การ Backup(Clone) และ Restore

ระบบ WindowsXP
ดวยโปรแกรม Norton Ghost

นิยม ประทุมมา
ศูนยคอมพิวเตอร มทส.
ตุลาคม 2548

2

การ Backup(Clone) และ Restore ระบบ
WindowsXP
ดวยโปรแกรม Norton Ghost อยางงาย
แนะนํา Norton Ghost (DOS Mode) การทํางานอยางคราวๆ
Disk To Disk การสําเนา(Clone) Hardisk ทั้งลูกไปสู Hardisk อีกตัว
Disk To Image การ Clone ทั้ง Harddisk แลวสรางอิมเมจไฟล *.GHO
Disk From Image การติดตั้งคืน (Restore) ทั้ง Harddisk จาก อิมเมจไฟล *.GHO
Partition To Partition การสําเนา(Clone) Partition ไปสู Partition
Partition To Image การ Clone เฉพาะ Partition แลวสรางอิมเมจไฟล *.GHO
Partition Form Image การติดตั้งคืน (Restore) เฉพาะ Partition จาก อิมเมจไฟล *.GHO
Check Image Files การตรวจความเสียหายอิมเมจไฟล *.GHO
Check Disk การตรวจสอบความเสียหายไฟลบน Harddisk

1) วางแผนและเตรียมการ
1. แบง Partition ของ Harddisk
1.1 Primary partition 1 (C:) สําหรับติดตั้งระบบ WindowsXP และ Programs ตางๆ
1.2 Logical partition อื่นๆ แลวแตความเหมาะสม
ตัวอยางเชน
C: --- > Windows
D: --- > Data
E: --- > Backup
แนะนําโปรแกรม : Partition Magic
2. ติดตั้งระบบ WindowsXP, Service Pack, Patch และ Programs ตางๆ ตามที่ตองการ
3. ทดสอบการใชงาน และปรับแตงระบบ (Optimization) ใหสมบูรณ
3.1 Optimize WindowsXP ( startup, services, users accounts, etc. (see control panel) )
3.2 Cleanup unnecessary files (temporary files, cookies, history, recent, etc.)
3.3 Privacy cleanup
3.4 Empty Recycle Bin
3.5 Disable System Restore
3.6 Optimize Registry
แนะนําโปรแกรม : EasyCleaner, TweakNow PowerPack เปนตน
4. (ทางเลือก)เตรียมทําใหระบบ WindowsXP สามารถนําไปติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอรตาง Spec.
ไดโดยโหลด IDE Drivers มาตรฐาน โดย ใชไฟล Auto.bat และ IDEFix.reg (สําหรับการ Ghost
Windows98SE , WindowsME สามารถนําไปใชกับเครื่องอื่นๆไดเลย )
5. ทดสอบการใชงาน และปรับแตงระบบ (Optimization) ใหสมบูรณ
6. เตรียมสําเนาทั้งระบบ Windows (Clone) จาก Partition ที่เปนไดรว C: สรางเปน Image file เก็บ
ไวที่ Partition อื่น

3
แนะนําโปรแกรม : Norton Ghost (DOS Mode) : GHOST.EXE

การสําเนา (Clone)
1. Boot เครื่องแบบ DOS Mode เชน BootDisk, BootCD เปนตน
แนะนําแผนโปรแกรม : BootCD v3.x , Hiren’s BootCD v7.x, RescueCD v4.05
ในที่นี้ จะใช BootCD v3.0 และ Hiren’s BootCD v7.0
2. เพื่อลดขนาดของ Image file จึงตองลบไฟลชั่วคราวตอไปนี้ดวย คือ pagefile.sys และ hiberfil.sys ( ถา
เรียกใช Ghost จากแผน Hiren’s BootCD จะมีการถามวาจะลบไฟลดังกลาวหรือไม ใหตอบ OK แลวกด
Y เพื่อยืนยันการลบไฟลทั้งสอง )
3. ใหออกจากโปรแกรม Norton Ghost ชั่วคราวแลวเรียกใชแบบ Command line เพื่อใหแยก ( Split ) Image
File ออกเปนไฟลยอยๆ เพื่อเขียนลงซีดีไดดังนี้
พิมพ GHOST.EXE -split=ตามดวยขนาด เชน
GHOST.EXE -split=665
จะไดไฟลแรกขนาด 665 MB และก็แบงขนาดไฟลที่เหลือไปเรื่อยๆ

การใช Norton Ghost ( GHOST.EXE ) อยางงาย
1. เลือก Local > Partition > To Image

4
2. เลือก Drive ที่ตองการจะ Clone

3. เลือก Partition ที่ตองการจะ Clone

5
4. เลือก Drive และ Partition ที่ตองการจะเก็บ Image file

5. เลือก ชนิดการบีบอัดขอมูล

6
6. รอ ... กําลังทํางาน ... จนแลวเสร็จ 100%

การติดตั้งกลับคืน (Restore)
ขั้นตอนจะคลายๆ กับตอน Clone แต เปนการทํางานแบบตรงขาม
1. Boot เครื่องแบบ DOS Mode แลว เขาสู Norton Ghost
2. เลือก Local > Partition > From Image
3. เลือก Drive ที่เก็บ Image file

7

4. เลือก Drive ที่จะ Restore

5. เลือก Partition ที่จะ Restore

8
เลือก Image file ที่ตองการ จากนั้น ยืนยัน Proceed

เพิ่มเติม :
Ghost ไฟลจากตนฉบับ S-ATA ไปยัง S-ATA : พิมพ ghost -noide
Ghost ไฟลระหวาง S-ATA กับ IDE : พิมพ ghost -fni

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful