lC klubsť uzona CŦ Maksvela grãmaLas ƍ3 vadlbas llmenlƍ apskaLs

L|dera novõrtõ[ums
4Ŧ llmenls
r s pasLãvlgl plãno[u manas komandas dallbnleku apmãclbas un aLLlsLlbas pasãkumus
un seko[u lldzl vlnu aLLlsLlbas plãna lzplldelŦ
r kad Lermlnl ūsplez" un parãdas sLeldzaml darblţ mes nekad neaLce¦am apmãclbas val
aLLlsLlbas pasãkumusŦ
r s pasLãvlgl uznemos rlskuţ dodoL cllveklem uzdevumus un pllnvarasţ kuras
bagãLlnãs vlnu pleredzlŦ
r s pavadu daudz lalkaţ vadoL akLlvus llderusŦ
r s ¦oLl labl pãrzlnu manas komandas dallbnleku sLlprãs un vã[ãs pusesŦ
r Man lr lndlvlduãlã plee[a komandas dallbnleku apmãclbãmţ aLLlsLlbal un vadlbalŦ
r s velLu vlsllelãko lalku un uzmanlbu cllveklemţ kurlem plemlL vlsaugsLãkãs spe[asţ
LalanLs un poLenclãlsŦ
r Manã pleredze lr gadl[umlţ kad es pãrcelu darblnlekus no vlenas pozlcl[as uz oLruţ lal
palldzeLu vlnlem aLrasL savu lsLo vleLuŦ
r s pasLãvlgl snledzu cllveklem aLgrlezenlsko salLlţ ne Llkal formãla[ãs aLskalLesŦ
r Manu komandu val noda¦u uzskaLa par vlslabãk (val vlenu no vlslabãk) apmãclLo vlsã
organlzãcl[ãŦ