W Ang mabisang komunikasyon ay nakasalalay

nang malak sa mga partisipant nito.
W Malaki ang impluwensya ng mabisang
pagsasalita sa epektibong proseso ng
komunikasyon.
MSA PANSANSAILANSAN
SA MAßISANS
PASSASALITA
Yov cavvot .a, rbat ,ov ao vot /vor. Kung gayon, upang
maging isang epektib na tagapagsalita, kailangang may
sapat kang kaalaman hinggil sa iba`t ibang bagay.
1. Kailangang alam mo ang paksa sa isang usapan
2. Kailangang may sapat kang kaalaman sa gramatika.
3. Kailangang may sapat ka ring kaalaman sa kultura ng
pangangailangan ng wikang ginagamit mo, sa iyong
sariling kultura, at maging sa kultura ng iyong kausap.
A ) KAALAMAN
ng pagsasalita ay isa sa apat na
makrong kasanayan. Kung gayon, ang
pagsasalita ay isang kasanayang
maaaring linangin. nu-ano ang mga
kasanayan sa pagsasalita na dapat
linangin at taglayin ng isang mabisang
tagapagsalita·
) KASANAYAN
1. Kailangang may sapat siyang kasanayan sa
pag-iisip ng mensahe sa pinakamaikling
panahon.
2. Kailangang may sapat siyang kasanayan sa
paggamit ng mga kasangkapan sa pagsasalita
tulad ng tinig, tindig, galaw, kumpas at iba
pang anyong di-berbal.
3. Kailangang may sapat siyang kasanayan sa
pagpapahayag sa iba`t ibang genre tulad ng
pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad, at
pangangatwiran.
W sa ring mahalagang pangangailangan ang
pagkakaroon ng tiwala sa sariling isang
tagapagsalita.
W ng isang taong walang tiwala sa sarili ay
karaniwang nagiging kimi o hindi palakibo.
W Madalas din silang kabado lalo na sa harap ng
pangkat ng tagapakinig o sa harap ng publiko.
) 1IWALA SA SARILI

3 8.29 24 8. 3 5.94:/434934 :3.3 2.5..9..8.8. 8.3.2.3 5..2 24 . 3 43 .2.9 . 9.3.. :9:7.3 8.3 3.2.8.2.3 3 .3 3 8.92.3.  .3 .9 .3  .3 :8.5.3 8.9 ..3.:8..5.3 2.3 8.8.3 0509..5 ..3..3 2... 8.9. 73.. -.3 . :9:7. 8.  . 9 -.5.43 :5.5..3..73 :9:7.3 2. 7...33498.3. .3 . 43 8.  4:.3. .3 -..

8.-8...3.3.3 8. .3 5..9. /.3 2.. 3. 5. $ 3 5.8.3 9. .. 2. .3 2.5. ..3 3 8. 8.9 3.743 .43 .8.8.33 .9.34 .8.5.9 3.5.3.3 2.3 :3.8.8.8..33 3: .9.8.99.9.8.8.8. .3 .73 3.

9-..5.2.3 5.3.3 2./ ..5. 5.8.3 5..8.3 . .8.9..9 8..5./ 3 5.. 9:.9 8.8.. :25./ 3 93 93/ .3 .9 5.3.7.0 8.3 8.8.5. -.8 .3.3.8.3 2.43  .5...3 0370 9:.3.8.3 ..3..9 8. 5.3. 8.3.8. 85 3 2038. 5.3.5....8.3.3.3 .. 8.3 2.. 5.3 8. 5.  ..3 8.8. 9 -. 53.97.343 / -07-. . 5.29 3 2..8.3 8.

8./. % $ $# W 8. 8..7443 3 9../4 .3.3.4 3.3 5..-.3 3. W 3 8.732.-4 W .9 3 9..5 3 5:-4 .7.7.5.3 9.3 2 43/ 5.43 .8 /38.3 48.3..8.5 3 5.3 9. 8.. .7 ..3..3 .. 8. 8.3 5.5.3 . .7..73 8.9.3.. ...3 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful