Το τιόνι ζε όλο ηον νηοσνιά άζπρο ηο ρίτνει η θύζη δεν μπορεί για ηοσς καημούς ηοσ κόζμοσ να μασρίζει

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful