บทที่ 2

ประโยชนทางการศึกษาของภาพถาย

(ที่มา : จิตต จงมัน่ คง. 2531 : 13)

Basic of Photography

11

มนุษยสมัยโบราณไดจําลองสิง่ ทีพ่ บเห็นรอบ ๆ ตัว โดยการขีดเขียนไวตามผนังถํ้าทีต่ น
อาศัยอยู ลักษณะของภาพเปนเพียงเคาโครงอยางงาย มีลายเสนไมกี่เสนคลายการตูนหัวไมขีด
ภาพเหลานี้เปนเสมือนสมุดภาพเลมใหญ ทีบ่ นั ทึกวิถชี วี ติ ความเปนอยู ความเชือ่ ที่ตนมีไวใหผู
คนในสมัยตอมา ไดศกึ ษาความเปนมาตอไป

ภาพที่ 2.1 แสดงภาพในอดีต พระราชพิธีโสกันตรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2408)
(ที่มา : เอนก นาวิกมูล. 2529 : 18)
สิ่งมีชีวติ ในโลกไดมกี ารวิวฒ
ั นาการอยางไมหยุดยั้ง ชีวติ ทีอ่ อ นแอลาหลังไมอาจดํารง
เผาพันธุอยูได ความพยายามบันทึกภาพตาง ๆ ในอดีต โดยการเขียนจนไดรบั การพัฒนาเครือ่ ง
มือใหมาเปนกลองถายภาพในปจจุบัน

Created by Amnuai Ajanatorn

Basic of Photography

12

ภาพถายไดเขามาเกีย่ วของอยางมาก ในชีวติ ประจําวันของคนเรา ไมวา จะดวยขอดีใน
สวนของตัวมันเอง ทีใ่ หการรับรูไ ดอยางมีประสิทธิภาพ หรือความกาวหนาดานเทคโนโลยีการ
ถายภาพ ไดรบั การพัฒนาใหรดุ หนาอยางไมหยุดยั้ง ไมวาจะเปนกลองถายภาพ ฟลมและ
อุปกรณใชงานไดงาย ราคาไมแพงและมีคณ
ุ ภาพสูง มีระบบอัตโนมัตหิ รือกึง่ อัตโนมัตเิ ขามาชวย
อีกแรง จึงมักพบเห็นภาพปรากฏอยูทั่วไปทั้งในบาน โรงเรียน ตามทองถนน อาจอยูใ นรูปของ
ปฏิทิน หนังสือเรียน ภาพโฆษณา ฯลฯ

ภาพที่ 2.2 ภาพสภาพหองเรียนระดับประถมที่ประเทศญี่ปุน
(ที่มา : อํานวย อรรจนาทร)
เนื่องจากภาพถายสามารถสือ่ ความหมายไดดี ภาพถายจึงเปนเสมือนภาษาสากล
ไมวาชนชาติใด ภาษาใด ไมวา จะอานหนังสือออกหรือไม หรืออาศัยอยูท ใ่ี ด ก็สามารถเขาใจ
ความหมายของภาพถายไดอยางเดียวกัน จนมีภาษิตจีน กลาวไววา “ภาพหนึ่งภาพ มีคา มาก
กวาคําพูดพันคํา” (สมาน เฉตระการ. 2532 : 19)

ประโยชนทางการศึกษาของภาพถาย
ประโยชนของภาพถายมีมากมาย ทัง้ ทีเ่ กีย่ วของกับวงการศึกษา และไมเกี่ยวของ ในที่
นี้จะขอกลาวเฉพาะ ประโยชนในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการศึกษา ซึง่ ขอสรุปเปนขอ ๆ ดังนี้
1. ภาพถายชวยเราความสนใจผูเ รียน ทําใหเกิดความกระตือรือรนทีจ่ ะเรียน

Created by Amnuai Ajanatorn

Basic of Photography

13

2. สามารถนําเหตุการณ สถานทีท่ อ่ี ยูห า งไกล เขามาใหนกั เรียนไดเห็นในหองเรียนได
3. ภาพถายสามารถนํามาดูซ้ํากีค่ รัง้ ก็ไดตามตองการ หรือใชเพือ่ ทบทวนเตือนความจํา
ทั้งนี้เพราะภาพถายเปนสื่อทางตา รับรูไดดีกวาประสาทสัมผัสอื่น ๆ และมีความ
คงทนถาวรกวา

ภาพที่ 2.3 แสดงสภาพการเรียนในชั้นเรียนแหงหนึ่งในประเทศญี่ปุน
(ที่มา : อํานวย อรรจนาทร)
4. เหตุการณท่ีเกิดขึน้ ในอดีต สามารถบันทึกเปนภาพถาย เพื่อนํามาศึกษาไดทง้ั ใน
ปจจุบนั และอนาคต
5. สิ่งที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว จนสายตาของคนเราไมสามารถมองตามทัน แต
กลองถายภาพสามารถบันทึกการเคลื่อนไหว และนํ าภาพถายนั้นมาศึกษาราย
ละเอียดได

Created by Amnuai Ajanatorn

Basic of Photography

14

ภาพที่ 2.4 แสดงภาพพระพุทธรูป
(ที่มา : อํานวย อรรจนาทร)
6. เนื่องจากภาพถายมีความคงทน จึงสามารถใชไดทกุ โอกาสทีต่ อ งการโดยไมจํากัด
เวลา เปนการประหยัดงบประมาณ
7. ภาพถายสามารถทําสําเนาไดมากเทาทีต่ อ งการ แจกจายไปตามสถานศึกษาอืน่ ๆ
ได
8. ภาพถายทํ าใหผูเรียนเขาใจตรงกัน เพียงคํ าอธิบายของครู นักเรียนอาจเขาใจผิด
ได เชน ครูตองการใหนักเรียนรูจักชาง วามีรูปรางอยางไร คําอธิบายเพียงอยาง
เดียว จะตองใชเวลามากและอาจเขาใจไมตรงกัน ถาครูนํ าภาพมาใหดู ก็หมด
ปญหา
9. เราสามารถดัดแปลงรูปภาพ เพื่อใชในดานการเรียนการสอน ใหตรงตามจุดมุง
หมาย เชน นํ าภาพถายไปทํ าเปนภาพลายเสน เพื่อการอธิบายที่งายยิ่งขึ้น
(สมาน เฉตระการ. 2532 : 21-22)
นอกจากภาพถายจะมีประโยชนในดานการศึกษาแลว ยังมีประโยชนในดานอืน่ ๆ อีก
มาก เชน จัดทําในรูปของสไลดเพื่อการนําเสนอ ดานการพิมพปฏิทิน การดในโอกาสตาง ๆ การ
ทําหนังสือ ตํารา ภาพโฆษณา ภาพขาวตามหนาหนังสือพิมพและอื่น ๆ คนที่สนใจดานการถาย
ภาพ หากมีความชํานาญเพียงพอ ยังสามารถยึดเปนอาชีพไดอกี ดวย โดยจะเห็นไดตามทอง

Created by Amnuai Ajanatorn

Basic of Photography

15

ภาพที่ 2.5 ภาพที่ไดจากการทําโฟโตสะเก็ตชิ่ง (Photo Sketching)
(ที่มา : ณรงค สมพงษ. 2533 : 306)
ถนนมีรานถายภาพอยูมากมาย เพราะประชาชนจําเปนตองใชภาพถาย เพือ่ ไวดใู นครอบครัว ทํา
หลักฐานของทางราชการ บัตรประจําตัว ใบอนุญาตขับรถและเพือ่ การอืน่ อีกมาก

Created by Amnuai Ajanatorn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times