BAbAN U1UNUM P£NG£MBANG bAN P£N£Ll1lAN bA£RAR ( BUPPb

)
bA£RAR l51lM£WA ¥UG¥AKAR1A P£RlUb£ 5£P1£MB£R 2011

Alas Nana Tuan Sonosla AIan Yang Maha Iongasih Dan Ionyayang
Program Ker]a 8eptember :
ÞenellLlan 8udaya dan Se[arah
1erlaksana 1enLang Se[arah Ŧ

8 U8U 8EJ# K8U% YOGYK#%
MonguIas dan nongupas socaia joIas asaI usuI sojaiah KasuIlanan Yogyakaila lonlu
lidak Iopas daii figui/sosok WaIi Songo solagai Tokoh Agana dan spiiiluaI dinasa ilu alad
XV. Moioka nonlonluk soluah vadah yang disolul WaIi Sangha yang sokaIigus nonlual
dan nonuluskan sualu falva lonlang ( kafii, nusIin dan Iainnya ), sangha = solagai vakiI
oiang oiang suci, dan kala sangha dijava loiulah jadi kala ¨songo¨ yang akhiinya nonjadi
¨WaIi Songo¨ dan lonlang WaIi Songo akan saya uiaikan dongan joIas nanli kaiona lukan
lopic ulana. Iaia lokoh loisolul ada 12 oiang, lapi ada 2 oiang yang lidak loigalung daIan
vadah loisolul yailu Sunan MauIana Ahnad dan Sunan ßojagung, konudian Sunan Kudus
nasuk anggola vaIi Songo kaiona nongganlikan Ayahnya Sunan Udung yang nali daIan
popoiangan Donak dan Majapahil oIoh Adipali Toiung/Iocallodho adik liii SuIlan Donak.
Sodang ko 9 WaIi Songo ilu adaIah ,1. Sunan AnpoI solagai sosopuh (nufli), 2.Sunan lonang,
3.Sunan Diajal, 4.Sunan Ciii, 5.Sunan Kudus, 6.Sunan Cunung }ali, 7.Sunan KaIijogo, 8.Sunan
Kajonai (Syoh Sili jonai), dan 9.Sunan Muiia .
Daii 9 Sunan loisolul pocah nonjadi 2 kulu yang nonpoilahankan nasing nasing
pondapal yang dianggap lonai, kulu poilana dipihak Sunan no 1 - 6 (Sunan AnpoI sanpai
Sunan Cunung }ali) losoila paia pongikulnya, yang kodua dipihak Sunan KaIijogo,kajonai,dan
Muiia, losoila paia pongikulnya. Kulu Sunan AnpoI cs noiupakan fahan yang iadikaI,
sokuIoi alau gaiis koias, ( disolul Iulihan ) dan condoiung soila anlisi unluk nonyolaikan
ajaian dan fahannya dilIalah Nusanlaia ini khususnya di }ava di alad XV dongan kokoiasan
dan nonaksakan kohondak sohingga loijadiIah lanjii daiah yang nongoiikan kaiona 'poiang
saudaia¨ dißuni Ioilivi loicinla. HaI ilu diIakukan hanya kaiona doni loicapainya cila cila
KhoIifah di Nusanlaia. Sodangkan kulu Sunan KaIijogo cs loijuang nali nalian unluk
noncogahnya supaya haI ilu lidak loijadi poilunpahan daiah sosana saudaia yang pasli
nonakan lanyak koilan, kaiona Sunan KaIijogo cs Iolih nongulanakan ponalangan ¨aqidah
dan akhIak ludi pokoili Iuhui¨( disolul Alangan ) daiipada ponlonlukan Nogaia IsIan
socaia paksa diNusanlaia .
Sosungguhnya Ajaian IsIan yang dipoIajaii dan difahani paia Sunan Iulihan ( Sunan
AnpoI cs ) lukan koIanjulan ¨IsIan¨yang dilangun oIoh RosuI Muhanad, kaiona hanya
sanpai 3 gonoiasi yailu KuIafauiiashidin, ßani Muaviyah dan ßani Alassyiah dan loiakhii
pada alad 13 dongan dilandai hancuinya pusal poiadalan IsIan di ßagdad oIoh pasukan
¨HuIagu¨/}ongiskhan daii MongoIia . }adi yang poiIu kila coidasi dan sadaii lahva IsIan
yang disolaiIuaskan diNusanlaia oIoh paia Sunan Iulihan (daii loilagai olnis ) socaia lolaIilas
dan ponuh sonangal ilu adaIah Ajaian/Iahan IsIan yang nonyinpang kaiona loikonlaninasi
idooIogi ßangsa ßangsa asing (lukan daii sunloi MiIIah Aliahan) lolapi dongan loilagai
nacan iladah iilus yang dianggap vajil Moioka noiasa lonai dan noiasa dialas polunjuk,
dan iionisnya Ajaian loisolul sudah nondokliin hingga haii ini daIan qoIlu ponduduk Nogoii
ini yang nayoiilas nongaku ¨MusIin¨, dan ¨MiIIah Aliahan¨ lukan sualu nana konunilas,
lapi sualu ¨Syaiial¨ yang aladi niIik Tu(h)an Sonosla AIan. Konudian Sunan KaIijogo cs
yang Iolih nongulanakan Aqidah dan AkhIak ludi pokoili loilujuan agai kohidupan anlai
loiagana diNusanlaia ini ponuh kodanaian solagainana pada nasa kojayaan Majapahil
dongan Ialihnya ¨Cajah Mada¨. IoiIu dikolahui lahva Ajaian Syoh Sili }onai dan Sunan
KaIijogo nasih lanyak diinani sanpai haii ini oIoh ponduduk Nusanlaia noskipun ninoiilas
dan Ajaian ilu disolul ¨ManunggaIing KavuIo Cusli¨ sodang Sosok Sunan KaIijogo
noiupakan Cuiu paia Raja Malaian.
SoloIah }aka Tingkii/Mas Kaiolol diloii kokuasaan viIayah Iajang oIoh SuIlan
Tionggono dongan goIai ponghoinalan Adipali Adivijoyo, dinana Iajang dokal dongan
Iongging Tanah koIahiian }aka Tingkii. Dia adaIah sosok Ioninpin yang lijakana, loilukli
daIan kopinpinannya }aka Tingkii lanyak noiokiul pasukan goiiIya Majapahil kodaIan
ainada poiangnya lahkan lidak kolinggaIan daii koluiunan Ki Agong SoIo, yailu ki Agong
Ionanahan dan sahalal sopoiguiuannya Ki }uiu Moilani dan Ki Ionjavi diajak loigalung
nonpoikual ainada poiangnya. Ki Agong Ionanahan adaIah cikaIlakaI pondiii Malaian.
SoloIah ponoiinlahan Iajang yang dipinpin Adipali Adivijoyo loijaIan dongan laik dan
sonakin Iana sonakin naju soila loikonlang, Dia nonakIunalkan diiinya solagai SuIlan
Iajang dongan goIai SuIlan Hadivijoyo dan nondapal Iogilinasi daii loilagai Adipali
disoIuiuh }ava dan juga daii paia Sunan vaIi Songo loiulana Sunan KaIijaga dan Sunan Ciii.
}aka Tingkii/Mas Kaiolol/SuIlan Iajang/SuIlan Hadivijoyo pada saal
ponoiinlahannya nongaIani konajuan Dia ingin novujudkan cila cilanya yailu nonguasahi
Donak, nanun lidak nudah unluk noncapainya kaiona haius loipoiang nonghadapi iivaI
loialnya Adipali Aiyo Ionangsang daii jipang yang sana sana gonlIongan Sunan, }aka
Tingkii nuiid gonlIongan Sunan KaIijaga sodang Aiyo Ionangsang nuiid gonlIongan Sunan
Kudus, lapi jaka Tingkii vaklu nuda sudah loiguiu kopada sosopuh ( poilapa ) AIiian
Kojavon, yailu Ajaian yang nongulanakan Iaku Iahii dan lalin dan akhIak ludi pokoili Iuhui
yang solonainya loiunloi daii¨MiIIah Aliahan¨ yang sudah sojak Iana ada dißuni
Nusanlaia jauh soloIun nasohi. Disanping ilu Dia juga digonlIong oIoh Ki Agong ßuluh
daIan oIah kanuiagan dan iInu ponoiinlahan, jadi }aka Tingkii Iolih ungguI daIan haI
slialogi popoiangan dan ponoiinlahan, unluk lujuan kononangan lanpa haius loipoiang Dia
nonpunyai ido dan nasukan soila nasohal daii paia sosopuh koiajaan dongan nongadakan
¨sayonlaia¨ yailu lagi siapapun yang lisa nongaIahkan Adipali Aiyo Ionangsang daii }ipang
akan diloii lanah kokuasaan didaoiah Iali dan Malaian.
ßoiila sayonlaia loisolul loisolai Iuas dan dilanggapi gonliia oIoh Ki Ionanahan, Ki
juiu Moilani dan Ki Ionjavi yang sonuanya nuiid gonlIongan Sunan KaIijaga, dan koliganya
loius nongajukan diii solagai ¨Sonopali Ing NgaIogo¨ dan diloiina oIoh SuIlan Iajang, lapi
Anaknya ¨Danang Sulavijaya¨ haius diikulsoilakan daIan popoiangan. Danang Sulavijaya
solonainya anaknya Ki Agong Ionanahan yang dijadikan anak angkal SuIlan Iajang dan
dididik loilagai nacan iInu loinasuk iInu oIah kanuiagan sohingga lidak poiIu
diiagukan.DidaIan popoiangan noIavan Aiyo Ionangsang songaja lidak dicoiilakan disini,
yang joIas Aiyo Ionangsang loihasiI dikaIahkan, dan yang poiIu diingal dongan laik lahva
Danang Sulavijaya Iah yang nongaIahkan Aiyo ponangsang, nondongai ilu gonliiaIah SuIlan
Iajang, dongan donikian loivujudIah cila cilanya dan sudah pasli Donak dilavah
kokuasaannya. Iada sualu kolika SuIlan Iajang nondapal undangan loinasuk Ki Ionanahan,
Ki }uiu Moilani dan Ki Ionjavi daii sunan Ciii kaiona sualu Acaia ponling, pada poilonuan
loisolul Sunan Ciii noloii Aiahan dan ianaIan kodopan lonalang Malaian, lahva siapa yang
nondiani Malaian, diaIah yang nonuiunkan cikaIlakaI paia Raja Malaian, nondongai ilu
loilahagiaIah Ki Ionanahan disalu sisi, dipihak Iain goIisahIah SuIlan Iajang,kaiona ianaIan
ilu naka ponloiian ßuni Malaiangan dilunda loius oIoh SuIlan Iajang dongan aIasan yang
lidak joIas, lapi unluk daoiah Iali sogoia diloiikan kopada ki Ionjavi. }adi pada nasa ilu
Kadipalon Iali yang dilangun oIoh Ki Ionjavi dongan goIai Adipali sozanan dongan Malaian
yang dilangun oIoh Ki Ionanahan .
Sunloi :
a. ßalal Tanah }ava
l. WaIi Songo
c. Soial CalhoIoco
d. Soial DainogandhuITo lo conlinuod, Tsuzukoiu, ßoisanlung .
SogaIa Iuji ßagi Tu(h)an Sonosla AIan Yang Maha Iongasih Dan Maha Ionyayang

Yogyakaila 3O Soplonloi

( Sunaiyanlo Ka ßIID D.I.Y )

!.3.2 ..9.32./2.703.-.9 /.:3 02:/.2.3./.9:$:3.-:3/.7.30../.3202:9:8.9%07:3.3.39.2.47.2.$434 /.3.3.8484.3:/:8 2.5./.3$:3.3 .907.. 47.38579:.$434.9.8:..38..90780-:9..:7.3.3.3.202-039:80-:.3.39../ ' 070.203.3/80-:9..3 9. 8././.$43480-.../.3 945.940/5.-:.-07:-.8./..9039.5.349.3$:3.3.3.2 50507.%44.3.38:.:9.:8202-:./ .94490780-:9.203.9/.//.380.9:1.30.3/03.47..3.17 2:82/.39039.39/.$.$:3.9./.. /.703.3.38:..83. 8434 .:.80-.33.302..347.8.9:.$434.3&/:3.73.

9:/.3 $:3..31..8:5.0.9.03/07:38079.3.9./.7 $0$903.3 8.3:/:8 $:3.3007.89 202.. 41. 80:07.3.44 .325080-.7.39.3:-:$:3.8.5.2.3...203.7.5.3 /.3202.907.2.7./.8..7807./5./.7.3../. $0/.3:7.$:3.3-43.832.9 -08079.80-203:9.334 $:3.. . .:/.37.25.3.!0.7.302.3.9../5.6/.3.39.9 $:3. :-:$:3.7$:3.30.9 $:3..994/4. $0/.03.3.7 /.390780-:950.3.-.808.$:3.9.32508.7 /.3502.3 :7.703.:/.35. -08079.44.44.32.3/.3.:.3-.5-03.39. .30/:.2.8 /80-:9!:9./.7.9.5.3 .5.3:39: 203. 507..3/.3.2.32..3:3:3.7./02907.3 .$4349:.32025079.3 . $:3.80805: 2:19 $:3.7.503:93..9.83 503/..3/.703.3250.803.03.9:9/.2-8:39:2030-.503:93./97$:9. ..3:3:3.-..3.$:3.:8./5079:25.320307.703. /:2!079907.37 $:3.907.37/.7..8207:5.92.44 $:3.47-.23../:8.9./9..8-07:. $:3./:-:.../'/03.7.7 :-:5079.37.3.8..3  $:3.:.3.3:8:83..3 /.3003/.3.31..3 .

2/.30.3 8.8./ ..8 -:./.38.8:./././:8.7..-.3 /./405.7 5...3/1.2.3.75.5.502-039:./.3/50.2 80.8.5:8.39.3:.2..3/-.9507.1.88.7..3.703.-:/50079::7 /80-:9-.//03.:73.:77.38.3 :././. 8.: .3!:9./...7.7.7.3.0307.30.3-.$:3.25. $08:3:3.3.3/9.3 250.2 .9::.8/3 .3/.-.3:9..7/.8.3 $:3.3:340#48::.25.3-07.3.

7-07-./../..405.8/..39.7-.3/:8.2 .3.$:3.8 /.99:.3.38./.3/80-..7434.07/.3503:802.0938 80.949.7.3/.038.8... .8.7.7.3!:9.7:.9.3507:9.3 /.7.

479.380-..2085:323479.3:3.320325.-:/50079-079::.28./:8.907439.7/..: :82 /.-070.7.8-.73/.3!.5.3$:3..2.8509:3: /.3 .3207. .36/..3.7 -07.3$02089.7/.2 $090.9.:4:89 80/.8 .3..%37.42:39.7..9 /03..3503:0/.2..38.7.-7...38./2.3.7.264-:503/:/:007 3.9:3.7..32./..2 -:.93.78:2-07.2.7....3-07-.374383.2-.3.3/.44 207:5..3.3.39.#.3$:3.25.-7.83 -:.7340503/:/::8.3:7:5.5.3..3.:-.30-203:9.-03.2.203/49733../.8 9.390780-:98:/..2 909.23.3.39..8.3.7.0.5.8.9./.39:/80-:9 .58:..3.9 .2.3.3/..3$0$903.9: $...207..44.38.442..5/03../2%: ..8203.-.2.2 02:/.7.38:. 2.3$484$:3.79:8. !07:/09..3...70/:5.703.3 ./.2.39./.8 /044.8 /.8.

7503472. 907-:9 /.8..5.%37 .3..7-07-....3$:3.3..32.3 !033%.3.3.3/73.39/..33.5020739.33./.38..9./.!.30.9/44 /2.3/03.3203/.33.-07.../5./.8/.-:3 202507:./44/.5..507..30..7$:9.3.7.3!03.093.3.3.3/5253/5.2. 03!02..$:9..3.0.503/7.3./.72.$:3.3 %703434/03..2.3.303$04 .:8079.9092.8:....3./..3/5.-.:2..9/03.3/03./.8484!02253..709:7:3../.20707:95.37 .7.3/./.3:.72..9/44-07..-.7.3-.3 802.340$:9...70-09/-070:.75.9.%37-.802..:7:079..3.3 !.-..9.9.8.2 $090..3.80-.33.3!.-0702-.202..3.307.3/0.3/.9 /80:7:.3 .%37.507.205253.2 .3/.$434907:9../.3-.90/..$:3.!.980507:7:..9:03 !02.

70-09.8..

3!.3.$:9..

3 0..3$:3..73.38.3203.-:/50079::7 .5.203...-7.3..9:203:./5.9..9 5020739.33.7 .2 .2:/.2.-07:2-07/.02-03.374!03..3.3./.38.3.2.9:2:/. %372:7/02-03.32:7/02-03. 7.57. -07.93/..$:9.5.8:/./.703.3/..3.8.3 .3./.80.3.3.%37.3.:.38:/.2..93..9.80805: 5079..3-.2:39/.3$:3.7:8-07507.3$:3.8..:39:203.-07:7:05././:2 .7..3.8..3 :/:8 9.3320::/.7/.38. 02.:.9:./445.974!03.2.202.. 3..75.3203:9.5.03 .380-03.80/..

8/.2.8:.3/03.03!02.3/9.5..3 :7:079.2.2.3.3!03.9..4 $07.309.3/02..203..:80-0:22...39.90780-:990780-.703.3...3/. - .250507.8..02-.3803.7.-.3.502-07.308./../.9:.3 /..3.38:/.7:8-07507.3!.9.974!03.38079.7.33.8/.3-07./.3. ....39..38..3$:9...3 !.24.3!03.!.35020739..907:840$:9..%370-:3:/...3.5.. .3 203/03.3.3 ///-07-.0.2:7/02-03.40!02.3/.3......8:..3907::/.-.3-8.9%.3.3 :39:9::.903!.3!.7.3$:9.8:!02.3.8.30203.2 203/03.80.75.3/9:3/.38.507: /7.9..305....9/..!02.3.3/.9.. /     .. .3//.9.3/-079.3$:3.3. 907:8203...9:-..3$:9..3/03.374!03.3.3/5.3:7.3/: .75.30.3203:7:3.980.3./0/.3507:/3.3..3!.3.5...73.98007.3.5.3.3802:.30.:8.3..44 /.9/.9.9.-.7:8/:98079...79: -07-.2.93.7.2539:..3/..3/.22:9072.3203/.8:2:4.!.2 079.3 .3 .3/-.40$:9..$:9..:.320.3 /.$:9./.80805:07. 2025:3.78:3..9.!03.02-.8:./03.3..3-..8 9.8.8902./.9050507.2.3.7..7.3.9.3/.3 9/.3..8.8.2.3.3!.7...3/8.5. .3 203/.3.9.874!03.:.3/.3./.35.8.507902:.3 9.9:09. $0345.32:5020739.9/.079. .3 9:2.3.7.5:39:/..9.3/..2.3:340!02.5:3./.3/83 .3.3.7.07..3 .3/-..7:.. !.3...:.9/03.2 .3:340!03.0:. 0:...5 3.944.374503.38.3./02-034003:9: /...38.7/5.$434 $07.502-7.3.3/..3.3.3:2.79:02-7.9:88 /5..37.#.07.3 8..50393 5.9.7./..$:9..9/.3 :7:079.8...3 .2 /..3/9072.30/05.3720-077.37..80 8../. /.7.3 90780-:9$:3. 80-03.724.2 -.././-.3/03.250507.3:7.3203.3803.9: .3 $:2-07 ..9$:9. 897.39072.3./-07.3 /03.3!. .7.7.3.3203../5.3.3903.9:3/.32.3/780-./5.703...

8.%: .!!    4...3.2.4393:0/ %8::07: 078.2-:3 $0.3     $:2.   %4-0..79...394.!03.!:. $05902-07 .3$02089.!03..3.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful