Lậ p trình trên môi trườ ng Windows

Ngôn ngữ C# - Phần 1

Trần Duy Hoàng tdhoang@hcmus.edu.vn

.Net Framework
   

4 ngôn ngữ : C#, VB.NET, C++.NET, Jscript.NET CLR - Common Language Runtime FCL – Framework Class Library MSIL – Microsoft Intermediate Language
● ●

B1 : dịch mã nguồn → MSIL

B2 : MSIL → mã CLR thực thi

→ ứng dụng có ngôn ngữ khác với thư viện sử dụng

NET 2003 / 2005 / 2008 Console Dll Windows form Web ..NET Framework  Môi trườ ng phát triển ● ● Nguồn mở Sharp Develop  Phát triển ứng dụng ● ● ● ● Microsoft Visual Studio .

ComponentModel. . using System. using MyLibrary. using System.Forms.Drawing. using System.Collections.Generic.Text. using System.Data.Windows. using System. using System.Vùng tên .Namespaces using System.

Collection. …  Namespace System chứa chứa nhiều lớp giao tiếp với hệ thống và các lớp công dụng chung .Data chứa Oledb.IO.Namespaces  Namespace là 1 nhóm các lớp có mối liên quan ●  Namespace chứa lớp và namespace con khác ● Vd : System. SqlClient.Data Vd : System. System.Vùng tên . System.

Convert.Data.OleDb.Namespaces  Toán tử chấm “.  Từ khóa using ● Khai báo namespace ta đang sử dụng using System. System. . OleDbConnection con = new ….Data.OleDb.ToInt32(“123”).Vùng tên .” ● Chỉ định tên lớp trong namespace ● Truy xuất dữ liệu phương thức của lớp int x = System.OleDbConnection con = new ….

4*1038) Số thực (≈ ±5.5*10-45 ..7*10308) Kiểu bool byte char float double double .0*10-324 .Kiểu dữ liệu  Một số kiểu định sẵn thông dụng Kiểu ...255) Mã ký tự Unicode Số thực (≈ ±1. ≈ ±1. ≈ ±1.NET Boolean Byte Char Single Double Double Kích thước 1 1 2 4 8 8 Mô tả – giá trị true hay false Không dấu (0.. ≈ ±3.7*10308) Số thực (≈ ±5.0*10-324 .

Kiểu dữ liệu  Kiểu chuỗi – String  Phươ ng thức ToString() string myString = "Hello World".ToString(). . string str = “So nghiem = ” + n.

Kiểu dữ liệu  Một số ký tự escape thông dụ ng Escape Sequence \' \" \\ \0 \a \b \f \n \r \t \v Character Single quote Double quote Backslash Null Alert Backspace Form feed New line Carriage return Tab character Vertical tab .

Chuyển đổi kiểu dữ liệu  Số thành chuỗi int so = 10. int n = Convert. .Parse(chuoi). double n = double.  Chuỗi thành số string chuoi = so.ToString(). string chuoi = “12345”.ToDouble(chuoi).ToInt32(chuoi). double n = Convert.

bool b = true. hằng  int i. .  Khai báo hằng: const int a = 20. y = 20. Khai báo biến: i = 0. int x = 10.Khai báo biến.

i<n.Câu lệnh lặp  While while (l<r) { câu lệnh } do { câu lệnh } while (l<r)  Do.While  For for (int i=0.. i++) { câu lệnh } .

} .3}.2. 5. } for (int i=0. sum += temp. 4. i++) { double temp = arr[i].1.0. 3. i<arr.Câu lệnh lặp  Foreach double[] arr = {1.Length.5. foreach (double temp in arr) { sum += temp. 2.

break.Câu lệnh điều kiện  If. break.else if ( a => b ) { max = a. break. default : … . }  Switch switch (x) { case 1 : … .. } else { max = b. case 2 : … . } .

-++ .Các toán tử Category Arithmetic Logical String concatenation Increment and decrement Assignment Shortcut operator Shortcut operator Operator +-*/% & | ^ ~ && || ! + ++ -= += -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>= ++ . -- .

) // chieu dai mang ...Viết ghi chú  // : ghi chú trên một dòng int len. Ngay tao : … … */ void int HamMoi (.  /* … */ : ghi chú trên nhiều dòng /* Nguoi tao : ...

Round(0.Pow(2.3).12 ● Lấy căn ➢ ● Làm tròn ➢ .1234. // x = 2^3 Double x = Math. Double x = Math. // x = 2.Sqrt(4).Abs(-16). Int x = Math.Các phép toán   Thông qua lớp Math ● Một số hàm thông dụng Lấy giá trị tuyệt đối ➢ ● Lũy thừa ➢ Int x = Math.2) // x= 0.

Lậ p trình trên môi trườ ng Windows Môi trường VS2005 Trần Duy Hoàng tdhoang@hcmus.edu.vn .

Cài đặt Visual Studio B ướ c 1 Cài đặt môi trườ ng .NET 2005 B ướ c 2 Cài đặt thư vi ện MSDN .

Làm việc với Solution Solution Project 1 Project 2 Project 2 HelloWorld MyLibrary HelloWorld MyLibrary: ứng dụng dll HelloWorld: ứng dụng Console .

Project type : chọn Visual C# Template : Window Application Name : tên dự án Location : nơi lưu dự án ...Tạo mới một project   Mở VS2005 ● ● ● ● Menu File → New → Project.

Tạo mới một project .

Tạo mới một project .

Tạo mới một project <<TextBox>> Name : txtSo1 <<Label>> Text : Tổng <<Button>> Name : btnCong Text : Cộng .

Tạo mới một project  Viết code xử lý cho Button “Cộng” ● ● Double click vào button cộng Màn hình viết code sẽ xuất hiện .

// Bước 2 : xử lý int tong = so1 + so2. // Bước 3 : xuất kết quả ra control txtTong.ToString().ToInt32(txtSo2.Text).Text = tong. } . EventArgs e) { // Bước 1 : đọc dữ liệu từ control int so1 = Convert.Tạo mới một project private void btnCong_Click(object sender.ToInt32(txtSo1. int so2 = Convert.Text).

Tạo mới một project  Chạ y chươ ng trình ● Bấm F5 để chạy chương trình .

Thả o luậ n 02/15/11 Trần Duy Hoàng .vn 28/10 .edu.tdhoang@fit.hcmus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful