P. 1
chapter10 เทคนิคการถ่ายภาพแบบต่าง ๆ

chapter10 เทคนิคการถ่ายภาพแบบต่าง ๆ

5.0

|Views: 1,039|Likes:
Published by api-3856482

More info:

Published by: api-3856482 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

บทที ่ 10

เทคนิคการถายภาพแบบตาง ๆ

(ที ่มา : จิ ตต จงมั ่ นคง. 253 : 40)
Basic of Photography
Created by Amnuai Ajanatorn
94
ในบทนี ้ จะเสริ มความรู ด านเทคนิ คต าง ๆ ของการถ ายภาพในแต ละแบบจุ ดเน น
ลักษณะเฉพาะของภาพแบบนั้น ๆ วิ ธี ถ ายและอุ ปกรณ ต าง ๆ ที ่ ควรนํ ามาใช ประกอบ ดั งต อไปนี ้
0. การถ ายภาพบุ คคล
0.2 การถ ายภาพทิ วทั ศน
0.3 การถ ายภาพย อนแสง
0.4 การถ ายภาพกลางคื น
0.5 การถายภาพดอกไมและของเล็ก ๆ
0.6 การถายภาพหุนนิ่ง
0.7 การถ ายภาพเด็ ก
0.8 การถ ายภาพเคลื ่ อนไหว
10.1 การถายภาพบุคคล (Portraits)
การถายภาพบุคคล เป นการถ ายใบหน า รู ปร าง บุ คลิ ก การแต งกาย อารมณ ตลอด
จนการออกทาทางของคน ๆ นั ้ น ในโอกาสต าง ๆ กั น ไมวาจะเปนการไปเที่ยว การไปตามสถานที ่
งานเทศกาลตาง ๆ หรื อถ ายภาพเพื ่ อเก็ บไว เป นอนุ สรณ
ภาพบุคคลที่ดีนั้น จุ ดเด นอยู ที ่ ตั วคน กอนกดชัตเตอรจึงควรคํ านึงถึงสิ่งตอไปนี้
. ตัวแบบอยูในทาที่ดูดีที่สุด ไมวาจะเปนใบหนา เครื่องแตงกาย ทาทาง การ
แสดงออกของอารมณ ที ่ ต องการอย างเต็ มที ่
2. หลังฉากไมมีสิ่งรบกวนสายตา เชน มีตนไมยื่นออกมาเหนือศีรษะ มีคนอื่นอยู
ดานหลังแบบ หรือเสนขอบฟาพาดอยูบริเวณคอ เปนตน หากเลี่ยงไมไดให
เปดรูรับแสงใหใหญ เพื ่ อให ฉากหลั งอยู นอกโฟกั ส
3. ระวังแบบนั ยน ตาหยี หากถ ายย อนแสง
4. ไม ควรใช เลนสมาตรฐานถายในระยะใกลมาก เพราะจะทํ าใหสัดสวนของใบ
หนาบิดเบี ้ยว ใหใชเลนส ถายไกลแทนจะไดผลดีกวา เปนการทํ าใหหลังฉาก
พรามัวดวย เลนสขนาด F 05 ม.ม. หรื อ 35 ม.ม. เหมาะที่สุด
5. ดวงตาของแบบ บอกอารมณ ของภาพเป นอย างดี
6. แสงธรรมชาติที่มีตนแสงอยูสูง และเฉียงเปนมุม 45 องศา จากเสนแบงกลาง
ของใบหนา จะทํ าใหเห็นรูปพรรณสันฐานไดชัดเจน และยังสรางเงาบนใบหนา
ไดกลมกลื นน าดู อี กด วย ทํ าใหภาพมีมิติ ไม แบนจนขาดความสวยงาม
Basic of Photography
Created by Amnuai Ajanatorn
95
ภาพที่ 0. (ก - ข) แสดงตั วอย างภาพบุ คคล
(ที ่มา : อํ านวย อรรจนาทร)
10.2 การถ ายภาพทิ วทั ศน (LandScape)
ภาพทิวทัศนเปนอีกภาพหนึ่งที่นิยมถายกันมาก เป นการบั นทึ กบรรยากาศขณะนั ้ นไว ใน
ความทรงจํ า เป นภาพที ่ อาศั ยแสงจากธรรมชาติ ได แก ภาพทิวเขา ภาพปาไม ทะเล เป นต น
เนื่องจากภาพทิวทัศนมีพื้นที่กวาง ระยะชัดลึกจึงมีความสํ าคั ญมาก ต องใช รู รั บแสง เล็ก ๆ เพื่อ
ใหไดภาพชัดลึกมาก ๆ ยกเว นในกรณี ต องการเน นจุ ดเด นจริ ง ๆ เท านั ้ นอาจถ ายชั ดตื ้ น
โดยปกติควรใช F , F 22 และอาจตองชดเชยแสงโดยใชชัตเตอรชา ๆ ในกรณีที่มีแสงนอย
การเลือกมุมภาพก็เปนสวนที่ตองระมัดระวัง มุมภาพที่แปลกออกไป จะทํ าใหภาพนั้นนาสนใจ
ควรวางจุ ดสนใจตรงจุ ดตั ดตามกฎสามส วน
บางครั ้งอาจต องใช ฟ ลเตอร แก สี ให ถู กต อง เพิ ่ มสี พิ เศษหรื อตั ดแสง ตั ดหมอก ในภาพ
หากมีสิ ่งมีชี วิ ตด วย จะเปนการเพิ่มสีสันใหกับภาพยิ่งขึ้น เลนสที่นิยมใช ได แก เลนส มาตรฐาน
50 ม.ม., เลนสมุมกวาง 24 ม.ม., 35 ม.ม
Basic of Photography
Created by Amnuai Ajanatorn
96
ภาพที่ 0.2 แสดงตั วอย างภาพทิ วทั ศน
(ที่มา : อํ านวย อรรจนาทร)
.10.3 การถ ายภาพย อนแสง (Silhouette)
ภาพยอนแสงเปนการถายภาพที่แหลงกํ าเนิ ดแสงอยู ด านหลั งของแบบ ไมสนใจในราย
ละเอียดหรือสีของแบบ แต ไปเน นตรงรู ปร าง รู ปทรงของวั ตถุ (Shape) มั กถ ายในช วงเช าหรื อเย็ น
ขณะดวงอาทิตย ใกล ตกหรื อตกใหม ๆ ซึ่งเปนเวลาที่แสงไมจัดและใหสีที่สวยงาม ไมวาจะเปนสี
มวง สีแสด หรื อสี แดง
ภาพที่ 0.3 แสดงตั วอย างภาพย อนแสง
(ที่มา : Nikon. 993 : 9)
นักถายภาพควรเตรี ยมขาตั ้ งกล องและสายลั ่ นไกชัตเตอร ไปด วย การวั ดแสงจะต อง
วัดให อั นเดอร 2-3 สตอปและใชรูรับแสงที่เล็ก ควรถ าย 3 ภาพเป นอย างน อย โดยให รู รั บแสงแตก
ตางกัน ระวังไมใหแสงเขาเลนสโดยตรง จะทํ าใหเลนสเสื่อมเสียหายได ถาตองการใหภาพมีสี
ของฉากหลัง มี ความแปลกออกไปอาจใช ฟ ลเตอร สี เข าช วย
Basic of Photography
Created by Amnuai Ajanatorn
97
10.4 การถายภาพกลางคืน (Night Picture)
การถายภาพกลางคืนนั้น จะต องใช อุ ปกรณ ที ่ จํ าเป น คื อขาตั ้ งกล อง สายลั่นไก ชัต
เตอร นาฬิ กาจั บเวลาถ าเป นชนิ ดเรื องแสงยิ ่ งดี ไฟฉายเล็ก ๆ ภาพกลางคืน เป นภาพที ่ อาศั ยแสง
จากดวงไฟตามทองถนน ป ายโฆษณาต าง ๆ ไฟจากรถยนต พลุ ในเทศกาลต าง ๆ การประดั บ
ประดาของตึก อาคารบ านเรื อน พิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ฯลฯ ไมควรใชแฟลช
ภาพที่ 0.4 แสดงตั วอย างภาพกลางคื น
(ที ่มา : อํ านวย อรรจนาทร)
เนื่องจากแสงไฟในเวลากลางคืน มี ความเข มของแสงน อย จํ าเป นต องใช ความเร็ ว ชัต
เตอรชามาก ตํ ่ ากว า วิ นาที และเปดรูรับแสงเล็ก เพื ่ อต องการความชั ดลึ กมาก ขาตั้งกลองและ
สายลั่นไกชัตเตอร จึงมีความจํ าเปนอยางยิ่งเพื่อใหกลองนิ่งที่สุด
10.5 การถายภาพดอกไมและของเล็ก ๆ
ดอกไมเปนผลิตผลจากธรรมชาติที่ใหความสวยงามกับโลก มี รู ปทรงแบบต าง ๆ สีสัน
สวยงาม ธรรมชาติ ของดอกไม ไมวาจะเปนดอกไมที่ปลูกไวในสวนสาธารณะ ในบ าน หรื อเป น
ดอกไมปานานาพันธุ จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะ มี รู ปทรงหรื อสี สั นอั นสวยสดงดงามกั นคนละแบบ
ตั้งแตยังเปนดอกตูม แรกแย ม ไปจนกระทั่งเบงบานเต็มที่
กลีบของดอกไมโดยทั่วไปมักจะบาง เมื่อมีแสงสองมาจากดานขาง หรื อด านหลั ง จะ
ทํ าใหเกิดไรแสงตามขอบดอกสวยงามมาก ควรถ ายดอกไม ในเวลาเช า ดอกยั งสดและมีนํ ้ าค าง
Basic of Photography
Created by Amnuai Ajanatorn
98
เกาะ ควรเตรียมที่ฉีดนํ้ าไปด วย ชนิ ดที ่ ใช ฉี ดตอนรี ดผ า หากฉากหลั งรกให ถ ายชั ดตื ้ น หรื อใช
กระดาษสีดํ าเป นฉากหลั ง ควรมีเลนสแมโคร 50 ม.ม. หรื อเลนส โคลสอัพ จะไดภาพที่โตขึ้น
ภาพที่ 0.5 ( ก - ค ) แสดงตั วอย างภาพดอกไม
(ที่มา : อํ านวย อรรจนาทร)
การถายสิ่งของเล็ก ๆ ก็ เช นกั น ควรวางแบบบนพื ้ นหลั งที ่ เรี ยบ ไมสะทอนแสง เนื ่ อง
จากชวงโฟกั สน อยมาก ควรปรั บโฟกั สอย างช า ๆ และแมนยํ า ไมเชนนั้นภาพอาจจะพรามัวได
เพื่อใหกลองนิ่งอาจตองใชขาตั้งกลอง หรื อแท นก อบป (Copy Stand) ช วยยึ ดกล อง
10.6 การถ ายภาพหุ  นนิ ่ ง (Still Life)
ภาพหุนนิ่ง หมายถึ ง ภาพวั ตถุ สิ ่ งของต าง ๆ ที่มีขนาดไมใหญนัก สามารถนํ ามาจั ดให
เขาชุด มองดูสวยงาม ใชเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน ภาพผลไม ภาพแจกันดอกไม
ภาพตุ กตา เป นต น
Basic of Photography
Created by Amnuai Ajanatorn
99
การถายภาพหุนนิ่ง เป นการถ ายภาพในร มหรื อในห องสตูดิโอ ต องมีอุ ปกรณ จํ าพวก
ฉาก ไฟส องแบบต าง ๆ โต ะวางแบบ และจั ดแสงตามขั ้ นตอนดั งนี ้
ภาพที่ 0.6 แสดงตั วอย างภาพหุ นนิ ่ ง
(ที่มา : Nikon. 993 : 8)
. จัดใหมีแสงหลัก เพื ่ อให เกิ ดส วนที ่ สว างกั บส วนที ่ มื ด ทํ ามุม 40-60 องศา
ซึ ่งใกล เคี ยงกั บแสงธรรมชาติ
2. จัดแสงรองเพื่อเปดเงา นิ ยมจั ดแสงหลั กต อแสงรองในอั ตราส วน 3 : หรื อ
4 :
3. ฉากหลังควรเป นสี อ อนและแยกห างจากตั วแบบ
4. อาจจัดแสงเสริมตามความเหมาะสม
10.7 การถายภาพเด็ก
ความไรเคียงสา ความน ารั กของเด็ ก ๆ ทํ าให นั กถ ายภาพอดไม ได ที ่ จะต องนํ ากล องออก
มาถาย เก็บภาพนารักเหลานั้นไวเปนที่ระลึก เด็ ก ๆ ไมวาจะทํ าอะไรก็ เป นธรรมชาติ ดั งนั ้ น จึง
ควรถายภาพเด็กในขณะที่ทํ ากิ จกรรมของตน ไมวาจะเปนการเลน กิ น หรื อ กํ าลังสนใจสิ่งแวด
ลอม หากไมมีควรหาของเล นไปให เด็ กได เล น เพื ่ อละความสนใจจากกล อง ทํ าใหไดภาพที่เปน
ธรรมชาติ
เนื่องจากเด็กเล็กมักจะซุกซน การจะเข าไปจั ดท าทางให ย อมเป นไปไม ได การถายภาพ
จึงตองใหผูชวย หาสิ ่ งของคอยหลอกล อ ดึ งดู ดความสนใจมาทาง กลองและทํ าให เด็ กเคลื ่ อน
ไหวน อยลง ทํ าให ปรั บโฟกั สได ง าย บางครั ้งอาจต องเตรี ยมของเล นมาด วย การเข าไปถ ายเด็ ก
ในระยะใกล จะทํ าให เด็ กเกร็ งและไม เป นธรรมชาติ จึ งควรถ ายด วย เลนส ถ ายไกล 05 ม.ม. หรื อ
35 ม.ม. ยั งเป นการขจั ดฉากหลั งที ่ รกรุ งรั งอี กด วย
Basic of Photography
Created by Amnuai Ajanatorn
100
ภาพที่ 0.7 แสดงตั วอย างภาพเด็ ก
(ที่มา : อํ านวย อรรจนาทร)
10.8 การถายภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว เชน การแข งรถ กีฬา การละเล นต าง ๆ ควรใช กล องที ่ เปลี ่ ยนเลนส ได
ขอแนะนํ าวากลอง 35 ม.ม. สะทอนภาพเลนสเดี่ยวเหมาะที่สุด เลนส Zoom ขนาด 35-05
ม.ม., 70-20 ม.ม. หรื อเลนส ถ ายไกลขนาดตั ้ งแต 85 ม.ม. ขึ้นไปจะใชงานไดดี
ภาพที่ 0.8 แสดงตั วอย างภาพเคลื ่ อนไหว
(ที ่มา : อํ านวย อรรจนาทร)
ในการถายภาพสตอปแอ็คชั่น (Stop Action) จะตองใชความเร็วชัตเตอรสูงกวา /25
วินาที ทั ้งนี ้ ขึ ้ นกั บความเร็ วของแบบ และทิ ศทางการเคลื ่ อนที ่ เชน การวิ่งแขงขัน ควรใช
ประมาณ /250 วินาทีก็นาจะพอ แต หากเป นการแข งรถมอเตอร ไชด ตองใชไมตํ่ ากว า /500
วินาที ยกเวนเปนการถายภาพแพนนิ่ง คื อ การถ ายโดยส ายกล องไปตามการเคลื ่ อนที ่ ของแบบ
ฉากหลังจะพรามัว ภาพแบบนี้ควรใชความเร็วชัตเตอรชา ประมาณ /5 - /6 วิ นาที
Basic of Photography
Created by Amnuai Ajanatorn
101
สิ่งสํ าคัญที่สุดในการถายภาพแนวนี้ คื อ ความคมชั ดของภาพ การปรั บโฟกั สเนื ่ องจาก
ตัวแบบเคลื ่อนไหวอยู ตลอดเวลา ไมสามารถที่จะปรับโฟกัสไดทัน แม แต กล องชนิ ดโฟกั สอั ตโนมั ติ
ก็ตาม เพราะฉะนั้นจะตองโฟกัสไวลวงหนา จุดโฟกัสนั้นจะทํ าการโฟกั สที ่ พื ้ นถนนที ่ คาดว าตั ว
แบบจะผานจุดนั้น ควรถ ายเผื ่ อ 2-3 ภาพดวยความไวแสงของฟลมใหใชขนาด ASA 00 ,
200 ก็เพียงพอ
เทคนิคการถายภาพที่กลาวมา เปนเพียงขอแนะนํ าเบื ้ องต นที ่ ควรทราบ การได มี โอกาส
ถายในสถานการณจริง จะพบกั บป ญหา อุ ปสรรคต าง ๆ ประสบการณ จะสอนให รู จั กแก ป ญหา
ซึ่งเปนเกร็ดเล็กเกร็ดนอย วารสารถ ายภาพในท องตลาดมี บทความที ่ เขี ยนเกี ่ ยวกั บประสบการณ
การถ ายภาพให ได ทราบ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->