Chuy Chuyêên n d dê ê: K : Kÿÿ thu thuâ ât chuy t chuyê ên m n ma ach ch

- - Ci Ciá áng viên h ng viên huó uóng d ng dâ ân : n : Hoang Tr Hoang Trççng Ninh ng Ninh
- - Th Th c hi c hi n : Ph n : Pha am B m Bã ãc Yên c Yên
Tr Trâ ân Lê van n Lê van
Nguy Nguyê ên Thanh S n Thanh Soon n
L Lóóp D07tcvt2 p D07tcvt2
H HUUONC !. T ONC !. TOONC NC QUAN v QUAN vÈÈ
N NA ANC R!ÊNC NC R!ÊNC À ÀO (vPN) vA O (vPN) vA
cNC NCH cNC NCHEE HUY HUYEEN N N NA AH H
NHÀN ÐA C!AO TH NHÀN ÐA C!AO THÚÚ
. . T Tng quan v ng quan v mm ng vPN ng vPN
Hình 1.1 Mô hình mang VPN
1.1.1 Khái niêm
..2 0 lo ..2 0 lo i vPN i vPN
- - Có hai lo Có hai loa ai ph i phô ô bi biê ên hi n hi n nay la vPN truy n nay la vPN truy
ccâ âp t p tù ù xa (Remote xa (Remote··Access ) va vPN di Access ) va vPN diê êmm··
n nô ôi i··di diê êm (site m (site··to to··site) site)
+ + vPN truy c vPN truy cř řp t p tſſ xa xa còn d còn duo uoc g c go oi la i la
mma ang Dial ng Dial··up riêng up riêng á áoo
+ +vPN di vPN di# #mm··n nű űi i··di di# #mm la vi la vi c s c s d d ng m ng mâ ât t
ma danh cho nhi ma danh cho nhiê êu ng u nguò uòi d i dê ê k kê êt n t nô ôi i
nhi nhiê êu di u diê êm c m cô ô d dj jnh v nh vóói nhau thöng qua i nhau thöng qua
mmô ôt m t ma ang cöng c ng cöng cô ông nh ng nhu u !nternet !nternet
..3 B ..3 B o m o m t trong vPN t trong vPN
- - TTĭŷ ĭŷng l ng lƁƁaa (firewall) la rao chan v (firewall) la rao chan v ng ch ng chã ãc gi c gi a m a ma ang ng
riêng va !nternet riêng va !nternet
- - NNř řt ma truy c t ma truy cř řp p la khi m la khi mô ôt may tinh ma hóa d t may tinh ma hóa d li li u va g u va g i i
nó t nó tóói m i mô ôt may tinh khac thi ch t may tinh khac thi chi i có may dó m có may dó móói gi i giá ái ma i ma
d duo uoc. Có hai lo c. Có hai loa ai la m i la mâ ât ma riêng va m t ma riêng va mâ ât ma chung t ma chung
- - Ciao th Ciao thŽŽc b c b! !o m o mř řt giao th t giao thŽŽc !nternet c !nternet (!PSec) cung c (!PSec) cung c p p
nh nh ng tinh nang an ninh cao c ng tinh nang an ninh cao c p nh p nhu u cac thu cac thuâ ât toan ma t toan ma
hóa t hóa tô ôt h t hoon, qua trinh th n, qua trinh thâ âm d m dj jnh quy nh quyê ên dang nh n dang nhâ âp toan p toan
di di n h n hoon n
- - Nay ch Nay ch% % AAA AAA Cac server nay d Cac server nay duo uoc dùng d c dùng dê ê d dá ám b m bá áo truy o truy
ccâ âp an toan h p an toan hoon n
..4 S ..4 Sá án ph n phâ âm cöng ngh m cöng ngh
danh cho vPN danh cho vPN
- - Tùy vao lo Tùy vao loa ai vPN (truy c i vPN (truy câ âp t p tù ù xa hay di xa hay diê êmm··n nô ôi i··
di diê êm), s m), së ë ccâ ân ph n phá ái cai d i cai dã ãt nh t nh ng b ng bô ô ph phâ ân h n hoop p
thanh nao dó d thanh nao dó dê ê thi thiê êt l t lâ âp m p ma ang riêng ng riêng á áo. o. Ðó có Ðó có
th thê ê la: la:
- - Ph Phâ ân m n mê êm cho desktop c m cho desktop cú úa may khach danh a may khach danh
cho ng cho nguò uòi s i s d d ng t ng tù ù xa. xa.
- - Ph Phâ ân c n cú úng cao c ng cao c p nh p nhu u b bô ô x x lý trung tam vPN lý trung tam vPN
ho hoã ãc firewall b c firewall bá áo m o mâ ât P!X. t P!X.
- - Server vPN cao c Server vPN cao c p danh cho d p danh cho dj jch v ch v Dial Dial··up. up.
- - NAS (may ch NAS (may chú ú truy c truy câ âp m p ma ang) do nha cung c ng) do nha cung c p p
ss d d ng d ng dê ê ph ph c v c v ng nguò uòi s i s d d ng t ng tù ù xa. xa.
- - NNa ang vPN va trung tam qu ng vPN va trung tam quá án lý. n lý.
.2 N .2 N ng riêng ng riêng o vPN trên 0ng ngh o vPN trên 0ng nghê ê
0huy 0huyê ên m n m 0h nhan da giao th 0h nhan da giao th 0 NPLS 0 NPLS
( (NPLS NPLS· ·vPN vPN) )
Hình 1.3. Mô hình mang MPLS
MPLS VPN s dng báng chuyên tiêp và các nhãn "tags¨ dê tao nên tính
báo mât cho mang VPN. Kiên trúc mang loai này s dng các tuyên mang
xác djnh dê phân phôi các djch v VPN, và các co chê x lý thông minh cúa
MPLS VPN lúc này nãm hoàn toàn trong phân lõi cúa mang
Môt mang VPN së bao gôm môt nhóm các CE router kêt nôi vói các PE router
cúa nhà cung cp djch v
Môi VPN duoc kêt hop vói môt báng djnh tuyên - chuyên tiêp VPN (VRF)
riêng bit. . Báng VRF bao gôm thông tin báng djnh tuyên ÌP (ÌP routing table),
báng CEF (Cisco Express Forwarding), các giao din cúa báng djnh tuyên; các
quy tãc, các tham sô cúa giao thúc djnh tuyên...
Trong môt mang MPLS VPN, site phía khách hàng së s dng ÌP thông
thuòng mà không cân biêt dên MPLS, ÌPSec hay bt cú môt chúc nãng VPN dãc
bit nào.
Môt trong nhng uu diêm lón nht cúa các MPLS VPN là không dòi hói các
thiêt bj CPE thông minh bói vì toàn bô các chúc nãng VPN duoc thc hin ó
phía trong mang lõi cúa nhà cung cp djch v
Trê trong mang duoc gi ó múc thp nht vì các gói tin luu chuyên trong
mang không phái thông qua các hoat dông nhu dóng gói và mã hóa
Vn dê báo mât thâm chí còn don gián hon nhiêu khi triên khai trong các
mang MPLS VPN vì môt VPN khép kín bán thân nó dã dat duoc s an toàn
thông tin do không có kêt nôi vói mang Ìnternet công công
H HUUONC 2 N ONC 2 NA ANC R!ÊNC NC R!ÊNC À ÀO TRÊN O TRÊN
NNÈÈN NPLS N NPLS
- - 2. B 2. B ng d ng dnh tuy nh tuy n n o o
- - Khach hang d Khach hang duo uoc phan bi c phan bi t trên b t trên bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên n
PE b PE bã ãng cac b ng cac bá áng d ng dj jnh tuy nh tuyê ên n á áo d o duo uoc g c go oi la i la
vRF vRF
- - vRF ch vRF chú úa m a mô ôt b t bá áng d ng dj jnh tuy nh tuyê ên !P t n !P tuo uong ng ú úng ng
v vóói b i bá áng d ng dj jnh tuy nh tuyê ên !P toan c n !P toan c c, m c, mô ôt b t bá áng CEF, ng CEF,
li li t kê cac giao ti t kê cac giao tiê êp tham gia vao vRF, va m p tham gia vao vRF, va mô ôt t
ttâ âp h p hoop cac nguyên t p cac nguyên tã ãc xac d c xac dj jnh giao th nh giao thú úc d c dj jnh nh
tuy tuyê ên trao d n trao dô ôi v i vóói cac b i cac bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên CE n CE
- - Cac giao ti Cac giao tiê êp vRF có th p vRF có thê ê la lu la luâ ân lý (logical) ho n lý (logical) hoã ãc c
v vâ ât lý (physical) nh t lý (physical) nhu ung m ng mô ôi giao ti i giao tiê êp ch p chi i d duo uoc c
gan v gan vóói m i mô ôt vRF. t vRF.
2.. 2.. Route Distinguisher, Route Targets, NP Route Distinguisher, Route Targets, NP· ·BCP, BCP,
va Address Families Route Distinguisher va Address Families Route Distinguisher
- - Trong mö hinh NPLS vPN, b Trong mö hinh NPLS vPN, bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên PE phan bi n PE phan bi t t
cac khach hang b cac khach hang bã ãng vRF ng vRF
- - Ciao th Ciao thú úc dùng d c dùng dê ê trao d trao dô ôi cac tuy i cac tuyê ên vPNv4 gi n vPNv4 gi a cac PE a cac PE
la multiprotocol BCP (NP la multiprotocol BCP (NP··BCP). !CP yêu c BCP). !CP yêu câ âu duy tri iBCP u duy tri iBCP
(internal BCP) khi th (internal BCP) khi th c thi NPLS vPN c thi NPLS vPN
- - Route Targets Route Targets la nh la nh ng d ng dj jnh danh dùng trong NPLS nh danh dùng trong NPLS
vPN domain khi tri vPN domain khi triê ên khai NPLS vPN nh n khai NPLS vPN nhã ãm xac d m xac dj jnh nh
thanh viên vPN c thanh viên vPN cú úa cac tuy a cac tuyê ên d n duo uoc h c ho oc t c tù ù cac site c cac site c
th thê ê
- - NP NP· ·BCP BCP Cac thu Cac thuô ôc tinh commynity BCP m c tinh commynity BCP móó rrô ông khac ng khac
nh nhu u SoO (site of origin) có th SoO (site of origin) có thê ê dùng ch dùng chú ú y yê êu trong u trong
qu quá áng ba c ng ba câ âp nh p nhâ ât NP t NP··iBCP iBCP
- - Address family Address family La m La mô ôt khai ni t khai ni m quan tr m quan tro ong trong ng trong
ho hoa at d t dô ông c ng cú úa NP a NP··BCP cho phép chuy BCP cho phép chuyê ên v n vâ ân cac tuy n cac tuyê ên n
vPNv4 v vPNv4 vóói cac thu i cac thuô ôc tinh community m c tinh community móó rrô ông ng
2..2 Ho 2..2 Hoa at d t dô ông c ng cú úa m a mã ãt ph t phã ãng ng
di diê êu khi u khiê ên NPLS vPN n NPLS vPN
- - NNã ãt ph t phã ãng di ng diê êu khi u khiê ên trong NPLS vPN ch n trong NPLS vPN chú úa m a mo oi i
thöng tin d thöng tin dj jnh tuy nh tuyê ên l n lóóp 3 va cac ti p 3 va cac tiê ên trinh trao n trinh trao
d dô ôi thöng tin c i thöng tin cú úa cac !P prefix d a cac !P prefix duo uoc gan va c gan va
phan ph phan phô ôi nhan b i nhan bã ãng LDP ng LDP
- - Cac b Cac bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên CE d n CE duo uoc k c kê êt n t nô ôi v i vóói cac PE, i cac PE,
va m va mô ôt !CP, BCP, hay tuy t !CP, BCP, hay tuyê ên tinh (static route) n tinh (static route)
d duo uoc yêu c c yêu câ âu trên cac CE cùng v u trên cac CE cùng vóói cac PE d i cac PE dê ê
thu th thu thâ âp va qu p va quá áng cao thöng tin NLR! ng cao thöng tin NLR!
- - Cac gói t Cac gói tù ù CE d CE dê ên PE luön d n PE luön duo uoc qu c quá áng ba nh ng ba nhu u
cac gói !pv4. cac gói !pv4.
2.2 0 m hinh NPLS 2.2 0 m hinh NPLS· ·vPN vPN
- - Hi Hi n nay có hai mö hinh tri n nay có hai mö hinh triê ên khai m n khai ma ang ng
riêng riêng á áo trên n o trên nê ên NPLS ph n NPLS phô ô bi biê ên la m n la ma ang ng
riêng riêng á áo l o lóóp 3 (L3vPN) va m p 3 (L3vPN) va ma ang riêng ng riêng á áo o
l lóóp 2 (L2vPN). p 2 (L2vPN).
2.2. N hinh L3vPN 2.2. N hinh L3vPN
- - Hinh Hinh 2. 2.. Nö hinh NPLS . Nö hinh NPLS
CE
CE
PE
CE
CE
Gói ÌP
VPN
B
VPN
A
VPN
B
VPN
A
Nhãn
LPS
Nhãn VRF Gói ÌP
Báng VRF VPN
B
Báng djnh tuyên
Báng VRF VPN A
Báng VRF VPN B
Báng djnh tuyên
Gói ÌP
P PE
P P
P
PE
Báng VRF VPN A
Báng djnh tuyên
Hinh 2.1. Mô hinh MPLS L3 VPN
Mang MPLS cung cp djch v
Các gói tin ÌP qua miên MPLS duoc gãn hai loai nhãn, bao
gôm nhãn MPLS chi thj duòng dân chuyên mach nhãn LSP
và nhãn chi thj djnh tuyên / chuyên tiêp áo VRF .
Các bô djnh tuyên P cúa nhà cung cp x lý nhãn LSP dê
chuyên tiêp các gói tin qua miên MPLS. Nhãn VRF chi duoc
x lý tai thiêt bj djnh tuyên biên PE nôi vói bô djnh tuyên
khách hàng.
Mô hình L3 VPN có uu diêm là không gian dja chi khách
hàng duoc quán lý bói nhà khai thác, và do vây nó cho phép
don gián hóa vic triên khai kêt nôi vói nhà cung cp .
Ngoài ra, L3VPN còn cung cp khá nãng djnh tuyên dông
dê phân phôi các thông tin djnh tuyên tói các bô djnh tuyên
VPN .
L3 VPN chi hô tro các luu luong ÌP hoãc luu luong dóng
gói vào gói tin ÌP .
2.2.2 N hinh L2vPN 2.2.2 N hinh L2vPN
- - Hinh Hinh 2.2 2.2. Nö hinh NPLS L2 vPN . Nö hinh NPLS L2 vPN
Hinh 2.2. Mô hinh MPLS L2 VPN
CE CE
CE CE
PE PE
CE CE
CE CE
Gói L2
VPN B
VPN A
VPN B
VPN A
Nhãn LPS Nhãn VC
PP
PE PE
PP PP
PP
PE PE
Mang MPLS cung cp djch v
Tù diêu
khiên
Gói L2 Gói L2
Có hai dang L2VPN co bán là:
- Ðiêm tói diêm: tuong t trong công ngh ATM và FR, nhãm thiêt
lâp các duòng dân chuyên mach áo qua mang.
- Ðiêm tói da diêm: hô tro các cu hình mãt luói và phân cp
L2VPN xác djnh khá nãng tìm kiêm qua mãt phãng d liu bãng
dja chi hoc duoc tù các bô djnh tuyên lân cân .
Nhãn MPLS bên ngoài duoc s dng dê xác djnh duòng dân cho
luu luong qua miên MPLS, còn nhãn kênh áo VC nhân dang các mang
LAN áo, VPN hoãc kêt nôi tai các diêm cuôi.
L2VPN có uu diêm quan trong nht là cho phép các giao thúc lóp
cao duoc truyên trong suôt dôi vói MPLS.
Tuy nhiên, L2VPN không dê dàng mó rông nhu L3VPN. Môt cu
hình dây dú cho các LSP phái duoc s dng dê kêt nôi các VPN trong
mang. Hon na, L2VPN không thê t dông djnh tuyên gia các site. Vì
vây, tùy thuôc vào cu hình mang MPLS và nhu câu c thê mà có thê s
dng môt trong hai mô hình nói trên.
2.3 Ho 2.3 Ho t d t dng 0 ng 0a NPLS a NPLS· ·vPN vPN
- - 22..33.. Truy Truy n n thng thng tin tin ddnh nh tuy tuy n n
- - Cac b Cac bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên PE ph n PE phá ái trao d i trao dô ôi thöng tin trong cac b i thöng tin trong cac bá án n
d dj jnh tuy nh tuyê ên n á áo d o dê ê d dá ám b m bá áo vi o vi c d c dj jnh tuy nh tuyê ên d n d li li u gi u gi a cac a cac
site khach hang n site khach hang nô ôi v i vóói nh i nh ng b ng bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên nay. n nay.
·· NNô ôt gi t giá ái phap d i phap duo uoc d c dê ê xu xu t trên c t trên coo ssóó ss d d ng giao th ng giao thú úc c
d dj jnh tuy nh tuyê ên riêng cho m n riêng cho mô ôi khach hang i khach hang
·· NNô ôt gi t giá ái phap khac d i phap khac d a trên vi a trên vi c tri c triê ên khai m n khai mô ôt giao th t giao thú úc c
d dj jnh tuy nh tuyê ên d n dê ê trao d trao dô ôi thöng tin c i thöng tin cú úa t a t t c t cá á cac tuy cac tuyê ên khach n khach
hang d hang do oc theo m c theo ma ang nha cung c ng nha cung c p p
·· Ci Ciá ái phap t i phap tô ôi i u uu h u hoon la truy n la truyê ên thöng tin d n thöng tin dj jnh tuy nh tuyê ên cho n cho
khach hang s khach hang së ë do m do mô ôt giao th t giao thú úc d c dj jnh tuy nh tuyê ên gi n gi a cac b a cac bô ô
d dj jnh tuy nh tuyê ên PE di n PE diê êu hanh, còn cac b u hanh, còn cac bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên P khöng n P khöng
tham gia vao qua trinh d tham gia vao qua trinh dj jnh tuy nh tuyê ên nay n nay
2.3.2 Ð 2.3.2 Ða 0h a 0h vPN vPN· ·!P !P
- - v vóói vi i vi c tri c triê ên khai giao th n khai giao thú úc d c dj jnh tuy nh tuyê ên BCP d n BCP dê ê trao d trao dô ôi t i t t c t cá á cac cac
tuy tuyê ên c n cú úa khach hang gi a khach hang gi a cac b a cac bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên PE d n PE dã ãt ra m t ra mô ôt v t v n d n dê ê
la lam th la lam thê ê nao ma BCP có th nao ma BCP có thê ê truy truyê ên nh n nh ng ti ng tiê ên t n tô ô xac d xac dj jnh thu nh thuô ôc c
v vê ê cac khach hang khac nhau gi cac khach hang khac nhau gi a cac b a cac bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên PE . n PE .\\
- - Ch Chi i có m có mô ôt gi t giá ái phap d i phap dê ê gi giá ái quy i quyê êt v t v n d n dê ê nay la m nay la móó rrô ông ti ng tiê ên t n tô ô
d dj ja ch a chi i !P c !P cú úa khach hang v a khach hang vóói m i m c dich lam cho d c dich lam cho dj ja ch a chi i nay tr nay tróó nên nên
duy nh duy nh t ngay c t ngay cá á khi có s khi có s trùng l trùng lã ãp d p dj ja ch a chi i. .
- - Ð Ðô ôi v i vóói giao th i giao thú úc BCP thi vi c BCP thi vi c qu c quá án lý cac tuy n lý cac tuyê ên n ú úng v ng vóói d i dj ja ch a chi i
vPN vPN··!P khöng khac gi vi !P khöng khac gi vi c qu c quá án lý tuy n lý tuyê ên n ú úng v ng vóói d i dj ja ch a chi i !P c !P coo ssóó
- - Ð Ðj ja ch a chi i vPN vPN··!P ch !P chi i hoan toan gi hoan toan gióói h i ha an trong nha cung c n trong nha cung c p d p dj jch v ch v , ,
va cac khach hang vPN khöng có khai ni va cac khach hang vPN khöng có khai ni m gi v m gi vê ê nó. Ð nó. Ðj ja ch a chi i vPN vPN··!P !P
ch chi i d d oc nh oc nhâ ân bi n biê êt va gan t va gan óó b bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên biên c n biên cú úa nha cung c a nha cung c p p
PE PE
- - NNô ôt di t diê êm quan tr m quan tro ong c ng câ ân nh n nh n m n ma anh la d nh la dj ja ch a chi i !P ch !P chi i d duo uoc s c s lý lý
trong cac giao th trong cac giao thú úc d c dj jnh tuy nh tuyê ên ch n chú ú khöng d khöng duo uoc t c tá ái trong ph i trong phâ ân mao n mao
d dâ âu c u cú úa gói !P. vi v a gói !P. vi vâ ây vPN y vPN··!P khöng th !P khöng thê ê ss d d ng m ng mô ôt cach tr t cach tr c c
ti tiê êp d p dê ê chuy chuyê ên ti n tiê êp gói. Nhiêm v p gói. Nhiêm v chuy chuyê ên ti n tiê êp cac gói d p cac gói duo uoc th c th c c
hi hi n d n d a trên NPLS. a trên NPLS.
2.3.3 huy 2.3.3 huyê ên gói tin vPN n gói tin vPN
- - NNô ôt ph t phuo uong phap t ng phap tô ôi i u uu d u duo uoc l c l a ch a cho on d n dê ê chuy chuyê ên ti n tiê êp cac gói tin p cac gói tin
la s la s d d ng ngan s ng ngan sê êp nhan: p nhan:
CE router CE router
CE router CE router
CE router CE router
CE router CE router
Ìngress PE Ìngress PE P-Router P-Router P-Router P-Router Egress-PE Egress-PE
ÌP V L1 ÌP V L2 ÌP V L3
MPLS VPN Backbone
Hinh 8. Su dung ngãn xêp dê chuyên tiêp
gói tin VPN
* Ngãn xêp nhãn MPLS duoc s dng dê chi thj cho bô djnh
tuyên PE dâu ra biêt phái làm gì vói gói tin VPN .Ngãn xêp
nhãn bao gôm hai nhãn xêp chông lên nhau goi là nhãn bên
trong và nhãn bên ngoài.
* MPLS dê s dng nhãn ngoài dê chuyên tiêp gói tin tù bô
djnh tuyên PE dâu vào qua mang lõi. Ó môi bô djnh tuyên P
nhãn này doc s dng dé chuyên tiêp gói tin, nó chính là chi
sô trong báng chuýên tiêp cúa bô djnh tuyên.
* Mãc djnh bô djnh tuyên PE dâu ra tìm kiêm trong báng
chuyên tiêp VRF s dng dja chi ÌP dích cúa gói tin .
* Bô djnh tuyên PE dâu ra thc hin kiêm tra nhãn truóc dê
tìm doc VRF dích, sau dó mói thc hin kiêm tra dja chi ÌP
trong VRF
2.4 B 2.4 B o m o m t trong NPLS t trong NPLS· ·vPN vPN
- - BBá áo m o mâ ât la m t la mô ôt trong nh t trong nh ng y ng yê êu t u tô ô quan tr quan tro ong nh ng nh t d t dô ôi v i vóói t i t t c t cá á
cac gi cac giá ái phap m i phap ma ang riêng ng riêng á áo vPN o vPN
- - BBá áo m o mâ ât vPN ph t vPN phá ái d i dá ám b m bá áo d o duo uoc s c s cach ly v cach ly vê ê thöng tin d thöng tin dj jnh nh
tuy tuyê ên c n cü üng nh ng nhu u v vê ê khöng gian d khöng gian dj ja ch a chi i ccú úa m a mô ôi vPN i vPN
- - vi vi c d c dj jnh tuy nh tuyê ên trong m n trong ma ang c ng cú úa nha cung cap d a nha cung cap dj jch v ch v vPN d vPN duo uoc c
th th c hi c hi n trên chuy n trên chuyê ên m n ma ach nhan ch ch nhan chú ú khöng ph khöng phá ái d i d a trên d a trên dj ja ch a chi i
!P truy !P truyê ên th n thô ông ng
- - Ð Ðô ôi v i vóói gi i giá ái phap NPLS i phap NPLS··vPN, th vPN, thâ ât khó có th t khó có thê ê tt n cöng tr n cöng tr c ti c tiê êp vao p vao
vPN. Ch vPN. Chi i có th có thê ê tt n cöng vao m n cöng vao ma ang loi NPLS r ng loi NPLS rô ôi t i tù ù dó t dó t n cöng vao n cöng vao
vPN. N vPN. Na ang loi có th ng loi có thê ê tt n cöng vao theo hai cach la tr n cöng vao theo hai cach la tr c ti c tiê êp vao b p vao bô ô
d dj jnh tuy nh tuyê ên PE ho n PE hoã ãc cac c c cac coo ch chê ê bao hi bao hi u NPLS u NPLS
- - Có th Có thê ê vi vi c trao d c trao dô ôi thöng tin d i thöng tin dj jnh tuy nh tuyê ên gi n gi a cac b a cac bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên PE n PE
va CE s va CE së ë la di la diê êm y m yê êu c u cú úa NPLS a NPLS··vPN, nh vPN, nhu ung trên b ng trên bô ô d dj jnh tuy nh tuyê ên PE n PE
có th có thê ê dùng ACL va cac ph dùng ACL va cac phuo uong phap xac th ng phap xac th c c c cú úa giao th a giao thú úc d c dj jnh nh
tuy tuyê ên dùng trên k n dùng trên kê êt n t nô ôi dó s i dó së ë d dá ám b m bá áo d o duo uoc v c v n d n dê ê b bá áo m o mâ ât t
- - TTù ù nh nh ng v ng v n d n dê ê nêu trên thi ta th nêu trên thi ta th y v y v n d n dê ê b bá áo m o mâ ât trong NPLS t trong NPLS··
vPN d vPN duo uoc d c dá ám b m bá áo o óó mmú úc d c dô ô rr t cao va hoan toan có th t cao va hoan toan có thê ê sanh sanh
ngang b ngang bã ãng v ng vóói b i bá áo m o mâ ât trong ATN hay Frame Relay. t trong ATN hay Frame Relay.
2.S h 2.S h t l t l. .ng d ng d0h v 0h v trong trong
NPLS NPLS· ·vPN vPN
- - Hai d Hai da ang mö hinh ch ng mö hinh ch t l t luo uong d ng dj jch v ch v ss
d d ng cho m ng cho ma ang riêng ng riêng á áo trên n o trên nê ên NPLS la n NPLS la
mö hinh mö hinh ô ông (pipe) va mö hinh vòi (hose) ng (pipe) va mö hinh vòi (hose)
2.S. N hinh 2.S. N hinh ng ng
- - D Duó uói day la m i day la mô ôt minh h t minh ho oa v a vê ê mö hinh mö hinh ô ông ch ng ch t l t luo uong ng
d dj jch v ch v
CE
B11
CE
B11
PE
2
PE
2
CE
B1
CE
B1
CE
A2
CE
A2
CE
B2
CE
B2
CE
B3
CE
B3
CE
A1
CE
A1
CE
A3
CE
A3
PE
1
PE
1
PE
3
PE
3
VPN B/Site1
VPN B/Site2
VPN B/Site3
VPN A/Site1
VPN A/Site2
VPN A/Site3
7Mb/s
10Mb/s
Hinh 9. Mô hinh ông chât luong djch v trong MPLS-VPN
- Môt uu diêm cúa mô hình ông là nó giông vói mô hình
QoS dang duoc khách hàng VPN s dng vói FR và ATM,
do dó khách hàng có thê dê dàng úng dng .
- Mô hình ông cüng có môt sô nhuoc diêm nhu nó dòi hói
khách hàng VPN phái kiêm soát toàn toàn bô ma trân luu
luong gia các site. Ðiêu dó nghïa là khách hàng phái biêt
tông luu luong di tù môt Site tói tt cá Site khác. Thông
thuòng thông tin này không có sãn và nêu có sãn thì cüng
bj lôi thòi.
- MPLS-VPN cung cp khá nãng dám báo bãng thông cho
các LSP và cho phép s dng mô hình ông này môt cách
don gián. Các LSP khói tao và kêt cuôi tai PE së dám báo
bãng thông qua mang lõi, còn thóa thuân djch v gia PE
và CE së dám báo QoS tù dâu cuôi tói dâu cuôi. Ðê dat
duoc hiu quá tôt nht dôi vói mô hình ông, khách hàng
VPN cân biêt rõ yêu câu s dng luu luong trong kê hoach
mang.
2.S.2 N hinh vòi 2.S.2 N hinh vòi
- - NNô ôt minh h t minh ho oa v a vê ê mö hinh vòi ch mö hinh vòi ch t l t luo uong d ng dj jch v ch v
CE
B11
CE
B11
PE
2
PE
2
CE
B1
CE
B1
CE
A2
CE
A2
CE
B2
CE
B2
CE
B3
CE
B3
CE
A1
CE
A1
CE
A3
CE
A3
PE
1
PE
1
PE
3
PE
3
VPN B/Site1
VPN B/Site2
VPN B/Site3
VPN A/Site1
VPN A/Site2
VPN A/Site3
Hinh 2.6. Mô hinh voi chât luong djch v trong MPLS-VPN
ÌCR 7 Mbit/s
ECR 7 Mbi/s
ÌCR 15 Mbit/s
ECR 15 Mbi/s
ÌCR 7 Mbit/s
ECR 7 Mbi/s
ÌCR 7 Mbit/s
ECR 7 Mbi/s
- Ó dây nhà cung cp djch v cung cp cho VPN B s dám
báo bãng thông 15Mbit/s cho luu luong tù Site 1 tói các site
khác mà không quan tâm tói vic luu luong này di di tói Site
2 hay Site 3 . Tuong t nhà cung cp djch v cüng dám báo
cung cp cho VPN A s dám báo bãng thông 7Mbit/s cho
luu luong gi di tù Site 1 tói các site khác mà không quan
tâm là luu luong së tói Site 2 hay Site 3.
- Mô hình vòi hô tro nhiêu múc QoS úng vói các djch v có
nhiêu tham sô khác nhau
- Mô hình vòi là huóng tiêp cân tù mô hình phân bit djch
v Diffserv. Vói các djch v vê dám báo chãc chãn bãng
thông thì mô hình ông phù hop hon
H HUUONC 3. TR! ONC 3. TR!EEN KHA! vA N KHA! vA
ÚÚNC D NC DU UNC vPN NC vPN
33.... Ci Ci ii php php vPN vPN trên trên n n n n NPLS NPLS 0 0aa vNPT vNPT
- - TTa ai vi i vi t Nam, NPLS dang d t Nam, NPLS dang duo uoc xúc ti c xúc tiê ên xay d n xay d ng trong m ng trong ma ang ng
truy truyê ên t n tá ái c i cú úa T a Tâ âp doan B p doan Bu uu chinh vi u chinh viê ên thöng vi n thöng vi t Nam (vNPT). t Nam (vNPT).
v vóói d i d an NCN dang d an NCN dang duo uoc tri c triê ên khai xay d n khai xay d ng, vNPT da thi ng, vNPT da thiê êt l t lâ âp p
mma ang d ng duò uòng tr ng tr c NPLS v c NPLS vóói 3 LSR loi i 3 LSR loi
- - L Lu uu l u luo uong tho ng thoa ai va d i va d li li u trong m u trong ma ang LAN ng LAN á áo s o së ë d duo uoc d c dâ ân t n tóói i
vRF t vRF ta ai cac b i cac bô ô dinh tuy dinh tuyê ên van phòng chi nhanh va sau dó chuy n van phòng chi nhanh va sau dó chuyê ên n
ttá ái thöng quan m i thöng quan ma ang WAN d ng WAN dê ên cac Site khac n cac Site khac
- - Ngoai ra d Ngoai ra dj jnh tuy nh tuyê ên n n nô ôi b i bô ô có th có thê ê d duo uoc c c c u hinh d u hinh dê ê n nê êu có m u có mô ôt t
trong s trong sô ô li li n k n kê êt chinh b t chinh bj j d dú út , t t , t t c t cá á cac l cac lu uu l u luo uong có th ng có thê ê d duo uoc c
d dj jnh tuy nh tuyê ên l n la ai d i dê ên cac tuy n cac tuyê ên thay th n thay thê ê khac nh khac nhã ãm d m dá ám b m bá áo cac o cac
phiên liên t phiên liên t c cho t c cho t t c t cá á ng nguò uòi dùng. i dùng.
N hinh 0ung 0 N hinh 0ung 0 p d p d0h v 0h v vPN l vPN lp 3 qua m p 3 qua m ng ng
NPLS 0 NPLS 0a vNPT th a vNPT thê ê hi hiê ên qua hinh sau: n qua hinh sau:

Hinh 11. Mang MPLS cung câp dich vu


C
C
P
C
C
VPN
VPN
VPN
VPN
P
P
P P
P
P
3.2 N hinh 0ung 0 3.2 N hinh 0ung 0 p d p d0h v 0h v NegaWAN NegaWAN
- - D Dj jch v ch v Nega WAN c Nega WAN cú úa vNPT cung c a vNPT cung c p kh p khá á
nang k nang kê êt n t nô ôi m i ma ang riêng cho khach hang trên ng riêng cho khach hang trên
n nê ên !P/NPLS. NegaWAN cho phép k n !P/NPLS. NegaWAN cho phép kê êt n t nô ôi cac i cac
mma ang may tinh c ng may tinh cú úa doanh nghi a doanh nghi p thu p thuô ôc cac v c cac vj j
tri d tri dj ja lý khac nhau d a lý khac nhau dê ê tta ao thanh m o thanh mô ôt m t ma ang duy ng duy
nh nh t va tin cay thöng qua vi t va tin cay thöng qua vi c s c s d d ng cac liên ng cac liên
k kê êt bang r t bang rô ông xDSL. ng xDSL.
- - vi vi c s c s d d ng gi ng giá ái phap NPLS i phap NPLS··vPN cho phép tri vPN cho phép triê ê
khai cac k khai cac kê êt n t nô ôi nhanh chóng, d i nhanh chóng, doon gi n giá án va n va
thu thuâ ân ti n ti n v n vóói chi phi th i chi phi th p. ngoai ra, NegaWAN p. ngoai ra, NegaWAN
còn cho phép v còn cho phép vù ùa truy nh a truy nhâ âp m p ma ang riêng ng riêng á áo v o vù ùa a
truy nh truy nhâ âp internet n p internet nê êu khach hang có nhu c u khach hang có nhu câ âu u
XIN CHÂN THÀNH XIN CHÂN THÀNH
CAM ON!!! CAM ON!!!

.{! ' .{! '! $! $! !%!" #! U !%! c!! c!! ! !X! "' "'

 '58.5 45#! ' 58.5  
E32 

K3 K323'!

  036#! 036  . %46. .9 .3 #!.367 /555..367 /5 07.

00:: #! 4.

 %46.. 7.

 5.

. 4 :.

6..

 :..:.

6..

0 5 .0 45.3. #!.03 . .90 7.90 #!.

79 56 5.3.

5 #! #4.

5 .

5. . #4 3 0: 154.5 5 40 55. . 4.450 5055. 2. # # 0: 54 4 1 50655. 5 40 5 .. 58.95.4 5055.5 50655.

4 9 5 5.33 3 9 60 5500.0 .4 05 4 5 55..6075.95.45 5500.5 8 .4.1 3 24 . 0 0 4 44 . 0/!64 .4 585 557..6.1 3 5 . 0. 58 55 15.01 4/ 07..6.0 .6 5 .90 7 3 24.4 9 5 4.4 .01 5 4/6.9 5. 52 0. #&0 0507 0/! 050 .6 5.4 .6 54 5.5.4 0 4 .4 .5 15. 0 0..5550.95. 55 5.363 4. 64. 54 . . 5.36 4 ... 05.965#!  64 ' 53 . 9..9 . .6075. 0% 0% 0:995 ..5550. ...5 5.

 &5740 55  &57 55 1 506#! ' 636#! .. . 4.907.

5.

 065. 55 6  . #5050.33/64 609.374 5 .    4 : 0570 .55/ 75 .95.33/64.: 15.37459 56 0 .55/ 757 : 57 .4 2 01 5 065.670 #544061:2. 4#! 609. 636 .. / 3 .3. .6071 50610 . #544061:2. #5050. 3 ..670.6075.907.60 &99#!0.: 5.# &99#!0.6075.

3.7 50610 .

 . 4853 48 .95. !& 4 0 . 5#! .90745 165 0507 0 . 70 5.: 15.: 5.9074 050 : 15 70 5.

6. 59 56#!.0 #& ... #&.6.9 50 55 5 55 054 05405 5 .

#! #&.

K3  K3 23 !$ .

:.2O..5/.: 2339..E.K. 99-!9323-. '3 -42992..28.:395'! '# 7H3-9 3'#-.42293O2.:3.33 9.. %7974323 .:39743 2335936:.7/3 .3-9 3!$ !$0.9:323 E.33.4/3.49 33.E.:3.E. 9323.E.429393-3 39:3! !74:939.!$'!8/3-3.8 943H39J3 -429.74:90793.-0 -3 8. .. 39:3 %7432923!$'! 8905J.9743.23438/3./.3g3'! ..5/.E.388/3!93 9.3 ..2..J..9539. 6:9... -934 9974333.49..E..K29'!F5J3-3933O 9 . !$'!..E..E.E..423'! 397.29. 3 535. O3O.33:973.3943 9393/43..9.'! .3.E.E.974323..3..E..323..233907309.E.23 923'!8-.3 5J.-9.-3 39:3.45708847.E..O93...E.8.95.. 23!$'!.O93.3.3 .33243943974353.K943-.. '! .:395.29-3 39:3 .E.!$'!3 .!74:907 ...3g3'! .9.

70 .5 /5 5.6.4.2 0 0.0 5.5 ../ 5.6. .6. 6% 4.{! !%!"'%! !%! !! #&  5 5.6 0 0/ 5.0 % %0.55 %0.. .07 5/ 5/ 5..6. 500 4./5 5.3 7:0. .6.6. 4 . 5.56  5..07 5/.0 0 5.5 0/ 5.7..3 60 0.% 54 . ..70 . 3 353 360.56 .5  0 5 .5.0 54.54.7%0 .3 5.6.9 5/ 5.5#.6 500 4./ 3./5 / 5. 3 6 .770 05 5. #/ #/50 0/5 5. 3 0.03 0/ 5.9.  0.4.5#.5 .6.5#.4.0 5 7 5.54..

  %6.:.9.5:9 %6.'.: #.

# #.

796.6.5#! 3 43.:.43:%6. 5/   0 02 0 5/5% 5/ .01 5 .0 0# 0.5#7 5/. #&#! / 5. .6063# #.9.6 0 0. 119::.5:9 '9654 5 #&#! / 5.6.5#!.

# # 01.9 # #.

 0 0:.0 5#!0 0.51 5.'.0 . . #&#!54 0 5 #&#!5 .:3 5 %6.952.52. 0 5.9. 5 5#!0.95. #&#! 2.3# 2.'. 0:. #.9 #!164.965 #& #!164.5 .52. . %6.00.:3 55 51.0.00.0 0.9.

# 0.#4 #. 506445.

&6" :.965 .0.#4 952 0 5.6695 0 . 506445. #. 50 8 85/ 075.# 0. 5. 1 50 .

# 075 #.

2 548.5.43 4. 50. #.95.9 6 6. 119::.965 4 548.5.

5 50 #.#067 70550 0.

 506445.0.4 95 0. 506445. 705 0. #! #!0 0.4 .

50 .7 2 #&#!0. 0 0 7 .5 4.0 0 .4..7 25 #&#! 2 . 50.5!% 8  0 . 5 :. 5. 5. .9 5.02.7 850 6.# # .5. 5.53 0. 4.4 .0 7 575 5/5# 57 5/  0/ 5.096.50 0# 0/ 5.5 .4 .6 5.02..9. 5#3 5 ..5.0 0.08 5. .0 0#79 .9 50 00 50 0# 5 .# # .085/ 5. .5 5.965 #&#!0.50. .0 5 5. . 6  6.537 0 0.4.75 25.... .75 50.

 04 5 #&.

#! #&.

45 5.4 5.4 9 56.0 .952. 55.952.9 555 #&7 /53 45 5 55 #&7 / 4 9 5637 #! 459 56 563 4 5 37 #! .

. ! 3'#'! 3 39:3 K3 K3!$'! .5/. 5  5  O!   5#! 5 #& 3 !$ 3'# O! O! 3'#'! 3 39:3 '! ! ! ! '! '! ! ! '! ! 3'#'! 3'#'! 3 39:3 3!$.:3.

33$! .9 .E.23!$ .433 -..9 39:3.3/3.33.4 233!$.3.O93!6:.:32.

4O93! .:.3..:3.93.:3954'# E.3 .:395.E. '!.:3.53g3 39:3 3 535.E...- 39:3!..O936:.3!4.E.973.- 39:3 '! '!.9393 39:39O.3.5 47.9E.: 23.97.5 33$! .:3.3 K3'!. 3 .3.- 39:3 E.6:3 -3...3 O3 O.3O..23!$ 3'#..:. . 999- 39:3-H3!3. ./4.O.E..33O.E.45F5 .

 K3 K3!$'! .5/.:3.   5  5  O 5#! 5 #&#! 3!$ 3' % : 3 O O '! ! ! ! '! '! ! ! '! ! ! 3!$..

.E.939.O.... .3 3!$-H334 .- 39:33.E.'! 9.397339.4 .92.399743..5 .4....E.:32.: 26:. ..3/3.33%.890 'K .333H34'33/3.8/3 93.!$ %:3H3 '!3//32733.O98 /3299743.4.: '!.36:.'!9743 23 .46:.O.E.8/3 E. 3 .23 l29 .3/3.:.23 4 '!4./3'!. 33g39K226:. 2...33. 99:.E. 297.45F5.23!$ .$!5 .: K3 .2K33O97H3 . '!399 3 39:3.-3 l29 29.9.5 '!E.49.2953/:-3 .3:..4 .E..53.97:397438:9 .:.E.E.:K323!$.:K329.# 3299 5.E..

 6 6. 50. #&.

#! 50 #&.

5 '9 .  0/ 5.55 5555/ 5.   '95 . .2 0 5555/ 5.5.5#7 0/ 5.9. 5.56 4/60 5.5#7.5 4/6 5. 5 .9650 0/5 0/ 5.6 .51 3 :.51 3.0 0 5.5 5 .

 5. 5064 . .7 7 . .6.6. : : 15.9 50.0 . 5.0 ..0 50.59 50642 0 5 5.

.6455 0507 510.50.6 .0 0.6..9. 01 50.952.0 0 0.64 050 ... 510.6. 5.952.52 0 5. 5.50.4.5 . 5. .4.9 50.0 ....7 72 01.

. ... 0/ 5.5. . 5.0 0/ 5: 164..5 5.506 7. .9 5 5. 7 7.5# 5 0 50 0/ 5.55 5. 68 .6.5#2 5 5. 5..0 5.53 .4...95.5 0/ 5.6. 2 0 5: 164.9 5.

  .0 #!.

# .0 #!.

0 0 0 0. 5.4.5.. .9. 0.0 #!. 0 4. .0 5 .5.0 #0. 0853 0 0.. . .5 5 0/ 5.55 . 08 0.0 15..9 5 5 . 3 3 4.0 #0 54 .5. .9 537 .9 15..6.6 .9.0 .5. 5 64 #0 . 0 5.9. 0 02 0 52 05..6.4.6.50.5 5 3 4 95.952. 8. 4 5.0#.0 5.5.2 0 540 03 406 .5# . 5.55 .0 0/ 5.952.9555. 0/ 5.0 .2 0 5.5# ) 05.0 4.5# ) 4.9555.0 : 53 .0   .7 7 8.5. .0 .50 .0 0/ 15.5# .0 20 : .6.

#!.

#2 52 0 0853 .55 . : 08 .0 #!.0 #0. .55 .0 #0.

#0 6 5.9655 050710 .0 #!.6 55.

#0 5 050710 0 02 0 5#!2 50 2 54 5 .0 #!.

0 #!.# 5 .

 5.950555453 .9657 0.0 #0 .5/ 50.6.0 #0 .9650 0.. # #!.0 5. 5 / 5..0.5.0: .6.5 0507 6055/ 5 5. 0 0 16055/.50 .5.965754 6 0.0: 3 48. 50 050 # .0.9505554 . 48.50 2 5 .

 : 154.90 0 #!.#2 5.0 0.

 . 05.0.9 5 #& 51 .7 05.9 .0 . 51. 54 0.. 5.70 0 . 4 05.0.7 ! 4 05.

.. .03.70 0 .5#!   .5 .57 7.7. .0 05.. 3 : 155 5:75 5 : 5: !$'!.:395 O93'! .05 05.03.7.-430 74:907 74:907 ! ' ! ' ! ' 37088! ! #4:907 ! #4:907 7088 ! 74:907 74:907 K3 $/33g35 ...57 7. 5 .

.23 2- 39:3! 333 4. 89743-3.:33-H3 9743.:395.9K229743-3 .J3.! 9743'# *g3533!$ ..3297.3297. 9K2 .335.O93 * 39:3! :7.3H33.:395O93 3O.3397.:395O939- 39:3! :.-952K.4- 3 9:3! :7.9..8/3 ..'# J.9. .33-H334 *!$ 8/33334 .. 8.: O29.42.46:...- 39:3 *.O93'! g35 33-. 3- 39:3! :7.8/3 ...! J.:395'#8/3 .

 64 64..965 #&.

#! #&.

 5.95. 64.0 64 4.5055.96555.9 5 .95.#!7 4/ .955 .0 .05.0 0.4 0 5.5..0: 0 03 .955.0 5054 50 571 .965450.4#! .5055.0   0 07 7459 56#! 0 74 5 64.5 7 7 #&. 8.0 .9 505405 50 2 571..0 5.0 #. .5 050 710 #! .0 ..5..96555.5.5 .5 5 64. 2 5.3 4..965450 710 . #.#!7 4/6 . .0: 03 .5. 8.

90.2 0 ..#! .50 5.7 6 #&. .

5. . . #&.7 6/ .50 5 6453 #&9.9. #! 0 .5 5.#! . .90. 0 / 6 #& 5. 0.5 0/ 5. : 3 40. 0 6 . .50 5 6 64 #&9. #! . .0 0/ 5.6.90.90.5# .50 5 6. .0 03 . 5. 5. #! 53 0 . 6/ 5.6 . 5.5#6 00.5#600 00.

5# : 40 #&.5.9 5/ 5.#! 5.

5 : 4/ .0 64 ' 555 5 .6.. 5/ 5.5 : 4/6 . 1 5 0 07. .#! 5.. 07.0 5 .57 0. 52.5 /64.51 5.9 52..00. ..9 5.965 #&..05 /64.6.00. 0 . ..57 7 0..

.. 64 #&. 55 .

 : 5 .6 6 5.. .0 4/6 40 9.5/5/64.9.0 4/6 . 5.965' . #! .5/5/64 5.0.6 50 .4%3.

510 #&.3.3.965 .510 . .

#&.

154 50.510 1506459 56.9 555 #&3 5064 5 55 4 55 77 4 5 6: 5 .510 : .#! .1 50.3.3.

  10 0 55 5 '!.

$90 '!.

$90 '!.

 4 550.3.45.45.3.5   ! -. 550.5 . 3 4. 4.$90 .

8 ! ! -.

8 '!.

$90 '!.

$90 '!.

3/.9743!$ '! ..$90 K3 K33.9.

...:9!8 2-4 -g3936:.E.9. . 23.:8/3.890 l: O3.3 929$90999.O9//33/3 K33.2K333O3.! . %3 9.35-9 93..: .$!94.2K3 "4$ ..45F58/32K33329.:..3.3O E.2K33 E.E.3:.3 '!.E.$!.397434.3'!8/3.2.4 .39.O2983. 23 9.9:3/.:.: l 9 .3.:3.:6:9939 .E..3 .23 .$90E.3'!5284E9943943-2.% /4 OE.E.973.3939333.O839K.3 -9 !$ '!.O83.53g3 2-4-g393.: ..33 E.3-97H:.#.3.:9 :.8 2-4"4$9 :.

   5 '!.

$90 '!.

510 '!.$90 .3. 0.3. 4 5 0.45.45.510 .

$90  #-9.

8 #-.

8 #-9.

8 #-.

8 #-9.

8 #-.

8 ! ! #-9.

8 #-.

8 ! '!.

$90 '!.

$90 '!.

.3/..$90 K3 K3.9.9743!$ '! .

 3...5.:3.5/.4'!8 2 -4-g393-9.:3.

..3 2-4 .4'!8 2-4-g393-9.8.236:.:3.E.:3.:..:.3929.890 E.39$909.5...4.33 9$90 .$90 %.393.5/.

:....890E...:.973:2.E.11807.236:.E.8.389$90.: K3.3 ..4 . '.392K353-9/. .3.E../.28E.$90 K3.395./.3 92.3 9$909.O 3:9..3-g3 939K2K3355. 2-4."4$3.

545! 50 0&.9 #& %.. 5. 0/ 15. !6 9.5.9 1 . .952.5 15.3. . 3.006..90 #&&%3 .5.96545!6: .5 57 505 5 :.6 1 3.015. 2 054 4/60 0 5.4 !#' 5.3.. !#' '.2 0 58. 5.'7 6 5... 15 !#' . 5 5 1 5!! . ..96545 . 15.{! '% .55/ 0 ..1 .0 5/ .0. .00 5 50 4.0 0/ 15.5 .9 5 55 #& 0. 5.0.5.5.3 45 .0 55. 58.0 5.54 0 05 . .0 0 03.0 03.0 0.965: 352 .0 5/ .0 0.{! '%!U !!#! !  7 7 #! .50 . .!.0 5. 05 4/ 7 53 5.53 0.5 .1 5 5..' . %.95.5.6 1 3.9654 ...3. .0.0.4 #& .95.965: 352..0 5..015.00 4 .50 .37 1 .53 50 0.!.5.006.55/ .96545!6: .

. 5050710 #!378.5/.:3. 58.!#'. #&0.4 #&0.!#'. 5:. '! '! !    ! ! '! ! ! ! '! ! K3 3!$. .45 5050710 #!378.

557. 0 .16.!0. 58.03 5 58.!#'05072 5 52.6.50 0 72.!067 72.5 454 .9 5 52.54 55# #& . 50.451 54.!#'05072 0 .4 5 5. .00 0 50. .9 .! 0 .16.0: 2.0: 150.!0./ 595& 59 0: 157 7 #&.  5050710 5050710 .5459 5062 0 5.50 .3 2 05. 54.557.

9 0: 5 #&.#!067 7.

 0 5067 7.5 5 .95. 7. .52 0 50 50 50 ..9575.9575.5 .957459 56.7 56 9.0 02.55 02.9 2.95.5.5.5 .! .507 .55.. 7.9574 56 .50 5 .

 % ! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful