P. 1
Obligaciono Pravo,Prvi Kolokvijum

Obligaciono Pravo,Prvi Kolokvijum

|Views: 7,108|Likes:
Published by mapebos

More info:

Published by: mapebos on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.Pojam i značaj obligacionog prava
 • 2. Nastanak i razvoj obligacionog prava
 • 3. Izvori obligacionog prava
 • 4. Načelo savjesnosti i poštenja (Bona fides)
 • 5. Načelo jedinstvenog regulisanja za sve učesnike
 • 6. Načelo autonomije volje (načelo slobode uređenja obligacionih odnosa)
 • 7. Načelo ravnopravnosti strana u obligacionom odnosu
 • 8. Načelo zabrane zloupotrebe prava
 • 9. Načelo zabrane stvaranja i iskorišćavanja monopolskog položaja
 • 10. Načelo ekvivalentnosti uzajamnih davanja
 • 11. Načelo zabrane prouzrokovanja štete
 • 12. Načelo dužnosti izvršenja obaveze (ugovora)
 • 13. Načelo rješavanja sporova mirnim putem
 • 14. Načelo dispozitivnog karaktera odredaba Zakona
 • 15.Sudska praksa
 • 16. Sistem obligacionog prava
 • 17.Osnovne karakteristike obligacija i obligacionih odnosa
 • 18. Pojmovno značenje riječi „obligacija“
 • 19.Pravne osobine (karakteristike) obligacija
 • 20.Obligacioni odnos
 • 21. Elementi obligaciono-pravnog odnosa
 • 22.Povezanost sastojaka obligacionog odnosa
 • 23.Dug i odgovornost
 • 24. Naturalne obligacije (Neutužive tražbine)
 • 25.Odnos obligacionih i stvarnih prava
 • 26. Pozitivne i negativne obligacije
 • 27.Novčane i nenovčane obligacije
 • 28. Individualne i generičke obligacije
 • 29. Obligacija cilja ili rezultata i obligacija sredstva
 • 30. Trenutne i trajne obligacije
 • 31.Lične i nelične obligacije
 • 32. Složene obligacije sa više subjekata
 • 33. Složene obligacije sa više predmeta
 • 34.Novčane obaveze i pojam novca
 • 35. Osobenosti novčanih obaveza
 • 36. Kamata i kamatne stope
 • 37. Pojam ugovora
 • 38. Značaj ugovora
 • 39. Načela ugovornog prava
 • 40.Opšti uslovi nastanka ugovora
 • 41. Sposobnost ugovaranja
 • 42.Predmet ugovora
 • 43.Osnov ili causa ugovora
 • 44. Razlike između osnova i motiva
 • 45. Saglasnost volja
 • 46. Osobine i načini izražavanja volje kod zaključenja ugovora
 • 47. Zaključivanje obligacionih ugovora
 • 48. Predugovori
 • 49.Pregovori
 • 50.Culpa in contrahendo
 • 51. Ponuda za zaključenje ugovora
 • 52. Dejstvo ponude u anglosaksonskom pravu
 • 53. Dejstvo ponude u našem pravu
 • 54.Prihvatanje ponude (Akcept)
 • 55.Zadocnjelo prihvatanje ponude
 • 56.Vrijeme i mjesto zaključenja ugovora
 • 57. Nedostaci saglasnosti volja
 • 58. Zabluda
 • 59.Prevara
 • 60. Prinuda i prijetnja
 • 61. Ugovori sa fiktivnom osnovom i simulovani ugovori
 • 62. Opšti uslovi poslovanja
 • 63. Faktički ugovorni odnosi
 • 64. Forma ugovora (pojam i svrha)
 • 65. Konstitutivna i dokazna forma
 • 66.Pismena forma ugovora
 • 67. Pojam i vrste tumačenja
 • 68. Dopunjujuće tumačenje ugovora
 • 69. Imenovani i neimenovani
 • 70. Formalni i neformalni
 • 71. Jednostrano i dvostrano obavezujući
 • 72. Jednostrani i dvostrani
 • 73. Teretni i dobročini
 • 74. Komutativni i aleatorni
 • 75.Ugovori sa trenutnim i trajnim izvršenjem
 • 76. Jednostavni i mješoviti
 • 77. Ugovori sa sporazumno određenom sadržinom i ugovori po pristupu
 • 78. Kolektivni i individualni
 • 79. Generalni, posebni, okvirni i pojedinačni ugovori
 • 80. Samostalni i akcesorni (Glavni i sporedni)
 • 81. Intuitu personae i bez svojstva ličnosti
 • 82.Predugovor i glavni ugovor
 • 83. Kauzalni i apstraktni
 • 84.Formalni, realni i konsesualni ugovori
 • 85. Tipski, standardni i formularni ugovori
 • 86.Dejstvo ugovora
 • 87.Ugovor u korist trećih lica
 • 88.Dejstvo ugovora u korist trećih lica
 • 89.Ugovor o obećanju činidbe trećeg lica
 • 90.Svojevrsna dejstva uzajamniih ugovora
 • 91.Pojam i pravna priroda prigovora neispunjenja ugovora
 • 92. Odgovornost zbog pravnih nedostataka (pojam,uslovi, vrste)
 • 93. Odgovornost za materijalne nedostatke stvari
 • 94. Prekomjerno oštećenje (laesio enormis)
 • 95.Nemogućnost za koju odgovara povjerilac
 • 96. Promijenjene okolnosti (Rebus sic stantibus)
 • 97. Raskidanje ugovora (Sporazumno raskidanje)
 • 98.Jednostrano raskidanje ugovora zbog neispunjenja
 • 99.Raskidanje fiksnih ugovora
 • 100.Razlika između raskidanja i poništenja
 • 101.Prestanak ugovora poništenjem
 • 102. Apsolutno ništavi ugovori
 • 103.Rušljivi ugovori
 • 104.Nepostojeći ugovori
 • 105. Konverzija i konvalidacija
 • 106. Nemogućnost ispunjenja
 • 107. Prestanak ugovora smrću ugovorne strane
 • 108. Protek vremena i otkaz

Created by - I

-

OBLIGACIONO PRAVO I KOLOKVIJUM

Created by - I -

OBLIGACIONO PRAVO 1.Pojam i značaj obligacionog prava
a)Pojam obligacionog prava Obligaciono pravo se još naziva: „tražbeno pravo,“dugovinsko pravo“, „obavezno pravo“.Svi ovi izrazi imaju istovjetno značenje, ali se ipak najčešće upotrebljava izraz „obligaciono pravo“, kao o „obavezno pravo“, jer ona najpotpunije izražavaju suštinu pravnih odnosa kojih se tiču. Obligaciono pravo obuhvata onu vrstu odnosa koji se nazivaju obligacionim odnosima ili obligacijama. To su građanskopravni odnosi između određenih lica koja su jedno drugom obavezna na određeno ponašanje,što će reći da je obligacino pravo dio jedne šire cjeline pravnog poretka, a to je građansko pravo. Obligaciono pravo je pretežno pravo roba i usluga i za razliku od stvarnog i naslednog prava bavi se stečenim vrijednostima,tj. već stvorenim pravnim stanjima i njihovom zaštitom.Putem obligacionih prava vrši se promet stvarnih prava,omogućuje se prelaz sa jednog pravnog subjekta na drugog. Izraz obl.pravo se upotrebljava u dvostrukom značenju. Prvo je da je obligaciono pravo dio pozitivnog prava,tj. skup pravnih normi koje regulišu obligacione odnose,a drugo je da je to dio građansko pravne nauke koja izučava obligacione odnose i norme što te odnose regulišu. b)Značaj obligacionog prava Obligaciono pravni odnosi su odnosi među ljudima. Oni omogućuju pojedincima da svoje materijalne i duhovne potrebe podmire u mjeri koja im odgovara i koju oni sami utvrđuju. Bez obligacionih odnosa raspodjela dobara među ljudima bi bila gotovo nemoguća. Obligacioni odnosi se ne odnose samo na onaj dio prava koji se naziva građansko pravo, već oni imaju mnogo širi značaj. Na pr. Obligacionopravni karakter imaju obaveze koje se tiču izdržavanja bračnog druga ili drugog srodnika, obaveze isplate nagrade pronalazaču za učinjeni pronalazak i slično. Sva pravna dobra zaštičena su, između ostalog, i normama obligacionog prava. Najčešća kazna za onemogućavanje vršenja određenog prava jeste naknada štete, a ona je tipična obligacionopravna obaveza.

2

Created by - I -

2. Nastanak i razvoj obligacionog prava
a) Nastanak obligacionog prava Smatra se da je obligaciono pravo nastalo sa pojavom robne proizvodnje i razmjene, što će reći da se ono nije moglo javiti u najstarijim, primitivnim društvima,koja su vodila naturalnu kućnu privredu zatvorenog tipa. Kao neposredni pratioci robne privrede javili su se instituti obligacionog prava, prije svega prodaja,zatim zajam,posluga, zaloga i naknada štete. Naravno, tadašnji instituti su se u mnogome razlikovali od njihovog današnjeg uređenja. Na pr. Ugovor o prodaji se mogao zaključiti samo na određen način, tj.putem unaprijed naučene i precizno izgovorene formule, koja je bila bitan element ugovora pored predmeta i cijene. b) Razvoj obligacionog prava Svi pravni odnosi uslovljeni su konkretnim ekonomskim odnosima društva i svaka promjena u tim odnosima uzrokuje i promjene u obligacionom pravu. Naime, pojava novih formi robnonovčanih odnosa ili promjena postojećih izaziva je pojavu novih vidova obligacija. Drugim riječima, obligaciono pravo se kroz istoriju stalno razvijalo i taj proces nije još uvijek završen. Razvijeniji društveni odnosi uslovljavali su nastanak novih tipova ugovora, dok su stari tipovi iščezavali nestanom odnosa koji su ih izazivali. Ipak,obligaciono pravo je relativno najstabilniji dio građanskog prava, jer je manje od ostalih podložo promjenama. I danas se služimo velikim brojem pojmova koji datiraju još iz rimskog prava. Međutim, primjena tih kategorija mijenja se i razvija u zavisnosti od uslova, mjesta i vremena i zbog toga se današnje obligacije u mnogo čemu razlikuju od rimskog prava.

3. Izvori obligacionog prava
Izvori obligacionog prava u formalnom smislu se poklapaju,najvećim dijelom, sa izvorima građanskog prava. To su građanski zakonici, jer najveći dio u njima čini upravo obligaciono pravo. Međutim materija obligacionog prava je vremenom postala opsežna i raznovsrna i javila se potreba za posebnim regulisanjem. U Evropi, za sada, postoje tri takva zakonodavna djela: švajcarski federalni zakon o obligacionom pravu, bugarski zakon o obavezama i ugovorima i naš Zakon o obligacionim odnosima iz 1978. godine. Izvori su: ZOO i sudska praksa. Zakon o obligacionim odnosima ZOO je donijet 30.marta 1978. godine, a stupio je na snagu u oktobru iste godine. Pripreme za njegovo donošenje su trajale tri godine. Prvo je bila namjera da se donese samo zakon o naknadi štete, međutim odustalo se od te namjere, jer je bilo potrebno 3

Created by - I regulisati sve obligacione odnose jednim zakonom. Donešenje zakona je povjereno profesoru Mihailu Konstantinoviću.Nakon više nacrta i predloga, 1977. sačinjen je konačno predlog zakona o obligacionim odnosima, koji je Savezno vijeće Savezne skuštine SFRJ usvojilo 30.marta 1978. godine. Kasnije su uslijedile tri njegove izmjene i dopune. a)Značaj zakona ZOO je prvi jugoslovenski zakon ove vrste. Sve do njegovog donošenja naša zemlja nije imala jedinstven zakonski propis o ovoj problematici. Ovaj zakon predstavlja pravni akt koji je trebalo da omogući to jedinstvo. Pravila zakona ne važe samo za čitavu zemlju, več i za sve učesnike u obligacionim odnosima, a pod tim se misli na fizička i pravna lica. b)Osnovna načela Zakona o obligacionim odnosima Načela predstavljaju duh i smisao zakona i bilo koji princip da nedostaje u zasnivanju, trajanju i gašenju obligacionih odnosa gubi se smisao i sadržina istih. Načelo savjesnosti i poštenja (Bona fides) Načelo jedinstvenog regulisanja za sve učesnike Načelo autonomije volje Načelo ravnopravnosti strana u obligacionom odnosu Načelo zabrane zloupotrebe prava Načelo zabrane stvaranja i iskorišćavanja monopolskog položaja Načelo ekvivalentnosti uzajamnih davanja Načelo zabrane prouzrokovanja štete Načelo dužnosti izvršenja obaveze (ugovora) Načelo rješavanja sporova mirnim putem Načelo dispozitivnog karaktera odredaba Zakona

4. Načelo savjesnosti i poštenja (Bona fides)
Načelo savjesnosti i poštenja čini osnovicu čitavog pravnog sistema, s tim što je njegov značaj najveći u obligacionom pravu. Zakon o obligacionim odnosima u članu 4 formuliše ovo načelo imperativno: „ U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa strane su dužne da se pridržavaju načela savjesnosti i poštenja.“ Time je rečeno da pravnu zaštitu može tražiti samo onaj subjekt koji je postupao u skladu sa ovim načelom. Ovo je načelo koga se stranke moraju pridržavati i, kao što se navodi u zakonu, ono se ne može isključiti ili ograničiti. Valtazar Bogišić u Opštem imovinskom zakoniku u članu 999 kaže: „I što nije zabranjeno, može da ne bude pošteno.“ 4

Zakon o obligacionim odnosima polazi od toga da ne oni ne poklapaju.već uzajamno dopunjavaju. što pojam poštenja nužno ne podrazumijeva.na pr.I Savjesnost i poštenje su bliski. Ovo načelo obuhvata slobodu inicijative stranaka u zasnivanju obligacionih odnosa i slobodu uređenja odnosa. - 5. Zakona o obligacionim odnosima se navodi da „Strane u obligacionim odnosima su slobodne. kao i u slučaju neispunjenja ugovora.dopunske obaveze koje prate osnovnu obavezu. Primjena ovog načela počinje već u fazi pregovora. propisano je da strane u obligacionom odnosu mogu biti fizička i pravna lica. Norma o načelu savjesnosti i poštenja ne sadrži neko precizno mjerilo o tome kako valja postupati. da svoje odnose urede po svojoj volji. 6. u granicama prinudnih propisa i morala društva. U stavu 2 istog člana se navodi da su strane u obligacionim odnosima ravnopravne. Načelo autonomije obligacionih odnosa) volje (načelo slobode uređenja U članu 3. ne daje pravilo iz kojeg bi se moglo vidjeti šta zapravo u konkretnom slučaju odgovara tome načelu. a)Funkcije načela savjesnosti i poštenja Regulativna funkcija koja omogućava da se primjenom ovog načela preciziraju sporedne.obaveza čuvanja stvari. Savjesnost znači i osjećanje moralne odgovornosti. Zahtjeve koji proizilaze i te norme. Fizička i pravna lica mogu biti strane u obligacionim odnosima. s tim da se ugovor prilagodi promijenjenim okolnostima. Korigujuća ili ograničavajuća funkcija se ogleda u sprečavanju povjerioca da zloupotrijebi prava i iskoristi prednost svog položaja Mogućnost promjene sadržine ugovora. ispunjenja. ali poseban značaj ima u ugovornom pravu. kao i pravnog položaja.člana 2. tumačenja. ali znači i predanost. ali u granicama svoje poslovne sposobnosti.obaveza obavještavanja i sl. svako lice je 5 .Stranka je u mogućnosti da promijeni sadržinu ugovora. Načelo jedinstvenog regulisanja za sve učesnike Zakonom o obligacionim odnosima u stavu 1. ostvarivanja cilja ugovora.Created by .Znači. Ono istovremeno uređuje slobodu uređenja obligacionih odnosa i granice te slobode. pa se u svom značenju poklapa sa pojmom poštenja. odnosno marljivost. nastavlja se u fazi zaključenja ugovora. Dopunske obaveze utiču na kvalitet ispunjenja glavne obaveze. u okviru zakonom utvrđenih granica. stranke treba same da spoznaju u svakoj konkretnoj situaciji. ali ne i istovjetni pojmovi.“ Načelo autonomije volje je opšte načelo. tj.

6 . sadržinu i sl. Po svojoj prirodi načelo bona fides je zapovijest. a od druge strane traži dosledno ispunjenje. Zloupotreba prava takođe postoji u slučaju odsustva srazmjernosti interesa. Pod ovim načelom se podrazumijeva da nije dozvoljeno neograničeno vršenje prava iz obligacionih odnosa. kupac i prodavac su ravnopravni. takođe i kad jedno lice zanemaruje svoje obaveze. Ovo načelo proizilazi iz prirode i karaktera obligacija. Tipičan primjer zloupotrebe prava je šikanozno ponašanje titulara koji svoje pravo vrši samo da bi određenom licu nanijelo štetu. Zakona o obligacionim odnosima se navodi „Strane u obligacionim odnosima su ravnopravne.6 ZOO se navodi „Zabranjeno je vršenje prava iz obligacionih odnosa protivnu cilju zbog koga je ono zakonom ustanovljeno i priznato.državni organ i slično) i nezavisno je od materijalnog i drugog položaja strana. da li je u pitanju fizičko ili pravno lice. u čl.I slobodno da li će ući u obligacioni odnos. 8. razmjenjuju se robe koje su ekvivalente po svojoj vrijednosti i logično je da su subjekti koji tu robu stavljaju u promet ravnopravni.zloupotrebe prava zabrana o čijoj primjeni sud vodi računa po službenoj dužnosti (ex officio). Načelo zabrane zloupotrebe prava Jedno od načela ZOO jeste i načelo zabrane zloupotrebe prava.člana 2.već da ostvarenje prava treba da se kreće u okvirima ciljeva koje postavljaju instituti obligacionog prava.tj. pod kojim uslovima.“ Kod ugovora o kupoprodaju.Created by . takođe i kada je određeno lice steklo neko pravo nelojalnim i neregularnim putem.bez obzira na to ko se u konkretnom slučaju javlja u ulozi kupca ili prodavca. preduzeće. Regulišu se robnonovcani odnosi u čijoj je osnovi ekvivalentnost uzajamnih davanja.“ U Opštem imovinskom zakoniku. a načelo zab. 7.“ Iz ovog proizilazi da je načelo zabrane zloupotrebe prava tijesno povezano sa načelom savjesnosti i poštenja. Naime. sa kim će da zaključi obligacioni odnos. tj. Bogišić kaže: „Ni svojim se pravom služit’ ne moš tek drugom na štetu i dosadu. Načelo ravnopravnosti strana u obligacionom odnosu U stavu 2.

kao što su: ugovor o osiguranju. Načelo zabrane stvaranja i iskorišćavanja monopolskog položaja Zakon o obligacionim odnosima u članu 7 navodi da „U zasnivanju obligacionih odnosa strane ne mogu ustanovljavati prava i obaveze kojima se za bilo koga stvara ili iskorišćava monopolski položaj.Created by . važi kod naknade štete. Monopolski sporazumi vode ka monopolskom djelovanju subjekata koji preuzimajju radnje kojima iskorišćavaju monopolski položaj. Subjekti ovih sporazuma stiču monopolski položaj koji im obezbjeđuje nesrazmjerno velike materijalne koristi. Načelo ekvivalentnosti uzajamnih davanja se štiti primjenom pravila o prekomjernom oštećenju (laesio enormis). Načelo zabrane prouzrokovanja štete Zakon o obligacionim odnosima je među osnovna načela uvrstio i načelo zabrane prouzrokovanja štete i u članu 9 navodi „Svako je dužan da se uzdrži od postupaka kojim se može drugom prouzrokovati šteta. Monopolski sporazumi su: sporazum o podjeli tržišta.8 navodi da „U zasnivanju i ispunjenju dvostrano obaveznih ugovora strane se pridržavaju načela jednake vrijednosti uzajamnih davanja. kao što su: ugovor o jemstvu. ugovor o poklonu.“ Monopolsko ponašanje je širi pojam koji obuhvata monopolsko sporazumijevanje i monopolsko djelovanje. a to su ugovori kod kojih jedna ugovorna strana ne daje naknadu za prestaciju koju prima od druge ugovorne strane. 7 . Narušavanje ovog načela za posledicu ima ništavost ugovora.To je slučaj sa tzv.“ Ovo načelo se ne primjenjuje kod dobročinih ugovora. sporazum da se roba prodaje samo jednom kupcu i sl. primjenom pravila clausula rebus sic stantibus.čime pojedini subjekti dobijaju povoljniji položaj u odnosu na druge.“ Radi se o imperativnoj normi koja se odnosi na sve subjekte i predstavlja vrhunsko etičko pravilo. Sankcija za stvaranje i iskorišćavanje monopolskog položaja na tržištu je ništavost ugovora. Načelo ekvivalentnosti uzajamnih davanja Načelo ekvivalentnosti uzajamnih davanja prožima cjelokupno obligaciono pravo.aleatornim ugovorima. U oblasti ugovora njegova primjena se ograničava na dvostrane ugovore. ali ni na dvostrane kod kojih po prirodi stvari nema ekvivalentnosti. 11. neosnovanog obogaćenja. Pod monopolskim sporazumom se podrazumijevaju sporazumi kojima se uslovi i način poslovanja usmjeravaju u pravcu sprečavanja i narušavanja slobodne konkurencije.I - 9. Načelo se ne primjenjuje ni da jednostrane ugovore. ZOO u čl. Primjenjuje se na ugovorno pravo. ugovori na sreću i sl. sticanja bez osnova.a predviđene su i krivično-pravne sankcije. 10.primjenom klizne skale i slično.

naravno u skladu sa javnim poretkom. tj.Created by . Načelo rješavanja sporova mirnim putem Ovim načelom. ako iz pojedine odredbe zakona ili iz njenog smisla ne proizilazi nešto drugo. gubi se novac. treba da ispoštuje dogovoreno mjesto i vrijeme. tj. bez obzira na njen izvor (ugovor. Dužnik je u dužan da izvrši obavezu. Načelo dispozitivnog karaktera odredaba Zakona Strane mogu svoj obligacioni odnos urediti drukčije nego što je uređeno Zakonom o obligacionim odnosima. Ovo načelo ima savjetodavni karakter. koje je objašnjeno u članu 12 Zakona o obligacionim odnosima se izražava namjera zakonodavca da se sporovi iz obligacionopravnih odnosa rešavaju vansudski. Načelo dužnosti izvršenja obaveze (ugovora) Zakon o obligacionim odnosima u članu 10 navodi „Strane u obligacionom odnosu dužne su da izvrše svoju obavezu i odgovorne su za njeno ispunjenje.“ Obaveza se može ugasiti samo saglasnošću volja strana u obligacionom odnosu ili na osnovu zakona.prinudnim propisima i dobrim običajima. kao i mogućnost zarade. Naime „Strane u obligacionom odnosu nastojaće da sporove rešavaju usaglašavanjem. prouzrokovanje štete i sl. Odredbe ZOO su dispozitivnog ili dopunjujućeg karaktera. 14. Stranke mogu da uređuju svoje odnose po svojoj volji. dok je mali procenat imperativnih normi. predstavlja preporuku učesnicima obligacionog odnosa da sporove rešavaju mirno i vansudski. Naš zakon uglavnom sadrži norme dispozitivnog karaktera.I - 12. kao i da stvar koja je predmet ugovora bude ugovorenog kvaliteta i kvantiteta. Takođe.“ U slučaju angažovanja suda trajno se narušavaju nastali odnosi između strana.) i takođe je dužan da je izvrši na onaj način na koji je uređeno. a oni se teško ponovo grade. rešavanjem sporova posredstvom suda se zamrzava imovina. posredovanjem ili na drugi miran način. u oko 90% slučajeva. 8 . 13.

Cjelokupna materija opšteg dijela obligacionog prava raspoređena je u osam djelova. Poslije donošenja ZOO. Međutim. preuzimanju duga i asignaciju. Prvi dio je posvećen obligaciji i obligacionim odnosima. osmi na zamjenu subjekata u obligacionom odnosu. dok se u posebnom dijelu izlažu pojedini instituti obligacionog prava i njima svojstvena pravila.I - 15. Nijesu samo tumačili obligaciono pravo. nezvano vršenje tuđih poslova i jednostrane izjave volje. Danas su slučajevi iz sudske prakse od velikog značaja pri rešavanju sporova nastalih u obligacionim odnosima. a poslednji. U opštem dijelu se izučavaju ona pravna pravila koja imaju opšti karakter i koji važe za obligacione odnose u cjelosti. Sistem obligacionog prava Pojedina pravila obligacionog prava imaju širi ili uži značaj. ali nije sasvim nestala. Peti dio se tiče dejstva obligacionih odnosa. Četvrti dio obuhvata:neosnovano obogaćenje. šesti se tiče gašenja obligacionih odnosa. 9 . Zatim o prouzrokovanju štete kao izvoru obligacionih odnosa.Created by . U drugom dijelu se govori u ugovoru kao izvoru obligacionih odnosa. uloga Saveznog suda Jugoslavije je bila od velikog značaja.čine opšte principe ili pojedinačna pravila. Obligaciono pravo se dijeli na dva dijela: opšti i posebni dio.nego da ga primjenjuju.ustupanje potraživanja.Sudska praksa Prema važećim pravnim propisima sudovi nijesu ovlašćeni da stvaraju pravo.tj. uloga sudova je umanjena. Ona se u zakonskim tekstovima raspoređuju po izvjesnom redosledu i grupišu u opšti ili posebni dio. prije donošenja Zakona o obligacionim odnosima nije bilo pozitivnim propisa o najvećem dijelu pravnih odnosa iz ove materije. sedmi na složene obligacije sa više subjekata. nego su utvrđivali i njegova pravila za pojedine vrste odnosa. 16.

Međutim. Pojmovno značenje riječi „obligacija“ a)Obligacija. koji se skraćeno nazivaju „obligacije“.već stanje vezanosti koje je iz njega proizašlo. ali se ipak najčešće upotrebljava izraz obligaciono pravo-obligacija. Međutim. javlja se dug drugog lica. a odgovor treba tražiti u sklopu jezičkog i pojmovnog značenja riječi „obligacija“. „dugovinsko pravo“. jer ona najpotpunije izražavaju suštinu pravnih odnosa kojih se tiču.tj. Nameće se pitanje da li ovi izrazi mogu pojmovno biti zamjena jedan drugome.Osnovne karakteristike obligacija i obligacionih odnosa Obligaciono pravo izučava obligacione odnose. Obligacija se takođe može definisati i kao pravni odnos koji obavezuje jedno lice da drugome nešto učini ili ne učini. kao o obavezno pravo-obaveza. „obavezno pravo“.čije je značenje višestruko:privezati. Riječ obligacija ima još dva.Čim postoji tražbina jednog lica. Obligacija. Znači da tražbina i dug nastaju istovremeno. nečinjenje ili uzdržavanje od činjenja obligacija znači tražbinu ili potraživanje. Potiče od glagola obligoare. a)Jezičko značenje riječi „obligacija“ Riječ „obligacija“ ima porijeklo u latinskom izrazu. danas se u ovom smislu rijetko koristi. tražbina i dug su korelativni pojmovi koji su neodvojivi jedan od drugog. Njome se naziva hartija od vrijednosti i pismena isprava kojom se svjedoči postojanje duga. jer će ona podrazumijevati stvaranje svake utužive obaveze i svaku nastalu pravnu obaveznost.tražbina“. ima obligacija kod kojih 10 . U pravničkom govoru se ova riječ prevodi kao zalaganje vlastite ličnosti. obavezati obećanjem.I - I DIO -OBLIGACIJA I OBLIGACIONI ODNOS17. pravnu vezanost (vinculum iuris). od ovog pravila postoji izuzetak. Kasnije dolazi do promjene smisla riječi obligatio. radi osiguranja svog obećanja da se nešto učini ili ne učini.Created by . Svi ovi izrazi imaju istovjetno značenje. sporedna značenja.obligatio. a za lice od kog se to zahtijeva obligacija znači dug. Za lice koje je ovlašćeno da zahtijeva određeno činjenje. zavezati. Pod vezivanjem se ne podrazumijeva fizički čin vezivanja. Naime. Pojmovno značenje riječi „obligacija“ 18. tražbina i dug Pod obligacijom se podrazumijeva pravni odnos između najmanje dva lica. Obligaciono pravo se još naziva: „tražbeno pravo.koji jedno od njih ovlašćuje da zahtijeva od drugog da nešto učini ili ne učini.

ali ne i rezultat radnje. riječ potraživanje u običnom govoru označava traženje da se nešto učini. makar i neimovinski. Takođe. Smatralo se da prema dužniku koji ne ispuni neimovinsku obavezu nije se mogla primijeniti pravna sankcija. činidba se može sastojati u činjenju (facere). tražbina ne obuhvata cijeli odnos. Ljekar je dužan da liječi. Drugim riječima. već i neradnju. zato što je riječ o određenim sferama koja nijesu podesna za pravnu zaštitu. ono na šta je usmjerena sadržina tražbine. Međutim. Tražbina je apstraktan i tipičan obligacionopravni pojam. To ponašanje predstavlja predmet tražbine. Predmet tražbine se naziva činidba ili prestacija.Created by . Ona je posledica određene činjenice koja stvara obligacioni odnos. Predmet je. koju čini ovlašćenje da se od druge strane zahtijeva određeno ponašanje. b)Pojam tražbine Riječ tražbina. već i usluge i proizvodi duhovnog rada. ali ne i da izliječi.vjeroispovijest i sl. dok je krojač obavezan da sašije odijelo. koji podrazumijeva utuživo pravo na činidbu ili zahtjev. Međutim. jer svoju cijenu u ekonomskoj razmjeni imaju. U italijanskom građanskom zakoniku se navodi da: Činidba koja predstavlja predmet obaveze mora biti podobna ekonomskoj procjeni i mora zadovoljiti neki povjeriočev interes. isto kao što je stvar predmet prava svojine. U pravnom smislu riječ tražbina da onaj ko nešto traži ima i pravo na traženo. Svako ponašanje nekog lica nije podobno da bude predmet tražbine. ne samo stvari i njihova upotreba. d)Korist povjeriočeva od činidbe Povjeriočeva korist od činidbe je većinom imovinske prirode. već samo pravo učesnika da zahtijeva izvjesnu činidbu od drugoga. Na pr. 11 . u rimskom pravu je obezbijeđena zaštita i neimovinskih interesa. Tu spada lična intima čovjeka. nečinjenju (non facere) .I je najprije nastao dug. tj. a ne stvar!!! Predmet tražbine treba razlikovati od sadržine tražbine. To su obligacije koje uzrokuje jednostrana izjava volje. Svaki drugi interes. može se zadovoljiti kroz predmet tražbine. c)Činidba kao predmet tražbine Tražbina je pravo da se od drugoga traži odreženo ponašanje.a tu spadaju: ljubav. prijeteljstvo. U pravnom smislu riječi činidba ne podrazumijeva samo radnju kao pozitivan čin. činidba ponekad podrazumijeva radnju. dakle. koji je društveno opravdan. a zatim tražbina.

(Zastarjele obligacije. tj. Ova karakteristika važi za sve obligacije bez obzira na njihov izvor i pretpostavlja mogućnost njenog prinudnog ostvarenja. povraćaj u predjašnje stanje). c) Obligacija je odnos relativnog karaktera Obligacioni odnos je odnos izmedju tačno odredjenih lica. niti prodavac može od nekog drugog tražiti isplatu kupovne cijene. obligacije nastale iz igara na sreću.Created by . Obligacije karatkeriše mogućnost prinudnog izvršenja s tim što neposredna sankcija koja prati povredu prava iz obligacija ima imovinsko pravni karakter (naknada štete. U obligacionom odnosu može postojati više subjekata. ovlašćena strana se može obratiti sudu i tražiti sudsku zaštitu. Obligacija je pravni odnos.odnos relativnog karaktera .. a dužnik je dužan da traženo izvrši. Obligacija predstavlja jedinstvo potraživanja i obaveze.odnos između tačno određenih lica .tzv.pravni odnos . Izuzetak od ovog pravila su naturalne obligacije. Kupac ne može ni od kog drugog da traži predaju stvari. u suprotnom. ne može doći do prinudnog izvršenja. činjenje ili nečinjenje.I - 19.Pravne osobine (karakteristike) obligacija Obligacija je: . Za sve ostale obligacija je tudja stvar (za razliku – stvarnopravni odnosi djeluju erga omnes). u slučaju neizvršenja. sa tačno odredjenom sadržinom i u principu se ne tiče trećih lica. Subjekti u pravnom odnosu mogu biti fizička i pravna lica i bez obzira na broj subjekata na jednoj ili na drugoj strani (u slučaju složenih obligacija sa više subjekata) povjerilac ima pravo da zahtijeva izvršenje samo predviđene prestacije. pravnu vezu izmedju povjerioca i dužnika.odnos sa određenom sadržinom i . ali uvijek sa odredjenim pravnim položajem – kao povjerioci ili kao dužnici. a dužnik je dužan da izvrši traženo. obligacioni odnos. To su obligacije kod kojiih.. unutar koje povjerilac ima pravo da zahtjeva od dužnika odredjeno davanje.) b) Obligacija je odnos izmedju tačno odredjenih lica Obligacioni odnos je odnos koji se zasniva izmedju tačno odredjenih lica koja mogu imati jedan od dva pravna položaja ili uloge: ulogu povjerioca i ulogu dužnika. 12 . Obligacioni odnos je po pravilu bez pravnog učinka u odnosu na treća lica.odnos imovinskog karaktera a) Obligacija je pravni odnos Obligacija je pravni odnos u tom smislu što jednom nastala obligacija obavezuje strane u obligacionom odnosu koje su dužne da se ponašaju u skladu sa preuzetim obavezama. i to posebna vrsta imovinsko-pravnih odnosa.

u nekom docnijem trenutku. a posredni su tražbine. Iz ovog proizilazi da obligacije karakteriše mogućnost prinudnog izvršenja. Naime. imovinsko-pravni odnos. d) Obligacija ima odredjenu sadržinu Sadržina obligacije je ovlašćenje jednog učesnika da se od druge strane zahtjeva odredjeno ponašanje. ona predstavlja odredjenu imovinsku vrijednost. 20.odnosno dug. odnosno tražbine. činjenje ili nečinjenje tj. zemljišne knjige ono djeluje prema svim trećim licima (ugovor o zakupu nepokretnosti može se upisati u zemljišne knjige iz čega proizilazi pravo zakupca da svoje pravo istakne protiv svih trećih lica). odnosno tražbine. Sankcija za povredu prava iz obligacija su imovinsko-pravne prirode. u nekim slučajevina. činjenje. ali nijesu podurni. tj. sa jedne strane. Obligacija se tiče uvijek isključivo jedne činidbe.Created by . sa druge strane. Između obligacije u smislu tražbine i obligacionog odnosa postoje i razlike koje se tiču njihovog nastanka i svršetka. i obaveza dužnika da prestaciju ispuni u svemu kako na glasi. Sadržinu obligacionog odnosa čine pravo povjerioca da zahtjeva od dužnika odredjenu prestaciju. dok se obligacioni odnos tiče izuzetno jedno činidbe. nečinjenje). Postoji i mogućnost da nastane i 13 . Umjesto obligacija u širem smislu. e) Obligacija je odnos imovinskog karaktera Obligacioni odnos je pravni odnos tj. Po pravilu obligacioni odnos sadrži više tražbina. a osnovne su naknada štete i naturalna ili novčana restitucija. Svaka obligacija čini sastojak obligacionog odnosa.ugovor u korist trećeg lica je ugovor kod kog se jedan ugovornik obavezuje prema saugovaraču da će izvršiti odredjenu prestaciju u korist trećeg lica. ono što predstavlja predmet tražbine.I Međutim. a)Razlike između obligacija i obligacionog odnosa Pojmovi „obligacija“ i „obligacioni odnos“ su slični. U užem značenju ona podrazumijeva tražbinu. čime to treće lice stiče pravo da zahtjeva ispunjenje prestacije. U suštini. a ne stvar (davanje. Predmet obligacionog odnosa je odredjeno davanje. od ovog pravila postoje izuzeci: .tražbina ne nastaje uvijek kad i obligacioni odnos.Obligacioni odnos Obligacioni odnos ima dva značenja: uže i šire.ukoliko se obligaciono pravo može upisati u javne tj. obligacija. a u širem značenju ukupan pravni odnos između povjerioca i dužnika iz kojeg se tek izvode pojedinačne tražbine. Stvari su neposredni predmeti činidbe. nego. tj. ispravnije je govoriti o obligacionom odnosu. Imovinski interes subjekata u obligacionom odnosu najčešće se može izraziti u novcu. . predmet je ono na šta se obligacija odnosi.

da bi se predupredila šteta i olakšalo ispunjenje.Jedna ili više obligacija Svaka obligacija se tiče jedne činidbe. dok se obligacioni odnos gasi: istekom vremena. obaveze uzajamne obzirnosti 4. 3. Primarne obaveze su obaveze sa kojima nastaje i sam obligacioni odnos i koje određuju njegov tip (Obaveza prodavca da preda stvar-kupca da plati cijenu). prava preobražavanja 5. usled naknadne nemogućnosti ispunjenja. Sporedna prava Sporedna prava su prava koja služe obezbjeđenju tražbine i koja traju dok se tražbina ne podmiri.sporednih prava 3. Obligacioni odnos je složen pravni odnos koji se sastoji od: 1. ali ne cio obligacioni odnos. Sekundarne obaveze su obaveze koje nastaju ukoliko budu prekršene primarne obaveze (obaveza naknade štete izazvana zakašnjenjem ili neispunjenjem obaveze). jer obuhvata i tražbinu i dug. na pr. Uzroci gašenja takođe nijesu istovjetni. Te obaveze mogu biti dvojake: primarne i sekundarne.Kad obaveze nisu unapred odredjene nije ni moguće zahtijevati njihovo ispunjenje. Tražbina se gasi: ispunjenjem. prava na prigovore 1. Pravo da se traži isplata neisplaćene zakupnine. otkazom ili ispunjenjem svih potraživanja. zastarjelošću. na pr. b)Sadržina obligacionog odnosa Obligacija je zbirni pojam. Učesnici obligacionog odnosa imaju obostrane i uzajamne obaveze na neku činidbu.I kad je obligacioni odnos već okončan. tzv. odustankom od ugovora.Created by . pošto je odnos zakupa okončan. novacijom. jedne ili više obligacija 2. 14 .zahtjev za povraćaj stvari date u zakup ili na poslugu. oprosštajem duga. da ne bi bio osujećen cilj duga. Obaveze uzajamne obzirnosti Ove se obaveze temelje na zakonskoj normi koja od strana u obligacionom odnosu zahtjeva da se pri zasnivanju tih odnosa i pri ostvarivanju prava i obaveza iz njih pridržavanju načela savjesnosti i poštenja. Tek skrivljeno kršenje neke od njih tvori pravo na naknadu štete koje je samostalno utuživo. Dešava se da tražbina nadživi obligacioni odnos. 2. Sadržina tih obaveza nije većinom ni odredjena u trenutku postanka obligacionog odnosa nego zavisi od daljeg toka stvari. Kaže se jednostavno da su subjekti obligacionog odnosa dužni da se jedan prema drugome odnose onako kako je u datoj situaciji potrebno.

prigovor zastarjelosti. pobijanja. Dužnik je ono lice koje je obavezno na određeno ponašanje. Pravo na prigovor Pravo na prigovor je upereno protiv zahtjeva druge strane i slično je negativnim pravima. 15 . Subjekti obligacionog odnosa imaju strogo podijeljene uloge. a njih ppravni pisci nazivaju »negativna prava« 5. Njegova je svrha da se taj zahtjev odbije zato što posle postojanje tražbine negira. Dužnikova uloga je pasivna. ali ih može biti i više.. obligacioni odnosi u koje ljudi stupaju svojom voljom stvaraju određena prava i obaveze za obje strane. a)Subjekti obligacionog odnosa Obligacioni odnos ima svoje subjekte ili nosioce. obavezu. a dužnik ima obavezu da zahtijevano ispuni.subjekti obligacionog odnosa . na činjenje ili nečinjenje. a povjeriočeva aktivna. neispunjenog ugovora i prigovor prethodne tužbe. prekluzije. Obligacioni odnos postoji između tačno određenih lica.Created by . Njihove strane imaju jedan prema drugome istovremeno položaj dužnika i povjerioca. ponudjeni može prihvatiti ponudu i time dovesti do nastanka ugovora. Nekima od njih se može okončati obligacioni odnos – pravo prebijanja.sadržina obligacije i . već u tome ko ima pravo da zahtijeva određenu činidbu.umjesto prvobitno dugovane činidbe. a povjerilac je lice koje od dužnika ima pravo da zahtijeva da ispuni obavezu. Ipak. Elementi obligaciono-pravnog odnosa Obligacioni odnos je odnos izmedju odredjenih lica (dužnika i povjerioca) u kom povjerilac ima pravo da od dužnika zahtijeva odredjeno davanje. ili da se makar odloži njeno ispunjenje. Naravno. žrtvu.I 4. Pošto dužnik svoj obligacioni odnos doživljava kao teret. Prava preobražavanja Prava preobražavanje se sastoje iz ovlašćenja učesnika da svojom jednostranom voljom izazovu željeno pravo dejstvo. Elementi obligaciono-pravnog odnosa su: . pod ovim se ne podrazumijeva fizičko ponašanje. To su ona fizička i pravna lica koja u njemu stoje jedno naspram drugog. činjenje ili nečinjenje (uzdržavanje) od nečeg što dužnik inače ima pravo da čini. npr. ne može se reći da su strane ravnopravne. 21. od dva moguća položaja-ili položaj povjerioca ili položaj dužnika. Nekim preobražajnim pravima se može preinačiti sadržina obligacionog odnosa.predmet obligacije. Ima i onih prava kojima se okončava obligacioni odnos.s tim što oni mogu imati samo jedno. Takvo je pravo izbora između više alternativnih obaveza i pravo da se odustane od ugovora i traži naknada štete. Njih je najmanje dva.. Nekima od tih ovlašćenja se može zasnovati obligacioni odnos – npr. a povjerilac kao privilegiju.

predmet obligacije može biti samo ono što je moguće ispuniti. činjenje. Nema obligacije ukoliko je njen predmet objektivno nemoguć. činidba. ali ne i rezultat radnje. tj. Predmet obligacije može biti i nečinjenje. Naknadna nemogućnost znači da je predmet obligacije u momentu njenog nastanka bio moguć. dopušten i odredjen (ili bar odrediv). c) Predmet obligacije: Predmet obligacije je ono na šta je obligacija usmerena. Dakle. Ukoliko je predmet obligacije objektivno nemoguć smatra se da obligacija nije ni nastala. činidba se može sastojati u činjenju (facere). obligaciona radnja.od kojih jedno-povjerilac ima pravo od drugog. tj. a ne samo odredjeni dužnik. Obligacija je pravni odnos između dva lica. činjenje ili nečinjenje ili uzdržavanje od nečega što dužnik inače ima pravo da čini (dare. U pravnom smislu riječi činidba ne podrazumijeva samo radnju kao pozitivan čin. U slučaju početne nemogućnosti ispunjenja smatra se da obligacija nije ni nastala. a kakve će biti posledice naknadne nemogućnosti zavisi od toga da li je nemogućnost posledica krivice dužnika ili nije. tj.I - b) Sadržina obligacije (pravo povjerioca i obaveza dužnika): U obligacionom odnosu povjerilac i dužnik stoje jedan naspram drugog. obligacija ne može punovažno nastati 16 . Na pr. ali su nastupile okolnosti koje su ga kasnije učinile nemogućim za ispunjenje. tj. uzdržavanje od nečeg što je inače dopušteno činiti i što dužnik inače ima pravo da čini (ne može se dužnik obavezati da neće učiniti krivično djelo). Predmet obligacije mora da ima odredjena svojstva od čijeg postojanja zavisi i punovažnost obligacije. Subjektivna nemogućnost postoji u slučaju kada obligaciju nije u mogućnosti da ispuni odredjeni dužnik a obaveza je inače takva da je druga lica mogu ispuniti. facere. Predmet obligacije je odredjeno davanje. već i neradnju. Povjerilac ima potraživanje određene sadržine. činidba ponekad podrazumijeva radnju. Drugim riječima. Sadržina obligacije se još naziva: prestacija. a dužnik ima obavezu da ispuni traženo. Ljekar je dužan da liječi. Mora biti moguć. nije u mogućnosti da ispuni obavezu. Pod aktom dare podrazumijeva se predaja stvari od strane dužnika čine se na povjerioca prenosi pravo svojine ili neko drugo pravo. U ovom slučaju obligacija je punovažno nastala. dok je krojač obavezan da sašije odijelo. ukoliko niko. a ukoliko dužnik ne ispuni obavezu dužan je da poveriocu nadoknadi štetu. Činjenje (facere) obuhvata svaku drugu pozitivnu radnju. Takođe.dužnika da zahtijeva određeno davanje. Pravilo je da je dužnik obavezan da povjeriocu nadoknadi štetu ukoliko je nemogućnost ispunjenja posledica njegove krivice. na šta su usmerena prava i obaveze subjekata obligacinog odnosa. a dužnik odgovarajuću obavezu.Created by . ali ne i da izliječi. a ukoliko je u pitanju subjektivna nemogućnost a obligacija je nastala.tj. Predmet obligacije mora biti moguć. non facere). nečinjenju (non facere) . U suprotnom obligacija je ništava. nečinjenje.

nego su smisleno povezani. i ukoliko je nemogućnost početna (inicijalno). Predmet obligacija mora biti odredjen ili bar odrediv. javna dobra (putevi. Obligacije je ništava ukoliko njen predmet nije odredjen ili bar odrediv. trgovi). Njihova povezanost se temelji na posebnoj koristi koju učesnici pribavljaju kroz obligacioni odnos. Dakle. Ukoliko je predmet obligacije po rodu odredjena stvar predmet obligacije je dovoljno određen ukoliko je označena vrsta stvari. tj da se prema okolnostima konkretnog slučaja može utvrditi. javnom poretku i dobrim običajima. kada se promijene subjekti u odnosu. U prvom slučaju predmet obligacija su stvari koje su po svojoj prirodi takve da ih zakonodavac potpuno isključuje iz prometa. kad pojedine obaveze budu izgašene ispunjenjem . što je slučaj sa najvećim brojem generičkih obligacija. 17 . Nedopuštenost predmeta obligacija proizilazi ili iz prirode pojedinih vrsta stvari li iz prirode pojedinih radnji... Na pr. On je nedopšten ako je protivan prinudnim propisima. tj. Kao takva tvorevina.Created by . Predmet mora biti odredjen. Što se tiče zabranjenih radnji – to su radnje koje su zabranjene krivičnim zakonodavstvom (dužnik se ne može obavezati da izvrši neko krivično djelo). stvari u ograničenom prometu (promet ljekova. Uprkos svim tim promjenama.osmišljeni sklop. Ni količina ne mora biti strogo odredjena već je dovoljno da bude odrediva. eksploziva) i stvari čiji je promet zabranjen (npr. On može biti odrediv ako postoji dovoljno elemenata za njegovo odredjivanje. obligacioni odnos je u stanju da nadživi svoje pojedinačne sastojke i da sačuva svoj identitet i u slučaju kada neki od tih sastojaka pretrpe promjenu. Predmet obligacije je odrediv ukoliko su dati podaci na osnovu kojih se može odrediti šta je predmet obligacije ili ukoliko je ostavljeno trećem licu da odredi predmet obligacije (obligatio incerta). Predmet obligacija treba da je dopušten. (tzv. Zabranjeni su i monopolski sporazumi.I ukoliko je njen predmet objektivno i pravno nemoguć. ili sporazumi kojim se odredjuje duži ili kraći rok zastarjelosti od onog propisanog zakonom. smislena povezanost obligacionog odnosa ostaje očuvana.Stoga se kaže da je obligacioni odnos kompleks razumnih tvorevina. a nije neophodno odrediti njen kvalitet jer se u tom slučaju primjenjuje pravilo po kome je dužnik dužan da preda stvar srednjeg kvaliteta. opojnih droga. stepen odredenosti predmeta obligacije može biti različit. On može biti detaljno i precizno odredjen i u tom slučaju govorimo o individualno odredjenim obligacijama. jer dužnik mora da zna šta je predmet njegove obaveze. lažni novac). 22.Povezanost sastojaka obligacionog odnosa Prava i obaveze što čine sastojke obligacionog odnosa nijesu nezavisni jedni od drugih. mostovi. res extra comercium) kao što su npr. Ukoliko je predmet obaveze odredjen u momentu nastanka obligacije postoji obligatio certa.

jer bi takvo pravo protivrječilo ravnopravnosti strana u obligacionom odnosu. Kupac ne može od prodavca zahtijevati da čuva stvar prije prodaje ili da je blagovremeno pošalje.zastarjele tražbine . Od neutuživih tražbina treba razlikovati »nesamostalne obaveze« koje su pretpostavka eventualnog potraživanja naknade štete. Adekvatniji pojmovi su: nepotpune ili nesavršene obligacije. Sankcija kojom se štiti obligacioni odnos jeste čisto imovinska.prebijanjem svoje tražbine za njegovu. Kasnije se ovaj pojam primjenjivao na ugovore koje sklopi lice mlađe od 25 godina.Tražbine iz ugovora koji nijesu sklopljeni u određenoj formi.kupac može zahtijevati naknadu štete. Ti ugovori u građanskom pravu nijesu proizvodili nikakvo dejstvo. 18 . ona ne upire u dužnikovu ličnost. Stoga se nametnulo pitanje kojim pravnim sredstvima treba uticati na dužnika da obavezu ispuni. bez učešća svog staratelja. Tužbom za ispunjenje tužilac može zahtijevati ono što mu dužnik primarno duguje. on može tražiti naknadu štete. Tražbina je subjektivno pravo i iz tog razloga se ne može prepustiti volji dužnikovoj. a ako to nije moguće.na pr.pravni poredak nudi povjeriocu određena sredstva prinude. jer bi se mogao steći utisak da su utužive tražbine isto što i neprirodne. ZOO kazuje to izričito: »Strane u obligacionom odnosu dužne su da izvrše svoju obavezu i odgovorne su za njeno ispunjene. Potraživanje koje ima povjerilac ne sastoji se iz prava vlasti nad ličnošću dužnikovom. ali ako to prodavac ne uradi. 24. Obligatio tantum naturalis su nastajale najprije iz ugovora koje su sklapali robovi. Sem prinude državnih organa. Termin priroden obaveze koji se upotrebljava kao sinonim za neutužive tražbine. Ovaj naziv potiče iz rimskog prava. ali u interesu trgovine stvarale su se naturalne obligacije. Mimo volje obveznika činidbu je nemoguće pribaviti.« Ako dužnik ne ispuni svoju obavezu. a to su: . Neutužive tražbine se nazivaju obično prirodne ili naturalne obligacije.već u njegovu imovinu.Created by . treba izbjegavati.I - ZAŠTITA OBLIGACIONIH ODNOSA 23. tužilac može prinuditi dužnika i vlastitim radnjama. Današnji pravni sistemi poznaju tri osnovne vrste neutuživih tražbina.tražbine iz ugovora na sreću ili opklada . Najvažnija među njima su: tužba za ispunjenje obaveze i zahtjev za prinudno izvršenje da dužnikovoj imovini.Dug i odgovornost Obligacioni odnos ovlašćuje jedno lice da zahtijeva od drugog izvjesnu činidbu. Na pr. međutim postoje i tražbine kojima nedostaje osobina utuživosti i koje se ne mogu neposredno iznuditi. Naturalne obligacije (Neutužive tražbine) Jedno od obilježja tražbine jeste mogućnost utuženja i prinudnog izvršenja.

Međutim. To su građanskopravni odnosi između određenih lica koja su jedno drugom obavezna na određeno ponašanje.što će reći da je obligacino pravo dio jedne šire cjeline pravnog poretka. Razlike prema predmetu Stvarna prava imaju za predmet odredjenu stvar. Na primjer: stvar radi koje je stupio u obligacioni odnos ostaje i dalje u svojini dužnikovoj. bez dužnikovog pristanka. već stvorenim pravnim stanjima i njihovom zaštitom. bez posredstva drugih koristi stvar koja je njegov predmet. Stvarno pravo omogućuje svome nosiocu da neposredno. Nasuprot tome. Između obligacionog i stvarnog prava sličnosti. obligaciono pravo svodi se isključivo na određenu ličnu vezu između povjerioca i dužnika: poverilac je samo ovlašćen da zahtjeva od dužnika neko ponašanje.tj. on nju ne može sam uzeti. a obligaciona odredjenu dužnikovu radnju. već i stvar određena po rodu. Tražbeno pravo se nikad ne odnosi na stvar nego na ponašanje dužnikovo koje se može ticati i stvari.Odnos obligacionih i stvarnih prava Obligaciono pravo obuhvata onu vrstu odnosa koji se nazivaju obligacionim odnosima ili obligacijama. Tražbina je pravo prema licu.I - 25. dok je stvarno pravo pravo na stvar.Created by . Razlika između stvarnih i obligacionih prava prema predmetu ogleda se još i u tome što stvarna prava imaju uvjek za predmet konkretnu. Poverilac jedino ima pravo da zahtjeva predaju stvari. ali i značajne razlike. a preko njega u oblast potrošnje. Kod prava svojine je ekonomska suština u prisvajanju. nije predmet poveriočevog prava raspolaganja.dok obligacije predstavljaju način prometa već prisvojenih vrijednosti. Obligaciono pravo je pretežno pravo roba i usluga i za razliku od stvarnog i naslednog prava bavi se stečenim vrijednostima.omogućuje se prelaz sa jednog pravnog subjekta na drugog.Takav je slučaj sa naknadom štete. zaobilazeći oblast prometa. kad se obaveza dužnikova u obligacionom odnosu sastoji u davanju neke stvari. tj. Stvarna prava imaju drugačiju ulogu. individualizovanu stvar. a to je građansko pravo.Putem obligacionih prava vrši se promet stvarnih prava. odnosno individualizovana. to može biti ne samo individualno određena. Može se obaviti i prenos dobara iz oblasti proizvodnje jednog lica direktno u oblast proizvodnje drugog lica. a)Razlike između obligacionih i stvarnih prava Razlike u ekonomskom smislu Sa ekonomskog stanovišta obligacija predstavlja odnos pomoću kojeg se vrši pomjeranje imovinskih dobara iz oblasti proizvodnje u oblast prometa. 19 .

npr.I - - Razlika prema dejstvu Obligaciono pravo važi samo naspram odredjenih lica. međutim. kao što su pravo zakupa. Zahtjev sigurnosti pravnog prometa nametnuo je potrebu da se zaštiti savjesni kupac stvari. Zato je njegovo dejstvo relativno. Kad pravi vlasnik sazna da je njegova stvar došla u ruke trećeg lica. tražbena prava mogu zadobiti apsolutno dejstvo i upisom u zemljišne knjige (riječ je od pravima koja se tiču nepokretnosti. Povjerilac je. svojstvena im je još jedna osobina koju obligacije nemaju. 20 . Stvarna prava djeluju prema svakome tj. ZOO propisuje da zakupodavac može radi naplate svojih potraživanja od zakupca. ako zakupodavac stvar datu u zakup proda nekom trećem. Stoga su ona apsolutna prava. bilo bi normalno očekivati da ugovor o zakupu djeluje samo između ugovornika: zakupodavca i zakupca. b)Sličnosti između obligacionih i stvarnih prava Između obligacionog i stvarnog prava sličnosti. Riječ je o pravu sledovanja i pravu prvenstva (vlasnik stvari ima pravo da zahtijeva predaju od svakog kod koga se ona nadje. tj. Relativiziranje stvarnih prava. Kad se upišu važe prema svakom kasnijem pribaviocu stvari. te da pribavilac zakupljene stvari ne bi trebalo da bude sputan tim ugovorom. Sličnosti se ogledaju u relativiziranju stvarnih prava. pokazuju tendenciju da se po svom dejstvu izjednače sa stvarnim. ugovor o zakupu važi i za kupca. pružajući tako apsolutnu zaštitu jednom inače obligacionom odnosu. a dok se ne upišu u zemljišne knjige ona važe samo prema određenom dužniku (vlasniku stvari). Tako npr. on nema pravnu mogućnost da je povrati od njega. tj. propisuje suprotno pravno pravilo. ovlašćen da zahtijeva isplatu i od dužnikovog dužnika. i to prije svih drugih lica koja bi imala neku pravnu pretenziju). prema individualno neodredjenom krugu lica. Ono slijedi dužnika. zahtijevati neposredno od podzakupca isplatu iznosa koje ovaj duguje zakupcu na osnovu podzakupa. otkupa i pravo preče kupovine). onih koji imaju status dužnika. ne djeluju prema svima. dakle. Usled toga što stvarna prava imaju apsolutni karatker. Apsolutiziranje obligacionih prava – Mnogo su češći slučajevi u kojima se obligaciona prava apsolutiziraju. te on ne može tražiti od zakupca da mu preda stvar pre proteka vremena za koje je zakup dogovoren. ali i značajne razlike. pravo svojine na pokretnu stvar se pod odredjenim uslovima ne može pribaviti od lica koje nije njen vlasnik. U duhu tradicionalnih pravila. Sem toga.kao i apsolutiziranju obligacionih prava.Created by . pa i na štetu vlasnikovu. Obligaciono pravo ne sledi stvar zato što se na nju i ne odnosi.Stvarna prava nemaju uvek apsolutni karakter. nezavisno od njegove volje. nego na ponašanje dužnikovo koje može biti u vezi sa stvari. Zakonodavac. Sem toga.

Pozitivne i negativne obligacije Dužnik je najčešće obavezan da izvrši neku radnju za povjerioca. U negativne obligacije spada i klauzula konkurencije koju poslodavci unose u ugovore.tj. Propuštet radnje mogu se naknadno preduzeti i učinjeni propust ispraviti. Negativne obligacije imaju ponekad i sekundaran karakter.da neće nanijeti štetu) onda iz takvog obećanja ne nastaje obaveza. Takva je obaveza zakupodavca da ne ometa zakupca u korišćenju stvari.Proste i složene Složene obligacije mogu biti: . Radnja može biti fizička (na pr.Lične i nelične Podjela obligacija s obzirom na stepen zavisnosti: .predstavljaju dopunu glavne obaveze dužnikove.Individualne i generičke . Kod negativnih to nije slučaj. koja je po svojoj prirodi pozitivna.Created by .tj. da mu nešto da (dare) ili učini (facere).Trenutne i trajne Podjela obligacija s obzirom na ličnost: . Između pozitivnih i negativnih obligacija postoji značajna razlika.Novčane i nenovčane .Zavisne (akcesorne) i nezavisne Podjela obligacija s obzirom na složenost: .Pozitivne i negativne obligacije .složene sa više subjekata i složene sa više predmeta 26. u uzdržavanju od nečega što mu je inače dopušteno da čini.Obligacije cilja ili rezultata i sredstva Podjela obligacija s obzirom na dužinnu trajanja: .izjava volje). Neispunjenje obaveze uzdržavanja u pravo vrijeme može potpuno osujetiti cilj potraživanja.U tom slučaju se kaže da je obaveza pozitivna.predaja stvari) ili pravna ( na pr. Na taj način se obavezuje lice da će se u uzdržavati od sklapanja ugovora sa nekom konkurentnom firmom. 21 . U slučaju da neko obeća nekome da će propustiti nešto što inače ne bi smio činiti (na pr. Obaveza se može sastojati u pasivnom ponašanju dužnikovom. Takve obaveze se nazivaju negativne obligacije.I - PODJELA OBLIGACIJA Podjela obligacija s obzirom na predmet: .

jer dužnik odgovara cijelom svojom imovinom koju može pretvoriti u novac. One se tiču predaje stvari čiji identitet nije izvjestan. 28. jer se ona ne može nadomjestiti nijednim drugim predmetom.Novčane i nenovčane obligacije Novčane obligacije su one obligacije koje imaju za predmet predaju sume novca koji je u opticaju. ali ona nije neposredno izražena novčanim jedinicama. a to znači da dužnik. Međutim. težini. mimo dugovane stvari. Na pr. što znači da se on obavezuje da će odijelo biti gotovo. U slučaju da predmet obligacije propadne (određena slika. Na pr. Nenovčane se sastoje u predaji neke stvari. nedostatak novca ne predstavlja nemogućnost činidbe koja dovodi do gašenja duga. dok rizik slučajne propasti individualno određene stvari snosi povjerilac. Po pravilu.mjeri i sl.Created by . tj. Postoji mogućnost da se generička obligacija individualizuje. Dužnik ima obavezu da isporuči sanduk vina.odnosno rezulatata se podrazumijevaju one obligacije kod kojih se dužnik ne obavezuje samo da uradi neki posao. Povjeriocu nije stalo do odredjenih komada novca nego do vrijednosti koju oni predstavljaju. koje se određuju prema broju..izvrši određenu činidbu.. U zavisnosti od toga. 22 .I - 27. Individualne i generičke obligacije Obaveza predaje stvari može se odnositi na stvar koja je određena osobeno ili samo po vrsti. već se obavezuje da će preduzimanjem tih radnji doći do određenog rezultata. Iz tog roda dužnik može dati bilo koju stvar. ali je ta klasifikacija sporna u teoriji. I kod nenovčanih obligacija predmet ima određenu imovinsku vrijednost. već je ograničen i krug stvari iz kojih se može ispuniti obaveza uži od kruga koji čine sve stvari određene vrste. a ne stvar. već vina iz određenog vinograda.). po pravilu. Obligacija cilja ili rezultata i obligacija sredstva Pod obligacijama cilja. ali ne bilo kog vina. Takva stvar je određena samo prema opštim obilježjima koja su svojstvena svim stvarima određene vrste. 29. ne može dati nijednu drugu stvar. baš kao kod individualnih obligacija.To znači da dužnik nije u mogućnosti da da bilo koju stvar iz određenog roda. doći će do gašenja obligacije. odnose na neku nezamjenljivu stvar i u tom slučaju ne postoji nikakva razlika između predmeta obligacije i predmeta ispunjenja. u nekom činjenju ili uzdržavanju od činjenja. Dužnik treba da preda odredjenu sumu novca. životinja. Individualne obaveze se. Nasuprot individualnim postoje i generičke obligacije. obligacije mogu biti individualne i generičke. predmet generičkih obaveza čine zamjenljive stvari.U slučaju da vinograd propadne. Obično se ove obaveze (novčane) svrstavaju u generične. Rizik slučajne propasti stvari određene po rodu snosi dužnik. Krojač ima obavezu da sašije odijelo. Predmet obaveze je u ovom slučaju znatno širi od predmeta ispunjenja. obligacija se gasi. Individualna obligacija je ona obligacija koja se tiče stvari čiji je identitet izvjestan.

proizvode pravno dejstvo i prestaju bez obzira na postojanje i prestanak nekog drugog obligacionog odnosa.može doći do propasti stvari. ali obligacioni odnos kao cjelina traje i dalje. tj. Ljekar je dužan da liječi. odnose koji medju njima postoje. Trajne obligacije imaju drugačiji karakter jer pretpostavljaju trajno ispunjavanje od strane dužnika. Samostalne su one koje postoje. jer se one odmah izvršavaju. u tom smislu što važi samo za odredjenog dužnika i ne tiče se nikog trećeg. umjesto dužnika (to su npr. ali ne i da izliječi. Što znači da se trenutak zaključenja i trenutak ispunjenja dešavaju istovremeno. Za razliku od njih postoje i nelične. ali ne i rezultat radnje. ali obligacioni odnos kao cjelina traje i dalje. 31.Created by . ali ne može da garantuje uspješnost. čije ispunjenje od strane samog dužnika nije neminovno da bi se zadovoljio interes povjerioca. Dužnosti se ispunjavaju i sami tim gase. Lične prestaju prestankom ličnosti (smrću fizičkog lica ili likvidacijom pravnog) i ne prelaze na naslednike. sve obaveze ne zavise podjednako od lica kome pripadaju. Nelične se ne gase i prelaze na naslednike. postizanje određenog rezultata.Kod trenutnih obligacija ništa od ovoga nije moguće. I pozitivne mogu biti dugotrajne (obaveza izdržavanja). ili ponavljanje istih postupaka u odredjenim vremenskim razmacima. dok njegovog gašenja može doći do određenih promijenjenih okolnosti (clausula rebus sic stantibus). Zavisne i nezavisne obligacije S obzirom na medjusobnu zavisnost obligacija. Ona dijeli sudbinu te samostalne obigacije i samo ukoliko bude postojala valjana samostalna 23 . Medjutim. Na pr. (Ugovor o prodaji) Zavisna pretpostavlja postojanje neke samostalne obigacije sa kojom je povezana. Trenutne i trajne obligacije Trenutne obligacije su one obligacije koje se koncentrišu na jedan određeni trenutak u kome se one ispunjavaju.I Sa druge strane činidba ponekad podrazumijeva radnju. Lične ipak obaveze ne mogu se osigurati jemstvom niti je kod njih moguća zamjena dužnika. sve obaveze koje se tiču isplate odredjene sume novca). Takve su obično obaveze koje se sastoje iz nečinjenja. Neke od njih su po samoj prirodi stvari. što za sobom povlači odgovornost ili povjerioca ili dužnika. Ova podjela je bitna iz tog razloga što kod trajnih obligacija od trenutka začetka ugovora. Za njih treće lice može jemčiti povjeriocu. Svaka obaveza iz obligacionog odnosa ima lični karakter. Njih dužnik ispunjava u svakom trenutku uzdržavanja. jer njegove fizičke ili duhovne snage karakterišu činidbu (obaveza slikara da izradi sliku) – lična. a može i preuzeti dug ili ga ispuniti. Njih može ispuniti i svako treće lice. 30. po zakonu. sve dok ne istekne rok njegove važnosti. razulikujemo samostalne i zavisne obligacije. 32. On se u ovom slučaju obavezao samo da će upotrijebiti sva moguća sredstva da izliječi pacijenta.Lične i nelične obligacije Ovdje razlikujemo lične i nelične obligacije. ili po ugovoru takve da ih ne može ispuniti niko drugi osim dužnika.

smatra se da su im djelovi jednaki. odnosno svaki dužnik je dužan da ispuni samo svoj dio obaveze. U okviru svakog od ovih oblika može se pojaviti tzv.Proste i složene obligacije Proste obligacije su obligacije u kojima učestvuju samo dva lica. Iako su nastale iz istog pravnog osnova. Prava i obaveze učesnika u složenom obligacionom odnosu mogu biti podijeljeni (pojedinačni) ili nepodijeljeni (združeni-solidarni). odnosno može zahtijevati ispunjenje samo svog dijela potraživanja. Ukoliko nije drugačije odredjeno. Složene obligacije sa više subjekata Obligacije sa više subjekata mogu biti: a) djeljive b) solidarne i c) nedjeljive. A djeljiv je onaj predmet (činidba) koji se može podijeliti i ispuniti u djelovima sa istim svojstvima kao i cjelina i ako tom podjelom ne gubi ništa od svoje vrijednosti. Tako u stvari imamo više obligacija koje iako nastale iz istog izvora (npr. pretpostavlja se da je duguju podijeljeno. Ukoliko nije drugačije odredjeno smatra se da su im djelovi jednaki. a) Djeljive obligacije Djeljive obligacije su obligacije sa više subjekata (dužnika i povjerilaca) i djeljivim predmetom. Složene obligacije su one u kojima se na strani povjerioca i dužnika pojavljuje više lica ili koje imaju više predmeta.Created by .I obligacije postojaće i zavisna (npr. ugovora) postoje autonomno. a druga u ulozi dužnika. tj. 32. obligacija koja nastaje iz ugovora o jemstvu je akcesorne prirode i prestankom glavne (samostalne) obaveze gasi se i prestaje i jemstvo). Svako od više povjerilaca može zahtijevati samo dio ukupnog potraživanja – onaj dio koji mu pripada. tako da svaki subjekat duguje samo svoj dio obaveze. 33. Ovo razlikovanje ima veliki značaj sa gledišta odgovornosti pojedinih subjekata u odredjenom obligaciono pravnom odnosu. njihove 24 . s obzirom na to na kojoj se strani pojavljuje više lica: povjerilačkoj (aktivnoj) ili dužničkoj (pasivnoj) strani. da svaki od njih odgovara samo za odredjeni dio obaveze. Pasivne djeljive obligacije: . Jedinstvo više podijeljenih dugovanja ogleda se samo u istom pravnom osnovu njihovog nastanka (A i B kupe kao suvlasnici od lica C odredjenu stvar). Kod prostih obligacija postoji i samo jedan predmet. S obzirom na to da li se radi o više lica ili predmeta u jednom obligacionom odnosu razlikujemo složene obligacije sa više subjekata i složene obligacije sa više predmeta. gdje se jedna pojavljuje u ulozi povjerioca.tj dvije stranke.kad više dužnika duguju neku djeljivu obavezu. aktivnost i pasivnost.

Created by - I obaveze su potpuno samostalne i nezavisne jedna od druge. Oni ne odgovaraju za platežnu sposobnost jedan drugoga niti onaj koji prvi plati ima pravo da se regresira od drugoga. Više dužnika mogu djelivu obavezu dugovati solidarno samo ako je to ugovoreno ili zakonom propisano. Ali za dužnike djelive obaveze koja je nastala na osnovu ugovora u privredi ZOO propisuje pretpostavku solidarnosti, osim ako ugovornici nisu drugačije ugovorili. Aktivne djeljive obligacije: - kada više povjerilaca imaju tražbeno pravo prema dužniku djeljive obaveze, važi pretpostavka da je potraživanje medju njima podijeljeno tj. da svaki od njih može zahtijevati samo jedan dio ukupnog potraživanja. Ukoliko nije drugačije odredjeno smatra se da su potraživanja svih povjerilaca jednaka. Ona čine jednu cjelinu samo utoliko što potiču iz istog pravnog osnova (A, B i C kao suvlasnici odredjene stvari prodaju licu D za 90000 eura. Kupac će u tom slučaju biti dužan da svakom prodavcu plati po 30000 eura). Iako su nastala iz istog ugovora, potraživanja povjerilaca ne zavise jedno od drugog. Svaki povjerilac može svojim potraživanjem slobodno raspolagati: otudjiti, založiti, naplatiti. Ako ga naplati, zadržava za sebe sve što je dobio. Ugovorom ili zakonom može biti odredjena solidarnost povjerilaca kod djeljive obaveze. b) Solidarne obligacije Obligacioni odnos predstavlja jednu cjelinu tj. on je nepodijeljen (združen) ili solidaran. Solidarne obligacije su takve obligacije sa više subjekata (dužnika ili povjerilaca) kod kojih je svaki dužnik dužan da ispuni obavezu u cjelini, a svaki povjerilac ima pravo da zahtijeva od bilo kog dužnika cjelikupno potraživanje. Ispunjenjem od strane jednog dužnika oslobadjaju se ostali. Isto tako, namirenjem jednog povjerioca oslobadja dužnika prema svim povjeriocima. Pasivne solidarne obligacije: – Solidarnost dužnika imamo u slučaju kad više njih duguju jednu obavezu tako da povjerilac može zahtijevati potpuno ispunjenje od koga hoće, ali kad jedan dužnik ispuni obavezu, ona prestaje za sve. Izmedju povjerioca i solidarnih dužnika postoji obligacioni odnos na osnovu kojeg povjerilac ima odredjeno tražbeno pravo prema svakom dužniku, a dužnici jedan prema drugome. Povjeriočevo pravo se ne sastoji iz jednog ptraživanja naspram više dužnika već iz više pojedinačnih tražbina koje jedna drugoj konkurišu i koje vode ka ispunjenju jedne jedine činidbe. Oni po pravilu duguju istu činidbu (plaćanje iste novčane sume) ali nije nužno da njihove obaveze budu i po iznosu jednake. Solidarnost se može odnositi samo na jedan dio duga, a za preostali da svaki dužnik odgovara samostalno. Od više solidarnih dužnika svaki može dugovati sa drugim rokom ispunjenja, pod drugim uslovima, i uopšte sa različitim odstupanjima. Međutim, solidarni dužnici moraju biti dužnici istog ranga. Solidarnost dužnika nije pravilo, nego je izuzetak koji mora biti posebno utvrdjen zakonom ili ugovorom. Zakon npr. propisuje solidarnu odgovornost više lica koja zajedno prouzrokuju štetu drugome, naručioca i izvodjača radova na nepokretnosti, roditelja i djece za štetu koju prouzrukuju djeca.

25

Created by - I S obzirom na pravni osnovu iz kojeg je nastala obaveza solidarnih dužnika, u teoriji se pravi razlika izmedju prave i neprave solidarnosti. Kod prave solidarnosti obaveze svih solidarnih dužnika imaju isti pravni osnov, dok su kod neprave njihovi osnovi različiti. Solidarnost dužnika povećava izgled povjerioca da namiri svoju tražbinu. Ona je za njega jedna vrsta ličnog osiguranja tražbine jer može računati sa namirenjem sve dotle dok postoji makar i jedan solidarni dužnik koji je platežno sposoban. Odnos solidarnih dužnika prema povjeriocu: – Povjerilac je ovlašćen da po svome izboru zahtijeva ispunjenje obaveze od bilo kog solidarnog dužnika. On može tražiti isplatu od svih njih istovremeno ili pojedinačno, u cjelini ili djelimično. Dužnik od koga povjerilac zatraži ispunjenje nema pravo da se pozove i na ostale solidarne dužnike. Ali, ako mu jedan plati cijeli dug, svi se solidarni dužnici oslobadjaju obaveze. Pošto su obaveze solidarnih dužnika samostalne, pravilo je da jedan dužnik ne može svojim postupcima otežati položaj ostalih sadužnika. Ni docnja jednog dužnika ni priznanje duga nemaju dejstva prema ostalima. Ali, kad povjerilac dodje u docnju prema jednom solidarnom dužniku, on je u docnji i prema ostalima. Poravnanje koje je zaključio jedan od solidarnih dužnika sa povjeriocem ne važi za ostale, ali oni imaju pravo da ga prihvate ako nije ograničeno na dužnika sa kojim je zaključeno. Ako bi krivicom jednog solidarnog dužnika ispunjenje obaveze postalo nemoguće, obaveza nadoknade štete, umjesto ispunjenja, nastaje samo za onog koji je skrivio nemogućnost. Subjektivni razlozi jednog dužnika koji dovedu do gašenja njegove obaveze bez namirenja povjerioca, mogu koristiti i ostalima samo ako to okolnosti i priroda obaveze zahtijevaju. Na primjer: 1) oproštaj duga izvršen sporazumno sa jednim solidarnim dužnikom oslobadja obaveze i ostale dužnike. Ali ako je cilj oproštaja bio da se oslobodi obaveze samo dužnik sa kojim je taj sporazum zaključen, solidarna obaveza smanjuje se za dio koji prema medjusobnim odnosima dužnika pada na njega, a ostali dužnici odgovaraju solidarno za ostatak obaveze. 2) novacijom koju je povjerilac izvršio sa jednim solidarnim dužnikom oslobadaju se i ostali. Medjutim, ako su povjerilac i dužnik novaciju ograničili samo na dio obaveze koji dolazi na ovoga, obaveza ostalih ne prestaje nego se smanjuje za taj dio. 3) kada se u jednom licu steknu svojstvo povjerioca i svojstvo dužnika iste solidarne obaveze, obaveza ostalih solidarnih dužnika smanjuje se za iznos dijela koji na njega pada. 4) Ako zastarevanje ne teče ili je prekinuto prema jednom dužniku, ono teče za ostale solidarne dužnike, i može se navršiti ali dužnik prema kome obaveza nije zastarela i koji je morao da je ispuni ima pravo da zahtijeva od ostalih dužnika prema kojima je obaveza zastarjela, da mu nadoknade svaki svoj dio obaveze.

26

Created by - I Međusobni odnos solidarnih dužnika: – Ako dug isplati bilo koji od solidarnih dužnika, obligacioni odnos se gasi za sve njih. Medjutim, time se ne gasi i pravni odnos iznmedju samih solidarnih dužnika. Taj odnos medju njima postoji i dalje i na osnovu njega mora se teret duga raspodijeliti na sve solidarne dužnike. Onaj koji je izvršio isplatu može tražiti da i ostali dužnici koji su se oslobodili obaveze na njegov račun učestvuju sada u plaćanju snoseći odredjeni dio troškova koje je on načinio radi isplate. To pravo dužnika-isplatioca se objašnjava time što on nije platio samo svoj dug, već i ostalih solidarnih dužnika. Ono se naziva pravo regresa i stiče se samom isplatom. Isplatilac se po sili zakona subrogira na mjesto povjerioca i njemu sada odgovaraju svi ostali solidarni dužnici. Medjutim, njihova odgovornost nije više solidarna već proporcionalna. Ali ako je jedan solidarni dužnik insolventan njegov dio duga se srazmjerno raspodjeljuje na sve dužnike. Pravo na regres uvijek se pretpostavlja. Dužnik koji je isplatio cijeli dug ima pravo regresa i od onog solidarnog dužnika kome je povjerilac lično oprostio dug ili ga smanjio. Oproštaj duga ne može pogoršati položaj ostalih solidarnih dužnika. Pravo na regres nema jedino onaj dužnik koji je svojim radnjama pogoršao položaj ostalih sadužnika. Aktivne solidarne obligacije: - Solidarnost povjerilaca postoji u slučaju kad je svaki od više njih ovlašćen da od dužnika zahtijeva ispunjenje cijele obaveze. Isplatom jednom povjeriocu dužnik se oslobadja obaveze prema svim povjeriocima. Ni ova solidarnost se ne pretpostavlja, već mora biti odredjena ugovorom ili zakonom. Ako cijela tražbina bude isplaćena nesavjesnom ili insolventnom povjeriocu, time mogu biti oštećeni ostali. Sporazum o solidarnosti povjerilaca ima smisla samo kad su njihovi interesi tako usko povezani da se isplatom jednome zadovoljavaju ujedno i interesi drugoga (supružnici kao solidarni povjerioci). Odnos solidarnih povjerilaca prema dužniku: - Svaki solidarni povjerilac ima nepodijeljeno i samostalno tražbeno pravo na cijelu dugovanu činidbu. Dužnik može ispuniti obavezu povjeriocu kojeg sam izabere, sve dok neki od njih ne zatraži od njega ispunjenje. Ako ga jedan od njih tuži, može da plati drugome samo ako tužba protiv prvoga bude odbačena. Svaki povjerilac je ovlašćen da raspolaže cijelom tražbinom ali isključivo u zajedničkom interesu (npr. da dovede dužnika u docnju). Pošto svaki povjerilac ima samostalno potraživanje prema dužniku, svaki može njime slobodno raspolagati. Može da ga naplati, ustupi, založi i da ga se odrekne. Činjenice koje nastaju u ličnosti jednoga ne tiču se po pravilu ostalih, već djeluju jedino izmedju njega i dužnika (npr. ako jedan povjerilac prekine zastarevanje ili ako prema njemu zastarevanje ne teče, to ne koristi ostalim povjeriocima i prema njima zastarjevanje teče i dalje). Ali, ako se dužnik odrekne zastarjelosti prema jednom povjeriocu, to koristi i ostalima. Ni poravnanje koje je zaključio jedan solidarni povjerilac sa dužnikom ne važi za ostale. Ali oni ga mogu prihvatiti izuzev kad se odnosi samo na dio povjerioca sa kojim je zaključeno.

27

Created by - I Međutim, nezavisnost tražbine jednog solidarnog povjerioca u odnosu na tražbine drugih nije potpuna, već samo djelimična. Zakon vodi računa o tome da dužnik duguje samo jednu činidbu i da može birati kome će je ispuniti. Iz toga proističu sledeće posledice: 1) Dužnik može izvršiti prebijanje svoje obaveze ne samo sa potraživanjem koje ima od povjerioca koji od njega zahtjeva ispunjenje, već i sa potraživanjem koje ime od nekog drugog povjerioca, ali do visine dela solidarnog potraživanja koje pripada tom povjeriocu; 2) Oproštajem duga i novacijom izmedju dužnika i jednog povjerioca smanjuje se solidarna obaveza za onoliko koliko iznosi deo tog potraživanja povjerioca; 3) Ako se u licu jednog solidarnog povjerioca sjedini i svojstvo dužnika, svaki od ostalih povjerilaca može od njega zahtjevati samo svoj dio potraživanja; 4) Kada dužnik zapadne u docnju prema jednom solidarnom povjeriocu on je u docnji i prema ostalim. S druge strane docnja jednog solidarnog povjerioca škodi i ostalim; 5) Priznanje duga učinjeno jednom povjeriocu koristi svim povjeriocima; Međusobni odnosi solidarnih povjerilaca: - Pošto se ispunjenjem obaveze jednom solidarnom povjeriocu gase potraživanja svih povjerilaca, onaj koji je primio isplatu postaje dužnik ostalih. Tražbina je bila nedeljiva prema dužniku, dok je izmedju samih povjerilaca djeljiva. Stoga, svaki solidarni povjerilac ima pravo da zahtijeva od onog koji je primio ispunjenje da mu preda dio koji mu pripada. Ako je dobio samo onoliko koliko iznosi njegov dio, ostali od njega ne mogu zahtijevati ništa. Ali ako ostatak duga ne može da se naplati od dužnika zato što je insolventan, ono što je isplaćeno srazmjerno se rasporedjuje na sve solidarne povjerioce. c)Nedjeljive obligacije Nedjeljive obligacije su one obligacije u kojima ima više lica na strani dužnika ili na strani povjeioca, i čije se predmet ne može dijeliti i ispuniti u djelovima. Ako je predmet tražbine stvar koju nije moguće razdeljivati, usitnjavati na manje alikvotne djelove a da se pri tome ne dira u njenu bit, obaveza je nedeljiva. Takva je, na primer, obaveza da se preda živa životinja, da se sašije odijelo, sazida kuća ili naprave cipele. Ove obaveze, zbog njihove prirode, nije mogućno ispunjavati u djelovima, nego se to mora činiti odjednom.

33. Složene obligacije sa više predmeta
Složene obligacije sa više predmeta mogu biti: a) kumulativne b) alternativne i c) fakultativne.

28

Pravo izbora izmedju dva ili više predmeta može imati dužnik i povjerilac. sve dok jedna od dugovanih stvari ne bude potpuno ili delimično predata povjeriocu. Ali ako je nemogućnost ispunjenja izazvana krivicom jedne strane. pa ako povjerilac taj rok propusti. Izjava kojom se vrši izbor ima karakter jednostrane izjave volje. Medjutim. na u različito vrijeme. dužnik ih duguje i dalje sve dok ne ispuni. Neopoziva je po pravilu i može se izvršiti u bilo kojoj formi. obaveza se gasi.Created by . Ali ako je izbor trebalo da izvrši izvjesno 3. lice pa to ne učini svaka stranka u obligacionom odnosu može zahtijevati da izbor izvrši sud. sve činidbe imaju se izvršiti u isti mah. posledice zavise od toga da li je povjerilac zainteresovan za preostale činidbe. umjesto dužnika. na jednu odredjenu stvar od više dugovanih. No ni u tom stadijumu dužnik još ima mogućnost da se koristi svojim pravom izbora. ako pravo izbora pripada povjeriocu. nego samo jednu od njih. izričito ili konkludentnim radnjama. pravo izbora pripada dužniku. posledice zavise od toga koja od njih ima pravo izbora. On jedino može zahtijevati alternativno ispunjenje. U slučaju kada pravo izbora pripada dužniku pa se njime ne koristi. i odluka suda takodje mora glasiti takodje alternativno. Dakle. povjerilac može zahtjev za prinudno izvršenje uperiti. po vlastitom izboru. kod alternativne obaveze dužnik duguje više različitih činidbi.I a)Kumulativne obligacije Kumulativne obligacije su one obligacije gdje dužnik duguje povjeriocu dva ili više predmeta (činidbe. povjerilac ne može birati sam. O tome odlučuju strane ugovornice ili zakonodavac. Ako izvršenje jedne postane nemoguće usled uzroka za koji dužnik neodgovara. Nemogućnost ispunjenja neke od dugovanih činidbi – ako ispunjenje jednog od dugovanih predmeta postane nemoguće usled uzroka za koji ne odgovara nijedna strana u obligacionom odnosu. Nije dovoljno da izvrši samo jednu (kao kod alternativnih). Tek ako dužnik ne ispuni obavezu ni posle pravosnažne sudske presude. dug se svodi na preostale moguće predmete. Ali ako drugačije nije ni ugovoreno niti je zakonom propisano. u jednom obligaciono-pravnom odnosu dužnik duguje dva predmeta (činidbe) ali ispunjenjem jednog se gasi. pa se on ne izjasni o tome u roku odredjenom za ispunjenje zapada u povjerilačku docnju. Ispunjenjem jednog. ali da bi se oslobodio obaveze nije potrebno da ih ispuni sve. Ali ako povjerilac za njih nije zainteresovan. Drugim riječima. dužnik se oslobadja obaveze. Izbor predstavlja akt volje kojim se složena alternativna obaveza pretvara u prostu. 1) ako pravo izbora ima povjerilac. pa ispunjenje jednog predmeta obaveze postane nemoguće njegovom krivicom. Ukoliko nije drugačije ugovoreno. njegovo pravo izbora prelazi na dužnika. on može zahtijevati neki od preostalih mogućih predmeta ali je dužan da plati nadoknadu za onaj čiju je nemogućnost skrivio ili da izabere nemogući predmet i tako ugasi obavezu. 29 . prestacije) ali tako da je dužan sve da ih izvrši. ili izvjesno treće lice. Izjava o izboru spada u tzv. Ako jeste. Dužnik ga može pozvati da izbor učini i zato mu odrediti naknadni rok. b)Alternativne obligacije Alternativne obligacije su obligacije koje imaju dva ili više predmeta ali se može zahtijevati samo jedan. prava preobražavanja.

Kad ovlašćenje za zamjenu ima dužnik: U ovom slučaju dužnik duguje izvjesnu činidbu ali je ovlašćen da. Budući da postoji mogućnost da se dugovana činidba zamjeni i ispuni dugom odredjenom činidbom. 3) ako pravo izbora pripada dužniku. Tipičan slučaj takve obaveze po rimskom pravu bila je obaveza robovlasnika da nadoknadi štetu koju je drugome prouzrokovao njegov rob. I dužnik zadržava mogućnost da se obaveze oslobodi ispunjenjem jedne ili druge činidbe. a više predmeta kojima se dug može isplatiti. a nemogućnost ispunjenja jednog od predmeta obaveza skrivi dužnik. i tako se osloboditi obaveze.I 2) ako pravo izbora pripada povjeriocu. On ne mora čekati da se povjerilac izjasni. ako izvršenje fakultativne činidbe postane nemoguće. c)Fakultativne obligacije Fakultativne obligacije su one obligacije kod kojih se samo jedan predmet duguje. njegova se obaveza gasi. jer je činidba koju duguje 30 . on ni od tog trenutka nju ne duguje. obaveza da se ispuni dugovana traje i dalje. Kad se dužnik izjasni za fakultativnu činidbu. Ovlašćenje da se dugovana činidba zamijeni drugom naziva se facultas alternativa. sve dok povjerilac u postupku prinudnog izvršenja ne dobije potpuno ili djelimično predmet obaveze. zahtijeva izvršenje druge odredjene činidbe. Ono se ustanovljava pravnim poslom ili zakonom. pa ispunjenje nekog od dugovanih predmeta postane nemoguće njegovom krivicom. Budući da je izvršenje fakultativne činidbe dužnikova privilegija. No. dok dužnik može svoju obavezu ispuniti i nedugovanom (fakultativnom ) činidbom. pravne posledice zavise od uzroka nemogućnosti. a ispunjenje jedno od dugovanih predmeta postane nemoguće krivicom povjeriočevom. Kad ovlašćenje za zamjenu ima povjerilac: I u ovom slučaju dužnik duguje izvjesnu činidbu. izvrši drugu određenu činidbu i da se tako oslobodi obaveze. nju povjerilac ne može zahtijeti ni u kom slučaju. ako ispunjenje dugovane činidbe postane nemoguće. Njegova izjava ne mijenja ništa u obligacionom odnosu tako da povjerilac i posle toga može zahtijevati samo ispunjenje dugovane činidbe. smatra se da ko ovih obaveza postoji jedan predmet koji se duguje. ili da mu ustupi roba. dužnik može izvršiti jedino činidbu koju duguje. Ali. duguje nadoknadu štete. Poverilac je ovlašćen da zahtjeva samo dugovanu činidbu. Povjerilac može od njega zahtijevati samo nadoknadu. 4) ako pravo izbora pripada dužniku.Created by . ne njegova dužnost. dužnik može izabrati nemogući predmet i tako ugasiti obavezu. Medjutim. ali dužnik ima mogućnost da se oslobodi i ako ispuni povjeriocu neki drugi odredjeni predmet. povjerilac može da zahtijeva ili preostali predmet ili nadoknadu vrijednosti onoga koji se ne može ispuniti. ako je odgovoran. a može pripadati dužniku ili povjeriocu. Jedina je posledica toga što dužnik gubi mogućnost da dugovanu činidbu zamjeni. ali je povjerilac ovlašćen da umjesto nje. umesto nje. Ako dužnik nije za njega odgovoran. dok je dužnik vlastan da umjesto nadoknade izvrši fakultativnu činidbu. Ako se povjerilac ne koristi svojim ovlašćenjem za zamjenu. on može dati povjeriocu neki od preostalih predmeta.

Načelno se duguje onaj iznos novca na koji je dug glasio na početku. Zakonska norma koja uređuje ova pitanja je dispozitivnog karaktera. postoji njegova obaveza da nadoknadi štetu. ne samo domaći. posledice zavise od uzroka nemogućnosti. Onaj ko plaća ne daje povjeriocu gotovinu. Vrijednost označena na novčanicama predstavlja njihovu nominalnu vrijednost. 36. Promjene u kupovnooj snazi novca koje su u međuvremenu nastupile nijesu od pravnog značaja. nedostatak novca ne predstavlja nemogućnost činidbe koja dovodi do gašenja duga. Novcem se smatraju. Ona se izračunava u procentima od dugovane sume za jednu godinu. ali je ta klasifikacija sporna u teoriji. nego svoje potraživanje naspram banke ili neke druge finansijske institucije. Obračunski novac. Međutim. To svojstvo novca se naziva »prinudni kurs«. Dužnik treba da preda odredjenu sumu novca. Ti potraživanjem ne raspolaže odmah.I unaprijed odredjena. Međutim. 35. 31 .Novčane obaveze i pojam novca Pod novčanim obavezama se podrazumijevaju obaveze koje se tiču plaćanja određene ili odredive svote novca. koji služi za bezgotovinska knjigovodstvena plaćanja. Ako je za uzrok dužnik odgovoran. Stvar je isključivo povjeriočeva da se brine o svom ovlašćenju i da ga upotrijebi na vrijeme. a to je banka. pod novcem u užem smislu se podrazumijevaju isključivo sredstva razmjene utvrđena propisima domaće zemlje. Novac u užem smislu čini zakonsko sredstvo plaćanja na teritoriji određene zemlje. obaveza se gasi.Created by . To je princip monetarnog nominalizma. pod uslovom da se ta nadoknada određuje prema visini duga i prema vremenu njegovog trajanja. To je novac u širem smislu. 34. Osobenosti novčanih obaveza Obično se ove obaveze (novčane) svrstavaju u generične. jer dužnik odgovara cijelom svojom imovinom koju može pretvoriti u novac. Osim nje postoji i unutrašnja vrijednost novca koja se izražava u njegovoj kupovnoj moći. tako da stranke mogu urediti i drugačije. Ukoliko činidba koju dužnik duguje postane nemoguća. Ali povjerilac može. a ne stvar. nego tek kad se umiješa treće lice. nego i inostrani novčani znaci. umjesto nadoknade. Novac u pravnom smislu riječi podrazumijeva i tzv. zahtjevati fakultativnu činidbu. Povjeriocu nije stalo do odredjenih komada novca nego do vrijednosti koju oni predstavljaju. Ukoliko dužnik nije odgovoran. Novac se koristi kao opšte sredstvo razmjene. Kamata i kamatne stope Kamata je nadoknada na koju povjerilac ima pravo zbog toga što je lišen izvjesne svote novca koju mu neko duguje.

Sadržinu ovog odnosa čini obaveza obogaćenog da korist vrati onom na čiji je račun stekao. Izvori obligacionih odnosa u našem pravu se uglavno podudaraju sa izvorima koji su priznati i u ostalim pravnim sistemima evropskih zemalja. ugovora) i jednostrane izjave mogu biti izvor obligacionog odnosa. Ona može biti određena ugovorom između zainteresovanih lica i zakonom. Kod ugovorne kamate postoje tačni kamatni termini. nego je ona zakonom ograničena. smatra se da je isplaćena i kamata. 5) Jednostrane izjave volje Pored dvostranih izjava volja (tj. te se može odmah i zahtijevati.obično se kamata na zajam isplaćuje godišnje. stiče pravo da od gospodara posla zahtijeva nadoknadu troškova koje je pri tom imao. Kod rente nedostaje potraživanje glavnice. bez pravno priznatog osnova sticanja. Utvrđena je gornja granica do koje se može ugovoriti visina kamatne stope. Pošto kamata predstavlja dug glavnice. Potraživanje zakonske kamate dospijeva odmah čim nastane. Međutim ne postoji potpuna sloboda ugovaranja kamatnih stopa. Ugovor je najčešći i najvažniji izvor obligacionih odnosa. a da nije obavezan to da radi.I Potraživanje kamate ne nastaje u jednom određenom trenutku. U njih spadaju: 1) Ugovori To je saglasna izjava volje najmanje dvije strane.dok oštećenik stiče pravo da traži nadoknadu. a)Kamatne stope Visina kamate utvrđuje se obično u procentima od glavnog novčanog duga. ona je u odnosu na njega sporedna obaveza. 36. a ako povraćaj koristi nije moguć. Taj iznos se naziva kamatna stopa. 3) Neosnovano obogaćenje U obligaciono pravni odnosima se dešava da neko lice stekne određenu korist na račun drugog lica. Ugovorna zavisi od ponude i potražnje novčanog kapitala. dužan je da mu naknadi štetu. Od kamate treba razlikovati rentu. 4) Poslovodstvo bez naloga Ko samoinicijativno obavlja neki tuđi posao.Created by . 2) Prouzrokovanje štete drugome Kad neko prouzrokuje štetu drugome dužan je da je nadoknadi.tako da se dužnikova obaveza isrpljuje u periodičnom plaćanju određenog novčanog iznosa. To su takva obećanja izvjesne činidbe za čiju punovažnost nije 32 . Ako je isplaćena glavnica. da se među njima zasnuje određeni obligacioni odnos. Izvori obligacionih odnosa Pod izvorima obligacija podrazumijevaju se pravno relevantne činjenice za koje objektivno pravo vezuje nastanak obligacionih odnosa. sve dok postoji glavno potraživanje. pa i nagradu za učinjenu uslugu. kako bi se onemogućilo zelenašenje. nego postepeno.

kojim se zasniva. tj. Obligacioni ugovor u pravnom smislu podrazumijeva isključivo sporazume koji su usmjereni na stvaranje obligacionog odnosa. susjedstvo i slično. Ugovorno pravo ima veliki značaj u ekonomskom i pravnom prometu. jeste sporazum. suvlasništvo. brak. kojom se zasniva. nego promjena ili nestanak obligacionog odnosa. niti poništava. Saglasnost volja kojoj nije cilj nastanak. Ugovor je zaključen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim elementima ugovora. na primer. ugovor može biti dvostrani ( bilateralni) i višestrani (multilateralni). ali za razliku od ugovora kod njih se ne trai saglasnost volja svih učesnika. a)Ugovor kao pravni akt Pod ugovorom kao pravnim aktom treba razumijeti razmjenu saglasnih izjava volje izmedju dva ili više lica. na obavezu da se nešto da. Ugovor se može odnositi na tri stvari: Ugovor kao pravni akt. jedan čin. ali nije ugovor u isti mah. Dio obligacionog prava kojim je regulisana materija ugovora naziva se ugovorno pravo. Obligacioni ugovor možemo definisati poput opšteg. izmjeni ili gašenju obligacije. obligacione odnose mogu produkovati i neke druge činjenice kao što su. učini ili ne učini. koji se obično naziva zaključenje ugovora. srodstvo. Pojam ugovora Ugovor je saglasnost volja dva ili više lica kojim se postiže odredjeno obligacionopravno dejstvo koje se sastoji u nastanku. niti raskida.Created by .ugovor kao pravni odnos i na pravni dokument ili ispravu. 33 . mijenja ili ukida određeni obligacioni odnos. Ono uredjuje i omogućava dinamiku imovinskih odnosa. preoblikuje ili okončava pravni odnos.I potrebna saglasnost povjerioca. nije cilj. kao razmjenu podudarnih izjava volje između dva ili više lica. Kao pravni akt ugovor se niti sklapa. S obzirom na broj njegovih strana. Njih pravnici nazivaju zakonskim obligacijama u užem smislu. On je sredstvo. jer oni predstavljaju saglasnost volja više lica. nego se njime začinje. U jednostrane izjave volje koje tvore obligacione odnose spadaju: javno obećanje nagrade i izdavanje vrednosnih papira 6) Ostali izvori Osim navedenih. mijenja ili ukida odredjeni pravni odnos. već saglasnost većine. Razmjena podudarnih izjava volje jeste jedan događaj. II DIO UGOVORNO PRAVO 37. Od ugovora treba razlikovati »zaključke više lica«.

Načelo slobode ugovaranja predstavlja konkretizaciju načela autonomije volje. Značaj ugovora je najveći u oblasti imovinskog prava. odnosno predaja stvari čine zajedno jedan pravni akt – ugovor. odnosno predaja stvari. 34 . ugovor ima veliki značaj. On je kreativni voljni akt samih subjekata obligacionih odnosa. ne samo stvarati novi obligacioni odnosi. radnopravni. Pravni odnosi što nastaju saglasnom izjavom volja mogu biti različitog karaktera: obligacionopravni. Pravni odnos koji je proizišao iz ugovora kao pravnog akta naziva se ugovorni odnos –ili prosto ugovor. Kad je obligaciono pravo u pitanju.Created by . već mijenjati već postojeći i ukinuti isti. U tom smislu se govori o: slanju i potpisivanju ugovora.I b) Ugovor kao pravni odnos Ugovor u smislu pravnog odnosa rezultat je ugovora u smislu pravnog akta. o boju primjeraka i slično. Značaj ugovora Ugovor kao pravni akt jeste jedan od najvažnijih izvora obligacionih odnosa. U ovim oblastima društvenog života stalno dolazi do razmjene roba i usluga. stvarne ugovore. javnog poretka i dobrih običaja. Saglasnost volja i upis u javne knjige. u kojoj su ispisane saglasne izjave volja određenih lica.načelo konsesualizma a)Načelo slobode ugovaranja (Privatna autonomija) Načelo slobode ugovaranja podrazumijeva slobodu svakog pojedinca da sam proizvodi i oblikuje svoje pravne odnose prema vlastitoj volji. a ugovor je posrednik u toj razmjeni. naslednopravni. jer se njime mogu. Oni se jedan naspram drugog odnose kao uzrok i posledica. nemačko pravo poznaje i tzv. pa čak i ustavnopravni. Strane u obligacionim odnosima su slobodn u granicama prinudnih propisa. međunarodni.načelo slobode ugovaranja . Sem pomenutih. porodičnopravni. Njihova je osobenost u tome što se na saglasnost volja mora nadovezati upis u javne knjige. c)Ugovor kao pravni dokument Riječ ugovor se koristi i kao oznaka za ugovornu ispravu. Načela ugovornog prava Načela ugovornog prava su: . 38. 39.

obaveza preduzeća koja obavljaju poslove tzv. stvaranja i iskorišćavanja monopolskog položaja na tržištu. One mogu sklapati ugovore koji se ne daju podvesti pod neki od postojećih tipova.džentlmenski ugovori. ali su one u mogućnosti da same odrede mjeru njegove obaveznosti. Medju njima su najvažnije: 1) sloboda da se ugovor zaključi ili ne zaključi. Sloboda ugovaranja stoga ne može biti apsolutna.načelno. On ne stvara pravne dužnosti. b)Ograničenje slobode ugovaranja Sloboda ugovaranja je osnovno načelo ugovornog prava. b) Sporazum ograničene obaveznosti. 3) Sloboda uređivanja sadržine ugovora. nelojalne konkurencije itd) ili zaključi (npr. Sve te mogućnosti dopuštaju dispozitivne norme ugovornog prava.ukoliko zakonom nije propisana forma. ograničenju slobode da se izabere saugovarač ( neka lica imaju pravo prvenstva da sklope određene ugovore sa drugim određenim licima npr.ako su državljani raznih država imaju mogućnost da unaprijed odaberu zakon odredjene države koji će biti mjerodavan za njihov ugovorni odnos. Ako je izbor učinjen pod uticajem zablude o ličnosti izabrabnog. 4) Sloboda određivanja tipa ugovora. javni prevoz putnika. 2) Sloboda izbora ugovornog partnera. Za njih su takvi ugovori bili nudum pactum.svoj ugovorni odnos strane ugovornice mogu uredjivati kako im drago.I Princip slobode ugovaranja se sastoji iz mnoštva raznorodnih sloboda. niko nije dužan da odredjeni ugovor zaključi. U rimskom pravu nije bilo moguće zaključiti ugovore koji nijesu bili regulisani. ukoliko su lična svojstva partnerova za drugog ugovornika bila bitna. Zakonom utvrdjene sankcije mogu se i mijenjati i ukidati i ublažiti ili pojačati. već se mora kretati u granicama javnog poretka. isporuka električne energije. ali uvijek ima praktičnu vrijednost. javne službe kao što su PTT usluge. Ako na sklapanje ugovora neko bude primoran. 7) Sloboda da se ugovor raskine ili zamijeni 8) Sloboda izbora mjerodavnog prava.ugovor stvara obaveze za strane ugovornice. Svoj izraz ograničavanja slobode ugovaranja dobijaju u ograničenju slobode da se ugovor ne zaključi (npr. ali ta sloboda nije apsolutna. da te poslove obavljaju u korist svih subjekata i pod jednakim uslovima). ili ako je odgovarajuću odluku donio pod uticajem vlastite zablude. strane ugovornice imaju pravo izabrati bilo koju formu u kojoj će ugovor zaključiti. zabrana zaključenja ugovora u cilju suzbijanja špekulacije.svako može birati lice sa kojim će odredjeni ugovor zaključiti.Created by . to može biti razlog da se ugovor ospori.strane ugovornice nijesu vezane za zakonske tipove ugovora. Postoje ograničenja koja proizilaze iz pravila da je sloboda jednog subjekta ograničena slobodom drugog subjekta. 6) Sloboda izbora forme ugovora.U skladu sa tim postoje razni modaliteti: a) Sporazum koji ne proizvodi pravne obavaze. 35 . nego i na posledice neispunjenja činidbe. ugovor je pravno nevaljan. To su tzv. 5) Sloboda određivanja obaveznosti ugovora.moguće je da se ispunjenje ili nastanak neke obaveze dovede u zavisnosti od nekog uslova. prinudnih propisa i dobrih običaja. To se ne odnosi samo na ugovorne činidbe.

Naročit značaj ima pravilo koje zabranjuje zaključenje ugovora kojim se stvara ili iskorišćava monopolski položaj na tržištu.) potrebna je saglasnost – odobrenje organa starateljstva. već je potreban pristanak trećeg lica (staratelja odnosno zakonskog zastupnika).Created by . Saugovarač poslovno nesposobnog lica koji nije znao za njegovu poslovnu nesposobnost može da odustane od ugovora koji je zaključio sa tim licem bez odobrenja njegovog 36 . na nedostatak ovog pristanka. a radi poništenja ugovora. To može učiniti samo staralac odnosno zakonski zastupnik. duguju naknadu štete. pa se zato o njima ne može ugovor zaključiti. kao što su javni prevoz putnika. c)Ograničenja slobode da se ugovor ne zaključi Da bi se potrošači zaštitili od opasnosti. Nemogućnost zaključenja takvih ugovora određuju imperativne norme. to njihovo preče pravo.prinudni propisima ili javnom poretku. Iz ovoga se može zaključiti da sloboda ugovaranja garantuje samo pravnu.radi pravičnosti ili radi zaštite sovijalno slabijih subjekata. izvjesne kategorije maloljetnika mogu obavljati odredjene poslove uz saglasnost zakonskog zastupnika ili staraoca. Tako lice koje je navršilo 14 godina može zaključivati pravne poslove ali s tim da ih odobri staralac ili zakonski zastupnik lica – ukoliko se ne radi o poslovima koje sam staralac ne može preduzeti (otudjenje nekretnine i sl. komunalne usluge. d)Ograničenje slobode da se ugovor zaključi Izvjesne stvari mogu biti predmet pravnog prometa. Ne mogu se sklapati ugovori koji su protivni dobrim običajima. Takvu obavezu imaju sva preduzeća koja vrše javne službe. koje ograničava slobodu drugih da biraju sebi ugovornog partnera. To znači da maloljetnikova volja nije dovoljna za zaključenje punovažnog ugovora. drugoj strani je nametnuta obaveza da sklapa određene ugovore. zakupa i sl. ali pod istim uslovima. ono može biti upućeno svakom trećem. Medjutim. ne može se pozivati maloljetnikov saugovarač.I Pravo preče kupovine.Njegova suština je u tome što onaj ko želi da zaključi ugovor na koji određeno lice ima preče pravo. Ako odbiju to da učine. Pružanje odgovarajućih usluga jeste glavni zadatak tih preduzeća i ona su u obavezi da zaključuju određene ugovore sa svakim građaninom koji to zatraži.) To njihovo preče pravo može biti ugovornog ili zakonskog porijekla. f)Ugovori za koje je potrebna saglasnost trećeg lica Maloljetnici ne mogu da zaključuju pravne poslove. mora ponudu za zaključenje ugovora uputiti prvenstveno tom licu. može biti ugovornog ili zakonskog porijekla). PTT usluge i slično. Medjutim. a ne stvarnu slobodu postupanja ugovornika. Tek ako ono ponudu odbije . e)Ograničenje slobode izbora ugovornog partnera Neka lica imaju pravo prvenstva da sklopeodređene ugovore sa drugim određenim licima (pravo preče kupovine. Ovaj pristanak je sastavni dio posla bez koga nema punovažnog ugovora.

To bi bili ugovori zaključeni pod odložnim uslovima. Ovdje je odobrenje uslov za postojanje ugovora. Ovo pravo prestaje po isteku 30 dana od dana saznanja za poslovnu nesposobnost druge strane.I zakonskog zastupnika.U skladu sa načelom formalizma ugovor se smatrao zaključenim samo ako je ispoštovana određena forma. Pristanak može biti da u vidu dozvole ili u vidu odobrenja. Dozvola državnog organa – ukoliko je propisom predvidjeno da je za nastanka jednog valjanog ugovora potreban prethodni pristanak nadležnog državnog organa onda se radi o dozvoli. 37 . Postoje dva osnovna vida ovog pristanka. Tokom istorijskog razvoja ugovori su prešli dug put od načela formalizma do načela konsesualizma. h)Načelo konsesualizma Načelo konsesualizma je načelo ugovornog prava koje znači da se ugovori zaključuju prostom saglasnošću volja i bez ispunjenja posebnih formalnosti. bio bi ništav. Ugovor vezuje stranke još u trenutku njegovog zaključenja. Odobrenje državnog organa – za izvjesne ugovore u propisima je predvidjeno da su punovažni tek ako se dobije naknadni pristanak-odobrenje nadležnog organa. ponekad zakonski propisi predvidjaju da i za takve poslove može biti naknadno odobrenje – da se mogu konvalidirati. Ako bi ugovor bio zaključen bez te prethodne dozvole-pristanka. ugovor važi od momenta zaključenja. osim ako zakonom nije drugačije uređeno. To pravo ima i saugovarač poslovno nesposobnog lica koji je znao za njegovu poslovnu nesposobnost ali je bio prevaren od njega da ima odobrenje svog zakonskog zastupnika. Ukoliko se dobije odobrenje. Istina. kao da nije ni zaključen. Ako odobrenje ne bude dato ugovor ne proizvodi pravna dejstva. ali neće proizvoditi pravna dejstva dok se ne dobije odobrenje nadležnog državnog organa. tj. g)Ugovori za koje je potrebna saglasnost državnog organa U mnogim propisima za punovažnost odredjenih ugovora zahtjeva se pristanak nekog državnog organa. izjavljene saglasnosti njihovih volja.Created by . Ovo načelo je vremenom postalo prepreka robnom predmetu i otpočelo je postepeno ublažavanje ovog načela i davanje prednosti načelu konsesualizma. odnosno za nepostojanje odobrenja zakonskog zastupnika i ranije ako zakonski zastupnik bude odobrio ugovor prije nego što istekne taj rok. Velike kodifikacije građanskog prava su proklamovale slobodu ugovaranja i zaključenje ugovora prosto saglasnošću volja. zaključenje ugovora po principu »solus consensus obligat« Zakon o obligacionim odnosima prihvata načelo konsesualizma i predviđa da je ugovor zaključen kada se stranke sporazumiju o bitnim elementima ugovora i da zaključenje ugovora ne podliježe formi.

Saugovarač poslovno nesposobnog lica koji nije znao za njegovu poslovnu nesposobnost može da odustane od ugovora koji je sa tim licem zaključio bez odobrenja njegovog zakonskog zastupnika. S druge strane. ali mogu biti osnaženi naknadnim odobrenjem.. a njih mogu imati samo poslovno sposobna lica. Isto pravo ima i saugovarač poslovno nesposobnog lica koji je znao za njegovu poslovnu nesposobnost. tj. tj. Apsolutno nesposobna su i punoljetna lica koja zbog duševne ili fizičke bolesti nisu u mogućnosti da se staraju o svojoj ličnosti. i ako se zakonski zastupnik ne izjasni u roku od 30 dana od ovog poziva da ugovor odobrava. pravima i obavezama. a za punovažnost drugih mu je nepohodna saglasnot roditelja ili staratelja. starosna granica te nesposobnosti iznosi 14 godina. zbog čega se u pogledu poslovne sposobnosti izjednačavaju sa maloljetnicima do 14 godina. podrazumijeva se poslovna sposobnost fizičkih i pravnih lica koja je neophodna za punovažan nastanak ugovora. Za ova lica ugovore mogu zaključivati njihovi zakonski zastupnici. da su ograničeno poslovno sposobna. Sposobnost ugovaranja Pod sposobnošću ugovaranja. 38 . Izjava volje usmjerena na zaključenje ugovora podrazumijeva svijest i volju da se ugovor zaključi.).Opšti uslovi nastanka ugovora Ugovor nastaje saglasnošću volja ugovornih strana. smatraće se da je odbio da da odobrenje. odnostno za odsustvo odobrenja zakonskog zastupnika. kažemo da postoji relativna nesposobnost ugovaranja. ali ga je prevario da ima odobrenje zakonskog zastupnika. Apsolutno nesposobna su da zaključe ugovor sva lica do odredjenog doba starosti. Saugovarač poslovno nesposobnog lica koji je zaključio ugovor sa njim bez odobrenja zakonskog zastupnika može da pozove njegovog zakonskog zastupnika da se izjasni da li odobrava taj ugovor. kauze (osnova) ugovora 41. Da bi došlo do zaključenja potrebno je da su ispunjeni uslovi u pogledu: 1. Iz praktičnih razloga i ova lica mogu da zaključuju uobičajne i svakodnevne ugovore čija je novčana vrijednost mala (kupovina novina. Ostali ugovori tih lica ako su zaključeni bez odobrenja zakonskog zastupnika su rušljivi. Ograničeno poslovno sposobno lice može bez odobrenja zakonskog zastupnika da zaključi samo one ugovore čije mu je zaključenje zakonom dozvoljeno.Created by . roditelji ili staratelji. Ukoliko lice može da zaključuje samo neke ugovore. zaključenje ugovora ima za rezultat nastanak prava i obaveza koje mogu da stiču samo poslovno sposobna lica. Ovo pravo se gasi po isteku 30 dana od saznanja za poslovnu nesposobnost druge strane. što je jedan od uslova za zaključenje ugovora. Po našem pravu to su maloljetnici od 14 do 18 godina i lica koja se zbog bolesti ili rasipništva s njima izjednačavaju.. Po našem pravu.I - 40. predmeta ugovora 4. saglasnosti volja ugovornih strana 3. sposobnosti ugovaranja 2.

Odredjen je ako se tačno zna šta dužnik duguje povjeriocu. tj na šta su usmjerena prava i obaveze ugovornih strana. Slijedi tužba za naknadu štete. Ona dolazi u obzir kad se dužnik obaveže na činidbu koja je pravno neizvodljiva (npr. U ugovore koji su zabranjeni spadaju ugovor kojim jedno lice ustupa cijelu svoju buduću imovinu. Predmet ugovora mora biti moguć. ugovor o otudjenju budućeg nasledstva kome se neko nada. medjutim. ugovor i dalje ostaje ništav – kod privremene nemogućnosti – ako ugovor nije trebalo ispuniti odmah nego u nekom kasnijem trenutku. Desi li se da objektivno nemoguća činidba postane kasnije moguća. Predmet ugovora je odredljiv u slučaju kad ugovor sadrži podatke pomoću kojih se on može odrediti ili kad su ugovornici ostavili trećem licu (arbitražnom 39 . Određenost predmeta ugovora: – predmet mora biti odredjen ili barem odrediv. kvaliteta.Created by . S obzirom na uzroke. Objektivna nemogućnost označava nemogućnost u apsolutnom smislu. zelenaški ugovori. nužno da ugovorne strane utvrde sve te sastojke. ali ako je tužbu podnijelo u roku od 3 mjeseca od dana sticanja potpune poslovne sposobnosti. već da se njegovim izvršenjem postiže nedopušten cilj. ugovor je ništav. javnom poretku ili dobrim običajima. Ako je u trenutku sklapanja ugovora predmet obaveze jedne strane objektivno i trajno nemoguće. bitnim elementima ugovora. pa se zove nesposobnost ili nemoć. ili da isporuči inostranu robu čiji je uvoz zabranjen). Predmet ugovora je odredjeno davanje. dopušten i odredjen (ili bar odrediv). dovoljno je da se sporazumijevaju o tzv. ona postoji kad je riječ o činidbi koju nije u stanju da izvrši niko. Nije.Predmet ugovora Predmet ugovora je ono na šta je ugovor usmjeren. Ona se tiče činidbe koja prevazilazi snagu i sposobnosti konkretnog dužnika. Ta prestacija se može sastojati u davanju. nemogućnost može biti fizička ili faktička i pravna (fizička nemoć – stvar na koju se dug odnosi više ne postoji tj. Nedopuštenost predmeta ugovora se shvata široko tako da nije nužno da je sam predmet ugovora nedopušten. Subjektivna nemogućnost predmeta obaveze jedna strane ne uzrokuje ništavost ugovora. Predmet ugovora mora biti moguć. Pravna nemogućnost se temelji na pravnim razlozima. ostvarenje činidbe nedopuštaju prirodni zakoni). vremena i načina izvršenja. 42.I I samo poslovno nesposobno lice može zahtijevati da se poništi ugovor koji je bez potrebnog odobrenja zaključio za vrijeme svoje ograničene poslovne sposobnosti. da prenese pravo svojine na stvar nekom ko takvo pravo već ima. Dopuštenost predmeta ugovora: – predmet ugovora je nedopušten ako je protivan prinudnim propisima. činjenje ili nečinjenje ili uzdržavanje od nečega što bi dužnik inače imao pravo da čini. tada je on punovažan ukoliko je ispunjenje u tom trenutku moguće. Po pravilu su ništavi. ugovor o otudjenju stvari koje su stavljene van prometa. Nema ugovora ukoliko se dužnik obavezao na nešto što je nemoguće ispuniti. činjenju ili nečinjenju. količine. Subjektivna nemogućnost je opet nemogućnost u relativnom smislu. Mogućnost predmeta ugovora: – predmet ugovora je radnja (činidba) koju jedna strana duguje drugoj. mjesta. Ono što dužnik ima da učini valjalo bi da bude odredjeno u pogledu vrste. ne samo odredjeni dužnik.

javnom poretku ili dobrim običajima. Pogrešno naznačenje stvari ne škodi ugovoru ukoliko je njen identitet medju ugovornicima nesporan. Cilj vlastitog obavezivanja ne zaustavlja se na stvaranju obaveze kod drugog ugovornika. tada postoji nesporazum i ugovor ostaje bez dejstva. Osnov ugovora pruža odgovor na pitanje zašto se dužnik obavezuje. zato što mu je druga strana već nešto dala pa se obavezuje da to vrati. a sudska odluka ima deklarativan karakter. po pravilu. Cijene usluga ili stvari danas se odredjuju jednostrano i opštim uslovima poslovanja. Mora biti istinit – ako su ugovornici u zabludi o osnovu. nego i kad izostane njeno ispunjenje. svrha njenog obavezivanja (kupac se može obavezati da plati cijenu zato što želi da se i prodavac obaveže da mu preda stvar. jer predmet je radnja koja treba da se izvrši ili od koje se treba uzdržati. Ali kada ugovornici svjesno ugovore prividan (simulovan) osnov da bi time zavarali javnost (ugovore zakup stvari pa to predstave kao poslugu). tj. 40 .Created by . već sredstvo za postizanje nekog drugog cilja.Osnov ili causa ugovora Osnov ili kauza ugovorne obaveze predstavlja jedan od bitnih uslova za nastanak punovažnog ugovora. Obaveza jedne strane je bez osnova ne samo kad naspram nje ne stoji obaveza druge strane. U takvom slučaju ugovor je punovažan iako mu je osnov neistinit pod uslovom da se iza neistinitog nalazi stvarni osnov koji je dopušten (ovdje važe pravila o simulovanom i disimulovanom pravnom poslu – prvi važi prema trećim licima a drugi medju ugovornicima). Predmet ugovora odredjuju. Oštećena strana ima pravo da ga osporava i da zahtijeva da predmet ugovora odredi sudija. ili da bi joj učinio besplatno nešto). ugovor je niištav. ali se one mogu dogovoriti da to učini samo jedna strana i da o tome obavijesti drugu. Zato što je osnov bitan element.I vještaku) da ga odredi. Osnov se ne podudara sa predmetom ugovora. 43. Ako bi ugovorili cijenu veću od propisane. ZOO propisuje da će odredba ugovora kojom se odredjivanje cijene stavlja na volju jednom ugovorniku smatrati nepostojećom i tada kupac duguje cijenu kao u slučaju kad ona nije odredjena. ugovor zbog toga nije u cjelosti nevažeći nego je nevažeća jedino odredba o cijeni. Osnov mora biti dopušten – da nije protivan prinudnim propisima. Ako treće lice neće ili ne može da to učini. Kod nas je prihvaćeno subjektivno shvatanje kauze koje kauzu tretira kao pravni a ne kao ekonomski cilj. kojim su razlozima ugovornici bili podstaknuti na zaključenje iako biva jasno da ugovor nije bio sam sebi cilj. dok je osnov ono zbog čega se strana ugovornica obavezala. Cijena kao bitan element ugovora o prodaji smatra se odredjenom i kad je propisana od strane državnih organa. strane ugovornice i to sporazumno. Ugovor kome nedostaje osnov je prazno obećanje. nego obuhvata i njenu realizaciju. Ona je nužan uslov nastanka i postojanja ugovora. Na ništavost ugovora zbog nepostojanja ili nedopuštenosti osnova sud vodi računa po službenoj dužnosti. U savremenom pravu kauza se shvata kao bitni uslov za zaključenje ugovora. Pretpostavlja se da ugovor ima osnov iako nije izražen.

ugovor nastaje prihvatom ponude koju jedna strana upućuje drugoj. osnov je objektivno svojstvo ugovora koje je poznato svakoj ugovornoj strani. Motivi su najčešće skrivene pobude i zato se nalaze izvan sadržine ugovora. Kod jedne iste vrste ugovora osnov je uvijek isti (osnov obaveze svakog kupca jeste obaveza prodavca da mu prenese pravo svojine na prodatu stvar. Ona je manja kod teretnih nego kod dobročinih. medjutim. ali i volju da nastane ugovor odredjene sadržine. U stvari. skriveni subjektivni ciljevi kojima ugovornici streme. Osnov je bita uslov postojanja ugovora.I - 44. on može biti uzrok nevažnosti samo ukoliko je i druga strana znala za njega ili je mogla znati. 45. Ako je nezakonit ili nemoralan motiv bitno uticao na odluku jednog ugovornika da zaključi teretni ugovor. Ugovor predstavlja manifestaciju uzajamne saglasnoti volja dva ili više lica koja ima za cilj nastanak. u njegovoj sadržini. milosrdja ili da se time ošteti neko treći. da stekne svojinu nad njom). Ponuda je predlog za zaključenje ugovora određenom licu. dok je osnov obaveze svakog poklonodavca želja da na svoj račun obogati poklonoprimca). Ali moguće je da motiv kao lična pobuda dospe u sam ugovor i postane njegova sadržina kao i osnov – nezakonit i nemoralan motiv može učiniti da i sam ugovor bude nedopušten.Created by . Ugovori počivaju na saglasnosti volja 2 strane. a prihvatanje te inicijatne naziva se prihvatanje ponude. Poklon se može učiniti iz dobre želje. Saglasnost volja ugovornih strana podrazumijeva svijest svake od stranaka o značaju radnji koje preduzimaju. 41 . Oni mogu biti potpuno različiti kod pojedinih ugovora iste vrste. Saglasnost volja Saglasnost volja ugovornih strana je uslov nastanka ugovora.I jedno i drugo su psihički pokretači spojeni u zajednički lanac. Nezakonit i nemoralan motiv čine dobročini ugovor ništavim i kad druga strana nije znala da je nedopuštena pobuda bitno uticala na odluku njegovog saugovornika (razlog treba tražiti u tome što su motivi kod dobročinih ugovora zbog njihove malobrojnosti bliži samom osnovu nego kod teretnih). Razlike između osnova i motiva Od osnova treba razlikovati njegove motive. Oni su udaljenije pobude i očekivanja koja navode na zaključenje ugovora. dok je osnov u samom ugovoru. Dakle. jer nisu ograničeni samo na jedan jedini cilj (kupac se može iz različitih razloga odlučitit da kupi stvar. Po pravilu. Ali ta mogućnost nije jednaka kod svih ugovora. Dok osnov objašnjava obavezu ugovornika. tako da bi se njegovim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor. odnosno ništav. ugovor pretpostavlja volju jedne strane koja daje inicijativu za zaključenje ugovora i prihvatanje te inicijative od druge strane. koji sadrži sve bitne sastojke ugovora. izmjenu ili prestanak obligacionog odnosa. Oni izazivaju želju za postizanjem cilja koji znači osnov. Prema tome. dok motiv to nije. Radi se o dvije izjave koje se sadržinski podudaraju i za rezultat imaju nastanak ugovora. Inicijativa jedne strane naziva se ponuda. Motivi su. motiv daje objašnjenje za sam osnov. motiv sam po sebi ne utiče na punovažnost ugovora ni kad je nedozvoljen.

47. Osobine i načini izražavanja volje kod zaključenja ugovora Da bi došlo do zaključenja ugovora mora se postići saglasnost volja ugovornih strana o bitnim elementima ugovora. Ukoliko jedna od stranaka u predugovoru nije voljna da zaključi glavni ugovor. Strane ugovornice saopštavaju jedna dugoj svoju volju naizmjenično. koja nije obavezna. glavni ugovor. Da bi predugovor obavezivao ugovorne strane potrebno je da se one saglase o bitnim sastojcima glavnog ugovora (npr. Odgovor na njega nude dvije oprečne teorije – teorija volje i teorija izjave. a ako taj rok nije predvidjen. Savremeno pravo ne prihvata isključivo nijedno od ta dva ekstremna stanovišta. Postupci kojima one to čine predstavljaju tehniku zaključivanja ugovora. tj. Način iskazivanja volje naziva se izjava volje. Propisi o formi glavnog ugovora važe i za predugovor. u obliku pitanja i odgovora. Kazivanje je najčešće u skladu sa voljom sa onim što se zaista hoće u konkretnom slučaju. Predugovori Predugovor je ugovor kojim se ugovorne strane obavezuju da zaključe kasnije tzv. U tom slučaju se nameće pitanje šta druga lica kao adresati izjave mogu smatrati voljom izjavioca: ono što se kazao ili ono što je htio da kaže. Takvo psihičko stanje mora postojati kod obije strane ugovornice. druga strana može da raskine ugovor i traži naknadu štete.Created by . a time i ugovor koji na njoj počiva. Kada se sretnu i podudare punuda jedne i prihvat ponude druge strane. Među njima su najvažnije iznošenje ponude i prihvat ponude. ako je propisana forma uslov punovažnosti ugovora. a druga volju koja je manifestovana. kod kupoprodaje treba da budu odredjeni stvar i cijena). sud će na zahtjev zainteresovane stranke naložiti drugoj da taj ugovor zaključi u roku koji će joj odrediti sud. moraju biti ozbiljne. Volja ugovornika podrazumjeva svijest o značaju radnje koju preduzimaju i htenje te radnje. Cilj predugovora je da se pripremi i olakša zaključenje glavnog ugovora. Prva smatra mjerodavnom stvarnu volju. stvarne. ali može poslužiti stranama ugovornicama da se upoznaju sa premetom i sadržinom budućeg ugovora. U načelu ono smatra da je mjerodavna izjavljena volja ali ne zanemaruje potpuno ni pravu volju izjavioca. Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši obavezu iz predugovora i ne zaključi glavni ugovor. onda od dana kada je prema prirodi posla i okolnostima glavni ugovor trebalo da bude zaključen. Ukoliko postoje mane volje to dovodi u pitanje saglasnost volja.I - 46. može se ući u fazu pregovora. Zaključivanje obligacionih ugovora Ugovor se sastoji od razmjene dvije ili više izjavljenih volja. Izjave volja ugovornih strana moraju imati odredjene atribute. Prije sklapanja ugovora. 48. ugovor je zaključen. Ali ono može i ne biti vjerna slika volje. 42 . Tako se zaključenje glavnog ugovora može zahtijevati u roku od 6 mjeseci od isteka roka predvidjenog za njegovo zaključenje. slobodne i upućene na nešto što je moguće.

Pregovori Zaključenju ugovora prethode često pregovori izmedju potencijalnih ugovornika. On se razlikuje od zaključenja ugovora koje se sastoji iz iznošenja i prihvatanja ponude. odnosno koje je skrivilo ništavost ili rušljivost ugovora na bilo koji način. za budući ugovor suštinskim pitanjim. negativni ugovorni interes. Po tom osnovu duguje naknadu štete npr. Pregovori ne obavezuju. Pod pregovorima se podrazumijeva razmjena mišljenja izmedju potencijalnih strana ugovornica. Sadržina ugovora ne odredjuje pregovor koji mu je prethodio nego sam ugovor.Culpa in contrahendo Skrivljeno kršenje neke od obaveza koje imaju učesnici pregovora naziva se culpa in contrahendo. Oštećeni može tražiti da bude doveden u situaciju u kojoj bi se nalazio da nije bilo kršenja obaveze za vrijeme pregovora. svaki učesnik u pregovorima snosi svoje troškove oko priprema za zaključenje ugovora dok zajedničke troškove snose podjednako. lice zbog čije je zablude ugovor poništen i lice koje je izvršilo prevaru svog saugovornika. u skladu sa načelima savjesnosti i poštenja. da steknu sliku o pojedinim. 43 .I Predugovor ne obavezuje ako su se okolnosti poslije njegovog zaključenja toliko promjenile da on ne bi bio ni zaključen da su takve okolnosti postojale u vrijeme njegovog zaključenja – clausula rebus sic stantibus – sastavni je dio svakog predugovora. Ono obavezuje na nadoknadu štete uzrokovane drugoj strani čak i u slučaju kad ne predstavlja nedopuštenu radnju u smislu deliktnog prava. odnos pregovora prerasta u ugovorni odnos. Culpa in contrahendo može se zbiti ne samo kod pregovora koji nisu doveli do zaključenja ugovora već i kod pregovora iz kojih je nastao punovažni ili nepunovažan ugovor. Strana koja pretenduje da joj se nadoknadi šteta dužna je da dokaže da je šteta nastala. koja su presudna za konačnu odluku o zaključenju ili nezaključenju ugovora. da bi strana koja je vodila pregovore bila odgovorna za štetu nastalu tim povodom potrebno je da su ispunjena kumulativno 2 uslova: da je strana vodila pregovore bez namjere da zaključi ugovor i da je vodjenjem pregovora druga strana pretrpjela štetu. 50. Ukoliko se culpa in contrahendo svodi na zanemarivanje dužnosti da se partner u pregovoru obavijesti o izvjesnim činjenicama il da mu se one razjasne tada nadoknada obuhvata tzv. ako do odustanka od pregovora dodje iz opravdanih razloga. Pregovori se ne moraju završiti zaključenjem ugovora. i ako se o tome obavijesti i druga strana tada. Pregovori služe da se subjekti informišu. Medjutim. Pregovor biva značajan pri tumačenju ugovora jer iz njega može proizići smisao ugovornog regulisanja. To je redovan slučaj kod ugovora kojima se razmjenjuju veće imovinske vrijednosti.Created by . Medjutim. 49. ukoliko se drugačije ne sporazumiju. Dakle. i zabrane prouzrokovanja štete ZOO predvidja da će strana koja je vodila pregovore bez najmere da zaključi ugovor li je iz pregovora izašla bez opravdanog razloga odgovarati za štetu koju je druga strana pretrpjela vodjenjem pregovora. Pregovori mogu ali ne moraju da dovedu do ponude za zaključenje ugovora i njegovog prihvata. a ako se ugovor zaključi.

Ona sadrži sve bitne sastojke budućeg ugovora tako da njenim prihvatanjem dolazi do zaključenja ugovora. nema pravnih prepreka ni za ponude koje su upućene neodređenom broju lica (opšta ili generalna ponuda). pa makar ispunjavala sve ostale uslove. Od ponude treba razlikovati poziv da se ponuda uputi (invitacio offerendi). Jednostrana izjava volje koja sadrži sve bitne elemente budućeg ugovora jeste ponuda za zaključenje ugovora. 3) Ponuda treba da ima određenu sadržinu. Međutim. imati status jedne ugovorne strane.Izričito i bez odlaganja. pošiljalac poziva ne želi da se njime obaveze jer konačnu odluku da ugovor sklopi još nije donio. Ali. Pozivom se takodje izražava spremnost na zaključenje ugovora. 5) Treba biti ispoštovana forma. ako bez osnovanog razloga ne prihvati njegovu ponudu«. Ukoliko propusti da to učini. tj. Ti uslovi su: 1) Ponudu treba da uputi lice koje će.I - 51. ZOO propisuje: »pošiljalac poziva odgovara za štetu koju pretrpi ponudilac.ugovora intuitu personae. porudžbinu knjige označenu u katalogu ili oglasu). To lice se naziva ponuđeni.Ponudilac treba da je svjestan pravnih posledica koje proizilaze iz njegove izjave. tako da svaka inicijativa za zaključenje ugovora nema karakter ponude. On pokazuje samo vlastitu težnju ka zaključenju odredjenog ugovora i očekuje da mu druga strana uputi ponudu u tom smislu. dužan je odbiti ponudu na koju ne pristaje . Po pravilu. Ono se naziva ponudilac. izjava volje neće imati značaj ponude. ponuda se upućuje određenom licu i to je naročito bitno prilikom sklapanja ugovora zbog individualnih svojstava saugovarača. 44 . 4) Ponuda mora izražavati ozbiljnu namjeru ponudioca da sklopi ugovor određene sadržine (animus obligandi). ali i tada se ugovor može zaključiti samo sa određenim licem. 2) Ponuda treba da je upućena drugoj strani. postaje vezan za svoju izjavu kao da je ponudilac. u slučaju da ponuda bude prihvaćena. U njoj moraju biti označeni svi bitni elementi i sastojci ugovora koji se želi zaključiti (essentialia negotii). ako zakon tako nalaže za datu vrstu ugovora. Medjutim. budući da je slanjem poziva ispoljio izvjestan stepen gotovosti da sklopi ugovor koju mu bude ponudjen. Ponuda za zaključenje ugovora Ponuda je predlog jedne strane drugoj da zaključe ugovor odredjene sadržine. već se pod ponudom podrazumijeva inicijativa koja ispunjava određene uslove. To su elementi koji su nužni za datu vrstu ugovora. a)Uslovi koje treba da zadovolji ponuda ZOO je definisao ponudu za zaključenje ugovora.Created by . Pošiljalac poziva nije dužan da prihvati ponudu koja mu je upućena (npr. kao eventualnom saugovaraču.U slučaju da nije izražena ponuda u određenooj formi.

Ponudilac postaje vezan svojom ponudom čim ponudjeni sazna za nju. Pravni sistem većine evropskih zemalja (uključujući i naše pravo) stoje na stanovištu da ponuda sama po sebi obavezuje ponudioca. Ona obavezuje ponudoca čim se ponudjeni blagovremeno prihvati. Ponudilac nije vezan za svoju ponudu do beskonačnosti jer bi ponudjeni imao mogućnost zlouporebe. Razlikovanje ovih dveju situacija ne vrši se prema geografskom kriterijumu. ponudilac se ne može predomisliti i opozivanjem ponude spriječiti dejstvo zaključenog ugovora. ako je izmedju izjave volje jedne i druge strane nužan izvjestan vremenski razmak. a da ponudioc za to i ne zna. 53. Pri tom je sasvim svejedno da li je ponuda oročena ili nije. Dejstvo ponude u našem pravu Ponudom se stvara mogućnost za ponudjeno lice da zaključi ugovor koji mu je predložen. tj. već s obzirom na to da li se oni nalaze u neposrednoj ili posrednoj vezi. Dejstvo ponude u anglosaksonskom pravu Ponudom se stvara mogućnost za ponudjeno lice da zaključi ugovor koji mu je predložen. sem ako iz okolnosti proizilazi da mu pripada izvjestan rok za razmišljanje. Pošto je ponudjeni u mogućnosti da se o njoj odmah izjasni. U anglosaksonskom pravu sama ponuda ne stvara obavezu i ponudilac je može opozvati sve dok je ponuđeni ne prihvati. Ona obavezuje ponudoca čim se ponudjeni blagovremeno prihvati. Posle toga. rok u kome ponudjeni ima pravo da razmisli i odgovori na učinjenu mu ponudu (deliberacioni rok) može odrediti sam ponudilac. čim je odgovor na ponudu ubacio u poštansko sanduće ponudioca ili ga predao pošti. Posle toga. To nameće potrebu razgraničenja ponude prisutnom od ponude odsutnom licu. Štaviše. s obzirom na prostornu udaljenost ponudioca i ponudjenog. pa bilo da je oročeno ili neoročeno. a)Ponuda prisutnom licu (inter praesentes) Ponuda prisutnom licu obavezuje ponudioca samo za kratko vrijeme. Smatra se da je ponuđeni zaključio ugovor. kad je to saznanje ponudjenog posredno tj. Stoga. ponudilac se ne može unaprijed odreći čak ni prava da ponudu ne opozove. 45 . A. ponudilac se ne može predomisliti i opozivanjem ponude spriječiti dejstvo zaključenog ugovora. ugovor može biti sklopljen. Mogućnost opozivanja ponude postoji u jednom slučaju – ako prije nego što ponudjeni prihvati bitno se promijene okolnosti na štetu ponudioca. tj.I - 52. u pitanju je ponuda odsutnom licu. Ako ponudjeni saznaje za ponudu neposredno od ponudioca i ako je u mogućnosti da se o njoj odmah izjasni riječ je o ponudi prisutnom licu. treba da je prihvati odmah. Rok trajanja ponude. Ponudilac je vezan ponudom samo u slučaju da mu ponuđeni da ili obeća izvjesnu protivnaknadu.Created by .

zavisi od okolnosti. Po ZOO-u ponuda ne gubi dejstvo ako je smrt ili nesposobnost jedne strane nastupila prije njenog prihvatanja. Samo izuzetno. Prihvat ponude može biti učinjen izričito i prećutno tj. konkludentnim radnjama. Prihvatanjem ponude ugovor se smatra zakljucenim. Te dvije faze se najčešće razlikuju jedna od druge...Created by . ponuda ne nadživljuje ponudioca. Po našem pravu ponudilac nije ovlašćen da opozove ponudu. o njoj odluči i da uredno poslat odgovor o prihvatanju stigne ponudiocu. odnosno ne važi za naslednike ponudjenoga (npr. ZOO propisuje da se ona može povući samo pod uslovom da ponuđeni primi izjavu o povlačenju istovremeno sa izjavom o prihvatanju. dok se povlačenjem sprečava da pravno dejstvo ponude nastupi. koja je upucena ponudiocu i koja se u svim bitnim elementima poklapa sa sadrzinom ponude. osim u slučaju promijenjenih okolnosti. Prihvat ponude se može vremenski poklapati sa ponudom što je slučaj sa zaključenjem ugovora u prisustvu saugovarača. U tom slučaju svaka strana ima istovremeno ulogu i ponudioca i ponudjenog. To je ono vrijeme koje je redovno potrebno da ponuda stigne ponudjenom. nakon proteka predvidjenog roka. Ponuda je prihvaćena kada ponudilac primi izjavu ponudjenog da prihvata ponudu. kada je ponudilac u samoj ponudi odredio da njegovi naslednici neće njome biti vezani) ili kada je riječ o činidbama koje imaju lični karakter (djelo majstora. Dužina tog vremena zavisi od međusobne udaljenosti ponudioca i ponuđenog ili od organizacije poštanske službe u mjestu jedne i druge strane.I b)Ponuda odsutnom licu Ponuda odsutnom licu obavezuje za jedan razuman rok. da je ovaj razmotri. 46 . Zaključenje ugovora prolazi kroz 2 faze: iznošenje ponude i prihvatanje. sem ako suprotno proizilazi iz namjere strana. Ali je situacija drugačija kad jedna strana ne podnosi drugoj gotov predlog.umjetnika. 54. naučnika. Što se smatra redovno potrebnim vremenom. običaja ili prirode posla.) d)Povlačenje ponude Razlika se obično ne pravi (u pravnoj teoriji i zakonodavstvu) izmedju opoziva i povlačenja ponude. c)Smrt ili gubitak poslovne sposobnosti jedne strane Dešava se da posle upućene ponude.Prihvatanje ponude (Akcept) Prihvat ponuda je jednostrana izjava volje ponudjenog. Opozivanjem se okončava pravno dejstvo ponude koje je već nastupilo. ali može biti učinjen i kasnije tj. budući da se u oba slučaja ponuda gasi. a prije nego što je ona prihvaćena ili odbijena. ali i kada ponudjeni pošalje stvar ili prati cijenu itd. nastupi smrt ili gubitak poslovne sposobnosti ponudioca ili ponudjenog. već obije sastavljaju njegov pismeni tekst i potom potpisima ispoljavaju svoju saglasnost. Povlačenje je moguće samo prije nego što je vezanost otpočela (rok je kratak).

I Prihvat ponude može dati samo jedno lice koje je poslovno sposobno. prije opoziva ponude. teorija prijema i teorija po kojoj je odlučujuća namjera stranaka. Prihvat ponude treba da potiče od ponudjenog lica i da je upućen ponudiocu.da se iz nje pouzdano može utvrditi da ponuđeni pristaje na predloženi ugovor. terija otposlanja. smatra se da je ponudu te robe prihvatio. Ćutanje ponudjenog ne znači prihvatanje ponude i zato nema dejstva odredba u ponudi da će se ćutanje ponudjenog ili neko drugo njegovo propuštanje (npr. tj. čija je volja za zaključenje ugovora ozbiljna. postavlja se pitanje u kom momentu se smatra da je ugovor nastao. 2) Izjava o prihvatanju ponude treba da bude nedvosmislena. Ako ponudjeni izjavi da prihvata ponudu i istovremeno predloži da se ona u nečemu izmjeni ili dopuni. Prihvat ponude i potvrda o prijemu razlikuju se i od tzv. To znači da se opoziv prihvata prihvata i ponuda mora učiniti sredstvom koje je brže od sredstva kojim je učinjen prihvat ponude. ako je nije odmah ili u ostavljenom roku odbio. Medjutim. Kad se izjava o prihvatanju ponude u svemu poklopi sa ponudom nastaje ugovor. ukrštavanja ponude.Created by . nastaje ugovor. ako ne odbije ponudu u odredenom roku) smatrati kao prihvatanje. a)Uslovi prihvatanja ponude Da bi prihvat ponude doveo do zaključenja ugovora mora da zadovolji sledeće uslove: 1) Prihvat ponude treba da potiče od ponudjenog lica ili od njegovog ovlašćenog zastupnika. U tom slučaju se smatra da je ugovor zaključen sa cijenom koja predstavlja srednju vrijednost ove dvije ponude. teorija saznanja te informacije. U zavisnosti od ovih momenata razlikuju se 5 teorija: teorija izjave (emisije). U ovom slučaju razlikuju se momenat kad je učinjena ponuda. ukoliko je ponudjeni u stalnoj poslovnoj vezi sa ponudiocem u pogledu odredjene robe. Prihvat ponude treba da se sadržinski poklapa sa ponudom. Prihvatanje se može opozvati ako ponudilac primi izjavu o opozivanju prije izjave o prihvatanju ili zajedno sa njom. Ćutanje. stvarna i slobodna. smatra se da je ponudu odbio i da je sa svoje strane učinio drugu ponudu svom ranijem ponudiocu. Ukrštanje ponuda postoji kad jedna strana prodaje odredjenu stvar i nudi je po cijeni koja je manja od cijene koju je druga strana spremna da plati i sa svoje strane učini ponudu. Ukoliko je ponuda za zaključenje ugovora učinjena prisutnom licu koje ju je bez odlaganja prihvatilo. Prihvat mora biti učinjen prije isteka roka odredjenog za odgovor na ponudu tj. momenad kad je ponuda prihvaćena i momenat kad je ponudilac saznao za prihvat ponude. Od prihvata ponude treba razlikovati potvrdu o prijemu ponude kojom ponudjeno lice potvrdjuje da je ponudu primilo. ponudjena strana treba da se u svemu složi sa predlozima datim u ponudi. tj. Dejstvo prihvata ponude sastoji se u nastanku ugovora. Medjutim. koje nije 47 . Ako ponuda nije učinjena intuitu personae nju mogu prihvatiti i naslednici ponuđenog lica. ali se o njenom eventualnom prihvatanju izjašnjava naknadno. ukoliko je ponuda za zaključenje ugovora učinjena odsutnom licu.

Postoje dvije vrste nesporazuma: otvoreni i prikriveni. Njih objašnjavaju 4 teorije: 1) teorija izjave – ugovor se smatra sklopljenim onog trenutka kad je ponudjeni izjavio svoju volju da prihvata ponudu (npr. Neblagovremeno prihvatanje ponude se smatra novom ponudom koju čini ponuđeni. a kod prikrivenog stranke misle da su im izjave podudarne. ukoliko je izjava o prihvatanju ponude koja je učinjena blagovremeno stigla ponudiocu poslije isteka roka za prihvatanje. ugovor je zaključen. ZOO – prihvatanje ponude izvršeno sa zadocnjenje smatra se kao nova ponuda od strane ponudjenog.. Ponuda i prihvat ne gube dejstvo u slučaju smrti i nesposobnosti jedne strane koja je nastupila prije prihvatanja.Created by . O vremenu zaključenja ugovora postoje različita stanovišta u zakonodavstvu i pravnoj praksi pojedinih zemalja.Vrijeme i mjesto zaključenja ugovora Ugovor se sastoji iz ponude i prihvatanja ponude. a ponudilac je znao ili morao znati da je izjava otposlata blagovremeno. Podudarnost izjava ponudioca i ponuđenog se naziva sporazum. Medjutim. 56. Medjutim. a sada ponudjeni.Zadocnjelo prihvatanje ponude Zadocnjelo prihvatanje ponude se različito tretira u raznim pravnim sistemima. Vrijeme sklapanja ugovora važno je zbog toga što se od tog časa računa rok u kome ugovor valja da se izvrši. a po isteku roka za prihvatanje ponude. Pitanje trenutka zaključenja ugovora je znatno složenije izmedju odsutnih lica. U drugim se zakašnjelo prihvatanje ponude smatra novom ponudom o čijem prihvatanju raniji ponudilac. Otvoreni nesporazum je nesporazum kog su stranke svjesne. Ovo drugo rešenje je usvojeno u našem pravu. tek treba da se izjasni. običaja. izvijesti ponudjenog da se zbog zakašnjenja ne smatra vezanim svojom ponudom. ako zakon tako nalaže. 55. Sem toga.. za ugovor važe samo oni zakoni koju su bili na snazi kad je on sklopljen. U kom je trenutku ponuda prihvaćena. ali one to nijesu. to nije teško utvrditi ako se ona upućuje prisutnom licu. dok se 48 . a nepodudarnost se naziva nesporazum. U nekim pravnim sistemima ponudilac ima pravo da osnaži zakašnjeli prihvat i samo da izjavi ponudjenom da je ugovor zaključen. napisao pismo ponudiocu). ne može imati važnost prihvatanja.I praćeno konkludentnim radnjama. 5) Ponuda treba da bude prihvaćena u odgovarajućoj formi. 3) Prihvatanje ponude treba da bude bezuslovno. a i sposobnost ugovornika cijeni se prema tom trenutku. ono ne smije biti propraćeno nekom rezervom. osim u slučaju kada ponudilac odmah ili najkasnije prvog narednog radnog dana po prijemu izjave ili prije prijema izjave. 4) Prihvatanje ponude treba da uslijedi blagovremeno. osim ako suprotno proizilazi iz namjere stranaka. već ga treba shvatiti kao znak nesaglašavanja sa ponudom.

Izjava volje koja ima karakter ponude ili prihvata ponude dovedena je u pitanje ukoliko je učinjena u zabludi. b) zabluda o ličnosti ugovornika (error in persona) – postoji kada jedan ugovornik ima pogrešnu predstavu ili o identitetu svog saugovarača ili o svojstvima ličnosti sa kojom zaključuje ugovor. 3) teorija prijema – ugovor je zaključen onog časa kad je ponudilac primio izjavu ponudjenog da prihvata ponudu (npr. Smatra se da je ugovor zaključen i u slučaju kad odgovor ne dobije. prinuda i prevara. tj. po kojoj ponudilac snosi rizik prenosa i ponude i prihvata. 58. Posledica. Mjesto zaključenja – po ZOO-u mjestom zaključenja ugovora smatra se mjesto u kome je ponudilac imao svoje sjedište odnosno prebivalište u trenutku kad je učinio ponudu (mjesto zaključenja važno je kod ugovora sa inostranim elementom). 5) teorija po kojoj je odlučujuća namjera stranaka. ponudjeni mora dokazati da je ugovor poslao – što je za obično pismo gotovo nemoguće. pretpostavlja se da je ponudilac doznao za prihvat ponude čim je odgovor primio (poklapa se praktično sa prethodnom teorijom). Postoji više vrsta zabluda: a) zabluda o prirodi ugovora (error in negotio) – postoji u slučaju kada jedna ugovoran strana misli da zaključuje jedan ugovor a druga misli da se radi o nekom drugom ugovoru (kupoprodaja-poklon). pročitao pismo ili telegram). čim je pismo ponudjenog prispjelo u poštansko sanduče ponudioca – ZOO prihvata ovo stanovište. Ali pošto je saznanje te činjenice teško dokazati. netačna predstava o pravnim činjenicama koje su relevantne za punovažnost jednog ugovora. kad je dobio pismo ili telegram). 49 . izvršenjem odredjene radnje. 2) teorija otpravljanja (odašiljanja) – ugovor je zaključen u trenutku u kome je ponudjeni poslao ponudiocu pozitivan odgovor na ponudu (predao pismo u poštu ili ga ubacio u sanduče). Zabluda Zabluda se definiše kao kriva predstava o stvarnosti. Nedostaci saglasnosti volja Nedostaci saglasnosti volja su: zabluda. Ugovor je nastao onog časa kad je ta radnja preduzeta. ili pod uticanjem prinude ili prevare. svako od njih snosi rizik prenosa vlastite izjave volje. Trenutak izjave ponudjenog danas se uzima kao trenutak zaključenja ugovora jedino u slučaju kada je on svoju volju izjavio posredno. po teriji prijema on dijeli rizik sa ponudjenim. Naravno. 57. tj. Za razliku od teorije odašiljanja.Created by . relativnoj ništavosti tj.I izjava o prihvatanju nalazi u vlasti ponudjenog tu je činjenicu teško dokazati. pravna sankcija mana ili nedostatka saglasnosti volja sastoji se u tzv. 4) teorija saznanja – ugovor je zaključen u trenutku u kome je ponudilac saznao da se ponudjeni saglasno sa ponudom (npr. Rizik prenosa izjave snosi ponudilac. rušljivosti ugovora. Ugovor je sklopljen npr.

ugovor ne nastaje. Pri stvaranju netačne predstave o nekoj činjenici saugovornik nema nikakvog udjela jer bi se u suprotnom radilo o prevari. U slučaju poništenja ugovora zbog postojanja bitne zablude. postoje i tzv. o osnovu ili od predmetu obaveze. a ona se pokaže kao netačna i pogrešna. kada strane vjeruju da su saglasne. Medjutim. i to nez obzira što strana koja je bila u zabludi nije kriva za svoju zabludu. strana koja se nalazila u zabludi ne može se pozivati na zabludu ukoliko je druga strana spremna da izvrši ugovor kao da zablude nije ni bilo. godine od dana saznanja za razlog rušljivosti ugovora (subjektivni rok) a u okviru objektivnog roka od 3 godine od zaključenja ugovora. Zabluda zbog pogrešnog prenošenja volje jednog lica postoji u slučaju pogrešnog prenošenja ponude ili prihvata ponude kao npr. e) zabluda o pravu (error iuris) i zabluda o činjenicama (error facti) – su medjusobno povezane i njihova pojava vodi ništavosti ugovora. U slučaju poništenja ugovora zbog postojanja bitne zablude. savjesna strana ima pravo da traži naknadu pretrpljene štete. Dakle. kauzi i prirodi ugovora. d) zabluda o motivu (error in motivo) – postoji kada je za jednu ugovornu stranu neka činjenica bila i odlučujući motiv za zaključenje ugovora. kada napiše umjesto sa vašom ponudom sam saglasan – sa vašom ponudom nisam saglasan). savjesna strana ima pravo da traži naknadu pretrpljene štete. zablude prepreke (ona je uvijek suštinska zabluda jer uzrokuje nepostojanje ugovora). Zablude prepreke čine ugovor nepostojećim. a zbog greške službenika telegram ima suprotnu sadržinu od stvarne volje ugovornika (npr.I c) zabluda o predmetu ugovora (error in corpore) – i zabluda o supstanci znače da je jedno lice u zabludi jer je pogrešno držalo da je predmet ugovora jedna stvar. Zabluda lica preko koga je strana izjavila svoju volju smatra se isto kao i zabluda u vlastitom izjavljivanju volje. Saugovarač stranke koja je u zabludi može da traži od nje da se izjasni u odredjenom roku koji ne može biti kraći od 30 dana da li ostaje pri ugovoru 50 . da ugovorna strana da toga nije ne bi ni zaključila ugovor. Zakon posebnu pažnju posvećuje nesporazumu stranaka. za razliku od bitnih zabluda koje ugovor čine rušljivim. ZOO predvidja da je zabluda bitna ako se odnosi na svojstvo predmeta. To su one zablude čije postojanje isključuje saglasnost volja ugovornih strana. Naime. a u stvari se radi o sasvim drugoj stvari li je u zabludi u pogledu materijala od kojeg je stvar sačinjena. a u stvari medju njima postoji nesporazum o prirodi ugovora. Strana koja je u zabludi može da traži poništenje ugovora zbog bitne zablude. kada se ponuda ili prihvat ponude saopštavaju telegramski. bitne zablude. Osnovno dejstvo zablude sastoji se u mogućnosti lica koje se nalazilo u bitnoj zabludi da zahtijeva poništenje ugovora u roku od 1. Zato se u pravu ne uzimaju u obzir sve već samo tzv. Takve su zabluda o predmetu. osim bitne zablude. Do greške u prenošenju volje jednog lica može doći i u slučaju štamparske greške. ili zbog zablude o računskom podatku (broj pogrešno napisan).Created by . osim ako pri zaključenju ugovora nije postupala sa pažnjom koja se u prometu zahtijeva. Svi ovi primjeri pokazuju da postoje ne samo različite vrste zabluda već da se one mogu stepenovati prema svom uticaju na punovažnost ugovora. na lice sa kojim se zaključuje ugovor ako se ugovor zaključuje s obzirom na to lice kao i na okolnosti koje se prema običajima u prometu ili po nameri stranaka smatraju odlučnim za zaključenje ugovora tj.

Prinuda i prijetnja Prijetnja se definiše kao nedozvoljeni akt jednog lica kojim se drugo lice prisiljava da izrazi svoju volju u odredjenom pravcu. Prevara u sebi objedinjava 2 elementa: namjeru jedne ugovorne strane da drugu stranu dovede u zabludu. ali se u teoriji prijetnja shvata kao dio šireg pojma – pojma prinude. Prevara je dovodjenje u zabludu jednog ugovarača angažovanjem druge ugovorne strane. prevara mora biti takva da bez nje subjekt ne bi ni zaključio ugovor. ZOO govori o prijetnji kao jednoj od manja volje. Prevara može biti rezultat kako aktivnog tako i pasivnog ponašanja jednog subjekta. ugovor se smatra poništenim.Created by . kada ugovorna strana preduzme odredjene radnje i postupke koji će zaista dovesti do formiranja ili održavanja zablude kod druge ugovorne strane. ali i psihička (moralna) i tada govorimo o prijetnji. Prevara je. U ovom slučaju ne da postoji mana volje već ne postoji volja za zaključenje ugovora. Dakle. prevara je uvijek uzrok za rušljivost ugovora. kad je u pitanju ugovor bez naknade on se može poništiti i kad je prevaru učinilo treće lice. Da bi bila relevantna. Prevara od strane trećeg lica: ZOO predvidja da ukoliko je prevaru učinilo treće lice. Sem poništenja ugovora može i naknada štete. Prinuda može biti fizička i psihička. Za razliku od zablude. Strana koja dovodi ili održava u zabludi svog saugovarača mora o tome da ima svijest i volju. Ukoliko se pozvana strana ne izjasni u ostavljenom roku ili da negativan odgovor. Prevara je uzrok za rušljivost ugovora i to ne samo u slučaju bitne zablude već uvijek kada je jedna ugovorna strana dovedena u zabludu. Prevara je razlog rušljivosti ugovora. 51 . 60. U praksi je češća psihička prinuda (prijetnja). ne bi ni zaključila ugovor. prevara utiče na ugovor ukoliko je druga ugovorna strana u vrijeme zaključenja ugovora znala ili morala znati za prevaru. dakle. Nije svaka prevara uzrok ništavosti ugovora već samo ona čiji je uticaj na volju jedne ugovorne strane bio takav da ona. godine od dana saznanja za prevaru (subjektivni rok). prinuda može biti fizička. zato što se radi o prevari koju je skrivila druga ugovorna strana.Prevara Prevara se definiše kao namjerno preduzimanje radnji od strane jednog lica sa ciljem da izazove ili da održi već stvorenu zabludu kod druge ugovorne strane. 59. da nije bilo prevare.I ili ne. izmedju prevare sa jedne strane i izjave volje sa druge strane mora da postoji uzročna veza. ili kad vidi da je druga ugovorna strana u zabluda da tu zabludu održi. prinudi u momentu zaključenja ugovora. Jedna ugovorna strana može biti izložena fizičkoj sili tj. Prevareno lice može da traži poništenje ugovora i to u roku od 1. Dakle. Prijetnja se izjednačava sa pojmom psihičke ili moralne prinude. izazvana zabluda – kvalifikovana zabluda. Medjutim. odnosno u roku od 3 godine (objektivni rok). Jedno lice pristaje da zaključi ugovor pod uticajem fizičke prinude. bez obzira na to da li je druga strana u vrijeme zaključenja ugovora znala ili je morala znati za prevaru.

Važiće disimulovani ugovor ako ispunjava opšte uslove za važenje ugovora. Ugovor sa fiktivnom osnovom: – fiktivni osnov čini ugovore ništavim jer stranke nisu ni htjele njegovo dejstvo. Strah se smatra opravdanim ako se iz okolnosti vidi da je ozbiljnom opasnošću ugrožava tijelo ili dobro ugovorne strane ili trećeg lica. Rok za podnošenje tužbe za poništenje ugovora koji je jedno lice zaključilo pod prijetnjom iznosi 1 godinu od prestanka prijetnje tj. da je prinuda nedopušteni akt. druga strana može tražiti da se ugovor poništi. U prvom slučaju se radi o fiktivnom. ucjene (subjektivni rok). Simulovani ugovor: – je takav ugovor gdje stranke prikazuju javnosti da su zaključile sasvim drugi ugovor (zaključile ogovor o kupoprodaju a prikazju to kao ugovor o poklonu ili posluzi). prijetnja. Objektivni je 3 godine i računa se od momenta zaključenja ugovora. Ugovori sa fiktivnom osnovom i simulovani ugovori Osnov ugovora može biti prividan-neistinit. Fizička prinuda kao rezultat ima potpuno odsustvo volje jednog lica. Ako je ugovorna strana ili neko treće nedopuštenom prijetnjom izazvao opravdani strah kod druge ugovorne strane tako da je ona zbog toga zaključila ugovor. Dakle. njegovoj imovini ili bliskim licima. Prijetnja i prinuda su pravno relevantne ne samo ukoliko potiču od saugovarača. Takvi ugovori su apsolutno ništavi. su rušivi. prikrivajući na taj način pravi cilj ugovora – cilj koji stvarno žele postići. Ovdje se radi o težnji stranaka da se izigra neki imperativni propis ili izbjegne neka nepovoljna situacija ali takva situacija koja je u skladu sa propisom (da se izbjegne plaćanje poreza).Created by . a u drugom o simulovanom ugovoru. Prinudan ugovor se ne može isticati prema trećem savjesnom licu.I Prijetnja je izazivanje straha kod saugovarača od buduće opasnosti koja će se desiti ili njemu samom. Radi se o ništavom ugovoru jer osnov praktično i ne postoji. već i od trećih lica i to bez obzira da li je saugovarač to znao ili ne. Smatra se da je ugovornik na koga je djelovala fizička prinuda da zaključi ugovor bio samo objekt a ne subjekt. postoje dva ugovora: simulovani i disimulovani – koji su stranke htjele ali su ga skrivale. ili ako prikazuju jedan cilj ugovora. Ima pravo na naknadu štete. Da bi postojala prinuda potrebno je da su ispunjena 3 uslova: 1. Lice mora dokazati postojanje prijetnje. 52 . da je prinuda bila ozbiljna 3. da je prinuda odlučujuće djelovala na zaključenje ugovora 2. 61. Ugovori zaključeni tako da je na jednu ugovornu stranu djelovala psihička prinuda tj. Prividan osnov postoji ili kada stranke prikazuju odredjeni pravni cilj koji žele navodno postići ali one i nemaju namjeru da se obavezuju. stranke imaju drugi pravni cilj od onog koji je naveden.

njima nedostaje normativno važenje. b)Kontrola sadržine opštih uslova poslovanja Opšti uslovi poslovanja podvrgavaju se državnoj kontroli. naročit je jedino način na koji se on zaključuje. pojavili su se ugovori koji se sklapaju na temelju tzv. Danas. strane su bar u načelu slobodne da izmjene klauzule opštih uslova poslovanja i da ih prilagode svojim potrebama. Ona može jedino u cjelosti da prihvati ugovor ili da ga u cjelosti odbije. slabija strana. Ta strana treba da se potčini opštim uslovima poslovanja. kako bi se zaštitila druga. Umjesto ugovora koji imaju svoja individualna obilježja. Bitno obilježje athezionih ugovora jeste to što je njihove klauzule unaprijed odredila jedna strana. Takav sporazum predstavlja pojedinačan ugovor koji se naziva formularni ili tipski ugovor. 53 . Opšte uslove poslovanja čini spisak tipičnih ili standardizovanih ugovornih klauzula koje se sastavljaju unaprijed. Oni ne predstavljaju neki naročit tip ugovora. Kontrola se sprovodi na tri načina: 1) Donošenjem zakonskih propisa koji određuju granice slobode sastavljača opštih uslova poslovanja 2) Nalaganjem obaveze sastavljačima da ih prije upotrebe podnesu na saglasnost nadležnom upravnom organu 3) Davanjem ovlašćenja sudovima da naknadno provjeravaju jesu li opšti uslovi poslovanja nepravično regulisali prava i obaveze ugovornika na štetu druge strane. Međutim. Formularni ugovori se često izjednačavaju sa athezionim ugovorima ili ugovorima po pristupu. koje stiču samo voljom i druge strane ugovornice.opštih uslova poslovanja. To su apstraktna pravila za sve buduće pojedinačne ugovore. Odredbe opštih uslova poslovanja postaju sadržina konkretnog ugovora na osnovu okvirnog ili pojedinačnog sporazum aizmeđu ugovornika. Opšti uslovi poslovanja Klasičan način sklapanja ugovora podrazumijeva pogađanje ugovornika o njegovoj sadržini. već o dijelu ugovora. međutim.da zaključi sporazum o njihovom važenju.tj. sa stanovišta njihovih sastavljača oni imaju istu ulogu kao zakon. Kod formularnih ugovora.Created by . koja se mora pouzdano utvrditi. tako da druga strana nije u stanju da u predloženim uslovima bilo šta mijenja. U tom slučaju se ne radi o zasebnom sporazumu.I - POSEBNI NAČINI SKLAPANJA UGOVORA 62. Prilikom sprovođenja kontrole sud se rukovodi načelom savjesnosti i poštenja. Cilj ove kontrole je da suzbije mogućnost slobode ugovaranja od strane sastavljača opštih uslova. takvog pogađanja sve manje ima i koriste se drugačiji načini ugovaranja. a)Osnova važenja opštih uslova poslovanja Pošto opšti uslovi poslovanja sadrže generalna pravila za buduće slučajevve.

U nekim slučajevima ugovornici su potpuno slobodni u izboru sredstava izražavanja svoje volje. Uprkos tome putnik ne može odbiti da plati punu cijenu. jer onaj ko se tako ponaša potvrđuje svojim činom vlastitu latentnu volju da ugovor zaključi. sem kad je zakonom drugačije odredjeno. Npr: putnik kao korisnik usluge prosto uskače u autobus prije nego je kupio voznu kartu. Oni su u mogućnosti da ugovor zaključe u bilo kojoj formi. uz naknadu. ne samo činjenice da je ugovor zaključen. on. nego i sadržine ugovora. a nije pri tom mislio da prethodno zaključi ugovor o prevozu i da se obaveže na plaćanje nadoknade prema tarifi. Jer takvo ponašanje ima tipično značenje. U trenutku kad donosi odluku da uđe u autobus. forma je zakonska ili ugovorna. Način na koji strane ugovornice izjavljuju svoju volju da zasnuju ugovorni odnos naziva se forma ugovora. Ako pak. U pravnotehničkom smislu takvi ugovori se nazivaju neformalni. Za mnoge ugovore zahtijeva se odredjena. Forma čini ugovore jasnijim i preciznijim. čine odnosi između vršilaca i korisnika masovnih komunalnih usluga. Volja se može izjaviti u svakom obliku koji je pogodan da je učini razumljivom i nedvosmislenom. Faktički ugovorni odnosi Pravilo je da faktička stanja ne stvaraju prava i obaveze. olakšava dokazivanje. Ona je tijesno povezana sa sadržinom ugovora. tj.I - 63. odnosno zaključio ugovor o prevozu. Na pridržavanje te forme može ih obavezati zakon ili njihov prethodni sporazum. Može čak biti i u zabludi o visini prevozne cijene. pismena forma.Created by . Glavno područje na kome učenje o faktičkom ugovornom odnosu nalazi svoju primjenu. Forma navodi ugovornike da temeljnije razmisle o obavezama koje 54 . FORMA UGOVORA 64. Iz njih jedino mogu nastati vanugovorna potraživanja koja se tiču nadoknade štete. Samo faktičko korišćenje usluge dovodi do odgovarajućeg ugovornog odnosa između određenih lica. Forma ugovora (pojam i svrha) Ugovor kao pravni akt pretpostavlja saglasnost izjavljenih volja odredjenih lica. strane ugovornice nemaju slobodu da izaberu formu u kojoj će ugovor sklopiti.potraživanja zbog neosnovanog obogaćenja i sl. Usluge može koristiti svaki građanin i to bez prethodne izjave volje. jer čini oblik njenog ispoljavanja. ima jedino volju da se prevozi. Danas su ugovori u načelu neformalni. Riječ je prije svega o uslugama javnog prevoza i o parkiranju motornih vozila na javnim parkiralištima. mogu izabrati prostija ili složenija stredstva što zavisi od njihovog nahodjenja. po pravilu. Pošto svaki ugovora ima svoju sadržinu. mora imati i formu kao manifestaciju sadržine. nego ga moraju sklopitit u tačno odredjenoj formi – riječ je o formalnom ugovoru. U zavisnosti od toga.

Može imati za cilj da državne organe ili nekog drugog obavijesti o nastanku ugovornog obligacionog odnosa. Načelno. Ukoliko ona kasnije odbije da ispuni ono što je obećala obrazlažući to ništavošću ugovora zbog odsustva forme. U odsustvu te forme ugovor je ništav.I preuzimaju i predupredjuje tako njihovu lakomislenost. naime. svojeručni potpis isprave. Konstitutivna je ona forma koja uslovljava nastanak punovažnog ugovora. ništavost je jedino sredstvo kojim se osigurava poštovanje prinudnih propisa o formi. S obzirom na to. Strane ugovornice nemaju dužnost da ispune ono što su obećale jedna drugoj. a pismeni kome nedostaje ovjera od suda može biti konvalidiran: ako je ispunjen u cjelosti. No. Ugovor koji nije sklopljen u propisanoj konstitutivnoj formi jeste ništav. ili ako je plaćen porez na promet. osim ako iz cilja zbog koga je forma propisana očigledno ne proizilazi nešto drugo. Budući da ne postoji tužba kojom bi se iznudilo zaključenje ugovora u naloženoj formi. Konstitutivna i dokazna forma Forma ugovora nema uvijek isti pravni značaj. 66. Usmeno sklopljen ugovor nije moguće konvalidirati. tada postupa protivno načelu savjesnoti i poštenja. dok druga misli da je neformalan. ili ako je nepokretnost stečena u granicama zakona. Dešava se da samo jedna strana zna da je za ugovor potrebna izvjesna forma. vodila pregovore bez namjere da ugovor zaključi.Created by . Po ZOO – ugovor koji je ništav zato što nije zaključen u pismenoj zakonskoj formi može naknadno da bude osnažen ako obije strane u cjelosti ili u pretežnom dijelu dobrovoljno ispune ono što su njime jedna drugoj obećale. Ako ona koja zna da je ugovor formalan ne obavijesti o tome drugu stranu nego je lukavo navede da ugovor sklope u nepropisanoj formi. Dokazna – ima manji procesnopravni značaj. formalno ništav ugovor ne stiče pravnu važnost ni kad se činidba koja je njime obećana ispuni. Ono je. ili ako nije povrijedjeno pravo preče kupovine ili drugi društveni interes. Njeno nepoštovanje ne povlači materijalnu nevažnost ugovora. može joj prigovoriti da je skrivila ništavost ugovora. a potpisi strana ugovornica treba da budu ovjereni od strane suda. razlikujemo 2 vrste: konstitutivna (ad solemnilatem) i dokazna (ad probationem). pa je dužno da drugoj strani naknadi štetu koja se sastoji od negativnog ugovornog interesa. 55 . za koji su oni iz bilo kog razloga zainteresovani. pismeni tekst ugovora 2. biva da zakonodavac i drugačije odredi. nego procesnu sankciju ugovora kome nedostaje dokazna forma nije moguće pred sudom dokazivati svjedocima. Zbog takvog postupanja biće odgovorna drugoj strani zbog culpa in contrahendo. ako iz cilja propisa koji nju odredjuje ne proizilazi šta drugo. Po ZOO-u važi pretpostavka da je forma konstitutivna. Ugovor o otudjenju nepokretnosti – mora biti sklopljen u pismenom obliku. 65.Pismena forma ugovora pismena forma ugovora iziskuje 2 uslova: 1. nekad i ovjera od suda. ukoliko iz cilja kojom je odredjena ne proizilazi šta drugo.

Created by . Sudsko vrši sud na zahtjev stranaka. ali ako je saglasnost među stranama vidljiva i neosporna. TUMAČENJE UGOVORA 67. strane ne mogu pokrenuti spor pred sudom ili drugim nadležnim organom dok prethodno ne pribave tumačenje ugovora. To biva u slučaju kad se iz njega može zaključiti da je formalno važeći dio samo prividan pravni posao ili da ga ugovornici bez usmenog sporazuma nisu htjeli.I Tekst ugovora može biti napisan rukom ili mašinom. koja čine i ugovor.međutim potrebno je da se nalazi na jedinstvenom pismenom dokumentu. Pojam i vrste tumačenja Odredbe ugovora treba da budu jasne i nedvosmislene. Potpis ide ispod teksta. profesionalni i lični autoritet ulivaju povjerenje ugovornim stranama. Usmeni sporazum koji ne važi može da upropasti i onaj formalan važeći dio. u slučaju kad su strane predvidele da tumačenje ugovora izvrši treće lice. Vansudsko tumačnje pravno ne obavezuje. Medjutim. ne u sredini i mora biti svojeručni. Ukoliko. Zahtjevu pismene forme ugovora udovoljeno je i kada se ponuda i prihvatanje ponude nalaze na 2 odvojena i različita pismena. neko treći tumačiti ugovor. i ugovorna strana koja je nezadovoljna tumačenjem može da se obrati sudu i traži da on izvrši tumačenje. može se desiti da izostane potpis. Tačno je to da potpis znači usaglašavanje sa sadržinom ugovora i da tek nakon njega ugovor počinje da proizvodi pravna dejstva. Pravilo je da se ugovor primjenjuje onako kako glasi. Zakonska pretpostavka po kojoj je mjerodavan pismeni tekst nije neoboriva. osim ukoliko treće lice ne odbije da da tumačenje 56 . nedostatak potpisa ne može biti uzrok nevažnosti ugovora. Ugovorne strane mogu da predvide da će u slučaju nesaglasnosti u pogledu smisla i domašaja ugovornih odredaba. Ono ima za cilj utvrdjivanje zajedničke namjere ugovornih strana. Potpisom pismene izjave ugovornica potvrdjuju da je u tekstu sadržine njihova volja. medjutim. nema saglasnosti stranaka po pitanju smisla pojednih odredaba ugovora pojavljuje se potreba za tumačenjem ugovora. ZOO poznaje dvije vrste tumačenja ugovora: sudsko i vansudsko. a ugovorom nije drugačije odredjeno. To je najčešće neko stručno i nepristrasno lice čije znanje. Zahtjev pismene forme je ispunjen ako strane izmijenjaju pisma ili se sporazumiju teleprinterom ili drugim sredstvom koje omogućava da se utvrde sadržina i davalac izjave.

To znači da se odredba koja je nejasna tumači kao dio ugovora. a ne nikako izolovano. Sistematsko tumačenje znači da se pojedine odredbe ugovora tumače u kontekstu svih odredaba ugovora. Tumačenje tipskih ili formularnih ugovora – s obzirom da se radi o ugovorima koje formuliše jedna ugovorna strana pravilo je da se nejasne odredbe tumače na štetu strane koja je formulisala ugovor. To su: interpretacija u skladu sa načelom bona fides. Subjektivno treba da dovede do utvrdjivanja zajedničke namjere ugovornih stranaka. Zbog nesavršenosti jezika. a to su: 1) Pri tumačenju valja stalno imati u vidu cjelinu ugovora i zato pojedine njegove odredbe treba dovesti u medjusobnu logičku vezu. a pouzdano se ne zna koje su značenje imale strane u vidu.Created by . globalno. U istraživanju te zajedničke namjere pravna nauka je formulisala a zakonodavstvo oblikovalo pravila tzv. Ovaj vid tumačenja treba da dovede do razumjevanja teksta ugovora. 3) Ako se odredbe ugovora sastoje iz riječi koje mogu imati uže i šire značenje. a u korist strane koja je ugovoru pristupila. tumačenje ugovora pretpostavlja i vrijednovanje ukupnog ponašanja ugovornih strana. Znači da tumač treba da uzme u obzir ukupno ponašanje ugovornih strana. Centralno mjesto medju instrumentima subjektivnog tumačenja pripada jezičkom tumačenju. a u slučaju teretnih ugovora u smislu kojim se ostvaruje pravičan odnos uzajamnog davanja. jezičko ili doslovno tumačenje. mjerodavno se smatra uže značenje. Medjutim. Ne treba uzimati da nejasne i dvosmislene odredbe nemaju nikakvo dejstvo. Kriterijum objektivnog tumačenja polazi od povjerenja koji zahtijeva da se svaki ugovor tumači onako kako bi izjavu volje u datim okolnostima pojmili razumni ljudi. Kod ugovora bez naknade odredbe se tumače u smislu koji je manje težak za dužnika. Funkcionalno tumačenje znači da se izrazi i riječi upotrebljene u ugovoru tretiraju na način i u značenju koje je najprihvatljivije za prirodu sadržine ugovora – tumačenje u skladu sa kauzom. ili kad je na drugi način bio pripremljen i predložen od jedne strane ugovornice. njegove nejasne 57 . Pomoćni karakter imaju pravila objektivnog tumačenja koja se primjenjuju u slučaju kad pravila subjektivnog tumačenja ne dovode do rezultata. sistematsko. 2) Tumač mora uvijek polaziti od pretpostavke da u ugovoru nema proitvrječnosti i da u njemu nije ništa suvišno kazano. funkcionalno tumačenje. 4) U slučaju kad je ugovor zaključen prema unapred odštampanom sadržaju. treba uzeti u obzir sve ono što su stranke rekle ili učinile prije i posle zaključenja ugovora. subjektivnog ponašanja. kao i zbog nedovoljne preciznosti ugovornih strana može se pojaviti problem značenja pojedinih riječi u tekstu ugovora.I - a)Kriterijumi tumačenja Postoje dvije vrste tumačenja ugovora: subjektivno i objektivno. nego im valja naći pravi smisao. b)Posebna pravila tumačenja Za tumačenje ugovora važe izvjesna pravila.

nego njihova stvarna namjera. Osobenosti opšteg karaktera su sledeće: a) ravnopravnost ugovornih strana b) volja je determinisana samo ekonomskim momentom c) administrativne obaveze ne utiču na karakter ugovora d) sankcija za neizvršenje ugovora je isključivo imovinske prirode a) Pravna jednakost i ravnopravnost ugovornih strana je potpuna. Dolazi do izražaja princip slobode ugovaranja. to mora učiniti sud. Takva su pravila o računanju rokova. Sadržina ugovora nije impretivno regulisana. a u nekim slučajevima su mjerodavna pravila tumačenja koja je propisao zakon. zajma. takvi ugovori tumače se na štetu njihovih sastavljača. 68. VRSTE UGOVORA 69. a u teretnom ugovoru u smislu kojim se ostvaruje pravičan odnos uzajamnih davanja. 6) Za tumačenje neodredjenih izraza ukoliko je nemoguće utvrditi koji su im značaj ugovornici pridavali.I odredbe valja tumačiti u korist druge strane.putem dopunjujućeg ili kvalifikovanog tumačenja ugovora. c) Izvjesne administrativne obaveze ugovornih strana ostaju van ugovora i nemaju neposredno dejstvo na karakter ugovora. To su zakonske obligacije ili neke druge 58 .Created by . Jedino što ne smije biti protivpravna. 7) Za pravnu kvalifikaciju ugovora (kao prodaje. Tim prije. Ne radi se o tumačenju pojedinih odredaba.Osobine ugovora Obligacioni ugovori bez obzira o kojoj se vrsti radi imaju izvjesne opšte karakterne osobine. 5) Nejasne odredbe u dobročinim ugovorima treba tumačiti u smislu koji je povoljniji za dužnika. zakupa) nisu mjerodavne riječi koje su strane upotrijebile. već o tumačenju smislene sadržine ugovora. To popunjavanje čestvo vrši zakonodavac propisujući dispozitivna pravila za nebitne elemente ugovora. One doprinose da se ugovor kao pravno sredstvo razlikuje od drugih pravnih sredstava u oblasti prava. b) Volja je determinisana samo ekonomskim momentom koji ostaju van ugovora. Dopunjujuće tumačenje ugovora Dešava se da strane ugovornice neko sporno pitanje nijesu ugovorom uopšte regulisale i u ugovoru se javlja praznina koju bi trebalo popuniti. Ugovor je tako i nastao u praksi kao neophodno pravno sredstvo koje omogućava i unapredjuje ekonomski promet pružajući mu pravne okvire i na taj način pravnu zaštitu.ako se praznina ne može popuniti na taj način. ugovor se neće smatrati nevažećim u slučaju kad su ga ugovornici pogrešno okvalifikovali. Međutim.

Jednostrano i dvostrano obavezujući . koje terete plodouživaoce ili sopstvenike. standardni i formularni 69. U zavisnosti od toga da li su ili nisu regulisani zakonom ugovori se dijele na imenovane i neimenovane.Formalni i neformalni Podjela ugovora prema odnosu prava i obaveza: . Imenovani i neimenovani Jedan od kriterijuma podjele ugovora jeste kriterijum zakonskog regulisanja ugovora. posebni i okvirni Samostalni i akcesorni Intuitu personae i bez svojstva ličnosti Predugovor i glavni ugovor Kauzalni i apstraktni Formalni. realni i konsesualni Tipski. Ona se može ostvariti samo preko suda. Sadržinu 59 . nezavisno od toga da li se zaključuje ugovor ili su u vezi sa ugovorom. d) Za neizvršenje ugovornih obaveza ugovorne strane mogu ostvariti samo imovinsku sankciju. a ne bilo kojim putem nekih drugih mjera prinude. čiji su naziv i sadržina zakonom odredivi. Neimenovani su oni koji nisu posebno zakonom regulisani niti ih zakonodavac imenuje jer su u pravnom prometu rijetki i na koje se primjenjuju opšta pravila ugovornog prava. Neimenovani ugovori se mogu zaključivati.Jednostrani i dvostrani Teretni i dobročini Komutativni i aleatorni Sa trenutnim i trajnim izvršenjem Jednostavni i mješoviti Ugovori sa sporazumno određenom sadržinom i ugovori po pristupu Kolektivni i individualni Generalni.I administrativne obaveze. ukoliko nisu zabranjeni zakonom. Oni su detaljno regulisani od strane zakonodavca. Imenovani su oni koji su zbog svog značaja i učestale primjene predvidjeni i regulisani zakonom tj. najčešće poreske.Created by . Podjela ugovora prema zakonskom regulisanju: Imenovani i neimenovani Podjela ugovora s obzirom na formu: .

Stranke uživaju u osnovi jednaku sudsku zaštitu bez obzira da li se radi o imenovanim ili neimenovanim ugovorima. drugi samo povjerilac. 70. kad je jedan ugovor zakonom regulisan strankama je olakšano zaključenje ugovora.imenovane ugovore samo konstatuje faktičko stanje. Jednostrano i dvostrano obavezujući Ova podjela je izvršena prema odnosu prava i obaveza ugovornih strana. Prema ovom kriterijumu ugovori se dijele na formalne i neformalne.Obligacioni odnos koji nastaje iz ovog ugovora ima prost izgled. Imenovani ugovori s obzirom da su zakonom detaljno regulisani. Forma ima 2 funkcije: dokaznu i zaštitnu (štite se interesi stranki i javni interesi) 71. Pravi obostrano obavezujući (contractus 60 . Kao pravni posao ugovor je uvijek dvostran. Međutim imenovani ugovori s obzirom da su zakonom detaljno regulisani pružaju strankama povoljniji položaj. Praksa pokazuje da neimenovani ugovori nastaju kao proizvod potreba stranaka u pravnom prometu i da se zatim transformisu u imenovane jer zakonodavac. pisana. jer ne moraju da se bave detaljima. jedan je samo dužnik. Jednostrano formalni – dovoljno je da samo jedna strana manifestuje svoju volju u odredjenoj formi (ugovor o jemstvu. Neformalni su ugovori za čije zaključenje jed dovoljna prosta saglasnost volja ugovornih strana.I neimenovanih ugovora odredjuju stranke svojom voljom i u skladu sa opštim pravilima ugovornog prava. Formalni i neformalni Jedan od kriterijuma podjele ugovora je kriterijum uslova potrebnih za nastanak jednog ugovora. svečana i realna.Naime. Dvostrano formalni – potrebno je da obije ugovorne strane ispune odredjenu formu. Formalni ugovori su ugovori za čije zaključenje zakon ili same stranke zahtijevaju ispunjenje odredjene forme.Created by .konsesualni. pružaju strankama povoljniji položaj. Jednostrano obavezujući (jednostrani) su ugovori čijim zaključenjem nastaje jedna ili više obaveza ali samo za jednu ugovornu stranu. jer obavezuje jemca samo ako je izjavu o jemčenju dao pismeno). unoseći ih među ostale . U okviru obostrano obavezujućih ugovora pravna teorija dijeli ove ugovore na prave i neprave obostrano obavezujuće ugovore. Kod formalnih ugovora forma je bitan uslov za zaključenje ugovora. što znači da se svaki od ugovarača istovremeno pojavljuje i u ulozi povjerioca i u ulozi dužnika. obavezuje jednog. Ugovornici imaju strogo podijeljene uloge. Forma može biti ugovorna i zakonska. Dvostrano obavezujući (sinalgmatični) ugovori su ugovori čijim zaključenjem za ugovorne strane nastaju uzajamna prava i obaveze. tzv. ovlašćuje drugog učesnika. jer su za njegov nastanak potrebne izjave dveju volja. Ako se u konkretnom slučaju radi o formalnom ugovoru nepoštovanje predvidjene forme čini ugovor ništavim. Formalni ugovori mogu biti jednostrano formalni ili dvostrano formalni.

I bilateralis aequalis). Ona se obavlja po principu do ut des. ostavi. mogu biti ili jednostrani (više lica javno obeća određenu nagradu) ili dvostrani ili višestrani. odricanje od prava koja pripadaju.a li su kasnije postali dvostrano obavezni. Jednostranoobavezni se tumače tako da predstavljaju što manji teret za lice koje ima odredjenu obavezu. To su ugovori kojima se vrši uzajamna razmjena činidbi. Oni se zaključuju isključivo u interesu 61 . Teretni i dobročini Podjela na teretne i dobročine ugovore izvršeno je prema tome da li se za korist koju jedna ugovorna strana dobija od druge daje naknada ili ne. 73. otkaz ugovora i izjava o raskidu ugovora zbog neizvršenja. obični ili nesavršeni obostrano obavezujući ugovori (contractus bilateralis inaequalis) razlikuju se od pravih po motivaciji odnosa u kome stoje međusobna prava i obaveze ugovornika. kombinujući se.već nekim drugim težnjama. Teretni je ugovor kod koga jedna strana daje naknadu za korist koju na osnovu ugovora dobija od druge strane (ugovor o kupoprodaji. izdavanje hartija od vrijednosti i dr. Dobročini ugovori su oni kod kojih strana ne daje naknadu za ono što je dobila od druge strane (ugovor o poklonu. To je slučaj kod ostave kada ostavoprimac ima troškova oko održavanja stvari. Dvostrani pravni poslovi (ugovori) su saglasne izjave volje dviju ili više strana radi postizanja nekog pravnog dejstva. raspolagati svojim pravom. U ove poslove spadaju: testament. Raskid ugovora zbog neispunjenja moguć je samo kod dvostranoobavezujućih ugovora u samo je kod njih moguće istaći prigovor neispunjenja. a nazivaju se još i uzajamni ugovori. Jednostrani i dvostrani Jednostrani pravni posao je posao koji se sastoji od izjave volje jednog lica odnosno jedne strane. 72. Ovim pravnim poslovima mogu se stvarati obaveze za sebe. Kada se tumače dvostranoobavezni ugovori pravilo je da se traži zajednička namjera ugovornih strana. Dok poslovi koji se sastoje od izjave volje samo jednog subjekta mogu biti samo jednostrani. posluzi. dotle izjave više subjekata. derelikcija. U ove poslove se ubrajaju svi ugovori uključujući i poklon jer u njegovom zaključenju učestvuje s jedne strane poklonodavac a sa druge poklonoprimac. javna obećanja nagrade. kao što je na pr. zakupu).Created by . zajmu). stvarati prava za treća lica ali se ovima nemogu nametati obaveze. U neprave ugovore se svrstavaju i oni koji su u trenutku nastanka bili jednostrano obavezujući.što će reći da jedna strana preuzima na sebe obavezu u cilju da od druge dobije korist koja odgovara onome što ona sama čini ili daje. Nijesu motivisani željom za međusobnom činidbi. Nepravi.ugovor o poklonu. Pitanje rizika slučajne propasti stvari i prekomjernog oštećenja se postavlja samo kod dvostranoobaveznih ugovora. Ovi ugovori se još nazivaju i ugovoru iz naknadu ili onerozni ugovori.

Takvi su ugovori: ugovor o prodaju. a za koga obaveze i nije poznat njihov medjusobni odnos. Komutativni su oni kod kojih su u momentu zaključenja ugovora poznati i visina i odnos uzajamnih davanja. zakupu i sl. dok se nejasne odredbe teretnih ugovora tumače tako da se utvrdi zajednička namjera stranaka. Aleatorni ugovori su ugovori kod kojih u momentu zaključenja nije poznato ko će od ugovarača dobiti ili izgubiti tj. Praktični značaj ovakve podjele ugovora ogleda se u načinu njihovog prestanka. ukoliko drugi ne prekrši svoju obavezu. Za njih je karakteristično to da stranke unapred pristaju na nejednak odnos prestacija. Ovi ugovori se razlikuju na planu ugovorne odgovornosti. 62 . 74. tako da druga na sebe preuzima obavezu.Created by . tako da jedna strana može dobiti sve a druga ništa.I jedne strane. Ugovori sa trenutnim izvršenjem obaveze su ugovori kod kojih se obaveza sastoji iz jednog akta činjenja ili uzdržavanja koji se izvršava u jednom momentu. Uslovi zaključenja dobročinih ugovora su strožiji od uslova koje se traže za zaključenje teretnih ugovora (ugovor o poklonu – traži se forma). ne očekujući ništa zauzvrat. Ugovori sa trajnim izvršenjem prestacije su ugovori kod kojih se izvršenje obaveze sastoji iz više akata činjenja ili propuštanja. Dobročini ugovori se još nazivaju i ugovori bez nadoknade ili lukrativni ugovori. Pravilo je da se nejasne odredbe dobročinih ugovora tumače tako da predstavljaju što manji teret za dužnika. Kod ugovora sa trajnim izvršenjem ne mora da postoji neki poseban razlog. pravila o prekomjernom oštećenju. za koga će nastati pravo. ugovori se dijele na komutativne i aleatorne. Komutativni i aleatorni Prema odredjenosti prava i obaveza u momentu zaključenja ugovora. Kod teretnih – ugovarači odgovaraju za pravne i materijalne nedostatke ispunjenja. Kratkotrajni ugovori se po pravilu ne mogu raskinuti voljom jednog ugovornika. Ništa nije ostalo ništa da bude utvrđeno naknadno u zavisnosti od nekog neizvjesnog ili vremenski neodređenog događaja. ravnoteža uzajamnih davanja. To su ugovori kod kojih ugovarači u momentu zaključenja ugovora tačno znaju šta koja od stana potražuje a šta duguje. Da bi jedan ugovor bio aleatoran potrebno je da postoji neizvjesnost u pogledu dobitka ili gubitka za obije strane. 75. Na aleatorne ugovore se ne primjenjuju pravila o leziji. Lična svojsta i motivi lica koja su zaključila dobročini ugovor imaju mnogo veći pravni značaj. a raskid takvog ugovora se naziva otkaz. Oni u cjelosti ili djelimično zavise od nekog neizvjesnog ili vremenski neodređenog događaja. Alea – isključuje leziju (ugovor o doživotnom izdržavanju). tj. zato se i mnogo lakše mogu raskinuti.Ugovori sa trenutnim i trajnim izvršenjem Prema dužini trajanja prestacije ugovori se dijele na ugovore sa trenutnim izvršenjem obaveze i ugovore sa trajnim izvršenjem obaveze. Teretni ugovori su po pravilu neformalni.

Kolektivni su oni koji proizvode pravno dejstvo za sva lica koja pripadaju odredjenoj grupi tj. Kod ove vrste ugovora sadržina ponude postaje sadržina ugovora u momentu pristupanja ugovoru. Ponuda je stalna i dostupna javnosti putem štampanih formulara. itd. raskid ili poništenje djeluju pro futuro.) i kod kupovine proizvoda čija je cijena unaprijed utvrdjena. o pansionu. Jednostavni i mješoviti Prema karakteru prestacije ugovori se dijele na jednostavne i mješovite. već da su povezani tako da čine posebnu cjelinu tj. Ovi ugovori su pravilo u obligacionom pravu. Njihovu pojavu opravdava potreba brzog i pojednostavljenog zaključenja ugovora.smatraće se da nikad nijesu ni postojali.Created by . ali ne tako da oni stoje jedni pored drugih samostalno. Složeni ugovori nastaju spajanjem 2 ili više ugovora od kojih svaki ostaje samostalan. raskid ili poništenje ugovora djeluju retroaktivno. kolektivitetu ili organizaciji. Oni se najčešće pojavljuju u oblasti tzv. 77. o kupoprodaji i ugovoru o djelu. o ostavi. javnih službi (autobuski. nov ugovor. Važe za one članove kolektiva koji za njihovo zaključenje nisu dali saglasnost ili su postali članovi kolektiva 63 . Ukoliko je ugovor sa trenutnim izvršenjem prestacije. mješoviti je npr. 76. Mješoviti ugovori su ugovori čija se sadržina sastoji od elemenata karakterističnih za 2 ili više ugovora. dok druga strana pristupa ugovoru bez mogućnosti pogadjanja i eventualne izmjene nekog od elemenata ili uslova iz ugovora. željeznički prevoz. ugovor o alotmanu. Ugovori sa sporazumno odredjenom sadržinom su ugovori kod kojih ugovorne strane sporazumno odredjuju elemente i uslove ugovora. Jednostavan je ugovor o kupoprodaji. koja je ugovor zaključila.I Samo kod ugovora sa trajnim izvršenjem obaveza može se postaviti pitanje promjenjenih okolnosti. Mješoviti ugovori se sastoje iz elemenata više ugovora. 78. ali tako da sačinjavaju jedan jedinstveni ugovor. a kada su u pitanju ugovori sa trajnim izvršenjem obaveze. Ugovori po pristupu su ugovori kod kojih samo jedna strana i to unaprijed odredjuje i elemente i uslove ugovora. Ugovor o pansionu je mješoviti ugovor jer objedinjava elemente ugovora o zakupu... ptt. Jednostavni su oni čiji se bitni elementi poklapaju sa bitnim elementima koje zakon predvidja za odredjenu vrstu imenovanih ugovora. Ugovori sa sporazumno određenom sadržinom i ugovori po pristupu Prema tehnici i načinu zaključenja ugovori se dijele na ugovore sa sporazumno odredjenom sadržinom i ugovore po pristupu. Kod ugovora po pristupu ponuda je opšta i stalna. Kolektivni i individualni Prema tehnici i načinu zaključenja ugovori se dijele na kolektivne i individualne. Ponuda je opšta jer je upućena neodredjenom i unaprijed neograničenom broju lica.tj.

Generalan je onaj ugovor kojim se samo uopšteno regulišu prava i obaveze njegovih strana. okvirni i pojedinačni ugovori Okvirnim ugovorom stranke zasnivaju odredjeni trajni poslovni odnos. Generalni ugovori su oni kojima stranke odredjuju opšte elemente svog poslovnog odnosa za jedan veliki poslovni poduhvat (npr.Created by . godine). Samostalni i akcesorni (Glavni i sporedni) Prema medjusobnoj zavisnosti ugovore dijelimo na samostalne i akcesorne (zavisne). obligacioni odnosi nastali takvim ugovorom će trajati nekoliko kalendarskih godina. Oni za predmet imaju činidbu koja treba izvršavati u dužem vremenskom razdoblju. posebni. osiguranju i sl. Takvi su ugovori o radu. ugovore za kraći vremenski period (1. Po pravilu. To je onaj ugovor bez kog se cilj ne može postići. s obzirom na činjenicu da li obavezuju samo ona lica koja su dala saglasnost za zaključenje ugovora ili se prostiru na sve članove grupe u ime koje je zaključen ugovor. Posebni ugovori predtsvljaju način realizacije generalnog ugovora. Za zaključenje kolektivnog ugovora dovoljno je da se većina članova saglasi sa njegovom sadržinom. Na osnovu tako zaključenog generalnog ugovora iste ugovorne strane zaključuju posebne ugovore. izgradnja krupnih investicionih objekata). Individualni i kolektivni ugovori se razlikuju u pogledu pravnog dejstva.Zajedničko ima je to što imaju isto cilj. 64 . Posebni imaju sposobnost da se lako prilagode promijenjenim okolnostima i na taj način se sprečava raskidanje generalnog ugovora zbog novonastalih okolnosti. tj. pojedinačnim ugovorom se mogu predvidjeti i drugačije obaveze i prava od onih u okvirnom ugovoru. U njemu se po pravilu odredjuje opšti obim uzajamnih prava i obaveza i drugi elementi poslovne saradnje za jedan relativno duži vremenski period. Kolektivni ugovori najčešće sadrže samo opšte odredbe ili uslove pod kojima će njegovi učesnici docnije zaključiti svoje individualne ugovore. Kolektivni ugovori predstavljaju pravni okvir za individualne. U pojedinačnom nije potrebno ponavljati opšte uslove i osnov na prava i obaveze predvidjene okvirnim ugovorom. Odnos okvirnog i pojedinačnog je odnos opšteg i posebnog. Pojedinačni ugovori se zaključuju izmedju istih ugovornih strana za ostvarivanje svakog pojedinačnog poslovnog poduhvata koji je predvidjen okvirnim ugovorom. koje ga konkretizuju. a za postizanje tog cilja nije potrebno postojanje nekog drugog ugovora.I posle zaključenja ugovora. Individualni su oni koji obavezuju samo ona lica koja su ih zaključila. Samostalni ugovori su ugovori koji se zaključuju i proizvode pravno dejstvo nezavisno od drugih ugovora. 80.ali su im funkcije različite. Odredbe individualnih ugovora ne mogu biti u suprotnosti sa odredbama kolektivnog ugovora 79. Posebnim ugovorom se ne bi mogla utvrditi prava i obaveze koje bi bile suprotne pravima i obavezama utvrdjenim generalnim ugovorom. Isto tako. Generalni.

Intuitu personae i bez svojstva ličnosti Jedan od kriterijuma podjele ugovora jeste kriterijum ličnosti ugovornika.Created by . Cilj predugovora je da se pripremi i olakša zaključenje glavnog ugovora. Neke od njih su po samoj prirodi stvari. ukoliko to ne učini dužnik. hipoteka. Ugovor zaključen intuitu personae je ugovor kod kog su lična svojstva jedne ili obje ugovorne strane odlučujuća za nastanak ugovora. postoje ugovori koji su zaključeni bez obzira na lična svojstva i čije ispunjenje od strane samog dužnika nije neminovno da bi se zadovoljio interes povjerioca. Oni prestaju prestankom ličnosti (smrću fizičkog lica ili likvidacijom pravnog) i ne prelaze na naslednike. druga strana može da raskine ugovor i traži naknadu štete. a ako taj rok nije predvidjen. zaloga.iako zavisi od glavnom. Ugovorom o jemstvu se jemac obavezuje prema povjeriocu da će ispuniti ponovažnu i dospjelu obavezu dužnika.I Zavisni su oni koji ne mogu samostalno da postoje već je njihovo zaključivanje i pravna egzistencija zavisna od nekog drugog ugovora. ili po ugovoru takve da ih ne može ispuniti niko drugi osim dužnika. glavni ugovor. Njih može ispuniti i svako treće lice. jer on bez njega gubi smisao.Predugovor i glavni ugovor Predugovor je ugovor kojim se ugovorne strane obavezuju da zaključe kasnije tzv. sud će na zahtjev zainteresovane stranke naložiti drugoj da taj ugovor zaključi u roku koji će joj odrediti sud. Akcesorni se mogu zaključiti samo ako je zaključen odredjeni samostalni ugovor. 65 . Nelični se ne gase i prelaze na naslednike. a ovakav ugovor se može poništiti zbog zablude u poglednu ličnosti ugovornika. Da bi predugovor obavezivao ugovorne strane potrebno je da se one saglase o bitnim sastojcima glavnog ugovora (npr.nema nikakvog uticaja na pravnu opstojnost glavnog ugovora Zavisni su: ugovor o jemstvu. kod kupoprodaje treba da budu odredjeni stvar i cijena). umjesto dužnika (to su npr. Ukoliko jedna od ugovornih strana ne izvrši obavezu iz predugovora i ne zaključi glavni ugovor. 82. Sporedni ugovor. Za njih treće lice može jemčiti povjeriocu. u tom smislu što važi samo za odredjenog dužnika i ne tiče se nikog trećeg. Naspram njih. po zakonu. Tako se zaključenje glavnog ugovora može zahtijevati u roku od 6 mjeseci od isteka roka predvidjenog za njegovo zaključenje. sve obaveze ne zavise podjednako od lica kome pripadaju. 81. Ugovori intuitu personae ne mogu se osigurati jemstvom niti je kod njih moguća zamjena dužnika. Njihov cilj je da pomažu ostvarenje glavnog ugovora. jer njegove fizičke ili duhovne snage karakterišu činidbu (obaveza slikara da izradi sliku) – lična. ugovorna kazna. Propisi o formi glavnog ugovora važe i za predugovor. Ukoliko jedna od stranaka u predugovoru nije voljna da zaključi glavni ugovor. Medjutim. Ukoliko iz bilo kog razloga prestane da postoji osnovni ugovor prestaje i ugovor o jemstvu. sve obaveze koje se tiču isplate odredjene sume novca). ako je propisana forma uslov punovažnosti ugovora. Svaka obaveza iz obligacionog odnosa ima lični karakter. Ako prestane postojati samostalni ugovor prestaje da postoji i akcesorni. a može i preuzeti dug ili ga ispuniti.

I onda od dana kada je prema prirodi posla i okolnostima glavni ugovor trebalo da bude zaključen. Poštovanje forme je bitan elemenat postojanja ugovora. on mora imati razlog obavezivanja jer nastanak dugovinskog odnosa bez odredjenog cilje je protivno zakonima razumnog postupanja. Za punovažnost ovih ugovora se ne traži ništa više od te saglasnosti. kojom se zasniva. već imaju drugo značenje. Naravno. Kauzalni i apstraktni Prema vidljivosti kauze ugovori se dijele na kauzalne i apstraktne.Formalni. Apstraktni su oni kod kojih se ne vidi osnov. Realni ugovori su svi oni ugovori gdje takodje nije dovoljna samo saglasnost volja ugovornih strana. U slučaju preuzimanja ostaliih radnji. Ukoliko je osnov vidljiv iz same sadržine ugovora u pitanju je kauzalan. tako da se ne zna za šta se stranke obavezuju. 84. Apstrakni ugovori sadrže apstrakno obećanje određene činidbe bez navođenja razloga obavezivanja (cautio indiscreta). Momentom saglasnosti volja – izražene riječima ili konkludentnim radnjama nastaje ugovor. Prilikom zaključenja ugovora obaveze koje ugovornici preuzima imaju svoj osnov. tj. konktretan ili individualizovan ugovor. Kauzalni su oni kod kojih je osnov ugovora odredjen i jasan. već je neophodno da ta saglasnost bolja bude izražena u posebnoj formi. Predugovor ne obavezuje ako su se okolnosti poslije njegovog zaključenja toliko promjenile da on ne bi bio ni zaključen da su takve okolnosti postojale u vrijeme njegovog zaključenja – clausula rebus sic stantibus – sastavni je dio svakog predugovora.predaja stvari. Za zaključenje ugovora potrebna je i namjera da se zaključi ugovor. već je za nastanak ugovora neophodna i predaja stvari koja čini predmet ugovaranja (šire uzevši. obična saglasnost mišljenja o nekoj stvari ne znači i saglasnost u smislu zaključenja ugovora. 83.Created by . 66 .upis u zemljišne knjigene spadaju u zaključenje ugovora. Glavni ugovor je ugovor koji predstavlja razmjenu saglasnih izjava volje izmedju dva ili više lica. materijalan. Konsensualni ugovori su oni za čije nastajanje nije potrebna nikakva forma osim obična saglasnost volja saugovarača. razlog ili svrhu obavezivanja. Praksa je pokazala da se ti ugovori najčešće i zaključuju baš u vidu prikrivanja posla koji pravno nije dozvoljen. Njime se označacaju svi oni ugovori koji ne sadrže golo obećanje određene činidbe nego i saglasnost ugovornika o pravnoj namjeri obećanja. na pr. realni ugovori bi takodje bili formalni. realni i konsesualni ugovori Formalni ugovori su oni za čije zaključenje nije dovoljno da ugovorne strane postignu saglasnost volja. mijenja ili ukida odredjeni pravni odnos. samo što se radi o osobenoj formi – predaja stvari). I apstraktni imaju kauzu ali se ona ne vidi. Ukoliko nije poštovana forma ugovor je ništav. tako da se tačno zna zašto se stranke obavezuju.ni koji im je cilj u konkretnom slučaju. Svrha apstraktnog ugovora može biti da se neka sumnjiva obaveza utvrdi kao izvjesna i iza njega se može skrivati posao koji pravni poredak ne odobrava. odnosno solo consensu.

lica koja ugovor sklapaju preko svojih zastupnika. jer i ona mogu imati svojstvo ugovorne strane. Za ta lica nastupaju odredjene obaveze i odredjena prava. Takva su npr. Ugovor je za sve ostale posao. Tako se na osnovu dugogodišnje prakse došlo do sastojaka ugovora koji odgovaraju porebama određenog prometa. dejstvo ugovora ne mimoilazi ni sve njih. treća lica.I - 85. Formularne ugovore stavljaju u promet banke. koji istupaju u njihovo ime i za njihov račun. željeznice. pa su ti sastojci formulisani u odgovarajuće odredbe tipskog ugovora. standardni i formularni ugovori Tipski ugovori su oni koji na jednoobrazan način regulišu određene odnose u jednoj privrednoj oblasti. ali vecina sastojaka je detaljno određena. Ova prava djeluju izmedju strana ugovornica. Ugovorom se mogu stvarati samo imovinska prava. On je za njih »tudji posao« koji im ne može ni škoditi ni koristiti. skladišta itd. pa se rezerve druge strane ne prihvataju.Dejstvo ugovora Pravilo je da ugovor proizvodi pravna dejstva samo u odnosu na lica koja su ga zaključila. Ovo pravilo se primjenjuje na ugovore zaključene intuiti persona bez izuzetka. Tipski. robne kuće. Standardni ugovori su oni koji nastaju u određenoj oblasti poslovanja i sadrže izvjesne elemente karakteristične za tu vrstu posla. Obligacije su relativna prava. ugovor ne proizvodi ni prava ni obaveze. Pojmom »treće lice« u odnosu na ugovore ne obuhvataju se sva ona lica koja nisu neposredno učestvovala u njegovom zaključenju. i to ne sva već samo neko od njih. a)Dejstvo ugovora među ugovornim stranama Ugovor kao zakon važi prije svega za njegove tvorce. kome se zamjera da je izraz volje ekonomski jače strane. Stranke mogu precizirati niz sastojaka. i oni žele da formulišući ugovore na osnovu velikog iskustva. za lica koja u njemu učestvuju – za ugovorne strane. DEJSTVO UGOVORA 86.Created by . Trećim licima u odnosu na ugovor smatraju se samo ona lica koja u njegovom zaključenju nisu učestvovala ni neposredno ni posredno. No. U svim ostalim slučajevima dejstva ugovora se prostiru i na univerzalne sukcesore ugovornih strana. Oni nisu treća lica u pravnom smislu zato što na njih prelazi zaostavština ostavioca takva 67 . Ugovorom nastaju obligacije. predvide sve situacije koje bi mogle nastati iz određenog pravnog odnosa sa velikim brojem klijenata. Po svojoj prirodu to su ugovori po pristupu. jer je sačinjen od asocijacije privrednika ili nekog međunarodnog tijela. Po pravilu ne dozvoljava se nikakvo odstupanje od uslova predviđenih u takvom ugovoru. Trećim licima ne mogu se smatrati naslednici strana ugovornica. Ona nisu treća lica jer je ugovor njihov a ne tudji. Za ostala tzv.

biva pozvano da učestvuje u njegovom izvršenju. ako je ugovor zaključen s obzirom na lična svojstva jedno ugovornika tj. Samo u 2 slučaja ugovor neće proizvoditi dejstvo prema naslednicima: 1. već jedino izmedju dužnika i druge ugovorne strane. Na taj način i treće lice koje nije učestvovalo u zaključenju ugovora. Oni će npr.Created by . Učešće trećeg nije. medjutim. On je običan obligacioni ugovor kod kojeg samo dužnik svoju obavezu ne treba da izvrši povjeriocu. biti dužni da plate već dospjelu zakupninu. b)Dekstvo ugovora prema trećim licima Pravilo je da ugovor dejstvuje samo izmedju ugovornika i njihovih naslednika. Zato ovaj ugovor i ne predstavlja u stvari izuzetak kod pravila da ugovor dejstvuje samo medju ugovornicima. on je samo ovlašćen da primi činidbu od dužnika ali nema pravo da zahtijeva i njeno izvršenje. nego odredjenom trećem licu. pa i prava i obaveze iz ugovora koji je zaključio ostavilac. Tipični su: ugovor o osiguranju života i poklon sa nalogom. intuiti persona. Njime je učinjen stvarni izuzetak od pravila da ugovor ne dejstvuje prema trećima. s tim što se treći ovlašćuje da od dužnika samostalno i neposredno zahtijeva ispunjenje ugovora u svoju korist. Takav pravni status trećeg odredjuju same stranke ugovornice zaključujući tzv. Ali ovo pravilo nije bez izuzetka. potraživanja i dugovi iz takvih ugovora koji su dospjeli još za života ostavioca prelaze na naslednike. riječ je o ugovoru o ispunjenju trećem licu ili o nepravom ugovoru u korist trećeg. 87. koje povjerilac ugovorom ovlašćuje da činidbu primi. 2. da naknade troškove načinjene u cilju izvršenja ugovora itd. pa zato ugovoriti da dužnik dugovanu činidbu izvrši nekom trećem umjesto drugoj ugovornoj strani. on stiče vlastito pravo da potražuje činidbu. Ipak. Ako treći učestvuje u izvršenju ugovora bez prava da sam zahtijeva činidbu od dužnika. Ugovornici mogu hteti da ugovor proizvodi dejstvo i prema trećim licima. Kod ovog ugovora razlikuju se 3 lica: .Ugovor u korist trećih lica Treće lice može učestvovati u ispunjenju ugovora sa vlastitim tražbenim pravom prema dužniku. pravni ugovor u korist trećeg lica.I kakva je. uvijek isto već može imati dvojak karakter: 1. Odstupanja od njega su moguća i do njih dolazi voljom lica koja ugovor zaključuju. nagradu za izvršeni posao. ako su se ugovornici tako sporazumjeli 2. Ugovor po svojim pravnim karakteristikama ne predstavlja posebnu vrstu ugovora.ono koje obećava da će učiniti nešto trećem – koje se naziva obećalac ili promitent 68 . Obligacioni odnos ne nastaje izmedju dužnika (obećaoca) i trećeg lica. Pojavio se u doba razvijenog prometa dobara i usluga. ukoliko mu ona bude ponudjena. Ugovorom u korist trećeg lica jedna ugovorna strana se obavezuje drugoj da odredjenu činidbu izvrši nekom trećem. Ono se pritom ne pojavljuje ni kao zastupani ni kao pravni sledbenik povjerioca.

Da bi ugovor u korist trećeg lica bio punovažan potrebno je da su kumulativno ispunjene dvije grupe uslova. da ga odbije. odnos izmedju promitenta i beneficijara. Prva grupa uslova tiče se odnosa na relaciji stipulant-promitent. Medjutim. Prva dva lica uvijek su odredjena. ako iz samog ugovora ili iz okolnosti ne proizilazi što drugo. Odnos između stipulanta i promitenta: – je ugovorni odnos dvije strane modifikovan odredbom o ugovaranju u korist trećeg lica. dopušten i odredjen ili odrediv 4. da postoji saglasnost volja stipulanta i promitenta 3. Prva grupa: 1. odnos izmedju stipulanta i beneficijara 3.Dejstvo ugovora u korist trećih lica Zaključenje ugvoora u korist trećeg lica nastaju 3 vrste odnosa i to: 1. stipulant ne može više. To može biti i lice koje još nije rodjeno odnosno preduzeće koje nije osnovano.I . odnos izmedju stipulanta i promitenta 2. da je korisnik odredjen ili odrediv. Naprotiv. stipulant ima pravo da od promitenta zahtijeva da ispuni obavezu iz ugovora onako kako ona glasi. Ako to učini.lice u čiju korist prva dva nešto ugovaraju. Ukoliko beneficijar odbije da primi korist koja mu po ovom ugovoru pripada. ovo ograničenje ne važi za ugovore kojima se promitent obaveže da će učiniti nešto u korist trećeg tek posle smrti stipulantove. 88. da postoji kauza ugovora 5.ono kome takvo obećanje daje. Činjenica da je ugovor zaključen u korist trećeg lica ne isključuje pravo stipulanta da zahtijeva ispunjenje ugovora. da je ispoštovana forma ugovora. Zakon ne traži da beneficijar bude poslovno sposobno lice. Takvu korist stipulant može opozvati u svako vrijeme. korisnik nije jedan od ugovornika 2. a drugu grupu čine uslovi koji se odnose na korisnika (beneficijara). da su stipulant i promitent poslovno sposobni 2. pa ni njegova poslovna slosobnost. Treći stiče pravo povjerioca iz ugovora u čijem zaključenju ne učestvuje ni posredno ni neposredno. stipulant ima pravo da zahtijeva ispunjenje u svoju korist. Odnos između stipulanta i beneficijara: 69 . smatra se da ga nije nikad ni steklo. pa i testamentom.Created by . Posle tog opozivanja odnosne izmjena biće moguća jedino ako je tako utvrdjeno ugovorom. Druga grupa uslova tiče se korisnika ili beneficijara. Treće lice može i da ne prihvati pravo koje mu se nudi. ni opozvati ni izmjeniti korist koja je za njega ugovorena. Za nastanak tog prava nije potrebna ni njegova volja ni njegovo znanje. a ugovor može biti zaključen i u korist budućeg lica. dok treće može biti odredljivo. a koje se naziva stipulant ili promisar . A izjavi li da ga prihvata. da je predmet ugovora moguć. a koje se zove korisnik ili beneficijar. Potrebno je da: 1. bez njegove saglasnosti.

Pošto ugovor nije korisnikov on ga ne može ni raskinuti ni zahtijevati naknadu štete zbog neispunjenja. prava i slobode trećih lica. Dok prigovore koji ne proizilaze iz ugovora. Najčešće zato što želi da na taj način ispuni svoju ranije nastalu obavezu prema beneficijaru ili zato što hoće da beneficijaru učini poklon. prigovor neispunjenog ugovora. da istovremeno ispune svoje obaveze 70 . a u tome nije uspio i pored potrebnog zalaganja. Ugovor u korist beneficijara stvara neposredno pravo za beneficijara da traži izvršenje ugovora od strane promitenta. 89. jer bi to značilo direktno ugrožavanje sigurnosti. Obećanje učinjeno drugom da će treći nešto učiniti ili propustiti. On ne može da traži izvršenje cijelog ugovora već samo korist koja je za njega ugovorena. a obećalac odgovara za štetu koju bi drugi pretrpio zbog toga što treći neće da se obaveže ili da izvrši ili da propusti odredjenu radnju. Dejstva ovih ugovora se ogledaju u sledećem: 1)Obje strane su dužne. jer on obavezuje onoga ko je tuđu činidbu obećao. trećeg ne obavezuje.Created by . To znači da ovaj ugovor nije bez dejstva. ali ne i na teret trećih lica. kompenzacije. Prihvatanjem koristi od strane beneficijara prestaje pravo stipulanta na opoziv. Druga je stvar ako promitent takve prigovore ima i naspram korisnika lično. PRIGOVOR NEISPUNJENJA UGOVORA 90. Obećavalac neće odgovarati ako je drugom obećao da će se samo zauzeti kod trećeg da se ovaj obaveže da nešto učini ili propusti. nesposobnosti i sl.) ne može isticati prema korisniku. jer bi to značilo direktno ugrožavanje sigurnosti. prava i slobode trećih. ali koje ima prema stipulantu (npr. prigovor neurednog ispunjenja – objektivni prigovori). ali i pravne sigurnosti. U slučaju da je namjera strana ugovornica bila isključivo da se obaveže treće lice.I – objašnjava zašto je stipulant zaključio ugovor u korist beneficijara. po pravilu. ali i u cilju davanja kredita beneficijaru. tada će ugovor biti bez dejstva. Odnos između promitenta i beneficijara: – je odnos izmedju povjerioca i dužnika. Ugovor se može zaključiti u korist ali ne i na teret trećih lica.Ugovor o obećanju činidbe trećeg lica Ugovor se može zaključiti u korist. Stipulant može da opozove ugovorenu korist do momenta njenog prihvatanja od strane beneficijara. Promitent može da istakne u odnosu na beneficijara sve prihode koje može da istakne i prema stipulantu (prigovor nevažnosti ugovora .Svojevrsna dejstva uzajamniih ugovora Kod uzajamnih ugovora obaveza jedne strane čini osnov obaveze druge strane.

71 . ni po ugovoru.I 2)Strana koja prenosi na drugu neko pravo na stvar. Međutim. Uspješno isticanje prigovora neispunjenja ugovora predpostavlja određene uslove: .Pojam i pravna priroda prigovora neispunjenja ugovora Svaka strana kod uzajamnih ugovora pristaje da ispuni svoju obavezu. dužna je da garantuje za materijallne i pravne nedostatke stvari 3)Uzajamne činidbe treba da budu približno jednake vrijednosti. tj. niti je ovlašćen da prvi zahtijeva ispunjenje.potrebno je da tuženi ostaje pri ugovoru i da priznaje svoju obavezu prema tužiocu ali odbija da je on prvi ispuni . postoje i izuzeci od pravila o istovremenosti ispunjenja obaveza. Pravo na činidbu osigurano je prigovorom neispunjenja ugovora ili exceptio non adimpleti contractus.potrebno je da tužena strana nije bila dužna da prva ispuni svoju obavezu prema tužiocu. Ističući ga tuženi ustvari saopštava tužiocu da neće da izvršava svoju obavezu. Oni mogu biti određeni ugovorom. jer on nije izvšio njegovu ili da će izvršiti tek nakon što on izvši njegovu obavezu. ali samo pod uslovom da u isti mah dobije protivčinidbu. iako je očigledno da tužilac nije ispunio svoju obavezu njemu.tuženi treba da ima punovažno protiv. Prigovor neispunjenog ugovora predstavlja pravno sredstvo odbrane od nesavjesnih povjerilaca. a)Pravna priroda Prigovor neispunjenog ugovora spada u red tzv. ni druga strana više nije u obavezi 91. mora predstavljati njegovu glavnu obavezu iz istog ugovora .dilatornih (odložnih prigovora).obaveza tužioca zbog čijeg neipunjenja tuženi prigovara mora imati karakter protivčinidbe u odnosu na obavezu tužene strane. Njime se jedan ugovornik može poslužiti u slučaju kad drugi zahtijeva od njega da ispuni obavezu a sam još nije ispunio svoju niti nudi njeno ispunjenje. Desi se i da tuženi ne istakne prigovor. zakonom ili proizići iz prirode posla.postojanje punovažnog ugovora između tužioca i tuženog .Created by . ni po zakonu. ni po prirodi posla .sud će ga osuditi na bezuslovno izvršenje obaveze.potraživanje od tužioca zbog kojeg mu prigovara. ako je komutativan ugovor 4)Ako strana ne želi da ispuni obavezu. druga može odustati od ugovora 5)Ako se na štetu jedne strane bitno promijene okolnosti ona može tražiti da se ugovor raskine ili revidira 6)Ako ispunjenje jedne strane postane nemoguće.

da postoji savjesnost pribavioca (ako je nesavjestan nema pravo na zaštitu. otežavanje ili umanjenje prava pribavioca. U slučaju djemične evikcije – pribavilac gubi državinu na dijelu stvari ili ima državinu cijele stvari s tim što su mu ovlašćenja uža od onih koja je on imao na umu prilikom zaključenja ugovora (prodaja stvari koja je opterećena službenošću). Uznemiravanje je pravno i vrši se isticanjem pravnog osnova koji isključuje pribaviočevu državinu ili ga ometa u vršenju prava. a u slučaju gubitka spora prenosilac je dužan da pribaviocu vrati vrijednost koju je od njega primio i da mu nadoknadi štetu koju je pretrpio. a)Vrste evikcije Evikcija može biti potpuna i djelimična. Obaveza zaštite od evikcije koju ima samo prenosilac sastoji se u obavezi pružanja pomoći pribaviocu u slučaju spora koji pribavilac vodi sa trećim licima. Samo isticanje pravne pretenzije od strane trećeg lica protiv pribavioca ne znači jos i evikciju.pravni nedostatak treba da se nalazi u prenosiočevom pravu . Prenosilac je dužan da garantuje pribaviocu da preneto pravo postoji i da nema pravnih smetnji za njegovu upotrebu. Prenosilac je obaveza da štiti pribavioca od opasnosti evikcije kojom prijeti pravno uznemiravanje što dolazi od trećeg – dužan je da spriječi ili preduprijedi evikciju.Created by . b)Uslovi obaveze zaštitite od evikcije Da bi se radilo o evikciji. vrste) Kod teretnik ugovora kojima se ustupa neko pravo na stvar. Medjutim. ako treće lice izadje iz spora kao pobjednik.uznemiravanje pribavioca treba da se zasniva na nekom pravu . postojanje prava trećeg lica ima za posledicu isključenje. prenosilac ima dvostruku obavezu prema pribaviocu: obavezu prenosa državine i obavezu prenosa prava. Potpuna evikcija znači da je pribavilac lišen državine stvari (pravi vlasnik je uspio da dokaže vindikacionom tužbom svoje pravo svojine i oduzeta mu je stvar). prizna osnovano pravo trećeg i ustupi mu stvar ili mu isplati svotu novca da bi ovaj odustao od svog očiglednog prava. Odgovornost zbog pravnih nedostataka (pojam. Faktičko uznemiravanje ne ulazi u pojam evikcije. U tom slučaju. Ona će nastupiti tek ako spor izmedju trećeg i pribavioca o premućstvu sukobljenih prava okonča na štetu pribavioca. a za koje prilikom zaključenja ugovora pribavilac nije znao. postoji evikcija i kad pribavilac. na način što mu sužava obim ovlašćenja na koja je on računao kad je zaključio ugovor. bez spora i bez obavještenja prenosioca. na koje on ne samo da nije pristao nego za njihov postojanje nije ni znao. Razlikovanje na potpunu i djelimičnu evikciju vrši se radi utvrdjivanja visine naknade koja pripada pribaviocu. potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi: . Potpuna evikcija postoji u slučaju gubitka državine probavioca usled postojanja i isticanja prava trećeg lica. ali ima pravo na povraćaj datog) 72 .uslovi.I - 92. Evikcija se sastoji u uznemiravanju pribavioca stvari na osnovu nekog prava koje je postojalo prije pribaviočevog sticanja te stvari.

da bi imao pravo na zaštitu od evikcije pribavilac mora biti savjestan. po pravilu. . kao i pribavilac koji nastoji dokazati da lice nema pravo koje ističe – negativna tužba za utvrdjivanje. ugovor se raskida sam od sebe (po sili zakona). Ukoliko prenosilac ne zaštiti pribavioca od pravnog uznemiravanja. Ovu tužbu može podići i treće lice koje tvrdi da ima neko pravo i tada govorimo o pozitivnoj tužbi za utvrdjivanje. Potrebno je da on nije znao za postojanje prava trećeg lica. c)Pravne posledice evikcije Posledice evikcije zavise od toga da li je ona potpuna ili djelimična. pribavilac ima pravo na povraćaj datog i naknadu štete. Ako je došlo samo do djelimične evikcije. Ako je pribavilac lišen državine stvari zato što je treće lice povrati vindikacionom tužbom ili tužbom po osnovu hipoteke. On se ove obaveze može osloboditi samo ukoliko dokaže da je raspolagao sigurnim sredstvima i dokazima da se odbije zahtjev trećeg lica. u slučaju opravdanog straha od evikcije. tj.Created by . To znači da pribavilac ima pravo na zaštitu samo ukoliko je pravni nedostatak postojao prije nego što je on stekao stvar od prenosioca. već samo za ona uznemiravanja koja su posledica vršenja prava nekog trećeg lica. Ukoliko je za to pravo znao nema pravo na zaštitu ove vrste. . U slučaju vansudskog uznenmiravanja pribavilac može da podnese negativnu tužbu za utvrdjivanje. Ukoliko pribavilac ne pozove prenosioca već se sam upusti u spor to ne znači da je prenosilac oslobodjen obaveze zaštite od evikcije. dok obaveza povraćaja primljenog tereti i prenosioca koji je ugovorom isključio svoju odgovornost za evikciju. pribavilac. . tada ima pravo na povraćaj datog. Obavezan je da mu vrati primljenu protivvrijednost i nadoknadi pretrpljenu štetu. Neophodno je da je stvarno pravo trećeg lica nastalo dok je stvar bila u državini prenosioca. ima pravo da od prenosica zahtjeva naknadu svega što je dao trećem licu i ima pravo na naknadu štete. U oba slučaja pribavilac ima pravo da pozove u zaštitu prenosica.pravni nedostatak treba da postoji u prenosiočevom pravu da bi pribavilac imao pravo da zahtijeva zaštitu od evikcije. Pravilo je da se pribavilac ne može pozivati na zaštitu od evikcije ukoliko mu je prenosilac prilikom zaključenja ugovora izričito naglasio da na stvari postoji službenost ili neko drugo pravo trećeg lica.pravno uznemiravanje može biti izvršeno sudski i vansudski.pribavilac treba da obavijesti prenosioca o pravnom uznemiravanju. Prenosilac je dužan da otkloni nepovoljne posljedice evikcije koje trpi pribavilac.pribavilac ne odgovara za faktičko uznemiravanje pribavioca. lice sa kojim je zaključilo ugovor i koje ima obavezu da ga zaštiti od evikcije (može i tužbom za utvrdjivanje tražiti.I . Ukoliko je pribavilac bez obavještenja prenosioca prizvao očigledno pravo trećeg lica. nema pravo na zaštitu jer se ne radi o nevidljivom nedostatku. a ukoliko je pravo trećeg lica bilo upisano u zemljišne knjige. pribavilac može birati izmedju 2 mogućnosti: da ugovor raskine ili da zahtjeva srazmjerno sniženje nadoknade koju je dao drugoj strani. Ukoliko je službenost ili neko drugo pravo bilo upisano u zemljišne knjige. Pribavilac može biti uznemiravan ili putem tužbe ili putem prigovra. . bez ikakve izjave pribavioca – potpuna evikcija. od suda da utvrdi da li postoji ili ne pravo trećeg lica). Pravo na povraćaj datog ima čak i pribavilac koji je znao za pravni nedostatak. 73 . pribavilac ima pravo na zaštitu od evikcije.

Stvar ima materijalne nedostatke kad je nije moguće upotrijebiti u uobičajene ili u naročite svrhe (podobnost za naročite svrhe mora se posebno ugovoriti). mogao lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. Medjutim. ako je izjavio da stvar nema nikakav nedostatak ili da ima odredjena svojstva. Mirna državina se štiti primjenom pravila o zaštiti od evikcije. a) Uslovi za odgovornost zbog materijalnih nedostataka Uslovi (pretpostavke) za odgovornost zbog materijalnih nedostataka stvari su: 1. a korisno primjenom pravila o zaštiti pribavioca u slučaju fizičkih nedostataka tj. odredba ugovora o ograničenju ili o isključenju odgovornosti za pravne nedostatke je ništava. odnosno u trenutku u kome rizik prelazi na pribavioca – posle toga ne odgovara. Da bi stvar bila bez mane treba da ima svojstva koja od nje očekuje svaki potrošač i svojstva koja očekuje konkretni pribavilac. mana stvari. pribavilac je dužan da primljenu stvar pregleda ili je da na pregled čim je moguće. Ali prenosilac odgovara i za nedostatak koji je pribavilac moga lako opaziti. Da li je uslov ispunjen cijeni se od slučaja do slučaja. ukoliko je u vrijeme zaključenja ugovora prenosiocu bio poznat ili mu nije mogao biit nepoznat neki nedostatak u njegovom pravu. Prenosilac neće 74 .I Pravila o evikciji su dispozitivnog karatkera i postoji mogućnost ugovornog ograničenja ili isključenja odgovornosti za pravne nedostatke stvari. 93. ona koja nemaju sve stvari odredjene vrste. ili je u velikoj mjeri otežava. Medjutim. 2. Prenosilac je odgovoran zbog njih pribaviocu. nedostatak stvari treba da je znatan jer se neznatna mana ne uzima u obzir. i da o vidljivim nedostacima obavijesti prenosioca u roku od 8 dana. 4. Znatan nedostatak je onaj koji potpuno onemogućuje upotrebu stvari u odredjene svrhe. Kaže se da stvar ima mane ako nema očekivana svojstva ili porijeklo. a kod ugovora u privredi – bez odlaganja. Ali je dovoljno ako u trenutku predaje stvari postoji makar začetak iz kojeg se kasnije mana razvila (životinja inficirana zaraznom bolešću). Takvim se smatra onaj nedostatak koji pribavilac nije uočio niti ga je mogao uočiti pri pregledu stvari – smatra se da pribaviocu nije mogao ostati nepoznat nedostatak koji bi pažljivo lice sa prosječnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao pribavilac. 3. Ali pribavilac može od stvari očekivati i osobena svojstva tj. Pri tome se vodi računa o apstraktnoj i konkretnoj mogućnosti upotrebe stvari. Odgovornost za materijalne nedostatke stvari Prenosilac je dužan da obezbijedi pribaviocu ne samo mirnu već i korisnu državinu. ako je treće lice prije isteka roka pokrenulo spor a pribavilac pozvao prenosioca da se u spor umiješa. nedostatak treba da je nevidljiv ili skriven za pribavioca.Created by . Pravo pribavioca po osnovu pravnih nedostataka gasi se istekom 1 godine od saznanja za postojanje prava trećeg lica. Ako je pregled izvršen u prisustvu obiju strana pribavilac svoje primjedbe ne vidljive nedostatke treba da saopšti odmah prenosiocu. pravo pribavioca se gasi tek istekom 6 mjeseci po pravosnažno okončanom sporu. nedostatak mora postojati u trenutku predaje stvari.

to je institut kojim se u ugovornom pravu štiti načelo jednake vrijednosti uzajamnih davanja tj. prekomjerno oštećenje postoji: 1. No i posle isteka tog roka. načelo ekvivalentnosti. ukoliko se ugovorne strane zaključile dvostrano obavezni ugovor 75 . odnosno uvoznik robe. Prekomjerno oštećenje (laesio enormis) Pravilo je da se prestacije stranaka u dvostrano obaveznim ugovorima nalaze u ekvivalentnom odnosu. Pravo na raskidanje ugovora i sva druga prava zbog materijalnog nedostatka gase se po isteku 1 godine od dana odašiljanja obavještenja prenosiocu. mora ostaviti prenosiocu naknadni razuman rok za ispunjenje. Osim toga. on može insistirati na urednom ispunjenju ugovora. izuzev ako je ugovorom odredjen duži rok. može tražiti sniženje cijene.I odgovarati za nedostatke koji se pokažu 6 mjeseci od predaje stvari. osim ako cijela ugovorena količina stvari čini cjelinu. ima i pravo na naknadu štete. Kad naknadni rok prodje. Prije svega. osim ako mu je prenosilac saopštio da ugovor neće ispuniti ili ako je očigledno da ga ne može ispuniti ni u naknadnom roku. zahtijevajući od prenosioca da nedostatak otkloni ili da mu preda drugu stvar bez mane. 94. Ako samo dio stvari ima nedostatke pribavilac može raskinuti ugovor jedino u pogledu tog dijela. oštećena strana može da zahtijeva poništenje ugovora ako za pravu vrijednost tada nije znala niti je morala da zna. U tom slučaju on ima na raspolaganju ostala prava. U vezi sa odgovornošću za materijalne nedostatke stvari kupac je zaštićen i garancijom za ispravno funkcionisanje stvari po osnovu garantnog lista koji izdaje proizvodjač. Dakle. b)Pravne posledice materijalnih nedostataka stvari Prenosilac je odgovoran ako se utvrdi da stvar ima materijalne nedostatke. Ukoliko se vrijednosti prestacija nadju u takvoj disproporciji da se prelazi zakonom odredjena granica tolerancije postoji prekomjerno oštećenje. Uz to. ugovor se raskida po samom zakonu. Ukoliko je medju ugovornim stranama u dvostranom ugovoru postojala u vrijeme zaključenja ugovora očigledna nesrazmjera. pribavilac koji još nije isplatio cijenu za stvar može protiv prenosiočevog zahtjeva za plaćanje istaći svoj zahtjev da se cijena snizi ili da mu se naknadi šteta. ili izjaviti da ugovor raskida. Zakon ga obavezje da koristi prvo ispunjenje ugovora (otklanjanje nedostataka ili davanje druge stvar bez mane). Naš ZOO priznaje pribaviocu sva moguća ovlašćenja zbog materijalnih nedostataka stvari. ukoliko pribavilac bez odlaganja ne izjavi da ugovor održava na snazi. Ako se odluči na raskidanje ugovora. Dakle. Pribavilac gubi pravo da zbog nedostatka ugovor raskine kad nije u stanju da stvar uopšte vrati ili bar ne u onom stanju u kome ju je primio.Created by . izuzev ako je prenosiočevom prevarom pribavilac bio spriječen da ih upotrijebi. pa tek ako ga ne dobije u razumnom roku stiče pravo da ugovor raskine ili da zahtijeva sniženje cijene.

Sankcija za zelenaški ugovor je ništavost. Prekomjerno oštećenje ZOO je definisao kao očiglednu nesrazmjeru prestacija. Djelimična postoji u slučaju kad se poništi samo neka od odredaba ugovora.Nemogućnost za koju odgovara povjerilac Nemogućnost ispunjenja obaveze jedne strane može uzrokovati druga strana. njegovo potraživanje prema povjeriocu se smanjuje za iznos te koristi.I 2.Created by . Oštećena strana može da traži samo poništenje ugovora a druga strana može. Rok za isticanje ovog zahtjeva iznosi 5 godina i računa se od dana zaključenja ugovora. ako je očigledna nesrazmjera uzajamnih davanja rezultat zablude ili prevare jedne od ugovornih strana u vrijeme zaključenja ugovora usled čega ona nije znala niti je mogla da zna za pravu vrijednost stvari. materijalnim neprilikama. Lice koje je oštećeno zaključenjem zelenaskog ugovora ima pravo da traži smanjenje obaveze na pravičan iznos. lakomislenošću ili zavisnošću saugovarača. tako da se smatra da ugovor nije ni zaključen. tj. njegovim nedovoljnim iskustvom. koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem nekog lica. od početka. ugovori za sebe ili za nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmjeri sa onim što je on drugom dao ili učinio. ako hoće da održi ugovor na snazi ukoliko ponudi da nesrazmjera u vrijednosti prestacije bude otklonjena (ako ponudi dopunu svoje prestacije do njene prave vrijednosti). ili kad je za stvar data više cijena iz naklonosti. 2. Međutim. 76 . ako je u vrijeme zaključenja ugovora postojala očigledna nesrazmjera uzajamnih davanja 3. poništenje djeluje ex tunc. 95. aleatorne. Ukoliko sud ovaj zahtjev usvoji i poništi ugovor. Oštećena strana ima pravo da podnese tužbu i zahtjeva poništenje ugovora. U tim slučajevima dužnikova obaveza se gasi. Pravo da se zahtijeva poništenje ugovora prestaje istekom 1 godine od njegovog zaključenja. lakomislenošću ili zavisnošću.povjerilac. objektivni uslov – znači da je ugovor takav da postoji očigledna nesrazmjera prestacija. subjektivni uslov – odnosi se na namjeru jedne strane da za sebe ili za drugog ugovori korist koristeći se stanjem nužde. tj. ali on zadržava svoje potraživanje prema drugoj strani. a)Zelenaški ugovor ništav je ugovor kojim neko. ili se obavezao da će dati ili učiniti (definicija po ZOO-u). a ne ugovor u cjelini. prinudnim propisima i dobrim običajima. Osim toga.pošto je dužniku oslobađanje od obaveze koristilo. Pravilo o prekomjernom oštećenju ne primjenjuje se na ugovor na sreću tj. ni u slučaju javne prodaje. Ona može biti djelimična ili potpuna. ukoliko sud procjeni da se taj njegov zahtjev ne protivi javnom poretku. Visina te nesrazmjere odredjuje se zakonom. povjerilac je odgovoran i za slučaj nemogućnosti koja se zbila u vrijeme njegove docnje. Da bi jedan ugovor spadao u kategoriju zelenaških ugovora potrebno je da su kumulativno ispunjena 2 uslova: 1. a odricanje od ovog prava unaprijed nema pravno dejstvo.

zemljotresi i sl. Clausula rebus sic stantibus uzima u obzir nesklad tj. 2) da promjenjene okolnosti znatno otežavaju ispunjenje obaveza ili čine cilj ugovora neostvarljivim. Prilikom odlučivanja o raskidu ugovora odnosno njegovoj izmjeni sud se rukovodi načelima poštenog prometa i vodeći računa naročito o cilju ugovora. kao ni u slučaju kada su promjenjene okolnosti nastupile po isteku roka odredjenog za ispunjenje njene obaveze. Kada nastupe promjenjene okolnosti i kada su ispunjeni svi zakonom predvidjeni uslovi jedna od ugovornih strana može da sudskim putem zahtijeva raskid ugovora. Medjutim. nepostojanje ekvivalentnosti prestacija do kog je došlo nakon zaključenja ugovora tj. 96. tj. raskid ugovora zbog promjenjenih okolnosti se ne može zahtijevati ukoliko je strana koja se poziva na promjenjene okolnosti bila dužna da u vrijeme zaključenja ugovora uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla savladati ili izbjeći. a)Posledice promijenjenih okolnosti Strana koja zbog promjenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora. Ugovor se neće raskinuti ukoliko druga strana ponudi ili pristane da se odredjeni tj. odnosno nepredvidljive. može zahtjevati raskid ugovora. osim ukoliko je to u suprotnosti sa načelom savjesnosti i poštenja. Strana kojoj je zbog promjenjenih okolnosti znatno otežano ispunjenje obaveze ima pravo da zahtjeva raskid ugovora ali je to najpre dužna da saopšti saugovaraču.I Ako je nemogućnost djelimična. problematični uslovi ugovora pravično izmjene. ali je dužan da svoju protivčinidbu ispuni u cjelosti. ZOO kaže da se to mora desiti u toj mjeri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanja ugovornih strana i da bi bilo nepravično odrati ga na snazi. Promijenjene okolnosti (Rebus sic stantibus) Načelo ekvivalentnosti uzajamnih davanja zaštićeno je i mogućnošću raskida ili izmjene ugovora zbog promjenjenih okolnosti. Da bi se u konkretnom slučaju radilo o promjenjenim okolnostima potrebno je da su kumulativno ispunjena 3 uslova (obilježja): 1) Promijenjene okolnosti moraju biti izvanredne. u toku njegovog ispunjenja. Ukoliko to propusti da učini ne gubi pravo da zahtjeva raskid ugovora ali je dužna da nadoknadi štetu koju je njen saugovarač zbog toga pretrpio. zbog promjenjenih okolnosti ima konstitutivno dejstvo.Created by . i to čim sazna za promjenu okolnosti. povjerilac može zahtijevati ispunjenje mogućeg dijela.kao što su: poplava. da se izmjene do nivoa postizanja ekvivalentosti uzajamnog davanja. opštem interesu i interesu strana. U nepredvidljive okolnosti spadaju izvjesni prirodni događaji. suša. Sudska odluka o raskidu. 3) da su promjenjene okolnosti nastupile prije isteka roka odredjenog za ispunjenje obaveza ugovarača. Ugovorne strane se mogu unaprijed odreći pozivanja na promjene okolnosti. Ugovornici se ne mogu pozvati na okolnosti koja su mogla biti predvidjena ili otklonjena. 77 .

druga strana može. jer je logičnije da gašenje kratkotrajnih ugovora. Jednostrani raskid ugovora je prestanak ugovora zbog neizvršenja od strane jednog ugovarača. ZOO predvidja da u dvostranim ugovorima. a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete. Ugovorne strane odustaju od ranije zaključenog ugovora na način što zaključuju novi ugovor kojim se raskida ranije zaključen punovažni ugovor. obligacioni odnosi imaju i posebne uzroke gašenje. Do jednostranog raskida ugovora može doći samo ukoliko je to zakonom izričito dozvoljeno ili su u toj mogućnosti stranke postigle sporazum. a to su: a) Raskidanje b) Poništenje c)Slučajna nemogućnost ispunjenja obaveze d)Protek vremena i otkaz e)Smrt jedne strane ugovornice 97. prinudnih propisa i dobrih običaja da ugovor sporazumno raskinu. Pravo na raskid 78 . tako da ugovor neće važiti samo za budućnost. Osim opštih.I - PRESTANAK UGOVORA Svi obligacioni odnosi se mogu ugasiti usled određenih. treba praviti razliku između kratkotrajnih i dugotrajnih ugovora. Danas se smatra da je raskidanje ugovora moguće sve dotle dok se on obostrano ne ispuni. Mjeđutim. Ukoliko je za zaključenje ugovora koji se sporazumno raskida zakonom bila propisana odredjena forma. da zahtjeva ispunjenje obaveze ili raskinuti ugovor prostom izjavom volje. ukoliko nije drugačije odredjeno. Po rimskom (Justinijanovom) pravu ugovor se mogao sporazumno raskinuti samo prije nego što je makar jedna strana ispunila svoju obavezu.Jednostrano raskidanje ugovora zbog neispunjenja Osim sporazumnim. Jednostrano se može raskinuti samo punovažan ugovor. U našoj pravnoj literaturi se smatra da sporazumni raskid ugovora nema retroaktivno dejstvo. potrebno je da i sporazumni raskid bude zaključen u toj formi. Da bi došlo do sporazumnog raskida ugovora potrebno je da su ispunjeni opšti uslovi koji se traže za punovažnost ugovora. Ono što je ranije učinjeno na osnovu ugovora ostaje punovažno. Raskidanje ugovora (Sporazumno raskidanje) Sporazumni raskid ugovora je način prestanka ugovora do kog dolazi na osnovu sporazuma o odustajanju od ugovora koji je ranije zaključen.zajedničkih uzroka. ako raskid ugovora ne nastupi po samom zakonu. kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu. Kao što su slobodne da ugovor zaključe ugovorne strane su slobodne u granicama javnog poretka. samo po sebi ima retroaktivno dejstvo. ugovori mogu prestati i jednostranim raskidom.Created by . 98.

Naime. a dugotrajnog. Povjerilac može održati ugovor na snazi ako po isteku roka. a ako obije strane imaju pravo da zahtijevaju povraćaj datog. ugovor se raskida po samom zakonu. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze. da je zapala u docnju. pa dužnik ne ispuni obavezu u tom roku. povjerilac može izjaviti da raskida ugovor. Pravilo je da svaka strana duguje naknadu za koristi koje je ue medjuvremenu imala od onoga što je dužna da vrati odnosno nadoknadi. a ako pored toga dužnik u razumnom roku ne ispuni obavezu. raskid je moguć u svakom slučaju. a ako je predmet vraćanja novac – i zateznu kamatu.ex tunc.ako izostane ispunjenje jedne uzastopne obaveze. 2)Da druga strana nije ispunila svoju obavezu. izuzev obaveze da nadoknade eventualno nastalu štetu. Isto tako. mora da ostavi dužniku primjeren naknadni rok za ispunjenje. nego u odnosu na sve buduće obaveze.jer je onda odustanak moguć samo u poglednu neispunjenog dijela. Dejstvo ugovora sastoji se u tome što se obije ugovorne strane oslobadjaju svojih obaveza. a 79 . Kada ispunjenje obaveze u odredjenom roku nije bitan sastojak ugovora. obavijesti dužnika da zahtjeva ispunjenje ugovora. dužan je to da saopšti dužniku bez odlaganja. tj. 3)Da je protekao naknadni rok za ispunjenje.Ukoliko povjerilac želi da raskine ugovor.samo za budućnost. Poslije raskida strane ne duguju jedna drugoj ono što su prije toga dugovale. Povjerilac koji zbog neispunjenja dužnikove obaveze raskida ugovor. a povjerilac pravo da zahtijeva njeno ispunjenje. Ukoliko je jedna ugovorna strana izvršila ugovor djelimično ili u potpunosti. bez odlaganja. b)Uslovi raskida Jednostrano raskidanje ugovora pretpostavlja nekoliko uslova: 1)Da je strana koja traži raskid vjerna ugovoru. ako iz njegovog držanja proizilazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku. Povjerilac može da raskine ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka za ispunjenje dužniku.I ugovora jedna ugovorna strana stiče zbog potpunog ili djelimičnog neispunjenja obaveze druge strane. tj. druga strana može da raskine ugovor i zahtijeva naknadu štete. ZOO posebno uređuje raskidanje ugovora sa uzastopnim obavezama.Created by . ugovor se može raskinuti ne samo u odnosu na nju. uzajamna vraćanja se vrše po pravilu koja važe za izvršenje dvostranih ugovora. pitanje raskida je nešto teže.ex nunc.Ugovornik koji je prekršio svoju obavezu nema pravo da traži raskid. kada je prije isteka roka za ispunjenje očigledno da jedna strana neće ispuniti obavezu iz ugovora.Dejstvo kratkotrajnog ugovora ukida se retroaktivno. kad je očigledno da neće biti ispunjene. ako je djelimično.Pretpostavka je da druga strana nije ispunila obavezu. c)Posledice jednostranog raskida Raskidanjem ugovora gasi se obligacioni odnos između njegovih učesnika. Kada ispunjenje obaveze u odredjenom roku predstavlja bitan sastojak ugovora. ima pravo da zahtijeva da joj se vrati ono što je dala. dužnik zadržava pravo da i posle isteka roka ispuni obavezu. a ako dužnik ni u naknadnom roku ne ispuni obavezu nastupaju iste posledice kao i u slučaju kada je rok bitan sastojak ugovora. Ako se radi o potpunom neispunjenu.

ali je dugovanu činidbu moguće ispuniti i u nekom kasnijem trenutku. Pošto raskidanje uništava ugovorni odnos.Created by . Obaveza da se nadoknadi šteta jeste jedna od značajnijih posledica. 99. osnovu ili volji ugovornih strana. U teoriji se pravi razlika između fiksnih ugovora u apsolutnom i u relativnom smislu.tzv. nego nastaje kasnije. neispunjenje obaveze koju je dužnik skrivio. Vrijeme ispunjenja je čvrsto određeno.nego jedino zahtjev zbog diferencijacije.Prestanak ugovora poništenjem Ugovor može prestati poništenjem.Razlog zbog kog se ugovor raskida ne postoji u trenutku zaključenja ugovora. ne dolazi u obzir zahtjev za razmjenu činidbe povjeriočeve i novčane vrijednosti dužnikove. Zavisno od uzroka ništavosti ona može biti apsolutna i relativna: 1.kasatorna klauzula. Poništenje ugovora 100. Raskinuti se mogu ugovori koji su pravno valjani. jer se ispunjenjem u nekom drugom roku ne postiže željeni cilj. 101. Stoga. tj. Kod običnih ili relativno fiksnih ugovora situacija je drugačija. Kod apsolutno fiksnih ugovora obaveza se mora ispuniti u tačno određenom trenutku.I strana koja je ispunila činidbu ima pravo na povraćaj. Međutim. nego njegova vlastita. koji su bez nedostataka.pošto je ugovor već proizveo svoja dejstva. a ako do toga ne dođe ispunjenje je nemoguće.Raskidanje fiksnih ugovora Po pravilu. ne gasi se zastarjelošću 80 . Izuzetak od toga čine fiksni ugovori kod kojih je rok ispunjenja jako bitan. Ona pretpostavlja subjektivnu docnju. Oni se mogu pojaviti u predmetu. Riječ je o štetu zbog neispunjenja ili o pozitivnog ugovornom interesu. Do poništenja ugovora dolazi najčešće usled toga što je ugovor prilikom zaključenja imao neke bitne nedostatke.Razlika između raskidanja i poništenja Raskidanje i poništenje su dvije kvalitativno različite stvari. Fiksni karakter ugovora mora biti vidljiv iz samog ugovora ili iz okolnosti. Ti ugovori uopšte nijesu proizvodili prvno dejstvo i sa stanovišta prava oni su nevažeći ugovori. Dužnik svoju obavezu mora da ispuni u tačno određeenom roku. na ništavost se može pozvati svako zainteresovano lice 2.po pravilima o neosnovanom obogaćenju. Nedvosmislena volje se iskazuje odredbom da će se ugovor smatrati raskinutim ukoliko ne bude ispunjenj u određenom roku.koje valja odvojiti.poništiti se može samo ugovor koji pravno nije valjan i koji ima određenu manu. vrijeme dospjelosti tražbine spada u nebitne sastojke ugovora. povjerilac može tražiti naknadu štete samo pod uslovom da činidba dužnikova objektivno više vrijedi.

ali je njihova sadržina takva da se njima vrijedja javni poredak. Kada se jednom rušivi. nedopušten ili neodredjen ili neodrediv. javnom poretku ili dobrim običajima su ništavi. Pravo na isticanje ništavosti se ne gasi. ugovori bez pravnog osnova ili sa nedopuštenim osnovom. ne može se ukloniti sporazumom ugovornih strana (po pravilu).Created by . poništenje ugovora može tražiti samo ono lice u čijoj se volji stekao nedostatak odnosno zakonski zastupnik ili staratelj kod maloljetnika. relativno ništavi ugovor poništi. ako cilj povrijedjenog pravila ne upućuje na drugu sankciju. ali i svako drugo lice koje ima pravni interes da se ugovor poništi. Na ništavost ugovora se mogu pozivati sva zainteresovana lica. O ništavosti ugovora sud vodi računa po službenoj dužnosti. ništavi ugovori ispunjavaju sve zakonom predvidjene uslove za zaključenje. Protekom vremena ne mogu se osnažiti. naknada štete i pitanje pravnog položaja trećih lica. a sudska odluka ima deklarativno dejstvo. Vrijeme za podnošenje zahtjeva za poništaj rušljivog ugovora nije neograničeno. Apsolutno ništavi ugovori Ugovori koju su protivni prinudnim propisima. U ništave ugovore spadaju i ugovori čiji je predmet nemoguć. Poništaj se može zahtijevati samo u toku odredjenog vremena. Treća savjesna lica ne mogu biti oštećena usled poništaja ugovora. Medjutim. Osnovna pravna posljedica ništavosti ugovora sastoji se u povraćaju datog. 81 . Za razliku od nepostojećih. Ništavi. Izuzetak – savjesna strana koja u trenutku zaključenja ugovora nije znala. Smatra se kao da nisu ni zaključeni. 102. ti ugovori ne proizvode pravno dejstvo. Mogu zahtijevati naknadu štete od nesavjesne ugovorne strane. i ako ona nije bila uslov ugovora ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. ukoliko on može opstati bez ništave odredbe. tj. Ništavi ugovori se ne mogu vremenom konvalidirati. ili nije ni mogla da zna. tj. a)Pravne posledice ništavosti Pravne posledice ništavosti ugovora su: povraćaj u predjašnje stanje. kao i zelenaški ugovori. njihovi univerzalni sukcesori. Ukoliko to vrijeme protekne ugovor postaje punovažan i ne može se poništiti. uspostavlja se predjašnje stanje. Pravilo je da ništavost neke od odredaba ugovora ne povlači za sobom ništavost ugovora u cjelini. javnog poretka i dobrih običaja pogadja najoštrija sankcija. 1. za razlog ništavosti ima pravo na povraćaj datog povodom poništenja ugovora. čak i kada je ništava odredba ugovora bila uslov ili odlučujuća pobuda za zaključenje ugovora ugovor će ostati na snazi ukoliko je sankcija ništavosti ustanovljena sa ciljem da ugovor bude oslobodjen te odredbe i da važi bez nje. Apsolutna ništavost ima povratno dejstvo. Postojanje nedostataka u volji ugovorne strane (zablude) povlače relativnu ništavost ugovora. To su: ugovorne strane. ugovori koji nisu zaključeni u predvidjenoj formi. prinudni propisi i dobri običaji. Pitanje povraćaja datog se ne postavlja ukoliko nijedan od ugovornika nije izvršio obavezu niti dio obaveze. Sudskom se odlukom poništava i ne dolazi do restitucije. apsolutno nevažeći ugovori su ugovori koje zbog povrede prinudnih propisa.I 3. Medjutim. ili ako zakon u odredjenom slujčaju ne propisuje nešto drugo. Poništeni ugovor smatra se kao da nije ni postojao.

Krug lica koja mogu da zahtjevaju poništenje rušljivog ugovora su: ugovorne strane. Naknadu tako nastale štete može da traži samo savjesna strana. Rušljiv je ugovor koji je zaključilo lice ograničene poslovne sposobnosti kao i u slučaju postojanja prekomjernog oštećenja ugovornih strana u čijem je interesu rušljivost ustanovljena može tražiti da se ugovor poništi. Medjutim. Sudska odluka ima konstitutivno dejstvo. može se desiti da pribavilac u medjuvremenu zaključi novi ugovor i prenese stvar na neko treće lice. 82 . Nedopuštena restitucija – ZOO precizira da je u slučaju ništavosti ugovora svaka od strana dužna da vrati drugoj sve što je primila na osnovu takvog ugovora. jer pribavilac drži stvar bez pravnog osnova. u cjelini ili djelimično.Created by . ukoliko je na osnovu ništavog ugovora došlo do predaje stvari drugoj ugovornoj strani. a nesavjesna je dužna da savjesnom saugovaraču u cjelini naknadi štetu. Ugovor je rušljiv ako ga je zaključila strana ograničeno poslovno sposobna. Ipak to treće lice bi moglo ukoliko je savjesno. Jednostrana je kad samo jedna strana ima obavezu da vrati primljeno. U tom slučaju se pojavljuje potreba povraćaja u predjašnje stanje (u naturi ili u novcu). već samo na zahtjev lica koja imaju pravni interes za to.I Situacija je složenija ukoliko su ugovorne strane preduzele aktivnosti na planu izvršenja ugovora. steći prava na toj stvari održajem ili po pravilu koja važe za sticanje od nevlasnika. Do dvostrane restitucije dolazi kad su obije strane izvršile svoju obavezu ili dio obaveze. ukoliko je ugovor ništav zato što je protivan prinudnim propisima. 2. zahtjev nesavjesne strane za povraćaj datog. prenosilac može da zahtjeva naturalnu restituciju. Ništav ugovor ne postaje punovažan kada zabrana ili drugi uzrok ništavosti naknadno nestane. Primjenom pravila neno plus iuris to treće lice ne bi moglo steći nikakva prava. vrši se novčana restitucija. kada je prilikom njegovog zaključenja bilo mana volje strana. prebivalište ili boravište. a zbog nedostatka ugovora koji znače povredu pojedinačnih interesa. kao i kad je to zakonom ili posebnim propisom odredjeno. Treća pravna posljedica ništavosti ugovora tiče se prava i interesa trećih lica. 103. Naime. a ako to nije moguće ili se priroda onog što je ispunjeno protivi vraćanju. strane mogu pretrpjeti štetu. O rušljivim ugovorima sud ne vodi računa po službenoj dužnosti. Zaključenjem jednog ništavog ugovora i njegovim neizvršenjem. javnom poretku i dobrim običajima. njihovi univerzalni sukcesori i eventualno treća lica koja imaju pravni interes za poništenje. a tužba za poništaj se podnosi u zakonom odredjenom roku. Restitucija može biti jednostrana i dvostrana. Medjutim. sud može da odbije.Rušljivi ugovori Rušljivi ugovori su podvrsta nevažećih ugovora koji proizvode pravno dejstvo ali mogu biti poništeni u zakonom odredjenom roku na zahtjev lica koja za to imaju pravni interes. a može da odluči i da druga ugovorna strana ono što je primila preda opštini na čijoj teritoriji ona ima sjedište tj. Krug lica koja mogu da zahtijevaju poništenje rušljivog ugovora je značajno uži od kruga lica koja mogu da zahtjevaju poništenje ništavog ugovora. 3.

Rok od 1 godine je subjektivni i računa se od momenta saznanja. Za rušljive ugovore se kaže da su potencijalno nevažeći tj. Ako se ne izjasni – ugovor je poništen a sudskom odlukom se to samo konstatuje. Rok za poništenje ugovora kod kojih jedna strana poslovnu sposobnost nakon zaključenja ugovora – rok za poništenje je 3 mjeseca i računa se od momenta sticanja poslovne sposobnosti. Rok u kome se može ostvariti to pravo je 1 godina i računa se od dana saznanja za razlog rušivosti odnosno prestanka prinude.pravni položaj trećih lica Ukoliko je nešto na osnovu rušljivog ugovora koji je poništen bilo ispunjeno. a da će se sve do tog momenta ugovor smatrati punovažnim – ovo rešenje proizilazi iz činjenice da rušivi ugovori ugrožavaju interes ugovarača. Ugovarač na čijoj je strani uzrok rušljivosti odgovoran je svom saugovaraču za štetu koju trpi zbog poništenja ugovora. da mogu biti poništeni na zahtjev zainteresovanih lica. dolazi do povraćaja u predjašnje stanje.I Saugovornik lica koje ima pravo da traži poništenje ugovora ima interes da utvrdi da li saugovarač ostaje pri ugovoru ili će nastojati da on bude poništen. I ovdje je pravilo naturalne restitucije. odnosno u vrijeme donošenja sudske odluke.povraćaj u predjašnje stanje . Ovom odlukom se ne ukida sam čin zaključenja ugovora već pravne posljedice koje iz njega proizilaze. smatra se da ne proizvodi pravno dejstvo i to od momenta zaključenja (ex tunc). lice koje je bilo savjestan ugovornik ima pravo na naknadu štete od saugovarača ukoliko je na njegovoj strani bio uzrok ništavosti. ako ovaj nije znao niti je mogao znati za postojanje uzroka rušivosti ugovora. a drugi je objektivan i računa se od momenta zaključenja ugovora. Zato je njima i dozvoljeno da svojom voljom odrede od kog momenta će se smatrati da ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. U tom cilju on može da zahtijeva da se druga ugovorna strana izjasni da li ostaje pri ugovoru ili ne. ZOO daje mogućnost konvalidacije rušivih ugovora.naknadu štete . a)Pravne posledice rušljivosti ugovora Pitanje poništenja ugovora iz razloga rušivosti u prvi plan ističe 3 pitanja: . Odluka o poništenju ima konstitutivno dejstvo. Poništenjem ugovora na zahtjev zainteresovanog lica. i to prema cijenama u vrijeme vraćanja. a rok za ovo izjašnjavanje ne može biti kraći od 30 dana. a samo kad ona nije moguća vrši se novčana restitucija.Created by . ugovor se gasi tj. Lica koja imaju pravo da zahtijevaju poništenje ugovora mogu se odreći tog prava i ostati pri ugovoru. a manje javne interese. Tužba za poništenje rušivog ugovora može se podići u zakonom predvidjenom roku i njegovim istekom lica ovlašćena da podnesu tužbu gube to pravo. Strana koja je u zabludi dužna je da naknadi štetu saugovaraču ukoliko on nije znao niti morao znati za zabludu. Dakle. 83 . Kad je razlog rušivosti ugovora prekomjerno oštećenje – rok za poništenje je 1 godina i računa se od njegovog zaključenja. ali to pravo u svakom slučaju prestaje istekom 3 godine od dana zaključenja ugovora. Stranke se mogu sporazumjeti da rušivi ugovor neće proizvoditi pravno dejstvo za ubuduće (ex nunc).

da nisu ni nastali.Created by . kao ni kauza ili nije poštovana forma) smatra se da ugovor nije ni nastao tj.Nepostojeći ugovori Nevažeći ugovori se dijele u 2 grupe i to apsolutno nevažeći ili ništavi i na relativno nevažeće ili rušljivi ugovori. a nikako ne može biti govora o nepostojećim ugovorima. b)Konvalidacija Konvalidacija je naknadno osnaženje rušivog ugovora. kada jedan ništavi ugovor ispunjava uslove za punovažnost nekog drugog ugovora tada će medju ugovornim stranama važiti taj drugi ugovor. tj. Nepostojeći ugovor se razlikuje od ništavih kod kojih su u momentu zaključenja bili ispunjeni svi potrebni uslovi. U tom slučaju postoji mogućnost konverzije ugovora. lica zaključe ugovor u raspodjeli i ustupanju imovine za života. nije postignuta saglasnost volja. kad god za to postoje uslovi i kada njegovo očuvanje odgovara prvobitnom cilju ugovornih strana. Konverzija i konvalidacija a)Konverzija Moguće je da jedan ništavi ugovor ispunjava uslove za punovažnost nekog drugog ugovora. kao i propuštanjem lica da se u zakonom ostavljenom roku obrati sudu. a iz namjere stranaka se može zaključiti da se cilj može ostvariti ukoliko se ovaj ugovor konvertuje u ugovor o poklonu. da je sa stanovišta prava nepostojeći. Govoriti o ovoj kategoriji ugovora je tautologija. Ukoliko u momentu zaključenja ugovora nije bio ispunjen jedan od zakonom predvidjenih uslova za zaključenje (stranke nisu imale traženu poslovnu sposobnost. Ona se vrši odricanjem od prava na poništenje ugovora od strane lica kome to pravo pripada. 105. koji ne ispunjava zakonom predvidjene uslov. Postoji i treća grupa ugovora tzv. jer ugovor postoji ili ne. ali su pogodjeni sankcijom ništavosti zato što su oni i njihova pravna egzistencija protivi imperativnim zakonskim normama i moralu društva. Konvalidacija se može izvršiti izričito izraženom voljom stranaka. Da bi došlo do konvalidacije potrebno je da su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi: 84 . prećutno. ukoliko je to u saglasnosti sa ciljem koji su ugovarači imali u vidu kada su ugovor zaključili i ako se može uzeti da bi oni zaključili taj ugovor da su znali za ništavost svog ugovora. nepostojeći ugovori u odnosu na koje ne postoji jednistveno shvatanje u teoriji tako da ih neki autori izdvajaju kao posebnu grupu nevažećih ugovora a drugi smatraju da su obuhvaćeni pojmom ništavi ugovori. nepotpuni. nije bio odredjen dozvoljen ili moguć predmet ugovora. Naime. U savremenoj teoriji se izbjegava pojam nepostojeći ugovor jer se smatra da se radi o ugovorima koji su od samog početka krnji. Npr. Konverzija je pravni institut nastao iz potrebe očuvanja ugovora.I - 104.

Konvalidirani ugovor postaje punovažan od zaključenja i proizvodi pravna dejstva kao da uzroka rušivosti nije ni bilo. Postoje dvije vrste nemogućnosti: fizička i pravna. a ako je ona nešto ispunila od svoje obaveze. Njeno dejstvo se sastoji u tome što rušiv ugovor postaje punovažan. Prestanak ugovora usled slučajne propasti stvari je povezano sa pitanjem snošenja rizika (opšte je pravilo da rizik slučajne propasti stvari u obligacionom pravu snosi dužnik). da su svjesna nedostataka koji ugovor čine rušivim 4. Ona se može temiljiti na fizičkim i pravnim razlozima. Dužnik treba da dokaže da se radi o okolnostima koje isključuju njegovu odgovornost.nije potrebna izjava volje. Do gašenja usled nemogućnosti dolazi ipso facto. Konvalidirani ugovor se ne može više napadati tj. jer važi pravilo genera non pereunt. isticati se razlozi rušivosti koju su bili osnova preduzete konvalidacije.Created by . Konvalidacija se primjenjuje u svim slučajevima rušivosti ugovora. Konvalidacija djeluje retroaktivno. Ako ispunjenje obaveze postane trajno nemoguće usled okolnosti za koje dužnik ne odgovara. Ako dužnik nije u stanju da učini ono što duguje. te se smatra da je ugovor punovažan od momenta zaključenja. Fiziča nemogućnost postoji kada dugovana stvar propadne usled nekog prirodnog događaja. Dužnik se može osloboditi jedino ako propadne cijela ta masa. Takođe postoje trajna i privremena nemogućnost. 85 . gasi se i obaveza druge strane. Pravna nemogućnost je ona čiji razlozi ishode iz pravnog poretka određene države. da se radi o rušivom ugovoru 2. smatraće se da je skrivio nemogućnost i dugovaće naknadu štete.I 1. da konvalidaciji pristupaju lica koja imaju pravo da traže poništenje ugovora 3. obaveza se gasi.rod. tj. a)Prestanak usled slučajne propasti stvari Usled propasti predmeta ugovora (stvari) dejstvom više sile dolazi do prestanka ugovora i to samo kod dvostranih ugovora. kao i potpuna i djelimična nemogućnost. Odricanjem od prava da se zahtijeva poništenje rušivog ugovora stranke priznaju pravno dejstvo ugovora. Pravila o gašenju obaveze kad ispunjenje postane nemoguće ne važi za stvari određene po rodu.tj. da je u tom momentu strana koja je imala pravo da zahtijeva poništenje ugovora bila slobodna da odluči o konvalidaciji. kaže se da je nastupila nemogućnost ispunjenja. može zahtijevati vraćanje po pravilu o vraćanju stečenog bez osnova. da lica znaju tj. Nemogućnost ispunjenja Cilj svake obaveze jeste da bude ispunjena i da tako zadovolji neki povjeriočev interes. Ako u tome ne uspije. U ZOO-u je predvidjeno da kada je ispunjenje obaveze jedne strane u dvostranom ugovoru postalo nemoguće zbog dogadjaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana. 106.

smrću jedne ugovorne strane ugovor ne prestaje već prava i obaveze iz ugovora prelaze na univerzalne sukcesore umrlog ugovornika. znanja. da se radi o propasti stvari usled dejstva više sile 3. sposobnosti. 108. Otkaz se može dati u svako doba. smatra se da je to i odlučujući element saglasnosti volja ugovornika.I Uslovi za prestanak ugovora usled nemogućnosti izvršenja zbog slučajne propasti stvari su: 1. ona je ovlašćena da zahtijeva da joj se vrati sve ono što je dala jer se kod druge strane to nalazi bez osnova. Prestanak ugovora smrću ugovorne strane Po pravilu. Ako je rok trajanja unaprijed određen. ako je druga strana bila unaprijed izvršila svoju obavezu. 86 . U slučaju da za zaključenje jednog ugovora odlučujući značaj imaju lična svojstva ugovornika. već nakon isteka određenog roka. ukoliko su se stekli ovi uslovi prestanak ugovora biva od njihovog nastanka (ex tunc). ukoliko se radi o ugovoru zaključenom intuiti persona važi drugačije pravilo. Medjutim. Posledice otkaza ne nastupaju odmah.Created by . koji se naziva otkazni rok. Protek vremena i otkaz Trajni ugovorni odnosi mogu imati određen ili neodređen rok trajanja. ugovor i zaključen. u zavisnosti od cilja koji se njima želi postići. U tom slučaju je izvršenje obaveza ili sticanje prava strogo vezano za ugovornika zbog čijih je svojstava. Samo izuzetno može biti ugovoreno da i nakon isteka roka obligacioni odnos produžava za neodređeno vrijeme. oni prestaju kad rok istekne. Prema tome. samo ne u nevrijeme. da je predmet ugovora individualno odredjena stvar 2. 107. Otkaz je ustvari neformalna izjava volje koja treba da bude prenijeta drugoj strani. ali u njoj moraju biti navedeni razlozi. Trajni ugovorni odnosi koji su zaključeni na neodređeno vrijeme mogu prestati samo otkazom strana ugovornica. ili dala avans u cilju izvršenja obaveze. Prestanak ugovora važi i za prošlost i za budućnost. Samo i jedino u tom slučaju smrt jednog od ugovornika dovodi do prestanka ugovora.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->