INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA

CURSURI DE FORMARE IN AFACERI EUROPENE Program

CURSURI DE FORMARE GENERALA IN AFACERI EUROPENE

Modul Sistemul normativ al Uniunii Europene

Modul Justiţie si afaceri interne

I. Introducere : drept intern, drept internaţional, drept comunitar 2 TABEL 1 - Cronologia tratatelor şi a organizaţiilor europene de integrare ...2 II. Instituţiile UE si actele lor juridice 3 TABEL 2 - Izvoarele dreptului comunitar ..6 III. Acquis comunitar 7 IV. Influenta jurisdicţiei europene (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Tribunalul de prima instanţa si Tribunalul pentru funcţia publica) asupra sistemului normativ al Uniunii Europene ......9 IV. Aplicarea dreptului comunitar de autorităţile naţionale. Răspunderea statelor pentru greşita aplicare sau neaplicarea dreptului comunitar 10 TABEL 3 - Tipurile de recurs în faţa jurisdicţiei comunitare 11

2 2

'

I. Introducere II. Istoricul spaţiului comun de libertate, securitate si libertate III. Instituţiile implicate în realizarea politicii de înfăptuire a unui spaţiu de justiţie, securitate si libertate si instrumente juridice IV. Câteva date referitoare la armonizarea legislaţiei române cu acquis-ul JAI Exemplu 1 -Acquis-ul Schengen. .. I. Istoric. II. Principalele măsuri Exemplu 2 - libera circulaţie (migraţie)

12 12
12 12

13 13 13 13 14 14

1

(ii) diversităţii procedurilor de adoptare a deciziilor normative (care deseori asociază Consiliul şi Parlamentul) şi (iii) absenţei din dreptul comunitar a dihotomiei considerată clasică în cadrul sistemelor de drept naţionale (între actele normative legislative şi cele de punere în aplicare a normelor juridice superioare) 3 . din ansamblul sistemului normativ al Uniunii Europene fac parte o multitudine de izvoare. O scurtă trecere în revistă a instituţiilor Uniunii Europene permite identificarea principalelor lor competente decizionale şi înţelegerea faptului că repartizarea de competenţe în cadrul organizaţiei supranaţionale constituie o piatră de încercare pentru înţelegerea sistemului normativ al Uniunii Europene. o sancţionată juridic variabil în practica CJ. Izvoarele originare = tratatele de bază. în dreptul comunitar mai multe instituţii emit mai multe tipuri de acte normative fără o regulă de atribuire. precum şi actele referitoare la aderările efectuate pe parcurs. în funcţie de natura juridică intrinsecă a actului juridic controlat. incomplet ierarhizate: > Izvoare (tratate) originare Q Principii generale ale dreptului • Acorduri externe > Izvoare derivate (dreptul derivat) •• acte de bază • • acte de executare Ierarhia izvoarelor juridice ale dreptului comunitar este: o certă doar cu privire la raportul de subordonare dintre izvoarele originare şi cele derivate. Uniunea Europeană va continua să funcţioneze în cadrul celor trei piloni creaţi prin Tratatul de la Maastricht. în care fiecare autoritate a statului poate emite anumite tipuri de acte normative. o stabilită mai degrabă prin intermediul jurisprudenţei Curţii de Justiţie de la Luxemburg (CJ) decât prin tratate originare + modificatoare. ceea ce conferă un caracter de complexitate sporită întregii construcţii normative europene. unele care nu sunt proprii (interne) doar comunitar acestuia. Normele dreptului comunitar rezultă dintr-o pluralitate de izvoare. interdependente între ele determină încetarea valabilităţii oricăror alte tratate încheiate între statele membre înainte de intrarea lor în vigoare şi care ar conţine clauze contrare lor şi împiedică încheierea unor astfel de tratate pe viitor (permit« clauze tranzitorii ») Dreptul derivat = acte unilaterale de reglementare secundară. In plus. Până la intrarea în vigoare a Tratatelor de reformă de la Lisabona. a alcătuiesc un ansamblu slab structurat de norme juridice de reglementare secundară. datorită (i) dualităţii care există între directive şi regulamente. împreună cu protocoalele şi convenţiile anexe acestora. tratatele şi actele de modificare a lor. Instituţiile UE si actele lor juridice Spre deosebire de sistemele juridice naţionale. emise de instituţiile proprii ale Uniunii Europene cu competenţe normative (acte normative în sensul clasic) prevăzute de tratatele originare.II.

ex 189 CE (repartizarea de competente instituţionale se traduce prin instrumente juridice adecvate) Regulamente • acte normative generale şi impersonale. a de aplicabilitate directă şi efecte directe (verticale şi orizontale). deşi caracterul general obligatoriu nu este recunoscut în nici un tratat originar. (v) dotată de stabilitate şi caracter constrângător şi care (vi) pune la dispoziţia justiţiabililor mijloacele procedurale de a verifica dacă dreptul intern este compatibil cu directiva. a obligatorii în întregime. Doar acest aspect este obligatoriu la o directivă.ex 235] şi întro mai mare măsură de art. Consiliu şi Parlament. Decizii • acte normative obligatorii în întregime numai pentru destinatarii lor direcţi. Comisie. deşi în practică se face distincţie între directivele cadru şi directivele de aplicare a primelor. • statele pot să nu transpună o directivă numai: (i) dacă justifică acest lucru şi pot face dovada că (ii) în dreptul intern există o situaţie juridică clară şi precisă. chiar şi constantă. Termenul de transpunere nu are caracter obligatoriu. (iii) suficient de cunoscută (transparentă) şi (iv) care garantează aplicarea directivei. • edictate de Consiliu. a instanţelor naţionale nu îndeplineşte toate aceste condiţii. a jurisprudenţă Curţii de Justiţie a precizat că directivele trebuie să aibă şi ele un efect direct (şi nu aplicabilitate directă) după expirarea termenului stabilit pentru transpunerea lor. modalitatea concretă aleasă pentru a realiza acest lucru fiind lăsată la discreţia fiecărui stat. • toate necesită transpunere în dreptul intern prin acte normative specifice fiecărui sistem juridic naţional. chiar şi pentru statele care nu au respectat această obligaţie. cărora le sunt şi notificate dacă nu au o sferă de adresare generală (în practică şi ele sunt publicate în Jurnalul Oficial).249 . Banca Centrală Europeană. dar expirarea lui poate determina aplicarea cu efecte directe (verticale sau. Numai transpunerea (obligaţie de a face. • fixează obiective de atins (obligaţii de rezultat). precum şi datorită importanţei lor în armonizarea legislativă. Tocmai datorită acestei practici curente. 308 . 4 . • Curtea de Justiţie a introdus şi o oarecare ierarhizare între regulamentele de bază şi cele de aplicare (de punere în executare). clar desemnaţi în cuprinsul lor (echivalentul unui act normativ cu titlu individual din dreptul comun) state membre sau subiecte individuale de drept. O simplă jurisprudenţă. pozitivă -adoptarea de noi norme interne. cel mult. (vii) al cărei efect direct deplin trebuie asigurat în permanenţă. în termenul stabilit de fiecare directivă pentru aplicarea sa concretă. Directive a acte obligatorii pentru statele destinatare. Curtea de Justiţie le-a calificat drept „acte normative generale".• edictarea lor depinde într-o mică măsura de competenţele discreţionare ale instituţiilor proprii ale UE [(i) tratatele fondatoare nu prevăd actul juridic derivat sau (ii) prevăd mai multe posibilităţi sau (iii) art.sau negativă -abrogarea normelor interne contrare-) este obligatorie. oblice) a directivei în dauna oricăror dispoziţii contrare din dreptul intern.

acte juridice eminamente de drept internaţional public. Curtea de Justiţie tinde să acorde prioritate Parlamentului şi să prefere majoritatea calificată în Consiliu faţă de unanimitate. altele proprii dreptului comunitar. Avize • • exprimări de opinie din partea instituţiilor UE. acest lucru ţine mai degrabă de repartizarea de competenţe dintre instituţii şi dintre acestea şi statele membre decât de aspectele formale de procedură sau calificare juridică a actelor din dreptul derivat. unele împrumutate din dreptul internaţional public clasic. • instrumente de acţiune indirectă prin care Comisia îşi poate realiza unele obiective legate mai ales de armonizarea aplicării dreptului comunitar. • acte lipsite de caracter normativ. fără valoare normativă.• a Recomandări supuse doar notificării directe şi nu publicării. cu valoare obligatorie pentru subiectele de drept direcţi vizate (cf. pot produce efecte directe în dreptul intern. Izvoare supletive = dreptul internaţional public + dreptul naţional (în unele cazuri completează lacunele legislative ale dreptului comunitar . Alte izvoare ale dreptului comunitar Principiile generale ale dreptului = principii nescrise ale dreptului comunitar. cu valoare declarativă sau de programare. In caz de dubiu alegerea instrumentului juridic de aplicare revine chiar instituţiilor cu competenţe decizionale. CJ). Dreptul internaţional complementar = convenţii încheiate între statele membre în domenii care nu fac obiectul Comunităţilor Europene. • In cazul litigiilor dintre instituţii cu privire la cea competentă să edicteze un act. 5 . programe de acţiune. Drepturile fundamentale ale subiectelor individuale de drept (cetăţeni europeni) sunt o categorie specială de principii generale. acum înscrise şi în Carta adoptată la Nisa în decembrie 2000 (document cu simplă valoare indicativă şi nu normativă). cf. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a fixat unele principii cu privire la regimul juridic al izvoarelor derivate : • Tratatele fondatoare precizează de flecare dată prin ce acte normative trebuie realizată aplicarea lor.CJ). rezoluţii. Acte « sui generis » = declaraţii. Acordurile externe = acordurile încheiate de Uniunea Europeană cu alte state sau organizaţii internaţionale. Izvoarele complementare ale dreptului comunitar : Izvoare de natură instituţională = regulamente de organizare şi funcţionare a instituţiilor + acorduri inter-instituţionale.vezi imposibilitatea denegării de dreptate din dreptul intern. • In cazul litigiilor de aceeaşi natură dar cu scop funcţional (de completă realizare a funcţiilor fiecărei instituţii) Curtea de Justiţie privilegiază teoria « finalităţii actului». altele axiomatice (inerente oricărui sistem juridic). altele deduse din legislaţia unor state membre (şi comune mai multora dintre acestea).

14) Dreptul derivat CE (art.ex 201 CE) Acte de aderare Decizii (generale / individuale) Recomandări Regulamente Directive Decizii Recomandări Avize Acte politice (rezoluţii.34 . Tratatul de la Nisa) Acte de revizuire (art.249 .6 TUE) Decizii ale reprezentanţilor guvernelor statelor membre reuniţi în cadrul Consiliului european Declaraţii comune ale statelor membre Acorduri tarifare si comerciale (art. Tratatul de la Maastricht.ex J.293 .238 CE) Acorduri încheiate pe baza competentelor externe implicite Acorduri (art.269 . Convenţia Europeana a Drepturilor Omului.249-ex 189) Acte unilaterale Izvoare interne Acte atipice Acte "convenţionale" Acte (PESC) unilaterale Acte adoptate în cadrul pilierilor II silii Dreptul complementar Acte unilaterale (JAI) Convenţii comunitare Convenţii pilierul III Acorduri Acorduri externe Izvoare externe Acorduri încheiate de UE Acorduri pilierii II si III Acte unilaterale ale organelor create prin acorduri Acorduri liant al UE Izvoarele nescrise Principii generale ale dreptului comunitar Izvoare interne Jurisprudenta Practica instituţiilor UE Izvoare Cutuma externe internaţionala .ex K. etc.Metodologie: -distribuire extrase din Tratatul instituind Comunitatea Europeana (art. decizii. programe.254) si discutarea lor cu cursanţii -distribuire decizie Frontini a Curţii Constituţionale a Italiei (ANEXA 1) şi discutarea ei cu cursanţii Izvoarele scrise TABEL 2 .111-113 CE) Acorduri de asociere (art. deliberări.14 TUE) Decizii Acorduri încheiate de statele membre în limitele stabilite de jurisprudenta CJ Drepturi fundamentale (Charta de la Nisa. declaraţii.21 . etc.ex 220 CE) Convenţii neprevăzute de tratate Convenţii (art.) Acte ale Comisiei (comunicări) Regulamente interne ale instituţiilor Masuri de ordine interioara Declaraţii comune Acorduri inter-instituţionale Strategii comune Poziţii comune Acţiuni comune Poziţii comune Decizii-cadru Decizii Convenţii (art.) Principii structurale instituţionale Principii structurale economice Dreptul originar Tratatele modificatoare CECA(art.Izvoarele dreptului comunitar Tratatele originare (+ anexe + protocoale) Tratatul CE Tratatul CECA Tratatul CEEA Tratate de revizuire (AUE. Tratatul de la Amsterdam.190 -ex138 CE si art.

în care protecţia drepturilor omului este asigurată. Termenul de acquis comunitar a fost folosit pentru prima dată în tratatele originare în Tratatul de la Maastricht care. • legislaţia adoptată de către instituţiile UE pentru punerea în practică a prevederilor Tratatelor.) menţinerea întregului acquis comunitar şi dezvoltarea lui în continuare (.. declaraţii şi alte acte adoptate în cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comună (PESC) şi a cooperării din domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne (JAI).. care rezultă din: • conţinutul. în legătura cu procesul compatibilizării legislative: • fie statul candidat va depune toate eforturile pentru a îşi face treptat legislaţia compatibilă cu cea a Comunităţii" sau • „statul candidat va asigura că legislaţia sa. Adaptarea progresivă a legislaţiei statelor candidate la standardele existente în UE a fost mai bine precizată în urma Consiliului european de la Copenhaga (iunie 1993). pluralist şi democratic. rezoluţii. • acordurile internaţionale la care CE este parte.referitor la îndeplinirea condiţiilor pentru a putea fi considerat un stat de drept.2 arată: „Uniunea are drept obiective: (. (ii) un criteriu economic — care se refera la posibilitatea statului de a face faţă economiei competitive din cadrul UE în acelaşi timp cu asigurarea unui minim de solidaritate socială şi (iii)unul care se refera la capacitatea de a asuma obligaţiile ce decurg din calitatea de stat membru până la data aderării — mai cunoscut sub denumirea de capacitate administrativă de transpunere şi implementare a acquis-vftwi comunitar. în art.) ". CEE. Acquis comunitar Acquis comunitar = Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor dobândite de statele membre ale Uniunii Europene. prezentă şi viitoare. poziţii comune. • jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene şi a TPI. care a stabilit principalele criterii care trebuie îndeplinite de o ţară candidată pentru ca negocierile în vederea aderării la UE să poată fi considerate încheiate: (i) un criteriu politic . Tratatul de la Maastricht şi Tratatul de la Amsterdam) . nicăieri nu este înscrisă obligaţia statelor candidate de a transpune acquis-ul.3 precizează: 7 .III. ci numai acela de „legislaţie a Comunităţilor". Acordurile europene încheiate cu celelalte state candidate cuprind cel puţin două formulări. ci numai obligaţia lor de a efectua un proces de aproximare legislativă progresivă prin raportare la standardele existente în UE.. considerate standard. va fi compatibilă cu cea a Comunităţii în măsura posibilului". convenţii semnate. precum şi cele încheiate între statele membre ale UE cu referire la activitatea acesteia. Insă nicăieri nu apare termenul de acquis comunitar. iar în art. De asemenea. CEEA) şi în cele ulterioare (Actul Unic European. principiile şi obiectivele politice cuprinse în Tratatele originare ale Comunităţilor Europene (CECO.. • declaraţiile şi rezoluţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene . • acţiuni comune.

precum şi tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre. Iniţial s-a considerat că el cuprinde „totalitatea măsurilor cu caracter normativ adoptate de Comunităţi şi toate celelalte acte în vigoare ale instituţiilor comunitare ". adică cuprinde un volum mai mic de acte şi reglementări decât cel existent în vigoare. Spania sau Grecia. Cartea albă a Comisiei cu privire la noţiunea de „bună guvernare". economice şi ale uniunii monetare".eu. inclusiv aderarea la scopurile politice. unele dispoziţii ale tratatelor originare şi unele dispoziţii din convenţii internaţionale referitoare la protecţia drepturilor omului. momentul aderării statelor actualmente candidate este unul destul de depărtat în timp de cel al creării UE. Pentru a facilita sarcina statelor candidate la UE Comisia Europeană a primit sarcina stabilirii conţinutului noţiunii de acquis în vederea aderării de noi state la UE. In acest cadru sa făcut vorbire despre transformarea procesului de aproximare legislativă într-unui de precizare a obligaţiilor legale şi instituţionale care revin statelor candidate pentru a îşi dovedi „capacitatea de a asuma obligaţiile care decurg din calitatea de stat membru.Politica externă şi de securitate comună • Acquis referitor la al treilea pilier al UE —justiţie şi afaceri interne S-a făcut vorbire inclusiv de un aşa zis „acquis comunitar constituţional" al UE. Dar ce este acquis-ul comunitar şi ce cuprinde el nu a fost niciodată clar stabilit. unele decizii ale Curţii de Justiţie. face ca acquis-ul să fie automat mult mai vast decât cel pe care au trebuit să îl transpună state precum Marea Britanie. Lista instituţiilor administrative necesare pentru corecta şi efectiva implementare a acquis-ului este actualizată anual de către Comisia Europeană prin DG Enlagement. pentru a facilita apoi stabilirea instituţiilor necesare pentru efectiva implementare a acquis-ului. Clasificarea acquis-ului după criteriul domeniului la care se referă: • Acquis în materie economică — Spaţiul economic european (European Economic Area) • Acquis în materie de relaţii externe ale UE .int sau care cuprinde şi bazele de date EURlex si Celex). Pe de altă parte. în mod obiectiv. 8 .Acquis-ul de la Lome • Acquis în materie de libera circulaţie şi garantare a unui spaţiu de securitate interna . (www. Transformarea procesului de aproximare legislativă treptată dintr-o compatibilizare progresivă într-o simplă obligaţie de transpunere (traducere ?) a acquis-ului s-a realizat în fapt_(niciodată la nivelul obligaţiilor înscrise într-un document juridic cu valoare obligatorie !) prin lucrările Conferinţei cu privire la aderare din 18 martie 1998. în acest sens ea a realizat şi o clasificare a acquis-ului. Numai că o astfel de definiţie nu corespunde pe deplin modului în care s-au desfăşurat negocierile în cadrul celui mai mare val de extindere geografică a UE.„Uniunea va fi deservită de o singură structură instituţională care va asigura coerenţa şi continuitatea activităţilor realizate pentru atingerea obiectivelor.acquis Schengen • Acquis referitor la moneda unică europeană • Acquis referitor la al doilea pilier al UE .europa. care ar cuprinde Carta drepturilor fundamentale. odată cu respectarea şi dezvoltarea acquis-ului comunitar". fapt ce. Acquis-ul de preaderare este diferit de acquis-ul existent în statele membre.

poziţiile comune.Piaţa comună) • „comitologia" . Cu toate acestea. 11. Există doar posibilitatea negocierii unor derogări de natură temporală. poziţiile comune. ca un dat. Prin urmare.AELS). adică amânări ale implementării efective a acquis-ului. Acquis-u\ în vederea aderării de noi state la UE trebuie considerat ca un întreg. convenţiile adoptate în cadrul pilierului al doilea (politica externă şi de securitate comună). aşa cum se va afla acquis-u\ la data aderării fiecărui stat candidat. ci trebuie să îl accepte aşa cum a fost definit de statele care sunt deja membre ale UE.Procesul de monitorizare al statelor candidate şi al modului în care acestea transpun şi implementează acquis-vX. Metodologie: distribuirea unor extrase din Constituţia României (art. Modul în care sunt redactate articolele 10. precizează că adoptarea acquis-ului trebuie realizată în întregime şi deodată. rezoluţiile. original. IV. ca şi pe cele ale actelor de aderare ulterioară la Uniunea Europeană a diferitelor (noi) state devenite membre. 20 si 148) si discutarea lor cu cursanţii. • Toate standardele şi normele tehnice existente în cadrul Uniunii Europene (în special cele din pilierul întâi . Tribunalul de prima instanţa si Tribunalul pentru funcţia publica) asupra sistemului normativ al Uniunii Europene Adesea criticata pentru rolul pro-activ pe care si 1-a asumat încă de la început. • Cadrul juridic al Spaţiului Economic European (acordurile semnate între statele membre ale Uniunii Europene şi ţările membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb . • Declaraţiile şi rezoluţiile adoptate în cadrul Uniunii Europene. • Toate măsurile cu caracter normativ adoptate în aplicarea tratatelor originare. început în urma Conferinţei cu privire la aderarea de noi state la UE din 1998. principiile şi obiectivele tratatelor originare. 9 . • Acţiunile comune. ce nu poate fi negociat şi cu privire la definirea şi stabilirea căruia statele candidate nu au cum să participe. 20 si 148 din Constituţia României constituie o consecinţa directa a influentelor pe care le-a exercitat jurisprudenţa comunitara asupra sistemelor juridice naţionale. Curtea de Justiţie de la Luxemburg a avut o contribuţie semnificativa la definirea si impunerea sistemului normativ al Uniunii Europene ca un sistem juridic nou. acquis-vX de aderare se află în permanentă evoluţie şi cuprinde: • Conţinutul.actele normative şi jurisprudenţa relevantă provenind de la instituţiile Uniunii Europene. Influenta jurisdicţiei europene (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. care are prioritate de aplicare fata de acestea si produce efecte directe în ordinile juridice ale statelor membre.ll. cu toate amendamentele lor. Merită remarcat faptul că acquis-u\ referitor la moneda unică europeană nu face parte din acquis-u\ obligatoriu pentru aderare. distinct si de dreptul internaţional public clasic si de sistemele normative naţionale. convenţiile si toate celelalte acte semnate în cadrul Tribunalului Penal Internaţional în materie penala. • Practica jurisdicţională a Curţii de Justiţie. deciziile. • Acţiunile comune. trebuie precizat ca rolul pe care îl poate juca jurisdicţia comunitara variază in funcţie de domeniul vizat si rareori depăşeşte posibilităţile pe care le are orice jurisdicţie internaţionala. rezoluţiile. deciziile.

(ANEXA 2) 10 . 20 . cu o majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor. Aplicarea dreptului comunitar de autorităţile naţionale. dar si corecta lor aplicare. Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).148 . şi pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. (4) Parlamentul. fac parte din dreptul intern. în mod corespunzător.Integrarea în Uniunea Europeană (1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene. Art. Aceasta presupune implicare activa în edictarea actelor normative comunitare. la care România este parte.Tratatele internaţionale privind drepturile omului (1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Preşedintele României. In cazul greşitei aplicări sau a nerespectarii prevederilor din sistemul normativ al Uniunii Europene o jurispmdenţa îndrăzneaţă si evolutiva a Curţii de Justiţie a stabilit principiul angajării răspunderii statelor.Art. Aplicarea dreptului Uniunii Europene nu înseamnă doar transpunere si în nici un caz nu se rezuma la simpla traducere a actelor din ordinea juridica supranationala. (3) In cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei. Metodologie: Distribuirea unor extrase dintr-un caz al Curţii de Justiţie in materia răspunderii statelor si discutarea lui cu cursanţii. (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. Aplicarea dreptului comunitar constituie o obligaţie a tuturor autorităţilor unui stat din momentul in care acesta a căpătat calitatea de stat membru al Uniunii Europene. şi legile interne. cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. se face prin lege adoptată în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. (5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării instituţiilor Uniunii Europene. 11 Dreptul internaţional şi dreptul intern (1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bunăcredinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte. precum şi al exercitării în comun cu celelalte state membre a competenţelor prevăzute în aceste tratate. în scopul transferării unor atribuţii către instituţiile comunitare. (2) Tratatele ratificate de Parlament. au prioritate reglementările internaţionale. IV. precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu. cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. (3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică. ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei. prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. Art. Răspunderea statelor pentru greşita aplicare sau neaplicarea dreptului comunitar. (2) Ca urmare a aderării. potrivit legii. cu respectarea prevederilor actului de aderare. au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne.

TABEL 3 . acţiuni pentru stabilirea despăgubirilor Acţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de drept comun Acţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor simplificate Chestiunea prejudicială pentru interpretarea dreptului comunitar Chestiunea prejudicială pentru aprecierea validităţii normei comunitare Funcţie de contencios Controlul actelor şi Contenciosul faptelor răspundere instituţiilor UE (despăgubiri) Contenciosul publice Controlul actelor şi Contenciosul faptelor statelor neîndeplinirea membre obligaţiilor funcţiei pentru Cooperarea Funcţie de jurisdicţiile statelor membre regulator Chestiunea prejudicială cu de drept comun Chestiunea prejudicială în cadrul pilierului al treilea (JAI) Funcţie de consultare Aviz Pentru adaptarea tratatelor originare Pentru încheierea de acorduri internaţionale 11 .Tipurile de recurs în faţa jurisdicţiei comunitare FUNCŢIE OBIECT NATURA Contenciosul referitor la principiul legalităţii de civilă CALE DE ATAC Acţiunea în anulare Acţiunea în carenţă Excepţia de nelegalitate Acţiunea de răspundere contractuala Acţiunea de răspundere extra-contractuală (delictuală) Acţiunea în anulare.

în special în acele domenii care serveau direct integrării într-o piaţa comuna (recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti în materie civila si comerciala). politicile în domeniul JAI aduc atingere unor sectoare foarte sensibile. droguri. cooperare poliţieneasca. sau cel de-al treilea pilier al Uniunii Europene. drepturile omului si convenţia Schengen. terorism. dar şi dorinţa lor de armonizare legislativă în acest domeniu în particular. Deciziile adoptate la nivel european pentru transformarea Uniunii Europene într-un spaţiu de securitate. cooperare judiciara în materie civila. In special după 1999 au fost adoptate în medie zece texte normative pe lună în domeniul JAI. asigurarea siguranţei cetăţenilor. libertate si justiţie vizează funcţii si prerogative specifice statului modern. deciziile în materie în principiu se iau cu majoritate calificata (si nu prin 12 . Lupta împotriva imigraţiei ilegale şi împărţirii dreptăţii sunt aspecte pe care fiecare le poate percepe în mod direct şi asupra cărora se poate pronunţa în cunoştinţă de cauză. Istoricul spaţiului comun de libertate. protecţia datelor personale. în condiţiile în care controlul frontierelor externe ale UE este reglementat la nivel supranational. după Consiliul european de la Tampere După Tampere politica în domeniu a devenit tot mai activa: JAI a devenit în mare parte o politica comuna (de integrare europeana). iar producţia normativă a fost cea mai consistentă pe parcursul ultimilor ani. a apărut în urma Tratatului de la Maastricht. cooperare judiciara în materie penala. controlul la frontiere şi administrarea justiţiei sunt tot atâtea domenii prin care statul îşi justifică legitimitatea în plan intern şi îşi face simţită prezenţa în viaţa de fiecare zi a membrilor colectivităţii umane constituită în stat. In prezent JAI cuprinde reglementari si standarde aplicabile în următoarele domenii: azil. securitate si libertate JAI este unul din domeniile în care evoluţiile la nivelul integrării europene au fost dintre cele mai spectaculoase. chiar daca unele elemente de cooperare dintre statele membre au existat si înainte de 1992.Modul Justiţie si afaceri interne I. vize. ceea ce ilustrează atenţia de care se bucură acest sector în rândul statelor membre. imigraţie. crima organizata. Tradiţional. reprezintă un pas important pe calea integrării europene şi alimentează susţinerile celor care sunt de părere ca UE se îndreaptă tot mai mult spre o construcţie de tip statal. Faptul că UE a reuşit să pătrundă chiar şi în aceste domenii. aspecte reziduale rămânând domeniu de politica interguvernamental. Introducere Explicarea obiectivului „spaţiului comun de justiţie. Aceasta cu atât mai mult cu cât JAI vizează prerogative proprii statului şi afectează direct aspecte legate strâns de exercitarea puterii de stat şi suveranitate. în acelaşi timp. mai ales pentru cetăţeanul de rând al UE. cetăţenia europeana. Metodologie: expunerea formatorului II. frauda si corupţie. altă dată rezervate în exclusivitate acţiunii statale. înainte de Consiliul european de la Tampere JAI. cooperare vamala. tocmai în acest domeniu intervenţia UE s-a făcut simţită tot mai mult. securitate si libertate": transformarea Uniunii Europene într-un spaţiu în care cetăţenii europeni sa beneficieze de securitate interna si justiţie administrata corect. In plus. frontiere externe.

care preiau cea mai mare parte a schimbărilor ce vizează JAI. Consiliu. unde (i) imigraţia avea un set unic de reguli. Belgia. Germania. etc) -La nivel naţional: Ministere. fără ca statul de drept şi securitatea înăuntrul UE să fie afectate. într-un plan mai larg. Din punct de vedere practic semnificaţia sa a constat în: . instituţii sui generis (Europol.respectarea unanimităţii). iar pe de alta parte de acte specifice pilonului al treilea (în special decizii-cadru si decizii) în tot ceea ce priveşte cooperarea în materie penala. Metodologie: Joc de roluri . securitate si libertate si instrumente juridice -La nivel european: Comisie. specific Uniunii Europene. Metodologie: expunerea formatorului III. lupta împotriva crimei organizate. Ulterior intrării in vigoare a Tratatelor de reforma de la Lisabona JAI se va transforma în întregime într-un domeniu de integrare. Agenţia Europeană pentru drepturile fundamentale (FRA). Parlament. (ii) existau reguli comune referitoare la vize şi azil şi (iii) controlul la frontiere a fost astfel reglementat şi organizat încât să permită libera circulaţie a persoanelor între statele semnatare. El a fost conceput ca un instrument juridic plasat iniţial în afara cadrului comunitar. Instituţiile implicate în realizarea politicii de înfăptuire a unui spaţiu de justiţie. Curte de Justiţie. Aprofundarea acquis-ulm în domeniul JAI a fost dublata de o sporire cantitativa a instrumentelor juridice obligatorii si de o conştientizare accentuata la nivel politic a importantei si perspectivelor generoase ale politicilor specifice. cooperarea judecătoreasca în materie civila. instrumentele juridice se multiplica si sunt tot mai variate si detaliate.cursanţii sunt grupaţi în echipe de câte doi sau patru si solicitaţi sa „negocieze" stabilirea unor condiţii particulare de trecere a frontierei de stat a României cu Republica Moldova IV. pe de o parte. Ulterior intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. dar care servea unui scop inerent comunitar.Acquis-ul Schengen /. de acte normative din dreptul comunitar clasic in tot ceea ce priveşte migraţia. etc. controlul frontierelor. lupta împotriva terorismului. Ulterior. 13 .Renunţarea la frontierele interne dintre statele semnatare al Convenţiei şi crearea unei unice frontiere externe. libera circulaţie a persoanelor. OLAF. Luxemburg şi Olanda) a fost semnat pe 14 iunie 1985. toate materiile din domeniul JAI vor fi guvernate de metoda comunitara si de acte juridice specifice dreptului comunitar. azilul. anume facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor şi. Eurojust. autorităţi administrative autonome la nivel central. centre de monitorizare în materia drogurilor. instanţe judecătoreşti JAI este astăzi guvernat. Convenţia numita Schengen a fost semnată pe 19 iunie 1990 şi a intrat în vigoare abia în 1995. în perspectiva Tratatului de reforma de la Lisabona Eşecul Tratatului instituind o Constituţie pentru Europa a condus la adoptarea a doua noi tratate modificatoare. Istoric Primul acord internaţional multilateral încheiat între unele state membre ale CEE (Franţa. Câteva date referitoare Ia armonizarea legislaţiei române cu acquis-u\ JAI Exemplu 1 .

a urmat Grecia la 6 noiembrie 1992.Coordinarea dintre poliţiile. în ţară şi în străinătate. -Introducerea dreptului de control si supraveghere transfrontaliere şi permiterea urmării extrateritoriale din partea forţelor poliţieneşti în cadrul statelor semnatare ale Convenţiei Schengen. -Armonizarea regulilor referitoare la condiţiile de intrare pe teritoriu şi în materie de vize de scurtă durată. Legea stabileşte condiţiile exercitării. Aria de acoperire geografică a Convenţiei Schengen a fost extinsă în timp: Italia semnat convenţia la 27 noiembrie 1990. înlocuita în 2003 de Convenţia de la Dublin II). .. Principalele măsuri -Renunţarea la controlul la frontierele interne ale UE si înlocuirea lui cu un unic control doar la frontierele externe. vămile şi sistemele judecătoreşti ale statelor semnatare a fost întărită în special în privinţa luptei împotriva terorismului şi crimei organizate.întărirea cooperării prin crearea unui sistem mai rapid de extrădare şi o mai rapidă distribuire a informaţiilor referitoare la hotărârile judecătoreşti în materie penală.25 . -Stabilirea de reguli cu privire la azil (Convenţia de la Dublin I. -Definirea unui set comun de reguli cu privire la trecerea frontierelor externe ale UE şi a unor reguli şi practici (proceduri) uniforme pentru acest control extern. 77.Separarea în cadrul terminalelor din porturi si aeroporturi a persoanelor care călătoresc în cadrul statelor semnatare ale Convenţiei Schengen de cele care călătoresc în si din afara acestor state.Libera circulaţie ( î ) Dreptul Ia liberă circulaţie. acestui drept.A fost creat sistemul informatic cunoscut sub denumirea de Schengen Information System (SIS) cu scopul de a realiza schimburi de date cu privire la identitatea persoanelor şi descrierea obiectelor pierdute sau uitate. Spania şi Portugalia s-au adăugat la 25 iunie 1991. Exemplu 2 — libera circulaţie (migraţie) art. . Protocolul adăugat Tratatului de la Amsterdam încorporează Convenţia Schengen în primul pilier al UE.Crearea efectivă a SIS şi actualizarea lui cu SIS-II. -Stabilirea unei obligaţii pentru toţi non-rezidenţii UE care se deplasează în şi din spaţiul Schengen sa dea o declaraţie. . -Definirea rolului pe care îl are transportatorul în cadrul măsurilor de combatere a migraţieî ilegale. . . Finlanda şi Suedia la 19 decembrie 1996. 14 . apoi Austria la 28 aprilie 1995 şi Danemarca. este garantat. adică o plasează în cadrul comunitar şi în sfera de competenţă a instituţiilor UE.Coordonare între administraţiile naţionale cu privire la supravegherea frontierelor (stabilirea de ofiţeri de legătură şi armonizarea instrucţiunilor date acestora şi a formării profesionale a personalului).

la nivel internaţional dreptul la liberă circulaţie include atât mişcarea transfrontalieră a persoanelor. tratatul internaţional stabileşte.Of. mijloace de transport în comun sau personale). conferit de permisul de conducere auto. că orice persoană care se află în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul de a deplasa liber acolo. Astfel. Constituantul nu a precizat expres. M. transferată. că orice persoană este liberă să părăsească un stat. 177 din 14 martie 2007) In egală măsură. Fiecare cetăţean poate utiliza mijloacele de transport pe care le consideră potrivite (rutiere. Articolul 12 din Pactului internaţional relativ la drepturile civile şi politice impune statelor o conduită de abţinere destul de clară. In acest sens se garantează dreptul la liberă circulaţie în deplinătatea elementelor sale constitutive. în ţară sau în străinătate. In condiţiile în care o persoană este transportată. navale. Astfel. însă numai cu respectarea următoarelor condiţii: dacă acest lucru se realizează printr-o lege. ci şi libertatea de stabilire a domiciliului sau reşedinţei oriunde în ţară sau în străinătate. cazată sau primită. iar în acest ultim caz el vizează atât libertatea de mişcare propriu-zisă cât şi libertatea de stabilire a persoanei pe un teritoriu. In acest sens. cu scopul de a fi exploatată. nu are nici o legătură cu dreptul la liberă circulaţie. drepturile fundamentale protejează conduita umană în raport cu autoritatea de stat şi nu relaţiile care se pot stabili între persoane calificate sau nu să exercite anumite activităţi supuse unui regim de autorizare de către stat. precum şi de a reveni în ţara. aeriene. Merită subliniat faptul că la nivel internaţional libertatea de stabilire este condiţionată suplimentar de îndeplinirea unor formalităţi legale ce privesc mai ales accesul la teritoriul pe care se intenţionează exercitarea acestui drept. dacă este justificat de imperative legate de protejarea siguranţei naţionale. feroviare.(2) Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de-şi stabilit domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară. nu se poate considera că prin incriminarea faptei pe care legea penală o califică drept infracţiunea de trafic de persoane s-ar încalcă dreptul la liberă circulaţie. pentru combaterea unor infracţiuni ori pentru executarea unor hotărâri judecătoreşti). decizia nr. ordinii publice. în caz de calamităţi naturale. fluviale. sănătăţii sau moralităţii publice şi dacă restricţia astfel impusă este compatibilă cu celelalte drepturi recunoscute persoanelor din respectivul stat. să restrângă exerciţiul său sau să îl condiţioneze într-atât încât el să nu mai poată fi exercitat deloc. cu valoare obligatorie pentru toate statele semnatare. dar este de domeniul evidenţei şi ţine de regimul juridic al exercitării oricărui drept fundamental că libera circulaţie a oricărei persoane are la bază voinţa neviciată a acesteia. inclusiv pe cel de unde este originară şi că nimeni nu poate fi împiedicat în mod arbitrar să revină în ţara sa. Articolul 25 din Constituţia României vizează nu numai libertatea de mişcare a indivizilor. Curtea Constituţională a statuat în mod corect că „dreptul de a conduce pe drumurile publice un autovehicul. deoarece prevederile constituţionale nu se referă şi la mijloacele de transport prin care se realizează libera circulaţie". textul constituţional nu poate fi interpretat în sensul că ar viza mijloacele materiale care pot concura la efectuarea unor deplasări ale persoanelor. Cu alte cuvinte. prin precizarea regimului juridic pe care îl acordă liberei circulaţii. nr. în acelaşi timp. In acest context trebuie precizat şi faptul că statele nu pot ca. inclusiv prin exercitarea unui abuz de autoritate.74/2007. Pactul permite statelor şi să stabilească restricţii cu privire la drepturile enumerate mai sus. inclusiv dreptul de a-şi alege reşedinţa acolo. cât şi pe cea din interiorul frontierelor unui stat. sau pentru prevenirea riscului răspândirii unei epidemii) sau pentru evitarea unui pericol grav ce ar ameninţa ordinea constituţională (de exemplu. Dreptul fundamental la liberă circulaţie nu include şi dreptul de a solicita eliberarea unui 15 . prin excelenţă.(CC. statele pot recurge la măsuri de limitare a liberei circulaţii fie în situaţii în care acest lucru este necesar tocmai pentru a proteja mai bine alte drepturi sau libertăţi (de exemplu. de a emigra. chiar în absenţa unei specificări exprese.

decizia nr. Ambele tipuri de deplasări însă pot fi supuse reglementării legiuitorului.Of.75/1994.Of. anume libera circulaţie pe teritoriul României şi libera circulaţie în afara teritoriului.' M. 145 din Codul de procedură penală) reprezintă o restrângere a exerciţiului dreptului la liberă circulaţie. decizia nr. cu titlu de exemplu.. M. stabilirea unor taxe pentru trecerea frontierei de către statul român a fost apreciată drept o restrângere a exerciţiului dreptului la liberă circulaţie. 39 din 21 ianuarie 2002) In privinţa libertăţii de mişcare conduita protejată vizează două aspecte. obligaţia obţinerii unei vize pentru efectuarea unei deplasări în străinătate nu constituie o astfel de condiţie căci ea nu are nici o legătură cu statul român.Of. prevăzută la alineatul 2 al aceluiaşi articol. decizia nr. prevăzută în alineatul 1 al articolului 25. 542 din 24 iulie 2002) Libera circulaţie în afara teritoriului României include şi simpla posibilitate a deplasării transfrontaliere. în limitele prevăzute de art. e) din Ordonanţa Guvernului nr. ( C C . Indiferent de tipul de conduită protejată. nr. 152 din 21 februarie 2005) Şi refuzul temporar de eliberare a paşaportului. Curtea Constituţională a considerat că măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea (art. restrângerea temporară a dreptului la libera circulaţie prevăzută de art. nr. 131 din 29 iunie 1995) De asemenea. (1) din Legea fundamentală". decizia nr.544/2004. (1) din Constituţie. iar restrângerea respectă condiţiile constituţionale ale articolului 53. 353 din 21 decembrie 1994. M.Of. M. Dar. dar nu pot impune cetăţenilor cerinţe insurmontabile care ar face imposibilă realizarea conţinutului dreptului. condiţiile uzuale referitoare la actele de identitate necesare pentru efectuarea unor călătorii în străinătate. unii autori. iar nu şi administrativă. C C . M.65/1997 privind regimul paşapoartelor în România se înscrie în limitele prevăzute de art. 53 alin. Mai mult. Astfel. acceptabilă însă atâta vreme cât respectă prevederile articolului 53 din Constituţie. decizia nr. nr. ( C C . Curtea Constituţională a confirmat nu doar „libertatea legiuitorului de a stabili condiţiile exercitării dreptului la libera circulaţie. De regulă.Of. 14 alin. 305 din 23 decembrie 1993. 152 din 21 februarie 2005) Libera circulaţie pe teritoriul României este garantată tuturor în condiţiile prevăzute de legiuitor.64/1995. decizia nr. a ordinii. nr. 190 din 25 iulie 1994.l68/2002. Aceste condiţii pot viza aspecte de ordin material necesare pentru exercitarea dreptului. nr. sănătăţii ori moralei publice. ci şi pe aceea de a institui o normă care prevede posibilitatea unor restrângeri. M. motiv pentru care. nr.l lit. nu sunt considerate obstacole insurmontabile în realizarea dreptului la liberă circulaţie în afara graniţelor ţării. retragerea acestuia în cazul în care a fost eliberat sau 16 . normala desfăşurare a relaţiilor cu alte state. Din această perspectivă dreptul la liberă circulaţie se vădeşte a fi circumscris graniţelor naţionale din punct de vedere al protecţiei juridice. C C . l-au calificat şi ca drept de generaţia a treia.71/1993. M. etc. ( C C . în special în ceea ce priveşte condiţiile în care pot fi efectuate. dar această restrângere este în deplină concordanţă cu prevederile articolului 53 din Constituţie. decizia nr. decizia nr. cele speciale legate de asigurarea sănătăţii în unele regiuni ale lumii. dar dependent de cooperarea dintre state din perspectiva realizării efective.l81/2001.Of.(CC. a drepturilor şi libertăţilor fundamentale. ( C C . In general. nr.Of. a drepturilor şi libertăţilor cetăţeniior. ci reprezintă o exigenţă impusă de statul pe teritoriul căruia persoana doreşte să se deplaseze. fiind instituită în mod expres pentru apărarea securităţii naţionale.Of.. etc.141/1994. dar şi posibilitatea de stabilire în străinătate şi revenire în ţară. M.544/2004. este necesară pentru buna desfăşurare a instrucţiei penale şi nu împiedică în mod absolut sau pe termen nelimitat realizarea dreptului fundamental vizat. în această situaţie condiţiile urmăresc ocrotirea unor valori economice şi sociale. legea poate preciza condiţiile în care se va exercita acest drept. In schimb. 53 alin. CC.permis de conducere auto sau dreptul ca permisul de conducere să fie anulat numai printr-o procedură judiciară. dar se pot constitui şi în autentice restrângeri ale exerciţiului său în măsura în care obiectivele urmărite în acest mod nu pot fi atinse altfel. nr.

18 mai 1989. M. M. Termenul „localităţi" face trimitere la cele desemnate ca atare prin legislaţia română şi exclude o eventuală alegere arbitrară a locului reşedinţei sau domiciliului. tot aşa cum el se corelează şi cu celelalte drepturi fundamentale din Constituţie (de exemplu.14 alin. ci sunt chiar în sensul acestora" ( C C . de condiţiile în care fiecare stat reglementează circulaţia străinilor pe teritoriul său. libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii Europene este condiţionată de îndeplinirea exigenţelor legale stabilite de fiecare stat pentru intrarea pe teritoriul său. O jurisprudenţă recentă şi prudentă a Curţii de Justiţie de la Luxembourg tinde să lărgească sfera de protecţie a liberei circulaţii din spaţiul comunitar prin extinderea acestui drept şi la membrii de familie ai lucrătorilor vizaţi. conform art. Secretary of State for the Home Deparment UK v. Curtea Constituţională a decis că interdicţia de vânzare timp de 10 ani a imobilelor cu destinaţia de locuinţe dobândite conform Legii nr. a vieţii intime. 38 lit.238/2000. 39 alin. decizia nr.Of. cu precizarea că „dispoziţiile prezentului articol nu se aplică încadrării în administraţia publică". Doar în vederea atingerii acestui obiectiv. Această corelaţie însă nu trebuie înţeleasă în sensul că libera circulaţie s-ar adăuga la limitele prevăzute pentru exercitarea respectivelor drepturi fundamentale. a). în conformitate şi cu dreptul comunitar derivat pertinent şi prin corelare şi cu dreptul la viaţa familială şi privată consacrat de articolul 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului. decizia nr. art. nr. nu se poate susţine că restrângerea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate a persoanelor care au fost returnate dintr-un stat în baza unui acord de readmisie încheiat între România şi acel stat. C 249/86 sau CEJ. dacă executarea acestora nu este garantată" (conform art.l lit. Hacene Akrich — 23 septembrie 2003) Aşa fiind. pare normal ca şi în acest caz dreptul să nu fie absolut. Federal Republic of Germany . decizia nr. 302 din 7 mai 2007) Dreptul de stabilire a domiciliului sau rezidenţei pe teritoriul statului român este circumstanţiat de constituant. 46 din 29 ianuarie 2001) In acelaşi sens. 898 din 7 octombrie 2005) Chiar şi în condiţiile aderării României la Uniunea Europeană reglementarea condiţiilor de exercitare a dreptului la liberă circulaţie rămâne tot la latitudinea legiuitorului naţional. în toate situaţiile. familiale şi private.Of. ci să se desfăşoare potrivit unor reguli.suspendarea dreptului de folosire a paşaportului cetăţeanului român care „este urmărit pentru creanţe exigibile mai mari de 25 milioane lei. Astfel. nr. Dreptul la liberă circulaţie nu este incident în acest caz. M. nu există nici o legătură între reglementarea din Legea fondului funciar nr. precum şi de „dreptul de şedere într-un stat membru" pentru a desfăşura o activitate salarizată în mod legal.Of. In acest context trebuie reamintit că articolul 39 (fost 48) din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice garantează textual doar „libera circulaţie a lucrătorilor" şi numai în cadrul Comunităţii. stabilite de lege. împiedicându-1 astfel să îşi stabilească domiciliul în străinătate. (CC. de natură economică. etc). 112/1995 nu poate avea semnificaţia obligării cumpărătorului să locuiască în acea locuinţă pe toată durata termenului.291/2007. 18/1991 care instituie condiţia stabilirii 17 . ( C C . Deşi alineatul 2 al articolului 25 nu mai permite legiuitorului intervenţia pentru stabilirea regimului juridic de exercitare. 31 din 17 ianuarie 2007 sau CC. Precizarea „în orice localitate" a fost necesară pentru a evita riscul unor interpretări abuzive sau speculative care ar putea ridica probleme concrete în legătură cu alegerea locului pentru stabilirea domiciliului. c) din Legea nr. a dreptului de proprietate.437/2005. (ECJ. (1) lit. cu alte cuvinte. persoane juridice sau statului. lucrătorii dispun de „dreptul la liberă circulaţie pe teritoriul statelor membre" ale Comunităţii. lăsată la bunul plac al persoanei (de exemplu în locuri pustii sau greu accesibile). nr. CE v. cu îndeplinirea şi respectarea unor condiţii. (6) şi ale art.855/2006.65/1997) „nu numai că nu încalcă art 25 şi 53 din Constituţie. cu protecţia inviolabilităţii domiciliului. adică. M. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. decizia nr.Of. datorate unor persoane fizice. nr. 55 alin. d) din Ordonanţa Guvernului nr. încalcă prevederile din Constituţie sau din alte instrumente juridice internaţionale referitoare la dreptul la libera circulaţie.

conform căreia plata pensiei şi a celorlalte drepturi aferente se suspendă pe timpul cât pensionarul are domiciliul stabilit pe teritoriul altei ţări. prevederea din fosta lege a pensiilor nr. impunerea stabilirii domiciliului în România pentru acordarea unor drepturi încalcă prevederile constituţionale. decizia nr. dacă în privinţa libertăţii de stabilire a domiciliului sau a reşedinţei articolul 25 din Constituţie a prevăzut expres acest lucru.Of.177 din 8 august 1995) Nu se poate susţine că faptul de a domicilia în străinătate ar fi incompatibil cu dreptul de a primi despăgubirile prevăzute de lege pentru că aceasta ar însemna să se instituie o sancţiune pentru cetăţenii români care nu au domiciliul în ţară. 25 alin. M. nr. fără îndoială. M.378/2003. „condiţionarea.Of. nu este vorba aici de o obligaţie legală de a nu mai putea părăsi localitatea sau de „domiciliu forţat". drept fundamental prevăzut şi garantat de art. Astfel. In acelaşi sens. prin lege. 104/1994. chiar şi atunci când aceştia erau învinuiţi. iar dreptul la liberă circulaţie nu este incident.anume participarea la formarea veniturilor sectorului public din care se alimentează cheltuielile ocazionate de plata despăgubirilor . căci libertatea de stabilire a domiciliului sau reşedinţei nu se poate transforma într-o condiţie esenţială pentru deplinul exerciţiu al altor drepturi şi libertăţi fundamentale şi atât mai puţin într-o obligaţie. a acordării reparaţiei pentru locuinţele trecute în proprietatea statului de obligaţia de a domicilia în ţară reprezintă. de vreme ce asumarea unei asemenea obligaţii depinde exclusiv de voinţa şi de interesul persoanei în cauză. Printr-o jurisprudenţă constantă Curtea Constituţională a stabilit că. la cerere. Invocând articolul 25 din Constituţie. „în măsura în care străinului învinuit. Curtea a admis o excepţie de ne constituţionalitate ce viza prevederea din fosta lege privind regimul juridic al străinilor în România nr.domiciliului în anumite localităţi exclusiv în considerarea atribuirii. inculpaţi sau condamnaţi în cauze penale. decizia nr. ( C C .pentru că legea nu prevede nicăieri o asemenea obligaţie ce ar echivala cu îndatorirea de a contribui financiar la propria dezdăunare.Of. contrar articolului 25 din Constituţie.252 din 3 noiembrie 1995. nr. iar articolul 25 permite emigrarea şi revenirea în ţară oricând. nr.73/1995. decizia nr. CC. M. M. ( C C . 127 din 12 februarie 2004) în schimb. (1) din Constituţie.86/1994. Cu toate acestea. de către un alt organ decât de către un magistrat care să se pronunţe asupra legalităţii acestei măsuri. C C . dar şi prevederile articolului 12 din Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice. este contrară Constituţiei. o măsura care înfrânge şi principiul egalităţii şi dreptul la liberă circulaţie.Of. nr. decizia nr. Nu se poate susţine nici că dreptul de a primi despăgubiri ar fi corelativ cu îndeplinirea unor obligaţii ce presupun prezenţa în ţară a celor în cauză . nr.25/1969 conform căreia interdicţia de a părăsi România era impusă străinilor de un alt organ decât de către un magistrat.Of. decizia nr. 333 din 10 decembrie 1996) Ca toate drepturile fundamentale prevăzute în Constituţia României şi dreptul la liberă circulaţie asigură libertatea de mişcare şi pe cea de stabilire în primul rând cetăţenilor români.3/1977. iar legiuitorul este ţinut să respecte aceleaşi exigenţe atunci când îşi propune să restrângă exerciţiul acestui drept pentru străini ca şi pentru cetăţenii proprii. (CC. în privinţa libertăţii de mişcare titularii pot fi identificaţi dintr-un cadru mai larg. nr. 416 din 26 iulie 2001) 18 . 252 din 3 noiembrie 1995.106/2001. inculpat sau condamnat într-o cauză penală îi este restrâns exerciţiul dreptului la libera circulaţie. Curtea Constituţională a precizat că legea reglementa.Of. Curtea Constituţională a precizat expres că şi străinii aflaţi în mod legal pe teritoriul României beneficiază de protecţia constituţională a dreptului la libera circulaţie. Astfel. M. 69/1996. căci articolul 47 nu distinge în funcţie de acest criteriu atunci când precizează că „cetăţenii au dreptul la pensie". fiind o condiţie necesară obţinerii terenului. Or." ( C C . printre altele şi „condiţiile exercitării de către cetăţenii străini a dreptului la libera circulaţie". decizia nr. M. precum şi în condiţiile în care restrângerea nu este proporţională cu situaţia care a determinat-o ori atinge substanţa dreptului" dispoziţiile legii sunt contrare Constituţiei. a unor terenuri în proprietate şi acest drept fundamental.

decizia nr. M. nr 454 din 20 mai 2004 sau C C . ( C C .Of. 419/2004. nr. M. cetăţenii străini ce nu pot fi expulzaţi de pe teritoriul statului român sau unii refugiaţi îşi văd semnificativ restrânsă libera circulaţie prin impunerea regimului de custodie publică. iar nu la persoanele care pătrund sau rămân pe teritoriul unui stat fără aprobarea autorităţilor publice competente. 38 din 21 ianuarie 2002 sau CC. M. decizia nr. ce constă în stabilirea unei reşedinţe obligatorii de către autorităţile publice în mod unilateral. M.Of. (CC. Custodia publică a fost considerată de Curtea Constituţională „o măsură de restrângere a liberei circulaţii impusă de un magistrat în condiţiile prevăzute de articolul 53 din Constituţie". aprobată cu modificări prin Legea nr. decizia nr.239/2001 squ C C . în scopul obţinerii statutului de refugiat.Of. Astfel. decizia nr.Numai că protecţia dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul României şi dreptul la stabilirea reşedinţei sau domiciliului acordate străinilor fac obiectul unor limitări speciale.291/2001. Curtea Constituţională a precizat că articolul 25 din Constituţie nu este incident în analiza articolelor 17-22 din Ordonanţa Guvernului nr. 57 din 28 ianuarie 2002) Metodologie: Joc de roluri . decizia nr. nr.nr.cursanţii sunt solicitaţi sa explice modul în care autoritatea publica de la care provin poate influenta politica României în domeniul migraţiei 19 .318/2001. ce nu ar putea fi impuse şi cetăţenilor români. 182/2004. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România. 323/2001 deoarece el referă la persoanele care se găsesc în mod legal pe teritoriul unui stat.1071 din 18 noiembrie 2004) Rezultă de aici că în cazul străinilor beneficiul dreptului la liberă circulaţie este condiţionat de locuirea legală pe teritoriul statului român.Of.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful