Inspraakbijdrage namens vrijplaats Geschreven door Peter Bos Op 12 februari 2007 heeft de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Leiden

gesproken met de buurt over de toekomst van de Koppenhinksteeg. Op deze avond heeft de wethouder uitgesproken zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen door een keuze te gaan maken. Die keuze was en is een ieder duidelijk. De Vrijplaats zal gelegaliseerd worden. Punt. De gemeenteraad had eerder al, in 2005, bij de behandeling van het bestemmingsplan Binnenstad I, een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt verzocht met een plan te komen waarin o.a. is opgenomen: een voorstel tot behoud van de vrijplaats dat zowel op korte als langere termijn duidelijkheid geeft. In de Legaliseringsnotitie van 18 april 2007 staat dat het college van B&W deze motie heeft uitgevoerd. Letterlijk stelt het college: Het behoud van de vrijplaats is gewaarborgd. Wederom: Punt. Dat de geraamde kosten van het cascoherstel de afgelopen jaren met 2,5 ton zijn opgelopen lijkt nu ineens een probleem, maar is in feite een stok die is gevonden om de hond te kunnen slaan. Wat is namelijk geval. Het bedrag van 2,5 ton is ongeveer gelijk aan de gemiddelde bouwkostenstijging die de afgelopen jaren in Nederland gold. De kosten voor het cascoherstel die in 2006 nog geraamd werden op 1,2 miljoen zijn gestegen tot 1.475.000. Dat is 20% in twee jaar tijd. Dat lijkt veel, maar komt overeen met de gemiddelde bouwkostenstijging van 10% de afgelopen twee jaar. Het is in deze gemeente nog niet eerder voorgekomen dat een project wordt gestopt omdat er sprake is van een kostenstijging. Al in 1995, 13 jaar geleden, is er door de gemeente geld gereserveerd voor het opknappen van de panden. Dat de kosten van herstel 13 jaar later zijn gestegen is natuurlijk logisch. En de vraag doet zich voor, waarom nu, 13 jaar later nog steeds niets aan het casco is gedaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. Een bouwkostenstijging, die niet veel meer is dan inflatie, daar hebben we het over. In alle andere grondexploitaties werkt de gemeente Leiden met indexeringen voor kostenstijgingen, met een post onvoorzien en allerlei andere financiele buffers. In de Raamovereenkomst die de gemeente met Ons Doel heeft afgesloten staat dat de gemeente jaarlijks 5% rente aan het fonds toevoegt. Kan zelfs dat geld niet gebruikt worden voor de Koppenhinksteeg? In de brief van jongstleden 12 maart schrijft Ons Doel aan de wethouder dat het bereid is om een deel van het resterende tekort voor haar rekening te nemen. Maar alleen als ook de gemeente over de brug komt. Letterlijk schrijft Ons Doel: “Per saldo heeft de gemeente uit eigen middelen nog geen enkele bijdrage geleverd.” En zo is het. De gemeente, die het steeds doet voorkomen dat het al meer dan genoeg heeft geboden, heeft nog helemaal niets geboden. Het Herstructureringsfonds waar de gemeente mee schermt, is namelijk geld van Ons Doel. En dan is er nog het geoormerkte potje van 3 ton in het Stadsvernieuwingsfonds voor de Koppenhinksteeg. Geld van het Rijk overigens en dus evenmin geld dat uit de eigen middelen van de gemeente komt. Maar ook dat wenst dit college ineens niet meer in te willen zetten. Tot nu toe werden uit deze pot alle lopende kosten voor de Koppenhinksteeg betaald. Maar ineens kan dat niet meer. Waarom? God mag het weten. Het nieuwe collegeakkoord stelt dat er geen extra middelen worden ingezet voor het project Koppenhinksteeg dan eerder met Ons Doel was afgesproken. Maar er was nog helemaal niets met Ons Doel afgesproken. Dus hoe kan het college zich hier dan op beroepen?

Er zijn onderhandelingen gevoerd met Ons Doel. De Raamovereenkomst met Ons Doel schrijft voor dat als er geschillen zijn over de uit te voeren projecten er minnelijk overleg plaatsvindt. Mocht dit niets opleveren dan dient men middels mediation tot een oplossing te komen. Dit is niet gebeurd. Verder is ons totaal onduidelijk wat nu precies de grootte is van het tekort en hoe dat is berekend. Bij de stukken zit geen exploitatiebegroting en ook geen grondexploitatie. Het aan de raad beloofde plan van aanpak zit niet bij de stukken. In de stukken van de gemeente worden verschillende tekorten en investeringsbedragen genoemd, zonder dat we dit kunnen controleren. Welke investeringen worden door Ons Doel bijvoorbeeld op de balans geactiveerd, welke restwaarde wordt gehanteerd, welke subsidies kunnen door Ons Doel worden ingezet (zo is een van de panden bijv. een Rijksmonument waarvoor subsidie kan worden aangevraagd). Is er onderzocht of een deel van de werkzaamheden middels zelfwerkzaamheid kunnen worden uitgevoerd? Etc. Het is kortom een voor ons zeer duistere zaak, waar we niets van begrijpen. De politiek zwalkt al meer dan 15 jaar met dit dossier, juridisch is de opstelling van het college onhoudbaar, en de burger begrijpt hier niets van. De door het college voorgestelde nieuwe richting gaat heel veel geld kosten. Het betekent kapitaalvernietiging van de reeds gedane investeringen, het betekent schadeclaims van Ons Doel en de Vrijplaats en het betekent herhuisvesting van de gehele vrijplaats op kosten van de gemeente, het voortbestaan van de vrijplaats is immers gegarandeerd door het college en kan eenvoudigweg niet meer worden teruggedraaid. Voor ons is dit alles een onverteerbare zaak. De verantwoordelijkeid voor het cascoherstel ligt volledig bij de gemeente, het heeft Ons Doel gekozen als uitvoerder, en wij staan hier volledig buiten. Wij zijn verantwoordelijk voor wat er in de panden gebeurt, hebben onze verantwoordelijkheid steeds genomen en kunnen niet accepteren dat wij gedupeerd worden door partijen die er buiten onze schuld een zooitje van maken.

Related Interests