Me|bourne Day Ce|ebrat|ons

kun Sheet
Area 1ť Lnterpr|ze Þark (LÞ)
SlLe 1lme AcLlvlLy 8esponslblllLy AcLlvlLy 1ype
Monday 30 August
LÞ 6ť00 8lghL Angle arrlve 8AL Ŵ uave Membreyţ Chloe vleLh 8ump ln
LÞ 6ť00Ŵ08ť00 1olleLs bump ln Splashdown 8ump ln
LÞ 6ť30Ŵ14ť00 LvenL securlLy commence x2 uome SecurlLy 8ump ln
LÞ 7ť00 llnal park clean up and syrlnge check ClLywlde 8ump ln
LÞ 7ť00 Av commence bump ln Audlo vlsual uynamlcs 8ump ln
LÞ 8ť00 6x addlLlonal blns Lo be dellvered ClLywlde 8ump ln
LÞ 7ť30 Lplcure arrlveţ seL up caLerlng sLaLlon Lplcure 8ump ln
LÞ 8ť00 ÞlanLs for Plre dellver Ǝ dlsLrlbuLe 20x hedges ÞlanLs for Plre 8ump ln
LÞ 8ť00 2x Wllllam Anglls sLudenLs arrlve for brleflngŦ
8AL
Wllllam Anglls 8ump ln
LÞ 7ť00 8AL Lruck arrlvesţ unload slgnageţ show bags eLcŦ 8AL Ŵ 8ryn Skllbeck 8ump ln
LÞ 8ť13Ŵ09ť00 Wllllam Anglls sLudenLs prep show bags Wllllam AngllsL 8ump ln
LÞ 8ť13Ŵ09ť00 Slgnage lnsLall
8AL
Wllllam Anglls
LÞ 8ť30Ŵ10ť30 2x SL !ohns offlcers onslLeŦ SL !ohns Arrlval
LÞ 9ť00 8uses of school chlldren arrlve kylle LeeŴArcherţ ASÞA Arrlval
LÞ 9ť00
PlsLorlcal 8eŴenacLmenL SocleLy of AusL arrlve
SeL cannon on LnLerprlze Wharf P8SA Arrlval
LÞ 9ť13
vlc Þollce Þlpe 8and arrlve
Connles arrlve
lndlgenous performers arrlve Lydla 1eychenne Arrlval
LÞ 9ť30 vlc Þollce Þlpe 8and commence Lydla 1eychenne ÞreŴevenL enLerLalnmenL
LÞ 9ť30 Connles commence Lydla 1eychenne ÞreŴevenL enLerLalnmenL
LÞ 9ť30 MC (ÞeLer Lazer) arrlves for brleflng ÞeLer Lazer/ Chloe vleLh ÞreŴevenL enLerLalnmenL
LÞ 9ť30 1eaţ coffeeţ [ulce served Lplcure ÞreŴevenL enLerLalnmenL
LÞ 9ť43
Lord Mayor 8oberL uoyle arrlves
2010 Melbournlan of Lhe ?ear arrlves Lord Mayor ÞreŴevenL enLerLalnmenL
LÞ 10ť00
vlc Þollce Þlpe 8and cease playlng
Cfflclal proceedlngs commence Lydla 1eychenne ÞreŴevenL enLerLalnmenL
LÞ 10ť00 MC welcome ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť02
lndlgenous Llder moves Lo sLage (from fronL row
seaLlng) for Welcome Lo CounLry 8lll nlcholson !nr Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť07
lndlgenous dancers Lravel down red carpeL Lo sLage as
offlclal welcome ceremony concludesŦ !lndl Worabak Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť08 lndlgenous dance performanceŦ LxlL vla red carpeLŦ !lndl Worabak Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť13
MC Lo lnLroduce Lhe Lord MayorŦ Lord Mayor (seaLed ln
fronL row) moves Lo sLageŦ
Speech by Lord Mayor 8oberL uoyle (3mlns)
Lord Mayor remalns on sLageŦ Lord Mayor Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť18
MC lnLroduces Campbell Walkerţ Chalrman Melbourne
uay CommlLLeeŦ Campbell (seaLed ln fronL row) move
Lo sLageŦ
Speech by Campbell Walker (3mlns)
Campbell Walker remalns on sLageŦ Campbell Walker Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť21
MC explalns Lhe slgnlflcance of Lhe leLLer from Lhe
Mayor of LauncesLonŦ ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť23
vlc Þol drummlngŦ CapLaln of SplrlL Cf 1asmanla ls
escorLed along red carpeL by P8SA soldlersŦ
Soldlers remaln sLage rlghLŦ
LeLLer presenLed Lo Lord Mayor (phoLo op) by CapLaln
of SplrlL of 1asŦ CapLaln of SplrlL of 1asmanla Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť23
MC reads Lhe leLLerŦ Lord Mayor and CapLaln of SplrlL of
1as remaln sLandlng beslde hlmŦ ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť28
MC lnLroduces Comblned Schools CholrŦ uelegaLes on
sLage slLŦ ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť30 Cholr performs ƍMelbourne Songƍ Chlldrenƌs Cholr Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť40
MC lnvlLes Lord Mayor and 2010 Melburnlan of Lhe
?ear Lo ralse flagŦ 1hey are escorLed by P8SA soldlers Lo
Lhe flagpole and remaln sLandlng Lo Lhe slde ln poslLlon
for Lhe rlfle saluLeŦ
ÞeLer Lazer
Lord Mayor
2010 Melburnlan of Lhe ?ear
P8SA soldlers Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť40 Call 8lll aL LnLerprlze Lo flre cannon saluLe aL uocklands LvenLs Melbourne? Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť43
llag ls ralsed
Cannon saluLe from LnLerprlze/ LnLerprlze Wharf Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť46
MC welcomes guesLs back Lo Lhe marquee for mornlng
LeaŦ
MC flnal Lhank youŦ ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
LÞ 10ť30 Sconesţ Lea and coffee served Lplcure ÞosLŴevenL enLerLalnmenL
LÞ 11ť13 Avu commence bump ouL Audlo vlsual uynamlcs 8ump ouL
LÞ 11ť00 School chlldren collecL show bags from marquee
8AL
Wllllam Anglls ÞosLŴevenL enLerLalnmenL
LÞ 11ť30Ŵ12ť30 Lplcure commence bump ouL Lplcure 8ump ouL
LÞ 12ť00Ŵ17ť30 Marquee bump ouL CuallLy LvenL Plre 8ump ouL
LÞ 12ť00Ŵ13ť00 8ump ouL slgnage
8AL
Wllllam Anglls 8ump ouL
LÞ 12ť00 8ump ouL LolleLs Splashdown 8ump ouL
LÞ 12ť00 8ump ouL hedges ÞlanLs for Plre 8ump ouL
Area 2ť C|ty Square (CS)
CS 7ť30 8lghL Angle arrlveŦ 8AL Ŵ kelly ParrlngLon 8ump ln
CS 8ť00 13x addlLlonal blns dellvered 8AL 8ump ln
CS 8ť00
8AL slLe asslsLanL Lo meeL 4x Wllllam Anglls sLudenLs aL
Wllllam AngllsŦ Load cake ln vanŦ
SLudenLs Lhen cab Lo CSŦ
8AL Ŵ Andle 8eld
Wllllam Anglls 8ump ln
CS 8ť13 Wllllam Anglls sLudenLs arrlve onslLe for brleflngŦ
Wllllam Anglls
8AL Ŵ kelly ParrlngLon 8ump ln
CS 8ť30
8AL Lruck arrlvesŦ unload keep cupsţ slgnageţ booksţ
showbags eLcŦ
8AL Ŵ 8ryn Skllbeck
Wllllam Anglls 8ump ln
CS 8ť30 Cafe barrlers arrlve AnLhony Scerrl 8ump ln
CS 8ť30Ŵ10ť30 Slgnage lnsLall
8AL
Wllllam Anglls 8ump ln
CS 8ť30Ŵ11ť00 SlLe dresslngţ prep keep cup dlsLrlbuLlon eLcŦ
8AL
Wllllam Anglls 8ump ln
CS 9ť00
Cake arrlves ln vanŦ Wlllam Anglls sLudenLs prep cake
and seL up servlce areaŦ
8AL
Wllllam Anglls 8ump ln
CS 9ť00 SeL up WesLln Creen 8oom Ŵ showbags eLc
8AL
Wllllam Anglls 8ump ln
CS ?? 8uses wlLh school chlldren arrlve?? Comblned Schools Cholr Arrlval
CS 10ť00Ŵ13ť00 LvenL securlLy commence x2 uome SecurlLy Arrlval
CS 10ť30Ŵ14ť00 2x SL !ohns offlcers onslLe SL !ohns Arrlval
CS 10ť30 WesLln green room caLerlng served WesLln Arrlval
CS 10ť43 Wacky LnLerLalnmenL call Llme
Wacky LnLerLalnmenL
Lydla 1eychenne Arrlval
CS 11ť30 keep cup glveaway
8AL
Wllllam Anglls ÞreŴshow enLerLalnmenL
CS 11ť33 Cne Afrlca call Llme
Cne Afrlca
Lydla 1eychenne Arrlval
CS 11ť30 8ovlng enLerLalnmenL Lo commence
1he Connles
Wacky LnLerLalnmenL ÞreŴshow enLerLalnmenL
CS 11ť30
Assemble Chlldrenƌs Cholr ln WesLln green room and
walk Lo marquee
8AL
Wllllam Anglls Arrlval
CS 12ť00 Cfflclal proceedlngs commence ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
CS 12ť00 kaLe Ceberano call Llme
kaLe Ceberano
Lydla 1eychenne Arrlval
CS 12ť01 MC Lo annoucne lndlgenous performance ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
CS 12ť02 lndlgenous performance commences 8lll nlcholson Cfflclal proceedlngs
CS 12ť12 MC Lo lnLroduce Comblned Schools Cholr ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
CS 12ť14 Cholr perform ƍMelbourne Songƍ Comblned Schools Cholr Cfflclal proceedlngs
CS 12ť20 MC lnLroduces Cne Afrlca ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
CS 12ť21 Cne Afrlca perform Cne Afrlca Cfflclal proceedlngs
CS 12ť30 Amanaska call Llme
Amanaska
Lydla 1eychenne Arrlval
CS 12ť40 MC lnLroduces Lhe Þremler ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
CS 12ť41 Þremler Lo speak abouL Melbourne uay Þremler Cfflclal proceedlngs
CS 12ť43 MC lnLroduces Lhe Lord Mayor ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
CS 12ť46 Lord Mayor Lo speak abouL Melbourneƌs 173Lh bday Lord Mayor Cfflclal proceedlngs
CS 12ť30
Lord Mayor sLays on sLageţ MC lnvlLes kaLe Ceberano Lo
sLage Lo lead audlence (lnc school chlldren) Lo slng
ƍhappy blrLhdayƍ Lo MelbourneŦ Wllllam Anglls
sLudenLs reveal cake
ÞeLer Lazer
Lord Mayor
kaLe Ceberano
Wllllam Anglls Cfflclal proceedlngs
CS 12ť33 kaLe Ceberano Lo perform kaLe Ceberano Cfflclal proceedlngs
CS 13ť00 Scared Welrd LlLLle Cuys call Llme
SWLC
Lydla 1eychenne Arrlval
CS 13ť13 MC Lo lnLroduce Amanaska ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
CS 13ť16 Amanaska Lo perform Amanaska Cfflclal proceedlngs
CS 13ť31 MC Lo lnLroduce school cholr agaln ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
CS 13ť32 ƍMelbourne Songƍ performed by school chlldren Comblned Schools Cholr Cfflclal proceedlngs
CS 13ť38 MC Lo lnLroduce Scared Welrd LlLLle Cuys ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
CS 13ť40 Scared Welrd LlLLle Cuys perform SWLC Cfflclal proceedlngs
CS 13ť33 MC Lo conclude proceedlngs ÞeLer Lazer Cfflclal proceedlngs
CS 14ť00
School chlldren collecL show bags from WesLln green
room 8AL ÞosL show enLerLalnmenL
CS 14ť00Ŵ13ť00 8ump ouL slgnage
8AL
Wllllam Anglls 8ump ouL
CS 14ť00Ŵ13ť00 Clear cake area Wllllam Anglls 8ump ouL
CS 14ť00Ŵ13ť00 8emove cafe barrlers and sLack for collecLlon
8AL
Wllllam Anglls 8ump ouL
CS 14ť43 Load Lruck wlLh slgnageţ any addlLlonal merch eLcŦ
8AL
Wllllam Anglls 8ump ouL
CS 13ť00 SlLe handover Lo MSlW
CoM
8AL 8ump ouL
CS 13ť00Ŵ16ť00 Clear WesLln green room
8AL
Wllllam Anglls 8ump ouL
AppreclaLlon LvenL for Crand Þrlxƌs Mark Webber
1op Crown LvenLs 8un SheeL
Time: 7.30am - 1.30pm
Venue: Công viên Tao
Ðàn
Time Activity ResponsibiIity
7.30 - 8.30 BTC tâp hop, chuân bj game, duyêt chuong trình Quynh, Hoa, Vü, Truòng, Luân, Khanh, Linh
8.30 - 9.00
_ Bãt dâu dón members, ôn djnh vj trí, thu lê phí 15k/ban
_ Trong lúc chò doi dây dú members dên thì choi các game "break the ice" nhu dãt biêt danh cho nhau
_ TBC
_ Quynh, Vü
9.00 - 9.30 Trò choi vân dông tâp thê (ví du trò khúng bô, mèo bãt chuôt, cói trói) Vü MC. Còn lai: hoat náo viên
9.30 - 9.35
Chia nhóm choi các trò choi tranh tài. Môi thành viên trong BTC phái ghi lai diêm sô cúa các dôi dê vê sau tông
kêt.
Luât choi là dúng 11.30 tât cá các nhóm phái vê diêm tâp kêt. Nhóm nào vê trê së bj trù 10 diêm. Các nhóm có
thê bó qua các trò choi dê vê diêm tâp kêt dúng giò.
Vü MC
IELTS Camp
AppreclaLlon LvenL for Crand Þrlxƌs Mark Webber
1op Crown LvenLs 8un SheeL
9.35 - 11.30
ame 1: Quiz vê IELTS (myths and truth) - Quýnh
Choi ó khu vuc dên dôi. Nhóm phái di vòng quanh khu vuc này dê tìm ra 10 câu statement vê ÌELTS sau dó xêp
chúng vào category thích hop (myths/truth).
ame 2: Kê chuyên theo hình - Luân
Quán trò phát hình dê các dôi brainstorm ra 1 câu chuyên. Thòi gian brainstorm ideas së bj bâm giò, dôi nào
làm nhanh nhât së duoc nhiêu diêm nhât.
ame 3: Reading (True/FaIes/Not iven) - Quýnh (OptionaI)
Trò choi phu: 2 nhóm xêp thành hàng doc, truóng nhóm dúng cuôi. Bài doc së duoc chuyên tù nguòi dâu tiên
dên truóng nhóm bãng vai.
Quán trò lân luot doc câu hói, nhóm nào trá lòi nhanh và dúng nhât së duoc +1 diêm
ame 4: iái nghïa tù - Hoa
Môt nam môt nü cùng mang bóng bãng lung và phái làm sao cho bóng bê (ép vào nhau). Sau khi bóng bê, 2
ban së phái giái nghïa tù bên trong bóng vói dông dôi cúa mình bãng tiêng Anh trong vòng 3 câu mà không
nhãc dên tù dó.
ame 5: Viêt chuyên - Truòng + Luân
2 nhóm ngôi thành hàng doc, môi thành viên trong nhóm së viêt 1 câu cho bài Writing Task 2. Bài viêt phái kêt
thúc trong thòi gian 15'. Sau khi viêt xong thì chuyên sang cho dôi kia súa lôi sai. Nhóm nào có bài hay hon và ít
lôi hon së duoc công 10 diêm.
ame 6: Ðoàn tàu (Speaking) - Vü
2 dôi cùng ngôi xuông và chay dua bãng mông. Ðôi nào dên nhanh hon së duoc phát môt sô chú dê dê hói dôi
kia. Quynh, Hoa, Vü, Truòng, Luân, Khanh, Linh
11.30 - 12.00
Tât cá các dôi tâp trung tai diêm tâp kêt, ãn bánh ngot, uông nuóc, tông kêt diêm và trao quà
Ðón Guest Speaker. Quynh, Hoa, Vü, Truòng, Luân, Khanh, Linh
12.00 - 13.00 Bài chia sé cúa các Guest Speakers và trá lòi câu hói cúa members. Guest Speakers
13:00 Kêt thúc ÌELTS Camp. Lên duòng ãn trua + karaoke

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful