Κνληάθηνλ. Ήρνο πι. δ'. Σε Τπεξκάρσ...

Χ ηξηζκαθάξηζηε ΢ηαπξέ θαη παλζεβάζκηε, ζε πξνζθπλνχκελ νη πηζηνί θαη
κεγαιχλνκελ, αγαιιφκελνη ηε ζεία ζνπ αλπςψζεη. Αιι' σο ηξφπαηνλ θαη
φπινλ απξνζκάρεηνλ, πεξηθξνχξεη ηε θαη ζθέπε ηε ζε ράξηηη, ηνηο ζνη
θξάδνληαο·
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.
Οη νίθνη.
Άγγεινη νπξαλφζελ, ανξάησο θπθινχζη, ΢ηαπξφλ ηνλ δσεθφξνλ ελ θφβσ· θαη
θσηνπάξνρνλ ράξηλ ιακπξψο παξερφκελνλ, λπλ ηνηο πηζηνίο βιέπνληεο,
εμίζηαληαη, θαη ίζηαληαη βνψληεο πξνο απηφλ ηνηαχηα·
Υαίξε, ΢ηαπξέ, νηθνπκέλεο θχιαμ· ραίξε, ε δφμα ηεο Δθθιεζίαο.
Υαίξε, ν πεγάδσλ αθζφλσο ηάκαηα· ραίξε, ν θσηίδσλ ηνπ θφζκνπ ηα πέξαηα.
Υαίξε, μχινλ δσνκχξηζηνλ, θαη ζαπκάησλ ζεζαπξέ· ραίξε, ζπλζεηνηξηζφιβηε,
θαη ραξίησλ παξνρεχ.
Υαίξε, φηη ππάξρεηο ππνπφδηνλ ζείνλ· ραίξε, φηη εηέζεο εηο πξνζθχλεζηλ
πάλησλ.
Υαίξε, θξαηήξ ηνπ λέθηαξνο έκπιεσο· ραίξε, ιακπηήξ ηεο άλσ ιακπξφηεηνο.
Υαίξε, δη' νπ επινγείηαη ε θηίζηο· ραίξε, δη' νπ πξνζθπλείηαη ν Κηίζηεο.
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.
Βιέπνπζα ε Διέλε εαπηήλ ελ εθέζεη, θεζί ησ Βαζηιεί ζαξζαιέσο· Σν
πακπφζεηφλ ζνπ ηεο ςπρήο επρεξέζηαηφλ κνπ ηε ζπνπδή θαίλεηαη· δεηνχζα
γνπλ ην θξάηηζηφλ ζνη ηξφπαηνλ, σο ιέγεηο, θξάδσ·
Αιιεινχτα.
Γλψζηλ άγλσζηνλ πξψελ Βαζίιηζζα γλνχζα, εβφεζε πξνο ηνπο
ππνπξγνχληαο· Δθ ιαγφλσλ ηεο γεο επξείλ ελ ηάρεη, θαη δνχλαη ηνλ ΢ηαπξφλ
ζπεχζαηε, πξνο νλ ηδνχζα έθεζελ ελ θφβσ, πιελ θξάδνπζα νχησ·
Υαίξε, ραξάο ηεο φλησο ζεκείνλ· ραίξε, αξάο ηεο αξραίαο ιχηξνλ.
Υαίξε, ζεζαπξφο ελ ηε γε θζφλσ θξππηφκελνο· ραίξε, ν θαλείο ελ ηνηο
άζηξνηο ηππνχκελνο.
Υαίξε, ηεηξαθηηλνπχξζεπηε θαη ππξίκνξθε ΢ηαπξέ· ραίξε, θιίκαμ πςνζηήξηθηε
πξννξαζείζά πνηέ.
Υαίξε, ην ησλ Αγγέισλ γαιελφκνξθνλ ζαχκα· ραίξε, ην ησλ δαηκφλσλ
πνιπζηέλαθηνλ ηξαχκα.
Υαίξε, ηεξπλφλ ηνπ Λφγνπ θεηκήιηνλ· ραίξε, ππξφο ηεο πιάλεο ζβεζηήξηνλ.
Υαίξε, ΢ηαπξέ, απνξνχλησλ πξνζηάηα· ραίξε, ζηεξξέ επδξνκνχλησλ αιείπηα.
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.
Γχλακηο ε ηνπ Ξχινπ, επηδέδεηθηαη ηφηε, πξνο πίζησζηλ αιεζή ηνηο πάζη θαη
ηελ αθσλφλ ηε θαί λεθξάλ πξνο δσήλ αλέζηεζε, θξηθηφλ ζέακα ηνηο κέιινπζη
θαξπνχζζαη ζσηεξίαλ, ελ ησ κέιπεηλ νχησο·
Αιιεινχτα.
Έρνπζα ε Διέλε, ην αήηηεηνλ φπινλ, αλέδξακε πξνο ηνλ ηαχηεο γφλνλ· ν δε,
κέγα ζθηξηήζαο επζχο, επηγλνχο ηνλ κέγηζηνλ ΢ηαπξφλ, έραηξε, θαη άικαζηλ
σο άζκαζηλ εβφα πξνο απηφλ ηνηάπηα·
Υαίξε, ΢ηαπξέ, ηνπ θσηφο δνρείνλ· ραίξε, ΢ηαπξέ, ηεο δσήο ηακείνλ.
Υαίξε, ν δνηήξ ραξηζκάησλ ηνπ Πλεχκαηνο· ραίξε, ν ιηκήλ πνληνπφξσλ

αρείκαζηνο.
Υαίξε, ηξάπεδα βαζηάδνπζα ψζπεξ ζχκα ηνλ Υξηζηφλ· ραίξε, θιήκα, βφηξπλ
πέπεηξνλ, θέξνλ νίλνλ κπζηηθφλ.
Υαίξε, φηη ηα ζθήπηξα ησλ αλάθησλ θπιάηηεηο· ραίξε, φηη ηαο θάξαο ησλ
δξαθφλησλ ζπλζιάηηεηο.
Υαίξε, ιακπξφλ ηεο πίζηεσο γλψξηζκα· ραίξε, παληφο ηνπ θφζκνπ δηάζσζκα.
Υαίξε, Θενχ πξνο ζλεηνχο επινγία· ραίξε, ζλεηψλ πξνο Θεφλ κεζηηεία.
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.__
Εήινλ έλδνζελ ζείνλ, ε Διέλε ιαβνχζα, εδήηεζε θαη εχξε ζπνπδαίσο, ηνλ ελ
γε θξππηφκελνλ ΢ηαπξφλ, θαη δεηθλχκελνλ ελ νπξαλψ Άλαθηη· νλ χςσζε· θαη
βιέπσλ ην πνιίηεπκα, ελ πίζηεη έθε·
Αιιεινχτα.
Ζιηφκνξθνο ψθζε, ν ΢ηαπξφο ελ ησ θφζκσ, θαη πάληεο θσηηζκνχ
εκπιεζζέληεο, θαη δξακφληεο σο πξνο αζηέξα ζεσξνχζη ηνχηνλ σο θαιψλ
αίηηνλ, ελ ηαηο ρεξζί ηαηο ζείαηο πςσζέληα· νλ πκλνχληεο είπνλ·
Υαίξε, απγή λνεηνχ Ζιίνπ· ραίξε, πεγή αθελψηνπ κχξνπ.
Υαίξε, ηνπ Αδάκ θαη ηεο Δχαο αλάθιεζηο· ραίξε, ησλ αξρφλησλ ηνπ άδνπ ε
λέθξσζηο.
Υαίξε, φηη αλπςνχκελνο ζπλαλπςνίο λπλ εκάο· ραίξε, φηη πξνζθπλνχκελνο
θαζαγηάδεηο ηαο ςπράο.
Υαίξε, ησλ Απνζηφισλ θνζκνθήξπθηνλ θιένο· ραίξε, ησλ αζινθφξσλ
επκελέζηαηνλ ζζέλνο.
Υαίξε, ΢ηαπξέ, Δβξαίσλ ν έιεγρνο· ραίξε, πηζηψλ αλζξψπσλ ν έπαηλνο.
Υαίξε, δη' νπ θαηεβιήζε ν άδεο· ραίξε, δη' νπ αλαηέηαιθε ράξηο.
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.
Θενβξάβεπηνλ Ξχινλ, ζεσξήζαληεο πάληεο, ηε ηνχηνπ λπλ πξνζέιζσκελ
ζθέπε· θαη σο φπινλ θξαηνχληεο απηφ, δη' απηνχ ηξνπνχκελ ησλ ερζξψλ
θάιαγγαο, θαη ςαχνληεο ηνλ άςαπζηνλ, ηνηο ρείιεζηλ απηψ βνψκελ·
Αιιεινχτα.
Ίδε θσο νπξαλφζελ, ν Κσλζηαληίλνο ν κέγαο, δεηθλχκελνλ ΢ηαπξνχ ην
ζεκείνλ, δη' αζηέξσλ, ελ σ θαη ληθάλ πνιεκίσλ πιεζχλ, έζπεπζε ην Ξχινλ
θαλεξψζαη, θαη βνήζαη πξνο απηφ ηνηαχηα·
Υαίξε, βνπιήο ηεο αξξήηνπ πέξαο· ραίξε, ιανχ επζεβνχλησο θέξαο.
Υαίξε, πνιεκίσλ ν ηξέπσλ ηαο θάιαγγαο· ραίξε, θινμ θαζάπεξ θιέγσλ ηνπο
δαίκνλαο.
Υαίξε, ζθήπηξνλ επνπξάληνλ ηνπ Βαζηιέσο ηνπ ζηξαηνχ· ραίξε, ηξφπαηνλ
αήηηεηνλ ηνπ θηινρξίζηνπ ζηξαηνχ·
Υαίξε, ν ησλ βαξβάξσλ ηελ αθξχλ θαηαβάιισλ· ραίξε, ν ησλ αλζξψπσλ ηαο
ςπράο πεξηέπσλ.
Υαίξε, θαθψλ πνιιψλ ακπληήξηνλ· ραίξε, θαιψλ πνιιψλ βξαβεπηήξηνλ.
Υαίξε, δη' νπ Υξηζηνθφξνη ζθηξηψζη· ραίξε, δη' νπ Ηνπδαίνη ζξελνχζη.
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.
Κιίκαμ νπξαλνκήθεο, ν ΢ηαπξφο ηνπ Κπξίνπ εγέλεην· ηνπο πάληαο αλάγσλ
απφ γεο πξνο χςνο νπξαλνχ, ηνηο ρνξνίο Αγγέισλ ζπλνηθείλ πάληνηε,
αθέληαο

ηα λπλ φληα σο κε φληα, θαη εηδφηαο ςάιιεηλ·
Αιιεινχτα.
Λάκςαο θσο επί πάζηλ, ν ΢σηήξ ηνηο ελ άδε εθψηηζαο ηνπο θάησ θεηκέλνπο·
ππισξνί δε άδνπ ηελ απγήλ κε ελέγθαληέο ζνπ, σο λεθξνί πεπηψθαζηλ· νη
ηνχησλ δε ξπζζέληεο, λπλ νξψληεο ηνλ ΢ηαπξφλ βνψζη·
Υαίξε, αλάζηαζηο ηεζλεψησλ· ραίξε, παξάθιεζηο ησλ πελζνχλησλ.
Υαίξε, ησλ ηακείσλ ηνπ άδνπ ε θέλσζηο· ραίξε, Παξαδείζνπ ηξπθήο ε
απφιαπζηο.
Υαίξε, ξάβδνο ε πνληίζαζα ηνλ Αηγχπηηνλ ζηξαηφλ· ραίξε αχζηο, ε πνηίζαζα
Ηζξαειίηελ ιαφλ.
Υαίξε, έκςπρνλ Ξχινλ, ηνπ Λεζηνχ ζσηεξία· ραίξε, εχνζκνλ ξφδνλ, επζεβψλ
επσδία.
Υαίξε, ηξνθή πεηλψλησλ ελ πλεχκαηη· ραίξε, ζθξαγίο, ελ έιαβνλ άλζξσπνη.
Υαίξε, ΢ηαπξέ, κπζηπξίσλ ε ζχξα· ραίξε, εμ νπ ξείζξα ρένληαη ζεία.
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.
Μέιινληνο Μσυζέσο, ην πνιχκνρζνλ γέλνο, ιπηξψζαζζαη εθ ηνπ ιπκεψλνο,
επεδφζεο σο ξάβδνο απηψ, αιι' εγλψζζεο ηνχην θαη Θενχ ζχκβνινλ· δηφπεξ
θαηεπιάγε ζνπ ΢ηαπξέ, ηελ δπλαζηείαλ θξάδσλ·
Αιιεινχτα__
Νφκνλ ν ελ ΢ηλαίσ, ησ Θεφπηε δνπο παιαί, ΢ηαπξψ εζεινληί πξνζεινχηαη,
ππέξ άλνκσλ αλφκσο αλδξψλ, θαη θαηάξαλ λφκνπ παιαηάλ έιπζελ, ίλα
΢ηαπξνχ ηελ δχλακηλ νξψληεο, άπαληεο λπλ, βνψκελ·
Υαίξε, αλφξζσζηο πεπηνθφησλ· ραίξε, θαηάπησζηο θνζκνιάηξσλ.
Υαίξε, Αλαζηάζεσο Υξηζηνχ ην εγθαίληζκα· ραίξε, κνλαδφλησλ ην ζείνλ
εληξχθεκα.
Υαίξε, δέλδξνλ επζθηφθπιινλ, πθ' νπ ζθέπνληαη πηζηνί· ραίξε, μχινλ
πξνθεηφθζεγθηνλ, πεθπηεπκέλνλ ελ γε.
Υαίξε, ηεο Βαζηιείαο θαη' ερζξψλ ζπκκαρία· ραίξε, ηεο πνιηηείαο θξαηαηά
πξνζηαζία.
Υαίξε, Κξηηνχ δηθαίνπ θαλέξσζηο· ραίξε, βξνηψλ πηαηφλησλ θαηάθξηζηο.
Υαίξε, ΢ηαπξέ, νξθαλψλ αληηιήπηνξ· ραίξε, ΢ηαπξέ, πινπηηζηά ησλ πελήησλ.
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.
Ξέλνλ ζαχκα ηδφληεο, μέλνλ βίνλ βηψκελ, ηνλ λνπλ εηο νπξαλφλ αλπςνχληεο·
δηα ηνχην γαξ ελ ησ ΢ηαπξψ ν Υξηζηφο επάγε, θαη ζαξθί πέπνλζε,
βνπιφκελνο ειθχζαη πξνο ην χςνο, ηνπο απηψ βνψληαο·
Αιιεινχτα.
΋ινο ήιζελ εμ χςνπο, ηελ Θεφηεηαλ έρσλ, ν κφλνο πξναηψληνο Λφγνο· θαη
ηερζείο εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, θαη θαλείο ησ θφζκσ ηαπεηλφο άλζξσπνο,
΢ηαπξφλ θαηαδεμάκελνο, εδψσζε απηψ βνψληαο·
Υαίξε, ΢ηαπξέ ηεο εηξήλεο φπινλ· ραίξε, βαιβίο ησλ νδνηπνξνχλησλ.
Υαίξε, ζσδνκέλσλ ζνθία θαη ζηήξηγκα· ραίξε, απνιιπκέλσλ κσξία θαη
ζχληξηκκα.
Υαίξε, εχθαξπνλ, αζάλαηνλ, θαη δσεθφξνλ θπηφλ· ραίξε άλζνο, φπεξ ήλζεζε
ηελ ζσηεξίαλ εκψλ.

Υαίξε, φηη ζπλάπηεηο ηα ελ γε ζπλ ηνηο άλσ· ραίξε, φηη θσηίδεηο ηαο θαξδίαο
ησλ θάησ.
Υαίξε, δη' νπ θζνξά εμσζηξάθηζηαη· ραίξε, δη' νπ ε ιχπε εθάληζηαη.
Υαίξε, θάισλ κπξηάξηζκνο φιβνο· ραίξε, πηζηψλ κπξηψλπκνλ εχρνο.
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.
Πέπησθε ησλ δαηκφλσλ, ε πακβέβεινο θάιαγμ, θαη γέλνο ησλ Δβξαίσλ
εζρχλζε, πξνζθπλνχκελνλ ηνλ ΢ηαπξφλ παξά πάλησλ, κεηά πφζνπ
βιέπνληεο, αεί δε αλαβιχδνληα ηάκαηα ηνηο εθβνψζηλ.
Αιιεινχτα.
Ρεχκαηα ζπλεζηάιε, ινγηζκψλ θαθνδφμσλ, παγέληνο ζνπ Υξηζηέ επί μχινπ·
απνξνχζη γαξ φλησο ην, Πσο θαη ΢ηαπξφλ ππέζηεο, θαη θζνξάλ πέθεπγαο·
εκείο δε ηελ Αλάζηαζηλ δνμάδνληεο, αλαβνψκελ.
Υαίξε, ζνθίαο Θενχ ην χςνο· ραίξε, πξνλνίαο απηνχ ην βάζνο.
Υαίξε, κσξνιφγσλ αιφγσλ ε άγλνηα· ραίξε, καληηπφισλ αθξφλσλ απψιεηα.
Υαίξε, φηη ηελ Αλάζηαζηλ εκθαλίδεηο ηνπ Υξηζηνχ· ραίξε, φηη ηα παζήκαηα
αλαθαηλίδεηο απηνχ.
Υαίξε, ησλ πξσηνπιάζησλ ηελ παξάβαζηλ ιχζαο· ραίξε, ηνπ Παξαδείζνπ ηαο
εηζφδνπο αλνίμαο.
Υαίξε ΢ηαπξέ, ηνηο πάζη ζεβάζκηε· ραίξε, εζλψλ απίζησλ αληίπαιε.
Υαίξε ΢ηαπξέ, ηαηξέ ησλ λνζνχλησλ· ραίξε, αεί βνεζέ ησλ βνψλησλ.
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.
΢ψζεη ζέισλ ησλ θφζκνλ, ν ηνπ θφζκνπ θνζκήησξ, θαηήιζε πξνο απηφλ
απνξξήησο· θαη ΢ηαπξφλ ππέζηε, Θεφο σλ, δη' εκάο, ηα πάληα θαζ' εκάο
δέρεηαη· δηφ θαη ιπηξσζάκελνο εκάο, αθνχεη παξά πάλησλ·
Αιιεινχτα.__
Σείρνο ηεο νηθνπκέλεο, σ ΢ηαπξέ δσεθφξε, απφξζεηνλ θαη ζείνλ λννχκελ· ν
γαξ ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο, θαηαζθεπάζαο ζε Πνηεηήο, ηάλλπζη ηαο ρείξαο,
μέλνλ άθνπζκα· θαη άπαληαο εθθσλείλ δηδάζθεη·
Υαίξε, ε βάζηο ηεο επζεβείαο· ραίξε, ην λίθνο ηεο θιεξνπρίαο.
Υαίξε, Ακαιήθ λνεηφλ ν ηξνπνχκελνο· ραίξε, Ηαθψβ ηαηο ρεξζί
πξνηππνχκελνο.
Υαίξε, ζπ γαξ αλεκφξθσζαο ηαο παιαηηάηαο ζθηάο· ραίξε, ζπ γαξ
αλεπιήξσζαο πξνθεηνθζέγθηνπο θσλάο.
Υαίξε, ν ηνλ ΢σηήξα ησλ απάλησλ βαζηάζαο· ραίξε, ν ηνλ θζνξέα ησλ
ςπρψλ
θαηαξγήζαο.
Υαίξε, δη' νπ Αγγέινηο ελψζεκελ· ραίξε, δη' νπ θσηί θαηεπγάζζεκελ.
Υαίξε, ζε γαξ πξνζθπλνχκελ ηηκψληεο· ραίξε, ζνη γαξ πξνζθσλνχκελ
βνψληεο·
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.
Όκλνο άπαο κεηνχηαη, ζπλαθνινπζείλ ζέισλ, ησ πιεζεί ησλ πνιιψλ ζνπ
ζαπκάησλ· εγθσκίσλ πιεζχλ θαη γαξ αλ πξνζάμσκέλ ζνη, σ ΢ηαπξέ ηίκηε,
νπδέλ ηεινχκελ άμηνλ, σλ δέδσθαο εκίλ· αιι' νπλ βνψκελ·
Αιιεινχτα.

Φσηνπάξνρρνλ αίγιελ, ηνηο ελ ζθφηεη δσξείηαη, ΢ηαπξφο ν δσνδψξεηνο
νχηνο·
ην γαξ άυινλ δέδεθηαη θσο, θαη πξνο γλψζηλ ζείαλ δαδνπρεί άπαληαο· πςνί
δε λπλ πςνχκελνο ηνλ λνπλ εκψλ, αλακέιπεηλ ηαχηα·
Υαίξε, θσζηήξ, ηνηο ελ ζθφηεη θαίλσλ· ραίξε, αζηήξ ηνλ θφζκνλ απγάδσλ.
Υαίξε, αζηξαπή, ρξηζηνθηφλνπο ακβιχλνπζα· ραίξε, ε βξνληή, ηνπο απίζηνπο
εθπιήηηνπζα.
Υαίξε, φηη θαηειάκπξπλαο Οξζνδφμσλ ηνπο ρνξνχο, ραίξε, φηη θαηεδάθηζαο
ησλ εηδψισλ ηνπο βσκνχο.
Υαίξε, νχπεξ ν ηχπνο νπξαλφζελ εθάλε· ραίξε, νχπεξ ε ράξηο πνλεξίαο
ειαχλεη.
Υαίξε, ζαξθφο ζεκαίλσλ ηελ λέθξσζηλ· ραίξε, παζψλ ν θηείλσλ επέγεξζηλ.
Υαίξε, ελ σ ν Υξηζηφο εζηαπξψζε· ραίξε, δη' νπ παο ν θφζκνο εζψζε.
Υαίξε Ξχινλ, καθάξηνλ.
Υάξηλ δνχλαη ζειήζαο, ν Υξηζηφο ηνηο αλζξψπνηο, ηαο ρείξαο επί μχινπ
εθηείλεη, θαη ηα έζλε πάληα ζπγθαιεί, θαη βαζηιείαλ πάζηλ νπξαλψλ δίδσζη,
ηνηο κέιπνπζη ηνλ χκλνλ επαμίσο, θαη πηζηψο βνψζηλ·
Αιιεινχτα.
Φάιινληέο ζνπ ηνλ χκλνλ, επθεκνχκελ εθ πφζνπ, σο έκςπρνλ Κπξίνπ ζε
Ξχινλ· επί ζνη γαξ παγείο ελ ζαξθί, ν δεζπφδσλ ησλ δπλάκεσλ, εγίαζελ,
εδφμαζελ, εδίδαμε βνάλ ζνη ηαχηα·
Υαίξε, ΢ηαπξέ, λνεηή ξνκθαία· ραίξε, Αγίσλ άγηνλ βιέκκα.
Υαίξε, Πξνθεηψλ θαη Γηθαίσλ πξνθήξπγκα· ραίξε, ηνπ Υξηζηνχ ιακπξνθφξνλ
ζηξαηήγεκα.
Υαίξε, θάιινο θαη δηάδεκα βαζηιέσλ επζεβψλ· ραίξε, θξάηνο θαη νρχξσκα
ηεξέσλ επιαβψλ.
Υαίξε, ηεο αιεζείαο επθιεέζηαηνο θφζκνο· ραίξε, ηεο ζσηεξίαο επηπρέζηαηνο
φξκνο.
Υαίξε, θαηδξφλ απάλησλ αγιάτζκα· ραίξε, πηψλ ηεο Άγαξ θπγάδεπκα.
Υαίξε, θσηφο αθεξάηνπ ιπρλία· ραίξε, ςπρήο ηεο εκήο ζπκεδία.
Υαίξε Ξχινλ, καθάξηνλ.
Υαίξε, Πξνθεηψλ θαη Γηθαίσλ πξνθήξπγκα· ραίξε, ηνπ Υξηζηνχ ιακπξνθφξνλ
ζηξαηήγεκα.
Υαίξε, θάιινο θαη δηάδεκα βαζηιέσλ επζεβψλ· ραίξε, θξάηνο θαη νρχξσκα
ηεξέσλ επιαβψλ.
Υαίξε, ηεο αιεζείαο επθιεέζηαηνο θφζκνο· ραίξε, ηεο ζσηεξίαο επηπρέζηαηνο
φξκνο.
Υαίξε, θαηδξφλ απάλησλ αγιάτζκα· ραίξε, πηψλ ηεο Άγαξ θπγάδεπκα.
Υαίξε, θσηφο αθεξάηνπ ιπρλία· ραίξε, ςπρήο ηεο εκήο ζπκεδία.
Υαίξε Ξχινλ, καθάξηνλ__
Χ παλχκλεηνλ Ξχινλ, ην βαζηάζαλ ηνλ πάλησλ Αγίσλ, αγηψηαηνλ Λφγνλ
(ηξηο)· δεδεγκέλσλ εκψο ηα ιηηάο, απφ πάζεο ξχζαη ζπκθνξάο άπαληαο, θαη
αησλίνπ ιχηξσζαη θνιάζεσο ηνπο ζνη βνψληαο·
Αιιεινχτα.
Άγγεινη νπξαλφζελ, ανξάησο θπθινχζη, ΢ηαπξφλ ηνλ δσεθφξνλ ελ θφβσ· θαη
θσηνπάξνρνλ ράξηλ ιακπξψο παξερφκελνλ, λπλ ηνηο πηζηνίο βιέπνληεο,

εμίζηαληαη, θαη ίζηαληαη βνψληεο πξνο απηφλ ηνηαχηα·
Υαίξε, ΢ηαπξέ, νηθνπκέλεο θχιαμ· ραίξε, ε δφμα ηεο Δθθιεζίαο.
Υαίξε, ν πεγάδσλ αθζφλσο ηάκαηα· ραίξε, ν θσηίδσλ ηνπ θφζκνπ ηα πέξαηα.
Υαίξε, μχινλ δσνκχξηζηνλ, θαη ζαπκάησλ ζεζαπξέ· ραίξε, ζπλζεηνηξηζφιβηε,
θαη ραξίησλ παξνρεχ.
Υαίξε, φηη ππάξρεηο ππνπφδηνλ ζείνλ· ραίξε, φηη εηέζεο εηο πξνζθχλεζηλ
πάλησλ.
Υαίξε, θξαηήξ ηνπ λέθηαξνο έκπιεσο· ραίξε, ιακπηήξ ηεο άλσ ιακπξφηεηνο.
Υαίξε, δη' νπ επινγείηαη ε θηίζηο· ραίξε, δη' νπ πξνζθπλείηαη ν Κηίζηεο.
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.
Χ ηξηζκαθάξηζηε ΢ηαπξέ θαη παλζεβάζκηε, ζε πξνζθπλνχκελ νη πηζηνί θαη
κεγαιχλνκελ, αγαιιφκελνη ηε ζεία ζνπ αλπςψζεη. Αιι' σο ηξφπαηνλ θαη
φπινλ
απξνζκάρεηνλ, πεξηθξνχξεη ηε θαη ζθέπε ηε ζε ράξηηη, ηνηο ζνη θξάδνληαο·
Υαίξε, Ξχινλ καθάξηνλ.