P. 1
Introduce Re in Psihologie

Introduce Re in Psihologie

|Views: 25|Likes:
Published by Ciocoiu Dan

More info:

Published by: Ciocoiu Dan on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

Universitatea Babeş-Bolyai

INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE

CURS - SEMESTRUL I -

Adrian Opre

2011

Cuprins
INTRODUCERE ÎN PSIHOLOGIE .................................................................................................... 1

Obiectul psihologiei ............................................................................ 10
Naşterea psihologiei .......................................................................................................................... 10 Controversa ereditate-mediu .............................................................................................................. 10 Inceputurile psihologiei ştiinŃifice ...................................................................................................... 11 Structuralismul şi funcŃionalismul .................................................................................................. 12 Behaviorismul ............................................................................................................................... 12 Psihologia gestaltistă...................................................................................................................... 13 Psihanaliza .................................................................................................................................... 14

Perspective psihologice contemporane ................................................ 16
Perspectiva biologică ......................................................................................................................... 17 Perspectiva behavioristă .................................................................................................................... 18 CondiŃionarea clasică ..................................................................................................................... 18 Fenomene şi aplicaţii ..................................................................................................................... 19 CondiŃionarea instrumentală .......................................................................................................... 25 CondiŃionarea aversivă................................................................................................................... 30 Perspectiva cognitivă ......................................................................................................................... 34 Perspectiva psihanalitică .................................................................................................................... 35 Somnul şi visele............................................................................................................................. 35 Fazele somnului ............................................................................................................................. 35 Visele ............................................................................................................................................ 38 ConştiinŃa ...................................................................................................................................... 40 Perspectiva subiectivistă.................................................................................................................... 42

Principalele subramuri ale psihologiei ................................................................................................ 42

Metode de cercetare in psihologie ....................................................... 45
AutoobservaŃia .................................................................................................................................. 45 Auto-cunoaşterea .............................................................................................................................. 48 Generarea ipotezelor .......................................................................................................................... 50 Experimentele ................................................................................................................................... 51 CorelaŃia ............................................................................................................................................ 51 Observarea ........................................................................................................................................ 52 METODA ANCHETEI SOCIOLOGICE ........................................................................................... 53 STUDIILE DE CAZ .......................................................................................................................... 53 Studiul literaturii ştiinŃifice ................................................................................................................ 54 Etica cercetării psihologice ................................................................................................................ 55

Procesele senzoriale ........................................................................... 58
CONCEPTUL DE SENZAłIE .......................................................................................................... 59 CONCEPTUL DE PERCEPłIE ŞI CARACTERIZAREA PRINCIPALELOR SALE PARTICULARITĂłI ........................................................................................................................ 64 Caracteristicile modalităŃilor senzoriale ............................................................................................. 68 Sensibilitatea ................................................................................................................................. 68 PRAGURILE ABSOLUTE............................................................................................................ 68 Teoria detectării semnalelor ............................................................................................................... 71 SENSIBILITATE ŞI DISTORSIONARE SUBIECTIVĂ ............................................................... 72 Codificarea senzorială ....................................................................................................................... 72

Limbajul ............................................................................................ 76
LIMBAJUL ....................................................................................................................................... 76 CONCEPTUL DE LIMBAJ........................................................................................................... 77

............................................................................. 106 Alternative la teoria lui Piaget . 103 Critica teoriei lui Piaget .............. 89 CARACTERZAREA GENERALĂ A GÂNDIRII ............................................................................................................................................................................................................................................... 78 REPERE PSIHOGENETICE ÎN DOBÂNDIREA LIMBAJULUI .......................................................................................... 92 Stadiile dezvoltării psihice la copil şi adolescent PRINCIPIUL DEZVOLTĂRII ÎN PSIHOLOGIE ... 90 REZOLVAREA DE PROBLEME ............................................................................................. 79 FORMELE ŞI FUNCłIILE LIMBAJULUI ......................................................................................................................................................................................................................................... 97 CARACTERUL STADIAL AL DEZVOLTARII PSIHICE ..................... 112 ........................... 103 Teoria stadială a lui Piaget.................... 99 Dezvoltarea cognitivă în copilărie ................................................................................................... 82 Gândirea .......................................................................................................................................................................................... 107 ANEXE ...............................................Neurofiziologia limbajului ...................................................

nivel licenŃă. Tematica tuturor acestor discipline se completează reciproc. str. În totalitatea lor. Psihologia personalităŃii. precum Psihologie Cognitivă. GhimbuluŃ Oana. respectiv. drd. drd. aceste prerechizite vor fi foarte utile în rezolvarea lucrărilor de evaluare ce încheie fiecare modul şi. Nistor Andreea GeneralaTutor@psychology.http://www. Opre Adrian. drd. Opre Adrian Nicolae Birou: Birou 6 sediul Fac.Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Date de identificare curs şi contact tutori: Nume: Prof. parcurse în acelaşi an academic.Obligatoriu Pagina web a cursului. De asemenea. Deoarece acest curs are rolul de a familiariza studenŃii cu cele mai importante concepte şi procese psihice. în promovarea examenului de evaluare finală. reprezentând baza pe care se vor construi cunoştinŃele aferente cursurilor de Psihologie cognitivă. sem.psychology. Semestrul – anul 1. Psihologia dezvoltării. Psihologia Dezvoltării sau Psihologie Socială. respectiv Psihologie socială. Descrierea cursului Cursul Introducere în psihologie face parte din pachetul de discipline fundamentale ale specializării psihologie. . Disciplina constituie punctul de pornire în familiarizarea studenŃilor cu problematica psihologiei umane.ro Tutori – Dr.dr. fiecare modul se focalizează asupra câte unui asemenea proces.ro ConsultaŃii: Miercuri. Gibă-Buzgar Ramona. 1 Tipul cursului . Republicii 37 Telefon: 0264-590967 Fax: 0264-590967 E-mail: adrianopre@psychology. din cadrul FacultăŃii de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei a UniversităŃii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. cunoştinŃele dobândite în cadrul cursurilor din anul I sporesc considerabil accesibilitatea temelor pe care vi le propunem. Tomşa Anca.univ. 12-14 Numele cursului – Introducere în psihologie Codul cursului – PSY 1011 Anul.ro CondiŃionări şi cunoştinŃe prerechizite Cursul de faŃă condiŃionează parcurgerea şi promovarea cu succes a altor discipline din cadrul specializării Psihologie. de Psihologie şi ŞtiinŃele EducaŃiei. drd. drd. Vaida Sebastian.

limbajul. de realizarea sarcinilor facultative sau a proiectului. celelalte module abordează în mod independent procesele senzoriale. Formatul şi tipul activităŃilor implicate de curs Aşa cum am menŃionat mai sus.încercând să păstreze un echilibru între limbajul de simŃ comun (cu care studenŃii intră în facultate) şi limbajul psihologiei ştiinŃifice (pe care studenŃii vor trebui să îl stăpânească la finalul anilor de studiu). La finalul cursului. veŃi consulta sursele bibliografice recomandate. aceasta o veŃi gestiona dumneavoastră şi se va concretiza în parcurgera tuturor materialelor bibliografice obligatorii. fiind un curs introductiv. În ceea ce priveşte activitatea individuală. menŃionate la finele fiecărui modul. deoarece aşa cum am arătat. cât şi muncă individuală. sunteti invitaŃi să contactaŃi tutorii disciplinei la adresa de email specificată. explicaŃii alternative. ConsultaŃiile. procesele psihice sunt abordate şi discutate într-o ordine logică. utilitatea informaŃiilor pe care le regăsiŃi în fiecare modul vor fi sensibil optimizate dacă. rezolvarea tuturor lucrărilor de verificare impune. rezolvarea lucrărilor de evaluare facultative şi a proiectului de semestru. prezentul suport de curs este structurat pe şapte module. În afara primelor trei module. care corespund unei introduceri generale în problematica psihologiei şi a metodelor de studiu. fără însă a avea pretenŃia de a face o prezentare exhaustivă a acestora. studenŃii vor deŃine cunoştinŃele necesare pentru a putea aborda fără dificultate cursurile din anii următori. De asemenea. Dealtfel. ultimul modul al cursului din acest semestru realizează o introducere sumară în problematica psihologiei dezvoltării. În situaŃia în care aveŃi nelămuriri legate de modulele de învăŃare. Reperele de timp şi implicit perioadele în care veŃi rezolva fiecare activitate (lucrări de verificare. reprezintă un sprijin direct acordat dumneavoastră din partea titularului şi a tutorilor. disciplina de faŃă încearcă să acopere conceptele esenŃiale aferente fiecărui proces psihic. Organizarea temelor în cadrul cursului Tematica ce corespunde semestrului I al cursului de Introducere în psihologie include şapte module de învăŃare. dar mai cu seamă vă vom oferi. Pe durata acestora vom recurge la prezentări contrase a informaŃiilor nucleare aferente fiecărui modul. proiect etc) sunt monitorizate de către noi prin intermediul calendarului disciplinei. acest curs va trebui să ofere o bază de pornire pentru cursurile din anii ulteriori. Parcurgerea acestora va presupune atât întâlniri faŃă în faŃă (consultaŃii). cel puŃin parcurgerea referinŃelor obligatorii. pentru care prezenŃa este facultativă. folosind mijloace auditive şi vizuale. gândirea şi stadiile dezvoltării psihice. În interiorul suportului de curs. . urmând ca tematica semestrului II să completeze aceste teme. răspunsuri directe la întrebările pe care ni le veŃi adresa. implicit. Nivelul de înŃelegere şi. pornind de la cele bazale (senzaŃii şi percepŃii) către procesele cognitive superioare (gândirea). în timpul parcurgerii suportului de curs. Totodată.

. Această adresă este disponibilă doar în zilele şi în intervalul de timp menŃionate în syllabus fără a fi considerată adresă de corespondenŃă (e mailurile vor fi trimise doar la adresa generalatutor@psychology. E. prin intermediul adresei de messenger generalatutor@yahoo. Atkinson. 1993).. L. Introducere în psihologie. ClujNapoca. J. cât şi cele facultative. Introducere în psihologia contemporană. în nota finala vă sunt precizate în secŃiunea „Politică de evaluare şi notare” precum şi în cadrul fiecărui modul. R.. Editura Sincron. Bem. ConsultaŃii .com. D. săptămânal. la finele fiecarui modul sunt precizate atât referinŃele biblografice obligatorii. C.ro ). menŃionat în suportul de curs c. la finalul fiecărui modul există o bibliografie minimală pe care studenŃii o pot parcurge pentru a-şi completa cunoştinŃele şi de la care pot porni în realizarea diferitelor teme de verificare facultative. (coord. Bucureşti. realizarea unui proiect de semestru. implicit. Sursele bibliografice au fost astfel stabilte încât să ofere posibilitatea adâncirii nivelului de analiză şi. discuŃii legate de conŃinutul modulelor. parcurgerea şi promovarea acestei discipline presupune antrenarea studenŃilor în următoarele tipuri de activităŃi: a. b. (sunt valabile şi ediŃii ulterioare ale lucrării) Radu. I. prezenŃa la aceste întâlniri este facultativă..pe parcursul semestrului vor fi organizate două întâlniri de consultaŃii faŃă în faŃă. Pe scurt. (2002).. E. Editura Tehnică. Smith. ponderea acestor activităŃi obligatorii. comprehensiunea fiecărei teme. având în vedere particularităŃile învăŃământului la distanŃă dar şi reglementările interne ale CFCID al UBB. Toate lucrările menŃionate la bibliografia obligatorie se regăsesc (desigur în număr limitat) şi pot fi împrumutate de la Biblioteca FacultăŃii de Psihologie din cadrul Bibliotecii Centrale „Lucian Blaga”. Materiale bibliografice obligatorii În suportul de curs. Dincolo de aceste două surse.Modalitatea de notare şi. R. care constituie principalele resurse bibliografice: Atkinson. respectiv. Dintre materialele recomandate ca bibliografie pentru acest curs atragem atenŃia asupra volumelor citate în cele ce urmează.

în cadrul celor două întâlniri. sunt programate 2 întâlniri faŃă în faŃă (consultaŃii) cu toŃi studenŃii. studenŃii sunt atenŃionaŃi asupra necesităŃii suplimentării lecturii din suportul de curs cu parcurgerea obligatorie a cel putin uneia dintre sursele bibliografice de referinŃă. Politica de evaluare şi notare Evaluarea finală se va realiza pe baza unui examen scris desfăşurat în sesiunea de la finele semestrului I. a oricăror nelămuriri legate de conŃinut sau a celor privind sarcinile individuale. Pentru prima întâlnire se recomandă lectura atentă a primelor patru module. acestea sunt destinate soluŃionării. în cazul în care nu au reuşit singuri. în care se studiază disciplina de faŃă.Materiale şi instrumente necesare pentru curs Optimizarea secvenŃelor de formare reclamă accesul studenŃilor la următoarele resurse: • calculator conectat la internet (pentru a putea accesa bazele de date şi resursele electronice suplimentare dar şi pentru a putea participa la secvenŃele de formare interactivă on line) imprimantă (pentru tiparirea materialelor suport sau a temelor redactate) acces la resursele bibliografice (ex: abonament la Biblioteca Centrală „Lucian Blaga”) acces la echipamente de fotocopiere • • • Calendarul cursului Pe parcursul semestrului I. proiect. la cea de a doua întâlnire se discută ultimele module şi se realizează o secvenŃă recapitulativă pentru pregătirea examenului final. De asemenea. Pentru a valorifica maximal timpul alocat celor două întâlniri.psychology. Nota finală se compune din: (a) punctajul obŃinut la acest examen în proporŃie de 60% (6 puncte). deoarece parcurgerea şi realizarea lor ajută studentul să înŃeleagă mai bine - . în calendarul disciplinei (vezi Anexa A) se regăseşte data limită pentru trimiterea proiectului de semestru.ro. Datele celor două întâlniri vor fi anunŃate în timp util pe site-ul facultăŃii: www. pentru promovarea examenului la Introducere în psihologie se respectă cu stricteŃe şi sunt următoarele: minim 50% din cele 6 puncte aferente examenului scris (adică 3 puncte) minim 2 puncte la proiectul de semestru din cele 4 maxim posibile minim 5 puncte din nota finală (punctaj reunit: lucrări de evaluare. CondiŃiile. nemediate. studenŃii au posibilitatea de a solicita titularului şi/sau tutorilor sprijin pentru rezolvarea anumitor lucrări de verificare facultative sau a proiectului de semestru. De asemenea. (b) evaluarea proiectului de semestru 40% ( 4 puncte). obligatorii şi simultane. examen) Suportul de curs cuprinde şase lucrări de verificare facultative care vin în sprijinul pregătirii studentului.

prin exmatriculare. de a adapta conŃinutul şi metodele de transmitere a informaŃiilor. iar afişarea pe site a notelor acordate se va realiza la cel mult 2 săptămâni de la data depunerii/primirii proiectului. facilitarea accesului egal al tuturor cursanŃilor la activităŃile didactice si de evaluare. DificultăŃile posibile întâmpinate în rezolvarea lor pot fi depăşite prin consultarea tutorilor. Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată va fi sancŃionată prin acordrea notei minime sau. Pentru predarea proiectului se vor respecta cu stricteŃe cerinŃele formatorilor. 1. Lectura fiecărui modul şi rezolvarea lucrărilor de evaluare facultative garantează nivele înalte de înŃelegere a conŃinutului tematic şi totodată sporesc şansele promovării cu succes a acestei discipline.11. Rezultatele finale vor fi puse la dispoziŃia studenŃilor prin afişaj electronic. StudenŃii cu nevoi speciale: Titularul cursului şi echipa de tutori îşi exprima disponibilitatea. Aceste lucrări se regăsesc la sfârşitul fiecărui modul. cu tutorii si respectiv titularul de disciplină. • • • 1. mediate de reŃeaua de internet. . Dacă studentul consideră că activitatea sa a fost subapreciată de către evaluatori. se recomandă studenŃilor o planificare foarte riguroasă a secvenŃelor de studiu individual. Evaluarea acestor proiecte se va face imediat după preluare.conceptele prezentate în suportul de curs. în anumite condiŃii. Orice abatere de la acestea aduce după sine penalizări sau pierderea punctajului corespunzător proiectului. examen on line etc) în funcŃie de tipul dizabilităŃii cursantului. ca o prioritate. StudenŃii ale căror lucrări se dovedesc a fi plagiate nu vor fi acceptaŃi la examinarea finală. precum şi modalităŃile de evaluare (examen oral. Elemente de deontologie academică Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică: • Orice material elaborat de către studenŃi pe parcursul activităŃilor va face dovada originalităŃii. avem în vedere. ContestaŃiile pot fi adresate în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor iar soluŃionarea lor nu va depăşi 48 de ore (zile lucrătoare) de la momentul depunerii.10. coroborată cu secvenŃe de dialog. Altfel spus. în limita constrângerilor tehnice şi de timp. Strategii de studiu recomandate: Date fiind caracteristicile învăŃământului la distanŃă. atunci poate solicita feedback suplimentar prin contactarea prin email a tutorilor sau a titularului de curs (în această ordine).12. 1. şi au funcŃie autoevaluativă.

Era profund interesat de fiziologie. A făcut multe observaŃii importante despre felul în care creierul uman controlează diferitele organe din corp. perspectiva biologică. Ele vizează natura minŃii umane şi a proceselor mentale. Controversa ereditate-mediu Una din primele controverse legate de psihologia umană mai continuă încă şi azi. a trăit cam în acelaşi timp cu Socrate. Obiectivele modulului: La finalul acestui modul. au pus întrebări fundamentale despre viaŃa mentală: Ce este conştiinŃa? Oameni sunt inerent raŃionali sau iraŃionali? Există în realitate liberul arbitru? Aceste întrebări şi multe altele asemănătoare sunt la fel de importante azi ca şi acum 2000 de ani. Hipocrat deseori numit „părintele medicinei". care sunt elemente cheie din perspectiva cognitivă în psihologie.MODUL I Obiectul psihologiei Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu etapele formării psihologiei ca ştiinŃă.mediu Psihologia poate fi definită ca studiul ştiinŃific al comportamentului şi al proceselor mentale. Această dispută ereditate versus mediu este centrată pe întrebarea: capacităŃile umane suni înnăscute sau dobândite prin experienŃa? Perspectiva ineistă afirmă că omul intră în lume cu un stoc înnăscut de informaŃii şi un mod înnăscut de a înŃelege realitatea. studiul funcŃiilor organismelor vii şi ale componentelor lor. Aceste observaŃii au pus bazele pentru ceea ce a devenit mai târziu. Alte probleme psihologice urmăresc să determine natura corpului uman şi a comportamentului. şi au o istorie la fel de lungă. Platon şi Aristotel. Socrate. Cei mai renumiŃi. O varietate uluitoare de subiecte se potriveşte cu această definiŃie. Naşterea psihologiei Rădăcinile psihologiei pot fi trasate până la marii filosofi ai Greciei antice. în psihologie. Primii filosofi credeau că aceste . după cum se poate observa din următoarele exemple scurte. cursanŃii trebuie: Să cunoască principalele repere în dezvoltarea psihologiei ca ştiinŃă Să enumere principalele perspective psihologice şi caracteristicile lor Să prezinte pe scurt controversa ereditate.

discutată la sfârşitul acestui capitol. studierea simŃurilor şi în special vederea. substanŃele chimice sau organele umane. După părerea iui Locke. Wundt s-a bazat pe introspecŃie în studiul proceselor mentale. Disputa clasică ereditate-mediu a devenit mult mai nuanŃată în ultimele decenii. problema actuală nu este dacă natura sau experienŃa dă forma definitorie psihicului uman. ei susŃineau că mintea este plină de idei care intră prin intermediul simŃurilor şi apoi sunt asociate pe baza unor principii ca similaritatea şi contrastul. când Wilhelm Wundt a înfiinŃat primul laborator de psihologie la Universitatea din Leipzig în Germania. introspecŃia nu este partea fundamentală a perspectivei .cunoştinŃe şi această înŃelegere pot fi accesate prin introspecŃie şi raŃionamente făcute cu grijă. sentimentele şi comportamentul. pot face obiectul analizei ştiinŃifice. Perspectiva environmentalistă afirmă că toate cunoştinŃele sunt dobândite prin experienŃă şi interacŃiunea cu lumea. dar el şi colaboratorii au studiat şi atenŃia. de obicei. Astfel. dar Wundt a adăugat o nouă dimensiune conceptului. AsociaŃioniştii negau existenŃa ideilor şi capacităŃilor înnăscute. ci modul în care natura şi educaŃia se combina pentru a face acest lucru. sinele. Prin urmare. În schimb. ca şi planetele. Inceputurile psihologiei ştiinŃifice Deşi filosofii şi oamenii de ştiinŃă au continuat să fie interesaŃi de funcŃionarea minŃii şi corpului de-a lungul secolelor. psihologia ştiinŃifică se consideră. Auto-observarea pură nu era suficientă. Cercetările lui Wundt au urmărit. perspectiva este asociată mai mult cu filosoful englez din secolul al XVII-lea John Locke. că a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea. Această perspectivă a dat naştere psihologiei asociaŃioniste. persoane diferite au produs introspecŃii foarte diferite despre experienŃe senzoriale extrem de simple şi din aceste diferenŃe au putut fi trase foarte puŃine concluzii. Folosirea introspecŃiei. s-a dovedit ineficientă. aceasta trebuia suplimentată de experimente. o plăcuŃă nescrisă pe care experienŃa „gravează" cunoştinŃele şi înŃelegerea pe măsură ce individul se maturizează. Chiar şi după un antrenament intens. majoritatea psihologilor adoptă o abordare mai integrată. Metoda introspecŃiei a fost moştenită din filosofie. intensitatea) şi foloseau introspecŃia pentru a stabili cum modifică aceste schimbări fizice felul în care participantul percepe conştient stimulul. IntrospecŃia se referă la observarea şi înregistrarea naturii percepŃiilor. în primul rând. Cercetările actuale despre memorie şi învăŃare au ca punct de plecare această teorie asociaŃionistă. Printre exemplele de introspecŃie se numără şi descriele oamenilor despre masa percepută a unui obiect şi luminozitatea unui fascicul luminos. Ei recunosc faptul că procesele biologice (ereditatea sau procesele cerebrale) afectează gândurile. gândurilor şi sentimentelor unei persoane. perfecŃiunea şi infinitul) sunt înnăscute. dar afirmă că experienŃa lasă şi ea o amprentă. din baza biologică sau din experienŃa persoanei. în special pentru evenimentele mentale extrem de rapide. axiomele geometrice. în 1879. la naştere mintea umană este o tabula rasa. Deşi unii psihologi mai susŃin încă faptul că gândirea şi comportamentul uman vin. Deşi unii dintre filosofii din Grecia antică erau de această părere. Experimentele lui Wundt variau sistematic o anumită dimensiune fizică a stimulului (de exemplu. Ideea care a determinat înfiinŃarea laboratorului lui Wundt a fost credinŃa că mintea şi comportamentul. În secolul al XVlI-lea. Aceasta a stat la baza perspectivelor moderne care se bazează pe teoria procesării informaŃiilor. emoŃia şi memoria. în primul rând. Descartes a susŃinut perspectiva ineistă argumentând că unele idei (ca ideea de Dumnezeu. Descartes a avut un rol important şi pentru concepŃia sa asupra corpului uman văzut ca maşină care poate fi studiată aşa cum sunt studiate şi celelalte maşini.

care a fost format de Wundt. El a decis nu numai că psihologia animală şi psihologia copilului pot fi ramuri care pot exista ca ştiinŃe independente. ambele au fost înlăturate de trei şcoli noi: beliaviotismul. Înteresul psihologilor din secolul al XlX-lea pentru adaptare a venit din publicarea teoriei evoluŃiei formulate de Charles Darwin.analiza structurilor mentale . credea Watson. Totuşi. a reacŃionat împotriva opiniei că experienŃa conştientă este de domeniul psihologiei. susŃineau că aproape orice comportament este rezultatul condiŃionării şi că mediul dă forma comportamentului întărind anumite obişnuinŃe. Pentru ca psihologia să devină ştiinŃă. Titchener. noul curent . Deoarece psihologii erau din ce în ce mai nerăbdători cu introspecŃia. şi să funcŃioneze în mediul său. De exemplu. Titchener a introdus termenul de structuralism . studiul felului în care funcŃionează mintea pentru a permite unui organism să se adapteze la. un distins psiholog de la Universitatea Harvard. B. Fondatorul său. în jurul anilor '20. funcŃionaliştii au spus că psihologii trebuie să observe comportamentul manifest. după cu vom vedea. Aceste succese i-au încurajat pe psihologi să caute elementele mentale care combinate pot crea experienŃe mai complexe.pentru a descrie această ramură a psihologiei. ŞtiinŃa ar trebui să se ocupe numai de datele cu caracter public. cât şi funcŃionaliştii au continuat să considere psihologia ştiinŃa experienŃelor conştiente. Structuralismul şi funcŃionalismul În secolul al XlX-lea. un psiholog de la Universitatea Corneli. Watson. dar Watson a fost persoana responsabilă pentru influenŃa atât de mare a behaviorismului). Din cele trei. psihologii au putut analiza gustul limonadei (percepŃia). Behaviorismul Structuralismul şi funcŃionalismul au jucat roluri importante în dezvoltarea psihologiei secolului al XX-lea. Pentru a descoperi cum se adaptează un organism la mediul său. chimia şi fizica au înregistrat progrese remarcabile. a fost de părere că analiza elementelor conştiinŃei este mai puŃin importantă decât înŃelegerea naturii ei personale. Ca şi chimiştii. amar şi rece (senzaŃia). dacă oferim prăjituri . ci şi că acestea propun un pattern pe care l-ar urmari psihologia adultului. (Cercetările fiziologului rus Ivan Pavlov despre reflexul condiŃionat au fost considerate un domeniu important al cercetării comportamentului.behaviorismul . descompunându-1 în elementele sale dulce. Unii dintre susŃinătorii cei mai înverşunaŃi ai acestei abordări a fost în Statele Unite E. Deoarece fiecare punct de vedere a oferit o abordare sistemică a domeniului. când a studiat comportamentul copiilor şi animalelor. John B. şi. conştiinŃa este privată. behaviorismul a avut cea mai mare influenŃă asupra psihologiei ştiinŃifice în America de Nord. William James. psihologia gestaitistă şi psihanaliza. atât structuraliştii. Totuşi. fluide. care au descompus apa în hidrogen şi oxigen. Watson nu a făcut nicio afirmaŃie despre conştiinŃă. Unii au arătat că apariŃia conştiinŃei se datorează exclusiv scopului pe care îl serveşte aceasta în orientarea activităŃii individului. Watson şi alŃi psihologi care au aderat la behaviorism. ele au fost considerate şcoli concurente. Comportamentul este public. Abordarea sa a fost numită funcŃionalism.a avut un succes rapid şi mulŃi psihologi tineri din Statele Unite s-au intitulat „behaviorişti". Dar unii psihologi s-au opus naturii pur analitice a structuralismului. reacŃiile unor psihologi la această metoda au jucat un rol important în dezvoltarea altor perspective moderne. analizând substanŃele complexe (moleculele) şi descompunându-le în elementele lor (atomii). la fel ca datele oricărei alte ştiinŃe.cognitive actuale. datele psihologice trebuie să fie accesibile inspecŃiei publice.

imaginea culorilor la schimbarea iluminării. percepŃia mărimii. De exemplu. Terminologia S-R mai este încă uneori folosită în psihologia de azi. trebuie să observăm că psihologia S-R nu este o teorie sau o perspectivă. pentru că întregul depinde de relaŃiile dintre părŃi. Întregul este diferit de suma părŃilor sale. Imagine gestaltistă. ca şi de alte aspecte ale pattern-ului general de stimulare. ci un set de termeni care pot fi folosiŃi pentru a comunica informaŃii psihologice. Toate pattern-urile complexe de comportament vin prin întărire specială sau educaŃie şi erau considerate o Ńesătură interconectată de reflexe condiŃionate. Când privim cele trei unghiuri dintr-un triunghi echilateral. . din care pot fi create comportamente mai complicate. Fig.o formă unică sau un gestalt . Behavioriştii au fost înclinaŃi să discute fenomenele psihologice în termenii stimulilor şi răspunsurilor. 1. Gestalt este un cuvânt german care înseamnă „formă" sau „configuraŃie" care se referea la abordarea adoptată de Max Wertheimer şi colaboratorii Kurt Koffka şi Wolfgang Kohler.4. Totuşi.copiilor pentru ca ei să nu mai plângă. Reflexul condiŃionat a fost considerat cea mai mică unitate a comportamentului. dând naştere termenului de psihologie stimul-răspuns (S-R). în Statele Unite. Ceea ce vedem în realitate Ńine de fundalul pe care apare un obiect. întărim obiceiul de a plânge. în momentul în care behaviorismul câştiga din ce în ce mai multă influenŃă în Statele Unite. care au emigrat cu toŃii. Aceste interese i-au condus la un număr de interpretări centrate pe percepŃie despre învăŃare. vedem un triunghi şi nu trei unghiuri reunite.în loc de trei unghiuri mai mici. Printre interesele cheie ale psihologilor gestaltişti se numărau percepŃia mişcării.4. Psihologia gestaltistă În jurul anului 1912. când privim figura 1. memorie şi rezolvarea de probleme care au ajutat la crearea fundamentului actual al cercetării în psihologia cognitivă. o vedem ca pe un triunghi mare . în final. în Germania apărea psihologia gestalistă. Principala zonă de interes a curentutui gestaltist a constituit-o percepŃia şi gestaltiştii credeau că experienŃele perceptive depind de pattern-urile formate de stimuli şi de organizarea experienŃei.

Freud credea că dorinŃele inacceptabile din copilărie (interzise sau pedepsite) sunt împinse în afara conştiinŃei şi devin o parte a inconştientului. o experienţă personală sau un anumit comportament). cât şi o metodă de psihoterapie creata de Sigmund Freud la începutul secolului al XX-lea. De exemplu. Solomon Asch şi Fritz Heider . Skurnik şi Galinskv. În plus. Psihologii contemporani nu acceptă în totalitate teoria lui Freud. ca un mod de a aduce dorinŃele inconştiente în conştiinŃă. motivaŃiile şi emoŃiile de care nu suntem conştienŃi. Analiza viselor servea acelaşi scop. o perspectivă gestaltistă care continuă să existe şi azi în cercetarea contemporană despre cunoaşterea socială (vedeŃi capitolul 18. motivaŃiile din spatele dorinŃelor inconştiente implicau aproape întotdeauna sexul sau agresiunea. obiectivele şi motivaŃiile oamenilor pot opera uneori în afara controlului conştient. 1998). dar tind să accepte faptul că ideile. 1999). unde continuă să ne influenŃeze gândurile. În teoria freudiană clasică. analizaţi comparativ asumpţiile (tezele centrale) perspectivei behavioriste. Freud folosea metoda asociaŃiilor libere. ei au privit procesul impunerii unui sens şi al unei structuri stimulilor care vin din mediu ca automat exterior conştiinŃei. În timpul terapiei cu pacienŃii. de la percepŃia obiectelor. Psihanaliza Psihanaliza este atât o teorie a personalităŃii. Asch (1946) a extins noŃiunea gestaltistă că oamenii văd preferenŃial întregul şi nu suma părŃilor componente. sentimentele şi acŃiunile.gândurile.care au dezvoltat principiile gestaltiste pentru a înŃelege fenomenele interpersonale (Jones. Lucrare de evaluare facultativă nr. în care pacientul a fost instruit să spună orice îi trece prin minte.Psihologia gestaltistă a fost influenŃată şi de fondatorii psihologiei sociale moderne . dorinŃele. 1998). atitudinile. la percepŃia mult mai complexă a persoanelor (Taylor. acte ratate şi manierisme. Moskowitz. Din acest motiv. impulsurile. 1 Pe baza informaţiilor extrase din referinţele bibliografice indicate la finele acestui modul şi referinduvă la o situaţie concretă (ex. În centrul teoriei lui Freud se află conceptul de inconştient . respectiv cognitive.precum Kurt Lewin. Gândurile inconştiente sunt exprimate în vise. teoria lui Freud nu s-a bucurat de o acceptare largă imediat după propunerea sa. .

Encyclopedia of psychology. A. Introducere în psihologie..Bibliografie de referinţă Obligatorie Atkinson. D. E. Smith. 2000). J. (coord. Editura Tehnică. A brief history of modern psychology. Atkinson. Introducere în psihologia contemporană.. L. Blackwell Publishing. Bucureşti.. MA. 1993). Radu. Opţională Benjamin. Oxford University Press.. Vol I.. Bem. Malden. R. R. Kazdin. . (coord. C. Editura Sincron. E. (2007). Cluj-Napoca. E. T. L. I. (2002). New York.

iar apoi vom prezenta mai detaliat patru mari curente din psihologie: perspective biologic. Dintr-o perspectivă biologică. vă vor fi detaliate o parte din perspectivele psihologice contemporane care au avut un impact major în domeniul psihologiei. insulta este un stimul la care reacŃionaŃi lovind cu pumnul. Dintr-o perspectivă psihanalitică. cursanŃii trebuie: Să cunoască ce este o perspectivă psihologică Să descrie perspectivele biologică. Şi. un mod de a privi unele subiecte din psihologie. psihanalitică Să cunoască principiile învăŃării clasice şi operantă Să prezinte caracteristicile somnului şi visului cognitivă. Vom explica ce înseamnă o perspectivă psihologică. în schimb. O perspectivă cognitivă asupra acestei acŃiuni se va concentra asupra proceselor mentale implicate în producerea comportamentului şi am putea explica pumnul dumneavoastră în termenii obiectivelor şi planurilor: obiectivul dumneavoastră este să vă apăraŃi onoarea. în final. vom descoperi împreună fazele somnului şi mai ales teoriile asupra viselor. determinând mişcarea braŃului dumneavoastră. behavioristă. Dintr-o perspectivă behavioristă. şi comportamentul agresiv face parte din planul dumneavoastră pentru atingerea acestui obiectiv. behavioristă. este o abordare. acŃiunea dumneavoastră agresivă poate fi înŃeleasă ca o reacŃie la faptul că aŃi . dintr-o perspectivă subiectivistă. trageŃi cuiva un pumn în faŃă. în urma unei insulte.Modul II Perspective psihologice contemporane Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu principalele perspective din psihologie şi caracteristicile lor. În cadrul acestui modul. psihanalitică şi cognitivă. Ce este o perspectivă psihologică? În esenŃă. Orice problemă psihologică poate fi abordată din perspective diferite. Obiectivele modulului: La finalul acestui modul. putem descrie acest act ca activarea anumitor arii cerebrale şi stimularea neuronilor care activează muşchii. Să presupunem că. putem descrie acŃiunea fără nici o referire la structurile corporale. acŃiunea ar putea fi descrisă ca o expresie a unui instinct agresiv inconştient. Vom pune un accent deosebit asupra învăŃării din perspectivă behavioristă. Acest lucru este valabil pentru orice acŃiune a unei persoane. un răspuns învăŃat care a fost recompensat în trecut. dar şi asupra unor aspect uşor controversate din psihologia de simŃ comun în ceea ce priveşte psihanaliza. Astfel.

1.interpretat afirmaŃia persoanei respective ca o insultă personală. încearcă să înŃeleagă această problema în termenii schimbărilor anormale în nivelurile neurotransmiŃătorilor. Fig. de exemplu. În ciuda multiplelor posibilităŃi de a descrie orice act psihologic. Putem folosi una din problemele descrise mai devreme pentru a ilustra această perspectivă. La om. Abordarea biologică a depresiei. Analiza fenomenelor psihologice poate fi abordată din mai multe perspective. Aceştia sunt substanŃe chimice produse în creier care fac posibilă comunicarea între două celule nervoase. Poate fi cea mai complexă structură cerebrală din univers. Cercetările din perspectiva biologica caută să specifice procesele neurobiologice care stau la baza comportamentului şi proceselor mentale. Creierul uman este împărŃit în emisfera dreaptă şi emisfera stângă şi regiunile dedicate recunoaşterii fizionomiilor par sa fie localizate. . Studiul recunoaşterii figurii umane la pacienŃii cu leziuni cerebrale indică faptul că anumite regiuni ale creierului sunt specializate în recunoaşterea fizionomiilor. Abordarea biologică a studiului fiinŃelor umane şi a altor specii încearcă să facă legătura între comportamentul vizibil şi evenimentele chimice şi electrice care au loc în interiorul corpului. Nu uitaŃi că aceste abordări nu trebuie să fie neapărat reciproc exclusive. înŃelegerea multor probleme psihologice necesită o abordare eclectică care acoperă mai multe perspective.5. ele se pot concentra pe diferite aspecte ale aceluiaşi fenomen complex. De fapt. La majoritatea persoanelor care folosesc mâna dreaptă ca mână principală (dreptaci). în principal. emisfera stângă este specializată în înŃelegerea limbajului şi emisfera dreaptă în interpretarea relaŃiilor spaŃiale. aici voi oferi doar o scurtă descriere a celor mai importante caracteristici ale lor. Perspective psihologice. emisferele sunt extrem de specializate. poate fi găsită o legătură cu activitatea creierului şi a sistemului nervos pentru toate evenimentele psihologice. Deoarece aceste cinci perspective sunt discutate pe tot parcursul cărŃii. în emisfera dreaptă. Fiecare oferă o explicaŃie. întrucâtva diferită. 1. Litera grecească psi (T) este folosită uneori ca abreviere pentru „psihologie".5). În principiu. despre motivele pentru care oamenii acŃionează într-un anumit fel şi fiecare contribuie într-un fel la concepŃia noastră despre persoana în întregul ei. Perspectiva biologică Creierul uman conŃine peste 10 miliarde de celule nervoase şi aproape un număr infinit de interconexiuni între ele. aceste cinci perspective reprezintă principalele abordări ale psihologiei ştiinŃifice contemporane (fig.

când Ivan Pavlov. În timp ce studia digestia. presupuneri despre procesele mentale care intervin între stimul şi răspunsul condiŃionat. pedepse sau reacŃii neutre). tipurile de reacŃii pe care le au ele faŃă de noi (recompense. multe curente moderne din psihologie s-au dezvoltat plecând de la lucrările primilor behaviorişti (Skinner. şi-a îndreptat atenŃia spre învăŃare. psihologii care nu sunt behaviorişti stricŃi înregistrează. Deşi puŃini psihologi contemporarii s-ar defini behaviorişti stricŃi. Amnezia copilăriei poate fi parŃial cauzată de un hipocamp imatur. copiii sunt mult mai predispuşi la exprimarea unor reacŃii agresive.Perspectiva biologică a fost extrem de utilă şi în studiul memoriei. Cu toate acestea. ca lovirea altui copil. decât atunci când reacŃiile sunt pedepsite (copilul contra-atacă). Din punct de vedere istoric abordarea behavioristă strictă nu Ńine cont deloc de procesele mentale ale persoanei şi nici behavioriştii contemporani nu fac. inclusiv a hipocampului. Putem folosi câteva exemple de probleme pentru a ilustra această abordare. ce spun oamenii despre experienŃele lor conştiente (o autoevaluare verbala) şi fac raŃionamente despre activitatea lor mentală pe baza acestor date. Tema de reflecţie nr. Aceasta subliniază importanŃa anumitor structuri cerebrale. care este implicat în consolidarea amintirilor. De exemplu. o structură care nu atinge dezvoltarea completă decât după un an sau doi de la naştere. În privinŃa agresivităŃii. şi consideră că aproape orice comportament este rezultatul condiŃionării şi întăririi. tipurile de reacŃii pe care le avem faŃă de ele (recompense. pedepse sau reacŃii neutre) şi pe felul în care aceste reacŃii susŃin sau perturbă interacŃiunea. când aceste reacŃii sunt recompensate (copilul se retrage). CondiŃionarea clasică CondiŃionarea clasică este un proces de învăŃare în care un stimul anterior neutru este asociat cu un alt stimul prin împerecherea repetată cu stimulul respectiv. 1 Care consideraţi că este rolul acestei perspective în activitatea unui psiholog? Perspectiva behavioristă Aşa cum am specificat mai sus. Pavlov a observat că un câine începea să saliveze la vederea unei farfurii cu mâncare. de obicei. de obicei. un fiziolog rus care câştigase deja premiul Nobel pentru cercetările sale în domeniul digestiei. în privinŃa obezităŃii. 1981). unii oameni pot să mănânce prea mult (o reacŃie specifică) numai în prezenŃa unor stimuli specifici (ca uitatul la televizor) şi învăŃarea evitării acestor stimuli face parte din multe programe de control al greutăŃii. Deşi orice câine salivează când i se pune mâncare în gură. acest câine învăŃase să . o analiză behavioristă a vieŃii noastre sociale s-ar putea centra pe persoanele cu care interacŃionăm (stimulii sociali). Studiul condiŃionării clasice a început în primii ani ai secolului al XX-lea. perspectiva behavioristă se concentrează asupra anumitor stimuli şi reacŃii.

care permite SC-ului să genereze multe comportamente diferite care anticipează apariŃia SNC. de exemplu. prezentarea succesivă repetată a SC (lumina) şi SNC (hrana) întăreşte asocierea dintre cei doi stimuli. de fapt.câinele a învăŃat să asocieze lumina cu hrana şi să reacŃioneze la ea salivând. ExtincŃia nu este „dezvăŃarea" asociaŃiei iniŃiale SC-SNC. Pentru a înŃelege aceste variaŃii trebuie să observăm mai întâi unele aspecte critice din experimentul iniŃial de condiŃionare. RC se va reduce treptat şi va apărea extincŃia.asocieze imaginea farfuriei cu gustul hranei. carnea este un stimul necondiŃionat (SNC. Pavlov descoperise din întâmplare un caz de învăŃare asociativă. o lumină sau un sunet. la apariŃia primelor reacŃii condiŃionate şi schimbările de intensitate a RC în etapele ulterioare ale învăŃării este mai mică. Salivarea este un răspuns necondiŃionat (RNC. Aceste reacŃii nu sunt deloc similare cu RNC şi indică faptul că un câine învaŃă mult mai mult decât o simplă asociere stimul-răspuns (lumină-salivare). În experimentele lui Pavlov. După câteva secunde. În timpul acestui stadiu. Apoi câinele este pus în faŃa unei tigăi în care poate fi livrată automat carne uscată. Un cercetător aprinde un bec într-o fereastră în faŃa câinelui (sau în alte forme ale experimentului. extincŃia implica formarea unei noi engrame SC-M-SNC . răspuns învăŃat) şi lumina este un stimul condiŃionat (SC.în ambele cazuri a fost vorba de salivare. în tigaie este livrată nişe carne şi lumina se stinge. un cercetător ataşează întâi o fistulă sau un tub la glanda salivară a unui câine pentru a măsura debitul salivei. Tabelul sinoptic următor rezumă diferitele elemente ale condiŃionării clasice. forma RC deseori imită forma RNC . rezultatele arată că animalele învaŃă o relaŃie predictivă între SC şi SNC. chiar dacă nu i se livrează nici un fel de carne. Deşi lumina era iniŃial un stimul neutru -unul care nu declanşa în mod obişnuit salivarea . psihologii au construit multe variaŃii după experimentele de condiŃionare ale lui Pavlov. Într-adevăr. Câinele este înfometat şi aparatul de înregistrare arată că salivează din abundenŃă. Fiecare prezentare a unei perechi stimul condiŃionat (SC) şi stimul necondiŃionat (SNC) se numeşte test. ca datul din coadă. Testele în timpul cărora organismul învaŃă asocierea dintre doi stimuli constituie stadiul de achiziŃie al condiŃionării. sună un clopoŃel sau porneşte un metronom). De-a lungul timpului. Cu alte cuvinte. Dacă SNC este omis în etapele ulterioare. După câteva prezentări ale stimulului luminos urmate de livrarea cărnii tocate. Totuşi. Unii cercetători au tras concluzia că SC pur şi simplu ia locul SNC pentru a genera RC. ExtincŃia reprezintă învăŃarea faptului că SC nu mai este un predictor al apariŃiei SNC. câinii lui Pavlov au manifestat şi alte reacŃii la lumină. RC este un răspuns învăŃat determinat de un SC care a devenit un predictor pentru apariŃia SNC. un stimul care determina un răspuns automat fără o condiŃionare prealabila). După această regulă. pe lângă faptul că salivează la SC. stimul învăŃat). Experimentele lui Pavlov În experimentul de bază al lui Pavlov. câinele va saliva când va vedea lumina. pentru că nu este nevoie de învăŃare pentru a determina câinele să saliveze la vederea cărnii. sărituri şi lătrături. Cea mai mare schimbare în magnitudinea RC este vizibilă. Fenomene şi aplicaŃii CURBELE ÎNVĂłĂRII: ACHIZIłIA ŞI EXTINCłIA. o reacŃie înnăscută sau neînvăŃată determinată de SNC). Această salivare anticipatorie este un răspuns conidiŃionat (RC. în care relaŃiile dintre evenimente sunt învăŃate şi a decis să vadă dacă un câine poate fi învăŃat să asocieze mâncarea cu alte lucruri.

lumina dobândeşte puterea unui SNC asupra câinelui. Dacă animalul este pus într-o situaŃie în care este expus la un ton (SC2) urmat de lumină (dar nu şi de mâncare) la fiecare . 1985. 1920). Vă amintiŃi exemplul câinelui care vedea întâi o lumină (SC) şi apoi primea mâncare (SNC). CondiŃionarea clasică este foarte răspândită în lumea animală şi apare atât la om. care produce retragerea (RNC) şi ajung să manifeste reacŃii de retragere (RC) învăŃate. cât şi la organisme atât de primitive. Până acum în discuŃia noastră despre condiŃionare. Acum îngheŃata este SC. Caenorhabditk elegans (un vierme parazit). Asocierea repetată a chemoterapiei (SNC) cu imaginea camerei de tratament (SC) i-a făcut să asocieze camera cu chemoterapia. Să presupunem că un şobolan dintr-un compartiment închis este supus periodic unor şocuri electrice la picioare. Un fenomen asemănător apare la pacienŃii canceroşi de vârste mici care primesc îngheŃată înainte de şedinŃa de chemoterapie. Păstrarea asocierii iniŃiale SC-SNC după învăŃarea extincŃiei este demonstrată de recuperarea spontană. CONDIłIONAREA SUPERIOARĂ. 1999). 2001).engramă care inhibă exprimarea legăturii SC-SNC. 1978. are o senzaŃie de greaŃă (RNC). în care lumina ajunsese să determine un răspuns condiŃionat? După ce câinele este condiŃionat. Tema de reflecţie nr. nici măcar în afara cadrului chemoterapiei (Bernstein. 2 Oferiţi 3 exemple de condiţionare clasică. După repetate asocieri între ton (SC) şi şocul electric (SNC). Chemoterapia implică injectarea de substanŃe toxice (SNC) pacientului care. se aude un sunet. SC-ui iniŃial revine pe măsură ce intervalul de timp de la extincŃie creşte. Pentru a ilustra acest fapt. gândiŃi-vă la situaŃia dificilă a pacienŃilor de cancer care fac chemoterapie pentru a stopa dezvoltarea tumorilor. După un număr de şedinŃe de chemoterapie. dar din nefericire îngheŃata este asociată cu experienŃa chemoterapiei. Chiar înainte de apariŃia. Watson şi Rainer. şocurilor. tonul va produce singur şobolanului reacŃii care indică frica. SNC a fost întotdeauna un stimul biologic semnificativ ca hrana sau şocurile electrice. Rezultatul este că cei mici nu mai vor să mănânce îngheŃată. ca urmare a tratamentului. ÎngheŃata a fost dată poate iniŃial cu intenŃia de a reduce stresul copilului în faŃa tratamentului care urmează. Numeroase reacŃii umane pot fi condiŃionate în maniera clasică. CondiŃionarea clasică a fricii pare să stea la baza multor tipuri de tulburări anxioase ca tulburarea de stres post-traumatică şi atacul de panică (Boutom Mineka şi Barlow. De exemplu. pacienŃii simt uneori greaŃa şi senzaŃia de voma înainte de a intra în camera de tratament. Şi oamenii pot fi condiŃionaŃi să se teamă (Jacobs şi Nadei. Identificaţi stimulul condiţionat. CONDIłIONAREA LA DIFERITE SPECII. nematodele pot: învăŃa că un SC olfactiv este un agent predictiv pentru o soluŃie aversivă de acid acetic (SNC). şi alŃi stimuii pot avea putere de SNC dacă sunt mereu asociaŃi cu un SNC important din punct de vedere biologic. stimulul necondiţionat şi răspunsul condiţionat. În plus. ca nematodele. iar chemoterapia SNC. deseori. Totuşi. CondiŃionarea clasică joacă un rol şi în reacŃiile emoŃionale ca frica. fapt care a dus la apariŃia unor tulburări intestinale înainte de începerea tratamentului (RC). Şobolanul a fost condiŃionat să se teama când este expus la ceea ce anterior era un stimul neutru. presiunea sa sanguină creşte. printre altele rigidizarea şi ghemuirea.

Discriminarea condiŃionată este produsă de condiŃionarea diferenŃiată. De exemplu. tonul va determina singur un RC. (reacŃia emoŃională. sau RPG. Să presupunem că o persoană care este condiŃionată să aibă o reacŃie emoŃională slabă la sunetul unui diapazon care scoate un sunet din gama do central. se numeşte condiŃionare de nivelul doi. SC2s nu este.PG pentru ambele tonuri. un SC ajunge să determine apariŃia unui RC. Acum nu mai avem nevoie pentru realizarea condiŃionării decât de asocierea unui stimul cu altul. Un proces complementar generalazării este discriminarea. Tonul mai jos.test. numit generalizare. chiar dacă nu a fost niciodată asociat cu hrana. este întotdeauna urmat de un şoc slab la nivelul arătătorului. Cu cat noii stimuli seamănă mai midi cu SC iniŃial cu atât probabilitatea ca ei să trezească un răspuns condiŃionat este mai mare. Tema de reflecţie nr. GândiŃi-vă la exemplul cu chimioterapia. iar tonul mat înalt. în timp ce alţii le refuză în mod categoric? GENERALIZARE ŞI DISCRIMINARE. participanŃii dezvoltă R. Tonul înalt a devenit un semnal pentru inhibarea răspunsului învăŃat. persoana respectivă va avea o schimbare de RPG la tonurile mai înalte sau mai joase fără o condiŃionare suplimentară. Generalizarea şi discriminarea apar frecvent în viaŃa de zi cu zi. care este o schimbare în conductivitatea electrică a pielii care apare în timpul perioadelor de stres emoŃional). ExistenŃa condiŃionării de nivelul doi măreşte foarte mult sfera de acŃiune a condiŃionării clasice. mai ales la oameni. altfel relaŃia condiŃionată iniŃial între lumină şi hrană se va stinge. amplitudinea răspunsului condiŃionat la SCt creşte treptat în timp ce amplitudinea reacŃiei la SC2 descreşte. Dacă copilul primeşte repetat alŃi stimuii (de exemplu. morcovi) după care primeşte îngheŃată. pentru care SNC-uri biologic importante apar relativ rar. în loc de un singur ton. IniŃial. în ciuda faptului că nu a fost niciodată asociat cu un SNC. Totuşi. Un copil care a învăŃat să asocieze imaginea căŃelului lui cu joaca se poate apropia iniŃial de toŃi căŃeii. ca greaŃa (un eveniment important din punct de vedere biologic).) Capacitatea tonului de a produce un RC după ce este asociat cu lumina. Acest principiu. participanŃii sunt condiŃionaŃi să discrimineze între cele două tonuri. Generalizarea este o reacŃie la similitudine şi discriminarea este o reacŃie la diferenŃe. în condiŃionarea de nivelul doi. pacientul poate începe să aibă sentimente neplăcute faŃă de morcovi. 3 De ce unii copii mănâncă legumele cu plăcere. Să presupunem că pentru un pacient de vârstă foarte mică gustul îngheŃatei a fost condiŃionat cu efectele secundare ale terapiei. Când un RC a fost asociat cu un anumit stimul. dacă acesta din urma a fost asociat anterior cu un eveniment important din punct de vedere biologic. similari cu cei cu care s-a familiarizat. acum există două. care este un bun predictor pentru SNC. în timpul condiŃionării. explică în parte capacitatea unui individ de a reacŃiona la stimuli noi. La un moment . este măsurată de reflexul psihogalvanic. (Trebuie să existe şi teste în care lumina este din nou asociată cu mâncarea. Prin acest proces de întărire diferenŃiată. SC5. stimulii similari vor trezi aceeaşi reacŃie.

vom analiza rolul jucat de factorii cognitivi în condiŃionarea clasică. când lumina este prezentată împreună cu un SNC după fixarea inhibiŃiei. prin discriminare. mai apropiată de perspectiva cognitivă. 1972. De exemplu. cum se întâmpla în extincŃie. Numărul de asocieri temporal contigue ale tonului şi şocurilor a fost acelaşi în ambele grupuri. În grupul B. Toate şocurile au fost precedate de tonuri în grupul A. SNC trebuie să fie predictibil. CONTIGUITATE VERSVS PREDICTIBILITATE. copilul se va aştepta ca numai căŃeii care seamănă cu al lui să fie jucăuşi. am analizat condiŃionarea clasică numai în termenii evenimentelor externe sau din mediu.dat. Cu alte cuvinte. capacitatea unui SC de a reduce probabilitatea de apariŃie sau magnitudinea unui răspuns comportamental. 1988). În cele ce urmează. o alternativă. 1932). În această perspectivă cognitivă. capacitatea unui SC de amplifica probabilitatea de apariŃie sau magnitudinea unui anumit comportament. Pavlov şi alŃii credeau că factorul critic este contiguitatea temporală a SC şi SNC. de exemplu când un SC care a ajuns predictor pentru apariŃia unui SNC este prezentat singur. O altă formă importantă de învăŃare în condiŃionarea clasică este condiŃionarea inhibitorie. Exemplele de condiŃionare pe care le-am discutat până acum se numesc condiŃionări excitatorii. Deşi acest punct de vedere behaviorist a fost dominant timp de mulŃi ani. ca să se poată produce condiŃionarea trebuie să existe o probabilitate mai mare de apariŃie a SNC când SC a fost prezentat decât atunci când SC nu este prezent. Adică. lumina ajunge să fíe predictor pentru absenŃa şocului. Variabila manipulată de Rescorla a fost apariŃia şocurilor în absenŃa tonului. când un ton care este predictor pentru aplicarea şocului electric este prezentat împreună cu o lumină (o prezentare compusă a SC) în absenŃa şocului lumina devine un inhibitor condiŃionat. cercetătorii au încercat să găsească factorul critic necesar pentru producerea condiŃionării clasice. CONDIłIONAREA INHIBITORIE. Totuşi. Predictibititatea şi factorii cognitivi Până în acest moment. faptul că cei doi stimuli trebuie să urmeze la un interval scurt de timp ca să se poată stabili o asociaŃie. Tonul era un bun predictor pentru şocul electric în grupul A. Rescorla (1968) a comparat contiguitatea şi predictibilitatea. Tolman. Într-un experiment inovator. ÎnvăŃarea inhihitorie apare. adică. când apare SC organismul a învăŃat să se aştepte la SNC (Rescorla. InhibiŃia este reflectată şi de rata redusă de achiziŃie a răspunsului condiŃionat: la lumina SC. CondiŃionarea inhibitorie apare şi atunci când un SC care este predictor pentru un SNC este prezentat cu un nou SC la teste şi SNC-ul este omis. CondiŃionarea inhibitorie este importantă din punct de vedere conceptual pentru că indică faptul că învăŃarea asociativă este bidirecŃională şi poate determina fie amplificări. este că SC trebuie să fie un predictor sigur pentru SNC. condiŃionarea clasică dă unui organism noi cunoştinŃe despre relaŃia dintre doi stimuli. Un stimul este constant urmat de un altul şi organismul ajunge să îi asocieze. şocurile aveau o probabilitate egală şi în prezenŃa şi în absenŃa tonului. Puterea predictivă a . InhibiŃia este măsurată de capacitatea luminii de a reduce răspunsul condiŃionat care ar fi produs în mod normal de tonul excitator când semnalele sunt prezentate combinat. unii cercetători au arătat că factorul critic care stă la baza condiŃionării îl reprezintă cunoştinŃele animalului (Bolies. Încă de pe vremea lui Pavlov. Imaginea unui câine ameninŃător a venit să inhibe reacŃiile copilului la câinii care se apropie. dar nu avea nici un fel de putere predictivă în grupul B. fie reduceri ale unor comportamente. La unele probe a expus şobolanii unor şocuri electrice (SNC) şi la altele a prezentat un ton înaintea şocului electric (SC).

Când şobolanii au un predictor pentru şocul care urmează. Cu alte ocazii. Dimpotrivă. Etoiogii.tonului s-a dovedit critică. 1988). consumul emoŃional poate fi devastator pentru organism. De exemplu. în timp ce şobolanii din grupul B nu au realizat nici un reflex condiŃionat (stabilit prin prezenŃa sau absenŃa reacŃiei de frică la auzirea tonului). dar nu avem nici nu semn care să ne anunŃe producerea lui. dacă doctorul spune întotdeauna copilului „nu o să te doară". şobolanul nu alege evenimente care apar în acelaşi timp cu şocul (imaginea aparaturii experimentale). dacă intraŃi în bucătărie şi găsiŃi dezordine pe masă ştiind că nu aŃi făcut-o dumneavoastră. au fost în bucătărie. par să fie mereu anxioşi şi chiar dezvoltă ulcere (Seligman. în alte grupuri din experiment (care nu sunt vizibile în figura 7. Dacă un anumit SC poate îl un predictor bun pentru apariŃia durerii. dar aproape întotdeauna după Joe. absenŃa acestui SC este un predictor pentru faptul că durerea nu va apărea şi organismul se poate relaxa. copilul se va teme până când procedura va lua sfârşit. Ca şi şobolanul din experimentul anterior. aŃi observat poate că rareori rămâne dezordine după Saliy. 1972. Experimentele ulterioare susŃin concluzia că relaŃia predictivă dintre SC şi SNC este mai importantă decât contiguitatea temporală sau frecvenŃa cu care SC şi SNC sunt asociate (Rescorla. Limite biologice Am vorbit la începutul capitolului despre faptul că specii diferite învaŃă uneori acelaşi lucru prin mecanisme diferite. Predictibilitatea este şi ea importantă pentru reacŃiile emoŃionale. mulŃi dintre noi am trăit anxietatea de a ne afla într-o situaŃie în care exista probabilitatea producerii unui eveniment dezagreabil. puterea condiŃionării este direct proporŃională cu valoarea predictivă a SC pentru semnalarea apariŃiei SNC. Aceste mecanisme au fost descoperite de cercetătorii care au studiat comportamentul animalelor în mediul lor natural de viaŃă. AŃi observat poate că dezordinea a apărut după ce prietenii dumneavoastră. Ca adulŃi. şobolanul caută un eveniment care tinde să apară înainte de şoc şi care nu apare altfel (fiind din acest motiv un predictor bun pentru şoc. ca şi behavioriştii. ca tonul pentru Grupul A). dumneavoastră încercaŃi să găsiŃi un predictor pentru dezordinea din bucătărie. prin definiŃie. 1975). când de fapt uneori îi doare. Joe şi Saliy. PREDICTIBILITATE ŞI EMOłIE. Dacă un dentist transmite copilului un semnal de pericol spunând că o procedura va fi dureroasă. reacŃionează prin frică numai când este prezent semnalul de pericol. copilul nu mai are semnale de pericol sau siguranŃă şi poate deveni extrem de anxios ori de câte ori intră în cabinetul medicului. dar etologii pun un accent mai mare pe evoluŃie şi zestrea . se ocupă cu studiul comportamentului animalelor.5). În schimb. neplăcute. Există paralele clare cu emoŃia umană. şobolanii din grupul A au fixat condiŃionarea tonului SC. Când semnalele de acest tip sunt aleatoare. Din acest motiv SC este un semnal de „pericol" şi absenŃa lui este un semnal de „siguranŃă". Evenimentele neplăcute sunt. care trebuie să găsească un predictor pentru şocurile electrice. dar cele care sunt şi impredictibile şi neplăcute sunt de-a dreptul intolerabile. Ca şi dumneavoastră. începeŃi să căutaŃi evenimente care să fie predictori pentru ea. Ceea ce a făcut şobolanul în experimentul anterior poate fi comparat cu ceea ce faceŃi dumneavoastră în viaŃa cotidiană când stabiliŃi ce evenimente sunt predictori pentru apariŃia altora. ABORDAREA ETOLOGICĂ. dacă nu au nici un predictor. Ei arată ce poate învăŃa un organism prin condiŃionare şi care sunt limitele biologice ale condiŃionării.

Deoarece gustul. şobolanului i se provoacă greaŃa injectându-i-se clorură de litiu (LiCl). În a doua etapă. după cum reiese din experimentul realizat de Garcia şi Koelling (1966). lumina şi clicul pot fi SC eficienŃi. Aşa cum un plan arhitectural impune constrângeri tipurilor de funcŃii pe care le poate avea o clădire. GândiŃi-vă întâi la fenomenul fundamental al unei aversiuni învăŃate faŃă de un anumit gust. dar nu şi între lumină şi greaŃă. Care stimuli . Într-o cercetare tipică unui şobolan i se permite să bea o soluŃie cu un anumit gust . Mai mult. Aceste rezultate nu pot fi atribuite faptului că gustul este un SC mai puternic decât lumina şi clicul. dar se aude clicul şi se vede lumina. Până la un anumit punct animalele sunt „preprogramate" sa înveŃe anumite lucruri în anumite moduri. lucrurile nu stau aşa. atunci o asociaŃie între lumină şi senzaŃia de greaŃă nu ar trebui să fie mai greu de fixat decât una între gust şi senzaŃia de greaŃă. trebuie să existe o relaŃie determinată genetic între gust şi reacŃiile intestinale care să încurajeze stabilirea unei asociaŃii între gust şi greaŃă. durerea produsă de factori externi ca frigul sau o rană este invariabil provocată.premisa că învăŃarea este rigid limitată de zestrea genetică a unui animai şi că specii diferite învaŃă lucruri diferite în moduri diferite (primii behaviorişti. şobolanilor din grupul experimental li se dă o otravă slabă. în loc să fie slab otrăvit şobolanul primeşte un şoc electric. Unele dintre cele mai bune dovezi pentru limitele condiŃionării clasice vin din cercetările despre învăŃarea aversiunii faŃă de gust. ar fi trebuit ca orice SC să se poată asocia cu orice SNC. Uneori soluŃia din tub are acelaşi gust ca şi înainte. un grup experimental de şobolani are voie să lingă un tub în care se află o soluŃie cu un anumit gust.genetică decât pe învăŃare. în ultima etapa. În a doua fază a experimentului.gustul sau lumina sau clicul . Animalele evită soluŃia când simt un gust. iar greaŃa şi şocul electric sunt şi ele SNC eficienŃi. Deci. Dar în realitate. când un animal învaŃă trebuie să se conformeze unui „plan comportamental" determinat genetic. iar lumina şi clicul constituie un semnal mai bun pentru şoc decât pentru greaŃă. Acest lucru a determinat o abordare diferită a învăŃării .vor fi asociaŃi cu senzaŃia de greaŃă? Pentru a răspunde la această întrebare. Pe de altă parte. senzaŃia de greaŃă este SNC şi după condiŃionarea semnalului reprezentat de gust va urma greaŃa. În habitatul lor natural. De fiecare dată când un şobolan linge tubul se aude un clic şi se aprinde o lumină. Acum şobolanul o evită cu grijă pentru că a învăŃat să asocieze gustul vaniliei cu senzaŃia de greaŃă. dacă lumina este la fel de eficientă ca un stimul gustativ. dar nu şi atunci când aud clicul şi văd lumina. de . După cum afirmau etologii. dar nu mai apare nici o lumină şi în alte momente soluŃia nu are nici un gust. Prin urmare. După ce îşi revine. şobolanii au asociat numai gustul cu senzaŃia de greaŃă. În prima etapă a experimentului. Şobolanul percepe trei stimuli simultan . în ultima fază grupul experimental poate linge din nou tubul. animalul evită soluŃia numai când este prezentată lumina şi clicul.să spunem de vanilie. selectivitatea asocierii se potriveşte perfect cu perspectiva etologică şi cu accentul pe care aceasta îl pune pe adaptarea evolutivă a animalului la mediu. Primii behaviorişti credeau că lumina şi sunetul au aceleaşi calităŃi de semnalizare ca şi gustul. nu atunci când simte numai gustul (Garcia şi Koelling. De ce există această selectivitate în asocieri? Ea nu se potriveşte cu ideea iniŃială a behavioriştilor că doi stimuli la fel de puternici pot fi înlocuiŃi unul cu altul. Adică.gustul soluŃiei. i se oferă din nou soluŃia cu gust de vanilie. şobolanii se bazează pe gust pentru a-şi alege hrana. gustul este un semnal mai bun pentru greaŃă decât pentru şoc. Din acest motiv. un plan genetic impune constrângeri în privinŃa tipurilor de asociaŃii pe care le poate învăŃa un organism. LIMITĂRI ALE CONDIłIONĂRII CLASICE. au presupus că legile învăŃării sunt aceleaşi pentru toate speciile). în mediul natural al unui şobolan. Această evitare este un exemplu de condiŃionare clasică: gustul iniŃial al soluŃiei este SC. 1966). După ce o bea. pe de altă parte. lumina şi clicul.

un câine poate să se plimbe din colŃ în colŃ. Salivarea. După ce organismul realizează un anumit comportament. Dar când doriŃi sa învăŃaŃi un organism un lucru nou . CondiŃionarea instrumentală În condiŃionarea clasică. comportamentul unui organism contribuie la obŃinerea rezultatelor dorite. Dacă ne imaginăm că obiectivul bebeluşului este să obŃină atenŃia părinŃilor. Această concluzie diferă considerabil de premisa că legile învăŃării sunt aceleaşi pentru toate speciile şi situaŃiile.de exemplu. să miroasă totul sau să ia o minge şi să se joace cu ea. 1987). alte specii care au un mijloc diferit de a selecta hrana ar putea avea probleme în achiziŃionarea asocierii gustului cu greaŃa. Dragoin şi Kral. Daca veŃi continua să faceŃi acest lucru. când doriŃi să învăŃaŃi un câine un lucru nou . care încurajează stabilirea unei asociaŃii între lumină şi şocul electric. Adică. ca în condiŃionarea clasică. 1994). ci trebuie să ne concentrăm pe combinarea lor şi să ne întrebăm cât de bine reflectă combinaŃia respectivă relaŃiile predeterminate la subiectul respectiv. dar nu şi să asocieze un gust cu greaŃa (Wilcoxon.nu puteŃi folosi condiŃionarea clasică. Prin urmare. de exemplu. Ce SNC ar determina un câine să se ridice în patru labe sau să se rostogolească? Pentru a învăŃa un câine. poate exista o relaŃie înnăscută între stimulii externi şi „durerea externă". anumite reacŃii sunt învăŃate pentru că afectează sau modifică mediul înconjurător. Dacă şobolanii învaŃă să asocieze gustul cu greaŃa pentru că acest lucru se potriveşte cu modul lor natural de a selecta hrana. care este numit condiŃionare operantă sau instrumentală. Acesta este un exemplu perfect de specii diferite care învaŃă acelaşi lucru . condiŃionarea instrumentală implică învăŃarea relaŃiilor dintre evenimente (ca relaŃiile dintre reacŃii şi rezultate). câinele învaŃă că acest comportament anunŃă hrana sau aprobarea). De fapt.stimuli externi.ce produce greaŃa . Exact aşa se şi întâmplă. RC deseori (dar nu întotdeauna) seamănă cu reacŃia normală la SNC. trebuie întâi să îl convingeŃi să facă singur mişcarea respectivă (sau una asemănătoare) şi apoi să recompensaŃi animalul prin aprobare sau hrană. dacă dorim să ştim ce poate fi condiŃionat prin ce. Pe scurt.în moduri diferite. Singur în leagăn un bebeluş poate să înceapă să se răsucească. în final câinele va învăŃa comportamentul (de fapt. dar nu şi una între gust şi şocul electric. Bebeluşul va gânguri mai des dacă fiecare gângurit este urmat de atenŃia părinŃilor şi câinele va ridica mingea mai des dacă această acŃiune este urmată de o mângâiere sau o delicatesă. să dea din picioare sau să gângurească spontan. el iniŃiază comportamente cu scopul de a determina anumite schimbări în mediu. este reacŃia normală a unui câine la vederea hranei. Când este lăsat singur într-o cameră. Acesta acŃionează asupra mediului înconjurător. Nici un organism nu se limitează numai la răspunsuri la anumiŃi stimuli externi. O mare parte din învăŃarea cotidiană urmează acest mecanism. condiŃionarea instrumentală se rezumă la învăŃarea faptului că un anumit comportament duce la realizarea unui anumit obiectiv (Rescorla. În condiŃionarea instrumentală. mai mulŃi teoreticieni au explorat recent condiŃionarea clasică folosind o abordare a sistemelor comportamentale care Ńine cont de istoria evolutivă a comportamentului studiat (Fanselow. Un organism nu are doar reacŃii la stimuli. nu putem să abordăm relaŃia SC-SNC izolat. . Păsările îşi aleg hrana în mod natural pe baza aspectului exterior şi mai puŃin a gustului şi învaŃă foarte repede să asocieze o lumină cu greaŃa. probabilitatea ca acŃiunea respectivă să se repete depinde ele consecinŃele ei. Ca şi condiŃionarea clasică. totuşi. 1971).

După ce a stabilit nivelul minim. Şobolanul mănâncă bobiŃa şi la scurt timp apasă din nou pe manetă. La un anumit moment lovea întâmplător zăvorul.el a analizat fiecare răspuns pe rând . Un comportament însuşit prin condiŃionarea instrumentală care nu este întărit va fi supus extincŃiei. Atunci cercetătorii puneau din nou pisica înapoi în cuşca şi peştele în afara cuştii. Thorndike a numit această întărire legea efectului. în final. Skinner a fost responsabil pentru schimbările în felul în care cercetătorii concep şi studiază condiŃionarea instrumental. care a fost foarte influenŃat de teoria evoluŃiei formulată de Darwin. Experimentele lui Skinner B. Acum. F. manetă în farfurie ajunge o mică bobiŃă de hrană. Când acest comportament nu se dovedea eficient. Thorndike (1898). Lăsat singur în cuşcă. Ocazional examinează maneta şi apasă pe ea. se elibera şi mânca peştele. încerca să arate că învăŃarea la animale este continuă. iar şi iar. numită frecvent cutie skinneriană sau cameră operantă. de câte ori şobolanul apasă pe. Pisica parcurgea în linii mari acelaşi set de comportamente până când lovea încă o dată întâmplător cârligul. frecvenŃa apăsărilor pe manetă scade. IniŃial. FrecvenŃa cu care şobolanul apasă în primul test pe maneta reprezintă nivelul minim. pisica începea să se mişte prin cuşcă. El a arătat că în învăŃarea instrumentală. ajunge să deschidă cârligul şi să se elibereze imediat după ce este băgată în cuşcă. În schimb. experimentatorul activează rezerva de hrana care se află în afara cuştii. în care genele care promovează supravieŃuirea sau adaptarea sunt selectate pe parcursul generaŃiilor (Schwartz. pisica încerca să ajungă la mâncare întinzând labele printre gratii. Iată cum se desfăşura un experiment tipic: o pisică înfometată era pusă într-o cuşcă a cărei uşă era Ńinută pe loc de un cârlig simplu şi în afara cuştii se afla o bucăŃică de peşte.de obicei un şobolan sau un porumbel .şi a fost larg acceptată. 1989). învăŃarea acŃiunii este întărită. CURBELE ÎNVĂłĂRII: ACHIZIłIA ŞI EXTINCłIA. Procedura se repeta. un animal înfometat . Hrana întăreşte acest comportament şi măreşte dramatic frecvenŃa apăsărilor pe manetă. Dacă rezerva de hrană este deconectată şi apăsarea pe manetă nu mai duce la o recompensă alimentara. ca învăŃarea la oameni. şoarecele se mişcă prin ea explorând. Metoda sa de a studia condiŃionarea instrumentală a fost mai simplă decât cea a lui Thorndike . Procesul este similar cu evoluŃia. După un număr de teste pisica elimina multe dintre comportamentele irelevante şi. angajându-se într-o varietate de comportamente. Nu există un moment în care pisica să aibă o idee despre soluŃia problemei sale.Legea efectului Studiul condiŃionării instrumentale a început în jurul anului 1900 cu o serie de experimente realizate de E. interiorul cutiei este gol cu excepŃia unei manete sub care se află o farfurie pentru mâncare. L. Am putea crede că pisica acŃionează inteligent. Pisica a învăŃat să ridice cârligul pentru a obŃine hrana. legea efectului selectează dintr-un set de reacŃii aleatorii numai pe cele care sunt urmate de consecinŃe positive. Pisica pare să se angajeze în comportamente de încercare-eroare şi când un comportament este imediat recompensat. Într-un experiment skinnerian. . performanŃa ei se ameliorează treptat printr-o serie de încercări succesive.este pus într-o cutie. ca şi în condiŃionarea clasică. Un bec mic deasupra barei poate fi aprins sau stins după cum doreşte experimentatorul. Thorndike. dar Thorndike a arătat că aici este folosită foarte puŃină „inteligenŃă".

Similar. Deoarece maneta este întotdeauna prezentă în cutia lui Skinner. Întărirea pozitivă descrie un comportament care produce un stimul apetitiv şi întărirea negativă apare atunci când comportamentul împiedică apariŃia unui stimul aversiv. un stimul aversiv (furia) reduce frecvenŃa comportamentului (ciocolata oferită cadou) şi în ultimul exemplu înlăturarea unui stimul apetitiv (interzicerea ieşirii în oraş seara) reduce. apăsarea manetei pune capăt sau împiedica apariŃia şocului electric). În primul caz. De exemplu.CondiŃionarea instrumentală măreşte probabilitatea unui răspuns însoŃind comportamentul cu un agent de întărire (deseori mâncare sau apă). un eveniment din mediu care urmează comportamentului produce fie creştere. în primul caz. comportamentul împiedică apariŃia unui stimul apetitiv. şobolanul poate răspunde prin comportamentul dorit cât de des sau de rar doreşte. Rata de răspuns a organismului este din acest motiv o măsură utilă a învăŃării operante. Analog. Analog. Este procesul prin care asocierea cu un stimul aversiv sau înlăturarea unui stimul apetitiv reduce probabilitatea apariŃiei unui comportament. un stimul apetitiv (afecŃiunea) amplifică răspunsul (oferirea de cadouri) şi în ultimul caz înlăturarea unui stimul aversiv (cearta) amplifică şi ea frecvenŃa comportamentului (evitarea apartamentului). 4 Gandiţi-vă la alte exemple de situaţii în care diferite comportamente sunt întarite pozitiv sau negativ. După cum am văzut un rezultat „bun" poate fi sau primirea unui lucru dorit (întărire pozitivă) sau retragerea unui stimul aversiv (întărirea negativă). . probabilitatea de a vă certa cu părinŃii se va reduce dacă aceştia vă impun să nu mai ieşiŃi din cameră în seara în care faceŃi acest lucru. Pedeapsa este inversul întăririi (citiŃi condiŃionarea aversivă în continuare în acest capitol). cu atât mai mare este învăŃarea. comportamentul produce un stimul aversiv şi în al doilea caz. probabilitatea de a-i aduce iubitei bomboane de ciocolată de Sfântul Valentin se va reduce dacă ea se supără pentru că i-aŃi oferit un cadou care are multe calorii. în ultimul caz. În condiŃionarea instrumentală. Din nou observaŃi că poarte exista fie o asociere pozitivă între comportament şi pedeapsă (apăsarea pe manetă este urmată de un şoc) sau una negativă (apăsarea pe manetă încheie sau împiedică livrarea hranei). de asemenea. cu cât răspunsul dorit apare mai des într-un interval de timp. De exemplu. un rezultat „rău" este fie aplicarea unui stimul aversiv (pedeapsa). apăsarea pe manetă este urmată de livrarea hranei) fie una negativă (de exemplu. care este numit fixare prin omisiune. frecvenŃa comportamentului (cearta cu părinŃii). ObservaŃi că poate exista fie o asociere pozitivă între comportament şi agentul de întărire (de exemplu. veŃi fi mai înclinat să evitaŃi apartamentul dumneavoastră dacă vă certaŃi des cu colegii de cameră. fie o descreştere a probabilităŃii apariŃiei acelui comportament. fie reŃinerea unui lucru dorit (fixarea prin omisiune) (tabelul sinoptic următor). întărirea se referă la procesul prin care aplicarea unui stimul apetitiv sau eliminarea unui stimul aversiv măreşte probabilitatea apariŃiei unui comportament. întărirea dă rezultate „bune" şi pedeapsa rezultate „rele". probabilitatea să vă amintiŃi să aduceŃi flori iubitei de Sfântul Valentin va creşte dacă prietena dumneavoastră este deosebit de afectuoasă când îi faceŃi un cadoul. Tema de reflecţie nr.

pentru întărire este nevoie de 5 răspunsuri. În general. dar nu şi când îl mângâie pe al vecinilor. puterea predictivă a unui stimul pare să fie critică pentru condiŃionare. cu atât este mai mare frecvenŃa cu care organismul răspunde. extincŃia care urmează după întreŃinerea unui comportament prin întărire parŃială este mult mai lentă decât extincŃia care urmează după întreŃinerea unui comportament prin întărire continuă. Exersarea discriminării va fi eficientă în măsura în care exista un stimul discriminativ (sau un set de stimuli) care face în mod clar diferenŃa între cazurile în care trebuie să apară comportamentul şi cazurile în care acesta trebuie reprimat. de exemplu).GENERALIZAREA Şl DISCRIMINAREA. o dată fixat un comportament. acesta poate fi menŃinut când este întărit numai o parte din timp. La nivel intuitiv este firesc pentru că există o diferenŃă mai mică între extincŃie şi întreŃinere când întărirea se face numai parŃial. În viaŃa reală. ExtincŃia ciugulitului la porumbei întărită la fiecare 5 minute durează câteva zile. În unele cazuri. dacă este 50 (PF 50). Dacă numărul este 5 (PF 5). un stimul discriminativ va fi util în măsura în care este un bun predictor pentru întărirea unui comportament şi absenŃa lui este un bun predictor pentru absenŃa întăririi (sau invers).d. lucrurile valabile pentru condiŃionarea clasica sunt la fel de adevărate şi pentru condiŃionarea instrumentală.500 ciuguleli pentru fiecare grăunŃa de hrană uscată! Mai mult.a. PROGRAMUL DE ÎNTĂRIRE. Există patru programe fundamentale de întărire (tabelul sinoptic următor). în timp ce la porumbeii la care întărirea s-a făcut continuu. părinŃii ar putea începe să o înveŃe să discrimineze întărind comportamentul copilului atunci când mângâie câinele familiei. Când întărirea apare numai în anumite momente. munca grea este uneori urmată de o primă. Ca şi în cazul condiŃionării clasice.o dată la trei răspunsuri condiŃionate? La fiecare 5 secunde? Se pare că programul întăririi determină pattern-ul de răspuns. poate fi ilustrat în laborator pe un porumbel care învaŃă să ciugulească un buton pentru a primi mâncare. pentru întărire este nevoie de 50 de răspunsuri ş. Totuşi. trebuie să ştim exact când este programată . pentru că întărirea depinde de numărul de răspunsuri condiŃionate furnizate de organism. cu cât proporŃia este mai mare. De exemplu. porumbeii au primit hrană în medie o dată la cinci minute (de 12 ori pe oră) şi au ciugulit butonul de 6000 de ori pe oră . Acest fenomen este cunoscut sub numele de efect de întărire parŃială. În general. FetiŃa va învăŃa mai repede care câine trebuie mângâiat dacă părinŃii îi pot indica un aspect care denotă prietenia (coada care se mişcă. mai ales .m. comportamentul nu este întărit de fiecare data. dar deseori trece neobservată. Unele programe se numesc programe procentuale. întărirea parŃială. fetiŃa va generaliza curând acest comportament şi la alŃi câini. Acest fenomen. Dacă condiŃionarea instrumentală s-ar instala numai atunci când întărirea este continuă. Este ca plata la bucată pe care o primeşte un muncitor în fabrică. ea ar juca un rol limitat în viaŃa noastră. O dată fixat răspunsul operant porumbelul continuă să ciugulească cu o frecvenŃă mare chiar dacă primeşte numai o întărire ocazională. Deoarece acest lucru poate fi periculos (vecinii ar putea avea un câine rău). Procentul poate fi fix sau variabil. Dacă părinŃii întăresc comportamentul afectuos al fetiŃei lor faŃă de căŃelul familiei. reflexul dispare în câteva minute. Din nou. organismele generalizează ceea ce au învăŃat şi generalizarea poate fi controlată prin exersarea discriminării. La un program cu procent fix (program P F ) numărul de răspunsuri condiŃionate care trebuie obŃinut este fixat la o anumită valoare.

gândiŃi-vă cum este când formaŃi pauză post-întărire poate chiar mai lungă decât cea care apare în programele PE. într-un program cu interval fix ( u n program IF). Programele PV pot genera rate de răspuns foarte mari (după cum se pare că ştiu şi proprietarii de cazinouri). Spre deosebire de variaŃiile răspunsurilor condiŃionate din programele IF. 7. partea stângă). uneori intervalul critic este de 2 minute.8. Pentru un exemplu de program IV în viaŃa cotidiană. cu o medie de 10 minute. Într-un program PV 5. Într-un program cu interval variabil (un program IV). dar pe măsură ce se apropie sfârşitul intervalului când are loc livrarea. dar durata intervalului variază impredictibil. Din nou. Într-un program IF 2 (minute). numărul de răspunsuri de care este nevoie pentru a primi întărirea este uneori 1. partea dreaptă). răspunsurile aduse în acel interval de 2 minute nu produc nici un efect. 7. Este ca şi cum muncitorul nostru ar primi iniŃial 5 dolari pentru flecare tiv cusut. Într-un program cu procent variabil (un program PV). alteori 10. întărirea depinde de trecerea unui anumit interval de timp. dar apoi fabrica merge prost şi este obligat să facă 100 tivuri pentru a primi 5 dolari. . pentru că în aceste programe întărirea este disponibilă numai după un anumit interval de timp (când animalul realizează răspunsul condiŃionat). dar acest. de exemplu. Pentru a primi întărirea (a obŃine apelul).d. de exemplu. 7. trebuie să aşteptaŃi să treacă un anumit interval de timp de la ultimul dumneavoastră răspuns (formarea numărului). gândiŃi-vă cum este când formaŃi din nou un număr de telefon după ce auziŃi semnalul de ocupat. partea dreaptă).8. culminând să zicem cu PF 100. cu o medie de 5. uneori de 20 minute ş. de două ori pe zi (IF 12 ore). organismul tinde să răspundă cu o frecvenŃă înaltă şi uniformă când programul este IV 1 (fig. Numărul de răspunsuri (jocuri) de care este nevoie pentru întărire (câştig) variază continuu şi operatorul nu are cum să prevadă când va apărea întărirea.8. Un bun exemplu de program din în viaŃa cotidiană este livrarea corespondenŃei. dar durata acestui interval este impredictibilă. Pentru un exemplu de program IV în viaŃa cotidiană. Un alt aspect distinctiv al răspunsului într-un program IP este creşterea frecvenŃei răspunsurilor pe măsura ce se apropie sfârşitul intervalului. Spre deosebire de comportamentul care apare în programele PF. partea dreaptă). Un aspect distinctiv al răspunsului într-un program IF este uniformă când programul este IV 1 (fig. Un buri exemplu de program PV din viaŃa de zi cu zi îl reprezintă automatele de jocuri de noroc.8.8. teoretic pentru că se presupune că organismul nu are cum să detecteze cât mai are până la întărire. 7. nu există pauze când organismul operează într-un program PV (fig. Alte programe de întărire se numesc programe cu intervale de timp. partea stângă). Dar poate că cel mai important aspect al comportamentului într-un program PF este pauza care apare între întărire şi răspunsul condiŃionat (fig. întărirea este disponibilă numai după ce au trecut 2 minute de la ultimul răspuns condiŃionat. Este greu pentru muncitor să înceapă un nou set de tivuri imediat după ce a terminat suficiente pentru a obŃine o recompensă. care se face o dată pe zi (IF 24 ore) sau în unele locuri. Într-un program IV 10 (minute).a. 7.atunci când organismul este condiŃionat iniŃial pe un procent relativ redus (de exemplu. programul poate fi fix sau variabil. imediat după ce vi se aduce corespondenŃa nu vă duceŃi să vă controlaŃi cutia poştala. începeŃi să vă verificaŃi din nou cutia. producând un pattern deseori descris ca fiind în formă de baston (fig. organismul primeşte întărirea pentru primul răspuns condiŃionat care apare după un anumit interval de timp de la ultima întărire. număr variază impredictibil. PF 5) şi când este trecut progresiv la procente din ce în ce mai mari..m. organismul primeşte întărirea numai după ce aduce un număr de răspunsuri.

CondiŃionarea aversivă Am vorbit despre întărire ca şi curn aceasta ar fi întotdeauna pozitivă (de exemplu. la şcoală sau la serviciu). Analog. pedeapsa este un mijloc eficient de a reorienta comportamentul pentru că oferă o informaŃie. Prin condiŃionarea clasică. Ca urmare a acestei abordări a învăţătoarei. dacă un şobolan care învaŃă să alerge într-un labirint primeşte un şoc electric ori de câte ori alege un drum greşit. Deşi pedeapsa poate suprima un răspuns nedorit.Tema de reflecţie nr. Dacă este lovit peste mână când face acest lucru (pedeapsa). de fiecare dată când Ionela răspunde îi oferă laude şi atenţie (“Foarte bine!”. organismul poate substitui un răspuns şi mai puŃin dezirabil celui pentru care a fost pedepsit. Recompensa spune în esenŃă „repeta ceea ce ai făcut"". astfel. efectele sale nu sunt la fel de informative ca rezultatele unei recompense. “Mulţumesc pentru răspuns!” etc. va învăŃa curând să evite greşelile pe care le-a făcut în trecut. În învăŃarea pedepselor. de exemplu dacă evenimentul aversiv este folosit pentru a reduce un răspuns existent sau a învăŃa noi răspunsuri. Şobolanii care au învăŃat să aleagă drumul cel mai scurt (din două drumuri posibile) într-un labirint. sunt deseori folosite în condiŃionarea instrumentală. vor trece repede la drumul mai lung dacă primesc un şoc electric în timp ce se află pe drumul scurt. profesor sau angajator) şi faŃă de situaŃia în care a apărut (acasă. 5 Ionela este elevă în clasa a treia. dar nu oferă însă o alternativă. Este o fetiţă retrasă. un răspuns este urmat de un stimul sau un eveniment aversiv. negativă sau pedeapsă). timidă şi rareori răspunde sau pune întrebări doamnei învăţatoare. pedeapsa duce deseori la respingere sau frică. va învăŃa să nu mai facă. Să presupunem că un copil care învaŃă să folosească creioanele începe să deseneze pe perete (un răspuns indezirabil). faŃă de persoana respectivă (părinte. PEDEAPSA. Suspendarea temporară produsă de pedeapsă oferă şobolanului o ocazie de a învăŃa să prefere drumul cel mai lung. În ambele cazuri. Prin urmare. ea are mai multe dezavantaje. hrană). În primul rând. Această pare să fie cheia folosirii umane şi eficiente a pedepselor. care duce la slăbirea sau suprimarea ulterioară a răspunsului. Un copil care primeşte un şoc . Există diferite feluri de condiŃionări aversive. pedeapsa este folosită pentru a reduce probabilitatea apariŃiei unui comportament indezirabil. Ea poate elimina eficient un răspuns îndezirabil dacă este constantă şi aplicată imediat după răspunsul indezirabil şi dacă este întărit un răspuns alternative. Identificaţi care este comportamentul vizat de învăţătoare şi care a fost metoda folosită pentru a-l modifica (întarire pozitivă. Învăţătoarea decide să o încurajeze pe Ionela să raspundă la oră. În al doilea rând. Dar evenimentele negative sau aversive.). o pedeapsă extrem de dureroasă poate duce la un comportament agresiv mai grav decât comportamentul indezirabil iniŃial. ca şocurile electrice sau zgomotele puternice. În acest caz. În final. Aceste precauŃii nu înseamnă că pedeapsa nu trebuie folosită niciodată. “Mă bucuri că întrebi asta!”. Ionela răspunde acum mai des şi pune întrebări când nu înţelege ceva. consecinŃele unei pedepse pot fi negative. pedeapsa spune „opreşte-te!”.

În prima etapă are loc condiŃionarea clasică. una dintre opŃiuni este contiguitatea temporală: un răspuns operant este condiŃionat ori de câte ori . A doua etapă implică condiŃionarea instrumentală. aşa cum se întâmplă şi în condiŃionarea clasică. Este posibil ca un non-eveniment să servească drept agent de întărire? O soluŃie la această enigmă afirmă existenŃa a două etape în procesul de învăŃare. IniŃial. animalul este pus în unul dintre cele două compartimente. pentru a împiedica accidentele (şi a nu primi amenzi). Deseori învăŃăm.electric de la un aparat conectat la o sursă de curent poate învăŃa care conexiuni sunt sigure şi care sunt riscante. Animalul învaŃă că o anumită reacŃie (săritura peste barieră) îndepărtează un anumit eveniment aversiv. 1947. frica. care este agentul care întăreşte trecerea şobolanului peste barieră? Intuitiv. La un anumit moment se aude un ton şi peste 5 secunde prin podeaua acelui compartiment trece un curent electric. Pe scurt. Această reacŃie se numeşte învăŃarea fugii. fuga înaintea evitării. Acest comportament se numeşte învăŃare prin evitare. De exemplu. parŃial şi pentru că există o dilemă. CONTIGUITATE TEMPORALĂ VERSUS PREDICTIBILITATE. o reacŃie este constant urmată de un eveniment care o întăreşte şi organismul învaŃă să asocieze reacŃia cu întărirea. FUGA ŞI EVITAREA. Prin asocieri repetate ale semnalului de avertizare (SC) cu evenimentul pedeapsă sau şocul electric (SMC). se pare că absenŃa şocului. dar acesta este un non-eveniment. şobolanul sare peste barieră numai când începe să simtă curentul electric . un şobolan este aşezat într-o cutie formată din două compartimente despărŃite de o barieră. La fiecare test. Pentru a scăpa de şocul electric. teoria cognitivă a evitării sugerează că factorii cognitivi ar putea. Reseorla şi Solomon. După cum vom vedea.această este fuga. ceea ce la prima vedere pare să fie un non-eveniment este de fapt frica şi putem considera evitarea un mod de a fugi de frică (Mowrer. Controlul şi factorii cognitivi Analiza. Evenimentele aversive pot fi folosire şi în învăŃarea de noi moduri de reacŃie. juca un rol important în condiŃionarea instrumentală. vrem să ştim care factor este critic pentru apariŃia condiŃionării operante. Din nou. Exersând. şobolanul trebuie să sară peste barieră în celălalt compartiment. Care anume este agentul de întărire al reacŃiei de evitare? În experimentul pe care tocmai l-am descris. 1967). ÎnvăŃarea evitării s-a bucurat de un interes crescut din partea comunităŃii ştiinŃifice. animalul învaŃă să asocieze o reacŃie de frică cu avertismentul. Totuşi. ca atunci când învăŃăm să ne oprim când stopul arată culoarea roşie.aceasta este învăŃarea evitării. deseori este util să consideram că organismul într-o situaŃie de condiŃionare instrumentală fixează noi cunoştinŃe despre relaŃiile dintre reacŃii şi factorii de întărire. făcută de noi condiŃionării instrumentale a pus până acum accentul pe factorii de mediu. Organismele pot învăŃa reacŃii care pun capăt unor evenimente aversive în plină desfăşurare. Ca şi în condiŃionarea clasică. Organismele pot învăŃa şi să reacŃioneze pentru a împiedica declanşarea unui eveniment aversive. de exemplu un copil care învăŃă să închidă un robinet pentru a nu mai lăsa apa fierbinte să curgă în cadă. evitând astfel complet şocul . şobolanul învăŃă să sară când aude tonul de averi zare.

1975). indicând faptul că în compartimentul ocupat de animal se va aplica un curent electric. Şobolanii care deŃin „controlul" învaŃă acest comportament foarte repede. şobolanul care are „controlul". Din acest motiv şobolanii legaŃi şi cei care au controlul primesc acelaşi număr de şocuri. celălalt membru al perechii. În prima etapă. în final aceştia sunt incapabili să reacŃioneze într-un fel. O opŃiune mai apropiată de perspectiva cognitivă. Această abordare arată clar că rezultatele cercetărilor despre condiŃionarea instrumentală sunt în acord cu descoperirile despre importanŃa predictibilităŃii în condiŃionarea clasică: a şti că un SC este predictor pentru un SNC poate fi interpretată şi ca o dovadă a faptului că organismul a detectat o asociere între doi stimuli. Pentru a evita şocul. unii şobolani învaŃă că dacă primesc sau nu un şoc depinde (este controlat de) comportamentul lor. Experimentul lor de bază are două etape. Dar cu şobolanii legaŃi lucrurile stau altfel. cât şi în cea instrumentală. şobolanii legaŃi nu fac nici o mişcare de a trece peste barieră şi pe măsură ce numărul de testări creşte. PREDICTIBILITATE ŞI EMOłIE Putem vorbi despre aceste descoperiri şi în termenii asocierii. La fiecare testare se aude întâi un ton. Ambii membri ai unei perechi se află într-un ham care le restrânge raza de mişcare şi primesc ocazional un şoc electric. Putem spune că o condiŃionare instrumentală se produce numai când organismul percepe o relaŃie asociativă între reacŃia sa şi factorul de întărire. Perceperea acestei asocieri se rezumă la stabilirea faptului că probabilitatea de evitare a şocului este mai mare când panoul este apăsat decât atunci când nu este. Câinii care nu percep această asociaŃie în prima etapă a cercetării par să nu mai caute nici una în etapa a doua. Ori de câte ori şobolanul care are „controlul" primeşte un şoc electric şi şobolanul legat trăieşte şocul şi ori de câte ori şobolanul din grupul de control suprimă şocul nici şobolanul legat de el nu trăieşte şocul. şobolanul trebuie să înveŃe să sară peste barieră în celălalt compartiment ori de câte ori. 1948). strâns legată de predictibilitate. Atât în condiŃionarea clasică. şobolanul legat de el. De ce? Pentru că în prima etapă şobolanii au învăŃat că şocurile electrice nu se aflau sub controlul lor şi această credinŃă de noncontrol a făcut condiŃionarea din etapa a doua imposibilă. În prima etapă a cercetării anterioare. aude tonul de avertizare. asocierea relevantă era apăsarea panoului şi absenŃa şocului. credinŃa că are controlul asupra evenimentului poate fi factorul care o face posibilă. În aceasta. în timp ce alŃi şobolani învaŃă ca nu au nici un control asupra şocului. Pentru a descoperi ce au învăŃat şobolanii în prima etapă. Un membru al perechii. IniŃial. comportamentul lor devine din ce în ce mai pasiv. Multe alte experimente sprijină ideea apariŃiei condiŃionării instrumentale numai atunci când organismul percepe întărirea ca aflânduse sub controlul său (Seligman. poate suprima şocul apăsând cu nasul un panou alăturat. Unele experimente importante realizate de Mayer şi Seligman (1976) oferă informaŃii care vin în sprijinul perspectivei controlului şi mai puŃin al perspectivei contiguităŃii temporal (citiŃi şi discuŃia despre control şi stres din capitolul 15). ceea ce organismul pare să înveŃe este asocierea între două evenimente: în .este urmat imediat de un factor de întărire (Skinner. GândiŃi-vă la şobolani ca fiind testaŃi în perechi.o cuşcă împărŃită în două compartimente de o barieră. experimentatorul a pus ambii şobolani într-un aparat nou . a trebuit să se introducă o a doua etapă. este problema controlului: un răspuns operant este condiŃionat numai când organismul interpretează întărirea ca fiind controlată de reacŃia sa. CitiŃi capitolul 15 pentru o discuŃie detaliată a incapacităŃii/neajutorării învăŃate. nu poate exercita nici un control asupra şocului. Dacă credinŃa subiectului că nu controlează un eveniment face imposibilă condiŃionarea instrumentală.

Cercetările etologice discutate mai sus indică un nou mod de interacŃiune între biologie şi psihologie. Aceşti bebeluşi au învăŃat repede să. jucăriei (au zâmbit şi au gângurit). Aceste limite implică existenŃa unei relaŃii între răspunsul comportamental şi factorul de întărire. când mişcarea ei nu a mai putut fi controlată. . în condiŃionarea instrumentală. un comportament şi o anumită consecinŃă anticipată. Aceşti bebeluşi nu au învăŃat să întoarcă capul mai des şi după un timp nu au mai avut reacŃii de plăcere la mişcarea jucăriei. Se ştie că păsările au un repertoriu relativ redus de reacŃii defensive şi că vor învăŃa repede să fugă numai dacă reacŃia relevantă este una dintre aceste reacŃii naturale. în cazul fugii.jucăria având o probabilitate mai mare de a se mişca atunci când copilul întorcea capul decât atunci când nu îl întorcea. un comportament şi un anumit stimul. Pentru aceşti copii. întoarcă capul şi au fost bucuroşi la mişcarea. lucrurile stau invers: porumbeii învaŃă mult mai repede dacă răspunsul comportamental este o bătaie din aripi decât dacă trebuie să lovească un buton cu ciocul (Bolles. Capacitatea noastră de a învăŃa asocierea se dezvoltă foarte devreme.Aceste date par să contrazică presupunerea că legile învăŃării sunt valabile în toate situaŃiile.condiŃionarea clasică. Conceptele etologice ne pot ajuta să înŃelegem descoperirile psihologice prezentate mai sus. dacă reacŃia solicitată este ciugulitul şi într-o situaŃie de învăŃare a fugii. ele explică de ce porumbeii. biologia impune limite comportamentelor care pot fi învăŃate prin condiŃionarea instrumentala (citiŃi formarea prezentată anterior în acest capitol). Într-o cercetare realizată pe un grup de bebeluşi de 3 luni. s-a stabilit o asociaŃie între întoarcerea capului şi pornirea jucăriei . Pentru aceşti copii. jucăria a fost pusă în mişcare aproape la fel de des ca şi pentru copiii din grupul de control dar mişcarea ei nu a fost sub controlul copilului: nu exista nici o contiguitate între întoarcerea capului şi mişcarea jucăriei. 1970). în care animalul îşi însuşeşte o reacŃie care este întărită alimentar şi învăŃarea fugii. GândiŃi-vă la porumbeii din două situaŃii experimentale: întărirea învăŃării. În cazul recompensei porumbeii învaŃă mult mai repede dacă răspunsul comportamental este lovirea unui buton cu ciocul decât dacă trebuie să bată din aripi. O legătură determinată genetic între comportamentul alimentar şi lovitura cu ciocul pare rezonabilă. dacă reacŃia solicitată este o bătaie din aripi. în cazul fugii în care era vorba de o situaŃie periculoasă reacŃia naturală a porumbelului la pericol include bătaia din aripi (dar nu şi lovitul cu ciocul). ori de câte ori întorceau capul întrerupătorul se închidea şi un mobil cu jucării atârnate în partea opusă pătuŃului începea să se mişte. fiecare bebeluş era în leagăn cu capul pe pernă. Limite biologice Ca şi în cazul condiŃionării clasice. învaŃă mai repede într-o situaŃie de recompensare. SituaŃia este însă total diferită pentru copiii din grupul de control. Sub fiecare pernă se afla un întrerupător care se închidea sau deschidea ori de câte ori copilul întorcea capul. Pentru copiii din grupul de control. în care animalul fixează o reacŃie care este întărită de încetarea unui şoc. Cazul recompensării în care se oferea o recompensă alimentară pentru lovirea cu ciocul a unui buton (dar nu se solicita şi o bătaie din aripi) este în armonie cu activitatea normală de hrănire a păsării. Se pare că jucăria a devenit factor de întărire când mişcarea ei a putut fi controlata şi a pierdut această calitate. În acest caz. dar dintr-o perspectivă etologică sunt foarte corecte. Analog.

transformată. A fost comportamentul întărit pozitiv. iar de fiecare dată când unul dintre membrii oricărui grup vorbeşte neîntrebat sau fără sa ridice mâna. Spre deosebire de versiunea din secolul al XlX-lea. memoria. care tindea să neglijeze activităŃile complexe. Acest lucru se întamplă mai mult de 20 de minute pe oră. Să luăm. cognitivă contemporană se concentrează pe procese mentale ca percepŃia. InformaŃia care intră în sistem este procesată în diferite feluri: este selectată. o reacŃie la limitele behaviorismului. în timpul orei de biologie vorbitul (neîntrebat sau fără permisiune) s-a redus la cel mult 5 minute din oră. raŃionamentul logic. IdentificaŃi care este comportamentul vizat de profesoară. Ca urmare a acestui joc. în parte. Ca şi versiunea din secolul al XlX-lea.a. luarea deciziilor şi comunicarea. negativ sau pedepsit? Care a fost întărirea sau pedeapsa? . Tema de reflecţie nr. planificarea. totuşi.Perspectiva cognitivă Perspectiva cognitivă contemporană este. fenomenul amneziei copilăriei. dar interpretându-le în termenii proceselor mentale subiacente. Poate că nu vom reuşi să ne amintim evenimente din primii ani de viaŃă din cauza unei schimbări majore în felul nostru de organizare a experienŃelor în memorie. În acest sens ea organizează un concurs: elevii sunt îmărŃiŃi în două grupe. Profesoara de biologie decide să intervină pentru a menŃine liniştea în clasă pe durata orei.m. rearanjată ş. decizia şi rezolvarea de probleme. o întoarcere la rădăcinile cognitive ale psihologiei şi.d. în schimb. când aptitudinile noastre lingvistice cresc extrem de mult şi limbajul ne oferă noi moduri de organizare a amintirilor. aceasta presupune că: (1) numai prin studierea proceselor mentale putem înŃelege pe deplin ce fac organismele şi (2) putem studia procesele mentale într-o manieră obiectivă concentrându-ne pe comportamente specifice (ca şi behavioriştii). psihologii cognitivişti s-au bazat deseori pe o analogie între minte şi calculator. mai mult de jumătate vorbesc între ei în timpul orei făcând foarte mult zgomot şi deranjând orele de predare. 6 Dintr-o clasa cu 25 de elevi de gimnaziu. Aceste schimbări pot fi deosebit de pronunŃate în jurul vârstei de 3 ani. În construirea acestor interpretări. grupul cu cele mai puŃine linii pe tablă câştigă dreptul de a pleca în pauză cu 5 minute mai devreme. profesoara marchează o linie pe tablă în dreptul grupului respectiv. comparată şi combinată cu alte informaŃii deja existente în memorie. de exemplu. abordarea cognitivă contemporană nu se bazează pe introspecŃie. ca raŃionamentele logice. în parte.

dar nu v-aŃi putut permite să vi-l îndepărtaŃi complet. În această secŃiune vom explora mai multe faŃete ale somnului şi visării. de exemplu. Harvey şi Hobart. cum ar fi activitatea artistică şi literară.U. deşi tipul de raŃionamente realizate în vise diferă din mai multe puncte de vedere de raŃionamentele realizate în starea de veghe. aproximativ în timpul în care în S. comportamentul). 1937) au dus la descoperirea unor tehnici foarte sensibile la . dacă aŃi simŃit foarte multă furie faŃă de tatăl dumneavoastră. aceste impulsuri se manisfestă sub formă de probleme emoŃionale şi simptome ale unor maladii mentale sau chiar comportamente acceptate social. Freud susŃinea că acest comportament agresiv vine dintr-un instinct înnăscut. pentru a crea o nouă şi impresionantă teorie a comportamentului uman. ea este în concordanŃă cu vederile unor biologi şi psihologi care studiază agresivitatea la animale.Perspectiva psihanalitică Sigmund Freud şi-a dezvoltat concepŃia psihanalitică despre comportamentul uman în Europa. Premisa fundamentală a perspectivei psihanalitice este faptul ca procesele inconştiente determină comportamentul uman (adică credinŃele. Totuşi. Fenomenul visării arată că gândim în timp ce visăm. cu toate acestea. influenŃează. Fazele somnului Unii oameni se trezesc foarte uşor din somn. poate fi exprimată într-un vis despre el. deşi la prima vedere somnul pare să aibă puŃine lucruri în comun cu starea de veghe. Interzicerea lor nu face decât să le elimine din conştiinŃă. noŃiunile cognitive despre conştiinŃă. în special. De exemplu. În timpul somnului construim şi amintiri. lua naştere behaviorismul. în care tatăl este rănit într-un accident atroce. pentru că ne putem aminti visele. De exemplu. sexul şi agresiunea) ca şi animalele şi că ne luptăm continuu cu societatea. Persoanele adormite nu sunt în întregime insensibile la mediul lor înconjurător: părinŃii sunt treziŃi de plânsul bebeluşului. percepŃie şi memorie cu ideile despre instinctele biologice. Freud credea că impulsurile care sunt interzise sau pedepsite de părinŃi şi societate în copilărie derivă din instinctele brute. ele exercită o influenŃă penetrantă căreia trebuie să îi facem faŃă într-un fel sau altul. Deoarece fiecare dintre noi se naşte cu aceste impulsuri. Din unele puncte de vedere. Somnul şi visele Începem discuŃia noastră despre conştiinŃă cu o stare care pare să fie tocmai opusul ei: somnul Dar. psihanaliza a fost un amestec al versiunilor din secolul al XlX-lea despre cunoaştere şi fiziologie. Somnul nu este în întregime o stare de pasivitate: unii oamenii merg în somn. care impune controlarea acestor impulsuri. Perspectiva psihanalitică sugerează noi moduri de a aborda unele dintre problemele descrise la începutul capitolului.A. aruncându-le în inconştient. Nici somnul nu este în întregime în afara oricărui plan: unii oameni decid sa se trezească la o anumită oră şi fac acest lucru. Freud a combinat. alŃii foarte greu. între aceste doua fenomene există similitudini. temerile şi dorinŃele de care o persoană nu este conştientă. Freud credea că suntem conduşi de aceleaşi instincte primare (în linii mari. Deşi propunerea sa nu este larg acceptată în psihologia umană. furia poate deveni inconştientă. Cercetările începute în anii 30 (Loomis.

pe parcursul unei nopŃi de 8 ore. Electrozii amplasaŃi lângă ochii persoanei detectează mişcări oculare rapide atât de pronunŃate. de exemplu. dar aceasta nu se trezeşte. Dimpotrivă. când scade la 18% sau mai puŃin. cunoscut sub numele de somn cu mişcări oculare rapide (sau REM .măsurarea profunzimii somnului şi la stabilirea momentelor când apar visele (Dement şi Kleitman. încât se pot chiar vedea ochii persoanei adormite mişcându-se în spatele pleoapelor închise. ritmul cardiac şi respirator scade considerabil. Este o modalitate relativ lipsită de fineŃe pentru măsurarea potenŃialelor. distincte. După aproximativ 70 minute. cu o trezire ocazională spre dimineaŃă.rapid eye movement). care sunt şi mai profunde. Aceste stadii diferite ale somnului alternează pe tot parcursul nopŃii. EEG măsoară fluctuaŃiile rapide ale potenŃialului electric mediu ale miilor de neuroni de pe suprafaŃa cortexului. există patru sau cinci perioade REM. În timpul somnului NREM. 1957). se trezesc mai des şi rămân treze pe perioade mai lungi de timp. Nou-născuŃii. Faza a doua este caracterizată de apariŃia unor fuse scurte de răspunsuri ritmice de 12 până la 16 hertzi . petrec aproape jumătate din timpul lor de somn în faze REM. acestea sunt cunoscute sub numele de unde alfa. Această proporŃie scade la 20-25% din timpul total de somn în jurul vârstei de 5 ani şi rămâne destul de constantă până la vârste mai înaintate. Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc. dar care s-a dovedit foarte utilă în cercetarea somnului. În general. Fazele 3 şi 4. Acest stadiu este cunoscut sub numele de somn REM. urmat imediat de prima perioadă REM din noapte. EEG devine foarte activă (chiar mai activă decât atunci când persoana este trează). Când o persoană închide ochii şi se relaxează. pare să se instaleze un tip natural de insomnie (Gillin. sunt caracterizate de unde lente (1 până la 2 hertzi). stadiul 4 revine brusc. de un nume familiar sau de un copil care plânge. Când individual cade în prima fază a somnului. cunoscute sub numele de unde delta. în timpul . celelalte patru stadii ale somnului sunt cunoscute sub numele de somn non-REM (sau NREM).şi de o creştere şi scădere bruscă şi ocazională a amplitudinii întregii EEG (intitulată complex K). de exemplu. situaŃi sub electrodul respectiv. deşi el sau ea poate fi trezit(ă) de un lucru personal. 1985). fiecare conŃinând faze REM şi NREM. se produce o nouă schimbare. REM ŞI NREM COMPARATE. este greu să trezeşti o persoană care se află în faza a treia sau a patra a somnului. Persoana trece de la trezirea completă la un somn profund (stadiul 4) foarte rapid. Somnul începe cu stadiile NREM şi parcurge mai multe cicluri. Analiza pattern-urilor undelor cerebrale sugerează existenŃa a cinci stadii ale somnului: patru de profunzimi diferite şi un al cincilea. De obicei. După ce un adult a dormit aproximativ o oră. Această cercetare foloseşte aparate care măsoară schimbările electrice la nivelul scalpului asociate cu activitatea cerebrală spontană din timpul somnului şi cu mişcările oculare care apar în timpul viselor. undele cerebrale devin mai puŃin regulate şi scad în amplitudine. înregistrarea grafică a schimbărilor electrice sau a undelor cerebrale se numeşte electroencefalogramă sau EEG. Un zgomot mai impersonal un sunet puternic pot fi ignorate. când faza REM devine mai proemitentă. Pattern-ul ciclurilor de somn se schimbă cu vârsta. mişcările oculare sunt virtual absente. Persoanele în vârstă tind să aibă parte de perioade mai reduse de somn în stadiile 3 şi 4 (uneori. SUCCESIUNEA FAZELOR SOMNULUI. aceste stadii dispar cu totul). muşchii sunt relaxaŃi şi rata metabolică a creierului scade de la 25% 1a 30% comparativ cu starea de veghe. undele cerebrale urmează un pattern regulat de 5 până la 12 hertzi (eicli pe secunda). Stadiile profunde tind să dispară în a doua jumătate a nopŃii.

Pe scurt. Aceşti. în timpul somnului REM. Este controlat de aşa-numitul ceas biologic. care se numesc ritmuri circadiene pentru că se repeta aproximativ la Fiecare 24 de ore . neuroni se întind în părŃi ale creierului care controlează mişcările oculare şi activitatea motorie. inclusiv ritmul perioadelor de activare şi energie maximă. ilogice şi relativ încărcate emoŃional. Dimpotrivă. creierul este încă foarte activ. Nevoia de somn se acumulează pe parcursul întregii zile. în pusee care durează între 10 şi 20 secunde. în timpul somnului REM suntem aproape complet paralizaŃi . Stimulii din alte părŃi ale corpului sunt blocaŃi şi nu pot ajunge la creier. diafragma. Mai mult. nu sunt nici la fel de vii şi nici la fel de încărcate emoŃional ca visele REM şi sunt mult mai direct legate de ceea ce se petrece în viaŃa reală a persoanei. ritmul cardiac şi rata metabolică a creierului cresc comparativ cu starea de veghe. în timpul somnului REM creierul este în mare parte izolat de canalele sale senzoriale şi motorii. Acest „ceas" controlează o serie de schimbări psihologice şi fiziologice. Conform acestui model. 1983. deşi corpul în sine nu face nici unul dintre aceste lucruri (Hobson. Este activ pe tot parcursul nopŃii. Teoria somnului De ce suntem treji în anumite momente şi adormiŃi în altele? Doi cercetători care au studiat somnul. Daca am dormit prea puŃin noaptea trecută. Natale şi Occionero. dar când sunt trezite în timpul perioadelor NREM afirmă că visau în numai 50% din timp (Antrobus.somnului REM apar mişcări oculare foarte rapide. creierul posedă două procese opuse. Datele fiziologice indică faptul că. Persoanele care dorm şi sunt trezite în timpul somnului REM afirmă aproape întotdeauna că au visat. activitatea mentală este diferită în perioadele REM şi NREM. care guvernează tendinŃa de a adormi sau de a rămâne treaz. După cum indică şi tipurile de vise pe care le comunicăm şi frecvenŃa raportării lor. muşchii oculari şi muşchii netezi (ca muşchii intestinelor şi ai vaselor de sânge) sunt în stare de funcŃionare. condus spontan de descărcările neuronilor gigantici care se află în măduva spinării. au propus un model a două procese opuse: somnul şi starea ele veghe. Cicogna. Foulkes şi Schmidt. cu atât visul este mai lung şi mai complicat. care este compus din două structuri neurale situate în centrul creierului. 1994). Procesul de alertare circadiană este procesul din creier care ne face să atingem un maxim de energie într-un anumit moment al zilei. tendinŃa de a adormi în timpul zilei va fi destul de mare. 1992. Cu toate acestea. într-un corp virtual paralizat. Cavaliere. 1983). dar operează şi ziua. Visele descrise la trezirea din somnul REM tind să fie foarte vii din punct de vedere visual.numai inima. somnul NREM este caracterizat de un corp foarte relaxat. TendinŃa homeostazică la somn este un proces fiziologic activat pentru a obŃine cantitatea de somn necesară unui nivel stabil de vigilenŃă şi viteză de reacŃie. în timp ce somnul REM este caracterizat de un creier care pare foarte treaz. Cu cât perioada de somn REM este mai lungă înainte de trezire. Dale Edgar şi William Dement (1992). Acestea sunt: tendinŃa homeostazică la somn şi procesele de alertare circadiană. visele NREM. creierul înregistrează făptul că neuronii implicaŃi în mod normal în mers şi vedere sunt activaŃi. Ele reprezintă tipul de experienŃă pe care o asociem în mod tipic cu cuvântul vis. astfel că nu există reacŃii motorii.

Dacă la trezire facem un efort de a ne aminti ce visam. o puneŃi într-un laborator de cercetare a viselor şi o treziŃi în timpul fazei REM.(termenul vine din cuvintele latineşti circa – “în jur" şi dies . 7 De ce ne reamintim unele vise.adică. îşi va putea aminti visele într-o proporŃie comparabilă cu persoanele obişnuite. amintirea acestuia nu este consolidată . Unii oameni pot într-adevăr să nu viseze. Conform acestei ipoteze. 1976). AlŃi cercetători susŃin că motivaŃia unei persoane de a-şi aminti visele şi interesul ei pentru ele este un bun predicator al capacităŃii de a şi le aminti (Blagrove şi Akchurst. Visele Visarea este o stare modificată de conştiinŃă în care se construiesc poveşti în imagini pe baza amintirilor şi preocupărilor prezente sau a fanteziilor şi imaginilor. în timpul zilei. Unele sunt prezentate aici. visează mult mai des decât adulŃii (Foulkes. Ceasul biologic este afectat de expunerea la lumină: lumina semnalează creierului reducerea secreŃiei de melatonină. Daca luaŃi o persoană care jură că nu a visat niciodată. iar pe altele nu? TOłI OAMENII VISEAZĂ? Deşi mulŃi oameni nu îşi amintesc dimineaŃa visele. 1993). Totuşi. teoria cu cea mai mare acceptare susŃine ideea că factorul crucial este ceea ce se întâmplă la trezire. În plus. 1997). dar seara. O altă ipoteză sugerează că unele persoane se trezesc relativ uşor în timpul unei faze de somn REM şi. de obicei. Seara târziu. cercetările somnului REM arată că persoanele care nu îşi amintesc visează la fel de mult ca şi cele care îşi amintesc. metodele moderne de cercetare au răspuns la multe din întrebările ridicate de visare. starea de activare descreşte şi nevoia de a dormi devine din ce în ce mai mare. Tema de reflecţie nr. visul nu poate fi depozitat în memorie (Hobson. 1988.„zi''). un hormon care induce somnul. procesele de alertare circadiană depăşesc. îşi amintesc mai multe vise decât persoanele care au un somn mai profund. Cercetătorii nu înŃeleg încă de ce visează oamenii. Cele două procese opuse .tendinŃa homeostazică la somn şi procesele de alertare circadiană interacŃionează pentru a produce ciclul zilnic de somn şi veghe. Koulack şi Goodenough. ceasul nostru biologic devine inactiv şi adormim. O posibilitate este că persoanele care nu îşi amintesc visele întâmpină dificultăŃi mai mari când trebuie să facă acest lucru. Tonay. Totuşi. dacă nu apare o perioadă în care mintea nu este ocupată cu nimic imediat după trezirea din vis. cu atât mai puŃin de ce visează ceea ce visează. 1999). Unele cercetări sugerează totuşi că la vârsta preşcolară copiii nu visează şi că elevii de şcoală primară. Dacă într-un anumit moment dormim sau suntem treji depinde de intensitatea relativă a celor două procese. conŃinutul viselor va fi accesibil şi . Cercetătorii au propus mai multe tipuri de ipoteze pentru a explica diferenŃele foarte mari în capacitatea oamenilor de a-şi aminti visele. adulŃii cu anumite tipuri de leziuni cerebrale nu par să viseze (Solms. 2000. de aceea. Dacă cineva spune „Eu nu visez niciodată" acest lucru poate însemna „Nu îmi amintesc niciodată visele". impulsul de a dormi.

Herman. Totuşi. Într-o cercetare despre efectul unei sugestii directe făcute înainte ca subiectul sa adoarmă. SpuneŃi-vă că doriŃi să vă treziŃi. a avut senzaŃia că s-a trezit şi a descoperit monedele împrăştiate în pat. experimentatorii au testat efectul purtării unor ochelari cu lentile roşii câteva ore înainte de a adormi. Majoritatea participanŃilor au avut cel puŃin un vis în care trăsătura dorită putea fi recunoscută (Cartwright. când un singur indiciu poate reactiva o amintire complexă. presupunem că acest sunet trebuie să fi produs visul. veŃi pierde un număr de ore de somn dacă urmaŃi acest regim!). în care evenimentele par atât de normale (nu au caracterul bizar şi ilogic al majorităŃii viselor). Oamenii pot fi învăŃaŃi să recunoască când visează. Bower-Anders şi Tauber. sugerând că incidentele din vise durează. Timpul necesar pentru reprezentarea pantomimică a visului a fost aproximativ acelaşi cu durata perioadei REM. Când vă treziŃi. ŃineŃi un carnet şi un creion la capul patului. 1978). la fel de mult ca cele din viaŃa reală. mulŃi au spus că visele lor au fost colorate în roşu (Roffwarg. de obicei. cercetările sugerează că un ceas care sună sau un alt sunet nu face decât să reinstaleze un complex de amintiri sau vise anterioare. Deoarece soneria continuă să sune. În acest moment s-a trezit întradevăr şi a descoperit că avea o poziŃie diferită. Deşi cercetătorii nu au făcut nici o observaŃie şi participanŃii nu ştiau care este scopul experimentului. Altfel visul va dispărea repede din memorie. Vom şti poate că am visat. într-un experiment subiecŃii au fost învăŃaŃi să apese un întrerupător când observă că visează (Salamy. când aveŃi un vis. . De exemplu. căutaŃi să observaŃi pattern-uri.ulterior. Lucid dreamers afirmă că fac diferite „experimente" în timpul viselor pentru a stabili dacă sunt treji sau visează. încercaŃi imediat să vă amintiŃi detaliile şi scrieŃi-le. Într-o cercetare. NE PUTEM CONTROLA CONłINUTUL VISELOR? Psihologii au demonstrat că un anumit grad de control asupra conŃinutului visului este posibil. totuşi conştiinŃa acestui fapt nu împiedică derularea spontană a visului. Această experienŃă are un corespondent în viaŃa reală. va fi un semn care vă va indica faptul că dormiŃi (desigur. Alarma ceasului deşteptător sună şi ne trezim cu amintiri detaliate ale unui incendiu care începuse şi cu maşinile de pompieri care soseau la locul accidentului. De exemplu. un lucid dreamer a descoperit că visa şi a hotărât să cheme un taxi pentru a verifica faptul că are controlul asupra evenimentelor. CÂT DUREAZĂ VISELE? Unele vise par aproape instantanee. În ciuda acestor descoperiri. 1970). schimbând mediul înconjurător al persoanei sau transmiŃând sugestii persoanelor în perioada premergătoare adormirii şi analizând ulterior conŃinutul viselor lor. dar desigur nu existau nici un fel de monede în pat (Brown. încât cel care visează are senzaŃia că este treaz şi conştient. ObservaŃi totuşi că relativ puŃine persoane pot atinge luciditatea regulat în vise (Squier şi Domhoff. majoritatea cercetărilor au găsit puŃine dovezi că se poate controla conŃinutul visului (Domhoff. 1985). Unii oameni au vise lucide (lucid dreams). dar nu vom fi capabili să ne amintim conŃinutul visului. participanŃii au fost rugaŃi să viseze o caracteristică de personalitate pe care ar fi dorit să o aibă. 1936). 1974). Ei afirmă şi că ocazional au „treziri false" în timpul unui vis. Dacă vă interesează sa vă amintiŃi visele. Când a băgat mâna în buzunar pentru a vedea dacă are mărunt ca să plătească taxiul. Pe măsură ce aptitudinea dumneavoastră de a vă aminti visele se îmbunătăŃeşte. OAMENII ŞTIU CÂND VISEAZĂ? Răspunsul la această întrebare este „uneori da". 1998). Lungimea unui vis obişnuit poate fi dedusă din cercetările REM în care participanŃii au fost treziŃi pentru a pune în scenă ceea ce au visat (Dement şi Wolpert 1958). SubliniaŃi orice lucru care vi se pare ciudat şi spuneŃi-vă că data viitoare când se va întâmpla ceva asemănător.

visul exprimă satisfacerea unor dorinŃe sau nevoi care sunt prea dureroase sau care ne induc un sentiment prea mare de culpabilitate pentru a le putea recunoaşte conştient (Freud. dar că nici una dintre ele nu susŃine distincŃia făcută de Freud între conŃinutul manifest şi conŃinutul latent al viselor. Cu aceasta voia să spună că visul stabileşte contactul cu dorinŃe. symbolic. au mai apărut o mulŃime de teorii care încearcă să explice rolul viselor şi al somnului. Deşi majoritatea psihologilor ar fi acord cu concluzia generală a lui Freud că visele se concentrează pe nişte probleme emoŃionale. de exemplu. Totuşi. dorinŃe sexuale faŃă de părintele de sex opus). El credea că visele sunt o încercare mascată de a satisface o dorinŃă. 1933). În esenŃă. După părerea lui Freud. uneori travaliul eşuează şi anxietatea care rezultă îl trezeşte pe visător. După ce au analizat zeci de cazuri de visare. Creierul încearcă să interpreteze aceste informaŃii în acelaşi fel în care ar interpreta stimulii care vin din exterior. . Freud a spus că cenzorul îl protejează pe visător. impulsurile reprimate. Aceste dorinŃe şi idei reprezintă conŃinutul latent al viselor. evitând în aceiaşi timp vinovăŃia sau anxietatea care ar apărea dacă dorinŃele lui ar apărea în conştiinŃă într-o formă nedeghizată. 1996) au ajuns la concluzia că există dovezi că într-adevăr conŃinutul viselor are un înŃeles psihologic. transformarea conŃinutului latent în conŃinut manifest este realizată de „travaliul visului". ei pun sub semnul întrebării conceptul de „travaliu al visului" şi ideea că visele reprezintă satisfacerea unor dorinŃe. este o perioadă când creierul se eliberează de lumea exterioară şi foloseşte acest moment de „deconectare'' pentru a trece în revistă şi a tria informaŃia pe care a primit-o în timpul zilei. apoi prin prisma teoriilor despre vise şi somn. 1983). 8 InterpretaŃi un vis din perspective psihanalitică. permiŃândti-i să îşi exprime. în timpul viselor creierul devine din nou activ pentru o scurtă perioadă şi mintea conştientă observă o mică parte din modificările şi restructurările informaŃionale care au loc. Totuşi.Teoriile visului Una dintre primele teorii despre funcŃiile viselor a fost sugerată de Sigmund Freud. Evans (1984). nevoi sau idei pe care individul le găseşte inacceptabile şi care au fost reprimate în inconştient (de exemplu. mai ales somnul REM. Freud a propus ipoteza că visele oferă „calea regală către cunoaşterea activităŃilor inconştiente ale minŃii". Freud a folosit metafora cenzorului pentru a explica transformarea conŃinutului latent în conŃinut manifest (personajele şi evenimentele care formează povestea visului). Tema de reflecţie nr. somnul. Ce asemănări şi deosebiri identificaŃi? ConştiinŃa Cercetările ulterioare au contestat mai multe aspecte ale teoriei lui Freud. După Freud. a cărui funcŃie este să codifice şi să transforme materialul inconştient astfel încât acesta să poată ajunge în conştiinŃă. consideră că. De fapt. încorporând-o în amintiri (vedeŃi şi Crîck şi Mitchinson. în The hiterpremtion of Dreams (Interpretarea viselor) (1900). Fisher şi Greenberg (1977. Nu suntem conştienŃi de procesarea care are loc în timpul somnului REM.

Există şi alte continuităŃi izbitoare între conŃinutul visului şi viaŃa reală. făcând posibilă emiterea unor predicŃii exacte despre grijile şi interesele visătorului. 1996. G. visarea diferă de activitatea din starea de veghe prin faptul că este lipsită de intenŃionalitate şi autoanaliză (Blagrove. Unul dintre primii cercetători în acest domeniu a arătat că visele par să exprime concepŃii şi griji (Hali. 1978. 1992. visele seamănă cu delirul. Domhoff. 1993. ConŃinutul viselor poate reflecta conflicte personale. 1992). Hobson (1997). S-a sugerat şi că visele ar putea avea funcŃia de a rezolva probleme (Cartwright. 1988). dar visele nu au neapărat funcŃia de a rezolva aceste conflicte (Squier şi Domhoff. Nielsen şi Powell. 8). făcute de noi unor jurnale de vise foarte lungi. inconstanŃa momentelor. grijile şi preocupările emotionale ale individului. 1968. Hartmann. 1991. conducând anumiŃi teoreticieni spre formularea ipotezei că visul are un conŃinut conştient (Antrobus. 1953). arată existenŃa unui grad uimitor de constanŃă a lucrurilor pe care le visează o persoană timp mai multe luni sau ani. Aceste descoperiri sugerează că visele au un înŃeles. în vise există mai mult emoŃii negative decât pozitive. Hobson. în două din cele mai lungi jurnale analizate. Astfel. Aceste pattern-uri susŃin ceea ce Domhoff şi alŃii au numit „teoria continuităŃii" visului.creând acele tipuri de pseudo-evenimente care caracterizează visele. de exemplu. Foulkes. rata crimelor în vise este de 2226 la 100 000 de personaje. 1996). analiza sistematică a conŃinutului visului a arătat că rata agresiunilor este mai mare decât rata interacŃiunilor prieteneşti. remarcă faptul că unele dintre caracteristicile viselor sunt: imagistica vizuală formală (înrudită cu halucinaŃiile). dar că ele reprezintă o foarte mică parte din activitatea inconştientă pentru a putea construi pe baza lor astfel de raŃionamente. 1947. Numai jumătate din numărul total de vise includ chiar şi un singur element legat de evenimentele din ziua precedentă (Botman şi Crovitz. în care visarea este un proces imaginativ care reflectă concepŃiile. 1985). Totuşi. de care ne amintim dacă ne trezim. După cum remarcă Domhoff: „Grijile şi preocupările pe care oamenii le exprimă în vise sunt grijile pe care le au în viaŃa reală. PărinŃii visează despre copiii lor. este o activitate cognitivă. În schimb. sugerând că visele au un fel de înŃeles psihologic (Domhoff. 1992. 1998). cercetătorii au descoperit. Foulkes. o constanŃă foarte mare în privinŃa conŃinutului viselor oamenilor pe mai mulŃi ani sau decenii. Pe de altă parte. o privire trecătoare în inconştient. visurile agresive sunt mai frecvente la persoanele sub 30 de ani decât la cele în vârstă. aşa cum arată şi continuitatea dintre conŃinutul visului şi gândurile şi comportamentul din starea de veghe. de fapt. Mai mult. conŃinutul viselor tinde să difere în funcŃie de cultura. 1996. cu mult peste rata din lumea reală (Hali şi Van de Castle. dar această teorie a fost contestată din motive metodologice (Antrobus. de multe ori. Evans crede că visele pot fi folositoare pentru a determina procesarea care are loc în timpul somnului REM. iar femeile sunt mult mai frecvent victimele agresiunilor în vise. visele nu sunt nimic mai mult decât un mic subset din vasta cantitate de informaŃie scanată şi triată în timpul somnului REM. Foulkes. pag. 1985). sexul şi personalitatea visătorului. 1966)! În plus. William Domhoff şi Adam Schneider (1998) afirmă că: „Analizele. 1996. locurilor şi persoanelor (înrudită cu dezorientarea) şi incapacitatea de a ne aminti (înrudită cu amnezia). După părerea lui Evans. 1992. Lucrurile pe care le visează sunt cele la care se gândesc sau pe care le fac atunci când sunt treji" (1996. Mai mult. În general. sex şi cultură. AlŃi cercetători preferă alte abordări. visele nu pot fi privite ca simple extensii ale activităŃilor din ziua care a trecut. 1993)." Analizele făcute viselor au descoperit similarităŃi şi diferenŃe semnificative în funcŃie de vârstă. şi aceşti teoreticieni cred că este puŃin probabil ca visul să fi avut o funcŃie de rezolvare a problemelor. . chiar pe perioade de 40 sau 50 de ani.

care sunt folosite. 1958). o abordare subiectivistă implică observarea sistematică a raŃionamentelor şi comportamentelor. pentru a defini contactele interpersonale ulterioare (Anderson şi Bushm. Acest realism naiv se referă la tendinŃa oamenilor de a considera că realitatea lor subiectivă. această abordare afirmă că trebuie să surprindem definiŃia dată de persoană situaŃiei. analizând subiectele şi perspectivele abordate. Acum. observaŃi că monedele păreau. Aproximativ jumătate dintre oamenii care au studii postuniversitare în psihologie lucrează în colegii şi universităŃi. . am câştigat o viziune de ansamblu asupra naturii psihologiei. Chiar şi în acest caz. în general. mai târziu. Din acest motiv. institute de cercetare. Studiul modului în care oamenii înŃeleg acŃiunile altor persoane . o perspectivă subiectivistă asupra relaŃiei dintre violenŃa în mass-media şi agresiune sugerează că vizionarea habituară a unor producŃii media violente se infiltrează fără să observăm şi întăreşte schemele şi scripturile agresive. Analog. donaŃia a 50 de dolari făcută în scopuri caritabile . subiecŃiviştii nu se bazează exclusiv pe relatările subiective. AlŃii au cabinete particulare şi îşi oferă serviciile publicului in schimbul unei sume de bani. construită. 1947. Deşi s-a aliat cu perspectiva cognitivă. AlŃi psihologi lucrează în şcoli. aceştia îşi dedică o mare parte din timpul lor cercetării sau consilierii. Ca şi în abordarea cognitivă. Într-un sens. O perspectivă subiectivistă este ilustrată de o cercetare clasică care a arătat că oamenii supraestimează constant mărimea fizică a unor monede cu cât monedele au o valoare mai mare. occidentalii nu sesizează deseori influenŃa situaŃiilor (vedeŃi capitolul 18. 2001). Această perspectivă are cea mai mare deschidere pentru diferenŃele culturale şi individuale şi pentru efectele motivaŃiei şi emoŃiei. Peng. Pentru a înŃelege comportamentul social uman. O explicaŃie contemporană pentru tendinŃa puternică de a atribui acŃiunile altor persoane trăsăturilor lor de personalitate sugerează că. subiectivismul a fost deosebit de răspândit ca orientare în psihologia socială şi în psihologia personalităŃii. spitale sau clinici. deoarece cultura occidentală a pus accentul de mult timp pe contribuŃia personală. ideea că oamenii îşi construiesc activ propriile realităŃi subiective solicită din nou folosirea unor metode introspective. care ne aşteptăm să fie diferită în funcŃie de cultură.a apărut din accentul pus de subiecŃi pe felul în care situaŃiile sunt definite de oamenii care participă la ele (Heider. 2001). perspectiva subiectivistă s-a dezvoltat din abordarea gestaltistă tradiŃională şi a fost o reacŃie la limitele behaviorismuiui. Această tendinŃă este exagerată printre copiii foarte săraci (Bruner şi Goodman. este o reflectare autentică a lumii obiective.în exemplul menŃionat mai devreme. agenŃii guvernamentale sau în domeniul comercial şi în industrie. Choi şi Norenzayan. Putem să înŃelegem şi mai bine domeniul urmărind cu ce se ocupă diferitele tipuri de psihologii şi care sunt domeniile către care se îndreaptă interesul psihologilor în secolul al XX-lea (citiŃi rubrica Cercetări de ultimă oră). mult mai valoroase în 1940!). Principalele subramuri ale psihologiei Până acum. istoria personală de viaŃă şi starea motivaŃională actuală. Să revenim la problema atribuirii trăsăturilor. deoarece ei presupun că persoanele nu reuşesc să îşi vadă realităŃile subiective ca fiind construcŃii personale. Nisbett. revenim la o descriere sumară a principalelor subdomenii ale psihologiei. Pe lângă munca de profesor.Perspectiva subiectivistă Perspectiva subiectivistă afirmă că întregul comportament uman este funcŃie de lumea percepută şi nu de cea obiectivă.

Aceşti psihologi şcolari lucrează cu copiii pentru a evalua problemele lor emoŃionale şi de învăŃare. de exemplu. proiectând maşini în care butoanele şi manetele au o localizare optimă. Psihologii care aparŃin orientării biologice (cunoscuŃi şi ca psihofiziologi) examinează relaŃia dintre procesele biologice şi comportament. ameliorând astfel performanŃa. liceu. dar. cum ar fi modul în care se dezvoltă limbajul la copii. Spre deosebire de ei. Ei se ocupă cu selecŃia de personal. . de cele mai multe ori. stabilind care persoane sunt cele mai potrivite pentru un anumit post sau trasând structuri organizaŃionale care facilitează colaborarea şi lucrul în echipă. Psihologia inginerească (numita uneori şi ingineria factorului uman) încearcă să amelioreze relaŃia dintre om şi maşină. se ameliorează interacŃiunea. sau o anumită perioadă din viaŃă. îi întâlnim în departamentele de educaŃie ale universităŃilor. Deoarece problemele emoŃionale grave îşi fac deseori apariŃia în primii ani de şcoală. Ei lucrează frecvent cu studenŃi sau elevi de. PSIHOLOGIA ORGANIZAłIONALĂ. Psihologia socială studiază modul în care oamenii percep şi interpretează lumea lor socială şi felul în care credinŃele. cercetări dintr-o perspectivă behavioristă sau cognitivă şi folosesc metode experimentale pentru studierea modului în care oamenii (şi alte animale) reacŃionează la stimularea senzorială. de exemplu copilăria. dependenŃei de droguri şi conflictelor maritale şi familiale. percep lumea. Prin urmare. Psihologia personalităŃii studiază gândurile. Ei ar putea studia. de cele mai multe ori. emoŃiile şi comportamentele care definesc stilul personal de interacŃiune al unui individ cu lumea. PSIHOLOGIA ŞCOLARĂ ŞI PSIHOLOGIA EDUCAłIONALĂ. învaŃă şi îşi amintesc. fac raŃionamente şi reacŃionează emoŃional. De exemplu. om-maşină. psihologii educaŃionali studiază învăŃarea şi predarea. o aptitudine specifică. emoŃiile şi comportamentele sunt influenŃate de prezenŃa reală sau imaginară a altor oameni. PSIHOLOGIA EXPERIMENTALĂ. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII. Psihologii din domeniul dezvoltării studiază dezvoltarea umană şi factorii care determină comportamentul de la naştere şi până la adânci bătrâneŃi. Psihologii din domeniul experimental fac. multe şcoli angajează psihologi. Ei aplică principiile de diagnoză şi trata¬ment problemelor emoŃionale şl compor¬tamentale. Ei urmăresc şi comportamentul grupurilor şi relaŃiile sociale dintre oameni. de obicei. PSIHOLOGIA CLINICĂ ŞI CON-SILIEREA. pentru o companie. siguranŃa şi confortul. Psihologii clinicieni consti¬tuie cel mai mare grup de psihologi. Psihologii de orientare organizaŃională (numiŃi uneori şi psihologi industriali) lucrează. a căror pregătire combină cursuri de dezvoltarea copilului. deşi deseori se confruntă cu probleme mal puŃin grave.PSIHOLOGIA BIOLOGICĂ. unde fac cercetări privind metodele de predare şi ajută la pregătirea profesorilor. inclusiv tulburărilor mentale. Psihologii care lucrează în consiliere realizează multe dintre funcŃiile psihologilor clinicieni. Aceste două subdomenii se suprapun. educaŃie şi psihologie clinică. PSIHOLOGIA SOCIALĂ ŞI PSIHOLOGIA PERSONALITĂłII. Psihologii care aparŃin acestei orientări pot lucra în şcoală. sunt interesaŃi de diferenŃele dintre indivizi şi încearcă să sintetizeze toate procesele psihologice într-o imagine integrată a persoanei complete.

. care au luat avânt în psihologia secolului al XXl-lea. psihologia dezvoltării. • Perspectiva biologică diferă de alte orientări prin faptul că principiile ei provin. Printre acestea se numără şi neuroştiiniŃele cognitive (ca psihoneurologia cognitivă. reprezentată de B.Lucrarea de evaluare facultativă nr. ei consideră că evenimentele private nu pot fi studiate ştiinŃific deoarece sunt accesibile doar persoanei care le manifestă (nu sunt observabile pentru alŃii). din biologie. • Printre cele mai importante subdiviziuni ale psihologiei se numără: psihologia biologică. acest lucru este cunoscut sub numele de reducŃionism. perspectiva psihanalitică şi perspectiva subiectivistă. • Multe domenii noi de studiu. psihologia organizaŃională şi inginerească. ♦ Sumarul secŃiunii • Studiul psihologiei poate fi abordat din mai multe perspective. Deseori. Behavioriştii radicali le numesc evenimente private şi le consideră comportamente. emoŃiile şi în general orice formă de fenomen intern. psihologia şcolară şi educaŃională. Skinner – sunt recunoscute gândurile. subiectiv. psihologia culturală şi psihologia pozitivă. afectivă şi cea socială). în parte. 6 În behaviorismul radical – o formă de behaviorism. psihologia socială şi psihologia personalităŃii. cercetătorii care aparŃin acestui curent încearcă să explice principiile psihlogice în termenii celor biologice. perspectiva behavioristă. acoperă mai multe discipline şi subdiviziuni tradiŃionale ale psihologiei. la fel ca orice altă activitate a organismului. psihologia clinică şi consilierea. psihologia experimentală. perspectiva cognitivă. ConsideraŃi că evenimentele private diferă de alte comportamente? ArgumentaŃi. Cele cinci perspective contemporane sunt: perspectiva biologică. F. psihologia evoluŃionistă.

Fiecare om aspiră la cunoaşterea de sine şi de altul. din încercările vieŃii. în fond la absurdităŃi: “pot să admit sau să neg această viaŃă psihologică pretutindeni şi oriunde vreau” declară un autor ( I. . Tema de reflecŃie nr. In această concepŃie.Modulul III Metode de cercetare in psihologie Numim cunoaştere psihologică acea versiune a procesului gnoseologic care are drept obiect fenomenele şi însuşirile psihice. senzaŃii. Introspecţie versus auto-observaţie AutoobservaŃia este de fapt observaŃia aplicată asupra propriei persoane.imaginea de sine şi de altul . Datele introspecŃiei sunt considerate a fi absolut veridice şi nu ar comporta o instanŃă obiectivă de verificare. concepută ca „o privire interioară”. din actele relaŃiilor cu semenii. Psihologia introspectivă pleacă de la ideea ca omul ar dispune de o facultate specială de cunoaştere nemijlocită a propriului său psihic. şi a doua. sentimentelor şi aspiraŃiilor intime (introspecŃia ). psihicul se sesizează nemijlocit pe sine însuşi printr-un act de autoreflectare. fenomenele psihice pot fi cunoscute numai cu ajutorul introspecŃiei. Fraise (1967) atrăgea atenŃia asupra dualităŃii modului de percepŃie a propriei personalităŃi. în privinŃa psihicului. Omul este capabil în opinia autorului . 79 ). din succese şi eşecuri. el se cunoaşte pe sine în acelaşi chip în care îi cunoaşte pe alŃii ( p.. iar o viaŃă sufletească străină ne rămâne inaccesibilă. În istoria disciplinei – cu deosebire în etapa preştiinŃifică – a dominat multă vreme metoda introspecŃiei. prin care el sesizează propriile gânduri. Vedenski ).”…Nu pot să aflu unde există viaŃă sufletească în afară de mine însumi şi unde nu există”. IntrospecŃia este deci numai o latură a autoobservaŃiei. etc. prin care se vede pe sine trăind şi acŃionând aşa cum vede trăind şi acŃionând pe ceilalŃi şi sub acest unghi. Cunoaşterea psihologică s-ar reduce la tehnica jurnalului intim. sentimente. graŃie căreia conştiinŃa.declara un asemenea psiholog. 1 ÎncercaŃi să definiŃi termenul de „introspecŃie” şi să vă gândiŃi când aŃi folosit această metodă pentru a vă explica o emoŃie trăită. etc. cunoaştere în care cele două momente . P. ci şi cunoaşterea din activitatea proprie. aceasta ar fi singura cale de cunoaştere psihologică. În aceasta. ceea ce înseamnă nu numai cunoaşterea gândurilor. fenomenul şi esenŃa coincid. ca o percepŃie internă.de o dublă cunoaştere: una. fenomenele psihice se pot cunoaşte numai de către persoana care le trăieşte. Împinsă până pe ultimele ei poziŃii această concepŃie duce la “solipsism psihologic”. Nu este o simplă problemă de nuanŃă distincŃia dintre introspecŃie şi autoobservaŃie.sunt solidare.

noi sesizăm nemijlocit conŃinutul gândirii şi reprezentării noastre. Cunoaşterea şi înŃelegerea subiectului S ca atare se constituie valabil pe o cale obiectivă. despre “fondurile memoriei” noastre nu aflăm prin introspecŃie. etc. În „FiinŃa istorica”. prin introspecŃie. AutoobservaŃia include nu numai datele conştiinŃei. despre obiectul gândirii lor. Un asemenea model nu este doar o proiecŃie sau extrapolare a lui P în S.d.a putut să facă pe un Schopenhauer sau pe un Bergson să creadă că în lumea psihică ne-am găsi cu posibilităŃile noastre de cunoaştere. Conduita însăşi nu se reduce la actul fizic. nu şi procesul care duce la aceasta. Pe primul plan apare obiectul imaginii.” O astfel de situaŃie. Psihologul propune o imagine. … De îndată ce încercăm să-l asimilăm [fenomenul psihic] prin cunoaştere. subiectul nu reuşeşte. ci se constituie pe o cale obiectivă trecând de la fapte la ipoteze şi valorificându-le pe acestea în practică. prin relaŃionarea lor cu lumea obiectivă. Din punct de vedere psihogenetic.a. ieşind astfel din limitele “conştiinŃei pure”. Cum vă simŃiŃi când învăŃaŃi? 2. caracter. Trăirile noastre se cunosc şi devin conştiente în mod mijlocit. În care din cele două cazuri aŃi utilizat introspecŃia ca metodă de obŃinere a informaŃiilor şi în care caz autoobservaŃia? Psihologia pleacă de la fapte – fapte de conştiinŃă şi de conduită. de situaŃia reală care-l determină. S-a şi numit “stimulus error”. atunci când se cerea de fapt caracterizarea însăşi a percepŃiei. etc. De ce vă simŃiŃi astfel? 3. bineînŃeles. ci punând la probă memoria şi reuşind în testul făcut ş. la reacŃia externă (mişcare. fire.Efectiv. un model al actelor prin care subiectul S sesizează lumea şi acŃionează asupra ei. introspecŃia sesizează numai rezultanta. 2 Gândindu-vă la comportamentul dvs de învăŃare. ei cereau subiectului să relateze numai asupra aspectului psihic „pur”. transformând-o. ceea ce. IntrospecŃia pretinde abstagerea de la acest conŃinut şi relatarea aspectului psihic “pur”. Fenomenul psihic este “trăit” nemijlocit. care este copilul sau adultul în variatele sale ipostaze. dar el este cunoscut. lămurit în chip mijlocit. Cercetătorii introspecŃionişti şi-au dat seama de acest lucru. încep şi distanŃările faŃa de el” (p. pretinsa greşeală pe care o făceau subiecŃii relatând despre obiectul (stimulul) percepŃiei. gest. eliminându-se orice referire la obiect. Conduita poate să nu capete . 186). Tema de reflecŃie nr. Blaga (1977) făcea remarca: “Fenomenele psihice sunt ca <trăiri> ele însele”. faptă…). răspundeŃi la următoarele întrebări: 1. Rezumând: avem psihologul P şi subiectul S. al reprezentării. Fenomenul de conştiinŃă nu poate fi înŃeles în afara relaŃiei sale cu obiectul. L.continua el . gândirii. desprins de condiŃiile obiective. Dar Blaga adaugă “Cunoaşterea acestor fenomene nu este identică cu <trăirea lor>” (p. 189). chiar în faŃa lucrului <in sine > “. în sensul că nu trimit spre altceva ascuns în spatele lor. care ni se prezintă ca imagini ale lumii externe. Despre trăsăturile personale (de temperament.) aflam din relaŃiile cu semenii.m. ci şi faptele conduitei şi activităŃi proprii.

arătând pe baza ei minusurile explicaŃiei asociaŃioniste ale judecăŃii şi rolul secundar al imaginii considerată ca element al gândirii. Combinată cu studiul comportamentului.etc. cât şi trăirile subiective într-o conexiune indisolubilă. ea trece de la fapte. În psihologie.un instrument. De aceea nu ne putem mărgini – în cunoaşterea psihologică – numai la consemnarea formei externe a acŃiunii. 181). cu valoare psihologică explicativă. Diversitatea şi nuanŃarea vieŃii afective. Acelaşi context – contextul vieŃii şi activităŃii omului – include atât datele comportării. aşa cum procedează behaviorismul clasic. 1976). Şcoala de la Wurtzburg a utilizat mai ales introspecŃia provocată. nu determină univoc conŃinutul psihologic intern.expresie externă.nota un autor. mărturia ei este valorificată în psihologie. luată în ea însăşi. ea se ridică de la date la ipoteză pentru a le verifica pe acestea din urmă pe baza unor noi date de control. Rubinstein (1959) – se desfăşoară în principiu ca orice cunoaştere ştiinŃifică. De asemenea. ea ne dezvăluie “experienŃa trăitului” fără de care conduita nu poate fi înŃeleasă. El este . motorie. Cât priveşte introspecŃia. EMG. mărturisirile literare ale scriitorilor sunt documente preŃioase. nu este egalată de studiul modificărilor fiziologice în emoŃie. IdentificaŃi două evenimente diferite care v-au cauzat aceeaşi emoŃie. de pildă. Oricum. mărturiile introspecŃiei trebuie considerate ca fapte . care nu poate depăşi – prin natura ei . care este atât de fin câte diferenŃieri sau discriminări permite. introspecŃia furnizează informaŃii valoroase. limbajul nu este oglinda exactă a psihicului. metoda înlesneşte comparaŃia între modul de conştientizare a unui fapt şi comportarea efectivă. 3 ScrieŃi timp de 2 zile un jurnal în care să detaliaŃi evenimentele şi stările prin care treceŃi. fenomenul şi esenŃa nu coincid.limitele descrierii pure.cum arăta Osgood . cuprinde întotdeauna o interpretare … spre a verifica apoi această interpretare cu ajutorul unor noi fapte (p. sensul său. Latura externă a conduitei. trebuie surprins şi conŃinutul psihologic intern.) a înlesnit sensibil controlul relatărilor introspective. Subiectivitatea introspecţiei Datele introspecŃiei pot fi uneori tot atât de fidele cât sunt indicaŃiile instabile ale unor aparate electrice moderne . L.că nu suntem conştienŃi decât de rezultatele gândirii şi nu de mecanismele ei (de aici butada sa: “Gândirea este o activitate inconştientă a psihicului”). luminat de întreg contextul de viaŃa în care se manifestă. aceleaşi acte de comportare pot avea motivaŃii diferite. sunt semnificative şi erorile introspecŃiei. Tema de reflecŃie nr. Cunoaşterea psihologică – arată S. Psihologul francez Alfred Binet a conchis . Dezvoltarea metodelor electrofiziologice (EEG. Este greşit însă să se creadă că înregistrarea conduitei externe şi a proceselor neurofiziologice ar putea suplini total datele pe care le furnizează introspecŃia. Jurnalele intime.pe temeiul datelor introspecŃiei provocate . indusă de cercetător. ea poate să constea tocmai în suspendarea sau amânarea reacŃiei (Galperin. De fapt. ca şi în alte domenii.

întrebarea: ”Cine apreciezi că te cunoaşte mai bine?” 1 – părinŃii. Auto-cunoaşterea Autocunoaşterea Într-o anchetă întreprinsă printre elevii din ciclul liceal (Radu & Pitariu. îi face să supraliciteze introspectia. dincolo de acest răspuns modal. prin întermediul actelor sale de conduită. e ca şi cum am admite că sinceritatea şi talentul ar permite să se evite erorile sistematice ale metodei (Blaga.că adolescenŃii sunt cei care se cunosc mai bine pe ei înşişi şi că fizionomia psihologică a vârstei respective este accesibilă în primul rând tinerilor. etc. ele nu conŃin adevărul gata-făcut. 3 – colegii de clasa. De fapt. acordandu-i un credit mai mare decât adulŃii. raŃionalizarea. la tema cunoaşterii de sine. Întreaga psihanaliză a arătat cum faptele de conştiinŃă imediată pot să cuprindă şi aspecte de “falsă conştiinŃă” graŃie mecanismelor de proiecŃie. Pentru aceasta. Nu numai adolescenŃii dar şi adulŃii au o asemenea convingere. 5 – tu însuŃi. introspecŃia trebuie controlată şi suplimentată cu mijloace obiective. adică: ”eu însumi” (transcris la persoana întâi). p. înainte de acŃiune. şi care pun sub semnul întrebării adevărul lor. au ieşit în evidenŃă anumite deosebiri individuale în funcŃie de răspunsul plasat pe locul 2. imaginea de sine rezultă din interiorizarea schemei unui semen al nostru. Nu există autoperceptie. În ultima analiză. a fost ultimul. Fară să discutăm în detaliu jocul acesta de proiecŃii şi de compensări. Intervine deci compensarea. indică. . în cunoaşterea de sine individul utilizează în mare măsură acelaşi tip de înformaŃie ca şi în cunoaşterea de altul. deci răspunsul modal cum se spune. pe acelaşi loc. de pildă. deci urmează a fi interpretate. 1986) figura printre altele.“Cine te cunoaşte mai bine?” şi la răspunsul modal “Eu însumi”.şi ca atare. cât şi în situaŃii-limită. adică numesc de fapt sursa care le oferă satisfacŃie. Mergând pe o asemenea opinie am putea spune . elevii cu rezultate şcolare bune apreciază că îi cunosc mai bine -în afară de “ei înşişi”. În ştiinŃă nu se poate conta doar pe onestitatea şi virtuozitatea analitică a subiectului în calitate de garanŃi ai adevărului. Individul se cunoaşte pe sine din încercările vieŃii. 1977.profesorii. Ca să înŃelegem mai bine modul în care fiecare din noi se cunoaşte pe sine. care stă în spatele răspunsurilor amintite. Descoperirea ”lumii interioare” de către adolescenŃi. autocunoaştere. fiind pentru ei o chestiune de simplă introspecŃie sau de autoobservaŃie. copilul percepe propriile atribute mai întai la altul şi după aceea le recunoaşte la el însuşi. în timp ce elevii mai slabi. iar G. Dintre răspunsurile oferite se puteau alege cel mult două. 189). este cazul să facem câteva menŃiuni din unghiul psihologiei obiective. de relaŃie cu altul. Astfel. Mead avea în vedere reprezentarea despre celălalt ca prototip (“altul generalizat”). a prestaŃiilor personale. a relaŃiilor sale cu alŃii atât în împrejurări obişnuite. precum şi preocuparea faŃă de ei înşişi. să ne referim în continuare. apreciind că se cunosc mai bine pe ei înşişi. Constatarea: răspunsul care a întrunit procentajul maxim de frecvenŃă.prin extensiune . Baldwin sublinia construcŃia genetică simultană a imaginii de sine cu imaginea de altul.trebuie să adăugăm că. Ch. prietenii sau colegii de clasă (dar nu profesorii). pe scurt. 4 – prietenii. raŃionalizare. Revenind la întrebarea adresată adolescenŃilor . 2 – profesorii.

S-a cerut persoanei studiate să facă aprecieri asupra acestor documente şi să indice în final care îi aparŃin. Integrarea lor în versiunea intimă a conştiinŃei de sine se află sub ncidenŃa unor mecanisme de apărare. imaginea socială de sine.. Şase luni mai târziu s-au prezentat persoanei respective aceste documente unele după altele în alternanŃă cu documente prelevate de la alte persoane. în timp ce eşecurile îl coboară. raŃionalizare. conştiinŃa imediată poate fi uneori ”falsă conştiinŃă”. La acestea se adaugă opinia grupului. repetată de mai multi autori. Deşi n-au recunoscut două treimi din documentele care-l privesc. toate acestea fără ca subiectul în cauză să ştie. acŃionează fără ca persoana în cauză să-şi dea seama. proces înlesnit. se însumează parcă cunoaşterii algebric. 5 Vă descurcaŃi mai bine la examenele susŃinute oral sau la examenele susŃinute în formă scrisă? Ce argumente susŃin alegerea făcută? Într-o experienŃă. Mecanismele de apărare. s-au procurat specimene de scris.Tema de reflecŃie nr. deci o supraevaluare a documentelor personale chiar dacă nu şi-a dat seama că îi aparŃin. proiecŃie. in ansamblu a rezultat o asimetrie netă a aprecierilor spre polul pozitiv. de asemenea s-au facut înregistrări sonore pe bandă magnetică în timpul unei povestiri. comparaŃia interindividuală. care pune în acŃiune mijloace obiective de studiu (tehnici de observaŃie. s-au filmat gesturi caracteristice ale unei persoane. preŃuirea colectivă. reuşitele şi insuccesele se Sursele autoînscriu pe o scală permanentă de valori. Se poate vorbi în cunoaşterea psihologică – ca şi în alte domenii – de un nivel al cunoaşterii bazate pe experienŃa cotidiană realizat în contextul vieŃii cotidiene cu mijloacele observaŃiei curente şi ale limbajului comun şi un nivel al cunoaşterii sistematice. Tema de reflecŃie nr. Pe termen mai lung. proiecŃie. Prima sursă în autocunoaştere este dinamica succeselor şi esecurilor proprii. mijloace experimentale. Succesele ridică nivelul autoaprecierii. pe care individul nu le controlează în chip conştient. În procesul activităŃii.etc. 4 AnalizaŃi sintagma „Sunt ceea ce sunt datorită tuturor”. Aşa cum s-a arătat. etc. psihometrice .sunt supuşi unei decantări continue.. Indici proveniŃi din surse diferiteexperienŃa succesului/eşecului. apoi capul din semi-profil. jocul acestor tatonări duce la o stabilizare relativă a imaginii de sine. situarea în repere oferite de cadrul social. mijlocit de un al doilea factor: comparaŃia cu altul şi înscrierea sau situarea în repere oferite de contextul social.

ci comportă o întreagă structurare. Bernard sublinia: un fapt nu este nimic în el însusi. ceea ce presupune o întreagă elaborare. plasat în contextul unei idei şi a unei observaŃii analitice. Tema de reflecŃie nr. care nu se reduce la simpla “citire” a datelor. lucru care ar putea genera o astfel de ipoteză.despre un subiect de interes. În demersul ştiinŃific.etc. În general. a cadrului interpretativ. despre amnezia copilăriei am putea construi ipoteza ca oamenii pot să îşi amintească mai multe lucruri din mica copilărie dacă se întorc în locul în care au avut loc incidentele. un fapt este apoi o constatare sau “lectură” a experienŃei. Această caracteristică subliniază importanŃa orizontului de informaŃie. J. “un fapt nu există niciodată în stare pură…. cât şi în “lectura” experienŃei. De exemplu. o unitate. el este întotdeauna solidar cu o interpretare”. . Există o deosebire între faptul brut. Generarea ipotezelor Primul pas în orice proiect de cercetare este generarea unei ipoteze . Piaget (1970) propune trei caracteristici: un fapt ştiinŃific este un răspuns la o întrebare. dar şi diferenŃe notabile.). atât în punerea întrebării. 6 DaŃi 3 exemple de întrebări prin care puteŃi realiza cunoaşterea empirică a propriei persoane. este utilă o bună cunoaştere a literaturii ştiinŃifice din domeniu . condensând informaŃia în limbajul ştiinŃei psihologice. realizarea unei cercetări stiintifice in psihologia contemporana implică doi paşi: (1) generarea unei ipoteze ştiinŃifice şi (2) testarea ipotezei.o afirmaŃie care poate fi testată . Un fapt intră în câmpul atenŃiei graŃie problemei care se pune. solidară cu sistemul de informaŃii care au dus la acea întrebare. el nu valorează decât prin ideea care i se ataşează sau prin proba pe care o furnizează.cărŃile şi articolele publicate până în momentul de faŃă despre subiectul care vă interesează. Cum ajunge un cercetător la o astfel de ipoteză? Nu există un răspuns unic. între concepŃie şi metodă există o condiŃionare reciprocă. De exemplu. De asemenea. Un observator atent al situaŃiilor care apar în mod natural ar putea avea avantajul unor ipoteze suplimentare. Între cele două niveluri există o anumită continuitate. Se pune întrebarea: ce constituie “fapt ştiinŃific”? Cl. este posibil să fi observat că vă amintiŃi mai multe lucruri despre anii de liceu când sunteŃi acasă la părinŃi.

Mai general putem.Experimentele Cea mai puternică metodă ştiinŃifică este experimentul. dexteritatea manuală sau agresivitatea). rareori problema repartizării aleatorii este cauza eşecului: dacă două clinici pentru tratamentul persoanelor obeze folosesc metode diferite şi obŃin rezultate diferite. Metoda corelaŃiei este cel mai des folosită în elaborarea testelor care măsoară aptitudini. de exemplu testul recunoaşterii figurilor. De exemplu. aptitudinile matematice. Metoda experimentala poate fi folosită şi în afara laboratorului. Dacă există o corelaŃie mare. O variabilă este un atribut care poate lua diferite valori. Cercetătorul controlează cu grijă condiŃiile . Cu toate acestea. Dacă un experiment ne arăta că performanŃele mnezice se schimbă sistematic o dată cu numărul de ore de somn. permiŃând măsurarea mai precisă a comportamentului şi controlul mai complet al variabilelor. CorelaŃia Nu toate problemele pot fi uşor studiate folosind metoda experimental. Experimentele ne pun la dispoziŃie cea mai importantă testare a ipotezelor despre cauze şi efecte. folosi metoda corelaŃiei pentru a stabili dacă o variabilă care nu se află sub controlul nostru este asociată – sau corelată – cu o altă variabilă care ne interesează. dar similare. adică dacă valorile celor două variabile cresc sau descresc împreună. Semnul corelaŃiei arată dacă cele două variabile corelează pozitiv. scorurile persoanelor la un test de aptitudini matematice pot fi corelate cu notele lor la un curs de matematică de liceu. efectele induse de diferitele metode de control al greutăŃii pot fi investigate folosind metodele pe grupuri separate. alegem oamenii care sunt deja anorexici sau deja la greutatea normală şi verificăm dacă diferă şi din punctul de vedere al sensibilităŃii gustative. atunci scorurile la test pot fi folosite pentru a determina care elevi dintr-un grup nou trebuie repartizaŃi în clasele de avansaŃi. nu putem trage concluzia că metodele lor diferite sunt cauza rezultatelor obŃinute. Un test asigură o situaŃie uniformă unui grup de persoane care au o anumită trăsătură variabilă (de exemplu: leziunile cerebrale. dacă dorim să testăm ipoteza că persoanele anorexice sunt mai sensibile la schimbările de gust decât persoanele cu o greutate normală. De exemplu. despre care tocmai am vorbit. Şi. nu putem selecta un grup de participanŃi de greutate normală rugând jumătate din grup să devină anorexici! Mai curând.şi face măsurători pentru a descoperi relaŃiile cauzale dintre variabile. un experiment poate cerceta dacă durata somnului produce schimbări la nivelul memoriei (amintirea evenimentelor din copilărie scade o dată cu lipsa de somn?). atunci a fost descoperită o relaŃie cauzală sistematică între aceste două variabile. în cercetările legate de obezitate. Metoda experimentală este o problemă de logică. De exemplu. . deoarece clinicile ar putea atrage tipuri diferite de persoane sau ar putea avea culturi de firmă diferite sau aşteptări diferite. În multe situaŃii cercetătorul nu are nici un control asupra repartizării participanŃilor într-un anumit grup. nu de amplasare. de persoane obeze. din nou. majoritatea experimentelor au loc într-un cadru de laborator. De exemplu. sau dacă sunt corelate negativ creşterea unei variabile determină descreşterea celeilalte.de multe ori într-un laborator . performanŃe sau alte trăsături psihologice. VariaŃia scorurilor la test poate fi corelată cu variaŃiile altei variabile. TESTELE.

sau băieŃii mai agresivi aleg să urmărească emisiuni mai violente? Dacă tot ceea ce avem este o corelaŃie.simpla observare a fenomenului studiat aşa cum se produce în mod natural . Experimentatorii au controlat variabila independenta şi au folosit repartizarea aleatoare a participanŃilor în cele două grupuri. Dar urmărirea unor programe televizate violente duce la creşterea agresivităŃii. s-a putut demonstra existenŃa unei corelaŃii între fumat şi cancerul de plămâni. În primele stadii ale unei cercetări. O astfel de relaŃie catiză-efect nu poate fi dedusă din studiile de corelaŃie. cercetările au arătat că. Într-o cercetare experimentală tipică. cel mai eficient mod de a progresa către o explicaŃie poate fi observarea directă .) Două variabile pot fi corelate când nici una nu este cauza celeilalte. (După cum am observat la începutul capitolului. într-adevăr corelaŃia este o condiŃie prealabilă existenŃei unei relaŃii cauzale. Care ar putea fi posibilele explicaŃii pentru aceste date? Sunt berzele responsabile pentru naşterile din Germania sau există un alt factor care influenŃeaza ambele fenomene? Observarea OBSERVAREA DIRECTĂ. variaŃia uneia dintre ele este doar posibil să fie cauza variaŃiei celeilalte. De exemplu. se ştia deja că persoanele care fumează aveau o probabilitate mai mare de a dezvolta un cancer. Tema de reflecţie nr. Există o distincŃie importantă între cercetările experimentale tipice şi cele de corelaŃie. nu putem spune care variabilă este cauza şi care este efectul. deoarece corelaŃia nu implică neapărat cauzalitatea.după cum companiile producătoare s-au grăbit să arate .această corelaŃie a lăsat deschisă posibilitatea existenŃei unei terŃe cauze. nici o concluzie de acest tip nu este justificată numai din studiile de corelaŃie. fără experimente suplimentare. totuşi. atunci poluarea aeriană este mai probabil să determine frecvenŃele mai mari de cancer la fumători. Pe scurt. cu atât este mai agresiv. Dar . De exemplu. cu cât un băiat vede la televizor mai multe scene de violenŃă. Dar. 7 Un studiu din 1988 al lui Sies (“A new parameter for sex education”) a descoperit o corelaŃie pozitivă între numărul de berze şi numărul de copii născuŃi în Germania anilor `60 – `80. când două variabile sunt corelate. alte cercetări demonstrează existenŃa unei relaŃii cauzale între urmărirea unor emisiuni cu un grad crescut de violenŃă şi comportamentul agresiv. cu mulŃi ani înainte ca experimentele medicale realizate după reguli stricte să demonstreze că fumatul Ńigărilor produce cancerul. Adică. o variabila (variabila independentă) este manipulată sistematic pentru a determina efectele ei cauzale asupra altei variabile (variabila dependentă). De exemplu. dacă oamenii care trăiesc într-o zonă urbană poluată au o probabilitate mai mare de a fuma decât cei care trăiesc în zone rurale unde aerul este mai curat.CORELAłIA ŞI CAUZALITATEA.

Ancheta sociologică a fost folosită şi pentru. astfel încât părerile lor personale să nu influenŃeze ceea ce raportează. STUDIILE DE CAZ. dacă cercetarea urmăreşte antecedentele din copilărie pentru depresia la vârsta adultă. înainte ca Masters şi Johnson să-şi fi realizat cercetarea despre comportamentul sexual uman. preferinŃele pentru anumite produse. nevoi de îngrijiri medicale.A. Acest lucru implică întrebarea oamenilor despre experienŃele relevante din trecutul lor. informaŃii care ne vor ajuta în investigaŃiile ulterioare de laborator. metoda anchetei a condus la multe rezultate importante. InformaŃiile din mii de interviuri au fost analizate. cercetătorii folosesc metoda anchetei sociologice. Unele probleme care sunt dificil de studiat prin observarea directă pot fi studiate indirect. Înregistrările video cu nou-născuŃi arată detaliile activităŃii lor la scurt timp de la naştere şi tipurile de stimuli la care răspund. ducând la publicarea a două lucrări de pionierat: Sexual Behavior in the Human Male (Comportamentul sexual al bărbaŃilor) (Kinsey. Un sondaj adecvat implică folosirea unui chestionar pretestat pe un eşantion de persoane selectate prin metode care asigură reprezentativitatea pentru populaŃia studiată. ş. cu 20 de ani înainte.a. ca şi pentru rezolvarea problemelor sexuale. De exemplu. 1948) şi Sexual Behavior in the Human Female (Comportamentul sexual al femeilor) (Kinsey. METODA ANCHETEI SOCIOLOGICE. William Masters şi Virginia Johnson (1966) au dezvoltat tehnici pentru observarea directă a reacŃiilor sexuale în laborator. spunând că fac mai multe exerciŃii fizice decât în realitate). Deşi cercetătorii au acceptat că sexualitatea umană are multe dimensiuni în afara celei biologice. 1953). Martin şi Gebhard. Totuşi. sunt probabil cele mai cunoscute sondaje. prin folosirea chestionarelor şi a interviurilor.d. Fomeroy. Sondajul Gallup şi sondajul Biroului NaŃional de Recensăminte din S. adică pur şi simplu întreabă subiecŃii dacă realizează comportamentul respective. În loc să observe oamenii care se angajează într-un anumit comportament (de exemplu. dacă problema studiată este în parte biologică. Fomeroy şi Martin. exerciŃiul fizic regulat). observarea primatelor în mediul lor natural ne poate spune foarte multe despre organizarea lor socială. Metoda anchetei este totuşi mai expusă influenŃei factorilor externi decât observarea directă. Aceste studii de caz sunt biografii făcute . cercetătorii care observa comportamentul ce se produce natural trebuie să fie pregătiŃi să observe şi să înregistreze exact evenimentele.U. De exemplu. Datele au inclus: (1) observarea comportamentului.Observarea atentă a unui animal şi cea a comportamentului uman sunt punctul de plecare pentru un mare număr de cercetări în psihologie. Deosebit de importante sunt efectele dezirabilităŃii sociale. Totuşi. care apar când unii oameni încearcă să se prezinte într-o lumină favorabilă (de exemplu. Metoda observării poate fi folosită şi în laborator. observaŃiile lor privind aspectele anatomice şi fiziologice ale excitaŃiei sexuale au fost foarte utile pentru înŃelegerea naturii sexualităŃii umane. O altă formă de observare indirectă este efectuarea unui studiu de caz. a descoperi opiniile politice ale oamenilor. De exemplu. în timpul şi după stimularea sexuală. care este o biografie parŃială a unui anumit individ. în cercetarea lor clasică despre aspectele fiziologice ale sexualităŃii umane. De exemplu. cea mai mare parte a informaŃiilor disponibile despre felul în care se comportă oamenii din punct de vedere sexual (spre deosebire de felul în care le spun legile. (2) înregistrări ale schimbărilor produse la nivel fiziologic şi (3) răspunsuri la întrebări despre senzaŃiile participanŃilor înainte. cercetătorul ar putea începe prin a pune întrebări despre evenimentele anterioare din viaŃă. religia sau societatea că ar trebuie să se comporte) veneau din anchetele sociale vaste realizate de Alfred Kinsey şi colaboratorii.m.

Un studiu de acest tip este o sinteză ştiinŃifică despre existenŃa unei serii de cercetări pe o anumită temă. Uneori. care sunt apoi prelucrate statistic. în care autorii folosesc tehnici statistice pentru a combina şi trage concluzii despre cercetările realizate până atunci. De exemplu. Unul este prezentarea sintetică a subiectului. pot fi folosite pentru a verifica anumite date sau rudele persoanei pot fi rugate să povestească ce îşi amintesc despre evenimentele relevante. respectând. la un nivel superior – meta – al analizei statistice. după cum am văzut. care sunt apoi prelucrate. dreptul la intimitate al clientului? Una din limitele majore ale studiilor de caz este faptul că ele se bazează pe amintirile unei persoane şi pe reconstrucŃia evenimentelor anterioare. Pe parcursul acestei cărŃi ne vom baza deseori pe metaanalize pentru a descrie starea dovezilor pentru teoriile şi ipotezele psihologice. Deoarece domeniul psihologiei se dezvoltă într-un ritm alert. Chiar şi aşa. din nou. în care autorii descriu cercetările realizate anterior şi discută puterea dovezilor disponibile sub forma unei expuneri sau a descrierii stadiului rezultatelor. metaanalizele au potenŃialul de a fi şi mai sistematice şi mai imparŃiale decât prezentările sintetice. Care sunt datele pe care poate să le facă publice. Studiul literaturii ştiinŃifice poate duce la două feluri de cercetări. elemente frecvent distorsionate sau incomplete. 8 Un psiholog doreşte sa prezinte un studiu de caz la o conferinţa. După cum vă puteŃi imagina. în acest mod. cercetările individuale sunt considerate „cazuri". caracterul limitat face studiile de caz mai puŃin utile pentru testarea unei teorii sau ipoteze decât pentru sugerarea ipotezelor care pot fi testate în moduri mai riguroase sau verificate pe un eşantion mai mare de participanŃi. Într-o metaanaliza. dimpotrivă. StudenŃii care se înscriu la cursuri de nivel avansat scriu deseori prezentări sintetice despre un anumit subiect ca lucrări de semestru. o actualizare a descoperirilor este o unealtă indispensabilă pentru evaluarea pattern-urilor în cadrul datelor din ce în ce mai numeroase legate de o anumită ipoteză sau teorie psihologică.în scopuri ştiinŃifice şi sunt importante surse de date pentru psihologii care lucrează mai mult cu diferenŃele individuale. fiecare participant contribuind cu datele sale unice. cum sunt certificatele de deces. pot fi folosite şi alte date pentru a corobora informaŃiile obŃinute într-un studiu de caz. Studiul literaturii ştiinŃifice Un ultim mod de realizare a cercetării psihologice îl constituie studiul literaturii ştiinŃifice. fiecare cercetare contribuind cu datele sale unice. . În orice experiment. participanŃii sunt consideraŃi „cazuri". informaŃiile scrise. totodată. Tema de reflecţie nr. oamenii de ştiinŃă folosesc studiul de caz în acelaşi mod în care un terapeut sau un medic ar putea sa îl folosească pentru a formula un diagnostic şi un tratament pentru un anumit individ. Un alt tip de studiu care a devenit din ce în ce mai popular este metaanaliza.

o persoană nu trebuie expusă. ConsimŃământul informat vine uneori în contradicŃie cu o altă cerinŃă frecventă: participanŃii trebuie să ştie care este ipoteza care se testează într-o cercetare. Dacă un cercetător plănuieşte să compare participanŃii care învaŃă liste de cuvinte familiare cu participanŃii care învaŃă liste de cuvinte nefamiliare. CERCETAREA PE OAMENI. care să urmărească asigurarea unui tratament adecvat participanŃilor pe tot parcursul cercetării. persoana trebuie să participe la cercetare de bună voie şi să se poată retrage în orice moment doreşte. Al doilea principiu care guvernează tratamentul etic al participanŃilor umani este consimŃământul informat. În ce condiŃii este etic justificabil ca un cercetător să trateze un participant în acest mod pentru a-şi atinge scopul din proiectul său de cercetare? Acestea sunt tipurile de întrebări la care comitetul de monitorizare încearcă să răspundă pentru fiecare participant. oamenii pot fi nepoliticoşi. În consecinŃă.Etica cercetării psihologice Deoarece psihologii studiază fiinŃe vii.în privinŃa procedurii şi orice reacŃii emoŃionale reziduale trebuie rezolvate astfel încât participanŃii să plece cu demnitatea intactă şi cu un grad mai mare de apreciere faŃă de cercetare. În viaŃa de zi cu zi. Şi nici nu vor exista probleme etice serioase dacă participanŃilor li se dă un chestionar surpriză la care nu se aşteptau. În timpul discuŃiei şi informării. Comitetul de supraveghere trebuie să fie convins că procedurile de informare sunt adecvate la această exigenŃă. ruşinaŃi (fiind lăsaŃi să creadă că au stricat accidental un aparat). Evident. cât şi al subiecŃilor animali (American Psychological Association. consimŃământul informat nu este întotdeauna uşor de implementat. Prin urmare. În S. pot minŃi sau îi pot face pe alŃii să se simtă anxioşi. după această dezvăluire. Ca şi principiul riscului minim. desigur. ei trebuie să fie foarte atenŃi la problemele etice care pot apărea in timp ce realizează cercetarea. li se vor explica motivele pentru care nu li s-a spus nimic . riscurile anticipate în cercetare ar trebui să nu fie mai mari decât cele întâlnite în mod obişnuit în viaŃă. dar hotărârea nivelului de stres psihologic justificat etic de un proiect de cercetare nu este întotdeauna foarte uşoară. Dar dacă cercetătorul vrea să compare participanŃii care învaŃă cuvintele într-o stare sufletească neutră cu participanŃii care învaŃă cuvintele când sunt furioşi sau jenaŃi? În mod clar cercetările nu vor conduce la concluzii valide dacă participanŃilor trebuie să ii se spună din timp că vor fi înfuriaŃi intenŃionat (fiind trataŃi nepoliticos) sau că vor fi făcuŃi să se simtă. la traume fizice sau leziuni. nici o problemă etică nu apare dacă li se spune participanŃilor din timp că vor învăŃa liste de cuvinte: ei nu au nevoie sa ştie cum variază cuvintele de la un participant la altul. legile federale cer tuturor instituŃiilor care realizează cercetări plătite din fonduri federale să stabilească un comitet intern de supraveghere. AsociaŃia Americană de Psihologie (APA . fără nici o sancŃiune. 1990).. În majoritatea cazurilor. O practică frecventă este separarea numelor şi a . InformaŃiile despre a persoană dobândite în timpul unei cercetări trebuie să rămână confidenŃiale şi să nu fie accesibile altor persoane fără consimŃământul participantului.A. principiile specifică faptul că informarea participanŃilor este necesară cât se poate de repede după terminarea experimentului.American Psychological Association) şi omoloagele ei din Canada şi Marea Britanie au stabilit linii directoare pentru tratamentul atât al participanŃilor umani.sau au fost induşi în eroare . Al treilea principiu al cercetării etice este dreptul la intimitate. Primul principiu care guvernează tratamentul etic al participanŃilor umani este riscul minim.U. ParticipanŃilor trebuie să li se spună din timp ce aspecte ale cercetării ar putea influenŃa dorinŃa lor de a coopera şi.

U. în S. Chiar dacă sunt îndeplinite toate aceste condiŃii. ci costul uman .de exemplu. şoareci şi păsări. hipertensiunea şi boala Alzheimer (Carroll şi Overmier. 95% din acestea fiind şobolani. În acest fel. Datele sunt apoi identificate prin intermediul unui cod sau al unui număr de caz. Printre cei care sprijină această poziŃie există însă reticenŃe în privinŃa numărului foarte mic de cercetări care implică proceduri dureroase sau nocive. . Acest lucru apără şi mai mult intimitatea anumitor participanŃi la cercetare. Este. un rol fundamental în înŃelegerea şi tratarea unor probleme psihologice ca: anxietatea. 1996a. Unul este că la animale comportamentul este interesant şi merită studiat. Ghidul APA subliniază şi faptul că cercetătorii au obligaŃia morală de a trata uman animalele şi de a le reduce la minimum suferinŃa. agresivitatea. Cercetările pe animale au jucat.cercetarea poate să demareze. variabilă independentă.comparaŃiv cu beneficul potenŃial. Aproximativ 7% din cercetările psihologice folosesc animale. care stipulează modul în care trebuie să fie îndeplinită această obligaŃie morală. Psihologii realizează cercetări pe animale din două motive principale. necesară realizarea unei cercetări în care participanŃii vor ti induşi în eroare sau se vor simŃi ruşinaŃi? Numai dacă cercetătorul şi comitetul de supraveghere sunt convinşi că experimentul poate aduce la cunoştinŃa comunităŃii ştiinŃifice informaŃii care merită efortul practice sau teoretice . stresul. întradevăr. de fapt. datele medii la nivelul întregului grup de participanŃi supuşi la aceeaşi. depresia.A. Deşi controversa în legătură cu tipul de cercetări şi corectitudinea morală a utilizării animalelor continuă. 9 Care credeŃi ca sunt elementele cercetării ce trebuie specificate atunci când vrem sa obŃinem consimŃământul informat? CERCETAREA PE ANIMALE. tulburările alimentare. Există prevederi specifice despre condiŃiile de viaŃă şi întreŃinerea animalelor de laborator. unul dintre principiile centrale ale eticii cercetării este că cei care iau parte la o cercetare psihologică trebuie să fie consideraŃi parteneri cu drepturi depline în cercetare. Tema de reflecţie nr. 2001). Al doilea este că sistemele animale pot oferi modele pentru funcŃionarea sistemelor umane şi astfel cercetările pe animale pot duce la cunoştinŃe care ar fi imposibil sau imoral de obŃinut direct de la oameni. nici o altă persoană în afara experimentatorului nu are acces la răspunsurile unui anumit participant. 1996b). În afara acestor prevederi specifice. abuzul de droguri. cercetătorul trebuie să evalueze costurile cercetării .nu cele economice. majoritatea psihologilor (80%) şi a persoanelor care au ales ca obiect principal de studiu psihologia (72%) sunt în favoarea folosirii animalelor în cercetare (Pious.altor informaŃii folosite pentru identificarea participanŃilor de datele strânse în cercetare. Un alt domeniu în care standardele etice trebuie să fie respectate este cercetarea pe animale. O altă practică frecventă este comunicarea numai a datelor colective .

Sumarul secŃiunii - În general, realizarea unei cercetări implică doi paşi: (1) generarea unei ipoteze ştiinŃifice şi (2) testarea ipotezei. Testarea ipotezelor se face prin metode experimentale şi nonexperimentale. - Prin metode experimentale se stabileşte o relaŃie de cauzalitate între o variabilă independentă (cea manipulată in experiment de către cercetător) şi una dependentă. Experimentele se desfăşoara atăt în laborator, căt şi în mediul natural – scopul principal al alegerii locaŃiei îl reprezintă posibilitatea de control a mediului. - Prin metode non-experimentale se stabileşte o legatură între două variabile, fără însă să se poată stabili o relaŃie cauză-efect. CorelaŃia, observaŃia, ancheta sociologică şi studiul de caz sunt exemple de astfel de metode. - Orice demers de cercetare, fie că implică participanŃi umani sau animale, este supus unor principii etice (American Psychological Association, 1990).

Lucrarea de evaluare facultativă nr. 2 Apelând la un exemplu concret, evidenţiaţi caracteristicile observaţiei ca metodă de investigaţie psihologică versus caracteristicile observaţiei cotidiene.

Bibliografie de referinţă Obligatorie Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (2002). Introducere în psihologie. Editura Tehnică, Bucureşti. Radu, I. (coord, 1993). Introducere în psihologia contemporană. Editura Sincron, Cluj-Napoca. Opţională Hayes, N., & Orrell, S. (2003). Introducere în psihologie. Editura All, Bucureşti. Radu, I. (coord., 1993). Metodologie psihologică şi analiza datelor. Editura Sincron, Cluj-Napoca.

Modulul IV Procesele senzoriale
Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu procesele psihice elementare – senzaţiile şi perpepţiile. Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursanţii trebuie: Să poată defini corect conceptul de senzaţie Să recunoască principalele caracteristici ale senzaţiilor Să definească pragul senzorial şi să recunoască tipurile sub care se regăseşte acesta Să cunoască principalele legităţi ale senzaţiilor Să definească conceptul de percepţie Să numească şi să descrie cele patru faze ale percepţiei Să cunoască formele percepţiilor

ImaginaŃi-vă noaptea târziu, pe o plajă pustie. Deşi imaginea este de calm profund, în realitate lumea vâ asaltează cu o cantitate enormă de informaŃie: lumina cerului, oricât pare de slabă, ajunge la ochii dumneavoastră. Sunetul valurilor, oricât de slab, ajunge la urechile dumneavoastră. SimŃiŃi în corp presiunea pe care o exercită asupra nisipului pe care staŃi, mirosul mării se dispersează în nările dumneavoastră şi vinul pe care l-aŃi băut mai păstrează încă o aromă vagă. Acestea sunt doar informaŃiile pe care le primiŃi din exterior! Există mult mai multe informaŃii de care nu sunteŃi conştient. Amplificatorul TV de pe dealul din spate, staŃia radio din celălalt capăt al oraşului şi telefonul (cellular) al unui trecător vorbăreŃ, toate emit radiaŃii electromagnetice care, deşi vă învăluie, nu ajung la un nivel conştient. Pe trotuarul de vizavi proprietarul unui câine Îl cheamă cu un fluier cu o frecvenŃă foarte înaltă care, deşi foarte intens pentru câine (şi pentru liliecii din vecinătate), este imperceptibil pentru dumneavoastră. La fel, moleculele din aer şi din gura dumneavoastră şi presiunea foarte slabă exercitată de vânt pe piele sunt prezente şi reprezintă o informaŃie care, însă, nu devine conştientă. Chiar şi în cele mai calme situaŃii lumea ne furnizează constant o vastă tapiserie informaŃională. Avem nevoie să asimilăm şi să interpretăm cel puŃin o parte din această informaŃie pentru a interacŃiona adecvat cu lumea. Această nevoie ne conduce către două probleme. În primul rând, care aspecte ale informaŃiilor primite din mediu sunt înregistrate şi care nu şi de ce vedem radiaŃia electromagnetică (de exemplu, lumina verde), dar nu putem vedea şi spectrul care vine la noi sub forma razelor X sau a undelor radar? În al doilea rând, cum funcŃionează organele de simŃ pentru a strânge informaŃia accesibilă? Steven Pinker, în lucrarea sa recenta How the Mind Works (Cum funcŃionează mintea), discută acest subiect dintr-o perspectivă evolutivă. Vom încerca şi noi, totuşi, să oferim o posibilă direcŃie de abordare observând că organisme diferite şi-au construit moduri diferite de a face faŃă cerinŃelor vieŃii. Liliecii, de exemplu, au o vedere mult mai slabă decât oamenii, dar un auz, mult mai bun, pe care îl folosesc aşa cum ne folosim noi văzul, pentru a crea un model care

se adaptează continuu spaŃiului tridimensional şi obiectelor din el. Analog, câinii au văzul mult mai prost dezvoltat comparativ cu oamenii, dar au mirosul mult mai fin, folosindu-1 nu numai pentru a înŃelege structura lumii prezente, ci şi pentru a determina ce s-a întâmplat în trecut. SimŃurile sunt sistemele prin care primim informaŃii şi mijlocul prin care determinăm natura mediului în care trăim şi acŃionăm. În acest capitol vom discuta câteva dintre proprietăŃile principale ale simŃurilor. O parte din cercetările pe care le vom aborda se referă la fenomene psihologice, în timp ce altele studiază baza biologică a acestor fenomene. Virtual, în nici o altă zonă a psihologiei aceste două abordări, biologică şi psihologică, nu s-au completat cu rezultate atât de bune. Ambele abordări fac, deseori, diferenŃa între senzaŃie şi percepŃie. La nivel psihologic, senzaŃiile sunt experienŃe fundamentale, primare, asociate cu stimulii (de exemplu, vederea poate detecta un obiect mare şi roşu). Nivelul perceptual implică integrarea şi interpretarea acestor experienŃe senzoriale brute („Este o maşină de pompieri”). La nivel biologic, procesele senzoriale implică organele de simŃ şi căile neurale care pleacă spre centrii nervoşi, care realizează, primele etape din procesul de strângere a informaŃiilor despre stimuli. Procesele perceptive implică nivelurile superioare ale scoarŃei cerebrale, care sunt în strânsă legătură cu atribuirea sensurilor. DiferenŃa dintre senzaŃie şi percepŃie, deşi folositoare pentru organizarea informaŃiilor în studiu, este întrucâtva arbitrară. Evenimentele biologice şi psihologice care au loc în primele stadii ale procesării unui stimul afectează uneori interpretarea stimulului. Mai mult, din perspectiva sistemului nervos, nu există nici o graniŃă între înregistrarea informaŃiilor de către organele de simŃ şi prelucrarea lor în creier, pentru a le atribui un sens. De fapt, una dintre trăsăturile cele mai importante ale creierului este că, în timp ce preia informaŃiile senzoriale, trimite constant, de la etajele superioare, mesaje către primul etaj al procesării senzoriale. Aceste proiecŃii la nivelul mecanismelor de recepŃie sunt activităŃi care modifică modul de procesare a informaŃiilor senzoriale (Damasio, 1994; Rolls, 2000; Wandeli, 1995; Zeki, 1993). Acest capitol este organizat în jurul diferitelor simŃuri: văzul, auzul, mirosul, gustul şi atingerea, inclusiv presiunea, temperatura şi durerea. În viaŃa cotidiană, în orice acŃiune participă de obicei mai multe simŃuri. Vedem o piersică, îi simŃim textura, gustul şi mirosul când muşcăm din ea şi auzim sunetele produse de masticaŃie. Totuşi, pentru a uşura analiza, vom aborda simŃurile câte unul, pe rând. Înainte de a începe să cercetăm flecare simŃ în parte, vom discuta unele proprietăŃi care sunt comune tuturor simŃurilor. CONCEPTUL DE SENZAłIE Prin intermediul senzaŃiilor noi primim informaŃii despre nesfârşita bogăŃie de însuşiri ale obiectelor şi fenomenelor lumii reale. Ele sunt considerate cele mai elementare fenomene psihice din categoria proceselor cognitive. Deprivarea senzorială totală chiar din momentul naşterii (ceea ce se poate realiza experimental doar pe animale), echivalează cu suprimarea oricărei dezvoltări psihice a individului uman, deşi organismul respectiv ar putea să ducă o existenŃă pur “vegetativă” în cazul în care se iau măsuri pentru întreŃinerea artificială a funcŃiilor vitale. Efectele unei asemenea deprivări senzoriale sunt cu totul altele dacă aceasta survine după ce structura psihică a omului s-a constituit pe baza funcŃionării anterioare normale a organelor de simŃ: chiar dacă se produc o serie de tulburări şi o oarecare degradare a unor compartimente ale vieŃii psihice, structura psihică generală se menŃine în absenŃa unor noi informaŃii senzoriale. De regulă, se constată că în condiŃiile unei severe „claustrări” (navigatorii solitari pe oceane, speologii izolaŃi în peşteri, etc.) subiectul este cuprins de o adevărată “ foame informaŃională”,

Tema de reflecŃie nr. În absenŃa influenŃei formative a factorului social “materia primă senzorială” (chiar de cea mai bună calitate) rămâne neprelucrată. ci rămâne la un nivel elementar (în cazuri extreme. când copiii sunt crescuŃi de animale. 1 DaŃi 3 exemple de produse ale fenomenului denumit “foame informaŃională”. pe baza acestui bagaj informaŃional senzorial structura psihică a individului orb-surd se poate constitui şi dezvolta până la nivelul normal în toate compartimentele sale. psihicul nu poate interveni în mod eficient în reglarea adecvată a diferitelor părŃi componente precum şi a organismului luat ca întreg în relaŃiile sale complicate şi variabile cu lumea înconjurătoare. Tema de reflecŃie nr.ceea ce determină prin compensare o intensificare a activităŃii psihice a creierului (apar iluzii de tot felul. sunt supuşi unui proces psihopedagogic special. printre altele. a diferitelor sale organe şi aparate. totuşi ele ne furnizează informaŃii şi despre starea funcŃională a organismului. viaŃa lor psihică nu depăşeşte cu mult din punct de vedere calitativ nivelul psihicului animalelor respective). iar structura psihică specific umană nu se dezvoltă. Dacă. 2 GândiŃi-vă la cazul unui copil crescut de animale şi urmăriŃi evoluŃia sa prin prisma dezvoltării senzoriale. însă. Fără o judicioasă confruntare şi integrare a informaŃiilor senzoriale referitoare la evenimentele care au loc în lumea exterioară şi în mediul intern.). Date valoroase referitoare la rolul diferitelor tipuri de senzaŃii în dezvoltarea psihicului uman oferă cazurile de copii cu deficienŃe senzoriale (nevăzătorii. Să mai notăm că deşi destinaŃia principală a senzaŃiilor este de a reflecta lumea exterioară. lăsaŃi în afara unui sistem special de instrucŃie şi educaŃie. tocmai ca efect al izolării informaŃionale. Să reŃinem deci că organele de simŃ furnizează creierului informaŃia senzorială primară necesară pentru construirea complicatului edificiu al psihicului uman. copiii care suferă de surdocecitate congenitală sau timpurie (survenită în primii ani de viaŃă). Pentru aceasta este absolut necesară şi decisivă includerea individului într-un sistem adecvat de relaŃii sociale. etc. rămân la un nivel extrem de scăzut al vieŃii psihice. halucinaŃii. orbii-surzi). . Aşa de pildă. utilizarea şi dezvoltarea intensivă a tuturor sistemelor senzoriale valide (inclusiv a resturilor de văz şi auz). în afara societăŃii. Pe de altă parte însă simpla prezenŃă a senzaŃiilor de toate felurile nu este suficientă pentru a asigura dezvoltarea normală a structurii psihice a personalităŃii. surzii.

paramecii. Din acest punct de vedere organele de simŃ ale omului se aseamănă cu cele ale animalelor. insectele etc. la începutul vieŃii postnatale copilul reflectă realitatea sub forma de senzaŃii. care reflectă diferitele însuşiri ale obiectelor şi fenomenelor lumii externe.. graŃie cărora realizează reflectarea senzorială a realităŃii.a. în derularea obişnuită a vieŃii psihice cu greu putem detaşa “senzaŃia” în forma sa pură (ca reflectare a unei însuşiri simple şi izolate). iar dintre pluricelulare – viermii inelari. Dar. SenzaŃia este prin definiŃie ceva fără un contur precis şi “determinat”. De asemenea. pe baza selecŃiei naturale. dat fiind că procesele psihice mai complexe nu s-au constituit încă. Totuşi. de sărat. în evoluŃia filogenetică există o treaptă a “psihicului senzorial elementar” care se caracterizează prin faptul că animalele situate la acest nivel (unicelularele – de pildă amibele. ne putem referi cu precădere la senzaŃiile organice (de foame. la acŃiunea agenŃilor externi. Fiecare individ uman “primeşte” de la natură. de zgomot etc. Desprinderea şi studierea lor oarecum separată este expresia folosirii unui procedeu obişnuit de abstragere în interes ştiinŃific şi didactic. o impresie senzorială mai mult sau mai puŃin vagă. putem vorbi de senzaŃii de lumină. de “carte”. organele de simŃ. Altfel spus. ele sunt “aparate senzoriale” în sensul că permit omului să obŃină informaŃiile necesare pentru a se orienta cât mai bine în timp şi spaŃiu. de sete. .). precum şi practica socială (inclusiv sub forma cercetării ştiinŃifice experimentale). Astfel.) sunt capabile să sesizeze şi să reacŃioneze numai la acŃiunea unor stimuli izolaŃi. senzaŃiile sunt incluse în structuri psihice mai ample şi totodată sunt “penetrate” de o serie de procese şi stări psihice mai complexe (reprezentările. În realitate. de “bancă” etc. Din acest motiv. al adaptării continue. neesenŃiale ale lucrurilor. Desigur. gândirea. etc. de dulce. care prezintă o importanŃă pentru existenŃa şi funcŃionarea normală a organismului uman. limbajul. de rece. De asemenea.). informaŃiile pe care ni le furnizează sunt uneori inexacte (experienŃa empirică. deşi în mod curent noi venim în contact cu o serie de obiecte concrete. trebuie să considerăm că este vorba de reflectarea unor însuşiri separate şi în mod obligatoriu elementare ale obiectelor şi fenomenelor. precum şi stările interne ale organismului. pentru a oferi un exemplu ilustrativ. emoŃiile. Criteriul principal al veracităŃii reflectării senzoriale îl constituie activitatea practică a individului. atât pe plan individual cât şi pe plan social oferă o cunoaştere de suprafaŃă şi de aceea poate fi înşelătoare). adică să reflecte numai unele însuşiri separate ale obiectelor şi fenomenelor externe: proprietăŃile lor mecanice (de pildă vibraŃiile) sau chimice (de pildă mirosul ş. Din acest motiv sa impus necesitatea verificării şi cercetării permanente a reflectării senzoriale prin intermediul practicii personale şi mai ales sociale. în derularea vieŃii psihice. senzaŃiile nu au o existenŃă izolată în contextul vieŃii psihice a personalităŃii. alături de celelalte părŃi constitutive ale corpului. în momentul acŃiunii nemijlocite a stimulilor respectivi asupra receptorilor. în aşa fel încât senzaŃiile să ofere organismului informaŃii suficient de exacte şi de detaliate despre proprietăŃile acestor obiecte şi fenomene. de durere a unui organ etc.). nu putem spune că avem o senzaŃie de “masa”. de cald.SenzaŃiile sunt procese psihice elementare. Dat fiind că senzaŃiile oglindesc proprietăŃile exterioare. Organele de simŃ ale omului sunt produsul unui îndelungat proces de evoluŃie biologică. care posedă însuşirile respective. Pentru a le distinge de celelalte procese.

foarte sensibil la lumină) şi începem să distingem tot mai bine obiectele din jur (vederea aproape normală se restabileşte după cca. Nu se ajunge la dispariŃia senzaŃiilor. atunci când introducem într-un vas cu apă de temperatura camerei o mână . care conŃin o substanŃă chimică mult mai puŃin sensibilă la lumină – iodopsina). Ea poate urma două direcŃii: creşterea (adaptare pozitivă) sau scăderea sensibilităŃii (adaptare negativă). întreaga informaŃie senzorială dobândeşte o valoare specific umană. 30-45 min. Deosebit de evidentă este această creştere în cazul adaptării la întuneric: venind brusc de la lumină într-o cameră întunecată. 3 DenumiŃi 5 tipuri de stimuli diferiŃi şi organele de simŃ prin care stimulii respectivi pot fi percepuŃi. În general. implicându-se în constituirea şi dezvoltarea proceselor şi structurilor psihice superioare ale personalităŃii. de regulă se manifestă atunci când stimulii sunt excesiv de puternici. această împrejurare modifică substanŃial mecanismele informaŃionale ale sistemelor senzoriale. În acest context. Sau. Adaptarea pozitivă se manifestă sub forma creşterii sensibilităŃii la acŃiunea unor stimuli slabi.. la început lumina ne orbeşte şi nu vedem nimic. Adaptarea senzorială constă în modificarea sensibilităŃii absolute minime şi diferenŃiale a analizatorilor în raport cu intensitatea şi durata acŃiunii stimulilor asupra receptorilor. Pe măsură ce copilul se integrează tot mai deplin în sistemul relaŃiilor sociale (în cadrul activităŃii obiectuale şi al comunicării interumane) organele sale senzoriale. Adaptarea negativă ca diminuare. În sfera sensibilităŃii termice adaptarea pozitivă se manifestă. De pildă. iniŃial senzaŃia olfactivă este puternică. dată fiind natura socială a omului. Această modificare are un caracter adaptativ în sensul că vizează reflectarea cât mai exactă a realităŃii. ajung să îndeplinească într-un grad tot mai mare funcŃii socio-culturale. Distingem trei variante ale adaptării senzoriale: Adaptarea negativă ca dispariŃie totală (sau cvasitotală) se produce în cazul acŃiunii îndelungate a unor stimuli constanŃi asupra receptorilor. Trebuie sa adăugăm însă că. De exemplu. rolul organelor sale de simŃ nu se rezumă la funcŃiile lor biologice. cu timpul (după 50-60 s) sensibilitatea ochiului scade şi ajungem să vedem normal (adaptarea ochiului la lumină se realizează prin suspendarea funcŃionării bastonaşelor şi intrarea în funcŃiune a conurilor. dar după un timp dispare). ochelarii de pe nas etc. o greutate uşoară aşezată pe piele încetează să mai fie simŃită. de asemenea. de pildă. împreună cu celelalte structuri corporale. iar scăderea atunci când stimulii sunt puternici sau de lungă durată.Tema de reflecŃie nr. dacă intrăm în apă foarte rece sau foarte caldă. la fel se întâmplă şi cu hainele. În sfera olfactivă. la început nu vedem nimic. iniŃial senzaŃiile respective par insuportabile. adaptarea negativă merge până la dispariŃia senzaŃiilor respective (intrând într-o încăpere cu miros urât. La rândul său. treptat sensibilitatea vizuală creşte (pe seama refacerii purpurului retinian din bastonaşe. dacă dintr-o încăpere semiobscură intrăm într-o cameră puternic iluminată (sau afară la soare). dar nivelul maxim survine după 2-3 ore). dar treptat sensibilitatea scade şi senzaŃiile devin mai slabe. creşterea sensibilităŃii are loc atunci când stimulii sunt slabi.

care a fost în prealabil răcită iar cealaltă mână după ce a fost încălzită: în primul caz apa ni se va părea caldă (sensibilitatea la căldură este crescută), iar în al doilea caz – rece (creşte sensibilitatea la rece). Adaptarea senzorială implică atât mecanisme nervoase periferice (receptoare) cât şi centrale (în primul rând corticale) care sunt încă insuficient studiate. De reŃinut că acest fenomen este prezent în toate sistemele senzoriale, dar în grade diferite.

Tema de reflecŃie nr. 4 AnalizaŃi impactul pe care îl are asupra ochilor aprinderea luminii în cameră dimineaŃa. Apoi, analizaŃi impactul pe care îl are stingerea luminii în cameră. În care dintre cele două cazuri adaptarea analizatorului (a ochiului) s-a făcut mai repede?

InteracŃiunea analizatorilor se exprimă prin influenŃa pe care o exercită funcŃionarea unui analizator asupra stării funcŃionale a altora. În general, reflectarea realităŃii are loc polisenzorial nu monosenzorial, deoarece toŃi analizatorii formează un sistem senzorial unitar, în care elementele se află în interacŃiune, adică se influenŃează reciproc pozitiv sau negativ. Baza anatomo-fiziologică a interacŃiunii trebuie căutată în apropierea unor căi nervoase aferente (în diferite etaje ale SNC), în legăturile intracentrale (cu deosebire la nivelul cortexului) dintre analizatori, precum şi în existenŃa unor neuroni polimodali, spre care converg impulsurile nervoase de la diferiŃi analizatori. In general, toŃi analizatorii în funcŃie sunt în stare să influenŃeze într-o măsură mai mare sau mai mică funcŃionarea celorlalŃi. Această interacŃiune a senzaŃiilor se manifestă (ca şi în cazul adaptării) în două direcŃii opuse: în creşterea şi scăderea sensibilităŃii. Legitatea generală este: stimulările slabe în cadrul unui analizator sporesc sensibilitatea altora (fenomenul sensibilizării) şi invers, stimulările puternice au un efect negativ asupra celorlalŃi analizatori (desensibilizarea). Aşa, de exemplu, sensibilitatea vizuală creşte dacă asupra analizatorului auditiv acŃionează stimuli acustici slabi; şi dimpotrivă, scade în condiŃiile unui zgomot puternic. În mod similar se manifestă şi acŃiunea stimulilor optici asupra sensibilităŃii auditive. La rândul lor, mirosurile slabe şi plăcute intensifică unele forme de sensibilitate (vizuală, auditivă, gustativă etc.); în schimb, cele puternice şi neplăcute le inhibă. Sunt cunoscute cazurile în care o uşoară senzaŃie de durere sporeşte sensibilitatea unui şir de analizatori (vizual, auditiv, tactil, olfactiv). O formă specifică de manifestare exagerată a interacŃiunii analizatorilor este fenomenul sinesteziei, cu aplicabilitate în diferite domenii ale artei. Sinestezia rezidă în faptul că un stimul oarecare, acŃionând asupra unui receptor, produce nu numai senzaŃia specifică analizatorului respectiv, ci determină concomitent apariŃia unei senzaŃii (sau reprezentări) caracteristice altui analizator. Destul de răspândit este aşa-numitul „auz colorat”, în care un sunet generează nu numai senzaŃia auditivă, ci şi o senzaŃie suplimentară cromatică. La unii oameni culoarea galben-portocalie produce o senzaŃie de căldură, în vreme ce culoarea verde-albastră declanşează o senzaŃie

suplimentară de rece. Astfel, fenomenul sinesteziei justifică expresii ca: “sunete dulci”, “culori calde sau reci”, “gust ascuŃit” etc., folosite frecvent mai ales în descrierile poetice, dar şi în vorbirea curentă.

Tema de reflecŃie nr. 5 InvitaŃi un prieten să vă ajute pentru următorul exerciŃiu. Pe ecranul calculatorului lăsaŃi o lumină intermitentă. În acelaşi timp în cameră trebuie să se audă un sunet constant. RugaŃi prietenul să vă spună dacă observă modificări ale intensităŃii sunetului. VeŃi remarca cum prietenul va spune că intensitatea sunetului se modifică în concordanŃă cu stingerea şi aprinderea luminii de pe ecranul calculatorului.

CONCEPTUL DE PERCEPłIE ŞI CARACTERIZAREA PRINCIPALELOR SALE PARTICULARITĂłI Prin percepŃie întelegem reflectarea în conştiinŃa omului a obiectelor şi fenomenelor care acŃionează direct asupra receptorilor. În percepŃie are loc ordonarea şi unificarea diferitelor senzaŃii în imagini integrale ale obiectelor şi fenomenelor respective. Împreună cu senzaŃiile, percepŃiile asigură orientarea senzorială nemijlocită a omului în lumea înconjurătoare. Fiind o etapă necesară a cunoaşterii, percepŃiile sunt întotdeauna legate într-o măsură mai mare sau mai mică de memorie, gândire, imaginaŃie; ele sunt condiŃionate de atenŃie, au o anumită coloratură emoŃională şi sunt stimulate şi orientate selectiv de motivaŃie. Spre deosebire de senzaŃii, care oglindesc – aşa cum s-a arătat – diferitele însuşiri ale lucrurilor, percepŃia reflectă obiectul în întregime, în ansamblul însuşirilor sale. Dar percepŃia nu se reduce la o sumă de senzaŃii, ci constituie o formă calitativ distinctă de cunoaştere senzorială a lumii reale. După cum se ştie, orice obiect sau fenomen real posedă o mulŃime de însuşiri dintre care unele sunt esenŃiale iar altele neesenŃiale (periferice). Însuşirile esenŃiale se caracterizează prin faptul că de ele depinde însăşi natura obiectului respectiv; de pildă, însuşirea esenŃială a creionului rezidă în capacitatea minei de cărbune de a lăsa o urmă vizibilă (mai ales pe hârtie); însuşirea esenŃială a laptelui constă în valoarea nutritivă a componentelor sale chimice; trăsătura esenŃială a mamiferelor constă în faptul că nasc pui vii şi-i alăptează, ş.a.m.d. Însuşirile neesenŃiale vizează aspectele exterioare ale lucrurilor astfel încât modificarea sau suprimarea lor nu duce la schimbarea naturii obiectelor sau fenomenelor. Aşa de exemplu, putem colora altfel sau modifica partea lemnoasă a creionului, fără a-i afecta calitatea de creion; laptele poate fi colorat fără să-şi piardă proprietăŃile nutritive etc.

Tema de reflecŃie nr. 6 DeterminaŃi însuşirile esenŃiale şi însuşirile periferice ale unui autovehicul.

La nivelul percepŃiilor se oglindesc, prin excelenŃă însuşirile neesenŃiale, de suprafaŃă ale obiectelor şi fenomenelor ce acŃionează nemijlocit asupra receptorilor. De regulă, însuşirile esenŃiale nu pot fi percepute direct cu ajutorul analizatorilor: ele trebuie să fie desprinse din relaŃiile constatate între lucruri şi tocmai acestea intră în conŃinutul noŃiunilor (al cunoştinŃelor ştiinŃifice) asimilate în şcoală. Aceasta presupune intervenŃia unui proces de reflectare de nivel superior – a gândirii (în legătură indisolubilă cu limbajul). În continuare vom examina cele mai importante particularităŃi ale percepŃiei. Obiectualitatea rezidă în raportarea percepŃiei la obiectele lumii reale şi nu la organele receptoare sau la structurile cerebrale care participă la descifrarea şi prelucrarea informaŃiei perceptive. Fără o asemenea raportare, percepŃia nu-şi poate îndeplini funcŃia orientativă şi reglatoare în activitatea practică a omului. Obiectualitatea percepŃiei nu este o calitate înnăscută. Este necesară efectuarea unui întreg sistem de acŃiuni prin intermediul cărora subiectul descoperă obiectualitatea imaginilor sale despre lume. În acest proces rolul decisiv îl joacă pipăitul şi mişcarea. Obiectualitatea percepŃiei se constituie, în ultimă analiză, pe baza acŃiunilor motrice, care asigură contactul propriu-zis al subiectului cu obiectul. Noi percepem obiectele ca având un contur care le delimitează de restul obiectelor şi fenomenelor. Formarea obiectualitătii percepŃiei în ontogeneză este legată de primele acŃiuni practice ale copilului care au un caracter obiectual, se îndreaptă spre obiectele externe şi sunt adaptate la particularităŃile acestora, la poziŃia lor în spaŃiu şi la forma lor. Ulterior, când percepŃia se constituie într-un sistem relativ independent de acŃiuni perceptive, activitatea practică a omului continuă să-i pună în faŃă diferite sarcini perceptive şi impune necesitatea reflectării adecvate, adică obiectuale a realităŃii. Integralitatea percepŃiei trebuie înŃeleasă în sensul că noi percepem orice obiect şi cu atât mai mult orice situaŃie obiectuală spaŃială ca un întreg sistemic stabil, chiar dacă unele părŃi componente ale acestui întreg nu pot fi percepute nemijlocit în momentul respectiv. Spre deosebire de senzaŃii, care reflectă diferitele însuşiri ale unui obiect, în momentul în care ele acŃionează asupra receptorilor, percepŃia este imaginea integrală a obiectului dat, care include şi elementele inaccesibile perceperii într-un anumit context. Problema integralităŃii a fost formulată clar pentru prima dată şi cercetată experimental de reprezentanŃii psihologiei configuraŃioniste (M. Weitheimer, W. Köhler etc.). Dar, în cadrul acestei teorii, integralitatea percepŃiei a fost concepută ca o însuşire primordială determinată de anumite legi imanente conştiinŃei, dincolo de experienŃa perceptivă anterioară a individului.

ci din imaginea sonoră continuă a întregului sistem de bătăi. în care să evidenŃiaŃi structuralitatea percepŃiei. Tema de reflecŃie nr. UrmăriŃi măsura în care reubşeşte să realizeze corect aceste identificări. cu variatele interacŃiuni dintre elementele sale componente. De integralitatea percepŃiei se leagă strâns structuralitatea sa. Putem spune că într-o anumită măsură. altfel spus. Evident. iar bătăile se află într-o anumită relaŃie reciprocă şi tocmai această relaŃie dintre elemente stă la baza percepŃiei ritmului. Astfel. . Gradul de claritate al acestei imagini perceptive amodale depinde de posibilitatea anticipării şi evocării acelor părŃi ale obiectului. totuşi. 7 Cu ajutorul unei hârtii acoperiŃi părŃi din diverse obiecte şi rugaŃi un prieten să identifice obiectul prezentat. Un proces analog are loc şi în perceperea ritmului. precum şi despre imagine în totalitatea sa. notele auzite mai înainte continuă să-i răsune în minte până când soseşte o nouă notă. ritmul nu constă din bătăi izolate. care lipsesc în momentul dat. ci şi despre alte componente ale imaginii respective. ultima notă auzită nu poate constitui suportul acestei înŃelegeri: în mintea ascultătorului continuă să răsune întreaga structură a melodiei.În realitate. de fapt. Tema de reflecŃie nr. privind pe fereastră. a picioarelor şi chiar particularităŃile mersului său. adică percepe structura sa. ascultătorul înŃelege bucata muzicală. iar această capacitate de anticipare se constituie în procesul formării imaginii perceptive. distinctă de senzaŃiile care intră în componenŃa sa. şi poziŃia mâinilor. Dacă cineva ascultă o melodie oarecare. Noi percepem. 8 IdentificaŃi un exemplu din alt domeniu decât cel prezentat mai sus. Imaginea perceptivă se caracterizează printr-o mare redundanŃă. De obicei. percepŃia nu coincide cu senzaŃiile noastre momentane şi nu rezultă din simpla lor însumare. observăm capul şi umerii unui trecător noi avem în percepŃia noastră într-o formă mai mult sau mai puŃin clară. Aceasta înseamnă că un anumit ansamblu de elemente componente ale unei imagini conŃine informaŃii nu numai despre el însuşi. a trunchiului. imaginea sa integrală. o structură generalizată ca o formaŃiune psihică nouă. integralitatea percepŃiei este o reflectare a integralităŃii lumii obiective. În fiecare moment noi putem auzi doar o singură bătaie. dacă la un moment dat. de aceea ea se formează treptat în procesul activ al perceperii obiectelor şi fenomenelor realităŃii.

ConstanŃa percepŃiei se formează în procesul activităŃii obiectuale şi totodată este o condiŃie necesară a vieŃii şi activităŃii obiectuale şi totodată este o condiŃie necesară a vieŃii şi activităŃii omului. Totuşi. forma. ObservaŃi cum percepŃia mărimii obiectului se modifică. în cadrul unui registru destul de larg de modificare a condiŃiilor în care are loc perceperea. noi percepem mărimea obiectului respectiv ca fiind relativ constantă. noi percepem obiectele din jur ca fiind relativ constante sub aspectul formei. mărimea imaginii de pe retină se schimbă. cum este mărimea) are loc sub forma unei evaluări globale (nu metrice). De aceea. ConstanŃa percepŃiei se explică prin faptul că percepŃia este o acŃiune sui-generis. percepŃia mărimii este indisolubil legată de perceperea distanŃei şi invers. într-un anumit context spaŃial. GraŃie marii variabilităŃi a poziŃiei obiectelor din ambianŃă faŃă de subiectul care le percepe. obiectele îşi schimbă în permanenŃă înfăŃişarea. Marimea unui obiect. precum şi nesfârşitei diversităŃi a condiŃiilor în care apar. de aceea. Se ştie că imaginea optică a unui obiect proiectată pe un paravan (inclusiv imaginea lui de pe retină) creşte atunci când obiectul se apropie şi invers se micşorează atunci când se îndepărtează. Tema de reflecŃie nr. perceperea diferitelor însuşiri în condiŃii mereu variabile rămâne cu atât mai mult nesesizată. se modifică în mod corespunzător şi procesele perceptive. deoarece arareori obiectul percepŃiei îl formează însuşirile separate ale obiectelor: mărimea. ConstanŃa . dau rezultate diferite. culoarea. care se îndepărtează sau se apropie. folosind ca exemplu constanŃa percepŃiei de mărime. atunci când aceste relaŃii. culorii etc. Ca urmare. DependenŃa funcŃională reciprocă a obiectelor percepute. mărimii. Fără ea omul n-ar putea să se orienteze în nesfârşita diversitate şi variabilitate a realităŃii obiective. 9 AlegeŃi un obiect pe care să îl apropiaŃi. însuşirile complexe ale unui obiect indisolubil legate de însuşirile altor obiecte într-un anumit context situaŃional formează condiŃia necesară a activităŃii concrete pe care o desfăşoară omul. precum şi în raport cu condiŃiile externe şi interne ale activităŃii subiectului. În mod obişnuit. iar apoi să îl depărtaŃi de dumneavoastră. deşi ca urmare a schimbării distanŃei obiectului. Aceasta nu permite sesizarea variabilităŃii sau stabilităŃii unor anumite relaŃii cantitative. este percepută împreună cu distanŃa obiectului faŃă de subiect. în condiŃii diferite. sistemul perceptiv (adică totalitatea analizatorilor implicaŃi în actul percepŃiei) posedă capacitatea de a compensa aceste nesfârşite variaŃii. Vom ilustra această particularitate a percepŃiei.ConstanŃa percepŃiei se manifestă în relativa stabilitate a însuşirilor percepute ale obiectelor. cu acest prilej. poziŃia spaŃială şi o serie de alte însuşiri în care se manifestă constanŃa percepŃiei. Fenomenul constanŃei rămâne neobservat şi datorită faptului că în mod obişnuit perceperea (chiar şi a unei însuşiri separate. îşi arată mereu alte laturi. care implică intervenŃia conexiunii inverse şi se modelează după particularităŃile obiectului perceput. Cu toate acestea. noi nu remarcăm prezenŃa fenomenului de constanŃă a percepŃiei.

sensibilitatea. „Contem. E. psihologii care au studiat senzaŃiile au încercat mult timp să detalieze şi să cuantifice relaŃia dintre stimulul fizic şi magnitudinea senzaŃiei PRAGURILE ABSOLUTE. Ilustrative în această privinŃă sunt aşa-numitele “imagini duble”. percepŃîa se schimbă. Prima. imaginile perceptive au întotdeauna o anumită semnificaŃie semantică. Deşi apar ca rezultat al acŃiunii nemijlocite a stimulilor asupra receptorilor.a. codificarea senzorială. a-l “generaliza” prin cuvânt.1 oferă o estimare a stimulului minim detectabil.percepŃiei reflectă relativa stabilitate a lumii înconjurătoare. cu atât afectează mai mult organul de simŃ corespunzător: o lumină puternică afectează sistemul vizual mai mult decât una slabă. descrie simŃurile la nivel biologic.porary Psychophysics. Chiar dacă percepem un obiect necunoscut. intensitatea cea mai mica a luminii la care se mai poate face distincŃia între lumină şi întuneric. Este uimitor cât de mici sunt valorile şi cât de sensibile sunt organele noastre de simŃ. descrie analizatorii la nivel psihologic. ceea ce relevă contribuŃia activă a factorului subiectiv în procesul perceperii lumii exterioare. Această observaŃie de bun simŃ este la fel de binecunoscută ca şi faptul că dacă scapi din mână un măr. Inteligibilitatea (categorialitatea) este o altă însuşire importantă a percepŃiei. Un mod simplu de a evalua gradul de sensibilitate al unei modalităŃi senzoriale este determinarea pragului absolut: magnitudinea minimă a stimulului care poate determina o senzaŃie care poate fi deosebită cu succes de absenŃa stimulului . de înŃelegerea esenŃei obiectului sau fenomenului respectiv. unitatea activităŃii omului cu ambianŃa naturală şi socială. La om percepŃia este strâns legată de gândire. Sensibilitatea Cu cât un stimul este mai intens. noi încercăm să surprindem în el o asemănare cu obiectele cunoscute. ModalităŃile noastre senzoriale sunt extrem de sensibile la prezenŃa sau schimbarea produsa într-un obiect sau eveniment. să-l includem într-o anumită categorie de obiecte. adică a-l raporta la o anumită clasă de obiecte. ci reprezintă o investigaŃie activă şi dinamică a celei mai bune interpretări a datelor senzoriale din perspectiva subiectului. tabelul 4. Şi întocmai ca Newton (să presupunem) care a plecat de la observaŃia că un măr lăsat din mână cade pe sol.de exemplu. Deşi stimulul rămâne neschimbat. în care subiectul percepe alternativ “figura” şi “fondul” imaginii. PercepŃia nu este pur şi simplu rezultatul acŃiunii unei garnituri de stimuli asupra receptorilor (deşi aceasta este absolut necesară). iar a doua. din Roger . În tabelul de mai jos.d. un sunet mai puternic afectează sistemul auditiv mai mult decât unul slab ş. Caracteristicile modalităŃilor senzoriale Două caracteristici sunt comune tuturor modalităŃilor senzoriale. redăm câteva valori minime aproximative ale stimulilor pentru diferite modalităŃi senzoriale (După Galantei. A percepe conştient un obiect înseamnă a-l denumi pe plan mintal. acesta va ajunge pe jos. (1962). Pentru cele cinci simŃuri.m.

în întuneric profund într-o noapte senină. psihologii au căzut de acord să definească pragul absolut ca acea valoare a stimulului care este detectată în 50% din cazuri. experimentatorul alege întâi un set de stimuli a căror magnitudine variază în jurul unui prag (de exemplu. voi. Într-un experiment psihofizic obişnuit. în ochii dumneavoastră intră mai multe miliarde de fotoni în flecare secundă. cu moleculele critice din ochi care sunt responsabile pentru transformarea . un set de fascile luminoase de intensitate mică pornind din zona invizibilă şi crescând treptat până la abia vizibil). Schlaer şi Pirenne (1942) care şi-au propus să determine pragul absolut al vederii şi au demonstrat. Şi mai impresionant este că Hecht şi colaboratorii au mers mai departe şi au dovedit că numai 7 dintre aceşti 100 fotoni intră în contact.) SimŃ Valoarea minimă a stimulului Văzul Flacăra unei lumânări văzută de la 45 kilometri. în ordine aleatoare. Fiecare stimul este prezentat de mai multe ori şi pentru fiecare intensitate a stimulului este calculat procentul răspunsurilor pozitive. un foton este cea mai mica unitate de energie luminoasă. astfel valoarea de 28 unităŃi devine pragul absolute (100%). O picătură de parfum în volumul de aer a şase camere. un fapt impresionant în sine. Retipărit cu permisiunea lui Roger Brown. Pentru datele prezentate în figura 4. în realitate. O linguriŃă de zahăr în 7 litri de apă. 1. este cel realizat de Hecht. Aceste valori au fost determinate folosind proceduri psihofizice. Un experiment clasic şi extrem de elegant. Într-o succesiune de încercări. PerformanŃa fiind caracterizată printr-un astfel de grafic.Brown şi colab. observatorul este rugat să spună „Da"' în prezenŃa stimulului şi „Nu" în absenŃa acestuia.). în acelaşi timp. stimulii fiind prezentaŃi câte unul pe rând. Figura 4. psihologică rezultată (cât de luminoasă pare să fie lumina). Aici procentul răspunsurilor pozitive creşte încet o dată cu intensitatea stimulului (definit aici în termenii unor „unităŃi" ipotetice). de acest gen. Într-o zi obişnuită. New Directions in Psy. că vederea umană acoperă o plajă aproape la fel de largă ca spectrul fizic al luminii. (eds. Aripa unei muşte care cade pe obraz de la o distanŃă de un centimetru.1 descrie un şir de date ipotetice dintr-un experiment de acest tip: un grafic intitulat funcŃie psihofizică.1. Hecht şi colaboratorii au arătat că o persoană poate detecta un fascicul luminos care conŃine numai 100 fotoni. tehnici experimentale pentru măsurarea relaŃiei dintre magnitudinea fizică a unui stimul (de exemplu. stimulul este detectat în 50% din cazuri când intensitatea acestuia atinge aproximativ 28 unităŃi. intensitatea fizică a luminii) şi reacŃia.cholagy. în care se poate vedea răspunsul subiectului ca funcŃie de intensitatea stimulului. Auzul Gustul Mirosul Atingerea Ticăitul ceasului de la 6 metri în linişte. Aşa cum fiecare student la fizică ştie.

Cu cât trebuie mărită intensitatea stimulului după un anumit standard. relaŃia este mai precisă: valoarea. în cazul nostru. din ochi. unul fiind stimulul standard cu care sunt comparaŃi ceilalŃi stimuli (stimulii de comparat). De exemplu. sunt estimate două puncte: unul la 75% şi altul la 25% pe axa „cu X% mai luminos". măsurată în unităŃi ale intensităŃii stimulului. UN ALT FEL DE PRAG: DETECTAREA VARIAłIILOR DE INTENSITATE. valoarea estimată a pragului diferenŃial va fi mică. dacă o cameră conŃine 20 de lumânări aprinse şi aŃi putea detecta o diferenŃă de luminozitate la adăugarea unei singure lumânări (o creştere de 5%) atunci. Psihologii au căzut de acord că jumătatea acestei distanŃe. pragul diferenŃial estimat este de (51-49)/2 = 1 watt. Dacă sensibilitatea nu este prea mare. observatorilor li se prezintă o pereche de stimuli. Acest tip de experiment a fost realizat prima oară în secolul al XlX-lea de către doi oameni de ştiinŃă germani: Ernst Heinrieh Weber. iar constanta de proporŃionalitate (5% în exemplul nostru cu becul) se numeşte fracŃia Weber. Această relaŃie de proporŃionalitate este cunoscută sub numele de legea WeberFechner. Mai mult. observatorii sunt rugaŃi să reacŃioneze la stimulul de comparat cu „mai mult sau „mai puŃin". un fiziolog. Am trecut procentele care au fost obŃinute pentru fiecare comparare la care stimulul de comparat a fost considerat mai strălucitor decât stimulul standard. diferenŃa minimă de intensitate necesară pentru a discrimina doi stimuli diferiŃi (acea cantitate minimă care adăugată la stimulul iniŃial determină perceperea unei diferenŃe). diferenŃe foarte mici între stimuii. valoarea pragului diferenŃial va fi mai mare. definit arbitrar. este diferenŃa observabilă. Aceasta înseamnă că „Vederea umană este aproape la fel de sensibilă pe cât este fizic posibil".undei luminoase în impulsuri electrice vizuale (restul sunt absorbiŃi de alte componente ale ochilor). cea mai mare parte a activităŃii noastre are loc în . fiecare din aceşti 7 protoni afectează o moleculă diferită. adică el sau ea poate observa. cu care trebuie mărită intensitatea stimulului standard pentru o diferenŃă observabilă este proporŃională cu intensitatea stimulului standard. Pentru a stabili diferenŃa minimă necesară pentru discriminarea a doi stimuii (pragul diferenŃial). De exemplu. cu o creştere de un watt) de zeci de ori. stimulul standard (un bec de 50 waŃi) a fost prezentat o dată cu fiecare stimul de comparat (de la 47 waŃi până la 53 waŃi. faptul că o moleculă de pigment sensibil la lumină. este pragul diferenŃial. De fapt. Într-un acest experiment. într-un set de situaŃii foarte diferite. pentru a produce o senzaŃie diferită de prima? Aceasta este o măsură a discriminării variaŃiei. Se măsoară pragul diferenŃial sau cea mai mică diferenŃă observabilă. Unitatea critică receptivă a ochiului (molecula) este deci sensibilizată de un singur foton. reacŃionează la un singur foton este un element important în înŃelegerea mecanismului de funcŃionare al pigmenŃilor sensibili la lumină. dacă în camera ar fi 100 de lumânări. La fiecare prezentare a perechii. un fizician. SENZAłIILE CARE DEPĂŞESC PRAGUL. într-un experiment tipic de detectare a variaŃiilor intensităŃii. şi Gustav Fechner. ar trebui să adăugaŃi 5 lumânări (5% x 100) pentru a putea sesiza o schimbare. Să ne imaginăm că măsurăm sensibilitatea sistemului vizual la schimbările de luminozitate ale unui fascicul luminos. cu cât valoarea stimulului standard este mai mare. Principala lor descoperire a fost că. Totuşi. Măsurarea pragului absolut implică determinarea valorii cu care trebuie crescută intensitatea stimulului de la zero pentru a putea determina o senzaŃie. cu atât sistemul senzorial uman este mai puŃin sensibil la schimbările de intensitate. Cunoaşterea pragurilor senzoriale pentru văz şi alte modalităŃi senzoriale este importantă în înŃelegerea alcătuirii şi funcŃionării organelor de simŃ. Dacă sensibilitatea unui individ la schimbare este înaltă.

domnul P. pe care doctorul A nu reuşise să o identifice. era clar vizibilă. protocolul experimental este întrucâtva modificat: în loc să se prezinte fascicule de diferite intensităŃi în toate etapele. pe ecran apare un fascicul luminos.3 arată un şir tipic de valori obŃinute într-un astfel de experiment. Acest lucru înseamnă. Din nefericire. nedetectată de doctorul A. Teoria detectării semnalelor Teoria detectării semnalelor este un mod standard de a înŃelege erorile făcute în diferite situaŃii. Un exemplu interesant în acest sens este un proces de malpraxis medical din anii '90. făcute cu puŃin timp înainte de moartea domnului P. pentru că nu există. La mijlocul secolului al XX-lea. Stevens de la Universitatea Harvard a întreprins o cercetare de proporŃii privind senzaŃiile superioare pragului minim folosind un experiment de acest tip.şi a „detectat" cu uşurinŃă tumoarea. Începând cu Weber şi Feelmer la mijlocul secolului al XlX-lea. A doua ipoteză a fost că intensitatea fiziologică poate fi corect măsurată în unităŃi de prag diferenŃial (aşa cum distanŃa poate fi măsurată în metri. Pregătindu-se pentru a depune mărturie. SunteŃi într-o cameră slab luminată şi priviŃi un ecran. Stevens a construit o lege. doctorul B a examinat radiografii recente. nu văd lumina". doctorul B.condiŃiile în care stimulul depăşeşte pragul minim absolut. în timpul unui examen medical de rutină. văd lumina" sau „Nu. oamenii de ştiinŃă au continuat să cerceteze relaŃia dintre stimulii de intensitate superioară pragului absolut minim şi magnitudinea senzaŃiei prezentând subiecŃilor umani stimuli de diferite intensităŃi şi încercând să măsoare intensitatea răspunsului subiectului la stimul. există etape în care nu se prezintă nimic. Sarcina dumneavoastră este să acordaŃi un număr fiecărui fascicul care să reflecte luminozitatea spotului. Prima este corectitudinea legii Weber-Fechner. Fasciculul diferă ca intensitate de la un experiment la altul. Figura 4. Pentru a-şi interpreta datele. S. Un radiolog. rezultă legea lui Stevens: plecând de la aceste ipoteze. era capabil să . Cu această modificare se poate estima cât de înclinat este observatorul să afirme că detectează un stimul când experimentatorul ştie că acest lucru nu este posibil. În fiecare încercare. familia domnului P a chemat un alt radiolog. plecând de la două ipoteze. ImaginaŃi-vă că participaŃi la următorul experiment. în care tumoarea. dacă el. domnul P avea în piept o mică tumoare. că diferenŃa între 4 şi 7 praguri diferenŃiale (3 praguri diferenŃiale) ar fi pentru un observator egală cu diferenŃa între 10 şi 13 praguri diferenŃiale (tot 3). a examinat radiografia pulmonară a unui pacient.cea văzută de doctorul A . Concluzia doctorului B a fost că. Familia domnului P a intentat un proces doctorului A afirmând că tumoarea era detectabilă în radiografia iniŃială şi că doctorul A ar fi trebuit să o vadă. concluzia este că intensitatea psihologică percepută este funcŃie exponenŃială de intensitatea fizică. În timpul procesului care a urmat. mică în acel moment. Deci. ca martor expert. când de fapt nu văd nimic şi doar cred că văd ceva. care în trei ani a crescut substanŃial şi a dus la moartea domnului P. doctorul A. doctorul B. care afirma că un prag diferenŃial pentru un anumit stimul standard este un procent fix din valoarea stimulului standard. mare şi periculoasă în acel moment. psihologul S. Pentru a rezolva această problemă. de exemplu. nici un stimul de detectat. iar greutatea în grame). Dacă experimentul nu este realizat cu multă atenŃie (cum au făcut Heclit şi colaboratorii săi) interpretarea rezultatelor pune probleme serioase. văd lumina". Sărind peste calculul matematic şi trecând direct la concluzii. Observatorii pot afirma uneori „Da. GândiŃi-vă la experimentul în care pragul intensităŃii luminoase este determinat prin prezentarea unor fascicule luminoase de diferite intensităŃi şi la observatorul care afirmă „Da. pentru o lumină foarte slabă aŃi putea da nota 1 iar unui fascicul foarte luminos nota 100. care îi poartă numele. Apoi doctorul B a examinat radiografia iniŃială .

acum putem vedea că această concluzie nu reiese în mod logic din faptul că doctorul A nu a detectat tumoarea iniŃială. În jargonul ştiinŃific. Este la fel de plauzibil ca doctorul B să fi fost mai înclinat să spună. Acuzatorii susŃin că doctorul A. Una. într-o situaŃie de detectare a semnalului. să . ceea ce îi da o rată de eroare foarte înaltă. Charlotte spune da foarte rar. detectez o tumoare” decât doctorul A. Pentru a înŃelege această diferenŃă. Dar creierul vorbeşte numai limbajul semnalelor electrice asociate cu descărcările nervoase. Acum. Cu alte cuvinte. va fi discutată în capitolul următor. Linda. Să ne imaginăm doi observatori ipotetici. În exemplul nostru cu Charlotte-Linda.cum sunt transmişi stimulii de la receptorii senzoriali la creier. cu atât va fi mai mare tendinŃa observatorului de a răspunde afirmativ. Psihologii au descoperit că. care este determinată de puterea perceptivă a stimulului. începând cu codificarea senzorială . Charlotte şi Linda. Charlotte este un observator „conservator". unul dintre factorii care influenŃează tendinŃa de răspuns a subiectului este expectanŃa: foarte logic. doctorul B avea motive foarte întemeiate pentru a se aştepta ca tumoarea să fie prezentă. adică orice element din mediu irelevant pentru ceea ce trebuie să detecteze observatorul. discriminarea între senzaŃii. Cea mai folositoare caracteristică a analizei detectării semnalelor este că permite separarea tendinŃei observatorului (bias). dar şi o rată de reuşită foarte mică. Totuşi. ceea ce înseamnă că are o rată de eroare foarte mică. Linda este un observator „liberal". dar şi una de reuşită foarte înaltă. Şi desigur. Charlotte şi Linda ar avea sensibilităŃi egale chiar dacă au valori diferite ale tendinŃelor de răspuns. Această explicaŃie este mult mai logică. cu cât expectanŃa observatorului este mai mare în sensul prezenŃei unui semnal.o capacitate redusă de detectare a unei tumori .comparativ cu doctorul B şi. caracterizată ca „prevenit înseamnă pregătit". Codificarea senzorială După ce ne-am făcut o idee despre sensibilitatea anumitor simŃuri. iar doctorul B a detectat-o. Prin urmare. SENSIBILITATE ŞI DISTORSIONARE SUBIECTIVĂ. şi a sensibilităŃii. Acest caz a ridicat mai multe probleme interesante în domeniul senzaŃiei şi percepŃiei. putem explora bazele biologice ale diferiŃilor analizatori. fiecare modalitate senzorială trebuie. Spre deosebire de ea. dar care diferă foarte mult. nefăcând acest lucru doctorul A. Creierul are o problemă importantă în perceperea lumii.energia luminoasă pentru vedere. şi doctorul A ar fi trebuit să o remarce. care afirmă prezenŃa semnalului la cea mai mică indicaŃie că poate exista un semnal. din acest motiv (în esenŃă). Observatorii sunt liberi să îşi aleagă singuri rata de eroare. observaŃi că există doi observatori: doctorul A şi doctorul B. în primul rând. care este înconjurat de zgomot. energia mecanică pentru auz şi atingere. „Da. intitulate d’ (pronunŃată „de-prim"). care este un criteriu stabilit de observator pentru obŃinerea unui anumit răspuns. şi asupra distorsionării subiective (bias). intitulate p. care se pricep la fel de bine la detectarea semnalelor. în timp ce doctorul A nu avea. doctorul A se presupune că a fost neglijent. Revenind la procesul de malpraxis. spune foarte des da. această sarcina este una de detectare a unui semnal. a fost neglijent. care are nevoie de multe dovezi pentru a afirma că semnalul este prezent. energia chimică pentru miros şi gust.detecteze tumoarea în radiografia iniŃială. Fiecare simŃ răspunde la un anumit tip de stimul . are o sensibilitate foarte scăzută . gândiŃi-vă la sarcina unui radiolog care încearcă să stabilească daca o radiografie este normala sau dacă ea indică prezenŃa unei tumori. Într-un fel. ne vom concentra asupra altei probleme.

durata (scurtă). Celelalte modalităŃi senzoriale au celule receptoare similare. în cazul înregistrărilor făcute pentru o singură celulă este. Astfel. senzaŃia de amar se produce tot în creier. Totuşi. De exemplu. calitatea (roşu). simŃim înălŃimea sunetului la un nivel mai puŃin intens. ar fi util să îi cunoaştem intensitatea (strălucirea). Fiecare din sistemele noastre senzoriale ne oferă nişte informaŃii despre aceste atribute. apariŃia fugară a unui fascicul de lumină roşie intensă? Două proprietăŃi ale tuturor stimulilor sunt: intensitatea. Numeroase aspecte ale percepŃiilor noastre conştiente sunt produse de anumite evenimente neuronale care au loc la nivelul receptorilor. Ce fel de informaŃii ne trebuie pentru a detecta un eveniment ca. în final. dar impulsurile nervoase care mediază experienŃa senzorială sunt şi ele produse de impulsuri electrice din receptorii organelor de simŃ de pe limbă. CODIFICAREA INTENSITĂłII ŞI CALITĂłII. maimuŃa este introdusă într-un aparat de testare şi microelectrozii sunt . În acest fel. se înregistrează activitatea electrică a neuronilor individuali la nivelul receptorilor şi căilor neurale care merg la creierul unui subiect (care. Semnalul călătoreşte până când ajunge în aria receptoare din creier. localizarea şi momentul apariŃiei. care la rândul ei declanşează o serie de etape ce conduc. Figura 4. Receptorii auzului sunt celule ciliate localizate în profunzimea urechii şi vibraŃiile din aer îndoaie aceste celule ciliate creând un impuls nervos. Acest lucru este realizat de celulele specializate din organele de simŃ numite receptori. Când simŃim o atingere. de fapt experienŃa are loc în creier şi nu la nivelul pielii. cât de puternic este stimulul şi calitatea. Înainte de experiment. Nu produc nici un fel de durere şi maimuŃa se mişcă şi trăieşte aproape normal. BineînŃeles.6 arată un experiment tipic de înregistrare a reacŃiei neuronului pentru o celulă receptoare vizuală. îşi transmite semnalul electric la neuronii cu care are conexiuni. cât şi calitatea. nu pe limbă. Analog. Fiecare receptor vizual conŃine o substanŃă chimică care reacŃionează la lumină. în general. receptorii vederii se află în spatele unui strat fin de celule. Un receptor este o celulă nervoasă sau un neuron specializat (vedeŃi capitolul 2). Când auzim un sunet slab foarte înalt. simŃim roşul la un nivel foarte intens. Sistemele noastre senzoriale s-au dezvoltat în aşa fel încât să poată recepŃiona informaŃii despre obiectele şi evenimentele din lume. deşi procedura pentru studiul celorlalte simŃuri este similară. un animal o pisică sau o maimuŃă) căruia i se prezintă diferiŃi stimuli. cum este stimulul. animalul (în acest caz o maimnŃă) a suferit o intervenŃie chirurgicală în care au fost introduse nişte sârmuliŃe în anumite arii din cortexul vizual. Într-o zonă de pe scoarŃă semnalul electric se transformă în experienŃa senzorială conştientă care. se poate determina exact la care atribute ale unui stimulul este sensibil un anumit neuron. de exemplu. De obicei.realizeze această tranzineŃie. Când este activat. numai vârful este neizolat: pentru a putea înregistra activitatea neuronilor cu care vin în contact. Trebuie să transforme energia fizică în semnale electrice care îşi pot croi drum spre creier. Cum fac acest lucru? Cercetătorii care studiază aceste procese de codificare trebuie să găsească un mod de a determina care neuroni sunt activaŃi de care stimuli. stă la baza reacŃiilor într-un experiment psihofizic. impulsurile electrice din creier care mediază experienŃa atingerii sunt produse de impulsurile electrice din receptorii tactili localizaŃi în piele. de exemplu. Când vedem o bucată de stofa de culoare roşu aprins. în interiorul ochiului. diferitele modalităŃi senzoriale trimiŃând semnale în diferitele arii receptoare. receptorii noştri pot juca un rol major în conectarea evenimentelor externe cu experienŃa conştientă. declanşarea unui impuls nervos. Receptorii şi căile neurale care duc la creier trebuie să codifice atât intensitatea. În timpul experimentului. Aceste sârmuliŃe sunt microelectozi izolaŃi. deşi cele mai multe cercetări s-au concentrat pe intensitate şi calitate.

Dar cum facem diferenŃa între calităŃile stimulului în cadrul aceluiaşi simŃ? Cum distingem roşul de verde şi dulcele de acru? Din nou codificarea se bazează. dar se măreşte numărul de impulsuri pe unitatea de timp (fig. Principalul mod de a codificare a intensităŃii unui stimul este prin intermediul numărului de impulsuri nervoase pe unitatea de timp .conectaŃi cu aparate de înregistrare şi amplificare. cu atât creşte magnitudinea percepută a stimulului. pentru că fiecare fel de gust are propriile sale căi de conducere. Acum este unanim acceptată ideea că în creier diferenŃele. Pentru fiecare stimul. 4. totuşi. Putem distinge dulcele de acru. celulele reacŃionează rapid. iar intervalul de timp dintre impulsuri este variabil. Dacă presiunea creştere. În general. lumini şi sunete . Pentru că impulsurile electrice rezultate sunt foarte mici. Un pattern diferit ar fi codul pentru amar. care au demonstrat cum căile nervoase care pornesc din receptori diferiŃi ajung în arii diferite ale cortexului. cu cât intensitatea stimulului este mai mare. Dacă un semnal la care neuronul este sensibil este prezentat. cercetătorii au aflat foarte multe despre felul în care sistemului senzorial codifică intensitatea şi calitatea. un stimul dulce va activa astfei un număr mare de fibre. Specificitatea nu este singurul principiu de codificare plauzibil. cu atât creşte frecvenŃa impulsului nervos transmis şi cu cât frecvenŃa impulsului nervos este mai mare. unele reacŃionând mai intens decât altele.). alŃii senzaŃii auditive ş. Cu ajutorul înregistrărilor efectuate pentru o singură celulă nervoasă. impulsurile nervoase sunt mai îndepărtate în timp. O anumită fibră nervoasă poate reacŃiona la intensitate maximă la gustul dulce.adică rata de impulsuri nervoase. Codificarea calităŃii stimulului este mai complexă. o fibră care reacŃionează maxim la gustul dulce poate reacŃiona mai slab la amar şi chiar şi mai slab la sărat. La intensităŃi mari. calitative dintre diferitele modalităŃi senzoriale sunt codificate conform cu particularităŃile căilor neurale implicate. MaimuŃa este apoi expusă la diferiŃi stimuli vizuali. La intensităŃi mici.de exemplu. Acelaşi lucru este valabil şi pe celelalte modalităŃi senzoriale. Fibrele pentru dulce reacŃionează în primul rând la gustul dulce. cu atât sunt activaŃi mai mulŃi neuroni.a. dar poate răspunde la diferite intensităŃi şi la alte gusturi. de exemplu. După cum se vede din . pe neuronii concreŃi implicaŃi. probabil. Chiar în absenŃa unui semnal (într-o situaŃie în care există numai zgomot). Müller a sugerat că creierul poate face diferenŃa între informaŃiile transmise de diferite modalităŃi senzoriale .d. Un sistem senzorial poate folosi şi pattern-ul de transmisie a impulsului nervos pentru a codifica calitatea senzaŃiei. O alternativă pentru codificarea intensităŃii unui stimul este urmărirea pattern-ului temporal sau a succesiunii în timp a impulsurilor electrice. Ideea lui Müller despre energiile nervoase diferite a fost susŃinuta de cercetările ulterioare. Acest pattern de activitate nervoasă ar fi codul sistemului pentru gustul dulce. fibrele pentru acru la gusturi acre şi acelaşi lucru este valabil şi pentru sărat şi amar. Majoritatea neuronilor emit o serie de impulsuri nervoase care apar pe ecranul osciloscopului ca fusuri verticale.m.7). intervalul de timp dintre impulsuri poate fi constant. ele trebuie să fie amplificate şi afişate pe ecranul unui osciloscop care transforma semnalele într-un grafic ai variaŃiilor de intensitate. multe celule reacŃionează foarte lent. Ideea cheie în codificarea calităŃii a fost propusă de Johannes Müller. cercetătorul poate stabili care neuroni reacŃionează observând care microelectrozi produc rezultatele obŃinute. De exemplu.pentru că acestea implică nervi diferiŃi (unii nervi determină senzaŃii vizuale. într-o fibră nervoasă sunt generate o serie de impulsuri electrice. O altă alternativă este codificarea după numărul neuronilor activaŃi: cu cât stimulul este mai intens. Dacă cineva vă atinge uşor pe umăr. Aceasta este cea mai importantă relaŃie din situaŃia de detecŃie. impulsurile rămân de aceeaşi mărime. în 1825.

Atkinson.. M. Lucrarea de evaluare facultativă nr. Polirom. 1993). Psihologie cognitivă. J. Smith. Editura Sincron. Introducere în psihologia contemporană. E. 4 Reliefaţi diferenţele dintre senzaţii şi percepţii. L. atât specificitatea.discutarea în detaliu a simŃurilor. R. Editura Tehnică. (coord. Radu. Introducere în psihologie. Opţională Miclea... E. cât şi pattern-urile sunt folosite pentru codificarea calităŃii unui stimul. Cluj-Napoca. Iaşi. Oferiţi un exemplu care să vă susţină comparaţia. C. (1999). R. Bem. I. Bucureşti. Bibliografie de referinţă Obligatorie Atkinson. . făcând referire la caracteristicile şi particularităţile lor specifice. (2002). D.

vom porni de la o definiŃie generală a limbajului. semiotica. .). funcŃia semiotică a limbajului. clarificând de asemenea. Printre ştiinŃele care au ca obiect limbajul (lingvistica. cu un accent deosebit asupra funcŃiei comunicative. Mai departe vă veŃi însuşi etapele de dezvoltare a limbajului şi veŃi înŃelege importanŃa conceptului de disponibilitate biologică (readiness) în cadrul acestui proces.Modulul V Limbajul LIMBAJUL Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu tematica limbajului. aşa cum este el văzut din perspectiva semioticii şi vom prezenta cele trei reguli care guvernează sistemul de semne care constituie limbajul. În ultima parte a modului vom insista mai ales pe funcŃiile pe care le îndeplineşte limbajul în cadrul personalităŃii. Mai exact. A doua parte a modului se focalizează asupra neurofiziologiei limbajului. Obiective de studiu După parcurgerea acestui modul studentul va putea: Să definească conceptul de limbaj şi conceptele relaţionate cu acesta Să prezinte baza neurofiziologică a limbajului Să prezinte reperele psihogenetice în dobândirea limbajului şi teoriile actuale asupra achiziţiei acestuia Să analizeze relaţia dintre limbaj şi gândire Să prezinte şi să caracterizeze formele şi funcţiile limbajului Să înţeleagă principalele modele ale comunicării În cadrul acestui modul vom studia problematica limbajului. psihologia limbajului vizează în special integrarea “comportamentelor verbale” în ansamblul structurii personalităŃii. fonetica etc. Problematica limbajului a dobândit – în ansamblul preocupărilor ştiinŃifice – o pondere substanŃial sporită odată cu apariŃia la începutul secolului a semioticii – ştiinŃa despre semne – dar mai ales graŃie dezvoltării structuralismului pentru care a constituit atât o bază de pornire cât şi un domeniu preferat de aplicaŃie.

artele figurative. se află funcŃia semiotică. imagistica. Prin asimilarea limbii. cât şi pentru limbajele artificiale. care vizează relaŃia dintre semne şi semnificaŃiile lor (de exemplu. 167). care stabilesc regulile de utilizare a semnelor de către agenŃi în comportamentul lingvistic (de exemplu.). adică limbile formate în procesul comunicării sociale. Acesta a apărut ca urmare a supunerii funcŃiei semiotice la rigorile comunicării sociale. Din punctul ei de vedere. regulile relaŃiilor dintre diversele părŃi de propoziŃie). activitatea omului dobândeşte un conŃinut specific. Deşi limbajele artificiale (formale) se bucură de o atenŃie sporită în ultimii ani şi din partea psihologiei (Miclea & Radu. Determinarea socială a psihicului uman se manifestă în mare măsură tocmai prin “natura verbală” a tuturor proceselor. care vizează relaŃiile dintre semne (de exemplu. prelucrării şi transmiterii de informaŃii” (Birdwhistell. Limbajul verbal apare la intersecŃia funcŃiei semiotice cu comunicarea. limbajul verbal restructurează până în temelii activitatea psihică a omului. pag. La baza tuturor acestor fenomene. Asupra acestui tip de limbaj ne vom opri în continuare. cu toate că în comunicarea socială se utilizează şi limbajul nonverbal (mimica. Regulile care guvernează sistemul de semne sunt de 3 tipuri: a) reguli sintactice. Ca urmare. regulile de traducere). Comunicarea socială a operat o selecŃie între diversele manifestări ale funcŃiei semiotice. lexicale şi gramaticale) şi limbaj – mecanismul psihic individual. stărilor şi însuşirilor psihice ale personalităŃii. Noi folosim termenul de limbaj în ambele sensuri. Această comunicare socială a impus arbitrarietatea semnelor lingvistice. nu sunt identice cu limbajul verbal. realizând saltul de la real la posibil.CONCEPTUL DE LIMBAJ Semiotica oferă definiŃia cea mai generală a limbajului. Limbajul verbal este deci una din formele de manifestare a funcŃiei semiotice. în funcŃie de context. desemnându-l simplu prin termenul de limbaj. adică semnificanŃi ca înlocuitori ai obiectelor (semnificaŃiilor) şi de a opera cu aceştia pe plan mintal. Mimica. . constituit ontogenetic. gesturile etc. El este acel tip de limbaj care satisface în chipul cel mai adecvat cerinŃele ambelor procese. b) reguli semantice. 1988). c) reguli pragmatice. construite de om în procesul cunoaşterii ştiinŃifice Unii autori fac distincŃie între limbă – fenomen social de comunicare prin mijloace lingvistice (fonetice. Din punct de vedere psihologic. FuncŃia semiotică desemnează capacitatea de a utiliza semne/simboluri. exercitându-se în absenŃa obiectelor de cunoscut. deci inclusiv a limbajului. gesturile. reŃinând expresia lingvistică drept cea mai adecvată. mult mai imense au fost eforturile pentru analiza psihologică a limbajului natural. mimica etc. ponderea lui este relativ redusă faŃă de codul lingvistic care corespunde cel mai bine cerinŃelor fixării şi comunicării de informaŃii. Această definiŃie a limbajului este valabilă atât pentru limbajele naturale. limbajul este un “sistem de semne mânuite după anumite reguli în vederea fixării. 1988). limbajul face parte dintr-o clasă mult mai vastă de fenomene – conduitele simbolice – alături de gesturi. Combinatorica mintală dobândeşte prin aceasta noi dimensiuni. deşi sunt forme ale funcŃiei semiotice. neasemănarea lor fizică cu obiectul desemnat. 1974. Semn este tot ceea ce – pe baza unor reguli – este substituit pentru altceva (Miclea & Radu. de utilizare a limbii. regulile de folosire a pronumelui personal “eu”).

locul limbajului în sistemul general al psihicului uman. dar şi pe alte căi.) până la cele mai complexe (memoria. duce la tulburarea decodificării în recepŃia vorbirii celor din jur. Momentul asimilării limbii marchează o cotitură decisivă în dezvoltarea copilului. care apar în urma contracŃiei muşchilor verbali şi ajung la cortex. relevându-se. fonaŃia şi articulaŃia sunetelor verbale. rolul codării verbale în sporirea eficienŃei proceselor psihice. (b) actul vorbirii reclamă zonele motorii din lobul frontal (“centrul Broca” şi zonele adiacente). Neuronii verbo-motori stimulaŃi trimit impulsuri spre musculatura organelor verbale. despre modalitatea de execuŃie a mişcărilor verbale. Temă de reflecŃie nr. în general. Datele experimentale vizează o gamă largă de fenomene de la cele mai simple (condiŃionarea. AferentaŃia inversă cuprinde impulsuri nervoase variate care circulă mai ales pe canalul auditiv. învăŃarea etc. tactile etc. care realizează respiraŃia.) la nivelul scoarŃei cerebrale. rezolvarea problemelor). Capacitatea de a avea limbaj este. Se menŃionează că pe lângă funcŃia primordială de asimilare a comunicării dintre indivizi. atât conştiente. de cea mai mare importanŃă sunt impulsurile aferente proprioceptive (kinesteziile verbale). pe de o parte. afazia senzorială. cât şi pe parcursul constituirii lor. discriminarea perceptivă. pe de altă parte.În această direcŃie au fost întreprinse o serie de cercetări care abordează din perspectiva psihologică propriu-zisă. Controlul şi reglarea mişcărilor complexe efectuate de variatele organe şi segmente ale aparatului verbal periferic se realizează pe baza informaŃiilor trimise de centrii nervoşi corticali pe calea “aferentaŃiei inverse”. Cercetările de neurofiziologie a limbajului au pus în evidenŃă un localizaŃionism dinamic şi diferenŃial. rezultată din lezarea acestor zone. el începe întotdeauna cu stimularea neuronilor eferenŃi (motori) sub influenŃa impulsurilor aferente (auditive. Toate aceste informaŃii aferente “inverse” se confruntă cu “modelul” mişcărilor verbale învăŃate (acceptorul acŃiunii) şi dacă mişcarea efectuată (adică rezultatul acŃiunii) nu coincide cu modelul. kinestezice. gândirea cu variatele sale operaŃii. . vizuale. proprietatea cea mai importantă şi totodată unică a conştiinŃei umane. procesele de achiziŃionare a limbajului de către copil.1 De ce credeŃi că omul preistoric odată cu evoluŃia a inventat şi a utilizat tot mai mult limbajul verbal? Neurofiziologia limbajului Procesul limbajului are la bază mecanisme nervoase reflexe. centrul nervos trimite impulsuri aferente. ca urmare a lezării acestor zone. după cum urmează: (a) pentru percepŃia limbajului oral sunt solicitate zonele auditive din lobul temporal (“centrul Wernicke”). iar. probabil. limbajul joacă un rol mediator în dezvoltarea şi desfăşurarea altor funcŃii psihice. relaŃiile dintre limbaj şi celelalte fenomene psihice atât în timpul funcŃionării lor la un moment dat. cât şi inconştiente.

elementele de detaliu variază în limite apreciabile (de exemplu. Chiar specializarea diferitelor arii corticale în executarea unor verigi specifice ale limbajului se realizează în cursul ontogenezei.500 de cuvinte. dezvoltarea competenŃei lingvistice e marcată prin trecerea de la exprimarea unei propoziŃii printr-un singur cuvânt la asertarea unor propoziŃii cu două apoi cu mai multe cuvinte într-o gramatică tot mai corectă. surdo-cecitate. apoi semnele în locul lucrurilor. De pildă. Această funcŃie a cărei infrastructură e constituită de indici perceptivi – încă nediferenŃiaŃi de obiectul perceput (indexul perceptiv este o parte sau un aspect al referentului) – conferă subiectului uman capacitatea de a utiliza simbolurile. tulburările de lectură rezidă din leziuni la nivelul acestor zone. iar relaŃiile dintre semnificanŃi sunt arbitrare (convenŃionale). semnele marchează o etapă superioară a funcŃiei semiotice. Ele rezidă în situaŃia de comunicare. dreapta pentru stângaci). în care funcŃiile limbajului rezultă din emergenŃa ambelor emisfere. Imagistica. conferă şi semnelor un caracter colectiv (social). Cu o aproximaŃie neglijabilă. se consideră că majoritatea funcŃiilor lingvistice sunt localizate în emisfera dominantă (stânga pentru dreptaci.se ajunge la o afazie expresivă ce constă în subminarea capacităŃii subiectului de a produce independent limbajul oral. se pot stabili următoarele repere psihogenetice: . unele zone menŃionate mai sus nu funcŃionează şi totuşi activitatea verbală se realizează. odată cu înaintarea în vârstă specializarea este tot mai pronunŃată. Sub aspect morfo-sintactic. halucinaŃiile. Se citează însă şi cazuri de bilateralitate. Dacă o leziune cerebrală în primii ani de viaŃă duce la tulburări nesemnificative sau de scurtă durată ale limbajului. Sub aspectul lexicului. ea nefiind predeterminată genetic. învăŃarea limbajului urmează o creştere exponenŃială începând cu vârsta de 2 ani. vor coexista alături de expresia verbală în stadiile ulterioare ale dezvoltării. Comunicarea fiind un fenomen social. Dacă în jurul acestei vârste copilul abia posedă aproximativ 100 de cuvinte. Merită reŃinută marea variabilitate individuală a bazei neurofiziologice aferente limbajului. leziuni având aproximativ aceeaşi localizate şi întindere dau – în planul limbajului – efecte perturbatoare diferite). (c) actul citirii antrenează zonele primare şi asociative din lobul occipital şi a celor motorii şi vizuale din lobul frontal. iar consecinŃele lezării unor arii cerebrale în planul limbajului sunt mult mai grave. (d) scrierea (reproducerea semnelor grafice) e legată de zonele motrice din lobul frontal. La 4 ani copilul utilizează propoziŃii mult mai lungi şi mai complexe atunci când comunică cu un adult decât în comunicarea cu un alt copil de vârstă mai mică. Trebuie subliniat că nu orice tulburare de limbaj este localizată în zonele mai sus menŃionate. REPERE PSIHOGENETICE ÎN DOBÂNDIREA LIMBAJULUI Aşa după cum s-a arătat. ca şi alte manifestări ale ei. la 6 ani lexicul său va subîntinde un număr de circa 2. ceea ce îl face apt pentru împlinirea activă în comunicarea socială. Numai zonele mari sunt identice la mai mulŃi indivizi. limbajul verbal are la bază dezvoltarea prealabilă a funcŃiei semiotice. în unele cazuri de cecitate. FuncŃia semiotică nu se estompează total în limbajul verbal. Dacă simbolurile mai păstrează ceva din asemănarea fizică cu obiectul semnificat (vezi “jocul simbolic” la copii). In general.

În următoarele luni. H. “gros/subŃire”. 5. De pildă spune “sus” pentru a semnala dorinŃa lui de a fi ridicat. Sinclair & Forsira. “mama lapte”). Tema de reflecŃie. La 15 luni el începe să utilizeze cuvinte simple ca substitute pentru propoziŃii. 1982. cei peste 15 ani nu au mai putut fi verbalizaŃi. 2 ExplicaŃi de ce copiii care au fost abandonaŃi pe o perioadă de 1-2 ani la vârsta de 0-2 ani. “tata” etc. dacă disponibilităŃile pe care le oferă dezvoltarea creierului în materie de învăŃare a limbajului nu sunt fructificate la timp. în general. Mounoud. stadiul intermediar. 2. corecte din punct de vedere gramatical. La 2 ani deja este în măsură să formeze propoziŃii din două cuvinte (ex. 1975. iar apoi adoptaŃi. conservare. SubiecŃii care au dobândit conservarea folosesc un vocabular mai nuanŃat. Sinclair a procedat la testarea abilităŃilor lingvistice ale unor subiecŃi aflaŃi în faze de dezvoltare diferite a noŃiunii de “conservare”: nonconservare. utilizează un vocabular redus/simplist şi deseori rămân cu defecte de pronunŃie? Pe lângă disponibilităŃile biologice. Nivelul de maturare atins de copilul de 1 an de pildă îl face disponibil pentru repetarea imitativă a unor cuvinte izolate fiind însă insuficient dezvoltat pentru dobândirea propoziŃiilor sau a frazelor. Aceasta înseamnă că maturizarea biologică a copilului. Ideea centrală a acestei abordări este cea de disponibilitate (readiness). Invers. învaŃă mai greu să vorbească. La 1 an copilul rosteşte primele cuvinte (“mama”. dobândirea limbajului este condiŃionată de un anumit nivel de dezvoltare a structurilor cognitive. pe când subiecŃii conservativi utilizează cuplurile: “lung/scurt”. Pentru a pune în evidenŃă dependenŃa structurilor lingvistice de cele cognitive. După 2 ani. 6. cercetările actuale susŃin o concepŃie interacŃionistă. Faptul a fost demonstrat de analiza celor câtorva cazuri de “copii-lup”. La 2 luni copilul scoate sunete specifice ca răspuns la stimularea cu obiecte plăcute sau la apariŃia unor figuri familiare. Cercetările efectuate de Piaget. sunetele pe care le emite copilul aproximează tot mai bine cuvintele pe care le aude. Această dependenŃă funcŃională a . De pildă subiecŃii non-conservativi folosesc un singur termen “mic”. în special la nivel cerebral – îl face disponibil (ready) pentru anumite achiziŃii lingvistice şi indisponibil pentru altele. Depăşind abordările behavioriste (Skinner 1971) sau biologizante cu privire la modul de dobândire a limbajului. dar mai ales de descendenŃa piagetiană (Bronckart. 4. 1971) au arătat că structurile senzorio-motorii constituie premisele necesare dezvoltării structurilor lingvistice. La 6 luni copilul începe să repete aceleaşi foneme (procesul de lalaŃie). Rezultatele experimentale au arătat că performanŃele lingvistice ale subiecŃilor care au dobândit noŃiunea de conservare sunt net superioare faŃă de cei aflaŃi în stadiul nonconservării. pentru a desemna lungimea sau grosimea. 3.). pe parcurs acestea se diminuează.1. performanŃele lingvistice se îmbunătăŃesc rapid: în jurul vârstei de 3 ani copilul emite propoziŃii complete şi.

E. în procesualitatea ei. abia pe măsura maturizării cognitive acestea dobândesc o organizare structurală şi sunt folosite adecvat. acest creion este subŃire. ideii. atunci când li se cere să exprime câte două diferenŃe dintre itemi. suport care are o funcŃie deosebită de suportul material (pattern-ul nervos) al limbajului. cu ajutorul căruia este codată sau decodată componenŃa sonoră a vorbirii şi 2. Răspunsul este negativ. cele dintâi sunt dominante. iar pe de altă parte un pattern de impulsuri nervoase care corespunde noŃiunii. EsenŃialul este că în mod experimental a fost demonstrată existenŃa unui suport material (pattern-ul nervos) al gândirii. cele din urmă – recesive. limbajul formal presupune utilizarea de simboluri. codul “semantic” în care este codat conŃinutul informaŃional al mesajului verbal. pe când cei evoluaŃi construiesc structuri bipartite (“acest creion este lung şi subŃire. De pildă. Dealtfel. după apariŃia limbajului. unii autori precum Vigotsky (1960) au susŃinut că odată cu apariŃia limbajului (extern) acesta este interiorizat sub aspectul formei şi funcŃiilor sale. operaŃiile cognitive se transformă în simple “operaŃii de condei” (E. Cercetând modalităŃile de exprimare lingvistică a timpului (verbe. gândirea (care operează cu semnificaŃii) se estompează în operaŃii lingvistice? Nu cumva. copiii mai puŃin evoluaŃi sub aspect operatoriu recurg la structuri cvadripartite (“acest creion este lung. Pe aceeaşi linie se înscriu şi rezultatele remarcabile obŃinute în studiul „codurilor neurofiziologice ale activităŃii psihice”. gândirea este un limbaj interiorizat. celălalt este scurt. iar apoi gândire. deşi cele două coduri cerebrale acŃionează în strânsă legătură. O atenŃie deosebită merită acordată relaŃiei dintre gândire şi limbaj (mai precis. Deşi adverbele şi timpurile verbale sunt folosite de timpuriu.). folosind metoda electrozilor implantaŃi pe termen lung în creierul bolnavilor (numai în scopuri terapeutice). un pattern de impulsuri nervoase care corespund structurii acustice a limbajului oral. Toate aceste date susŃin teza generală că în sistemul multiplelor interacŃiuni dintre structurile cognitive şi lingvistice. pe de o parte. devenind limbaj intern. ataşat cuvântului (sau enunŃului). gândirea utilizează şi alte coduri – imagistic. al logicii matematice etc. celălalt este gros şi scurt” (Bronckart. în creierul omului există. Fereiro a evidenŃiat “reala forŃă organizatorică” a acestora asupra subsistemului lingvistic. Fereiro. Deci. adverbe etc.) în funcŃie de nivelul structurilor operatorii. 1975). semantic (vezi în acest sens capitolul “InteligenŃa artificială şi psihologia cognitivă”).structurilor lexicale de cele cognitive apare mult mai evidentă în constituirea sintaxei decât a lexicului. codul “acustic”. structurile cognitive fiind subordonate celor lingvistice. Aceleaşi operaŃii de gândire – cele . Goblot). cu care operează creierul în timpul activităŃii verbale: 1. Problema este dacă nu cumva în acest caz. dintre structurile cognitive şi cele lingvistice) în condiŃiile operării cu limbaje formale. În ciuda unei ingeniozităŃi experimentale puse în joc. în general. a activităŃii verbale. în cazul folosirii limbajelor formale. Altfel spus. cercetările de până acum nu confirmă această ipoteză (Bronckart). Deşi recunosc rolul structurilor senzorio-motorii ca prealabile în dezvoltarea lingvistică. După cum se ştie. Clark. al conŃinutului semantic. celălalt este gros”). Investigarea nemijlocită a activităŃii neuropsihologice a creierului uman a permis punerea în evidenŃă a două tipuri de coduri nervoase. conŃinutului informaŃional. Rezultate similare au obŃinut E. de variabile golite de orice semnificaŃie (vezi limbajul algebrei moderne.

nu sunt reductibile la simple mişcări de condei. operaŃiile de gândire continuă să poarte semnificaŃii (fireşte – de alt gen) şi deci. FORMELE ŞI FUNCłIILE LIMBAJULUI În general. Sistemul conŃine 4 axiome (scheme de axiome).formal operatorii – acŃionează şi aici ca şi în cazul utilizării limbajului natural. primele două sunt următoarele: A1(x){F(x) ⊂ M(x)} ⊃ ∃ y(z){z ∈ y ⊃ F(x)} A2(x ⊂ y & y ⊂ x) ⊃ (x = y) In aceste axiome “x” este un “obiect formal” cum ar spune Quine. . În plus. observăm că variabila “X” are cel puŃin după proprietăŃi (exprimate formal prin F şi M). numai că aceasta e o semnificaŃie funcŃională (= rezultă din operaŃiile în care intră aceste semne). Prin urmare. să numească situaŃiile în care aceste strigăte au fost emise. fiind cuantificabilă şi coextensivă cu y etc.) [3]. căci nu este specificat nici măcar domeniul ei de variaŃie. apoi vom insista asupra principalelor funcŃii ale limbajului (verbal). ea poate fi membru în două operaŃii “ “ şi “&”.). rezultată din expresiile în care apare. 2. caracterul lor etc. chiar în sistemele formale semnele utilizate au o semnificaŃie. Toate aceste atribute ale variabilei “x” îi conferă o semnificaŃie formală deosebită de cea stipulată prin regulile semantice care nu apar în expresia sintactică. mişcări oculare. Să luăm ca exemplu un fragment din sistemul formal elaborat de R. chiar în limbajele formale. Rezultatele au arătat că mamele recunosc mult mai uşor contextul de emisie a unor strigăte scoase de toŃi copiii (adică “semnificaŃia” lor) decât strigătele scoase de propriul copil. în spaŃiu etc. Aceasta arată că producŃiile vocale ale copiilor sunt suficient de precise şi universale (colective) pentru a funcŃiona ca limbaj în comunicarea mamă-fiu). Încercând să evităm aceste clasificări scolastice ne vom opri asupra dihotomiei limbaj verbal – limbaj nonverbal. Ea dobândeşte totuşi o semnificaŃie funcŃională. expresii faciale. Unii psihologi estimează că circa 65% din semnificaŃiile prezente într-o conversaŃie sunt purtate de semnale nonverbale (gesturi. comportamentele lingvistice au fost clasificate după diverse criterii (suportul natural al semnelor. Analizând aceste expresii. să recunoască sunetul scos de propriul copil. o variabilă despre a cărei semnificaŃie nu avem nici o informaŃie. în vederea eliminării unor paradoxuri din teoria mulŃimilor. Mamelor li se cerea: 1. poziŃii ale corpului. Dar domeniul de aplicaŃie al acestei operaŃii (constituit de “obiectele formale” de tipul variabilelor) este diferit. Într-un experiment efectuat asupra limbajului nonverbal (mai exact Ńipetele copiilor între 0 şi 2 ani) Rick (1975) a solicitat unor mame să asculte strigătele înregistrate ale unui lot de copii. Ackerman. Limbajul nonverbal a făcut obiectul unor cercetări asidue în ultimii ani. nu este semnificaŃia stabilită de regulile semantice. Categoriile rezultate au fost numite“forme ale limbajului”.

pentru el. Meyer-Eppler [9] – schematizarea grafică a comunicării interumane. Ideea de a studia un fenomen complex – cum este comunicarea verbală – plecând de la o schematizare a procesului real. comunicarea nonverbală dintre personaje din culturi diferite are de suferit. 3 UrmăriŃi mimica şi gesturile unor copii de aproximativ aceeaşi vârstă (02) ani în momentele când doresc să obŃină obiectul preferat. de pildă. un japonez şi un arab Ńinând cont de diferenŃele transculturale în comunicarea nonverbală. Ce părere credeŃi că va avea fiecare în parte despre partenerii de discuŃie? Cum va afecta această comunicare colaborarea lor? Un fenomen psihic atât de complex ca limbajul îndeplineşte variate funcŃii în cadrul personalităŃii. acest lucru e considerat o impoliteŃe gravă.4 ImaginaŃi-vă o discuŃie importantă între un european. Pentru un japonez. Ca funcŃii ale aceluiaşi sistem lingvistic. 2. În fig. Contactul vizual. Un arab însă e obişnuit să privească fix. posturi. este indiscutabilă interacŃiunea lor.1 este redată – după W. Cele mai importante sunt: 1. Tema de reflecŃie nr. de la un model abstract. Orice limbaj apare ca răspuns al necesităŃilor de comunicare între oameni (ex.6-4 ani. Doi europeni (sau nord-americani) aflaŃi în conversaŃie privesc din când în când unul în ochii celuilalt (acest tipar l-au învăŃat în copilărie: “uită-te la mine când îŃi vorbesc”. expresii mimate care într-un context dat provoacă reacŃiile dorite. Tema de reflecŃie nr. în ochi. 4. aduce un plus de ordine şi de precizie în descrierea faptelor. el fixându-şi privirea pe gâtul partenerului de discuŃie. persoana cu care vorbeşte. Un european poate vedea în aceasta o lipsă de interes din partea colegului său japonez şi va întrerupe conversaŃia. chiar dacă rămâne o primă aproximaŃie. funcŃia cognitivă.Montagner (1972) şi Mounoud (1982) au evidenŃiat existenŃa unor veritabile sisteme de comunicare mimică şi gestuală la copiii de creşă între 1. a devenit o cerinŃă aproape curentă în ştiinŃă. ne spuneau părinŃii). limbajele de programare). funcŃia comunicativă. Fără luarea în considerare a acestor diferenŃe. are semnificaŃii diferite în culturi diferite. Ce observaŃi? PunctaŃi elementele comune. 3. limbajele naturale) sau între om şi maşină (ex. Comunicarea nonverbală între adulŃi este saturată în diferenŃe transculturale. funcŃia reglatoare. . Acestea constau în secvenŃe de gesturi. O asemenea tratare. glisarea privirii e semnul lipsei de respect şi al insolenŃei.

această relaŃie este redată de cele două cercuri secante: unul din cercuri (RE) indică repertoriul emiŃătorului. dacă un mesaj este emis înainte de a obŃine răspunsul la mesajul anterior. al doilea (RR) – repertoriul receptorului în timp ce partea haşurată marchează repertoriul comun. la punctul de destinaŃie (R) mesajul urmează să se retransforme în forma sa originală (informaŃie.). organizarea spaŃială a comportamentului. emiŃătorul (E) şi receptorul (R). comunicarea presupune un cod interiorizat comun. Evident. mimica. textul tipărit. mai întâi. între cele două puncte (sursă şi destinatar) distincte în spaŃiu sau timp. . gesturi – care trebuie descifrat cu o distorsiune sau pierdere minimă. ea trebuie redată într-o formă aptă de transmisie. Modelul abstract al comunicării umane Distingem în această schemă. ci mesajul. situaŃia curentă în viaŃa de toate zilele fiind aceea de dialog. În schema de mai sus. idee.purtat de undele sonore.Codare EMIŢĂTOR Perturbaţii Decodare RECEPTOR RE RR RE∩RR Fig. De notat că orice emiŃător uman este “programat” în mod normal şi ca receptor. între parteneri. Un asemenea cod este rezultatul unei evoluŃii istorice (şi ontogenetice) comune. Aşa cum s-a arătat. Limba constituie codul fundamental. . Pentru ca informaŃia să treacă prin acest canal. care este în mod curent limba. Studii experimentale asupra timpului de reacŃie simplă sugerează ideea ca omul se comportă ca şi cum ar constitui o singură cale de comunicare pentru trecerea semnalelor. concept etc. Mesajul trebuie deci transpus într-un cod (sistem de semne) care să fie comun cel puŃin în parte emiŃătorului şi receptorului. împreună cu mijloacele verbale de exprimare: gesturile. se interpune canalul sau calea de comunicare. mişcarea şi atitudinea corpului. mimica. 4. nu “circulă” informaŃia propriu-zisă. Într-un sistem de comunicare.1. răspunsul la al doilea mesaj este decalat în timp până ce răspunsul la primul mesaj a avut loc (Welford).

dar nu este o comunicare. clădită pe noŃiunea de convergenŃă. trebuinŃe. în care operează două categorii de vectori. rezistenta la eforturi etc. care se dezvăluie în categoria de activitate. gest. Colegii de muncă sau prietenii păstrează mereu contacte pentru a rămâne orientaŃi unul spre altul şi simultan faŃă de evenimente. în primul rând axiologică. – după unii autori comunicarea şi comportamentul devin practic sinonime. dar nu numai printr-un transfer reciproc de informaŃii (reprezentări.2 redă această configuraŃie: între A şi B există relaŃii reciproce în primul rând de afinitate. dialogul între două persoane A şi B. 1973). de acceptare sau inacceptare. ceea ce nu găsim la nivelul infrauman al comunicării.. nu a spus nimic care să-l trădeze. care îşi găseşte expresia în categoria de comunicare. Prin generalitatea sa. caracterizându-se printr-un anumit grad de consonanŃă psihică. funcŃiile şi legităŃile de dezvoltare şi de manifestare a psihicului. diferenŃa până la un punct. atracŃia reciprocă între persoanele angajate în dialog. de concordanŃă sau neconcordanŃă. orice comportament capătă – în procesul interacŃiunii – valoare de mesaj. ci şi relaŃia “subiect-obiect” (individual şi colectiv). imbolduri spre acŃiune. raporturile dintre A şi B – care sunt persoane – nu sunt deloc independente .). aspiraŃii. deşi. ca: activitatea. idei etc. Fireşte. stări afective. de utilizarea unui cod. Schematizând sistemul A – B – X. comunicarea interumană vehiculează şi un conŃinut emoŃional. conştiinŃa. Într-o asemenea optică. de schimb de informaŃie impus de rezolvarea unei sarcini comune. postură corporală etc. Un gest care constituie prin el însuşi o informare – în loc să fie un semn care trimite la altceva – poate fi numit comportament informativ. studierea multilaterală a psihicului uman trebuie să aibă în vedere nu numai relaŃia “subiect-obiect”. EsenŃial este faptul că participanŃii la comunicare se influenŃează unii pe alŃii. El este un mod de interacŃiune. toate împreună urmărind să dezvăluie natura. Tema de reflecŃie nr. care fac obiectul comunicării reciproce. avem: pe de o parte. Cum credeŃi că v-a creat această impresie? Chiar şi în cele mai simple acte de comunicare sunt implicate două persoane (A şi B) care discută despre lucruri. se poate iniŃia şi menŃine pe baza unei motivaŃii profunde. conceptul de comunicare face parte din sistemul categoric al psihologiei. mimică. Comunicarea interumană. alături de alte categorii mai bine studiate. Comunicarea verbală nu are numai un sens funcŃional. dar convergenŃa nu exclude încă deosebirea.5 ReflectaŃi asupra unei discuŃii avute. pentru a înlesni sau păstra apropierea sau convergenŃa reciprocă.Dată fiind gama atât de întinsă a mijloacelor de comunicare – cuvânt. mecanismele. Fără îndoială. personalitatea etc. Comportamentul este comunicativ când participă la un cod (Cranach. valori etc. Psihologii insistă asupra faptului că întregul conŃinut (individual şi mai ales social) al vieŃii psihice este implicat în procesul comunicării specifice umane. Fig 4. pe de altă parte – atitudinea lor faŃă de obiect. în urma căreia aŃi rămas convins că persoana respectivă nu a fost sinceră cu dv. evenimente (X) ce fac parte din universul lor comun. Th. ci şi de activităŃi. reflectarea. Este însă mai corect să legăm comportamentul de comunicare. Newcomb a schiŃat o teorie a actelor comunicative. ceea ce se manifestă într-un fel sau altul în conduita oamenilor care participă la comunicare. evenimente sau alte persoane din jur.

Majoritatea operaŃiilor logice (studiate de logica clasică şi de . la rândul ei. Tema de reflecŃie nr. fluxul comunicării este dirijat cu precădere spre persoana cu opinii contrare pentru a o “recupera”. ci şi la dobândirea de noi cunoştinŃe. 4. a dezacordului. Când într-o relaŃie duală (între două persoane) apare dezacordul. cu atât va căuta să reducă mai mult diferenŃa sau abaterea eventuală între propria atitudine faŃă de X şi aceea pe care o înregistrează la B. TendinŃa sau aspiraŃia la simetria în atitudini devine astfel motiv de comunicare. ceea ce va diminua şi nevoia de comunicare reciprocă – în caz de eşec al alternativelor (a) şi (b). Pe masură ce convergenŃa sau afinitatea între A şi B scade. Este un truism să spunem că limbajul (verbal) participă activ nu numai la transmiterea. caracterizat prin coeziune apare o opinie divergentă. Schema sistemului A-B-X.de atitudinea lor faŃă de cel de al treilea element (X) din universul comun. 6 ReamintiŃi-vă o discuŃie în contradictoriu pe o anumită temă cu o persoană apropiată dv. persoana în cauză fiind repudiată din grup. volumul de mesaje cu o asemenea adresă creşte până atinge un maximum.2. Se instituie o dinamică specifică a cestor relaŃii care se supun unor regularităŃi. ÎncercaŃi să punctaŃi ce a cauzat întreruperea comunicării Ńinând cont de teoria lui Newcomb referitor la formele diferite de restabilire a echilibrului. Restabilirea echilibrului poate lua – dupa Newcomb – forme diferite: a) aprecierea celor două atitudini graŃie evoluŃiei unuia sau celor doi parteneri. după care scade sensibil. comunicarea reciprocă se va limita la informaŃii de simplă asociere sau convieŃuire. dacă se menŃine pe poziŃie. c) reducerea intensitaŃii afective între A şi B. b) atenuarea importanŃei acordate obiectului sau evenimentului care formează sursa tensiunii. Statistic aria de contacte între oameni sporeşte în condiŃiile acordului şi scade în urma dezacordului. consolidând astfel relaŃia interpersonală şi dorinŃa de reiterare a dialogului. X A B Fig. de validare socială a părerilor şi atitudinilor. cu cât este mai puternică atracŃia lui A faŃă de B. Când într-un grup. Atitudinile asemănătoare manifestate de A şi B faŃă de X se pot numi “relaŃii simetrice”. deci capătă valoare de “recompensă”. Această simetrie constituie . AtracŃia interpersonală constituie simultan cauză şi efect al comunicării. sursa de confirmare.

la 3. cu toate că limbajul are o funcŃie importantă în cunoaştere. rezolvarea de probleme etc. în care sunt stabilite din punct de vedere cultural formele şi categoriile prin care personalitatea nu numai comunică. observă sau ignoră tipurile de relaŃii şi fenomene. Uneori valoarea reglatoare a limbajului este mediată de funcŃia sa sugestivă. Începutul exercitării funcŃiei reglatoare a limbajului prin aspectele sale semantice rămâne deocamdată greu de demonstrat. 3. De aici unele exagerări (vezi pozitivismul logic. Rezultatele experimentale oferite îndeosebi de “şcoala sovietica” au dovedit că la început funcŃia de reglare a comportamentului copilului este exercitată doar de limbajul adultului. raŃionamentul.6 ani se observă diferenŃierea comportamentelor. Iar fiecare limbă este un vast sistem-tipar. îi canalizează judecata şi clădeşte casa conştiinŃei sale. Pe baza datelor actuale principalele repere în dezvoltarea funcŃiei reglatorii a limbajului sunt următoarele: 1. diferit de altele. cunoaşterea nu se realizează numai prin structuri lingvistice. dar şi analizează natura. . rezolvare de probleme etc.7 ReflectaŃi asupra următoarei întrebări.6 ani prin limbaj se poate coordona un răspuns la un stimul vizual. inŃelegerea. În cazul sarcinilor complexe realizarea acestei coordonări prin limbaj se eşalonează între 4 şi 7 ani. Cu cuvintele sale: însăşi gândirea este într-o limbă. la 18 luni limbajul (prin caracteristicile sale ritmice) poate declanşa un comportament motor simplu. Chiar şi în cazul limbajului adultului funcŃia reglatoare a limbajului se exercită iniŃial prin aspectele sale sonore urmând ca dupa 5 ani aceasta să se realizeze prin componentele sale semantice. InstrucŃiunile verbale sporesc performanŃele obŃinute la sarcinile de discriminare perceptivă.6 ani el poate stopa (inhiba) un comportament motor. de pildă. Vom spune succint că. Pe scurt.psihologie) se sprijină pe codarea lingvistică a informaŃiei asupra căreia operează. Mai interesantă pentru cercetarile de psihologia limbajului a fost ipoteza relativismului lingvistic lansată de Whorf.potrivit căruia structurile logice trebuie căutate în limbaj). Tema de reflecŃie nr. Sporirea sugestibilităŃii prin inducŃii verbale sporeşte eficacitatea limbajului . Abia dupa 3. Se observă că copiii apasă ori de câte ori adultul formulează un ordin (se declanşează un comportament indiferent de ordinul “strânge” sau “nu strânge”. 2. acesta susŃine că limitele cunoaşterii sunt identice cu limitele limbajului.6 ani limbajul copilului începe să exercite funcŃia de reglare (autoreglare). Abia la 2. PerformanŃele intelectuale (memorarea. Într-un experiment efectuat de Ivanov-Smolenski aceştia au oferit copiilor o pară de cauciuc (dotată cu un sistem de înregistrare a mişcărilor de presare executate de copii. Cercetările ulterioare au infirmat ipoteza lui Whorf. la 2. Copiii cu surdomutitate pot dezvolta gândire logică fără ajutorul limbajului? De ce? Nemijlocit sau prin concomitenŃele sale neurofiziologice limbajul exercită o puternică funcŃie reglatoare (autoreglatoare) a comportamentelor şi proceselor psihice.) sporesc semnificativ prin dobândirea limbajului. memorare.

fie în limbaj intern (“în gand”) noi putem să declanşăm sau să frânăm aceste reacŃii. Modelarea verbală a reacŃiilor permite omului să le stăpânească. pentru că la asemenea performanŃe trebuie să efectuăm un anumit antrenament. o adevarată “gimnastică psihică” (similară cu cea fizică). reacŃiile organice ca efect al unui sistem special de autosugestie activă. Aceste fenomene au putut fi constatate în hipnoză sau training autogen. să ne modificăm la un moment dat dispoziŃia afectivă.8 DaŃi trei exemple care să reflecte funcŃia reglatoare a limbajului asupra comportamentului altor persoane. BineînŃeles. . Numeroase cercetări experimentale atestă sporirea considerabilă a capacităŃii omului de a-şi regla voluntar conduita. adică să le “programeze” pe plan mintal şi să comande desfaşurarea lor ulterioară. 5 AnalizaŃi o conversaŃie avută în ultimele zile şi evidenŃiaŃi funcŃiile limbajului. posedă o “dublură verbală”. asupra propriei persoane.în reglarea psiho-comportamentală. să mobilizăm forŃele organimului pentru a face faŃă unor situaŃii neobişnuite. dificile (în condiŃii de “stres”). Lucrarea de evaluare facultativă nr. Tema de reflecŃie nr. Această “putere” a cuvântului se bazează pe faptul că funcŃiile organismului sunt designate verbal. Prin “comenzi” formulate fie în limbaj extern (cu voce tare). ForŃa limbajului se manifestă elocvent în posibilitatea omului de a stăpâni voluntar reacŃiile somatice şi chiar vegetative ale propriului organism.

reversibilă. rezolvare de probleme. Din punct de vedere funcŃional. Obiectivele modulului: după parcurgerea acestui modul. pentru ca apoi să ne oprim asupra a 2 concepte frecvent întâlnite atunci când ne referim la gândire raŃionamentul şi rezolvarea de probleme. Tema de reflecŃie nr. vom sistematiza informaŃiile făcând apel mai întâi la teoria lui Piaget cu privire la apariŃia şi modul de dezvoltare al gândirii.novici Gândirea este unul din procesele fundamentale şi complexe ale vieŃii individului uman. Pentru a înŃelege acest fenomen complex. gândirea este cea care ne face să fim raŃionali. Ea este cea care influenŃează capacitatea de adaptare a omului la mediul în care trăieşte. Din perspectivă psihogenetică poate fi definită ca o acŃine interiorizată. iar din punct de vedere structural – operatoriu gândirea este alcătuită din structuri operatorii şi operaŃii. psihogenetic şi structural Să se familiarizeze cu principalele modalităţile de investigare a gândirii Să definească principalele două componente operative ale gîndirii: raţionamentul şi rezolvarea de probleme Să caracterizeze şi să analizeze comparativ strategiile algoritmică şi euristică în rezolvarea de probleme Să exemplifice diferenţa experţi . parte a unui sistem de operaŃii. cea care îl ajută de multe ori să facă faŃă evenimentelor cu care se confruntă. ne ajută să ne planificăm acŃiunile pentru a ne atinge scopurile. raŃionament. 1 DaŃi 2 exemple de situaŃii în care folosiŃi noŃiunile de raŃionament şi rezolvare de probleme. cursanŃii ar trebui să stie: Să caracterizeze gândirea din punct de vedere funcţional. .Modulul VI Gândirea Scopul modulului: Familiarizarea studenŃilor cu conceptele gândire.

străzi. de situaŃii inedite pentru care nu dispune. Din punct de vedere funcŃional. Principala condiŃie a apariŃiei gândirii este deci interiorizarea acŃiunii. Omul gândeşte în deosebi atunci când este solicitat de probleme. ca urmare. adică al rolului sau funcŃiei pe care îl joacă în dinamica personalităŃii. cheiul unui râu). Prin gândire. omul îşi dirijează comportamentele. transpunerea ei pe plan mintal presupune. nu putem vorbi de operaŃii propriu-zise până ce acŃiunea mintală nu este reversibilă şi în acelaşi timp solidară cu altele într-un sistem. Ceea ce a fost dobândit deja pe planul acŃiunii nu poate fi reconstituit imediat pe planul reprezentării. În definiŃia lui Piaget.CARACTERZAREA GENERALĂ A GÂNDIRII În vederea circumscrierii unui fenomen atât de complex cum este gândirea. devenită reversibilă şi gata de a “se compune” cu altele în cadrul unui sistem. gândirea este o modalitate specifică a vieŃii de relaŃie. capacitatea de reprezentare. Interiorizarea unei acŃiuni. de soluŃii gata-făcute. (2). (1). virtual. o operaŃie de gândire este o acŃiune interiorizată. . găsim potrivită abordarea lui din cel puŃin trei perspective: (1) funcŃională. face inutil apelul la experienŃă. semnelor. Specificitatea acestui schimb rezidă în procesul complementar de asimilare a mediului la structurile cognitive ale subiectului şi de acomodare a acestor structuri la constrângerile realităŃii. ca o premisa. gândirea este – prin origine – acŃiune. (2) psihogenetică şi (3) structural-operatorie. proiectează scopuri. O operaŃie nu este o acŃiune pur şi simplu mintală. Rezultatul principal al acestui proces este cunoaşterea realităŃii şi. Procesul de constituire a gândirii prin “interiorizarea acŃiunii” antrenează două mecanisme: mecanismul operatoriu (transformarea acŃiunii în operaŃie) şi mecanismul semiotic (trecerea de la acŃiunea asupra obiectelor la operaŃii asupra reprezentărilor . Prin urmare. care. constituind astfel demersul logic. ei nu reuşesc acest lucru. inferenŃa propriu-zisa. Gândirea. atestată la copii încă din cel de-al doilea an de viaŃă. alege mijloacele pentru realizarea lor optimă etc. sporirea adaptabilităŃii fiinŃei umane. îşi planifica acŃiunile. nu se exercita permanent. simbolurilor acestor obiecte). un schimb specific între organism şi mediu. Din punct de vedere istoric şi psihogenetic. dar daca li se cere să reconstituie traseul folosind mici obiecte tridimensionale din carton (căsuŃe. în repertoriul sau – de acte învăŃate. părculeŃe. Prin aportul pe care şi-l aduce la cunoaşterea structurilor invariante ale realităŃii. gândirea conferă comportamentului uman trăsătura raŃionalităŃii. La vârsta preşcolara se întâlnesc copii care fac singuri drumul de acasă la grădiniŃa şi înapoi. O asemenea achiziŃie este consemnata la copil în medie în jurul vârstei de 6-7 ani. ca funcŃie adaptativă.

ar trebui sa intervină imediat după naştere. în plus. aceasta este capacitatea individului de a opera cu semne / simboluri ca substitute ale obiectelor şi actelor externe. Pornind de aici. deci. În opinia lui Piaget. În jurul vârstei de 6-7 ani – aşa cum s-a arătat – apare şi reversibilitatea. . ca şi cu / prin referenŃii acestora. se face că doarme).Dar o reprezentare izolată nu înseamnă încă suportul unei operaŃii. evocarea unei mişcări presupune schiŃarea ei în minte. Opusă acestei poziŃii este concepŃia curenta care leagă reprezentarea de codul psihobiologic. În al doilea rând. corticale (EEG) sau musculare (EMG) ca şi executarea materială a mişcării. în primul rând cu cele lingvistice. În ceea ce priveşte funcŃionarea semiotică. deşi cu o întârziere de 1-2 ani. fără să fie unicul. intervine apoi desenul ca reprezentare grafica şi în sfârşit. În sprijinul acestei afirmaŃii se citează două argumente. reprezentarea este “imitaŃie interiorizata”. când copilul repetă independent gesturi copiate din jur (de exemplu. Omul – cum scrie P. Întâi. Psihologul elveŃian înfăŃişează o trecere sau filiaŃie continuă de la imitaŃie la imaginea mintală. Mai întâi este vorba de imitaŃia amânată. Se consideră că la originea reprezentării realităŃii în mintea noastră se afla actul imitaŃiei. un simplu reziduu senzorial. 2 StudiaŃi cazurile aşa-zişilor „copii lup” şi identificaŃi limitările lor în ceea ce priveşte dezvoltarea gândirii şi limbajului. gândirea logica se poate dobândi independent de limbaj. Fraisse – ajunge să opereze prin şi cu semnele. evocarea interioara a unei mişcări declanşează aceleaşi unde electrice. de pildă. Ca urmare. ceea ce indică formarea sistemelor de operaŃii. ca evocare a unui obiect sau act extern – în absenŃa acestuia – nu constituie un fapt primar. imaginea mintala ca “imitaŃie interiorizată”. când gestul imitativ apare în absenta obiectului–model . Tema de reflecŃie nr. daca imaginea ar fi o simplă prelungire a percepŃiei. Studiile făcute pe copiii surzi au arătat că aparatul logic al gândirii se dezvoltă şi în absenŃa limbajului verbal. efectul interiorizării mecanismului imitativ. adică posibilitatea compunerii pe plan mintal a acŃiunii directe (T) cu inversa ei (T-1). Limbajul verbal reprezintă la om mecanismul semiotic prin excelenŃă. Aceasta implica faptul că planul mental – al semnelor şi simbolurilor obiective din realitate – chiar dacă e consolidat prin limbaj – apare totuşi înaintea limbajului. el prezintă aceleaşi stadii de evoluŃie ca şi la copilul normal. or indiciile apariŃiei evocării reprezentative sunt consemnate numai începând din al doilea an al vieŃii. se cere o articulare a reprezentărilor drept condiŃie a interiorizării acŃiunii. urmează jocul simbolic. deşi dobândirea limbajului sporeşte considerabil capacitatea operatorie a omului. Piaget va susŃine că imaginea mintală. ci mai curând o copie activă.

Mager releva caracterul de „situaŃie deschisa”. OperaŃiile de nivel inferior. Activitatea gândirii este solicitată în mod esenŃial de probleme. după cum pot aparŃine unor tipuri foarte variate. Dimpotrivă. În sensul arătat. în cel mai înalt grad al său. Din punct de vedere structural–operatoriu. o „disonanŃă” internă iscată de decalajul între resurse actuale şi cerinŃe. (3). o problemă se defineşte ca un obstacol sau o dificultate cognitivă care implică o necunoscută (sau mai multe) şi faŃă de care repertoriul de răspunsuri câştigat în experienŃa anterioară apare insuficient sau inadecvat. ce au loc asupra noŃiunilor. Ea depăşeşte datul nemijlocit al percepŃiei. dar şi din domeniul tehnic. Gândirea. În percepŃie esenŃialul coexista pe acelaşi plan cu neesenŃialul. noŃiunea este un model informaŃional integrativ. care pot avea grade de dificultate diferite. Pentru a rezolva probleme mai complexe. odată cu nevoia de „închidere” a structurii incomplete. avem un sincretism al percepŃiei. generatoare de tensiune psihică. spunând că în expresia ei matură gândirea constă dintr-un ansamblu de operaŃii şi strategii. determinarea unei plante (la botanica). subiectul e nevoit să folosească o serie bine ordonată de operaŃii numită strategie rezolutivă. deci un efort de voinŃă. La nivel mediu de analiză a gândirii. iar M. De pildă. Formarea noŃiunilor este un proces îndelungat. gândirea constă din structuri cognitive ( = informaŃii structurate) şi operaŃii sau secvenŃe de operaŃii ( = strategii) de poartă asupra acestor structuri. Deocamdată să rezumăm. OperaŃiile sau prelucrările (procesările) la care e supusă informaŃia psihică sunt extrem de variate şi au o organizare ierarhică. Exista două mari tipuri de strategii: algoritmi şi euristici asupra cărora se va insista intr-un paragraf ulterior. În termeni psihologici. NoŃiunea structurează informaŃiile generale. O situaŃie problematica presupune un conflict cognitiv creat de raportul dintre cunoscut şi necunoscut. analiza sintactică a unei fraze (la . rezolvarea însăşi impunând tatonări repetate. Selz şi M Wertheimer considera problematica – o situaŃie ce prezintă o „lacuna acoperita”. REZOLVAREA DE PROBLEME Al doilea aspect esenŃial al componentei operative a gândirii – strategiile rezolutive – se relevă în procesul rezolvării de probleme. deşi se bazează sau se sprijină pe informaŃia perceptiva. O. necesare şi esenŃiale despre un obiect sau stare de lucru. Ea are ca rezultat reflectarea (reprezentarea) generalizată şi mijlocită a realităŃii. constituie probleme nu numai cele din domeniul matematicii sau fizicii. Structura cognitivă tipică pentru gândire este noŃiunea.Tema de reflecŃie nr. înseamnă operarea cu noŃiuni. intră ca subcomponente intr-o operaŃie de nivel superior. individuale. operaŃia cea mai însemnată este raŃionamentul (inferenŃa). 3 DaŃi exemple de 3 activităŃi care sugerează imitaŃia amânată şi jocul simbolic la preşcolar. recombinând datele experienŃei anterioare în funcŃie de cerinŃele problemei. care subordonează o mulŃime de cazuri particulare. care se desfăşoară în strânsă interdependenŃă cu dezvoltarea repertoriului de operaŃii cognitive ale subiectului. un element criptic. Rezolvarea problemei înseamnă depăşirea obstacolului / dificultăŃii. precum şi din oricare altul.

un fapt. arătându-se ramificaŃiile urmate. o referinŃa. IniŃial. Înregistrarea mişcărilor vizuale poate suplimenta deci comportamentul verbal. Tema de reflecŃie nr. intenŃiile ce se conturează. reprezintă la rândul lor probleme pentru că impun depăşirea cognitivă a unui obstacol sau a unei dificultăŃi. Desigur. asigurând obŃinerea certa a rezultatului. Frazarea se bazează pe o evaluare a ceea ce constituie un episod. consemnarea altor comportamente sau indicatori (de exemplu. ceea ce se consemnează intr-un protocol fidel. exteriorizând astfel în mai mare măsură pe plan motric procesul gândirii.gramatică). mai exact a traseelor oculare (sacade. astfel ca din sincronizarea acestor două feluri de informaŃii sa se poată surprinde mai bine procesul de rezolvare.). In definiŃie exactă. care descompune demersul respectiv în etape şi paşi mai mici. Suprapunerea protocoalelor poate oferi totuşi o imagine satisfăcătoare asupra procesului gândirii. ipotezele care apar pe parcurs. care pot fi învăŃate. prescripŃie care permite ca. numit graf-arbore. înregistrarea mişcărilor oculare. algoritmul este o prescripŃie precisă ce nu lasă loc arbitrarului.4 Promovarea unui examen constituie o problemă? De ce? Ca metode de investigare a procesului rezolutiv se utilizează: tehnica „gândirii cu voce tare”. care se etichetează şi numerotează. pe unităŃi sau secvenŃe determinate întreg procesul dezvoltării. plecând de la date iniŃiale – variabile în anumite limite – sa se ajungă la rezultatul căutat ( A. În paralel. exteriorizând procesul rezolutiv în vederea unei analize experimentale. s-au studiat şi şahiştii orbi. protocolul este descompus în fraze scurte. procesul căutării (în limbaj interior) se desfăşoară rapid.A. Practic. reacŃiile electrodermale) ş. Tehnica „gândirii cu voce tare” – cunoscuta de peste şase decenii în psihologie – impune subiectului sa dezvăluie în cuvinte mersul gândirii. deci întreg conŃinutul conştiinŃei legat de rezolvarea problemei. Pe baza acestor relatări verbale se reconstituie apoi pas cu pas. astfel încât nu toate detaliile sale ajung să se reflecte în verbalizările subiectului. In rezolvarea de probleme alternează de regulă. Procesul rezolvării se poate reda sub forma unui graf cu arborescente. Trei note apar ca fiind definitorii pentru ceea ce se numeşte . o asemenea metodă combinată s-a utilizat în studierea jocului de şah pentru a urmări dinamica activităŃii de explorare-căutare înaintea efectuării unei mişcări. un comentariu de ordin stilistic (la literatură) etc. strategii sistematice – uneori algoritmice – şi strategii euristice. zone de fixare a atenŃiei etc. Strategiile algoritmice cuprind scheme de lucru fixate în prescripŃii precise. Înregistrarea mişcărilor oculare. care se bazează pe simŃul tactil-kinestezic pentru examinarea poziŃiilor pe tabla de şah.. poate dubla relatarea verbala a subiectului.a. Markov). datele obŃinute se vor suprapune sau completa reciproc.

decizii binare. pentru care nu se cunosc încă proceduri tipice. b2 indica mulŃimea lui b cu el însuşi s. la rezolvarea unei ecuaŃii de gradul II.a. ca un proces de căutare şi parcurgere de la un capăt la altul a unui arbore poate. analitica şi avansează secvenŃial. Ea este completa. Exemplul dat ilustrează ceea ce se poate numi o prescripŃie algoritmica. el se va afla în fata unui număr mare de alternative posibile. Succesul unui rezolvitor de probleme consta în capacitatea de a decupa pentru investigare doar o mica parte din ansamblul de posibilităŃi (alternative) pe care-l comporta teoretic problema.algoritm: caracterul precis determinat. astfel încât se impune utilizarea unor strategii euristice. decupare în măsura sa duca totuşi la rezultatul corect.d. Teoretic. de exemplu. de forma completa. In faŃa unei probleme noi sau complexe. aceasta urmează o schema precisa dată de formula: x1. Dacă ne gândim. care nu pot fi triate toate. 2 = − b + b 2 − 4ac 2a În care se arata suita de operaŃii necesare pentru a ajunge la rezultat. a unui graf orientat). rezolvitorul nu se mai poate baza pe un set de reguli (algoritm) care să-i garanteze obŃinerea soluŃiei. la fiecare nod. H. nota algoritmica formează doar canavaua schematică a activităŃii. teoretic. adică un drum de la nodul de start la nodul-scop. A rezolva o problema înseamnă a găsi o secvenŃa de operaŃii care transforma situaŃia de plecare în situaŃie-scop. Graful conŃine un nod de plecare şi unul sau mai multe noduriscop. arata ca rezolvarea de probleme este caracterizată. Tema de reflecŃie nr. laureat al premiului Nobel. Simon.5 DaŃi exemple de algoritmi care sunt folosiŃi în alte domenii decât ştiinŃele exacte. Intr-o schematizare grafica întreaga desfăşurare poate fi redata printr-un „ arbore” cu ramificaŃii dihotomice care comporta deci. valabilitatea sa pentru o clasa întreaga de probleme şi finalitatea certă. raŃionamente . Fiecare simbol indică o acŃiune: -b înseamnă a lua coeficientul termenului de gradul întâi cu semn schimbat. mai exact. a cărui noduri reprezintă stări de fapt sau situaŃii şi ale cărui ramuri sunt operaŃii care transforma o situaŃie în alta. In mod analog se pot propune prescripŃii de tip algoritmic pentru analiza sistematica a unei fraze sau pentru recunoaşterea unei planete. Aceasta selecŃie are loc prin procedee euristice.m.

Ea porneşte de la descompunerea problemei în starea iniŃiala (So) (=datele problemei) şi starea finala (Sf) (soluŃia problemei sau numele acestei soluŃii). La rezolvarea problemelor de fizică de pilda exista două deosebiri . de natura probabilista. asemenea reguli nu garantează soluŃia – aşa cum se întâmpla în strategiile algoritmice – dar pot duce în multe cazuri la rezolvare în mod economic şi cu o anumita flexibilitate. Pentru exemplificare. prin excelenta. determinând pe rezolvitor sa aleagă anumite ramuri ale arborelui rezolutiv şi nu altele. nu scoateŃi dama în joc prea devreme. Aceasta euristica. este inclus în relaŃii noi. gratie cărora i se conferă proprietăŃi noi. astfel încât procesul rezolvării ne apare – în expresie exterioara . Subiectul nu procedează la inventarierea explicita a tuturor cailor. Radu (1970) constata – utilizând tehnica „ gândirii cu voce tare” – ca ansamblul protocoalelor individuale nu acoperă nici pe departe graful total prevăzut în mod teoretic. prezentând fiecare posibilitatea ( în medie) a câte 6 mutări. Utilizarea euristicilor în procesul rezolutiv stă la baza dihotomiei experŃi-novici. Dintre euristicile generale. Fireşte. De aici şi remarca generală a psihologului amintit examinând o problemă oarecare o reformulăm şi reformulând-o o rezolvăm. In studii asupra rezolvării de probleme şcolare de matematica. din indicativa în imperativa. fără sa se sprijine pe mijloace analitice desfăşurate. Revenind prescriptive. ceea ce evident ar depăşi capacitatea unui subiect uman. Rezolvarea problemei consta în detectarea diferenŃelor dintre cele doua stări şi reducerea succesiva a acestor diferenŃe pe baza unor reguli pana la anularea lor. Datele furnizate de psihologia rezolvării de probleme dovedesc că problemele sunt rezolvate diferit de experŃi faŃă de novici. Constituie prescripŃie sau regula euristica orice principiu sau procedeu care reduce sensibil activitatea de căutare a soluŃiei. formalizata şi implementata a constituit programul G. Un calculator ar putea efectua o asemenea operaŃie intr-un număr foarte mare de ani. dar teoria probabilităŃilor se aplica aici numai calitativ (G.fapt care are drept rezultanta exterioara reformularea continuă a problemei. Analiza prin sinteza este procesul prin care obiectul. dezvăluindu-se astfel un conŃinut informaŃional nou. ce pot fi introduse şi în programul calculatorului. mai exact la un moment al unei partide. Este necesar deci sa intervină o alegere euristica a strategiilor. când pe tabla de şah s-ar afla numai 10 figuri albe şi 10 negre. Se estimează că pentru a găsi cele 2 mutări optime următoare ar trebui sa se cerceteze 640 posibilităŃi. dezvoltaŃi caii înaintea nebunilor etc. cele mai cunoscute sunt următoarele: analiza mijloace-scop şi analiza prin sinteza propusa de Rubinstein. Polya). Euristicile pot fi generale sau specifice unei subclase de probleme. jucătorul nu poate explora practic toate posibilităŃile ( alternativele).neformalizate care urmează scheme fluente. Analiza mijloace-scop (means-ends analysis) a fost recomandata de Simon şi Newell. Din experienŃa îndelungata a jocului de şah – în primul rând a marilor maeştri – se extrag moduri de abordare euristica. RaŃionamentul euristic este. procesul de rezolvare se produce mai curând simultan. Avem de-a face cu o alternanta foarte rapida intre percepŃie şi gândire. Asemenea abordări ar fi: căutaŃi sa obŃineŃi controlul centrului înainte de a ataca asiguraŃi regele.S (General Problem Solving) care a demonstrat în chip original unele din teoremele logicii matematice.ca un şir de reformulări . aceste conŃinuturi informaŃionale orientează mersul ulterior al rezolvării problemei. el se angajează pe un drum sau altul . I. la niveluri diferite -(senzorial şi logic-noŃional). în procesul gândirii. Din punct de vedere logic am spune ca informaŃiile obŃinute în procesul rezolvării îşi schimba funcŃia. exprimabile în noŃiuni noi. sa ne gândim la jocul de şah.P.

b) experŃii rezolvă problemele pornind de la cunoscut la necunoscut. Atkinson. J. Radu. fac apel la ecuaŃia în care ea apare şi pe baza ei încearcă sa calculeze acesta variabila (deci pornesc de la necunoscut spre cunoscut) (Mayer. Bem. Introducere în psihologie..importante: a) experŃii îşi organizează cunoştinŃele în unităŃi semnificative. . Editura Tehnică. Editura Sincron. (1999). Polirom. 6 Analizaţi pe marginea unui exemplu concret diferenţele experţi – novici. (coord. R. novicii procedează pas cu pas. novicii pornesc de la variabila recunoscuta. Introducere în psihologia contemporană. M. R. L. Bibliografie de referinţă Obligatorie Atkinson. (2002). D. 1983). C. Smith. Opţională Miclea. Lucrarea de evaluare nr. Bucureşti. Cluj-Napoca.. I. Iaşi. E. Psihologie cognitivă.. 1993). E..

cursantii trebuie: Să înţeleagă principiul dezvoltării în psihologie şi ideea stadialităţii în dezvoltare Să enumere şi să caracterizeze stadiile dezvoltării intelectuale Să explice relaţia dintre ereditate şi mediu în contextul dezvoltării umane Să analizeze comparativ gândirea concretă şi gândirea formală (abstractă) Să demonstreze modul de utilizare al cunoştinţelor despre dezvoltarea umană în cadrul procesului educativ Modulul de faŃă abordează problematica dezvoltării psihice a copilului şi adolescentului. în conceptia lui Jean Piaget.Modul VII Stadiile dezvoltării psihice la copil şi adolescent Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu stadiile dezvoltarii psihice la copil si adolescent. şi . Structurile. De altfel. Perspectiva psihogenetică s-a dovedit fecunda în dezvoltarea unor filiaŃii ale unor fenomene complexe. În partea centrală a modulului se discută modificările fizice din perioada preadolescenŃei şi adolescenŃei şi se prezintă stadiile dezvoltării intelectuale. Legile psihofiziologice descoperite la nivel infrauman pot sugera idei şi ipoteze cu privire la procesele psihofiziologice şi psihice ale omului. Prezentarea începe prin introducerea principiului dezvoltării în psihologie şi continuă cu descrierea caracterului stadial în dezvoltare. susceptibile de studiere precisa. fără cadrul oferit de ideea evoluŃiei şi de procesul evolutiv. Preludiile îndepărtate ale psihicului uman se afla la nivel infrauman. PRINCIPIUL DEZVOLTĂRII ÎN PSIHOLOGIE Printre cuceririle importante ale psihologiei moderne se numără şi sublinierea dimensiunii genetice (evolutive) a psihicului. conştiinŃa umana însăşi ar apărea drept un miracol. preistoria comportamentului omenesc îşi are prefigurări în lumea animala. Fiecare secvenŃa a dezvoltării psihice trebuie privita concomitent ca rezultanta a etapelor anterioare şi ca premisa a celor viitoare. Obiectivele modulului: La finalul acestui modul. regăsite în stadii mai timpurii în forme simple. sistemele funcŃionale depăşite în cursul evoluŃiei nu dispar.

Beniuc (1970) . cu toate noile ei implicaŃii psihologice. culturale… “. Tema de reflecŃie nr. care parcurge o cale mai economica şi productiva. fără ca baza biologica de la omul. cea istorico-sociala. sociologice.se subordonează unor sisteme de ordin superior şi constituie chiar şi în forma lor latenta un suport al achiziŃiilor mai recente ale dezvoltării. rezultatul final al dezvoltării. 12-13). Tema de reflecŃie nr.000 ani modificări semnificative. mereu dinamic. “Ducând o existenta eminamente sociala. 1 Structura genetică a rămas constantă în ultimii 50 000 de ani. Daca în structura biologica a speciei homo sapiens nu s-au produs în aproximativ 50. tehnicii etc. cum se poate explica atunci diferenŃa între omul primitiv şi cel modern? ConştiinŃa umană este un produs social. din Cromagnon şi până astăzi. 2 În dezvoltarea umană primează mediul sau ereditatea? ArgumentaŃi răspunsul. care nu se schimba la nivel filogenetic. de exemplu. ci ontogenetic.) este din ce în ce mai accelerat. depistând trepte parcurse şi funcŃionalitatea lor în procesul evolutiv. Principiul genetic statuează necesitatea de a studia nu numai produsul. ştiinŃei. psihogeneza se înscrie intr-un cadru socio-cultural în care sunt rezumate. în schimb în dezvoltarea sa social-istorica a parcurs un drum uriaş. reuşim sa le şi explicam. Suntem aceeaşi speŃa. selectate şi condensate rezultatele întregii dezvoltări istorice.“Foarfeca dintre animal şi om – arata acelaşi autor – s-a deschis şi s-a adâncit tot mai mult. Abordarea psiho genetica are o valoare euristica recunoscuta.precizează M.îi dă numai o nouă dimensiune. ci sa se abordeze însuşi procesul apariŃiei şi instalării unei forme superioare a fenomenului considerat. . omul nu se exclude din sfera vieŃii. ea se află sub incidenŃa condiŃiilor vieŃii sociale şi se dezvoltă după legităŃi proprii. Dezvoltarea ontogenetica beneficiază astfel de moştenirea social-istorica în măsură să accelereze procesul formativ. Ritmul dezvoltării istorice a societăŃii (a culturii. . Descoperind filiaŃiile unor fenomene complexe. La nivel individual. să fi suferit schimbări vizibile”(p.

imaginea “in negativ” nu poate constitui suportul formarii educative. de propria sa natura. fără a-l aduce la “tiparele” vârstei adulte. Întinzând mana sa apuce un obiect. acumulări treptate duc cu timpul la schimbări semnificative. Exemple: a) Universul iniŃial al copilului este o lume fără obiecte constând doar din “tablouri” mişcătoare şi inconştiente. situaŃia de disjuncŃie în comunicare. Practic. In realitate. fiind mereu tentat să proiecteze în capul copilului. 3 Este adevărată propoziŃia: „Un copil este un adult în miniatură”? ArgumentaŃi. prima operaŃie mintala sau primul raŃionament verbal sunt pregătite prin progrese cantitative lente. Or.CARACTERUL STADIAL AL DEZVOLTARII PSIHICE In activităŃile comune. dar care a fost perceput. nu poseda în comparaŃie cu adultul. Spre 9-12 luni se constituie “schema obiectului permanent” . primul cuvânt rostit. dar odată apărute ele marchează adevărate noduri în evoluŃia ascendenta a copilului. care apar şi dispar. activitatea sa de explorare acoperă progresiv un . printr-o simpla “reducere de scara”. ca şi cum obiectul ar fi dispărut. 1970). de incongruenta a codurilor. procesul dezvoltării trebuie privit dialectic: pante rapide de evoluŃie alternează cu paliere de echilibru (Bruner. adultul porneşte de regulă de la sine. Tema de reflecŃie nr. Exista deci tendinŃa continua a adultului de a-i “preseria” copilului propria sa mentalitate. ar însemna sa extindem la copil forme de activitate şi de educaŃie practicate de adulŃi. daca îl ascundem după un ecran nou-nascutul îşi retrage pur şi simplu mana. în felul acesta cu al doilea an de viata universul copilului este “populat” de obiecte care au anumita permanenta (Piaget & Inhelder) b) Odată cu dezvoltarea funcŃiei de locomoŃie (mersul independent) – reper legat în medie de vârsta de 15 luni – copilul începe sa “cucerească” spaŃiul apropiat prin constituirea grupului practic al deplasărilor. schiŃând imaginea “in negativ” a acestuia şi nu imaginea reala a copilului. De aici. pe aceasta nu se poate construi. în relaŃiile sale cu copilul. S-a comis de altfel şi greşeală de a caracteriza copilul prin ceea ce nu are. Fireşte. copilul apare în aceasta optica drept “un adult în miniatura”. fapt atestat de căutarea unui obiect dispărut din câmpul vizual. Primul pas independent. ceea ce se şi întâmpla de multe ori. propria sa logica. de a-l asemăna cu sine. ştiinŃa acreditează principiul de a considera copilul în funcŃie de el însuşi. Cum trebuie privita dezvoltarea psihica? Perspectiva simţului comun: copilul = “adult in miniatură” SimŃul comun reduce dezvoltarea psihica la simple acumulări cantitative.

nu remarca “salturile” în dezvoltarea acestuia. abilitati de socializare. 4 Ganditi-va la doi copii de varste apropiate. Lucrările de sinteza în psihologie (A. în jurul vârstei de 3-4 ani. copilul grupează obiectele. pe care ii vedeti la intervale de timp diferite si comparati schimbarile lor in dezvoltarea psihica. dar abia în jocurile de mai târziu regula va trece în prim plan. cele lingvistice. Wallton. sprijinind evocarea. integrând în imagini perceptive aceste achiziŃii cognitive.perimetru tot mai larg. copilul îşi subordonează conduita reprezentării sau modelului respectiv. c) Tot aşa apariŃia limbajului activ – care intervine de la 18 luni – aduce cu sine posibilităŃi inedite. De asemenea. chiar daca reperele cronologice corespunzătoare acestor stadii prezintă o anumita variabilitate în funcŃiile de condiŃiile şi solicitările mediului social. De asemenea. J. care ajung sa tina locul obiectului absent. Leontiev. după care. se apropie de noŃiuni şi generalizări. riscând cantonarea pe poziŃiile depăşite ale evoluŃionismului plat. urmând implicit reguli de comportare cuprinse în rol. Treptat. asumându-si în timpul jocului un anumit rol. Cuvântul instituie un sistem de semne. datorita cuvântului. ExperienŃa curentă arata ca intr-un tablou nu se deprinde mare lucru daca îl priveşti prea de aproape. fixarea şi combinarea imaginilor. în plan ştiinŃific. Sărind peste o veriga sau alta din lanŃul de succesiune – . daca în studiul copilului ne mărginim doar la simpla inventariere a detaliilor de comportare. H. cuvântul devine un mijloc de analiza. reuşind sa mânuiască şi sa examineze un cerc tot mai mare de obiecte. datorita acestei apropieri. pentru ca ajuta la desprinderea obiectului de fond. precum şi la desprinderea relaŃiilor dintre obiecte. desprinde notele lor comune. la desprinderea diverselor însuşiri. Piaget) privesc copilăria ca pe o suita de stadii a căror ordine de succesiune este relativ constanta. pe intervale mici de timp. Tot aşa se întâmpla şi în cazul copilului: cei care se afla mereu în preajma copilului. se dezvolta la copil un nou mecanism – numit mecanismul semiotic – cu gama proprie de posibilităŃi inedite: capacitatea de a opera cu semne/simboluri ca subsitute ale lucrurilor. cu referire la limbaj. pentru ca pe la 5-6 ani sa se consemneze mai pregnant jocul cu reguli. etc. Exemple: 1) In dezvoltarea jocului la copii pana la vârsta şcolara se remarca o anumita succesiune: întâi apar jocurile de simpla imitaŃie . Tema de reflecŃie nr. pentru cate “copilul=adult în miniatura”. nu reuşim sa deprindem desenul general al dezvoltării. copii trec la jocurile cu roluri. pe care le cunoaşte sub aspecte mereu diferite. Desigur.

modificări ale fizionomiei învăŃate prin imitaŃie simpla. 2) In cadrul experienŃelor lui J. în succesiunea stadiilor există o anumita continuitate. adolescenta (14/15-18 ani). tinereŃea (18-25 ani) s. vârsta preşcolară (3-6 ani). se stie ca imitatia se invata şi ca nu exista o tehnica ereditara de imitatie: ceea ce preexista este propensiunea nativa de imitatie – suport al copierii gesturilor şi miscarilor celor din jur 1 . Înrâuririle externe nu se realizează doar printr-un “efect de amprenta”. Aceleaşi cercetări au arătat ca experienŃe de învăŃare organizate ad-hoc pot accelera termenele de apariŃie ale noŃiunilor de conservare. Copilul este întrebat daca se conserva cantitatea de substanŃa (pasta). Ansamblul acestor schimburi/relaŃii constituie un fel de câmp formativ şi se organizează după o anumita ordine evolutiva: primul cadru de viata şi implicit de educaŃie este familia. Debesse). Desigur. şi formează o structura unitara. la care se adaugă succesiv grădiniŃa. Se poate spune în acest sens ca în procesul dezvoltării ne întoarcem – cel puŃin pana la un punct – “pe urmele propriilor paşi şi recodificăm intr-o forma noua. alŃi autori (J. preadolescenta (10/11-14/15 ani).a. de la o arie socio-culturala la alta. liceul. în cercetare etc. Încă de la naştere se poate vorbi de schimburi cu mediul: primele surâsuri. gimnaziul.10 ani). modificându-si modul de desfăşurare. şi apoi volumul – dincolo de modificările fizice date în percepŃie – cerându-se motivarea fiecărui răspuns. dezvoltarea copilului se succede asemenea unor ”capitole distincte” ale uneia şi aceleiaşi istorii (M. structurile psihice elementare se integrează în structurile supraordonate. achiziŃia conservării greutăŃii pe la 9 ani şi a volumului pe la 11 ani.gratie unei intervenŃii de afara – ar rezulta ceva hibrid. Termenul de instinct are doua sensuri: unul de tendinta sau propensiune nativa iar al doilea de structura gata formata. colectivul de muncă în producŃie. Se disting ca perioade de vârsta: primul an de viata. procedeele sau tehnicile de învăŃare se supun la adolescenŃi exigentelor logice. De notat ca influentele mediului fizic şi social. E. fata de care copilul nu prezintă aderenta Leontiev (1957).m. în timp ce unul rămâne nemodificat (martor sau etalon) al doilea ia – prin acŃiunea copilului dirijata de experimentator – forme foarte diferite: prin alungirea în forma unui cârnăcior. de “copiere” în plan psihic1. Elkind. copilăria timpurie (de la 1 la 3 ani). Cu alte cuvinte. ExistenŃa unor regularităŃi de succesiune în dezvoltarea copilului constituie un fapt bine stabilit. nu se copiază pur şi simplu de către inteligenta şi conduita copilului. Or. jocul de priviri. totuşi modul lor de a înregistra şi înŃelege lumea. Smedslund. fără a schimba ordinea lor. Piaget (1965) se prezintă copilului doi bulgari de plastilina de aceeaşi mărime şi greutate. Se constata o anumita regularitate în răspunsurile copiilor şi anume: afirmarea conservării cantităŃii de materie pe la 8 ani. progresele în formarea gândirii logice schimba însăşi structura memoriei.d. cu ajutorul S-a vorbit de un instinct al imitatiei la copil (Ch. de a simŃi şi a se comporta.m. Buhler). vârsta şcolara mica (6/7. 1976). prin latire devine ca o plăcinta. nu se însumează aditiv în interiorul fiecărui stadiu.Dovada este faptul ca deşi mediul fizic şi social este aproximativ acelaşi pentru copii de vârste diferite. Repetându-se experienŃele cu probele piagetiene pe populaŃii diferite. gratie schimburilor neîncetate cu mediul fizic şi social. Copilul se formează prin activitate proprie. de a intra în contacte interpersonale cu cei din jur se deosebeşte în mod sensibil (Chircev. Procesele şi însuşirile psihice nu se dezvolta separat unele de altele.a. şcoala primară. Ogilvie) au regăsit aceeaşi succesiune cu deosebire ca vârstele medii stabilite pot sa difere sensibil de la o populaŃie la alta.d. D. prin divizare în bucăŃi ia o altă formă s. respectiv greutatea. De exemplu.

aspiraŃiile şi proiectele profesionale etc. 6. cu noile produse ale acestor recodificări” (Chircev. 1976. în sensul ca se constituie în procesul interacŃiunii dintre individ şi mediu: înrâuriri şi cerinŃe din afară ajung sa fie însuşite. valori etc. interiorizate. îndeplinirea consecventa a unor îndatoriri (frecventarea scolii. copilul dobândeşte un anumit statut şi rol. societatea aşteaptă de la copil sau tânăr o anumita comportare. E M E M E M Fig. aspiraŃii. structurate treptat în procesul dezvoltării psihice: aptitudini şi interese individuale. pentru a trece apoi mai departe către noi moduri de organizare. Devenind elev. ne putem da seama – pe baza unei vizualizări aproximative – de contribuŃia relativa a factorilor amintiŃi. Prin “condiŃii interne” înŃelegem mai întâi echipamentul nativ transmis prin patrimoniul de gene. p.1. Devenind elev. pregătirea temelor. In ceea ce priveşte interacŃiunea dintre factorii genetici şi condiŃiile de mediu. Distanta dintre punctele de intersecŃie a laturilor celor doua unghiuri ar reprezenta măsura intuitiva a rezultantei ce apare din interacŃiunea celor doi factori [27]. în procesul dezvoltării individuale. la care se adaugă efectele maturizării biologice. sistemul de opinii şi atitudini. motive de acŃiune. moduri de gândire. aceasta poate fi redata intuitiv prin imaginile din figura 7. Rolul . Rolul se refera la modelul sau tiparul de comportare asociat unei poziŃii sociale. Deschizătura unghiului E reprezintă potentialităŃile oferite de factorul ereditate iar deschizătura unghiului M reda evantaiul condiŃiilor de mediu. apoi achiziŃiile durabile. Raportul dintre ereditate (E) şi mediu (M). O parte din condiŃiile interne – cu deosebire cele de ordin psihologic – sunt în ultima analiza de origine externa.1. Întotdeauna. 33). promovarea etc.). statutul este poziŃia pe care o persoana sau un grup o deŃine în sistemul relaŃiilor sociale şi preŃuirea colectiva ataşata acestei poziŃii.îndrumătorilor adulŃi. cristalizându-se ca atitudini. ceea ce am văzut şi auzit singuri. influentele sau mesajele externe acŃionează prin intermediul condiŃiilor interne. edificiul gândurilor şi sentimentelor formate. Urmărind aceste imagini. Calitatea de elev reprezintă o poziŃie sociala statuata prin forme instituŃionalizate şi cadru juridic. Sub unghi psihologic.

şi perspectiva învăŃării din mediu. ceea ce impune un anumit mod de lucru. Constatând ca stăpâneşte treptat situaŃia. fiecare vârsta şi fiecare copil brodează varianta sa particulara. Piaget a arătat că. copilul . Statutul şi rolul devin astfel pârghii de educaŃie.să îl înŃeleagă în termenii unei scheme preexistente. Aşadar. Copiii erau în viziunea sa „cercetători curioşi" care experimentează cu obiectele şi evenimentele din mediul înconjurător pentru a vedea ce se întâmplă („Cum o fi să sugi urechea ursuleŃului?". gândirea psihologică despre dezvoltarea cognitivă a copiilor era dominată de două perspective: maturizarea biologică. împing în prim plan însuşiri latente. ghiozdan. a unei formaŃii culturale sau sportive etc. care sublinia rolul jucat de „natură" în dezvoltare. Toate acestea înseamnă simultan recunoaşterea unor calităŃi. Când dau peste un obiect sau un eveniment nou. care sublinia rolul „educaŃiei". un psiholog rus ale cărui idei despre dezvoltarea cognitivă. care astfel a extins teoria copilului despre lume (Piaget şi Inhelder.va începe acomodarea . copiii încearcă să îl asimileze . dar şi obligaŃia de a-si onora statutul atribuit sau dobândit. elevul nu e doar persoana fizica care poarta uniforma. „Ce se întâmplă dacă împing farfuria peste marginea mesei?"). fiind promovat intr-o funcŃie de conducere în colectiv. .. de relaŃii cu ceilalŃi. înclinat sa lucreze colectiv. El considera copilul un participant activ în acest proces şi nu un receptor pasiv al schimbărilor induse de dezvoltarea biologică sau de stimulii externi. Dezvoltarea cognitivă în copilărie Deşi majoritatea părinŃilor sunt conştienŃi de schimbările intelectuale care însoŃesc dezvoltarea fizică a copiilor lor. Pe fondul calităŃii de elev. Înainte de Piaget. Piaget a început să fie interesat de relaŃia dintre capacităŃile în continuă dezvoltare ale copilului şi interacŃiunile lui cu mediul. calitatea de elev capătă definiŃie sociala. Teoria stadială a lui Piaget În parte în urma observaŃiilor făcute pe proprii săi copii. Piaget s-a concentrat tocmai pe interacŃiunea dintre capacităŃile în plină dezvoltare ale copilului în înteracŃiunile lui cu mediul. Vom discuta şi contribuŃia lui Lev Vygotsky. În cadrul comun determinat de jaloanele amintite. el îşi va învinge timiditatea şi va deveni un element activ.teorii despre funcŃionarea lumii fizice şi sociale. ei ar avea dificultăŃi dacă ar trebui să descrie natura acestor schimbări. conducător al unui cerc ştiinŃific. concretizata în statutul şi rolul sau.ca orice bun cercetător . ca şi experienŃa succesului în activitate.condensează cerinŃele grupului social mai larg fata de conduita persoanei care deŃine o anumita poziŃie. dar cu rezultate bune la învăŃătura. publicate iniŃial în anul 1930 au suscitat un nou val de interes în ultimii ani. În această secŃiune vom descrie în linii mari teoria stadială a lui Piaget despre dezvoltare şi apoi vom vorbi despre criticile care i-au fost aduse şi despre unele abordări mai recente.modificarea schemei pentru a se potrivi cu noile informaŃii. copilul sau tânărul este investit şi cu atribuŃii în grup: responsabilul clasei. Modul în care psihologii contemporani descriu aceste schimbări a fost profund influenŃat de psihologul elveŃian Jean Piaget (1896-1980). este pus practic în situaŃia de a apare în chip frecvent în fata grupului şi de a susŃine un punct de vedere. dacă noua experienŃă nu se potriveşte cu schemele existente. a unei valori. Spre exemplu. Rezultatele acestor „experimente" sunt folosite pentru a construi scheme . număr etc. Un plus de încredere în sine. un şcolar mai timid şi necomunicativ.

dacă schema unui băieŃel pentru un pompier este un bărbat care poartă o uniformă mare şi voluminoasă şi copilul vede poza unei femei în uniformă de pompier. Poate argumenta că femeia din poză „se costumase". nici supărat. Prin ce diferă gândirea lor de cea a adulŃilor? Piaget şi-a observat îndeaproape copiii în timp ce se jucau şi le-a propus probleme simple ştiinŃifice sau morale. nu face nici o încercare de a o căuta. se comportă ca şi cum jucăria ar fi încetat să existe. Spre deosebire de acesta. băieŃelul va începe să îşi acomodeze schema existentă despre pompieri. O descoperire importantă în acest stadiu este conceptul de permanenŃă a obiectului. copilul nu înŃelege încă anumite reguli sau operaŃii. Dar la această vârstă. încep să îşi construiască o imagine despre ei ca separaŃi de lumea exterioară. este acoperită cu o pânză.2 ani copiii încep să folosească simbolurile. De exemplu. Deşi copiii de 3 şi de 4 ani pot gândi în termeni simbolici.1969). Cuvintele pot reprezenta lucruri sau grupuri de lucruri şi un obiect îl poate reprezenta pe altul. o bucată de lemn poate deveni o maşină. El a împărŃit dezvoltarea cognitivă în patru stadii majore. cuvintele şi imaginile lor nu sunt încă organizate într-o manieră logică. stadiul operaŃiilor formale. cât de departe trebuie să întindă mâna pentru a apuca un obiect şi ce se întâmplă când împing farfuria peste marginea mesei. STADIUL PRE-OPERAłIONAL. acceptând că pompierii pot fi şi femei. de exemplu. O operaŃie este o rutină mentală de separare. căutarea este limitată. indiferent de rezultatul căutărilor sale anterioare. combinare şi transformare a informaŃiei într-o manieră logică. Cele patru stadii principale sunt: stadiul senzoriomotor. o păpuşă poate deveni tată şi alta copil. capacitatea de a construi raŃionamente logice trece la copii printr-o serie de stadii calitativ distincte. ObservaŃiile sale l-au convins că. chiar şi după ce a văzut un adult ascunzând-o în altă parte. Totuşi. adulŃii ştiu că s-a păstrat aceeaşi cantitate de apa pentru că pot . dacă apa este turnată dintr-un pahar înalt şi îngust într-unul larg şi scund. Nu pare nici surprins. bebeluşul încetează imediat să mai încerce să o apuce şi nu mai este interesat de ea. fiecare dintre ele având un număr de substadii. Dacă jucăria pe care un copil de 8 luni vrea să o ia. un bebeluş de 10 luni va căuta activ un obiect care a fost ascuns sub o pânză sau în spatele unui ecran. În acest mod. inventatorul testului de inteligenŃă şi al conceptului de IQ (coeficient de inteligenŃă) Pe parcursul cercetărilor sale. stadiul preoperaŃional. stadiul operaŃiilor concrete. În timpul acestui stadiu pre-operaŃional de dezvoltare cognitivă. 5 . Ei descoperă. Un copil de 3 ani poate considera că un băŃ este un cal şi îl va călări prin cameră. când bebeluşii sunt preocupaŃi de descoperirea relaŃiei dintre acŃiuni şi consecinŃele lor. De exemplu. În jurul vârstei de 1 . Abia de la un an va începe să caute obiectul în locul unde a fost văzut ultima oară. STADIUL SENZORIOMOTOR Piaget a denumit primii doi ani de viaŃă stadiul senzoriomotor. el poate refuza în primul moment să creadă că femeile pot fi şi ele pompieri. pare să realizeze că obiectul există. când va găsi noi dovezi că femeile pot fi şi ele pompieri. Primul loc de muncă pe care 1-a avut Piaget ca psiholog a fost ca asistent la aplicarea testelor de inteligenŃă pentru Alfred Binet. Bebeluşul care a găsit de mai multe ori o jucărie ascunsă într-un anumit loc va continua să o caute mereu acolo. chiar dacă se află în afara câmpului vizual. conştientizarea făptului că un obiect continuă să existe chiar dacă nu este reprezentat. rugându-i să explice cum au ajuns la rezultatele respective. Piaget a început să se întrebe de ce făceau copiii greşelile respective la anumite vârste. Bebeluşul mai mare achiziŃionând conceptul de permanenŃă a obiectului.

Spre deosebire de ei. copiii de 8 ani pot desena cu uşurinŃă o hartă a drumului. nu îşi pot modifica schemele pentru a Ńine cont de schimbările din mediu. Copiii de 5 ani îşi pot găsi drumul spre casa unui prieten. Dacă două şiruri de discuri colorate sunt aranjate în corespondenŃă. chiar dacă nu au fost scoase piese din şir. evidentă atunci când piesele erau aranjate în şiruri corespondente. de exemplu. masa sau greutatea. Îşi pot găsi drumul pentru că ştiu că trebuie să o ia la dreapta sau la stânga în anumite locuri.ei cred că toată lumea percepe mediul în acelaşi fel ca ei (Piaget. Ei nu reuşesc sa înŃeleagă că apa nu s-a schimbat cantitativ . În stadiu pre-operaŃional. Prin urmare. deoarece copiii mici nu pot înŃelege puncte de vedere diferite de ale lor. Înainte de vârsta de 6 sau 7 ani. copiii din stadiul pre-operaŃional nu au achiziŃionat conceptul de conservare . Un copil se poate plimba în jurul unei mese pe care sunt aranjaŃi trei munŃi de diferite înălŃimi. el trebuie să rămână egal. Un copil de 7 ani va afirma contrariul . Această tendinŃă de a se baza pe impresiile vizuale este ilustrată de un experiment de conservare a numărului. Pentru a demonstra acest lucru. ei fac acest lucru numai în legătură cu obiecte concrete .că ea rămâne la fel . Dacă piesele dintr-un şir sunt strânse pentru a forma o grămadă. majoritatea copiilor aleg fotografia care ilustrează propria lor perspectivă asupra peisajului (Piaget şi Inhelder. . 1950. înălŃimea sau greutatea. O schimbare în aspectul vizual al „lutului" influenŃează copilul mai mult decât alte calităŃi mai puŃin vizibile. Copilul este rugat să aleagă o fotografie care să arate ce vede păpuşa. copilul de 5 ani va spune că şirul drept are mai multe piese. Ei pot plasa obiectele în ordine. copilul va spune corect că şirurile au acelaşi număr de piese. copilul nu înŃelege sau înŃelege foarte puŃin conceptul de reversibilitate şi alte operaŃii mentale. conform lui Piaget. Piaget credea că gândirea pre-operaŃională este dominată de impresii vizuale.înŃelegerea că o cantitate de substanŃă rămâne aceeaşi chiar dacă forma ei se schimbă.când este turnată dintr-un pahar înalt într-unul scund.inversa procesul în minte. în funcŃie de o anumită dimensiune ca. STADIILE OPERAłIONALE Între 7 şi 12 ani copiii îşi însuşesc diferite forme de conservare şi încep să realizeze şi alte manipulări logice. Îşi pot imagina că toarnă apa din paharul mai scurt înapoi în cel înalt. Pot construi şi reprezentări mentale ale unor serii de acŃiuni. Copilul rămâne pe o latură a mesei în timp ce o păpuşă este pusă din nou pe masă in locuri diferite (şi are. La această vârstă. egalitatea numerică a devenit mai importantă decât impresia vizuală. dar nu îŃi pot da indicaŃii pentru a ajunge acolo şi nu pot nici desena drumul cu un creion şi o hârtie.obiecte la care au acces direct prin simŃuri. O alta caracteristică importantă a copiilor pre-operaŃionali este. o piesă de o culoare pentru o piesă de altă culoare. astfel ajungând din nou la starea iniŃială. din acest motiv. Acesta este şi motivul pentru care nu sunt capabili să inverseze operaŃiile sau să conserve cantitatea. Piaget a creat problema „celor trei munŃi". dar esenŃiale ca.dacă numărul de obiecte era egal înainte. Piaget a numit această perioadă stadiul operaŃiilor concrete: deşi copiii folosesc termeni abstracŃi. o perspectivă diferită decât copilul asupra celor trei munŃi). Impresia vizuală a unui şir lung de piese este mai puternică decât egalitatea numerică. a). 1948/1956). spune Piaget. dar nu au o imagine de ansamblu a drumului. de exemplu. egocentrismul. Piaget credea că egocentrismul explică rigiditatea gândirii pre-operaŃionale. Copiii pre-operaŃionali nu sesizează că există moduri diferite de a percepe realitatea .

de exemplu. elimină posibilitatea şi trece la alta. jucăria ar fi încetat să existe şi nu mai încearcă să o caute. Aparatul folosit era un ecran rotativ prins la marginea unei mese. posibilitatea că bebeluşul ar putea să ştie că obiectul continuă să existe. Al doilea grup a văzut ecranul rotindu-se până în poziŃia verticală şi continuând să se rotească până la celălalt capăt. copilul încearcă să descopere ce anume determină durata mişcării unui pendul (perioada de oscilaŃie). remarcăm că pentru succesul la acest test este nevoie nu numai de înŃelegerea faptului că obiectul continuă să existe.stabilirea consecinŃelor pentru fiecare ipoteză şi confirmarea sau negarea acestor consecinŃe . In acel moment a apărut pe masă cutia vopsită în culori vii. dar nu este capabil. copilul poate modifica lungimea sforii. Apoi ecranul a fost rotit. un adolescent obişnuit construieşte o serie de ipoteze şi le testează sistematic. Dacă această variabilă pare să nu mai aibă nici un efect asupra duratei de mişcare. se comportă de parcă. Într-unul din testele de gândire operaŃional. nu cutia reală). Am văzut mai devreme că atunci când un copil mai mic de 8 luni vede o jucărie care este ascunsă sau acoperită chiar sub ochii lui. În stadiul operaŃiilor formale. bebeluşului i s-a arătat fie un eveniment posibil. Aşadar. metode noi şi sofisticate de testare a funcŃionării intelectuale a copiilor preşcolari au arătat că Piaget le-a subestimat capacităŃile. memoria) şi cunoştinŃe concrete. În acel punct ecranul s-a oprit şi apoi a revenit în poziŃia de start. poate schimba greutatea ataşata şi înălŃimea de la care eliberează pendulul. copiilor nu li s-a cerut să caute activ obiectul ascuns. copiii ajung la modul adult de gândire. să exprime acest lucru prin comportamentul de căutare. atenŃia. efectul va apărea numai dacă schimbă o singură variabilă. Totuşi. când nu era nici o cutie în calea lui. Când copilului i s-a arătat pentru prima oară ecranul rotativ. ecranul a fost rotit uşor la 180 grade.formală. La început ecranul a fost întins pe masă. Multe dintre sarcinile care trebuiau să testeze teoriile stadialităŃii necesitau anumite aptitudini (de exemplu. Când primeşte o bucată de sfoară de o anumită lungime suspendată de un cârlig şi mai multe greutăŃi care pot fi ataşate la capătul inferior. (Bebeluşul vedea de fapt o imagine reflectată a cutiei. nu a luat în calcul. Analizarea tuturor posibilităŃilor . Critica teoriei lui Piaget Teoria lui Piaget a fost o mare realizare intelectuală care a revoluŃionat concepŃia generală despre dezvoltarea cognitivă a copiilor. Să luăm. l-a privit timp de aproape un minut întreg. Deoarece Piaget credea că dezvoltarea cognitivă depinde de activitatea senzoriomotorie. ci şi de memorarea locului unde a fost ascuns acesta şi de indicarea printr-o acŃiune fizică a faptului că îl caută. Într-o cercetare pentru testarea acestei posibilităŃi. Totuşi. în direcŃia opusa. spre copil. în spatele balamalei. dar după încercări repetate şi-a pierdut interesul şi şi-a îndreptat atenŃia în altă parte. dar pot fi incapabili să treacă testul pentru că nu au suficient de bine dezvoltată una dintre aptitudinile necesare în sarcină. Copiii pot avea capacitatea pentru care sunt testaŃi.La vârsta de 11 sau 12 ani. unde era ascunsă în timp ce ecranul se mişca în plan vertical.este esenŃa gândirii operaŃional-formale. Totuşi. până când a ajuns din nou pe masă în poziŃie orizontală. persoana este capabilă să gândească în termeni pur simbolici. În timp ce copilul privea. permanenŃa obiectului. păstrându-le pe restul constante. Un grup de bebeluşi a văzut ecranul rotindu-se din poziŃia iniŃială până în punctul unde trebuia să se lovească de cutie. Investigatorii au raŃionat astfel: dacă bebeluşii credeau că cutia continuă să existe chiar şi . fie unul imposibil. El va raŃiona în felul următor: dacă o anumită variabilă (greutatea) afectează perioada de oscilaŃie. făcând un arc de 180 grade.

ecranul oprindu-se la 90 grade şi apoi schimbând direcŃia (Baillargeon. 1985). mai multor aptitudini separate de procesarea informaŃiei . Prin urmare aceştia cred că sarcinile standard propuse de .aptitudini concrete vizând strângerea si analizarea informaŃiilor din mediu. nu există încă un consens asupra celei mai bune alternative. experienŃa mersului la şcoală pare să încurajeze atingerea unui nivel superior în unele sarcini piagetiene (Artman şi Cahan. ci un produs al mediului cultural. Chiar daca evenimentul care părea imposibil era identic din punct de vedere perceptual cu un eveniment pe care îl văzuseră repetându-se şi de care se plictisiseră. al şcolii şi al învăŃării unei anumite secvenŃe de întrebări sau instrucŃiuni. Abordările care pun accentul pe procesarea informaŃiilor Am observat deja că multe din experimentele care au pus sub semnul întrebării abordarea lui Piaget au fost inspirate de cercetători care priveau dezvoltarea-cognitivă ca pe achiziŃia. Dar apoi investigatorul introduce un al doilea rând de condiŃii. bebeluşii l-au considerat mai interesant decât unul fizic posibil pe care nu îl mai văzuseră înainte . Experimentatorul spune apoi „Aceştia sunt soldaŃii tăi şi aceştia sunt ai mei. Care e mai mare? Sau sunt amândouă egale? Cu această schimbare simplă de formulare. 1991). vor fi surprinşi când vor vedea că acesta pare să treacă prin ea . Experimente mai recente care au folosit sarcinile pentru testarea conservării descrise de Piaget au arătat şi ele că aptitudinile cognitive ale copilului se dezvoltă mai devreme decât s-a crezut. experimentatorul extinde unul dintre şirurile de soldaŃi şi repetă întrebarea. (Baillargeon. 1979). Alternative la teoria lui Piaget Specialiştii în psihologia dezvoltării sunt de acord. Când copiii sunt rugaŃi să interpreteze mulŃimea ca o colecŃie sau un grup în loc de un set de obiecte individuale. că aceste constatări au subestimat capacităŃile copiilor şi că teoria lui Piaget a fost contrazisă de multe ori. afirmând că şirul mai lung conŃine mai mulŃi soldaŃi. chiar daca una dintre ele era mai împrăştiată. Acest lucru împreună cu alte dovezi sugerează că stadiul gândirii operaŃionale concrete ar putea să nu fie un stadiu universal de dezvoltare care apare la mijlocul copilăriei. Spelke şi Wasserman. judecata lor despre egalitate are o probabilitate mai mică de a fi influenŃată de transformări perceptive irelevante (Markman. Care sunt mai mulŃi. copiii de 5 ani nu reuşesc să conserve numărul. Într-o cercetare pentru studierea conservării numărului.un eveniment imposibil. De exemplu. Deoarece copiii din acest experiment au numai 4. alŃii au ales achiziŃia de cunoştinŃe şi abordări socio-culturale. Exact aşa s-a şi întâmplat. ei au manifestat permanenŃa obiectului cu 4 până la 5 luni mai devreme decât prevedea teoria lui Piaget. Alte cercetări au identificat şi alŃi factori care pot influenŃa dezvoltarea gândirii operaŃionale concrete. În loc să descrie jucăriile ca soldaŃi individuali.atunci când ecranul o ascundea vederii. apreciind că ambele armate au aceeaşi mărime. Unii psihologi tind să favorizeze abordarea procesării informaŃiilor. în general. Atunci bebeluşii se vor uita la ecran mai mult decât ar fi făcuto dacă ecranul s-ar fi lovit de cutie înainte de a se întoarce în punctul de plecare. două seturi de jucării sunt aliniate în corespondenŃă de 1 la 1. el spune „Asta e armata mea şi asta e armata ta. Aşa cum au arătat Piaget şi alŃi cercetători. 1993). Baillargeon şi DeVos.5 luni. ai mei sau ai tăi? Sau avem amândoi la fel de mulŃi? După ce copilul a răspuns corect la această întrebare. majoritatea copiilor au reuşit să conserve. La reproducerea experimentului s-a descoperit că unii bebeluşi manifestă permanenŃa obiectului chiar de la 3. Totuşi. 1987.5 luni.

dar fiecare domeniu are propriul său ritm de dezvoltare. dar numai în arii mult mai restrânse ale cunoaşterii. animalul arăta . DiferenŃa dintre datele obiective şi organizarea lor este pusă în evidenŃă de o cercetare în care un grup de copii de 10 ani experŃi în jocul de şah au intrat în competiŃie cu un grup de studenŃi amatori. L-au învăŃat să nu mai necheze ca un cal şi să mănânce ierburi sălbatice în loc de ovăz şi fân. AlŃi teoreticieni ai acestei abordări cred că schimbările graduale care au loc la nivelul aptitudinilor de procesare a informaŃiilor duc la schimbări discontinue. Când au fost rugaŃi să memoreze şi să îşi amintească liste de numere aleatoare.9).mai multe piese" este mai înclinat să afirme o schimbare cantitativă când. copiii care nu reuşesc să îşi însuşească conservarea într-un anumit domeniu pot să o demonstreze în altul. Dar nu sunt toŃi de acord în privinŃa felului în care se infirmă teoria lui Piaget. de asemenea. 1983).dacă este mai bine ca ea să fie înŃeleasă ca o serie de stadii calitativ distincte sau ca un proces de schimbare continuă. Aceşti teoreticieni sunt numiŃi. DiferenŃa relevantă între cele două grupuri nu este stadiul diferit al dezvoltării cognitive sau aptitudinile diferite de procesare a informaŃiilor. Când au terminat. la sfârşitul copilăriei. De exemplu. Deoarece copiii de 10 ani aveau o înŃelegere mai profundă a structurii a structurii jocului de şah. neo-piagetieni. AlŃi neo-piagetieni sunt de accord că există stadii reale. Apoi i-au tăiat coama şi i-au împletit coada. Prin cunoştinŃe ei nu se referă numai la o colecŃie mai mare de date. ci cunoştinŃele specifice într-un domeniu. 1978). relativ independent de celelalte (Mandler. 1982).Piaget nu reuşesc să separe aceste aptitudini de cea pe care se presupune că o evaluează sarcina. studenŃii au depăşit cu uşurinŃă performanŃele băieŃilor de 10 ani. copiii şi adulŃii au în esenŃă aceleaşi procese şi capacităŃi cognitive şi că principala diferenŃă dintre ei este baza de cunoştinŃe mult mai mare a adultului. logica. de fapt. socială etc. După părerea lor. aptitudinile lingvistice ale unui copil. ei nu au ajuns la un consens asupra felului de a privi dezvoltarea . ci la o înŃelegere mai profundă a organizării informaŃiei într-un naumit domeniu. Unele operaŃii au modificat un animal şi l-au făcut să arate ca un altul. s-au putu organiza şi au reconstruit aranjamentele din memorie unind bucăŃi separate de informaŃie în unităŃi logice mai mari (de exemplu un atac al albului la rege) şi eliminând din calcul poziŃiile neplauzibile ale pieselor. înŃelegerea matematică. acestora li s-au povestit o serie de „operaŃii pe care le-au făcut doctorii sau oamenii de ştiinŃă. 3. se pot dezvolta toate într-o manieră stadială. uneori. Un bagaj mai mare de informaŃii despre lume în loc de o schimbare calitativă în dezvoltarea cognitivă. în funcŃie de gradul lor de înŃelegeie al domeniului. poate explica. 1996). Copiilor li s-a spus că: „Doctorii au luat un cal (arată copilului poza unui cal) şi i-au făcut o operaŃie care 1-a făcut să aibă corpul în dungi albe şi negre. Dar când a fost testată capacitatea de a-şi aminti poziŃiile pieselor de şah pe tablă.. Dacă această ipoteză este corectă. numai imaginea vizuală s-a schimbat. în loc să trăiască într-un grajd. capacitatea din ce în ce mai mare a copiilor de a rezolva sarcinile lui Piaget pe măsură ce cresc. alte operaŃii au facut animalul să arate ca o plantă (fig. Abordările care pun accentul pe achiziŃia cunoştinŃelor Unii specialişti în psihologia dezvoltării cred că. De exemplu. Unii cred că noŃiunea de stadiu ar trebui să fie abandonată complet (Klahr. L-au învăŃat şi să trăiască în sălbăticie în Africa. aptitudinile separate se dezvoltă uniform şi continuu şi nu într-o serie de stadii diferite. copiii de 10 ani au reuşit mai bine decât amatorii de 18 ani (Chi. De exemplu. un copil care nu ştie că masa sau numărul sunt trăsături critice care definesc „mai mult lut" sau . Un copil mai mare a învăŃat pur şi simplu trăsătura definitorie esenŃială pentru „mai mult”. asemănătoare stadiilor din gândirea copiilor (Case şi Okamoto. De exemplu. într-o cercetare făcută pe copii de grădiniŃă.

învăŃând cum să privească realitatea prin lentila culturii respective (Rogoff. în culturile în care olăritul este foarte important. Cu toate acestea. Acest tip de cercetări demonstrează că în anumite domenii copiii pre-operaŃionali pot ignora schimbări importante în aspectul vizual al obiectelor. dansul tradiŃional este important în cultura balineză. prin felul în care se raportează la anumite activităŃi. 2. să ucidă şi să pregătească animalele pentru masa familiei. Dar în cazul transformării animalului în plantă. In culturile unde olăritul nu este important. În opinia cercetătorilor care au ales perspectiva socio-culturală. iar copiii care cresc în Seattie sau la Paris au o probabilitate la fel de mare de a învăŃa cum sa găsească rădăcini pline de apă în deşert. copiii Ktmg din deşertul Kalahari au mai puŃine şanse să înveŃe conservarea turnând apă dintr-un pahar în altul. La sfârşit.şi sexe . 307). 2001): 1. El a făcut diferenŃa între două niveluri de dezvoltare cognitivă: nivelul curent de dezvoltare al copilului. copiii învaŃă din observare. În alte culturi. care este determinat de tipul de probleme . iar copiii norvegieni devin patinatori sau schiori pricepuŃi. De exemplu. o mare parte din ceea ce trebuie să înveŃe copiii o reprezintă modul în care cultura de apartenenŃă vede realitatea. acest animal era o zebră sau un cal?"(Keift 1989. experienŃă sau măcar auzind despre o activitate. In aceste domenii nu există factori universal valabili sau perspective corecte asupra realităŃii. copilul nu trebuie privit ca un om de ştiinŃă care caută cunoştinŃe „adevărate" în natura. de exemplu.ne ghidează persoane care au mai multă experienŃă. determinând frecvenŃa anumitor activităŃi: de exemplu. controlând rolul copilului în activitate: în multe culturi. copiii pot privi olăritul ca pe un mod de a-şi petrece timpul la grădiniŃă. Când au fost întrebaŃi despre operaŃiile care au transformat un tip de animal în altul. Originile acestei perspective despre dezvoltarea cognitivă pot fi recunoscute în lucrările unui savant rus. în primul rând.şi regulile şi normele care guvernează relaŃiile sociale în cultura respectivă. din ceea ce ar putea fi descris ca perioada de exersare sau ucenicie . oferindu-le o ocazie de a exersa anumite activităŃi specifice. Lev Vygotsky (1934/1986). şi prepararea. pag. 2000). dar definitorie a obiectului a rămas neschimbată. iar copiii (şi părinŃii) nu joacă nici un rol în prinderea. 4. şi nivelul potenŃial de dezvoltare. care ne ajută să înŃelegem din ce în ce mai multe despre lumea noastră şi să ne dezvoltăm aptitudini noi. 3. animalului de la care provine carnea. exprimat prin capacitatea sa de a rezolva probleme. copiii asociază modelarea lutului cu interacŃiunile cu părinŃii şi poate chiar cu vânzarea vaselor la piaŃă. Contextul social şi cultural nu joaca aproape nici un roi în teoria lui Piaget. Vygotsky credea că înŃelegerea şi competenŃa se obŃin. numai 25% au fost de acord că porcul spinos fusese într-adevăr transformat în cactus (Keif 1989). mediul la care se referea el era de fapt vecinătatea fizică imediată. carnea este cumpărată de la supermarket. majoritatea copiilor nu au demonstrat conservarea. Aproximativ 65% au acceptat că. copiii învaŃă de la o vârstă fragedă cum să vâneze. rolurile care sunt aşteptate de la diferite persoane . pentru că în deşert există puŃină apă. omorârea. Abordări socio-culturale Deşi Piaget a pus accentul pe interacŃiunea copilului cu mediul. animalul fusese într-adevăr transformat într-o zebră. ci ca un sirăin într-o cultură care încearcă să devină localnic.exact aşa (arata copilului poza unei zebre). deoarece au învăŃat că o trăsătură invizibilă. astfel copiii care cresc în Bali devin dansatori pricepuŃi. Cultura poate influenŃa dezvoltarea copiilor în mai multe feluri (Cole şi Cole.

folosind sarcini experimentale mai adecvate. ce include patru etape: senzoriomotor (0-2 ani). Vygotsky considera că ceea ce Piaget a descris prin discurs egocentric este o componentă esenŃială a dezvoltării cognitive: copiii vorbesc cu ei înşişi pentru a se conduce şi orienta singuri. de exemplu legarea şiretului la pantofi (Berk. ce au loc de-a lungul dezvoltării umane. el considera achiziŃia limbajului cel mai important aspect al dezvoltării copilului (Blanck. trebuie să cunoaştem ambele niveluri de dezvoltare ale unui copil pentru a putea înŃelege pe deplin nivelul de dezvoltare cognitivă al acestuia şi a-i oferi o educaŃie adecvată.Modul în care psihologii contemporani descriu schimbările de la nivel cognitiv. PuteŃi observa acest proces la un copil care îşi dă singur instrucŃiuni. Lucrarea de evaluare facultativă nr. pentru realizarea unei anumite sarcini. 1997). concret operaŃional (7-12 ani) si formal operational (peste 12 ani). comunicarea dintre ei devine parte din gândirea copilului. . au arătat că. folosite de acesta pentru testarea predicŃiilor sale. abordările care pun accentul pe achiziŃia cunoştinŃelor. Limbajul joacă un rol important în dezvoltarea aptitudinilor şi achiziŃionarea cunoştinŃelor noi. 7 Urmăriţi pe parcursul unei săptămâni comportamentul a doi sau mai mulţi copii aflaţi în stadii de dezvoltare diferite şi identificaţi (în situaţii concrete) elementele specifice etapei de dezvoltare în care se află fiecare. Copiii îşi folosesc apoi limbajul pentru a-şi conduce propriile acŃiuni când exersează deprinderea nou dobândită. Sumarul secŃiunii .pe care le-ar putea rezolva dacă ar fi ajutat de un adult sau de un copil cu mai multă experienŃă. Deoarece limbajul este principalul mijloc prin care oamenii schimbă mesaje sociale. Când adulŃii şi confraŃii ajută copiii să îşi dezvolte aptitudini noi. Astfel. Acest tip de autoinstruire este denumit discurs privat. necesitau aptitudini si cunostinŃe concrete din partea copiilor participanŃi. a fost profund influenŃat de psihologul elveŃian Jean Piaget (1896-1980). pre-operaŃional (2-7 ani). De fapt. de exemplu. pe care le auzise în prealabil de la un adult. copiii menifestă permanenŃa obiectului înca din jurul varstei de 4 luni. . abordări socio-culturale. 1990). . exepimentele mai recente. Acesta a propus o teorie stadiala a dezvoltarii cognitive. Vygotsky considera limbajul o trăsătură de o importanŃă centrală în dezvoltarea cognitivă.Critica majoră a teoriei lui Piaget constă în faptul că sarcinile experimentale.Alternative la teoria lui Piaget: abordările care pun accentul pe procesarea informaŃiilor. După Vygotsky. deşi Piaget o plasa după 8 luni.

Bem.Bibliografie de referinţă Obligatorie Atkinson. C. în mediul şcolar. J. Argumentaţi strategia propusă. Radu. Editura ASCR. E. Introducere în psihologie... Bucureşti. (2007). H. descrieţi modul în care puteţi dezvolta.. Editura Tehnică. Introducere în psihologia copilului. L. E. R. I. Smith. (coord. (2002). R. Opţională Schaffer. Proiect de semestru (4 puncte) Aplicând principiile condiţionării instrumentale. 1993).. Introducere în psihologia contemporană. Cluj-Napoca. Editura Sincron. un comportament adaptativ sau o deprindere la un elev. Cluj-Napoca. R. Atkinson. D. .

2.U. Attitude and pupil size. T. Vvedenie v psihologhiu. Introducere în psihologie. (1972).. C. J. Edit. R. Attention: Contemporary theory and analysis. Mostofsky (red. (1980). F. N. Hess. Berlyne D. C. Edit. Clark. Bucureşti. Probability of signal detection in a vigilance task..4. (1976). (1977). Cluj. P. U.C. Budapesta. (1967). U. De Soto. New York. H. L. Science... New-York. P. Reflection of a Biologist. (1986). didactică şi pedagogică. F. J. London.. R. Thomas. Editura Tehnică. E. didactică şi pedagogică. Pyschology: The Science of People. Problema porogovciuvstvitelnosti i psihologhiceshe metodi. Landy. E. Bardin. A. Plenum Press. (1970). H. Bucureşti. Bucureşti.. Reasoning with quantifiers. Attention as a problem in behaviour theory. (1982).. Consciousness. Thinking-readings in Cognitive Science. Tratat de semiotică generală. Appleton-Century-Crfts.F. 50. Oxford University Press. J. Smith. (1965). FiinŃa istorică. (1980). V. R. a II a. N. P. E. Galperin.(1975). Moskovskogo Universitet. The biological basis of personality. Editura ştiinŃifică şi enciclopedică. L. (2002). (1982). C. Akademia Kiado. (1980). în D.. (1976).). New York and London. W W Norton & Co Inc.. Research on syllogistic reasoning. Perception and Communication. Springfield. J. „Traite de psychologie experimentale”.46. La methode experimentale. 136. K.. H. Deutsch. Malden. Editura ştiinŃifică şi enciclopedică. Scientific American.ANEXE ANEXA A1 Bibliografia completă a cursului Adam. Social reasoning and spatial paralogic. New York. J. Encyclopedia of psychology. H.. B. A. (1966). Broadbent. Weidenfeld and Nicolson. Bucureşti. R. Backer. The intelligent Eye. În Psihologie generală.. Memory. Erickson. Hayes. MA. Floru. M. (2007).. P. Berge. . Cultura psihologică românească. & Orrell. I. (1976). Izd. D.. ed.. N. (1978). Bem. E. p. P. Basic psychology. Paris. & Deutsch. (1992). Perception. Dezvoltarea psihicului la copii. P. Herseni. Inc. Eco.. Kazdin. Atkinson. H.. T. Copilul dificil. 46-54 Johnson-Laird.. A.. London. Izd „Nauka” Benjamin. Blackwell Publishing. Broanckart.. (1970). L. Editura Dacia. 2000). Eysenck. (1958). vol. (1965). A brief history of modern psychology.. (1980). Chircev. S. Bucureşti. P.. Bucureşti. I.. Atkinson. Pergamon Press. Vol I. Human Reasoning. Gleitman. vol.. Linguistic processes in deductive reasoning. Journal of Personality and Social Psychology. Bucureşti. 81967). Introducere în psihologie. E. Blaga. L. (2003). Acta psychologica. Attention: Some theoretical considerationa. P. Editura ştiinŃifică şi enciclopedică... nr. Editura All. Pretince Hall. Gregory. New York. New York. R.. Paris. G. Fraisse. (1962). J. Thinking-readings in Cognitive Science. N. D. I. J. D. AtenŃia. Ch. E. p.. Moskva. 212. A. (coord. Acquisition du langage et developpment cognitif.

R.). berlin. M.. Psychologie. H. Editura ştiinŃifică şi enciclopedică. J. Vocal signals in pro-verbal autistic and normal children. Roşca. Cluj-Napoca. Cognition and Reality. production et repetition des phrases au modes passif. (1975). Drama psihologiei. The use of formal language in psychology. vol 40. Treisman. în B. 1. . Psihologia copilului. MIT Press. G. Schaffer. New York. (1986) Experiment şi situaŃie de teren în psihologie. Psihologia şcolară. Bucureşti. Sensory coding in the mamamalian nervous system. (coord. I. (1974).. vol. (1976).. A. SpringerVerlag.. Forsira. (1983). Physical growth. Dezvoltarea intelectuală în optica descendenŃei piagetiene..F. M. Moskva. Meyer Eppler. Radu. Miclea.. Cognition.. Roşca. Psihologia inteligenŃei Bucureşti. (1972). didactică şi pedagogică. Editura ştiinŃifică Piaget.. J. (1977). 282-299. London. Al. (1983). Edit. (red. W. F. I. H. New ork. A. (1973). M. Vigilance and attention. Mayer. R. Orizonturi noi în psihologie. Moray. Academic Press.. Teoria psihologică şi unitatea psihologiei. Didactică şi pedagogică. IV. Revista de psihologie. Revue Roumaine des Sciences Sociales-Serie de Psychologie.Landy. Somjen. M. Simon. Communication et langages. Introducere în psihologia copilului. N. London. (2007). H. I. (1970). & Fitter.. Principles and implications of cognitive psychology.. Al. Sinclair. M. Freeman and Company. Radu. New-York. AtenŃia umană. I. V. H. Inhelder. M. (coord. J. (1976). (1973). Appelton-CenturyCrofts.. ediŃia III. Radu.. Etudes genetique de la comprehension. Kornblum (red. N.. Bucureşti. vol 6.). Bucureşti. Edit. M. A theory and the measurement of attention. Editura Sincron.. New York: John Wiley. Psychological Review. J. meredith Corporation. (1970). vol.. Bucureşti. Treisman. (1988). 1993). ÎnŃelepciunea şi iluziile filosofiei. (1968). p. Introduction to psychology. Rick. Mackworth. Miclea. Metodologie psihologică şi analiza datelor. Radu. F. cognitive deficite and retardation. A. Editura Sincron. U. didactică şi pedagogică. Neisser. problem-solving. în S.. Revista de psihologie. (1988). (1972). Psihologie cognitivă. L. Radu. & Pitariu. (1981). P. new York. Cluj-Napoca. Editura ASCR. (1987). Miclea. heidelberg. Human Problem Solving. (1999). Izd..III..U.. I. Piaget. San Francisco. London.. Tanner. F. New-York. Pavelcu. (1965). PrinŃipî i puti rayvitia psihologhii.. P. Newell. Paris. Schmidt. H. Butterwort. 3.. Polirom. Bucureşti. Probleme informationelle de la communication paralee. Language. F. Curs de psihologie generală.. Radu. I. Penguin Books... 1993). S. J. Manual of child psychology. Thinking. Foss (red. Popescu-Neveanu.. (1981). Strategies and models of selective attention.. Bucureşti. Edit. A. (1970). Paris. Cluj-Napoca.N. Reuchlin. Editura Didactică şi Enciclopedică. M.). (1959). Rubinstein. Iaşi. Psihologia generală. Piaget. (1971). 76. MIT Press..P. Archives de Psychologie. R. (1988). Attention and performance. vol 1. Fundamentals of Sensory Physiology. A.. Revista de Pedagogie. Editura UniversităŃii Bucureşti. W. B. (1972). Editura didactică şi pedagogică. Education Division. Introducere în psihologia contemporană.

L.. (1983).. S.). N. Jena. R. (1980). Zuckerman. Thinkingreadings in Cognitive Science.. (1980). Zorgo. VEB Gustav Fischer Verlag. Rosenyweig (edit. Bucureşti. Universitatea Babeş-Bolyai.Twersky. Vîgotski. M. B.. Sensation seeking: Optimal levels of arousal or reward systemneurotransmitters. Sinz.. Kahneman. A. Psihologia şcolară (lecŃii). (1971). D. Psychophysiology. Opere psihologice alese. vol 1. J. în R. Rolul eredităŃii şi al mediului în dezvoltarea psihică. ClujNapoca. Judgement under uncertainty: heuristic and biases. . P. M.

.00 Sala Amfiteatrul Zorgo Amfiteatrul Zorgo Adresa de Yahoo Messenger va fi disponibilă în fiecare zi de joi. în intervalul 10.ANEXA A2 Calendarul sintetic al disciplinei Modalităţi de evaluare Proiectul de semestru Aplicând principiile învăţării behavioriste.00 9. Examen Modul --- Termen de predare 15. descrieţi modul în care puteţi dezvolta în mediul şcolar un comportament sau o deprindere la un elev.12 a.2011 Punctaj 4 puncte Toate --- 6 puncte Consultaţii Data 19 noiembrie 2011 21 ianuarie 2012 Ora 9.m.01.

a editat şi coordonat 3 volume (cu participare internaţională) 8 manuale didactice etc. a publicat 4 cărţi ca unic/prim autor (dintre care 2 în domeniul psihologiei personalităţii). Opre Adrian Nicolae este titular la Catedra de Psihologiedin cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. indexate ISI. Domeniile sale de competenţă sunt: psihologia personalităţii (teorie. cercetare.(vezi www. diagnoză şi intervenţie).ANEXA A3 Scurtă biografie a titularului de curs Prof.psychology. a participat în calitate de director. naţionale şi internaţionale. aplicaţii ale ştiinţelor cognitive în educaţie şi mediul organizaţional. Adrian Opre este coordonatorul a două programe de studiu de nivel universitar. dr. recenzate în baze de date internaţionale şi/sau recunoscute CNCSIS. psihologie cognitivă şi educaţională (cercetare fundamentală şi aplicativă). coordonator sau membru în 18 proiecte de cercetare-dezvoltare. a publicat ca autor sau coautor peste 60 de studii ştiinţifice în reviste de specialitate. 6 cărţi în calitate de coautor.ro) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->