I

;

LIMBA GERMANĂ

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
CATEDRA DE LIMBĂ Şl LITERATURĂ GERMANĂ

Prof. dr. docenf JEAN LIVESCU
Membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România EMILIA SAVIN Lector SANDA I O A N O V I C I Asistent IOHANMA ANDREI Asistent

I

/IA B

A

ERMANÂ
Ediţia a ll-a (revizuită şi adăugită)

EDITURA DIDACTICĂ BUCUREŞTI-1966

Şl

PEDAGOGICĂ

CUV ÎN T

ÎNAINTE

Manualul de faţă, o ediţie revăzută a celui din 1963, se adresează studenţilor de la cursurile de limbi străine la alegere (cursuri de zi si fără frecvenţă), de la cursu­ rile postuniversitare, precum şi studenţilor ce studiază limba germană ca specialitate secundară. De asemenea considerăm că manualul poate fi folosit la orice cursuri de limba germană, cu sau fără profesor. La selecţionarea textelor şi a exerciţiilor gramaticale s-a avut în vedere predarea unor cunoştinţe elementare de morfologie şi sintaxă, precum şi însuşirea lexicului uzual. în acelaş timp manualul urmăreşte însuşirea normelor de bază ale ortografiei şi ortoepici limbii germane. în alcătuirea textelor s-a ţinut seama de sfera de activitate profesională şi de preocupările studenţilor. S-au inclus şi fragmente adaptate din opere literare, cu scopul de a lărgi orizontul cultural al studenţilor şi de a-i pre­ găti pentru trecerea la însuşirea textelor de specialitate. Organizarea vocabularului, care în ediţia aceasta apare în broşură separată, a urmărit cuprinderea termenilor uzuali care intervin frecvent în sfera de activitate a studentului sau care sînt caracteristice pentru textele limbii literare. Obiectivul principal al organizării manualului este să dea studentului cunoştinţele de bază pentru însuşirea limbii germane şi s ă-l iniţieze, ca, individual, cu ajutorul dicţionarului, să poată înţelege caracteristicile traducerii textelor de specialitate.

Pentru a asigura o însuşire mai temeinică a limbii germane, manualul este însoţit de discuri. în cele şase discuri anexă slnt înregistrate primele 26 de texte, care cuprind principalele aspecte de pronun­ ţare şi de accent lexical şi frazeologic. Folosirea discurilor va sprijini familiarizarea studentului cu particularită­ ţile limbii germane. In cazul că manualul e folosit cu profesor, recomandăm ca, după expunerea orală a lecţiei şi explicarea conţinutului ei (vocabular, gramatică), să se audieze discul de două-trei ori, urmărindu-se textul pe manual, după care să înceapă exerciţiile de lectură cu studenţii. După necesitate, audierea discului poate fi repetată. Rugăm pe toţi colegii care vor folosi acest manual de a colabora la îmbunătăţirea lui, comunicîndu-ne even­ tualele observaţii.
AUTORII

LISTA ABREVIERILOR A., acuz. , Akk. adj. adv. adj. adv. compl. conj. D., dat., Dat. F f. flg. G., gen., Gen. M m.m. ca perf. N N., nom. , Nom. nr. num. pag. part. part. adj perf. pers. pi. pref. prep. prez. pron. prop. s. (s) sing.
V.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

acuzativ, Akkusativ adjectiv adverb adjectiv adverbial complement conjuncţie dativ, Dativ feminin fără figurat genitiv, Genitiv masculin mai mult ca perfect neutru nominativ, Nominativ număr numeral pagina participiu participiu adjectivizat perfect persoana plural prefix prepoziţie prezent pronume propoziţie substantiv sein singular verb

'

1. (ERSTES)

LEHRSTÜCK

DER UNTERRICHT Wir studieren Mathematik. Wir lernen auch Deutsch. Der Lehrer kommt. Er grüßt. Wir antworten : „Guten Morgen". Die Stunde beginnt. Die Stu­ denten und die Studentinnen öffnen die Hefte und die Bücher. Der Lehrer sagt: „Wir zählen heute von eins bis zehn. Wir beginnen : 1 (eins), 2 (zwei), 3 (drei), 4 (vier), 5 (fünf) 6 (sechs), 7 (sieben), 8 (acht), 9 (neun), 10 (zehn). Wir machen jetzt Übungen". Die Studenten schreiben und rechnen. Der Lehrer fragt: „Wie heißen Sie, Genosse?" Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu." „Wieviel ist 8+2—3 (acht und zwei weniger drei)?" „8+2—3=6 (acht und zwei weniger drei ist sechs)." Die Studenten lachen. Der Lehrer sagt: „Das ist falsch." Eine Studentin, Adina Ionescu, korrigiert: „8+2—3=7." „Ja, das ist richtig", sagt der Lehrer. Der Student Popescu wiederholt und übersetzt die Antwort. Der Lehrer ist jetzt zufrieden. Erläuterungen 1) Wir lernen auch Deutsch — Deutsch ( = limba germană) este considerat substantiv. Se scrie, ca toate substantivele din limba germană, cu majusculă (vezi schema nr. 169, pag. 613) \ 2) Wieviel ist 8+2—3? — ist este persoana a IlI-a singular prezent a verbului auxiliar sein ( = a fi). In aritmetică, ist—iac, (este egal cu) GRAMMATIK
1. SUBSTANTIVUL ŞI ARTICOLUL

a) Der Lehrer kommt. b) Die Stunde beginnt. c) Der Student öffnet das Heft.

a') Ein Lehrer k o m m t . b') Eine Stunde beginnt. c') Der Student öffnet ein Heft.

1 Trimiterile din corpul manualului cu indicaţiile „vezi schema nr. ..., pag. ..." se referă la compendiumul gramatical, unde problemele de gramatică — tratate în fiecare lecţie concen­ tric — sînt reluate liniar.

10

1. LEHRSTOCK

d) Die Studenten machen die Übungen. e) Die Studentinnen öffnen die Hefte.

d') Die Studenten machen Übun­ gen.

în limba germană există trei genuri: masculin, feminin şi neutru. Genul substantivului se recunoaşte după articol. Distingem : 1) articolul hotărît şi 2) articolul nehotărît. 1) Articolul hotărît are la singular următoarele forme : der pentru genul masculin (ex. a) die pentru genul feminin (ex. b) das pentru genul neutru (ex. c) La plural articolul hotărît are o singură formă pentru toate genurile, şi anume die (ex. d şi e). Deci: Singular M. F. N. Plural der Lehrer s , Lehrer die Stunde-^ die —Stunden das Heft / \Hefte

Articolul hotărît Singular M. der F. die N. das
2) Articolul

Plural ^die

nehotărît are la singular următoarele forme ein pentru genul masculin (ex. a) eine pentru genul feminin (ex. b') ein pentru genul neutru (ex. c') Nu are plural. Deci: Singular Plural M. ein Lehrer Lehrer F. eine Stunde Stunden N. ein Heft Hefte

DER UNTERRICHT

1!

Articolul nehotărît Singular M. ein v F. eine—N. ein / Plural nu există

(vezi schema nr. 20, pag. 494) Articolul, fie hotărît, fie nehotărît, este în limba germană totdeauna pro­ clitic. El nu poate sta singur, ci numai pe lîngă un substantiv sau orice altă parte de vorbire folosită substantival.
Observaţii. 1. Deoarece în limba germană adesea genul gramatical nu concordă cu genul natural şi nici cu genul substantivelor din limba română, este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat cu arti­ colul respectiv. 2. De asemenea este necesar ca fiecare substantiv să fie învăţat la nominativ singular şi la nomi­ nativ plural.

2. PRONUMELE PERSONAL

Singular Pers. I Pers. a Ii-a Pers. a IlI-a ich du

Plural wir ihr

si:

M.

er

\ • sie — sie es /

Pronumele de politeţe : Sie
O b s e r v a ţ i e . Ca pronume de politeţe se întrebuinţează în limba germană, atît cu înţeles de singular, cît şi cu înţeles de plural, persoana a IlI-a plural a pronumelui personal (sie). Acordul cu predicatul se face totdeauna cu persoana a IlI-a plural. Sie, ca pronume de politeţe, se scrie cu majusculă.

12
3. VERBUL

1. LEHRSTOCK

A. I N F I N I T I V U L

Infinitivul prezent al verbelor germane se termină în -en, de ex. : fragen, antworten şi, mai rar, în -n, de exemplu regeln (= a reglementa).
B. RĂDĂCINA VERBULUI

Rădăcina verbului se obţine tăind desinenţa -en sau -n a infinitivului pre­ zent : frag-en, antwort-e«, grüß-en, regel-w.

C. P R E Z E N T U L

INDICATIV

a) Wir lernen auch Deutsch. b) Die Studenten schreiben... . c) Der Lehrer fragt:... . în exemplul a verbul lernen stă la pers. I plural prezent. In exemplul b verbul schreiben stă la pers. a IlI-a plural prezent. In exemplul c verbul fragen stă la persoana a IlI-a singular prezent. Prezentul indicativ se formează din rădăcina cerbului la care se adaugă desinenţele personale ale prezentului: Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a
M

fragen Plural -e -st -t -en wir fragen pers. I pers. a Il-a ihr frag« pers. a IlI-a sie fragen forma de politeţe Sie fragen -en -t -en -en

pers. a III-a^-F \N forma de politeţe

ich frage du îragst er ^ sie > frag/' es J Sie fragen

DER UNTERRICHT

13

Der Student antwortet: „Ich heiße Popescu". în exemplul de mai sus, antwortet este persoana a III-a singular prezent de la antworten. La verbul antworten se intercalează la prezent un -e- eufonic între rădăcină şi desinenţele consonantice, adică la persoana a Il-a şi a III-a singular şi la persoana a Il-a plural. Infi­ nitiv Singular P r e z e n t pers. I pers. a Il-a ich antworte -e du antwortet -est er -l pers. a III-a ^-F. sie \antwortet -et \N. es i Sie antworte« -en forma de politeţe antworten Plural wir antworte« -en pers. I pers. a Il-a ihr antwortet -et pers. a III-a sie antworte« -en forma Sie antworte« -en de politeţe

Ca antworten se conjugă majoritatea verbelor a căror rădăcină se termină în -t, -d (bai-en = a face baie), -îîn (oîîn-ere), -chn (reeim-en), -gn (begegn-e« — a întîlni), -dn (ordn-e« = a aranja), -dm (wiăm-en = a dedica) şi -tm (atm-e« = a respira).
Observaţii. 1. Verbele a căror rădăcină se termină în -ß (grüß-en), -tz (ăberseiz-en), s (reis-en = = a călători) şi -ss (fassen = a cuprinde, a apuca) primesc la persoana a Il-a singular numai -t. Astfel, la verbele acestea, persoana a I l - a singular este identică cu persoana a III-a singular: ich grüße wir grüßen du grüßt ihr grüßt er grüßt sie grüßen (vezi schema nr. 102, p. 556). 2. Pronumele personal nu poate fi omis ca in limba r o m â n ă : întreb = ich frage, întrebăm = wir fragen. 4. PRONUMELE INTEROGATIV Der Die Lehrer Übung kommt. ist r i c h t i g . Wer Was kommt? ist richtig?

Pronumele wer? = cine? se referă la persoane Pronumele was? = ce? se referă la lucruri

14 5. PRONUMELE DEMONSTRATIV DAS

1. LEHRSTOCK

a) b) c) d) e) f) g) h)

Das Das Das Das Das Das Das Das

ist der Student Popescu. ist die Studentin Ionescu. ist das Heft. sind Studenten. sind Studentinnen. sind die Hefte. ist falsch. ist richtig.

Acesta este studentul Popescu. Aceasta este studenta Ionescu. Acesta este caietul. Aceştia sînt studenţi. Acestea sînt studente. Acestea sînt caietele. Aceasta ( = acest lucru) este greşit. Aceasta este corect.

In exemplele de mai sus, das este pronume demonstrativ ( = acesta, aceasta) şi nu articol hotărît. Folosit cu verbul a fi, das se poate referi la un substantiv masculin, feminin sau neutru, la singular sau la plural. demonstrativ p ronumele das + verbul sein se referă la : 1) masculin, 2) singular, feminir ,, plural. Übungen Citiţi cu glas tare! neutru;

A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) der Lehrer; erste; wenige; zählen; grüßen; das Buch; gut b) sagen; fragen; wir; wie; sie; zufrieden; c) Mathematik; studieren; korrigieren; Lektion (vezi schema nr. 2, pag. 486) B. Fiţi atenţi la pronunţarea diftongilor! a) Deutsch; heute; neun; auch; Erläuterung b) heißen; schreiben; eins; zwei; drei (vezi schema nr. 6, pag. 487) C. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Student; lernen; rechnen; antworten b) Genosse; morgen; kommen; öffnen c) Stunde; Unterricht; beginnen; übersetzen (vezi schema nr. 3, pag. 486)

DER UNTERRICHT

15

D. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalei cu Umlaut! grüßen; übersetzen; öffnen; zählen die Bücher; die Übung; fünf (vezi schema nr. 1, pag. 485) 2. Traduceţi în limba română! a) Ich heiße Alexander. b) Die Studenten machen Übungen. c) Das ist Genosse Popescu. d) Sie zählen von eins bis zehn. c) Genossin Ionescu antwortet richtig. f) Sie zählt richtig. g) Die Genossin ist zufrieden. h) Wir wiederholen die Übungen. i) Sie übersetzen die Antwort. 3. Conjugaţi la prezent! a) beginnen; kommen; korrigieren; lernen; schreiben b) öffnen; rechnen; begegnen; atmen; baden; widmen; ordnen c) grüßen; heißen; reisen; übersetzen 4. Wieviel ist ?

a) 4+5

b)

6—5

5+2 4+3 2+6 1+7 2+8

10—4 9—6 8—3 7—2 6—1

c) 1+9—2 2+8—1 3+5—4 4+6—3 5+5—4 6+4—7

d) 7—3+2 8—4+6 9—6+2 10—7+6 9—5+4 8—3+5

5. Formaţi propoziţii! a) Der Genosse, heißen, Popescu. b) Eine Studentin, lachen. c) Die Studentin, lachen. d) Ich, studieren, Mathematik. e) Du, rechnen, gut. f) Er, zählen, falsch. g) Ihr, studieren, Mathematik. h) Die Studentin, lachen, jetzt. i) Der Student, öffnen, das Heft. j) Wir, lernen, die erste Lektion. 6. Completaţi acolo unde A. a) Das b) Das c) Wir cu pronumele personal! Indicaţi toate posibilităţile este cazul! ist Genosse Popescu; ... ist Student. ist Genossin Popescu; ... ist Studentin. machen eine Übung; ... ist richtig. de rezolvare,

16

d) Die Genossen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. e) Die Genossinnen studieren Mathematik; ... lernen auch Deutsch. f) Wir rechnen; auch ... rechnet. B. a) b) c) d) e) f) g) h) ...heißt Popescu. ...heiße Ionescu. ...macht jetzt Übungen. ...rechnet richtig. ...studiert Mathematik. Auch ... studieren Mathematik. ...lachen. ...fragt und ... antwortet.

7. Completaţi cu desinenţele! a) Wir mach- Übungen. b) Die Studentin lach-. c) Die Studenten grüß-. d) Der Lehrer antwort-. e) Ich studier- Mathematik. f) Er studier- Deutsch. g) Ihr studier- Mathematik. h) Die Studentinnen lach-. i) Du antwort- richtig. j) Sie schreib- Übungen. k) Du übersetz- die Lektion. I) Ich wiederhol- die Antwort. 8. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wer kommt? Was sagt der Lehrer? Was sagen die Studenten? Wie zählen die Studenten? Wie rechnet Genosse Popescu? Was machen die Studenten? Wer korrigiert? Was sagt der Lehrer? Studenţii şi studentele fac exerciţii. Un student se numeşte Popescu. O studentă se numeşte Ionescu. Un student răspunde greşit. O tovarăşă corectează. Ei răspund corect. Ele fac exerciţiile.

9. Traduceţi în limba germană! A. a) b) c) d) e) ţ) g)

DER UNTERRICHT 17 h) Tu întrebi şi el răspunde. Acesta este răspunsul.)? Cum te cheamă (numeşti) ? Cum se numeşte tovarăşa? Acesta este studentul Ionescu. a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) C. B. Wir zählen von eins bis zehn. Merken Sie sich (Reţineţi)! Guten Morgen! Ich heiße Popescu. Aceasta este studenta Ionescu. i) Voi repetaţi lecţia. Wir lernen Deutsch. Wieviel ist zwei und zwei? (2+2) Zwei und zwei ist vier. Acestea sînt cărţile. a) b) c) d) e) Cine este mulţumit? Ce traduce (ea)? Gît fac 9—6+2? Ce studiază (el) ? Cine repetă răspunsul? Ce traducem acum? Cum traduci (tu) ? Ce spuneţi (voi) ? Ce faceţi (dv. (2+2 ==4) 2—Limba germană — c. 1881 . j) Profesorul este mulţumit. Aceasta este prima lecţie.

Der Professor kommt. Marianne öffnet das Gruppenbuch. Die Lampen hängen oben. nicht alle sind hier. Im Hörsaal sind viele Bänke. Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide. pag. acuzativul feminin şi neutru singular este identic cu nominativul singular. 4) Er holt rasch Kreide. die Fenster sind links. indiferent de gen. hast du eine Kreide?" Paul antwortet: „Nein." Es läutet. Die Studenten haben zwei Stunden Vorlesung. iar acuzativul plural al tuturor substantivelor. iar substantivul Übungen la acuzativ plural. Observaţie. Auch ein Lappen ist dort. der Lektor. In exemplele acestea. substantivele Kreide şi Gruppenbuch stau la acuzativ singular. 17. Sie fragt: „Sind alle Studenten hier?" Ein Student antwortet: „Nein. accentul este mobil. Paul. Wir machen Übungen. Die Vorlesung ist interessant. der Fußboden ist unten. Alle Studenten und Studentinnen sind aufmerksam und fleißig. und die Stunde beginnt. die Professoren." Er holt rasch Kreide. In limba germană. (ZWEITES) LEHRSTÜCK DER HÖRSAAL Der Hörsaal ist groß. ich habe keine Kreide. Marianne öffnet das Gruppenbuch.2." „Wo ist Anda?" „Sie ist krank und kommt heute nicht. Anda fehlt. Alle Studenten gehen auf die Plätze. . Das Katheder und die Tafel sind vorn. este identic cu nominativul plural. Er ist hell und sauber. die Lektoren La substantivele de origine negermană terminate în -or. Sufixul -or este neaccentuat la singular şi accentuat la plural (vezi schema nr. Die Tür ist rechts. 492). Erläuterungen 1) Zwei Stunden Vorlesung — două ore de curs 2) Im Hörsaal = în sala de cursuri 3) Der Professor.

Hast du Kreide? Sind alle hier? verbul haben ( = a avea) stă la prezent. aceasta nu se mai repetă şi virgula dinaintea conjuncţiei und se suprimă. la forma interogativă. Dacă două propoziţii. verbul sein stă la prezent. la forma afirmativă. 7) Sie ist krankf/]und \ş*€\ kommt heute nicht. şi sein se conjugă neregulat. Die Tür ist rechts. Alle ( = toţi.6) Alle Studenten gehen auf die Plätze. la forma afirmativă. . legate prin conjuncţia und au o parte de propoziţie comună. verbul haben stă la prezent. toate) este urmat de un substantiv nearticulat — spre deosebire de limba română unde substan­ tivul precedat de toţi. — Toţi studenţii merg la locu­ rile lor. toate este articulat. la forma interogativă.DER HÖRSAAL 19 5) Alle Studenten = Toţi studenţii. VERBELE HABEN ŞI SEIN a) b) c) d) Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung. die Fenster sind links. Lexik Antonyme oben =f= unten rechts =f= links GRAMMATIK 1. verbul sein (== a fi) stă la prezent. PREZENTUL VERBELOR în exemplul a în exemplul b în exemplul c în exemplul d Verbele haben haben Forma afirmativă ich habe du hast er -l sie > hat es i wir haben ihr habt sie haben Sie haben Forma interogativă habe ich? hast du ? f er? hat \ sie? les? haben wir? habt ihr? haben sie? haben Sie? ich du er sie es wir ihr sie Sie Forma afirmativă bin bist i > ist J sind seid sind sind sein Forma interogativă bin ich ? bist du ? f er? ist l sie ? les?' sind wir? seid ihr? sind sie? sind Sie? .

Sie haben keine Stunden. d). Articolul nehotărît negat are o formă şi pentru plural: keine (ex. c) 2) la o altă parte de propoziţie." în limba germană trebuie deosebită negaţia exclamativă nein de negaţia sintactică nicht. în cazul de faţă înaintea numelui predicativ exprimat printr-un adjectiv (ex. Keine Studentin fehlt.2. LEHRSTOCK 2. kein este articolul nehotărît negat. Xicht se poate referi: 1) la predicat. Sie ist nicht krank. b) — dacă predicatul este compus. a. — dacă predicatul este simplu. nicht stă înaintea părţii neconjugabile a predicatului. a) b) c) d) Sie kommt heute nicht. Kein. Sie hat das Buch nicht. C. d). în cazul acesta stă după verbul conjugat (ex. în cazul acesta stă înaintea părţii de pro­ poziţie respective (ex. Paul antwortet : „Nein. . nicht alle sind hier. Articolul nehotărît negat se întrebuinţează pentru negarea sub­ stantivului — precedat de articolul nehotărît : ein Student eine Studentin ein Heft * kein Student * keine Studentin » kein Heft — neprecedat de articol: Ich habe Kreide -*• Ich habe keine Kreide. keine. b şi c) ş. Nicht alle sind hier. NEGAŢIA A. a. Sie hat kein Heft. nicht stă de obicei la sfirşitul propoziţiei (ex. a) b) c) d) Kein Student fehlt. Wir haben heute Stunden — Wir haben heute keine > Stunden. B.

Studentele sînt atente. keine \ N. F. 3. Studenţii sînt atenţi. în limba germană adjectivul predicativ este invariabil. în această propoziţie. ADJECTIVUL A. kein / Plural keine D.DER HÖRSAAL 21 Articolul nehotărît negat Singular kein M. A D J E C T I V U L ADVERBIAL Er holt rasch Kreide. Adjectivul adverbial este invariabil. . î n limba germană de regulă nu pot sta două negaţii într-o propoziţie. Spre deosebire de limba română. Studenta este atentă. adjectivul aufmerksam îndeplineşte funcţia sintactică de nume predicativ. In exemplele de mai sus. adjectivul rasch este întrebuinţat ca adverb. = Nici un student nu lipseşte. A D J E C T I V U L PREDICATIV a) b) c) d) Der Die Die Die Student ist aufmerksam Studentin ist aufmerksam Studenten sind aufmerksam Studentinnen sind aufmerksam = = = = Studentul este atent. Este deci adjectiv predicativ. Kein Student fehlt. B. Adjectivul predicativ este invariabil.

b) Die Studentinnen .. a) Wo ist er? b) G. final Er heißt Andrei. aufmerksam... a) Wieviel ist 8+1? b) 1 + 5? c) 1+4? 2. b). de persoana a III-a singular neutru (vezi pag. a) Was ist das? Das ist eine Tür. c) Die Studenten . LEHRSTOCK a) Das Katheder ist vorn. Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului sein! a) Die Studenten .. PRONUMELE ES 2. a) Wie I heißt er? b) I ist sie ? D... b) ein Heft. 2). e) Du .. ein Heft. Completaţi cu formele corespunzătoare ale verbului haben! a) Anda . das Gruppenbuch.' 4... Es poate fi: 1) pronume personal. keine Kreide. Ich bin aufmerksam. Er ist hier. Citiţi cu glas tare! Nu legaţi vocala iniţială a unui cuvînt de sunetul al cuvintului precedenţi ein Hörsaal. A. heute keine Stunden. 2) pronume impersonal. b) Es läutet = sună.. aufmerksam. heute keine Vorlesung. b) Ihr . c) B.... dort. 11.. . f) Ich . 3. Grammatik.. g) Wir . 4.. d) Er . Sie ist aufmerksam.. dacă subiectul nu poate fi definit (ex. Übungen 1. heute vier Stunden.. Conjugaţi la prezent! Ich habe ein Buch. zwei Stunden Vorlesung. Es ist vorn.

Completaţi cu A. Wir . Eine Studentin schreibt falsch.. Er holt ein Buch. Der Student heißt Ionescu.DER HÖRSAAL 23 c) d) e) f) g) h) i) Der Hörsaal . Du öffnest das Fenster.. Student. Wir machen heute Übungen. Ein Student fehlt heute. articolul hotărlt! B. Transformaţi propoziţiile afirmative A. Wir haben heute Vorlesung.... în a) b) c) d) e) f) g) h) propoziţii negative! Anda ist krank. .. Die Studentin Anda fehlt. aufmerksam. . krank.. Du hast ein Gruppenbuch. Die Antwort ist richtig. du krank? Anda fehlt. Der Lappen ist hier. Der Professor öffnet das Gruppenbuch. Hier ist ein Heft. Die Studenten haben heute Stunden. Ein Student antwortet falsch. Eine Studentin ist krank.. in propoziţii interogative! B. Ich .. Er holt die Bücher.. 7. articolul nehotărit! C. Studenten. 5.. a) b) c) d) e) f) B.. groß und hell.. er hier? .. Ihr . Ihr habt Kreide. sie . Transformaţi A. a) b) c) d) e) f) Tür Tafel Lampe Fenster Lappen Übung negative! Katheder Heft Fußboden Kreide Platz Vorlesung In propoziţii Die Tür ist links. articolul nehotărit negat! a) Hörsaal b) Stunde c) Buch 6.

Ist Andrei hier? Nein. Tu eşti studentă. O studentă aduce repede cretă. Nici un student nu lipseşte astăzi. N-am caietul (caietele). er ist nicht hier.24 2. N-am cărţile (caietele) aicil Aici n-am cărţi. Eşti mulţumit? Eşti mulţumită? Prelegerea este interesantă. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. LEHRSTOCK 8. Prelegerile sînt interesante. Merken Sie sich! 9. El nu este aici. Ele nu deschid fereastra. Nici o studentă nu lipseşte astăzi. Ea nu este bolnavă. N-am astăzi nici o carte (nici un caiet). . Wir gehen auf die Plätze. Lectorul este mulţumit. die Türen. Wir haben heute zwei Stunden Vorlesung. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) El este student. Un student aduce repede creta. El nu deschide uşa. die Fenster 0 d) Wo ist der Fußboden? e) Ist die Tür rechts? f) Sind die Fenster links? g) Wo ist die Tafel? h) Was holt Paul? i) Wer kommt? j) Wie sind die Studenten? Traduceţi! A. Studentele deschid fereastra. Lectorii sînt mulţumiţi. Răspundeţi! a) Was machen die Studenten? b) Wie ist der Hörsaal? c) Wo sind die Lampen.

. Sie legen Tischtücher. Erläuterungen 1) Zwei Studentinnen haben heute Dienst = două studente sînt astăzi de serviciu. „Wo ist Andrei?" fragt Marianne. hell und sauber. Sie essen mit Appetit.. Sie lesen und lernen dort. vin la masă 3) ein wenig = puţin 4) Nach Tisch. Hier spielen viele Kinder. (DRITTES) LEHRSTÜCK DER SPEISESAAL Der Speisesaal ist groß. Gabeln und Löffel auf die Tische..3. Sie warten ein wenig. Brotkörbe und Salzfässer. Dann bringen sie noch Teller.. vocala ä din pluralul aceluiaşi substantiv este lungă. andere besuchen die Bibliothek. Andrei ist aber nicht dort. Das Essen ist sehr gut. 6) die Stadt — die Städte.. spre deosebire de limba română unde verbul a se juca este reflexiv. Messer. 5) Hier spielen viele Kinder = aici se joacă mulţi copii." „Gut". 2) . Anda und Andrei essen zusammen. Einige Studenten gehen in ein Kino. . Zwei Studentinnen haben heute Dienst. Anda fragt Marianne : „Bringst du die Suppe? Ich bringe die Schnitzel und das Gemüse. Anda und Marianne gehen in die Bibliothek.. kommen zu Tisch — . Gläser und Wasserkrüge. Sie sind hungrig.. Hier sind viele Tische und Stühle. Die Studenten und Studentinnen kommen zu Tisch. Andrei geht in die Stadt. Marianne. In limba germană verbul spielen nu este reflexiv. Er bringt Äpfel und Kuchen. = Imediat după masă.. Sie holen das Essen. sagt Marianne. vocala a din singularul substantivului Stadt este scurtă. Dann kommt auch Andrei. Nach Tisch gehen manche Studenten in Parks.

.. Substantivele din această grupă n u pot primi niciodată Umlaut..26 3. Hier spielen viele Kinder. f: das Gl&s — die Gläser]. Toate substantivele din această grupă care au a. b: der Apfel — die 'Apfel]. — Din grupa a cincea fac parte în special cuvinte de origine negermană. ele pot fi împărţite c i n c i grupe: •— Din grupa întlia fac parte substantivele care nu primesc nici un fel de desinenţă la nominativul plural. Gabeln und Löffel auf die Tische. o. [ex. [ex. Multe substantive din această grupă primesc Umlaut. h: der Park — die Parks]. Einige Studenten gehen in Parks. ci: der Stuhl — die Stühle]. Hier sind viele Tische und Stühle. Die Studenten haben heute zwei Stunden. Er bringt Äpfel . e .. Dann bringen sie noch Gläser. Nici substantivele din această grupă nu primesc Umlaut. [ex.. După felul în care substantivele formează pluralul.. Messer. Unele substantive din această grupă primesc Umlaut. [ex. PLURALUL SUBSTANTIVELOR a) b) c) d) e) f) g) h) Dann bringen sie noch Teller . — Din grupa a treia fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -er. a: der Teller — die Teller']. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. — Din grupa a doua fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -e. g : der Student — die Studenten. [ex. —• Din grupa a patra fac parte substantivele care primesc la nominativul plural desinenţa -en sau -n. u sau au în rădăcină primesc Umlaut. das Kind —• die Kinder]. în . [ex. die Stunde —• die Stunden]. Sie legen . c : der Tisch — die Tisch®]. [ex. Acestea primesc la nominativul plural desinenţa -s. [ex.

In exemplul a propoziţia începe cu subiectul. pag. vorbim de ordine directă (Grundstellung). Observăm că în toate aceste exemple. u sau au în rădăcină) en IV / ~ l — totdeauna fără Umlaut -n j V -s — totdeauna fără Umlaut (vezi schema nr. Gînd subiectul stă înaintea verbului conjugat. c) Andrei ist nicht hier. 28. b) Dann bringen sie noch Gläser. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ A. . vorbim de ordine inversă (Umstellung). Primele două propoziţii (exemplele a şi b) sînt propoziţii enunţiative afirmative. In exemplul b propoziţia începe cu un complement circumstanţial. 500) 2. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E ENUNŢIATIVE A F I R M A T I V E ŞI N E G A T I V E 1 3 1 2 2 2 1 a) Sie holen das Essen. indi­ ferent de locul pe care-1 ocupă subiectul.DER SPEISESAAL GRUPELE DE PLURAL 27 Grupa I Grupa Grupa Grupa Grupa / fără desinenţă fără desinenţă -f Umlaut II / -e -e + Umlaut III / -er -er + Umlaut (la toate substantivele care au a. Propoziţia a 3-a (ex. c) este o propoziţie enunţiativă negativă. î n propoziţia enunţiativă ( r r s ' \ aiirin ativa 1 negativă | ver])Ui t conjUaab J locul 2. o. Cînd subiectul stă în urma verbului conjugat. verbul conjugat stă în locul 2.

28 B. ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTEROGATIVE

3. LEHRSTOCK

a) Wo ist Andrei? b) Bringst du die Suppe? în propoziţiile interogative parţiale, verbul conjugat stă In locul 2, cuvlntul interogativ în locul 1 (ex. a). în propoziţiile interogative totale, verbul conjugat stă in locul 1 (ex. b).

In propoziţiile interogative / \

parţiale - verbul conjugat locul 2 totale — verbul conjugat locul 1

3. FORMAREA CUVINTELOR

A. P R I N COMPUNERE

a) Sie legen Tischtücher auf die Tische. b) Dann bringen sie Wasserkrüge, Brotkörbe, ... Foarte multe cuvinte din limba germană se formează prin compunere. Astfel: der Tisch (masa) + das Tuch (stofa, pînza) =das Tischtuch (faţa de masă). Primul element al cuvîntului compus se cheamă cuvint determinativ; ultimul, cuvînt de bază. Deci: das T i s c h cuvînt determinativ t u eh cuvînt de bază

în substantivele compuse, accentul principal cade pe cuvîntul determinativ: das Tischtuch

Genul substantivelor compuse este identic cu genul cuvîntului de bază: der Tisch + das Tuch = das Tischtuch.

DER SPEISESAAL

29 B. PRIN DERIVARE

a) der Student —• die Studentin b) der Lehrer —- die Lehrerin Multe Substantive care comportă posibilitatea unui feminin îl formează cu ajutorul sufixului -in : der Student + in -* die Studenţi« der Lehrer + in — die Lehrerin > Substantivele feminine, formate cu ajutorul sufixului -in, dublează pe -n- la plural: die Studentire — die Studentinnen die Lehrerin — die Lehrerinnen
O b s e r v a ţ i e . Substantivele terminate în -e pierd pe acest -e la formarea femininului: der Genosse—• die Genossin

Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor lungi! a) Saal; Professoren; Brot; Gabel; Kino b) Städte; Appetit; Gemüse; Kuchen; Tafel B. Fiţi atenţi la pronunţarea vocalelor scurte! a) Stadt; Professor; Klasse; Wasser; Messer b) Apfel; Löffel; Suppe; Fenster; Teller C. Fiţi atenţi la pronunţarea lui e scurt, slab ! a) legen; bringen; holen; spielen; warten b) Stunde; Lampe; Kreide; sieben; Studentinnen (vezi schemele nr. 2 şi 3, pag. 486. şi 4, pag. 487). 2. Treceţi substantivele de mai jos la plural, clasificindu-le pe grupe de plural! a) der Lehrer; das Buch; die Speise; die Stadt; das Heft b) der Genosse; die Bank; der Saal; das Brot; die Genossin c) der Apfel; der Löffel; die Gabel; der Teller; das Messer d) die Stunde; die Erläuterung; die Übung; die Lektion; die Tafel e) das Fenster; das Kind; das Glas; der Stuhl; das Kino 3. Treceţi propoziţiile de mai jos la plural! a) Der Lehrer kommt in die Klasse. b) Der Speisesaal ist groß und hell. c) Die Studentin bringt das Tischtuch, das Messer und die Gabel. d) Machst du jetzt die Übung?

30

3. LEHRSTÜCK

e) f) g) h) i)

Der Tisch ist sauber. Wo ist der Wasserkrug? Bringst du das Glas und das Salzfaß ? Der Park ist groß. Heute fehlt kein Student. substantive Fuß + Speise + Tisch + Wasser + Wasser + Brot + compuse! der Boden der Saal das Tuch der Krug das Glas der Korb gehen, in, Studenten, die Bibliothek, einige hier, viele, lernen, Studenten, und, lesen nicht, der Professor, heute, kommt hat, Buch, kein, Anda haben, heute, nein, wir, Vorlesung, keine in, kommt, die Bibliothek, ihr, heute machen, Studenten, was, manche, nach Tisch das Gemüse, du, bringst die Studenten, lernen, wo

4. Formaţi a) der b) die c) der d) das e) das f) das

5. Formaţi propoziţii A. afirmative! a) b) B. negative! c) d) e) C. interogative! f) g) h) i) 6. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) 7. Wie Wer Was Wer Was Was

ist der Speisesaal? hat heute Dienst? legen die Studentinnen auf die Tische? kommt zu Tisch? essen die Studenten? machen die Studenten nach Tisch?

Traduceţi! A. a) Andrei este astăzi de serviciu? b) Nu, nu el este astăzi de serviciu. c) Alina şi Anda mănîncă astăzi împreună. d) Cine aduce supa şi friptura? e) Ele aduc linguri, furculiţe şi cuţite. f) „Eşti flămîndă?" o întreabă Andrei pe Anda. g) „Eu sînt flămînd" spune Andrei. h) Mulţi studenţi merg după masă la bibliotecă. Ei citesc şi scriu acolo cîteva ore. i) Studenţii mănîncă astăzi supă, carne şi prăjitură. j) Aici este un parc. k) Acolo se joacă mulţi copii.

DER SPEISESAAL

31

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) D. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Unde mîncaţi (dumneavoastră)? Unde sînt paharele? Cine aduce paharele? Cine n-are furculiţă? Ce aduceţi la masă? Ce spuneţi (dumneavoastră) ? Ce faceţi după masă? Cîţi studenţi mănîncă astăzi aici? Cum este mîncarea? Mănînci astăzi supa? Învaţă (el) bine? Mergeţi astăzi la cinema? Aşteptaţi (dumneavoastră) puţin? Deschizi fereastra? Studenţii sînt harnici? Studentele sînt atente? Aveţi cărţile? El are caietul? Ai creta? Studentul Paul nu este aici. Studenta Alina nu lipseşte astăzi. Studenţii nu au astăzi ore. Studentele Alina şi Mariana nu merg astăzi la cinema. Astăzi n-avem cretă. Creta nu este aici. Nu am nici o furculiţă. Nu deschideţi ferestrele? Paharele nu sînt aici. Merken Sie sich!

Wir warten ein wenig. Wir sind hungrig. Wir gehen zu Tisch. Wir essen mit Appetit. Nach Tisch gehen wir in die Bibliothek.

4. ( V I E R T E S )

LEHRSTÜCK

DAS STUDENTENHEIM Es ist Freitag. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Dann geht er auf die Post. Daneben ist das Studentenheim. Dort wohnt Otto. Andrei hat noch Zeit. Er besucht Otto. Otto zeigt dem Freund das Studentenheim. A n d r e i : Wessen Zimmer ist das? Wohnst du hier? O t t o : Nein, das ist Alexanders Zimmer. Ich wohne nebenan. Sie gehen in das Zimmer Ottos. A n d r e i : Aber ich sehe hier drei Betten, drei Schränke, einen Tisch und vier Stühle. Wer wohnt noch hier? O t t o : Hier wohnen noch zwei Studenten. Sie haben heute Unterricht und sind nicht zu Hause. A n d r e i : Sind alle Schlafräume des Studentenheims so schön ? Ihr habt auch Bilder, Vorhänge und einen Teppich. O t t o : Ja, alle Schlafräume sind schön und sauber. Wir haben Wasch­ räume und Duschräume. A n d r e i : Und wo lernt ihr ? O t t o : Unten ist ein Leseraum und nebenan ist der Klubraum. Dort lernen wir und lesen Zeitungen oder Zeitschriften. Wir haben auch ein Radio und einen Fernsehapparat. Dann fährt Otto den Freund in den Festsaal. O t t o : Das ist der Festsaal. Hier hören wir Vorträge und sehen Filme. A n d r e i : Der Saal ist groß und sehr schön. Ihr habt auch ein Klavier. O t t o : Ja, wir haben alles und sind sehr glücklich. Die Arbeitsbedin­ gungen sind ausgezeichnet. Erläuterungen 1) Es ist Freitag — Este vineri. 2) Wer wohnt noch hier? — Cine mai locuieşte aici?

DAS STUDENTENHEIM

33

3) auf die Post = la poştă 4) zu Hause = acasă 5) so schön = aşa de frumos, atît de frumos GRAMMATIK
DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DECLINAREA T A R E

a) b) c) d) e) f)

Daneben ist der Klubraum. Die Schlafräume des Studentenheims sind schön. Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Andrei schreibt der Mutter einen Brief. Otto führt den Freund in den Festsaal. Die Bilder sind schön.

în exemplul a substantivul masculin Klubraum (grupa a Ii-a de plural) stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul neutru Studentenheim (grupa a Ii-a de plural) stă la genitiv singular. î n exemplul c substantivul masculin Freund (grupa a Ii-a de plural) stă la dativ singular. în exemplul d substantivul feminin Mutter (grupa I de plural) stă la dativ singular. în exemplul e substantivul masculin Freund (grupa a Il-a de plural) stă la acuzativ singular. în exemplul f substantivul neutru Bild (grupa a IlI-a de^plural) stă la nominativ plural. în limba germană există patru cazuri: nominativul, genitivul, dativul şi acuzativul. Substantivele din limba germană se grupează, după desinenţele lor, în trei declinări: declinarea t a r e declinarea s l a b ă declinarea m i x t ă Din decimarea tare fac parte substantivele de gen masculin, feminin şi neutru, din primele trei grupe de plural. Acestea se declină în felul următor :

N. G. D. A.

Masculin der Lehrer des Lehrers dem Lehrer den Lehrer

Singular Feminin die Bank der Bank der Bank die Bank

Neutru, das Bild des Bild(e)s dem Bild(e) das Bild

3—Limba germană — c. 1881

34

4. LEHRSTOCK

Plural Masculin N. G. D. A. die der den die Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin die Bänke der Bänke den Bänken die Bänke Neutru die der den die Bilder Bilder Bildern Bilder

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării tari : La singular: — Substantivele tivul, dativul — La genitiv au — Substantivele

masculine şi neutre au trei cazuri egale (nomina­ şi acuzativul). desinenţa -(e)s. feminine au toate cazurile egale.

La plural: —• Toate substantivele, indiferent de genul lor, au trei cazuri egale (nominativul, genitivul şi acuzativul). — La dativ au desinenţa -n, dacă nominativul singular nu se termină den Lehrern, dar : der Garten = grădina în -n (der Lehrer den Gärten). (vezi schema nr. 37, pag. 509)
Observaţii. 1, Genitivul cu desinenţa -es îl formează totdeauna substantivele terminate în -ß (der Gruß, Grußes), în -s (das Glas, des Glases), în -z (das Salz, des Salzes), în -sch (der Tisch, Tisches), In -st (der Dienst, des Dienstes); uneori substantivele monosilabice terminate -eh (das Buch, des Buch(e)s), în -d (das Bild, des Bild(e)s), în -t (das Heft, des Heft(e)s), -g (der Krug, des Krug(e)s), în -k (der Schrank, des Schrank(e)s). 2. Dativul cu desinenţa -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desinenţa -es. des des în în

Substantivele precedate de articolul nehotărît sau de articolul nehotărît negat se declină întocmai ca substantivele precedate de articolul hotărît. Deci: * Masculin ein Lehrer eines Lehrers einem Lehrer einen Lehrer Singular Feminin eine einer einer eine Bank Bank Bank Bank Neutru ein eines einem ein Bild Bild(e) Bild(e) Bild

N. G. D. A.

DAS STUDENTENHEIM

35

Plural N. G. D. A. Masculin Lehrer Lehrer Lehrern Lehrer Feminin Bänke Bänke Bänken Bänke Singular N. G. D. A. Masculin kein Lehrer keines Lehrers keinem Lehrer keinen Lehrer Feminin keine Bank keiner Bank keiner Bank keine Bank Plural N. G. D. A. Masculin keine Lehrer keiner Lehrer keinen Lehrern keine Lehrer Feminin keine keiner keinen keine Bänke Bänke Bänken Bänke Neutru keine keiner keinen keine Bilder Bilder Bildern Bilder Neutru kein keines keinem kein Bild Bild(e)8 Bild(e) Bild Neutru Bilder Bilder Bildern Bilder

'

2. DECLINAREA NUMELOR DE PERSOANE

a) Das ist Alexanders Zimmer. b) Marianne ist Andas Freundin. Numele de persoane, indiferent de gen, primesc doar la genitiv desinenţa -s. N. G. D. A. Alexander Alexanders Alexander Alexander Anda Andas Anda Anda

O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane la genitiv stau de multe ori înaintea substantivului pe care ii determină. în cazul acesta, substantivul se întrebuinţează fără articol. Deci: Alexanders Zimmer, dar: das Zimmer Alexanders. 3. PRONUMELE INTEROGATIV

a) Andrei schreibt einen Brief. — Wer schreibt einen Brief? b) Der Saal ist groß. — Was ist groß ? c) Das ist Alexanders Zimmer. — Wessen Zimmer ist das ?

36

4. LEHRSTOCK

d) Er zeigt dem Freund das Studentenheim. Wem zeigt er das Studentenheim? e) Andrei besucht Otto. Wen besucht Andrei? f) Die Studenten hören Vorträge. Was hören die Studenten? Din exemplele de mai sus reiese că : 1) nominativul răspunde la întrebarea wer? cînd este vorba de persoane (ex. a), la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri (ex. 6); 2) genitivul răspunde la întrebarea wessen? (ex. c); 3) dativul răspunde la întrebarea wem? (ex. d); 4) acuzativul răspunde la întrebarea wen? cînd este vorba de persoane {ex. e) si la întrebarea was? cînd este vorba de lucruri sau noţiuni abstracte (ex. f).' Deci pronumele interogative wer? (eine?), was?' (ce?) se declină în felul următor : was ? N. wer? ? wessen G. wem D. wen ? A. was ( Übungen 1. Citiţi cu glas tare! A. a) hängen; läuten b) Löffel; schön; hören c) führen; glücklich; übersetzen; Gemüse; Tür B. a) der der das der b) die das c) der der 2. Declinaţi A. cu articolul hotărît! B. cu articolul nehotărlt! C. cu articolul nehotărît negat! a) der Teller b) der Saal der Apfel der Stuhl der Film der Vortrag c) die Mutter die Stadt die Bank :> d) das Kind das Buch das Fest Vortrag Saal Glas Platz Mutter Tischtuch Fußboden Brotkorb die die die die die die die die Vorträge; Säle; Gläser; Plätze; • Mütter; Tischtücher: Fußböden Brotkörbe der die der das das der das der — die — die — die — die — die — die — die —• die (vezi schema nr. 1, Vorhang Bank Apfel Salzfaß Buch Krug Haus Raum Vorhänge Bänke Äpfel Salzfässer Bücher Krüge Häuser Räume pag. 485)

DAS STUDENTENHEIM

37

3. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e) f) g) h) i)

hotărît!

Hans besucht ... Freund. Helga besucht ... Freundin. ... Zimmer ist groß und hell. Die Schlafräume ... Studentenheims sind sauber. Die Kinder zeigen ... Lehrern die Hefte. Sie grüßen ... Lehrer. Das Zimmer ... Freundes ist links. Das Kind antwortet ... Mutter. Ich antworte ... Lehrer. nehotărit!

4. Completaţi cu articolul a) b) c) d) e)

Ich lese ... Buch. Er besucht ... Freund Sie besucht ... Freundin. Öffnest du ... Fenster? Der Student antwortet ... Kind. f) Ich sehe ... Tisch und ... Bank. g) Andrei schreibt ... Freund. k) Helga schreibt ... Freundin. 5. A. Completaţi cu substantivele indicate la cazul B. Treceţi propoziţiile la plural! der Lehrer a) kommt in die Klasse. b) Der Vortrag ist interessant. c) Die Studentin zeigt das Heft. d) Ich besuche die Stadt a) ist sauber. b) Die Parks sind schön. c) Er besucht das Kind a) ist aufmerksam. b) Das Zimmer ist hell und sauber. c) Ich antworte d) Du fragst potrivit!

38

4. LEHRSTOCK

6. Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h)

potrivit/

... Mutter ist hier (Anda). ... Hefte sind sauber (Peter). Ich öffne ... die Tür (Peter, Helga). Er öffnet die Tür (ein Zimmer). Der Student öffnet (der Schrank). Otto zeigt das Buch (der Freund). Die Waschräume sind sauber (das Studentenheim). Heute hören wir (ein Vortrag).

7. Completaţi cu pronumele interogativ la cazul potrivit! a) ... wohnt hier? b) ... lesen die Studenten? c) ... Buch ist das? d) ... zeigt Andrei den Festsaal? e) ... ist das? f) ... besuchen Sie? g) ... schreibt Andrei? 8. Răspundeţi! a) Wen besucht Andrei? b) Was zeigt Otto dem Freund? c) Wie sind die Schlafräume des Studentenheims? d) Wie ist der Festsaal? e) Was machen die Studenten dort? 9. Traduceţi! a) Aici s î n t : un pat, o masă, un dulap şi două scaune. b) Al cui tablou este acesta? c) Camerele căminului studenţesc sînt curate. d) Profesorul răspunde copiilor. e) Andrei arată prietenului dormitoarele. f) Studenţii citesc cărţi, ziare şi reviste. g) Studenţii şi studentele salută pe profesor. h) Camera prietenului este mare şi luminoasă. i) Cui (ii) arăţi clubul şi sala de lectură? j) Pe cine întrebi aceasta? k) Ce întreabă el? I) Mama Andei locuieşte în Constanţa. m) Prietenul lui Petre nu este acasă. Merken Sie sich! Es ist Freitag. Andrei geht auf die Post. Alexanders Zimmer ist groß. Die Arbeitsbedingungen sind ausgezeichnet.

5. (FÜNFTES) LEHRSTÜCK

EIN AUSFLUG Eine Gruppe von Studenten und Studentinnen macht mit den Lehrern einen Ausflug ans Meer. Sie fahren Samstag um 23 30 Uhr (halb zwölf) mit dem Zug. Sonntag um 530 Uhr (halb sechs) sind sie in Konstanza ( = Con­ stanţa). Von dort fahren die Studenten mit dem Autobus nach Mamaia. Dort bewundern sie die Neubauten. Die Begeisterung der Studenten ist groß. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. „Was sagt ihr zu den Blumen?" fragt Marianne die Kollegin. „Ja, hier sind sie weiß und gelb, dort sind sie blau und rot." „Alles ist herrlich!" rufen die Kollegen einstimmig. Nach einer Stunde gehen alle an den Strand. Dort liegen Männer, Frauen, Jungen und Mädchen im Sand. Viele Menschen verbringen hier den Urlaub : Arbeiter und Bauern, Lehrerinnen und Verkäuferinnen, Schüler und Stu­ denten. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Alle baden, liegen in der Sonne und werden braun. Um 1445 Uhr (drei Viertel drei) gehen die Studenten zu Tisch. Nach Tisch besuchen sie Konstanza. Sie gehen durch die Straßen der Stadt. Um 2240 Uhr (zwanzig Minuten vor elf) fahren die Studenten fröhlich nach Bukarest. Montag, um 3 08 Uhr (acht Minuten nach drei) sind sie in Bukarest. Erläuterungen 1) ans Meer — la mare 2) die Neubauten — plural neregulat de la der Neubau 3) um 2330 Uhr — citiţi: um 23 Uhr 30 sau um halb zwölf = la ora 2330 sau la ora 11 jumătate 4) wie schön! — ce frumos! cît de frumos ! 5) Was sagt ihr zu ... = Ce ziceţi de ... 6) im Sand = în nisip 7) Sie werden braun. = Ei se bronzează.

40

5. LEHRSTOCK

GRAMMATIK
1. DECLINAREA SLABĂ A SUBSTANTIVELOR

a) b) c) d)

Der Student Paul ist hier. „Ach, wie schön!" sagt Gerda der Freundin Anda. Die Studenten fahren nach Konstanza. Die Begeisterung der Studenten ist groß.

în exemplul a substantivul masculin der Student stă la nominativ singular. în exemplul b substantivul feminin die Freundin stă la dativ singular. în exemplul c substantivul masculin der Student stă la nominativ plural. în exemplul d substantivul masculin der Student stă la genitiv plural. Aceste substantive se declină după regulile declinării slabe. Din declinarea slabă fac parte : 1) majoritatea substantivelor de gen masculin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). 2) toate substantivele de gen feminin din grupa a IV-a de plural (vezi pag. 26, Grammatik 1). Singular N. G. D. A. Masculin der Student des Studenten dem Studenten den Studenten Masculin der Junge des Jungen dem Jungen den Jungen Plural ' N. G. D. A. Masculin die Studenten der Studenten den Studenten die Studenten Masculin die Jungen der Jungen den Jungen die Jungen Feminin die Blumen der Blumen den Blumen die Blumen Feminin die der der die Blume Blume Blume Blume

Din tabelul de mai sus rezultă următoarele caracteristici ale declinării slabe : 1) Substantivele de gen masculin au la toate cazurile —• afară de nominativul singular —• desinenţa -(e)n. 2) Substantivele de gen feminin au la toate cazurile pluralului desi­ nenţa -(e)n. (vezi schema nr. 38, pag. 510)
O b s e r v a ţ i e . Deoarece substantivele feminine au la singular cazurile egale, apartenenţa lor la declinarea tare sau slabă se poate recunoaşte numai după plural.

EIN AUSFLUG

41 2. PREPOZIŢIILE

A. a) b) c) d) e) f) g) In 1) 2) 3) 4)

Sie machen mit den Lehrern einen Ausflug. Eine Gruppe von Studenten macht einen Ausflug. Nach einer Stunde gehen sie an den Strand. Auch viele Gäste aus dem Ausland sind hier. Die Studenten gehen durch die Straßen der Stadt. Die Studenten gehen in den Hörsaal. Alexander wohnt in einem Studentenheim.

limba germană, prepoziţiile se construiesc : cu dativul (ex. a, b, c, d); cu acuzativul (ex. e); cînd cu acuzativul (ex. f), cînd cu dativul (ex. g); cu genitivul. (vezi schema nr. 121, pag. 573) aus außer bei mit nach seit von zu = = = = = = = = din afară de la cu după, spre de, de la (numai temporal) de, de la, dintre la, spre, către, de

B. Prepoziţiile cu dativul cele mai des întrebuinţate s î n t :

Prepoziţiile aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu cer totdeauna cazul d a t i v .

3. ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR

A. a) Um 5 30 Uhr sind die Studenten in Konstanza. b) Sie fahren mit dem Autobus nach Mamaia. — Pentru indicarea localităţii în care se petrece o acţiune se întrebuinţează prepoziţia in (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre un loc, spre o localitate se întrebuinţează prepoziţia nach (ex. b). O b s e r v a ţ i e . Numele de localităţi nu sînt însoţite de articol.

42

5. LEHRSTOCK

B. a) Er ist bei Alexander. b) Er geht zu Alexander. — Pentru indicarea locului la o persoană se întrebuinţează prepoziţia bei (ex. a). — Pentru indicarea direcţiei spre o persoană se întrebuinţează prepoziţia zu (ex. b).
O b s e r v a ţ i e . Numele de persoane sînt de obicei neînsoţite de articol.

1—in 1 _bei raporturi spaţiale —

(locul — localitate) (locul — persoană)

1—nach (direcţia — localitate) 1 zu (direcţia — persoană)
C. Die Studenten gehen an den Strand = Studenţii merg la plajă. în limba germană, substantivul precedat de prepoziţie este de obicei însoţit de articol, spre deosebire de limba română, unde, in majoritatea cazurilor, se întrebuinţează nearticulat sau precedat de articol nehotârît.
4. FORMAREA CUVINTELOR

SUBSTANTIVE COMPUSE

(Continuare) A. a) b) c) d) Daneben ist ein Klubraum. Dort bewundern die Studenten die Neubauten. Wir haben Waschräume und Duschräume. Eine Gruppe von Studenten macht ... einen Ausflug ans Meer.

Cuvintul determinativ al unui substantiv compus poate fi •— un substantiv (ex. a: der Klub) — o altă parte de vorbire, de exemplu : un adjectiv (ex. b: neu) un verb (ex. c: waschen şi duschen) o prepoziţie (ex. d: aus) Verbul care intră în compunere ca determinant pierde desinenţa infini­ tivului : schlaf\gjţ]\ + der Raum wasche«'] / \ der Waschraum / der Schlafraum

EIN AUSFLUG

<M

B. a) b) c) d)

Das ist der Festsaal. Daneben ist das Studentenheim. Die Arbeitsbedingungen der Studenten sind ausgezeichnet. Unten ist ein Leseraum. formează: fi

Cuvintele compuse se

1) prin simpla alăturare a cuvintelor, cuvîntul determinativ putînd şi un substantiv la plural. das Fest + der Saal -* der Festsaal (ex. a) die Studenten + das Heim -*• das Studentenheim (ex. b)

2) prin intercalarea unui s între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază (ex. c) : die Arbeit + s + die Bedingung -» die Arbeitsbedingung (ex. c) 3) prin intercalarea unui e între cuvîntul determinativ şi cuvîntul de bază : (ex. d): les^ă) -f- e + der' Raum — der Leseraum. >

5. NUMERALE CARDINALE

11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn ffJrtse : n) 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 31 einunddreißig

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 50 52 60 63 70 74 80 85 90 96 97

zweiunddreißig dreiunddreißig vierunddreißig fünfunddreißig sechsunddreißig siebenunddreißig achtunddreißig neununddreißig vierzig ffirtsîş) einundvierzig fünfzig zweiundfü$fzig sechzig dreiundsechzig siebzig vierundsiebzig achtzig fünfundachtzig neunzig sechsundneunzig siebenundneunzig

Die Uhr geht nach = Ceasul rămîne în urmă.. eins = unu. 5 45 = Es ist drei Viertel sechs (Viertel vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfundvierzig (Minuten). . Die Uhr geht vor = Ceasul merge înainte. O b s e r v a ţ i e .? = La ce oră.. se spune : Es ist ein Uhr. 5 30 == Es ist halb sechs s a u es ist siebzehn Uhr dreißig (Minuten). 510 __ jr s i s t z e l m (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr zehn _ (Minuten). 520 = Es ist 10 (Minuten) vor halb sechs (zwanzig nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr zwanzig (Minuten). neputînd fi u r m a t de un siibstantiv. Die Uhr geht richtig = Ceasul merge exact. 5 15 = Es ist (ein) Viertel sechs (Viertel nach fünf) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzehn (Minuten). 5«5 _ Es ist. 5 50 = Es ist fünf (Minuten) nach drei Viertel sechs (zehn vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr fünfzig (Minuten). Este ora unu.44 5. LEHRSTOCK Die Uhrzeit Wie spät ist es? \ / Cît este ceasul ? Wieviel Uhr ist e s / / \ C e oră este? Um wieviel Uhr. 540 __ E S }st Z ehn (Minuten) nach halb sechs (zwanzig vor sechs) s a u es ist siebzehn Uhr vierzig (Minuten).? 500 __ E S j s t fünf Uhr s a u es ist siebzehn Uhr.. 1245 se spune : drei Viertel eins.. fünf (Minuten) nach fünf s a u es ist siebzehn Uhr fünf (Minuten).

Zeitschrift. Es ist 7 35 . . Es ist 8 40 . links. das Wasser f) grüßen. sauber. 15. wiederholen (vezi schema nr. der Sport i) der Student. Vorhang. sehen. Vortrag Klavier waschen. das Messer. besuchen. der Schrank. so . das Ausland d) das Fest. der Freitag. die Straße (vezi schema nr. sieben. Es ist 12 15 . Declinaţi A. antworten. das Fenster. wenig. der Stuhl. vorn. Es ist 12 Uhr. a) sagen. außer. Formaţi substantive feminine (nominativ singular şi plural) Beispiel ( = exemplu) : der Lehrer die Lehrerin die Lehrerinnen der Student der Schüler der Professor der Arbeiter der Bibliothekar der Verkäufer der Genosse der Freund . lesen. schreiben.weiß g) der Tisch. Fußboden. aufmerksam c) eins. waschen. Citiţi A.EIN AUSFLUG 45 Übungen 1. viele. der Film. Es ist 3 1 5 . einstimmig. 491) G. Es ist 9 45 . der Brief. heißen. der Autobus. der Dienst. führen. die S t a d t . die Speise. das Häuschen. pag. a) b) c) d) cu glas tare! der Freund. rasch. der Professor. falsch h) spielen. Es ist 2 Uhr. ausgezeichnet. die Be­ geisterung e) der Genosse. pag. verdanken. fleißig. die Klasse. essen. das Salz. interessant. 491) B. Es ist 2 10 . rechts. Es ist 630. Es ist 5 25 . vier. 9. Es ist l l 5 5 . die Stunde. Es ist 4 20 . 13. die Sonne b) das Gemüse. wieviel. Es ist 10 50 . bis. cu articolul hotăritl der Genosse der Mensch der Kollege B. sehr. schlafen. studieren. 2. die Post. der Saal. Es ist 1 Uhr. 489 şi schema nr. der Strand. cu articolul nehotărît! die Stunde die Frau die Lehrerin 3. Es ist 2 05 . der Gast. pag. das Glas. widmen. die Tafel vor. zusammen.

. Predeal. die Studentin). Die Studentinnen gehen ... sind ausgezeichnet (der Student. in.... la plural! a) Ich grüße . Um 17 20 Uhr geht Andrei .. (die Bibliothek).. Um 16 35 Uhr bin ich . .46 5. der Student.. geht der Student in die Bibliothek (der Freund). Wer fehlt außer . seit.... (der Schüler) Andrei? 6. Completaţi cu substantivele din paranteză la cazul a) b) c) d) e) f) g) h) potrivit! Der Lehrer macht mit . (der Schüler... (eine Stunde). ..... der Student. Um 12 15 Uhr geht Lotte zu . Von . Sonntag fahre ich .. (eine Stunde) ist Helga . la singular! B.. (der Zug) . Completaţi cu una din prepoziţiile mit... das Mädchen)... die Genossin) zu . der Genosse). (der Professor).. bei... (die Stadt).. b) Der Lehrer fragt . f) Die Arbeitsbedingungen . Konstanza.. Completaţi cu substantivele din paranteză A. Er kommt . (der.. Hans und Andrei lesen . einen Ausflug (die Kinder). die Studentin).. Grete lernt ... zu dem Strand (der Junge. c) Der Arbeiter antwortet . (der Lehrer). d) Die Lehrerin geht mit ....... (ein Vortrag). Wir sind .. (der Strand) gehen die Studenten . e) Die Studenten gehen mit .. aus! Puneţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Die Studenten fahren .. nach. 5.. Wir gehen . (die Bibliothek) und geht .... 45 Um 13 Uhr ist Hans bei . (der Genosse Peter)... (eine Stunde). Helga (die Studentin).. Marianne kommt um 1230 Uhr aus . (die Studentin) Anda... das Kind. (der Lehrer.. lernt Anda (das Essen).. (das Studentenheim).. von. LEHRSTÜCK 4. Nach . die Stu­ dentin). Professor). Eforie. das Kind. (der Bauer.... zu. Ich lerne seit .. (der Genosse.. (die Bibliothek).. .. Eforie..

. Formaţi substantive compuse! Traduceţi-le! B. c) Um 12 .. also von l l 2 0 bis ll 4 0 . . b) Heute haben wir vier .. Um 1345 essen die Studenten. a) b) c) d) e) Brot — Korb Apfel — Kuchen Wasser — Glas Lehrer —• Zimmer Wasser —• Krug wohnen \ baden — Zimmer schlafen / hören \ Saal speisen / f) waschen\ g) duschen — Raum h) schlafen / i) schreiben — Tisch Ü nach \ Speise k) vor / 8. Completaţi cu substantivele Stunde sau Uhr... Sie lernt bis 1815. precedate de articolul hotărît sau nehotărît. folosind toate variantele existente ! 9.EIN AUSFLUG 47 A.. dann gehe ich in die Bibliothek. f) Ich warte seit g) Geht richtig? 10. zu Hause. .. Exprimaţi fracţiunile orei de la 4 pînă la 5. 11. Marianne geht um 1445 in die Bibliothek. mit dem Zug nach Predeal. Nach den Stunden haben die Stu­ denten 10 Minuten Pause. Um 183(> geht sie mit einer Freundin in ein Kino. Citiţi şi traduceţi! Der Unterricht beginnt um 730 Uhr.. also von 820 bis 830. d) Ich lerne heute zwei . bin ich zu Hause. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer macht einen Ausflug? Um wieviel Uhr fahren die Studenten? Mit wem machen die Studenten den Ausflug? Was sehen sie in Mamaia? Wer verbringt den Urlaub in Mamaia? Was machen sie dort? Um wieviel Uhr fahren die Studenten nach Bukarest? . von 1020 bis 1030. Um 21 15 geht sie in das Studen­ tenheim. Um ll 2 0 haben sie 20 Minuten Pause. von 920 bis 930. Determinaţi genul substantivelor formate! I. la forma potrivită! a) Der Unterricht beginnt um sieben .. a) b) c) d) e) II.. e) Wir fahren um zwei .

Ich gehe zu einem Freund. h) Noi mergem la studentul Andrei. Merken Sie sich! Ich bin bei einem Freund. b) Profesorul face o excursie cu studenţii. Ei călătoresc cu trenul şi cu autobuzul. Mulţi muncitori. Wieviel Uhr ist es ? Wie spät ist es ? Um wieviel Uhr sind Sie zu Haus? /vor Die Uhr geht —-richtig \nach. Sie sind in Mamaia. • B.48 5.. ţărani. LEHRSTÜCK 12. Ceasul stu­ dentei Anda merge bine. C. f) Paul vine de la studentul Alexandru. e) Stăm la soare de o oră. elevii şi elevele fac baie şi stau la soare. j) Studenţii şi studentele sînt în Mamaia. . a) Un băiat întreabă pe studentul P a u l : . Traduceţi! A. d) Toţi merg la plajă.Gît este ceasul?" b) Paul răspunde : „Este 14 20 ". c) Noi venim din oraş. Studenţii şi studentele văd clădirile noi. Este 14 2S ". Die Studenten f a h r e n / a n }aLMe6V\ n a c h Mamaia. Die Studenten werden braun. a) b) c) d) O grupă de studenţi face o excursie. c) Elisabeta spune : „Ceasul lui Paul rămîne în urmă. învăţători şi studenţi (îşi) petrec concediul la Mamaia. i) La ora 1 sîntem la studentul Andrei. e) Studenţii şi studentele. d) Băiatul spune : „La ora 14 55 mergem cu profesorul la cinema". g) Toţi studenţii pleacă la Mamaia afară de studentul Ion. a) După o oră studenţii vizitează oraşul.

6. Wartet hier! B a d u : Lauf schnell. Sie nimmt einen Bestellzettel. denn dort sind immer viele Leser! Ioana fährt mit dem Autobus bis zur Bibliothek der Akademie. und wohin gehst du ? I o a n a : Ich komme von Helga und gehe in die Universitätsbibliothek. Erläuterungen 1) Andrei. Ioana läuft in das Heim. gibt es der Bibliothekarin und verläßt den Saal. Die Leser gehen und sprechen leise. Ich brauche die „Chroniken" von Neculce. 1881 . und alle Studenten brauchen es. den Gruppenverantwortlichen. Draußen trifft sie Grete und Radu. In dem Lesesaal ist Ruhe. responsabilul grupei 2) Sie braucht ein Buch = Ea are nevoie de o carte. Dort sind viele Bücher. denn es wird spät. Sie geht in die Universitätsbibliothek. I o a n a : Bringen Sie bitte das Buch! Die Bibliothekarin bringt das Buch und sagt: B i t t e ! I o a n a : Danke! Ioana liest und schreibt bis ein Uhr. denn sie braucht ein Buch. A n d r e i : Woher kommst du. (SECHSTES) LEHRSTÜCK DIE BIBLIOTHEK Ioana hat morgen keine Vorlesungen. In dem Katalog findet Ioana den Buchtitel. Verbul brauchen se foloseşte în limba germană cu un complement la acuzativ. 4—Limba germani: — c. Geh in die Bibliothek der Akademie! Geh aber schnell. den Gruppenverantwortlichen=pe Andrei.. Zeitungen und Zeitschriften. den Titel und die Buch­ nummer. Dann schließt sie das Buch. este deci tranzitiv. A n d r e i : Dort findest du heute das Buch nicht mehr. sondern nur Literatur seminar. Auch ich habe Hunger. Ich gehe noch in das Heim. G r e t e : Wann essen wir ? Ich bin schon hungrig. I o a n a : Um 13 30 . Sie gibt der Bibliothekarin den Bestellzettel. denn wir haben morgen Literaturseminar. schreibt den Namen des Verfassers. Sie trifft Andrei. I o a n a : Ich bleibe nicht lange dort.

LEHRSTOCK 3) 4) 5) 6) Dort findest du . In exemplele de mai sus : fährt este pers. läuft este pers. -s .. gibt es der Bibliothekarin = Apoi închide cartea. o dă bibliotecarei Es este şi acuzativul pronumelui personal es. cartea . -säle = sala de lectură GRAMMATIK 1. b).. a III-a singular prezent de la laufen (ex. Ioana läuft noch in das Heim. -(eis..50 6. -nen = cititoarea der Lesesaal.. brauchen es = . Ioana liest bis ein Uhr. rasch / ^ l a n g s a m Wortfamilie (Familie de cuvinte) lesen (las—g elesen) = a citi der Leser.= cititorul die Leserin. PREZENTUL VERBELOR TARI a) b) c) d) e) Ioana fährt mit dem Autobus in die Stadt. trifft este pers. Sie trifft Grete. Lexik Synonyme rasch — schnell hungrig sein •—• Hunger haben Antonyme groß =f= klein viel =f= wenig immer =f= nie hungrig =f= satt leise =f= laut schnell\ . .. a).. c). au nevoie de ea bis zur Bibliothek=pînă la bibliotecă Dann schließt sie das Buch. a III-a singular prezent de la treffen (ex... . a III-a singular prezent de la fahren (ex. das Buch nicht mehr = Acolo nu mai găseşti. Marianne sagt: „Ich sehe keine Kreide".

unele verbe schimbă vocala radicală în timpul conjugării.DIE BIBLIOTHEK 51 liest este pers. Atunci la persoana a Ii-a şi a III-a singular: a -» ä (ex. pag. Verbele care nu modifică niciodată vocala radicală în cursul conjugării sînt de conjugare slabă (exemplul e). Verbele care schimbă vocala radicală în timpul conjugării sînt verbe de conjugare tare. . sagt este pers. 102. sînt identice cu cele ale verbelor slabe. e -*• i (ex. c) sau -*• ie (ex. a). la prezent. altele nu. a III-a singular prezent de la lesen (ex. au sau e în rădăcină. c şi d au la persoana a III-a sin­ gular indicativ prezent altă vocală radicală decît la infinitiv. e). (vezi schema nr. a III-a singular prezent de la sagen (ex. b. Observăm că verbele din exemplele a. d). pe cînd verbul din exemplul e are aceeaşi vocală radicală la indicativ prezent ca la infinitiv. In limba germană. b). 555) Infi­ nitiv P r e z e n t Infi­ nitiv P r e z e n t fahren ich fahre du fährst er | sie > fährt es ' wir fahren ihr fahrt sie fahren Sie fahren treffen ich treffe du triffst er j sie > trifft es J wir treffen ihr trefft sie treffen Sie treffen verlassen ich verlasse du verläßt er i sie > verläßt es 1 wir verlassen ihr verlaßt sie verlassen Sie verlassen sehen ich sehe du siehst er | sie > sieht es ) wir sehen ihr seht sie sehen Sie sehen laufen ich laufe du läufst er i sie) läuft es J wir laufen ihr lauft sie laufen Sie laufen lesen ich lese du liest er i sie > liest es 1 wir lesen ihr lest sie lesen Sie lesen geben ich gebe du gibst er i sie > gibt es > wir geben ihr gebt sie geben Sie geben essen ich esse du ißt er i sie} ißt es i wir essen ihr eßt sie essen Sie essen j i sprechen ich spreche du sprichst er 1 sie > spricht es 1 wir sprechen ihr sprecht sie sprechen Sie sprechen nehmen ich nehme du nimmst er j sie > nimmt es J wir nehmen ihr nehmt [ sie nehmen Sie nehmen :. Desinenţele verbelor tari. d). care au a. Modificări la prezent suferă verbele de conjugare tare. au -» äu (ex.

a). La verbul lesen. Verbele a căror rădăcină se termină în -t (antworten). La forma de politeţe. -îîn (oîinen). Persoana a II-a singular este identică cu rădăcina persoanei a II-a sin­ gular a prezentului indicaţii1 (ex. a II-a şi a III-a singular : a din rădăcină -* ä au din rădăcină -•» ä u i e din rădăcină ( ie j 1 (vezi schema nr. în mod obligatoriu. Ortografic această transformare se indică prin dublarea consoanei următoare şi prin omiterea lui h ortografic. . a III-a singular şi a Ii-a plural pe „ss" în ß. 4. 2. Se întrebuinţează fără pronume. IMPERATIVUL A. -dn (ordnen). Atît verbele tari cit şi cele slabe a căror rădăcină se termină în -ss schimbă la persoana a Ii-a singular. -clin (rechnen). b). 3) Verbul nehmen modifică la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular vocala lungă în vocală scurtă. Prezentul verbelor tari 1) răd ăcina verbului -f desinenţele prezentului 2) La pers. 13. FORMAREA IMPERATIVULUI a) b) c) d) e) Geh in die Bibliothek der Akademie ! Lauf schnell! Warte hier! Wartet liier! Bringen Sie bitte das Buch! Imperativul are forme pentru persoana a II-a singular. Persoana a II-a plural imperativ este identică cu persoana a II-a plurat a prezentului indicativ. 1. imperativul este identic cu persoana a IlI-a plural a prezentului indicativ dar pronumele stă după verb (ex. Grammatik 3 C. -d (baien). Verbele care primesc Umlaut la indicativ prezent îl pierd la imperativ (ex. pag. c). 553) 2. desinenţa e (ex. -dm (widmen). e).6. -gn (begegnen). persoana a Ii-a singular este identică cu persoana a IlI-a singular (vezi pag. LEHRSTOCK Observaţii. Observaţii 1). d). 99. Se întrebuinţează fără pronume (ex. verbul acesta nu schimbă vocala radicală la prezent indicativ. Verbul gehen este un verb neregulat de conjugare t a r e . pentru persoana a II-a plural şi pentru forma de politeţe. -tui (atmen) au la imperativ singular.

TOPICA ÎN PROPOZÎŢIA IMPERATIVĂ a) Bringen Sie bitte das Buch! b) Wartet hier! în propoziţia imperativă. .DIE BIBLIOTHEK 53 Infinitiv fragen Prezent du fragst ihr fragt Sie fragen du rechnest ihr rechnet Sie rechnen du läufst ihr lauft Sie laufen du verläßt ihr verlaßt Sie verlassen du liest ihr lest Sie lesen du ißt ihr eßt Sie essen du nimmst ihr nehmt Sie nehmen Imperativ fy frag^ M/ fragt 1 Sie! fragen 1 pji rechnet pff rechnet Sie rechnen] / / rauf# ß/ lauft | Sie (laufen) 4f verlSß/ PM verlaßt | Siej verlassen j ^ y lies^ frag! fragt! fragen Sie! rechne! rechnet! rechnen Sie! lauf! lauft! laufen Sie! verlaß! verlaßt! verlassen Sie! j rechnen laufen verlassen lesen fift lest j Sie lesen j lies! lest! lesen Sie! ! 1 iß! eßt! essen Sie! nimm! nehmt! nehmen Sie! essen. nimm. verbul stă în primul Ioc. fi iß/ jjfyj eßt | Sie essen J jkp.^ fifj nehmt j Sie | nehmen j nehmen B.

— Wo spielen die Kinder? c) Ioana geht in die Bibliothek. exprimă o mişcare spre un loc anumit (ex. — Wohin geht Ioana ? Am văzut în lecţia precedentă că unele prepoziţii se construiesc cu substan­ tivul. . —-acuzativul. respectiv cu pronumele. în exemplul a verbul werden este la prezent. VERBUL WERDEN 6. O b s e r v a ţ i e . Cuvîntul unde se poate traduce. în exemplul b verbul werden este la prezent.54 3. werde wirst . b) Sie werden braun.. exprimă o stare pe loc (ex. PREPOZIŢIILE (continuare) a) In der Bibliothek sind viele Bücher. prin urmare. dacă verbul. Sie werden werdet werden . a deveni) este—»ca şi verbele haben şi sein — un verb neregulat. prin wo. persoana a IlI-a plural. c). cînd ne referim la o stare pe loc sau la o mişcare fără indicarea direcţiei. Vedem că verbul werden ( = a se face. răspunzînd la întrebarea wo? ( = unde?). cînd ne referim la o mişcare spre un loc anumit. . LEHRSTOCK a) Es wird spät. sau o mişcare fără indicarea direcţiei (ex. prin wohin. fie la dativ. — Wo sind viele Bücher? b) Die Kinder spielen in dem Garten. fie la acuzativ. cînd cu acuzativul — cere : — dativul. Prepoziţia in — ca toate celelalte prepoziţii care se construiesc cînd cu dativul. Se conjugă în felul următor : ich du e r sie . a). răspunzînd la întrebarea wohin? ( = unde? încotro?). persoana a IlI-a singular. werden 4. b). > wird i wir ihr sie „. dacă verbul. /dativ -» întrebarea : wo? in/ ^•acuzativ -> întrebarea: wohin? .

ausgezeichnet b) acht. warte nur ein wenig. pag. ruhig. denn wir haben Literaturseminar. ! besuche Helga. 8. pag. Alte conjuncţii care nu influ­ enţează topica sînt : oder ( = sau). der Krug. hungrig. pag. der Chor d) sechs (vezi schema nr.. besuchen. richtig. krank. oder. Korb . das Kind. Conjuncţiile und. denn. danke dem Kollegen. der Sand. das Brot. lese ein Buch. aber nu influenţează topica. herrlich. fahre nach Bukarest. 488) B. a) ich.DIE BIBLIOTHEK 55 5. a) b) c) d) e) f) A. gebe dem Studenten den Bleistift. das Fest der T a g . 122. brauche ein Heft. der Vortrag der P a r k . 27). brauchen c) die Chronik. (vezi schema nr. Grammatik 2 A. der Teppich. sondern. noch. einstimmig (vezi schema nr. aber ( = dar). dort. auch. das Bild seit. FRAZELE PRIN COORDONARE TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E INTRODUSE P R I N UND Şl 1 1 3 2 2 1 2 DENN a) Der Lehrer kommt in den Hörsaal. nach. a) şi denn (ex.. Citiţi A. die Bank wenig. denn dort sind immer viele Leser. a) b) c) d) Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich Ich nehme ein Heft. 575) Übungen cu glas tare! Urlaub . u n d . rechts. gehe zu Tisch. 3 b) Dort findest du das Buch nicht mehr. 488) 2. und die Stunde beginnt. fleißig. b şi c) nu influenţează ordinea cuvintelor in propoziţie (comp. das Buch. a) b) c) d) e) B. c) Geh aber schnell. sondern ( = ci). fröhlich. 7. Conjugaţi la prezent! 1. . Conjuncţiile und (ex. pag. Schreib schön! Seid ihr hier ?. der Charakter.

einen Genossen. du hier ? d) Wen ... a) Wie .. d) Du verläßt den Saal. du? du Peter? c) d) Nein.. verlassen: a) Die Schüler die Schule. e) Sie B. c) Ihr Marianne draußen.. b) Wir du das Haus? c) die Bibliothek.. fahren . sprechen. ihr? Sie Grete? e) G. Paul in Eforie. f) Du rechnest rasch. laufen . d) Du . g) Du übersetzt richtig. er? c) Mit wem . d) Ihr . a) Er die Neubauten. Peter. zu dem Vortrag... b) Andrei .. d) Ich den Speisesaal... Anda.56 6. a) Ich . . e) Meine Kollegin .. b) Wie . b) Du nimmst das Buch.. e) Ich . treffen . LEHRSTOCK 3. schnell in das Heim.. einen Studenten. einen Freund. a) Wir . du? c) Er . D. Treceţi la imperativ singular... mit dem Lehrer. . C. Sie? d) ihr mit dem Lehrer? e) Wir . c) Du .. b) Wir ... b) Sie c) Was . E.. in die Schule... a) Sie . e) Er . . mein Freund . e) Du gibst dem Lehrer das Heft.. heißen . aus dem Zimmer.... Completaţi cu verbele A... b) Wohin ... plural şi forma de politeţe! a) Du gehst in die Bibliothek. d) ihr mit dem Autobus? wir mit dem Zug? e) F. Sie? b) Wie . mit Alexander. sehen : Peter nicht. a) Hans . nach Konstanza. 4.... den Zug. an das Meer. in die Bibliothek. c) Du lernst die Lektion.

.... sein sau werden! a) Er .. es ist hell und sauber. sie haben Stunden. f) Lottes Zimmer ist klein. i) Du läufst in die Schule. sie hat keine Stunden. oder.. cerute de sensul frazei! a) Ich gehe in das Studentenheim... g) Die Studenten kommen in den Hörsaal. e) Die Antwort ist falsch.. i) Andrei geht nicht zu Peter. b) Wir ... j) Du antwortest dem Genossen. f) Die Tür ist links. Răspundeţi! a) Wohin geht Ioana? b) Was braucht sie ? c) Wen trifft das Mädchen? d) Was sagt Andrei ? e) Was macht Ioana? f) Was sagt sie der Bibliothekarin? g) WTie ist der Lesesaal? : .. in die Oper.. braun.. Completaţi cu conjuncţiile coordonatoare und. h) Maria geht in ein Kino .. aber. înlocuiţi cuvintele tipărite cursiv prin antonime! a) Bist du satt? b) Er lernt wenig. Peter geht zu Andrei. . du bleibst hier. . 6. b) Maria geht in den Lesesaal.... ... h) Wer . 5. das Buch? i) .. das Buch nicht. heute zwei Stunden Vorlesung.. Completaţi cu haben. . c) Wo . d) Anda geht in die Bibliothek. ihr in Konstanza? j) Sie . .DIE BIBLIOTHEK 57 h) Du ißt die Suppe.. Andrei geht in ein Kino.. 7. er? d) Es . . .. spät... d) Er liest rasch die Lektion... e) Ioana geht in die Bibliothek der Akademie.. c) Peters Zimmer ist klein... sie braucht ein Buch. . es? f) . denn sau sondern. c) Lotte bleibt heute zu Hause.. e) Wie spät .. du das Buch? g) Ich ... Marianne geht in die Bibliothek der Fakultät... g) Sprich nicht so laut! h) Geht nicht so langsam! 8. Lehrer.

c) In bibliotecă sînt mulţi cititori. mergeţi la biblioteca Academiei! Acolo găsiţi cartea. d) Ia o fişă de comandă şi scrie numele autorului. d) Ioana întîlneşte afară pe studentul Andrei. c) Nu te duce la biblioteca universităţii. b) Ea merge la biblioteca universităţii. b) „Luaţi cartea!" îi spune bibliotecara studentei. b) Studentul Paul nu scrie. titlul şi numărul cărţii! e) Ioana merge pentru cîteva minute la cămin.58 6. ci la biblioteca Academiei! d) închideţi acum caietele! e) Citeşte lecţia şi dă apoi cartea bibliotecarei! f) Vorbiţi (voi) încet! g) Nu vorbiţi tare! h) Tradu corect! i) Ia cărţile! j) Luaţi cărţile! k) Vino repede! I) Dă(-i) studentului caietul şi cărţile! D. Woher kommst du? Wohin gehst du ? • Es wird spät. a) Fata ia caietul şi părăseşte sala. ci citeşte o revistă. Bringen Sie bitte das Buch! —. f) Prietenele Ioanei aşteaptă afară. B. a) Ioana are nevoie de p carte. c) El îi dă bibliotecarei cartea şi ia un ziar. h) Was macht Ioana in der Bibliothek? i) Wen trifft sie draußen? j) Wohin geht Ioana noch? k) Um wieviel Uhr gehen die Freundinnen zu Tisch? 9. a) Vă rog. e) Unde mănînci astăzi? f) Pleci cu trenul? g) Vii la bibliotecă. sau mergi la conferinţă? Merken Sie sieh! Ich brauche einen Bestellzettel. a) Cui dai cartea? b) Cine citeşte acum? c) Cu cine plecaţi la mare ? d) Pe cine vezi acum? e) Ce mănînci? C. LEHRSTÜCK. Traduceţi! A.Danke! .

Sie zeigt den Freunden die Wohnung. Die Mutter setzt schnell das Kind auf einen Stuhl. und links ist das Arbeitszimmer. G e n o s s e F l o r e s c u : Fast alle Möbel sind neu. Genossin Weber gibt dem Kind Schokolade und legt für die Eltern einen Blumenstrauß auf den Tisch. die Tochter der Familie Florescu. Aber zwischen dem Fenster und der Tür hängt eine Reproduktion nach Grigorescu. Genossin Florescu öffnet die Tür. (SIEBENTES) LEHRSTÜCK EIN BESUCH Genosse Florescu ist Dreher in der Fabrik „Electromagnetica". G e n o s s i n F l o r e s c u : Danke sehr! Alina. Alle nehmen Platz. Über dem Schreibtisch hängt ein Bild. Er wohnt in einem Neubau am Kogälniceanu-Platz. ruf den Vater! Genosse Florescu kommt aus dem Schlafzimmer und begrüßt die Freunde. Alina. Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen. Badezimmer und Küche. Sie ist schön und modern. G e n o s s e W e b e r : Wir bewundern die Wohnung. G e n o s s i n W e b e r : Die Möbel sind auch sehr schön. Die Familie Weber besucht die Familie Florescu. G e n o s s e W e b e r : Ist das ein Gemälde von Grigorescu? G e n o s s e F l o r e s c u : Nein. G e n o s s i n F l o r e s c u : Guten Tag! Das ist eine Überraschung! Bitte. kommen Sie herein! Genossin und Genosse Weber hängen die Mäntel an den Haken und gehen in das Wohnzimmer. G e n o s s i n W e b e r : Wohin stellen Sie den Apparat? . G e n o s s e F l o r e s c u : Ja. Nur das Sofa. das ist eine Reproduktion nach Theodor Aman. G e n o s s i n F l o r e s c u : Bald kaufen wir einen Fernsehapparat. Sie sitzt unter dem Tisch auf dem Teppich und spielt mit einem Hündchen. Genosse Weber läutet. der Schreibtisch und Alinas Bettchen sind nicht neu. G e n o s s e W e b e r : Wieviel Zimmer haben Sie? G e n o s s i n F l o r e s c u : Wir haben drei Zimmer. ist zwei Jahre alt.7. Rechts ist das Schlafzimmer. und bequem.

= baia . Erläuterungen 1) am Platz — an dem Platz 2) Bitte. Pentru a arăta starea pe loc. ~s. . . -s.= camera de locuit Arbeitszimmer. înăuntru! 3) . Wir stellen das Tischlein in die Ecke zwischen das Büfett und die Tür und den Apparat auf das Tischlein. — Wie alt ist sie? = Gîţi ani (ce vîrstă) are (ea) ? 4) danke sehr! = mulţumesc foarte mult! 5) Die Möbel — substantivul Möbel se întrebuinţează in special la plural 6) bis acht Uhr = pînă la ora 8 7) nach Haus(e) = acasă zu Haus(e) = acasă Dacă indicăm deplasarea. neben das Bücherregal. .= camera. kommen Sie herein! = Poftiţi. in das Arbeitszimmer. odaia Wohnzimmer. Lexik Vieldeutige Wörter (Cuvinte polisemantice) /piaţa der Platz / Mocul Wortfamilie das das das das das Zimmer. . Genossin Florescu bringt Kuchen und Kaffee. -s.. . Die Gäste bleiben bis acht Uhr. spunem nach Hause (Wir gehen nach Hause). dort ist kein Platz! In dem Wohn­ zimmer steht vor dem Fenster ein Tischlein.— camera de lucru Schlafzimmer.= dormitorul Badezimmer. Dann gehen sie nach Hause. Sie gehen wieder in das Wohnzimmer. vă rog. LEHRSTOCK G e n o s s e F l o r e s c u : Ich glaube. G e n o s s i n F l o r e s c u : Nein. ist zwei Jahre alt = are (vîrsta de) doi ani. -s. -s.. spunem zu Hause (Wir sind zu Hause).60 7.

(ex. 41.n = g. g'^ Er legt eine Zeitung unter das Heft. b. i') = a. d'J Sie gehen in das Wohnzimmer. g') = h. e. b) Auf dem Tisch liegen Zeitungen. das Bild über den g) Die Zeitung liegt unter dem Heft. d) Sie sind in dem Wohnzimmer. 6'^ Sie legen die Zeitungen auf den Tisch. = = = = = f. Ele cer dativul cînd verbul exprimă o stare pe loc sau o mişcare fără indicarea direcţiei (întrebarea wo?) şi acuzativul cînd verbul exprimă o mişcare spre un loc anumit. i) Das Tischlein steht zwischen dem Büfett und der Tür. cînd acuzativul (comp. (ex. h') Sie stellen das Tischchen vor das Fenster. f) Das Bild hängt über dem Schreib­ tisch. c) Er steht hinter der Tür. (ex. la lîngă deasupra sub în faţa între . h') = i. f) Sie hängen Schreibtisch. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL Wo? Wohin ? a ) Wir hängen Bilder an die Wand. c. 2). a') b') c') d') e') la. i') Sie stellen das Tischlein zwischen das Büfett und die Tür. Din exemplele de mai sus reiese că există mai multe prepoziţii care cer cînd dativul. o deplasare într-o direcţie (întrebarea wohin?) Aceste prepoziţii s î n t : an auî hinter in neben über unter vor zwischen (ex. neben a) An der Wand hängen Bilder. (ex.EIN BESUCH 61 GRAMMATIK 1. (ex. d. Gramm. h) Das Tischchen steht vor dem Fenster. c'^ Sie stellen den Schrank den Schreibtisch. pe (o suprafaţă verticală pe (o suprafaţă orizontală) în spatele în. e) Der Schrank steht neben dem Schreibtisch. c') Er geht hinter die Tür. (ex. (ex. (ex. pag.

liegen şi sitzen sînt intranzitive. Teppich. pag. zwischen cer d a t i v u l sau acuzativul. Verbele stellen (— a pune vertical. a'). prepoziţiile care se construiesc cu dativul şi acuzativul. verbul hängen poate fi atît tranzitiv cît şi intranzitiv. legen şi setzen se întrebuinţează întotdeauna cu un com­ plement la acuzativ. a). c') Das Kind sitzt auf einem Stuhl. cer acuzativul. in. Er hängt das Bild über das Bett. După hängen ca verb intranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer dativul. LEHRSTOCK Prepoziţiile an. VERBE CAUZATIVE ŞI CORESPONDENTELE LOR a) Stellt den Tisch auf den Teppich! b) Sie legen den Teppich unter den Tisch. a pune. 573) 2. Sînt deci tranzitive. ex. auf. orizontal. a') Der Tisch steht auf dem.62 7. c) exprimă direcţia unei mişcări. hinter. După cum rezultă din exemplul de mai sus. b') Der Teppich liegt unter dem Tisch. Verbele stellen. cer dativul. unter. über. b) şi setzen ( = a aşeza. liegen şi sitzen exprimă o stare pe loc. ex. Verbele stehen. 121. ex. c) Die Mutter setzt das Kind auf einen Stuhl. în picioare. — Das Bild hängt über dem Bett. c). . ex. După hängen ca verb tranzitiv prepoziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul cer acuzativul. După aceste verbe. vor. Verbele acestea se numesc cauzative deoarece cauzează starea exprimată prin verbele lor corespondente : stehen ( = a sta vertical. legen ( = a pune orizontal. neben. 'Stare pe loc DativuK mişcare fără indicarea direcţiei Acuzativul o mişcare cu in. prepo­ ziţiile care se construiesc cu dativul sau acuzativul. b') şi sitzen ( — a şedea. ex. în picioare. După aceste verbe. a culca. liegen ( = a sta culcat.i (licărea direcţiei \ (vezi schema nr. ex. Verbele stehen.

c) este format din substantivul Hund + Umlaut + -chen. Substantivele terminate in -eh formează diminutivul cu ajutorul sufixului -lein. d). Celelalte substantive pot primi in general atît sufixul -chen cit şi sufixul -lein: / d a s Tischchen der Tischt \ d a s Tisch/ein . Substantivul diminutiv Hündchen (ex. -f. + acuzativ Mişcare stellen legen setzen hängen Verbe corespondente Stare pe loc stehen liegen sitzen Intranzitive Wo? Prep. de exemplu: der Löffel — das Löffelchen. b) este format din substantivul Bett + sufixul -chen. substantivele terminate in -/ formează dimi­ nutivul cu ajutorul sufixului -chen. de exemplu : das Buch — das Büchlein. Das Bettchen steht an der Wand. O b s e r v a ţ i e .dativ 3. Substantivul diminutiv Bettchen (ex.E!N BESUCH ba Verbe cauzative Tranzitive Wohin? Prep. Sie spielt mit einem Hündchen. Substantivele terminate în -en şi în -e pierd terminaţia aceasta la formarea diminutivului: Garl|grf]+ Umlaut + -chen -» Gärtchen (ex. Hinter dem Haus haben wir auch ein Gärtchen. a) este format din substantivul Tisch + sufixul -lein. FORMAREA CUVINTELOR DERIVAREA SUBSTANTIVELOR CU AJUTORUL SUFIXELOR -CHEN ŞI -LEIN a) b) c) d) Sie stellen das Tischlein in die Ecke. Substantivul diminutiv Tischhin (ex.

. d) Wir kaufen einen -apparat. die Uhr der Fernsehapparat die Bibliothek. nehmen.. 490) C. c) Das Bett steht in dem -zimmer und der Schreibtisch steht in dem -zimmer. zwei b) der Wortschatz. 15. au. în limba germană. die Wand b) die Blumenvase. die Schokolade. 491) D. o sau u în rădăcină. Übungen 1. totdeauna de genul neutru şi fac parte din prima grupă de plural. der Platz.. a) zeigen. . das Verb c) der Vater. 12. die Lektion (vezi schemele nr. f) Die Gäste . 10. — Substantivele diminutive au Umlaut dacă substantivul de bază are a. herrlich. das Studentenheim die Ruhe. pag.. der Vorhang. sie spielt in dem -zimmer. das H a u s . jetzt. wieder. e) Der Vater stellt den Apparat auf das . setzen. sitzen. Citiţi cu glas tare! A. das Katheder (vezi schema nr. . . hinter woher.€4 7. glücklich c) bequem (vezi schema nr. . vor (vezi schemele nr. 14 şi nr. das Heim. 16. die Küche. zwischen. b) Alina ist 2 Jahre . pag. pag. .. LEHRSTOCK. —• Sufixele -chen şi -lein sînt sufixe diminutivale. 489 şi nr. der Park. 9. das Zimmer. und wohnt in einem . ruhig. herein. 489) B. 491) 2. das J a h r . pag. . a) der Schrank. Platz. pag. g) Um acht Uhr gehen sie h) Um 8 30 sind sie . wohin. der Dreher. der Kaffee b) die E c k e . Completaţi cu cuvinte din text! a) Alinas Vater i s t .. der Zettel. a) b) c) d) e) i . die Zeit. — Substantivele diminutive sînt. a) die Wohnung. das Schnitzel c) die Reproduktion..

d.. vor. den Schreibtisch. das Wohnzimmer..Stuhl.EIN BESUCH 65 3. Das Buch liegt .Tisch. d. auf.. d.Zeitung.. die Mutter. die Bank? neben. a) Liegt das Heft in. der Vater.. zwischen. Die Mutter hängt ein Bild . . Frau Weber legt d. der Tisch.Glas . Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Das Tischlein steht . Completaţi cu prepoziţii şi cu desinenţe ! a) b) c) d) e) f) g) Stell d. dem Fenster.. d. die Zeitung. der Tür und dem Fenster. den Tisch.. d.. unter... .Haken.. neben. und. der Schrank? auf. Die Mutter setzt Alina . der Vater. er liegt d. Der Vater setzt das Kind ...Schokolade . der Tisch! b) Ich lege das Heft c) Der Teppich liegt d) Das Kind sitzt e) Setz das Kind 5—Limba germană — c. Ich stelle die Blumenvase . Der Mantel hängt nicht . neben. der Schrank. der Vater! neben.Haken! d. der Tisch. an... dem Schreibtisch..Stuhl... der Schrank. d. das Buch. die Mutter! an.. Formaţi propoziţii! A. die Tür. und. die Mutter. unter. 4. vor. die Mutter! zwischen.Mantel . die Bank. d..Stuhl. die Zeitung? in. neben.. dem Haus ist ein Garten. neben. Der Teppich liegt . hinter.. Häng 5. Der Schrank steht . der Vater.. 1881 . der Wand hängt ein Bild.Wand steht ein Schrank.. Alina sitzt nicht .... die Mutter. die Tür. d.Kuchenschrank! . das Heft? unter. Die Gäste gehen ..

66

7. LEHRSTOCK

B. a) In, das Schlafzimmer, stehen, zwei Betten, ein Schrank, drei Stühle, und. b) Die Mutter, das Bettchen, stellen, an, die Wand. c) Vor, das Bett, liegen, ein Teppich. d) Ich, legen, ein Tischtuch, auf, der Tisch. e) Zwischen, das Fenster, und, das Bücherregal, hängen, das Bild, die Mutter. f) Hängen, der Mantel, du, in, der Schrank? g) Neben, wer, sitzen, du, in, die Bank? h) Andrei, sitzen, ein Stuhl, auf, und, ein Brief, schreiben. 6. Completaţi cu verbele potrivite, Urând seamă de întrebările wo ? a) Der Vater ... an dem Tisch. b) Unter dem Tisch ... ein Teppich. c) Auf dem Tischlein ... eine Blu­ menvase. d) Der Mantel... an dem Haken. e) Neben dem Schreibtisch ... zwei Stühle. f) Alinas Bild ... über dem Schreibtisch. şi wohin î a') Der Vater ... das Kind an den Tisch. b') ...den Teppich unter den Tisch! c') Ich ... die Blumenvase auf das Tischlein. d') Die Gäste ... die Mäntel an den Haken. e') Der Vater ... zwei Stühle neben den Schreibtisch. f) Die Mutter ... Alinas Bild über den Schreibtisch.

i 7. Completaţi, alegînd verbul potrivit din paranteză. )

a) b) c) d) e) f) g) h)

Wo (stehen, stellen) die Bücher? Wohin (stehen, stellen) wir die Bücher? Wer (sitzen, setzen) neben dem Vater? Wohin (sitzen, setzen) die Mutter das Kind? Was (liegen, legen) auf dem Tisch? Was (liegen, legen) wir auf den Tisch? Wohin (stehen, stellen) Andrei den Fernsehapparat? Wo (stehen, stellen) der Fernsehapparat?

8. Formaţi propoziţii, alegînd verbul potrivit din paranteză! a) b) c) d) e) f) Der Bleistift, (legen, liegen), das Buch, neben. Paul, (legen, liegen), der Bleistift, das Buch, neben. Die Tafel, (hängen, trans.; hängen, intrans.), die Wand, an. Wir, (hängen, trans.; hängen, intrans.), ein Bild, an, die Wand. Anda, (stellen, stehen), auf, die Blumenvase, der Tisch. Eine Blumenvase, (stellen, stehen), der Tisch, auf.

EIN BESUCH

67

g) h) i) j) k) I) m)

Der Student, (setzen, sitzen), an, der Schreibtisch, lernen, und. Die Mutter, (setzen, sitzen), die Tochter, der Stuhl, auf. In, die Ecke, (stellen, stehen), das Büfett. Wohin, wir, (stellen, stehen), das Tischlein? Die Studentin, (legen, liegen), ein Tischtuch, der Tisch, auf. Das Messer, die Gabel, und, (legen, liegen), der Teller, neben. Das Bücherregal, (stellen, stehen), der Schreibtisch, zwischen, und, das Fenster. n) Der Vater, (stellen, stehen), das Tischlein, das Fenster, vor. o) Andrei, (legen, liegen), ein Teppich, zwischen, das Bettchen, der Schrank, und. p) (stellen, stehen) nicht!

9. Găsiţi întrebările potrivite pentru părţile de propoziţie tipărite cursiv l a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten sind in dem Hörsaal. Der Professor geht in den Hörsaal. Das Katheder steht zwischen dem Fenster und der Tür. An der Wand hängt die Tafel. Paul legt die Kreide auf das Katheder. Andrei sitzt neben Alexander. In der Pause gehen die Studenten in den Garten, Unter dem Tisch liegt ein Teppich. An den Fenstern hängen Vorhänge. Er stellt die Bücher in das Bücherregal. diminutive! B. die Mutter die Tür die Tafel C. das Zimmer das Kind das Buch

10. Formaţi substantive A. der Teller der Stuhl der Mantel 11. Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

la întrebări!

Wo wohnt Genosse Florescu? Wer besucht die Familie Florescu? Was sagt Genossin Florescu? Was gibt Genossin Weber dem Kind ? Wie alt ist das Kind ? Was zeigt Genossin Florescu den Gästen? Wie ist die Wohnung? Was hängt an den Wänden ? Wohin gehen dann die Gäste? Wann gehen die Gäste nach Hause?

68

7. LEHRSTOCK

12. Traduceţi 1 A. a) Familia Weber merge la familia Florescu. b) Ei îi dau copilului ciocolată. c) Locuinţa familiei Florescu este frumoasă şi comodă. d) Musafirii merg şi în grădină. e) Dormitorul este la dreapta şi camera de lucru la stînga. f) Familia Weber rămîne la familia Florescu pînă la ora 8. B. a) Unde stă dulapul? — Intre uşă şi fereastră. b) Unde punem televizorul? —-Pe măsuţă. c) Covorul este în faţa patului. — Punem covorul sub masă? d) Tabloul stă atîrnat (atîrnă) deasupra patuluk e) Atîrnă paltonul pe cuier! f) In spatele casei este o grădiniţă. g) Copilul stă (sade) la masă. h) Aşază copilul lîngă mama! C. a) Locuiesc în Piaţa Kogălniceanu. b) Ia loc! c) Mergi acasă? d) Cînd eşti acasă? e) Vii de acasă? f) Rămîn acasă pînă la ora 715. g) Cîţi ani ai ? Merken Sie sich! Guten Tag! Bitte kommen Sie herein! Bitte nehmen Sie Platz! Danke sehr! Um 8 Uhr gehen wir nach Hause. Um 9 Uhr sind wir zu Hause. Radu ist 10 Jahre alt.

8. (ACHTES) LEHRSTÜCK

(Wiederholung) DER GEBURTSTAG Käthe erwacht heute schon früh. Sie öffnet die Augen und sieht auf dem Nachttisch in der Blumenvase einen Strauß Rosen. Sie sind weiß und wunderschön. Mit einem Lächeln zählt sie die Rosen : eins, zwei, drei ... es stimmt : Es sind genau siebzehn. Käthe ist heute siebzehn Jahre alt. Auf dem Nachttisch liegen auch noch zwei Bücher : Rumänische Balladen und Heines Prosawerke. Käthe ist sehr froh. Sie läuft schnell zu den Eltern und dankt für das Geburtstagsgeschenk. Nur Georg, Käthes Bruder, fehlt. „Mutti, schläft Georg noch?" fragt Käthe. „Nein, er ist nicht zu Hause", antwortet Käthes Mutter. „Wo ist er ? Er geht doch heute nicht auf die Fakultät, heute ist Sonntag, er hat keinen Unterricht!" sagt Käthe schnell. „Georg kommt gleich", antwortet der Vater. „Warten wir mit dem Frühstück? Ich bin hungrig", sagt Käthe leise. Die Eltern lächeln. „Da bin ich schon!" ruft Georg laut. Er steht in der Tür. In der Hand hält er einen Strauß Blumen und ein Päckchen. Der Bruder wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag und schenkt der Schwester Blumen und Scho­ kolade. Um halb sechs kommen Käthes Freundinnen und Freunde zu Besuch. Sie bringen Blumen und Geschenke und gratulieren dem Mädchen. Käthe holt Wein, Kuchen und Obst. Alle sind froh, tanzen und verbringen den Nachmittag angenehm.

Erläuterungen 1) ... einen Strauß Rosen (Blumen) = un buchet de trandafiri {de flori) 2) Mutti = mămica 3) Er hält—-hält este persoana a III-a singular prezent a verbului de con­ jugare tare : halten. Verbele tari cu Umlaut sau alternanţa e->i(e), la pers. a Il-a şi a III-a singular, nu intercalează un-e-eufonic la persoana a Il-a

70

8. LEHRSTOCK

singular prezent: ich halte, du hältst, ich betrete ( = păşesc, intru în), du betrittst, şi nu au desinenţă la persoana a IlI-a singular prezent: er hält, er betritt. 4) Er wünscht Käthe viel Glück zum Geburtstag = Ii doreşte lui Käthe mult noroc de ziua ei de naştere. 5) Sie ... gratulieren dem Mädchen — verbul gratulieren se construieşte în limba germană cu dativul — spre deosebire de verbul a felicita din limba română. Lexik Antonyme früh =f= spät Wortfamilie der Tisch, -(e)s, -e = masa der Schreibtisch, -es, -e — biroul der Nachttisch, -es, -e = noptiera das Tischtuch, -{e)s, " er = faţa de masă

Übungen 1. A. Completaţi cu articolul hotărit, nehotărit şi nehotărtt negat! B. Treceţi substantivele la plural!
a) Genosse b) Mensch Gabel Genossin Erläuterung Löffel Übung Apparat Messer Kind Schrank Stunde Teller Student Verfasser Studentin 2. Formaţi diminutivele c) Freund d) Zimmer Bild Bett Garten Tisch Bibliothek Stuhl Vorhang e> Zug Teppich Blume Vorlesung Mann Katheder Frau Lappen Knabe Verkäuferin Mädchen Tag Bauer Jahr Übersetzung

substantivelor! die Blume die Bank die Gabel das Bett das Heft das H aus die Schwester der Bruder die Rose

der Löffel der Schrank der Strauß

DER GEBURTSTAG

71

3. Treceţi substantivele din paranteză la cazul potrivit! a) Die Antworten sind genau (der Schüler, der Student, die Stu­ dentin, das Kind). b) Er schenkt (die Schwester, der Kollege, der Bruder, das Kind) Schokolade. c) Ich besuche (der Kollege, der Freund, die Kollegin). d) Die Studenten holen (die Löffel, die Gabeln, die Messer). 4. Completaţi cu verbele de mai jos la prezenţi korrigieren a) b) c) d) e) Der Lehrer ... das Heft des Schülers. Ich ... die Arbeit des Kollegen. Du ... die Übungen. Die Studenten ... die Fehler. Wir ... die Antwort. öffnen a) b) c) d) e) f) Die Schüler ... die Fenster. ... du dem Professor die Tür? Ihr ... das Gruppenbuch nicht. Wer ... das Buch? Ich ... das Heft. Wir .... den Schrank. grüßen a) b) c) d) e) f) Ich ... den Professor. Der Lehrer kommt in die Klasse und ... . Du ... den Freund. Ihr ... die Genossen. Die Jungen ... die Mädchen. Wir ... die Arbeiter der Fabrik. sehen a) b) c) d) e) f ) ... du die Menschen an dem Strand? Ich ... heute viele Studenten in der Bibliothek. Die Verkäuferin ... Grete nicht. Wir ... viele Neubauten. Die Eltern ... heute einen Film. ... ihr den Professor?

72

8. LEHRSTOCK

nehmen a) b) c) d) e) f) Der Leser ... einen Bestellzettel. ... Sie auch ein Buch ? Ich ... die Gläser und die Teller. Ihr ... die Bilder und die Hefte. ... du das Fleisch und das Gemüse? Wir ... keinen Kuchen, wir... Obst. laufen a) b) c) d) e) /) ... du schnell in das Heim? Ich ... an den Strand. Der Bruder ... zu der Tür. Die Kinder ... zu den Eltern. ... ihr nicht in den Park? Wir ... in den Garten. verlassen a) b) c) d) e) f) Du ... die Bibliothek leise. Anda ... das Studentenheim um halb acht. Wir ... um 13 15 die Schule. Wann ... du die Wohnung? Um wieviel Uhr ... ihr den Speisesaal ? Peter und Klaus ... das Haus und gehen in die Stadt. halten ... Sie den Vortrag heute? Er... ein Glas Wasser in der Hand. ... ihr heute die Stunden? Was ... du in der Hand? spielen Die Kinder ... in dem Garten. ... du auf der Straße? Alina ... mit dem Brüderchen ... ihr mit den Kindern? werden a) b) c) d) e) Käthe ... 17 Jahre alt. Die Schüler ... Studenten. Ich ... Lehrer. ... du Dreher? Wir ... Arbeiter.

a) b c) d)

a) b) c) d)

DER GEBURTSTAG

73

5. Formaţi propoziţii la imperativ persoana a 11-a singular şi plural şi la forma de politeţe! a) b) c) d) e) f) g) h) i) um, kommen, die Bibliothek, fünf Uhr, in. nicht, gehen, das Kino, in, heute. der Freund, grüßen. um 14 Uhr, verlassen, die Wohnung. essen, um 13 Uhr. die Gäste, öffnen, die Tür. nehmen, Wein, Kuchen und Obst. schnell, laufen, zu, die Eltern. die Aufgabe, schreiben.

6. Treceţi substantivele din paranteză la cazurile cerute de prepoziţie ! a) Georg kommt um 13 30 aus (der Speisesaal, die Bibliothek, das Heim). b) Helga kommt von (der Genosse, die Freundin, das Mädchen, die Eltern). c) Er ist um 13 45 bei (der Student, der Freund, die Lehrerin, die Eltern). d) Er geht um 16 15 zu (der Junge, der Verfasser, die Mutter, die Eltern). e) Käthe schreibt mit (der Bleistift, die Kreide). f) Nach geht Marianne in den Gişmigiu (der Unterricht, die Vor­ lesung, das Seminar, die Stunden). g) Seit bin ich zu Hause {ein Tag, eine Stunde, der Morgen, 12 Uhr). h) Außer sind alle hier (der Genosse Andrei, die Genossin Anda). 7. Răspundeţi la întrebările de mai jos întrebuinţlnd cazul dativ sau acuzativ! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wohin stellst du den Stuhl des Professors? Wo steht der Stuhl des Professors? Wohin legt Peter den Bleistift? Wo liegt der Bleistift? Wohin setzt die Mutter das Kind? Wo sitzt das Kind? Wohin hängen die Gäste die Mäntel? Wo hängen die Mäntel der Gäste? Wohin geht der Student? Wo lernt der Student? Wohin legst du das Heft? Wo liegt das Heft? prepoziţiile care cer

74

S. LEHRSTOCK

8. Completaţi cu prepoziţiile potrivite! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Hans fährt ... Mamaia. Er verbringt den Sommer ... Mamaia. Du fährst ... Temesvar. Andas Eltern wohnen ... Temesvar. Der Zug fährt ... Arad. Er ist um 1730 ... Arad. Fahren wir Montag um 7 Uhr ... Predeal? Ihr seid um 13 15 ... Predeal. Sie ist ... einer Freundin. Sie geht ... einer Freundin.

9. Legaţi prepoziţiile cu una din conjuncţiile und, denn, oder, aber, sondern! a) Käthe läuft zu den Eltern. Sie dankt für das Geburtstagsgeschenk. b) Das Bild an der Wand ist nicht von N. Grigorescu. Es ist eine Reproduktion nach Th. Aman. c) Käthe holt Kuchen und Obst. Georg ißt nicht. d) Ich esse jetzt nicht. Ich bin nicht hungrig. e) Gehst du in die Bibliothek? Kommst du in das Studentenheim ? 10. Răspundeţi cu propoziţii negativa A. a) Gehen Sie nach Haus? in die Stadt? in das Kino? zu Besuch? zu einem Freund ? zu einer Freundin ? zu Haus? in der Stadt? auf der Fakultät ? bei einem Freund ? bei einer Freundin ? Unterricht ? Stunden ? Vorlesungen ? Gäste ? Besuch ?

b) Ist der Bruder

c) Haben Sie heute

DER GEBURTSTAG

75

B. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Gehst du heute in die Bibliothek? Ist das Heft der Genossin hier? Hast du einen Blumenstrauß ? Bist du die Studentin Helga? Legst du die Bücher auf den Nachttisch? Sind die Studenten um zwei Uhr in dem Studentenheim? Haben wir morgen Vorlesung? Kommst du um halb fünf in das Kino? Habt ihr einen Fernsehapparat?

11. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) Käthe hat Geburtstag. Sie erwacht früh. Käthes Bruder ist nicht zu Hause. Sie dankt den Eltern für das Geschenk. Georg ist in der Stadt. Georg bringt einen Strauß Rosen. Um halb sechs kommen Käthes Freunde.

12. Răspundeţi! A. a) b) c) d) e) f) B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) Was sieht Käthe auf dem Nachttisch? Wie alt ist sie? Von wem hat sie die Rosen? Was bringt Georg der Schwester? Wer kommt zu Käthe? Wie verbringt Käthe den Nachmittag? Wann haben Sie Vorlesung? Wo haben Sie Seminar? Mit wem haben Sie Seminar? Wann haben Sie Stunden? Wohin gehen Sie nach dem Unterricht? Um wieviel Uhr gehen Sie zu Tisch? Wo essen Sie? Wohin gehen Sie nach Tisch? Wann gehen Sie in die Bibliothek? Was machen Sie dort? Wo sehen Sie Filme und hören Vorträge? Wohin machen Sie einen Ausflug? Wann fahren Sie? Was sehen Sie dort? Wann sind Sie wieder in Bukarest?

76

8. LEHRSTOCK

13. A. Vorbiţi despre o B. Descrieţi 14. Traduceţi! A. a) b) c) d) e) B. a) b) c) d) e) f) C. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) o

excursie!

locuinţă!

Acesta este dulapul. Aceasta este locuinţa familiei Florescu. Aceasta este camera Andei. Acestea sînt camerele căminului studenţesc. Unde stau scaunele, în baie? Dă-i Andei cartea Roxanei! Unde este caietul Andei? Cărţile lui Paul sînt curate. Mariana are 15 ani. Fratele lui Victor nu este acasă. Eu merg cu Alexandru la cinema.

Ce spune studentul Andrei? Cui răspunde studentul Petru? Al cui caiet este acesta? Eu (îi) dau studentului (studentei) cartea. Eu (le) dau studenţilor (studentelor) cărţile. Cu cine faceţi (voi) excursia? Cartea Măriei este pe masă. A cui carte este pe masă? Cartea tovarăşului (tovarăşei) este pe masă. Cărţile tovarăşilor (tovarăşelor) sînt aici. Eu (îl) întreb pe profesor (pe student, pe studentă, pe studenţi, pe studente). I) Răspunsul studentului (studentei) este corect. A cui zi de naştere este astăzi? Ce este ( = s t ă ) pe covor? Al cui frate nu este acasă? Cui (îi) dai cartea? Pe cine saluţi? Ce citim astăzi? Unde te duci? Unde eşti la ora IO13? De unde veniţi (voi) acum? Cînd vin părinţii? La ce oră veniţi (dumneavoastră) ? Cum învaţă prietenul lui George?

D. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I)

DER GEBURTSTAG

77

E. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Astăzi este duminică şi noi nu avem cursuri. Noi nu mergem astăzi la facultate, căci este duminică. Noi nu avem mîine prelegeri ci numai seminarii. Pe noptieră sînt două cărţi, dar pe masă este numai o carte. Eu pun încă trei caiete lîngă carte. Eu iau cartea fratelui din dormitor şi o dau surioarei. Locuinţa familiei Florescu este nouă şi modernă. Familia Weber vine la familia Florescu şi admiră locuinţa. Du-te la bibliotecă şi adu cartea! Te duci la Anda? Astăzi este ziua ei de naştere. Merken Sie sich! Käthe erwacht früh. Es stimmt! Da bin ich schon! Ich wünsche dem Bruder viel Glück. Ich gratuliere der Freundin zu dem Geburtstag. Die Freunde kommen zu Besuch.

9. (NEUNTES) LEHRSTÜCK

EIN BRIEF An Genossin Elena Ionescu
G I U R G I U Eminescustraße Nr. 25

Bukarest, den 2. November 1965 Liebe Mutter! Ich bin schon seit einem Monat im Studentenstädtchen Grozăveşti. Hier wohnen ungefähr 2 500 Studenten in 1 250 Zweibettzimmern. In diesem Studentenstädtchen gibt es viele Hochhäuser, eine Mensa, eine Bibliothek, ein Postamt und sogar eine Schneiderei. Unterricht haben wir vormittags. Nachmittags sind wir frei. Dann lesen wir in der Bibliothek, besichtigen eine Ausstellung oder treiben Sport. Abends gehen wir ins Kino, in die Oper oder wir spielen Schach. Ich schreibe den Brief heute, denn morgen und übermorgen bin ich beschäftigt. Morgen ist Mittwoch, und der Studentenverband hat eine Sit­ zung. Am Donnerstag gehen wir ins Stadion zu einem Fußballspiel. Am Samstag fahren wir aufs Land und besuchen ein Staatsgut. Wir bleiben einige Stunden dort. Ist Vater schon in Predeal? Im Gebirge ist es jetzt gewiß sehr schön. Wie geht es Dir, liebe Mutter? Kommst Du nicht für ein paar Tage nach Bukarest? Bei Onkel Emil wirst Du Tante Olga aus Arad treffen. Es wird für die Tante eine Überraschung sein. Viele Grüße und Küsse Dein Andrei

EIN BRIEF

79

Erläuterungen 1) an Genossin ... = tovarăşei ... sau : către tovarăşa ... In adrese lipseşte articolul. 2) Nr. — Nummer = nr. ( = numărul) 3) den 2. November, citiţi: den zweiten November — în 2 noiembrie 4) Liebe Mutter! = Dragă marnă! Substantivul Mutter ca şi alte nume d e rudenie, stă fără articol, fiind asimilat cu un nume propriu. In limba germană, în scrisori, se pune de obicei semnul exclamării după numele sau titlul celui căruia ne adresăm. 5) ... gibt es Hochhäuser — există (sînt, se află) blocuri; expresia es gibt se întrebuinţează numai la singular, cu un complement la acuzativ. 6) Wie geht es Dir, ...? = Cum îţi merge...? Ce mai faci? In propoziţia aceasta es este pronume impersonal. Dir este dativul pronumelui personal du. In limba germană, în scrisori pronumele personal de persoana a Ii-a singular şi plural se scrie cu iniţială majusculă dacă se referă la per­ soana căreia ne adresăm. 7) ein paar Tage = cîteva zile 8) Dein ... = al t ă u ; Dein este pronume posesiv; şi pronumele posesiv d e persoana a Ii-a singular şi plural apare în scrisori cu iniţială majusculă. Lexik Synonyme treffen + Akk. — begegnen + Dat. Wortfamilie studieren (studierte — studiert) der Student, -en, -en die Studentin, -nen der Studentenverband, -(e)s,~e das Studentenheim, -(e)s, -e das Studentenstädtchen, -s, — = = = = = a studia studentul studenta asociaţia studenţească căminul studenţesc orăşelul studenţilor Antonyme beschäftigt =/= frei

GRAMMATIK
1. CONTOPIREA PREPOZIŢIILOR CU ARTICOLUL

a) Am Donnerstag gehen wir ins Stadion. b) Am Samstag fahren wir aufs Land. c) Im Gebirge ist es gewiß sehr schön.

80

9. LEHRSTOCK

d) Fährst du zur Tante Olga? e) Fährst du zum Onkel Emil? Unele prepoziţii pot fi contopite cu articolul hotărît. Astfel: an in in auf zu zu + + + + + + dem dem das das der dem. = = = = = = am im ins aufs zur zum (ex. a şi b) (ex. c) (ex. a) (ex. 6) (ex. d) (ex. e) (vezi schema nr. 25, pag. 498)

2. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL ŞI CU ACUZATIVUL

(Completare) a) Im Sommer fahren wir aufs Land. b) Am Abend gehen wir in die Oper. c) Gehst du vor dem Essen in die Stadt? In exemplul a, in s-a construit cu dativul (im = in + dem). In exemplul b, an s-a construit cu dativul (am = an + dem). î n exemplul c, vor s-a construit cu dativul. In, an şi vor se construiesc cu dativul nu numai pentru a exprima raporturi locale (vezi pag. 61, Grammatik 1) ci şi pentru a exprima raporturi temporale (întrebarea wann? = cînd?). wo? m an vor-acuzativ » wohin ? ,-d a t i v wann?

3. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL A. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E TIMP

a) Wir sind nachmittags frei. b) Was machst du am Nachmittag?

Ich gehe ins Kino.

Din genitivul unor substantive care exprimă noţiuni privitoare la împăr­ ţirea timpului s-au format adverbe : des Nachmittags -» nachmittags (ex. a).

EIN BRIEF

81

Spre deosebire de substantivele corespunzătoare, care sînt de multe ori pre­ cedate de prepoziţii şi se folosesc cînd acţiunea verbului nu se repetă (ex. b), adverbele acestea se întrebuinţează de obicei cînd acţiunea verbului se repe­ tă (ex. a) Wann? am Morgen am Vormittag am Mittag am Nachmittag am Abend in der Nacht am Montag im Sommer im November um fünf Uhr im Jahre 1965

heute jetzt gestern vorgestern morgen übermorgen

morgens vormittags mittags nachmittags abends nachts montags

B. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL D E LOC

a) b) c) d)

Frau Ionescu wohnt Eminescustraße 1 Sie wohnt in der Eminescustraße 1 Wir bleiben einige Stunden dort, Von hier gehe ich auf die Post.

Complementul circumstanţial de loc se exprimă printr-un substantiv (resp. pronume) sau adverb. Atît substantivul cît şi adverbul pot sta fie singure (ex. a şi c), fie precedate de o prepoziţie (ex. b şi d) Wo? Sie sind auf der Fa­ kultät. Sie sind auf der Post. Sie sind auf dem Land. Sie sind in der Stadt. Sie sind im Gebirge. Sie sind in Predeal. Sie sind im Heim. Sie sind am Fenster. Sie sind am Meer. Sie sind bei einem Freund. Sie sind bei einem Vortrag. Sie sind zu Hause.
6—Limba germană 1881

Wohin? Sie gehen auf die Fa­ kultät. Sie gehen auf die Post. Sie fahren aufs Land. Sie gehen in die Stadt. Sie fahren ins Gebirge. Sie fahren nach PredealSie gehen ins Heim. Sie gehen ans Fenster. Sie fahren ans Meer. Sie gehen zu einem Freund. Sie gehen zu einem Vortrag. Sie gehen nach Hause.

Woher? Sie kommen von der Fa­ kultät. Sie kommen von der Post. Sie kommen vom Land. Sie kommen aus der Stadt. Sie kommen aus dem Gebirge. Sie kommen aus Predeal. Sie kommen aus dem Heim. Sie kommen vom Fenster. Sie kommen vom Meer. Sie kommen von einem Freund. Sie kommen von einem Vor­ trag. Sie kommen von zu Hause.

format din prezentul indicativ al auxi­ liarului werden şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat. verbul werden stă în propoziţia enunţiativă în locul doi. / b) Wird es .) 1 000 000 000 000 eine Billion 1 000 1 500 100 000 1 000 000 5. LEHRSTOCK (Completare) 100 hundert einhundert 101 hunderteins 102 hundertzwei 103 HO 120 200 300 hundertdrei hundertzehn hundertzwanzig zweihundert dreihundert tausend.. persoana a IlI-a singular. Mill. în exemplul b verbul sein este la viitorul I. persoana I plural. Viitorul I este un timp compus. eintausend tausendfünfhundert hunderttausend eine Million (die Million.82 4. 102. eine Überraschung sein. Md. Cînd pre­ dicatul este la viitorul I.) 1 000 000 000 eine Milliarde (die Milliarde. iar în propoziţia interogativă totală în locul întîi şi infinitivul prezent al verbului de conjugat în locul ultim. FORMAREA VIITORULUI I locul ultim 2 / a) Wir werden Vater besuchen. (vezi schema nr. NUMERALUL CARDINAL 9.? In exemplul a verbul besuchen este la viitorul I.infinitivul prezent al verbului de conjugat. locul ultim i . Viitorul I = prezentul verbului werden -}. 555) . pag..

Sie steht an dem Fenster. ich verla-e. der -trand. -on. das -ach. der Ga-t.. das -tadion der -tuhl.. er grü-t.. contopind-o cu articolul.. Ottos Freund ist in dem Gebirge. ss sau ß / B. das Land. sie verla-en wa-en. die Kü-e e-en.. dem Arbeitszimmer und geht . er verlä-t.. Der Student Otto ist bei dem Lehrer. sie grü-en (vezi schema nr. der Gru-. du verlä-t. Wer ist in dem Zimmer? Der Vater kommt in das Zimmer. ihr verla-t. die Wirt-aft. das Kino oder . -lafen -reiben. Konstanza? Ich gehe . ihr grü-t. flei-ig lei-e. das Flei-... Wir fahren in das Gebirge. 13. du wä-st. du grü-t. be-äftigt. 491) 1. das Au-land -eit. In dem Sommer fahren wir an das Meer. ihr wa-t.. die Grü-e... Gehen wir . Citiţi cu glas tare cuvintele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) formate! der -tudent.. ge-tern.. Der Vater kommt . die Überra-ung. au-er.. er i-t. der -onntag... die -wester der Geno-e. Contopiţi prepoziţia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cu articolul! Andrei sitzt an dem Tisch. er lie-t.. fa-t. Eforie oder . der -üler die -traße. du i-t. ich grü-e. wir e-en le-en. . der Mutter . dem Hörsaal. das Wohn­ zimmer. ich le-e. die Stadt. -ön.. ihr e-t. der -rank.. du lie-t. dem Tisch und lernt. intere-ant.. der -port..t a d t . ich wa-e. A.EIN BRIEF 83 Übungen 1. die -peise. dem Gebirge. die .. er wä-t. sie le-en verla-en. Helga geht an das Fenster. die Sträu-e.. -ein. pag. Completaţi cu sch. ein-timmig. Fährst du . Morgen fahre ich . Alexanders Vater ist . -prechen. sie wa-en grü-en. der Ku-. ich e-e. Completaţi cu prepoziţia este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) Die Studenten sind . die Oper? Andrei sitzt . s. das Ob-t der Strau-. gewi-. ihr le-t. die -onne. potrivită.. acolo unde 3. Sie kommen heute von dem Meer. be-uchen.

c') An. in.. d') In. der Vater Predeal. lie­ b') Vor. in. ein Gärtchen. November.. das Gebirge. die Schwester) (in. gen. g) Vor. eine Ausstel­ lung. bei Tisch. Formaţi propoziţii. Land. die Mensa) (in. ich. die Tür! c") Sie fahren. e") Er. eine Ausstellung. der November. wohnen. das Meer. 4. b) Der Teppich. vor. in das er. 13 Uhr. der Bruder) (zu. zu. die El­ Eltern. das Stadion) (auf. die Urlaub. sein. das Kino) (von.. in. ein. der Nachmittag) a) Woher kommen Sie? b) Wo wohnen Sie ? c) Wohin gehen Sie? d) Wann fahren Sie ins Gebirge ? . Haus? k) Wir wohnen . g') Vor Tisch. die Bibliothek. die Eminescustraße) (neben. oft. um. wir. zu. gehen. bei. la întrebări folosind cuvintele din paranteză {aus. ein Kollege) [von. auf. besuchen. das Klavier. das a') In. 5. sein. in das Kino „Patria". e) Er. j) Gehst du . verbringen. an. e') Er. f") Er. der Mittwoch. fahren. Geburts­ Gebirge. g") Nach Tisch. gehen.. das Zentrum) (in. bleiben. ge­ nau. fahren. das Meer. morgen. die Post) (in. der Sommer) (in.84 9. nur. Monat Studentenstädtchea fahren. zu Tisch. wo ? ţintnd seamă de întrebările wann ? a") wohin 1 Wir gehen. LEHRSTÜCK i) Ich fahre . das Postamt) (zu. du. f) Er.. Grozăveşti. der f) Er. auch Alina und Alexander sind .. das Stadion) (in. ein Onkel. das Essen. in.. in. Răspundeţi b") Legen. tag. d"') Der Monat. sie. essen. Bukarest. einige Tage. der Teppich vor.. das Land. schon. a) Wir. auf. das Haus. nach. der Vater? wir. das tern. fahren. der November) (an. dem Meer. d) Ich. haben. sein. in. die Nacht. an. das Meer. der Freitag) (an. c) Sein. gehen.

am Sonntag). morgens). ich. machen? Wir. 829.. bin ich frei.... 611... zwei Stunden... 223. der Unterricht. ich. f) Am Mittwoch haben wir eine Sitzung. b) Heute bin ich am Vormittag beschäftigt. 686. haben. Completaţi. Deutsch. 953. Nachmittags... morgens). um 7 Uhr (am Morgen.. . ist Dienstag. Citiţi şi scrieţi cu litere! 17.EIN BRIEF 85 6. gehen wir in die Oper (sonntags. Montags. am Abend. 7. zu. die Tante. am Vormittag. haben. Formaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) propoziţii! Wir. aber . heute. gehen wir ins Kino (am Nachmittag. Traduceţi şi explicaţi sensul complementului circumstanţial de timp! a) Vormittags habe ich Vorlesungen und Seminare.. e) . abends). Am Nachmittag. 97. beginnen. nicht.. in. auch. die Bibliothek. gehe ich in die Stadt. am Morgen. alegînd complementul variantele posibile! potrivit din paranteză.. denn ich brauche ein Heft (vormittagsr am Vormittag. Lesen. am Abend. 78.. c) . lesen. die Nacht. in. abends. b) . die Nacht! Ich. 101. morgen. wir. Was. 786. 63. nachmittags. nicht. und . du. frei. essen. f) . mittags und abends in die Mensa. die Mensa. haben wir Literaturseminar (morgen. nachmittags. aber dienstags haben wir keine Stunden. in. bin ich beschäftigt (vormittags. 601.. 701. aber am Nachmittag bin ich frei. d) ... 999. 9. in. besichtigen wir eine Ausstellung (samstags. am Nachmittag). d) Die Studenten gehen morgens. . 48. 1000. g) Die Stunden beginnen . Unterricht. c) Am Abend gehen wir ins Kino.. ist Donnerstag. 26. h) . lesen wir in der Bibliothek. nachmittags. gehen. morgens. 345.. am Samstag). am Nachmittag).. um 8 30 .. 1 001 . 589. Am Montag. sein. e) Montags haben wir Literaturvorlesung. wir. übermorgen). gehen. ist Mittwoch (morgen. Folosiţi toate a) . 8. 444...

Anda wird der Kollegin das Buch geben. f) La unchiul Emil este mătuşa Olga din Arad. c) Avem camere cu două paturi. căci mîine sînt o c u p a t : dimineaţa am cursuri şi după amiază am o şedinţă. Wirst du ins Gebirge oder ans Meer fahren ? Das wird eine Überraschung seinl Morgen werden wir keine Stunden haben. Am Sonntag besichtigen wir eine Ausstellung. Ich mache Andrei eine Überraschung. Vizităm o gospodărie de stat. Am Mittwoch haben wir eine Sitzung. LEHRSTOCK 10. Morgen gehen die Studenten zu einem Fußballspiel. Treceţi la t viitor! a) b) c) d) e) f) g) Ich wohne in einem Studentenheim. e) Sîmbătă facem o excursie. g) Faceţi-i mătuşii o surpriză şi veniţi pentru cîteva zile la Bucureşti! . und wann ist er frei? Was macht er nachmittags und abends? Wer hat am Mittwoch eine Sitzung? studenţesc! 13. un oficiu poştal şi chiar şi o croitorie. Răspundeţi a) b) c) d) e) f) g) Wem schreibt Andrei? Wo wohnt die Mutter? Wo wohnt Andrei? Was schreibt Andrei über das Studentenstädtchen Grozăveşti? Wann hat Andrei Vorlesungen. b) Locuiesc în căminul studenţesc Grozăveşti. Wir besuchen Tante Olga.86 9. a) Scriu părinţilor astăzi. d) Merg adeseori la expoziţii. prezent! 11. o bibliotecă. Ich werde der Mutter einen Brief schreiben. Uneori merg şi la un meci de fotbal. Descrieţi un cămin 14. la operă sau la cinema. Die Mutter kommt für ein paar Tage nach Bukarest. Traduceţi! A. Wirst du das Buch bis morgen lesen? la întrebări! 12. Treceţi la a) b) c) d) e) f) g) In der Ausstellung wird Andrei viele Bilder sehen.

Mergeţi sîmbătă la operă? Desigur. Petru. Plecaţi (voi) la munte sau la mare? Deseară mergem la cinema şi mîine vom vizita expoziţia. Sala de lectură are 115 locuri. Mergi la poştă? înainte de masă nu sînt liber. 250 studenţi sînt la o conferinţă în sala de festivităţi. dar Alexandru este la ţară.EIN BRIEF 87 B. căci am cursuri. Şi noi plecăm duminică la munte. în Bucureşti sînt multe stadioane. 5. Cum îi merge prietenului? în cămin locuiesc aproximativ 1 115 studenţi. Komm für ein paar Tage nach Bukarest! Das ist eine Überraschung! . Radu joacă bine şah. a) b) c) d) e) f) (Noi) îl vom vizita pe Andrei la Predeal. locuieşte la ţară. gut. pe strada Alecsandri nr. fratele lui Alexandru. Vom locui în Predeal. Andrei este la munte. La prînz şi seara mîncăm la cantina studenţească. La cantină mănîncă 1250 studenţi. părinţii lui locuiesc la ţară. Merken Sie sich! Wie geht es den Eltern? —Danke. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C.

Im Haus der Scinteia ist auch der Fernsehsender. wir gehen jetzt nach Hause. antworte ich. Zeitungen und Zeitschriften. Jetzt ist es grün. die Wohnhäuser und die Schaufenster der Kaufhäuser. „Komm. wie viele Autos. Autobusse. in den Autobuzul-W erken. Die Haupt­ stadt unseres Landes ist Bukarest. „Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke". . (ZEHNTES) LEHRSTÜCK BUKAREST Unser Vaterland ist die Sozialistische Republik Rumänien. Unsere Partei ist die Rumänische Kommunistische Partei (RKP). wir warten noch. Vom Bahnhof fahren wir mit dem Autobus ins Zentrum. Sie hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien und Bibliotheken." „Jetzt ist es gelb. Ich zeige meinem Neffen das Zentrum ! „Dieses Gebäude ist die Universität. „Oh. Neben diesem Kombinat sind Seen und der Park Herăstrău. Auch der Staatsrat und die Regierung haben ihren Sitz in Bukarest." Am Nachmittag gehen wir in die Stadt. Hier ist der Sitz des Zentralkomitees der Partei. Diese da fährt bis zum Kombinat Haus der Scinteia. Jetzt überqueren wir die Straße. Von der Haltestelle gehen wir noch einige Minuten zu Fuß." Unser Autobus hält vor dem Kino „Patria". Fahrräder und Motorräder!" „Hier siehst du auch eine Straßenbahn. Mein Neffe Otto besucht Bukarest.10. In Bukarest gibt es auch viele Institute und Schulen. Wir warten aber ein wenig : das Licht der Verkehrsampel ist rot." „Siehst du die Trolleybusse? Wir erzeugen sie in unserer Hauptstadt. Otto bewundert den Boulevard. Bro­ schüren. Buka­ rest ist der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens. Dort erscheinen Hunderttausende von Büchern. „Wir wohnen in jenem Wohnblock dort". sagt er. Überqueren wir die Straße?" „Nein.

-n... das Zentrum = centru. Arbeiter. Se întrebuinţează •— ca toate celelalte denumiri de ţări de gen neutru •— fără articol.. Der Saal faßt über 3 000 Per­ sonen und ist ein Meisterwerk der Architektur. în sens abstract. Otto. au cuvîntul de bază comun. hier ist der Palast der Republik.und Beamtenfamilien = familii de muncitori şi funcţionari. = sute de mii de . la sfîrşitul ultimului substantiv. 7) Theater. -n = fiul fratelui sau al surorii.BUKAREST 89 „Schau. In celălalt sau celelalte substantive compuse el se înlocuieştecu o cratimă.und Filmvorstellungen. Sie sind herrlich! Wer wohnt d o r t ? " „Viele Arbeiter. 4) der Mittelpunkt = centru.. acesta se scrie o singură dată. întrebuinţate succesiv. . er ist der Schauplatz von Kongressen. -s.und Filmvorstellungen = spectacole de teatru şi cinema.und Beamtenfamilien." „Neben dem Palast sehe ich viele Hochhäuser. Theater. Konferenzen. Lexik Vieldeutige Wörter z gospodăria die Wirtschaft^ \ economia .= fiul fiului sau al fiicei în raport cu bunicii 6) Hunderttausende von . Dacă două sau mai multe substantive compuse.. Komm." Erläuterungen 1) die Sozialistische Republik Rumänien = Republica Socialistă România 2) die Rumänische Kommunistische Partei (RKP) = Partidul Comunist Român 3) der Mittelpunkt der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens -— Substan­ tivul Rumänien este în limba germană de gen neutru. spre deosebire de der Enkel. în sens concret 5) der Neffe. im Erdgeschoß gibt es Kaufhäuser und Restaurants. wir besuchen jetzt das Kunstmuseum.

PRONUMELE DEMONSTRATIV a) b) c) d) Dieses Gebäude ist die Universität. diese. 531) 2. Pronumele demonstrativ dieser şi jener se declină ca articolul hotărit : Singular Masculin Feminin Neutru N. Was ist aber jenes Gebäude dort? Dieser Wohnblock hat 8 Stockwerke. a şi c) = aeest. der des dem den dieser dieses diesem diesen jener jenes jenem jenen die der der die diese dieser dieser diese jene jener jener jene das des dem das dieses dieses diesem dieses jenes jenes jenem jenes Plural Masculin. Pronumele demonstrative dieser şi jener pot fi întrebuinţate adjectival {ex. c) şi substantival (ex. jene. acela. acesta. Feminin. G. . b) = acel. dieses (ex. I la cazul nominativ meinem (ex.90 10. aceasta. N. jenes (ex. Diese fährt bis zum Kombinat „Haus der Scînteia". (vezi schema nr. Pronumele demonstrativ de depărtare este jener. acea. 65. aceea. mein (ex. b. pag. die der den die diese dieser diesen diese Neutru jene jener jenen jene Desinenţele pronumelor demonstrative dieser şi jener sînt identice cu desinenţele articolului hotărit. d). A. I la cazul dativ. această. LEHRSTÜCK GRAMMATIK 1. Pronumele demonstrativ de apropiere este dieser. A. a. PRONUMELE POSESIV a) Mein Neffe Otto besucht Bukarest. G. a) este pronume posesiv de pers. b) Ich zeige meinem Neffen das Zentrum. b) este pronume posesiv de pers. D. D.

pron. pos. meine. I h r . nehotărît Desinenţa pronumelui posesiv ^ ^ p J u r d e s i n e n ţ e l e a r t . eu(e)re III plur. depinde de posesor. ihre. / l a sing. hotărft. pos. vocala e se suprimă de obicei înaintea lui r: unsrer. eu(e)re. mein. pos pos pos. . deine sein. Ihr. i h r . mein. în limba germană. Bücher Bücher Buch. . einen Brief — eine Alexander (er) zeigt<f seinen Brief —• seine Briefe — die die Alexander (er) z e i g t \ seine Briefe —• seine einen Brief — eine Marianne (sie) zeigt<^ ihren Brief — ihre die Marianne (sie) zeigt<f ihre Deci: posesorul •*—j-pron. seine ihr. ihr. ihr. 529) O b s e r v a ţ i e . seine. Buch. persoanei persoanei persoanei formei de I Desinenţa pronumelui posesiv este în funcţie de obiectul posedat. în formele declinate ale pronumelor unser. Acordul se face adăugindu-se la pronumele posesiv desinenţele articolului nehotărit (respectiv ale articolului nehotărît negat) la singular şi ale articolului hotărît (respectiv ale articolului nehotărît negat) la plural. Ihre ich îi corespunde du îi corespunde îi corespunde er îi corespunde sie îi corespunde es îi corespunde wir pron. pos. Buch. pos. şi anume : persoanei I sing. uns(e)re. euer. ihr îi corespunde pron. sein. pron. sein. unsrem (eurem) Freund. (eurer) Fakultät. desinenţele art. ihre politeţe Sie îi corespunde pron. pos. seine. pos. sie îi corespunde pron.BUKAREST 91 Pronumele posesiv. persoanei II sing. număr şi caz cu acesta. unser. posesiv + desinenţa -—*• obiectul posedat Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Zeitschriften Zeitschrift Zeitschrift Zeitschriften Briefe —• die Briefe — ihre Zeitschriften — ein — sein — die •— seine — ein — ihr — die — ihre Buch. Ihre. I plur. ihre sein. meine dein. pag. (vezi schema nr. seine unser. . în acest caz e din rădăcină rămîne : unserm Professor. dein. pron. euer. euer. . pronumele posesiv acordindu-se In gen. uns(e)re II plur. Bücher Bücher ^ . pron. pron. ihre. deine. Uneori se suprimă e din desinenţă. 62.

-n Strahl. 39. . Ob s e r v aţii. In exemplul a: die Seen este nominativul plural al substantivului der See. -n Ohr. -en Vetter. sînt : de genul der der der der der Staat. -es. DECLINAREA MIXTĂ A SUBSTANTIVELOR 10. -n Schmerz. -en Ende. b). 2) toate substantivele neutre din grupa a IV-a de plural. dar de obicei se declină slab. der des dem den See Sees See See Plural die der den die Seen Seen Seen Seen Din declinarea mixtă fac parte : 1) cîteva substantive de gen masculin din grupa a IV-a de plural. Deci: sub­ stantivul der See se declină mixt. 511) Declinarea mixtă cuprinde substantive de gen masculin şi neutru. Substantivul der Bauer poate fi declinat şi mixt. -s. -n (vezi schema nr. LEHRSTOCK a) Neben dem Kombinat sind die Seen. -es. dar — spre deosebire de majoritatea substantivelor din această grupă — nu se de­ clină slab decît la plural (ex.92 3. -(e)s. a). -en Bett. pag. -en Hemd. Vedem că substantivul der See face parte din grupa a IV-a de plural. -s. -en Nachbar. Substantivul der Nachbar se poate declina şi slab. 1. D. -s. la singular se declină tare (ex. Singular N. -es. -en masculin = = — = = statul vecinul raza vărul durerea das das das das das de senul neutru = = = = = ochiul urechea cămaşa patul sfirşitul Auge. A.> 2. -s. G. Substantive de declinare mixtă. -(e)s. mai des întrebuinţate. -es. b) Otto bewundert den See. Aceste substantive se declină la singular tare şi la plural slab. în exemplul b: den See este acuzativul singular al aceluiaşi substantiv.

-erbringen. A. c) Die Universität hat zwölf Fakultäten und viele Laboratorien. b) . încolo se declină ca substantivele de declinare mixtă : N. Încolo se declină ca sub­ stantivele de declinare tare : N. der -uß . Autobusse . pag. die Professoren — ex. Singular das Laboratorium des Laboratoriums dem Laboratorium das Laboratorium Plural die Laboratorien der Laboratorien den Laboratorien die Laboratorien (vezi schema nr. -ruh. der -etter. Substantivele de origine negermană terminate în -ium (exemplul c) sau în -um (de ex. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DE ORIGINE NEGERMANĂ a) Die Studenten grüßen ihre Professoren. 42.. der -ater. 513) Übungen 1. der -erkehr c) -inden. Multe substantive de origine negermană fac parte din grupa a V-a de plural. D. des Autos der Autos D. die -orstellung. a) se declină mixt. der Pro -essor b) -orn. Substantivele din această grupă se declină în felul următor : Singular Plural N. das Museum) schimbă la plural pe -(i)um în -(i)en.. Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat (der Professor. wie viele Autos.. întrebuinţaţi consoanele î sau y! a) -assen. D. -ehlen d) das -iertel. das So-a. der -ortrag. der -er-asser . Singular der Autobus des Autobusses dem Autobus den Autobus die der den die Plural Autobusse Autobusse Autobussen Autobusse D. A. Substantivele de origine negermană terminate în -bus dublează pe s la genitivul singular şi la toate cazurile pluralului. das Auto die Autos G. der -ilm. -leißig. Completaţi! A. Aceste substantive au accentul mobil. -iel. dem Auto den Autos A. A. das -est. G. das Auto die Autos G..BUKAREST 93 4. G. das -enster. -or. B.

-oher. -ohin. -arten. Freund das Buch. Freundes. întrebuinţaţi consoanele v sau w/ a) der -erktätige. Heft? Heft? Heft? Heft? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? Freundin ? a) Das ist das Buch b) Das ist das Buch c) Ich gebe d) Ich gebe e) Fragst du f) Er zeigt dem Neffen g) Hast du dkjenmdeinjenIhrunser- h) Schreiben Sie . LEHRSTÜCK B. Wohnung. Freundin. Freund das Buch. -ohnen. Wohnung. Freundin. Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Freundin das Buch Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Lehrer ? Wohnung. das Meister-erk c) die Blumen-ase. Freund das Buch. Freundin. Freundin. be undern. Completaţi desinenţele! deindiesmeinunserdeindiesmeinunserdeindiesdeineuerdeindiesdeineurdeindiesihrdeindiesdeinihrFreundes. Freundes. Freundes. Freundin. Freund das Buch. Wohnung. das -erb 2. -asc hen. -eiß . Freundes. das Rla-ier. das -asser b) der Boule-ard. Wohnung. die Uni-ersität.94 10. Freund das Buch.

Ferien Professor.(Jen-) Zimmers ist braun. b) Jen.Genosse ist fleißig. Freunde.(jen-) Häusern ist ein Kino... von . Bücher. zu . b) .. .. Formaţi B.(Jen-) Wohnung. 5. .(Jen-) Klasse ist groß. Hefte. aus . e) bei . Zeig dies..Genossin ist fleißig.. Răspundeţi propoziţii! pentru următoarele substantive. Mutter. Eltern.Genossen sind fleißig. 4. . c) . Schlaf räum Lehrerin. Klasse . Vater. A. Kollegin.Schüler und Jen. g) Die Schaufenster dies. ....(jen-) Kind dein Buch. Zeig dies. f) Neben dies. d) Zeig dies.(jen-) Kino. Bibliothekarin la întrebări! Folosiţi cuvintele de la margine! a) Ist dieses Buch für Ihr Neffe)? Ihre Tante) ? Ihr Schwesterchen) ? Ihr Lehrer) ? Ihre Lehrerin) ? Ihr Buch)? Ihr Kollege) ? Ihre Kollegin) ? Ihr Bruder) ? Ihre Schwester) ? Ihre Ihre Ihre Ihre Lehrer) ? Lehrerinnen) ? Kollegen) ? Kolleginnen) ? b) Ist das c) Ist das das Buch d) Machen Sie den Ausflug mit . e) Wir sehen dies.. Wir sehen dies.(jen-) Parks. ....Genossinnen sind fleißig. . . f) bei . . Kind.(Jen-) Bahnhof... Dies.(Jen-) Schülerin dein Buch.. mit . Completaţii a) Dies. Neffen Genossen . Wohnung. .(Jen-) Schüler dein Buch.... zu . Wir sehen dies.. Dies. bei .. Kollegen... d) bei .. Dies. h) Wir besichtigen dies.. Uhr. c) Die Tür dies.. Găsiţi un pronume posesiv potrivit a) ..(jen-) Kaufhäuser sind schön...Schülerin gehen in die Bibliothek. Lehrer . ..BUKAREST 3. Die Tür dies. Zimmer....

Otto sieht unser.Vater Blumen.Lehrer.Lehrerin.Lehrer. Hier sind die Bücher unser. e) Anna sieht ihr. Anna gibt euer.Tante.Lehrerin. Otto sieht sein. ihre Freundin) ? (seine Eltern.Lehrer. unsere Freunde) ? (ihre Eltern. e) Gehen Sie heute zu (Ihr Bruder)? (Ihre Freundin)? (Ihr Brüderchen)? (sein Freund. c) Der Schüler antwortet sein. i) Wir besuchen Ihr. Mein Vater zeigt (sein Neffe) das Zentrum (diese Stadt). Das Zentrum (unsere Stadt) ist schön.Lehrer.Onkel.Lehrerin. Ich habe die Adresse dein. unsere Freundinnen) ? f) Waren Sie gestern bei Completaţi! a) Otto besucht mein.Vater. Der Onkel wohnt in (jenes Haus). g) Otto sieht unser. b) Ich besichtige die Wohnung dein.Lehrer. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Straßen (unsere Stadt) sind sauber. h) Anna gibt euer. d) Die Schülerin antwortet ihr. seine Freundin) ? (ihr Freund. Der Lehrer gibt (jene Schüler) Bücher.Lehrerin. Das Fenster unser. Wir wohnen in (dieses IIaus). Wir besuchen Ihr. f) Das Fenster unser. Der Schüler antwortet sein. 7. .Lehrerin. LEHRSTOCK.Mutter. Otto sieht sein.10. Fahren wir mit (diese Straßenbahn) oder mit (jener Autobus)? Im Konzertsaal sehe ich (mein Freund) und (meine Freundin).Freundin.Kinder. Die Schülerin antwortet ihr.Freundes.Klasse ist groß. Die Wohnungen (diese Gebäude) sind groß.Lehrer.Mutter Blumen. Otto besucht mein.Zimmers ist groß. Wir besuchen Ihr. Anna sieht ihr.

f) Vitrinele acestor magazine sînt minunate.BUKAREST 97 8. d) Dă-i lui Alexandru cartea ta. Răspundeţi a) b) c) d) e) 9. a) Bucureşti este capitala ţării noastre. ni) Studenţii vizitează multe muzee. d) In acest parc este un lac. c) Această clădire este universitatea. I) Lîngă Bucureşti sînt multe lacuri. e) Tramvaiul se opreşte în faţa casei lor. (prietena Dvs. h) Nu traversaţi strada. căci lumina semaforului este roşie. autobuze şi tramvaie. i) în biblioteca noastră există multe cărţi. k) Loc rinţa vărului meu este mare şi frumoasă.) ? h) Merg cu prietenii mei (prietenele mele) la expoziţie. Aşteptaţi puţin! i) în centrul oraşului vedem parcul Cişmigiu. j) Vin de la părinţii dumneavoastră. k) Vin de la dumneavoastră. f) (îi) vezi astăzi pe prietenii noştri? g) Unde locuieşte prietenul Dvs. 1881 . Merken Sie sich! Wir gehen ins Zentrum. la întrebări! Wie heißt unser Vaterland? Was ist Bukarest? Wessen Mittelpunkt ist Bukarest? Welche Gebäude sehen Sie in Bukarest? Was erscheint im Kombinat Haus der Sdnteia? Traduceţi! A. 7—Limba germană — c. j) Universitatea noastră are biblioteci şi laboratoare. Der Saal des Palastes der Republik ist ein Meisterwerk der Architektur.und Filmvorstellungen. n) Aceasta este cartea ei. a) Unde locuieşte unchiul tău (mătuşa ta) ? b) Unde locuiesc ei? c) Merg cu vărul lui la cinema. b) Pe străzi şi bulevarde vedem multe automobile. B. m) Merg la el. ziare şi reviste. g) Casa noastră are numai două etaje. e) (îi) dau prietenei tale cartea ta. I) Merg la fratele lui. Wir sehen Theater.

Kaufen wir etwas ? M a r t i n : Vielleicht. Bleistifte. Ohne sie kaufe ich nicht gern. Wann öffnet man ? M a r t i n : Um 8 Uhr. Federhalter und Tinte. Man findet dort Bücher. Tante Marie kommt auch mit uns. Verkäufer: Was wünschen Sie? O n k e l M a r t i n : Bitte zwei Stück Seife. Links verkauft man Kurzwaren : Zwirn. Rechts ist eine Buchabteilung. Plötzlich hört man Musik. Rechts verkauft man Toilettenartikel: Parfüm. Hefte. Es hat 5 Stockwerke und viele Abteilungen. dort in der Ecke. Ich zeige dir aber alle Abteilungen. Tante Marie kauft ein Dutzend Knöpfe für ein Kleid. Haarbürsten und Zahnbürsten. heute besuchen wir das Warenhaus „Victoria". Lippenstifte. Sie zahlen. Füllhalter. Kölnischwasser. Nadeln.11. Knöpfe. ( E L F T E S ) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (I) Onkel Otto: Onkel Otto: Onkel M a r t i n : Otto. Rasierapparate. Otto: Wo zahlen wir ? Verkäufer: Sie zahlen an der Kasse. Ich brauche ein Paar Schuhe und Tante Marie braucht ein Kleid. Ich gebe Ihnen einen Kassenzettel. Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme. Das Warenhaus ist sehr groß. bekommen das Paket an der Warenausgabe und gehen weiter durch die Halle. Otto: Was ist das ? Sind wir in einem Konzertsaal ? . Was kostet das? Verkäufer: Das kostet 15 Lei. Unten ist eine Halle. Am Verkaufstisch stehen viele Käufer. Puder. eine Zahnpaste und 3 Rasierklingen.

Die Farbe steht Ihnen gut. 4) ein Dutzend Knöpfe = o duzină de nasturi 5) Fernseh. Man findet hier auch Radioapparate. Ist das nicht schon seit langem dein Wunsch? Otto: Versprichst du es mir ? O n k e l M a r t i n : Ich verspreche es dir. Fernseh. zwei Dutzend Knöpfe — zwei Paar Schuhe. Martin? Verkäuferin: Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid. dann kaufe ich dir im Sommer einen Fotoapparat. Otto: Was zeigt ihr mir noch ? Tante Marie: Hier ist die Abteilung für Textilwaren. Du hörst jetzt eine Schallplatte.. Kommt zum Fahrstuhl! Erläuterungen 1) ein Paar — o pereche ein paar = cîţiva.IM WARENHAUS (I) 99 (lacht) : Nein.. Lerne fleißig. neben uns ist die Abteilung für Musik­ instrumente und Sportartikel.. cîteva 2) în substantivul Abteilung (ap'taelUyj) = raion. accentul nu cade pe prima silabă ci pe a doua 3) zwei Stück Seife = două bucăţi de săpun In limba germană substantivele masculine şi neutre care indică unităţi de măsură sau cantităţi se întrebuinţează după numerale numai la singular.und Tonbandgeräte •— Fernsehgeräte und Tonbandgeräte = te­ levizoare şi magnetofoane (vezi pag. Gefällt euch dieser Stoff? Otto: Kaufst du ihn ? Tante Marie: Was sagst du. O n k e l M a r t i n : Wir gehen vorher in die Abteilung für Konfektions­ waren. = sortimentul de.. Ex. 89.und Tonbandgeräte. Die Auswahl an Stoffen und Seidenwaren ist groß. Erläuterung 7) 6) die Auswahl an. 7) Was kostet das? = Cît costă aceasta ? cît face aceasta ? Lexik Synonyme der Fernsehapparat — das Fernsehgerät der Füllhalter — der Füller Onkel Martin .

-nen — vînzătoarea der Verkaufstisch. ich meiner mir mich .) = mătăsurile = die Schuhwaren (f. sie ihrer ihr sie III-a N. -e = tejgheaua die Ware. sg. A. a) Mir gefällt jener Stoff.. -s == vînzătorul die Verkäuferin. a IlI-a plural (sie). wir unser uns uns ihr euer euch euch M.LEHRSTOCK Wortfamilien kauîen (kauîte-gek auît) = a cumpăra verkaufen-verkauf te­ verka uft — a vinde der Käufer. personal se declină în felul următor : Singular Pers. sie ihrer ihnen sie M. PRONUMELE PERSONAL A.cumpărătorul die Käuferin. er seiner ihm ihn Pers.) = textilele die Konfektionswaren (f. -nen = cumpărătoarea der Verkäufer. sg. sg. A. a F. -ei . -n = marfa das Warenhaus. dativul pronumelui personal. F. b) Ich zeige dir alle Abteilungen.) = confecţiile die Seidenwaren (f. a Ii-a singular (du). D. N. c) Der Verkäufer zeigt ihnen Kämme. •es. I N. D. pers. I singular (ich). sg. -n = ghişeul de eliberare a mărfurilor. es seiner ihm es Pers. arr balajul die Kurzwaren (f.=. mir este dir este ihnen este Pronumele dativul pronumelui personal.100 11.) == merceria die Textilwaren (f. a II-a du deiner dir dich Plural N. -s. sg-) = încălţămintea GRAMMATIK 1. . pers. n er = magazinul die Warenausgabe. G. G. dativul pronumelui personal. pers.

atît pentru singular cît şi pentru plural. Genitivul pronumelui personal se întrebuinţează rar (vezi pag. n-are corespondent în limba română. c) Plötzlich hört man Musik. ca în limba română. 78. este identic cu pronumele de. prin diateza reflexivă cu valoare pasivă : Man öffnet um 8 Uhr = Se deschide la ora 8. Man se traduce. cu deosebirea că pronumele de politeţe se scrie cu majusculă. D. (vezi schema nr. Apare numai la nominativ. A. 1. PRONUMELE XEHOTĂRÎT a) Wann öffnet man? b) Links verkauft man Kurzwaren. 621. Predicatul pro­ poziţiei. persoana a IlI-a plural. In timp ce în limba română poate apărea în aceeaşi propoziţie atît forma accentuată cît şi cea neaccentuată a unui pronume personal. 2. în limba germană pronumele personal se pune numai o singură dată. Mir gefällt jener Stoff. trebuie să stea la persoana a IlI-a singular. de cele mai multe ori. în limba germană. Man este un pronume nehotărît. Sie Ihrer Ihnen Sie B. la toate persoanele. deci numai ca subiect. substantival. pag. Se poate referi — în mod neprecis — la una sau mai multe per­ soane.IM WARENHAUS (I) 101 Pronumele de pcditeţe N. pronumele personal are o singură formă. G. = Mie îmi place stofa aceea. şi nu două forme (una accentuată şi alta neaccentuată). 622). în limba germană pronumele personal se declină şi la genitiv. 536) . Pronumele de politeţe. Observaţii. al cărei subiect este man. 2. Spre deosebire de limba română.

für. datorită prepoziţiilor ohne ( = fără). pag. c) Sie brauchen 3 Meter für ein Kleid. ein Kleid stau la acu­ zativ. sie. (vezi schema nr. Fiecare din propoziţiile de mai sus are două complemente: nnol Îs dativ (complementul persoanei) şi altul la acuzativ (complementul lucrului). Şi prepoziţiile uni ( = în jurul.u n substantiv (ex. b) Ohne sie kaufe ich nicht gern. pentru. 121. Der Onkel kauft ihn Acuzativ dem Neffen (ihm) Dativ .) d) Der Onkel zeigt dem i\'effen alle Abteilungen. ohne. Ich kaufe ihn dir Versprich e> mir. care cer acuzativul. a) şi printr-un pronume (ex. pe cind în exemplele c şi d complementul la acuzativ (exprimat printr-un pronume) stă înaintea complementului la dativ. 573) ORDINEA COMPLEMENTELOR ÎN PROPOZIŢIE a) b) c. la) şi gegen ( = in contra) cer acuzativul. uin cer cazul a e u z a t i v. b)] stă înain­ tea complementului la acuzativ. Ich kaufe dir einen Fotoapparat. in propoziţiile de mai sus. durch ( = prin) şi für ( — pentru). gegen. în exemplele a şi b complementul la dativ [exprimat p n n t r . Prepoziţiile durch.102 3 PREPOZIŢIILE CU ACUZATIVUL II LEHRSTÜCK <L) Sie gehen weiter durch die Halle. cuvintele : die Halle. Prin urmare : Dativ Acuzativ Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) einen Fotoappartat. Obser­ văm că ordinea complementelor din exemplele a şi b diferă de ordinea com­ plementelor din exemplele c şi d.

Complementul la acuzativ. Folosiţi eu sau äu : a) die Erl-terung. das H-ft.verkauft man auch -stifte und -halter. er. Completaţi! A. Sie fahren mit dem -stuhl in die Abteilung für Konfektions- Treceţi pronumele din paranteză la cazul potrivit! A. a) Ich gebe (du.. der V-rk-hr B. pag. wir. das P-ckch-n. es) ? c) Er besucht (ich. In der sieht Otto Radio. ihr. sie. exprimat printr-un pronume personal. das Vat-rland. Im Warenhaus gibt es auch eine . ihr.: Kölnisch. er. n-. f-l-n d) üb-rs-tz-n. Martin einen Kassen-.IM WARENHAUS (I) 103 Complementul la acuzaţie. In der Buch. erz-gen. h-te. Completaţi cu cuvinte din text! Kurzwaren verkauft man A. du. Sie). exprimat printr-un substantiv. der Fr-nd. sp-t. 585) Übungen 1. 134.und einen -stift. der Sb) 1-ch-ln. stă în urma complementului la dativ. sie. das M-r. ä sau eh! a) Rum-ni-n. Sie) das Buch. ihr. der N-fff) die Univ-rsit-t. die Verk-ferin b) das Geb-de. r-chts. das G-m-ld-. für Musik-. d) Wir sehen (du. In der Abteilung für Textilwaren Toilettenartikel Bücher Musikinstru­ mente Konfektions­ waren B. die Halt-st-Ue) h-ng-n.. der Kaff-. Sie) täglich. sie. das M-dch-n. wir. Folosiţi e. a) b) c) d) e) f) Die Tante braucht Toiletten. er. das G-b-ude. der V-tt-r.. die Fakult-t.. . b) Antwortest du (ich. stă înaintea complementului la dativ. n-n 2. ee. die -lt-rn c) das G-rtch-n. (vezi schema nr. sie. Die Verkäuferin gibt .und -apparate.

Der Lehrer zeigt (lui) ein Buch. a III-a fem. I) Komm schnell. Ich gehe nicht ohne (du)"ins Warenhaus. f) Du bekommst das Buch durch (er) oder durch (sein Freund). Sie antwortet (wir). Gefällt (vouă) dieses Kleid ? Gefällt (d-voasträ) dieses Kleid? (ei) gefällt dieser Stoff. die Kinder). Der Verkäufer gibt (lor) die Knöpfe.) einen Brief. ich sehe (pe ei) schon vor dem Kino. a III-a fem. Die Tante kauft (ţie) einen Kamm. aber (pe el) interessiert das Radio. aber (lui) gefällt jener Stoff. c) Er lernt mit (der Freund. die Lehrer). b) Andrei trifft (der Genosse. e) Um (der Verkäufer) stehen mehrere Käufer. 6. Arbeitest du oft mit (er. d) Ohne (mein Onkel) gehe ich nicht ins Warenhaus. d) Die Studentin antwortet (die Lehrerin. es) ? Ich zeige (sie: pers. înlocuiţi substantivele prin pronume personale! a) Der Student grüßt (der Lehrer. substantivele din paranteză la cazul potrivit! 4. LEHRSTOCK B. A. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Otto fährt zu (er).) die Stadt. a III-a plural) das Buch? Siehst du (er) ? Otto schreibt (sie: pers. Kommst du mit (ich) in die Bibliothek? Gibst du (sie: pers. Wir fragen (ihr. der Freund) (die Genossen. b) Wir gehen durch (die Abteilung) für Kurzwaren. Der Lehrer zeigt (ei) ein Buch. Treceţi substantivele şi pronumele din paranteză la cazul cerut de prepoziţie ! a) Ich kaufe zwei Bücher für (du) und einen Bleistift für (meinOnkel). Puneţi în locul parantezei pronumele a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) respectiv la cazul potrivit! Der Onkel zeigt (mie) das Warenhaus. Ich gebe (Sie) das Buch. die Freundinnen). c) Gegen (Ihr Wunsch) kaufe ich nichts. die Freunde) (die Freundin. das Kind) (die Lehrerinnen. Sie).104 11. Er fragt (pe ea): „Kommst du mit (noi)?" (Pe mine) interessiert dieser Fotoapparat. Puneţi B. 5. die Genossin. die Genossinnen). . Der Onkel sieht (pe noi) unten in der Halle.

Pe mine (el) nu mă vede de aici. a) îţi dau cartea ta (creionul tău). Traduceţi! A. El este contra mea. Arată-i-o! (D-voastră) nu vă place această rochie? Acest film nu le place. Acolo se găsesc multe stofe. dar nu ţi-o dau. c) El îi dă (ei) cartea lui (creionul lui). b) îmi dai cartea ei (creionul ei). Die Verkäuferin zeigt der Tante die Bluse. Cumpără-mi pieptenul! Cumpără-mi-1! El îmi vinde cerneală. azi vii cu noi la cinema. Wir kaufen der Tante Knöpfe. C. caiete şi creioane. Iţi arăt magazinul cu cele cinci etaje. Acolo se vînd multe mărfuri. Vă dau (vouă) o bucată de săpun. b) Die Verkäuferin zeigt die Bluse. c) Der Verkäufer gibt dem Schüler das Heft. în jurul aparatului de radio stau cumpărători. Mergem prin secţia pentru mărfuri textile. Der Onkel kauft dem Neîîen den Fotoapparat. e) Bringen Sie bitte das Buch! Bringen Sie bitte meiner Freundin das Buch I f) Gib dem Onkel die Schallplatte! 8. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) B. Răspundeţi la întrebări! a) Wohin geht Otto? b) Was besucht er? c) Was sieht er in der Abteilung für Toilettenartikel? d) Was kauft Onkel Martin? c) WTo zahlen sie und wo bekommen sie das Paket? f) Was sehen sie in der Abteilung für Kurzwaren? g) Was findet man in der Buchabteilung? h) Wo hört Otto Musik und was sieht er dort? i) Was sucht die Tante in der Abteilung für Textilwaren? 9. dar pe tine te vede. El mi-o vinde. (Eu) Ţi-o arăt.IM WARENHAUS (1) 105 7. îţi arăt cartea. a) b) c) d) e) f) Paul. Nu te duce la şcoală fără cerneală! Vă rog daţi-mi o duzină de nasturi pentru această rochie. Înlocuiţi complementele prin pronumele corespunzătoare! (Atenţie la topică!) a) Der Onkel kauft den Fotoapparat. . Un vînzător le arată cărţi. Arată fratelui peria de dinţi. d) Wir kaufen Knöpfe.

Daţi-i-o vă rog! El are mîine seminar şi are nevoie de ea. f) Mergi la raionul cu articole de confecţii? — Da. k) Şi fratele dumneavoastră locuieşte în Bucureşti? — Da. mai înainte a fost la mare. el locuieşte de un an în Bucureşti la mătuşa noastră. LEHRSTOCK d) e) f) g) h) i) Ea îi dă (lui) cartea ei (creionul ei). Dă-i (lui) cartea lui Alexandru! Mîine merg cu tine (cu prietenul tău) la cinema. Die Farbe steht Ihnen gut. Sie braucht ein Paar Schuhe. b) Sînt de cîteva zile aici. j) Merg cu plăcere cu dumneavoastră la părinţii dumneavoastră (lui. j) „Cumpără-ţi o duzină de lame de ras!" îi spuse mătuşa unchiului. g) Ce faci înainte de oră? h) Ce faceţi după cursuri? i) Fratele meu este acum la munte. lor). e) Iau şi o bucată de săpun. Die Auswahl an Stoffen ist groß. a) Cumpăraţi (dumneavoastră) perechea aceasta de pantofi? — Da. I) Vă dau (dumneavoastră) această carte pentru el. D. k) Se găsesc în raionul acesta şi televizoare şi magnetofoane ? — Nu. îmi merge foarte bine. Merken Sie sich! Was wünschen Sie? Er ist seit ein paar Tagen hier. o cumpăr. c) Cum îţi merge? — Mulţumesc.106 11. aici se vînd numai articole de sport. El îi dă (lui) cartea lui (creionul lui). > d) Am nevoie de trei duzini de nasturi. ei. . Bitte ein Stück Seife! Was kostet das? Sie zahlen an der Kasse. El îi dă (lui) cartea lui Alexandru (creionul lui Alexandru). dar înainte de aceasta merg la raionul cu textile. I) De multă vreme îmi doresc acest disc. Daţi-mi vă rog ziarul dumneavoastră! Vi-1 dau cu plăcere.

Ich kaufe sie. Ich entscheide mich für das Kleid. Sie war zufrieden. Otto. Probieren Sie dieses P a a r ! Die Schuhe sind zu eng. In der Schuhwarenabteilung waren viele Schuhmodelle. Kaufen Sie beides! Entschließe dich! Es ist spät. Tante Marie: Onkel Martin: Otto: Verkäuferin: Onkel Martin: Tante Marie: Martin. Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe für den Winter.12.und Regenmäntel in die Schränke und holte dann Mützen und Hüte. Bitte. Tante Marie verlangte Strümpfe und Herrensocken und kaufte sich ein Paar Strümpfe und Onkel Martin zwei Paar Socken. Taschentücher und Handtücher auf den Verkaufstisch. Das Kleid war schön und nicht teuer und hatte auch einen Ledergürtel. Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Verkäufer: Onkel Martin: Tante Marie: Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich trage Nummer 27. und Tante Marie probierte es. Die Verkäuferin reichte ihr das Kleid. Diese Schuhe passen mir. eine Bluse und Wolljacken. Jacken und Hosen. Haben Sie auch Nummer 28? Ja. was gefällt euch? Mir gefällt das Kleid sehr gut. Mir gefällt auch die Bluse. geben Sie mir einen Kassenzettel! In der Abteilung für Wäsche legte eine Verkäuferin Hemden. bitte. (ZWÖLFTES) LEHRSTÜCK IM WARENHAUS (II) In der Abteilung für Konfektionswaren ordnete ein Verkäufer Anzüge. Tante Marie wünschte ein Kleid Größe 46. Die Verkäuferin zeigte ihr auch einen Rock. Beeile dich! Gehen wir noch in die Abteilung für Küchengeräte? . Eine Verkäuferin hängte Winter.

Frü­ her erzeugte unser Land fast keine Industriewaren. und es war nicht teuer. 6) Wir verspäten uns = (noi) întîrziem.. Sonst verspäten wir uns. Erläuterung 7. Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnis­ sen unserer Industrie. verbele slabe legen (ex. Nein.. 3) Kaufen Sie beides! = Cumpăraţi-le pe amîndouă! 4) Welche Schuhnummer tragen Sie? = Ce număr purtaţi la pantofi? 5) sich beeilen — diftongul ei nu se leagă de vocala precedentă e. prînzul ( = timp) das Mittag = prînzul ( = masa de prînz) y paharul das Glas< N (f. LEHRSTÜCK Otto: Onkel Martin: Tante Marie: Verkauft man in jener Abteilung auch Porzellan und Glaswaren? Nein. pi. 89. spre deosebire de verbul „a întîrzia" din limba română.) sticla GRAMMATIK 1. In propoziţiile de mai sus. es ist schon 1 Uhr. Intre be şi eilen se face o foarte mică pauză : be/eilen. Bü­ geleisen. IMPERFECTUL VERBELOR SLABE a) Eine Verkäuferin legte Hemden . Lexik ji Antonyme billig =/= teuer Vieldeutige Wörter der Mittag = amiaza. b) sînt la imperfect. und Großmutter wartet zu Hause.und Regenmäntel. Verbul sich verspäten este reflexiv.1O8 12. Kommt jetzt in den Erfri­ schungsraum ! Dort gibt es Brötchen. a) şi ordnen (ex. Kuchen und Schokolade. man verkauft dort Töpfe und Pfannen. Kühlschränke und Waschmaschinen. Erläuterungen 1) Winter. Porzellan. Wir gehen jetzt nach Hause zum Mittagessen. 2) Das Kleid war schön und nicht teuer — Das Kleid war schön. auf den Verkaufstisch. b) Ein Verkäufer o:ctnete Anzüge..und Glaswaren — vezi pag. ..

ete -» ordnete Infinitiv legen ich legte du legtest er sie es • legte -(e) te -(e) test -(e) te -(e) ten -(e) tet -(e) ten -(e) ten ordnen ich ordnete du er sie es ordnetest • ordnete Imperfect wir legten ihr legtet sie legten wir ordnete« ihr ordnetet sie ordnete« Sie legten Sie ordneten O b s e r v a ţ i i . c) stau la imperfect.IM WARENHAUS (II) 109 Imperfectul verbelor slabe se formează din rădăcina verbului. 12-13) Grammatik 3.te -> legte ordn -f. C. Observăm că aceste verbe formează şi imperfectul în mod neregulat. -t. sufixul -(e)te + desinenţele personale ale imper­ fectului : leg -\. deci aceleaşi care intercalează vocala e între rădăcină şi desinenţă la prezent. Imperfectul în -etc îl formează verbele a căror rădăcină se termină în -gn. -d. la care se adaugă. IMPERFECTUL VERBELOR HABEN. la persoanele a Ii-a şi a IlI-a singular şi a lî-a plural (vezi pag. verbele haben (ex. -dn. . SEIN ŞI WERDEX a) Das Kleid hatte einen Ledergürtel. b) Das Kleid war schön.) 2. -tra. b) şi werden (ex. -dm. la toate persoanele. a). c) Die Studenten wurden braun. sein (ex. în propoziţiile de mai sus. -chn. -îfn.

. Imperfectul se traduce în româneşte. PRONUMELE REFLEXIV imperfect. Pentru persoanele I şi a II-a singular şi plural se întrebuinţează ca pro­ nume reflexiv formele respective ale pronumelui personal la acuzativ (ex. b) } " ca în limba română c) o acţiune încheiata în trecut (ex. Sie entscheidet sich für das Kleid. c) Tante Marie verlangte Strümpfe. î n această ultimă întrebuinţare. LEHRSTOCK Infinitiv haben ich hatte du hattest er j sie 1 hatte es | wir hatten ihr hattet sie hatten Sie hatten sein ich war du warst er sie es war werden ich wurde du wurdest er sie es wurde Imperfect wir waren ihr wart sie waren Sie waren wir wurden ihr wurdet sie wurden Sie wurden 3. prin perfect simplu sau perfect compus. Beeile dich/ Ich kaufe mir das Kleid. corespunde perfectului simplu sau compus din limba română şi se foloseşte ca timp al povestirii. 4. de la caz la caz. c). . a) b) c) d) e) Wir verspäten uns. auf den Verkaufstisch. Imperfectul exprimă în limba germană : a) o acţiune care durează în trecut (ex. c) — spre deosebire de limba română. imperfectul se numeşte preterit. und Großmutter wartet. b) Eine Verkäuferin legte Hemden. Onkel Martin kaufte sich zwei Paar Socken. a) \ b) o acţiune care s-a repetat în trecut (ex.110 12. FOLOSIREA IMPERFECTULUI a) Der Onkel brauchte ein Paar Schuhe. a şi b) sau la dativ (ex.. Taschentücher.

) (acuz.-{-acuz.) Sie ~> sich (dat.d. III er \ sie > sich es J Prezent ich du er sie: es wir ihr sie Sie beeile mich beeilst dich beeilt sich beeilen uns beeilt euch beeilen sich beeilen sich ich kaufe mir ein Buch du kaufst dir ein Buch er \ sie \ kauft sich ein Buch es i wir kaufen uns ein Buch ihr kauft euch ein Buch sie kaufen sich ein Buch Sie kaufen sich ein Buch Imperativ beeil dich! beeilt euch! beeilen Sie sich! kauf dir das Buch! kauft euch das Buch! kaufen Sie sich das Buch! Imperfect ich beeilte mich du beeiltest dich ş. -f. 526) Pers. I II i• c h i Plural i r \mich \dich . d) cît şi de acuzativ (ex.) > ihr — encb.m. + acuz. -f.) (acuz.a. 58.m. .acuz.d.) (vezi schema nr.(dat.) (dat. e). / m du (dat. Pronumele reflexie Singular Pers. -f acuz.a. Acest pronume are atît valoare de dativ (ex. Pers.) » sie -» sich (dat. ich kaufte mir das Buch du kauftest dir das Buch s. pag.acuz.) (dat.IM WARENHAUS (II) 111 Pentru toate trei genurile persoanei a III-a (singular şi plural) şi pentru forma de politeţă se întrebuinţează singurul pronume reflexiv din limba germană : sich.) wir — uns (dat.

fac parte din prima grupă de plural (vezi pag. Grammatik 3 B) Übungen 1. die St-dt. LEHRSTÜCK în limba germană pronumele reflexiv se pune äupä verb. die Pf-nne. w-rten . Folosiţi a. FORMAREA CUVINTELOR a) b) c) d) Wir lesen und schreiben bis ein Uhr. In der Bibliothek sind viele Leser. der N-men. Verkauft man in jener Abteilung Porzellanwaren ? Ein Verkäufer ordnete Anzüge. nu ca în limba română. die K-sse d) der M-ntel. Pentru formarea femininului din astfel de derivate se adaugă la sub­ stantivul masculin sufixul -in : der Leser -f.). care se adaugă la rădăcină : lesWj + er -» der Leser. das J-r b) das V-terl-nd. nume de agent (numele celui care face acţiunea).in — die Leserin — die Leserinnen > der Lehrer + in — die Lehrerin — die Lehrerinnen » (vezi pag. der Füllh-lter. formate cu ajutorul sufixului -er. înaintea lui : . h-lten. das P-r.112 12. der B-nhof c) die B-ll-de. Aceste substantive se formează cu ajutorul sufixului -er. die V-se. z-len. Din rădăcina verbelor derivă substantive. die W-re e) s-gen. Substantivele derivate din verbe care au a sau au în rădăcină primesc Umlaut : b a c k j ^ ( = a coace) + er -> der Bäcker ( = brutarul) v e r k a u f t (•= a vinde) + er -> der Verkäufer ( = vinzătorul) Substantivele verbale. Grammatik 1. aa sau a h ! a) der St-t. der S-l. die J-cke. f-ren. b-den. 26. Completaţi! A. • ich beeile mich a grăbesc eu mă grab es 5. der T-g. 29. das Gl-s.

sieht Otto . -r. Folosiţi u sau u h ! a) der H-t. w-nderschön D. 4. aber Sie (brauchen) auch eine Jacke. d) In der Abteilung für Küchen.ß . das Klav-r. b-ll-g d) stud-ren. Hause. r-fen.. sp-len.Industrie. der St-ff. bes-chen. 3.. g) Die Studenten werden rasch fertig. g) Um 2 Uhr waren sie . C. der Kn-pf. Gestern (übersetzen) ich diese Lektion. b-s. w-v-1. der Br-f b) die -ndustr-.. g) (Wünschen) Sie ein Kleid oder eine Bluse? h) Ich (brauchen) nur ein Paar Schuhe. Folosiţi i. der F . h) Es wird spät.. ie sau i h ! a) die Text-lwaren. die T-nte. Er (öffnen) den Schrank und (zeigen) uns den Anzug. der Zw-rn. prob-ren. Treceţi la imperfect! a) Karl hat heute keine Zeit. pag. der Br-der c) grat-lieren. c) Seid ihr fertig? Ich bin noch nicht fertig. Puneţi a) b) c) d) e) verbul din paranteză la imperfect! Der Verkäufer (legen) Hemden auf den Verkaufstisch. der Anz-g.IM WARENHAUS (II) 113 B. und die Verkäuferin (reichen) es dir.verkauft man -schränke. n-cht. der Str-mpf b) die R-e. br-ngen e) G-b -m das Buch! L-s auch du d-ses Buch I N-mm es d-r! Es 1-gt auf -rem Schreibt-sch. der T-pf (vezi schema nr. fr-. n-chts.... w-nen. f-nden. Completaţi propoziţiile ! a) In der Abteilung für Konfektions. 2. die Bl-me. d) Hast du auch einen Fotoapparat? e) Wir haben keine Hefte.Hause. 486) 2. l) Ich habe das Buch zu Hause. e) Unsere -häuser sind voll von . der St-1. der M-ntag b) das W-l. die Bl-se. f) Sie gehen nach . Folosiţi o sau oh! a) der -nkel. unser. d-ch. -ne. der Bleist-ft. Otto und Alexander (hören) Musik und (fragen) : „Wo ist das Radio?" f) Auf der Straße (warten) wir ein wenig.. b) Die Schuhe sind schön und elegant.. 1881 . denn die -mutter wartet .. der Tepp-ch. der W-nsch. das Erzeugn-s c) -nen. s-rgen. -eisen. der Seh-. b) Eine Verkäuferin zeigt ihnen Wäsche : c) In der Abteilung für -waren gibt es viele Modelle von Schuhen.. S—Limba germană — c. Du (verlangen) ein Kleid. korr-g-ren.

B. er. die Bluse. du. 6. b) Ich (sich beeilen). es. zeigen. nicht. zählen. nicht. in. es hatte fünf Abteilungen. Ihr. kein Bleistift. sein. sein.114 12. gestern. fleißig. öffnen. und. ein Kleid. Sich wünschen. Deutsch. d) Er öffnete die Tür und grüßte. denn der Fotoapparat ist gut. Treceţi verbele din paranteză la persoana cerută ! B. Studieren. b şi c la imperfect! a) Wir (sich freuen). LEHRSTÜCK 5. für. Besichtigen. nicht. ihr. Ă^ Das Warenhaus war neu und schön. wir. e) Wer läutete an der Tür? Es wa/' mein Freund. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Ich. dieses Buch von Sadoveanu? Ich. das Warenhaus. brauchen. und. Ich. der Anzug. haben. eine Jacke. der Radioapparat. Conjugaţi la indicativ prezent verbele: sich verspäten sich entscheiden sich freuen sich merken 8. und. der Fotoapparat. sich kaufen. k) Der Onkel. i) Die Abteilung für Küchengeräte. oder? 7. c) Er (sich verspäten) nicht. in. der Topf. e) Die Tante. die Pfanne. Formaţi propoziţii la imperfect! A. sein. der Neffe. . an. in. richtig. das Bügeleisen. aj Onkel Martin. nicht? Wir. das Hemd. kaufen. das Fenster. in. sein? Du. A. Treceţi la prezent! a) Ich hatte heute keine Zeit. b) Warum lachtest du? c) Der Onkel zählte das Geld und zahlte. g) Sie. das Warenhaus. denn. wohnen. Mathematik. haben. f) Ich brauchte ein Paar Schuhe und kaufte sie im Warenhaus. c) Sie. rechnen. zahlen. Du. d) Der Neffe. sein. Treceţi propoziţiile a. i) Ihr antwortetet dem Lehrer. dieses Buch. dieses Museum? Das Kind. das Studentenheim. Knöpfe. wünschen. kaufen. g) Alexander lernte in der Bibliothek. haben. ein Rock. „Victoria". dein Zimmer. die Kasse. zu Hause. sein. heute. b) Tante Marie. zu Hause. j) Ich. Unterricht. f) Sie (ei). sich verspäten. nicht.

Unchiul Martin are nevoie de un palton şi de o pereche de pantofi pentru iarnă. c) Andrei îşi dorea un aparat de fotografiat. h) Mătuşa mea şi-a cumpărat 3 perechi de ciorapi. Unchiul Martin doreşte lenjerie. mă grăbesc. denn es ist schon 1 Uhr. Nu am timp. căci este foarte tîrziu. i) Am nevoie de 3 duzini de nasturi. 9. zwei Dutzend Knöpfe. a) în raionul pentru instrumente muzicale erau aparate de radio. f) Die Tante (sich entscheiden) für diese Bluse. Vînzătoarea pune bluze. Vînzătoarea îi arată mătuşii o pereche de şosete bărbăteşti. (Tu) îmi dai rochia şi (eu) o încerc. denn es ist spät. magnetofoane şi televizoare. Intîrziem şi bunica aşteaptă acasă. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Cumpăr mamei mele o pereche de pantofi. batiste şi ciorapi pe tejghea. „Cumpăraţi articole de bucătărie?" întreabă un vînzător. b) Unchiul cumpără 3 perechi de şosete. B. Nepotul se bucură. Traduceţi! A. Merken Sie sich! Ich wünsche ein Kleid Größe 46. drei Stück Seife. f) Studenta ceru bibliotecarei cartea. căci unchiul îi cumpără prăjituri. d) Prietenul meu îmi arătă cărţile sale. Răspundeţi la întrebări! a) b) c) d) e) f) g) Was Was Was Was Was Was Was sieht Otto in der Abteilung für Konfektionswaren? wünscht Tante Marie? zeigt ihr die Verkäuferin? zeigt die Verkäuferin in der Abteilung für Wäsche? braucht Onkel Martin? findet man in der Abteilung für Küchengeräte? gibt es im Erfrischungsraum? 10. Welche Schuhnummer tragen Sie? Ich kaufe vier Paar Socken.IM "WARENHAUS (II) 115 d) Ihr (sich beeilen). e) Du (sich verspäten). . El îi cere vînzătoarei cămăşi. e) Ieri am întîrziat. g) Am vizitat ieri după masă o expoziţie.

Auch wir setzten uns." Der Vater kaufte Zeitungen. Postkarten und Briefmarken. Vater?" fragte ich. Vor dem Bahnhof hielten viele Autos. . Wir gingen in den Wartesaal. Der Vater ging zum Schalter: „Bitte eine Karte zweiter Klasse nach Kronstadt ( = Braşov). Wir haben eine halbe Stunde Zeit.13. „Um 13 50 ." „Gehen wir noch ins Restaurant?" „Nein". Schnellzug 502 Personenzug 8056 Schnellzug 102 Expreßzug 32 Expreßzug 24 Zeit 535 557 g58 Ankunft von : Iaşi Constanţa Timişoara—Roşiori Oradea—Cluj—Sighişoara—Braşov Arad—Sibiu—Făgăraş 15 16 21 1 7 „Um wieviel Uhr fährst du. ( D R E I Z E H N T E S ) L E H R S T Ü C K AUF DEM BAHNHOF Gestern fuhr mein Vater in die Provinz. Ich begleitete ihn zum Bahnhof. sagte der Vater. Mein Vater nahm ein Kursbuch und las auf Seite 33 den Fahrplan : Zug •— Nr. Ich löste eine Bahnsteigkarte. „wir gehen zum Zeitungskiosk. Dort saßen viele Leute. Expreßzug 23 Personenzug 8055 Expreßzug 31 Schnellzug 501 Schnellzug 101 Zeit §33 Abfahrt nach : Făgăraş—Sibiu—Arad Constanţa Braşov—Sighişoara—Cluj—Oradea Iaşi Boşiori—Timişoara 13 5 0 16io 22 50 Zug — Nr.

rief mein Vater aus dem Fenster und winkte. Sie trugen Koffer und anderes Gepäck. treten (ex. Den Koffer legte er ins Gepäcknetz. Februar — datele se exprimă în limba germană prin numerale ordinale GRAMMATIK 1 IMPERFECTUL VERBELOR TARI . verbele t a r i lesen (ex.... Dort war der Verkehr sehr groß. Sie fuhren ins Gebirge Schi = plecau la munte să schieze laufen Um wieviel Uhr? = La ce oră? hin und her = încolo şi încoace anderes Gepäck = alte bagaje Welches ist. Viele Züge standen in der Bahnhofshalle.. Ankunft von . Wir sahen auch viele Studenten.? = Care este.. fahren (ex. a). c) sînt la imperfect. c) Der Vater las den Fahrplan." Dieser hatte auch einen Speisewagen und einen Schlafwagen. = sosire de la . = Peste cinci zile.. Also ist mein Vater am Sonntag zurück. Heute ist Dienstag. b) Mein Vater trat in ein Abteil.. der 4.. în propoziţiile de mai sus.. Die Gepäckträger liefen hin und her. b) şi 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) . a) Gestern fuhr mein Vater in die Provinz. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) eine Karte zweiter Klasse = un bilet de clasa a II-a Abfahrt nach . Diese hatten jetzt Ferien. der dritte ein Expreßzug.. = multă lume.. Toate acordurilese fac la plural. Sie fuhren ins Gebirge Schi laufen... der zweite ein Schnellzug... Welches ist dein Zug?" „Ich fahre mit dem Expreßzug. „Der erste ist ein Personenzug.AUF DEM BAHNHOF 117 Dann gingen wir auf den Bahnsteig. mulţi oameni Substantivul die Leute nu are formă pentru singular. Februar. Mein Vater stieg in den Wagen und trat in ein Abteil.. Der Schaffner rief : „Einsteigen! Bitte einsteigen!" „In fünf Tagen bin ich zurück".? »Einsteigen! Bitte einsteigen!" = „Poftiţi în vagoane!" In fünf Tagen. = plecare la . der 4... viele Leute .

b') Wir saßen i m W a r t e s a a l . c ) Die Blumenvase stand auf d e m Tisch. b) Wir setzten uns. al căror imperfect (pers. unde imperfectul n-are nici un fel de desi­ nenţă. . c). a.a singular. 2. Grammatik 3. 12. Această schimbare a vocalei radicale.118 13. d') Das Bild hing an der W a n d . b. -(e)st — -en -(e)t -en -en Imperfect O b s e r v a ţ i e .eufonic la persoana a Ii-a singular şi trebuie intercalat la persoana a Ii-a plural (comp. Observăm că verbele cauzative legen — legte (— gelegt) setzen — setzte (— gesetzt) stellen —• stellte (— gestellt) sînt slabe (ex.) se termină In -t (treten — trat). este una din caracteristicile principale ale verbelor tari. a') Der Koffer lag im Gepäcknetz. Desinenţele personale ale imperfectului verbelor tari sînt identice cu desinenţele prezentului.) se termină în -s (lesen—las). Infinitiv : ich du er sie es wir ihr sie Sie fahren fuhr fuhrst | fuhr führe« fuhrt führe« führe« ich du er sie es wir ihr sie Sie treten trat trat (e)st | trat trate« trate« trate« trate« ich du er sie es wir ihr sie Sie lesen las lasest 1 las lase« \&$(e)t lase« lase« Desinenţa . La verbele tari al căror imperfect (pers. La verbele tari. denumită Ablaut. în -ß (verlassen — verließ) trebuie intercalat un -e. în -d (finden — fand) se poate intercala un -e. c) Wir stellten die Blumenvase auf den Tisch. C).eufonic la persoana a II~a singular şi se poate intercala şi la persoana a Ii-a plural. pag. I sing. VERBELE CAUZATIVE SI CORESPONDENTELE LOR (Continuare) a) Der Vater legte den Koffer ins Gepäcknetz. afară de persoanele I şi a I l I . d) Wir hängten das Bild an die Wand. I sing. LEHRSTOCK Observăm că aceste verbe au la imperfect altă vocală radicală decît la infinitiv.

7. sechste 50. drille ist ein Expreßzug. der. a). achte 70. 4. ele sînt urmate de punct. 19. d') este tare : hängen — hing (—gehangen). fünfte 40. 5. •-te (pînă la 19) Numeralul ordinal = numeralul cardinal + \ \-ste (de la 20) . NUMERALUL ORDINAL FORMAREA NUMERALELOR ORDINALE a) b) c) d) Der Der Der Der erste ist ein Personenzug. d) : hängen — hängte (—gehängt) Verbul hängen ca verb intranzitiv (ex. vierte 30. zweite ist ein Sehnellzug. pînă la 19 (ex. der. a'. b' şi c') sînt tari: liegen •— lag (—gelegen) sitzen —• saß (—gesessen) stehen — stand (—gestanden) Verbul hängen ca verb tranzitiv este slab (ex. der dritte (ex. 11. Numeralul ordinal este precedat de articol. neunzehnte 1 000. 1. das erste 2. das zwanzigste einundzwanzigste zweiundzwanzigste dreißigste vierzigste fünfzigste sechzigste siebzigste achtzigste neunzigste hundertste tausendste 21. neunte 80. c) şi der achte. (vierte) Februar. 90. b) şi prin adăugarea sufixului -ste de la 20 în sus. 3. zehnte elfte 100. Neregulate sînt numeralele : der erste (ex. siebente (siebte) 60. 8. Dacă numeralele ordinale sînt exprimate printr-o cifră. 6. 10. 4. d). 20. Numeralele ordinale se formează din numeralele cardinale prin adău­ garea sufixului -te.AUF DEM BAHNHOF 119 Verbele lor corespondente (ex. Acest punct înlocuieşte desinenţa numeralului (ex. die. 9. 3. die. zweite dritte 22.

-ahlen. Citiţi şi scrieţi cu litere! — der*23..III. der Ver-ehr. be-em. tan-en. chs sau qu! a) das Gepä-. pag. e) Er . der Pia-. d) al 3-lea ghişeu — a 3-a lecţie — al 3-lea caiet.. — der 26. der On-el. 3. ver-aufen e) über-eren. die Kur-waren. die Si-ung. — der 30. 16. Completaţi! A. i) In wieviel Tagen kommst du . . -eigen. 4.IV. die E-e. eh. der Ha-en. INFINITIVUL CA IMPERATIV 13. die Mü-e. die Scho-olade. das Gesellen­ de win-en.. eine Karte .VII. zurü-. das Stüc) das Glü-.. das Pa-et. — der I. die -ronik. Der Sohn löst eine -karte... je-t. . der -ettel. b) Der -zug fährt um 745. 14 şi nr.? j) Ich komme . Der -zug fährt um 915.120 4. d) Der Vater verlangt eine Fahr-. Traduceţi şi scrieţi cu litere! a) primul student — prima studentă — primul an. f) Wartest du ein wenig im -saal? g) Er nimmt das -buch und liest den -plan. die Konferen-. das Pä-chen. 8. pag. der -ug. si-en. dan-en. Klasse. Übungen 1. pag. der Rob) der Zeitungs-ios-. se-. 12. die Mar-e. das -entrum c) plö-lich.XII. das Er-eugnis.laufen hin und ..V...VIII. er-eugen e) die Lek-ion.. —der 16.. — der 8. der An-ug b) das -immer. 488 şi schema nr. das Sal(vezi schemele nr.. c) Die Gepäck. c) al 8-lea vagon — a 8-a uşă — al 8-lea compartiment. zurück. tz sau t : a) der Si-. die Reproduk-ion.1. die Musi(vezi schema nr. das Gepäckne-. -ommen. fünf . schen-en. b) al 35-lea elev — a 35-a elevă — al 35-lea copil. ck. 490) B. Completaţi cu cuvinte din text! a) Ich fahre mit dem Schnell-. der Wohnbio-. Folosiţi k. h) Der Gepäckträger legt den Koffer ins -netz.— der 19. Folosiţi z. LEHRSTÜCK „Einsteigen! Bitte einsteigen!" Infinitivul se întrebuinţează şi ca un imperativ impersonal. die -eit d) se-en. 491) 2.

Wir (schreiben) euch nicht. f) Der Mantel. la imperfect! a) Du. Ich (treten) ins Abteil und (sich setzen). la prezent! B.AUF DEM BAHNHOF 12! 5. g) Wohin fuhren Sie? h) In den Ferien fuhren sie ans Meer. trans. Wo ist es jetzt? h) Georg nahm es und (liegen. legen) gestern auf dem Tisch. Formaţi propoziţii A. die Kasse. Du (lesen) den Fahrplan. b) Warum (sitzen. an. Im Restaurant (sitzen) viele Leute. ga&rf das Geld und bekamst die Fahrkarte. der Tisch. aber ihr (fahren) mit dem Personenzug. an. die Tür. b) Er. Treceţi verbele din paranteză la imperfect! a) b) c) d) e) /y g^ Ăj i) j') k) Zj Der Vater (gehen) in den Wartesaal und (treffen) einen Freund. ej Ich schrieb einen Brief und Zrwg ihn zur Post. Treceţi la prezent! a) Der Onkel versprach ihm einen Fotoapparat. die Wand.. intrans. d) Das Kind. stellen) dieses Tischlein immer in dieser Ecke? g) Das Buch (liegen. in. Alegeţi verbul potrivit din paranteză şi treceţi-l la imperfect! a) Im Abteil (sitzen. und der Vater (verlassen) das Abteil. stehen. f) (Stehen. d) Der Verkäufer (hängen. stellen) ihn auf das Tischlein. hängen. denn wir (kommen) bald zurück. 7. Er (stehen) an dem Schalter. Mein Vater (sitzen) schon im Abteil.) zwei Gemälde. e) Der Vater brachte den Radioapparat und (stehen. Der Zug (halten). c^ Ihr a/ft im Speisewagen und schlieft im Schlafwagen.) Regenmäntel in den Schrank. hängen. sich setzen. setzen) viele Leute. Sein Koffer (liegen) im Gepäcknetz. der Schrank. legen. setzen) du dich nicht an unseren Tisch ? c) An der Wand (hängen. auf. an. und wir riefen einen Gepäckträger. . hängen. an. legen) es in den Bücherschrank. frj Der Zug hielt. Wir (fahren) mit dem Schnellzug.. intrans. trans. hängen. das Kursbuch. 6. c) Der Fahrplan. d) Du gingst zum Schalter. der Tisch. 8. sich stellen. Du (tragen) ihn ins Abteil. Der Gepäckträger (kommen) und (nehmen) den Koffer. f) Der Schaffner nahm den Koffer und Aa^ dem Vater. e) Wir.

der Schrank. Ich. in. Bitte eine Karte zweiter Klasse! Der Vater löst eine Bahnsteigkarte. c) Nepotul plecă la Braşov. d) Nepotul meu este în ( = vizitează) clasa a cincea. Der Personenzug. Wir. auf. a) Tatăl lui plecă la gară cu tramvaiul. in. g) Conductorul veni repede şi strigă : „Poftiţi în vagoane". die Bahnhofshalle. Die Leute stehen auf dem Bahnsteig. iar voi cumpăraţi bilete de peron. d) Hamalii alergau încoace şi încolo şi duceau bagaje. Der Schaffner r u f t : „Einsteigen! Bitte einsteigen /" In fünf Tagen bin ich zurück. LEHRSTÜCK g) h) i) j) 9. h) Multă lume mînca în vagonul restaurant. b) El cumpără un bilet de clasa a doua. al doilea era trenul nostru. hängen. a) Paul este primul elev din clasă. Wir laufen gern Schi. e) Pe peron am văzut multe trenuri. aici locuiesc eu. B.122 13. c) Acesta este etajul al treilea. der Koffer. 10. liegen. Die Gepäckträger laufen hin und her. iar al cincilea este vagonul restaurant. in. i) Tu citeai mersul trenurilor. Das Kursbuch. sitzen. Ich nehme das Kursbuch und lese den Fahrplan. der Wartesaal. der Mantel. Merken Sie sich! Die Züge stehen in der Bahnhofshalle. stehen. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Răspundeţi! a) Wohin fuhr der Vater? b) Was verlangte er am Schalter? c) Was löste der Sohn? d) Was sah man auf dem Bahnsteig? e) Wer saß im Wartesaal? f) Was las der Vater ? g) Was machten die Gepäckträger? h) Was rief der Schaffner? i) Was rief der Vater aus dem Fenster ? Traduceţi! A. . e) El a intrat în compartimentul al patrulea. b) Al doilea vagon este un vagon de dormit. f) Şedeam în compartimentul meu.

A devenit cunoscut mai ales prin istorioare umoristice şi anecdote. Ich habe es ihm versprochen und habe Wort gehalten. ist mein Geld. Aber ich schenke Ihnen das Mittagessen und noch vier Mark dazu.14. care au ca temă scene din viaţa ţăranilor." „Was soll das heißen?" fragte der Wirt. „ich bin sogar sehr durstig. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. und machen Sie es ihm ebenso. Der Wirt fragte höflich : „Wünschen Sie auch ein Glas Wein?" „Ja. sagte der Gast. scriitor german. Kurz und energisch verlangte er für sein Geld eine Reissuppe. a scris în special în dialect. Nachher forderte er dafür auch einen Rinds­ braten. „Sie sind mir doch vier Mark schuldig. ging zur Tür und sagte : „Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen." „Wofür denn?" fragte der Gast. Gemüse und eine Nachspeise. şi anume în dialectul alemanic." „Sie sind ein Schalk". Sie haben mir zu viel dafür gegeben. Nur gehen Sie zu meinem Nachbar. „Sie haben eigentlich etwas anderes verdient. sondern für mein Geld." Nach dem Essen zog der Gast fünf Pfennig aus der Tasche und sagte: „Hier. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt." Der Gast nahm lächelnd das Geld. Herr Wirt. . dem Bärenwirt. „Ich bin zu Ihnen gekommen und habe nicht für vier Mark Essen verlangt. (VIERZEHNTES) LEHRSTÜCK DAS BILLIGE MITTAGESSEN Nach Johann Peter Hebel Zum Löwenwirt kam eines Tages ein Gast. Guten Abend!" Erläuterungen 1) J o h a n n P e t e r H e b e l (1760—1826). bitte". erwiderte der Wirt. es ist aber Ihre Schuld.

.. — m-am ţinut de cuvînt. gekommen).. etwas anderes = altceva der Bärenwirt = hangiul de la Ursul ich . în exemplul a verbul schicken se găseşte la perfect (hat .geschickt). cînd există o legătură între cuvinte şi die Wörter. fără legătură între ele. «MS der Tasche = . şi o alternanţă consonantică : ziehen — zog — gezogen.gehen Sie zu meinem Nachbar. în formele de bază ale acestui verb observăm. nichts ( = nimic). în limba germană apoziţia stă totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl însoţeşte. C \ vinovat . habe Wort gehalten. în exemplul b verbul kommen se găseşte la perfect (bin . poşeta der Gast GRAMMATIK 1. die Schuld \ \ schuldig datoria (f..) — begegnen ( + Dat... dem Herrn Bärenwirt. Substantivul das Wort are un plural dublu : die Worte. . lächelnd = zîmbind lächelnd este participiul prezent al verbului lächeln.. cieZ ( = mult).124 14... schuldig = îmi datoraţi . zog . b) Ich bin zu Ihnen gekommen. LEHRSTOCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) der Löwenwirt = hangiul de la Leul eines Tages = într-o zi eira G7as Wein = un pahar CM vin etwas Gutes — ceva bun După etwas ( = ceva)... PERFECTUL a) Und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. wenig ( = puţin).. Was soll das heißen? = Ce vrea să zică asta ? Ce înseamnă asta ? Sie sind mir ..... Se traduce de multe ori prin gerunziu.. genug ( = destul) adjectivul se scrie cu iniţială mare. pi. . cînd este vorba de cuvinte izolate.) vina dator Wörter Antonyme nachher =f= vorher . pe lîngă Ablaut. . scoase din buzunar zog este imperfectul verbului ziehen.) Vieldeutige . . musafirul.. — spre deose­ bire de limba română.. Lexik Synonyme treffen ( + Akk. oaspetele ( \ clientul z buzunarul die Tasche \ \ geanta..

care se formează din prezentul auxiliarelor haben sau sein şi participiul perfect (geschickt.. c) Bei Ihrem Nachbar . .DAS BILLIGE MITTAGESSEN 125 Perfectul în limba germană este un timp compus.. a). bin ich schon gewesen. indiferent de conjugare. Verbele t a r i (ex. b). < haben n»uen sau v \ / .+ ) rădăcina verbului ( + AbParticipiul perfect / laut) + -en \ v e r b e slabe = (ge. FORMAREA PARTICIPIULUI PERFECT Pentru a putea conjuga un verb la toate timpurile este necesar să cunoaş­ tem formele sale de bază (vezi pag. primesc la participiul perfect augmentul ge-. verdient este participiul perfect al verbului slab verdienen (ex. P e r f e c t s i m p l u n u există în limba germană. versprochen este participiul perfect al verbului tare versprechen (ex. + participiul perfect al verbului de conjugat. dacă la infinitivul prezent sint accentuate pe prima silabă.-f) rădăcina verbului + -t perfect: . a) Ich habe es ihm versprochen. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt. Verbele din limba germană. 51. /verbe tari = (ge. sein 2. B a) Ich bin zu Ihnen gekommen. b) au la participiul — desinenţa -t. b) Sie haben eigentlich etwas anderes verdient. b) . Grammatik 1) : 1) infinitivul prezent 2) imperfectul (persoana I sg).. . . Verbele s l a b e (ex. a) au la participiul perfect: — desinenţa -en — de multe ori Ablaut.. gekom­ men) al verbului de conjugat. 3) participiul perfect.

h. b) 3) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare sau schimbarea unei stări (ex. . ale cărei consecinţe se resimt încă în prezent (ex.126 3. SENSUL PERFECTULUI a) Sie haben mir zu viel dafür gegeben. j). 1 2 1 2 TOPICA l. atunci verbul conjugat (haben sau sein) stă în propoziţia enunţiativă în locul 2 (ex. h) Sie smd braun geworden. und eben er hat mich zu Ihnen geschickt.. begegnen (ex. a) . g) Ich bin bei Ihrem Nachbar ge­ wesen. Perfectul cu haben îl formează : 1) verbele tranzitive (ex.. haben gelacht. i) Sie smd nur einen Tag am Meer geblieben. f) Lotte ist um 7 Uhr erwacht. d) O b s e r v a ţ i e . g. c) 4) verbele care exprimă o mişcare fără o ţinta precisă (ex. începînd cu această lecţie. ÎNTREBUINŢAREA PERFECTULUI A. e) — schimbarea unei stări (ex. a). iar în propoziţia inte­ rogativă totală în locul 1 (ex. Perfectul cu sein îl formează : 1) verbele intranzitive care exprimă : — o mişcare cu o ţinta precisă. bleiben. B. 2) o acţiune terminată în trecut.u. b). i. werden. j) Ich bin Peter begegnet. FORMAREA PERFECTULUI 14. e) Ich bin zu Ihnen gekommen. a). b). a) 2) verbele reflexive (ex. o deplasare (ex. b) Bei Ihrem Nachbar bin ich schon gewesen. f) 2) verbele sein. es ist aber Ihre Schuld. haben getanzt. b) Hat er Sie zu mix geschickt? Gînd predicatul se găseşte la perfect. 4. '•«•. er hat mich zu Ihnen geschickt. Participiul perfect stă în ambele cazuri în locul ultim. Wirt hat sich gefreut. LEHRSTOCK CU HABEN CU SEIN a) b) c) il) Der Der Wir Wir Gast hat Essen verlangt. verbele din vocabularul pe lecţii care formează perfectul cu auxiliarul sein poartă după participiul perfect indicaţia : (s). Perfectul exprimă : 1) o acţiune terminată în prezent (ex.

.DAS BILLIGE MITTAGESSEN 127 Perfectul geben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast • hat verbelor: sein ich bin du bist er sie ) ist es 1 wir sind ihr seid sie sind Sie sind .. A.. Dacă pronumele interogativ was.. el se înlocuieşte printr-un adverb pronominal format din da şi prepoziţia respectivă (ex. precedat de o prepoziţie.. Deci : Sn Joc de întrebuinţăm •wofür B... se referă !a un substantiv abstract sau la un lucru.. . a).... Dect : în loc de întrebuinţăm dafür ..... verlangt . precedat de o prepoziţie. . pronumele şi prepoziţia se înlocuiesc printr-un adverb pronominal format din wo şi prepoziţia respectivă (ex. verlangt verlangt verlangt verlangt hat haben habt haben haben haben habt haben haben 5.. ADVERBELE PRONOMINALE a) Wofür denn? fragte der Gast.. . gewesen .. es ist aber Ihre Schuld.. verlangt ... b). . gewesen ..... .. se referă ia un substantiv abstract sau la un lucru.. b) Sie haben mir zu viel dafür gegeben. gewesen . gewesen gewesen gewesen gewesen verlangen gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben gegeben ich du er sie es wir ihr sie Sie habe hast 1 . . verlangt ... Dacă pronumele demonstrativ das.

E r sprach mit ihm. Folosiţi b. Dacă prepoziţia începe cu o vocală. E r schreibt damit. die A-teilung. LEHRSTOCK G. 526) Übungen 1.r + da + r 4 da 4 r 4 da + r 4 bei mit nach von zu vor für aus an auf in »oer = = = = = = = = = = = = dabei damit danach davon dazu davor dafür daraus daran darauf darin darüber r + r + r -jr 4r + O b s e r v a ţ i e . Womit schreibt er? E r schreibt mit dem Bleistift. de exemplu : Mit wem sprach er? E r sprach mit seinem Gast. Completaţi! A. In general adverbele pronominale nu se pot referi la persoane. g sau p. intre wo sau da şi prepoziţie se inter­ calează consoana r. der A-fel. t. Pe lîngă funcţiile lui de pronume personal şi impersonal (vezi pag.prepoziţie y \ adverb pronominal răspuns -> da(r) 4 prepoziţie ' Exemple: wo + wo + wo -f «'0 -jwo + wo + «'0 + wo + wo + wo + wo + wo + bei mit nach von zu vor für aus an auf in äoer — = = = = = = = = = = = wobei womit wonach wovon wozu wovor wofür woraus woran worauf worin worüber da 4da 4 da 4da 4 da + da 4<2a 4 rfa 4 f 4 da -\. I-am promis aceasta.128 14. pag. 22. 57. pag. d. (vezi schema nr. 572) 6. ES — PRONUME DEMONSTRATIV Ich habe es ihm versprochen = l-am promis-o. 120. (vezi schema nr. die Zahn-aste. pentru a evita succesiunea a două vocale : wo v / worin darin \ + r + in / da ' Întrebare -» wo(r) -f. die 0-er . das Ge-äck. Se traduce prin pro­ numele demonstrativ aceasta sau prin pronumele prescurtat o. Gram­ matik 4) es poate fi folosit şi ca pronume demonstrativ. (c)k ! a) der Urlau-. gel-.

. das Glü(vezi schema nr. höf-. înlocuiţi infinitivul din paranteză prin participiul trecut pentru a forma perfectul! a) Der Gast hat eine Reissuppe (essen). pag. 3.. h) Sie spricht über mich. A. der Hu-.kam ein . der Ta-. Completaţi cu adverbe pronominale interogative şi demonstrative! a) -auf liegt das Buch? Das Buch liegt auf dem Tisch. wei-.. schuld-. Er schreibt -mit. acolo unde este cazul! B. die Arbei-. en-. b) -mit schreibt der Schüler? Er schreibt mit der Feder. Folosiţi ig sau lieh/ ruh-. die An-wor-. b) Hast du die Zeitung (lesen) ? c) Der Gast hat auch ein Glas Wein (verlangen). das Bro-. 5. das Gesehen-. d) Dieses Kind spielt mit einem Messer... fleiß-. die Wan-. eine -suppe und ein Stück -fleisch.. f) Ihr kauft Hefte für die Mathematikstunde. b) Er verlangte für sein . 488) B. der Kru-. d) Sie sind mir vier Mark . das Lan-. hoffent-. das Hern-. der S-ran-. herr-. gehalten. c) Bitte geben Sie mir auch Wein. e) Ich schenke Ihnen das -essen. das Gel-. zurü-.DAS BILLIGE MITTAGESSEN 129 b) die Schul-. b) Hans geht mit seinem Freund ins Kino. die Zei-. der Par-. froh-. das Stü-. der Ro-. 7. bill-. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! Folosiţi adverbe pronominale interogative. . Completaţi cu cuvinte din text! a) Zum Bären. einstimm2. der Wir-. Es liegt -auf. der Freun-. c) -von sprecht ihr? Von dem Film? — Nein. der Ausflu-. f) Ich habe es ihm . g) Sie spricht über das Buch. der Vortra-. das Tonban-gerä-. eigent-. 1881 .. 9—Limba germană — c. das Bil-. das Klei-.. c) Das Radio steht auf dem Tisch. das Kinc) der Bahnstei-. înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv prin adverbe pronomi­ nale corespunzătoare. das Wer-. der Vornan-. und habe . der Zu-. wir sprechen jetzt nicht -von.. das Wor-. 4. rieht-. glück-. acolo unde este cazul! a) Hans schreibt mit dem Bleistift. e) Die Kinder spielen mit der Mutter. das Dutzen-.. das Instrumen-..

Er. ein Brief. in. du. Er. Er ist Lehrer (werden). Woher. 6. in. dann. zu Hause. im Sommer? Bis. Sie nehmen die Bücher und gehen in die Schule. dieser Stoff. laufen. der Garten. dein Freund ? Wohin. 6 Uhr. das Studentenheim. und. LEHRSTOCK d) e) f) g) h) a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Draußen habe ich meinen Freund (treffen). sich entscheiden. zu Hause. Du läufst schnell ins Heim und holst das Heft. Lehrer. werden. Der Wirt hat den Gast zum Nachbar geschickt. du. Treceţi la prezent! 8. denn. Der Gast zieht das Geld aus der Tasche. fahren. Ihr bleibt zu Hause und hört Musik. Peter? Wer. die Tante. ich. gut. Sie ist ins Warenhaus (gehen). für. wieviel Uhr. Mein Neffe. Treceţi la imperfect şi la perfect! 7. gehen. Begegnen. ein Fotoapparat. Sie Äa< sich dieses Kleid gewünscht. ein Kleid. in. um. bleiben. keine Stunden. Wir beeilen uns sehr. Der Onkel. mein Freund. spielen. Formaţi propoziţii la perfect! . das Gebirge. du? Ich. bekommen. Habt ihr Mathematik (studieren)? Wir sind in den Hof (laufen) und haben mit ihnen (spielen). das Buch. Die Kinder. Ich. lernen. gehen. Der Sommer. kaufen. Ich verspreche Ihnen das Buch. Der Vater. erwachen. ich. und. Ich. schlafen. fahren. Du 6isi mein Nachbar gewesen. Wir haben heute Gemüse und Fleisch gegessen. in. die Bibliothek. gefallen. gestern. Habt ihr das Buch gekauft ? Der Student. ich. schreiben.130 14. in. kommen. sein. Kaufst du dir das Buch? Hast du noch Zeit? Wir verlangen eine Suppe. haben? Ich. Er ist zu ihnen gegangen und hat das Buch verlangt. haben. mit. der Schnellzug. er.

îi spuse el. f) Pentru cine cumperi florile ? — Pentru sora mea." b) Clientul scoase banii din buzunar. Merken Sie sich! Ich ging eines Tages in ein Restaurant. Traduceţi! A. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) Wer kam zum Löwenwirt? Was wünschte der Gast? Wieviel Geld gab der Schalk dem Wirt? Was sagte der Wirt? Was antwortete der Gast? Was verlangte der Wirt vom Gast? Was sagte der Gast in der Tür ? textului „Das billige Mittagessen"! 10. Astăzi este ziua ei de naştere. a) b) c) d) e) Cu ce scrii (tu). a) Clientul (îi) spuse hangiului : „Daţi-mi pentru banii mei o supă de carne. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes. Bitte geben Sie mir ein Glas Wein! Ich gebe Ihnen etwas anderes." f) „Aţi meritat altceva. . Daţi-mi pentru aceştia şi un pahar cu vin.DAS BILLIGE MITTAGESSEN 131 9. h) Clientul a fost înainte de aceasta la vecin şi i-a făcut(-o) la fel. spuse hangiul. Das ist Ihre Schuld. Numai pentru aceasta îmi trebuie bani. g) Hangiul 1-a trimis pe client la vecin. Ich habe Wort gehalten. e) „Am primit prea mult pentru aceştia. B. c) „îmi datoraţi patru mărci". d) „Dar pentru ce?" întrebă clientul. Redaţi conţinutul 11. dar sînt politicos" replică hangiul. Cu cine ai fost la cinema? Despre ce a vorbit ieri profesorul ? Despre cine vorbiţi? Pentru ce ai nevoie de bani? — Pentru carte. Sie sind mir 20 Lei schuldig. dar aceasta nu este vina mea. „Faceţi-i-o la fel".

„Gut.15. Andrei fragt den Kellner : „Ist der Tisch frei?" „Nein. Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Er geht mit seinem Freund Andrei und dessen Bruder Radu in eine Gaststätte. der ist besetzt. ( F Ü N F Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE Peter feiert seinen Geburtstag. Pfirsichkompott . sagt Andrei." „Danke". gebraten Kalte Speisen Brot mit Butter und Wurst Brot mit Butter und Schinken Brot mit Butter und Käse Nachspeisen Birnenkompott. dann nehmen wir den. SPEISEKARTE Warme Speisen Brühe Brühe mit Ei Reissuppe Nudelsuppe Schweinefleisch mit Kohl Schweinebraten mit Gemüse Schnitzel mit Kartoffeln Rindsbraten mit Kartoffeln Fisch. „Hier ist die Speisekarte." Der Kellner bringt sie. antwortet der Kellner. gekocht Fisch. aber der Fenstertisch ist frei".

Sie rufen den Kellner.. „Das Essen hat uns geschmeckt". sagt er. hell Bier. das sind neun Lei. dunkel Apfelsaft Limonade Mineralwasser Warme Getränke Katfee Tee Milch . „Zahlen!" sagt Peter.EINE »SCHWERE" RECHENAUFGABE - Kirschenkompott Schokoladetorte Eis Kalte Getränke Bier. Die Freunde geben dem Kellner je einen Zehnleischein.. Sie essen und trinken mit Appetit. dreimal. zwei Lei haben die Zigaretten gekostet : 27 + 2 = 29 (siebenundzwanzig und zwei ist neunund­ zwanzig).. Andrei einen Leu und einen Leu behält er. „wir haben uns unterhalten und gelacht. Wo ist er nur?" Es war nicht leicht. 3 X 9 = 27 (drei mal neun ist siebenundzwanzig). also 30 Lei und bekommen von ihm 5 Lei zurück. Es wird spät. sagt Peter. einmal. Für zwei Lei kaufen sie Zigaretten. Ein Leu fehlt also. Peter gibt davon Radu einen Leu. Nach dem Essen bleiben sie noch einige Zeit in der Gaststätte. Der Kellner macht die Rechnung. Finden Sie ihn auch? Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) Eine schwere Rechenaufgabe •= O problemă grea de aritmetică Warme (kalte) Speisen = Mîncăruri calde (reci) einige Zeit = cîtva timp Zahlen! = Plata! Die Rechnung stimmt nicht = Socoteala nu este exactă . alle drei zerbrachen sich den Kopf. „Das macht zusammen 25 Lei". aber sie stimmt nicht. „ Jeder von uns hat zehn Lei gegeben und einen Leu bekommen. Wieviel hat unsere Feier eigentlich gekostet?" Sie machen die Rechnung. Die Freunde bestellen. zweimal. und schließlich fan­ den sie den Fehler.

. . -s. 83. Pronumele acestea urmează regulile declinării articolului (vezi schemele nr. Se declină ca articolul hotărît la singular.= tocul (de scris) der Füllhalter. 77. a staţiona behalten — behielt — behalten = a păstra der Federhalter. După etwas şi nichts adjectivul se scrie cu iniţială majusculă. jedev Student —jede Studentin —-jedes Kind (vezi schema nr. După alle ( = toţi. c) şi nichts ( = nimic) sînt invariabile. pag. jeder ( = fiecare) (ex. PRONUMELE NEHOTĂRlT (Continuare) a) b) c) d) e) Jedev von uns hat 10 Lei gegeben. -n = staţia GRAMMATIK 1. 82. toate) — alles ( = totul) substantivul este nearticulat. LEHRSTOCK Lexik Synonyme die Gaststätte — das Restaurant Antonyme warm =f= kalt hell =f= dunkel schwer =f= leicht . Etwas ( = ceva) (ex.— stiloul der Füllfederhalter. b) se declină ca articolul hotărît la plural. Einige ( = cîţiva.= stiloul die Haltestelle. . 537). Sie bleiben noch einige Zeh in der Gaststätte. pag. -s. Hoffentlich bekomme ich etwas Gutes für mein Geld. a opri.besetzt frei J Vieldeutige Wörter /îngheţata das Eis—: \ gheaţa kosten'a gusta -a costa koc -a fierbe hen>a găti ^beschäftigt Wortfamilie halten —• hielt — gehalten = a ţine.134 15. Alle drei zerbrachen sich den Kopf. . Ich wünsche dir alles Gute. pag. 538). cîteva) (ex. a) — spre deosebire de limba română — are desinenţe pentru toate trei genurile. -s. 536 şi nr.

a) si substantival (ex. întrebuinţat substantival. 530). Der.. viermal Numeralul iterativ = numeralul cardinal + -mal (vezi schema nr. 92. Ga pronume demonstrativ se întrebuinţează adjectival (ex. întrebuinţat adjectival. aceasta). die. die. Pronumele demonstrativ der.SCHWERE" RECHENAUFGABE 135 2. das accentuat este pronume demonstrativ ( = acest. G. (vezi schema nr. der dessen dem den Feminin die deren (derer) der die Neutru das dessen dem das Plural toate genurile die deren (derer) denen die O b s e r v a ţ i e . D.. se declină ca articolul hotărît (vezi schema nr. 530) 3. zweimal. b). einmal. Numeralul iterativ se formează prin compunere din numeralul cardinal şi -mal: einmal zehnmal zweimal hundertmal dreimal tausendmal etc. declinarea lui diferă de aceea a articolului la genitivul singular. 64. PRONUMELE DEMONSTRATIV (Continuare) a) Ist der Tisch frei? b) Gut. NUMERALELE ITERATIVE einmal. zweimal. A. dann nehmen wir den. 64. pag. das are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural şi forma derer. pag. la genitivul şi la dativul plural: Singular Masculin N.EINE . dreimal sînt numerale iterative. In gramatica limbii române numeralului iterativ îi corespunde numeralul adverbial. pag. dreimal. 542) . c) Er geht mit Peter und dessen Bruder in eine Gaststätte. Aceasta se întrebuinţează rar.

versprechen. schicken. Ele indică de obicei rezultatul acţiunii verbului din care s-au format: rechn (^j + ung -» die Rechnung j Substantivele derivate cu sufixul -ung sînt de genul feminin. gefallen ordnen. das Instrument. pag. bestellen. ordnen. k) worauf. worüber. Despărţiţi în silabe! a) b) c) d) e) f) g) die Rechenaufgabe.Î36 15. die Gaststätte. treffen. zerbrechen. fahren. 613) . wohin. duschen/schließen schließlich. der Apfelsaft. das Meisterwerk . 541) 5. die Industrie. begegnen. ebenso. woher. LEHRSTOCK 4. eigentlich (vezi Schema nr. das Restaurant. die Speisekarte die Brücke. de regulă abstracte. Übungen 1. wofür. die Sitzung. schmecken das Institut. de gen feminin. kochen besetzen. die Straße. stimmen. interessant. (vezi schema nr. Numeralele distributive se formează cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de je. essen. 90. fassen verlassen. die Jacke. FORMAREA CUVINTELOR SUBSTANTIVELE DERIVATE CU SUFIXUL -UNG Sie machen die Rechnung. bekommen. 170. pag. NUMERALELE DISTRIBUTIVE Sie haben nur je einen Zehnleischein. Cu ajutorul sufixului -ung se formează substantive verbale..

Schinken. die Gäste. gern. Käse. Der Kellner gibt den Freunden die Speisekarte. Es wird spät. er. nehmen. kaufen. trinken. gehen. teuer b) groß. Die Gäste. 6. Formaţi propoziţii la prezent. Fisch. Die Rechnung stimmt nicht. trinken. bestellen. Die Freunde zerbrechen sich den Kopf. oder? .-kompott Fußball-speise Apfel-karte 5. Dann. Butter. essen. Care sînt antonimele cuvintelor de mai jos? a) besetzt. geben. Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Der Tisch ist frei. mit. Die Freunde bestellen Braten und Bier. la imperfect şi la perfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Die Freunde. essen. und. Sie finden den Fehler. bewundern b) besichtigen. eine Gaststätte. Formaţi substantive compuse aleglnd cuvîntul articolul coresp unzâtor 1 a) b) c) d) SpeiseMineralNachSchweine-spiel -suppe -saft -fleisch e) f) g) h) de bază potrivit! Puneţi -ung! Traduceţi-le! Nudel-wasser Kirschen. Formaţi substantive cu ajutorul sufixului a) wohnen. leicht. die Freunde.SCHWERE" RECHENAUFGABE 137 2. Das Kind. Der Kellner bekommt 25 Lei. in. verlangen. Sie. üben. dort. Sie. Sie rufen den Kellner und geben ihm 30 Lei Die Freunde haben kein Kleingeld. verspäten 4. falsch. vorher 3. öffnen. die Speisekarte. und. die Speisekarte. Bier. Suppe. Dann. Der Kellner. Sie. Birnenkompott. der Fenstertisch. Zu Abend.EINE . gern. Wurst. fordern c) ordnen. Tee. Milch. essen. dunkel. Brot. kalt.

die Fakultät). c) Womit fahren Sie? d) Mit wem fahren Sie? (mit: e) Wo waren Sie? (in: (bei: (auf : f) Wann gehst du in (nach die Bibliothek? g) Seit wann lernen Sie (seit: Deutsch? (von : h) Von wem hast du das Buch? Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) Wohin sind die drei Freunde gegangen? Wo haben sie Peters Geburtstag gefeiert? Was haben sie den Kellner gefragt? Was hat ihnen der Kellner gebracht? Was haben die Freunde bestellt? Wie hat ihnen das Essen geschmeckt? Wieviel hat es sie gekostet? Hat ihnen der Leu gefehlt? . das Heim. mein Freund. das Kino. das Kaufhaus. die Bibliothek. ein Genosse). meine Freun­ din. die Gast­ stätte. der Speisesaal.138 15. Andrei). die Stadt. der Autobus. die Vor­ lesung). sie. der Speisesaal. unsere Freundin. die Bibliothek. die Straßenbahn. eine Freundin. der Genosse Andrei). die Post. Puneţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! a) b) c) d) e) Er antwortet (jeder Student). LEHRSTOCK 7. das Auto). Die Arbeitsbedingungen (alle Studenten) sind ausgezeichnet. 8. Predeal). ein Jahr). die Stadt). Hast du es (alle Studenten) gesagt? Er spricht mit (einige Genossen). das Land. der Genosse Peter. das Essen. das Gebirge). Răspundeţi la întrebări (prin propoziţii). ein Student). Predeal). ein Monat. er. der Genosse. der Vortrag. folosind cuvintele din paranteză 1 a) Wohin gehen Sie ? (zu : (in: b) Wohin fahren Sie? (nach (auf: (an: (in: (mit: mein Freund. ein Freund. das Meer). Ich treffe (einige Freunde) in der Ausstellung. unsere Freundin. das Heim. der Zug. das Land). das Kauf­ haus.

Toţi au venit. Îmi plac cireşile. dar poimîine sînt liber. Mergem azi la cinema? Da. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ea a mers cu Maria şi cu prietena acesteia la cinema. Toate locurile sînt ocupate. f) Prietenii au socotit greşit. B. Cît costă berea? Mama mea găteşte excelent. Astăzi mi-a plăcut mult friptura. b) Ei s-au aşezat la o masă şi i-au cerut ospătarului lista de mîncare. h) Şi noi am găsit greşeala. Aceasta este staţia Kogălniceanu ? Scrii cu tocul sau cu stiloul? Am comandat de două ori cafea şi îngheţată. (Ei) Au mîncat cîte două bucăţi de pîine cu brînză. Locul acesta este ocupat ? —• Nu. Voi citi încă o dată cartea aceasta. Traduceţi! A.) toate exerciţiile? Mîncarea i-a plăcut. d) Aceştia au comandat de două ori friptură de porc. Stăm cîte doi în bancă. g) Fiecare şi-a bătut capul şi în cele din urmă au găsit greşeala. a) b) c) d) e) f) g) h) i) C. . a) b) c) d) e) f) g) D. bere şi compot de piersici. Cine a spart farfuria? Nu-ţi bate capul! Iţi spun totul! Eşti liber mîine? Nu. Apa aceasta este rece ca gheaţa.EINE „SCHWERE" RECHENAUFGABE 139 10. Gustă compotul! Este foarte bun. Iţi place îngheţata? Această problemă nu este grea. c) Ospătarul a adus prietenilor lista de mîncare. ci foarte uşoară. Aţi făcut (dv. a) Doi prieteni s-au dus la un restaurant. cu plăcere. Iţi place costumul ? Cum ţi-a plăcut filmul acesta? Mie mi-a plăcut foarte mult. El a mers cu Radu şi cu prietenul acestuia la bibliotecă. acesta este liber. e) Ei i-au plătit ospătarului. mîine sînt ocupat. l-ai spus (lui) totul? Iţi arăt ceva frumos. Apa fierbe la 100 de grade. Ai comandat totul? 11 văd în fiecare zi (folosiţi acuzativul).

) acasă? De cînd nu l-aţi văzut pe prietenul dv. LEHRSTOCK E. Die Rechnung stimmt (nicht).) carnea? Cîte bucăţi de pîine aţi mîncat (dv.) aceasta? La ce oră aţi mers acasă? La ce oră aţi fost (dv.) ? Cum aţi socotit (dv.140 15.) ? Cum v-a plăcut mîncarea? Cui i-aţi plătit (dv. Trinken Sie Kaffee? Wir verlangen warme Speisen und kalte Speisen. Das macht zusammen 25 Lei. .)? De la cine aţi auzit (dv.)? Cu ce mîncaţi (dv. Bitte geben Sie uns Bier. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Ce aţi comandat (dv. ? Unde a plecat (el) ? De unde a venit (el) ? Cînd vine (el) la Bucureşti? A cui zi de naştere este astăzi ? Al cui stilou este acesta? Ce i-aţi promis prietenului dumneavoastră? Ce i-aţi cumpărat nepotului dumneavoastră de ziua lui de naştere? Merken Sie sich! Wir bestellen dreimal Schweinebraten.

. Der Mann beherrschte nur Französisch und verstand ein wenig Italienisch.beherrschte nur Französisch = . Der Ausländer verstand nichts. (SECHZEHNTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) EIN MIßVERSTÄNDNIS Ein Ausländer machte eine Reise durch Deutschland. Er rief den Wirt und wieder­ holte die Worte des Nachbars : „Noch einmal!" Der Wirt brachte ihm aber kein Huhn...16. sondern wieder Suppe.. Es war gerade Mittagszeit.. Mit Müh und Not bestellte der Ausländer eine Suppe. Er dachte : „Warum bedeutet für mich „Noch einmal" Suppe und für meinen Nachbar Huhn mit Kartoffeln?" Erläuterungen 1) . 3) auf deutsch = în limba germană . Einige Menschen aßen Schnitzel mit Gemüse. Der Wirt aber sprach außer seiner Muttersprache nur ein wenig Russisch. Der Wirt kam zu diesem Mann und fragte ihn : „Was wünschen Sie?" Der Mann sagte auf deutsch: „Noch einmall" Und der Wirt brachte ihm Huhn mit Bratkartoffeln.vorbea (poseda) numai franceza 2) Dann sah er nach .. Dieser aß Huhn mit Bratkartoffeln. andere Fisch mit Kartoffeln. = Apoi privi spre . und der Ausländer hatte auch Hunger.. Das Wetter war sehr schlecht. Auch an seinem Tisch saß ein Mann. Der Ausländer dachte : „Ich bestelle nun auch Huhn mit Bratkartoffeln".. Eines Tages kam er in ein Städtchen. Dann sah er nach rechts und nach links. Er ging in eine Gaststätte und setzte sich an einen Tisch.

dem Gast sehr. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wie ist das Wetter? Die Studenten haben heute zwei Stunden Vorlesung. Wir sind nachmittags frei. mir. Seid ihr am Mittwoch beschäftigt? Es wird kalt. Das Gemälde von Grigorescu hängt neben dem Gemälde von Aman. Legst du deine Bücher in die Bank? Wohin hängen die Gäste ihre Mäntel ? Die Studenten sitzen in den Bänken.142 16. Completaţi cu verbele gefallen sau. Er beherrscht auch Französisch.. Die Uhr steht. Wer bringt das Essen? Er sieht nach rechts und nach links... LEHRSTUCK Übungen 1. Versteht ihr mich? Liest du die Zeitung „Neuer Weg" ? Läßt du das Buch hier? Der Zug hält hier nicht. Treceţi propoziţiile de mai jos la imperfect. Dieser Mann spricht gut Deutsch.. Auf dem Verkaufstisch liegen Hemden und Taschentücher. Wir haben nur vormittags Unterricht. perfect şi viitor! A. a) öj cj (2j e^ fj g) Aj t^ j) k) I) m) G. Treceţi propoziţiile la toate timpurile învăţate! a) Die Schuhe . Hast du Donnerstag nachmittag eine Sitzung? Werden Sie Professor? Ich bin bei einem Freund. Was bestellen Sie? Was wünscht sich dein Freund zu seinem Geburtstag? W a n n triffst du ihn? Nimmst du das Buch? Ich verstehe sie nicht. Ich stelle die Blumenvase neben das Bild meines Vaters. Alina setei ihre Puppe auf das Bett. Bist du am Nachmittag frei? Um wieviel Uhr seid ihr zu Hause? Du wirst am Meer rasch braun. Die Uhr steht auf dem Schreibtisch. b) Der Rindsbraten . Ich habe Geld bei mir. A. schmecken! B. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) B. 2. .

? Mir .. sie.. Georg kauft für seine Schwester ein Paar Schuhe. Sie legt ihre Hefte auf den Stuhl. e) Wir legen die Bücher in . a) Ich gehe mit . das Sta­ dion). Wir erwarten viel von ihm. (der Park... der Palast. ihr. Das Buch liegt auf dem Tischchen. wir. (der Schrank. c) Die Gäste gehen durch .. B. înlocuiţi părţile de propoziţie tipărite cursiv cu adverbe pronominale acolo unde este cazul! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Otto fährt mit dem Autobus in das Zentrum. wir. (ich.. sie.. b) Gehst du für ..... (der Schreibtisch. (ich. das Geschenk.. das Heft... (der Brief. b) Danke für .. meine Eltern. (du.... Der Ausländer denkt oft an seine Reise durch Deutschland. ihr.. . Andrei schreibt an seine Mutter.. wir. meine Eltern)! d) Mein Freund geht in . das Stadion). (ich. der Garten. Der Wirt kam zu dem Ausländer. (du. Mein Vater kauft an dem Schalter eine Fahrkarte. (die Halle.. (du. mein Kollege). er.. das Haus).. h) Andrei kommt von .. uns sehr gut. wir. 4. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite cursiv! B. Es ... 3.. mir. sie. . die Bank).. die Universität) ? c) Bitte kommt zu . sie. (das Stadion. die Postkarte). sie) auf . e) Die Studenten stehen um . Handball und Fußball.. A.. (die Post. ihr. der Garten). meine Kollegen) durch .. dir das Spiel? Das Bier ... f) War Boxana gestern bei .. Hat dir die Zigarette . der Tisch. der Bahnhof..... Andrei kommt aus der Bibliothek.. Dieser Film .. das Katheder). dir das Schnitzel? .. Treceţi cuvintele din paranteză la cazul potrivit! A. Sie) ? g) Ihr Bleistift liegt auf . (der Lehrer.EIN MIßVERSTÄNDNIS 143 c) d) e) f) g) h) i) Das Buch ist schön. d) Sie kauft nichts gegen . Der Student antwortet auf die Frage. a) Ich kaufe nichts ohne . du. Ich gehe mit meinem Freund in eine Ausstellung... er. mir. (sein Wunsch). die Bank)..

jene! G. sein. f) Der Wirt. 6.. Film schon gesehen? j) Wann gehst du zu .. Zuges sind offen. Zeitschriften kaufte ich auf dem Bahnhof. ich. du. jenes. bestellen.. ich. wir). 1947. i) An.144 16. sitzen.... Füllfederhalter ist neu und schreibt sehr gut. d) Kommst du heute zu . lernen.. erzählen.. er. q) Ich. diese! B.. n) Ich. lernen. wir. sie).. 7.. du. ein Städtchen. (ich. fahren.. sie. Sie. Huhn mit Bratkartoffeln.. I) In . fleißig. Formaţi propoziţii! a) Ein Mann. sie.. (du. Karten (ich. sein Freund : b) In. jener. dieses.. du. ins Stadion (ich. k) Der Wirt. ein Herr. e) Was haben Sie bei . die. sie.. meine Muttersprache. Film? k) Die Fenster . beherrschen. Deutsch.. Ich. das Jahr. viele Sprachen. ihr. dieser.. mit. ihr. c) Er geht ohne ... ihr. ich fahren. bringen. sie. Completaţi cu pronumele personal! a) Ich esse heute bei . b) Ich fahre mit . Gast das Mittagessen. jene. sein. c) Es. (ich. m) Der Wirt. wir. wir). Sie). (das) Huhn. c) Der Wirt schenkte . sie)? e) Der Onkel kauft für . Speisen schmecken mir. j) Er. b) Die Wohnungen . sie. wir. diese. nach Hause. es. wieder. ihr. noch. der Mann: „Was. ich. h) Ich. einmal. bringen. . er... er. wünschen?" I) Der Mann. und jetzt. sein. mit Bratkartoffeln. o) Der Kellner. der. mein Tisch.. nicht. Stadion treiben wir Sport. nach Hause. LEHRSTOCK 5..... auf deutsch : „Noch einmal". ihr. ich.. ich. er. in Deutschland. denken: „Auch. in.. das. schön. sehr. Wohnblocks sind schön und modern. Anzug.. und. (die) Bratkartoffeln. die! a) . essen. Completaţi cu pronumele demonstrative A. essen. d) . e) Dort. in. er. eine Suppe. er. sehr. ich. f) Die Kollegen grüßen . ihr. p) Ich denken. h) . Stoff kaufen? g) Mir gefiel .. antworten. g) Ich. Suppe. gehen.. d) Ein Tag. Sie). fragen. sagen : Noch einmal". nach Sinaia (du. er)... hungrig. sie. i) Hast du .. g) Er spielt gegen .. Kellner bestellt? f) Werden Sie .. er. eine Gaststätte. du. (ich.. dort. Huhn. sein.

a) b) c) d) e) f) g) h) i) Waren Sie schon im Ausland ? Welche Sprache lernen Sie? Welche Sprachen beherrschen Sie? Welches ist Ihre Muttersprache? Essen Sie zu Hause oder in der Gaststätte? Essen Sie oft in der Gaststätte? Was bestellen Sie dort? Von wem verlangen Sie die Speisekarte? Welche Speisen schmecken Ihnen? Was trinken Sie? Was essen Sie morgens? Was essen Sie zu Mittag? Was machen Sie nach Tisch? Was essen Sie abends ? Was kosten die Speisen? Wo wohnen Sie? Seit wann wohnen Sie dort? Wohnen Sie mit Ihren Eltern? Was machen Sie vormittags? Was machen Sie nachmittags? Wohin gehen Sie abends ? Was haben Sie im Sommer gemacht ? Was machen Sie an Ihrem Geburtstag? Machen Sie oft Ausflüge? D. a) Was sieht man auf den Straßen der Hauptstadt? b)£No ist das Kombinat Haus der Scînteia? c) Nennen Sie einige Fakultäten der Universität Bukarest! d) Welche Fakultät besuchen Sie? e) Wo ist Ihre Fakultät? f) Wo ist der Palast der Republik? g) Was befindet sich dort ? 10—Limba germană — c. a) Wohin fuhr der Ausländer? b) Welche Sprachen beherrschte er? c) Wie sprach der Wirt? d) Was bestellte der Ausländer? e) Was aß sein Nachbar? f) Warum brachte der Wirt dem Ausländer wieder eine Suppe? g) Was lernen Sie aus dieser Erzählung? B. Răspundeţi! A. a) b) c) d) e) f) g) h) | i) j) k) I) m) n) o) C.EIN MIßVERSTÄNDNIS 145 8. 1881 .

a) b) c) d) e) f) g) F. Formaţi propoziţii! Răspundeţi la întrebări folosind cuvintele de la mar­ gine la forma potrivită! A. Warum gehen. mit Müh und Not? sehen. . nach rechts. LEHRSTOCK E. c) Străinul vorbea ( = poseda) numai limba sa maternă şi puţin ruseşte. Wohnen Sie bei (Ihr Onkel)? (Ihre Tante)? (Ihre Eltern)? (Ihr Neffe)? (die (der (der (die Straßenbahn) Trolleybus) Autobus) Taxe) B. er : „Noch einmal" ? 10. die Suppe.146 16. a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) k) I) m) n) Wieviel Stockwerke hat das Warenhaus Victoria? Wann waren Sie in diesem Warenhaus? Wo liegt es? Was haben Sie dort gekauft? Wer hat Sie bedient? Wo haben Sie gezahlt? Welches sind die Abteilungen des Warenhauses? Wohin sind Sie im Sommer gefahren? Womit sind Sie gefahren? Wo lösten Sie die Karte? Welcher Klasse fuhren Sie? Was kostete die Karte? Wo bezahlten Sie die Karte? Um wieviel Uhr fuhren Sie? Woher kam der Zug? Hatten Sie auch noch andere Züge? Wann? Hatten Sie viel Gepäck? Wohin legten Sie Ihre Koffer? Wer begleitete Sie zum Bahnhof? Mit wem fuhren Sie? Wann waren Sie wieder zurück? 9. der Ausländer. b) Vremea era foarte urîtă. bald. a) Un străin intră ( = merse) într-un restaurant. nach links ? sagen. die Gaststätte? bestellen. Womit fahren Sie in die Stadt? C. in. Traduceţi! A. er. der Ausländer. bald.

Marţi am fost cu prietena mea şi cu fratele acesteia la o expo­ ziţie. g) Cînd vine sora ta? h) Unde merg colegii voştri? Ei merg acasă. Cadoul va fi pentru el o surpriză. Ţi-o dau. /) Vecinul său mînca pui cu cartofi prăjiţi. B.EIN MIßVERSTÄNDNIS 147 d) Cîrciumarul im-1 înţelegea pe străin şi străinul nu-1 înţelegea pe cîrciumar. Unde pleci? Prietena noastră a plecat deja la mare. e) Străinul comandă cu chiu şi vai o supă.. După masă citim la bibliotecă sau acasă. Seara mergem la un cinematograf sau la operă. Ia-ţi-11 d) îţi dau peniţa mea. Ia-ţi-o! e) îţi dau cartea mea. Le mîncăm cu poftă. Poimîine vine unchiul meu pentru cîteva zile la mine. d) Ea merge cu unchiul şi mătuşa ei la un magazin. El (îi) spuse cîrciumarului: „încă o dată!" g) Străinul repetă cuvintele vecinului său. h) îţi place acest costum? Cumpără-ţi-1! i) Nouă ne plac fructele. D. Ţi-o dau.. Ia-ţi-o! f) El vă dă (dv.) cartea lui. iar prietena mea la munte. Astăzi nu merg în oraş. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Avem înainte de masă cursuri. f) Părinţii lui locuiesc la ţară. k) Prietenul meu a plecat la mare. C. i) Vecinii dumneavoastră sînt acasă? j) Prietenul meu îşi serbează astăzi ziua de naştere. b) El cumpără pentru tatăl său ziare şi reviste. Apoi merge la poştă. Sora prietenului meu a plecat alaltăieri cu trenul la Buşteni. Ţi-1 dau. g) El nu are nevoie de această carte. El vi-o dă cu plăcere. căci avem o şedinţă. Şi eu voi pleca duminică la munte. h) Cîrciumarul îi aduse însă iarăşi o supă. c) îţi dau creionul meu. . i) Străinul mîncă supa şi (se) gîndi: „Voi învăţa limba germană". Unde este ea ? — Ea este la Mamaia. c) Maria îl vizitează pe unchiul ei. a) Dă-mi te rog stiloul tău! b) Am cumpărat pentru mine şi pentru prietenul meu cîte un bilet de clasa a doua. a) Andrei scrie mamei sale o scrisoare şi tatălui său o carte poştală. e) Noi plecăm cu prietenii noştri la munte.

o friptură pîine şi o (bucată de) prăjitură. tocuri şi cerneală. paltoane. f) Socoteala era exactă. c) La raionul de cărţi sînt cărţi. F. stilouri. fuste. sah nach rechts und nach links. e) (Eu) dau ospătarului o bancnotă de 25 6. a) b) c) d) Bucureştiul este centrul culturii şi economiei noastre. jachete. Acolo se vind prăji­ turi şi ciocolată. a) Noi am ocupat o masă lîngă fereastră. băuturi reci şi calde. e) Sortimentul de mătăsuri este mare. beau şi o sticlă de de lei şi el îmi dă H. b) Pe lista de mîncăruri sînt mîncăruri calde. de­ de porc cu legume. săpun şi pastă de dinţi. parfum. creioane. b) La raionul cu articole de toaletă găsim apă de colonie. bluze. LEHRSTOCK E. în gară (hala gării) mai erau trenuri accelerate şi personale. serturi.35 lei înapoi. caiete. La aceasta bere.148 16. frumoase şi bune. d) Alături sînt aparate de radio. bestellte mit Müh und Not eine Suppe. înainte de plecarea trenului conductorul strigă : „Poftiţi în vagoane!" mîncaruri reci. Acest accelerat are un vagon restaurant şi un vagon de dormit. G. c) Eu mănînc peşte.65 lei. rochii. La Bucureşti vom vedea spectacole de teatru şi cinema. Hamalul ducea un geamantan şi alte bagaje. d) Aceasta face 18. f) Articolele de confecţii sînt ieftine. a) In acest magazin sînt multe raioane. g) Aici se găsesc costume bărbăteşti. . Mergi cu tramvaiul sau cu autobuzul în centrul oraşului ? Unchiul meu are o locuinţă într-un bloc lîngă Palatul Republicii. pînă la Arad. a) b) c) d) e) ţ) La gară este multă lume. televizoare şi magnetofoane. Merken Sie sich! Er Er Er Er beherrscht nur seine Muttersprache. Trenul pleacă la 830 prin Făgăraş şi Sibiu. o supă cu tăiţei. h) In magazinul „Victoria" există şi un bufet. sagte auf deutsch : „Noch einmal".

Unsere Gruppe macht einen Ausflug an den Snagov-See. R o x a n a : Dann gehen wir Tennis spielen! Helga: Es ist zu heiß. wir sind müde. Kommt ihr mit uns? H elga: Das ist eine Idee 1 R o x a n a : Wunderbar! Wir werden turnen. A n d r e i : Guten Tag! Was ist geschehen? Streitet ihr? H elga: Guten Tag! Wir machen Vorschläge für den nächsten Sonntag. aber jetzt. nach diesen schweren Prüfungen bin ich ein wenig zu faul dazu. R o x a n a : Und unsere Helga ist plötzlich faul geworden. legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig. Draußen steht Kollege Andrei. . denn während der Prüfungen haben wir viel gearbeitet. A n d r e i : Ich besuche euch gerade wegen des Programms für den Sonntag. Am Nachmittag werden wir rudern.17. R o x a n a : Das macht nichts. R o x a n a : Heute bist du mit keinem Vorschlag einverstanden! Werden wir vielleicht den ganzen Sonntag zu Hause sitzen und schlafen? Es klopft. R o x a n a : Natürlich! Du denkst schon wieder an deinen Schlaf. R o x a n a : Trotz dieses schönen Wetters ? Schade! Gehen wir nicht zu den Athletikwettkämpfen ? Helga: Ich habe keine Lust dazu. (SIEBZEHNTES) LEHRSTÜCK WAS MACHEN WIR AM SONNTAG? R o x a n a : Wie verbringen wir den nächsten Sonntag? Helga: Wir schlafen bis Mittag. A n d r e i : Wir bleiben den ganzen Tag dort. R o x a n a : Wie herrlich wird das Essen im Freien schmecken! II e l g a : Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald. und Sport ist gesund. Helga: Ja. in der Sonne liegen und im See schwimmen. Wir sind jung.

und diese trainieren für das nächste internationale Wettspiel. Spre deosebire de adjectivul adverbial şi predicativ care sînt invariabile vezi pag.. Aber Viktor fährt mit uns.. legen uns ins grüne Gras und schlafen ein wenig. Helga: Welcher Viktor ? A n d r e i : Der aus der vierten Gruppe. Helga: Ich freue mich schon auf den Ausflug. H e l g a : Einverstanden 1 Auf Wiedersehen! Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) bis Mittag = pînă la prînz Schade ! = Păcat! Das macht nichts = Nu face nimic.. ganz vergessen = am uitat complet .. DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR Helga: Andrei: Vieldeutige Wörter /P r ep... dann bleibt es dabei = atunci ne-am înţeles Lexik Synonyme wunderbar — herrlich bestimmt — gewiß Antonyme gesund =f= krank fleißig =f= faul GRAMMATIK 1...150 17. Juni. um 8 Uhr früh an der Autobushaltestelle. Er ist unermüdlich. A n d r e i : Also. .) Ich habe . Ich habe meine Mü­ digkeit ganz vergessen. Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag. Auf Wiedersehen! R o x a n a . Wir treffen uns alle am Sonntag. Im vorigen Jahr waren wir zusammen im Bucegi.= la zu<^ < adv. dann bleibt es dabei. .... immer lustig und singt schön. Ich freue mich auf = Mă bucur de (în vederea .. = prea a) Am Nachmittag gehen wir in den schönen Wald. Wir werden uns bestimmt nicht langweilen. nu-i nimic Was ist geschehen = Ce s-a întîmplat? den ganzen Tag (Sonntag) = toată ziua (duminica) im Freien = în aer liber Du denkst . 21. b) .Gebirge. Grammatik 3) adjectivul atributiv este variabil... nach diesen schweren Prüfungen. an = Te gîndeşti Ia . LEHRSTOCK Kommt auch Alina an den Snagov-See? Nein. dem 1. Wir nennen ihn „den Bergsteiger". R o x a n a : Ich kenne ihn. Sie gehört zur Auswahlmannschaft der Korbballspieler.

Studentinnen. Singular Masculin N. ( = ersten) Juni. Studentinnen. Numeralele ordinale urmează regulile declinării adjectivelor . D. den fleißigen Studenten. pag. afară de nominativul singular masculin. Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Studentin Studentin Studentin Studentin Neutru das fleißige des fleißigen dem fleißigen das fleißige Kind Kindes Kind Kind Declinarea slabă a adjectivelor . h) Wir treffen uns alle am Sonntag. dieses se declină slab. G. die fleißigen Studenten. DECLINAREA NUMERALELOR ORDINALE a) Der ist aus der vierten Gruppe.nominativ singular la toate genurile acuzativ singular "feminin şi neutru articolul hotărît desinenţa -e' Adjectiv / / precedat ^ sau s ^ pronume + de­ desinenţa -en — la celelalte cazuri sinenţele artico­ lului hotărît (vezi schema nr. a) sau de un pronume cu desi­ nenţele articolului hotărît (ex. G. feminin şi neutru şi de acuzativul singular feminin şi neutru.WAS MACKEN WIR AM SONNTAG? 15! Adjectivul precedat de articolul hotărît (ex. die fleißigen Studenten. der fleißigen Studenten. Feminin Studentinnen. A. um 8 Uhr früh. D. cînd are desinenţa -e. 47. adică primeşte desinenţele substantivelor slabe -(e)n la toate cazurile. diese. Studentinnen. 518) 2. dem 1. A. b) ca de pildă dieser. der des dem den fleißige fleißigen fleißigen fleißigen Student Studenten Studenten Studenten die der der die Feminin fleißige fleißigen fleißigen fleißige Plural Masculin N.

pag. 4. 573) . PRONUMELE INTEROGATIV 17. folosit ca pronume impersonal (comp. O b s e r v a ţ i e . — Welcher Student ist da? b) Da ist die fleißige Studentin. (vezi schema nr. pag. 79. pag. 121. Welches + verbul sein se poate referi şi la substantive masculine şi atît la singular cît şi la plural şi nu numai la cele neutre. Majoritatea exprimă fenomene ale naturii. Der Gast läutet. Andrei klopft. Erläuterung 6). Uneori verbele au ca subiect pronumele es. — Welches Kind ist da ? Adjectivul declinat slab răspunde la întrebările welcher ? welche ? welches ? welche Î Pronumele interogativ welcher. Welches ist dein Zug? dar : Welcher Zug ist das? feminine. Grammatik 4 . — Welche Studentin ist da ? c) Da ist das fleißige Kind. (vezi schema nr. VERBELE IMPERSONALE 75.152 3. ca : es schneit = ninge es regnet = plouă es hagelt = cade grindină es donnert = tună es blitzt = fulgeră es taut = se topeşte Verbele impersonale permanente formează perfectul cu auxiliarul de timp haben. welche. Verbele întrebuinţate numai la forma impersonală se numesc verbe imper­ sonale permanente. 22. LEHRSTOCK (Continuare) a) Da ist der fleißige Student. 535) Hoffentlich regnet es nicht am Sonntag. welches urmează regulile declinării articolului hotărit. Verbele întrebuinţate atît la forma personală cît şi la forma impersonală se numesc verbe impersonale ocazionale : Es bleibt dabei Es läutet Es klopft dar şi dar şi dar şi Ich bleibe dabei. pag.

In exemplele de mai sus. ex.Wald .. ex. a) b) c) d) e) /) g) der fleißig. c) stau la genitiv. b) şi während (== în timpul. Completaţi cu desinenţele A. a). Declinaţi la singular şi a) b) c) d) e) f) g) plural! der interessante Vorschlag dieser große Wald die helle Wohnung jene schöne Schallplatte das nächste Jahr dieses neue Fernsehgerät jenes lustige Kind adjectivelor! 2..Zimmer aus diesem groß.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 153 5.Wald dieser fleißig.Saal mit jener gut.Student dieses klein.Ausflugs in jenem klein. ex.Student das klein. PREPOZIŢIILE CU GENITIVUL a) Ich besuche euch wegen des Programms .Feder durch den grün. Wetter (ex.. 121. a). 573) Übungen 1.Garten während des schön. trotz ( = în ciuda.Saal mit der gut.Ausflugs in dem klein.Zimmer aus dem groß. substantivele Programm (ex. a) b) c) d) e) f) g) B.. rudern. Genitivul este cerut de prepoziţiile wegen ( = din cauza. trotz şi wegen cer cazul genitiv. b) şi Nachmittag (ex.Feder durch diesen grün. c).Garten während dieses schön. b) Trotz dieses schönen Wetters? c) Während des Nachmittags werden wir . Prepoziţiile während. pag. cu t o a t ă . (vezi schema nr.

Neubauten von Mamaia. a) b) c) d) e) f) g) h) C. f) In dem Klubraum dieses schön.Ausflüge in den klein.Stoffes ist schön.Neu­ bauten am Meeresstrand. Hast du schon diese groß. e) In dem groß.Zimmer aus den groß. Die Farbe dieses billig. h) Die Studentinnen waren von diesem schön.Studenten Ausflüge.Lesesälen.Warenhäuser.Mäntel sind nicht teuer.Reise gemacht.Stoff. Diese schwarz. Completaţi cu desinenţele A. Sie hat die französisch. Er bewundert die Schaufenster der groß.154 17.Zeitschrift gekauft? Wo hast du dieses interessant. a) b) c) d) e) f) g) die fleißig.Buch gekauft? Er hat trotz des schlecht. g) In den Ferien machen die fleißig. d) Sie lernen in den hell. a) In den neu. Übersetzt du diesen schwer.Studenten diese klein.Ausflug begeistert. Die Tante kauft den rot.Gärten während der schön.Studentenheims findet man einen Radioapparat.Stoff gefällt mir.Stadt besucht? Wir haben im Sommer diese schön. c) Während des Jahres wohnen die Studenten in dies.Neffen einen neu.Lichtes gelesen.Klubraum hören sie Vorträge und sehen Filme.Wohnblocks bewundert.Fotoapparat. h) Die Studenten sehen die schön.Federn durch die grün. b) Die Studenten haben die schön.Sälen mit diesen gut.Sprache in der Schule gelernt.Stadt ? B. Der Onkel versprach dem klein. Wann hast du diese interessant.Wäldern adjectivelor! 3. .Sprache? Seit wann wohnen Sie in dieser schön.Text in die rumänisch. LEHRSTOCK C. ein Fernsehgerät und ein Klavier.Wohnblocks sind die Wohnungen hell und schön. Die Werktätigen verbringen ihren Urlaub in den herrlich. a) b) c) d) e) f) g) Dieser blau.Stu­ dentenheim.schön.

.. Wir besuchen das neue Museum... Wetters... Completaţi cu adjectivele din paranteză: a) Sie sprechen .. Der Lehrer korrigiert die falsche Antwort. b) Diese Wohnung ist . Er findet den neuen Füllhalter nicht.. Wasser.. Sprache ist nicht schwer. Die Studenten lesen das .... Schülers sind sauber.. întrebuinţind cuvintele din a) Welches Buch kaufen Sie? b) c) d) e) f) g) Mit welchem Füllhalter schreiben Sie ? In welches Zimmer gehen Sie? Welche Sprache lernen Sie? Welchem Freund schreiben Sie? Welchen Film haben Sie gesehen? Mit welchem Kollegen gehen Sie ins (der deutsche Kollege) Theater ? h) Welche Kollegin haben Sie getroffen? (die deutsche Kollegin) 6. In diesem kleinen Restaurant feierten die Freunde Peters Ge­ burtstag.... Tisch. Sie bringt das saubere Tischtuch. Răspundeţi (deutsch) (groß) (fleißig) (kalt) (schlecht) (gut) (frei) (grün) Die . paranteză! la întrebări. Die Hefte dieses . Wald.. Wir gehen durch den .... h) Der Wald ist . Sie wohnen in dieser Wohnung.. e) Das Wetter war .. ... .. g) Der Tisch ist . 5. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. Sie ging zu dem zweiten Schalter.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 155 4.. Ich finde das deutsche Heft nicht..... . f) Das Buch ist . . . Wir setzen uns an den . Wir machten den Ausflug trotz des . . . . d) Das Wasser war . a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) cursivi (aas interessante Buch von (das Buch Sadoveanu) (der neue Füllhalter) (das große Zimmer) (die englische Sprache) (der russische Freund) (der französische Film) Er schreibt mit der blauen Tinte. . Buch. c) Dieser Schüler ist . E r übersetzt den schweren Text. Ich brauche den roten Bleistift. Er trank das .

mir. sondern ins Kino.schlecht. Kind meines Freundes hat morgen Geburtstag. Sprichst du mit ihm? Kaufst du täglich die Zeitung? Liest du täglich die Zeitung Neuer Weg? Wir lernen in der Bibliothek. Das klein.Schulzeit lernen die Kinder auch Sprachen.. 7... von. Bleiben Sie zu Hause? Bringen Sie mir das Buch? Ich gebe dir meinen Bleistift. wegen.. fahren Samstag ans Meer. ihr. seine Mutter.. um. la 9. Treceţi propoziţiile viitor! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Er schreibt orthographisch richtig. bei.. .. . Kommt auch ihr in die Bibliothek? Wir gehen nicht in die Bibliothek.. Wir gehen . d... dies. Viele Studenten fahren . acolo unde este cazul)! a) b) c) d) e) f) g) . meinem Freund... zu! a) b) c) d) e) f) Er las . seine Arbeit. zu (contopită cu articolul. Completaţi propoziţiile! întrebuinţaţi una din prepoziţiile an. während. die Stadt? Ich gehe .. des schlecht. werde meinem Freund einen Brief schreiben. den Sommerferien .Vortrag. in.... auf..Lichtes.. Ich war .. LEHRSTOCK B.. Er denkt . Meer und . Sie fahren nach Sinaia. Gehst du . verbringen den nächsten Sonntag in Sinaia.interessant. Gebirge. la imperfect! B. . diesem Sommer . Wir kommen . de mai jos: A. diesem Monat fahre ich ..156 17.. una din prepoziţiile 8.Kollegen Andrei. .Mädchen kauft Blumen . la perfect! C. Nachmittag gehen sie in den Wald. Gebirge... war gestern bei meinem Onkel. denke an meine Eltern..Wetters blieben wir zu Hause. Completaţi cu prepoziţii şi desinenţe! întrebuinţaţi für. 4 Uhr war er .... bin mit deinem Vorschlag einverstanden.. unser.... Land.. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Ich Das Ich Wir Wir Ich Am Ich Ich Ich habe meinen Freund begleitet... Wir treffen uns um 730 vor dem Theater. denke an meine Arbeit.. trotz.

a) b) c) d) e) f) . iar după masă mergem în pădurea cea verde. mergem la campionatele de atletism. i) Fă în fiecare dimineaţă o oră gimnastică. b) Jucăm după masă tenis ? — Nu. Am primit scrisoarea lui la 3 iulie. astăzi ninge. e) Selecţionata de fotbal se antrenează pentru un campionat inter­ naţional. Ce s-a întîmplat? — Nimic. C. La 5 iulie vine fratele meu din Braşov. i) Gînd avem următorul examen? Ieri a fost 4 iulie. Traduceţi! a) In prima duminică liberă (de) după examene facem o excursie la lacul Snagov. dar este prea cald. alpinistul neobosit. — Păcat! Nu sînt de acord cu propunerea ta. pleacă şi în acest an la munte. plouă. a) b) c) d) e) f) g) Ieri a plouat. La 6 iulie (îşi) sărbătoreşte ziua (lui) de naştere. La 19 octombrie este ziua de naştere a nepotului meu. dar mă grăbesc căci este foarte tîrziu. tună şi fulgeră. B. La 7 februarie este ziua de naştere a tatălui meu. Vremea este foarte proastă. Ieri am dormit pînă la prînz. a) Wie werden Helga und Roxana den ersten freien Sonntag nach den Prüfungen verbringen? b) Wie lange werden sie am Snagov-See bleiben? c) Was werden sie am Vormittag machen? d) Was werden sie am Nachmittag machen? e) Wer fährt noch mit ihnen? f) Warum kommt nicht auch Alina? g) Wann und wo werden sich die Kollegen treffen? 11. d) La prînz mîncăm în aer liber. h) Să sperăm că vom face duminica viitoare această frumoasă excursie. nu am chef (de aceasta). Ne-am înţeles : ne întîlnim diseară la ora 7S0 la staţia de tramvai. g) Victor. —• De acord! h) Vremea este foarte frumoasă. este foarte sănătos. c) Stăm puţin la soare şi apoi înotăm în lac. Vorbiţi despre o excursie! 12.WAS MACHEN WIR AM SONNTAG ? 157 10. ţ) Cu acest coleg vesel nu ne plictisim. Vii cu mine la cinema? — Nu. Răspundeţi! A.

LEHRSTOCK D. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) n) Ce facem mîine? Cu cine vorbeşti? Cu ce plecăm la Snagov? Cum petrecem după-amiaza? Cînd mergem la stadion? De ce vă certaţi? La ce oră mîncăm? Unde vom mînca ? Unde mergem diseară? Despre ce vorbeşte mîine profesorul? Cine bate (la uşă) ? Pentru ce ai nevoie de caietul meu? Pe cine aşteptăm? De unde vine autobuzul? Merken Sie sich! Es regnet.158 17. — Schade! Gehen wir Tennis spielen? — Ich habe keine Lust dazu. Einverstanden! . Wir verbringen den ganzen Tag im Freien. Es ist heute heiß. Es bleibt dabei.

und bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. vierfüßige Tiere. Er war damals 17 Jahre alt. „Lenchen" — so nannte sie Marx — half Frau Marx. der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. In seinem Laden waren herrliche Sachen : hölzerne Männer und Frauen. Karl Marx war ein zärtlicher Vater und gleichzeitig ein sehr guter Erzieher. Hans Röckle. Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung. pflegte die Kinder. Sie nannten ihn wegen seiner dunklen Gesichtsfarbe „Mohr".18. Könige und Königinnen. In dieser alten deutschen Stadt verbrachte er mit seinen Geschwistern eine glückliche Kindheit und Jugend. Jenny hatte dunkle Augen und schwarzes Haar wie der Vater. Am Leben blieben nur drei Töchter. Monatelang erzählte er von einem Zauberer. Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie. (ACHTZEHNTES) L E H R S T Ü C K KARL MARX UND SEINE FAMILIE Karl Marx. . Mai 1818 in Trier geboren. Jenny von Westphalen. Sie wurden aktive Kämpferinnen für die Sache des Proletariats. Laura war blond wie die Mutter. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. Karl und Jenny Marx hatten sechs Kinder: vier Töchter und zwei Söhne. sie war reizend. aber auch. Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradschaft. Durch die Eltern und deren Freunde erfuhren die Mädchen vom Leben und Kampf der Arbeiter. und Vögel. Alle liebten sie. nähte und kochte. 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin. Er spielte oft stundenlang mit ihnen. Karl Marx war auch ein herrlicher Geschichtenerzähler. Eleanor ähnelte den Schwestern nicht. Zur Familie Marx gehörte noch ein wichtiges Mitglied : Fräulein Helene Demuth. wurde am 5. Der hatte einen Spielwarenladen und kein Geld in der Tasche.

Pentru exprimarea anului se întrebuinţează : ori numeralul precedat de im Jahr. -s. cînd era vreme frumoasă Lexik Synonyme der Laden —• das Kaufhaus Vieldeutige Wörter die Geschichtet istoria povestea. wurde . . /tineretul die J u g e n d . -es. istorioara . 4) Eleanor ähnelte den Schwestern nicht = Eleanor nu semăna cu surorile... 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin. a reuşi (la un examen) \ a u s + Dat. '-e = lupta der Kämpfer. Verbul ähneln cere un complement la dativ.160 18. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) . -nen = luptătoarea . = în 1843 Marx s-a căsă­ torit eu prietena sa din tinereţe .^ t i n e r e ţ e a Wortfamilie kämpfen — kämpfte — gekämpft = a lupta der Kampf.. Verbul heiraten ( = a se căsători) este în limba germană tranzitiv şi nu reflexiv ca în limba română. ori numeralul neprecedat de nici un alt cuvînt. = a trece. ... = a se compune din j... 3) 1843 heiratete Marx seine Jugendfreundin . T . . geboren = s-a născut 2) Im Jahre 1835 bestand Marx die Reifeprüfung.= luptătorul die Kämpferin. / + Akk.. 5) Verhältnis guter Kameradschaft — relaţii de bună camaraderie 6) bei schönem Wetter = pe vreme frumoasă.

In exemplele de mai sus. la toate cazurile afară de genitivul singular masculin şi de genitivul singular neutru. DECLINAREA TARE A ADJECTIVELOR a) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. = a reuşi (ia) ähneln + Dat.aus + Dat.Dat. A. = a aparţine (de). 1SSÎ . (d/0) gute Freundin ( $ / ) guter Freundin (<$/) guter Freundin (<0<£) gute Freundin Neutru (?/0O gutes Kind (0ß) gutea Kindas (4$$) gutem Kind (fflft) gutes Kind II—Limba germani — c. adică adjectivele primesc desinenţele articolului hotărlt.aus 4. D. a lua în căsătorie (pe) GRAMMATIK 1. c) Zwischen ihm und seinen Kindern herrschte ein Verhältnis guter Kameradßchaft. = a avea interes (pentru) heiraten + Akk. adjectivele nu sînt precedate nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului. unde au desinenţa slabă : -en. = a se compune (din) helfen -\. a face parte (din) stammen -j. b) Sie hatte schwarze Augen.KARL MARX UND SEINE FAMILIE |5J Rektion bestehen -+. = a ajuta (pe) sich interessieren -j. G. = a se căsători (cu). = a semăna (cu) gehören + zu + Dat. (^V/) 044) (£fâ) (^//i) guter gutes gutem guten Freund Freundes Freund Freund Feminin. = a proveni (din).für + Akk. f Bei dem Wetter -> bei dfeKfl| schön feml Wetter -> bei schönem Wetter 31 d £ i ( Die Augen — diS schwarzpf Augen -» schwarze Augen > Singular Masculin N. a fi originar (din) bestehen -f.Akk.Dat. în acest caz se declină tar«.

nehotărit negat sau de pronumele posesiv se declină mixt.' c) d) Er war ein zärtlicher Vater. ' (4-ifi) guten A. fie de pronumele posesiv (ex. Feminin Freundinnen. Ele primesc desinenţele declinării tari la nominativul singular. b şi c adjectivele au desinenţele declinării tari. b şi d). Singular Feminin Freund Freundes Freund Freund meine meiner meiner meine gute guten guten gut© Freundin Freundin Freundin Freundin Masculin N. Freundinnen. Neutru Kinder Kinder Kindern Kinder Declinarea tare a adjectivelor Adjectiv neprecedat nici de articol nici de un pronume cu desinenţele articolului hotărît desinenţa -en la genitivul singu­ lar masculin si neutru desinenţele articolului hotărît la toate celelalte cazuri (vezi schema nr. (d/$ gute Freunde. DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR a) b) *. c). iar desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. Freunde. LEHRSTOCK Plural Masculin N. Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. adică au la unele cazuri desinenţe ale declinării tari şi la alte cazuri desinenţe ale declinării slabe a adjectivelor. pe cînd în exemplul d adjectivul are desinenţa declinării slabe. A. mein guter meines guten meinem guten meinen guten Neutra mein gutes meines guten meinem guten mein gutes Buch Buches Buch Buch . 518). Freunde. 2. pag. Freundinnen. D. la toate genurile şi la acuzativul singular numai la feminin şi la neutru.162 18. Adjectivele precedate de articolul nehotărît. ($p) gute G. (ţf^/) guter D. a. adjectivele sînt precedate fie de articolul nehotărît (ex. 46. Freunden. Sie stammte aus einer armen Bauernfamilie. Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. Freundinnen. G. Observăm că în exem­ plele a. în propoziţiile de mai sus.

fie in adjectiv : der.e sing. . Feminin Freundinnen. . neutru. ir—--es sing. . Ich habe schöne Bücher.-er sing. ein se declină la plural tare. mase. mein guter Schüler — O excepţie o formează numai genitivul singular masculin şi neutru Ia declinarea tare. spre deosebire de : Ich habe mein schönes Buch. d a t fiind că articolul nehotărit nu are plural. meine meiner meinen meine guten gute« gute« gute« Freunde. teuer — das leu(e)re Kleid. Adjectivul precedat la singular de ein. 2. Ich habe meine schönen Bücher. Neutra Bücher Bücher Büchern Bucher Observaţii. j si I • I Adjectivul precedat de • • . se între­ buinţează desinenţa -en in locul desinenţei -es : Er kam zu uns trotz schlechten (nu : schlechtes) Wetters. Deci : Ich habe eiu schönes Buch. . 1. kein. Freunde. 48. A. Freundinnen. Adjectivele terminate în -el şi -er pierd uneori vocala e în cursul declinării : dunkel — Sie hal (iunk(e)le Augen. tern. si acuz. jeder gute Schüler dar : ein. . Freundinnen. | 1 / • < • £ / . nom b v—articolul nehotant negat \ acuz \ \ ' ^pronumele posesiv ' en la celelalte cazuri (vezi schema nr. . Freunden. . G.. jener. Freunde. . din motive eufonice. nom. . pag. Declinarea / mixtă a adjectivelor . ÎSlî>) Reguli practice privind declinarea adjectivele» — Desinenţa articolului hotărît trebuie să se găsească fie in cuvintul care precedă adjectivul.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 163 Plural Masculin N. eine. nom. . Freundinnen. dieser. D. articolul n e h o t a n t / .. cind. .

Unele verbe cer în limba germană alte complemente decît în limba română. se construiesc cu un complement la dativ (ex. Aceste verbe se numesc prepoziţionale. . PRONUMELE INTEROGATIV 18. D. pag. de exemplu. 535) 4. b) Sie war eine gute Freundin. c) Bei schönem Wetter machte die ganze Familie Ausflüge. Verbele begegnen. LEHRSTÜCK (Continuare) a) Er war ein zärtlicher Vater.164 3. o şi c). a. Zur Familie gehörte noch ein Mitglied. A. d) I m Spielwarenladen waren herrliche Dinge. d şi e). Er hilft seinem Freund. was was was was für für für für ein eines einem einen Feminin was was was was für für für für eine einer einer eine was was was was Neutra für für für für ein eines einem ein Plural toate genurile was was was was für für für für (vezi schema nr. Die Tochter ähnelte der Mutter. ähneln. 76. REGIMUL VERBELOR a) b) c) d) e) Helga begegnet ihrer Freundin. — Was für ein Vater war er ? — Was für eine Freundin war sie ? — Bei was für einem Wetter machte die Familie Ausflüge ? — Was für Dinge waren im Spiel­ warenladen ? Adjectivul declinat mixt şi tare răspunde la întrebările was für ein? was für eine? was für ein? was für? ( = ce fel de?) Singular Masculin N. Anumite verbe se leagă de complementul lor printr-o prepoziţie (ex. Ich denke viel an euch. G. helfen.

133. (vezi schema nr. Meine Eltern wohnen in der Provinz. meine Mutter ist Schneiderin. Felul specific al verbelor de a se lega de com­ plementul lor se numeşte regim (Rektion). COMPLEMENTUL PREPOZIŢIONAL Prin complement prepoziţional înţelegem complementul legat de verb printr-o prepoziţie. Sie haben ^wei Kinder: einen Jungen von anderthalb Jahren und ein Mädchen von vier Jahren. Ich habe zwei Geschwister : einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder ist Ingenieur. er eine Kollegin geheiratet. iar cazul complemen­ tului de prepoziţie. Ich habe meinen Neffen und meine Nichte sehr gern. 5.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 165 La verbele prepoziţionale. atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al lucrului : Er dachte an seine Aufgabe. prepoziţia depinde de verb. — Woran dachte er? în întrebarea pusă pentru aflarea complementului prepoziţional trebuie să fie cuprinsă prepoziţia corespunzătoare. Mein Vater ist Dreher. im Studentenheim. mein Vorname ist Marie. atunci cînd complementul prepoziţional este un complement al persoanei : Er dachte an seinen Sohn. 584) Übungen 1. Im Jahre 1959 hat. Auch meine Eltern (ihre Großeltern) lieben ihre Enkel. pag. Mein Familienname ist Popescu. Traduceţi cu ajutorul vocabularului alfabetic! Meine Familie Ich wohne in Bukarest. — An wen dachte er ? 2) printr-un adverb pronominal. Complementul prepoziţional se află : 1) printr-un pronume interogativ. precedat de o prepoziţie. .

Kind. Neffe. Buch. Kind. LEHRSTOCK Meine Schwester ist Schülerin. Kind. Studentin. 2. Neffe. Kind. Buch. f) Ich gebe dem einseinihr euerder einseinihreuer- Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Mädchen Freundin Freundin Freundin Freundin Freundin g) Ich gebe . Treceţi propoziţiile a) Das ist b) Das ist Studentin. Vettern und Basen. Studentin. Studentin. B. Studentin. Studentin. Buch. Neffe. Buch. Studentin.166 18. Wir bilden eine große Familie. Buch. Kind. Neffe. Studentin. Studentin. kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffen Neffen Neffen Neffen Neffen c) Das ist fleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- d) Das ist das Buch ich des ein­ sein • ihr euer der einseinihreuerklein­ kleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinkleinklein- e) Das ist das Buch Studentin. Buch. A. Buch. Buch. Ich habe auch Tanten und Onkel. das das das das das das das das das das Buch. Buch. Completaţi! la plural! der ein sein ihr euer die einseinihreuerdas ein sein ihr euer kleinkleinkleinkleinkleingutgutgutgutgutNeffe.

Jugend deine dunkl. Studentin.Wetter mit kalt.Freundin ein herrlich.Prüfungen . Kind.der aktiv.Geschichten­ erzähler ein gut.Aus­ flugs ein interessant. Studentin. Kind.Verkaufstische mit schön.Haar sein zärtlich.Haar der zärtlich.Spielsachen • bei dem schön. Completaţi! A. Studentin.Vater . Kind.Gesichtsfarbe mit ihrem kraus.Wettspiel ihre wunderbar.der gut.Haare dunkl.Vater bei einer gut. Studentin.während des schön.Geschichten­ erzähler .Spielsachen bei schön.Ausflugs das interessant.die dunkl.die glücklich.Jugend .Kämpfer .Idee wichtig. a) b) c) d) e) f) g) h) i) ein aktiv.Wetter .Vater • bei der gut.Freunden um groß. i) Ich frage j) Ich frage 3.Mitglieder schwarz.Verkaufstische • mit den schön.Wasser trotz der schwer.Augen bei gut. Kind.Gesichtsfarbe • mit dem kraus.Idee • die wichtig.mit dem kalt.Freunden • um die groß.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 167 h) Ich frage den einseinihreuerdie einseinihreuerdas ein sein ihr euer fleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißigfleißig- Studenten Studenten Studenten Studenten Studenten Studentin.Mitglieder • die schwarz.Freundin • der herrlich.Augen • bei den gut. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B.Vater während eines schön.Wasser trotz schwer.Wettspiel die wunderbar.Kämpfer eine glücklich.Haare die dunkl. Kind.Prüfungen .

Bergsteiger. e) Zwischen den Studenten herrscht ein Verhältnis gut. Hilfst du (ich) ein wenig? Ich interessiere mich für (diese Frage). Ich traf gestern (ein guter Freund). f) Sie dankt Freundin (deutsch).Zeitung Sclnteia. Completaţi cu pronumele posesiv corespunzător de persoana a şi cu adjectivul din paranteză! B.Republik Rumänien studieren auch deutschStudenten. (Wer) ähnelst du? (Wer) ähnelt deine Schwester? (Wer) hat dein Bruder geheiratet? Meine Schwester hat (ein Jugendfreund) geheiratet. Completaţi! IlI-a a) In der Sozialistisch. Philosophie und fremdSprachen. A. e) Er dankt Freund (deutsch). Gehört er zu (eure Familie)? Das Wort „Sozialismus" stammt aus (das Lateinische).Demokratisch. b) In der Deutsch.Problem. Er stammt aus (eine Arbeiterfamilie). Treceţi propoziţiile la plural! a) Er fragt Freund (gut).Fragen. c) Er liest den Brief Freundes (rumänisch).168 18. h) Die Arbeit Tochter ist ausgezeichnet (klein).So­ zialismus. f) Er spricht über ein wichtig. 5. Hast du (die Prüfung) gut bestanden? Aus wieviel (das Mitglied) besteht Ihre Familie? Ich denke an (ihr). b) Sie fragt Freundin (gut). d) Wir interessieren uns für die Probleme des wissenschaftlich. . LEHRSTÜCK 4. c) Wir lesen täglich die rumänisch. Puneţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) cuvintele din paranteză la forma potrivită! Ich begegnete gestern (ein guter Freund). d) Sie liest den Brief Freundin (rumänisch).Republik studieren auch rumänischStudenten. h) Mein Freund ist ein ausgezeichnet. g) Die Arbeit Schülers ist ausgezeichnet (klein).Kameradschaft. g) Er interessiert sich für sozial. 6.

Ein höflicher Verkäufer zeigte uns den Stoff. cursiv! Jenny ähnelte dem Vater. Er kauft das große Paket Schokolade. a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo wurde Karl Marx geboren? Hatte er Geschwister? In welchem Jahr bestand er die Reifeprüfung? Wie alt war er damals? Wen heiratete Karl Marx? Wem ähnelte Jenny? Wem ähnelte Laura? Was für ein Verhältnis herrschte zwischen Marx und seiner Familie? i) Wer war Helene Demuth? . Bei schönem Wetter machen sie gern Ausflüge.KARL MARX UND SEINE FAMILIE 169 7. Mein Bruder ist ein herrlicher Geschichtenerzähler. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) 8. Lenchen pflegte die Kinder. Eine höfliche Verkäuferin zeigte uns den Stoff. Die grüne Bluse gefällt ihr. Wir sahen einen herrlichen Film. Der blaue Stoff gefällt ihm gut. Sie kommt um 5 Uhr zu mir. Die Kinder liebten Lenchen wie eine Mutter. Die Kinder spielten mit hölzernen Tieren. Schwarzer Kaffee ist nicht gesund. Er denkt an eine wichtige Arbeit. Das rote Kleid steht dir gut. Sie nähte und kochte für die Kinder. Răspundeţi! A. Lenchen stammte aus einer Bauernfamilie. Die Mutter denkt an ihre Kinder. In diesem Laden findet man herrliche Sachen. Sie kaufte die braune Seide. Ich wohne in einer alten Stadt. In dieser alten Stadt bin ich geboren. Die Eltern spielten oft stundenlang mit den Kindern. Sie trinkt gern schwarzen Kaffee. Das ist ein fleißiges Mädchen. Er erzählte vom Kampf der Arbeiter. Mein Kollege kaufte sich den schwarzen Anzug.

Die fleißigen Studenten bestehen die Prüfungen. Mai geboren. B. Fiica are păr blond şi creţ şi ochi albaştri. a) Ei au dat copiilor o educaţie bună. LEHRSTOCK 9. Mein Freund ist am 8. Fiul are păr negru şi ochi negri.170 18. . Fiul seamănă cu tatăl său. Astăzi este profesoară. g) In prăvălia acestui „mare vrăjitor" erau jucării frumoase din lemn. f) Copiilor le plăcea povestea cu vrăjitorul Hans Röckle. i) Copiii o iubeau mult (sehr) pe Lenchen. el s-a născut în anul 1928. b) El era un educator foarte bun. fiica seamănă cu mama. Ei au doi copii: o fiică şi un fiu. Merken Sie sich! Karl Marx wurde am 5. Fratele meu are 38 ani. Vom petrece vacanţa împreună. d) Ei au avut o copilărie fericită. Mă gîndesc deseori la ei. Traduceţi! A. Vorbiţi despre familia dumneavoastră! 10. h) Părinţii făceau uneori excursii cu copiii lor. El s-a căsătorit în anul 1955 cu o prietenă din tinereţe. c) In timpul (său) liber se juca cu copiii. Ea se trage dintr-o familie de ţărani. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Familia noastră se compune din cinci membri. Mai geboren. Bei schönem Wetter machen wir Ausflüge. e) Tatăl le povestea poveşti frumoase.

März haben wir Tagundnachtgleiche.19. (NEUNZEHNTES) L E H R S T Ü C K DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT Oft sprechen wir vom letzten Wort der Wissenschaft. August. viele medizinische und mathematische Werke. Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet. Es gab dort viele Lesebücher. Juli. . Dann beginnt die erste Jahreszeit: der Frühling (das Frühjahr). Am liebsten befaßten sich die Babylonier mit Mathematik. Am 23. auch er hatte Lehrer. August. Bis heute teilen wir. er hat nur 28 Tage und einmal in 4 Jahren 29 Tage. September. April. Mai. Der 21. Dann beginnt der Winter. Doch auch Thaies war nicht der erste Gelehrte. Juni. Aber die Monate nennen wir ähnlich wie die alten Bömer : Januar. d. Mai. Am 21. März. Der Gelehrte Anaximander hatte sie geschrieben. September ist wieder Tagundnachtgleiche. Sie sind länger als die Monate April. Nicht in Milet wurde die Wissenschaft geboren. November und Dezember. den Kreis in 360 Grade und das Jahr in zwölf Monate. Oktober und Dezember haben je 31 Tage. Die Woche hat sieben Tage. mehrere geographische Karten. So hat das Jahr 365 oder 366 Tage oder 52 Wochen. Juli. Juni. Der Februar ist am kürzesten. eine Bibliothek.u. Wann aber sprach sie ihr erstes Wort? Die erste wissenschaftliche Schrift erschien im Jahre 547 v. Februar. September und November (30 Tage). denn die Babylonier kannten sieben Planeten (Sonne und Mond rechneten sie auch zu den Planeten). März. dem längsten Tag des Jahres (Sommersonnenwende). Juni. Die Monate Januar. in der griechischen Stadt Milet. wie die Babylonier.Z. Dieser dauert bis zum 21. dann beginnt der Sommer. ein Archiv. Im Tempel gab es Laboratorien und Schulen. der Tag ist ebenso lang wie die Nacht. und es beginnt der Herbst.h. Die Spuren der Wissenschaft führen uns von Milet zum babylonischen Tempel. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres. Wörterbücher. Die „Bücher" waren auf Tontäfelchen geschrieben. Oktober.

u. -ß. -e = februarie März. -e = marţi Mittwoch. -e = ianuarie Februar.. . -s. -(e)s.= septembrie Oktober. . — înaintea erei noastre. die babylonische Wissenschaft aber lebt bis heute im Kalender. -e = luni Dienstag. in jedem mathematischen Lehrbuch. Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. -s. 4) d. -s. LEHRSTOCK Jahrtausende sind vergangen. — prescurtare pentru : das heißt = adică Lexik Lunile der der der der der der der der der der der der anului Januar. -s. -e = duminică -s. -s.. in der Uhr.e. 2) Er war der Schüler des Thaies von Milet — La numele proprii terminate în -s. -s. -s = iunie Juli. -e = august September.. -e — aprilie Mai. -s. -s. = nici Thaies nu era . Die Wissenschaft entwickelte sich. -s. -e) = sîmbătă . -s. . -s. 3) . -s. -es. -e — martie April. denn sie war für das Leben und die Arbeit der Menschen notwendig. -s.n. -s.172 19. — prescurtare p e n t r u : vor unserer Zeitrechnung — î. -s = iulie August.. Erläuterungen 1) v. -e = joi Freitag. Sonntag. -z articolul hotărît poate înlocui desinenţa geni­ tivului. -x.= noiembrie Dezember.= octombrie November.. . -e = miercuri Donnerstag.h. -tz. -clis..Z.= decembrie săptămlnii Zilele der der der der der der der Montag. -s. -s. -e (der Sonnabend. -s. -e = mai Juni. -e = vineri Samstag. auch Thaies war nicht .

das). Dacă cuvintele Morgen. -e = seara Nacht. -e (das Frühjahr. -e = după amiaza Abend.. profesoara der Gelehrte.= învăţătorul. -s. Vormittag etc. -e = prînzul. -nen = învăţătoarea. -s. Sommer. Synonyme der Frühling — das Frühjahr die_ Tagundnachtgleiche — das Äquinoktium die Sonnenwende — das Solstitium Antonyme lang =f= kurz der (die. Dienstag nachmittag. -e = toamna Winter.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 173 Anotimpurile der der der der Frühling.= dimineaţa Vormittag. amiaza Nachmittag. -s. -es. fiind considerate adverbe : Montag morgen. -s. savantul . -e) = primăvara Diviziunile der der der der der die Morgen. -s. . . . heute vormittag. nächste cel (cea) mai aproape cel (cea) mai apropiat(ă) următorul (următoarea) alt Wortfamilie lehren — lehrte — gelehrt = a învăţa (pe cineva) der Lehrer.= vara Herbst. -s. das) erste =f= der (die. -s. profesorul die Lehrerin. -n = învăţatul. ele se scriu cu literă mică. -e = noaptea O b s e r v a ţ i e . -e = înainte de masa Mittag.= iarna zilei -s. das) letzte Vieldeutige Wörter /bătrîn \ vechi der (die. -n. gestern abend. -s. . -s. stau în urma denumirii unei zile din săptămînă sau în urma unui adverb.

o sau u în rădăcină primesc Umlaut la compa­ rativ : kurz + Umlaut + er -» kürzer. COMPARATIVUL A. lose = slobod). c) Peter ist weniger fleißig als sein Bruder. GRADELE DE COMPARAŢIE ALE ADJECTIVELOR ŞI ADVERBELOR A.Dat. laut). Comparativ = adjectivul la pozitiv ( -f Umlaut) + er O b s e r v a ţ i e . b) Der Monat Mai ist länger als der Monat April. cît.mit -f. Comparativul se formează prin adăugarea sufixului -er la adjectivul la gradul poziţie : fleißig + er -» fleißiger. = a se ocupa de GRAMMATIK 1.. LEHRSTOCK Rektion teilen -f in -f Akk. ca). b) Der Monat September ist kürzer als der Monat Oktober. în exemplul b.. . în cazul de egalitate. în -en (de ex. lustig) şi adjectivele care au în rădă­ cină diftongul au (de ex. B. a) Alexander ist fleißiger als Peter. dunkel). a considera (drept) sich befassen -f. In exemplul a. a) Am 21.. tot atît (aşa) . Unele adjective care au a.. = a socoti (printre). adjectivul kurz este la comparativ. März ist der Tag ebenso lang wie die Nacht. aufmerksam). wie (exemplul a = tot a t î t .zn + Dat. mager = slab). . termenii comparaţiei se leagă între ei prin ebenso (so) . în -ig (de ex. = a împărţi (în) rechnen -+. în -bar (de ex. în -er (de ex. în -sam (de ex. .174 19. în -e (de ex. wunderbar). adjectivul fleißig este la comparativ. offen = deschis). Nu primesc niciodată Umlaut adjectivele terminate în -el (de ex.

în măsură mai mică. ist der fleißigste. das kürzeste kurz< \ a m kürzesten . Adjectivele care au a. . pag. a)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)ste la poziţie. Termenii de comparaţie stau în limba germană la acelaşi caz : Er ist fleißiger als da = El este mai harnic decît tine. superlativul atributiv (ex. d). c) cit şi. das längste g< . termenii compa­ wie als egalitate inegalitate O b s e r v a ţ i e . die. \ a m rlängsten / d e r . die. die. Superlativul întrebuinţat ca adverb (superlativul adverbial (ex. Este precedat deseori de articolul hotărît. Superlativul atributiv este variabil. b şi c). Ca nume predicativ se întrebuinţează atît superlativul adverbial (ex. SUPERLATIVUL a) b) c) d) Alexander Alexander Alexander Alexander ist der fleißigste Student. b)) se for­ mează adăugind sufixul -(e)sten la pozitiv. Superlativul întrebuinţat ca atribut (superlativul atributiv (ex. arbeitet am fleißigsten. adjectivul fleißig se găseşte la superlativ. Este precedat de am. ist am fleißigsten. das größte groß/ \ a m größten / d e r . In exemplele de mai sus. 52. Superlativul adverbial este inva­ riabil.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 175 In cazurile de inegalitate (superioritate sau inferioritate) raţiei se leagă prin als = decît (ex. 521) B. (vezi schema nr. o sau u în rădăcină şi primesc Umlaut la comparativ îl primesc şi la superlativ : Pozitiv Ian Superlativ / d e r .

pag. Unele adjective şi adverbe formează gradele de comparaţie în mod nere­ gulat (ex. la pozitiv ( + Umlaut) + (e)st> . 52 2) G. Majoritatea adjectivelor terminate în -t. das nächste am nächsten der. a şi ex. am größten. Dieser Monat ist am kürzesten. înalt) Comparativ besser mehr lieber näher höher Superlativ der.: das interessanteste Buch.(e)ste lativul\adverbial = am + adj.en O b s e r v a ţ i e . nu-1 primesc nici la superlativ. die. . Am liebsten se traduce şi prin : de preferinţă. die. ß. -s. 52. care are la superlativ forma : der größte. die. das beste am besten der. -sch. -d. (vezi schema nr. Super. Excepţie formează adjectivul groß. x-./ a t r i b u t i v == (articol + ) adj. la pozitiv ( + Umlaut) -f. die. de ex. LEHRSTOCK Adjectivele care nu primesc Umlaut la comparativ.176 19. das höchste am höchsten O b s e r v a ţ i e . bine) viei ( = mult) gern (== bucuros. -z. der kürzeste Monat. b): Pozitiv gut ( = bun. b) Die Babylonier befaßten sich am liebsten mit Mathematik. Dieses Buch ist am interessantesten. COMPARAŢIA NEREGULATA a) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. cu plăcere) nah(e) ( = aproape) hoch ( = sus. das meiste am meisten am liebsten der.şi -h formează superlativul intercalînd vocala -e.

(vezi schema nr. 520) 3. Gramm. wenige ( = puţini. La fel se declină adjectivele precedate de einige. mehrere. Mai mult ca perfectul se formează din imperfectul auxiliarelor haben sau sein după regulile formării perfectului (vezi pag. 1) şi participiul perfect al verbului de conjugat. „ . . 1881 . viele se declină t a r e . ele se declină. . 1). DECLINAREA ADJECTIVULUI (Completare) a) Es gab dort mehrere geographische Karten.. etliche. pag. . Gramm./ Mai mult ca perfectul = imperfectul ( \ . 124. 1). wenige. 161. Adjectivele atributive precedate de alle si de beide se declină slab.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 2. Schrift în propoziţiile de mai sus. pag. . Adjectivele precedate de alle (ex.. prin urmare. . viele medizinische und mathe­ matische Werke. Gramm. etliche ( = cîţiva). participiul sau ) + Fverbul*i \ sem / perfect al d/conjugat J ° 12—Limba germană — c. . b) Heute wissen die Gelehrten mehr als alle alten Babylonier. 150. FORMABEA MAI MULT CA PERFECTULUI a) Der Gelehrte Anaximander hatte die erste wissenschaftliche geschrieben. 50. Adjectivele precedate de mehrere şi de viele (ex. . verbele schreiben şi erscheinen se găsesc la mai mult ca perfect. b) Sie war in der Stadt Milet erschienen. Adjectivele atributive precedate de einige . b) şi de beide ( = amîndoi) se declină slab (comp. pag. cîţiva). a) primesc desinenţele articolului hotărît. . tare (comp.

Peter lernt Ist Peter der . f) Am 21. September die Tagund..... wie dein Bruder..178 19. als Radu..u. Schüler? Meine Schwester ist ebenso .und am 23. medizinische.Z..... 2.... Juni haben wir die Sommer.. Completaţi cu adjectivele şi adverbele indicate! Alegeţi gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiei! a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) fleißig Peter und Andrei lesen ... LEHRSTOCK tlbungen 1.. Studentin in der Gruppe. Anaximander war der Schüler des Thaies von Milet.. 547 v..1 aufmerksam kalt schnell wunderbar jung leise leicht lang natürlich mager kurz alt arm heiß lustig 4. Găsiţi antonimele adjectivelor! groß warm schwer gesund frei lang leise heiß neu viel hell faul hungrig langsam gut unhöflich Formaţi comparativul şi superlativul adjectivelor.. .. In der Bibliothek gab es Wörter-. wie Andrei... Die Wissenschaft wurde nicht in Milet. Schrift erschien im . und geographische ..... g) Die Wissenschaft ist für das Leben der Menschen . . Sie lernt ... Helga lernt . Paul lernt ebenso .. gut Der Student Alexander lernt . Marianne ist die .... als ihr Bruder. . -bücher... Completaţi cu cuvinte din text! a) b) c) d) e) Wann sprach die Wissenschaft ihr... Peter ist .. Wort? Die erste . Der .

... Berg des Landes. Wir machen die Übungen einiger schwer. in die Oper wie ins Theater.... Zeit als ich? Mein Bruder liest . Saal des Landes.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 179 viel a) b) c) d) e) Hast du ... aber der Moldoveanu ist der . Mein Freund befaßt sich . groß Mariannes Zimmer ist ... Der Saal des Palastes der Bepublik ist der .Studenten machten am Sonntag einen Ausflug. wie jenes Stadion... . Alegeţi adjectivul potrivit (din cele indicate la margine) şi puneţi-l la gradul de comparaţie cerut de sensul propoziţiilor! a) Welches ist der . Completaţi cu desinenţele adjectivelor! a) b) c) d) Mehrere gut. September ist die Nacht ebenso . in die Oper als ins Theater. Der Lesesaal ist sehr . Gehst du ... 6. Ich lese ebenso . als der Monat Juli. Dieses Stadion ist ebenso . Wann sind die Tage .. g) Meine Wohnung liegt .... mit Literatur..... wie du..Lektionen. Er ist . Paul wohnt am . gern a) b) c) d) Mein Vater geht . Im Winter ist es .... aber Paul schreibt . Bücher findet man in der Bibliothek der Akademie. ins Kino? Ich gehe ins Konzert. Während des Sommers besuchten wir viele schön.. Viele gut.. .Studenten trainieren für die Athletikwettkämpfe. Meine Mutter geht ebenso ....Städte.. als du. wie der Tag.... mit Mathematik. hoch kalt kurz lang nahe schön gern . d) Heute ist es sehr .. Monat des Jahres? Der Monat Juni ist .. . Wer liest in unserer Gruppe? Die .. Marianne wohnt ... Er ist a) b) c) d) e) 5. Wer schreibt ? f) Ich befasse mich am ... als dein Zimmer.... als der Ceahlău.. als im Herbst.. . als die Nächte? c) Der Ceahlău ist . .. e) Hans schreibt ...... als Hans.. b) Am 23..

Die Wissenschaft hatte sich entwickelt.Kollegen zu mir.Bücher. Ich bekomme von dir einen lang.Sprache gern. Ich hatte gute Lehrer gehabt.Arbeit. Wann war dieses Buch erschienen? Wie lange hatte die Vorstellung gedauert? Er war sehr früh erwacht.Bücher und acht mathe­ matisch. Um wieviel Uhr fährt der letzt. Die Kinder laufen in den schön.Schallplatten. Treceţi propoziţiile la prezent! a) b) c) d) e) f) g) h) 9. Treceţi propoziţiile la mai malt ca perfect! a) b) c) d) e) f) g) Dieser fleißig.Zug nach Konstanza? 8.LEHRSTOCK e) f) g) h) i) j) Er kaufte sich einige neu. desinenţele! 7. a) b) c) d) e) f) g) h) Wann und wo erschien die erste wissenschaftliche Schrift ? Wer hatte sie geschrieben? Wo finden wir die ersten Spuren der Wissenschaft? Was gab es im babylonischen Tempel? Was für Werke gab es in der Bibliothek ? Womit befaßten sich die alten Babylonier am liebsten? W a r u m hat sich die Wissenschaft entwickelt? Wo lebt heute die babylonische Wissenschaft noch? ein J a h r ? ein Monat? eine Woche? der kürzeste Monat des Jahres ? B .Student schreibt eine gut.Freund hatte ich mich nicht gelangweilt. Er hielt zwei interessant.Garten. Er hält Wort und kommt mit seinem neu.Vorträge.Tage am Meer.Brief. A. Ich schenkte drei klein.Werke. a) Wieviel Tage hat .180 19.Ausflüge machen.Kindern Schokolade. Er lernt die deutsch. Wir waren bis S Uhr im Park geblieben. Mein Freund verbringt viele schön. Mit diesem lustig. Ich kaufte mir mehrere gut. Completaţi B. Wir hatten im Sommer viele Ausflüge gemacht. In diesem Regal stehen zehn medizinisch. Răspundeţi! A. Im Sommer werden wir einige schön.

a) Lunile aprilie şi iunie sînt tot aşa de lungi ca lunile septembrie şi noiembrie. geografice şi matematice. d) Vechii babilonieni considerau Soarele şi Luna deasemenea drept planete. c) Azi este cea mai caldă zi din vara aceasta. ţ) Ştiinţa s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. d) în februarie a fost cel mai frig. b) Luna ianuarie nu este mai lungă decît luna august. c) Cărţile constau din mici tăbliţe de argilă. g) Care este cel mai frumos anotimp? h) înveţi şi noaptea? învaţă mai bine în timpul zilei. e) Ştiinţa vechilor învăţaţi trăieşte pînă astăzi în multe manuale de matematică şi în calendar. i) Aveţi acum mai mult timp? Vă citesc lucrările cîtorva elevi buni. j) Unde este cea mai apropiată staţie de tramvai? k) Cum ajung ( = vin) cel mai repede la gară? I) Cînd pleacă trenul următor la Predeal? . e) Aceasta este cea mai veche clădire din oraşul nostru.DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT 181 b) Wie heißen die Jahreszeiten? die Monate? die Tage der Woche? der der der der Frühling? Sommer? Herbst? Winter? Tagundnachtgleiche ? die Sommersonnenwende? der längste Tag des Jahres? der kürzeste der Tag ebenso lang wie die Nacht? sind Sie geboren. b) în templul babilonian existau multe opere (lucrări) medicale. f) Eu învăţ mai uşor iarna decît primăvara. c) Wann beginnt d) Wann haben wir e) Wann ist f) An welchem Tag g) In welchem Monat h) In welchem Jahr 10. a) Autorul primei scrieri ştiinţifice a fost învăţatul Anaximander. Eu învăţ cel mai bine după-amiaza. Traduceţi! A. B.

Cine a fost aseară la tine ? Prietena mea pleacă marţi dimineaţa în excursie ( = face .. Mîine după amiază sînt liber. Părinţii mei nu sînt bătrîni. e) Fratele meu este mai mic decît mine.. LEHRSTOCK m) n) o) p) G. o excursie). Astăzi am ultimul (meu) examen. f) Fratele meu îşi sărbătoreşte duminică după amiază ziua (lui) de naştere. a) b) c) d) Eleva următoare a răspuns foarte bine. Luni seara plec acasă.182 19. Mobila aceasta este veche. .

Kannst Du schon morgen hier sein? Wir wollen Dir auch Berlins Sehenswürdigkeiten zeigen. Nun sollte er im Alter von 70 Jahren bis nach Berlin fahren. Schnell nahm er seinen Koffer und verließ den Zug. Bitte. Sie fahren nach Leipzig. beide rauchten und waren bester Laune. Das fiel ihm nicht leicht.20. denn er wollte seinem Sohn eine Freude bereiten. Herr Bitterfeld bezog das wieder auf sich und stieg rasch in einen Wagen dieses Zugs. setzte sich und fragte eine Dame: „Wohin fahren Sie?" „Ich fahre nach Leipzig". „Das ist aber ein Wunder der Technik!" rief Herr Bitterfeld begeistert. ebenso wie eine Stadt in Deutschland. Es küßt Dich Dein Sohn Georg" Der alte Bitterfeld war noch nie mit der Eisenbahn gefahren. Plötzlich hielt der Zug und der Schaffner rief: „Bitterfeld!". In demselben Abteil saß ein älterer Herr. Er unterhielt sich mit ihm. Eines Tages schrieb er seinem Vater: „Lieber Vater! Ich habe mich verlobt. (ZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT In einem kleinen Dorf neben Leipzig lebte Ende des vorigen Jahrhunderts ein bescheidener Kaufmann. antwortete sie. Plötzlich rief ein anderer Schaffner wieder : „Bitterfeld!" Der Gegenzug Berlin-Leipzig war gerade eingefahren. er hat wirklich an alles gedacht". denn diese Stadt liegt zwischen Leipzig und Berlin. Ich möchte nächste Woche heiraten. Er legte seinen Koffer ins Gepäcknetz. Ich erwarte Dich auf dem Bahnhof. Er hieß Bitterfeld. Ich fahre nach Berlin. der ist der bequemste. Du sollst den Frühzug aus Leipzig nehmen. komm zur Hochzeit. „Jemand ruft mich! Wer mag das wohl sein? Ich muß rasch aussteigen!" dachte der alte Mann. und wir sitzen beide in demselben Zug!" . „Das ist aber nett von meinem Sohn. Dennoch saß er schon am nächsten Tag im Zug. Du darfst nicht nein sagen. Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin.

= şoferul die Fahrt. aussteigen — Trebuie să cobor . -en = calea. -e = peronul die Untergrundbahn (die U-Bahn) = metroul Rektion beziehen + auf + Akk.. -(e)s. . -e = gara die Bahnhofshalle. -n = hala gării der Bahnsteig. -en = călătoria die Fahrkarte.. a referi la . —er = bicicleta die Abfahrt. -(e)s. -(e)s. -en = calea ferată die Straßenbahn..184 20. a raporta la. = la virsta de . das) nächste =f= neu =f= jung =f= aussteigen Wortfamilien fahren — fuhr—gefahren = a merge (cu un vehicul). -(e)s.... LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Alter von . -en = plecarea die Bahn. -(e)s. -e = mersul trenurilor das Fahrrad. -en = tramvaiul der Bahnhof. a călători der Fahrer. -e = ascensorul der Fahrplan. -(e)s. war gerade eingefahren = tocmai intrase în gară Lexik Antonyme der (die. -e = călătorul der Fahrstuhl. das) vorige alt alt einsteigen =j= der (die.. -e] călătorie der Fahrgast.. -(e)s. -n 1 biletul de der Fahrschein. -s. Das fiel ihm nicht leicht = Aceasta nu i-a venit uşor beide waren bester Laune = amîndoi erau foarte bine dispuşi Wer mag das wohl sein? = Oare cine este? Cine ar putea să fie? Ich muß . trenul die Eisenbahn.

müssen-mußte-gemußt (ex. f) B. GENERALITĂŢI a) b) c) d) e) Kannst du übermorgen hier sein? = Poţi să fii poimîine aici? Du darfst nicht nein sagen = N-oi voie (nu ţi-e permis) să spui nu Ich muß rasch aussteigen = Trebuie să cobor repede Du sollst den Frühzug nehmen = Să iei trenul de dimineaţă Er wollte seinem Sohn eine Überraschung machen = A vrut să-i facă fiului său o surpriză f) Wer mag das wohl sein? = Cine poate să fie? Cine ar putea să fie? Oare cine este? In afară de verbele haben. verbele modale au o altă vocală radicală decît la infinitiv (cu o singură excepţie : sollen) : können — ich kann wollen •—• ich will dürfen — ich darf mögen •— ich mag müssen — ich muß 2) Persoanele I şi a III-a singular au desinenţa zero. unei permisiuni. Acestea sînt verbele auxiliare de mod : können-konnte-gekonnt (ex. d) wollen-wollte-gewollt (ex. CONJUGAREA VERBELOR M O D A L E Verbele modale se conjugă Formarea prezentului neregulat. dürfen-durfte-gedurft (ex. e) mögen-mochte-gemocht (ex.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 185 GRAMMATIK 1. care servesc la formarea timpu­ rilor compuse (verbe auxiliare de timp). unei necesităţi. . unei dorinţe etc. sollen-sollte-gesollt (ex. 1) La singular. a). c). O b s e r v a ţ i e . Din această cauză verbele modale sînt denumite şi preterito-prezente. b). ele sînt deci egale : ich kann — er kann ich soll — er soll ich darf —• er darf ich will — er will ich muß —• er muß ich mag — er mag 3) Pluralul îl formează regulat. unui îndemn. care a căpătat sensul de prezent. Prezentul singular al verbelor modale este de fapt forma veche a preteritului. VERBELE AUXILIARE DE MOD A. mai există şi verbe auxiliare care ajută la exprimarea unei posibilităţi. sein şi werden.

ci şi la participiul perfect: können dürfen müssen mögen sollen wollen gekonnt gedurft gemußt gemocht gesollt gewollt dar O b s e r v a ţii. Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd la imperfect können ich konnte dürfen ich durfte müssen ich mußte mögen ich mochte sollen ich sollte dar wollen ich wollte Formarea participiului perfect Verbele modale formează şi participiul perfect slab. pag.186 20. Verbele modale n-au imperativ. 1. 2. Verbele modale care au la infinitiv Umlaut îl pierd nu numai la imperfect. 97. Indicativ Infinitiv können ich kann du kannst er -l sie >kann es J wir können ihr könnt sie können Sie können dürfen ich darf du darfst er | sie Idarf es J wir dürfen ihr dürft sie dürfen Sie dürfen müssen ich muß du mußt er -j sie \ muß es J wir müssen ihr müßt sie müssen Sie müssen Prezent . 548). LEHRSTOCK Formarea imperfectului Verbele modale formează imperfectul slab. Verbele modale formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu verbul auxiliar haben (vezi şi schema nr.

sie [sollte es J wir sollten ihr solltet sie sollten Sie sollten ich wollte du wolltest er \ sie [wollte es J wir wollten ihr wolltet sie wollten Sie wollten ich mochte du mochtest er -l sie [mochte es J wir mochten ihr mochtet sie mochten Sie mochten .EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 187 Infinitiv sollen wollen mögen Prezent ich soll du sollst er -i sie [soll es J wir sollen ihr sollt sie sollen Sie sollen ich will du willst er -l sie [will es J wir wollen ihr wollt sie wollen Sie wollen ich mag du magst er ^ sie [mag es J wir mögen ihr mögt sie mögen Sie mögen Infinitiv können dürfen müssen Imperfect ich du er -l sie es J wir ihr sie Sie konnte konntest konnte konnten konntet konnten konnten ich durfte du durftest er i sie [durfte es J wir durften ihr durftet sie durften Sie durften ich mußte du mußtest er i sie [mußte es J wir mußten ihr mußtet sie mußten Sie mußten Infinitiv sollen wollen mögen Imperfect ich sollte du solltest er .

Er kann rasch rechnen. Cînd wollen stă la persoana I plural şi exprimă un îndemn. (a fi în stare. sollen exprimă o obligaţie.188 G. exemplul a). LEHRSTOCK 1) a) b) c) d) Wir können nicht kommen. Dieses Buch soll gut sein. logică. Sie können die Arbeit machen. exemplul c). o capacitate dobîndită prin muncă. d) O b s e r v a ţ i e . exemplul b). b). b). c) : ich möchte ( = aş dori. exemplul d). 6) a) Er mag ungefähr zwanzig Jahre alt sein. sollen se traduce prin : — a trebui (ex. er möchte. ihr möchtet. sie möchten. 3) Das muß man selbst lesen. a intenţiona (ex. a) — a urma să (ex. 2) Darf ich die Zeitung nehmen? dürfen se traduce prin : a avea voie. Die Kinder können jetzt spielen. dar pe cînd müssen exprimă o constrîngere. 5) a) Was wollen Sie damit sagen? b) Wollen wir gehen! wollen se traduce prin : a voi. . Nun sollte er im Alter von 70 Jahren allein fahren. (a avea voie. De la verbul acesta se întrebuinţează în special conjunctivul imperfect (ex. 4) a) b) c) d) Sie sollen richtig übersetzen. o necesitate fizică. müssen se traduce prin a trebui. Am văzut că atît müssen cit şi sollen se traduc prin a trebui. SENSUL V E R B E L O R MODALE 20. b) Er mag kein Fleisch. mögen se traduce prin : a putea (ex. precedat deseori de interjecţia hai (ex. wir möchten. atunci se traduce prin conjunctivul verbului predicativ. a). c) — se spune că (ex. o datorie. du möchtest. a). a avea permisiunea. a plăcea (ex. de multe ori cu sensul de im­ perativ (ex. b) —• conjunctivul prezent al verbului pre­ dicativ. können se traduce prin : — a putea (a avea posibilitatea. aş vrea). Du sollst den Frühzug nehmen. c) Ich möchte dieses Buch lesen. —• a şti (pentru a exprima o pricepere.

c) Die älteste Tochter hatte schwarze Augen. şi anume: verbul modal wollen şi verbul predicativ fahren. la nominativ sin­ gular masculin. două verbe în propoziţie. cu care formează predicatul verbal compus. 1) Cînd avem două verbe într-o propoziţie principală. 2) Verbul modal ocupă locul II şi infinitivul verbului predicativ locul ultim.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 189 D. Observăm că. DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV a) Bitterfelds jüngerer Sohn lebte in Berlin. adjectivele au desinenţele pe care le-ar fi avut la gradul pozitiv. Observăm că în exemplele de mai sus. 2. In exemplul b sînt. la nominativ singular feminin. In exemplul a adjectivul jung se găseşte la comparativ. în exemplul a sînt două verbe în propoziţie. b) „Ich muß rasch aussteigen". în propoziţia principală. In exemplul c adjectivul alt se găseşte la superlativ. la nominativ singular masculin. şi anume : verbul modal müssen şi verbul predicativ aussteigen. prin conjunctivul prezent al verbului respectiv. 3) Infinitivul verbului predicativ se traduce în româneşte de obicei. . b) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. dachte der alte Mann. iar verbul predicativ stă în locul ultim. de asemenea. Verbul auxiliar de mod stă de obicei în legătură cu infinitivul unui verb predicativ. la infinitiv. în exemplul b adjectivul alt se găseşte la comparativ. dintre care primul este modal. al doilea stă la infinitiv. verbul modal se găseşte în locul II la o formă conjugată. PREDICATUL VERBAL COMPUS a) Er wollte zu seinem Sohn fahren.

190 20. D. superlativ 3. lebte ein bescheidener Kaufmann. PLURALUL SUBSTANTIVELOR (Completare) In einem kleinen Dorf .. G. G.. der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißig-e •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv. D. A. Substantivele compuse cu cuvîntul de bază -mann formează de multe ori pluralul în -leute : Singular der der der der Kaufmann Bergmann (== minierul) Landmann ( = agricultorul) Landsmann ( = compatriotul) die die die die Plural Kaufleute Bergleute Landleute Landsleute etc. A. Nu formează pluralul în -leute substantivele : Singular der Staatsmann der Ehemann ( = bărbatul) der Schneemann ( = omul de zăpadă) Plural die Staatsmänner die Ehemänner die Schneemänner etc. . comparativ: der des dem den fleißigfleißigfleißigfleißiger er er er -e -en -en -en Student Studenten Studenten Studenten ein eines einem einen fleißigfleißigfleißigfleißig- er er er er -er •en •en -en Student Studenten Studenten Studenten La superlativ : N. LEHRSTÜCK Deci: La N.

Kannst du schon übermorgen hier sein ? Er ist seit gestern hier. comp. a) substantiv la acuzativ (ex. „Ich möchte nächste Woche heiraten. G.. Derselbe. dieselbe. Acestea se întrebuinţează numai în sensul de (tot) acelaşi. iar cea de a doua ca un adjectiv precedat de articolul hotărît. A. (tot) aceeaşi. Gram­ adverb fără prepoziţie (ex." Herr Bitterfeld saß am Vormittag im Zug. Singular N. dasselbe sînt pronume demonstrative compuse.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 191 Unele dintre substantivele cu cuvîntul de bază -mann pot forma pluralul atît în -männer cît şi în -leute : Singular der Fachmann ( = specialistul) der Sportsmann ( = sportivul) die die die die 4. D. COMPLEMENTUL CIRCUMSTANŢIAL DE TIMP a) b) c) d) e) Eines Tages schrieb Georg seinem Vater : .. PRONUMELE Plural Fachmänner Fachleute Sportsmänner Sportsleute (Continuare) In demselben Abteil saß ein älterer Herr. b) substantiv precedat de o prepoziţie (ex. . e. d) adverb precedat de prepoziţie (ex. pag. Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît. 80. Masculin derselbe desselben demselben denselben Feminin dieselbe derselben derselben dieselbe Neutru dasselbe desselben demselben dasselbe Plural toate genurile dieselben derselben denselben dieselben 5.. Complementul circumstanţial de timp se exprimă în limba germană : 1) printr-un 2) printr-un 3) printr-un matik 3 A) 4) printr-un 5) printr-un substantiv la genitiv (ex. e).

auch du mit mir kommen ? Ioana . dich Maria begleiten (können) ? Wir . Kannst du schwimmen? Mein Freund mag das letzte Werk dieses Schriftstellers nicht.. Sollen wir ihn zum Bahnhof begleiten? e) Ihr sollt pünktlich sein! f) Du sollst aufmerksam sein! Treceţi apoi propo­ 2.. a) b) c) d) e) f) g) h) B... Darfst du mit uns kommen? Sollen wir Tante Marie besuchen? Er soll gleich ins Zimmer kommen! Dieses Buch soll sehr interessant sein....192 20. . Sollen wir es lesen? Der Vater soll morgen nach Predeal fahren.. Möchtest du heute ins Kino gehen? Wir wollen am Sonntag die neue Ausstellung besuchen.. Du ... ich den Bleistift nehmen (dürfen) ? Wer .... du englisch sprechen? — Nein. Ich kann heute abend nicht ins Kino gehen. morgen die Ausstellung besuchen. . mehr lernen (müssen)... ich um 7 Uhr zu dir kommen? . die Bücher und Hefte schließen! Andrei .... zu Hause bleiben.. ich um 5 Uhr in der Bibliothek sein. aleglnd verbul modal potrivit! 3. Puneţi verbul din paranteză la persoana potrivită! ziţiile la imperfect! a) b) c) d) e) f) g) h) i) Am Nachmittag . Completaţi.... Heute . aber französisch sprechen. am Montag eine Sitzung haben (sollen). Wir . a) b) c) d) e) f) g) h) Ihr . schon lesen (können). . Dieser Film soll sehr interessant sein... Sie .... sehr gut Schach spielen. LEHRSTOCK Übungen 1.. krank sein (sollen)... nicht mit uns kommen.. .... Er . das Essen bringen (sollen) ? Diese Kinder . Traduceţi! A. in der Klasse aufmerksam sein! Ich . ich .. ich in die Stadt gehen (wollen).. Alle Schüler . . a) b) c) d) Ich muß heute zu meiner Freundin gehen... diesen Artikel lesen (müssen)..

Deutsch. frei. Die Haare der (jung) Tochter sind schwarz. ein Ausflug. müssen. du. din paranteză la superlativ. müssen. er. laut. Sitze. in. Mögen (întrebuinţaţi conjunctivul imperfect!). lesen. erzählen. wollen. am Nachmittag. begleiten? c) Das Kind. in. hoch. krank. d. Die Tochter meines (alt) Bruders ist Schülerin. sein. das Warenhaus. dürfen. gehen. Das Kind sitzt auf dem (klein) Stuhl. 1881 . machen. schon. mit. sollen. wir. springen? j) Im Konzertsaal. Ich komme von meiner (jung) Schwester. Die Haare des (jung) Sohnes sind schwarz. das Kino. besuchen? e) Am Sonntag. sprechen. Soll ich mir den (teuer) Stoff kaufen? Auch der (billig) Stoff ist sehr schön. Formaţi propoziţii A. deine Freundin. kommen? f) Ihr. können. Treceţi adjectivele din paranteză potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) la comparativ. Die Arbeiten der (viel) Studenten sind sehr gut. du. wir. 5. wollen. i) Wie. g. Wir bewundern die (schön) Bilder dieser Ausstellung. Ioana kauft sich einen (hell) Stoff. la prezent! B. du. 13—Limba germană — c. punindu-le la cazul 6. wir. gehen. c. können. Familie Florescu wohnt im (hoch) Wohnblock der Stadt. noch. gut. j la imperfect: a) Dürfen. Mein (jung) Bruder heiratet nächste Woche. ihr mit. h) Ihr. Im (neu) Teil der Stadt sieht man die (modern) Wohnblocks.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 193 4. Treceţi propoziţiile a. heute. g) Er. Wir stellen das Bett ins (groß) Zimmer. sein Füllhalter. ich. d) Wollen. Treceţi adjectivele potrivit! a) b) c) d) e) f) g) h) Marianne geht zu ihrer (gut) Freundin. Ich will mit deinem (alt) Bruder sprechen. nicht. schreiben? b) Ich. dürfen. f. punindu-le la cazul Die Tochter meiner (alt) Schwester ist Schülerin. alles.

Zimmer... Gebirge? ... dasselbe la cazul potriviţi a) b) c) d) e) f) g) h) Wir wohnen in . denn wir sind in Wir gehen immer zu .194 20. Land? b) Fahren Sie nächst­ es Wo waren Sie vorig­ Monat Jahr Woche Jahr? Monat ? Woche ? Montag ? Monat Jahr Woche Monat Woche Jahr Tag Stunde s t Wird das Buch dies­ erscheinen ? es Bleiben Sie ein- hier? .... Uns gefallen .. Meer? ..... Stadt. Im Sommer fahren wir in . folosind pronumele demonstrative derselbe. a) Wohin fahren Sie . Wir fahren mit . Gehen Sie -achmittag -achmittag -onntag -ontag -ormittag -amstag -bend -ienstags jed-achmittag am nächst. Wir arbeiten in . LEHRSTOCK 7... Completaţi. Wir haben . dieselbe. Schriftsteller. Gruppe. Completaţi şi răspundeţi! A.. Ausstellungen.. ...-ittwoch nächst-reitag heute am am am am in die Bi 8.. nächstJahr? Monat ? ... Aufgaben.. Dorf. Zug nach Predeal.. Bibliothek. Wir stammen aus .

h) Acest domn trebuie să fie un prieten al fiului meu — gîndi bătrînul negustor —. g) Să fii atent! . Traduceţi! A. b) într-o zi domnul Bitterfeld primi o scrisoare de la fiul său mai mic. Sora mea cea mai mică nu ştie încă să citească. g) Cineva strigă: „Bitterfeld!" — „Oare cine poate să fie?" se gîndi domnul Bitterfeld. i) „Fiul meu se gîndeşte la toate". întocmai ca un oraş (situat) între Berlin şi Leipzig.EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT 195 9. ştiu să-1 traduc. Răspundeţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wo lebte Herr Bitterfeld? Was war er? Was schrieb ihm sein Sohn ? Wann fuhr Herr Bitterfeld nach Berlin? Warum? Wer saß in demselben Abteil ? Was rief plötzlich der Schaffner? Was dachte Herr Bitterfeld? Warum? Was machte Herr Bitterfeld? Was rief ein anderer Schaffner? W a r u m ? Was machte Herr Bitterfeld wieder? Was fragte Herr Bitterfeld eine Dame? Was antwortete die Dame? Was rief Herr Bitterfeld begeistert? textului: „Eine lustige Geschichte aus dem vorigen. Redaţi conţinutul Jahrhundert'! 11. trebuie să cobor. Trebuie să scriu mamei mele o scrisoare. f) Nu aveţi voie să uitaţi caietele acasă. d) Domnul Bitterfeld vroia să plece la nunta fiului său. c) Georg se logodise şi urma să se căsătorească săptămîna următoare. spuse domnul Bitterfeld entu­ ziasmat. a) b) c) d) e) Vrei să citeşti ziarul? Prietenul meu urmează să plece mîine la Timişoara. 10. f) In tren stătu de vorbă cu un negustor mai în vîrstă. dar numai cu dicţionarul. ambii erau foarte bine dispuşi. e) El era pe atunci în vîrstă de 70 de ani şi locuia într-un sat. Ştii să traduci textul ? — Da. B. lîngă Leipzig. a) Un negustor bătrîn se numea Bitterfeld.

o puteţi lua. Trebuie să mergem acasă. a) b) c) d) e) f) g) h) E voie să iau cartea dv?—-Da. Vreau să plec mîine seară la fratele meu mai mare (= bătrîn). Citim aceleaşi ziare. Vrei să plecăm cu acelaşi tren? Am plecat în aceeaşi zi ca tine în concediu. Aş vrea să vizitez expoziţia aceasta. lumina semaforului este roşie. Du denkst wirklich an alles. . Sîntem compatrioţi. Sîntem din acelaşi sat.196 20. Locuiam în aceeaşi stradă. Merken Sie sich! Wer mag das wohl sein? Das fällt mir (nicht) leicht. Se poate fuma aici? Ştii să schiezi? Acum nu puteţi traversa strada. Wir sind bester Laune. Este tîrziu. LEHRSTOCK h) i) j) k) I) m) n) o) G. La vîrsta de şapte ani copiii trebuie să meargă la şcoală. Mi-am cumpărat aceeaşi stofă ca tine. Am făcut în lucrare aceeaşi greşeală ca tine. Das ist nett von dir.

Täglich aßen bei ihm dreihundert Menschen : Wissenschaftler. -x. antwortete Itellius stolz. Damals pflegte man während des Essens eine fesselnde Geschichte zu erzählen. und er bemerkte es. o Herr! Ilias hat heute Bauchschmerzen. „Ilias soll zu mir kommen". Itellius' Palast konnte die Bewohner einer ganzen Stadt fassen. Er fiel verzweifelt auf die Knie und sagte mit bebender Stimme : „Verzeih.-tz. Was war zu t u n ? Itellius versuchte eine Lösung zu finden. Itellius aber war sehr ungebildet. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. Statt des Sklaven sah man aber den Hausverwalter kommen. befahl er. Seine Gäste machten sich insgeheim über ihn lustig. Schließlich kam er auf folgenden Gedanken : Itellius wählte die klügsten Sklaven. aber seine Freude dauerte nicht lange. -z. -ß. Künstler. Odyssee. (EIN'UNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK Einst lebte in Rom ein reicher Mann. . Äneis usw.21. Nun hatte Itellius eine lebende Bibliothek. Der Hausverwalter ging Ilias rufen. Er konnte nicht einmal lesen. zum Beispiel Ilias. mit einem Wort die berühmtesten und gebildetsten Männer Roms. Schriftsteller. Er hieß Itellius." Ganz Rom machte sich daraufhin über den Ignoranten Itellius hutig. Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen. . Itellius war glücklich. Er nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern. Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen. Erläuterungen 1) Itellius'' Palast —• Apostroful înlocuieşte desinenţa genitivului la numele proprii terminate în -s. Eines Tages stellte ein Gast während des Essens folgende Frage : „Wie und was haben die Menschen früher gegessen?" „Darüber gibt es eine ausgezeichnete Stelle in der Ilias".

a face să. . — prescurtare pentru und so weiter 10) Rias soll zu mir kommen — Iliada să vină la mine 11) ganz Rom = întreaga Roma Lexik Synonyme nun —• jetzt Antonyme reich =t arm gebildet =f= ungebildet Vieldeutige Wörter pflegen / + Akk. lassen se întrebuinţează atît ca verb predicativ = a lăsa (Ich lasse das Buch auf dem Tisch).= locuitorul die Bewohnerin. -nen = locuitoarea . cît şi ca verb auxiliar de mod = a pune. 3) nicht einmal = nici măcar. deoarece lămureşte mai de aproape un participiu atributiv (gedeckt) şi nu un substantiv.m. = a obişnui să / domnul der Herr <^ stăpînul mai devreme früher / \ m a i de mult Wortfamilie wohnen — wohnte — gewohnt = a locui die Wohnung. a dispune (Ich lasse mir einen Mantel nähen). = ş. 6) die Rias — Iliada 7) die Odyssee = Odiseea 8) die Äneis = Eneida 9) usw. -s. = a îngriji \ + Inf. este prin urmare adjectiv adverbial şi deci invariabil.d.a. -en = locuinţa der Bewohner.198 21. LEHRSTOCK 2) Die Gäste saßen an herrlich gedeckten Tischen —• herrlich nu primeşte în cazul de faţă nici o desinenţă. 4) Was war zu tun ? = Ce era de făcut ? 5) Er ließ jeden ein bestimmtes Buch auswendig lernen = El a pus pe fiecare să înveţe o carte anumită pe din afară.

Participiul prezent se formează din infinitivul verbului + -d beben infinitivul prezent lächeln + -d = bebend participiul prezent + -d = lächelnd prezent. Grammatik 2.. 560) B. 125. verbul beben (ex... b) E r n a n n t e die Sklaven n a c h den gelesenen B ü c h e r n . 108. PARTICIPHLE A.(e)t ^perfect/ \ l a verbele tari: (ge-\-) rădăcina verbului(-\. m i t bebender S t i m m e = cu o voce care tremura b) eine fesselnde Geschichte = o poveste captivantă c) eine lebende Bibliothek = o bibliotecă vie (tremurătoare) . a) stă la participiul iar verbul lesen (ex.. .Cu (vezi schema nr. prezent— infinitivul verbului-\-d Parti-/ ' cipiul\ / l a verbele slabe : (ge-{-) rădăcina verbului -f. .. b) la participiul perfect. SENSUL P A R T I G I P I I L O R a) .Ablaut) -f. pag. .. FORMAREA P A R T I G I P I I L O R a) Der H a u s v e r w a l t e r sagte m i t bebender S t i m m e .DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 199 GRAMMATIK 1.. In propoziţiile de mai sus. infinitivul participiul prezent prezent Pentru formarea participiului perfect vezi pag.

. 110. Î N T R E B U I N Ţ A R E A P A R T I C I P I I L O R a) b) c) d) Der Der Der Der lächelnde Gast nahm das Geld.. ex. a) sau prin adjective (ex. verzweifelte Hausverwalter fiel auf die Knie. 2) Participiul perfect întrebuinţat adjectival are de obicei sens pasiv (ex. Acţiunea exprimată este simultană cu acţiunea predicatului: E r sieht die spielenden Kinder = El vede copiii care se joacă. b şi c).. ex. dar poate avea şi sens activ (la verbele intranzitive : ex. cît şi cel per­ fect.200 21. a. (vezi schema nr. are de obicei sens activ.. Gast nahm lächelnd das Geld. b. LEHRSTOCK d) . Se traduce de obicei prin participiu. participiile (atît cel prezent. INFINITIVELE SUBSTANTIVIZATE Eines Tages stellte während des Essens ein Gast folgende Frage. . a. întrebuinţate adverbial participiile (atît cel prezent. 562) C. ex. d) urmează regulile declinării adjectivului atributiv. e). c) sînt invariabile. d). Er sah die spielenden Kinder = El o văzut copiii care se jucau. essen — das Essen. 2.. = în anul trecut (= care a trecut) 1) Participiul prezent. Infinitivul verbelor poate fi întrebuinţat ca substantiv : lesen -> das Lesen. nach den gelesenen Büchern = după cărţile citite (care au fost citite) e) Im vergangenen Jahr. Întrebuinţate adjectival.. pag. se traduce printr-o propoziţie relativă (ex. Participiile se întrebuinţează adjectival şi uneori adverbial. ex. cît şi cel perfect. > Toate infinitivele substantivizate sînt de genul neutru şi n-au plural. Hausverwalter fiel verzweifelt auf die Knie. întrebuinţat adjectival.

Spre deosebire de limba română. 189. — sau precedat de zu (infinitiv prepoziţional—• ex. în limba germană. \ infinitiv cu zu Infinitivul de pe lîngă verbele modale face de obicei parte integrantă din predicatul verbal compus (vezi pag. . atît fără zu. b) Man sah den Hausverwalter kommen. de ex. Complementele infinitivale răspund la întrebarea : was ? /infinitiv fără zu Complementul infinitival^ . iar infini­ tivul şi ca substantiv. a şi b). b şi c). FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI Am văzut că participiul poate fi întrebuinţat şi ca adjectiv. D). ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI FĂRĂ ZU ŞI CU ZU a) Iteîlius konnte nicht einmal lesen. îndeplineşte deseori funcţia sintactică de complement infinitival (ex. Infinitivul. : Er trat lächelnd ins Zimmer. cînd avem două verbe într-o propoziţie. în limba germană elementul predicativ suplimentar este totdeauna invariabil. ci forme nominale. c) Itellius versuchte eine Lösung zu finden. Infinitivul se foloseşte : — singur (infinitiv pur—• ex. cît şi cu zu. Grammatik 1. infinitivul -> loc intermediar între verb şi substantiv 1 forme nominale participiul -» loc intermediar între verb şi adjectiv J ale verbului 4. al doilea se pune de obicei la infinitiv. c). Din cauza aceasta infinitivul şi participiul nu sînt considerate moduri.DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 201 3. î n cazul acesta însă verbul al doilea îndeplineşte funcţia sintactică de element predicativ suplimentar. Uneori verbul al doilea nu stă la infinitiv ci la participiu.

Die Gäste sahen ihn kommen = Musafirii l-au văzut venind. d). Er ließ manche Sklaven ein bestimmtes Buch auswendig lernen. a ) . finden. ca sehen (ex. senzoriale. f). c). b). Er ging Ilias rufen. B.202 A. — după verbele lernen (ex. TRADUCEREA INFINITIVULUI 0) b) c) d) Itellius konnte nicht lesen = Itellius nu ştia să citească. — după verbele mişcării (ex. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) f) Itellius konnte nicht einmal lesen. Was war zu tuni = Ce era de făcut? Infinitivul se traduce în româneşte : 1) 2) 3) 4) de obicei prin conjunctiv (ex. c). helfen (ex. — după verbul lassen (ex. lehren (= a învăţa pe cineva). a). (vezi schema nr. pag. Ein Kollege half mir diesen Text übersetzen. e). bleiben. I N F I N I T I V U L CU ZU a) Man pflegte eine fesselnde Geschichte zu erzählen. după verbele care exprimă percepţii prin infinitiv (ex. I N F I N I T I V U L FĂRĂ ZU 21. Infinitivul fără zu se întrebuinţează : — după verbele modale (ex. 561) C. 109. d). prin gerunziu (ex. Itellius lernte nicht lesen. Ilias konnte nicht kommen = Ilias n-a putut veni. — după verbele care exprimă percepţii senzoriale. . fühlen ( = a simţi). prin supin (ex. b) Was war zw ture? După majoritatea verbelor se întrebuinţează infinitivul ca zu. b). Man sah den Hausverwalter kommen. hören.

und diese mußten viele Bücher . die Herren se declină neregulat Singular N.. getan... g) Eines Tages . Männer Roms.". ein Gast eine Frage. Plural die der den die Herren Herren Herren Herren . Reichtum. G. Completaţii a) b) c) d) Man sprach viel über .... VERBELE NEREGULATE (Completare) Was war zu tun? Verbul tun este neregulat.. Substantivul der Herr.. dauerte aber nicht . Formele lui de bază sînt : tun. e) So hatte Itellius eine .DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 203 5. Sklaven . der des dem den Herr Herrn Herrn Herrn Übungen 1. D...... lernen.. Bibliothek. Die Gäste machten sich .... . denn er war ein . f) Seine . DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) O Herr .. .. Itellius fand eine „. die ... tat. A... Bei diesem reichen Mann aßen Hunderte von . ...... Prezentul ich du er wir ihr sie tue tust tut tun tut tun Imperfectul ich du er wir ihr sie tat tatst tat taten tatet taten ich du er wir ihr sie Perfectul habe hast hat haben habt haben getan getan getan getan getan getan 6. Sein -Verwalter mußte die .. über Itellius lustig.

.204 21. helfen? Was. kommen? . gehen ? Dürfen. dieser Film... Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) cu infinitivul (c u sau f ă r ă zu)." i) Der Haus... ihr.. übersetzen! Sollen. ich.. . participiul C. das Essen. . Die Sklaven mußten bestimmte Bücher auswendig.fiel auf die .. kommen. alegind Itellius wollte eine lebende Bibliothek Der Hausverwalter mußte die klügsten Sklaven . Er. zu. begleiten. o Herr. Wörterbuch. gehen? Warum.. fühlen. du. Itellius war zu faul . substantive! lachen lächeln essen verbul potrivit! prezent! perfect! D. ich. du. nicht. kommen. gehen? Gehen. . Formaţi propoziţii! f ă r ă zu! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) Dürfen. nicht.. tun? Wen. man. müssen. Formaţi din verbele de mai jos A. Ilias konnte nicht . nach Tisch. die Kinder. kaufen. dieser Text. beginnen. Dreihundert Menschen pflegten bei ihm täglich . kommen? Man. tanzen? Versprechen. am Sonntag. und sagte : „. Während. sprechen? Wohin. hören. . Der Ignorant ließ den Sklaven Ilias .. er. regnen.. . Ilias kommt nicht. Puneţi verbul al doilea la infinitivul rufen haben lernen wählen lernen hören kommen essen c u zu sau 4. darüber.. LEHRSTOCK h) Der Ignorant sagte : „In der Dias gibt es eine ausgezeichnete . der Park. ich. können. Ich. Die Gäste wünschten fesselnde Geschichten .. . dieses Buch... Sie. participiul B. du. wünschen.. sprechen.. . ihr. . haben. Traduceţi cuvintele formate! leben fragen spielen lesen antworten singen lernen übersetzen tanzen 3.. er.. wünschen. Versuchen. bei. du.. in. Wollen. ohne.. diese Übersetzung.. der Winter. sollen. der Sklave Ilias soll sofort . Sie? Es. ich. denn er hat . zu." 2. ..

Formaţi propoziţii! din paranteză! a) Der Kellner. auf.. (kommen). der Inhalt. keine Geschichte. 7. Wir. tragen. Formaţi propoziţii! din paranteză! a) b) c) d) e) întrebuinţaţi atributiv participiul prezent al verbdor Itellius. Da hast du den (versprechen) Fotoapparat. gut (nähen). c) Sie (ea). (warten). Die Gäste saßen an schön (decken) Tischen.. Bilden Sie das Partizip (folgen) Verben! | . das Essen (bestellen).... die Haltesteile. Treceţi verbele din paranteză la participiul a) a') b) b') c) c') d) d) e) e') f) f) g) g') perfect. ein Anzug. d) Er. Der Hausverwalter ging . können. viele. Der . (leben). finden.. (vergehen)... Ich habe dir das . (zerbrechen).. Ein .. der Text (lesen). Die (finden) Lösung war nicht die beste. (lachen). An. in. der Stoff schen)... (stellen). Es liegt nur mit . (schließen). b) Mein Bruder. Glas liegt auf dem Fußboden (zerbrechen). Die ... e) Erzählen.. Treceţi verbele din paranteză la participiul prezent sau perfect (după cum cere sensul propoziţiei). Das Kind hat die Augen . Du hast dir dieses Buch . Das Kind hat das Glas .. Der Gast hat eine interessante Frage . Der alte Mann sprach mit einer (beben) Stimme. Hausverwalter ging zu Itellius (verzweifeln).. 8. Brief liegt auf dem Tisch (öffnen). ein Kleid.. gut (nähen). das Warenhaus „Victoria". stehen. Wir sahen das Gebirge aus dem (fahren) Zug. (öffnen)? Ein .. Augen (schließen). Was hast du im .. wollen. das Land. Sie. la forma (wün­ potrivită! if Hast du den Brief . Menschen. Sommer gemacht (vergehen) ? Die Zeit ist rasch .. Der Ignorant. zu Itellius (verzweifeln). Fiţi atenţi la caz! a) b) c) d) e) f) g) Ich habe ein (fesseln) Buch gelesen. bringen.. eine Bibliothek.. Im Monat. mein Freund. Buch gekauft (wünschen).. zu. ich. întrebuinţaţi atributiv participiul perfect al verbelor 6. fahren. sehen. die Kinder. Frage war sehr interessant (stellen). (wünschen).DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 205 5. erzählen. tragen..... es schläft aber noch nicht. (fesseln). haben.

a) b) c) d) e) Wer war Itellius? Warum machten sich die Gäste über Itellius lustig? Welche Lösung fand Itellius? War das eine Lösung? Warum machte sich ganz Rom über den Ignoranten lustig? textului „Eine lebende Bibliothek"! 11. musafirii stăteau la mese minu­ nat puse. e) Musafirii îşi băteau pe ascuns joc de el. Traduceţi! A. . Itellius lebte in Rom. b) In palatul acestui bărbat bogat. Eines Tages ließ er den Sklaven Ilias rufen. c) în timpul mesei fiecare povestea cîte o poveste captivantă. căci era bolnav. Redaţi conţinutul 12. Während des Essens erzählten sie fesselnde Geschichten. Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben. Ilias konnte nicht kommen. căci în Iliada este un pasaj foarte interesant despre aceasta". d) Itellius nu putea povesti nimic. h) Odată un musafir puse zîmbind întrebarea : „Ce mîncau oamenii mai de mult?" i) Itellius spuse musafirilor : „Sclavul meu Iliada vă va răspunde. Sie mußten viele Bücher auswendig lernen. Răspundeţi! A. k) Toată Roma a rîs de Itellius. LEHRSTOCK 9. E r nannte die Sklaven nach den gelesenen Büchern. Formulaţi întrebări in legătură 'cu părţile de propoziţie tipărite cursiv! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) 10. căci era incult. g) Un sclav trebui să înveţe Iliada pe dinafară. Ganz Rom machte sich über den Ignoranten lustig. a) Bărbaţii cei mai culţi din Roma mîncau zilnic la Itellius. f) într-o zi lui Itellius îi veni o idee „excelentă". un altul Odiseea şi aşa mai departe. a) Un mare om de ştiinţă ţine astăzi o conferinţă.206 21. B. b) Acest scriitor renumit va citi astăzi. j) Sclavul Iliada nu putu veni. în sala de festivităţi. denn er hatte Bauchschmerzen. Itellius' Gäste waren sehr gebildet. Von seinem Reichtum erzählte man sich Wunderdinge. din opera lui. Eines Tages kamen viele Gäste zu ihm. Die gebildetsten Männer Roms kamen täglich zu ihm. Er wählte die klügsten Sklaven.

DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK 207 c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) I) m) Cine a tradus textul acesta? Textul acesta este bine tradus. Merken Sie sich ! Sie decken den Tisch schön. Cine a lăsat cartea aici? Auzi glasurile copiilor care se joacă? Merg să-mi cumpăr stofă de ( — pentru) o rochie. Am doi fraţi. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Andrei kam auf einen guten Gedanken. Trebuie să găsim o soluţie. Luna viitoare vin (ei) la Bucureşti. Alle machen sich über einen Ignoranten lustig. amîndoi sînt la mare. . Das Kind muß die Lektion auswendig lernen. Der Tisch ist schön gedeckt. Cine ţi-a promis cartea aceasta? Mîine îţi aduc cartea promisă. o puteţi deschide. ei nu vor rămîne însă mult timp acolo. Pot să deschid fereastra? — Da. Încerc să găsesc o soluţie.

Diesmal ist die Leitung besetzt. Es läuft ein neuer rumänischer Film. Dürfen wir. Frau Braun. Auf Wiederhören!" „Du hast mich gar nicht gestört. Anda nimmt den Hörer ab und wählt die Nummer. Sie muß Schlange stehen. Sie nimmt das Telefonbuch und sucht. Sie geht zu einem Zeitungskiosk und wechselt einen Leu. hier Frau Braun. (ZWEIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK EIN TELEFONGESPRÄCH Anda will ihre Freundin Helga anrufen. Anda. Was gibt's denn?" „Ich möchte mit Helga ins Kino gehen. Anda braucht eine 25 Bani-Münze. Wie geht es dir. ihr dürft. Frau Braun. Auf Wiederhören!" Anda geht zur Kinokasse und besorgt im Vorverkauf zwei Karten. Frau Braun?" „Ja. aber sie wählt eine falsche Nummer. Sie sind falsch verbunden!" entgegnet die Stimme. Auch ich warte auf sie. Guten Tag. kann ich mit Helga sprechen?" „Bedaure. sie muß bald nach Hause kommen. wer ist d o r t ? " „Bitte. Frau Braun. Um 6 Uhr will Anda ihre Freundin wieder anrufen. „Verzeihung". Neben dem Kino ist eine Telefonzelle. aber sie hat kein Kleingeld. wirft die Münze ein. Kann ich mit Helga sprechen?" „Guten Tag." „Hier Anda. Sie hört das Telefon klingeln. Erst beim dritten Mal kann sie mit Helga sprechen. Anda. gut. Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil. Eine Frauenstimme meldet sich : „Hallo. Eine fremde Stimme fragt: „Hallo. . Da hat sie schon die Nummer gefunden : 16-74-13. Helga ist leider nicht zu Hause. denn das Gedränge ist groß. Dann läuft sie zur Telefonzelle zurück." „Sei so lieb und rufe später noch einmal an!" „Entschuldigen Sie bitte die Störung. Anda hängt den Hörer ein und versucht wieder anzurufen.22. aber sie hat ihre Telefonnummer vergessen. Ich beeile mich. denn ich will noch Kinokarten kaufen. A n d a ? " „Danke.

= Rulează un film .. Erwarte mich!" „Gut. Ich weiß schon alles und freue mich auf die Kinovorstellung. deranjul! Auf Wiederhören! = La revedere! (la telefon.. Erst beim dritten Mal . In welches Kino gehen wir?" „Ins Kino „Patria". = Fii atît de drăguţă .EIN TELEFONGESPRÄCH 209 „Helga..... = Abia a treia oară . „Einverstanden! Was für Karten haben wir ? " „Wir haben zwei Karten in der Reihe 20. aber sei pünktlich! Die Wochenschau beginnt um 730 und der Haupt­ film um 745." „Holst du mich nicht ab ?" „Nein. 1881 / \ / \ a a a a alerga. Lexik Synonyme anrufen — telefonieren warten auf — erwarten klingeln — läuten Antonyme suchen =f= finden Vieldeutige Wörter laufen wählen 14—Limba germană — c. ich bin es. vă rog. Auf Wiedersehen!" „Auf Wiedersehen!" Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Was gibt's denn? = Ce este? Ce s-a întîmplat? Sei so lieb .. Verzeihung! = Scuzaţi! Die Leitung ist besetzt. Unsere Plätze sind ausgezeichnet. Komm lieber mit dem Autobus und steig an der Universität aus! Wir gehen dann noch ein wenig spazieren.. Entschuldigen Sie bitte die Störung! = Scuzaţi... radio) Es läuft ein .. = Firul este ocupat. bist du es? Endlich erreich' ich dich!" „Ja. Beeile dich aber!" „Habe Geduld! In einer halben Stunde hoffe ich dort zu sein. Sie sind falsch verbunden! = greşeală! Aţi greşit numărul. a fugi rula alege forma (numărul la telefon) . Film..

deci este inseparabilă. în exemplul a. an este persoana a III-a prezent singular a verbului anrufen. a se bucura în vederea (unui lucru) abholen + Akk. -n = cabina telefonică das Telefongespräch. = a aştepta warten + auf + Akk. b) Sie ruft ihre Freundin an. la verbul anrufen particula se separă de verb. = a aştepta GRAMMATIK 1. besorgt este persoana a III-a prezent singular a verbului besorgen. = a participa. deci este separahilă. -er = cartea de telefon die Telefonzelle. -e = telefonul die Telefonnummer. -e = convorbirea telefonică Rektion anrufen + Akk. în exemplul b. Prin urmare exista : Verbe compuse cu particulă /inseparabilă \ s e p arabila . -n = numărul de telefon das Telefonbuch. == a aştepta cu bucurie (ceva). ~(e)s.besorgen an + rufen -» anrufen Pe cînd la verbul besorgen particula nu se separă de verb în timpul conjugării. -s.210 22. a lua pe cineva erwarten + Akk. LEHRSTOCK Wortfamilie telefonieren — telefonierte — telefoniert = a telefona das Telefon. a lua parte (la) sich freuen + auf + Akk. -(e)s. VERBELE COMPUSE CU PARTICULĂ INSEPARABILĂ ŞI CU PARTICULĂ SEPARABILĂ a) Anda besorgt die Karten im Vorverkauf.. = a merge (veni) după cineva.. Verbele besorgen şi anrufen sînt verbe compuse cu particule : be + sorgen -H>. = a chema la telefon teilnehmen + an + Dat. ruft .

er-. pag. 563 şi nr. Particula miß. mißsînt p a r t i c u l e inseparabile. ver-. : über. empfangen = a primi. d). e) Entschuldigen Sie b i t t e ! Verbele bezahlen (ex.este accentuată.(de ex. er-. entschuldigen (ex. b) Wir wiederholen die Übungen. empfinden — a simţi). erwarten (ex. (vezi schemele nr. ge-. zer. a). versuchen (ex. unter-. de ex. ver-. ent-. V E R B E COMPUSE CU PARTICULĂ I N S E P A R A B I L Ă (Verbe compuse inseparabil) a) Sie bezahlen an der Kasse. voll-. wieder. Şi alte particule pot fi inseparabile. c). Particulele inseparabile sînt neaccentuate. 112. 111.sînt totdeauna inseparabile şi neaccentuate. in mißverstehen. b). b)7 unter. Particulele über-. întotdeauna inseparabile sînt şi particulele : 'emp. pot fi şi separabile. Particulele be-. wieder. a).(de ex. 564) O b s e r v a ţ i e .: verb compus inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt = a traduce verb compus separabil: übersetzen — setzte über — übergesetzt = a trece peste un rîu . emp-.(ex. b) Erwarte m i c h ! c) Sie versucht wieder anzurufen. zer-.ca şi particulele: durch-. mißbrauchen = a abuza). miß. ent. pag.(ex. cînd verbul de bază este la rîndul său compus de ex.(de ex. O b s e r v a ţ i e . um-. de ex. mißlingen = a nu reuşi.EIN TELEFONGESPRÄCH 211 A.(unterbrechen = a întrerupe) etc. gehören (ex. be-. ge-. d) Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. e) sînt verbe compuse cu particule inseparabile. zerreißen = a rupe). zerbrechen = a sparge. = a înţelege greşit. a) Genossin Anda übersetzt den Text. wider-.

c: läuft . korrigieren) formează participiul per­ fect fără ge-. fest —. . aus —in­ finitiv : aussteigen) — adverbe (ex. a : nimmt . pag. 560) B.verbele formate cu I verbe particulă inseparabilă I neaccentuate ^ ^ tepminate ^ . pe prima N -ieren silabă (vezi schema nr.infinitiv : festsetzen = a stabili) verbe (ex. Ca şi verbele cu particulă inseparabilă.. spazieren — infinitiv : Spazierengehen) Toate particulele separabile sînt accentuate.. Verbele din exemplele de mai sus sînt verbe cu particulă separabilă. (vezi schema nr... zurück —• infinitiv : zurücklaufen) B.. 108. an— infinitiv : anrufen). / Participml perfect fara ge. b: Steig . c : setzte. verbele în -ieren. a) Ich rufe dich aus der Stadt an. ca studieren. toate celelalte verbe care n-au accen­ tul pe prima silabă (de ex.. b) Wir gehen dann noch ein wenig spazieren.. teil — infinitiv : teilnehmen) adjective (ex. Particulele separabile sint de obicei: — prepoziţii (ex. b : gehen . Verbele cu particulă inseparabilă — indiferent dacă sînt de conjugare tare sau slabă — formează participiul perfect fără augmentul ge-... VERBE COMPUSE CU PARTICULĂ SEPARABILÄ (Verbe compuse separabil) A. 111. Ca verbe compuse cu particulă separabilă se conjugă şi unele verbe com­ puse cu : substantive (ex. 563) . c) Der Professor setzte die Vorlesung für 5 Uhr fest. vergessen.212 LEHRSTOCK Formarea participiului perfect la verbele cu particulă inseparabilă a) Anda hat Helgas Telefonnummer b) Sie hat zwei K i n o k a r t e n besorgt. O b s e r v a ţ i e . b) Steig an der Universität aus! c) Sie läuft zur Telefonzelle zurück. . a: rufe *.. (ex.. a) Sie nimmt an einem Sportfest teil. pag.

zudecken (== a acoperi) zurück. particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei. e). c). beibringen (= a învăţa. la imperfect (ex. (vezi schema nr.: zurückgehen (s) ( = a se întoarce). pag. a fabrica) hin. pe lîngă). 563) Printre cele mai obişnuite particule separabile se numără : ab. a accepta) aus. ausrufen ( = a exclama. zu se intercalează între particulă şi perö (ex. abnehmen an.: einsteigen (s) ( = a se urca în). zurückgehe« ( = a restitui) (vezi schema nr. d). b) şi la imperativ (ex. — La infinitivul prepoziţional.EIN TELEFONGESPRÄCH 213 Conjugarea verbelor compuse cu particulă separabilă a) b) c) d) e) f) Anda ruft ihre Freundin an. Sei so lieb und rufe später noch einmal an! Sie hat (hatte) ihre Freundin angerufen. hinwerfen ( = a arunca) vor. fortsetzen ( = a continua) her. annehmen ( = a primi.: hingehen (s) (= a merge încolo). Ich versuche meine Freundin anzurufen. 112.: vortragen ( = a expune.: vorbei^eAerc (s) ( = a trece prin faţa. — La infinitivul simplu particula nu'se separă de verb (ex.: zumachen ( = a închide). Anda rief ihre Freundin an. 564) . a recita). darlegen ( = a expune) ein. pe lîngă) zu. a). herstellen ( = a aşeza aici.: anrufen. pag. a face pe cineva să înţeleagă) dar. — La participiul perfect augmentul ge.: darstellen ( = a reprezenta).se intercalează între particulă şi verb (ex.: aussteigen (s) ( = a coborî din). f).: herkommen (s) ( = a veni încoace).: ahholen. vorbeifahren (s) ( = a treoe într-un vehicul prin faţa. vorwerfen ( = a reproşa) vorbei. a proclama) bei-: heiwohnen (— a asista la). 111. einnehmen ( = a lua un medicament) fort-: fortgehen (s) ( = a pleca). Ich muß meine Freundin anrufen. — în propoziţia principală. la prezent (ex.

. IMPERATIVUL (Completare) •a) Habe Geduld ! b) Sei pünktlich! Habe (ex. persoana a Ii-a singular a verbului sein. 4. Verbul wissen. VERBELE MODALE (Completare) a) Dürfen wir.214 2. VERBELE NEREGULATE 22. Ich weiß este persoana I prezent de la verbul wissen ( = a şti). a) este imperativul. Spre deosebire de verbele modale. totuşi se conjugă ca verbele modale. LEHRSTOCK (Continuare) Ich weiß alles. Prezent ich du er sie es wir ihr sie Sie weiß weißt i } weiß i wissen wißt wissen wissen Imperfect ich wußte du wußtest er i sie > wußte es i wir wußten ihr wußtet sie wußten Sie wußten Perfect ich habe du hast er l sie ? hat es > wir haben ihr habt sie haben Sie haben gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt gewußt O b s e r v a ţ i e . parte din verbele preterito-prezente. Anda. Face. persoana a Ii-a singular a verbului haben. deci. verbul wissen are forme şi pentru impe­ rativ : wisse! wißt! wissen Siel 3. deşi nu este modal. Frau Braun? b) Ja. ihr dürft! Verbele modale pot fi întrebuinţate şi ca verbe predicative. b) este imperativul. Sei (ex.

) Ich habe am Sportfest ... => Este bucureşteancă. dich um 7 Uhr.... b) Sie ist Bukaresterin.... = Sînt bucureştean.) b) ..... . in dem Park . . a şi b).. .... Nummer und eine Stimme antwortet sind falsch . mich vor der Universität! b) Ich ... Ich versuche am Sportfest .. .. d) Ich möchte ein wenig . Din numele de oraşe derivă substantive care indică denumiri de per­ soane (ex.!" 45 e) Die -schau beginnt um 73( und der -film um 7 .. ... Wo wirst du . a) b) c) d) e) f) aussteigen Wo . c)... und . d) Anda wählt eine . ! Ich bin zu früh ..) . (prezent şi imperf.? (prezent şi imperf. du . FORMAREA CUVINTELOR a) Ich bin Bukarester.. .. şi în cazul acesta se scriu cu iniţială majusculă...im Vor-.. am Sportfest . (prezent şi imperf. c) Sie nimmt an einem Sportfest der Bukarester Universität teil.. = Ea parti­ cipă la o competiţie a universităţii din Bucureşti ^ = bucureştene). aber ich habe kein -geld. Substantivele acestea pot fi întrebuinţate şi ca adjective atributive (ex.......? I Vergiß nicht ..... mit Andrei . Sie am Sportfest.. Übungen Completaţii a) Ich will meinen Freund an-. am Sportfest .. 2. (prezent şi imperf. e) Wann darf ich dich. ! c) Wir sind eine Stunde . Ich will hier ... . b) Nimm den Hörer ..? ..EIN TELEFONGESPRÄCH 215 Verbele haben şi sein formează imperativul în felul următor : habe! habt! haben Sie! sen seid! seien Sie! 5.. die Nummer! c) Wir gehen zur -kasse und besorgen die Kino. .....? Spazierengehen a) Wir ..... schnell .Sie erwarten a) .. e) Wir werden eine Stunde . Completaţi cu verbele indicate! a) b) c) d) e) f) teilnehmen Ich . ! Ich werde am Sportfest ...) c) Ich habe dich nicht so früh — d) Ich werde dich an der Halte­ stelle .

.... . deinen Vorschlag gern . an ihm .. dich um 12 15 . c) . ? h) Ich . (beibringen).. (wiedersehen). von seinem Kollegen einen langen Brief (bekommen)...... Bitte . Treceţi propoziţiile la imperfect şi la perfect! a) Wann . das Kind . (darstellen)? .. du dem Wettspiel unserer Korbballmannschaft ... Ich .... la imperfect! C. (aussteigen)... du schon .. Completaţi a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) cu verbele din paranteză! Wann . man in diesem Werk ... i) .... seinen Freund ein wenig später wieder .216 22. f) Das Kind . sehr schön . la perfect! a) Helga . la prezent! B. i) Der Schüler .... (teilnehmen)? d) Ich .. (aufwecken)! .. ..! Ich erzähle dir etwas Interessantes (herkommen). an der nächsten Haltestelle ... h) Andrei . 4. e) An welcher Haltestelle . schnell ........ Es legt sie nicht in den Schrank... d) Wir .... dieses Gemälde . Freundschaft für ihn (empfinden)..... denn es ist spät (fortgehen).... . Completaţi cu verbele din paranteză A. du ihm das Buch ....... A..... du mich . wir ein wenig . c) Die Mutter ... g) Was .. . schnell ........ die Mutter aus der Stadt .. oft seine Sachen hin. ? b) Er .. und wähle Helgas Nummer (abnehmen) l margine! 5. ich meinen Jugendfreund . mich morgen um 6 Uhr ... ich muß ... Ich . an deinem Haus .. denn ich habe um 7 Uhr Stunden (aufstehen)..... g) Ich . du dieses Medikament ..... morgen um 6 Uhr .. (anrufen)....... (beiwohnen)? .. . Was .... den Hörer . (einsteigen)? Ich .... (Spazierengehen)... sich bei dem Lehrer (entschuldigen). b) Im Sommer .... (aussteigen) ? f) Vor der Kinovorstellung . An welcher Haltestelle . .! Du hast das Buch im Hörsaal vergessen (zurück­ gehen). dir die Regel ... (abholen)... ? anrufen vortragen vorbeifahren zudecken hinwerfen annehmen darstellen einnehmen zurückgeben . LEHRSTOCK 3. ? — Ja. e) Mein Freund . aber ich sah ihn nicht (vorbeigehen). dich vor dem Kino „Patria" (erwarten)........ Completaţi alegînd verbul potrivit de la B. ? —• Ich .. du .. ihr . du auch am Ausflug .. Ich .....

die Mutter.. la forma de politeţe! a) Abnehmen. der Hörer.. die Nummer. vor.EIN TELEFONGESPRÄCH 217 6. Formaţi propoziţii A. (tun)? Wen will Anda anrufen? Was sucht sie ? Wer ist Frau Braun? Wann soll Anda noch einmal anrufen ? Was besorgt Anda? Wann versucht sie wieder anzurufen? Was sagt Anda ihrer Freundin? Was für Karten haben die Freundinnen ? Wo treffen sich die zwei Freundinnen? Răspundeţi! .. in! f) Anrufen. ich. am Abend! e) Einsteigen. (besuchen)? Was hast du noch . gleich! I) Sein.. ich. einhängen. (tun)? Was mußt du noch .. denn. (einsteigen)? Du hast mich . Wo seid ihr . Willst du auch an unserer Arbeit ... (teilnehmen) ? Beginnt auch ihr an unserer Arbeit .. die Bücher! j) Erwarten.. (anrufen) ? Du mußt an dieser Haltestelle ... schnell! h) Begleiten. după sens! Traduceţi! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) 8.. (einsteigen). nicht. wählen! b) Jetzt. das Kino! i) Vergessen. hier... schlechte Münze! d) Abholen.. (mißverstehen). keine. der Hörer. und.. Completaţi cu verbele din paranteză. ich. der Autobus. kommen. (anrufen). a) b) c) d) e) f) g) h) i) c u zu s a u Ich habe an einer interessanten Sitzung . Wir wollen Andrei .. Geduld. ich.. singular! la imperativ B. hier! 7.. Wann willst du mich .. um 12 Uhr. plural! C.. (teilnehmen).. um. Habt ihr schon Andrei . wieder! c) Einwerfen... (besuchen)? Wann hast du ihn . (anrufen). 5 Uhr! g) Aussteigen. intrebuinţlnd infinitivul f ă r ă zu.. die Fabrik! k) Haben... in.. (besuchen)? Wünschst du diese Ausstellung . sau participiul. (teilnehmen) ? Wir versuchen Andrei . bitte.

Vreau să vorbesc cu el. Participi şi t u ? Nu vă (voi) urcaţi în tramvai! Trebuie să vă urcaţi în autobuz. căci înghesuiala este mare. LEHRSTOCK 9. Mulţi bucureşteni pleacă duminica la Snagov sau în pădurea Băneasa. aţi greşit numărul". a) Mergem azi la cinema. Încerc să te chem la prînz la telefon." d) Putem să cumpărăm deja biletele? — Da. k) Scuză deranjul. b) Anda ridică receptorul şi formează numărul. aceste locuri sînt excelente. h) Cabina telefonică e liberă. puteţi. dar mama ei răspunde : „Fii drăguţă şi cheamă încă o dată la ora 8. De ce ai rupt scrisoarea? Te aştept la colţ la ora 7 10 . Traduceţi! A. Formează te rog numărul de telefon al fratelui tău.218 22. Traducerea n-a fost grea. Nu mă întrerupe! — Poţi continua! Nu vreau să abuzez de răbdarea ta. i) Grăbeşte-te! Jurnalul începe la ora 8 şi e deja 730. c) Din păcate prietena mea nu este acasă. dar vreau să-ţi povestesc ceva interesant. . De altfel (übrigens) reprezentaţia începe abia la ora 8 30 . Ştiaţi aceasta? — D a . a) b) c) d) e) f) g) h) i) Mîine particip la o excursie frumoasă. Nu fugi! Nu este tîrziu. Astăzi rulează la cinematograful „Patria" un film. Cobori la această staţie? Mîine voi revedea un prieten din copilărie. dar linia e ocupată. — De acord. Se pot cumpăra şi anticipat bilete de cinema. N-am vrut să spun aceasta. dar un domn îi răspunde : „Regret. f) Poţi să-mi schimbi un leu? Am nevoie de bani mărunţi şi la chioşcul de ziare nu găsesc. j) Mă grăbesc şi te aştept în 10 minute la colţ. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) C. Ai puţină răbdare! Vin imediat! Fiţi vă rog atenţi! Lecţia începe. Îmi aleg stofa albastră. Fiţi politicoşi! Eşti bucureştean ? — Nu. I) Vreau să cumpăr bilete în rîndul 15. B. M-ai înţeles greşit. g) Vreau să-i dau prietenului meu un telefon. nou. ştiu deja totul. e) Trebuie să stai la coadă. dar locuiesc de mulţi ani în Bucureşti.

Die Leitung ist besetzt. c) Trebuie să mergeţi acum în oraş?—Da. îl puteţi lua. trebuie. e) Să deschid fereastra?—Da. este prea cald. b) Pot să iau creionul dumneavoastră? — Da. am citit-o cu atenţie. nu-mi place. Sie sind falsch verbunden. a) Ai voie să vii cu noi la teatru? — Nu. deschideţi-o. nu am voie. Entschuldigen Sie die Störung. d) Nu vreţi să citiţi încă o dată scrisoarea ? — Nu. n-am acum nevoie de el. Was gibt's? Auf Wiederhören ! Auf Wiedersehen! . Welcher Film läuft im Kino . f) Nu-ţi place supa (întrebuinţaţi : mögen) ? — Nu. Ich habe falsch gewählt. g) Cît este ceasul ? — Nu ştiu.Patria " ? Sei so lieb und rufe mich in einer halb m Stunde an. vă rog. Merken Sie sich! Ich nehme den Hörer ab und wähle die ]\urnmer. nu vreau.EIN TELEFONGESPRÄCH 219 D. Bedaure. Mi-am uitat ceasul acasă.

. Eines Tages ließ er einen Rechtsanwalt zu sich kommen und schrieb in dessen Gegenwart einen Brief an seinen Freund : Lieber Freund! Die Postangestellte Emilie Dupont öffnet dauernd unsere Briefe und liest sie. Das wußte alle Welt. Erläuterungen 1) K u r t T u c h o l s k y (1890—1935) cunoscut publicist şi scriitor satiric german. Scrierile sale — interzise în perioada fascistă — sînt străbătute de o strălucită şi spirituală critică la adresa Republicii de la Weimar şi a începuturilor fascismului. denn sie ist sehr neugierig. Das Fräulein las also die Briefe und bereitete mit ihren Indiskretionen den Leuten manchen Kummer. So hoffe ich ihr das Handwerk zu legen! Mit vielen herzlichen Grüßen Dein Freund Paul Und diesen Brief verschloß der Witzbold in Gegenwart des Rechtsanwalts. Er legte aber keinen Floh hinein.23. In demselben Dorf wohnte ein Witzbold : der wollte dem Fräulein eine Lehre erteilen.) DER FLOH Nach Kurt Tucholsky In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin. Diese hatte eine schlechte Gewohnheit: sie machte die Briefe auf und las sie. . Anliegend schicke ich Dir einen leben­ digen Floh. und . Der Freund bekam den Brief.. er machte ihn auf. (DREIUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung. es war ein Floh darin.

in. eine Münze! g) fahren. verbele din paranteză la . früh! 3. mit! h) nehmen. mult necaz Lexik Synonyme der Rechtsanwalt —• der Advokat aufmachen —• öffnen zumachen —• schließen Antonyme aufmachen =j= zumachen öffnen =1= schließen Übungen 1. der Hörer! f) einwerfen. früh . in! e) abnehmen. la persoana a II-a B. die Bibliothek 1 i) aufstehen. Was haben Sie heute vormittag gemacht? a) Ich . der Schnellzug. Răspundeţi la întrebările de mai jos. das Buch. Formaţi din grupele de cuvinte de mai jos propoziţii A.. aus. Formaţi substantive compuse alegînd cuvîntul de bază potrivit! articolul corespunzător! a) b) en d) e) f) g) GeschichteZeitung­ GemüseTelefonKinoTelefonArbeit-garten -bedingung -karte -kiosk -gespräch -erzähler -zelle h) i) j) k) en Puneţi RegenKinoWocheFrau­ Konfektion- m) n) HauptBlume- -film -stimme -wetter -strauß -schau -wäre -Vorstellung imperative : 2. der schwache Schüler! c) laufen.. sein! b) helfen. la persoana a Ii-a singular! plural! C.. (erwachen). die Schule! d) hereinkommen. b) Ich (sich waschen).. punînd forma potrivită: A.DER FLOH 221 2) alle Welt = toată lumea 3) manchen Kummer = multă supărare. la forma de politeţe! a) pünktlich. heute. das Zimmer.

. g) Ich . ich für die deutsche Stunde . a) Wo lebte die Postangestellte Emilie Dupont? b) Welche Angewohnheit hatte sie? c) Auf welchen Gedanken kam ein Witzbold? Warum? d) Was machte Fräulein Dupont? e) Was fand der Freund im Brief? B.. i) Dann . Was haben Sie am Sonntag gemacht? a) Ich ...... a) Wie heißen Sie? alt sind Sie? heißen Ihre Geschwister? ist Ihre Wohnung? sind Sie geboren? wohnen Ihre Eltern? wohnen Sie? b) Wo . h) Nach dem Mittag .... ihre Schwester) d) Wem bist du begegnet ? (unser Schüler. (hören). Oktober) k) Wie alt bist du? (22 Jahre alt) 5. e) Er über meinen Besuch .... (sehen)... d) Nach dem Frühstück .. (lernen). auf die Universität ... (aufstehen)..... b) Ich . (kommen).. seine Freundin) c) Wem gehört das Buch? (ihr Kollege. (sein). ich zu Hause . später als gewöhnlich ... mit meinem Freund eine schöne Ausstellung .. folosind cuvintele din paranteză! a) Wessen Geburtstag war gestern? (mein Kollege. 4... (anrufen). e) Ich .222 23. mein Freund Andrei) i) Wo bist du gewesen? (in. d) Ich . unsere Schüler) e) Wem half er ? (seine jüngere Schwester. Răspundeţi! A. j) Ich . in die Straßenbahn ... erst um halb zwölf nach Hause .. (besich­ tigen) und einen guten Film . eine Schülerin) g) Woher kommst du? (von.. zu Mittag . (sich freuen).. ein wenig .. B. mein Freund Andrei) h) Wohin gehst du? (zu. ich meinen Freund . der 20.. k) Ich . (lesen) und Radio .. f) Um 1 Uhr . ich zu meinem Freund . (gehen)....... (essen). die Provinz) j) Wann hast du Geburtstag? (an.. c) Ich (baden). (fahren).... sein älterer Bruder) f) Wen siehst du? (ein Student.. sein Freund.. Răspundeţi la întrebări. ihre Freundin) b) Wessen Buch ist das? (ihr Freund. (einsteigen).. LEHRSTOCK c) Ich (frühstücken)..

\ . Es ist ein Viertel neun. a) b) c) d) ej Nächste Woche kommt sie nach Bukarest.DER FLOH 223 c) Wo arbeitet Ihr Vater? müssen Sie aussteigen? kann ich einsteigen? sind Sie geboren? fahren Sie zu Ihren Eltern? haben Sie Unterricht ? sind Sie frei? wohnen Sie im Studentenheim? lernen Sie Deutsch? trainieren Sie für das Wettspiel? kennen Sie meinen Freund? Stunden haben Sie heute? Studenten sind in Ihrer Gruppe? Uhr ist es? ist geschehen? erzählen Sie? erfuhren Sie? besorgen Sie? einen Füller kaufen Sie? eine Wohnung haben Sie? ein Zimmer haben Sie? Möbel wollen Sie sich kaufen? Ausstellungen haben Sie besichtigt? Museen kennen Sie? Filme haben Sie in der letzten Zeit gesehen? Bücher interessieren Sie am meisten? Monat beginnt der Unterricht an der Universität ? Monat waren Sie in Bukarest? Jahr bestanden Sie die Reifeprüfung? Alter gehen die Kinder in die Schule? sind die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt? ist Ihre Telefonnummer? ist der kürzeste Weg zum Bahnhof? textului „Der Floh"! cursiv! d) Wann e) Seit wann f) Wieviel g) Was h) Was für i) Welche j) In welchem k) Welches 6. Sie kommt aus der Bibliothek. Wir gehen auf die Universität. Povestiţi conţinutul 7. Er wohnt im Studentenheim. Găsiţi întrebările potrivite la părţile de propoziţie tipărite A.

f) Trink kein kalt.. k) Leg bitte den groß. bist du? Ich bin . e) . c) Sie fuhren mit dem Zug nach Ploieşti. d) Er ging mit seinem Freund ins Kino. Meer. b) Seine jünger.Wetter fahren viele Studenten in unser. 9. meinem Freund. 0) Das ist helles Bier.Koffer ins Gepäcknetz 1 Ich habe nur zwei klein. Completaţi cu adverbe! cu prepoziţii (eventual contopite cu articolul) a) . fährst du? Ich fahre . m) Ioana braucht ein Buch.. verbringst Ich verbringe meinen Urlaub .Bruder ist sehr fleißig..224 23. j) Bei schön. n) Dieser blaue Stoff gefällt ihr... LEHRSTOCK f) Die Wohnungen der Arbeiter sind schön. i) Ich beziehe mich auf Ihren Freund.. schwarz. warst du? Ich war Post.Licht kann man nicht lesen. j) Sie hatte blondes Haar.. b) .. c) Bei dies. meinem Freund.Wasser. g) Sein jünger. d) Lies nicht bei schlecht.Sommer. .... 1) Ich freue mich auf deinen Besuch.Koffer. 8. Meer. g) Er antwortet nicht auf meine Frage.schön.Bruder ist Student..Berge. f) Sie sprechen über ihre Prüfungen. gehst du? Ich gehe . f) . g) Er heißt Andrei.... i) Das Mädchen ähnelte der Mutter.. k) Wir nahmen an einem Sportfest teil. c) ... meinem Freund. a) Er denkt an seine Arbeit. h) Sie hilft ihrer Freundin. h) Mein älter. i) Dieses Kind hat schön-.Augen..schlecht. B.. I) Das Referat unseres Kollegen war ausgezeichnet. kommst du? Ich komme . d) .Schwester besucht noch die Schule. Completaţi desinenţele! a) Er las trotz des schlecht-Lichtes. e) Sie sprechen über ihren Kollegen...Licht! e) Wir hatten ein. Gebirge du deinen Urlaub? und .. j) Ich beziehe mich auf Ihr Buch.warm. h) Sie hat nicht auf ihre Freundin gewartet. k) Ihr blondes Haar glänzte wie Gold.. b) Er denkt oft an seinen alten Lehrer.

unde este cazul)! a) Gehen wir .Bücher. Vorverkauf.? sich sich sich sich sich sich sich sich verspäten interessieren entscheiden merken freuen beeilen entwickeln merken 12. Completaţi! Folosiţi una din propoziţiile: an... Er kaufte sich das neu. die Abteilung . durch. m) Geht ihr noch ... Sie nehmen an ein. Ich war mit einigen gut. der Ferien machten wir schöne Ausflüge. g) ... f) Die Vorstellung beginnt . j) .Buch.. Completaţi cu verbul potrivit! B. c) Die Technik schnell.Sonntag stattfinden. w) Er wird aus sein. Alle gut. halb neun....Leute sind auf dem neu. 10. Kino. Abend ..DER FLOH 225 m) n) 0) p) q) r) s) t) u) Mein Freund ist ein wunderbar. ihr .. c) Hast du einen Brief .. du .. Es läuft ein schön-... d) . den Park? b) Er schrieb ....Freunden im Kino..Schriftsteller. b) Mein Kollege nie. Nachmittag? i) Es hat . Es soll kommend.. um.. k) .Schüler durften an einem Ausflug in unser. des Essens soll man nicht sprechen. wieviel Uhr treffen wir uns? 1) . während.. der Nacht geregnet.Werk vorlesen. g) Sie . trotz. rumänisch.Sportplatz.groß. v) Das ist ein groß. meiner Bitte hat er es nicht getan... Küchengeräte? n) . deinen Eltern bekommen? d) ...Berge teilnehmen.. denn es ist spät. Vormittag oder .. 11..... welchem Jahr ist er geboren? h) Macht das Kind seine Aufgaben ... einer Bauernfamilie.. Mehrere jung... in. A..Sportfest teil.Geschichtenerzähler.. 1881 .schön. seinen Sohn. sehr auf den Ausflug? e) Wir diese Regel... für. h) Für welches Kleid . Completaţi cu prepoziţiile cerute de verbe! a) Noch ein wichtiges Mitglied gehörte . b) Sie stammte . f) Ich diese Regel. Ich gehe nicht gern . des schlechten Wetters blieb ich zu Hause. Wir lesen gern gut. e) Wir kauften die Kinokarten .Film... von. 15—Limba germană — c... wegen (contopită cu articolul. Treceţi propoziţiile la perfect! a) Er für das Studium der deutschen Sprache.. dieser Familie..

dieses Fußballspiel) bei. der Bruder).. (kommen) ? g) Im Sommer lerne ich bestimmt . (teilnehmen)! e) Ich höre meine Mutter nach Hause ..... mich lustig! potrivit! 13. die Theatervorstellung. i) Morgen treffe ich (unsere Lehrerin. Wir freuen uns . b) Meine Schwester ähnelt (der Vater. dein Schwesterchen). (lernen). dein Bleistift. ein Kollege.. . ein Freund. 14.. (bekommen). Completaţi cu infinitivul c u zu sa u f ă r ă zu al verbelor din paranteză! a) Ich muß heute in die Stadt .. d) Das Kind zeigte mir das Heft mit den schön (schreiben) Übungen.. der Student.. Wir teilen das Jahr . ein Lehrer).. ein alter Freund).. sein Bruder. zwölf Monate. LEHRSTÜCK c) d) e) f) g) Mein Bruder interessiert sich ... die Mutter. das Heft. das Sportfest. h) Ich helfe dir diese schwere Übung . jenes Heft. der Bruder) ab. g) Meine Schwester heiratete (ein Jugendfreund.. mich an der Ecke! Mach dich nicht .. ein Freund. ihre Mutter. i) Können Sie mir Ihren Bleistift .. c) Andrei hilft (das Kind. b) Ich hoffe heute einen Brief von meinen Eltern . (schwimmen). g) Das neu (erscheinen) Buch ist sehr interessant. keine Uhr).... h) Gestern begegnete ich (deine Nachbarin.. Warte . Puneţi substantivele din paranteză la cazul a) Ich brauche (ein Bleistift. (gehen). e) Ioana holt (ich. d) Die Studenten wohnen (eine Sitzung. e) Im Park spielen viele (lachen) Kinder. Mathematik... diese Uhr. (teilnehmen)? d) Versuche an dem Sportfest ... f) Möchtest du nicht zu mir . (kommen). seine Schwester.. c) Willst du nicht an dem Sportfest . der Freund. kein Heft. dieser Bleistift.. h) Man soll nicht in einen (fahren) Autobus einsteigen. f) Laß das Ei drei Minuten in (kochen) Wasser. c) Ich kaufe dir das (wünschen) Buch. Folosiţi ca adjectiv atributiv participiul prezent sau perfect al verbelor din paranteză (după cum cere sensul propoziţiei) l a) Endlich bekomme ich den lange (erwarten) Brief. eine Uhr.226 23. (geben)? j) Andrei beginnt für die Prüfungen . (machen). die Kollegen).. f) Um 8 Uhr erwarte ich (du. mein Nachbar). ihr Kollege... 15. unser Lehrer. b) Im (kommen) Winter fahren wir ins Gebirge.

. . . . welche. wir... g) Astfel şugubăţul îi încurcă funcţionarei socotelile.. . d) Ich. die Kollegen.. f) Prietenul deschise scrisoarea şi găsi un purice în ea.. februarie. (anrufen)! Ich kann dich nur um 6 Uhr. auf. .. begleiten.." e) Dar el nu puse nici un purice în scrisoare. c) Vor. 16. 17. und... . und wirft eine Münze . ein wenig. a) O domnişoară mai bătrînă era funcţionară la un oficiu poştal dintr-un sat din Franţa.. Lunile anului se numesc : ianuarie. g) Um wieviel Uhr stehst du .. du. la perfect! a) Wo. sich entschuldigen. Versuche mich um 5 Uhr .. Traduceţi! A. Anul are 12 luni.. beiwohnen. der Bahnhof. f) An der dritten Haltestelle steige ich . teilnehmen. das Mittagessen. B. eine schöne Theatervorstellung. (schneien).. . iunie. wegen. heute. Ausflug... Completaţi cu particulele separabile ale verbelor respectivei a) Gestern abend wohnten wir einer Sitzung . h) Mein Freund. . g) Ich. beginnen. wir? b) Wir. 01) Komm und nimm an unserer Sitzung . zu Hause.. . . adică 365 zile şi o dată la 4 ani 366 zile. Haltestelle. (kaufen). ein.. aprilie. Spazierengehen. hereinkommen. an. die Störung.DER FLOH 227 k) I) m) n) 0) Ioana geht das Buch . .. Formaţi propoziţii A. la prezent! B.. Nach dem Gespräch hängt sie den Hörer wieder . der Brief. Ich sehe meine Schwester . aussteigen? 18. mai. ! e) Ich steige hier in den Autobus . ? h) Morgen rufe ich dich wieder . . vergessen. Sper să-i dau o lecţie domnişoarei celei curioase. dann gehen wir noch eine Stunde . e) Die Studenten. c) Un locuitor din acel sat scrise în prezenţa unui avocat o scri­ soare prietenului său. martie. .. d) „îţi trimit în această scrisoare un purice viu.. c) Hol mich .. f) Der Lehrer. denn. erwarten. la imperfect! C. b) Anda nimmt den Hörer . b) Ea era foarte curioasă şi obişnuia să deschidă toate scrisorile. wir. i) An... aufstehen. die Stunde. In der Nacht begann es . (hereinkommen). mein Vater.. früh.. (anrufen).

Trebuie să stăm puţin la coadă la casa cinematografului. Fiecare anotimp durează 3 luni. d) După masă participăm la o şedinţă. Am învăţat mult pentru acest examen. vino să mă iei (folosiţi abholen) la ora 6. august. b) Are voie Ioana să vină cu mine la cinema? — Nu. a) b) c) d) e) f) Profesorul mi-a pus o întrebare grea. căci ea are numai 28 zile. Er wollte ihr das Handwerk legen. joi. septembrie. LEHRSTOCK iulie. d) Iţi ajut să traduci lecţia. Acestea se numesc : luni. dar fii punctual! E. vineri. g) Eu merg bucuros (cu plăcere) la cinema. căci trebuie să înveţe pentru mîine. Noi împărţim anul în 4 anotimpuri: primăvara. duminică. toamna şi iarna. Trebuie să scriu cu cerneală.228 23. — Mulţumesc. nu are voie. dar merg mai bucuros la teatru. L-am uitat acasă. octombrie. c) Te chem diseară la telefon şi poate mergem puţin la plimbare. La 21 martie şi 23 septembrie ziua este tot atît de lungă ca noaptea. Luna febru­ arie este cea mai scurtă. Nu trebuie să învăţaţi lecţia pe dinafară. dar nu-ţi vine greu? D. mulţumesc. îl vrei ? — Nu. b) Ce film rulează la cinematograful „Patria" ? — Rulează un film nou. nu ştiu încă bine germana. Iarna zilele sînt mai scurte decît nopţile. marţi. . La vară revăd pe cel mai bun prieten al meu. c) încearcă să traduci această lecţie! — Nu pot. vara. Vara zilele sînt mai lungi decît nopţile. miercuri. C. O săptămînă are 7 zile. căci rulează un film excelent şi înghesuiala e mare. noiembrie. Ea rămîne acasă. Fiecare lună are 4 săptămîni şi 2 sau 3 zile. Am format un număr greşit şi o voce mi-a răspuns : „Greşeală!" Mi-a venit (în minte) o ideie bună. a) Ieri am revăzut un vecbi coleg. sau o dată la 4 ani 29 zile. sîmbătă. adică 30 sau 31 zile. h) Cum v-a plăcut cartea aceasta? Merken Sie sich! Paul wollte Fräulein Emilie eine Lehre erteilen. a) Poţi să-mi dai stiloul tău ? — Nu-1 am la mine. Dar îţi dau cu plăcere creionul meu. decembrie. — Se spune că e foarte bun.

daß sie das Spital verlassen. (VIERUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT Till Eulenspiegel kam eines Tages nach Nürnberg. daß du niemandem verraten wirst. eine Leberkrankheit oder ein Magengeschwür. ging zu ihm und fragte i h n : „Ist es wahr. „Wisse denn". und daß ich aus diesem Pulver eine Arznei bereiten werde. Diesen werde ich verbrennen. Du wirst sehen. „daß ich den Schwächsten von euch durch Feuer in Pulver verwandeln muß. Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen. Morgen komme ich wieder. anderen taten nur die Zähne weh. Die Krankenzimmer waren besetzt. Schnupfen und Husten. „und kann alle Krankheiten heilen. Da flüsterte er jedem Kranken ins Ohr : „Schwöre mir." Gleich darauf ging Eulenspiegel ins Spital und fragte die Kranken : „Wie fühlt ihr euch?" — „Es geht uns sehr schlecht". sagte Eulenspiegel. Der Schwächste wird nicht gehen können. Manche Kranken hatten eine Erkältung mit Halsschmerzen oder Kopfweh. was ich dir sage." Im Nürnberger Spital lagen damals sehr viele Kranke. und ich bringe alle Kranken auf die Beine. alle Kranken zogen sich an und kamen heraus. antworteten sie. prahlte er überall. „Ich bin der Arzt der Ärzte".24." Der Kranke versprach zu schweigen. denn sie wollten am Leben bleiben. andere hatten ein Herzleiden. Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke : einige waren nierenkrank. die Ärzte und Krankenschwestern hatten alle Hände voll zu tun." Am nächsten Tag kam Eulenspiegel wieder. Der Spitalmeister hatte von der Ankunft Eulenspiegels gehört. aber sie wollten das Spital nicht verlassen. Auch Lungenkranke lagen in den Betten. . bleibe im Tor stehen und rufe euch allen zu : Alle Gesunden sollen herauskommen. daß du alle Krankheiten heilen kannst?" „Versprich mir 200 Gulden.

ob sie gehen können. 214. Der Schalk verließ gleich darauf die Stadt. E. LEHRSTOCK Der Spitalmeister fragte die Kranken. Friedrich Engels.L. daß alle Kranken ins Spital zurückgekommen waren. 2) der Spitalmeister — der Spitaldirektor 3) eines Tages (vezi pag.S. 600). pag. comic izbitor al situaţiilor. spune : „Iată o serie de cărţi. cap. Der Spitalmeister bedankte sich bei Eulenspiegel und gab ihm die verspro­ chene Belohnung.P. naturaleţe a construcţiei şi a tratării. wollten am Leben bleiben — voiau să rămînă în viaţă Lexik Synonyme Halsweh — Halsschmerzen Kopfweh —• Kopfschmerzen die Arznei — das Medikament das Spital — das Krankenhaus Antonyms voll =f= leer krank =j= gesund der Kranke =/= der Gesunde sprechen =f= schweigen . Grammatik 2) 7) . Atîta spirit. Cărţi populare germane. cu care nu se pot făli multe popoare. Satira poznelor lui Till Eulenspiegel se îndreaptă împotriva celor bogaţi şi a orăşenilor îngîmfaţi şi hrăpăreţi. printre care şi despre Till Eulenspiegel. umor blînd care întovărăşeşte ironia muşcătoare. află (vezi pag. Erläuterung 3) 4) gleich darauf = imediat. Erläuterungen 1) Till Eulenspiegel (Til Buh-Oglindă) — cunoscut personaj comic din lite­ ratura germană populară. Aber am dritten Tag sah der Spitalmeister. îndată după aceea 5) Es geht uns sehr schlecht = Ne simţim foarte rău 6) wisse denn = să ştii. 124. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte.. antwor­ teten alle und liefen davon. ar putea într-adevăr să lase în umbră bună parte din literatura noastră". „Ja". daß kein Kranker zurückgeblieben war. Sie erzählten ihm alles. temperînd-o. Marx şi Fr. Engels : Despre Artă şi Literatură. 1953. Erst jetzt merkte er..230 24. (K.P.. vorbind despre cărţile populare germane. Überrascht mußte der Spitalmeister feststellen.

-n. = a suferi (de) verwandeln + in + Akk. a) Du wirst sehen. daß alle das Spital verlassen. sub- . Propoziţiile completive directe pot fi introduse prin conjuncţii ordonatoare (daß. = a auzi (despre) leiden + an + Dat. -s. = a mulţumi (cuiva) GRAMMATIK 1. ceea ce (ex. = a transforma (în) zurufen -f. -es.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 231 Wortfamilie krank = bolnav der (die) Kranke. Propoziţiile de mai sus. : was). -n. -er = spitalul die Krankheit. -en = boala die Leberkrankheit.= camera de bolnavi die Krankenschwester. -n = sora (de spital) das Krankenhaus. -en = boala de ficat herzkrank = bolnav de inimă nierenkrank = bolnav de rinichi Rektion hören + von + Dat. . = a striga (cuiva) sich bedanken + bei + Dat. sînt pro­ poziţii secundare şi anume propoziţii completive directe. -n = bolnavul (bolnava) der Schwerkranke. a şi c) = că şi oh (ex. -n = bolnavul grav der Lungenkranke. was ich dir sage. PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ DIRECTĂ A. b) Der Spitalmeister fragte sie. daß du niemandem verraten wirst.Dat. ob). introduse prin conjuncţiile daß (ex. c) Schwöre mir. ob sie gehen können. e). -n. sau prin pronume (de ex. -n = bolnavul de plămîni das Krankenzimmer. b) = dacă şi prin pronumele was = ce.

LOCUL P R E D I C A T U L U I ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) b) c) d) . daß kein Kranker zurückblieb... 595) 2. totuşi în pro­ poziţiile de mai sus — acestea fiind secundare — particula nu s-a separat de verb. alle ins Spital zurückgekommen waren. daß daß daß daß alle .. du niemandem verraten wirst. . daß kein Kranker zuriickfeleibt.. .. zurückgeblieben (ex. b la imperfect) este un verb compus cu particulă separabilă. das Spital Was wirst du sehen? verlassen. du alle Krankheiten heilen kannst.. In propoziţia secundară — verbul conjugat stă pe ultimul loc. . particula nu se mai separă de verb. Propoziţia completivă directă răspunde la întrebarea was? ( = ce?) (vezi schema nr.. . TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ A.. 148. Verbele eu particulă separabilă în propoziţia secundară a) Er stellt fest. In limba germană. ... daß alle .. . a la prezent. la verbele cu particulă separabilă. în propoziţiile secundare.. LEHRSTÜCK B. •—participiul. . infinitivul sau numele predicativ stau pe locul penultim. ... das Spital verlassen. Verbul zurückbleiben. ex. cît şi de cea din limba română. pag.232 24. . Grammatik 2). Du wirst sehen. b) Er stellte fest. ordinea cuvintelor din propoziţia secundară se deose­ beşte atît de ordinea cuvintelor din propoziţia principală (vezi pag. 27. blieb zurück. Propoziţia principală se desparte de propoziţia secundară printr-o virgulă.

der des dem den Alte Alten Alten Alten der des dem den Reisende Reisenden Reisenden Reisenden der des dem den Angestellte Angestellten Angestellten Angestellten se declină ca adjectivele atri­ . stă imediat după conjuncţie. b) Der Spitalmeister fragte die Kranken. Deci: 1) Subiectul propoziţiei secundare. daß kein Kranker zurückgeblieben war. stă imediat după conjuncţie.TILI. A. acesta trece înain­ tea subiectului. dacă propoziţia nu conţine nici un pronume personal. si nu ca substantivele. EULENSPIEGEL ALS ARZT 233 B. G. şi anume în exem­ plul a tare. observăm că se declină ca adjectivele. ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE a) Im Nürnberger Spital lagen sehr viele Kranke. daß ihn Eulenspiegel betrogen hatte. iar subiectul ocupă locul următor. dar numai dacă subiectul nu este exprimat el însuşi printr-un pronume. D. în exemplul c mixt. c) Überrascht stellte er fest. 2) Dacă în propoziţie există un pronume personal. c) Der Spitalmeister merkte. ob sie gehen können. celălalt pronume ocupînd locul următor. LOCUL SUBIECTULUI ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ a) Ist es wahr. Adjectivele şi participiile substantivizate butive. pronumele complement direct. Exemple : Singular Masculin N. daß er ihn betrogen hatte. — în exemplul a subiectul este exprimat printr-un substantiv şi stă ime­ diat după conjuncţie. în propoziţiile de mai sus adjectivul krank este întrebuinţat ca substantiv. Cu toate acestea. în exemplul b slab. 3. — In exemplul b însă. exprimat printr-un substantiv. daß Eulenspiegel alle Krankheiten heilen kann? b) Der Spitalmeister merkte. — In exemplul c subiectul exprimat printr-un pronume stă imediat după conjuncţie.

de exemplu : das Wichtige. etwas Wichtiges. der Deutsche. G. etwas Schönes. die der den die Alten Alten Alten Alten die der den die Reisenden Reisenden Reisenden Reisenden die der den die Angestellten Angestellten Angestellten Angestellten Alte Alter Alten Alte Reisende Reisender Reisenden Reisende Angestellte Angestellter Angestellten Angestellte Adjectivele substantivizate de genul neutru se declină de asemenea ca adjectivele. N. D. D. ein eines einem einen Alter Alten Alten Alten ein eines einem einen Reisender Reisenden Reisenden Reisenden ein eines einem einen Angestellter Angestellten Angestellten Angestellten Singular Feminin N. die Bekannte. N. der Stumme ( = mutul). G. die Verantwortliche. Observaţii. die Stumme. der Blinde ( = orbul). D. A. das Schöne. A. A. der Taube ( = surdul). die Blinde. die der der die eine einer einer eine Alte Alten Alten Alte Alte Alten Alten Alte die der der die eine einer einer eine Reisende Reisenden Reisenden Reisende Reisende Reisenden Reisenden Reisende die der der die eine einer einer eine Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Angestellte Angestellten Angestellten Angestellte Plural Masculin şi Feminin N. cunoştinţa). Adjectivele şi participiile substantivizate de genul masculin şi feminin arată de obicei per­ soane : der Werktätige ( — omul muncii). A. . LEHRSTÜCK Singular Masculin N. G. nichts Neues etc. A. der Bekannte ( = cunoscutul. das Gute. die Verwandte. der Verwandte ( = ruda). der Lahme ( = ologul). 2. D. der Verantwortliche. Adjectivele substantivizate de genul neutru exprimă de obicei noţiuni abstracte. die Lahme etc. die Werktätige. G. etwas Gutes. G. dar se întrebuinţează numai la singular. die Deutsche. D.234 24. alles G u t e . die Taube. viel Gutes. 1.

hören mit den Ohren. und jeder Fuß hat fünf Zehen. Zwischen dem Kopf und dem Rumpf ist der Hals. schmecken mit der Zunge und tasten mit den Fingern. Übersetzen Sie! Der menschliche Körper besteht aus Kopf. Auf dem Kopf sehen wir die Haare. Links und rechts sind die Wangen. der Stumme kann nicht sprechen. In această propoziţie sînt două subiecte : Es şi viele Schwerkranke. Predicatul nu se acordă cu es. Zwischen den Augen ist die Nase. Se întrebuinţează în special atunci cînd vrem să punem predicatul (care urmează să fie scos în evidenţă) înaintea subiectului. DUBLAREA SUBIECTULUI PRIN ES 235 Es lagen im Spital auch viele Schwerkranke. Rumpf und Gliedmaßen. und der Lahme kann nicht gehen. Im Mund sind die Zunge und die Zähne. Der hintere Teil des Kopfes heißt der Hinterkopf. Rechts und links sind die Ohren. Es kommen heute Freunde zu uns. .TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 4. Jede Hand hat fünf Finger. Substantivele formate cu sufixul -ei sînt de genul feminin. der vordere das Gesicht. FORMAREA CUVINTELOR Alle Kranken müssen diese Arznei einnehmen. ci cu subiectul al doilea : Es kommt heute ein Freund zu uns. Wir sehen mit den Augen. Unter der Stirn sind die Augen. 5. Unter der Nase ist der Mund. Sufixul de origine negermană -ei este accentuat. der Taube kann nicht hören. Es poate servi şi la dublarea subiectului. Acest es nu se traduce. Oben ist die Stirn. Das Gesicht besteht aus meh­ reren Teilen. Übungen 1. Der Blinde kann nicht sehen. riechen mit der Nase. Die Gliedmaßen sind : die zwei Arme mit den Händen und die zwei Beine mit den Füßen.

. .. Ergänzen Sie! a) Die Kranken. Ich habe von (das neue Buch) gehört. Der Sklave war krank. mit -weh und -schmerzen. die -Schwestern hatten alle Hände voll b) Dort lagen die Schwer. . e) Ihr müßt diese Arznei täglich .. Setzen Sie die eingeklammerten a) b) c) d) e) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Haben Sie von (dieser berühmte Arzt) gehört? Wir bedankten uns bei (der Lehrer und die Lehrerin) für die Hilfe. Eulenspiegel hatte sie betrogen.. Alle Kranken werden gesund. Ich leide an (starke Kopfschmerzen).und ein paar Lungen. Alle Kranken werden gesund. die anderen haben ein -leiden oder eine -krankheit. und sie werden das Spital . e) daß i Die Kranken wußten nicht. auf die . Gebrauchen Sie: Verbinden Sie die Satzpaare! a) daß i Der Arzt hofft..236 24. c) Dieser ist -krank. b) ob j Der Arzt weiß nicht. ..." Ergänzen Sie! ReisendReisendReisendReisendReisendReisendKrankKrankKrankKrankKrankKrankb) dieser diese keines keiner allen viele d) der die das diesem ein eine Rlind Blind Blind Blind Blind Blind AltAltAltAltAltAlt- a) der ein eines diesem viele alle c) der die kein keine vieler dieser 4.. f) Eulenspiegel sagte dem Spitalmeister: „Ich bringe alle .. d) was J Erzähle ihr.. . LEHRSTOCK 2. Ich habe dir gesagt. c) daß < Itellius wußte nicht. d) Manche hatten eine .. Wir müssen uns bei (diese gute Krankenschwester) bedanken.des Spitals waren besetzt.

der Hals. Der Arzt weiß (es). Zahn-. Die Krankenschwester weiß (es). Viele Kranke saßen im Wartezimmer. Halsweh) 9. Du sagst.(Kopfschmerzen. Herzkrankheit. e) Ich weiß noch nicht. nicht gut) c) Was für Schmerzen haben Sie?—-(Ohren-. was oder o b / a) Ich kann dir nicht verraten. Ich werde dich anrufen. gut. Ich weiß noch nicht. d) Der Spitalmeister sah erst spät. (in diesem Brief steht geschrieben). Fast alle Kranken kamen ins Spital zurück. (die Kranken können gehen). g) Der Kranke fragte die Ärzte. b) Der Arzt wußte nicht. Leber-. schlecht) b) Wie fühlt sich Ihr Bruder?—(besser. (du willst mir erzählen). f) Ich weiß schon. Antworten a) Wie fühlen Sie sich ? —• (sehr gut. Magen-. 7. a) b) c) d) e) Wer Was Wer Was Was Sie! kam eines Tages nach Nürnberg? erzählte Eulenspiegel überall? lag damals im Spital? versprach Eulenspiegel dem Spitalmeister? sagte Eulenspiegel jedem Kranken? . schlechter. Verwandeln Sie den eingeklammerten Satz in einen Objektsatz! Gebrauchen Sie daß. Hals-) d) Was t u t Ihnen weh ? —• (der Kopf. Jeder Kranke nimmt ein.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 237 f) daß g) daß h) was i) ob j) was Der Arzt sieht. Alle Kranken nehmen die Arznei ein. Die Kranken liefen aus dem Nürnberger Spital davon. c) Eulenspiegel verspricht dem Spitalmeister. Sie! Gebrauchen Sie die eingeklammerten Wörter! 8. Alle Kranken kommen zurück. wohl. (sie können seine Krankheit heilen). die Zähne. (Eulenspiegel hatte ihn betrogen). Ich höre nicht. Magengeschwür. (alle Kranken werden gesund). 6. (ich kann heute ins Kino gehen). Antworten A. nichts) e) Woran leiden Sie? — (Nierenkrankheit. Leberschmerzen) f) Was fühlen Sie bei einer Erkältung?—. der Magen. Kopf-. Leiten Sie folgende Sätze durch es ein! a) b) c) d) Einige Kranke kamen zum Arzt.

Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Till Eulenspiegel 11." c) Eulenspiegel şopti fiecărui bolnav la ureche : „Jură-mi că nu mă vei trăda. Trebuie să ard pe unul din voi şi să-1 transform în pulbere. ceva mai bine decît ieri. e) Directorul constată că saloanele de bolnavi erau goale. Mai ai dureri de cap ? —• Nu. LEHRSTÜCK f) g) h) i) j) B. eu sînt bolnav de ficat." d) A doua zi toţi bolnavii se îmbrăcară şi plecară. Cum te simţi astăzi ? — Mulţumesc. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Was Was Was Was Was machte er am nächsten Tag? machten die Kranken? bekam Eulenspiegel. a) b) c) d) e) . Sînteţi (dv. b) c) d) e) f) C. a) Eulenspiegel se lăudă că poate vindeca toate bolile. Übersetzen Sie! A. Eşti încă bolnav ? —• Nu. dar mă dor dinţii. că ei s-au grăbit. că trebuie să ne grăbim.238 24. f) El i-a dat lui Eulenspiegel banii promişi. Medicul a constatat că acest bolnav suferă de o boală de rinichi. Promite-mi că vei lua acest medicament de trei ori pe zi. B. că ai fost ieri la conferinţa profesorului nostru. g) A treia zi toţi bolnavii se întoarseră la spital. am luat zilnic medicamentul şi acum sînt iar sănătos. că m-ai chemat azi dimineaţă la telefon. Mă doare capul şi am guturai. Nu-i spune ce îţi voi povesti acum. und was machte er nachher? geschah am dritten Tag? merkte der Spitalmeister? Warum haben Sie gefehlt? Was fehlte Ihnen? Hatten Sie eine schwere Erkältung? Waren Sie in der Poliklinik? Was sagten Sie dem Arzt? Was sagte Ihnen der Arzt? Wie lange lagen Sie im Bett? Wer pflegte Sie? Wie geht es Ihnen jetzt? als Arzt"! 10.) bolnav de inimă? — Nu. a) Ştiu că mergi diseară la teatru. Nu cred că o să iau medicamentul. Nu ştiu dacă putem merge azi la medic. b) El spuse : „ î n două ore pun pe toţi bolnavii pe picioare.

f) Poţi să-mi dai cartea aceasta pentru un cunoscut? g) în ţara noastră există multe şcoli pentru orbi. b) Oamenii muncii îşi petrec concediul ( = concediul lor) în frumoa­ sele case de odihnă din patria noastră. Der Kopf tut mir weh. e) Domnul acesta este german. a) l-am mulţumit călătorului. besser). schlecht. rudele mele locuiesc la ţară. Es geht mir gut. h) Obiceiul funcţionarei Dupont era foarte urît.TILL EULENSPIEGEL ALS ARZT 239 D. d) Aveţi rude în Bucureşti ? — Nu. Ich habe Kopfschmerzen (Kopfweh). el face o călătorie prin patria noastră minunată. Wie fühlen Sie sich ? — Was fehlt Ihnen ? Ich fühle mich gut (wohl. . c) Nimeni nu ştie să povestească aşa de frumos ca această bătrînă. Merken Sie sich! Wir haben alle Hände voll zu tun. Der Arzt bringt alle Kranken auf die Beine.

" erwiderte der Kleine. Erläuterungen 1) Născut la 28 august 1749 în Frankfurt pe Main. Wir wollen einmal sehen. das schönste in der ganzen Welt. Der Knabe war sein Liebling geworden. was du k a n n s t ! " Felix begann sofort zu spielen. „Es wird überall gespielt und ist. sagte der Dichter freundlich. Felix wieder­ holte es mit Variationen." „Das Menuett". „Jetzt versuch. „ist von dir vorbereitet worden.Don Juan'. rief jemand aus. meiner Meinung nach. aber er verbesserte sich selbst. Die Anwesenden waren begeistert. Dann rief e r : „Jetzt werde ich es Ihnen vorspielen!" Und dieses zweite Mal spielte er fehlerlos. Dieses Kind war Felix Mendelssohn." Felix sah auf das Blatt. denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen. sagte Goethe. (FÜNFUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN Eines Abends waren bei Goethe viele Freunde versammelt. Mendelssohn wollte auf dem Klavier frei phantasieren. spiele uns etwas vor". Goethe streichelte den jungen Künstler und sagte : „Du bist noch nicht fertig! Ich möchte noch ein Menuett hören. J o h a n n W o l f ­ g a n g G o e t h e este unul din cei mai de seamă reprezentanţi nu . „Bitte. Er machte hie und da einen kleinen Fehler. ich spiele das Menuett aus ." „Bitte. ob du auch etwas spielen kannst.25. Das Kind wurde von allen umarmt und geküßt. Gib acht! Ich werde dir jetzt ein Manuskript bringen. Der große Dichter hatte sie eingeladen. deshalb bat er Zelter um ein Thema. Goethe betrachtete den Knaben mit forschenden Blicken. was du noch nicht kennst. Zelter setzte sich ans Klavier und spielte ein Lied. Wie konnte man das nur lesen? „Das ist von Beethoven". zeig. Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt.

care îi lărgesc mult orizontul poetic şi umanistic. compozitor german. Egmont şi Torquato Tasso... . sculptură. Gib acht! = Bagă de seamă! Ai grijă! Fii atent! Lexik Synonyme Antonyme jemand =f= niemand das Manuskript — die Handschrift verbessern — korrigieren Vieldeutige das Blatt 16—Limba germană — c. F e l i x M e n d e l s s o h n-B a r t h o 1 d y (1809—1847). a fost prietenul lui Goethe şi profesorul lui Mendelssohn. wollte frei phantasieren = voia să improvizeze K a r l F r i e d r i c h Z e l t e r (1758—1832). Intre 1794—4805—• perioada colaborării cu Friedrich Schiller — iau naştere renumitele balade. Moare la 22 mar­ tie 1832.. Sînt cunoscute în special con­ certele lui pentru pian şi vioară şi uvertura Visul unei nopţi de vară. cu puţin înainte de moarte. Sub influenţa artei antice Goethe scrie dramele îphigenie auf Tauris. pe care a compus-o la vîrsta de 17 ani. mare com­ pozitor german de factură romantică. literatura germană se ridică la rangul de literatură naţio­ nală clasică. pictură. Goethe devine reprezentantul de frunte al clasicismului german.. unde rămîne pînă la sfîrşitul vieţii. ci ai celei universale. Es ist meiner Meinung nach . Opera sa cuprinde toate domeniile literaturii. o capodoperă a literaturii univer­ sale (prima parte apăruse în forma definitivă în 1808). romanul Wilhelm Meister şi epopeea Hermann und Dorothea. Faust. în ultimii ani ai vieţii se îndeletniceşte cu studii în domeniul ştiinţelor naturii şi scrie cunoscutul roman autobiografic Dichtung und Wahrheit. Don Juan — operă de Mozart (1756—1791). teoria literaturii şi a artei... î n 1775 se mută la Weimar. termină cea mai importantă operă a sa. = După părerea mea este . In tinereţe face parte din mişcarea „Sturm und Drang" şi scrie drama Götz von Berlichingen şi romanul Die Leiden des jungen Werthers. 1881 Wörter / foaia frunza . O influenţă deosebit de mare asupra formării sale o au călătoriile în Italia (1786—4788. In urma activităţii sale şi a influenţei exercitate de perso­ nalitatea sa. istorie şi multe domenii ale ştiin­ ţelor naturii. în 1831. atingînd un renume mondial. Goethe studiază dreptul la Leipzig şi Straßburg. Trăind în perioada de trecere de la absolutismul feudal la democraţia şi liberalismul burghez. poetul este preocupat de toate frămîntările sociale şi cuceririle ştiin­ ţifice ale epocii. 1790).GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 241 2) 3) 4) 5) 6) 7) numai ai literaturii germane.

Jetzt wird dir ein anderes Manuskript gebracht werden. . = a (se) convinge (de) GRAMMATIK 1. a (se) juca 2. -s. în exemplele de mai sus.) bitten + Akk. a cînta (la un instrument) vorspielen — spielte vor —• vorgespielt = a cînta (la un instrument în faţa cuiva.. ein Menuett vorzuspielen. -e = arta der Künstler. '-' = magazinul cu jucarn Rektion einladen + Akk.242 25. . verbele sînt la diateza pasivă. Das Menuett war von dir vorbereitet worden.. + zu + Dat. -nen = artista künstlerisch = artistic spielen — spielte — gespielt = 1. -s. -(e)s. == a ruga pe cineva (pentru ceva) (sich) überzeugen -f von + Dat. Das Menuett ist von dir vorbereitet worden. pentru cineva) das Spiel. . Der Kleine wurde gebeten. -s.= ar­ tistul die Künstlerin. + um + Akk. — a invita (pe cineva la . -e = jocul der Spieler. . -s.= actorul der Spielwarenladen. şi anume : în în în în în propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia propoziţia a — la b —-la c •— la d •— la e —la prezent imperfect perfect mai mult ca perfect viitor. FORMAREA PASIVULUI a) b) c) d) e) Das Menuett wird überall gespielt. LEHRSTOCK Wortfamilie die Kunst. DIATEZA PASIVĂ A.= jucătorul der Schauspieler.

D i a t e za p a s i v ă — werden (la timpul corespunzător) + partici­ piul perfect al verbului de conjugat. pasive + von Complementul direct al propoziţiei active — subiectul prop. spre deosebire de limba română. direct Complementul direct al propoziţiei acUve Complement de agent ( + von) al propoziţiei pasive Der Kleine wurde von dem Dichter gebeten. — Das Menuett wurde gespielt. Verbul auxiliar werden serveşte. — complementul direct al propoziţiei active devine subiectul propoziţiei pasive. B. pasive > ţ O b s e r v a t i e . Subiect Compl. 106. prin urmare. Cînd o propoziţie In care mari este subiect este trecută la diateza pasivă. de obicei. de agent j I Subiectul propoziţiei active -> complementul prop. pag. Subiectul propoziţiei active Subiectul propoziţiei pasive De exemplu : Der Dichter bat den Kleinen. ein Menuett zu spielen. prin prepoziţia von. diateza pasivă se for­ mează cu auxiliarul werden (la timpul corespunzător) + participiul perfect al verbului de conjugat. (vezi schema nr. nu numai la formarea viitoru­ lui (werden f infinitiv).GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 243 î n limba germană. . ci şi la formarea diatezei pasive (werden + participiul perfect). man nu se mai pune. M&B spirite das Menuett. 559) O I) s c r v a | i c. / Subiect ein Menuett zu spielen. \ Compl. La perfect şi la mai mult ca perfect pasiv se întrebuin­ ţează worden în loc de geworden. T R A N S F O R M A R E A D I A T E Z E I ACTIVE ÎN DIATEZĂ PASIVĂ La transformarea diatezei active în diateza pasivă — subiectul propoziţiei cu diateza activă devine în propoziţia pasivă complement de agent legat de verb.

2. denn er wollte ihnen ein sehr begabtes Kind vorstellen. = Copilul a fost îmbrăţişat. werden stă în locul ultim. mai mult ca perfect şi viitor : — auxiliarul conjugat stă în locul 2. a). . war überall gespielt worden. propoziţiile sînt legate prin conjuncţia deshalb ( = de aceea. In fraza de mai sus (ex. Conjuncţia deshalb introduce propoziţii conclusive principale. = Menuetul se cîntă pretutindeni. LEHRSTOCK a) b) c) d) e) Das Das Das Das Das Menuett Menuett Menuett Menuett Menuett wird überall gespielt. c. 2) fie prin pasivul reflexiv : Das Menuett wird überall gespielt. (Ex. b) Der große Dichter hatte Gäste eingeladen. din această cauză). ist überall gespielt worden. 1) La prezent şi imperfect: —-verbul auxiliar conjugat werden stă în locul 2. TRADUCEREA D I A T E Z E I PASIVE Diateza pasivă se poate traduce în limba română : 1) fie prin diateza pasivă : Das Kind wurde umarmt. deshalb bat er Zelter um ein Thema. wird überall gespielt werden. — participiul perfect stă în locul penultim. wurde überall gespielt.244 C. TOPICA ÎX FRAZELE PRIX COORDONARE (Continuare) a) Der Kleine wollte auf dem Klavier phantasieren. TOPICA ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E P R I N C I P A L E CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ 25. d şi e) D. (Ex. a şi b) 2) La perfect. — participiul perfect stă in locul ultim. — worden resp.

der größte Dichter des deutschen Volkes. jemand jemandes jemand(em) jemand(en) niemand niemandes niemand(em) niemand(en) Dativul şi acuzativul acestor pronume pot fi folosite atît cu. denn sie braucht ein Bach. ex. cît şi fără Übungen 1. Observaţie. b). wurde im Jahre 1749 geboren. daß du niemandem. 122. Anto­ nimul pronumelui niemand este jemand ( = cineva). deshalb sau deswegen verbul conjugat stă în locul 1. warum? ( = de ce). 3. Lotte geht in die Bibliothek. Nach seiner Schulzeit studierte er in Leipzig. în propoziţiile introduse prin darum. Spre deosebire de propoziţiile introduse prin denn (propoziţia cauzală principală. N. was ich dir ins Ohr sage. Während dieser Leipziger Jahre entstanden seine ersten Dichtungen. Întrebările corespunzătoare sînt : weshalb? ( = de ce. rief jemand aus. März 1832 in Weimar. a) Der Knabe wird den Gästen vorgestellt. .GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 245 Alte conjuncţii care introduc propoziţii conclusive principale s î n t : darum. B. deshalb geht sie in die Bibliothek. p. Goethe beendete dieses Meister­ werk der Weltliteratur erst kurz vor seinem Tod. D. desinenţă. între propoziţiile conclusive principale şi propoziţiile cauzale există atin­ geri semantice : Lotte braucht ein Buch. deswegen. verraten wirst. unde verbul conjugat stă în locul 2 (vezi pag. Gram­ matik 5). weswegen? ( = din ce cauză). b) „Schwöre mir. A. (vezi schema nr. 575) O b s e r v a ţ i e ." Niemandem este dativul pronumelui nehotărît niemand ( = nimeni). Übersetzen Sie! A. pentru ce). c) Sie werden das Buch nicht vergessen. 55. PRONUMELE NEHOTARÎT (Continuare) a) „Das ist von Beethoven". G. Er starb am 22. b) Er wird mir seinen Freund vorstellen. Einige Jahre später begann Goethe die Arbeit an seinem bedeutendsten Werk Faust. Johann Wolfgang Goethe.

. f) Ein anderes Manuskript . b) Das Menuett . denn er ist krank. Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen darum. b) Man stellte den Schreibtisch neben das Fenster. c) Das Lied ist von ihm fehlerlos gespielt worden. d) Der Fehler (verbessern: Imperfekt.. c) Das Kind . b) Das Menuett wurde vom jungen Künstler vorbereitet. e) Das Kind . Der junge Künstler spielte es ihm vor. vorzuspielen (bitten: Präsens.. Imperfekt). b) Der Dichter wünschte ein Menuett zu hören. c) Der Reisende zeigte dem Schaffner die Fahrkarte. f) Man verkauft Briefmarken auf der Post. b) Dieser Student machte keinen Fehler. von dem kleinen Künstler (vorspielen: Perfekt. e) Die Gepäckträger haben viele Koffer getragen.. Verwandeln Sie ins Passiv! A. dem jungen Künstler (bringen: Perfekt.. Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen! a) Der Kleine . Imperfekt). denn ich kann nicht kommen. 2. d) Man hängt das Bild an die Wand. (streicheln: Präsens... Verwandeln Sie ins Aktiv! a) Das Kind wird von allen geküßt. f) Wir begleiteten unseren Freund. Präsens). a) Der Dichter lädt den jungen Künstler ein. jemand. Setzen Sie das eingeklammerte Verb ins Passiv. Imperfekt).246 25. d) Er hatte die Fahrkarten am Schalter gelöst. Plusquamperfekt). Er lud sie zu sich ein. vom Dichter . 4. f) Er wird mich morgen vertreten.. 5. B.. g) Man öffnet das Kaufhaus um 8 Uhr. {umarmen: Präsens. sagte . e) Es wird immer gespielt werden. d) „Das ist von einem großen Künstler geschrieben worden". von den Anwesenden .. a) Man legt das Buch auf den Schreibtisch. 3. e) Man stellt den Bücherschrank neben den Schreibtisch. c) Man hat den Koffer ins Schlafzimmer getragen. LEHRSTOCK d) In unserer Bibliothek werden oft Hefte vergessen... deshalb oder deswegen! a) Der Dichter wollte seinen Freunden ein begabtes Kind vorstellen... Plusquamperfekt).. e) Er wird vertreten.. von Goethes Freunden .

denn ich will eine Fahrkarte lösen. Verbinden Sie die Satzpaare A. alle Kranken auf die Beine zu bringen. Er hat eine falsche Nummer gewählt. darum gehe ich an den Schalter. Übersetzen Sie! A. Sie hatten noch Zeit. Sie umarmten und küßten ihn. Ich will eine Fahrkarte lösen. mit der Konjunktion darum! Beispiel: Ich gehe an den Schalter. f) Wir können jetzt die Straße überqueren. f) Toţi au fost entuziasmaţi şi l-au îmbrăţişat şi sărutat pe băiat. a) Sie wechselt einen Leu. g) Er ging zum Schalter. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Goethe und Felix Mendelssohn"! 9. 6. Antworten Sie! a) Wen hatte Goethe eingeladen? Warum? b) Warum bat der Kleine Zelter um ein Thema? c) Wie spielte der junge Künstler? d) Was spielte der Kleine noch vor? e) Hatte der Knabe alle Stücke vorbereitet? f) Wie gefiel den Anwesenden sein Spiel? 8. d) Die Anwesenden waren vom Kleinen begeistert. a) Marelui scriitor i-a fost prezentat un copil foarte talentat. c) Er ruft noch einmal an. Sie braucht Kleingeld. Sie wollen sich nicht verspäten. c) El a vrut să prezinte pe artist celor prezenţi. . 2) Ich will eine Fahrkarte lösen. b) Sie gehen schon um drei Viertel 7 auf die Fakultät.GOETHE UND FELIX MENDELSSOHN 247 c) Der Kleine spielte fehlerlos. Eulenspiegel versprach. 7. 1) Ich gehe an den Schalter. Die Begeisterung der Anwesenden war groß. e) Sie kamen ins Spital zurück. mit der Konjunktion denn! B. h) Sie gingen in den Wartesaal. Das Licht der Verkehrsampel ist grün. Sie wurden nicht gesund. Er wünschte eine Karte zweiter Klasse nach Sinaia. e) Cei prezenţi s-au convins de talentul copilului. b) Marele scriitor a invitat mai mulţi prieteni. d) Der Spitalmeister gab Eulenspiegel 200 Gulden. d) Băiatul cîntă menuetul fără nici o greşeală.

C. a) N-am văzut pe nimeni. g) Ce mai este nou? h) Nu-i nimic nou. Das Konzert ist meiner Meinung nach schön. Ştii să cînţi la pian? Cîntă-ne ceva! Sora mea cîntă frumos (din gură). Elevul va fi întrebat de profesor. Elevul este întrebat de profesor. a) a ) b) b') c) c') Acest actor tînăr este foarte talentat. LEHRSTOCK B. Studenţii noştri au mult interes pentru artă. . d) Te-a întrebat cineva ceva? e) A venit cineva ? — Nu. b) Ai văzut (tu) pe cineva? c) Să nu vorbeşti cu nimeni despre această chestiune ( = despre aceasta). Profesorul îl va întreba pe elev. Profesorul îl întreabă pe elev. Profesorul 1-a întrebat pe elev. n-am spus nimănui nimic. a) b) c) d) e) f) g) D. f) Ai spus aceasta cuiva ? — Nu. Merken Sie sich! Der Künstler spielt etwas cor. Joci şah? Colegul meu este un jucător foarte bun. Er spielt wunderschön Klavier. Elevul a fost întrebat de profesor. Gib acht! Geben Sie acht! Er machte hie und da einen kleinen Fehler.248 25. Acest joc a fost foarte interesant. Er setzt sich ans Klavier. El este un mare artist. n-a venit nimeni.

aber dieser lag am anderen Ende der Stadt. denn jeder wollte einen guten Platz im anderen Hörsaal erobern. (SECHSUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA Nach einem Brief Schülers an einen Freund Am 26. und wir alle wollen anwesend sein. bis auf die Straße. dennoch war kein Platz frei. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck.26. „Was gibt's denn?" hieß es überall. ich spreche hier zum erstenmal". dachte er. gab ihm Mut. Mai 1789 fand Schillers erste Vorlesung an der Jenaer Universität statt.„Nein. vor der Tür." Endlich erreichte die Menge den Hörsaal. Er wählte einen kleinen Hörsaal. Er hatte vor dieser ersten Vorlesung ein wenig Furcht. „der neue Professor wird heute seine erste Vorlesung halten. Schillers Bescheidenheit wurde belohnt. „Ich bin doch unbekannt. Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren. aber der Gedanke. auf den Treppen. Schon um halb sechs war der Saal voll. Seine Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. Alle Studenten rannten auf die Straße. war die Antwort. Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik vor Schillers Fenster. F r i e d r i c h Schiller este alături de Goethe un reprezentant de frunte al literaturii naţio­ nale clasice germane. Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden. es brennt nirgends". daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten worden war. în tinereţe trebuie să urmeze contra voinţei sale . Unter lautem Pochen der Studenten — das gilt in Deutschland als Beifall — bestieg Schiller das Katheder. lauten und sicheren Stimme. und es kamen noch immer mehr Studenten. auf der Diele. Erläuterungen 1) Născut la 10 noiembrie 1759 în Marbach. Noch den ganzen Abend wurde in der Stadt davon gesprochen. Studenten standen auf den Bänken. „Warum sind Hunderte von Studenten auf der Straße ? Brennt es irgendwo ?" —. Dieser faßte vierhundert Men­ schen.

. se auzea Lexik Synonyme die Angst — die Furcht rennen — laufen senden — schicken Antonyme das Ende =h der Anfang voll =f= leer anwesend =j= abwesend nirgends --/= überall bekannt =f= unbekannt . pledînd pentru libertate şi demnitate umană. Er hatte vor dieser Vorlesung Furcht = I-a fost frică de această pre­ legere . cît şi prin planetariu. . Această universitate.G.. prin produsele optice Zeiss. în 1792 este numit cetăţean de onoare al republicii franceze. în 1789 este numit. Moare la 9 mai 1805.. ridicîndu-se pe culmile clasicismului german. Pentru a indica anii de la 1100 pînă la 2000 se exprimă numai sutele.. î n urma premierei acestei drame (1782) Schiller trebuie să se refugieze la Mannheim. Intre 1782—1787 iau naştere dramele de tinereţe Fiesko. Mai 1789 ('siebzehnhundertneunundachtzig). el scrie în acest timp renumitele drame Wallenstein (trilogie). studiind medicina şi dreptul. în care Schiller se ridică împotriva tiraniei sistemului feudal. Die Jungfrau von Orleans.D. omagiu adus luptei sale pentru libertate. Pe lîngă numeroase poezii (în special frumoasele balade). în urma interven­ ţiei lui Goethe. immer noch mehr Studenten = tot mai mulţi studenţi Am 26. luptînd pentru trezirea conştiinţei naţionale a Germanilor. Jenaer Universität —• universitatea din Jena.250 26.. este una din universităţile cele mai renumite din Germania. Schiller rămîne pînă la sfîrşitul vieţii un apărător înfocat al liber­ tăţii şi al idealurilor democratice şi umaniste. hieß es = . LEHRSTÜCK 2) 3) 4) 5) 6) 7) cursurile academiei militare (Karlsschule) patronate de despoticul duce de Württemberg. profesor extraordinar de istorie la Universitatea din Jena. expresie a protestului său contra tiraniei brutale a ducelui. Acolo scrie drama Die Räuber. vestit în special printr-o veche universitate.. Jena—oraş important din R. Die Braut von Messina. Kabale und Liebe şi Don Carlos. Maria Stuart.. Deosebit de rodnică este perioada colaborării cu Goethe (1794— 1805) cînd Schiller depăşeşte influenţa „Sturm und Drang"-ului. Wilhelm Teil şi Demetrius (fragment). întemeiată în 1558.

4). Gramm. 189. = a se urca (pe) Furcht haben + vor + Dat. INFINITIVUL P A S I V PREZENT a) Sie wollten einen guten Platz. Infinitivul prezent pasiv se formează din participiul perfect al verbului de conjugat şi infinitivul verbului werden. a crede halten das Ende / \ c .werden (vezi schema nr. 107. a crede GRAMMATIK 1.. a sta liefen ( ^ n P 0 Z Hi e orizontală) \ a se afla. 1 D şi pag. dacă subiectul suferă acţiunea. Infinitivul pasiv prezent = participiul perfect al verbului de conjugat . dacă subiectul face acţiunea (compară pag. b) Ein größerer Hörsaal mußte gewählt werden. a considera (drept). Cînd avem două verbe într-o propoziţie. = a-i fi frică (de) halten + für + Akk. pag. 2) la infinitiv pasiv prezent. î n exemplul b verbul wählen este la infinitiv prezent pasiv. a J1 aşezat ?P*ţ u J slirsitul Rektion erreichen + Akk. în exemplul a verbul erobern este la infinitiv prezent activ.Akk.. a considera drept. al doilea stă la infinitiv şi anume : 1) la infinitiv activ prezent. = a ajunge (la) besteigen -+. 201 Gramm.SCHILLER ÜBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 251 Vieldeutige Wörter a tine — a (se) opri ^ a staţiona halten + für = a lua drept. erobern. = a lua (drept). 559) .

verbul auxiliar stă în locul ultim. etc. Aceste verbe au : — pe lîngă caracteristicile verbelor s l a b e (-te la imperfect şi -t la participiul perfect) şi una din caracteristicile verbelor t a r i . formele regulate senden — sendete — gesendet întrebuinţîndu-se mai mult cu înţelesul de a emite (radio). LEHRSTOCK 2. mai mult ca perfect şi viitor: — verbul auxiliar conjugat stă în locul ultim. 3. TOPICA ÎN PROPOZIŢIILE SECUNDARE CU PREDICATUL LA DIATEZA PASIVĂ a) .) —• wandte mich — sich gewandt = a se adresa 2) bringen •— brachte — gebrachte = a aduce denken — dachte — gedacht = a se gîndi Observaţii.. daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten worden war. iar participiul perfect al verbului de conjugat în locul penultim. — la imperfect şi la participiu perfect o altă vocală radicală decît la infinitiv.. . La verbele bringen şi denken se observă şi o alternanţă consonantică. a vira.. 2. a) şi brennen — brannte — ge­ brannt (ex. La prezent şi imperfect.252 26. 1.. VERBELE NEREGULATE DE CONJUGARE SLABĂ a) Ich kannte ihn gut. — worden sau werden în locul penultim. b) . Verbele senden şi wenden formează formele de bază şi în mod regulat. Formele regulate ale verbului wenden: wenden — wendete — gewendet au pe lîngă sensurile formelor neregulate şi înţelesul de a întoarce pe dos o haină. Verbele kennen — kannte — gekannt (ex. La perfect.. a îndrepta sich wenden ( + an + Akk. b) Es brannte nirgends.. Verbe neregulate de conjugare slabă sînt : 1) pe lîngă kennen —kannte —gekannt = a cunoaşte brennen — brannte — gebrannt = a arde nennen — nannte — genannt = a numi şi rennen — rannte —• gerannt = a fugi senden — sandte •— gesandt = a trimite wenden •— wandte — gewandt = a întoarce. — participiul perfect al verbului de conjugat în locul antepenultim. b) sînt verbe neregulate de conjugare slabă.. Intre formele neregulate şi regulate ale verbului senden există o deosebire de sens. daß keine ähnliche Vorlesung in Jena gehalten wurde. a transmite.

Auf Befehl des despo­ tischen Herzogs Karl Eugen von Württemberg mußte Schiller die Karlsschule besuchen. deshalb wurde er zum Ehrenbürger der Fran­ zösischen Republik ernannt. dennoch war kein Platz frei. Er hatte eine schwere Jugend. B. (vezi schema nr. Die Jenaer Universität—-die Friedrich-Schiller-Universität von heute — wurde im Jahre 1558 gegründet. în exemplul de mai sus propoziţiile sînt legate prin conjuncţia dennoch ( = totuşi. 122. Mit 30 Jahren wurde Schiller Professor der Geschichte an der Universität Jena. trotzdem J locul 1. pag. deswegen 1 verbul conjugat dennoch. .SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 25 4. Im Jahre 1799 zog der Dichter nach Weimar. cu toate acestea). Übersetzen Sie! A. 575) Übungen 1. Die Schüler lebten dort wie in einem Gefängnis. In der Karlsschule schrieb Schiller heimlich sein erstes Drama Die Räuber. Auch in seinen anderen Dramen kämpfte Schiller für Freiheit und Menschenwürde. verbul conjugat stă în locul 1. Der große deutsche Dichter Friedrich Schiller wurde im Jahre 1759 geboren. deshalb. O altă conjuncţie care introduce propoziţii concesive principale este conjuncţia trotzdem ( = totuşi.und Industriestadt der Deutschen Demokratischen Republik. Seine Antrittsvorlesung hatte großen Erfolg. cu toate acestea). TOPICA ÎN FRAZELE PRIN COORDONARE (Continuare) Der faßte vierhundert Menschen. Während der Jenaer und Weimarer Jahre entstanden u. Die Stadt Jena ist eine bedeutende Universitäts. / \ darum. Conjuncţia dennoch introduce propoziţii concesive principale. In diesem Drama erhob sich der Dichter gegen die Tyrannei. Schiller starb im Jahre 1805 in Weimar. Die Schule war vom Herzog gegründet wor­ den.a. In propoziţiile introduse prin dennoch şi trotzdem. die geschichtlichen Dramen Wallenstein und Wilhelm Teil und viele Balladen.

In Jena befindet sich auch der VEB (der Volkseigene Betrieb) Carl Zeiss. kann hier Bahnsteigkarten lösen. Setzen Sie den Infinitiv Präsens Passiv ein! a) Die Vorlesung sollte um sechs Uhr (halten). d) Eine Menschenmenge kann auf den Straßen (sehen). Präsens Passiv! lesen. Was wird im Kaufhaus gemacht ? a) Viele Sachen — kaufen b) An der Kasse — zahlen das Pac) An der Warenausgabe ket nehmen 4. Verveenden Sie die angegebenen Verben! B. 5. soll fremde Sprachen lernen. 2. Verwandeln Sie ins Passiv! Beispiel: Man soll dieses Buch lesen — Dieses Buch soll gelesen werden. muß die Vokabeln täglich wiederholen. A. e) Der Kranke darf schon (besuchen). LEHRSTOCK Mit dieser Universität sind die Namen vieler Philosophen und Schriftsteller eng verknüpft.254 26. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv a) Dieses Buch müssen Diese Zeitung sollen Diese Zeitschriften . Setzen Sie die Antworten ins Imperfekt und ins Perfekt! Was wird in der deutschen Stunde gemacht ? a) Der Lehrer — grüßen b) Die Übungen — machen c) Die Fehler — korrigieren d) Die Wörter — lernen Was wird auf dem gemacht ? Bahnhof Was a) b) c) d) Der Die Die Die wird in der Bibliothek gemacht ? Bestellzettel — nehmen Bücher — bringen Bücher —• lesen Zeitung — lesen a) Die Bahnsteigkarte und die Fahrkarte — lösen b) Der Fahrplan — lesen c) Zeitschriften und Zeitungen —• kaufen d) Koffer — tragen 3. kaufen. der größte Betrieb der feinmechanisch-optischen Industrie der Welt. Die Erzeugnisse dieses Betriebs werden in über 100 Länder exportiert. Antworten Sie auf folgende Fragen im Präsens Passiv. c) In der Nähe konnte kein Saal (finden). darf hier nicht sprechen. b) Ein guter Platz mußte (erobern). a) b) c) d) e) Man Man Man Man Man muß die Aufgaben machen. bestellen.

und. hier | dürfen e) Der Vortrag Die Vorlesung f) Dieser Schrank Diese Briefe die Münze der Brief die Postkarten übermorgen sollen sprechen. Setzen Sie die Verben ins Imperfekt und ins Perfekt Aktiv! B. Bilden Sie Sätze im Passiv! a) Briefmarken. halten. 8. alle. . g) Ich bringe Ihnen die Zigaretten. schnell. Die Wörter 6. nicht. e) Er denkt an seine erste Vorlesung. Postkarten. ansetzen. für. fahren. rauchen. alle. d) Unser Kunstmuseum. einwerfen ? halten. auf. g) Die grammatikalisch m Regeln wiederholen. A. sollen. 7. nicht. auf. b) Die Studenten rennen auf die Straße. f) Ein anderer Saal. halten. im Nürnberger Spital. kaufen. c) Unser Kunstmuseum. morgen. d) Alle kennen das Werk dieses Dichters. stören. Till Eulenspiegel. Verbinden Sie die Satzpaare mit der Konjunktion trotzdem (dennoch) oder mit der Konjunktion darum (deshalb)/ a) Mir gefällt die deutsche Sprache. sollen. h) Eine Vorlesung. besichtigen. heute. heilen. tanzen. können müssen lernen. wählen. dieser neue Professor. h) Ich wende mich an dich mit einer Bitte. und. die Post. können. von. f) Er sendet das Paket. Ich lerne Deutsch. e) Ein anderer Saal. Postkarten. kaufen. die Post. g) Eine Vorlesung. nicht c) Dieser Kranke d) Können. interessant. heute. c) Es brennt nirgends. dürfen öffnen. betrügen. i) Der Spitalmeister. sollen. wählen.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 255 b) Hier düi fen. besuchen. besichtigen. von. von. Übersetzen Sie die Sätze! a) Der Student nennt den Autor des Romans. von. noch. b) Briefmarken. j) Die Kranken. nicht.

Sie kauft es. Antworten Sie! a) Wo hielt Schiller seine erste Vorlesung? b) Was für einen Saal wählte er? c) Warum wählte er keinen großen Saal? d) Wie sprach Schiller? e) Wie äußerten die Studenten ihre Begeisterung? f) Welche Werke von Schiller wurden ins Bumänische übersetzt ? g) Welche Werke von Schiller haben Sie gelesen? h) Welche Dramen von Schiller werden in unseren Theatern gespielt? 12. Sie beeilen sich. d) Den ganzen Abend wurde in der Stadt von der Vorlesung gesprochen. f) Das Werk dieses Schriftstellers ist mir bekannt.256 26. LEHRSTOCK b) Er fühlt sich nicht gut. 11. c) Es ist früh. e) Die Studenten äußerten ihre Begeisterung durch eine Nachtmusik. i) Das Wetter war schlecht. Stellen Sie Fragen! a) Schillers Vorlesung war für sechs Uhr angesetzt. d) Dieses Buch war überall zu finden. Das Fußballspiel fand statt. b) Er hatte vor der ersten Vorlesung ein wenig Furcht. Ich gehe in die Bibliothek. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Ist Genosse Popescu anwesend? b) Gestern war die Straßenbahn voll. c) Seine Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. h) Es ist spät. Sie machten einen Ausflug. Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „Schüler über seine erste Vorlesung in Jena"! . Ich will ihn noch einmal sehen. c) Diese Übersetzung ist schwer. g) Dieser Film war sehr schön. j) Ich will dieses Buch lesen. Er ist zur Vorlesung gekommen. e) Sein Haus steht am Ende der Straße. f) Es regnete sehr stark. d) Sie will das Buch lesen. Ich habe sie gemacht. Ich bin nicht zu ihm gegangen. e) Ich hatte gestern Gäste. 10. 9.

pînă acum n-a întîrziat niciodată. l-am crezut punctual. trebuie să fie bolnav. B.SCHILLER OBER SEINE ERSTE VORLESUNG IN JENA 257 13. c) Sute de studenţi au venit la prelegere. b) El a ales pentru prima lui prelegere o sală mică. a) Schiller era foarte modest. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) A reuşit (el) la examen? Unui student bun nu-i este frică de examene. Die Vorlesung machte einen tiefen Eindruck. e) Entuziasmul studenţilor a fost foarte mare. 1881 . în care sală se ţine astăzi prelegerea de literatură? Pentru ce oră a fost fixată? Nu ştiu de ce n-a venit încă colegul meu. Colega noastră este astăzi absentă. E bolnavă. Es kommen immer noch mehr Studenten. Merken Sie Sich! Der Professor hält eine Vorlesung. d) Această prelegere a trebuit să fie ţinută într-o sală mai mare. La ce oră te scoli dimineaţa? Scuzaţi vă rog. Alle Studenten sind anwesend. |-7—Limba germana — c. Die Vorlesung ist für 6 Uhr angesetzt. Übersetzen Sie! A. Ne ţinem totdeauna de cuvînt. f) In tot oraşul s-a vorbit despre prima prelegere a lui Schiller. unde este staţia de autobuz? Opreşte aici tramvaiul? Oraşul acesta este foarte frumos aşezat.

wir bauen einen Turm. ich bewohne ihn. . lautete die Antwort. und er begann laut weinend um Hilfe zu rufen. „Ich soll eine Geschichte niederschreiben. Nach einer Stunde gab er seiner Schwester das Heft mit dem Aufsatz. denn die Kiste war höher als das Kind. Am nächsten Tag las der Lehrer mit großer Aufmerksamkeit diesen Aufsatz. Das Gebäude hatte zehn Fuß erreicht. Da rief Lotte aus der Kiste : „Erschrick nicht.27. Lotte besuchte schon die Schule. Die „Fee" war plötzlich nicht mehr zu sehen. singst ein Lied und findest Reime!" Die Kinder schafften tüchtig. „ich schreibe dir gleich eine schöne Geschichte"." Jahre waren vergangen. Daraufhin besuchte der Lehrer Heines Mutter und beglückwünschte sie zu der Arbeit ihres Sohnes. glücklich legte sie es in ihre Schulmappe. Sie hatten sie zu Hause niederzuschreiben. du bleibst draußen. Lottchen nannte ihn. und ich habe sie vergessen". Ich stelle eine Fee dar. „Beruhige dich. Eines Tages sagte sie ihm : „Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. Eines Tages erzählte der Lehrer den Kindern eine Geschichte. Die Kleine stieg in die letzte Kiste. Das erschreckte Heinrich. Ich habe nur mein schönes Kleid zerrissen. sagte Heinrich. ( S I E B E N U N D Z W A N Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK AUS HEINES KINDHEIT Heinrich Heine spielte als Kind oft mit seiner Lieblingsschwester Lotte. und bald stand ein „Turm" aus Kisten bereit. liebes Lottchen". Lotte konnte sich aber nicht mehr an den Inhalt der Geschichte erinnern. Sie begann bitterlich zu weinen. „Was gibt's?" fragte Heinrich. ich bin gesund. Er war begeistert und fragte nach dem wahren Verfasser.

Deutschland —• ein Wintermärchen.AUS HEINES KINDHEIT 259 Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen. „Mein Sohn ist ein Wunderkind". Şi-a început activitatea literară sub influenţa romantismului. Ne mai putînd suporta situaţia din patrie. în care se afla Germania fărîmiţată. aprox. der Lehrer geigte seine schönsten Kompositionen.. Revoluţia de la 1848 îl găseşte deja bolnav de o boală incurabilă. El satirizează în numeroasele sale opere situaţia jalnică. sagte er. a avut relaţii personale de prietenie cu Karl Marx. Dintre operele sale cele mai cunoscute c i t ă m : Buch der Liedern. substantivul der Fuß nu se întrebuinţează la plural dacă indică o unitate de măsură. Neue Gedichte. Lexik Synonyme der Verfasser — der Autor die Geige — die Violine beglückwünschen — gratulieren Antonyme weinen =f= lachen draußen =f= drinnen sich erinnern =f= vergessen . 2) als Kind = cînd era copil. denn nicht ihr Sohn spielte. dar în scurt timp învinge această ideologie. Talentul său s-a manifestat în mod deosebit în domeniul poeziei li­ rice şi satirice." Erläuterungen 1) H e i n r i c h H e i n e (1797—1856) este una dintre figurile cele mai reprezentative ale literaturii germane. între anii 1843—1844. pag. 310 cm. „Ich dichtete gerade ein schönes Lied. în copilărie 3) Die Kinder schafften tüchtig = copiii munciră din greu 4) Zehn Fuß = zece picioare. Der Junge lag auf dem Sofa. el pleacă în exil la Paris.. sondern . dachte sie. Erläuterung 3). Multe poezii stau sub influenţa poeziei populare. care îl răpune după o lungă suferinţă. und die Musik half mir dabei. 99. La Paris. (Comp. evoluînd spre o artă cu caracterul unei critici sociale şi politice ascuţite. Nach drei Monaten ging die Mutter an dem Zimmer ihres Sohnes vorbei und hörte wunderschön spielen. „Schade. Sie t r a t ins Zimmer und blieb wie angewurzelt stehen. „Ich kann auf ihn stolz sein". Harzreise. daß du mich störst".

) Rektion bewohnen + Akk. . -\. 31 cm) erreichen ^ / \ a ajunge la găsi pe cineva a atinge a besuchen a vizita a frecventa (o şcoală etc.bei + Dat. Substantivul Bescheidenheit este derivat de la adjectivul bescheiden -}. + bei + Dat. = a trece (pe lîngă) helfen + Dat. = a învăţa (cu) beglückwünschen -\. = a locui (în) sich erinnern + an + Akk. Der Lehrer las den Aufsatz mit großer Aufmerksamkeit. după) lernen -\.Akk. -UNG a) b) c) d) Aus Heines Kindheit Schillers Bescheidenheit wurde belohnt. Substantivul Kindheit este derivat de la substantivul Kind + -heit (ex. = a ajuta (la) stolz + auî -|. de) vorbeigehen + an + Dat. -KEIT. a).Akk. de) gratulieren + Dat.Dat. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -HEIT. Zwischen uns herrscht ein Verhältnis guter Kameradschaft. — a fi mîndru (de) GRAMMATIK 1. LEHRSTÜCK Vieldeutige Wörter J ri o / piciorul der Fuß (~ r \ piciorul = unitate de măsură (aprox.-heit (ex. -SCHAFT. + zu -j. = a felicita (pentru. FORMAREA CUVINTELOR (Continuare) A. = a felicita (pentru. = a întreba (de. b).zu + Dat.260 27. = a-şi aminti (de) fragen + nach + Dat.

Arznei. -ik sînt de genul feminin. -tion. -schaft. Industrie. Übersetzung. 235. Ioana geht in die Bibliothek der Universität. -ei sînt de genul feminin. -tat. . Substantivul Kameradschaft este derivat de la substantivul Kamerad + -schaît (ex. -ik (ex. Grammatik 5 şi pag. Substantivele de origine negermană. Er ist ein Freund guter Musik. Grammatik 3 B. glücklich legte sie das Heft in ihre Schulmappe. SUBSTANTIVELE D E R I V A T E CU S U F I X E L E -IE. -LICH. A D J E C T I V E L E D E R I V A T E CU S U F I X E L E -ISCH. b). c) derivă multe Substantive de origine negermană. 136. De genul feminin sînt şi substantivele : Lehrerin. Cu sufixele -ie (ex. -IK a) b) c) d) Heute sind unsere Warenhäuser voll von Erzeugnissen unserer Der Lehrer geigte seine schöne Komposition. derivate cu sufixele -ie. d). b) . B. (Vezi şi pag. -ung.. 29. C.-(T)ION. Grammatik 5). -heit.AUS HEINES KINDHEIT 261 Substantivul Aufmerksamkeit este derivat de la adjectivul aufmerk­ sam + -keit (ex. Aufmerksamkeit şi Kameradschaft sînt de genul feminin. -keit. Substantivele derivate cu sufixele : -in. -tat (ex. Bescheidenheit. -IG a) Es gab dort viele medizinische Werke. -(t)ion (ex.. c). d). a). pag.-TAT. Substantivele Kindheit.

c). INFINITIVUL CU Z U (Continuare) Verbele/ şi \ + Infinitivul cu zu — — — Sie mußten die Geschichte nieder­ schreiben. Construcţia Aa&en + infinitivul c u zu are sens activ (ex. c). c) 2) dar şi de la alte părţi de vorbire: froh -» fröhlich (ex. Die Fee konnte nicht mehr gesehen werden. Verbul sein. exprimă o necesitate (ex. Cu sufixele -isch. a). a) das Glück -» glücklich (ex. b) die Lust > lustig (ex. d) Sie fahren fröhlich nach Bukarest.262 27. -lieh. c u za al unui verb predicativ. Die Aufgabe muß gemacht werden. Substantivele şi adjectivele terminate în -e pierd vocala aceasta înaintea sufixelor -isch şi ig: d e Geographie -> geographisch. a). folosit cu infinitivul c u 2» al unui verb predicativ. c) Die Aufgabe ist zu machen. d) dort -^ dortig O b s e r v a ţ i e . b) Die Fee war nicht mehr zu sehen. LEHRSTOCK c) Ich habe ein lustiges Spiel erfunden. \ sein / a) Sie hatten die Geschichte niederzuschreiben. heute -> heutig 2. b) 1) o necesitate (ex. exprimă : . Verbul haben. Construcţia sein + infinitivul cu zu are sens /»asie (ex. b şi ex. -ig derivă adjective 1) în special de la substantive: die Medizin -^ medizinisch (ex. folosit cu infinitivul 1) o posibilitate (ex.

erzählen b) dichten. Fabrik. b) Die Kinder schafften tüchtig. Begierung. b şi ex. ex. . b') Dieses Bild schuf der große Maler Grigorescu. Verbele erschrecken. Leiden. arbeiten c) hören. Bepublik. Leben b) Übersetzer. Grammatik. besuchen. c') Das Bild hing an der Wand. Bilden Sie Substantive -er / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! A. b' şi ex. schaffen şi hängen pot fi conjugate slab (ex. a'.AUS HEINES KINDHEIT 263 3. Verkäuferin. c) Ich hängte das Bild an die Wand. c) sau tare (ex. VERBE CU FORME DUBLE a) Das erschreckte Heinrich. Chronik. Bestimmen Sie das Geschlecht folgender Substantive! a) Partei. verfassen. Gärtchen e) Kameradschaft 2. c'). Fräulein. ex. A. Lesen Sie laut! B. Geographie c) Klugheit. Mädchen. Arznei. Fakultät d) Mathematik. a. denken. Sensul acestor verbe se schimbă în funcţie de conjugarea lor : Slabe erschrecken — erschreckte —• erschreckt = a speria (pe cineva) schaffen — schaffte — geschafft = a munci hängen —• hängte — gehängt = a atîrna (ceva) Tari erschrecken — erschrak — er­ schrocken = a se speria (perfectul cu sein) schaffen —• schuf — geschaffen = a crea hängen — hing -—• gehangen = a sta atîrnat Übungen 1. mit dem Suffix a) spielen. geigen. a') Er erschrak. Freundlichkeit. Lektion.

krank. begeistern b) stören.264 27. erzählen. der Pole b) der Arzt. der Bauer. der Nachbar. häßlich. der Genosse. falsch D. der Nachbar C. wahr. mif dew Suffix -heit / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! die | -heit a) schön. richtig. höflich b) sauber. Suffix -ung/ die aj erfinden. berühmt b) gesund. dichten. herzlich E. mif rfem. mit dem Suffix -keit/ die a) fröhlich. der Genosse(n) F. sitzen Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -ung . mit dem Suffix die -in / Übersetzen Sie sie ins Rumänische! | -in a) der Rumäne. der Landwirt. mit dem Suffix -schalt/ die Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -schaft Übersetzen Sie sie ins Rumänische! -keit a) der Wirt. das Wissen b) der Mann. LEHRSTÜCK B.

er. ein Aufsatz.—Ich wi^ (wollte) dieses Buch Zesen. Bilden Sie Adjektive (eventuell mit Umlaut) mit den -lieh der der der der Osten Norden Westen Süden der Tag die Nacht 'der Monat das /a/w der Russe der Italiener Europa der Franzose der die der der iSattd Lasi Wmd Durst ins Rumänische! Suffixen: der Frieden die Freundschaft der Freund die Stunde der der der das Bulgare Ungar Tscheche ifi/id -isch. können. mit dem Suffix -ei/ Übersetzen Sie sie ins Rumänische. sein. A. eine Fee. beginnen. lesen. sich erinnern. laut. darstellen. nicht. — Ich wünsche (wünschte) dieses Buch zu lesen. ein Lied. seine Schwester. Die Schwester. Ich. an. sein. draußen. mehr. beruhigen. A. niederschreiben. das zweite Verb in den Infinitiv m i t zu orfer o h n e zu / Beispiel: Ich. Übersetzen Sie die neu gebildeten Adjektive Bilden Sie Sätze! Setzen Sie das erste Verb ins Präsens und ins Imperfekt. nicht. sehen. der Konditor ( = cofetarul) 3.AUS HEINES KINDHEIT 265 G. a) b) c) d) e) f) g) Lotte. wollen. der Tischler ( = tâmplarul) b) der Bäcker ( = brutarul). dieses Buch. weinen. der Rumäne der Kämpfer der Künstler die Philosophie -ig: heute gest(e)rn morgen einmal B. Heinrich. Das Mädchen. und. versuchen. bleiben. Lottchen. Was. seine Schwester. versprechen. sie. i) Er. haben. wünschen. singen. schön.! a) der Buchdrucker ( = tipograful). helfen. dieses Buch. der Inhalt. lesen. wollen. wünschen. . tun? Der Bruder. die Geschichte. h) Heinrich.

jedes Schaufenster. (die Ausstellung) begeistert. Perfekt. Perfekt. Perfekt). morgen. vom frühen Morgen bis zum späten Abend {schaffen. b) Wir waren . wann. du. Lassen.. (unsere schöne Hauptstadt) stolz... Perfekt). Die Fenster sind während der Fahrt zu schließen. Imperfekt).... deine Bücher. das spielende Kind {erschrecken. (wer) warten Sie? e) Ich rechne (er) . nicht in der Mitte {hängen. stehenbleiben. dieses Gemälde an die Wand {hängen.. (du). Imperfekt). Wir. c) Er befaßt sich .. Präsens.. spielen. auswendig. dieses Gedicht. an. von.. beginnen. ihr. du. viel... {erschrecken. sollen. . Er. durch. f) Er . im Alter. das Drama „Wilhelm Teil" {schaffen. Klavier spielen? Ich... Ist dieser Aufsatz für morgen zu schreiben? Alle haben pünktlich zu kommen. b) Das Kind .. Hast du das Gedicht auswendig zu lernen? 6. Ich. ein Kollege. hören... beglückwünschen. der Tisch. Imperfekt). (unsere besten Fachleute). lernen? Seit. c) Meine Mutter . vergessen. (das Studium) der Fremdsprachen... Perfekt. Präsens.. Warum ist er in der letzten Zeit nicht zu sehen? Wie lange haben Sie noch an diesen Übersetzungen zu arbeiten? Das ist leicht zu verstehen. nicht. lernen. liegen! Modalverben! 5. nicht. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du. 7. lassen. singen. Dieses Buch ist nicht zu finden. schön. Ersetzen Sie durch Beispiel: Hast du noch Übungen zu machen? — Mußt du noch Übungen machen? Wo ist dieser Stoff zu kaufen? — Wo kann dieser Stoff gekauft werden? a) b) c) d) e) f) g) h) i) Ich habe diesen Text bis morgen zu übersetzen. sieben Jahre. d) Friedrich Schiller . Sie. Perfekt).266 27. d) . lernen? Sein. B.. f) Er bezieht sich . er. Ergänzen Sie durch Präpositionen! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! a) Wir sind . auf. Haben.. LEHRSTOCK.. Imperfekt. e) Das Bild .. für. Geige. Setzen Sie die starken oder schwachen Formen der eingeklammerten Verben ein! a) Der Hund . anrufen.

k) Heinrich lernte bei einem berühmten Lehrer Geige spielen... Ich helfe (Sie) gern . 1) Die Mutter trat ins Zimmer. Darf ich Sie für morgen .... Heinrich erschrak tüchtig und rief .. m) Die Mutter blieb wie angewurzelt stehen. 8. e) Der Lehrer erzählte den Kindern eine Geschichte. (sein Geburtstag). Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) Sie! Wie hieß Heinrich Heines Lieblingsschwester? Was für ein Spiel erfand sie? War Heinrich mit Lottchens Vorschlag einverstanden? Warum erschrak er? Wie beruhigte ihn Lottchen? Was für eine Hausaufgabe bekamen die Kinder? Warum weinte Heines Schwester? Wie half der Dichter seiner Schwester? War der Lehrer mit dem Aufsatz zufrieden? Was fragte der Lehrer? Was sagte Lottchen? Was dachte Heinrich Heines Mutter über ihren Sohn? Wer spielte so schön Geige? Was sagte der Dichter seiner Mutter? . (eine Tasse Tee) einladen? Sie beglückwünschte (ihr Vater) ... (ein Turm) verwandeln. f) Heinrich kam zu seinem Schwesterchen. n) Heinrich dichtete ein Lied..AUS HEINES KINDHEIT 267 g) h) i) j) k) I) m) n) 0) p) . (ich) gefragt? Wir denken oft .. Mein Freund leidet seit längerer Zeit . (ich) lustig? Lottchen wollte die Kisten . i) Lotte legte glücklich das Heft mit der Geschichte in die Schulmappe.. was für (ein Gedanke) bist du gekommen? Machst du dich . b) Die Kleine wollte eine Fee darstellen... 9. j) Lottchens Aufsatz war der beste.. g) Lottchen erinnerte sich nicht an den Inhalt der Geschichte.c) Die Kinder bauten aus Kisten einen Turm... (unsere Kindheit). Hilfe. h) Heinrich Heine half seiner Schwester. d) Lotte rief aus der Kiste: „Ich bin gesund". (starke Kopfschmerzen). Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern oder Sätzen! a) Heinrich Heine spielte oft mit seiner Lieblingsschwester.... Hat jemand .. (diese Arbeit).

Übersetzen A. se sperie şi ceru ajutor. Merken Sie sich! Das Das Die Wie Kind lernt Geige spielen. d) Autobuzul acesta nu mai opreşte în „Piaţa Kogălniceanu". El o ajuta deseori pe surioara lui la lecţii. „Gebäude" hat zehn Fuß erreicht. lautet seine Antwort ? . Această compunere îi plăcu foarte mult profesorului. Fratele meu mai mare mi-a scris-o!" j) Mama poetului era foarte mîndră de fiul ei. LEHRSTÜCK 10. k) Vă felicit de ziua dv. h) Pînă cînd trebuie făcută traducerea aceasta? i) Ştiţi să cîntaţi la vioară? j) Nu ştiam că aveţi astăzi ziua dv. c) Ceasul meu s-a oprit. de naştere. B. Heinrich n-o mai văzu. lntr-o zi îi făcu o compunere foarte frumoasă. e) Ne-am oprit în faţa magazinului „Bucureşti" şi am admirat fru­ moasele sale vitrine. b) Cum se numeşte sora ta preferată? Ea se numeşte Elena dar noi o numim Lenuţa. Mutter blieb wie angewurzelt stehen.268 27. E a s-a urcat în „turn" şi n-a mai putut fi văzută. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Heinrich Heine era mai mare ( = mai bătrîn) decît sora lui. Lada era mai înaltă decît fetiţa. de naştere. Profesorul i-a dat fetiţei caietul şi a întrebat-o : „Cine a făcut compunerea?" i) Lottchen i-a răspuns : „Eu vă voi spune adevărul. a) Acest tablou îl reprezintă pe poetul Heinrich Heine ca copil. g) Tatăl meu lucrează ca strungar într-o fabrică mare. f) El a trecut prin faţa mea dar nu m-a observat.

bewegte sich immer schneller und erhob sich in die Luft. Der Höhenmesser zeigte 1500 Meter. Uns aber störte der Regen nicht. Um neun Uhr früh war ich im Reisebüro. war ich am nächsten Tag schon um 6 45 an Ort und Stelle. in die Tschechoslowakei und in die DDR. Die fahrbare Treppe wurde gebracht. Wir flogen durch ein Wolkenmeer. nach Ungarn. Wir flogen nach Nordwesten.28. den Karpaten zu. Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. Gleich darauf begannen die Motoren zu arbeiten. verließen wir für kurze Zeit das Flugzeug und gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren. Auf dem Flugplatz sahen wir viele Flugzeuge. wir flogen weiter. Unser Flugzeug wurde gerade von einem Mechaniker überprüft. (ACHTUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG Vor einigen Tagen wollte ich zu meinen Verwandten nach Klausenburg ( = Cluj) fahren. Langsam glitt das Flugzeug über das Rollfeld. Das Flugzeug war startbereit. . Plötzlich änderte sich das Wetter. Da ich mich nicht verspäten wollte. Wir beeilten uns. sagte mir der Beamte. andere sollten in die Sowjetunion. In Hermannstadt ( = Sibiu). Es war ein herrlicher Tag. nach Polen. die Sonne schien — das rechte Flugwetter. weil wir gleich weiterfliegen sollten. unserem Zwischenlandungsplatz. Schon wenige Minuten nach dem Start war Bukarest unter uns geblieben. Ich beschloß. das Flugzeug zu benützen. Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. Einige waren aus dem Ausland gekommen. seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". Unsere durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde. Ein Fluggast nach dem anderen stieg ein. „Bitte. fliegen. Die Tür der Kabine wurde geschlossen. Es begann zu regnen. Wir merkten die Steigung am leichten Druck in den Ohren. Wir landeten. Das Flugzeug ging langsam nieder. Dann wurde das Zeichen zum Abflug gegeben.

-e = avionul das Flugwetter. -(e)s — decolarea a zbura mai departe Rektion merken + an + Dat. -e — călătorul cu avionul die Flugkarte. -(e)s. LEHRSTÜCK Erläuterungen 1) Um neun Uhr früh = La ora 9 dimineaţa 2) an Ort und Stelle = la faţa locului (în expresii idiomatice se omite de obicei articolul) 3) den Karpaten zu = în spre Carpaţi 4) immer schneller = tot mai repede 5) 300 Kilometer je Stunde = 300 km/h — 300 km/oră Lexik Synonyme die Reise — die Fahrt Antonyme der Norden =f= der Süden der Osten =j= der Westen Vieldeutige Wörter / întotdeauna betragen = a se ridica la din ce în ce sich betragen = a se purta (urmat de un adjectiv la gradul comparativ) immer Wortfamilie fliegen — flog — geflogen (s) = a zbura weiterfliegen —• flog weiter — weitergeflogen (s) der Flug.) = vremea de zbor der Abflug. -e = aeroportul das Flugzeug. pl.270 28. -es. -(e)s. -n = biletul de avion der Flugplatz. -es. -s (f. = a observa (după) . -e = zborul der Fluggast.

-s. -n. der Vietnamese. Italiener. -n der Schweizer. -n. der Sowjetbürger. -n Inder. -s. -n Franzose. Österreicher. -s. -s. -n Däne. -n. der Amerikaner. -n der der der (ein Chinese. - der Spanier. -s Finne. -s.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 271 Völkernamen der Albaner. -n der der der der der der Niederländer. -n tschechoslowakisch der Türke. -n -n Brite. -e) Adjektive albanisch belgisch bulgarisch chinesisch dänisch deutsch Ländernamen Albanien (die Volksrepublik Albanien) Belgien Bulgarien (die Volksrepublik Bulgarien) China (die Volksrepublik China) Dänemark Deutschland die Deutsche Demokratische Republik (DDR) die Bundesrepublik Deutschland England Finnland Frankreich Griechenland Großbritannien Indien (der) Iran Italien Jugoslawien (die Sozialistiche Föderative Republik Jugoslawien) die Koreanische Volksdemokratische Republik Kuba (die Republik Kuba) die Mongolei (die Mongolische Volksrepublik) die Niederlande Norwegen Österreich Polen (die Volksrepublik Polen) Portugal Rumänien (die Sozialistische Republik Rumänien) Schweden die Schweiz die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) — die Sowjetunion (SU) Spanien die Tschechoslowakei (die Tschechoslowakische Sozialistische Republik •—• CS SR) die Türkei Ungarn (die Ungarische Volksrepublik) die Vereinigte Arabische Republik (VAR) die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) die Demokratische Republik Vietnam der der der der der der der der der Engländer. der Bulgare. -n. -n. -n Deutscher. -n der Araber. Jugoslawe. der Mongole. -n der Schwede. -n Rumäne. -n. -n. -n Deutsche. Pole. Iraner. -n. -n. -s. -s. -n türkisch ungarisch arabisch amerikanisch vietnamesisch . der Belgier. -s. spanisch der Tschechoslowake. -n. -n. -n. Norweger. -n. -s. der Kubaner. -n. -s. -s. -n. -n. -n. -n Grieche. -s. -n englisch finnisch französisch griechisch britisch indisch iranisch italienisch jugoslawisch koreanisch kubanisch mongolisch niederländisch norwegisch österreichisch polnisch portugiesisch rumänisch schwedisch schweizerisch sowjetisch der Koreaner. -n Portugiese. -n der Ungar. -s. -n. -s. -s.

b) Der Gedanke. această ordine a cuvintelor nu este de fapt o abatere de la regula : în propoziţia principală. a) şi weil ( = pen­ tru că) (ex. aus welchem Grunde? ( = din ce cauză?). weil wir gleich weiterfliegen sollten. Ele indică. după propoziţia principală. wählte er einen kleinen Saal. întrucît) (ex. c). Propoziţiile secundare stau în limba germană : — fie înaintea propoziţiei principale (ex. de obicei. Propoziţiile introduse prin da ( = deoarece.272 28. pag. . PROPOZIŢIA CAUZALĂ a) Da ich mich nicht verspäten wollte. Propoziţiile introduse prin da precedă de multe ori propoziţia principală. b). weshalb?. Conjuncţiile weil şi da introduc propoziţii secundare cauzale. Dacă propoziţia secundară precedă propoziţia principală (vezi exemplul). POZIŢIA PROPOZIŢIEI SECUNDARE a) Da Schiller bescheiden war. aceasta din urmă începe cu verbul conjugat. 154. TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ PRECEDATĂ DE O PROPOZIŢIE SECUNDARĂ Da es spät war. 2. b) Wir beeilten uns. — fie în urma propoziţiei principale (ex. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. Deoarece propoziţia secundară ţine locul unei părţi de propoziţie. daß in Jena keine ähnliche Vorlesung gehalten wurde. 598) 3. de obicei. b) sînt propoziţii circumstanţiale cauzale. o cauză logică. Ele răspund la întrebările: warum? ( = de ce? pentru ce?). Propoziţiile introduse prin weil stau. (vezi schema nr. c) Er mußte einen anderen Saal wählen. Subiectul stă deci în urma verbului conjugat. Ele indică o cauză reală. O b s e r v a ţ i e . verbul ocupă locul 2. —• fie intercalate în propoziţia la care se referă (ex. g i n g e n sie n i c h t m e h r i n die S t a d t . Conjuncţiile weil şi da sînt conjuncţii subordonatoare cauzale. O b s e r v a ţ i e . war ich schon um 645 an Ort und Stelle. gab ihm Mut. a). weil immer mehr Studenten harnen.

Din cauza aceasta. 1881 feminin. Majoritatea numelor de oraşe (ex. . c). c) In einem kleinen Dorf in Frankreich arbeitete auf dem Postamt ein älteres Fräulein als Beamtin.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 273 4. Unele nume de ţări. NUMELE GEOGItAFICE A. . Deci: der Deutsche —• die Deutsche ein Deutscher — eine Deutsche dar : der Beamte — die Beamtin ein Beamter — eine Beamtin 5. Cuvîntul der Beamte (ein Beamter) este un participiu vechi. b) şi de ţinuturi sînt de genul neutru şi se întrebuinţează de obicei fără articol. sînt de genul 18—Limba germană — c. provincii etc. b) „Bitte. atunci se întrebuinţează cu articol: das schöne Rumänien — das Rumänien von heute. Cuvîntul der Beamte se declină după regulile valabile pentru declinarea adjectivelor atributive (vezi pag. Grammatik 3). a).ein anderes sollte in die Tschechoslowakei fliegen. cuvîntul der Beamte formează un femenin cu ajutorul sufixului -in : die Beamtin (ex. b) Sie sollten nach Polen fliegen. PARTICIPIILE ŞI ADJECTIVELE SUBSTANTIVIZATE (Recapitulare şi completare) a) Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. spre deosebire de celelalte adjective şi participii substantivizate. a) Eine halbe Stunde später waren wir in Klausenburg. seien Sie morgen um 7 Uhr früh auf dem Flugplatz". 2. Das Banat se întrebuinţează cu articol. B. Observaţii. 233. de ţări (ex. Cuvîntul die Beamtin se declină după regulile valabile pentru declinarea substantivelor.. substantivizat. Dacă numele geografice sînt precedate sau urmate de un atribut. pe cale de a deveni substantiv. 1. sagte der Beamte.

496) cît şi fără articol. DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Recapitulare şi completare) A. LEHRSTOCK Acestea se întrebuinţează cu articolul hotărît. N E P R E C E D A T E DE ARTICOL a) Goethe war jetzt von Mendelssohns Begabung überzeugt. Se întrebuinţează cu articolul hotărît: die Karpaten. 496) E. der Rhein ( = Rinul) etc. die Türkei. Aceasta stă totdeauna după substantivul regent. Acestea se întrebuinţează atît cu articolul hotărît (vezi schema nr. 22. . pag. der Irak. — ape : die Donau ( == Dunărea). die Alpen. Există şi unele ţări de gen masculin. vezi şi pag. Indiferent de gen. în locul genitivului se foloseşte uneori construcţia prepoziţională von cu dativul. Cu articolul hotărît se întrebuinţează şi numele de : — oceane: der Stille Ozean ( = Oceanul Pacific). Numele de ţări terminate în -ei sînt numai de gen feminin : die Tschechoslo­ wakei. O b s e r v a ţ i e . Grammatik 2) c) Das ist das Buch von Peter. Unele nume geografice au numai plural. Wir flogen den Karpaten zu. der Atlantische Ozean ( = Oceanul Atlantic) — m ă r i : das Schwarze Meer. die Schweiz. pag. c. 35.274 28. D. die Moldau. die Ostsee ( = Marea Baltică) etc. b) Alinas Zimmer war sehr schön. De exemplu : die Tschecho­ slowakei. numele proprii primesc doar la genitiv desinenţa -s (ex. ca : der Iran. a şi b. die Vereinigten Staaten von Amerika ( = Statele Unite ale Americii) die Niederlande ( = Ţările de Jos) (vezi schema nr. das Mittelmeer ( = Marea Mediterană). die Mongolei. 22. 0.

De exemplu : Er fahrt nach (dem) Iran. sau die Begabung Felix'). -ß. Erläuterung 1). construcţia propoziţională cu von : die Begabung von Felix. se declină numai ultimul substantiv : B. ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR A. uneori o desinenţă veche a genitivului -ens : Hansens Schwester. 44. Numele geografice se declină ca substantivele comune : N. -clis în locul genitivului poate s t a : 1. p a g . -x. Dacă numele ţării este de gen masculin. der Donau der Karpaten des Banats D. die Donau die Karpaten das Banat G. e) Johann Wolfgang Goethes Werke Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substantive. Sie sollten in die (nach der) Sowjetunion. 3. se întrebuinţează de obicei prepoziţia nach. der Donau den Karpaten dem Banat A. chiar dacă sînt precedate de un a t r i b u t : das Buch des kleinen Peter O b s e r v a ţ i e . d. dacă numele ţării se întrebuinţează îără articol. mai rar nach. . Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă la genitiv. Felix' Begabung (ex. 197. O b s e r v a ţ i e . -z. Numele de persoane sînt însoţite de articol — uneori în limbajul familiar — dacă sînt precedate de un atribut adjectival sau substantival : der große Goethe (vezi schema nr. in die (nach der) Tschechoslowakei und nach Ungarn fliegen. Pentru a indica direcţia spre o ţară se foloseşte : 1) prepoziţia nach. P R E C E D A T E DE ARTICOL 1. Dacă numele proprii se termină în -s. die Donau die Karpaten das Banat 2. -tz. un apostrof (vezi şi pag. 2. Numele geografice precedate de un atribut formează genitivul atît cu desinenţa s cît şi fără desinenţă : die Wälder des schönen Rumänien^) 3. 2) prepoziţia in.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 275 d) Der große Dichter war von der Begabung Felix' überzeugt. dacă numele ţării se întrebuinţează cu articol. 516) 7.

Sie hatten Bücher zu kaufen. Prepoziţia vor poate avea sens local (ex. a). Sie treibt viel Sport. Wir gingen nicht mehr spazieren. înainte cu înţeles cauzal = de cauzal Übungen 1. mit der Konjunktion da! a) Es war spät. Verbinden Sie die Satzpaare A. d) Unsere Jugend ist gesund. c) Er weinte vor Freude. b) sau <(ex. c) Die Studenten gingen in die Buchhandlung.276 28. B. a) Der Autobus wartete schon vor dem Reisebüro. c). b) Das Flugzeug sollte bald weiterfliegen. înţeles local = în faţa vor — înţeles temporal = înainte de. c) Es regnete. Das Wetter ist sehr schön. temporal (ex. Das Kind durfte nicht zum Flugplatz gehen. . Es stand startbereit. vorstellen. e) Es regnete stark. Wir haben noch Zeit. b) Vor einigen Tagen mußte ich nach Arad fahren. Er wird sehr schön sein. e) Der Dichter wollte seinen Freunden den Jungen E r war sehr begabt. d) Mit dem Autobus dauert der Weg nur zehn Minuten. LEHRSTÜCK B. mit der Konjunktion weil! a) Der Ausflug findet statt. Wir zogen uns warm an. b) Ich nehme an dem Ausflug teil.

. Er reiste mit dem Flugzeug.. Tirana. Antworten Sie! Benützen Sie die eingeklammerten Sätze als Kausalsätze! Beispiel: a) Warum fuhren die Studenten aufs Land ? (Sie wollten ein Staatsgut besuchen).. c) Das Flugzeug sollte abfliegen.... . c) Warum fehlt Anda ? (Sie ist krank. b) Sie wollten nicht zu spät kommen.. mit der Konjunktion da! B... Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Die Sie! .EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 277 2. Bern. weil ich eine Fahrkarte lösen will.. .. mit der Konjunktion weil! Ich will eine Fahrkarte lösen. Ergänzen A. Ulan Bator.. Wien.. 2) Ich gehe an den Schalter.) f) Warum ging Andrei zum Schalter? (Er wollte eine Karte lösen.) 4. .) d) Warum reiste dein Freund mit dem Flugzeug? (Er wollte früher an Ort und Stelle sein. ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist Bukarest. .... Berlin. Sie beeilten sich sehr. Prag.. . .. Ankara. . Verbinden Sie die Satzpaare A.. .) e) Warum fuhr er nach Klausenburg? (Er sollte an einer Konferenz teilnehmen. Sofia.. a) Er wollte früher in Klausenburg sein. . Born. Ich gehe an den Schalter. Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt Hauptstadt .. . Belgrad. .. .. Athen.. 1) Da ich eine Fahrkarte lösen will. gehe ich an den Schalter.. London. d) Das Wetter war sehr schön. 3. Die Tür der Kabine wurde geschlossen. b) Warum fahren im Winter viele Studenten ins Gebirge? (Sie wollen Sport treiben). Der Flug war angenehm..

Antworten Sie! a) Was sahen die Fluggäste auf dem Flugplatz? b) Was machte der Mechaniker? c) Wo gibt es in unserem Vaterland Flugplätze ? . 7.kontrollierte die Fahrkarten.. n) Es gibt nichts Herrlicher. .. . j) Haben Sie hier Verwandt-? k) Sein Vater ist Beamt. h) Der Deutsch...kannte ihn. ..lud den Deutsch. ..besuchte den Rumän-.. . m) Ich möchte etwas Warm.. LEHRSTOCK B.278 28. d) Ein Fremd. .. .. Die Hauptstadt der UdSSR (der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) ist . .. . .. Die Hauptstadt der Niederlande ist . Russe spricht . . ..kam nach Bukarest. Ungar spricht . . i) Er hat hier keine Bekannt-. I) Ich wünsche Ihnen alles Gut-. Die Hauptstadt der USA ist ...Warenhaus. Er merkte die Steigung am leichten Druck in den Ohren.. f) Ein Rumän.. . 6. Der Der Der Der Der Der Der Bulgare spricht . Am nächsten Tag war er pünktlich an Ort und Stelle...war Rumän-.. Die Hauptstadt Frankreichs ist . Die Hauptstadt Polens ist .zu sich ein. Mongole spricht . ... C.Natur.. . Portugiese spricht . Schwede spricht ... Türke spricht .. .. . . b) Ein Beamt.. . . . Der Der Der Der Der Der Der Rumäne spricht rumänisch...... Die Hauptstadt der Demokratischen Republik Vietnam ist ... . e) Er ist Deutsch-.. . Vietnamese spricht . Norweger spricht .. . Das Flugzeug ging in Klausenburg langsam nieder.bewunderte die herrlich.. Die Hauptstadt der VAR ist .als das Meer.in einem groß. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) b) c) d) e) Satzgliedern! Ein Kollege mußte nach Arad fahren. Chinese spricht . Koreaner spricht .trinken. Pole spricht . Ergänzen Sie die Endungen! a) Der Reisend.. Einige Flugzeuge waren aus dem Ausland gekommen. Die Hauptstadt Indiens ist . Die Hauptstadt des Irans ist . Deutsche spricht .. g) Der Rumän. c) Der Beamt. 5. .

pentru că mai avem timp. r) Ai citit poeziile lui Johann Wolfgang Goethe ? s) Conferinţa a avut loc în capitala Elveţiei. g) El soseşte cu avionul din Republica Democrată Germană. I) Acum doi ani locuia la Sinaia. la aeroport. k) Plec la Bucureşti la sora mea. Acolo a participat la un congres. Merken Sie sich! Er war pünktlich an Ort und Stelle. 16 aprilie. cred că noi trebuie să fim la aeroport la ora 12 50 . Übersetzen Sie! a) Vrei să completezi acest formular? b) La ce oră trebuie să fim la aeroport ? c) Profesorul din Uniunea Sovietică soseşte la ora 13 05 cu avionul. Das Wetter änderte sich. d) Nu mă grăbesc. dar astăzi ninge. o) La sud-estul ţării noastre se află Marea Neagră. m) Unde ţi-ai petrecut concediul ? n) Am fost în Moldova la părinţii mei. h) Ieri vremea a fost frumoasă.EINE REISE MIT DEM FLUGZEUG 279 d) Sind Sie schon oft geflogen? Wohin? e) Wie lange dauert der Flug von Bukarest nach Klausehburg? f) Reisen Sie lieber mit dem Flugzeug als mit der Eisenbahn? Warum ? 8. e) în urmă cu cîteva zile am primit o scrisoare de la fratele meu. . pe urmă am făcut o excursie frumoasă pe Dunăre. j) Ea locuieşte de doi ani la Bucureşti. p) Unele drame ale lui Friedrich Schiller au fost traduse în limba română. f) El îmi scrie să-1 aştept luni. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit betrug 300 Kilometer je Stunde. i) După masă mă plimb uneori. Unser Flugzeug war startbereit.

langohrige Esel sind zu kaufen". es heißt E S E L . nahm Hut und Mantel und ging los. jetzt ist es dir möglich. Sie beginnt damit. denn ich will einen Esel kaufen und nicht Eier. sagte der Beamte ziemlich unfreundlich. „Wo denn?" fragte ich lächelnd. frotzeln lasse ich mich von Ihnen noch lange nicht! Setzen Sie sich selbst auf Ihre Eselseier und sorgen Sie dafür. in meiner Klasse findest du keinen.GENOSSENSCHAFT Nach Schuster Dutz Meine Geschichte spielt im Jahre 1916. denn weit und breit war kein Esel zu haben. dein Versprechen einzulösen. Ich trat ein. „Denk Dir. Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen.Genossenschaft" prangten über der Eingangstür. „Vielleicht wünschen Sie aber Eier".Genossenschaft"." „Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben?" scherzte ich. warum ich das Geschäft wütend verließ. Ich ließ alles stehen und liegen. Dieser Esel ließ mit sich spielen und auf sich reiten und war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen. Ich konnte ihn ihm aber nicht erfüllen. An einem Tisch saßen zwei Beamte. Eines Tages kam mein Sohn freudestrahlend zu mir ins Zimmer und rief : „Vater. aber was war zu t u n ? Ich mußte doch Wort halten. Vater. fügte der andere hinzu. auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden.29. (NEUNUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK E S E L . Die Worte „ E S E L . Ich fand auch gleich den Laden. Eine solche Beleidigung läßt die Firma nicht auf sich sitzen. aber richtige. lautete die Antwort. daß Sie dabei keines zerdrücken!" Der Beamte sprang von seinem Sessel auf und brüllte mich an : „Sie werden vor Gericht Genugtuung geben müssen. werter junger Mann. Ich habe nicht die Absicht zu schweigen!" Es ist doch leicht zu verstehen." „Einen Esel?" fragte der Mann erstaunt. du hast mir schon längst einen Esel versprochen. „Eier?! Was soll ich mit Eiern anfangen ? Ich bin zu Ihnen gekommen. Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : „Ich möchte einen Esel kaufen. entgegnete mir der Kleine. „Nein. daß einer der Schulfreunde meines Sohnes einen Esel besaß. Oder soll ich mir vielleicht den Esel ausbrüten ? O nein. „Den Artikel führen wir nicht". . „Jawohl! Einen richtigen Esel!" erwiderte ich.

anfangen? = Ce să fac cu . sich nähern + Dat. anbrüllen + Akk. Ich verlor den Prozeß. erwidern -f Dat.Genossenschaft war.. sorgen -f für + Akk..E S E L-GENOSSENSCHAFT 281 Einige Tage später bekam ich eine gerichtliche Vorladung.. Ich wußte jetzt. chestiunea richtig Rektion entgegnen + Dat. 2) Den Artikel führen wir nicht = nu ţinem acest articol (această marfă) 3) Was soll ich mit . cităm volumul de poezii Aus meinen Som­ merferien şi volumele de proză Die Tarockpartie und andere lustige Geschichten. obiectul die Sache —cauza \ a f a c e r e a . corect \ adevărat Antonyme freundlich =£• unfreundlich möglich =f= unmöglich . scrise adesea în dialect săsesc-ardelenesc. sich handeln -f um + A k k . Es handelte sich um die „Erste Siebenbürgische Eier-Lieferung-Genossenschaft. = = = = = = a a a a a a riposta se apropia de replica zbiera la avea grijă de fi vorba de /just. Din operele sale.. Schließlich endete die Sache mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. was die E S E L .? 4) werter junger Mann — stimabile 5) frotzeln lasse ich mich . Ein positives Ergebnis allerdings hatte die Angelegenheit doch auch für mich. Das lustige 2 x 7 ." Erläuterungen 1) Născut la 24 mai 1885 S c h u s t e r D u t z (Gustav Schuster) este unul dintre cei mai apreciaţi reprezentanţi ai literaturii humoristice şi satirice de limbă germană din România... nicht = nu permit să fiu luat peste picior 6) noch lange nickt = nicidecum Lexik Synonyme das Geschäft — der Laden die Angelegenheit — die Sache das Ergebnis — das Resultat Vieldeutige Wörter / a juca — a se juca spielen — a se petrece \ a cînta (la un instrument) /lucrul.

PRONUMELE (Continuare) A.". G. D. keines ( = nici unul. D.. G. nici una.. b) Pronumele nehotărîte einer. 527) .282 29. N. G. A.. D. Ich näherte mich dem einen von ihnen und sagte ihm : . A. einer eines einem einen keiner keines keinem keinen meiner meines meinem meinen Feminin eine einer einer eine keine keiner keiner keine meine meiner meiner meine Plural Neutru eines eines einem eines keines keines keinem keines meines meines meinem meines Toate genurile lipseşte keine keiner keinen keine meine meiner meinen meine (vezi schema nr.. A. De asemenea urmează regulile posesive întrebuinţate substantival sau de pronume. Dieser Esel war der Liebling der beiden Jungen und der sehnlichste Wunsch des meinigen (meinen). LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. Singular Masculin N. ca articolul hotărît. eines ( = unul. eine. ex. a) şi keiner. pag. a) b) c) d) e) Ist vielleicht einer in deiner Klasse zu haben? Nein. 60.. „Vielleicht wünschen Sie Eier . Se declină declinării articolului hotărît şi pronumele dacă nu sînt precedate de articol (ex. . in meiner findest du keinen.. una. keine. b) sînt pronume substantivale. ex. N. fügte der andere hinzu.

d.. Selbst. A. G. 60.m. pag. das andere ( = celălalt. a. cealaltă). = ai mei = ai tăi (vezi schema nr. Setzen Sie sich selbst . eine andere. ş. ein anderes ( = un altul. selber este un pronume demonstrativ invariabil. una) şi der andere (ex. N. m. c). 527) B. der des dem den der des dem den eine einen einen einen mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en die der der die die der der die Feminin eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e das des dem das das des dem das Neutru eine einen einen eine mein(ig)e mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)e Plural Toate genurile die der den die die der den die einen einen einen einen mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en mein(ig)en Pronumele posesiv poate fi şi substantivizat : die Mein(ig)en die Dein(ig)en ş. das eine ( = unul.a. d. .. A. Se traduce prin pronumele de întărire : ich du er wir — eu însumi —• t u însuţi — — selbst — — el însuşi — . D. D. Singular Masculin N.d. ca şi ein anderer.m. e) sau de un pronume. —• noi înşine — ş. d). die andere. die eine. o alta) urmează regulile declinării adjectivului.E S E L-GENOSSENSCHAFT 283 Pronumele nehotărîte der eine (ex.a. De asemenea urmează regulile declinării adjectivului şi pronumele posesive substantivale precedate de articolul hotărît (ex. G.

INFINITIVUL CU ZU (Continuare) a) Ich hatte zwar keine Lust hinzugehen. consoana t. ci ş i : 1) după substantive. b). Die Sache endete mit einer vollständigen Niederlage meinerseits. La formele compuse cu wegen se intercalează. LEHRSTOCK. 561) .d. O b s e r v a ţ i e .m. schön.a. Möglich­ keit ( = posibilitate). pag. schwer. 109. = = = — din din din din partea partea partea partea mea. GENITIVUL PARTITIV Einer der Schulfreunde meines Sohnes besaß einen Esel.. de ex.. ca : leicht (ex. Gelegenheit ( = ocazie). ca : Lust (ex.d. möglich. Grammatik 4). Absicht. ange­ nehm ( = plăcut). C. Zeit ( = timp). 201. . în ceea ce te priveşte lui. Pronumele personal la genitiv poate avea forme compuse. fähig ( = capabil). Se înlocuieşte de multe ori prin dativul + von: einer der Freunde eine der Freundinnen eines der Kinder = einer von den Freunden = eine von den Freundinnen = eines von den Kindern (genitivul 3. în ceea ce mă priveşte ta. : cu — seits: meinerseits deinerseits seinerseits ihrerseits ş. a). din motive eufonice. Infinitivul cu zu nu se întrebuinţează numai după verbe (vezi pag. aber was war zu tun ? b) Es ist doch leicht zu verstehen. Genitivul poate exprima în limba germană o parte dintr-un tot partitiv).m. în ceea ce 11 priveşte ei.284 29. leicht. 2. în ceea ce o priveşte cu — wegen: meinetwegen = din cauza mea deinetwegen = din cauza ta seinetwegen = din cauza lui ihretwegen = din cauza ei ş. 2) după adjective. notwendig ( = necesar). unmöglich {= imposibil). wichtig ( = important).a. (vezi schema nr.

. a accepta. g).. Adverbele interogative nu introduc numai propoziţii principale şi propoziţii secundare (ex.. Ich ließ alles stehen und liegen. a) B. e) 5) a transmite (ex. a admite (ex.£ S E L-GENOSSENSCHAFT 285 LASSEN 4. f) 6) hai să . De exemplu : Ich lasse mir einen Mantel machen. a face să . c) 3) a tolera (ex. d) 4) a dispune. b). Ich lasse mich nicht frotzeln. = îmi fac un palton. Der Esel ließ mit sich spielen.. a da voie. b) 2) a lăsa (ex. 5. Itellius ließ seine Sklaven ganze Bücher auswendig lernen.. (ex. Laßt uns gehen! Verbul lassen poate fi WT*6 predicativ verb auxiliar de mod A. (ex. a cere (ex. warum ich das Geschäft wütend verließ. DIFERITE ACCEPŢII ALE VERBULUI a) b) c) d) e) f) g) Ich ließ das Heft zu Hause. PROPOZIŢIA SECUNDARA (Continuare) a) Warum kannst du das nicht verstehen? b) Es ist doch leicht zu verstehen. Sie ließ ihre Freundin grüßen. fiind o formă perifrastică a imperativului O b s e r v a ţ i e .. Lassen ca verb auxiliar de mod se traduce prin : 1) a permite. a) ci . Lassen ca verb predicativ se traduce prin : a lăsa (ex. Uneori lassen exprimă doar îndemnul la săvîrşirea acţiunii exprimate prin verbul predicativ.. în cazul acesta nu se traduce.

kein Student fehlt. sterchen ? b) Mein Schreibtisch ist schwarz. Unsere Wohnung ist kleiner als eure Wohnung. aber unser Bruder ist noch Schüler. Fehlt heute eine StuNein. aber dein Zimmer ist groß. ein Verkäufer ? anderer Verkäufer bringt die Mäntel. Fahrrad fahren? . ich möchte mit deinem Fahrrad fahren. Verkäuferinnen ? eine andere Verkäuferin bringt die Mäntel. Euer Zimmer ist groß. keine Studentin fehlt. Mein Zimmer ist klein. a) Wie alt ist dein Vater ? Wie alt ist deine Mutter ? Meine Mutter ist 42 Jahre alt. Eure Schwester ist Studentin. aber unsere Schwester ist noch Schülerin. h) Was machen die zwei Ein Verkäufer ordnet die Anzüge. e) Unser Fernsehapparat ist nicht besser als euer Fernsehapparat. Sein Töchterchen ist Was ist ihr Töchterchen? Schülerin. aber unser Zimmer ist klein. kein Kind fehlt. aber dein Schreibtisch ist braun Meine Uhr geht vor. LEHRSTOCK Übungen Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch substantivische Pronomen! Mein Vater ist 47 Jahre alt. du kannst mit meinem Füllhalter Tinte.Mein Schwesterchen ist 6 Jahre alt. Darf ich mit deischreiben.Was ist ihre Schwester? dentin. c) Mein Vater ist Dreher. g) Fehlt heute ein Student? Nein. Was ist deine Mutter ? Mein Brüderchen ist Was ist dein Brüderchen ? Schüler. dem Vetter Ihrer Frau? heute gehe ich zu dem Vetter meiner Frau. Wie alt ist dein Schwe. k) Mein Füllhalter hat keine Ja. aber deine Uhr geht nach. nem Füllhalter schreiben? I) W7illst du mit meinem Ja. Was ist ihr Bruder? Seine Schwester ist Stu. f) Euer Bruder ist Student.286 29. dentin ? Fehlt heute ein Kind? Nein. gestern war ich bei meinem Vetter. WTas ist dein Vater ? Meine Mutter ist Lehrerin. i) Was machen die zwei Eine Verkäuferin ordnet die Anzüge. Unser Zimmer ist höher als euer Zimmer. j) Waren Sie gestern bei Nein. d) Sein Bruder ist Student.

V) eröffnen ? eröffnen. h) Hatten Sie nicht die Absicht. heißen.. .. i) Es war ihm unmöglich . Warst du mit einer (deine Kolleginnen) im Theater? mit oder ohne besuchen erfüllen lernen gehen einlösen fahren studieren hingehen verbringen machen geben grüßen sagen zu des 3... f) Haben Sie Lust.. der Vater. . gehen. der Laden. Steigen Sie in einen (diese Autobusse) ein! Zeigen Sie mir einen (die blauen Mäntel)! Ioana ist eine (meine besten Freundinnen). k) Lassen Sie sich einen neuen Anzug . e) Wohin. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv passenden Verbs! a) In unserem Vaterland haben alle die Möglichkeit .. die a') Ich weiß 1 Geschichte ? spielen. m) Ich habe einen Brief von meinem Bruder bekommen.. . d') warum.? c) Der Ausländer wünschte diese Ausstellung .. T b) W o. . neu. Ihnen so rasch eine Antwort .. sich wünschen. zu diesem Film .. ein Esel. . d) Ich möchte deinen Wunsch .. Ihren Urlaub am Meer . A. Bilden Sie Sätze! a) Wann... Medizin . .... g) Ich beabsichtige ins Gebirge . . Das ist eines (die schönsten Bilder). gehen? j e') wohin. neu.. . das Geschäft. neu ? C) wie.. der Vater. . Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in den richtigen Fall! B.. dein Versprechen . Andrei ist einer (meine besten Freunde).. Er läßt dich herzlich . neu.. j) Es fällt mir schwer. 4. e) Das ist nicht leicht .E S E L-GENOSSENSCHAFT 287 2.. wo. . b) Hattest du nicht den Wunsch. heißen. ein Esel? wünschen.. der Junge sich der Junge. Ich war mit einem (meine Brüder) im Ferienlager. das Geschäft.. spielen.. c) Wie. der Laden. d) Warum. Ersetzen Sie den partitiven Genitiv durch den Dativ + von! a) b) c) d) e) f) g) h) Ich will dir eines (diese Bücher) kaufen.? I) Hoffentlich wirst du die Möglichkeit haben. .

c) Trebuie să ai grijă de copii.. wieviel Uhr. Antworten Sie! a) Warum wünschte sich der Junge einen Esel? b) Warum konnte der Wunsch des Kindes nicht erfüllt werden? c) Was sah der Sohn eines Tages auf dem Marktplatz ? d) Was machte der Verfasser? e) Konnte er endlich sein Versprechen einlösen? Warum nicht? f) Welche Folgen hatte dieses Mißverständnis für den Vater? Erzählen Sie den Inhalt des Textes: „ESEL-Genossenschaft" ! Übersetzen Sie! A. er. er? g) Weshalb. aus welchem Grunde. sein. der Beamte. hin­ gehen. unfreundlich ? h) Aus welchem Grunde. f) Das ist ein falsch . Wort (schreiben). g') h') wieviel Uhr hingehen. f) De fapt n-a fost nimic altceva decît o neînţelegere. b) Ich kann das .. b) Bei uns wird für die Kranken und Alten gesorgt. der Beamte.. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Unser sozialistischer Staat sorgt für die Erziehung der Jugend. h) Er ließ alles stehen und liegen und ging ins Geschäft. g) Der .. sein. der Vater. der Laden. Junge rief um Hilfe (weinen).. Wort nicht lesen (hinzufügen). c) Das neu . Este de mult înfiinţat? e) Funcţionarul s-a gîndit: „Domnul acesta vrea să-şi bată joc de mine. wütend. a) Despre ce este vorba în această povestire? b) Trebuie să ne ţinem întotdeauna de cuvînt.. Setzen Sie das Partizip Präsens oder das Partizip Perfekt ein! a) Ich bringe dir gleich das. der Vater. ver­ lassen. weshalb. verlassen.. dar nu este bine să le îndeplineşti toate dorinţele. LEHRSTÜCK f) Um.. c) Ich habe die Absicht. . e) Ich höre gern das Lachen der .... din cauza aceasta îmi cere un măgar". wütend? f) Ich weiß um.. der Laden.. aufs Land zu fahren. g) Der Junge kam freudestrahlend aus der Stadt nach Hause. e) Er näherte sich dem Beamten. unfreundlich. Geschäft ist sehr elegant (eröffnen). d) N-am văzut încă magazinul acesta.288 29. Buch (versprechen). d) Über der Eingangstür des Ladens prangten . d) Ich möchte schon mit der Arbeit beginnen. Kinder (spielen). f) Auf dem Hauptplatz ist ein neues Geschäft eröffnet worden.. Worte : „ESEL-Genossenschaft" ffolgen).

1881 . pune mai întîi cărţile şi caietele tale în dulapul t ă u . c) îmi cos un costum nou. îţi permit să pleci numai după aceea. dar nu ştiu unde este a ta. mea. a) Am mai mulţi prieteni. f) Fratele meu este student. Acesta este unul din copiii cei mai buni din clasă. e) Da. Nici unul nu vorbeşte. Am văzut pe o prietenă de-a ta. a noastră din trei. D. noastră. Merken Sie sich! Es war weit und breit niemand zu sehen. N-am decît pe cel albastru la mine. lor). c) Aveţi şi o altă operă a acestui scriitor? d) în biblioteca noastră sînt mulţi cititori. dar acum nu este nici unul în Bucureşti. Er hat sein Versprechen eingelöst. aceasta este cartea mea. unii sînt plecaţi la mare. al lui este încă elev. lor) acasă. Un consătean de-al meu a venit pentru cîteva zile la mine. alţii la munte sau la ţară. Es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit. 19—Limba germană — c. h) Locuinţa lor se compune din patru camere. a) b) c) d) e) M-am întîlnit ieri cu un prieten de-al meu. Cîţiva colegi de-ai noştri au făcut o excursie în Banat. celălalt este medic. d) Să nu rămîi din cauza lui (ei. Dă-mi-1 pe al tău. g) Sora mea are 14 ani. Wir dürfen nicht alles stehen und liegen lassen. ei." b) Transmite te rog fratelui t ă u salutări cordiale din partea mea (lui. b) Prietenul meu are doi fraţi: unul este profesor. C. Man muß für Ordnung sorgen. a lui are numai 7 ani.289 B. a) Mama îi spuse băiatului e i : „Nu lăsa totul baltă. voastră. noastră. i) Am uitat creionul meu roşu acasă.

„The King" war ein Goldfisch. Die Ärzte verordneten diese Reise. ein junger Chinese. dessen Frau und deren Tochter Therese. Sie gehörte dem reichen Amerikaner Harry Blackwood und seiner Frau Maud. hatte nun alles. sie hatten sich eine Woche nicht . und Maud war wieder glücklich. Feng. Eines Sonntags war Feng nicht frei. Man durfte das Zimmer. den Harry und Maud während einer Reise im Laden eines alten Chinesen in Hongkong gefunden hatten. denn er sollte den ganzen Tag den Fisch pflegen. und Maud war verzweifelt. Der alte Chinese wollte den Fisch nicht verkaufen : „Dieser Fisch. In ihrem großen Palast in New-York wurde für „The King". fuhr mit. ( D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDFISCHLEIN Nach Friedrich Wolf An der blauen Küste Südfrankreichs lag eine große Jacht. Maud. bringt seinem Besitzer Glück und langes Leben". wo „The King" wohnte. Schließlich verkaufte der Chinese den Fisch für den enormen Preis von zehntausend Dollar. ein Zimmer eingerichtet mit kleinen chinesischen Tempeln. Dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser. Dort verbrachte Feng einen Abend mit dem Fischer. Vor dem Haus standen Tag und Nacht zwei Geheimpolizisten.30. und Therese kam mit ihrer Katze aufs Schiff zu Besuch. Beide waren glücklich. Sensation und den Glauben an die übernatürliche Macht des Fisches. was sie brauchte : Zerstreuung. Eines Tages lernte Feng einen französischen Fischer kennen. Die ganze Jacht hatte man nur für „The King" gebaut. sagte er. oder sie trafen sich in der Stadt. der ihn zum Abendessen einlud. und so lag jetzt die Jacht in dem französischen Hafen. an deren Giebeln silberne Glöckchen hingen. in dem die Seele eines verstorbenen Weisen lebt. nur in Seidenkimonos betreten. dessen Leben für sie so wertvoll war. die sich bis jetzt immer gelangweilt. Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese. Plötzlich wurde aber „The King" krank.

= Peste o oră . Lilli Wanner. 2) the King = regele (în limba engleză) 3) für den . Wolf a fost internat în lagărul de concen­ trare pentru deţinuţi politici Camp le Vernet. Dintre operele sale mai importante prin mesajul ideologic înaintat ci­ tăm dramele Floridsdorf. Plötzlich hörten sie ein Geräusch und sahen. aici = gelangweilt hatte. scriitor german. S-a alăturat din tinereţe cauzei clasei muncitoare. Fr. heiratete Therese und blieb bei den Fischern. 9) Guten Morgen. Erläuterungen 1) F r i e d r i c h W o l f (1888—1953). El a fost un luptător activ contra fascismului. Er wollte frei sein.. Jetzt sah Feng. de . In einer Stunde bin ich zurück. Sie bemerkte nichts und begrüßte den Fisch zärtlich : „Guten Morgen. wie nutzlos und falsch das Leben der Reichen ist.... dragul meu! Lexik Antonyme das Glück =f= das Unglück der Reiche =j= der Arme . 4) gelangweilt. Professor Mamlock." Am andern Morgen kam Maud wie gewöhnlich ins Zimmer des Goldfisches.. Dr.DAS GOLDFISCHLEIN 291 gesehen. = la preţul . welches das Fischlein mit Appetit fraß. în anul 1940.. verbul auxiliar este omis din motive stilistice 5) Tag und Nacht — zi şi noapte 6) dem Fischlein ging es von Tag zu Tag besser — peştişorului îi mergea din zi în zi mai bine (se simţea din zi în zi mai bine) 7) von nun an = de acum înainte 8) In einer Stunde .. mein Liebling! = Bună dimineaţa. daß die Katze den Fisch aufgefressen hatte. aber die Armen vor Hunger sterben lassen. die zehn­ tausend Dollar für einen gewöhnlichen Fisch zahlen.. Feng war verzweifelt: „The King" hat zehntausend Dollar gekostet! Man wird mich ins Gefäng­ nis werfen!" Aber Therese lachte : „Ich habe zwei Goldfische zu Hause und bringe dir einen. mein Liebling! Kennst du mich noch? Wie geht es dir?" und sie gab ihm Futter... Preis von ... Feng verließ das Schiff. aşezat la poalele Pirineilor.

DAS Pronumele relative der. 71. 26.) de obicei \ (adj. Prin urmare der. pag. Spre deosebire de pronumele demonstrativ pronumele relativ nu are . PROPOZIŢIA RELATIVA a) Feng lernte einen französischen Fischer kennen. b) Maud. = a face cunoştinţă (cu) GRAMMATIK 1. der ihn zum Essen einlud. gewöhnlich Wörter fals falsch / \ greşit / (adv. == credinţa (în) betreten + Akk. LEHRSTÜCK Vieldeutige / femeia die Frau — soţia \ doamna . . die. Grammatik 2 şi schema nr. a) şi prin die (ex.. b). hatte nun alles. b) sînt pro­ poziţii relative. das — die nu îndeplinesc numai funcţia de articol (vezi pag. Propoziţia relativă apare deseori ca propoziţie intercalată în propoziţia la care se referă (ex. die. PRONUMELE RELATIV A. 135. pag. = a intra (în). 499) 2. Deci: der — die —• das —• articol hotărît — pronume demonstrativ — pronume relativ (vezi schema nr. a păşi (în) kennenlernen + Akk. DIE. P R O N U M E L E R E L A T I V E DER. 534). Observaţie. introduse prin der (ex..) obişnuit Rektion der Glauben + an + Akk. die sich bis jetzt immer gelangweilt. 135. das întrebuinţate substantival (vezi pag. die. Propoziţiile de mai sus..292 30.forma derer. ci şi aceea de pronume relativ. der şi die fiind aici pronume relative. 10. das se declină ca pronumele demonstrative der. Grammatik 2). Grammatik 1) şi de pronume demonstrativ (vezi pag.

Die Begeisterung des Dichters war groß. masc. nur in Seidenkimonos betreten. sing. nom. (subiect) masc. Der Dichter. das se referă la un sub­ stantiv sau la un pronume din propoziţia regentă. nom. Ich begegnete einigen Kollegen. WELCHES Sie gab ihm Futter. wo „The King" wohnte. das pot fi înlocuite prin pronumele relative welcher. die. welche. Man durfte das Zimmer. sing. plural (subiect) d) Ich begegnete einigen Kollegen. Er begegnet einer Kollegin. Die Kollegin geht in die Bibliothek. Der Sie begegnet einem Kollegen. (atribut) nom. (subiect) b) Er begegnet einer Kollegin. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară. cu care se acordă în gen şi număr. sing. das la dativ Singular sau plural sînt precedate de in şi au sens local. wo = in dem. das sînt urmate de o formă identică a articolului hotărît. (subiect) Kollege geht in die Bibliothek. Pronumele relative der. nom. gen. welches das Fischlein mit Appetit fraß. der masc. die. nom. Die Kollegen gingen ins Kino. welches. . umarmte den Knaben. die. in die Bibliothek geht. plural (subiect) Pronumele r e l a t i v e der. sing. Astfel se evită repetarea aceluiaşi cuvînt. die in die Bibliothek geht. a) Sie begegnet einem Kollegen. (atribut) cj Der Dichter umarmte den Knaben. B. In propoziţia de mai sus. sing. nom. die ins Kino gingen. atunci ele pot fi înlocuite prin wo. fem. sing. gen. dessen Begeisterung groß war. P R O N U M E L E R E L A T I V E WELCHER. die. dacă pronumele relative der. dacă der. O b s e r v a ţ i e . (subiect) fem. WELCHE.DAS GOLDFISCHLEIN 293 întrebuinţarea pronumelui relativ mase.

was se declină ca pronumele interogative wer. 72. LEHRSTOCK Pronumele relative welcher. pag.. A. was (vezi pag. ceea ce. wird verbrannt werden. alle. nehotărit neutru sau la pronumele demonstrativ das." b) Eulenspiegel sagte : „Schwöre. was sie brauchte. Pronumele was se referă : 1) la toată propoziţia 2) la un pronume exemplu : regentă (ex. was ich dir sage. 3) la un adjectiv la gradul Dieses Menuett geschaffen hat. . die etc. D. în loc de : jeder. ex. der. 534). a) sau was ( = ce. de obicei. daß du niemandem verraten wirst. welche. ex. de exemplu : Jeder. welches se declină în felul următor : Singular Masculin N. was Mozart ist meiner Meinung nach Pronumele relative wer. soll nicht essen. P R O N U M E L E R E L A T I V E WER." Propoziţiile relative pot fi introduse şi prin pronumele relative substanti­ vale wer ( = cine. b). Wer nicht arbeitet. b). der nicht arbeitet. G. de Maud hatte nun alles. WAS a) Eulenspiegel sagte : „Wer nicht laufen kann. Pronumele wer se întrebuinţează. welcher dessen welchem welchen Feminin welche deren welcher welche Neutru welches dessen welchem welches Plural toate genurile welche deren welchen welche C.294 30. soll nicht essen. Grammatik 3 şi schema nr. superlativ: das Schönste. 36.

. pag. D.. das des dem das Herz Herzens Herzen Herz Plural die Herzen der Herzen den Herzen die Herzen . Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben. DECLINAREA SUBSTANTIVELOR (Completare) Maud hatte nun alles. A.. Cele mai obişnuite s î n t : entweder . primeşte la genitivul singular şi desinenţa -s. -n = scînteia Wille(n). în limba germană există conjuncţii corelative. -ns. -ns... Sensation und den Glauben an die Macht des Fisches. oder = ori . -ns = pacea Buchstabe.. -n = numele Gedanke.. -n = litera Name(n). -ns. -ns = voinţa G&Glauben se declină : der der der der der der Observaţii. ci (şi) sowohl . -n — gîndul Funke(n). was sie brauchte : Zerstreuung. 2. pe lîngă desinenţele slabe.. -ns. Nominativul în -n este forma mai nouă. Substantivul Glaube se declină neregulat. 514) Neregulat se declină şi substantivul das Herz. als auch = atît . noch = nici . nici 4. sondern (auch) = nu numai . Singular N.. cît (şi) weder . G. oder sie trafen sich in der Stadt. La nominativ singular oscilează între Glaube şi Glauben. 1.. ori nicht nur .. CONJUNCŢIILE CORELATIVE Von nun an kam entweder Feng jeden Sonntag zu Therese....DAS GOLDFISCHLEIN 295 3.. 43. Deci: der des dem den Glaube(n) Glaubens Glauben Glauben Friede(n). (vezi schema nr..

. Ich kaufe das da. das Kind.. ich in der Ausstellung getroffen habe. .. die Genossin.. ich ein Buch versprochen habe. Sie verbrachte den Abend mit Genossin Popescu und deren Sohn.. der Genosse. Mir gefallen . .. Welches Kind kann schon lesen? — Das hier. Welche Kinder dürfen im Garten spielen ? — Die dort. c) Welchem Studenten gibst du das Buch ? — Dem in der ersten... Uhr geht richtig? — .. . mir den Bleistift gegeben hat. Bruder. aus der Brezoianustraße.. Freund rufst du a n ? — : . . Übersetzen Sie! a) Hier sind viele Bleistifte. Ich kaufe den dort.. 2. so schön Klavier spielt. Welche Genossin heißt Ioana? — Die rechts.. liest du? Der Verkäufer zeigte uns mehrere Paar Schuhe. . : b) Er verbrachte den Abend mit Genossen Popescu und dessen Tochter. alle lieben.. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie die Interrogativpronomina welche? welches? wer? was? oder die Demonstrativpronomina das! Achten Sie auf den Fall! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) welcher? der... 3.. die . Welchen Studentinnen gibst du die Bücher ? — Denen in der ersten Bank. Bank. der Onkel Schokolade bringt. Helga spricht mit Anda und .. Arbeit ausgezeichnet ist. Welcher Studentin gibst du das Buch? — Der in der ersten Bank. der Genosse. Erzählst du allen Kindern Geschichten? — Kein..... besuchst du am Sonntag? ein! ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist ist der Genosse.. die Genossin.. .. d) Welcher Genosse heißt Georg?-—Der links. Ich kaufe die dort.. . die Genossin. das Kind. .296 30. das Kind. Student hat diese Arbeit geschrieben? .. da. . das Kind... Hefte immer sauber sind. ....... Schwester meine Schülerin ist.. ich nach Braşov fahre. nur .. Sie verbrachten den Abend mit ihren Freunden und deren Eltern.. bist du begegnet? .. Setzen Sie die passenden Relativpronomina a) Das Das Das Das b) Das Das Das Das c) Das Das Das Das . der Genosse. an der Ecke. du noch nicht kennst. LEHRSTOCK Übungen 1. . da. Hier sind viele Bücher. die Genossin...... Hier sind viele Uhren. begleitet den Vater auf den Bahnhof? ... dort! . mit . . aus Ploieşti gekommen ist.. Welchem Kind gibst du das Buch ? •— Dem in der ersten Bank.... ...

Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Beispiel: Das Buch ist sehr interessant. . .. Wir besuchen d e n Kollegen. . Studenten.. können nach Hause gehen. bekommen gute Noten. h) Der Professor unterrichtet Geographie. Zimmer wir besichtigt haben. Du hast d i e S c h a l l p l a t t e n gestern gehört... ich die Frage gestellt habe. Ihr habt m i t d e m P r o f e s s o r gesprochen. a) Der Schriftsteller ist sehr bekannt... war sehr interessant. . c) Die Straßenbahn.. Relativsatz! 4... e) Die Arbeit hat keine Fehler.. f) Der Genosse ist ein Freund meines Vaters. wir wohnen. c) Der Kollege ist mein ältester Freund. .. Wir studieren das Werk d e s Schriftstellers.. Das Buch. b) Das Zimmer ist groß und hell. das Kind hineingeht. . Der Professor korrigiert d i e Arbeit. d) Das Zimmer. ist sehr interessant. Sie im Gebirge kennengelernt haben. das ich gelesen habe.. war sehr interessant.. welche. in . . Ich wohne i n d e m Zimmer. Antworten richtig sind. in . die Professorin gehalten hat.. i) Ich kenne das Buch nicht. ist schön eingerichtet.. die Übungen geschrieben haben. Setzen Sie die Relativpronomina welcher. Ich lese i n d e r Bibliothek. g) Die Schüler. Ich habe die Tochter d e s G e n o s s e n kennengelernt. j) Die Schallplatten sind ganz neu... fährt zum Bahnhof.. ist unser Schlafzimmer. f) Die Schüler... Ich habe den Sohn d e r G e n o s s i n kennengelernt. e) Das Zimmer. morgen einen Ausflug machen. das Mädchen gebracht hat. Studenten.... Ich habe d a s B u c h gelesen. d) Die Bibliothek hat viele Bücher.. du jetzt liest. Ich bin d e n S t u d e n t e n begegnet. . b) Die Literaturvorlesung. die Mutter eingestiegen ist.. das ein! Ersetzen Sie in+Relativpronomen durch wo (wo es möglich ist)! a) Die Literaturvorlesung. i) Die Studenten studieren Geschichte. wir beigewohnt haben. die. in . 5. . .PAS GOLDFISCHLEIN 297 d) Das Das Das Das sind sind sind sind die die die die Studenten. h) Hier ist das Buch. . Studenten. welches oder der. g) Die Genossin ist eine Freundin meiner Mutter.

. ans Meer als auch ins Gebirge? Wir fahren entweder nach Konstanza . .. was oder wo ein! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Die Studenten haben im Studentenheim alles. . .... die Mutter eingeladen hat.. als letzter hinausgeht. .... Setzen Sie die passenden korrelativen Konjunktionen a) b) c) d) e) f) g) h) Ich gehe heute weder ins Theater . . . Ich habe dir alles gesagt... die Studentengruppe besucht. sondern auch in der Bibliothek der Akademie gesucht.. . die Familie Popescu wohnt. soll morgen um 7 Uhr vor dem Bahnhof sein! Das Zimmer. hat 90 Plätze.. . ich arbeite. Der Onkel hat dir das gekauft..298 30. wohnt in Ploieşti. du liest. ich dir jetzt erzähle! .. wohnt in Ploieşti. Der Lesesaal.. k) Die Tante. ist klein und hell.. die Mutter geschrieben hat. soll die Tür schließen. bleibt gesund. Ich werde . sich mit kaltem Wasser wäscht. . Setzen Sie wer.... .. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) Wem gehörte die Jacht.. 6. du wissen wolltest.. mitfahren will... I) Die zwei Ausstellungen. die Varia­ tion sehr schön gespielt. in . Fährst du diesen Sommer . sie brauchen. ein! 7.. ins Kino. Sie! 8. die an der Küste Frankreichs lag? Für wen wurde sie gebaut ? Wer war „The King" ? Wo hatten Maud und Harry den Goldfisch gekauft? Was sagte der alte Chinese über den Fisch? Wo und wie wohnte der Goldfisch in New-York? Warum fuhr Familie Blackwood nach Frankreich? Wen lernte Feng eines Tages kennen? Was geschah eines Sonntags? Was machte Therese? W a r u m bemerkte Maud nichts ? Was erkannte Feng schließlich? Was machte Feng? . Andrei hat gestern sowohl am Sportfest an unserer Sitzung teilgenommen. LEHRSTÜCK j) Die Tante. . alle Lektionen lernt. dich noch ihn anrufen. Der Klavierkünstler hat nicht nur das Menuett. das Fernsehgerät oder den Radioapparat kaufen. sind sehr schön.. m) Hier ist das Haus..... Verrate niemandem. nach Predeal.. . du dir gewünscht hast.. wird die Prüfung bestehen... Ich habe das Buch in unserer Bibliothek.. Ich konnte ...

care fusese construit pentru peştele de aur „The King". (Iţi) voi scrie nu numai ţie. C. g) Cine nu învaţă gramatica nu va putea vorbi corect. c) Aceştia sînt studenţii care cunosc opera lui Goethe. era un peşte obişnuit. Aceştia sînt studenţii ale căror note sînt foarte bune. Ori vii la mine ori mă chemi la telefon la ora 6 30 . Acesta este elevul pe care l-am cunoscut ieri. Nu(-l) cunosc nici pe vecinul tău nici pe vecina ta. e) îţi arăt tot ce am cumpărat azi. Cum te simţi ? (Cum îţi merge ?) —• Mulţumesc. f) Nu-i povesti lui Alexandru ceea ce ţi-am spus acum. Aceasta este eleva căreia i-am dat cartea mea. Aceştia sînt studenţii cărora le-am arătat expoziţia. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Voi învăţa pînă mîine atît prima cît şi a doua lecţie. f) Feng se întîlnea în fiecare duminică cu fiica acestuia. Colegul meu învaţă din zi în zi mai bine. Aceasta este eleva a cărei soră studiază matematicile. d) Aceasta este camera în care locuieşte prietenul meu Andrei. pentru că se convinsese că viaţa lor este nefolositoare şi falsă. d) Maud nu se mai plictisea. B. a) Acesta este elevul care cunoaşte pe fratele meu. Acesta este elevul căruia i-am dat cartea mea. De acum înainte voi merge o dată pe săptămînă la teatru. Peste o oră sînt la tine. Ce idee ţi-a venit? . Aceştia sînt studenţii pe care i-am cunoscut ieri. ci şi mamei tale. b) Maud şi Harry credeau că în peşte trăieşte sufletul unui înţe­ lept chinez. e) Intr-o zi Feng făcu cunoştinţă cu un pescar. pe care îl mîncase pisica. în care (unde) locuia peştişorul de aur era minunat aranjată. îmi merge tot mai bine.DAS GOLDFISCHLEIN 299 9. a) La coasta Franţei se găsea un iaht. Acesta este elevul al cărui frate este student la matematică. g) Peştele. h) Feng îi părăsi pe bogaţi. căci avea acum tot ce îşi dorise. Aceasta este eleva pe care am cunoscut-o ieri. Übersetzen Sie! A. b) Aceasta este eleva care cunoaşte pe sora mea. Nu ne-am văzut de o săptămînă. c) Camera. care îl invită la el acasă. înainte de examene învăţ zi şi noapte — Să nu te îmbolnăveşti! Numele acestui scriitor ne este cunoscut nouă tuturor.

LEHRSTOCK m) n) o) p) (Eu) Nu mă plictisesc niciodată. Ge faci de obicei duminica? îl cunosc pe domnul acesta de cîteva zile. Diese Stadt wird von Tag zu Tag schöner.30 a 30. Am făcut cunoştinţă cu el la un prieten. . Merken Sie sich! Der Arzt verordnete eine Reise. Răspunsul lui a fost greşit. Ich denke Tag und Nacht an diese Arbeit. Wir haben uns eine Woche lang nicht gesehen. Von nun an sehen wir uns jeden Tag.

( E I N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DAS GOLDENE ÄPFELCHEN Nach Franz Carl Weiskopf Marina Kmetko. Es küßt Dich Deine Mutter Marina Kmetko. Darum ist Krieg.31. und es kommen auch viele aus anderen Ländern zu Hilfe. So schicke ich Dir nur den Brief. die Du Dir gewünscht hast. Der Brief an Laco kam aber zurück. daß der Kamerad Laco Kmetko . kaufte sie gleich eine und ging zur Post. aber die Grafen wollen es ihnen nicht lassen und stecken die Dörfer in Brand und erschlagen die Kinder. daß es unnötig ist. erfuhr. Sie konnte das gar nicht verstehen. aber die Bauern wehren sich gut. Sie haben Land von der Republik bekommen. Die Tochter des Kaufmanns las der Mutter den Brief vor. Der Kommissar des Bataillons teilte mit. Im Brief hieß es : „Die Bauern sind hier so arm gewesen wie bei uns. daß ihr Sohn Laco nach Spanien in den Krieg gezogen war. Auf den Bildern waren tote Kinder und weinende Frauen vor verbrannten Hütten. aber auf der Post wollen sie es nicht annehmen. da es dort heiß ist. Da schrieb Marina einen Brief an Laco : „Lieber Sohn Laco! Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen." Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken.. und warum ich hier bin. Übrigens wachsen doch die Apfelsinen in Spanien!" sagte sie. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine guwünscht hatte. Später schickte Laco einen Brief und zwei Bilder. weil Du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben. Die Arbeiter aus den Städten helfen ihnen. denn in Spanien wachsen diese Äpfelchen. weißt Du noch? Ich habe es gekauft. Jetzt weißt Du. Tagelöhnerin in der Slowakei. Auch sagen sie. Er lag in einem neuen Umschlag neben einem anderen Brief. Da sie sich daran erinnerte.. Aber die Beamtin wies das Paket zurück : „Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. warum ich habe herkommen wollen.

.." Das Mädchen konnte nur langsam vorlesen... 124. sagte sie.302 31. Erläuterung 5) 5) Lieber Sohn Laco = Dragul meu fiu Laco Lexik Synonyme die Apfelsine — die Orange gleich — sofort Antonyme annehmen =f= zurückweisen unnötig =j= nötig heiß =f= kalt Vieldeutige Wörter y tabloul das Bild — fotografia ^ imag Wortfamilie kommen — kam — gekommen = a veni herkommen — kam her — hergekommen = a veni încoace ankommen — kam an — angekommen = a sosi bekommen — bekam — bekommen = a primi die Ankunft = sosirea . rief sie aufgeregt. warum er in den Krieg hat ziehen müssen". din care au apărut primele două volume Abschied vom Frieden şi Inmitten des Stroms) 2) . „aber so sind sie immer. denn sie hatte die Augen voll Tränen. 4) etwas Besonderes = ceva deosebit (vezi pag. der zweimal im Jahr goldene Äpfel trägt. „Ich verstehe nicht. an dem Ihr Brief ankam. In opera sa zugrăveşte lupta clasei mun­ citoare împotriva fascismului (Das Anekdotenbuch. de loc 3) Im Brief hieß es . „Weine nicht". a războiului (Himmelfahrtskommando) şi problematica socială din mo­ narhia austro-ungară (trilogia Von Krieg zu Krieg.. scriitor socialist de limbă germană din Praga. und wir haben ihn unter einem Baum begraben." Marina streichelte ihr die Schulter. deshalb ist er hinge­ gangen. romanul Lissy). gar nicht = .. „das verstehst du nicht. = In scrisoare scria ." Erläuterungen 1) F r a n z Carl Weiskqpf (1900—1955).. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht. die Männer : an die Frauen und Mütter denken sie gar nicht. „Er ist an dem gleichen Tag gefallen. LEHRSTOCK den Tod für die Freiheit gefunden hatte..

Propoziţiile secundare cauzale sînt introduse prin : 1) weil (ex. Conjuncţiile deshalb. Propoziţiile introduse prin deshalb (darum. Er hatte an die Frauen und Kinder gedacht. c) J dare — în locul ultim. daß Laco sich einmal in der Kindheit eine Apfelsine gewünscht hatte. Propoziţiile principale cauzale sînt introduse prin denn. această conjuncţie nu influenţează topica (ex. B. darum.. Intre acestea şi propoziţiile cauzale există atingeri semantice (vezi pag. pag. Observaţie). 598) . vezi pag. iar pro­ poziţiile din exemplele b şi c sînt propoziţii secundare cauzale. pag. 245. deswegen. b) So schicke ich nur den Brief. Propoziţia din exemplul a este o propoziţie principală cauzală. a). . 591 şi nr. 244. Gram­ matik 2) sînt propoziţii principale conclusive. denn in Spanien wachsen die Äpfelchen. 154. Verbul conjugat stă imediat după conjuncţie. weil Du ja auch nicht rauchst. b) \ verbul conjugat stă — ca în toate propoziţiile secun2) da (ex. a) Auch sagen sie. c) Da sie sich daran erinnerte. es ist unnötig.DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 303 GRAMMATIK 1. deswegen influenţează topica.. PROPOZIŢIA CAUZALĂ ŞI PROPOZIŢIA CONCXUSIVÄ (Completare şi sistematizare) A. deshalb ist er hingegangen. 142. /principală -> introdusă prin denn-> Propoziţie cauzală / /weil 1 \secundară -» introdusă prin \ d a f /deshalb Propoziţie conclusivă — principală -> introdusă prin —darum \deswegc Verbul conjugat: locul II locul ultim 1 locul I (vezi schemele nr.

c. In exemplul c : da este conjuncţie subordonatoare cauzală. e). 185. fiindcă. Infinitivul verbului auxiliar modal stă în urma infinitivului verbului pre­ dicativ. Verbele modale se întrebuinţează ca verbe auxiliare (ex. iar în propoziţia secundară înaintea infi- . întrucît 3. b) Da wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken... cît şi în cea secundară (ex.. warum ich habe herkommen wollen. Warum hat er hingehen müssen ? Jetzt weißt du. dar şi ca verbe predicative (ex. Grammatik 1). în exemplul b : da este adverb de timp. eine Apfelsine gewünscht hatte. d). In exemplul a : da este adverb de loc. Verbele modale întrebuinţate ca verbe predicative formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (ex.. a şi b) (vezi pag. d şi e) (vezi pag. ^adverb de loc da—-adverb de timp \ conjuncţie subordonatoare = aici — atunci = deoarece. b). d) sau în locul 1 (ex. daß Laco sich . Astfel forma conjugată a verbului este urmată de două infinitive (infinitivul dublu). atît în propoziţia principală (ex. Grammatik 3). c. a. Verbul haben stă în propoziţia principală în locul 2 (ex. PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBELOR MODALE a) b) c) d) e) Er hat die Aufgabe gekonnt. da sind wir. deci conform regulei. c) Da es ihr einfiel. adică în legătură cu infi­ nitivul unui alt verb.304 2. Verbele modale întrebuinţate ca verbe auxiliare. a şi b). DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CUVÎNTULUI DA 31. Hat er das gewollt? Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen. 214. LEHRSTOCK a) Also. formează perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben + infinitivul prezent (un vechi participiu) şi nu cu participiul perfect.

. dar : Jetzt weißt du. c) Wir wollten fortgehen. hereinkommen. weil er an die Frauen und Kinder gedacht hat. 20—Limba germană — c. warum ich hergekommen bin. -auf. .DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 305 nitivului dublu (ex. . hinausgehen etc. -unter. Übungen 1. Übersetzen Sie und erklären Sie den Sinn von da/ herauskommen etc. m. Adverbul hin şi compusele acestuia exprimă direcţia dinspre vorbitor sau observator (ex. verbul conjugat nu ocupă locul ultim.f perfect /perfectul 1 haben + infinitivul <^ m m c a p e r f j prezent 4. b). müssen wir uns beeilen. -aus.. Compusele cele mai obişnuite ale adverbelor her şi hin s î n t : i/ . hineingehen. /Predlcatlve Verbele m o d a l e ^ auxiliare /perfectul ] haben + participiul \m. a). b) Er ist hingegangen. Adverbul her şi compusele acestuia exprimă direcţia înspre vorbitor sau observator (ex.. . . aber da kam Andrei zu Besuch.e i n . warum ich es habe sagen wollen. warum ich es gewollt habe. a) Bist du schon da? b) Da es schon spät ist. -ab. caperf. . 1881 . e). Deci: Jetzt weißt du. Astfel în propoziţiile secundare care cuprind un in­ finitiv dublu. . ADVERBELE DE LOC HER Şl HIN ŞI COMPUSELE L O B a) Jetzt weißt du. hingehen. -über Adverbele her şi hin ca şi compusele acestora se întrebuinţează de multe ori ca particule ale verbelor compuse separabil : herkommen.

sehr arm. Ich will ein Buch kaufen. Ich will ein Buch kaufen. sie. Er hat an die Frauen und Kinder gedacht. LEHRSTOCK d) Dieses Buch da ist sehr interessant. d) Du mußt nicht um 5. e) Da begann der Professor zu sprechen. denn. b) Laco ist in den Krieg gezogen. zurückweisen. a) Sie schickt ihm keine Zigaretten. 2. 4. weil. gehe ich in die Buchhandlung. schicken. sein. können. keine Apfelsine. b) Wollt ihr mitkommen?-—-Wir wollen. d) Das Mädchen las langsam vor. weil. das Paket. denn wir müssen ein Beferat schreiben. werden wir um 7 45 dort sein. Er raucht nicht. . können. Sie wollte ihrem Sohn eine Freude bereiten. sondern um 6 Uhr in die Schule gehen. aber ich kann nicht. darum (deshalb. kaufen. f) Da die Vorstellung um 8 Uhr beginnt. weil ich ein Buch kaufen will. c) Der Brief kam zurück.306 31. nicht. denn ich will ein Buch kaufen. g) Marina schickte einen Brief. die Orange. Bilden Sie Sätze! a) Marina. aber wir können nicht. darum (deshalb. deswegen) gehe ich in die Buchhandlung. Ich gehe in die Buchhandlung. ihr Sohn. e) Die Beamtin wies das Paket zurück. Es hatte die Augen voll Tränen. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen. die Beamtin. 3. Verbinden Sie die Satzpaare mit den Konjunktionen A. b) Marina. denn! C. Setzen Sie die Verben ins Perfekt! Achten Sie auf die Wortstellung! a) Darfst du in die Stadt g e h e n ? — Ja. Laco hatte den Tod für die Freiheit gefunden. da! B. denn sie können auf dich nicht warten. Die Apfelsinen wachsen in Spanien. ihr Kind. Ich gehe in die Buchhandlung. deswegen)! Beispiel: 1) 2) 3) 4) Ich gehe in die Buchhandlung. Da ich ein Buch kaufen will. ich darf. c) Sie entschuldigen sich. f) Marina schickte ihrem Sohn keine Apfelsinen.

. . vorlesen. Hans geht . langsam.. die Beamtin.!" Ich gehe . Ein paar Minuten später schaut er zum Fenster . f) Die Tochter. her. ziehen.. nur. d) Funcţionara nu avea voie să primească fructe pentru expediţie. herunter. de aceea scrisoarea Marinei s-a întors. . deshalb.. 6. das Mädchen. Antworten Sie! a) Was erfuhr Marina Kmetko? b) Was stand in Lacos Brief? c) Wodurch wollte Marina ihrem Sohn eine Freude machen? d) Was schrieb sie ihm? e) Was geschah mit diesem Brief? f) Was schrieb der Kommissar des Bataillons? g) Wer las Marina den Brief vor? h) Was sagte die Kaufmannstochter? i) Was antwortete Marina dem Mädchen? 7.!" Ich gehe . Äpfelchen"! ..!" antwortet Peter. der Kaufmann. seine Mutter. e) Marina.. hinaus. .. ... finden. erklären. Übersetzen Sie! A. Dieser schaut . können. a) Marina a vrut să trimită fiului ei ceva deosebit. nicht. Die Mutter ist draußen. für. hinein. hinauf. rauchen.. dann. unsere Freunde gehen in eine Austeilung.. Sie ruft : „Komm. müssen. .DAS GOLDENE ÄPFELCHEN 307 c) Marina. er... und r u f t : „Kommt ... herein. f) Fata citea foarte încet. denn. 5.. zurückkommen. sie.!" Ich gehe . . der Krieg. g) Marina. Sie r u f t : „Komm. Marina vru să-i trimită o portocală. der Tod. hinunter. die Post...... streicheln. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das goldene 8. dann. b) Deoarece lui Laco îi plăceau portocalele.. Die Mutter ist unten. e) Laco murise. darum. Laco. die Freiheit... Hans klopft an die Tür. mit..!" Ich gehe . heraus. g) Laco s-a dus la război.!" Ich gehe . e) Marina nu i-a putut trimite lui Laco portocala. sprechen. căci avea ochii plini de lacrimi. Die Mutter steht dort. Sie r u f t : „Komm." Hans und Peter gehen . weinen. warum Laco. und die Freunde gehen zusammen weg. sie.. Sie r u f t : „Komm. herauf! a) b) c) d) e) f) Die Mutter ist im Zimmer. gehen. auf. . keine Zigaretten.. . in. fiindcă s-a gîndit la mame şi la copii. . der Brief. ... „Komm .. Sie ruft: „Komm.. d) Laco. und sieht unten seinen Freund Alexander. Wir gehen auch . Die Mutter ist ohen. Setzen Sie statt der Punkte eines der folgenden Adverbien: hin.. nach Hause. sie.. schicken.

eu rămîn astăzi toată ziua acasă. a) b) c) d) e) C. De ce nu vii cu noi?—-Nu pot veni. LEHRSTOCK B. k) Ioana a fost bolnavă. El este unul dintre studenţii cei mai buni. sînt răcit şi nu pot pleca de acasă. dar merele îmi plac mai mult. Am vrut să merg la cinema. Merken Sie sich! Laco zog in den Krieg. . fiindcă n-am văzut încă acest spectacol. b) Vin imediat la tine. fiindcă nu am timp. Andrei este unul dintre copiii cei mai buni. Die Grafen steckten die Dörfer in Brand. fiindcă ştiu că nu fumezi.308 31. E a a lipsit. Merg diseară la teatru. Ea este una dintre studentele cele mai bune. de aceea nu a avut voie să plece la mare. a trebuit să o caut şi în alte biblioteci. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Du-te (acolo)!—• Vino încoace! Du-te înăuntru! — Vino înăuntru ! Ieşi afară! — Hai afară! Du-te j o s ! — V i n o jos! Du-te sus! — Vino sus ! Nu-ţi trimit ţigări. dar nu am putut. I) Nu ştiam că ai vrut să-ţi cumperi cartea aceasta. fiindcă a fost bolnavă. de aceea a lipsit. Mi-e frig. E a a fost bolnavă. —• Nu este necesar să te grăbeşti. Die Arbeiter kamen den Bauern zu Hilfe. a) Vă plac portocalele? — Da. deoarece a trebuit să scriu o scrisoare. d) Aş vrea să vă arăt cîteva fotografii frumoase. D. c) Nu te-am putut aştepta. a trebuit să merg la un bolnav. j) Nu am putut găsi cartea în biblioteca seminarului.

" Ein Zug war gerade angezeigt. Der Onkel sagte: „Ja. die jetzt über den Semmering gebaut wurde. „da kann der Bub auch die neue Eisenbahn sehen." Schließlich mußte der Onkel zahlen. weil wir schon so nahe sind. und wir fuhren durch ein grünes Tal. Der Zug setzte sich in Bewegung. auch die Bäume fliegen!" Jetzt wurde es finster. Plötzlich sahen wir darauf ein schwarzes Wesen kommen. „Dort hält der Zug nicht!" entgegnete der Beamte lächelnd. Mein Onkel schaute zum Fenster hinaus und schrie : „Draußen fliegt eine Mauer vorbei. ( Z W E I U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN Nach Peter Rosegger Eines Tages wollte mich mein Onkel Jochem auf den Semmering mitnehmen. Auf dem Bahnhof sprach mein Onkel mit einem Bannbeamten. aber an der Wand des Wagens brannte eine Öllampe. Davor war eine Straße mit eisernen Leisten. „Aber wir wollen dort aussteigen!" sagte Jochem. sagte mein Vater. „Gut". Jochem wollte ihm nur zwei Sechser geben und gleich hinter dem Loch aussteigen. probieren wir es? Was kann uns geschehen? Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn. Plötzlich wurde es wieder hell. Der Zug kam an." Am Nachmittag standen wir vor einem großen Loch. daß es im Wagen Bänke gab und setzten uns. „Und jetzt fahren sie ins Loch. „Ihr müßt bis Spital fahren. Wir sahen. da hängen ganze Häuser daran!" rief Jochem. Plötzlich sagte mein Onkel : „Was sagst du. Bub.32. die Eisenbahn ist etwas Schönes! Aber da ist schon das Spitalerdorf! Und wir sind erst eine Viertelstunde gefahrenl . das in den Berg hineinführte. „Schau." Bald war das Ungeheuer mit seinen hundert Rädern im Loch verschwunden. Der Schaffner stieß Jochem in einen WTagen und mich nach.

mein Onkel mich — mein Onkel (starrte) mich (an) 13) Ich habe auch keines mehr = Nici eu nu mai am 14) . wir bleiben noch ein wenig sitzen. „Vetter!" rief er. „diese Karten gelten nur bis Spital. da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen. şi pe mine după el 8) .. murmelte Jochem..310 32. 2) Jochem —• formă populară pentru Joachim 3) der Semmering —• pas alpin în Austria estică 4) . Erläuterungen 1) P e t e r R o s e g g e r (1843—-1918) este unul dintre cei mai populari scriitori austriaci.." „Mürzzuschlag!" rief der Schaffner.. Der Wagen stand. peste munţi şi văi 15) in stockfinsterer Nacht — pe întuneric beznă .. Ich denke.. fragte dieser endlich.... LEHRSTÜCK Du. das für uns beide war und das die Herren nicht anrührten. 6) Spital — Spitalerdorf = satul Spital 7) .. „hast du Geld bei dir?" „Ich habe kein Geld bei mir". eine Pfeife und endlich der Geldbeutel. Erst am Abend entließ man uns. de ea atîrnă case întregi! 5) der Sechser —• monedă germană divizionară veche — corespundea cu şase crăiţari.. Wir wurden in eine Kanzlei geschoben. antwortete ich. dort mußten wir unsere Taschen umkehren... wir gingen zur Tür hinaus. Ihr müßt nachzahlen. da haben wir unser Geld noch nicht abgesessen = încă n-am stat destul pentru banii noştri 9) Mürzzuschlag —• numele unei localităţi 10) Vetter! = cumetre ! 11) und zwar = şi anume 12) . ein Stückchen hartes Brot. Wir wurden stundenlang auf dem Bahnhof zurückbehalten. Azi denumirea mai circulă prin popor pentru o monedă de 5 pfenigi. mein Onkel mich. Der Schaffner verlangte von uns die Karten. „Ich habe auch keines mehr".. Ein blaues Taschentuch. und zwar das Doppelte für zwei Personen!" Ich starrte meinen Onkel an. und mich nach = . über Berg und Tal = .. da hängen ganze Häuser daran! = . Povestirile sale sînt inspirate în special din viaţa de toate zilele a ţărănimii. „Bub". in dem sich nichts befand. die wir beim Einsteigen bekommen hatten. und wir mußten den Weg über Berg und Tal in stockfinsterer Nacht zurücklegen..

Häuser flogen an ihnen vorbei (klein)... Eisenbahn (neu). d) Mein Freund ist Postangestellter. 2.. i) Viele . Häuser daran (ganz)..... f) In dem Wagen waren nur wenige . Setzen Sie die eingeklammerten Adjektive ein! Achten Sie auf denFalll a) Eines . Leute saßen auf den Bänken (alt).. Bänke (lang). Leisten (eisern). f) Hast du noch Halsweh? g) Korrigieren Sie Ihre Fehler! h) Um wieviel Uhr fängt die letzte Kinovorstellung an? i) Hat jemand nach mir gefragt? .DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 311 Lexik Synonyme der Junge —• der Bub — der Knabe probieren —• versuchen schließlich — endlich finster •—• dunkel Rektion Antonyme erscheinen =j= verschwinden das Einsteigen =f= das Aussteigen draußen =f= drinnen hineinführen + in + Akk. = a duce în anstarren + Akk..... d) Da hingen . Tages wollte Onkel Jochem seinen Neffen auf den Semmering mitnehmen (schön)... das in den Berg hineinführte (groß).. b) Bald standen sie vor einem . b) Wie heißt der Verfasser der Erzählung „Das erstemal auf der Eisenbahn" ? c) Ich gratuliere dir herzlich zu deinem Geburtstag. Loch.. e) Meine Schwester ist Bahnbeamtin. c) Davor war eine Straße mit . a privi fix Übungen 1. h) Einige .. = a se uita fix (la). g) Sie fuhren durch ein .. Tal (grün). e) Sie fuhren mit der . Ersetzen Sie durch Synonyme! Achten Sie auf den Fall! a) Ich begegne ihm täglich.

. auf seiner Reise (gelehrt). c) Morgen besuche ich eine . als . steigen in diesen Zug ein (reisend). d) Mein Freund ist im Hörsaal. ein Stück Kuchen (klein)... veröffentlichte dieses Buch (gelehrt)... i) Ich habe die . Er kommt zu mir -auf. ins Perfekt! a) b) c) d) e) f) g) Wir kannten den Fahrplan nicht.... b) Mein Freund wartet unten auf der Straße auf mich. f) In dieser Stadt gibt es viel . Er kommt zu mir -ein. heute nicht gesehen (klein). d) Der Koffer des .. I) Viele . Ich gehe zu ihm -aus.. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Adjektive und Partizipien Substantive! Achten Sie auf den Fall! a) Die meisten . Ergänzen Sie her.. heute einen Brief zu schreiben.. Ich gehe zu ihm -unter... a) Mein Freund ist draußen. Der Schüler konnte die Lektion gut. b) Der Arzt hat dem . 4. 6. e) Steig rascher ein! f) Es wurde draußen hell.. m) Man übersetzt die Vorträge der . lag im Gepäcknetz (reisend). j) Ein .312 32. Ich gehe zu ihm -ein. Goethe brachte ein Manuskript von Beethoven.. Dann gehen wir beide -unter. 5. ins Präsens! B. e) Viele . ist leicht zu lesen (geschrieben). hatten das Spital verlassen (krank). Setzen Sie die Sätze A. c) Mein Freund wohnt im fünften Stock eines neuen Wohnblocks... wir wußten es genau.oder hin-/ erinnert. g) Das . Er kommt nicht zu mir -aus. zu sehen (schön). Der Zug fuhr um 8 Uhr ab.. Ersetzen Sie durch Antonyme! a) Warum weinst du? b) Wartet er drinnen ? c) Ich habe mich an seine Telefonnummer d) Die Beamtin nahm das Paket an.. sprechen auf diesem Kongreß (gelehrt). LEHRSTÜCK 3.. k) Du begleitest den . Ihr konntet die Arbeit um 6 Uhr beginnen. eine Arznei verordnet (krank).. Ich dachte daran. h) Die Mutter gibt dem ... (gelehrt). (krank). Er wartet oben in der Wohnung auf mich. Die Bibliothekarin brachte das Buch.. Ich gehe zu ihm -auf.. Er ist drinnen.

. 2) Heinrich sah Lottchen nicht. 9. Taschentuch (Hans).DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 3!3 h) i) j) k) I) Goethe wollte seinen Freunden ein sehr begabtes Kind vorstellen... Amerika und fuhr auch nicht . denn er sah Lottchen nicht.. Erzählung (Peter Rosegger). (Peter Rosegger). Konjunktionen 1) Heinrich erschrak. e) Ich bin ein Bewunderer .... Südfrankreich geschah wegen des Goldfischleins.. Setzen Sie die eingeklammerten Eigennamen ein! a) Wir fliegen über .. darum (deshalb. ist nicht immer blau (die Donau — Dunărea)... Er sah Lottchen nicht... e) Laco war .. Südfrankreich.. Er durfte dich begleiten. Wolltest du diese Schallplatte hören? Konntest du das Lied auswendig? Ich mußte zu Hause bleiben. Temesvar (Rumänien). 7... d) Die Konferenz fand Schweiz statt.. Konstanza. j) Seine Jacht lag . b) Wir waren im vergangenen Sommer Sowjetunion... Amerika. denn! B.. Jassy. Verbinden Sie die Satzpaare mit den A. Amerika . Rumänien. deswegen) erschrak er... f) Die Mutter Lacos war Tagelöhnerin Slowakei. k) Seine Reise . darum (deshalb. i) Er befand sich jetzt nicht . Spanien in den Krieg gezogen. c) Das Wasser . sind hoch (die Karpaten)... (die Karpaten). Wohnung begeistert (Martin).. sind Bukarest. c) Mein Freund studiert Deutschen Demokratischen Republik. g) Das ist . i) Das ist .. b) Die Berge .. 8. h) Das ist eine Erzählung von .. weil! Beispiel: Heinrich erschrak.. da. f) Wir sind von Onkel ... Amerika. (das schöne Bukarest). Setzen Sie die Präposition mit oder ohne Artikel ein! a) Ich lebe . . deswegen)! C. Klausen­ burg.. g) Laco kam nicht mehr Slowakei zurück. h) Harry Blackwood war . d) Die größten Städte ..

e) Der Onkel und der Neffe gingen in das Kunstmuseum. (Sie fährt erst am Freitag nach Hause).. die. Mendelssohn spielte fehlerlos. Sie wollten die Gemälde von Grigorescu sehen. (Der Schnellzug wird um 8 Uhr hier sein). Wir flogen über dem Wolkenmeer. (Er ist dein bester Freund). . ich mich gern unterhielt. d) Der Lehrer beglückwünschte Heines Mutter. 4) Heinrich erschrak. a) Goethe war von Mendelssohns Begabung überzeugt. C.. mit . fuhr mit mir ins Gebirge. Ich weiß. Verwandeln Sie die eingeklammerten A. Tasche immer etwas für mich war. 10. in . LEHRSTOCK 3) Da Heinrich Lottchen nicht sah... Das Goldfischlein war „krank" und brauchte „Klimawechsel". b) Die Studenten waren begeistert. Heinrichs Aufsatz war ausgezeichnet. Sie konnte sich an den Inhalt der Geschichte nicht erinnern. Ergänzen Sie die Relativpronomen a) Onkel Paul. Sätze in direkte Objektsätze! (Du kommst morgen zu mir). f) Der Regen störte uns nicht. . weil er Lottchen nicht sah.. ich oft denke. an . c) Lottchen weinte bitterlich. mich immer gern mitnahm.. 11. Ich weiß nicht..314 32. Schiller hielt eine schöne Antrittsrede. erschrak er. (Liest du die deutsche Literatur im Original?) (Kennst du Heinrich Heines Werk?) (Wurde Schillers Drama „Wilhelm Teil" ins Rumänische übersetzt?) (Wie heißen Sie?) (Wann sind Sie geboren?) (Wo haben Sie die Mittelschule absolviert?) (Welches Instrument spielen Sie?) (An wen schreiben Sie diesen Brief?) (Womit schreiben Sie?) (Warum haben Sie ihn angerufen?) der. Ich weiß nicht. das — die! B. g) Der reiche Amerikaner fuhr von Amerika nach Südfrankreich. (Wir müssen immer lernen)..

. {mitnehmen. d) Die Studenten. . Brief zurückkam. eine neue Eisenbahn . überprüfen (Imperfekt... Arbeiten gut sind.DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 315 . f) Über den Semmering . 14. {betrügen. von. d) Die 9. . lauten und sicheren Stimme .. von Schiller mit einer klaren.. Perfekt).. Sinfonie von Beethoven ist meiner Meinung nach das Schönste. von den Studenten ... .. b) Lacos Mutter.. e) Petef Rosegger . .. b) Die Kranken . im Garten spielt. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie das Prädikat des Nebensatzes im Passiv ! A. uns Weiskopf erzählt... {entlassen.. geht im Herbst in die Schule. ... von Eulenspiegel . Wußten Sie. ich heute getroffen habe. Imperfekt).. . in der Musik geschaffen wurde. überall .. Plusquamperfekt).. Präsens. c) Schillers Bescheidenheit . verstand ihren Sohn gut.. was! a) Erzähle mir alles... c) .. Setzen Sie die Sätze der Übung 13 ins Aktiv! 15. 13.. Imperfekt). Imperfekt)... g) Sie .. von seinem Onkel . d) Die Antrittsrede .. c) Das Kind Mutter Lehrerin ist.. Imperfekt.. Perfekt). du gehört hast! b) Ich weiß nur das. h) Erst spät am Abend .. ich das Buch gab. kommt zu spät. {belohnen. Futurum). Imperfekt. Ergänzen Sie die Relativpronomen wer. 12.. Präsens. {bauen.. Perfekt). . ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen schicken wollte. dich nicht interessiert. ich begegnete. von . Imperfekt. sich nicht beeilt... Laco oft schrieb.. ein Mechaniker.. Präsens... fleißig lernen.. . sie . Setzen Sie die eingeklammerten Verben ins Passiv! Gebrauchen Sie die angegebenen Zeitformen ! a) Die Geschichten mit Till Eulenspiegel .. an . daß. {erzählen. Perfekt. ich Klavier spielen hörte. fahren morgen ins Gebirge. {vortragen. unser Flugzeug. in eine Kanzlei {schieben.. Plusquamperfekt?) .....

der Abflug. schon. das Geld „abzu­ sitzen" ? 18. G. Übersetzen Sie! A. er. ob. gut. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Das erstemal auf der Eisenbahn" ! Was wissen Sie über Johann Wolfgang Goethe? Was wissen Sie über Friedrich Schiller? Was wissen Sie über Heinrich Heine? Sprechen Sie über einen Konzertbesuch! Beschreiben Sie einen Theaterbesuch! Erzählen Sie etwas aus Ihrer Kindheit! Beschreiben Sie einen Besuch in einem Krankenhaus! 19. einige Tage. sehen (Imperfekt). interessant. LEHRSTOCK B. pflegen (man). (von) alle Studenten. ein Wohnblock. im B. bauen (man). heute. C. zu. F. . H. gut (man). sollen.316 32. Die Übungen. Der Kranke. daß. a) Unchiul Ioachim şi nepotul său au făcut pentru prima dată în viaţa lor o călătorie cu trenul. E. c) Ei au privit pe fereastră şi au admirat natura. schön. geben (Imper­ fekt. Wohnblock. Hier. ein. vorlesen (Imperfekt. B. diese Ausstellung. ein Vortrag. Ich weiß nicht. vor. dieser Text. C. alle Studenten. müssen (von). pflegen. müssen. Plusquamperfekt) ? daß. machen. A. machen. Perfekt). im a) b) c) d) e) f) Aktiv! Passiv! Der Kranke. eröffnen (Perfekt)? ob. b) Trenul a pornit îndată. 16. Hier. schön. Weißt du. Die Übungen. Bilden Sie Sätze A. D. 17. gestern. bauen (man). Antworten Sie! a) Wohin nahm Onkel Jochem seinen Neffen mit? b) Was konnte man auf dem Semmering sehen? c) Welchen Vorschlag machte der Onkel ? d) Was verlangte Onkel Jochem vom Bahnbeamten? e) Was für einen Eindruck machte die Fahrt mit dem Zug auf den Onkel und auf den Neffen? f) Was will der Onkel mit den Worten : „Wir' haben unser Geld noch nicht abgesessen" sagen? g) Was für Folgen hatte es. daß der Onkel versuchte. das Zeichen. halten (Präsens) ? daß.

o pipă şi o pungă de bani goală. fiindcă rulează un film foarte bun. nici la teatru. din cauza aceasta au dorit să plece mai departe cu trenul. al cărei frate este colegul nostru. Te iau cu mine în oraş. Es war stockfinstere Nacht. g) în buzunarele lor n-aveau decît o bucată de pîine uscată. celălalt germana. Wir schauen zum Fenster hinaus. Wir gingen über Berg und Tal. Merken Sie sich! Ein Zug war angezeigt. (Folosiţi perfectul. unul studiază matematicile. este una dintre cele mai bune studente ale facultăţii. o batistă. Der Zug setzte sich in Bewegung. dar nu ştiu dacă (el) m-a văzut. Pînă eînd trebuie tradus textul acesta? (Folosiţi toate varian­ tele posibile!) Din cauza mea să nu rămîi acasă. de ce n-a fost (el) la mine. Tovarăşa aceasta. Haben wir etwas nachzuzahlen? Wir mußten einen langen Weg zurücklegen. Cine vine cu mine la conferinţă? Astăzi nu merg nici la cinema. ci şi la bibliotecă. L-am văzut ieri pe Alexandru pe stradă. Ai avut timp să mergi la cinema? Aş vrea să merg la cinema. Am doi prieteni buni. din cauza aceasta au fost duşi în biroul gării. nici băiatul n-aveau bani asupra lor.) Am fost nu numai la facultate. . a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) o) p) q) Cîţiva studenţi buni au făcut o excursie. e) Conductorul le ceru să plătească diferenţa. f) Nici unchiul. h) Ei s-au întors acasă noaptea tîrziu.DAS ERSTEMAL AUF DER EISENBAHN 317 d) Călătoria le-a plăcut foarte mult. Ai mult de învăţat? Poţi să-mi spui ce ai învăţat? Cartea aceasta urmează să fie tradusă. Ştii că am foarte mult de învăţat pentru astăzi? Am vrut să ştiu. ci rămîn acasă. B.

Am 3.33. es lebt die Massen- . Im August 1944 wurde er auf Befehl Hitlers ermordet. um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. erhielt illegale Kampfschriften und verbreitete sie. Elf einhalb Jahre blieb Thälmann im Gefängnis ohne Anklage. wo er weiter für die Partei arbeitete. Es lebt die einheitliche sozialistische Partei. doch „. den Terror der faschistischen Kriegshetzer und entlarvte Hitlers Politik. Mit 14 Jahren mußte er schon wie ein Erwachsener arbeiten. Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben.. aufs Land zu fahren. der auch ein sozialistischer Kämpfer gewesen war. Seine Tätigkeit in der Partei und in der Gewerkschaft begann in dieser Jugendperiode. daß die Faschisten nicht wagten.. Dennoch war er in der Schule einer der besten Schüler. Seine Popularität war zu dieser Zeit so groß. ( D R E I U N D D R E I S S I G S T E S ) L E H R S T Ü C K ERNST THÄLMANN Am 16. 1917 begrüßte er mit Begeisterung die Große Sozialistische Oktoberrevolution. 1925 wurde Ernst Thälmann Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). Sein Vater. Während des ersten Weltkrieges verbrachte Thälmann zweieinhalb Jahre an der Front. und Ernst Thälmann wurde bei Verwandten untergebracht. kam 1888 ins Gefängnis. was er in seiner jahrzehntelangen gewerkschaftlichen und politischen Tätigkeit geschaffen hat. Jetzt erwies er sich als glänzender Organisator. damit auch die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernten. Zwischen den zwei Weltkriegen kämpfte Thälmann gegen den Nazismus. In der Partei entfaltete er zugleich eine erzieherische Tätigkeit. sagte er. Er empfahl den Mitgliedern der Partei. ohne Prozeß. März 1933 wurde Thälmann in Berlin von der Gestapo verhaftet. lebt weiter. April 1886 wurde in der Hafenstadt Hamburg der große deutsche Arbeiterführer Ernst Thälmann geboren. ohne Urteil. „ H i t l e r — d a s ist der Krieg". ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten. Er suchte Verbindung zu den politischen Freunden aus Hamburg.

legătură cu prietenii Gestapo ( = Geheime Staatspolizei) == poliţia secretă de stat (serviciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste).. . . es lebt das kühne Beispiel des anti­ faschistischen und antiimperialistischen Kampfes. . = a lupta (împotriva) sich vertraut machen + mit + Dat.= conducătorul muncitorimii die Arbeiterbewegung ' = mişcarea muncitorească die Arbeiterpartei. kam ins Gefängnis = . -en = lucrul. -s. lucrătorul die Arbeiterin. Verbindung zu den Freunden = . Lexik Synonyme die Kampfschrift — das Manifest die Ursache — der Grund zugleich — gleichzeitig Wortfamilie arbeiten — arbeitete — gearbeitet = a munci. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) .. es lebt der Wille zum So­ zialismus" (W. = a se familiariza (cu) . ...zn = partidul muncitoresc Rektion kämpfen + gegen + Akk... munca der Arbeiter. lucrătoarea die Arbeiterklasse = clasa muncitoare die Arbeiterschaft = muncitorimea der Arbeiterführer. -nen = muncitoarea.. Pieck). a fost închis mit 14 Jahren = la 14 ani an der Front = pe front ..muncitorul.s.ERNST THÄLMANN 319 Organisation freier Gewerkschaften.. a lucra die Arbeit.

CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE A daß sie ihn öffentlich vor Gericht stellen. 155. 599) 2. LEHRSTOCK GRAMMATIK 1. wissen. ar putea fi considerată o propoziţie completivă rescurtată. aufs Land zu fahren. b) Er empfahl den Mitgliedern der Partei. Dacă subiectul propoziţiei completive este identic cu subiectul (ex. b) sau acuzaţie al propoziţiei regente. daß wir uns für die Prüfung gut vorbereiten müssen. erzählen. Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală completivă). punde la întrebarea wozu? ( = pentru ce? în ce scop?) Conjuncţia damit este o conjuncţie subordonatoare finală. damit sie sich mit dem Leben der deutschen Bauern vertraut machten. a) sau complementul la dativ (ex. ca : sagen.320 33. Propoziţia introdusă prin damit ( = ca să) este o propoziţie finală. / ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. C o n j u n c ţ i a damit introduce secundare finale. — forma verbală a predicatului se "înlocuieşte prin zu -f. daß sie aufs Land fahren. pag. propoziţia completivă poate fi înlocuită printr-o construcţie infinitivală în care : — subiectul nu se mai repetă.infinitiv. Deci n u m a i : Wir wissen. PROPOZIŢIA SECUNDARĂ FINALĂ Er empfahl den Mitgliedern der Partei aufs Land zu fahren. propoziţii Răs­ (vezi schema nr. înlo­ cuind o propoziţie completivă. — conjuncţia se omite. O b s e r v a ţ i e . . Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după unele verbe. a) Die Faschisten wagten nicht.

• — în locul predicatului se pune um .ERNST THÄLMANN 321 B damit er sich seinen Lebensunterhalt sichert. Această construcţie infinitivală (construcţie infinitivală finală) ar putea fi considerată o propoziţie finală prescurtată. / um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern.. aşa). PROPOZIŢIA SECUNDARĂ CONSECUTIVĂ Seine Popularität war so groß.) : Ich gehe in die Buchhandlung. 1881 . Dacă subiectul propoziţiei finale este identic cu subiectul propoziţiei regent e propoziţia finală se poate înlocui cu o construcţie finală în care : — subiectul nu se mai repetă. 601) în propoziţia secundară finală şi în construcţia finală infinitivală nu se întrebuinţează verbe modale care exprimă un scop. 21—Limba germană — c. / . \ = Ich will mir ein Buch kaufen. . zu + infinitiv. Deci daß nu introduce numai propoziţii completive. T .. Observaţii. daß die Faschisten keinen Mut hatten.. 1. 2. Propoziţiei secundare consecutive introduse prin daß îi corespunde deseori în regentă corelativul so ( = atît. ci şi propoziţii consecutive. sollen. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen. . Er mußte schwer arbeiten. / damit ich mir ein Buch kaufe. . so daß ich zu Fuß gehen mußte. Propoziţiile consecutive pot fi introduse şi prin so daß ( = aşa incit) : Die Straßenbahn kam nicht. Propoziţia de mai sus introdusă prin daß ( = încît) este o propoziţie secun­ dară consecutivă. (vezi schema nr.. / \ um mir ein Buch zu kaufen. 159. etc. Ich gehe in die Buchhandlung. . zu + infinitiv. pag. . Deci: Dacă subiectul propoziţiei regente — subiectul propoziţiei secundare: — propoziţia completivă -» construcţie infinitivală: zu + infinitiv — propoziţia finală -> construcţie infinitivală: um .. o intenţie (wollen.. 3. — conjuncţia se omite. _.

Die Faschisten hatten keinen Mut.. Er hatte die wahren Ursachen des Krieges erkannt. Er war ein sozialistischer Kämpfer..und verbreitete sie.. e) Seine Popularität war groß. (so). 153. . Die Soldaten lernten die Ursachen des Krieges kennen.Ernst Thälmann. und . Ergänzen a) b) c) d) e) Siel In der -Stadt Hamburg wurde der große Arbeiter....schon mit vierzehn Jahren sichern.kämpfte er gegen die faschistischen Kriegs. f) Er verbrachte elf einhalb Jahre im . Ich verspäte mich nicht. 2. . weil. 598) Übungen 1... Seine Tätigkeit in der ... b) Die Fluggäste verließen das Flugzeug. 3. so daß! a) Thälmanns Vater kam 1888 ins Gefängnis. c) Thälmann kämpfte gegen den Krieg. LEHRSTOCK Conjuncţiile introduc propoziţii so daß şi . damit. d) Thälmann verbreitete Kampfschriften. Er mußte sich seinen Lebens. daß secundare consecutive. Zwischen den zwei Welt. begann in der -periode.322 33. A. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B. Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine finale Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist)! a) Ich fahre schon u m 8 Uhr auf den Flugplatz.. b) Schon als Kind mußte Ernst Thälmann schwer arbeiten. pag. Sie gingen ein wenig auf dem Flugplatz spazieren. Während des ersten -krieges erhielt er Kampf. . (vezi schema nr.. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen daß. . Thälmanns Popularität war sehr groß.. Er mußte sich seinen Lebensunterhalt sichern. f) Die Faschisten wußten (es). ihn vor Gericht zu stellen.

6. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Konsekutivsatz! a) Thälmanns Verwandte waren arm. Ich bringe dir das gewünschte Buch. A. Gäste ein. Die Studenten mußten auf der Diele und auf den Treppen stehen. d) Ich freue mich. Wir müssen uns beeilen. Sie kommen um 12 Uhr in Arad an. Ersetzen Sie den Objektsatz durch eine Infinitivkonstruktion möglich ist)! a) Er wollte (es). Er umarmte den jungen Künstler. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Wo und wann wurde Ernst Thälmann geboren? Wie war seine Jugend ? Warum ? Wann begann seine politische Tätigkeit? Was wurde Ernst Thälmann? Welches war seine Tätigkeit während des ersten Weltkriegs? Welches war seine Tätigkeit zwischen den zwei Weltkriegen? Wann wurde er verhaftet? Wann und wie starb Ernst Thälmann? . Mein Kollege besucht mich am Nachmittag. Ich soll die wahren Ursachen kennen. Thälmann mußte wie ein Erwachsener arbeiten.ERNST THÄLMANN 323 c) Die Studenten rannten Sie eroberten im neuen d) Der Dichter lud viele Sie lernten den jungen hinaus. 4. b) Ich habe heute keine Zeit. Hörsaal einen guten Platz. Du kannst ohne Mantel gehen. e) Die Mutter wußte (es) nicht. f) Die Fluggäste freuen sich. (wo es 5. d) Es ist warm. c) Der Dichter war zufrieden. c) Ich vergesse nicht. e) Es ist spät. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Objektsatz mit daß/ B. Künstler kennen. Ich gehe zu dir. b) Der Hörsaal war voll. Obst wird zur Beförderung nicht angenommen.

324 33. b) Ernst Thälmann a dat soldaţilor manifeste pentru ca aceştia să afle adevăratele cauze ale războiului. c) Ernst Thälmann muncea la 14 ani ca un adult. ca să cunoască viaţa ţăranilor. a) Ernst Thälmann a recomandat membrilor de partid să plece la ţară. aşa încît nu mai am timp să-1 chem la telefon. f) Studenţii ţin o şedinţă ca să aleagă pe responsabilul grupei. d) Ernst Thälmann a luptat neobosit pentru unitatea clasei mun­ citoare. încît doresc să-mi petrec acolo concediul în fiecare an. Übersetzen Sie! A. ca să asculte prelegerea noului profesor. e) Ernst Thälmann a fost un fiu credincios al clasei muncitoare. ţ) Muncitorimea din toate ţările luptă contra războiului. a) Studenţii s-au dus la facultate. d) La mare este atît de frumos. fiindcă trebuia să-şi asigure subzistenţa. c) Prietenul meu ne găzduieşte pe toţi la el. g) Acest artist cîntă atît de frumos la pian. LEHRSTOCK 7. e) Este tîrziu. încît vreau să ascult încă o dată concertul. b) Sper să vin astăzi la tine. . B.

habt ihr ein Kamel zu wenig. „Sie haben uns geholfen. ohne daß wir miteinander streiten. Originar dintr-o familie bur­ gheză din Augsburg. Zu ihrem Erstaunen blieb nach der Teilung ein Kamel übrig. In vasta sa operă dramatică (Mutter Courage. . wie wir sie aufteilen sollen. Nehmt es und teilt dann. Ich habe selbst nur ein einziges Kamel. Dieses brachten sie ihrem alten Freund zurück. însuşindu-şi apoi teoretic marxism-leninismul. ( V I E R U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK FREUNDSCHAFTSDIENSTE Nach Bertolt Brecht Zu einem alten Araber kamen drei junge Leute und sagten ihm : „Unser Vater ist gestorben. ohne uns einigen zu können. das sind zwei Kamele. Er hat uns siebzehn Kamele hinterlassen. sagten sie ihm. der Zweite ein Drittel. und bringt mir nur. B e r t o l t B r e c h t (1898—1956) este unul dintre cei mai repre­ zentativi scriitori germani contemporani. „Wir danken Ihnen herzlich".34. Este cel mai important dramaturg german al epocii moderne. Brecht s-a alăturat din tinereţe mişcării muncitoreşti. Statt uns zu sagen. und der Jüngste ein Neuntel. um gut teilen zu kön­ nen. daß der Älteste die Hälfte. nahmen das Kamel und teilten die achtzehn Kamele nun so. das sind neun. dennoch stelle ich es euch zur Verfügung. daß der Älteste die Hälfte." Erläuterungen 1. Galileo Galilei e t c j el aplică noua teorie asupra teatrului. der Zweite ein Drittel und der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll. den Willen des Vaters zu erfüllen. damit ihr besser teilen könnt." Sie bedankten sich für diesen Freund­ schaftsdienst. das sind sechs. übernehmen Sie die Entscheidung!" Der Araber dachte nach und sagte : „Wie ich sehe. was übrigbleibt. Wir rechnen und rechnen. hat er im Testament verfügt. bekam. fundamentînd aşa-numitul teatru epic.

î n poezii. Rektion sich bedanken + für + Akk. 151. b) Er besuchte mich. ohne daß ich es wußte. Propoziţiile introduse prin : — ohne daß ( = fără [ca] sä) şi — statt daß ( = în loc [ca] să) sînt propoziţii secundare modale. în acest caz : . CONSTRUCŢIILE (GRUPELE) INFINITIVALE MODALE ohne daß wir uns einigen können. LEHRSTÜCK A scris şi poezie şi proză. PROPOZIŢIA MODALA a) Er war bei mir. zu ihrem Erstaunen = spre mirarea lor. este un luptător activ contra fascismului. Propoziţiile secundare modale. a) Wir rechnen. = a mulţumi pentru GRAMMATIK 1. 596) 2. pag. 'Statt daß er zu Hause bleibt.326 34. ^ohne uns einigen zu können. milita­ rismului şi teroarei. ca de altfel în întreaga sa operă. introduse prin ohne daß şi statt daß. statt (anstatt) daß ich ihn besuchte. dacă subiectul propoziţiei secun­ dare este identic cu subiectul propoziţiei regente. 1. b) Er geht zu seinem Freund ^statt zu Hause zu bleiben. se înlocuiesc prin construcţii infinitivale modale. (vezi schema nr. obscurantismului.

pag.• das Zehntel. Deci : modale pre­ Dacă subiectul propoziţiei regente = subiectul propoziţiei modale.. Excepţii formează die Hälfte = x / 2 (substantival.I — das Neuntel.... de exemplu : der dritte -f. 601) 3.construcţie infinitivală : statt . der neunte -f. der zehnte + 1 . der vierte + I -> > -> das Viertel. zu -j. —• subiectul nu se mai repetă. Excepţii: die Hälfte — ein halb — anderthalb (vezi schema nr. Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale la care se adaugă -l. der Jüngste ein Neuntel der Kamele bekommen soll... H / 2 = anderthalb sau eineinhalb Numeralele fracţionare = numeralul ordinal + l.. 88.1 —> das Drittel. daß der Älteste die Hälfte. — propoziţia modală introdusă prin ohne daß -» construcţie infinitiv ala: ohne . pag. .FREUNDSCHAFTSDIENSTE 327 —-conjuncţia daß se omite. der Zweite ein Drittel. 159. în loc de a (vezi schema nr. 541) . — verbul conjugat se înlocuieşte prin zu + infinitiv. Numeralele fracţionare sînt de genul neutru. Construcţiile infinitivale modale pot fi considerate propoziţii scurtate. NUMERALELE FRACŢIONARE Er hat verfügt. fără a —• propoziţia modală i ntrodusă prin statt daß ->.infinitiv în loc [ca] să . zu + infinitiv (fără [ca] să . exemplul de mai sus) ein halb = 1 / 2 (adjectival) : Ich bleibe eine halbe Stunde hier.

. Das war ein -dienst. war groß. g) Er . ... b) Die drei Brüder haben versucht.. was übrig-.. c) Der . .. ihnen nur eine Bedingung: Sie mußten ihm nach der . 2. .zu -> zueinander ( = unul la altul) einander + neben -^ nebeneinander ( = unul lîngă altul) einander + hinter -» hintereinander ( = unul după altul) (vezi schema nr.. ein Neuntel der . Se întrebuinţează deseori compus cu prepoziţii. Ergänzen Sie! a) Ein alter Araber hatte drei .. pag. .. bekommen. d) So hatte es der Vater im Testament . ... ..... unul altuia.. LEHRSTÜCK ... denn nach der Teilung blieb ein Kamel .. sollte die Hälfte.... den jungen Leuten .. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie den Infinitiv m i t oder passenden Verbs! a) Die drei jungen Leute wünschten. . c) Sie wollten nicht miteinander . .... für den Freundschafts-. und der . ihnen siebzehn . ohne daß wir miteinander streiten.... ... nur das bringen. f) Der Freund war damit einverstanden.) + prepoziţia mit. die Kamele rich­ tig. . 50.. Einander este invariabil. de exemplu : einander + mit -» miteinander ( = unul cu altul) einander -j. unii pe alţii etc.. .. konnten sieb nicht . f) Ein Freund ihres .. e) Die drei jungen . .. .328 4. die Ent­ scheidung.. e) Sie baten einen alten Freund ihres Vaters.. .. 520) Übungen 1.. PRONUMELE RECIPROC 34...... d) Der älteste Bruder sollte die Hälfte der Kamele. b) Er .. i) Sie bedankten sich bei dem alten . Miteinander este format din : pronumele reciproc einander (unul pe altul. der Zweite ein . h) Ihr . stellte ihnen sein Kamel zur . ohne zu des aufteilen helfen übernehmen streiten bekommen erfüllen . den Willen ihres Vaters ..

statt . B. Er stand nicht um 7 auf. b) Sie übersetzt gut. mein Kollege weiß. Ich stieg nicht hier aus. ich zu ihm gehe. f) Gehst du zu Peter. e) Die jungen Leute gingen zum Araber. . b) Er grüßte mich zuerst. a) Die drei Brüder zerbrachen sich den Kopf. i) Geh ein wenig spazieren. Sitz nicht den ganzen Tag im Zimmer! . . zu. Er half den drei jungen Leuten. Sie bedankten sich bei ihm für den Freundschaftsdienst. Sie konnten sich nicht einigen... Sie wollen Ausflüge machen. c) Mein Freund ging weg. wohin ich gegangen bin. Sie schaut nicht ins Wörterbuch. Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen daß.. h) Sie fuhren ins Gebirge. diese sie eingeladen hatte..FREUNDSCHAFTSDIENSTE 329 3.. ich ihn zuerst grüßte.. e) Sie ging zu ihrer Bekannten. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe zu. a) Er stand um 7 30 auf. d) Ich stieg an der Haltestelle „Rosetti-Platz" aus.. Er schrieb keinen langen Brief. d) Er kommt zu mir. statt a) Ich lasse einen Zettel auf dem Tisch. Wir sind gesund. zu! mit um .. f) Wir treiben Sport. Er dachte nicht lange nach. ohne daß! damit." c) Der alte Araber fand die Lösung. ohne . b) Einer der Brüder sagte : „Wir gehen zu einem Freund unseres Vaters. e) Ich schrieb den Brief. Wir streiten nicht. d) Der alte Mann übernahm die Entscheidung. A. Ich wartete nicht auf deine Antwort. c) Er ging an mir vorbei. er dir das Buch gibt ? 4.. Er erwartete mich nicht. ich ihn bemerkte.. g) Er schrieb mir nur einige Worte.

gewußt.. miteinander.. e) Die drei jungen Araber liebten . Der Vater dieser jungen Leute war gestorben. a) Cei trei tineri n-au ştiut cum să împartă cămilele. în loc să merg (eu) la ei. era cămila bătrînului prieten." d) După împărţire rămase o cămilă. 6. und wollten nicht . nacheinander. Vă rog numai ca să-mi aduceţi după împărţire ceea ce va rămîne. în loc să meargă la bibliotecă. fără ca eu să-i fi aşteptat. Sie bedankten sich für den Freundschaftsdienst. Ergänzen Sie einander. (ei) merseră la unul dintre prietenii tatălui lor.. von­ einander. b) Intrucît n-au putut cădea de acord. 7. e) Uimirea celor trei fraţi a fost mare. . Er hatte im Testament verfügt. streiten.. daß der Älteste die Hälfte der Ka­ mele bekommen sollte. Bilden Sie a) b) c) d) e) f) g) h) Fragen! Drei junge Leute gingen zu einem alten Araber. Antworten Sie! a) Weshalb gingen die drei jungen Leute zum alten Araber? b) Wollte der Araber die Entscheidung übernehmen? Unter welcher Bedingung? c) Warum war das Erstaunen der drei Brüder groß ? d) Wurde der Wille des Vaters erfüllt? e) Was taten die jungen Leute nach der Teilung? 8.. b) Wir haben lange nichts .. g) Tinerii îi mulţumiră pentru serviciul său prietenesc.. d) Die zwei Flugzeuge landeten . Der alte Araber half ihnen bei der Teilung. LEHRSTOCK 5. . Übersetzen Sie! A.. c) El le spuse: „Nu vă certaţi! Eu am numai o cămilă. Sie gingen zufrieden nach Hause. c) Diese zwei Kinder spielen oft ... . Er hatte ihnen siebzehn Kamele hinterlassen. totuşi v-o pun la dispoziţie ca să vă ajut la împărţire.. zueinander! a) In der Schule saßen wir . f) Ei luară cămila şi o înapoiară bătrînului. fără a-mi da un telefon.. Die drei Brüder bedankten sich bei dem alten Araber. Prietenii mei au venit la mine i ca să le dau cartea mea.. ca să-mi aducă cartea lor. B. nebeneinander.330 34.

Merken Sie sich! Ich stelle euch meine Bücher zur Wir danken Ihnen herzlich! Wir streiten nie miteinander. a) b) c) d) e) f) Te-am aşteptat o jumătate de oră. dar mie nu-mi plac portocalele. Verfügung. Sun de un sfert de oră şi nimeni nu deschide uşa.FREUNDSCHAFTSDIENSTE 331 C. Iţi mulţumesc. Cît face o treime şi cu o pătrime? Nu pot mînca toată portocala. Ia-ţi jumătatea aceasta. . De ce ai întîrziat? Cîţi ani are nepoata t a ? (Ea) Are un an şi jumătate.

Da auch die Untersuchung der Laube ergebnislos verlief. den sie nicht kannten. sagte der Chef der „Besucher". „Oje!" kam es plötzlich pfeifend über seine Lippen. als er sah. Die Gestapo kam. Er belohnte sie. daß man ihn im Ganzen verbergen konnte. Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken. Der Chef warf sich auf einen Stuhl. Die „Besichtigung" der Wohnung verlief erfolglos. Paul und seine Freunde freuten sich. Die ersten zwei waren mit Paul an der Gartenlaube angelangt. Eines Tages erhielt Paul unerwünschten Besuch. nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte.35. ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen. „Wo kommen denn die her". Immer wenn jemand kam. Er wurde in mehrere Teile zerlegt. Nachher tauchte die brennende Frage auf: Wie und wo verstecken wir ihn ? So klein war der Sender nicht. Der dritte blieb zögernd stehen. Paul hatte eine Idee : „Die Hauptstücke kommen in meine Bienenkörbe. ( F Ü N F U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BIENENKORB Es war kurze Zeit. schrie jetzt der eine." Das war nicht schlecht. so groß wie eine Kirsche. während sein Nebenmann zurücksprang. indem er ihnen zur Winterfütterung reichlicher Zucker gab als in anderen Jahren. roter Fleck. So ging alles lange Zeit gut. da sind sie sicher. Eine Gruppe von Antifaschisten baute einen kleinen Rundfunksender. wie sich seine Kameraden verzweifelt gegen die Bienen wehrten. Ein dicker. Es wurde gesendet. „Wir gehen nicht weg. So sagten sie und wühlten einen ganzen Nachmittag alles durch. öffneten die Gestapoleute die Laubentür und liefen davon. denn Paul wohnte seit einem Jahr außerhalb der Stadt. Dort wurden sie gleich von den Bienen überfallen. zierte schon seinen Nacken. Die Bienen waren wirklich gute Wächter. Nach langen Mühen und Versuchen funktionierte er auch. . Man wollte sich einmal „seine Wohnung ansehen". Paul war sehr stolz auf seine „Tiere" und betreute sie noch liebevoller als zuvor. und außerdem hatten ihn die Faschisten bisher in Ruhe gelassen. Aber die Faschisten verschwanden noch nicht. bevor wir uns nicht den Garten ansehen". und die Bienen sind auch gute Wächter.

wie oft ( = cît de des?). Co n j u n c ţ i i l e während. während sein Nebenmann zurücksprang. e) Es war kurze Zeit... seit ( = de cînd). seit wann? ( = de cînd?). ori de cîte ori. Alte conjuncţii temporale s î n t : seitdem ( = de cînd). fragte der andere . wie sich seine Kameraden wehrten. ex. Propoziţiile introduse prin conjuncţiile subordonatoare während ( = în timp ce. wenn ( = cînd. vadă „Wo kommen denn die her?" = „Dar de unde vin acestea?" mit Mühe = cu greu noch liebevoller = cu şi mai multă dragoste GRAMMATIK 1. b). seitdem. . c) Immer wenn jemand kam. bevor ( = înainte de. PROPOZIŢIA TEMPORALĂ (Generalităţi) a) „Wo kommen denn die her?" rief der eine. ex. bis ( = pînă ce. pînă cînd). den die Bienen nicht kannten. d) Wir gehen nicht weg. c). bis. ansehen = Cică voiau să . bevor wir uns nicht den Garten ansehen.. b) Wir gehen nicht weg.. nachdem introduc propoziţii secundare temporale. wenn. d). ex. als ( = cînd. ließen sie ihn nicht in die Nähe ihrer Körbe kommen. ehe ( = înainte de). ehe. a). bevor wir uns nicht den Garten ansehen. Propoziţiile temporale răspund la întrebările wann? ( = cînd?). wie lange ( = cît? cit timp?). als er sah. nachdem Hitler die Macht ergriffen hatte.. als. ex. bevor. e) sînt propoziţii circumstanţiale temporale. b) Der dritte blieb zögernd stehen. seit. ex..DER BIENENKORB 333 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Nach langen Mühen = După îndelungată osteneală im Ganzen = în întregime Man wollte sich . Î N T R E B U I N Ţ A R E A T I M P U R I L O R ÎN P R O P O Z I Ţ I I L E TEMPORALE a) Während der eine zurücksprang. nachdem ( = după ce.

ging er spazieren. b). bevor er in die Ausstellung ging. Pentru redarea raportului de anterioritate se întrebuinţează : în propoziţia secundară Perfectul Mai mult ca perfectul In propoziţia / \ prezentul (viitorul) imperfectul principală Observaţii. als. Conjuncţia nachdem puţind exprima numai raportul de anterioritate. Trebuie evitată confuzia dintre nachdem ( = după ce). b) 3) raporturi de anterioritate (ex. wenn etc. predicatul propoziţiei introduse prin conjuncţia aceasta nu poate sta decît la perfect (dacă predicatul propoziţiei princi­ pale se găseşte la prezent sau la viitor) şi la mai mult ca perfect (dacă predicatul propoziţiei prin­ cipale se găseşte la imperfect). c şi d). c şi d). O b s e r v a ţ i e . 1. . — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de posterioritate se introduc prin conjuncţiile bevor (ex. gingen sie in den Garten. bis. gehen sie in den Garten. d) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen hatten. Pentru redarea raportului de simultaneitate se întrebuinţează în propoziţia secundară acelaşi timp ca în propoziţia principală. Trebuie evitată confuzia dintre bevor ( = înainte de) şi vorher ( = înainte de aceasta): Er war bei mir. a). 2. vorher war er bei mir. dar : E r machte die Aufgaben. dar : Er ging in die Ausstellung.334 35. Pentru redarea raportului de posterioritate nu există reguli precise în între­ buinţarea timpurilor. — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de simultaneitate se introduc prin conjuncţiile während (ex. nachher ging er spazieren. a) 2) raporturi de posterioritate (ex. — Propoziţiile temporale care exprimă raporturi de antei ioritate se introduc prin conjuncţiile nachdem (ex. Propoziţiile temporale pot exprima şi în limba germană 1) raporturi de simultaneitate (ex. als şi wenn. nachher ( = după aceea) : Nachdem er die Aufgaben gemacht hatte. ehe. LEHRSTOCK c) Nachdem die „Besucher" die Wohnung angesehen haben.

b). Propoziţia temporală se introduce prin ţiuni nerepetate în trecut (ex. regnete es. b) Immer wenn ich zu meinen Eltern fuhr. 596) . 596) Acţiuni : prezente : viitoare: trecute: repetate wenn wenn wenn nerepetate wenn wenn als O b s e r v a ţ i e . 151. pag. — Wann weim — adverb interogativ } conjuncţii temporale 2. a) sau viitoare. pag. Propoziţia temporală se introduce prin wenn: 1) pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex.. reichlich Propoziţia introdusă prin indem este o propoziţie secundară modală. PROPOZIŢIILE TEMPORALE INTRODUSE PRIN WENN a) Wenn du in Bukarest ankommst. als pentru exprimarea unei ac­ (vezi schema nr. 150. se traduce numai verbul predicativ prin gerunziu: .. erwarteten sie mich auf dem Bahnsteig. Propoziţia secundară modală introdusă prin indem răspunde la întrebarea wie? ( = cum?). Dar pe cînd wann este adverb interogativ şi se întrebuinţează numai în întrebarea directă şi indirectă. so rufe mich an. indem er ihnen zur Winterfütterung Zucker gab. c).DER BIENENKORB 335 SAU ALS 1. indem er ihnen Zucker gab = dîndu-le zahăr (vezi schema nr. Conjuncţia modală indem nu se traduce. 2) pentru exprimarea unei acţiuni repetate în trecut (ex. c) Als ich nach Hause ging. PROPOZIŢIA MODALA Er belohnte sie auf seine Art. als şi wenn sînt conjuncţii temporale. Atit als şi wenn cît şi wann se traduc prin „cînd".

Ich warte. în exterior) se construieşte cu genitivul. d şi f). Während er uns besuchte. /prepoziţie + gen. habe ich ihn nicht gesehen. în cazul acesta bis este considerat adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : Ich begleite Sie bis zur Haltestelle. PREPOZIŢIILE 35. den ersten Juli hier. bis< . Prepoziţia außerhalb ( = în afara.336 3. Er ist seit einer Woche in Bukarest. pînă cînd /prepoziţie + acuz. a. erzählte er uns viel Interessantes. während/ . . O b s e r v a ţ i e . LEHRSTOCK (Continuare) P R E P O Z I Ţ I I L E CU GENITIVUL Paul wohnte außerhalb der Stadt. \conjuncţie subordonat. Er bleibt bis Montag. seit şi bis pot fi atît prepoziţii subordonatoare (ex. (vezi schema nr. b. SEIT ŞI BIS - a) b) c) d) e) f) Während seines Besuches erzählte er uns viel Interessantes. Seit er hier ist. . cît şi conjuncţii . în timpul în timp ce de de cînd pînă pînă ce. pag. 573) 4. Nconjuncţie subordonat. Während. Bis se întrebuinţează deseori urmat de o prepoziţie. c şi e). PREPOZIŢII ŞI CONJUNCŢII WÄHREND. conjuncţie subordonat. 121. bis er nach Hause kommt. (ex. < prepoziţie + dat.

Er übersetzt ins Deutsche. 2.. die sie nicht kannten. Ich war in Sinaia. Er ist in Bukarest. Er war zu groß. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wann. h) Er spricht gut Deutsch. Unsere Freunde fuhren mit der Straßenbahn. Ich gehe auf die Fakultät.. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz I Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als. während. b) Ich freute mich sehr. wenn! a) Ich kaufe die Karten im Vorverkauf. werden Sie mich besuchen? . Er sah den Fleck auf dem Nacken des Faschisten. 3. c) Die Bienen waren gute Wächter.. b) .. 1881 . c) . d) Paul konnte nur mit Mühe ein Lachen unterdrücken.. als. Ich komme zu dir. ich wieder in Bukarest bin. f) Ich rufe dich an. ich im vergan­ genen Jahr in Bukarest war. so daß. wenn oder als! A.. d) Ich habe ihn nicht gesehen.. da. Die Hauptstücke des Rundfunksenders waren in den Bienenkörben sicher.. b) Pauls Freunde wußten (es). nachdem. sehen Sie die Fernsehsendung? . nachdem.. Er lernt fleißig. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor.. g) Mein Freund gebraucht immer das Wörterbuch. weil! a) Man konnte den Rundfunksender nicht im Ganzen verbergen.. haben Sie sich das Fernsehgerät gekauft? .. seit. Der Dichter hatte sich von der Begabung des Kindes überzeugt. ich zu Hause bin. 22—Limba germană — c. a) . d) . es dunkel wird. Sie hatten ihm geholfen. c) Der Junge wurde Goethes Liebling. Die Bienen überfielen alle.. e) Er ruft mich immer an.DER BIENENKORB 337 Übungen 1.. machen Sie Licht? . seitdem. Ich traf ihn... e) Paul betreute die Bienen noch besser. i) Wir gingen zu Fuß.

kalt. bei. die Freunde.. zu. nachher. e) Bevor. und. gehen. ich. ich... noch. wir auf dem Flugplatz ankamen.. verbergen. ich. zu. anrufen. die Nähe.. ein wenig. zerlegen. d) Findet der Ausflug statt. jetzt. f) Nachdem. bei... ich gestern auf die Fakultät ging. die Ferien. hineingehen. haben Sie diesen Film gesehen? . sie. gehen. kennen. ich meinen nicht finden konnte. das Essen? g) Ich. ich. a) Indem. es. findet der Ausflug s t a t t ? .. ich.. sie. davon­ laufen. er. die Gartenlaube. in. aussehen. wagen. der Garten. in. in. weggehen. untersuchen. schreiben.. heute. in. durchwühlen. B. sein. m) Seitdem. hat er dich angerufen? . wir. ich. alles... ich. wohnen. in. er.. gehen. nach.. die Faschisten. nachher. diese.. vorher. sie. d) Ich. die Bienen.. Tage. zu ein Freund. ankommen. meine Eltern. Paul. b) Während. sein. b) . Paul. schreiben. d) Während.. ich. er. können. ein Brief. einige. sehr. meine Aufgaben. die Oper. hier. fremd. das Wetter schön ist. sie. ein Jahr. f) . sich ansehen. i) Nachdem. stand das Flugzeug schon startbereit. der Garten. das Gebirge. haben Sie sich diesen Füllhalter gekauft? . 4. ich im vorigen Jahr in Brăila war. die Biene. LEHRSTOCK e) . sie. nicht. die Gestapoleute. nicht. sie. j) Wir sitzen. I) Seit. h) Nachdem. gehen. er. er. in der Garten. ich. schreiben. überfallen. und. sein. ihre. . . e) Vor. kommen. ich. er. sagen. in. sein. eine Freundin. in. das. die Aufgabe. Paul. kommen. ich. wollen. ich in der Stadt war. ich. wir. er. weggehen. schreiben. die Stadt. der Rundfunksender. B. die Leute. die Bienen. es regnet? e) . sein... so schlecht. Bilden Sie Sätze! A. die Faschisten. ein wenig. nicht mehr. werden. klein. jetzt. g) Seitdem. heute. bei. die Gestapoleute. f) Spazierengehen. immer. c) Als. begegnete ich deinem Bruder. überfallen.. ich. a) Während. gehen. der Teil. er.. nicht. wie. b) Wenn.. a) . lassen. sein. c) Bevor. meine Eltern. er. ich. ruhig. die Laube. c) . du. hier.338 35. k) Seit.

außerhalb.DER BIENENKORB 339 n) Alle. dauern. bis. Setzen Sie alle.... von. Bukarest. sein. 7. Sie sollen nicht auf uns warten. können.. eine Antwort.. q) Er. zu. zu! a) Wir beeilen uns. keine Zeit. Peter. Vorschlag.. in. der Bahnhof? 5. Er hatte uns nicht eingeladen. p) Mein Freund. e) Sie fuhren mit der Straßenbahn.. h) Er hat diesen schweren Text übersetzt. außer. die Stadt. ohne . außerdem. Sie können ihn verbergen. o) Ich. warten. keine Lust.. Sie bauten einen kleinen Bundfunksender. Sie. Tag gedauert.. das Zentrum. alles oder ganz ein! a) Die Fahrt hat einen . a) Einige Antifaschisten versammelten sich. geben. zu. der Weg. du. zu oder statt . Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne . b) Paul sagte : „Wir verstecken die Hauptstücke in meinen Bienenkörben. bis.. bleiben. statt daß oder in eine Infinitivgruppe mit um . zu. b) Sie gingen zu ihrem Freund.. . zu! mit um . statt . Er lernte nicht. Sie gratulieren ihm. ging gut. dazu. d) Er kommt zu mir. Er hat nicht das Wörterbuch benützt. Sie fanden nichts. haben. ohne daß. Sie gingen nicht zu Fuß. f) Wir besuchten ihn. Der Lehrer hatte ihn nicht gefragt. lange.. 6. die Oper. einverstanden. ich. Ich gehe nicht zu ihm. zu." c) Paul und seine Freunde mußten den Sender zerlegen. haben. Dienstag. bis. r) Ich. auch.. arbeiten.. mit. in. s) Wie. g) Er ging ins Kino. Wir verstecken sie nicht bei euch. b) . Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit damit. d) Die Faschisten wühlten alles durch.. ich.. gehen. heute. c) Er sprach.

. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) Ich habe dir . albinele i-au gonit pe fascişti.. Antworten A.. a) b) c) d) e) Părinţii mei locuiesc de un an la Bucureşti.. Geben Sie den Inhalt des Textes „Der Bienenkorb" 10. Schüler an dem Ausflug teilgenommen? Gestern hat es den . als Sie gestern keine Theaterkarten fanden? Sie Ihre Tante einlud? Sie längere Zeit keine Nachrichten von Ihren Eltern hatten? wieder! 9.. d) Prietenii nu ştiau unde să-1 ascundă. Sie! 8. Haben . gesagt. Gute zu deinem Geburtstag. . Was machen Sie.. Wir .. b) Cîţiva luptători antifascişti hotărîră să construiască un post de emisie. Tag geregnet. wenn C.. a) Paul. e) Paul le spuse: „îl ascund. un luptător antifascist. Was machten Sie. locuia de un an în afara oraşului. Ich wünsche dir . müssen pünktlich sein. Übersetzen Sie! A.. c) Acesta funcţiona foarte bine. f) Paul a avut dreptate.340 35. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Wann spielt die Handlung dieser Erzählung? Was beschloß eine Gruppe von Antifaschisten? Welche Frage tauchte auf? Welchen Vorschlag machte Paul? Waren die Freunde mit dem Vorschlag einverstanden? Warum kamen die Faschisten zu Paul? Wie verlief der „Besuch"? Worauf war Paul stolz? Wie belohnte er seine Bienen? Sie Sie das Sie Sie am nächsten Tag Stunden haben? keine Stunden haben? Wetter schön ist? eine falsche Telefonnummer wählen ? sich nicht gut fühlen? B. Cîţi ani au trecut de cînd nu ne-am văzut? Ce faci în timpul verii? Ce ai făcut (tu) în timp ce (eu) am fost la bibliotecă? De cînd înveţi germana ? — învăţ de un an. B. am paznici foarte buni de care sînt mîndru : albinele mele"..

după aceea am mers la bibliotecă. Invăţînd regulat. Ce a spus (el). După ce am fost la facultate. o) îmi daţi voie să vă conduc pînă la autobuz ? . la unchiul nostru. Acum sora mea este la Sinaia. Înainte de aceasta a fost la ţară. sora mea a fost la o mătuşă. vei face progrese frumoase. cînd te-a văzut ? El se bucură mult ori de cîte ori mă vede. Nu mi-ai spus nici cînd şi nici unde l-ai întîlnit.DER BIENENKORB 341 f) g) h) i) j) k) I) m) în timpul concediului am fost atît la munte cît şi la mare. n) înainte de a pleca la Sinaia. am mers la bibliotecă. Am fost la facultate.

Als am nächsten Morgen die Truppe fortgezogen war. In dieses Städtchen zog eines Tages ein Mann. jedermann weiß." Und so blieb er bei den Grünwieseiern „der junge Engländer"." Am nächsten Tag erzählte der Wächter : „Der fremde Herr hat Besuch bekommen. und trotz der Versuche. und wenn der Lehrer und der Bürgermeister oder der Arzt ein Gericht mehr bei Tisch haben. Der fremde Herr erklärte dem Wächter: „Es ist mein Neffe. Es saß aber noch eine Person im Wagen.36. und weil er die schlechten Sitten der Bewohner nicht teilen wollte. Kurz. Auch der junge Engländer war nie zu sehen. Alles kennt sich. lebte er ganz für sich allein. wie sie alle sind. Es war schon Nacht. man klatscht über alles und jeden und hat seine Freude daran. und er versteht noch wenig Deutsch. hatte man nichts über den Mann erfahren können. ließ der fremde Herr einen Wagen kommen und fuhr zu demselben Tor hinaus. die dem Fremden oft lästig fielen. doch hörte man oft in dem Haus des Fremden einen schrecklichen Lärm. die den Hut tief ins Gesicht gedrückt hatte. ( S E C H S U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER Nach Wilhelm Hauff Grünwiesel ist ein Städtchen. Kein Wunder. Die Truppe zeichnete sich durch einen Orang-Utan aus. die an den Fenstern vorbeigingen. wie es da und dort zugeht. der auf zwei Beinen ging und allerlei Kunststücke zu machen verstand. Die Leute aber. und noch immer hieß er in der Stadt „der fremde Herr". sahen den Jungen unglaublich schnell durch alle . So vergingen Jahre. als er wieder dort erschien. Sein Neffe ist hier. Nachmittags kommen dann die Frauen zueinander auf Besuch und sprechen bei starkem Kaffee und süßem Kuchen über diese große Begebenheit. Er mietete sich ein großes Haus. Eines Tages kamen Leute mit fremden Tieren ins Städtchen. daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und als eine verdächtige Person angesehen wurde. Er versteht noch wenig Deutsch und scheint Engländer zu sein. so weiß es schon zu Mittag die ganze Stadt.

Daraufhin zum Bürgermeister gerufen. = .. 2) Alles kennt sich = Toţi se cunosc 3) . will ich ihn in die Gesellschaft von Grünwiesel einführen. ce se întîmplă în dreapta şi în stînga 4) 5) 6) 7) Kurz . Darum schlage ich ihn manchmal.... Acti­ vitatea sa literară se rezumă doar la 2—3 ani..... Aus demselben Grund habe ich ihn auch bis jetzt nicht ausgehen lassen.. erklärte der Fremde : „Mein Neffe ist sehr klug und intelligent... în acest timp însă a crea* o serie de opere (mai ales nuvele şi basme) care i-au asigurat un loc bin« meritat în literatura germană. er ist aber leider faul und lernt nicht gern Deutsch.. Wenn er sich bessert. In opera lui Wilhelm Hauff se disting două trăsături esenţiale. 8) den Hut tief ins Gesicht gedrückt = cu pălăria trasă adînc pe ochi 9) Daraufhin zum Bürgermeister gerufen . = Pe scurt .. »'ie es da und dort zugeht = . . und der Alte lief ihm mit einer Peitsche in der Hand nach.. şi încă şi acum era numit . ceea ce explică trăsăturile fantastice şi nercaliste din opera sa.. = Fiind chemat după aceea la primar . foarte retras Kein Wunder = Nu-i de mirare . pe de altă parte însă se remarcă o puternică tendinţă de a prezenta în mod realist aspec­ tele societăţii timpului său.. ganz für sich allein = de unul singur. Lexik Antonyme stark =f= schwach die Ruhe =f= die Unruhe ." Erläuterungen 1) W i l h e l m H a u f f s-a născut în 1802 şi a murit în 1827..DER JUNGE ENGLÄNDER 343 Zimmer laufen. Pe de o parte Hauff stă sub influenţa romantismului conservator.... und noch immer hieß er .

= a se bucura (de ceva în sich freuen + über + Akk. : Wann ? . dacă — introduce wenn <f Întrebare ^ cînd — introduce Întrebare propoziţii condiţionale. a pălăvrăgi ansehen + Akk. werde ich ihn in die Gesellschaft einführen.\ a striga ansehen als — a lua drept das Gericht^. = a bîrfi. vagonul der Wagen — automobilul —a se muta \ trăsura Rektion Freude haben + an + Dat. Propoziţia condiţională reală răspunde la întrebarea : Unter welcher Bedin­ gung ( = în ce condiţie) ? . a împărţi ziehen —a trece a împărtăşi . nachlaufen + Dat.344 36. Conjuncţia wenn poate să introducă nu numai propoziţii temporale. + als + Akk.judecata judecătoria verstehen / a înţelege —a scoate \ a se pricepe —atrage teilen. ci şi propoziţii condiţionale reale. LEHRSTOCK Vieldeutige Wörter ansehen—a privi y felul de mîncare 'a chema rufen. In cazul acesta se traduce prin dacă. = a se bucura (de ceva klatschen -f über + Akk. : Unter welcher Bedingung? propoziţii temporale. = a se bucura (de) sich freuen + an + Dat. = a fugi după prezent) viitor) trecut) a lua drept GRAMMATIK 1. PROPOZIŢIA CONDIŢIONALĂ REALĂ Wenn er sich bessert. = a se bucura (de ceva în sich freuen + auf + Akk. = a considera drept.

a). . Verbul lassen întrebuinţat ca verb predicativ formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate verbele predicative. cît şi verb auxiliar ( = a părea. Ca verb auxiliar se construieşte cu infinitivul cu zu al verbului predicativ. oder. Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate.{ periectul I jj a j. b) Der Neffe scheint Engländer zu sein. 304. ex. sondern. . acestea nu trebuie repetate. ex. a). 3.P . . b) Der fremde Herr hatte einen Wagen kommen lassen. b) Kein Wunder. adică : haben + participiul perfect (ex. Contragerea se face în special in propoziţii coordonate legate prin conjunc­ ţiile und. / 5. Verbul scheinen-schien-geschienen poate fi atît verb predicativ ( = a stră­ luci. PROPOZIŢIILE CONTRASE a) Man klatschte über alles und jedengi und [mag] hatte seine Freude daran. ca perf. Contragerea n u se poate face niciodată după conjuncţia denn. PERFECTUL ŞI MAI MULT CA PERFECTUL VERBULUI LASSEN a) Ich habe das Heft zu Hause gelassen. daß der Fremde große Unruhe im Städtchen verursachte und| daQ_jl䣗¥teificl!e\ als eine verdächtige Person angesehen wurde. aber. b). b) (vezi pag. doch. b). atît principale (ex. VERBUL SCHEINEN a) Die Sonne scheint.m. Grammatik 3). Verbul lassen ca verb auxiliar de med (pe lîngă infinitivul unui verb pre­ dicativ) formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca toate celelalte verbe modale. adică : haben + infinitivul prezent (ex. a) cît şi secundare (ex. verb predicativ / lassen / \ > verb auxiliar / \ m Pe"ectul l haben -f participiul perfect ca erf -f . e n _j_ infinitivul prezent m. auch.DER JUNGE ENGLANDER 345 2. au una sau mai multe părţi de propoziţie comune.

... die Ferien. hörten ihm alle aufmerksam zu.. hörten sie einen großen Lärm.. LEHRSTÜCK Übungen 1. der Wächter erzählte.. Übersetzen Sie die Sätze ins Rumänische! a) Der fremde Herr läßt einen Wagen kommen. .. dem Bürgermeister vorbei... c) Er ließ sich einen Mantel nähen. Es ist eine schlechte Sitte. In der Erzählung Der junge Engländer sind viele groteske und phantastische Züge vorhanden. mietete er sich ein großes Haus. 3... Der Schüler freut sich . Fremde fuhr zum Tor hinaus. Er ging . freute sich die Mutter .346 36. das erhaltene Buch.. Grünwieseier hatten ihre Freude daran. Wächter erschien aufgeregt im Städtchen. b) Immer . den Vortrag. die Leute an seinen Fenstern vorbeigingen.. d) ... den ich halten muß. besonders wenn es von der englischen Bourgeoisie stammte. mein Kommen. saß ein junger Mann mit ihm im Wagen.. 5. Wächter erzählte vom Besuch des Neffen. Viele Leute nahmen . die Leute mit den fremden Tieren kamen.. Grünwieseier klatschten gerne. alles zu klatschen. e) . welche die Sitten des deutschen Volkes verachteten und alles Fremde bewunderten. der Fremde nach Grünwiesel kam. 2.. ein! 4.. Bilden und! a) Der Der Der b) Die Die c) Der Der a) b) c) d) e) f) g) Sie zusammengezogene Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktion Fremde mietete einen WTagen. Setzen Sie die Präpositionen Ich freue mich .. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie wenn oder als! a) . der Versammlung teil.. Setzen Sie das Verb lassen ins Perfekt! B. war große Freude im Städtchen. die bald beginnen. . dennoch bieten der ganze Hintergrund und die handelnden Personen ein realistisches und typisches Bild der deutschen Provinzstadt. Ich denke . ohne ihn zu bemerken. c) . der Fremde zurückkam. Fremde kam erst in der Nacht zurück.. Als ich nach Hause kam. Übersetzen Sie! In der Erzählung Der junge Engländer verspottet Hauff die Beschränktheit jener Schichten des deutschen Bürgertums... A. b) Ich lasse mir ein Paar Schuhe machen.

nepoliticos.. Musik. Leiten Sie den ersten Satz durch wenn ein! stellung ! a) Die Bewohner des Städtchens Grünwiesel sahen einen Fremden. b) Străinul trăia foarte retras. mir nicht... f) Der Fremde ließ den Bürgermeister grüßen.. c) Străinul rîse de acrobaţiile maimuţei. 6. f) El se întoarse în aceeaşi zi cu un domn străin. Ich gehe allein. schmecken oder gefallen! a) b) c) d) e) f) g) Der junge Engländer . e) Nimeni nu ştia unde plecase străinul.. Übersetzen Sie! A. Achten Sie auf die Wort­ 7.. den Grünwieseiern besonders gut.DER JUNGE ENGLÄNDER 347 d) Der Bürgermeister ließ den Fremden bitten. . 8. Antworten Sie! a) Warum wollte der Fremde für sich allein leben? b) Was brachte die Truppe nach Grünwiesel ? c) Was tat der Fremde. In einer Stunde weiß es das ganze Städtchen. sie haben sie besonders . g) Ich lasse den Brief auf dem Tisch... d) într-o zi străinul ceru o trăsură şi plecă din orăşel. Sie waren begeistert. h) Er läßt Sie herzlich grüßen. b) Er kommt nicht... Den Kindern .. din această cauză el fu luat drept o persoană suspectă. .. Die Grünwieseier wollten . c) Ein Fremder kommt nach Grünwiesel. Deutsch. das Essen ausgezeichnet.. Wir lernen . wer der Fremde ist. e) Der Fremde ließ die Grünwieseier lange auf das Erscheinen des Neffen warten... Gebrauchen Sie gern. ihn am nächsten Tag zu besuchen. Schokolade.. wissen. ein gutes Buch und hört . Er liest .. d) Die Frauen kamen beim Kaffee zusammen. Sie klatschten über jeden. nachdem die Truppe fortgezogen war? d) Welche Erklärung gab der Fremde dem Wächter über seinen Gast? e) Warum wurde der „Neffe" der „junge Engländer" genannt? f) Warum wurde der Fremde zum Bürgermeister gerufen ? g) Was versprach der Fremde dem Bürgermeister? 9. Uns . a) Străinului care se mutase la Grünwiesel nu-i plăceau moravurile locuitorilor acestui oraş. Dein Benehmen ..

Der fremde Mann lebte ganz für sich allein. Străinul îi spuse primarului: „Vreau să-1 introduc pe nepotul meu în societatea din Grünwiesel. kein Wunder. dar este leneş şi nu vrea să înveţe. Es ist Winter. . Anda pare să se grăbească. Toţi l-au considerat pe tînărul nepot drept englez. Er weiß. Uneori trebuie să-1 bat chiar cu biciul. I-ai permis surioarei tale să meargă la filmul acesta? Merken Sie sich! B. Mobila lor pare să fie nouă. Cartea pare să fie bună. Noi vizităm pe acelaşi coleg. Locuitorii din Grünwiesel doreau să-1 cunoască pe tînărul englez. Paznicul spusese aceasta. viu cu el la dum­ neavoastră. daß es kalt ist. Ţi-am lăsat caietul la bibliotecară. wie es da und dort zugeht. Andrei şi Alexandru locuiesc în acelaşi cămin studenţesc. Nepotul meu este foarte inte­ ligent." I) Locuitorii din Grünwiesel se bucurau că străinul îi va vizita în curînd cu nepotul său.348 36. LEHRSTOCK g) h) i) j) k) Persoana străină avea pălăria adînc trasă pe ochi. Er versteht schon Deutsch. Mi-am făcut un costum. Cînd va vorbi bine germana. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Alles kennt sich. Der Mann hatte den Hut tief ins Gesicht gedrückt. Plecăm mîine cu acelaşi tren.

und der Neffe beruhigte sich. je einen so netten jungen Mann in Grünwiesel gesehen zu haben. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein." Der junge Engländer war allein bei dem Konzert erschienen. so kann ich zum Konzert nicht kommen. Die Anwesenden erstarrten vor Schreck. und man konnte sich nicht erinnern. denn der -viel bewunderte junge Engländer war . Vor dem Konzert besuchte der Fremde den Bürgermeister und sagte ihm : „Ich bin krank. Der fremde Herr zog ihm in solchem Falle die Halsbinde fester zu. und wenn ich mich morgen nicht besser fühle. ein Affe.. warf seine Perücke weg und zog die Handschuhe aus. ( S I E B E N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER JUNGE ENGLÄNDER (Fortsetzung) Endlich begann der Fremde seinen Neffen auszuführen.. Seine Meinung war ausschlaggebend für die Grünwieseler.37. er ist manchmal übermütig. Nur manchmal benahm sich der Neffe ganz ungebührlich. zog der junge Engländer seinen Schuh aus und warf ihn ihm an den Kopf. . Die Grünwieseier aber schrieben das seiner Jugend zu und behaupteten. denn er war doch angeblich Engländer! Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens. Wenn Sie ihm aber die Halsbinde lockern oder ganz abnehmen. Er sang aber ganz falsch. Die Tochter des Bürgermeisters hatte dabei mit dem Neffen ein Duett vorzutragen. Als der Organist ihn darauf aufmerksam machte. Der junge Mann erwies sich als ein hervorragender Schachspieler. Daraufhin wurde der Neffe noch wilder. Als die Reihe an ihn kam. Folgender Vorfall wird aber der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben : Ein großes Konzert sollte die Wintervergnügungen beschließen. Ich bitte Sie. Er rauchte eine große Pfeife und trug eine große Brille. Der Bürgermeister stürzte sogleich hinzu und lockerte die Halsbinde. bestieg er das Podium und begann zu singen. Da begann der Neffe wilde Sprünge zu machen. wird er wieder artig. Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden und nahm die Halsbinde ab. auf meinen Neffen aufzupassen.

"er = proprieta­ tea setzen — setzte — gesetzt — a aşeza übersetzen — übersetzte —• übersetzt = a traduce der Übersetzer.auî + Akk. = a da urmare.. -es. -en = traducerea fortsetzen — setzte fort — fortgesetzt = a continua die Fortsetzung. . Vieldeutige Wörter das Alter / \ bătrîneţea vîrsta beschließen a hotărî a încheia Wortfamüien sitzen — saß — gesessen = a şedea der Sitz. = cu totul necuviincios . = a atribui (cuiva) aufpassen + auî -\. -n.. -en = continuarea ansetzen — setzte an — angesetzt = a fixa besetzen — besetzte — besetzt = a ocupa Rektion sich erfreuen + Gen. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) 2) 3) 4) .... -s. ganz ungebührlich.Akk. -e = 1) sediul.= posesorul. die Halsbinde fester zu = . -s...= traducătorul die Übersetzung. = Cînd îi veni rîndul Lexik Synonyme die Halsbinde — die Krawatte der Vorfall — die Begebenheit das Ende — der Schluß Antonyme die Jugend =f= das Alter artig =f= unartig ausziehen =j= anziehen cravata mai tare. a da ascultare (cuiva) erstarren -\. = a atrage atenţia (asupra) befolgen + Akk.. in diesem Alter = la această vîrstă Als die Reihe an ihn kam . .. pro­ prietarul das Besitztum.Dat.. reşedinţa. 2) locul (de şezut) die Sitzung.vor + Dat. -s. zog . -en = şedinţa der Vorsitzende. -n = preşedin­ tele besitzen — besaß — besessen = a poseda der Besitzer. strîngea . = a încremeni (de) .350 37. = a se bucura (de) zuschreiben -\. = a fi atent (la) aufmerksam machen -j.

201. a) Er soll heute kommen. într-o propoziţie în care sînt două verbe. b). . b) Die Grünwieseier behaupteten. 2. haben sau sein B. INFINITIVUL PERFECT ACTIV A. in diesem Alter ebenso gewesen zu sein. b) precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. a) Man konnte sich nicht erinnern. a). Grammatik 4). je einen so netten jungen Mann in Grün­ wiesel gesehen zu haben. fie la infinitivul perfect (ex. FORMAREA V I I T O R U L U I II Folgender Vorfall wird der Freude der Grünwieseier ein Ende gemacht haben. b) Er soll heute gekommen sein. Infinitivul perfect exprimă o acţiune încheiată (ex. b). a) sau sein (ex. a) (vezi pag. Infinitivul prezent exprimă o acţiune neîncheiată (ex. Viitorul II = prezentul werden + infinitivul perfect al verbului de conjugat. predicatul stă la viitorul II. în această propoziţie. VIITORUL II (VIITORUL ANTERIOR) A. participiul jugat Infinitivul perfect activ infinitivul perfect al verbului de con­ + prezent ^ ^ . al doilea se pune fie la infinitivul prezent (ex. Infinitivul perfect activ se formează din: — infinitivul prezent activ al verbului auxiliar haben (ex.DER JUNGE ENGLÄNDER 351 GRAMMATIK 1.

COMPLEMENTUL GENITIVAL 5) legat Complementul genitival poate fi exprimat atît printr-un substantiv cît şi printr-un pronume. Î N T R E B U I N Ţ A R E A V I I T O R U L U I II 37. Grammatik 5) 4. complementul genitival se întrebuinţa mult mai frecvent. astăzi îl găsim numai după un număr restrîns de verbe şi adjective. în limba germană complementul poate să stea : 1) 2) 3) 4) la la la la genitiv (ex. cu) . (vezi pag. d) : complement infinitival (vezi pag. Der fremde Herr erklärte dem Wächter.rühmte mich — sich gerühmt = a se făli (cu) — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de. Die Grünwieseier freuten sich auf das Konzert. unei bănuieli : Er wird schon gekommen sein = Ich glaube. a) : complement genitival dativ (ex. daß er schon gekommen ist. 201. b) : complement la dativ acuzativ (ex. De exemplu : — verbe reflexive : sich sich sich sich sich sich annehmen bedienen enthalten erfreuen rühmen schämen —• nahm mich an — sich angenommen — a se ocupa (de) — bediente mich — sich bedient — a se servi (de) —• enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) — erfreute mich — sich erfreut — a se bucura (de) •—. b) pentru exprimarea unei presupuneri. Er vergaß anzurufen. 165. COMPLEMENTUL (Generalităţi) a) b) c) d) e) Der junge Engländer erfreute sich eines immer größeren Ansehens. e). c) : complement la acuzativ infinitiv (ex. Der junge Engländer bestieg das Podium. In limba mai veche. Grammatik 4) de verb printr-o prepoziţie (ex.. încheiate înaintea altei acţiuni viitoare. . 3. complement prepoziţional. LEHRSTOCK Viitorul II se întrebuinţează: a) pentru exprimarea unei acţiuni viitoare..352 B.

2. Die Grünwieseier scheinen die Lehre des Fremden (verstehen). Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv a) b) c) d) e) f) des Aktivs (Perfekt) ! Ich kann mich nicht erinnern. 22—Limba germană — c. 3. pe lîngă acuzativul persoanei. h) Er muß gestern (wegfahren). den Rat des Fremden (befolgen). Der Schüler behauptete (lernen). 1881 . Setzen Sie das eingeklammerte Verb in den Infinitiv des Passivs (Präsens) I a) Diese Ausstellung muß (besichtigen). c) Die Kinokarten können im Vorverkauf (kaufen). aber ich hoffe dennoch (ver­ stehen). genitivul lucrului: entheben — enthob — enthoben = a destitui. einen Brief auf dem Arbeitstisch (finden). g) Der Bürgermeister versicherte. Der kleine Muck und Kalif Storch. Besonders beliebt sind seine Märchen Das kalte Herz. Übersetzen Siel Wilhelm Hauff schrieb in den wenigen Jahren seiner literarischen Tätigkeit eine Reihe von Märchen. Die Truppe soll heute (ankommen). Der Bürgermeister erklärte.DER JUNGE ENGLÄNDER : — verbe intranzitive : bedürfen —• bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) gedenken — gedachte—• gedacht — a-şi aduce aminte (de) —• verbe tranzitive care cer. e) Die Märchen von Wilhelm Hauff sollen im Original (lesen). jemals in Grünwiesel (sein). d) Ich spreche noch nicht gut Deutsch. a scuti (de) versichern —• versicherte — versichert = a asigura (de) würdigen— würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) — adjective : bewußt — conştient (de) fähig = capabil (de) habhaft (werden) = a pune mîna (pe) sicher = sigur (de) würdig = demn (de) Übungen 1. Der Fremde soll den Neffen (schlagen). die zu den schönsten der deutschen Literatur gehören und von großem Wert sind. b) Die Fortsetzung soll (lesen).

... daß wir h') ... 7. a) b) c) d) e) f) g) h) B.. (ihr Benehmen). Futur! Übersetzen Sie! a) Ein Bewohner von Grünwiesel erzählte Hauff die Geschichte. b) Ich überzeugte mich . (die Wirkung) seines Scherzes sicher. warten Sie? schreiben... . Der Bürgermeister versichert den Fremden ..... freust du dich? meine Handschuhe gefunden habe. a) b) c) Wörter ein! Achten Sie auf den Fall! Wir bedienen uns ... . g) Sie warten . d) Der Student lernt die Lektion bis morgen.. Die alte Frau bedarf . (die Hilfe)... (seine größte Zufriedenheit).. Er ist ... daß V) . überzeugtest du dich? er sehr tüchtig ist. Niemand enthielt sich . in Liebe (er). . in der Bibliothek und lesen. .. Unser Kollege erfreute sich .... b) Unsere .. würdig (das Lob).. h) Ich freue mich ... Setzen Sie Wörter aus den Wortfamilien von sitzen oder setzen ein! a) Die Studenten . Setzen Sie das Prädikat in das II. f) Wir sprachen . d') . 5... c) Er ruft dich um 5 Uhr an... . gewöhnte sich das die Aufgaben allein zu machen.. spracht ihr? sere Ferien verbringen werden.. Die Grünwieseier waren sich . Der Fremde war ... wo wir unf) . daß die Prüa') ... 6. Itellius rühmte sich . f) Dein Bruder geht zum Konzert. (ihre Fehler) nicht bewußt. (die Stimme).. Setzen Sie die eingeklammerten A.354 37. c) Er bedankte sich . Sie gedenkt . . d) Das Kind gewöhnte sich .. Setzen Sie die Pronominaladverbien ein! a) Ich denke . Kind ? e) Ich freue mich .. (das Wörterbuch). . sind im ersten Abteil dieses Wagens.... (sein Reichtum).. h) Dein Neffe erlernt bald die deutsche Sprache. (das größte Ansehen).. daß ich e') ... daß wir Ihnen g') ... LEHRSTOCK 4. g) Der Kollege war an diesem Tage krank.. Die Grün wieseler schämten sich .... e) Das Konzert beginnt um 19 Uhr. denkst du? fungen in Kürze beginnen... freust du dich? ans Meer fahren werden. bedankte er sich? ihm geholfen hast. daß du c') ... b) Der junge Engländer begeisterte die Grünwieseier durch sein Benehmen.. .

Übersetzen Sie ! A.. Ich führe meinen Neffen aus.. Er war angeblich Engländer. Se spune (Folosiţi sollen!) că (ea) a venit. ? Seine Vorlesung war für sechs Uhr . .. wenn sich sein Neffe ungebührlich benahm? Wie fanden die Grünwieseier den jungen Engländer? Welcher Vorfall machte der Freude der jungen Leute ein Ende? Weshalb war der junge Engländer allein bei dem Konzert erschienen ? Wie benahm er sich dort? Was tat der Bürgermeister. Cartea aceasta trebuie cumpărată. Er kommt an die Reihe.. um ihn zu beruhigen? Was sahen die Grünwieseier.. Unser Professor war der . Merken Sie sich! Seine Meinung war ausschlaggebend. Antworten 9. . . Ea trebuie să vină imediat... viele Bücher. als der junge Engländer die Perücke wegwarf ? 8.. Er hat diesen schweren Text fehlerlos . f) Străinul n-a venit cu „nepotul" său la concert. . Ein Vorfall machte ihrer Freude ein Ende. ori de cîte ori tînărul englez se ducea la el. dieser Novelle gelesen? Sie! Wie benahm sich der junge Engländer? Was t a t der Fremde.. Hast du die ... a) Străinul s-a gîndit să cumpere un orangutan... Nu pot să-mi aduc aminte să fi auzit acest menuet. e) Gînd tînărul nu era cuminte. Ist dieser Platz . Die Bauern sind jetzt die . ci a plecat din oraş. străinul îi strîngea cravata mai. a) b) c) d) e) f) g) El trebuie să cumpere cartea aceasta.. Ea trebuie să fi venit. B.. tare. . des Bodens.DER JUNGE ENGLÄNDER 355 c) d) e) f) g) h) i) a) b) c) d) e) f) g) h) Wir hatten gestern eine . d) Primarul se bucura mult. b) Purtarea tînărului a plăcut celor din Grünwiesel foarte mult.. El trebuie să fi cumpărat cartea. c) Părerea tînărului era decisivă pentru cei din Grünwiesel. Mein Freund .

Wie hieß das Stück noch. das war wirklich ein Trauerspiel".. das war eine schreckliche Geschichte. Erinnerst du dich noch. Hafenarbeiter. die Gretchen-Tragödie aus dem „Faust" aufzuführen. half es nichts. das ist schon viele Jahre her —• im Ernst-Drucker-Theater. daß eine Stimme vom Himmel rief : „Sie ist gerettet. Einer der Regisseure dieses Volkstheaters war vor Jahren auf den Gedanken gekommen. Der Satan in eigener Person spielte mit. erwiderte Frau Hardekopf. ja. ein Vplkstheater. Und am Schluß gab's einen richtigen Theaterskandal.38. antwortete der alte Hardekopf. Aber schlecht war's nicht. „So etwas möchte ich nicht wieder sehen." Das war den . Mord und Kerker. am Ende wurde die arme Unschuld befreit. Straßenverkäufer. „Also. So gefiel es dem Publikum. da wurde eine schreckliche Sache gegeben. Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde. „Es war von Goethe. Johann? Erinnerst du dich ?" „Faust". gab es am Schluß einen so großen Skandal. (ACHTUNDDREISSIGSTES) L E H R S T Ü C K EIN THEATERSKANDAL (aus dem Roman „Verwandte und Bekannte") Nach Willi Bredel „Wir waren einmal vor . Fischhändler." „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten. — ach. „Das kann doch nicht schlecht gewesen sein!" „Aber recht traurig war's! Und ungerecht!" Das Ernst-Drucker-Theater in Hamburg. hatte als Publikum Seeleute. Pauline. Johann?" „Natürlich erinnere ich mich.." „Von Goethe?" rief Carl Brenten erstaunt. Als Doktor Faust sein Gretchen im Kerker zurücklassen und sich mit seinem Teufelsbegleiter aus dem Staube machen wollte. und die aufgeführten Schauspiele waren Possen. wie ihn das schöne alte Theater noch niemals erlebt hatte.

dennoch beruhigte sich das Publikum nicht. ich habe schlecht an dir gehandelt. Willi Bredel a fost arestat de cîteva ori. darum frage ich dich : Willst du mich heiraten?" Und Gretchen antwortete leise: „Ja. 3) da wurde eine schreckliche Sache gegeben — da wurde eine schreckliche Sache aufgeführt 4) das ist . Ich will es gut machen.. Erläuterungen 1) W i l l i B r e d e l (1901—1964) originar dintr-o familie muncitorească...S. Als es im Zu­ schauerraum still geworden war. Heiraten soll er sie! .. în 1934 s-a refugiat în Cehoslovacia şi pe urmă în U.. muncitor. scriitorul a luptat cu arma în mînă în rîndurile armatei republicane.? = Ce vrea să zică. ? Ce vrea să însemne . aufs höchste entrüstet.. Opera cea mai importantă a lui Willi Bredel este trilogia Verwandle und Bekannte.. el însuşi strungar. viele Jahre her = sînt mulţi ani de atunci 5) da gab's (gab es) einen richtigen Theaterskandal — es war ein richtiger Theaterskandal.. Heinrich!" Dann gaben sie sich die Hand. 2) Johann Hardekopf. und schrien : „Was heißt hier gerettet? . ? 11) Her mit dem Doktor! = Să vină încoace doctorul! . Männer und Frauen erhoben sich.. In timpul războiului civil din Spania. Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenom­ men worden sein. Din cauza activităţii sale politice.. Das ist Unsinn! Heiraten soll er sie! . care oglindeşte etapele cele mai importante din viaţa şi lupta clasei muncitoare din Germania. Gretchen.. „Was heißt hier Goethe! .EIN THEATERSKANDAL 357 Hamburgern ein zu mystischer und unsicherer Trost . In anul 1933 a fost internat într-un lagăr de concentrare din care a reuşit să evadeze. Das sind nur Ausreden! ...R..... Er soll sie heiraten!" Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes ... Her mit dem Doktor! . begann der Doktor : „Verzeih mir.. 6) recht traurig wafs — sehr traurig war es 7) die arme Unschuld —• das arme unschuldige Mädchen 8) vor Jahren = cu ani în urmă 9) aufs höchste entrüstet = indignat la culme 10) Was heißt ." Endlich traten Gretchen und Doktor Faust auf die Bühne.S. Dintre celelalte opere ale scriitorului mai amintim aici o monografie con­ sacrată eroicului conducător al clasei muncitoare germane Ernst Thälmann. a devenit activist al partidului comunist şi apoi a colaborat la diferite ziare progresiste.. soţia sa Pauline şi ginerele lor Cari Brenten sînt personaje din romanul Verwandte und Bekannte..

b) Der Regisseur stürzte zwar auf die Bühne und nannte den Autor des Stückes. Propoziţia introdusă prin obwohl ( = deşi. Schlusses. dennoch beruhigte sich das Publikum nicht. . Alte conjuncţii care introduc propoziţii secundare concesive sînt : obschon ( = deşi. Propoziţia introdusă prin dennoch ( = cu toate acestea) (ex. 253. cu toate că). a) este o propoziţie secundară concesivă. Grammatik 4). Schlüsse = încheierea. deşi). obgleich ( = deşi. cu toate că) şi mai rar trotzdem ( = cu toate că. a încheia sich anschließen — schloß mich an —• sich angeschlossen — a adera. cu toate că) (ex. Altă conjuncţie care introduce propoziţii principale concesive este trotzdem (vezi pag. PROPOZIŢIA CO\CESIVĂ a) Obwohl die Aufführung ernst aufgenommen wurde. sfîrşitul schließlich = în sfîrşit GRAMMATIK 1. LEHRSTOCK Lexik Synonyme heiraten — sich verheiraten Antonyme der Sinn =f= der Unsinn gerecht =ţ= ungerecht sicher =fc unsicher traurig =f= lustig Wörter Vieldeutige bucata das Stück ( piesa de teatru Wortfamilie schließen — schloß — geschlossen = a închide. wie ihn das alte Theater noch niemals erlebt hatte. gab es am Schluß einen so großen Skandal. a se alătura beschließen — beschloß — beschlossen = a hotărî (ceva) sich entschließen — entschloß mich — sich entschlossen = a se hotărî der Schluß.358 38. b) este o propo­ ziţie principală concesivă.

INFINITIVUL PERFECT PASIV Diese korrigierte Schlußszene soll mit unbeschreiblichem Jubel aufgenommen worden sein. cu toate acestea (trotzdem = dennoch) conjuncţie sub ordonatoare -» cu toate că.EIN THEATERSKANDAL 359 verbul conjugat / dennoch —principală — > trotzdem Propoziţie concesivă— secundară —obwohl —obgleich — —obschon —trotzdem locul ultim ' . locul 1 Observăm că trotzdem poate să introducă atît propoziţii principale conce­ sive (trotzdem = totuşi. Infinitivul perfect pasiv se formează din infinitivul perfect al verbului auxiliar werden (=|ge"|worden sein). precedat de participiul perfect al verbului de conjugat. 107. Infinitivul perfect pasiv = participiul perfect al verbului de conjugat -f worden sein (vezi schema nr. pag. 560) . conjuncţie coordonatoare trotzdem totuşi. deşi). cu toate acestea). deşi (trotzdem = obwohl) 2. cît şi propoziţii secundare concesive (trotzdpm = cu toate că.

. kam auf den . in die Tschechoslowakei zu fliehen. b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet.. der Heimatstadt Ernst Thälmanns.... als sich Faust mit seinem Begleiter aus dem . im Ernst-Drucker-Theater. . b) Ein . „korrigieren".. Im Jahre 1918 trat Bredel in die Reihen des Spartakusbundes ein.. die Welt verbessern zu helfen.. 1933 wurde der Schriftsteller von den Faschisten in das Konzentrationslager Fuhlsbüttel geschleppt. Es gelang ihm.. c) Das ... LEHRSTOCK Übungen 1. machen wollte. Später arbeitete Willi Bredel in einer Propagandabrigade an der Front. mit seiner Kunst dazu beitragen will. e) Die Schauspieler .. Bilden Sie zusammengesetzte Substantive! Grundwort! Ergänzen Sie den Artikel! a) b) c) d) e) TheaterVolkSeeSchneeTeufelGebrauchen Sie das passende -verkäufer g) Berg-theater -begleiter -räum h) Schluß-skandal i) Zuschauer-leute -szene j) Straß e-männer -leute k) Fisch-spiel -händler l) Trauer-arbeiter f) Hafen4. so daß. so muß er am gesellschaftlichen Leben seines Volkes unermüdlich teilnehmen. Durch Lautsprecher und Flugblätter riet er seinen Landsleuten. sich nicht in einem Krieg zu opfern. als Sohn eines Tabakarbeiters geboren. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen obwohl. d) Der Regisseur mußte die . Hier handelte er seinem Lebensmotto getreu : „Wenn ein Schriftsteller . weil! a) Pauline Hardekopf erinnerte sich an den Inhalt des Theaterstückes." 2. Übersetzen Sie! Willi Bredel wurde in Hamburg. einem -theater. Faust wollte Gretchen nicht heiraten. 1945 kehrte Willi Bredel in seine Heimat zurück.. Er schloß sich früh der sozialistischen Jugendbewegung an. Sie hatte es vor vielen Jahren gesehen.. die Gretchen-Tragödie aufzuführen. Ergänzen Sie! a) Die Familie Hardekopf war vor vielen . wo er Mitherausgeber der Zeitschrift Das Wort war... Dort schrieb er in vier Wochen den Roman Die Prüfung. 3.360 38. war entrüstet. sich die Hand. der nicht ihre Sache war.. den ersten dichterischen Dokumentarbericht aus einem hitleristisehen Konzentrationslager. Aus der Tschechoslowakei fuhr Willi Bredel nach Moskau.

. es ist kalt. Pauline wollte es nicht wieder sehen. Der Regisseur führte die Gretchen-Tragödie auf. Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. 8. f) Das Publikum muß begeistert (sein). 5.. im Präsens! B. A. g) Er soll gestern (kommen). mußte es beruhigen. Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Passivs A. b) Eine Stimme vom Himmel hatte gerufen : „Sie ist gerettet". c) Der Regisseur glaubte.. b) Männer und Frauen sollen sich entrüstet (erheben). im Perfekt! a) Dieser Schüler soll (fragen). Im Zuschauerraum wurde es nicht still. Das Publikum war entrüstet. Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von schließen ein! a) Wir haben . e) Die Schauspielerin soll einen Blumenstrauß (bekommen).EIN THEATERSKANDAL 361 c) Das Der d) Das Der Publikum Regisseur Publikum Regisseur beruhigte sich nicht. 7. bitte das Fenster. c) Das Kombinat Haus der Sclnteia soll von der Delegation (besichtigen)." . e) Der Regisseur kam auf die Bühne. stammt von Goethe. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Im Ernst-Drucker-Theater wurden gewöhnlich Possen gegeben. Das Publikum beruhigte sich nicht. nannte den Autor des Stückes. war entrüstet. d) Faust gab zu. zum Vortrag zu gehen. ihn traurig (sehen). Übersetzen Sie! a) Es muß ein großer Skandal (sein). e) Eine neue Eisenbahnlinie soll (bauen).. h) Ich erinnere mich nicht. Ergänzen Sie! Verwenden Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) mit oder o h n e zu! B.. c) Der Regisseur sagte : „Dieser . b) .. an Gretchen schlecht (handeln). das Publikum (beruhigen). nicht von mir. d) Das Stück war gut. d) Die Vorlesung soll (halten). A. 6. c) Der Regisseur nannte den Autor des Stückes.. b) Diese Aufgabe muß (machen).

Übersetzen Sie! A. a) Bătrînul Hardekopf şi-a sărbătorit ziua lui de naştere. ca să vadă tragedia lui Gretchen din „Faust".. d) Pauline nu mai voia să vadă ceva trist. f) Publicul a fost atît de indignat încît regizorul a trebuit să schimbe scena finală. Er kam in eigener Person. m-am dus la el. Er will es gut machen. . B. an dem Ausflug teilzunehmen? f) Sie sind .. . Nu vorbi atît de încet. b) Toată familia s-a dus la teatru. Er hat sich aus dem Staub(e) gemacht.. Das Trauerspiel wurde gut aufgenommen.. deşi nu era tîrziu. El s-a grăbit. pentru că Faust n-a vrut să se căsăto­ rească cu Gretchen.. c) Cu ani în urmă Johann şi soţia lui au fost la teatrul „Ernst Drucker". e) Hast du dich . e) Publicul a fost indignat. Antworten Sie! a) Wo befand sich das Ernst-Drucker-Theater? b) Was für ein Theater war es? c) Woran erinnerte sich Pauline Hardekopf? d) Was für einen Eindruck machte die Gretchen-Tragödie auf das Publikum ? e) Hat das Publikum Faust verstanden? Warum nicht? f) Wie „korrigierte" der Regisseur die Schlußszene? g) Wie wurde diese „korrigierte" Schlußszene aufgenommen? 10. Este tîrziu. cu toate acestea s-a grăbit. Das sind nur Ausreden. LEHRSTOCK d) Ich . 9. Es wurde ein Trauerspiel gegeben. vorbeşte mai tare! Deşi copilul are numai 6 ani şi jumătate.362 38. doch mit dieser Übersetzung fertig geworden.. mich deiner Meinung.. El trebuie să fi citit foarte mult. a) b) c) d) e) f) g) Deşi a fost tîrziu.. cu toate acestea viu la tine.. g) Faust a trebuit să se căsătorească cu Gretchen. totuşi merge la şcoală. Nu era tîrziu. Merken Sie sich ! Du bist aufeinen guten Gedanken gekommen.

".. ob diese Perle echt ist?" Frau Irene öffnete ein kleines Etui. „Sie hat dich um Geld gebeten . die mir sehr gut gefällt.. „Was weiter!" entgegnete Frau Irene heftig. schöne Perle lag darin. um sie schätzen zu lassen.. „Was weiter! ich zweifle an der Echtheit der Perle. „Gewiß. Ich lud Frau Agnes zu mir ein.. Ich habe ja auch einmal diese junge Dame zu dir kommen sehen. Vielleicht ähnelt sie nur einer echten. daß mir Agnes irgendwie verdächtig ist. murmelte Professor Boshöfer. „Darüber reden wir noch". und sie gab mir dafür eine Perle.. denn er dachte schon wieder an seine Formeln. Nach wenigen Minuten kam er zurück. ( N E U N U N D D R E I S S I G S T E S ) LEHRSTÜCK DER BEWEIS Nach Alexander Keller Professor Dr. „Ich will nicht sagen. Friedrich Boshöfer. da stimmt doch etwas nicht. und heute bat sie mich um Geld. natürlich . „Im Sommer habe ich im Bad eine hübsche junge Frau. denn sie gefiel mir sehr gut. du hast jemanden eingeladen." „Was weiter?" fragte der Professor ein wenig ungeduldig. Was weiter?" „Ich gab ihr zweihundert Mark. Es fällt mir schwer... Hörst du mir überhaupt zu ?" Der Professor antwortete zerstreut: „Ja. Lade sie bald wieder ein . dich zu besuchen. Sie ist jung und hübsch und schließt sich ganz an mich an . Eine haselnußgroße. als sie ihm auf einige Fragen einsilbige Antworten gab. . „Gib mir die Perle!" Er sah sie flüchtig an und ging in sein Labor. „Was ist denn mit dir los?" fragte er ohne Neugierde. aber ganz traue ich ihr nicht. eine gewisse Frau Agnes Stub. Frau Irene lächelte unsicher. dachte ich mir — na. zu einem Juwelier zu gehen. Kannst du vielleicht herausbekommen.39. der kaum hinhörte. ein Chemieprofessor und Gelehrter von Weltruf. Da ist doch nichts daran. kennengelernt.. es ist nichts leichter als das". erwiderte ihm Frau Irene ärgerlich." „Ja" nickte der Professor. fand eines Tages seine Frau recht nachdenklich. Er bemerkte es erst beim Essen.

abia. lachte Frau Irene. mă asculţi? Da ist doch nichts daran = Nu-i nimic deosebit în aceasta. sagte der Professor. = a renunţa (la) . = a avea încredere (în). Wo hast du die Perle?" Dr. . „Ich kann dir sogar ein schriftliches Gutachten ausstellen. = a cere zweifeln + an + Dat.Akk.abia. a se încrede (în) sich anschließen + an -f.Ich bin sehr froh. = a se ataşa (de) bitten + um -f." Frau Irene stieß einen Schrei aus und fiel in Ohnmacht. de-abia zuhören + Dat. improbabil . Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) im Bad = la băi Hörst du mir überhaupt zu? = Dar. die Perle! Die habe ich doch in Salzsäure getan.Akk. = a asculta (pe (îineva sau ceva) reden -f. anumit ^adc : desigur . = a vorbi (despre) trauen + Dat. wenn eine Perle echt ist. löst sie sich in drei Minuten auf. numai erst \ mai întîi Rektion kaum ^anevoie. LEHRSTÜCK „Die Perle ist echt". „Die Perle. Deine Perle hat sich in drei Minuten aufgelöst — der beste Beweis für ihre Echtheit. = a se îndoi (de) verzichten + auf + Akk. Boshöfer hob erstaunt die Brauen. nu-i mare lucru da stimmt doch etwas nicht = aici ceva nu e în regulă Was weiter? = Şi mai departe? das Labor (plural: die Labors) — forma prescurtată a substantivului das Laboratorium.364 39.über + Akk." „Darauf verzichte ich". : oarecare. die Laboratorien Lexik Synonyme reden — sprechen Antonyme sicher =f= unsicher geduldig^ungeduldig Vieldeutige Wörter gewiß / adj.

h). —• o asemănare (ex. i) Es fällt mir schwer. Propoziţia introdusă prin ob = dacă (ex. — o apropiere (ex. ob die Perle echt ist? b) Wenn eine Perle echt ist. Dacă verbele care exprimă percepţii senzoriale (sehen. 3. e şi f) sau o deosebire. a) este o propoziţie completivă. / o b —• introduce propoziţii completive —• întrebarea : Was? ^ wenn — introduce propoziţii condiţionale — întrebarea : Unter welcher Bedingung? / .. h) Darüber reden wir noch. zu einem Juwelier zu gehen. De asemenea se pune complementul la dativ — după verbe de declaraţie (ex. hören etc. TRADUCEREA L\ LIMBA GERMANĂ A CONJUNCŢIEI DACĂ a) Kannst du vielleicht herausbekommen. a. erwiderte ihm Frau Irene. Complementul la dativ este cerut în special de verbe sau de adjective care exprimă : —• o apreciere. e) Vielleicht ähnelt die Perle nur einer echten? f) Die Tochter ist dem Vater ähnlich. o atitudine a unei persoane faţă de alta (ex. 2. COMPLEMENTUL LA DATIV a) Frau Agnes gefiel mir. ele formează perfectul şi mai mult ca perfectul ca verbele auxiliare de mod (vezi pag.DER BEWEIS 365 GRAMMATIK 1. g) Ich näherte mich dem Beamten. i). Grammatik 3 şi pag. b) Ich traue ihn nicht ganz.. c şi d). c) Hörst du mir überhaupt zu ? d) Frau Agnes ist mir nicht verdächtig. b) este o propoziţie condiţională. g) sau o îndepărtare. —• după unele verbe impersonale (ex. 345. FORMAREA PERFECTULUI ŞI MAI MULT CA PERFECTULUI (Completare) Ich habe.diese junge Dame zu dir kommen sehen.J stau pe lîngă infinitivul unui verb predicativ. Propoziţia introdusă prin wenn = dacă (ex. 304. b. Grammatik 3). löst sie sich in Salzsäure auf.

d) Er lud (wir) .. diesen Text ohne Wörterbuch zu übersetzen. (das schriftliche Gutachten). c) Dieses zweite Mal spielte Felix fehlerlos. în accepţiunea a doua cere un complement direct: Ich bin den Schnupfen los. b) = a porni (pe jos).. LEHRSTOCK a) Was ist denn mit dir los ? b) Ich nahm Hut und Mantel und ging los. f) (Wer) ist deine Schwester ähnlich? g) Der Professor dachte an seine Formeln und hörte (seine Frau) kaum zu. b) Wor.. (die Echtheit) der Perle überzeugen. c). f) Frau Irene wollte sich . (sein Geburtstag) ein. h) Es fiel (sie) nicht schwer.. g) Sie dachte dar-.wollte er nicht verzichten? c) Ich schloß (ich) (er) sehr an. a) — a fi scăpat de. se foloseşte împreună cu verbul sein şi se traduce prin — a se petrece. Setzen Sie das eingeklammerte Objekt in den richtigen Fall! a) Wir nähern uns (der Palast der Republik). a se intlmpla (ex. losfahren — a porni (cu un vehicul) etc. e) Du sollst nicht . b) Ich begegnete (mein Freund) in der Straßenbahn. i) Was haben Sie (sie) erwidert? j) Wurde Frau Agnes (ihre Freundin) verdächtig? k) Warum traute sie (ihre Freundin) nicht ganz ? I) Trauen Sie (ihre Freunde) ? 2. FORMAREA CUVINTELOR 39. . Übungen 1. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Objekte in den richti­ gen Fall! a) Er bat (ich) .. cu înţelesul fără (ex. zu einem Juwelier zu gehen. (seine Aufrichtigkeit) zweifeln.. ein Glas Wasser. d) Gefallen (Sie) diese Perlen? e) (Mein Freund) kannst du trauen.. 3) sufix.366 4.. c) Sie antwortete (er) einsilbig. h) Sie verzichtete . a se fi descotorosit de O b s e r v a ţ i e . 2) particulă separ abilă.. în cazul acesta exprimă începutul unei acţiuni: losgehen (ex. los se întrebuinţează ca : 1) adjectiv predicativ..

wollen. zu Hause. müssen. Bilden A. Deutsch? Ich. e) . können. ein Jahr. nicht. i) Frau Irene wollte herausbekommen. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) B. schon. ein Jahr. im Präsens! B. erfahren.. sein.. sein... j) . Ich glauben. machen wir einen Ausflug. kennen Ich. .. fertig. werden. c) Sie. die Perle. Warum. seit. los. Sie. ein Jahr. näher. von. ob. im Imperfekt! C. näherkommen. dieser Herr.. Ich. das Spiel. Ergänzen Sie durch wenn oder o b / a) . so stelle ich es dir aus.. sein. c) . . Salzsäure. dann.. dieser Mann. kommen. du ein Gutachten brauchst. . k) Ich bin nicht sicher. ich ihm helfen möchte. dieses Buch in der Bibliothek der Fakultät zu finden ist. b) Sie. los. die Eminescustraße. dieser Herr. Perlen. wir. sein.. b) Ich weiß nicht.. Sie. d) Ich kann dir noch nicht sagen. Sie. nicht. jetzt? Ich.. lassen. I können Ich. so lade ich ihn zu uns ein. er kommt. Wir. er.. wissen Sie.. kaum erst 5. sein? kennenlernen Ich. lösen sie sich auf. es.. . er. Ich. Als. . gut. trauen. vor. erkennen. 4. nicht. das Wetter am Sonntag schön ist.. kennen. du willst. spielen wir heute nachmittag eine Partie Schach. sagen. sich auflösen. nicht.. . .. schätzen.. er. wo. daß.. er schon in Bukarest ist? g) .. löst er sich auf. losgehen. diese Gegend. er. was. du willst. Sie. ich kommen werde. was. Bilden Sie Sätze A.. f) Kannst du erfahren. die Echtheit. er. seit. in. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie Sätze! Gebrauchen Sie eines der angegebenen Wörter! Ich.DER BEWEIS 367 3. so. h) Er fragte mich. man Zucker in Wasser legt. daß. I) . Perlen in Salzsäure getan werden. die Perle echt ist.. kennen. Sie. schon. sich überzeugen. du... jetzt Die Arbeit. er. kennenlernen. es. lange? Ich. im Perfekt! a) Frau Irene. die Perle.

in. bleiben. zu schreiben. gehen. ansehen. das Essen? erzählen. seine Frau? gefallen. sein. zu Hause. in. Gehen. Sie. brauchen. viel. er. für. haben. Das Kind. die Perle? sein. nicht. Klavier spielen. Frau Agnes? trauen. Antworten Sie! 6. noch. der Professor. von Weltruf. zu. nicht. Brauchen. der Beweis. nachdenklich? bemerken. müssen. auf. ein Juwelier. der Professor. sehen. bleiben. herausbekommen? feststellen. die Frage. heute. in. Er. Bilden Sie Sätze! A. das Essen? lächeln. nicht. gehen. sie. der Laden. bei. Frau Irene. Was D. nicht. Frau Irene. mein Füller? Danke. der Professor. dürfen. ausgehen. zu Hause. die Perle. diese Schallplatte. ihre Freundin? sollen. ihr Mann? antworten. bei. LEHRSTÜCK d) e) f) g) h) i) jj k) I) mj n) o) Sie. Frau Agnes? bringen. Friedrich Boshöfer? bemerken. noch. das Etui. nicht. wir. er. sie. viel. sie. nicht. wollen. die Brille. in. Ich. hören. das Etui. er. nicht. Frau Irene. Zegew. wollen. . Das Flugzeug. sie. wollen. Geld ? antworten. Sie. über. zu sehen. in. der Professor. unsicher? einladen. bleiben. es. seine Frau? geben. Frau Irene. Ich. spielen. das Labor. dürfen. nicht. hören. Wie C. Warum sein. ein Gutachten? Ich. ich. Wie lange. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Brauchen. sehen. Er. Ich. liegen. nicht. wir. Ihre Freundin. der Garten. Sie. besuchen.368 39. zu. in. Sie. Frau Irene. nicht. er. ich. sie. Ein Gelehrter. jung. viel Schönes. Salzsäure. in. das Laboratorium. sein Labor? noch mehr B. die Echtheit. Ich. kaufen. nicht? geben. die Brille. ihr Füller. der Professor. Er. zu schreiben? Nein. sehen. Haben. erst. ein Juwelier? Nein. Ich. gehen. sollen. zu Hause? Nein. ich. die Freundin. Frau Irene. der Professor.

de ce v-aţi oprit? (El) A scris lucrarea fără nici o greşeală. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Der 9. Soţia lui se numea Irina. dizolvă perla în acid clorhidric. 24—Limba germană — c. ca să se convingă dacă (ea) este veritabilă. Intr-o zi Agnes îi ceru prietenei ei mai mari să-i dea două sute de mărci. într-o vară. să pornim! Ge s-a întîmplat. Irinei îi veni greu să nu îndeplinească dorinţa prietenei ei. Nimeni să nu lucreze fără plan. la băi. Ea îi dădu banii şi primi în schimb ( = pentru aceştia) o perlă mare cît o alună. Profesorul. Antworten a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Sie! Was bemerkte Dr. El se gîndea numai la formule chimice. 1881 . scoase un ţipăt şi leşină. Nu fii atît de nerăbdător! Nu sînt nerăbdător. Agnes. a) b) c) d) e) f) g) h) Sie! Boshöfer era un profesor de chimie de renume mondial.\ DER BEWEIS 369 7. Boshöfer beim Essen? Was erzählte Frau Irene ihrem Mann? Warum hörte er ihr kaum zu? Warum traute Frau Irene nicht ganz ihrer Freundin? Worum bat Frau Agnes Frau Irene? Woran zweifelte Frau Irene ? Worum bat sie ihren Mann? Wie „erfüllte" er den Wunsch seiner Frau ? Welche Folgen hatte das für Frau Irene? Welches ist der beste Beweis für die Echtheit einer Perle? Beweis11! 8. a) b) c) d) e) ţ) g) h) i) j) k) B. Übersetzen A. Irina îl rugă pe soţul ei să constate dacă perla este veritabilă. Un oarecare domn Popescu a fost aici. Irina o invită pe prietena ei la ea acasă pentru că (aceasta) îi plăcea foarte mult. venim cu plăcere. care era foarte distrat. Puteţi veni vineri la noi?—• Desigur. Gînd soţia lui află aceasta. făcu cunoştinţă cu o doamnă tînără şi dră­ guţă. E tîrziu.

Ştiai că l-am văzut venind pe fratele tău? Cu cine semeni? Cu tatăl tău sau cu mama ta? De ce i-a fost prietena ei suspectă? Cum v-aţi convins (dv. LEHRSTOCK i) j) k) I) m) n) Astăzi (noi) trăim fără griji.370 39. Er stellte ein schriftliches Gutachten aus. . Gib nicht einsilbige Antworten! Da stimmt etwas ni cht. Was ist los? Er ist ein Gelehrter von Weltruf.) de sinceritatea lui? Vă mai îndoiţi de sinceritatea lui? Merken Sie sich! .

Die Kampftraditionen und Erfahrungen der KPR fanden in der Rumänischen Arbeiterpartei ihre Fortsetzung und fruchtbare Anwendung. AUS DEM STATUI DER RUMÄNISCHEN KOMMUNISTISCHEN PARTEI Die Rumänische Kommunistische Partei ist die höchste Organisationsform der Arbeiterklasse. Bauern. die Errichtung der sozialistischen Gesellschaftsordnung auf ihre rote Fahne geschrieben. der Vollendung des sozialistischen Aufbaus.Aufbau der kommunistischen Gesellschaft. Immer. stand die Partei im unnachgiebigen Kampf gegen Entrechtung und Ausbeutung. gegen Faschismus und Krieg. (VIERZIGSTES) LEHRSTÜCK (Wiederholung) DIE PARTEI A. Die Februarkämpfe der Eisenbahner und Erdölarbeiter von 1933 waren der Auftakt zum entscheidenden Ringen. Intellektuellen und Beamten. eine marxistisch-leninistische Partei neuen Typs. Parteitag führt unsere Partei die Benennung Rumänische Kommunistische Partei. sowie dem Endziel der Partei. . Mai 1921 wurde die Kommunistische Partei Rumäniens gegründet. In den Reihen der Partei vereinigen sich die fortschrittlichsten und bewußtesten Arbeiter. UNSER WEGWEISER Nach Anton Breitenhofer Am 8. Vom ersten Tage ihres Eestehens hat unsere Partei. selbst in der tiefsten Illegalität.\ 40. sie ist ihr Vortrupp. dem . Diese Benennung entspricht vollauf den glorreichen Traditionen unserer Partei und der gegenwärtigen Etappe unserer Gesellschaft. B. dieses gipfelte im August 1944 im bewaffneten Aufstand der antifaschistischen und patriotischen Kräfte. Seit dem IX. Die Geschichte unserer Partei ist mit dem Kampf unserer Arbeiterklasse und unseres werktätigen Volkes eng verbunden. der den sozialistischen Aufbau möglich machte.

Im Geiste des proletarischen Internationalismus. = a lupta (pentru) gründen + auf -f.Akk. = a sluji. al cărui membru devine în timpul celui de-al doilea război mondial. ohne Unterschied der Nationalität.Dat. Alte opere ale scriitorului sînt povestirile Aus unseren Tagen şi nuvela Die Lehrjahre des Franz Jacobi. LEHRSTOCK Die Rumänische Kommunistische Partei. auf der Grundlage der Prinzipien und Normen marxistisch-leninistischer Beziehungen unterhält die Rumänische Kommunistische Partei Beziehungen der Zusammenarbeit zu den brüderlichen kommunistischen und Arbeiterparteien und trägt aktiv zur Festigung der Einheit und Geschlossenheit der internationalen kommuni­ stischen und Arbeiterbewegung bei.372 40. Das Endziel der Partei ist der Aufbau der klassenlosen Gesellschaft — der kommunistischen Gesellschaft.für -f Akk.in + Dat. die führende politische Kraft in der Sozialistischen Republik Rumänien. = a corespunde dienen -f. In romanul său Sieg in der Arbeiterstadt (1952) înfăţişează viaţa şi lupta muncitorilor din Reşiţa. = a contribui (la) . Fiu de muncitor. Vine în contact cu mişcarea ilegală a Partidului Comunist din România. Perioada de intensă activitate publicistică şi scriitoricească a lui Breitenhofer începe după eliberare. = a culmina (în) entsprechen + Dat. participă de tînăr la lupta împotriva fascizării ţării. a servi kämpfen -f. Unter der Anleitung der Partei kämpft die Arbeiterklasse. eng verbündet mit der Bauernschaft und vereint mit den Intellektuellen und den anderen Kate­ gorien von Werktätigen. die führende Klasse der Gesellschaft. für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. 2) neuen Typs = de tip nou 3) an der Spitze = în fruntea 4) eng verbündet mit = în strînsă alianţă cu Rektion gipfeln -f. dient treu den Lebensinteressen und Bestrebungen des Volkes. = a baza (pe) beitragen + zu + Dat. Erläuterungen 1) A n t o n B r e i t e n h o f e r s-a născut în anul 1912 la Reşiţa (Banat).

B . Jahrhunderts. Der Verband der Kommunistischen Jugend entfaltet seine Arbeit unter der Führung der Rumänischen Kommunistischen Partei. Die Partei entfaltet ihre Tätigkeit in den Reihen der Jugend der Sozialistischen Republik Rumänien durch den Verband der Kommunistischen Jugend. Städter. Handwerker und Gelehrten. setzt die Gründung einer Industrie ein. Jahrhundert in unserem Land von starken revolutionären Erschütterungen beherrscht war. dem die historische Mission zukam. Der V K J ist die revolutionäre Organisation der werktätigen J u gend in Stadt und Land.. Die Erziehung der Massen der Jugend. die Agrarreform. Den Parteiorganisationen obliegt es. Übersetzen Sie! A. Zahllose Seiten der Geschichte unseres Landes künden von den revolutionären Kämpfen der Bauern. daß das 19.DIE PARTEI 373 Übungen 1. Der Volksaufstand unter Tudor Vladimirescu. die bürgerlich-demokratischen Revolutionen von 1848 in Muntenien. Im Verlauf der Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Industrie bildete sich eine neue Gesellschaftsklasse heraus. die sich im Laufe der Jahrhunderte wiederholt gegen fremdländische Unterdrückung und Knechtung. zugleich mit der Entwicklung kapitalistischer Produktionsverhältnisse in unserem Land. . Das Zentralkomitee des Verbandes der Kommunistischen Jugend untersteht dem Zentralkomitee der Rumänischen Kommunistischen Partei. der Moldau und in Siebenbürgen. die ständige Führung. das Proletariat. die Vereinigung der Moldau mit Muntenien 1859 und die Gründung des rumänischen Nationalstaates. die ganze Gesellschaft von Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien und das Zeitalter der sozialen Gerechtigkeit zu erschließen. für soziale Gerechtigkeit. für die Unabhängigkeit des Vaterlandes erhoben haben. die kontinuierliche Anleitung und die systematische Unterstützung und Kontrolle der VKJ-Organisationen zu sichern. das Regionskomitee des V K J dem Regionsparteikomitee usw. der breiten Volksschichten. die Heranbildung der jungen Generation von Erbauern des Sozialismus und Kommunismus ist eine Ehrenpflicht der ganzen Partei. von 1864 und die Erringung der nationalen Unabhängigkeit 1877 förderten das Voranschreiten der Gesellschaft und das Anwachsen der Produktivkräfte des Landes. den revolutionären Kampf des Volkes weiterzuführen. In der zweiten Hälfte des 19. Die ausgeprägte Zuspitzung der wirtschaftlichen und sozialen Widersprüche infolge der Entstehung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse brachte es mit sich.

) c) Wann kam der fremde Herr zurück? (Es war schon Nacht. LEHRSTÜCK 2. . dein......Gedanken gekommen? g) Hat jemand . d. c) Während des ersten Weltkrieges verbreitete Ernst Thälmann Kampfschriften.neu..Mannschaft. Der Junge kam zu seinen Verwandten. Ernst Thälmann kam ins Gefängnis. ihn öffentlich vor Gericht zu stellen.Hauptstadt stolz.) . was er in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit geschaffen hat. nachdem. f) Ernst Thälmann ist nicht mehr am Leben.Bruder auf! f) Wer ist .Ausflug zu verzichten.. d.schön. Beantworten Sie folgende Fragen! Gebrauchen Sie die Konjunktionen wenn oder als / a) Wann klatschten die Grünwieseier? (Sie gingen zueinander auf Besuch. Truppe mit den Tieren war fortgezogen. mich? j) Darf ich Sie . Er wollte.) e) Wann schlug er seinen Neffen? (Er war faul.) f) Wann erfuhren die Grünwieseier die Wahrheit? (Sie sahen. d.) b) Wann ließ der fremde Herr einen Wagen kommen? (Die. d) 1933 hatte Hitler die Macht ergriffen. b) Freut ihr euch .gut... d) Wir freuen uns .... daß der bewunderte Neffe ein Affe war. dein. I) Es fiel ihm schwer. 4.. der nächste Woche stattfinden wird? c) Ich stelle dir gern mein Fahrrad . lebt weiter..Sieg unser.Kollegin an. ihr. i) Warten Sie schon lange . e) Paß . b) Ernst Thälmann konnte sich seinen Lebensunterhalt sichern. mir einladen? k) Sie schloß sich ... daß die Soldaten die wahren Ursachen des Krieges kennenlernen. unser.. obwohl. Verfügung. Er arbeitete schwer.... dies. indem. so daß oder weil! a) Ernst Thälmanns Vater wurde verhaftet. 3. Die Faschisten wagten es nicht. Bilden Sie Satzgefüge! Verwandeln Sie entweder den ersten oder den zweiten Satz in einen Nebensatz! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen als..Haus vorbeigegangen.374 40...) d) Wann hörten die Grünwieseier Lärm? (Sie gingen an den Fenstern des fremden Herrn vorbei.Ausflug.klein. Das. Setzen Sie die Endungen und die passenden Präpositionen ein! a) Wir sind .. mir gefragt? h) Ich bin gestern . e) Thälmanns Popularität war sehr groß.

c) Die Grünwieseier wollten Näheres über den fremden Herra erfahren. hören. von. begegnen. Verwandeln Sie ins Passiv! Gebrauchen Sie A. Verwandeln Sie den ersten Satz in einen konzessiven Nebensatz! B. treffen. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen konzessiven Hauptsatz! a) Die drei jungen Leute hatten gerechnet und gerechnet. Bilden Sie zusammengesetzte Sätze! A. der Garten. c) Sie soll dieses Lied (singen). dieser Freund. b) Der alte Araber stellte ihnen gern das Kamel zur Verfügung. in. er. b) Ich glaube es jetzt (verstehen). auf. . Bilden Sie Sätze! Gebrauchen Sie den Infinitiv des Perfekts (Aktiv)! Ich kann mich nicht erinnern. er. Setzen Sie das Prädikat in das II. diese Stadt. Er erfreute sich eines immer größeren Ansehens. Er stellte es den drei jungen Leuten zur Verfügung. Sie konnten sich nicht einigen. Der „Neffe" beruhigte sich nicht. 6. Es gelang ihnen nicht. den Infinitiv des Präsens! B.DIE PARTEI 375 5. 8. den Infinitiv des Perfekts! a) Man muß diese Übersetzung rasch machen. in. dieses Buch. e) Was kann er ihn fragen? 7. in den Infinitiv des Perfekts (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ a) Er muß dieses Gedicht auswendig (lernen). sein. c) Man soll dieses Buch lesen. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Verben A. sie. d) Nach der Teilung waren die drei Brüder zufrieden. d) Der „Neffe" benahm sich ganz ungebührlich. diese Straße. b) Man muß das Telegramm heute aufgeben. lesen. hier. sehen. e) Der Bürgermeister befolgte den Rat des Fremden. 9. Futurum! Übersetzen Sie! a) Die drei Söhne haben sich lange den Kopf zerbrochen. d) Man mußte die Schlußszene korrigieren. d) Dieser Junge soll gut Klavier (spielen). b) Der alte Araber hatte nur ein einziges Kamel. in den Infinitiv des Präsens (Aktiv) m i t oder o h n e zu/ B. c) Er half den drei jungen Leuten gern.

sehr. b) Der Regisseur führte einmal eine Tragödie auf. Er führte keine Posse auf. statt. gehen. dasselbe Jahr. Er ging rasch weg. warten. er. wir. zu. dieselbe Stadt. nicht. a) Partidul Comunist din România a fost creat în anul 1921. Ihr Rrief. 11. wohin. damit. ich. in. aus. auf.376 40. zu. sich. ohne. c) Partidul nostru a luptat şi luptă neînduplecat pentru construirea orînduirii socialiste. sagen. Sie. auf. lassen. Er bat Gretchen um Verzeihung. d) Der Regisseur kam heraus. kaufen. zu Hause. er. Sie müssen ihm schreiben. viel. obwohl. um. zu. Er beruhigte das Publikum.. e) Doktor Faust mußte auf die Rühne zurückkommen.. mit. warten. daß. ein Kollege.. damit. Zeitschriften. statt. weil. z u ! mit um. Es sah die geänderte Schlußszene.' A. zu tun. der Kollege. Übersetzen Sie! Partei A.. ge­ fallen ? B. Wußten Sie. Zeitungen. Sprechen Sie über die Rolle der Rumänischen Kommunistischen in der Sozialistischen Republik Rumänien! 14. zu. 12. er. nicht. sein. treffen. b) Partidul a stat întotdeauna în fruntea luptei contra exploatării. bleiben. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe ohne. Sie sahen ein Trauerspiel. wir. daß. c) Das Publikum wollte nicht nach Hause gehen. zu.. weil. kommen. er. haben. C. der Kollege. . a) Johann Hardekopf und seine Frau gingen ins Theater. warten. und. nach Rukarest.. um. LEHRSTÜCK 10. zu. Bilden Sie Sätze. er. wir. Sprechen Sie über den Kampf unserer Partei um eine neue Gesellschaft­ ordnung! 13. derselbe Schriftsteller. geboren sein? daß. müs­ sen.

e) Lupta partidului din ilegalitate a culminat cu insurecţia armată din 23 August. d) în patria noastră întreaga putere aparţine poporului. B. ţăranilor. este forţa politică conducătoare din Republica Socialistă România. intelectualilor şi ale celorlalte categorii de oameni ai muncii se unesc în Partidul Comunist Român. b) Partidul Comunist Român este cea mai înaltă formă de organi­ zare a clasei muncitoare. este detaşamentul ei de avangardă.DIE PARTEI 377 d) în timpul fascizării ţării condiţiile de luptă ale partidului au devenit şi mai grele. . f) Partidul a luptat şi luptă pentru construirea orînduirii socia­ liste. a) Cetăţenii cei mai înaintaţi şi mai conştienţi din rîndurile mun­ citorilor. e) Succesele pe care poporul nostru le obţine în construirea socia­ lismului constituie o contribuţie activă la cauza păcii şi socia­ lismului în întreaga lume. c) In Republica Socialistă România exploatarea omului de către om este pentru totdeauna desfiinţată.

Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen und eine internationale kosmische Expedition entsenden. Forschungsflüge zu anderen Planeten usw. Boris Jegorow und Konstantin Feoktistow und von manchen anderen gehört? Als erste Frau war die sowjetische Kosmonautin Walentina Tereschkowa 71 Stunden im Weltall. von dem erfolgreichen Flug Gordon Goopers. Virgil Grissom. Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor : zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich. April 1961 die Ära der Weltraumflüge eröffnete. weitere Gruppenflüge. An Bord des Raumschiffes „Wostok V I " umkreiste sie die Erde 49 mal und legte einen Weg von rund 2 Millionen Kilometer zurück. dann die Errichtung ständiger Stationen auf unserem kosmischen Nachbar. German Titow. Wer hat nicht von Alan Shephard. von den „kosmischen Zwillingen" Andrijan Nikolajew und Pawel Popowitsch. die Landung auf dem Mond — die nach der gegenwärtigen Planung für die Periode 1967-—1969 zu erwarten ist —•. daß es dem Menschen gelingen wird.41. John Gleen. sind die Namen vieler Kosmonauten bekannt geworden. Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiedenen Ländern. Sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten von Amerika entsandten in den letzten Jahren Menschen in den Weltraum. von den „kosmischen Drillingen" Wladimir Komarow. . Seit Juri Gagarin mit seinem Flug um die Erde am 12. Doch noch größere Erfolge als bisher erwarten u n s ! Unermüdlich trainieren Kosmonauten für den Flug und die Rückkehr von immer großartigeren Zielen. das Gesetz der Schwerkraft zu besiegen und die Erde zu umkreisen. Sie alle trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. die wohlbehalten wieder auf der Erde landeten. ( E I N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK DIE ERSTEN KOSMONAUTEN Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt.

personale: indicativul. = a servi (cuiva) GRAMMATIK 1. Doch die Bedingung zu ihrer Verwirklichung ist Frieden und Zusammenarbeit. viitorul I. predicatele se găsesc la conjunctiv şi anume : — î n exemplul a: la conjunctiv prezent (infinitiv: vorstellen) — în exemplul b : la conjunctiv imperfect (infinitiv : sein) — în exemplul c : la conjunctiv mai mult ca perfect (infinitiv : vorstellen). Modul conjunctiv are în limba germană tot atîtea timpuri ca şi indicativul: prezent. b) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit im Kosmos möglich. — a auzi (despre) beitragen + zu + Dat. . dem Wohl der Menschheit! Lexik Synonyme sich vorstellen — sich denken die Schwerkraft •— die Gravitation der Weltraum — der Kosmos fern — weit Vieldeutige Wörter / a prezenta.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 379 Das sind wissenschaftliche und technische Zukunftspläne. \ a recomanda sich (Dat. Conjunctivul îndeplineşte şi funcţiunile modului condiţional-optativ. = a reuşi hören + von + Dat.) -f. . MODUL CONJUNCTIV a) Man stelle sich die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos vor. în propoziţiile de mai sus.) vorstellen = a-şi imagina Rektion gelingen (v. vorstellen ( . impers. O b s e r v a ţ i e . în limba germană există numai trei moduri imperativul şi conjunctivul. viitorul I I . = a contribui (la) dienen + Dat. perfect. deren Erfüllung nicht mehr allzu fern ist.. imperfect.. Der Kosmos diene dem Frieden. mai mult ca perfect.Dat. c) Wer hätte sich das vor Jahren vorgestellt.

Verbele neregulate (vezi schema nr. O singură excepţie o constituie verbul sein: ich sei du sei(e)st er sei wir seien ihr seiet sie seien . pe cînd imperfectul indicativ are numai înţeles de trecut. -tm. Deci numai persoana a III-a singular a prezentului conjunctiv diferă de indicativul prezent. Verbele tari nu schimbă vocala radicală la conjunctiv prezent. -gn. du nehmest etc.. 3. CONJUNCTIVUL P R E Z E N T Conjunctivul prezent — atît la verbele tari cit şi la verbele slabe — se formează din rădăcina verbului. pe lingă persoana I (singular şi plural) şi persoana a III-a plural. pag. FORMAREA TIMPURILOR CONJUNCTIVULUI A. am avut. 1. Deci: ich Jahre. 101. 2. ich nehme. -chn. -dm. Imperfectul conjunctiv : ich hätte = aş avea. la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului. Unele forme ale conjunctivului prezent coincid cu formele indicativului prezent şi anume : persoana I singular persoana I plural persoana a IlI-a plural La verbele slabe a căror rădăcină se termină în -t. şi persoana a Ii-a (singular şi plural). De exemplu : Imperfectul indicativ : ich hatte = aveam. 2. -Un. Se traduce prin : — conjunctivul prezent — indicativul prezent Infinitiv fahren ich fahre du fahrest er 1 sie } fahre es J wir fahren ihr fahret sie fahren Sie fahren -e -est -e -en -et -en -en rechnen ich rechne du rechnest er sie • rechne es j wir rechnen ihr rechne? sie rechnen Sie rechnen Prezentul Conjunctiv Observaţii. imperfectul conjunctiv are înţeles de prezent. Astfel. coincid cu indicativul prezent. -dn. avui. LEHRSTOCK Înţelesul temporal al formelor conjunctivului este diferit de înţelesul tem­ poral al formelor indicativului. -d. 554) formează conjunctivul prezent ca şi verbele regulate. du fahrest etc.380 41.

conjunctivul imperfect este i d e n t i c cu imperfect: Infinitiv : lernen Imperfectul indicativ = Imperfectul conjunctiv ich lernte du lerntest er | sie ) lernte es > wir lernte« ihr lerntet sie lernte« Sie lernte« 3) Verbele auxiliare haben indicativul de timp primesc Umlaut la conjunctivul imperfect: sein werden Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ ich hatte du hattest etc. Verbele care au a. CONJUNCTIVUL IMPERFECT 1) La verbele tari. Conjunctivul imperfect se traduce de obicei prin condiţionalul-optativ prezent. sie \ fuhr es J wir fuhren ihr fuhrt sie fuhren Imperfectul Conjunctiv ich führe du führest er . Infinitiv : schreiben Imperfectul Indicativ ich schrieb du schriebst CT Infinitiv : fahren Imperfectul Indicativ ich fuhr du fuhrst er . etc. . o sau u în rădăcina imperfectului primesc Umlaut. ich wäre ich wurde ich würde du wärest du wurdest du würdest etc. conjunctivul imperfect se formează din indicativul imper­ fect.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 381 B. ich war du warst etc. ich hätte du hättest etc. etc. sie \ führe es J wir führe« ihr führet sie führe« Desi­ nenţa -e 1 -est -e -en i -et -en Imperfectul Conjunctiv ich schriebe du schriebest CT 1 \ schrieb J schrieben schriebt schrieben 1 sie es wir ihr sie sie \ schriebe es J wir schriebe« ihr schriebet sie schriebe« cu sau fără Um­ laut 2) La verbele slabe. la care se adaugă desinenţele specifice conjunctivului.

ich rennte du renntest etc. mögen Imper­ fectul Indi­ cativ ich mochte du moch­ test etc. 252. etc. 5) Verbele neregulate de conjugare slabă (vezi pag. ich rannte du ranntest etc. sollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich sollte du solltest etc. Imper­ fectul Con­ junctiv ich möchte du möch­ test etc. wissen Imper­ fectul Indi­ cativ ich wußte du wußtest etc. Grammatik 3) formează conjunctivul imperfect neregulat : kennen nennen rennen Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich kannte du kanntest etc. ich nennte du nenntest etc. ich kennte du kenntest etc.382 41. etc. etc. LEHRSTOCK 4) Verbele preterito-prezente (afară de verbele wollen şi sollen) au de ase­ menea Umlaut la conjunctivul imperfect: können dürfen müssen Imperfectul Imperfectul llmperfectul Imperfectul Imperfectul Imperfectul Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv ich konnte ich könnte ich durfte ich dürfte ich mußte ich müßte du konntest du könntest du durftest du dürftest du mußtest du müßtest etc. etc. . Imper­ fectul Con­ junctiv ich wüßte du wüßtest etc. etc. ich nannte du nanntest etc. wollen Imper­ Imper­ fectul fectul Con­ Indi­ cativ junctiv ich wollte du wolltest etc.

bringen Imperfec­ tul Indicativ ich brachte du brachtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich sendete du sendetest etc. senden Imperfec­ tul Indicativ ich sandte du sandtest etc.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 383 brennen Imperfec­ tul Indicativ ich brannte du branntest etc. wenden Imperfec­ tul Indicativ ich wandte du wandtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich wendete du wendetest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich brennte du brenntest etc. denken Imperfec­ tul Indicativ ich dachte du dachtest etc. Imperfec­ tul Conjunctiv ich dächte du dächtest etc. 6) Următoarele verbe formează regulat : conjunctivul imperfect de obicei ne­ Infinitiv Imperfectul Indicativ ich ich ich ich half starb stand warf ich ich ich ich Imperfectul Conjunctiv hülfe (hälfe) stürbe stünde (stände) würfe 1 helfen : sterben : stehen : werfen : . Imperfec­ tul Conjunctiv ich brächte du brächtest etc.

ich wäre gefahren du wärest gefahren er i sie } wäre gefahren es > wir wären gefahren ihr wäret gefahren sie wären gefahren Mai mult ca perfect Mai mult ca perfectul conjunctiv se traduce. prin perfectul conditional-optativ. numai că verbul auxiliar se întrebuinţează la timpul corespunzător al conjunctivului. lernen Indicativ Ich du er sie es wir ihr sie habe gelernt hast gelernt i } hat gelernt i haben gelernt habt gelernt haben gelernt Conjunctiv ich habe gelernt du habest gelernt er i sie \ habe gelernt es > wir haben gelernt ihr habet gelernt sie haben gelernt ich du er sie es wir ihr sie Indicativ bin gefahren bist gefahren 1 \ ist gefahren i sind gefahren seid gefahren sind gefahren ich du er sie es wir ihr sie fahren Conjunctiv sei gefahren sei(e)st gefahren \ | sei gefahren ' seien gefahren seiet gefahren seien gefahren Perfect Perfectul conjunctiv se traduce. . de obicei. de obicei.Formarea timpurilor compuse ale conjunctivului Timpurile compuse ale conjunctivului se formează. ca şi timpurile compuse ale indicativului. prin perfectul Ich du er sie es wir ihr sie hatte gelernt hattest gelernt l ) hatte gelernt ' hatten gelernt hattet gelernt hatten gelernt ich hätte gelernt du hättest gelernt er i sie \ hätte gelernt es > wir hätten gelernt ihr hättet gelernt sie hätten gelernt ich du er sie es wir ihr sie war gefahren warst gefahren | | war gefahren ' waren gefahren wart gefahren waren gefahren indicativ.

„ „ sie werden „ „ sie werden „ ich werde ich werde gefahren sein gefahren sein du wirst „ „ du werdest „ „ er \ er 1 sie |werde „ „ sie \ wird „ „ es ' es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet „ „ sie werden „ „ sie werden „ „ Viitorul I şi viitorul II se traduc prin viitorul indicativ. O b s e r v a ţ i e . Viitorul II conjunctiv se Întrebuinţează rar.Indicativ Conjunctiv Indicativ Conjunctiv Viitorul I ich du er sie es wir ihr sie werde lernen wirst lernen ) } wird lernen werden lernen werdet lernen werden lernen J ich du er sie es wir ihr sie werde lernen werdest lernen i } werde lernen ' werden lernen werdet lernen werden lernen ich du er sie es wir ihr sie werde fahren wirst fahren \ \ wird fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren ich du er sie es wir ihr sie werde fahren werdest fahren l } werde fahren > werden fahren werdet fahren werden fahren Viitorul II ich werde ich werde gelernt haben gelernt haben du wirst „ du werdest „ „ er | er 1 sie [wird „ sie f werde „ „ es ) es ' wir werden „ „ wir werden „ „ ihr werdet „ „ ihr werdet . £ ..

d. ci n u m a i : — prezentul (ex. b). Am văzut că atît conjunctivul prezent cit şi conjunctivul imperfect au tnfeles de prezent. Deci: î n t r e conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect există numai o deosebire de mod şi nu de timp. Könnte auch ich hinfahren — Wenn auch ich hinfahren könnte = Dc-aş putea pleca şi eu acolo. Conjunctivul prezent se întrebuinţează pentru exprimarea unei dorinţe realizabile (ex. solch einen Flug zu unternehmen! î n propoziţiile principale nu se întrebuinţează toate timpurile conjunctivu­ lui. Conjunctivul imperfect se întrebuinţează : 1) pentru exprimarea unei acţiuni dorite (ex. 2) Pentru exprimarea unei probabilităţi. dem Wohl der Menschheit! b) Man stelle sich auch die nächsten Etappen in der Eroberung des Kos­ mos vor! c) Könnte auch ich solch einen Flug unternehmen! d) Zunächst wären natürlich weitere Satellitenflüge mit immer längerer Aufenthaltszeit. f) Dürfte ich Sie um dieses Buch bitten? = Aş putea să vă rog. unui ordin. h) Hätte ich die Möglichkeit gehabt. f şi g).386 41. LEHRSTÜCK 3. e. O b s e r v a ţ i e . Verbul conjugat stă în locul 1. . a). e). a unei dorinţe nesigure sau irealizabile. c. f şi g). g) Könnten Sie mir dieses Buch geben? = Mi-aţi putea da. unei urări. b)... c). d. ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI ÎN PROPOZIŢIILE PRINCIPALE a) Der Kosmos diene dem Frieden. unui îndemn (ex. Conjunctivul mai mult ca perfect are înţeles de trecut. unei posibilităţi (ex. In acest caz. e) Man könnte sogar eine internationale interplanetare Station schaffen. verbul conjugat stă în locul ultim : Wenn auch ich solch einen Flug unternehmen könnte! In ambele cazuri verbul conjugat se traduce prin de -f. B... A. aduce atunci o ezitare.... a. h). — mai mult ca perfectul (ex. — imperfectul (ex.. Propoziţiile acestea pot avea şi forma unor propoziţii secundare introduse prin conjuncţia wenn. o notă de poli­ teţe (ex. Conjunctivul mai mult ca perfect se întrebuinţează de obicei pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate (ex. h). C. 3) pentru atenuarea unei rugăminţi.optativul.

den Konjunktiv a) b) c) d) e) Imperfekts! Plusquamperfekts! Er. 100 Lei. der Park. kommen. Unsere Zukunftspläne werden in Erfüllung gehen. b) Die Studentin Grigoriu (mögen) zu mir kommen! c) Genossin Klein (übersetzen) den Text ins Bumänische! C. nicht. kommen. Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? e) Wir sind überzeugt (davon). Juri Gagarin eröffnete im Jahre 1961 die Ära der Weltraumflüge. Wann werden wir zum Mond fliegen? 2.DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 387 Übungen 1. gehen. in. die Bibliothek. dürfen. 3. f) Wir fragen uns heute schon. b) Die Namen vieler Kosmonauten sind bekannt geworden. daß er die Prüfungen gut besteht. a) Der Student (lernen) so. Setzen A. das Stadion. jetzt. c) Wir wissen (es). ich. Ich. müssen. gehen. gern. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz! a) Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt? Dem Menschen wird eine Erdumkreisung gelingen. Er. a) b) c) d) Man Man Man Man (sich bemühen) immer. in. du. korrekt zu sprechen! (nehmen) von diesem Medikament nur 10 Tropfen ein! (nehmen) dreimal täglich je ein Löffelchen ein! {gebrauchen) zu diesem Kuchen nur ganz frische Eier! . ich. Können. Bilden Sie Sätze! Gebrauchen des des Sie A. in. daß die Bedingung zur Verwirklichung unserer Zukunftspläne Frieden und Zusammenarbeit ist. wir. den Konjunktiv B. wechseln? Sie die eingeklammerten Verben in den Konjunktiv des Präsens! Es (leben) unser geliebtes Vaterland! Der Mensch (stellen) seine ganze Kraft in den Dienst des Friedens! Man (vergessen) nie. d) Man kann (es) voraussehen. Das Kind. mit. a) b) c) B. zu. Alle Kosmonauten trugen durch ihren Heldenmut zur Erforschung und Eroberung des Weltraums bei. können.

. Sie mir helfen? (mögen) b) .. h) Meine Mutter bleibt noch hier. in den Konjunktiv des Plusquamperfekts! a) Wenn du doch (kommen)! b) Wenn du die Möglichkeit (haben).. du mir sagen. d) Er denkt daran. nicht so spät kommen! (sollen) i) . j) Meine Schwester ist gesund.. du mir diese Schallplatte bis morgen geben? (können) d) . b) Sie gibt ihm das Buch. Sie mir nicht ein Buch bringen? (sollen) f) ... wo du warst? (mögen) h) Du . in den Konjunktiv des Imperfekts! B. auch mir eine Karte zu kaufen? (dürfen) g) .. g) Der Genosse kann Deutsch. uns beeilen! (müssen) .. daß er zu mir kommen muß. f) Sie fahren doch mit der Straßenbahn... Leiten Sie die gebildeten Wunschsätze durch die Konjunktion wenu ein! 6... LEHRSTOCK 4. Ergänzen Sie! Setzen Sie die Modalverben ins Imperfekt des Konjunktivs! a) . i) Ich erwache um 6 Uhr.388 41. Sie heute zu mir kommen? (können) e) . dir das zu erklären! e) Wenn ihr Lust (haben). zu mir zu kommen! c) Wenn er nur nicht heute zu spät (kommen)! d) Wenn ich Zeit (haben). Sie so freundlich sein und mich begleiten? (wollen) e) . ich dich bitten. Verwandeln Sie folgende Sätze in Wunschsätze! Gebrauchen Sie A... den Konjunktiv des Plusquamperfekts! Beispiel: Er kommt heute.. ich Sie um eine Zigarette bitten? (dürfen) j) Wir . 5. mit mir spazieren zu gehen! f) Wenn du so lieb (sein).. c) Mein Bruder steht heute früher auf.. — Käme er heute! Wäre er heute gekommen! a) Der Zug kommt pünktlich an.. mir das Buch zu geben! g) Wenn er doch mehr (üben)! h) Wenn Sie gesund (sein)! 7. Setzen Sie die eingeklammerten Verben A... den Konjunktiv des Imperfekts! B. e) Sie lernt die Lektion für heute.

a avut loc la 5 mai 1961. Übersetzen Sie! a) Cosmonautul sovietic Juri Gagarin a deschis cu zborul lui în jurul lumii din 12 aprilie 1961 era zborurilor cosmice. g) Zborurile în grup au deschis perspective noi cuceririi Cosmosului. c) Oamenii care au fost lansaţi în Cosmos au aterizat nevătămaţi. e) Zborul Valentinei Tereşcova are o importanţă deosebită prin faptul că ea este prima femee care a zburat în cosmos. primul cosmonaut american. Antworten Sie! a) Welche Staaten entsandten bis jetzt Menschen in den Weltraum? b) Wer umkreiste als erster die Erde? c) Wann fand der erste Flug in den Weltraum statt? d) Welche Namen von Kosmonauten kennen Sie? e) Was wissen Sie über ihre Flüge? f) Welches sind die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos? g) Für welche Periode ist die Landung auf dem Mond vorgesehen? h) Was wäre noch möglich? i) Welches ist die Bedingung zur Verwirklichung all dieser Zukunfts­ pläne? j) Wem soll der Kosmos dienen? 9. i) De aceea fiecare om să contribuie cinstit la menţinerea păcii! .DIE ERSTEN KOSMONAUTEN 389 8. b) Zborul lui a fost o dovadă (pentru faptul). f) Toţi cosmonauţii au contribuit prin eroismul lor la cercetarea şi cucerirea Cosmosului. h) Ar fi posibile şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din ţări diferite. că oamenii pot învinge legea gravităţii. i) Numai colaborarea paşnică între state ne aduce realizarea visurilor noastre de viitor. d) Zborul lui Alan Shephard.

mein Kind. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg.. um weiterzulernen." Ein leichtes Brummen ließ sich hören. Sicher hatte ich mich getäuscht." Ich wiederholte. Meine Mutter kam herein und gab mir eine Ohrfeige. Neben dem Tisch saß Großmama und strickte. was im Buch steht. Ich begann zu brüllen." Und schon hatte ich eine Ohrfeige. „Die Hauptstadt von Salzburg ist. „Du sollst keine Witze machen und lernen!" sagte meine Großmutter. sie hat für ihr Geld alle meine Brüder studieren lassen und hätte auch mein Studium bezahlt. Großmama sagte : „Wenn du nicht aufhörst." Ich antwortete trotzig: „Ich rede doch keine Dummheiten. Eine Fliege? Ich sah keine Fliege. Ich lernte : „Das Herzogtum Salzburg hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner. ( Z W E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT Nach Egon Erwin Kisch Meine Großmutter war gewiß eine seelengute Frau. Wir werden sehen. „Ich lerne doch!" „Gut. bekommst du ein paar Ohrfeigen. Dummheiten zu reden. ob sie Wort halten wird. wiederholte ich.42. Es war so : Ich saß zu Hause und lernte Geographie. Ebenso ihre Geduld.. Ich hatte die „Heimatkunde" vor mir auf dem Tisch und studierte das Herzogtum Salzburg. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte. den Satz... was im Buch steht!" „Wenn du lerntest. vielleicht etwas lauter. Aber die Großmutter schrie jetzt auch. sagte ich nichts. ich lerne. gut. Das Garn war gerissen. Ich schaute wieder in mein Buch." Aha! Jetzt hatte ich sie. Wo war ich nur stehengeblieben? „Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg". Urteilsbegründung: „Warum ärgerst du die Großmama?!" .

„Na das macht nichts. daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist. „Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg. was im Buch steht.. dann brauchen Sie ja kein Buch. schrie die Großmutter. huh. „Wo haben Sie die Heimatkunde?" „Ich habe sie vergessen. h u h ! Wenn es nicht so im Buch wäre.. Da steht doch. daß es die französische Grammatik war." „Blödheiten redet er.... Ich wurde aus der Schule ausgeschlossen. wenn wirklich. sogar in schönem blauem Papier eingeschlagen. ich lerne nur. Und nie mehr habe ich etwas gelernt.. würde ich es doch nicht sagen. Deutschland ist die Hauptstadt von Deutschland.. Steht das auch darin? Dann braucht er nicht zu studieren!" Sie nahm die Heimatkunde und warf sie aus dem Fenster. daß Salzbu." „Das haben wir schon zweimal gehört. . Ich weiß nicht viel." „Aber Mutterl. und solchen Unsinn sagt er. und die Großmama sagt. und er nahm es in die Hand.." „Huh." „Sehr gut". Da bemerkte er." Am Tage nach jener Disputation zwischen meiner Großmutter und mir blieb der Professor vor meiner Bank stehen." „Wo steht das ?" fragte Mama. daß Salzburg die Hauptstadt von Salzburg ist.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 391 „Huh." Ich konnte ihm doch nicht die Wahrheit sagen. Die Hauptstadt von Salzburg ist Salzburg. Wien ist die Hauptstadt von Wien. ich ärgere sie nicht.. und schaute in das Buch. „dort steht wirklich. Pause." „Weiter!" sagte der Professor." „Dann braucht er gar nicht zu lernen! Afrika ist die Hauptstadt von Afrika. „Mutter!". Kommen sie heraus!" „Was wissen Sie über Salzburg?" „Das Herzogtum Salzburg". sagte meine Mutter zu der ihren.. weiß ich bestimmt. „sehr g u t ! So! Steht das dort? Salzburg ist die Hauptstadt von Salzburg? Was steht noch darin — Prag ist die Hauptstadt von Prag. „Das ist gar nicht selbstverständlich!" schrie ich mit krebsrotem Kopf. Ich hatte mein Heft und mein Lehrbuch auf dem Pult.. huh. huh. statt zu lernen" rief die Großmutter. Böhmen ist die Hauptstadt von Böhmen. „Nicht einen Kreuzer geb ich für sein Studium her. „Wieso ist das nicht selbstverständlich?" fragte der Professor ganz starr über meine Frechheit." Da riß mir die Geduld. aber was ich weiß. vielleicht haben Sie die Heimatkunde im Kopf. begann ich. „Die H a u p t stadt von Salzburg ist Salzburg. „Fragen Sie die Großmutter!" Er führte mich zum Direktor.. „hat einen Flächeninhalt von 7 153 Quadratkilometern und 192 760 Einwohner. So zum Beispiel. Leider kam dem Professor das Buch etwas zu dick vor. ich mache Witze. Das ist doch selbstverständlich.

) critică societatea capitalistă şi imperialistă din toate părţile lumii şi luptă pentru progres... = Dar aici scrie.. In lucrările sale (Paradies Amerika. = a ţi se părea starr + über + Akk. de) ... scriitor şi jurnalist de limbă germană din P r a g a . 8) Mutterl — formă diminutivală a substantivului Mutter 9) Nicht einen Kreuzer geh ich . 2) Salzburg •— heute österreichisches Bundesland (land federal din Austria) mit der Hauptstadt Salzburg 3) folgendes = următoarele 4) .. her = Nu mai dau nici un crăiţar. ihre Geduld war gerissen — sie hatte die Geduld verloren = îşi pierduse răbdarea 11) ganz starr über meine Frechheit = încremenit (stană de piatră) din cauza obrăzniciei mele 12) nie mehr = niciodată Lexik Synonyme der Einwohner — der Bewohner hner Bewi :it die Blödheit — die Dumm! Dummheit sich ereignen •— geschehen Antonyme die Geduld =f= die Ungeduld Vieldeutige Wörter dick ^ .. / gras grog Rektion vorkommen + Dat.. 10) . Asien gründlich ver­ ändert etc.... = încremenit (din cauza. LEHRSTOCK Erläuterungen 1) E g o n E r w i n K i s c h (1885—1948). Aus allen vier Winden.392 42. was im Buch steht = ce (ceea ce) scrie în carte 5) Jetzt hatte ich sie = Acum am prins-o 6) Und schon hatte ich eine Ohrfeige = Şi mă şi pomenii (trezii) cu o palmă 7) Da steht doch . pace şi socialism. este cunoscut în literatură ca maestru al repor­ tajului cu conţinut social şi politic.. Landung in Australien..

m. 600) . în propoziţiile condiţionale i r e a l e se întrebuinţează modul conjunctiv (ex. / r eale ~» modul indicativ Propoziţii condiţionale ( . ca perfect (acţiune trecută) Timpurile şi modurile din propoziţia condiţionată (regentă).-> imperfect /(acţiune prezentă) modul conjunctiva „ \m. PROPOZIŢIILE CONDIŢIONALE a) Wenn er sich bessert. \ ir eale—> modul conjunctiv Propoziţii condiţionale ireale. legată de o propoziţie condiţională ireală. . în întrebuinţarea timpu­ rilor. c).SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 393 GRAMMATIK 1. c) O b s e r v a ţ i e . sagte ich nichts. b) Wenn du lerntest. sînt propoziţii condiţionale. was im Buch steht. pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex. în propoziţiile condiţionale i r e a l e predicatul se pune l a : -— conjunctivul imperfect. . b) m. Remarcăm că în propoziţia condiţionată se aplică. se folosesc precum u r m e a z ă : Conjunctivul Conjunctivul imperfect pentru o acţiune prezentă (ex. b). pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. introduse prin conjuncţia "wenn. pag. aceleaşi reguli ca în propoziţia condiţională. Grammatik 1). vezi şi pag. b şi c). a. 344. wenn sich nicht folgendes ereignet hätte: Propoziţiile de mai sus.rn. c) Sie hätte auch mein Studium bezahlt. will ich ihn in die Gesellschaft einführen. (vezi schema 158. — conjunctivul mai mult ca perfect. ca perfect pentru o acţiune trecută (ex. în propoziţiile condiţionale r e a l e se întrebuinţează modul indicativ (ex. .

condiţionalul nu este considerat mod. Condiţionalul prezent se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul prezent al verbului de conjugat: ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden sagen sagen sagen sagen sagen sagen Condiţionalul prezent (I) se întrebuinţează în special în propoziţiile condi­ ţionate în locul conjunctivului imperfect. LEHRSTOCK Wenn es nicht so im Buch wäre. Condiţionalul perfect (II) se formează din imperfectul conjunctiv al verbului werden (würde) şi din infinitivul perfect al verbului de conjugat : ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt gesagt haben haben haben haben haben haben ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen gegangen sein sein sein sein sein sein Condiţionalul perfect se întrebuinţează uneori în locul conjunctivului mai mult ca perfect. würde ich es doch nicht sagen. 557 şi schema 161. pag.394 2. sagen. ci numai o formă perifrastică a conjunctivului. în propoziţia de mai sus. Deosebim : 1) Condiţionalul prezent (I) şi 2) Condiţionalul perfect (II). conjunctiv werden (würde) + prezent al verbului de con­ conjunctiv werden (würde) + perfect al verbului de con­ (vezi schema 104. CONDIŢIONALUL 42. Condiţionalul prezent (I) = imperfectul inîinitivul jugat Condiţionalul perfect (II) = imperfectul infinitivul jugat. In limba germană. verbul sagen stă la condiţionalul prezent: würde.. pag. mai ales cînd predicatul propoziţiei condiţionate este un verb de conjugare slabă (exemplul de mai sus) şi deci conjunctivul imperfect este identic cu indicativul imperfect.. 606) .

. e) Wenn die Großmutter das Buch nicht aus dem Fenster (werfen). ... (werfen). nicht (sich beeilen). . Übersetzen Sie! a) Wenn ich das Buch hätte. Übersetzen Sie! a) b) c) d) Plusquamperfekt! Wenn ich das Buch bekommen hätte.... /'mitnehmen). sie dem Jungen keine Ohrfeige ... ich dich nicht (fragen).. . i) Wenn er Zeit hätte. (stattfinden).. (ärgern).. a) Wenn die Großmutter Geographie (können). (besuchen).. . f) Wenn das Wetter schön wäre. den Konjunktiv B. Wenn du dich ein wenig beeilt hättest. . den Konditional C. er dich (begleiten). g) Wenn du mehr lerntest..... sehr .. b) Wenn er in Bukarest wäre..... sie sich über den Jungen nicht . ich es dir ... . (sich verspäten)...... er dich . e) Wenn es nicht so spät wäre. wir . sie das Buch nicht aus dem Fenster . . ihr .. die Mutter nicht ... (hereinkommen). ich es dir (geben)...... d) Wenn der Großmutter nicht die Geduld (reißen). so ..... wir . nicht .. .. j) Wenn ich aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzte. so .... . es der Junge in die Schule . . f) Wenn der Bürgermeister dem Affen die Halsbinde fester zugezogen hätte.. .. c) Wenn die Mutter früher ins Buch (schauen)... (anrufen).SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 395 Übungen 1. den Konjunktiv Imperfekt! Gebrauchen Sie B. des Wörterbuchs (sich bedienen). (sich freuen). nicht (sich verspäten). e) Wenn ihr euch beeilt hättet... . Ergänzen Sie die Hauptsätze! Perfekt! Gebrauchen Sie A.. der „junge Engländer" .. Wenn ich Zeit gehabt hätte. .. (geben). 1. sehr (sich freuen). so ... h) Wenn du die Prüfung bestündest.. (sich beruhigen).. Ergänzen Sie die Hauptsätze! A.. .. c) Wenn er langsamer spräche. du . du schönere Fortschritte (machen).. ich . Ergänzen A. Sie! Gebrauchen Sie den Konjunktiv Plusquamperfekt! 3. .. (geben)... .. ich ... b) Wenn die Großmutter nicht (schreien). Wenn Sie uns besucht hätten. er weniger Fehler (machen).. den Konditional Präsens! G..... der Ausflug ... . ich dich . d) Wenn ich es wüßte.. ..

(ausschließen). (wollen). gehe ich ins Kino. a) Wenn mein Freund (kommen). . b) Wenn wir Karten bekommen. b) Wenn Faust Gretchen (heiraten).. e) Wenn du dich nicht verspätet hättest. B. Setzen Sie die Sätze A.. .. h) Wenn ich seine Adresse erfahren hätte... . sich das Publikum nicht ... 5. zurücklassen . LEHRS10CK f) Wenn der Junge nicht „frech" (sein).. b) Wenn er nach Bukarest gekommen wäre.. c) Wenn du mehr lerntest. ^dkuij^tJ b) Wenn es möglich wäre. hättest du größere Fortschritte gemacht. . d) Wenn du mehr gelernt hättest. Übersetzen Sie! a) Wenn es nicht kalt ist. c) Wenn du dich früher schlafen legtest.. ihn der Lehrer nicht zum Direktor .. ich es dir .396 42. e) Wenn Faust sein Gretchen im Kerker nicht . . besuchte ich ihn.. d) Wenn du mir einen Rat geben kannst. das Publikum zufrieden . g) Wenn der Direktor Verständnis (haben). d) Wenn' du mehr lerntest. machtest du größere Fortschritte.. würdest du ihn zu Hause gefunden haben. 6. .. (beruhigen). c) Wenn das Wetter schön bleibt. (sagen). der Skandal noch größer . gehen wir ein wenig spazieren. e) Wenn ich Zeit habe.. hätte ich besser gesehen. hätte ich sie dir gegeben. bin ich dir dankbar. . sähe ich besser.. in den Konjunktiv B. (sein)... gehen wir Sonntag in den Park.. gäbe ich sie dir. Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn ich jetzt Urlaub hätte... hätte ich ihn besucht. g) Wenn ich seine Adresse erführe.. würde ich zu meinen Eltern aufs Land fahren. würdest du auch früher aufstehen können. in den Konjunktiv Imperfekt! Plusquamperfekt! C... würde ich mit dem Frühzug fahren. d) Wenn sich Faust aus dem Staub (machen). c) Wenn der Regisseur die Schlußszene nicht (ändern). Ersetzen Sie im Hauptsatz den Konjunktiv durch den Konditional! a) Wenn er nach Bukarest käme... (sein)... e) Wenn ich meine Brille hätte. 4. er den Jungen nicht . das Publikum nicht empört . gehen wir ins Theater.. f) Wenn ich meine Brille gehabt hätte.. (führen). würde der Lehrer mit dir zufrieden sein.. (sein). ..

nu l-ar fi eliminat din şcoală. g) El s-a dus la şcoală fără manualul de geografia patriei pentru că bunica îl aruncase pe fereastră. profesorii nu aveau nici o înţelegere faţă de copii. i) Dacă directorul ar fi avut înţelegere faţă de copil. kannst du etwas im Erfrischungsraum essen. können wir uns öfter treffen. a) Băiatul învăţa în timp ce bunica lui tricota. Antworten Sie! a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Wo spielt die Handlung der Skizze Salzburg ist die Hauptstadt? Worüber ärgerte sich die Großmutter? Was sagte sie dem Jungen? Warum gab ihm seine Mutter eine Ohrfeige? Was sah die Mutter. h) Băiatului i-a fost frică să-i spună profesorului adevărul. c) Dacă ai învăţa ce scrie în carte aş fi mulţumită. . 7. -» e) Bunica n-a vrut să creadă că Salzburg este capitala Salzburgului. f) Mama lui 1-a bătut înainte de a se uita ce scrie în carte. k) Dacă băiatul ar fi avut bani ar fi studiat. Übersetzen Sie! A.SALZBURG IST DIE HAUPTSTADT 397 f) Wenn du hungrig bist. als sie in die Heimatkunde schaute? Warum wollte die Großmutter ihren Enkel nicht weiter studieren lassen ? Was machte sie mit seiner Heimatkunde? W'arum wollte der Junge den Lehrer täuschen? Was sagte ihm der Lehrer? Warum wurde der Junge aus der Schule ausgeschlossen? 9. Beantworten Sie die Fragen i Was würden Sie tun. Erzählen Sie den Inhalt der Skizze „Salzburg ist die Hauptstadt"! 10. d) Dacă ai fi învăţat ce scrie în carte aş fi fost mulţumită. j) In şcolile burgheze. g) Wenn du näher wohnst. b) „Dacă înveţi ce scrie în carte" — îi spuse bunica — „sînt mul­ ţumită". wenn wenn wenn wenn wenn wenn wenn es nicht so heiß wäre? Sie jetzt Urlaub hätten? Sie ans Meer führen? Sie einen alten Bekannten träfen ? er Sie anriefe? Sie nicht müde wären? es regnete? 8.

mă duc la el. Dacă vrei să-1 conduci pe prietenul tău la gară. LEHRSTOCK B.398 42. te-ai fi simţit mai bine. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Dacă vrei. Dacă aş şti unde locuieşte. am fi mers împreună la expoziţie. Merken Sie sieh! Das Buch kommt mir interessant vor. am merge împreună la expoziţie. te-ai simţi mai bine. mergem împreună la expoziţie. am pleca împreună la munte. Dacă aş fi ştiut unde locuieşte. Werft nichts aus dem Fenster! Meine Geduld riß mir. Dacă ai fi făcut sport. l-aş vizita. Dacă ai avea concediu. l-aş fi vizitat. trebuie să iei un bilet de peron. Dacă ai fi vrut. Dacă ai vrea. . Dacă-mi dai adresa lui. am fi plecat împreună la munte. Dacă ai face sport. Dacă ai fi avut concediu.

„Brennt's bei Ihnen?" rief Herr Kulicke. rief Frau Müller. Sie hatte nur einen Bademantel um.. Brennt's bei Müllers? Woher weißt du das eigentlich ? " „Frau Müller hat es laut gerufen. „Oben sprechen sie so. verstehen Sie denn nicht?" schrie Max Kulicke. . „Mann. „ J a " . In diesem Augenblick kam Herr Müller die Treppe herauf. Als sie Herrn Kulicke erkannte.43. Sie fing an zu zittern und eilte ins Wohnzimmer. aber wir dürfen nicht den Kopf verlieren! Wir müssen vor allem packen!" fügte er hinzu. bei Müllers brennt's und du sitzt hier. „Überall". Er h a t t e den Schrei seiner Frau gehört und betrachtete Herrn Kulicke mit finsterem Blick : „Was wollten Sie von meiner F r a u ? " „Mann. „Bei Ihnen brennt's!" „Und was geht Sie das an? Sie tun so. als ob nichts geschehen wäre. Dann machte sie die Tür zu. Frau Kulicke. berichtete Herr Kulicke seiner Frau.. die eine Etage tiefer wohnte und gerade das neue Nachthemd ihres Mannes bügelte. Dort läutete er." „Da müssen wir doch helfen!" sagte Max Kulicke und rannte zu Müllers. „Im Badezimmer auch?" rief Herr Müller von der Kellertreppe her. schrie Frau Müller. Frau Müller öffnete. ( D R E I U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K BEI MÜLLERS BRENNT'S „Es brennt". schrie Frau Müller aus der offenen Korridortür. „ J a " . schrie sie laut auf und schlug die Tür wieder zu. „Ich habe jetzt leider keine Zeit". als ob sie wahnsinnig geworden wären". als ob Sie keine anderen Sorgen hätten ." „Ich wußte es doch nicht. „Komm. hatte alles gehört. Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!" Gereizt steckte Herr Müller den Schlüssel ins Schloß.

.. knurrte er. „Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet. Mit einem Wort. Diesmal öffnete Herr Müller. LEHRSTOCK „Sollten wir nicht doch die Feuerwehr benachrichtigen?" fragte Frau Kulicke.400 43. neues Nachthemd brennt." „Aber es riecht doch so sengerig!" Da fiel Frau Kulicke plötzlich ihr Bügeleisen ein. Plötzlich hörten Herr und Frau Kulicke Wasser rauschen. brennt's — brennt es | 3) eine Etage tiefer'— cu un etaj mai jos 4) Ich wußte es doch nicht = Dar nu ştiam 5) . in Hose und Hemd. fragte er zornig... im Speisezimmer. als ob alles in bester Ordnung wäre. Numele de persoană se întrebuinţează la plural dacă este vorba de toţi membrii unei familii. fragte Frau Kulicke angstvoll." „Ich gehe noch einmal hinauf". Nun lassen Sie uns endlich in Ruhe baden!" „Was ist?". în primul rînd 10) das ist ihre Angelegenheit = asta-i treaba lor 11) Es muß etwas getan werden = Trebuie să facem (să întreprindem) ceva . desto kleiner ist die Gefahr. „komm ganz schnell! Dein schönes. Die Hosenträger waren bereits abgeknöpft. dar nu înţelegi? 7) Was geht Sie das an? = Şi ce te priveşte pe d-ta? 8) Kümmern Sie sich um Ihre eigene und nicht um meine Wohnung!— Kümmern Sie sich um Ihre eigene Wohnung und nicht um meine Wohnung! 9) vor allem = înainte de toate." „Sie benehmen sich tatsächlich so.kam.. erklärte Max Kulicke entschlossen. „Nein. „Sie löschen". Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. „Wir müssen die Feuerwehr rufen." Erläuterungen 1) Bei Müllers = la familia Müller. als ob sie den Verstand verloren hätten". Wir dürfen doch nicht einfach so dasitzen. „Es muß etwas getan werden. das ist ihre Angelegenheit. „Was zum Teufel wollen Sie schon wieder?". „Herr Müller". Vorhin habe ich doch im Keller die neue Sicherung ein­ geschraubt. die Treppe herauf = urcă scările 6) Mann. Sie lief in die Küche. 2) . im Wohnzimmer. „Max". bemerkte Frau Kulicke. Beide lauschten. verstehen Sie denn nicht? = Omule. -es brennt überall." Herr Kulicke eilte die Treppe hinauf und klingelte. sagte Max Kulicke „wir müssen etwas tun! Brennt es wirklich bei Ihnen?" „Selbstverständlich! Das Licht brennt wieder. Müllers este aici dativul plural al numelui de familie Müller. schrie sie. stöhnte Frau Kulicke. im Schlaf­ zimmer. in der Küche. im Badezimmer. als ihr Mann zurückkam.. „Gar nichts".

wie ihn das Theater noch nie erlebt hatte. c şi d). als ob sie wahnsinnig geworden wären. 26—Limba germană — c. ex. a). Sie tun so. este următoarea : desto — comparativul (complementul circumstanţial de mod) —verbul conjugat — subiectul (ex. a purta de grijă (cuiva) einfallen + Dat. PROPOZIŢIILE COMPARATIVE a) b) c) d) Am Schluß gab es einen Skandal. Ordinea părţilor de propoziţie din propoziţia principală introdusă prin desto. 6). desto kleiner ist die Gefahr. = a -î veni în minte (cuiva) = GRAMMATIK 1.BEI MOLLERS BRENNT'S 401 12) 13) 14) 15) 16) in bester Ordnung = în perfectă ordine Was zum Teufel = Ce dracu Gar nichts = Nimic komm ganz schnell = vino repede de tot Da hast du ja wieder etwas Schönes angerichtet. je cu O b s e r v a ţ i e . Oben sprechen sie so. cu a t î t . Lexik Synonyme Antonyme Vieldeutige erklären ' \ a Wörter a explica declara zumachen — schließen zumachen =ţ= aufmachen zittern — beben schließen =f= öffnen anfangen — beginnen aufschreien — einen Schrei ausstoßen der Augenblick —• der Moment bereits — schon die Etage —• das Stockwerk Rektion sich kümmern + uni + Akk. corelativul desto ( = cu cît . als ob Sie keine anderen Sorgen hätten.. comparative pot fi.. Propoziţiile şi b) şi ireale Propoziţiile ex. = Iar ai făcut o boro­ boaţă. 1881 . comparative reale se introduc prin conjuncţiile: wie ( = cum. ca şi propoziţiile condiţionale: reale (ex. a se preocupa (de). a (ex. a se interesa. = a avea grijă de. Je schneller in solch einem Fall eingegriffen wird. b) etc.

pentru exprimarea simultaneităţii faţă de pro­ poziţia principală (ex.. pentru exprimarea anteriorităţii faţă de propoziţia principală (ex. In propoziţiile comparative i r e a l e predicatul stă în majoritatea cazurilor — la conjunctiv imperfect. Uneori se întrebuinţează : — pentru exprimarea simultaneităţii: conjunctivul prezent. eingegriffen wird. (de) parcă In propoziţiile comparative r e a l e se întrebuinţează modul indicativ. (pentru exprimarea simultaneităţii) mai mult ca perfectul. — pentru exprimarea anteriorităţii: conjunctivul perfect./ rative i r e a l e \ imperfectul. d). (de) parcă als wenn = ca şi cînd. ca şi cum. 125. diateza pasivă cu sein (diateza pasivă a stării) exprimă starea subiectului. ca şi cînd. ca rezultat al unei anumite acţiuni. vezi şi pag.402 43. din verbul auxiliar werden şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex. Diateza pasivă se formează. — la conjunctiv mai mult ca perfect. uneori prezentul conj. a. LEHRSTOCK Propoziţiile comparative ireale se introduc de obicei prin conjuncţiile: als ob = ca şi cum... b) Die Hosenträger waren abgeknöpft. O b s e r v a ţ i e . în limba germană. uneori perfectul conj.. Spre deosebire de diateza pasivă cu werden (diateza pasivă a acţiunii). Uneori diateza pasivă se formează şi din auxiliarul sein şi participiul perfect al verbului de conjugat (ex. c). b). . Gram­ matik 2).. (pentru exprimarea anteriorităţii) 2. Propoziţiile / r e a 1 e — modul indicativ > comparative \ i r e a 1 e -> modul conjunctiv Propoziţiile comp a. DIATEZA PASIVĂ (Continuare) a) Je schneller .

Ich habe vorhin die . e) Sie sollen lauter sprechen. . b) Das Fenster wurde geöffnet. als ob nichts . c) Ist dieses Kleid neu? d) Ich habe meine Handschuhe verloren... (vezi schema nr.BEI MOLLERS BRENNT'S 403 Exemple : Diateza pasiva cu werden (Pasivul acţiunii) a) Der Tisch wird gedeckt.. pag. c ) Das Fenster ist geöffnet gewesen... wir dürfen nicht den . . c) Das Fenster ist geöffnet worden. verlieren! f) Das Licht .. sagte Herr Kulicke. h) „Du hast wieder etwas Schönes . eingeschraubt. b ) Das Fenster war geöffnet. ..ihres Mannes. c) Frau Kulicke begann zu zittern. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Synonyme! a) Mach die Tür zu! b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller. d) Müssen wir nicht die Feuer. Ergänzen Sie! a) Frau Müller stand in der offenen -tür und rief: „Es . Plötzlich fiel ihr das -eisen . überall. wäre. f) Was ist los? g) Komm rasch her! h) Bitte warten Sie einen Moment! i) Bist du schon mit deinen Aufgaben fertig? j) In welchem Stockwerk wohnen Sie? 3... . f) Warum bist du so traurig? . und in der . d) Frau Kulicke sagte ihrem Mann mit zitternder Stimme : „Bei Müllers brennt's!" e) Ihre Angst war groß. c) Wir sollten nicht so sitzen.. g) Frau Kulicke wartete -voll auf ihren Mann..... im Bade-. b) Die Familie Kulicke wohnte ein Stockwerk tiefer als die Familie Müller. Diateza pasivă cu sein (Pasivul stării) a') Der Tisch ist gedeckt. 2...? e) Packen wir schnell .".!" b) Eine . 559) Übungen 1. Ersetzen Sie die kursiv gedruckten Wörter durch Antonyme! a) Er schloß die Tür.. 106... tiefer bügelte Frau Kulicke das Nacht... im -zimmer..

e) Die Gefahr ist glücklich . bestellen. wir wollen . (Ihr Erfolg). b) Die Äpfel sind gewaschen. (sein guter Wille). bevon. (dieser Kollege) angeschlossen.... Tisch. c) Jemand fragt .. . Das Fenster ist geschlossen. (die Kosmonauten) gehört? Sie haben alle . (ein wenig Aufmerksamkeit)! Wir sprechen heute ..404 43. (deinFreundin). noch. f) Ich habe mich während der Ferien .... bestellen (Prävon. (der Aufsatz) für das Literaturseminar! b) Ich erinnere mich nicht . Bilden Sie Fragen zu den kursiv gedruckten Satzgliedern! a) Verzichte . nicht. im Passiv mit werden/ B. Die Knöpfe sind angenäht gewesen... Übersetzen Sie und erklären Sie die Form des Prädikats! a) Man baut eine neue Schule. LEHRSTOCK g) Es wird hell. (die Erforschung des Weltalls) beigetragen. 4.. d) Ich beglückwünsche Sie . (die Kinovorstellung) und kümmere dich . b) Welcher. g) Er hat großes Vertrauen ..... 6.. Bilden Sie Sätze A. d) Ich schließe das Fenster. Die Schule ist gut gebaut.. (ein wichtiges Problem).. (die Entwicklung) der Literatur in den letzten zwanzig Jahren sprechen. i) Er eilte die Treppe hinunter.. A. a') Der Braten. j) Wer hat nicht ... die Freunde (Präsens).. h) Ich bitte . Das Kind war schon angezogen. 5.. Das Kind wurde von der Mutter angezogen. V) Diese Tische. (Sie) vorbeigegangen. Ergänzen Sie! Setzen Sie die eingeklammerten Wörter in die richtige Form! B. sens).. Die Knöpfe sind von ihr angenäht worden. e) Sie hat die Knöpfe angenäht. (der Inhalt) dieses Buches... i) Ich zweifle nicht .. Das Fenster wird von mir geschlossen. c) Die Mutter zieht das Kind an. Die Äpfel werden von mir gewaschen. im Passiv mit sein/ a) Ein Braten. du (Perfekt) ? setzen (Perfekt). besetzen. Die Schule wird auf dieser Straße gebaut. h) Er ist nicht jung. (die neue Adresse) unserer Freunde..

Er hatte das Theaterstück geschrieben. längst. schreiben h! ) Dieser Text. Es ist Frühling. leider. (Präsens). b) Du wirst mit den Aufgaben rascher fertig. d) Er beeilt sich so sehr. Sie hatte nichts verstanden. Sie ist noch ein kleines Kind. desto/ . Du machst größere Fortschritte. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen irrealen Komparativsatz! chen Sie die Konjunktionen als ob und als wenn! a) Unsere Kollegin singt so schön. Sie hatte mich zum erstenmal gesehen. kochen (Präsens). von. Verbinden Sie die Sätze! Gebrauchen Sie die Konjunktionen a) Du lernst mehr. Du hast mehr freie Zeit. c') Dieses Buch. h) Sie sah mich an. Er hat jahrelang Deutsch gelernt. k) Sie spielt noch mit den Puppen. e') f) g') schon. übersetzen (Imperfekt). d') Das Formular. Die Tür. e) In. die Buchabteilung. Gebrau- 7.. e) Es ist heute so schön draußen. schließen. übersetzen (Imperfekt). je . c) Die Grünwieseier klatschten über alles und jeden. Kantinen. Sie ist eine Sängerin. Bücher (Präsens). f) Er spricht so gut Deutsch. das Kind (Perfekt). gestern. gut (Präsens). von. Ich bin krank. g) Ich fühle mich so schlecht. j) Sie war so überrascht. Dieses Wort. ausfüllen. schon. kaufen (Perfekt). f) Die Tür. schließen (Perfekt). b) Das Publikum war auf den Regisseur böse. das Wort „Regisseur". richtig. schreiben (Präsens) ? h) Dieser Text. Dieses Fleisch. d) Das Formular. 8. verkauf'en. verschon ausfüllen. Es ist spät. Sie hatten nichts Besseres zu tun.BEI MÜLLERS BRENNT'S 405 c) In. i) Er benahm sich so. (Imperfekt). der Reisende (Imperfekt). Er hatte mich jahrelang gekannt. schon. kochen. g) Wie.. alle.

cu atît va fi pericolul mai mic.406 43. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Bei Müllers brennt's" / 11. g) Deodată doamnei Kulicke îi veni în minte fierul de călcat din bucătărie. Sie! 9. verstehst die Lektion leichter. Du-te repede sus şi ajută familiei Müller să stingă focul!" •c) Doamna Müller deschise uşa. după ce domnul Müller înşurubase noua siguranţă în pivniţă. cînd doamna Kulicke călca în. îi spuse supărat domnului Kulicke : „Vezi-ţi de treburile dumitale! Ce-ţi pasă dacă la mine a r d e ? " •e) „Nu-ţi pierde capul. îi spuse domnul Kulicke soţiei sale. care ardea din nou. legst dich früher schlafen. a) Într-o seară." f) în cele din urmă familia Kulicke află că era vorba despre lumină. machst mehr Übungen. Antworten A. als er die Treppe heraufkam? e) Was beschlossen Frau und Herr Kulicke? f) Was erfuhr Herr Kulicke. •d) Domnul Müller. care tocmai urca treptele. Übersetzen Sie! A. cînd îl recu­ noscu pe domnul Kulicke. ci împachetează repede". fiindcă avea numai un halat de baie pe umeri. . kannst morgens leichter aufstehen. „Cu cit anunţăm pompierii mai repede. ea auzi pe doamna Müller strigînd : „Arde!" b) Doamna Kulicke spuse soţului e i : „Eşti atît de liniştit de parcă nu s-ar fi întîmplat nimic. Era însă prea tîrziu.bucătărie cămaşa nouă de noapte a soţului ei. als er zum zweitenmal zu Müllers hinaufging? g) Was war inzwischen mit dem neuen Nachthemd des Herrn Kulicke geschehen? 10. Cămaşa de noapte nouă a soţu­ lui ei ardea deja. a) Was hörte Frau Kulicke eines Abends ? Was sagte sie zu ihrem Mann ? b) Wohin rannte Herr Kulicke? c) Wer öffnete ihm? d) Was sagte Herr Müller. wirst die deutsche Sprache schneller erlernen. LEHRSTÜCK c) Du Du d) Du Du e) Du Du bist in der Schule aufmerksamer. dar o trînti repede.

a) Eulenspiegel s-a purtat în aşa fel. h) Nu fii aşa de curios. e) Cu cît intervenim mai repede. c) Cu cît vei citi mai mult. cu atît vei face progrese mai mari.BEI MÜLLERS BRENNT'S 407 B. de parcă am fi în luna ianuarie. (de) parcă ai fi copil! i) Este deja atît de frig. d) Cu cît ne apropiem mai mult de vară. cu atît devin zilele mai lungi. Merken Sie sich! Er kommt die Treppe herauf. Es muß etwas getan werden. . Das Kind hat etwas Schönes angerichtet. g) Eşti atît de mirat. cu atît mai repede te vei însănătoşi. Sie wohnen ein Stockwerk tiefer. de parcă ar fi o mare artistă. de parcă nu ai fi auzit niciodată de această chestiune. cu atît rezultatele vor fi mai bune. f) Cu cît vei fuma mai puţin. Alles ist in bester Ordnung. de parcă ar fi fost un medic excelent. b) Prietena mea cîntă atît de frumos la pian.

zuerst zu lesen. mit mir zusammen am Sonntag ein Fußballspiel zu besuchen. und es bis zu meinem Ende bleiben wird. Am Tag des Begräbnisses wurde mir offenbar. Becher Ich wußte damals nicht. der mein ganzes Leben hindurch mein Lehrer blieb. Diesem „großen Feind" verdanke ich es. Und der Lehrer. daß ich meinen besten Freund zu Grabe trug. So ging es jahrelang. ( V I E R U N D V I E R Z I G S T E S ) L E H R S T Ü C K MEIN LEHRER Nach Johannes R. wenn der Lehrer so tat. Mein Lehrer aber verlor die Geduld nicht. So soll er nach so vielen schweren Jahren auch an dieser Stelle in meinem Buch einen Gedenkstein finden: mein Lehrer von einst. Er wollte nichts unversucht lassen. ja mir sogar vorschlug. der mein bester Freund war. warum ich jedesmal in Wut geriet. Meinen „großen Feind" nannte ich ihn oft. und er wußte mehr als ich. Er war mein Lehrer. Ich werde ihm nie gleichen. Er wurde in mir zu einer Art von Gewissen. wenn etwas aus mir geworden ist. . und was mich am meisten aufregte : er hatte einen festen Standpunkt. mein großer Feind. aber richtig und gerecht. wenn ich ihm begegnete. und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig. denn er steht unerreichbar in seiner Bildung und seiner moralischen Kraft über mir. Und zwar nicht nur auf dem und jenem Gebiet. Viel mehr sogar und unendlich mehr. Ich selbst — und das habe ich durch mein Verhalten schon genügend bewiesen — war ein Faulenzer und Nichtsnutz. hätte er sich dann mit mir so viel abgegeben ? Aber ich hielt ihn für meinen Feind.44. was dahinter steckt — dachte ich. den ich so sehr gehaßt hatte. mit allen Dingen des Lebens schien er vertraut zu sein. was ich geschrieben habe. um mich zu einem Menschen zu machen. er hatte eine Meinung. starb. Sein Urteil ist streng. denn bei der oder jener Handlung frage ich mich: Was würde er dazu sagen? Ihm gebe ich in Gedanken das. Ich frage mich oft: Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen. Weiß Gott. was es war. als wäre er mein Kamerad. Am meisten verdroß es mich.

S. răsăritul der Untergang = declinul. In 1933 pără­ seşte Germania hitleristă şi ceva mai tîrziu se stabileşte în U. "e — ieşirea der Aufgang = scara de intrare.. Este important şi ca romancier (romanul Abschied) şi eseist. 2) Und zwar = Şi anume 3) auf dem und jenem Gebiet = într-un domeniu şi într-altul 4) Weiß Gott.. a se întîmpla. dacă s-a ales ceva din mine 6) bei der oder jener Handlung = în toate acţiunile (faptele) mele 7) mein ganzes Leben hindurch — în decursul întregii mele vieţi Lexik Synonyme verdrießen — ärgern Antonyme hassen =f= lieben der Feind =£ der Freund das Ende =j= der Anfang verlieren =j= finden Vieldeutige Wörter judecata das Urteil ^ părerea \ sentinţa Wortfamilie gehen — ging — gegangen = a merge vergehen •—• verging — vergangen = a trece ausgehen — ging aus — ausge­ gangen = a ieşi în oraş.R. = Ştie Dumnezeu ce se ascunde aici .S. was dahinter steckt .. a urmări.. desfăşurînd o bogată activitate literară. Reîntors printre primii scriitori în patrie.. wenn etwas aus mir geworden ist = . scufundarea . a merge înainte (ceasul) nachgehen — ging nach — nachge­ gangen = a merge după.. unde rămîne pînă în 1945. îşi pune toată activitatea în serviciul construirii socialismului. 5) . aurma. -e = intrarea der Ausgang. pe lîngă der Eingang. a cerceta.. a rămîne în urmă (ceasul) vorbeigehen—ging vorbei — vorbei­ gegangen = a trece prin faţa. In 1953 a fost distins cu Premiul Internaţional Lenin „Pentru întărirea Păcii intre Popoare11. Deşi era descendent al unei familii burgheze se alătură din tinereţe mişcării muncitoreşti. cul­ turală şi politică. B e c h e r (1891—1958) este cel mai important reprezentant al literaturii germane socialiste şi unul din cei mai mari poeţi lirici ai timpurilor noastre. la plimbare abgehen — ging ab — abgegangen — a pleca entgehen — entging —• entgangen = a scăpa vorgehen •—• ging vor — vorgegan­ gen = a proceda.MEIN LEHRER 409 Erläuterungen 1) J o h a n n e s R... apusul.

= a semăna (cuiva. P R O P O Z I Ţ I I L E CONDIŢIONALE (Completare) a) viel b) viel Wäre ich ein hoffnungsloser Fall gewesen. b) . propoziţiile secundare cu topica propoziţiilor principale se numesc verkappte Nebensätze (propoziţii secundare camuflate sau neintroduse). în acest caz se suprimă ob (din als ob) sau wenn (din als wenn). P R O P O Z I Ţ I I L E COMPARATIVE (Completare) a) . = a se ocup a (de) GRAMMATIK 1. Propoziţia comparativă ireală poate să apară de asemenea ca propoziţie •camuflată. Propoziţia secundară condiţională capătă astfel aspectul unei propoziţii principale (interogative totale) şi stă în fruntea frazei. hätte er sich dann mit mir so abgegeben? Wenn ich ein hoffnungsloser Fall gewesen wäre. als ob er m e i n K a m e r a d wäre. propoziţia condiţionată se introduce de obicei prin corelativul so sau dann.. als wäre er m e i n K a m e r a d . pag. verbul conjugat trece in locul 1. Propoziţii secundare cu topica propoziţiilor principale — Propoziţii secundare camuflate (Verkappte Nebensätze). = a datora (cuiva <3eva) sich abgeben + mit + Dat... B.410 44. O b s e r v a ţ i e ... LEHRSTÜCK Rektion geraten + in + Akk. în gramatica limbii germane. conjuncţia wenn poate fi omisă.. în cazul acesta. hätte er sich mit mir so abgegeben? In propoziţia condiţională. 588) . = a ajunge în gleichen + Dat. PROPOZIŢIILE SECUNDARE CAMUFLATE A. Dacă propoziţia condiţională este camuflată. cu cineva) verdanken + Dat. Verbul conjugat trece după conjuncţia als. (schema nr. 139.

. Se traduce prin ca şi cum. Se traduce prin ca şi cum. în calitate de (ex. pag. 2. 3. b). Se traduce prin decît (ex. ca şi cînd. PREPOZIŢIILE CU DATIVUL (Continuare) . faţă în faţă. La comparaţie. Prepoziţia gegenüber.. wenn der Lehrer so t a t . Es war schon Nacht. Es verdroß mich. a). gegenüber şi gemäß se pun de obicei după substantiv. DIFERITELE ÎNŢELESURI ALE CONJUNCŢIEI ALS a) b) c) d) e) Er wußte mehr als ich. als ob er mein Kamerad wäre. Prepoziţia gegenüber ( = faţă de. spre deosebire de majoritatea prepoziţiilor. d). Prepoziţia nach poate avea şi sensul de conform. (de) parcă. peste drum). întotdeauna după pronume. 4. împreună cu ob sau wenn. Are înţelesul: ca. wie— egalitate). ca şi cînd.. Als poate avea înţelesurile cele mai variate: 1. Ich kenne ihn nur als Arzt. 41. în cazul acesta se pune după substantiv. împotriva gemäß = conform O b s e r v a ţ i e . und er äußerte sie mir gegenüber offen und hartnäckig. Introduce propoziţii temporale (ex. e). c). (vezi schema nr. 3. Introduce. Grammatik 1). se construieşte cu dativul (vezi pag. als wäre er mein Kamerad. wenn der Lehrer so tat. Es verdroß mich. (de) parcă. stă de obicei după substantiv. propoziţii comparative ireale (ex. 121. als er wieder dort erschien.MEIN LEHRER 4M 2. Introduce propoziţii comparative ireale camuflate (ex. Prepoziţiile cu dativul entgegen. 5. 333. 573) . Grammatik 2 B). Se traduce prin cînd (vezi pag. exprimă inegalitatea (als— inegalitate. în contra. Alte prepoziţii care se construiesc cu dativul şi se pun de regulă după sub­ stantiv sînt: entgegen = contra.

so hätte er sich geärgert. c) Wenn er sein Feind gewesen wäre. als wäre sie im Gebirge gewesen. so wäre er fleißiger. als wäre sie siebzehn Jahre alt. wäre der Junge ein Nichtsnutz geblieben. d) Wäre ich nur einige Minuten später gekommen. wäre der Lehrer mit ihm zufrieden gewesen. f) Mein Freund spricht so gut deutsch. so könnten wir heute zum Fußballspiel gehen. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion wenn ein! a) Hätte ich Zeit. als ob er ein Deutscher wäre. so hätte er sich nicht so viel Mühe gegeben. g) Gliche er seinem Vater. e) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre. Leiten Sie die kursiv gedruckten Sätze durch die Konjunktion a) b) c) d) e) Marianne ist so braun. so wäre ich bei dir geblieben. b) Der Lehrer tat. f) Hättest du Lust. 3. hätte er nicht mit dem Jungen sogar Fußballspiele besucht. b) Hätte ich Zeit gehabt. als ob du Lehrer wärest. Verwandeln Sie in verkappte Nebensätze! A. hätte er seinem Lehrer gefolgt. e) Er sprach so leise. d) Wenn der Junge fleißig gelernt hätte. Er t a t so. zum Fußballspiel zu gehen. b) Wenn sich der Lehrer nicht so viel Mühe gegeben hätte. e) Hätte ich ihm nicht das Buch gekauft. Es scheint. hätte er seinen Lehrer nicht geärgert. so hätte ich ihn nicht mehr gefunden. als hätte er den Brief nicht gelesen. a) Der Junge benahm sich so schlecht. Es scheint. als wenn er dazu Lust gehabt hätte. als ob eint . c) Wäre er kein guter Lehrer gewesen. a) Wenn der Junge kein Faulenzer gewesen wäre. 2. als hätte er uns nicht gesehen. so bliebe ich bei dir.412 44. als ob du allein wärest. c) Er schlug vor. als ob der Lehrer sein Feind gewesen wäre. LEHRSTOCK Übungen 1. Sie sieht so jung aus. als ob er nichts bemerkt hätte. B. als wäre der Frühling gekommen. g) Du hast es mir so gut erklärt. d) Du sprichst so laut. als ob jemand geschlafen hätte.

der Junge faul war.. der Zug . Der Junge lernte nicht... c) Um wieviel Uhr ... b) Ich habe dir etwas zu sagen. Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! Was würden Sie tun.. Der Kleine geriet immer in Wut. der Lehrer starb. daß. Ergänzen Sie durch das oder was! a) Alles. er seinen besten Freund verloren hatte. 6. weil. .. Der Junge glaubte nicht. f) Weißt du nicht. gar nicht . Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen: obwohl. kannst du in der Akademiebibliothek finden. der Lehrer mit allen Dingen des Lebens vertraut gewesen wäre.. trotzdem. Deine Uhr Nein.. e) Der Sonnen. der Kleine sein Kamerad gewesen wäre.... gab sich der Lehrer viel mit ihm ab.. .am Meer ist sehr schön.... 7. hängt schon an der Wand. du gekauft hast. ... . ...? d) Gestern früh bewunderten wir den Sonnen-. er ein Faulenzer war. Der Junge war aufgeregt. Beantworten Sie die Fragen! B.. . ... du lesen willst. der Lehrer vorschlug. . . b) Es ist erst 3 4 5 Uhr. du mir sagst. der Junge ein Faulenzer war. deine Uhr Es ist schon vier Uhr. ist richtig.. er seinen Lehrer traf.. Der Lehrer benahm sich oft so. Es schien. .. . d) Sie wollte mir nicht sagen. der Junge fleißig gewesen wäre. c) Das Buch.. ich geschrieben habe. hätte sich der Lehrer nicht über ihn geärgert. hielt ihn der Lehrer nicht für einen Nichtsnutz.. . Er war nirgends zu sehen.MEIN LEHRER 413 A... . dir Freude bereiten wird. e) Das Bild.. .... als oh.. mit ihm ein Fußballspiel zu besuchen. Setzen Sie Wörter aus der Wortfamilie von gehen ein! a) Die Zeit ist sehr rasch . . . . der Lehrer sein Bestes wollte. f) Der junge Engländer .. .. . wenn! a) b) c) d) e) /) g) h) i) j) als. sie getan hatte. wenn Sie Ferien hätten? wenn Sie ins Gebirge führen? wenn Sie mit Ihren Kollegen führen? wenn das Wetter schön wäre? wenn es regnete ? wenn ein Fußballspiel stattfände? 5.. ihm fehlt? g) Ich gebe dir heute nur das zu lesen.. wurde es dem Jungen offenbar....

Meinung .alt. n) Die drei jungen Araber teilten die Kamele d. stark.Saal.414 44.. wo ist der ..Lage. ohne ihn zu bemerken.. chiar cînd profesorul vroia să meargă cu el la plimbare.. war die Vorstellung ausgezeichnet. Kein Wort ist mir . c) Ich ging . totuşi se ocupa mult de băiat. h) Er hat sich . m) Sie wohnt d.. j) Cînd profesorul a murit... f) Er bereitet sich . g) Dacă băiatul ar fi fost ascultător şi harnic.. d) Wir nahmen . 9... ori de cîte ori îl vedea pe profesor. um den Jungen zu einem Menschen zu machen ? d) Wann bemerkte der Junge... g) Ich bitte dich ..Kopfschmerzen. LEHRSTOCK g) Die Vorlesung war sehr interessant.. h) Profesorul s-a purtat întotdeauna frumos cu copilul. d..... de parcă ar fi fost duşmanul său.Wichtigkeit dieser Erfindung überzeugt... .Testament ..unangenehm. 8. d... ein.. ins Museum? i) Hier ist der ... sein. nicht der .Stadion ... d.deutsch.. . I) Er handelte mein. d) Copilul se purta urît faţă de profesorul său. f) Băiatul se înfuria. Übersetzen Sie! Lehrer''! a) Scriitorul îşi aduce aminte cu plăcere de unul dintre profesorii lui cei mai buni.verließ d. Erzählen Sie den Inhalt des Textes „Mein 11. d.. Antworten Sie! a) Warum geriet der Junge in W u t .Versammlung teil.Freund vorbei. auf. h) Bitte.. i) Profesorul era cu douăzeci de ani mai mare decît băiatul. j) Er geriet ... b) Wir freuen uns .Studenten. e) Se purta cu el.Ausflug. .Telefonnummer nicht erinnern. i) Der Schriftsteller denkt oft . mein. e) Ich hielt ihn .. . băiatul şi-a dat seama că a pierdut pe cel mai bun prieten al său..ander. d.gut. o) Einer . wenn er seinem Lehrer begegnete? b) Wie ist das Verhalten des Jungen zu erklären ? c) Wie ging der Lehrer vor.Vorschlag . p) Mein. . c) Copilul se înfuria.Prüfung vor. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! a) Ich kann mich . d.. daß sein großer „Feind" in Wirklich­ keit sein bester Freund gewesen war? 10. ein..Lehrer. profesorul s-ar fi bucurat foarte mult... d. k) Sie litt .. b) Profesorul era foarte ocupat.Buch..

Die Meunier fragte. der habe mit ihm das Zimmer geteilt. zur Kenntnis genommen. möge sie dem Jungen Wäsche bringen. seine Sachen zusammenzupacken. (FÜNFUNDVIERZIGSTES) LEHRSTÜCK DAS OBDACH Nach Anna Seghers Die Villard. „Deine Freundin Annette hat wirklich schlecht getan. ihn zu sich zu nehmen. da habe er plötzlich laut erwidert. . er werfe sich eher unter ein Auto. Der Knabe habe die Verhaftung des Vaters stumm. Als ihn der Gestapooffizier aufforderte. der vor einigen Jahren aus einem deutschen Konzentrationslager entflohen sei. ihr Mann ist im Gefangenenlazarett. sei hier in die Schule gegangen. Doch was ihr weit näher gehe als der Mieter. ob sie diesen Knaben sehen könne. Sie hat mich gebeten. das sei der Sohn des Mieters. ihr Kind für so lange aufzunehmen. Der Knabe habe Vertrauen zu ihr. als daß er in diese Familie zurückkehre. Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. rede französich. Ihr Mann war schon da. Angestellte in einem Pariser Hotel." Die Frau begann rasch etwas anderes zu erzählen. Unter dem Blick des Jungen faßte sie den Entschluß. Die Frau begann ihren Bericht. erzählte. Sie ging rasch nach Hause. Doch sie wurde gleich unterbrochen. damit er von dort irgendwo untergebracht werde. daß die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. damit er am nächsten Tag abgeholt und nach Deutschland zu seinen Verwandten zurückgebracht werden könne." So kam der Sohn des Deutschen ins Haus. Der Wirt des Cafes führte die Frau zu dem Knaben. Der Deutsche habe nämlich ein Kind. ohne Tränen. einen solchen Unsinn zu unterstützen. Ich hätte an ihrer Stelle den Jungen eingesperrt. Am nächsten Tag erklärte die Meunier ihrem Mann : „Ich habe meine Kusine Alice getroffen. als wäre er ein Franzose.45. wenn sie sich nicht fürchte. einen Knaben von zwölf Jahren. und sie habe ihn frühmorgens in ein kleines Cafe gebracht. sie will ihn ein paar Tage besuchen. Sie mußte es aber zuerst mit ihrem Mann besprechen.

pentru această perioadă 6) Ich würde ihn höher halten . 496). und diese Banditen ahnen nicht.. Nach langem Schweigen brach es aus ihm heraus.... der hat etwas riskiert.. Einen solchen Knaben bei sich zu beherbergen. er rief : „Die Hitleristen haben die Macht! Wie stark ist dieser Teufel! Wir aber. In anul 1947 s-a reîntors în patria ei..416 45. = . una dintre operele cele mai reprezentative ale realismu­ lui socialist." 2) die Villard . a primit premiul „Kleist" pentru povestirea Der Aufstand der Fischer von St. Dintre romanele Annei Seghers cităm : Das siebte Kreuz (1942). LEHRSTOCK Wochen waren vergangen. îl deţine tema luptei antifasciste. articolul înaintea numelor de persoană (vezi schema nr." Erläuterungen 1) A n n a S e g h e r s este o renumită scriitoare progresistă contempo­ rană. Un loc central în creaţia literară a scriitoarei. la vîrsta de 28 ani.. care descrie evadarea şi salvarea unui luptător comunist dintr-un lagăr de concentrare din Germania hitleristă. în care evocă evenimentele din Germania de la sfîrşitul primului şi pînă la sfîrşitul celui de al II-lea război mondial şi Die Entscheidung (1959). Aber der Deutsche. ceea ce o afectează mult mai mult 4) an ihrer Stelle = în locul ei 5) . Pentru rodnica ei activitate literară şi obştească. în limbajul familiar. von dem dir einmal deine Annette erzählt hat. für so lange = pentru acest timp. den würde ich aufnehmen.. pag. ich nicht.. Barbara. Anna Seghers a fost distinsă în anul 1951 cu Premiul Internaţional Lenin: „Pentru întărirea Păcii intre Popoare... Anna Seghers a emigrat din Germania. die Meunier —• Frau Villard ." Die Frau drehte sich weg und sagte : „Du hast ihn bereits aufgenommen. Frau Meunier — în limba germană se poate întrebuinţa. 22. Lexik Synonyme unterbringen — beherbergen Vieldeutige Wörter / soţul der Mann \ bărbatul . Eines Tages war der Meunier allein mit seiner Frau... 3) .. du hast ihn vielleicht vergessen.. la venirea lui Hitler la putere. was ihr weit näher gehe . Die Toten bleiben jung (1949). In anul 1933. în anul 1928. Ich würde ihn höher halten als meine eigenen Söhne. was ich wage und wen ich versteckt habe! Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aufnehmen.. wir sind ohn­ mächtig. = L-aş preţui (stima) mai mult . Den Sohn dieses Deutschen.

daß gestern mittag die Gestapo einen Mieter verhaftet habe. als daß er zu seinen Verwandten zurückkehre. perfect sau mai mult ca perfect din vorbirea directă. indicativul 3) Conjunctivul viitor pentru exprimarea unei acţiuni viitoare (ex. spre deosebire de limba română. O b s e r v a ţ i e .DAS OBDACH 417 Rektion nahegehen + Dat. VORBIREA INDIRECTĂ A. 2) Conjunctivul perfect pentru exprimarea unei acţiuni trecute (ex. B." Der Junge sagt(e) dem Offizier : c) „Ich werde mich eher unter ein Auto werfen. a'). c') er werde sich eher unter ein Auto werfen. a mişca (pe cineva) besprechen + Akk. c'). a') daß der Deutsche einen Kna­ ben habe. b'). Vorbirea indirectă este de multe ori introdusă prin conjuncţia daß. als daß ich zu meinen Verwandten zurück­ kehre.1'' Vorbirea indirectă Die Villard erzählt (e). In vorbirea indirectă se întrebuinţează : 1) Conjunctivul prezent pentru exprimarea unei acţiuni prezente (ex. î n limba germană. Conjunctivului perfect din vorbirea indirectă îi poate corespunde imperfect. = a avea încredere (în) GRAMMATIK 1. b) Der Knabe ist (war) hier in die Schule gegangen. Der Junge sagt(e) dem Offizier. = a afecta. b') Der Knabe sei hier in die Schule gegangen. Die Villard erzählte. 27—Limba germană . = a discuta (despre) Vertrauen haben + zu + Dat. O b s e r v a ţ i e . Vorbirea directă Die Villard erzählt(e) : a) „Der Deutsche hat einen Kna­ ben. Timpul folosit în vorbirea indirectă nu depinde de cel folosit în propoziţia principală. în vorbirea indirectă se întrebuinţează de obicei conjunctivul.

al verbului Sie sagte dem Jungen. bringe dem Jungen Wäsche. Imperativul este redat în vorbirea indirectă prin conjunctivul prezent al verbelor modale : 1) sollen (pentru exprimarea unui îndemn sau a unui ordin). LEHRSTOCK c." „Wir haben unsere Verwandten besucht. în cazurile acestea. Se poate întîmpla ca formele conjunctivului să fie identice cu cele ale indica­ tivului sau ca povestitorul să aibă îndoieli asupra conţinutului celor afirmate. 2) mögen (pentru exprimarea unei rugăminţi) Luise sagte dem Jungen : „Erwarte mich um sieben Uhr. pag. 162. timpurile în vorbirea indirectă se întrebuinţează în felul următor : în locul prezentului conjunctiv în locul perfectului conjunctiv în locul viitorului conjunctiv De exemplu : Vorbirea directă Sie schrieben uns : „Wir befinden uns im Gebirge. Sie schrieben uns.' Annette sagte ihrer Freundin : „Bitte." infinitivul prezent de conjugat. (vezi schema nr. 607) D. 162." Vorbirea indirectă -) —. daß sie schöne Ausflüge machten (ma­ chen). Annette sagte ihrer Freundin. (vezi schema nr. 609) . er solle sie um sieben Uhr erwarten.418 45. conjunctiv. pag. sie möge dem Jungen Wäsche bringen. daß sie sich im Gebirge befänden (befinden). mai mult ca perfectul condiţionalul prezent. daß sie ihre Verwandten besucht hätten (haben)." „Wir machen schöne Ausflüge. daß sie nächste Woche nach Bukarest kommen würden (werden). — ) imperfectul conjunctiv." „Wir werden nächste Woche nach Bukarest kommen.

der Deutsche habe ein Kind. ÎNTBEBUINŢABEA CONJUNCTIVULUI (Completare) . vezi pag. (vezi schema nr.. . APOZITIA Der Deutsche habe nämlich ein Kind. a') ob sie den Jungen sehen könne. 162. Întrebarea indirectă poate fi introdusă : 1) prin conjuncţia ob. Conjunctivul se întrebuinţează de multe ori în propoziţii finale. V — propoziţie interogativă parţială). verbul conjugat trece în locul 2. einen Knaben von zwölf Jahren. a' — propoziţie interogativă totală). Conjuncţia daß. b ) wo er sich befinde. daß der Deutsche ein Kind habe. Substantivul einen Knaben este apozitia substantivului la acuzativ „ein Kind". La întrebuinţarea timpurilor se aplică regulile vorbirii indirecte.. 2) prin cuvîntul interogativ. 3. în limba germană. în limba germană apozitia este totdeauna în acelaşi caz cu substantivul pe care îl determină. dacă întrebarea directă începe cu verbul (ex. dacă întrebarea directă începe printr-un cuvînt interogativ (ex. Propoziţia devine deci o propoziţie secundară camuflată (verkappter Nebensatz. care introduce vorbirea indirectă. damit er am nächsten Tag abgeholt werden könne. poate fi omisă. 410. în întrebarea indirectă se foloseşte de multe ori conjunc­ tivul. în acest caz. ÎNTBEBABEA INDIBECTÄ Die Meunier fragte : a) „Kann ich den Jungen sehen?" b) „Wo befindet er sich?" Die Meunier fragte. 607) 2. pag. Die Meunier sagte.. Grammatik 1).DAS OBDACH 419 E. 4.

a) Der Knabe sagte : „Ich gehe nicht zu meinen Verwandten." „Der Mann von Alice ist im Gefangenenlazarett." „Ich habe schöne Ausflüge gemacht.420 45." Der Mann sagte : „Wir haben schweigen gelernt." „Ich bekomme Urlaub. Ich schrieb meinem Freund G." „Sie will ihn besuchen." „Ich werde dich vielleicht nächste Woche besuchen. Verwandeln o h n e daß)! Sie die direkte Rede in die indirekte (m i t und A." „Grüße alle Kollegen von mir." „Bitte. antworte mir bald. ihr Kind für so lange aufzunehmen." Der Schüler antwortete : „Wir lernten für heute den Konjunktiv. Die Meunier Mann : ." Die Meunier sagte zu ihm : „Wir hatten damals den Jungen schon aufgenommen." e) Er fügte hinzu : „Wir werden kämpfen." „In Kürze werde ich dir einen langen Brief schreiben." E." „Ich fahre dann sowohl ans Meer als auch ins Gebirge." „Ich antworte dir schon heute." erklärte ihrem „Ich habe meine Kusine Alice getroffen." D." B. LEHRSTOCK Übungen 1. a) b) c) d) Der Vater sagte : „Wir haben heute keine Zeit." „Alice hat mich gebeten." d) Sie sagte weiter : „Der Junge hatte keine Angst vor der Gestapo gehabt." e) Der Junge hörte nur : „Du wirst morgen von hier fortgehen." b) Die Meunier erzählte : „Ich war bei meiner Freundin Annette. bis der Feind vernichtet ist. Mein Freund schrieb mir : „Ich fühle mich sehr gut." „Ich habe auch viel gelesen." c) Frau Villard antwortete : „Der Knabe hat mit seinem Vater das Zimmer geteilt." „Ich habe mich über deinen Brief gefreut.

Die Schülerin antwortete.DAS OBDACH 421 2. daß sie die Aufgabe noch nicht gelernt habe. daß sie lieber mit dem Autobus führen. b) Ihre Freundin sagte. Verwandeln Sie die direkte Frage in die indirekte Frage! a) Der Lehrer fragte den Studenten : „Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach?" b) Andrei fragte : „Kommen deine Freunde zu uns auf Besuch?" c) Sie fragte : „Warum will der Junge nicht zu seinen Verwandten gehen ? " d) Der Mann fragte : „Wo befinden sich die Kinder j e t z t ? " e) Der Lehrer fragte : „Habt ihr das Buch gelesen?" f) Er stellte die Frage : „Was werdet ihr für morgen vorbereiten ?" g) Sie fragte besorgt: „Wirst du meinen Rat befolgen?" 6. Verwandeln Sie in die direkte Frage oder Rede! a) Sie fragte ihre Freundin. daß sie mich besuchen werde. Sie sagte. schweig über des Gehörte!" d) Der Gestapooffizier befahl dem J u n g e n : „Packe deine Sachen!" 3. daß sie keine Zeit gehabt habe. entschuldigen Sie meine Verspätung!" c) Die Villard bat Frau Meunier : „Bitte. Sie behauptete. . Drücken Sie den Imperativ durch die indirekte Rede aus! a) Anda sagte zu ihrer Freundin : „Komm morgen nachmittag zu mir!" b) Die Schülerin bat den Professor : „Bitte. Die Meunier fragte den Wirt : 5. Sie fragt ihre Freundin: B. Verwandeln Sie in die indirekte A. Verwandeln Sie die konjunktionalen a) b) c) d) e) Nebensätze in verkappte Nebensätze ! Meine Freundin sagte mir. daß die Arbeit zu schwer sei. wie der Junge heiße. Frage! „Wie heißt der Junge?" „Wo ist er j e t z t ? " „Was soll ich ihm geben?" „Wie kann ich ihm helfen ?" „Warum ist er nicht zu seinen Verwandten gefahren?" „Was hat er gesagt ?" „Wann wird er zu mir kommen?" „Spricht der Junge französisch?" „Ist er traurig?" „Hat er geweint?" „Wird er zu mir kommen?" „Kann ich den Knaben sehen?" 4. Die Schüler erklärten. daß er Peter heiße.

. ob sie Vertrauen zum Wirt des Cafes habe. daß er sehr artig sei.. sind von hohem künstlerischem Wert (die große Friedenskämpferin). d) Der Wirt des Cafes. Setzen Sie die Apposition in den richtigen Fall! a) Annette wollte dem Knaben.. helfen (der Sohn des Mieters).. Sie fragte ihre Freundin.. Wir bereichern unser Wissen. den Knaben in ihr Haus aufzu­ nehmen (der Dreher Meunier). c) Wir hören Vorträge. Der Schüler antwortete. . .. Der Schüler antwortete. Er ist vor der Verfolgung der Gestapo sicher. e) Ein Freund des Arbeiters.... Der Lehrer fragte den Schüler. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Finalsatz! B.. brachte diese Nachricht (ein alter kommunistischer Kämpfer). daß er in Bukarest wohne und daß sein Vater Dreher sei. bitten. 7.. wann und wo er geboren sei. Antworten Sie!\ a) Was schildert Anna Seghers in der Erzählung Das Obdach? b) Wen verhaftete die Gestapo? c) Wie nahm der Knabe die Verhaftung des Vaters zur Kenntnis? d) Wohin hatte die Villard den Knaben gebracht? e) Unter welchem Vorwand nahm die Meunier den Knaben ins Haus? f) Was zeigt die Aufnahme dieses deutschen antifaschistischen Jungen in das Haus einer französischen Arbeiterfamilie? . ob der Junge artig sei. b) Die Erzählungen der Schriftstellerin Anna Seghers. Sie sagte.. wo er wohne und was sein Vater von Beruf sei.. .. b) Wir lesen gute Bücher... A. Der Schüler antwortete. Der Lehrer fragte den Schüler. daß er zwei Brüder und eine Schwester habe. daß er im Jahre 1950 in Ploieşti geboren sei. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Sie fragte ihre Freundin. . Der Lehrer fragte den Schüler. c) Luise wollte ihren Mann. 8. ob er Geschwister habe. führte die Frau zu dem Knaben (ein freund­ licher Mann). daß er den Kleinen nicht verraten werde. Die Freundin sagte.422 45. Ersetzen Sie den Finalsatz durch eine Infinitivkonstruktion (wo es möglich ist) ! a) Die Meunier nimmt den Knaben in ihr Haus. 9. Unsere Kenntnisse werden bereichert.

DAS OBDACH 423 10. e) După cîteva săptămîni el spuse că ar primi cu braţele deschise pe băiatul chiriaşului german. a) Profesorul întrebă. B. Sie hat sehr gut getan. Sie nahm den Knaben mit offenen Armen auf. g) Spune-i băiatului să-şi împacheteze lucrurile. f) Bibliotecara mi-a spus să-i aduc înapoi cartea. d) La început strungarul Meunier nu a fost de acord. după arestarea tatălui său. Übersetzen Sie! A. . Hast du den Entschluß gefaßt. f) Soţia sa îi răspunse că 1-a primit de mult. a) Doamna Villard povesti despre chiriaşul arestat că are un băiat. e) Mama îi spuse copilului să fie cuminte. dacă toţi studenţii sînt prezenţi. j) Colegul meu declară. d) Rodica o întrebă pe prietena sa dacă va pleca la munte sau la mare. care vorbeşte foarte bine limba franceză şi care a rămas singur. h) Soţia lui povesti că şi-a cumpărat pantofi noi. 1-a dus într-o mică cafenea. k) El susţine ca limba germană nu este uşoară. c) Doamna Meunier luă hotărîrea să primească pe băiatul chiria­ şului arestat. b) Prietenul meu mă întrebă dacă pot să-i dau un telefon după masă. den Knaben aufzunehmen. că a luat hotărîrea să înveţe nemţeşte. i) Ea adaugă că va căuta o stofă neagră pentru un palton. c) Ioana mă întrebă. unde am petrecut vara. Merken sie sich! Diese Geschichte geht mir sehr nahe. ans Meer zu fahren? Ich habe das zur Kenntnis genommen. b) Deoarece băiatul avea încredere în ea. unde o aştepta.

Auf dem Marktplatz angelangt. „Hier". liegen. von der dieser so viel erzählt hat. sagt Ursel.46. Der Stadtkern Weimars ist mit Erinnerungsstätten an hervorragende Menschen und Ereignisse reich ausgestattet. wenn ich mich nicht irre. Am ersten Nachmittag machen alle einen Spaziergang durch den schönen Weimarer Park. kennenzulernen. Sie brennen darauf. Sie kann es auch kaum fassen." Ergriffen steht sie vor dem Stehpult aus einfachen Brettern in Goethes Arbeitszimmer. „muß. „Es ist fast unglaublich". „daß in diesem einfachen Haus solche Meisterwerke wie die Dramen Iphigenie auf Tauris. nicht w a h r ? " „So ist es. wie der Bewohner des Gartenhauses neben seiner vielseitigen Tätigkeit noch Zeit zum Bebauen seines Gärtchens fand. daß du infolge deiner Lektüre in meiner Heimatstadt gut Bescheid weißt. als sie am nächsten Tag von Alfred durch seine Heimatstadt geführt wird. Alfred erzählt. Jahrhunderts das letzte Jahr seines bewegten Lebens". Das erfährt die kleine Gruppe. „verbrachte der begabte und volkstümliche Renaissancemaler Lucas Cranach der Ältere in der Mitte des 16. Bald ist die kleine Gruppe bei Goethes Gartenhaus angelangt. sind Base Ursel und Vetter Wolfgang bei seinen Eltern zu Besuch. erzählt Alfred. Torquato Tasso und der Roman Wilhelm Meister entstanden sind. ( S E C H S U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK WEIMAR Nach Theo Plana Alfred hat alle Hände voll zu tun. Die Sommerferien nutzend. das der Dichter als Siebenundzwanzigjähriger bezogen und sechs Jahre bewohnt hat. daß der große Dichter Sommer und Winter auf dem unbequemen Klappbett geschlafen hat. bleiben die Besucher vor einem schönen Gebäude aus alter Zeit stehen. ergänzt Wolfgang. des Komponisten Johann Sebastian Bach. „Nicht weit von hier". ich sehe. die Wohnung eines anderen großen Künstlers. endlich Alfreds Heimatstadt." . Wolf gang.

. das einfache Holzbett in Schillers Sterbezimmer.. = Ei. erklärt Alfred. Staatsmann. Eine solche Gedenkstätte ist wohl einmalig in der WTelt. Gemmen. welche Meisterwerke die zehnjährige Freundschaft dieser beiden Männer gefördert h a t . einzigartige Stadt!" ruft Ursel begeistert aus. . so erklärt Alfred. desto mehr gewinnen Herz und Verstand. Friedrich Schiller 1799 zur Übersiedlung nach Weimar veranlaßt zu haben".. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sie brennen darauf. in der sich auch Lucas Granachs des Jüngeren figurenreiches Altargemälde befindet..WEIMAR 425 „Mit Weimar geht es mir wie mit Goethes Faust11. „hat der Dichter. März 1832". „widmet sich. Denkt daran. „Von 1782 bis zu seinem Tode am 22. Denker. die auf Durchsicht warten.. = Gîndiţi-vă ce capodopere . Münzen. Liebe. Plastiken.. es ist eine der fruchtbarsten und größten Perio­ den der deutschen Literatur". welche Meisterwerke . Bücher und physikalischen Geräte. = Ei ard de nerăbdare să . „Denkt daran.. Dennoch gibt es heute. „Hier". die Landesbibliothek. einer der größten Geister seiner Epoche... Goethe hat dafür gesorgt. „unter der Grabplatte mit dem Wahlspruch . daß. „ J e tiefer ich in seine Schönheiten eindringe. Er hat seine Handschriften. die Weimarer Hochschulen für Musik und Architektur und schließlich das Landeshauptarchiv." Den nächsten Tag widmet die kleine Gruppe dem Besuch des Schiller­ hauses und des Goethe-Schiller-Archivs.. Altertumsforscher und Kunstsammler Johann Wolfgang Goethe nahezu ständig in diesem Hause gewohnt. Goethe hat dafür gesorgt. „Rechnet zu diesen Erinnerungsstätten noch das Deutsche Nationaltheater mit seiner Tradition hinzu. seine große Steinsammlung in größter Ordnung hinter­ lassen. Die Freunde stehen bald vor der Herderkirche.. daß sein kostbarer Besitz für alle Zeiten bewahrt bleibt. mehr als hundertdreißig Jahre nach seinem Tode." „Dieser Aufgabe". = Goethe a avut grijă ca .. Welch eine unvergleichliche. so viel ich weiß. . sagt Alfred. Leben!' ruht der Humanist. welches ist das nächste Ziel?".. ergänzt Wolfgang.. Ergriffen betrachten die Besucher die schlichten Räume im Schillerhaus. „Goethe hat das Verdienst. ergänzt Wolfgang. be­ sonders das Goethe-Schiller-Archiv". Philosoph und Publizist Johann Gott­ fried Herder.. meint Ursel.Licht.. Nun. als Siebenundzwanzig jähriger = la vîrsta de 27 de ani nicht wahr? = nu-i aşa? Nun. Der folgende Tag gehört dem Goethe-Nationalmuseum. Naturwissenschaftler. . noch immer unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß.

.. noch immer = încă (tot mereu) die auf Durchsicht warten = care aşteaptă să fie cercetate (examinate) so viel ich weiß = după cîte ştiu Welch eine .SL cuprinde fassen —a prinde. = a se muta (în) beziehen + Akk. + auf = a raporta (la) sich beziehen -\..auf -f.. LEHRSTÜCK 7) 8) 9) 10) 11) mehr als hundertdreißig Jahre nach . = a sc referi la .Akk. Stadt! — Ce oraş.426 46. a se îngriji (ca) sich widmen + Dat.Akk. = a profita de.. = a se dedica beziehen + Akk. = a pătrunde în sorgen + für + Akk.. a se folosi (de) eindringen + in -f..! Lexik Synonyme anlangen — ankommen einlach — schlicht der Stadtkern — das Stadtzentrum nahezu — fast die Gedenkstätte —• die Erinnerungs­ stätte das Ereignis — der Vorfall — die Begebenheit Vieldeutige Antonyme bequem =fc unbequem begabt =f= unbegabt Wörter beziehen + Akk. a apuca \ a înţelege die Aufgabe /lecţia .sarcina Rektion nutzen + Akk. = a se muta în . = la mai mult de 130 de ani după.. = a avea grijă de.

Setzen Sie die passenden Wörter ein! a) Im Weimarer.und -Samm­ ler. c) Goethe hat im Jahre 1799 Schillers . 2. Im Zentrum der Stadt liegt das Wahrzeichen der Stadt. a şi ex. Übersetzen Sie! Ebenso wie Weimar ist auch Dresden eine Kunststadt..^* bleiben sie. . besuchen wir Goethes -haus. die -bibliothek und das Landeshaupt.. Natur-. -mann. b). . Hier konzentrieren sich die Bemühungen der deutschen Wissenschaftler.. pag. Dort sind -werke der deutschen Literatur entstanden. b) se pot prescurta prin construcţii participiaie. Die Ferien nutzend \sind sie bei Alfreds Eltern zu Besuch b) | Nachdem die Besucher [ auf dem Marktplatz angelangt \sind\ \ Auf dem Marktplatz angelangt. Altertums. Denker. der Zwinger.bewahrt...B b) Die ganze Stadt ist mit -statten an große Menschen . în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare. . e) Die Besucher besichtigen auch das Deutsche National-.. In der Dresdner Ge­ mäldegalerie sind Schätze der Weltkultur von unermeßlichem Wert. d) Goethe war Dichter. a). 602) Übungen 1. anumite propoziţii. în special circumstanţiale (ex..WEIMAR 427 GRAMMATIK CONSTRUCŢIILE PARTTCIPIALE a) | Indem sie\ die Ferien [nutzen].. z. pag. 562 şi 159. In cazul acesta : — Subiectul propoziţiei regente nu se mai repetă — Conjuncţia se omite — In locul predicatului se pune de obicei: 1) participiul prezent — dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp simplu (ex. Dresden ist auch das Zentrum für die Atomforschung in der DDR. die Atomkraft für friedliche Ziele auszuwerten... Sein .. In Dresden befindet sich auch die berühmteste Porzellansammlung in ganz Europa. nach Weimar .. 2) participiul perfect—-dacă predicatul propoziţiei neprescurtate este la un timp compus (ex. Das kost­ barste Gemälde ist die Sixtinische Madonna von Raffael. Besitz wird im Goethe-National.. (vezi schemele 110. stehen Uneori.

i) Hast du in deinem Zimmer . Das vorgelesene Gedicht ist mir nicht bekannt. das vergangen ist. der übersetzt wurde.... In der vergangenen Woche fuhr ich nach Buşteni. Da ist der Text. pag.. Du findest das vergessene Buch in der Bibliothek... e) Der alte Mann freute sich über das lachende Kind. Etui.. Bibliothek ist im ganzen Land berühmt (ausstatten). f) Sprich leise! Sonst weckst du das schlafende Kind auf. Verwandeln Sie das Partizip in einen Nebensatz und übersetzen Sie! A.. daß die Perle echt ist (ausstellen).. d) Die studierende Jugend erfreut sich der besten Arbeitsbedingungen. ltellius wollte eine Bibliothek haben. Sommer werden wir einen Ausflug ins Donaudelta machen (kommen). h) Die reich .. 110.. Beispiel: a) b) c) d) e) f) g) Da ist der übersetzte Text. pag. Die Mutter deckte das eingeschlafene Kind zu. Das erschienene Buch ist für mich sehr wichtig. Gutachten beweist. Verwandeln Sie die eingeklammerten Verben in attributiv gebrauchte Partizipien! a) Beende den . Die Eltern geben dem eben angekommenen Sohn ein Geschenk. Tag besuchten wir das Nationaltheater und die Landesbiblio­ thek (folgen). Die Studentin brachte das gelesene Buch zurück. g) Am . B.. c) Der Professor hat die Fehler des lesenden Schülers verbessert. Arbeiters (lesen). ^ v e z i gchema n r ^ Q . f) Die . 562) C.. c) Frau Irene reichte ihrem Mann ein . Beispiel: a) b) c) d) e) . Delegation ist noch nicht angelangt (erwarten). Beispiel: Itellius wollte eine lebende Bibliothek haben. Im Jahr. war ich am Meer. a) In der Straßenbahn sitzen lesende Menschen... in dem eine große Perle lag (öffnen). b) Die Mutter des spielenden Kindes hat sich auf eine Bank gesetzt. LEHRSTÜCK 3.4 28 46. Wasser (fließen)? (vezi schema nr. e) Ein bekanntes Gedicht von Bertolt Brecht heißt Fragen eines . Satz (beginnen)! b) Im . Ich erkenne den stehengebliebenen Genossen. die lebte. Hast du das bestellte Buch schon bekommen ? Im vergangenen Jahr war ich am Meer.. Der erwartete Zug ist pünktlich angekommen. es ist ein alter Schul­ kollege. 562) 4. Sie trug den geschriebenen Brief auf die Post. d) Das ... Till Eulenspiegel lachte über den betrogenen Spitalmeister.

dem „grünen Herzen" Deutschlands. der Sklave Dias ist krank. kamen mit dem nächsten Autobus. b) Der Student antwortete fließend auf die Fragen. f) Goethe war 27 Jahre alt. 7. c) Sie fahren zu Alfreds Eltern. d) Vor Freude lachend. wurde ein antifaschistischer Kämpfer. Bilden Sie Fragen! a) Weimar liegt in Thüringen. d) Die Faschisten fanden den Jungen. der antwortet. daß er die schwere Prüfung bestanden hatte. b) Hans schaut dem Zug. die zurückgeblieben waren. fragte Emil gleich.WEIMAR 429 5. daß die Verwandten alle Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt kennenlernen. besichtigte die Delegation das Dorfmuseum. stiegen die Studenten in den Zug ein. f) Radu ging pfeifend durch den Garten. Antworten Sie! a) Wo liegt Weimar? b) Wer wurde von Alfreds Eltern eingeladen? . b) Ursel und Wolfgang brennen darauf. c) Die Kollegen. als er das Gartenhaus bezog. 9. e) Vom Professor gefragt. gab der Student eine gute Antwort. ob sein Vater schon zu Hause sei. g) Vor Angst zitternd. c) Die Mutter stand wartend auf dem Bahnsteig. der abgefahren ist. der gerettet wurde. e) Alfred widmet sich seinen Verwandten. erzählte mir mein Freund. Verwandeln Sie in Nebensätze! a) Ein Lied singend. d) Mein Kollege sitzt lesend im Wartesaal. g) Der Dichter schlief Sommer und Winter auf einem unbequemen Klappbett. c) In Bukarest angekommen. Verwandeln Sie die Nebensätze in attributive Partizipien! a) Der Professor unterbricht den Schüler. i) Viele unerschlossene Schätze in Goethes Nachlaß warten auf Durchsicht. der versteckt wurde. f) Das Zimmer betretend. nach. sagte Itellius' Hausverwalter : „Verzeih. e) Der Kleine schaute den Vater bittend an. lösten wir eine Fahrkarte. d) Alfred sorgt dafür. die Stadt Weimar zu besuchen. 6. b) Auf dem Bahnhof angelangt. e) Der Junge." 8. Übersetzen Sie! a) Der Freund kam lächelnd auf ihn zu. h) Die Besucher sind von Schillers Haus tief ergriffen. nicht. o Herr.

b) Pe colegul acesta îl vezi totdeauna zîmbind. d) Nu cunosc nici un alt oraş care să fie atît de bogat înzestrat cu locuri comemorative ca Weimarul." şi o încheie : „Al tău fiu care te iubeşte". unul din cele mai renu­ mite spirite ale timpului său. f) Nu departe de locuinţa talentatului pictor Lucas Cranach se găseşte casa în care a trăit marele compozitor J. frumosul oraş din Turingia. am deschis ferestrele. iubire. i) Marele poet. In ciuda activităţii sale multilaterale el avea timp să-şi cultive şi grădina. G. c) Este de necrezut că Goethe a trăit în aceste camere atît de simple şi că a creat aici astfel de capodopere ca romanul Wilhelm Meister şi dramele Iphigenie auf Tauris şi Torquato Tasso. a) Cum am sosit acasă. j) Arhiva Goethe-Schiller se dedică examinării comorilor nedes­ coperite încă din moştenirea lui Goethe. g) Pe placa funerară a lui J. naturalist şi arheolog J. Herder. gînditor. Goethe a lăsat moştenire manuscrise preţioase. Bach. am văzut mulţi copii care se jucau. S. stau scrise cuvintele : „Lumină. LEHRSTOCK c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) Wann hat Goethe im Gartenhaus gewohnt? Welche Meisterwerke entstanden dort? Was sehen die Besucher auf dem Marktplatz? Wo ist das Grab Johann Gottfried Herders? Was steht auf Herders Grabplatte geschrieben? Wann übersiedelte Schiller nach Weimar? Wie ist das Schiller-Haus? Was besichtigten die Besucher im Goethe-Nationalmuseum? Welcher Aufgabe widmet sich das Goethe-Schiller-Archiv? Was ist noch in Weimar zu sehen? 10. d) Plimbîndu-mă prin Parcul Herestrău. a) Goethe a locuit cincizecişişapte de ani în Weimar. B. c) Delegaţia care a sosit în Bucureşti a vizitat Muzeul de Artă din Palatul Republicii. e) Martin începu scrisoarea: „Iubită mamă. sculpturi.430 46. monede. h) După mutarea lui Schiller la Weimar începe una din cele mai rodnice epoci ale literaturii germane. viaţă". e) La Weimar vin în fiecare an peste jumătate de milion de vizi­ tatori pentru a vizita aceste locuri comemorative. Übersetzen Sie! A. W. . b) Goethe a locuit timp de şase ani în pavilionul (din grădină). instru­ mente fizicale şi o mare colecţie de roci.

Unserer Industrie wird durch die Verwertung neuer Naturreichtümer eine immer umfangreichere Rohstoffgrundlage gesichert.3fache des Jahres 1965 erreichen wird.und Wärmeenergie. Bis 1975 wird der Jahresenergieverbrauch auf 70—75 Tonnen konventionellen Brennstoff und die Elektroenergieproduktion auf insgesamt 55—60 Milliarden kWh erhöht werden. Obst. . Infolgedessen soll die Bruttoagrarproduktion in der Zeitspanne 1966—1970 gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1961 —1965 um rund 20 Prozent wachsen. Die Leichtindustrie wird 1970 um 50—55 Prozent mehr erzeugen als 1965. Für den Aufschwung der gesamten Volkswirtschaft ist die Ausweitung der energetischen Grundlage von besonderer Bedeutung. Synthesekautschuk. des Maschinenbaus und der chemischen Industrie. Farbstoffen u.und Gemüsekonserven. Einen hohen Entwicklungsrhytmus wird die chemische Industrie verzeichnen. Das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik wird auch weiterhin die vorrangige Entwicklung der Produktionsmittelindustrie bleiben und das rasche Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten : der Elektro. deren Produktion 1970 das 2. Die neue sozialistische Wirtschaft und Kultur blühen auf. Schädlingsvertilgern. ( S I E B E N U N D V I E R Z I G S T E S ) LEHRSTÜCK HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES Rumänien ist heute ein in vollem Aufschwung begriffenes Land. durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten positiven Ergebnisse. durch Verbesserung der technischmateriellen Ausstattung. von Jahr zu Jahr wächst der Wohlstand der Werktätigen in Stadt und Land. Einen bedeutenden Platz wird in den nächsten Jahren die Entwicklung der Landwirtschaft durch intensive Ausnutzung aller vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten einnehmen. Plasten. Erhöht wird insbesondere die Produktion von Kunstdünger. Chemiefasern. der eisenverarbeitenden Industrie. Zucker und Speiseöl vorgesehen.47. 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion um rund 6 5 % größer sein als 1965.a. In der Nahrungsmittelindustrie sind Produktionserhöhungen bei Fleischund Milcherzeugnissen. Auch die Gebrauchsgüterproduktion wird erhöht und vervollkommnet werden.

.. der gesamten Volkswirtschaft = întregii economii naţionale von besonderer Bedeutung = de o deosebită importanţă . wachsen = urmează să 'crească.) = pe baza Lexik Synonyme das Merkmal —• die Charakteristik gesamt — ganz die Grundlage — die Basis die Voraussetzung —.die Prämisse der Grundsatz — das Prinzip die Wirtschaft — die Ökonomie wirtschaftlich — ökonomisch landwirtschaftlich — agrarisch . gesichert werden = Industriei noastre i se va asigura . va creşte die Wirtschaftsbeziehungen zu allen Staaten — relaţiile economice cu toate statele auf Grund ( + Gen.. Die vielseitige Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches mit dem Ausland..432 47.....und Luftverkehr wird zunehmen. LEHRSTOCK Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit macht die Entwicklung des Verkehrs. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) ein in vollem Aufschwung begriffenes Land = o ţară în plin avînt Von Jahr zu Jahr = din an în an in Stadt und Land = de la oraşe şi sate um rund 6 5 % — um rund 65 Prozent = cu aproximativ 6 5 % Unserer Industrie wird .3fache .... der Kraftverkehr erhält neue Fahrzeuge und der See-.3 ori mai mare kWh — Kilowattstunden landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft = cooperativă agricolă de producţie soll . va fi de 2. gesichert — unserer Industrie wird ... In den nächsten Jahren wird deshalb der Eisenbahnverkehr modernisiert.. Die Sozia­ listische Republik Rumänien wird auch weiterhin ihre wirtschaftliche Zusam­ menarbeit mit den sozialistischen Ländern ausbauen und die Wirtschaftsbe­ ziehungen zu allen Staaten auf Grund der Prinzipien der friedlichen Ko­ existenz ausweiten. erreichen wird = . das 2.und Fernmeldewesens notwendig. Binnenschiff.

... pronume sau numeral şi adjectiv sau participiu (atributul propriu-zis). die von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielt wurden .HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 433 Vieldeutige einnehmen = a lua (un medicament) einen Platz einnehmen = a ocupa un loc y a creşte zunehmen — a se mări ^ a se îngraşă Wörter rund / a d j .... = der Ergebnisse. = Akk... = Akk. b) Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit. aproximativ / a se urca \ a creste steigen Rektion wachsen + erhöhen + erhöhen + sichern + um um auf Dat. Atributul exprimat printr-un adjectiv (ex..... Atributul dezvoltat este de fapt o propoziţie atributivă prescurtată : das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten . der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossen­ schaften erzielten Ergebnisse . rotund adv. die auf allen Gebieten steigt . + + + + Akk. = Akk. = das Anwachsen der Sparten. = Die Wirtschafts­ tätigkeit. c) . Acestea stau între articol. 1881 .. a) sau printr-un participiu (ex..das Anwachsen der für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeu­ tenden Sparten... . ATRIBUTUL DEZVOLTAT a) ... = a a a a creşte (cu) ridica (cu) ridica (pînă la) asigura (cuiva ceva) GRAMMATIK 1. 28—Limba germană — c. Die auf allen Gebieten steigende Wirtschaftstätigkeit....durch Verbreitung der von den Staatsgütern und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erzielten Ergebnisse. die für den Fortschritt der ganzen Wirtschaft bedeutend sind.. b şi c) poate fi determinat şi de alte elemente sintactice.

Şi din numeralele nehotărîte se pot forma numerale multiplicative.. c) Auch die Gebrauchsgüter. b). — dacă este exprimat printr-un participiu prezent (ex.3 fache des Jahres 1965 erreichen.. de ex.. printr-o pro­ poziţie relativă cu predicatul la diateza pasivă sau numai prin participiu. prin corespondentul acestuia din limba română. der -mittelindustrie.434 2. Kultur . de regulă printr-o propoziţie relativă cu predicatul la diateza activă. LEHRSTOCK La traducerea atributului dezvoltat se respectă următoarea ordine : 1) substantivul determinat de atributul propriu-zis (1) 2) atributul propriu-zis (2) care se traduce : •— dacă este exprimat printr-un adjectiv (ex. . Numeralul multiplicativ zweifach s-a format din zwei + fach. Deei: 1 3 a) der f ü r 2 den F o r t s c h r i t t 1 der ganzen Wirtschaft bedeutenden Sparten.. NUMERALELE MULTIPLICATIVE Die Produktion der chemischen Industrie wird 1970 das 2.fach Übungen 1. viei + îach -> vielfach ( = multiplu). 3 c) der v o n d e n landwirtschaftlichen 1 P r o d u k t i o n s- genossenschaften erzielten Ergebnisse . c). TRADUCEREA ATRIBUTULUI DEZVOLTAT 47..wird erhöht. a). Ergänzen Sie! a) Im ganzen Lande blüht die neue . ) -j. .ist die . 3. 3) determinările atributului propriu-zis (3). / cardinal \ Numeralele multiplicative = numeralul ( . Excepţie formează doppelt ( = dublu). b) Die 1 auf allen Gebieten 2 steigende Wirtschaftstätigkeit . b) Das -merkmal der Industrialisierungs..... — dacă este exprimat printr-un participiu perfect (ex.

4. Setzen Sie die passenden Präpositionen ein! a) Erst beim zweiten Lesen werden Sie . g) Die Entwicklung der -Wirtschaft schafft die Voraus.. und der -verkehr erhält neue -zeuge. h) Der eben aus der DDR angekommene Schriftsteller hält morgen. b) Der von Jahr zu Jahr (wachsen) Wohlstand der Werktätigen ist dem Sozialismus zu verdanken... einen Vortrag... Synthese-. daß seine Verwandten alle Sehenswürdigkeiten der Stadt Weimar besichtigen.. ich brauche es auch. d) Die in den letzten Jahren (bauen) Fabriken sind sehr modern.. g) Wir bleiben bei dem von uns gestern gefaßten Entschluß.. Monat werden wir noch bessere Resultate erzielen (kommen)..für die Ausweitung des Handels. e) Mein Freund sprach mit einer vor Aufregung zitternden Stimme. f) Die von dieser Fabrik erzeugten Waren sind zu Exportartikeln geworden. und Färb.. . diese Stadt zu besuchen. Medikament wird dich gesund machen (einnehmen). Die in Stadt und Land (aufblühen) Kultur ist eine neue. 55—60 Milliarden kWh erhöht werden. Ergebnis freut uns alle (erzielen). 3. 2. Man bemerkt ein .. .. Interesse für dieses Buch (steigen). c) Ich habe Vertrauen . e) Die Elektroenergieproduktion wird in den nächsten Jahren . e) In der chemischen Industrie wird die Produktion von Kunst-. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze! a) Ich kann dir das von Andrei gekaufte Buch nicht geben.. b) Ich brenne da(r)-. die Schönheiten dieses Textes eindringen. b) Die dem Vater gleichende Tochter ist die älteste.. -vertilgern. Setzen A. a) Sie das passende Partizip ein! Der .HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 435 d) Die Verwertung neuer -reichtümer sichert eine .. 6 5 % wachsen. d) Wir besprechen eine für uns sehr wichtige Frage. Das . Im .. c) Die ständig (zunehmen) Entwicklung der Volkswirtschaft schafft die Voraussetzungen für die Ausweitung des Handelsaustausches. f) Der Eisenbahn.entwickelt werden. a) b) c) d) e) B. dir.mit dem ... Brief liegt noch auf dem Tisch (öffnen). d) Alfred sorgt da-. Chemie-.. c) Die Sitzung wird an dem vom Professor festgesetzten Tag gehalten. weil du immer fleißig warst. Rohstoff-. sozialistische Kultur... Das . f) Bis 1970 wird die Bruttoindustrieproduktion gegenüber dem Jahre 1965 .soll modernisiert werden..

damit sie ihn in den Dienst des Menschen und des Friedens stellen. c) Das Mädchen. der heute besprochen wurde. hält nächste Woche einen Vortrag. industria de prelucrare a fierului. b) Industria mijloacelor de producţie şi ramurile hotărîtoare : industria electro-energetică. 7.436 47. f) Diese Fabrik. die am Rande der Stadt liegt. der in unserer Stadt lebt. e) Der Knabe. 6. e) Meine Schwester besucht die Schule. Verwandeln Sie die Nebensätze in Infinitivgruppen. c) Die Gäste verließen die Stadt Weimar nicht. die in der ersten Bank sitzen. LEHRSTOCK 5. ist erst vor einem Jahr erschienen. die diesen noch unbekannt war. wurde von allen hochgehalten. wurde vor einigen Jahren gebaut. . d) Der Roman. industria con­ structoare de maşini şi industria chimică se dezvoltă din an în an tot mai mult. ohne daß sie das Goethe-Schiller-Archiv besucht hätten. Antworten Sie! a) Welches ist das Hauptmerkmal der Industrialisierungspolitik unseres Landes? b) Was sichert unserer Industrie die Rohstoffgrundlage? c) Wie wird sich die energetische Industrie entwickeln? d) Welches sind die Ziele der chemischen Industrie? e) Was ist für die Nahrungsmittelindustrie vorgesehen? f) Wie wird sich in den nächsten Jahren die Landwirtschaft entwickeln? g) Warum ist die Entwicklung des Verkehrswesens notwendig? h) Wie wird sich der Handelsaustausch mit dem Ausland entwickeln? 8. Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) Der Vater erzählte den Kindern eine Geschichte. Übersetzen Sie! a) Avîntul economic al patriei noastre se manifestă ( = se arată) în toate domeniile activităţii. die im vorigen Jahr in unserem Viertel gebaut wurde. b) Die zwei Studenten. oder erweiterte Attribute (von Fall zu Fall)! Partizipialgruppen a) Nachdem die Delegation in Bukarest angekommen war. d) Der Dichter. sind aus meiner Gruppe. wurde sie durch die Stadt geführt. b) Die Wissenschaftler erforschen den Kosmos. das am Fenster steht. der von der Familie Meunier aufgenommen worden war. ist meine Zimmernachbarin.

deoarece sînt necesare pentru activitatea economică crescîndă. . va atinge în 1970 o producţie de 2. de materii prime. g) îmbunătăţirea înzestrării tehnico-materiale în agricultură şi exploa­ tarea tuturor resurselor existente vor duce în intervalul 1966—1970 la o creştere cu 20% a producţiei agrare brute. Übersetzen Sie und verwandeln Sie nachher den Relativsatz in ein erwei­ tertes Attribut! a) Producţia industrială globală. navigaţia maritimă şi fluvială vor fi modernizate. care a devenit baza întregii economii naţionale. care creşte mereu.3 ori mai mare decît în 1965. b) Industria energetică. f) Economia naţională. creează premisele pentru lărgirea relaţiilor comerciale cu străinătatea. c) în ţara noastră se găsesc multe bogăţii naturale. h) Transportul feroviar şi aerian. g) Articolele produse de fabricile noastre sînt de calitate foarte bună. f) De deosebită importanţă pentru bunăstarea oamenilor muncii este şi lărgirea industriei uşoare şi a industriei alimentare.. va fi în anul 1970 cu 6 5 % mai mare decît în 1965. e) Agricultura. d) Lărgirea bazei energetice este condiţia dezvoltării întregii economii naţionale. care asigură baza.. care se dezvoltă în toate domeniile. care vor asigura o bogată bază de materii prime.HAUPTRICHTUNGEN DER ENTWICKLUNG UNSERES LANDES 437 c) Pentru anii următori este prevăzută valorificarea de către industrie a noi bogăţii naturale. care înregistrează un înalt ritm de dezvoltare. 9. d) Industria chimică. e) Un loc important în economia ţării noastre îl ocupă ritmul înalt de dezvoltare al industriei chimice. va fi mult lărgită în următorii ani. care este prevăzută cu o înzestrare tehnică-materială„ înregistrează un mare avînt. i) Relaţiile de colaborare economică cu ţările socialiste şi relaţiile comerciale cu toate statele vor fi lărgite pe baza principiului coexis­ tenţei paşnice.

Jahrhunderts in Cotnari gegründeten Akademie rief der Fürst Constantin Brîncoveanu im Jahre 1694 in Bukarest eine Akademie ins Leben. im Jahre 1119 die erste Universität Europas eröffnete. gibt es heute in Bukarest 54 Fakultäten. Diese Akademie fand ihre Fortsetzung in der von Gheorghe Lazär 1818 gegründeten höheren Lehranstalt „Sf. Physik.48. Was die Zahl der Hochschulen betrifft. und zwar einer philologischen. der Doge von Bologna. 1869 kam eine medizinische Fakultät hinzu. an der berühmte Professoren Geschichte. In dieser von einem neuen Geist erfüllten Lehranstalt erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache. Jahrhundert. Geschichte und Geographie gefördert wurde. Sava". (ACHTUNDVIERZIGSTES) L E H R S T Ü C K (Wiederholung) BUKAßEST ALS UNIVERSITÄTSSTADT Als Enzio Bentivoglio. . Anfangs bestand diese Universität nur aus drei Fakultäten. einer juridischen und einer naturwissenschaftlichen. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden in Bukarest sowohl eine „Höhere Landwirtschaftliche Schule". an denen sich über 50 000 Studenten für ihren künftigen Beruf vorbereiten. Aber erst nach der Befreiung unseres Landes entwickelte sich unsere Hauptstadt zu einem wichtigen Universitätszentrum. erklärte er : „Und nun habe ich meiner Stadt ein Gehirn gegeben". Die Gründung der Bukarester Universität knüpft sich an den Namen Alexander Ion Cuzas. der im Jahre 1864 das Gründungsdekret durchsetzte. als auch technische Fakultäten und die „Nationale Lehranstalt für Medizin und Pharmazeutik" gegründet. Latein und andere Fächer vortrugen. In unserem Land entstehen solche „Gehirne" im 16. Nach der Ende des 16. wo außer dem Studium der lateinischen Sprache besonders das der Mathematik.

a lărgi (cu) sich entwickeln + zu + Dat.. f) Sie soll bei ihren Eltern (bleiben).. ihn bei mir (sehen) ? c) Ich glaube es von ihm (hören). Sava aussprach : „Bukarest wird sich nicht nur zum Herzen eines freien rumänischen Staates entwickeln. g) Ich bedauere.Dat.. d) Er soll krank (sein). die heute auch jenseits der Landes­ grenzen bekannt sind und viele ausländische Studenten aus allen Erdteilen zu ihren Hörern zählen. ^^ Die Absolventen der Bukarester Hochschulen tragen zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unseres Landes bei und stärken dadurch das An­ sehen der Bukarester Hochschulen. = a se lega (de) erweitern -j. 2) Was die Zahl .. So erfüllen sich die Worte. Erläuterungen j 1) ... = a mări. sondern auch zu seinem leuchtenden Verstände werden". = a se număra (printre) Übungen Fügen Sie den Infinitiv des Perfekts hinzu! Übersetzen Sie! a) Er muß beim Vortrag (sein).. = a se dezvolta (ajungînd la .um + Akk. b) Erinnerst du dich nicht. e) Er muß fertig (werden). Rektion sich knüpfen + an + Akk.. betrifft = In ceea ce priveşte numărul . h) Die Vorstellung scheint schon (beginnen). erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache = cursurile se ţineau în limba română. die Gheorghe Lazăr bei der Gründung der Schule Sf.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 439 Auf Grund ihrer guten Studienergebnisse erhielten im Universitätsjahr 1965/66 über 60% aller Bukarester Studenten Stipendien. = a contribui (la) zählen + zu -f.) beitragen + zu + Dat. . es Ihnen (sagen).

mich in die Bibliothek! I) Gehst du .. n) Ich habe ihn .. man spricht. erhoben sich die Männer und Frauen aufs höchste empört. ... .. trotz. Ergänzen Sie! Gebrauchen Sie eine der Präpositionen von. soll man denken. r) . während. in. außer... auf.. führe ich ins Gebirge.. einem Monat mußte ich in die Provinz fahren.. m) Ich gehe .. g) . die Szene „korrigiert" wurde. ohne. LEHRSTÜCK 2.. meine Schwester... der Ferien war ich . t) . weil! a) Schiller wählte einen kleinen Hörsaal. den Tisch..... er aufs Land fahre.. i) .... q) Die Familie saß ... nach. für. g) Ich war . des Essens soll man nicht sprechen. . er am Meer gewesen sei. .. meinem Bruder waren alle anwesend. seit.. c) . e) .. c) .... b) Er sagte mir.. f) . h) Das ist ein Geschenk . dem Land. u) Der Ausflug findet . meinen Großeltern. sie kommen werde. b) Immer.. nachdem. c) . Ergänzen Sie die Sätze! Gebrauchen Sie eine der Konjunktionen bevor. gegenüber. wegen.... das Krankenhaus überfüllt war. ob oder daß ein! a) Er wußte nicht. des schlechten Lichtes konnte er nur schwer lesen. sie ihm verzeihen könne.. Eulenspiegel ins Spital kam. 3... s) .440 4s.. d) Ich fragte ihn. bat Faust Gretchen um Verzeihung. d) Faust fragte Gretchen. bei. mit.. . b) Der Sohnellzug fährt . d) Das Flugzeug landete .. Bukarest...... j) Fährst du . Predeal.. Setzen Sie wenn. .. einem Monat nicht gesehen... Pauline ins Theater ging.. schön.... dem Mittagessen gingen sie . ich fahre . da... traten die Kranken vor das Tor» h) .. deinen Verwandten? Nein.... 1820 Uhr . k) Geh nicht ... die Post.... 4. hatten die Ärzte und die Krankenschwestern alle Hände voll zu tun. ob. dem Reisebüro. einem Kollegen. freute sie sich. . das Wetter schön bliebe.. 5 Uhr ab.... er sehr bescheiden war.. Bukarest . des schlechten Wetters statt. ich komme Hause.. o) . das Reisebüro.. wenn. Hause? Nein.. p) Er benahm sich mir ... um! a) Er fuhr . vor. die Bibliothek.. als. zu.. e) Wie lange dauert die Reise . es im Zuschauerraum still geworden war.. dem Flugzeug? f) Ich ging .

best. fahre ich mit dem Personenzug... Sie sagten die Wahrheit nicht. z u ! a) In den letzten Jahren kommen viele ausländische Studenten nach Bukarest.. 6. fünf Mitglieder-...Lehrer. sein. 5. c) Erinnerst du dich .Sportler. c) Er ging auf die Post.letzt.Ausflug.Erfolg unser. o) Das Kind bat die Mutter . g) Wir freuen uns ... g) Die Mutter antwortete. d. i) Der Spitalmeister hatte . d..Gutachten. .... e) Sie freuten sich .... den wir zusammen gemacht haben? d) Er denkt oft ..Vortrag.Geburtstag ein. k) Er lud die Freunde . b) Die Studenten sprachen .Begabung des klein.. d. ohne .. Stellen Sie Fragen zu den kursiv gedruckten a) Der Dichter war .. ich keine Karte für den Schnellzug finde... d.. dies. sein. ich ihr etwas aus der Stadt bringen solle.. p) Er zählt . Er machte keinen Fehler. m) Meine Familie besteht ...BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 441 e) .schön. e) Der kleine Künstler spielte das Menuett.. Sie studieren hier. .. n) Er verzichtete ..... I) Er nahm . den schön..Buch.. Er kaufte Postkarten.. zu. Ergänzen Sie die Präpositionen und die Endungen! Satzgliedern! B.überzeugt. d. die Ankunft der Freunde. Eulenspiegel..interessant. sie selbst in die Stadt gehe.. d) Der Dichter lud viele Gäste ein.. b) Er ging weg. d.. .berühmt. A. Entschuldigung.Sitzung teil..gut. f) Wir freuen uns . f) Die Kranken schwiegen...alt.„Arzt" gehört.. mein. Verwandeln Sie den zweiten Satz in eine Infinitivgruppe mit um .. f) Ich fragte meine Mutter. Er stellte ihnen ein sehr begabtes Kind vor. j) Ich bitte dich .Freunden.Künstler. Er beantwortete meine Frage nicht. deinen Besuch. h) Die Kranken bedankten sich ... zu oder statt .interessant.

ins Plusquamperfekt des Konjunktivs! a) Wenn du willst. gehe ich an den Strand. 9. e) Wenn auch ihr hier wäret. würde er wieder Sport treiben. Sie ist eine Schauspielerin. f) Ich höre so gut. würde kein Skandal gewesen sein! g) Wenn der Regisseur diese Schlußszene nicht korrigiert hätte. f) Wenn der Regisseur nicht auf den Gedanken gekommen wäre. 8. e) Unsere Kollegin trägt so schön vor. gehe ich noch heute in die Ausstellung. Sie h a t t e n keine Zeit. Verwandeln Sie den zweiten Satz in einen Nebensatz mit als ob oder als wenn! B. Sie hatte uns nicht bemerkt. würden wir ins Kino gehen. Verwandeln Sie den Nebensatz in einen verkappten Nebensatz! a) Sie beeilen sich. verbringen wir unsere Ferien im Gebirge. f) Wenn du Lust hast. Er war viel älter als ich. d) Pauline Hardekopf erinnerte sich so gut an den Inhalt des Stücks. c) Sie ging an uns vorbei. c) Wenn er kann. gehen wir ins Kino. g) Er sprach mit mir. Du stehst neben mir. Setzen Sie die Verben A. b) Die Kranken verließen das Spital. b) Wenn ich Zeit habe. würde ich dich besser verstehen. die Gretchentragödie aufzuführen. würde sich das Publikum nicht beruhigt haben. . Ersetzen Sie den Konditional durch den Konjunktiv! a) Wenn du langsamer sprächest. LEHRSTÜCK 7. Sie hatte es gestern gesehen. h) Mein Kollege ist so braun. können wir eine Partie Schach spielen. Sie waren gesund gewesen. würden wir die Ferien angenehm verbringen. Er war am Meer gewesen. c) Wenn der Film schön wäre. ruft er dich an.442 48. ins Imperfekt des Konjunktivs! B. e) Wenn ich mit dieser Übersetzung fertig werde. A. d) Wenn wir Karten bekommen. d) Wenn er wegführe. würde er dich anrufen. b) Wenn er schon gesund wäre.

A. 11. e) Wenn ich das Buch gefunden hätte. verzeihe mir!" „Ich habe schlecht an dir gehandelt." „Am Schluß gab es einen richtigen Theaterskandal. kaufte ihm sein Onkel einen Fotoapparat." „Bitte." muß das b) Pauline fragte ihren Mann c) Er antwortete : d) Sie fügte hinzu : e) Der Regisseur sagte : f) Das Publikum rief: g) Faust sagte Gretchen : „Das sind Ausreden." „Es war traurig." h) Dann fragte er sie : i) Pauline erzählte weiter . c) Wenn Onkel Martin ins Warenhaus ginge. f) Wenn du mich besucht hättest." „Faust hat sich aus dem Staub machen wollen." „Ich will es gutmachen. Verwandeln Sie die Nebensätze in verkappte Nebensätze! a) Wenn das Wetter schön wäre. Verwandeln Sie in die indirekte Rede oder Frage! a) Pauline Hardekopf erzählte: „Wir waren vor vielen Jahren im Ernst-Drucker-Theater. Faust Gretchen heiraten." „Ich werde es euch erzählen." „Erinnerst du dich noch an Theaterstück?" „Wie hieß das Stück?" „Es war von Goethe." „Das Stück ist nicht von mir. verspätete er sich nicht. b) Wenn er sich beeilte. d) Wenn der Neffe fleißig lernte. hätte ich es gekauft.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 443 10." „Mir hat es gefallen." „Ich will dieses Stück nicht noch einmal sehen." „Willst du mich heiraten?" „Wirst du mir alles verzeihen?" „Die zwei Schauspieler gaben sich die Hand. Ersetzen Sie den Konjunktiv im Hauptsatz durch den Konditional! B. begleitete ihn seine Frau." „Es wurde ein schreckliches Stück gegeben. machten wir einen Ausflug. hätte ich mich gefreut.

werden an einem Tag Tausende von Kleidungsstücken hergestellt. anlangen). fand großen Beifall. Bukarest. Der fremde Herr erklärte ihm alles. Bilden Sie Partizipialgruppen! Verwenden Sie die eingeklammerten Wörter! a) . e) An demselben Abend noch. das vor wenigen Jahren errichtet wurde.und Wirkwarenfabrik Bukarest". singen). wurde er von den Bekannten herzlich begrüßt (in. seine Freunde. in. f) Ungefähr 2 500 Studenten wohnen in dem herrlichen Studenten­ städtchen Grozăveşti.444 48. Verwandeln Sie in die direkte Rede oder Frage! Mein Bekannter schrieb mir. die für unsere Arbeit besonders wichtig ist. j) In der „Konfektions. b) . erzählte er uns diese Begebenheit (eine Zigarette. die Heimatstadt. Es sei sehr angenehm. die im Ernst-Drucker-Theater aufgeführt wurden." c) Ich kam von der Universität heim. die in diesem Studentenheim wohnen. d) . die von Gheorghe Lazär gegründet wurde. g) Diese Frage. 14. b) Friedrich Schiller mußte die Karlsschule besuchen. b) Das Publikum war aufs höchste entrüstet. 15. Verwandeln Sie die Nebensätze in erweiterte Attribute! a) An der Lehranstalt. ob ich meinen Urlaub nicht in demselben Erholungsheim verbringen möchte und ob wir auch nach Mamaia fahren würden. rief er mich an (in. die ins Arbeitszimmer führte. rauchen). studieren Medizin. die vom des­ potischen Herzog von Württemberg gegründet wurde. Er fand den Tisch schon schön gedeckt. der Garten. Er fragte mich. sitzen). Das Publikum rief: „Faust muß Gretchen heiraten. d) Er t r a t ins Speisezimmer. 13. h) Mein Kollege blieb an der Tür stehen. e) Die Studenten. LEHRSTOCK 12. d) Wir waren in der Ausstellung. Ich hatte eine angenehme Überraschung. wird in der heutigen Sitzung besprochen. waren Possen. erzählte er den Vorfall (mit. Bilden Sie aus dem ersten Satz eine Partizipialgruppe! a) Der fremde Herr wurde zum Bürgermeister gerufen. c) Die Schauspiele. Er bade und schwimme täglich und habe sich schon ziemlich gut erholt. . erfolgte der Unterricht in rumänischer Sprache. i) Der Vortrag. ankommen). daß er seinen Urlaub am Meer verbringe. die an der Stelle eines alten Werkes gebaut wurde. . zogen die Pioniere vorbei (ein Lied. c) . die vor kurzem eröffnet wurde. der die Fragen der Eroberung des Kosmos behandelte.

Verantwortungsbewußtsein. 17. d) Im Hinblick auf die Festigung der für die Entwicklung der Wissenschaft erforderlichen materiellen Grundlagen sind für die Zeitspanne 1966—1970 Investitionen von rund 1.5 Milliarden Lei vorgesehen. f) Die den Studenten geschaffenen Bedingungen sind ausgezeichnet. die der sozialistische Aufbau stellt. h) Die in allgemeiner. b) Die vor unserer Partei und unserem Volk stehenden Aufgaben erfordern Bemühungen. Verwandeln Sie die erweiterten Attribute in Nebensätze. Antworten Sie! A. Arbeitsdisziplin. g) Als Folge der am Unterrichtssystem vorgenommenen Verbesserungen wird das Unterrichtswesen in der Zeitspanne 1966—1970 rund 550 000 Fachkräfte geben. a) Wann wurde die Bukarester Universität gegründet? b) An wessen Namen knüpft sich die Gründung der Bukarester Universität ? c) Wie hat sich die Bukarester Universität entwickelt? d) Welches ist heute die Bedeutung der Bukarester Universität? B.BUKAREST ALS UNIVERSITÄTSSTADT 445 16.' a) Die von den Parteidirektiven zur Verwertung der Energiequellen und zur Elektrifizierung des Landes vorgesehenen Aufgaben erstrekken sich über eine Zeitspanne von 10 Jahren (1966—1975). c) Die sich ständig entwickelnde Wirtschaft der Sozialistischen Republik Rumänien trägt zur Steigerung des Wohlstandes des werktätigen Volkes bei. direkter und geheimer Abstimmung gewählte Große Nationalversammlung ist das höchste Organ der Staatsmacht. Kampfgeist. i) Die Große Nationalversammlung wählt für die Dauer der Legislaturperiode das aus dem Vorsitzenden der Großen Nationalversammlung und vier Stellvertretenden Vorsitzenden bestehende Büro. a) b) c) d) e) f) Was studieren Sie? Wo studieren Sie? In welchem Studienjahr sind Sie? Warum haben Sie dieses Fach gewählt? Welche Fremdsprachen beherrschen Sie? Welche Fremdsprachen lernen Sie? . e) Unter Auswertung der für die Entwicklung der Wissenschaft geschaffenen günstigen Voraussetzungen werden die Wissenschaftler aller Gebiete einen wertvollen Beitrag zur Lösung der konkreten Probleme leisten. gleicher.

c) Tineretul nostru muncitor se bucură de condiţii de muncă exce­ lente.446 48. b) Cei mai mulţi studenţi au burse şi locuiesc în cămine frumos amenajate. g) Oamenii muncii din ţara noastră muncesc cu entuziasm pentru înflorirea patriei socialiste. h) Datoria primordială a fiecărui cetăţean este de a-şi pune toate forţele în slujba apărării patriei socialiste. f) Statul socialist este instrumentul principal în opera de construire a socialismului. d) Condiţiile de dezvoltare ale culturii devin în ţara noastră din zi în zi mai bune. e) Poporul român a obţinut succese importante în dezvoltarea econo­ miei şi culturii socialiste. Übersetzen Sie! a) Buna pregătire a absolvenţilor facultăţilor din Bucureşti contri­ buie la prestigiul mereu crescînd al universităţilor noastre. . LEHRSTOCK 18.

APENDICE (ANHANG) .

.

Helden. 1881 . AUGUST (Gekürzt) Von Alfred Margul-Sperber Der Jubelruf der Millionen: Endlich! Ein ganzes Volk zerbrach der Knechtschaft Bann. die der Nachwelt melden den Glanz und Ruhm der Taten dieser Zeit? 29—Limba germană — c. vollendete der Aufstand im August! Kämpfer der Arbeit. Helden schlank wie Tannen. der das Volk zum Siege trug! Arbeitergarden. standen mit den Soldaten Brust an Brust. daß unsre neue Welt geboren ward? Wie viele in der Kerkernacht verdarben. Partisanen. wie es einst begann? Und wissen alle noch. der Sturmlauf. Zug um Zug.DER SINN DES 23. wie eh und je zum Widerstand bereit — wo sind die Lieder. gekämpft von Kommunisten und geleitet. wie viele starben. Heut ist uns unser Glück fast selbstverständlich — doch weiß auch jeder. daß Freiheit blühe unsrer Gegenwart? Geplant von der Partei und vorbereitet. und was Lupeni und Griviţa begannen. in allen Einzelheiten.

Alfred Margul-Sperber a fost distins în anul 1955 cu Premiul de stat pentru literatură. Arghezi şi a altor poeţi români.450 ANHANG In ihrem Kampf war jeder Kampf enthalten. wird reichlicher von Jahr zu Jahr. um zu zerbrechen seine Fron. Die Jahre setzten Ringe an. De mare valoare artistică sînt şi traducerile lui din poezia populară românească şi din versurile lui Eminescu. den ich umspann. die sich erhoben gegen die Gewalt. Pastior . gut und klar. Unster­ blicher August. der unentwegt seit grauen Zeiten schon das Arbeitsvolk mit feindlichen Gewalten geführt. die heute hier den Sozialismus baun! So feiern wir an diesem Tag im Bunde das Kampfeserbe der Vergangenheit. Dintre operele lui cele mai importante cităm volumele : Zeuge der Zeit. was alle dulden mußten und ertragen. darin einverwandelt. Mit offenen Augen. Taten und Träume. da sie in Lenins Licht sich wandelt zum Menschenlächeln. Ich fühle keinen Zwischenraum im Borkenfries. den Ruf der Stunde und alles. SIEGESSÄULE Von Oskar Um seine Mitte wächst der Baum. Die Landschaft. 2) aus Zeiten alt — aus alten Zeiten. was die Zukunft hält bereit! Erläuterungen 1) A l f r e d M a r g u l . in ihrem Kämpfen und in ihrem Wagen war wie ein Widerhall aus Zeiten alt. die Forderung des Tags.S p e r b e r (născut 1898) este unul din marii poeţi de limbă germană din ţara noastră. in ihrem Kampf und Siegen lichtumflossen waren als erstes Rot im Morgengraun die Arbeiter und Bauern eingeschlossen.

Der Fries steigt in Spiralen an und schreibt und schreibt die goldnen Sätze. die schaffend unser Volk getan. So wächst der Baum und hebt die Schätze. 3) von Jahr zu Jahr = din an în an 4) und möglich macht die großen Werke — und die großen Werke möglich macht 5) die Spitzenreiter = călăreţii din fruntea coloanei 6) schlagen Steme aus dem Stein = lovesc piatra de scapără scîntei . da stehen Städte auf aus Auen. 2) în această poezie. spre luminile viitorului. die sie nährt und möglich macht die großen Werke. A devenit cunoscut şi prin traducerile sale din limba română în limba germană. und sie voraussieht und vermehrt: Da stürmen vor die Spitzenreiter und schlagen Sterne aus dem Stein und glühn den Stahl zu Pflügen weiter.SIEGESSÄULE 451 und wächst im Umfang und an Stärke aus jener Mitte. care creşte. die selbst zur Nacht nicht schlafen gehn. marile realizări ale poporului nostru în opera de construire a noii orînduiri sociale sînt simbolizate printr-un arbore. Erläuterungen 1) O s k a r P a s t i o r (născut în anul 1927) este unul dintre tinerii poeţi de limbă germană din patria noastră. wenn sie mit großen Augen schauen die Träume wahr vor sich und schön. O Siegessäule ohne Ende! Die Quellen rauschen tief bewußt aus dir in unsere freien Hände im immerwährenden August. Brot und Strömen Wein... zu Straßen. ca o columnă.

Kein Gott.. Wir sind die stärkste der Partei'n.. hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Völker. tragt es nicht länger. hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! . wache auf! Ein Nichts zu sein. Können wir nur selber t u n ! Leeres W o r t : des Armen Rechte! Leeres W o r t : des Reichen Pflicht! Unmündig nennt man uns und Knechte! Duldet die Schmach nun länger nicht. Alles zu werden. strömt zu Häuf! ' Völker.. Völker.. Dann scheint die Sonn' ohn' Unterlaß! Völker. Die Müßiggänger schiebt beiseite! Diese Welt muß unser sein! Unser Blut sei nicht mehr der Raben Und der nächt'gen Geier F r a ß ! Erst wenn wir sie vertrieben haben. In Stadt und Land ihr Arbeitsleute.452 ANHANG DIE INTERNATIONALE Wacht auf. wie Glut im Kraterherde. . Verdammte dieser Erde. kein Kaiser noch Tribun. hört die Signale. Reinen Tisch macht mit den Bedrängern! Heer der Sklaven. Uns aus dem Elend zu erlösen. hört die Signale . Die stets man noch zum Hungern zwingt! Das Recht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht! Es rettet uns kein höh'res Wesen. Nun mit Macht zum Durchbruch dringt.

?/ »«? hl Si .tio kamoft des Menschen. ker.d w . hnrf AR hiir/ die J- SPer- na . J i i J ' p p J ^ N ^ zwingt! Das Rä-nen Recht. hört die Si gna .le .nun mit M J r r J i fspq-i p i . al-Ies zu „ REFRAIN Häuf!Vßl-ker.DIE INTERNATIONALE 1871 Musik: PIERRE DEGEYTER Text: EUGENE POT TIER Deutsch: EMIL LUCKIIARD MdrciaLe ±==£ •^ s J i r J) Bp iP i= i\ i i J l J) 0&fA/ « «/£ Ver-damm-te die-ser Er die i ^=y J M ^pT ) ^J i stets man noch zum Hun-gern i i j.dreh-oem! Heer der 5t Skia-ven.i'en 6e fecW. wie Stuf im Kra-ter .her-de.recht' Vhi -for. strömt zu zum -u j j j uzjpcd m r ^ r letz.gna .ie! Aufm.ie! Auf 1 ^^^U-rij^ rg i p I j ^ ^ ^ B 3 ^ w . wa-che l rp i J J g r ^T^fcffŢF^ euf!_ Ein Nichts zu seinfragt es nicht lan-ger.uii Hackt zum Durch-bruch dringtTisch machtmitden de .1 iii^JiuLu. Die In-krna . Auf zum .

Weil der Haß neuen Brand schon entfacht. In den düsteren Jahren Haben wir es erfahren : Arm ward das Leben! Wir aber geben Hoffnung der müden Welt! Unser Lied die Ländergrenzen überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte. die des Krieges Hader schuf. strömt zu Häuf = veniţi în masă höheres — höheres Leeres Wort = Vorbe goale.454 ANHANG ^ letz.Man _ cr/ton i/âs Men . länger nicht = Nu mai răbdaţi nächfgen — nächtigen . springt der Ruf : Freund.. cuvinte deşarte Duldet .ß? - fe- * na — ¥= le er - kämpft r/sc . Denn wir haben empfunden : ...sehen - P r P i r ^ *r*orA-ff recht/ Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) auf zum (letzten Gefecht) = înainte. Springt der Ruf. reih dich ein. Unser Glück auf dem Frieden beruht.ten Se Mi! Die In :£ w ••• »• /ar ... gleicher Mut! Wo auch immer wir wohnen. spre . Daß vom Grauen wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Schmerzhaft brennen die Wunden. scheint die Sonn' ohn" Unterlaß — scheint die Sonne ohne Unterlaß HYMNE DER WELTJUGEND Jugend aller Nationen! Uns vereint gleicher Sinn..

neu. Reicht euch die Hände. Licht soll es werden Ringsum auf Erden! Zukunft. Nun sich vollende : Glück der Gemeinsamkeit! Unser Lied .liier • i J EE£Im & îwirl -EOSi . Not und Furcht zu bezwingen. Springt der Ruf.tio-nen! m i JiJJj)j> ^ dlück ^ auf dem fm-den cm Huf! elnfglei . un Es mm ä m EsßL be - ruht . wir grüßen dich! Unser Lied die Ozeane überfliegt : Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Über Klüfte.HYMNE DER WELTJUGEND 455 Bittres Leid hat der Krieg nur gebracht.is rer 6? 5 Ju-qend al-ler i Ha. die des Krieges Hader schuf. reih dich ein. springt der Ruf: Freund.eher Sinti. Daß vom Unheil wir die Welt befrein! Unser Lied die Ozeane überfliegt: Freundschaft siegt! Freundschaft siegt! Unsre Herzen erglühen.. glei.ser Wo auch . Und den Schwur wiederholt jeder Mund : Rastlos wollen wir uns mühen. Junger Kraft wird gelingen. Brüderliche Gedanken Überwinden die Schranken. HYMNE DER W E L T J U G E N D Musik: AN ATOLI NOWIKOW Text: LEO OSCHANIN Deutsch: WALTER DEHMEL |H Moderato espressivo cm m£ marcak i hyerm ll.. Daß kein Feind mehr zerschlägt unsern Bund.mer woh .

^ »/w daß vom fimti-en ¥ip wir.frein! Unser Lied die ne <J - * f%/.schaff F i r i siegt! H . ö 2 B7 M~~i ZOT .456 ANHANG f cm fm dverm BJ m ^ * m .ber •' d' d) 1 Klöf-te.ren: nrpfr£ • cm7 J J l «N J i J r P F C A ' .ben vir m es er cm fah. mz A> dm &*—i* C7 w Freundschaft • siegt! Freund .fliegt: Freundschaft siegt! Freund-sdwit dm Gl O' 0 * — .REFRAIN Hoff-nung der mü-den J^M. springt d w~t^ i r m i r v p M: B fţ i G o am7 am' 6 am dm am..m' r siegt! (l . springt der Ruf. W /»# Ä /## «fe* ßw.. . 1J dverm Am ward das Le-benl Wir a .ze 01' aü- Ş=P Welt be . P M! l mf Unser i dm 3 Z/«/ <//e j a a 1 ggrş- gsf gül |£ c f" /)' F.• ren fm p: In den du • sie Jab -ren C/77 ha .\ — J ' I 0. ßw. ^marcate dm Di -0 fk — ^ — * - / r W . die dm £7 ^ • j ă i J>l • g » 0 0> . die des Krie-ges Ha-der schuf.ber .ber ge-ben C.der-gren-zen ü .

ich pflanzt' es —• ich grub es. Ich wollt' es brechen. Äuglein schön. din motive de ritm şi rimă a fost omisă vocala e. und nichts zu suchen das war mein Sinn.GEFUNDEN 457 Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) wo auch immer = oriunde ward — formă arhaică a lui „wurde" bittres — bitteres befrein — befreien Licht soll es werden — es soll Licht werden auf Erden — auf der Erde unsre — unsere wolln — wollen GEFUNDEN Von Johann Wolfgang Goethe Ich ging im Walde so für mich hin. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) für mich hin = dus pe gînduri. Und pflanzt' es wieder am stillen Ort. ich pflanzte es zweigt = dă ramuri (verb creat de Goethe) . am hübschen Haus — neben dem hübschen Haus Ich grub's. zum Garten trug ich's am hübschen Haus. Im ein wie wie Schatten sah ich Blümchen stehn. fără nici un scop stehn — stehen. da sagt' es fein : Soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzlein aus. nun zweigt es immer und blüht so fort. Sterne leuchtend.

" — „Willst. komm. er hält ihn warm. du mit mir gehn? Meine Töchter sollen dich warten schön. in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch.458 ANHANG WANDERERS NACHTLIED Von Johann Wolfgang Goethe Über allen Gipfeln ist Ruh." — „Du liebes Kind. er faßt ihn sicher. Warte nur. manch bunte Blumen sind an dem Strand. balde ruhest du auch. meine Töchter führen den nächtlichen Reihn. bleibe ruhig. „Mein Sohn. was birgst du so bang dein Gesicht?" — „Siehst. was Erlenkönig mir leise verspricht?" — „Sei ruhig." . und hörest du nicht. mein Vater. Erläuterungen balde —• bald ERLKÖNIG Von Johann Wolfgang Goethe Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. geh mit mir! Gar schöne Spiele spiel' ich mit dir. es ist ein Nebelstreif. feiner Knabe. Vater. er hat den Knaben wohl in dem Arm. mein Kind : In dürren Blättern säuselt der Wind. die Vöglein schweigen im Walde. du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Krön' und Schweif ?" — „Mein Sohn." „Mein Vater. und wiegen und tanzen und singen dich ein. meine Mutter hat manch gülden Gewand.

" Dem Vater grauset's. Krön1 — Krone liebes Kind = copil drag gar — sehr manch' bunte Blumen — viele bunte Blumen gülden — formă arhaică pentru golden ( = de aur) feiner Knabe —• schöner Knabe Reihn — formă prescurtată pentru Reihen. mein Vater. tanzen şi singen sînt puse în legătură cu prefixul ein. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Er hat den Knaben wohl in dem Arm •— er hält den Knaben . mein Vater. ich seh' es genau : Es scheinen die alten Weiden so grau. mein Sohn.. " — „Ich liebe dich. jetzt faßt er mich an! Erlkönig hat mir ein Leids getan.DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE 459 „Mein Vater. care este un termen poetic pentru Reigen. cu cîntece şi dansuri. wiegen und tanzen und singen dich ein = te adorm legănîndu-te. und bist du nicht willig. so brauch' ich Gewalt. brauch' ich Gewalt = fac uz de forţă Leids — Leid grausefs — graust es mit Müh und Not — cu chiu şi vai DAS MÄDCHEN AUS DER FREMDE Von Friedrich In einem Tal bei armen Hirten Erschien mit jedem jungen Jahr.. Schiller . erreicht den Hof mit Müh und Not." „Mein Vater. und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern O r t ? " — „Mein Sohn. schön und wunderbar. Sobald die ersten Lerchen schwirrten.prin analogie cu verbul einwiegen. mich reizt deine schöne Gestalt. er reitet geschwind. er hält in Armen das ächzende Kind. Ein Mädchen. in seinen Armen das Kind war tot.

. sich ein liebend Paar. Sobald das Mädchen Abschied nahm.. Sie brachte Blumen mit und Früchte. Und teilte jedem eine Gabe. allerschönste = cea mai frumoasă. LORELEI Von Heinrich Ich daß Ein Das weiß nicht. Und schnell war ihre Spur verloren. uneori. jenem Blumen aus. Beseligend war ihre Nähe. Doch eine Würde. reichte sie der Gaben beste — sie reichte die beste der Gaben 9) der Blumen allerschönste — die allerschönste der Blumen . în limbajul poetic după substantiv. kommt mir nicht aus dem Sinn. Willkommen Doch nahte Dem reichte Der Blumen waren alle Gäste. was soll es bedeuten. ich so traurig b i n . eine Höhe Entfernte die Vertraulichkeit. woher sie kam. Ein jeder ging beschenkt nach Haus. In einer glücklichern Natur.. Heine . Man wußte nicht. allerschönste dar. 3) alle Herzen wurden weit = toate inimile creşteau 4) glücklichern — glücklicheren 5) der Greis am Stabe — moşneagul sprijinit în toiag 6) ein liebend Paar — ein liebendes Paar 7) Doch nahte sich . In einem andern Sonnenlichte. Märchen aus alten Zeiten.. sie der Gaben beste.. Dem Früchte. Erläuterungen 1) mit jedem jungen Jahr— mit jedem neuen Jahr 2) ein Mädchen schön und wunderbar — adjectivul atributiv stă. nahte 8) . Gereift auf einer andern Flur.460 ANHANG Sie war nicht in dem Tal geboren. Der Jüngling und der Greis am Stabe.. — doch wenn sich . Und alle Herzen wurden weit.

Und ruhig fließt der Rhein.deo-ten. .ddß ich so trau— hg bin. Sie kämmt es mit goldenem Kamme Und singt ein Lied dabei. Und das hat mit ihrem Singen Die Lorelei getan. ms soll es be . Gewaltige Melodei. Ihr goldnes Geschmeide blitzet. Die schönste Jungfrau sitzet Dort oben wunderbar. Er schaut nicht die Felsenriffe. LORELEI ^^fcS^^^^^fc^fr. Das hat eine wundersame. und m — big fließ der fiip-fel des Berges fun - kdl im â-bend- son.ten. Er schaut nur hinauf in die Höh'. Ich glaube. die Wellen verschlingen Am Ende Schiffer und K a h n . Sie kämmt ihr goldenes Haar. Der Gipfel des Berges funkelt Im Abendsonnenschein.461 Die Luft ist kühl. und es dunkelt.nen - schein. Den Schiffer im kleinen Schiffe Ergreift es mit wildem W e h . £ der dunkelt. Mdr<hcn BUS al — ten Iei . das komm! mir nicht aus dem Sinn 2 ein Ose *> J Tw J Luft 'ist kühTundes I• ü !ß~ 9- J^^BSj Rhein.^^ Ich weiß nicht.

Und uns wie Hunde erschießen läßt — Wir weben. Stînca lui Lorelei se află pe malul Rinului între Koblenz şi Mainz. wir weben! . blitzt 6) goldnes — adjectivele terminate în -en (golden) pot elimina pe e la comparaţie şi declinare. unde navigaţia este periculoasă din cauza stîncilor şi vârtejurilor. figură legendară din folclorul german. die Wellen verschlingen — Ich glaube. was es bedeuten soll —• licenţă poetică în ceea ce priveşte topica. was soll es bedeuten —• ich weiß nicht.. Den unser Elend nicht konnte erweichen. 2) Ich weiß nicht. o femeie frumoasă care stă sus pe stîncă şi ameţeşte prin cîntecul ei minunat pe navigatorii de pe Rin. Wir weben hinein den dreifachen Fluch — Wir weben. wir weben! Ein Fluch dem Gotte. blitzet — sitzt. dem König der Reichen. zu dem wir gebeten In Winterskälte und Hungersnöten. wir weben! Ein Fluch dem König. Der den letzten Groschen von uns erpreßt. Wir haben vergebens gehofft und geharrt.462 ANHANG Erläuterungen 1) Lorelei (Lore Ley). Aceştia nu sînt atenţi la stînci şi se scufundă cu luntrele lor. Deutschland. Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt — Wir weben. wir weben dein Leichentuch. într-un loc.. — das este aici pronume demonstrativ 5) sitzet. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. 7) dabei = în acest timp 8) Melodei — Melodie 9) den Schiffer ergreift es mit wildem Weh = luntraşul este cuprins de o durere adîncă (de un dor nebun) 10) Ich glaube. 3) aus alten Zeiten — de demult 4) das kommt mir. daß die Wellen ver­ schlingen (propoziţie completivă camuflată) 11) Am Ende = In cele din urmă DIE SCHLESISCHEN WEBER Von Heinrich Heine Im düstern Auge keine Träne.

... Fäulnis und Moder den Wurm erquickt — Wir weben. wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Und er gürtete den Schuh. Brecht . jede Blume früh geknickt.. wir weben! Das Schiffchen fliegt. Drängte es den Lehrer doch nach Ruh. Wir weben. wir weben! Erläuterungen 1) Această poezie a fost scrisă de Heine în 1844 în urma răscoalei ţesă­ torilor din Silezia. Wir weben emsig Tag und Nacht — Altdeutschland. 7) Altdeutschland = veche Germanie LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING AUF DEM WEG DES LAOTSE IN DIE EMIGRATION Von Bertolt 1 Als er siebzig war und war gebrechlich. bitten — bat — gebeten = a ruga 4) uns erschießen läßt = ordonă să fim împuşcaţi 5) Wo nur gedeihen Schmach und Schande — wo nur Schmach und Schande gedeihen 6) Wo jede Blume früh geknickt . nur gedeihen Schmach und Schande. 2) Wir weben hinein = ţesem în el (în giulgiu) 3) zu dem wir gebeten — zu dem wir gebetet (haben). beten — betete — ge­ betet = a se ruga.—wo jede Blume früh geknickt wird . Denn die Güte war im Lande wieder einmal schwächlich. der Webstuhl kracht. Und die Bosheit nahm an Kräften wieder einmal zu.LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 463 Ein Wo Wo Wo Fluch dem falschen Vaterlande.

Weißbrot nach dem Augenmaß. der den Ochsen führte. das interessiert auch mich Wenn du's weißt. 5 Doch der Mann. Du verstehst. was er so brauchte : Wenig. dann sprich! . die er immer abends rauchte." Und der Knabe." Und so war auch das erklärt. 4 Doch am vierten Tag im Felsgesteine H a t ein Zöllner ihm den Weg verwehrt : „Kostbarkeiten zu verzollen?"-—„Keine. Und die drei verschwanden schon um eine schwarze Föhre." 6 Daß er nicht das letzte Tageslicht verlöre. So die Pfeife. Da kam plötzlich Fahrt in unsern Mann. Doch es wurde dies und das. in einer heitren Regung Fragte n o c h : „Hat er was rausgekriegt?!" Sprach der Knabe : „Daß das weiche Wasser in Bewegung Mit der Zeit den mächtigen Stein besiegt. Trieb der Knabe nun den Ochsen an. Und das Büchlein. Als er ins Gebirg den Weg einschlug. während er den Alten trug. Denn dem ging es schnell genug. Und er schrie: „He. Und sein Ochse freute sich des frischen Grases Kauend. 3 Freute sich des Tals noch einmal und vergaß es. Alter?" Hielt der A l t e : „Interessiert es dich?" Sprach der Mann : „Ich bin nur Zollverwalter. du! Halt an! 7 Was ist das mit diesem Wasser. sprach : „Er hat gelehrt. das er immer las. das Harte unterliegt.2 Und er packte ein. Doch wer wen besiegt.

12 Und dem Zöllner händigte der Knabe Eines Morgens einundachtzig Sprüche ein. Sieben Tage schrieben sie zu zweit. zu alt. ist das ein Wort?" 9 Über seine Schulter sah der Alte Auf den Mann : Flickjoppe. Und der Zöllner brachte Essen (und er fluchte nur noch leise Mit den Schmugglern in der ganzen Zeit). Dessen Name auf dem Buche prangt! 30—Limba germană — c. Und er murmelte: „Auch du?" 10 Eine höfliche Bitte abzuschlagen. Und ein Nachtmahl gibt es auch : ich wohne dort." „Gut. ein kleiner Aufenthalt. Und die Stirne eine einzige Falte." Sprach der Knabe : „Es wird auch schon kalt. wie es schien. Und dann war's so weit. Die verdienen Antwort. 1881 . Und mit Dank für eine kleine Reisegabe Bogen sie um jene Föhre ins Gestein. Da gibt's doch Papier bei uns und Tinte. Sagt jetzt: kann man höflicher sein? 13 Aber rühmen wir nicht nur den Weisen. Keine Schuh." 11 Und von seinem Ochsen stieg der Weise. kein Sieger trat da auf ihn zu. Ach. Denn er sagte laut: „Die etwas fragen.LEGENDE VON DER ENTSTEHUNG DES BUCHES TAOTEKING 465 8 Schreib mir's auf! Diktier es diesem Kinde! So was nimmt man doch nicht mit sich fort. War der Alte. Nun.

Erläuterungen 1) L a o .. La bătrîneţe emigrează. cu puţin timp înainte de emigraţie. A fost scrisă la bătrîneţe... a intrat în viteză 12) sowas — so etwas 13) und die Stime eine einzige Falte — und die Stirne war voll Falten 14) zu zweit = amîndoi 15) und dann war's so weit = şi atunci au terminat 16) Darum sei der Zöllner auch bedankt = Din cauza aceasta să-i mul­ ţumim si vameşului GESANG VOM LERNEN Von Johannes R. născut în anul 604 î.1 s e (româneşte : Lao-ţzl).. kam Fahrt in . Anul şi împrejurările morţii sale sînt ne­ cunoscute 2) Taoteking (româneşte : Dao de ţzîn) •— cartea care cuprinde învăţă­ turile şi filozofia lui Lao-ţzî.466 ANHANG Denn man muß dem Weisen seine Weisheit erst entreißen.. es wurde dies und das = . 3) Als er siebzig war — Als er siebzig Jahre alt war 4) Drängte es den Lehrer doch nach Ruh = Cărturarul dorea linişte 5) er gürtete den Schuh = a strîns şireturile la ghete 6) . filozof chinez.. = . .. s-a adunat una şi alta (mai multe) 7) Freute sich des Tals = îl încînta valea 8) Freute sich des Grases = îl încînta iarba 9) in einer heitren Regung = într-o pornire de voie bună 10) rausgekriegt —• herausgekriegt 11) . Wir wollen die Dinge beim Namen nennen Und auf den Grund der Dinge sehn.n..e.. Becher Wir wollen lernen! Wir wollen begreifen. Die Welt erkennen Und uns verstehn! Wir wollen die Fernen Des Weltraums durchstreifen. Darum sei der Zöllner auch bedankt : Er h a t sie ihm abverlangt..

nicht zu zagen! Es gilt zu beenden Die Herrschaft des Alten.. schürte dir das Feuer. sie brach Durchs Urwalddickicht.. den Frieden zu wahren. Daß willens wir sind. sie schrieb ihre Zeichen In Bauten hoch bis in den Himmel ein. Wir wollen lernen und Vorbild sein.. Es gilt. Becher Im Anfang war die Arbeit. 467 Wir wollen das Schöne Uns machen zu eigen Und dienen dem Wahren Mit ganzer Kraft! Wir Deutschlands Töchter.. Und über Tasten gleiten sie dahin. Betrachte sie als Spiegel deines Werdens! Sie pflügte. zeigen. Von Johannes R. wölbte dir Die Stirne.IM ANFANG WAR. Sie schuf dir den Gedanken. Halte heilig sie. den friedlichen. Die Hand. Sie jubelt vor uns auf im Farbenspiel.. wir Deutschlands Söhne : Wir wollen den Völkern. ebnete. das große Wagnis zu wagen! Es gilt. den Traum durch die Tat zu vollenden ! Wir wollen das Bild des Menschen gestalten. Wir lieben das Leben voll Leidenschaft. bahnte. Träumende Hände . Nimm die Hand. Es gilt. ihr dankt das Gedicht Und alle Klänge. Erläuterungen es gilt = trebuie IM ANFANG WAR .. deines Denkens kühne Flüge Verdankst du ihr. Sie gab auch deinem Mund Die ersten Laute. Denn Friede muß sein. und deiner Hände Werk bleib sichtbar! .

der sich über Haydn lustig machen wollte. den Kopf auf einen Tisch gestützt: „Sagen Sie es meiner Frau... die Entsprungen sind der Hände Arbeit. halte heilig sie = consideră-o (ca) sfîntă legt . mese etc.. împreunaţi mögen . wettete einmal mit ihm.. Was in dem flüchtigen Gruß Zusammenfand... pasiuni. motete.. 2) unter stillen Tränen = plîngînd în tăcere 2. A compus extrem de numeroase şi variate lucrări pentru orgă. behauptete Mozart. und die Gedanken. Woher sie wuchs. precum şi cantate. ineinander = puneţi una într-alta. Mozart. Vereinigt sie. mögen Dem Schaffen dienen ungezählter Hände Und künden dies : Im Anfang war die Arbeit. Als seine Frau starb. sollte Bach Anstalten zum Begräbnis treffen. hoch bis in den Himmel = în sus pînă la cer . violoncel. Der arme Mann war aber gewöhnt. antwortete Bach unter stillen Tränen. vioară. Erläuterungen 1) 2) 3) 4) .468 ANHANG Und reichst du einem deine Hand. Die zwei Komponisten gingen eine Wette .." Erläuterungen 1) J o h a n n S e b a s t i a n B a c h (1685—1750) renumit compozitor clasic german. „Sie werden eine meiner Kompositionen nicht vom Blatt spielen können". Als nun ein alter Bedienter kam und ihm für Trauerflor Geld verlangte. Es vergesse nicht die Hand. alles durch seine Frau besorgen zu lassen. so legt Ihr ineinander eurer Hände Arbeit. orchestră. dienen = să slujească KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 1. pian. o hieltet ihr es fest Umschlungen.

Este unul din marile genii muzicale ale omenirii. und als er zu der Stelle kam. der berühmte Komponist. Nach kaum vier Minuten überreichte Mozart Haydn ein Blatt und sagte : „Das ist die Kom­ position. hatte einen Bruder. a compus numeroase simfonii. doch plötzlich unterbrach er das Spiel: „Mozart". opere. Erläuterungen 1) W. ging zum Klavier. an der Haydn steckenge­ blieben war. alături de Haydn şi Mozart. sonate. concerte pentru diferite instru­ mente şi orchestră. Gutsbesitzer". 3. Beethoven. oratorii. renumit compozitor clasic austriac. concerte pentru dife­ rite instrumente şi orchestră. und trotzdem soll ich hier in der Mitte eine Taste drücken. die Sie nicht spielen können. schickte der Komponist mit der Bemerkung „Ludwig van Beethoven. Johann. Deşi a murit tînăr. A compus simfonii. Operele acestor doi compozitori oglindesc în muzică trecerea de lat epoca feudală aristocrată la cea burgheză liberală. Opera sa vastă cuprinde: simfonii. A. daß ich das spiele? Meine beiden Hände sind an den Enden des Klaviers ausgestreckt. „wie können Sie verlangen." Haydn begann zu spielen. muzică instrumentală. Opera sa este foarte vastă. o operă. M o z a r t (1756—1791). muzică instrumentală şi de cameră. lieduri etc. Das ist unmöglich!" Mozart lachte. opere. rief er aus. In opera sa răsună voinţa de libertate a burgheziei ascendente. . 2) J. be­ gann zu spielen. al treilea mare maestru al clasicis­ mului vienez. concerte. Er hatte die Wette gewonnen. schlug er die Taste mit der Nase an. Sie setzten eine Flasche Champagner als Preis aus. genial compozitor. mare compozitor clasic austriac. muzică de cameră. lieduri etc. muzică de cameră etc. H a y d n (1732—1809).KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 469 ein. oratorii. Hirnbesitzer" zurück. der sich bereicherte und ein Landgut erwarb. Dessen Glückwunschkarte „Johann van Beethoven. Erläuterungen Ludwig van B e e t h o v e n ('be:tho:fan) (1770—1827).

verbeugte sich und ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen. sind Sie durch Geburt. Da der Fürst darauf bestand. Endlich rief Beethoven den Kellner und fragte: „Was bin ich schuldig?" — „Wofür?" fragte der Kellner. Beethoven weigerte sich. mein Herr?" Beethoven antwortete nichts und bestellte nichts. hindurch = trecu printre .470 ANHANG 4. um auf Goethe zu warten. Er saß am Tisch in Gedanken versunken.. Er sagte zu ihm : „Auf Sie habe ich gewartet. Goethe trat zur Seite. Beethoven ging in Wien in ein Gasthaus. was ich bin. . „Für das Essen. rief Beethoven aufgeregt. weil ich Sie achte.. „ganz gleich was. Beethoven gibt es nur einen!" 5. Während Beethoven mit Goethe im Karlsbader Park spazierenging. aber laß mich endlich in Frieden!" Erläuterungen ganz gleich was = orice. bin ich durch mich! Fürsten sind viele.. Der Kellner fragte ihn mehrmals : „Was wünschen Sie. Beethoven ging zwischen den Herzögen hindurch und rückte nur ein wenig den Hut." Erläuterungen 1) ließ die Kaiserin an sich vorbeigehen = aşteptă ca împărăteasa să treacă 2) ging zwischen . Dann blieb er stehen." „Sie bestellten doch nichts!" „Bring etwas". kam ihnen die Kaiserin mit einigen Herzögen entgegen. indiferent ce 6. sagte ihm Beethoven beleidigt: „Fürst! Was Sie sind. Fürst Lichnowsky forderte Beethoven auf. französischen Einquartie­ rungsoffizieren vorzuspielen. aber jenen haben Sie zu viel Ehre angetan..

Das beweisen im Teiche die Fische. nici alta 9. . Johann Wolfgang Goethe kam eines Tages in eine Gaststätte. daß Goethe Wasser in den Wein goß. Und da ich keines von beiden will sein. „Ich heiße Richter und bin Autor". Er vermischte den Wein mit frischem Wasser. sagte der Torwächter." Erläuterungen 1) eine Flasche Wein = o sticlă cu vin 2) keines von beiden = nici una. „Nun. dessen Breite nur für eine Person Platz ließ. lächelte der Fragende. Ihren Namen und Beruf". Dieser war Goethe schlecht gesinnt. Als sie sahen.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 471 7. begannen sie sich über ihn lustig zu machen. Trinke ich Wasser gemischt mit Wein. Das beweisen die Herren am Tische. sagte Goethe und trat mit einem Lächeln zur Seite. lautete die Antwort. einen Kritiker. „Was heißt das . das heißt. . Dort be­ stellte er eine Flasche Wein. .. Jean Paul Richter kam einst in eine kleine Stadt. Als sich die beiden gegenüberstanden.bei uns nennt man das Buchbinder". sagte der Kritiker überheblich : „Ich weiche keinem Narren aus. Erläuterungen „Aber ictil —• Aber ich ja (ich weiche aus) 8. so"..Ja. Daraufhin sagte der große Schriftsteller: „Wasser allein macht stumm. ich mache Bücher!" . fragte der Wächter weiter. An einem Nebentisch saßen einige Studenten. Wein allein macht dumm." „Aber ich". „Bitte. Goethe traf eines Tages auf einem Weg.Autor'?".

„Das konnte auch meine Mutter.472 ANHANG Erläuterungen 1) J e a n P a u l (pseudonimul lui Johann Paul Friedrich Richter) (1763—1825). . aparţinînd roman­ tismului timpuriu. nuvele. als dieser Leiter des Dresdner Hoftheaters war. Der eine rühmte besonders die Fähigkeit dieses Künstlers. ich fürchte nur. descrie de preferinţă mediul burghez şi satirizează filistinismul german. 2) L u d w i g T i e c k (1773—1853). unul din cei mai reprezentativi humorişti germani ai literaturii burgheze din secolul al XIX-lea. „Sie tragen Ihre Nase viel zu hoch. scriitor german. drame. romane. mit einem Pinselstrich ein lachendes Kindergesicht in ein weinen­ des zu verwandeln. als sich zwei Herren über einen be­ kannten Maler unterhielten. 11. Dann meinte er : „Mein Lieber. Ihr Nasenfehler wird für Ihre Schauspielerlaufbahn ein Hindernis bilden. Die Her­ mannsschlacht. die er nicht in kürzester Zeit einstudieren könnte. A scris tragedii istorice cu puternice accente realiste. fragte Grabbe überrascht. Er wollte als Schauspieler engagiert werden." Erläuterungen 1) D i e t r i c h G r a b b e (1801 —1836) dramaturg german. 2) lautete die Antwort = a fost răspunsul 3) was heißt? = ce înseamnă? 4) das heißt = aceasta înseamnă 10. A scris basme romantice. sagte Tieck mit freundlichem Lächeln." „Mein Nasenfehler?". es gäbe keine Rolle. Grabbe er­ klärte. Cele mai cunoscute lucrări ale sale sînt dramele Napoleon oder die hundert Tage.'1 fügte Wilhelm Busch mit einem todernsten Gesicht hinzu. Hannibal. Tieck sah ihn lange prüfend an. Grabbe kam eines Tages zu Ludwig Tieck. „Jawohl". Wilhelm Busch war einmal dabei. und zwar nur mit einem Besenstiel.

Schnitzler nahm den Vorschlag an. şi în romanele sale Der Weg ins Freie. în domeniul muzicii şi al artei dramatice. oglindeşte în dramele Liebelei. telegrafierte zurück: „Warum sitzt du besorgt im Hotel Metropol? Dein Arthur. desenator. pictor şi poet german de factură burgheză. konnte sich aber nicht von der Arbeit losreißen und bat daher den Freund. Cunoscute sînt în special cărţile ilustrate (Max und Moritz. sau : ich sitze besorgt." Schnitzler. începînd din 1920.a.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 473 Erläuterungen 1) W i l h e l m B u s c h (1832—1908). Arthur Schnitzler arbeitete intensiv an einem Roman. ultim reprezentant în literatură al păturilor sociale burgheze din vechiul Imperiu Austro-Ungar. cu puternice note satirice şi umoristice. der im Eifer der Arbeit die Verabredung ganz vergessen hatte. wie oft ihm seine Aufrich­ tigkeit geschadet habe und wie sehr er durch seine Aufrichtigkeit zu kurz gekommen sei. Professor Bernhardi etc. sagte Brecht.). 4) Sitze besorgt — ich habe die Sitze besorgt. als Hugo von Hofmannsthal zu ihm mit dem Vorschlag kam. „aber man soll sich nicht dauernd darüber beklagen. Die fromme Helene s. scriitor austriac. Fräulein Else etc." Erläuterungen wie sehr — cît de mult . decadenţa marii burghezii din Viena. Einige Tage später erhielt Schnitzler folgendes Telegramm : „Sitze besorgt Hotel Metropol Dein Hugo.şi anume 4) mit einem todernsten Gesicht = cu o expresie foarte gravă 12. Pater Filucius. 2) war einmal dabei = era odată de faţă (prezent) 3) und zwar -•=-." Erläuterungen 1) A r t h u r S c h n i t z l e r (1862—1931). 2) H u g o v o n H o f m a n n s t h a l (1874—1925). 3) Die Salzburger Festspiele = festivalurile de la Salzburg. 13. Accentele de critică socială a operelor sale se îndreaptă mai ales contra clericalismului. Ein Schauspieler beklagte sich bei Bertolt Brecht. „Man soll ja ein anständiger Mensch sein". Ele au loc în fiecare an. gemeinsam die Salzburger Festspiele zu besuchen. nach Salz­ burg vorauszufahren und zwei Parkettsitze zu besorgen. poet austriac.

compoziţia sării de bucătărie.. Datele adunate le-a prelucrat într-o operă de 33 de volume.. = Ei se împart în . bor). „Die eine schreibt mehr als sie weiß.. a descoperit mai multe elemente chimice (iod. das in der Herstel­ lung dieser Art spezialisiert war.. ţinuturile Uralo-Altaice..." Erläuterungen 1) die Vereinigten Staaten = Statele Unite 2) Was halten Sie von . Er riet. 2) G a y .I 474 ANHANG 14. Bei seinem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten wurde Egon Erwin Kisch von einem Kollegen gefragt: „Was halten Sie von den politischen Redakteuren in Amerika?" „Von ihnen gibt es zwei Gruppen". 15. daß er schweren Herzens die Sendung zurückgehen lassen mußte. konnten die Zollbeamten keinen Tarif festsetzen. Erläuterungen 1) A l e x a n d e r v.. Marea Caspică. îndurerată.L u s s a c (1778—1850) chimist şi fizician francez. Gay-Lussac. Als Gay-Lussac die bestellte Ware erhielt. Damals konnte man diese Art Gläser nur aus Österreich beziehen. brauchte für seine Experimente eine große Anzahl Glaskolben aus sehr feinem Glas.. und die Glaskolben kamen zollfrei bei Lussac an. und die andere weiß mehr als sie schreibt. die Glaskolben vor der Absendung zu verschließen und fol­ gendes Etikett darauf zu kleben : „Muster von deutscher Luft!" Als die Ware diesmal an die Grenze kam. întemeietorul geografiei plantelor şi animalelor şi a climatologiei. Alexander von Humboldt kam daraufhin auf einen wunderbaren Gedan­ ken. A întreprins vaste călătorii prin America Centrală şi de Sud. war der Zoll so hoch. 3) eine Zeitlang = cîtva timp 4) in reger Korrespondenz = în corespondenţă asiduă 5) schweren Herzens = cu inima grea. cu mare părere de rău . naturalist de cultură universală. mare savant german. erwiderte Kisch. Alexander von Humboldt stand in reger Korrespondenz mit Gay-Lussac. der eine Zeitlang in Rußland arbeitete. u n procedeu de fabricare a acidului sulfuric şi „legea gazelor" care îi poartă numele. H u m b o l d t (1769—1859).? 3) Von ihnen gibt es .? = Ce părere aveţi despre .

Das lange Suchen ärgerte ihn.. Der deutsche Historiker Theodor Mommsen war sehr konservativ. matematician şi naturalist englez de renume mondial. Er fand den Meister — mit dem Ei in der Hand und mit der Uhr . daß er niemals wußte. Als Mommsen einmal verreist . daß die Räume nicht die Zuhörer und die Zuhörer nicht den Vortrag faßten. Erläuterungen 1) I s a a c N e w t o n (1643—1727). 3) ganz verdorben. Diese erfreuten sich zwar eines großen Zuspruchs. Newton wollte aber allein sein. die Petroleumlampe. Newton arbeitete in seinem Arbeitszimmer.." 17. Der Berichterstatter einer Ortszeitung unterstrich das hohe Niveau des Vortrags. Er war aber so zerstreut. = complet stricat. ihn von den Vorteilen des elektrischen Lichtes zu überzeugen. Er bestand darauf. zu benutzen. Ich koche mir das Ei selbst. Man läßt das Ei nur drei Minuten in kochendem Wasser. wurden aber von den wenigsten verstanden." Nach einer Stunde kam der Koch wieder zu Newton. A descoperit legile mişcării în mecanică. schrieb jedoch am Schluß boshaft: „Abschließend wäre zu bemer­ ken.. die er jeden Abend selbst anzündete. selbst = îmi fierb singur . Alexander von Humboldt hatte eine seiner berühmten Kosmos-Vorlesungen gehalten. Er lehnte jede technische Neuerung ab. 2) Ich koche mir . sagte er.. wohin er die Streichhölzer gelegt hatte. în matematică a descoperit calculul diferenţial şi integral. culorile spectrale ale luminii albe. legea gravităţii.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 475 16.. denn er wollte ihm das Frühstück machen. im Topf. „ich will arbeiten. „Stören Sie mich nicht". Vergeblich versuchte seine Frau. 18. Sein Koch kam mit einem Topf und einem Ei.. Es ist doch nicht schwer. Das Wasser war längst ausgekocht und die Uhr natürlich ganz verdorben.

20. aber zum Verkaufen brauche ich ein ganzes Jahr". . Dieser klagte darüber. Neuerung = orice inovaţie 3) das lange Suchen = căutatul îndelungat 4) in aller Ruhe = în toată liniştea 19. der sich sämtliche Räume des Hauses zeigen ließ. warum ist in keinem davon eines Ihrer Ge­ mälde aufgehängt?" „Das ist sehr einfach". kannst du in aller Ruhe deine Streichhölzer suchen und die Lampe anzünden. pictor german.476 ANHANG war.." „Richtig".. sagte er. cunoscut jurist şi istoric burghez german. S-a ocupat mai ales de istoria antichităţii. 2) in keinem davon = în nici una din ele 3) eines Ihrer Gemälde = unul din tablourile dv. „ich bin nicht so reich. Bei seiner Rückkehr wurde Mommsen sehr böse und erklärte : „Ich werde dennoch meine Petroleumlampe weiter benützen." Erläuterungen 1) M a x L i e b e r m a n n (1847—1935). sagte seine Frau. daß das elektrische Licht eine ausgezeichnete Erfindung ist. sagte der Professor und begann zu verstehen. um mir einen echten Liebermann leisten zu können. Max Liebermann erhielt eines Tages den Besuch eines reichen Mannes. erwiderte der Künstler." „Das kannst du auch". reprezentant al impresionismului cu trăsături realiste. A fost profesor de istorie antică la Berlin. Der bekannte deutsche Maler Menzel wurde eines Tages von einem Kolle­ gen besucht. Nach dem Rundgang fragte er den berühmten Maler verwundert: „Sie haben so viele Räume. große Schwierigkeiten beim Verkauf seiner Bilder zu haben. „Ich male an einem Tag ein Bild. Erläuterungen 1) T h e o d o r M o m m s e n (1817-—1903). ließ seine Frau elektrisches Licht einführen. 2) jede . „aber wenn das elektrische Licht schon brennt. excelează în peisaje şi în reda­ rea procesului de muncă.

er ging. ob er von ihrer Kühnheit überwältigt wurde oder sie als Äußerung eines Wahnsinnigen auffaßte. Talentul său realist se lasă adeseori tîrît spre experienţe formaliste în artă. der Meister. 2) ein jeder = fiecare 3) und immer nur das eine = şi de fiecare dată acelaşi . „Arbeiten Sie an einem Bild ein ganzes Jahr. dann werden Sie es bestimmt an einem Tag verkaufen. Offiziere und Soldaten der Wehrmacht waren in der Folgezeit häufige Besucher von Picassos Atelier. C. „das haben Sie gemacht!" Ob der Agent diese Antwort nicht oder allzu gut verstand. Schwierigkeiten zu haben = . Der Maler Picasso wurde nach dem Einmarsch der Deutschen in Paris zu seiner eigenen und zur Überraschung seiner Freunde von den Eroberern völlig unbehelligt gelassen.. weil das Reichspropagandaministerium aus dieser Tatsache im Ausland Kapital zu schlagen hoffte. klagte darüber. bleibe dahingestellt.. pictor realist german 2) . Weiskopfs) Erläuterungen 1) P a b l o P i c a s s o (născut 1881).. wies eine solche Reproduktion vor und fragte : „Haben Sie das gemacht?" „Nein". entgegnete. Ein jeder dieser ungebetenen Gäste wurde stumm empfangen. . gekürzt aus dem Anekdotenbuch F. indem er den Kopf schüttelte. a creat „porumbelul alb" ca simbol al păcii. se plînse că are greutăţi 3) mein Lieber = dragul meu 21. (Souvenir.. trăieşte în Franţa> fiind adversar înverşunat al dictaturii lui Franco. das die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica durch Naziflieger darstellt... mein Lieber!" erwiderte Menzel.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 477 „Machen Sie es doch einmal umgekehrt. stumm herumgeführt und erhielt beim Abschied eine Reproduktion des berühmten Gemäldes. pictor spaniol." Erläuterungen 1) A d o l p h M e n z e l (1815—1905). Erst dann sprach Picasso ein Wort und immer nur das eine : „Souvenir!" Eines Tages stellte sich bei ihm ein Beamter der Geheimen Staatspolizei ein. und Picasso hörte nie wieder von ihm. Membru activ al frontului mondial al păcii.

Dann schloß er den Deckel. pune bazele pianisticii moderne. Liszt verlor die Geduld. zu seinen Nachbarn hinaufzugehen. Erläuterungen 1) F r a n z L i s z t (1811—1886) pianist şi compozitor de renume. wie er gekommen war. 2) in ununterbrochener Folge = fără întrerupere. „Mann". unul după altul 3) kurz = pe scurt 4) war nicht wenig erstaunt — war sehr erstaunt 5) auf einmal — plötzlich 23. in eigener Person.. denn er sollte in Frankreich ein Gastspiel geben. als Liszt es sich schon in seiner Wohnung bequem gemacht hatte. setzte sich an das Instrument und spielte eine — Tonleiter. Enrico Caruso passierte die italienische Grenze. rapsodii. in seine Wohnung hinab. dessen Koffer Sie hier durchsuchen!" . „das ist doch der berühmte Caruso. Eines Abends. von dem ein Jüngling schleunigst verschwand.. nicht (verstand). nicht oder nur allzu gut verstand — ob der Agent .. balade. în muzica orchestrală este cel mai însemnat urmaş al muzicii programatice iniţiate de Hector Berlioz. als auf einmal die Tür aufging und Liszt. influ­ enţat atît de romantismul german cît şi de cel francez. Ca virtuos al pianului. steckte den Schlüs­ sel ein und schritt ebenso stillschweigend. studii. Er beschloß. zur Tür hinaus.478 ANHANG 4) die Geheime Staatspolizei — Gestapo = poliţia secretă de stat ( = ser­ viciul de poliţie în Germania din timpul barbariei hitleriste) 5) ob der Agent . erschien. der Sänger mit dem Gold in der Kehle. Die Gesellschaft im Oberstock war nicht wenig erstaunt. ertönte plötzlich über ihm in ununterbrochener Folge eine fürchter­ liche Musik: Walzer. Der Zollbeamte machte ihm Schwierigkeiten.. rief schließlich einer der Mitreisenden. sonate. A compus lucrări pentru pian : concerte. Langsam schritt er zum Flügel. oder nur allzu gut verstand 6) allzu gut = prea bine 7) er ging -— er ging weg 8) hörte nie wieder — nu mai auzi niciodată 22. verunstaltete Opernphantasien. Polonaisen.

Die italienischen Legionäre Francos hatten die Front der Republikaner durchbrochen und jagten diese vor sich her. Weiskopfs) . gekürzt aus dem Anekdoten­ buch F. entgegnete Renn. sie durch seine Kaltblü­ tigkeit und Umsicht zum Sammeln brachte und die aufs neue geordnete Truppe zusammen mit einigen eilig herbeigerufenen Verstärkungen zum Gegenangriff führte. sondern auch die ganze Schlacht. die über Ludwig Renn im Umlauf sind. daß ich damit so spät komme. Es war der Schriftsteller Ludwig Renn. Ich habe mir." (Der Bleistift. kommen Sie mit. nachdem ihn eine Maschinengewehrkugel ge­ troffen hatte. Ich bitte um Entschuldigung. „wenn jemand sich zu entschuldigen hat. Herr Caruso. Schon glaubten sie. so bin ich es. aber im Durcheinander der Schlacht von ihm getrennt worden war. Ich weiß wirklich nicht. Sie müssen durchleuchtet werden. einen entscheidenden Sieg errungen zu haben. ohne Sie zu fragen. „Und ich kann Ihnen nicht sagen. Dann schloß er : „Dabei hat mir schon meine Mutter immer geraten. 24. Genosse Kommandant!" rief er noch ganz außer Atem. als ihnen ein Gegenstoß zum Verhängnis wurde. „Hier Ihr Stahlhelm und Ihre Pistole. auf geliehene Sachen besonders aufzupassen. Es war im spanischen Bürgerkrieg. daß ich diesmal nicht daran gedacht habe. das sie bereits gewonnen hatten." „Nicht doch". a ajuns cele­ britate mondială ca mare cîntăreţ de operă. wie es passiert ist. der sich barhaupt und nur mit einem Bleistift in der Hand den flüchtenden Republikanern in den Weg stellte. Sie verloren nicht nur das Gelände.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 479 Der Beamte ließ sich nicht einschüchtern : „Bitte. renumit tenor italian. erscheint mir eine der Aufzeichnungen besonders wert. Ihren schönen langen Bleistift ausgeborgt. der beim Alarm hinter ihm hergestürzt. was diesen in vieler Hinsicht bemerkenswerten Mann kennzeichnet: seinen Mut. seine Bescheidenheit. weil sie. Erst in einer Kampfpause nach der geglückten Operation holte ihn sein Adjutant ein. ob Sie wirklich Gold in der Kehle haben!" Erläuterungen E n r i c o C a r u s o (1873—1921). wie peinlich es mir ist. C. Von den vielen Anekdoten. seinen Humor und seine Höflichkeit. der von dem Bleistift übriggeblieben. Den Umschwung bewirkte vornehmlich ein Stabsoffizier der Interna­ tionalen Brigaden. gleichsam in der Nuß­ schale. alles enthält. und was gebe ich Ihnen zurück? Einen jämmerlichen Stummel!" Bei diesen Worten überreichte er dem andern den Rest.

480 ANHANG Erläuterungen 1) L u d w i g R e n n s-a născut în anul 1889 la Dresda. Der Neger Nobi.. als Stine mich aus der Schule holt. atunci eu sînt acela 9) ich habe mir . „Wird sie kommen und es meinen Eltern sagen?" „ J a " . „aber sie wird dich sicher finden. „Die Frau hat nun kein Essen mehr". fällt sie.. = Ba nu . 8) wenn jemand sich zu entschuldigen hat. Ihr Geschirr ist zerbrochen. die Straße ist so eine herrliche Schlitterbahn. sagt das Mädchen. în miniatură 3) in vieler Hinsicht = în multe privinţe 4) vor sich her = în faţa lor 5) Hier Ihr Stahlhelm — Hier ist Ihr Stahlhelm 6) außer Atem — gîfîind 7) Nicht doch . daß ich nach der Frau frage. Da es glatt ist.. 2) in der Nußschale = în mic. Stine?" „Sie kennt dich". entkomme ich. Scriitorul a adoptat însă de timpuriu. droht mir Stine und erschreckt mich. Ich habe Lust. Amintim aici cîteva din operele lui mai însemnate : Krieg. Es ist glatt und fast dunkel. den Rest. unter ihrem Tuch trägt sie etwas. „War sie da?"—-„Nein". Am nächsten Tag..... Den Augenblick kommt eine ganz vermummte Frau. dintr-o familie din aristocraţia germană. Ein Mädchen führt den kleinen Jungen. „Ihr kleiner Junge auch nicht. ich fahre gegen sie. unser Mädchen.. Trini. Da nähere ich mich der Bahnstraße. sie hinabzugleiten. Meine Kindheit und Jugend. und ich gleite sie hinab. Vom alten und neuen Rumänien. der ich bin. kommt mir endlich nach. der vom Bleistift übriggeblieben — . der vom Bleistift übriggeblieben war 12) dabei = pe deasupra 25. Aber ich habe Geschirr zerbrechen hören. ausgeborgt = am împrumutat . Da es dunkel ist. den Rest." . Was habe ich angerichtet ? Stine. Du hast ihr einen Schaden zugefügt.. Ich reiße mich aber los. Ich kann mich im Lauf nicht halten. antwortet Stine. so bin ich es = dacă cineva trebuie să se scuze. ist das erste. EINE ERINNERUNG ALS MEINER KINDHEIT Nach Heinrich Mann Winternachmittag im Lübeck der siebziger Jahre. principiile clasei muncitoare. Nachkrieg.." „Kennst du sie. 10) Bei diesen Worten = Cu aceste cuvinte 11) ... entgegnete mir Stine. în atitudinea sa socială şi artistică.

. Die kleine Stadt. Die Frau steht beim Hauseingang. Es ist spät. nu mai are mîncare . Sie ist vermummt wie gestern... sagt sie. sieben Jahre alt. suche mir liebe Spielsachen. 5) . = ... Ich schleiche nochmals über die Treppe und komme bis hinter die Tür des Saales. In multe romane satiri­ zează şi demască cu o necruţătoare ironie viciile imperialismului.. sie rührt sich nicht. Erläuterungen 1) H e i n r i c h M a n n (1871—-1950). amuţesc 9) lange nachher = mult timp după aceea 10) .. 1881 .. unul din cei mai cunoscuţi şi însemnaţi scriitori germani ai secolului nostru. Plötzlich ruft mir ein Diener zu : „Unten fragt nach dir eine Frau. sieben Jahre alt = . Erst lange nachher wird mir Stine verdächtig.KLEINE GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN GROSSER MÄNNER 481 Bis zum Abend fürchte ich es noch.. Din romanele sale cităm : Professor Unrat. la vîrsta de şapte ani jî—Limba germana — c. = .. „Warten Sie.. „Du hast mir mein Geschirr zerbrochen"...... 2) Das Lübeck der siebziger Jahre = Oraşul Lübeck din deceniul al optulea 3) Den Augenblick— In diesem Augenblick 4) . Sie geht. daß .. 8) Die Stimme versagt mir = Îmi piere glasul. Dennoch habe ich nicht vergessen. mă izbesc de ea.. aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses. Der Untertan.. Soldaten und Bücher und bringe alles der Frau... ist das erste. Die Stimme versagt mir. Bei uns ist großer Maskenball." Ich schluchze auf.. plötzlich vor die Armut und meine eigene Schuld hintreten mußte. Nackte Schultern. hat . primul lucru este că ." Ich gehe in mein Zimmer. daß ich. aber es ist mir unmöglich einzuschlafen. 6) Ihr kleiner Junge auch nicht = Nici băieţaşul ei 7) . ich muß schon zu Bett gehen. ich fahre gegen sie. Haare. kein Essen mehr = . „mein kleiner Junge hat nichts zu essen. schimmernd wie Schmuck und Juwelen.. wenden sich mühelos im Tanz.. ich lege mich hin. Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri Quatre." Es graut mir.

.

.GRAMATICA 1 (GRAMMATIK) Prezenta gramatică nu este completă ci adaptată numai necesităţilor manualului de faţă.

.

Pe lîngă aceste 27 de litere ar trebui considerate ca făcînd parte din alfabet şi : ö. Prin Umlaut se înţeleg alternanţele vocalice : a -» < 5 . Vocalele (Die Vokale — Die Selbstlaute) 1 Vocalele: a e i o u y Vocale cu Umlaut: ä ö ü Vocalele 1 lungi Vocalele lungi sînt de obicei închise: Vocalele scurte sînt de obicei deschise: i scurte V Ofen ['o:fan] A offen ['ofen].FONETICA (Die Phonetik — Die Lautlehre) ALFABETUL GERMAN (Das deutsche Alphabet) A B C D E F G a b c d e f g H h (ha) (a) (be) 1 i (i) (ţe) J j (iot) (de) K k (ca) (e) L 1 (el) (ef) M m (em) (gbe) N n (en) 0 P Q R S o (o) p (pe) q (cu) r (er) s (es) ß (eszett sau scharfes ß) T U V W X Y Z t u v w x v z (te) (u) (fau) (ve) (ics) (üpsilon) (ţet) O b s e r v a ţ i e . ö şi ii. u -* ü O b s e r v a ţ i e.

Gramma­ tik [gra'matlk]. Viertel['firtal]. . d) i înaintea lui o ortografic. c) înainte de ck d) înainte de tz . Silaba terminată în consoană se numeşte închisă: Bir. April [a'pnl]. Mädchen ['msrtcan] Montag ['morntark]. Pferd [pferrt] Schuster [' Ju: stgr]. . Rad [ra:t] Fuß [fu:s]. Monat ['mo:nat]. Kamm [kam] Brücke ['bryka]. Ecke ['ska] setzen ['zstsan]. Fluß [flus] c) înaintea lui h ortografic . Blut [blu:t] oben [orban]. Wüste [vy: sta] Sonne ['zona]. Furcht [furşt] Excepţii: Arzt [arrtst]. daß [das].(din cuvîntul Va-ter). vierzig['firtsic].(din cuvîntul Bir-ne).486 GRAMMATIK 2 Vocalele slnt lungi: a) la sflrşitul unei silabe accentuate Vater ['fartar]. man [man]... b) înaintea unei singure consoane . vier [fi:r] Excepţii — (i scurt) vierzehn ['firtse:n]. vielleicht [fi'laect] e) înaintea lui ß (comp. groß [gro:s] d a r : an [an]. schema nr... deschise 1 Ofen ['orfan]. das [das]. Schule ['jurla]. . 13) grüßen ['gryrsan] f) Boot [bort] 1 Silab i terminată în vocală se numeşte deschisă: Va. in [in]. was [vas]. 3 Vocalele sînt scurte: înainte de două sau mai multe a) consoane diferite Karte ['karte]. Mütze ['mytsa] b) înaintea unei consoane duble . am [am]. Rat [ra:t].

deschis -» Zwrcg. deschis e— -» Zwreg. închis scwrt. deschis Zwwg.PHONETIK 487 4 e -» scurt. închis M: [i:] [i]: [i]: [i] [Y]: dick [dik] viel [fi:l]. ihn [i:n] Fabrikat [fabri'ka:t] Ferien ['fe:rian] Zylinder [tsy'lindar] System [zys'te:m] Lyrik ['ly:rik] synonym [zyno'ny:m] [yO [y]= Diftongii - > : Haus [haos] au (ao)ai ( a y ) \ : Mai [mae] ei (ey)/ — : Heim [haem] : neu [no0] '[00] — äu/ > : läuft [lo0ft] . închis -> scwrt. închis scwrt. închis -> scwri. sZaö [e]: Lärm [krm] [s:]: spät [Jps:t] [e:]: Weg [ve:k] [e]: Thematik [te'martik] [a]: fahren ['fa:ran] 5 i Şi y -^ scttri. închis -> consonantic -> -> y— -> -» scwrJ. închis -> scurt. deschis -> fewg.

ei. Chlor [klo:r].r : Milch [mile].[g]: » gut [das] [gu:t] -b -d -g la sflrşitul cuvlntului: (de obicei) [p]: [t]: Korb Bad [korp] [ba:t] [ta:k] [k]: Tag Observaţii. ai. o. înainte de e sau i. Laich [laec]. au : acht [a%t] k [k]în cuvinte de origine negermană: Charakter [ka'raktar]. 1) -ig final şi inainte de consoană se pronunţă -ich [I<j] : würdig ['vyrdiş] würdigst [ ' v y r d i ţ s t ] . ö. se pronunţă j [3]. eu.n. ch Chor [ko:r]. äu: Gespräch [ga'Jprsic] höcbst [ho:cst]. Chauffeur [JYf0:r] te[tj']: Chile ['tji:le] chs -» ks [ks] : sechs [zeks] O b s e r v a ţ i e . g la începutul cuvlntului: b.[b]: bunt [bunt] d. chs k [k]: Gafe [ka'fe:] ţ [ts]: Celsius ['tsslzius] c înaintea unui e sau i [tj1]: Cello ['tj'slo] -* după t. chs nu se pronunţă ks dacă s face parte din rădăcină : des Buchs [bu:jrs] Se indică pronunţarea numai acelor consoane care prezintă deosebiri faţă de limba română.488 GRAMMATIK Consoanele * (Die Konsonanten — Die Mitlaute) b.[d]: das g. ä. u. räuchern ['ro0cern] h [c] -> în sufixul derivativ -chen: Mädchen ['msitcen] H> după l. ch. e. Chronik ['kro:nik] s [j] în cuvinte de origine negermană: Chef [Jsf]. euch [00c].' Ingenieur [ I n 3 e ' n Î 0 : r ] c. d. mancher ['mancer]. ii. înaintea unei vocale însă se pronunţă g: würdige ['vyrdiga] 2) j) în multe cuvinte de origine străină. . durch [dure] h [%] după a.

rauh [rao]. 48P 9 f v. Uhu ['u:hu:] ortografic -> -» după o vocală sau un diftong. (nu se pro. nuntă) Ohr [o:r] -» in rh ( = r).i sau înaintea unei consoane: froh [fro:]. intr-un cuvint compus: Schulhof ['J'u:lho:f] dintre două vocale: gehen ['ge:gn] E x c e p ţ i i : aha [a'ha:]. Vers [fers] cuvinte negermane : Klavier [kla'vi:r] cuvinte negermane : Philosophie [filozo'fi:] 10 i-> în poziţie iniţială: haben ['halben] h = h [h] -» — îra sufixele -heit şi -haît: Freiheit ['fraehaet]. la sfîrşit de cuvint. Oheim jj _ semn ['o:haem]. offen ['ofan] [tele'fo:n] cuvinte germane şi asimilate: Vater ['fa:ter].THONETIK. th ( = t). > wahrhaft ['va:rhaft] • ca iniţială a celui de-al doilea cuvlnt. Theater [te'a:tar]. / [j]: ja [ja:] ^ J [3] cuvinte negermane: Journalist [3urna'list] i . Ahorn ['a:horn]. ph f = fm< cuvinte negermane: Telefon f[fj K "M Ph = rra cuvinte germane: fallen ['falen]. Alkohol ['alkohol]. ph (= f) : Rhapsodie [rapzo'di:]. Phonetik [fo'ne:tik] 11 J .

12 k. folgsam ['folkzarm] -> între m. ß. ck se scrie după vocale scurte.490 GRAMMATIK. seh. r şi o vocală: Felsen ['fslzan]. st -dinaintea unei vocale: September [zsp'tsmbar] -» Intre vocale: Bluse ['blu:za] z [ z ] -»în sufixele -sal şi -sam : Schicksal ['J'ikza:l]. qu : kalt [kalt] [k] : Zucker ['tsukar] \ek O b s e r v a ţ i e . în loc de k dublu. ss. n. Akkordeon [a'kordeon] qu [kv]: bequem [ba'kve :m] 13 s. sch — ş [J] -> schön [j"0:n] . sp. Häuschen ['ho0scan] -»în sufixul -sei: Rätsel ['rs:tsal] ss — s [s] -» după vocale scurte. l. în cuvinte negermane • Akkusativ ['akuzati:f]. muß [mus]. dacă urmează o vocală : Wasser ['vasar] i-» după vocale lungi: stoßen ['Jto:san] ß—-s [s]—-> după diftongi: heißen ['haesan] — în loc de ss înaintea unei consoane sau la sfîrşit de ' » cuvînt: mußt [must]. Bremse ['bremza] -» la sfîrşitul unui cuvînt: Haus [haos] — în mijlocul cuvîntului înaintea unui t sau p: > Mast [mast] s[s] -> înaintea sufixelor care încep cu o consoană: lesbar ['le:sba:r].

Meeresstrand ['me:rosJ'trant] 14 t. das Jahrzehnt. erzählen. die Beschreibung. 17 Accentul (Der Akzent) der Lehrer. tz se scrie după vocale scurte. th/ Thermometer [tsrmo'me:ter] t în sufixul -tion = ţ [ts]: Lektion [lek'tsîo:n] 15 w w — v [v]: Wasser ['vaser] 16 z. tz tz> [ts]: Zeit [tsat t]. chiar dacă acesta stă în locul doi: . în loc de dublu z. Sitz [zrts] 0 b s e r v a ţ i e. der Hörsaal. der Schreibtisch. ac­ centul cade pe cuvîntul deter­ minativ. zählen. Stuhl [Jtu:l] -^ după prefixe: besprechen [bg'J'precan]. [Jt] bestehen [ba'J'ste :gn] -> ca iniţială a celui de al doilea cuvlnt In cuvinte compuse: Klavierspieler [kla'vi:rjpi:l9r]. In limba germană accentul cade de obicei pe rădăcina cuvîntului: în substantivele compuse. das Jahrhundert. th tv Teller ['telar].' PHONETIK 491 13 sp —şpiSp] st -şt ->la început de cuvlnt: spät [Jps:t].

-ät. au accen­ tul pe vocala din rădăcina fiecărui cuvînt din compunere: einsteigen. Problem. Sozialist. -em : O b s e r v a ţ i e . -eur. eiskalt (kalt wie Eis). Ingenieur. Deklination. studieren. -iv. bazate pe o comparaţie între cele două cuvinte componente (Volkssuperlative). Sufixul -or este de obicei neaccentuat la singular şi accentuat la plural: der Sozialismus Sekretär. d) majoritatea adjectivelor mate cu prefixul un. General. Agronom. c) majoritatea substantivelor de­ rivate cu sufixe străine. Aspirant. -an. spazieren. Bibliothekar. -ier: -ist. Dokument. der Widerspruch. der Widerstand. Fabrik.: for­ undeutlich. Philologe. -ant. blutrot (rot wie Blut). der Professor. Substantiv. -ion. unfreundlich e) verbele compuse cu particulă separabilă. -ur: -ment. . fortgehen. Theorie. Fakultät. zuhören.i k : -ie. . -et. Offizier. -ar. Philosoph. -oge: -nom. die Bäckerei.492 GRAMMATIK N-au accentul pe rădăcina cuvlntului : a) substantivele derivate din : unterrichten widerstehen widersprechen b) substantivele sufixul -ei derivate cu der Unterricht. Dekret. schneeweiß (weiß wie Schnee). teilnehmen. Kapitän. Acestea au accen­ tul pe particula separabilă: | f) verbele cu sufixul -ieren au accentul pe sufix: g) Adjectivele compuse. die Professoren. die Arznei. ca : -ismus -är. -oph. Literatur. -al.

este proclitic.MORFOLOGIA (Die Morphologie — Die Wortlehre) PĂRŢILE VORBIRII (Die Wortarten) 18 1) 2) 3) 4) 5) Articolul (Der Artikel) Substantivul (Das Substantiv) Adjectivul (Das Adjektiv) Pronumele (Das Pronomen) Numeralul (Das Numerale) 6) 7) 8) 9) 10) Verbul (Das Verb) Adverbul (Das Adverb) Prepoziţia (Die Präposition) Conjuncţia (Die Konjunktion) Interjecţia (Die Interjektion) ARTICOLUL (Der Artikel •— Das Geschlechtswort) 19 î n limba germană deosebim trei genuri 1) genul masculin: der Student 2) genul feminin: die Studentin das Kind 3) genul neutru: Genul substantivelor se recunoaşte după articol. . spre deosebire de limba română. care.

Plural i i nehotărît (Der unbestimmte Artikel) Singular M. F. F. N. Gen. ein v F. Plural kein \ keine—y keine kein / 21 DECLINAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT Singular Cazul Masculin der des dem den Feminin die der der die Neutru das des dem das Plural pentru cele trei genuri die der den die Nom.494 GRAMMATIK 20 ARTICOLUL hotärlt (Der bestimmte Artikel) Singular M. . Acuz. N. N. Dat. Plural derx d i e — ^ die das/ eine—-^ nu există ein / Articolul nehotărît negat (Der verneinte unbestimmte Artikel) Singular M.

. Acuz. Gen. Dat. : ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI HOTĂRÎT a) Pentru desemnarea unei fiinţe cunoscute sau a unui obiect cunoscut: b) Pentru desemnarea unui obiect unic în felul său : Die Hauptstadt unseres Vaterlan­ des ist Bukarest. Acuz. Gen. Dat. lipseşte (substantivul este nearticulat) DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂKÎT NEGAT Singular Cazul Masculin kein keines keinem keinen Feminin keine keiner keiner keine Neutru kein keines keinem kein Plural pentru cele trei genuri keine keiner keinen keine I Nom.MORPHOLOGIE 495 DECLINAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT Singular Cazul Masculin ein eines einem einen Feminin eine einer einer eine Neutru ein eines einem ein Plural pentru cele trei genuri Nom. Die Sonne schien.

perlativul atributiv şi predi­ . Ende sau Mitte stă fără articol : j) După prepoziţii (de obicei) ' Ich gehe jetzt in die Bibliothek. ca : • die Moldau — întrebuinţate numai la plu­ ral. Numele de oraşe. Numele lunii.196 GRAMMATIK c) înaintea numeralelor ordinale 1 die fünfte Lektion (deci şi înaintea datelor) : . Es ist auch das bekannteste. die Schweiz. schema 24) : I das Banat. das Elsaß ( = Alsacia) g) înaintea numelor proprii pre­ cedate de un atribut adjecti­ val sau urmate de un atribut prepoziţional sau genitival: O b s e r v a ţ i e . der Libanon. der Haag — de gen masculin. precedat de Anfang. ca : I die Tschechoslowakei. După prepoziţia bis nu se pune articolul : bis nächsten Sonntag . Există numai puţine nume de ţinuturi de genul neutru în­ trebuinţate cu articolul hotărît (comp. ţări precedate de ganz sau halb se între­ buinţează fără articol : j das schöne Bukarest | der große Eminescu | das Bukarest von heule < das Bukarest der Vorkriegsjahre | ganz ' ganz Rumänien Bukarest h) înaintea numelor do munţi : | die i) înaintea numelor de Karpaten l u n i : | die ersten Tage des Oktober Anfang Oktober O b s e r v a ţ i e . cativ : e) înaintea numelor proprii. O b s e r v a ţ i e. — de gen feminin. provincii şi localităţi j der Sudan. în limbajul familiar : f) der Andrei die Helga înaintea denumirilor unor ţări. Staaten die Vereinigten O b s e r v a ţ i e . ca : die Niederlande. der erste Oktober d) înaintea adjectivelor la su­ i Es ist das schönste Menuett.

: *2—Limba germană 18S1 . dacă la singular ar fi stat articolul nehotărît: f) Cînd înaintea substantivului stă un atribut genitival : g) înaintea substantivelor ab­ stracte (de obicei) : h) înaintea numelor de materii (de obicei) : i) în enumerări. Jacken und Hosen. provincii şi lo­ calităţi de gen neutru : c) De obicei înaintea pronumelor întrebuinţate atributiv : d) înaintea nale : numeralelor cardi- „War das ein Trauerspiel?" fragte Carl Brenten. An Genossin Maria Popescu Bukarest Brezoianu-Straße Nr. b) Cînd substantivul are un sens general: 24 OMITEREA ARTICOLULUI a) în general. înaintea numelor de persoane neînsoţite de ad­ jective atributive : b) Înaintea celor mai multe nume de ţări.MORPHOLOGIE 497 23 ÎNTREBUINŢAREA ARTICOLULUI NEHOTĂRÎT a) Cînd obiectul este pentru prima dată : amintit Ein Beamter füllte eine Flugkarte aus. Ich habe meine Ferien in Sinaia verbracht. titluri etc. Zwei Studenten . 15 e) La plural. Ein Verkäufer ordnete Anzüge. Dann wollte Marina ihrem Sohn etwas Besonderes schicken... dacă substan­ tivele stau la plural: j) în adrese. und die Bienen sind auch gute Wächter. Ich möchte ein Menuett hören. Schillers Antrittsrede Ist nun allen in Ordnung? Ich trinke Milch gern.

in Stadt und Land. rief er . an Ort und Stelle 25 CONTOPIREA ARTICOLULUI HOTĂRlT CU PREPOZIŢII ZU (de)r- an auf durch für hinter in um unter über vor an bei hinter in unter über von vor zu da(s)- -zur ans aufs durchs fürs hinters ins ums unters übers vors ' am beim hinterm im unterm überm vom vorm y zum (de)m . Wir studieren Mathematik. Er ist Professor.498 GRAMMATIK k) înaintea substantivelor folo­ site ca exclamări sau chemări.. în special în limbajul fami­ liar sau poetic : l) înaintea denumirilor materii­ lor de curs: m) înaintea numelui predicativ care indică profesia. aparte­ nenţa politică. naţionalitatea : n) în expresii idiomatice şi în proverbe : „Vetter".

..MORPHOLOGIE 499 26 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui der — die — das neaccentuat articol hotărît Ist der Tisch frei? accentuat pronume demonstraţie Nein.. nur einer fehlt. der ist besetzt. der jetzt antwortet. neaccentuat pronume relaţie Der Schüler... 27 FUNCŢIILE MORFOLOGICE ale lui ein — eine — ein neaccentuat articol nehotărit ein Student accentuat pronume nehotărit v accentuat numeral cardinal (atributiv) Nur ein Student fehlt heute. . .

şi ter­ minaţia -e : das Gebirge Din grupa I fac parte în special substantive n lasculine şi neutre. der Käse. - fără desinenţă (cu sau fără Umlaut) Feminine Două substantive : die Mutter. o. 1. der Löffel.j -lein : das Tischlein. Substantivele grupelor I şi II pot primi Umlaut la plural dacă la singular au o.500 GRAMMATIK SUBSTANTIVUL (Das Substantiv — Das Dingwort—'Das Hauptwort) 28 FORMAREA PLURALULUI SUBSTANTIVELOR Grupa) fără desinenţă | Umlaut I { fără desinenţă cu Grupa | desinenţa -e a Ii-a | cu desinenţa -e-f | Umlaut | Grupai c u desinenţa -er a III-a| c u desinenţa -er+ | Umlaut | Grupa 1 c u desinenţa totdeauna a IV-a j c u desinenţa -en ) fără Umlaut der Wagen — die Wagen der Vater — die Väter der Tag — die Taget die Bank — die Bänke das Kind —• die Kinder das Buch — die Bacher der Genosse —die Genossen die Frau — die Frauen die Radios _l_ a if JCU desinenţa V-a -s totdeauna fără Umlaut das Radio Pluralul grupelor I—III Pluralul grupei IV Pluralul grupei V pluralul tare pluralul slab pluralul neregulat Observaţii. a sau au în rădăcină.. Masculine der Wecker. 29 GRUPA I -er : -el : -en: -e : Neutre -er : das Fenster. - . u sau au în rădăcină. Substantive colective cu prefixul ge. die Tochter. 2. o. -en : das Zeichen. -el : das Viertel. der Garten. . Substantivele grupei a IlI-a primesc întotdeauna Umlaut la plural dacă la singular au a. .j -eben : das Mädchen.

-e das Jahr. -e -em : das Problem. -se 1 nosilabice (totdeauna fără Umlaut la plural) : der Baum. -er Din grupa a III-a fac parte în special substantive neutre. -e -m : der Traum. "e -ut : das Institut.-e -är : der Sekretär. "er der Geist. GRUPA a IlI-a -er (cu Umlaut. -e der Tag. -e -nis : das Ereignis. -er cîteva polisilabice : das Geschlecht. dublează pe s la plural. -e Din grupa a II-a fa a parte în special substantive masculine. -e Substantive cu pre­ -ing : der Jüngling.terminate în -ig : der Pfennig. -e -al : der Admirai. -er Feminine Nu există Neutre Majoritatea substan­ tivelor monosilabice : das Kind. -e fixul ge. -e -ier : der Offizier. -e -ar : der Bibliothekar. -e laut la plural) -et : das Dekret. -er der Wald. -e consoană : -ienr: der Ingenieur. -e nosilabice (Um­ -ment: dasInstrument. -e das Gesuch. -se1 Substantive mo­ -sal : das Schicksal. Masculine Feminine Neutre Multe substantive mo­ -nis: die Kennt­ Cîteva substantive mo­ nosilabice : nis. 1 Substantivele terminate la singular în -nis. -e -an : der Kapitän.501 GRUPA a II-a -6 (cu sau fără Umlaut. toate substantivele care au a. . -e die Hand. u sau au în rădăcină) Masculine Cîteva substantive mo­ nosilabice : der Mann. o. -e -ich : der Teppich.

-en Ohr. -n Bett. -n -el : die Tafel. -n das das das das das das das das das Neutre Auge. -en -enz : die Konferenz. -en : der Student. -en : der Mechanis­ mus. -en -ik : die Fabrik. -n Hemd. -s 1 Substantivele terminate în -in neaccentuat dublează pe -n. -s das Kino. -nen : die Art. -en : der Professor. -n -er : die Feder. -en -ät : die Universi­ tät. -en '. -en -iz : die Notiz. die Studentinnen. -en -tion : die Organisa­ tion. -en Insekt.. -en : der Athlet. -n -ur : die Literatur. -en Ende.-en -ei : die Arznei. -en Feminine -e (în special substantive abstracte) : die Rede. -en : der Philosoph. -en -anz : die Bilanz. -en -keit : die Neuigkeit. der Demokrat.502 GRAMMATIK GRUPA A IV-a -(e)n (fără Umlaut) Masculine -e -ist -ent -ant -et -krat -logo -nom -or -soph -ismus : der Genosse. -n -üre : die Broschüre. -en -heit : die Dummheit. -en -ie : die Theorie. -en -ade : die Brigade. -n Juwel. -n -in 1 : die Studentin. -en -schaîl . -en -t -nng : die Bewegung. de gen masculin şi neutru : der Chef. -n : der Sozialist. -en : der Philologe.la plural : die Studentin. -en Interesse. -en Statut. -en : der Aspirant. -en Din grupa a IV-a fac parte în special substantive feminine.: die Gesellschaft. GRUPA A V-a (fără Umlaut) Din această grupă fac parte în special substantive de origine ne­ germană. -n : der Agronom. .

/die Sportsmänner der Sportsmann < . vocabule) die Bank/ /die Bänke (bănci de şezut) die Banken (instituţii financiare) die Räte (daturi. die Staatsmänner der Schneemann. \die Sportsleute die Worte das Wort/ (cuvinte cu legătură \ intre ele) die Wörter (cuvinte în general. die Bergleute dar : der Staatsmann.MORPHOLOGIE 503 30 CAZURI SPECIALE D E FORMARE A P L U R A L U L U I Substantive de origine germană: a) Majoritatea substantivelor compuse cu cuvîntul de bază -mann formează pluralul cu -leute: der Bergmann. uneori cu sens schimbat: der Rat/ c) Substantivul Bau formează pluralul neregulat : Bauten .. consilii. \ consilieri) die Ratschläge (sfaturi) b) Unele substantive au două forme de plural. die Schneemänner .

Kasus. die Stadien der das der der Kursus. die Stipendien das Museum. Modus. de ex. ape : Excepţii: die Milch. Virus. die Dramen das Stadion. das Neue das Geflügel Andrei Rumänien.GRAMMATIK II. — infinitivele substantivizate : — adjectivele substantivizate de genul neutru : — multe substantive colective: — nume de persoane : — nume de ţări. oraşe. Singularia tantum — multe nume de materii: — multe nume abstracte. die Güte das Lesen. das Obst der Mut. -en şi -i înlocuiesc su­ fixul -ns. das Gehen das Schöne. die Donau die Niederlande. Substantive de origine neger­ mană terminate la nominativul singular în: a) -(i)um sau -a formează de obicei pluralul înlocuind -(i)um sau -a prin -(i)en : O b s e r v a ţ i e . die Museen das Drama. die die die die Kurse Viren Modi Kasus b) -us formează pluralul — cu desinenţele germane -e. Bukarest. Şi substantivul Stadion formează pluralul înlocuind -ion prin -ien: i das Stipendium. 2) Substantivele terminate în -bus for­ mează pluralul prin dublarea consoa­ nei s înaintea desinenţelor: der Autobus. die Vereinigten Staaten von Amerika . -en: — cu desinenţa străină -i sau cu desinenţa zero : Observaţii. 1) Desinenţele -e. die Autobusse i SUBSTANTIVE DEFECTIVE DE NUMÄR I.

: das Gebirge das Geflügel etc. Pluralia tantum — grupuri de fiinţe. die Geschwister die Ferien die Karpaten GENUL SUBSTANTIVELOR 32 Masculine —• Numele de fiinţe bărbăteşti: der Student der Arbeiter etc. Numele de flori: die Rose die Nelke etc. • • Fenomene ale na­ — turii : der Regen der Schnee — Numele anotim­ purilor : der Frühling der Sommer etc. Numele colective cu prefixul ge. formînd un tot unitar : — perioade de timp : — nume de lanţuri de munţi: die Eltern. Majoritatea nume­ lor de materii. . Excepţie: das Veilchen Neutre Numele fiinţelor tinere : das Kind das Kalb etc. — Punctele cardinale : der Norden der Süden etc.MORPHOLOGIE i Observaţi întrebuinţează masculine şi ca denumiri e . DUPĂ Î N Ţ E L E S Feminine Numele de fiinţe fe­ meieşti : die Studentin die Arbeiterin etc. dar : das Weib das Fräulein Multe nume de ape : die Donau die Elbe Numele de arbori: die Tanne die Eiche etc. în special de metale : das Eisen etc. Excepţie: das Frühjahr I. Diminutivele : das Städtchen das Tischlein etc. Numai la singular se majoritatea substantivelor neutre cind sînt folosite de măsuri şi c a n t i t ă ţ i : Zwei Paar Schuhe Zwei Stück Zucker Zwei Mann II.

die Nacht dar : — Nume de b ă u t u r i : das Klavier der Tee das Akkordeon der Kaffee das Saxophon der Kakao — Numerale cardinale der Wein etc. DUPĂ TERMINAŢIE Feminine -in (neaccentuat) : Studentin -de : Erde -ei : Bäckerei -ine : Blondine -chen -lein -e şi ge-um Neutre : Mädchen : Vöglein cu prefixul : Gebirge : Museum . — Numele zilelor şi ale Excepţie: părţilor zilei: der Apfel der Montag der Pfirsich der Dienstag — Numele unor instru­ der Vormittag mente muzicale : der Abend etc.GRAMMATIK — Numele de fructe : die Birne der Januar die Traube etc. — Infinitivele sub­ stantivizate : das Lernen das Lesen etc. Excepţie: die Mark — Nume de r o c i : der Granit der Kalk etc. 33 Masculine -1er -ner -ich -ig -(l)ing : : : : : Künstler Redner Teppich Honig Frühling II. i — Numele de ţări şi oraşe : Rumänien Bukarest etc. stantive : die Eins die Fünf etc. — Nume de monede : der Leu der Rubel etc. die Geige Excepţie: die Mandoline etc. întrebuinţate ca sub­ — Numele lunilor : dar : die Milch das Wasser das Bier etc. — Numeralele frac­ ţionare : das Drittel das Viertel etc. Excepţie: Numele de ţări ter­ minate în -ei: die Tschecho­ slowakei die Schweiz der Irak die Niederlande — Adjectivele sub­ stantivizate expri­ mând o noţiune ab­ stractă : das Schöne das Große etc. der Februar etc.

/das \der Regen Redewendung Kindheit Höflichkeit Mannschaft Theorie Broschüre Fakultät Qualität Union Organisation Politik 2 Bilanz Frequenz Notiz : Brigade Neurose Garage Migräne ' Toilette -tum -ium -em -ment -ut : Altertum1 : Stipendium : Theorem : Instrument : Institut Zeichen Rätsel Stöpsel .MORPHOLOGIE 507 -m -ismus -ist -ent -ant -an -ar -ier -eur -ör -krat -löge -nom -soph -or -ast -iker -graph Raum Sozialismus Sozialist Student Aspirant Kapitän Bibliothekar Pionier Ingenieur Frisör Demokrat Philologe Agronom Philosoph Professor Palast Mechaniker Geograph -ung -heit -keit • -schaît -ie -üre -tat -ität -ion -tion -ik -anz -enz -iz -ade -ose -age -äne -ette Masculine şi neutre -en</der \das .die Heimat \das Zitat /die Lust -st(--der Durst \das Fest /die Fahrt -t(~der Hut \das Gewicht Feminine . / der Admirai \das Material •• / der Sekretär \das Tertiär x / der Planet \das Dekret Masculine. feminine şi neutre /der Lehrer -er<-die Feder \das Messer /der Schlüssel -el(-die Schüssel \ das Bündel /die Größe -e (-. j .der Knabe \das Auge / der Soldat -at ~. / das Gewicht ~1Cl\der Kehricht . Substantivele Sputnik şi Lunik sînt de genul masculin. / die \ das şi neutre Kultur Abitur Ereignis Erlaubnis Schicksal Mühsal _n\$/das \die j / das \ die / das Drama. . \ die Villa 1 2 Substantivele Reichtum şi Irrtum sînt de genul masculin.

Er war ein glänzender numele predicativ Organisator. der Wemfall) 4.GRAMMATIK 34 GENUL SUBSTANTIVELOR COMPUSE Substantivele compuse au genul substantivului de bază : der (= die (= Augenblick das Auge -\. An einem Nachmittag sagte mir mein Kollege:. Genitivul (der Genitiv. Der Hörsaal lag am atributul Ende der Stadt. complementul la Er erfreute sich eines genitiv großen Ansehens. numele predicativ (rar) Sie sind. a) complementul la dativ b) complementul circumstanţial . complementul cir­ Zum Löwenwirt kam cumstanţial eines Tages ein Gast..der Blick) Reissuppe der Reis + die Suppe) DECLINAREA SUBSTANTIVELOR 35 CAZURILE (Die Kasus — Die Fälle) Cazul : 1. Ich begegnete ihm gestern.. der Wesfall) 3. Dativul (der Dativ. Nominativul (der Nominativ. guter Laune. der Wenfall) întrebarea: Wer? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) Wessen ? Wem? Wen? (pentru persoane) Was? (pentru lucruri) 36 FOLOSIREA 1) la nominativ stă a) subiectul b) 2) la genitiv stă : a) b) c) d) 3) la dativ stă: CAZURILOF Meine Mutter kam in den Garten. der Werfall) 2. Acuzativul (der Akkusativ.

121) acuzativul (schema nr. Feminin die der der die \ 1 Plural -er -e. Bei Ihrem Nachbar. einen Kna­ ben von zwölf Jahren.MORPHOLOGIE 509 a) complementul la acuzativ b) complementul circumstanţial Apoziţia poate sta la fiecare dintre ca­ zuri. 500) de gen masculin . die c u sau f ă r ă . pag. Ich war mit meinem Freund im Kunstmuj sc um. G. -ern -en -er -e. G. D. A. 28. Der Deutsche habe näm­ lich ein Kind. A. Neutru das des -(e)s dem das \ • ( « ) die der den -n. Masculin der -(e)s des dem -(e) den \ N. D. 121) dativul (schema nr. feminin şi neutru. bin ich schon gewesen. 121) I Dieses Buch ist für dich. ea stînd la cazul substantivului de­ terminat : 4) la acuzaţie stă Die Menge erreichte den Hörsaal. S i n gu1 a r N. ! 37 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ D E S I N E N Ţ E Declinarea tare (Die starke Deklination) Declinarea tare cuprinde substantivele din primele trei grupe de plural (vezi schema nr. -er -e. Umlaut. Ich war einen Tag in Sinaia. dem Herrn Bärenwirt. Er las trotz des schlech­ ten Lichtes. După prepoziţii se foloseşte : — genitivul (vezi schema nr.

pag. der -(e)n D. des Land(e)s). des Werk(e)s). 38 Declinarea slabă (Die schwache Deklination) Declinarea slabă cuprinde substantive din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr. des Gastes). A. des Lernens etc. -seh (der Tisch. -z (das Salz. des Grußes). -ie (die Theorie). die (e)n Desinenţa -n o primesc substantivele de declinare slabă terminate în -e (der Junge). -s (das Glas. Desinenţa -en o primesc toate celelalte substantive de declinare slabă. Dativul în -e îl pot forma substantivele care la genitiv au desi­ nenţa -es. des Buch(e)s). -d (das Lână. des Schatzes). des Glases). 500) de gen masculin şi feminin. D. die -(e)n G. des Tag(e)s). das Lernen. -t (der Hut. 28.510 GRAMMATIK Genitivul în -es : îl formează întotdeauna substantivele masculine şi neutre terminate în -ß (der Gruß. des Tisches). Genitivul în -s îl formează toate celelalte substantive masculine şi neutre de declinare tare : der Lehrer. der des dem den Feminin Neutru lipseşte die -(e)n der -(e)n der -(e)n die \ 4 P 1 ur a1 N. Singular Masculin N. -er (die Feder). . -el (die Schüssel). -tz (der Schatz. -g (der Tag. -st (der Gast. des Lehrers. îl pot forma substantivele masculine şi neutre — în special cele monosi­ labice — terminate în -eh (das Bueh. den -(e)n A. G. des Salzes). -k (das Werk. des Hut(e)s).

. Ohr (ureche). Schmerz (durere). G. Hemd (cămaşă). Statut (statut). Muskel (muşchiu). der des dem den -(e)s -(e) Feminin lipseşte Neutru das des dem das -(e)s -(e) - i 1 Plural N. Untertan (supus). Bett (pat). Lorbeer (laur). Substantivele de gen neutru de declinare mixtă sînt: Auge (ochi). die der den die -(e)n -(e)n -(e)n -(e)n Cele mai frecvente substantive degere masculin de declinare mixtă sînt: Dorn (spin). See (lac). Substantivul der Sporn formează pluralul neregulat: die Sporen. Insekt (insectă). 1. Nacht ir (vecin). 2. Ende (sfîrşit). S i n g u1 a r Masculin N. D. Stachel (ghimpe). G. Konsul (consul).MORPHOLOGIE 511 39 Declinarea mixtă (Die gemischte Deklination) Declinarea mixtă cuprinde toate substantivele de gen neutru din grupa a IV-a de plural (vezi schema nr. Vetter (văr). Staat (stat). Mast (catarg). Substantivele de origine negermană terminate în -or neaccentuat: der Direktor. D. Observaţii. Strahl (rază). Juwel (giuvaer). A. Gevatter (cumătru). Interesse (interes). Zins (dobîndă). Nerv (nerv). Sporn (pinten). 28. Substantivele Nachbar şi Untertan se declină şi slab. 500) ca şi un număr restrîns de substantive masculine din aceeaşi grupă. pag. der Professor. A.

der Stadt A. Zins. . der die G. des -s der D. Muskel. See. pag. Untertan. den Genossen E x c e p ţ i i : der Dorn. die -s 41 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR DUPĂ GEN Regula I : Substantivele feminine au la singular toate cazurile egale: N. Sporn. dem der die A. Stachel. die Stadt G. 500 şi pag . dem Genossen A. substantivele de origine negermană. den Neutru das des dem das -s - 4 4 i i Plural N. Vetter. die Stadt Regula a II-a: Substantivele masculine care au la nominativ plural desinenţa -(e)n o primesc şi la singular la genitiv. der Stadt D. terminate în -or neaccentuat (der Professor). Mast. des Genossen D. Nachbar. Gevatter. den -s A. Konsul. 502) Singular Feminin Masculin N.512 GRAMMATIK 40 Declinarea substantivelor din grupa a V a de plural (vezi schemele 28 şi 29. Schmerz. der -s D. Nerv. der Geno se G. die -s G. Lorbeer. Staat. Strahl. dativ şi acuzativ: der Genoi ?e — die Genossen N.

D. N. -a Plural die -(i)en der -(i)en den -(i)en die -(i)en Substantivul Stadion Înlocuieşte pe -ion prin -ien. -a -(i)um. G. 504) : Singular N. — Substantivele terminate în -(e)n şi -s au toate cazurile egale. D. den Garten der Baum—die Bäume der Baum des Baum(e)s dem Baum(e) den Baum das Kind—die Kinder das Kind des Kindes dem Kind(e) das Kind O b s e r v a ţ i e . G. Regula a IV-a : La plural substantivele de orice gen au nominativul. A. -a (das Drama) se declină ca substantivele de declinare mixtă. A. -ium (das Stipendium). -a şi -us a) Substantivele în -um (das Museum). Observaţie.MORPHOLOGIE 513 Regula a III-a : Substantivele masculine care la nominativ plural nu au desinenţa -(en) precum şi toate substantivele neutre primesc : —• la genitiv singular : -(e)s —• la dativ singular (eventual) : -e — acuzativul întotdeauna = nominativul der Garten-—die Gärten N. das des dem das -(i)um. genitivul şi acuzativul egale. der Garten G. La substantivul Garten. -a -(i)ums. ci face parte din rădăcina cuvîntului. 30. i3—Limba germană — c. die der den die Bäume Bäume Bäumen Bäume die der den die Genossen Genossen Genossen Genossen die der den die Kinos Kinos Kinos Kinos 42 DECLINAREA SUBSTANTIVELOR ÎN -(i)um. dem Garten A. pag. numai că desinenţa pluralului înlocuieşte terminaţia singularului (vezi schema nr. -n nu este desinenţă. iar la dativ primesc desinenţa -(e)n (dacă n-au -n în rădăcină sau -s ca desinenţă a pluralului). -as -(i)um. 1881 . des Gartens D.

" -i. D.înaintea unei desinenţe : der Autobus — die Autobusse. . " -i. -e. G. -US D. Substantivele de origine negermană în -bus se declină ca substantivele tari. A.514 GRAMMATIK b) Substantivele în -us sînt invariabile la singular. " -i. doar că dublează pe -s. G. -en. D. -US A. -US \ Plural nenţa germană) N. -e. se declină ca substantivele germane : der Kursus — die Kurse das Virus — die Viren — Dacă la plural menţin desinenţa străină (i) sau desinenţa zero. der des dem den Name(n) Namens Namen Namen die der den die Namen Namen Namen Namen O b s e r v a ţ i e . Der Buchstabe are la genitiv şi forma des Buchstaben. -US G. -en -en -en -en Plural (desinenţa străină sau desinenţa zero -i. -e. — Dacă la plural primesc desinenţa -e sau -en (care înlocuieşte terminaţia singularului). 43 CAZURI SPECIALE D E DECLINARE a) Substantivele : der Friede (n) der Buchstabe der Name(n) der Gedanke der Funke (n) der Wille(n) der Glaube(n) formează o grupă de trecere dintre declinarea tare şi slabă : Singular Plural N. atunci rămîn invariabile : der Modus — die Modi der Kasus — die Kasus Sir gular N. O b s e r v a ţ i e . A.

-z. Ich fragte Peter. Neprecedate de articol a) Numele de persoane (chiar şi cele feminine). 24). der die -en G. -ß. Bekannte [ (vezi schema nr. precum şi numele geogra­ fice formează genitivul singular în -s : O b s e r v a ţ i e . -ens : Er gab Peter das Buch. -st. pag. dem -en den -en A. Hans'' Bücher die Bücher von Hans Hansens Schwester . Die erste Universität Europas Peters Zimmer La dativ şi acuzativ nu primesc nici un fel de desinenţă. des -ens der -en D. das die -en G.515 b) Substantivul das Herz se declină în mod asemănător : Singular Plural N. dem -n den -en A. das die -en c) Substantivul der Herr se declină neregulat : Singular Plural N. h) Numele proprii terminate în -s. -x. 519) 44 DECLINAREA NUMELOR PROPRII (Die Deklination der Eigennamen) I. Schillers Antrittsrede Andas Buch . -tz exprimă genitivul: 1) printr-un apostrof : 2) printr-o construcţie prepoziţio­ nală cu von: 3) printr-o desinenţă veche a geni­ tivului. den -n die -en d) Adjectivele şi participiile substantivizate se declină ca adjectivele : der Bekannte. acesta stă fără articol (vezi schema nr. Genitivul numelui propriu este pus deseori înaintea substantivului pe care-1 determină. ein Bekannter. des -n der -en i D. 49.

Substantivul Doktor ca titlu rămîne invariabil : 2. se declină numai numele de persoană : f) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu articulat. oraşe de gen mascu­ lin sau neutru precedate de un atri­ but adjectival pot primi la genitiv desinenţa s: die Hauptstadt des schönen Rumänien^) . Precedate de articol a) Numele de persoane nu primesc nici un fel de desinenţă. Stephan der Große war der Enkel Alexanders des Guten. 1. Numele de persoane sînt precedate de articol în special în limbajul familiar sau dacă sînt precedate de un atri­ b u t substantival sau adjectival: der Mann der Weber die Begabung des Peter j A T . J /kleinen der Aufsatz d e s / \ >Peter \Schülers / b) Numele de ţări. Substantivele Kollege. Genosse. se declină doar articolul : O b s e r v a ţ i e . Professor Ionescus Rede die Arbeit des Professors Ionescu die Arbeit des Doktor Ionescu die Arbeit des Kollegen (Genos­ sen. se declină ambele elemente : e) Dacă un nume de persoană este pre­ cedat de un titlu nearticulat. Herr declină întotdeauna : se Der Bau der Universität knüpft sich an Alexandru Ion Cuzas Namen. se declină ultimul substantiv : d) Dacă numele propriu este compus dintr-un substantiv şi un adjectiv. se de­ clină numai titlul: Observaţii.c) Dacă numele propriu este compus din două sau mai multe substanti­ ve. Herrn) Ionescu II.

Der Deutsche formează o excepţie. Adjectivele pot fi substantivizate : deutsch — der Deutsche > alt — der Alte > Adjectivele substantivizate se scriu cu iniţială mare. Der Junge schön. cărţi. spre deo­ sebire de limba română) : adverbial (invariabil) : element predicativ (invariabil) : suplimentar der lustige Junge Der Junge ist lustig. Oktober(s) Anfang Oktober ADJECTIVUL (Das Adjektiv — Das Eigenschaftswort) 45 ÎNTREBUINŢAREA ADJECTIVULUI atributiv (stă înaintea substanti­ vului şi se acordă în gen. fiind adjectiv substantivizat. der Deutsche — ein Deutscher die Deutschen — Deutsche d) Titlurile de opere de artă.MORPHOLOGIE 517 c) Numele de popoare. lacuri urmează regulile declinării substantivelor comune : O b s e r v a ţ i e . schreibt Der Junge trat lu­ stig ins Zimmer. munţi. ziare urmează regulile declinării substantivelor comune : e) Numele de luni formează genitivul atît cu cît si fără desinenţă: O b s e r v a ţ i e . urmează regulile declinării adjectivelor şi nu a substantivelor : Wir flogen den Karpaten zu. număr şi caz cu acesta) : Adjectivul -predicativ (invariabil. rîuri. Numele de luni precedate de Anfang. . Mitte sau Ende sînt totdeauna invariabile : Die Verse des „Erlkönigs" des 1.

-er -e -es -er G. -en l \ i i y Plural N. -e G. . jede. die. -em -er -em -e -es A. jenes. jener.$18 DECLINAREA ADJECTIVELOR 46 DECLINAREA T A R E A A D J E C T I V E L O R GRAMMATIK (Die starke Deklination der Adjektive) Adjectivele se declină tare. welches. b) un pronume cu desinenţele articolului hotărit (dieser. Masculin Feminin Neutru N. das).m.d. A. jeder. -en A. jene. dieses. unde -es se înlocuieşte prin -en. G. dacă nu sînt prece date de un articol sau pronume cu desinenţa articolului. Masculin der | -e des -en dem -en den -en j Singular Feminin die | -e der -en der -en die | -e 4- Neutru das ( des dem das | -e -en -en -e | 4- N. welcher. G. D. D. | -en 1 "en 1 Singular • D. cînd au desinenţa -e. -er D. -e Adjectivele declinate tare primesc la toate cazurile singularului si pluralului desinenţele articolului hotărit. afară de genitivul singular masculin şi neutru. jedes ş. 47 DECLINAREA SLABĂ A ADJECTIVELOR (Die schwache Deklination der Adjektive) Se declină slab adjectivele precedate de : a) articolul hotărit (der. \ Plural die der den die -en -en -en -en Adjectivele declinate slab primesc la toate cazurile desinenţele slabe.). welche. N. A. feminin şi neutru — şi acuzativul singular — feminin şi neutru. diese.a. afară de: nominativul singular — masculin.

la feminin şi neutru desinenţele declinării slabe la toate celelalte cazuri. kein). mein meines meinem meinen -er | -en -en -en \ Feminin meine meiner meiner meine •l Neui ru -e | -en -en -e | mein meines meinem mein -es | -en -en -es | N. c) pronumele posesie (mein. A. b) articolul nehotărît negat (kein. deine. A. ein). meine. G. la toate genurile. dein. D. dein etc. la acuzativ singular. Plural meine meiner meinen meine -en -en -en -en Adjectivele declinate mixt primesc : desinenţele declinării tari a adjectivelor la nominativ singular. G.MORPHOLOGIE 519 48 DECLINAREA MIXTĂ A ADJECTIVELOR (Die gemischte Deklination der Adjektive) Se declină mixt adjectivele precedate de : a) articolul nekotărit (ein. eine. keine. D. Singular Masculin N.). 49 DECLINAREA A D J E C T I V E L O R SUBSTANTIVIZATE (Die Deklination der substantivierten Adjektive) Adjectivele substantivizate se declină ca şi adjectivele atributive : Singular der Alte ein Alter Plural die Alten Alte . mein.

după substantiv : Lieber Vater und liebe I Mutter 1 bei schönem. wenige. beide se declină s l a b : j) Adjectivele precedate de un pro­ nume personal se declină de obicei t a r e cu excepţia nom. nedeclinat. în general. schön und wunderbar (Schiller) . -er. manche. orange. sämtliche. mehrere. formînd o unitate. pi. andere. irgend­ welche se declină t a r e sau s l a b : h) Adjectivele precedate de numerale cardinale se declină t a r e : i) Adjectivele precedate d e : alle. verschiedene se declină t a r e : g) Adjectivele precedate d e : welche. în limbajul poetic. î n cazul acesta stă. lila. toate adjecti­ vele se declină la fel: c) Dacă două sau mai multe adjective sînt strîns legate între ele. etliche. Wetter warmem unsere rot-gelb-hlaue Fahne ein gut genähter Anzug der beige Anzug.50 CAZURI SPECIALE DE DECLINARE ALE ADJECTIVELOR a) Adjectivul se repetă în faţa substan­ tivelor de gen diferit: b) Dacă substantivul este precedat de mai multe adjective. solche.) sînt invariabile : f) Adjectivele precedate d e : einige. care este de obicei s l a b : k) La adjectivele în -el. beige Kleid einige rumänische Bücher das manche neue(n) Bächer zwei schöne Bücher alle guten Studenten ich froher Mensch wir frohen Menschen ihr fleißigen Studenten offen: das off(e)ne Fenster ein oîf(e)nes Fenster ein Mädchen. se declină numai ultimul adjectiv : d) Adjectivul care determină mai de aproape un alt adjectiv sau un par­ ticipiu este invariabil: e) Cîteva adjective de origine neger­ mană (beige. rosa etc. -en vo­ cala e poate fi omisă în cursul de­ clinării : l) Adjectivul atributiv apare uneori. viele.

wie. wie ( = tot atît ..MORPHOLOGIE 521 m) După etwas.. wenig ad­ jectivul se declină t a r e şi se scrie cu majusculă. 51 PĂRŢI D E V O R B I R E CARE SE DECLINĂ CA A D J E C T I V E L E A T R I B U T I V E Ca adjectivele atributive se declină: a) numeralele ordinale : b) participiul prezent (I) : der 20. Pozitivul (der Positiv. so . . ca şi) b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: B. der Deutsche. adjectivul se sub­ stantivizează. el îndeplinind funcţia morfologică de substantiv: n) Şi după alles.. dar se declină s l a b : Gibt es etwas Neues? Wir wünschen Dir alles Gute zum Neuen Jahr. Paul ist (eben)so fleißig wie du. der Alte. die Grundstufe) a) Cu pozitivul se întrebuinţează con­ juncţiile : ebenso . Er schreibt schöner als du..er a) Conjuncţie : als (— decît) I Paul ist fleißig. der Gelehrte. (zwanzigste) April am 20. ca. Comparativul (der Komparativ. viel. Er schreibt (eben)so schön wie du.. die Mehrstufe) Comparativul = pozitiv ( + Umlaut) -f. ein Reisender ein Gelehrter ein Deutscher ein Alter Kinder c) participiul perfect (II) : d) participiile substantivizate e) adjectivele substantivizate !)2 COMPARAŢIA ADJECTIVELOR (Die Steigerung — Die Gradwandlung der Adjektive) A. nichts. (zwanzigsten) April das Lachen der spielenden der übersetzte Text der Reisende. Andrei ist fleißiger (jünger) als du..

neaccentuate pe ultima silabă. stumpf 2) Participiile întrebuinţate ca adjective : 3) Adjectivele de origine negermană: 4) Cîteva adjective monosilabice : C. starr. lahm. + < Er ist der fleißigste Student. -ig. Er ist am fleißigsten. schlank. -s -st. nu intercalează vocala e înaintea sufixului: E x c e p ţ i e : adjectivul groß groß — am größten . -e. -tz.522 GRAMMATIK b) Termenii de comparaţie stau la ace­ laşi caz: c) Declinate la comparativ. -d. -sch. dunkel — dunkler teuer •— teu(e)rer lang -— länger groß — größer kurz — kürzer dunkel — dunkler offen — offener dankbar — dankbarer aufmerksam — aufmerksamer boshaft — boshafter schlau — schlauer passend — passender logisch — logischer falsch. Superlativul (der Superlativ. -x. roh. länger •— am längsten kürzer •—• am kürzesten interessant — am interes­ santesten kurz — am kürzesten sanft •—• am sanftesten heiß — am heißesten früh — am frühesten geeignet — am geeignetsten reizend — am reizendsten komisch — am komischsten O b s e r v a ţ i e . -lieh. die Höchststufe) / superlativ am + pozitiv /adverbial ( + Umlaut) \ s u p e r l a t i v predicativ Super­ -f (e)sten lativul superlativ der pozitiv atributiv (+Um­ die superlativ laut) f ( e ) s t e predicativ a) Adjectivele cu Umlaut la compa­ rativ îl păstrează şi la superlativ : b) Superlativul cu intercalarea vocalei e îl formează adjectivele polisilabice accentuate pe ultima silabă ca şi ma­ joritatea adjectivelor monosilabice terminate în -z. Er ist der fleißigste. o sau u în rădăcină : O b s e r v a ţ i e . -en. -h : Er arbeitet am fleißigsten. rund. wahr. bunt. -er. rasch. klar. •bar -sam. -d. -t. zart. terminate în -t. -haft şi în diftongul -au : Ich sehe ihn besser als dich. -seh. -ß. Adjectivele polisilabice. sanft. stolz. adjectivele terminate în -el pierd întotdeauna pe e din silaba finală. iar cele termi­ nate în -en şi -er îl pierd uneori: d) Umlaut primesc unele adjective care au a. Nu primesc Umlaut : 1) Adjectivele terminate în -el. satt. froh. voll.

das mindeste wenigsten die. die.MORPHOLOGIE 1 c) După superlativ se poate pune : — genitivul — von + dativul d) Superlativul poate fi întărit cu aller. weitaus. am der. die. Er ist der fleißigste von allen Studenten. das nächste am höchsten der. der allevfleißigste Student 53 Pozitiv gut viel wenig Comparaţia neregulată a adjectivelor Comparativ besser mehr minder weniger nah hoch näher höher Superlativ am besten der. das höchste 54 DECLINAREA ADJECTIVELOR LA COMPARATIV ŞI LA SUPERLATIV Adjectivele atributive se declină la comparativ şi la superlativ cu aceleaşi desinenţe ca la pozitiv : der schöne Ausflug der schönere Ausflug der schönste Ausflug bei schönem Wetter bei schönere/w Wetter bei schönstem Wetter . das meiste am der. bei weitem etc. Er ist der fleißigste aller Studenten. die. mindesten die. das wenigste am nächsten der. die. das beste am meisten der.

jemand etc. (das Reflexivpronomen. das fragende Fürwort) : wer? was? etc. das unbestimmte Fürwort) : man. das persönliche Fürwort) : ich. (das Relativpronomen. 4) Pronumele posesiv mein. das bezügliche Fürwort) : der. 6) Pronumele relativ 7) Pronumele interogativ 8) Pronumele nehotărît . dein etc. das hinweisende Fürwort) : dieser. das rückbezügliche Fürwort) : sich (das reziproke Pronomen. das wechselbezügliche Fürwort) : einander (das Possessivpronomen. du etc. 5) Pronumele demonstrativ (das Demonstrativpronomen. jener etc.524 GRAMMATIK PRONUMELE (Das Pronomen — Das Fürwort) 55 1) Pronumele personal FELURILE PRONUMELUI (das Personalpronomen. (das Indefinitpronomen. (das Interrogativpronomen. das besitzanzeigende Fürwort) : 2) Pronumele reflexiv 3) Pronumele reciproc . welcher etc.

wir unser uns uns ihr euer euch euch Pronumele de politeţe pentru singular şi plural N. D. N. A. G. Sie Ihrer Ihnen Sie sie ihrer ihnen sie In limba germană pronumele personal nu ooate fi omis ca în limba română : Ich gehe in die Bibliothek —. es seiner ihm es Plural M. ich meiner mir mich du deiner dir dich er seiner ihm ihn F. F. A. . G. D. N. sie ihrer ihr sie N.MORPHOLOGIE 525 56 PRONUMELE PERSONAL (Das Personalpronomen — Das persönliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a IlI-a M. A.Merg la bibliotecă. D. G. N.

daß immer mehr Studenten kamen? 58 PRONUMELE REFLEXIV (Das Reflexivpronomen — Das rückbezügliche Fürwort) Singular Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a M. daß es hier ist. pe lîngă verbul sein: Es ist der Vater. verbe impersonale ocazionale : Es -> pronume impersonal Es läutet.. j sich | dich mich | sich | A. cuvînt introductiv pen­ tru dublarea subiectului: (nu se traduce) Es kamen immer mehr Studenten. Es servind la dublarea subiectului dispare în propoz a secundară : Es kamen immer mehr Studenten.N. pronume demonstrativ : Ich weiß es. sich j Pronumele reflexiv are o formă proprie numai pentru persoana a III-a (dativ şi acuzativ masculin. Daß ich so traurig bin. Ich wußte nicht. 1 sich | euch euch uns A. Ich wußte nicht. daß es schon so spät ist. Plural uns D. (se traduce de obicei prin aceasta sau o) verbe impersonale permanente: Es schneit. Pentru persoanele I şi a II-a (singular şi plural) se folosesc dativul şi acuzativul pronumelui personal. 1. (nu se traduce) • expresii impersonale : Es wird spät. Es gibt . singular şi plural) : sich. pronume personal: Es ist groß. feminin şi neutru. was soll es bedeuten. Es ist spät. . Weißt du. Observaţii. dir mir D.526 GRAMMATIK 57 Funcţiile pronumelui es Sie gehen in das Kino. Ich weiß nicht. Es ca pronume personal. demonstrativ şi impersonal se menţine In propoziţia secun­ dară : Das Kind ist hier. 2.F.. (HL Heine).

unele pe altele. 60 PRONUMELE POSESLV (Das Possessivpronomen — Das besitza nzeigende Fürwort) Pronumele personal ich du er sie es wir ihr sie Sie _1 _ adjectival mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr meiner deiner seiner ihrer seiner unsrer eurer ihrer Ihrer 1 sub sta ntival der der \ der mein(ig)e dein(ig)e sein(ig)e der ihr (ig Je der der der 1 der der sein(ig)e unsr(ig)e eurfigje ihr(ig)e Ihr(ig)e .MORPHOLOGIE 527 59 PRONUMELE RECIPROC (Das reziproke Pronomen — Das wechselbezügliche Fürwort) Pronumele reciproc propriu-zis este einander ( = unul pe altul. Die Freunde machten unii pe alţii. Sie gingen nebeneinander. Ca pronume reciproc se foloseşte! Wir begrüßten uns. unii altora) — Einander este invariabil. einander Vorwürfe. şi pronumele reflexiv sich. Sie begrüßten sieh. unul altuia. — Pronumele reciproc se întrebuin­ ţează de obicei împreună cu pre­ poziţii : Sie sprechen miteinander. O b s e r v a ţ i e .

o .< meine Feder a) adjectival tărît negat : (totdeauna -> fără articol) . Acordul pronumelui posesiv adjectival Mein Bleistift Pronumele posesiv se acordă în gen.. • !•! {Der Bleistift •H> rpredicativ — • invariabil \i Die reder ist. n • „ . _ Bleistift? • ' ..T r. es Ihr DJ •. Pronumele posesiv substantivizat se scrie.. .•/•.. .. număr şi caz cu obiectul posedat: Meine Feder Mein Buch .• J Der D7 Bleistift ist Tb ider meine ( meini s e )- Pronumele posesiv poate fi substantivizat. : v t Ja. . '• mein. ca \ Ist. t l cu articol — se declină ca r n „• . • .' es ist meiner. O b s e r v a ţ i e . cu iniţială mare. Pronumele posesiv atributiv stă înaintea substantivului..ist mein.declina ..•. Se declină ca adjectivele substantivizate : Die Mein(ig)en lassen dich grüßen. articolul. O b s e r v a ţ i e .528 GRAMMATIK 61 Declinarea pronumelui posesiv -» atributiv—se declină ca mein Bleistift articolul neho. ca toate substantivele din limba germană. b) substantival (fără sau cu -» articol) fara articol — se .. ho-! T • . a n.

A. F. G. G. A. A. G. meine meiner meinen meine deine deiner deinen deine seine seiner seinen seine ihre ihrer ihren ihre seine seiner seinen seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)ren uns(e)re eure eurer euren eure ihre ihrer ihren ihre Ihre Ihrer Ihren Ihre 34—Limba gerrrană — c. A. G. N. A. D. genul şi numărul obiectului posedat Singular l \ ^ Plural Y t t Posesor ich N. D. A. N. D. G. N. N. D. A. A.529 62 Declinarea pronumelui posesiv adjectival Pronumele posesiv cu desinenţele determinate de cazul. D. A. D. D. G. N. G. D. D. D. A. M. D. N. A. G. du er sie es wir ihr sie Sie M. G. G. N. G. D. D. N. N. N. N. G. N. D. A. meine meiner meiner meine deine deiner deiner deine seine seiner seiner seine ihre ihrer ihrer ihre seine seiner seiner seine uns(e)re uns(e)rer uns(e)rer uns(e)re eure eurer eurer euer ihre ihrer ihrer ihre Ihre Ihrer Ihrer Ihre N. G. G. A. D. G. A. 1881 . D. A. N. A. N. G. D. G. G. A. mein meines meinem meinen dein deines deinem deinen sein seines seinem seinen ihr ihres ihrem ihren sein seines seinem seinen unser uns(e)res uns(e)rem uns(e)ren euer eures eurem euren ihr ihres ihrem ihren Ihr Ihres Ihrem Ihren F. N. D. N. N. mein meines meinem mein dein deines deinem dein sein seines seinem sein ihr ihres ihrem ihr sein seines seinem sein unser uns(e)res uns(e)rem unser euer eures eurem euer ihr ihres ihrem ihr Ihr Ihres Ihrem Ihr N. A.

der (accentuat) dieser jener derselbe derjenige solcher selbst. die.530 GRAMMATIK 63 PRONUMELE DEMONSTRATIV (Das Demonstrativpronomer — Das hinweisende Fürwort) Singular Plural i M. 21) substantival se declină ca pronumele relativ (schema nr. selber (invariabil) [ = acesta) = acesta) = acela) = acelaşi) [ = acela) = astfel de) i F. das dieses jenes dasselbe dasjenige solches i 4* ^ v M. Derer se referă numai la o noţiune care urmează : Gedenke derer. die.) 64 Declinarea pronumelui demonstrativ der. Pronumele demonstrativ der. 71) O b s e r v a ţ i e . diese jene dieselben diejenigen solche ( = însumi. die diese jene dieselbe diejenige solche i N. das i adjectival se declină ca articolul hotărît (schema nr. însuşi. . însăşi. înşişi. N. die F. însele etc. die sich für die Freiheit unseres Vaterlandes geopfert haben. însuţi. das folosit substantival are la genitiv feminin singular şi la genitiv plural — pe lîngă forma deren — şi forma derer.

(der) dieser jener F. (die) diese jene (des) dieses jenes (der) dieser jener (des) dieses jenes (der) dieser jener (dem) diesem jenem (der) dieser jener (dem) diesem jenem (den) diesen jenen (den) diesen jenen (die) diese jene (das) dieses jenes (die) diese jene .MORPHOLOGIE 531 65 Declinarea pronumelor demonstrative dieser — diese — dieses jener — jene — jenes Se declină cu desinenţele articolului hotărît: Singular M. (das) dieses jenes Plural M. (die) diese jene N. F. N.

Selbst înaintea unui substantiv sau pronume este aduerb ( = chiar) : ich selbst = eu însumi dar : selbst ich — chiar eu . solche. dieselbe derselben derselben dieselbe diejenige derjenigen derjenigen diejenige N. N. partea a doua se declină ca un adjectiv precedat de articolul hotărît (deci: slab). D. N. G. solche. dasselbe desselben demselben dasselbe dasjenige desjenigen demjenige/i dasj enige Plural M. M. A. derselbe desselben demselben denselben derjenige desjenigen demjenigen denjenigen F. sie —| es •—|— selbst (selber) wir — ihr sie Sie —: Selbst (selber) este invariabil. solches Solcher. solches \ ein solcher. D. dieselben derselben denselben dieselben diejenigen derjenigen denjenigen diejenigen Prima parte a acestor pronume se declină ca articolul hotărît. 67 Declinarea pronumelui demonstrativ solcher. G. F. ein solches / se declină ca adjectivul atributiv 68 Pronumele demonstrativ selbst (selber) ich —) du — er —. A. O b s e r v a ţ i e .532 GRAMMATIK 66 Declinarea pronumelor demonstrative derselbe — dieselbe — dasselbe derjenige — diejenige — dasjenige Singular N. eine solche.

war von Mozart. die pl. mein Lehrer von einst. welche 70 întrebuinţarea pronumelor relative Pronumele relative der. zuerst zu lesen. welches se referă la un anumit substantiv sau pronume din propoziţia re­ gentă : au sens general : wer. ceea ce) das welches pl. a) la toată propoziţia regentă : Ich wußte damals nickt. was es war . welches das Kind vorspielte.. was . die. wird verbrannt wer­ den. . c) la pronumele demonstrativ das: Ich gebe ihm in Gedanken das. etwas etc. was se poate referi şi Das Menuett.. Pronumele relativ se acordă în gen şi număr cu substantivul sau pronumele la care se referă. was er sagt. was ich geschrieben habe.. Cazul pronumelui relativ este determinat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia relativă. was ich gesehen habe ..MORPHOLOGIE 533 69 der welcher wer was (= (= (= (= PRONUMELE RELATIV (Das Relativpronomen — Das bezügliche Fürwort) care) die care) welche eine) ce. der mein Eulenspiegel sagte : „Wer nicht ganzes Leben hindurch mein Lehrer i laufen kann." blieb. ist richtig. Alles. das welcher.. d) la un adjectiv la superlativ: das Schönste. welche.. b) la un pronume nehotărît: nichts alles.

Sie kaufte ihrem Sohn ein goldenes Äpfelchen. —Wer hält einen Vortrag? —'Was hast du gekauft? —Welcher Stoff gefällt dir? — Was für ein Äpfelchen kaufte sie? . 72 Declinarea pronumelui relativ wer. das — welcher. was für eine?. Ich habe das Buch gekauft. 74 73 PRONUMELE INTEROGATIV (Das Interrogativpronomen — Das fragende Fürwort) wer? ( = eine?). 70). **' A. was vezi pronumele interogativ. N. welche?. schema nr. dem (welchem) A. die.534 GRAMMATIK 71 Declinarea pronumelor relative der. den (welchen) F. Pronumele welcher se preferă dacă pronumele relativ este urmat de o formă identică a articolului hotărît (vezi schema nr. welches M. der (welcher) D. Mir gefällt der blaue Stoff. was für ein? (— ce fel de?) întreabă de calitate (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul nehotărît) Der Professor hält einen Vortrag. das (welches) dessen — dem (welchem) das (welches) Plural N. was? ( = ce?) -*• sens general welcher?. welche. welches? ( = care?) -» sens selectiv (se răspunde de obicei printr-un adjectiv precedat de articolul hotărît) was für ein?. die (welche) deren — der (welcher) die (welche) die (welche) deren — denen (welchen) die (welche) N.

A.MORPHOLOGIE 535 74 Declinarea pronumelor interogative wer? N. eine. G. se deosebeşte de cea a pronumelui relativ welcher. D. Was für Bücher? . ein se suprimă. G. 71). 1. şi anume : a) dacă was für ein este întrebuinţat ad­ jectival ein. A. Declinarea pronumelui interogativ welcher? welche? welches? urmează regulile declinării articolului hotărît. eine. ein se declină ca articolul hotărît: La plural. 76 Declinarea pronumelui interogativ was für ein ? — was für eine ? — was für ein ? în pronumele was für ein se declină numai ein. welches (schema nr. la . Declinarea pronumelui interogativ welcher ? -— welche ? — welches ? F. welcher? welche ? welches? welches? welcher? welches? welcher? welchem? welchem ? weichere? welche ? welches ? welche ? welcher? welchen ? welche ? Observaţi . N. N. ein se declină ca articolul nehotărit: b) dacă was für ein este întrebuinţat sub­ stantival ein. welche. "Welches ist dein Vorschlag? Welches sind deine Vorschläge? 2. ingular şi la plural. A. G. D. rămînîrid doar forma was für pentru toate ca­ zurile : Was für ein Buch? Was für einen Blei­ stift hast du ? Was für einer ? Was für eine ? Was für eines ? etc. welches + verbul sein se referă si la substantivele masculine ş feminine (nu numai la cele neutre). D. M. wer? wessen ? wem? wen ? was? was? wessen ? wem? was? 75 Singular Plural N.

. 78 . O b s e r v a ţ i e . alle ( = toţi. deci numai ca subiect. keines ( = nici unul. prin pronumele cineva: Man klopft an die Tür = Cineva bate Ia uşă. de exemplu : irgendeiner. eine. jedes ( = fiecare) alles (— totul). keine. prin persoana / plural: Man muß auf die Verkehrszeichen achten = Trebuie Se traduce să fim atenţi la semnele de circulaţie. der andere ( = unul . celălalt) etwas = ceva ein bißchen ( = puţin) (ein) wenig ( = puţin) viel ( = mult) nichts = nimic etc..536 GRAMMATIK 77 P R O N U M E L E NEHOTĂRÎT (Das Indefinitpronomen — Das unbestimmte Fürwort) man (traducerea vezi schema nr.. irgendetwas. oamenii: Man erzählt sich = Lumea povesteşte (oamenii poves­ tesc). [o] alta) der eine . Unele pronume nehotărîte pot fi întărite prin irgend. nici una) jedermann ( = fiecare) jeder. prin persoana a Ii-a singular: Man fühlt den Sommer nahen = Simţi că se apropie vara. Nu are corespondent în limba română. ambii. 78) jemand ( = cineva) niemand ( = nimeni) einer. eine andere. ein anderes — andere ( = [un] altul.. Pronumele nehotărît man Pronumele acesta se foloseşte numai la nominativ. una) keiner. jede. prin cuvintele lumea. ambele) ein anderer. toate) beide ( = amîndoi. eines ( = unul. amîndouă. Se întrebuinţează numai substantival. prin pasivul reflexiv: L Man baut ein Haus = Se clădeşte o casă. irgendjemand.

niemand jemand jemandes jemand(em) jemand(en) niemand niemandes niemand(em) niemand(en) 80 Declinarea pronumelor nehotărîte einer. jedermann jedermanns jedermann jedermann Pronumele jedermann se foloseşte numai substantival. A. 82 Declinarea pronumelui nehotărît jeder — jede — jedes Se declină ca articolul hotărit. Spre deosebire de limba română. G. dar n-are plural. keine. G. keines Aceîste pronume se declină za articolul hotărit. eines şi keiner.MORPHOLOGIE 537 79 N. Declinarea pronumelor nehotărîte jemand. . pronumele acesta are desinenţe diferite pentru cele trei genuri şi la nominativ şi la acuzativ. A. D. eine. 81 Declinarea pronumelui nehotărît jedermann N. D.

Alle Studenten = toţi studenţii Beide Studenten = amindoi studenţii ( d a r : ambii studenţi) 84 Declinarea pronumelor nehotărîte ein anderer — eine andere — ein anderes der eine . alles şi beide exclud articolul — spre deosebire de limba română. Alle. f. der andere Aceste pronume urmează regulile declinării adjectivului. : alle.." . toate) urmează regulile declinării articolului hotărît. totul. 85 Pronumele nehotărîte etwas şi nichts Etwas şi nichts sînt indeclinabile. : alles) Aller Anfang ist schwer.538 GRAMMATIK 83 Pronumele nehotărîte beide — alle — alles beide ( = amîndoi. 1. ambii) alle ( = toţi. 2.. Alles este de fapt singularul pronumelui alle (m. Se întrebuinţează sub­ stantival şi adjectival. toate) şi alles ( = tot. : aller.. • Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin mit allem einverstanden. Observaţie. de exemplu : „ J a . Adjectivele precedate de etwas şi nichts îndeplinesc funcţia mor­ fologică de substantive neutre. Alle (Beide) waren anwesend. — Observaţii. — Alle Studenten (Studentinnen) wa­ ren anwesend. n. die Eisenbahn ist etwas Schönes!.. Sag mir alles. avînd însă desinenţa adjectivelor declinate tare.

MORPHOLOGIE 539 NUMERALUL (Das Numerale — Das Zahlwort) 86 MJMERALELE CARDINALE (Die Kardinalzahlen — Die Grundzahlwörter) 0 null 1 eins 2 zwei 3 drei 4 vier 5 fünf 6 sechs 7 sieben 8 acht 9 neun 10 zehn 11 elf 12 zwölf 13 dreizehn 14 vierzehn 15 fünfzehn 16 sechzehn 17 siebzehn 18 achtzehn 19 neunzehn 20 zwanzig* 21 einundzwanzig 22 zweiundzwanzig 23 dreiundzwanzig 24 vierundzwanzig 25 fünfundzwanzig 26 sechsundzwanzig 27 siebenundzwanzig 28 achtundzwanzig 29 neunundzwanzig 30 dreißig 40 vierzig 50 fünfzig 60 sechzig 70 siebzig 80 achtzig 90 neunzig 100 hundert 101 hunderteins 110 hundertzehn 200 zweihundert 887 achthundertsiebenundachtzig 1 000 tausend 1007 tausendsieben 10 000 zehntausend 14 000 vierzehntausend 100 000 hunderttausend 1 000 000 eine Million 1 000 000 000 eine Milliarde Numeralele pînă la 1 000 000 se scriu te i un loc. fără prepoziţie şi fără substantiv. — Anii de la 1000 la 2000 se exprimă în sute : în 1965 = im Jahre 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig) sau 1965 (neunzehnhundertfünfundsechzig). .

Juli 1965. der dritte. 18. — Numeralul ordinal este de obicei precedat de articol şi urmează regulile declinării adjectivului. = 6. = der. Januar = 4 ianuarie — Pentru indicarea datei în scrisori se întrebuinţează : -—numeralul ordinal precedat de am: Bukarest. . 19. = fünfte 5. 15. = 11. = sechzigste 60. am 19. = der. = neunzigste 90. = vierzigste 1 001. Juli 1965 sau numeralul ordinal la acuzativ: Bukarest. = der. = dritte 3.= vierte 4. = neunte zehnte 10. 50. = tausendste 30. das hunderterste einund­ 305.540 GRAMMATIK 87 NUMERALELE ORDINALE (Die Ordnungszahlen — . = der die das erste zweite 2. — Data se exprimă în limba germană prin numeralul ordinal : der 4.= zwanzigste fünfte dreißigste 1 000. 14. = tausenderste 40. = dreihundert 21. den 19. — Numeralele ordinale se formează : a) pînă la 19 — din numeralele cardinale + -te b) de la 20 — din numeralele cardinale + -ste E x c e p ţ i i : der erste. 16. = 9. die. = achte 8. die. = sechste siebente 7.Die Ordnungszahlwörter) 1. 13. = achtzigste 80. = hundertste — Punctul în urma unei cifre arată că numeralul este ordinal. = 100. das elfte = zwölfte = dreizehnte = vierzehnte = fünfzehnte = sechzehnte = siebzehnte = achtzehnte = neunzehnte 20. der achte. 17. = siebzigste 70. 12. = fünfzigste etc. die das zwanzigste 101.

89 NUMERALELE ORDINALE ADVERBIALE (Die Adverbialzahlwörter —• Die ordnenden Zahladverbien) erstens zweitens drittens ( = în primul rînd) ( = în al doilea rînd) (= în al treilea rînd) Numeralele ordinale adverbiale se formează din numeralele ordinale + -ns. — cu ajutorul numeralelor ordinale (fără desinenţa de zu. Observaţie. E x c e p ţ i e : die Hälfte. 8 /9 9 /8 = = = = = = zwei drei vier fünf acht neun Drittel Fünftel Sechstel Siebentel Neuntel Achtel Numeralele fracţionare se formează din numeralele ordinale + -1 <. -e) precedate . Excepţii formează : ! / ? " S .tel = Teil). die Hälfte Drittel Viertel Sechstel Zehntel Hundertstel 2 3 /3 /3 4 /e »/. ^ ^ f ^ „ 2\die Hälfte (substantival) 1—= eineinhalb sau anderthalb 2 Numeralele fracţionare sînt de gen neutru.MORPHOLOGIE 541 NUMERALELE FRACŢIONARE (Die Bruchzahlen) /2 */s 1 ji 1 /6 1 /10 VIOÜ 1 = = = = = = ein ein ein ein ein e m halb. 90 NUMERALELE DISTRIBUTIVE (Die Distributivzahlen — Die Verteilungszahlwörter) je drei ( = cîte trei) — z u dritt je fünf (= cîte cinci) — zu fünft Numeralele distributive se formează : — cu ajutorul numeralelor cardinale precedate de j e . Gramatica limbii române nu cunoaşte astfel de numerale.

fach Excepţie : doppelt . cîteva) etwas ( = ceva) manche ( = unii) nichts {= nimic) ein bißchen ( = puţin) etc. In gramatica limbii române. 93 NUMERALELE MULTIPLICATIVE (Die Vervielfältigungszahlwörter) zweifach = doppelt ( = dublu) dreifach ( = triplu) fünffach {= încincit) vielfach ( = multiplu) Numeralele multiplicative se formează din numeralul cardinal -f fach numeralul nehotărît 4. cîteva) viel ( = mult) etliche ( = cîţiva. numeralele iterative se numesc numerale adverbiale. Numeralele nehotărite se întrebuinţează şi ca pronume.542 GRAMMATIK 91 NUMERALELE NEHOTÂRÎTE (Die unbestimmten Zahlwörter) alle ( = toţi.= = (= o dată) de două ori) de trei ori) de patru ori) de cinci ori) de şase ori) siebenmal achtmal neunmal manchmal vielmals mehrmals (= de şapte ori) ( = de opt ori) ( = de nouă ori) ( = uneori) ( = de multe ori) ( = de mai multe ori) fünfmal sechsmal Numeralele iterative se formează din : — numeralul cardinal + mal -— numeralul nehotărît manch + mal — numeralul nehotărît viei + mals — numeralul nehotărît mehr + mals O b s e r v a ţ i e. 82 NUMERALELE ITERATIVE (Die iterativen Zahlwörter — Die Wiederholungszahlen) einmal zweimal dreimal viermal = = '= . toate) (ein) wenig ( = puţin) einige (= cîţiva.

kommen (sich freuen. stellen etc.) (liegen. sagen etc.) . După funcţia lor: — verbe auxiliare de timp (Hilfsverben der Zeit) a) verbe auxiliare — (Hilfsverben) — verbe auxiliare de mod (Hilfsverben des Modus) — haben — sein — werden — können —• dürfen —• sollen —• wollen —• müssen •— mögen — (lassen) (lernen etc. wissen etc.) (geben.) (treffen.) a) verbe simple (einfache Verben) (lachen etc. După formarea lor: (arbeiten. După complementul lor: a) verbe tranzitive (transitive Verben) (care pot avea pe lîngă ele un complement direct) b) verbe intranzitive (intransitive Verben) (care nu pot avea pe lîngă ele un complement direct) c) verbe reflexive (reflexive Verben) D După caracterul lor personal: a) verbe personale (persönliche Verben) b) verbe impersonale (unpersönliche Verben) E.) (fragen.) c) verbe compuse (zusammengesetzte Verben ) (einsteigen etc.MORPHOLOGIE 543 VERBUL (Das Verb — Das Zeitwort — Das Tätigkeitswort) 94 A. es schneit etc.) (es regnet.) etc.) {denken.) b) verbe derivate (abgeleitete Verben) (lächeln etc.) sich CLASIFICAREA VERBELOR b) verbe predicative (Voll verb en) B După conjugarea lor: a) verbe tari (starke Verben) b) verbe slabe (schwache Verben) c) verbe neregulate (unregelmäßige Verben) C. warten etc. merken etc. kommen etc.

544 GRAMMATIK 95 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE TIMP Formele de b a z ă : haben hatte — gehabt sein war — gewesen werden wurde — geworden Indicativ ich du er wir ihr sie werde wirst wird werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent habe hast hat haben habt haben Indicativ ich du er wir ihr sie bin bist ist sind seid sind Conjunctiv ich du er wir ihr sie habe habest habe haben habet haben Conjunctiv ich du er wir ihr sie sei sei(e)st sei seien seiet seien Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect hatte hattest hatte hatten hattet hatten Indicativ ich du er wir ihr sie war warst war waren wart waren Indicativ ich du er wir ihr sie wurde wurdest wurde wurden wurdet wurden Conjunctiv ich du er wir ihr sie hätte hättest hätte hätten hättet hätten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wäre wärest wäre wären wäret wären Conjunctiv ich du er wir ihr sie würde würdest würde würden würdet würden .

1881 .MORPHOLOGIE 545 haben sein werden Indicativ ich habe gehabt du hast gehabt er hat gehabt wir haben gehabt ihr habt gehabt sie haben gehabt Perfect Conjunctiv ich habe gehabt du habest gehabt er habe gehabt wir haben gehabt ihr habet gehabt sie haben gehabt Indicativ ich bin gewesen du bist gewesen er ist gewesen wir sind gewesen ihr seid gewesen sie sind gewesen Conjunctiv sei gewesen sei(e)st gewesen sei gewesen seien gewesen seiet gewesen seien gewesen ich du er wir ihr sie Indicativ bin geworden bist geworden ist geworden sind geworden seid geworden sind geworden Conjunctiv sei geworden sei(e)st geworden sei geworden seien geworden seiet geworden seien geworden Indicativ war geworden warst geworden war geworden waren geworden wart geworden waren geworden ich du er wir ihr sie ich du er wir ihr sie Indicativ Indicativ ich hatte gehabt ich war gewesen du hattest gehabt du warst gewesen er hatte gehabt er war gewesen wir hatten gehabt wir waren gewesen ihr hattet gehabt ihr wart gewesen sie hatten gehabt sie waren gewesen Mai mult ca perfect Conjunctiv Conjunctiv ich hätte gehabt ich wäre gewesen du hättest gehabt du wärest gewesen er hätte gehabt er wäre gewesen wir hätten gehabt wir wären gewesen ihr hättet gehabt ihr wäret gewesen sie hätten gehabt sie wären gewesen Indicativ ich werde du wirst er wird wir werden ihr werdet sie werden Indicativ werde sein wirst sein wird sein werden sein werdet sein werden sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv ich wäre geworden du wärest geworden er wäre geworden wir wären geworden ihr wäret geworden sie wären geworden Indicativ werde werden wirst werden wird werden werden werden werdet werden werden werden Viitorul I haben ich haben du haben er haben wir haben ihr haben sie ich du er wir ihr sie 35—Limba germană — c.

546 GRAMMATIK haben sein werden Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde werdest werde werden werdet werden Indicativ Conjunctiv sein sein sein sein sein sein ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde werdest werde werden werdet werden werden werden werden werden werden werden Viitorul I haben ich werde haben du werdest haben er werde haben wir werden haben ihr werdet haben sie werden Indicativ Indicativ ich du er wir ihr sie werde \ wirst geworwird werden ) den werdet I s e m werden/ Conjunctiv ich du er wir ihr sie werde \ werdest geworwerde werden | den werdet werden/ werde! werdet! werden Sie! Infinitiv werden geworden sein Participiu werdend geworden ich werde \ ich werde \ du wirst du wirst er wird gehabt er wird ^gewesen wir werden / haben wir werden / sein ihr werdet 1 ihr werdet sie werden/ sie werden/ Viitorul II Conjunctiv ich werde du werdest er werde ^gehabt wir werden / haben ihr werdet sie werden/ hab(e)! habt! haben Sie! Infinitiv Prezent Perfect haben gehabt haben Participiu Prezent Perfect habend gehabl : ich du er wir ihr sie Conjunctiv werde ^ werdest werde ^gewesen werden / sein werdet werden/ sei! seid! seien Sie! Infinitiv sein gewesen sein Participiu seiend gewese n Imperativ .

— Er hat gekonnt. /formarea perfectului —Er ist nach Predeal gefahren. Wir sind ihnen begegnet. bleiben. C. }iai)en /formarea perfectului (activ) — Ich habe ihn getroffen \formarea mai mult ca perfectului — Ich hatte ihn getroffen (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu haben îl formează : a) verbele tranzitive — Ich habe diesen Text übersetzt. ţintă precisă } ~ Sie h a b e n S e t a n z t E x c e p ţ i e : verbele sein. | Die Familie Hardekopf ist im begegnen: Ernst-Drucker. sau schimbarea unei stări } ~ Sle h a b e n gestanden. perfectului (activ) Perfectul şi mai mult ca perfectul cu sein îl formează : a) verbele intranzitive care ex­ primă — o mişcare cu o ţintă pre. . care exprimă o mişcare fără o ) „. •—schimbarea unei stări: —Er ist um 7 Uhr erwacht. werden.Theater gewesen. . . pasivului —Er wird gefragt. I Er ist zu Hause geblieben. werden —formarea condiţionalului — Würdest du einen A usflug machen? \ioTmdLrea. Verbele tranzitive care exprimă o mişcare se conjugă cu haben: — Sie haben das Zimmer betreten. Jormarea viitorului — Er wird fragen. . d) verbele intranzitive care nu exprimă o mişcare 1 „. b) verbele sein. . sein / (activ) \ formarea mai mult ca — Er war nach Predeal gefahren. — Er hat lernen können. . Es ist spät geworden.1 Der Knabe ist nach Hause cisă: J gelaufen. b) verbele reflexive — Ich habe mich über diesen Brief gefreut. — Sie sind einen Tag in Mamaia bleiben geblieben. O b s e r v a ţ i e . e) verbele modale B. c) verbele impersonale — Es hat geregnet. .MORPHOLOGIE 547 96 întrebuinţarea verbelor auxiliare de timp A.

548 GRAMMATIK 97 CONJUGAREA VERBELOR AUXILIARE DE MOD Formele de bază können konnte—gekonnt dürfen durfte—gedurft müssen mußte—gemußt Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent kann kannst kann können könnt können Indicativ ich du er wir ihr sie darf darfst darf dürfen dürft dürfen Indicativ ich du er wir ihr sie muß mußt muß müssen müßt müssen . Conjunctiv ich du er wir ihr sie könne könnest könne können könnet können Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfe dürfest dürfe dürfen dürfet dürfen Conjunctiv ich du er wir ihr sie müsse müssest müsse müssen müsset müssen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie könnte könntest könnte könnten könntet könnten konnte konntest konnte konnten konntet konnten Indicativ ich du er wir ihr sie durfte durftest durfte durften durftet durften Indicativ ich du er wir ihr sie mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten Conjunctiv ich du er wir ihr sie dürfte dürftest dürfte dürften dürftet dürften Conjunctiv ich du er wir ihr sie müßte müßtest müßte müßten müßtet müßten .

MORPHOLOGIE 549 Formele de bază sollen sollte—gesollt wollen wollte—gewollt mögen mochte—gemocht Indicativ ich du er wir ihr sie Prezent Conjunctiv ich du er wir ihr sie solle sollest solle sollen sollet sollen soll sollst soll sollen sollt sollen Indicativ ich du er wir ihr sie will willst will wollen wollt wollen Indicativ ich du er wir ihr sie mag magst mag mögen mögt mögen Conjunctiv ich du er wir ihr sie wolle wollest wolle wollen wollet wollen Conjunctiv ich du er wir ihr sie möge mögest möge mögen möget mögen Indicativ ich du er wir ihr sie Imperfect Conjunctiv ich du er wir ihr sie sollte solltest sollte sollten solltet sollten sollte solltest sollte sollten solltet sollten Indicativ ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Indicativ ich du er wir ihr sie mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten Conjunctiv ich du er wir ihr sie wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Conjunctiv [ ich du er wir ihr sie möchte möchtest möchte möchten möchtet möchten j 1 .

ge­ (gedurft. mögen) etc. müs­ sen. Conjunctiv ich hätte gekonnt mußt. b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui alt verb) : Indicativ ich habe . gewollt. müs­ sen. gewollt. gewollt.. ge­ gewollt. mögen) etc. ge­ mußt. ge­ mocht) etc. gesollt. gemußt. mögen) du habest. wollen. gewollt. sollen. gemußt. sollen. mußt. Conjunctiv ich habe . können (dürfen. gesollt. ge­ gewollt. gemocht) du habest gekonnt (gedurft. gesollt. wollen. sollen. wollen.550 GRAMMATIK Perfect a) Ga verb predicativ: Indicativ ich habe gekonnt (gedurft. wollen. müs­ sen. müs­ sen. mocht) etc. Mai mult a) Ca verb predicativ: ca perfect Indicativ ich hatte gekonnt (gedurft. gewollt.. gemocht) etc. können (dürfen. gesollt.. mocht) du hättest gekonnt mußt. ge­ ge­ ge­ ge­ (gedurft. mocht) du hattest gekonnt (gedurft. gesollt. gesollt. ge­ . mögen) du hast . ge­ mocht) du hast gekonnt (gedurft. mußt. ge­ mußt. gesollt.. gewollt.. können (dürfen. sollen... können (dürfen. mocht) etc. gesollt.. Conjunctiv ich habe gekonnt (gedurft.

mögen) du hättest . sollen. wollen. gesollt. ge­ mußt. gekonnt (gedurft. sollen. wollen. mögen) du hattest. Conjunctiv ich hätte .. wollen. müssen.. müs­ sen. mö­ gen) etc. wollen.. sollen. wollen. Viitorul II Indicativ ich werde . Viitorul I Indicativ ich werde . mögen) etc. gewollt. müs­ sen. wollen... ge­ mocht) haben etc. müs­ sen... gewollt. können (dürfen. sollen. mögen) etc. mögen) du werdest.. gewollt. wollen. gekonnt (gedurft.. ge­ mocht) haben etc.. können (dürfen. ge­ mocht) haben du werdest .. sollen. ge­ mußt. gemußt. können (dürfen. gewollt. Conjunctiv ich werde .MORPHOLOGIE 551 Mai mult b) Ca verb auxiliar (pe lîngă infinitivul unui ca perfect alt verb) : Indicativ ich hatte . sollen. gekonnt (gedurft... müs­ sen. mögen) du wirst .. müs­ sen... können (dürfen. mögen) etc..gemocht) haben du wirst . können (dürfen. müs­ sen. müs­ sen. gemußt.. gesollt. Conjunctiv ich werde ... gekonnt (gedurft. können (dürfen. können (dürfen. sollen.... wollen. können (dürfen. gesollt. sollen.. gesollt. • .

infinitiv: — Folosite ca verbe predicative. sehen. Dar : Er hat einen Brief auf dem Tisch gelassen. hören. 561) : — Folosite ca verbe auxiliare. hel­ fen etc. hören. gehen. ich mochte cu desinenţele verbelor slabe : gekonnt. pag. schema 109. primul fiind modal. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben + participiul perfect (deci în mod regulat) : O b s e r v a ţ i e .552 GRAMMATIK 98 CARACTERISTICILE VERBELOR MODALE a) La persoana I şi a III-a indicativ prezent. (comp. helfen. Ele sînt deci predar : terito-prezente : sollen — ich soll c) Verbele modale formează im­ ich konnte. verbele modale nu au desinenţe personale : können dürfen müssen sollen wollen mögen : : : : : : ich ich ich ich ich ich kann darf muß soll will mag — er kann — er darf — er muß • — er soll — er will — er mag b) La indicativul prezent singular. ich wollte. Ich habe nicht gekonnt. Der fremde Herr hat einen Wagen kommen lassen. ich mußte perfectul şi participiul perfect ich sollte. pe lîngă infinitivul unui alt verb. gemußt gesollt. . gedurft. sehen. gemocht d) Verbele modale care au la in­ können — ich konnte finitiv Umlaut îl pierd la im­ dürfen •— ich durfte müssen —• ich mußte perfect : mögen — ich mochte e) Cînd avem două verbe într-o Kannst du diesen Text ohne propoziţie. ich durfte. Wörterbuch übersetzen] al doilea stă la infinitivul fără zu O b s e r v a ţ i e . können — ich kann verbele modale (afară de sollen) dürfen — ich darf au Ablaut. Această regulă se aplică şi la verbele lassen. gewollt. Ich halbe zu ihm gehen können. verbele modale formează per­ fectul şi mai mult ca perfectul cu haben -f. Această regulă se aplică şi la perfectul şi mai mult ca perfectul verbe­ lor : lassen.

MORPHOLOGIE 553 ÎMPĂRŢIBEA VERBELOR DUPĂ CONJUGARE Infinitivul. schallen Nu transformă pe e în i(e) : gehen. Caracteristicile secundare: a) persoanele a Ii-a şi a III-a singular. pflegen. weben.äu e ' ^ ^ ^i Indicativul pers. bewegen. indicativ >o -> ö\ conjunct. indicati­ vul prezent : a ->.du trägst -i' du läufst —> du siehst ~• du gibst Nu transformă pe a — ä : hauen.> ä i imperf. heben. Caracteristicile principale: schreiben schrieb geschrieben geschrieben versprechen versprach versprochen versprochen a) Ablaut la imperfect şi de multe ori la participiul perfect: b) desinenţa -en la partici­ piul perfect : B.gelitten ziehen — zog — gezogen - . i a . schaffen. genesen.ä au -*. a Ii-a ->. I ich trage ich laufe ich sehe ich gebe prezent pers.ich höbe — ick führe leiden — litt — . stehen. > u -» ü' c) alternanţe consonantice la unele verbe : Imperfectul Indicativ : ich kam ich hob ich fuhr Imperfectul Conjunctiv : —• ich käme ~ . b) conjunctivul imperfect : imperf. 99 imperfectul şi participiul perfect: formele de bază ale verbelor VERBELE TARI (Die starken Verben) A.

Verbele auxiliare de timp C.(e)t la participiul perfect: gelernt. Verbele: Infinitiv kennen brennen rennen nennen senden wenden bringen denken VERBELE NEREGULATE (Die unregelmäßigen Verben) Indicativul imperfect kannte brannte rannte nannte fsandte (sendete (wandte {wendete brachte dachte Conjunctivul imperfect kennte brennte rennte nennte sendete wendete brächte dächte Participiul perfect gekannt gebrannt gerannt genannt fgesandt (gesendet /gewandt \ gewendet gebracht gedacht B. 97) + wissen (ich weiß). 95) verbele modale (schema nr. Conjunctivul imperfect ginge stände (stünde) täte Participiul perfect gegangen gestanden getan . Verbele preterito-prezente: D. ich ordnete b) desinenţa -(e)te la imperfect: desinenţa .554 GRAMMATIK 100 V E R B E L E SLABE • • (Die schwachen Verben) Caracteristicile verbelor slabe: a) nu schimb ă vocala radicală : lernen — lernte — gelernt ordnen — ordnete — geordnet ich lernte. wußte. Verbele: Infinitiv gehen stehen tun Indicativul imperfect ging stand tat (vezi schema nr. gewußt. geordnet c) 101 A.

MORPHOLOGIE 555 102 FORMAREA TIMPURILOR INDICATIVUL 1 (Der Indikativ) Verbe tari Pers. pag. .participiul perfect sein Indicativul prezent werden + infinitivul prezent Indicativul prezent werden + infinitivul perfect Vezi: Exemple de conjugare. 564. II şi III : a -> ä au -> au e ->i(e) Verbe slabe Vocala radicală nu se schimbă Prezent (Präsens) ich du er wir ihr sie -e -(e)st -(e)t -en -(e)t -en Verbe tari Imperfect (Imperfekt) ich du er wir ihr sie -(e)st -en -(e)t -en ich du er wir ihr sie Verbe slabe -(e)te -(e)test -(e)te -(e)ten -(e)tet -(e)ten Vocala radicală nu se schimbă Ab­ laut Perfect (Perfekt) Mai mult ca perfect (Plusquam­ perfekt) Viitorul I (I. Futurum) Viitorul II (IL Futurum) 1 Verbe tari si slabe Indicativul prezent haben + participiul perfect sein Indicativul imperfect : \.

Verbele a căror rădăcină se termină în -s.556 GRAMMATIK 102 Observaţii. O b s e r v a ţ i e . -z. Verbele tari. Verbul sein nu are desinenţă la pers. -tm (atmen) intercalează un e între rădăcină şi desinenţă la indicativ prezent. -ffn (öitnen). Verbele tari. -x au la prezent. 2. -t (antworten). I şi a III-a singular : ich sei. Verbele slabe a căror rădăcină se termină în -d (reden). a căror rădăcină se termină in -t şi -d pot intercala vocala e la per­ soana a Ii-a singular imperfect şi trebuie s-o intercaleze la persoana a Ii-a plural imperfect : du hielt(e)st du betrat(e)st ihr hieltet ihr betratet 5. persoana a Ii-a singular numai desinenţa . -gn (begegnen). -din (wiAmen). -ehn (rechnen). Toate verbele tari. care la persoana a Ii-a şi a IlI-a singular au Umlaut sau alternanţa e -*• i(e) şi a căror rădăcină se termină în t nu intercalează vocala e la persoana a Ii-a singular şi nu au desinenţă la persoana a III-a singular p r e z e n t : du hältst du betrittst er hält er betritt Nici verbul (ein)laden nu intercalează vocala e ich lade (ein) du lädst (ein) er lädt (ein) 4. er sei. -ß. pers. + desinenţele conjuncti­ vului. precum şi la toate persoanele indicativului imperfect.t : da grüßt. a Ii-a şi a IlI-a singular şi persoana a Ii-a plural. -tz. -ss. 3. 1. a căror rădăcină se termină în -s sau -ß trebuie să intercaleze vocala e la persoana a Ii-a singular imperfect şi o pot intercala la persoana a Ii-a plural imperfect: du lasest du verließest ihr las(e)t ihr verließ(e)t i 103 CONJUNCTIVUL (Der Konjunktiv) Verbe tari Rădăcina verbului Prezent Verbe slabe ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en. Nu are loc nici o alternanţă vocalică. Rădăcina verbului + desinenţele conjuncti­ vului. . -An (orAnen).

. ci o formă perifrastică a conjunc­ tivului. = Conjunctivul imperf.MORPHOLOGIE 557 Verbe tari Indicativul imperfect ( + Umlaut) + desinenţele conjunctivului ich du er wir ihr sie -e -est -e -en -et -en Verbe slabe Conjunctivul im­ perfect = indi­ cativul imperfect Imperfect 1 1 Verbe tari şi slabe Perfect _ . = Conjunctivul imperf.. werden -f. Condiţionalul prez. .participiul perfect sein Mai mult ca perfectul Conjunctivul imperfect :— + participiul perfect sein 1 Viitorul I Conjunctivul prezent werden + infinitivul prezent Viitorul II Conjunctivul prezent werden -\. Condiţionalul perf.infinitivul perfect 104 CONDIŢIONALUL (Der Konditionalis — Die Bedingungsform) Condiţionalul nu este un mod.... Conjunctivul prezent — : (. haben . werden + infinitivul perf.infinitivul prez.

ci în felul următor : Infinitivul pers. was du nicht kennst! soll zu mir kommen! — prin indicativul prezent activ — prin indicativul viitor : — prin infinitivul prezent activ : — prin participiul perfect: — prin verbe modale : — prin adverbe : Her mit dem Doktor! . Un ordin. ob du etwas spielen kannst.j ral) = prezentul formei de politeţe cu inversiune: Sie fragen -* Fragen Sie! • Verbele haben.558 GRAMMATIK 105 IMPERATIVUL (Der Imperativ — Die Befehlsform) Persoana a II-a singular = persoana a II-a singular prezent. un Îndemn. a II-a sing. fără desinenţa -st du fragst -» frag! şi fără pronume: du antwortest ~» antworte! a şi au din rădăcină nu formează du trägst -> trag! Umlaut la imperativ: Persoana a II-a plural = persoana I a II-a plural prezent. werden. fără pronume: I ihr fragt -> fragt! • Forma de politeţe (singular şi piu. pers. un sfat nu se exprimă numai prin imperativ. wissen nu formează imperativul după regu­ lile de mai sus. a II-a plural forma de politeţe haben habe! habt 1 sein sei! seid! werden werde! werdet! wissen wisse! wißt! haben Sie! seien Sie! werden Sie! wissen Sie! O b s e r v a ţ i e . sein. ci şi — prin conjunctivul p r e z e n t : Man werfe noch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Ero­ berung des Kosmos! Du kommst sofort her! Du wirst aber sofort herkommen! Einstelgen! Aufgepaßt! Wir auch noch Ilias wollen einmal sehen.

La perfect şi mai mult ca perfect. 109. Diateza pasivă a stării exprimă starea subiectului ca rezultat al unei anumite acţiuni: Das Fenster ist geöffnet = Fereastra este deschisă. infinitivul putînd fi întrebuinţat şi ca substantiv (vezi schema nr. laufen 1 Prin forme nominale ale verbului se înţeleg infinitivul şi participiul. participiul geworden pierde augmentul ge. FORMELE NOMINALE ALE VERBULUI1 (Die Nominalformen des Verbs) 107 INFINITIVUL (Der Infinitiv — Die Nennform) Activ Pasiv Prezent Participiul perfect al verbului de conjugat + werden gefragt werden rădăcina verbului + -en sau fragen. / prin diateza pasivă : (Der Kleine wird gelobt = Copilul este Diateza pasivă se traduce lăudat) prin pasivul reflexiv: (DieVorlesung wird in diesem Saal gehal­ ten = Prelegerea se ţine în această sală) Uneori diateza pasivă = sein (la timpul corespunzător) + participiul perfect (diateza pasivă a stării). 562). pag. El este întrebat. 110. Cînd o propoziţie în care pronumele man este subiect este trecută la diateza pasivă. — Dieses Warenhaus wird um 7 Uhr geöffnet. spre deosebire de : Das Fenster wird geöffnet = Fereastra se deschide. Sie wird gefragt. 561). . man se suprimă : Man öffnet dieses Warenhaus um 7 Uhr. iar participiul şi ca adjectiv şi substantiv (vezi schema nr. Acestea nu sînt con­ siderate — în limba germană — moduri pentru că pot avea şi flexiune nominală. pag. Ea este întrebată.MORPHOLOGIE 559 106 DIATEZA PASIVĂ (Das Passiv) Diateza pasivă = werden (la timpul corespunzător) + participiul per­ fect al verbului de conjugat: Ich werde (wurde) gefragt etc.: Ich bin gefragt worden. O b s e r v a ţ i e . Participiul perfect al verbului de conjugat este invariabil: Er wird gefragt. regeln.

Participiul prezent: fahren + d -> fahrend regeln -\.se intercalează între particulă şi verb. La aceste verbe. adică : a) verbele compuse cu particule in­ separabile: b) verbele în -ieren: ] tragen — getragen einsteigen — eingestiegen zerbrechen — zerbrochen erzählen — erzählt studieren — studiert .îl for­ mează verbele neaccentuate pe pri­ ma silabă.îl for­ mează toate verbele accentuate la infinitiv prezent pe prima silabă. ge.-en 2) verbe slabe = (ge) + rădăcina verbului + -(e)t Participiul perfect cu ge. adică : a) verbele simple b) verbele compuse cu particulă separabilă.560 GRAMMATIK Perfect participiul perfect + haben sein gefragt haben gelaufen sein geworden sein participiul perfect al verbului de conjugat + worden sein ( = gewor­ den sein = infinitiv perfect de la werden) gefragt worden sein 108 PARTICIPIUL (Das Partizip — Das Mittelwort) A. Participiul perfect fără ge. Participiul perfect: 1) verbe tari = (ge) + rădăcina verbului ( + Ablaut) -\.d -> regelni fahren — gefahren zerbrechen — zerbrochen lernen —• gelernt rechnen — gerechnet erzählen — erzählt Infinitiv -f d B.

unmöglich. heißen ( = be­ Der Kleine nahm Spielsachen. Substantivizarea infinitivului Infinitivul prezent activ poate fi substantivizat: lernen ( = a învăţa) -»• das Lernen ( = învăţarea) Infinitivul substantivizat este de genul neutru şi exprimă o acţiune în desfăşurare. Der Junge half dem Alten den Koffer tragen. fără zu a) după verbele modale : Er soll einen Artikel schreiben. Könnt teţi Was ( = ( = 11 ihr heute kommen? ( = Pu­ veni astăzi?) hatten Sie vorzubereiten? Ce aţi avut de pregătit?) 36—Limba germană . gewohnt: Es war mir unmöglich hinzu­ gehen. Gelegenheit. unangenehm. lernen. de exemplu: Möglichkeit. c) după adjective sau participii. fühlen e t a j : Ich sehe ihn kommen. Lust.. atît cel cu zu cît şi cel fără zu se traduce : 1) de obicei prin conjunctivul pre­ Er muß kommen ( — El trebuie zent sau perfect: să vină)... Absicht. statt.. Zeit: Wir haben die Möglichkeit zu studieren. b) după toate acele substantive pe lîngă care poate sta un atribut verbal.zu: lehren. 2) prin gerunziu. bleiben. b) după verbele care exprimă per­ cepţii senzoriale (sehen.zu. um . leicht. după verbele care exprimă percepţii senzoriale : 3) rareori prin infinitiv : 4) rareori prin supin : Ich höre ihn kommen aud venind). hören. Er muß gekommen sein ( = E 1 trebuie să fi venit).. c) după verbele mişcării : Gehst du das Buch kaufen? d) în construcţiile infinitivale cu d) după verbele helfen. Traducerea infinitivului Infinitivul. ohne ..MORPHOLOGIE 561 109 întrebuinţarea infinitivului cu zu a) după majoritatea verbelor : Es beginnt zu regnen. angenehm. Wunsch. nelimitată. zu. c a : möglich. fehlen) : um sie der Frau zu geben.

. mai mult ca perfectului şi a diatezei pasive : ich habe (hatte) gefragt.. precedat de Participiul perfect al verbelor in­ prepoziţia zu are sens pasiv şi tranzitive are sens activ: exprimă o necesitate: das zu die eben angekommenen Freun­ lesende Buch ( = das Buch.. die gegründet wurde) Participiul prezent. .110 întrebuinţarea participiului perfect prezent a) adjectival: die lebende Biblio­ die schön eingerichteten Studen­ thek tenheime b) adverbial: Er erwiderte la­ Er spricht ausgezeichnet. das de . ein ausgezeichnet gelehrter Mann Das Wasser war kochend heiß.. .) Traducerea participiului Participiul prezent se traduce: Participiul perfect se traduce. die eben gelesen werden soll) angekommen sind.) ( = die Lehranstalt... chend. de obicei: a) printr-o propoziţie relativă : die a') prin participiu : die geschaffenen Bedingun­ spielenden Kinder = copiii gen = condiţiile create care se joacă dar şi b) printr-un adjectiv sau parti­ b') prin propoziţii relative : die angekommenen Freunde cipiu : = prietenii care au sosit ein glänzender Organisator = un organizator strălucit .. Declinarea participiului Participiile întrebuinţate ca adjective (a) şi ca substantive (c) se declină ca adjectivele atributive. Participiile întrebuinţate ca adverbe (b) sînt invariabile. Sensul participiului întrebuinţat atributiv Participiul prezent întrebuinţat Participiul perfect al verbelor tran­ atributiv are sens activ : zitive are sens pasiv : die spielenden Kinder . die spielen. c) substantivizat: der Eeisende der Angestellte Participiul perfect serveşte la formarea perfectului. ich werde gefragt. die gegründete Lehranstalt ( = die Kinder. ( = die Freunde..

Ich rief dich um 5 Uhr an. unter-. wieder-: durchführen — führte durch — durchgeführt ( = a executa) durchleuchten— durchleuchtete — durchleuchtet ( = a radiografia) Uneori acelaşi verb poate fi compus chiar cu aceeaşi particulă atît separabil cît şi inseparabil: übersetzen — übersetzte — übersetzt ( = a traduce) übersetzen — setzte über — übergesetzt ( = a trece peste un rîu) (trennbar ... zu se intercalează între par­ ticulă şi verbul simplu : anzurufen Atît separabile cît şi inseparabile pot fi particulele : durch-. voll-.MORPHOLOGIE 563 c) printr-un gerunziu : die steigende Produktion = producţia crescîndă d) printr-un substantiv : der Reisende = călătorul c') printr-un substantiv : der Angestellte = salariatul 111 VERBELE COMPUSE (Zusammengesetzte Verben) I inseparabil (untrennbar zusammengesetzte Verben) — Particula inseparabilă este neaccentuată : verbul simplu : zählen verbul compus : erzählen separabil zusammengesetzte Verben) — Particula separabilă este ac­ centuată : verbul simplu : rufen verbul compus : anrufen — în propoziţia principală (la pre­ zent.. daß er mich anruft (anrief) Verbele compuse inseparabil — La participiul perfect. ge se formează participiul perfect intercalează între particulă şi fără ge : verbul simplu : erwacht angerufen La infinitivul prepoziţional. wider-. Ruf mich um 5 Uhr a n ! — In propoziţia secundară. um-. imperfect şi imperativ) particula separabilă trece la sfîrşitul propoziţiei: Ich rufe dich um 5 Uhr an. parti­ cula nu se desparte de verb : . über-.

Particula wieder ( = a repc ta).564 GRAMMATIK 112 Particulele inseparabile şi se )arabile Inseparabile beempentergemißverzerAüt inseparabile cit şi separabile durchhinterüberumuntervollwiderwieder Separabile Toate celelalte parti­ cule sînt separabile. 0 b s e r v a ţ i e. am fugit) du liefst er lief wir liefen ihr lieft sie liefen ich liefe (aş fugi) du er wir ihr sie liefest liefe liefen liefet liefen ich fragte (întrebam. este inseparabilă numai în 1 verbul wiederholen 113 EXEMPLE DE CONJUGARE DIATEZA ACTIVĂ Verb e Indicativ Pre­ zent ich laufe (fug) du läufst er läuft wir laufen ihr lauft sie laufen tari Conjunctiv Verbe Indicativ ich frage (întreb) du fragst er fragt wir fragen ihr fragt sie fragen slabe Conjunctiv ich frage [(să) întreb] du fragest er frage wir fragen ihr fraget sie fragen ich laufe [(să) fug] du laufest er laufe wir laufen ihr laufet sie laufen Im­ per­ fect ich lief (fugeam. fugii. (aş întreba) întrebai. am întrebat) du fragtest er fragte wir fragten ihr fragtet sie fragten .

ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du werdest ge­ laufen sein er werde gelau­ fen sein etc. Indicativ ich habe ge­ fragt (am întrebat) du hast gefragt er hat gefragt etc. . ich hatte ge­ fragt (întrebasem) du hattest ge­ fragt er hatte ge­ fragt etc. Vii­ tor II ich werde ge­ laufen sein (voi fi fugit) du wirst ge­ laufen sein er wird gelaufen sein etc.MORPHOLOGIE 565 DIATEZA ACTIVĂ Verbe tari Verbe slabe Per­ fect Indicativ ich bin ge­ laufen (am fugit) du bist ge­ laufen er ist gelaufen etc. Conjunctiv ich habe gefragt (am întrebat. ich werde fragen (voi întreba) du wirst fragen er wird fragen etc. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du wirst gefragt haben er wird gefragt haben etc. Vii­ tor I ich werde fragen (voi întreba) du werdest fragen er werde fragen etc. ich hätte gefragt (aş fi întrebat) du hättest ge­ fragt er hätte gefragt etc. ich werde ge­ fragt haben (voi fi întrebat) du werdest gefragt haben er werde ge­ fragt haben etc. Mai mult ca per­ fect ich war ge­ ich wäre gelau­ laufen fen (fugisem) (aş fi fugit) du warst ge­ du wärest ge­ laufen laufen er war gelaufen er wäre ge­ laufen etc. Conjunctiv ich sei gelaufen (am fugit. să fi întrebat) du habest ge­ fragt er habe gefragt etc. etc. etc. ich werde laufen ich werde (voi fugi) laufen (voi fugi) du wirst du werdest laufen laufen er wird laufen er werde laufen etc. să fi fugit) du sei(e)st ge­ laufen er sei gelaufen etc.

Perfect ich bin gefragt ich sei gefragt worden worden (am fost între­ (să fi fost.566 GRAMMATIK Condiţionalul Prezent ich würde laufen (aş fugi) du würdest laufen er würde laufen wir würden laufen ihr würdet laufen sie würden laufen Perfect ich würde gelaufen sein (aş fi fugit) du würdest gelaufen sein er würde gelaufen sein wir würden gelaufen sein ihr würdet gelaufen sein sie würden gelaufen sein Prezent ich würde fragen (aş întreba) du würdest fragen er würde fragen wir würden fra­ gen ihr würdet fra­ gen sie würden fra­ gen Perfect ich würde gefragt haben (aş fi întrebat) du würdest gefragt haben er würde gefragt haben wir würden gefragt haben ihr würdet gefragt haben sie würden gefragt haben Imperativ lauf! (fugi!) lauft! laufen Sie! frag! (întreabă!) fragt! fragen Sie! DIATEZA PASIVĂ Conjunctiv Prezent ich werde gefragt ich werde ge­ fragt (sînt între­ bat. sînt întrebat. etc. fui în­ trebat. -ă) du wirst gefragt du werdest gefragt etc. etc. -ă) am fost întrebat. -ă) trebat. Indicativ . Indicativ Conjunctiv Imperfect ich wurde ich würde gefragt gefragt (aş fi între­ (eram. -ă) du wurdest du würdest gefragt gefragt etc. du wärest ge­ fragt worden etc. am bat. etc. bat. -ă) (să fiu între­ bat. -ă) du warst ge­ fragt worden etc. -ă) fost. Mai mult ca perfect ich war gefragt ich wäre gefragt worden worden i (fusesem în(aş fi fost întrebat. -ă) du bist gefragt du sei(e)st ge­ worden fragt worden etc. -ă.

Conjunctiv I Ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. Imperativul sei (werde) gefragt! seid (werdet) gefragt! (fii întrebat. Condiţionalul Prezent Perfect ich würde gefragt werden ich würde gefragt worden sein (as fi întrebat. Indicativ Conjunctiv Viitorul II ich werde ge­ ich werde ge­ fragt worden fragt worden sein sein (voi fi fost (voi fi fost întrebat. întrebînd) Perfect gelaufen (fugit. -ă) du wirst ge­ fragt werden etc. -ă) (aş fi fost întrebat. -ă) du würdest gefragt werden du würdest gefragt worden sein etc. -e) seien Sie (werden Sie) gefragt! (fiţi întrebat. -ă) du wirst ge­ du werdest fragt worden gefragt wor­ sein den sein etc. întrebată) Pasiv gefragt werden (a fi întrebat) gefragt worden sein (a fi fost întrebat) . etc. -ă) (fiţi întrebaţi. -ă) întrebat. -ă) F O R M E L E NOMINALE Infinitivul Activ Prezent Perfect laufen (a fugi) gelaufen sein (a fi fugit) fragen (a întreba) gefragt haben (a fi întrebat) Participiul Prezent laufend (care fuge. -ă) du werdest gefragt wer­ den etc. etc.MORPHOLOGIE 567 Indicativ Viitorul ich werde ge­ fragt werden (voi fi între­ bat. -ă) gefragt (întrebat. fugind) fragend (care întreabă.

ich hatte mir gemerkt du hattest dir gemerkt etc. ich hätte mich gefreut du hättest dich gefreut etc. ich habe mir gemerkt du habest dir gemerkt etc. ich habe mich gefreut du habest dich gefreut etc. ich hätte mir gemerkt du hättest dir gemerkt etc.IT4 VERBELE REFLEXIVE (Reflexive Verben) Indicativ Prezent ich du er wir ihr sie Sie freue freust freut freuen freut freuen freuen mich dich sich uns euch sich sich ich merke du merkst er merkt wir merken ihr merkt sie merken Sie merken mir dir sich uns euch sich sich ich freue du freuest er freue wir freuen ihr freuet sie freuen Sie freuen mich dich sich uns euch sich sich ich du er wir ihr sie Sie merke merkest merke merken merket merken merken mir dir sich uns euch sich sich Conjunctiv Imperfect ich freute mich du freutest dich er freute sich wir freuten uns ihr freutet euch sie freuten sich Sie freuten sich ich merkte mir du merktest dir er merkte sich wir merkten uns ihr merktet euch sie merkten sich Sie merkten sich Perfect ich habe mich gefreut du hast dich gefreut etc. Identic cu imperfectul indicativ Mai mult ca perfect ich hatte mich gefreut du hattest dich gefreut etc. . ich habe mir gemerkt du hast dir gemerkt etc.

ADVERBUL (Das Adverb — Das Umstandswort) 115 întrebările : wo? (stare pe loc) hier (da) dort hinten vorn drinnen draußen hinein hinauf i ADVERBELE DE LOC (Die Ortsadverb] en) = = = = = = aici acolo mapoi înainte înăuntru afară etc. etc. II ich werde mir gemerkt haben du werdest dir gemerkt haben etc. ich werde mir ich werde mich gemerkt haben gefreut haben du wirst dir du werdest dich gemerkt haben gefreut haben etc. La forma de politeţe pronumele reflexiv se scrie cu iniţială şi nu cu iniţială mare. O b s e r v a ţ i e . Imperativul freu dich! freut euch! freuen Sie sich! merk dir! merkt euch! merken Sie sich! mică. ca pronumele de politeţe personal şi posesiv. oben unten überall nirgends links rechts = = = = = = sus jos pretutindeni nicăieri la stînga la dreapta wohin ? (mişcare) — herein •— herauf etc. hinaus — heraus hinunter — herunter .MORPHOLOGIE 569 Viitorul I ich werde mich freuen du wirst dich freuen etc. Viitorul ich werde mich gefreut haben du wirst dich gefreut haben etc. ich werde mich freuen du werdest dich freuen etc. ich werde mir merken du werdest dir merken etc. ich werde mir merken du wirst dir merken etc.

ADVERBELE DE TIMP (Die Zeitadverbien) heute = astăzi. = = = = = = foarte extrem de în zadar numai. niemals = niciodată. ewig = veşnic lange = mult timp. jährlich = anual etc. seit langem — de mult immer = totdeauna. gewöhnlich = de obicei selten = rareori. seit wann? wie lange? wie olt? 117 Întrebările : wie? III. zuerst = mai întîi endlich. jetzt = acum nie. schließlich = în sfîrşit. ADVERBELE DE MOD (Die Adverbien der Art und Weise) gern so umsonst zusammen viel fast überaus = = = = = = = cu plăcere sehr asa äußerst degeaba vergebens împreună nur mult wenig aproape kaum peste măsură etc. erst = abia seither. Adverbe sînt şi cuvintele interogat Lve : wo ? = unde? wohin ? = încotro ? woher ? = de unde? 116 Întrebările : wann? II. doar puţin de-abia . manchmal = uneori stündlich = la fiecare oră. seitdem = de atunci. immer = totdeauna damals = pe atunci. Adverbul her şi compusele lui exprimă direcţia spre acela care vorbeşte. täglich = zilnic wöchentlich = săptămînal. stundenlang = ore întregi tagelang = zile întregi. stets = mereu häufig = adesea. früh = devreme spät = tîrziu.570 GRAMMATIK aufwärts abwärts = în sus = în jos vorwärts = înainte rückwärts = înapoi Adverbul hin şi compusele lui exprimă direcţia de la cel care vorbeşte.

MORPHOLOGIE 571 auf welche Weise? schwerlich = hoffentlich = sichtlich = teilweise = zufälligerweise = glücklicherweise = etc. cu greu sper. weswegen?) IV.. altminteri gleichwohl = cu toate acestea etc. dazu = în acest scop wozu? 119 COMPARAŢIA ADVERBELOR (Die Steigerung der Adverbien) Comparaţia adverbelor este identică cu comparaţia (vezi schemele nr. ADVERBELE DE CAUZĂ ŞI DE SCOP (Di«! Adverbien des Grundes und des Zwecks) darum \ daher . dm aceasta cauza deswegen) andernfalls = în caz contrar. 53). numai că la superlativ se întrebuinţează doar forma : am .. . 52. deshalb i aceea. să sperăm vizibil parţial întîmplător din fericire 118 întrebările : warum ? (weshalb.. -sten Comparaţia neregulată a adverbelor Pozitiv oft gern bald Comparativ öfter (häufiger) lieber eher Superlativ am häufigsten am liebsten am ehesten adjectivelor .

) X . daran Woran denkst du? ( = La ce te gindeşti?) dar : An wen denkst du? ( = La cine te gîndeşti?) leb denke daran. damit. ( = Mă gîndesc la aceasta — la o anu­ mită chestiune.) Adverbele pronominale interogative sau relative se întrebuinţează în locul pronumelui was precedat de prepo­ ziţie. se referă în general la lucruri sau la substantive abstracte şi nu Ia persoane. daran = la acesta (aceasta etc. \ wo(r) + prepoziţie. woran da(r) -f prepoziţie.572 Ö8.) damit — cu acesta (aceasta etc. ( = Mă gîndesc la el. Ich denke daran. cît şi cele de­ monstrative.AMMATIK ADVERBE PRONOMINALE (Die Pronominaladverbien) 120 Adverbe pronominale relative Adverbe pronominale interogative Adverbe pronominale demonstrative: Adverbele pronominale. » Se formează din : wo + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie + pronume Adverbele pronominale demonstrative se întrebuinţează în locul pronumelui demonstrativ das (la dativ sau la acuzativ) sau al pronumelui personal de pers.pronume An was denkst du? Woran denkst du? woran = la ce womit = cu ce Ich denke an das. a IlI-a precedat de prepo­ ziţie. / de ex. Se formează din : da + prepoziţia respectivă Se traduc prin : prepoziţie -f. atît cele in­ terogative sau relative.) dar : leb denke an ihn. womit. de ex.

îna­ inte de. de zwischen — între angesichts = în faţa. în termen de jenseits — de partea cealaltă. peste drum de bis = pînă (la) durch — prin entlang — de-a lungul für = pentru gegen = contra. Consoana r se intercalează dacă prepoziţia începe cu o vocală. mulţumită entgegen = (în) contra fern= departe de gegenüber = în fală. la wider = în con­ tra .MORPHOLOGIE 573 Adverbe pronominale interogative şi relative : —an —auf —aus —bei —durch —-für —in wo(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu Adverbe pronominale demonstrative : —an —auf —aus —bei —durch —für —in da(r)— —mit —nach —um —unter —über —von —vor —zu O b s e r v a i i e. inaintea. avînd în vedere anläßlich = cu ocazia ausschließlich = exclusiv außerhalb = afară din. PREPOZIŢIA (Die Präposition — Das Verhältniswort) 121 Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii şi acuzativul an = la. ca ur­ mare inmitten — în mijlocul innerhalb = înăuntrul. la neben = lîngă über = deasupra unter = sub vor = în faţa . în afara. începînd de aus = din außer = afară de bei — la (stare sau acţiune pe loc) dank — datorită. dincolo ab = de (la). pe (o suprafaţă verti­ cală) auf = pe (o su­ prafaţă orizon­ tală). în exterior betreffs = referitor la bezüglich = referitor la diesseits = de partea aceasta einschließlich = inclusiv hinsichtlich = în vederea infolge — din cauza. împotriva ohne = fără um = în j u r u l . faţă de. la hinter = în spa­ tele in = în.

de l a . Wohin gehen sie? Ich wohne dem gegenüber.574 GRAMMATIK Prepoziţii cu genitivul Prepoziţii cu dativul Prepoziţii cu acuzativul Prepoziţii cu dativul şi acuzativul kraft = în puterea. în folosul gemäß = conform cu. gemäß. în ceea ce priveşte întrebuinţarea prepoziţiilor cu dativul şi acuzativul: Verbul care exprimă o stare sau o acţiune pe loc: prepoziţie + dativ (întrebarea wo?) Pe Ungă un complement circumstanţial de prepoziţie + dativ (întrebarea wann?) Verbul care exprimă direcţia unei mişcări: prepoziţie + acuz. se pun de obicei după substantiv : 2. de (temporal) von — d e . după ( = conform). Prepoziţia nach cu sensul de conform. 1. Wann kommt er? Sie gehen in die Stadt.. gegenüber.. bis zu dem Bahnhof. în vir­ tutea längs = de-a lungul mangels = în (din) lipsă de mittels = p r i n . îm­ preună cu seit — din.. precum şi entlang ( + acuzativ). Prepoziţia bis poate sta singură sau pe lîngă o altă prepoziţie. .. Meiner Meinung Cişmigiu nach . . în primul caz cere acuzativul: In al doilea este adverb şi cazul substantivului este determinat de prepoziţie : 4. pe lîngă samt — cu. se pune de cele mai multe ori după substantiv : 3. despre zu = la (mişcare) zuwider = contrar. cu ajutorul oberhalb = deasupra seitens — din partea (an)statt = în locul trotz = în ciuda ungeachtet = neţinînd seamă d e . (întrebarea wohin?) timp: Er wohnt auf dem Land... după mit = cu nach = d u p ă . în spre nächst ~ pe lîngă nebst — împreună cu. Prepoziţiile zuwider. bis nächsten Montag . Wo wohnt er? Er kommt am Montag. entgegen. potrivnic Observaţii. prin während — în timpul wegen = din cauza zugunsten = în favoarea. la. cu t o t (toată) unterhalb = dedesubt unweit = nu departe de vermöge = în virtutea.

pentru ca um.zu — pentru a soweit = în măsura în care obwohl — deşi obgleich = deşi trotzdem = cu toate că so daß = aşa încît statt daß — în loc (ca) să statt .. ori aber = însă. fo­ losite în interiorul unei propoziţii. die Observaţie. darum gehe ich auf die Post.. . d e n n ich will ein Telegramm auf­ geben. cu toate acestea sonst = de altfel Ich will ein Tele­ gramm aufgeben. aufgeben will. u. Es regnete. dar auch = şi. după cum indem = în timp ce (se tra­ duce de obicei doar verbul la gerunziu) damit = ca să. l Post. cu toate acestea trotzdem = totuşi.. întrucît als = cînd. nu influen­ ţează topica. zu = fără a als (ob) = ca şi cum als (wenn) = ca şi cînd Ich gehe auf die Post. ich ging trotz­ dem in die Stadt.MORPHOLOGIE 575 CONJUNCŢIA (Die K o n j u n k t i o n — D a s 122 A. coordonatoare Conjuncţii Bindewort) subordonatoare verbul conjugat locul ultim daß = că ob = dacă weil = fiindcă da = fiindcă. de ase­ menea sondern = ci denn = căci nämlich = adică allein = dar Ich gehe auf die 2 care influenţează asupra topicii: außerdem = afară de aceasta dann = pe urmă darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea dennoch = totuşi. t r o t z ­ dem (dennoch) l ging ich in Stadt. decît wenn = cînd. Con­ juncţiile de mai sus. I care nu influenţează asupra topicii: und = şi oder = sau.. w e i l ich ein Telegramm 1.. ori de cîte ori nachdem = după ce ehe = înainte ca bevor = înainte ca. înainte de a während = în timp ce seitdem = de cînd wie = cum. zu = în loc de a ohne daß = fără (ca) să ohne . ele nemai fiind considerate con­ juncţii ci adverbe: 2 Es regnete.. dacă.

meck! . desto größere Fortschritte machst du. cît şi weder ......576 GRAMMATIK 122 B. mäh ! meck. respectiv un adjectiv la comparativ : Je mehr du lernst. wau ! miau. ci şi sowohl .. desto (um so) = cu cît ..... oder — ori . noch — nici .. Conjuncţii corelative nicht nur . Atît după je cît şi după desto (um so) se pune un adverb. ori je .. sondern auch = rm numai .. nici entweder .. cu atît O b s e r v a ţ i e . 123 (Die ach! ah! aha! hm! oh! INTERJECŢIA Interjektion — Das ei! husch! pfui! o weh! p s t ! st! Empfindungswort) hallo! wau.. als auch = atît . desto propoziţia principală... Je introduce propoziţia secundară. miau ! mäh....

ţie secundară : Er ist Student. comple­ atribut ment corn pi. 1 dezvoltată (Der erweiterte Satz] 1 I părţi principale | + subiect predicat 1 părţi secundare \ . war. printr-un substanţia sau o parte de vorbire substantivizată: Lenchen (Eine Verwandte) pflegte die Kinder.printr-o propozi­ me: tic sau o con. nen unmöglich Freund gewesen einzuschlafen.printr-un infini.er mein bester Es regnet.SINTAXA (Die Syntax — Die Satzlehre) PROPOZIŢIA (Der Satz) 124 1 simplă (Der einfache Satz) părţi principale | subiect predicat Propoziţia . SUBIECTUL (Das Subjekt — Der Satzgegenstand) 125 întrebările : wer? was? Subiectul poate fi exprimat: pnntr-un pronu. strucţie infiniţi. daß rauchen? Es ist dem Klei. circumst. 1SS1 .Es wurde mir Darf man hier vală: offenbar. »7—limba germană — c.

legate prin und. sondern. b). Uneori predicatul verbaX este exprimat printr-o locuţiune verbală : Till Eulenspiej »el machte sieh aus dem Stambe. auch au un subiect comun. Frühstück! b) în construcţiile infinitivale şi participiale (schema nr.5 78 GRAMMATIK Nu există subiect inclus ca în limba română : — Merg la bibliotecă. aber. a Ii-a singular şi plural Komm(t) zum. doch. oder. 159 A. b) Observaţie. I printr-un verb modal + Infinitiv: Kannst du diesen Text ohne Wörterbuch übersetzen? O b s e r v a ţ i e. PREDICATUL [Das Prädikat — Die Satzaussage) 12G verbal Predicatul 1.1 poate fi exprimat: 1 i printr-u n verb predicativ: Marina schrieb ihrem Sohn. a). subiectul se pune doar o singură dată : Der Regisseur stürzte auf die Bühne und\ (ljX-ItefttsMnfr| nannte den Autor des Stückes. . Subiectul se omite : a) în propoziţiile imperative cu verbul la imperativ pers. Ich gehe in die Bibliothek. nominal 127 PREDICATUL VERBAJL (Das verbale Prädikat) i . Dacă două sau mai multe propoziţii coordonate. c) B.

Bukarest wird immer schöner. Sein Wunsch ist. Er wurde. was er sich ge­ wünscht hatte. Deutsch zu studieren. Der Knabe wurde Goethes Liebling. Er heißt wie sein Vater. i) printr-un infinitiv sau prin­ tr-o construcţie infinitivală : j) printr-o propoziţie secun­ dară : . f) printr-un pronume : g) printr-un numeral: h) printr-un adverb : Was ist das? Wir waren zu dritt. es) ist aufmerksam. Zwei Jahre sind vorbei. seit­ dem ich ihn nicht gesehen habe.SYNTAX 579 128 PREDICATUL NOMINAL (Das nominale Prädikat) I copula + nume predicativ (Das Prädikativum Prädikatsnomen) Das (Die Kopula — Das Satzband) (de obicei sein sau werden) Er ist Student. Numele predicativ poate fi exprimat: a) printr-un substantiv la nominativ: b) printr-un substantiv la genitiv (rareori) : c) printr-o construcţie prepo­ ziţională : d) printr-un substantiv sau pronume precedat de o con­ juncţie comparativă: e) printr-un adjectiv : O b s e r v a ţ i e . Wir sind guter Laune. E r (sie. Numele predicativ exprimat printr-un adjectiv este de obicei invariabil: Das ist ein neues Wohnviertel. Diese Statue ist aus Marmor.

.. den du heute bekom­ men hast ? . Die Antwort auf die Frage. e) o propoziţie secundară propoziţia atributivă (der Attributsatz) Ist das der Brief.. Gehen Sie zu meinem Nachbar. dem Bärenwirt! — Der Komponist Zelter c) — adverbe fără prepoziţie — adverbe cu prepoziţie atributul adverbial (das adverbiale Attribut) Wer wohnt in dem Hause dort? Hast du die Zeitung von heute? d) infinitivul cu zu atributul verbal (das verbale Attribut) Wir haben die Möglichkeit zu lernen..580 GRAMMATIK ATRIBUTUL (Das Attribut — Die Beifügung) 129 întrebări: was für ein? welcher? wieviel? wessen? Atributul poate fi exprimat prin : a) adjective sau cuvinte între­ buinţate ca adjective das goldene Äpfelchen vor sechs Tagen b) — Substantive la genitiv (atributul genitival) — Substantive cu prepoziţie (atributul prepoziţional) —• substantive in acelaşi caz cu substantivul determinat (apoziţia) atributul adjectival (das adjektivische Attribut) atributul substantival (das substantivische Attribut) Ein Regisseur dieses Volkstheaters.

sahen den Jungen . . Goethe) — Ein Mädchen.. în special dacă este expri­ mat printr-un nume pro­ priu la genitiv : Schillers Bescheidenheit. 2) atributul substantival. uneori.. Schiller) b) prepoziţional: Die Lehranstalt von Sf.. 2) atributul adverbial (ăe obicei): Wir wohnen in jenem Wohn­ block dort.. 3) atributul verbal: Wir haben die Absicht. înaintea sau tn urma substantivului determinat: — Meine Mutter hat manch gülden Gewand (J. schön und wun­ derbar ..SYNTAX 58 î 130 LOCÜL ATRIBUTULUI 1 înaintea substantivului determinat : 1) atributul adjectival der tieîe Eindruck 1 i în urma substantivului determinat: 1) atributul substantival a) genitival: Der Mittelpunkt der Kul­ tur . în limbaj poe­ tic. ein ausgesprochenes Volks­ theater . . . O b s e r v a ţ i e . (Fr. 4) propoziţia atributivă: Die Leute aber.. neacordat.. W. Deutsch zu studieren. atributul adjectival stă.. Sava c) apozüia (de obicei): Das Ernst-Drucker-Thea­ ter in Hamburg. laufen. die an den Fenstern vorbeigingen.

b) complementului fără prepoziţie : Ich habe das Buch nicht. . înaintea predicatului: Ich habe dir gesagt. Er fährt noch nicht fort. Du störst mich nicht. — particulei sep arabile : Das Kleid war nicht teuer. b) — complementului prepoziţional (de obicei) : Ich warte nicht auf dich. în propoziţia principală: / \. daß du nicht rauchen sollst. Er kann nicht kommen. o parte de propoziţie Dacă nicht neagă toată propoziţia. — participiului. se pune : I. Er spricht nicht gut Deutsch. c) complementului circumstanţial de timp : Ich schreibe heute nicht. — infinitivului. toată propoziţia B. a) verbului conjugat Du störst nicht. Ich habe noch nicht geantwortet. c) — complementului circumstanţial de loc şi de mod : Er wohnt nicht (hier) in Buka­ rest. înaintea : în urma : IL în propoziţia secundară: a) — numelui predi­ cativ .582 GRAMMATIK 131 Negaţia „nicht" Nicht poate nega : A.

— Nicht ich fahre aufs Land. keine. — Ich fahre nicht aufs Land. Observaţii. ihr Kind solange aufzunehmen. Ich habe keine Feder. daß der Mieter einen Sohn von zwölf Jahren habe. Ich höre ihn kommen. care se pune înaintea substanti­ vului : Ich habe keinen Bleistift. Ich brauche einen Bleistift.SYNTAX 583 B. sondern seinen Bruder gesehen. kein. keine. Zur Familie gehörte noch ein wichtiges Mitglied. Pentru negarea unui substantiv precedat de articolul nehotărît sau neprecedat de nici un fel de articol. se întrebuinţează kein. a) printr-un substantiv — fără prepoziţie : — cu prepoziţie: b) printr-un pronume — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: c) printr-un infinitiv sau printr-o construcţie infiniţivală: d) printr-o propoziţie secundară: . Pentru negarea pronumelui einer. Hast du einen ? Leider habe ich keinen. sondern ans Meer. 2. COMPLEMENTUL (Das Objekt — Die Ergänzung) 132 Complementul poate fi exprimat: Die Menge erreichte den Hörsaal. eines se întrebuinţează keiner. Sie hat mich gebeten. sondern mein Bruder. atunci se pune înaintea cuvîntului pe care vrem să-1 negăm : — Ich habe nicht ihn. Ich warte auf ihn. Dacă nicht neagă o parte de propoziţie. Ich erwarte ihn. keines. Die Villard erzählte. 1. eine.

pag. 622-630) Ich warte auf ihn. 616. (vezi verbele şi adjectivele prepoziţionale.584 GRAMMATIK 133 FELURILE COMPLEMENTULUI a) la genitiv (Genitivobjekt) întrebarea : wessen? (vezi verbele şi adjectivele cu genitivul. . d) prepoziţional (Präpositional­ objekt) întrebările : auf wen? worauf? an wen? woran? etc. 621. Ich warte auf eine Antwort. 620) So gefiel es dem Publikum c) la acuzativ (Akkusativobjekt) întrebările: wen? was? (vezi verbele şi adjectivele cu acuzativul. b) la dativ (Dativobjekt) întrebarea : wem ? (vezi verbele si adjectivele ou dativul. e) infinitival (Infinitivobjekt) întrebarea : was ? Man fühlt den Frühling nahen. pag. 618. pag. 622) Er erfreute sich eines großen An­ sehens. Ich habe Geschirr zerbrechen hören. pag. 617) Sie kennt dich. Ich versuchte sie anzurufen.

COMPLEMENTUL CIRCUMSTANpAL (Das Adverbiale — Die Umstandsbestimmung) 135 Complementul circumstanţial poate fi exprimat: Er kam eines Tages zu mir. Willst du zu ihm gehen. a) printr-un substantiv — fără prepoziţie la genitiv : la acuzativ : — cu prepoziţie : b) printr-un adverb — fără prepoziţie: — cu prepoziţie: d) printr-o propoziţie secundară: . reg­ nete es.SYNTAX 585- 134 ORDINEA COMPLEMENTELOR IN PROPOZIŢIE Se poate întîmpla ca acelaşi verb să fie determinat complemente: unul la acuzativ şi altul la dativ. Sie blieben einen Tag hier. ohne ihn vorher anzurufen? Als ich nach Hause ging. de două exprimat printr-un pronume stă înaintea complementului la dativ: Der Onkel kauft es dem Neffen (ihm). Seit gestern ist er hier. An einem Nachmittag erhielt Paul Besuch. Heute schneit es. Complementul la acuzativ exprimat printr-un substantiv stă în urma complementului la dativ: Der Onkel kauft dem Neffen (ihm) das Buch.

Ihr krauses Haar glänzte wie Gold. halten. circumst. circumst. derselben Am 26.. circumst.. de cauză (Kausalbestimmung) Întrebările: warum? weshalb? weswegen ? Beide studierten an Universität. circumst. Noch den ganzen Abend wurde davon gesprochen. de timp (Temp or alb estimmung) întrebările : wann? wie lange? seit wann? wie oît? Compl. FRAZA (Der zusammengesetzte Satz) 137 I prin coordonare (Satzverbindung) I propoziţie propoziţie principală + principală (Hauptsatz) (Hauptsatz) i Fraza ! 1 prin subordonare (Satzgefüge) 1 propoziţie propoziţie principală + secundară (Hauptsatz) (Nebensatz) .586 GRAMMATIK 136 FELURILE COMPLEMENTULUI CIRCUMSTANŢIAL Compl. Sie lachten vor Freude. de mod (Modalbestimmung) Întrebările: wie? auf welche Weise? Compl. de loc (Lokalbestimmung) Întrebările: wo? wohin? woher ? Compl. Mai 1789 mußte Schiller seine erste Vorlesung .

denn ich lese abends. sie will ihn ein paar Tage besuchen. 122 şi nr. Meine Augen sind schlechter geworden. dennoch war kein l Platz frei. 142) .. de aseme­ nea sondern = ci denn = căci darum = de aceea deshalb = de aceea deswegen = de aceea trotzdem = totuşi dennoch = totuşi sonst — de altfei dann = pe urmă etc. . ihr Mann ist im Ge­ fangenenlazarett.SYNTAX 587 FRAZA FORMATĂ PRIN COORDONARE (Die Satzverbindung) 138 prin juxtapunere Fraza formată prin coordonare cu ajutorul conjuncţiilor care nu influen­ ţează asupra topicii care influenţea­ ză asupra topicii Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen. 2 (vezi schemele nr. und = şi oder = sau aber — însă auch = şi.. Der Saal faßte vier­ hundert Menschen.

bin.. Anumite propoziţii secundare pot fi prescurtate. 159). das. Wäre das Wetter schön.. wo der Junge sei und was sie für ihn tun könne. cu ajutorul cuvintelor interogative : wo? = unde? woher? = de unde? wohin? = înco­ tro ? unde ? was? = ce? wofür? = pen­ tru ce? etc. was = după ce obwohl = deşi damit = ca să etc. die. das ha­ be mit ihm das Zimmer geteilt. so fände der Ausflug statt. welche. daß Ein Mädchen es im Wagen führt den kleinen Bänke gab. als = cînd welches.. nachdem = wer. dacă subiectul pro­ poziţiei secundare este identic cu subiectul propoziţiei regente (vezi schema nr. als wäre es ein Franzo­ se. mals nicht. rede fran­ zösisch. Ich wußte da­ fällt sie. . was es war.. propoziţie conpropoziţie re­ juncţională: lativă : Wir sahen. weil — fiindcă die.. . pnn juxtapunere: (fără cuvînt introductiv) propoziţie se­ cundară neintro­ dusă (camu­ flată) : Die Villard er­ zählte. wenn = cînd welche. sei hier in die Schule gegan­ gen.. der Deut­ sche habe ein Kind. der ich Da es glatt ist. da = întrucît welcher. propoziţie inte­ rogativă indi­ rectă : Die Meunier fragte..588 GRAMMATIK FRAZA FORMATĂ PRIN SUBORDONARE (Das Satzgefüge) 139 Fraza formată prin subordonare ! cu ajutorul cu ajutorul conjuncţiilor pronumelor re­ subordonatoare : lative : daß = că ob = dacă der. Jungen.

139) 2. möge sie dem Jungen Wäsche bringen. C. falle ich. die wir beim Ein­ steigen bekommen hatten. als mich Stine aus der Schule holt. Am nächsten Tag. după gradul de dependenţă: a) Propoziţia care de­ pinde nemijlocit de propoziţia principală este de gradul I : b) propoziţia secundară. D. după funcţia lor sintactică : Orice parte a propoziţiei (afară de predicatul verbal) poate fi expri­ mată printr-o propoziţie secundară (vezi schemele nr. 139) B. .. este de gradul II. wenn sie sich nicht fürchte. 145—158).. şi aşa mai departe : Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu. propoziţii secundare introduse (eingeleitete Nebensätze) : a) conjuncţionale (Konjunktionalsätze) b) relative (Relativsätze) c) interogative indirecte (Indirekte Fragesätze) (vezi schema nr. propoziţii secundare neintroduse sau camuflate (nicht eingeleitete oder verkappte Nebensätze) (vezi schema nr. după poziţia lor: a) înaintea propoziţiei principale : b) intercalate în propo­ ziţia la care se referă : c) în urma propoziţiei principale : Da es glatt ist. după forma lor: 1. care depinde de o pro­ poziţie de gradul I. ist das erste.SYNTAX ÎMPĂRŢIREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Die Einteilung der Nebensätze) 140 PROPOZIŢIILE SECUNDARE POT FI ÎMPĂRŢITE A. Der Schaffner verlangte von uns die Karten.

. (vezi schema nr. (vezi schemele nr.. Die ersten zwei waren m i t Paul an d e r G a r t e n ­ l a u b e angelangt. E i n e s T a g e s er­ hielt Paul B e s u c h . Spielt er G e i g e ? S o ging alles l a n ­ ge Z e i t g u t .. 142 şi 143) verb conjugat (precedat de partea ne­ conjugabilă a predica­ tului) Ich starrte m e i n e n O n k e l an. Da es dunkel ist.590 GRAMMATIK TOPICA (Die Wortstellung) 141 TOPICA în propoziţia principală în propoziţia secundară ordine directă (Grundstellung) ordine inversă (Umstellung) poziţie finală (Endstellung) subiect — verb conjugat (— c o m p l e ­ m e n t sau cir­ cumstanţial — partea neconjugabilă a predicatului) ( c o m p l e m e n t sau circumstanţial) — verb conjugat — subiect (— c o m ­ plement sau circumstanţial — partea neconjuga­ bilă a predicatului) N a t ü r l i c h erin­ nere ich m i c h . 122) ..

Ich steige hier aus. Gretchen! c') în propoziţiile in­ troduse prin con­ juncţiile coordona­ toare: darum. sagteer mir. Darauf gaben sie sich die Hand. participiul perfect.. des­ halb etc.SYNTAX 591 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ I 142 Verbul conjugat Locul predicatului Numele predicativ. e') în propoziţia inci­ denţă : „Onkel Martin. darum frage ich dich. denn Paul wohnte außerhalb der Stadt. b) în propoziţia inte­ rogativă parţială (adică cu cuvînt interogativ) : Was gibt's denn ? c) in propoziţiile in­ troduse prin: und.."—sagte Otto — „ich möchte diese Aus­ stellung besich­ tigen. aber. (vezi schema nr." locul ultim în toate categoriile de propoziţii principale : Sein Urteil ist sehr streng. oder." d') în propoziţia prin­ cipală precedată de o propoziţie se­ cundară : Als mein Vater kam. denn : Das war nicht schlecht. Sie will ihren Mann besuchen. locul II a) în propoziţia enunţiativă : Der Regisseur sturste auf die Bühne. infinitivul. . 138) : „Ich will es gut machen. Ich habe meine Ku­ sine Alice getroffen. sondern. parti­ cula separabilă locul I a') în propoziţia inte­ rogativă totală (adică fără cuvînt interogativ) : Kennst du die Frau? b') în propoziţia im­ perativă : Verzeih mir.

Dort hält der Zug nicht! b) Topica în propoziţia interogativă parţială (valabil pentru A şi B) Wer fehlt heute? Wem bist du begegnet? c) Topica în propoziţii interoga­ tive totale: Kennst du die Frau? d) Topica In propoziţii impera­ tive : Seien Sie morgen um 7 Uhr früh hierl e) Topica în propoziţiile in­ troduse prin conjuncţiile: da­ rum...592 GRAMMATIK TOPICA ÎN PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ II 143 Locul subiectului A. înaintea verbului conjugat Ordine directă B. . sagte er mir. den­ noch. da­ rum frage ich dich. 122 şi 142) : Ich will es gut machen. în urma verbului conjugat Ordine inversă a) Topica în propoziţia enunţiativă (valabil pentru A şi B) Ein Zug war gerade angezeigt. precedată de o propo­ ziţie secundară: Als mein Vater kam. f) Topica în propoziţia princi­ pală.. deshalb. deswegen.. trotzdem (vezi sche­ mele nr.

daß er hat (wird) kommen wollen. Topica în propoziţia secundară neintrodusă (camuflată) Topica în propoziţia secundară neintrodusă satz) = topica în propoziţia principală. în propoziţiile secundare. Predicatul participiul. daß er sich . daß ihn Eulenspiegel be­ trogen hatte.. 2. daß daß daß daß er er er er verbul conjugat în locul ultim heute kommt? gekommen ist? kommen muß? krank ist? Observaţii 1. stă imediat după conjuncţie: Es fiel der Mutter ein. B. Die Leute. der Knabe habe Vertrauen zu ihr. du. care con­ ţin un infinitiv dublu. — imediat după pronume. 38—Limba germană — c. du. die an den Fenstern vor­ beigingen.593 TOPICA ÎN PROPOZIŢIA SECUNDARĂ 144 A. verbul conjugat (haben sau werden) stă înaintea primului infinitiv: Du weißt. hätte er sich mit mir so viel abgegeben? 2 1 c) Er t a t so. în propoziţiile secundare. Topica în propoziţia secundară introdusă Subiectul a) exprimat printr-un substantiv stă : — imediat după conjuncţie.. du. als wäre er sein Kamerad gewesen. dacă în propoziţie este un pronume : Der Spitalmeister merkte. infinitivul sau numele pre­ dicativ în locul | penultim Weißt Weißt Weißt Weißt du. daß Laco eine Apfelsine essen wollte.. adică particula nu se mai se­ pară de verb. eine Apfelsine gewünscht hatte. b) Wäre ich für ihn ein hoffnungsloser Fall gewesen.. 1881 . verbele cu particulă separabilă devin insepara­ bile. dacă în propoziţie nu este nici un pronume : Es fiel der Mutter ein. b) exprimat printr-un pronume. 1 2 1 2 (verkappter Neben­ a) Die Villard erzählte.

72) . dem ich begegnete. die Du Dir gewünscht hattest. Der Kollege. (v<. rogative : c) Propoziţiile subiective apar rareori neintroduse. Dacă propoziţia principală este urmată de propoziţia subiec­ tivă. propoziţia principală începe de obicei cu pronumele es (vezi exemplul de la pct. 146 PROPOZIŢIA PREDICATIVĂ (Der Prädikativsatz — Der Aussagesatz) Der Junge wurde. ist Bukarester. dessen Arbeit ich gerade lese. was er sich gewünscht hatte. soll zu b) prin pronume relative sau inte­ Hause bleiben. O b s e r v a ţ i e . Es wurde mir offenbar. 71. welches? Propoziţia atributivă apare de obicei ca propoziţie relativă: Gazul pronumelui relativ este de­ terminat de funcţia sintactică pe care o îndeplineşte în propoziţia secundară: Ich habe Dir eines der goldenen Äpfelchen schicken wollen.zi şi schemele nr. Propoziţia predicativă se intro­ duce de obicei prin pronume re­ lative : 147 PROPOZIŢIA ATRIBUTIVĂ (Der Attributsatz — Der Beifügesatz) întrebări: was für ein? welcher. 70. Der Kollege.594 GRAMMATIK PROPOZIŢIILE SECUNDARE DUPĂ ÎNŢELES 145 PROPOZIŢIA SUBIECTIVĂ (Der Subjektsatz — Der Gegenstandssatz) Întrebări: wer? was? Propoziţiile subiective se introduc: a) prin conjuncţiile daß ( = că). ging in die Bibliothek. welche. Wer nicht pünktlich ist. daß ich ob ( = dacă) : meinen besten Freund verloren hatte. a).

woher ( = de unde). PROPOZIŢIILE CIRCUMSTANŢIALE (Die Adverbialsätze — Die Umstandssätze) 149 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ D E LOC (Der Lokalsatz — Der Ortssatz) întrebări: wo? wohin? woher? Propoziţiile circumstanţiale de loc Ich fand das Buch. wohin ( = în­ cotro. hingelegt hattest. er sei krank. Er sagte mir. was ich dir sage. wo du es se introduc prin : wo ( = unde). Ich weiß nicht. Du sollst niemandem verraten. ob (— dacă): b) prin pronume şi adverbe re­ lative şi interogative: Propoziţiile completive apar şi ca propoziţii neintroduse (verkappte Nebensätze) : Du wirst sehen. daß alle das Spital verlassen. . wo er wohnt.SYNTAX 595 148 PROPOZIŢIA COMPLETIVĂ (Der Objektsatz — Der Ergänzungssatz) întrebări: was? wen? wem? wessen? nach wem? wonach? etc. unde). Propoziţiile completive se introduc a) prin conjuncţiile daß ( = că).

wenn ( = cînd. — dacă predicatul propoziţiei principale stă la prezent. verbul predicativ se traduce prin gerunziu). în propoziţiile introduse prin nachdem. ori de cîte ori). Ich freute mich sehr. als. als ich seitdem ( = de cînd).. kauften wir die Kinokarten im Vorverkauf. indem ihn sah. iar wir viel lesen. predicatul la perfect. loc să).. sagte er : . şi la mai mult ca perfect. — dacă predicatul propoziţiei principale stă la imperfect. j 151 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ MODALĂ (Der Modalsatz — Der Umstandssatz der Art und Weise) întrebări: wie? auf welche Weise? Propoziţiile circumstanţiale modale se introduc : Wir erlernen eine Sprache. b) prin conjuncţiile: nachdem ( = după ce). wenn pentru exprimarea raportului de an­ terioritate. c) prin conjuncţiile: ehe ( = îna­ inte de). Nachdem er die Tür geschlossen hatte. trebuie să stea O b s e r v a ţ i e . • . als ( = cînd). ( = în timp ce) pentru expri­ marea raportului de simulta­ neitate. Bevor wir auf die Fakultät gingen. ohne daß ich ihn b) prin conjuncţiile: ohne daß ( = fără să). statt daß ( = în gefragt hätte. Er antwortete. bevor ( = înainte de) pentru exprimarea rapor­ tului de posterioritate. indem a) prin conjuncţia indem (con­ juncţia nu se traduce.596 GRAMMATIK 150 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ TEMPORALĂ (Der Temporalsatz — Der Zeitsatz) întrebări : wann? seit wann? wie lange? wie oft? Propoziţiile circumstanţiale temporale se introduc : a) prin conjuncţiile : während ( = în timp ce).

122) ireală se introduce prin conjuncţiile: als ob.. ca şi cînd... als. je . [de] parcă). mai rar prezentul. Propoziţia comparativă ireală poate fi introdusă şi numai prin con­ juncţia als ( = ca şi cînd. Je regelmäßiger wir lernen. um so) ( = cu cît . (desto. als ob er Schauspieler wäre (sei). mai rar perfectul. als wenn. desto größere Fortschritte machen wir. [de] parcă) etc. ca). cu atît). wie ihn das Theater noch nie er­ lebt hatte. (vezi schema nr. als wäre er Schauspieler. als wenn ( = ca şi cînd. . Modul: conjunctiv — imperfectul. — mai mult ca perfectul. als ob er Schauspieler wäre. Propoziţia comparativă reală se introduce prin conjuncţiile: wie. cum. wie ich ihn noch nie gesehen hatte. pentru exprimarea anteriorităţii: Er trug so schön vor.. ca şi cum. în acest caz. ca şi cum. Modul: indicativ Er war so aufgeregt. [de] parcă). als ob ( = ca şi cum.. als ob er Schauspieler gewesen wäre (sei). verbul conjugat trece în urma conjuncţiei als (verkappter Nebensatz) : Er trägt so schön vor. pentru exprimarea simultanei­ tăţii : Er trägt so schön vor. după cum.SYNTAX 597 152 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ COMPARATIVĂ (Der Komparativsatz — Der Vergleichssatz) Propoziţiile circumstanţiale comparative se introduc: prin conjuncţiile: wie = (cît. Am Schluß gab es einen Skandal. je . (desto) etc.. Er trägt so schön vor. als ( = decît. [de] parcă).

. Ich beeile mich. daß ( = aşa . weil (da) es spät ist. 2. so daß şi so . deshalb sau deswegen. In propoziţiile introduse prin darum. daß ich ihn noch erreichte. între propoziţiile cauzale şi propoziţiile conclusive (propoziţiile introduse prin darum. introduce propoziţii principale cauzale. verbul conjugat stă în locul 1 (vezi schema nr. weil du ja auch nicht rauchst und Wollsocken keinen Zweck haben. denn es ist spät. So schicke ich nur den Brief. 1. după denn verbul conjugat stă în locul doi... I [ Ich lief so schnell. pe cînd după weil şi da verbul conjugat se găseşte în poziţie finală. da es dort heiß ist. Observaţii. Deci. c'). 154 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CAUZALĂ (Der Kausalsatz — Der Umstandssatz des Grundes) Întrebări: warum? weshalb? weswegen? aus welchem Grunde? Propoziţia circumstanţială cau­ zală se introduce în special prin conjuncţiile: weil sau da. . deshalb.598 GRAMMATIK 153 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONSECUTIVĂ (Der Konsekutivsatz — Der Folgesatz) Propoziţia circumstanţială consecutivă se introduce în special prin conjuncţiile: daß. Ich beeile mich. deswegen) există numeroase atingeri semantice.. 142. încît). Conjuncţia cauzală denn. spre de­ osebire de weil şi da.

Die Aufführung wurde ernst und aufmerk­ sam aufgenommen. obgleich. In propoziţia finală se între­ buinţează uneori conjunctivul pentru a exprima o acţiune do­ rită. 122) Obwohl die Aufführung ernst und aufmerksam aufgenommen wurde. Propoziţia circumstanţială restrictivă (Der Restriktivsatz — Der Einschränkungssatz) întrebări: inwieweit? inwiefern? Eine elektronische Rechenma­ Se introduce prin conjuncţiile: schine kann alles. (comp. Trotzdem ( = dennoch = cu toate acestea. atîta cît) insofern ( = întrucît). d). damit er von dort irgendwo untergebracht werde. um mechanisches Denken handelt. şi schema nr. O b s e r v a ţ i e . trotzdem (dennoch) gab es am Schluß einen großen Skandal. 160. insoweit etc.SYNTAX 599 155 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ FINALĂ (Der Finalsatz — Der Absichtssatz) Întrebări: wozu? zu welchem Zweck? Propoziţia circumstanţială fi­ nală se introduce în special prin conjuncţia damit ( = ca să). gab es am Schluß einen großen Skandal. 156 PROPOZIŢIA CIRCUMSTANŢIALĂ CONCESIVĂ (Der Konzessivsatz — Der Einräumungssatz) întrebări: trotz welcher Bedingung ? trotz welches Umstandes ? Propoziţiile circumstanţiale concesive se introduc de obicei prin conjuncţiile : obwohl (trotzdem. obschon) ( = deşi. soweit es sich soweit ( = pe cît. posibilă. (comp. totuşi) poate să introducă şi propoziţii concesive princi­ pale. 157 . Ich habe ihn früh morgens in ein kleines Cafe gebracht. schema nr. cu toate că).

führe ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel ein. Propoziţia Wenn ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen wäre. käme er zu dir. Acţiune Indicativ viitor viitoare: Indicativ prezent Wenn er Zeit hätte. m. so käme er zu dir. Acţiune trecută: Conjunctiv m. iar propoziţia principală se introduce de multe ori cu so sau dann: Hätte er Zeit. condiţională reală ireală propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Indicativ prezent propoziţie secundară (condiţională) Indicativ prezent propoziţie principală (condiţionată) Acţiune prezentă: Conjunctiv imperfect (condiţionalul I) propoziţie secundară (condiţională) Conjunctiv imperfect Wenn er sich bessert. ca perfect (mai rar condi­ ţionalul II) Conjunctiv m. ea stă de obicei Înaintea propoziţiei principale. .600 GRAMMATIK 158 P R O P O Z I Ţ I A CIRCUMSTANŢIALĂ CONDIŢIONALĂ (Der Konditionalsatz — Der Bedingungssatz) Î n t r e b a r e : unter welcher Bedingung? 1) Propoziţia circumstanţială con­ diţională se introduce prin con­ juncţia wenn ( = dacă) sau 2) apare ca propoziţie secundară neintrodusă (verkappter Neben­ satz). O b s e r v a ţ i e . so hätte er sich mit mir nicht so viel abge­ geben. Wenn er Zeit gehabt hätte. verbul conjugat trece pe primul loc. m. hätte er sich mit mir nicht so viel abgegeben. ca per­ fect Wenn er sich bessert. In acest caz. wäre er zu dir gekommen. Wäre ich für ihn ein hoffnungs­ loser Fall gewesen. conjuncţia wenn se omite. werde ich ihn in die Gesellschaft von Grün­ wiesel einlühren. Dacă propoziţia condiţională apare ca propoziţie secundară neintro­ dusă (verkappter Nebensatz).

ihn heute zu treffen. Ich bitte i h n. 2. statt daß e r zu Hause bleibt. ohne daß s i e sich einigen konnten.. a) Propoziţie completivă (con­ juncţia daß) I c h hoffe. I c h fahre ins Gebirge. ohne sich einigen zu können. E r geht ins Kino. Propoziţia completivă nu poate fi prescurtată după verbe ca sagen. . bemer­ ken. Ich bitte rufen.. daß e r mich später anrufen möge. (an) statt. zu D i e drei junge Leute rechneten. zu infinitivală cu I c h fahre ins Gebirge.. erwidern. damit ich mich erhole. D i e drei jungen L e u t e rechneten. mich später anzu- b) Propoziţie damit) finală (conjuncţia b') Construcţie um. h n. [an]statt daß) -> ohne.. um mich zu erholen. 1. c) Propoziţie modală (conjuncţiile c') Construcţie infinitivală cu ohne daß. E r geht ins Kino. statt zu Hause zu bleiben.pletivä cu zu Ich hoffe. Subiectul propoziţiei regente = Subiectul propoziţiei secundare a') Construcţie infinitivală com. daß ich ihn heute treffen werde...159 PRESCURTAREA PROPOZIŢIILOR SECUNDARE (Verkürzung der Nebensätze) Propoziţia secundară neprescurtată Propoziţia secundară prescurtată A. Propoziţia completivă poate fi pre­ scurtată şi dacă subiectul acesteia este în propoziţia regentă complement direct sau indirect. zu. Observaţii.

b) 1. . 162 şi 163) b) în propoziţia condiţio­ nală ireală (vezi sche­ ma nr.. Numai anumite propoziţii atributive şi circumstanţiale se pot prescurta. Propoziţii circumstanţiale j D i e höhere L e h r a n s t a l t . zogen d i e K i n d e r vorbei.. zogen s i e vorbei. determinat de alte elemente sintactice.. Propoziţie atributivă \ 2. 152) d) în propoziţia finală (uneori) (vezi schema nr. Acestea stau între ar­ ticol. O b s e r v a ţ i e . 158) c) în propoziţia compara­ tivă ireală (vezi schema nr. a) Propoziţie atributivă relativă (uneori) -> a') Atribut dezvoltat D i e L e h r a n s t a l t . : Man werte auch einen Blick auf die nächsten Etappen in der Eroberung des Kosmos! h) pentru exprimarea unei do­ rinţe realizabile: Er sei fleißig! c) pentru exprimarea unei ac­ ţiuni dorite. Atributul dezvoltat constă dintr-un participiu sau adjectiv. gegründete L e h r a n ­ stalt... ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI j 1 . în caz de identitate a subiectului propoziţiei regente cu subiectul propoziţiei secundare. unei urări etc.. unei dorinţe ne­ sigure sau irealizabile: Wärest du auch hier! 1 în propoziţia secundară a) în vorbirea şi între­ barea indirectă (vezi schema nr. 155) ... . die von D i e von Gheorghe Lazăr Gheorghe Lazăr gegründet wurde. 160 A. von Gheorghe Lazăr gegründet. -»b') Construcţii participiale D i e höhere L e h r a n s t a 11.. ! în propoziţia principală a) pentru exprimarea unui în­ demn. O b s e r v a ţ i e .602 GRAMMATIK B. Indem d i e Kinder ein Lied sangen. Ein Lied singend. transformîndu-se în construcţii participiale. die von Gheorghe Lazăr gegründet wur­ de. pronume sau numeral şi participiu sau adjectiv (atributul propriu-zis).

Intre conjunctivul prezent şi conjunctivul imperfect nu există deosebire de timp. B. e) pentru atenuarea unei rugă­ minţi : Könnten Sie mir Ihr Buch geben ? f) de obicei. 1. 2. b) indicativul prezent (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă —vezi schemele nr. pentru exprimarea unei dorinţe nerealizate: Hätte er mir doch das Buch gebracht! (vezi pag. = Prietenul meu mi-a spus că expoziţia este foarte frumoasă. 386) Observaţii. 162 şi nr. TRADUCEREA CONJUNCTIVULUI Conjunctivul prezent se traduce prin : a) conjunctivul prezent Der Kosmos diene dem Frieden. daß die Ausstel­ lung sehr schön sei. unei probabilităţi: Ich könnte heute das Buch lesen. ci numai de mod. dem Wohl der Menschheit! — Cosmosul să servească păcii.d) pentru exprimarea unei posi­ bilităţi. binelui omenirii! Mein Freund sagte mir. 163) . Conjunctivul perfect şi conjunctivul mai mult ca perfect au înţeles de trecut.

. Hätte auch ich die Möglichkeit.. mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns. uneori prece­ dat de de prin Möglich wären auch Raumflüge mit einer Gruppe von Raumschiffen aus verschiede­ nen Ländern.. daß das Wetter schön sei und daß sie viele Aus­ flüge machten.604 GRAMMATIK Conjunctivul imperfect se traduce a) condiţionalul optativ prezent. = Prietenii noştri ne-au scris că vremea este frumoasă şi că (ei) fac multe excursii.. mit einem Raumschiff zu fliegen! = De-aş avea şi eu posibilitatea să zbor cu o navă cosmică! b) indicativul prezent (mai rar.. . = Posibile ar fi şi zboruri cosmice cu un grup de nave cosmice din diferite ţări. und sie habe ihn . in ein kleines Cafe gebracht . Conjunctivul perfect se traduce de obicei prin indicativul perfect (în special în vorbi­ rea şi întrebarea in­ directă) Die Villard erzählte. = Doamna Villard povesti că băiatul are încredere în ea şi că ea 1-a dus într-o mică cafenea.. . der Knabe habe Vertrauen zu ihr.

. Conjunctivul viitor se traduce prin : indicativul viitor Mein Kollege sagte mir.. . daß es dem Menschen gelingen wird. Hätte auch ich dort sein können! = De-aş fi putut fi şi eu acolo! b) indicativul perfect (mai ales în vorbirea şi întrebarea indirectă) Meine Freunde schrieben mir.. uneori precedat de de Wer hätte sich vor Jahren vorgestellt. = Prietenii mei mi-au scris că vremea a fost frumoasă şi că au făcut multe excursii.. daß er mich mor­ gen besuchen werde. = Colegul meu mi-a spus că (el) mă va vizita mîine. = Cine şi-ar fi închipuit cu ani în urmă că omul va reuşi să învingă legea gra­ vităţii . das Ge­ setz der Schwerkraft zu besiegen . daß das Wet­ ter schön gewesen sei und daß sie viele Ausflüge gemacht hätten.SYNTAX 605 Conjunctivul mai mult ca perfect se traduce prin : a) condiţionalul-optativ perfect.

162) B. (vezi schema nr. in propoziţia secundară mai ales în întrebarea şi vorbi­ rea indirectă : Er sagte. . Condiţionalul perfect se traduce prin : condiţionalul optativ perfect Wenn er Zeit gehabt hätte. te-ar fi vizitat. Condiţionalul perfect. würde ich einen Ausflug ge­ macht halben.GRAMMATIK 161 A. daß sie einen Aus­ flug machen würden. fiind o formă greoaie. = Aş primi cu braţele deschise un asemenea băiat. — în propoziţia condiţionată: Wenn ich Zeit hätte. würde ich einen Ausflug machen. a) indicativul viitor (uneori prezent) (în special în vorbirea şi în­ trebarea indirectă) Unsere Freunde schrieben uns. O b s e r v a ţ i e . TRADUCEREA CONDIŢIONALULUI Condiţionalul prezent se traduce prin : a) condiţionalul optativ prezent Ich würde mit offenen Armen einen solchen Jungen aulnehmen. = Prietenii noştri ne-au scris că vor pleca (pleacă) în curînd la Bucureşti. wür­ de er dich besucht haben. daß sie in Kürze nach Bukarest fahren würden. = Dacă ar fi avut timp. Wenn ich Zeit gehabt hätte. se întrebuinţează mai rar in limba germană. ÎNTREBUINŢAREA CONDIŢIONALULUI în propoziţia principală — în propoziţia optativă : Den Sohn dieses Deutschen würde ich aufnehmen.

Condiţional prezent (uneori) dacă formele conjuncţie ului imperfect sînt identice cu for­ mele indicatieului imperfect : Meine Kollegen schrieben mir. 3. Meine Kollegen sagten mir : „Wir fahren in diesem Som­ mer ins Gebirge. — daß sie in diesem Som­ mer ins Gebirge führen sau — sie führen in diesem Sommer ins Gebirge. Conjuncţie imperfect a) dacă formele conjunctieului prezent sînt identice cu formele indicatieului pre­ zent : Meine Kollegen sagten mir." ." Vorbirea indirectă: 1. Meine Kollegen schrieben mir: „Wir besuchen auch das Dorf­ museum. — daß er gern Schach spiele sau — er spiele gern Schach.SYNTAX 607 162 ÎNTREBUINŢAREA TIMPURILOR ÎN VORBIREA INDIRECTĂ Vorbirea directă: Indicativul prezent Er sagte mir : „Ich spiele gern Schach. — daß sie auch das Dorfmu­ seum besuchen würden sau — sie würden auch das Dorf­ museum besuchen. Conjuncţie prezent dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Er sagte mir. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Till Eulenspiegel sagte." Till Eulenspiegel sagte : „Ich kann alle Krankheiten heilen". 2. — daß er alle Krankheiten heilen könnte sau — er könnte alle Krank­ heiten heilen.

ca perfect a) dacă formele conjunctivu­ lui perfect sînt identice cu formele indicativului per­ fect : Sie sagten mir. — daß er seinen Urlaub im Gebirge verbracht habe sau — er habe seinen Urlaub im Gebirge verbracht. — daß er alle Kranken auf die Beine gebracht hätte sau — er hätte alle Kranken auf die Beine gebracht." Vorbirea indirectă 1." „Ich habe (hatte) meinen Ur­ laub im Gebirge verbracht. — daß sie ihren Urlaub im Gebirge verbracht hätten sau • • sie hätten ihren Urlaub — im Gebirge verbracht. ca perfect Mein Freund sagte mir : „Ich verbrachte meinen Urlaub im Gebirge. 2. 1.m. . m . Sie sagten mir : „Wir haben unseren Urlaub im Gebirge verbracht." Indicativul viitor Mein Freund sagte mir : „Ich werde dich besuchen." Eulenspiegel sagte : „Ich habe alle Kranken auf die Beine gebracht.608 GRAMMATIK Vorbirea directă Jmperîect Indicativul—-perfect \ m . Conjunctivul perfect dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse : Mein Freund sagte mir. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte. — daß er mich besuchen werde sau — er werde mich besuchen. ConjunctivulYÜtoT dacă povestitorul nu ia atitu­ dine faţă de cele spuse: Mein Freund sagte mir. Conjunctivul m.

SYNTAX 609 Vorbirea directă Sie sagten mir : „Wir werden dich besuchen. mögen + verbul predicativ pentru exprimarea unei rugă­ minţi : Er sagte der Bibliothekarin." Vorbirea indirectă 2. • • daß er alle Kranken — auf die Beine bringen würde sau — er würde alle Kranken auf die Beine bringen. 1S81 . — daß sie ihm das Buch ge­ ben möge (möchte) sau — sie möge (möchte) ihm das Buch geben." Eulenspiegel sagte : „Ich werde alle Kranken auf die Beine bringen. 39—Limba germana — c." Imperativul Der Vater sagte seinem Jungen : „Komm sofort zu mir!" Er sagte der Bibliothekarin: „Geben Sie mir bitte das Buch. b) dacă povestitorul nu-şi în­ suşeşte explicaţia dată sau are îndoieli asupra conţi­ nutului celor afirmate : Eulenspiegel sagte. 1. sollen + verbul predicativ pentru exprimarea unui ordin. unui îndemn : Der Vater sagte seinem Jun­ gen. 2. — daß er sofort zu ihm kom­ men solle (sollte) sau — er solle (sollte) sofort zu ihm kommen. — daß sie mich besuchen würden sau — sie würden mich be­ suchen. Condiţionalul prezent a) dacă formele conjunctivu­ lui viitor sînt identice cu cele ale indicativului viitor : Sie sagten mir.

după meinen. . ol) er täglich Vorlesungen habe. în vorbirea indirectă se poate întrebuinţa şi indicativul: a) dacă cele spuse conţin un adevăr ştiinţific. c) In limbajul familiar. considerînd-o reală. 1. De ex. glauben. b) printr-un cuvînt interogativ. Regulile vorbirii indirecte stnt valabile şi după anumite verbe care exprimă o convingere. 2. und wann er mich besuche. 163 Întrebuinţarea timpurilor în întrebarea indirectă este identică cu întrebuinţarea timpurilor în vorbirea indirectă. în propoziţii interogative totale. b) dacă povestitorul îşi însuşeşte explicaţia dată. de ex. o presupunere. în propoziţii interogative parţiale.610 GRAMMATIK Observaţii. denken. Întrebarea indirectă se introduce : a) prin conjuncţia ob. : întrebarea directă Ich fragte meinen Freund : „Hast du täglich Vorlesungen? Wann besuchst du mich?" întrebarea indirectă Ich fragte meinen Freund.

CÎTEVA REGULI ORTOGRAFICE (Einige orthographische Regeln) 164 ä — äu la formele pluralului : /R — a ^ în rădăcină \ ^au -* äu la conjugare: Land Haus tragen laufen kam alt kalt kaufen — Länder — Häuser — trägst — läufst — käme — älter •— Kälte

la comparaţie : la derivare :

— Käufer

165

ü—ö , la formele pluralului: la conjugare: Zug Sohn fuhr zog jung hoch Junge hoch — Züge •— Sohne — führe — zöge —jünger — höher — Jüngling — HShe

In rădăcină \

la comparaţie : la derivare :

ei — ai în cele mai multe cuvinte se scrie ei. Ai se scrie în Mai, Kai, Mais, Kaiser s.a.

612

GRAMMATIK

b, d, g — p, t, k 166 Pentru a şti dacă un cuvînt se scrie cu terminaţia b, d, g sau p, t, k, ne orientăm după o formă prelungită printr-o vocală : Korb — Körbe; Bai — .Bäder; Tag — Tage; Haujţt — Häupter; bat — baten; pflückt —• ^ftöcken.

167 end se scrie:

end —-ent la substantive : Fnistation la adjective : endlos la substantive : Abeni la adverbe : dringend la participiul prezent:

— la începutul cuvîntului com­ pus : — la sfîrşitul cuvîntului:

singeni

ent se scrie : — la începutul cuvîntului: la verbe (ent = prefixul inse­ parabil) : entfernen la substantive derivate din verbe : , 'Entfernung înaintea sufixului -lich(de obicei) : wöchentlich das Experiment

— la sfîrşitul cuvîntului : — în sufixul -ment la cuvinte de origine negermană :

168
V

v — î — ph se scrie în : a) cuvintele compuse cu b) prefixul ver-: vergessen prepoziţia cor; vorstellen cuvintele: Vater, Volk, Vetter, Vieh, viel, vier, voll, von, vor, vorder, vorn cuvinte de origine negermană (vezi schema nr. 9) scrie în majoritatea celorlalte cuvinte germane: Frieden, Freundschaft etc. întrebuinţează numai în cuvinte de origine străină (vezi sche­ ma nr. 9)

c) 1 se ph se

EINIGE ORTHOGRAPHISCHE REGELN

613

CU INIŢIALĂ MAJUSCULĂ SE SCRIU 169 a) Primul cuvînt după punct, semnul întrebării, semnul exclamării, în vorbirea directă : „Kennst du sie, Stine?" „Sie kennt dich." b) Substantivele şi părţile de vorbire substantivizate : der Student, der Anwesende, der belehrte c) Adjectivele după alles, etwas, nichts, viel, acestea îndeplinind funcţia morfologică de substantiv : alles Guiţe, etwas Gutes, nichts Neues, viel Schönes d) Adjectivele care fac parte din nume geografice, din titluri etc. : das Schwarze Meer e) Pronumele personal şi pronumele posesiv de politeţe : Rufen Sie mich bitte morgen an. în scrisori, pronumele personal şi posesiv de persoana a II-a sin­ gular şi plural: Tiu, Bir, Bein, Ihr, 'Euch f) Adjectivele în -er, derivate din nume de localităţi: die Hukarester Universität

170

D E S P Ă R Ţ I R E A CUVINTELOR ÎN SILABE

a) O singură consoană între două vo­ cale trece în rîndul următor : b) Din două sau mai multe consoane, ultima trece în rîndul următor : c) Sufixele care încep cu o consoană trec în rîndul următor : d) Sufixele care încep cu o vocală trec împreună cu consoana prece­ dată în rîndul următor : e) Grupele de consoane tz, chs, dt, nk, ng, pf, ck ( = kk) se despart înaintea unei vocale : f) Cuvintele compuse se despart după elementele lor componente:

fra/gen, reijsen lerjnen, trefßen, affinen Freund/schalt, Verwandt-/ schaît Schüße/rm, Arzjnei Bejlohjnung,

sitjzen, wach/sen, Städ/te, win/ken, Fin/ger, Trot­ ten; Wecker = Wekjker Sonnlabend, Inter/esse, wor/in, hin/aus, überlall

614

GRAMMATIK

N u se despart a') grupele de consoane eh, sch, ß, ph, th, st ma/ehen, wa/schere, grüjßen, Phi/lolsolţihie, Ra/ihe/der, ko/sten äs/ihe/tisch Ma/gnet, Sijgnal oder, aber, Ofen

V) gn în cuvintele de origine neger­ mane : c') silabe formate vocală : dintr-o singură

PUNCTUAŢIA (generalităţi) (Die Interpunktion)
171 PUNCTUL

(Der Punkt) se pune: — la sfîrşitul unei propoziţii enun­ ţiative : Schiller begann seine Antrittsrede mit einer klaren Stimme. — după numeralele ordinale : der 26. Januar —• după abrevieri: u.a. n u se pune: — după titluri de opere lite­ rare etc. : Erlkönig von Johann Wolfgang Goethe — în data scrisorilor după indicarea anului: Bukarest, den 16.VI.1964 — în scrisori, după formulele de încheiere : Mit herzlichem Gruß Dein Andrei — la compusele formate din iniţialele cuvintelor : LPG (=Landwirtschaftliche Produktionsgenos­ senschaft)

INTERPUNKTION

172

VIRGULA

(Das Komma — Der Beistrich) Virgula se pune : —• între propoziţiile principale complete, chiar dacă sînt legate prin und, oder, als (comparativ), wie (comparativ) : — Plötzlich wurde es wieder hell, und wir fuhren durch ein grünes Tal. dar : — Wir versuchen es und fahren mit der Eisenbahn. — între propoziţia principală şi secundară : — Wir sahen, daß es im Wagen Bänke gab. — între propoziţii secundare, dacă nu sînt legate prin und sau oder: — Die Villard nannte ihr das Cafe und fügte hinzu, wenn sie sich nicht furchte, möge sie dem Jungen Wäsche bringen. — înaintea construcţiilor infinitivale : —• Es ist verboten, im Kino zu rauchen. — Er fuhr ins Gebirge, um Ausflüge zu machen.
O b s e r v a ţ i e . Nu se desparte prin virgulă construcţia infinitivală care are funcţia de subiect şi stă înaintea predicatului: — Im Kino zu rauchen ist verboten.

— înainte şi după construcţiile participiale : —• Er trat ins Zimmer, eine Zigarette rauchend. — Zu Hause angekommen, machten wir uns an die Arbeit.

REGIMUL VERBELOR ŞI ADJECTIVELOR (Rektion der Verben und der Adjektive)
I. VERBE + ACUZATIV

(Verben -f- Akkusativ) în general, în limba germană se construiesc cu acuzativul (adică sînt tran­ zitive) verbele care şi în limba română cer acuzativul. Spre deosebire de limba română, sînt tranzitive în limba germană urmă­ toarele verbe : a n rufen —• rief an — angerufen = a telefona (cuiva, a chema la telefon) Ich rufe dich um 4 Uhr an. bestehen — bestand — bestanden = a reuşi (la un examen) Er hat die Prüfung bestanden, betragen — betrug — betragen = a se ridica (la) Die Entfernung zwischen der Universität und dem Heim beträgt 500 m. bewohnen —- bewohnte — bewohnt = a locui (în) Goethe bewohnte das Gartenhaus in seiner Jugend. beziehen —• bezog —• bezogen = a se muta (în) Meine Eltern bezogen gestern die Wohnung. brauchen — brauchte —• gebraucht = a avea nevoie (de) Ich brauche dieses Buch. erreichen — erreichte — erreicht = a ajunge (la), a atinge Endlich erreichte die Menge den Hörsaal. fürchten — fürchtete—gefürchtet = a se teme (de) (comp, verbe + prep., pag. 622) Bis zum Abend fürchte ich es noch, aber dann ergreifen mich Leichtsinn und Eifer des Hauses. heiraten —• heiratete — geheiratet = a se căsători (cu) Er heiratete eine Jugendfreundin. kennenlernen •—lernte kennen — kennengelernt = a face cunoştinţă (cu) Eines Tages lernte Feng einen Fischer kennen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

61?

Verbele intranzitive pot deveni tranzitive dacă se compun cu unele pre­ fixe, ca, de exemplu, cu prefixul be- : antworten auf + Akk. + Dat. drohen + Dat. folgen + Dat. raten schreiben über + Akk. sprechen über + Akk. steigen auf + Akk. treten in 4-Akk. wohnen in + Dat. beantworten bedrohen befolgen beraten beschreiben besprechen besteigen betreten bewohnen = = = = = = = = = a a a a a a a a a răspunde (la) ameninţa (pe) asculta, a urma sfătui descrie vorbi (despre) se sui (pe) intra (în) locui (în)

II. VERBE + ACUZATIV + DATIV

(Verben -f Akkusativ + Dativ) a b gewöhnen •— gewöhnte ab — abgewöhnt = a se dezobişnui (de) Du mußt dir d a s R a u c h e n abgewöhnen. b e i bringen — brachte bei — beigebracht = a învăţa (pe cineva ceva) Er bringt dem Kind d i e R e g e l bei. glauben •— glaubte — geglaubt = a crede (pe cineva), a crede (ceva) Ich konnte dich nicht anrufen, glaube e s mir (comp, verbe + prepoziţii, pag. 622) raten —• riet — geraten = a sfătui Fahre lieber ins Gebirge als ans Meer; ich rate e s dir. verdanken —• verdankte — verdankt = a datora (cuiva ceva) D a s verdanke ich ihm. verzeihen —• verzieh — verziehen = a ierta (pe cineva) Faust fragte Gretchen : „Kannst du e s mir verzeihen?" v o r lesen •— las vor — vorgelesen = a citi (pentru cineva, în faţa cuiva) Ich lese dir d e n B r i e f vor. pentru v o r singen — sang vor — vorgesungen = a cînta, în faţa cuiva, cineva (din gură) Er sang mir e i n L i e d vor. v o r spielen — spielte vor — vorgespielt — a cînta, în faţa cuiva, pentru cineva (la un instrument) Der Kleine spielte den Anwesenden d a s M e n u e t t vor. widmen — widmete — gewidmet = a dedica Ich widme dem Lehrer d a s B u c h . z u schreiben — schrieb zu — zugeschrieben = a atribui Die Grünwieseier schrieben d a s s o n d e r b a r e B e n e h m e n des Neffen seiner Jugend zu.

'618 III. VERBE + DATIV

GRAMMATIK

(Verben + Dativ) ähneln — ähnelte — geähnelt = a semăna (cu) Die jüngste Tochter ähnelte dem Vater, a u s weichen — wich aus — ausgewichen = a ocoli, a evita, a se da la o parte Goethe wich dem „Kritiker" aus. begegnen •—• begegnete — begegnet = a întîlni Ich begegnete ihm gestern. behagen — behagte —• behagt = a prii > Ein Spaziergang würde dir behagen, bekommen —- bekam — bekommen = a prii Die Reise ist ihm nicht gut bekommen. b e i wohnen — wohnte bei —• beigewohnt == a asista (la) Wir wohnten gestern einem Vortrag bei. dienen — diente — gedient = a servi, a sluji Der Kosmos diene dem Frieden! drohen — drohte —• gedroht = a ameninţa Stine drohte dem Jungen, e i n fallen — fiel ein —• eingefallen = a veni în minte, a-şi aminti Seine Telefonnummer fällt mir gerade nicht ein. entfallen — entfiel — entfallen = a scăpa Das Wort ist mir entfallen. e n t g e g e n gehen = ging entgegen — entgegengegangen = a ieşi în întîmpinare Er geht dir entgegen. e n t g e g e n kommen — kam entgegen —• entgegengekommen = a veni în întîmpinare Er kam mir entgegen, entgegnen — entgegnete — entgegnet = a riposta „Sie kennt dich", entgegnet mir mein Kollege. entgehen — entging — entgangen = a scăpa (de) Er entging der Gefahr. entkommen — entkam — entkommen = a fugi, a evada, a scăpa Das Kind entkam der Strafe. entstammen — entstammte —• entstammt = a se trage din, a fi originar (din) Dieser Dichter entstammt einer Arbeiterfamilie. erwidern — erwiderte —• erwidert = a replica „Ich kann jetzt nicht kommen", erwiderte ich meiner Freundin. folgen — folgte — gefolgt = a asculta, a urma Das Kind folgt der Mutter. gefallen — gefiel — gefallen = a plăcea Gefällt dir dieser Stoff ?

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

619

gehören — gehörte —• gehört = a aparţine Wem gehört dieses Buch ? gelingen — gelang — gelungen = a reuşi Die Zeichnung ist mir gelungen. gleichen —• glich — geglichen = a se asemăna (cu) Dieses Haus gleicht sehr dem anderen, g l e i c h kommen — kam gleich — gleichgekommen = a fi egal (cu) Der Weg, der vom Raumschiff „Wostok II" zurückgelegt wurde, kommt fast der Entfernung Erde-Mond-Erde gleich, helfen —• half — geholfen = a ajuta Ich helfe dir gern. n a c h geben — gab nach —• nachgegeben = a ceda (cuiva) Gib dem Kind nicht nach! n a c h gehen — ging nach — nachgegangen = a-şi vedea de...; a urma (pe cineva) Er geht seinem Beruf nach. n a c h kommen — kam nach — nachgekommen = a veni după, a urma Stine kommt mir endlich nach. n a c h laufen — lief nach —• nachgelaufen = a fugi după Der fremde Herr lief dem Neffen mit einer Peitsche in der Hand nach. n a h e gehen — ging nahe — nahegegangen = a afecta, a mişca Die Villard sagte, daß der Sohn des Mieters ihr weit näher gehe als der Mieter. sich nähern — näherte mich — sich genähert = a se apropia (de) Wir nähern uns dem Zentrum der Stadt. nützen — nützte — genützt = a fi de folos Das kann dir nützen. schaden — schadete — geschadet — a dăuna Das Rauchen schadet dir. scheinen — schien — geschienen = a părea Die Arbeit scheint mir nicht schwer. schmecken — schmeckte — geschmeckt = a plăcea Schmeckt dir diese Speise ? trauen — traute — getraut = a avea încredere (în) Ich kenne sie seit kurzer Zeit und traue ihr noch nicht. v o r kommen —• kam vor — vorgekommen = a i se părea Das Benehmen der Freundin kam der Frau verdächtig vor. winken — winkte — gewinkt = a face semn cu mîna Der Vater winkt mir aus dem Fenster. widersprechen — widersprach — widersprochen = a contrazice Er widerspricht dem Lehrer nicht. z u fliegen — flog zu — zugeflogen = a zbura înspre Das Flugzeug fliegt dem Flugplatz zu. z u hören —• hörte zu — zugehört = a asculta Die Studenten hören dem Professor aufmerksam zu.

620

GRAMMATIK

z u rufen — rief zu — zugerufen = a striga (cuiva) „Komm schnell her", rief mir meine Mutter zu. z u steuern — steuerte zu — zugesteuert = a se îndrepta spre Das Schiff steuerte der Küste zu. Verbele sein, werden, fallen, gehen, tun pot fi întrebuinţate la forma imper­ sonală cu dativul persoanei şi cu un adjectiv sau participiu (vezi mai jos : IV. Adj. şi part. + dativ) : Es Es Es Es Es Es Es ist mir gleich (gleichgültig). ist mir nicht schwer. wird mir heiß. fällt mir schwer. geht mir gut. tut mir leid. tut mir weh. = — = — = = = Mi-e egal (indiferent). Nu mi-e greu. Mi se face cald. îmi vine greu. îmi merge bine. îmi pare rău. Mă doare.

IV. ADJECTIVE ŞI PARTICIPII + DATIV

(Adjektive und Partizipien -j- Dativ) ähnlich = asemănător (cu) Sie sieht ihrer Schwester ähnlich. angenehm = plăcut Ihr Besuch ist mir angenehm. behilflich = de ajutor Kann ich Ihnen behilflich sein? bekannt = cunoscut Dieses Werk ist mir nicht bekannt, bequem = comod Mach es dir bequem! böse = supărat (pe) Er war mir böse, dankbar = recunoscător Sie ist dir dankbar, gewachsen = la înălţimea ... Er war der Aufgabe gewachsen, gleichgültig = indiferent Deine Meinung ist mir nicht gleichgültig, klar = lămurit, clar Ist Ihnen die Übung klar? lieb = drag Die Spielsachen waren dem Kleinen lieb, dennoch wollte er sie der alten Frau geben.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

62!

schuldig = dator Der Gast war dem Löwenwirt vier Mark schuldig, treu = credincios Wir bleiben unseren Überzeugungen treu. überlegen = superior Er ist seinem Freund an Bildung überlegen, verdächtig = suspect Stine wurde dem Kleinen verdächtig.

V. VERBE + GENITIV

(Verben + Genitiv) A. Verbe intranzitive bedürfen —- bedurfte — bedurft = a avea nevoie (de) Der Kranke bedarf der Ruhe. gedenken — gedachte — gedacht = a se gîndi (la) Wir gedenken der Helden der Arbeiterklasse. B. Verbe reflexive sich a n nehmen •—• nahm mich an — sich angenommen = a se interesa (de), a avea grijă (de) Er nahm sich des schwachen Schülers an. sich bedienen — bediente mich — sich bedient = a se servi (de) WTir bedienen uns des Wörterbuchs. sich enthalten — enthielt mich — sich enthalten = a se abţine (de la) Sie enthielt sich der Stimme. sich erfreuen — erfreute mich — sich erfreut = a se bucura (de) Er erfreute sich eines großen Ansehens. sich erinnern — erinnerte mich — sich erinnert = a-şi aminti (de) Erinnerst du dich noch unserer Schulkollegin?
O b s e r v a ţ i e . La verbul erinnern, complementul genitival se înlocuieşte de obicei printr-un complement prepoziţional (comp. : verbe + prepoziţii, pag. 622). Ich erinnere mich deiner = Ich erinnere mich an dich.

sich entsinnen — entsann mich — sich entsonnen = a-şi aminti (de) Ich kann mich des Vorfalls entsinnen. sich rühmen — rühmte mich —• sich gerühmt = a se făli (cu) Er rühmte sich seiner Kenntnisse. sich schämen — schämte mich — sich geschämt = a se ruşina (de), a-i fi ruşine (de) Schämst du dich nicht eines solchen Benehmens?

622 VI. ADJECTIVE + GENITIV

GRAMMATIK

(Adjektive + Genitiv) bewußt = conştient (de) Er ist sich seiner Tat bewußt, fähig = capabil (de) Ich war keines Wortes fähig, gewiß = sigur (de) Bist du seiner Zustimmung gewiß? sicher = sigur (de) Wir sind deines Erfolges sicher, wert = vrednic (de), demn (de) Das ist nicht der Rede wert, würdig = demn Er ist deines Vertrauens würdig.
V I I . VERBE + ACUZATIV + GENITIV

(Verben + Akkusativ + Genitiv) Unele verbe cer pe lîngă un acuzativ al persoanei un genitiv al lucrului, de ex. : entheben —• enthob — enthoben = a destitui (din) Man müßte i h n seines Amtes entheben, denn er erfüllt seine Pflicht nicht. persichern — versicherte — versichert = a asigura (de) Sie versicherte m i c h ihrer Freundschaft. würdigen — würdigte — gewürdigt = a socoti demn (de) Sie würdigte i h n keines Blickes.
V I I I . VERBE + PREPOZIŢII

(Verben + Präpositionen) sich a h geben — gab mich ab — sich abgegeben (mit -f- Dat.) = a se ocupa (de) Gibst du dich mit deinem Brüderchen ab? a b hängen — hing ab — abgehangen (von + Dat.) = a depinde (de) Die Entscheidung hängt nur von dir ab. achten — achtete — geachtet (auf + Akk.) = a fi atent (la) Wir müssen auf die Verkehrszeichen achten, sich a n schließen —- schloß mich an — sich angeschlossen (an 4- Akk.) = a se ataşa (de) Ich habe mich während des Jahres an meine Kollegen angeschlossen.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

623

arbeiten — arbeitete — gearbeitet (an -f Dat.) == a lucra (la) Wir arbeiten an einer Grammatik. sich ärgern — ärgerte mich • • sich geärgert (über + Akk.) = a se necăji (de), — a se supăra (pe), (din cauza) Die Mutter ärgerte sich über ihr Kind, a u f passen — paßte auf — aufgepaßt (auî + Akk.) = a fi atent (la) Passen Sie bitte auch auî mein Kind auf! sich ausgeben — gab mich aus — sich ausgegeben (für -f- Akk.) = a se da (drept) Till Eulenspiegel gab sich für einen Arzt aus. sich bedanken — bedankte mich — sich bedankt (bei + Dat.; für + Akk.) = a mulţumi (cuiva); a mulţumi (pentru ceva) Ich bedankte mich bei dem Beamten für die Auskunft. sich befassen — befaßte mich — sich befaßt (mit + Dat.) = a se ocupa (de), a se îndeletnici (cu) Am liebsten befaßten sich die Babylonier mit Mathematik, b e i tragen —• trug bei — beigetragen (zu -f- Dat.) — a contribui (la) Die Absolventen der Bukarester Hochschulen tragen zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau unseres Vaterlands bei. sich bemühen — bemühte mich - sich bemüht (um + Akk.) = a-si da oste­ — neală, a se strădui (pentru), a depune un efort Er bemühte sich sehr um mich. sich beschäftigen •—• beschäftigte mich — sich beschäftigt (mit -f- Dat.) = a se ocupa (de), a se îndeletnici (cu) Ich beschäftigte mich mit dem Studium der deutschen Sprache. sich beschränken — beschränkte mich — sich beschränkt (auf + Akk.) = a se limita (la) Sie dürfen sich nicht nur auf das Lesen und Übersetzen beschränken, bestehen — bestand — bestanden (aus + Dat.) = a se compune (din) Anfangs bestand die Bukarester Universität nur aus drei Fakultäten. bestehen (auf -f- Dat.) = a insista (asupra) Er besteht immer auf seiner Meinung. bestehen (in + Dat.) = a consta (din) In diesem Jahr besteht die Sprachprüfung nur in einer Übersetzung. sich beteiligen —• beteiligte mich —• sich beteiligt (an + Dat.) = a participa (la) Ich beteiligte mich auch an dem Ausflug. blicken — blickte — geblickt (auf + Akk.) = a se uita (la) Felix blickte auf das Blatt. denken — dachte — gedacht (an + Akk.) = a se gîndi (la) Wir denken oft an unsere Schulzeit, e i n dringen —• drang ein — eingedrungen (in + Akk.) = a pătrunde (în) Wir dringen langsam in die Schönheiten dieses Gedichtes ein. e i n sprechen • sprach ein — eingesprochen (auf + Akk.) = a încerca să — convingi (pe cineva)Wir sprachen auî ihn ein, aber er wollte nicht mitkommen.

624

GRAMMATIK

sich entscheiden — entschied mich — sich entschieden (für + Akk.) = a se decide (pentru) Für welchen Stotf hast du dich entschieden? sich entschuldigen —• entschuldigte mich — sich entschuldigt (bei + Dat.) = a se scuza Er entschuldigte sich beim Lehrer wegen der Verspätung. sich entwickeln — entwickelte mich — sich entwickelt (zu + Dat.) = a se dezvolta (devenind...) Gheorghe Lazăr sagte : „Bukarest wird sich nicht nur zum Herzen eines freien rumänischen Staates entwickeln, sondern auch zu seinem leuchtenden - Verstand werden." erschrecken — erschrak — erschrocken (vor + Dat.) = a se speria (de) Das kleine Mädchen erschrak vor dem Hund. erstarren — erstarrte — erstarrt (vor -f- Dat.) = a încremeni (de) Die Grünwieseier erstarrten vor Schreck, als sie den Affen sahen. fliehen — floh — geflohen (vor + Dat.) = a se refugia, a fugi (de, din faţa) Wir fliehen vor dem Regen. forschen — forschte — geforscht (nach + Dat.) == a cerceta, a se interesa (de) Faust forschte nach der Wahrheit. dch freuen — freute mich — sich gefreut (auî -j- Akk.) = a aştepta cu bucurie, a se bucura (de ceva în viitor) Die Studenten freuen sich auf die Ferien. sich freuen (über -f- Akk.) — a se bucura (de ceva în trecut) Die Bauern freuten sich über die gute Ernte. sich freuen (an + Dat.) = a se bucura (de ceva în prezent) Die Mutter freut sich an ihrem Kind. sich fürchten — fürchtete mich—-sich gefürchtet (vor+Dat.)=a se teme (de) Ich fürchte mich vor der Literaturprüfung nicht. gehören —• gehörte — gehört (zu + Dat.) = a face parte (din), a ţine (de) Sie gehörte zu unserer Familie. gelangen —• gelangte — gelangt (zu + Dat.) = a ajunge (la) Er gelangte zu großem Ansehen. gelangen (in + Akk.) = a ajunge (la, în) Der Brief gelangte in seine Hände. gelangen (an + Akk.) = a ajunge (la) Er gelangte an die richtige Adresse. geraten — geriet — geraten (in + Akk.) = a ajunge (în), a nimeri (în) Er ist in eine unangenehme Lage geraten, sich gewöhnen—gewöhnte mich—sich gewöhnt (an+Akk.) = a se obişnui (cu) Ich habe mich schon an diese Arbeit gewöhnt, stauben — glaubte — geglaubt (an + Akk.) == a crede (în) (comp, verbe + acuz. + dativ, pag. 617) Ich glaube an deine guten Absichten.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE

625

grenzen •—• grenzte — gegrenzt (an + Akk.) = a se mărgini (cu) Im Osten grenzt unser Vaterland an die Sowjetunion. handeln — handelte — gehandelt (an + Dat.) = a se purta (cu, faţă de) Faust sagte : „Verzeih mir, Gretchen, ich habe schlecht an dir gehandelt." sich handeln (impers.) — handelte —• gehandelt (um + Akk.) = a fi vorba (de, despre) Es handelt sich nicht um dich. hoffen —• hoffte — gehofft (auf + Akk.) = a spera (în) Der Kranke hoffte auf die Besserung seines Zustandes. sich interessieren — interessierte mich — sich interessiert (für + Akk.) == a se interesa (de, pentru) Mein Freund interessiert sich für diesen Radioapparat. kämpfen —• kämpfte — gekämpft (um + Akk.) = a lupta (pentru a cuceri ceva) Die Kommunistische Partei Rumäniens kämpfte um eine neue Gesellschafts­ ordnung. kämpfen — kämpfte — gekämpft (für + Akk.) = a lupta (în folosul cuiva sau al unui lucru) Wir kämpfen für den Frieden. sich klammern — klammerte mich — sich geklammert (an + Akk.) = a se crampona (de) Er klammerte sich an diesen Gedanken. klatschen — klatschte — geklatscht (über + Akk.) = a bîrfi (pe cineva sau ceva) Die Grünwieseier klatschten über jeden Menschen. sich knüpfen — knüpfte mich — sich geknüpft (an -f- Akk.) = a s e lega (de), a fi legat (de) Der Bau der Bukarester Universität knüpft sich an den Namen Alexander Ion Cuzas. sich kümmern — kümmerte mich — sich gekümmert (um -f Akk.) = a se îngriji (de), a se interesa (de) Ich kümmere mich um Kinokarten für heute abend. lachen — lachte — gelacht (über -f- Akk.) = a rîde (de, despre) Ganz Rom lachte über Itellius. leiden —• litt —• gelitten (an + Dat.) = a suferi (de) Ich leide an großen Kopfschmerzen, n a c h denken —• dachte nach —• nachgedacht (über + Akk.) = a se gîndi, a cugeta (asupra) Ich denke noch über deinen Vorschlag nach, sich rächen —- rächte mich — sich gerächt (an -f- Dat.) = a se răzbuna (pe) Er ist zornig und rächt sich jetzt an mir. rechnen —• rechnete —• gerechnet (auf + Akk.) = a conta (pe), a se bizui (pe) Kann ich auf deine Hilfe rechnen ? reden —• redete —• geredet (über + Akk.) = a vorbi despre Wir reden über die Bedeutung dieses Dramas.
*0—Limba germană — c. 1881

626

GRAMMATIK

sich schämen — schämte mich — sich geschämt (vor + Dat.) = a-i fi ruşine (de) Ich schäme mich vor dir. sich schämen (wegen + Gen.) = a-i fi ruşine (de, din cauza) Ich schäme mich meines Benehmens wegen. schimpfen — schimpfte — geschimpft (über + Akk.) = a înjura, a vorbi rău de Warum schimpft er über uns? sich sehnen — sehnte mich — sich gesehnt (nach + Dat.) = a-i fi dor (de) Er sehnt sich nach seinem Heimatsort. siegen — siegte — gesiegt (über + Akk.) = a învinge Das Neue siegt über das Alte. sorgen — sorgte — gesorgt (für + Akk.) = a avea grijă (de), a îngriji Lenchen sorgte für die Kinder wie eine Mutter. sich sorgen (um + Akk.) == a se îngrijora, a-şi face griji Ich sorge mich um meinen kranken Freund. sprechen — sprach — gesprochen (von -f- Dat.) = a vorbi (despre) Wir sprachen gerade von dir. sprechen (über -f- Akk.) = a vorbi (despre) Wir sprachen heute über das Werk des großen Dichters Eminescu. stammen — stammte — gestammt (aus + Dat.) — a se trage (din) Lenchen stammte aus einer Bauernfamilie. stimmen — stimmte — gestimmt (für + Akk.) = a vota (pentru) Sie stimmen für diesen Beschluß. stimmen (gegen -+• Akk.) = a vota contra Sie stimmten gegen diesen Beschluß. suchen — suchte — gesucht (nach + Dat.) = a căuta Er sucht nach einem Vorwand, t e i l nehmen — nahm teil — teilgenommen (an -f- Dat.) = a participa (la) Wir nahmen an dieser Sitzung teil, träumen — träumte — geträumt (von + Dat.) = a visa (despre) Ich träume schon von den Sommerferien. sich verabschieden — verabschiedete mich — sich verabschiedet (von + Dat.) = a-şi lua rămas bun (de la) Vor seiner Abreise verabschiedete er sich von allen Freunden. verfügen — verfügte — verfügt (über + Akk.) = a dispune (de) Mein Kollege verfügt über einen reichen Wortschatz. sich verlassen — verließ mich — sich verlassen (auf + Akk.) = a se bizui (pe) Ich verlasse mich auf Sie. sich verlieben — verliebte mich — sich verliebt (in -f Akk.) = a se îndrăgosti (de) Er hat sich in diese Schauspielerin verliebt, verzichten — verzichtete — verzichtet (auf + Akk.) = a renunţa (la) Ich verzichte auf meinen Plan nicht.

.) = a mulţumi (pentru) Ich danke I h n e n für die Auskunft.Akk.) == a aştepta (pe cineva) „Wartet auf mich.) = a se îndoi (de) Ich zweifle nicht an seiner Aufrichtigkeit. IX. zweifeln — zweifelte — gezweifelt (an + Dat..) — a raporta (despre) Er berichtete d e m D i r e k t o r über das Ergebnis seiner Dienstreise.) Ich weide mich an diesem Anblick. de) Wir bereiten uns für die Prüfungen vor.) = a trece — (cu un vehicul) pe lîngă Wir fuhren am Palast der Republik vorüber.) = a povesti (despre) Er erzählte m i r von seiner Arbeit.) = a răspunde (la) Ich antworte d i r auf deine Frage.) = a creşte (cu) Die Bruttoagrarproduktion wird in der Zeitspanne 1966—1970 um 20% wachsen. sich v o r bereiten — bereitete mich vor — sich vorbereitet (für + Akk. v o r ü b e r fahren — fuhr vorüber • vorübergefahren (an -1. v o r ü b er gehen — ging vorüber — vorübergegangen (an + Dat. danken — dankte — gedankt (für + Akk.REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE 627 v o r b e i gehen — ging vorbei — vorbeigegangen (an + Dat. sich wenden — wandte mich — sich gewandt (an -f.) = a se pregăti (pentru.) = a se adresa (cuiva) Der Professor wandte sich an die Studenten. ich komme gleich!" sich weiden — weidete mich — sich geweidet (an + Dat. zittern — zitterte — gezittert (vor + Dat. warten — wartete — gewartet (auf + Akk. VERBE + DATIV + PREPOZIŢII (Verben -f.Akk.) = a trece pe lîngă. sich wundern —• wunderte mich — sich gewundert (über + Akk.) = a se desfăta (la vederea . a trece prin faţa Ich bin heute an Ihrem Haus vorbeigegangen.) = a se mira (de) Ich wundere mich über dich. erzählen — erzählte — erzählt (von + Dat.Dat. wachsen —• wuchs — gewachsen (um -f.Akk.) = a tremura (de) Ich zitterte vor Kälte.Dativ + Präpositionen) antworten — antwortete — geantwortet (auf + Akk.. berichten — berichtete —• berichtet (über -f.) = a trece (pe jos) pe lîngă Ich ging am Athenäum vorüber.

a considera (drept) Ich halte i h n für einen guten Studenten. z u sehen —• sah zu — zugesehen (bei + Dat.gehalten (für -f. a scoate Ich entnehme e s aus deinen Worten.) = a schimba. erkennen — erkannte —• erkannt (an + Dat. .628 GRAMMATIK gratulieren — gratulierte — gratuliert (zu -f Dat.Akk.) = a feri (de) Die Kleidung schützt d e n M e n s c h e n vor Kälte.) = a ajuta la Ich helfe d i r gern bei dieser Arbeit. erinnern — erinnerte — erinnert (an + Akk.) = a auzi (despre) Ich habe d i e s e G e s c h i c h t e von ihm gehört.) = a felicita (de) Ich gratuliere d i r zu deinem Geburtstag. schützen —• schützte —• geschützt (vor + Dat.) = a privi la Ich sehe I h n e n gern bei der Arbeit zu.) = a referi (la).) = a ruga Kann ich S i e um Ihre Zeitung bitten ? e i n laden —• lud ein — eingeladen (zu + Dat. halten — hielt —. bitten — bat — gebeten (um + Akk. hören —• hörte — gehört (von + Dat. schreiben —. rechnen — rechnete — gerechnet (zu + Dat.ernannte —• ernannt (zu -\.) = a socoti (printre) Die alten Babylonier rechneten d i e S o n n e zu den Planeten.schrieb —• geschrieben (über + Akk. a raporta (la) Herr Bitterfeld bezog d a s wieder auf seine Person.) = a recunoaşte (după) Ich erkenne i h n an der Stimme. fragen — fragte —• gefragt (nach + Dat. helfen — half —• geholfen (bei -f.Dat. VERBE + ACUZATIV -f.) = a observa (după) Ich merke e s au seinem Benehmen.) = a fe­ licita (de) Er beglückwünschte s e i n e S c h w e s t e r zu ihrem Geburtstag. beziehen — bezog — bezogen (auf + Akk. merken — merkte —• gemerkt (an + Dat.) = a scrie (despre) Er schreibt e i n B u c h über das neue Leben in unserem Vaterland.) = a deduce.) = a invita (la) Ich lade m e i n e K o l l e g e n zu mir ein. a modifica Ich ändere an dem Brief k e i n e n S a t z . entnehmen — entnahm —• entnommen (aus + Dat.Dat. daß etwas geschehen ist. X.) = a numi Man ernannte i h n zum Direktor. beglückwünschen — beglückwünschte —• beglückwünscht (zu + Dat. ernennen —.)=a aduce aminte (cuiva de ceva) Ich erinnere S i e an Ihr Versprechen.) = a lua drept.) = a întreba (de) Ich fragte i h n nach deiner Adresse.PREPOZIŢII (Verben + Akkusativ + Präpositionen) ändern — änderte — geändert (an + Dat.

REKTION DER VERBEN UND DER ADJEKTIVE 629 übersetzen — übersetzte •— übersetzt (in + Akk.Dat.) = a reduce (la) Ich führe s e i n B e n e h m e n auf seine Krankheit zurück.) = a convinge Hat er S i e von seiner Aufrichtigkeit überzeugt ? verlangen •—• verlangte —• verlangt (von + Dat. X I .) = de acord (cu) Er ist mit meinem Vorschlag einverstanden.Akk. ADJECTIVE ŞI PARTICIPII + PREPOZIŢII (Adjektive und Partizipien + Präpositionen) befreundet (mit + Dat.) = a descompune. begabt (für + Akk. a desface (în) Paul und seine Freunde zerlegten d e n S e n d e r in mehrere Teile und versteckten sie in den Bienenkörben.) = prietenos (faţă de) Er ist zu mir immer freundlich. cu experienţă lin) Er ist in diesen Fragen erfahren. böse (über -f. .Akk.) = a cere (de la cineva ceva) Er verlangte d a s B u c h von mir. verwandeln — verwandelte • verwandelt (in + Akk.) = talentat (pentru) Der Kleine ist für Musik begabt. wählen — wählte — gewählt (zu + Dat. wissen — wußte — gewußt (von + Dat.) = a şti (ceva despre) Weißt du e t w a s von ihm? zerlegen — zerlegte — zerlegt (in + Akk. erfahren (in + Dat.) = (îm)prieten(it) (cu) Ich bin mit ihm seit vielen Jahren befreundet.) = gata (cu) Ich bin mit der Übersetzung fertig. fertig (mit + Dat.) = a transforma (în) — Eulenspiegel flüsterte den Kranken ins Ohr: „Ich muß e i n e n von euch in Pulver verwandeln".) = a traduce în Wirst du d i e s e n T e x t ohne Wörterbuch ins Deutsche übersetzen? überzeugen — überzeugte •— überzeugt (von + Dat. din cauza) Er war über die Nachricht froh.) = vesel (de.) = îngrijorat (de) Ich bin um ihn besorgt. besorgt (um -j. z u r ü c k führen — führte zu rück — zurückgeführt (auf + Akk.) = încîntat (de) Die Grünwieseier waren von dem „jungen Engländer" entzückt.) = a alege Man wählte m e i n e n F r e u n d zum Verantwortlichen. froh (über + Akk. entzückt (von + Dat.) = experimentat.) = supărat (pe) Warum bist du über ihn böse? einverstanden (mit -f. freundlich (zu + Dat.

) = mulţumit (de) Unsere Sportler waren mit dem Ergebnis des Wettspiels zufrieden.) = înrudit (cu) Er ist mit mir verwandt. vertraut (mit + Dat. wichtig (für + Akk.630 GRAMMATIK gewohnt (gewöhnt) (an + Akk. . zornig (über + Akk. stolz (aul + Akk.Dat.) = fericit (de) Er war über das Ergebnis der Prüfung glücklich.) = important (pentru) Dieser Brief ist îur mich besonders wichtig.) = familiarizat (cu) Bist du schon mit dieser Arbeit vertraut? verwandt (mit -f. furios (pe) Sei nicht über ihn zornig! zufrieden (mit -j.) = mîndru (de) Wir sind auî unsere schöne Hauptstadt stolz.) = obişnuit (cu) Ich bin an diese Arbeit gewohnt.Dat.) = supărat. glücklich (über + Akk.

-j. 121. pag. PREPOZIŢII CU DATIVUL aus bestehen (aus) = a se compune (din) entnehmen ( + Akk. de) hören ( + Akk. + von) = a cere (de la) wissen ( + Akk.von) = a convinge (de) sich verabschieden (von) = a-şi lua rămas bun (de la) verlangen ( + Akk. 573). alteori cu acuzativul (vezi schema nr. . deşi in mod obişnuit se construieşte uneori cu dativul. în faţa) Prepoziţia VOT pe lingă verbe prepoziţionale cere numai dativul. + bei) = a privi (la) nach fragen ( + Akk.PREPOZIŢII PE LÎNGA VERBE PREPOZIŢIONALE (Präpositionen neben präpositionalen Verben) I. -f. a păzi (de) erschrecken (vor) = a se speria (de) erstarren (vor) = a încremeni (de) fliehen (vor) = a fugi (de) sich fürchten (vor) = a se teme (de) sich schämen (vor) = a-i fi ruşine (de) schützen ( + Akk.vor) = a feri de. + von) = a auzi (despre) sprechen (von) = a vorbi (despre) träumen (von) = a visa (de) überzeugen ( + Akk. + nach) = a între­ ba (de) forschen (nach) = a cerceta suchen (nach) = a căuta vor 1 bewahren ( + Akk. + von) = a po­ vesti (despre. + aus) = a de­ duce (din) stammen (aus) = a se trage (din). a-şi da ajutorul zusehen ( + Dat. a fi originar (din) mit sich abgeben (mit) = a se ocupa (de) sich befassen (mit) = a se ocupa (de) sich beschäftigen (mit) = a se ocupa (de) von abhängen (von) == a depinde (de) erzählen ( + Dat.vor) = a feri (de) zittern (vor) = a tremura (de. + bei) = a ajuta (la). + von) = a şti (despre) 1 bei sich bedanken (bei) = a mulţumi (cuiva) sich entschuldigen (bei) = a-şi cere scuze (de la) helfen ( + Dat. -f.

+ zu) werden (zu) = = = = = = = = = = = a a a a a a a a a a a felicita (de) contribui (la) invita (la) se dezvolta numi face parte (din) ajunge (la) felicita (de) socoti (printre) alege deveni II. pag. a se interesa (de) sich sorgen (um) = a avea grijă (de) wachsen (um) = a creşte (cu) 1 Prepoziţia über pe lingă verbe prepoziţionale cere numai acuzativul. + zu) beitragen (zu) einladen (-j.632 ZU GRAMMATIK beglückwünschen ( + Akk. 121. deşi in mod obişnuit se construieşte uneori cu dativul. -\. + zu) wählen ( + Akk. + für) = a mulţumi sich interessieren (für) = a se inte­ resa (de. de) über sich ärgern (über) = a se necăji (de) berichten ( + Dat.Akk. + zu) sich entwickeln (zu) ernennen ( + Akk. + über) = a ra­ porta (despre) sich freuen (über) = a se bucura (de ceva) klatschen (über) — a bîrfi nachdenken (über) = a se gîndi (asupra) reden (über) = a vorbi (despre) schimpfen (über) = a ocărî siegen (über) = a învinge gegen kämpfen (gegen) = a lupta (împo­ triva) stimmen (gegen) = a vota (în contra) um sich bemühen (um) = a se strădui. a-şi da osteneală (cu) bitten ( + Akk. 573). P R E P O Z I Ţ I I CU ACUZATIVUL ffir sich ausgeben (für) = a se da (drept) sich bedanken (für) = a mulţumi (pentru) sich entscheiden (für) = a se decide (pentru) halten (-}. pentru) kämpfen (für) = a lupta (pentru) sorgen (für) = a avea grijă (de) stimmen (für) = a vota (pentru) sich yorbereiten (für) = a se pregăti (pentru.für) = a lua. . + zu) rechnen (-f. alteori cu acuzativul (vezi schema nr. a considera (drept) danken ( + Dat. a cere (ceva) sich handeln (um) = a fi vorba (de) kämpfen (um) = a lupta (pentru) sich kümmern (um) = a se îngriji (de). -f.Akk.Akk. + um) = a ruga.zu) gehören (zu) gelangen (zu) gratulieren ( + Dat.

ändern ( + Akk. pe lîngă (pe jos) wachsen (an) = a creşte (în) sich weiden (an) = a se desfăta zweifeln (an) = a se îndoi (de) auf -f. + an) = a aminti (de) gelangen (an) = a ajunge (la) sich gewöhnen (an) = a se obişnui (cu) Akk. glauben (an) = a crede (în) grenzen (an) = a se mărgini (cu) sich klammern (an) = a se cram­ pona (de) sich wenden (an) = a se adresa (cuiva) auf -f. -f. pe lîngă (cu un vehicul) YOTühergehen (an) = a trece prin faţa. PREPOZIŢII verfügen (über) == a dispune (de) sich wundern (über) = a se mira (de) CU DATIVUL ŞI ACUZATIVUL an -f. achten (auf) = a fi atent (la) antworten ( + Dat. a modifica arbeiten (an) = a lucra (la) sich beteiligen (an) = a participa (la) erkennen ( + Akk.an) = a schim­ ba.Dat.Dat. a trece prin faţa (pe jos) yorüherfahren (an) = a trece prin faţa.Akk. + auf) = a răs­ punde (la) aufpassen (auf) == a fi atent (la) sich beschränken (auf) = a se limita (la) . bestehen (auf) = a insista (asup ra) in -f Dat. bestehen (in) = a consta (di m an denken (an) = a se gîndi (la) erinnern ( + Akk. + an) = a observa (după) sich rächen (an) = a se răzbuna (pe) teilnehmen (an) = a participa (la) vorhergehen (an) = a trece pe lingă.PRÄPOSITIONEN NEBEN PRÄPOSITIONALEN VERBEN 633 sprechen (über) = a vorbi (despre) schreiben (über) = a scrie (despre) urteilen (über) = a-şi da părerea (despre) (asupra) III. faţă de) sich knüpfen (an) = a se lega (de) leiden (an) = a suferi (de) merken ( + Akk. + an) = a recu­ noaşte (după) sich freuen (an) = a se bucura (de) handeln (an) = a se purta (cu.

+ in) = a tra­ duce (în) sich verlieben (in) = a se îndrăgosti (de) verwandeln ( + Akk. a se bizui (pe) verzichten (auf) = a renunţa (la) warten (auf) = a aştepta (pe cineva. + auf) = a reduce (la) zurückgehen (auf) = a-şi avea ori­ ginea (în) in + Akk. sich merken — merkte mir — sich gemerkt = a ţine minte Diese Regel mußt du dir merken. . + in) = a împărţi (în) gelangen (in) = a ajunge (în) geraten (in) = a ajunge (în) übersetzen ( + Akk. a desface (în) EXEMPLE DE VERBE REFLEXIVE ÎN LIMBA GERMANĂ DAR NEREFLEXIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ sich bedanken — bedankte mich — sich bedankt = a mulţumi (cuiva) Der Spitalmeister bedankte sich bei Eulenspiegel. -\. + auf) = a arunca zwvickführen (+ Akk. sich unterhalten — unterhielt mich — sich unterhalten = a petrece Wie hast du dich gestern unterhalten? sich verspäten — verspätete mich — sich verspätet = a întîrzia Er verspätet sich nie. a privi (la) einsprechen (auf) = a încerca să con­ vingi (pe) sich freuen (auf) = a se bucura (de ceva) verzichten (auf) = a renunţa (la) hoffen (auf) = a spera (în) rechnen (auf) = a conta (pe). + m ) = a trans­ forma (în) zerlegen ( + Akk. einteilen ( + Akk. + in) = a descom­ pune (în). ceva) werfen ( + Akk.634 GRAMMATIK beziehen ( + Akk.auf) = a referi (la) blicken (auf) = a s e uita (la). sich erkälten — erkältete mich — sich erkältet = a răci Ich habe mich erkältet.

stehenbleiben —• blieb stehen — stehengeblieben = a se opri Er blieb am Fenster stehen. spielen —• spielte — gespielt = a se juca In den Parks spielen viele Kinder. erschrecken — erschrak — erschrocken = a se speria Das Kind ist vor dem Hund erschrocken. streiten — stritt — gestritten = a se certa Man soll nie streiten. einsteigen — stieg ein — eingestiegen = a se urca (în) Wir steigen ins Auto ein. verwelken — verwelkte — verwelkt = a se ofili Die Blume ist verwelkt. . ertrinken — ertrank — ertrunken = a se îneca Der Bruder einer Kollegin ist ertrunken. stürzen — stürzte — gestürzt = a se repezi. zweifeln — zweifelte — gezweifelt = a se îndoi (de) Ich zweifle nicht an seiner Aufrichtigkeit. heiraten — heiratete — geheiratet == a se căsători (cu) Er hat eine Jugendfreundin geheiratet. erwachen — erwachte — erwacht = a se trezi Ich bin um 6 Uhr erwacht. zurückkehren — kehrte zurück — zurückgekehrt = a se înapoia Die Theatergruppe kehrte zurück. a se năpusti. steigen —• stieg — gestiegen = a se urca (pe) Wir steigen auf diesen Berg.EXEMPLE DE VERBE INTRANZITIVE SAU TRANZITIVE ÎN LIMBA GERMANĂ DAR REFLEXIVE ÎN LIMBA ROMÂNĂ entstehen —• stand auf — aufgestanden = a se scula Wir stehen täglich um 6 Uhr auf. heißen — hieß •— geheißen = a se numi Wie heißen Sie? Spazierengehen — ging spazieren — spazierengegangen = a se plimba Ich gehe gern nach dem Essen spazieren. a se prăbuşi Der Regisseur stürzte auf die Bühne.

Infinitiv Prezent persoana II. I I I Singular Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. vocala radicală a con­ junctivului imperfect este pusă în paranteză lîngă indicativul imperfect. crt.LISTA VERBELOR TARI ŞI NEREGULATE 1 (Liste der starken und der unregelmäßigen Verben) Nr. . repurta deschide. face accesibil se speria du er du er du er du. Traducerea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 befehlen beginnen beißen betrügen beweisen bieten binden bitten blasen bleiben braten brechen brennen bringen denken dringen dürfen empfehlen sich entschei­ den erringen erschließen erschrecken erwerben essen fahren fallen fangen du befiehlst er befiehlt du beißt er beißt du beweist er beweist befahl begann biß betrog bewies bot band bat blies blieb briet brach brannte(e) brachte(ä) dachte(ä) drang durfte(ü) empfahl entschied mich errang befohlen begonnen gebissen betrogen bewiesen geboten gebunden gebeten geblasen geblieben gebraten gebrochen gebrannt gebracht gedacht gedrungen gedurft empfohlen sich entschieden errungen erschlossen erschrocken erworben gegessen gefahren gefallen gefangen h h h h h h h h h s h h h h h s h h h h h s h h s s h a ordona a începe a muşca a înşela a dovedi a a a a oferi lega ruga sufla du bläst er bläst du er du er brätst brät brichst bricht a rămîne a frige a rupe a a a a a arde aduce gîndi pătrunde avea voie du er du er darfst darf empfiehlst empfiehlt a recomanda a se hotărî a a a a a cuceri. du er du er du er erschließt erschließt erschrickst erschrickt erwirbst erwirbt er ißt fährst fährt fällst fällt fängst fängt erschloß erschrak erwarb(ü) aß fuhr fiel fing a dobîndi a mînca a merge (cu un vehicul) a cădea a prinde 1 Dacă verbul formează conjunctivul imperfect în mod neregulat.

a evadai curge naşte da a merge a reuşi a fi valabil a ajunge a se întîmpla a cîştiga a turna a fi egal (cu) a aluneca a săpa a apuca a avea a ţine a atîrna a ridica a se numi a ajuta a cunoaşte a veni a putea a încărca a lăsa a fugi a suferi a citi a sta culcat a minţi a măsura du gießt er gießt du gräbst er gräbt du er du er hast hat hältst hält du er du er du er du er du er du er heißt heißt hilfst hilft kannst kann lädst lädt läßt läßt läufst läuft hob hieß half (ü.LISTE DER STARKEN UND DER UNREGELMÄSSIGEN VERBEN 637 Nr. crt. I I I singular Indicativul imperfect fand flog floh floß gebar gab ging gelang galt (ö. ä) kannte (e) kam konnte (ü) lud ließ lief litt las lag log maß du liest er liest du mißt er mißt . h s s s h h s s h s s h h h s h h h h h h h h h s h h h s h h h h h a a a a a a Traducerea finden fliegen fliehen fließen gebären geben gehen gelingen gelten geraten geschehen gewinnen gießen gleichen gleiten graben greifen haben halten hängen (hangen) heben heißen helfen kennen kommen können laden lassen laufen leiden lesen liegen lügen messen du gibst er gibt es du er du er es gelingt giltst gilt gerätst gerät geschieht găsi zbura fugi. ä) geriet geschah gewann goß glich glitt grub griff hatte (ä) hielt hing Participiul perfect gefunden geflogen geflohen geflossen geboren gegeben gegangen gelungen gegolten geraten geschehen gewonnen gegossen geglichen geglitten gegraben gegriffen gehabt gehalten gehangen gehoben geheißen geholfen gekannt gekommen gekonnt geladen gelassen gelaufen gelitten gelesen gelegen gelogen gemessen Verb aux. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Infinitiv Prezent persoana II.

ä) schwur (ü) schwor sah war sandte (sendete) sang sank saß sollte sprach gemocht gemußt genommen genannt gepfiffen geraten gerissen geritten gerannt gerochen gerufen geschaffen geschienen geschoben geschlafen geschlagen geschlichen geschlossen geschrieben geschrien geschritten geschwiegen geschwom­ men geschworen gesehen gewesen gesandt (gesendet) gesungen gesunken gesessen gesollt gesprochen h h h h h h h s h s s h h h h h h h s h h h s h s h h h s h h s h h h a plăcea. a se rupe a călări a a a a a a a alerga mirosi chema crea părea împinge dormi du rätst er r ä t du. I I I Singular du er du er du er magst mag mußt muß nimmst nimmt Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. a voi a trebui a lua a numi a fluiera a sfătui a rupe. crt.GRAMMATIK 1 Nr. Traducerea 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 mögen müssen nehmen nennen pfeifen raten reißen reiten rennen riechen rufen schaffen scheinen schieben schlafen schlagen schleichen schließen schreiben schreien schreiten schweigen schwimmen schwören sehen sein senden singen sinken sitzen sollen sprechen mochte(ö) mußte(ü) nahm nannte(e) pfiff riet riß ritt rannte(e) roch rief schuf schien schob schlief schlug schlich schloß schrieb schrie schritt schwieg schwamm (ö. a dori. er reißt du er du er schläfst schläft schlägst schlägt a bate a se furişa a închide a a a a a scrie striga păşi tăcea înota du schließt er schließt a jura a vedea a fi a trimite a cînta a se scufunda a şedea a trebui a vorbi du er du er siehst sieht bist ist du er du er du er sitzt sitzt sollst soll sprichst spricht . Infinitiv Prezent persoana II.

I I I singular Indicativul imperfect Participiul perfect Verb aux. practica. face nimeri. crt. Traducerea 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 springen stehen stehlen steigen sterben stoßen streiten tragen treiben treffen treten trinken tun verderben verdrießen vergessen verlieren verzeihen wachsen waschen weisen wenden werden werfen wissen wollen ziehen du stiehlst er stiehlt du er du er stirbst stirbt stößt stößt sprang stand stahl stieg starb (ü) stieß stritt trug trieb gesprungen gestanden gestohlen gestiegen gestorben gestoßen gestritten getragen getrieben getroffen getreten getrunken getan verdorben verdrossen vergessen verloren verziehen gewachsen gewaschen gewiesen gewandt (gewendet) geworden geworfen gewußt gewollt gezogen s h h s s h h h h h s h h h(s) h h h h s h h h s h h h h a sări a sta a fura a se urca a muri a îmbrînci a se certa a purta a a a a a a mîna. Infinitiv Prezent persoana II. er t u t verdirbst verdirbt verdrießt verdrießt vergißt vergißt wächst wächst wäschst wäscht weist weist wirst wird wirfst wirft weißt weiß willst will traf trat trank tat verdarb verdroß vergaß verlor verzieh wuchs wusch wies wandte (wendete) wurde(ü) warf(ü) wußte(ü) wollte zog a bea a face a (se) strica a supăra a uita a pierde a ierta a creşte a spăla a indica a întoarce a deveni a arunca a şti a voi a trage.LISTE DER STARKEN UND DER UNREGELMÄSSIGEN VERBEN 639 Nr. intîlni păşi du trägst er trägt du er du er du du er du er du er du er du er du er du er du er du er du er triffst trifft trittst tritt tust. a se muta .

I .

TABLA DE MATERII (INHALTSVERZEICHNIS) - .

.

Lehrstück. Übungen 2. 3. Declinarea substantivelor 2. Das Studentenheim Grammatik : 1. Prepoziţiile 3.TABLA DE MATERII (Inhaltsverzeichnis) Cuvînt înainte Lista abrevierilor 1. Lehrstück. Formarea cuvintelor Übungen 4. Der Hörsaal Grammatik : 1. Decimarea slabă a substantivelor 2. 2. 2. Pluralul substantivelor 2. 4. Ein Ausflug Grammatik : 1. 5. Lehrstück. Lehrstück. Der Speisesaal Grammatik : 1. Lehrstück. 3. Pronumele interogativ Übungen 5. întrebuinţarea prepoziţiilor 41—Limba germană — c. Topica in propoziţia principală 3. Übungen Substantivul şi articolul Pronumele personal Verbul Pronumele interogativ Pronumele demonstrativ das 5 7 9 9 11 12 13 14 14 18 19 20 21 22 22 25 26 27 28 29 32 33 35 35 36 39 40 41 41 Verbele haben şi sein Negaţia Adjectivul Pronumele es 3. Declinarea numelor de persoane 3. Der Unterricht Grammatik : 1. 4. 1881 .

4. Pronumele demonstrativ 2. 4. Übungen 11. 2. Declinarea mixtă a substantivelor 4. Formarea cuvintelor 5. Lehrstück. 2. Formarea cuvintelor Übungen 8. 5. Übungen 7. . Prepoziţiile cu dativul şi acuzativul 2. . Numerale cardinale 6. Im Warenhaus Grammatik : 1. Pronumele posesiv 3. Verbe cauzative şi corespondentele lor 3. 3. Ein Brief Grammatik : 1. Lehrstück. Die Bibliothek Grammatik : 1. Der Geburtstag Übungen 9. . Lehrstück. Lehrstück. Ein Besuch Grammatik : 1. Lehrstück. 4. Übungen (I) Pronumele personal Pronumele nehotărît Prepoziţiile cu acuzativul Ordinea complementelor în propoziţie Contopirea prepoziţiilor cu articolul Prepoziţiile cu dativul şi acuzativul (completare) Complementul circumstanţial Numeralul cardinal (completare) Formarea viitorului I Prezentul verbelor tari Imperativul Verbul werden Prepoziţiile (continuare) Frazele prin coordonare 42 43 44 45 49 50 52 54 54 55 55 59 61 62 63 64 69 70 78 79 80 80 82 82 83 88 90 90 92 93 93 98 100 101 102 102 103 . Bukarest Grammatik : 1. Lehrstück. Die Uhrzeit Übungen 6. 3. Übungen 10. 2. 3.644 INHALTSVERZEICHNIS 4. Declinarea substantivelor de origine negermană. 5.

5. Übungen 14. Ein Mißverständnis Übungen 17. 3. 4. Das billige Mittagessen Nach Johann Peter Hebel Grammatik : 1. Lehrstück. Lehrstück. Was machen wir am Sonntag? Grammatik : 1. Lehrstück. 2. 4. Übungen Declinarea slabă a adjectivelor Declinarea numeralelor ordinale Pronumele interogativ (continuare) Verbele impersonale Prepoziţiile cu genitivul . Übungen 15. Lehrstück. 2. Auf dem Bahnhof Grammatik : 1. 2. 4. Im Warenhaus Grammatik : 1. 5. 4. 3. Pronumele nehotărit (continuare) Pronumele demonstrativ (continuare) Numeralele iterative Numeralele distributive Formarea cuvintelor Perfectul Formarea participiului perfect Formarea perfectului întrebuinţarea perfectului Adverbele pronominale Es — pronume demonstrativ Imperfectul verbelor tari Verbele cauzative şi corespondentele lor (continuare) Numeralul ordinal Infinitivul ca imperativ . 5. 3. Übungen (II) Imperfectul verbelor slabe Imperfectul verbelor haben. 3. 4. 2. sein şi werden Folosirea imperfectului Pronumele reflexiv Formarea cuvintelor 107 108 109 110 110 112 112 116 117 118 119 120 120 123 124 125 126 126 127 12S 128132 134 135 135 136 136 136 14Î 142 149 150 151 152 152 153 153 13. 3. Lehrstück. Eine „schwere" Rechenaufgabe Grammatik : 1. Übungen 16. 6. 5.INHALTSVERZEICHNIS 645 12. Lehrstück. 2.

3. Declinarea adjectivului (completare) 3. 4. Lehrstück. Gradele de comparaţie ale adjectivelor şi adverbelor 2. Der Floh Nach Kurt Übungen Tucholsky 221 . Formarea mai mult ca perfectului Übungen 20. 4. 5. Übungen 19. Lehrstück. Lehrstück. 2. 5. Lehrstück. 2. Übungen 21. Lehrstück. 6. Verbele neregulate (continuare) 3. Karl Marx und seine Familie Declinarea tare a adjectivelor Declinarea mixtă a adjectivelor Pronumele interogativ (continuare) Regimul verbelor Complementul prepoziţional INHALTSVERZEICHNIS 159 161 162 164 164 165 165 171 174 177 177 178 183 185 189 190 191 191 192 197 199 200 201 201 203 203 203 208 210 213 214 214 215 215 220 Grammatik : 1. 3. Übungen 22. Verbele modale (completare) 4.646 18. Lehrstück. 4. Verbele compuse cu particulă inseparabilă şi cu particulă separabilă 2. Das erste Wort der Wissenschaft Grammatik : 1. Ein Telefongespräch Participiile Infinitivele substantivizate Formele nominale ale verbului întrebuinţarea infinitivului f ă r ă zu şi c u Verbele neregulate (completare) Declinarea substantivelor (completare) Verbele auxiliare de mod Declinarea adjectivelor la comparativ şi la superlativ Pluralul substantivelor (completare) Pronumele (continuare) Complementul circumstanţial de timp zu Grammatik : 1. Die Geschichte von einer lebenden Bibliothek Grammatik : 1. Formarea cuvintelor Übungen 23. 5. Imperativul (completare) 5. 3. 2. Eine lastige Geschichte aas dem vorigen Jalirhundert Grammatik : 1.

Lehrstück. Schiller über seine erste Vorlesung in Jena Grammatik : 1. Goethe und Felix Mendelssohn Grammatik : 1. Aus Heines Kindheit Grammatik : 1. Lehrstück.Genossenschaft Nach Schuster Dutz Grammatik : 1. Till Eulenspicgel als Arzt Grammatik : 1. ESEL . Lehrstück. Numele geografice 6. Declinarea numelor proprii (recapitulare şi comple­ tare) 7. Dublarea subiectului prin es 5. Infinitivul cu zu (continuare) 3. Verbele neregulate de conjugare slabă 4. Lehrstück. Topica în propoziţiile secundare cu predicatul la diateza pasivă 3. Poziţia propoziţiei secundare 3. Diferitele accepţii ale verbului lassen 5. Topica în frazele prin coordonare (continuare) . întrebuinţarea prepoziţiilor Übungen 29. Verbe cu forme duble Übungen 28. Adjectivele substantivizate 4.INHALTSVERZEICHNIS 647 229 231 232 233 235 235 235 240 242 244 245 245 249 251 252 252 253 253 258 260 262 263 263 269 272 272 272 273 273 274 275 276 280 282 284 284 285 285 286 24. Participiile şi adjectivele substantivizate (recapitulare şi completare) 5. Propoziţia completivă directă 2. Infinitivul pasiv prezent 2. Diateza pasivă 2. 3. Lehrstück. Topica în propoziţia principală precedată de o pro­ poziţie secundară 4.. Eine Reise mit dem Flugzeug Grammatik : 1. Pronumele nehotărît (continuare) Übungen 26. Propoziţia cauzală 2. Formarea cuvintelor 2. Pronumele (continuare) 2. Topica în propoziţia secundară 3. Formarea cuvintelor Übungen 25. . Topica în frazele prin coordonare (continuare) Übungen 27. Genitivul partitiv 3. Infinitivul cu zu (continuare) 4. Lehrstück. Propoziţia secundară (continuare) Übungen .

Pronumele relativ 3. . Declinarea substantivelor (completare) Übungen 31. 3. Perfectul şi mai mult ca perfectul verbului lassen 4. Construcţiile (grupele) infinitivale 3. Lehrstück. Adverbele de loc her şi hin şi compusele lor Übungen 32. Weiskopf Grammatik : 1. Der junge Engländer Nach Wilhelm Hauff Grammatik : 1. Propoziţia cauzală şi propoziţia conclusivă 2. Freundschaftsdienste Nach Bertolt Brecht Grammatik : 1. Propoziţia condiţională reală 2. . . Propoziţia modală 2.648 INHALTSVERZEICHNIS 30. Das goldene Äpfelchen N a c h F. Lehrstück. 290 292 292 295 295 296 301 303 304 304 305 305 309 311 318 320 320 321 322 325 326 326 327 328 328 332 333 335 336 336 337 342 344 345 345 345 346 36. Propoziţia relativă 2. Lehrstück. Numeralele fracţionare 4. Das Goldfischlein Nach Friedrich Wolf Grammatik : 1. C. seit şi bis . Ernst Thälmann Grammatik : 1. Lehrstück. Perfectul şi mai mult ca perfectul verbelor modale 4. Conjuncţiile corelative 4. Propoziţia secundară finală 2. Lehrstück. Propoziţia secundară consecutivă Übungen 34. Propoziţiile contrase 3. 4. Lehrstück. Pronumele reciproc Übungen 35. 2. Diferitele înţelesuri ale cuvîntului da 3. Das erstemal auf der FUsenbahn Nach Peter Rosegger Übungen 33. Construcţiile (grupele) infinitivale modale 3. Lehrstück. Übungen Propoziţia temporală Propoziţia modală Propoziţiile (continuare) Prepoziţii şi conjuncţii — während. Der Bienenkorb Grammatik : 1. Verbul scheinen Übungen .

Condiţionalul Übungen 43. Lehrstück. Traducerea în limba germană a conjuncţiei dacă 4. Aus dem Statut der Rumänischen Kommunistischen P a r t e i . Complementul la dativ 2. Formarea perfectului şi mai mult ca perfectului (completare) 3. Formarea timpurilor conjunctivului 3. Modul conjunctiv 2. 2. Lehrstück. . Lehrstück. Lehrstück. Lehrstück. Die Partei A. Formarea cuvintelor Übungen 40. Propoziţia concesivă 2. Complementul genitival Übungen 38. Propoziţiile condiţionale 2. Lehrstück. Mein Lehrer Nach Johannes Grammatik : 1. Complementul (generalităţi) 4.INHALTSVERZEICHNIS 37. Propoziţiile comparative 2. Ein Theaterskandal Nach Willi Bredel Grammatik : 1. . Die ersten Kosmonauten Grammatik : '1. Übungen 41. Lehrstück. întrebuinţarea conjunctivului în propoziţiile principale Übungen 42. Lehrstück. Der Beweis Nach Alexander Keller Grammatik : 1. Infinitivul perfect pasiv Übungen 39. Bei Müllers brennt's Grammatik : 1. 3. Nach Anton Breitenhofer B. Unser Wegweiser. Becher Propoziţiile secundare camuflate Diferitele înţelesuri ale conjuncţiei als Prepoziţiile cu dativul (continuare) 649 349 351 351 352 352 353 356 358 359 360 363 365 365 365 366 366 371 371 373 378 379 380 386 387 390 393 394 395 399 401 402 403 408 410 411 411 412 . Salzburg ist die Hauptstadt Nach Egon Erwin Kisch Grammatik : 1. Übungen R. Der junge Engländer (Fortsetzung) Grammatik : 1. Infinitivul perfect activ 2. Diateza pasivă (continuare) Übungen 44. Viitorul II (viitorul anterior) 3. .

von Bertolt Brecht Gesang vom Lernen. nach Heinrich Mann GRAMATICA Fonetica. von Heinrich Heine Die schlesischen Weber. Übungen der Entwicklung unseres Landes Atributul dezvoltat Traducerea atributului dezvoltat Numeralele multiplicative 415 417 419 419 419 420 424 427 427 431 433 434 434 434 438 439 48.650 INHALTSVERZEICHNIS 45. Bukarest als Universitätsstadt Übungen APEXDICE Der Sinn des 23. Lehrstück.. von Johannes R.. Weimar Nach Theo Piana Grammatik : Construcţiile participiale Übungen 47. Das Obdach Nach Anna Seghers Grammatik : 1. von Johann Wolfgang Goethe Erlkönig. von Alfred Margul-Sperber Siegessäule. von Johannes R. Hauptrichtungen Grammatik : 1. Apoziţia Übungen 46. Vorbirea indirectă 2. von Johann Wolfgang Goethe Wanderers Nachtlied.. Lehrstück. von Friedrich Schiller Lorelei. von Heinrich Heine Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration. Lehrstück. întrebuinţarea conjunctivului (completare) 4.August. Alfabetul german Vocalele Consoanele Accentul 449 450 452 454 457 458 458 459 460 462 463 466 467 468 480 485 485 488 491 . 3. întrebarea indirectă 3. Becher Kleine Geschichten aus dem Leben großer Männer Eine Erinnerung aus meiner Kindheit. von Johann Wolfgang Goethe Das Mädchen aus der Fremde. 2. von Oskar Pastior Die Internationale Hymne der Weltjugend Gefunden. Becher Im Anfang war . Lehrstück.

.INHALTSVERZEICHNIS 651 Morfologia. . Părţile vorbirii Articolul — Declinarea articolului — întrebuinţarea articolului hotărît — întrebuinţarea articolului nehotărît •— Omiterea articolului — Contopirea articolului hotărît cu prepoziţii — Funcţiile morfologice ale lui der-die-das — Funcţiile morfologice ale lui ein-eine-ein Substantivul — Formarea pluralului substantivelor — Grupa I — Grupa a Ii-a — Grupa a I l I .a — Grupa a IV-a — Grupa a V-a — Cazuri speciale de formare a pluralului •— Substantive defective de număr — Genul substantivelor — Decimarea — Cazurile -— Folosirea cazurilor — Declinarea substantivelor după desinenţe Declinarea tare Declinarea slabă Declinarea mixtă — Cazuri speciale de declinare — Declinarea numelor proprii Adjectivul — întrebuinţarea adjectivului Declinarea tare a adjectivelor Declinarea slabă a adjectivelor Declinarea mixtă a adjectivelor Declinarea adjectivelor substantivizate — Cazuri speciale de declinare ale adjectivelor — Părţi de vorbire care se declină ca adjectivele atributive — Comparaţia adjectivelor — Comparaţia neregulată a adjectivelor — Declinarea adjectivelor la comparativ şi la superlativ Pronumele — Felurile pronumelui — Pronumele personal — Funcţiile pronumelui es 493 493 494 494 497 497 498 499 499 500 500 500 501 501 502 502 503 504 505 508 508 508 509 509 510 511 514 515 517 517 518 518 519 519 520 521 521 523 523 524 524 525 526 *. .

Indicativul Conjunctivul Condiţionalul Imperativul Diateza pasivă — Formele nominale ale verbului Infinitivul Participiul întrebuinţarea infinitivului întrebuinţarea participiului — Verbele compuse — Particulele inseparabile şi separabile .652 INHALTSVERZEICHNIS — Pronumele reflexiv — Pronumele reciproc — Pronumele posesiv — Declinarea pronumelui posesiv — Declinarea pronumelui posesiv adjectival •— Pronumele demonstrativ — Decimarea pronumelor demonstrative — Pronumele relativ — întrebuinţarea pronumelor relative — Declinarea pronumelor relative — Pronumele interogativ — Declinarea pronumelor interogative — Pronumele nehotărît — Decimarea unor pronume nehotărîte Numeralul — Numeralele — Numeralele — Numeralele •— Numeralele — Numeralele — Numeralele — Numeralele — Numeralele cardinale ordinale fracţionare ordinale adverbiale distributive nehotărîte iterative multiplicative 526 527 527 528 529 530 531 533 533 534 534 535 536 537 539 539 540 541 541 541 542 542 542 543 543 544 547 548 552 553 553 554 554 555 556 557 558 559 559 559 560 561 562 563 564 Verbul — Clasificarea verbelor — Conjugarea verbelor auxiliare de timp — întrebuinţarea verbelor auxiliare de timp — Conjugarea verbelor auxiliare de mod — Caracteristicile verbelor modale — împărţirea verbelor după conjugare Verbele tari Verbele slabe Verbele neregulate — Formarea timpurilor.

INHALTSVERZEICHNIS 653 564 569 569 570 570 571 571 572 573 575 576 — Exemple de conjugare Adverbul — Adverbele de loc — Adverbele de timp — Adverbele de mod — Adverbele de cauză şi de scop — Comparaţia adverbelor — Adverbele pronominale Prepoziţia Conjuncţia Interjecţia Sintaxa. Propoziţia Subiectul Predicatul — Predicatul verbal — Predicatul nominal Atributul Locul atributului Negaţia nicht Complementul Felurile complementului Ordinea complementelor în propoziţie Complementul circumstanţial Felurile complementului circumstanţial Fraza Fraza formată prin coordonare Fraza formată prin subordonare împărţirea propoziţiilor secundare Topica Topica în propoziţia principală Topica în propoziţia secundară Propoziţiile secundare după înţeles — Propoziţia subiectivă — Propoziţia predicativă — Propoziţia atributivă — Propoziţia completivă — Propoziţiile circumstanţiale Propoziţia circumstanţială de loc 577 577 578 578 579 580 581 582 583 584 585 585 586 586 587 588 589 590 591 593 594 594 594 594 595 595 595 .

dar nereflexive tn limba română Exemple de verbe intranzitive sau tranzitive în limba germană dar reflexive in limba română Tabel de verbe tari şi neregulate .654 INHALTSVERZEICHNIS Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia Propoziţia circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială circumstanţială temporală modală comparativă consecutivă cauzală finală concesivă restrictivă condiţională 596 596 597 598 598 599 599 599 600 601 602 606 607 611 614 616 616 617 618 620 621 622 622 622 627 628 629 631 634 635 636 Prescurtarea propoziţiilor secundare întrebuinţarea conjunctivului întrebuinţarea condiţionalului întrebuinţarea timpurilor tn vorbirea indirectă Citeva reguli ortografice Punctuaţia (Generalităţi) Regimul verbelor şi adjectivelor — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Adjective — Verbe cu — Adjective — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Verbe cu — Adjective acuzativ acuzativ şi cu dativ dativ şi participii cu dativ genitiv cu genitiv acuzativ şi cu genitiv prepoziţii dativ şi cu prepoziţii acuzativ şi cu prepoziţii şi participii cu prepoziţii Prepoziţii pe Ungă verbe prepoziţionale Exemple de verbe reflexive in limba germană.

Z. Coli tipo 41 manual + 10. A.1966. 1881—1882 . Hîrtie I A 63 gim2. (manual + vocabular) in casete împreună cu 6 discuri. Vi PÎnzâ + 15 000+115 ex. Bun de tipar 08.09. Republica Socialistă R o m â n i a C o m a n d a n r .1966. Format 16/70X100.09. Coli editoriale 33. pentru bibliotecile mari 43(075. 89—97.Z. 11 057. Grigore Alexandrescu n r . Str. lez.8). Tiraj 15 000 + 115 ex. Apărut 1966.076 manual + 12. Bucureşti. C. pentru bibliotecile mici 42/49.879 vocabular. lez Vi pînza vocabulare bandate + 2 000 ex. C.75 vocabular.! Tehnoredactor : B Ä L Ä I T Ä TITEL Dat la cules 20. întreprinderea Poligrafică „13 Decembrie 1918".

LIMBA GERMANĂ .

.

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI CATEDRA DE LIMBA Ş| LITERATURA GERMANĂ Prof. docenf JEAN LIVESCU Membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România EMILIA SAVIN Lector SANDA I O A N O V I C 1 Asistent JOHANNA ANDREI Asistent B A ERMANÂ VOCABULAR EDITURA DIDACTICĂ B U C U R E Ş T I .1 9 6 6 Şl PEDAGOGICĂ . dr.

.

— De la pag. bleiben). Beginn). — De la pag. — Substantivele al căror plural se întrebuinţează rar sau care primesc prin desinenţa pluralului alt sens decît îl au la singular. — Substantivele fără plural sînt trecute în coloana corespun­ zătoare genului lor cu menţiunea f.sg. — î n vocabnlarul alfabetic. precedate şi de articolul nehotărît masculin. este redat şi accentul cuvinte­ lor : vocala scurtă accentnuată este marcată cu un punct (ex. 14 verbele sînt trecute la cele trei forme de bază. 12 la substantivele masculine şi neutre se indică şi desinenţa genitivului singular. De la pag. — Punctul sau linia puse sub vocala din cuvintele monosila­ bice indică cantitatea acesteia.pl. de la pag. 14 pînă la pag. 22 este trecut în paranteză par­ ticipiul trecut. — Cratima înlocuieşte substantivul la indicarea genitivului şi a pluralului. pe trei coloane : la stingă verbele slabe. . — La sfîrşitul vocabularului pe lecţii sînt trecute diferite expresii întîlnite în text. la dreapta verbele tari şi dedesubt. Pluralul cu Umlaut se indică prin două puncte deasupra cratimei. 20 pînă la pag. — Particula verbelor separabile este tipărită spaţionat.UNELE ÎNDRUMĂRI PRIVITOARE LA FOLOSIREA VOCABULARULUI în vocabularul pe lecţii s-a respectat următoarea ordine în gruparea cuvintelor : — Substantivele sînt trecute pe trei coloane după gen. De la pag. la mijloc. verbele neregulate. la fiecare substantiv se indică nominativul singular şi plural. — Substantivele fără singular sînt trecute în coloana substan­ tivelor feminine cu menţiunea f. în vocabularul alfabetic de la sfîrşitul manualului se indică atît articolul hotărît masculin cît şi cel feminin. Verbele care se pot conjuga atît cu haben cît şi cu sein au menţiunea (h) sau (s). 23 verbele care se conjugă cu sein au u n (s) după a treia formă de bază. sînt trecute fără plural. vocala lungă accetuată sau diftongul accentuat se indică cu o linie (ex. — Adjectivele şi participiile substantivizate sînt trecute la vocabularul pe lecţii.: Beruf. 20 imperfectul şi participiul trecut sînt trecute în paran­ teză .

.

VOCABULAR1 PE LECŢII (WORTSCHATZ NACH LEKTIONEN) 1 Toate cuvintele slnt trecute în accepţia pe care o au în textele nualului. şi exerciţiile ma­ .

.

) vocabularul der Lehrer profesorul (die Lehrer) der Morgen dimineaţa (die Morgen) der Genosse tovarăşul (die Genossen) der Student studentul (die Studenten) der Unterricht (f.1. lecţia die Stunde ora lecţia.) învăţămîntul. bine falsch greşit j a da . face.(die Antworten) die Lektion lecţia (die Lektionen) das Lehrstück lecţia (die Lehrstücke) das Heft caietul (die Hefte) das Buch cartea (die Bücher) studieren a studia lernen a învăţa kommen a veni grüßen a saluta antworten a răspunde öffnen a deschide sagen a spune beginnen a începe zählen a număra machen a face schreiben a scrie rechnen a socoti fragen a întreba heißen a se numi lachen a rîde korrigieren a corecta wiederholen a repeta übersetzen a traduce sein a fi ist este. (die Stunden) die Studentin studenta (die Studentinnen) die Übung exerciţiul (die Übungen) die Genossin tovarăşa (die Genossinnen) die Erläuterung explicaţia (die Erläuterungen) die Grammatik gramatica die Antwort răspunsul . pl. (ERSTES) LEHRSTÜCK DER UNTERRICHT der Wortschatz (f. pl. fac sind sînt gut bun. este egal cu.

pînă la wer? cine? was ? ce ? wie? cum? wieviel? cît.10 richtig just. (ZWEITES) L E H R S T Ü C K DER HÖRSAAL der Saal sala (die Säle) der Hörsaal sala de curs (die Hörsäle) der Fußboden duşumeaua (die Fußböden) der Lappen cirpa (die Lappen) der Professor profesorul (die Professoren) der Platz locul (die Plätze) die Vorlesung cursul (die Vorlesungen) die Tür uşa (die Türen) die Lampe lampa (die Lampen) die Tafel tabla (die Tafeln) die Bank banca (die Bänke) die Kreide creta (die Kreiden) die Klasse clasa (die Klassen) das Gruppenbuch j urnalul de clasă (die Gruppenbücher) das Fenster fereastra (die Fenster) das Katheder catedra (die Katheder) gehen a merge.WORTSCHATZ 2. cîţi. toate interessant interesant aufmerksam a t e n t fleißig silitor rechts la dreapta links la stingă oben sus . a sta atîrnat groß mare hell luminos sauber curat krank bolnav alle toţi. corect zufrieden mulţumit jetzt acum heute astăzi und şi auch de asemenea. cîte? wieviel ist ? cît este ? cît face ? guten Morgen bună dimineaţa die erste Stunde prima lecţie . a se duce haben a avea sehen a vedea fehlen a lipsi läuten a suna holen a aduce hängen a atîrna. şi von de la bis pînă.

cîteva. . unele viele mulţi.şniţelul das Gemüse legumele.cuţitul das Salzfaß. altele zusammen împreună sehr foarte dann apoi. -e serviciul der Teller. unii. unii. . . . -i^_e scaunul der Dienst. -i^-e cana de apă der Brotkorb. -i^-e oraşul die Bibliothek. -er copilul das Kino. gar­ nitura de legume das Essen mîncarea das Kind. cîteva. -en biblioteca das Tischtuch. unele manche cîţiva. multe andere alţii.WORTSCHATZ unten jos vorn în faţă dort acolo hier aici rasch repede wo? unde? 11 3. -s parcul legen a pune (în poziţie orizontală) bringen a aduce warten a aştepta spielen a se juca besuchen a vizita essen a mînca lesen a citi hungrig flămînd einige cîţiva. -n mîncarea.prăjitura. -e pünea das Wasser apa das Salz. însă ein wenig puţin die Suppe. -e masa der Stuhl. cozo­ nacul der Apfel. -LLe coşul de pîine der Appetit pofta de mîncare der Kuchen. Speisesäle sala de mese. Salzfässer solniţa das Glas. felul de mîncare die Gabel. _^er faţa de masă das Messer. -n supa die Speise. . -s cinematogra­ ful das Brot. _LL mărul der Park.lingura der Wasserkrug. -n furculiţa die Stadt. -Luer paharul das Schnitzel. (DRITTES) L E H R S T Ü C K DER SPEISESAAL der Speisesaal. -e sarea . pe urmă da aici aber dar. sufrageria der Tisch.farfuria der Löffel.

-e scrisoarea der Freund. a asculta schlafen a dormi waschen a spăla duschen a face dus schön frumos alles totul glücklich fericit ausgezeichnet excelent dann apoi. -(e)s. J^. -(e)s.e dulapul der Raum. -s. -s. -säle sala de festivităţi der Vortrag. -er tabloul das Haus. -s aparatul de radio das Klavier. după aceea daneben alături nebenan alături noch încă. -e televizorul der Festsaal. ^ . -es. -en lucrarea. -^-e sala de lectură der Fernsehapparat. -en patul das Bild. — e con­ ferinţa der Film. mai so aşa (de). -(e)s. munca die Arbeitsbedingung. -(e)s.camera das Bett. -e căminul studenţesc das Zimmer. lucrarea die Bedingung. -(e)s. -(e)s. e încăperea der Schlafraum. . -e cămi­ nul das Studentenheim. -e pianul das Fest. -(e)s.^. -en ziarul die Zeitschrift. -en condiţia die Arbeit. -(e)s. -en munca. -(e)s. mama die Zeitung.12 mit cu nach după hungrig sein a-i fi foame WORTSCHATZ 4. -(e)s. -LLer casa das Radio. -••e dor­ mitorul der Vorhang. atunci. -e filmai zeigen a arăta wohnen a locui führen a conduce hören a auzi. -(e)s. _^e clu­ bul der Leseraum. -^e spă­ lătorul der Duschraum. -s. -es. -e covorul der Waschraum. -(e)s. -e festivita­ tea. -(e)s. -en con­ diţia de muncă die Zeit. -s. serbarea . atît de die Post poşta die Mutter. -en timpul das Heim. -(e)s. -(e)s. -(e)s. -e prietenul der Schrank. ~^_e sala de duşuri der Klubraum. —e per­ deaua der Teppich. -e vinerea der Brief. -(s). -(e)s. (VIERTES) L E H R S T Ü C K DAS STUDENTENHEIM der Freitag. -(e)s. lucrul. . -en revista die Arbeit.

splendid weiß alb gelb galben blau albastru rot roşu braun brun fröhlich bucuros. a călători (cu un vehicul) bewundern a admira rufen a striga liegen a sta (culcat. -es (f. -e sîmbăta der Zug.) străinătatea fahren a merge. -s. . ~ e excursia der Tag. -n. -en. -nen profesoara. -en femeia die Verkäuferin.pl.WORTSCHATZ 13 LEHRSTÜCK 5. oaspetele die Gruppe. -(e)s. -e ziua der Samstag. -s. -^e musafirul. -n colegul der Mann. -n minutul das Meer. —e trenul der Sonntag. -n strada die Minute. -(e)s nisipul der Mensch. -e lunea der Gast -(e)s. -s. -e duminica der Autobus. -s. -e marea das Mädchen. -en ceasul. -(e)s. în poziţie orizontală) verbringen a petrece (timpul) baden a face baie. pl. -(e)s.fata das Ausland. -=J-er bărbatul der Junge. -n. -nen vînzătoarea die Lehrerin. -(e)s plaja djr Kollege. -se auto­ buzul der Neubau.) entu­ ziasmul die Blume. Neubauten construcţia nouă. -s. într-un glas nur numai aus din. -e concediul der Arbeiter. -n. -n soarele die Freundin. -(e)s. -n ţăranul der Schüler. de la außer afară de bei la seit de. -s. învăţătoarea die Sonne. . vesel alles totul einstimmig în unanimitate. clădirea nouă der Strand. a se scălda herrlich minunat. -(e)s. (FÜNFTES) EIN AUSFLUG der Ausflug. -nen prietena die Straße. ora die Begeisterung (f. -n grupa die Uhr.muncitorul der Bauer. -en omul der Urlaub. -s.elevul der Montag. . -ses. -(e)s. din (temporal) zu la durch prin vor înainte braun werden a se bronza . -n floarea die Frau. -n băiatul der Sand.

. . -nen biblio­ tecara die Universität. -s (f. -e seminarul brauchen (brauchte — gebraucht) a avea nevoie (de) danken (dankte—gedankt) a mulţumi warten (wartete—gewartet) a aştepta studieren (studierte—studiert) a studia lernen (lernte—gelernt) a învăţa grüßen (grüßte—gegrüßt) a saluta antworten (antwortete—geantwortet) a răs­ punde öffnen (öffnete—geöffnet) a deschide sagen (sagte—gesagt) a spune zählen (zählte—gezählt) a număra machen (machte—gemacht) a face rechnen (rechnete—gerechnet) a socoti fragen (fragte—gefragt) a întreba lachen (lachte—gelacht) a rîde korrigieren (korrigierte—korrigiert) a corecta wiederholen (wiederholte—wiederholt) a re­ peta übersetzen (übersetzte—übersetzt) a traduce fehlen (fehlte—gefehlt) a lipsi läuten (läutete—geläutet) a suna holen (holte—geholt) a aduce legen (legte—gelegt) a pune (în poziţie ori­ zontală) spielen (spielte—gespielt) a se juca besuchen (besuchte—besucht) a vizita zeigen (zeigte—gezeigt) a arăta wohnen (wohnte—gewohnt) a locui führen (führte—geführt) a conduce hören (hörte—gehört) a auzi. -s.fişa de comandă der Name(n). Namen numele der Verfasser. (SECHSTES) L E H R S T Ü C K DIE BIBLIOTHEK 1 der Gruppenverantwortliche.titlul der Hunger. -s. -s.) liniştea das Seminar. -n cota cărţii die Chronik [kro:nik]. -n. . -s. -e catalogul die Bibliothekarin. 1 pers. -s. -en universi­ tatea die Universitätsbibliothek. imperfect perfect toate verbele din lecţiile 1—6.cititorul ' der Bestellzettel. Namens.14 WORTSCHATZ 6.) foamea der Katalog. -en cronica die Ruhe (f. -n responsabilul grupei der Leser. . -en biblioteca universităţii die Buchnummer. I şi participiul .autorul der Titel. a sta (în poziţie orizontală) waschen (wusch—gewaschen) a spăla î n vocabularul acestei lecţii figurează la infinitiv. a sta atîrnat liegen (lag—gelegen) a sta culcat. pi. a alerga schreiben (schrieb—geschrieben) a scrie bleiben (blieb—geblieben) a rămîne lesen (las—gelesen) a citi rufen (rief—gerufen) a striga essen (aß—gegessen) a mînca kommen (kam—gekommen) a veni schlafen (schlief—geschlafen) a dormi fahren (fuhr—gefahren) a merge (cu un vehicul). -s. a călători beginnen (begann—begonnen) a începe heißen (hieß—geheißen) a se numi hängen (hing—gehangen) a atîrna. a asculta duschen (duschte—geduscht) a face duş baden (badete—gebadet) a face baie bewundern (bewunderte—bewundert) a ad- sehen (sah—gesehen) a vedea finden (fand—gefunden) a găsi nehmen (nahm—genommen) a lua geben (gab—gegeben) a da bitten (bat—gebeten) a ruga sprechen (sprach—gesprochen) a vorbi schließen (schloß—geschlossen) a închide verlassen (verließ—verlassen) a părăsi treffen (traf—getroffen) a întîlni laufen (lief—gelaufen) a fugi. pi.

căţe­ luşul das Wohnzimmer. paltonul der Haken. -s. -n familia die Fabrik. -es.ca­ mera de zi. -^. -tt. -s. biroul der Apparat. -e aparatul die Familie. . -en surpriza die Tochter. fiica die Schokolade. -es. -en locuinţa die Küche. -n bucătăria die Reproduktion.u e 1) p i a ţ a . -e anul das Schlafzimmer. .cuierul der Blumenstrauß. (SIEBENTES) LEHRSTÜCK EIN BESUCH der Besuch. -s.strungarul der Platz. -(e)s. -e masa de scris. -e vizita der Dreher. -s. te rog. -es.WORTSCHATZ 15 bringen (brachte — gebracht) a aduce verbringen (verbrachte — verbracht) a petrece gehen (ging —• gegangen) a merge. copia das Hündchen. -n vaza de flori die Wohnung. . -n. . baia . -s. tatăl der Schreibtisch. -s. . . -es.er casa das Gärtchen. poftiţi danke mulţumesc Hunger haben a-i fi foame 7. -s. -(e)s. ori für pentru wann? cînd? wohin? unde? încotro? woher? de unde? spät werden a se face tîrziu bitte vă rog. —e buchetul de flori der Vater. -s.grădi­ niţa das Badezimmer. *n ciocolata die Blumenvase. poftim. -en repro­ ducerea. -s. -(e)s. . 2) locul der Mantel.dor­ mitorul das Haus. a se duce sein (war — gewesen) a fi haben (hatte — gehabt) a avea werden (wurde — geworden) a deveni immer totdeauna ruhig liniştit schnell repede leise încet (despre voce) klein mic draußen afară spät tîrziu lange mult timp sondern ci denn căci oder sau. -en fabrica die Überraschung. -M. .ca­ mera de baie. de locuit das Jahr.

-s. ca­ napeaua das Gemälde. -(e) s. a aşeza (în poziţie verticală) glauben (glaubte — geglaubt) a crede stehen (stand bequem confortabil alt bătrîn herein înăuntru fast aproape bald în curînd wieder iarăşi. a agăţa setzen (setzte—gesetzt) a aşeza. Jahre alt sein a avea (vîrsta de) Guten Tag! Bună ziua! 8.) părinţii WORTSCHATZ das Arbeitszimmer.mobila das Sofa.e buchetul die die die die Rose. -n colţul die Wand. -e bu­ fetul hängen (hängte—gehängt) a atîrna. -n balada Hand. -s (f. înaintea zwischen între sitzen (saß a şedea gesessen) gestanden) a sta (în poziţie verticală) Platz nehmen a ocupa loc . .pătuţul das Bücherregal. -e raf­ tul de cărţi das Tischlein. grădina die Ecke. -s cafeaua der Garten.măsuţa das Büfett. -s. . -^.tabloul das Bettchen. . la neben lîngă. sg. -n. -s. -es. -n ochiul das Lächeln. -s. -e noptiera der Strauß. biroul. alături de über deasupra unter sub vor în faţa.) zîmbetul das Geschenk. -e ca­ doul. (ACHTES) L E H R S T Ü C K DER GEBURTSTAG der Geburtstag.. -s. camera de lucru das Möbel. -s. -(e)s. -(e)s. jj-e mîna Schwester. . -es. la auf pe hinter în spatele in în. -e ziua de naştere der Nachttisch. -n trandafirul Ballade. -s.13 der Kaffee. JLUB peretele die Eltern (f. darul . -s. pi.. -n sora das Auge. a pune begrüßen (begrüßte — begrüßt) a saluta zeigen (zeigte — gezeigt) a arăta kaufen (kaufte — gekauft) a cumpăra stellen (stellte — gestellt) a pune. -s sofaua. din nou an pe. -s.

a fi exact lächeln (lächelte — gelächelt) a zîmbi. -ii_e noaptea Tante. fericirea das Obst. -(e)s. orăşelul studenţesc das Zweibettzimmer. -(e)s. -(e)s. a face cadou gratulieren (gratulierte — gratuliert) a fe­ licita tanzen (tanzte — getanzt) a dansa rumänisch românesc wunderschön minunat froh bucuros. -(e)s. proza das Frühstück. -s. -i=-e noaptea die Wiederholung. -es fructele der Bruder. -n strada Nacht.noiembrie der Monat. -^er blocul das Postamt. (NEUNTES) LEHRSTÜCK EIN BRIEF der November. -s. -en repeti­ ţia. dimineaţa der Abend. -s.s . _LLer oficiul poştal das Stadion. -en şedinţa Straße.) norocul. -^. -(e)s.pache­ ţelul das Glück. -e înainte de masa. -(e)s (f. -(e)s. -e marţea der Mittwoch. -s. precis doch doar gleich imediat. -n opera Sitzung. -(e)s. Mensen cantina Schneiderei. -e luna der Vormittag. a surîde wünschen (wünschte — gewünscht) a ura. Stadien stadionul 2—1S82 . -e dupä-amiaza. . -en croitoria Ausstellung. -e vinul der Nachmittag. -e seara der Dienstag. . -(e)s. -(e)s. recapitularea das Geburtstagsgeschenk. -e cadoul de ziua de naştere das Prosawerk. -e miercurea der Donnerstag.WORTSCHATZ 17 die Nacht. pl. -n mătuşa das Studentenstädtchen. -s. -e joia die die die die die die die die Mensa. erwachen (erwachte a se deştepta stimmen (stimmte — gestimmt) a se potrivi. dupä-masa e ^ (hielt — gehalten) a ţine erwacht) a se trezi. -es. îndată viel Glück wünschen a ura multă fericire zu Besuch kommen a veni în vizită 9. -e micul dejun das Päckchen.fratele der Wein. -e opera în proză. camera cu două paturi das Hochhaus. -s. vesel laut tare. . -(e)s. cu voce tare angenehm plăcut früh devreme genau exact. -s. a dori schenken (schenkte — geschenkt) a dărui. -en expoziţia Oper.

. pl.vi­ trina das Kaufhaus. -s. . Kusses.) eco­ nomia die Hauptstadt. -s bule­ vardul der See. -(e)s.vara der Kuß. -n. —er bicicleta das Motorrad. ^ . bilul das Fahrrad. -e 1) uzina. pl. -en tram­ vaiul die Broschüre. -e me­ ciul de fotbal das Land. -n omul muncii der Verkehr. -M-er ţara das Gebirge. e gara der Fernsehsender. -s. -es.) şahul (jocul) das Staatsgut. _ü_er casa de locuit das Museum. reşe­ dinţa der Mittelpunkt. -s blocul der Palast. -(e)s. -s România das Vaterland. -(e)s. -s. -(e)s. cu siguranţă WORTSCHATZ das Fußballspiel. -es consiliul de stat der Sitz. -e cen­ trul der Neffe. . -en universi­ tatea die Schule. -en guvernul die Wirtschaft (f. sigur. _iLe palatul der Werktätige. Kon­ gresse congresul der Schauplatz. -s. -n nepotul der Bahnhof. -(e)s patria das Auto. -e amiaza. -s automo. -^. -s. -(e)s. ^ e r magazinul (universal) das Stockwerk. Museen muzeul das Schaufenster. -ü-er gospodăria de stat 10. -e sediul. prînzul der Onkel. -n sema­ forul („stopul") die Universität. -(e)s. -ü_e capitala die Straßenbahn. -es. -n şcoala die Konferenz. -s. -es. -s. . -s. -s. (ZEHNTES) L E H R S T Ü C K BUKAREST der Staatsrat.clădirea . Küsse să­ rutul der Gruß. -s (f. -s. -es.unchiul besichtigen (besichtigte — besichtigt) a vizita. -en conferinţa die Vorstellung. a viziona frei liber beschäftigt ocupat oft deseori heute azi morgen mîine übermorgen poimîine gestern ieri weit departe ungefähr aproximativ sogar chiar şi gewiß desigur. -s. -(e)s. -es. pl. -n broşura die Haltestelle. -en specta­ colul die Theatervorstellung.munţii das Schach. -(e)s. -(e)s. Kongresses. -es. -^-e locul.e piciorul die Partei Partidul die Regierung. -n vărul der Kongreß. . 2) opera das Wohnhaus. -s. scena der Fuß. -s. -es. -en spectacolul de teatru Rumänien. -(e)s lumina das Gebäude. -e etaj ui das Zentrum. -n staţia die Verkehrsampel. -(e)s asociaţia studenţească der Sommer. -(e)s (f. j-uer motocicleta das Werk. Zentren centrul das Licht. -s.) cir­ culaţia der Vetter.18 der Studentenverband.staţia de emisie a televiziunii der Boulevard. -n. . -i^e salutul der Mittag. -n lacul der Wohnblock.

. -s res­ taurantul das Meisterwerk. -n pasta de dinţi die Rasierklinge. -(e)s. j i e nasturele der Bleistift. -(e)s (f. a fabrica überqueren (überquerte — überquert) a tra­ versa schauen (schaute — geschaut) a privi.WORTSCHATZ 19 das Laboratorium. -geschosses. -n marfa die Abteilung. -s. se îngriji fassen (faßte — gefaßt) a cuprinde grün verde zu Fuß pe jos erscheinen (erschien— erschienen) a apărea 11. -n lama de ras die Kasse. a. -e creionul die Ware. raionul die Halle. -e bucata das Paket. -(e)s. -s. -(e)s. -e aţa der Knopf. -e du­ zina das Fernsehgerät.cumpărătorul der Verkäufer. -s. -es. -n peria de dinţi die Seife. -ü~e piep­ tenele der Kassenzettel. -(e)s. -s apa de colonie das Stück.arti­ colul de toaletă der Puder. -(e)s. a se uita sorgen (sorgte — gesorgt) a avea grijă (de). -e pachetul das Dutzend. -n casa die Warenausgabe. -e perechea das Kleid. -(e)s. . -e instrumentul . -e con­ certul das Institut. -e parfumul das Kölnischwasser. -(e)s. -(e)s. -e insti­ tutul das Erdgeschoß. -e apa­ ratul de ras der Verkaufstisch. -er rochia das Parfüm. -es. -s. -s. -(e)s. _^er magazinul universal das Paar. -n hala. -n ghişeul de eliberare a mărfurilor (ambalaj) das Warenhaus. -(e)s. -(e)s. -n săpunul die Zahnpaste. -(e)s. -s. -e tej­ gheaua der Käufer. -e rujul der Rasierapparat. -geschosse parterul das Restaurant. -(e)s. -en secţia. pl. .bonul de plată der Zwirn.) binele erzeugen (erzeugte — erzeugt) a produce. sec­ torul. . -e magnetofonul das Instrument. -s pudra der Lippenstift. sala die Haarbürste. -e capodopera das Wohl. -(e)s. -n peria de cap die Zahnbürste. La­ boratorien laboratorul das Konzert.vînzătorul der Kamm. (ELFTES) L E H R S T Ü C K DAS WARENHAUS (I) der Toilettenartikel. -s. -e televizorul das Tonbandgerät. -(e)s. -(e)s. -(e)s.

-(e)s. -n mătasea die Farbe.20 der Federhalter.) texti­ lele die Konfektionswaren (f. -(e)s. -s. -n jacheta de lină.tocul der Fahrstuhl. ^L pal­ tonul der Regenmantel. mai întîi plötzlich deodată vielleicht poate gern bucuros. -s. -(e)s.J muzica die Kurzwaren (f. cu plăcere weiter mai departe nichts nimic ohne fără um în jurul. . -n culoarea die Musik (f.) articolele de confecţie die Seidenwaren (f. prosopul . -s. pl. sg. -n bluza die Wolljacke.) mer­ ceria die Textilwaren (f. pi. man­ t a u a de ploaie. . . -n talia. -LL. sg. -(e)s. -(e)s. -n vestonul die Hose. -n-e ascen­ sorul der Wunsch. -s. -s pielea das Hemd. imperme­ abilul der Hut. mărimea die Bluse. batista das Handtuch.stiloul die Nadel. -n acul die Buchabteilung. -n lîna die Wäsche lenjeria das Leder. jerseul die Wolle. -es. -^_e dorinţa der Stoff. sg. -en masa das Taschentuch. (ZWÖLFTES) L E H R S T Ü C K DAS WARENHAUS (II) der Anzug. -n pantalonul die Mütze. -^-e costumul de haine der Wintermantel. sg. -en raionul de cărţi die Tinte. -(e)s.) mătăsurile verkaufen (verkaufte — verkauft) a vinde kosten (kostete — gekostet) a costa zahlen (zahlte — gezahlt) a plăti WORTSCHATZ versprechen (versprach — versprochen) a promite gefallen (gefiel — gefallen) a plăcea etwas ceva billig ieftin vorher mai înainte. împrejurul durch prin gegen contra.) sortimen­ tul die Seide. -s. -n şapca die Größe. -i=-e pălăria der Gürtel. -n discul. placa de patefon die Auswahl (f. împotriva seit langem de mult 12. -(e)s. -e stofa der Füllhalter.cordonul die Jacke. -n cerneala die Schallplatte.

-s.n b i l e t u l d e călătorie die Bahnsteigkarte.( e ) s . -s.g h i ş e u l der Bahnsteig. . . -(e)s.( e ) s . . ( D R E I Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK AUF DEM BAHNHOF der Schalter.n b i l e t u l de peron die Seite. sg.n b i l e t u l die Fahrkarte.c o r d o n u l d e piele der R o c k . . ~LI e c r a t i ţ a .( e ) s . gheata der Topf. . . . . -ses. . de bucătărie das B ü g e l e i s e n . .( e ) s . sg.e s o s i r e a das K u r s b u c h .n felul die P f a n n e .) în­ călţămintea • die Glaswaren ff.( e ) s .) m ă r ­ furile i n d u s t r i a l e das K ü c h e n g e r ä t . sg.( e ) s . -i^e mer­ sul trenurilor der Zeitungskiosk. . -säle sala de a ş t e p t a r e der Fahrplan. . -es sticla das Modell.e s . .( e ) s b a g a j u l das A b t e i l .s . .( e ) s .n ş o s e t a b ă r ­ bătească die Sorte. .( e ) s . oala der K ü h l s c h r a n k .e c o m p a r ­ timentul das Gepäcknetz. . .e p l a s a de bagaje . .s .e chioşcul d e ziare die K a r t e . . -e m o d e ­ lul das Erzeugnis. .s . ü t r m e r s u l t r e n u r i l o r (bro­ şura) das Gepäck.( e ) s . iL. ü e f u s t a der Strumpf.e n raionul pentru încălţăminte die Industrie i n d u s t r i a die S c h u h w a r e n (f. b u n i c a die Schuhwarenabteilung.e n p l e c a r e a die A n k u n f t .e pero­ nul der Wartesaal.chifla. . . ^ _ e cio­ rapul der Schuh. . .s .e p a n t o f u l . . . -se produsul das Brötchen.n t i g a i a die Großmutter. .iierul de călcat d a s Glas. -(e)s. . .e articolul de menaj. m a i î n a i n t e sonst altfel zu p r e a vorher m a i î n t î i 13. .( e ) s . pîinişoara das Mittag(essen).WORTSCHATZ 21 die Herrensocke. ü . .-LLe bufetul ordnen — ordnete (— geordnet) a a r a n j a reichen — reichte (— gereicht) a d a . . ^^e fri­ giderul der Erfrischungsraum. . a întinde probieren — probierte (— probiert) a î n ­ cerca sich b e / e i l e n — beeilte m i c h (— sich beeilt) a se g r ă b i passen — paßte (— gepaßt) a se p o t r i v i . .n p a g i n a die Abfahrt.( e ) s . .) s t i c l ă r i a die Industriewaren (f. . prînzul (masa de prînz) der Ledergürtel. a veni bine sich verspäten — verspätete m i c h (— sich verspätet) a întîrzia sich kaufen — kaufte mir (— sich gekauft) a-şi c u m p ă r a tragen (trug — getragen) a p u r t a s i c h entschließen (entschloß m i c h — sich e n t s c h l o s s e n ) a se h o t ă r î teuer s c u m p eng strimt voll p l i n weit l a r g früher m a i d e m u l t .

conduc­ torul die Briefmarke. ( V I E R Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK DAS BILLIGE MITTAGESSEN 1 Nach Johann der Wirt. -(e)s(f. . cîrciumarul der Reis. verbele care formează perfectul cu verbul auxiliar p o a r t ă după participiul perfect indicaţia (s). a petrece sich setzen — setzte mich (— sich gesetzt) a se aşeza winken — winkte (— gewinkt) a face semn cu mîna halten — hielt (— gehalten) a staţiona tragen — trug (—• getragen) a p u r t a steigen — stieg (— gestiegen) a se urca treten — trat (— getreten) a păşi.) vina Schuld.geamantanul der Personenzug. -(e)s. -s. -s. -n leul der Bär. oame­ nii WORTSCHATZ begleiten — begleitete (— begleitet) a înto­ vărăşi. -(e)s -e păcală.vagonul restaurant der Schlafwagen. ^-e trenul personal der Schnellzug. -e hangiul. -(e)s. pl. -e vinul der Sechser. a însoţi. pl.ha­ malul der Koffer. -n timbrul poştal die Postkarte. -(e)s.vagonul der Schaffner. -s. -n hala gării die Leute (f.) carnea de vită (de vacă) das Wort. -(e)s. -s. -s.) lumea. -en ursul der Gast. -n vecinul der Löwe. . pişicher der Nachbar. -n buzunarul Nachspeise. sg. pl. . -(e)s banii das Rind. . -(e)s. . a intra zurück înapoi also deci. .) carnea das Rindfleisch. -(e)s. prin urmare eine Karte lösen a cumpăra (a scoate) un bilet Schi laufen a schia 14.22 der Gepäckträger. •i^-e clientul die die die die die Reissuppe. -s. -er vita das Fleisch. -es orezul der Wein. sein . .LÎ-C tre­ nul accelerat der Expreßzug. -e sau —er cuvîntul 1 începînd cu această lecţie. -iLe tre­ nul expres der Speisewagen. -n supa cu orez Schuld (f. -en datoria Tasche. -n desertul Peter Hebel das Geld. -s. -(e)s. -n. .vagonul de dormit der Wagen. -n cartea poş­ tală die Bahnhofshalle.moneda de şase creiţari der Schalk. -s. -es. -(e)s (f. -en.

-n consomeul die Nudel.friptura de vacă fordern — forderte — gefordert a pretinde. . să sperăm ebenso întocmai. a scoate bekommen •— bekam — bekommen a primi. . -s. meniul die Brühe. chiar nachher apoi. -es (f. -(e)s. -er oul das Schwein. -(e)s. -(e)s. după aceea eigentlich de fapt Wort halten a se ţine de cuvînt sprechen über a vorbi despre Guten A benă! Bună seara! durstig sein a-i fi sete. -(e)s.ospătarul der Fehler. -e com­ potul das Eis. -n proble­ ma de matematică die Gaststätte. -(e)s. . -s. -e bancnota die Rechenaufgabe. -s berea das Mineralwasser. -s ceaiul der Kellner. -i^e capul der Schein. -n restaurantul die Speisekarte. -n sticla das Ei. -e piersica der Kohl. gheaţa das Getränk. -^. a cere erwidern — erwiderte — erwidert a replica.greşeala der Apfelsaft.) untul die Birne. -s. a fi însetat 15. -u. pi.friptura der Rindsbraten. -s brînza der Pfirsich. -s. -(e)s. -e peştele der Schinken. a riposta verdienen — verdiente — verdient a merita schicken —• schickte — geschickt a trimite begegnen — begegnete — begegnet ( s) a întîlni ziehen — zog — gezogen a trage.WORTSCHATZ 23 der Herr. -es. apa minerală das Komma. pi. -n. -u-e cîrnatul die Butter (f. -s. aşijderea. -(e)s. -en domnul der Braten. a căpăta kommen —. -s.) înghe­ ţ a t a . tot aşa eben tocmai.. -e bău­ tura das Bier. -(e)s sucul de mere der Saft. (FÜNFZEHNTES) LEHRSTÜCK EINE SCHWERE RECHENAUFGABE der Schweinebraten.kam — gekommen (s) a veni sein —• war — gewesen ( s ) a fi haben — hatte — gehabt a avea kurz scurt energisch energic durstig însetat höflich politicos schuldig dator hoffentlich sper. -(e)s. . -s. -n cireaşă die Torte. -(e)s.şunca der Käse. -e por­ cul das Brot. -n cartoful die Wurst. -s virgula . -n lista de mîncăruri. -n para die Kirsche.e sucul der Kopf. -n tortul die Flasche. -e pîinea das Kompott. -n tăiţeii die Kartoffel. -(e)s varza der Tee. . -s.frip­ tura de porc der Fisch.

străinul die Reise. .-se neînţelegerea das Wetter.24 die Tasse. -n călătoria die Mittagszeit timpul prînzului. pi. prost französisch franţuzeşte englisch englezeşte russisch ruseşte einmal o dată gerade tocmai . a săr­ bători schmecken — schmeckte — geschmeckt a plăcea (alimente) kochen — kochte — gekocht a găti. a petrece trinken — trank — getrunken a bea behalten — behielt — behalten a păstra zerbrechen — zerbrach — zerbrochen a sparge warm cald kalt rece dunkel întunecat. -s. amiaza die Sprache. în cele din urmă sich den Kopf zerbrechen a-şi bate capul 16.) laptele die Feier. -(e)s. a prăji sich unterhalten — unterhielt mich — sich unterhalten a se distra. -i^er găina beherrschen—beherrschte—beherrscht a stâpîni (o limbă) bedeuten—bedeutete—bedeutet a însemna verstehen — verstand — verstanden a înţelege denken — dachte — gedacht a se gîndi schlecht rău. -n ceaşca die Milch (f. -s vremea das Huhn. a fierbe bestellen — bestellte — bestellt a comanda besetzen — besetzte — besetzt a ocupa WORTSCHATZ braten — briet — gebraten a frige. -n limba die Muttersprache limba ma­ ternă das Mißverständnisses. închis (la culoare) leicht uşor schwer greu je cîte null zero schließlich în sfîrşit. -en socoteala feiern — feierte — gefeiert a serba. ser­ barea die Rechnung. -n sărbătoarea. ( S E C H Z E H N T E S ) LEHRSTÜCK EIN MISSVERSTÄNDNIS der Ausländer.

a aştepta cu bucurie regnen — regnete — geregnet a ploua geschehen — geschah — geschehen (s) a se întîmpla streiten — stritt — gestritten a se certa schwimmen — schwamm — geschwommen (h sau s) a înota singen — sang gesungen a cînta vergessen — vergaß — vergessen a uita kennen • kannte .. -e cam­ pionatul. -i^e pro­ punerea der Snagovsee. -s. din nou warum? de ce? pentru ce? din ce cauză? mit Müh und Not cu chiu si vai 17. a face parte din trainieren — trainierte — trainiert a se antrena sich langweilen — langweilte mich — sich gelangweilt a se plictisi sich freuen — freute mich — sich gefreut a se bucura. . -(e)s. -es iarba das Wettspiel. meciul das Gebirge. . următor müde obosit heiß fierbinte. -s lacul Snagov der Wald. — e concursul de atletism der Vorschlag. -(e)s. rudern — ruderte a canota gehören — gehörte — gehört a aparţine. .WORTSCHATZ 25 noch încă wieder iarăşi. -(SIEBZEHNTES) LEHRSTÜCK WAS MACHEN WIR AM SONNTAG? der Wettkampf. -s.jucă­ torul de baschet. -(e)s somnul der Korbballspieler. -(e)s. foarte cald gesund sănătos jung tînăr faul leneş einverstanden de acord wunderbar minunat ganz întreg. -(e)s.er pădurea der Schlaf. -e muntele der Bergsteiger. -n ideia die Auswahlmannschaft. -e pro­ gramul das Gras.gekannt a cunoaşte genannt a numi nannte nennen nächste (der. die. -en echipa selecţionată die Müdigkeit oboseala die Autobushaltestelle.alpinistul die Prüfung. -(e)s. baschet­ balistul der Berg. -en examenul die Athletik atletismul die Idee.'i. .u-e con­ cursul der Athletikwettkampf. complet natürlich natural . das) viitor. -(e)s. -s. -n sta­ ţia de autobus das Programm. . tot. -s.munţii geturnt a face gimnasturnen — turnte tică gerudert a vîsli.

. -es lemnul das Tier. -(e)s. -se re­ laţia. _n. sg. a fi asemănător glänzen — glänzte — geglänzt a străluci herrschen — herrschte — geherrscht a domni erzählen — erzählte — erzählt a povesti stammen — stammte . -LL. -s. . -(e)s (f. -s.. -(e)s. -n familia de ţărani die Sache (f. -er mem­ brul das Fräulein.domni- . -n culoarea die Gesichtsfarbe.povesti­ torul der Geschichtenerzähler. das) trecut unermüdlich neobosit lustig vesel orthographisch ortografic welcher. -e animalul das Gesicht. po­ veşti) der Zauberer. (ACHTZEHNTES) LEHRSTUCK KARL MARX UND SEINE FAMILIE der Sozialismus. . -nen prie­ tena din tinereţe die Reifeprüfung. -nen regina die Bauernfamilie. -n culoarea tenului die Geschichte. a semăna (cu) . welches care immer totdeauna bestimmt desigur.) tinereţea die Jugendfreundin. -en exame­ nul de maturitate die Kameradschaft camarade­ ria die Farbe. -en.întemeie­ torul der Sohn. -(e)s. welche. -e părul das Gold. pi. -(e)s.. -en maurul der Erzähler.. pi. raportul das Holz. pedagogul der Mohr. . -n povestea die Königin.) cauza die Sache. -s.pră­ vălia de jucării der Vogel. -er faţa das Mitglied.) copilăria die Jugend (f. povestitorul (de basme.) fraţii (fără deosebire de sex) heiraten — heiratete — geheiratet a se căsători ähneln — ähnelte — geähnelt a se asemăna. -(e)s. -s. -s. -^e lupta die Kindheit (f.. . -LL pasărea der Kampf. . -n lucrul die Geschwister (f. -u_e fiul der Erzieher. cu siguranţă wegen din cauza während în timpul (keine) Lust haben a (nu) avea chef Tennis spielen a juca tenis es ist heiß este foarte cald einverstanden sein a fi de acord 18. -s. gebären — gebar — geboren a naşte erfahren — erfuhr — erfahren a afla helfen — half — geholfen a ajuta das Leben. prăvălia der Spielwarenladen. -(e)s. -s..socialismul der Begründer.) au­ rul das Verhältnis. -s. die. -s viaţa das Haar. a se trage din pflegen —• pflegte — gepflegt a îngriji. pi.gestammt a proveni. -s.educatorul. pi.vrăjitorul der Laden.26 WORTSCHATZ vorige (der. a avea grijă de . -ses.

-en anotimpul die Sommersonnenwende. adorabil zärtlich tandru hölzern din lemn vierfüßig patruped. -(e)s. -n. . -s. -en ştiinţa die Schrift. -i^er cartea de citire das Werk.er manualul . lucra­ rea. -n harta die Tagundnachtgleiche. (NEUNZEHNTES) LEHRSTÜCK DAS ERSTE WORT DER WISSENSCHAFT der Gelehrte. . -s argila der Kreis.. -s. -s. -e toamna der Winter. -s. -s. -e arhiva das Täfelchen. lucrarea das Frühjahr.tăbliţa das Tontäfelchen. a consta din wissenschaftlich ştiinţific glücklich fericit kraus creţ reizend fermecător. . -e cercul der Römer.. -s. în acelaşi timp stundenlang timp de ore întregi monatelang luni de-a rîndul damals atunci. .vara der Herbst. -^.tă­ bliţa de argilă das Wörterbuch. cu patru picioare wichtig important arm sărac sozial social fremd străin gleichzeitig concomitent. -e pri­ măvara das Jahrtausend. -en. -es. -e mi­ leniul das Lehrbuch. -s. -s. -s. -s. -en scrierea. -n solstiţiul de vară die Woche. . -en planeta der Mond. -n săptămîna das Archiv. . -s. -e Luna (astru) der Kalender. -(e)s. bestehen — bestand — bestanden ( + Akk. pe vremea aceea am Leben bleiben a rămîne în viaţă 19. -iuer dicţionarul das Lesebuch. a avea interes pentru. -es. . -e opera. -es. templul der Ton. -e primăvara der Sommer.babilo­ nianul der Frühling. savantul der Tempel. tratatul die Spur. -(e)s. -n învăţatul. -en urma die Karte. -s. -n echinocţiul die Jahreszeit.iarna der Planet.calendarul die Wissenschaft.) a se compune din.) a reuşi (la un examen) bestehen — bestand — bestanden (aus -fDat.WORTSCHATZ 27 nähen—nähte—genäht a coase lieben—liebte—geliebt a iubi sich interessieren—interessierte mich—sich interes­ siert a se interesa. -(e)s.romanul (locuitor al Romei) der Babylonier.

-s. . -e înainte de masa Mittag.decembrie Anotimpurile Montag. -e joi Freitag. -e 1 . -s iunie Juli. vestit ähnlich asemănător lang lung kurz scurt hoch înalt notwendig necesar nahe aproape doch totuşi Lunile der der der der der der der der der der der der anului der der der der der der . -s. . -s. -s. grec babylonisch babilonian medizinisch medical. -s. -e mai Juni. -s. die. . . -s. -(e)s. -s. -s. -s. -e seara Nacht. -e amiaza. a considera drept vergehen — verging — vergangen (s) a trece (timpul) wissen — wußte — gewußt a şti letzte (der. . ~^-e noaptea . -e august September. -s. -s. prînzul Nachmittag.noiembrie Dezember.28 WORTSCHATZ sich befassen — befaßte mich — sich be­ faßt a se ocupa (de) teilen — teilte — geteilt a împărţi. -s. . de medicină geographisch geografic berühmt renumit. a diviza dauern — dauerte — gedauert a dura sich entwickeln — entwickelte mich sich entwickelt a se dezvolta leben — lebte — gelebt a trăi rechnen — rechnete . -e aprilie Mai. . -e Sommer. -s.. -s. .gerechnet a socoti (printre). -s. . -e vineri Samstag. -e marţi Mittwoch. -s iulie August. -e după-amiaza Abend. -s. -s. -s. das) ultimul griechisch grecesc. . -s. -e / Sonntag. der der Zilele săptămînii1' Januar. -s. j > simbata c Sonnabend. -e toamna Winter.dimineaţa Vormittag.septembrie Oktober. -s.vara Herbst. -e miercuri Donnerstag. -e ianuarie Februar. -s.octombrie November. -e primăvara Frühling. -s. -es. -e luni Dienstag. -e februarie März.iarna Morgen. -s.. -es. -s. -s. -e martie April. -e duminică Diviziunile der der der der der die zilei das der der der der Frühjahr.

(ZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EINE LUSTIGE GESCHICHTE AUS DEM VORIGEN JAHRHUNDERT der Kaufmann. -e lucrul minunat das Knie. -s. -n întrebarea Stelle. -n vocea (fsg.omul de ştiinţă der Schriftsteller. -(e)s. domnul der Bauch. -en durerea die die die die Lösung. -s. ^-e burta der Ignorant.scrii­ torul der Künstler. -n gîndul. cu toate acestea eine Freude bereiten a face o bucurie 21. -en nunta die Sehenswürdigkeit. -n sclavul der Hausverwalter. -n. calea ferată die Laune. —er satul das Ende. 1 das Wunderding. -s.locuitorul der Palast. -n sfîrşitul das Jahrhundert. -i^e trenul (în) din direcţie opusă die Hochzeit. -es. -n bucuria das Dorf. j ^ e palatul der Wissenschaftler. -e se­ colul das Wunder. -ns. . -es. Kaufleute negustorul der Frühzug. -(e)s. -s vîrsta sich verloben — verlobte mich — sich verlobt a se logodi küssen — küßte — geküßt a săruta rauchen — rauchte — geraucht a fuma fallen — fiel — gefallen (s) a cădea beziehen — bezog — bezogen a raporta. -en trenul. ideea der Sklave. -en igno­ rantul der Schmerz. -en.admi­ nistratorul casei der Herr. -en stăpînul. -es. -s. -s. -s. -s. . . -n locul. -s. . -s rîsetele die Bauchschmerzen durerile de burtă . -^-e trenul de dimineaţă der Gegenzug. -en soluţia Frage. a referi jemand cineva beide amîndoi.artistul der Gedanke.genunchiul das Gelächter. (EINUNDZWANZIGSTES) LEHRSTÜCK DIE GESCHICHTE VON EINER LEBENDEN BIBLIOTHEK der Reichtum. -•• er bogăţia der Bewohner. .WORTSCHATZ 29 20. ambii lustig vesel bescheiden modest nett drăguţ begeistert entuziasmat wirklich într-adevăr dennoch totuşi. -s. -(e)s. -s. pasajul Stimme. -(e)s. -n. -en lu­ crul demn de văzut die Eisenbahn. -n dispoziţia die Freude. -s. . .minunea das Alter.

-n numă­ rul de telefon die Frauenstimme.receptorul der Vorverkauf.) befehlen — befahl — befohlen a porunci tun — tat — getan a tace lebend viu reich bogat täglich zilnic gebildet cult ungebildet incult fesselnd captivant folgend următor klug înţelept.Gen.30 pflegen — pflegte — gepflegt a obişnui să . -n casa cine­ matografului die Störung -en deranjul das Telefonbuch. pe dinafară eine Frage stellen a pune o întrebare auf die Knie fallen a cădea în genunchi 22. -e convorbirea telefonică das Gedränge. a chibzui versuchen — versuchte — versucht a încerca verzweifeln — verzweifelte — verzweifelt a despera beben — bebte — gebebt a tremura WORTSCHATZ verzeihen — verzieh — verziehen a ierta lassen — ließ — gelassen 1) a lăsa. -n vocea de femeie die Kinokasse. -(e)s. -s înghe­ suiala . după aceea statt (-J. . pl... -s. deştept bestimmt anumit stolz mîndru verzweifelt desperat einst odinioară insgeheim în secret.) în locul sich lustig machen über ( + Akk. -e con­ vorbirea das Telefongespräch. în taină.^^ er cartea de telefon das Gespräch.. -s (f.-(e)s. pe ascuns nun acum schließlich în sfîrşit auswendig pe dinafară. 2) a pune (să. a aşeza masa auf einen Gedanken kommen a-i veni o idee auswendig lernen a învăţa pe de rost. -(e)s. -e filmul principal die Telefonnummer. fesseln — fesselte — gefesselt a captiva bemerken — bemerkte — bemerkt a observa überlegen — überlegte — überlegt a sta pe gînduri..) vînzarea anticipată der Hauptfilm.) a-şi bate joc de. (ZWEIUNDZWANZIGSTES) L E H R S T Ü C K EIN TELEFONGESPRÄCH der Hörer. -s. a rîde de den Tisch decken a pune. pe de rost daraufhin apoi.

şirul die Geduld (f. drăguţ fremd străin pünktlich punctual leider din păcate diesmal de data aceasta endlich în sfîrşit. a lua parte e i n werfen — warf ein — eingeworfen a arunca în . pi. -en circuitul. -n cabina te­ lefonică die Münze. în fine die Nummer wählen a forma numărul eine falsche Nummer wählen a forma un număr greşit den Hörer abnehmen a ridica receptorul den Hörer einhängen a agăţa receptorul Schlange stehen a sta la coadă . a agăţa bedauern — bedauerte — bedauert a regreta erreichen — erreichte — erreicht a găsi.) banii mărunţi.. mărun­ ţişul das Sportfest. -(e)s (f. a merge (a veni) după cineva hoffen — hoffte — gehofft a spera erwarten — erwartete — erwartet a aştepta a n rufen — rief an — angerufen a chema la telefon a b nehmen — nahm ab —• abgenommen a scoate t e i l nehmen — nahm teil — teilgenommen a participa.) răbdarea die Wochenschau. a se plimba lieb amabil. firul die Reihe. -es. a u s steigen —• stieg aus — ausgestiegen (s) a coborî (dintr-un vehicul) z u r ü c k laufen—lief zurück—zurückgelau­ fen (s) a fugi (a alerga) înapoi s p a z i e r e n gehen — ging spazieren — spazierengegangen (s) a merge la plimbare. -n rîndul..WORTSCHATZ 31 die Telefonzelle. -e com­ petiţia sportivă suchen — suchte — gesucht a căuta klingeln — klingelte — geklingelt a suna sich melden — meldete mich — sich ge­ meldet a se anunţa besorgen — besorgte — besorgt — a procura entschuldigen — entschuldigte — entschul­ digt a scuza stören — störte — gestört a deranja wechseln — wechselte — gewechselt a schimba entgegnen — entgegnete — entgegnet a ri­ posta e i n hängen — hängte ein — eingehängt a atîrna. pl. -en jurnalul (la cinema) das