefonirate ma u koje vreme posle šest. I find Belgrade a much bigger city than I'd expected. Was Belgrade much damaged during the war? Yes. but all that's been rebuilt now. I thought of showing you the Museum of Modem Art first. a zatim u Vašington. Do you mind? No. Oaks Drive. teći . The number of inhabitants has more than doubled since the end of the war. He was sorry he was late but said he had been delayed by the traffic. There's also a motor show on. — Ne. When he got there Madge and Arthur were already waiting for him. He rang them up to say he would call for them at noon. A friend of mine who came back from Australia last year could hardly recognize it. — Niko mi o tome ništa nije rekao. because you've lost your briefcase. You are at the Lost Property Office in London. I couldn't find a free parking place anywhere else. Arthur: Milan: Madge: Milan: Arthur: Milan: Arthur: Milan: Madge: Milan : Arthur: Milan : We saw the Museum from Kalemegdan Fortress the other day. Arthur: Married. I was delayed by the traffic. Attendant: ________ writing your address down. Translate into Serbo-Croat: LITTER PLEASE NO LITTER 168 L 169 A Drive around Belgrade UNIT 34 A DRIVE AROUND BELGRADE On Sunday Milan decided to take Madge and Arthur for a drive around Belgrade. АПГШГ. — Da li je još neko telefonirao? — Da.

Peter: Of course.. What happened to a friend of Milan's? B Supply the correct tense of the passive voice: London during the War London (be bombed) during the war.. izložba automobila interested /'intristid/. When did he say he'd call for them? 5. Milan: You see. everything (be rebuilt) since the end of war. but I know that large parts of London (be bombed and destroyed). Where did Madge and Arthur see the Museum from? 2. What did Milan think of showing them first? Put the following questions to other students: 1. Milan told them about its development. What was on at the Fairground? 6. Peter: Not only the East End. What did he want to show Madge and Arthur? 3. Ask other students about the bombing of London/Belgrade/your town during the war. gl. opera city /'siti/. which (open) in 1978. but there are still parts which have to (build up). Little by little a whole new town (build up). osim expand /iks'psend/. Arthur: It's unbelievable how large Belgrade has grown. zbog toga Australia /o'streilja/. Where else did Milan want to take them? 4. nepr. but everything (be rebuilt) since the end of war. I didn't. I see. Peter: Did you know that the Houses of Parliament badly (be damaged)? Lucy: No. What did Madge think of Belgrade? 10.flow into. nepr. Madge: What's that building over there? Milan: It's a big store. Arthur and Milan were at Novi Beograd. očekivati inhabitant /in'hxbitant/. Where's the Museum of Modern Art? 3. Lucy: This part of London (be bombed) during the war? Peter: Well. Why did he park his car there? 10. What did Milan decide to do on Sunday? 2. What did Milan want to show them on the way? 7. Where did Milan park his car? 9. Australija Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. Why did he ring them up? 4. ulivati se car show. Peter tells Lucy about it. The Houses of Parliament badly (be damaged). What did Milan say about the development of Belgrade? 8. Why was Milan sorry? 7. stanovnik million /'miljan/. Large parts of London (be destroyed). zainteresovan build /bild/. What did Arthur want to know? 9. milion 170 171 Unit 34 A Drive Around Belgrade double /(Ubi/. ponovo izgraditi in addition to /s'dijsn/. Why was he late? 8. živ that's why. rat damage /'daemidj/. širiti se recognize /'rekagnaiz/. What were Madge and Arthur doing when he got there? 6. He said the first blocks of flats (build) immediately after the war. Then Milan said he'd show them the Sava Congress Centre. Now I'll show you the Sava Centre. . too. gl. kraj war /wa:/. the first blocks of flats (build) immediately after the war. Lucy: Oh. The West End. oštetiti destroy /dis'troi/. udvostručiti end /end/. prepoznati lively /'laivli/. graditi opera /'apanl. I can't tell you that. Milan: Yes. It just (finish). uništiti rebuild /'ri:'bild/. Lucy: I thought that only the East End much (be destroyed). but other parts too. veliki grad expect /iks'pekt/. What did he want to show Madge and Arthur? 5. Put the verbs in brackets into the passive: Talking about a Town While Madge.

.. That's where I was born.. it's at. I also liked its position.. . Milan: Yes. jeste. three people were discussing.. Osim toga.. isn't it? Arthur: Of course. Peter: It's been quite cold. aren't they? Make remarks about the weather. Milan was seven years old then. Madge: You know I am. — Da li je to zgrada gde se održavaju međunarodne konferencije? — Da. He lived there until his mother died. One of the tunes reminded Milan of his childhood and he told Madge and Arthur about that period of his life.. koji je otvoren u jesen 1978.. Neki delovi su bili razoreni.. Lucy: ___... Sava flows into. 172 173 Unit 34 A Drive around Belgrade Arthur: When it (open)? Milan: In 1978. ali nisam znao da je toliko veliki. Do Sava Centra izgrađen je i Hotel Interkontinental. D Translate into English: __ Kada je ovaj most podignut? — Odmah posle rata. it is. His father was killed during the war. Ask other students about the development of Belgrade.. Modern Art. — Da li je sve ponovo izgrađeno? — Da. čitavi novi delovi grada su sagrađeni.. They were listening to folk songs which a well-known woman singer was singing. Lucy: Awful weather. Arthur: How long did you live there? Milan: Until my mother died. Danube. Milan: Cheers! Arthur: Cheers! Madge: What a lovely tune! I find your folk songs marvellous. Sava Centre. Then he came to live with his aunt and uncle in Belgrade. Supply the appropriate expressions: Awful Weather. Peter: ________ The weather's been awful these days. jeste. __Rečeno mi je da je Beograd živ grad. Dramatize the dialogue.. Another student should express agreement with the statements. Bio je teško bombardovan. Milan was born in South Serbia. . You're showing the sights of your town to a foreign tourist. isn't it? Do you mind if I take your umbrella? I've left mine at home. Arthur and Milan were having supper at a restaurant.. Ask other students what the three people say about the Museum of Modern Art. Madge: What's that tall building over there? Milan: It's. Sada ću da ti pokažem mesto gde će biti sagrađena nova Opera. Takođe ću ti pokazati Kongresni Centar. Milan: This song comes from the part where I used to live as a child. isn't itl Peter and Lucy were on their way to school when it suddenly started raining heavily. . Museum of. — Da li je Beograd mnogo oštećen za vreme rata? — Da. hasn't it? Lucy: ________ It's rained almost every day. Madge: I found . Museum very impressive. way to .. if you're interested in ..... very place where... Madge: Which part is that? Milan: South Serbia. Inter-Continental Hotel. modern art. an or the: Showing Some Sights On .Madge: What's the Sava Centre? Milan: It's a Congress Hall where all sorts of conferences (hold). jeste.. Milan: Yes.._____ Summers in Britain are really awful. coffee there after seeing . We could have.. Sava Congress Centre. . Several conferences (hold) there since then.. too.li £u/W4« 1095 S 174 175 UNIT 35 TALKING ABOUT THE PAST Madge. Dramatize the dialogue. Translate into Serbo-Croat: LOOK BOTH WAYS] | BEWARE OF CARS] BEOGRAD : . Supply a.

narod. za vreme Cheers /tjiaz/. narodni song /san/. Talking about the Past Oh.. Vocabulary past /pa:st/. Arthur: Milan: Arthur: Milan: Madge. My own father was captured by the Germans in Africa and was sent to a prisoner-of-war camp in Germany. so when my mother died I came to live with my aunt and uncle in Belgrade. my father was killed during the war. I grew up without my parents. They brought me up. You told me once that your father had been a prisoner of war.You see. I'd just finished the first year of primary school. pesma sin8 /sin/. nepr. gl. a few months before the end of the war. How awful! How old were you then? Seven. prošlost folk /fouk/. pevač tune /iju:n/. detinjstvo Period /'pisriad/. but was caught almost immediately after he'd run away from the camp. dok ne die /dai/. melodija remind /ri'maind/.. If I remember well. nepr. nepr. Milan: Arthur: Milan: Arthur: Milan: Arthur: Milan: Arthur. ubiti during /'dju:rirj/. didn't he? Yes. Oslobodilačka armija primary school /'praimari/. kamp . he joined the Resistance Movement and fought in the Liberation Army. podsetiti childhood /'tjaildhud/. I see. umreti ai»t /a:nt/. život tear /bes/. In which year was he killed? In 1945. Yes. Živeli! Resistance Movement /ri'zistans 'mu:vrmnt/. zarobiti prisoner of war /'priznar av wo:/. boriti se Liberation Army /^iba'reijan 'a. Pokret otpora fight /fait/. gl _t roditi un<« /an'til/. gl. period "fe /laif/. he tried to escape. osnovna škola capture /'kaeptja/. How long was he kept in the camp? Until the camp was liberated by the Allies in Autumn 1944.mi/. I didn't know your father was killed during the war. ujak kill /kil/. ratni zarobljenik camp /ksemp/i logor. didn't you? That's right. tetka unc'e f/mkl/. pevati singer /'singa/.

Where was Milan born? 6. Шап: Everybody (kill)? Madge: Only one of the pilots (rescue). When was he caught? 8. top. Madge said she . " : I went to the zoo this morning... : But why did you go without me? You knew I (want) to along. too.. Who did he live with after his mother's death? 8. In which year was MiDan's father killed? 4. What did one of the tunes remind Milan of? 4. Lucy didn't know that Peter (like) animals.. osloboditi Bosnia /'baznie/. Arthur added that she . play the piano very well.. My own parents (kill) in an air crash. Where was Arthur's farther captured? 5. Things Madge Used to Do While they were listening to the folk songs. It took me a few years to get over their death. Milan: So sorry to hear that. pobeći Ubemte /'libareit/. What did he try to doe? 7.. because Lucy (go) to the zoo without him. When was the camp lilberated? 10. in the camp? 9. Only one of the pilots (resceue). play the piano very well. What were the Heath: s and Milan doing at the restaurant? 2. trčsati run away. Madge: I . How long did he lives there? 7. Afrika Furth. What did Milan's fath-ier do during the war? 3. 178 Talking about the Past • This reminds me. Bosna Africa /aefrika/.176 . pobeći run /глп/. Arthur: Madge . . . Peter got a ittle angry. gl. sing quite well. I haven't played for almost ten years now. When was the end of «he Second World War? Supply the correct form otf the passive voice: An Air Crash While Milan and Arthur w«sre talking about their past. Madge: I must say it was terrible. . Tell other students about an air crash that happened some time ago. Where did his aunt aind uncle live? 9.*: How awful! How did it happen? M d e • The plane was about to land when one of the engines blew up.ckcija 177 Unit 35 escape /is'keip/. . Supply used to: . Supply the correct form of the verbs in brackets (Sequence of Tenses) : A Visit to the Zoo One day Lucy told Peter she had been to the zoo in the morning. How long was he kept. Madge: I'm afraid I can't play any longer. sing quite well. У. What did Milan do tthen? 5. Madge suddenlyiaM her own parents (kill) in an air crash. All the passengers and the crew (ИН). Milan: Did you? When was that? Madge: When I was a teenager.er Points and Exercises A Answer the following questions in writing: 1. What were they listerning to? 3. nepr.. What did Madge thinHc of Yugoslav folk songs? 2. Ask other students what things they used to do. How old was Milan aet that time? Put the following questioons to other students: 1. . Where was Arthur's fa-ither sent? 6. . Milan: Can't you sing any longer? Madge: Not so well as I . When was his father IJdlled? 10.

I don't think so. If we stay two days. Arthur managed to book seats on the plane. If you fly via Skopje. Trebalo mi je nekoliko godina da prebolim njihovu smrt. can we? Milan: Quite. 12» 179 Unit 35 _. — Žao mi je što to čujem. why don't you join us on our trip? . I didn't know you (like) animals. Milan: I've never flown to Ohrid. we don't. The weather may change in the meantime. This is a direct flight. How often do planes fly to Ohrid? Arthur: There's a regular flight three times a week. when my parents died I had to give up my piano Use the appropriate expressions: Giving up Piano Lessons Madge told Milan that when her parents died she had to give up her piano and singing lessons. Madge: Do we land in Skopje? Arthur: No. we'll leave Belgrade on Friday. Milan: That's a good idea. Milan: . Listen. Nisam znao da su vam roditelji poginuli u avionskoj nesreći. Actually. — Kada ste došli u Beograd? — 1969. Translate into Serbo-Croat: UNIT 36 PRIVATE—NO ADMITTANCE BEWARE OF THE DOG AT THE AIRPORT Madge and Arthur decided to fly to Ohrid for a couple of days. sva posada i putnici su poginuli.come "cy: No. We'll be bathing in the lake in two hours' time Madge: Don't be so sure about it. I wouldn't Pet mmd going again. Madge: How long does it take from Belgrade to Ohrid direct? Arthur: Not more than an hour and twenty minutes. Madge: If we like Ohrid.As a Child I always had a pet' Ov So sorry. Milan: Pity! Couldn't you carry on with your singing lessons? Madge: I'm afraid I couldn't. Arthur: Oh. Don't be angry with me. D Translate into English: — Gde ste rođeni? — Rođen sam u Splitu. 5 m -he L°ndon Zo° with a student. Ask him/her if he/she likes and if he/she has a pet. He had to go to the Yugoslav Air Transport Office several times and eventually managed to get tickets. When will you be leaving Belgrade then? Well. Let's go some time next week. Madge: ____ and singing lessons. 180 181 Unit 36 At the Airport Milan: So you'll be enjoying the beauties of Ohrid very soon Arthur: Yes. In fact. it depends. He has come so see them oft. — Kada vam je majka umrla? — Kada mi je bilo deset godina. I didn't. Peter. They should use the expression You see. — Užasno! Da li su svi poginuli? — Da. Samo jedan putnik je spašen. Lu'' « them.________ Dramatize the dialogue. I couldn't pay for my lessons any longer. I'm not very fond of flying. Ask other students to tell you what they had to give up and why. The plane takes off at eight o'clock in the morning and arrives at Ohrid at twenty minutes past nine. it takes three quarters of an hour more. which was pretty difficult because it was the high season. godine. we'll stay for another day. Milan is with them. By the way. But we can't avoid it nowadays. I otac i majka su mi poginuli u avionskoj nesreći. Madge: Neither am I.________. The weather forecast says there will be lovely weather throughout the country all day Milan: What about your further plans? Arthur: We'll be staying at Ohrid for two days. Tell other students about your conversation. So here they are at Belgrade Airport waiting for the announcer's voice telling them to board the plane. Kako se to desilo? — Pri sletanju jedan od motora je eksplodirao. e er: All right.

I've taken full board The price is quite reasonable. Announcer's voice: We announce the departure of JAT Flight 210 to Ohrid. She (be) back for the weekend. Where are the three people at the moment? 6. What will Madge and Arthur be doing soon? 5. uzleteti. It's much cheaper than by train. dva. skroz further /Тз:бз/. how are you going to the seaside? Lucy: By coach. lepota bathe /beid/. preko in fact /fxkt/. direktno via /'vaie/. Bye. What sort of flight is it? Put the following questions to other students: 1. Try to do something about your holiday. Arthur: Here we go. redovan take off /'teik'of/. I (be) back for the weekend. glas board /bo:d/. par because of. objaviti announcer /a'naunsa/. . How long will the Heaths be staying at Ohrid? 8. How does Milan feel about flying? 2. If I manage to start my holiday a little earlier. najzad announce /a'nauns/. What did Madge and Arthur decide to do? 2. širom. u stvari flying /'flaiirj/. How long you (stay)? Lucy: Till Friday.That's not a bad idea. zbog transport /'transport/. Gate Number 5. What does the weather forecast say? 7. What will they be doing in two hours' time? 6. Vocabulary Arthur: Milan: couple /kApl/. skinuti beauty /'bju:ti/. What does Madge say about flying? 4. She tells Peter about it. Where did he have to go several times? 5. uzgred budi rečeno trip /trip/. Milan: Have a nice trip. What did Arthur manage to do eventually? 3. dalji plan /plain/. polazak gate /geit/. Peter: That's true. Peter: I say. kupati se forecast /'fo:ka:st/. Peter: Fine. What are they waiting for? 7. kapija. Why has Milan come to the airport? 8. prevoz eventually /i'ventjuali/. direktan. spiker voice /vois/. plan by the way. Thanks for coming to see us off. Bye. ispratiti direct /di'rekt/. ukrcati se see off /'si:'of/. What does Arthur thank Milan for? $ B Supply the correct form of the simple future or future continuous: A Trip Lucy (go) to Brighton for a few days.-ф/. Has Milan ever flown to Ohrid? 3. How long does it take via Skopje? 10. letenje regular /'regjub/. izlaz Further Feints and Exercises A Answer the following questions in writing: 1. What will they do if they like Ohrid? 9. How long does it take to fly from Belgrade to Ohrid direct? 9. Why was it difficult to book seats on the plane? 4. She (stay) at a small hotel. prognoza throughout /0ru(:)'aut/. What will Milan try to do? 10. I'll join you. Where you (stay)? 182 183 Unit 36 At the Airport Lucy: At a hotel Sheila recommended to me. putovanje departure /di'pa.

— Kakvi su vaši dalji planovi? — Ostaćemo u Ohridu dva dana i vratićemo se u sredu po podne. It's marvellous. I haven't. isn't it? Lucy: Certainly. Evo.. Lake Prespa is very attractive. Vi ćete se. ________ Milan: It was nice seeing you again. — Koliko treba avionom od Beograda do Ohrida? — Sat i dvadeset minuta direktnog leta. Peter: . ostaćemo još jedan dan. — Koliko cesto leti avion za Ohrid? — Tri puta nedeljno. Arthur: If-we have time.. Ali ponekad to ne možemo da izbepnemo. Milan: Fine. I'm afraid I don't often agree with her. / Ask other students which places they haven't been to on the Adriatic Coast. Ronan is studying Serbo-Croat at Belgrade University. Zapravo. Translate into Serbo-Croat: FASTEN SEAT BELTS EMERGENCY EXIT 184 185 A Stay at Ohrid UNIT 37 . too. Peter: . Milan: Hi. Srećan put. if all these "ifs" (come) true. ne volim baš mnogo da letim. kupati u jezeru kroz dva sata. I'm off now. Dramatize the dialogue. at the check-in desk. Peter says he's never been to Brighton. Lucy hopes she'll enjoy her stay. polazimo.. Have you been there yet? No. Milan suddenly noticed Ronan. an English friend of his. I hope you (have) a pleasant trip. — Kada ćete napustiti Beograd? — Zavisi od toga kad ćemo se vratiti. Lucy: . But I'm sure my impressions will depend very much on the weather.Peter: The sea's pretty cold... Ronan: I hope so. Ask other students where they'll be spending the weekend. Milan: You'll love it. I'm sure you (love) it. Ako nam se Ohrid bude dopao. Milan: That's a good idea. if we (like) Ohrid. Lucy: Sheila said I'd love it. Peter: Certainly. we (visit) Lake Prespa. they'll visit Lake Prespa. Ronan! What a surprise! What are you doing here? Ronan: Milan : Ronan Milan! I'm just off to Ohrid. uskoro ću uživati u lepotama Ohrida. Express agreement with the negative statements: A Stay in Brighton Peter and Lucy go on talking about Lucy's trip. I wonder what Brighton's like. I don't think you (be able) to swim Lucy: I can always try. — Da. we'll spend our next summer holidays there. Bye. And if they like Ohrid. — Do viđenja. Arthur: Anyway.. Milan: Oh. _____ You've met an English friend of yours at the check-in desk at Belgrade Airport. Supply the appropriate expressions: At the Check-in Desk While Madge and Arthur were queueinj. Do viđenja. Madge: Listen. Peter: I've never been to Brighton myself. Arthur says if they (have) time. Arthur: Of course. Actually. Then we'll see one another next year again. too. I've never been to the Coast. we (stay) on for another day. if we like Ohrid. — Nikada nisam leteo za Ohrid. — Ni ja. Well. Put the verbs in brackets into the future or present tense: Further Plans Madge tells Milan that if they (like) Ohrid. zar ne? — Tačno. I D Translate into English: — U koliko sati polazi avion? — U osam. Anyway. they (spend) their summer holidays there next year. they'll stay on for another day. it's a matter of ta'ste. Ask a foreign tourist on a visit to Yugoslavia about his further plans. Dramatize the dialogue. dakle.

I say. If we had more time. jedro. I'd drive down the Vardar Valley. pravac putovanja valley /'vjeli/. Listen. I'd like to stay here for a week at least. radije I'd rather. As you know. Yes. Arthur: Madge.A STAY AT OHRID The Heaths spent three days at Ohrid. I'd like to sec the frescoes at the Monastery of Nerezi. Oh. He caught two big trout. OK. vek educational /^dju'keijanl/. diviti se century /'sentJari/. I'd love it. barem surroundings /sa'raundirjz/. Then we could see all the parts we've missed this time. we could find out about that from Milan.. They went to see St Sofia Church. By the way. if you drove to Ohrid from the north. I'd love that. was it from Nerezi that Milan sent us those beautiful reproductions of frescoes? I think so. Clement and Naum. kaluđer at least /at 'li:st/. radije bih gorge /ga:d3/. what we could do one year is to come straight to Macedonia by car and then go to the South Adriatic Coast. That must be thrilling. That would be an excellent opportunity to get to know that part of the country well.ri:pre'dAkJn/. okolina reproduction /. We'll be leaving the day after tomorrow. which they had for supper the same evening. Well. At Ohrid they went swimming and sailing on the lake and Arthur spent one morning trout-fishing. Er. reprodukcija north /no:9/. Arthur: If you mean from Skopje. Yes. sunčan Mil /soil/. I prefer good roads to interesting scenery. Arthur: Madge. but I'm not sure. I'd rather drive down the Debar Gorge. Milan told me the mountains were covered with snow even in summer. dolina rather /'га:бз/. It's settled then. which route would you take? Arthur: Madge: Arthur: Madge. They were very sorry to leave Ohrid so soon. Vocabulary sunny /'sAni/. I'd also like to see more of Macedonia. klisura cover /'kAva/. jedriti front /traut/. sneg . sever route /ru:t/. delatnost monk /nwrjk/. They also visited St Naum's Monastery. pastrmka admire /ad'maia/. Arthur: Madge. If I had to choose. I must remember to ask him about it when I see him. They flew to Ohrid on a sunny day. especially Skopje and its surroundings. where the guide told them about the educational activities of the two monks. where they admired the frescoes from the eleventh century.. Not a bad idea. pokriti snow /snau/. Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: 186 It's a pity we haven't got more time. obrazovni activity /iek'tiviti/. what have you decided? Would you mind if we stayed here for another day? Of course not. Only I don't know what the road is like.

for instance? Peter: Tennis. I (give) a large sum for the hungry children of the world. Which monastery did they visit? 9. Lucy If we (try) to organize our life properly. I (read) more. What would Madge like to do if she had more time? 3. // / Had a Lot of Money Peter asked Lucy what she (do) if she had a lot of money. What would he like to see at Nerezi? 5. What did they do with the trout? 7. What else you (do)? Lucy: Then I (give) a large sum of money for cancer research. What about you? What you (do)? Peter: Well. What would Arthur like to do? 2. Lucy says she (like) to go. don't you? Peter: Well. Why were they sorry to leave Ohrid? Put the following questions to other students: 1. Lucy Which. Peter: So would I. First of all. skiing. What did the guide tell them at St Naum's Monastery? 10. or go on trip round the world. . I (go) to the theatre more often. predeo south /sauO/. How many trout did he catch? 6. I must say I (be) more selfish. I (travel) more.was the weather like when they flew to Ohrid? 3. jug opportunity /(opa'tjuniti/. What could Madge and Arthur do one year? 7. hey deci<*e to go together. for instance. what you (do)? Peter: Well. What did they do at St Sofia Church? 8. more time to spare. have we? Ask other students what they would do if they had a lot of money. what would you do if you (have) a lot of money? Lucy: Let me think. Lucy? Lucy: First of all. What else you (do)? Well. Lucy: Why. we'd be able to do all these things. I (go) in for sports more. Which part would Arthur like to see? 4.thrilling /'9rilin/. I used to play it quite well. Lucy: You sound rather selfish. uzbudljiv scenery /'si:n»ri/. I (like) to go more often myself. prilika 187 Unit 37 A Stay at Ohrid Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. What did Milan tell Madge about the Debar Gorge? 6. the only trouble is that we haven't got much money. too. Peter: That (be) very generous of you. What would they get to know? 8. I (like) to see the Far East. I (see) more of my friends. What could they see in that case? 9. I also (go) to the country more often. And of course. Peter: What (do) if you had more time to spare. What did they do at Ohrid? 4. Supply the correct form of the verbs in brackets (would+ infinitive): Going to a Football Match «> Friday after classes Peter tells Lucy that he (like) to go to the football ch between Arsenal and Manchester City. How many days did the Heaths spend at Ohrid? 2. Peter: I say. Why did they decide to stay for another day? B Supply the correct form of the Terbs in brackets (If-Clauses): More Time to Spare One day Peter and Lucy were talking about what they would do if they (have. Ask other students what they would do if they had more time to spare. What did Arthur do one morning? 5. Peter: You do sound generous. Would Madge mind if they stayed on for another day? 10. What . Lucy: I also (go) to concerts more frequently. Yes there are such marvellous concerts. Lucy: What else you (do)? Peter: I (buy) an expensive car.

O.45pm SEATS AVAILABLE £12. You'd like to go to the match. To bi bila odlična prilika da upoznam taj deo zemlje. Skiing is healthy and so is swimming. Voleo bih da ostanem još nedelju dana. Only if I were you. I happen to be free tomorrow. Let's go together then. Middx KAftO DW 191 Madge Goes Shopping . — Da imate više vremena.50. which sport do you think is healthiest? Peter: _____ « ---J----«»•»»«. payable to Wembley Stadium Ltd enclosed valu«______ and stamped addretMd envelop« Nam«___ Addre»_ _T«INo_ I Send to Football Box Office. Suggest going to the swimming-pool ш the afternoon.' Lucy: Well. — Kako vam se ovde sviđa? — Veoma.50 BOOK NOW Standing Enclosures: £3. voleo bih da vidim sve delove zemlje. kojim biste putem išli? — Išao bih b'Stko Sarajeva. Dramatize the dialogue. Nikad nisam išao kolima pubrovnik. i ja bih voleo da pođem sa vama.50 & £6. Peter: Don't you think skiing is healthiest? Lucy: Well. — Uz-Д.Lu~: L^lke^ to 8° to the football match on Saturday. Wembley. koja biste mesta voleli da vidite? — Pa. Translate into Serbo-Croat: FRONT HALL ENTRANCE FRONT HALL EXIT Use the appropriate expressions: The Healthiest Sport While they were talking about the football match. budi rečeno. жо Atvainucai. ^СУ: Who's playing? 188 189 Unit 37 A Stay at Ohrid Peter: Arsenal and Manchester City. They accept/ refuse the proposal. Wembley Stadium. any sport is healthy. — A koja bi mesta volela da vidi vaša supruga? — Ona bi volela da vidi Jadransku obalu.50 also at £8. Peter: AH right. but you haven't got the ticket. Stadium TEL-JM-9021234 • Please forward_____tickels at_____each (or the ENGLAND V SPAIN match on 25 March. skating or running.----------. Dramatize the dialogue. The weather forecast says it'll be cold. too. I d love to. it's difficult to say. D Translate into English: — Šta biste voleli da pijete: rakiju ili voćni sok? — Rakiju. molim. Tell a friend about it. Cheque/P. išli automobilom do Dubrovnika. shall we go swimming tomorrow? Lucy: Oh. Peter asked Lucy which sport she thought was healthiest.50 & £10. — Kako biste voleli da idete: vozom ili automobilom? — Radije bismo išli automobilom. Peter: Perhaps you're right. Ask other students which sport is healthiest. I (wear) an overcoat. Lucy: I (like) to see that match. There's an international football match between Yugoslavia and England on Saturday. Javićemo vam ako budemo išli. —' Vrlo rado. Lucy: You (get) the tickets? Peter: Of course. — Ako 190 International football England v Spain WEDNESDAY 25 MARCH Kick-off 7.

ići u kupovinu look forward to /'luk 'foiwad/. Madge. I'd love to. I am glad to hear that. kožni kaput instead of /in'sted ev/. Can you go *lt her instead of me? 192 Milan: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Yes. I did. preko puta happy /'haspi/. Did you tell Milan about it? Yes. Vocabulary shopping /'Jopirj/. I've managed to start my holiday a little earlier. All right. too. I hate shopping. Arthur: That'll be great fun. He said he'd managed to start his holiday a little earlier and would join us on our trip. I happen to be free till noon. s e saw a leather coat in a handicraft shop and wants to u> it. wouldn't you like him to join you? Oh. Why. Vrlo rado Don't be long. wont you? Milan: Yes. Only don't be too long. he asked Milan to go with her. I'm looking forward to it. uznemiravati I'd love to. of course. zadovoljan leather /'leda/. I did. Oh. Arthur said he would be waiting for them at the cafe opposite the shopt Milan: Hello! Milan here. umesto with pleasure. where are you? In the bathroom. koža leather coat. kupovina go shopping. Who phoned? Milan. Odlično ćemo « provesti (to će biti veliko zadovoljstvo) 13 Е»«*«И u JO hate /heit/. Listen. I'd love him to.. ručna radinost sin<*. did you? Yes. Arthur: That's good news! So you'll be travelling with us.UNIT 38 MADGE GOES SHOPPING The next morning after Madge and Arthur had returned from Ohrid. Then he said Madge had seen a leather coat in a handicraft shop and wanted to buy it. By the way. pošto /Глп/. What about you? Er — I'll be waiting for you at the cafć opposite the shop. You didn't ask him to go shopping with me. He said he'd call for you at ten. As you well know. He said he was very much looking forward to it. He told Arthur he had managed to start his holiday a little earlier and would join them on their trip to the coast. Would you join me there for a cup of coffee? Oh. Milan rang them up. I'll be_ waiting for you there. I'll call for her at ten. radovati se unapred handicraft /'haendikrarft/. There's a cafć opposite the shop. Bye. zadovoljstvo 4'" be great fun. with pleasure. Milan: Yes. Only I didn't want to bother him. vrlo rado happen to be. Arthur told Milan that he was very pleased about it. I'll be ready. Since he hated shopping. srećan. I'll join you on your trip. Nemoj dugo. Arthur: Madge will be very happy about it. 193 i in Unit 38 Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: .. See you later. slučajno biti bother /'bo6e/. I told him you'd seen that leather coat and wanted to buy it. mrzeti opposite /'opozit/.

The a*5 said it (be) the largest they (have). He said he (manage) to get a day off tomorrow and . I've just arrived. Did he leave a message? Yes. What sort of_ shop was it? 7. she said it (be) too small for her. He rang up about an hour ago. She asked Peter to come along but e &a:d he (be) busy. because they didn't have her size. What had Milan managed to do? 3.. Arthur: You can always drop by before we leave. However. That's where Madge and Milan found him. Madge: Yes. What did Milan do after the Heaths' return from Ohrid? 2. Ask other students what Milan and Madge talked about. did you? Madge: No. He said they (have) exactly the same coats. Madge: I thought you (be) late.. Peter left a message with the landlady. Put the verbs in brackets into the correct form (Indirect Speech): Going to Windsor Lucy wanted to go to Windsor one day. What did he say about the trip? 5. Mr Tornic. Why was Madge surprised? 5. What did she want to do? 8..Did he say if they (get) the same cut and style? / Yes he did. Madge told Arthur she (not buy) the coat. Tell other students about it. Where did he say he'd be waiting? Put the following questions to other students: 1. Where was Madge during the telephone conversation? 3. Milan: I thought you (buy) the coat. It wasn't too small. in a couple of days.1. When did he say (have) my size? 194 Madge Goes Shopping . Why didn't Madge want Milan to go shopping with her? 6. What did Madge say? 10. Peter managed to get a day off and immedi-teiy called Lucy to tell her about it.„. Not the Right Size Arthur had told Madge and Milan he (be waiting) for them at the cafć opposite the handicraft shop.. 13» Good evening. What did Milan tell Arthur? 4. How did Arthur feel about shopping? 9. What did Madge say when she heard Milan would join them? 4. Matge: I only wonder if we'll still be in Belgrade then. What had Madge seen in a shop? 7. What did he ask Milan to do? 10. !л'е. What did Arthur ask her? B Supply the correct form of the verbs in brackets (Indirect Speech): In the Handicraft Shop Milan explained to the assistant which leather coat Madge (want) Madge tried the coat oh. Milan: But the assistant said they (. Lucy: Landlady: Lucy: Landlady: Lucy: Landlady: Lucy. but I don't think we'll still be in Belgrade then. Arthur: As you can see. They didn't have my size. Madge: HiJ Have you been waiting long? Arthur: Not really.have) your size in a couple of days. How did Arthur feel about it? 6. You went to a big store in London to buy a pair of trousers but they didn't have your size. What time did Milan say he would call for Madge? 2. You didn't buy the coat. What did Arthur suggest? 8. Did anybody call? Yes. I'm on time. Did Madge agree with him? 9. Lucy was out. I didn't. He also said they (get) some new in a few days. but it wasn't large enough either. ^*8 Madge: No.

Lucy: Yes. — — Pokušaću da ga dobijem malo ranije. to je i meni rekao. do. Peter: Hello. Translate into Serbo-Croat: PLEASE PAY HERE BEWARE OF PICKPOCKETS UNIT 39 CATCHING A COLD 196 The next day Madge. Peter: All right. Did he say anything else? Yes. Peter: Would you like to go by coach? Lucy: Oh. What's the matter with you? Madge: I've got a bad headache and a sore throat. Thanks a lot. He wrote a prescription and told Madge not to go out until she felt better. Arthur and Milan wanted to go to see some of the surroundings of Belgrade. jer tvoj odmor počinje kroz dve nedelje. Repeat h words to the other student. Madge said she had started feeling like that the night before. Try to be on time. When the doctor came. Takođe je rekao da će ići kolima. he said if you (come back) before ten you (can) ring him up. I happen to be free tomorrow. pre neki dan mi je rekao da će ići da planinari. — Šta si mu rekla? — Da ne verujem da možemo poći. I think I'm ill. U stvari je došao da te upita hoćemo li da mu se pridružimo. 195 Unit 38 Ask a student to leave a message with you for another student. I've got a bad headache. The landlady told me. — Na more? Pa. I'll ask the receptionist to call a doctor. he said she had a bad cold. — Da. I'm not feeling well. Lucy: Hello. Arthur: I must say you don't look well. madam. Shall I call a doctor? Madge: Yes. Madge told him she had a slight temperature with a headache and a sore throat.________I much prefer the coach to the train. Supply the appropriate expressions: Making a Phone Call Lucy immediately rang Peter up. Bye. — Da li je rekao kuda ide? — Da. Splendid. možemo da mu se pridružimo. D Translate into English: — Navraćao jeDžon. rekao je da je odlučio da otputuje na more na dve nedelje.He accepts/refuses the proposal. I know. Da li bi ti to volela? — Veoma.(fan) go to Windsor with you. Madge: Listen. . Peter! Lucy here. u Dubrovnik.—Da li je nešto rekao? — Da. Arthur: All right. Here's the thermometer. Take your temperature right away. The doctor asked her when she had started feeling ill. Ring up a student and suggest going on an excursion. Arthur decided to call a doctor. : When did you start feeling like this? : Last night. ali je promenio mišljenje. In the morning Madge told Arthur she was not feeling well. Doctor: Have you got a temperature? 197 Unit 39 Catching a Cold Madge Doctor Madge Doctor Madge: Doctor: Madge: Doctor: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Just a little above normal. He (call) for you at 8 o'clock. After the doctor had examined her. * ' j Doctor: Good morning. Ukoliko uspem. Dramatize the dialogue. Arthur. Želeoje da razgovara sa tobom. I'll call for you at eight. Lucy!________. That's when my headache started.

What did the doctor ask her? 6. nazcpsti temperature /'tempritja/.Ч. What did the doctor tell Madge she must do? 7. 199 Unit 39 . What did Arthur ask Madge? 9. I thought I had 'flu. Vocabulary 1М-. What happened in the morning? 3. but you must stay in bed for a day or two until you feel better. B SuPply the correct form of the verbs to brackets (Indirect Speech) : Feeling a Little Better Arthur got angry with Madge because she-didn't stay in bed as the doctor k** advised her to. All right. Please. bolje bi bilo da take a temperature. you haven't got 'flu. (a little later). What did Madge answer? 7. What did the doctor tell Madge? 9. What did the doctor do? 10. What did Madge tell Arthur? »0. What did the doctor ask Madge to do? 5. jak nazeb catch a cold. Thank you. Here's the prescription. What did Madge tell the doctor? 5. What did the doctor advise Madge? Put the following questions to other students: 1.. What did Arthur decide to do? 4. What did Madge thank the doctor for? 8. guša 198 sore throat. What did the doctor tell you? He said I had a bad cold. Well. What did the doctor do then? 8. Your heart and lungs are all right Do you cough? No. Give him my love. I must call Milan immediately and let him know about it. grip. Thank you very much for coming. blag head /bed/. bolestan had better. Take two aspirins three times a day after each meal. usta influenza /influ'enza/. Yes you've got a sore throat. it's just a bad cold. glavrf headache /'hedeik/. but not 'flu. Now open your mouth and show me your throat. but I've been sneezing all morning. izmeriti temperaturu thermometer /6e'momits/. No. a« had cold. How long did the doctor advise Madge to stay in bed? 6. gusobolja prescription /pris'kripjen/. I don't. What did Arthur tell Madge to do? 2. bolan throat /6reut/. . She said she (feel) a little better and (not have) a sore throat any longer.What did Madge ask Arthur to do? ^. temperatura slight /slait/.: Let me ехатшг you. What did the Heaths and Milan want to do the next morning? 2. What did he tell you to do? He told me to take two aspirins three times a day after meals 'and advised me to stay in bed until I felt better. too. . tell him how very sorry I am. skraćeni oblik od influenza aspirin /'zspirin/. glavobolja sore /sa:/. doctor. grip 'flu /flu:/. What did Arthur give Madge? 3. termometar normal /'normal/. recept ill /il/. kijati mouth /mau9/. normalan sneeze /sni:z/. aspirin Further Points and Exercises A Answer the following questions in writing: 1. What did the doctor tell Madge? 4.

Catching a Cold Arthur: Madge, you're up again. Didn't the doctor advise уоц (sta in bed? " Madge: Well, he told me (not get up) until I felt better. But I feeling better, Arthur. m Arthur: Come on, Madge. A couple of hours ago you said you (hav ^ o КаЛ Koorlo^Uo ог,Л /'Ли.П ill ' a bad headache and (feel) ill. Madge: That's how I was feeling then. Arthur: You said you (have) a sore throat, too. How about that' Madge: I haven't got a sore throat any longer. Honestly, I'm feeling much better. Ask the students how Madge was feeling after a couple of hours. Tell the students what the doctor advised you to do when you had 'flu. Put the verbs in brackets into the correct form (Indirect Speech): Calling Off a Trip Lucy and Peter didn't go to Windsor after all. Lucy called Peter early in the morning to tell him that she (not feel) well and (cannot) go to Windsor. Peter asked her if she (have) a temperature. Lucy said she (not take) it yet. Peter told her (take) it and go to bed. After a while Lucy rang up her friend Sheila. Sheila: What's the matter with you, Lucy? Lucy: I'm not feeling well. I had to call off my trip to Windsor. Sheila: What a shame! What did you tell Peter? Lucy: Well, that I (have) a cold and (cannot) go to Windsor. Sheila: Pity! What did Peter say? Lucy: He told me (take) my temperature and (go) to bed. Sheila: Is he going to Windsor? Lucy: No, he isn't. He said he (not want) to go without me. Sheila: Do you need anything? Lucy: No, thanks. Peter asked me when he (can) come and bring me some magazines. Sheila: All right. I'll drop in some time in the afternoon. Ask other students what happened on the day Lucy and Peter planned to 8 to Windsor. Ask other students if anything similar happened to them. Put the verbs fa brackets in the correct form of the infinitive: Just a Bad Cold When Peter came, Lucy told him she had a temperature. Peter told her she'd better (stay) in bed for a day or two. He also said she'd better (not get up) until her temperature dropped. Peter: Hi! Have you got a temperature? Lucy: I'm afraid so. 101° Fahrenheit. Peter: Then you'd better (stay) in bed for a day or two. Lucy: Come on, Peter, I'll be all right tomorrow. Peter: Well, 1 think you'd better (not get up) until your temperature drops. Here are the magazines. Lucy: Oh, thanks a lot. Peter: But you'd better (not read) too much either. Ask other students what Peter advised Lucy to do when he came. One of the students has got a bad cold. Advise him what to do. Dramatize the dialogue. Supply the appropriate expressions: Calling the Doctor Peter asked Lucy if he should call the doctor, but she refused. Peter: _ call the doctor? Lucy: No, don't. It's just a cold. peter: Shall I switch on the fire? Lucy; ___ - In fact> j,m a little cold : And shall I switch off the radio? I can't hear you properly. Ucy: — - Just turn it down a little. And can I suggest somePeter: thing? What is it? Lucy: Do sit down and let's have a chat.

st doing a few things, to which other students should give positive or answers. Dramatize the dialogue. 200 201 Unit 39 D Translate into English: — Telefonirala je Meri da pita da li ćemo večeras biti kod kuće. — Šta si joj rekla? — Odgovorila sam da hoćemo. — U kofiko sati je rekla da će doći? — Oko osam. — A kako je njihov sin Džim? — Bio je lekar i rekao da ima grip. — Šta mu je savetovao da radi? — Rekao mu je da ne izlazi dok se ne oporavi. Takođe mu je rekao da ostane dandva u krevetu. — Da li je još neko telefonirao? — Ne, nije, ali je g. Smit navraćao. Zamolio me je da ti dam ovu knjigu. — A, da, rekao je da će mi je doneti. Da H je nešto poručio? — Da, rekao je da mu knjiga nije potrebna do idućeg četvrtka. Translate into Serbo-Croat: UNIT 40 HOSPITAL GENERAL SURGERY 202 A BASKETBALL MATCH Arthur rang Milan up to tell him that Madge had a bad cold and couldn't go for a drive. Arthur also said Madge was very sorry about it. Milan asked Arthur to go to the basketball match between Yugoslavia and the Soviet Union. At first Arthur hesitated, because he didn't want to leave Madge, but then he agreed. Milan told him to be ready at half past three and asked him not to be late. Arthur: Hello! This is Arthur. Listen, Madge's got a bad cold and can't go for a drive. She's very sorry about it. Milan: What a pity! I'm sure she'll be all right in a day or two. Look, let's go to the basketball match in the afternoon. Arthur: Who's playing? Milan: Yugoslavia and the Soviet Union. It ought to be good. Arthur: I hope Madge won't mind. In fact, I ought to stay with her. Milan: I'm sure Madge won't mind. Look, I'll call for you at 3.30. Try not to be late. Give Madge my love. 203 Unit 40 A Basketball Match Milan: Arthur Milan: Arthur. Milan: Arthur: Milan: Arthur: Milan: Arthur: Milan : Arthur: Milan: Arthur: Milan: Arthur: Milan: At the Stadium It's almost the end of the second half. The Yugoslav team seem to be better. It's 80 to 76 for them. The Russians are very good, too. The difference in score is very small. I wonder who'll win the match. : Look, the Russians have drawn. It's getting very exciting, isn't it? • Quite. I say, is basketball more popular than football with you? No, it isn't. Football is by far more popular. Do you still play basketball? No, I don't. I do play football sometimes. What about chess? Are you still keen on it? Yes, I am. I enjoy playing it in my spare time. I play for the factory club. Chess is very popular in this country, isn't it? It is. We're among the best in the world. What about athletics? Well, quite a lot of young people go in for it. Look, 84 to 80 for the Yugoslavs. It's fantastic, isn't it? The referee's signalling the end. Hurrah! We've won.

basketball /'ba:skitbo:l/, košarka hesitate /'heziteit/, oklevati stadium /'steidjsm/, stadion ought to /o:t/, treba da seem /si:m/, izgledati Russian /'глЈзп/, ruski score /ska:/, rezultat; postići rezultat win /win/, nepr. gl., pobediti draw /dre:/, nepr. gl., izjednačiti exciting /ek'saitirj/, uzbudljiv popular /'popjula/, popularan 204 Vocabulary with you, kod vas, u vašoj zemlji chess /tjes/, šah be keen on /ki:n/, mnogo voleti enjoy /in'dsoi/, uživati among /з'гплгЈ /, između athletics /asO'letiks/, atletika fantastic /faen'tasstik/, fantastičan referee /refa'ri:/, sudija signal /'signl/, signal; dati signal hurrah /ha'rei/, ura the Soviet Union /'ssuviet 'ju:njan/. Sovjetski Savez Further Points and Exercises A Answer the following questions in writing: 1 Why did Arthur ring Milan up? 2. Why did Arthur say he was sorry? 3 Where did Milan ask Arthur to go? 4. Who was playing? 5. Why did Arthur hesitate at first? 6. What did Milan tell Arthur? 7. What did he ask Arthur? 8. What was Milan sure about? 9. What did Arthur say about the Yugoslav team? 10. What did Milan say about the Russians? Put the following questions to other students: 1. What was the score near the end of the second half? 2. What happened suddenly? 3. Is basketball more popular than football in Yugoslavia? 4. What did Milan say about football? 5. Does Milan still play basketball? 6. What does he play sometimes? 7. What is Milan keen on? 8. How popular is chess in this country? 9. What does Milan say about athletics? !«• Why is Milan happy? B Put the verbs in brackets into the correct form (Indirect Speech) : Going to the Basketball Match bask" if fthUr hUDS UP> he t0'd MadSe that Milan had ^1«5«1 him ° o e r shetba11 match between Yugoslavia and the Soviet Union. He asked Madge e would mind if he (go). Madge didn't mind and said she (be) quite заРРУ on her own. to the . did Milan 8аУ? - That you (be) all right in a day or two, and told you (not worry). He sends his love. 205 Unit 40 A Basketball Match Madge: Thanks. That's very kind of him. Arthur: Listen, he asked me (go) to the basketball match this after noon. Would you mind if I went? Madge: Of course not. I'll be quite happy on my own. Where are you going to meet? Arthur: Milan said he (call) for me. He told me (be) ready at 3.30 and asked me (not be) late. Ask other students what Arthur told Madge. A student has rung you up and asked you to a basketball match. Repeat your conversation to another student. Getting Angry Milan picked Arthur up at 3.30. He asked Arthur how Madge (be). Arthur said she (be) a little better. He told Milan how he (get) angry with her because she (be) up almost all the time. Milan: How's Madge? Arthur: She's a little better, thanks. She sends her love. Milan: Thanks. I thought she (be) better soon. Arthur: I got angry with her. The doctor advised her (stay) in bed but she's up almost all the time. Milan: Well, if she was not feeling well, she wouldn't be up, would she? Arthur: That's exactly what she says.

Ask other students what Arthur told Milan about Madge. A friend of yours is ill and should stay in bed. He's up almost all the time. Tell another student about it. Supply the correct form of the verbs in brackets. (Gerund): At a Pub Peter and Lucy are sitting at a pub. Peter is drinking beer and Lucy is having tomato juice. They are talking about the things they enjoy (do) in their spare time. Lucy: What do you enjoy (do) in your spare time, Peter? Peter: Well, I love (drive) a fast car, (sail) a boat, (play) tennis, (ski). Lucy: Don't you enjoy (see) a good play or film? Peter: I do, but I prefer (watch) a good football game. What about you? rucy: I love (watch) a good play or film or (read) a good book. Peter: Aren't you keen on (play) tennis any longer? lucy: I am, but I'm just as keen on (swim) or (skate). Peter: We seem to be fond of many things, don't we? Ask other students what they enjoy doing in their spare time. Supply the appropriate expressions: Would you Mind if... Arthur asked Madge if she would mind if he went for a walk after the match. Madge said she would. Arthur: Milan sends his love. Madge: ________ Arthur: ________if I went to the basketball with Milan? Madge: ________ I'll be quite all right on my own. I say,________if I went for a walk afterwards? Arthur: Madge: I don't feel like being on my own so long. Ask one of the students of he would mind if you took his copy-book. He should give either a positive or negative answer. Dramatize the dialogue. D Translate into English: — Koje sportove volite? — Volim plivanje i skijanje. Volim i tenis. A vi? — Ja volim veslanje i klizanje. Jedno vreme sam se bavio boksom, ali sam pre izvesnog vremena prestao. — Izvinite što vas prekidam. Da li ste završili da govorite o sportu? — Ne, još nismo. — Htela sam da vas pitam možete li da idete sa mnom u šetnju. — Na žalost, ne možemo. Moramo da završimo izveštaj. Osim toga, ja ne volim baš mnogo da se šetam, kao što znaš. — Šteta! Da li biste imali nešto protiv da se sama prošetam? — Svakako da ne. Translate into Serbo-Croat: AMBULANCE KEEP CLEAR FOR AMBULANCE 206 207 A Day in the Country UNIT 41 A DAY IN THE COUNTRY When Madge was fully recovered, Milan took tjhe Heaths for a drive in the country. He decided to take them to some relat ives who live in a village in the surroundings of Belgrade. Milan thought Mladge and Arthur might like to see a farm and the way peasants live. They left early in the morning, because they wanted to go to the farm before it go»t too hot. On the way, they passed fields in which peasants were working. Booth Madge and Arthur found the countryside beautiful. Madge: What lovely countryside! There are quite a lot of cottages, aren't there? Who do they belong to? Milan: Mostly to people who come herre to spend their wee ends or to peasants. Madge: I can see some peasants working; in the fields. What they grow here? ,. Milan: Mostly wheat and maize. But thesy also grow all sorts vegetables: potatoes, carrots, beans, cabbage. Arthur: What do you think of this year's harvest? .g Milan: It's going to be very good. There was plenty of rain t 208 Arthur: Milan: Madge: Milan: Madge: Milan: Madge. Milan: Madge. Milan:

. • They must work very hard all the year round. What did Milan do when Madge was fully recovered? 2. kokoška turkey /'ta:ki/. sargarepa /. stoka Vl poultry /'paultri/. when we get to the farm you'll be able to see how a peasant lives. farma. Besides. nepr. though. seosko dobro relative /'rebtiv/. . In summer they usually get up as early as three o'clock. too. What did the Heaths think of the countryside? 9. What did Milan think? 4. Who do the cottages belong to? 10.Madge Arthur. oporaviti se frrm /fa:m/. grah. Why did they leave early? 6. They raise chickens. seljak fi'W /fi:ld/. krava feed /fi:d/. kupus har /'ha:vist/. hraniti tractor /'trsekts/. they milk the cows and feed the animals. They work in the fields. What did Milan think of this year's harvest? 3. odgajivati cattle /'kaetl/. What do peasants raise? . What was last year's harvest like? 4. traktor enjoy oneself. : Do peasants do everything by hand? Not any longer. proleće because of. too. pasulj =aW>age /'kabids/. pripadati wheat /wi:t/. živina hen /hen/. polje belong /bi'laq/. they do. zbog drought /draut/. Where did he decide to take them? 3. At least in this part of the country. Do they keep any poultry? Yes. po mom mišljenju cow /kau/. gl. hens. zabavljati se H En i u Jo lekcija 209 Unit 41 Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. Vocabulary recover /ri'Uva/. ćurka to my mind. What do peasants grow in the fields? 2. rođak village /Vilids/. : That's really very hard work. When did they leave? 5. Most peasants use tractors now. Last Уеаг & was rather Poor because of the drought. turkeys. Who could they see in the fields? 8. Anyway. suša horse /hois/. What did they pass on the way? 7. Milan: spring.• Do women work as hard as men? To my mind they work even harder. kukuruz /. fito /. : What sort of work do they do? In addition to what I said. They do raise cattle. žetva spring /sprirj/. They do. What do people use weekend cottages for? Ask other students the following questions: 1. pjenica mai« /meiz/. selo peasant /'pezant/. Do they keep horses? Hardly any. konj raise /reiz/. I hope you'll enjoy yourselves.

Supply the correct form of the adverbs in brackets: A Motor Show Lucy and Peter went to the motor show one afternoon.. Milan: Are you enjoying . Tell other students about it.? Milan • Very much so. 210 A Day in the Country Listen. When he came back. it's lovely here. I'll leave you to . I shan't be long. Madge: Thank you. g.иГ' AH right. What will the Heaths be able to see? B Supply the correct reflexive pronoun: On the Farm At the farm Madge. Apologise to him and explain that your delay is due to an unexpected phone call.. Peter: You've been late a few times (late). After all.. When do they usually get up in summer? 8. Milan left them to . "i. Lucy said Margaret (ask) a few listen to some LPs.. I didn't. Peter: But. here comes Milan. Lucy: Only five minutes. They were offered a special kind of jam made by the hostess ... Margaiet kept me on the phone for (near) ten minutes. Arthur and Milan were met by Milan's relatives. Lucy. in to Peter: What time are we supposed to be at Margaret's? Lucy: Margaret said we (can) drop in any time after six.. if you don't mind. Do peasants do everything by hand? 10. She asked us to call on her after the show. I'm sure you'll enjoy yourself there. She said she (ask) a few friends in to listen to some new LPs.. Who made it? Milan: The hostess .... ou are late for an appointment with a friend of yours.. . Lucy said it wasn't her fault. I always enjoy . Margaret said she (have) a few friends in. It's delicious.. Milan: Help . Peter was angry. You promised you'd try (hard) not to be late again. Lucy: Never mind. Margaret had invited them to call on her after the show. Peter: Lucy. to some jam. Peter wondered if U« 211 Unit 41 A Day in the Country it (be going) to be a party. pe'er: All right.. Ask other students what Peter and Lucy said about Margaret's party. they went to have a look at the orchard.Peter: „--------.5.. when I come to the country. What sort of poultry do they keep? 6. Lucy said they (can) drop in any time after six. When do peasants work hardest? 7.. Ask other students how they spend a day in the country.. we'd like to have a look at the fruit-trees.£. for a while. Lucy was late. you're late again. because her friend Margaret had kept her on the phone for (near) ten minutes. ? Madge: Very much indeed. Peter: Is it going to be a party? Lucy: Well. because Lucy had been late a few times (late). You've been invited to a party. you live quite (near) to this place. . Lucy: It wasn't my fault this time. Did you ask her if we (should) bring anything along? VT_ T JIJ -•-••-• ./inlllg Lucy: No. he asked them if they were enjoying.. Supply the correct form of the verbs in brackets (Indirect Speech): Listening to Records After a while Peter asked Lucy what time they (be supposed) to be at Market's.. What sort of work do women do? 9. And you? Are you enjoying . Ask other students what the three people did on the farm. Peter: Is it her birthday by any chance? Lucy: Oh. After coffee. «. too. I (hard) know her.. for a while. but she didn't mention it either. no.. . Madge. Dramatize the dialogue. isn't it? Look. Peter.

Sve ga je interesovalo.Da li se dobro uTao? Veoma. Takođe je jedva mogao Ja veruje da je većina kuća koje smo videli sazidana za poslednjih nekoliko godina. of course. .„ „„. His name was Gavrilo Princip. Madge-Arthur: Milan: Madge: Milan-' Madge: Arthur: Madge: Milan: Arthur: Milan: Arthur: Madge.Vodio sam ga na selo. wl v Peter: Oh. you must see the bazaar.Be surprised. It's the Moslem custom.. I want you to see the spot where the Austrian archduke was shot. ^ Sarajevo attracts many tourists every year. we'll have to take off our shoes before going into a mosque. Lucy was thrilled when she saw the latest Rolls Royce model.000 pounds. It certainly is a place worth seeing. .Kako naporno naš seljak radi. On the first day of their stay in Sarajevo. thrilled. Arthur: Milan: Madge: Milan: Arthur: Milan: 214 Which sights do you suggest we should see? Well. A friend of min_e who visited Sarajevo two years ago told me that the bazaar was great fun. From what I kaow. first of all. That certainly is a must. That's true. he was shot by a young revolutionary. wasn't he? That's right. ™sam da bi možda voleo da vidi kako naš seljak živi. Then he wanted them to see the most important mosques and the bazaar. Then. It is famous for its history.. annoyed by using what (a): What a Car! At the motor show Peter and Lucy were rather annoyed by the crowd. its mosques and its bazaar. His footprints have been marked in the pavement to commemorate the event..Ш smo na selo gde žive neki moji rođaci. Arthur: Milan: I'd love that. Translate into Serbo-Croat: FIRST AID EMERGENCY MEDICAL SERVICE & 212 213 In Sarajevo UNIT 42 IN SARAJEVO ffiUKE THE M05T IMPORTANT MOSQUES. If I remember rightly. In the afternoon he decided to call on one of his cousins and he wanted Madge and Arthur to come along. Then I'd like you to see the most important mosques. but it must be about 30. All the goods are . but was amazed when Peter told her the price. And crowd! -------noise! lovely cars! What make is that car over there? Lucy: Peter: Lucy: _ _________.Šta je na njega ostavilo vTblii utisak? . Lucy: ________ price! D Translate into English: v л* «i iuce vodio svog prijatelja iz inostranstva? . I've never been inside one. Lucy! Don't you see it's a Rolls Royce? Lucy: ________ beautiful car! How much is it? Peter: I dont know exactly. """ /STAUI ideja! Kuda ste išli? . Milan wanted Madge and Arthur to see the place where Gavrilo Princip shot the Austrian archduke.

revolucionar footprint /'futprint/. pucati archduke /'a:tj'djujc/. običaj worth /wa:8/. gl. What do you think about it. I shan't miss buying a souvenir. mnogo bih to voleo custom /'kAstam/. orijentalan Moslem /'mozbm/. What 2. otisak stopala mark /ma:k/.. darling? It's OK with me. What 4. How is' Sarajevo famous for? did Milan want Madge and Arthur to see? else did he want them to see? did Milan decide to do in the afternoon? did he want Madge and Arthur to do? shot the Austrian archduke? were his footprints marked in the pavement? must one do before going into a mosque? sort of custom is it? does Madge feel about visiting the bazaar? Ask other students the following questions: 1. roba display /dis'plei/. because his wife's just had a baby and can't sit up late. vredan nečega goods /guds/. What 6. It's the Oriental way of selling goods. privlačiti famous /'feimss/. What 9. rođak revolutionary ^reva'luijansri/. What 10. sedeti kasno uvede Oriental /^rri'entl/. obeležiti pavement /'peivmant/. događaj 215 Unit 42 it's a must. All right then. suvenir In Sarajevo family /'faemili/. What did a friend of Madge's tell her about the bazaar"! 3. I told him I was with some English friends and he asked me to bring you along. džamija bazaar /be'za:/. In the afternoon I'd like to call on one of my cousins. pločnik commemorate /ka'memareit/. austrijski Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. All right. What time is he expecting us? He'd like us to be fairly early.displayed in the open. beba sit up /'sit 'лр/. čuven history /'histari/. We can go for a walk about town while you're there. Sounds very interesting. nepr. Well. What else does Milan want them to see? 2. He lives with his family in his parents' house. Why 8. izložiti souvenir /'su:Venia/. What 3. čaršija shoot /Ju:t/. Who 7. I'd like yoii to come along. porodica bring along /'brin e'bn/. What about the surroundings? We'd better leave that for tomorrow. muslimanski Austrian /'ostrien/. to se mora učiniti I'd love that. What's interesting about the bazaar? . What 5. nadvojvoda cousin /'Uzn/. obnoviti event /i'vent/. Vocabulary attract /a'traekt/. istorija mosque /mask/. povesti baby /'beibi/.

4. When did they decide to see the surroundings? 5. What would Milan like to do? 6. Where does his cousin live? 7. What did Arthur suggest? 8. What did Milan tell his cousin? 9. What did Milan's cousin ask him to do? 10. When would he like them to come and why? B Supply in, off m on: Going into a Mosque When Madge, Arthur and Milan got to the largest mosque in Sarajevo, Milan told them to take ... their shoes before going ... Madge was afraid of catching a cold, so Milan told her to put... her cardigan. Madge: I say, is this the largest mosque in Sarajevo? Milan: It is. Now, let's take... our shoes. As I've told you, it's the Moslem custom. Arthur: OK. Here. I've taken them ... Madge: So have I. Milan: AH right. Let's go . . ., shall we? Madge: I hope I shan't catch a cold. Milan: I don't think so. Anyway, you'd better put... your cardigan. It may be cold inside. Ask other students what the three people did before going into the mosque. Ask other students if they've ever been inside a mosque. Put the nouns or pronouns in brackets in their proper place ( Verb + Object + to Infinitive): Not Very Happy At Margaret's the young people were talking about pop music. Peter didn't look very happy, because he didn't know anybody. Lucy: What's wrong with you, Peter? You don't look very happy. Peter: What do you expect to do (me)? Lucy: Well, I'd like to cheer up (you). Peter: But I am perfectly all right. What do you want to do (me)? Lucy: I'd like to take part in the conversation (you). Peter: Oh, come on, Lucy. I'm listening. Isn't that enough? Lucy: Er— I'm sure everybody would like to join in (you). Ask other students what Peter and Lucy talked about at Margaret's. You have some friends in. One of them doesn't look very happy. Try to cheer him up. Dramatize the dialogue. 216 217 Unit 42 Verb + Object + to Infinitive Seeing the Surroundings The next day Milan wanted to see the surroundings of Sarajevo (Madge and Arthur). First he wanted to see the source of the Bosna and Ilidža Spa (them). Then he wanted to visit Mount Jahorina and see the skiing-centre there (them). Arthur: What do you want to show us today? Milan: I'd like to see the source of the Bosna (you). It's very beautiful. Madge: Oh, I'd love that. Arthur: What else would you like to see (us)? Milan: Ilidža Spa. It's one of the most famous spas in this country. Arthur: Splendid. What else do you suggest? Milan: Well, if we have time, I want to visit Mount Jahorina (you). It's a famous skiing-centre. Madge: Sounds marvellous. Is there any snow now? Milan: I'm afraid I don't know. Arthur: Madge, you don't expect to know everything, do you (Milan)? Ask other students what Milan wanted the Heaths to see the next day. Ask other students what they would like a tourist to see in their town. In Sarajevo D Translate into English: _ Koje znamenitosti želiš da vidimo? — Pre svega želim da vidite mesto gde je ubijen austrijski nadvojvoda. — To

je svakako nešto što moramo videti. — Onda bih voleo da posetite najveću džamiju. — Koliko mi je poznato, moraćemo da skinemo cipele pre nego što uđemo. — Tačno. To je muslimanski običaj. — Šta bi još želeo da posetimo? — Čaršiju. I to je mesto koje vredi videti. Sva roba je izložena pod vedrim nebom. — To bih zaista voleo. Šta još želiš da vidimo? — Ako budemo imali vremena, voleo bih da vidite okolinu. — Da li očekuješ da sve to vidimo za jedan dan? — Pa, možemo da ostavimo okolinu za sutra. Da li vam to odgovara? — Odgovara mi. Translate into Serbo-Croat: MEN'S WEAR LADIES' FOOTWEAR COSMETICS Supply the appropriate expressions: Going to a Grill Restaurant After seeing the main sights, Milan asked Madge and Arthur if they would like to have grilled meat for lunch. Milan: Madge: Milan: Arthur: Milan: What about having grilled meat for lunch? ________ I love grilled meat. How about you, Arthur? ________ I don't mind whatever we have. All right then. Let's go to a grill restaurant near here which is famous for its grilled meat. Suggest something to another student. He should agree to it by using the expressions: f d love that /It's OK with me I It's all right with me. 218 219 UNIT 43 A PICNIC LUNCH The next morning Madge, Arthur and Milan left Sarajevo. During the night, there was a heavy storm. It was thundering all night. It was raining heavily too, so the road was still wet in the morning. After some time they decided to pulf up and have lunch. Madge wondered if it was dry enough to sit on the grass, but Milan said it was. They sat under a tree from where they could see sheep grazing all around. Arthur could hear the birds singing. While they were having lunch, they talked about the Battle on the Neretva. Madge: Shall we eat? Milan: Yes, let's. We could pull up here. There's a wonderful view of the hills. Madge: Is it dry enough to sit on the grass? It must be wet after last night's rain. It's almost dry. We could sit under that tree over there. Madge, where are the sandwiches? Madge: In the bag. Don't forget to take out the biscuits. What a lovely spot! I can see sheep grazing. 220 Milan: Arthur A Pfcnic Lunch Arthur: Arthur: Milan: Madge: Milan: Madge: Milan: Arthur: Milan: Madge, Milan: Arthur. Milan: And I can hear the birds singing. Could you pass me a sandwich, Arthur. Thanks. Listen, what time do you think we'll be in Mostar? About four. On our way we'll go past the famous bridge on the Neretva. What's the bridge famous for? It's the bridge which was blown up during the war when the battle on the Neretva took place. What sort of battle was it?

Why, haven't you heard of it? Haven't you seen the film "The Battle on the Neretva"? No, I haven't. I only remember reading in the papers that it was one of the candidates for an Oscar a few years ago. That's right. Unfortunately it failed to win the first prize. Thii battle is also called "The Battle for the Wounded". Is it? Why? Because when the Liberation Army crossed into Montenegro, they didn't leave the wounded behind, but carried them along. Oh, I see. Who made the film? One of our best film directors. I'll tell you more about the battle while we watch the Neretva flow by. Vocabulary picnic /'piknik/, izlet u prirodu heavy /'hevi/, težak, jak storm /sta:m/, oluja thunder /'8Anda/, grmeti; grmljavina wet /wet/, vlažan dry /drai/, suv grass /gra:s/, trava under /'Ands/, ispod sheep /Ji:p/, ovca, ovce graze /greiz/, pasti bird /te:d/, ptica battle /b;etl/, bitka eat /i:t/, nepr. gl., jesti hill /hil/, breg sandwich /'sxnwitj/, sendvič biscuit /'biskit/, biskvit go past /pa:st/, proći pored blow up /'blau 'лр/, nepr. gl., dići u vazduh 221 Unit 43 take place, desiti se, odigrati se candidate /'kasndidit/, kandidat fail /feil/, ne uspeti prize /praiz/, nagrada wound /wu:nd/, raniti; rana the wounded, ranjenici carry /'kari/, nositi director /di'rekte/, režiser Montenegro /nwnti'nKgreu/, c Gora ' ^ Oscar /'oske/, filmska Oskar na8rada Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. What was the weather like during the night? 2. Why was the road wet in the morning? 3. What did they decide to do after some time? 4. What did Madge wonder about? 5. What did Milan say? 6. Where did they sit? 7. What could they see all around? 8. What could Arthur hear? 9. What sort of food did they have? 10. What did they talk about? Put the following questions to other students: 1. Where did Milan suggest sitting? 2. What did Madge tell Arthur not to forget? 3. What did Madge ask Arthur to do? 4. What time did Milan think they'd be in Mostar? 5. What would they pass on their way? 6. When did the Battle on the Neretva take place? 7. What is the bridge famous for? 8. What did Arthur remember? 9. What didn't the film win? 10. What is the battle also called and why? 222 A Picnic Lunch B the verbs in brackets into the appropriate form (Present Participle): The Dam On the way to Mostar, the three young people pulled up to have a look at the Jablanica dam. While Milan was telling them about the building of the dam, they could see the water (pour) into the artificial lake. Arthur: It's a very large dam. When was it built? Milan: A few years ago. It supplies this part of the country with electric power. Madge: Look at the water (pour) into the lake. Arthur: I can hear it (thunder), too. Madge: What a noise! Milan: We certainly can't hear the birds (sing) here. Madge: But we can see the sheep (graze) on the surrounding

hills, can't we? Ask other students what the young people were talking about while looking at the Jablanica dam. Put the verbs in brackets into the appropriate form (Present Participle or Infinitive) : In the Canteen Peter had a quarrel with his friend Marco. One day he was having lunch in the students"canteen when he suddenly ,«aw him (come in). He told Lucy about it. Peter: I saw Marco in the canteen today. I was having lunch when I saw him (come in). Lucy: Did you talk to him? Peter: No, I didn't, because he turned his head away. He saw me (have) lunch, though. Lucy: Why did he do it? Did you quarrel? Peter: Yes, we did, because I said his girl-friend was rather stupid. Lucy: Oh, Peter! How could you? What made you (say) such a thing? Peter: Well, he asked me what I thought of her and I just let him (have) my opinion. Ask other students what happened in the canteen one day. Ask another student about a quarrel he's had with a friend of his. 223 Unit 43 A Picnic Lunch Put the adverb enough into its proper place: Warm Enough While Madge, Arthur and Milan were looking at the dam, it got cooler Arthur asked Madge if she was warm (enough). He told her that if she wasn't warm, she'd better put on her cardigan (enough). Arthur: Madge, are you warm (enough)? Madge: Yes, I'm fine. Arthur: Look, it's got cool. If you aren't warm, you'd better put on your cardigan (enough). Madge: I am warm, darling (enough). Don't worry. If I weren't warm, I'd put it on (enough). Ask other students what Arthur asked Madge at the dam. Da li si ga ^uo ^ Je 4^°' — Ne, nisam, ali mogu da ga čujem kako peva ""'svojoj sobj Sada. Zar ne možeš da ga čuješ? — A, da, čujem ga sada. Mogu da čujem i da se neko smeje. — Tačno. A gde je Sila? — Ne znam. V'dela sam je da piše pismo pre pola sata. Zar nije u svojoj sobi? — Ne nije. A, da, sad sam se setila. Rekla je da će ići na poštu kad završi __ Da li bi mogla da zatvoriš vrata? Prilična je promaja. Hvala. Translate into Serbo-Croat: FROZEN FOODS BEVERAGES Supply the appropriate expressions: Getting Hot About noon the sun was very strong. Arthur asked Madge to pass him his sunglasses. Arthur: The sun's quite strong.____ Madge? Madge: ________Here you are. pass me my sunglasses, open the back windows? It's got Arthur: Thanks. Madge, quite hot. Madge: Is it all right now? Arthur: Yes, fine. Thanks. Ask other students to do you a favour by using Could youjWould you/ Will you ... Dramatize the dialogue. D Translate into English: — Meri, zahladnelo je. Da H ti je dovoljno toplo u toj haljini? — Jeste. — Ako ti nije dovoljno toplo, bolje obuci džemper. — U redu. Slušaj, da li si video Petra? — Da, jesam. Video sam kako parkira auto pre pola sata. CINEMAS ABC 1&2 SHAFTESBURY AVE, 836 8861 ALL SEATS BKBLE 1: THE JAZZ SINGER (A) 70mm Dolby stereo Wk.&Sun: 2.0. 5.15. 8.15 2: FLASH GORDON (A) Wk.&Sun: 2.0. 5.15. 8.15 ACADEMY 1. 437 2981 Fifth month Joseph Losey's film of Mozart's DON GIOVANNI (A). Perfs. 1.00 (not Sun.) 4.10, 7.40.

05. 1. So sorry to hear that.). I don't think anyone likes going to the dentist. can't you have them cleaned when we get back to England? No. 4. Is there a dental clinic near here? There's a dental clinic in the centre of the town. 224 15 Enftaki u SO lekcija 225 UNIT 44 CAMPING IN DUBROVNIK The mild Mediterranean climate of the coast and the moderate continental climate in other parts of the country make Yugoslavia very suitable for camping. What's the trouble? I've got a bad toothache. 5. Sun. But you'd better have it looked at. SUSAN SARANDON in LOUIS MALLE'S ATLANTIC CITY (A).20. 8. We can go to the cleaner's .ACADEMY 2. Take them along. 8. In Dubrovnik the camping site is situated among pine woods at Lapad. Andrei Tar-kovsky's haunting new film STALKER (A). I must go to the market to get some fish and fruit for lunch. Pfs 1. Arthur: Milan-' Madge-' Arthur: Milan: Arthur: Madge: Arthur: Milan : Arthur: Milan : Arthur: Camping in Dubrovnik All rfght. at 2.). CURZON.. Milan : Arthur: Milan: Arthur: Milan: Arthur: Madge: Milan : Good morning.00.20. Oh. That's bad luck.0 (not Sun. 437 5129. Arthur and Milan decided to put up their tent during their stay in Dubrovnik. Well. 499 3737.50 (ex.30 (not Sun.50. I just can't wear them like this any longer. That is where Madge. Milan is there a cleaner's somewhere around? Yes. 6. 3. Sat. You ought to go and see a dentist. I hardly slept at all. I can't. ACADEMY 3. there's one opposite the market. 437 8819. Progs. Did you have a good rest? I'm afraid not. 4. What do you need it for? My brown trousers are so dirty that I must have them cleaned. Let's go there. darling. I must say I don't like going to the dentist much.45.48. COLUMBIA Shaftesbury Ave (734 5414) A John Casevetes Film GLORIA (AA) Cont. 8. W.15. Neither do I. 6. I say. Progs Dly f.45. BURT. Cocteau's ORPHEE (A) and Renoir's PARTIE DE CAMPAGNE (A).. All right. LANCASTER. My tooth's been aching all night. Arthur. 3. not far from a sandy beach. Sun). I'm afraid so. I hate it.00. I woke up at three o'clock and couldn't fall asleep again.40. Camping sites can be found all over the country.15. Curzon St. Do you mind if I come along? Of course not.

gl. When can they go to the cleaner's? 8. Where's the camping site situated in Dubrovnik? 6. bol dentist /'dentist/. What's the climate like on the Adriatic Coast? 2. uznemiriti tooth /tu:6/. zubar dental /'dentl/. What ought Arthur to do? 2. No trouble at all. Why couldn't he fall asleep again? Put the following questions to other students: 1. smestiti tent /tent/. kontinentalni suitable /'sju:tabl/. nositi 226 15* 227 Unit 44 Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. nepr. Have you been to the dentist lately? . boleti. Where can camping sites be found? 5. uspavan fall asleep. nepr. radnja za hemijsko čišćenje wear /WES/. zub ache /eik/. zaspati trouble /ЧглМ/. Vocabulary mild /maild/. Where must Madge go? 5. How far is it from the beach? 7. Where did the three people put up their tent? 8. zubni clinic /"klinik/. Madge: You (pull out) a tooth? But why? Arthur: Because that's what the dentist suggested after he (examine) it.. Where's the dental clinic? 4. gl. čist. pogodan site /sail/. Why is Yugoslavia suitable for camping? 4. peskovit beach /bi:tj/. How often do you go to the dentist? 10. probuditi se asleep /a'sli:p/. nevolja. klinika market /'ma:kit/. What does Madge suggest? 7. spavati wake /weik/. umeren continental /(konti'nentl/. How often do you take your clothes to the cleaner's? 9. B Put the verbs in brackets into the correct form by using have-{-something +done: Having a Tooth Pulled Out At noon Milan and Arthur met Madge at a cafe. Let's get moving. What does Arthur need a cleaner for? 6. 228 .. Why did Arthur hardly sleep at all? 9. šator sleep /sli:p/. drvo sandy /'ssndi/. nepr.after the dentist. gl. plaža put up /'put 'лр/. What time did he wake up? 10. bor wood /wud/. pijaca clean /kli:n/. smešten pine /pain/. Arthur: Madge. How does Madge feel about going to the dentist? 3. šuma. Arthur told Madge that he (pull out) a tooth. So sorry to trouble you about it.. I (pull out) a tooth. zemljište situated /'sitjueitid/. What's the climate like in other parts of the country? 3. čistiti cleaner's /'klimaz/. blag climate /'klaimat/.

it's pouring again. What is it? Lucy: Could you take my camera along and have it repaired? Peter: With pleasure. He had to (pull out) his tooth. Lucy was wondering if Peter's camera would be ready on time. . D Translate into English: — Moram dati da mi se sat opravi. Ask other students what happened with Peter's camera. Ask other students what Arthur and Madge talked about at the cafe. Peter: ________at all. you look lovely. The Jight's got in. Peter: Look. Lucy: ________ about it. dear! How are you feeling now? A thur: Much better. Arthur: Just (trim)? Madge: Not only (trim). Mine doesn't work either. Ask other students if they are worried about anything.. you told me you were going to the chemist's today. Could I (repair) it? Assistant: Certainly. I'm afraid . when something went wrong with it.. Zašto? — Da li bih mogla nešto da te zamolim? I moj sat je pokvaren. — Ne uznemiravaš me uopšte. When will it be ready? Assistant: Today week. . but the assistant told him that the light had got in. My toothache's gone. but Lucy said hers didn't work either. At the Chemist's Peter had taken a number of snaps with his camera. Just one print of each. Peter: Pity! Well. He wanted to (develop) the film. sir? Peter: My camera's out of order. Ask other students what they have usually done at the hairdresser's or barber's. Peter took it to the chemist's to (repair) it. Lucy: Peter. But if mine isn't ready. What's wrong with it? Peter: The film's got stuck. — Izvini što te time uznemiravam. Assistant: Can I help you. shall we go by train? 229 Unit 44 Lucy: I think . Pefer: Bad luck! Listen. — A da li ćeš ići sutra? — Verujem da hoću. Assistant: What size of prints do you want? Peter: Medium. . I hope it'll clear up over the weekend Lucy: I hope . Prestao je da radi. . Lucy: Will your camera be ready for the weekend? "eter: I hope . Could you do me a favour? Peter: Certainly. Moram da završim jedan članak koji sutra treba da dam da mi se prevede. Da li bi mogao da ga odneseš na popravku? — Vrlo rado. There's something wrong with your camera.. — Da li ćeš danas da ideš časovničaru? — Ne verujem. sir. Lucy asked Peter to take it to the chemist's. What have you done to your hair? Madge: I went to the hairdresser's and (trim) it. I had a shampoo and set.Camping in Dubrovnik •/ dee: Oh. You've taken it to a chemist's to have it repaired. here's another film I want to (develop) and (print). I'm afraid your film's spoilt. too. Here's the receipt.. Assistant: Let me see. too.. Ask other students what Peter and Lucy were worried about. Dramatize the dialogue with another student as assistant. Ask one of the students to do you a favour. Arthur: I say. . Dramatize the dialogue. UNIT 45 THE SUMMER FESTIVAL Supply the appropriate expressions: Doing a Favour Lucy's camera was out of order. It's still inside. either so or not to the remarks: G°ing to Cambridge "eter and Lucy wanted to go to Cambridge over the weekend. Vrlo rado ću ti to učiniti. M'lan: He had no choice. Peter suggested that she should take hers. Arthur: It looks very nice. I'll put another film inside. can you take yours? Lucy.

we should've done that. Won't you come along? All right. igrati dancer /'da:nss/. igrač imagine /i'mxdyn/. glumac musician /mju'zijsn/. I'm sure he'd like to join us. Arthur: Have you seen the festival programme anywhere? I've been looking for it everywhere but I can't find it. At the Box-Office I'd like three tickets for tonight's folklore group. Now. Sorry. I should've done that. Madge: Here it is. You should've booked much earlier. I won't be a minute. All right.. Will that do? Yes. preostao row /rau/. But when Arthur came to the box-office the clerk told him that the tickets were sold out. Odmah ću . Madge: Neither do I. By the way. nepr. gl. there's the folklore group from Macedonia and "Hamlet" at Fort Lovrijenac tonight. blagajna sell /sel/. rasprodati fort /fo:t/. red everything else. sir. we should've booked as soon as we arrived here. I've just had a look at it myself to see what's on. Yes. Leading actors and musicians take part in the programme. Arthur: I certainly don't want to miss the folklore group. grupa box-office /'boks 'ofis/. narodni. I'll take them. festival performance /pe'fo:mens/. Arthur and Milan arrived in Dubrovnik. ?30 Unit 45 The Summer Festival Arthur Madge Arthur Madge Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Clerk: Arthur: Clerk: Arthur: Clerk: Arthur: : I imagine so.. nepr. mogu da zamislim left. vodeći actor /'askts/. One day they decided to go to the concert of a folklore group from Macedon'a. Arthur: Anything you'd like to see? Madge: Yes. gl. Milan told me the dancers were excellent. zamisliti I imagine so. he managed to get seats for Saturday's performance. though I'd like to see "Hamlet" in Serbo-Croat. I'd better go straight away to get tickets. Vocabulary festival /'festival/. but there aren't any left. tvrđava dance /da:ns/. Yes. Everything else is sold out. : Shall I get a ticket for him as well? : Of course. sve drugo I won't be a minute. voditi leading /'li:dirj/. muzičar folklore /'feuk-lo:/. Pity! I've got a few tickets left for Saturday's performance. Which seats have you got? The twenty-third row.Translate into Serbo-Croat: DEVELOPING & PRINTING JLOWER PRICES QUALITY MAINTAINED Every summer a music festival is held in Dubrovnik. pozornica lead /li:d/. For a pen°d of six weeks theatre performances and concerts are given on open-air stages. folklorni group /gru:p/. The festival had already begun when Madge. predstava stage /steids/. Arthur should have booked them much earlier. that's OK. prodati 232 sell out. However. where's Milan? : He's gone out. Actually.

Anyway.You're through. Where was the performance of "Hamlet" held? Put the following questions to other students: 1. How long does the festival last? 3.. Both performances are sold out. When should Madge 'and Arthur have booked tickets? 8.. What had Madge just done? 3. What did Arthur tell Madge to do? 9. What did Madge and Arthur decide to do one day? 6. Calling London From Dubrovnik Arthur called his office. because everything else was sold out. What should Arthur have done much earlier? 8. however. Where are theatre performances and concerts given? 4. He wanted to check if his secretary had fixed an appointment with a partner. We should (buy) tickets as soon as we arrived If you had told me. she said they should (buy) them as soon as they arrived. Actually. Yes. Booth Number 1. Who takes part in the programme? 5. I'd . Ask other students what they did yesterday. We should (come) in the afternoon.. Why didn't you? You should (tell) me about it. srpskohrvatski Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. I wonder if Milan could (book) tickets for us in Belgrade Well. What did Madge advise Arthur to do? 6. In fact. but what they should have Љ„ instead. I got the twenty-third row. What were the dancers like? 5. Milan: You'll have to wait a little. Why didn't Arthur get anything else? B Put the verbs in brackets into the correct form (Perfect Infinitive): Getting Tickets When Arthur told Madge that he hadn't managed to get tickets for that evening.. What sort of seats did Arthur get? 10. What didn't Arthur want to do? 4. What is held in Dubrovnik every summer? 2. Hello! Heath speaking. Where was the folklore group from? 10. I would (do) it. Arthur thought Milan should (tell) them about it.biti gotov. Pity! Which day did you manage to get tickets for? For Saturday. Call to London. we should (ask) him. He said. it's always easier to get through in the afternoon. he should (have) an appointment with him before leaving. I should (make) the call before.. What had Arthur been looking for? 2. Go ahead. 233 Unit 45 The Summer Festival Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Madge: Arthur: Did you manage to get tickets? Not for tonight. Where was Milan? 7.. Serbo-Croat /'sa:ba 'kreuat/. What happened when Arthur came to the box-office? 7. I'm calling from Dubrovnik. Mr Ramsay. What did he manage to get? 9. Milan should (tell) us to do it. The line's engaged. You see... he had managed to get tickets for Saturday's performance.

C. Times/S. For Group Booking ring 01-836 7358 or 01-379 6061. Dramatize the dialogue. Stalls from £ 2.. S. Listen. Thurs. Here you are. mat. Mr Heath. TONY BRITTON JILL MARTIN. ACCIDENTAL DEATH OF AN ANARCHIST.45. 4.________sit down? Lucy: Thank you. — Trebalo je da rezervišemo mesta ranije. I'm sorry. 8. — A da li si dobio karte za koncert večeras? — Ne. at 7. Scotland & Shetland. avgust. Thursday at 3. You've called on one of the students. S. SIAN PHILLIPS "A KNOCKOUT". "SPECTACULAR SHOW.15. CREDIT CARD SALES 379 6565 from 9 a. S.00 — £ 3. Peter: Thanks. ' 01-928 3191." D. Peter: What do you need the typewriter for? Lucy: Well. EDUCATING RITA. Make an appointment for Septemoe 16th. PETER BAYLISS and ANNA NEAGLE in MY FAIR LADY "A MARVELLOUS SHOW. Secretary: Oh. ALBERY. Lucy: Thank you. Arthur: Milan: Operator: Arthur: Supply the appropriate expressions: * Borrowing a Typewriter One afternoon Lucy called on Peter to ask him if he could lend her his typewriter. Call your office to see if your secretary has fixed appointment with a partner. Secretary: I'm terribly sorry. DENIS LAWSON.00. Thank you. I'd love some. D Translate into English: — Nema nijednog mesta za avion za 1. You are on holiday. but Mr Ramsay win be away till September 15th. He invites you to sit down.90. You should've had the appointment be o leaving. "STUNNING. TOMFOOLERY. CC Bkgs 379 6565. All major cards no booking fees. Let's have some coffee.m. POL JOEY. ALBERY. — On je nešto pominjao.00. Express. fine. — Svakako. — Šteta! Slušaj. BOYS OF THE LOUGH. 24. Peter: Hi. — Mogao si i ti da se setiš. Sats. with Flora MacNeil (Barra) on Tues. You can have it. could you lend me your typewriter? Peter: Of course." Now mag. 01-836 7611 Eves. Most Promising New . I must type out an essay.0. Now booking through to Oct. <& li bi mogao da mi pozajmiš svoju henvjsku olovku? Hoću da napišem nekoliko karata. Tickets £ 2. Ask him to lend you something. 5 & 8. THEATRES ADELPHI. Goodbye. Arthur: Bad luck! I should (have) an appointment with him before leaving. OMEGA SHOW GUIDE. Group bkgs 836 3962. Feb. Translate into Serbo-Croat: PRICES OF ADMISSION: stalls Dress Circle-Upper Circle_ 234 235 Unit 45 CONCERTS QUEEN ELIZABETH HALL. ali mi nismo na to obratili pažnju. Sat. I could easily (fix) an appointmen . Lucy! What a surprise! Do come in. Listen. DUET FOR ONE.30. 3.________ borrow your notes on English grammar? Lucy:________I happen to have them with me. mada je Džon mogao da nam kaže da kupimo karte ranije.0 and 7. sir. 836 3878. Exp. Student stdby 2.45. Peter: OK. Arthur: Never mind now. Traditional music from Ireland. Izvoli." Time Out.like to know if you've fixed an appointment with Mr Ramsay. shall we? Lucy: Yes. 7. Grp bkgs 379 6061. Mats. C. hello. 836 3962 Eves. nisam. Sve je rasprodalo. — Tačno.90. — Trebalo je da me podsetiš.

Arthur: When was Dubrovnik founded? Milan: In the 7th century. the streets are so narrow that traffic is simply impossible. Madge: How did it happen that the whole town is built only of stone? 237 Unit 46 Sightseeing in Dubrovnik Milan: Madge Milan: Arthur: Milan: Madge: Milan: Arthur: Milan: Madge: Milan: Madge: Milan: Madge: Arthur: Milan : You see. Three quarters of the population were killed. wasn't it? That's right. to protect the town from attacks from the sea. Madge: How pleasant to find that there are no cars or buses within the walls. because it's closed for repair. trgovati height /hait/. For several centuries Dubrovnik was the main trading centre in the Balkans. the Duke's Palace and two or three others. Arthur and Milan went to see the sights of Dubrovnik. Oh. Stone was used instead. UNIT 46 SIGHTSEEING IN DUBROVNIK 236 One afternoon Madge. Milan: Well. Tms. "The marvellous musical. Its prosperity was reflected in its political and cultural life.Oh. opadanje . Dubrovnik was founded in the 7th century. Its decline began in 1667. Three quarters of the population were killed then. timber was not used any longer. Madge and Arthur learnt from Milan about its history. when a disastrous earthquake destroyed almost the whole town. trgovina. I see. in 1667. DRAMA AWARD 1980. And when were the walls built? In the Middle Ages. its inhabitants settled down here.Actor. Could we see the museum as well? I'm afraid not. A strong fleet was built and trade with other countries developed. osnovati trade /treid/." S. But its decline began earlier. I'd love that. Dubrovnik lost its independence in 1808. when a disastrous earthquake destroyed almost the whole town. moć decline /di'klain/. in 1808. It was at the height of its power in the 16th century. '. when a great fire burnt down the old Wooden houses. Which sights are you going to show us first? Would you like to see the Duke's Palace first. When the nearby Roman town of Epidaurus was destroyed.. didn't it? Yes. visina power /'paua/. Er — Dubrovnik lost its independence when Napoleon abolished the Republic. How awful! Were there any buildings left? Yes. Dubrovnik was the main trading centre in the Balkans for several centuries. When was Dubrovnik at the height of its power? In the 16th century. Vocabulary found /faund/. because it's open only till twelve o'clock.

What reflected its prosperity? 5.. Why couldn't they see the museum? 10. Balkan Napoleon /ns'peuljan/. kamen 't /faia/. politički abolish /s'balij/. Dubrovnik was reflected in its cultural life. When could they see the Duke's Palace? 8. Could they see the museum as well? 9. flota prosperity /pros'periti/.. Dubrovnik was once centre in . What did the three people do one afternoon? 2.When did Dubrovnik lose its independence? 10. Oh. When did it first develop . countries? As early as . . nemoguć settle down /'sell 'daun/. an. blagostanje reflect /ri'flekt/. nezavisnost within /wi'din/.... Napoleon Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. . Which buildings were left after the earthquake? 6.. What did Madge and Arthur learn from Milan? 3. economic prosperity of... Mediterranean. What is the site of Epidaurus caHed today? 238 239 Uidt 46 Sightseeing in Dubrovnik в Supply a. ukinuti Roman /'rauman/. When was Dubrovnik founded? 4.. Which sight did Milan want to show them first? 7.. trade with .. or the: At the Height of Its Prosperity Madge wanted to know how. How many people were killed? 9.. in . Mediterranean. Р°^г' vatra Ur //tiinb3/> drV° . rimski Epidaurus /epi'da:ras/. ogledati se political /pa'litikl/. iznutra. and that. zemljotres independence ^indi'pendbns/. Balkans. large number of men of letters... Who abolished the republic? Put the following questions to other students: 1.. What was Dubrovnik for several centuries? 5. uzan impossible /im'pasabl/.. srednj. vek protect /pw'tekt/. When did its decline begin? 7... Epidaurus the Balkans /'bsxlkanz/. Madge: Milan: Madge: Milan: Madge: Milan: Madge: Milan: I didn't know..Why are there no vehicles within the walls? 2. štititi fKet /flirt/. užasan earthquake /'s:6kweik/. I see. mathematicians.. When were the walls built? 4. Not in . When was it at the height of its power? 6. Why is the whole town built of stone? 3. Milan said there was... What destroyed almost the whole town? 8. unutar narrow /'naerau/. education was widespread.. philosophers and..Za **?" Middle Ages /'midl'eid3iz/.. nastaniti „one /steun/.disastrous /di'zarstres/. 12th century.

Ponovo idu na turneju iduće nedelje. Milan: That's true. Grenland je van puta. sightseeing is no problem. naročito u Hagu.. Pozajmio sam ga Džonu pre neki dan. . — Na žalost. Brazil. we should (think) of that ourselves. — Da. if we'd asked him.. She told Arthur that if Me^f known it was open till 12 only. sights we miss when we visit a town. I've go only 300 on me. they could (leave) the camp much earlier.What sort of . — Kuda idu ovog puta? — Idu u Južnu Ameriku. Zapravo. quite. Ask one of the students to lend you his text-book. Use the appropriate expressions: Lending Money Arthur had run out of dinars.. ne mogu... sights one missed when visiting a town-On the other hand. — Ne verujem. Madge: On the other hand. large number of . Supply few or a few: Missing a Few Sights Madge said there were always. Translate into Serbo-Croat: . čitao sam o tome. Arthur. . After all. Verovatno će sleteti u Grenlandu. is it? Ask other students what they think of sightseeing in general. Madge: I think.000 new dinars? Milan:________I haven't got that much. pity we rushed through the Palace. .. — Verujem. because we all get tired of sightseeing. Izgleda da su imali ogroman uspeh.. Dramatize the dialogue. Čile i Peru. mathematicians. aren't there? Milan: True... and widespread.. Madge: Well. bot didn't Say how sorry you were about it. . 240 rbs јп brackets into the correct form (Perfect Infinitive) p!it the verw» A Rush through the Palace sorry to (rush) through the Duke's Palace.. How was its prosperity reflected in . life must've been very interesting in Dubrovnik at that time.. -_______do? Arthur:_________I'll go to the bank in the afternoon. ne znam da li je to direktan let. so he asked Milan if he could lend him some. we ought to (enquire) about it.... Ask other students what Milan told Madge about Dubrovnik. goods did they trade in? Oh. Ask other students what Madge was sorry about. we could (leave) the camp much earlier. Tell other students about things you should've done.. there were towns that had .... — Ne verujem. Malo je folk-lornih grupa imalo takav uspeh. — Tačno.. main trading other spices. could you lend me some money? I've run out of dinars.Yes If only Milan had told us that the day before. u 50 lekciji 241 Unit 46 D Translate into English: — Folklorna grupa se upravo vratila iz Sovjetskog Saveza. he would (do) so. sights be seen... . Arthur: Yes. — Da li bi mogao da mi pozajmiš svoj atlas? Hteo bih da vidim gde je tačno Grenland. The student should give a Positive / negative answer. men of letters. Madge: In such a case. wine.. Milan:________How much do you need? Arthur: Could you lend me 1.. Posetiće nekoliko zemalja: Argentinu. phieducation was losophers and . Madge: There are always. — Biće to dug let preko Atlantika. Arthur: Listen.. .. all sorts of fabrics... oil. sights to be seen. If we'd known it was open ' till 12 only. Veliki uspeh su postigli i prošle godine u Belgiji i Halandiji.. . there are towns that have... cultural life? There was. Nemam ga ovde.

darling. didn't it? Yes.UNIT 47 FIRE ALARM FIRE EXIT DUBROVNIK — Stradun a***-* *+*( AN EXCURSION A disastrous earthquake in 1979 badly damaged most buildings and historic monuments on the Montenegrin Coast. • You mean the whole place was turned into a hotel? But what happened to its inhabitants? There were only a few and they were given houses on the coast. 242 243 47 Madge Milan: Arthur. ruševina dear away /'klio a'wei/. raščistiti resume /ri'zjurm/. we'll first go to see the mausoleum of Njegoš. izlet historic /his'torik/. patiti restore /ris'to:/. When we get to Cetinje. we can go swimming. If you'd told me. Madge! I wasn't driving too fast. tok 244 bay /bei/. Never mind! We needn't go swimming either. who was one of the most important rulers of Montenegro. Life almost immediately resumed its normal course. Milan: It is. Milan: Madge. The view must be fantastic. Madge: Splendid. where are we going now? Milan: To Cetinje. Milan wanted his friends to see the Bay of Kotor and visit Cetinje. It used to be a fishing village. explaining to them how the town had suffered from the earthquake. nastaviti nešto prekinuto normal /'normal/. : Where are we going after Cetinje? We'll go to see Sveti Stefan. istorijski fortunately /'fortjsnotli/. Fortunately there were not many casualties. venae . which was one of the few places on the coast not damaged by the earthquake. At Kotor he showed them the historic monuments. was I? Anyway.'so'liam/. Now. fantastičan mausoleum ^mo. too. If it's not too late when we get there. Everything's been restored now. Madge: Oh. Before leaving Dubrovnik. zaliv Suffer /'sAfo/. Madge: What a disastrous earthquake! Milan: Fortunately. Vocabulary excursion /iks'ka. The ruins were cleared away and life resumed its normal course. vladar poet /'pauit/. I haven't got my bathing suit with me. I'm afraid I can't. žrtva udesa ruin /ruin/. I'll drive more slowly. normalan course /ko:s/. On our way we'll have a short break to admire the Bay. His best-known work is "The Mountain Wreath". he was a great poet and philosopher. wasn't he? Yes. Milan: Arthur: Milan: Madge: Milan: Madge: Milan: Madge: Arthur: When did he rule? In the first half of the 19th century. : As far as I know. if you insist. obnoviti fantastic /fon'tsestik/. will you do me a favour? Will you drive more slowly? Come on.'Jan/. pesnik wreath /ri:0/. until it was turned into a hotel with furnished apartments. I see. srećom casualty /'kaejjtralti /. Well. vladati ruler /'ru:ta/. there were not many casualties. I would've brought it along. mauzolej rule /ru:l/.

Among them were the Smiths. .turn into. .. What did Milan suggest? Put the following questions to other students: 1. 245 Unit 47 Lucy: Peter: Lucy: Peter: Lucy: Peter: Lucy: Is that Doctor Smith. What else was Njegoš? 4. Peter and Lucy had met at another party. we first met at Mary's? Yes. . Crnogorac I Further Points and Exercises A Answer the following questions in writing: 1. What did Milan suggest? 9. What was done with the ruins? 4. Madge. Can't you drive (slowly)? Arthur: But I am driving slowly and even (carefully) than on the way up. What did Milan explain to Madge and Arthur? 7. hoćeš da kažeš furnished /'fa:nijt/. crnogorski. whose. He answered by saying he was driving not only (slowly). . insistirati Montenegrin /{nK>nti'ni:grin/. What did Milan think? 9. What did Milan want his friends to do? 5. which or that where necessary: A House-Warming Party Peter and Lucy went to a house-warming party given by some friends of Lucy's.'s a well-known pop-singer. they knew.. third LP record came out last week? Exactly. kupaći kostim An Excursion insist /in'sist/. We aren't in town. but even (carefully) than on the way up. And who's the young man . Madge once again asked Arthur to drive (slowly). What else did Milan want to show them? 6. that's him. Bob Luke's his name. What was Sveti Stefan turned into? 7.. What did Milan say about Njegoš? 3. . . . that's her. What did Milan do at Kotor? 6. When they got there. Mrs Smith is talking to? The hostess's brother.. What could Arthur see? 8. Madge: Oh.'s talking to the host? Yes.. namešten apartment /a'partmant/. What happened to its inhabitants? 8. You mean Bob Luke. Where were they going after Kotor? 10. Madge: Which doesn't mean you aren't driving too fast.. they found a lot of people ... Which is his best-known work? 5. What were the consequences of the earthquake? 2. Dramatize the dialogue. which is quite something in the pop-music world isn't it? You are at a party. Arthur.. . What did Madge ask Arthur to do? * B Supply who. pretvoriti You mean. where you generally . What did Milan want Madge and Arthur to see at Cetinje? 2. I didn't know he'd be here. . Arthur: Come on. And is that his wife over there? . whom. Put the adverbs in brackets into the comparative or superlative: Driving More Slowly On the way down to the coast. Why couldn't Madge go swimming? 10. How many casualties were there? 3. Identify some of the guests to other students. apartman bathing suit.

Supply the appropriate expressions: An Unfulfilled Promise Lucy had promised Peter to bring him a book she had just finished reading. Za._________it. if I'd gone to the shipping-office a day earlier. Put the verbs in brackets into the correct form (Perfect Infinitive): Almost an Accident As Arthur was driving. didn't I? Tell other students about an accident that almost occurred. 246 I An Excursion „ if he'd been driving on the right-hand side. Milan: Yes.Da h jeMNje goš bio vladar koji je bio takođe pesnik i filozof? . Peter got angry. we (have) an accident. . Peter: Have you brought "Murder on the Orient Express". koji je radio jedan od naših najpoznatijih vajara. pokušacu a na. Madge: All right. By the way. D Translate into English: . Lucy? Lucy: So sorry.have to drive (carefully) than on the highway.Da. I don't mind. Arthur: If I hadn't braked. Peter. because they had gone too late to the shipping-office to enquire about them. Americans.sta mi je ve °ma žao. 247 Unit 47 Translate into Serbo-Croat: SHOW TICKET AT THE BARRIER ALL TICKETS TO BE SHOWN AT THE BARRIER PLEASE DUBROVNIK _ crkva »v. The fool' We could (be killed).Koje je njegovo najpoznatije delo? . Peter. Passengers of all nationalities were aboard: Yugoslavs. he (not be Arthur: FofonVl did follow your advice. So please slow down.Verujem da jeste. 248 ф. .Hoćeš da kažeš da s. Vlmh. Never mind! We'll stay the night in Split. If Arthur hadn't been driving rather slowly. da li si se setio da poneseš vodič kroz Crnu Goru -Veoma m. Kad se vratimo u Dubrovnik. ali sam zaboravio.Prvo ćemo da vidimo Mauzolej Nje-gošu. je žao. Germans. Austrians. he (crash) into us. Madge. Arthur and Milan had failed to get cabins. Arthur: All right.Nemoj da se ljutiš. a car suddenly appeared from around a bend. no matter where you are. Frenchmen. How stupid of me! If you had only phoned to remind me. I'm really sorry. jeste. If they had gone a day earlier they would have got them. because it was the third time she'd forgotten to bring "Murder on the Orient Express" by Agatha Christie. They decided to stay the night in Split. Ponovo zaboravio da ga poneseš? . Dramatize the dialogue. Madge: What a pity we haven't got a cabin! Arthur: Well. . if Arthur hadn't been driving rather slowly. I would've got one at least. . ^ delom naše književnosti. er. ££•' Well. but you forgot to bring them. '"4 UNIT 48 ABOARD THE "JUGOSLAVIJA" The "Jugoslavija" sailed from Gruž Harbour at eight o'clock in the morning. Ask other students questions about the way of driving in town and on the highway. an accident (occur). Englishmen. Da si me samo podsetio. Madge: Heavens! He almost hit us. Slušaj. Madge: Personally I think you must drive (carefully) you can.Da li je moguće naći prevod . Peter: ________ you forgot to bring the book for the third time? Lucy: Don't get angry.šta ćeš sada da nam pokažeš? . there (be) A danger of an accident. Ar had just enough time to . Don't fuss. You promised one of the students to lend him your notes. while ethers were walking on the deck or taking photographs of the coast. but I forgot.„Gorski vijenac".brake. sunbathing. where's Milan? Arthur: He's gone to see how long the boat stays at Hvar . Most of them were lying in deckchairs. Apologise to him by saying how sorry you are.

What would Mary have done if the weather had been nicer? 2. we had to go to an expensive hotel. odakle. kabina shipping-office. I once had a very unpleasant experience. I would've stayed in Holland all the time. na kopnu go ashore. Where did they decide to stay the night? 7. We had no luggage whatsoever. I want to bring my Yugoslav friend here. pomorska agencija enquire /in'kwaia/. raspitati se 250 "V.'ba/.. do you feel like a cup of coffee? Madge: Not now. If the weather'd been nicer. neprijatan whatsoever /'watsau'evs/. What kind of passengers were aboard? 3. Now. paluba deck-chair /'dek ЧЈез/. Madge: Have you? Didn't you say you'd be going to Holland? Mary: I did. It was when I went abroad for the first time. What were the passengers doing? 4. na brodu harbour /'ha. who's coming! Mary! Where on earth have you come from? 249 Unit 48 Mary: I'm on my way home. 8. How did Mary travel? . thanks. Well. Vocabulary aboard /a'bard/. I shan't be long. What would he like them to do? 9. I say. ukrcati se at least /ii:st/. Madge: That wouldn't have been very pleasant. Mary: Really? Well. Look. zemlja where on earth. he wouldn't have given us a room at all. I was youth-hostelling with two other friends. Where had Milan gone?. It's such fun being on the move all the time and not bothering about much luggage. ruksak back /bask/. ne uspeti cabin /'kćebin/. prihvatilište za studente Aboard the "Jugoslavija" go youth-hostelling. Madge: That's very pleasant. sunčati se fail /feil/. luka deck /dek/. What would've happened if they had gone earlier? 6. . leđa not in the least. iskrcati se go aboard. Arthur: Actually. ma kakav rucksack /'ruksaek/. will you excuse me for a moment. but the weather was awful. pobogu on the move /mu:v/. What had Madge. I've been spending my holiday at Korčula. What time did the "Jugoslavija" sail from Grnž Harbour? 2. It was only after a a lot of arguing that he gave us one. u pokretu youth-hostel /'ju:9 'hostal/. I 'd rather have it a little later. he refused to give us a room at first. if we hadn't told the porter we were students. na obali. Arthur: Did you go youth-hostelling as you intended to? Mary: I did and enjoyed it very much. we came to a town rather late. wasn't it? Arthur: Yes. When the porter saw us looking the way we did. -*t» ashore /a'Jo:/. Arthur and Milan failed to get? 5. noće vat i u prihvatilištima za studente unpleasant /An'plezant/. ni najmanje Further Points and Exercises A Answer the foollowing questions in writing: 1. stolica za ležanje sunbathe /'sAnbeid/. if you hadn't looked the way you did . Why didn't Mary stay in Holland? Put the following questions to other students: 1.because he'd like us to go ashore. Arthur: Sometimes that can be quite a trouble. would it? Arthur: Not in the least. Mary: That was bad luck. just rucksacks on our backs. barem earth /з:б/. Who turned up suddenly? 10. isn't it? Arthur: Quite. As there wasn't a hostel and we couldn't find rooms anywhere.

Madge: Well. What happened when he came to a town rather late? 7. What would've happened if they hadn't told the porter they were students? 251 Unit 48 в Put the verbs in brackets into the correct form (lf-Clauses): Impressions of Yugoslavia Madge. Express surprise at some of the statements: West-Side Story Lucy told Peter she hadn't been to the cinema for more than a month and Peter was surprised to hear that. to the theatre. because he thought she'd already seen it. . she would've come before. I missed seeing it while it was on. I should (write) it before. if we hadn't gone to the Bay of Kotor. Peter: Well. ? What would you like to see? Lucy: Well. What happened to Arthur when he went abroad once? 5. Peter: .. Arthur: Well. we (come) before. because Peter had to finish writing an essay. Madge said if she (know) Yugoslavia was such a beautiful country. Peter: Oh. Peter: All right. this time. I (love) to have spent a few days with you. Mary: Never mind. Ask the students how Lucy and Peter enjoyed themselves at Anne's party and what Peter should've done before. though. I'd like to see "West-Side Story". Use the appropriate expressions: A Cup of Tea After seeing the film "West-Side Story" Peter asked Lucy if she felt like a cup of tea. they would've come earlier. Thanks a lot for the lovely party. if we (know) you were at Korčula. Lucy: Well. If Peter (not have) to write the essay. Lucy: I'd like to go to the cinema. Where did he and his friends have to go? 8. Peter: .. Another time you come to Yugoslavia. They were rather late. we must be going. Goodnight. Lucy: Not to the cinema. if we (have) more time. ? I thought you'd seen it before. we would've visited the Plitvice Lakes. Peter: Yes. Mary: So would I. Peter: Marvellous. Madge: If we'd known Yugoslavia was such a beautiful country. Delighted to (meet) you. Mary said she (visit) more places than she had. Lucy: It is. we would've come earlier. . you should (do) it yesterday. Arthur: Yes. Well. we (go) to Korčula. It's such an old film. Mary and Arthur were lying in deck-chairs discussing their impressions of Yugoslavia. I'll get tickets in the afternoon. ? I thought you went last week. Ask the students where they spent their summer holidays and what places they would've seen if they'd had more time. It's past midnight. Let's be off. Mary: What a pity you didn't know I was there. Peter: I never thought we'd have such a good time. Why did the porter refuse to give them a room? 9. too. Peter.3. Lucy: A very good film. Peter. I also (visit) more places if I'd had more time. Make statements to which other students will express surprise. Madge: True.. What did Mary say about youth-hostelling? 4.. I found the main actress rather ugly. Anne.. Lucy: I'm sony we didn't come earlier. . 252 Aboard the "Jugoslavija" Anne: What a pity you're going so soon. Lucy said she'd love one. isn't it? I loved the music. What did they have to tell the porter? 10. I haven't been for more than a month. She said she'd like to see "West-Side Story" and once again Peter was surprised.. and we (stay) longer. But we're always bound to miss something. we would've gone to see you. What sort of luggage did he have? 6. Supply the correct form of the verbs in brackets: A Bottle Party Lucy's friend Anne gave a bottle party and asked Lucy and Peter to come along.. Lucy: All right. if I (not have) to write that essay.

Arthur: Congratulations. Preko puta se nalazi jedan bar. želeti present /'prezent/. Išao sam na Korčulu. Ne mari. Madge said if she'd known it was his birthday. don't bother. Mary? Mary: I'm in no hurry. Why did he choose this place for his residence? Milan: Because he was born near here and wanted to die in his native region. da li si raspoložen za kafu? — Vrlo rado. we don't agree there. if you'd told us it was your birthday. 255 Unit 49 Arthur: So do I. Madge: How thrilling to see that people live within the walls of a palace. Mary was with them. Madge: I say. •— Ni ja je nisam video. .. Dramatize the dialogue. Arthur wished he had asked for a longer holiday. Milan: I have a surprise for you. And you. kao što si nameravao? — Jesam. It's my birthday today. — Zaista? Mi smo bili u Dubrovniku u isto vreme.. It turned out that it was Milan's birthday and everybody wished him: "Many happy returns of the day". Milan! Many happy returns of the day! I wish you'd told us before. I found her quite attractive. and passed them all right. posetio bih vas. I say. thanks. we would've got you a present. Milan: Yes. That'll be our last sightseeing trip before we say goodbye. Vocabulary remains /ri'meinz/. poklon thrilling /'Orilin/. Madge was thrilled to see the palace where the Roman emperor came to end his days. I'll have to work very hard this year. — Zaista? Kada si išao? — U prvoj polovini avgusta. Arthur: What a surprise! Happy birthday! Milan: Thank you very much. Arthur: Where do we go now? Milan: Let's go to see a small medieval town about 10 miles from Split. _________one. ostaci remain /ri'mein/. I wish I'd asked for a longer holiday. A little later. Arthur: Er. videli bismo i crnogorsku obalu. Da smo imali više vremena. do you feel like having a cup of coffee? Madge: Not yet. There's a snack bar over there. Peter: Well. imperator turn out /'tarn 'aut/. Videćemo je drugi put. uzbudljiv . My term begins in October and I've got plenty or time. do we? I say. please. did you take any exams in June? Mary: I did. Milan: Oh. — Onda pređimo ulicu.________a cup of tea? Lucy: Oh. — I meni. Early the next morning they went to see the remains of Diocletian's Palace. Slušaj. where so many centuries ago the Roman emperor came to end his days. Samo Dubrovnik i okolinu. Madge: Yes. uzbuđen emperor /'empsre/. zar ne? Inače.Lucy: Not me. rođendan wish /wij/. mada nismo mnogo videli. Thanks a lot anyway. . — Da sam znao da ste tamo. Madge: Oh. Rekli su mi da je to najlepši deo Jadranske obale. — A mi bismo napravili izlet do Korčule! — To je zaista šteta. ostati thrilled /'6rild/. Arthur and Milan stayed the night in Split. You still have finals. kako vam se dopala Jugoslavija? — Veoma. 253 Unit 48 Translate into English: D — Da li si letos išao u Jugoslaviju. Madge: What a pity we can't stay longer in Split. I wish I could remain here for at least a week. Translate into Serbo-Croat: INSTANT PASSPORT PICTURES INSTANT PASSPORT PHOTOGRAPHS 254 *•"* UNIT 4! A DAY TN SPLIT Madge. ispasti birthday /'bs:8dei/. Arthur: I wish we'd known before. she would've got him a present. She said she wished she could remain in Split for at least a week. Suggest doing something to another student by using the expression Do you feel like . Peter: Then let's cross the street. haven't you? Mary: That's right. Arthur: We can always do that now.

Did Madge feel like a cup of coffee? 8. Dioklecijan Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. He told Lucy about it. skraćeni oblik take an examination. Why was Madge thrilled? 5. Did Milan agree to it? s 6. we always fall out when we talk of money. Arthur: Oh. We haven't paid off this one yet. It's high time we (buy) one. Srećan rođendan! medieval /. What did Arthur wish? 6. Arthur: Well. Peter: I listened in to a very interesting programme called / wish I (met). I wish we (have) a larger house. When did Mary's term begin? 2. srednjovekovni say goodbye. What did Milan suggest? 7.medi'i:val/. What is it about? Peter: Each time a different speaker gives his choice of a famous . boravište native /'neitiv/. Why did Diocletian choose Split for his residence? Put the following questions to other students: 1. You make me laugh. because he'd travel more. Where did Milan decide to take them? 10. Madge: Why. what you (do) with it? Arthur: Well. Arthur! We haven't visited most places in Europe yet. What did that day turn out to be? 7. What did Madge say? 4. Have you heard of it? Lucy: No. Srećan rođendan Many happy returns of the day. That's all. Madge. Who was with Madge and Arthur in Split? 2. Which exams did she still have to take? 4. What did Milan say? 17 Eagletkl u IO lekcija 257 Unit 49 в Supply the correct form of the verbs in brackets (I wish): Having More Money Arthur told Madge he wished he (have) more money. I haven't. What did Madge find thrilling? 10. She thought it was high time they (buy) one. rodni region /'rirdsan/. Did Mary take any exams in June? 3. What would Madge have bought Milan? 9. What did Madge say? 9. oblast term /ta:m/. položiti ispit congratulation /kw^grsetju'leijsn/. What did they do early in the morning? 3. don't we? Ask other students what they would do if they had more money. Madge: I wish we (can) afford a larger house. diplomski ispit Happy birthday. Madge: Oh. Arthur: I wish I (not start) the conversation. ispit exam /ig'zaem/. come on. polagati ispit pass an examination. What did Arthur suggest? 5. Madge said she wished she (have) a larger house. semestar examination /igzaemi'neijsn/. Put the verbs in brackets into the correct form: / Wish I'd Met Peter listened in to the radio programme called / wish I (meet). čestitka 256 A Day in Split finals /'fainlz'/. What did everybody wish Milan? 8. Madge: You sound as if you (be) angry. oprostiti se Diocletian /daia'kli:Jan/. Arthur: I wish I (have) more money. I (be able) to travel more and go to far-off places.residence /'rezidans/.

________ Tell other students that it's your birthday. 3 02 'A Long Way Home": S. Three days before the wedding. 258 A Day in Split RADIO FOUR 6 00 News Briefing. 12 55 Weather. 11 50 Poetry Please! 12 00 News. what happened? Lucy: Ruth changed her mind three days before the wedding.. Dramatize the dialogue. He was certainly a great man. Lucy: I wish I (meet) him myself. . Ask other students which famous person from the past they wish they'd met. Unquote: S. 3 00 News.. « 30 Today. . Lucy: That must be extremely interesting: Who was it this time? Peter: Doctor Fleming. Peter: . It's my birthday today. — Zamisli da imaš. 10 00 News. Play by Mike Walker. Peter wished her. Lucy: ________ Thanks anyway.. Peter: Oh. 1 40 The Archers. 10 45 Morning Story. posvetila bih više vremena čitanju. . 17« 259 Unit 49 Supply the appropriate expressions: Happy Birthdayl One day Lucy told Peter it was her birthday. 6 25 on 1/w Shipping. 11 00 News.person from the past he wishes he (meet). . 8 45 Glyn Worsnip. ? Poor Michael! What explanation did she give? Lucy: Suddenly she realized she didn't love him... ? Why. . . . 2 00 News.. Šta bi radila? — Pa. Peter: Let's celebrate. I would've got you some flowers. 1 00 The World at One. 12 02 You and Yours. and suggested going to a restaurant to celebrate. 10 30 Service. ? Why not? Lucy: Because the wedding didn't take place after all. 9 00 News. Peter: Is it really? ________ I wish you'd told me that before. Express surprise at some statements: A Cancelled Wedding Lucy's friend Ruth was getting married to a young architect. 1 55 on 1/w Shipping. Shall we go to a restaurant for supper? Lucy: Oh. 11 05 The Barons of Fleet Street: Alexander Frater examines the influence of the great newspaper proprietors. Let them wish you Many happy returns of the day. 8 35 The Week on 4. doesn't it? Make statements about an event to which other students would express surprise. 12 27 Quote . rpt. Peter. 2 02 Woman's Hour. Ruth changed her mind and decided not to marry him. rpt from Saturday. Peter: . 10 02 Money Box. I'm afraid. 9 05 Start the Week with Richard Baker. Lucy: I've got a surprise for you. Peter: Oh. really? Sounds incredible. . Lucy: I didn't go to Ruth's wedding.. 6 10 Farming Week. UNIT 50 D Translate into English: — Volela bih da imam više vremena.

We also told him we would've stayed longer if we'd had more time. Kako bi bilo da idemo u neki restoran na večeru? — Vrlo rado. Both Arthur and Madge had brought back unforgettable impressions of Yugoslavia. pretpostavljam. otići i doneti neighbour /'neiba/. and I had to escort them for several days. kontinent crossing /'krosirj/. Yours.— I. I hope to hear from you soon and am very much looking forward to it. —Zaista? A ja sam mislio da mnogo voliš da putuješ. starati se be away. What did Arthur thank Milan for? . — Zar ne misliš da je krajnje vreme da naučiš koje stvari volim. London S. Hvala ti. We've told him about the places we've visited and our impressions. biti odsutan. Translate into Serbo-Croat: PLEASE DO NOT TOUCH PLEASE DO NOT TOUCH THE EXHIBITS A LETTER FROM BRITAIN 13. Both Madge and I have brought back unforgettable impressions of Yugoslavia.E. — Zapravo ne. Madge has gone back to work and is working hard both at school and at home. putovanju. One of my relatives is getting married next week and he wants to spend his honeymoon in Yugoslavia. Our holiday wouldn't have been nearly so enjoyable without you. biti na putu escort /eslcoit/. 260 261 Unit 50 Pve been very busy since I arrived. — Ne mari. lepo se provesti nearly /'nisli/. We found the journey most interesting. Slušaj. but tiring. — Nisam. prelaz (preko mora ili okeana) calm /ka:m/. As you can see. a koje ne volim? — Izgleda da si se naljutila. medeni mesec hear from. ugodan moon /mu:n/. Oaks Drive. nezaboravan continent /Tcontinsnt/. sused krak after /'luk 'arfts/. We think all that's been said about Yugoslavia is true. Arthur wrote a letter to Milan thanking him for what he had done for them during their stay in Yugoslavia. Last week we had some buyers from Switzerland over. 13. — Hajde da to proslavimo. The first thing we did was to fetch our dog from our neighbours. both of us are very busy. As we were nearing London it started raining and we've had rainy and cold weather ever since. — Zaista? Srećan rođendan! Voleo bih da si mi to ranije rekla. I can't thank you enough for all that you did for us. približavati se fetch /fetj/. 19 28th August. pratiti have a good /lovely/ pleasant/ time. We had a good crossing with a calm blue sea. približno enjoyable /in'dsoiabl/. We have rarely had such a lovely time. Ne volim mnogo da putujem. imati vesti send one's love. miran •ear /nis/. Arthur Vocabulary unforgettable /'Anfo'getbl/. Madge sends her love. £ /I/ k**. Kupio bih ti cvece. The weather was quite hot. especially through Italy. With all our best wishes. We arrived in London after a three-day drive across the Continent. toplo pozdraviti 262 A Letter from Britain Further Points and Exercises Answer the following questions in writing: 1. Once again I want to tell you how much we enjoyed our stay in Yugoslavia. 1981 My Dear Milan. On their return to Britain. mesec honeymoon /'ћлшпшш/. danas mi je rođendan. Samo sam se šalila. who were looking after him while we were away. What did Arthur do on their return to Britain? 2.

What did Arthur want to tell Milan? 5. wasn't it? Lucy: Yes. It was such fun (be) together. Dramatize the dialogue. Peter. It was worth (come) to England. we've visited so far. The only thing. Madge: I'm sure Milan (enjoy) reading about it. Arthur: Well.. I (let) you write the letter yourself. They both say it was great fun (be) together and think that (come) to England was worth while. Arthur: Well.. he didn't mention was that they almost had an accident in France. I (add) a few lines. I didn't mention was that we almost had an accident. Arthur: You mean I should've written how our car almost crashed into a tree. I also said all. I (describe) how we lost our way in the north of Italy.. What had Madge and Arthur done? 10. What sort of time did they have in Yugoslavia? 6. Madge: Well. What was the weather like? 7. he'd done for us? Arthur: Yes.. I did.. . I completely forgot about it. I did.. I could (write) about it myself. if I (know) that. Did you thank him for. What sort of impressions had he and Madge brought back? 4. Is the Heaths' dog. A student wrote a letter to a friend of yours and posted it.3. Was Madge busy as well? 4. which you didn't do. 264 A Letter From Britain Put the verbs in brackets into the correct form (Gerund): Saying Goodbye The moment has come for Peter and Lucy to say goodbye. Madge: Good. he would've been interested to hear about. What is Arthur looking forward to? B Supply that or what where necessary: On Returning Home Arthur told Madge he'd written to Milan. Did you describe our journey home? Arthur: Yes. Madge asked him if he'd thanked Milan for . If I'd known you would write about all these things.. The only thing.a he or a she? 2. Arthur: Well.. was written about Yugoslavia was true. Peter: So am I. Write a letter to a friend about your holiday. Anyway.. Tell him you would've added a few lines. I would've left room for you. Arthur said that if he (know) that. it was.. What sort of weather had they had since they arrived home? 10. 263 Unit 50 Arthur: I've finished my letter to Milan. Madge: Yes. What else? Madge: Then I (write) about our difficulty in finding a room in Paris. What did Arthur think of the journey? 6. but I didn't think it very interesting. What did Arthur write about one of his relatives? 9. What did Arthur have to do after returning home? 3. I'm sure that's something . Madge: But why not? I'm sure it's something. How long did the drive across the Continent last? 5... Tell other students about an accident you almost avoided. Arthur replied he had and said he had described their journey home. it's certainly the most beautiful country. What wouldn't have been so enjoyable without Milan? 7. What sort of crossing did they have? 8. What did they think about Yugoslavia as a country? 8. wasn't . Supply the correct form of the verbs in brackets (Unreal Past): Adding a Few Lines When Madge heard that Arthur had written to Milan she said she (add) a few lines. he would've left room for her. What was the weather like as they were nearing London? 9. Lucy: I'm so sorry to say goodbye. Milan would've been interested in. Arthur: Well. What was the first thing they did? Put the following questions to other students: 1... after all. Madge: If I'd known you'd be writing to Milan. he'd done for them. what you (write) about? Madge: First of all..

Supply the appropriate expressions in the letter: A Letter from a Friend When Arthur got home after work one evening. we:/ To je nemoguće da uradite odjednom. Lucy: Of course I will. Madge told him there was a letter from his friend Michael Steward. posetili bismo još neka mesta. I enjoyed (learn) English on the spot. — Da li vam je vožnja bila naporna? — Malo. da smo imali više vremena. I'd very much like to see both of you. Ono što bih vam ja savetovao jeste da bear /bra/ bore /bo:/ prvo obiđete obalu. Peter: I'll be looking forward to (hear) from you. Edinburgh 3 3rd September. — Ono što bih voleo da uradim jeste da obiđem ćelu obalu i ostrva. — be /bi:/ was. Michael Write a letter to a friend in Britain.. Izvanredno smo se proveli. Ask other students what they usually say when they say goodbye to somebody. beat /bi:t/ beat /bi:t/ Translate Serbo-Croat: become /bi'kAm/ became /W'keim/ into begin /bi'gin/ began /bi'gaen/ ! DUAL CARRIAGE WAY FERRY— BOAT bend /bend/ blow /bbu/ bent /bent/ blew /blur/ \ TELEVISION break /breik/ breed /bri:d/ bring /brirj/ buiM /bild/ burn /ba:n/ buy /bai/ catch /kartJV broke /brauk/ bred /bred/ brought /bro:t/ built /bilt/ burnt /ba:nt/ bought /bo:t/ caught /ko:t/ . Ramsay Gdns. mada smo jednog dana imali kišu. Peter: I hope you'll be writing soon. Sve što je pisano o njoj je NEPRAVILNI GLAGOLI Infinitiv Proilo vreme ProSli particip tačno. naročito po toplom vremenu. very much so. a zatim ostrva. 25. were /woz. — Da li je Jugoslavija zaista tako lepa zemlja? — Jeste. Arthur and Madge. 1981 . — Da li ste uspeli da vidite sve što ste planirali? — Jesmo.it? Peter: True. In the top right-hand corner write your address and date. we could have supper together. I'll give you a ring as soon as I get to London. I'll be in London on Thursday week. 265 Unit SO Translate into English: D — Kako ste uživali u svom boravku u Jugoslaviji? — Veoma. Looking forward to seeing you soon.. — Kakvo je bilo vreme? — Uglavnom lepo. Did you? Lucy: Yes. If you happen to be free. mada..

David Vine 0 Match of and Gerald Williams report the highlights of the ladies' singles and men's doubles final*. WEATHER. Sagan invites us to join him on a spectacular voyage through space and time retracing fifteen bilion years of cosmic evolution that have transformed matter into life and eventually into consciousness. hold /haul d / hurt /hart/ keep /ki:p/ know /nau/ lead /li:d/ learn /la:n/ leave /li:v/ lend /lend/ let /let/ lie /lai/ light /lait/ lose /lu:z/ make /meik/ mean /mi:n/ fought /fort/ found /found/ flew /flu:/ forgot /fs'got/ . Dr. feel /6:1/ fight /fait/ t find /faind/ 4 fly /fJai/ forget /fa'get/ 266 267 Nepravilni glagoli Infiniliv forgive /fa'giv/ get /get/ give /giv/ go /gau/ grow /grau/ hang /hjen/ have /h<ev/ hear /his/ hit /hit/ '. 104 5 NEWSNIGHT. A TOWN LIKE and Jean are finally 925 ALICE— Joe reunited in Cairns but find it difficult to bridge the gap of yean until they take a holiday on the Great Barriel Reef. 100 WIMBLEDON 8L— the Day. Carl Sagan. Dr.GUIDE BY PETER KNIGHT 900 NEWS. choose /tju:z/ come /kAm/ cost /kost/ cut /k\t/ deal /di:l/ do /du:/ draw /dro:/ drink /drink/ chose /tjouz/ came /keim/ cost /kost/ cut /kAt/ dealt /delt/ did /did/ drew /dru:/ drank /draerjk/ drive /draiv/ > fall /fo:l/ eat /i:t/ drove /drauv/ ate /set/ fell /fel/ fed /fed/ felt /felt/ feed /fi:d/ . A new 135 part series presented and written by the astronomer and author. 101 COSMOS — A Personal Voyage. NASA award winner for his recent contributions to space exploration.

.:.3uva'tuk/ overtaken /.auva 'teikn/ paid /peid/ paid /peid/ put /put/ put /put/ read /red/ read /red/ rode /raud/ ridden /'ridn/ rang /rarj/ \ rung /ГАГЈ/ ran /ггеп/ run /глп/ said /sed/ said /sed/ saw /so:/ seen /sirn/ sold /sauld/ sold /sauld/ sent /sent / . let [let/ lay /lei/ "'. u3'i sat /sast/ . f sent /sent/ set /set/ v\"' set /set/ shone /Jon / shone /Jon/ shot /Jot/ shot /Jot/ 268 Nepravilni glagoli Infinitiv Prošlo vrerne Prošli particp..... lain /lein/ lit /lit/ lit /lit/ lost /last/ lost /lost/ made /meid/ made /meid/ meant /men!/ meant /ment/ met /met/ met /met/ overtook /. got /got/ got /got/ gave /geiv/ given /'givn/ went /went/ gone /gon/ grew /grur/ grown /graun/ (bung /ћлп/ hung /ПЛГЈ/ {hanged /hand/ hanged /hasnd/ had /haed/ had /had/ heard /ha:d/ heard /hard/ hit /hit/ hit /hit/ held /held/ held /held/ hurt /ha:t/ hurt /hart/ kept /kept/ kept /kept/ knew /nju:/ known /naun/ led /led/ led /led/ learnt /)a:nt/ learnt /larnt/ left /left/ left /left/ lent /lent/ lent /lent/ let /let/ '.meet /mi:t/ overtake /^auvs'teik/ pay /pel/ put /put/ read /ri:d/ ride /raid/ ring /rio/ run /ГАП/ say /sei/ see /si:/ sell /sel/ send /send/ set /set/ shine /Jain/ shoot /Ju:t/ Prošlo vreme Prošli particip forgave /fa'geiv/ forgiven /fa'givn/ . show /Jau/ showed /Jaud/ shown /Jaun/ shut /JAt/ shut /jAt/ shut /Јл1/ sing /sirj/ sang /sasrj/ SUng /8ЛГЈ/ sit /sit/ ' '-. . •'••"• sat /sat/ sleep /sli:p/ slept /slept/ slept /slept/ speak /spi:k/ spoke /spauk/ spoken /'spaukn/ spell /spel/ spelt /spelt/ spelt /spelt/ .

? woke /wauk/ Г'ЗЈ wear /wea/ wore /wo:/ worn /wo:n/ win /win/ WOn /WAn/ WOn /WAn/ write /rait/ wrote /raut/ written /'ritn/ ' 269 OBJAŠNJENJA I KLJUČ VEŽBANJA UNIT I Vežbanja A i B / Who J what 4n i životinje. Telefonski brojevi čitaju se svaka cifra posebno. U drugom slučaju.Anda'stud/ /. taught /to. Takođe se upotrebljava u telefonskom razgovoru. — Hello! I'm Marko Perić. Ko je ovo? — To je g. oba lica ga upotrebljavaju. Tomlć. m/ i is /iz. Mr Tomić: How do you do! Milo mi je. This way. Hit. Nula se čita /au/. 270 ObjaSnjenja i ključ vežbanja Mr Heath: Mr Brown. Mr Perić is at London Airport. am. Who se upotrebljava za lica.Anda 'stud/ woken /"waukn/ wake /weik/ v ?. jesam. Vežbanje C Pozdrav Hello! u značenju Zdravo! može da se upotrebi u svakoj prilici prilikom pozdravljanja. Who's this? — It's Mr Heath. Mr i Mrs stavljaju se ispred prezimena i pišu se velikim slovom. Who What l is this? upitne zamenice. s/ oblici su sadašnjeg vremena glagola be /bi:/. — Hello! I'm Harry Smith.spend /spend/ spent /spent/ spread /spred/ spread /spred/ stand /stand/ "* stood /stud/ ' stick /stik/ stuck /stAk/ swim /swim/ swam /swjem/ take /teik/ took /tuk/ teach /ti:tj/ >»d ft--. Gospodine Braun. U razgovornom stilu govora umesto izraza How do you do! upotrebljava se Hello! Rešenje vežbanja: Hello! Hello! How do you do! How. U razgovornom i prisnom stilu upotrebljavaju se skraćeni oblici: What is->-what's /wots/ Who is -*• who's /hu:z/ Where is->where's /wsaz/ I am-»-I'm /aim/ He is->-he's /hi:z/ She is->-she's /Ji:z/ It is-»-it's /its/ Zamenica prvog lica jednine / piše se uvek velikim slovom. Mr Brown: How do you do! Milo mi je. — How do you do! — How do you do! — Where's your luggage? — It's here. too. What's this? — It's Heathrow. -t/ K^t-'' tell /tel/ told /tauld/ think /Oirjk/ thought /60 :t/ throw /0rau/ . — My car's over there. this is Mr Tomić. Oblik am upotrebljava se za prvo lice jednine. Šta je ovo? — To je Hitrou.Anda'stasnd/ spent /spent/ spread /spred/ stood /stud/ stuck /stAk/ swum /swAm/ taken /'teikn/ taught /tort/ told /tsuld/ thought /0o:t/ thrown /6raun/ understood /. Izraz How do you do! upotrebljava se prilikom upoznavanja. kao odgovor ako nam se* neko predstavi sam. UNIT 2 Vežbanja A i B . a oblik is za treće lice jednine. z."/' threw /0ru:/ understand understood /. Naziv aerodroma piše se velikim slovom: Heathrow Airport. ovo je g. Glagol to be Oblici am /aem. ili nam je predstavljen. do you do! Vežbanje D Mr Smith is at London Airport.

he isn't. Ovo je aerodrom. Određeni član the izgovara se /di:/ ispred imenice koja počinje samoglasnikom. Vežbanje C Izraz Good morning je pozdrav koji se upotrebljava pre podne do 13 Časova. This is an airport. Oblik spell je zapovedni način glagola to spell. you are not. Dobar dan. u značenju Dobro jutro. I'm not. I student. | clerk. Nastavnik je u učionici. please. you are not u you aren't /a:nt/. — Is he an engineer? — No. U engleskom jeziku postoje dva člana: neodređeni fl«n a /a/. He is a teacher. Izraz thank you upotrebljava se u značenju hvala kada se nekome na nečemu zahvaljujemo. (student's /s/ book.— I'm a clerk. Spell your name. This is 272 . UNIT 3 Vežbanja A i B / Mr Heath's /s/ car. are you?. — Spell your name. she isn't. / am not se skraćuje u I'm not. — What do you do?. nurse's /iz/ bag. please. Rešenje vežbanja: Good morning. On je nastavnik/profesor. Da li je on student? — Jeste. he is. an engineer. — Are you a student? — No. She's a housewife. Is he/she He/She is not Prilozi yes ili no upotrebljavaju se u odgovorima na pitanja koja počinju glagolom. Oblik an upotrebljava se ispred zajedničke imenice u jednini koja počinje samoglasnikom. Thank you. — Good morning. posle yes ne upotrebljavaju se skraćeni oblici: Is he a student? — Yes. The teacher is in the classroom. Arthur's /z/ car. životinja ili stvari u značenju Jedan od. ч nurse. He's a doctor. životinju ili stvar koji mogu biti određeni ćelom situacijom ili su već pomenuti. Određeni član the upotrebljava se da označi određeno lice. 271 Objašnjenja i ključ vežbanja Am I I am not Are you a teacher? You are not a teacher. — M-a-r-k-o Р-e-r-i-ć. Neodređeni član a. Where's the classroom? Gde je učionica? Glagol to be Oblici am 1?. — How do you do! — — What's your name? — My name's Marko Perić. Izraz please upotrebljava se u značenju molim kad nekoga molimo da nam nešto učini. odnosno an /asn. U potvrdnim kratkim odgovorima. bilo koji. I am. is he/she?. Are you a student? — Yes.I You He She am are is is C teacher. Oblici: / am not. upitni su oblici sadašnjeg vremena glagola be /bi:/. — Is she a nurse ? — No. teacher's /z/ classroom. Madge's /iz/ bag. he/she is not u he/she isn't /iznt/. te poznati. — Thank you. John's /z/ key. he/she is not su odrečni Oblici. jesam. Vežbanje D — Good morning. an/ i određeni član thejfol. an upotrebljava se da označi jedinku iz pojedine vrste lica. — I'm your teacher.

He She We students. she za bića ženskog pola. Hit? — On je na aerodromu Hitrou. Where's Mr Heath? He's at Heathrow Airport. Član se ne stavlja ispred osobenih imenica koje pokazuju pripadanje. Rešenje vežbanja: Good afternoon. Where's Mis Heath? — She's in the classroom. — Thank you. a it za stvari i životinje č ji rod nije poznat. Gde je g. What's your room like? — It's Kakva je Lusi? — Simpatična je. odnosno . . Thank you. 3. . Izraz Here you are upotrebljava se u značenju Izvolite kada nekome nešto dodajemo ili pružamo... You They am not are not ? is net are not Am 1 Are you a stuIs dent. Nastavak -'s izgovara se: /s/ posle bjzvučnih suglasnika. Whsre's that dog? — It's over there. J. 3. dj/: Arthur's /z/. Kakva je vaša soba? — Lepa je. like? upotrebljava se i za živa bića i za stvari u značenju Kakav/Kakva je. please. please.Are you students? dents. tj. Here you are. Your passport. please. 18 Engleski u 50 lekcija 273 l Objašnjenja i ključ vežbanja Vežbanje D — Here we are. /z/ posle samoglasnika i zvučnih suglasnika. — Good afternoon. J. molim. Where's Mr Heath's car? — It's in the street. Lična zamenica trećeg lica jednine he upotrebljava se za bića muškog pola. This is Mr Perić. Gde je gospođa Hit? — Ona je u učionici. — Good afternoon. Here's your key. z. . Vežbanje C Pozdrav Good afternoon upotrebljava se od 13. Please. Room 18.Objašnjenja i ključ vežbanja Nastavak-V dodaje se imenici u jednini koja označava živo biće da pokaže pripadanje. — Here you are. — Izvolite.'z/. Imenica sir upotrebljava se u značenju gospodine. Gds je to pseto? — Tamo je. izuzev posle /s. Vežbanja A i B UNIT 4 Sadašnje vreme glagola TO BE Potvrdni oblici Odrečni oblici Upitni oblici I am You are He }„ She We You are They I a You student. are stave ispred subjekta. — Here you are. — Here? — Yes. the student's /s/. they Upitni oblici sadašnjeg vremena glagola to be obrazuju se kad se oblici am. /iz/ posle imenice koja se završava na /s. Good afternoon. Izraz What's. tj/: Mr Heath's /s/. Vaš pasoš.00 časova tokom popodneva i odgovara našem pozdravu Dobar dan. osim posle /z. — It's very nice. f he a 1 she student? {we stu. the nurse's /. — Whose suitcase is this? — Mr Perić's. Your passport. sir. Please. — Whose key is this? — Mr Smith's. Hita? — On je na ulici. sign your name here. dj/: Madge's /iz/. is. John's /z/. piše se malim slovom i nije praćena prezimenom. the teacher's /z/. This is your hotel. Gde je automobil g. please.? What's Lucy like? — She's nice.

They're from Greece. — Here's your tea. Izvolite vaš čaj. tj/: blocks. too? — No. Thank you. kada su upotrebljene u upštem „uiislu ili se misli na materiju u opštem smislu: — Tea or coffee? — Tea. Ovo se odnosi i na oblik množine those. da prekinemo nekoga u govoru ili da napustimo sagovor-nika za trenutak. . z. Excuse me. books. a da pri tome imenujemo predmet koji dodajemo. That se upotrebljava da označi lice ili stvar koji su na manjoj ili većoj udaljenosti od lica koje govori. coaches.inverzijom. Rešenje vežbanja: please. J. He's Italian. osim /z. my keys /z/. Član se ne upotrebljava ispred gradivnih imenica. my pens /z/. the London bridges /iz/. eh. — Is he from France. . — . molim. — What's the name pf that bridge? — It's Westminster Bridge. Ovo se odnosi i na oblik množine these. dj/: keys. What's thislthat? Šta je ovo/ono? /r's Big Ben. I'm French. 3. 274 Objašnjenja i ključ vežbanja Vežbanje C Izraz Here's. x. — Are they from Spain? — No. Here's. 3. 18* 275 Objašnjenja i ključ vežbanja Lična zamenica it upotrebljava se u odgovoru na pitanja koja sadrže zamenice this ili that. U razgovornom ili intimnom načinu govora upotrebljavaju se skraćeni oblici: I'm /aim/ we're /wia/ you're /jua/ you're /jua/ he's /hi:z/ they're /бса/ she's /fi:z/ isn't /iznt/ it's /its/ aren't /a:nt/ / am not skraćuje se u I'm not. he isn't. — Čaj ili kafu? — Čaj. osim /s. z. Zamenica you upotrebljava se za drugo lice jednine i množine. /iz/ ako se imenica svršava na /s. Where are you from? — I'm from France. Vežbanje D — Tea or coffee? — Tea. — What's your nationality? — I'm Yugoslav. Here's your tea. Thank you. dodaje se nastavak -es. Odrečni oblici obrazuju se dodavanjem rečce not oblicima am. please. He's from Italy. These /Those are Množina imenica obrazuje se kad se obliku jednine doda nastavak -s. kdy — ladies: 2) s. flats. upotrebljava se kad nekome nešto dodajemo. Vežbanje D — Excuse me. coach — coaches This se upotrebljava da označi lice ili stvar koji su u neposrednoj blizini lica koje govori. pens. the London buses /iz/. is. — Thank you. they aren't. koji se izgovara /iz/: bus — buses. Where are you from? — I'm from Yugoslavia. To je Big Ben. : country — countries. bridges. Rešenje vežbanja: Excuse me. koji se izgovara /z. Nastavak -s izgovara se: /s/ posle bezvučnih suglasnika. tj. please. what's that? — It's Big Ben. Imenica house glasi u množini houses /'hauziz/. v se menja u i i dodaje se nastavak -es. UNIT 5 Vežbanja A i B new blocks of flats /s/. sh. Vežbanja C Izraz Excuse me upotrebljava se u značenju Izvinite kad hoćemo da se obratimo nekome. are. J. /z/ posle samoglasnika i zvučnih suglasnika. Ako se imenica završava na: П y kome prethodi suglasnik.dj/: buses.

How are you today? — I'm fine. are these the Houses of Parliament? — Yes. it is. Where's your car? His suitcase is at the reception-desk. Our teacher is late today. What's the time? — It's half past ten. Reč minute dodaje se prilikom kazivanja vremena ukoliko broj nije deljiv sa pet. — Is your watch right? — Yes. How do you do! How do you do! Vežbanje D — I'm sorry I'm late. G. Glagol come in je jedan iz grupe glagola koji se sastoje od glavnog glagola i priloške partikule.07 — It's seven minutes past two. are all the London buses red? — Yes. On je iz Jugoslavije.-na. — And what's the name of that buMding over there? — It's Westminster Abbey. Where's Mr Tomić from? Odakle je g. I'm fine/ very well. Izraz Thanks je skraćeni oblik od Thank yon i obično se upotrebljava u prisnom govoru. Hit je na aerodromu. Naglasak se nalazi na priloškoj partikuli. 2. Izraz That's all right upotrebljava se u značenju U redu. Pređlog se obično stavlja ispred imenice. It's two o'clock. Vežbanje C Izraz I'm sorry ili Sorry upotrebljava se kad se nekome za nešto izvinjavamo. Naš nastavnik je danas zakasnio. they are. Miss Parker. Zamenica it se upotrebljava da uvede kazivanje vrem. U pitanjima predlog se stavlja na kraju pitanja. This is. our. — Thank you. their stavljaju se ispred imenice na koju se odnose. r I you he she a sister? we . Ne mari. — And what are those buildings over there? — They're the new blocks of flats. Excuse me. And you? — I'm very well. (knock at the door) — Come in. her. thanks. UNIT 6 Vežbanja A i B my your his Where is her car? our your their Prisvojni pridevi my. That's all right. We 1 [have not 1 [has not .Excuse me. Gde su tvoja/vaša kola? Njegov kofer je na recepciji. his. kao odgovor na nečije izvinjenje. i čini predlošku grupu. its. but the coaches are green. odnosno zamenice. •j Havej a son. This is my secretary.52 — It's eight minutes to four. Prisvojni priđev your odnosi se na drugo lice jednine i množine. Miss Parker. they are. — How do you do! — How do you do! — Here's your mail. I'm very well/fine. This is. Glagol sa partikulom čini značenjsku celinu. 3. This is Mr Tomić. thank you. 276 Objašnjenja i ključ vežbanja Mr Heath is at the airport. Come in Длт 'in/. Uđite. your. Rešenje vežbanja: (I'm) sorry. Vežbanja A i B UNIT 7 Sadašnje vreme glagola TO HAVE Potvrdni oblici Odrečni oblici Upitni oblici I You (have He She We } j has 1 I You He a She brother. — That's all right. — Thank you. Tomić? He's from Yugoslavia.

Vežbanje C Pozdrav Good evening u značenju Dobro veće upotrebljava se uveče. Skraćeni oblici. sir. sir. we have. — Here's your map and guide. hav. sir. Mi nemamo auto. Have you a guide to London? Imate li vodič kroz London? Yes. Oblicima glagola have obično se dodaje prošli particip glagola get. UNIT 8 Vežbanja A i B Upitno-odrečni oblici sadašnjeg vremena glagola TO HAVE Neskraćeni oblici Skraćeni oblici 1 Have] you Has he/she/it not a brother? Have/ we you they Haven't Hasn't Haven't I you he/she/it a pen? we you they Upitno-odrečni oblici glagola have obrazuju se kad se na upitne oblike doda rečca not. Prethode imenici ili se upotrebljavaju samostalno u imenskom delu predikata. — Thank you. — How much are they? — One is £ 2. odnosno da se izbegne njeno ponavljanje. And have you a guide to England? — Yes. £10 i £ 20 (vidi stranu 117). — All right. £5. Here's one. Kod prisnih sagovomika obično se skraćuje U Bye-bye ili samo Bye. we have. Izraz All right upotrebljava se u značenju U redu je/ Odgovara mi. Thank you very much. is this umbrella yours? — Yes. How much is it? Here's. . Haven't they got a dog? Zar nemaju pseto? Opisni pridevi u engleskom jeziku su nepromenljive reci i ne dobijaju nastavak ni za rod. Sto penija čine jednu funtu. Here are two very good ones. please.You lhave They J You lhave not They | ' Havej you L they 277 Objašnjenja i ključ vežbanja Glagol have u sadašnjem vremenu ima oblik have /haev. Banknote su u vrednosti od £ l. Pozdrav Goodbye upotrebljava se pri rastanku. Prelazne glagole neposredno prati objekat: She has a dog. osim oblika has /haez. ni za broj. it's mine. itd. oz/ u trećem licu jednine.50. — That's expensive. — Excuse me. It's quite cheap. imam. Upitni oblik obrazuju se stavljanjem oblika have i has ispred podmeta. Here's one. Can I help you? — Have you a map of London? — Yes. Mine i yours su oblici prisvojne zamenice prvog i drugog lica i upotrebljavaju se samostalno. l p. rve /aiv/ we've /wi:v/. Osnovne jedinice su funta —pound (znak £) i peni —penny (znak p). 50 p). and the other one is £1. It's only 50p. 278 Objašnjenja i ključ vežbanja __ Here's the bill. Odreini oblici obrazuju se dodavanjem recce not potvrdnim oblicima. — Give me this one. hasn't he. pay at the cashdesk. Vežbanje D — Good evening. — Please. — How much is it? — 90p. Englezi su prešli na decimalni monetarni sistem 1972. Britanski novčani sistem. av/ za sva lica. Rešenje vežbanja: Good evening. godine. — Good evening. 10 p. Evo jednog. U množini glasi ones. haven't /'haevnt/ Ле^ /hi:z/ you've /ju:v/ ЛОУИ'/ /haeznt/ •rte'* /Ji:z/ fAe/ve /6eiv/ Zamenica one upotrebljava se da zameni imenicu koja je pomenuta. — Here's another one. Skraćeni oblici glase: haven't I. Sitan novac je u opticaju kao bakarni (l /2 p. koji glasi got: Have you got a brother? Imate li brata? We haven't got a car. Da. we have. 2p) i srebrni (5 p. haz. odnosno inverzijom. Here's £2.

. a refrigerator in the kitchen? (any ham in the fridge? (any plates in the cupboard? . nalazi se stavlja se neodređeni član ispred zajedničke imenice u jednini u značenju • there (a refrigerator in the kitchen. ours. This umbrella mine. Rešenje vežbanja: Pardon? How old . (any ham in the fridge. hers. They're tall. ours. any plates in the cupboard. child imaju nepravilan oblik množine: men /men/. I have. yours. ------------------------------. she isn't. — Excuse me. Vežbanje C Izraz How old is he/she? upotrebljava se u značenju Koliko on/ona ima godina? kada se raspitujemo za nečije doba starosti. too. 280 Vežbanja A i B Objašnjenja i ključ vežbanja UNIT 9 is (a refrigerator in the kitchen. Imena dana pišu se velikim slovom: Friday.. She's got dark eyes and fair hair. theirs. — Have you got a brother? — Pardon. nije. Monday. It's Vera's. upotrebljavaju se bez člana. Oni su visoki. Čija je ono kuća? Njihova. — What's he like? — He's very handsome. I haven't. Prisvojne zamenice mine. They're tall boys. — Is she tall? — No. Artur je visok. Sometimes she has her coffee at this table. (some ham in the fridge. theirs izražavaju prisvajanje i upotrebljavaju se samostalno. Šta ste rekli? kada nismo razumeli sagovornika. women /'wimin/. ako su uzete u opštem smislu. He's tall with blue eyes and black hair. — Thank you. Haven't you got a brother? — No. Ima visokog brata. Is this umbrella hers? No. woman.— --------. ? What are they like? Vežbanje D — Here's your tea. — How old is she? — Twenty-five. Arthur is tall. Oni su visoki dečaci. — What's she like? — she s pretty. Ona je visoka devojka. Whose house is that? It's theirs. but she's slim. — How old is he? — He's nineteen. children /'tjildrin/. She's a tall girl. yours. his. 279 Objašnjenja i ključ vežbanja Nepravilna množina imenica. It's mine. it isn't.She's got a tall brother. it isn't. Izvinite. is this coffee yours? — ™o. Imenice man. — -----------are There isn't aren't Is Are Posle izraza there is — ima. hers. Moj je. but I've 8°' a sister. . Je li ovaj kišobran njen? Ne. She's rather short. There some plates in the cupboard. a želimo da ponovi ono što je rekao. its. Medž je takođe visoka. his. Madge is tall. yours. Imenice u množini. yours. Izraz Pardon? je skraćeni oblik izraza / beg your pardon? i upotrebljava se u značenju Molim. — Have you got a brother? — Yes.

Vežbanje C Izraz What's the matter with you? upotrebljava se u značenju Šta ti l Vam je? kad se raspitujemo za nečije raspoloženje ili zdravlje. — Milk? No. There aren't any glasses on the table. Any se upotrebljava ispred gradivnih imenica i imenica u množini u odrečnim i upitnim rečenicama. Some se stavlja ispred gradivnih imenica i imenica u množini4u potvrdnim rečenicama da označi deo jedne količine. There's a bottle of white wine. All right. Ham and white wine's fine. There isn't any butter. Ima neke dece u parku. too. Much se upotrebljava sa gradivnim imenicama. There is a bottle of milk in the Nalazi se /Ima jedna flaša mleka u fridge. Ima nekoliko tanjira u gornjem delu ormana za posude. How much butter is there in the fridge? How many cups are there on the table? Koliko maslaca ima u frižideru? Koliko ima šolja na stolu? Lična zamenica kao objekat. thank you. Arthur? — I'm hungry and thirsty. frižideru.jedan. — There's some and ham. open the fridge and have a look. but there's some milk. neki. Vežbanje D — What's the matter with you. Nema maslaca. — And is there any beer? — No. There are no glasses on the table. ili u značenju nekoliko sa imenicom u množini. There are some children in the park. Ima šunke u frižideru. Nema knjige na stolu. Is there any cheese in the fridge? — No. Nema čaša na stolu. there is.trećeg lica jednine muškog roda Mm upotrebljava se kao predmet glagola ili predloga. Is there a table in the kitchen? Da li ima sto u kuhinji? There isn't a book on the table. UNIT 10 Vežbanja A i B Upitno-odrečni oblici sadašnjeg vremena glagola TO BE Neskraćeni oblici Skraćeni oblici Am I jl Are you a student? Aren't |you a doctor? (he Is [she I we you not students? Aren't Isn't {she we you fhe Are doctors? . What else is there? — Arthur. Ima li piva? Ima li noževa na stolu? 281 Objašnjenja i ključ vežbanja Umesto not any može da se upotrebi no: There is no butter. — Is there any cold meat? — Yes. Imenica knife glasi u množini knives /naivz/. Oblik lične zamenice prvog lica me i . There is some ham in the fridge. Rešenje vežbanja: What's the matter with you? All right. there isn't. Is there any beer? Are there any knives on the table? Nema maslaca. Nema čaša na stolu. a many sa zajedničkim imenicama u množini. there isn't. There are some plates in the top cupboard.

her. Imaš pravo. you. (Primer u tabeli). — Warm? It's quite cold. Arthur. It's quite warm. Madge. she. twenty-first. itd. Rešenje vežbanja: please. Oblik me. it. you. Look at them. Please. Lične zamenice imaju dva oblika: /. Aren't you early today? — No. . it. it isn't. Daj joj knjigu. Mine is right. indirektni i direktni. it isn't. Your watch is fast. You're right. Glagol Give Indirektni objekat me him/her us them Zapovedni naCin ili imperativ u drugom licu jednine i množine ima isti oblik kao i osnova glagola. 283 Objašnjenja i ključ vežbanja Vežbanje D — Hi. Vežbanje C Pozdrav Hi! upotrebljava se umesto Hello! u prisnom opštenju. second. Give her the book. Izraz You're right u značenju U pravu si. indirektni objekat obično prethodi direktnom. them. twentieth. Isn't it five to six? — No. it isn't. — You're right. he. you. —Listen to this: "Cold weather in Britain. two i three obrazuju redne brojeve na nepravilan način. Close the window. close the window and give me my sweater. Zatvori prozor. Pogledaj ih. — Isn't it cold in here? — No. us. Redni brojevi obrazuju se kad se na odgovarajući prost broj doda nastavak -th. Kod desetica se krajnji suglasnik -y menja u -ie ispred -th: first. Look at the date. him. it isn't. them." Aren't I right? Vežbanja A i B UNIT 11 Sadašnje trajno vreme Potvrdni oblici Odrečni oblici Upitni oblici Direktni objekat the book. us. I'm not. Listen to me. fourth. they. Slušaj me. him/her. upotrebljava se kad svome sagovorniku dajemo za pravo za nešto što je rekao.they they 282 Objašnjenja i ključ vežbanja Uoitno odrečni oblici glagola to be obrazuju se kada se na upitne oblike glagola w be doda rečca not. we. Oblik prvog lica jednine glasi: Aren't I? Aren't I right? Isn't he cold? Aren't we late? Zar nisam u pravu? Zar mu nije hladno? Zar nismo zakasnili? Glagol Listen PredloŠki objekat {me. — Isn't it 31th October? — No.. Here's today's paper. Brojevi one. third. itd. you. — Hi. It's twenty to six. koji se upotrebljava kao predmet glagola ili predloga. Datumi se pišu i čitaju na sledeći način: 3rd May (the third of May) ili May 3rd / May 3 (May the third). — Isn't yours slow? — No. Red reci. koji se upotrebljava kao podmet rečenice. Ako glagol prate dva objekta. Here you are. — What's the date today? — November 1st.

John is older than Peter. a ograničenog je trajanja: They're watching TV. Prvi stupanj poređenja ili komparativ jednosložnih i većine dvosložnih prideva obrazuje se dodavanjem pridevu nastavka -er /s/. — That's fine. — What a pity! UNIT 12 Vežbanja A i B ( larger than Green Park. — What are you doing then? — I'm reading the paper. What a pity! Vežbanje D — Where are you. we aren't. Izraz (That's) fine u značenju Odlično! upotrebljava se kad izražavamo zadovoljstvo u vezi sa nečim. ) 1 are not I Am Are -f I you he she writing? Are / 1 they Skraćeni oblici: I'm reading I'm not reading You're reading You aren't reading He's reading He isn't reading She's reading She isn't reading We're reading We aren't reading You're reading You aren't reading They're reading They aren't reading Sadašnje trajno vreme (the Present Continuous Tense) obrazuje se kad se sadašnjem vremenu glagola to be doda particip prezenta glagola koji se menja. krajnji suglasnik se udvaja: sit — sitting. I'm not. ] \ are J I You He She We You They am not are not 1 is not sitting.I You He She We You They am are | is reading. ono se gubi ispred nastavka -ing: write — writing 2) suglasnik. Arthur?—Here I am in the living-room. Posle komparativa stavlja se rečca than. Meri je mlađa od Ane. Drugi stupanj poređenja ili superlativ obrazuje se dodavanjem pridevu nastavka -est /ist/. John is the tallest student. And what are you doing? — I'm preparing dinner. Džon je najviši student. — Are you watching TV? — No. b) planirana u budućnosti: What are we having for supper? Šta imamo za večeru? Nazivi obeda upotrebljavaju se bez člana. Rešenje vežbanja: Fine. Džon je stariji od Petra. Mary is younger than Anne. Ako se osnova svršava na: 1) nemo -e. roast beef and vegetables. You're not reading He'j not reading She's not reading We're not reading You're not reading They're not reading 284 Objašnjenja i ključ vežbanja Sadašnje trajno vreme upotrebljava se za radnju koja je: a) u toku u sadašnjosti. is [ the largest park in London. Anne is the youngest pupil. a prethodi mu kratak samoglasnik. Gledaju televiziju. Određeni član stavlja se ispred superlativa. Particip prezenta obrazuje se kad se glagolskoj osnovi doda nastavak -ing /irj/: read — reading. Ispred nastavka -er i -est dolazi do ovih promena u pravopisu: 1) pridev udvaja krajnji suglasnik ako mu prethodi kratak samoglasnik: big — bigger — biggest Hyde Park . Ana je najmlađa učenica. Are we having a dessert? — No. — What are we having for dinner? — We're having soup. I'm not. Vežbanje C Izraz What a pity! u značenju Kakva šteta! upotrebljava se kad želimo da izrazimo žaljenje u vezi sa nečim. — Are you listening to the radio? — No.

Here you are. da bi se izrazilo pripadanje: the girls' coats. Upotrebljava se za lica i za stvari. it isn't. we have. Do | you / He He he She It drinks tea. odnosno Tačno. Which se upotrebljava kao upitna zamenica i pridev u značenju koji. 3. talks /ta:ks/ /z/ posle samoglasnika i zvučnih suglasnika. koji se izgovara: /s/ posle bezvučnih suglasnika. brushes /'br\Jiz/ Glagoli do i go glase does /dAz/ i goes /gauz/ u trećem licu jednine. na TV. Vežbanje D — Is this the largest blouse you've got? — No. The They they Objašnjenja i ključ vežbanja Prosto sadašnje vreme ili Prezent (the Present Simple Tense) obrazuje se od osnove glagola koji se menja. (That's) right. osim /s. Give me this blouse then. Good night u značenju Laku noć upotrebljava kada se sa nekim rastajemo uveče ili noću. the boys' books. t J/: sits /sits/. Here's your bill. odnosno kad odlazimo na počinak. Rešenje vežbanja: What's on? All right. We've got a larger size. skraćeno Right upotrebljava se u značenju To je tačno. da se izrazi saglasnost sa nečijim tvrđenjem. dj/: plays /pleiz/. kad se dodaje nastavak -s. Vežbanja A i B UNIT 13 Prosto sadašnje vreme ! Potvrdni oblici Odrečni oblici Upitni oblici I )„•„ I )do not ! I drink | You You drink. Rešenje vežbanja: (That's) right. ds /: switches /'switjiz/. pozorištu. sem u trećem licu jednine. . reads /ri:dz/ /iz/ posle /s. J. itd. Ne voli čaj. tj. Prezent ima isti oblik kao i osnova glagola. — Have you got cheaper blouses than these? — Yes. — Please pay at the cash-desk. it We We we )do not You I drink You Dol you drink. too. menja y u i ako mu prethodi suglasnik: busy — busier — busiest Određeni član se stavlja ispred imena reka: the Sava. — This one is very nice. but these are nicer. Do they watch TV every evening? Does he go to bed early? Da li gledaju televiziju svako veče? Da li rano leže? Određeni član se upotrebljava sa nazivima bioskopa: the Odeon. Here's twenty pounds. — Which of these blouses is longer: this one or that one? •—• This one is longer and larger. Good night. obično kada je izbor između izvesnog broja lica ili stvari: Which of you has got a dog? Ko od vas ima pseto? Which is the largest park in Koji je najveći park u Londonu? London? Which blouse is cheaper? Koja je bluza jeftinija? Vežbanje C Izraz That's right. Vežbanje C Izraz What's on? upotrebljava se u značenju šta se daje? kad želimo da saznamo šta se prikazuje u bioskopu. She It 1 does not j Does! she drink tea? drink. kao i prezimenima u množini. the Thames Određeni član se upotrebljava sa prezimenima u množini: the Heaths Apostrof —' se dodaje imenicama u množini koja označavaju živa bića. He doesn't like tea. the Heaths' living-room. Odrečni oblici obrazuju se kad se na odrečne oblike glagola do doda osnova glagola koji se menja: do/does not+drink Upitni oblici obrazuju se kad se na upitne oblike glagola do doda osnova glagola koji se menja: Do/'does+imenica/zamenica+drink I don't drink tea. 3. J. — The other one is nicer. osim /z. — How much is this blouse? — Twenty pounds. — All right.285 Objašnjenja i ključ vežbanja 2) pridev gubi nemo e: large — larger — largest 3) ako se pridev svršava na -y. Ne pijem čaj. z.

She usually gets up early. -sh. Obično ustaje rano. — Where does she work? — She works in a bank. And where do you live? — I live in Bel^e __What do you do for a living? — I work with an import-export ftrm __(At) what time do you start work? — At seven o'clock. Vežbanje C Izraz Nice to see you skraćeno od It's nice to see you upotrebljava se u značenju Milo mi je što vas vidim kad se sa nekim poznanikom sretnemo. Madge. Give him my regards. — To the cinema? Why. Don't you like tea? Doesn't she like music? Zar ne volite čaj? Zar ona ne voli muziku? Glagoli koji se svršavaju na -s. — Doesn't he work in a bank? — No. Arthur wants to watch a football match on TV. . I listen to the radio every day. Rešenje vežbanja: Nice to see you. -eh u trećem licu jednine dobijaju nastavak -es /iz/. —• Who's playing? — Engiaad and Yugoslavia. I prefer the cinema. — But I want to watch the football match on TV. watch — watches /'watjiz/ Glagol have u značenju jesti. brush — brushes /'brAjiz/. — Does his wife work? — Yes. Both my wife and I like the theatre very much. U govoru se upotrebljavaju skraćeni oblici. . — Bui I don'i like football matches. Ona ne večerava. — Where does he . Aahur.Vežbanje D It's Saturday evening. — All right. I'm going to bed. — Good night. — You know I prefer a football match. — Do you often go to the theatre? — I usually go once or twice a month. — What do you usually do in the evening?__I usually stay at home or go to the cinema or theatre. When do you have breakfast? Kada doručkujete? She doesn't have supper. -x. Madge and Arthur are at home. — I want to go to the cinema tonight. Switch on the television. teach — teaches /'ti :tJiz/. Madge wants to go to the cinema. I don't want to miss this one. -ss. Prosto sadašnje vreme upotrebljava se za radnju ili stanje koje se ponavlja ili je uobičajeno u sadašnjosti. 288 Objašnjenja i ključ vežbanja Vežbanjv D — Where does Mr Brown live? — He lives in London. Izraz What do you do for a living? upotrebljava se u značenju Čime se bavite? Šta radite? Izraz Give herlhim my regards upotrebljava se u značenju Pozdravite je/ga kada pozdravljamo nekoga sa kime nismo prisni. — When do you finish work? — At three o'clock. piti obrazuje odrečne i upitne oblike pomoću glagola do kada sa imenicom koja ga prati čini celinu po značenju. Goodbye. he* doesn't. she does.__де W0rks in a car factory. I'm fine/very well. Slušam radio svaki dan. what's on? — There's a very good film on at the Odeon. 287 Objašnjenja i ključ vežbanja UNIT 14 Vežbanje A i B Neskraćeni oblici Skraćeni oblici Do 1 you Don't I you he she it {we Do you they you they like tea? r he Does | she lit not like tea? Upitno-odrečni oblici prezenta obrazuju se kad se na upitno-odrečne oblike glagola do doda glagolska osnova.

hvala. always. Can you come with us? Možete li poći sa nama? Prilog za Glavni Dodatak za Dodatak za Predmet neodređeno glagol mesto vreme vreme to the usually country generally We go on Sundays.. a posle glagola be i ostalih pomoćnih i nepotpunih glagola. They can speak English. / No. often. upotrebljava se u značenju Šta želite?. znati. Upitni oblici I you he Can < she drive ? We We we You You you They They they Nepotpuni glaglol can /kaen. Excuse me for a moment. koja se piše zajedno sa glagolom can i glasi cannot. Will you have some more whisky? Hoćete li još viskija? Yes. Rešenje vežbanja: will you have. na primer on Sundays. please. please. Hvala.. mogu. He can drive. often always never 19 Engleski u 50 lekcija 289 Objašnjenje i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja Red reci. Kada se imenu dana doda nastavak za množinu -s. kao što su usually. Nikad ne kasni. / Ne. On zna da šofira. Vežbanje D Odrečni oblici I You He She cannot drive. Upitni oblici obrazuju se promenom reda reci ili inverzijom. odgovaramo: Yes. itd. UNIT 16 Obično nedeljom idemo na selo. Kada se u rečenici nalazi dodatak za mesto i dodatak za vreme dodatak za mesto prethodi dodatku za vreme (vidi tabelu). Will you have. onda to znači svake nedelje. Vežbanje C Izraz What will you have? odnosno Will you have. please. kan. generally. moći. Često uveče idem u bioskop.UNIT 15 Vežbanja A i B Potvrdni oblici I You He She can drive. dodatak za mesto prethodi dodatku za način. We can't see John. kn/ ima samo jedan oblik za sva lica. Upotrebfjava se u značenju biti sposoban. Dodatak za način obično prethodi dodatku za mesto. nedeljom. Odrečne oblike gradi dodavanjem rečce not. stavljaju se između podmeta i glavnog glagola. . odnosno ako odbijamo No. I often go to the cinema in the evening. ... odnosno Hoćete li. Oni znaju da govore engleski. Oblik cannot skraćuje se u can't /ka:nt/. thank you. ali: She is never late.. We usually go to the country on Sundays. thank you. please. Posle glagola go. kad nekoga nudimo jelom ili pićem.. Ako prihvatamo ono što nam je ponuđeno. Ne možemo da vidimo Džona. Yes.. Prilozi za neodređeno vreme.

We're going to wait here. Vežbanje C Izraz / shan't be long upotrebljava se u značenju Neću dugo kada se nekom izvinjavamo što ćemo biti odsutni za trenutak. — What a pity! Will you have some more whisky? — No. Must she do it now? Yes. moraš. please. itd. I'm going to do it tomorrow. Let them book the seats. we are. Zapovedni način ili imperativ u prvom i trećem licu jednine i množine gradi se pomoću glagola let+zamenica u predmetnom padežu+osnova glagola. — — And you? — Gin and tonic for me. Mora li ona to sada da uradi? Da. I I __ — -----------• ----I You you You He he He must wait. Sometimes we go by train. ne mora. — Do you go by car? — Not always. thank you. I must do my room. they do. Let's wait for John here. Oblik need not upotrebljava se u odrečnom obliku u značenju ne moram.— What will you have: gin or whisky? — Whisky. 290 19« 291 Objašnjenja i ključ vežbanja Let us se skraćuje u let's (lets) i tada znači sugestiju da se nešto uradi. Must she it wait? She It We We we You You you They They they Nepotpuni glagol must /nust.. — Are you going to the country tomorrow? — Yes. Namerava da kupi nov automobil. — What do you usually do over the weekend? — We usually go out of town. I can't. She It needn't wait. mas/ (moram. Thank you. Umesto zamenice trećeg lica jednine i množine može da se upotrebi imenica. — Can't you put it off? — No. Let me shut the window.shut ^ the window. — Do the Browns ever go with you? — Yes. Pusti me da zatvorim prozor. me him her us them . she needn't. Vežbanja A i B PntvrHni oblici Odrečni oblici Upitni oblici flJlVl ---. Ne. . Nameravam da to sutra uradim. Excuse me for a moment.) ima samo jedan oblik za sva lica u potvrdnom i upitnom obliku. They like the country a lot. mora. I can't. Can you come with us? — No. Obliku going to prethode odgovarajući oblici glagola to be. mast. I'm going to Brighton tomorrow. No. please. I'm going with some friends. Hajde da sačekamo Džona ovde. You needn't wait here. He's going to buy a new car. He must buy the tickets first. Neka on /Džon to uradi. Mora prvo da kupi karte. Ne moraš ovde da čekaš. Oblik need not skraćuje se u needn't /ni:dnt/. Oblik going to + inf initiv glagola upotrebljava se da izrazi nameru u budućnosti. Neka oni rezervišu karte. ne moraš. itd. Let him /John do it. Ovde ćemo čekati. she must. Thank you. Moram da spremim sobu.

I have a few English books. — Is our train late? — Yes. Shall i will skraćuju se u V/ /l/. — What platform does it leave from? — Platform number 2. it's ten minutes late. I haven't. Will I come? she She > She J We shall We shall not Shall we Youl will Youl will not Will | you They They] they } Buduće vreme ili futur obrazuje se kad se pomoćnim glagolima shall (za prvo lice jednine i množine*). He won't be late. You'll have time to catch the other train. I must go and get them. — Tickets. Nemoj / Nemojte da brinete. Hoćete li cigaretu? kad nekoga nudimo cigaretom. Will you be in tonight? Da li ćete večeras biti kod kuće? open Don't I the window. odnosno will not u won't /waunt/. Vežbanje D — Let's look at the time-table. Don't worry. — Twenty pounds and ten pence. Have a cigarette. is this a through train to York? — No. — Thank you. doda osnova glagola. odnosno Will you?. Here you are. They won't see him tomorrow. please. —Have you got the tickets? — No. You must change trains at Leeds. Here you are. Imam nekoliko engleskih knjiga.Rešenje vežbanja: What platform does the train leave from? I shan't be long. — Must I wait here? — No. itd. it isn't. — When do we arrive at Oxford? — In two hours. — Single or return? — Return. Nemoj /Nemojte da otvorite prozor. Shall not skraćuje se u shan't /ja:nt/. doda osnova glagola. Oblik do not skraćuje se u don't /daunt/. 292 itni Objašnjenja i ključ vežbanja i obrazuju se kad se na upitne oblike Shall I?. thank you. Neće ga sutra videti. you needn't. Neće zakasniti. I shan't be long. — Two to Oxford. 1 have. Wait for me here. have you got a light? — Yes. Izraz You're welcome upotrebljava se u značenju Nema m čemu. Reienje vežbanja: Excuse me. Biću kod kuće u deset sati. odnosno will za ostala lica. I want to see when our train leaves. A few upotrebljava se u značenju nekoliko i stavlja se ispred imenice koja obrazuje množinu. She'll come at one. Vežbanje C Izraz Have a cigarette? skraćeno od Will you have a cigarette? upotrebljava se u značenju Izvolite cigaretu. You can wait for me in the refreshment-room. — Thank you very much. Vežbanja A i B UNIT 17 Buduće vreme Potvrdni oblici Odrečni oblici Upitni oblici I shall I shall not Shall I ч Уои Youyou he v He will come. — When do we arrive in Leeds? — At five o'clock. П1 be at home at ten o'clock. You're welcome. Odrečni oblici obrazuju se kad se na odrečne oblike shall not. Vežbanje D — Excuse me. please. I don't feel like smoking now. — You're welcome. kao odgovor na nečije zahvaljivanje. Don't worry. Have a cigarette. please. odnosno will not doda osnova glagola. — No. — Excuse me. . please. shut Odrecan oblik zapovednog načina ili imperativa obrazuje se kad se oblik Do not stavi ispred potvrdnog oblika. Doći će u jedan. ч He will not come. Don't open the window.

u značenju Kako bi bilo da . They like swimming in the sea.. Peter tells her (that) he knows that. Arthur says (that) he'll have his holidays in August. prati imenica ili glagolska imenica. može da se upotrebi izraz How about. Petar joj kaže da on to zna. Upitno-odrecni oblici skraćuju se u shan't I/we. Posle glagola say dolazi iskazna rečenica."... upotrebljava se kad želimo nekome nešto da predložimo. — Won't you ring him up and tell him Won't . Shan't we invite John? Zar nećemo pozvati Džona? Won't you come with us? Zar nećete poći sa nama? Glagoli say i teli upotrebljavaju se u značenju reći. OK.. Vole da plivaju / plivanje u moru. How long will it take? Here's.— The train to York.. 293 Objašnjenja i ključ veibanja ObjaSnjenja i ključ vezbanja UNIT 18 Vezbanja A i B Neskraćeni oblici Shall I f you Will he 1 she not come? Shall we Will 1 you they Skraćeni oblici Shan't I Won't I you he come? Shan't she we [ you they Upitno-odrecni oblici futura obrazuju se kad se upitnim oblicima doda rečca not. __He usually has his holiday in July. Hurry up or you'll miss your train. — When does the train leave? — In a few minutes. Lusi kaže Petru da mnogo puši.. — Tell him (that) we'll have ours in August and ask him if he's willing to look after our dog while we're away. U svim ovim rečenicama ponavljaju se nečije reci. Swimming je'glagolska imenica koja se obrazuje dodavanjem nastavka -ing glagolskoj osnovi. Sveza that obično se izostavlja.. odnosno won't he/she. Ima isti oblik kao i prilog vremena sadašnjeg. — Platform Number 2. Lucy tells Peter (that) he smokes too much. Vežbanje C Izraz What about. What about a taxi? Kako bi bilo da uzmemo taksi? What about going by taxi? Kako bi bilo da idemo taksijem? Resenje vezbanja: What about. itd. kazati. Posle glagola teli neposredno dolazi indirektni objekat. Umesto izraza What about. Artur kaže da će imati godišnji odmor u avgustu.. Takav se govor naziva indirektni govor.. Izraz What about. koja počinje svezom that. Vrfbanje D __Will you phone John and ask him when he'll take his summer holiday. please.

Certainly / Of course. needn't upotrebljava se infinitiv glagola bez to. Clerk: Where do you want to go? Arthur: What time must I be at the airport? The clerk asks Arthur where he wants to go. — Do you want to go by car or by plane? — I'd like to go by car. Obeležje infinitiva je predlog to. Želi da ide u London. koji prati izvesne glagole u ličnom glagolskom obliku kao njihov predmet... UNIT 19 Vezbanja A i B Podmet Glavni glagol Predmet-infinitiv Dodatak /to go (wants J to travel John 1 to drive to Greece. Indirektni govor. sem u Londonu. koristimo se kada nekoga molimo da upotrebimo neku stvar. He wants to come to Belgrade. Peter: Do you smoke? Peter asks Lucy if she smokes. U prvoj rečenici lice koje govori je u Beogradu. Vežbanja A i B UNIT 20 Prošlo vreme glagola TO BE Potvrdni oblici Odrečni oblici .. Vežbanje D — Where do you want to go for your summer holiday? — I'd like to go to Yugoslavia. and you can't stop at a place as long as you like. * Ona želi da ide autom u Grčku. U drugoj rečenici lice koje govori je ma u kom mestu. — All right. Može da ide autom u Grčku. Ne morate sutra rano da ustanete. You needn't get up early tomorrow. must.drive Neodređeni način ili infinitiv glagola je bezlični glagolski oblik. I want to see the Adriatic Coast.. She wants to drive to Greece.. Glagol go označava kre tanje od lica koje govori. Why don't we go on a package tour? — I don't like package tours. but you can look it up in the Directory or ask Directory Inquiries. Želim da vidim taj film. — You needn't. Vežbanje C Izrazom May /Can I use . You can ring them up. — It's rather expensive now. You're welcome. — Do you know the telephone number? — No. u indirektnom govoru počinju sa if— da li. and I'll ask him to supper on Friday. I don't. Can you drive? Peter asks Lucy if she can drive. f can r go \ must | travel 1. Rešenje vežbanja: May / Can I use . Pitanja koja počinju upitnim pridevom \zamemeom ili prilogom.. red reci je potvrdan. He wants to go to London. Želi da dođe u Beograd. Mora da ide u Englesku. May /Can I use your pen? Mogu li da upotrebim vase stilo? Izrazi Certainly ili Of course upotrebljavaju se u značenju Naravno..about it? — All right I will. Posle nepotpunih glagola can. Pitanja koja počinju pomoćnim ili nepotpunim glagolom. He can drive to Greece. Imenica information ima samo oblik jednine. Kada u indirektnom govoru ponavljamo nečije pitanje. koji mu prethodi. l want to see that film. She must go to England. u značenju Mogu li da upotrebim . 294 295 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i kljuf vežbanja Glagol come označava kretanje ka licu koje govori. You can't go where you like. Arthur asks the clerk what time he must be at the airport. kada želimo da izađemo u susret nečijoj molbi. odnosno Svakako. u indirektnom govoru zadržavaju upitnu reč. Then I must go to the Yugoslav Travel Agency.

a oblik were not u weren't /wa:nt/. waz/. He is more interesting than his Zanimljiviji je od svoga brata. i were /wa:. u značenju Pozdravi. We were in Yugoslavia. They were in London last year. brother.. we were. we weren't. ws/. the most beautiful of the sisters. Sheila more beautiful than her sisters. Upitno-odretni oblici: Was I not — Wasn't I?.. a most za drugi stupanj poređenja. Oblik was upotrebljava se za prvo i treće lice jednine. — How long were you there? — . Godine se u engleskom čitaju na sledeći način: \978-nineteen seventy-eight ili nineteen hundred and seventy-eight. Shut the door. I was in Dubrovnik in 1978. Odrečni oblici obrazuju se dodavanjem rečce not oblicima was i were.. She wasn't at home yesterday. please.. Vežbanje C Izraz Give my love to . Rešenje vežbanja: Not too bad. — Were you in Dubrovnik again? — No. She She We ] We You \ were You were not They ' They Upitni oblici Was I Were you f he Was 1 she here in 1978? {we Were you they Glagol to be u prošlom vremena ima dva oblika: was /waz. She is the most beautiful of all. Were you here yesterday? Wasn't he at home last night? Bio sam u Dubrovniku 1978. Bili su u Londonu prošle godine. itd. Da li ste juče bili ovde? Zar nije sinoć bio kod kuće? Zapovedni način kojim se obično izražavaju zahtevi i naredbe u indirektnom govoru dobija oblik infinitiva. He asks me to shut the door. We weren't in the country last week. 296 297 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja Any upotrebljen u potvrdnim rečenicama znači ma koji. John tells Arthur to ring him up if he has time. Give my love Vežbanje D — Were you abroad last year? — Yes. Najlepša je od svih.Weren't you?. thanks. Juče nije bila kod kuće. | was not here in 1978. Were you not -r. a oblik were za ostala lica. We were at Cavtat this time. odnosno inverzijom.I was I was not You were You were not He He | was here in 1978. Prošle nedelje nismo bili na selu. Upitni oblici obrazuju se stavljanjem oblika was i were ispred podmeta. Oblik was not skraćuje se u wasn't /'waznt/. upotrebljava se kad želimo da pozdravimo nekoga sa kime smo prisni. Ring me up if you have time. VBesIožni pridevi porede se kada se ispred prideva stavi more za prvi stupanj poređenja.

doda osnova glagola koji se menja. — Were you pleased with your holiday? — Very much indeed.For three weeks. Juče nismo imali vremena. We were in the first half of September. Da li ste imali tu haljiru u nedelju? I / have something l haven't anything in the bag. prate dva objekta: indirektni i direktni. Neodređena zamenica something može da se upotrebi u upitnim rečenicama. Nemam ovde ništa. Offer a cigarette to Lucy. Ona ima nešto u torbi. Cavtat is more beautiful than Dubrovnik. — What was the weather like? — It was lovely. l Ponudi Lusi cigaretom. Vežbanja A i B UNIT 21 Prošlo vreme glagola TO HAVE Potvrdni oblici Odrečni oblici I You He She I You He She had it last year. i to bave ima u prošlom vremenu oblik had /haed. To me. Neodređena zamenica something upotrebljava se u potvrdnim rečenicama. Oblik did not skraćuje se u didn't /didnt/. Show it to me. Indirektnom objektu prethodi predlog to. — Isn't Dubrovnik more beautiful? — It depends. Prelazne glagole kao bring. Cavtat is the most beautiful place on the Adriatic Coast. give. Did you have this dress on Sunday? Imao sam fotografski aparat pre jednog trenutka. Kada su oba objekta zamenice. Upitni oblici obrazuju se kad se na upitne oblike prošlog vremena glagola do __дд it did yout did he. za sva lica. J Direktni objekat obično prethodi indirektnom objektu pri naglašavanju. Offer Lucy a cigarette. itd. Give me the camera. I haven't got anything here. show. I had the camera a moment ago. — Wasn't it too hot? — No. stavlja se predlog to ispred indirektnog objekta. Dajte mi fotografski aparat. Have I anything Neodređene zamenice. Have you anything to declare? Imate li nešto da prijavite? Indirektni i direktni objekat. We didn't have time yesterday. it wasn't. ltd. Kada direktni objekat prethodi indirektnom objektu. kada se očekuje potvrdan odgovor. Odrečni oblici obrazuju «e kad se na odrečne oblike prošlog vremena glagola to __ did not doda osnova glagola koji-se menja. direktni objekat prethodi indirektnom. Give the camera to me. did not have it last We We year. had/. You You They They Upitni oblici I you ne Did she have it? we you they . offer. a anything u odrečnim i upitnim. . She has something in the bag. Dajte meni fotografski aparat.

She We You They -Odrečni oblici I You He did not yesterday. Good evening upotrebljavaju se i pri rastanku. Nastavak -ed čita se: /t/ posle bezvučnih suglasnika: he asked /'a:skt/ /d/ posle samoglasnika i zvučnih suglasnika: I stared /stead/. — What a pity! The programme was very good. What awful weather! Vežbanja A i B UNIT 22 Prošlo vreme Potvrdni oblici I You He arrived yesterday. prilikom formalnog opštenja.Pokaži mi to. I decided /di'saidid/ . Will you. we arrived /a'raivd/ /id/ posle suglasnika /t/ i /d/: I wanted /'wontid/. Vežbanje C "ill you _|_ osnova glagola upotrebljava se da izrazi učtiviji oblik zapovesti ''i molbe: Will you open the case. Vrati mu to. — Didn't you have time to see the film at the Odeon? — I'm afraid I didn't. Rešenje vežbanja: Will you. Molim vas otvorite kofer. Give it back to him. 298 299 Objašnjenja i ključ vežbanja Pozdravi Good morning. will you. Vežbanje D — I was very busy last week. it was certainly better than this week. She arrive We You They Upitni oblici I you he Did she arrive yesterday? we you they Prošlo тгеше ili preterit pravilnih glagola obrazuje se kad se glagolskoj osnovi doda nastavak -ed. — Pity! The weather tvas lovely last week. Melodija rečenice je silazna. Good afternoon. Look. it's raining again. — I had so much to do that I didn't have time to go for a walk in the evening. I didn't have time to watch TV. Will you. Ako se glagol završava na -e. I didn't have time to go anywhere over the weekend. — Yes. dodaje se nastavak -d.

Kad ste radili u banci? Kada su videli Džona? Opisni pridev Her English is rather bad.. This time our team played poorly. It's beautifully warm today. Prilog za način She speaks English' badly. ? upotrebljava se kad nekoga pitamo za pravac nečega. She is a nice girl. It was beautifully warm. And what did you do? — I watched the football match on TV Did you watch it? — No. They stayed at home. She's doing nicely. The weather is beautiful today. U Uni oblici obrazuju se kad se na upitne oblike prošlog vremena glagola do doda osnova glagola koji se menja. Rešenje vežbanja: Can you tell me the way to. Vežbanje D — What did you do over the weekend? — We were in the country. they didn't. She decided to stay the night. — When did you get back? —_ Last night. .. I didn't. When did you work in a bank? When did they see John? Odlučila je da prenoći.? u značenju Možete li mi reći u kom je pravcu. — Did your children go with 301 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja you? — No.. She speaks English badly. Pri-devi koji se završavaju na -/ udvajaju ga pri dodavanju nastavka. They arrived last night. I didn't talk to him yesterday. He didn't watch the football match last Sunday. Prilozi za način grade se od opisnih prideva dodavanjem nastavka -ly.. Ona je simpatična devojka. Izraz Which way is. Izraz Not at all upotrebljava se u značenju Nema na čemu.. Vreme je danas lepo.. ^iicj obrazuju se kad se na odrečne oblike prošlog vremena glagola !L/flrf not doda osnova glagola koji se menja. UNIT 23 Vežbanja A i B Neskraćeni oblici I Did you he she not say that? . It is beautifully warm. because there were a lot of cars on the road. We arrived very late. Vežbanje C Izraz Can you tell me the way to. Her English is rather bad. Not at all...300 Objašnjenja i ključ vežbanja . Danas je divno toplo. She is doing nicely. Sinoć su stigli. so we stayed the night. Njen engleski je prilično loš. What was the match like? — (It wasj rather poor. Lepo joj ide. Oblik did not skraćuje se u didn't /didnt/. Nisam juče sa njim razgovarala. Određeni član upotrebljava se sa imenima hotela: The Metropol Hotel. Nije gledao fudbalsku utakmicu prošle nedelje. kao odgovor na nečije zahvaljivanje. She's a nice girl. The weather is beautiful. ? upotrebljava se u značenju U kom je pravcu . Ona loše govori engleski.

— Is it far away from here? — No.. — How much is a single room? — I'm afraid I don't know exactly. — Thank you very much. i«. itd. You didn't tell me to do it. (It's a) pleasure. Can I have a single room foi) tonight?— I'm sorry.. sir. Prošlo vreme ili preterit upotrebljava se za radnju ili stanje koje se desilo u prošlosti u vremenskom periodu koji je završen.. Drive straight on to the first traffic-lights. Na primer. He worked in the factory in 1970. kio odgovor na песЈг zahvaljivanje. Juče sam išao u bioskop. I went to the cinema yesterday. — I can ring up the Metropol Hotel and ask if ^they've got a vacant room. On je veliki radnik. — All right. kao i pravilni glagoli. UNIT 24 Vežbanja A i B Potvrdni oblici I You He She could ski well. I'm afraid. upitne i upitno-odrecne oblike.W.. Odrečni oblici glase Ididn'tsay. be iong. kao što su straight. Ovo je prav drum. then turn left. — Did.'. you book it? — No. I didn't. we're full up. it isn't. upotrebljava se u značenju Nema na čemu. Yes. itd. . . obrazuju pomoću prošlog vremena glagola do.. odnosno upitno-odrečni Didn't I say. kao ni particip prošli. a upitni/>к//«у.. Neću dugo. We'll have a vacant room tomorrow... rightmost. * straight road. How long do you want to sidy? — Three days. On je to juče rekao. Excuse me. We . ReSenje veibanja: (I'm) sorry. Vežbanje D — Good evening. The Hotel Metropol is on the left-hand side. Ona to nije rekla.. She didn't say that. Radio je u fabrici 1970. they've got a single room with bath. godine. Šta ste rekli? Zar to niste rekli? broj priđe« ostaje адаммепјеп kao prilog. Ovo je duga unca. skraćeno Pleasure. Idite pravo. -rker. Excuse me. sir . sir. Izraz It's a pleasure.) He said that yesterday.!***. glagol say je jedan od nepravilnih glagola i u prošlom vremenu ima oblik *eiW/sed/. works hard. What did you say? Didn't you say that? (Vidi listu nepravilnih glagola).? itd. — It's a pleasure. s a long street. (Vidi tabelu. dodavanjem nastavka -ed. On mnogo radi. Didn't you talk to him yesterday? Zar niste juče sa njim razgovarali? Didn't they tell you to come? Zar vam nisu rekli da dođete? Nepravilni glagoli su oni glagoli koji ne obrazuju prošlo vreme.we you they Skraćeni oblici I you he Didn't she say that? we you they Upitno-odrečni oblici prošlog vremena obrazuju se kad se na upitno-odrecne oblike prošlog vremena glagola do doda glagolska osnova glagola koji se menja. I'll telephone immediately. U razgovornom i prisnom obliku govora upotrebljava se oblik didn't. Odrečne. .. pa se izdvoji jedno lice. Vežbanje C \Izraz Excuse me upotrebljava se kada dva ili više lica razgovaraju. koje će reći: "Excuse me". — I'm afraid I need a room for tonight. Izraz I'm afraid u značenju Na žalost upotrebljava se kad izražavamo žaljenje zbog nečega.

Upitno-odrečni oblici obrazuju se kad se na upitne oblike doda rečca not ispred glagola koji sledi. I could ski well ten years ago. Don't mention it. Don't mention it. We couldn't come yesterday. odnosno stavljanjem oblika could ispred podmeta. Upitni oblici I you he she ski well? we you they Nepotpuni glagol can ima oblik could /kud. •• fiat at all. Have you got some money on you? Imate li pri sebi novaca? Will you have some more tea? Hoćete li još čaja? Pridevski izraz za količinu a lot of upotrebljava se u potvrdnim rečenicama umesto prideva many i much. I'll be able to see him tomorrow. He's got a lot of money. Da li ćete moći da dođete? Neodređeni pridev i zamenJca some upotrebljava se u upitnim rečenicama kada se očekuje potvrdan odgovor ili prilikom nuđenja. not We You They 302 303 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja l. they did. You're welcome i It's a pleasure (skraćeno pleasure) upotrebljavaju se u značenju Nema na čemu. Nismo mogli juče da dođemo. Za ostala vremena upotrebljava se izraz to be able. Vežbanje C Izraz That's true upotrebljava se u značenju To je točno kada izražavamo saglasnost sa nečijim mišljenjem. He won't be able to do it. Could you find him last night? Couldn't you skate on the lake? Dobro sam skijao pre deset godina. Reienje vežbanja: Excuse me. Oblik could not skraćuje se u couldn't. Could . u prošlom vremenu. U razgovornom i prisnom stilu upotrebljava se skraćeni oblik couldn't. Oni imaju mnogo ploča. Neće moći to da uradi. They've got a lot of records. Da li ste mogli sinoć da ga nađete? Zar niste mogli da se klizate na jezeru? Nepotpuni glagol can ima samo oblike can i could.You They Odrečni oblici I You He She could ski well. On ima mnogo novca. kad/. Upitni oblici obrazuju se inverzijom. — Did they stay in Slovenia? — Yes. Odrečni oblici obrazuju se dodavanjem recce not. Will you be able to come? Moći ću sutra da ga vidim. Vežbanje D __ When did they arrive in Belgrade? — They arrived a week ago.

He won't have to do it. have to see him last night? Da li ste morali sinoć da ga vidite? 304 20 u 30 lekcija Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja Didn't you have to show him your Zar niste morali da mu pokažete driving-licence? svoju vozačku dozvolu? I'll have to get some petrol. they couldn't go to Bohinje. Izvesni pridevi i prilozi nepravilno se pprede: She's a better /worse student than John. — Will they be able to visit the Plitvice Lakes? — i don't think so. Za ostala vremena upotrebljava "mf to. because they had no time. odnosno odgovarajuće vreme glagola have + to infinitiv koji ga prati. e had to get up at five yesterday. — Which places did they visit? — They visited Ljubljana and Bled. — Did they like Bled? — Very much. ne srne!.— How long were they in Slovenia? — Three days only. They stayed at Bled the whole day. She speaks English better / worse . Oblik must not skraćuje se u mustn't /'nusnt/. You mustn't park your car here. Nisu morali da plate račun. Moraću da kupim benzina. Juče je morala da ustane u pet. Pozitiv Komparativ Superlativ good \ well J bad much 1 many j little better worse more less best most least Nepravilno poređenje nekih prideva i priloga. She didn't have to do it. We We You You Љеу They Upitni oblici I you be Did she have to do it? we you they eP°tP«nl glagol most ima samo ovaj oblik. — Didn't they go to Bohinje? — No. ey didn't have to pay the bill. UNIT 25 Vežbanja A i B Potvrdni oblici Odrečni oblici I I You You He He She had to do it. Will you have to send a telegram? Da li ćete morati da pošljete telegram? Oblik must not upotrebljava se u značenju ne smem. Neće morati to da uradi. because they must be in England at the end of the month. itd. Ne smete ovde da parkirate auto.

D __ Would you like some more tea? — Yes. Ovo je najbolja / najgora soba. Sadašnji perfekat obrazuje se pomoću sadašnjeg vremena glagola. Would you like. But you mustn't tell her about it. Ovaj mi se kaput više sviđa. UNIT 26 Vežbanja A i B Potvrdni oblici Odrečni oblici I mave You He jhas locked the door. She We You have They Upitni oblici f I Have | you f Has | c Have I he she we you they locked it? 1 have not You He 1 has not She We You have not They locked it. Then I had to go to the station to meet my parents. She likes the green dress most / least. Ona ima više /manje novaca od Meri. Vežbanje C Ona je bolji/gori student od Džona. — And what did you do in the evening? — I had to go and see my sister. No. I like this coat more. to go to the supermarket to buy food for a few days. Then it'll be a surprise. Ona govori engleski najbolje / najgore od svih. — How is she now? — Oh. ReSenje vežbanja: Would you like. — Thank you. — I'll have to go and see her. have i prošlog participa glagola koji se menja. — What did you do yesterday? — I had a lot to do. Ona govori engleski bolje/gore od Džona. She's got more /less money than Mary.. Izraz What would you like? odnosno Would you like . I did. — Did you find one? — Yes. thank you. Najviše / najmanje joj se sviđa zelena haljina. Then I had to go to a bookshop to buy a guide to Yugoslavia. She speaks English best / worst of all.. — Would you like some more toast? — No. thank you. odnosno Da li biste želeli.. This is the best / worst room. ? upotrebljava se u značenju Š1a biste valeli?. I had. she's much better. ? kad nekoga nečim nudimo.. please.than John. . — Give her my regards.

Rešenje vežbanja: I'd like. Objašnjenja i ključ vežbanja Zaključao sam vrata. a vremc nije naznačeno. dodaje se nastavak -d.Prošli particip pravilnih glagola obrazuje se kad se glagolskoj osnovi doda nastavak -ed.t Ja . What are you going to drink? Isn't he going to come? b) verovatnoću u bliskoj budućnosti: It's going to rain. Here it is. put-put /put/. She hasn't posted the letter. Is that all? — Well. It's going to snow. But now I'm off. They're not going to visit Bled. Da li ste oprali ruke? Da li su platili račun? I've locked the door. Oni neće posetiti Bled. We 1 You are They } Sadašnje vreme glagola be praćeno oblikom going to + infinitiv upotrebljava se da izrazi: a) nameru u bliskoj budućnosti. / OK. saglasnost s nečim. Ako se glagol svršava na -e. Još se nismo spakovali. Have you washed your hands? Have they paid the bill? Vežbanje C Izraz I'd like upotrebljava se u značenju želim. do-done /d/ш/. Kupice / namerava da kupi nov automobil. will you try and get an English paper? — I've already bought one. Razmenio je deset funti. He's exchanged ten pounds. Šta ćete da pijete? Zar on neće doći? . or you'll ask me to get something else. 308 UNIT 27 Vežbanja A i B I am You are He \ She }is going to buy a car. skraćeni oblik od That's OK. Govornik obično podrazumeva vremenski period koji je počeo u prošlosti i traje do ovog trenutka. — All right. We haven't packed yet. U razgovornom i prisnom stilu govora upotrebljavaju se skraćeni oblici haven't i hasn't. Posledice radnje obuhvataju trenutak kada se govori. Nije poslala pismo. charged /. decided /di'saidid/ Nepravilni glagoli obrazuju particip prošli na nepravilan način: be-b:en /bi:n/. Posle izraza I'd like dolazi imenica ili infinitiv sa to. Upitni oblici obrazuju se kad se na upitne oblike glagola have doda prošli particip glagola koji se menja. Vežbanje D — I'd like to write to your parents. good. And will you get some fruit? — OK. — Oh. Sadašnji perfekat upotrebljava se za radnju koja se dogodila. It's a pleasure /Pleasure. Will you go and get some picture postcards? — Now? I've just come back. I want to send them in the afternoon. hteo bih. Odrečni oblici obrazuju se kad se na odrečne oblike glagola have doda prošli particip glagola koji se menja. Nastavak -ed čita se kao: 306 20« 307 Objašnjenja i ključ vežbanja /t/ posle bezvučnih suglasnika: asked /a:skt/4 walked /wa:kt/ /d/ posle samoglasnika i zvučnih suglasnika: played /pleid/. upotrebljava se u značenju U redu i izražava. Izraz OK. pay-paid /peid/. I do.'d /id/ posle suglasnika /t/ i /d/: wanted /'wontid/. Do you need them right away? — Yes. He's going to buy a new car.

Sadašnji perfekat upotrebljava se za radnju koja se desila u vremenskom periodu koji nije završen. the man J we saw at the station. — What are you going to have? — I'm going to have grilled meat. The people who live on the second floor are very friendly.. Who se upotrebljava kao subjekat odnosne rečenice. — When are you going to see the old part of the town? — Tomorrow. before. vesti. We've seen John today. — And I'm going to have roast chicken with roast potatoes. They'll leave here as soon as Otići će odavde čim budu završili they finish lunch. I think it's going to rain. upotrebljava se sadašnje vreme da označi buduću radnju. Vežbanje C Izraz / think so upotrebljava se u značenju Verujem da. I'll stay two weeks. ltd. kao today. He'll go to London when he Ići će u London kada bude završio finishes this course. whose i that-Upotrebljavaju se da povezu zavisnu odnosnu rečenicu sa imenicom ili nicom u glavnoj rečenici. 1 / told you about. if U zavisnim priloškim rečenicama koje počinju svezama when. ručak. Videli smo danas Džona. if. itd. Odnosne zamenice (Relative Pronouns) za lica glase who (whom). Žena koja je juče dolazila je na vratima. I think so. Look at the sky. I think so.Padaće kiša.. ReSenje vežbanja: I don't think so. This is the engineer who worked in the factory. What are we going to drink? — I'm going to have mineral water. The woman who came yesterday is at the door. / don't think so upotrebljava se u značenju Ne ve-rujem kada je odgovor negativan. this month. as soon as. man (that) we saw at Mary's Čoveka koga smo juče videli kod . — And I'm going to have red wine. How long are you going to stay here? — If the weather is nice. Don't you see it's clearing up? UNIT 28 Vežbanja A i B This is . Ljudi koji stanuju na drugom spratu veoma su ljubazni. after. 309 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja We'll get to Belgrade before it Stići ćemo u Beograd pre nego št gets dark. se smrkne. I haven't heard from him this Ovog meseca nisam imao od njega month. — When is your girl-friend going to come? — I hope she'll arrive before it gets dark. this week. Have you been to the cinema this Da li ste bili u bioskopu ove week? nedelje? when He will go there as soon as he has time. ovaj tečaj. Padaće sneg. Vežbanje Đ — Where are we going to sit? —• Let's sit on the terrace. kada dajemo potvrdan odgovor na nečije pitanje.. who came yesterday. — I don't think so. j zamenica kao objekat odnosne rečenice skoro se uvek izostavlja. „ada može da se upotrebi zamenica that. Ovo je inženjer koji je radio u fabrici.

— Has he been to England before? ti. Devojka koju želite da vidite je stigla. a odnosna zamenica that se izostavlja. ReSenje vežbanja: I see. I see. He's the sort of person I like. — Oh. he's j engineer I went to Scotland with on a climbing holiday. That's the woman (that) I told you about. Predlog since označava trenutak početka radnje. Who is the man you are looking at? This is the engineer I went to' Zagreb with. The people we met yesterday are very dull.• •. The girl У°и want to see k** arrived. Ono je žena o kojoj sam vam pričala.7116 . Which ili that upotrebljavaju se kao subjekat odnosne rečenice.He's in England for the first time. a predlog for celokupan period trajanja radnje. This is the engineer with whom I went to Zagreb. . prati ga od-aosna zamenica whom.he ^11'4. Is he e engineer you took to all the branch offices in the country? — Yes. od Beograda. • I didn't know that. — Oh. Ljude koje smo juče upoznali su vrlo dosadni. iiif s been a teacher for ten years. This is the book which/that was Ovo je knjiga koja je bila rasproout of print three months ago. This is the motel which/that is Ovo je motel koji je nekoliko milja a few miles from Belgrade. What sort of person is he? — He's very nice and »-working. Nastavnica je već deset godina. I see. He comes from Yugoslavia. Oh.Who's the man you were talking to? — It's the engineer who came to ondon for practical experience three months ago. — Where does he come ^ОПЈ. Ko je čovek u koga gledaš? Ovo je inženjer sa kojim sam išao u Zagreb. yesterday is Peter's brother.-"—Meri je Petrov brat. recommended. he is. koja se ne može izostaviti. Sadašnji perfekat upotrebljava se za radnju koja je počela u prošlosti i nastavlja se do sadašnjeg trenutka. 310 311 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja UNIT 29 Vežbanja A i B This is (which /that is near Belgrade. Nisam ga video od 1979. Ukoliko predlog dođe ispred glagola. . Actually. ~ he Odnosne zamenice za stvari glase which i that. Vežbanje C Izraz I see u značenju A. tako upotrebljava se kad želimo nekome da stavimo do znanja da smo razumeli ili primili nešto k znanju. he wrote about. I haven't seen him since 1979. dana pre tri meseca. Vežbanje D ~. e wanted to get to know the organisation of all our factories. U odnosnim rečenicama predlog se obično stavlja posle glagola.

He has just gone out. Sadašnji perfekat upotrebljava se: a) za radnju koja se dogodila. but I'm going to take him next week. — This is the sort of camera I like. — Do you mind if I take a snap with your camera? — Certainly not. This is the motel he wrote about. I don't. a odnosna zamenica that se izostavlja. The snaps (that /which) we took at Fotografije koje smo snimili na Bled are very good. Are these the snaps you took in Zagreb? — Yes. I haven't.. How long have you known her? Koliko je dugo poznajete? ) za radnju koja se desila ili se ponovila više puta u vremenskom periodu koji još nije završen i koji zahvata i sadašnji trenutak. — Is this camera yours? — Yes. Let me show you how it works. Have you posted the letter? Da li ste poslali pismo? Nastavnica sam od 1965. She's been to the cinema three times this month. godine. Upravo je izašao. d) za гаш j been a teacher since 1965. koja se ne izostavlja.. they are. We've passed three motels up till now.. odgovoriće: No. Posledice radnje obu-hvataju trenutak kada se govori. Ukoliko sagovornik nema ništa protiv. This is the motel he recommended. d) za radnju koja se tek dogodila. I don't / Of course not / Certainly not. obično se izostavljaju u razgovornom i prisnom obliku govora. . sledi mu odnosna zamenica which. kada nekoga pitamo za dozvolu da nešto uradimo. I've seen him only three times since he came to Belgrade.Which ili that. Haven't you just slowed down? Do sada smo prošli tri motela. Ukoliko se predlog upotrebi ispred glagola. Of course not. Nismo je videli već dva meseca. •> Ovo je kuća u kojoj žive / stanuju. Vežbanje D — How long has Mr Brown been in Belgrade? — Since April 1st. Ovo je motel koji je on preporučio. upotrebljava se u značenju Da li imate nešto protiv ako . it is. Zar nisi upravo usporio? Vežbanje C Izraz Do you mind if. Nije je video ove nedelje. a vreme nije naznačeno. adniu koja je počela u prošlosti i nastavlja se do sadašnjeg trenutka. No. This is the house in which they \ live. Certainly not. — Have you seen him this week? — No. Of course not/Certainly not. — Where is he staying? — He's staying at the hotel I recommended to him. Ovo je motel o kome je pisao. Do you mind. kao objekat odnosne rečenice. J Upitno-odrečni oblici sadašnjeg perfekta Haven't f1 1 you Hasn't he/she seen him since 1979? {we Haven't you they Upitno-odrečni oblici sadašnjeg perfekta obrazuju se kad se na upitno-odrečne oblike glagola have doda particip prošli glagola koji se menja. — Have you taken him to the restaurant I told you about? — Not yet. We haven't seen her for two months. I haven't seen him since last Friday. Bledu su vrlo dobre. U odnosnim rečenicama predlog se obično stavlja posle glagola. Bila je u bioskopu tri puta ovog meseca. Rešenje vežbanja: Do you mind. This is the house they live in. He hasn't seen her this week.

Upitno-odrečni oblici obrazuju se kad se upitno-odrečnim oblicima sadašnjeg perfekta glagola be doda particip prezenta glagola koji se menja. isn't it? You know my address. • 5 uvek traje u trenutku kada se govori i verovatno će se nastaviti u budućnosti. Upitni oblici obrazuju se kad se upitnim oblicima sadašnjeg perfekta glagola be doda particip prezenta glagola koji se menja. can't he? Upitni izrazi (Question Tags) obrazuju se pomoću pomoćnih i nepotpunih glagola i odgovaraju našem izrazu zar ne? Upitno-odrečni oblik pomoćnog ili nepotpunog glagola upotrebljava se posle potvrdne rečenice. haven't you? They'll come on time. She hasn't been living in London very long. Odrečni oblici I You He/She We You They | haven't hasn't been waiting long. It's lovely today. Učim engleski od 1979. don't you? You've met John. Odrečni oblici obrazuju se kad se odreemm oblicima sadašnjeg perfekta glagola be doda particip prezenta glagola koji se menja. Da li dugo čekate? Zar oni ne traže kuću već šest meseci? Have you been waiting long? Haven't they been looking for a house for six months? 5 dafnji trajni perfekat upotrebljava se za radnju koja je počela u prošlosti. It's lovely today. isn't it? You know my address.312 313 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja Exercises A and B UNIT 30 Potvrdni oblici I You You They | have I > been learning ' He / She We has have/ English since 1979. Sadašnji trajni perfeKal (The Present Perfect Continuous) obrazuje se kad se sadašnjem perfektu glagola be doda particip prezenta glagola koji se menja. don't you? He can speak English. godine. . [ haven't J j Upitni oblici Havel Has Havel I you he / she we yoa they been waiting long? I've been learning English since 1979. Ona ne živi dugo u Londonu.

Nije me slušala. Never mind. I was/ talking to Sheila between Razgovarala sam sa Šilom između six and seven o'clock. šest i sedam časova.' ----. Gledali smo televiziju u deset sati. (I've been working) for six months only. She was typing a letter when I Kucala je pismo kada sam ušao. — Does Jovan work in the same factory? — Yes. — How long has he been working there? — (For) two years. zar ne? On govori engleski. Of course not / Certainly not. came in. — How long have you been working in the factory? — Not so long. she is. zar ne? Upoznali ste Džona. She wasn't listening to me. Madge was getting ready while Medž se spremala dok je Artur Arthur was talking to Milan. — Is she still looking for a flat? — Yes. — Where did you meet her for the first time? — (I met her) at Jovan's (place). I've known her for several years._ wasn't You were You weren't He J was watching TV He | wasn't watching TV She 1 at ten o'clock She at ten We last night.~ -------__ Odrečni oblici " I was ------------. zar ne? Exercise C Izraz Never mind upotrebljava se u značenju Ne mari kao odgovor na nečije izvinjenje u vezi sa nekom radnjom. — When did you move in? — (We moved in) when we returned from Germany. We o'clock last night. b) koja je trajala u trenutku kada se desila neka druga radnja. c) koja je istovremeno trajala kad i druga radnja u prošlosti. Was not i were not skraćuju se u wasn't /woznt/ i weren't /warnt/. I do. odnosno stavljanjem oblika was i were ispred subjekta. We were watching TV at ten o'clock. She's been looking for a flat for a year now. can't he? Danas je veoma lepo.---------------.won't they? He can speak English. Odrečni oblici obrazuju se dodavanjem rečce not oblicima was i were. but hasn't managed to find one yet. zar ne? Vi znate moju adresu. I _________ _— You .r. zar ne? Doći će na vreme. You | were You weren't They J They Prošlo trajno vreme (The Past Continuous Tense) obrazuje se pomoću prošlog vremena glagola be i participa prezenta glagola koji se menja.------. What were you doing when I rang up? Šta ste radili kada sam telefonirao? Prošlo trajno vreme upotrebljava se za radnju: a) koja je bila u toku u jednom ograničenom trenutku u prošlosti. — Do you know Jovan's sister? — Yes. 314 315 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja Exercises A and B UNIT 31 Potvrdni oblici ------------------. Upitni oblici obrazuju se inverzijom. he does. Rešenje vežbanja: Never mind. razgovarao sa Milanom. Exercise D — How long have you been living in this flat? — (We've been living here for) two years.

please? — Speaking. dolazi infmitiv glagola. godine? Glagol remember prati gerundijum glagola ako se odnosi na prošlost. I tried to ring you up half an hour ago. klupi. — I wanted to ask you to join us on our sightseeing tour. U prisnom stilu govora obično se kaže This is+ime ili Ime+here. speaking. you can't. itd. ptmi glagol may upotrebljava se: t aženje dozvole u značenju smem. When you finish with the National Museum. ring me up. How are you? Did you have a good rest? — Yes. Remember to bring the book. I may have more time tomorrow. odnosno inverzijom. here. . ne možete. Ako se odnosi na budućnost. Exercises A and B UNIT 32 I You He / She had met John before he came to Belgrade. Nepotpuni glagol should upotrebljava se u značenju treba da. Arthur. — I'm afraid I'm very busy at the moment. Rešenje vežbanja: May I speak to. Možda ću sutra imati više vremena. Upitni oblici obrazuju se stavljanjem oblika hod ispred podmeta. Pošto su posetili muzej. seli su da se odmore. — Pity! Listen. Nije primetila Džona pre nego što je rekao „Zdravo!" Da li je bio u Britaniji pre nego što je išao tamo 1979. Davno prošlo vreme upotrebljava se za radnju koja se desila pre neke druge radnje ili datog trenutka u prošlosti. — No. See you later. I was speaking with London. Oblik had skraćuje se u 'd. Izraz See you later upotrebljava se u značenju Videćemo se kasnije. We You They Davno prošlo vreme (The Past Perfect Tense) ili plustvamperfekt obrazuje se od prošlog vremena glagola have i prošlog participa glagola koji se menja. which places do vou think we should see? — You should see the National Museum and Kalemegdan Park. I had met John before he came to Belgrade. — AH right. mogu. you may. I remember leaving it on the Sećam se da sam ga ostavio na bench. T smoke? — Yes. Hello. I had a trunk call. but the line was engaged. Sreo sam Džema prč nego što je došao u Beograd. — Can't you join us later? — Well.He/She We You They may jvisit } should the National Museum tomorrow. Mogu li da pušim? — Da. možete — Ne. I did. M da označi mogućnost ili verovatnoću da će se nešto izvršiti u budućnosti. Seti se da doneseš knjigu. Odrečan oblik ovako glagola may glasi cannot. Which places should we see? Koja mesta treba da vidimo? Exercise C Izraz Speaking upotrebljava se u značenju Na telefonu ako nas neko traži telefonom. See you later. 316 317 Objašnjenja i ključ vežbanja Odreini oblici obrazuju se dodavanjem recce not obliku hod. Oblik hod not skraćuje se u hadn't. I may be free about two o'clock. — • Yes. Exercise D — May I speak to Mr Jović. Bye.

will you? She can't come. is he? You don't know my address. obhk pomoćnih i nepotpunih glagola stavlja se na kraj odrečne rečenice u značenju zar ne? He isn't a good student. But they didn't find the camera anywhere. is he? You don't know my address. will you? She can't come. they had been here for a month. л didn't know (that) Pet.. zar ne? Ona ne može da dođe. ReSenje vežbanja: I don't think so. they sat down to rest. Nisam znao da su ovde već mesec dana. can she? On nije dobar student. zar ne? Vežbanje C Ako želimo da damo odrečan odgovor na pitanje Do you mind if. * za radnju koja je prethodila ili je trajala do radnje u glavnoj rečenici^ upoNisam znao da je Meri uradila domaći zadatak. didn't know (that) John had a car. Their only hope was somebody honest had found it. 318 Objašnjenja i ključ vežbanja D fter they had visited the Military Museum. Nisam znao . do you? You won't mind.. I do u značenju (Na žalost) smela mi. Sheila would be back tomorrow. can she? Upitni izrazi (Question Tags) upotrebljavaju se i posle odrečne rečenice. he was a Nisam znao da je lekar. zar ne? Vi ne znate moju adresu. zar ne? Ti nemaš ništa protiv.U engleskom jeziku dolazi do pomeranja vremena u sporednoj rečenici. I don't think so. ufccoliko je glagol u glavnoj rečenici u prošlom vremenu.After they liad visited the museum. n't know (that) they had been for a month. didn't know (that) Mary had **ne her homework. do you? You won't mind. they sat down on a bench to A When they returned to the "hotel they noticed that their camera was pissing.Džon ima nov automobil. He had had the camera for three years c d was used to it. Of course not/Certainly not. Nisam znao da Lusi puši.er could ive well. * didn't know (that). upotrebljava se* prošlo vreme. Peter could drive well.. Lucy smoked. They decided to go to all the places they had visited in * e morning. •>• za radnju koja je istovremena sa radnjom u glavnoj rečenici. Upitn. They tried to remember Vj the places they had been to. . možemo reći (I'm afraid) I do ili Yes. Nisam znao da Peter zna dobro da šofira.da. They didn't know where they had left ft. smeta mi. I didn't know (that) Slaganje vremena (Sequence of Tenses) I. didn't know (that) Lucy smoked. John had a new car.. She hadn't noticed John before he said "Hello!" Had he been to Britain before he went there in 1979? He isn't a good student. UNIT 33 Exercises A and B he was a doctor. Arthur knew he had left the camera in the a pakroom of the Military Museum. 319 se davno prošlo vreme. odnosno Da.

— For the States? I thought he was going to Europe. — Did he leave a message? — Yes. was I . He asked you to ring him up as as you came back. Ne znam da li. The bridge has been built this year.. upotrebljava se u značenju Molim vas. I thought (that) Sheila would be Mislio sam da će se Šila sutra back tomorrow. The Book Fair was held in Belgrade last week. UNIT 34 Exercises A and B The Book Fair is 1 in Belgrade each year. Prati ga glagolska imenica. — Nobody told me anything about it. vratiti. he did. Was there anybody in the room? Da li je ikog bilo u sobi? There was nobody in the room. There was somebody here. Upitni oblici obrazuju se kad se upitnim oblicima glagola to be doda particip prošli glagola koji se menja. Sajam knjiga održan je prošle nedelje u Beogradu. somebody phoned twice and asked if you ~~ jn — Do you know who it was? — I'm afraid I don't. Kad je glagol u glavnoj rečenici \j/sadašnjem vremenu.. U engleskom jeziku upotrebljava se samo jedna negacija u rečenici.. they like the theatre. Mislio sam da će stići na vrenje II. . Kada je upitna zamenica who. — No. sadašnjem perfektu ili budućem. ----'"' I thought (that) they would arrive on time. they arrived yesterday. I don't know if. he isn't. Anybody se upotrebljava u odrečnim i upitnim rečenicama. glagol u ličnom obliku je u potvrdnom obliku. ReŠenje vežbanja: Would you mind. which. će sutra stići. su juče stigli. za izražavanje zahteva ili molbi. There wasn't anybody here. they'// arrive tomorrow. . Hoćete li da. Would you mind. He said you could ring him up any time after six. Nobody se upotrebljava u potvrdnim rečenicama u značenju not anybody. glagol u sporednoj rečenici je u onom vremenu koji smisao zahteva. Bilo je nekog ovde. — Did anybody T phone? — Yes. 320 Objašnjenja i ključ vežbanja Ejerdse D Did anybody phone? — Yes. Would you mind. somebody There \ 1 Was wasn't there nobody anybody anybody in the room.. in the room? Neodređena zamenica somebody upotrebljava se u potvrdnim rečenicama. what podmet upitne rečenice. } held has been f will be j Trpno stanje ili pasiv (The Passive Voice) obrazuje se kada se odgovarajućem vremenu glagola to be doda particip prošli glagola koji se menja.. Who found the umbrella? Which comes next? What happened? Exercise C Ko je našao kišobran? Šta dolazi kao sledeće? Šta se desilo? Izraz Would you mind. He said he was going to New York first and then to Washington. Odrečni oblici obrazuju se kad se odrečnim oblicima glagola to be doda particip prošli glagola koji se menja. Nikog nije bilo ovde. He asked when you'd be in the office.Objašnjenja i ključ vežbanja •c) za radnju u budućnosti upotrebljava se would sa infinitivom. Did he say what time he would be at home? — Yes.. Mr Brown. vole pozorište. Nikog nije bilo u sobi. He is leaving for the States tomorrow. The letter isn't written yet: I haven't been told to come. he did.

. . it has. I'll also show you the Congress Centre. Objašnjenja i ključ vežbanja rečenica stavlja se u pasivnu kada predmet aktivne rečenice postane t pasivne rečenice. Iziazi (That's) right ili (That's) true takođe su u upotrebi. — Is that the building where international conferences are held? — Yes. * Rešenje vežbanja: No. Yes. 21 Engleski u 30 lekcija 321 Objašnjenja i ključ vežbanja Određeni član upotrebljava se sa imenima institucija: the National Museum. This bag has been left here. The Inter-Continental Hotel was built next to the Congress Centre. U većini slučajeva se izostavlja. Besides.was cap t ured by the Germans. — Was Belgrade much damaged during the war? — Yes. Aktivno stanje English is spoken all over the world. Kad će izložba biti zatvorena? Kada je odveden u bolnicu? Zar mu nije rečeno da donese knjigu? Zar ona nije bila pozvana da dođe? Trpno stanje pokazuje da podmet trpi radnju. Exercise D — When was this bridge built? — Immediately after the war. The door has been locked. — I was told that Belgrade was a lively town. Izraz No. nemam ništa protiv takođe se upotrebljava kao-potvrdan odgovor na nečije pitanje Do you mind if. They told me to come. which was opened in autumn 1978. A new theatre was built last year. —Imate li nešto protiv ako . Član se ne upotrebljava sa imenima institucija ako se u naslovu nalazi geografski naziv koji se upotrebljava bez člana: Kalemegdan Fortress. — Has everything been rebuilt? — Yes. Thekat aktivne rečenice ispred koga se stavi predlog by prati glagol u onim lučajevima gde je neophodan za smisao rečenice. The Germans captured him.Most je sagrađen ove godine. Član se upotrebljava ako se u naslovu nalazi geografski naziv koji se upotrebljava sa članom: the Sava Centre. People speak English all over the world. Odrečan odgovor obično glasi I'm afraid I do. odnosno da se radnja vrši na njemu. He . Nije mi rečeno da dođem. but I didn't know it was so largeExercises A and B UNIT 35 Akthno stanje Pasivno stanje They built a new theatre last year.. Somebody has left this bag here.. I was told to come. Koji je vaš broj telefona? There's also a motor show on. Some parts were destroyed. True. it is. Imenica može da se upotrebi u funkciji prideva ako se stavi ispred druge imenice. The Allies liberated the Camp. Takođe se održava i izložba automobila. not at all. Now I'm going to show you the place where the new Opera House will be built. The camp was liberated by the Allies. What's your telephone number? Exercise C Izraz Yes je jedan -od načina za izražavanje saglasnosti sa nečim što je rečeno.. the Military Museum. it was. the Congress Centre. Cambridge University.. whole new parts of the town have been built. not at all u značenju Ne. It was heavily bombed. Trinity College. Somebody has locked the door. When will the exhibition be closed? When was he taken to hospital? Wasn't he told to bring the book? Hasn't she been asked to come? Pismo još nije napisano. a glagol se stavi u pasivno stanje.

Određeni član upotrebljava se sa oblicima množine imena nacija kada se •nisli na grupu kao celinu. Oblik used to /'justs/ praćen infinitivom upotrebljava se da pokaže da se radnja ponavljala u prošlosti. Oh. I used to ski well. Priloški dodatak koji označava budućnost obično prati ovo vreme. . She gave me a camera for my I was given a camera for my birthday. — Oh. Nećemo dugo ostati. It took me a few years to get over their death. They will show him the moHe will be shown the monument. All the passengers and the crew were killed. birthday. I see. What will you be doing tomorrow? Won't they be coming tonight? Sutra ću ga videti. ali da se više ne ponavlja u sadašnjosti. They gave her the best mark. — When did your mother die? — When I ten. Odrelni oblici obrazuju se od odrečnih oblika futura glagola be i participa prezenta. onda obično indirektni predmet postane podmet pasivne rečenice. Vežbanje C Izraz You see. 322 21* 323 Objašnjenja i ključ vežbanja Vežbanje D — Where were you born? — I was born in Split. If I have time. Upittv-odrečni oblici obrazuju se od upitno-odrečnih oblika futura glagola •be i participa prezenta. Nekada smo bili prijatelji. Africi. Both my father and mother were killed in an air crash. Ako se u aktivnoj rečenici nalazi indirektni i direktni predmet. ReSenje vežbanja: You see. I'll be seeing him tomorrow. shall We '11 You 1 will They J '11 ' Buduće trajno угеше ili trajni futur fThe Future Continuous Tense) obrazuje se *ad se budućem vremenu glagola be doda particip prezenta glagola koji se menja. I used to speak German well. upotrebljava se u značenju Znate.Pasivno stanje He gave Mary a nice present. nument. I'll go for a walk if I have time. Upitni oblici obrazuju se od upitnih oblika futura glagola be i participa prezenta. Mary was given a nice present. vidite kad želimo da uka-ženvo sagovorniku na neku činjenicu. We used to be friends. — When did you to Belgrade? — In 1969. Izrazi Cheers! u značenju Živeli!. Objašnjenja i ključ vežbanja Exercises A and B UNIT 36 I shall You He She '11 i will •11 be leaving in June. We shan't be staying long. My father was captured by the Mog oca su Nemci zarobili u Germans in Africa. I didn't know your parents were killed in an air crash How did it happen? — The plane was about to land when one of the engines exploded. f sorry to hear that. You see. She was given the best mark. Nekada sam dobro skijao. Šta ćete sutra da radite? Zar oni neće večeras doći? Buduće trajno vreme ili trajni futur upotrebljava se za radnju ili stanje koje će se desiti u budućnosti. Only one passenger was rescued. — How awful! Was everybody killed? — Yes. I'll go for a walk. kao i Your health! U vaše zdravlje! upotrebljavaju se kada nekome nazdravljamo. they were.

. Neither / Nor have we. Konstrukcija Nor (neither) + pomoćni (nepotpuni) glagol + imenica (zamenica) izražava istovetnost radnje sa rečenicom u odrečnom obliku. — What are your further plans? — We'll be staying *'Ohrid two days and we'll be back on Wednesday afternoon. Upitni oblici obrazuju se kad se na upitan oblik nepotpunih glagola should i would doda glagolska osnova. Actually. !f i have time. But we can't avoid it sometimes. I'd like to see Ohrid. Exercise D — What time does the plane take off? — At eight o'clock. «idašnie vreme i zapovedni način. ----------------_j Sadašnje vreme kondicionala (The Present Conditional) obrazuje se kad se nepotpunim glagolima should /Tud. Oblik would upotrebljava se sve češće za sva lica. cd/ i would /wud. Bye. Odrečni oblici obrazuju se dodavanjem recce not nepotpunim glagolima should i would. Mary hasn't known John long. I'll soon be enjoying •"* beauties of Ohrid. Reienje vežbanja: Hi. I'll go for a walk. John can't play the guitar. Meri ne poznaje dugo Džona. "*" • unjen. wed. Ni ja.noeodbena rečenica izražava uverenje da će se radnja desiti ako uslov . — How often does the plane fly to Ohrid? — Three times a week. Exercise C Izrazi That's a good I great idea ili Fine/Great u značenju To je dobra / odlična ideja ili Odlično upotrebljavaju se kad nešto odobravamo ili prihvatamo nečiji predlog. depends when we come back. poseti ga. Should not skraćuje se u shouldn't. go and see him. We're off now. Neither / Nor can Peter. we'll stay for another day. 325 Objašnjenja i ključ vežbanja Exercises A and B UNIT 37 I should 'd You 1 would He 'd She should We f 'd You J } [would They /M > like to see Ohrid. Should se upotrebljava za prvo lice jednine i množine. He'd like to meet you. Neither / Nor do I. Jed. Džon ne zna da svira gitaru. can we? — That's true. So У°" " be bathing in the lake in two hours. Should i would skraćuju se u 'd /d/ u razgovornom i prisnom stilu. I don't smoke much. sd/ doda osnova glagola koji se menja. Ni mi. Ne pušim mnogo. If we like d. Bye. — When will you be leaving Belgrade? ~~. Upitno-odrečni oblici obrazuju se kad se upitno-odrečnim oblicima nepotpunih glagola should i would doda glagolska osnova. U glavnoj rečenici najčešće se upotrebljava buduće vreme. Have a nice trip. I'm not very fond of flying. — either am I. would not u wouldn't. 324 Ići ću u šetnju ako budem imao vremena. — Yes. a would za sva ostala lica. Ni Peter. a 6 ' . Ш go for a walk if I have time. Bye. !f you have time. Ako imaš vremena. Izraz Have a nice / pleasant trip u značenju Sretan put upotrebljava se kad nekome želimo prijatno putovanje. Fine/Great. — How long does it take from Belgrade to Ohrid by plane? — An hour and twenty minutes direct fight. — I've never flown to Ohrid. U zavisnoj pogodbenoj rečenici l att^«*^' J upotrebljava se sadašnje vreme. — Have a nice tap.

Would you like to go to the theatre on Saturday? Wouldn't she like to come with us? I'd go for a walk if I had time. I'd study English every day. / Look. — How would you like to travel: by train or by car? — We'd rather go by car. Izraz By the way. If I had time. jf i were you. 326 Išao bih u šetnju da imam (kad bih imao) vremena Objašnjenja i ključ vežbanja i u»d time. — Which places would your wife like to see? — She'd like to see the Adriatic Coast. pridev i prilog little ima nepravilne oblike poređenja: less za komparativ i least za superlativ. — By the way." 327 Objašnjenja i kljul vežbanfa Peter told me (that) he didn't like tea much. We'll let you know if we go. a u sporednoj prošlo vreme.They wouldn't like to go there. — Fine. Dolazi do promene ličnih zamenica. išao bih u šetnju. three trout. Exercises A and B UNIT 38 Direktan govor Peter said: "7 don't like tea much. Da imam (kad bih imao) vremena. kao i pri slaganju vremena (vidi UNU 33). koja može da se izostavi. Izrazi / say. That would be an excellent opportunity to get to know that part of the country.' " „Ne volim mnogo čaj. he had never seen her before. upotrebljava se kad želimo da uvedemo novu temu razgovora. Listen." "We'll be at home at eight. u značenju Uzgred rečeno. . — If you had more time. I'd like to stay on for another week. Kada je glagol u glavnoj rečenici u prošlom vremenu dolazi do pomeranja vremena u sporednoj ledenici. John had left the day before. they would be at home at eight. John left yesterday. I'd go for a walk. Resenje vežbanja: By the way /1 say. Voleo bi da se upozna sa vama. say. — If you went to Dubrovnik by car. U glavnoj rečenici upotrebljava se sadašnji kondicional." Rekao mi je da ne voli mnogo čaj. Da li biste voleli da idete u subotu u pozorište? Zar ne bi volela da pođe s nama? Kondicionalna rečenica koja izražava neku pretpostavku suprotnu stvarnosti ili neku nemogućnost u sadašnjosti ili budućnosti naziva se potencijalnom kondicionalnom rečenicom. which route would you take? — I'd go via Sarajevo. onako kako smisao zahteva. mada se was sve češće upotrebljava u trećem licu jednine. Exercise D — What would you like to drink: plum brandy or a soft drink? — Plum brandy. / Listen. Pri pretvaranju rečenice iz direktnog u indirektan govor važe ista pravila kao i pri slaganju vremena. Exercise C Izraz I'd (would) rather + osnova glagola u značenju Više bih voleo da upotrebljava se da izrazimo želju koja je obično u suprotnosti sa predlogom sagovornika. I'd like to join you. Da sam na tvom mestu. reply. I've never been to Dubrovnik by car. I say. posle kojih se stavlja sveza that. Glagol be obično ima oblik were za sva lica u sporednoj rečenici. Look. I'd go for a walk if I had time. "T •*—'" "*-. — How do you like it here? — Very much. Imenica trout ima isti oblik za jedninu i množinu: one trout." "/ have never seen her before. which places would you like to visit? — I'd like to visit all the parts of the country. prisvojnih prideva i zamenica. u značenju SluSaj(te). please. Ne bi voleli da tamo idu. Potvrdne i odrečne rečenice obično se uvode glagolima tell. učio bih engleski svaki dan. Voleo bih da vidim Ohrid. nečija pažnja na ono što ćemo reći. I'd go for a walk." "John left yesterday. upotrebljavaju se da bi se privukla.

ago-+before. u indirektnom govoru ostaje prošlo vreme ukoliko je vremenski period ostao nepromenjen u odnosu na sadašnji trenutak govora." sbe told me she would see him tomorrow. Rekla mi je da će ga videti sle-dećeg dana. (tomorrow promenjen i zamenjen sa the next day). (yesterday promenjen u odnosu na trenutak govora i zamenjen sa the day before) Pokazne zamenice i prilozi koji označavaju blizinu u prostoru i vremenu zamenjuju se zamenicama i prilozima koji označavaju udaljenost.. Exercise C Izraz I'd love to upotrebljava se u znaCeenju Vrlo rado ako prihvatamo nečiju ponudu ili predlog na neku radnju. Rešenje vežbanja: Listen / Look: I'd l*ove to. „Videću ga sutra. today-+that day. now-^ 328 Objašnjenja i ključ vežbanfa . — What did you say? — That I didn't think we could. dan ranije. but he changed his mind." He told me he had never seen her before. „Nikad je ranije nisam video."I don't like tea much. — Did he say anything? — Yes. Rekao mi je da je Džon juce otputovao. "John left yesterday". we can join him. Ako je rečenica u direktnom govoru u prof lom vremenu. „Džon je juče otputovao.-. (yesterday nepromenjen u cdnosu na trenutak kada se govori) He told me John had left the Rekao mi je da je Džon otputovao day before. this->-that. because your holidajv began in two weeks' time." He told me John left yesterday. ukoliko smisao zahteva.-----Did he say where he was going? — Yes. — To the seaside? But the other day he told me he'dB be going climbing. He wanted to talk to y«-ou. ril see him tomorrow. Exercise D — John called. he came to ask if we'd like to join him. here-+there. promena ne dolazi ukoliko je . „Bićemo kod kuće u osam. tomorrow->-the next /following day. "I have never seen her before. I'd love it. vremenski period ostao nepromenjen OV1 na sadašnji trenutak govora. he said he'd decided to go to the seas i ode for two weeks. He also said he * was going by car.. yesterday-+the day before. (tomorrow nepromenjen) She told me she would see him the next day. 39 Ewrdses A and B Direktan (II) He said: "What do^~s she want?" "How lon>az have you known him?" "When wil*l John be at home?" "Are you i Jl?" "Have yotf posted the letter?" "Will you do it? 329 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja . too. — He told me that." He told me they'd be at home at eight. "We'll be at home at eight. If I manage to get it." Rekao mi je da će biti kod kuće u osam." Rekla mi je da će ga sutra videti." Rekao mi je da je nikad ranije nije video. — I'll trj fo get it a little earlier. last night-*the before. to Dubrovnik. Would you like that? — Oh. Actually." He told me (that) he didn't like tea much.

nobody else did. Uko330 liko prihvatamo predlog. "Will you do it?" „Da li ste bolesni?" Pitao je da li sam bolestan. how long / had known him. He also advised him to stay in bed for a day or two. prati infinitiv bez to. Oblik had better u značenju bolje bi bilo da. You'd better take your temperaBolje bi bilo da izmeriš temperature. Exercise C Oblik Shall+ 1+ osnova glagola u značenju Da li da +prvo lice sadašnjeg vremena upotrebljava se da izrazi predlog nekome da nešto uradimo. Ukoliko predlog ne ihvatamo. "What does she want?" He asked me what she wanted. stavlja se sveza if ili whether posle glagola ask. — What did he advise him to do? — He told him not to go out until he got better.. yes. inquire. wonder. dolazi do pomeranja vremena glagola sporedne rečenice. turu. if / had posted the letter.. Indirektna pitanja obično se uvode glagolima: ask. "Have you posted the letter?" She asked me if I had posted the letter. itd. he told me he'd bring it. do. Ako je glagol u glavnoj rečenici u prošlom vremenu. do. Ako upitna rečenica počinje pomoćnim ili nepotpunim glagolom. "When will John be at home?" He wondered when John would be at home. Pri pretvaranju upitne rečenice iz direktnog u indirektan govor red reci postaje potvrdan. Upitne zamenice. — Did anybody else phone? — No. „Kad će Džon biti kod kuće?" Pitao se kad će Džon biti kod kuće. „Koliko ga dugo poznajete?" Pitao me je koliko ga dugo poznajem. „Da li ste poslali pismo?" Pitala me je da li sam poslao pismo. Did he leave a message? — Yes. „Šta ona želi?" Pitao me je šta ona želi. He wondered whether I would do it. Yes. — I say. wonder. Exercise D — Mary rang up to ask if we'd be at home tonight. he said he didn't need the book before Thursday next. don't. He asked me to give you this book. kao i pri slaganju vremena. obično ćemo odgovoriti: No. — What did you tell her? — I said we would.. if / was ill. "How long have you known him?" He asked me how long I had known him. „Da li ćete to da uradite?" Pitao se da li ću to da uradim.Indirektan govor (II) He asked what she wanted. how's their son Jim? — The doctor came to see him and said he had 'flu. odgovor će biti Yes. if / would do it. do. savet ili pretnju. "Are you ill?" He asked if I was ill. — What time did she say they'd come? — About eight. but Mr Smith came to see you. when John would be at home. don't ili No. . No. thank you. upitni pridevi i prilozi ostaju u indirektnom pitanju. Yes. — Oh. koji se upotrebljava da izrazi predlog. geSenje vežbanja: Shall I.

I haven't finished typing yet. order.UNIT 40 Exercises A and B ( Peter enjoys is fond of swimming. Certainly not / Of course not. Ona voli klizanje / da se kliza. Uspeo je da rezerviše sobe. put off. We enjoy staying at home.. reći će: No. sem što ga prati infinitiv sa to: We ought to hurry up." He told me to open the door. not at allj Of course not J Certainly not. kao enjoy. I'm afraid I would / Yes. Molim vas pročitajte ovo. Excuse my being late. glagol se stavlja infinitiv. Exercise C Izraz Would you mind if. excuse. Glagolska imenica ili gerundijum (The Gerund) upotrebljava se kao objekat: a) predloga. to. I Jlke tennis.. mind. On voli skijanje / da se skija. the Soviet Union. on. Izraz That's very kind of.. What about you? — Well. in. I would. Kada je zapovedna rečenica u odrečnom obliku. Prošle godine je prestao da puši. Ukoliko sagovornik ne bi imao ništa protiv. Nepotpuni glagol ought to ima samo ovaj oblik i upotrebljava se u značenju treba da. stop. too. "Open the door!" „Otvorite vrata. skiing. Uživamo da ostanemo kod kuće. Ima sve odlike nepotpunih glagola. 331 Objašnjenja i ključ vežbanja Direktan govor (III) Indirektan govor He said: "Open the door. u značenju Da li biste imali nešto protiv ako . itd. the Netherlands. Would yon mind. Određeni član upotrebljava se sa imenima zemalja u množini ili imenima zemalja koja imaju značenje množine: the United States...' Pri pretvaranju zapovedne rečenice u indirektan govor. I wouldExercise D — Which sports are you keen on? — Well. Još nisam završio sa kucanjem. Resenje vežbanja: That's very kind of him. give up." He asked me not to open the Zamolio me je da ne otvorim door. upotrebljava se kad se nekome zahvaljujemo na učinjenoj ljubaznosti. ask. b) glagola u ličnom glagolskom obliku. Would you mind reading this? He puts off going to the doctor. I love swimming and skiing. Rekao mi je da otvorim vrata. • • upotrebljava se kad pitamo sagovornika da li bi se protivio nekom predjogu. kao for. finish. Ukoliko bi imao nešto protiv. može reći: I'm afraid l would ili Yes. itd. Odlaže da ide lekaru." "Don't open the door. 1 boxing. She is fond of skating. climbing. — Excuse 332 Objašnjenja i ključ vežbanja . onda se u indirektnom govoru stavlja rečca not ispred infinitiva. Izvinite što sam zakasnio. of. Indirektne zapovesti obično se uvode glagolima: tell. u značenju To je ljubazno od. I'm fond of rowing and skating-I used to go in for boxing. vrata. He is keen on skiing. Predlog between upotrebljava se u značenju između dva lica ili stvari. a predlog among ako je u pitanju veći broj od dva. He succeeded in booking rooms. Treba da požurimo. Would you mind. but I gave it up some time ago. "Don't open the door!" „Nemojte da otvorite vrata. ^ sailing. He gave up smoking last year..

. itself. Rekao je da možda neće doći. by myself. imaju i drugi prilo«. himself. He usually goes to bed late. Exercise C Pri izražavanju oduševljenja. I'm not very on walking. I thought he might like it. Tako pridev hard ostaje neprome ' kao prilog. They hardly work at all. yourselves. znače sam. Evo nekolik takvih priloga: UNU 42 They all work hard. odnosno kad je vršilac radnje i predmet radnje lstovetan. čuđenja. — What a pity! Would you mind if I my own Exercises A and B Of course not. U trećem licu jednine povratne zamenice imaju oblike i za rod: himself. itself.-oblik. Povratne zamenice imaju oblike za lice i broj.enjoyed ourselves last night. Besides. Odrečne oblike obrazuje dodavanjem rečce not. koji znači jedva. 'nt* o __ i wanted to ask you if you could come for a walk with me? — • fraid we can't. L°ok at yourself in the mirror. John isticanje: made the cakes herself. Obično kasno leže. a upitne stavljanjem oblika might ispred subjekta. W<. He lives near her. UNIT 41 I myself You yourself He himself She enjoyed herself last night. 333 ObjaSnjenja i ključ vežbanja ObJaSnJenja i ključ vežbanja Izvesni pridevi koji ostaju nepromenjeni kao prilozi. It's nearly ten o'clock. Jedva da nešto rade. themselves i bezličan oblik oneself. as you know. U poslednje vreme nisam ga video Živi blizu nje. We must finish the report. Skoro je deset. hardly. Mislio sam da će mu se to dopasti. Pogledaj se u ogledalu.Have vou fulisned talking about sports? — Not yet. ourselves. repaired the car himself. itd. kako. Are you enjoying yourself / yourDa li se lepo zabavljaš / zabavljate? selves? He cut himself with a knife. He Sama je (lično) napravila kolače. ljutnje može da se upotrebi pridev what u uskličnim rečenicama u značenju Sto. Povratna zamenica drugog lica razlikuje se od množine: yourself i yourselves. usamljen: as sitting by himself in the Sedeo je sam u mraku. We ourselves You yourselves They themselves Povratne zamenice (Reflexive Pronouns) glase: myself. Džon je sam (lično) opravio auto. Nepotpuni glagol should ostaje nepromenjen u indirektnom govoru. Ispred zajedničke imenice u jednini stavlja se neodređeni član. Povratne zamenice upotrebljavaju se: a> sa povratnim glagolima. herself. Might je oblik prošlog vremena nepotpunog glagola may.pting you. odnosno inverzijom. by himself. yourself. obično sa promenjenim značenjem. Lepo smo se proveli juče uveče. Posekao se nožem. Svi mnogo rade. I haven't seen him lately. He said he might not come. ali ima i drugi oblik. Posle prideva what dolazi imenica u jednini ili množini.

ona samo može da prethodi priloškoj partikuli Take them off. I want to type the report. kao expect. want i još neki. tzv. prefer. Očekujemo da će se oni sutra vratiti. He was interested in everything.vratiti. We expect them to be back tomorrow. J Ako je objekat zamenica. Glavni glagol sa prilogom čini zna-^njsku celinu. 334 want expect should like would prefer to come earlier. love. Voleo bih da vidim čaršiju.What a lovely girl! What awful music! What marvellous pictures! Što je lepa devojka! Kakva užasna muzika! Što su lepe slike! Rešenje vežbanja: What a. Voleo bih da vidite čaršiju. Take your shoes off. Posle pJdeva worth upotrebljava se glagolska imenica. get up. Izvestan broj engleskih glagola sastoji se od glavnog glagola i priloga. What a! What a. Više bih voleo da dođe kasnije. like. — Did he enjoy himself? — Very much. Take off your shoes. Show him into the room. Više bih voleo da dođem kasnije. mogu biti praćeni konstrukcijom imenica / zamenica + infinitiv. I'd like to see the bazaar. Is it worth buying? Da li to vredi da se kupi? Imenica goods ima samo oblik množine i prati je glagol u množini. nebom. priloškoj partikuli. Uvedite ga u sobu. I'd prefer to come later. kao svojim objektom. Kod ovih naglasak se nalazi na prilogu. Predlog into označava kretanje iz nekog prostora u drugi. ali: We expect to be back tomorrow. ona može da prethodi ili sledi priloškoj partikuli. Želim da ja otkucam izveštaj. itd. I'd like уоц to see the bazaar. go out. I'd prefer him to come later. Skinite ih. To su glagoli kao come in. Imenica / zamenica u ovoj konstrukciji ima značenje vršioca radnje glagola u infinitivu. — What an excellent idea! Where did you go? — We went to a village where some of my relatives live. I want Mary to type the report. What. Also he could hardly believe that most cottages we sa* had been built in the last few years. Exercise C Izraz It's OK with me ili It's all right upotrebljava se u značenju Odgovara mi i izražava saglasnost sa nečijim . O™ se obično nazivaju dvočlani glagoli. what. — What impressed him most? — How hard our peasants work.sutra. Očekujemo da ćemo se. Želim da Meri otkuca izveštaj. vesni glagoli. To je mesto koje vredi da se vidi. It is a place worth seeing. I thought he might like to see how our peasants live. 1 Skinite cipele. Exercise D — Where did you take your friend from abroad yesterday? — I took him to the country. U koliko sati ustajete? Zašto ne obučeš džemper? time do you get'up? don't you put 'on your sweater? 335 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja Ako je objekat prolaznog dvočlanog glagola imenica. The goods are on stands in the Roba je na tezgama pod vedrim open.

We watched him play tennis. I can see him parking his car. a prilog enough Posle prideva: We haven't enough time. Does that suit you? — It's OK with me. let. Čuli su Petra da je ušao. She let us go to the movies. They heard Peter come in. п1 član upotrebljava se sa pridevom. kao i participom prošlim. upotrebljava se konstrukcija objekat funkciju dodatka objektu. ey carried the wounded across the bridge. Oblik Could you izražava veći stepen učtivosti od oblika Can you. Izraz I'd love that upotrebljava se u značenju Mnogo bih to voleo i izražava oduševljenje za nečiji prediog. It's OK with me. I want you to see the spot where the Austrian archduke was shot. — That certainly is a must. Particip prezenta Podmet Glavni glagol Objekat — dodatak objektu I see watch hear him coming. Mogu da ga vidim kako upravo parkira auto. Particip prezenta ima funkciju dodatka objektu. — From what I know. Will you т Would you. Exercise D — Which sights do you want us to see? — First of all. hear. particip pre-senta pokazuje radnju koja je u toku. Borio se protiv bogataša. That's another place worth seeing. Pridev enough stavlja se ispred imenice na koju se odnosi. AH the goods are displayed in the open. make. Preneli su ranjenike preko mosta. Is it dry enough to sit here? Da li je dovoljno suvo da se ovde sedi? taienica sheep ima isti oblik za jedninu i množinu. UNIT 43 Exercises A and B Infinitiv — Priloški dodatak Podmet Glavni glagol Objekat dodatak objektu •{ see watch hear let him make come early. I saw him park his car at 10 o'clock. we'll have to take off our shoes before going in. Možemo i da uradimo što od nas traži bez ikakvog odgovora. Videli smo da takođe možemo reći: Can you. watch. — Do you expect us to see all that in one day? — Well. Osećao sam kako drhti. Možemo da odgovorimo potvrdno sa Certainly ili Of course a formalnom stilu govora sa With pleasure. kao i često posle glagola help. Glagoli see. Šta vas navodi da to kažete? Pomogao mi je da ponesem torbu. Posmatrali smo ga dok je igrao tenis. hear. feel mogu da budu praćeni i konstrukcijom objekat -f particip prezenta. — I'd love that. Infinitiv ima Video sam ga da je parkirao auto u 10 sati. . e fought against the rich.predlogom. Dok infinitiv pokazuje radnju koja je završena ili se ponavlja. Pustila nas je da idemo u bioskop. — Then I'd like you to visit the largest mosque. we can leave the surroundings for tomorrow. — That's right. What else do you want us to see? — Well. if we have time. feel. Gledali smo ga kako igra tenis. watch. That's the Moslem custom. We watched him playing tennis. + infinitiv bez to. I felt her shivering. I'd like you to see the surroundings. — What else would you like us to visit? — The bazaar. Nemamo dovoljno vremena. posle glagola see. Rešenje vežbanja: All right. What makes you say that? He helped me carry the bag. 336 22 Engleski u 50 lekcija 337 Objašnjenja i ključ vežbanja Exercise C Oblik Could you + osnova glagola upotrebljava se za izražavanje neke molbe ili zahteva. koji ° uPotrebljen ima značenje zbirne imenice.

Daću da mi se auto popravi u ovoj garaži. Gde (Kod kog frizera) obično uređujete kosu? Kad je Džon dao da mu se izrade slike? Još nisam dao ovo odelo da mi se očisti.Rešenje vežbanja: Could you. I can hear him now. I am. I usually have my car repaired in this garage. — Has he understood the lesson? Is it I'm afraid not. I didn't. I say. hope. — Did you hear him come in? — No. I'll have my car repaired in this Objašnjenja i ključ vežbanja Davao sam da mi se auto popravi u ovoj garaži nekoliko puta. Neće dati da joj se šije nova haljina. have you seen Peter? — Yes. Exercise D — Mary. već daje nekome da je uradi. da zameni potvrdnu iskaznu rečenicu u odgovoru na postavljeno pitanje. — I hope so. but I can hear him singing in his room now. yes. Listen. — I Did he buy the book yesterday? believe so. true she won't come? Did you have a good rest? So se upotrebljava posle glagola believe. Prošle nedelje sam dao da mi se auto popravi u ovoj garaži. I remember now. She said she'd be going to the post office as soon as she finished the letter. you'd better put on your cardigan. Glagol have upotrebljava se u konstrukciji have + objekat + particip prošli odgovarajućeg glagola (Causative Have) da označi da subjekat ne vrši radnju sam. Can't you hear him? — Oh. expect. Oh. she isn't. Did he manage to book the room? I hope so. — If you aren't warm enough. Upitni i odrečni oblici ostalih vremena obrazuju se kao i odgovarajući oblici glagola have. Do you think he is at home now? — I think so. j-ve had my car repaired in this garage several times. think. Are you warm enough in that dress? — Yes. Certainly / Of course. — I'm afraid so. — True. it's got cooler. I saw her writing a letter half an hour ago. Do you think he is at home now? — I think so / not. I can hear somebody laughing. too. I saw him parking his car half an hour ago. kao i izraza -'ni afraid. isn't it? Thanks. Has he understood the lesson? . UNIT 44 Exercises A and B Particip Podmet Olagol have Objekat Dodatak prošli John has had had had will his car have repaired in this garage. — All right. čime se izbegava ponavljanje iste rečenice. where's Sheila? — I don't know. U negativnom odgovoru upotrebljava se not umesto so. She won't have a new dress made. I have. Where do you usually have your hair done? When did John have the film printed? I haven't had this suit cleaned yet. Could you. — Could you please shut the door. It's rather draughty. 338 Obično u ovoj garaži dajem da гш se opravi auto. Isn't she in her room? — No. U Uni i odrečni oblici prezenta i prošlog vremena obrazuju se sa pomoćnim i golom to do. I had my car repaired in this garage last week.

340 Ja bih to bio učinio.. Madge would have written the letter instead of Arthur yesterday. — No trouble at all. It's stopped working. to have done. to have booked. *• Imei raica tooth ima nepravilan oblik množine teeth. — So sorry to trouble you about it. Madge should have written the letter. Da li ste se dobro odmorili? — Na žalost. I would have done it. Could you take it to the watchmaker's? — Of course. Medž bi napisala pismo juče umesto Artura. k°Ji izražava naglašavanje. Oblik / don't think so mnogo se češće upotrebljava od oblika / think not. Milan would have booked tickets instead of us. Da li je razumeo lekciju? — Verujem da jeste. UNIT 45 Exercises A and B I You He would She should have done it. — Are you going to the watchmaker's today? — I don't think so. nisam. No trouble. Exercise D — I must have my watch repaired. to have gone. a pri tome mislimo da ga uznemiravamo. ali se nije desila. jota and Mary would have done it instead of me.I believe so. John and Mary should have done . Milan should have booked tickets instead of us. Modalni glagoli would i should praćeni perfektom infinitiva bez to označavaju radnju koja bi se desila ili je trebalo da se desi u prošlosti. ica trousers ima samo oblik množine. Milan bi rezervisao karte umesto nas. Na primer: to have watched. I should've done it. I must finish a report I've got to have translated tomorrow. 22« 339 Objašnjenja i ključ vežbanja Exercise C Izraz I'm so sorry to trouble you odnosno So sorry to trouble you upotrebljava se u značenju Žao mije Sto vas uznemiravam kada se nekome izvinjavamo zbog neke molbe koju upućujemo. Rešenje vežbanja: So sorry to trouble you. We could You They Infinitiv perfekta (The Perfect Infinitive) obrazuje se od infinitiva glagola have i participa prošlog glagola koji se menja. Da li mislite da je on sada kod kuće? — Mislim da jeste / nije. I'm only too glad to do it for you. U razgovornom i prisnom stilu have se obično skraćuje u 've /s\/. Did you have a good rest? ~~ I'm afraid not. Obično se odgovara sa No trouble at all.. Da li je uspeo da rezerviše sobu? — Nadam se da jeste. too. to have written. Why? — Could I ask you a favour? My watch's out of order. — Are you going tomorrow? — I think so.

Deca koja žive u našoj kući su bučna. kada su upotrebljene u opštem smislu. the Apenines. We could have gone to the cinema yesterday. Here you are. Trebalo je da Milan rezerviše karte umesto nas. The cheese you bought yesterday isn't very good. Sir je veoma hranljiv. Small children are fond of toys. though Milan could've told us to buy tickets earlier. ali nije. Mogli smo juče da idemo u bio-skop. 341 Objašnjenja i ključ vežbanja Član se ne upotrebljava ispred mislenih. — Yes. okeana: the Sava.—Well. Of course /Certainly. Exercise C Izraz Won't you + osnova glagola u značenju Hoćete li. — That's true. Jedan. — We should've booked seats much earlier.. Određeni član se ne upotrebljava: sa imenima jezera: Lake Ohrid. imenima zemalja u množini ili koje imaju značenje množine: the United States. stavlja se određeni član. but we didn't pay attention to it. Deca vole igračke. They could've called on us over the weekend. . Kulturni život bio je veoma razvijen. Cultural life was highly developed. UNIT 46 Exercises A and B Cultural life Cottage was highly developed. the Atlantic.. Trebalo je da Medž napiše pismo. — I say. Beli sir je veoma hranljiv. the Soviet Union. Određeni član upotrebljava se sa: Imenima reka.. Modalni glagol could praćen infinitivom perfekta označava radnju koja je mogla da se desi u prošlosti. We were free. upotrebljava se kad nekoga nečim nudimo ili predlažemo. imenima nekih zemalja i oblasti u jednini: the Vatican. — He did mention something. Izvolite šesti. The children who live in our house are noisy. — What a pity! Listen.. Mogli su da navrate do nas preko vikenda. the Argentine. imenom jednog grada: the Hague. Won't you come along? Hoćete li da pođete sa nama? Won't you sit down. Life is short. nečim bliže određene. Trebalo je da Džon i Meri urade to umesto' Petra. . Cheese is very nutritious. the Carpathians. Cottage cheese is very nutritious. did you get tickets for tonight's concert? — No.. Sir koji ste juče kupili nije vrlo dobar. — You should've reminded me. the Ruhr. Bili smo kod kuće. dva ili više prideva upotrebljenih ispred ovih imenica ne povlače upotrebu člana. Mala deca vole igračke. have been built. Exercise D — There isn't a single seat left on the plane for August 1st. Život je kratak. Izvolite . Određeni član i geografska imena. imenima planinskih venaca: the Alps. could you lend me your ball-point pen? I want to write a few cards. Rešenje vežbanja: Won't you. Trebalo je da ja to uradim. you could 've thought of it yourself. mora. I didn't. Lake Ontario. the Adriatic. gradivnih i zajedničkih imenica « množini. of course. the United Kingdom. is cheese New houses very nutritious. Objašnjenja i ključ vežbanja Džon i Meri bi to uradili umesto mene. Children are fond of toys. kao i zajedničke imenice u množini. Bili smo slobodni. Ako su mislene i gradivne imenice. We were at home. They're sold out. Život Marka Pola je bio zanimljiv.it instead of Peter. could I. The life of Marco Polo was interesting.

. which was out of Moj fotografski aparat. They had a great success in Belgium and Holland last year. They're going on a tour again next week. kostime. which was out of order.. whom you'll meet now. (That's) OK. whom you'll meet now. London.. Brazil. They'll probably land in Greenland. sada je popravljen. pokvaren. Džon je hodao najsporije. ne mogu ili Na žalost ne mogu kad želimo da damo negativan odgovor na nečiju molbu ili predlog da nešto uradimo. I'm sorry / I'm afraid I can't / I'm afraid not. pokvario pre izvesnog vremena. — I don't believe so. I haven't got it here. UNIT 48 Odnosna zamenica which upotrebljava se u umetnutim odnosnim rečenicam za stvari. Ben Nevis. Umetnute odnosne rečenice odvajaju se zapetama i mogu se izostaviti. They'll be visiting several countries: the Argentine. She might have phoned. who is forty-five. is Mary's sister. Chile and Peru. looks quite young. is now mended. I don't know if it's a direct flight. On ima nekoliko prijatelja. Few se upotrebljava sa imenicama u množini u značenju malo. is now mended. I read about it. Mrs Brown. — It'll be quite a flight across the Atlantic. especially in the Hague. a few u značenju nekoliko. 342 On ima malo prijatelja. u značenju Hoćeš da kažeš.. which I damaged some time ago. My camera. koji je bio order. sa imenima gradova: Belgrade. Certainly. Exercise D — The folklore group's just come back from the Soviet Union. — Where are they going this time? — They're going to South America. Will that. upoznati. Objašnjenja i ključ vežbanja Exercise C Izrazi Гт sorry I čari t ili I'm afraid I can't / I'm afraid not upotrebljavaju se u značenju Žao mi je. is Mary's sister. I lent it to John the other day. Actually. Britain. France. Few folklore groups have had such a success. — Yes. which I damaged Moj fotografski aparat. — Could you lend me your atlas? I'd like to see where Greenland is exactly. Can't you drive more slowly? Zar ne možeš da voziš sporije? John walked the most slowly. He has few friends. ali nije. Višesložni prilozi se porede kada se ispred njih stavi more za komparativ. koja ima četrdelooks quite young. — I don't think so.. UNIT 47 Exercises A and B Mrs Brown. Izuzetak: the Hague.. Pariš. Izraz You mean. set i pet godina. upotrebljava se kada se pozivamo na nečije reci prethodno . — I'm afraid I can't.sa imenima planina u jednini: Triglav. sada je popravljen. izgleda sasvim mlada. is now mended. Modalni glagol might praćen perfektom infinitiva bez to označava radnju za koju se . 343 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja My camera.pretpostavlja da se mogla desiti. i most za superlativ. . who is forty-five. Poređenje priloga (Comparison of Adverbs). sa imenima većine zemalja u jednini: Yugoslavia. — Quite. Umetnute odnosne rečenice mogu se izostaviti. Gospođa Braun. Greenland's out of the way. (ali nije) We might have taken our Mogli smo da ponesemo kupaće swimsuits along. koju ćete sada Mrs Brown. Gospođa Braun. — I expect so. He has a few friends. pošto nisu neophodne za smisao rečenice. Odnosna zamenica who (whom) upotrebljava se u umetnutim odnosnim rečenicama za lica. koji sam some time ago. Rešenje vežbanja: Of course. is now mended. My camera. Merina je sestra. They seem to have had a great success. (ali nismo) Exercise C Izraz I mean it u inaćenju Zaista to mislim upotrebljava se u situaciji kada hoćemo da podvučemo da nešto zaista mislimo. Mogla je da telefonira.

You mean you forgot to bring it again? — Don't get angry. When we get to Dubrovnik. She would've phoned him if she'd had time. would have watched TV would have read the book would have phoned him would have gone there Kondicionalna rečenica koja izražava neku pretpostavku ili uslov koji se nije ostvario u prošlosti naziva se irealnom kondicionalnom rečenicom. — Did you? I've seen John today. — Zaista? Video sam Džona danas. If I'd had time. If you had only reminded me. I'll try to find one. Exercise D — What are you going to show us now? — First. — Have you? I'll see John tomorrow. I've seen John today. I mean it. bih knjigu. We would've gone there if we'd had time. which was made by one of our best-known sculptors. I see John every day. mena. pročitao the book. Išli bismo tamo da smo imali vreI would've seen the film if I had had time. upotrebićemo upitan oblik pomoćnog ili nepotpunog glagola. Sporedna rečenica sa i/može da se nalazi na početku kondicionalne rečenice. which is considered a masterpiece of Yugoslav literature. I saw John yesterday.ercises A and B I J 1 would have seen the film if I had had time. — Is it possible to find a translation of his poems? — I think so. —Was Njegoš the ruler who was also a poet and philosopher? — Yes. sam imao vremena. I would've read Da. Ona bi mu telefonirala da je imala vremena. a želimo da potvrdimo da smo razumeli smisao onoga što je rečeno. but I forgot. " we had hurried up. E. — Which is his best-known work? — "The Mountain Wreath". voz. — Zaista? Videću . we'll see the Mausoleum of Njegoš. — Do you? I saw John yesterday. a u sporednoj davno prošlo vreme ili pluskvamperfekat. Oblik would have obično se skraćuje u would've /3v/. He would've watched TV if he had had time. did you remember to bring the guide to Montenegro? — So sorry. — Do you? — Did you? — Have you? — Will you? Srozavanje čuđenja (Expressing Surprise). that was Njegoš. — Listen. Ne bi išli da gledaju taj komad da su znali da je tako dugačak. Gledao bi televiziju da je imao vremena. we wouldn't Da smo požurili. Rešenje vežbanja: You mean. Gledao bih film da sam imao vremena. U glavnoj rečenici upotrebljava se would + infinitiv perfekta. They wouldn't have gone to see the play if they'd known it was so long. 344 345 Objašnjenja i ključ vežbanja Objašnjenja i ključ vežbanja I see John every day. — Zaista? Video sam Džona juče. I'm sorry! I mean it.izgovorene. ne bismo izgubili have missed the train. — Will you? Viđam Džona svaki dan. Ako želimo da izrazimo čuđenje 'li interesovanje kao odgovor na potvrdnu rečenicu. I'll see John tomorrow.

UNIT 49 Exercises A and B I wish we had a car. Glagol be ima oblik were za sva mnogo upotrebljava was. I Wish we had had a car last year. though we didn't see much. — And we would've made an excurision to Korčula. Krajnje je vreme da se spremimo. mada se u trećem licu jednine veoma Kad bi samo ona bila ovde. do you feel like a cup of coffee? — I'd love one. nemogućnost ili pretpostavka. I was told it was the most beautiful part of the Adriatic coast. I don't feel like it. Voleo bih da smo imali automobil prošle godine. — Zaista? . Voleo bih da imamo automobil. she were here. — Won't you? She doesn't like chocolate. — Zaista? Exercise C Izraz Do you feel like + imenica / zamenica u značenju Da li ste (raspoloženi) za . — So was I. upotrebljava se kao jedan od izraza kad nekome nešto predlažemo Jedan od mogućih pozitivnih odgovora je: Oh. — That's a pity. Više bih voleo da Džon to uradi. — Then let's cross the street. I did. Exercise D — Did you go to Yugoslavia this summer as you intended to? — Yes. she had been here yesterday. Jedan od mogućih negativnih odgovora je: No. Won't you? Izražavanje čuđenja (Expressing Surprise). If we'd had more time. — Haven't you? I „han't see John tomorrow. suppose. Just Dubrovnik and its surroundings. There's a coffee bar over there. I'd love (one). Više bih voleo daje Džon to uradio. isn't it? I say. It's high time we got ready. l wish we had a car. — Did you? When did you go? — In the first half of August. it's high time. thank you. Posle izraza i sveza I wish. she had worked harder last term. we had had a car last year. I would've visited you. — Did you really? We were in Dubrovnik at the same time. I went to Korčula. Rešenje vežbanja: Do you feel like. I'd rather John had done it. we would've seen the Montenegrin coast as well. if I'd known you were there. I'd love one. lica. Ako želimo da izrazimo čuđenje ili interesovanje u odgovoru na negativnu rečenicu. I d — Don't you? — dn't see John yesterday. a davno prošlo vreme za prošlost. We'll see it another time. I'd rather. Da je samo ona bila juče sa nama. — I didn't see it either. how d:d you like Yugoslavia? — Very much. I'd rather John did it. If only she'd been with us yesterday. upotrebićemo upitno--odrečni oblik.Džona sutra. upotrebljava se prošlo vreme za sadašnjost. I shan't see John Haven't you? — tomorrow. I haven't Didn't you? — seen John today. — Zaista? Ona ne voli čokoladu. — Well.. as '*' kojima se izražava neka želja. — Doesn't she? Danas nisam video Džona.. I haven't seen John today. — Zaista? Sutra neću videti Džona. if only. Listen. I don't see John every day. she worked harder. Never mind. yes. If only she were here.

Listen. — No. you sound as if you were angry. Sve što je rečeno o njemu je tačno. What would you do? — Well I'd devote more time to reading. — Don't you? I thought you were very fond of travelling. the only. To je osoba koja je jutros dolazila. I suppose. Any person. Objašnjenja i ključ vežbanja UNIT 50 Exercises A and B All that is said about him is true. This is all (that) he's interested in. I'd love to. John is the only person Mary's interested in. I would've got ypu some flowers.. any. Thanks anyway. Ako to činimo Pismeno. It's the person that came this morning." 346 347 Objašnjenja i ključ vežbanja Rešenje vežbanja: Many happy returns of the day/ Happy birthday. možemo napisati: "With best wishes for a happy birthday from . — Never mind. All that is said about him is true. — Don't you think it's high time you learnt the things I like and dislike? — Come on. — Let's celebrate. The only person that knows the truth is Mary. — Is it really? Many happy returns of the day. Sve što znam o njemu je ovo. Odnosna zamenica that obično se izostavlja ako je objekat odnosne rečenice. They'll say goodbye to one another. I wish you'd told me that before. I was only joking. Bring along any record you like. that knew the truth would tell it. — And travelling. Ma koja osoba koja bi znala istinu rekla bi je. I'm not. All I know about him is this. . a predlog stavlja posle glagola.. She's the sweetest person I know. it's. It's the writer we met at the party last night. Never mind. — Not really. It's the person that came this morning. Umesto oblika Do you feel like.Uzajamno povratne zamenice glase each other i one another. I'd love to. I don't like travelling much. Odnosna zamenica that upotrebljava se umesto who ili which u odnosnim rečenicama posle all. Ponesi ma koju ploču koja ti se sviđa. it's my birthday today. Oni će sutra jedan drugom reći zbogom. i superlativa. To je pisac koga smo sreli na zabavi sinoć. The only person that knows the truth is Mary. Izraz Many happy returns of the day ili Happy birthday u značenju Srećan rođendan upotrebljava se kada nekome čestitamo rođendan. Exercise D — I wish I had more time. She is the sweetest person that ever lived. John is the only person I know Džon je jedina osoba koju ovde herepoznajem. Any person that knew the truth would tell it. Bring along any book you're interested in.. Ona je najdivnija osoba koju znam. — Suppose you had. Odnosna zamenica that obično se izostavlja. She's the sweetest person that ever lived. 348 Ona je najdivnija osoba koja je ikad živela. What about going to a restaurant for supper? — Oh. Jedina osoba koja zna istinu je Meri. Exercise C Oblik Do you feel like + gerundijum u značenju Da li ste raspoloženi <fe + sadašnje vreme upotrebljava se kad nekome nešto predlažemo. . It's the problem John's interested in. možemo reći What about / How about u značenju Kako bi bilo da.

apsolutno accident /'aeksidant/. boleti """Scross /a'kras/. pre agree /e'gri:/. it is. aerodrom alarm /e'la:m/. we did. dekret activity /aek'tiviti/. sa zarezom. To je problem koji interesuje Džona. odnosno My Dear John. mada se često upotrebljavaju oba izraza. Formalno pismo završićemo sa Faithfully yours. slagati se aid /eid/. dozvoliti almost /'o:limust/. ili Yours. u redu allow /a'lau/. — Did you find the drive tiring? — A bit. itd. sam . galeriju. All that's been written about it is true. oglas advise /ad'vaiz/. — What I'd like to do is to see the coast and the islands. Exercise C Pri pisanju pisama adresa onoga koji piše i datum stavljaju se u desni gornji ugao. smeštaj according to /s'kodin/. primalac admire /ad'mais/. prilagoditi add /aed/. protiv ago /s'gau/. iznad "abroad /a'bra:d/. — That's impossible at one go. just on* day of rain. Love. Nezavisna odnosna zamenica what upotrebljava se nezavisno u značenju ono sto. na brodu abolish /a'balij/. priuštiti afraid /a'freid/. na žalost after /'a:fta/.<eU. Ponesi ma koju knjigu koja te interesuje. sposoban aboard /9'ba:d/. Pismo prijatelju obično završavamo sa Love (from). 1980. pristup advertisement /ad'vaitismant/. avion afford /3'fo:d/. especially in hot weather. Rešenje vežbanja: My dear. glumac actually /'aektjuali/. i u oba slučaja stavićemo zarez. What you say about him is true. along /a'lan/. Ako pišemo pismo nekom svom poznaniku ili prijatelju. Datum može da se piše na nekoliko načina. duž already /o:l'redi/. inostranstvo "aBsent-minded /'aebsant-'maindid/. poslepodne again /a'gen/. — What was the weather like? — Mostly fine. diviti se admission /ad'mijan/. pomoć a«r leal. bol. delo. od kojih su najčešći sledeći: 27th August. 1980 — August 21 th. delatnost actor /'askte/. — i Yugoslavia really such a beautiful country? — Yes. složiti se. takođe . savetovati aeroplane /'eaplein/. i imenom onoga koji piše. What I'd advise you to do is to see the coast first and then the islands. posle afternoon /'a:ft3nu:n/. avion airport /'езра:1/. Pismo poznaniku završićemo sa With best wishes. prema ache /eik/. dodati addresser /. Ako pišemo pismo osobi sa kojom smo u formalnom odnosu. ukinuti about /a'baut/. vazduh aircraft /'eakra:ft/. preko act /aekt/. 1980 — August 27. skoro alone /a'laun/. REČNIK /a:/ treba da se čita kao /a:/ /au/ treba da se čita kao /au/ 350 a /g/. svi all right. nesrećni slučaj accommodation ^koma'deijon/. počećemo sa Dear John. What is said about him is true. rasejan absolutely /'aebsslurtli/. ulaz (u muzej. napisaćemo u zaglavlju Dear Sir ili Dear Mr + prezime. već also /'a:lssu/. Posle glagola look forward to upotrebljava se imenica / zamenica ili gerundi-jum glagola.Ovo je sve što njega interesuje. though if we'd had more time. This is what he's interested in. alarm ali /8:1/. we would've visited some more places. Džon je jedina osoba koja interesuje Meri. Ono što je rečeno o njemu je tačno. Ono što kažete o njemu je tačno.i eгм:/. uplašen I'm afraid. pristup. 349 Objašnjenja i ključ vežbanja Exercise D — How did you enjoy your stay in Yugoslavia? — Very much.) admittance /ad'mitans/. We had marvellous time. otprilike "above" /9'bAV/. Truly yours ili Sincerely yours. zapravo adapt /a'daept/. neodređeni član able /'eibl/. opet against /a'geinst/. — Did you manage to see all you'd planned? — Yes. oko. Ovo je ono što njega interesuje.

leđa bacon /'beikan/. stići art /a:t/. napad. naslonjača around /a'raund/. okolo arrival /a'raival/. životinja announce /a'nauns/.arti'fijel/. torba baggage /'baegids/. izbeći awful /'a:ful/. uspavan 351 Rečnik ask /a:sk/. atletika atlas /'aetlas/. tražiti -about. april archduke /a:tfdju:k/. zamoliti. raspitati se aspirin /'aespirin/. tetka authorized /'o:6araizd/. prtljag balcony /'batlkani/. at/. slanina bad /baed/. prodavač at /set. az/. u athletics /ae0'letiks/. umetnost artificial /. balkon bank /baenk/. kupati se u kadi. banknota barber /'ba:ba/. kola hitoe pomoći among /9'тлп/. pregrada basketball /'ba:skit'bo:l/. beba back /bask/. pitati. na obali. objaviti. ruka armchair /'a:mtjw/. jabuka apologize /a'pobdsaiz/. bilo gde apartment /s'paitmsnt/. stan apple /'жр1/. ionako. košarka bath /ba:6/. veštački as /aez. napasti attendant /a'tendant/. spiker announcement /a'naunssmant/. sa-opštenje annoy /a'noi/. tašna. u svakom slučaju anywhere /'eniwee/. odgovoriti any /'eni/. ječam barrier /'baeria/. privlačiti attractive /a'trćektiv/. na kopnu ashtray /'ajtrei/. užasan B baby /'beibi/. dozvoljen autumn /'o:tam/. pepeljara asleep /a'sli:p/. uvek ambulance /'ambjulans/. loš bag /basg/. banka bank-note /'baerjk-naut/. nadvojvoda architect /'a:kitekt/. privlačan August /'a:gast/. službenik attention /a'tenjan/. ma koji anybody /'enibodi/. neko. atlas attack /s'tsek/. između an /an/. kada . izviniti se April /'eipral/. kao ashore /e'Ja:/. dosađivati another /ае'плба/. išta anyway /'eniwei/. natrag.always /'a:lweiz/. pažnja attract /a'traekt/. jesen avoid /a'void/. berberin barley /'ba:li/. avgust aunt /a:nt/. na. ma ko anything /'eniBin/. oglasiti announcer /a'naunss/. aspirin assistant /a'sistant/. neodređeni član angry /'asngri/. dolazak arrive /a'raiv/. arhitekta arm /a:m/. ljut animal /'senimal/. jedan drugi answer /'a:nse/.

bluza blow /blau/. zato što -of. nepr. roditi beat /bi:t/. pripadati below /bi'lau/. veliki. plav board /bo:d/. najbolji better /'bete/. malo black /bla*/. postat]. plaža bean /bi:n/. bojati se. krevet P tatl bedroom /'bedrum/.. otići -on. gl. iza believe /bi'li:v/. klupa bend /bend/. dići u vazduh blue /blu:/. vratiti se -off. lepota 352 because /bi'ka:z/. pored besides /bi'saidz/. zbog become /bi'lovm/. blok kuća blouse /blauz/. račun bird /bs:d/. bolje between /bit'wi:n/. ukrcati se boarding /'bo:dirj/. gl. početnik behind /bi'haind/. grah. biti -away. biti na putu. zaliv bazaar /ba'za:/. nepr... rezervisati. tući beautiful /'bjurtiful/.. održavati se beach /bi:tj/. nepr. knjiga boot /bu:t/. čamac. čuvati se big /big/. orman za . gl. kupatilo battle /baetl/.-6/. spavaća soba bed-sitter /'bed'sita/. crn block /blok/... između beverage /'bevrids/. pojas bench /bent j/. okuka benefit /'benefit/. rođenje birthday /'ba:9dei/. imati koristi beside /bi'said/. čaršija be /bi:/. pre begin /bi'gin/. rođendan biscuit /'biskit/. piće beware /bi'wea/. ptica birth /be. vreti book /buk/. gl. dole belt /belt/. eksplodirati. bombardovati bookcase /"bukkeis/. gl. odsutan -back. pivo before /bi'fo:/.bathe /bei6/. duvati -up /'blau'Ap/. nepr. nepr. bed /bed/. osim toga best /best/. lep • beautifully /'bjuiufuli/. pasulj bear /bee/. bitka bay /bei/. kupati se bathroom /'ba:6rum/. lepo beauty /'bju:ti/. krupan bili /bil/. čizma bomb /bom/. ukrcanje boat /baut/. gl. biskvit bit /bit/. brod boil /boil/. nepr. verovati belong /bi'lorj/. sagnuti se. namešten jednosoban stan beer /bis/. početi beginner /bi'gina/.

„oss /bas/. prometan but /bAt. tavanica celebrate /'selabreit/. dno. stolica chairman /'tjeaman/. doručak breed /bri:d/. kupiti buyer /'baia/. doći po 23 Engleski u 50 lekcija Rečnik -on. do bycicle /'baisikl/. kolač.. ken. kategorija cattle /'kaetl/. jeftin check /tJek/. nepr. šargarepa carry /'ksri/. graditi -up. proveriti. maslac buy /bai/. boca bottom /'botem/. filijala brave /breiv/. most briefcase /'bri:fkeis/. uzgajivati (odabiranjem) bridge /brida/. navratiti. džemper na zakopčavanje careful /'keaful/. proveriti cheer up /'tjia 'лр/. kočija carrot /'kaerat/. autobus za gradski saobraćaj business /'biznis/. prinuđen box-office /'baks 'ofis/. flaša. hrabar bread /bred/. šampionat change /tjeinds/. mrk build /bild/. nepr. prijaviti se -out. nepr. razveseliti se cheerio /'tjiari'au/. gotov novac cash-desk. izgraditi building /'bildin/. moći cancel /'kaensal/. nepr. pomoću. gnjavaža bottle /batl/. gl. veliki tepih carriage /'kaerids/. promeniti. vek certainly /'se:tanli/. kn/. voditelj championship /'tjaempjanjip/. pregledati -in. posao busy /'bizi/. zgrada bus /bAS/. proslaviti centre /'senta/. zamak cat /kart/. mačka catch /kanJV. stoka caution /'ka:Jan/. blagajna 'bukjap/. kafana cake /keik/. brat brown /braun/.. kočiti branch /bramtJV. kočnica. uhvatiti -a cold. zdravo cheers /tjiaz/. opreznost ceiling /'si:lirj/. naplatiti cheap /tji:p/. gl. živeli! cheese /tji:z/. sir .knjige booking-office /'bukirj 'ofis/. svakako chair /tjsa/. buter. odjaviti se -up. bat/. kusur charge /tja:d3/. blagajna cashier /'kxJiaY. miran camera /'kamara/. upozorenje. nepr. oboje Jitter /'boce/. knjižara /'boreu/. otkazati calm /ka:m/. gl. kupus cafe /'kaefei/. zarobiti car /ka:/. formular cardigan /'ka:digan/. konzerviran canteen /kam'ti:n/. auto card /ka:d/. blagajnik castle /ka:sl/. grana -office. gnjaviti se. nastaviti case /keis/. donji bound /baund/. doneti -along. centar century /'sentJari/. hleb break /breik/. zaustaviti se -for. zauzet. pozajmiti od nekoga .. kabina cabbage /'kaebids/. blagajna boxing /'baksirj/. slučaj cash /ka?J/. povesti brother /'оглба/. poziv -at. kancelarijska tašna bring /brirj/. karta. gl. fotografski aparat can /kaen. šef ^th /beu6/. nazepsti category /'katigari/.. ali butter /'bAta/. menza capture /'kasptja/. gl. kupac by /bai/.. slomiti breakfast /'brekfast/. otkazati canned /kaend/. zvati. svratiti (k nekome) -off. boks boy /boi/. gl. pažljiv carpet /'ka:pit/. nositi -on. bicikl cabin /'kasbin/. torta call /ka:l/. dečak brake /breik/. nepr.. vagon.

izbor choose /tju:z/. posledica consider /kan's. grad class /kla:s/. planinariti clinic /'klinik/. deca childhood /'tjaildhud/. ček. dete children /'tjildran/. bioskop city /'siti/. zatvoriti clothes /klau6z/. šah chicken /'tjikin/. smatrati consist /kan'sist/. čestika congress /'kangres/. klinika cloakroom /'klaukrum/. nepr. prostorija. ući comfortable /'kAmfatabl/.. drogerija cheque /tjek/. kaput coffee /'kofi/. odelo club /klAb/. odmor (za neko osveženje) coffee-room /'kafirum/. pile child /tjaild/. izabrati church /tJa:tJ7. izgraditi contemporary /kan'temparari/. klima climb /klaim/. udoban commemorate /ka'memareit/.. poći sa -back. sat na zidu.353 Rečnik chemist's /'kemists/. bankovna uputnica chess /tjes/. naići -along. doći -across. nazeb collect /ka'lekt/. poslastice conference /'kanfarsns/. čist -up. razvedriti se clerk /kla:k/. kongres consequence /'kansikwans/. soba u kojoj se pije kafa ili čaj za vreme odmora coin /kain/. žaliti' se completely /kom'plhtli/. autobus za međugradski saobraćaj coast /keust/. metalni novac cold /kauld/. čokolada choice /tjois/. pokupiti. Potpuno concentrate /'kansantreit/. vratiti se -in. gl. koncerat (kompoz'c'ja) confectionary /kan'fekjanari/. zgradi. nepr. koncentracioni logor concert /'kansat/. skupljati colour /'kAla/. penjati se. hladan. crkva cigarette /siga'ret/. complain /kam'plein/. klub coach /kautj/. konferencija congratulation /kan^rastju'leijan/. službenik climate /'klaimat/. kafa coffee-break /'kafi-breik/. učionica clear /klia/. gl. obala coat /kaut/. boja come /kAm/. tornju close /klauz/. cigareta cinema /'šinama/. pržen krompir chocolate /'tjakalit/. garderoba clock /klak/. koncert concerto /kan'tja:tau/. koncen trisati concentration camp /kansan'treijn 'kamp/. razred. sastojati se construct /kan'strAkt/. detinjstvo chips /tjips/.'da/. klasa classroom /'kla:srum/. obnoviti uspomenu 354 compartment /kam'partmant/. savremen .

teškoća dinar /'di:na:/. mogao. stolica za ležanje decide /di'said/. raskrsnica na drumu crowded /'kraudid/. zadržati. šolja currency /'kAransi/.. deklarisati. opasan dark /da:k/. skup. koštati cottage /'katids/. šteta dance /da:ns/. mušterija customs /'kAstamz/. suprotno conversation ^konva'seijan/. nepr. posada cross /kras/. opasnost dangerous /'deindšaraš/. kuvati cooker /'kuka/. nepr. školska klupa dessert /di'za:t/. oštetiti. nepr. kroj D daily /'deili/. pokriti cow /kau/. težak difficulty /'difikalti/. dinar dinner /'dina/. zavisiti describe /dis'kraib/. ushićen dental /'dentl/.continent /'kantinant/. kozmetika cost /kost/. rođak cover /'kAva/. seoska kuća couch /kautj/. gl. pun sveta cupboard /'kAbad/. carinik čut /kAt/. kauč cough /kaf/. posvetiti die /dai/. smrknuti se date /deit/. kašljati could /kud/. neprekidan contrary /'kantrari/. razgovor cook /kuk/. sudar. kuća. selo couple /'kApl/. glavni obed. zubar. itd. odluka declare /di'klsa/.. taman. orman cultural /'kAltjaral/. kontinent Continental /kanti'nentl/. uništiti develop /di'velap/. par cousin /'kAzn/. devize. paluba deck-chair /'dek 'tjea/. pisaći sto. štednjak cool /ku:l/. datum daughter /'da:ta/. mogla. imati za predmet dear /die/. slatkiš destroy /dis'trai/. decembar deck /dek/. krava crash /'kraj/. razviti devote /di'vaut/. umreti different /'difrant/. opis desk /desk/. igrač danger /'deindsa/. opadanje delay /di'lei /. obimniji obed dining-room /'dinirj-rum/. valuta curve /ka:v/. smrt December /di'semba/. opisati description /dis'kripjan/. izgrati dancer /'da:nsa/. polazak Rečnik depend /di'pend/. kontinentalni continous /kan'tinjuas/. veće count /kaunt/. preći crossing /'krasirj/. dva. izvrsno delighted /di'laitid/. žito corner /'ka:na/. council /'kaunsl/. šeći. običaj customer /'kAStama/. prelaz (preko Kanala Lamanša ili Atlantika) crossroads /'krasraudz/. zemlja. trpezarija . dnevni damage /'daemidj/. zubni dentist /'dentist/. gl. drag death /de6/. crnomanjast get dark. odeljenje departure /di'pa:tja/. kulturni ćup /kAp/. ćerka day /dei/. kašalj. pešački prelaz. zadržavanje delicious /da'lijas/. dan deal /di:l/. sudariti se crew /kru:/. desert. gl. šalter country /'kAntri/. zubni lekar department /di'pa:tmant/. izjaviti decline /di'klain/. različit difficult /'difikalt/. brojati counter /'kaunta/. okuka custom /'kAstam/. carina -officer. ugao correspond ^koris'pond/. svež corn /ka:n/.. odlučiti decision /de'sisan/. odgovarati nečemu cosmetics /koz'metiks/.

zemljotres easily /'i:zili/. udvostručiti down /daun/. osam eighteen /ei'tirn/. suv dual /djual/. za vreme duty /'dju:ti/. /els/.. gl. piti drive /draiv/. zauzet engineer /„endsi'nia/. engleski enjoy /in'dsai/. imperator empty /'empti/. nepr. turistička klasa education /. vožnja driver /'draiva/. svaki early /'arli/. nepr. jaje eight /eit/.. lekar dog /dag/. nepr. uživati oneself. neprijatelj engaged /in'geidsad/. gl.. jedanaest else. kraj. voziti. pseto door /do:/. istok easy /'i:zi/. haljina dress circle /'dres' sa:kl/. prazan end /end/. dvostruk. gl.. činiti. osamnaest eighty /'eiti/. opasnost emperor /'empara/. draa/. gl. vozačka dozvola drop /drop/. izložiti do /du:/. lak eat /i:t/. fioka dress /dres/. promaja drawer /dra:. dole. obrazovanje egg /eg/. mašina za pranje sudova display /dis'plei/. osamdeset electric /i'lektrik/. direktno directory /di'rektari/. jelo dishwasher /'dijwoja/. telefonska knjiga dirty /'da:ti/. prvi balkon drink /drirjk/. ladica. inženjer English /'irjglij/. okončati enemy /'enami/. vrata double /dAbl/. električni eleven /i'levn/. još. užasan dish /dij/. vozač driving-licence /'draivirj-'laisans /. duž draught /'dra:ft/.direct /di'rekt/. lako east /irst/. ispustiti -in navratiti dry /drai/. drugo emergency /i'mardsansi/. činija. jesti economy /i'kanomi/. zemlja earthquake /'a:6kweik/. carina 355 Rečnik each /irtJY.edju'kei Jan/. nepr. određen da stigne (u dato vreme) during /'dju:rirj/. zabavljati se . prljav disappoint /disa'paint/. raditi doctor /'dakta/. direktan. dvostruki due /dju:/. ekonomija -class. razočarati disastrous /di'za:stras/. rano earth /a:6/.

usluga February /'februari/. porodica famous /'feimas/. raspitati se enquiries /en'kwaiariz/. objašnjenje export /'eksport/. završiti fire /faia/. pričvrstiti fat /faet/.. tačan exactly /ig'zaektli/. oko fabric /'faibrik/. gl. ikad every /'evri/. dovoljno enquire /in'kwaia/. nekoliko field /fi:ld/. popuniti -up. brz fasten /'fa:sn/. boriti se fill /fil/. vatra fireplace /'faiapleis/. poljoprivredno seosko dobro fascinate /'faesineit/. tačno 356 exam /ig'zasm/. nepr. cena karte farm /fa:m/. svetle boje (lica. firma . benzinska stanica filter /'filta/. otac favour /'feiva/. saznati fine /fain/.. ženskog roda festival /'festival/. konačno ever /'eva/.eska'leita/. neobično experience /iks'piarians/.gl" osećati female /'firmeil/. hraniti feel /fi:l/. događaj eventually /i'ventjuali/. posvađati se family /'faemili/. malo a few. objasniti explanation /ekspla'neijan/. skraćeni oblik od examination /ig. izraziti. najzad. pedeset fight /fait/. eksponat exit /'eksit/. nepr. peti fifty /'fifti/. pit examine /ig'zaemin/. fino. odličan exchange-office /iks'tjeinds 'ofis/ menjačnica ' excursion /iks'ka:Jan/. kamin firm /fa:m/.. požar. festival fetch /fetj/. informacije entrance /'entrans/. gl. ulaz escalator /. širiti se expect /iks'pekt/. napuniti filling-station /'filin-'steijan/. pratiti essay /'esei/. ekspres eye /ai/. esej evening /'irvnirj/. gl.zaemi'neijan/. ne uspeti fair /fee/. petnaest fifth /fif8/. ugodan enough /i'nAf/. pasti -out. nePr. odlično finish /'finij/. skup extremely /eks'trirmli/. nepr. kose). debeo father /'fa:6a/. februar feed /fird/. pobeći escort /es'ko:t/. izvoz express /iks'pres/. izvršan exercise /'eksasaiz/. prilično fali /fo:l/. moda fast /fa:st/. doživljaj. filter finals /'fainlz/. očekivati expensive /iks'pensiv/. diplomski ispit find /faind/. sve exact /ig'zaekt/. vežbanje exhibit /eg'zibit/. otići. sajam fairground /'fsagraund/. opčiniti fashion /'fxjan/. materijal factory /'faektari/. pregledati excellent /'eksalant/. svaki everybody /'evribadi/. veče 'event /i'vent/. izlet executive /ig'zaekjutiv/. fabrika fail/feil/. polje fifteen /fif'ti:n/. naći -out.. gl. nepr. ženski. pokretne stepenice escape /is'keip/. sajmište fairly /'feali/. doneti few /fju:/. kože. čuven far /far/. daleko -away. daleko fare /f83/. lepo. svako everything /'evriOin/. izlaz expand /iks'paend/.enjoyable /in'dsaiabl/. napuniti -in. iskustvo explain /iks'plein/. ulaz entry /'entri/. js.

mera za dužinu (0. ljubazan from /from/. cvet flu /flu:/. hrana fool /furl/.. zanimljivost funny /Тлш/.. flota flight /flait/. prvi fish /ПЦ.first /farst/. četrdeset found /faund/. petak fridge /frids/. sa front /frAnt/. letenje folk /fauk/. narodni follow /'folau/. vilj-uška forget /fa'get/. riba. prijatelj friendly /'frendli/. sprat flow /flau/. četrnaest fourth /fa:6/. nepr. čest fresco /'freskauy. namestiti. grip (skraćeni oblik) fly /flai/. osnovati four /far/. pod. loviti ribu five /faiv/. granica frozen /'frsuzn/. od. budala foot /fut/. gl. freska fresh /frej/. za Rečnik forecast /'forkaist/. zaboraviti form /form/. urediti flat /fleet/. ravan fleet /flirt/. 'fraidi. leteti flying /'flain/./. stopalo. pratiti following /'folauin/. ispred frontier /'frAntjs/. teći flower /'flaua/. gl. smešan furniture /'farnitja/. slobodan frequent /'fri rkwant/. jiepr. prognoza foreign /'forin/. četvrti free /frir/. fudbalska utakmica footprint /'futprint/. voće full /ful/. četiri fourteen /'fortiia/. prednji in front of /'in'frAnt ал/. ime fork /fark/. pet fix up /'fiks 'лр/. dve nedelje fortification //ortifi'keijan/. sledeći food /furd/. smrznut fruit /frurt/. narod. stan. obuća for /far/. narodni folklore /'fauklar/. nameštaj . stran forename /'forneim/. pun fun /fan/. tvrđava forty /'ford/. otisak noge footwear /'futwea/. utvrđenje fortress /'fartris /. let floor /flor/.3048 m) football match /'futbarl 'maetj/. zadovoljstvo. foimular fortnight /'fortnait/. svež Friday /'fraidei. Frižider (skraćeno) friend /frend/.

gl. rast. opšti generally /'dsenarali/. siv grilled /grild/. zadovoljan happen /'ћаграп/. težak. frizer hall /ho:l/. baviti goodbye /gud'bai/. zbogom goods /gudz/... dati -back. unuk(a) grant /gra:nt/. dvorana ham /haem/. popustiti -up. šunka hand /hasnd/. dići ruke od nečega glad /glasd/. božanstven graduate /'grsedjueit/. grožđe grass /gra:s/. zelen greeting /'gri:tirj/. sjajno. ruka handicraft /'hasndikra:ft/. mrzeti house /haus/. rukavica go /gau/. gospoda get /get/. razvitak guest /gest/. kosa hairdresser /'hsadresa/. mider girl /ga:l/. pola happy /'haspi/.. naporno hard-working /'ha:dwa:kin/. narodna radinost handle /haendl/. obično generous /'dsenaras/. dobiti natrag -better. zadovoljan glass /gla:s/. gl. dobiti vezu gin /dsin/. gitara 358 H hair /hea/. ući -in for. odobrena svota grapes /greips/.further /'fa:6a/. trava graze /greiz/. pripremiti -up. garaža garden /'gardn/. zlatan golden /'gauldan/. roba good-looking /'gud 'lukirj/. pržen na roštilju ground /graund/. odustati. odlično green /gri:n/. klisura gorgeous /'go:d3as/. gost guesthouse /'gesthaus/. grupa grow /gnu/. vodič guitar /gi'ta:/. sići -on. gajiti. devojka. desiti se harbour /'ha:ba/. obesiti -up. jedva harvest /'ha:vist/. nepr. tie ground-floor /'graund-flo:/. porasti growth /grau6/. srećan. gl. plemenit gentlemen /'djentlman/. vratiti -in. zlato. 'gasrids/. veliki. pozdrav grey /grei/. gl.. ući (u stanicu) -off. nepr. pansion guide /gaid/. završiti telefonski razgovor half /ha:f/. pasti great /greit/. žetva hat /hast/. popeti se -out of. preboleti -ready. zgodan gold /gauld/.. vredan hardly /'ha:dli/. kapija. izlaz general /'dsenaral/. šešir hate /heit/.5436 litra) garage /'gsrars. zlatan gorge /gords/. mera za tečnost i zapreminu (4. diplomirati grandchild /'grsentjaild/. visiti. kuća . nepr. džin girdle /ga:dl/. ručka handsome /'haensam/. devojčica give /giv/. stići -back. oporaviti se 357 Rečnik Rečnik -in. dalji gallery/'gaelari/. ići -in. izaći -over. teren. ustati -through. lep hang /haen/. nepr. gl. nepr. rasti -up. galerija gallon /'gaelen/. naporan. čaša glove /glAv/. prizemlje group /gru:p/. luka hard /hard/. bašta gate /geit/.

iznajmiti historic /his'torik/. pošten honeymoon /'плшпш:п/. glavobolja healthy /'helOi/. hobi hold /hauld/. srce Heavens /'hevanz/. zdravo! high /hai/. visina hello /'he'bu/. domaćica hot /hot/. kako however /hau'eva/. oklevati hi /hai/. visok highway /'haiwei/. kokoška her /he:/. poslužiti se hen /hen/. kuća house-warming party. raspust. ovde hers /ha:z/. gladan hurrah /ha'rei/. dom. glava headache /'hedeik/. odmah immigration /imi'greijn/. pogoditi. domaćin hostess /'haustis/. ostati na telefonu holiday / iMlidei/. gl. njen hesitate /'heziteit/. ura hurt /ha:t/. konj hospital /'hospital/. ideja identify /ai'dentifai/. hotel house /haus/. sto hungry /'hArjgri/. topao. domaćica how /hau/.. njen here /hia/. nepr. istorijski history /'histari/. breg hire /haia/. identifSkovati if /if/. bolnica host /haust/. udariti hobby /'hobi/. zamisliti immediately /i'nii:diatli/. on head /hed/. muž I /ai/. gl. gl. nepr. nepr. zdravo help /help/. praznik Some%un/. držati -on. težak. vreo hotel /'hautel/. Za ime boga! heavy /'hevi/. međutim hundred /'hAndrid/. doseljavanje . priredba povodom novog naselja housewife /'hauswaif/... zdrav heart /ha:t/. nepr. autoput hill /hil/. pomoći -oneself. bolestan imagine /i'madjin/. medeni mesec hope /haup/. ako ill /il/. istorija hit /hit/. ja idea /ai'dia/. nadati se horse /ho:s/. žuriti se -up.. kuća honest /'onist/. požuriti se husband /'hAzband/.have /haev/. pomoć. gl. gust height /hait/. imati he /hi:/. povrediti hurry /'ћлп/.

držati.. nepr. nepr. veliki. januar job /dsob/. nepr. pregled instance /'instans/. smejati se lavatory /'laevatari/. zaista independence /.intra'dju:s/. trajati.inta'nasjanal/. upravo K keep /ki:p/. prostran last /la:st/. dockan lately /'leitli/. putovanje. dopust leg /leg/. klozet lead /li:d/. u jnch/intJ7. ležati . prekinuti interested /'intristid/. kuhinja knife /naif/. stanovnik inquire /in'kwaia/. vrsta kitchen /'kitjin/. biblioteka lie /lai/. grip information /^nfa'meijn/. zainteresovan interesting /'intristirj/. posao join /dsoin/. gl. gl. nož knitwear /'nitwea/. nameravati instead of /in'sted av/. novinar journey /'dsami/. otići. put juice /d3u:s/.import /'impo:t/.. iskrcati se landing /'lasndirj/. održavati key /ki:/. pismo. jezik large /Ia:d. umesto international /. pridružiti se joke /dsauk/. znati best-known. uvoz important /im'po:tant/. nepr. insistirati inspection /in'spekjan/. ubiti kind /kaind/. nepr. samo. neverovatan indeed /in'di:d/. noga left /left/.. levi lend /lend/.meraza dužinu (2. zanimljiv introduce . gl. to. osloboditi library /'laibrari/. u into /'intu.54 sm) incredible /in'kredibl/. učiti least /li:st/. kasni. džem January /'dsasnjuari/. značajan impossible /im'posabl/. nepr. sako jam /dsaem/. obaveš-tenje inhabitant /in'haebitant/. šaliti se journalist /'d3a:nalist/. pletenina know /nau/. nepr. brošura learn /la:n/. nepr. 'inta/. baš.. sletanje landlady /'Isndleidi/. ono issue /'ijju/. poslednji late /leit/. najpoznatiji lady /'leidi/. u poslednje vreme laugh /la:f/. gl. lekcija let /let/. izdati jacket /'dsaekit/. vodeći leaflet /'li:flat/. zadržati -up. voditi leading /'lirdirj/. predstaviti it /it/. jun just /dsAst/. sok July /dsu'lai/. manje lesson /'lesan/. uputstvo intend /in'tend/. gl. utisak in /in/. dama lake /leik/. napustiti. izdavati. međunarodni interrupt /^nta'rApt/. slovo liberate /'libareit/. pozajmiti nekome less /les/. neza_ visnost influenza /^nflu'enza/. jezero *•• lamp /laemp/... gl. lampa 359 Retnik land /land/.indi'pendans/. primer instruction /in'strAkJan/.. pustiti letter /'lets/. raspitati se inquiries /in'kwaiariz/. nemoguć impression /ina'prejan/. šala. gl. telefonske informacije insist /in'sist/. ključ kili /kil/. _gazdarica language /'Isrjgwidj/. džemper June /d3u:n/.3/. barem leave /li:v/./. najmanji at least. preostao.. gl. jul jumper /'dsAmpa/.

čeznuli lose /lu:z/. leći life /laif/. srećan luckily /'Ukili/. čovek man of letters. oženjen.. sredina midnight /'midnait/. remek-delo match /maetj/. smes. tražiti -forward to. May /mei/. vojni milk /milk/. medalja medieval /. srećom luggage /'Ugids/. srednji meet /mi:t/. prtljag lunch /lAntJ/.ma:sa'liam/. kukuruz make /meik/. propustiti Miss /mis/.. ljubav lovely /'Uvli/. imati nešto protiv mine /main/. jelovnik message /'mesidj/. praviti. lak lik /laik/. gospođica missing /'misin/. muška odeća mention /'menJan/. značiti measure /'теза/. marka male /meil/.. nepr. тега meat /mi:t/. gl.. obeležiti market /'ma:kit/. književnik manage /'maenids/. maj meal /mi:l/.609 m) military /'militari/. voleti line /lain/. moj mineral /'mineral/. starati se -for. obed mean /mi:n/. meso mechanic /mi'kasnik/. mnogo love /Uv/. šibica. svetlost. srednjovekovni medical /'medikl/. ogledalo miss /mis/. malo a litlle. hodnik. paziti. spomenuti menu /'menju/. mauzolej may /mei/. materijal mathematician /. lift. blag mile /mail/. mariti. pluća M madam /'maedam/. gospođa magazine ^maega'zirn/. slušati literature /'litratja/. zaključati look /luk/. gl. dići light /lait/. matematičar matter /'maeta/. stvar mausoleum /. glavni maintain /men'tein/. g). sačekati nekoga na stanici. model moderate -/'modarat/. minut mirror /'mira/. poruka middle /midl/. gl. hol lock /lak/. umeren . muški. mleko million /'miljan/. dnevna soba lobby /'lobi/. mineralna minute /'minit/. milion mind /maind/. divan luck /Uk/. mali. itd. mišljenje. koji nedostaje model /'modi/. pijaca marry /'mseri/. upaliti. uspeti many /'meni/. medicinski medium /'mi:diam/. sresti. bračni mark /ma:k/. nešto malo living-room /'livrn-rum/. mart marital /'maerital/. održavati maize /meiz/. časopis main /mein/.medi'i:val/. nepr. aerodromu gtenswear /'menzwea/. udata marvellous /'ma:valas/. izgubiti 360 a lot /a'Iot/. misliti. mapa March /ma:tj/. milja (1. muškog roda man /masn/. dug. mnogo-map /maep/. slagati se material /ma'tirrial/.-down.. lak ručak lung /1лп/. literatura litre /'li:to/. nepr. nepr. otpaci little /'liti/. nepr. ponoć mild /maild/. voleti. radovati se long /larj/. život lift /lift/. gledati -after. linija listen /'lisan/. venčati se married /'maerid/. gl... izvanredan masterpiece /'ma:stapi:s/.тжвата'1ЈЈап/. litar litter /'lita/. sreća lucky /'Uki/. mehaničar medal /'medi/. smem.

približavati se. muzičar must /mAst. gospodin Mrs /'misiz/. novac monk /mArjk/. lep night /nait/. kaluđer monument /'manjumant/. spomenik moon /mu:n/. novosti newspaper /'nju:speipa/. kretati se. trebati needn't /ni:dnt/. majka mountain /'mauntin/. planina mountainous /'mauntinas/. ništa . blizu -by. devet nineteen /'nain'tirn/. približno need /ni:d/. ne nobody /'naubadi/. mnogo murder /'ma:da/. ne smem. podne normal /'na:mal/. narodni nationality /. moram. devetnaest ninety /'nainti/. iseliti se Mr /'mista/. seliti se -m. neighbour /'neiba/. sledeći niče /nais/. više most /maust/. muzika musician /mju'zijan/. itd. usta move /mu:v/. najviše motel /mau'tel/. pone-deljak money /'nwii/. nos nothing /'плбЈГЈ/. uzan national /'naejanl/. itd. motel mother /'тлба/. trenutak monastery /'manastari/. muzej /Ječn/Jfc music /'mju:zik/. džamija more /ma:/. mustn't /'mAsnt/. ne moraš. bučan noon /nu:ii/. vest. primetiti Borth /no:9/. moj N name /neim/. rodni near /nia/. ne smeš. moderan moment /'maumant/. novine next /nekst/. useliti se -out. gospođa much /m\tj/. devedeset no /nau/. mesec morning /'ma:nin/. ime narrow /'naerau/.Нп/. planinski mouth /таиб/. my /mai/. mast/.modern /'modan/.паф'па. sused neither /'naiča/. ni news /nju:z/. sever nose /nauz/. jutro mosque /mask/. niko noisy /'noizi/. nacionalnost native /'neitiv/. ubistvo museum /mju'ziam/. u blizini nearly /'niali/. 'mAndi//. ne moram. moraš itd. normalan notice /'nautis/. noć nine /nain/. manastir Monday /'nundei.

pesi'mistik/. opera opportunity ^ope'tjuiniti/. penzioner people /pi:pl/. peni (novčana jedinica) pensioner /'penJana/. period permanent /'pa:manant/. bolničarka nutritious /nju:'trijas/. van outside /'aut'said/. ponuditi office /'ofis/. voćnjak orchestra /'o:kistra/. pločnik pay /pei/. desiti se 361 Rečnik October /ok'tauba/. pero pence /pens/. otvoren opinion /o'pinian/. platiti -off. u redu old /auld/. paket pardon /'pa:dan/. često oil /oil/. parkirati vozilo parliament /'pa:lamant/.. organizovati other /'лба/. šta ste rekli parent /'pearant/. nepr. skraćeni oblik za telephone . osoba personal /'pa:snl/. lični pessimistic /. protiviti se occupation /. otplatiti peasant /'pezant/. parlament part /pa:t/. oblik množine odpeny pencil /'pensl/. sada number /'nAmba/. novembar now /nau/. gl. otvoriti. iznad i preko overtake /'auva'teik/.novel /'naval/. ljubimac petrol /'petrel/.o:ganai'zeijan/. istaknut over /'auva/.. filozof phone /faun/. star on /on/. predstava perhaps /pa'hseps/. možda period /'piariad/. narod perform /pa'form/. prilika or /o:/. putnik past /pa:st/. novine parcel /'pa :sl/. trajan person /'pa:san/. palata panic /'pcenik/. kancelarija officer /'ofisa/. orkestar order /'o:da/. jedan only /'aunli/. gl. izvinite. podatak 362 pass /pa:s/. broj nurse /na:s/. mera za težinu (28. dodati passenger /'pssindsa/. olovka penny /'peni/. red organisation /. roman November /nau'vemba/. ljudi. prošlost pavement /'peivmant/. službenik often /'ofan/. opozicija opera /'opara/. proći pored. ef/. benzin philosopher /fi'losafa/. ili orchard /'o:t. nepr. hranljiv O object /ob'dsekt/. panika. pešak pen /pen/. roditelj park /pa:k/. mišljenje opposite /'opozit/. preko puta opposition ^opa'zifn/. u vezi sa once /wAns/. poručiti. oktobar of /ay. seljak pedestrian /pi'destrian/. izvoditi performance /pa'fo:mans/. dvorac. par palace /'paebs/. ulje OK /'au'kei/. molim. oficir. napolje outstanding /aut'stsendin/. treba da ounce /auns/.okju'peijn/. drugi ought to /o:t/. jedanput one /WAH/. prošlo. pesimista pet /pet/. upaničiti paper /'peipa/. organizacija organize /'o:ganaiz/. od offer /'ofa/.3495 g) out of /'aut av/. samo open /'aupn/. prestići pack /paek/.fad/. deo particular /pa'tikjula/. zanimanje occur /a'ka:/. na. pakovati pair /pea/.

bor pint /paint/. poslati poštom post office. lepuškast priče /prais/. glavni prisoner of war /'priznar av wo:/. odsesti quarrel /'kwaral/. snaga.piktja'resk/. mera za tečnost . zadovoljan pleasure /'plesa/. pošta postcard /'paustka:d/. pesnik point /point/. tanjir platform /'plaetfo:m/.4732 1) pity /'piti/. cena principal /'prinsipal/. sadašnji preserve /pri'za:v/. sipati power /paua/. razglednica picturesque /. luka porter /'po:ta/. smestiti se. sačuvati pretty /'priti/. pop-muzika pop-singer /'pop-sirjga/. recept present /'prezant/. džep poem /'pauim/. obećanje properly /'propali/. program. kolosek. loš pop-music /'pop 'mju:zik/. privatan programme /'praugrasm/. obećati. posvađati se quart /kwo:t/. spremiti. blagostanje protect /pra'tekt/. štititi pub /pAb/. šteta place /pleis/. milicija -officer. javni pull /pul/. peron play /plei/. parče pilot /'pailat/. plan plane /plein/. pripremiti prescription /pris'kripjan/. izraditi slike private /'praivat/. položaj possible /'posibl/. bife public /'pAblik/. pesma. ratni zarobljenik print /print/. poklon. emisija promise /'pramis/.photograph /'fautagra :f/. moć practical /'praektikl/. pulover. policija. prilično lep. živopisan piece /pi:s/. saobraćajac political /pa'litikl/. svojina prosperity /pros'periti/. moguć post /paust/. staviti plan /plaen/. stanovništvo port /pa:t/. pilot pine /pain/. spev poet /'pouit/. poen police /pa'H:s/. zadovoljstvo plenty /'plenti/. pop-pevač popular /'papjula/. nosač position /po'zijan/. džeparoš picnic /'piknik/. mera za tečnost (0. džemper pupil /'pju:pal/. mera za težinu (453. zaustaviti kola pullover /'pulauva/. obući -up. dopisnica poultry /'paultri/. gl. svađa. klavir pickpocket /'pikpakit/. živina pound /paund/. politički poor /pua/. odložiti -on. štampati. vući -up /'риГлр/. puno plough /plau/. fotografija take a photograph. praktičan prefer /pri'fa:/. nepr. molim pleased /pli:zd/. pljuštati. mesto. funta. kako treba property /'prapati/. izlet u prirodu picture /'piktja/. skraćeno od aeroplane plank /plasrjk/. fotografisati piano /'рјжпаи/. više voleti prepare /pri'pea/. staviti -off. ugodan please /pli:ž/. daska plate /pleit/. popularan population ^popju'leijan/. slika -postcard.59 g) pour /po:/. siromašan. orati pocket /'pokit/. igrati Rečnik __ /'plezant/.. učenik put /put/. mesto stanovanja.

. preporučiti record /'reka:d/. ogledati se refreshment-room /ri'frejmant-'rum/. kviz radio. radio railway /'reilwei/. oko. voziti bicikl right /rait/. naglo rarely /'rsali/. boravište rest /rest/. železnica rain /rein/. pobeći -into. salata .9463 1) quarter /'kwo:ta/.. gl. brzo quiet /kwaiat/. reprodukcija republic /ri'pAblik/.(0. put. jednokrevetna soba round /raund/. jahati. popravljati repeat /ri'pnt/. odgajivati reasonable /'ri:znabl/. četvrt question /'kwejtjan/. shvatiti really /'riali/. put routine /ru:'ti:n/. odmor. ponovo izgraditi receipt /ri'si:t/. poznat relative /'relaliv/. gl. ponoviti report /ri'part/. rezervisati residence /'rezidans/. gl. kiša rainy /'reini/. ploča recover /ri'kAva/. nastaviti sa nečim što je prekinuto return /ri'tam/. redovan reknown /ri'noun/. jurnjava safety /'seifti/. restoran resume /ri'zju:m/. ranac rug /rAg/. retko rate /reit/. okrugao route /ru:t/. telefonirati river /'riva/. nepr. jedriti. kurs -of exchange. recepcija receptionist /ri'sepjanist/.reka'mend/. čitati realize /'rialaiz/. u redu ring up /'rir/лр/. sasvim quiz /kwiz/. pečena govedina 364 room /rum/. umeren rebuild /ri:bild/. nepr. ruševine remember /ri'memba/. prepoznati 363 Rečnik Rečnik recommend /. vladar run /глп/./'raediau/. miran quite /kwait/. vladati ruler /'ru:la/. prostor double room. bezbednost sail /seil/. crven referee //efa'ri:/. uobičajeni niz radnji row /rau/. red rucksack /'ruksask/. frižider refuse /ri'fju:z/. dvokrevetna soba single room. zahtev rescue /'reskju:/. odmoriti se restaurant /'restarant/. odmah all right. rođak relax /ri'laeks/. jedro. drum roast beef /'raust bi:f/. okolo. čuven. nepr. tačno -away. nepr. ostaci. gl. gl. potvrda reception-desk /ri'sepjan desk/. seliti se remind /ri'maind/. kišovit rapidly /'rapidli/. oporaviti se red /red/. pitanje queue /kju:/. nepr. reka road /raud/. čekati na red quickly /'kwikli/. juriti. isploviti salad /'saslsd/. zaista rear /ria/. restoracija refrigerator /ri'fridja'reita/. prilično read /ri:d/. ruksak..геуа'1и:Јапап/. podsetiti repair /ri'pea/. kurs razmene rather /'ra:6a/.. spasti reserve /ri'za:v/. soba. ostati bez rush /глЈ/. odbiti registration /'redsislreijan/ prijavljivanje regular /'regjula/. izveštaj reproduction /'ri:pradAkJn/. vratiti se revolutionary /. odmarati se remain /ri'mein/. nagrada ride /raid/. trčati -away. recepci-onista recognize /'rekagnaiz/. mali tepih rule /ru:l/.. revolucionar reward /ri'word/. desni. sudija reflect /ri'flekt/. ostati remains /ri'meinz/. republika request /ri'kwest/. ulivati se -out of.

gl. sebičan seli /sel. brijati se she Hi:l. nizak rastom. nepr. rezultat sculptor /'skAlpla/. 'saeladei/. gl. prodati -out. subota saucer /''sa:sa/. samous-luga . skluptura sea /si:/. zaci. izgledati self-contained/'self-kan'teind/. sendvič sandy /'sasndi/. zatvoriti sick /sik/. kredenac . ešarpa scenery /'si:nari/.. pol shame /Jeim/. resiti. gl. škola score /ska:/. pucati shopping /'Japirj//. skulptor sculpture /'skAlplja/. vodena ondulacija settle /setl/.. nepr.. sedište second /'sekand/. košulja shoe /ju:/. sramota shampoo /Jam'pu:/. sekretarica see /si:/. nepr. pošiljalac September /sap'temba/. gl. radnja go shopping. cipela shoot /Ju:l/. pomorska agencija shirt /Ja:t/. brod shipping-office.. ići u kupovinu short /Ja:l/. kupovina shop /Jap/. gl. videti -off. bolestan side /said/. strana sideboard /'saidba:d/. lacna--------------~ savoury /'seivari/. nepr. poslati sender /'senda/. more seaside /'si :'said/. nepr. rasprodati send /send/.. ovca. pikantna zakuska say /sei/.same /seim/. kratak should /Judjad/. pranje kose shave /Jeiv/. nekoliko sex /seks/. predeo school /škuri/. pokazati. peskovit Saturday /'saeladi. nepr. treba show /Jau/. reći scarf /ska:f/. drugi.. komforan self-service /'self-'sa:vis/.. gl. nepr. sezona high season. sekunda secretary /'sekretari/. godišnje doba. ovce shelf /Jelf/. uvesti shut /Јл1/. ispratiti seem /si:m/... morska obala season /'si:zn/. nepr. septembar set /set/. polica ship /Jip/. revija -in. odlučiti -down. sedamdeset several /'sevral/. sedam seventeen /'sevn'tim/. gl. ona sherry /'/eri/. gl. šampon. aparat. bife u trpezariji. /'selfij/. glavna sezona seat /si:t/. nastaniti se seven /sevn/. sedamnaest seventy /'sevanti/. vino (špansko) sheep /Ji:p/. isti sandwich /'saenwilj/.

veličina. pokvariti se spoon /spu:n/. izvinite. kašika sport /spo:t/. sedeli kasno uveče sit /sail/. začin splendid /'splendid/. odlično spoil /spoil/. brzina speedometer /spi'domita/.. sličan silly /'sili/.. gl. vojnik some . ponekad son /SAn/. supa south /sau9/. nepr. dijapozitiv slight /siait/. šesnaesl sixty /'siksli/.. skijaški teren skirt /ska:t/. uskoro as soon as. mesto spread /spred/. sm/. sneg so /sau/. proleće square /skwea/. šio pre šore /sa:/. nebo sleep /sli:p/. broj skate /skeit/. jedini sir /sa:/. banja 365 Rečmk spare /spea/. kijali snow /snau/. nepr. raširiti spring /sprirj/. od lađa sing /sin/. pevač single /sirjgl/. suvenir spa /spa:/. sam. nepr. neko something /'sAmOirj/. gl. papuča slow /slau/. elegantan smoke /smauk/. voćni sok soldier /'sauldja/. sricati spend /spend/. gl. gl. gl. brzino-mer spell /spel/. glup since /sins/. vitak slipper /'slips/. gospodin sister /'sista/.. smanjiti brzinu small /sma:l/. sin song /sorj/. nepr. potpis similar /'simila/. koji boli 'sorry /'sari/. šesl sixteen /'siks'li:n/. jug source /sa:s/. nežan -drink. suknja sky /skai/. blagi slim /slim/. nekoliko somebody /'sAmbadi/. spor -down. šezdesel siže /saiz/. skijati se.k. skija skiing-ground. zvučali soup /su:p/./sArn. sestra site /sit/. pušili snap /snap/. klizali se ski /ski/.. izvor souvenir /'su:vania/. gl. neki. irg . pesma soon /sum/. lako soft /saft/.. razgledanje znamenitosti signal /'signl/. uštedeti speak /spi:k/. smešlen six /siks/. govoriti special /'speJal/. vrsta sound /saund/. provesti špice /spais/. pevali singer /'singa/. blag. nepr. spavati slide /slaid/. žao mi je sort /sa:t/. znamenitost sightseeing /'sait'si:rj/. nepr. signal. sedeli -up. pojedinačan. nešto sometimes /'SAmtaimz/. zemljišle situated /'sitjueilid/.. sportski spot /spot/. pošlo.sight /sait/. specijalan speed /spi:d/. gl. dati signal signature /'signalJa/. nepr. mali smart /sma:t/. nepr. gl. fotografija sneeze /sni:z/. sport sports /sports/.

. koraknuti stick /stik/. gl. džemper sweet /swirt/. siguran surgery /'samari/. uzleteti -place. zubi ten . podzemni prolaz such /SAtJ/. visok taste /Kist/. profesor team /ti:m/. deset . model suburb V'sAbab/. ugasiti symphony /'simfani/. glup style /stail/. iznenađen surprising /sa'praizirj/. božanstven supermarket /'sju:pa'ma:kit/ . iznenađujuće surroundings /sa'raundirjz/. leto sun /ŠAH/. zalepiti.. mera za težinu (6. iznenada 366 suggest /sa'dsest/. plivati swimming /'swimirj/. slatkiš swim /swim/. zagušljiv stupid /'stju:pid/. student study /'sudi/. sunčan sunset /'sAnsit/. razgovarati tali /to:l/.supermarket supper /'злра/. pravo —street /strirt/. suma summer /'sAma/. čaj teach /ti:tj/. sunce sunbathe /'sAnbei'6/. status step /step/. gl. taksi tea /ti:/. predavati Rečnik teacher /'ti:tjs/. okolina sweater /'sweta/. sladak. gl. jak struggle /strAgl/. odelo. sto table-tennis /'teibltenis/. tim technical /'teknikl/. udar strong /strorj/. uzeti. 'sAndei/. nepr. fotelja (u pozorištu) stamp /stasmp/. nepr. borba student /'stju:dant/. robna kuća storm /sto:m/. zalazak sunca superb /sju'pa:b/. večera supply /sa'plai/. bazen swimsuit /'swimsju:t/. kofer šum /SAm/. nepr. takav suddenly /'sAdanli/. nepr. još uvek stone /staun/. stadio« stage /steids/. kamen. sunčati se Sunday /'sAndi. učiti stuffy /'sUfi/. ukus taxi /'Keksi/. upaliti -off. voditi -off. zaglaviti still /stil/. kupaći kostim switch /svvitj/. pozornica stairs /steaz/. stoni tenis take /teik/. iznenaditi surprised /sa'praizd/. priča straight /strftit/. nastavnik. snabdevati sure /Jua/. marka štand /staend/.35 kg) stop /stop/. stanica.. nepr. iznenađenje. studirati. nedelja sunny /sAni/. zaustaviti se store /sto:/./ten/. tinedžer teeth /ti:6/. prav. plivanje swimming-pool /'swimirj pu:l/. predgrađe subway /'sAbwei/. simfonija table /teibl/.. doktorska ordinacija. stepenice stali /sto:l/. predložiti suit /sju:t/. prekidač switch on /'switj'on/. ulica stroke /strauk/. odigrati se talk /to:k/. čiviluk start /sta:t/. stil. odgovarati-pristajati ' suitable /'sju:tabl/. stojati. oluja story /'stori /.stadium /'steidjam/. hirurgija surname /'sa:neim/. pogodan suitcase /'sju:tkeis/. stručan teen-ager /'ti m'eidsa/. gl. tezga. gl. prezime surprise /sa'praiz/. početi station /'steijan/. stepenik. stanica status /'steitas/..

razmisliti third /9a:d/. da the /ба/. uzbuđen thriller /'9rila/. gl. njima then /беп/. to. hvala thank you /'9aenkju/. ovi. one. grmljavina Thursday /'9a :zdi. reći temperature /'tempritja/. njihov them /dam/. trinaest thirty /'9a:ti/. povratna karta single ticket. oni. nepr. žedan thirteen /'6a:'ti:n/. ta/. nepr. ter-mos thermometer /0e'momita/. direktan voz throughout /9ru:'aut/. ove. preko -train. treći thirsty /'0a:sti/. misliti -over /'9irjk 'auva/. kondukter u vozu. karta u jednom pravcu ticket-collector /'tikit-ka'lekta/. telefon. ovo those /6auz/.rj/. guša through /9ru:/. uzbudljiv. njih. do timber /'timba/. uzbudljivo throat /9raut/. tri thrill /9ril/. širom. uzbuditi thrilled /Orild/. skroz throw /9rau/. televizijski aparat teli /tel/. grmeti. triler thrilling /'9rilirj/. ova _ they /6ei/. karta return ticket. temperatura ten /ten/. šator telegram /'teligrasm/. televizija television set /'telavisn 'set/. deset tennis /'tenis/.. telegram telephone /'teli'faun/.vi зп/. hvala that /6st/. tamo thermos flask /'6a:mas fla:sk/. ono. termometar these /6i:z/. do toast /taust/. oni " thin /6in/. umoran tiring /'taiarirj/. telefonirati booth /bu:6/. pozorište their /6sa/. četvrtak ticket /'tikit/. tenis terrace /'teras/. drvo za gradnju time /taim/. zamoran to /tu. stvar think /9irjk/. pržen hleb . trideset this /6is/. strašan than /dan/. određeni član theatre /'9iata/. nepr. kravata till /til/. red vožnje tired /taiad/. ona though /6au/. vreme time-table /'taim 'teibl/. Hce koje pregleda karte na peronu tie /tai/. kroz. gl.tent /tent/. mršav thing /6. baciti thunder /'9Anda/. mada three /9ri:/.. terasa terrible /'teribl/. '6a:zdei /. telefonska govornica television /'tete.. nego thanks /Gajrjks/. gl. onda there /dea/.

zub top /top/. prevesti translation /traais'leijan/. klozet tomato /ta'ma:tau/. twice /twais/. saobraćaj traffic-lights /'traefik 'laits/. pojaviti se TV /ti:vi:/. ujak under /'Anda/.-rist/. paradajz tomorrow /ta'marau/. tonik tonight /tu'nait/. putna agencija traveller /'traevala/. tačan try /trai/.. kružna vožnja town /taun/. suviše tooth /tu:9/. pastrmka true /tru:/. odbiti -into. dva type /taip/. ispod underground /'Andagraund/. kucati typewriter /'taipraita/. 'tju:zdei/. takođe.today /ta'dei/. neočekivano 368 . pokušati tube /tju:b/. noćas too /tu:/. ispasti -up. poslužavnik trim /trim/. putovanje trolley /'trali/. danas together /ta'geda/. podzemna železnica underpass /'Andapa:s/. dvadeset twenty-first. grad tourist /'tu. voz translate /trzn'sleit/. semafor train /trein/. prevod transport /trxns'po:t/. pretvoriti -out. sutra tonic /'tonik/. ćurka turn /ta:n/. pesma turkey /'ta:ki/. šišanje. dodirnuti tour /tua/. pantalone trout /traut/. prevoz travel /'traeval/. vrh touch /tAtJV. nevolja. kišobran unauthorized /An'a:6araizd/. putovanje. uznemiriti trousers /'trauzaz/. razumeti unexpected /'Aniks'pektid/. podšišati trip /trip/. trgovina. turista tractor /'traekta/. melodija. putovati 367 Retnik Rečnik travel-agency. dvaput two /tu:/. zajedno toilet /'tailat/. ružan umbrella /Am'brela/. turneja. dvadeseti twenty /'twenti/. gl. putnik tray /trei/. poslužavnik trouble I'llAbl/. pokretna kolica. gornji. smanjiti jačinu. skraćena upotreba reci television twelve /'twelv/. daktilograf-kinja tyre /taia/. podzemna železnica Tuesday /'tju:zdi. nedozvoljen uncle /Arjkl/. dvadeset prvi •. guma U ugly /'Agli/. podzemni prolaz understand /'Anda'stasnd/. trgovati traffic /'trasfik/. nepr. kontakt. utorak tune /tju:n/. tiaktor trade /treid/. dvanaest twentieth /'twentia0/. pisaća mašina typist /'taipist/. okrenuti. skrenuti -down.

rečnik voice /vois/. tumbe upstairs /'Ap'steaz/. na gornjem spratu use /ju:z/. venčanje Wednesday /'wenzdi. nepr. dok ne /up /AP/. gornja strana upside-down /'Apsaid-'daun/. topao warning /'wo:nirj/. kelner wake /weik/. opomena was /waz. pravac way in /'wei 'in/. bio wash /waj/. naviknut usually /'ju:3uali/. nepr. ma kakav . selo violin /'vaialin/. waz/. nositi. violina visit /'vizit/. slobodan. ukoliko unpack /'An'paek/. vestern. kuhinjski elemenat university /juni'va:siti/. posetiti. obično vacant /'veikant/. ulaz way out /'wei 'aut/. pa west /west/. koji važi. nedelja weekend /'wi:k'end/. jedinica. jedinstven unit /'junit/. na žalost unfulfill /'Anful'fil/. vreme wedding /'wedirj/. put. neprijatan until /an'til/. gornji balkon upside /'Apsaid/. raspakovati unpleasant /An'plezant/. vrlo via /'vaia/. prati watch /wotj/. obući weather /'weds/.meika/.' šta whatsoever /'watsau'eva/. gl. nezaboravan unfortunately /An'fa:tjanitli/. teletina vegetable /'vedsatabl/. gore upper /'лрз/. garderoba warm /wa:m/. dobrodošao You're welcome. na nesreću. preko View /vju:/. želeti war /wo:/.unforgettable /'Anfa'getabl/. probuditi se wall /wa:l/. važeći valley /'vašii/. gornji upper circle /'Apa'sa:kl/. izgled village /'vilids/. čekati waiter /'weita/. šetati se weight /weit/.. pogled. upotrebiti use /ju:s/. zapadni wet /wet/. šetnja. poseta vocabulary /va'kaebjulari/. 'wenzdei/. nepoznat unless /An'les/. zid walk /wa:k/. povrće very /'veri/. gledati. izlaz wear /wea/. vlažan what /wot/. glas W wait /weit/. casov-ničar water /'wa:ta/. zapad western /'westan/. dolina veal /vi:I/. gl. upotreba used /ju:zd/.. težina want /want/. ručni sat watchmaker /'watj. ne ispuniti unique /ju'ni:k/. vikend welcome /'welkam/. orman. prazan valid /'vaeL'd/. upotrebljen used /ju:st/. gore. univerzitet unknown /'An'naun/. nema na čemu well /wei/. dobro. sreda week /wi:k/. rat wardrobe /'wo:draub/. voda way /wei/.

pobediti window /'windau/. beo who /hu:/. vaš yours /ja:z/. sa within /wi'din/. vetrobran wine /wain/. ko whose /hu:z/. viski white /wait/. mlad your /ja:/. vino winter /'winta/. želeti with /wi6/. pogrešan yard /ja:d/. pšenica when /wen/. nepr. juče yet /jet/. čiji. gl. kada where /wea/.9144 m) year /jia/. svet worry /'wAri/. žena. pisaći sto wrong /rarj/. čuditi se wood /wud/. mera za dužinu 0. reč work /wa:k/. široko.•List of Proper and Geographical Names List of Proper and Geographical Names Adriatic /. zapisati writing-desk /'raitirj-desk/.godina yellow /'jebu/. gl.-contain/ Arthur /'a:9a/ Asia /'eija/ Asian /'eijan/ Athens /'a. žut yes /jes/. pitati se. radnik world /wa:ld/. bez woman /'wuman/. šuma: drvo word /wa:d/. zima wish /wij/.. vaš youth-hostel /'ju:6 'hostal/. unutra without /wi'caut/. pisati -down. raširen wife /waif/. još you /ju:/. prozor windscreen /'windskrim/.eidri'aetik/ Africa /'sefrika/ African /'aefrikan/ Agatha /'aega6a/ America /a'merika/ American /a'merikan/ Amsterdam /'asmsta'dsem/ Argentine /'a.. prihvatilište za studente zoo /zu:l. venae write /rait/. brinuti worth /wa:6/. dok whisky /'wiski/.6anz/ Atlantic /at'lsentik/ Australia /os'treilja/ Australian /os'treiljan/ Austria /'ostria/ Austrian /'astrian/ . raditi worker /'wa:ka/. koji while /wail/. zašto widespread /'waidspred/. čije why /wai/. raniti wreath /ri:6/. supruga willing /wilirj/. ti young /ЈАГЈ/. gde which /witj/. vi. vredan nečega wound /wu:nd/. voljan win /win/. nepr. da yesterday /'jestadei/.wheat /wi:t/. iznutra. rana. žena wonder /'wAnda/. čija. zoološki vrt 24 Engleski u 50 lekcija 369 •.

Marco /sen 'ma:kau/ St. Sofia /'SMI sa'faia/ Sweden /'swi:dan/ Swedish /'swi:dij/ Switzerland /'switsalwid/ Swiss /swis/ Turkey /'to:ki/ Turkish /'ta:kij/ Union /'ju:nJMi/ .Balkans /'ba:lkanz/ Beethoven /'beithauvn/ Belgium /'beldsam/ Belgian /'beldsan/ Belgrade /'belgreid/ Big Ben /'big 'ben/ Brazil /bra'zil/ Brighton /'braitan/ Britain /'britan/ British /'britij/ Brussels /'brAsalz/ Bucharest /'bjurkarest/ Budapest /'bju:da'pest/ Bulgaria /bal'gsaria/ Bulgarian /bal'gsarian/ 370 Chile /'tjili/ China /'tjaina/ Chinese /tjai'ni:z/ Christie /'krrsti/ Constantinople /(kanstasnti'naupl/ Copenhagen /^aupn'heign/ Croatia /krau'eija/ Czechoslovakia /'tjekauslau'va :kia/ Czech /tjek/ D Danish /'demij/ Denmark /'denma:k/ Dutch /dAtJ/ E Edinburgh /'edinbare/ Egypt /'i:d3ipt/ England /'ingland/ English /'inglij/ Englishman /'iqglijman/ Epidaurus /epi'da:ras/ Europe /'juarap/ European /'juara'pian/ Finland /'finland/ Finnish /'finij/ France /'fra:ns/ French /frentj/ Frenchman /'fient/man/ German Germany /'d3a:mani/ Glasgow /'gla:zgau/ Greece /gri:s/ Greek /gri:k/ Greenland /'gri:nland/ H Holland /'holand/ Houses of Parliament /'hauziz av 'pa:lamant/ Hungarian /hAo'gearian/ Hungary /'hAijgari/ Hyde /haid/ Ireland /'aialand/ Irish /'aiarij/ Italian /i'taeljan/ Italy /'itali/ Japan /dsa'psn/ Japanese /dssepa'ni :z/ Jones /dsaunz/ K Kodak /'kaudsk/ Leeds /li:dz/ Liberation Army /libe'reijan 'a:mi/ London /'Undan/ Lucy /'lu:si/ M Macedonia Madge /mads/ 23* Madrid /ma'drid/ Manchester /'maentjasta/ Mediterranean /^edita'reinian/ Montenegrin /^onti'niigrin/ Montenegro / (monti'ni:grau/ Moscow /'moskau/ Moslem /'mozlam/ N• Napoleon /na'pauljan/ Netherland /'necaland/ Norway /'no:wei/ Norwegian /na:'wi:d3an/ O Orient /'a:riant/ Oriental /^ri'entl/ Oslo /'azlau/ Oxford /'aksfad/ Paris /'paeris/ Parker /'pa:ka/ Peru /pa'ru:/ Poland /'pauland/ Polish /'paulij/ Prague /pra:g/ Resistance Movement /ri'zistans 'mu:vmant/ Rome /raum/ Roman /'rauman/ Roumania /ru'meinja/ Roumanian /ru'meinjan/ Russia /'глЈа/ Russian /'глЈап/ 371 List of Proper and Geographical Names U Scotland /'skotbnd/ Scottish /'skatij/ Slovenia /sb'vi:nig/ Soviet Union /'ssuviet 'jurnjan/ Spain /spein/ Spanish /'spaenij/ St.

domaći zadatak 373 hostel /'host. stariji (za članove porodice) exciting /ek'saitiij/. naravno cry /krai/. koji voli on foot. koliko as well. poplaviti fond /fond/. čist. ekspres restoran call /ka:l/.f/.United Kingdom /'ju'naitid 'kiijdam / Vienna /'Viene/ W Wales /weilz/ Warsaw /'worsau/ Welsh /welj/ Westminster /'westminsta/ York /jo:k/ Yugoslav /'jugau'sla. as. čistiti cleaner's /'kli:naz/. zvati -up. najzad flood /fl. dosadan elder /'elda/. opatija address /a'dres/. kafedžinica college /'kalid^/. omladinsko prenoćište hour /auo/. konačno. govedina boarding-house /'boidiij 'haus/.. biti -in..)!/. nastaviti good /gud/. pozvati ' island /'ailond/. peške fuss /глз/.vtlit/. polovina historic /his'tarik/. gl. crtani film central /'sentral/. izdati K . tok of course. radoznao cutlet /'k... centralni chop /1Гар/. poplava. izviniti fantastic /fan'taestic/. hajde come /kAm/. ostrvo issue /'ij'ju/.-v/ Yugoslavia /'jug3u'sla:via/ DODATAK REČNIKU abbey /'sebi/. hemijska olovka bar /ba:/. kotlet clean /kli:n/. dobiti -away /a'wei/. onoliko . središni.vd/.. nabaviti. pravac dull /d. bar be /bi:/. stepen direction /di'rekjan/. uzbudljiv excuse /iks'kju:z/. gl. svetao. sat ice-cream /'ais-'kri:m/. oblačan coffee-bar /'kafi' 'ba:/. koledž -on. hajde contact /kon'tsekt/. doneti -up. kupiti. adresa and /send. gl. doći u dodir course /kn:s/. nepr. kotlet D degree /do'gri:/. prijateljica go /gau/. dosađivati boring /'ba:rin/. gl. fantastičan finally /'fainali/. pozvati (telefonom) cartoon /ka:'tu:n/. sladoled invite /in'vait/. takođe B ballpoint-pen /'b.. nepr. značajan historical /his'torikal/. vaspitati brush /brA. ići -on. otputovati girl-friend. nepr. dosadan bright /brait/. plakati curious /'kju:ri3s/. bistar bring /brig/. četka. doći -on. biti kod kuće -out. nepr. hemijsko čišćenje cloudy /'klaudi/.vl/. pansion bore /ba:/.xlpaint'pen/. i as . pogoditi H half /ha:f/. četkati cafeteria /'kaefi'tiaria/.. and/. biti van kuće beef /bi:f/. dobar guess /ges/. is tori j ski homework /'haumwa:k/. uzrujavati se get /get/. stići.

nepr.>l/.\bijy.Kspr>n/. potražiti nekoga low /Liu/.i/. oskudica shower /'Јаид/. pojedinačan. pozorišni komad pork /p. priredba. nabava passport /'pa:sp. gledati -up somebody.f/. puding push /pu. zrno graška play /plei/. pošta meantime /'mi:ntaim/. gl. skraćeni oblik za television terminal /'ta:min.a ordinary /'. radna soba sugar /'Jjug^/. prijaviti resort /ri'zo:t/.vdi/. ukus. gotov receive /ri'si:v/. igrati. ljubazan. običan our /аш/. strana pain /pein/. limun live /liv/. jedini.. gl. ukrasti study /'st.5/. pasoš pea /pi:/. koje-štarija S saucepan /'s. pljusak. ostati steak /steik/. pomorand/. tuš. puna kašika stay /stei/. primalac regard /ri'ga:d/.)t/.xdinori/. nizak M mail /meil/.in/. sveska 374 R ready /'redi/. pušenje spoonful /'spu:nful/. prošlo vreme i par ticip prošli glagola lay lemon /'lem. probati tasty /'teisti/. naš page /peids/. izveštaj. krompir pudding /'pudiij/. telefonirati rubbish /'r. primiti receiver /ri'si:v. blizanac U unchanged /An'tJ'eindsad/. tuširati se single /siijgl/. jagnje landscape /'laendskeip/. do notebook /'n. kucati O occupy /'okjupai/. zvoniti -up. neoženjen/neudata smoking /'smoukiij/. nepr..Kt/. vrsta knock /nok/.. smeće. šerpa shortage /'Jo:tid. test textbook /'tekstbuk/. mediavreme N ' new /nju:/. spreman. živeti look /luk/. krajnja stanica test /test/. četkica za zube toothpaste /'tu:0peist/. svinjetina potato /po'leil. jednosnieran orange /'. postaviti laid /leid/. ne- .iu/. studirati. šećer T taste /teist/. bol party /'pa:ti/. putna torba twin /twin/. ukusan telly /'teli/. formular za prijavljivanje report /ri'p. učiti./. nov next to. zauzeti one-way. udžbenik toothbrush /'1и:(ЉглЈ7.kind /kaind/. letovalište ring /riij/. biftek steal /sti:l/.xk/. gl. pasta za zube tranzistor /trsen'zisto/ tranzistor travelling-bag. nepr. pozdrav registration form.iutbuk/. predeo lay /lei/. režanj mesa.irindy. gurali lamb /laem/.

promenjen upset /Ap'set/. . uobičajen W That's why. zabrinut writer /'raits/.bine /. zbog toga worried /'wArid/. zabrinut usual /'jui^ual/. Makedonska 21 ili na telefon 544-552.a kasete slati na adresu: PRODUKCIJA GRAMOFONSKIH PLOČA RADIO-TELEVIZIJE BEOGRAD 11000 Beograd. prenoćište za studente 375 KASETE Kolarčcv narodni univerzitet i Produkcija gramofonskih ploča Radio-televizije Beograd snimili su na kasete sledeče udžbenike stranih jezika Engleski l Nemački i Engleski 2 Nemački 2 Engleski 3 Nemački 3 Engleski kroz razgovor Nemački 4 Engleski u 50 lekcija Srpskohrvatski za strance Italijanski l Italijanski 2 Porud/. 544-061. pisac youth-hostel /'ju:e'hastal/.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->