P. 1
128 a Magyar Nyelv Helye a Foeldgolyon

128 a Magyar Nyelv Helye a Foeldgolyon

|Views: 4|Likes:
Published by Ferenc Streck

More info:

Published by: Ferenc Streck on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

A magyar nyelv helye a földgolyón

2010. augusztus 10. kedd, 07:43 - Módosítás: 2011. február 05. szombat, 13:18

Kosztolányi Dezső írása Nyugat, 1930.  július 16. Tisztelt Uram,

Nyílt levél Antoine Meillet úrhoz,a Collčge de France tanárjához

 miután elolvastam könyvét (Les Langues dans l'Europe nouvelle), szükségét érzem, hogy a nyilvánosság színe előtt forduljak Önhöz. Nem vagyok nyelvész. Író vagyok, aki anyagával bíbelődve sokszor és szívesen eltűnődik a nyelvi jelenségekről. Itt csak egy buzgó, lelkes érdeklődő érinti azokat a kérdéseket, melyekben Ön, az összehasonlító indogermán nyelvészet tudósa, szaktekintély.   Ahhoz, hogy levelem megírjam, a fájdalom ad erőt. Munkájában lekicsinyli azt a szellemi és lelki közösséget, melyhez tartozom, azt a nyelvet, melyet tizenegymillió ember beszél. Félig-meddig ezeknek a nevében szólalok fel. Ez ad bátorságot.   Reánk vonatkozó fejtegetéséből - a megállapításaiból, de még inkább a célzásaiból - körülbelül az derül ki, hogy sehonnai basáskodók vagyunk, hogy mindaz, amit eddig termeltünk az irodalom terén, haszontalan holmi, hogy nyelvünk gyökértelen és bárdolatlan, hogy nincs múltja, és jövője még kevésbé van, hogy annak idején oligarcha-erőszak odázta el halálát, mely még mindig esedékes lehet, s talán kívánatos is, egy magasabb elv érdekében.   Az egyéni sérelem hamar elmúlik. De az a sérelem, mely munkája olvasásakor ért, még mindig nem múlt el. Vajmi kevés reményem van arra, hogy meggyőzhetem fölfogása tarthatatlan voltáról, szembeszökő tárgyi tévedéseiről, de megvan az a reményem, hogy legalább tisztázom érzéseimet és gondolataimat, s amíg betűt betűre vetek, legalább némi enyhülést szerzek magamnak. Tudom, hogy helyzetem félszeg. Nyílt levelet "intézek" a párizsi Collčge de France világhíres nagyságához, aki talán el sem olvassa írásom, s munka közben azt képzelem, hogy vitázom, párbeszédet folytatok, pedig csak monologizálok. Nevetséges ez? Majdnem minden ember ilyen nevetséges. Amíg társalognak egymással, többnyire csak monologizálnak. Azzal se törődöm, hogy nevetséges leszek. Addig, amíg lélegzünk, küzdenünk kell az igazságért. A többi nem ránk tartozik.   Könyvének új, második kiadásában (288. oldalon) az európai nyelvek áttekintését nyújtja, amint azok a háború után elhelyeződtek és kialakultak. Majdnem mindegyiket számon tartja, jellemzi történetüket, elágazásukat és fejlődésüket. Célját tudományosnak jelzi.       "A tudományos gondolatnak mentesnek kell maradnia az események     okozta zűrzavartól. Azon igyekeztünk, hogy semmi olyan ne kerüljön     ide, amit ne írhassunk alá, ne legyen kénytelen aláírni akármelyik     tudós. "   Amíg a nyelvtörténet keretei között mozog, a messze múltban, valóban így is van. Nem elfogult. Véleményei rokonszenvesen szabadelvűek. Nem tartja szükségszerűnek a kapcsolatot a nyelv és a fajta között, mely a nyelvet beszéli. Visszautasítja a faj babonáját, az árjababonát, s azt a hiedelmet is, mintha a francia "tiszta latin faj" volna. Minden nép keverék vagy vegyület, melyet a közös nyelv forraszt egységgé. Stílusa itt kristálytiszta. "A világosság - mondja Jules Renard az író udvariassága." Ezért az udvariasságért hálás Önnek az olvasó.   De mihelyt a jelenhez közeledik, stílusán valami sötét árnyék rebben át. A tudományos szemponttal párhuzamosan egy másik szempont is jelentkezik. Mindjárt a bevezetésben hangsúlyozza:       "A nyelvészeti tényeket nem úgy nyújtjuk itt, mint száraz adatot,     melyre az emberek semmi befolyást se gyakorolnak."   Mindez arra céloz, hogy a nyelvészeti tényeket társadalmi és történeti rámába foglalja. Ámde már javában osztályozza is a nyelveket: kis és nagy nyelvekről emlékezik meg. Ennek az osztályozásnak a kulcsa homályos. Néha a lélekszám szerint tart egy nyelvet nagynak, néha más szempontok szerint,

1 / 10

még ismeretlenebb. ami életjelenség.   Tüstént fölismerszik. mindig több és több haszontalan nyelv csiripel.   Kik azok a rejtélyes emberek. hogy &quot. melyen társas kirándulásra indulnak.&quot. s örökre feledésbe merülne alaktanuk.A mai Európa nyelvi helyzete képtelen. a logikával. Ha ez a bérház történetesen leégne és lakói benn vesznének.. mert különben nem fürdött volna 2 / 10 . Mi az a &quot. hogy ez még a politikai térképeknél is tarkább. hogy Ön nemigen rokonszenvez a sokféle nyelvközösséggel.-hoz tartozik.A modern világ egyik újdonsága az. és a nyelv. mint minden. Egy-egy ilyen nyelvközösség kényelmesen beleférne egy bérházba vagy egy gőzhajóba. Legalább sok jel mutat arra.   Ön még mindig elvi alapon állva azt észleli. hogy a diribdarab nyelvek be nem látható időn belül. akinek az ész a bálványa. Határozottan van ebben valami komikus. Itt igazán tivornyáját üli a bábeli zűrzavar. egyforma ételeket eszünk. szombat. 07:43 . Akadnak olyan pirinyó európai nyelvek. komikus.modern világ&quot. augusztus 10. az arcsi nyelvet 797 (vagyis kettővel kevesebb). előbb-utóbb meg fognak szűnni.ez a jövő útja. visong. a dolgok fölbogozhatatlanságát és megmagyarázhatatlanságát. akkor ezek a nyelvek egyszer és mindenkorra megszűnnének. és utasai valami végzetes szerencsétlenség folytán mind a hullámokban lelnék halálukat. hogy annyiféle nyelvet beszélnek Európában. zöld.A magyar nyelv helye a földgolyón 2010. a legförtelmesebb esztelenségben. hogy a modern műveltség mindenütt egyöntetűségre.? Homályos és ellenőrizhetetlen. De annak. mert csak eszemmel ítélhetném meg. inkább tragikus. közösségre. hogy nincs ínyére a soknyelvűség. és a tudományos gondolkodás is egy átfogó elvet kíván megvalósítani.&quot.   Hogy ez helyes-e vagy sem. Pár óra múlva más határok jönnek. 13:18 a rokonságára vagy a benne lakozó &quot. Ezzel szemben felötlik Önnek.       &quot. a nakhev nyelvet csak 799. azt nem merném eldönteni. Ön nem titkolja. más nyelvközösségek. Ez a romantikus politikus írhatta az előszónak ezt az őszinte mondatát:       &quot. mint rendszert. ötödfél évig élt az emberiség a leggyávább hagyományban. kék foltjaira. lármáz egymás mellett. Szerencsétlen világrészünk ebben a bohócköntösben táncol a tragédiája fölött.   Rápillantván a könyv végéhez csatolt nyelvészeti mappa piros. csak az eleven agytekercsekben éltek. s nyilván boldogan lubickolt a vérben. Manapság mi európaiak majdnem mind egyforma ruhát viselünk. vagy ha a gőzhajó. hanem a lélektan körébe és törvényeire tartozik. akiknek     föladatuk a cselekvés. és bosszankodik is azon. kedd. s egy napon belül olykor négyszer-ötször is változnak a kalauzok. február 05.véleménye szerint . és . melyeket csak a nyelvész lát meg és gombostűz fel. mely szintén a &quot. akiknek a nyelvész útmutatása alapján kell cselekedniök? Nem tudjuk. egységesítésre törekszik. mondattanuk. hogy vezessen. hogy a hagyományokat igyekszik     fölváltani az ésszerűség.Módosítás: 2011.   Erre kevés jel mutat. &quot. aki az életben nem az ész vonalait veszi észre először. s követeli az élethez való jogát. s az egész fölöttébb hasonlít egy toldott-foldott bohócköntöshöz. De valami tragikus is. Például a lív nyelvet 1255 ember beszéli.dohányozni tilos&quot. hogy mikor a közlekedési eszközök tökéletessége eltünteti a távolságokat. Az imént lezajlott világháborúban. máris új nyelv következik. egyforma fogkefét használunk. s a világot majdnem eggyé varázsolja. hanem hogy fölvilágosítsa azokat. Utazás közben alighogy hozzászokott fülünk egy ismeretlen nyelvhez. elsüllyedne. melyeket talán föl se jegyeztek.civilizációs erő&quot. A racionalistának. be kell vallanom. melyek egy-egy nyelvközösséget jeleznek. hanem a rendszertelenség rendszerét. sárga.Az olvasó itt nem talál majd kész megoldásokat: a tudós szerepe     nem az.-re hivatkozva. melyek négy-ötféle nyelven figyelmeztetnek arra. a lüd nyelvet pedig mindössze 494 ember. akik négyszer-ötször cserélik ki a táblákat. Könyvének alaphangját az első fejezet legelső mondata üti meg:       &quot. A racionalista nyelvész mellé egy romantikus politikus szegődik.civilizációs erő&quot. nem a logika.

&quot. s nem áltatja magát gyatra hazugságokkal. az egyéneket. a kényszerítő körülményeknek. Ha bármelyik kis nép fia a lelkébe tekint. hősi lendülettel. anyanyelvek üldözését. a halhatatlansághoz. hogy ez az új világ tényleg megszületett. hogy a nagy halak előbb-utóbb be fogják kapni és föl fogják falni a kis halakat.Módosítás: 2011. akik félig-meddig értik is egymást. az isten háta mögött gazdagon tömjéneztetni magát öreg koráig.: tehát már nem született.   Tegyük föl.Minél inkább tudatára ébrednek majd a most vérből és romból     kialakuló világ polgárai. sem öntudatosan. és &quot. s afféle nyelvi unokatestvérek. Tíz éve él tót területen egy orosz ezredes. mely fölött Dosztojevszkij és Tolsztoj lelke lebeg. Egy tehetséges költőnek Párizsban el nem ismerten éhen halni &quot. iskolák önkényes betiltását. Egyetlen szót se tanult meg nyelvükön.A magyar nyelv helye a földgolyón 2010. sem lassanként. február 05. Nem tudom elképzelni a tótokról sem. Mégis azt a távoli reményét fejezi ki. a haladás nagyobb dicsőségére. melyek ilyeténképpen megmentették őket szenvedésüktől és részeltették a civilizáció kéjeiben. s elterjedettségük és varázsuk révén megkönnyítik az emberek közötti érintkezést. s bölcsőtől a koporsóig rabjának maradni. az emberi műveltség nevében.jobb üzlet&quot. férfi és nő. hogy nem     zsarnokoskodva semmiféle nemzet fölött. hogy ma vagy valamikor később. Az ész.   Ezt írja az elvi rész kicsengéseként:       &quot. A kereskedő könnyebben adja el portékáját nagyobb piacon. Mindössze ez a föltételes múlt a bökkenő. színészek kibotozását. hanem szelíden és szinte békésen. kedd.a hagyományokat fölváltja az ésszerűség&quot.   Egyelőre még derengeni se látjuk azt a várva várt szellemet. Sok előnyt is jelent ez. hanem közös erővel véget vetett volna neki. Még a legközelebbi nyelvrokonok se kaphatók erre. a tudós visszhangot talál. akit nyelvrokonai testvérien fogadtak körükbe.&quot. melyek tartós civilizációt képviselnek. kéz a kézben dalolva induljanak el a megváltó öngyilkosság felé? Kötve hiszem. szombat. se kevesebbet. melyet a kutya sem ért. a     társadalmi csoportokat és a népeket szabad elhatározás útján     sorakoztassák egymás mellé. és beleolvadjanak abba a nyelvközösségbe. érvényesülést.   Mit jelent ez? Se többet. nem rosszindulatból.. a lelkiismereti és gondolati szabadság ellen való újabb és újabb merényleteket. hogy bizony szeretné. és ellátták minden jóval. hogy majdan egy akol lesz és egy pásztor. 13:18 benne nyakig és fülig ötödfél éven át fiatal és öreg. s a kis népek belátják. az író nem potom háromezer példányban nyomtathatja ki könyveit. ha egy hatalmas nyelvközösség tagjának született volna. 07:43 . legalábbis csak azok a nyelvek maradnak meg. mint a középkor vagy a reneszánsz. becsületet. a gazdasági érdeknek vagy a gépek parancsának engedve. hírlapok elkobzását. hogy milyen hatalmuk van a nyelven. habozás nélkül azt feleli. mely csak annyira is egybefogná az emberiséget. s a mai nyelvi összevisszaságot     rákapassák arra a fegyelemre. hogy mindezek ellenére egyszer mégis megérik a szándék. hogy bolondság olyan nyelven gagyogni.   A 3 / 10 .   Fogadjuk el azonban a föltevést. A hagyományt akkor nem sietett fölváltani az ésszerűség. augusztus 10. Nagyon csábító gondolat egy nagy nyelvközösség által testvéresülni az egész világgal. úgyhogy a kis halak a maguk jól fölfogott érdekében csak hálásak lesznek majd a nagy halaknak. Csak újabb vért és újabb romokat látunk. Ma is csak oroszul beszél. mint azt. Sem hirtelen.Született volna&quot. melyet a holnap általános     civilizációja parancsol ránk. hogy esztelenség céltalan tusákban elforgácsolódniok. a józan ész valóban azt sugallja. Vajon hajlandók lennének-e akkor a kis népek. sem öntudatlanul nem tennék meg ezt. sutba dobják egyéni nyelvüket. Nem látjuk azt az új világot sem. mint egyebütt. A föltételes múltat és a végzett múltat nem lehet áthidalni semmiféle racionalizmussal. újabb lélektiprásokat. vagy inkább jelekkel érteti meg magát. hanem rögtön harmincezer példányban. dicsőséget.     annál inkább meg fogják lelni a módját annak. szegény és gazdag. hogy együttesen. mely a háború véréből és romjaiból keletkeznék.

vajon kicsoda és mikor kezdje. miután a szegény kis népecskék megegyeznének. de feltétlenül 4 / 10 . és abban se merek kételkedni. aki annyit szenvedett a többiek mellőzésétől és dölyfétől. Ez a műtét ma. De ez se teszi meg. hogy csak egy emberöltőnek kellene lemondania a hatalomvágyról. csak egy emberöltőnek kellene kicsit többet nélkülözni és szenvedni. hogy Ön. és az utána következő sem. hogy elhatározásával megválthatná fiait és azok minden ivadékát..   Előzőleg éppen csak azt a jelentéktelen kérdést kellene elintézni az illetékeseknek. mint jó európai. hogy egy este.   De ettől is eltekintek.Csak ön után&quot. már csak a józan ész nevében is szíves-örömest beleegyeznék ebbe. ha tudja is. február 05. hogy tényleg végrehajtja magán a harakirit. 13:18 másik. ha kedve tartja. melyeket annyit vertek agyba-főbe a sorscsapások és a nagyobb népek.Módosítás: 2011. hogy honfitársai. kissé fájdalmas. a hatvanötmilliós spanyol és a negyvenegymilliós olasz nyelvterület is bejelentené a maga udvarias. hogy melyik legyen ez a világnyelv. kezüket dörzsölve arra ébrednek. lefekvés előtt mindnyájan bevesznek valami zsibbasztó álomport. soha vissza nem térő életét ilyen magasztos ábrándnak. de annál szigorúbb igényét. ismert udvariasságukkal és előzékenységükkel semmiféle gátat se vetnének a német szó ez egységesítő diadala elé. folyékonyan. Ez a gyönyörű eszme is csak ilyen semmiségen buknék meg. az érvek parancsa ellenére. A &quot. úgyhogy egy franciára több mint két német esik. melyik vállalkozik arra. vagyis a német.lélektani pillanat&quot. hogy az Európában lélekszám szerint is legnagyobb nyelv legyen ez. s úgy vélekedik. 07:43 . az ész tiltakozó szava. hogy az angolok aligha mennének bele ebbe a nemes játékba. kedd. hogy az európai nyelvlistán csak a harmadik helyen szerepelnek negyvenhétmillióval. Ha esetleg meg is barátkozott gondolatával. hogy melyik nemzedék kezdi majd meg a nagy közösségbe való gyors vagy lassú átolvadást. Nyilván a hetvenmilliós orosz. de nem minden alap nélkül arra hivatkozhatnának. s mindjárt reggelizés közben Goethe nyelvén udvarolnának barátnőiknek.A magyar nyelv helye a földgolyón 2010. Most már végképp látom magam előtt azt az igazán megindító jelenetet. a többi franciák. az estének egy határozott órájában és percében. az ugrópont. s akkor a nyomába lépő és az annak nyomába lépő emberöltő békében és boldogan élhetne az idők végezetéig. az önzésről. mert igaz ugyan. Minthogy ez a megújhodás az ésszerűség alapján történik. az előjogról. századokig és évezredekig. Európában nyolcvanmillió ember beszéli ezt a kissé kemény. az európai nyelvegység megteremtése érdekében. Nem kétkedem. a szavak e sajátos támasztószövetét s az anyanyelvüket. az igazságtalanul harácsolt vagyonról. mert nem teheti meg. de roppant pallérozott nyelvet. évről évre halogatja. és másnap reggel. melynek értelmében mindnyájan egyetlen nyelvet választanak. Úgy történik ez. aláír egy vérszerződést. Papiroson kimutatták a közgazdászok. először is az az ötlet kínálkozik. amikor a világ összes kis népei. s a földgolyón kerek százhetvenmillió halandó beszéli. nem dobja oda egyetlen. hogy nem tudták eldönteni. még nagyobb bökkenő. augusztus 10. sohase vállalja az áldozatot. Ilyen módon öröklődnek az elszigetelt. lemondana anyanyelvéről. mely bizonyára derűs lesz és enyhe. míg az édes és dallamos franciát csak harminckilencmillió. a nagy népek nem tudnának megegyezni egymással. a fegyverkezési őrületről. de hirtelen az a baljós sejtelem ébred bennem. Így a mai nemzedék nemigen siet vele. kis nemzeti nyelvek. mikor már nemigen vannak öntudatlan népek. s ezen a csodálatos és ujjongó reggelen már németül adna elő. szombat. mindig az utána következő. mely a mindenkori jelenben él. de mégsem engedelmeskedik neki. ezeknek valamennyi tagja. mely elfeledteti velük múltjukat. Az eszének igaza van. hogy majd a másik nemzedék tegye meg. hogy mindnyájan egy világnyelvet beszélnek. Itt is udvariaskodtak egymással az emberöltők: &quot. igen tisztelt tanár úr. Az a nemzedék. Megannyi más szép terv vallott kudarcot azon a semmiségen.   Így. hogy a világ nyelvei között a második helyen áll az angol.

akiknek véletlenül ez a szenvedélyük és mesterségük.   Íme. minden szavára     külön.   Ön az ész istennőjét ülteti trónra. A racionalizmus mint elvont elv megállja helyét a papiroson. az nem mindig felel meg az élet követelményeinek. haragudna a madarakra. hogy a lélek &quot. hogy ésszel akarta megközelíteni a nyelvet. Egész folyamata. Maga az élet tudniillik egyáltalán nem racionális. indulatjai.. a háború után. s nem kívülről. nyelv.műveli ki&quot. hogy a lélek forrósága olvasztja meg és ragasztja össze.   Csak azért bátorkodtam végigálmodni ezt a badar álmot. az ész és esztelenség között az ösztön. hanem a kettő között valami. Nyilvánvaló. augusztus 10. éppen a germán nyelvről. orra bukik. értelmes. az úgynevezett költők és az írók. hogy az összehasonlító nyelvész egyformán gyönyörködik a nyelvek változatos csodáiban. de néha sokkal okosabb. mely néha sokkal butább. Fölboncolta. hogy egy indogermán nyelvész nyilatkozik így. a könnyedség. még a nyelvészetben is. mely nincs is minden névszónál és semmire se szolgál. így taglalja:       &quot.Az őrült az. ami lényeges benne. és ehhez a titokzatos folyamathoz képest jelentéktelen semmiség az a &quot.. hasznossági szempontokból. szombat. mert 5 / 10 . véletlenül élünk és véletlenül meghalunk. Előbb elnémulnak a gépfegyverek. sőt     még egy angol vagy skandináv se tanulhatja meg könnyűszerrel.. 13:18 megbuknék. február 05. század nyelvészeti racionalizmusának nem egy baklövése onnan származik. testvériség&quot. hogy éppen az ész nevében ne becsülje túl az észt. még a pokolban is. kivéve az eszét.     Általában az egészből hiányzik a finomság. A XVII. hogy egy összehasonlító nyelvész nyilatkozik így bármely nyelvről. s vitriolos gúnnyal ostorozná a halakat. az élet eleven szövete. nem volt. nem a széptani észleletei alapján. &quot. irracionális. &quot.a viszonylagosság folytán . aki mindenét elvesztette. hova jut. Nincs. Chesterton kajánul figyelmeztet: &quot. Furcsa. Hajdan azt képzeltem. hová vezethet néha a racionalizmus. Kiejtése érdes. erős hangsúlyt csappant. egymástól különböző     esete van.A német nem csábító nyelv. rútnak vagy nehéznek tart a német nyelvben. Ha az összehasonlító állattan tanára imádná az emlősöket. a csín. egyhangú. de mihelyt talpra akarjuk állítani.civilizációs tény&quot. mint az ész. Mert az ágyúkat könnyebb leszerelni. Nem látta meg. mindegyiket csak vizsgálati tárgyának tekinti. éppoly alaptalanul.szintén hézagosnak. s egyben megtagadja a hármas jelszót. nem lehet &quot. egy születendő új világ küszöbén. a     hajlékonyság. Nem látta meg azt.Módosítás: 2011. de a sejteken kívül semmit se talált. belülről. mert az is természeti jelenség. mint a nyelveket. Sajnos. hogy beigazoljam. csak az egész őrület: a józan ész őrülete. Ebből a magas szempontból minden nyelv egyenlő. egyenlőség. A legújabb kor már megtanulta. a belső arányai szerint igyekszik megérteni a nyelvet. De az már döbbenetes. A nyelvre se lehet. Ami minden tekintetben megfelel az ész követelményeinek. hogy sem egy szláv. ahogy véletlenül születünk. Lássuk. az ész kritikája olyasvalamiről. nem az ész kormányozza a világot. hogy a lélek munkálja meg a nyelvet.barbár&quot.Szabadság. mikor az ész elveit húzza rá egy-egy nyelvre. hogy milyen nyomot hagytak rajta elevenek és holtak vágyai. sem egy román.     Szókincse oly sajátos. mint azok a pergő szájak. melyek más és más szavakat kiáltanak az ég felé.     hiszen a szórend többnyire elegendő az értelem megjelölésére. szerencsére az esztelenség sem. vajon a nyelvet mellesleg csiszolják-e azok.     Mellékneveinek bonyolult az alakja.&quot. pipiskedőnek és üresnek tart valami mást a francia nyelvben.A magyar nyelv helye a földgolyón 2010. hogyha egy francia agy és fül valamit fölöslegesnek. 07:43 . Nyelvtana nyüzsög a fölösleges     régiességektől: így főneveinek sokféle. akkor a német agy és fül . kedd. A bírálat minden szava helytálló. Mondatfűzése merev. ami túl van az ész határain: a tiszta ész zavaros kritikája. önmaga által. melyeknél még a kortesbeszédek is sokkal tudományosabbak.   Nem is lehet a racionalizmust a természet jelenségeire alkalmazni. Például a német nyelvet most.

a hussard-t. hogy gyűlöli a finnugor nyelvcsalád e csodálatos árváját. de ő megélt a jég hátán is. Szókincsében     mindenféle külső hatás nyomát viseli.   Civilizációnk gyökerességére vonatkozólag fölhozom. február 05. azon talán kevésbé csodálkoznék. úgyhogy német meghonosodott kölcsönszavaink száma ma már a felére se tehető. Minden nyelvre. Más nyelvekről leszaggatja az összes érdemrendeket. amennyiben érvényesülni     akartak a magyar államban. hogy vele még keményebb. csak egyes dunántúli tájnyelvekben használatosak. a shako-t. jogosan.és hányszor emlegetik -.     legalább megőrizte volna azt a tekintélyét. s a többi tudós és író latinul írt.elismerem. megtört a német nyelv kiváltságos     helyzete. Megállapítom . 07:43 . mely közel se teljes. augusztus 10. kedd. sem lelkének. A fönti alapon bízvást elvethetjük az angolt is.   Vele szemben még a német nyelvet is oltalmába veszi. Az Ön állítása egyébként adatszerűen is hamis.Ha a német az egész Osztrák-Magyar Monarchia nyelve maradt volna. Itt a nyelvész már nem rendszerez. hogy egy nyelv eredetisége a szellemén múlik.Módosítás: 2011. öntudatlanul is XVI. német. irodalomra talál valami dicsérő szót. Ezt írja:       &quot.A magyar nyelv helye a földgolyón 2010. mindig az az eredmény. a Komárom megyei Kocs községnek. Latin kölcsönzésünk elenyészően csekély. legalább mentséget. éppily tárgyilagosan.kocs&quot. Ön azonban kegyetlen hozzá és mostohább. De kölcsönvett 146 szót a sémita-hamita arabból is. Valahányszor Önök a kocsit emlegetik .   A francia nyelv 604 szót vett át a germánból. Minden modern. 13:18 azok csak ívnak és kopoltyúval lélegzenek.-i szekereket 6 / 10 . a soutache-t (sujtás) és a cocher-t. annál elnézőbb iránta.Egyébként a magyar nem régi civilizációs nyelv. s ő maga alig gyakorolt a     szomszéd nyelvekre tartósabb hatást. s Apáczai Csere János. s ezáltal elvesztek a közhasználatú     német nyelv befolyása számára. 756 szláv. s angolszász szókincse oly parányi. akinek korán elhaltak a szülei.&quot. s a háború előtt nagy szerepet játszottak. mikor egész Európában csak Cartesius merte megszólaltatni a nemzeti nyelvet.     kénytelenek voltak megtanulni magyarul. hogy alig mérhető. hogy az összehasonlító nyelvészet gyöngéd tudósa annál kíváncsibb legyen. de ezek az utóbbiak napról napra senyvednek a köznyelvben. Olykor egyenesen úgy rémlik. hogy a császárság     nyelve. a szerkezetén.   A magyar nyelven is ugyancsak elveri a port. ahol akkoriban födött &quot.       &quot. hogy az előforduló szavak kilenctized része régi-ősi. 15 szót az oroszból .     szláv. 99 szót az ázsiai nyelvből. Kölcsönszavaink tekintetében is téved. mint a tudósok szoktak. mint volt hozzá a sorsa. atyjafiai a világtörténelem zűrzavarában messze idegenbe költöztek. az indogermán atyafiság alapján. történelmi jellemzés után a nyelvészeti jellemzés következik. 122067 szót tüntet föl a magyar nyelvkincs. telis-tele van török. Egy okkal több volna ez arra. Ezt beigazolták. hogy a magyart a kettős monarchia egyik felében     hivatalos nyelvül fogadták el. európai nyelvész azt hirdeti. afféle rokoni kölcsönként. Akadémiánk legutóbb kiadott címszójegyzékében. Mert Magyarországon az uralkodó     rend erőszakkal terjesztette nyelvét. és nem azon. 1393 német eredetű.&quot. rokontalanul és testvértelenül. A német telepesek és a zsidók. Egyes nyelveknek kitüntetéseket osztogat. akik Magyarországon     számosan vannak. mely felesen román és germán elemekből áll. Descartes tanítványa. A magyarra semmit. századbeli iparunk szerény diadalának hódolnak. Ebből 330 régi török. 154 szót az angolból. finnugor eredetű. latin kölcsönszókkal. s tőlünk is 4 szót. 1653-ban magyarul írta bölcseleti prózáját. mely előbbi nyilatkozata szerint nem kell sem testének.   E &quot. Ha egy leírt magyar szöveget vagy egy utcán hallott magyar beszédfoszlányt találomra elemezünk a szavak származása tekintetében.tárgyilagos&quot. akkor. vajon hány kölcsönszó hullott beléje a különböző népekkel való érintkezés közben. szombat. hogy budai nyomdánkban 1473-ban már két könyvet nyomtak. Ez furcsa és döbbenetes.minden különösebb érzékenykedés nélkül -. ám azzal. 44 szót a mi török rokonainktól.

13:18 gyártottak. azt biztosra veszem . hogy &quot. mint     a legtöbb Európában beszélt nyelv.     aki Magyarországon van átutazóban. mint holmi szedett-vedett szarkafészket. mert különbözik a miénktől. kedd. s úgy akarnám feltüntetni. A     románoknak fölöttébb fejlett irodalmi nyelvük van. Nem is volt eddig nyelvészünk. nemcsak az értékelése.A cseh nyelv múltra tekinthet vissza. A horvátok Európa egyik legigézőbb irodalmi nyelvével     rendelkeznek. aki a francián kívül nem beszél más nyelvet. aki     nem tud más közhasználatú nyelvet. aki tökéletesen és művészien ír franciául?   A magyar nyelv millió fogyatékossága kényszerképzetként üldözi e francia nyelven megjelent tudományos munka szerzőjét.Módosítás: 2011. amikor tisztán elvont alapon a nyelvek elszigeteltségéről elmélkedik. különösen Európa ezen a     táján.     Magyarországon kívül teljesen ismeretlen. mint a rólunk szóló. senki se tanulja meg könnyűszerrel.egy nyelvet senki se tanulhat meg könnyűszerrel&quot. mikor csak tíz perc múlva veszik észre. szombat. Az értékelésén semmi kivetnivalót se találhatunk. mint az előbbi. 43 lap múltán. s csak nemzeti nyelvüket beszélik. akivel társalogtak. A magyar alattvaló. február 05.&quot. annyira beszédes-e? Aztán miért olyan szánandó az a 7 / 10 .Varsóban. sehol se képes megértetni magát a világban.egy nyelv szerkezete bonyolult&quot. Ezeket a számokat H.alig&quot. Mindig csak a szegény magyar kukul meg a határain túl. megint a magyar csattanós példa a nyelvi nyomorékságra és nem a litván vagy baszk.&quot.A magyar nyelv nem tartozik ahhoz a nyelvcsaládhoz.   Vajon más nyelveket is így vet Ön latra? Ugyanebben a fejezetben ezt olvasom:       &quot.nem volnék egészen jóhiszemű. hogy &quot.     bármi is az értéke. tolmácsot kell vinni magúval. tájékozatlan magyar fiúcskának mindjárt ezzel kezdeném jellemezni. hogy az a vendég. században     civilizációs nyelvvé vált.. A kis népek polgárai. Stappers nyomán közlöm (Dictionnaire Synoptique d'Étimologie Francaise) . olyan végtelenül otthonosan tart-e előadást Chicago és Peking proletárnegyedeinek? Vagy a más nyelvet nem tudó portugál . sőt alig képes valahol még     tolmácsot is találni. arra van kárhoztatva. bár tolmácsot is &quot. vagy akármelyik más nép. Hát a francia.   Ez a jellemzés más. melyet nyelvünkről ír:       &quot. nem született francia volt. nem képes magát megértetni. csak az bömböl tolmácsért. aki csak     magyarul tud. Ha azonban én az Önök nyelvét egy franciául még nem tudó.Lisszabonban. ha ki     akar menni országából. aki ócsárolta volna a cseh. Az európai. csak az kapkod fűhöz-fához. képes valahol találni. csak akkor látjuk igazán.komoly tudósaink nyomban kirekesztenék a tudományos közösségből.   Kérdezem: tudományos értékelés-e az. Egyetlen nyelv szépségében és kifejező erejében se kétkedünk. még ha több nyelvet is beszél.azt hiszem .? Kérdezem: az Ön andalítóan zenei és tündökletesen tiszta anyanyelvét olyan könnyűszerrel tanulják-e meg az idegenek? Kérdezem: nem Önök maguk ámulnak-e el legjobban. hogy ismeretlen     maradjon. szóról szóra ismétli önmagát:       &quot. melyek külföldön is divatba jöttek. Törhetetlen erővel tökéletes     civilizációs nyelvet teremtettek maguknak a csehek.. mikor tovább olvassuk azt a vádbeszédet. és nyelvészeti szempont-e az. mely a román     nyelvcsoporthoz tartozván egyenrangú a nagy nyugat-európai     nyelvekkel. Egy magyar. akkor . hanem a hangja is más.Európában a civilizációs nyelvek szaporodása oly kényelmetlenséget     okoz.   Hogy ez a jellemzés mennyire más.     zavarba jön. és nem Önök maguk mutatják-e csodaként azt a nem franciát.   Lám. mely nőttön-nő&quot.A magyar nyelv helye a földgolyón 2010. augusztus 10. mihelyt elkerülnek hazulról. és a XIX. 07:43 . szerkezete bonyolult.mondjuk . s ha akadna ilyen nyelvész. akik nem tanultak meg     egy másik civilizációs nyelvet.mondjuk . mihelyt túljut Magyarország     határán. le kell fordítani vagy kivonatolni kell egy nagy     idegen nyelvre. és a más nyelvet nem tudó lengyel .     megnémulnak. Egy magyarul megjelent tudományos munka. mert itt minden magyarul folyik (tout s'y fait en     magyar).&quot. román vagy horvát nyelvet azért.

s megszervezte     a cseh közoktatást az elemi iskoláktól kezdve föl az egyetemig.&quot. Czuczor Gergely. Ez követelte a maga helyét. hogy cseh iskolái legyenek. hogy még ebbe a tökéletes.     elegendő. hogy Párizsban minden franciául folyik. 07:43 . érthetőnek tartjuk. nem hátborzongató. De az utóbbit ismeri. se időtartamában. nem. nem is Kazinczy.minden magyarul folyik&quot. Sírnunk kellene.Az arisztokrácia. akik csak németül és franciául tudtak. augusztus 10. minden reményünk az marad. melyek nagy számban hatoltak be oda. kedd. civilizációs nyelvbe is nagy számban hatoltak be a német szavak.A magyar nyelv helye a földgolyón 2010.   Racionalizmus ez? Vagy nacionalizmus? Nem: ez nyelvészeti oligarchia. szombat. a     magyar nyelv elsöprődött volna a főúri rend romjaival együtt. Tokióban minden japánul folyik.&quot. hogy ezt az összehasonlító nyelvészet tanára érthetetlennek tartja. a mi Malherbe-ünk. mint amennyire nem ismeri az Osztrák-Magyar Monarchia történelmét. melyen Magyarország oligarchikus szervezete     engedett volna a világon végigsöprő&quot. aztán kegyelmet kapott. Eszerint nyelvünket nem nincstelen jobbágyaink tartották fenn. nem nyelvújítóink óvták és istápolták ezt a nyelvet. hogy a civilizáció kiterjedt legyen. de elkacagjuk magunkat. és hat évig ülte a császári börtönöket. és Párizsban mulattak nemzetközi szövetségeseikkel. mely a németesítő Habsburgokkal élethalálharcot vívott a magyar iskolákért és a magyar törvénykezésért. mihelyt elveti a tárgyilagosság álarcát.     ragaszkodott a jogához. nem ők ojtogatták.Egy nyelv csak annyiban értékes. amennyiben eredeti civilizáció     szerve. a főurak. nem. nem ők. oly hátborzongató a gondolat. akik agarásztak.   Innen értesülünk. népies mozgalomnak. aki a francia szabadságeszmék miatt hét évig raboskodott. 13:18 soknyelvű..&quot.Módosítás: 2011. akit halálra ítéltek. mihelyt kialakul. hogy a cseh nyelvkincsből még a     német szókat is kiirtotta. és se jelentőségében. kik a százötven éves török hódoltság alatt is hívek maradtak hozzá. hanem az oligarchák. első nagy szótárunk szerkesztője.A nemzeti aggodalom odáig ment.   De haladjunk tovább:       &quot. mely később történt.ha nem is mindig a legértékesebb munkáival . hogy itt &quot.Irodalmának nincs tekintélye. mert a népért és a nyelvéért szállt síkra. aki &quot. akik a népies szavakat fémjelezték és irodalmivá nemesítették. február 05.   Miután megtudtuk. elnémetesedett     az osztrák nemességgel való érintkezésben. ahol már minden nebuló selypeg egy-két nyelvet. nem és nem.   Majd ezt írja a cseh nyelvújítási mozgalomról.kínos&quot.   Úgy látszik.   De minden érthetővé válik. hogy nyelvünk nem szerve az eredeti civilizációnak.     mely ezt a nyelvet erőszakkal kényszerítette másokra. De az ország közgazdasági     haladásával nemzeti polgárság alakult. hogy legalább majd az irodalma menti meg. ezt a legdemokratikusabb nyelvet. és nem is a mi Littrénk. egy ágrólszakadt földmíves fia. Viszont nehéz megsemmisíteni a     civilizációnak egy eredeti nyelvét. mely . zavarba jön Budapesten. hogy Ön épp annyira nem ismeri nyelvünket. mely a Habsburgoknak hízelgett. ha egyénisége van. és mért oly ámulatos. és igen örvendetesnek.&quot. akik Bécsben hajbókoltak a lakájoknak.már járni kezdi a világot. hogy Szófiában minden bolgárul folyik. mint a miénk.&quot. Számunkra csak az érthetetlen.     Ez a nyelv nem rejt magában eredeti civilizációt. káprázatosan művelt európai. hogy egyénisége nincs. Nem szükséges. melyben szenvedő népünk mintegy megdicsőült. a gerinces és nemes grófok. De a magyar irodalomról Önnek egyetlen mondata van:       &quot. Mert a     magyar nyelvet csak ennek a rendnek politikai ereje védelmezte. 8 / 10 . A történelmi tények ily bohózatos ferdítésével még nemigen találkoztunk komoly munkában. dugványozták jobb századokba.   Ha valaki tényleg ismer egy irodalmat. holott nekünk nem ámulatos. nem ők szökkentették virágjába és emelték föl az égig ezt a mindig taposott és szent nyelvet. se társadalmi hatásában nem fogható a miénkéhez:       &quot. nem a kisnemesség. A csehekről ezt írja:       &quot.Azon a napon. s vádbeszéde halotti beszéddé lesz:       &quot. a gazdagokkal.

aki néhány jelenkori magyar író francia nyelven is megjelent elbeszéléseiről ezt írja:       &quot. Dante és Shakespeare mellé. melyeknek élete és halála felől nem emberboldogító. hogy a mai Európában százhúsz élő nyelv van. s századok     múltán talán nyelvüket is alig találjuk majd meg. Irodalmunknak van némi tekintélye. a fehérorosz. mert irodalmat nem lehet tartalmi kivonatokból megítélni -. az angol.Módosítás: 2011. a lengyel. Homérosz. az sokáig él. s bizonyos edzettséggel nézünk velük farkasszemet. a norvég. A különböző nyelveket egymás után vonultatják föl. akit minden népek legnagyobb költői     közé kell sorolni. az orosz. azt csak mi tudhatjuk. Ön csak irodalmunk külső &quot. Tanulságos kimutatások világosítanak föl bennünket. Nemigen lehet megvádolni.   Meg az a testes (205 oldalas) függelék. Ebbe .&quot. Idők során akadtak már egyesek. melyről Ön annyit sopánkodik. a tót. Mégis kénytelen a magyart az Európában beszélt százhúsz nyelv között a tizenegyedik helyre állítani. Úgy látszik. Aztán a nyelvek világlajstromán se 9 / 10 . az albán stb. szombat.&quot. Nyelvünket beszéltség tekintetében megelőzi a német.-kal. bennem is csak     kevés ily ősi hangja nyilatkozik meg a Természetnek. a véleményével együtt. alig másfél millió &quot. De ez nem az Ön egyéni véleménye. Herder így vélekedett:       &quot. az Ön tanítványa. és éppoly nagy. Ezt is csak úgy éri el.   Carlyle ezt írja Petőfiről:      &quot. azonban mi már megszoktuk az ilyen halál-jóslatokat is. de utána jön .&quot. február 05. Hogy ezt belső mély értékénél fogva különben is megérdemli. ami által a holland a versenyen elénk jut a tizedik helyre. románok és más népek között     az ország lakosságának legkisebb részét alkotják.A magyar nyelv helye a földgolyón 2010. a bolgár. hanem esztelenebb és irgalmasabb erők. az olasz.Petőfi dalaiban a tisztán emberit tartja szem előtt. 13:18 vagyis eredetiben. németek. augusztus 10.a cseh és morva (együtt). akik megkongatták fölöttünk a halálharangot. Talán nem is igen óhajtaná. melyet könyve végére iktatott.és több-kevesebb távolságból követi . hatását vonta kétségbe. s szembeszegzem az Ön véleményével. s a XIX. hogy túlontúl cimboráskodik velünk. a svéd. Sommázása mások állítólagos véleményének. a dán. Mindenkinek jogában van megformálni egyéni véleményét. Paul Valéryt. igen tisztelt tanár úr. Maroknyi nép vagyunk. Ez a nyelvsziget a nagyobbacskák közé tartozik: a tizenegyedik Európában. hogy hány ember beszéli. mint ezt a derék és halavány széplelket. mely azt a balhiedelmet keltheti. a török. racionalista nyelvészek döntenek.Petőfiben olyan embert látok. akit ma világszerte sokkal többen ismernek és emlegetnek. a finn.Tömörségükben és tökéletességükben Flaubert-re és Maupassant-ra     emlékeztetnek. hanem mások véleménye. a görög. a román és a holland.   Hermann Grimm:       &quot. 07:43 .azért nincs egészen egyedül. L. a katalán. század legnagyobb alkotóira. a strasbourg-i egyetem magántanára közli a statisztikákat. s ilyesmit állít róla. mintha a világ közvéleménye volna.   Végül csak a jelenkor legelőkelőbb francia szellemét szólaltatom meg. Elszigeteltségünk. aszerint. Három évre rá megszületett Petőfi. a kisorosz. a francia. Parasztjaink azt tartják. a francia Akadémia tagját. hogy a hollandot egy kalap alá veszi a tőle merőben különböző flamanddal. akik rajongva helyezték őt a legnagyobbak. ez a népekre és nyelvekre is áll. hogy akinek holt hírét költik. Csak ez a vigaszunk.   Heine:       &quot.   Bizonyára idegenül érzi magát. De . Ezért találomra néhány véleményt idézek. Gáncsaiból ennek ellenkezője tetszik ki.   Herder ezt 1820-ban írta.civilizációs&quot. akik anyanyelvünk édességében élvezzük őt. de hatalmas marok pottyanthatott erre a világra.A magyarok most a szlávok. azzal nem illik vitatkozni. nem is olyan nagyon kétségbeejtő. a dalköltőhöz. a lángelmék e társaságában.&quot.ajak&quot. Ez ebben a formájában túlzás. s épp ezért     hasonlít Goethéhez.Németországban senkit se helyezhetnék melléje.megnyugtatom . kedd.&quot. a spanyol.fájdalom nincs módom Önt beavatni. mint Goethe. Veszedelmes dolog jósolgatni. Tesničre úr. Petőfi tekintélyes hatást gyakorolt egész Európára.

Szemünkben. mihelyt meglátnak egy számunkra érthetetlen ákombákomot. anélkül hogy valaki észrevenné. Bizony. s egyáltalán miért virít. hogy mi magyarul beszélünk. mely négyezer esztendeig versenytárs nélkül uralkodott a világon. Ha érdemesíti az elolvasásra. A rangsor legelején egy mammutszám hirdeti. mint a &quot. s arcát a nap felé fordítja.ezerötszázféle nyelvet beszél az ezernyolcszázmillió ember. híre-pora se maradt.  július 16. hogy mi ennek az értelme. akkor ebben a titáni seregletben nekem valahol elöl kellene keresnem a huszonkilencedik zászlót. Megálltam előtte. melyet a fájdalom indított meg és a harag dagasztott ily idomtalanná. csodálat minden nyelv iránt. ahol óraszámra nem találkoztam járókelővel. mint a &quot.   De csak egy pillanatra. Hiszen épp Ön említi. vagyis a föld lakosságának majdnem egy negyedrésze. nép fia. hogy a babiloni nyelvnek. az Ön elve szerint minden nagy népet törpének és minden hódító nyelvet afféle elszigetelt. aki a föld hátán él. a mi hazánkban. A civilizációnak sincs mértéke.kis&quot. hogy csak Európa e keleti szögén terem. és az egyiptomi nyelv. Egy nyelv nagyságának még mennyiségi szempontból sincs föltétlen mértéke. hogy egy nép saját nyelvét beszéli. sereghajtókul. s szeretet. és mi az értelme annak. Amíg él. nép fia. melynek az a szeszélye. augusztus 10. hogy mi az értelme annak. február 05. barbár nyelvjárásnak tarthatnának. s nem törődik azzal sem. Ha egyszer fölsorakoznának a világ különböző népei a nyelvük szerint csoportosulva különböző zászlók alatt. anélkül hogy valaki gyönyörködnék benne. Legkevésbé mértéke az az önkényes szempont. mikor valószínűleg egész nyáron nem látja emberi szem ezen az ember nem járta mezőn. 07:43 . Virágzunk és elhervadunk. népek és a &quot. itt-ott talál benne egyet-mást. sok &quot. még valami gyermekes büszkeség is elfog. Minden viszonylagos. Az emberiség ez első íródeákjai. Micsoda barbár levél.kis&quot. teljesen elveszett és kihalt. addig tökéletes és szép akar lenni. s valószínűleg el fog hervadni. Nem mértéke a civilizáció sem. Udvarias se lehettem mindenütt annyira. A XX. nép és sok &quot. hogy másutt az azáleákat és a nympheákat becézgetik. s csak egy évszázada tudjuk betűzni a sírföliratait. Itt valami titok kezdődik.   Múltkor egy erdőben bolyongtam.nagy&quot.nagy&quot. Mert akkor nem lettem volna őszinte. Aranylennek nevezzük mi. ezen nyersen. nagyon sok aranylen. akik ma is mind a négyszázmillióan egy dologra gondolnak. amit még az összehasonlító nyelvtudomány párizsi tanárja.civilizáció&quot. De nem volna igazuk. Linum dolomiticum-nak tudósaink. Amint átolvasom. Valami tisztáson megpillantottam egy virágot. Nyugat. hogy miért oly tökéletes a levele. Ennek a mértéknek nincsen értéke. Érzelmes és keserű. amennyire szerettem volna.   Pillanatnyi büszkéségem után tehát ismét alázat fog el. Azon töprengtem.. szombat. hogy miért oly kecsesen-lenge. s egyebütt gyökeret se ver. Mindenesetre értesülhet belőle. Nem kérdezi. Arra.A magyar nyelv helye a földgolyón 2010.amint olvassuk . 10 / 10 . Igazságot kérünk. hogy érez és gondolkodik egy &quot. Mégis virágzik errefelé az aranylen. hogy egyáltalán élünk. 1930. hogy miért oly aranysárga a szirma. Nagyon szónokias is. Aztán mindig nőnek helyette újak. franciának lenni annyit jelent. akik e fényes műveltség áhítatában nevelkedtünk. hogy mi az értelme annak. hogy valaki zengzetesnek vagy kellemesnek tart-e egy nyelvet. Ön francia. Virágzik és elhervad. Talán csak ennyi az élet értelme. 13:18 kerülünk nagyon hátra. ami van. Itt is a huszonkilencedik hely illeti meg a magyart. Elküldöm tehát így. hogy négyszázmillió ember beszél kínaiul. népek. éppoly kevéssé lehet ésszerűen válaszolni. mely hajdan az egész ázsiai műveltséget hordozta. formátlannak tartom. mint arra. az Institut tagja se vethet el. mint emberiesnek lenni és igazságosnak.Módosítás: 2011. mint minden. században .  Megszakítom ezt a levelet. kedd.kis&quot.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->