CÔNG TY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIETTEL

Trung tâm kinh doanh di động Hà Nội

Mẫu số: C23-11
(Ban hành theo quyểt định số:999-TC/QĐ/CĐKT)
ngày 2/1/1996 của Bộ Tài chính

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh di động Hà Nội
Tên tôi là:Chu Xuân Tùng……………………………………………………………………………
Bộ phận công tác: Phòng marketing …………………………………………………………………………
Đề nghị tạm ứng số tiền: 7.425.000.…………………………………………………………………………
(Bằng chữ:Bảy triệu, bốn trăm hai lăm nghìn đồng chẵn./)…………………………………………….…… …
…………………………………………………………………………………………………………………
Lý do tạm ứng: Thanh toán tiền tiếp in bandroll bán máy điện thoại di động cho sinh viên……………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Thời hạn thanh toán…………………………………………………………………………………………........
Ngày 11 tháng 04 năm 2007
NGƯỜI TẠM ỨNG

TRƯỞNG PHÒNG,BAN

CÔNG TY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIETTEL
Trung tâm kinh doanh di động Hà Nội

TRƯỞNG PHÒNG TC

GIÁM ĐỐC TT

Mẫu số: C23-11
(Ban hành theo quyểt định số:999-TC/QĐ/CĐKT)
ngày 2/1/1996 của Bộ Tài chính

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh di động Hà Nội
Tên tôi là: Chu Xuân Tùng……………………………………………………………………………………
Bộ phận công tác:Phòng marketing…………………..…………………………………………………………
Đề nghị tạm ứng số tiền: …….…………………………………………………………………….
(Bằng chữ: .……………………
Lý do tạm ứng: ……………………………………….………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Thời hạn thanh toán…………………………………………………………………………………………........
Ngày 04 tháng 04 năm 2007
NGƯỜI TẠM ỨNG

TRƯỞNG PHÒNG,BAN

TRƯỞNG PHÒNG TC

GIÁM ĐỐC TT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful