КОНСПЕКТ

за провеждане на изпит по дисциплината
“Специални т ранспортни машини за ремонт”
за специалностт а ТУТ в ТУ-София
1.

Общи сведения за специалните транспортни машини за ремонт (СТМР).
1.1. Предназначение и класификация.
1.2. Видове ремонтни работи по железния път и машини използвани при тях
2. Задвижване и управление на СТМР.
2.1. Видове двигатели използвани за задвижване на СТМР
2.2. Видове предавателни механизми (трансмисии) на СТМР (механични,
хидравлични, пневматични, комбинирани)
2.3. Управление на работата на СТМР
2.4. Ходови съоръжения на СТМР
2.5
Спирачни механизми на СТМР
3. Баластопресевни машини
3.1. Необходимост от пресяване на баластовата призма и видове баласто пресевни
машини
3.2
Основни елементи и принцип на работа на баластопресевните машини
3.3. Задвижване при транспорт и работа на баластопресевните машини “Matisa” C
330.
3.4. Конструкция на къртачната верига и направляващите корита. Задвижване на
къртачната верига.
3.5. Общи сведения за пресяването и видове пресевни повърхности.
3.6
Фактори влияещи върху пресяването.
3.7. Ефективност на пресяването.
3.8. Конструкция на подвижни плоски пресеватели.
3.9. Устройство за повдигане и напречно изместване (рукане) на железния път
баластопресевните машини “Matisa” C 330.
4. Хопер - дозаторни вагони.
4.1. Предназначение и общо устройство.
5. Машини за механизирано полагане и демонтаж на релсовия път
5.1. Класификация на пътеполагащите машини.
5.2. Основни елементи и принцип на работа на пътеполагащите машини.
5.3. Устройство и работа с полуавтоматичната товарозахващаща траверса на
пътеполагащ кран УК 25/18
5.4. Производителност на пътеполагащ кран УК 25/18 (циклограма на работните
процеси)
6. Траверсоподбивни машини.
6.1. Предназначение и принцип на работа
6.2. Физически основи на уплътняването на баластовата призма с траверсоподбивни
машини.
6.3. Методи за силово въздействие и стабилизация на баластовата призма (статични,
динамични, синхронен, асинхронен).
6.4. Методи за нивелиране и напречно изместване (рукане) на релсовия път.
6.5. Основни агрегати на траверсоподбивните машини.
6.6. Устройство и принцип на работа на подбивните агрегати (със синхронно и
асинхронно действие и за подбиване на стелки).
6.7. Устройство и принцип на работа на агрегатите за повдигане и рукане.
6.8. Задвижване при транспорт и работа на траверсоподбивните машини серия 07 и
08 (Plasser & Theurer).

С П Е Ц И АЛ Н И Т РА Н С П О Р Т Н И М А Ш И Н И З А РЕ М О Н Т

6.9.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Задвижване при транспорт и работа на траверсоподбивните машини BNRI-75
(Matisa).
Нивелираща система на траверсоподбивните машини.
7.1. Общи
сведения
и
предназначение
на
нивелираща
система
на
траверсоподбивните машини.
7.2. Нивелираща система на траверсоподбивните машини серия 07 и 08.
7.3. Нивелираща система на траверсоподбивните машини BNRI-75
7.4. Принцип на работа на системата за надлъжно нивелиране.
7.5. Конструкция на елементите на системата за надлъжно нивелиране.
7.6. Принцип на работа на системата за напречно нивелиране. Устройство на
електрическото махало.
7.7. Методи за нивелиране на релсовия път.
7.8. Направа на рампа за започване работа при нивелиране по прецизния метод.
Настройки и корекции на нивелиращата система на траверсоподбивните
машини.
8.1. Настройка на предната количка при работа в права.
8.2. Настройка на предната количка при работа от права в преходна крива.
8.3. Настройка на предната количка при работа от преходна крива в циркулационна
крива.
8.4. Настройка на предната количка при работа от циркулационна крива в преходна
крива.
8.5. Настройка на предната количка при работа от преходна крива в права.
8.6. Настройка на предната количка при работа от крива в контракрива.
8.7. Корекции на нивелиращата система при работа в хоризонтална крива - “k”
корекция.
8.8. Корекции на нивелиращата система при работа във вертикална крива - “X”
корекция.
Принцип на действие и настройки на рукащата система на траверсоподбивните
машини.
9.1. Двуструнна четириточкова рукаща система.
9.2. Еднострунна четириточкова рукаща система.
9.3. Триточкова рукаща система.
9.4. Настройка на флеша при - права - преходна крива - циркулационна крива и при циркулационна крива - преходна крива - права.
9.5. Корекции на рукащата система при криви с преходни.
Машини за динамично стабилизиране на железния път.
10.1. Предназначение и принцип на работа на динамичния стабилизатор. Основни
елементи на стабилизиращите машини.
10.2. Устройство и принцип на работа на стабилизиращите агрегати. Нивелираща
система на динамичен стабилизатор.
10.3. Задвижване при транспорт и работа на динамичния стабилизатор.
Баластоуплътнителни машини.
11.1. Предназначение и принцип на работа на баластоуплътнителните машини.
Основни елементи на баластоуплътнителните машини.
11.2. Устройство и принцип на работа на уплътнителните агрегати.
11.3. Задвижване при транспорт и работа на баластоуплътнителни машини.
Баласторазпределителни машини.
12.1. Предназначение и принцип на работа на баласторазпределителните машини.
Основни елементи на баласторазпределителните машини.
12.2. Операции извършвани с баласторазпределителните машини.
12.3. Задвижване при транспорт и работа на баласторазпределителните машини.
Гаечни машини.
13.1. Предназначение, устройство и операции извършвани с гаечните машини.
Основни елементи на гаечните машини.
13.2. Принцип на работа на гаечния агрегат.
Стр. 2 от 3

С П Е Ц И АЛ Н И Т РА Н С П О Р Т Н И М А Ш И Н И З А РЕ М О Н Т

13.3. Задвижване при транспорт и работа.
14. Машини за работи по контактната мрежа.
14.1. Машини за изкопни работи за фундаментите на стълбовете на контактнта мрежа
- устройство и принцип на работа.
14.2. Машини за монтаж и ремонт на контактната мрежа - устройство и принцип на
работа.
15. Машини за подготвителни и земни работи.
15.1. Устройство и принцип на работа на машините за подготвителни работи
(храсторези, изкоренители, разкъртвачи).
15.2. Устройство и принцип на работа на булдозерите.
15.3. Устройство и принцип на работа на багерите.
15.4. Устройство и принцип на работа на товарачните машини.
15.6. Устройство и принцип на работа на скреперите.
15.7. Устройство и принцип на работа на грейдери.
15.8. Устройство и принцип на машините за прокопаване на тунели.
16. Пътни уплътнителни машини.
16.1. Устройство и принцип на работа на прикачните и самоходните валяци.
17. Машини за транспортиране и полагане на асфалтови смеси.
17.1. Устройство и принцип на работа на машините за транспортиране и полагане на
асфалтови смеси.
Лите рату ра :
1.

К р ъ с т е в , О . , Специални транспортни машини за ремонт - учебно
помагало. С., ТУ-София, 2004.
2. П у ш ка р ов , Б . и д р . Пътни и железопътни строителни машини. С.,
ВНВТУ (ВТУ) “Т. Каблешков”, 1989.
3. П од . р е д . С о л ом о н ов , С . , Путевые машины. М., Транспорт, 1985.
4. К ъ т ов , П . , Строителни машини. С., Техника, 1988.
5. К ъ т ов , П . , Пътно-строителни машини. С., Техника, 1981.
6. Ж ъ л т ов , А . , Машини за строителни материали. С., Техника, 1981.
7. З а с ов , И . А . и д р . Машины для ремонта и уборки городских дорог. М.,
Стройиздат, 1988.

Февруари, 2007 г.

СЪСТАВИЛ: доц. д-р Олег Кръстев
кат. ЖП Техника, каб. 9225
тел. 965 (37-69)

Стр. 3 от 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful