Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 22. 11. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.321

@ivko Budimir, revizija i civili u vojni~koj odori

@rtve genocida ostaviti na miru
3. strana

Ne jenjava nasilje u egipatskoj prijestolnici

MILE LASI]

HRVATIMA NE TREBA GUVERNER IZ SARAJEVA

4-5. strana

Kriza u Hercegbosanskoj `upaniji

NOVE VLASTI NI NA VIDIKU

6. strana

Uli~ne borbe u Kairu
Reuters

18. strana

DANAS PRILOG

O^UVATI SADA[NJE PENZIJE
7. str.

Premijer o zahtjevu penzionera

SDP I SDA U SUKOBU SA USTAVOM BiH

Dva HDZ-a pred razgovore u Italiji

6. strana

MINISTAR UNUTRA[NJIH Radna grupa ~eka Parlament POSLOVA SRBIJE IVICA DA^I] U TREBINJU

U @I@I

2

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Srbija ne treba `ivjeti u mitovima

Da~i} je naglasio zna~aj Daytona za RS i srpski narod i dodao da Srbi moraju da rade na programu nacionalnog okupljanja koji ne}e smetati nijednom drugom narodu
Srpski narod je danas izgubio nacionalni duh, a Republika Srpska je jedina pobjeda srpskog naroda u proteklih nekoliko decenija, rekao je ju~er u Trebinju ministar unutra{njih poslova Srbije Ivica Da~i}. “Da nije bilo Dejtonskog sporazuma, te{ko da bi se sa~uvala i odbranila Republika Srpska“, ponovio je Da~i}, dodaju}i da Srbija, kao garant Dejtonskog sporazuma, smatra da se on ne mo`e mijenjati bez saglasnosti sva tri naroda i dva entiteta u BiH. On je poru~io da Srbija i RS imaju interes da sara|uju i da se povezuju ne samo politi~ki ve} in fras tru ktur no na eko nom skom, kulturnom, sportskom i svakom drugom planu.

Parlament FBiH: Zavr{eni intervjui

Nuri} i Bo{njak u UO RTVFBiH
[aban Nuri} najbolje ocijenjeni kandidat Bo{njak ~lan NSRB-a ]ati} ulo`io `albu
Zajedni~ka radna grupa oba doma Parlamenta FBiH zavr{ila je intervjue s kandidatima za mjesta dva ~lana Upravnog odbora Radio-televizije Federacije BiH. Komisijama za izbor i imenovanja Predstavni~kog i Doma naroda Parlamenta FBiH predlo`eni su [aban Nuri} i Bojan Bo{njak. O njihovoj kandidaturi danas }e odlu~ivati 11-~lana Komisija za izbor i imenovanja Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH, a po~etkom decembra ova ta~ka trebala bi se na}i i pred istom komisijom Doma naroda Parlamenta FBiH. Predsjedavaju}i Komisije za izbor i imenovanja Predstavni~kog doma Safet Ke{o ka`e da je Bo{njak predlo`en kao jedini Srbin koji se prijavio na ovu poziciju, a Nuri} je ocijenjen najvi{om ocjenom, pa je prvorangirani me|u intervjuiranim kandidatima iz reda bo{nja~kog naroda. direktora D`emala [abi}a. Radna grupa je komisijama za izbor i imenovanja oba doma Parlamenta predlo`ila Nuri}a i Bo{njaka. Da li }e oni biti i zvani~no kandidati za ~lanove UO, odlu~it }e komisije. Kako bi se ~lanovi UO smatrali izabranim, u obje odluke moraju se na}i ista imena i obje moraju potvrditi ve}inom glasova oba doma Parlamenta. Tek nakon toga novi ~lanovi UO mogu se priklju~iti preostaloj dvojici u aktuelnom sazivu tog organa javnog RTV servisa u FBiH, Igoru Soldi iz reda hrvatskog naroda i Goranu Samard`i}u iz reda ostalih. - Nuri} je ubjedljivo najbolji kandidat iz reda Bo{njaka i od {est ~lanova radne grupe, petorica su ga ocijenila najvi{om ocjenom deset. Bo{njak je bio jedini kandidat iz reda Srba i on je pro{ao, jer radna grupa je tu bila limitirana Zakonom o RTVFBiH prema kojem smo birali ~lanove iz reda bo{nja~kog i srpskog naroda, napominje Ke{o.

Ivica Da~i}: Interes za saradnjom Srbije i RS-a

Ja~ina rije~i
“Moramo da radimo na programu nacionalnog okupljanja koji ne}e smetati nijednom drugom narodu“, istakao je Da~i}, obra}aju}i se gra|anima Trebinja iz sale Skup{tine op{tine. Govore}i o situaciji na Kosovu, on je naglasio da Srbija treba da bude jaka i velika, ali po ja~ini rije~i koja treba da se po{tuje i ~uje. “Srbija ne treba da `ivi u svojim mitovima i o pitanju Kosova treba da imamo racionalan pristup koji }e za{tititi na{ narod koji tamo `ivi. Ne mo`emo da o~ekujemo da }e na{ nacionalni interes biti zadovoljen time {to }e cijelo Kosovo biti dio Srbije“, rekao je Da~i}, napominju}i da to nije realno jer je istorija dove-

REALNOST Ne mo`emo da o~ekujemo da }e na{ nacionalni interes biti zadovoljen time {to }e cijelo Kosovo biti dio Srbije, to nije realno jer je istorija dovela do toga da na Kosovu sada `ivi mali broj Srba
la do toga da na Kosovu sada `ivi mali broj Srba. Navode}i da mnoge zemlje EU postavljaju uslove da Srbija pri zna ne za vi snost Ko so va, Da~i} je rekao da to ne treba nikada u~initi, te da su takvi uslovi koji se name}u jednoj zemlji neprincipijelni i licemjerni. On je poru~io da napad na Srbe na Kosovupredstavljanapad na Srbiju i da ona mora da odgovori, a ako ne}e Vlada, ho}e narod. Prema njegovim rije~ima, samo dogovorom i mirnim putem mo`e da bude rije{eno ono {to je vijekovima bio problem izme|u Srba i Albanaca. “Interes Srbije je da vlada mir, da se nikada vi{e ne gine u ratu i da ne nanosimo zlo jedni drugima na Balkanu“, poru~io je Da~i}. Ministar unutra{njih poslova Srbije boravi u Trebinju povodom obilje`avanja krsne slave Ministarstva unutra{njih poslova Republike Srpske - Svetog arhangela Mihaila.

Nikad vi{e rat
“Ako je cijena da se Srbija odrekne Kosova da bi dobila ~lanstvo u Uniji, to ne treba nikada prihvatiti jer postoje nacionalni i dr`avni interesi, a Srbija mo`e da opstane bez EU” re, kao je Da~i} i istakao da Srbija ne mo`e da zatvara o~i pred napadom na srpski narod.

Savjetnik direktora
- Jedan od sedam kandidata koji su se prijavili na javni konkurs nije pozvan na intervju. Mi nismo utvr|ivali sukob interesa, ali radi se o kandidatu koji obna{a visoku funkciju savjetnika generalnog direktora RTVFBiH. I pored toga {to je taj kandidat ulo`io `albu, po Zakonu o vladinim i ministarskim imenovanjima, radna grupa ne mora pozvati sve kandidate na intervju, s tim da njihov broj mora biti ve}i od broja kandidata koji se tra`e konkursom, ka`e Ke{o. Dvojici ~lanova Upravnog odbora RTVFBiH Kadriji Hod`i}u iz reda bo{nja~kog i Radenku Udovi~i}u iz reda srpskog naroda istekao je mandat. Zajedni~ka radna grupa oba doma Parlamenta raspisala je javni konkurs za izbor ~lanova UO RTVFBiH na koji se prijavilo sedam kandidata, {est Bo{njaka i jedan Srbin. Radna grupa je obavila intervjue sa: Adnanom Buturovi}em, Nihadom Smaji}em, Izudinom [ahovi}em, Hamedom Topuzom, [abanom Nuri}em i Bojanom Bo{njakom. Kako saznajemo, na intervju nije pozvan Mirsad ]ati}, savjetnik

Samo ~lan
On je naglasio kako je Bo{njak na intervjuu upitan i dao izjavu da je ~lan Narodne stranke Radom za boljitak. - No, on je izjavio da je samo ~lan, ali da ne obna{a nijednu od funkcija u toj stranci. Samo ~lanstvo u stranci ne mo`e diskvalificirati nijednog kandidata, objasnio je Safet Ke{o. Novi ~lanovi biraju se na ~etverogodi{nji mandat. Prvi saziv UO RTVFBiH biran je nakon dono{enja Zakona o RTVFBiH u junu 2009. tako {to je Samard`i} izabran na ~etiri, Soldo na tri, Udovi~i} na dvije i Hod`i} na godinu kao ~lan iz prethodnog saziva UO. Hod`i}u je mandat istekao prije godinu, a Udovi~i}u u junu ove godine. Naredni ~lan UO kojemu isti~e trogodi{nji mandat u junu 2012. je Soldo koji u skladu sa prelaznim odredbama Zakona o RTVFBiH obavlja i funkciju predsjedavaju}eg UO.
S. [EHER^EHAJI]

V I J E S T I

OHR

KASIM TRNKA

Neiskori{ten potencijal Daytona
Dejtonski sporazum je prije 16 godina okon~ao rat u BiH i ovoj zemlji osigurao ustavni i politi~ki okvir za napredovanje ka potpunoj integraciji u euroatlantske institucije. Na`alost, kako je saop}eno iz OHR-a, potencijal ustavnog okvira koji Dayton pru`a za osiguranje stabilnosti zemlje i prosperiteta njenih gra|ana ostaje neiskori{ten, te umjesto toga, bh. politi~ari i dalje pokazuju malo spremnosti na kompromis, ~ime dovode do stagnacije, a ne do napretka. U sljede}oj godini, kako se navodi, gra|ani zaslu`uju da vide poni{tavanje efekata ovog negativnog trenda i pojavljivanje zajedni~ke vizije.

Licemjerna nagodba
Dejtonskim mirovnim sporazumom nije odgovoreno na pitanja koja se ti~u su{tinskih uzroka i karaktera rata u BiH, te je na taj na~in omogu}eno da ratne ideologije i poslije Daytona nastoje da se realiziraju politi~kim sredstvima, ocjena je profesora Ustavnog prava Kasima Trnke, izre~ena u izjavi za Fenu. On smatra da Dayton ima konstrukcione gre{ke koje su, prije svega, rezultat nagodbe velikih sila. “Shodno tome, me|unarodna zajednica snosi zna~ajan dio odgovornosti zbog nefunkcioniranja sistema, jer je napravila defektan me|unarodni ugovor“, kazao je, uz napomenu da danas prili~no licemjerno pere ruke od svega, koriste}i se sintagmom “neka se doma}i politi~ari dogovore“.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

U @I@I

3

Budimir, revizija i civili u vojni~koj odori

@rtve genocida ostaviti na miru
Spremamo saop}enje za javnost u kojem navodimo kako atak na `rtve genocida u Srebrenici ne}e spasiti FBiH od finansijskog kolapsa, veli Fahrudin Beli Hasanovi}, predsjednik Saveza RVITK-a
Na sastanku koji je imao prije nekoliko dana s predstavnicima udru`enja i udruga ko je ~ine Ko or di na ci ju bo ra~kih udru`enja, predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir je izjavio kako oko 10.500 civila, stradalnika rata, u`iva prava poginulih pripadnika Oru`anih snaga BiH. Takve osobe, objasnio je predsjednik Budimir, trebalo bi aktuelnom revizijom korisnika bora~ko-invalidske za{tite ostaviti bez prava. Pritom je, pretpostavlja se, Budimir najprije mislio na civile stradale u srebreni~kom genocidu koji su, mogu}e je, dobili status i prava poginulih ili ranjenih pripadnika Armije BiH. - Dogovorom SDA i HDZ-a te civilne `rtve su uvedene u prava branitelja. Problem je da nam iz Haaga tra`e to~an broj civilnih `rtava, a prema spiskovima koje {aljemo, niti jedan civil nije poginuo u Srebrenici, objasnio je prije nekoliko dana Budimir predsjednicima bora~kih organizacija. i pla}e suspendovani pomo}nik ministra za bora~ka pitanja za vojnu evidenciju, ne misli kako je predsjednik Budimir, spominju}i preko 10.000 stradalih civila ~ije porodice u`ivaju prava pripadnika oru`anih snaga, mislio isklju~ivo na Srebrenicu. - Srebrenica je, mogu}e je, spomenuta kao sinonim budu}i se tu desio genocid, najbrutalniji zlo~in nad civilima. Ne radi se tu samo o stradalim civilima Bo{njacima koji su ostvarili prava stradalih boraca nego i o civilima Hrvatima koji u`ivaju prava branitelja. Radi se o ljudima koji su stradali u po~etnom periodu rata, u vremenu kada nisu uspostavljene crte obrane niti je vojska bila ustrojena, misli Fran~e{evi}. No, Mu ni ra Su ba {i}, pred sje dni ca Udru`enja majki enklava Srebrenica i @epa, vjeruje kako se `rtvama genocida u Srebrenici manipulira u dnevnopoliti~ke svrhe. Poziva predsjednika Budimira da do|e u Poto~are, pogleda ni{ane i ka`e ko je bio borac, ko civil.

Ko je bio vojnik, a ko civil?

Vojnici i civili
OvakavstavpredsjednikaBudimiraizazvao je reakcijebora~kihudru`enja iz Podrinjakoja su na sastanku s Mirsadom Kebom, dopredsjednikomFBiH, zatra`ila da se za{titidostojanstvo `rtava genocida u Srebrenici. FahrudinBeliHasanovi}, predsjednikSavezaratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, ~ovjek ~ija su tri brata sahranjena u Poto~arima, bio je jedan od u~esnika sastanka s dopredsjednikom Kebom. - Spremamo saop}enje za javnost u kojem navodimo kako atak na `rtve genocida u Srebrenici ne}e spasiti FBiH od finansijskog kolapsa. Mislimo da niko ne zna ko je, u vrijeme napada na demilitarizovanu zonu Srebrenice, bio vojnik, ko civil. Ne zna to ni komandant Naser Ori}. No, mo`e se sa sigurno{}u znati ko je bio pripadnik Armije BiH do uspostave demilitarizovane zone Srebrenica. A ko je u

Broj vojnika koji se trenutno vode kao vojnici u sektoru za Ministarstvo branitelja uve}an je za osam do deset tisu}a od stvarnog stanja, ka`e Fran~e{evi}. Fakti~ki, ovi, nazovimo ih prekobrojni, stradali su kao civili. - I ne radi se tu samo o Srebreni~anima nego i o ljudima, Hrvatima i Bo{njacima, koji su stradali u Teo~aku, Sapni, Doboju, Lukavcu, Sanskom Mostu, Prijedoru, Kozarcu, Trebinju, Gacku, Nevesinju, Kotor-Varo{i, Derventi, Modri~i, Brodu..., diktira Fran~e{evi}. proboju iz Srebrenice ka Tuzli jula 1995. ili u samoj Srebrenici ranjen ili poginuo kao civil ili vojnik, te{ko je znati. Ako mene pitate, sasvim je uredu da se revizijom odvoji vojnik od civila. Dakle, podr`avamo reviziju bora~ke populacije, ali svih pola miliona pripadnika oru`anih snaga, ne samo Srebrenice, ka`e Hasanovi}. Obja{njava, borci Podrinja podr`avaju kontrolukorisnikabora~kihprava, pa i pripadnika 28. divizije Armije BiH, koja je operativno djelovala na podru~ju Srebrenice. - Ne}emo revizorskim timovima koji do|u u Tuzlu blokirati ulaze u urede za odbranu i urede za bora~ko-invalidsku za{titu. Naprotiv, pozivamo ih da ~im prije do|u i provjere dokumentaciju, a one koji ne zaslu`uju bora~ke naknade izvedu iz prava, veli Hasanovi}. No, Martin Fran~e{evi}, trenutno s posla

Nije rije~ samo o Srebreni~anima

Op{ta mobilizacija
- Platili smo najve}i ceh u `ivotu. I neka nas puste na miru! Neka naprave reviziju, ali ne treba prije svega Srebrenicu spominjati u kontekstu la`nih korisnika bora~ko-invalidske za{tite. Ako se ustanovi da ima neko ko ne treba u`ivati bora~ka prava, neka odgovara i on i onaj koji mu je to omogu}io. A ja za takve ne znam! Znam da svi oni koji su nestali ili poginuli jesu prethodno mobilisani 1995. na osnovu naredbe o op{toj mobilizaciji svih, od 16 do 70 godina, veli Munira. Trebalo je, misli ona, da predsjednik Budimir, prije nego je o Srebrenici progovorio u kontekstu kontrole korisnika bora~kih prava, na razgovor pozove predstavnike porodica poginulih i ratnih vojnih invalida iz tog kraja i objasni im {ta zapravo ho}e.
Asaf BE^IROVI]

BORIS TADI]

MLADEN LIJANOVI]

CIKOTI] - LILLOE

LAGUMD@IJA U SAD-u

Ni{ta protiv interesa BiH
Problemi BiH moraju se rje{avati u duhu Dejtonskog sporazuma, koji je donio mir i definisao pravni okvir za funkcionisanje BiH, rekao je ju~er predsjednik Srbije Boris Tadi}. “Dejtonski sporazum uspostavio je princip kojeg se Srbija dr`i kao garant i supotpisnica Sporazuma, a to je da samo entiteti i predstavnici tri naroda mogu da donose politi~ke odluke koje podrazumijevaju i eventualne ustavne izmjene“, rekao je Tadi}. “Srbija nikada ne}e u~initi nijedan gest koji }e ugroziti interese RS-a, ali ni Federacije, niti cjelokupne BiH“, rekao je Tadi}. Dodao je da Srbija vodi ra~una o budu}nosti Srba u regionu.

Skinuti okove Daytona
Dayton je prije {esnaest godina bio klju~ za uspostavljanje mira, ali, na`alost, gra|ani Bosne i Hercegovine ve} vi{e od godinu `ive bez uspostavljene vlasti, zahvaljuju}i politi~koj eliti koja `eli i dalje dijeljenje ove zemlje, u cilju stvaranja me|uetni~ke netrpeljivosti i ko~enja BiH na putu ka evropskim integracijama i NATO-u, kao i u cilju ostvarenja fotelja{kih interesa, izjavio je predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak i zastupnik u PD-u PS-a BiH Mladen Ivankovi} Lijanovi}. Dodao je da je jaka i prosperitetna Bosna i Hercegovina klju~ pomo}u kojeg }emo se osloboditi okova Daytona i krenuti u samostalni razvoj.

Nastavak saradnje s Norve{kom
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} primio je u nastupnu posjetu Vibeke Lilloe, novoimenovanu ambasadoricu Kraljevine Nor ve{ke u BiH. Ministar je izrazio zahvalnost za podr{ku koju je Nor ve{ka pru`ila MO i OSBiH kroz razli~ite projekte, te istakao da se nada nastavku dosada{nje veoma uspje{ne suradnje. Ambasadorica Lilloe je zahvalila na prijemu, te istakla da tokom svog mandata o~ekuje nastavak dobre saradnje koju su njeni prethodnici uspostavili izme|u BiH i Kraljevine Norve{ke, saop}eno je iz Ureda za odnose s javno{}u MOBiH.

Susret s Wollackom i Gershmanom
Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDP-a BiH, nalazi se u dvodnevnoj posjeti Washingtonu, gdje }e u~estvovati na konferenciji Vrijeme za promjene: Novi transatlantski pristup zapadnom Balkanu u organizaciji Centra za me|unarodne strate{ke studije. Tako|er, Lagumd`ija }e odr`ati niz susreta sa predstavnicima izvr{ne i zakonodavne vlasti, kao i nevladinih organizacija. Prvi dan posjete Lagumd`ija je imao susrete sa predsjednikom Nacionalnog demokratskog instituta Kennethom Wollackom i predsjednikom Nacionalne fondacije za demokratiju Carlom Gershmanom.

4

DOGA\AJI

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ovom prostoru, kao perjanici povratka, nije poklonjeno dovoljno pa`nje, pogotovo od me|unarodne zajednice, kojoj kao da je stalo da proces povratka ostane na nivou polovi~nosti

Mile Lasi}, profesor na Filozofskom

Hrvatima ne iz Sarajeva
Razgovarao: Jurica GUDELJ

Annika Papak - Dodig, na~el ca Drvara

DOBAR LO[

ZAO
PARALELNI SVJETOVI Mi se, pak, moramo baviti ~injenicom da su kod nas, u zemlji u kojoj multikulturalnost i dalje postoji, formirani paralelni svjetovi. Uni{teni su elementi multikulturalizma, biv{ih refleksija multikulturalnosti, a svjesno i ciljano su izgra|eni paralelni, nekomuniciraju}i svjetovi koji nam ne dozvoljavaju da komuniciramo kao slobodni ljudi jedni s drugima

SULEJMAN TIHI]
Predsjednik SDA Sulejman Tihi} za Oslobo|enje je kazao kako se u ustavnoj rekonstrukciji mora po~eti od definicije oba entiteta po principu da su oni zajednice Bo{njaka, Srba i Hrvata. To zna~i i da FBiH mora biti zajednica i Srba i Hrvata i Bo{njaka, te da rekonstrukcija mora i}i u tom pravcu.

POSLANICI IZ RS-a
Poslanici iz RS-a u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine ne prihvataju izmjene finansiranja parlamentarnih grupa. Iz Kluba poslanika SNSD-a su ve} najavili da }e glasati protiv odluke, ne obaziru}i se na probleme s dr`avnim bud`etom.

• Gospodine Lasi}, stru~njak ste za Europsku uniju, a trenutno smo svjedoci du`ni~ke krize u eurozoni. Na koji se na~in ta kriza mo`e odraziti na na{u zemlju? - Kriza je velika, pa su i {anse da eurozona iza|e iz nje oja~ana utoliko ve}e. To zvu~i kao fraza, ali radi se o tome da mi sada to~no ne znamo kako }e du`ni~ka kriza unutar Europske unije i kriza eura biti prevladane. Ne znamo ho}e li EU nastaviti da se razvija putem modela „dvije brzine“ ili }e poku{ati ostati unutar modela koji sa da fun kci oni ra. Oso bno plediram da se EU i dalje razvija kao prostor slobode otvoren za nove ~lanice, pa tako u perspektivi i za nas, kao mogu}a velika domovina. Poznajem povijest europske ideje i mehanizma po kojima EU i eurozona funkcioniraju. Stoga se usu|ujem re}i kako }e kriza biti prevladana i za nas }e i dalje ostati nu`no da ispunjavamo predvi|ene kriterije kako bismo mogli postati sastavnim dijelom ove integracije, ne~ega posve novoga u ljudskoj povijesti, odnosno projekta mira i slobode do kojega se dolazi temeljem slobode ljudi, roba, kapitala i usluga. To, u kona~nici, i nije ni{ta drugo do realizacija u praksi filozofije otvorenoga i slobodnoga dru{tva.

rasprave i, naravno, u kontekstu odnosa u BiH? - Moramo strogo pojmovno razlikovati multikulturalnost i multikulturalizam. Multikulturalnost je zadanost koja postoji i u Europi i kod nas. Postoje svi ele men ti plu ral nos ti, etni~ke, kulturolo{ke i politi~ke i to je ono {to se misli pod multikulturalno{}u i ona nije mrtva. Mrtva je zapravo ideologija multikulturalizma, refleksija, to jest odnos prema ovoj zadanosti. Dakle, u zapadnoj Europi je do{lo do formiranja paralelnih dru{tava. O tome zapravo govore njema~ka kancelar-

SDP I HDZ Ne mo`e bo{njakocentri~ni SDP pretendirati da diferencira Hrvate na vjerodostojne i nevjerodostojne, niti to mo`e HDZ
ka Angela Merkel i britanski premijer David Cameron kada govore o smrti multikulturalizma. Mi se, pak, moramo baviti ~injenicom da su kod nas, u zemlji u kojoj multikulturalnost i dalje postoji, formirani paralelni svjetovi. Uni{teni su ele men ti mul ti kul tu ra li zma, biv{ih refleksija multikulturalnosti, a svjesno i ciljano su izgra|eni paralelni, nekomuniciraju}i svjetovi koji nam ne dozvoljavaju da komuniciramo kao slobodni ljudi jedni s drugima, nego se nadbijamo i name}emo jedni drugima rje{enja ~im se na|emo u ve}ini. Na manjinu se tada automatski zaboravlja. Tako dolazimo do situacija da su manjinci, ~ak i konstitu-

Paralelna dru{tva
• Jedna od tema o kojoj se naveliko raspravlja u Europskoj uniji jeste i tema multikulturalnosti. Jedni ka`u kako je multikulturalnost mrtva u Europi, dok drugi tvrde upravo suprotno. [to Vi mislite o multikulturalnosti u kontekstu te

NO] TEATRA
U cijeloj BiH prvi put je odr`ana No} teatra, ~iji je cilj bila promocija scenskih i izvedbenih umjetnosti. Za uspje{nu organizaciju zasluge pripadaju Bosanskom narodnom pozori{tu iz Zenice. U projekat je bilo uklju~eno 38 teatara iz 18 bh. gradova, koji su publici ponudili 42 predstave i 21 prate}i sadr`aj.

NIJAZ OSMANOVI]
Povratni~ka pri~a Nijaza Osmanovi}a iz Sandi}a kod Bratunca dokaz je da ljudi mogu `ivjeti od svog rada i biti sretni. Danas njegova supruga Mevlida i on proizvode godi{nje tone jabuka, malina i jagoda, a nadaju se i pokretanju plasteni~ke proizvodnje.

Priznanje Mirku Pejanovi}u

VIJEST U OBJEKTIVU

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

VIJEST U

BROJU

miliona KM iznosili su bruto doma}i izdaci za istra`ivanje i razvoj u pro{loj godini u RS-u.

20,77

Udru`enje bosansko-turskog prijateljstva Bosfor uru~ilo je ju~er u Sarajevu povelju Zlatna ahdnama ratnom ~lanu Predsjedni{tva BiH Mirku Pejanovi}u. Predsjednik ovog udru`enja Rizvan Halilovi} rekao je da se ova povelja dodjeljuje u spomen na Ahdnamu koju je sultan Mehmed II dao fra An|elu Zvizdovi}u 1463. godine. “Sa zadovoljstvom isti~em da je prvi dobitnik ovog priznanja rahmetli Alija Izetbegovi}, a drugi je uva`eni profesor Mirko Pejanovi}“, istakao je Halilovi}.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

INTERVJU
Herceg-Bosna je bila odgovor na agresiju

5

fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru

treba guverner
Da bi se do{lo i do gra|anskog politi~kog artikuliranja me|u Hrvatima, mora se po{tivati njihova izborna politi~ka volja. Sve drugo je zabluda, produ`etak agonije
tivni narodi, nastradali automatski ~im su se na{li u drugom okru`enju. Pritom su stvarni manjinci, nacionalne manjine, dvostruko stradali jer o njima nitko ne vodi ra~una. Kod nas je napravljena neprijateljska slika je dnih o dru gi ma ko ja nam onemogu}uje da slobodno komuniciramo jedni s drugima. Do toga nije do{lo slu~ajno. To su napravile na{e politi~ke elite kojima se u datim podijeljenim svjetovima otvaraju beskrajne mogu}nosti manipulacije. U su{tini se kod nas radi o tome da kao pretpoliti~ko dru{tvo, strogo utemeljeno na dva totalitarizma – etnokratskom i neostaljinisti~kom, ne razumijemo ni{ta od svijeta politi~ke moderne i postmoderne u kojem se odvijaju transnacionalizacije i integracije. centri~ni SDP pretendirati da diferencira Hrvate na vjerodostojne i nevjerodostojne, niti to mo`e HDZ. Rije~ je o tome da jedni imaju politi~ki legitimitet me|u Hrvatima, a drugi nemaju. Da bi se do{lo i do gra|anskog po li ti~kog ar ti ku li ra nja me|u Hrvatima, mora se po{tivati njihova izborna politi~ka nom, ili drugim krajevima gdje `ive Hrvati. • Nedavno ste upravo za Oslobo|enje govorili o reformi Federacije BiH, no, i nakon tog razgovora predstavnici ameri~ke diplomacije u BiH su ponovno potencirali pri~u o reformi FBiH. Mislite li da je reforma FBiH put izlaska BiH iz kontinuirane politi~ke krize? - Kao slobodan ~ovjek i netko tko BiH smatra u cijelosti svojom zemljom, uklju~ivo i Banju Luku, vrlo mi je te{ko prihvatiti model reforme koji u potpunosti ostavlja po strani RS, implicitno kao ne{to izvan BiH. S tim se ne mirim. Realnost, pak, govori da }e doista do}i, uz ameri~ku i europsku medijaciju, do reforme Federacije i do popravljanja Izbornoga zakona koji bi sprije~io da drugi biraju Hrvatima njihove politi~ke predstavnike. To uvjetno prihva}am kao prvi u nizu slo`enih ustavnopravnih zahvata koje je nu`no uraditi i u FBiH i u RS-u kako bismo postali kompatibilni s onim {to nas sutra o~ekuje u EU. U tom smislu nisam protiv, ali mi se ne dopada da se razgovara smo o minimumu promjena koje bi iz postoje}ih politi~kih vizura kozmeti~ki popravile polo`aj Hrvata tako {to bi oni dobili jednu izbornu jedinicu, koja bi onda sve druge probleme ostavila po strani. Ostat }e i dalje problem institucionalne ravnopravnosti za sve manjince, odnosno, za one koji se budu na{li u ve}inski bo{nja~koj ili hrvatskoj izbornoj jedinici. Treba tragati za instrumentima institucionalne ravnopra vnos ti ko ji }e tra ga ti za REPUBLIKA na~inom za{tite politi~kog HrSRPSKA vata u Sarajevu, a isto tako i Kao slobodan ~ovjek politi~kog Bo{njaka u Mostaru. Ukoliko bi ta refori netko tko BiH smatra ma koja ide preko te dviu cijelosti svojom je okrupnjale izborne jezemljom, uklju~ivo i dinice omogu}ila za{titu Banju Luku, vrlo mi je od izbornih manipulacite{ko prihvatiti model ja, poput biranja glasovima drugih hrvatskoga ~lareforme koji u na Predsjedni{tva BiH, onda potpunosti ostavlja to pozdravljam. Ali ne pozpo strani RS dravljam ukoliko bi se manjinci osje}ali zakinutima.

Reforma Federacije
• Vi{e od godinu je pro{lo od posljednjih izbora. Politi~ki lideri se sla`u samo oko ~injenice da je u BiH na djelu sukob dva koncepta – gra|anskog i nacionalnog. Na koji je na~in mogu}e prevladati razlike u tim konceptima? - Ako }e bo{nja~ke politi~ke eli te se be pro gla si ti da su i gra|anske i nacionalne, a k tome `ele putem majorizacije politi~ki preglasavati Hrvate, onda je to jednostavno slijepa ulica. Potrebno je po{tovati druge tako {to }ete po{tovati i njihovu politi~ku volju. Ako Hrvati `ele da ih predstavljaju njihove etnokrate, onda oni na to moraju imati pravo. Uostalom, na posljednjim izborima su se tako i izjasnili. Do gra|anskog, diferenci ra nog po li ti~kog ele men ta me|u Hrvatima mora se do}i samo na na~in da se Hrvati za njega izbore. Ne mo`e bo{njako-

volja. Sve drugo je zabluda, produ`etak agonije. Moramo se vratiti uva`avanju konsocijacijskih mogu}nosti tako {to }e hrvatske politi~ke elite biti jedan od sudionika, a sami Hrvati se moraju potruditi da ih predstavljaju oni koji se nisu obrukali. U tom kontek stu vi dim mo gu}nost za ra|anje socijaldemokratskih, liberalnih artikulacija me|u Hrvatima u BiH, a ne tako {to }e netko iz Sarajeva „putem guvernera za ^e~eniju“ upravljati, primjerice, zapadnom Hercegovi-

• Ovih dana je obilje`ena 20-godi{njica osnivanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Kako, s vremenske distance, gledate na ulogu tog projekta? - Upravo dok vodimo ovaj razgovor, negdje se obilje`ava godi{njica Herceg-Bosne, a negdje zlo~ini koji su po~injeni u to vrijeme. Vjerojatno istina nije ni kod onih koji slave tu obljetnicu, ni kod onih koji je druga~ije tretiraju. Herceg- Bosna je u datom trenutku primarno bila odgovor na velikosrpsku agresiju i to se jednostavno mora priznati. Mene, pak, ~udi da ozbiljni ljudi u na{oj zemlji i u Hrvatskoj to zaboravljaju. Herceg-Bosna je imala i svoje mane. Stidim se logora u Dretelju i tu ne `elim imati nikakvih dilema. Stidim se nepravdi koje su nanijete na{im sugra|anima koji su poni`eni i istjerani iz svojih domova, po~injena su ubojstva i razne surovosti. No, ako gledamo neutralno, Herceg-Bosna je prvo putem Va{ingtonskog, a potom i Dejtonskog sporazuma u{la u Federaciju BiH, a potom i BiH. Herceg-Bosna je u FBiH i BiH unijela konstitutivnost Hrvata koja je danas potpuno derogirana ili dovedena u pitanje. Pri~a je vrlo kompleksna, znatno slo`enija od izjava kako je Herceg-Bosna bila savr{ena ili zlo~ina~ka tvorevina. Ni jedno, ni drugo nije to~no. Istina je da su politi~ki Hrvati u Herceg-Bosni imali osje}aj za{tite kojega danas nemaju. Slijedom toga bi trebalo razmisliti {to je to bilo eventualno dobro i korisno za samu BiH, ako su se Hrvati u HercegBosni osje}ali za{ti}enima i politi~ki artikuliranima. Pri tome se mora znati da je ovo na neki na~in bila i egocentri~na hercegova~ka tvorevina koja nije bila u stanju za{tititi Hrvate u drugim dijelovima BiH, napose Bosni. Ona ima svoja ograni~enja i doprinose u vidu postizanja mirovnih sporazuma. Od njenog umiranja profitirali su svi osim Hrvata u BiH. Tako|er, vjerojatno je utapanjem Herceg-Bosne profitirala i Hrvatska koja je time dobila svoju cjelovitost.

TAKORE]I... TRE]I
Sud BiH je u nastavku su|enja za zlo~ine u ^ajni~u prihvatio zahtjev optu`enog Miluna Kornja~e za promjenu branioca, te je razrije{io du`nosti advokata Slobodana Peri}a, a na tu du`nost imenovao Milana Romani}a. Kornja~a je rekao da je ovaj zahtjev uputio Sudu, jer nije bio zadovoljan advokatom Peri}em. Na po~etku su|enja Kornja~u je zastupala braniteljica Vesna Tupaji} - [kiljevi}, ali je nju zamijenio Peri}, jer je Kornja~a bio nezadovoljan na~inom na koji ga je branila.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Dva HDZ-a pred razgovore u Italiji

Huffman i Olsen sutra u Parlamentu FBiH
Komandant [taba NATO-a u Sarajevu, general Gary E. Huf fman, i njegov zamjenik te {ef savjetodavnog tima, pukovnik John Andreas Olsen, obratit }e se sutra u Sarajevu poslanicima Parlamenta FBiH i govoriti o prednostima pridru`ivanja na{e zemlje NATO-u. To }e biti obra}anje u kontekstu stalnog informiranja bh. javnosti o prednostima koje sobom nosi ~lanstvo u Savezu, re~eno je za Fenu iz federalnog Parlamenta. Huf fman i Olsen obratit }e se poslanicima Predstavni~kog doma odmah po otvaranju dvodnevne osme redovne sjednice aktuelnog saziva tog parlamentarnog nivoa, najavljeno je. Predvi|eno je i vrijeme za eventualna poslani~ka pitanja du`nosnicima NATO-ovog {taba te za njihove odgovore.

SDP i SDA u sukobu sa Ustavom BiH
Ove stranke moraju po{tivati ustavne odredbe, Izborni zakon, odluke Sredi{njeg izbornog povjerenstva i volju hrvatskoga naroda u BiH, veli ^avara
Dogovor o uspostavi Vije}a ministara BiH je mogu}e posti}i ako za to postoji politi~ka volja, kazali su du`nosnici dva HDZa uo~i predstoje}eg sastanka {est politi~kih lidera krajem novembra u Italiji. Marinko ^avara, dopredsjednik HDZ-a BiH, smatra kako je problem u SDP-u i SDA jer, rekao je, te stranke `ele u ime Hrvata birati politi~ke predstavnike u izvr{noj vlasti, posebice Vije}u ministara. sukobu SDP-a s Ustavom BiH. - Jasno je da je BiH dr`ava tri konstitutivna naroda. Me|utim, sada se ona `eli predstaviti kao ne{to druga~ija nego {to to stoji u Ustavu. SDP i SDA moraju po{tivati ustavne odredbe, Izborgovor o formiranju Vije}a ministara mogu}, ako postoji iskrena volja da se dogovor postigne. - Mogu}e je posti}i dogovor, no treba pokazati iskrenu `elju za njegovim postizanjem. Zapravo, treba shvatiti da je vrijeme za postizanje dogovora pro{lo i ne smiju se graditi politi~ki ciljevi i ambicije na nepostojanju vlasti u zemlji, kao i na nepostojanju politi~kog dogovora, smatra Vegar.

Iskrena volja
- SDP i SDA, pored toga, sebi za pravo uzimaju i da na razini Federacije postavljaju svoje Hrvate, Srbe i ostale iz svojih stranaka. To isto radi i ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} u veleposlanstvima. Jasno je da na takvim na~elima ne mo`e do}i do dogovora, jer je to suprotno Ustavu BiH i Izbornom zakonu BiH, izjavio je ^avara za Oslobo|enje. Isti~e kako je nemogu}nost postizanja dogovora o uspostavi Vije}a ministara u medijima predstavljena kao sukob dva koncepta, gra|anskog i nacionalnog, dok se, u su{tini, radi o

Lo{i uslovi za odr`ivi povratak
Nakon 16 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, prognanici se nisu vratili svojim ku}ama, a i onima koji su se vratili nisu stvoreni osnovni preduvjeti za dostojanstven `ivot, ka`u u Uniji za odr`ivi povratak i integracije u BiH. Ista`ivanja ove organizacije podsje}aju na negativne primjere povratka: Bosansku Krupu, gdje je 50 osoba ponovno napustilo svoje podru~je povratka (MZ Dubovik i MZ Prekounje), Kupres FBiH, gdje su tri porodice napustile mjesto povratka i `ive u RS-u (MZ Donji Malovan), Bratunac, gdje su 73 porodice napustile mjesto na kojem su se bile vratile (MZ Glogova, Hran~a i Krasan Polje). Isti je slu~aj i s drugim op}inama, navodi se u saop}enju. Na povratak jo{ ~eka 106.604 osobe u BiH, od ~ega u FBiH trenutno boravi 44.523 raseljene osobe, u RSu 61.835 i distriktu Br~ko 246 osoba, a oko 7.000 osoba se nalaze u kolektivnim centrima. Procjene su da oko 80.000 izbjeglica iz BiH, koji borave u inostranstvu, ~eka tako|er na povratak.

CILJEVI I AMBICIJE Ne smiju se graditi politi~ki ciljevi i ambicije na nepostojanju vlasti u zemlji, kao i na nepostojanju politi~kog dogovora, smatra Vegar

Marinko ^avara: Stanovnici BiH ispa{taju

Ni{ta od dominacije
Mi{ljenja je i kako se preko dogovora o Vije}u ministara ne smije dopustiti mijenjanje sada{njega Ustava BiH. - Ustav BiH koji je na snazi se jednostavno mora po{tivati. Ustav se mijenja u ustavno predvi|enoj proceduri. Ako se krene u razgovore s dobrom vjerom u dogovor, ako se po{tuje Ustav BiH i nema se pretenzija za dominacijom, onda je dogovor vrlo lako mogu}e posti}i, rekao je Vegar. ^avara je dodao kako je u na{oj zemlji vlast morala biti uspostavljenja jo{ pro{le godine, te kako svi stanovnici BiH ispa{taju zbog politike SDP-a.
J. GUDELJ Veso Vegar: Mogu} dogovor

ni zakon, odluke Sredi{njeg izbornog povjerenstva i volju hrvatskoga naroda u BiH. Bez takvog odnosa prema Ustavu, zakonima i hrvatskom narodu, BiH ne mo`e funkcionirati, rekao je ^avara. Glavni tajnik HDZ-a 1990 Veso Vegar, pak, smatra kako je do-

KRIZA U HERCEGBOSANSKOJ @UPANIJI

Nove vlasti ni na vidiku
Nema nikakvih razgovora, dogovora, ni sastanaka. Nemamo vi{e s kim razgovarati, ka`e Branko Ivkovi} iz HDZ-a BiH
Jo{ se ne nazire uspostava vlasti u Hercegbosanskoj `upaniji, sla`u se du`nosnici HSP-a BiH Josip Peri} i HDZ-a BiH Branko Ivkovi}. Peri} ka`e kako u HSP-u nemaju ni{ta protiv da dva HDZa budu dio koalicijske vlasti, dok Ivkovi} tvrdi kako je problem u Nediljku Rimcu, aktualnom premijeru koji `eli jo{ jedan mandat na ~elu `upanijske Vlade. 1990, pod uvjetom da to ne bude Rimac. Peri}, pak, ka`e kako nije siguran da }e HB@ dobiti vlast i do Nove godine, {to }e sprije~iti bilo kakav razvoj ove `upanije.

Sporan premijer
U Skup{tini HB@-a HDZBiH ima sedam zastupnika, a HDZ 1990 ~etiri, po tri zastupnika imaju HSP, NS Radom za Boljitak i SNSD, dva SDA i HSS, te jednoga DNS. Za izbor nove Vlade potrebno je 17 glasova skup{tinskih zastupnika. Uspostava vlasti u ovoj `upaniji je blokirana zbog nemogu}nosti postizanja dogovora izme|u dva HDZa o novom `upanijskom premijeru. Stranke platforme daju podr{ku aktualnom premijeru Nediljku Rimcu iz HDZ-a 1990, dok je HDZBiH spre man podr`ati bilo koga iz HDZ-a 1990, osim Rimca.
J. G.

BiH sekularna ili vjerska dr`ava
BiH sekularna ili vjerska dr`ava, naziv je okruglog stola koji }e sutra biti odr`an na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Uvodni~ari }e biti Ivo Kom{i}, Dino Abazovi}, Emir Suljagi}, Nerzuk ]urak, Hilmo Neimarlija, Esad Zgodi}, Adnan Silajd`i}, Anto ^osi}, Fikret Kar~i}, Ugo Vlaisavljevi}, Mile Babi}, Dubravko Lovrenovi}, Luka Marke{i} i Salih Fo~o, saop}eno je s Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Na ovom skupu }e neki od vode}ih bh. intelektualaca u dru{tvenim i humanisti~kim naukama, dr`avni djelatnici i teolozi razmotriti politi~ke i socijalne konsekvence djelovanja razli~itih tendencija u bh. dru{tvu.

Pat-pozicija
- Nas 11 zastupnika u Klubu Hrvata u Skup{tini HB@-a smo dali potporu Nediljku Rimcu, dok bi Bo{njaci i Srbi o~ito voljeli da su jo{ neki drugi u vlasti. Mi u HSP-u nemamo ni{ta protiv ni da dva HDZ-a sudjeluju. No, da su oni i{ta mogli napraviti zajedno, onda nas ne bi ni zvali, kazao je Peri}. I Ivkovi} je potvrdio kako nema nikakvih razgovora o uspostavi vlasti u ovoj `upaniji. Ka`e kako HDZBiH vi{e nema pravo-

Livno: Niko ne odstupa od zahtjeva

ga sugovornika. - Nema nikakvih razgovora, dogovora, ni sastanaka. Nemamo vi{e s kim razgovarati. Sada se nitko iz HDZ-a 1990 ne javlja. ^eka se da sredi{njice stranaka povuku poteze. O~ito je kako je HB@ u pat-poziciji. HDZ

1990, odnosno Rimac, ne odstupa od zahtjeva da dobije jo{ jedan mandat na ~elu `upanije, a mi to ne prihva}amo, rekao je Ivkovi}. Ponovio je kako za HDZBiH ni je spor no da pre mi jer sku du`nost dobije netko iz HDZ-a

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

PREMIJER NIK[I] O ZAHTJEVU SAVEZA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA

O~uvati penzije
Federalni premijer najavljuje da se Vlada FBiH, ukoliko bude imala osnova za pove}anje penzija, ne}e dvoumiti da to i uradi
Pisani zahtjevi penzionera iz FBiH, kojima se tra`i hitno pove}anje penzija za bar pet odsto, te pro{irenje liste korisnika subvencija za elektri~nu energiju, stigli su na adrese Zijada Krnji}a, direktora Federalnog zavoda PIO/MIO, resornog federalnog ministra Vjekoslava ^ambera i federalnog premijera Nermina Nik{i}a. mogu}nost pove}anja penzija, ka`e Krnji}.

Protest radnika travni~kog Borca
Radnici starog pogona konfekcije Borac, njih oko 1.000, okupili su se ju~er ispred zgrade Op}inskog suda u Travniku da bi podr`ali predsjednika Sindikata ovog preduze}a Samira Zahirovi}a, kojeg uprava preduze}a krivi za organizovanje {trajka radnika, javio je izvje{ta~ Srne. Radnici tvrde da su pro{le sedmice samoinicijativno ugasili ma{ine zbog haoti~nog stanja u preduze}u. Oni navode da su posljednju platu primili u avgustu, da nemaju grijanje i da je pro{le sedmice zbog hladno}e od sr~anog udara umro jedan radnik. Radnici poru~uju da }e istrajati u namjerama da im budu ispla}ene plate i da }e ~ekati kraj ro~i{ta koje je bilo u toku.

Nezaposlenima gore
Kad je u pitanju pro{irenje liste korisnika subvencija, penzioneri tra`e da ona obuhvati i one sa primanjima do 414 KM. - Vlada FBiH je svjesna te{kog polo`aja u kojem se nalaze penzioneri i upravo je zato i kreirala socijalni program kako bi one penzionere koji primaju najni`u penziju {to vi{e po{tedjela poskupljenja elektri~ne energije. Zahtjev za pro{irenje obima subvencije za elektri~nu energiju mora biti razmotren u saradnji sa Elektroprivredom BiH i uskla|en sa njenim mogu}nostima. Pri tome se mora voditi ra~una da postoje i druge kategorije stanovnika koji su, poput nezaposlenih, mo`da i u te`oj materijalnoj situaciji od penzionera, pa bi mo`da njih trebalo staviti kao prioritet pri pro{irenju liste za subvencije, smatra premijer Nik{i}. Federalni ministar rada i socijalne politike kazao je za Oslobo|enje da se o zahtjevu penzionera treba o~itovati kompletna Vlada FBiH, te da je za te zahtjeve veoma bitno mi{ljenje Ministarstva finansija. On je rekao da kad je u pitanju vra}anje duga Federalnom zavodu PIO/MIO, treba uraditi ponovne analize.
M. \. R.

Bez populizma
- Uko li ko bu de mo ima li osnova da pove}amo penzije, ne}emo se dvoumiti da to uradimo ni u jednom trenutku. Ipak, takva odluka ne mo`e se donijeti bez preciznih analiza, jer prioritet mora biti o~uvanje dostignutog nivoa penzija koji ne smijemo ugroziti dono{enjem nekih ishitrenih i populisti~kih odluka, rekao je premi jer Ni k{i} ju~er za Oslobo|enje. Zijad Krnji} ka`e da su penzije u FBiH male, a da su tro{kovi `ivota rasli br`e od tih primanja. - Sla`em se, dakle, da su penzije realno manje nego prethodnih godina, te da bi ih trebalo i pove}ati. Iz ovog ugla ne mogu tvrditi kad }e to biti i u kojem procentu, ali }emo raditi na tome da se {to prije mogu}e na|e neki na~in za njihovo pove}anje, rekao je on. Finansijski plan Federalnog

Nermin Nik{i}

Vjekoslav ^amber

REALNO Penzije su realno manje nego prethodnih godina i trebalo bi ih pove}ati. Iz ovog ugla ne mogu tvrditi kad }e to biti i u kojem procentu, ka`e Zijad Krnji}
zavoda za 2012. godinu ve} je usvojen i Krnji} ka`e da je napravljen na temelju sada{njeg nivoa penzija, dodav{i da se to mo`e mijenjati. On je uputio Vladi FBiH i prijedlog dinamike otplate duga od 187 miliona KM kojim predla`e da se taj novac Federalnom zavodu vra}a u ratama kroz tri godine. Vlada FBiH jo{ nije raspravljala po ovom prijedlogu. - Ove godine je kretanje naplate doprinosa bio u blagom pove}anju i nemamo razloga sumnjati da se nivo te naplate odr`i i u idu}oj godini. Ne o~ekujemo bitno pove}anje broja korisnika i svako djelimi~no izmirenje duga od Vlade FBiH stvorilo bi

Oskrnavljena Atik-d`amija
Za sada nepoznati vandali polupali su prozorsko staklo na Atik-d`amiji u Janji kod Bijeljine. Ovaj vjerski objekt se ju~er oko 4.30 sati na{ao na meti izgrednika, potvrdili su u bijeljinskoj policiji, koja je izvr{ila uvi|aj i vodi istragu o po~iniocima. Prema rije~ima glavnog imama Med`lisa Islamske zajednice Janja Omera Cami}a, trojica mladi}a koja su se automobilom kretala iz pravca Zvornika, zaustavila su se kod d`amije i presko~ila ogradu te nogama ra zbila d`amijski prozor. Kako im ni to nije bilo dovoljno, urinirali su po d`amijskom dvori{tu, a iza sebe su u dvori{tu d`amije ostavili i pivske boce. “Zahvaljuju}i spretnoj reakciji jednog od na{ih d`ematlija koji je zabilje`io registarske oznake automobila u kojem su se nala zili ovi mladi}i, uspjelo se do}i do traga na rasvjetljavanju identiteta po~inilaca ovog gnusnog djela“, izjavio je Cami}.

Ma{inovo|e RS-a najavljuju

Sutra protesti u Banjoj Luci
Otkazi su nezakoniti, jer prvo treba provesti disciplinski postupak, ka`u u Sindikatu ma{inovo|a
Ma{inovo|e @eljeznica RS-a sutra }e do}i u Banju Luku kako bi na mirnim protestima upozorili na situaciju u kojoj se nalaze. Predstavnik Sindikata ma{inovo|a @RS-a Simo Cvjetkovi} za Oslobo|enje je kazao da njegove kolege o~ekuju da ih primi predsjednik RS-a Milorad Dodik kako bi ga „iz prve ruke upoznali o stanju u @RS-u i nemogu}nosti da s upravom @RS-a postignu dogovor kako bi se vratili na posao“. „Ne pristajemo da sami snosimo odgovornost za {tetu nastalu zbog obustave `eljezni~kog saobra}aja, jer, osim nas, za ovakvo stanje je kriva i uprava. Uz odluku o povla~enju suspenzija, uprava je od nas zahtijevala da potpi{emo izjavu da smo odgovorni za {tetu koju su @RS pretrpjele, {to je potpuno neprihvatljivo. Otkazi koji bi se od danas tre ba li di je li ti ma {i no vo|ama su nezakoniti, jer prvo

Skuplje starcima i djeci
Gradsko vije}e Mostara jednoglasno je donijelo odluke o pove}anju cijena smje{taja u Centru za stare i iznemogle osobe Mostar te za Dje~iji dom Mostar. Cijene usluga za smje{taj u Centru za stare i iznemogle osobe pove}ane su za oko deset posto, tako da nova cijena mjese~nog smje{taja za pokretnog korisnika u vi{ekrevetnoj sobi iznosi 630 maraka, a u jednokrevetnoj 720 maraka. Cijena smje{taja za nepokretnog korisnika u vi{ekrevetnoj sobi iznosi 770 maraka. Prema odluci GV-a, cijena smje{taja pove}ana je i u Dje~ijem domu Mostar, i to za 50 maraka po jednom {ti}eniku. Za razliku od prija{njih 570 maraka, nova je cijena smje{taja za jednog {ti}enika 620 maraka mjese~no.

@eljezni~ari tra`e sastanak s Dodikom

treba provesti disciplinski postupak protiv svakog radnika“, istakao je Cvjetkovi}. S druge strane, uprava @RS-a najavila je dolazak 100 ma{inovo|a iz Srbije, koji bi bili dovoljni za normalizaciju teretnog

saobra}aja. Predsjednik Vlade RS-a Aleksandar D`ombi} osnovao je pro{le sedmice posebnu radnu grupu koja je trebala da utvrdi stanje u @RS-u na bazi raz go vo ra s pred sta vni ci ma uprave ma{inovo|a, te ostalih

pet sindikata koji djeluju u ovom javnom preduze}u. Komisija jo{ nije iza{la u javnost, pa se o~ekuje da }e se o svemu vi{e znati u ~etvrtak, za kada je zakazana tematska sjednica Vlade RS-a o stanju u @RS-u. G. KATANA

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

INTERRESORNA RADNA GRUPA O SANKCIJAMA ZA SUKOB INTERESA

Smjena umjesto
Bra}a \elilba{i} na slobodi
Bra}a [aban i Elvir \elilba{i}, koju su pripadnici SIPA uhapsili u petak zbog sumnje da su po~inili ratne zlo~ine na podru~ju Travnika, pu{tena su na slobodu, potvr|eno je ju~er u Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik te institucije Boris Grube{i} nam je rekao da su \elilba{i}i saslu{ani, te da je nakon toga ocijenjeno da nema osnova da za njih bude zatra`en pritvor. Kako nezvani~no saznajemo, bra}a \elilba{i} su priznala krivnju za krivi~no djelo koje im se stavlja na teret i u toku su pregovori sa Tu`ila{tvom BiH o sklapanju sporazuma o priznanju krivice. J. F.

nepodobnosti?
Ukoliko se uspije prona}i adekvatna zamjenska sankcija za sada{nju nepodobnost kandidiranja, koju zbog sukoba interesa izri~e Centralna izborna komisija BiH, Interresorna radna grupa ve} u prvom krugu, do sredine narednog mjeseca, rije{it }e ovo pitanje kroz izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH, koje }e dostaviti u parlamentarnu proceduru. Ovo je ju~er za Oslobo|enje potvrdio Halid Genjac, predsjedavaju}i Interresorne radne grupe za izmjene i dopune Izbornog, te Zakona o sukobu interesa i finansiranju politi~kih partija BiH. - Treba temeljito razraditi taj zakonski ~lan i utvrditi koja bi to zamjenska kazna mogla biti adekvatna ako se utvrdi sukob interesa, a da ne naru{ava demokratske principe bira~kog prava. Za utvr|eni sukob interesa mogla bi se uvesti sankcija kojom bi se zbog tog ~ina gubio mandat ili uslijedila smjena, ocijenio je Genjac.

Odredbu zakona kojom je propisana nepodobnost kandidovanja za sukob interesa, Ustavni sud BiH proglasio sukladnom ~lanku II/2 Ustava BiH
Ustavni sud BiH: Odbacio apelaciju da je zakon u suprotnosti sa Ustavom BiH

Produ`en pritvor Muderizovi}u i Avdovi}u
Sud BiH, na prijedlog Tu`ila{tva, produ`io je za mjesec pritvor Besimu Muderizovi}u i Ramizu Avdovi}u, koji su osumnji~eni za ratni zlo~in protiv srpskih civila po~injen 1992. godine u Sarajevu. Prema odluci Suda BiH, Muderizovi} i Avdovi}, koji su uhap{eni 20. oktobra na podru~ju Sarajeva, mogu u pritvoru ostati do 18. de cem bra, pre no si Bal kan ska is tra`iva~ka mre`a. Tu`ila{ tvo BiH za tra`ilo je pro du`enje pritvora osumnji~enima zbog opasnosti da bi, borave}i na slobodi, mogli uticati na svjedoke i druge osumnji~ene, te da bi mogao biti naru{en javni red i mir. Oni su osumnji~eni da su u prostorijama biv{e kasarne “Viktor Bubanj“ i u Centralnom zatvoru u Sarajevu po~inili ratni zlo~in protiv srpskih civila.

Milionski prekr{aji
I primjeri poslanika u ranijem sazivu Predstavni~kog doma PSBiH, kojima je oduzet mandat zbog sukoba interesa, jasno ukazuju da bez nepodobnosti kandidovanja, samo nov~ana kazna njima ne bi predstavljala problem. Biv{i zastupnik DNS-a Had`i Jovan Mitrovi} je do{ao u sukob interesa jer je, osim te, pozicije obavljao i du`nost ~elnika Skup{tine i NO privatne firme Investgradnja Zvornik, koja je sklopila poslove sa dr`avnim institucijama vrijedne 1.177.014 KM, ~ime je prema{en zakonski maksimum (do 5.000 KM godi{nje). Zbog sukoba interesa ka`njen je i biv{i zastupnik SDS-a Savo Eri}, koji je istovremeno, osim te, obavljao i poziciju ~lana Skup{tine Akcionarskog dru{tva Zvornikputevi Zvornik, koje je u 2008. i 2009. sklapalo ugovore s institucijama koje se finansiraju iz bud`eta u iznosu ve}em od 5.000 KM godi{nje. ja prestanka mandata mora dopuniti onom nepodobnosti obavlja nja javne fun kci je to kom odre|enog razdoblja, upozorio je u svom dopisu raniju Interresornu radnu grupu Edouard d Aoust u ulozi {efa Odjela za pravne poslove OHR-a. Iako su poslanici u Predstavni~kom domu PSBiH u vi{e navrata kroz izmjene Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH poku{ali ukloniti sankciju nepodobnosti kandidovanja, pravdaju}i to diskriminacijom koja naru{ava bira~ka prava, te da je suprotna Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, postoji i odluka Ustavnog suda BiH kojom se to negira.

Upozorenje OHR-a
Me|utim, iz Ureda visokog predstavnika (OHR) jo{ prilikom pro{lih izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH iz 2009. su upozorili da „samo sankcija prestanka mandata javnog zvani~nika, kako se to i tada predvi|alo, mo`e imati negativne posljedice utoliko {to }e takva sankcija biti bla`a ako stupi na snagu na kraju umjesto na po~etku obna{anja funkcije“. - Zbog tog razloga i radi ujedna~avanja kazni za sli~na kr{enja zakona, predla`emo da se u odre|enim slu~ajevima sankci-

Nema kr{enja prava
U predmetu broj U 14/09 Ustavni sud BiH je odbio kao neutemeljen zahtjev @eljka Kom{i}a, predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH u vrijeme po-

dno{enja zahtjeva, za ocjenu ustavnosti ~lanka 16. stavak 1. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH, te ga proglasio sukladnim ~lanku II/2. Ustava BiH u vezi sa ~lankom 3. Protokola broj 1 Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda i ~lankom IX/1. Ustava BiH. A, Zakon o sukobu interesa u organima vlasti FBiH (istovjetna rje{enja i na nivou BiH) u ~lanku 16, koji se odnosi na sankcije, u stavku 1 jasno propisuje da „ako se utvrdi da neki izabrani du`nosnik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik kr{i odredbe ~l. 5, 6, 8. i 9. ovog zakona, on se smatra nepodobnim da se kandiduje za bilo koju funkciju izabranog du`nosnika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika u periodu od ~etiri godine nakon po~injenog prekr{aja“. Pored toga, izabrani du`nosnik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik mo`e biti nov~ano ka`njen u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM.
A. TERZI]

U Areni 500 mali{ana
Povodom Me|unarodnog dana djeteta, ~elni ljudi Zenice, na~elnik Husejin Smajlovi} i predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Neboj{a Nikoli}, uprili~ili su prijem za ~lanove nevladinih i spor tskih organizacija koje okupljaju djecu i omladinu. Razgovaralo se o radu sa djecom i uslovima u kojima djeca izrastaju. Pred stavni ca Crve nog kri`a Ar ma Oru~ pozvala je NVO na jo{ ve}u me|usobnu saradnju, a predstavnik Dru{ tva pe da go ga fi zi~ke kul tu re ZDK-a Ermin Zuki} je ka zao da se u zeni~koj Areni 25. novembra odr`avaju prve pred{kolske spor tske igre na kojima }e u~estvovati oko 500 djece uzrasta pet i {est godina, te uputio poziv svim organizacijama koje okupljaju djecu da se pridru`e.
Mi. D.

Zbog dugova prema EBU

BHRT pod sankcijama
blagih sankcija, tako da BHRT ne mo`e sudjelovati u odre|enim projektima. Eventualno izbacivanje BHRT-a iz Evropske radiodifuzneunijezna~ilo bi da BHRTostaje izvan najzna~ajnijih televizijskih poslova u Evropi i svijetu, poput Eurosonga. No, Lejla Babovi} ka`e da nijedna~lanica EBUnikadanijebilaisklju~ena zbog dugova i vjeruje da se to ne}e desiti ni BHRT-u. - Mi i dalje najnormalnije funkcioniramo kao ~lanice EBU. Primamosvakogdanaservise, {aljemo ih bez problema. Kao i prema svakoj

U prvih {est mjeseci prihodi BHRT-a manji za 20 posto
Krajem novembra u Genevi bi trebalo da bude odr`an sastanak generalnih direktora BHRT-a sa predstavnicima finansijskog odjela i generalnim direktorom Evropske radiodifuzne unije (EBU), kako bi se razrije{ilo pitanje dugovanja koje BHRT ima prema EBU. [efica Odjela za me|unarodne odnose BHRT-a Lejla Babovi} ju~er je za Oslobo|enje potvrdila da je prije nekoliko dana EBU poslaoopomenuzbogdugovakoji se vuku iz 2002. i 2004, ali nije mogla precizirati o kolikom iznosu se ta~noradi. Dugovi su ve} doveli do

~lanici koja ima odre|ena dugovanja, prije nekoliko godina je na Generalnoj skup{tini EBU usvojen plan sankcioniranja onih du`nika. I BHRT je do{ao u prvu fazu, u kojoj smo opomenuti. Sada nam slijedi jedna faza u kojoj bismo mogli ostati bez nekih usluga EBU, ali

se ne govori o isklju~enju, kazala je Babovi}, naglasiv{i da }e predstavnici BHRT-a tra`iti reprogramiranje duga na sastanku u Genevi, s obzirom na to da su prihodi ove ku}e u prvih {est mjeseci manji za 20 posto u odnosu na isti period pro{le godine. Dl. O.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

GUSLE SU NA RATNOJ GRBAVICI SPA[AVALE @IVOTE

Haris se nije vratio
Odvezav{i 22-godi{njeg Muderizovi}a, nakon ~ega je mladi} prona|en ubijen, Batko je ponovo do{ao
Ju~era{nje su|enje Veselinu Vlahovi}u Batku u dr`avnom Sudu izvuklo je na povr{inu jo{ jedan ratni zlo~in u~injen u ljeto 1992, ~ija je `rtva Haris Muderizovi}. „Imao je oko 22 godine, bio je krupan momak, koji je `ivio u prizemlju susjedne zgrade s ocem Jusufom i ma}ehom Darom. Prezivala se djevoja~ki Kova~evi}, pa smo se {alili da smo u rodu“, ispri~ao je ]emal Kova~evi} (63).

Provokativan grafit u centru Mostara
U centru Mostara osvanuo je grafit “Mevlide, ho}e tre}i entitet“, javlja dopisnik Srne. Grafit je ispisan crnim sprejom na zgradi Gradske banje u isto~nom dijelu grada, na trgu Musala. Osim ovog, ispisan je i grafit “Evo vam HZHB’’ uz koji je nacrtan mu{ki spolni organ. U Mostaru izvjesno vrijeme traje svojevrsni rat grafitima. Na meti vandala koji ispisuju grafite uvredljivog i fa{isti~kog sadr`aja ~esto su i spomenici, kako iz Drugog svjetskog, tako i iz posljednjeg rata.

Interni razgovor
Prema tom svjedoku, kobnog dana Haris je u parku igrao stoni tenis s jednim kom{ijom: “Pojavio se bijeli fi}o iz kojeg je iza{ao Vlahovi}. Pitao je Harisa kako se zove i, rekao mu je da po|e sa njim na interni razgovor“, ispri~ao je svjedok, tvrde}i da je sve posmatrao s ogromnog prozora iz stana: “Dobro se ~ulo odatle, to je blizu“, kazao je ]emal, dodav{i da je Vlahovi} nosio automatsku pu{ku i pi{tolj, a na opasa~u je imao vi{e bombi. „Bio je sam, a njegov dolazak je najavilo sviranje gusli s kasete. ^im bi se za~ule gusle, svi bi odmah bje`ali, i djeca i odrasli. Da nije bilo tih gusli, mo`da bi jo{ bilo `rtava“, kazao je ]emal, navode}i da je on s Vlahovi}em imao dva bliska susreta, a vi|ao ga je ~esto. „Ukoliko je Vlahovi} odvezao Harisa, uto je iza{ao Harisov otac, koji je poslije anga`ovao dvojicu kom{ija da se raspitaju {ta je s njegovim sinom. Iza{la je i Dara, po~ela sva{ta govoriti, psovati ~etnike. Ona je to, kao Dara, mogla,

Grbavica: Svjedo~enje o strahotama

a i `ensko je bila“, rekao je ]amil, tvrde}i da se optu`eni vratio za 15 minuta: “Samo je pro{ao kolima, a Haris se vi{e nije nikad vratio“, kazao je svjedok, koji je sa Grbavice iza{ao 14. septembra 1993, a prije toga je bio u radnom vodu.

Zelene beretke
„Mo`emo li se slo`iti da Vi ne znate ko je bio na ~elu radnog voda“, pitao ga je Vlahovi}ev advokat Rade Goli}. “Bio je @eljko Gil mar Gi ga“, re kao je ]emal. „Mo`emo li se slo`iti da je i Srba bilo u radnom vodu, i Vi ste naveli neke“, pitao je jo{ advokat, a svjedok je rekao da Srba nije bilo, a osobe koje je pomenuo su samo kom{ijski pritekli u pomo}. „Mo`emo li se slo`iti da su Kasarnu „Mar{al Tito“, nakon {to je napu{tena, zauzele Zelene bere-

UBIJENO DIJETE Jusufovo i dijete koje je, prema svjedocima, Dara voljela ogromnom ljubavlju, prona|eno je likvidirano
tke, TO“, nastavio je Goli}, a svjedok ga je podsjetio na to da je on, koji je u kasarni JNA bio kuhar, sedam dana ranije oti{ao na Grbavicu, ne vra}aju}i se vi{e. No, ]emalova supruga Vedija ju~e je rekla da je, tragi~nog dana po Harisa Muderizovi}a, sama stajala pored ve} pomenutog prozora i vidjela samo ono {to je mogla, od saksija s cvije}em i od lipa... Prije vriska ~ula je gusle i zvuk zaustavljanja

kola. Vedija je prvo rekla da je njen mu` tada bio izvan stana, a kada ju je sudinica Mira Smajlovi} pitala da li je o ovome razgovarala sa suprugom, rekla je da nije. “Pa, `ivite li skupa“, pitala je dalje sutkinja, a svjedokinja je rekla da nije bilo prilike. Na kraju je ustvrdila da se ne sje}a gdje je bio mu`, poslije ~ega ju je sutkinja Smajlovi} pitala da li ju je to od ne~eg strah, a Vedija, koja se nije mogla sjetiti ni da je dala izjavu Kantonalnom sudu, a koja je s Grbavice istjerana 18. februara 1995, rekla je da nije: “Gore sam pre`ivjela... Ma, ja sam tada potr~ala da vidim gdje je moje dijete...“ Jusufovo i dijete koje je, prema svjedocima, Dara voljela ogromnom ljubavlju, prona|eno je likvidirano u Petrova~kom potoku.
E. KAMENICA

Karad`i}evi posteri u Banjoj Luci
Srpski narodni pokret Izbor je na{ u pojedinim dijelovima Banje Luke polijepio je plakate na kojima veli~a ha{kog optu`enika Radovana Karad`i}a. Na plakatima pi{e: “Recimo svi zajedno: predsjedni~e, sretna ti krsna slava“, kao i lik arhangela Mihaila i kroki Radovana Karad`i}a. Ina~e, Srbski narodni pokret Izbor je na{ je nevladina organizacija poznata po tome {to se zala`e za izdvajanje RS-a iz BiH, za koju ka`u da je nametnuta dr`ava. Osim podr{ke Karad`i}u, izja{njavali su se i protiv priklju~enja BiH NATO-u i prikupljali potpise za referendum o otcjepljenju RS-a iz BiH.

Danas pred Sudom Bosne i Hercegovine

Presuda za zlo~ine nad Hrvatima
Gasal, Dautovi} i Kukavica terete se za ratne zlo~ine u Bugojnu
Veliki broj zatvorenika u logoru mu~ili su stra`ari i drugi pripadnici Armije BiH, pi{e u optu`nici. U njoj se navodi i to da su zatvorenike stra`ari i optu`eni izvodili iz logora, te ih odvodili u prostorije BH banke u Bugojnu, gdje su mu~eni. Trinaest osoba, koje su odvedene iz lo go ra na sa slu {a va nje i mu~enje u prostorije BH banke, nikad se nije vratilo. Sud Bosne i Hercegovine danas }e izre}i presudu Nisvetu Gasalu, Senadu Dautovi}u i Musajbu Kukavici, optu`enim da su po~inili ratne zlo~ine protiv civilnog stanovni{tva, ranjenika i bolesnika i ratne zlo~ine protiv ratnih zarobljenika.

Odbijen pritvor Goranu Lu~i}u
Sud BiH je donio rje{enje u predmetu Mitar La`eti} i drugi, kojim se kao neosnovan odbija prijedlog Tu`ila{tva BiH za odre|ivanje pritvora Goranu Lu~i}u, osumnji~enom za krivi~no djelo zlo~ini protiv ~ovje~nosti. U obra zlo`enju Suda, izme|u ostalog, navodi se da nije mogao na}i postojanje osnovane sumnje da je Lu~i} u periodu koji mu je stavljen na teret (od aprila 1992. do kraja 1992. godine) bio komandant Teritorijalne odbrane (TO), a samim tim i ~lan kriznog {taba i ratnog predsjedni{tva op}ine Gacko. Tu`ila{tvo za tako ne{to nije prilo`ilo nikakav subjektivni i objektivni dokaz, ni jedan od saslu{anih svjedoka tako ne{to ne spominje, nisu prilo`ene odluke o obrazovanju ratnog predsjedni{tva, odnosno kriznog {taba.

Logor na Stadionu
U optu`nici Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine navodi se da su Gasal, u svojstvu upravnika logora Stadion NK Iskra u Bugojnu, i Kukavica, u svojstvu komandira obezbje|enja logora, od augusta 1993. do 19. marta 1994. postupali protivno pravilima me|unarodnog humanitarnog prava.

Prema navodima optu`nice, Gasal i Kukavica su u tom periodu bili odgovorni za funkcioniranje logora Stadion NK Iskra i bili neposredno nadre|eni svim stra`arima i odgovorni za njihov rad. Optu`nica navodi da je u logoru bilo zatvoreno vi{e od tri stotine mu{karaca hrvatske nacionalnosti, koji su dr`ani u neuslovnim prostorijama u kojima su higijenski uslovi bili katastrofalni i u kojima zatvorenici nisu imali dovoljno hrane, vode i medicinske pomo}i. Zatvorenici su odvo|eni na prve linije fronta Armije BiH prema Vojsci RS-a i Hrvatskom vije}u obrane, gdje su, izme|u ostalog, kori{teni i kao `ivi {tit.

Prinudni rad
Kukavica je, prema navodima optu`nice, ~esto bio prisutan prilikom odabira, a ponekad i sam birao koji }e zatvorenici i}i na fizi~ke radove u Bugojno ili na prve linije fron-

ta Armije BiH prema VRS-u i HVO-u. Nakon prinudnih radova u Pruscu, {est osoba hrvatske nacionalnosti je, navodno, odvedeno u prostorije BH banke, gdje su mu~eni. Jedna osoba je podlegla od posljedica mu~enja, a ~etiri su odvedene u nepoznatom pravcu i od tada im se gubi svaki trag. Dautovi}a Tu`ila{tvo BiH tereti da je, kao na~elnik Sta ni ce ja vne bez bje dnosti Bugojno, u~estvovao u progonu, u planiranju, pomaganju i pripremanju, zatim, zarobljavanju i protivpravnom odvo|enju civila hrvatske nacionalnosti u logore.
J. F.

10

KOMENTARI

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Kiseljak, Kiseljak, Mehmedalija i Mak
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

P

Postoji danas u Bosni niz gradova ~ija se glavna ulica zove - Bosanska. Ima neke dubinske nesigurnosti u samo postojanje dr`ave u kojoj `ivi{ kad ima{ potrebu da po njoj naziva{ ulice i uli~ice u gradovima koji pripadaju toj dr`avi

isao sam nedavno (4. oktobra ove godine) na ovom istom mjestu o ~injenici da je jednoj ulici u Doboju poslije blizu dvadeset godina vra}eno ime koje je nosila prije rata - ]uprijska (Tekst se zvao “U Doboju ]uprija“). U~inilo mi se da je takav potez zna~ajan jer je “ve}ina ratnih promjena naziva ulica u skoro svim bosanskohercegova~kim gradovima bila neka vrsta simboli~kog zapi{avanja teritorije. U na~inu na koji starosjedioci bosanskih i izbjeglice koji ljeti posje}uju zavi~aj zovu ulice njihovim starim (predratnim) imenima ima i inercije i nekog polusvjesnog prkosa. Puno je {tamparske boje potro{eno i puno se `u~i izlilo na temu promjene imena gradovima, kao Fo~e u Srbi nje i to me sli~no, a mnogo manje kad je rije~ o promjenama imena ulica. A opet, kad je o simbolici rije~, imena ulica nisu manje va`na.“ Pri~a o imenima ulica u gradovima i gradi}ima u unutra{njosti nije, naravno, li{ena simbolike ni u slu~ajevima kad na dnevnom redu nije vra}anje prijeratnih naziva. Pro{log ~etvrtka, desetog novembra, u Oslobo|enju je objavljen ~lanak Jelene Milanovi} o zgodama i nezgodama sa 24. redovne sjednice Op}inskog vije}a Kiseljak vezanim za problematiku imena ulica. Naime, vije}nici Stranke demokratske akcije napustili su sjednicu jer su vije}nici iz HDZ-a BiH odbili prijedlog da se ulica koja nosi

I

ime @rtava Domovinskog rata (“jedna manja ulica u centru Kiseljaka“) preimenuje u Bosansku ulicu. Ned`ad Kadri}, revoltirani predsjednik kluba SDA u Op}inskom vije}u kiseljak, ustvrdio je da su mu hadezeovci rekli da je “bosansko i bo{nja~ko isto“, a njemu nije jasno za{to bi bio problem da se neka kiselja~ka ulica zove Bosanska, kad u Kiseljaku ve} postoje ulice kakve su Hercegova~ka ili Dalmatinska. Kadri} tako|er isti~e da SDA nije bila pretjerano zahtjevna te da je me|u vi{e od pedeset na zi va uli ca o ko ji ma je odlu~iva no po nu di la sa mo ~etiri prijedloga, od kojih su usvojena dva. Ka`e, dakle, Kadri}: “Samo su prihvatili da se u nazivu Ulice Maka Dizdara doda ime Mehmedalija, te da se Ulica fra Grge Marti}a preimenuje u Ulicu Ned`ada Ibri{imovi}a“. ma u citiranom malom tekstu s dna osme stranice Oslobo|enja nekoliko momenata itekako zahvalnih za analizu. Recimo, to sa (nesu|enom) Bosanskom ulicom u Kiseljaku. Meni se, zapravo, ~ini da je prili~no besmisleno da se nekoj kiselja~koj ulici da ime Bosanska, ali ne iz razloga koji su ponudili hadezeovci iz Op}inskog vije}a Kiseljak. Glupavo je da se neka ulica u Kiseljaku zove Bosanska, jer su sve ulice u Kiseljaku - bosanske, samim tim {to se Kiseljak nalazi u Bosni. Hercegova~ka ulica je okej, upravo zato {to se Kiseljak ne nalazi u Hercegovini, kao dijelu dr`ave Bosne i Her-

D

cegovine. Podjednako glupavo bi, naime, bilo da u Mostaru postoji ulica koja bi se zvala Hercegova~ka. almatinska ulica postoji ne samo u Kiseljaku nego i u Sarajevu, no prili~no bi blesavo bilo da Dalmatinska ulica postoji u Splitu (ne tvrdim da ne postoji; ne znam, zapravo, da li postoji, ali ako postoji - to je blesavo). Ipak, budimo po{teni, ideja sa Bosanskom ulicom u Kiseljaku nije neki lokalni hir kiselja~kih esdeaovaca. Ima tome valjda i petnaestak godina da je SDA odlu~ila da u gradovima u kojima je dr`ala vlast “ukine“ Titovu ulicu koja se po pravilu nalazi(la) u najstro`ijem centru i naj~e{}e je tzv. glavna ulica. U nekoliko gradova, ta ulica je nazvana Bosanskom. Takva koincidencija te{ko da je mogla biti neplanirana. Neki (zlobnici?) su onomad tvrdili da se time stvara tek “tranzitno“ ime, a da je navedenim ulicama namijenjeno ime Alije Izetbegovi}a koje }e im formalno biti dato poslije smrti “prvog predsjednika“. Iz ovog ili onog razloga, to se nije desilo, pa sada u Bosni postoji niz gradova ~ija se glavna ulica zove - Bosanska. Ima neke dubinske nesigurnosti u samo postojanje dr`ave u kojoj `ivi{ kad ima{ potrebu da po njoj naziva{ ulice i uli~ice u gradovima koji pripadaju toj dr`avi. Na neki drugi, ali ne potpuno druk~iji na~in, indikativan je i ovaj prihva}eni prijedlog da se ve} postoje}a kiselja~ka

N

ulica Maka Dizdara “apdejtira“ u ulicu Mehmedalije Maka Dizdara. Ba{ u Kiseljaku, jednoj od srednjobosanskih op{tina sa manje-vi{e podjednakim brojem Bo{njaka i Hrvata u strukturi stanovni{tva, potrebno je, naime, i na tablama sa imenima ulica naglasiti i podebljati i ama ba{ svakog kao budilnikom upozoriti na svima ionako poznatu ~injenicu da je “pravo“ ime (ono iz rodnog lista i li~nih dokumenata) pjesnika Maka Dizdara bilo Mehmedalija (Ne zaboravimo, u Sarajevu - barem jo{ uvijek! - nikom ne pada na pamet da ulicu u kojoj se nalazi Likovna akademija proglasi Obalom Mehmedalije Maka Dizdara). aime, Mak Dizdar se onomad znao “izjasni ti“ (i) hrvat skim knji`evnikom te je povremeno objavljivan i u edicijama i antologijama hrvatske knji`evnosti, pa valjda u kiselja~koj SDA misle da ga “mehmedalijaiziranjem“ stoprocentno vra}aju samo sebi. Ne haju}i ni sekunde za knji`evnost, za pjesnikovu individualnost, za pravo da pjesnik sam odlu~i kako }e se u knji`evnosti zvati (a upravo je knji`evnost razlog zbog kojeg se po Maku Dizdaru ulice i nazivaju), u SDA Kiseljaka su ga “kolektivizirali“ (uz odobravanje lokalnog HDZa) u tu`nom poku{aju smirivanja te vje~ne dubinske nesigurnosti, iste one o kojoj je tako lijepo pisao Me{a Selimovi} kojeg isti ti nesigurnici vi{e vole zvati - Mehmed.

U OBJEKTIVU Proradio Popocatepetl
Vulkan Popocatepetl ponovo je proradio i po~eo da izbacuje pepeo i paru na visinu od tri kilometra u zrak, u blizini meksi~ke prijestolnice, saop}ile su lokalne vlasti, prenosi Fena. “Sela u blizini vu l ka na su mir na, u`arena lava ne isti~e iz kratera“ rekao je lokal, ni funkcioner za civilnu za{titu Jesus Morales. Meksi~ka vojska je iz predostro`nosti raspo re|ena u po lu pre~niku od 12 kilometara oko vulkana. Popocatepetl je drugi vrh u Meksiku sa 5.500 metara i najve}i je vulkan u dr`avi.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

KOMENTARI

11

PISMOl ^ITATELJAl

O jeziku je rije~
nosti. Sve to zajedno javlja se u onom kristalnom ~istom i zvu~nom jeziku i ritmu kojim se na{ narod tako proslavio me|u narodima“. Ove Beli}eve rije~i treba uokviriti, objesiti na zidove dvorana u kojima se dr`e predavanja o bosanskom jeziku, onom izvornom, nepatvorenom jeziku kakvog je do`ivio A. Beli}. Tako bi se studenti i u~enici nadahnjivali ponosom na svoju materinsku rije~ i ~uvali to blago po kojem se raspoznajemo. O tome koliko zna~i jezik, njegova uloga u `ivotu naroda, svjedo~e rije~i Karla ^apeka koji izjavi: „Jezik je ono {to ^eha ~ini ^ehom, po svemu ostalom on je Nijemac“. Sli~nu misao davne 1891. god. u listu Bo{njak, od 29. jula, ne tako pjesni~ki i slikovito, izre~e neimenovani autor: „Mi se ponosimo time da je upravo na{ jezik iz na{e otad`bine uzet za osnovu knji`evnog {e, pomije{a{e je sa leksikom stranom na{em narodu. Tako na{ jezik izgubi imunitet, i to voljom nas samih – ne Srba i Hrvata. Jako sam se obradovao kada se jedne godine pojavio jedan priru~nik pod naslovom „Moj bosanski jezik“, za ~etiri razreda osnovne {kole, koncipiran na savremenim metodi~kim principima. Njegova pojava do{la je u pravo vrijeme, a ovdje, u Sarajevu, do~ekana je op}om {utnjom, {to je za autore prava uvreda, na{a sramota. Odbacili smo kao primitivci i neznalice tu riznicu na{eg jezi~nog blaga i umjesto pohvale autorima, mi ~itav taj trud bacismo pod noge. Pisci ovog priru~nika su: prof. D`evad Jahi} i prof. dr. Hazema Ni{tovi}. Ovo je jedan dokaz kako mi Bo{njaci muslimani obezvrijedismo svoju jezi~ku ba{tinu i bez imalo predomi{ljanja odrekosmo se te leksike, pa sada samo ~ujemo: „Obezbijediti, ubijediti, prevazi}i, di~nost iskaza. Izlaskom ova dva rje~nika ozakonjena je leksika koja je bila potpuno nepoznata Bo{njacima i koja ih je dovela u nezavidan, bolje re}i, nemogu} polo`aj. I to sve je ura|eno pod bosanskim imenom. Jo{ ne{to za~u|uju}e {to se nije smjelo dogoditi prilikom izrade oba rje~nika. Zar nije bilo nu`no pribaviti mi{ljenje {ire javnosti i konsultovati se sa federalnim Ministarstvom obrazovanja, federalnim Ministarstvom kulture, BZK-om Preporod i Vije}em kongresa bo{nja~kih intelektualaca, Fakultetom islamskih nauka, Dru{tvom pisaca BiH, Akademijom nauka i umjetnosti, sa svim katedrama za jezik pedago{kih akademija, katedri za jezik i knji`evnost filozofskih fakulteta. Sje}am se kako su dva prijedloga pravopisa u Hrvatskoj izazvali veliku buru i veoma `u~ne rasprave, jer jezik je vrhunsko nacionalno dobro, bilo i ostat }e u svakom narodu, pa i kod nas Bo{njaka. Ne mogu pojedinci i grupe imati monopol kad treba odlu~ivati o jeziku. Da je to osjetljivo pitanje, podsje}a me jedan doga|aj iz nedavne pro{losti Francuske, koji je po ne~emu sli~an na{oj situaciji i koji govori koliko se jezik i fanati~no brani i ljubomorno ~uva svoj integritet sa svim zna~ajkama. Kad je bilo predlo`eno ukidanje glasova koji se pi{u, a ne izgovaraju na kraju rije~i – taj prijedlog je francuska Akademija nauka i umjetnosti odmah jednoglasno osudila i ocijenila kao nacionalnu uvredu. Mi bez rije~i sahranismo misao o svojoj materinskoj rije~i, nismo joj osigurali neovisan ostanak u rje~niku koji bi odisao stolje}ima bosanskim i bo{nja~kim miruhom i napajao du{u njihovih korisnika. Veliku opasnost za bosanski izvorni jezik predstavlja njegovo smje{tanje u {iri rje~ni~ki okvir jer tamo gubi svoj sjaj i blijedi, a jezik je pokreta~ki mehanizam svake aktivnosti. Dok sam ovo pisao, navirala su mi sje}anja na profesora Atifa Had`ikadi}a, prvog doktora lingvisti~kih nauka u BiH, koji davne 1938. godine u listu Novi behar, broj 17-19, od 1. aprila, zapisa u ~lanku: Kvarenje na{eg narodnog jezika BiH odlikova se od davnina jezikom koji se pravom mogao nazvati ~istim zlatom. Taj se govor proslavio svojim osobinama koje ~uvaju njegovu ljepotu i njegov duh, njegovu izvornost i svje`inu kako se to ogleda u narodnim umotvorinama u pro{losti i sada{njosti, kao i u knji`evnom jeziku dobrih bosanskih pisaca koji u svojim djelima pi{u ~istim narodnim jezikom. Ova ljepota i izvornost bosanskog jezika, kao i jezi~ki osje}aj za izraz i rije~, davno su zapa`eni i cijenjeni. Zagubi se ta ljepota, ishlapi miris, okrepljuju}a svje`ina pjesme, kao {to je pjesma „Ima’l jada k‘o kad ak{am pada“„Imal’ jada k’o kad ak{am pada Kad mahale fenjere zapale A sa |ula jeca glas bulbula Kad def bije u prve jacije, Kad tanahni dr{}u {adrvani, A iz tame {ap}u usne same, Gon|e moje, dal’ jo{ misli{ na me“ Bilo bi veoma zanimljivo ~uti i mi{ljenje potpisnika Povelje o bosanskom jeziku, objavljene 21. 9. 2002. godine. A sad, cijenjeni ~itatelji, o~ekujem odgovor na pitanje postavljeno u podnaslovu ovog teksta.
Prof. dr. Muhamed HUKOVI]

Kako u dva objavljena rje~nika bosanskog jezika prepoznati svoju materinsku rije~, izvorni autohtoni bosanski jezik?

[

ta se zbiva s bosanskim jezikom u svakodnevnom `ivotu, jezikom kojeg su ljubomorno ~uvali na{i preci stolje}ima, koji nisu ~uli niti znali izgovoriti te{ku rije~ - standardizaciju, ali su instiktivno reagirali na svaki poku{aj njegovog kvarenja. Nisu ni slutili da bi se moglo desiti ono najgore, nestanak tog utemeljenog jezi~nog organizma starog stolje}ima. Rije~ je o njegovom utapanju, ulijevanju u jezi~nu masu, te{ko prepoznatljivu. A ~uvan je ne samo od Bo{njaka – muslimana nego i od znanstvenika, jezi~nih stru~njaka, druga dva naroda. A jezik je najzna~ajnije obilje`je identiteta, i pojedinca i naroda, pa ga treba ~uvati kao zjenicu u oku. A jesmo li mi Bo{njaci u tome istrajali i uspjeli? Nismo ni mogli, a nismo ni pokazali neko posebno zanimanje za njegovu sudbinu. Kada sam kazao da nismo mogli, mislio sam na vrijeme XX stolje}a, u kojem se periodu on nije uop}e priznavao kao autohton jezik, i vr{ena je njegova diskriminacija od dr`avnih vlasti. A da nismo ni za ovih 20 godina pokazali veliki interes, potpuno je vidljivo, pa su na{i jezikoslovci do{li na ideju da ga zanije~u kao vlastiti oformljeni jezi~ni organizam, najstariji na ovim prostorima, sa vlastitim vokabularom, jezi~nom tradicijom i knji`evnosti pisanoj na tom jeziku. A kako su obi~ni gra|ani – Bo{njaci do`ivljavali svoj jezik, svoj izvorni govor, najbolje svjedo~enje je izrekao krajem XIX stolje}a jedan osvije{}eni student koji moli svoju djevojku A{idu da ne prihvata tu|e rije~i i izraze, pa poru~uje: „Nemoj A{ida, du{e ti, vi{e zboriti onako kako ne ~uje{ kako tvoja majka zbori, vidi kako mi nakazno govori{, ne stidi se svog roda, niti svoje sudbine. Meni je sve na{e milo i sveto. U pona{anju i `ivotu budi kao tvoja majka“ Kao da je ovo student predvi. dio jo{ 1885. godine, da mo`e do}i vrijeme kada }emo se natjecati u primanju tu|ih modela, stranih obrazaca i rije~i, a napu{tati i stidjeti se, kako ovaj student navodi, svoga roda i svoje sudbine. Pa se rasplinu taj na{ izvorni autenti~ni jezik bosanski u dva iza{la Rje~nika bosanskog jezika – jedan ~iji je izdava~ Institut za jezik, Sarajevo 2007. god i Rje~nika prof. D`evada Jahi}a, 2010. god. Te{ko su prepoznatljive te nepatvorene izvorne bosanske rije~i, te{ko i odr`ive, ako su uop}e odr`ive u poplavi rije~i koje su potpuno strane u izvornom bosanskom jeziku, a koje dobi{e legitimitet potiskuju}i izvornu bosansku leksiku. A ta izvorna bosanska leksika odu{evila je poznata imena vrhunskih znanstvenika, knji`evnika, pjesnika, jezikoslovaca, i to prete`no nebo{nja~ke narodnosti. Oni su taj jezik posmatrali kao poseban organizam i na njemu izraslom knji`evnom stvarala{tvu, {to se sve totalno zanemarilo pri izradi ovih navedenih rje~nika. Evo, kako je za~u|uju}e krasno to izrekao dr. Aleksandar Beli}, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, davne 1941. godine, rekav{i: „Potomci na{ih patarena, odgajanih u ~ove~nom i polusketskom `ivotu, sa~uvali su do danas i preneli kroz okr{aje svih vremena du{u svoju ne`nu i ose}ajnu, naklonjenu isto~nja~kom zakonu i setnoj ~eznutljivoj rezignaciji prigrliv{i islam, oni su te svoje osobine jo{ poja~ali, dovode}i ih kad-tad do retke otme-

OPASNOST Veliku opasnost za bosanski izvorni jezik predstavlja njegovo smje{tanje u {iri rje~ni~ki okvir, jer tamo gubi svoj sjaj i blijedi, a jezik je pokreta~ki mehanizam svake aktivnosti

jezika na{ih kom{ija Srba i Hrvata“. Da ne zaboravim pjesnikinju Isidoru Sekuli} koja, do~ekuju}i bosanske pisce, 1941. god. kaza: „Bosanski jezik i knji`evnost - to je jedna livada koja se gu{i od rasta, cve}a i mirisa. Livada ostaje blizu, zemlju krasi i preliva, u zemlju otresa seme“. Ovo „otresa seme“ posebno podvla~im. To je najbolja potvrda o bosanskoj izvornosti bosanskog jezika. Iznikao na ogromnoj livadi koju je zagu{io rastinjem, cvije}em i okupao mirisom. Plodovi na livadi se prelijevaju i svoje sjeme istresaju na bosansku zemlju. Za vrijeme i jedne i druge Jugoslavije, bosanski jezik nije uop}e bio priznat, izvrgnut diskriminaciji, nametanju leksike potpuno nepoznate njegovim korisnicima. Na{i bo{nja~ki jezi~ki kadrovi umjesto da se brinu o njegovom ~i{}enju od stranih natruha koje dugotrajnim nametanjima sve polahko potiskuju izvorne rije~i, oni su na sramotu na{u izabrali najgore rje{enje, tu maternju na{u rije~ uvrijedi-

prevashodno, uslovi, prenebregnuti, uop{te, prevaspitati, nazo~iti, udruge i jo{ mnogo toga“ Ne ~uvamo fonemu „h“ glas . , bez kojega nema bosanskog jezika. [ta smo mogli u~initi da umanjimo {tetne posljedice diskriminacije jezika stolje}ima ~uva nog od na {ih pre da ka? Zadr`ali smo ga u sje}anju koje podobro blijedi kod mlade generacije. To sje}anje na svoju materinsku rije~ moramo o~uvati pod svaku cijenu, u protivnom, bit }emo jedini narod kojemu su potrgani mnogi entitetski korijeni. Nesre}a je jo{ ve}a {to su ugro`ene i tradicijske vrijednosti, kulturno naslije|e, narodne pjesme, obi~ajnosti. Ne bismo smjeli zaboraviti poruku koju nam ostavi Omer Humo: „Brez {ubhe je babin jezik najla{nji, svatko njime vama vikom besidi“ Danas nema vi{e nikoga ko bi nam besidio, kada je ljepota jezika dolazila do izra`aja kad se jezikom besidilo, a ne saop}avalo, govorilo, jer bisidu su krasile zvu~nost, toplina, neposrednost i melo-

12

OGLASI

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Odr`an II kongres farmaceuta
Bosne i Hercegovine sa me|unarodnim u~e{}em
Generalni sponzor doma}i proizvo|a~ lijekova Hemofarm d.o.o.
U organizaciji Farmaceutskog dru{tva Republike Srpske, Me|ukantonalne farmaceutske komore i Farmaceutskog dru{tva Federacije Bosne i Hercegovine, II kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa me|unarodnim u~e{}em odr`an je u Banjoj Luci od 17.11. do 20.11.2011. godine. Partneri u organizaciji su Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, farmaceutski fakulteti iz Sarajeva i Tuzle, te Medicinski fakultet Banja Luka - Odsjek za farmaciju. Tokom tri dana odr`avanja kongresu je prisustvovalo oko 1.000 u~esnika iz BiH, zemalja u okru`enju, kao i drugih evropskih zemalja. Pozdravnom rije~ju skup su sve~ano otvorili ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi}, entitetski ministri zdravlja Rusmir Mesihovi} i Ranko [krbi}, te direktorica Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine Nata{a Grubi{a. Istakli su va`nost primjene Zakona o lijekovima i novog Pravilnika o regulisanju maksimalne cijene lijekova u Bosni i Hercegovini. Ispred organizatora kongresa skup je pozdravila i sve~ano otvorila prim. mr. ph. Rada Amid`i}, predsjednica Farmaceutskog dru{tva Republike Srpske. "Tema kongresa su Generi~ki lijekovi u farmaciji, a rad se odvijao kroz osam sekcija. Prijavljeno je oko 200 radova, ~ije prezentacije su se odvijale u vidu plenarnih predavanja, usmenih izlaganja i poster prezentacija. Imali smo veliku ~ast da su nam se na poziv za u~e{}e odazvali predava~i iz inostranstva (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Njema~ka, Velika Britanija, Turska…), sa kojima smo imali priliku da podijelimo iskustva o aktuelnim temama

iz podru~ja farmacije. Moja o~ekivanja su u potpunosti ispunjena. Posje}enost je bila izuzetno dobra, sa tehni~kog aspekta sve je funkcionisalo besprijekorno, a na{i gosti i u~esnici skupa su imali priliku da iz velike ponude stru~nih i nau~nih radova izaberu da slu{aju ono {to }e im koristiti u svakodnevnom radu. Kao {to je to uobi~ajeno, organizovane su i zabavne ve~eri, tako da je cjelokupni utisak da }e se ovaj kongres pamtiti dugo zbog dobre organizacije, kvalitetnih stru~nih, ali i zabavnih sadr`aja", izjavila je prim. mr. ph. Rada Amid`i}. Generalni sponzor kongresa bila je

doma}a farmaceutska kompanija Hemofarm. "Poku{avamo na sve na~ine da pomognemo i budemo podr{ka cjelokupnom zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine i svakom segmentu dru{tvenog `ivota, a sve u cilju o~uvanja zdravlja svakog gra|ana, jer je zdravlje osnov za normalan, kvalitetniji `ivot", izjavio je direktor Hemofarma Aleksandar Veselinovi}. U okviru kongresa kompanija Hemofarm predstavila se svojom antibiotskom paletom lijekova i proizvodima za terapiju simptoma prehlade i gripe, sa naro~itim akcentom na brend Grippostad C. "S obzirom na to da od 2006. godine poslujemo pod okriljem njema~ke farmaceutske kompanije STADA, jedne od najve}ih svjetskih generi~kih farmaceutskih proizvo|a~a, nastojimo da na{im sugra|anima obezbijedimo dostupnost njihovih kvalitetnih lijekova. Odlu~ili smo se da jedan od tih lijekova bude i Grippostad C. Iskreno se nadam da }e ovaj proizvod pomo}i na{im sugra|anima da otklone simptome gripe i prehlade, da }e se vrlo brzo uvjeriti u kvalitet proizvoda Grippostad i otkriti za{to je to vode}i lijek za terapiju ovakvih stanja u Njema~koj", izjavio je dr. Sa{a Uro{evi}, marketing-menad`er iz Hemofarma. "Na ovom kongresu organizovali smo predavanje za farmaceute sa temom O~ekivanje pacijenta od savremene apoteke u saradnji sa renomiranom konsultantskom ku}om Adizes, koja im je predstavila va`nost kvaliteta usluge ka pacijentu. Ideja nam je bila da unapre|enjem znanja iz oblasti marketinga, koje nisu u sastavu redovnih studija farmacije, na{im partnerima u farmaceutskom sektoru pomognemo da budu uspje{niji u vremenima koja dolaze", naveo je dr. Uro{evi}. M. O.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OGLASI

13

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 077005 09 Ip Sarajevo, 15. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Merdita Tufo, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja “SARAJEVSKA PIVARA“ d.d. Sarajevo, protiv izvr{enika SUR “ARKA-BE” Sarajevo, vl. Pilica Bedrija, Ul. radni~ka broj 19-C, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

DD za putni~ki saobra}aj "SANA" Klju~ Ul. branilaca BiH br. 168, Klju~ Broj: 94/2011 Datum: 18. 11. 2011. godine Na temelju ~l. 241 st. 2 i ~l. 242 st. 1 Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. novine FBiH", br. 23/99-481, 45/2000-1502 i 1503, 02/02-35 i 36, 6/02-209, 29/03-1370, 68/05-5852, 91/07-9125, 84/08-1 i 88/08-253 ispravka), Nadzorni odbor DD za putni~ki saobra}aj "SANA" Klju~ na dan, 18. 11. 2011. godine, saziva

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno 9. 4. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave - vlastite mjenice, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 213,28 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev 13. 2. 2009. godine pa do isplate, uz tro{kove izvr{nog postupka, te tro{kove protesta mjenice u iznosu od 8,00 KM. Obavezuje se izvr{enik da namiri potra`ivanje tra`iocu izvr{enja zajedno sa ozna~enim tro{kovima u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja. Ukoliko izvr{enik u ostavljenom roku ne namiri potra`ivanje, niti ulo`i prigovor, odre|uje se izvr{enje popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika i namirenja tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom, uplatom na ra~un tra`ioca izvr{enja broj ra~una 154001-110000-5578 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku SUR “ARKA BE” Sarajevo, vl. Pilica Bedrija, Ul. radni~ka broj 19-C, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Merdita Tufo POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

SKUP[TINU
DD za putni~ki saobra}aj "SANA" Klju~ Skup{tina dru{tva saziva se za UTORAK, 13. 12. 2011. god, s po~etkom u 15 sati a koja }e se odr`ati u slu`benim prostorijama dru{tva u Klju~u, Ul. branilaca BiH br. 168. Za rad Skup{tine predlo`en je slijede}i dnevni red: I - Izbor radnih tijela za rad skup{tine a. predsjedavaju}eg Skup{tine b. zapisni~ara Skup{tine c. dva ovjeriva~a zapisnika II - Dono{enje odluke o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva III - Dono{enje odluke o izmjeni Statuta dru{tva Skup{tinom, do izbora predsjedavaju}eg, predsjedava prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara, s najve}im brojem dionica sa pravom glasa. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju i odr`avanju Skup{tine. Skup{tini dru{tva mogu prisustvovati svi zainteresirani dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji moraju imati pisano ovla{tenje za zastupanje dioni~ara - pravnog lica, a koji su se prijavili putem pisane prijave Odboru za glasanje prije po~etka rada Skup{tine u roku za prijavu, koji po~inje odmah nakon objave obavje{tenja o sazivanju Skup{tine i zavr{ava tri dana prije dana odr`avanja Skup{tine. Podnosiocu uredne prijave ovla{tena osoba }e izdati potvrdu o prijavi za u~e{}e na Skup{tini, koja je obavezna isprava za utvr|ivanje ovla{tenog prisustva i zastupljenosti dioni~ara na Skup{tini, te je dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an potvrdu, uz predo~enje isprave za identifikaciju, predati ovla{tenoj osobi u prostorijama odre|enim za odr`avanje Skup{tine najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja na zakazanoj skup{tini vr{it }e Odbor za glasanje u sastavu: - Predsjednik Salihovi} Eso i - ^lanovi Omanovi} Nedim i Omerovi} Zehra Na zakazanoj skup{tini predla`e se za zapisni~ara Burzi} Nisveta i za ovjeriva~e zapisnika Avdi} Gane i Huski} Sajma. Svi materijali predvi|eni dnevnim redom za odr`avanje Skup{tine i prijedlozi odluka }e biti dostupni na uvid svakom dioni~aru/punomo}niku svakog radnog dana od 11 do 14 sati u sjedi{tu dru{tva u Klju~u. U Klju~u, 12. 9. 2011. god. Predsjedavaju}i NO Filipovi} Muhamed

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 138642 10 P Sarajevo, 24. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vu~ijak Sanja, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja SUAD LALI] iz Sarajeva, Ulica Akifa [eremeta br. 14, zastupanog po advokatu Jajagi} Muzaferu iz Ilid`e, protiv tu`enih SARAJEVOSTAN d.d. Sarajevo, Ulica kolodvorska br. 12, ^ENGI] KENAN iz Sarajeva, Trg me|unarodnog prijateljstva broj 18, KOLAR AHMICA iz Ilid`e, Ulica Put Famosa br. 30 i RASTODER SAFET iz Sarajeva, Ulica Omera Stupca br. 19, radi utvr|enja i uknji`be vlasni{tva, VSP32.060,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog 19. 10. 2011. godine, a koje je provedeno u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i punomo}nika I-tu`enog a u odsutnosti uredno obavije{tenih II, III i IV-tu`enih, donio 24. 10. 2011. godine slijede}u

PR E SU D U
I Utvr|uje se da je tu`ilac Lali} Suad, sin Ibrahima iz Sarajeva, Ul. Akifa [eremeta broj 14, JMB 1504966930030, na osnovu kupoprodajnog ugovora broj Ov. - 2086/97 od 28. 4. 1997. godine stekao pravo vlasni{tva sa dijelom 1/1 na poslovnom prostoru koji se nalazi u Sarajevu, Centar, Ul. bra}e Begi}a broj 5 prizemlje, povr{ine 32,30 m2, koji se sastoji od jedne prostorije sa mokrim ~vorom, {to su tu`eni od jedan do ~etiri du`ni trpjeti i priznati da se tu`ilac na osnovu ove presude uknji`i kao vlasnik sa 1/1 kod Op}inskog suda Sarajevo - Zemlji{noknji`ni ured - Odsjek KPU. II Nala`e se Op}inskom sudu Sarajevo - Zemlji{noknji`ni ured - Odsjek KPU da provede ovu presudu. SUDIJA Vu~ijak Sanja POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pisanog otpravka iste. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i za stranke.

14

CRNA HRONIKA
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u nedjelju na magistralnom putu M5 u Travniku te{ko je povrije|en pje{ak Sulejman V. (1936) iz Travnika. Njega je, prema saop}enju MUP-a SBK-a, seat kordobom udario sugra|anin E. [. Sulejman V. je prevezen u Kantonalnu bolnicu Travnik, gdje su mu konstatovane te`e povrede, te je zadr`an na lije~enju, a policija je izvr{ila uvi|aj na mjestu nesre}e.

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Seatom udario starca

Kra|a iz Strelja~kog kluba i {kole

Za sada nepoznate osobe tokom proteklog vikenda su provalile u prostorije Strelja~kog kluba Visoko i srednje {kole u viso~koj Ulici branilaca. Tom pri li kom iz Stre lja~kog kluba otu|ena su dva pi{tolja, zra~na pu{ka, je dna tre ner ka i odre|ena koli~ina novca, dok je iz prostorija {kole odnesena manja koli~ina novca i mobilni telefon, saop}eno je iz MUP-a ZDK-a.

SANSKI MOST ^etiri osobe povrije|ene u ugostiteljskom objektu San

No`em napao biv{u

djevojku i tri gosta
Tarik Hod`i} no`em-bokserom u napadu ljubomore napao Nerminu Reki}, a potom i Ahmeta Heldi}a, Elvisa Hamuli}a i Hasana Ald`i}a, koji su je poku{ali odbraniti
Tarik Hod`i} (29) iz Sanskog Mosta preksino} je te{ko ozlijedio ~etiri osobe u ugostiteljskom objektu San u Sanskom Mostu. U napadu je koristio no` sa bokserom, a te`e povrede je nanio Nermini Reki} (31), sa kojom je, navodno, ranije bio u ljubavnoj vezi, te Ahmetu Heldi}u (36), Elvisu Hamuli}u (30) i Hasanu Ald`i}u (48). Naime, sve je po~elo kada je Hod`i} do{ao oko 19 sati u lokal San, gdje je zatekao Reki}evu. U napadu ljubomore udario ju je no`em-bokserom. - Prisutni u lokalu ustali su u odbranu djevojke, kao {to bi to u~inio svaki savjesni gra|anin, a onda je osumnji~enipo~eoodreda da ih napada, kazao nam je Ale [iljdedi}, portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona.
Heldi} zbrinut u Klini~kom centru Banja Luka

Prije tri godine u Sanskom Mostu, tako|er zbog djevojke, desio se incident u kojem su u~estvovali Teufik Grgi}, Admir Mulali} i Tarik Hod`i}. Grgi} je bio te`e ozlije|en, a Mulali} je pro {ao sa la k{im ozljedama. Hod`i}, koji im je nanio ozljede d`epnom ~akijom, tvrdio je tada da se branio.

Branio se?

Heldi} je nakon ovog napada hitno preba~en u Klini~ki centar Banja Luka, a ju~er je, kako saznajemo, bio u stabilnom stanju, dok je Reki}evoj, Hamuli}u i Ald`i}u pomo} ukazana u bolnici u Sanskom Mostu. Pola sata nakon napada, odnosno deset minuta nakon dojave, policija je uhapsila Hod`i}a, koji se sumnji~i za poku{aj ubistva. Kako nam je kazala kantonalna tu`iteljica Vildana Dedi} iz Sanskog Mosta, osumnji~eni je proveo no} u policijskom pritvoru i ju~er je saslu{an. - I}i }emo sa prijedlogom odre|ivanja pritvora, a sumnji~i se za poku{aj ubistva najmanje tri osobe, kazala nam je tu`iteljica Dedi}.
F. BENDER

Sarajevo

Istraga eksplozije u banjalu~kom naselju Borik

Zapaljen golf Denisa Konde Za sada nepoznata osoba u
nedjelju, sat iza pono}i, zapalila je golf A1 vlasni{tvo Denisa Konde iz Sarajeva, koji je bio parkiran u Ulici Andreja Andrejevi}a u Aerodromskom Naselju. Po`ar su ugasili sarajevski vatrogasci, a uvi|aj su obavili policijski slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo i sudski vje{tak za protupo`arnu za{titu. Denis Kondo je, podsjetimo, javnosti poznat kao vi{estruki povratnik u ~injenju saobra}ajnih prekr{aja, kojem je Op}inski sud Sarajevo u novembru 2009. trajno oduzeo golf A-3 (220-J603), vlasni{tvo njegove majke. Policajci su 205 puta zaustavili i kazniliDenisaKonduzbogvo`nje bez polo`enog voza~kog ispita i nepo{tivanja saobra}ajne signalizacije. Osim maj~inog golfa, oduzeti su opel astra, vlasni{tvo Nedeljka @ari}a, koji je punomo} za vozilo dao Kondinom prijatelju Adnanu Peljti, a potom i opel (212-J-327), vlasni{tvo Kondinog kom{ije Ismira Hod`i}a. D. P.

Osumnji~eni
na poligrafskom testiranju
Da li je naprava bila namijenjena biznismenu Dujakovi}u ili njegovom sinu Sa{i, zaposlenom u MUP-u, iz policije nisu `eljeli odgovoriti
Inspektori krim-policije CJB-a Banja Luka, u okviru istrage podmetanja naprave koja je eksplodirala u subotu nave~er pod pasatom u banjalu~kom naselju Borik, ju~er su priveli na saslu{anje vi{e osoba. Domazet je pojasnio da se tokom saslu{anja u policiji koristi i poligraf kako bi se usmjerila istraga prema izvr{iocima i nalogodavcima, ali je izbjegao da odgovori na pitanje na koga je bila usmjerena eksplozija: Borislava Boru Dujakovi}a, vlasnika nekoliko pekara i kafi}a Spens u Banjoj Luci, ili njegovog sina zaposlenog u policiji. Tek je istakao da postoje indicije u kojem pravcu bi trebalo da se kre}e istraga, te dodao da se intenzivno traga za izvr{iocima. U eksploziji koja je odjeknula u banjalu~koj Ulici Novice Cerovi}a kod broja 35 o{te}eno je vi{e vozila. Naprava je bila postavljena pod pasat, ~iji je prednji dio uni{ten, dok povrije|enih, podsje}amo, nije bilo. Uni{teni pasat nedugo prije eksplozije ko-

ristio je 32-godi{nji policajac Sa{a Dujakovi} koji, navodno, radi na obezbje|enju predsjednika RS-a Milorada Dodika. Dujakovi} je svojevremeno radio kao pratilac pokojnog predsjednika RS-a Milana Jeli}a, a ne da vno je bio svje dok na su|enju Mirku Stoji}u, {efu kabineta pokojnog Milana Jeli}a, koji je nepravosna`no osu|en na pet godina zatvora jer je kao generalni sekretar predsjednika RS-a iskoristio svoj slu`beni polo`aj i omogu}io privatnoj firmi iz Beograda sticanje koristi od 2,5 miliona maraka.

Dvije detonacije
U blizini mjesta gdje je odjeknula eksplozija stanuje Milorad Bara{in, suspendovani glavni tu`ilac BiH, no, ovaj doga|aj, prema tvrdnjama iz policije, nema veze sa njim. Podsjetimo, ovo je druga eksplozija u RS-u u dva dana. U petak nave~er je aktiviran plasti~ni eksploziv ispred pekare Lipa 2, u vlasni{tvu bra}e Be}ira i Fadila ]enaja u bijeljinskoj Ulici Srpske vojske. Da li se ove dvije eksplozije mogu povezati, zna}e se po okon~anju istrage. D. P.

Izvr{ioci i nalogodavci
@eljko Domazet, zamjenik na~elnika CJB-a Banja Luka, istakao je da se ispituju ne samo osobe koje se mogu dovesti u vezu sa podmetanjem bombe pod vozilo koje je koristio njihov kolega iz Jediniceza obezbje|enje li~nosti MUP-a RS-a Sa{a Dujakovi} ve} i oni koji bi mogli znati ne{to o tome.

DODIKOV PRATILAC? Pasat koristio policajac Sa{a Dujakovi} koji, navodno, radi na obezbje|enju Milorada Dodika i koji je svjedok na su|enju Mirku Stoji}u, {efu kabineta pokojnog Milana Jeli}a

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

CRNA HRONIKA
MUP-u ZHK-a tokom vikenda su prijavljena dva razbojni{tva. U subotu nave~er maskirani razbojnik je od radnice apoteke “Mirjana“ u [irokom Brijegu, uz prijetnju no`em, oteo odre|enu svotu novca. Iste no}i u automatklubu MDI u Grudama tako|er je izvr{eno razbojni{tvo. Maskirani napada~ je, uz prijetnju pi{toljem, od radnica kluba oteo odre|enu svotu novca.

15

Oplja~kani apoteka i klub MDI

Pokradena ambulanta u Lipnici

Za sada nepoznate osobe ukrale su printer, elektri~nu grijalicu i neutvr|enu koli~inu novca iz ambulante Doma zdravlja Tuzla i gradske apoteke, koja je smje{tena u prostorijama ambulante u tuzlanskom naselju Lipnica. Prema saop}enju MUPa, u ambulantu je provaljeno tokom vikenda, a policija je izvr{ila uvi|aj i radi na dokumentovanju ovog slu~aja te pronalasku po~inilaca.

hran Esati, 50-godi{njak nastanjen u tuzlanskom naselju Batva, ubio je u no}i sa nedjelje na ponedjeljaksvojunevjen~anu suprugu Merisu Mehmedinovi} (43) iz Tuzle. Zlo~in se desio u ku}i, u Ulici Batva broj 52, koju su kao podstanari koristili nevjen~ani supru`nici.

U

Zlo~in u tuzlanskom naselju Batva

Usmrtio nevjen~anu suprugu,

Ljubomora?
Kako saznajemo iz MUP-a Tuzlanskog kantona, Esati je Merisi zadao nekoliko uboda kuhinjskim no`em, od ~ega je onaj u predjelu vrata bio smrtonosan. Nakon {to je usmrtio suprugu, potvr|eno nam je u policiji, ubica je poku{ao sebi oduzeti `ivot. Prvo se ubo no`em u stomak, a potom se poku{aootrovatipiju}i za sadanepoznatukiselinu. Nekoliko minuta kasnije pozvao je policiju i rekao {ta je uradio. “On se nalazi na Odjelu nefrologije Klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla. Ima jednu ubodnu ranu i poku{ao se otrovati. Nije `ivotno ugro`en“ kazala nam je , ju~er Amra Odoba{i}, portparolka Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli. Ina~e, o motivima koji su doveli do ubistva i poku{aja samoubistva ju~er nije bilo zvani~nih informacija. Nezvani~no se moglo ~uti da se radi o zlo~inu iz ljubomore. Esati, navodno, nije mogao podnijeti ~injenicu da je njegova nevjen~ana supruga imala kontakte sa biv{im partnerima.

pa se poku{ao ubiti

Nakon {to je no`em izbo Merisu Mehmedinovi}, Uhran Esati se ubo no`em u stomak, te popio kiselinu • Pozvao policiju

Policija ispred ku}e u kojoj je ubijena 43-godi{nja `ena

Mirsad Gavranovi}

“On se prije desetak godina doselio u ovu ku}u, ~iji su vlasnici u Australiji. Prije nekoliko godina sa njim je po~ela `ivjeti i Merisa, koja je imala k}erku iz prvog braka. Ne bih nikada

pomislio da bi on mogao takvo ne{to uraditi“ kazao nam je njihov , kom{ija Mirsad Gavranovi}. “Znam da je Uhran te{ko `ivio. Povremeno je odlazio u inostranstvo, gdje je po dva-tri mjeseca radio. Nikada nije pravio probleme,

RAD U INOSTRANSTVU Znam da je Uhran te{ko `ivio. Povremeno je odlazio u inostranstvo, gdje je po dva-tri mjeseca Kom{ije u {oku Iz Tu`ila{tva TK-a su saop{tili da radio. Nikada nije pravio probleme, a sa kom{ijama je bio u dobrim odnosima je nare|ena obdukcija tijela ubije-

a sa kom{ijama je bio u dobrim odnosima. Nikada nismo pro{li jedan pored drugog a da se nismo pozdravili“ kazao nam je Gavrano, vi}, koji, kao i ve}ina stanara ovog tuzlanskog naselja, nije krio iznena|enje zbog zlo~ina koji se desio u ku}i Uhrana Esatija i Merise Mehmedinovi}.

ne 43-godi{njakinje, te najavili da }e narednih dana, ovisno o zdravstvenomstanju, bitisaslu{an50-godi{nji Esati. Podsjetimo, zlo~in sa scenarijem sli~nim ju~era{njem dogodio se i sredinom pro{le godine u lukava~kom selu Poljice. Tada je 68godi{nji Asim Pilavd`i} izbo svoju nepokretnu suprugu Ajku (66), a potom poku{ao izvr{iti samoubistvo.
A. [E]KANOVI]

[iroki Brijeg

Navija~ima Sarajeva

47 mjeseci zatvora
Deset navija~a FK Sarajevo osu|eno je ju~er u Op}inskom sudu u [irokom Brijegu na tri godine i 11 mjeseci, dok je jedan oslobo|en optu`be za izazivanje nereda uo~i i nakon utakmice s NK [iroki Brijeg 2009. godine, tokom kojih je poginuo Vedran Pulji}. Jedini je oslobo|en optu`be Faruk D`anko (22), a Mirza [iljkovi} dobioje tri mjesecazatvorauslovno, sa rokom ku{nje od godinu dana. Po tri mjeseca robije dobili su Edin Memi}, ZlatanGa~i}(25), Mirza[iljkovi}, MuhamedGrbo (23) i Vedad Zubetljak(24). AdisAhmetagi} (25) i Edin Turki} (28) osu|eni su na po ~etiri, a Aldin Popara (25) na pet mjeseca zatvora, dok je Zlatan Husi} (21) dobio devet, a Mirza Sokolovi} (28) deset mjeseci. Oni su osu|eni jer su 15. oktobra 2009. u grupi od vi{e stotina navija~a odmah prilikom kupovine karata za utakmicu napali prodava~a, nakon ~ega su kamenjem i bakljama napali policiju, sukobili se sa gra|anima [irokog Brijega, uni{tili vi{e policijskih i vozila gra|ana te drugu imovinu. Epilog tih nereda bilo je 30 povrije|enihpolicajaca i14 povrije|enih gra|ana, te velika materijalna {teta. Kao olak{avaju}e okolnosti uzeti su mladost osu|enih (od 19 do 25 godina), njihov korektan odnos tokom postupka i dosada{nja neosu|ivanost. Ote`avaju}e okolnosti su velika dru{tvena opasnost,

[iroki Brijeg 15. oktobra 2009.

~injenica da je AdisAhmetagi}i prije bio osu|ivan, te da su Sokolovi} i Husi} iskazali upornost u uni{tavanju imovine. Tokom navija~kih nereda `ivot je izgubio navija~ FK Sarajevo Ve-

dran Pulji}, za {to je optu`en Oliver Knezovi}, koji je u bijegu u Hrvatskoj. Postupak se vodi i u Livnu protiv sudskih policajaca koji se terete za Knezovi}evo osloba|anje. D. P.

16

REGION

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

DORH podigao optu`nicu

Burno po~ela izborna kampanja u Hrvatskoj

Tro{kovi stranaka pod pove}alom
Paravinja je optu`en i za poku{aj silovanja

Paravinja optu`en za ubistvo Antonije Bili}
@upanijsko dr`avno tu`ila{tvo u [ibeniku je, nakon provedene istrage, ju~er podiglo optu`nicu protiv Dragana Paravinje zbog krivi~nog djela te{kog ubistva i poku{aja silovanja. Optu`nicom se predla`e produ`enje pritvora za Paravinju, javljaju hrvatski mediji. Paravinju optu`nica tereti da je 7. juna na putu Split - Drni{, kod mosta na rijeci ^ikoli, povezao maloljetnu Antoniju Bili}. Voze}i prema Splitu, u jednom trenutku zaustavio je vozilo i poku{ao da je siluje, a po{to u tome nije uspio, ubio je maloljetnicu, odvezao se do jezera Brljan na rijeci Krki i tijelo bacio u rijeku. Tu`ila{tvo ga tereti i da je 28. juna pro{le godine na podru~ju Omi{a poku{ao da siluje dvadesetpetogodi{nju autostoperku. Uprkos prijetnjama i primijenjenoj sili, nije uspio u svom naumu, a djevojku je ostavio kod [estanovca, dodaje se u optu`nici. Za Antonijom Bili} policija je organizovala do sada najve}u po tra gu. Isu {e no je je ze ro Brljan, ali njeno tijelo nikada nije prona|eno. Paravinja je u BiH osu|en na dvije godine i deset mjeseci zatvora zbog poku{aja silovanja. U Hrvatsku je privremeno izru~en zbog ispitivanja u vezi sa nestankom Bili}eve, a i Srbija ga tra`i zbog silovanja i poku{aja silovanja.

Prema Zakonu o financiranju politi~ke aktivnosti, nijedna stranka ili neovisni kandidat po izbornoj jedinici ne smije potro{iti vi{e od 1,5 milijuna kuna
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Po~etak slu`bene kampanje uo~i predstoje}ih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj u znaku je prebojavanja potro{enog novca i odgovora na pitanje: koliko sve to ko{ta?

GONG i Transparency objavili da je HDZ ve} potro{io vi{e od dva milijuna kuna

Napad Kosor
Dva najve}a strana~ka bloka, HDZ s koalicijskim partnerima i Kukuriku koalicija, korigirali su podatkenevladinihudrugaGONG i Transparency International Hrvatska o tro{kovima u pretkampanji i prvog dana formalne kampanje. Iz nevladinih udruga odgovaraju da je rije~ samo o okvirnimprocjenama,a ne slu`benim podacima. Predla`u korekcije u budu}em na~inu nadgledanja koli~ine novca koje stranke tro{e kako bi se {to se bolje pozicionirale u o~ima potencijalnih bira~a i u lovu na glasove. Ali, pra{ina se nadigla i to velika. Radi se o novcu potro{enom za plakate, oglase po novinama i tvspotove. Ove nevladineudrugekoje vr{e monitoring tro{kova politi~kih stranaka i neovisnih lista

objavile su prili~no vrtoglave iznose. Po podacima do kojih su do{li prebrojavaju}i plakate, spotove i oglase u spomenutom periodu, HDZ je potro{io vi{e od dva milijuna, a Kukuriku ne{to vi{e od milijun kuna. U demantiranju objavljenih analiza najo{trija bila je premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor. Objavljivanje podataka nazvala je napadom na HDZ, za {tetu koja je napravljena ovoj stranci rekla je da je nepopravljiva, a aktualizirala je i pitanje odgovornosti. Kukuriku koalicija suzdr`ala se od velikih rije~i i daljnjeg talasanja duhova.

Poseban ra~un
Pokazalo se da su se nevladine udruge oslonile na agencije koje prebrojavaju oglase, plakate itd. Kako se isti~e, u objavljene iznose nije uklju~en tako|er iske{iran PDV. No, u ovom kontekstu nevladineudrugesna`noakcentiraju da svi popusti koje stranke dobiju

prilikom medijskog ogla{avanja moraju biti tretirani kao donacije, zna~i dostupni javnosti. Politi~ki tro{kovnici uvijek su do sada bili u rangu sive izborne zone. Na pitanja tko je npr. financirao kampanju kandidata HDZ-a na predsjedni~kim izborima 2005, javnost jo{ tra`i odgovore. Novi Zakon o financiranju politi~ke aktivnosti i izborne promid`be stupio je na snagu u martu ove godine, a po odredbama tog zakona, sve stranke i neovisni kandidati moraju otvoriti poseban bankovni ra~un na koji }e isklju~ivo dolaziti novac prikupljen za financiranje kampanje. Prema istom zakonu, nijedna stranka ili neovisni kandidat po izbornoj jedinici ne smije potro{iti vi{e od 1,5 milijuna kuna, {to iznosi ukupno 15 milijuna, a oni koji prekr{e ova pravila, mogu ostati bez dijela ili ~ak cijelog iznosa naknade za izborne tro{kove koji se ispla}uje iz dr`avnog bud`eta.
Jadranka DIZDAR

Ured hrvatskog predsjednika o pomilovanju Fikreta Abdi}a

Prvo molba, pa - odluka
O B AVJE[TENJE
JP SKPC "Mejdan" d.o.o. Tuzla poziva sve zainteresovane pravne subjekte da dostave svoje ponude za primanje u zakup kaffe-kuglane sa enterijerom i magacinom. Vi{e informacija o potrebnoj dokumentaciji, uslovima i u~e{}u u postupku i preuzimanju dokumentacije mo`ete dobiti u Slu`bi marketinga JP SKPC "Mejdan" d.o.o. Tuzla, na broj telefona 035/228-826. Rok za dostavljanje ponuda isti~e 30. 11. 2011. godine.
Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology Fakultet kompjuterskih nauka i informacionih sistema Postdiplomski studij iz kompjuterske grafike za medijsku industriju

Elvira Abdi} - Jelenovi} potvrdila je za na{ list da njezin otac nije uputio predsjedniku RH Josipovi}u zahtjev za pomilovanje
Ured predsjednika Repuu zatvorskom sustavu, {to je u blike Hrvatske ni ina~e ne goskladu sa zakonom. Ne `ele vori o pomilovanjima, a kakomentirati ni napise u novimoli ako pomilovanje nije ni nama. Elvira Abdi} - Jelenovi} tra`eno. Ovo je za Oslopotvrdila je za na{ list da njebo|enje neslu`beno re~eno iz zin otac nije uputio predsjeureda predsjednika RH Ive dniku RH Josipovi}uzahtjev za Josipovi}a poslije napisa u pomilovanje. “A poznaju}injeVe~ernjem listu u kojem se ga i njegovu principijelnost, tvrdi da je hrvatskipredsjednik mislim da ine}e“ dodala je.Na , navodno spreman pomilovapitanje na ~emu se, po njeziti Fikreta Abdi}a, koji je na odnommi{ljenju, temeljemedijslu`enju15-godi{njezatvorske ska naga|anja da bi predsjekazne u Puli zbog ratnih dnik RH mogaopozitivnorijezlo~ina. {iti zahtjev Fikreta Abdi}a za Kako neslu`beno saznaje- Ured predsjednika: Iznena|eni pomilovanje, odgovorila je mo, u uredu predsjednika Josipovi}a su iznena|eni kako pretpostavlja da se radi o politi~kim pritiscima najavom mogu}nosti pomilovanja u jednim dne- iz Bosne i Hercegovine. vnim novinama. Iz ovog ureda podsje}aju da je za Obitelj je u ime Abdi}a u julu 2011. uputila sve informacije o pomilovanjima nadle`an Odjel za slu`beni zahtjev za njegovo pu{tanje na uvjetnu slopomilovanja ministra pravosu|a RH. Glasnogovor- bodu. Povjerenstvo za uvjetni otpust Ministarstva nica Ministarstva pravosu|a Vesna Dovrani} u izja- pravosu|a RH je po~etkom septembra odgodilo vi za Oslobo|enje kratko je rekla da se o zatvoreni- odluku o Abdi}evom eventualnom pu{tanju na cima ne govori imenom i prezimenom sve dok su uvjetnu slobodu za decembar. J. DIZDAR

OBAVJE[TENJE
Kandidat Vanja Jovi{i}, diplomirani in`injer elektrotehnike, javno }e braniti magistarski rad pod nazivom „DIGITALNA PREZENTACIJA KULTURNOG NASLIJE\A: VEZIRSKI KONAK U TRAVNIKU“ 30. 11. 2011. (petak) sa po~etkom u 10.30 h, MLH u~ionica Univerziteta SSST, Bistrik 7, Sarajevo. Magistarski rad se mo`e pogledati svakog radnog dana u biblioteci Univerziteta od 10 do 12 h. Pristup odbrani je slobodan.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

REGION
VIJESTI

17

Su|enje najizglednijem kandidatu na predstoje}im izborima

Jan{a: Afera Patria

remeti kampanju
Umjesto da se pripremamo na te{ko}e koje }e trebati rje{avati nakon izbora 4. decembra, sve se koncentrira na ovaj politi~ki proces, kazao je Jan{a
Na prvostepenom sudu u Ljubljani ju~er je ~itanjem optu`nice nastavljeno su|enje u korupcijskoj aferi Patria, a biv{i premijer Janez Jan{a novinarima je prije ulaska u sudnicu kazao da se radi o politi~kom procesu. - Umjesto da se pripremamo na te{ko}e koje }e trebati rje{avati nakon izbora 4. decembra, sve se koncentrira na ovaj politi~ki proces, kazao je Jan{a. mentarne izbore izgubila uz tijesan rezultat. Na njima su pobijedili Socijalni demokrati (SD) aktuelnog premijera Boruta Pahora. Na po~etku sudske rasprave u sudskoj je dvorani do{lo do manjeg zapleta, kad je Jan{in odvjetnik Franci Matoz zbog prekidanja sutkinje Barbare Klajn{ek ka`njen nov~anom globom. Nakon toga je tu`itelj Andrej Ferlinc zapo~eo ~itanje optu`nice.

Sobranje du`no pola miliona eura
Makedonsko Sobranje u proteklu godinu i po nagomilalo je dug od 500.000 eura i vi{e nema para za tro{kove prevoza poslanika, nadoknadu za prekovremeni rad slu`bi, novine i nabavke u skup{tinskom restoranu. Oko 160.000 eura namijenjenih za izgradnju kupole na zgradi Sobranja bi}e preusmjereno, da bi bili smanjeni ogromni dugovi koji prijete da parali{u njegovo funkcionisanje, pi{e skopska {tampa. Sa ovim novcem, koji je samo tre}ina ukupnog dugovanja, bi}e obezbije|eno minimalno funkcionisanje skup{tinskih slu`bi i ostalih parlamentarnih aktivnosti. Makedonski parlament ~ine 123 poslanika, a na njegovom ~elu je Trajko Veljanovski (VMRO-DPMNE).

Ponavlja se 2008.
Njegovoj Slovenskoj demokratskoj stranci (SDS) dosada{nje ankete najavljuju osvajanje relativne ve}ine u novom parlamentu nakon prijevremenih izbora zakazanih za 4. decembra. Elemente iz optu`nice po kojima je Jan{a prije {est godina zajedno s jo{ ~etvoricom suoptu`enih tra`io i dobio obe}anje o mitu od finskog proizvo|a~a oklopnih vozila Patria prije sklapanja ugovora te tvrtke sa slovenskom vojskom, vrijednog 278 miliona eura, sam Jan{a je nazvao apsurdnim. Dodao je da ga njegovi politi~ki protivnici u Sloveniji poku{avaju onemogu}iti aferom Patria, onako kako su to u~inili 2008. Tada su se u javnosti pojavile prve sumnje u posao s finskom kompanijom, a vladaju}a Jan{ina stranka tada je redovne parla-

Politi~ki dio posla
Prema optu`nici, kako bi osigurala “politi~ku“ stranu posla isporuke135 oklopnihvozila za slovensku vojsku, finska tvrtka Patria je u vi{e navrata 2005. i 2006. ostvarila kontakt s Jo`om Zago`enom, ~lanom Jan{ine stranke i njegovim bliskim saradnikom, koji je zahtijevao novac da do ugovora do|e. Patria je za nezakonite provizije u februaru 2007. godine isplatila vi{e miliona eura, preko posrednika u Austriji. Zago`en, Jan{a, austrijsko-slovenski biznismen Walter Wolf, brigadir slovenske vojske Anton Krkovi~, te vlasnik i direktor tvrtke Rotis Ivan ^rnkovi~ prema optu`nici se sumnji~e za nezakonito posredovanje, uz obe}anu materijalnu korist, preko kojeg je Patriado{la do velikogposla za koji je bio raspisan javni konkurs. Sljede}e ro~i{te zakazano je za idu}i ponedjeljak.

Jan{a: Apsurdni elementi iz optu`nice

I dalje favorit

Najvi{e glasova na prijevremenim parlamentarnim izborima u Sloveniji 4. decembra osvojit }e Slovenska demokratska stranka (SDS), koju vodi biv{i premijer Janez Jan{a, na drugom mjestu je stranka Pozitivna Slovenija ljubljanskog gradona~elnika Zorana Jankovi}a, a na tre}em mjestu - s velikim padom u odnosu na ranija ispitivanja - Gra|anska lista nekada{njeg Jan{inog ministra za javnu upravu Gregora Viranta, pokazale su objavljene ankete. Za Jan{in SDS glasalo bi 27 posto, za Jankovi}evu 19, a za Virantovu 14 posto ispitanika.

Prekinuto su|enje Haradinaju
Ro~i{te na su|enju Ramu{u Haradinaju u Me|unarodnom tribunalu u Haagu prekinuto je ju~er zato {to je za{ti}enom svjedoku 81 pozlilo. Svjedok je izjavio da je u zarobljeni{tvu OVK-a u selu Jablanica u ljeto 1998. vidio sedam osoba koje su, po optu`nici, kasnije ubijene. Su|enje bi trebalo da se nastavi danas ako svjedoku bude bolje. Ubistva, mu~enje i okrutno postupanje prema Srbima, Romima i Albancima u Jablanici stavljaju se na teret tada{njem regionalnom zapovjedniku OVK-a.

Nova runda tehni~kog dijaloga Beograda i Pri{tine u Bruxellesu

Tadi} i Ta~i ne odustaju od stavova
Nova runda tehni~kog dijaloga Beograda i Pri{tine nastavljena je ju~er u Bruxellesu poslije gotovo tri mjeseca pauze. Kako su za Tanjug naveli u sjedi{tu Evropske unije, postoji mogu}nost da se pregovori nastave i danas. Beogradska delegacija sa Borislavom Stefanovi}em na ~elu }e sa pri{tinskim timom Edite Tahiri razgovarati o rje{avanju problema vezanih za struju, telekomunikacije i u~e{}e Kosova na regionalnim skupovima, rekli su diplomatski izvori iz EU. Pored toga, bi}e rije~i o provo|enju dosad postignutih dogovora, uklju~uju}i i onaj o carinskim pe~atima, a o~ekuje se da bude pokrenuto i pitanje priznavanja univerzitetskih diploma. - Srbija ne}e u nastavku pregovora s Pri{tinom ni na implicitan ili eksplicitan na~in priznati nezavisnost Kosova, kazao je ju~er predsjednik Boris Tadi}. Tadi} je naveo da se u Bruxellesu vode tehni~ki pregovori koji i te kako mogu da dovedu u piEvropski parlament u nacrtu rezolucije o Kosovu jasno odbija bilo kakvu mogu}nost za podjelu Kosova, podsje}aju}i da je u ranijim rezolucijama ta ideja odbijena. EP }e danas u Bruxellesu raspravljati o izvje{taju o evropskim integracijama Kosova na zasjedanju Komiteta za spoljnu politiku, a izvje{taj je sa~inila Ulrike Luna~ek, austrijska poslanica zelenih u Evropskom parlamentu.
Tadi}: Ne}emo priznati Kosovo Ta~i: Ne odustajemo od carina

EP odbacuje ideju o podjeli Kosova

Naftna mrlja na Savi
Zbog naf tne mrlje koja se u nedjelju pojavila na rijeci Savi u naselju Crnac kod Sis ka, pro gla {en je prvi ste pen ugro`enosti, a ovla{tena tvrtka postavila je upijaju}e i plutaju}e brane, izvijestila je Dr`avna uprava za za{titu i spa{avanje. Prilikom pregleda svih ispusta sisa~ke rafinerije, uo~eno je da na ispustu br. 2 isti~e one~i{}ena voda te da je zbog toga nastao tanki uljni film na rijeci Kupi, koji je u{ao u rijeku Savu. Uzeti su uzorci one~i{}ene vode, a analizirat }e se i voda iz vodovoda, izvijestio je DUZS. U Sisku se ju~er dogodio jo{ jedan eko-incident, u krugu rafinerije nafte Ina puknuo je cjevovod koji doprema naf tu iz naf tovoda do primarne prerade. O~ekuje se da bi danas trebala zavr{iti sanacija.

tanje polo`aj Srbije kroz rizik od implicitnog priznavanja nezavisnosti i istakao da se o tome vodi ra~una tokom razgovora. Istakao je da }e Srbija nastaviti da se bori za svoje interese, svetinje, vlasni{tvo i narod na Kosovu. Premijer Kosova Ha{im Ta~i

ponovio je ju~er da kosovska strana ne}e odustati od svojih stavova kada je rije~ o prijedlozima za integrisanim upravljanjem granicom. Prema njegovim rije~ima, stavovi zvani~ne Pri{tine i rje{enja koja su predlo`ena predstavljaju evropska rje{enja

zasnovana na Ustavu Kosova. Nastavak dijaloga, koji je u septembru prekinut zbog spora o prelazima Jarinje i Brnjak, predstavlja klju~ni uslov da bi Srbija u decembru od Evropskog vije}a dobila status kandidata za ~lanstvo u EU.

18

SVIJET

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 72 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine TK“ broj: 06/04 i 07/05), odluke [kolskog odbora broj 526/2011 od 28. 6. 2011. i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona broj 10/1-18141/11 od 16. 9. 2011. godine, broj 10/1-34-24:73/11 od 9.11. 2011. godine i broj 10/1-34-25307/11 od 14.11.2011. godine, JU Osnovna {kola „Sjenjak“ Tuzla raspisuje:

Ne jenjava nasilje u egipatskoj prijestolnici

JAVNI KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik tehni~kog odgoja 1 izvr{ilac — 11 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme 2. Nastavnik likovne kulture 1 izvr{ilac — 9 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme 3. Nastavnik gra|anskog obrazovanja 1 izvr{ilac — 3 ~asa sedmi~no, na odre|eno vrijeme Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) op}i uslovi - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18 godina - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova radnog mjesta - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak b) posebni uslovi - odgovaraju}i profil i stepen stru~ne spreme u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom za devetogodi{nju osnovnu {kolu i Pedago{kim standardima- polo`en stru~ni ispit

JAVNI OGLAS
za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. Higijeni~ar — 1 izvr{ilac — puno radno vrijeme, na odre|eno vrijeme, do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba

Demonstranti tra`e civilnu vlast
Uslovi koje kandidat mora ispunjavati: a) op}i uslovi - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 15 godina - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova radnog mjesta - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak b) posebni uslovi - zavr{ena osnovna {kola Na upra`njena radna mjesta na odre|eno vrijeme anga`ovat }e se zaposlenici najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Uz prijavu (koja treba da sadr`i adresu, kontakt-telefon i jasno nazna~enu poziciju na koju se kandidat prijavljuje) potrebno je prilo`iti sljede}u dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), dokaz o stru~noj spremi, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (za kandidate koji se prijavljuju na konkurs), uvjerenje o radnom sta`u, radni~ka knji`ica, uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao, prijava sa kratkom biografijom.

Reuters

Uli~ne borbe

u Kairu
Neredi u egipatskoj prijestolnici nastavljeni su i u ponedjeljak. Najmanje 20 ljudi poginulo je u ju~era{njim uli~nim borbama izme|u policije i demonstranata na centralnom trgu Tahrir u Kairu, saop{tila je centralna mrtva~nica u tom gradu, a prenio je Reuters. Time se broj `rtava trodnevnih nemira pove}ao na 35, prenosi RTS. Po rije~ima ljekara, najmanje ~etiri osobe su poginule od metaka, a ostali su se ugu{ili od suzavca, prenose agencije.

Broj mrtvih u nemirima pove}ao se na 35, dok je povrije|eno 1.750 ljudi

Vlada podnijela ostavku

Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv izabranog kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom i oglasom obavit }e se intervju. Intervju }e biti odr`an 5. decembra 2011. godine u vremenu od 9 do 15 sati. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg u~e{}a u proceduri. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa i oglasa putem po{te, preporu~eno na adresu: JU O[ „Sjenjak“, ul. Ismeta Mujezinovi}a bb, 75 000 Tuzla, sa naznakom: „Javni konkurs i oglas za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU O[ „Sjenjak“ Tuzla. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Odbrana
Prethodno je egipatska vojska saop{tila da su 33 osobe ubijene u sukobima, preciziraju}i da su `rtve stradale tokom odbrane ministarstva unutra{njih poslova, a ne u poku{aju da se demonstranti rastjeraju. Egipatsko ministarstvo zdravlja saop{tilo je da je u sukobima povrije|eno 1.750 ljudi. Agencije navode da je najnoviji broj `rtava potvrdilo i tamo{nje ministarstvo zdravlja. Ministar kulture u vladi Egipta Emad Abu Gazi podnio je ostavku protestuju}i zbog nasilja na Trgu Tahrir. Policija je saop{tila da je 55 demonstranata uhap{eno od po~etka protesta, kao i da je povrije|eno 85 policajaca, prenosi B92. Demonstranti u Kairu tra`e da vladaju}e Vojno vije}e saop{ti kada }e prepustiti civilnoj vlasti upravljanje zemljom. Vojska i policija su zapalile {atore demonstranata na Trgu Tahrir u Kairu i ispaljivale suzavac i gumene metke u nastojanju da otjeraju vi{e hiljada demonstranata s Trga. Sukobi policije i demonstranta u Kairu izbili su sedmicu prije prvih izbora otkada je u februaru svrgnut predsjednik Hosni Mubarak poslije 18-dnevnih protesta koji su po~eli na Trgu Tahrir. Poslije odlaska Mubaraka, vojne vlasti su preuzele kontrolu nad zemljom, ali je javnost gnjevna zbog sporih reformi i poku{aja vojnih vlasti da zadr`e nadzor nad budu}om civilnom vladom. Prema planu koji je postavila vojska, predaje vlasti }e biti poslije predsje-

Na osnovu ~lanova 241, 242. i 269. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. novine FBiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 07/09), ~lanova 33. i 60. Statuta, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XIX Skup{tine Dioni~arskog dru{tva “Poljooprema” d.d. Sarajevo, donesene na sjednici Nadzornog odbora odr`anoj 18. 11. 2011. god, Nadzorni odbor “Poljooprema” d.d. Sarajevo objavljuje

OBAVJE[TENJE
o sazivanju XIX Skup{tine Dioni~kog dru{tva “Poljooprema” d.d. Sarajevo XIX Skup{tina Dioni~kog dru{tva “Poljooprema” d.d. Sarajevo saziva se za 12. 12. 2011. godine (ponedeljak) sa po~etkom u 9 sati, u prostorijama sjedi{ta Dru{tva, ulica Rajlova~ka cesta bb, Sarajevo. Za rad Skup{tine se predla`e slijede}i Dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: a) Radom Skup{tine }e predsjedavati predsjednik Nadzornog odbora; b) Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja }e vr{iti Odbor za glasanje c) Zapisnik }e voditi sekretar Dru{tva; d) Dva ovjeriva~a zapisnika se biraju na Skup{tini na prijedlog dioni~ara. 2. Dono{enje odluke o razrje{enju ~lana Nadzornog odbora; 3. Dono{enje odluke o imenovanju ~lana Nadzornog odbora; 4. Izvje{taj o poslovanju Dru{tva; 5. Program restrukturiranja unutra{nje organizacije Dru{tva; 6. Razno. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine imaju dioni~ari koji se nalaze na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika. Dioni~ar/punomo}nik du`an je najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporu~enom po{tom podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine. Uz prijavu se obavezno prila`e fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika, i dostavlja se Dru{tvu li~no, po{tanskom po{iljkom, faksom na broj: +387 33 568-250, najkasnije u roku utvr|enom za registraciju dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti pitanja i prijedloge odluka za uvr{tavanje na dnevni red Skup{tine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Dioni~ar/punomo}nik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skup{tinu, u prostorijama sjedi{ta Dru{tva, po~ev od prvog dana objavljivanja ovog obavje{tenja, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. NADZORNI ODBOR

Egipatska vlada saop}ila je sino} da je podnijela ostavku Vrhovnom vije}u oru`anih snaga na vlasti nakon odlaska Hosnija Mubaraka u februaru, saop}io je glasnogovornik Mohamed Hijazi. Hijazi je kazao da je “odluka o ostavci donesena s obzirom na te{ke okolnosti kroz koje zemlja trenutno prolazi“, javila je dr`avna agencija Mena. Vlada Esama [arafa je podnijela ostavku u nedjelju a vladaju}e Vrhovno vojno vije}e sino} ju je prihvatilo. SAD su pozvale na uzdr`anost svih strana i apelovale da prva faza izbora treba da po~ne 28. novembra, kako je i planirano. Vla da u ostavci je po zva la Egip}ane na suzdr`avanje i mir kako bi se vratila stabilnost u zemlji i odr`ali parlamentarni izbori. Ona je izrazila duboko “`aljenje zbog bolnih doga|aja“, prenio je AFP.

dni~kih izbora sljede}e godine ili po~etkom 2013. Demonstranti optu`uju vojne vlasti da ote`u proces i tra`e da vojska prepusti vlast odmah po okon~anju parlamentarnih izbora krajem marta. Vojno vije}e je saop{tilo da }e parlamentarni izbori, koji }e biti odr`ani u tri faze, po~eti 28. novembra i zahvalio policiji na “uzdr`anosti“ u akcijama protiv demonstranata.

Osuda nasilja
U me|uvremenu, Evropska unija osudila je nasilje u Kairu. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton zabrinuta je zbog nereda i `estokih sukoba u Egiptu, posebno na Trgu Tahrir ovog vikenda. Ona je u saop}enju izrazila `aljenje zbog `rtava i pozvala na mir i uzdr`anost, najo{trije osu|uju}i nasilje.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

SVIJET

19

Odr`ani parlamentarni izbori u [paniji

VIJESTI

Rajoy nakon progla{enja pobjede: Prestat }emo biti dio problema i postati dio rje{enja Reuters

Desnica preuzima vlast
sti, osvojili 110 parlamentarnih mandata ili 29 posto, a pobjedni~ka Narodna stranka 186 mjesta (45 posto) donjeg parlamentarnog doma s 350 zastupnika. Rije~ je o najboljem rezultatu desnog centra i najgorem rezultatu socijalista od uspostave demokratije u [paniji krajem sedamdesetih godina pro{log stolje}a. Reuters isti~e da novog premijera Rajoya o~ekuju drasti~ne mjere kako bi poku{ao sprije~iti da [panija upadne u dublju depresiju koja prijeti cijeloj eurozoni. S pet miliona nezaposlenih, {to je najve}a stopa nezaposlenosti u Evropskoj uniji, [panija se nalazi u drugoj recesiji u posljednje ~etiri godine. Ovim izborima postala je peta evropska nacija koja je zbacila vlast zbog rastu}e krize u eurozoni nakon Gr~ke, Por-

SAD: Uhap{en simpatizer Al-Kaide
Njujor{ka policija uhapsila je jednog mu{karca, simpatizera Al-Kaide, zbog sumnje da je planirao bomba{ke napade na Manhat tanu, prenosi Fena. Jose Pimentel ili Muhamed Jusuf je, prije nego {to ga je policija uhapsila u New Yorku, kupio materijal potreban za izradu bombi u namjeri da ih postavi na nekoliko mjesta u najve}em ameri~kom gradu. Gradona~elnik New Yorka Michael Bloomberg rekao je na pres-konferenciji da je Pimentel “kovao zavjere za bomba{ke napade na automobile policijskih patrola, po{te, kao na pripadnike oru`anih snaga SAD-a koji se vra}aju iz inostranstva“.

Narodna stranka osvojila je apsolutnu ve}inu i ostvarila najve}u pobjedu konzervativaca u posljednjih 30 godina
[panska Narodna stranka Mariana Rajoya osvojila je apsolutnu ve}inu na parlamentarnim izborima i ostvarila najve}u pobjedu konzervativaca u posljednjih 30 godina, javljaju agencije koje nezapam}en poraz socijalista pripisuju lo{oj ekonomskoj politici vlade na odlasku.

DRASTI^NE MJERE Novog premijera Rajoya o~ekuju drasti~ne mjere kako bi poku{ao sprije~iti da [panija upadne u dublju depresiju koja prijeti cijeloj eurozoni, isti~e Reuters
tugala, Irske i Italije. Obra}aju}i se prista{ama nakon najve}e izborne pobjede, Rajoy je izjavio da [panija ne}e biti u stanju napraviti ~uda kako bi se izvukla iz ozbiljne ekonomske krize, ali da mora povratiti po{tovanje u Evropi. “[panski se glas ponovno mora po{tivati u Bruxellesu i Frankfurtu. Prestat }emo biti dio

problema i postati dio rje{enja“, kazao je Rajoy, prenosi Fena. Zahvaljuju}i na podr{ci, ustvrdio je kako nije tajna da na vlast dolaze u najosjetljivijim okolnostima u posljednjih 30 godina. Ujedno je najavio da }e se o na~inima prevladavanja krize odmah konsultirati u svim {panskim regijama.

Izrael zatvorio stanicu Sve za mir
Mi nis tar stvo ko mu ni ka ci ja Izra ela na re di lo je da se za tvo ri izra el skopa les tin ska li be ral na ra di os ta ni ca, op tu`iv {i je da je pi rat ska, a pro ti vnici takvog poteza rekli su da je usmje ren na u{ut ki va nje kri ti ka na ra~un jevrejske dr`ave. Jedan od dire kto ra ra di os ta ni ce Kol Has ha lom (Sve za mir) Mos si Raz oci je nio je da se ra di o an ti de mo krat skom ko raku, jer je stanica odgovorna Palestin skoj upravi (PU), a ne po dli je`e izra el skom za ko nu. On je obja snio da je sta ni ca, ko ja ima kan ce la ri je i stu di je u is to~nom Je ru sa le mu, emitovala program iz Ramale na Zapa dnoj oba li i da ima li cen cu PU, a izra el ska do zvo la joj ni je po tre bna, pa je na javio tu`bu izra el skom su du. Kol Has ha lom osnova li su izra el ski i pa les tin ski mi rovni akti vis ti i emi tovao je pro gram na he brej skom i arap skom je zi ku.

O~ekivana pobjeda
Uvjer lji va po bje da de snog centra bila je o~ekivana ve} prema predizbornim anketama, a socijalisti~ki premijer Jose Luis Rodriguez Zapatero i ranije je najavio da se ne}e kandidirati za tre}i mandat. Socijalisti su na vlasti u [paniji bili od 2004, a od 2008. su imali relativnu ve}inu u Kongresu sa 169 zastupnika prema 154, koliko je imala desnica.

Rezultat
Prema slu`benim rezultatima, nakon obra|enih 99,5 posto glasova socijalisti su na izborima, nakon sedam godina vla-

Napadnuti autobusi sa turskim had`ijama
Sirija
(Specijalno za Oslobo|enje iz Istanbula)

Strah od izbjeglica

Dva auto bu sa sa tur skim had`ijama, koji su se vra}ali sa had`a iz Saudijske Arabije, napadnuti su vatrenim oru`jem u Siriji. Napad se desio u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima, a u njemu su ranjene dvije osobe koje su odmah preba~ene u bolnicu u Turskoj. U saop{tenju turskog MIP-a navodi se da se, prema preliminarnim izvje{tajima, napad dogodio nedaleko od grada Homsa u centralnom dijelu Sirije. Jedan od ranjenih D`emil Karli izjavio je za anadolsku agenciju da je naoru`ana grupa po~ela pucati na autobuse: “I{li smo u konvoju od 8-9 autobusa. Ispred nas je zastao jedan automobil iz kojeg su

U Tursku je ve} prebjeglo vi{e od 7.000 Sirijaca

U Turskoj se razmatra mogu}nost za stvaranje za{titne zone sigurnosti kako bi se, u slu~aju te`ih poreme}aja, sprije~ili ve}i talasi izbjeglica iz Sirije, navodi se u diplomatskim krugovima, prenosi Fena. U Ankari se strahuje da bi dalje zao{travanje krize u susjednoj zemlji moglo da dovede do masovnog bjekstva gra|ana u Tursku, kao {to se dogodilo prilikom sukoba u Iraku 1991. kada je u Tursku stiglo vi{e do 500.000 gra|ana. U Tursku je ve} prebjeglo vi{e od 7.000 Sirijaca, koji su smje{teni u pograni~nom podru~ju na istoku zemlje.

po~eli pucati. Kada je na{ autobus nastavio put, jo{ ~etiri osobe su do{le i po~ele pucati. Svi smo zalegli izme|u sjedi{ta, a mene je metak pogodio u stomak i nogu. Ko i za{to nas je napao, ne znam.“ Premijer Turske Red`ep Tajip Erdoan jo{ jednom je poslao poruku sirijskom lideru Al-Asaduu kojoj je naglasio da sirijska vlada ne}e ni{ta posti}i nasiljem. “Ne mo`e se vladati tenkovi ma, bom ba ma i oru`jem. Do}i }e dan kada }e{ i ti oti}i, Al-Asade. Te fo te lje ni su vje~ne, prolazne su i mi smo to stalno govorili. Ali, na`alost, sirijski lider to nije shvatio. Mi ne mo`emo prihvatiti da se ubija ne du`an na rod“, po ru~io je Erdoan.
A. [E]EROVI]

Mirovni razgovori talibana s vladom
Pakistanski talibanski pokret Tehriki-Taliban Pakistan (TTP), blizak teroristi~koj grupi Al-Kaida, vodi mirovne razgovore s pakistanskom vladom, rekli su ju~er za Reuters talibanski komandant i plemenski posrednik, prenosi Fena. “Razgovori su fokusirani na region Ju`ni Va ziristan i mogli bi da se pro{ire u nastojanju da se postigne sveobuhvatni dogovor. Talibani su postavili nekoliko zahtjeva, uklju~uju}i osloba|anje zatvorenika“, rekao je talibanski komandant. Plemenski posrednik opisao je razgovore kao veoma te{ke. “Vodimo razgovore, ali ovo je samo po~etna fa za. Vidjet }emo da li }e biti napretka“, rekao je talibanski komandant koji je `elio da ostane anoniman.

20

OGLASI

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA GRADA^AC JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA „HASAN KIKI]“ Broj: 02-324/2011. Datum: 21. 11. 2011. godine Na osnovu ~lana 119. Zakona o srednjem obrazovanju „Slu`bene novine TK“ broj: 06/04. i 07/05.), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK broj: 10/1-34-20009-1/11. od 7. 10. 2011., broj: 10/1-34-19902-1/11 od 13. 10. 2011., broj: 10/1-34-19902-2/11. od 17. 10. 2011., i broj: 10/1-34-199023/11. od 13. 10. 2011. godine JU Mje{ovita srednja {kola „Hasan Kiki}“ Grada~ac objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta

NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME, A NAJDU@E DO 10. 8. 2012. GODINE UKLJU^UJU]I I PRIPADAJU]I GODI[NJI ODMOR (osim pozicije 13).
1. Profesor stru~no-teorijske nastave elektrotehni~ke grupe predmeta i informatike na 18 ~asova sedmi~no (dipl. ing. elektrotehnike) ......................................................................1 izvr{ilac 2. Profesor stru~no-teorijske nastave gra|evinske grupe predmeta, na 13 ~asova sedmi~no (dipl. ing. gra|evinarstva ili dipl. ing. arhitekture ......................................................1 izvr{ilac 3. Profesor matematike, puna norma...............................................................................................1 izvr{ilac 4. Nastavnik prakti~ne nastave tekstilne struke (ing. tekstila) — puna norma .................................1 izvr{ilac 5. Profesor stru~no-teorijske nastave medicinske grupe predmeta (op{ti smjer) 20 ~asova............1 izvr{ilac 6. Profesor stru~no-teorijske nastave medicinske grupe predmeta (fizioterapeutski smjer) — 11 ~asova............................................................................................1 izvr{ilac 7. Nastavnik prakti~ne nastave medicinske struke (op{ti smjer) — puna norma..............................1 izvr{ilac 8. Nastavnik prakti~ne nastave medicinske struke (op{ti smjer) — 8 ~asova ...................................1 izvr{ilac 9. Nastavnik prakti~ne nastave medicinske struke (fizioterapeutski smjer) - 20 ~asova.................1 izvr{ilac 10. Profesor stru~no-teorijske nastave ugostiteljske grupe predmeta za zanimanje kuhar — 6 ~asova....................................................................................................1 izvr{ilac 11. Nastavnik prakti~ne nastave saobra}ajne struke — 2 ~asa ...........................................................1 izvr{ilac 12. Higijeni~ar, puna norma .............................................................................................................1 izvr{ilac 13. Higijeni~ar, puna norma, odre|eno vrijeme, do povratka uposlenicesa bolovanja, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. .............................1 izvr{ilac Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: Op}i uslovi 1. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika/profesora {kole, 2. da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo, 4. da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole. Pored op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i to: 1. odgovaraju}i stepen stru~ne spreme, u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i Pedago{kim standardima, 2. polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: 1. prijavu na javni oglas sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju, svjedod`bu osmog razreda (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 3. ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora, ne stariju od 6 mjeseci od dana ovjeravanja, (ne treba za poziciju 12. i 13) 4. dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata — ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 5. dokaz o ostvarenom radnom sta`u izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom (uvjerenje izdato od poslodavca i ovjerena kopija radne knji`ice), 6. dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika), 7. izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija li~ne karte (ovjerena kopija li~ne karte ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 8. dokaz o vremenu provedenom na evidenciji zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od zavoda za zapo{ljavanje). Izabrani kandidat je du`an, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti: a) ljekarsko uvjerenje kao dokaze da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika/profesora {kole, b) ovjerena izjava kandidata na nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, c) da nije osu|ivan za krivi~no djelo, d) ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika/profesora ili pedagoga {kole. Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa od 9. avgusta 2011. godine obaviti }e se intervju 2. decembra 2011. od 8 do 15 sati. Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu OSLOBO\ENJE. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti neposredno ili putem po{te, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta - NE OTVARAJ“ na adresu JU Mje{ovita srednja {kola „Hasan Kiki}“, Sarajevska bb 76 250 Grada~ac. Prvostepena konkursna procedura okon~at }e se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011. Ma|arska se obratila MMF-u i EK-u

SVIJET FINANSIJA
Fitch i Standard&Poor’s su objavili izvje{taj da nepredvidljiva ekonomska politika vlade gura Ma|arsku na ivicu srozavanja kreditnog rejtinga

21

Tra`e pomo} na vrijeme
Ma|arska je od Me|unarodnog monetarnog fonda iz predostro`nosti zatra`ila finansijsku pomo}, a isti zahtjev upu}en je i Evropskoj komisiji. “MMF je do bio zah tjev ma|arskih vlasti za mogu}u finansijsku pomo}. Vlasti u Budimpe{ti poslale su sli~an zahtjev i Evropskoj komisiji” navo, di MMF.

BiH

EU

Prvi suficit eurozone

[tednja
Ma|arska je saop{tila da }e pregovarati s MMF-om radi potpisivanja novog sporazuma, koji bi mogao da bude zaklju~en idu}e godine. Budimpe{ta je 14. novembra saop{tila da ne}e tra`iti kre di tni aran`man s MMF-om. Tada je re~eno da Ma|arska mo`e da stoji na sopstvenim nogama i da ne `eli da se oslanja na MMF jer bi to dovelo do nepopularnih mjera {tednje. Ma|arska je 2008. dobila skoro 18,5 milijardi eura od MMFa, dok su na vlasti bili socijalisti, ali je vlada desnog centra Vi-

za dvije godine
Budimpe{ta: Pregovori o novom sporazumu

ktora Orbana 2010. odlu~ila da ne produ`i stand by aran`man.

Te{ko}e
Ma|arska agencija za upravljanje dugom posljednjih nedjelja je, me|utim, imala te{ko}a u privla~enju investitora da kupe obveznice, pa je izdato manje vrijednosnih papira nego {to je planirano, a jedna

aukcija je otkazana zbog male tra`nje. Fitch i Standard&Poor’s su 11. novembra objavili nepovoljne izvje{taje o stanju ma|arske privrede, upozoriv{i da kolebljiv rast zbog izlo`enosti evropskoj du`ni~koj krizi i nepredvidljiva ekonomska politika vlade guraju Ma|arsku na ivicu srozavanja kreditnog rejtinga.

Wolfgang Schauble

Eurozona je u septembru ostvarila svoj prvi trgovinski suficit za gotovo dvije godine, saop}ila je ju~er Evropska centralna banka (ECB). Bilans teku}ih pla}anja je u septembru rezultirao suficitom od 0,5 milijardi eura (0,7 milijardi dolara), poslije revidiranog najvi{eg deficita od 5,9 milijardi eura u augustu, ukazao je ECB. Eurozona je posljednji put zabilje`ila suficit teku}ih pla}anja u januaru 2010. Teku}a pla}anja, naj{ire mjeri lo vanjske trgovine, predstavljaju bilans pla}anja, uklju~uju}i uvoz i izvoz robe

i usluga, kao i druge teku}e transfere, poput tokova kapitala, kao i stranu pomo}. Te ku}a pla}anja su od klju~nog zna~aja za dugoro~no povjerenje investitora i trgovinskih partnera. Ti podaci, koji su obi~no podlo`ni velikim revizijama, pokazuju, me|utim, da je deficit teku}ih pla}anja eurozone u posljednjih 12 mjeseci znatno pove}an, na ukupno 56,5 milijardi eura, ili 0,6 posto bruto doma}eg proizvoda, {to je znatno vi{e od manjka godinu ranije koji je iznosio 26,2 milijarde eura.

Euro }e zamijeniti funtu
br`e nego {to Britanci misle
Nakon prili~no neuspjelog dogovora njema~ke kancelarke Angele Merkel i britanskog premijera Davida Camerona o na~inu rje{avanja du`ni~ke krize u Evropi, britansku javnost je zatalasala izjava njema~kog ministra finansija Wolfganga Schaublea. “Britanija }e se morati odre}i funte i pridru`iti zajedni~koj evropskoj valuti br`e nego {to ljudi misle“, izjavio je njema~ki ministar finansija. “Euro }e na kraju biti zajedni~ka valuta cijele Evropske unije uprkos aktuelnoj krizi u zemljama eurozone” naglasio je Schauble. , Stav njema~kog ministra finansija izazvao je reakciju ~lana parlamenta Velike Britanije Philipa Daviesa koji je rekao da Schauble treba da se spusti iz obla ka i do dao: ”Umjesto {to govori nama {ta bi trebalo da radimo, bolje bi bilo da slu{a {ta ka`u ljudi u Njema~koj. Prili~no sam siguran da bi Nijemci radije vratili marku nazad nego pla}ali dugove Italije i Gr~ke” .

Potro{a~ke cijene u BiH
Nivo cijena u {est zemalja jugoisto~ne Evrope je razli~it, pa je tako coca-cola najjeftinija u Albaniji, a najskuplja u Bosni i Hercegovini. U redovnom izvje{taju Svjetske banke za jugoisto~nu Evropu navodi se da su u okviru regiona cijene najni`e u Makedoniji, gdje iznose 44 posto od prosjeka 27 zemalja Evropske unije, dok su najvi{e u Crnoj Gori, gdje iznose 59 posto prosjeka EU. Prema podacima Eurostata, nivo cijena za potro{a~ke robe i usluge u Bosni i Hercegovini iznosi 57 posto prosjeka cijena u 27 zemalja Evropske unije. Nivo cijena za potro{a~ke robe u BiH ni`i je nego u Crnoj Gori (59 posto), te Hrvatskoj i Sloveniji, gdje iznosi 74 posto, odnosno 84 posto prosjeka EU, ali je vi{i od nivoa cijena u Srbiji 52 posto i Albaniji 50 posto prosjeka zemalja Evropske unije. Osim toga, za procjenu razlika u cijenama i prikladnosti kursnih stopa u regionu (izuzev Kosova i Crne Gore) mo`e se iskoristiti cijena homogenog proizvo-

57 posto prosjeka EU

Buffet sumnja u opstanak eurozone
Kriza u eurozoni iznijela je na vidjelo nedostatke valutne unije 17 zemalja ~lanica i njihove vo|e morat }e ne{to brzo poduzeti ukoliko `ele da euro pre`ivi, kazao je ameri~ki ulaga~ i milijarder Warren Buffet, poznat kao prorok iz Omahe. - Evropa se treba ili ja~e povezati ili na neki drugi na~in preoblikovati, jer ovakav sistem ne funkcionira, kazao je Buffet u razgovoru za ameri~ki CNBC. Na pitanje ho}e li eurozona pre`ivjeti krizu, ugledni investitor je poru~io kako sada postoji sumnja u to. Buffet, me|u ostalim, napominje kako nema previ{e paralela izme|u krize u eurozoni i zabrinutosti oko razine duga u SAD-u. S druge strane, ~elnik konglomerata Berkshire Hathaway tvrdi ka ko su mu po je di ne evropske dionice atraktivne. “Postoji nekoliko sjajnih kompanija u Evropi i cijene su nekima pale’’, kazao je.

da proizvedenog u zemlji coca-cole. Po slje dnjih 25 go di na, ~asopis The Economist za ove potrebe objavljuje tzv. Big Mac Index. Iako jedna takva procjena ne bi trebalo da bude osnov za kreiranje politike, razlike u cijenama mogu se iskoristiti kao smjernica za provjeru da li je potrebno izvr{iti daju analizu. Coca-cola je najjeftnija u Albaniji, a najskuplja u BiH - prosje~nacijenacoca- cole u Sarajevu je 34 posto skuplja nego u Tirani. Strategija odre|ivanja cijene coc-colepodrazumijeva ogromnevarijacijeizme|umalihradnji i velikihmaloprodajnihobjekata. Kada se cijenacoca-cole u malimradnjamauporedi po zemljama, onda je ovaj bezalkoholninapitaknajskuplji u Srbiji.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Dr. Danica Purg, direktorica Poslovne {kole Bled

Svako ima svoju krizu
Menad`erima trebaju znanja koja }e im pomo}i da se priviknu na nesigurnu situaciju
Razgovarao: Hajdar ARIFAGI]

lja a odnedavno postoje i u Ju`noj Africi. Klub uspje{no radi i u BiH.

Prof. dr. Danica Purg, direktorica Poslovne {kole na Bledu, mnogo je u~inila na povezivanju znanja i prakse BiH i Slovenije. Nedavno je u Sarajevodovelauglednogsvjetskogstru~njaka za marketingSeana Meehana koji je za poslovne ljude i predstavnike akademske javnostiodr`aozanimljivopredavanje. Bila je to prilika da se i u glavnom gradu BiH obilje`i 25. godi{njica ove poslovne {kole koju su u proteklom periodu poha|ali i kandidati iz na{e zemlje. „Veoma sam zadovoljna njihovim znanjem“ kazala je za Oslo, bo|enje. • Koji su rezultati dosada{njeg rada {kole? - U proteklih 25 godina imali smo vi{e od 50.000 polaznika iz 70 zemalja svijeta. ^ak i iz Japana. Me|u njima 1.000 postdiplomaca MBA koji su menad`eri i nekoliko hiljada u~esnika u na{im petotjednim seminarima. Klubovi Poslovne {kole osnovani su u 15 zema-

gu doprinijeti? - Mislim da je menad`ment jedna od onih pozitivnih snaga koja Znanje i veze bi u interesu boljitka te budu}nos• Imali ste i polaznike iz BiH. ti mogla upotrijebiti svoje znanje, Kakav su utisak ostavili? {kolovanje i poslovne veze. Tu je i - Oko stotinu ih je odgovor na pitanje zbog ~ega okon~alo du`e treba i}i na {kolovanje SNAGA postdiplomske van zemlje. Vani se Mislim da je seminare. Ta po~inje ulaziti u zajemenad`ment jedna brojka, kada dni~ki biznis i to se uporedi sa postaje brend. od onih pozitivnih Hrvatskom, • U kojem obisnaga koja bi u interesu odakle smo mu se kroz proboljitka te budu}nosti imali 4.000 mogla upotrijebiti svoje grame {kole sagkan di da ta, ledava aktuelna znanje, {kolovanje i nije velika, ali globalna ekonomposlovne veze je meni drago ska kriza i tra`e puda su bili dobri tevi izlaza? studenti. Ove godiPromocija Slovenije ne dodjeljivali smo nagrade za pet najuspje{nijih polaznika - Sigurno je da se bavimo time sa i jednu od njih dobila je i Maja Ibri- aspekta promjena i kako se privika{imovi}, uspje{na direktorica iz vati na nesigurnu situaciju. Nije to Sarajeva. Bosancima uvijek ka`em klasi~ni krizni menad`ment. Nada treba vi{e da gledaju u bu- ime, imamo na umu da kriza u du}nost jer }e ostatak `ivota pro- svim zemljama nije ista. Uz to, vesti u budu}nosti. Turska na primjeruop{tenemakri• Koliko menad`eri tome mo- zu ve}, naprotiv, zapa`en rast. O to-

me se mnogo razgovara jer je i na{ sistem rada zasnovan na principu interaktivnih studija. • Jedna od vru}ih ne samo slovena~kih ve} i regionalnih tema je ta da }e Agrokor preuzeti Merkator. [ta vi u {kolika`ete o tome? - Ne bavimo se slovena~kom stvarno{}u jer smo me|unarodna {kola u kojojistiprogramslu{ajupolaznici iz 15 do 20 zemalja. I agrokorci su na{istudenti. U principu ne da nas to ne zanima, zanima nas naravno ali o tome ne bi zauzimalinekestavove. Mislimo da je va`no da firma bude u rukama nekoga ko je dobar menad`er i ima kapital. • Od kolikog je zna~aja za {kolu bio ulazak Slovenije u Evropsku uniju? - Puno. Prije svega zbog prepoznavanja Slovenije jer sada i kad ja idem van propagirati {kolu, ne moram pokazivati kartu da bi moji sagovornici znali gdje se nalazi moja zemlja. Jednom je raniji predsjednik Slovenije Milan Ku~ar ustvrdio da je i ova {kola doprinijela tome {to je za nas priznanje.

Danica Purg: Gledajte vi{e u budu}nost Foto: [. SULTANOVI]

Unis Energetika otvorila Toplanu
Unis Energetika otvorila je Toplanu u Novom Travniku koja 20 godina nije bila u funkciji. Pro{le godine Toplanu u ste~aju kupila je Unis Energetika i po~ela sa rekonstrukcijom i revitalizacijom. U pogon su pu{tena dva kotla po 26 MW toplotne snage koji }e odmah po~eti isporu~ivati paru i vrelu vodu za industrijski lokalitet BNT Novi Travnik. Do kraja ove godine bi}e osposobljeni vrelovod i glavna podstanica u samom gradu. Time }e se stvoriti uslovi da se po~ne isporu~iva ti to plo tna ener gi ja i potro{a~ima u samom gradu. Ina~e, ve}ina gra|ana Novog Travnika ima}e grijanje sa daljinskog sistema od naredne sezone grijanja. U ovu prvu fazu rekonstrukcije Toplane i distributivne mre`e ulo`eno je oko pet miliona KM, od ~ega tri miliona kreditnih sredstava, a dva miliona vlastitih ulaganja. Tokom 2011. godine u ovom preduze}u u Novom Travniku uposleno je novih 40 radnika.

Provo|enje direktive o industrijskim emisijama

Put za ga{enje privrednih aktivnosti
Od BiH se tra`i da u spre~avanje industrijskih zaga|enja ulo`i pribli`no dvije milijarde KM, koje nemaju ni dr`ava ni privreda

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 228 - 22. 11. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Zenica: Skupo zdravlje

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.433039 1.399828 26.038577 0.076215 0.262132 0.635341 1.886060 0.565032 0.248828 0.212532 1.576518 0.786289 2.268535 1.449651 0.046607 1.886650

1.955830 1.436631 1.403336 26.103837 0.076406 0.262789 0.636933 1.890787 0.566448 0.249452 0.213065 1.580469 0.788260 2.274221 1.453284 0.046724 1.891378 USD BAM

1.955830 1.440223 1.406844 26.169097 0.076597 0.263446 0.638525 1.895514 0.567864 0.250076 0.213598 1.584420 0.790231 2.279907 1.456917 0.046841 1.896106 1.56922 2.260705

SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. 11. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. 11. 2011 =

Pris tu pa ju}i ~lan stvu u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina }e se suo~iti sa brojnim obavezama i mogu}im problemima, poput prestanka rada mnogih industrijskih postrojenja. Neki od njih nastupi}e kada usvojimo direktivu o industrijskim emisijama i ~etiri tehni~ka rje{enja za najbolje raspolo`ive tehnike. O ovome }e biti rije~i danas u Zenici na javnoj prezentaciji re~ene direktive, za ~iju provedbu je ve} ura|en detaljan plan. Kao obavezni cilj njegove provedbe, istaknuti su nadle`ni organi vlasti i industrije.

Do danas je u Bosni i Hercegovini identifikovano 136 naro~ito zaga|uju}ih industrijskih postrojenja, koja su predmet direktive. Da bi po usvajanju tog dokumenta mogli nastaviti rad, bi}e neophodne sku pe, obi mne i te hni~ki slo`ene investicijske aktivnosti. Ve} su pripremljena tehni~ka uputstva za najbolje raspolo`ive tehnike za ~etiri sektora (velika postrojenja za sagorijevanje, obrada metala, kamenolomi i samomonitoring). Procjena je organizatora prezentacije da u postrojenja u na re dnim go di na ma tre ba

ulo`iti pribli`no dvije milijarde KM. Uz to, i javni sektor }e morati izvr{iti odre|ena ulaganja. Cilj direktive je da zna~ajno unaprijedi zdravstveno stanje stanovni{tva u Bosni i Hercegovini i stanje `ivotne sredine. Stru~na i privredna javnost u BiH, koja zna {ta sve ovo zna~i, ve} je poprili~no uzbu|ena u vezi sa ovim. Razlog je u jednoj re~enici za Oslobo|enje sa`eo dr. Aleksandar Kne`evi}, ekspert za industrijska zaga|enja i njihovo otklanjanje: „Ka da iza|u ovi pro pi si, mo`emo zatvoriti privredu u BiH“! H. A.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

BIZNIS I EKONOMIJA
VIJESTI

23

Sumnjiva naplata dugova i u Hidrogradnji

Provizija za neobavljene poslove

Kako se Hidrogradnji, navodno, `urilo da naplati potra`ivanja, kompanija je sklopila ugovore sa dvije konsultantske ku}e Kamet Finance LTD iz Jerseya i Consultori Industrial International SL iz Andore da obave posao naplate potra`ivanja
Istraga Finansijske policije Federacije BiH o prodaji Energoinvestovog duga le{inarskom fondu, {to je Oslobo|enje ve} objavilo, dovela je do jo{ jedne kompanije iz BiH koja je svoje dugove napla}ivala na sumnjiv na~in. Rije~ je o gra|evinskoj kompaniji Hidrogradnja, potvrdili su nam u finansijskoj policiji. UN-ova komisija za poravnanja, sa sjedi{tem u Genevi, priznala je ovoj kompaniji potra`ivanja u iznosu od 91 milion ameri~kih dolara zbog gubitaka nastalih po~etkom rata u Iraku 1989. Iznos je, kako je navedeno u odobrenju od{tetnog zahtjeva, trebao biti ispla}en u roku od osam godina, po~ev{i od 1999.

Novi rekord rudara Kreke
Ostvariv{i ju~er ujutro proizvodnju ve}u od dva miliona i 300 hiljada tona uglja, komorati Rudnika Kreka postavili su novi proizvodni rekord. Na ovaj na~in pro{logodi{nja proizvodnja od dva miliona i 300 hiljada ve} je prema{ena. Sva su o~ekivanja da }e planirana ovogodi{nja proizvodnja od dva miliona i 600 hiljada tona ~ak biti i preba~ena, saop}eno je iz Sindikata Rudnika Kreka u Tuzli. Teku}a godina ostat }e zapam}ena po najuspje{nijem poslovanju u zadnjih 20-ak godina, ali i po mnogobrojnim proizvodnim pobjedama.

Studijska posjeta Sloveniji
^lanovi regionalnog sektorskog odbora metalne industrije Hercegovine posjetili su Sloveniju, podru~je Maribora i okoline, u sklopu projekta CREDO Hercegovina, kojeg financira [vedska agencija za me|unarodnu suradnju i razvoj – Sida. Cilj posjete je bio upoznavanje sa novim tehnologijama, mogu}nostima saradnje, iskustvima i mogu}nostima vezano za EU integracije i fondove, carinskim procedurama i trendovima u industriji. U narednim aktivnostima odbora metalne industrije, s ciljem pove}anja konkurentnosti sektora, va`an segment }e biti izrada analize lanca vrijednosti i GAP analiza, pri ~emu }e obavljena posjeta biti jedan od izvora kod identifikacije prioriteta koji }e biti preto~eni u konkretne akcijske planove.

Ispla}eno oko 20 miliona USD provizije

UN-ova komisija
Me|utim, kako se Hidrogradnji, navodno, `urilo da naplati potra`ivanja, kompanija je sklopila ugovore sa dvije konsultantske ku}e Kamet Finance LTD iz Jerseya i Consultori Industrial International SL iz Andore da obave posao naplate potra`ivanja, i to u roku od devet godina. Provizija koju su konsultanti trebali naplatiti bila je ugovorena na 19 miliona USD, a Hidrogradnja im je isplatila 16 miliona. Kako su nam pojasnili u Finansijskoj policiji, UN-ova komisija je uredno ispla}iva-

la od{tetu Hidrogradnji, a svaki put kada bi uplatila novac sarajevskoj kompaniji, isti dan bi Hidrogradnja sa Consultori Industrialom potpisala aneks ugovora ili novi ugovor, te im isplatila proviziju za usluge naplate potra`ivanja. Dakle, Hidrogradnja je konsultantskoj ku}i pla}ala da obavi posao koji je obavljala UN-ova komisija, tako da je konsultantska ku}a napla}ivala posao koji nije radila. U to vrijeme na ~elu Hidrogradnje bio je Mehmed Drino.

Tu`ila{tvo
U Finansijskoj policiji su nam kazali kako to nije jedini takav slu~aj. Hidrogradnja je na sli~an na~in napla}ivala i redovna potra`iva-

nja iz Iraka, opet uz pomo} Consultori Industrial Internationala. Naime, ova kompanija je kod ira~ke banke Rafdeh imala obveznice, odnosno promese ili promissory notes, vrijednosne papire koji garantuju punu isplatu ugovorenog iznosa, u vrijednosti od 100 miliona USD. Posao prodaje vrijednosnih papira trebala je 2006. godine obaviti konsultantska ku}a iz Andore i za taj posao je naplatila 4,8 miliona USD provizije, ali je prodaju ipak izvr{ila jedna austrijska banka, a ne konsultant koji je to naplatio. O svemu ovome Finasijska policija FBiH podnijela je izvje{taj kantonalnom Tu`ila{tvu u Sarajevu. J. Sa.

UO UIOBiH ima jo{ osam dana za dono{enje odluke

Prvog januara mora do}i do poskupljenja
U UO UIOBiH ka`u da vremena ima dovoljno
Iako je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UO UIOBiH) trebao do kraja septembra da usvoji i donese odluku o posebnoj i minimalnoj akcizi na cigarete za 2012, to jo{ nije u~injeno, a vremena za to je sve manje. Naime, prema va`e}im zakonskim propisima, UO UIOBiH odluku je trebao donijeti najkasnije do kraja septembra, dok su distributeri s druge strane du`ni da nove kalkulacije cijena dosta ve UIOBiH mje sec ra ni je. Zna~i, ukoliko nove cijene stupaju na snagu od 1. januara 2012, distributeri su du`ni da UIOBiH dostave nove cijene do 30. novembra, za {to imaju jo{ samo osam dana. bo|enje Ismet Suljendi}, ekspert Vije}a ministara BiH u UO UIOBiH. On je dodao da bi sjednica trebala biti odr`ana do kraja mjeseca, te da ne}e biti kasno da distributeri dostave svoje kalkulacije UIOBiH na vrijeme. Kako nam je re~eno na prethodno odr`anoj sjednici, zatra`ena je dodatna analiza o utjecaju poskupljenja cigareta, te je i to jedan od razloga nedono{enja odluke na pro{loj sjednici. odluke o akcizama na cigarete, postoji jo{ niz odluka koje UO UIOBiH mora donijeti“, istakao je Suljendi} dodaju}i kako 1. januara 2012. godine mora do}i do pove}anja cijena cigareta. Naime, BiH bi trebala postepeno pove}avati visinu akcize na duhanske prera|evine u periodu od 2009. do 2014. godine, kako bi dostigla razinu od 64 eura za 1.000 komada cigareta do 2014. godine, kako je bilo i utvr|eno akciznom politikom EU u trenutku usvajanja Zakona o tro{arinama u BiH 2009. A. Pe. godine.

Nepromijenjen indeks cijena
Ukupan indeks cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda u Federaciji BiH u oktobru nije se mijenjao u odnosu na septembar, a u tom mjesecu indeks je bio vi{i za 0,5 posto u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Ukupan indeks cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda u oktobru u 2011. vi{i je za 5,2 posto u odnosu na prosje~ni indeks iz 2010, a u odnosu na indeks iz oktobra 2010. za 2,9 posto. Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama, u oktobru indeks cijena energije vi{i je za 0,4 posto, a netrajnih proizvoda za {iroku potro{nju za 0,3 posto. U tom mjesecu pad indeksa cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda zabilje`en je kod intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 0,4 posto i kapitalnih proizvoda za 0,3 posto. U grupaciji trajni proizvodi za {iroku potro{nju indeks cijena se nije mijenjao u oktobru. Za deset mjeseci ove godine (januar - oktobar), u odnosu na isti period protekle godine, ukupan indeks cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda je vi{i za 4,4 posto.

Naredna sjednica
Me|utim, u Upravnom odboru UIOBiH nam ka`u da vremena ima dovoljno i da }e sve na vrijeme biti zavr{eno. „Prijedlog o dono{enju odluke o posebnoj i minimalnoj akcizi na cigarete nije donesen na pro{loj sjednici iz razloga {to odjeljenje za makroekonomsku analizu nije na vrijeme sa~inilo kompletan izvje{taj, tako da je odluka ostavljena za narednu sje dni cu“, ka zao je za Oslo -

Akcizna politika
„Odluka }e sigurno biti donesena do kraja mjeseca, jer osim

24

BIZNIS/BERZE
1.564,56
BIFX

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE
989,55
SASX-30

Mladi poduzetnik i u Gora`du

850,74

SASX-10

Sarajevska berza

Najvi{e trgovano
dionicama IK banke

[est mladih
pokre}e vlastiti biznis
^etvero mladih opredijelilo se za zanate, a ostalo dvoje za IT usluge i poljoprivredu
U Gora`du je ju~er uprili~eno potpisivanje ugovora o zapo{ljavanju {est nezaposlenih osoba s evidencije kantonalne Slu`be za zapo{ljavanje u dobi do 30 godina. Mladi su dobili priliku za pokretanje vlastitog biznisa u okviru programa federalnog Zavoda za zapo{ljavanje Mladi poduzetnik, a nakon odobravanja njihovih poslovnih ideja, oni su pro{li i odre|enu obuku. „Ovo je deveti program zapo{ljavanja koji u ovoj godini realizuju kantonalna Slu`ba i federalni Zavod, a sada smo posebno sretni {to su se mladi u Gora`du odlu~ili baviti zanatima, njih ~etvoro. Jedno se opredijelilo za IT usluge i jedno za poljoprivredu, {to je jako pozitivno“ ista, kla je direktorica Slu`be za zapo{ljavanje BPK-a Nafija Hodo. Mladi poduzetnici za realizaciju svoje poslovne ideje od federalnog Zavoda za zapo{ljavanje dobit }e bespovratna sredstva od po 7.000 KM koje trebaju iskoristiti za registraciju djelatnosti, te nabavku sredstava i opreme za rad, a obavezni su redovno izmirivati i zakonom propisane doprinose i poreze. „Mo`emo re}i da se u ovom kantonu bilje`e najbolji rezultati, s obzirom na to da je ovo jedini kanton u kojem opada stopa nezaposlenosti. U narednoj godini planirat }emo jo{ ve}i broj poduzetnika, a ukoliko mladi, koji su obuhva}eni u ovogodi{njem programu, uspiju, mi }emo pomo}i i u sufinansiranju pro{irenja njihove djelatnosti“ istakao je direktor Zavoda za zapo{, ljavanje FBiH Miralem [ari}.

Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 19 KM, u sklopu jedne transakcije prometovane su dvije dionice
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 280.397,06 KM. U sklopu 44 transakcije ukupno je prometovano 132.700 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 212.500,31 KM, u sklopu 25 transakcija prometovan je 129.201 vrijednosni papir. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 84.548,66 KM, u sklopu 10 transakcija prometovane su 9.002 dionice. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 9,39 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 24.998,72 KM, u sklopu {est transakcija prometovano je 5.976 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF MI Group d.d. Sarajevo u iznosu od 24.699,52 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 4,19 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 102.952,93 KM, u sklopu 9 transakcija prometovane su 114.223 obveznice. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 67.877,75 KM, u sklopu 18 transakcija prometovano je 3.497 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta IK banka d.d. Zenica u iznosu od 50.061,05 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 65,96 KM. Na se kun dar nom slo bo dnom tr`i{tu os tva ren je pro met od 19,00 KM, u sklopu jedne transakcije prometovane su dvije dionice. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu promet je ostvaren dioni ca ma emi ten ta Bi mal d.d. Br~ko.

Delegacija turskih privrednika u PKFBiH

Nova tr`i{ta za bh.
proizvo|a~e
U cilju uspostavljanja bolje saradnje i pronalaska novih tr`i{ta za bh. proizvo|a~e protekle sedmice u dvodnevnoj posjeti Privrednoj komori FBiH boravila je delegacija Privredne komore grada Malataya iz Republike Turske. Prema rije~ima Emina Pa{i}a iz PKFBiH, ekonomskasaradnja BiH i Turske je na zadovoljavaju}emnivou, ali uvijekmo`ebitibolja. „Republika Turska se po robnoj razmjeni sa BiH nalazi na 10. mjestu, te se nadamo da }e se dosada{nja poslovna saradnja nastaviti i unaprijediti“ re~eno je nakonsastankapri, vrednika iz Turske sa privrednicima iz BiH. Ina~e, tursku delegaciju ~inili su privrednici iz oblasti prehrambene industrije, metalne i nemetalne industrije, tekstilne, drvne industrije kao i predstavnici trgova~kih kompanija, dok su sa bh. strane bili pri su tni pred sta vni ci me sno-pre ra|iva~ke industrije, tekstilne i industrije namje{taja. Siddik Ozdemir, zamjenik predsjednika Privredne komore grada Malatya, izrazio je nadu da }e posjeta rezultirati konkretnom saradnjom, podsjetiv{i da je njihov grad u Turskoj poznat naro~ito po tekstilnoj industriji, ali i kao vode}i svjetski proizvo|a~ suhih kajsija.

Kurs ovog emitenta iznosio je 9,50 KM. Na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo zaklju~enih transakcija. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta JP Elektroprivreda HZHB Mostar od 2,99 posto i dostigle su cijenu od 45,43 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo od 2,33 posto i dostigao cijenu od 54,21 KM.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 21. novembar/studeni 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA 9,39 0,77 9,41 9,31 9.002 84.548,66 10

Bh. privrednici izrazili su zadovoljstvo obavljenim razgovorima te su naglasili va`nost predstavljanja bh. potencijala i mogu}nosti plasiranja svojih proizvoda na izuzetno zanimljivo tursko tr`i{te. Ina~e, osnovnisektoridosada{njevanjskotrgovinske razmjene BiH i Turske su proizvodi agroindustrijskog sektora, mineralna goriva, hemijski i farmaceutski proizvodi, tekstil, drvo i ostali. Uvoz i izvoz BiH i Turske od 2006. do 2011. u stalnom je porastu. Pokrivenost uvoza izvozom je 13,25 posto, {to je simobli~no u odnosu na mogu}nosti. U 2010. izvoz iz BiH u Tursku ostvaren je u vrijednosti 218,5 miliona KM, a vrijednost uvoza je A. Pe. iznosila 337,4 miliona KM.

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FAMOS D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE BIMAL BRCKO

3,74 4,19

2,75 -1,43

3,74 4,20

3,74 4,12

80 5.896

299,20 24.699,52

1 5

94,70 90,00

0,21 0,00

94,70 90,00

94,70 3.239 90,00 110.984

3.067,33 99.885,60

1 8

18,15 4,20 3,00 54,21 65,96 45,43

-1,00 2,94 0,00 -2,33 1,48 2,99

18,20 4,20 3,00 55,00 66,00 45,43

18,06 4,20 3,00 53,87 64,00 45,43

65 2.500 53 60 759 60

1.179,50 10.500,00 159,00 3.252,40 50.061,05 2.725,80

2 3 1 4 6 2

9,50

0,00

9,50

9,50

2

19,00

1

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

107,20

$ 0,33 %

3,34

$ 0,75 %

1.712,00

$ 0,76 %

31,38

$ 3,40 %

2,107

$ 0,52 %

672,25

$ 1,03 %

610,75

$ 1,17 %

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

SARAJEVSKA HRONIKA

25

Analiza Nastavnog plana i programa za devetogodi{nje osnovno obrazovanje u KS-u

Bitan je na~in u~enja
Mi smo svjesni da je uo~en cijeli niz manjkavosti u Nastavnom planu i programu za devetogodi{nje osnovno obrazovanje. Od idu}e godine nastojat }emo se posvetiti i obrazovanju u srednjim {kolama, isti~e ministar Suljagi}
U prostorijama Gimnazije Obala ju~er je odr`ana konferencija za medije o analizi Nastavnog plana i programa za devetogodi{njeosnovno obrazovanje na podru~ju Kantona Sarajevo, a radnu grupu koja je odr`ala ovu konferenciju i odgovarala na pitanja novinara ~inili su ministar obazovanja i nauke KS-a Emir Suljagi}, Radmila Rangelov Jusovi} iz Centra za obrazovne incijative Step by step, te direktorica O[ ^engi}-Vila 1 Zineta Boguni} i Nenad Veli~kovi}, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. rad i tako ostane na povr{ini. - Mi to ne `elimo. Dijete treba da djeluje u grupama i u~i se djelovati u zajednici. Ono mora da istra`uje, a ne samo da usvaja prezentirano znanje, dodala je Rangelov-Jusovi}.

Haos u ud`benicima
Veli~kovi} smatra da je bitno ranouzajamnouva`avanje, rad na razvoju samopouzdanja i samopo{tovanja, a ne samo u~enje matematike i biologije. - Dosada{nji nastavni plan i program je donio jednu vrstu haosa u ud`benicima za osnovno obrazovanje. On je tako|er li{io odgovornosti obrazovne institucije koje, zapravo, trebaju biti najodgovornije za budu}e gra|ane ove zemlje, kazao je Veli~kovi}. Ministar Suljagi} je na kraju kazao da trenutno nema namjeru utvr|ivati ko je odgovoran za postoje}i nastavni plan i program. - Moj zadatak je da gledam naprijed, a i sami znate da obrazovanje ne poznaje brze popravke, tako da sa ovim ne mo`emo `uriti. E. GODINJAK

Manjkavosti
Ministar Suljagi} je istakao da }e rasprava oko obrazovnog sistema u KS-u trajati ne{to vi{e od mjesec, a pola`e velike nade da }e se svi uo~eni propusti u postoje}em obrazovnom sistemu ukloniti. - Mi smo svjesni da je uo~en cijeli niz manjkavosti u Nastavnom planu i programu za devetogodi{njeosnovnoobrazovanje. Od idu}e godine nastojat }emo se posvetiti i obrazovanju u srednjim {kolama. Ovom prilikom pozivam i federalno ministarstvo da nam se pri-

klju~i u ovoj analizi, istakao je Suljagi}. Prema rije~ima Rangelov - Jusovi}, analiza o Nastavnom planu i programu za devetogodi{nje osnovno obrazovanje ne}e samo uklju~ivati raspravu i analizu o propustima, ve} i intenzivno izla-

ganje o onome {to }e se napraviti. - Nastavni plan i program jo{ je skoncentrisan na sadr`aj, a mi `elimo da bude fokusiran na dijete, te da ubudu}e, tako|er, vi{e budemo fokusirani na to kako se djeca podu~avaju, a ne samo na ono {to im dajemo, odnosno znanje. Bitan je

i na~in u~enja, kazala je Rangelov - Jusovi}. Postoje}i nastavni plan i program jo{ nije jasno odgovorio na pitanja da li u~iti dijete da pamti ili da misli, te da li je dobro za dijete, a kasnije ~ovjeka, da bude fokusirano na invididualni

Kombi Grasa ponovo vozi prema Rje~ici i Reljevu

UNESCO u Budimpe{ti

Sanirana lokalna saobra}ajnica
U okviru ove sanacije obnovljen je i partizanski most u Reljevu, koji je tako|er bio o{te}en
Nakon zahtjeva gra|ana i Op}ine Novi Grad u proteklim danima privremeno je sanirana lokalna saobra}ajnica Rje~ica - Reljevo koja je bila o{te}ena prilikom izgradnje sarajevske zaobilaznice na koridoru 5c LOT-1. Naime, nakon vi{e odr`anih sastanaka predstavnika Op}ine Novi Grad, kantonalne i federalne direkcije za ceste, privremeno je na zadovoljstvo gra|ana, sanirana saobra}ajnica u naselju Reljevo. Sanaciju lokalne ceste Rje~ica - Reljevo izvelo je preduze}e Sarajevoputevi, te je asfaltirano 2.100 metara puta, a finansijer radova je JU Direkcija cesta Federacije BiH. U okviru ove sanacije obnovljen je i partizanski most u Reljevu, koji je tako|er bio o{te}en, a njegovu sanaciju je finansirala Direkcija za puteve Kantona Sarajevo. Ove radove izveo je KJKP Rad. - Sanacijom ove saobra}ajnice stekli su se uslovi za uspostavljanje redovne Grasove kombi-linije, a time i mje{tanima MZ Reljevo omogu}en je bezbjedan i redovan prevoz do mjesta stanovanja, radnih mjesta i {kola, kazao je @elimir Lali}, pomo}nik na~elnika za op}u upravu i lokalnu samoupravu Op}ine Novi Grad. Lali} je dodao da je ovo samo privremena sanacija, dok }e se potpuna rekonstukcija o{te}enih saobra}ajnica, odvodnih kanala, ure|enje okolnih potoka i rijeke Lokalni put o{te}en Bosne uraditi nakon zavr{etka radotokom gradnje va na koridoru 5c i povla~enja sarajevske izvo|a~a radova sa terena. zaobilaznice
S. Hu. Senka Mesihovi} - Dinarevi}

Podr{ka obnovi Dje~ije hirurgije na Jezeru
Na poziv doma}ina predsjednika Ma|arske akademije nauka, akademika Joszefa Palinkasa, akademik prof. dr. Senka Mesihovi} - Dinarevi} sudjelovala je na UNESCOovom Svjetskom nau~nom forumu koji se od 17. do 19. novembra ove godine odr`ao u Budimpe{ti. Forum su sve~ano otvorili akademik Pálinkás, predsjednik HAS-a, Viktor Orban, premijer Ma|arske, Ban Ki-moon, glavni tajnik UN-a, Irina Bokova, ge ne ral na di re kto ri ca UNESCO-a, Yuan Tseh Lee, predsjednik Me|unarodnog vije}a za znanost (ICSU), Alan I. Leshner, predsjednik Ameri~kog udru`enja za nau~na dos ti gnu}a (AAAS), Do mi nique Ristori, generalna direktorica Istra`iva~kog centra pri Evropskoj komisiji i ~lanovi Me|unarodne svemirske postaje direktnim uklju~ivanjem videolinkom u program. Osim doprinosa u raspravi, akademik Mesihovi} - Dinarevi} je sa Lidijom Topuzovskom, generalnim sekretarom UNESCO-a, dogovorila saradnju u finansiranju i provedbi zna~ajnih nau~nih projekata ANUBiH-a. Tako|er, ovom prilikom istaknuto je interesovanje predstavnika UNESCO-a i najavljena pomo} u revitalizaciji zgrade Dje~ije hirurgije i dijela Pedijatrijske klinike na Jezeru.
Mr.B.

26

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Spomen-obilje`je na Skenderiji

Dogradnja Osnovne {kole u Dobro{evi}ima

Radovi
po~inju
na prolje}e
Idejno rje{enje do kraja godine
Inicijativni odbor za izgradnju spomen-obilje`ja na Skenderiji odr`ao je ju~er sastanak na kojem su razmatrani naredni koraci na izgradnji spomenobilje`ja u znak sje}anja na de{avanja 2. maja 1992. godine, dana odbrane grada i BiH. Na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi}, koji je i predsjednik Odbora, upoznao je prisutne da je u okviru rebalansa bud`eta Op}ine Centar, Op}insko vije}e izdvojilo 30 hiljada KM za potrebe izrade idejnog rje{enja spomen-obilje`ja, za {ta }e do kraja ove godine biti raspisan javni poziv. Kao mogu}a lokacija za izgradnju spomen-obilje`ja odre|en je park kod mosta Skenderija, gdje je bista Vladimira Peri}a Valtera - narodnog heroja iz Drugog svjetskog rata. Be}irevi} je naglasio da ta lokacija nosi simboliku sna`nog otpora kojeg je Sarajevo 1941. i 1992. godine pru`ilo u borbi protiv velikog zla, odnosno fa{izma, te informisao prisutne o namjeri da se izgradi {etnica izme|u Vilsonovog {etali{ta i mosta Skenderija kako bi na{i sugra|ani mogli obilaziti novo spomen-obilje`je koje }e podsje}ati na herojske dane odbrane Sarajeva. Imaju}i u vidu procjenu da je za izgradnju tog zna~ajnog spomen-obilje`ja potrebno oko pola miliona KM, Inicijativni odbor smatra da je neophodno u~e{}e i drugih nivoa vlasti, a Slaven Kova~evi}, predsjedavaju}i OV-a Centar, obavezao se da }e tokom narednih dana uputiti poziv dr`avnim, federalnim, kantonalnim i gradskim vlastima za u~e{}e u finansiranju izgradnje spomenika S. Hu. na Skenderiji. Osnovna{kola u Dobro{evi}ima vjerovatno je u najte`ojsituacijikada su u pitanju raspolo`ivi prostor i broj u~enika. Naime, u ovoj {koli553 u~enikaslu{ajunastavu u {est u~ionica. Situacija je takvagodinama, a prije nekoliko mjeseci resorni federalni i kantonalni ministri Damir Ma{i} i Emir Suljagi}, te na~elnik Op}ine Novi Grad Damir Had`i}potpisali su pismopodr{ke za projekt dogradnje modularnog {kolskog objekta i izgradnju fiskulturne dvorane u Osnovnoj {koli Dobro{evi}i. Tada je najavljeno da }e svi radovi biti zavr{eni do sljede}e {kolske godine. Me|utim, kako nam je kazao direktor {kole Zijah Ramovi}, u {koli nemaju nikakvih informacija o aktivnostima oko realizacije ovog projekta. „Ne znamo u kojoj su fazi dogovori oko po~etka realizacije. Ali, da bi se stiglo sve uraditi do po~etka sljede}e {kolske godine, radovi bi trebali po~eti najkasnije u martu. Takve smo procjene dobili, odnosno da }e radovi biti zavr{eni za {est mjeseci“ istakao je Ramovi}. , Prema Ramovi}evim rije~ima, kapacitetikoje{kola ima dovoljni su da bi je poha|alo tek 300 u~enika. „I sada na{a djeca idu u tri smjene. Nadamo se da }e ovaj projekat biti realizovan jer u okviru njega dobit }emo salu za tjelesni odgoj, te osam kabineta i sedam u~ionica“, pojasnio je Ramovi}. Pro{irenjem kapaciteta, koje podrazumijeva realizacija ovog

Vlada Slovenije je odobrila sredstva i sada se ~eka njihova realizacija Nadamo se da }e sljede}a {kolska godina u {koli Dobro{evi}i zapo~eti sa dogra|enim prostorijama, isti~e Damir Ma{i}, ministar nauke i obrazovanja FBiH
projekta, {kola }e mo}i primiti 800 u~enika. Time }e potrebe ovog dijela Novog Grada biti zadovoljene na nekoliko godina. MinistarMa{i}naglasio je u izjavi za Oslobo|enje da bi dogradnja {kole trebala po~eti na prolje}e.

Vremenski uslovi
„Prema posljednjim informacijama koje imamo, radovi bi trebali po~eti na prolje}e. Vlada Slovenije je odobrila sredstva i sada se ~eka njihova realizacija, ali to vi{e ne zavisi od nas ve} isklju~ivo od vremenskih uslova, koji diktiraju po~etak radova. Kako god, mi se nadamo da }e sljede}a {kolska godina u Osnovnoj {koli Dobro{evi}i zapo~eti sa dogra|enim prostorijama“ kazao je Ma{i}. ,
S. HUREMOVI]

[est mjeseci
Rije~ je o projektu vrijednom vi{e od dva milionaeura, kojim}e se omogu}iti pro{irenje kapaciteta {kole, te stvoritikvalitetnijiuslovi za poha|anje nastave i tjelesnog odgoja, a sredstva su osiguranadonacijom Repulike Slovenije i OPEC fonda.

[kolu, ~iji je kapacitet 300, poha|aju 553 u~enika

Delegacija Op}ine Stari Grad u Budvi

U Ulici Arapova

Neophodno izmje{tanje instalacija
Rekonstrukcija kanalizacione mre`e u Arapovoj ulici u MZ Medrese bit }e nastavljena ~im budu izmje{tene ostale instalacije. Do sada je rekonstruisana mre`a u du`ini od oko 80 metara, a prema informacijama izvo|a~a radova, projekat je trenutnoobustavljen jer

Trodnevna posjeta bratskom gradu
Delegacija Op}ine Stari Grad otputovala je ju~er u trodnevnu posjetu gradu Budvi u Crnoj Gori, koja je organizovana povodom obilje`avanja Dana Budve. Tokom boravka u Budvi, delegacija Op}ine Stari Grad, sa na~elnikom Ibrahimom Had`ibajri}em na ~elu, prisustvovat }e sve~anoj sjednici Skup{tine Grada Budve, zatim izlo`bi poznatog sarajevskog slikara i grafi~ara Irfana Handuki}a, kao i ostalim aktivnostima koje }e biti organizovane povodom obilje`avanja Dana grada Budve. Predstavnici Op}ine Stari Grad i Grada Budve u 2009. godini potpisali su sporazum o bratimljenju.
E. G.

firme moraju privremeno izmjestiti svoje instalacije, elektro, vodovodne i PTT mre`e kako bi postavljanje nove kanalizacione mre`e bilo nastavljeno. - U du`ini od oko 80 metarapostavili smo separatni, odnosno odvojeni ki{ni i fekalni kanalizacioni sistem s ki{nim i fekalnim kolektorom. Zavr{ili smo i priklju~ivanje objekata na novu kanalizacionu mre`u. Preostalo nam je jo{ oko 80 metara do spoja sa Ulicom Safvet-bega Ba{agi}a, kazao je Alen Robovi}, rukovodilac radova u ovoj ulici. Rekonstrukcija kanalizacione mre`e u Arapovoj ko{ta 260 hiljada maraka, a finansira je KJKP Vodovod i kanalizacija kreditom E. G. Svjetske banke.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

SARAJEVSKA HRONIKA
Ku}a zanata bit }e interpretativni, edukacioni, didakti~ki centar, ~ija }e misija biti promocija, za{tita i unapre|enje sarajevskih zanata. Njena osnovna ponuda bit }e izlo`beno-muzejska postavka zanatskih proizvoda, koja }e biti podijeljena na dva dijela: Ba{~ar{ija nekad i Ba{~ar{ija danas. Prva postavka predstavljat }e stare zanatekoji su izumrli, a drugadana{nje zanatlije i njihove proizvode. U Ku}izanataplaniranaje i velikasuvenirnica u kojoj }e turisti, ali i lokalno stanovni{tvo, mo}i kupiti autenti~ne zanatske proizvode s Ba{~ar{ije. Planirano je certificiranje zanatlija, odnosno identifikacija i potvrda autenti~nosti zanatskih proizvoda. Ku}a zanata je po~etna stepenica u procesu certificiranja zanata.
DE@URNI TELEFON

27

Rekonstrukcija Ku}e zanata

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Ba{~ar{ija nekad i sad
Njena osnovna ponuda bit }e izlo`beno-muzejska postavka zanatskih proizvoda, te otvaranje suvenirnice

Stare jezgre gradova
Odlukom Op}inskog vije}a Stari Grad, objekat u Ulici Mula Mustafe Ba{eskije namijenjen je za Ku}u zanata. Ona je dio programa “Seenet: translokalna mre`a za saradnju izme|u Italije i jugoisto~ne Evrope“ kojeg vodi regija , Toskana. Partneri u ovom projektu su: Op}a uprava za privredni razvoj regije Toskana i UCODEP, Kanton Sarajevo, Gradska uprava Sarajevo, Skoplje, Mostar i Op}ina Stari Grad. Namjera je povezivanje ~ar{ija - starih jezgri Sarajeva, Skoplja i Mostara sa komplementarnim kulturno-historijskim naslije|em. Predvi|eni tro{kovi za ovaj projekat su oko 850 hiljada eura, a on }e trajati oko dvije godine.
M. P.

P

o~ela je rekonstrukcija objekta u Ulici Mula Mustafe Ba{eskije 55, u kojem }e se nalaziti Ku}a zanata. Rekonstrukcija }e podrazumijevati sanaciju fasade, kao i kompletno unutra{nje ure|enje objekta. Projekat je uradila firma Arhilab i arhitekt

Adnan Drnda. Radove na Ku}i zanata finansiraju donatori, a nadzor nad projektom provodi Arhitektonski atelje 4.

Certificiranje zanatlija
“Pri kraju je ure|enje fasade i po~eli su unutra{nji radovi. Bit }e

ure|ena fasada s ju`ne i zapadne strane, jer su slobodne. U unutra{njosti objekta, izme|u ostalog, bit }e zamijenjene sve instalacije elektro, vodovodne, kanalizacija, unutra{nja i vanjska stolarija, podovi, istakli su iz firme Arhilab.

Aerodrom Sarajevo

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e u navedenim intervalima bez strujeostatisljede}apodru~ja: od 8.30 do 15 sati Vrbovska, a od 8 do 15 Donja Vogo{}a. U terminu od 9 do 15 sati struje ne}e imati @unovnica vojna, @unovnica 2, Nahorevo 2, Lje{evo 3, Kasati}i, Ha`i}i ribnjak, Had`i}i kolonija 1 i 2, a od 9 do 14 Paromlinska 5, dok }e od 9 do 15.30 sati bez napajanja ostati Ljubini}i. Od 9 do 11.30 satistrujene}eimatiLivanjska 2, a od 9 do 13 Ko{evo naselje 3, [ehovi}i, Rezervoar Brezice, Had`i}i, Drni~i}i, Crna Rijeka 1, 2, 3, i 4. Zbogpopravkekvarova na vodovodnoj mre`i, danas}e od 9 do 16 satido}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Kranj~evi}eva, Ragiba D`inde, Smaje [ikala, Baruthana, Humska, Toromanova i Trebevi}ka.
sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

Saobra}a se prema rasporedu
Iako je na pojedinim aerodromima u zemljama okru`enja zra~ni saobra}aj ju~er bio obustavljen u potpunosti ili privremeno, na Sarajevskom aerodoromu takvih problema nije bilo. Ovo je za Oslobo|enje potvrdila Edita Sulejmanovi}, portparol Aerodroma Sarajevo koja je kazala kako je situacija sa letovima dobra. “Svi letovi se odvijaju prema ranije planiranom rasporedu, a zrakoplovi su odletjelipremaplanu, tako da mo`emokonstatovati da nemamo problema“ kazala je , Sulejmanovi}. S. Hu. Magla na aerodromu ne pravi smetnje

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

Sa nama u
Cinema City
VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije u Multiplexu Cinema City dobili su na{i ~itaoci: Lejla Zuki}, Edin Mulaosmanovi} i MajaKnezovi}. Svi koji`eledo}i do ulaznica za najnovijaostvarenja iz svijeta filma, trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.
11.25 i 21.40, Minhen 12.30, Köln 13.20, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22

6 2

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Köln 14, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Istanbul 18

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd

sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

28

KULTURA

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Nobelovac Ivo Andri} - pedeset godina kasnije

U zna~enjima
koja nam izmi~u
Andri} }e trebati pri~ekati neko tre}e vrijeme, neku epohu o kojoj danas ne mo`emo znati ni{ta, kada }e njegovo djelo biti rekanonizirano, ili dekanonizirano, te napokon otvoreno za ~itanje izvan prizemne politi~ke upotrebe
U Akademiji nauka i umjetnosti BiH ju~er je me|unarodnim znanstvenim skupom obilje`eno 50 godinaotkako je Ivo Andri}dobioNobelovu nagradu za knji`evnost, koja je, kako je kazao i akademik Zdenko Le{i}, moderator skupa, "tom velikanu na{e knji`evnosti priskrbilame|unarodnizna~aj, a time i na{oj knji`evnosti dala vidnije mjesto u svjetskoj kulturnoj ba{tini", dodaju}i da je "bez svake sumnje danas, pedeset godina poslije dobijanja Nobelove nagrade, knji`evno djelo Ive Andri}a postalo izazovni predmet novih ~itanja, odnosno~itanja u dosluhu s novim vremenom".
Knji`evno djelo Ive Andri}a postalo je izazovni predmet novih ~itanja
Foto: D. TORCHE

Aktualni pristupi
Na koji i kakav na~in ~itanju Ive Andri}a u dosluhu s novim vremenom doprinosi internet, prisutne je upoznala Celia Hawkesworth, prof. emeritus na University of London i prevoditeljica najzna~ajnijih Andri}evih djela, pa se saznalo da danas na internetu Ivo Andri} ima i svoj e-mail, Facebook stranicu itd. I pored toga, postoji i ona druga strana koja govori da je Andri} itekakoprisutan u eterui 50 godinanakon dobijanja Nobelove nagrade i da se po broju citata koji se mogu na}i, vidi da su njegova djela ne samo ~itana nego i da su u{la u sve studijekoje se baveknji`evno{}u po ~itavom svijetu. "Andri} kao na{e ogledalo" bio je naziv teme knji`evnika Ivana Lovrenovi}a, koji je govorio o tome da je Andri} opet, kao i prije, predmetom politi~ko-ideolo{ke instrumentalizacije, ali sada na drugi na~in i ne vi{e jednozna~no

nego pluralno. - Po svemu sude}i, Andri} }e trebatipri~ekatinekotre}evrijeme, neku epohu o kojoj danas ne mo`emoznatini{ta, kada}e njegovo djelo biti rekanonizirano ili, za{to ne, dekanonizirano, te napokon otvoreno za ~itanje izvan prizemnepoliti~keupotrebe. Kao {to Jan Kott napisa za Hamleta - da taj Shakespeareov tekst ima osobinu spu`ve: ako ga se igra (~ita) nestilizirano, on u sebe upija svu suvremenost. Generacijama koje to do`ive Andri} }e se ukazati u zna~enjima i slojevima koji nama izmi~u. Izlaganje RobertaHodela, voditelj Instituta za slavistiku Univerziteta u Hamburgu, u `i`i je imalosocijalno pitanje kojim se Andri} bavio u svojim djelima, a o tome "svjedo~i cijeli kabinet figura: ]orkan, Mara, Mile Prelac, Anica, VitomirT sovi}, Siman, Ibro", dok je Zoa ranMilutinovi}, voditeljOdsjeka za isto~noevropske studije University

Collegea u Londonu, sa`eo nekoliko osnovnih ideja o zlu u Andri}evu djelu, kao i kako bi se temi "Andri}, zlo i eti~ka kritika" moglo pristupiti iz horizonta eti~ke kritike. Sudionici skupa bili su i prof. dr. Enver Kazaz, Filozofski fakultet u Sarajevu, koji je govorio o temi "Politi~ki i sukobi identiteta u romanu Prokleta avlija", zatim doc. dr. Alma Deni} - Grabi}, Filozofski fakultet Tuzla, koja je izlagala o temi "Jelena, `ena koje nema ili odsutni govor", bilo je to ~itanje Andri}eve literature iz rodne perspektive, a svoj doprinos dao je i prof. dr. Zvonko Kova~, Filozofski fakultet u Zagrebu, koji se koncentrirao na 19. poglavlje romana "Na Drini }uprija", gdje je poku{ao kroz jednu dijalo{ku situaciju razli~itih sudionika u njemu pokazati kako Andri} na razne na~ine gleda na tada{nji povijesni razvoj, kao i na ideje koje se tada pojavljuju naposredno pred Prvi svjetski rat. Knji`evnika @eljka Ivankovi}a

zanimala je Andri}eva vi{ezavi~ajnost, plurizavi~ajnost i govorio je o njenim refleksima na njegovo djelo, a prof. dr. Nenad Veli~kovi}, FilozofskifakultetSarajevo, govorio je o Andri}uu nastavi u BiH, odnosno o tome da se u "sva tri obrazovnasektora", kako ih naziva, zloupotrebljava, odnosno da se ideje koje sadr`e njegova djela a koja su uvr{tena u {kolski program falsificiraju na razli~ite na~ine, pojednostavljuju i reduciraju i svode na one ideje koje su korisne ili potrebne ideologijama koje upravljaju tim "obrazovnim sektorima".

- Kao u drami Du{ana Kova~evi}a "Maratonci tr~e po~asni krug", svaki ~as neko od aktera na kulturnojsceniizvla~i neki novi Andri}ev testament i obja{njava javnosti zbog~ega je on zapravosrpski pisac. Otvorenost kulturnih rubrika u dnevnoj {tampi za teme ovog tipa, ina~e poslovi~nonezainteresovane za pitanja knji`evnosti, svedo~e koliko je slu~aj Andri} va`an u procesukreiranjanovognacionalnog identiteta u Srbiji, ali isto tako koliko je Andri} u javnom diskursu prestao da funkcioni{e kao pisac, ustupiv{imestopoliti~komsimbolu, kazao je Sa{aIli}, knji`evni kriti~ar iz Beograda, u izlaganjupod naslovom"Ivo Andri} i izgradnja (post)jugoslovenskih nacionalnih kanona" (srpski primer). pretiran. Razlozi su razli~iti. Kao i svi velikipisci,i Andri} ima tu (ne)sre}u da se mnogiosje}ajupozvanimapisati o njemu...", dok je Maciej Falski, docent Instituta za slavistiku Univerziteta u Var{avi, upoznao prisutne s Andri}evim opusom u Poljskoj nakon '91. i projektom transkulturalne interpretacije. Skupu su prisustvovali i uposlenici iz Zavi~ajnog muzeja Travnik, odnosno depadansa Muzej "Rodna ku}a Ive Andri}a", a izlaganja }e biti objavljena u prigodnom An. [IMI] zborniku.

Borba za Andri}evo naslije|e

Generalno spremanje
Tema izlaganja doc. dr. Perine Mei}, Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Mostaru, bila je "Povjesni~ari hrvatske knji`evnosti o Andri}u" te se danas "kada slavimo 50 godina od dodjele Nobelove nagrade, ne mo`emo oteti dojmu da Andri} u povijesti hrvatske knji`evnosti nije primjereno pozicioniran i inter-

Zavr{ena radionica Kratkofil Punch

[est zanimljivih i stilski razli~itih filmova
[koladokumentarnogfilmaKratkofil Punch, u okviru koje su polaznici tokom pet dana u~ili sve o realizaciji jednog dokumentarca, zavr{ena je. Intenzivan kurs, koji se odr`avao u Banjoj Luci, vodili su proslavljeni dokumentarista iz Srbije Boris Miti} i {kolovani videoaktivista iz Hrvatske Oliver Serti}. U okviru Kratkofil Puncha, radilo se na {est pri~a koje }e biti realizovane u okviruzajedni~kogomnibus dokumentarca, koji }e imati premijeru na [estom me|unarodnom filmskom festivalu Kratkofil Plus. Nakon premijere, slijedi festivalsko i televizijsko prikazivanje omnibusa. Dokumentarista Boris Miti}, nakon zavr{ene radionice, rekao je da mu se ~ini}emodobiti ne samo{est anga`ovanih pri~a nego i {est zanimljivih i stilski razli~itih filmova. - Polaznici radionice su pokazali iznena|uju}u zrelost u izra`avanju i razumijevanju, {to je nama, spontanim prakti~nim instruktorima, omogu}ilo da im vrlo efektno uka`emo na brojne aspekte dokumentaristike i aktivizma, one inspi-

Boris Miti}: Polaznici su pokazali zrelost

rativne ili one problemati~ne. Ono {to im sada najvi{e nedostaje je praksa, a odli~na zamisao ove radionice je upravo da im se da dovoljno vremena, skoro cijelih {est mjeseci, da se kroz gre{ke i ispravke izvje`baju sa kamerom, a da usput i kriti~ki preispitaju svoje ideje, objasnio je Miti}.

U~esnici su dobili produkcijsku podr{ku i zapo~elisnimanje, koje}e trajati do marta 2012, kad }e se vratiti u Banju Luku na monta`u. Projekat Kratkofil Punch organizuje UKS Lanterna u saradnji sa kancelarijom za odnose s javno{}u ameri~ke ambasade u BiH.
Ja. D.

CENTAR, B. Sarajeva, 90 m2, trosoban, dobro namje{ten, pl. eta`no, parking, 700 KM. Tel. 711-666. GRBAVICA I, Radni~ka, namje{ten dvosoban sa gara`om, 300 KM. Mob. 066/340-748. BISTRIK, Bakarevi}eva, novija gradnja, 63 m2, dvoiposoban, namje{ten, pl. et`. 400 KM. Mob. 061/247-777. HRASNO, A. [a}irbegovi}, 50 m2, dvosoban, prazan, 16 kat, 300 KM. Mob. 062/295-919. EXTRA namje{ten i opremljen komforan, dvosoban stan, Bje la ve, 800 KM. Mob. 061/247-777. KO[EVO, M. [najdera, namje{ten komforan jednosoban stan, 1 kat, 400 KM. Mob. 061/899-209. CENTAR, zgrada Papagajka, 40 m2, namje{ten, komforan jednosoban stan, 6 kat, 450 KM. Tel. 711-665. HRASNO, Trg heroja, 36 m2, jednosoban, prazan, 14 kat, 2 lifta, balkon, 300 KM. Mob. 066/340-748. CENTAR, Mejta{, garsonjera, namje{tena, 3 kat, 250 KM. Mob. 061/150-519. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Ko{evsko brdo, A. Han gi ja. Tel. 442-998, 062/139-085. IZDAJEM ku}u, kod OHR-a 120 m2, namje{tena, dvoeta`na, plin. Tel. 062/337-925. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205-391. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog pozori{ta. Tel. 061/275-666. IZDAJEM apartman na Donjim Ciglanama. Tel. 063/710-291. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39 m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6 m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273. IZDAJEM pos. prostor 16 m2, za vi{e namjena, Hrasno, A. [a}irbegovi}. Mob. 061/157677, 202-590. BREKA, J. Najtharta, trosoban stan, najam 500 KM. Mob. 061/146-298. IZ DA JEM su per sre|enu i na mje {te nu ku}u 160 m2, Ilid`a, Vrelo Bosne 4. Mob. 061/205-235. IZ DA JEM stan 50 m2, na Ilid`i-Pejton, privatna ku}a. Mob. 066/000-096. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, cen. grij. samcu ili samici, centar. Tel. 444-843. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Dobrinja 3, Trg Sarajevske olimijade, 350 KM. Mob. 061/205-235.
PROIZVODNJA I PRODAJA VRATA

IZDAJEM gara`u blizu zubne ambulante, Grbavica I. Mob. 062/623-640, 611-864. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan, sa gara`om ili bez, blizina OHR-a, kao i dvo so ban u cen tru. Mob. 061/7812-046. IZDAJEM namje{tene stanove: Vraca — tranzit, 73 m2 i centar Ti to va uli ca 100 m2. Mob. 061/375-787. IZDAJEM stan dvosoban namje{ten cent. grijanje, ul. Bjelave. Tel:061/356-535. IZDAJEM garsonjeru namje{te nu 25 m2, ul. Bje la ve.Tel:061/356-535. IZDAJEM apartman, donje Ciglane. Mob. 063/710-191. LOGAVINA, trosoban, prednost studenticama, najam 600 KM. Mob. 061/398-106. IZDAJEM namje{tenu sobu, zaposlenim samicama ili studenticama. Mob. 062/878-502. IZDAJEM prazan dvosoban stan u ulici Hasana Brki}a br. 2. Tel. 033/613-376 i 062/213-612. IZDAJEM poslovni prostor Kranj~evi}eva 43, 27 m2 za predstavni{tvo, kancelariju. Tel. 061/310-733, 033/455-374. IZDAJEM jednosoban prazan stan u Vele{i}ima, ul. Mehmeda el. Pand`e br. 405. Mob. 061/171-897. IZDAJEM namje{tene sobe za stu den te, po se ban ulaz, komplet usluga 150 KM. Mob. 061/130-348. OPREMLJEN bior sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30 m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM namje{tenu garsonje ru na Ali fa kov cu. Mob. 061/809-763. IZDAJEM namje{tenu ku}u u cen tru Ba nje lu ke. Mob. 061/233-078. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u bli zi ni Pe ni ja. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. NUDIMO smje{taj za studente ili za po sle ne 150 KM. Tel. 061/130-348. IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan na lokaciji donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru privatna ku}a poseban ulaz. Tel. 442-219. IZDAJE se skaldi{ni prostor u kru gu Unis-Pre ti sa. Tel: 062/530-476. IZDAJEM poslovni prostor 32 m2 Grbavica. Tel. 033/810-047. IZDAJEM stan 70 m2 u ku}i Ali fa ko vac po lu nam. Tel:033/810-047.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. MIJENJAM vikend ku}u sa vo}njakom 2.400 m2 Zeljana Srednja kod Grada~ca za dvosoban stan u Sarajevu. Tel. 061/145-361. SARAJEVO-ZAGREB, mijenjam stan kod Holydy Inna u Sa ra je vu.Tel.00387/33-214595 i 062/279-428. MIJENJAM dvosoban stan 53 m2 u Hrasnici za jednosoban uz doplatu. Mob. 033/642-338. ZAMJENA trosoban stan 74 m2 u centru Vogo{}e za Trebinje.Tel:061/866-143. MIJENJAM stan od 36 m2 na Grbavici za manji dvosoban. Tel: 061/019-668

IZDAJEM tri poslovna prostora u Papagajci po 20 m2. Tel. 061/141-676 i 033/535-165. NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160-609. IZDAJEM vikendicu na Jahori ni, ek stra lo ka ci ja. Mob. 066/136-470. PO SLO VNI pros tor 20 m2 (garsonjera sa grijanjem) kod Katedrale,ul. Petrakijina. Mob. 062/991-899. IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Pa tri ot ske li ge 46. Mob. 061/744-523. IZDAJEM kancelarijski poslovni prostor u strogom centru, 34 m2. Mob. 061/150-019. IZDAJEM gara`e na Grbavici, 17 m2, ul. Radni~ka br. 4 i na Ilid`i 18 m2, ul. 27. marta. Tel. 00381113967273 i 00381 63 8 308260 E-ma il vla da sin@gmail.com. IZDAJEM poslovni prostor, Centar — 125 m2, 76 m2, 100 m2 i 32 m2. Mob. 061/573-640. IZDAJEM prostor 5 kancelarija, 2 sprat, do hotela Central. Mob. 061/579-018. IZDAJEM sobu, grijanje, kab. zaposlenom mu{karcu, N. Sarajevo, Merkator. Tel. 659-895, 063/762-092. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, blizu Vije~nice. Mob. 061/160-439. IZDAJEM namje{ten stan, priva tna ku}a, po se ban ulaz. Tel:062/255-827. IZDAJEM jednosoban stan, Bu~a potok. Mob. 061/345-448 i 061/169-155. IZ DA JEM so bu kod [ua mrskog fakulteta studentici.Tel. 062/724761. JEDNOSOBAN stan privatna ku}a poseban ulaz.Tel:062/712991 i 033/226-193. KVA LI TE TAN dvo so ban odli~na lokacija Novo Sarajevo. Tel: 062/184-126. IZDAJEM ve}i br. stanova, ku}a i po slo vnih pros to ra. Tel:061/370-207.

IZDAJEM unutra{nju gara`u {opingu — Grbavica. Tel:521-358. KOVA^I]I dvosoban stan namje {ten pri va tna ku}a.Tel. 061/335-591. IZDAJEM posl.prost.32 m2 Dobrinja II kirija 200. KM za ulo`ena sred stva. Tel: 062/153-020. IZNAJMLJUJEM namje{tenu so bu sa cen tral nim gri ja njem.Tel: 033/640-759. IZNAJ MLJU JEM stan od 1.12 2011. u Zvor ni ku. Te. 062/519-866. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici, kod [umar skog fa kul te ta. Tel. 061/473-179. IZNAJMLJUJEM stan dvosoban namje{ten stan Hrasno. Tel. 061/412-779. IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55 m2, c. grijanje kablov ska. Tel:062/387-332. IZDAJEM poslovni rostor 100 m2 Juki}eva-Alipa{ina ul.Tel. 0617171-407. IZDAJEM namje{ten trosoban stan u privatnoj zgradi. Tel: 061/130-348. POVOLJNO izdajem dvosoban stan u ulici Vrazova dvjema djevojkama. Tel. 201-477. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761. IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40 m2 za granap. Mob. 061/358-772. IZDAJEM lijepo namje{ten stan u Centru studenticama ili zaposlenim djevojkama. Tel: 062/111-286. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan blizu Vij}enice 250 KM. Tel:061/160-439. IZDAJEM pos.prostor 85 m2, stro gi cen tar, Pru{}ako va. Tel:061/971-220. IZDAJEM garsonjeru opremlje nu ul. Ohrid ska 3A N. Sar.Tel:033/443-620. CIGLANE, kod kosog lifta, namje{ten kan. p.p. 2 eta`e (170 m2), 7 kancelarija, 2.000 KM. Mob. 061/150-519.

IZDAJEM stan ul. Envera [ehovi}a dugoro~no ozbiljnoj osobi. Tel. 062/184-126. IZDAJEM poslovni prostor 16 m2 pogodan za vi{e namjena u Hrasnom ul. Azize [a}ir.Tel: 0617157-677 i 033/202-590. IZDAJEM gara`u Grbavica I blizu Elpija. Tel. 062/623-640. IZ DA JEM stan 1.12.2011.u Zvorniku 60 m2 I spratcentralno.Tel:062/519-866. IZDAJEM sobe studenticama u M. Maruli}a. Tel: 066/245-550. IZDAJEM na Ba{~ar{iji 25 m2 prizemlje za magacinski prostor kod Taxi {tanda. Tel: 061/745-525. IZDAJEM pos. prostor 85 m2, strogi centar, Pru{~akova 5, idealno za strana predstvani{tva, itd. Mob. 061/971-220. MANJI dvosoban stan kod Kate dra le, po lu na mje {en. Tel. 033/444-993 i 061/312-610. IZDAJEM prostor 50 m2 u zgradi pogodan za sve namjene, cijena 500.000 KM.Tel: 061/357786 i 062/531-220. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989. D. CI GLA NE, ga ra`a, H. Red`i}a, 12 m2, 100 KM. Mob. 061/899-209. S. GRAD, kod Katedrale, veliki trosoban, lijepo namje{ten, 800 KM. Mob. 061/899-209. IZDAJEM namje{tene stanovestudentima: Vraca-Tranzit 73 m2 i Titova-Centar 100 m2. Mob. 061/375-787. KOVA^I]I-Ljubljanska, kancelarijski p.pros. 100 m2, 1 kat, pl. et. 700 eura. Mob. 066/340-748. HRASNO, (PC mali Robot), p.p. 30 m2, idealan za ordinacije, kance. i dr. 2 kat, 400 KM. Mob. 066/340-748. DVO SO BAN na mje {ten 53 m2, 2 kat, Grbavica II-B.Mute ve li}a, 350 KM. Mob. 062/295-919. DOLAC Malta, kod Velepekare, p.p. 75 m2 (samo za trgovinu), izlog, magacin, mokri ~vor, 650 KM. Tel. 711-665.

NEKRETNINE POTRA@NJA
AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova pranih namje{tenih za prodaju i izda va nje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. POTRA@UJE se stan u centru 65-80 m2 ku pac po znat do 185.000 KM.Tel: 061/350-448. POTRA@UJEMO garsonjeru od Oto ke do Ba{~ar {i je. Tel:061/350-448.

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43 m2, P.C. [entada, izlog staklo, prizemlje, centralno grijanje. Mob. 061/344-365. GARA@A, ul. Marcela [najdera — Ko{evo II. Tel. 229-694.

vrata za Va{ dom

NAJVE]I IZBOR SOBNIH VRATA RAZLI^ITIH FURNIRA I DIZAJNA RENOMIRANIH PROIZVO\A^A

Sarajevo, Ilid`a, Lu`ansko polje 40 Tel: 033 622 111, 061 491 221 fax: 033 637 777 conturabh@bih.net.ba

NOVO! SVE VRSTE SUHE REZANE GRA\E ZA STOLARE

30

mali

Oglasi
IZ DA JEM ure|an po slo vni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM polunamje{ten jednoipsoba stan na Ko{evskom brdu. Tel. 033/665-243 i 062/812-055 IZDAJEM namje{tene sobe samcima u dva trosobna stana. Tel:033/657-979. IZDAJEM jednosoban stan. Tel:541-071. IZDAJEM ~etvorosoban namje{ten stan ul. Kranj~evi}a kod Holidy Inna.Tel. 445-371. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15 KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grba vi ci I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. IZDAJEM 5000 m2 zemlji{ta u Sarajevu pogodnoza skladi{ta i gra|evin ske ma {i ne. Tel: 062/701-972. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 643-515. IZDAJEM stan kod Bosmala, 54 m2, 2 sprat, polunamje{ten. Tel. 612-383, 061/199-885. HITNO prodajem ku}u prizemlje, sprat, potkrovlje + 450 m2 ba{te ul. Abdurahmana Muharemija, naselje Bare. Cijena 60.000 KM. Tel: 061/552-163. PRODAJEM-mijenjam dvije ku}e, {talu, sedam ipo dunuma zemlje, uz cestu, Resnik-Pazari}. Mob. 062/281-668. PRODAJEM dvosoban stan na Stupu u novogradnji, cijena 1.350 KM /m2 sa PDV—om, useljiv, uveden u grunt. Mob. 061/548-023. PRODAJEM u Pofali}ima, ul. Zahida Panjete stan 57 m2, novogradnja, 2 sprat. Mob. 063/971-797. HRASNO, troiposoban stan 80 m2, II sprat, ~etverokatnica, 2.000 KM /m2 fiksno, prodajem. Mob. 061/555-949. PRODAJEM dvosoban stan 50 metara kvadratnih Centar Sarajeva.Tel:063/661-949. PRODAJEM 1.100 m2 zemlje kod Had`i}a — Dupovci, sve komunalije i pomo}ni objekti, povoljno. Mob. 061/319-206. PRO DA JEM ku}u u Po fa li}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796. PRODAJEM stan na Marin Dvoru Kran~evi}a 55 m2 I sprat, pogodan za poslovni prostor.Tel:066/201-411. CENTAR prodaja stana 62 m2 IV sprat, bez lifta dvostrano orjentisan, plinsko grijanje. Tel. 066/201-411 PRODAJEM stan na Grbavici 40 m2 IV sprat bez lifta.Tel. 066/050-719. CENTAR nov jednosoban stan 42 m2/I- eta`no grijanje pogodan i za poslovni prostor. Tel: 061/352-112. PRODAJEM-mijenjam stan za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, 2 sprat, 64 m2, cen. grij. 2 balkona i podrum. Mob. 065/495-660. PRODAJEM ili mijenjam vikendicu Karaula Travnik 100 m2 i oku}ni ca 400 m2.Tel. 030/513-299 i 061/154-632. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, 300 m2 + 300 m2 oku}nice, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM Grbavica stan od 94 m2 na I spra tu re no vi ran.Tel:061/370-207. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23-Kova~i, pogledati od 10-16. DOBRINJA Trg Bosanskog sabora 76 m2 na II spratu 93.000 KM. Tel.061/370-207. DVA STANA na Otoci od 84 m2 i 54 m2.Tel:061/370-207. BREKA tri stana od 101 m2, 78 m2 i 42 m2.Tel:061/370-207. PRODAJEM stan 84 m2 ul. Valtera Peri}a.Tel:066/783-856. PRODAJA stana 120 m2 + 60 m2 pp + ga ra`a + ba{~a. Tel:061/866-143 i 033/646-812. MALTA, stan, jednoiposoban 43 m2, ul. E. [ehovi}a br. 5, centralno grijanje, blind vrata, PVC stolarija, renoviran. Mob. 068/04552. PRODAJEM vikendicu struja vo da sa vo}nja kom. Tel: 033/442-324. KU]A ^obanija, ul. Mjedenica, 2 eta`e + 300 m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. POFALI]I, 1 sprat, novogradnja, stan 57 m2, Z. Panjete, 60.000 eura. Mob. 062/383-064. POFALI]I, devastirana ku}a, 140 + 435 m2 oku}nice, Ora{a~ka. Mob. 062/383-064. PRODAJEM devastiranu ku}u na Vra tni ku sa pro je ktom gra|evinska dozvola svi priklju~ci. Tel: 062/701-972. PRODAJEM vikendicu u Kijevu gra|evinska dozvola svi papiri uredni. Tel: 062/701-972. PRODAJEM ku}u sa dva useljiva stana dvije gara`e 400 m2 oku}nice, Radni~ka 122. Tel: 065/185-108. PRODAJEM dvosoban stan 50 metara kvadratnih centar Sarajeva Mejta{.Tel:063/661-949. PRODAJEM ku}u sa oku}nico i gara`om vl.1/1 naselje Kova~i}i. Tel: 061/540-203. DOBRINJA II 2,5 68 m2 5/VI sprat, lift, lijepa lokacija. Tel. 033/453-357. DVOSOBAN prizeman stan 67 m2 za 85.000 KM. Cen tar. Tel:033/534-992. GRBAVICA stan V,.P.45 m2 useljiv potrebna adaptacija povoljno.Tel:061/355-591. PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 ul. Branilaca Sarajeva.Tel:445-371. PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2, ul. Geteova, Alipa{ino polje C faza. Mob. 066/860-382.

utorak, 22. novembar/studeni 2011.
DALMATINSKA Centar stan 121 m2/2.500 KM, visoko prizemlje.Tel:033/221-533. SUPER trosoban stan 87 m2 na Ciglanama u Sarajevu 2300 KMT m2. PRODAJEM stan od 71 m2 na Mejta{u-Centar. Tel: 061251-367. PRODAJEM novu ku}u u Centru kod Mostar Drvenija za 300.000 eura i zemlji{te. Tel. 062/721-333 i 061/498-267. KU]A PAZARI] —[inici vl. vodovod eta`no grijanje. Tel: 417-219. MARIJIN DVOR V. Peri}a 2/3 106 m2 trosoban sa trpezarijom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan. Tel. 062/254-859. MALTA, stan 68 m2, E. [ehovi}a, 1 sprat, 138.000 KM. Mob. 062/383-064. NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379. PRODAJEM zemlju u Doglodima Ilid`a 4 dun.mo`e i manje. Tel:033/628-435. PRODAJEM ku}u u Centru Jajca. Tel: 062/922-799. PRODAJEM zemlju na Ni{i}ko s vi so ra vni-{u ma Je lik.Tel: 061/483-262. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100 m2 220 m2.Tel. 447-940. KU]A Klju~ veli~ina oko 200 m2 Naselje Berberovo Brdo. Tel:033/613-465. PRODAJEM STAN na Alipa{inom polu A-faza 80 m2 11 kat. Tel:066/510-328. PRODAJEM trosoban stan 79 m2 novogradnja A.Bu}e odmah na po~etku. Tel:065/449-120. DVOSOBANI STANOVI 5156 m2 u No vo gra dnji. Tel. 061/072-845. GRBAVICA ul. Hamdije ]emerli}a 53 m2. Tel: 062/649-370. CIGLANE ul. Antuna Hangija, stan 80 m2 + bal kon. Tel. 063/556-886. DVOIPOSOBAN stan Vojni~ko polje 67 m2. Tel. 061/072-845. NOVA zgrada Centar-Pionirska stanovi 66 m2. Tel:061/072-845. PRODAJEM dvosoban stan, potpuno adaaptiran, grbavica, B. Mu te ve li}a. Mob. 061/359-197.

OSLOBO\ENJE

IZDAJEM dva stana u Bu}a potoku. Mob. 061/375-955. POVOLJNO izdajem-prodajem, plac od 580 m2 na Ilid`i. Tel: 033/621-119 i 062/006-319. IZDAJEM gara`u, Ko{evsko brdo, B. Begi}, 80 KM. Mob. 062/008-931. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, cen. grij. kab. TV, kod Socijalnog. Tel. 659-895, 062/943-021. IZDAJEM jednosoban stan, sa gara`om, poslovnom ~ovjeku ili strancu, kod OHR-a, 550 KM. Mob. 061/323-347. IZDAJEM poslovni prostor 43 m2 pogodan za razne namje ne lo ka ci ja [en ta da. Tel: 061/344-365. IZDAJEM poslovni prostor u ul. S.H. Muvekita 9 cca 15 m2 blizu {vedske ambasade u ul. Ferhadiji. Tel: 061/217-742. IZDAJE manji dvosoban stan kod katedrale ul. Kotupovi 1. Tel: 444-993 i 061/312-610. IZDAJEM prazan stan u ku}i Pofali}i 200 km. Tel:033/619419. i 061/184-744. IZDAJEM adaptiran, nenamje{ten dvosoban apartman u centru iznajmljujem na du`i period. Tel:063/293-900. IZNAJ MLJU JEM skla di {ni pros tor u kru gu Unis pre tis.Tel:062/530-476. IZDAJEM prazan stan u ku}i Pofali}i-200 KM.Tel:033/619419 i 061/184-744. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta djevojci.Tel: 812097 i 062/724-761. IZDAJEM 3 sobe ili cijeli stan u Cen tru Sa ra je va. Tel: 063/821-193. IZDAJE se gara`a ^ekalu{a iza broja 70. Mob: 062/482-393. IZDAJEM prazan stan 42 m2 centralno gr.ul. Ive Andri}a. Tel: 061/085-421. IZDAJEM jednosoban nam.stan u centru priv.ku}a poseban ulaz centr.grijanje samcu ili samici. Tel:033/444-843. IZDAJEM jednosobni stan namje{ten zasebno blizu Centra 250 KM. Tel: 063/284-767. IZDAJEM jednokrevetnu sobu Iza Katedrale. Tel.0627869-654. IZDAJE se nenamje{ten stan dvo so ban apar tman. Tel: 063/293-900.

CENTAR ul. Avde Jabu~ice i 71m1 prvi sprat. Tel:062/649370 i 066/160-788. KU]A u Centru Grada ul. Antuna Hangija 150 m2 dvori{te.Tel. 062/649-370. FOJNICA, ku}a 10x8, na dva sprata + 2 dunuma zemlje, vo}njaci, pored rijeke Fojnice, 120.000 KM. Mob. 062/383-064. APARTMAN, Jahorina, 36 m2 + 16 m2 podrum, namje{ten, adaptiran, 78.000 KM. Mob. 062/383-064. CENTAR jednosoban 40 m2 F. An|ela. Tel: 061/715-543. NEDOVR[ENA ku}a, Hrasno, 3 eta`e + podrum + 2 duluma ze mlje, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM jednosoban stan 29 m2/1sprat, et. grij. Logavina, 2.200 KM /m2. Mob. 061/702-881. BJELAVE, 50 m2, I kat, 2 soban, 2 strane, 107.000 KM. Tel: 061/148-810. MARKALE, 111 m2, II kat, 2 strane, 2 ulaza, 2500 KM /m2. Tel. 061/148-810. GRBAVICA troiposoban stan 85 m2/2.000 KM. Tel. 061/964797 i 033/617-742. PRODAJEM stan 45 m2, Hrasno, Trg heroja, 93.000 KM. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 36 m2, Hrasno, Trg heroja, 60.000 KM. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan u Hrasnom, 71 m2, A. {a}irbegovi}. Mob. 065/021-556. PRODAJEM pos. prostor 80 m2, Ba{~ar{ija, Bravad`iluk. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 108 m2, donje Ciglane. Mob. 063/710-191. PRODAJEM ku}u u Hrasnici (2 tro. stana, odvojeni ulazi, 2 gara`e, 2 {upe), vl. 171. Tel. 812844, 061/172-285. GRBAVICA-[oping, 80 m2 + ga ra`a, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. MARIN Dvor, V. Peri}a, 100 m2, 4 sprat, potkrovlje, 75.000 eura. Mob. 061/205-235. KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindolska, Sepetarevac. Mob. 061/460-150. VRACA, a. Smajlovi}a 67 m2, dvoiposoban, 1 sprat + gara`a. Mob. 061/205-235.

NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM gara`u 13-ta u nizu Kemal Begova 2-paza{ 23.000 KM. zvati od 18-10. Tel: 534-111 i 061/485-077. PRODAJEM poslovni prostor 62 m2 u strogom centru pogodan za ordinacije kancelarije i sl. Tel. 061/344-365. TROSOBAN stan prodajem, 79 m2, novogradnja, Sarajevo, ul. A. Bu}e odmah na po~etku. Mob. 065/560-446. PRODAJEM stan na Vi{njiku od 50 m2 i 32 m2 oba na I spratu. Tel: 061/370-207.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.
STANOVI: 154 m2, 117 m2, 105 m2, 100 m2, 94 m2, 90 m2, 87 m2, 80 m2, 75 m2, 70 m2, 66 m2, 65 m2, 40 m2, 39 m2, 30 m2. Mob. 061/460-150. RESTORAN 157 m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150. CEN TAR, M. Bu su lad`i}a, eta`ni stan-ku}a, 130 m2 + 200 m2 oku}nice + gara`a 15 m2. Mob. 061/205-235. BREKA, H. Polovine, 90 m2, 3 sprat, troiposoban + gara`a. Mob. 061/205-235. OREBI], vila 130 m2 + 600 m2 oku}nice, ul. Trsteni~ka, 170.000 eura. Mob. 061/205-235. NEUM, Dalmatinska 1, 55 m255.000 eura, 30m od mora. Mob. 061/205-235. CENTAR, Bolni~ka, 60 m2, 2 balkona, 7 sprat, 2 lifta. Mob. 061/205-235. DOBRINJA C-3, V. Nazora, 73 m2, 2 sprat, sre|en. Mob. 061/205-235. VI[E placeva za gradnju na podru~ju grada od 500 m2 do 5000 m2. Tel:061/299-911. STAN M. Tita 147 m2, 12 m2, 80 m2. 300. Tel:061/299-911. STAN Ciglane 73 m2, 79 m2 i 60 m2. Tel: 061/299-911. STAN P. lige 66 m2, IV kat. Tel: 061/299-911. STAN Breka 103 m2 dvoeta`ni 4 sob. Tel: 061/299-911. STAN Centar, 50 m2, Vi{njik. Tel.061/299-911. ALIPA[INO polje, Trg nezavinsosti, 18 sprat, ~etverokatnica, 73 m2. Mob. 061/205-235. STAN 109 m2 u epicentru, I sprat, eta`no grijanje, renoviran. Mob. 062/921-419 i 033/201-221. KO[EVSKO brdo, M. Had`ijahi}a, 54 m2, dvoiposoban, prizemlje, potrebna adaptacija, 35.000 eura. Mob. 061/205-235. STAN Grbavica 94 m2 3/5 sob. I kat. Tel. 061/299-911. FERHADIJA, 60 m2, I kat, pogodan za kancelarije. Tel. 061/148-810. KO[EVSKO brdo na po~etku, 74 m2, III kat, lift + lo|a + balkon, 2 strane. Tel. 061/148-810. ZEMLJA, Poljine 8 + 2 dunuma, prilaz sa 2 stane, vlastiti izvor, struja. Mob. 066/669-696. BREKA, 42 m2, I kat, 1,5 soban, balkon. Tel.061/148-810. BJELAVE, 70 m2 + 110 m2 ba{te. Tel. 061/148-810. BREKA, prema Ko{evu, 160 m2, 500 m2 zemlje, pogodno za gradnju. Tel. 061/148-810. CENTAR strogi, 2 ku}e na 900 m2 zemlje, sa urbanisti~kom za izgradnju poslovnoj stambenog objekta. Tel.061/148-810. TITOVA, 120 m2, IV kat, lift, 3,5 soban, balkon. Tel. 061/148-810. FER HA DI JA, 120 m2, III kat, 2500 KM/m2. Tel: 061/148-810. ALEKSA [anti}a, 100 m2, II kat, 2300 KM /m2.Tel: 061/148-810. SKERLI]EVA, 120 m2, III kat, balkon, 2400 KM /m2. Tel.061/148-810. ^EKALU[A, 90 m2 prizemlje + gara`a. Tel.061/148-810. TITOVA, 143 m2, III kat, ~etvoro so ban, eta`no gri ja nje. Tel:061/148-810. TITOVA, 80 m2, II kat, 3,5 soban. Tel: 061/148-810. BRANILACA grada, 84 m2, II kat, do bro sta nje. Tel: 061/148-810. BREKA, 101 m2, dvoeta`ni, 2 strane, balkon, centralno, 2400 KM /m2. Tel. 061/148-810. OTOKA, 54 m2, IV, 2 strane, centralno grijanje, 1850 KM /m2. Tel: 061/148-810. KU]A sa 6.000 m2, centar — Ilid`a, 3 ku}e i 31.000 m2 Grdonj, ku}a Vratnik, Vasin han, Vra ca, Ka sin do, Ra ko vi ca. Mob. 061/375-787. STANOVI: Grbavica, 73 m2 i 48 m2, ^engi} Vila, 64 m2, Alipa{ino polje, 54 m2, 64 m2 i 77 m2, Novo Sarajevo, 32 m2, Dobrinja, 55 m2 i 68 m2, Mejta{, 54 m2 i 49 m2, Centar, 120 m2, Isto~no Sarajevo, 44 m2, 60 m2 i 80 m2. Mob. 061/375-787. BREKA, ku}a 75 m2, N. Fazlibegovi}a, naselje Centrotrans, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. CENTAR, stan 130 m2, 3 sprat, Mis Irbina, 2.700 KM /m2. Mob. 062/383-064. BJELAVE, 50 m2, 1 kat, dvosoban, 2 strane, 107 m2, 107.000. Mob. 061/148-810. MARKALE, 111 m2, 2 kat, 2 strane, 2 ulaza, 2.500 KM /m2. Mob. 061/148-810. FERHADIJA, 60 m2, 1 kat, pogodan za kancelarije. Mob. 061/148-810. PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2, ul. Geteova na Alipa{inom polju, C faza. Mob. 066/860-382. DOBRINJA I, stan 65 m2, 2 wc, balkon u dobrom stanju, cijena povoljna. Tel. 033/543-395. UL. KO[EVO na po~etku, 74 m2, 3 kat, lift, lo|a + balkon, 2 strane, 3,5 soban i pos. prostor 15 m2. Mob. 061/148-810. BREKA, 42 m2, 1 kat, 1,5 soban, balkon. Mob. 061/148-810. MOJMILO, stan 80 m2, Olimpijska, VP, 1.600 KM /m2. Mob. 062/383-064. ALIPA[INO Polje, 56 m2, 15 sprat, S. Fra{te, 90.000 KM. Mob. 062/383-064. NAHOREVO, nova ku}a 10x8 dvije zidane gara`e 2 dunuma vo}njaka, ba{te prodajem ili mijenjam. Tel. 061/352-112, 061/157-718. DVA dunuma placa pod vo}em, Male{i}i donji, dobar prilaz, struja, voda, povolujno. Mob. 061/217-897. PRODAJEM stan, Grbavica jednosoban 37 m2 prvi sprat adaptiran. Tel: 062/920-814. BREKA, ku}a 433 m2 + gara`a, H. Polovine, 550.000 KM. Mob. 062/383-064. STAN na Grbavici od 94 m2 na I spratu renoviran. Tel. 061/370-207.

mali
HRASNO, stan 59 m2, 4 sprat, D`amijska, 123.000 KM. Mob. 062/383-064. ^OBANIJA, poslovni prostor 33 m2, 220.000 KM. Mob. 062/383-064. CIGLANE, H. Red`i}a, 71 m2 + 2 terase, 2 kat i 79 m2 + 2 terase, 6 kat. Mob. 061/214-856. DO BRI NJA 1, M. Krle`e, odli~an, troiposoban, 2 kat, 92 m2 + 2 te ra se. Mob. 061/214-852. PRODAJEM stan, ul. Kotromani~eva — Marijin dvor, I sprat, 68,5 m2, plin, parking, 2.500 KM /m2 ili mijenjam za sli~an Bjelave, ^ekalu{a, Mejta{, Vi{njik. Mob. 061/211-303. FRA NJE VA^KA, 62 m2 i M.].]ati}a 57 m2. Mob. 062/055-445. PRODAJEM stan 110 m2/fiksno 3.000 KM /m2, u strogom centru grada kod Katedrale. Mob. 061/200-393. PRODAJEM stan na Ilid`iPejton 37 m2 + balkon, II sprat. tel. 061/198-642. ALIPA[INO, N. Smailagi}a, trosoban 78 m2, 1 kat, vrlo povoljno. Mob. 061/350-448. PRODAJEM nedovr{enu ku}u Vrelo Bosne sa svim urednim papirima. Tel: 062/225-012. PRODAJEM stan 80 m2, Jerezo 11, prizemlje (pos. prostor), fiksno 2.000 KM /m2. Mob. 061/222-295. DVOSOBAN adaptiran stan na Dolac malti 52 m2 13 kat. 90.000 KM. Tel. 0617171.-744.

Oglasi

31

PRODAJEM ku}u, dvije eta`e 155 m2, gara`a + ba{ta, Vrbovska 19, 310.000 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM stan 80 m2/I kat, J. Vanca{a (Skerli}eva), fiksno 2.000 KM /m2. Mob. 061/222-295. PRODAJEM poslovni prostor 14 m2, opremljen, Ciglane, posloni prostor 86 m2, Skenderija, I sprat, opremljen. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u, Jablani~ko jezero, 330 m2, opremljena, cijena povoljna, ku}a ^elebi}i, 476 m2, opremljena. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te u Rakovici pored puta, 10.229 m2, voda, struja na zemlji, 1/1. Mob. 061/573-640. D. CIGLANE 96 m2, Alipa{ina, troiposoban, 3 sprat, 2.700 KM /m2. Mob. 061/150-519. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100 m2 220 m2dvori{te. Tel. 447-940. PRODAJEM ~etverosoban stan 106 m2 ili mijenjam Grbavica. Tel. 033/810-047. PRODAJEM ku}u sa tri stana i ba {tom Ali fa ko vac. Tel. 033/810.047. TROSOBAN stan 70 m2 I kat A-faza Alipa{ino polje. Tel. 061/501-417. ^ENGI] V. 53 m2, renoviran, dvosoban, pretvoren u dvoiposoban, suteren, pogodan za p.p. 86.000 KM. Mob. 0617150-519. D. MALTA, E. [ehovi}a, 56 m2, 9 sprat, renoviran, dvosoban, 105.000 KM. Mob. 062/295-919.

32

mali

Oglasi
GRBAVICA I, Zagreba~ka, 1 sprat, 66 m2, ve}i dvosoban, 122.000 KM. Mob. 061/247-777. PRODAJEM apartman u Neumu, 44 m2, eta`irano, na samoj pla`i, apartman 46 m2, II zona, opremljen, 120m od mora, mo`e zamjena za Sarajevo uz doplatu. Mob. 061/573-640. PRODAJEM stan na ^engi} Vili od 54 m2 na V spratu renoviran 061/370-207. PRODAJEM stan na Vi{njiku 32 m2 na prvom spratu 73.000 km. Tel.061/370-207. PRODAJEM stan kod Medicinskog fakulteta od 52 m2 na III spra tu sa lif tom. Tel.061/370-207. STAN na Vi{njiku od 50 m2 na prvom spratu. 105.000 KM. Te. 061/370-207. PRODAJEM stan 100 m2 kod op}ine Stari grad idealna za poslovni prostor. Tel. 061/215-033. STAN u Marcela [najdera (Ko{evo) od 69 m2 na II spratu. Tel. 061/370-207. DALMATINSKA, centar, stan 121 m2/2.500 KM, VP, mogu}a pos. stam. kombinacija. Tel. 221-533. ALIPA[INO 54, 66, 77 m2, ^engi} V. 64 m2, Marindvor 86 m2, Isto~no Sarajevo 44, 80 m2, Dobrinja 55, 68, 88 m2, Mejta{ 54 m2, Grbavica 48, 73, 131 m2, Aneks 40 m2, Pofali}i 40 m2, N. Sarajevo 32 m2, Centar 122 m2. Mob. 061/375-787. BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 665-966, 061/199-845. KU]E: Soukbunar, Mostarsko raskr{}e, Vratnik, vasin-Han, Vlakovo, Ilid`a, Vraca, vikend ku}e: Pale:Potoci, Kriva~e, G. Pribanj, gornja ~ar{ija-ku}a, Lukavica zemlji{te: Nahorevo, Kasindo, Reljevo, Rje~ica, Ilija{, centar Ilid`a. Mob. 066/488-818. PRODAJEM trosoban stan 79 m2, ul. @eljezni~ka, Ilid`a-Pejton. Mob. 061/101-950. TRG Heroja, 36 m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, A. Benca, 52 m2, IX kat. Mob. 061/724-504. PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM vikendicu sa 1600 m2 oku}nice na jezeru Modrac. Tel. 062/474-137. PRODAJEM ~etverosoban stan 77 m2, Alipa{ino polje, balkon, ce. gr. odmah useljiv. Mob. 061/167-930. PRODAJEM 2 dunuma polodne zemlje, na Krivoglavcima, kod Vogo{}e. Mob. 063/639-691. PRODAJEM ku}u u izgradnji, ulaz u Osjek, sa svim papirima. Mob. 062/225-012. PRODAJEM stan 60 m2, centar, povoljno, 2 balkona, 1 sprat. Mob. 066/843-158. PRODAJEM gara`u 12,5 m2, Kranj~evi}eva, ispod Konzuma, vl. 1/1, povoljno. Mob. 061/869-396. CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84 m2, VP, ga ra`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966. [VRAKINO, garsonjera 29 m2, cijena 1.500 KM /m2. Mob. 061/146-298. ILID@A, Lu`ani, trosoban stan 69 m2, cijena 1.500 KM /m2. Mob. 061/398-106. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}eva, III sprat. Mob. 063/589-315. KU]A Kova~i S. Grad 150 m2 gara`a na 300 m2 placa. Tel: 061/299-911. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik-Pazari}. Tel: 417-089. AERODROMSKO 54 m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renovi ran, 2 bal ko na + ga ra`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177. PRODAJEM 900 m2 gra|. zemlji{ta u Ned`ari}ima, B. Nu{i}a. Mob. 061/191-521. PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37 m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814. SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966. VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600 m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966. PRODAJEM dvoiposoban stan 65 m2, Dobrinja I. Tel. 471-379, 065/969-243. PRODAJEM ku}u, ogu}nica, gara`a, vl. 1/1, naselje Kova~i}i, Centar. Mob. 061/540-203.

utorak, 22. novembar/studeni 2011.
PRODAJEM TA pe} 4 kw 150 KM, TA pe} 2,5kw — 50 KM, kamin plinska pe} 150 KM, plinski {poret 150 KM, ve{ ma{inu 200 KM, fri`ider 70 KM, kau} klasi~ni 80 KM, 2 le`aja 150 KM. Tel. 033/534-992. PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.apple inphone.Mob. 062/695-695. PRODAJEM TEA pe}, 2 KW. Mob. 063/864-775. PRODAJEM kamion korpa 12 m2 Ive co 35-10.Tel: 033/553-865 i 06

OSLOBO\ENJE

N. VOGO[]A, Rosulje, 61 m2, 2 sprat, dvoiposoban, pl. et. lift, 1.550 KM /m2. Mob. 061/247-777. D. MALTA, 54 m2, M. Maruli}a, neboder, dvosoban, 8 sprat, par no, 96.000 KM. Mob. 061/526-243. D. MALTA, 82 m2, 3 sprat, zgrada [ipad, trosoban, balkon. Mob. 061/899-209. DOBRINJA I, 67 m2, 4 sprat, dvoiposoban, stvarno 72 m2, kompletno renoviran, adaptiran, parno, 105.000 KM. Mob. 061/899-209. POLJE, 67 m2, N. Smailagi}a, 8 sprat, trosoban, balkon, lift, 1.450 KM /m2. Mob. 062/295-919. CENTAR, 57 m2, A. Jabu~ice, prizemlje, dvosoban, pl. 1.650 KM /m2. Mob. 061/247-777. D. MALTA, M. Maruli}a, 77 m2, 3 sprat, trosoban, 2 mok. ~vora, lift, 2 balkona, 167.000 KM. Mob. 061/526-243. CENTAR, ul. Ko{evo, 67 m2, 2 sprat, pl. et. ve}i dvo so ban, 2.200 KM /m2. Mob. 061/899-209. POLJE, 70 m2, Trg me|. pri. trosoban, 8 sprat, dvostran, 91.000 KM. Mob. 062/295-919. DOBRINJA II, N. Pozderca, 80 m2, trosoban, 1 sprat, parno, dvos tran, 2 bal ko na. Mob. 061/899-209. CENTAR, H. Kre{evljakovi}a, neboder Metalka, 96 m2, 1 sprat, pogodan i za kancelarije, balkon. Mob. 061/899-209.

PRODAJEM jetu II, 85. god. turbo dizel, neregistrovana, ci je na 1.000 KM. Mob. 061/266-691. FELICIJA, 1999. godine, tek registrovana, servisna knji`ica, drugi vlasnik, povoljno. Mob. 062/105-572. RE NA UL cady, 2002. god. pre {ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221-668. PRODAJEM [kodu feliciju 1,3B 2000 godina registrovana do 4/2012. cijena 3400 KM.Tel: 061/502-069. PRODAJEM golfa 2,3,4 alnaser altenator i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 531-996, 062/693-470. LAND ROVER dislovery 2,5 TDI 1998.g. stanje odli~no, re do vno odr`avan. Tel. 061/148-810. PRODAJEM „FORD SIERA 75KW 1988. re gist.do 42012.Tel. 061/409-499. GOLF 3 TDI-110 ks, 5 vrata, el. retr. grijanje u sjedi{tima, 97. god. kli ma-u kva ru. Mob. 063/893-098. OPEL cor su 2006, god. u odli~nom sta nju. Mob. 061/208-414. PRODAJEM Ford Esport 1.6D CL registrovan do 23.11.2011. Tel:061/244-819.

VOZILA
PRODAJEM XI BMW-pogon 4x4, 2003.god., na ameri~kim tablama. Mob: 061/172-518. 1/895-017. MERCEDES B classe 180 CDI 2010.Tel:061/208-414. PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD(90, KS 2009.Tel. 061/899. PRODAJEM „NISSAN“ 1,6 ka ra van re gi sro van do 2 6 . 1 0 . 2 0 1 2 . p o v o l j n o . Te l : 061/275-666. PRODAJEM PE@O 307 SW 2.0 2002. god. 66 Kw. Tel. 061/212-650. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 Ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765. i 061/134-544. FELICIJA 99 tek registrovan 122000 KM servisna knji`ica drugi vlasnik. Tel: 062/105-572. OPEL kadet 1600 d.karavan 1988.antracit siva.gara`iran 1850 KM.Tel. 061/377-468. PRODAJEM Golfa II, 1990 go di na, 1600 ku bi ka, 59ks, benzinac, registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i Mob. 061/134-544.

OSTALO
PRO DA JEM izra|ene drve ne bebe-stubi}i od bijelog bora za drve na ga zi {ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM novu pumpu za centralno grijanje, ve}u, marka WIL LO, tip 50/160. Mob. 061/746-332. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. PRODAJEM podloge i kese cijena po dogovoru. Tel. 546-456. KOMPLET pribor i posu|e marke „Solingeng“. Tel:546-456. PRODAJEM najbolje sadnice duvoa i kalemljenog vo}a crvenog bagrema. Tel. 033/813-049 i 0627006-768. DEKORATIVNE boje Valpaint, efekti-sedefa, perle, antike, ko`e, mer me ra, itd. Mob. 062/081-885. NOV masas`er za tu{, jeftino. Mob. 061/740-293 i 033/440-727. PLINSKA pe} na dimnjak. tel. 440-727 i 061/740-293. POTPUNO ispravna pisa}a ma{ina Monica De Luxe-Olimpy. Tel:033/451-581. PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer Bagat i PFAFF ko`a u koferu na 2 rate.Tel: 061/145-504. PRODAJEM ve{ ma{inu Gore nje, 1400 obrta ja, 350 KM.Tel:063/191-727 i 033/237-454.

TEHNIKA
TEHNI^KA stolica u odli~nom stanju. Tel: 061/926-041. PRODAJEM gramofon, Grundine, 25 KM i zvu~nici. Tel. 065/346-222. PRODAJEM TEA pe} 3 KW. Tel. 614-312.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.
PRODAJEM retro pult prefesionalni rostfraj 2,5x0,9m 1000 litara sa dva sudopera. Tel. 062/701-972. PRO DA JEM ko sa~icu Ako benzinski motor 5,5 {irina ma~a 1m. Tel.062/701-972. PLIN SKA pe} na di mnjak. Mob. 061/827-908. PRODAJEM svje`ih jaja od prepelica hranjenje bez koncetrata.Tel:061/390-486. PRODAJEM novu crnu ko`nu torbu sabravicom namjenjen za no{enje. Tel. 061/709-772. PRODAJEM nov medicinski di gi tal ni tla ko mjer. Tel: 061/709-772. PRODAJEM odli~nu mu{ku ko`nu ja knu me kla ud. Tel: 061/709-772. PRODAJEM uvezane revije bosna, globus, nacional. Tel. 524-973. PRODAJEM 26 rebara al.radija to ra ci je na 7Km. po rebru.Tel.061/811-848. PRODAJEM pe} „Suslea“ na tvrdo gorivo. Tel.061/194-929. PRODAJEM nova borova vrata i tri no va pro zo ra. Tel: 033/220-726 i 061/134-230. KOMPLET pribor i posu|e marke „Solingen“ za ugostiteljstvo i doma}instvo cijena po dogovoru. Tel. 546-456. PRODAJEM trosjed ko`ni u odli~nom stanju. Tel: 061/229-761. PRODAJEM ugao bordo. Tel: 061/229-761. KOLOR televizor Filips, maji potpuno ispravan, 50Km. Tel: 065/572-966. POLOVNI krovni nosa~i za Fiat Punto. 50KM. 061/229-686. PRODAJEM odli~nu mu{ku ko`nu jaknu.Tel. 061/709-772. PRODAJEM mjera~ kompresi je KPT sa 200 kar ti ca. Tel.061/820-252. PRODAJEM novu bo{ pum¬pu za vozilo vozilo FAP 1616/1620 i 061/7820-252. PRODAJEM termoakumulaciou pe} trojku. Tel:063/864-775. SEZONSKA rasprodaja stolica, fotelja, dvosjeda pletenog namje {ta ja. Tel. 061/200-894. i 0337525-966. PRO DA JEM hra to ve tup ce za re za nje gra|e. Mob. 063/298-821. PRODAJEM vrata 80x200+50 cm, 2 kom, 90x200+50 cm 1 kom. dvo kril ne pro zo re 205x150cm 3 kom, jednokrilni prozor 145x150cm, odli~no sta nje, po vo ljno. Mob. 061/869-396. PRODAJEM u pola cijene Baje ro ve tra ki ce za mje re nje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `oha ra i `utih mra va. Tel: 061/243-891. PRODAJEM ku}ni solarij u novom stanju i trpezarijski sto i 6 stolica. Tel. 061/565-427. PROTO^NI bojler 5 litara plinska pe} 11 KW. 061/530-314. DIJELOVE za auto Zastava 101 bal kon ska vra ta. Tel. 061/530-314. PRODAJEM pjesme ~iji sam ja autor: Tiha je no}, Do|i i Tra`io sam te. Tel. 646-370, iza 12 sati. PRODAJEM povoljno dugu sme|u bundu od nutrije br. 42/44 kao i kragnu i {ubaru. Tel. 062/931-200. GRAMOFON sa poja~alom i zvu~ni ci ma 50Km. Tel: 061/274-450. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional. Tel: 524-973. PRODAJEM prvoklasni doma}i Hercegova~ki med, cijena sajamska. Tel:061/713-410. PRODAJEM 26 rebara al.radijatora cijena 7KM.po rebru. Tel:061/811-848. PRODAJEM bra~ni le`aj meblo i dva rustikalna gardebera ukupno 400 KM. Tel: 061/211-303. PRODAJEM sliku Ibrahima Ljubovi}a. Tel: 061/709-593. PRODAJEM podlogu i kese za stomu cijena po dogovoru. Tel: 546-456. [IVA]A ma{ina Singer povoljno. Tel. 061/909-320. ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852. JEFTINO prodajem ogrijev u svim oblicima (cijepana, ~utuci, metrica), ugalj drveni i kameni. Mob. 063/535-175. PRODAJEM gramofon Trubadur Mono sa plo~ama, oko 100 plo~a. Tel. 659-975. PRODAJEM povoljno bundu Nutrija br. 46-48 i profesionalnu kameru Panasonik. Mob. 061/233-913. SVJE@A ljekovita jaja japanske prepelice, 30kom — 8KM, dos ta va bes pla tna. Mobb. 066/823-749. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. PRODAJEM prozore (80x140) ulazna i unutra{nja vrata 30 KM komad. Mob: 062/810-754. PRO DA JEM nov nje ma~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJEM plinsku pe} na dimnjak, 50 KM. Mob. 062/827908. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu {tetu i druge dionice sa Sarajevske i Banjalu~ke berze isplata isti dan.Tel:065/974799 i 061/188-488. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~ani ce i os ta lo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM umjetni~ke slike, starih slikara ulje, akvarel i pastel. Tel: 062/969-693. KUPUJEM dionice, certifikate staru deviznu {tednju, ratnu {te tu i dr. do bro i odmah pla}am. Tel: 061/191-935. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM prodajem certifikate dionice. Tel: 062/358-344. KUPUJEM stare pretis lonce Unis. Mob. 062/845-327. KU PU JEM sta re nje ma~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, zlatne satove i dukate, naj vi {e pla~am. Tel. 655-598, 061/553-640. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinske sablje, satove, ordenje, belenzuke, pe{kune i ost. Mob. 061/553-640. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Mob. 061/965-126. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice u FBiH i RS, ispleta odmah. Mob. 061/375-634. KUPUJEMO staru deviznu {tednju, ratnu od{tatu, dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Mob. 062/451-791. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KU PU JEM sta re nje ma~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906.

mali
KUPUJEM prednje lijevo sjedi{te za Fiat Bravo 2000 god. Tel:062/226-857. KUPUJEM kuku za Audi 80B4, 92. god. Mob. 063/121-524.

Oglasi

33

ALU @ALUZINE 20KM/m2, tra kas te za vje se 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447. PRES VLA^IM kau~e i sve opravek dolazim na lice mjesta. Tel: 544-932. i 062/522-986. OPREMITE STAN `aluzine, trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne harmonika i BLINDO vra ta. Tel. 033/655-600, 062/170-248. MAXIVI TA, ku}na nje ga i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi, 1 sat/5 KM Tel. 061/350-688. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, harmonika vrata, trakaste zavjese i PVC re hau sto la ri ja. Mob. 061/214-303. KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel: 061/841-309. DAJEM instrukcije iz matematike i fizike. Dolazim ku}i. Mob. 061/914-014 i 033/204-453. URO LO [KI PRE GLE DI prim.mrs.sci.dr. Efendi}. Tel: 033/232-545 poslije podne. MATE MATI KA in stru kci je |acima iskusan profesor dolazi va{oj ku}i.Tel. 0627691-202. SERVISIRAM kvarove na sistemu grijanje. Tel. 033/645-475 i 062/225-729. TA PE TAR s is kus tvom ra dim opravke kau~e dolazim na lice mjesta. Tel: 544-932. i 062/522-986. VODOINSTALATERSKA radnja daptacije kupatila kao i opravke.Tel. 065/733-400. KOMPLET pribor i posu|e marke „Solingen“ za ugostiteljstvo i doma}instvo cijena po dogovoru. Tel. 546-456.

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% +kreditiranje+stimulacija, bespla tno u~la nje nje. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% +kreditiranje+stimulacija, bespla tno u~la nje nje. Mob. 062/940-550. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% +kreditiranje+stimulacija.Tel. 070/235236. i 061/225-424. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 070/235236 i 061/225-424. POTREBNA djevojka za ispomo} u doma}instvu za kuhanje i ~i{}enje. Tel. 065/449-120. OZBILJAN mu{karac zdrav pazio bi stariju bolesnu osobu. Tel. 033/208-175.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KOM BI JEM ve}i po vo ljno vr{im prevoz stvari {ute i ostalo.Tel.062/423-123.

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice iz FBiH i RS. Isplata odmah. Dolazim na adresu. Prodajem certifikate za otkup sta no va, po vo ljno. Mob. 061/175-237. AGENCIJA kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.

Dobro jutro uz na va{em ekranu!
PO[TOVANI ^ITAOCI!
Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije.

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE

6 MJESECI 12 MJESECI
UNICREDIT BANK
DD MOSTAR

UPLATE U BANKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI:

60 KM 120 KM
KM KM

31 EUR 61 EUR
Broj ra~una Broj ra~una

3383202250044019 1990490005630121

SPARKASSE BANK
DD SARAJEVO

Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.

UPLATE U BANKAMA U INOSTRANSTVU:

[aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba

- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF

34

mali

Oglasi
PRODAJEM termoakumulaciou pe} trojku. Tel:063/864-775. SEZONSKA rasprodaja stolica, fotelja, dvosjeda pletenog namje{taja. Tel. 061/200-894. i 033 7525-966. PRO DA JEM hra to ve tup ce za re za nje gra|e. Mob. 063/298-821. PRODAJEM vrata 80x200 + 50 cm, 2 kom, 90x200 + 50 cm 1 kom. dvokrilne prozore 205x150cm 3 kom, jednokrilni prozor 145x150cm, odli~no stanje, povoljno. Mob. 061/869-396. PRODAJEM u pola cijene Baje ro ve tra ki ce za mje re nje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `oha ra i `utih mra va. Tel: 061/243-891. PRODAJEM ku}ni solarij u novom stanju i trpezarijski sto i 6 stolica. Tel. 061/565-427. PROTO^NI bojler 5 litara plinska pe} 11 KW. 061/530-314. DIJELOVE za auto Zastava 101 bal kon ska vra ta. Tel. 061/530-314. PRODAJEM pjesme ~iji sam ja autor: Ti ha je no}, Do|i i Tra`io sam te. Tel. 646-370, iza 12 sati. PRODAJEM povoljno dugu sme|u bundu od nutrije br. 42/44 kao i kragnu i {ubaru. Tel. 062/931-200. GRAMOFON sa poja~alom i zvu~ni ci ma 50 km. Tel: 061/274-450. PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, naci onal. Tel: 524-973. PRODAJEM prvoklasni doma}i Hercegova~ki med, cijena sajamska. Tel:061/713-410. PRODAJEM 26 rebara al.radijatora cijena 7 KM.po rebru. Tel:061/811-848. PRODAJEM povoljno bundu Nutrija br. 46-48 i profesionalnu kameru Panasonik. Mob. 061/233-913. PRODAJEM podlogu i kese za stomu cijena po dogovoru. Tel: 546-456. [IVA]A ma{ina Singer povoljno. Tel. 061/909-320. ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852. JEFTINO prodajem ogrijev u svim oblicima (cijepana, ~utuci, metrica), ugalj drveni i kameni. Mob. 063/535-175. PRODAJEM gramofon Trubadur Mono sa plo~ama, oko 100 plo~a. Tel. 659-975. SVJE@A ljekovita jaja japanske prepelice, 30kom — 8 KM, dos ta va bes pla tna. Mob. 066/823-749. PRODAJEM sliku Ibrahima Ljubovi}a. Tel: 061/709-593. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. PRODAJEM prozore (80x140) ulazna i unutra{nja vrata 30 KM komad. Mob: 062/810-754. PRO DA JEM nov nje ma~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJEM plinsku pe} na di mnjak, 50 KM. Mob. 062/827-908. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631. AGENCIJA kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu {tetu i druge dionice sa Sarajevske i Banjalu~ke berze isplata isti dan.Tel:065/974799 i 061/188-488. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM umjetni~ke slike, starih slikara ulje, akvarel i pastel. Tel: 062/969-693. KUPUJEM dionice, certifikate staru deviznu {tednju, ratnu {te tu i dr. do bro i odmah pla}am. Tel: 061/191-935. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM prodajem certifikate dionice. Tel: 062/358-344. KUPUJEM stare pretis lonce Unis. Mob. 062/845-327. KU PU JEM sta re nje ma~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, zlatne satove i dukate, naj vi {e pla~am. Tel. 655-598, 061/553-640. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinske sablje, satove, ordenje, belenzuke, pe{kune i ost. Mob. 061/553-640. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata. Mob. 061/965-126. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice u FBiH i RS, ispleta odmah. Mob. 061/375-634. KUPUJEMO staru deviznu {tednju, ratnu od{tatu, dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Mob. 062/451-791. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KU PU JEM sta re nje ma~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906.

utorak, 22. novembar/studeni 2011.
KUPUJEM prednje lijevo sjedi{te za Fiat Bravo 2000 god. Tel:062/226-857. KUPUJEM kuku za Audi 80B4, 92. god. Mob. 063/121-524.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM retro pult prefesionalni rostfraj 2,5x0,9m 1000 litara sa dva sudopera. Tel. 062/701-972. PRO DA JEM ko sa~icu Ako benzinski motor 5,5 {irina ma~a 1m. Tel.062/701-972. PLIN SKA pe} na di mnjak. Mob. 061/827-908. PRODAJEM svje`ih jaja od prepelica hranjenje bez koncetrata.Tel:061/390-486. PRODAJEM novu crnu ko`nu torbu sabravicom namjenjen za no{enje. Tel. 061/709-772. PRODAJEM nov medicinski di gi tal ni tla ko mjer. Tel: 061/709-772. PRODAJEM odli~nu mu{ku ko`nu ja knu me kla ud. Tel: 061/709-772. PRODAJEM uvezane revije bosna, globus, nacional. Tel. 524-973. PRODAJEM 26 rebara al.radija to ra ci je na 7 km. po rebru.Tel.061/811-848. PRODAJEM pe} „Suslea“ na tvrdo gorivo. Tel.061/194-929. PRODAJEM nova borova vrata i tri no va pro zo ra. Tel: 033/220-726 i 061/134-230. PRODAJEM trosjed ko`ni u odli~nom stanju. Tel:061/229-761. PRODAJEM ugao bordo. Tel: 061/229-761. KOLOR televizor Filips, maji po tpu no is pra van, 50 km. Tel:065/572-966. POLOVNI krovni nosa~i za Fiat Punto. 50 KM. 061/229-686. PRODAJEM odli~nu mu{ku ko`nu jaknu.Tel. 061/709-772. PRODAJEM mjera~ kompresi je KPT sa 200 kar ti ca.Tel.061/820-252. PRODAJEM novu bo{ pumpu za vo zi lo FAP 1616/1620 i 0617820-252. PRODAJEM bra~ni le`aj meblo i dva rustikalna gardebera uku pno 400 KM. Tel: 061/211-303.

ALU @ALUZINE 20 KM /m2, trakaste zavjese 20 KM /m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447. PRES VLA^IM kau~e i sve opravek dolazim na lice mjesta. Tel: 544-932. i 062/522-986. OPREMITE STAN `aluzine, trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne harmonika i BLINDO vra ta. Tel. 033/655-600, 062/170-248. MAXIVI TA, ku}na nje ga i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi, 1 sat/5 KM Tel. 061/350-688. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, harmonika vrata, trakaste zavjese i PVC re hau sto la ri ja. Mob. 061/214-303. KOMBI prijevoz, selidbe, klavi re, ka bas te stva ri ra dna sna ga po do go vo ru. Tel: 061/841-309. DAJEM instrukcije iz matematike i fizike. Dolazim ku}i. Mob. 061/914-014 i 033/204-453. URO LO [KI PRE GLE DI prim.mrs.sci.dr. Efendi}. Tel: 033/232-545 poslije podne. MATE MATI KA in stru kci je |acima iskusan profesor dolazi va{oj ku}i.Tel. 0627691-202. SERVISIRAM kvarove na sistemu grijanje. Tel. 033/645-475 i 062/225-729. TAPETAR s iskustvom radim opravke kau~e dolazim na lice mjesta. Tel: 544-932. i 062/522986. VODOINSTALATERSKA radnja daptacije kupatila kao i opravke.Tel. 065/733-400.

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija, bespla tno u~la nje nje. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija, bespla tno u~la nje nje. Mob. 062/940-550. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + krediti ra nje + sti mu la ci ja.Tel. 070/235-236. i 061/225-424. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + krediti ra nje + sti mu la ci ja. Tel. 070/235-236 i 061/225-424. POTREBNA djevojka za ispomo} u doma}instvu za kuhanje i ~i{}enje. Tel. 065/449-120. OZBILJAN mu{karac zdrav pazio bi stariju bolesnu osobu. Tel. 033/208-175.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. NJEMA^KI JEZIK instrukcije. Tel. 061/863-559.

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice iz FBiH i RS. Isplata odmah. Dolazim na adresu. Prodajem certifikate za otkup stanova, povoljno. Mob. 061/175-237. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.

Dobro jutro uz u Va{em domu!
SARAJEVO
Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

ZENICA

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
DOBOJ
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

%
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

TUZLA

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

MOSTAR

POSEBAN POPUST
ZA PLA]ANJE UNAPRIJED % pretplata do 6 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar, Tel/Fax 036/581 139

6 mjeseci 12 mjeseci

10

20%

pretplata do 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.
KOM BI JEM ve}i po vo ljno vr{im prevoz stvari {ute i ostalo.Tel.062/423-123. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~una ra, in sta la ci ja. Tel: 062/7654-140. INSTRUKCIJE ize engleskog i bosanskog za sve uzraste prevodi.Tel:065/572-966. PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje inst. Tel: 033/645-307. MOLERSKE usluge kre~enje stanova 1-sobni 120 KM.2-sobni 200. Tel. 062/073-760 i 033/630-332. RADIM centralno grijanje mijenjam kon.radijatorima uz kva li te tan ma te ri jal. Tel: 061/922-476. NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvari ma u Nje ma~koj. Tel. 061/7537-739. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Tel. 061/513-948. ^ISTIM i obrezuje vo}njake i ba{~e i os ta lo cvi je}e.Tel: 061/555-491. PO DO PO LA GA^ par ke tar ugra|ujemo sve vrste podova parketa.Tel. 062/918-201. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. MOLERI-profesionalci nude usluge: gletovanje, moleraj, boje stolarija, tapete, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 033/456-979. ^ASOVE taliljanskog jezika povoljno. Tel. 061/842-319. POPRAVLJAM ve{ ma{ine i ostalu bijelu tehniku dolazim na adresu kvalitet i garancija. Tel: 062/467-702. INSTRUKCIJE iz matematike uspje{no i povoljno. Tel: 466736 i 061/506-755. KE RA MI^AR SKE uslu ge, moleraj postavljanje elektro in sta la ci ja i la mi na ta. Tel. 062/466-093. IZRADA i monta`a namje{taja kuhinja, plakara, stolova. Tel. 062/466-093. DAJEM instrukcije matematike i fizike dolazim ku}i.Tel: 0617914-014. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. RADIM centralno grijanje, mijenjam konvektore radijatorima uz kvalitetan materijal i garanciju. Mob. 061/922-476. OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. TAPETAR-dekorater povoljno pres vla~i na mje {taj. Tel. 033/718-405. i 061/156.-728. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog. Tel: 065/572-966. ^ISTIM astanove samo ozbiljne ponude. Tel: 062/970-325. MOLERSKE usluge: kre~enje stanova 1-sobni 120 KM, 2-sobni 200 KM, 3-sobni 300 KM. Mob. 062/073-760, 630-332. ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/256-376. MOLERSKO-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i brzo. Mob. 061/262-973. SERVIS ra~unara „AKI“ Grbavica instalacija, nadogradnja.Tel. 061/545-375. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221902, 061/130-034. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. OBAVLJAM zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. ELEKTRI^AR- vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija servi bojlera. el. pe}i imdikatora, osigura~ke kutije, sklopki it. Tel. 061/132-149. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. VODOINSTALATER povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, adaptira kupatila. Mob. 061/202-840. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Ra dna sna ga po do go vo ru. Mob. 061/563-292. PRU@AM usluge manuelne tera pe ut ske i{i ja cu ma sa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. ELEKTRI^AR popravlja Ta pe} el. bojlere, indikatore, automatske osigura~e, lustere, instalacije itd.Tel: 061/048-497. PRODAJEM prvoklasni hercegova~ki med, cijena sajamska, Udru`enje ljubu{aka Sarajevo. Mob. 061/713-410. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524. MAJSTOR u ku}i, popravlja brave, namje{taj, monta`a kuhinja, postavlja garni{e, lustere, pla fo nje re i dr. Mob. 062/177-796. PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, radna sna ga, po vo ljno. Mob. 066/687-703. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. VR[IMO izradu izvedbeni projekata za potrebe legalizacije. Tel. 066/160-788. KE RA MI^AR SKE uslu ge, moleraj postavljanje elektro in sta la ci ja i la mi na ta.Tel. 062/466-093. IZRADA i monta`a namje{taja kuhinja, plakara, stolova. Tel: 062/466-093. INSTRUKCIJE i prevodi iz nje ma~kog je zi ka. Tel. 061/7235-229. POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravke sanitarnih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. VODOINSTALATER sa elektri~arom, sve opravke starih, ugradnja novih bojlera, pe}i, sanitarije, itd. Mob. 061/222-228. VO DO IN STA LATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. LAMINAT, gotove parkete, moleraj i manju adaptaciju stanova, ra dim po vov ljno. Mob. 063/005-372. TAPETAR VK radi sve poslove, tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. Nib, 061/524461, 033/200-003. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa va{im materijalom, sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472, 062/391-715. MOLERSKE usluge kre~enja stanova, jednosobni — 120 KM, dvosobni 200 KM, trosobni 300 KM. Mob. 062/073-760 i 033/630-332. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, plin, mijenjam konvektore i ostakle popravke na grijanju. Mob. 061/922-476. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231. PROFESOR francuskog, sudski tuma~, prevodi tekstove i dokumente s francuskog i obrnuto s ovjerom, vodi~ kroz BiH. Mob. 061/480-069. PRES VLA^IM kau~e i sve opravdke dolazim na lice mjesta. Tel:544-932 i 062/522-986. KERAMI^ARSKE usluge molera, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel.062/466-093. IZRADA i monta`a namje{taj kuhinja, plakara stolova polica.Tel:062/466-093. POVOLJNO radim instalacije centralnog grijanja mijenjam konvektore i otklanjam sve kvarove na grijanju. Tel. 061-922-476. TAPETAR radim sve opravke kau~e i stolice dolazim na lice mjesta.Tel.062/522-986. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976. TAPETAR dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici kod vas uz ga ran ci ju. Tel. 033/718-405 i 061/156-728. SERVIS zdravlja, uni{tavamo `oha re, mo ljce, mra ve, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141-676. BOJENJE dekorativnim bojama Valpaint, efekti-ko`e, mermera, antika, florescentnog sjaja, itd. Mob. 062/081-885. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. BRU [E NJE, la ki ra nje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. OBRAZOVANA gospo|a ~uvala bih djecu u va{em stanu, (vodila i dovodila iz {kole). Mob. 062/623-690.

mali
VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. BRAVARSKI radovi, povoljno i kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe. Ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj ku hi nje, ra di se li dbe. Tel: 061/202-840. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, do la zak bes pla tan. Mob. 061/551-035. DA JEM ~aso ve en gles kog i {panskog, djeci od 3-18 god. Mob. 063/639-691. ^UVALA bih i opslu`ivala nepokretno lice. Mob. 062/562-444. RADIM kompeltnu adaptaciju stana moleraj, keramiku, laminat, rigips kvalitetno i povoljno. Tel. 062/226-904. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste ke ra mi~kih ra do va. Mob. 061/930-315.

Oglasi

35

VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e. Tel. 061/205-803 i 066/973793. POPRAVLJAM TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 062/199-199. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razumljiv na~in. Mob. 061/571-361.

RAZNO
USTUPAM tablete Farazon za amebu. Tel. 696-195. JEDANAESTOG 11.2011. god. u 11 sati otvaranje galerije Mand`i} (GM) u Tuzli. Informacije 061/194-220. PRIMAM na poklon perzijski ma~e. Mob. 061/877-494. KOLEKCIJA svih topografskih karata BiH razmjera izrada karata. Tel. 032/244-417.

BRA^NE PONUDE
SAMAC, dobrog izgleda, tra`i `enu koja misli da je `ivot u dvoje najbolji. Samo ozbiljne ponude na tel. 0644/075-428.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo
(mali o gla smrtovn si, ice, sje }anja...) tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

OGLASN A SLU@B A:

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

36

mali

Oglasi

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE

za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja Biha} Bosanska 3 07-19 07,30-15,30 09-19 Biha} Bosanskih Kraljeva 08-16,30 Cazin Trg zlatnih ljiljana 07-19 07,30-15,30 Velika Kladu{a Ibrahima 07-19 07,30-15,30 Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 07-19 07,30-15,30 Bosanski Bosanska 115 07-16 07-14 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 07-19 07,30-15,30 Klju~ Kulina bana 11 07-16 07-14 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 07-20 07-20 Ustikolina Ustikolina 08-15 08-15 Pra~a Trg Kemala Hrve bb 08-15 08-15 Mostar Tekija bb 08-18 08-18 Mostar Bra}e Feji}a bb 08-20 08-18 Mostar Mar{ala Tita 51a 08-18 08-18 (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb 08-18 08-15 Jablanica Pere Bili}a 24 08-18 08-15 Sarajevo Obala Kulina bana 8 07-20 07-20 Sarajevo Mar{ala Tita 12 08-16 Sarajevo ^emalu{a bb 07-20 07-20 09-20 Sarajevo Patriotske lige 40 08-16 Sarajevo Livanjska 1 08-16 Sarajevo Vi{njik 40 08-15 08-15 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 07-20 07-20 Adresa Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

KULTURA

37

Prvo javno prikazivanje serijala Lordana Zafranovi}a

Tito u Meeting Pointu
Slavni hrvatski reditelj Lordan Zafranovi} ima}e retrospektivu dijela svog stvarala~kog opusa u sarajevskom kinu Meeting Point, od 26. do 29. novembra. Na programu }e biti njegova ratna trilogija, sastavljena od filmova “Okupacija u 26 slika“, “Pad Italije“ i “Ve~ernja zvona“, te specijalna projekcija, prvo javno prikazivanje dva dijela njegovog dokumentarnog serijala “Tito: Posljednji svjedoci testamenta“.

Sarajevski bioskop }e od 26. do 29. novembra biti doma}in poznatom hrvatskom scenaristi i reditelju Lordanu Zafranovi}u

Program
27.11, nedjelja 19 sati: “Tito: Posljednji svjedoci testamenta“ (VII dio) 20 sati: Razgovor sa Lordanom Zafranovi}em 21 sat: “Pad Italije“ 28.11, ponedjeljak 20 sati: “Ve~ernja zvona“ 29.11, utorak 20 sati: “Okupacija u 26 slika“
Scena iz serijala “Tito: Posljednji svjedoci testamenta“

dnji svjedoci testamenta“ kori{tena je arhivska gra|a, te razgovarano sa ~ak 66 svjedoka Titovog `ivota i vremena.

Mediteranski {tih
Muziku za seriju je komponovao Alfi Kabiljo, uz obilato kori{tenje mediteranske narodne muzike, {to u kombinaciji sa ~estim snimkama mora, koje simbolizira vodu i njenu prolaznost, daje poseban i specifi~an ton cijelom serijalu. Manifestacija posve}ena Zafranovi}u, koja se organizira u okviru BMI (Bh. medicinska inicijativa) kongresa, po~inje u subotu, 26. novembra u 19 sati, kada }e biti i prikazan prvi dio serijala o Josipu Brozu. Ova subotnja projekcija }e biti zatvorena za javnost, ali }e program u nedjelju, ponedjeljak i utorak mo}i pratiti svi zainteresirani, uz besplatan ulaz. N. SELIMOVI]

Problemi sa sistemom
Zafranovi} je nerijetko bio razlog mnogih kontroverzi u hrvatskom filmu. Pra{ki student, koji je diplomirao u klasi oskarovca Elmara Klosa, nije ba{ po{tovao sistem vrednovanja umjetnosti koji je postojao u pro{loj nam dr`avi. ^esto je iskakao iz {ina socijalisti~kog svjetonazora, i svoj put usmjeravao ka nekim drugim pitanjima, otvarao nova poglav-

lja historijskih elaborata. Njegovi filmovi su ~esto dolazili pod no` cenzure, bili su zabranjivani, a ustvari su samo pobu|ivali jo{ ve}u znati`elju kod publike. U posljednje vrijeme, ta~nije u posljednjih {est godina, Zafranovi} zajedno sa dr. Ivom Goldste-

inom priprema i snima dokumentarni TV serijal o Josipu Brozu Titu. Ni to nije pro{lo bez sumnjivih pogleda i pronicljivih komentara, mada, kako sam reditelj ka`e, serija prikazuje realnu i objektivnu sliku stvari, koliko je to mogu}e, bez ideolo{kih

primjesa. “Nisam imao pretenzija da i{ta dodajem ili oduzimam, nisam kvalificirao ni intervenirao, smatram da svaka stvarnost govori dovoljno sama za sebe i da ni{ta ne treba skrivati“, objasnio je svoje motive Zafranovi}. U produkciji serije “Tito: Poslje-

G

lavni junak “Radni~ke hronike“ je Radnik. Pretvoren u broj godina svog radnog sta`a, on se, jednostavno, bori, tek usput poku{avaju}i da `ivi taj svoj `ivot koji i sam postaje op{te mesto - tako su{tinu svog komada definira Petar Mihajlovi} (Kragujevac, 1979), laureat konkursa Sterijinog pozorja za originalni doma}i dramski tekst, prije dvije godine, upravo za „Radni~ku hroniku“ autor kratkih pri~a i radio dra, ma, koje je adaptirala i re`irala Ana \or|evi}, a u koprodukciji sa Sterijinim pozorjem izveo gluma~ki ansambl NP Republike Srpske iz Banje Luke.

28. susret kazali{ta/pozori{ta u distriktu Br~ko

Sjaj i bijeda radni{tva
Prva polovina Susreta zavr{ena izvo|enjem predstave „Radni~ka hronika“ Petra Mihajlovi}a u re`iji i adaptaciji Ane \or|evi} - koprodukcija Sterijinog pozorja i NPRS-a iz Banje Luke
riti dovo|enjem cijele pri~e na rub melodramatskog, ponekad pateti~nog ili ~ak banalnog opisa stvarnosti. “Istinska svrha umjetnosti sastoji se u izmjeni realnosti“ pisao je jo{ davno Upton , Sinclair, no kako tu realnost izmijeniti a da se zadr`i njena izvornost i svje`ina, ona prvotna snaga koju svaki realan doga|aj u sebi nosi prije nego ga poku{amo prebaciti u sferu umjetni~ke obrade, drugo je pitanje. “Radni~ka hronika“ naime, kre}e upravo od stvar, nog doga|aja - {trajka u nekoj tvornici na ovim prostorima i doga|ajima {to }e se neminovno raspletati i umna`ati oko tih zbivanja - da bi nam pribli`ila aktere i protagoniste, u tvornici i u porodici, u realnom `ivotu, dakle. No, ta realnost samo je polazna osnova ono {to zanima i autora i redateljicuprijesvega je ~itavspletokolnosti koji je doveo do te situacije, ~itav onaj zamr{eni dru{tveni Gordijev ~vor za koji se jo{ nije na{ao ma~ koji bi ga mogao razmrsiti ili presje}i. Ana \or|evi} slu`i se svim
Biti istinit i li~an u pozori{tu je vrlo zahtjevno

Izmjena realnosti
Redateljica je gotovo pa vr{njakinjaautora(Beograd, 1977), diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 2000. godine pod mentorstvom Egona Savina, a predstavi pristupa na osobiti na~in - `eli da „bave}i se komadombudemoli~ni, u preispitivanju do krajnosti surovi, i asketski spremni da se li{imosamodopadljivosti...“ Jer, nagla{ava Ana \or|evi}, “cilj ove predstave nije da bude lepa, zabavna, interesantna, nova ili druga~ija, nego da bude istinita i li~na, makar bila i nedopadljiva“ . Biti istinit i li~an u pozori{tu svakako je vrlo zahtjevno - nije to jednostavno posti}i a da se ne iznevjeri ono o ~emu se `eli govo-

onim {to joj mo`e pomo}i da bude li~na, surova i asketski spremna da se li{i samodopadljivosti. Njeni likovi, na rubu egzistencije, sve su prije nego netko tko }e pobuditi u nama samilost. Oni su i sami grubi, `ivot ih je nau~io da razumijevanje i pomo} nije ne{to {to }e lako prona}i u svom okru`enju, oni psuju, galame, vi~u, protestiraju - no sve je to bez odjeka, njihovi vapaji za pomo} odlaze neznano kamo.

Naturalisti~ki prizvuk
Predstava je to naturalisti~kog prizvuka, povremeno plakatna, povremeno pamfletska, sjaj i bijeda radni{tva, ugro`enost egzistencije ~itavog jednog sloja stanovni{tva koje snosi najmanju krivicu za stanje u kojem se nalazi, donosi se u kratkim skicama, gotovo ovla{, iz prizora u prizor groteskno smjenjuje komi~no, a apsurdne situacije doga|aje iz stvarnoga `ivota. Ponekada zaista nije lako prepoznati {to je tu ono {to nas zavodi - da li je to taj profinjeni ironij-

ski ugao iz kojega pisac polazi: “^ovjek ne odustaje“ s punosamo, pouzdanja izjavi}e jedan od likova mada je sve ve} odavno propalo i nestalo, ili je to precizan, to~an i suptilan redateljski rukopis Ane \or|evi}koji tu realnost i stvarnost o kojoj govori komad mo}no preobra`ava u teatarsku iluziju. Protagonisti }e se na samom kraju predstave zapitati: “[to smo“ , i to }e pitanje ostati visjeti nad gledali{tem dugo nakon {to se spusti zavjesa. Gluma~ki ansambl, predvo|enBrankomJankovi}em, koji tu svojuulogugotovo pa narodnog tribuna donosi primjereno liku vo|e {trajka~a ali i glave porodice koja se osipa, poputsamogdru{tva u ~ijem se okru`enju sve doga|a. Zlatan Vidovi}, Miljka Br|aninBabi}, Sandra Ljubojevi}, Goran Joki}, @eljkoErki} i AnjaStani}, svaki sa svojom mukom i nemirom, uokviruju taj grupni portret radni{tva na rubu opstanka zarobljenog u raljama opskurne privatizacije i mutne tranzicije na{e svakoMladen BI]ANI] dnevice.

38

SCENA

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Povratak grupe Nemogu}e vru}e

Supruge stranih ambasadora u humanoj misi

Prijateljstvo i nada
O~evi i sinovi na sceni
Poslije vi{e od 20 godina popularna grupa se ponovo okupila i povratni~ki koncert je odsvirala u prolje}e 2011.
Nekada vrlo popularna powerpop grupa Nemogu}e vru}e nastupa na povratni~kom koncertu u sarajevskom klubu Cinemas - Sloga 25. novembra. Grupa koja je nastala osamdesetih godina u Zenici je temelj gradila na vlastitom autorskom radu, a njihov potencijal prepoznao @eljko Brodari} Jappa (poznati splitski producent i nekada{nji lider rock grupe Metak), koji se prihvatio aran`iranja i produkcije albuma prvijenca {to ga je pod nazivom "Ljubavi malog Werthera" objavio Jugoton u januaru 1988. nekada{nje zemlje. To je dovelo do me|usobnih nesuglasica, pa su se Spahi} i Vidovi} udru`ili s ~lanovima banjalu~ke grupe Radio i formirali novi sastav Ritam srca. Ipak, poslije vi{e od 20 godina popularna grupa se ponovo okupila i povratni~ki koncert su odsvirali u prolje}e 2011. Bio je to jedan od najuzbudljivijih muzi~kih trenutaka u Zenici nakon jako dugog niza godina - sala nekada{nje Kasine mogla je primiti samo oko hiljadu odu{evljenih posjetilaca, dok je veliki broj njih ostao pred ulazom, {to je bila jo{ jedna nesvakida{nja pojava u ovom gradu.

U~esnici sastanka u rezidenciji ameri~ke ambasade

Foto: D`. DREKOVI]

Kako bi dogovorile posljednje detalje sajma koji }e biti odr`an u subotu od 11 do 16 sati u francuskoj {koli, supruge ambasadora i predstavnici oba udru`enja sastali su se u rezidenciji ameri~ke ambasade

Kad skupi se raja
Posebno su se izdvojile pjesme "Sve su klinke iza{le iz {kole", "Nema cure koja ne}e", "Ameri" (s citatom "Amazing Grace"), "Kad skupi se raja", "Ljubav malog Werthera", te vrlo upe~atljiva balada "Pjeva Rusija". Postavu grupe ~inili su Mladen Vidovi} (vokal), Asmir Spahi} Spaha (ritam gitara), Miro Kova~evi} (gitara), Zoran Poli} (gitara), @elimir Juki} (klavijature), Josip Jaj~evi} (bas) i Edin Kulali} (bubnjevi). Na njihovu `alost, menad`ment grupe i promocija albuma nisu bili na razini velikog komercijalnog potencijala pjesama. Nemogu}e vru}e je postala vrlo popularna grupa uglavnom u Bosni i Hercegovini te srednjoj Dalmaciji, a fenomen je da je imala gotovo kultni status u Novom Sadu i dijelu Vojvodine. Na`alost, ograni~ena promocija nije im donijela jednak status u ostatku

P

Koncert u Sarajevu
Trojka iz prve postave Miro Kova~evi}, @elimir Juki} i Edin Kulali} poja~ana je s ~etiri nova ~lana. To su pjeva~ Branislav Lovi}, basista Aleksandar Goli} te mladi gitaristi Sandro Kova~evi} i Igor Juki}, sinovi gitariste i klavijaturiste. Tako se na sceni prvi put zajedno pojavljuju o~evi i njihovi potomci. Grupa ve} radi i na svojim novim pjesmama, a povratak na scenu, poslije zeni~ke premijere, nastavlja se koncertom u sarajevskom klubu Cinemas Sloga. Prema najavama produkcijske ku}e Panta Rhei, u planu su jo{ svirke u Tuzli i Mostaru. Karte za ovaj koncert se mogu kupiti i to prvih dvije stotine karata po cijeni od 7 KM, a nakon toga karte }e ko{tati deset KM.
Ja. DURAKOVI]

o~etkom oktobra supruge stranih ambasadora akreditovanih u Bosni i Hercegovini razgovarale su o va`nosti dobrotvornog rada. Tako su do{le na ideju da je najbolji na~in za prikupljanje pomo}i udru`enju Oaza, koje poma`e osobama sa intelektualnim pote{ko}ama, i Obrazovanje gra-

di BiH, koje nastoji mladima pru`iti obrazovanje i time doprinijeti razvoju budu}nosti BiH, organizovati sajam.

Tradicija pred praznike
Kako bi dogovorile posljednje detalje sajma koji }e se odr`ati u subotu od 11 do 16 sati u francuskoj {koli, supruge

ambasadora i predstavnici oba udru`enja sastali su se u rezidenciji ameri~ke ambasade. Doma}in ovog sastanka bila je Danuta Moon, supruga ameri~kog ambasadora Patricka Moona, koja je istakla va`nost ovog doga|aja, te dodala kako se nada }e ovaj sajam postati tradicija pred bo`i}ne i novo-

American Music Awards

Trijumf Tayllor Swift i Adele
U Los Angelesu je odr`ana manifestacija American Music Awards na kojoj je trijumfovala ameri~ka kantri-zvijezda Taylor Swift, koja je dobila priznanje u tri kategorije, uklju~uju}i i onu za izvo|a~a godine. Swift je tako|er dobila nagrade u kategorijama za najbolju kantri-pjeva~icu te za najbolji kantri-album godine ("Speak now"). Adele, britanska pjeva~ica, tako|er je osvojila tri nagrade: za najbolji pop/rock album, najboljeg savremenog izvo|a~a, te za najbolju pop/rock pjeva~icu. Najboljim kantri-bendom progla{en je Lady Antebellum drugu godinu zaredom, najbolji pop/rock bend je grupa Maroon 5, dok je za najbolji alternativni bend progla{ena grupa Foo Fighters. Beyonce je dobila priznanje za najbolju soul/ritam i bluz-pjeva~icu, dok je isto priznanje u mu{koj kategoriji dobio Usher. Nagrada za najbolji soul/ritam i bluz- album pripala je Rihani, za album "Loud". Nicki Minaj pobijedila je u kategoriji najbolji rep/hip-hop izvo|a~, a nagra|ena je i za najbolji rep/hip-hop album za "Pink Friday". Jennifer Lopez je trijumfovala u kategoriji za najboljeg hispano-pjeva~a/pjeva~icu. Nakon {to je dobila priznanje, Jennifer je je na sceni izvela pesmu "On the Floor" sa reperom Pit Bullom. Iznena|enje je da je mladi i talentovani Justin Bieber ostao bez nagrade. Jennifer Lopez: Najbolja hispano-pjeva~ica

Maneken Andrej Peji}

Pozirao kao mladenka
Mladenku s ru`ama u kosi i velom preko porculanskog lica, koja krasi naslovnicu ~asopisa Out, bez problema biste mogli zamijeniti za neku od filmskih ljepotica iz pedesetih ili {ezdesetih godina pro{log stolje}a. Me|utim, nije rije~ o `eni, ve} o poznatom androginom bosanskohercegova~kom modelu s australskom adresom, 20-godi{njem Andreju Peji}u, kojeg je isti ~asopis na svojoj godi{njoj listi najinspirativnijih utjecajnih LGBT osoba proglasio ikonom stila, odnosno stylemakerom godine.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011. Art-kino Kriterion

SCENA

39

iji

a u francuskoj {koli Drum Sounds of Istanbul
Prihod od ulaznica bit }e doniran opremanju muzi~ke sobe u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave
Party Drum Sounds of Istanbul, na ko jem }e nas tu pi ti izvo|a~i iz Turske i Bosne i Hercegovine, odr`at }e se 26. novembra u art-kinu Kriterion sa po~etkom u 22.30 sati. Ovaj projekt ima za cilj predstaviti i promovirati istambulsku al ter na ti vnu elek tron sku Dubstep/DNB muzi~ku scenu, kao i potaknuti uspostavljanje saradnje izme|u izvo|a~a iz Turske i BiH, a na partiju }e nastupiti Gantz, Exnihilo i Voodocoder iz Turske, te Billain i Zlijay iz Bosne i Hercegovine. Projekt Drum Sounds of Istanbul nastao je iz potrebe za prezentiranjem turske urbane kulture i bogatog muzi~kog kolorita grada Istanbula, kao i njegove sveobuhvatne kulturno-umjetni~ke slojevitosti i raznolikosti. Istanbul svojom bogatom kulturno-historijskom svijesti utje~e i na oblikovanje mladih urbanih muzi~ara, tako da njihov zvuk nosi elemente iz bogate riznice muzi~kog stvarala{tva, koje je tokom stolje}a akumulirano na prostorima razli~itih regija Turske, i njih na zanimljiv na~in inkorporiraju u razli~ite moderne muzi~ke elektronske forme kreiraju}i jedinstven muzi~ki do`ivljaj. Kao dodatak ovom nesvakida{njem muzi~kom doga|aju

Claudia Carceroni, Brigitte Schaller i Danuta Moon

Pripreme za subotnji sajam

godi{nje praznike. Prvi diplomatski zimski sajam Prijateljstvo i nada potpoma`u brojne organizacije, ali i supruge ambasadora u BiH. Na sajmu }e biti predstavljeno deset ambasada: [vicarske, [panije, Francuske, Slova~ke, Slovenije, Kine, Rumunije, Italije, ^e{ke i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, na ~ijim {tandovima }e se mo}i kupiti tradicionalna jela ili ru~ni radovi koje }e praviti supruge diplomata. Tu }e biti i izlaga~i iz BiH koji }e prodavati svoje ru~ne radove, te ~lanovi udru`enja ko-

ji }e izlo`iti proizvode izra|ene u svojim radionicama.

Pomo} djeci sa posebnim potrebama
Organizatori sajma nisu zaboravili ni najmla|e, koji }e imati svoj kutak, a zabavljat }e ih i klovnovi. Posjetioce sajma sve vrijeme zabavljat }e dje~iji hor. - Smatramo da su mlade generacije budu}nost ove zemlje, pa je veoma bitno da ove aktivnosti promoviramo u cijeloj zemlji, a ne samo u Sarajevu. Na {vicarskom {tandu posjetioci }e se mo}i po~astiti na{im tra-

dicionalnim proizvodima, kao {to su vru}i krompir i sir, ali i zasladiti se vru}om ~okoladom, kazala je Brigitte Schaller, supruga {vicarskog ambasadora. Francuska ambasada }e na svojim {tandovima nuditi najbolje sireve, vina i peciva. - Francuska ambasada je veoma motivirana da u~estvuje u ovom projektu, jer je posebno bitno to {to poma`emo djeci s posebnim potrebama, te njihovim majkama i porodici kroz ovaj vid aktivnosti, istakla je Claudia Carceroni, supruga francuskog ambasadora. M. TATAREVI]

planirano je postavljanje prodajnog {tanda sa radovima mlade turske umjetnice Aylin Bilgic, koja je diplomirala na Odsjeku za obradu Keramike Marmara Univerziteta, a koja se pored kiparstva bavi i modeliranjem jedinstvenih komada nakita od keramike. Ulaznice po cijeni od 5 KM se mogu kupiti na dan partija u artkinu Kriterion. Treba spomenuti da }e sav prihod od ulaznica biti doniran opremanju muzi~ke sobe u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave. Cjelokupan projekt Drum sounds of Istanbul podr`ala je Turkish Ziraat banka u Bosni i Hercegovini.
Ja. D.

Sevdah ponovo osvaja Zagreb

Mostar sevdah reunion specijalni gost
Uz Salkovi}a }e nastupiti i primadona Merima Njegomir, zatim Muhamed Mujkanovi}, Ned`ad Imamovi}, Marija [esti}
U zagreba~koj dvorani "Vatroslav Lisinski" u ponedjeljak }e nastupati neki od najboljih pjeva~a sevdalinki i eminentna imena sevdaha, koja ve} godinama ovom vrstom muzike osvajaju publiku diljem Evrope. Zagreb i KD „Vatroslav Lisinski“ su ve} nekoliko puta svojoj vjernoj publici priu{tili nezaboravne sevdah-koncerte, pa nema sumnje da }e i ovaj, peti put sevdah-pjesma obogatiti zagreba~ku no}, ali i publici priu{titi niz nezaboravnih i ugodnih trenutaka. Svi ljubitelji sevdaha mo}i }e u`ivati u glasu Ned`ada Salkovi}a, Merime Njegomir, Muhameda Mujkanovi}a, Ned`ada Imamovi}a, Marije [esti}, Vesne Had`i}, Zekije [uman, Avde Leme{a, Asima Brkana i Subhije [ehovi}. Specijalni gosti ve~eri bit }e Mostar sevdah reunion, grupa koja je jedna od rijetkih koja je snimila nekoliko CD-ova za me|unarodno tr`i{te i o kojoj je BBC snimiodokumentarac. Mostar sevdah reunion jedan je od najpoznatijihbalkanskih i etno-sastava. To je grupa muzi~arakojuujedinjujeljubavprema tradicionalnoj muzici - sevdahu. Mostar sevdah reunion imao je nastupe {irom svijeta, a koncerte su odr`avali u koncertnim dvoranama, a kao najdra`e nastupe izdvajaju nastup u Londonu u dvorani Queen Elizabeth Hall, kao i poziv da budu gosti B. B. Kinga na specijalnoj ve~eri Blues Around the World, gdje su nastupali s najve}im imenima bluesa. Sve izvo|a~e pratit }e orkestar Dinka Mujanovi}a, davaju}i posebnu dozu {arma sevdahu i sevdaJa. D. linskoj pjesmi.

Mostar sevdah reunion

Marija [esti}

[TAMPA•TISAK Most Radija Slobodna Evropa
40

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

Islamska zajednica ne mo`e biti oslobo|ena odgovornosti
Tema najnovijeg Mosta bila je koliko su jake radikalne i ekstremisti~ke ideologije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva politi~ka analiti~ara - Tanja Topi} i Esad Bajtal
Omer Karabeg: Koliko je Bosna i Hercegovinapogodno tlo za razvoj ekstremisti~kih ideologija? Tanja Topi}: Moje je utisak da je Bosna i Hercegovina veoma pogodno tlo za svaku vrstu ekstremizama iz prostog razloga {to mi i danas- tolikogodinanakonrata i stravi~nih stradanja i razaranja - zapravo vodimo rat na druga~iji na~in i druga~ijim sredstvima. Atmosfera zatrovanog, prljavog javnog prostora pogoduje ja~anju radikalnih elemenata i ekstremisti~kih ideologija. Bojim se da nam je ekstremizam postao normalno stanje, da na njega gledamo kao na najnormalniju dru{tvenu pojavu. Esad Bajtal: Ekstremisti~ke ideologije su u stvarisamonastavakrata drugim sredstvima. One su u{le u na{e obrazovanje, u na{e kulturnemanifestacije, po~inju da metastaziraju i zahvataju cjelokupno dru{tvenotkivo. U tome je opasnost od ekstremizma. Normalan, razuman ~ovjek bi o~ekivao da }e se za 20 godina stvari u Bosni i Hercegovini normalizirati i krenuti u ljudskom pravcu, da }emo po~eti gledati u budu}nost. Na`alost, ekstremisti su i dalje na sceni i nastoje da realiziraju svoje neostvarane ratne ciljeve. stremizma. Prljava politi~ka retorika krenula je 2006. godine, u vrijeme debate o ustavnim reformama. To je bio povod za ispoljavanje najni`ih strasti, javnu scenu je preplavio primitivni i zapaljivi politi~ki govor koji se prenio i na ve}inu gra|ana. Pri tome ni u kom slu~aju ne `elim amnestirati gra|ane od njihove odgovornosti i sau~esni{tva u svemu tome, jer se politi~ari ne bi pona{ali na takav na~in da su ih gra|ani ka`njavali na izborima. Esad Bajtal: Naravno da politi~ari, kao najisturenije figure javnog govora, snose najve}u odgovornost. Oni su sve ovo pokrenuli. Svojim pona{anjem i politikom “utuk na utuk“ stalno podsti~u tenzije u bosanskohercegova~kom dru{tvu. Nema na~ina da se oni amnestiraju. Svako od njih treba da polo`i ra~un. Ali kako }e ga polo`iti u situaciji kada imamo pasivno javno mnijenje, kada imamo gra|ane koji ne izlaze na izbore umjesto da svojim glasovima skinu sa vlasti one koji su nas dovde doveli. Tanja Topi}: Ne bih rekla da je na{e javno mnijenje samo pasivno, ono je i podijeljeno i to po etni~koj matrici, {to cijelu situaciju ~ini jo{ te`om. Omer Karabeg: Koliko religija doprinosi {irenju ekstremisti~kih ideologija? Tanja Topi}: Religijske zajednice u Bosni i Hercegovini igraju veoma opasnu igru, jer su u{le u politi~ki prostor. One se pona{aju kao politi~ki faktor. Imam utisak da Bosna i Hercegovinauop{tenijesekularna dr`ava, kao {to mi to proklamujemo. ^esto mo`emo ~uti veoma zapaljive izjave vjerskih lidera koje su na granici ekstremizma. Me|utim, ako otvorite to pitanje, ako o tome po~nete kriti~ki da govoritebi}etenapadnuti kao da ste neprijatelj, jer religijske zajednice imaju veliku mo} i `estoko reaguju na svaku kritiku. To je jo{ tabu-tema. Omer Karabeg: Nedavni napad vehabije Mevlida Ja{arevi}a na ameri~ku ambasadu u Sarajevu otvorio je pitanje snagevehabijskog pokreta u Bosni i Herceci Srpskoj, se isti~e da je vehabizam najve}a opasnost koja prijeti Bosni i Hercegovini. Mislim da u reakciji na taj incident nije bilo objektivnog pristupa, nije bilo analize rada bezbjednosnih agencija, ve} se na jednoj strani likovalo i dokazivalo kako su bili u pravu oni koji su ranije ukazivali na opasnost od vehabizma, dok se na drugoj strani ~itava stvar posmatrala kao da opasnost ne postoji. Esad Bajtal: O opasnosti od islama, o predzi|u kr{}anstva, o odbrani Evrope pri~alo se na ovim prostorima jo{ 1992. godine kada nije bilo ni vehabija, ni vehabizma, kada nismo ni znali da oni postoje. Rije~ je o mentalnom sklopu koji ne mari za logiku. On mora imati neprijatelja, postojao on ili ne postojao. Omer Karabeg: Mislite li da su nakon napada na ameri~ku ambasaduvlastipostalesvjesneopasnosti od vehabizma? Esad Bajtal: Ja ne znam {ta se doga|a u glavama onih koji obna{aju vlast, ali mislim da ova situacija njima savr{eno odgovara. Oni imaju svoje politikantske ciljeve i njima svaki ekstremizam odgovora. Da ho}e - aktuelna vlast bi mogla to da suzbije. To su suzbila sva moderna dru{tva, pa nema razloga da se to ne u~ini i ovdje. Ali ovdje se ne mo`e zabraniti ni upotreba fa{isti~kih simbola, a fa{izam je bio najekstremnija ideolo{ka opcija, koja je Evropi nanijela toliko zla. Tanja Topi}: Umjesto odgovora na va{e pitanje, podsjetila bih ko su danas predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini. Posljednjih dvadeset godina na politi~koj pozornici, uz nekoliko ~asnih izuzetaka, imamo ljude koji su bili perjanice najekstremnijih ideologija, koji su bili jaha~i rata. tim ljudima nije mjesto u njihovom gradu. Djeci se {alje poruka da treba zazirati od drugog i druga~ijeg, da je on neprijatelj. Kadatakve poruke primate u porodici, kroz sistem obrazovanja, kada ih slu{ate od politi~ara, onda nije ~udo {to je ekstremizam ra{iren me|u mladima. Mladi ljudi, ro|eni u devedesetim, odrastali su u nacionalnim torovima. Nedavno sam nai{la na podatak da 90 odsto mladih ljudi iz Banje Luke nikada nije oti{lo u Mostar ili Sarajevo. Veliki broj mladi}a i djevojaka iz Sarajeva nikada nije bio u Banjoj Luci ili Prijedoru. @ivimo u podijeljenom dru{tvu u kojem se mladi ljudi odgajaju da mrze drugog i druga~ijeg. Esad Bajtal: U Bosni i Hercegovini imate jedan porazan fenomen, nazvao bih ga rasisti~kim sistemom obrazovanja, koji je poznat po imenom dvije {kole pod jednimkrovom. Sve je isplaniranotako da bi se onemogu}io svaki kontakt izme|u djece razli~itih nacionalnosti. Strogo se vodi ra~una da se djeca ne susretnu ~ak ni za vrijeme odmora u {kolskom dvori{tu. Kad u~enicijednenacionalnostizavr{e odmor i krenu u u~ionice, onda nakon 10-15 minuta po~inje odmor za u~enike druge nacionalnosti. To je stra{no.

Podstreka~i ekstremizma
Omer Karabeg: Koliko politi~ari svojim pona{anjem, a posebno govorom mr`nje, podsti~u ekstremizam? Tanja Topi}: Oni su najodgovorniji za podsticanje ek-

RASISTI^KI SISTEM OBRAZOVANJA U Bosni i Hercegovini imate jedan porazan fenomen, nazvao bih ga rasisti~kim sistemom obrazovanja, koji je poznat pod imenom dvije {kole pod jednim krovom, ka`e Bajtal
govini. Kolika je, po vama, njegova snaga? Esad Bajtal: ^injenica je da vehabije poku{avaju ne{to ~initi, da nisu mirne, da su uznemirene. S druge strane, ~injenica je da im je sve to pre{u}eno, skoro da odobravaju oni koji bi trebali da ih kontroli{u. Islamska vjerska zajednica ne mo`e se osloboditi dijela odgovornosti {to taj pokret sve vi{e uzima maha, {iri se, sve je aktivniji, dinami~niji i poduzima akcije poput nedavnog napada na ameri~ku ambasadu u Sarajevu. Niko iz Islamske vjerske zajednice ne mo`e biti oslobo|en odgovornosti zbog pasivnog odnosa, a ponekad i relativiziranja njihovog djelovanja. Ne mogu se vehabije eufemisti~ki progla{avati novim muslimanima. Zna se {ta je vjera. Ona bi trebala da slijedi pacifisti~ke postulate, bez obzira na to da li je rije~ o pravoslavlju, katoli~anstvu ili islamu. Sve te tri vjere su Abrahamovske religije. One po{tuju jednog te istog Boga.

Za{to nema zabrane?
Omer Karabeg: Da li bi trebalo zabraniti ekstremisti~ke organizacije u Bosni i Hercegovini? Tanja Topi}: Mislim da treba, bez obzira na to {to zabrane nisu u duhu demokratskog dru{tva. Me|utim, u ovom slu~aju ne bih imala tu vrstu dileme. Ekstremisti~ke organizacije morale su ve} biti zabranjene u Bosni i Hercegovini zbog rata i zbog svega {to nam se de{avalo. Me|utim, ovdje ne postoji politi~ka volja ni da se zabrani upotreba fa{isti~kih simbola i negiranje genocida. Propali su svi poku{aji da se te stvari zakonom reguli{u. Esad Bajtal: Naravno da treba zabraniti ekstremisti~ke organizacije. One su svugdje u svijetu zabranjene. Ekstremneideologije, ekstremizam svake vrste, simboli svake vrste - fa{isti~ki, neofa{isti~ki, nacisti~ki, sve to mora biti sklonjeno sa javne scene. Svako mo`e imati svojprivatnisistemvrijednosti i svako mo`e da navija za ovog ili onog. Svako sebi mo`e izabrati za idola i Hitlera i Musolinija i Staljina, mo`e u svojku}i na zidudr`atinjihoveslike, ali to mora ostati njegovo privatno ubje|enje i njegova privatna stvar. Onog trenutka kada poku{a da ta svoja ubje|enja name}e drugima, da ih {iri - treba ga onemogu}iti. Zato i postoje pravo, zakoni i sudstvo.

Nacionalni torovi
Omer Karabeg: U ekstremisti~kim pokretima najvi{e je mladih ljudi. Za{to te ideologije privla~e mlade ljude? Esad Bajtal: Mladi ljudi tragaju za izazovima svake vrste. Mladost tra`i opasnosti i izazove - ekstremne filmove, ekstremnu literaturu, ekstremne igre. Oni ho}e da budu u~esnici ne~ega za {ta misle da je veliko, da je patriotsko, da potvr|uje njihov vjerski i nacionalni identitet. Tanja Topi}: Mnogo zavisi od obrazca pona{anja, koji djeca sti~u u porodici, koji im roditelji serviraju. Nave{}u jedan primjer koji me je {okirao. Nedavno su gra|ani BanjeKovilja~eorganizovaliproteste protiv azijskih azilanata koji su smje{teni u njihovomgradu. Oni su zabranili djeci da idu u {kolu da ih ne bi “napadali” ljudi koji druga~ije izgledaju i da bi pokazali da

JAHA^I RATA Posljednjih Politikantski ciljevi dvadeset godina na politi~koj pozornici, uz Tanja Topi}: Ne bih ni nekoliko ~asnih izuzetaka, potcijenila, ali ni precijenila snagu vehabijskog poimamo ljude koji su bili kreta. Na jednoj strani se ta perjanice najekstremnijih opasnost relativizuje, ignoriideologija, koji su bili {e ili se sam pokret ~ak stavlja jaha~i rata, veli pod neku vrstu za{tite, a na Topi}
drugojstrani, pogotovo u Republi-

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OGLASI

41

42

POMO] U KU]I

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

U vrijeme ekonomske krize vi{e sukoba sa kom{ijama

Biti takti~an dobar potez
Omega-3 za zdravo ra|anje djeteta
Istra`ivanje australijskih nau~nika je pokazalo da `ene koje tokom trudno}e dodatno uzimaju omega-3 masne kiseline imaju manje {ansi da rode prije termina, kao i da im djeca imaju pote{ko}a sa kognitivnim (opa`ajnim) razvojem i razvojem jezi~kih sposobnosti. Istra`ivanje je trajalo od 2005. do 2010. godine, a u njemu je u~estvovalo 2.400 trudnica. Neke od `ena dodatno su uzimale omega-3 masne kiseline od 19. sedmice trudno}e do poro|aja, dok su druge za to vrijeme dobijale placebo. Istra`ivanje je pokazalo da je u grupi `ena koje su dobijale omega-3 kiseline bilo 50 posto manje ranih poro|aja i 35 posto manje djece sa niskom poro|ajnom te`inom. Omega-3 masne kiseline se u prirodi mogu u velikoj koli~ini na}i u ribljem ulju a pokazalo se da, osim {to povoljno djeluju na trudnice i na njihovu djecu, mogu smanjiti i rizik kardiovaskularnih bolesti.

U sukobima je uvijek dobro ponijeti se takti~no i imati na umu {ta je to {to `elite da postignete
Statistike pokazuju da je u vrijeme ekonomske krize pove}ano i sukobljavanje s kom{ijama; svi postaju skloniji sukobima. U sukobima je uvijek dobro ponijeti se takti~no i imati na umu {ta je to {to `elite da postignete: da rije{ite odre|eni problem, a ne da se istresete na kom{iju niti da mu stavite do znanja kakvim ga nekulturnim bijednikom smatrate. Prije nego {to se obratite kom{iji, prespavajte, ako se ne radi o ne~emu {to se apsolutno mora rije{iti ovog trenutka. Nakon {to odspavate, sljede}eg jutra vam se mo`e ~initi da taj problem nije vrijedan sukobljavanja, posebno ako se radi o ne~emu {to je pro{lo, {to ne traje i dalje. Ukoliko se ipak radi o ne~emu {to zahtijeva rje{avanje, preporu~ljivo je da kontakt s kom{ijom bude licem u lice, tako je direktnije i ima manje vrdanja nego ako ide telefonom, putem poruka i sli~no. Odaberite vrijeme za razgovor koje }e odgovarati va{em kom{iji; niko ne}e biti prijateljski nastrojen niti sklon saradnji ako mu prekinete odmor ili ve~eru. Unaprijed razmislite o tome {ta je ta~no to {to vam smeta, kakvo ta~no rje{enje `elite, i na koji na~in biste mogli da motivi{ete kom{iju da se potrudi oko rje{avanja nastalog problema. Ukoliko susreti licem u lice ne daju `eljene rezultate, napisano objasnite u ~emu je problem. Ako je potrebno, svoje argumente potkrijepite zakonima. Ukoliko je mogu}e, neka i ostale kom{ije kojima postoje}i problem smeta potpi{u ono {to {aljete problemati~nom susjedu.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Klasika na prvom mjestu
Sat pravilnih linija u kombinaciji sa broj~anikom komad je koji }ete mo}i svakodnevno da nosite tokom dugog niza godina. U svojoj zbirci nakita trebalo bi imati jedan takav, jer takav stil je uvijek u modi. Klasi~an kai{~i} }e biti ko`ni, naj~e{}e u crnoj ili sme|oj boji. Ako je u pitanju crni, njemu }e najbolje pristajati sat zlatne boje, a ako odaberete drugu navedenu varijantu, onda je izaberite u kombinaciji sa srebrenim satom. Ali, niko vas ne spre~ava, ne morate se ograni~iti na ove dvije boje. Slobodno se poigrajte! Metalne narukvice za sat su do skoro bile samo za mu{karce, ali danas su op{teprihva}ene i me|u `enama. S obzirom na to da je to sat za svaki dan, izbjegavajte kristale, dijamante i sli~ne svjetlucave dodatke, posebno ako je narukvica metalna.

Obrnuta manikura

Fileti osli}a u pikantnom umaku
Potrebno:
1 kg fileta osli}a 2 ka{ike sjeckanog per{una 2 re`nja bijelog luka pola ~ili papri~ice 100 ml bijelog vina 200 ml pasiranog paradajza 1 ka{i~ica {e}era maslinovo ulje so i biber

Priprema:
Filete osli}a operemo, ocijedimo, osu{imo, posolimo, uvaljamo u bra{no i pr`imo na mje{avini maslinovog i obi~nog ulja, na laganoj vatri do zlatno`ute boje. Na dasci nasjeckamo ~ili papri~icu, premjestimo u zdjelicu, dodamo protisnuti bijeli luk, sjeckani per{un i izmije{amo. Pr`ene filete osli}a izvadimo iz tave i odlo`imo na toplo mjesto. Na ostatak masno}e dodamo mje{avinu ~ilija, bijelog luka i per{una, malo maslinovog ulja, podlijemo bijelim vinom i kuhamo na laganoj vatri 2-3 minute. Zatim dodamo pasirani paradajz, {e}er, po potrebi malo vode (da umak ne bude previ{e gust) i pr`ene filete osli}a. ^im umak zavrije, protresemo posudu i maknemo s vatre. Ribu poslo`imo na tanjire, prelijemo umakom i poslu`imo toplu.

Obrnuta manikura: Za novu sezonu potreban je novi izgled, a ovaj je savr{en jer ga je jako lako napraviti. Potrebne su vam dvije boje laka, u ovom slu~aju boja ko`e i crna. Donji dio nokta (uz korijen) do sredine nalakirajte svjetlijom bojom u obliku trokuta ili bar ne~ega sli~nog, kako biste na tom dijelu mogli napraviti oblik trokuta. Kada se prvi lak osu{i, tankim kistom dijagonalno po noktu povucite dvije crne linije koje se ukr{taju. Trebalo bi da ih povu~ete preko prvog laka, da se ne nazire prirodna boja nokta. Nakon toga ostatak nalakirajte crnim lakom. Sa~ekajte da se lakovi dobro osu{e, da biste ih, za kraj, mogli premazati bezbojnim lakom. Imajte u vidu da i prvi lak treba nanijeti dva puta, kako vam ne bi bio "ni`i" od drugog.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

KORAK NAPRIJED
Zakrpa za Gmail slabu ta~ku Metro interfejs usporava korisnike

43

Kompanija Apple }e najvjerovatnije smanjitiisporukuiPad2 ure|aja dok se priprema za uvo|enje novog dobavlja~a iPad 3 LCD. U toku oktobra LG Display je smanjio svoju proizvodnju za 500.000, dok je Chi Mei Innoluxprepolovioproizvodnju sa 700.000 na 350.000. Apple jo{ nije zvani~nim putem objavio razlog za ovakvu odluku, koja je prili~no neobi~na budu}i da kompanija Apple naj~e{}e pove}ava proizvodnju pred bo`i}ne i novogodi{nje praznike jer se u toku tog perioda o~ekuje i najve}a kupovina. Pojavljivanje iPad 3 ure|aja na tr`i{tu o~ekuje se po~etkom naredne godine.

Apple smanjuje isporuku iPada 2

Skyrim vrlo popularan

Skyrim bijle`i odli~nu prodaju, a Bethesda Softworks, mati~na kompanija ZeniMax Media objavila je da je The Elder Scrolls V: Skyrim igra postigla veliki uspjeh budu}i da je do sada {irom svijeta prodato 7 miliona kopija ove igre, od ~ega je vi{e od polovine prodato u prvih 48 sati kako se igra na{la u prodaji. ZeniMax o~ekuje da prodaja donese 450 miliona dolara, nagla{avaju}i da ve} imaju i dodatne porud`bine od strane njihovih partnera na tr`i{tu Evrope, Australije i Severne Amerike. Igra je zabilje`ila i odli~an prijem u digitalnom svijetu budu}i da je u toku ju~era{njeg dana zabilje`eno 280.000 istovremenih igra~a.

KompanijaGoogle je u tokuju~era{njeg dana ponovo objavila svoju Gmail aplikaciju za AppleiPhone, iPad i iPodTouch, dvije nedjelje nakon {to je otkriveno postojanjeslabeta~ke. RukovodilacGoogleprograma, MatthewIzatt, u zvani~nomsaop{tenju naglasio je da je obezbije|enazakrpa za primije}enuslabuta~ku te da je aplikacijaponovo dostupna u okviru App Store. Izatt je istomprilikomupozoriokorisnikekoji su ve} preuzeli i instalirali originalnu Gmail aplikaciju da je ili izbri{u ili da se izloguju iz aplikacijeprijeinstaliranjanoveverzije. Nakon instaliranjanoveverzije, za razliku od prethodne, nemaprikazivanjaporuke o gre{ci.

Microsoft je demonstriraoWindows 8 na BUILD konferenciji. Ova demonstracija je po{tenoustalasalastvar,{to nijenikakvo ~udo jer predstavlja radikalno napu{tanje tradicionalne Windows paradigme. Istina je da }e u okviru Windowsa 8 biti mno{tvo unapre|enja, uklju~uju}iboljeperformanse, podr{ku za vi{estruke platforme, unaprije|enusigurnost. Naravno, tu je i Metro, novi korisni~ki interfejs u stilu mobilnih ure|aja. Uprkostome{to je Metrokoraknaprijed za Microsoft, pitanje je da li je to prava odluka za poslovne korisnike jer iako je odli~an za rad sa mobilnim ure|ajima, on }e usporavati poslovne korisnike u njihovim svakodnevnim zadacima.

Ruski hakeri pokrenuli cyber napade na SAD?
Brojni svjetski mediji prenijeli su vijest o najvjerojatnijem prvom stranom hakerskom napadu na industrijske sisteme u SAD-u koji nam je pokazao kako bi cyber ra to va nje u bu du}nosti trebalo izgledati. Hakeri su navodno napali vodoopskrbni sistem u blizini grada Springfilda te isklju~ili pumpu za vodu – oni su uspjeli pristupiti mre`i kojom se upravlja pumpom za vodu putem podataka koje su ukrali od forme koja radi softver za upravljanje industrijskim pogonima. Prema rije~ima sigurnosnog stru~njaka Joea Weissa, s podacima koje su ukrali hakeri mo`da ve} planiraju nove napade na druge ciljeve u SAD-u. Zanimljivo je da je ovaj sistem hakiran s kompjutera iz Rusije, a nije poznato zbog ~ega su se hakeri odlu~ili mogu}e opasnosti do kojih mo`e do}i kada hakeri provale u Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) sisteme – rije~ je o specijaliziranim kompjuterskim sistemima koji upravljaju kriti~nominfrastrukturom – od vodoopskrbe, kemijskih tvornica, brana, nuklearnih reaktora i sli~no. Nakon {to se pojavio virus Stuxnet, koji je napao centrifuge u postrojenjima za oboga}ivanje ura na u Ira nu, mno gi stru~njaci su to prozvali prvim pravim cyber oru`jem, a iza kojeg navodno stoje SAD i Iran. Iz ministarstva odbrane SAD-a upozoravaju da se ovakvi napadi trebaju shvatiti ozbiljno te dodaju da zbog takvog ‘’nepovezivanja ta~aka’’ odnosno nepovezivanja , razli~itih incidenata sigurnosne slu`be nisu sprije~ile teroristi~ki napad 11. septembra 2001.

napasti vodoopskrbni sistem ba{ u ovom dijelu Amerike. U mi nis tar stvu si gur nos ti SAD-a ka`u da trenutno ne pos-

toje podaci o riziku za druga kriti~na industrijska postrojenja ili o opasnosti za javnu sigurnost, tako da se ovo mo`e sma-

trati izoliranim incidentom. U Telegraphu ka`u da razni stru~njaci za sigurnost upozoravaju kako ovaj napad nagla{ava sve

Skype omogu}io direktne videopozive na Facebook
Dodatno je pro{irena suradnja najve}e dru{tvene mre`e i najve}e kompanije za internetsku telefoniju – nakon {to je na ljeto Facebook omogu}io obavljanje videopoziva izme|u svojih korisnika koriste}i Skypeovu infrastrukturu, sada }e se prijatelji sa Facebooka mo}i pozivati direktno iz Skype aplikacije. Da bi se omogu}ila ova opcija, prvo je potrebno na kompjuter skinuti Skype 5.4 Beta za Macove i Skype 5.7 Beta za Windows operativni sistem te se unutar aplikacije povezati s Facebookom. Nakon toga na Skypeu }e se prikazati svi prijatelji i aktivnosti s ove dru{tvene mre`e, a ko ri sni ci }e sa mo tre ba ti odabrati osobu s kojom `ele pri~ati i kliknuti na opciju videopoziva – da bi primila po-

Novi stol s ekranom osjetljiv na dodir
ziv, ta osoba ne mora imati pokrenut Skype, ve} na njega mo`e odgovoriti direktno iz web preglednika u kojem je otvoren Facebook. Ovo je zanimljiva opcija koja }e naro~ito koristiti onima koji imaju profil na Facebooku, ali ga rijetko koriste, no zato ~esto koriste Skype te }e im sada prijatelji biti lak{e dostupni jer, za razliku od Skypea, Facebook ima puno vi{e korisnika te im je ova dru{tvena mre`a stalno otvorena kada surfaju mre`om. Samsung je predstavio SUR40, stol s ugra|enim Microsoftovim ekranom osjetljivim na dodir koji odjednom mo`e podnijeti 50 razli~itih dodira. Ekran s dijagonalom od 1 metar podr`ava punu HD rezoluciju i osjeljiv je na dodir ne samo prstiju ve} i predmeta kao {to su na primjer hemijske olovke, pokaziva~i i sli~no. Stol je zami{ljen za pomo} u prezentacijama, planiranju projekata te zabavu, jer }e se na njemu mo}i igrati dru{tvene igre i ‘’crtati’’. Iako ovo nije prvi ovakav stol s ekranom osjetljivim na dodir, iz Samsunga tvrde da je napravljen ogroman pomak u kvaliteti ekrana te da se, za razliku od prethodnih modela, ne}e ‘’zbuniti’’ kada registrira ve}i broj istovremenih dodira.

44

OGLASI

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo i Rje{enja broj 13.3.-2324/11 direktora Direkcije, Komisija za licitaciju, shodno odredbama Uputstva o postupku za prodaju sredstava BH Telecom d.d. Sarajevo, objavljuje

Broj: 65 0 Ps 139980 10 Ps Sarajevo, 11. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja INTERMERKUR NOVA DOO SARAJEVO, Ul. Safeta Zajke br. 267 Sarajevo, koga zastupa punomo}nik Bursa} Nedeljko, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog EURO-AD DOO ZENICA, Ul. Pehare br. 32, Zenica, radi duga, vs.p. 21.177,07 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

o prodaji rashodovanih motornih vozila I DD BH Telecom, Direkcija Zenica ogla{ava prodaju rashodovanih motornih vozila putem pisanih ponuda i to kako slijedi: R. Naziv vozila br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D 938-A-732 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D 938-A-740 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D 938-A-741 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D 938-A-742 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D 938-A-745 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D T68-O-959 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D O70-O-913 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D O70-O-914 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D O70-O-915 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D O70-O-916 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D O70-O-919 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D 843-K-884 [KODA FELICIA COMBI LX 1,9 D D T22-T-758 VW T4 2.4 SD KOMBI D E16-E-219 Stanje vozila vozno vozno vozno vozno vozno vozno vozno vozno vozno vozno vozno vozno vozno vozno Broj motora AEF350734 AEF348644 AEF348491 AEF350753 AEF350941 AEF349569 AEF357575 AEF357145 AEF357470 AEF357173 AEF357597 AEF357905 AEF357779 AJA065195 Broj {asije TMBEHH653 Y5203923 TMBEHH653 Y5203926 TMBEHH653 Y5203903 TMBEHH653 Y5203920 TMBEHH653 Y5203900 TMBEHH653 Y5203904 TMBEHH653 15325085 TMBEHH653 15325035 TMBEHH653 15325145 TMBEHH653 15325088 TMBEHH653 15325074 TMBEHH653 15325132 TMBEHH653 15325169 WV2ZZZ70Z 1H038645 Godina proizvodnje 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Pre|ena kilometra`a 143.000 147.000 110.000 153.000 131.000 230.000 144.000 149.000 91.000 150.000 96.000 187.000 175.000 280.000 Po~etna prodajna cijena u KM 2.100,00 2.100,00 2.500,00 1.900,00 2.100,00 1.900,00 2.100,00 1.900,00 2.500,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 5.500,00

OGLAS

OGLAS
Dana, 24. 5. 2010. godine, tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog EURO-AD DOO ZENICA, Ul. Pehare br. 32, radi duga v.sp. 21.177,07 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju iznos od 21.177,07 KM, sa zakonskim zateznim kamatama koje }e se obra~unati na iznose od: 2.844,06 KM po~ev od 24. 8. 2009. godine pa do kona~ne isplate, 6.984,62 KM po~ev od 25. 8. 2009. godine pa do kona~ne isplate, 5.490,53 KM po~ev od 25. 8. 2009. godine pa do kona~ne isplate, 5.875,86 KM po~ev od 25. 8. 2009. godine pa do kona~ne isplate, kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu koji }e odrediti sud, a sve u roku od 30 dana od dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Aleksandra Vuleta

Depozit za motorna vozila iznosi 10% od po~etne prodajne cijene motornih vozila. II Prodaja motornih vozila }e se izvr{iti putem pribavljanja pisanih ponuda zainteresovanih lica, za svako vozilo pojedina~no. Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje ponude - zape~a}ene koverte dostave putem po{te ili neposredno na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Zenica, Ul. Masarykova 46, 72000 Zenica sa naznakom "Ponuda za motorna vozila - Ne otvaraj". Ponu|a~i koji su zainteresovani za kupovinu obavezni su u ponudi navesti: - Naziv / ime i prezime i ta~nu adresu i kontakt-telefon ponu|a~a, - Kopiju rje{enja o registraciji / kopija CIPS-ove li~ne karte, - Kopiju uplatnice o upla}enom depozitu na ra~un BH Telecoma broj 1610550012400124 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom: Uplata depozita za u~e{}e na licitacijskoj prodaji rashodovanih vozila, pod rednim brojem______ - Ta~no navesti broj stavke iz ta~ke I ovog poziva za koji se daje ponuda, - Ponu|enu cijenu izra`enu u konvertibilnim markama (KM) za ta~no navedeni broj stavke iz ta~ke I ovog poziva. III Svi zainteresovani mogu pogledati motorna vozila na zakupljenom parkingu BH Telecoma - "Metalurg City Center" d.o.o. Zenica, Ul. {kolska br. 10, svakim radnim danom, od dana objavljivanja 22.11.2011. godine do 28.11.2011. godine u periodu od 11 do 14 sati. Kontakt-osoba za pregled je Jozo Mija~, kontakt-telefon 032 243 506. IV Rok za dostavljanje ponuda je 30.11.2011. godine do 12 sati po{tom ili li~no, na adresu DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, Ul. Masarykova 46 - 72000 ZENICA. Javno otvaranje ponuda u prisustvu zainteresovanih ponu|a~a }e se izvr{iti 30.11.2011. godine u 14 sati u prostorijama DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, Ul. Masarykova 46 - 72000 ZENICA. V Izbor kupca izvr{it }e se po kriteriju "NAJVI[A PONU\ENA CIJENA U ODNOSU NA PO^ETNU". Ponude sa ponu|enim cijenama manjim od po~etnih cijena iz ta~ke I ovog poziva ili neblagovremeno primljene ponude ne}e se razmatrati. Prodaja se vr{i po sistemu vi|eno - odobreno. Kupac je du`an na ra~un prihoda BH Telecoma d.d. Sarajevo uplatiti postignutu cijenu u roku od 5 (pet) radnih dana nakon {to je njegova ponuda prihva}ena. Ukoliko kupac odustane od kupovine, nakon {to je njegova ponuda prihva}ena, upla}eni depozit se ne vra}a. Sve tro{kove vezane za kupovinu, snosi kupac. Kupljena motorna vozila preuzimaju se u vi|enom stanju u roku od 2 (dva) radna dana po uplati postignute cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji vozila, uz obavezno prisustvo ovla{tenog predstavnika ponu|a~a. Prodavac je u obavezi ispostaviti kupcu ra~un za kupljeni materijal. Povrat depozita ostalim u~esnicima nadmetanja izvr{it }e se u roku od 5 (pet) radnih dana. VI Detaljnije informacije mogu se dobiti na kontakt-telefon broj 032 247 347 Aganovi} Edina.

Temeljem ~lanka 39. Statuta Dru{tva za upravljanje fondovima HYPO ALPEADRIA-INVEST d.o.o. Mostar, Nadzorni odbor Dru{tva na sjednici odr`anoj 15.11.2011. godine donio je odluku o sazivanju Skup{tine Dru{tva, te Dru{tvo ovim putem objavljuje

OBAVIJEST
o sazivanju vanredne Skup{tine Dru{tva HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Skup{tina Dru{tva odr`at }e se 13.12.2011. godine s po~etkom u 12 sati u prostorijama Dru{tva u Mostaru, Ulica kralja Petra Kre{imira IV bb. Za skup{tinu Dru{tva utvr|en je slijede}i dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: predsjedatelja i zapisni~ara, 2. Razmatranje i usvajanje odluke o razrje{enju ~lana Nadzornog odbora Dru{tva; 3. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju ~lana Nadzornog odbora Dru{tva; 4. Razmatranje i usvajanje odluke o isplati dividende.

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb Sarajevo

OBAVJE[TENJE
JASENKO [EHANOVI], dipl. ing. el.
branit }e magistarski rad pod naslovom

"ARHITEKTURA IMS BAZIRANIH TRIPLE-PLAY ^VORI[TA"
23. decembra 2011. godine (petak) sa po~etkom u 11.30 sati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu sala S1 — prizemlje. Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pregledati u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana od 10 do 13 sati, a najkasnije osam dana prije odbrane magistarskog rada.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

FELJTON
mor Indiju, Portu Vasko da Gama postao je replo1497.Tra`e}iDobreskiNaput una krajprvi mogalac vac koji je oplovio Rt de, njem jugu Afrike. engles Evans, ta kao D`ord` ot, dna 1819.Ro|enapoznapsika knji`evnicaEliMerijeEn od utemeljiva~a engleskog holo{ko-socijalnog romana (“Sajlas Marner“, “Mlin na Flosi“).

45

Dino Abazovi}: “Religija u tranziciji“ (14)

NA DANA[NJI DAN

Vi{estruka nerazumijevanja
Uticaj religije u dr`avama i dru{tvima jugoisto~ne Evrope ne mo`e se zanemariti niti u jednom aspektu tranzicije, naro~ito ne kada su u pitanju konflikti iz nedavne pro{losti
U op}em kontekstu prelaska iz jednog u drugi milenij, politi~ka uloga religije u dru{tvima {irom planete faktum je koji ne mo`e ostati neprimije}en. Me|utim, posebno je interesantno {ta se de{ava u onom dijelu svijeta koji se uslovno odre|uje kao “Zapadni svijet“ Dovoljno je samo . povr{no pratiti sredstva javnog informiranja i uo~iti kako su medijskistupci u {tampi i solidna minuta`a na elektronskim medijima rezervirani za sadr`aje kojimanje ili vi{eapostrofiraju da se - jo{ va`nije koliko i kako - religija “vratila“ u `i`u javnog interesiranja. Dakako, stru~na javnost, posebno u oblasti humanistike i dru{tvenih znanosti, i sama nerijetko ovisna o trendovima, daje svoj doprinos razmatranju fenomena, o ~emu najslikovitije govori proliferacija skupova, konferencija, javnih predavanja i okruglih stolova na temu “mjesta i uloge religije u...” te svakako , znatno pove}an broj publikacija “iz oblasti“ Umjetnici pak na se. bi svojstven na~in iskazuju senzibiliranost za ~injenicu da je “vje~ito vrelo inspiracije“ gotovo preko no}i sna`no nabujalo. Kako god, ve} je Peter L. Berger (1999, 2001) na nekoliko mjesta balnom planu kao potporu tezi o deprivatizaciji: Islamska revolucija u Iranu, pokret Solidarnost u Poljskoj, uloga katolicizma u revoluciji sandinista, i u drugim politi~kim konfliktima u Latinskoj Americi, te ja~anje protestanskog fundamentalizma kao politi~ke snage u SAD-u. Ukratko, po njemu (a sli~no je odre|enje i kod nekih drugih autora, npr. Berger, 1997; Haynes, 1998) deprivatizacija se ogleda u ~injenici da religijske tradicije {irom svijeta odbijaju prihvatiti marginalnu i privatiziranu ulogu koju su im namijenile teorije moderniteta, kao i teorija sekularizacije. Dru{tveni pokreti koji su se pojavili su ili religijski u svojoj prirodi, ili u ime religije postavljaju izazove legitimnosti i autonomiji primarno sekularnih sfera, dr`ave i tr`i{ne ekonomije... Religije {irom svijeta ulaze u javnu sferu i arenu politi~kog nadmetanja ne samo da bi za{titile svoj tradicionalni teren, kao {to su to ~inile u pro{losti, ve} i da bi u~estvovale u nadmetanju koje }e definirati i odrediti moderne granice izme|u privatne i ja vne sfere, izme|u sistema i svijeta `ivota, izme|u pojedinca i dru{tva, izme|u obitelji, civilnog dru{tva i dr`ave, izme|u nacija, dr`ava, civilizacija i svjetskog poretka. (Casanova, 1994:3-6)

1842.

D`ek London

Na planini Sent Helen u ameri~koj dr`avi Va{ington izbila erupcija. To je bila prva vulkanska erupcija u Americi ~iji je datum izbijanja zabilje`en.

1916.

Pari ro|en An @id, kontroverzni i naju cajnijih li~nos 1869.Uvnostizu20. vijih ka. dretimanojepidna od tinajfrancuske knji`e je Ro sac, esejist, kriti~ar, dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1947. (“Kova~i la`nog novca“, “Podrumi Vatikana“, “Pastoralna simfonija“).

Ro|en Edvard Bend`amin je od nijih engleskih kom zito 1913.opernajzna~ajva~em PiteromBritn,podanra 20. vijeka. Sa skim pje Pirsom osnovao je 1948. Aldebur{ki muzi~ki festival (“Piter Grajms“, “Otmica Lukrecije“, “Ratni rekvijem“, “Prolje}na simfonija“).

Umro ameri~ki pisac D`ek London, jedan od naj~itanijih autora u prvoj polovini 20. vijeka (“Zov divljine“ “Bijeli , o~njak“ “Mje, se~eva dolina“ , “Ljudi s dna”).

Li nu neza je uki mandat ko je nad ovom 1943.UFranbanutkaprogla{ejunaji 1920.visnost, ~imedr`avom imala cus od 1. la Arapske ze

mlje, Velika Britanija i SAD odmah su priznali nezavisnost Libana, a francuske trupe su sporazumno napustile zemlju 1946.

D`on Kenedi

ruski pra i mata An Vi{in vni tu`ilac (od u vri1954.Umroski,jedr`adruvnikpodiloploni 1935) drej jeme velikih ~istki koje u goj vi tridesetih

1963.

talizacija religije u Rusiji (naro~ito pravoslavlja), uticaj religije u dr`avama i dru{tvima jugoisto~ne Evrope ne mo`e se zanemariti niti u jednom aspektu tranzicije, naro~ito ne kada su u pitanju konflikti iz nedavne pro{losti. Istra`iva~i `idovske religije ukazuju da je u Izraelu, ali i u dijaspori, ortodoksni `idovski pravac najbr`e rastu}i po broju sljedbenika, zatim, uloga religijskih zajednica (hinduzima, sikhizma i islama) u politi~kom `ivotu Indije je o~igle-

godina 20. vijeka sproveo sovjetski lider Staljin. Bio je {ef sovjetske diplomatije 1949, a potom stalni predstavnik SSSR-a u UN-u.

en vnik Oldos Haksli, 1963.Umropoliglesjiskitaknji`ejih evropskih ese-jisjedan od na knuti ta 20. vijeka, kosmo ta i aktivista pacifisti~kog po kreta. Njegovi “romani ideja“ zasnovani su na esejisti~kim modelima rasprava i sukoba na~ela (“Kontrapunkt `ivota“, “Vrli novi svijet“, “Slijepi u Gazi“).

sjednik kson ukinuo 22 godine, 1972.Predje, nakonSAD-auRi~ardzaNibranu putovanja ameri~kih brodova i aviona Kinu. neralna {tina UN-a da tus 1974.Gesmatra~askuplestinskoj oslola stala~koj po Pa bodi organizaciji. Huan Karlos postao kralj [pani 1975.dnjina nakonmonarhktatojeraAlFranje, dva da smrti di siska Franka. Poslje {panski bio fonso XIII, koji je 1931. pobjegao iz zemlje.

U Dalasu, u Teksasu, ubijen predsjednik SAD-a D`on Ficd`erald Kenedi. Za izvr{enje atentata osumnji~en je Li Harvi Osvald, kojeg je dva dana kasnije u policijskoj stanici ubio D`ek Rubi.

U IME RELIGIJE Dru{tveni pokreti koji su se pojavili su ili religijski u svojoj prirodi, ili u ime religije postavljaju izazove legitimnosti i autonomiji primarno sekularnih sfera, dr`ave i tr`i{ne ekonomije
ustvrdio kako modernizam pluralizira svjetove pojedinaca i posljedi~no tome potkopava sve ‘zdravo-za-gotovo’ uzete izvjesnosti. Po njemu, kao {to je modernost imala mnoge sekulariziraju}e efekte, tako je izazvala i formiranje mo}nih protivsekulariziraju}ih pokreta. Tako su na me|unarodnoj sceni, ortodoksni ili tradicionalisti~ki pokreti bili upravo oni koji su odbacili aggiornamento sa moderno{}u kako ju je definirala progresivna inteligencija. (Beger, 1999) dna, zna~aj “kr{}anske desnice“ u politi~kom `ivotu SAD-a u stalnom je porastu, a dakako tu je i politi~ka uloga islamisti~kih pokreta kao globalnog fenomena (naro~ito u zemljama Azije i Afrike). Kona~no, proliferacija novih religijskih pokreta u SAD-u i Europi jasno indicira revitalizaciju religijskog `ivota. I to je rodno mjesto onoga {to se u suvremenim stru~nimradovima~estoodre|uje kao procesi “sakralizacije“ . Izlazak religije u javnu sferu Jose Casanova odre|uje kao deprivatizaciju i taj proces smatra klju~nim za period od osamdesetih godina pro{log stolje}a do danas. Casanova ilustrativnim navodi ~etiri de{avanja na glo-

1977.

Angela Merkel

Va`ne uloge
Steve Bruce (1996), koji se uz B. Wilsona i K. Dobbelaerea ubraja u posljednje “~uvare sekularizacijske teze“ tako|er uvi|a situ, acije u kojima modernost ne podriva religiju, odnosno kada religiji dodjeljuje va`ne dru{tvene uloge - to su situacije kulturne odbrane i kulturne tranzicije. Po njemu, kulturna odbrana je na sceni kada su dvije ili vi{e zajednica u konfliktu, a njihovi pripadnici ba{tine razli~ite religijske tradicije (protestanti i katolici u Irskoj; Srbi, Hrvati i Bo{njaci u biv{oj Jugoslaviji). Tada religijski identitet mo`e dobiti na dru{tvenoj va`nosti i biti pozivom za etni~ko jedinstvo i ponos. Sli~na situacija je i kada jednom zajednicom dominira druga zajednica (koja je razli~ite religije, ili je “bez“ religije) pa tada religijska institucija preuzima ulogu branitelja kulture i identiteta ljudi koji su pod dominacijom. A u situacijama kulturne tranzicije religijske institucije imaju ulogu pomo}i ljudima da se nose sa promjenama sa kojima su suo~eni.
(Sutra: Socijalna mobilizacija)

Anglo-francuski putni~ki avion konkord po~eo redovni saobra}aj izme|u Evrope i Amerike. Redovni letovi uspostavljeni su nakon dvije godine pravnih rasprava zbog ja~ine buke koju taj avion proizvodi.

2005.

ho vud zvi seks-sim 1980.Umrla tihligodiska20.jezjeda i Me Vest. bol tridese na vi ka tu jen pred dnik Re ne Mu dok je la kroz grad u 1989.UciBejruavadubiDanaprosjeziosnosLiti.baUnabom-sve~anoj povor povodom nezavi ba{kom napadu poginulo jo{ 16 ljudi. `ena pre istori Veli nije garet Ta~er neslaganja 1990.vaPrvaMarstrancimijer uzbogosjitavkukepoBriutanjenoj Konzer tivnoj podnijela slije 11,5 godina provedenih na mjestu premijera. sko-vaz ho ge NATOa Evropske uni zapo~ele su trolu 1992.Poi mordnim vodujemaplovne snakonmora u brodova u me|unaro da Jadranskog cilju onemogu}avanja snabdijevanja SR Jugoslavije naftom i drugim strate{kim materijalima.

Predsjednica Hri{}ansko-demokratske unije (CDU) Angela Merkel, prva `ena na mjestu kancelara Njema~ke, zvani~no stupila na du`nost.

Javna sfera
Doista, nakon kolapsa socijalisti~kog bloka i raspada Sovjetskog saveza zna~ajno je prisutna revi-

Za pek, dar {ki i jedini ti~ar je tne me2000.Emilatletostazekolejigenosvonijio~etripizlatrka~umro A. Litvinjenko dalje u trkama na duge na jednoj olim jadi, 2006. u Pragu u 78. godini. Prvo olimpijsko zlato osvojio je u Londonu 1948, a tri olimpijske zlatne medalje u Helsinkiju 1952. Zatopek je 1. decembra progla{en za ~e{kog sportistu stolje}a.

Knjiga „Religija u tranziciji“ - Esej o religijskom i politi~kom, koju Oslobo|enje feljtonizira, objavljena je 2010. u izdanju Rabi ca iz Sa ra je va (033 659 938 i 659 846, e-ma il: ra bic.doo@bih.net.ba). Dino Abazovi} je doktor sociolo{kih znanosti, radi kao docent na Odsjeku sociologija Fakulteta politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu, na predmetima Sociologija religije, Sociologija saznanja i morala, Religije suvremenog svijeta i Religije i konflikti.

ri odlu~ila takmi~enje Mis svije koj dru dr`avi, zbog 2002.Nigetajaodr`i usuneda se kogojma je poza nulo muslimansko-hri{}anskog koba u ji gi najmanje 215 ljudi. francuski graf Moris Be`ar, 2007.Umrood osnimakoreoderlenog plesa.venojedan va~a me Me|u njegovim koreografija su “Bo ro“, Beto va “Deveta simfonija“, “Romeo i Julija“, “Malro“.

Aleksandar Litvinjenko, biv{i agent KGB-a i o{tar kriti~ar ruskog predsjednika Vladimira Putina, umro u Londonu od posljedica trovanja radioaktivnom supstancom.

46

SPORT
GRUPA
1. Bayern 2. Man. City 3. Napoli 4. Villarreal Napoli - Man. City Bayern - Villarreal

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

eal Madrid, AC Milan i Barcelona prvi su obezbijedili svoj nastup u narednoj, eliminacionoj fazi Lige prvaka, gdje }e 16. decembra u Nyonu sa zna ti ime na svo jih protivnika. Njima }e se ve~eras, ukoliko pobijede svoje protivnike, imati priliku pridru`iti i Manchester United, Bayern i Inter.

R

A
4 3 1 4 2 1 4 1 2 4 0 0 PAROVI 0 1 1 4 8:3 6:4 6:5 1:9 10 7 5 0

GRUPA
1. Inter 2. CSKA M. 3. Trabzonspor 4. Lille

B
1 1 1 2 6:4 7:5 2:4 4:6 9 5 5 2 (18) (20.45)

GRUPA
1. Man. Utd 2. Benfica 3. Basel 4. Otelul

C
4 2 2 4 2 2 4 1 2 4 0 0 PAROVI 0 0 1 4 8:4 5:2 6:7 1:7 8 8 5 0 (20.45) (20.45)

GRUPA
1. Real M. 2. Ajax 3. Lyon 4. Dinamo

D
0 1 2 4 10:0 6:3 2:6 0:9 12 7 4 0

(20.45) (20.45)

4 3 0 4 1 2 4 1 2 4 0 2 PAROVI CSKA Moskva - Lille Trabzonspor - Inter

Otelul Galati - Basel Man. United - Benfica

4 4 0 4 2 1 4 1 1 4 0 0 PAROVI Real Madrid - Dinamo Lyon - Ajax

(20.45) (20.45)

LIGA PRVAKA Napoli do~ekuje City, Bayern [pance

Bayernovo iskupljenje
Italijani, za razliku od Bavaraca i Uniteda, gostuju u Turskoj, gdje se Trabzon nada kako bi pobjedom mogao ostati u utrci za najboljih 16. Uostalom, Turci su u 1. kolu iznenadili Inter savladav{i ga u Italiji rezultatom 1:0, pa za{to ne bi onda ponovili podvig i na doma}em terenu?! U drugoj utakmici ove grupe, CSKA iz Moskve, na{eg Elvira Rahimi}a, koji ima isti broj bodo va kao i Trab zon (pet), do~ekuje Lille, koji se nalazi na posljednjem mjestu sa svega dva boda i bez ikakvih {ansi za narednu rundu Lige prvaka. Bayern ima priliku da se u susretu protiv Villarreala iskupi za poraz u derbiju Bundeslige protiv Borussije iz Dortmunda. Bavarci su, podsjetimo, izgubili taj me~ rezultatom 1:0, s tim {to im je u ovom susretu, prema nekim ra~uni ca ma, do vo ljan i bod ukoliko `ele me|u 16. Blizu prolaska je i City koji gostuje kod Napolija i za razliku od Bayerna, Engleze ~eka mnogo te`i zadatak. Italijani su, naime, na Estlandesu odigrali 1:1, te pokazali da }e biti tvrd orah jednom od najskupljih timova dana{njice. S druge strane, City je u ne-

Pravo vrijeme za
D`ekin prvijenac?
City }e poku{ati ostati nepora`en u Italiji, gdje }e na{ reprezentativac poku{ati posti}i prvi ovosezonski pogodak u Ligi prvaka Manchester United, Bayern i Inter ve~eras imaju priliku obezbijediti plasman u {esnaestinu finala
zadr`ivoj seriji u Premiershipu, gdje u 12 utakmica ima 11 pobjeda, te remi. Za en gles ku mom~ad od prve minute trebao bi zaigrati i Edin D`eko, kojeg je Roberto Mancini odmarao u utakmici pro tiv Newcas tlea, ka ko bi spreman do~ekao ovaj izuzetno va`an me~ za gra|ane, koji bi pobjedom mogli kolo prije kraja proslaviti prolaz u eliminacionu fazu. Dodajmo i to kako se Edin D`eko, u ~etiri odigrana kola

ove sezone u Ligi prvaka, nije uspio upisati u listu strijelaca, te jo{ ~eka na svoj prvijenac ove sezone. Me|utim, s obzirom na to u kakvoj se formi na{ reprezentativac nalazi, ne bi nas za~udilo kada bi upravo on bio prevaga protiv Napolija u korist Citya. Gradski rival gra|ana Manchester United, ukoliko ve~eras pobijedi Benficu, ima}e priliku da se {estu sezonu zaredom kvalifikuje u {esnaestinu finala. U Portugalu je bilo 1:1, s tim {to Benfica na Old Traford dolazi desetkovana kartonima, a igra}e i protiv tradicije koja ka`e kako United na doma}em terenu nikad nije izgubio od portugalskih ti mo va. U 10 me~eva ima ju osam pobjeda i dva remija.

Dinamo u Madridu
U grupi D, Dinamo }e u duelu protiv Reala, koji }e igrati bez nekolicine standardnih, tra`iti svoj prvi gol u Ligi prvaka, dok }e Lyon i Ajax u me|usobnom dvoboju poku{ati odlu~iti koja }e ekipa ostati u Ligi prvaka, a koja seli u Evropa ligu. U susretu igranom u Amsterdamu bilo je 0:0, pa je Francuzima dovoljna bilo kakva pobjeda nad holandskim sastavom, koji u posljednjem kolu igra protiv Reala, dok je Lyon gost ve} davno otpisanog Dinama.
J. LIGATA

MSL liga

@eljo igra, @eljo gazi...

Plavi (ne) razmi{ljaju o jesenjoj tituli
Plavi u srijedu idu u Zenicu, gdje }e poku{ati odbraniti 2:0 sa Grbavice. Bilo kakvo opu{tanje nas mo`e skupo stajati. Oni su puni motiva, a budu li imali i malo sre}e, to je ~esto kombinacija kojoj se te{ko oduprijeti, smatra trener Amar Osim

Beckham prvak s Galaxyem
Nogometa{i Los Angeles Galaxya postali su prvaci ameri~ke MLS lige nakon {to su u finalnom obra~unu u Carsonu savladali Houston Dynamo s 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je ameri~ki reprezentativac Landon Donovan u 72. minuti. Prva zvijezda pobjedni~ke ekipe David Beckham za~inio je kraj petogodi{njeg ugovora s kalifornijskom ekipom prvim mjestom u najja~oj nogometnoj ligi SAD-a. U dugogodi{njoj karijeri Englezu je to po{lo za rukom {est puta u dresu Manchester Uniteda i jednom u dresu Reala iz Madrida, prenose mediji. Obra~un u Carsonu je najvjerovatnije bio njegov posljednji u MLSu, jer se sve glasnije spominje Beckhamov povratak na Stari kontinent u francusku ekipu PSG. Drugi mediji {pekuli{u da }e mu uprava ekipe LA Galaxy ponuditi novi jednogodi{nji ugovor.

Pobjedom u Gradi{ci @eljo je stigao na samo bod zaostatka za [irokobrije`anima, koji su ostali na vrhu zahvaljujuju}i izjedna~uju}em pogotku u 92. minuti za 1:1 protiv Zrinjskog. Ipak, ve} u narednom kolu kada plavi do~ekuju Leotar, a [iroki gostuje kod Olimpica, tim sa Grbavice ima priliku proslaviti jesenji naslov, prvi nakon 10 godina ~ekanja. Ipak, prije toga, tim Amara Osima o~ekuje revan{ me~ Kupa BiH protiv ^elika, gdje }e u Zenici braniti prednost ste~enu na Grbavici (2:0). “Iskreno, o jesenjoj tituli ne razmi{ljamo previ{e. Cilj nam je skupiti {to vi{e bodova“, papagajski ponavlja Osim, dodaju}i kako ga u ovom trenutku interesuje samo revan{ u Zenici. “^elik je odli~na ekipa, a popravlja se i na tabeli. Da li je 2:0 dovoljno? Ne znam! Ako igramo maksimalno, onda bi trebalo biti dovoljno, ali bilo kakvo opu-

@eljo ve} 15 me~eva ne zna za poraz

{tanje nas mo`e skupo stajati. Oni su puni motiva, a budu li imali i malo sre}e, to je ~esto kombinacija kojoj se te{ko oduprijeti. Me|utim, imamo dobar rezultat i na{ cilj je ozbiljno

odigrati utakmicu, a kad smo takvi, rijetko gubimo“ ka`e Osim, , ~ija ekipa nije pora`ena ve} 15 utakmica zaredom i veliki je favorit za prolaz u polufinale Kupa BiH.

Uz to, plavi u Kupu nisu pora`eni ~ak 24 susreta, a seriju nepobjedivosti `ele nastaviti i u Zenici, gdje su u pro{logodi{njem finalu slavili sa ubjedljivih 3:0. J. LIGATA

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011. Ivan Sesar o revan{u ~etvrtfinala Kupa BiH

SPORT

47

Magath `eli Salihovi}a u Wolfsburgu

Sada je pritisak
na Borcu
Imam pozitivan osje}aj i mislim da }emo pro}i u dalje takmi~enje, rekao je veznjak Sarajeva
@elimo plasman u polufinale Kupa BiH: Ivan Sesar (desno) Foto: D`. KRIJE[TORAC

eznjak Sarajeva Ivan Sesar bio je jedan od boljih pojedinaca u pobjedi nad Zvijezdom sa 3:2. Iskazao je veliku borbenost sa puno tr~anja i asistirao kod prvog gola Nermina Haski}a, ~ime je po~eo veliki preokret bordo sastava, koji je zabilje`io trijumf u me~u sa timom iz Grada~ca i smanjio zaostatak za vode}im [irokim Brijegom na ~etiri boda. „Razlog {to nisam igrao od prve minute protiv Zvijezde je viroza `eluca i do samog po~etka utakmice nije se znalo da li }u biti na klupi. Dilaver Zrnanovi} i Vu~ina [}epanovi} su se ozlijedili nakon pola sata igre i ubrzo su bili zamijenjeni. Ovo je bila najte`a utakmica otkako sam do{ao u Sarajevo. Znali smo da }emo upropastiti cijelu polusezonu ako ne pobijedimo. Skupili smo snage i pokazali karakter preokrenuv{i rezultat od 0:2 do 3:2 protiv kvalitetne ekipe koja ima dobre individualce i vrhunskog trenera Dragana Jovi}a, kojeg cijenim jo{ iz perioda kada je predvodio Zrinjski“ re, kao je Sesar. Ko{evski premijerliga{ ve} u srijedu gostuje kod Borca u revan{u ~etvrtfina-

V

\or|e Bala{evi} odr`ao je svoj prvi poslijeratni koncert u Sarajevu sada ve} davne 1998. godine. Tokom tada{nje posjete nekolicina lju di mu je na ne for mal nom dru`enju poklonila dres FK Sarajevo za njegovog sina Aleksu. Povodom ovogodi{njeg koncerta Bala{evi}a, ista grupa ljudi zamolila je bordo klub da se nastavi ova tradicija. Tako su novi dres kojeg Sarajevo nosi u ovoj sezoni prije po~etka koncerta Bala{evi}u poklonili Davor i Dejan Radovi}, veliki zaljubljenici u bordo tim. la Kupa BiH. Prema Sesarovim rije~ima, cilj viceprvaka na{e dr`ave je da pro|e dalje u najmasovnijem takmi~enju i da ostane u trci za prvaka. „Zbog toga su va`ne naredne dvije utakmice sa ekipom iz Banje Luke. U prvom kup-duelu na Ko{evu bilo je te{ko igra-

Bala{evi}u poklonjen dres Sarajeva

ti protiv Borca, koji se branio sa deset igra~a svih 90 minuta {to nama nije odgovaralo. Sada je pritisak na suparniku jer }e igrati pred svojom publikom nakon {to je odradio tri utakmice kazne. Imam pozitivan osje}aj i mislim da }emo pro}i u polufinale.“ Neizvjesno je sa kojim }e igra~kim kadrom Sarajevo zaigrati protiv Borca u Kupu. U tim se vra}aju Damir Koja{evi} i Denis ^omor, koji su odradili suspenziju zbog kartona. „[}epanovi} ne}e igrati zbog povrede, dok se Zrnanovi} bolje osje}a. Emir Obu}a je imao povi{enu temperaturu, ali }e biti spreman za nastup. Ekipa }e otputovati u utorak u Banju Luku, gdje }e ostati sve do subotnjeg prvenstvenog ogleda. Hvala klupskom rukovodstvu {to nam je omogu}ilo dobre uslove kako bi se maksimalno spremili za utakmice sa Borcem“, naglasio je Sesar i dodao da je veznjak aktuelnog bh. prvaka Branislav Kruni} najopasniji protivni~ki fudbaler kojeg je potrebno zaustaviti kako bi bordo tim zabilje`io uspjeh.
Z. RA[IDOVI]

Uprkos visokoj pobjedi Wolfsburga nad Hannoverom sa 4:1, trener ovog bundesliga{a Felix Magath najavljuje poja~anja u zimskom prelaznom roku. Poja~anja su planirana u svim linijama ekipe, a u veznom redu bi to trebao biti reprezentativac BiH i ~lan Hoffenheima Sejad Salihovi}. Iako je pod ugovorom sa svojim klubom do kraja sezone, Magath je zainteresovan za pla}anje od{tete u zimskom prelaznom roku. Hoffenheimu bi trebalo biti u interesu prodati Salihovi}a jer ga na ljeto mo`e izgubiti bez od{tete. Tako|e, Salihovi} je jedan od najbolje pla}enih igra~a u Hoffenheimu. Kao jednu od glavnih prednosti Salihovi}a, Magath vidi dobro izvo|enje slobodnih udaraca, kojima bi zasigurno obogatio igru Wolfsburga.

Kvalifikacije za EP nogometa{ica

BiH bolja od Makedonije
@enska nogometna reprezentacija BiH savladala je Makedoniju rezultatom 6:2 u kvalifikacionoj utakmici za EP 2013. godine, koja je odigrana u Prilepu. Ovo je prva pobjeda bh. igra~ica u kojoj je Lidija Kuli{ postigla ~etiri gola, dok su se Amela Kr{o i Alisa Spahi} po jednom upisale u strijelce. Golove za Makedoniju su postigle Afrodita Salihi i Gentjana Roki.

Ibi{evi} ostaje
u Hoffenheimu
Vedad Ibi{evi}, reprezentativac BiH, ostaje u Hoffenheimu, barem do kraja sezone, potvrdio je to trener ove ekipe Holger Stanislawski. Za Ibi{evi}a je interesovanje izrazilo nekoliko engleskih premijerliga{a, a najuporniji je Blackburn, koji ne odustaje od na{eg napada~a. Njima je najve}i konkurent Everton, ali je o~ito kako na{ napada~ ne}e napustiti njema~ku ekipu u narednom prelaznom roku. “U drugom dijelu sezone igrat }emo sa istom ekipom koju imamo danas“ rekao je Holger Stanislawski, trener Hoffenhe, ima, koji je sla`e sa Ibi{evi}evim konsultantom Andreasom Saldom kako bh. internacionalac nema potrebu za promjenom sredine. “Vedadu je dobro u Hoffenheimu i odli~no se se sla`e s trenerom. Trenutno nema interesa za promjenu kluba. Iako je Ibi{evi} na meti Roversa i nekih drugih klubova, to ne daje specifi~an kontakt“, rekao je tada Saldo.

Hajduk ~vrsto uz Balakova
Uprava splitskog Hajduka odbacila je medijske napise da bi trener Krasimir Balakov mogao dobiti otkaz nakon {to je njegova ekipa u 15. kolu Prve HNL pora`ena u gostima od Lokomotive sa 0:1 i sada na tabeli zaostaje 10 bodova za prvoplasiranim Dinamom. “Bez obzira na rezultat i igruprotivLokomotive u Maksimiru, ~vrstostojimo uz na{egtrenera Balakova. Svojim anga`manom, profesionalno{}u i disciplinomzaslu`io je na{upunupodr{ku te o~ekujemo od njegakako}e, bez obzira na ono {to se doga|alo u posljednjojutakmici, nastaviti ostvarivati najavljene ciljeve“ , navodi se u saop{tenju uprave Hajduka.

48

SPORT
uta pob ner por 15. kolo d:p-g bod

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

PREMIJER OMLADINSKA LIGA
BOSNA I HERCEGOVINA
Kadeti

Prva nogometna liga Federacije BiH

15 11 4 0 34:7 37 15 10 2 3 35:18 32 15 10 1 4 24:14 31 15 9 3 3 42:17 30 14 9 1 4 35:12 28 14 6 5 3 18:10 23 14 7 2 5 27:23 23 15 7 1 7 35:33 22 15 5 4 6 34:30 19 15 6 1 8 27:27 19 15 5 4 6 18:22 19 15 5 1 9 19:25 16 15 4 3 8 32:30 15 15 2 4 9 13:33 10 15 3 1 11 13:44 10 14 0 1 13 11:72 1 REZULTATI [IROKI BRIJEG: [iroki B. - Olimpic 5:1 I. SARAJEVO: Slavija - Sloboda 0:3 ZENICA: ^elik - Travnik 6:0 MOSTAR: Vele` - GO[K 4:1 PRIJEDOR: Rudar - Zrinjski 0:3 TREBINJE: Leotar - @eljezni~ar 1:4 B. GRADI[KA: Kozara - Zvijezda 3:1 SARAJEVO: Sarajevo - Borac 2:1 LISTA STRIJELACA: 17 golova - Josip ]orluka ([iroki Brijeg), 15 - Mirko Mari} ([iroki Brijeg), 12 - Almir Aganspahi} (Olimpic), 11 - Elvir Hamzi} (Sarajevo), 10 - Mirsad [ijerki} (^elik), Nedim Lepir (@eljezni~ar), Nemanja Stojanovi} (Slavija), 8 - Senad ]orovi} (Olimpic), Ba{i} Adnan (Vele`), Klari} Ildar (Zrinjski)...

1. Sarajevo 2. @eljezni~ar 3. Kozara 4. [iroki Brijeg 5. Zrinjski 6. Sloboda 7. Leotar 8. ^elik 9. Olimpic 10. Zvijezda 11. Vele` 12. Rudar 13. Borac 14. Travnik 15. Slavija 16. GO[K

Krajina jesenji prvak
Nogometa{i Krajine su na svom terenu pobijedili ekipu biha}kog Jedinstva rezultatom 2:0, a oba gola postigao je Dino Selimovi}
Iskra Rudar K. 3 1

BOSNA I HERCEGOVINA
Juniori uta pob ner por 15. kolo d:p-g bod

15 13 1 1 36:16 37 15 10 1 4 36:20 31 15 9 3 3 48:27 30 14 9 3 2 26:7 30 15 9 2 4 39:24 29 15 9 1 5 36:26 28 15 8 2 5 46:27 26 14 5 5 4 24:20 20 15 6 1 8 25:26 19 15 6 0 9 24:26 18 15 5 3 7 26:32 18 15 4 2 9 22:35 14 14 3 2 9 16:33 11 14 3 1 10 16:38 10 15 1 5 9 17:45 8 15 1 4 10 14:49 7 REZULTATI [IROKI BRIJEG: [iroki B. - Olimpic 3:1 I. SARAJEVO: Slavija - Sloboda 1:5 ZENICA: ^elik - Travnik 7:1 MOSTAR: Vele` - GO[K 7:1 PRIJEDOR: Rudar - Zrinjski 1:2 TREBINJE: Leotar - @eljezni~ar 3:2 GRADI[KA: Kozara - Zvijezda 4:2 SARAJEVO: Sarajevo - Borac 6:0 LISTA STRIJELACA: 16 golova - Armin Hod`i} (@eljezni~ar), 14 - Petar Kuni} (Borac), 12 - Ivan Buha~ ([iroki Brijeg), 10 - Belmin Vila (@eljezni~ar), Esmir Spre~o (^elik), 9 - Andrej Dursun (Slavija), Ivan Bari{i} ([. Brijeg), Adnan Hrelja (Sarajevo), 8 - Mihajlo Savanovi} (Borac), Belmin ^ehaji} (^elik)... UTAKMICE 13. KOLA, SUBOTA TREBINJE: Leotar - Zrinjski GABELA: GO[K - Sloboda Prvenstvo se nastavlja u mar tu 2012. godine

1. Olimpic 2. [iroki Brijeg 3. @eljezni~ar 4. Sloboda 5. Sarajevo 6. Borac 7. ^elik 8. Zrinjski 9. Kozara 10. Rudar 11. Slavija 12. Zvijezda 13. Leotar 14. GO[K 15. Vele` 16. Travnik

Stadion Jakli} u Bugojnu. Sudija: Oliver Ko`ul. Strijelci: 1:0 Peji} (16), 2:0 - I. Smaji} (26), 2:1 - Spahi} (46pen), 3:1 - Kmeta{ (60). @uti kartoni: Kmeta{, E. Smaji}, Fuka (Iskra), Topalovi}, ^elikovi} (Rudar). Crveni karton: E. Smaji}. ISKRA: Perkovi}, A~i}, Ojdani}, E. Smaji}, Su~i}, Zeko, Peji}, Kmeta{ (od 89. Geki}), Medi} (od 82. Fuka), Zec (od 78. Behi}), I. Smaji}. Trener: Ned`ad Selimovi}. RUDAR: Had`i}, Prki} (od 46. Helja), Matovi}, ^elikovi}, A. Kubat, S. Kubat (od 46. Kova~), Spahi}, Topalovi}, Duvnjak, Neimarlija, Muri} (od 81. Kobilica). Trener: Mirnes Burza.

Gora`de Ora{je

0 2

Gradina uvjerljivo slavila nad Famosom
Foto: Tom JAKTRO

BOSNA I HERCEGOVINA
Druga liga - Centar uta pob ner por 15. kolo d:p-g bod

Stadion “Midhat Drljevi}“ u Gora`du. Sudija: Danijel Zrni}. Strijelci: 0:1 - Miki} (8), 0:2 Krpi} (57). @uti kartoni: Isakovi}, Omanovi}, ]ehaja, Okovi}, Ferhatovi}, Drljevi}, Oputar (Gora`de), Gosto, Prgi}, Miki}, Ili{kovi} (Ora{je). Crveni karton: Gaj~evi} (Ora{je). GORA@DE: Matovi}, ^akar, D`ebo, Isakovi}, Omanovi}, Ferhatovi}, Mazi}, ]ehaja (od 32. Jeli}), Okovi} (od 65. Korda), Kamenica, Drljevi}. Trener: Fahrudin ^ulov. ORA[JE: Ili{kovi}, Gosto, Maskaljevi}, @ivkovi}, Peji}, Svitlica (od 90. Koturi}), Leti} (od 92. Koba{), Gaj~evi}, Prgi}, Mi ki}, Krpi}. Trener: Stamenko ]o{kovi}.

D`aferovi}, Salomon, Mi{i}, Galin. Trener: Senad Smaji}.

BOSNA I HERCEGOVINA
Prva liga FBiH uta pob ner por 15. kolo d:p-g bod

Vitez Kraji{nik

2 0

15 10 3 2 28:8 33 15 10 2 3 30:11 32 15 6 7 2 29:13 25 15 7 4 4 29:17 25 15 7 3 5 18:13 24 15 7 1 7 17:35 22 15 5 6 4 15:11 21 15 6 2 7 20:23 20 15 5 4 6 12:18 19 15 6 1 8 20:33 19 15 6 1 8 21:35 19 15 5 2 8 26:24 17 15 5 2 8 22:20 17 15 4 4 7 14:22 16 15 5 0 10 12:21 15 15 4 2 9 17:26 14 REZULTATI VISOKO: Bosna - Rudar1:0 SARAJEVO: Bosna - TO[K2:1 HAD@I]I: Radnik - Azot3:1 SEMIZOVAC: Ozren - Natron 2:2 JELAH: Borac - Mladost (@) 2:1 ILIJA[: Ilija{ - Usora 1:1 HAD@I]I: Biser - Mladost (DK) 2:0 BUTMIR: Vratnik - Stup~anica 2:1 Prvenstvo se nastavlja u mar tu 2012. godine

1. Bosna (V) 2. TO[K 3. Borac 4. Natron 5. Rudar 6. Vratnik 7. Mladost (DK) 8. Ilija{ 9. Stup~anica 10. Azot 11. Radnik 12. Bosna (S) 13. Biser 14. Usora 15. Mladost (@) 16. Ozren

Krajina Jedinstvo

2 0

Gradski stadion u Vitezu. Sudija: Mirko Buljan. Strijelci: 1:0 - Juri} (2), 2:0 - M. Jur~evi} (67pen). @uti kartoni: Vidovi}, Dedi}, Juri} (Vitez), [abi}, Ra~i} (Kraji{nik). VITEZ: @ivkovi}, [anti}, Pranjkovi}, Tabakovi} (od 84. Grbavac), Hasanovi}, M. Jur~evi}, V. Vidovi} (od 75. S. Vidovi}), Z. Jur~evi}, Smriko, Dedi}, Juri} (od 88. Berovi}). Trener: Mario ]utuk. KRAJI[NIK: F. Hod`i}, [neler, Bajri}, Sarajlija, Lazi} (od 19. Ru`i}), Ra~i}, Halilovi}, Do Nacimento (od 72. E. [abi}), Treji} (od 82. M. Hod`i}), Pehilj. Trener: Denis Sadikovi}.

1. Krajina 2. Gradina 3. ^apljina 4. Ora{je 5. Budu}nost 6. Rudar K. 7. Vitez 8. Iskra 9. Bratstvo 10. Branitelj 11. Gora`de 12. Jedinstvo 13. Kraji{nik 14. Famos SA[K 15. Omladinac M. 16. UNIS

15 8 4 3 15 9 0 6 15 8 3 4 15 8 1 6 15 8 1 6 15 7 3 5 15 6 5 4 15 6 4 5 15 6 3 6 15 6 2 7 15 6 2 7 15 5 3 7 15 5 3 7 15 4 5 6 15 5 2 8 15 2 1 12 REZULTATI

20:14 29:20 25:16 26:21 22:18 20:19 22:14 19:18 25:18 18:20 18:25 24:25 16:19 15:19 18:34 14:31

28 27 27 25 25 24 23 22 21 20 20 18 18 17 17 7 2:0 0:2 3:0 3:2 3:1 5:0 2:0 4:0

Krajina - Jedinstvo Gora`de - Ora{je Budu}nost - Branitelj ^apljina - Bratstvo Iskra - Rudar K. UNIS - Omladinac Vitez - Kraji{nik Gradina - Famos SA[K IDU]E KOLO (MART 2012) Gradina - Kraji{nik Vitez - Ora{je Budu}nost - Famos SA[K ^apljina - Branitelj Jedinstvo - Rudar K. Iskra - Omladinac M. UNIS - Bratstvo Gora`de - Krajina

seinba{i} (78), 3:0 - Smajlovi} (88), 4:0 - Turbi} (90). @uti kartoni: Hod`i} (Gradina), Terzi}, Lo kvan~i}, Mu lao sma no vi}, Kurto (Famos). GRADINA: D. Zuki}, Ali}, A. Zuki}, Salihba{i}, Turudija (od 79. Andri}), M. Smajlovi} (od 67. Mu ra to vi}), Hu se in ba {i}, D`ananovi}, Turbi}, D. Smajlovi}, Hod`i} (od 86. Vejzovi}). Trener: Samir Adanali}. FAMOS: Kadi}, Mulaosmanovi}, Omerovi}, Terzi}, [aboti}, Lokvan~i}, Mirvi}, Pleh (od 55. Kurto), Orta{, Chaffort, Mahovi} (od 57. Bozalija). Trener: Sead Kudus.

UNIS Omladinac M.

5 0

Gradski stadion u Cazinu. Sudija: Kenan Bajraktarevi}. Strijelci: 1:0 - Selimovi} (78), 2:0 - Selimovi} (84). @uti kartoni: Dizdari}, Hu{i}, Selimovi}, Nuhanovi} (Krajina), Kova~evi}, Toromanovi} (Jedinstvo). Crveni kartoni: Galin, D`aferovi} (Jedinstvo). KRAJINA: Abdihod`i}, Dizdari} (od 64. Ra~i}), [ahinovi}, Muzgonja, Pali}, Hu{i} (od 77. Selimovi}), ^ahtarevi}, Brki} (od 75. Kaukovi}), Mirvi}, Nuhanovi}, [i{i}. Trener: Muhamed Berberovi}. JEDINSTVO: Keranovi}, Kova~evi}, Begi}, [u{njar (od 56. Sejdi}), Batini}, Toromanovi} (od 85. Nu spa hi}), Go miz,

^apljina Bratstvo

3 2

Stadion Bjelave u ^apljini. Sudija: Danijel Bojo. Strijelci: 0:1 - Muslimovi} (16), 1:1 - Barbari} (16), 2:1 - Vila (48), 3:1 Obad (76pen), 3:2 - Panti} (88). @uti kartoni: Pulji} (^apljina), Kari} (Bratstvo). ^APLJINA: Ba~ak, Grbavac, Pulji}, Zubac, D`ananovi}, Barbari} (od 60. Kozari}), Be}irovi}, Obad, Rai~, Salihovi} (od 52. Menalo), Vila (od 77. Jurkovi}). Trener: Zlatko Kri`anovi}. BRATSTVO: Ba{~eli}, Dedi}, Jovi~evi}, Panti}, Kadi} (od 65.

[ako), Mevki}, Terzi}, [aku{i} (od 46. Husenba{i}), Kari}, Umihani} (od 46. Kara|uz), Muslimovi}. Trener: Nusret Muslimovi}.

Gradina Famos SA[K

4 0

Gradski stadion u Srebreniku. Sudija: Adnan Grabus. Strijelci: 1:0 - D`ananovi} (45), 2:0 - Hu-

Stadion “Hakija Mr{o“ u Vogo{}i. Sudija: Sanel Sili}. Strijelci: 1:0 - Dizdari} (27), 2:0 - Su~eska (40), 3:0 - Hand`i} (63pen), 4:0 - Hand`i}, 5:0 - Takeshi (86). @uti kartoni: Hadrovi} (UNIS), Halilkanovi}, Ke{etovi}, [kahi} (Omladinac). UNIS: Babovi}, Dizdarevi}, ^akal, Ko va~evi}, Ha dro vi}, \uki}, Sma ji} (od 81. Brni~anin), Su~eska (od 65. Takeshi), Be~irevi}, Hand`i}, Kadi} (od 75. Krnd`ija). Trener: Nuhidin Zuki}. OMLADINAC: Bilajac, Ke{etovi}, Huseinba{i}, [kahi}, Sulji}, Radulovi}, Halilkanovi}, Luki} (od 26. Me{anovi}), Br~kali} (od 67. Pejzi}), D`ini}, Bratanovi}. Trener: Miralem Kamberovi}.
Pripremila: A. KRVAVAC

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.

SPORT

49

Trijumf Emine Had`iahmetovi} na Memorijalu „Antun Stipan~i}“

Zlato za bh. stonotenisku kraljicu
^lanica @eljezni~ara osvojila prvo zlato u juniorskoj konkurenciji na me|unarodnom turniru odr`anom u Zagrebu
Bh. najbolja stonoteniserka i ~lanica @eljezni~ara Emina Had`iahmetovi} osvojila je prvo mjesto u juniorskoj konkurenciji na Memorijalnom turniru „Antun Stipan~i}“, koji je odr`an od 18. do 20. novembra u Zagrebu u znak sje}anja na jednog od najboljih svjetskih stonotenisera. Ovim uspjehom Emina je pokazala da se slobodno mo`e nazvati svojevrsnom stonoteniskom kraljicom budu}i da nastavlja nizati vrhunske rezultate. Na{a takmi~arka savladala je u polufinalu Martinu Brki} iz Hrvatske sa 4:0, a u finalu i Magdalenu Ba{i}, tako|er iz Hrvatske sa 4:2. Nastupilo je ukupno 700 stonotenisera i stonoteniserki iz 20 evropskih dr`ava. Zagreba, Emina je pokazala zavidnu formu i taj duel lak{e od o~ekivanog rije{ila u svoju korist sa 4:1. Moram re}i da nas je to sve iznenadilo, imaju}i u vidu ~injenicu da je Emina izgublila od Jazbecove pro{le godine na istom turniru. Nakon toga, u{la je u polufinale u kojem je savladala Martinu Brki} sa 4:1. Kada se povr{no pogleda taj repo ja~ala tre nin ge, go to vo udvostru~iv{i satnicu trena`nog procesa. „Nakon {to bi zavr{ila redovne tre nin ge u @elje zni~aru, Emina bi s njima samo nastavila, i to u mu{koj konkurenciji. Naime, STK Alad`a i STK Bosna su nam iza{li u susret i dozvolili da Emina trenira sa njihovim stonoteniserima. To zna~i da je ona svakog dana trenirala po tri-~etiri sata ukupno, {to je svakako uticalo na to da dodatno podigne formu. Zahvalna sam upravama oba kluba {to su nam na taj na~in po mo gli. @elim izraziti zahvalnost i Emininim velikim prijateljima Zilhadu i Almasi Fori}, koji su financijski podr`ali njen odlazak na Me mo ri jal ni tur nir u Zagrebu na kojem je ona pokazala svu rasko{ svog talenta i igra~kog umije}a“. Recimo i to da je Emina Had`iahmetovi} na pomenutom Memorijalu u seniorskoj konkurenciji osvojila peto mjesto u izuzetno jakoj konkurenciji. Njena naredna akcija trebao bi da bude nastup na Otvorenom prvenstvu Portugala, koji se boduje za svjetsku stonotenisku listu, od 18. do 23. decembra.
G. VRANJE[

Ni{ta nije slu~ajno
Amela Had`iahmetovi}, trenerica STK @eljezni~ar, istakla je da Eminin uspjeh nije stigao slu~ajno, ve} da je njen podvig proiza{ao kao plod intenziviranih i `estokih treninga u posljednjih mjesec dana. „Emina je prvo dobila sva tri me~a u grupi u kojoj je zauzela prvo mjesto. U toj grupnoj fazi nije imala velikih problema. U me~u protiv Ide Jazbec, hrvatske reprezentativke i ~lanice STK Mladost iz

POMO] PRIJATELJA @elim zahvaliti i Emininim velikim prijateljima Zilhadu i Almasi Fori}, koji su financijski podr`ali njen odlazak na Memorijalni turnir u Zagrebu, kazala je trenerica STK @eljezni~ar Amela Had`iahmetovi}
zultat, ~ini se da je na{a najbolja stonoteniserka bez velike muke stigla do trijumfa, ali zaista nije bilo tako. Svaki set igrao se na razliku od dva poena. Ipak, Emina je pokazala da je u ovom trenutku bolja stonoteniserka i zaslu`eno je pro{la u finale“ kazala je Amela , Had`iahmetovi} i dodala:

Novi podvig: Emina Had`iahmetovi}

„Uo~i finala morala sam puno razgovarati sa Eminom kako bi ona {to spre mni je do~eka la odlu~uju}i me~. To se pokazalo ispravnim. Ona je skupila svu snagu i odlu~nije nego ikad u{la u finale, te nakon velike borbe stigla do sjajne pobjede od 4:2. Za Eminu je ovo prvo zlato izbore-

no na nekom me|unarodnom turniru. Do sada je osvajala srebrne i bronzane medalje, a ovo zlato joj je prvijenac.“

Poja~ani treninzi
Amela Had`iahmetovi} je rekla kako je Emina Had`iahmetovi} u posljednjih mjesec i po

Tre}e dr`avno veteransko prvenstvo u stonom tenisu

Rukometna SEHA liga

Red`epovi} prvo mjesto
U mu{koj konkurenciji, u kategoriji rekreativaca do 40 godina, dominirao je Nahidin Mujezinovi} iz Sarajeva
Na 3. dr`avnom prvenstvu u stonom tenisu za veterane i veteranke, koje je pro{log vikenda odr`ano u Tuzli, nastupilo je vi{e od 80 stonotenisera i stonoteniserki. Naslov pobjednice osvojila je Idrija Red`epovi} (Sarajevo), drugoplasirana je [tefica Luki} (Tuzla), a tre}eplasirane su Marija Kne`evi} (Banja Luka) i Natalija Stevanovi}(Zenica). U mu{koj konkurenciji, u kategoriji rekreativaca do 40 godina, dominirao je Nahidin Mujezinovi} iz Sarajeva. Kod igra~a u dobi od 40 do 49 godina titulu pobjednika izborio je Avdo @ustra (Tuzla), drugo mjesto pripalo je Draganu [akoti iz ^itluka, a tre}e Du{anu Stevanovi}u. U kategoriji od 50 do 60 godina najbolji je bio Emir Be{i} (Sarajevo), drugo mjesto pripalo je Borislavu Cigi}u (Tuzla), dok tre}e mjesto dijele Ishak Gergi} (Tuzla) i Semir ]erim (Zenica). Me|u veteranima sa 60 i vi{e godina, najbolji igra~ je bio Predrag Vu~urevi} (Trebinje), a slijede Nedim Muharemagi} (Tuzla) te Zlatan Ga~anica (Sarajevo) i Pero Tuni} (Kakanj). Kona~ni poredak u parovima za veterane je sljede}i - prvoplasirani su Du{an Stevanovi} i Zijad Feti} (Zenica), drugoplasirani su Emir Be{i} (Sarajevo)

Borac i Nexe REMIZIRALI
Rukometa{i Borca i Nexea remizirali su rezultatom 22:22 u nedjeljnom me~u 10. kola Regionalne lige, odigranom u banjalu~koj dvorani Borik. Nakon prvih 30 minuta igre, ekipa iz Na{ica, koju predvodi biv{i selektor bh. reprezentacije Kasim Kamenica, bila je uspje{nija za jedan gol i na odmor oti{la kod vodstva od 9:8. U nastavku susreta vodila se velika borba za svaki po go dak, da bi izabranici tre ne ra Borca i aktuelnog v. d. selektora BiH Dragana Markovi}a u posljednjih minut i po imali prednost od dva gola vi{ka (22:20), ali su igra~i Nexea u fini{u uspjeli anulirati vodstvo doma}ina i tako osvojiti jedan bod. U drugoj nedjeljnoj utakmici Lov}en je bio bolji od Metaloplastike sa 28:22.
G. V.

Nastavlja dominaciju: Idrija Red`epovi}

i Dragan [akota (^itluk), a tre}eplasirani su Avdo @ustra i Ishak Gergi} (Tuzla). Cjelokupnaorganizacijaovogodi{njeg turnira je bila na visokom nivou.

Predstavljamo - Volkswagen Up

Igra~ za prvo mjesto
Test - Peugeot 508 2.0 HDi Active

Zamjena za dva modela
Zimska vo`nja

Adekvatni pneumatici za sigurnu vo`nju

50

SPORT

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE
8. kolo

LIGA 13 Bosna ASA BHT gost uzdrmanom Borcu

BOSNA I HERCEGOVINA
Liga 13

Rahimi}: Idemo po sedmu pobjedu
U~ini}emo sve da ostanemo nepora`eni i u ovoj utakmici, mada }e, bez obzira na sve probleme Borca, biti u`asno te{ko. Malo nas je ova odgoda izbacila iz ritma, no idemo na pobjedu, kazao je Bosnin centar D`enan Rahimi}
Bosna ASA BHT ve~eras u Banjoj Luci igra zaostalu utakmicu osmog kola Lige 13. Podsje}amo, me~ sa Borcem studenti su trebali odigrati u subotu, ali je zbog te{ke finansijske situacije i blokiranog ra~una, banjalu~ki tim bio primoran da pomjeri susret za utorak. Naime, u klub su stigle presude zbog neispla}enih obaveza prema biv{im igra~ima, a ukupan dug Borca, izra~unat na kraju pro{le sezone, iznosio je 1.050.000 maraka. No, i pored problema u redovima doma}ina, Bosnu o~ekuje te`ak me~. @elja je da se niz bez poraza produ`i i na sedmu utakmicu te vrati na drugo mjesto. Mnogo toga zavisi}e i od igre najiskusnijeg studenta u ovoj sezoni - D`enan Rahimi} bez problema ubacuje preko 20 poena po me~u i za sada je najefikasniji igra~ Bosne: “Naravno da }emo i}i na pobjedu. U~ini}emo sve da ostanemo nepora`eni i u ovoj utakmici, mada }e, bez obzira na sve probleme Borca biti u`asno te{ko. Malo nas je ova odgoda izbacila iz ritma, no idemo na pobjedu“ kazao je cen, tar Bosne i dodao:

8 7 1 684:563 15 8 6 2 591:541 14 8 5 3 628:587 13 6 6 0 503:422 12 8 4 4 634:620 12 7 4 3 518:491 11 7 4 3 525:499 11 7 3 4 495:528 10 8 2 6 591:627 10 6 3 3 452:453 9 7 2 5 493:532 9 7 1 6 507:575 8 7 0 7 485:649 7 REZULTATI Zrinjski - Hercegovac 84:70 Servitium - ^apljina Lasta 60:65 Mladost - Vogo{}a 114:74 Varda HE - Brotnjo 77:58 ^elik - Igokea 80:97 Borac - Bosna ASA BH Telecom (20 sati) Slobodna je ekipa SL Takovo Leotar

1. Igokea 2. ^apljina 3. Mladost 4. Bosna 5. Zrinjski 6. Varda 7. Leotar 8. Hercegovac 9. Brotnjo 10. Borac 11. Servitium 12. ^elik 13. Vogo{}a

SAMO DA NE BUDE POVREDA [to se moje igre ti~e, za sada je sve uredu. Najva`nije je da me slu`i zdravlje i da nema povreda. Nadam se da }e tako ostati {to du`e, jer samo na taj na~in mogu nastaviti igrati na visokom nivou
“Mlada smo ekipa u kojoj, za razliku od pro{le sezone fale tri igra~a iz prve petorke i jo{ nekoliko igra~a koji su imali pristojne minuta`e. Me|utim, to se za sada ne osjeti na igri i rezultatima i sve lijepo funkcionira. Vrlo je bitno da iza nas sada stoji uprava koja ispunjava sve obaveze na vrijeme i s te strane je sve maksimalno korektno“ dodaje Rahimi}. , Utakmica izme|u Borca i Bosne igra se u 20 sati.
M. ISLAMOVI]

D`enan Rahimi}: Dominira pod ko{evima u Ligi 13

“[to se moje igre ti~e, za sada je sve uredu. Najva`nije je da me slu`i zdravlje i da nema povreda. Nadam se da }e tako ostati {to du`e, jer samo na taj na~in mogu nastaviti igrati na visokom nivou“ ,

ka`e Rahimi}. Bosna je u ovoj sezoni za cilj postavila plasman u Ligu 6. Kako sada stvari stoje taj zadatak bi}e ispunjen, a sve ostalo bi}e bonus. Koji su krajnji domati ovog

mladog sastava Bosne, za sada je te{ko re}i, ali o~ito je da Bosna ima zadovoljne igra~e koji, za razliku od pro{le sezone, ne moraju razmi{ljati ho}e li biti pla}eni za posao koji rade:

Zrinjski 84 Hercegovac 70
Dvorana: Bijeli brijeg. Gledalaca: 300. Rezultat po ~etvrtinama: 20:15, 23:20, 19:18, 22:17. ZRINJSKI: Klarica 12, Ma{i} 5, Avdibegovi} 17, Jones 10, Tepav~evi} 5, Han 2, Petri}, Radulovi} 10, Hasandi} 7, Tomi}, Jovanovi}, Kapelan 12. Trener: Dejan Pare`anin. HERCEGOVAC: Lali} 20, Radovanovi}, I. Pare`anin, Vukovi} 2, Radmilovi}, Nosovi}, Gajovi} 18, Kulji} 14, Fimi}, Rako~evi} 7, Savi} 9, Brati}. Trener. Zoran Glomazi}.

Pierce na meti Unicaje i Zaragoze
Neizvjesnost oko prekidalockouta i po~etka sezone u NBA ligi dovodi do sve ve}eg broja {pekulacija oko dolazaka zvijezda iz najja~e svjetske ko{arka{ke lige u Evropi. Tako je {panski Radio Marca objavio kako Unicaja i Zaragoza poku{avaju u svoje redove do okon~anja {trajka dovesti krilnog igra~a Bostona Paula Piercea (34). Najkorisniji igra~ finala u kojem su Celticsi 2008. pobijedili LA Lakerse izrazio je svojim agentima `elju da tokom obustave rada zaigra u Evropi, a na prvo je mjesto stavio [paniju. Nakon tog saznanja, prvi su u lov krenuli Unicaja i Zaragoza, a koliko su blizu ili daleko od eventualnog dogovora, zasad nije poznato. Osim igra~evih potra`ivanja, glavna prepreka }e biti visoki iznos osiguranja od povrede. Pierce je u regularnom dijelu pro{le NBA sezone u prosjeku ubacivao 18,9 ko{eva te imao 5,4 skoka i 3,3 asistencije.

Paul Pierce: @eli da igra u [paniji

Servitium 60 ^apljina Lasta 65
Dvorana: “Nenad Ba{tinac“ . Gledalaca: 200. Rezultat po ~etvrtinama: 12:10, 8:14, 16:19, 24:22. SERVITIUM: Bjeli} 6, \ori} 20, Radi}, I. Damjanovi} 3, Topolovi}2, S. Damjanovi}, Sladoje, Savi}16, Raduki}3, Marjanovi} 4, Bilanovi}, Bakovi} 6. Trener: Dragan Mi~i}. ^APLJINA: Bjelica 8, Kova~evi} 10, Klje{tan 5, Jagodi} Kurid`a 10, Brki} 14, Jurkovi}, Gali} 10, Previ{i}, Jel~i}, Repe{a 4, Halilbegovi}, Gerti 4. Trener: Toni Bla`evi}.

ATP finale u Londonu

Federer i Nadal krenuli pobjedama
Londonski ATP turnirosamnajboljih pobjedama su u grupi B zapo~eliRogerFederer i RafaelNadal. [vicarac je savladao Francuza JoWilfriedaTsongu sa 2:1 (6:2, 2:6, 6:4) i takonajavioambicije o osvajanju {estognaslova, dok je [panacistim rezultatom bio bolji od Amerikanca Mardya Fisha sa 6:2, 3:6, 7:6(3). Federeru je ovo bilasedmapobjeda nad Tsongom u desetom me|usobnom ogledu, kao i tre}a uzastopna. Tako|er, bila mu je to jubilarna 60. pobjeda sezone u 72. me~u kojom je nastavio niz iz Basela i Pariza. Federeru je ovo desetouzastopno pojavljivanje na zavr{nom turniru osmoricenajboljih, a ovompobjedom popravio je ukupni omjer na 35:7. Naslove je osvajao2003, 2004, 2006, 2007. i 2010. godine. Drugi teniser svijeta, Nadal je ostvariopobjedu na startujedinog turnira koji mu nedostaje da bi upotpuniosvojubogatukolekciju. Ju~e su na rasporedu bila dva me~a A-grupe - [kot Andy Murray igrao je protiv Davida Ferrera iz [panije, dok se prvi reket svijeta, Srbijanac Novak \okovi} sastao sa ^ehom Toma{om Berdychom.

Rafael Nadal: Savladao Mardya Fisha

Reuters

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011. ATP lista

SPORT
Javna ustanova Osnovna {kola „Hamdija Kre{evljakovi}“ Kamberi - Grada~ac Broj: 01/1- 953/11 Datum: 21. 11. 2011. godine Tel/fax.: 035 857 243

51

Ba{i} napredovao za sedam pozicija
Na novoj ATP listi koja je objavljena ju~er na{ najbolje rangirani bh. teniser Amer Deli} napredovao je za {est pozicija i sada je 211. Mirza Ba{i} je na 287. mjestu, {to je sedam pozicija bolje nego pro{log ponedjeljka. Budu}i da pro{le sedmice, uo~i nedjeljnog po~etka ATP Finalsa u Londonu, nije bilo ATP turnira, nije do{lo ni do promjena na vrhu nove liste najboljih svjetskih tenisera. Novak \okovi} je i dalje uvjerljivo prvi, slijede ga Rafael Nadal, Andy Murray, Roger Federer i David Ferrer. Poredak tenisera: 1. Novak \okovi} (Srb) 13.475, 2. Rafael Nadal ([pa) 9.375, 3. Andy Murray (VB) 7.380, 4. Roger Federer ([vi) 6.670, 5. David Ferrer ([pa) 4.480, 6. Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3.535, 7. Toma{ Berdych (^e{) 3.300, 8. Mardy Fish (SAD) 2.965, 9. Janko Tipsarevi} (Srb) 2.395, 10. Nicolas Almagro ([pa) 2.380... 211. Amer Deli} (BiH) 231, 287. Mirza Ba{i} (BiH) 158, 367. Damir D`umhur (BiH) 107, 493. Aldin [etki} (BiH) 64.

Na osnovu ~l. 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine TK“, broj: 06/04 i 7/05), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Odluke [kolskog odbora, JU O[ „Hamdija Kre{evljakovi}“ Kamberi za {kolsku 2011/2012. godinu raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta I — Radne pozicije na koje se primaju kandidati 1. Engleski jezik, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja 2. Fizika, 1 izvr{ilac, 10 ~asova na odre|eno vrijeme 3. Likovna kultura, 8 ~asova na odre|eno vrijeme II - Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) op{ti uslovi - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18 godina - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta - da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo b) posebni uslovi - odgovaraju}i stepen stru~ne spreme, u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i Pedago{kim standardima i polo`en stru~ni ispit. Uz prijavu na konkurs potrebno je prilo`iti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja): 1. Prijava sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona za kontakte, 2. Diploma o stru~noj spremi, 3. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 4. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 5. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 6. Uvjerenje o radnom i pripravni~kom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i kopiju radni~ke knji`ice, 7. Uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao. Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik. Rad se zasniva na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine sa pripadaju}im godi{njim odmorom. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i ovjerenu izjavu kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, da nije osu|ivan za krivi~no djelo, da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika/profesora, izabrani kandidat }e dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju). Intervju sa kandidatima }e biti obavljen 6. decembra 2011. godine od 9 do 13 sati. Kandidat koji ne pristupi intervju gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Sve tra`ene dokumente dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa, li~no na protokol ili putem po{tanske slu`be, preporu~eno na adresu: JU O[ “Hamdija Kre{evljakovi}” Kamberi, 76 250 Grada~ac, sa naznakom: “Javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta”. Prilo`eni dokumenti se ne vra}aju kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. v.d. direktora {kole: Enisa Omer~i}

WTA lista

Jasmina Tinji}
Na novoj WTA listi Jasmina Tinji} je i da lje naj bo lje ran gi rana bh. te ni ser ka koja je na 293. mjestu, {to je za jednu poziciju bolje od pro{losedmi~nog pla sma na. Mer vana Ju gi} - Sal ki} se zadr`ala na 330. mjestu, a napredak za dvije pozicije ubilje`ile su Sandra Marti no vi} (583) i Ja smi na Kaj ta zo vi} (738). Godinu je na prvom mjestu okon~ala Caroline Wozniacki, a slijede je Petra Kvitova i Viktorija Azarenka. Poredak teniserki: 1. Caroline Wozniacki (Dan) 7.485, 2. Petra Kvitova (^e{) 7.370, 3. Viktorija Azarenka (Bje) 6.520, 4. Marija [arapova (Rus) 6.510, 5. Na Li (Kin) 5.720, 6. Samantha Stosur (Aus) 5.585, 7. Vera Zvonareva (Rus) 5.435, 8. Agnieszka Radwanska (Pol) 5.250, 9. Marion Bartoli (Fra) 4.710, 10. Andrea Petkovi} (Njem) 4.580... 293. Jasmina Tinji} (BiH) 181, 330. Mervana Jugi} - Salki} (BiH) 145, 583. Sandra Martinovi} (BiH) 49, 738. Jasmina Kajtazovi} (BiH) 26, 887. [imi} Jelena (BiH) 16, 946. Ema Burgi} (BiH) 13.

na 293. mjestu

NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E PRIRODNO-MATEMATI^KOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE
IVANA SINANOVI], student postdiplomskog studija Odsjeka za biologiju Prirodnomatemati~kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, brani}e svoj magistarski rad pod naslovom:

“Retrospektivni zna~aj tragova krvi i dlaka u rasvjetljavanju krivi~nih djela na podru~ju Tuzlanskog kantona u periodu od 2003. do 2008. godine”
dana 22. 12. 2011. godine (~etvrtak) na Prirodno-matemati~kom fakultetu Sarajevo, sala 102/I, Ulica Zmaja od Bosne 33, sa po~etkom u 8.30 sati. Odbrana je javna, a rad se mo`e pogledati u Sekretarijatu Fakulteta. SEKRETARIJAT FAKULTETA

[ahovski turnir u @ivinicama

Bh. nade pokazale znanje
[ahovska unija Bosne i Hercegovine i Omladinski {ahovski klub @ivinice organizirali su u @ivinicama, 20. novembra 2011. godine, 11. turnir {ahovske nade Bosne i Hercegovine. Nastupila su 32 igra~a iz Banje Luke, Dvorova, Kiseljaka, Mrkonji}-Grada, Sarajeva, [irokog Brijega, Zenice i @ivinica. U konkurenciji do 10 godina nastupilo je 12 igra~a, koji su igrali 7 kola po {vicarskom sistemu. Prvo mjesto osvojio je Muharem Mahmutbegovi} (O[K @ivinice) ispred Marka Popadi}a ([K An pasan, Mrkonji}-Grad) i Anje \uri} ([K Dvorovi). U konkurenciji do 14 godina nastupilo je 13 igra~a, koji su igrali 7 kola po {vicarskom sistemu. Prvo mjesto osvojio je Dino Markovi} ([K Preporod, Zenica) ispred Marka Kosti}a ([K Kaisa, Banja Luka) i Mahira Salki}a (O[K @ivinice). U konkurenciji do 18 godina nastupilo je 7 igra~a, koji su igrali 7 kola po Bergerovom sistemu. Prvo mjesto osvojio je Slaven Pa{tar ([K An pasan, Mrkonji}Grad) ispred Vehida Me{i}a (O[K @ivinice) i Bojana Kori}anca ([kola {aha B. B. Skaka~, Banja Luka).

Supply of Public Information Material (Ballpoint pens,Journals, USB sticks) for European Union Police Mission PI Material/SSDPROC/5600-005/11
European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina intends to award a supply contract for Public Information material in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina with financial assistance from the general budget of the European Union. The tender dossier is available from procurement@eupmbih.eu. The deadline for submission of tenders is 22nd December 2011 at 14:00CET. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the www.eupmbih.eu

52

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JAVNA USTANOVA MJE[OVITA SREDNJA MA[INSKA [KOLA TUZLA

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU raspisuje

KONKURS
za izbor akademskog osoblja 1. NA ODSJEKU ZA RA^UNARSTVO I INFORMATIKU 1.1. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor, za u`e nau~ne oblasti: ''Vje{ta~ka inteligencija i bioinformatika'' i ''Softver in`enjering'' u radni odnos sa punim radnim vremenom ..................................................................................................1 izvr{ilac Ugovor o radu zaklju~uje se na period izbora u odre|eno zvanje. UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst (''Slu`bene novine Kantona Sarajevo'', br. 22/10), op{tim aktima Univerziteta u Sarajevu i Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu: - docent: nau~ni stepen doktora u datoj oblasti, najmanje tri nau~na rada iz oblasti na koju kandidat konkuri{e, objavljena u publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, pokazane nastavni~ke sposobnosti; - vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet nau~nih radova objavljenih u publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, objavljena knjiga recenzirana od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou i originalni stru~ni uspjeh kao {to je projekt, patent ili originalni metod, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja nau~nog stepen magistra nauka po predbolonjskom procesu, sve nakon izbora u zvanje docenta; Svi nau~ni radovi, knjiga, projekt, patent ili originalni metod moraju biti iz oblasti na koju kandidat konkuri{e. - redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje dvije objavljene knjige recenzirane od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou, najmanje osam nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i tre}eg ciklusa studija, odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja nau~nog stepen magistra nauka i doktora nauka po predbolonjskom procesu, sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora; Svi nau~ni radovi, knjiga, projekt, patent ili originalni metod moraju biti iz oblasti na koju kandidat konkuri{e. Prilikom izbora u isto ili vi{e zvanje uzimaju se u obzir samo objavljeni radovi, knjige i rezultati vlastitih istra`ivanja u primjeni, projekti te mentorstva nakon izvr{enog posljednjeg izbora u zvanje. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su u svojoj prijavi nazna~iti jedno od zvanja na koje se prijavljuju. - vi{i asistent: zavr{en elektrotehni~ki fakultet i nau~ni stepen magistra elektrotehni~kih nauka ili zavr{en prvi ciklus studija iz elektrotehnike i drugi ciklus studija iz elektrotehnike; postignuta prosje~na ocjena tokom studija najmanje 8,00, objavljeni stru~ni i nau~ni radovi, potvr|ena sklonost i sposobnost za nastavni i nau~noistra`iva~ki rad i poznavanje engleskog jezika KANDIDATI UZ PRIJAVU TREBA DA PRILO@E: Za nau~no-nastavno zvanje: docent, vanredni profesor ili redovni profesor prila`u biografiju ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom elektrotehni~kom fakultetu ili drugom srodnom tehni~kom fakultetu ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o ste~enom nau~nom stepenu doktora tehni~kih nauka nau~ne radove iz oblasti na koju kandidat konkuri{e objavljene u publikacijama koje prate relevantne baze podataka utvr|ene za Fakultet, nakon posljednjeg izbora stru~ne radove iz oblasti na koju kandidat konkuri{e; objavljene knjige recenzirane od najmanje jednog recenzenta referentnog na me|unarodnom nivou iz oblasti na koju kandidat konkuri{e, nakon posljednjeg izbora potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u prethodnom zvanju potvrdu o mentorstvu kandidatu drugog i tre}eg ciklusa studija, odnosno kandidatu za sticanje nau~nog stepena magistra i doktora nauka po predbolonjskom procesu, nakon posljednjeg izbora. Prijava kandidata za odre|eno zvanje treba da sadr`i najmanje dokumentaciju kojom se ispunjavanju uvjeti za izbor u zvanje na koje su konkurisali. Kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu prila`u nostrificiranu diplomu. Dokumenta se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji. Prijave se dostavljaju u pisanoj i (po mogu}nosti) u elektronskoj verziji - CD. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose na adresu ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU Zmaja od Bosne bb, Sarajevo Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Na osnovu ~lana 119. Zakona o srednjem obrazovanju („Slu`bene novine TK-a“ broj 6/04. I 7/05) i odluke [kolskog odbora JU MSM[ Tuzla broj 1102/11. raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. Historija, 1 izvr{ilac — puna norma, na odre|eno vrijeme, do povratka uposlenika sa funkcije, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Na upra`njeno radno mjesto na odre|eno vrijeme anga`ovat }e se zaposlenici najdu`e do 10. 8. 2012. godine. USLOVI KONKURSA A) Op}i uslovi - da je dr`avljanin BiH, - Da je stariji od 18 godina, - Da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta, - Da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - Da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa, - Da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova, nastavnika pedagoga ili direktora. B) Posebni uslovi - Odgovaraju}i stepen stru~ne spreme u skladu sa zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima. - Polo`en stru~ni ispit. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova (original ili ovjerene kopije) i to: 1. Prijavu na javni konkurs sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), 4. Diplomu o stru~noj spremi, 5. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 6. Kopija radne knji`ice, 7. Uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu koji se tra`i konkursom uklju~uju}i i pripravni~ki sta`, 8. Uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu u skladu sa NPP-om, 9. Uvjerenje o radnom sta`u izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom. 10. Uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom. Obavezno dostaviti dokumente tra`ene pod rednim brojem 2, 3, 4 i 5 (original ili ovjerene kopije), a u suprotnom, prijava }e se smatrati nepotpunom. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova konkursa izabrani kandidat }e dostaviti nakon 8 dana od dana prijema obavje{tenja o izboru na radno mjesto, i to: - Ovjerenu izjavu kandidata da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - Ovjerenu izjavu kandidata da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, - Uvjerenje da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa (od nadle`nog op{tinskog suda), - Uvjerenje da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole (od nadle`nog op{tinskog suda) - Uvjerenje da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta (ne starije od {est mjeseci). Napomena: u konkursnoj proceduri sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom }e se obaviti razgovor (intervju) 2. 12. 2011. godine od 8 do 15 sati. Kandidati koji ne pristupe intervju gube pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik. KONKURS OSTAJE OTVOREN 8 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa putem po{te preporu~eno sa naznakom „Za javni konkurs“ na adresu: Javna ustanova Mje{ovita srednja ma{inska {kola Tuzla, Ul. Bosne srebrene 6, 75 000 Tuzla. Neblagovremene, neprecizne i nepotpune prijave se ne}e razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INA KONJIC JU O[ "SEONICA" IZ SEONICE 88409 BUTUROVI] POLJE TELEFAX: ++387(0)36/742-456 i TELEFON: 742-457 Djelovodni broj: 749/11 Datum, 21. 11. 2011. godine Na osnovu ~lana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (Slu`bene novine, broj: 5/00, 4/04, 5/04), ~lanova 7. i 8. Zakona o ministarskim i drugim imenovanjima FBiH (Slu`bene novine FBiH, broj: 12/03), te odluke [kolskog odbora broj: 748/11 i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-40-2720/11 od 15. 11. 2011. godine, raspisuje se

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JU TURISTI^KO-UGOSTITELJSKA [KOLA TUZLA Na osnovu Odluke [kolskog odbora JU Turisti~ko-ugostiteljske {kole Tuzla i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, br. 10/1-38-23096/11 od 8. 11. 2011. godine, raspisuje se

KONKURS/NATJE^AJ
za upis vanrednih polaznika za {kolsku 2011/2012. godinu I u tehni~ku i srodnu {kolu u prvi (I) razred za stru~no zvanje: - turisti~ki tehni~ar........................................................................................................................10 polaznika Uslovi: zavr{ena osnovna {kola II u stru~nu {kolu u prvi (I) razred za zanimanje - kuhar...........................................................................................................................................10 polaznika - konobar.......................................................................................................................................10 polaznika Uslovi: zavr{ena osnovna {kola III za zanimanje i stru~no zvanje - prekvalifikacija - kuhar, konobar, turisti~ki tehni~ar .............................................................................................60 polaznika Uslovi: zavr{na srednja {kola ili neki razred srednje {kole IV za majstorska zanimanja - majstor kuhar..............................................................................................................................10 polaznika - majstor konobar..........................................................................................................................10 polaznika Uslovi: zavr{ena srednja stru~na {kola za zanimanje kuhar, konobar i najmanje dvije godine radnog iskustva u struci. Uz zahtjev za upis potrebno je dostaviti original svjedo~anstva, rodni list, potvrdu o radnom iskustvu na adresu: JU Turisti~ko-ugostiteljska {kola Tuzla Ul. Muhameda Hevaija Uskufija I 75 000 TUZLA Konkurs ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja. Sva obavje{tenja u vezi sa upisom mogu se dobiti kod sekretara {kole ili na telefon 035 247 900.

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora {kole Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK, kandidati trebaju da ispunjavaju i sljede}e uslove: - da imaju najmanje vi{u stru~nu spremu, - da ispunjavaju uslove za nastavnika ili pedagoga i imaju najmanje 5 (pet) godina rada na odgojnoobrazovnim poslovima u osnovnoj {koli, - da posjeduju organizacione sposobnosti u odgojno-obrazovnom radu, - da ne postoje zakonske smetnje za imenovanje na funkciju direktora. Uz prijavu sa biografijom, prilo`iti sljede}a dokumenta: - diplomu o zavr{enoj {koli, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o neka`njavanju, - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu i - dokaz o radnom iskustvu. Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: JU O[ "SEONICA" SEONICA bb 88409 BUTUROVI] POLJE. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252663. SARAJEVO-ZAGREB, mijenjam stan kod Holydy Inna u Sarajevu.Tel.00387/33-214-595 i 062/279-428.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
APARTMAN, Jahorina, 36m2+16m2 podrum, namje{ten, adaptiran, 78.000 KM. Mob. 062/383-064. NEDOVR[ENA ku}a, Hrasno, 3 eta`e+podrum+2 duluma zemlje, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM jednosoban stan 29m2/1sprat, et. grij. Logavina, 2.200 KM/m2. Mob. 061/702-881. BJELAVE, 50m2, I kat, 2 soban, 2 strane, 107.000 KM. Tel: 061/148-810. MARKALE, 111m2, II kat, 2 strane, 2 ulaza, 2500 KM/m2. Tel. 061/148-810. FERHADIJA, 60m2, I kat, pogodan za kancelarije. Tel.061/148-810. KO[EVSKO brdo na po~etku, 74m2, III kat, lift+lo|a +balkon, 2 strane. Tel. 061/148-810. BREKA, 42m2, I kat, 1,5 soban, balkon. Tel.061/148-810. BJELAVE, 70m2+110m2 ba{te. Tel. 061/148-810. BREKA, prema Ko{evu, 160m2, 500m2 zemlje, pogodno za gradnju. Tel. 061/148810. CENTAR strogi, 2 ku}e na 900m2 zemlje, sa urbanisti~kom za izgradnju poslovnoj stambenog objekta. Tel.061/148-810. TITOVA, 120m2, IV kat, lift, 3,5 soban, balkon. Tel. 061/148-810. FERHADIJA, 120m2, III kat, 2500 KM/m2. Tel: 061/148-810. ALEKSA [anti}a, 100m2, II kat, 2300KM/m2.Tel: 061/148-810. SKERLI]EVA, 120m2, III kat, balkon, 2400 KM/m2. Tel.061/148-810. ^EKALU[A, 90m2 prizemlje +gara`a. Tel.061/148-810. TITOVA, 143m2, III kat, ~etvorosoban, eta`no grijanje. Tel:061/148-810. TITOVA, 80m2, II kat, 3,5 soban. Tel: 061/148-810. BRANILACA grada, 84m2, II kat, dobro stanje. Tel: 061/148-810. BREKA, 101m2, dvoeta`ni, 2 strane, balkon, centralno, 2400KM/m2. Tel. 061/148-810. OTOKA, 54m2, IV, 2 strane, centralno grijanje, 1850KM/m2. Tel: 061/148-810. BREKA, ku}a 75m2, N. Fazlibegovi}a, naselje Centrotrans, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. CENTAR, stan 130m2, 3 sprat, Mis Irbina, 2.700 KM/m2. Mob. 062/383-064. BJELAVE, 50m2, 1 kat, dvosoban, 2 strane, 107m2, 107.000. Mob. 061/148810. MARKALE, 111m2, 2 kat, 2 strane, 2 ulaza, 2.500 KM/m2. Mob. 061/148810. PRODAJEM trosoban stan u Centru Zenice vikendicu na Vla{i}u.Tel: 061/528032. FERHADIJA, 60m2, 1 kat, pogodan za kancelarije. Mob. 061/148-810. UL. KO[EVO na po~etku, 74m2, 3 kat, lift, lo|a+balkon, 2 strane, 3,5 soban i pos. prostor 15m2. Mob. 061/148-810. BREKA, 42m2, 1 kat, 1,5 soban, balkon. Mob. 061/148-810. MOJMILO, stan 80m2, Olimpijska, VP, 1.600 KM/m2. Mob. 062/383-064. ALIPA[INO Polje, 56m2, 15 sprat, S. Fra{te, 90.000 KM. Mob. 062/383-064. NAHOREVO, nova ku}a 10x8 dvije zidane gara`e 2 dunuma vo}njaka, ba{te prodajem ili mijenjam. Tel. 061/352112, 061/157-718. BREKA, ku}a 433m2+gara`a, H. Polovine, 550.000 KM. Mob. 062/383-064. HRASNO, stan 59m2, 4 sprat, D`amijska, 123.000 KM. Mob. 062/383-064. ^OBANIJA, poslovni prostor 33m2, 220.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM stan 80m2, Jerezo 11, prizemlje (pos. prostor), fiksno 2.000 KM/m2. Mob. 061/222-295. PRODAJEM ku}u, dvije eta`e 155m2, gara`a+ba{ta, Vrbovska 19, 310.000 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM stan 80m2/I kat, J. Vanca{a (Skerli}eva), fiksno 2.000 KM/m2. Mob. 061/222-295.

53

PRODAJA
PRODAJEM stan na Marin Dvoru Kran~evi}a 55m2 I sprat, pogodan za poslovni prostor.Tel:066/201-411. CENTAR prodaja stana 62m2 IV sprat, bez lifta dvostrano orjentisan, plinsko grijanje. Tel. 066/201-411 PRODAJEM stan na Grbavici 40m2 IV sprat bez lifta.Tel. 066/050-719. PRODAJEM poslovni prostor 62m2 u strogom centru pogodan za ordinacije kancelarije i sl. Tel. 061/344-365. PRODAJEM stan, ul. Kotromani~eva — Marijin dvor, I sprat, 68,5m2, plin, parking, 2.500KM/m2 ili mijenjam za sli~an Bjelave, ^ekalu{a, Mejta{, Vi{njik. Mob. 061/211-303. STAN 109m2 u epicentru, I sprat, eta`no grijanje, renoviran. Mob. 062/921-419 i 033/201-221. PRODAJEM-mijenjam dvije ku}e, {talu, sedam ipo dunuma zemlje, uz cestu, Resnik-Pazari}. Mob. 062/281-668. PRODAJEM dvosoban stan na Stupu u novogradnji, cijena 1.350 KM/m2 sa PDV—om, useljiv, uveden u grunt. Mob. 061/548-023. KU]A sa 6.000m2, centar — Ilid`a, 3 ku}e i 31.000m2 Grdonj, ku}a Vratnik, Vasin han, Vraca, Kasindo, Rakovica. Mob. 061/375-787. STANOVI: Grbavica, 73m2 i 48m2, ^engi} Vila, 64m2, Alipa{ino polje, 54m2, 64m2 i 77m2, Novo Sarajevo, 32m2, Dobrinja, 55m2 i 68m2, Mejta{, 54m2 i 49m2, Centar, 120m2, Isto~no Sarajevo, 44m2, 60m2 i 80m2. Mob. 061/375-787. DOBRINJA II 2,5 68m2 5/VI sprat, lift, lijepa lokacija. Tel. 033/453-357. GRBAVICAstan V,.P.45m2 useljiv potrebna adaptacija povoljno.Tel:061/335591. PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 ul. Branilaca Sarajeva.Tel:445-371. PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2, ul. Geteova, Alipa{ino polje C faza. Mob. 066/860-382. PRODAJEM u Pofali}ima, ul. Zahida Panjete stan 57m2, novogradnja, 2 sprat. Mob. 063/971-797. PRODAJEM 1.100m2 zemlje kod Had`i}a — Dupovci, sve komunalije i pomo}ni objekti, povoljno. Mob. 061/319206. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796. CENTAR nov jednosoban stan 42 m2/Ieta`no grijanje pogodan i za poslovni prostor. Tel: 061/352-112. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, 300m2+300m2 oku}nice, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM ku}u sa dva useljiva stana dvije gara`e 400m2 oku}nice, Radni~ka 122.Tel:065/185-108. KU]A ^obanija, ul. Mjedenica, 2 eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23-Kova~i, pogledati od 10-16. POFALI]I, 1 sprat, novogradnja, stan 57m2, Z. Panjete, 60.000 eura. Mob. 062/383-064. KU]A PAZARI] —[inici vl. vodovod eta`no grijanje. Tel: 417-219. MARIJIN DVOR V. Peri}a 2/3 106m2 trosoban sa trpezarijom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan. Tel. 062/254-859. POFALI]I, devastirana ku}a, 140+435m2 oku}nice, Ora{a~ka. Mob. 062/383-064. MALTA, stan 68m2, E. [ehovi}a, 1 sprat, 138.000 KM. Mob. 062/383-064. NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379. NOVA zgrada Centar-Pionirska stanovi 66m2. Tel:061/072-845. CENTAR ul. Avde Jabu~ice i 71m1 prvi sprat. Tel:062/649-370 i 066/160-788. KU]A u Centru Grada ul. Antuna Hangija 150m2 dvori{te.Tel. 062/649-370. FOJNICA, ku}a 10x8, na dva sprata+2 dunuma zemlje, vo}njaci, pored rijeke Fojnice, 120.000 KM. Mob. 062/383-064.

U petak, 18. novembra, navr{ilo se 40 dana od kada je iznenada preminuo na{ voljeni suprug i otac

ZORAN KARANOVI]

POTRA@NJA
AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova pranih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127. POTRA@UJEMO garsonjeru od Otoke do Ba{~ar{ije. Tel:061/350-448.

Urna je polo`ena u Torontu 17. oktobra 2011. godine. S vje~nom ljubavlju i po{tovanjem, supruga Biljana, k}erka Nevena i sin Stefan
7053

PONUDA
IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827. IZDAJEM vikendicu na Jahorini, ekstra lokacija. Mob. 066/136-470. IZDAJEM 3 sobe ili cijeli stan u Centru Sarajeva. Tel: 063/821-193. IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40m2 za granap. Mob. 061/358772. IZDAJEM jednosobni stan namje{ten zasebno blizu Centra 250 KM. Tel: 063/284-767. IZDAJEM poslovni prostor 43m2 pogodan za razne namjene lokacija [entada. Tel: 061/344-365. IZDAJEM jednokrevetnu sobu Iza Katedrale. Tel.0627869-654. IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842989. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici, Ul. Zagreba~ka. Tel. 061/224-704. IZDAJEM tri poslovna prostora u Papagajci po 20m2. Tel. 061/141-676 i 033/535-165. NOVA Breka, izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Mob. 061/160-609. IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523. IZDAJEM kancelarijski poslovni prostor u strogom centru, 34m2. Mob. 061/150-019. IZDAJEM garsonjeru opremljenu ul. Ohridska 3A N. Sar.Tel:033/443-620. IZDAJEM stan 1.12.2011.u Zvorniku 60m2 I sprat centralno.Tel:062/519866. IZDAJEM poslovni prostor, Centar — 125m2, 76m2, 100m2 i 32m2. Mob. 061/573-640. IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761. KVALITETAN dvosoban odli~na lokacija Novo Sarajevo. Tel: 062/184-126. IZNAJMLJUJEM stan od 1.12 2011. u Zvorniku.Te. 062/519-866. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici, kod [umarskog fakulteta. Tel. 061/473-179. IZNAJMLJUJEM stan dvosoban namje{ten stan Hrasno. Tel. 061/412-779. IZDAJEM namje{tene stanove-studentima: Vraca-Tranzit 73m2 i TitovaCentar 100m2. Mob. 061/375-787. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205391. IZDAJEM namje{tenu sobu, zaposlenim samicama ili studenticama. Mob. 062/878-502. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Alifakovcu. Mob. 061/809-763. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958368.

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 063/036-955. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija, besplatno u~lanjenje. Mob. 062/940-550. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, arada minimalno 30% +kreditiranje+stimulacija.Tel. 070/235-236. i 061/225-424.

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom i plemenitom prijatelju

~ika ZLAJI ^EHAJI]U

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. OPREMITE stan `aluzine, trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne harmonika i BLINDO vrata. Tel. 033/655-600, 062/170-248. UROLO[KI pregledi prim. mrs. sci. dr. Efendi}. Tel: 033/232-545 poslije podne. ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211484, 033/767-995 i 061/131-447.

Tvoji: Vanja, Aida, Ada, Sara, Trea i Jasna
7140 KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi, 1 sat/5 KM Tel. 061/350-688. KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel: 061/841-309. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. RADIM centralno grijanje, mijenjam konvektore radijatorima uz kvalitetan materijal i garanciju. Mob. 061/922476. MOLERI-profesionalci nude usluge: gletovanje, moleraj, boje stolarija, tapete, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 033/456-979. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888. SERVIS ra~unara „AKI“ Grbavica instalacija, nadogradnja.Tel. 061/545-375. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221902, 061/130-034. VODOINSTALATERSKA radnja daptacije kupatila kao i opravke.Tel. 065/733-400. KOMBIJEM ve}i povoljno vr{im prevoz stvari {ute i ostalo.Tel.062/423-123. ^ISTIM i obrezuje vo}njake i ba{~e i ostalo cvije}e.Tel: 061/555-491. PODOPOLAGA^ parketar ugra|ujemo sve vrste podova parketa.Tel. 062/918-201. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. OBAVLJAM zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. PRODAJEM prvoklasni hercegova~ki med, cijena sajamska, Udru`enje ljubu{aka Sarajevo. Mob. 061/713-410. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524. PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Mob. 066/687-703.

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM
na{em kolegi i prijatelju

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

majci Rasima Kadi}a, predsjednika BIHAMK-a

MULIJI KADI]

BORISU DIVKOVI]U
(1981. Lipnica kod Tuzle - 2011. Zagreb) urednik u Religijskom programu BH radija 1

Ponosni smo na Borisa koji je zra~io dobrotom i znanjem.

BIHAMK - Bosanskohercegova~ki auto-moto klub
001

Uposlenici BH radija 1
001

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom i po{tovanom kolegi

na{oj majci i nani

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

AMIRU LATI]U

]AMILI (FEHIMA) JUSI], ro|. SU]ESKA

MEVLIJA ISI], ro|. ME[KOVI]
1931 - 2011.

nakon te`e bolesti preselila na ahiret 20. novembra 2011. u 19 sati u 81. godini.

KOLEKTIV GIMNAZIJE DOBRINJA
001

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin D`evad, snaha Fikreta i unuke Aida i Belma
7137

D`enaza }e se klanjati u utorak, 22. novembra 2011. godine, u 11.30 sati ispred Brd`anske d`amije, a zatim na mezarje Musafirac. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

IN MEMORIAM
POSLJEDNJI SELAM

nani

DAVOR BEVANDA
22. 11. 2008 - 22. 11. 2011.

]AMILI (FEHIMA) JUSI], ro|. SU]ESKA

O`alo{}eni: sinovi Ned`ad, Meho i D`evad, k}erka Nura, sestre Samka i Refka, zet Fadil, snahe Antonija, Jasminka i Ulfeta, unu~ad, brati}i, sestri}i, teti}i, porodice Isi}, Me{kovi}, Huki}, Salkovi}, Odoba{i}, Be{lagi}, ^aki}, Leli}, Sejrani}, Krili}, Krpi}, Selimovi}, Jahi}, Altumbabi}, Berli}, Baburski, Spahi}, [ehi}, [ljivi}, Azapagi}, Azabagi}, Baki}, Latifagi}, Pekari}, Alibegovi}, Imamovi}, Ku{ljugi}, Kalesi}, Avdagi}, Palavri}, Mehi}, Svrabovi}, Tinji}, Kapetanovi}, Ibri{imovi}, Bo{nji}, Na|akovi}, Tabakovi}, Kunosi}, Divkovi}, Vili}, Tali}, Salkanovi}, Daji~i, Omazi}, Ja{arevi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Na{a tuga je vje~na. Tvoji: Irena, Dario, Ljilja i baka Kika
7138

Draga nano, neka Te dragi Allah d`.{. nagradi ljepotom i prostranstvima d`ennetskih perivoja. Amela Ke~o
7136

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AMIR LATI]

BEHIJA BILAL, ro|. HAD@IOMEROVI] DAVOR BEVANDA
preselila na ahiret u nedjelju, 20. novembra 2011, u 92. godini. Zauvijek }e `ivjeti u nama tvoja dobrota, plemenitost i vje~ni optimizam. Kom{ije i susjedi Tolj i Jeli~i}
7120

preminuo 20. novembra 2011. u 69. godini. Sahrana }e biti obavljena 23. novembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: supruga Nada, sin Sa{a, brat Hilmo, sestre Vanja i Mirela, punica Bosa, sestri}i i brati}i Igor, Nino, Edna, Sybelle, Nathalie, Erol, Milko, Lana, mali Milko, Mia i Ivo{, porodice Lati}, Dizdarevi}, Rakini}, Deu~man, Junuzovi}, Padalo, Habota, [anti}, Muminovi}, Ali}, [ari}, Stani, Macanovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Trg sarajevske olimpijade 24.
002 000

D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}ene porodice: Bilal, Had`iomerovi}, Ma{i}, Smailbegovi}, Ceri}, Pa{i}, Mujezinovi}, Huseinba{i}, Semi}-Tuli}, Omeragi}, Fofonka, Dobard`i}, Memija, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Bakijskoj d`amiji.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.
Dvadeset drugog novembra 2011. navr{ava se 9 godina otkako nije sa nama na{a draga supruga, majka, svekrva, punica i nana

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi
SJE]ANJE

55

HASIJA ZADA (SUNE) FAZLI], ro|. SPAHI]
S ljubavlju i velikim po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Hasan, sinovi, k}erke, snahe, zetovi, unu~ad i praunu~ad
7135

prim. dr. SAFET (JUSUFA) BI^O
preselio na ahiret u nedjelju, 20. novembra 2011, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo - Aleja veterana. O`alo{}eni: majka Umija, supruga Milica Cica, k}i Jasmina, sin Zlatko, bra}a Izet, Murat i Sead, snahe Razija, Munira i Senka, brati}i Jusuf, Muhidin, Muhamed, Amrudin i Edin, brati~ne Minela i Aida, daid`a Ra{id, tetka Hajrija, daid`inica Naza, svastika Koviljka sa k}erkama Tanjom i Lidijom, {ura Dobrosav sa suprugom Mirom i k}erkama Anom i Tanjom, te porodice Bi~o, Ristovi}, Alihod`i}, [abanovi}, Zorlak, ^ardaklija, ^eljo, Obu}a, Sir~i}, Veli}, Nikoli}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u novoj d`amiji na Dobrinji (3 b). Ku}a `alosti: Esada Pa{ali}a br. 3/III.
002

22. 11. 1996 - 22. 11. 2011.

ELIAS DANON

S ljubavlju ~uvamo uspomenu na Tebe. Boris, Ljerka, Andrea, Hanna, Ljilja
7130

Nakon kratke i te{ke bolesti napustio nas je na{ dragi

ZIJAD (KASIMA) MUJ^INOVI]

S bolom na du{i obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ voljeni otac, deda, brat, svekar i striko

ISMET (MUJE) OV^INA
dvadesetog novembra 2011. u 68. godini. Sahrana }e se obaviti 22. novembra 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Branka, k}erka Sanja, sestra Azra, unuk Damir, zetovi Ante i Kemal, svastika Tanja, sestri}i Asja i Rolan sa obitelji, te obitelji Muj~inovi}, Dabeti}, Karup, Rozga, Hasibovi}, Potogija, Mahmutovi} i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 23/I.
000

LIBORIUS BRACO PE[IKAN
pok. Aleksandra

nakon te{ke bolesti preminuo 20. novembra 2011. u 79. godini. preselio na ahiret u nedjelju, 20. novembra 2011, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice br~anska br. 12 sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Sadeta, sinovi Elvir i Emir, snahe Barbara i Selma, unu~ad Hana i Alan, brat ]amil, sestra Arifa, snaha Mujesira, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastika Subhija, te porodice Ov~ina, Verla{evi}, Arnautovi}, Avdi}, Dolin{ek, Karasalihovi}, Nesler, Proho, Vejsilovi}, Mujkanovi}, Prohi}, Bori}, Taso, Salihbegovi}, Efendi}, Isakovi}, Ramovi}, Mili}, Kreso, Muminovi}, Hondo, Fetahovi}, Zahiragi}, Neimarlija, Fazli}, So~o, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Istiklal na Otoci.
000

Posljednji ispra}aj dragog nam pokojnika }e se obaviti 22. novembra 2011. godine u 15 sati iz rimokatoli~ke kapele na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu. O`alo{}eni: sinovi Marijan, Vlatko i Alojzije Gagi, brat Ladislav Lolo, unu~ad Marijana Beba, Sre}ko i Dragana, snahe Indira, Dana i Lejla, obitelji Pe{ikan, Vila, Ujevi}, Fikais, Milardovi}, Komljenovi}, Pra{talo, Gmaz, Rahmani, Samek, Huseinovi}, Mujkovi}, Skako, Vrlji~ak, Me{trovi}, Spasojevi}, Lozo, Vice, Medvidovi}, Vujovi}, [erbec, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, poznanici i kom{ije. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa Vratnika (ispred {kole) sa polaskom u 13.30 sati (sa stajali{tima ameri~ka ambasada i Malta). Ku}a `alosti: Ul. Hendek br. 3/1.
000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

JURE (JURE) JELI^I]

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preminuo 18. novembra 2011. u 73. godini. Sahrana }e se obaviti 22. novembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Melita, unuke Azra i Nina, sestra An|a, sestri~na Olja, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

IVAN (FERDE) TALANGA

HAMID ([A]IRA) FEJZI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 21. novembra 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. novembra 2011. godine, u 12.30 sati na mezarju Kukavice - Rogatica. O`alo{}eni: k}erka Sena, sestra Rasema, unu~ad Admir, Nermin, Emir, Meliha, Amra i Emira, praunu~ad, zetovi Osman, Ramiz, Sefer, Senad, Adis i Admir, snaha Suada, te porodice Fejzi}, Topalovi}, Drnda, [abani}, Radovi}, D`igal, Vatre{, Terzi}, Softi}, Hubani}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000 000

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

preminuo 20. novembra 2011. u 65. godini. Sahrana }e se obaviti 23. novembra 2011. godine u 14 sati na gradskom groblju Sveti Josip. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se u crkvi Presveto Trojstvo. O`alo{}eni: sestra Mira, porodice Zolota, Alferovi}, Talanga, Perajkovi}, Markovi}, Kompari, Farka{, kom{ije i prijatelji Ku}a `alosti: Trg me|unarodnog prijateljstva br. 1.

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE na na{u dragu kom{inicu

POSLJEDNJI SELAM

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ISMET (AGANA) @UNI] LEPU [POLJARI]
Uvijek }e `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih uspomena. Porodica Novak
26287

preselio na ahiret u nedjelju, 20. novembra 2011, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga had`i Zumra, sin Suad, snahe Edina i Aida, unuke Dalila, Alma i Renka, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, teti}i sa porodicama, daid`i}i i daid`i~ne sa porodicama, {ure Sinan, Safet i Sakib sa porodicama, svastike Nezira, Safija i Suada sa porodicama, prije sa porodicama, te porodice @uni}, Mirvi}, Nik{i}, Pra{ovi}, Begi}, Su}eska, A{~eri}, Kla~ar, Sal~in, Ali}, Kadri}, Osmanovi}, Stovrag, Hastor, Muhi}, Karkelja, Ra{idkadi}, Durakovi}, Vajzovi}, [aran~i}, Vrabac i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu rahmetlije u Ulici S. H. Muvekita br. 9/IV. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SAFET (JUSUFA) BI^O
dobitnik najve}eg ratnog priznanja ARBiH MINISTAR doc. dr. Ned`ad Ajnad`i}
001

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUVEDETA (AVDIJE) ARNAUTOVI], ro|. TANTULA

ZLATKU ^EHAJI]U

TU@NO SJE]ANJE

preselila na ahiret u nedjelju, 20. novembra 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo.

Zdenka, Goran, Toto i Sonja
7128

POSLJEDNJI POZDRAV O`alo{}eni: sin Jasmin, snaha Nadira, unuk Alen, bra}a Munib, Kasim i Asim, snahe Fadila i Beba, sestri}i Nedim i [efik, brati}i Mustafa i Alen, brati~ne Esma, Enisa i Alma, djever Vahid sa porodicom, te porodice Arnautovi}, Tantula, Crnki}, [kalji}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. dragom

DAVOR BEVANDA
22. 11. 2008 - 22. 11. 2011.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ZLATKU ^EHAJI]U

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi od Amire, Zdenke i Olje
7128

Na{em dragom Davoru uvijek i svugdje s po{tovanjem. Brat Zdenko sa svojima, Danka, Danko i Maja
7127

AVDIJA (UZEIRA) BUSNOV

Pet godina smo bez na{e majke i bake

Dvadeset drugog novembra 2011. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi

preselio na ahiret u ponedjeljak, 21. novembra 2011, u 81. godini.

SAFET ^I^I]

D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Enesa i Jasminka, sin Senad, zetovi [efik Begovi} i Jusuf Telalovi}, snaha Selma, unu~ad i praunuk, snahe i zetovi, brat Dizdar, sestre Nura i Ai{a, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

OLGE (SIME) BOJOVI]

S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: supruga Mediha, k}erka Ne{a i sin Ermin sa porodicama
7124

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Istiklal na Otoci.
000

Svaki dan je sje}anje na tebe, jer nedostaje tvoja podr{ka, tvoji mudri savjeti i tvoja nesebi~na ljubav za nas. Slobodanka i Vi{nja
7118

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
na

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

57

ZEHRID IBRO (MEHMEDA) RAMI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 21. novembra 2011, u 67. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 22. novembra 2011. godine, poslije ikindija-namaza (u 14.30 sati) u haremu d`amije Vukasovi}i, gdje }e se i ukopati. Prevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Ko{evsko Brdo u 13 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Kobilja Glava, Hotonj, Vogo{}a, Semizovac i ^evljanovi}i, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: majka Hafa, supruga Sabaha, sin Saudin, k}erke Saudina i Amina, bra}a Avdija i Remzija, sestre Nazifa i Hasnija Seka, unuke Hana Be}irovi} i D`ejna Prlja~a, zetovi Amer, Hidajet i [aban, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, daid`a Junuz sa porodicom, te porodice Rami}, [anti}, Gljiva, [abi}, Hrvat, Had`ali}, Medi}, Kova~evi}, Bori}, Arnautovi}, Spahi}, Hod`i}, Prlja~a, Klico, Bubalo, Kajevi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Muhameda Had`ijahi}a br. 14/I, Sarajevo. 000

profesora emeritusa,

dr. SAFETA ^I^I]A
dipl. ing. geologije

Dragi na{ Safete, godina od dana tvog preseljenja je bila previ{e bolna za sve u familiji. Jo{ su neprekinuta sje}anja na onog Safeta, ozbiljnog, naukom i znanjima optere}enog, uvijek kao da pita: “Kako jo{ dalje kako jo{ vi{e?” U tvojih 80 godina jedna glava, makar kako okupirana geologijom i inim znanjima, nije mogla ostaviti ni{ta bolje od onog {to si ostavio iza sebe. Tvoji drugovi, tvoje kolege, svakako znaju za tvoj doprinos nauci i dru{tvu, a nas sve u familiji ispunjava ponos {to smo te imali. Uvijek tvoji i s tobom, bra}a Sulejman sa sinovima i Izet sa suprugom Jasmilom i na{om djecom
7113

IN MEMORIAM

Danas se navr{ava 40 dana putovanja do vje~nog bla`enstva nebeskog dobre du{e na{e tetke i zaove

dr. VIKTORIJE TOMI]
Tom prigodom `elimo zahvaliti svim kolegicama, kolegama i prijateljima koji isprati{e na{u Viktoriju na njen vje~ni po~inak. Posebnu zahvalnost dugujemo predsjedniku i ~lanovima Hrvatskog dru{tva za znanost i umjetnost Sarajevo na toplim rije~ima sje}anja na njenu li~nost i djela, te sve}enicima sarajevske Katedrale i crkve Svetog Ante na Bistriku za odr`ane svete mise zadu{nice.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Hvala dragim kom{inicama Mimi Hatibovi} i Ulfeti Serdarevi} za svu brigu, pomo} i iskrenu su}ut. Obitelj Tomi} Katarina, Davor, Jasna-Clara i Dijana
7084

dr. AMIRA (HAMDIJE) AGANOVI], ro|. MULI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 21. novembra 2011, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. novembra 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: k}erka Amela, zet Bakir Kurtovi}, unuk Tarik, unuke Ajla i Amila, te ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: Prijepolj~eva br. 5.
000

Dvadeset drugog novembra 2011. navr{ava se dvadeset jedna godina od smrti na{eg dragog

Dvadeset drugog novembra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana otkako nas je napustio na{ dragi suprug, otac i deda

SAFETA DEDI]A

MIRKO (STEVANA) LUKI]

Dragi Sajo, za nas koji smo te beskrajno voljeli ne postoji zaborav, ve} samo vje~na ljubav i sje}anje na tebe i tvoju dobrotu. O`alo{}ena supruga Josipa Seka, sinovi Goran i Zoran sa obiteljima
7106

Puno nam nedostaje{. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji: Desa, Zorica, Andrej, Neven i Dejan
7116

Danas je godina kako nije sa nama na{a

Dvadeset drugog novembra 2011. navr{ava se dvadeset godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac i suprug

IN MEMORIAM

LUJA NOVAK

NUMO (ISMETA) OMERBEGOVI]

MILKA KRI@AN
15. 7. 1928 - 22. 11. 1994.

Hvala ti za svu ljubav, pa`nju, dobrotu koju si nam pru`ila, sve ono {to si bila i ~emu si nas nau~ila. Tvoja porodica
26287

Porodica Omerbegovi}
7107

Bla`, Bla`enka i Halil
7117

58

PREDAH
Va{i poslovni postupci ili na~in razmi{ljanja potvr|uju uva`avanje i pozitivnu ulogu koju imate u dru{tvu saradnika. Poslovni uspjeh djeluje pozitivno i na va{u okolinu. Partner ima pravo da vas podsjeti na osnovna pravila zajedni~kog `ivota, posebno kada djelujete suvi{e zaneseno, odsutno ili kada se udaljavate bez dobrog obja{njenja. Podsti~ite kod sebe dobru volju i optimisti~ko raspolo`enje. Na osnovu kompletne poslovne situacije, dio obaveza uspje{no prebacujete na svoju okolinu i vje{to organizujete zajedni~ku akciju. Saradnici prihvataju va{ na~in razmi{ljanja. Polo`aj Mjeseca trenutno uti~e na va{e sentimentalno raspolo`enje ili na potrebu za emotivnim zbli`avanjem. Ali, novi izazov ili avantura mo`e imati i neke negativne posljedice. Va`no je da ostvarite ravnote`u izme|u glasa razuma i svojih osje}anja. Nema razloga da suvi{e mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignori{ete ne~ije prisustvo i uticaj. O va{em uspjehu ili pona{anju ne treba da raspravljaju saradnici koji vam nisu dovoljno bliski. Prija vam dodatna pa`nja i razmjena nje`nosti u odnosu sa voljenom osobom. Neko osvaja va{e simpatije i emotivnu naklonost. Priu{tite sebi vi{e relaksacije, prijat }e vam {etnja u prirodi. Va{ na~in razmi{ljanja nailazi na glasno negodovanje me|u saradnicima. Stoga, nemojte rizikovati u stvarima koje ne poznajete dovoljno ili u situacijama kada postoji neki vid zabrane. Va`no je da ispo{tujete osnovni poslovni dogovor. Imate sna`an intuitivni utisak da ne~ija obe}anja nisu dovoljno iskrena. Brinete zbog ne~ije dvosmislene poruke ili zagonetnog pona{anja. Prijat }e vam vi{e sati zdravog sna. Pretjerano eksponiranje ili isticanje svojih ciljeva kao najboljeg rje{enja oslikava va{u osnovnu potrebu za velikim uspjehom. Neki vid neprijatnosti koji vas o~ekuje u susretu sa saradnicima predstavlja logi~an slijed doga|aja ili reakciju na va{e pona{anje. Smi{ljeno preuveli~avate svoje emotivne potrebe u dru{tvu voljene osobe. Izbjegavajte konfliktne situacije koje vas psihi~ki uznemiravaju. Smi{ljeno izbjegavate susret sa osobom, koja ima pomalo negativan stav o va{im profesionalnim sposobnostima i ~esto kritikuje va{ stil izra`avanja. Ipak, prije ili kasnije morat }ete da prihvatite kompromisno rje{enje. Nedostaje vam neko kome biste povjerili svoje misli i neka potisnuta osje}anja. Budite pa`ljiviji u ljubavnom dijalogu, ponekad se nesmotreno vi{e ka`e nego {to se `eli. Sa~uvajte dobru koncentraciju. Stalo vam je da impresionirate svoju okolinu ili osobu koja pa`ljivo nadgleda va{e profesionalne aktivnosti. Ponekad razli~iti detalji imaju presudno zna~enje za krajnji uspjeh. Sve je mogu}e kada se spoji lijepo i korisno. Usmjerite svoje misli i pa`nju prema osobi koja ima sli~ne emotivne afinitete i koja mo`e u potpunosti da vas razumije. Va`no je da ostvarite ravnote`u izme|u glasa razuma i svojih osje}anja. Na osnovu dobre intuicije i uticaja faktora sre}e djelujete uspje{no na razli~itim stranama. Prati vas splet dobrih okolnosti, postoje rezultati koji istovremeno potvr|uju va{e intelektualne i prakti~ne sposobnosti. Nova de{avanja u susretu sa voljenom osobom predstavljaju dobar povod za zajedni~ki u`itak. Djelujete vrlo zanosno i umijete da ugodite onima koje volite. Zra~ite pozitivnom energijom. Djelujete neskromno u svojim izjavama pred saradnicima. Ne dozvoljavate da neko drugi odlu~uje o uslovima i poslovno-finansijskim interesima. Stil pona{anja koji primjenjujete povla~i razli~ite komentare ili rije~i kritike. Nema potrebe da provodite nove emotivne hirove ili da prkosite voljenoj osobi, budite odmjereni u svojim zahtjevima. Slobodno vrijeme posvetite nekom omiljenom hobiju, opustite se. Postoje razli~ite interesne sfere me|u saradnicima, ali vi umijete da procijenite realne okolnosti i da prepoznate faktore koji donose zajedni~ki uspjeh. Okolina ima dovoljno povjerenja u va{e stru~no znanje ili sposobnosti. Pa`ljivije analizirajte osobu koja vas nepotrebno optere}uje svojim ~udnim pona{anjem i pomalo neskromnim zahtjevima. Va`no je da sa~uvate unutra{nju ili psiholo{ku ravnote`u. Poku{avate da skrenete pa`nju svoje okoline u pravcu koji najvi{e odgovara va{im poslovnim interesima ili ciljevima. Me|utim, postoje iznenadne okolnosti koje vas usporavaju da ostvarite svoje namjere. Nema razloga da name}ete svoje mi{ljenje pred saradnicima. Prije ili kasnije, morate da prihvatite ne~ija pravila o zajedni~kom `ivotu i emotivnu opomenu. Potrebno je da pobolj{ate svoju koncentraciju. Va{a poslovna vizija ne mo`e u potpunosti da se ostvari, ali budu}e vrijeme }e donijeti i bolje uslove koji vam nedostaju. Va`no je da podsti~ete stvarala~ki impuls i da sa~uvate dobar odnos sa saradnicima. Ponekad je te{ko uskladiti razli~ita interesovanja u odnosu sa voljenom osobom. @elite da ostvarite bli`i emotivni kontakt i potpuni sklad. Potrudite se da pravilno kanali{ete svoju kreativnu energiju.

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: zrinka, lavine, ademir, to, ana, amil, t, nikol, srt, osobina, a, uskakanje, restoran, sa, av, atar, mot, ~air, ~ivija, e, sto, nin, k, vat, poetesa, imenar, naum, }akulati, pa.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas u sjevernim predjelima i dolinom Drine magla ili niska obla~nost koja }e se zadr`ati ve}i dio dana, a u ostalim predjelima prete`no sun~ano. Naobla~enje sa ki{om koje }e prije podne zahvatiti ju`ne, poslije podne pro{iri}e se na centralne, a u no}i na sve predjele Bosne. Vjetar slab, promjenljivog pravca, u Hercegovini slab do umjeren jugoisto~ni. Minimalna temperatura od -4 do 5, maksimalna dnevna od 8 do 15, a u oblastima sa maglom od 0 do 3°C. U Sarajevu prije podne prete`no sun~ano, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e slab, zapadni vjetar. Minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna 8° C.

Danas }e obla~no sa ki{om biti na Pirinejskom, Apeninskom i ju`nim i zapadnim predjelima Balkanskog poluostrva, a obilne padavine o~ekuju se u oblasti Tirenskog, u toku no}i na Jadranskom moru. Ki{a }e padati i u Velikoj Britaniji, dok se slab snijeg o~ekuje na zapadu Skandinavije i u evropskom dijelu Rusije. Maksimalna temperatura kreta}e se od -5 do 5 na istoku i od 10 do 15°C na zapadu Evrope. Danas u Panonskoj niziji niska obla~nost sa sumaglicom tokom ve}eg dijela dana. Naobla~enje sa ki{om koje }e ujutro zahvatiti Jadransko primorje, prije podne pro{iri}e se na zapadne i ju`ne, a u no}i i centralne predjele Balkana. Na Jadranu }e puhati jak jugoisto~ni vjetar. Maksimalna temperatura od 2 do 13, na Primorju od 15 do 17°C.

60

KULTURNI VODI^
PLES MALOG PINGVINA 3D
animirani, porodi~ni, re`ija: George Miller, glasovi: Elijah Wood, Robin Williams, Jada Pinkett Smith, Brad Pitt, Hank Azaria, Matt Damon, Sofía Vergara, Hugo Weaving... po~etak u 11.40, 13.50 i 16 sati. subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

Weaving... po~etak u 10, 12 i 14 sati.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE I DIO
drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 16, 18.15 i 20.30 sati.

Dominic West... po~etak u 18.30 i 21.15 sati.

BUDI MALO JA

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’, svakim danom izuzev nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE I DIO

VRIJEME JE NOVAC
triler, re`ija: Andrew Niccol, uloge: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy... po~etak u 17, 19 i 21 sat.

KINA
MEETING POINT
^UVAR
komedija, triler, re`ija: John Michael McDonagh, uloge: Brendan Gleeson, Don Cheadle, Liam Cunningham... po~etak u 20 sati.

drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 15.30, 18.30 i 20.35 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

POZORI[TA
KAMERNI
JA, MAHALU[A
Autor: I. Ku~uk-Sorgu~ Re`ija: Mirela Trepani} Igraju: Nela \enisijevi}, Nenad Te{i} i Ansambl Cabaret po~etak u 20 sati

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
ZATVORENIH O^IJU
drama autor: April De Angelis re`ija: Lajla Kaik~ija scenografija i kostimografija: Sabina Trnka igraju: Uranela Agi}-Burina, Sabina Kulenovi}, Lana Deli}, An|ela Ili}, Sa{a Hand`i}, Nerman Mahmutovi}, Igda Jari} po~etak u 19.30

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 i 21 sat.

KRITERION
INTERGALAKTI^KA LJUBAV ]E SPASITI SVIJET
drama, re`ija: Takahiko Akiyama, po~etak u 18 sati.

BANJA LUKA

TUZLA

MLADI
KAPETAN D@ON PIPLFOKS
autor: Nenad Veli~kovi}, po motivima radiodrame Du{ka Radovi}a, re`ija: Ka}a Dori}, scenografija, kostimografija, kreacija lutaka: Vanja Popovi}, muzika: Hamo Salihbegovi} i Ned`ad Merd`anovi}, scenski pokret: Ferid Karajica, igraju: Admir Glamo~ak, Drago Buka, Mario Drma}, Damir Kustura, Mirza Der vi{i}, Adnan Goro, Nermin Tuli}, Mirza Tanovi}, Ismir Fazli}, Suada Ahmeta{evi}, Narda Nik{i}, Alma Merunka, po~etak u 19 sati.

INNI
muzi~ki, dokumentarni, re`ija: Vincent Morisset, u~estvuju: Jon Por Birgisson, Orri Pall Dyrason, Georg Holm, Kjar tan Sveinsson, po~etak u 18 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE

CINEMA CITY
PLJA^KA S VRHA
komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck, Alan Alda... po~etak u 15.50, 18 i 20.10 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

AVANTURE TINTINA: TAJNA JEDNOROGA 3D
animirana avantura, re`ija: Steven Spielberg, uloge: Daniel Craig, Jamie Bell... po~etak u 11.30, 13.40, 17.50 i 20 sati.

SARTR
BUDU]NOST JE U JAJIMA
komedija, Autor: Eugene Ionesco, Re`ija: Eduard Miler, Dramaturgija: @anina Mir~evska, Kostimografija: Amela Vili}, Scenografija: Tanja i Stjepan Ro{, Igraju: Alban Ukaj, Mirela Lambi}, Jasenko Pa{i}, Sne`ana Ali~, Sonja Goronja, Sead Pandur. po~etak u 20 sati

POZORI[TA
NARODNO
XVIII TUZLANSKI POZORI[NI DANI 2011 GENERALNA PROBA SAMOUBISTVA
Narodno pozori{te Kikinda Autor: Du{an Kova~evi} Re`ija: Nenad Gvozdenovi} Igraju:Slavoljub Mati}, Marko Gvero, Miljan Davidovi}, Nevena Nedi} po~etak u 19.30 sati

Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Miroslav Krle`a na pozori{noj sceni“, za posjete je otvorena do 12. decembra. Izlo`ba slika pod nazivom “Vilina pri~a“, autorice Mirjane Nikoli}, u Sinagogi je otvorena do 12. decembra.

KINA
MULTIPLEX PALAS
PARADA

MOSTAR

NE PLA[I SE MRAKA
horor, re`ija: Guillermo del Toro, uloge: Katie Holmes, Guy Pearcen... po~etak u 19.20 sati.

komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}, po~etak u 14.30, 17, 18.30, 19.30, 22 i 22.40 sati.

WINX: ^AROBNA AVANTURA 3D

PLJA^KA S VRHA

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademij likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek - Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

akcija, komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Affleck... po~etak u 20.45 sati.

ZENICA

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE - I DIO
drama, fantazija, re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pat tinson, Taylor Lautner... po~etak u 12, 15.30, 17.45, 20 i 22.15 sati.

animirani, re`ija: Iginio Straf fi, glasovi: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 11.20, 13.30 i 15.40 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

OKC ABRA[EVI]

MISIJA SPASITI BO@I] 3D
animirani, re`ija: Barry Cook, Sarah Smith, glasovi: James McAvoy, Jim Broadbent, Bill Nighy... po~etak u 12.45, 14.30 i 16.30 sati.

BUDI MALO JA
komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 i 21.10 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
PLJA^KA S VRHA
akcija, komedija, re`ija: Brett Ratner, uloge: Eddie Murphy, Ben Stiller, Casey Af fleck... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

Izlo`ba OKUS INTERIJERA / LE GOUT DE L’INTERIEUR u organizaciji Francuskog instituta i Udru`enja za afirmaciju arhitekture, kulture prostora i vizualnih umjetnosti FORA, u okviru Dana francuske kulture. Izlo`ba }e biti otvorena do 20. novembra.

WINX: MAGI^NA AVANTURA 3D
animirani, re`ija: Iginio Straf fi, uloge: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 11 sati.

[TRUMFOVI

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati. avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry... po~etak u 12.30, 14.40 i 16.50 sati.

BIHA]

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba slika i skulptura profesora Milivoja Unkovi}a, za posjete je otvorena do 17. decembra 2011. godine.

^UVAR @IVOTINJA
komedija, porodi~ni, re`ija: Frank Coraci, uloge: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb, Ken Jeong... po~etak u 11, 13 i 15 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
UNA
JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike,

PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 17.30 i 21.30 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati,

PLES MALOG PINGVINA 3D
animirani, porodi~ni, re`ija: George Miller, glasovi: Elijah Wood, Robin Williams, Jada Pinkett Smith, Brad Pitt, Hank Azaria, Matt Damon, Sofía Vergara, Hugo

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Manchester U. - Benfica, prenos
20.25 FTV
NOGOMET: LIGA [AMPIONA

SP

OR T

Ponos i predrasude
Pride and prejudice, 2005.

20.20 HRT2

DRAMA

Napoli - Man. City, snimak
23.25 BHT
NOGOMET: LIGA [AMPIONA

Re`ija: Joe Wright Uloge: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike

Lizzy Bennet i njezine ~etiri sestre `ive skromno na seoskom imanju s ocem koji sve razumije, ali se ni u {to ne mije{a, i majkom koja ne razumije ni{ta. Pri tome ne taji da je jedino najstarija Jane dovoljno lijepa i darovita da na|e mu`a, dok }e s ostalima i}i te`e. Sve su dje voj ke uzbu|ene zbog ba la na ko je mu }e ih on mo`da za pa zi ti. G. Bingley odmah je zapazio najljep{u me|u njima Jane Bennet...

Larin izbor
18.25 FTV

SE

Neka u|e onaj pravi
23.15 HRT1

FIL

M

Ne{to o Adamu
23.20 OBN
About Adam, 2000.

FIL

M

RI

JE

Lat den ratte komma in, 2008.

DRAMA
Re`ija: Tomas Alfredson Uloge: Kare Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Ika Nord, Henrik Dahl, Karin Bergquist

ROMANTI^NA KOMEDIJA
Re`ija: Gerard Stembridge Uloge: Tommy Tiernan, Kate Hudson, Frances O'Connor, Stewart Roche

53. Jakov je svjedo~io vjen~anju Lare i Nik{e. Potpuno shrvan odlazi iz hotela. Na cesti ga skoro pogazi Dinko potpuno nesvjestan da je to bio Jakov. O~ajna Leila se poku{ava iskrasti iz stana kako bi prona{la Jakova. Ton~i je spre~ava u tome. La`e joj kako }e se Ja{a vratiti svaki ~ast. Leila gubi svijest u Ton~ijevim rukama. Svi ~estitaju novope~enim mladencima. Svatovi sjedaju za stol. Vuksan i kumovi dr`e svoje zdravice u ~ast Lare i Nik{e. Vuksan inzistira na razgovoru s Mijom...

Dvanaestogodi{nji Oscar jako je povu~en i optere}en jer ga nekoliko dje~aka stalno maltretira u {koli. Iako razmi{lja o osveti, to nikome ne spominje, ~ak ni majci, jer je svjestan da je preslab da bi ne{to sam mogao poduzeti. Jednoga dana dogodi mu se neo~ekivano poznanstvo s vr{njakinjom Eli, koja mu se u~ini prikladnom za prijateljstvo. Ona djeluje kao da ga razumije i da bi mu mogla pomo}i u ideji za osvetu...

Konobarica upoznaje zgodnog Adama, zaljubljuju se jedno u drugo i ubrzo zaru~e. Ne gube}i vrijeme, Adam zapo~inje vezu s njenom neuglednom sestrom koja zna za njihovu vezu. Tre}a sestra, koja je u ne tako sretnom braku, tako|er je zainteresirana za Adama. Adam igra trostruku igru, ali izgleda da su na kraju sestre te koje u igri pobje|uju.

Izgubljena ~ast
20.05 BHT

D`oe Neko
00.00 PINK
Joe Somebody, 2001.

FIL

M

@alac
The sting, 1973.

FIL

00.55 HRT1 KOMEDIJA
Re`ija: George Roy Hill Uloge: Robert Redford, Paul Newman, Robert Shaw, Charles Durning, Eileen Brennan, Robert Earl Jones

M

Pismo Kerimovog oca otvorit }e vrata pro{losti, vrata za koja Kerim nikada nije `elio da se otvore. Obojica ~ekaju odgovor na pitanje je li te`e oprostiti ili ~ekati da ti bude opro{teno? Kerim tra`i oprost, dok u isto vrijeme ne mo`e oprostiti ocu, koji ga je napustio prije mnogo godina. Sve to probudi u Fatmagul odre|ena osje}anja. Kerim i Fatmagul postaju dvoje ljudi koji dijele sada{nje probleme, a ne sjene pro{losti. Asu i Mustafa shvataju da nemaju kuda da odu, osim jedno kod drugoga. Mukadesa planira novi `ivot i ponovo se sastaje sa Salihom. Ali, nije vidjela da ih neko posmatra. Ebe Nina ne mo`e kriti istinu.

ROMANTI^NA KOMEDIJA
Re`ija: John Pasquin Uloge: Tim Allen, Julie Bowen, Hayden Panettiere, Jim Belushi, Kelly Lynch

Poni`eni Joe padne u depresiju iz koje ga poku{ava izvu}i znatno mla|a i privla~na kolegica s posla Meg Harper. Joe se upita {ta stvarno `eli i shvati da se `eli osvetiti McKinneyu. Obrati se za pomo} nekada{njoj zvijezdi niskobud`etnih akcijskih filmova Chucku Scarettu, koji ga po~ne podu~avati borila~kim vje{tinama. Kad se na poslu sazna da je Joe izazvao McKinneya, odjednom mu rapidno poraste popularnost, a lukavi ga {ef unaprijedi.

Dvojica sitnih prevaranata, mla|i Johnny Hooker i stariji Luther Coleman, imaju svoj na~in kako dosko~iti op}oj nesta{ici. Rade}i u paru, s promjenjivim uspjehom, varaju slu~ajne prolaznike, a prava im se prilika uka`e kada se, podmetnuv{i jednom od njih hrpu papira, domognu svote od ~ak 11.000 dolara. Presretni, podijele novac i odlu~e {to{ta promijeniti u svom `ivotu. Johnny ode u kockarnicu pove}ati dobiveni novac, ali prevarom na ruletu izgubi ve}inu onoga {to je ukrao. Luther se povu~e iz posla uvidjev{i da je njegov dio sasvim dovoljan za pristojnu mirovinu...

Predaj se, srce
20.05 TV1/MRE@A

Nadzor
02.00 PINK
Surveillance, 2006.

FIL

M

Razmjena srca
22.40 MRE@A KOMEDIJA
Re`ija: Neil Leifer Uloge: Raul Julia, Beverly D'Angelo, Jenny Lewis Trading Hearts, 1988

FIL

M

Bahar je do`ivjela nervni slom i smje{tena je u bolnicu. Harputlu joj dolazi u posjetu. Otac i k}er imaju zanimljiv razgovor. Mertovi ljudi pretra`uju podru~ja na kojima bi Salih mogao biti. Mehmet, Salihov prijatelj iz vojske, i njegova supruga Selvi poma`u Salihu. Eren se razbolio. Svi su zbunjeni dijagnozom koju je dao lije~nik.

KRIMINALISTI^KI/HOROR
Re`ija: Fritz Kiersch Uloge: Armand Assante, Nick Cornish, Laurie Fortier, Robert Rusler, Nando Betancur

Ovo je pri~a o opsesivnom umu, besprijekornom ucjenjiva~u i zastra{uju}em svijetu ubojstava i obmana. ^ovjek iz osiguranja jedne firme radi na nadzoru cijele kompanije i svoju poziciju koristi za pra}enje i ucjenjivanje.

Pjeva~ica iz no}nog kluba i biv{i bejzbol igra~ do`ivjet }e predivnu romansu. Jednu ve~er, dok je prolazio pored no}nog kluba, zaustavio se da ~uje pjeva~icu. Njena k}erka prepoznala je slavnog bejzbol igra~a i to je bio po~etak zajedni~ke pri~e.

62
BHT

TV PROGRAM
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Da sam oblak, serija Dje~iji program 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Super {pijunke 10.50 Pop Pixie 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija 61. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 52. ep. (r) 13.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 30. ep. 14.00 Politi~ka ubistva: Irfan Ljubijanki}, dok. serija 14.25 Piplinzi, crtana serija

utorak, 22. novembar/studeni 2011.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija 09.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Kulturno naslje|e: Diplomatski spomenici BiH 11.00 Susreti pozori{ta/kazali{ta BiH - Br~ko 2011, hronika (r) 11.30 Sjaj Pariza, serija 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija 14.35 Kineski moreplovac, animirana serija 14.55 Japanske pri~e, animirana serija, 32/43 15.05 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.35 Izgubljena ~ast, igrana serija 46/77 (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Sjaj Pariza, serija 17.30 Dru{tvo znanja, dok. serija 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 BeHaTeens, program za mlade 19.00 Dnevnik 1 19.35 Pri~e iz tranzicije: @ivi spomenik 20.05 Izgubljena ~ast, igrana serija 47/77 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik 2 22.30 Zdravlje u Evropi: Bolesno srce, strana 23.25 Nogomet: Liga {ampiona: Napoli Manchester City, snimak 01.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.05 10.35 10.55 11.05 11.10 11.25 12.00 12.20

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pingu, crtana serija ^ika Blagoje u svijet igra~aka, program za djecu (r) Festival “Mali kompozitor 2011.”, hronika Dnevnik 1 Presing (r)

06.05 Voda `ivota, crtani film (r) 06.30 Majka Holi, crtani film (r) 07.00 Najava programa 07.05 Ogrta~ od 1.000 boja, crtani film 07.35 ^arobno zelje, crtani film 08.00 Flash info 08.05 Dadilja Ana, serija 09.00 Flash info 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Flash Sport - Meteo 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 103. ep. (r) 11.05 Flash Biznis 11.15 Superstars, dokumentarni program 12.00 Flash Info Biznis-Sport - Meteo

TV1

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Top shop 08.50 Na velikom odmoru, program za djecu 09.02 Bumba, crtani film 09.15 Mekanike u misiji, crtani film, 29. ep. 09.30 Timmy, crtani film 09.52 Fifi, crtani film 10.04 Garfield, crtani film 10.17 Dragon ball Z, crtani film, 42. ep. 10.44 Lijeni grad, crtani film 11.04 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom, crtani film 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija 13.02 Miljenica, serija, 116. ep.

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 ^arolija, dje~iji muzi~ki program 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Kraljicaa juga, serija (r) 12.00 Info top, info - program 12.15 Vremenska prognoza 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info - program 14.20 City, zabavna emisija

PINK

Piplinzi

14.25

Pingu

11.05

Zakon ljubavi

15.05

Kad li{}e pada

20.00

Mala nevjesta

16.00

14.45 Harveytoons, crtana serija 14.55 Vijesti 15.05 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, serija 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, serija 17. ep. /12/ 18.20 Tajna Starog Mosta, serija 18. ep. /12/ 19.15 Tomica i prijatelji, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.25 Nogomet: Liga prvaka - Manchester United - Benfica, prijenos 22.40 Da sam oblak, serija 10. ep. 23.40 Dnevnik 3 23.55 Pregled LP u nogometu 01.05 Ha{ki dnevnik 01.35 Pod sretnom zvijezdom, serija 30. ep. 02.20 Dnevnik 3 (r) 02.35 Pregled programa za srijedu

13.25 Tamo daleko, putopisni serijal 13.50 Dragulj u kruni, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Zdravlje je lijek 16.30 Srpska danas 17.05 D`et set 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.10 ^ika Blagoje u svijetu igra~aka, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.10 Fudbal - liga {ampiona, sportsi program 20.35 Fudbal - liga {ampiona, direktan prenos 22.45 Dnevnik 3 23.30 Fudbal - liga {ampiona, snimak 00.55 Opasna igra, film 02.25 ^endon fabrika filmova, serija 02.55 Dnevnik 2 03.20 U fokusu 04.00 Koncert 05.30 Zdravlje je lijek
P MAOLIT GA I^K ZIN I

12.20 Historija odje}e, dok. serijal, 12/13 13.00 Flash Sport - Meteo 13.05 Ogrta~ od 1.000 boja, crtani film (r) 13.30 ^arobno zelje, crtani film (r) 14.00 Flash INFO 14.05 CSI: New York, serija, 12. ep. (r) 15.00 Flash Sport - Meteo 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija, 61. ep. (r) 18.15 Flash biznis 18.20 Kapital, biznis magazin (r) 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, 62. ep. 21.10 Tek ro|eni, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Razmjena srca, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 20.000 milja pod morem 2, film 01.58 No}ni program

14.10 Muzi~ki program 14.30 S druge strane, informativni program 15.05 Top Shop 15.50 Bestseller 15.53 Kad li{}e pada, 137. ep. 16.55 Staklena ku}a, 48. ep. 17.50 Sport centar 17.55 Nepobjedive banzuke, tv show 18.25 Recept za dobar `ivot 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada 21.07 Hayat production show 22.00 ZMBT, profil 22.20 Sport centar 22.25 Staklena ku}a, 49. ep. 23.35 Ro|enja, brakovi i smrti, 2.dio, film 01.15 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7 03.30 ZMBT, profil, specijal 03.50 Hayat production show

15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf.program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Vremenska prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Hrabri ljudi, emisija 22.00 Multimilioner, kviz 23.00 Kraljica juga, serija 00.00 D`oe neko, film 02.00 Nadzor, film

06.45 Gerald Mc Boing, crtani film 06.55 Nimboli, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Metajets, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari, crtani film 08.45 Gorki `ivot, turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 12.40 Ludo srce, turska serija 13.55 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 14.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.35 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.20 Izgubljeni, turska serija 17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Izgubljeni, turska serija 22.00 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Ne{to o Adamu, igrani film 01.05 OBN Info, informativni program 01.25 OBN Sport, sportski pregled 01.30 Vox populi 01.35 Ne{to o Adamu, igrani film 03.20 OBN Info, informativni program 03.40 OBN Sport, sportski pregled

OBN

Crta

21.00 BHT

TV SA

10.40 Mala princeza (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Non-stop, 8/25 (r) 11.35 @ivot, 9/10 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Leksikon Sarajeva 13.15 Sport magazin (r) 14.10 Mo}niji od dr`ave, 5/7 (r) 15.05 Mu}ke, 46. ep. (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Tragom kompozitora-^ajkovski (r) 17.00 Dobre vibracije u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Svjedoci vremena,1/3 21.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 21.50 Tarih, dok. serijal (r) 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Mo}niji od dr`ave, 6/7 23.20 @ivot,10/10 00.10 Bulevar o~aja, film 01.40 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.20 Glas Amerike 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Sport 7, magazin 13.00 CSI: New York, serija (r) 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, turska telenovela 21.10 Tek ro|eni, serija 22.40 Razmjena srca, film

MRE@A

07.05 Ogrta~ od hiljadu boja, crtani film 07.35 ^arobno zelje, crtani film 08.05 Dadilja Ana, serija, ep. 5/12 09.05 Zakon ljubavi, serija, 111. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 103. ep. (r) 14.05 CSI: New York, serija, 12. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 112. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 104. ep. 17.15 Predaj se srce, 61. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 62. ep. 21.10 Tek ro|eni, serija, 1/26 22.40 Razmjena srca, film

TV MOSTAR

07.05 Ogrta~ od 1.000 boja, crtani film 07.35 ^arobno zelje, crtani film 08.05 Dadilja Ana, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 12.00 Flash info 14.05 Csi: Nev York, serija (r) 15.00 Flash sport 15.05 Zakon ljubavi, serija16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Grad RTM-a, info - revijalni pogram 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija21.10 Tek ro|eni, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Razmjena srca, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro, jutarnje vijesti 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Muzi~ki program 14.00 Iz dana u dan 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e, igrana serija 16.05 Svijest uspje{nih (r) 16.40 Za svaku bolest trava raste 16.30 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Cris Angel, zabavni program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Razglednica 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

09.20 Program TV Sahar 11.00 Nestala, mini serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svijet uspje{nih 13.30 Hutba 14.00 Put istine 15.00 Nestala, mini serija 16.00 TV liberty 16.30 Majstor kuhinje 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Link 18.30 Mala d`amija, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Mala d`amija, serija 21.00 Puls 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC

TV VOGO[]A

08.00 Te{anjska hronika (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Te{anjska hronika (r) 12.30 Hronika op}ine Novi Grad (r) 13.30 Program za djecu 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TV jutro 09.30 Porodi~ne zavrzlame, serija 10.00 Vijesti 10.15 TV {kola 10.45 Program za djecu 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Time out (r) 13.05 Kraji{ka zemlja (r) 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.45 Detektivske pri~e, serija 15.20 Pod suncem St. Tropea 16.05 TV {kola (r) 16.35 Auto shop magazin (r) 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Vehid Guni}: Musala u Sanskom Mostu, putopis 18.30 Grimove bajke 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.45 Tragovi sudbina 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce 22.50 CSI: Las Vegas, serija

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Zdravlje, emisija o zdravlju (R) 16.50 Prozor u svijet, dok. program 17.20 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Op~injeni, 138/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

TV BN

10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel (r) 14.00 Novosti 14.05 Ispred ostalih 15.00 Zavr{ni ATP tunir - London 16.00 Dnevnik 1 16.20 Zavr{ni ATP tunir — London, nastavak 17.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 TV dokument 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Ometen, film 01.20 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija (r)

TV ATV

11.10 WINX, crtani film 11.30 Vizita 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.40 Arena, sportski program 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, serija 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.25 Jesen sti`e dunjo, moja, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan 22.10 Ve~ernje vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Ro|enje, brakovi i smrti II, film

OSLOBO\ENJE utorak, 22. novembar/studeni 2011.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.08 Kralj vinograda 3, serija 09.51 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.07 Australija: Nacija klokana, dok. serija 10.55 Kod Ane (r) 11.08 Debbie Travis preure|uje 4 12.00 Dnevnik 12.18 TV kalendar (r) 12.33 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.18 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Me|u nama: Strip 14.48 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 15.31 Znanstvena petica 16.01 Znanstvene vijesti 16.06 Fotografija u Hrvatskoj 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.20 8. kat: Bez igdje ikoga, talk show 18.13 Od Lark Risea do Candleforda 3, serija 19.07 Izbori 2011. - bonusi 19.30 Dnevnik 20.07 Izbori 2011 - bonusi 20.24 Sve u 7!, kviz 21.21 To je Europa 21.54 U Europi: 1916. Francuska i Engleska, dok. serija 22.30 Predstavljamo vam 22.40 Dnevnik 3 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Neka u|e onaj pravi, film 01.07 @alac, film (r) 03.12 @ica 4, serija (r) 04.08 Skica za portret (r) 04.12 Znanstvena petica (r) 04.42 Kralj vinograda 3, serija) ¸ 05.25 8. kat: Bez igdje ikoga, talk show (r)

TV PROGRAM
07.00 Kontekst, info. talk-show (r) 07.30 48 Napulj, dok. program (r) 08.00 Zidovi srama Meksiko, dok. program (r) 08.30 Kontekst, informativni talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Zidovi srama [panija, dok. program (r) 17.00 Poznavali smo Sadata, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 Gaza, dolazimo, ep. 2, dok. program (r) 19.30 Usudi se, i probaj: New York, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Veterani - Francuzi u Al`iru, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show (r) 01.30 Usudi se, i probaj: New York, dok. program (r)

63
SE RI JA

HRT1

06.26 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.09 Patak Frka, crtana serija (r) 07.32 Ku}ni svemirci, crtana serija (r) 07.53 Mala TV 08.23 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu (r) 08.45 [kolski program 09.30 ^etvero protiv Z, serija za djecu (r) 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.44 Prizma, multinacionalni magazin (r) 11.22 Glas domovine (r) 11.52 Fotografija u Hrvatskoj 12.02 Euromagazin (r) 12.26 Obrtnik i partner (r) 12.56 Mala TV (r) 13.30 Izbori 2011. predstavljanje izbornih lista 14.24 H2O Uz malo vode! 2, serija za mlade 14.49 Edgemont 4, serija za mlade 15.15 [kolski program 15.50 Navrh jezika: Jezik i mozak (r) 16.00 Rupert, crtana serija 16.10 Crtani film (r) 16.30 Izbori 2011. su~eljavanje 18.04 Berba lavande, dok. film 18.30 Ko{arka{ki Eurokup: Cedevita - Bayern, prijenos 20.20 Ponos i predrasude, britanski film (r) 22.31 CSI: Las Vegas 10, serija 23.20 @ica 4, serija 00.22 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 01.03 Otkad si oti{la 3a, serija 01.31 Bez traga 7, serija (r) 02.19 No}ni glazbeni program

HRT2

06.05 Bakugan, crtana serija 06.30 Jagodica Bobica, crtana serija 07.00 Predstavljanje kandidata 08.20 Roary, crtana serija 08.35 Bumba, crtana serija 08.50 Ptica trka~ica, crtana serija 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 16.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Liga prvaka: Studijska emisija 20.40 Liga prvaka: Real Madrid - GNK Dinamo Zagreb 22.45 Liga prvaka: Studijska emisija 23.10 Ve~ernje vijesti 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 Najve}i rizik, film (r) 01.50 Seinfeld, serija 02.20 Zvijer, serija

NOVA

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga, dok. pr. (r) 10.35 Putopis: Francuska, reporta`a 1 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi, program za dijasporu (r) 12.00 Dnevnik 12.30 Kad zazvoni, de~iji program 13.00 Trezor 14.00 Svijet zdravlja, dok. program 14.30 Nau~ni program 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi, pr. za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.10 Pozori{te u ku}i, serija (r) 21.20 Za sva vrijemena, pr. za dijasporu 21.50 Novi tabloid, zabavni program 22.35 Vi i Mira Adanja Polak, zabavni program (r) 23.20 Tv mre`a, dok. program 23.45 Muzi~ki program

RTS

11.30 Nau~noobrazovni program 12.00 Vijesti 12.05 Ucentar (r) 12 30 A tempo - muzika 13.30 Cg sport (r) 14.00 Vijesti 14.05 Otvoreno (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Sat tv 16.30 Obrazovna emisija 16.45 Lajmet 17.00 Hronika Podgorice 17 30 Sat TV 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Natura viva 20.30 Sat TV 21.00 Koncert 21.30 NVO sektor 22.00 Sat tv dijasporai aktuelno 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Zabavna muzika

RTCG

Sestre
15.00 PINK

Na{a mala klinika
13.55 OBN

SE

RI

JA

08.30 Eurogoals 09.30 Cross-country skijanje, SK Norve{ka 11.30 Umjetni~ko klizanje, ISU - Francuska 14.30 Eurogoals 15.30 Fudbal, OI kvalifikacije Bahrein - Japan, live 17.30 Cross-country skijanje, SK Norve{ka 19.00 Eurogoals

EUROSPORT

DISCOVERY

08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica 12.45 Trgovci automobilima 13.15 Trgovci automobilima 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 21.00 @eljeli ste da znate 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 U potrazi za zabavom 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 [apta~ psima 07.00 Ja, predator 08.00 Te{ka vremena 09.00 Povjerljivo 10.00 Bliski neprijatelji 11.00 Najte`e popravke na svijetu 12.00 Raj na Zemlji 13.00 Te{ka vremena 14.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 Ja, predator 16.00 @ivotinjska predskazanja 17.00 Iza Re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na Zemlji 20.00 Poznati kosmos: Kraj svijeta 21.00 Neuni{tivi 22.00 Iza re{etaka 23.00 Poznati kosmos 00.00 Neuni{tivi

Umjetni~ko klizanje
20.00 Boks 21.00 Boks, WBA Championship Heavy Weight: Povetkin, (Rusija) R. Chagaev, Uzbekistan 23.00 Motosport, Road to Dubai 23.15 FIA touring car 23.45 Reli 00.45 Umjetni~ko klizanje, ISU - Francuska

11.30

07.30 Fudbal, Bundesliga 2 08.45 Fudbal, Ekstraklasa 10.00 Ameri~ki fudbal, NCAA Big Ten Conference 11.30 Snowboard 12.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern (Munich) Dortmund 13.15 Fudbal, Ekstraklasa 14.00 Obaranje ruku 14.30 Tractor pulling 15.00 Sepaktakraw 15.30 Pikado 16.45 Video igrice 18.30 Ko{arka, Eurocup Live 20.45 Ko{arka, Eurocup Live 22.30 Ameri~ki fudbal, NCAA: Notre Dame - Boston College 00.30 Fudbal, Bundesliga: Hamburger SV - Hoffenheim

EUROSPORT 2

06.30 ATP Masters Cup London 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Premier League: Chelsea - Liverpool 11.40 Pregled ruske lige 12.10 Pregled championship 12.30 Tenis STUDIO, direktno 13.15 ATP Masters Cup London Doubles, direktno 15.00 ATP Masters Cup London Single, direktno 17.00 Pregled Premier League 18.00 Vijesti 18.15 Premier League News 18.30 Tenis STUDIO, direktno 19.15 ATP Masters Cup London Doubles, direktno 21.00 ATP Masters Cup London Single, direktno 23.00 Euroleague STUDIO 23.45 Uskijavanje 00.15 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 KHL: Atlant - Vityaz 02.30 Barca TV: Barcelona - Zaragosa 04.00 ATP Masters Cup London

SPORT KLUB

08.15 Holandska liga: De Graafschap - PSV 10.00 Telemarketing 11.00 Premier League: Everton - Wolves 13.00 Argentinska liga: Boca Juniors Racing 15.00 Pregled holandske lige 16.00 Pregled ruske lige 16.30 Pregled Premier League 17.30 KHL: Atlant Moscow - Vityaz Chekhov, direktno 20.15 FA Cup: Stourbridge Plymouth, direktno 22.00 Pregled argentinske lige 23.00 Pregled belgijske lige 00.00 Premier League: Chelsea Liverpool 01.45 Holandska liga: Heracles Twente 03.30 Premier League: Norwich Arsenal 05.15 Ukrajinska liga: Zorya - Metalist 07.00 KHL: Atlant Moscow Vityaz Chekhov

SPORT KLUB +

08.00 Fdbal Grcka Liga: Highlights 09.00 Fudbal Francuska liga: Psg - Nansy 11.00 Italijanska liga: Juventus - Palermo 13.00 [panska liga: Barcelona - Zaragoza 15.00 Vijesti Omni Sport 15.30 Liverpool Tv 17.30 Odbojka [vetski kup mu{karci: Iran - Srbija 19.15 Rukomet Ehf liga {ampiona: Magazin 20.15 Rukomet Bundesliga: Flensburg Gummersbach prenos 22.00 Ko{arka ABA: Budu}nost - Cibona 00.00 Poker Wpt Europe Series 01.00 Ko{arka Ncaa: Maui Tournament prenos

ARENASPORT 1

VIASAT HISTORY

09.00 Najve}i afri~ki istra`iva~ 10.00 Tajne istorije: Kraljica devica 11.00 Istorija rasizma 12.00 Doma}ica broj 49. 13.30 Veliki nau~nici 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Edvardijanska farma 16.00 Varvari Terija D`onsa 17.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.00 Ratnici 19.00 De{ifranti 20.00 Krv na na{im rukama 22.00 Premijera: Skrivena blaga afri~ke, australijske i indijske Umjetnosti 23.00 Edvardijanska farma 00.00 Varvari Terija D`onsa 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 02.00 Ratnici 03.00 De{ifranti 04.00 Krv na na{im rukama

ANIMAL PLANET

07.15 D`ef Korvin - bez ograni~enja 07.40 Sve o psima 08.10 Sve {to va{ ljubimac po`eli 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Pit-bul terijeri i biv{i zatvorenici 11.50 Rezervat divljih `ivotinja 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Galapagos 14.30 @ivot majmuna 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Ro|eni lovci 16.00 D`ef Korvin 16.25 Sve o psima 17.20 Sve {to va{ ljubimac po`eli i vi{e od toga 18.15 @ivot majmuna 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 21.00 Velika petorka 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Medvjedi i njihov plijen

UNIVERSAL

10.20 Ubistva u Midsommeru: Dar za `ivot, film 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija14.20 Zakon i red, serija 15.20 Ubistva u Midsommeru: Smrt I Snovi, film 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Simona, film 23.40 Cvje}arka, film 01.30 Pomorska patrola, serija 02.25 Erika, serija 03.20 Doma}ice iz okruga Orand`, serija 06.20 Ubistva u Midsommeru: Dar za `ivot, film

TV1000

04.00 Priznanje, igrani film 06.00 Bronson, igrani film 08.00 Prva liga, igrani film 10.00 Prva liga II, igrani film 12.00 Prva liga III: Povratak u drugoliga{e, igrani film 14.00 Ksanadu, igrani film 16.00 ^ist i trezan, igrani film 18.00 Ukradena srca, igrani film 20.00 Inkognito, igrani film 22.00 Priznanje, igrani film 00.00 Cena po`ude, igrani film 02.00 48 sati, igrani film

FOX LIFE

09.40 Kako sam upoznao va{u majku, serija 10.00 Sudije za stil, reality show 10.40 Ru`na Beti, serija 12.02 Serija 12.30 Svita, serija 12.47 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.20 Vill i Grejs, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.05 Sofi Parker, serija 15.35 Kugar Taun, serija 16.27 Serija 16.55 [kola za parove, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Sofi Parker, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 O~ajne doma}ice, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 O~ajne doma}ice, serija 23.25 Vill i Grejs, serija 23.55 Vill i Grejs, serija

FOX CRIME

07.50 Frikovi, serija 08.35 Nestali, serija 09.20 Brojevi, serija 10.10 Monk, serija 10.55 Red i zakon: Zlo~ina~ke namere, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pariski ferenzi~ari, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Nestali, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Zlo~ina~ke namere, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Ne~ujno, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Zlo~ina~ke namere, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Kraljevi bjekstva, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Ne~ujno, serija

HBO

06.00 Secretariat, film 08.05 Svijet po Lonu B., film 09.10 K}i ~uvara uspomena, film 10.35 Grof Monte Cristo, film 12.45 Avatar: Stvaranje Pandore, film 13.10 Petorka iz snova, film 14.40 Cura na lo{em glasu, film 16.10 Hamlet, film 20.05 Zec bez u{iju 2, film 22.05 Camelot, ep. 8, serija 23.00 Otima~i, film 00.45 Obdaren III, ep. 6, serija 01.15 Jacuzzi express, film 02.50 Posljednja ku}a nalijevo, film 04.40 Bez ugriza, molim, film

HBO COMEDY

10.50 Show Rickyja Gervaisa II, serija 11.20 An|eli d.o.o., film 13.00 Male tajne, film 14.35 Sredina II, ep. 10, serija 15.00 Tre}i kamen~i} od Sunca, ep. 53, serija 15.25 Tre}i kamen~i} od Sunca, ep. 54, serija 15.50 Stari frajeri, film 17.20 [to je novo s Morganima?, film 19.05 Sredina II, serija 19.30 Show Rickyja Gervaisa II, ep. 7, serija 20.00 Miranda II, serija 20.30 A-Team, film 22.40 Mamurluk, film 00.20 Miranda II, serija 00.50 Tarin svijet III, serija 01.15 Tarin svijet III, serija 01.45 Na{e obiteljsko vjen~anje, film 03.25 Mrak ples, film

LIGA 13 Bosna ASA BHT gost uzdrmanom Borcu

Rahimi}: Idemo po sedmu pobjedu

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 22. novembar/studeni 2011.

50. strana

Izetbegovi} gostovao na tribini u Tuzli

Otcjepljenje entiteta?

Ne}e mo}i!
Ne mo`ete vi u BiH samo po volji jednog naroda krojiti stvari, poru~io je bo{nja~ki ~lan dr`avnog vrha
U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli sino} je u povodu 25. novembra, Dana dr`avnosti Bosne i Hercegovine, odr`ana tribina na kojoj je gost bio BakirIzetbegovi}, bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva na{e zemlje. “Pre{li smo te`i dio puta u stvaranju jedne normalne zajednice, jedne normalne dr`ave. Mislim da smo pro{li onu glavnu uzbrdicu i da smo sad, bez obzira na manjekrize, iza{li na ravan dio puta“ kazao je Izetbe, govi}, navode}i da je situacija u zemlji u odnosu na prije 15 godina dosta bolja, ali da }e i u narednom periodu biti manjih kriza.

Suspendirani policajci u SAD-u
Ameri~ki Univerzitet Kalifornija suspendovao je dva policajca koja su na kampusu suzavcem prskala demonstrante. Videosnimka incidenta pokazuje kako policija suzavcem napada demonstrante koji mirno sjede. Linda Katehi, predsjednica vije}a Univerziteta koja je pozvala policiju, kritikovala je kori{tenje spreja, ali je kazala kako ne}e dati ostavku, javlja BBC. Protesti su trebali pokazati solidarnost s demonstrantima na Berkeleyu koje je policija pretukla palicama 9. novembra. Snimka prskanja suzavcem izazvala je bijes me|u studentima.

Pre{li smo te`i dio puta
„Mislim da je svakako trebalo prihvatiti mir i boriti se novim sredstvima za unapre|enje Daytona. Pazite, u BiH su narodi bili me|usobno dovedeni do ratnog istrebljenja i te{ko je to nekakvim ustavom rije{iti. Treba, prije svega, da ozdravi dru{tvo, a to ne}e biti za nekoliko godina, trebaju decenije da pro|u“ kazao je bo{nja~ki ~lan , Predsjedni{tva. On je naveo da 90 posto ljudi u na{oj zemlji `eli istu stvar - izvjesniju budu}nost za svoju djecu. Ali,i sigurnost, normalne odnose sa kom{ijama, posao, bolje zdravstvo i {kolstvo...

Indija: Desetine stradalih u po`aru
Najmanje 14 eunuha je poginulo i 40 povrije|eno u po`aru u Nju Delhiju, prenosi Fena. Po`ar je po~eo u kuhinji i pro{irio se kompleksom u kojem je bilo okupljanje eunuha. Prema nekim procjenama, na doga|aju je bilo oko 4.000 osoba, javlja Reuters. Grupa eunuha protestovala je ispred bolnice, tvrde}i da vlasti umanjuju broj poginulih te da su neke mrtve iznijeli na stra`nja vrata. “Poginulo je 25 do 30 osoba. Oni govore o manjem broju. Za{to nam ne poka`u tijela?” kazao je , eunuh Radha.

Trebaju decenije
Na upit novinara da prokomentari{e ju~era{nje obilje`avanje potpisivanja Dejtonskog sporazuma u RS-u, Izetbegovi} je kazao da stanovnici ovog dijela BiH imaju pravo da se sjete Daytona i da ga proslave. „Bolje da slave Dayton, nego da to slave 9. januara, mislim, dan stvaranja paradr`ave i paravojske koja je po~inila ono {to je po~inila i ~ije su vojne i politi~kevo|ezavr{ile gdje su zavr{ile“ kazao je Izetbegovi}. , Premanjegovimrije~ima, Dayton je zaustavio ubijanje ljudi, ali i razaranje matrice multietni~ne Bosne i duha na{e zemlje.

Tu|e pravo
„Mo`da bi neki u BiH htjeli ne{to druga~ije, ali bi u tom slu~aju morali uzeti tu|e pravo. Htjeli bi Bo{njaci, recimo, prvi ja, da ukinemo entitetsku liniju, ali ne}emo mo}i. Neki bi htjeli da otcijepe entitet, pa ne}emo}i. Neki bi htjeli da napravetre}ientitet, pa ne}e mo}i. Ne mo`ete vi u BiH samo po volji jednog naroda krojiti stvari“ po, ru~io je Izetbegovi}.
S. K.

PARADR@AVA Bolje da slave Dayton, nego da to slave 9. januara, mislim, dan stvaranja paradr`ave i paravojske koja je po~inila ono {to je po~inila

POSLJEDNJE VIJESTI
BRITANIJA PREKINULA POSLOVE S IRANOM Britanska vlada uvela je ju~er nove finansijske sankcije protiv Irana i prekinula poslovne veze sa iranskim bankama. Odluka je donesena nakon {to je agencija UN-a za nuklearne kontrole izrazila zabrinutost povodom razvoja iranskog atomskog oru`anog programa. Ovo je prvi put da je Britanija primijenila ovakve mjere protiv bilo koje zemlje. TERORIST UMAROV PRIJETI TURSKOJ - Vo|a ~e~enskih terorista Doku Umarov, optu`en za teroristi~ke napade u Moskvi, zaprijetio je osvetom Turskoj nakon {to su trojica ^e~ena ubijeni u Istanbulu, za {ta je optu`io Rusiju. - Ukoliko ne preduzmete mjere, onda }emo ih preduzeti mi, uz pomo} Allaha, rekao je Umarov u prijete}em obra}anju premijeru Red`epu Taipu Erdoanu. DOGOVOR TUNISKIH STRANAKA - Islamisti iz Enahde i dvije lijeve stranke CPR i Etakatol formalizirali su ju~e sporazum o kandidaturi Moncefa Marzukija (CPR) za predsjednika Tunisa, Mustafe Ben D`afara (Etakatol) za predsjednika konstituiraju}e skup{tine i Hamadija D`ebalija (Enahda) za {efa vlade. Konstituiraju}a skup{tina, koja se sastaje danas prvi put nakon izbora odr`anih 23. oktobra, treba da odobri ove kandidature, preciziralo je nekoliko politi~kih izvora.

Stop nasilju nad djecom
Koordinatori projekta “Pandorina kutija“ iz BiH, Hrvatske, Srbije i Ma|arske predstavili su rezultate istra`ivanja koje su proveli u ove ~etiri zemlje, a koje se odnosi na seksualno nasilje nad djecom. U jednom se svi sla`u, a to je da je ovajproblem, za razliku od prije, sada dobio vi{e pa`nje i medija i nadle`nihorgana, te da se vi{eradi na njegovomrje{avanju. Problem je jo{, kako isti~u, {to se mnogoslu~ajevanasilja ne prijavi i samim tim se problemprodubljuje. Od 2006. do 2010. broj krivi~nihdjelakoja su prijavljenaiznosi oko 400, a smatra se da je brojnasilja nad djecom20 putave}inego{to je to zabilje`eno. - Mediaplaninstitut je izvr{io istra`ivanje u okviru projekta “Pandorinakutija“ ispitivanjem , sudova, prou~avanjem medija i istra`ivanjem po {kolama, i do{li smo do podataka koji poka-

Putin izvi`dan na boks-me~u
Ruski premijer Vladimir Putin nai{ao je na zvi`duke publike kada je iza{ao u ring da ~estita ruskom bokseru Fedoru Emelianenku pobjedu nad ameri~kim protivnikom Jeffom Monsonom, prenosi Srna. On je u{ao u ring da bi ~estitao Emelianenku, ali je po~etak njegovog govora uti{ala salva negodovanja i zvi`duka. Analiti~ari navode da je Putinov govor bio rijedak poraz po premijera, ~iji su nastupi u javnosti obi~noranijeutvr|eni, mada su se pojavili i razli~iti komentari da negodovanje i nije bilo upu}eno premijeru.

zuju porast seksualnog nasilja nad djecom u BiH, ali i drugim zemljama u regionu. Projekat je nastojao da uti~e na to da se i roditelji i djeca ohrabre i svaki poku{aj prijave. Seksualno nasilje nad djecom se ne odnosi samo na akt, nije potrebno da budu silovani ili napadnuti, dovoljan je i poku{aj, da lo{e uti~e na ta mala stvorenja. Bilo je mnogo slu~ajeva koji govo-

re da su djeca u okviru porodice ili silovana ili na neke druge na~ine napastovana. Naj~e{}i po~inilacseksualnogzlostavljanja djece je otac, zatim nastavnici u {koli, ro|aci, djedovi, treneri. [to je najtu`nije od svega, to su ljudi koji su stalno u kontaktu sa djecom, kazao je Radenko Udovi~i}, programski direktor Media plan instituta.
M. PAMUK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful