P. 1
6400

6400

|Views: 231|Likes:
Published by Radu Coț

More info:

Published by: Radu Coț on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

CZU 625.

731 REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

STANDARD
EDI'fIE

DE
OF1CIALA

STAT

STAS 6400-84
Inlocuie~te :

LUCR,lRI CONSILIUL NATIONAL PENTRU $TUNTA $1 TEHNOLOGIE I'N:STI1:UTUL . ROMAN DE STANDARDIZARE

liE IIRl'MURI

STRATum

DE BAZA

SI DE FUNDATIE

.

.

Conditii tehnice !Ienerale de eaJitate
Tra vaux routiers DE BASE ET DE FONDAnON Prescriptions techniqu es generales de '):ualite COl'CHES

---,-------------1
Clasificnrea alfanumericii G 71 PaOOTLI P;0polilHhre IIO)..\CTM.'IAIO~ME M OCHOBAHMH TeXHU'leCHue TpeooBanufl no Ha'leCTBY

STA<;

6400-73

Road works ROAD BASES AND SUB-BASES. Technical general roqu lromcnts for quality

C;rOlI OOIIjue

1 GENERALITA'rI 1.1 Obit'ct ~i domeniu de aplienre

;c ~

1?~l,i-iJ
drumurile de exploatare, eu acordul

Prezentul standard Herefera, la conditiile tehnice gene~are cie-can~Jstraturilor de haza ~i srraturilor de Iundat ie din alcatuirea sisternelor rutiere nel'igide ~i rigide pentrn drumuri publice,
OBSEHVATIE - Prcveder+le prczentulut benof'lclaru lu l acestor lucrart de drumurL standard se pot aplica st pentru

L1.1

Straturi!e -

de baza pot fi aleaf uite din: penetrat naturale ~i semipenetrat stabilizate ;

macadam

piatra sparta impanata

cu split bitumat; eu Iianti hidraulici (ciment);

-- agregate

agregate naturale stabilizate cu liant.i puzzolanici (zgura granulata, cenul;\a de ter1ll0centmliJ. Han t.uf vulcanic macinat, activate); mixtura asfaltiea; de fundatie pot Ii alcatuite din: impietruiri vcehi}; beton de ciment.

1,1.2

Straturile

-- agregate nnturale (nisip, balast, -- balast, ameste« optimal; -- piatraspart~ mare, sort 68-90; amestec optimal; mecanic; -- pia.tra, sparta,

t

-- pamtnt. stabilizat -- agregate naturale -

stabilizat.e cu lianti hidraulici (eiment); (zgura granulata, eenusa de ter-

agl'()gate naturale stabilizate eu Iiantl puzzolaniei mocentrala sau tuf vuleanic macinat, activate); bloeaj de piatra bruta. drept straturi de baza sau straturi

L1..'3 Pot fi eousiderate tente alcatuite din: 'iii c

de fundatie irnbracamintile

exis-

macadam : macadam macadam mixrura pavaje pavaje penetrat asf'altica ; din pavole normale, pavele abnonn« din '[liatra bruta sau holovani. ~i calupuri ; ~i semipenetrat ; eimentat :

heton de ciment ;

-

~ I---------------------------------~---------------------------------;--------------------------I Sioborat de : Aprobat de :
+
o

Institutul de cercetiiri ~i proiectiiri tehnologice in transporturi

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ~I TELEOOMUNIOATIILOR

INSTITUTUL ROMAN Telex

DE STANDARDIZARE

Data

intrilrii

in vlguare

r

Bd. I'ie Pintilie nr. 5 BUCURE~TI
Hl12 CNST R

1984-11-01

'"

AS 1339-79 privind raportul dintre modulele de deformatio lineara ale matcrialelor din straturile de haza ~i de rundatie.2. in scopul de a impiedica ascensiunea prin capilaritate a apei din pamintul de fundatie in stratul superior de Iundatie san in stratul de baza.i bituminoase usoare pe drumuri inrpietruite.1. In accst scop se VOl" lua masuri in vedorea evacuiirii apelor din acest strat in afara corpului drumului. de diverse clase tehnice. ealitatea de drenare ~i masunle de evacuate a apei. se pot lua masuri de trnbunatatire ~i de uniformizare a capacitatii portante la nivelul patului drumului. cxeeutarea unui strat de forma conform STAB 12253-84 nu se prevede strat izolant.1 STAS 1709-75.4 Stratul de fundat.3. in conformitate cu prevederile STAS 1339-79 ~i a rcglementarilor tehnice in vigoare privind alcatuirea ~i dimensionarea sistemelor rutiere. 2. aplica prevederile 1. 1.STAS 6400-84 -2- 1. iar grosimea acestuia se include in grosimea totala a sistemului rntior stabilita pcutru prevenirea degradarilor din inghct.2 1. Grosimea stratului antieapilar se stabileste astfel incit aeeasta sa fie de min. prin aeostamente.1.. asigurindn-se conditiile necesare privind grosimea. prin prevederea unui strat de forma la partea superioara a terasamentului conform STAS 122il.1 Stratnl drenant se executa din balast in scopul de a coleeta ~i a elirnina apele provenite din precipitatii ~i care patrund in straturile de Iunda.3 Terminologie Conform STAS 4032/1-82..za ~i de fundatio se stabilese prin ealeul. 1. Acest strat se ia in eonsiderare la ealculul de dimensionare a sistemului rutier.1 Modul cum se pot realiza sistcmele rut.3. Indieatil generale degradarilor rezultate din inghet-dezghet se VOl' Pentru prevenirea 1. 2.2. 2.4 Stratul anticapilar se executa din balast.4 din prezentul standard.2.iere pentru rnodcrnizari ~i drumuri noi este dat in tabel.2 Substraturi de Iundatie 2.tio in timpul exeeutiei sau ulterior.3 Grosimea stratului drenant din balast este de min.1. 2. conformSTAS 1709-7il.mint.1. 10 em dupa compactare.2. .3 in scopul eresterii eapaeitatit portante a complexelor rutiere. prin eombinarea difcritelor tipuri de straturi de fundatie ~i straturi de baza cu diferitele tip uri de tmbracaminf.j'II TEHNICE 2. in special in cazul terasamentelor din paminturi coezive. aeesta preia ~i functia de strat drenant.!) stabilizate meeanie Tipul de strat de baza din beton de eiment se tolososte in general la Ktr:lzi.2 Impietruirile ~iimbracamtntile ex istente ntilizate ca straturi de Iundatie ~i de baza nn au tost cuprinse in tabel. 2.3. 2. modalitatile de Ioloaire fiind date Ia pet. iar grosimea acestuia so include in grosimea totals a aiatemului rut. L3 In oazul lucrarilor ce se prevad pentru imbunatatiroa eonditiilor de cireulatie prin apliearea unor imbradi.ie alcatuit din balast san din agregate naturale se reeomanda sa aiba 0 grosime de eel mult 30 em. 2. 2. In cazul in care este prevazutt.2.1 Straturi de haza ~i de Iundatle '1 I i I I r 2 . 2. 2.1.6 Stratul izolant se executa din nisip san din geotextile din ma teriale refolosibile ell scopul impiedicari! contaminarii stratului de Iundatie cu paminturt din patul drumulni. de baza din mixturi asrnltiee se aplica direct pe fundutiile de balast numai en respectarea prevederilor ST.2 In cazul in care stratul inferior de fun davie este alcatuit din balast.. In cazul in care balastul indeplineatc ~i eonditiile prevazute in STAB 662-82 (nisip pentru strat izolant) stratul anticapilar mdeplineste in aeelasi timp ~i rolul de strat izolant. 2 CONDI'. 2.t aplicatc la clrnrnurile publice. straturile de fundatie vor fi dimonsionate conform reglemen tarilor legale in vigoare.ier stabilita pentru prevenirea degradarilor prin inghet conform STAS 1709-75. Aeest strat se ia in considerare la calculul de dimensionare a sistomului rutier.6 'I'ipul de strat.2Grosimile stmturilor de ba. em ~i mai mare dccit inaJtimea eapilara maxima.'. rosturi.1-84 sau prin stnbilizari meeanice eu adaosun de materiale nceoezive etc. 2.2.

2.:3 Stratul tormoizolant alcatuit din zgura expandata Indeplineste ~i rolul de stra. :30 em ~i adincime de :30. aceasta va alcatui stratul de forma sau stratul de fundatie care va fi luat in considerare in caleulul de dimcnsionare a sistcmului rutier.1 Modul de utilizare a impietruirilor existente in alcatuirea complexului rutier se stabilell'te in functie de latimea I\\igrosimea acestora ~i de calitatea materialelor eonstituente.. se prevad drenuri longitudinale sub aeostarnentc sau sub rigole.3. sort 0-7 sau din zguri1 granulata de furnal cla sa A in seopul asigurarii rezistentei Ia aetiunea Inghot-dczghctului a complexului rutier. Acest strat nu se ia in considerare la dimensionarea sistemului rutier. san a hnbraeamlntllor veehl in Iundatla drumului san in stratul 2.ie de panta longitudinala a drumului. Evacuarea npei din fundalia drumului 2. eu posibilitiit. dar se va searifica ~i reprofila .2.-3- STAS 6400-84 2. . conform reglementarilor legale in vigoare.:3.2 In eazul in care drumul este situat in debleu sau la nivelul terenului ~i nu exista posibilitatea evaeuarii apelor prin santuri.. .3. ]2% peultimii 80 em. dar are u grosime mai mare de 10 em. 2. . astfel : 2..10 Grosimea minima a stratului termuizolant este de 12 cm ~i se stabileste confurmreglementarilor tehnice in vigoare. 50 em situate la distante de 10 .u din stratul inferior de funda.. stabilita pentru prevenirea degradarilor prin inghet-dezghet.4 In eazul rambleurilor executate masuri de evacuare a apei din tundatie. 2.:3. 2.. aceasta se scarifica. In cazul largirii unui drum existent se pot prevedea ~i drenuri transversale de aeoatament eu latimea de 25 .impietruirea poate constitui un substrat de fundatie sau un strat de rundaue numai daca este alcMuitaca atare sau in adaos cu alte agregate naturale din materiale care indeplinesc conditiile tehnice prevazute pentru aceste stratun conform STAB 662-82.:3.:3 %.2 Drenurile transversale de aeostament voraveapanta de 4-5% ~i se VOl' executa normal pe axa drumululcind declivitatea in profil longitudinal este mai mica de 2% sau eu inclinaro de circa 60° in directda pantei cind declivitatea este mai marc de 2 %. in cazul in care sint nocesare drenuri longitudinale la straz].2. . conform STAS 1709-75. 2. 2.2. ptna la taluzurile drumului.in cazul in care impietruirea este pe toata ~atimea patului drumului iar grosimea ei este de minim 10 em. .4. astfel : .i de cvacua.1... Masurile indicate mai sus pentru evacuarea apelor din Iundatia drumului nu sint limiprin proiectele de executie se pot stabili ~i alte masuri.conform STAB 10796/1-77 in funetie de posibilitatile de sourgere. eu pants minima de 0. 2.in cazul in care impietruirea nu este pe toata latimea patului drumului. Pentru strazi eu canalizare pluviala se pot prevedea drenuri Iongitudinale amplasate sub trotuare (borduri).1 1n cazul in care exisia posibilitatea evacuarii apelordin santuri sau pe taluzurile rambleurilor se prevede un strat drenant continuu pinaIa taluzurile drumului.3.4 Folosirea impietrnirilor de bam 2.1 Evacuarea apei din substratulaa. se reprof'ileaza ~i se compacteaza alcatuind stratul de forma sau stratal de fundatie care va fi luat in considerare in caleulul de dimensionare eu grosimea rezultata dupa reprofilare.8 Stratnl izolant alciituit din gcotextile poate indeplini ~i rolnl de strat drenant eu respectarea conditiilor de a fi execntat pina la taluzurile santurilor ~i de a fi amplasat la eel putin 15 em deasupra fundului santului. dar se include in grosimea totala a sistemului rutier pentru prevenirea dogradarilor prin inghet-dezghet conform S1'AS 1709-75 ~i a reglementartlor legale in vigoare.. 2.tie se realizeazji.3 Evacuaroa prin taluzurile drumului a apei din stratul drenant sau din drcnurilc transversale de aeostamont se face la eel putin 15 crn deasupra fundului santurilor sau in cazul rambleurilor deaaupra terenului sau a nivelului maxim al apelor stagnante in zona.re a apoi la gurile de scurgere.1. drenant.7 Grosimea stratului izolant din nisip este de 7 em dupa eompaetare sinu se ia in eonsiderare la dimensionarea sistemului rntier ~i nici nu se include in grosimea totalaa sistemului rutier.2. ele se amplaseaza de regula sub trotuar sau in zona verde.3J) din paminturi necoezive sau permeabile nu se proviid / tative. nu se ia in considerare in aleatuirea sisternului rutier. 2. Suprafata atratului suport al acestuia va avea panta transversala de 10 .in cazul in care impietruirea nu este pe toata latimea patului drumului iar grosimea ei este mai mica de 10 cm.9 Stratul termoizolant se executa din zguru expandata clasa 900-]200. 2. 20 m in funet.11 2.

STAS6978-77 ~i STAS 9095-77.brllta ~i demaximum 1. balastaanestec opt. I . admitindu-aeaceleasi tolerarite ca ale aeestora.I + 1 I 1 \ r 1 i . blocaj de piatra brutii. STAB 183-83.6 Denivelarile admisibile in profit longitudinal ale supratetei straturilnr .5. l\fentinerea straturilor bituminoase in alcatuil'ea noii strueturi rutiere va fi justificata pe considerente tehnice ~i economice. sparta.5 2.i : STAS 174-8. De asernenea in cazul imbriicamintilor biturninoase existente se VOl' face ~i masurarl ale deformabilitatli drumului cu ajutorul deflectometrelor cu pirghie sau cu alte dispozitive adeevate .5.imal. 2.3 In cazul lueriirilnr de ranforsare a drurnurilor avind 0 imbracamiute bituminoasa sau din beton de ciment se poate utiliza ca strat de consolidare 0 tmbracaminte din beton de ciment conform reglementarilor legale in vigoare.5. fara strat de forma trebuie sa aiba 0 panta de minimum 4% in profil transversal. imbinarea diferitelor straturi ale celor doun structuri rutiere se face decalat .tfe ~i de baza sint aceleasi ca ~i ale imbracamintilor sub care se executu ~i sint date in standardele respective de imbracamint..i~ pl:ofillongitudinalale suprafetei straun'ilor de baza din 111acadam. 7 Denivel~rile admiaibile .4 La Iargiri de drumuri existente pentru sporiroa nurnarului de benzi de circulatie. 2.ilizarii ca straturi de baza sau de f'undatie a irnbracamintilor vechi. ealupuri. .indeplineasca couditiile de cali tate in' conforrnitate eu prevederile standardelor respective de materials dupa cum urmeaza : agregate naturale piatra neprelucrate.urilor de Iundatie xint cu ::.2 in cazul ut. 15 em pentru fiecare strat. recomandiw1u-se beton de ciment. 2. Pentru asigurarea la pet. 2. gro8imea reala a acestor straturi ~i calitatea materialelor din alcatuirea lor se stabilesc prln reeoltari de probe ~i sondaje ~i prin analizarea acestora in laboratoare.6. STAS 17il-76. nisip de concasaj. agregate naturale stabllizate eu Iianti hidraulici (Inclusiv puzzolanioi) . I 2.2 Patul drumului in cazul terasamentelor exeeutatc din pa.S 179-84.4.5 Denivelarile admisibile in prom rrunaversal ale strat. conform STAS 66:l:82.6.::0. conform reglemcnrarilor legale in vigoare.5 em in cazul straturilor de fundal.00 m siut de maximum 2 em in eaznl stra.piatra STAS 667-84.A.1). conform STAS 8177-68.1 Materialele din care se executa straturile de baza ~i de fundatic trcbuie sa.1 rutier 2. 2.4 Pantele in profil transversal ~irlcclivitatile inprofil longitudinal alc suprafetei straturilor de funda. 2. 2.6.ilor. trebuie sa aiba aceleasi pante in profil transversal ~i aceleasi deelivitati in profil longitudinal ca ale suprafetei imbriicamintilor. 2.3 La largiri de Iundatii pe latimi mai rnici de 0.3 Patul drumului in cazul terasamentelor executate din paminLuri coezive. eu cea a eomplexnlui r ut.2 vazuto 0 Liirgil'ea drumurilor existente La largirea unui drum existent se adopta 0 structura rutiera care sa asiguro comploxului capacitate portanta eehivalents. .pavele.6 Elemente geometI"ice ~i abateri de baza limlta ~i de tundatie se stabilestc conform STAB 2900-79 ~i 2.1 Latimea straturilor STAS 1598-78.~imixturi asfaltiee sint conform standardelor TEispective: STAS 179.ier pe drurnul existent. admitiudu-se aceleasi tolerante ca aleaeestora. criblura.minturi neeoczive sau in cazul terasamentelor prevazuto eu strat de forma. eoufonn zgura expandata. 2. agregate naturale.00 m sint de maximum 1 ern.ie din agregate naturale stabilizate en Iiantd hidrauliei !:laue eu liauti puzzolanici. .6. 2. pkatra sparta si piMI'a.').6.6. STAS104 7(l/1' 76 ~i STAS 7970:76.~i in trepte de min.STAS 6400-84 -4- 2.8 Denivelarile udmisibile in profil longitudinal ale suprafetei de ciment sub dreptarulde 3.84. STAS 1120-82. 2. bruta. 2.75 m tipul de tundatie se adopta in f'unctie de utilajelede compactare existente pentru aceasta li1~ilne de lucru. ST. la interpretarea stati~tieii a aeestora se va tine seam a de conditiile eIimatice ~i hidrologice.7 lUateriale stratului de haza din beton r 2.5em diferite de eele adrnisibile pentru imbracamiutile sub care se executa. in profil longitudinal trebuie sa aiba aceleasi declivitati ca cele ale suprafetei imbracaminj.6.3.dE(' undatie sub f dreptarul de 3. evacuari! apelor din f'undatia henzilor de llLrgire se iau miisuril« pm- 2. agregate naturale stabilizate ell lianti hidrauliei sau puzzolauici.7.rurilor de fundatie din pamint stabilizat mecanic.6.4.

conform STAS 662-82. 2.3.3. STAB 1. 3.2 Executia straturilor termoizolante din zgurii expandata sau zgur5..adaugarea prin stropire a cantitatdi necesare de ap5.00-78.4 . in afari'Lde conditiile de cali tate prevazute de STAS 662-82. de fundatie imediat superior din agre- Desearcarea din autocamioane a agregatelor naturale so face prin baseulare. 10-2 em/sec. conform filer. intre aeest strat ~i geotextil se interpune un strat de protectie alcatuit din nisip sau cenu~a de termocentrala in grosimede 7 cm. trebuie saindeplinea~ell~i conditia de filtru iuvers. coeficient de permeabilitate transvcrsala a EXECUrIA STRATGRILOR DE BAZA ~I DE FUNDArIE con- 3. form prevederilor STAS 2914-84. conform STAS 648-74. 2.te din rnaterlalc refolusibile pentru stratul izolant trebuie plineasca urmatoarele coud itii do cali tate : masa pe unitatea continut rezistenta alungirea de suprafata 600 .. 50 %. cu autogrederul sau huldozerul.7. din geotextile din materiale recuperabile necesita asternerea materialului prin derularea sulurilor de geotextile in lungul drumului ~i imbinarea fi~iiloI' prin coasere mecaniea. pentru asigurarea umiditatii optima do compactare determinata prin incercarea Proctor modificatit. de furnal . conform SU'AS'790-84.'.7.grosimea inainte de eompactare a stratului gate naturale trebuie Sa fie de min. In ~tcest caz grosimoa dc a~tcrnere a materialului va fi stabilita pe santier inainte de inceperea execut. . 1. AS 5.ri de 15 cm. . min.iei. de prefel'inta in mel's.G din prezentul standard. in vederea evitari! •degradariigeotextilului irnediat superior se iau urmatoarele masuri : in timpul executiei stratului de fundatio . 800 g/m2. eonformST inalt. ~i . ciment.7. .3. 400 N /5 cm. 2..1. apa. vibrare. STAB 10092-78. .asternerea ~i nivelarea la ~ablon a nisipului sana de max. conform STAS 1913/13-83.turi de fundati«. 10 de fibre naturale la intindere specif'ica Ia intindere longitudinala ~i sa inde- %.1 Bxeeutia straturilor matoarele oporatiuni : drenante. Grosimoa inatcrialului a~ternut inainte de eompactare poate depa~i 15 em in cazul utilizal'ii unor utilaje de compactare ale carol' caracteristici tehniee indica grosimi de eornpaetare ma. conform STAS 9201-80.- 5- SAl'S 6400-84 zgura granulata.'l9-79 . val' nehidratat macinat.1 Executia substraturilor de fundat. anticapilare sau izolante din balast §i nisip necesita urbalaatului in straturi cu grosime . min. . 'max.3 Executia stratului izolant. val' hidratat ill pulbere.3 Halastul pentru Htmtnl drenant trebuie sa satisfaea conditiile prevazute in STAS 662-82 referitor la balasuul peutru stra. STAS 754-73.~em (inainte de cornpactare) .ia pc suprafata geotextHului a utilajelor prevazute cu senile .1. conform STAS 9310-77 .1. a earei lama nu trebuie sa actioneze direct pe geotextil. defurnal bitum. Oeotex tilele real iza. granulata inalt se efectueaza conform reglementarilor tehniee in vigoare . iar irnpl'a~tierea ~i nivelarea acestora. 15 em. max.2 N isipul pentrustratul izolant.ie se incepe numai dupii reeeptia terasamentelor.compactarea nisipului prin pilonare sau vibrare si a balasturilor prin compactare conform prevederilor pct .in cazul in care stratul de f'undatio imediat superior este alcatuit din piatra sparLa. conform STAS 388-80.i rna. Se interzice cireulat.

in1panatiJ. conform l'egiementarilor tehniee .. amestee optimal. conform STAS 1918/18-88. in eazul execuriel aeestora direct pe patul drurnului sau dupa recepua substraturilor de tundatlc. 3.4 Exeoutia straturilor QperaHuni: de Iundatde din piatra sparta mare sort 63-90 necesita urrnittoarel« .ra sparta pentru realizarea eompoaitiei granulornetriee a amestecului optimal conform reglementarilor legale in vigoare sia umiditafii optime de compactare determinata prin ineercarea Proctor mndifieata. de baza din macadam se rcalizeaza E.3.. conform pet. activate. 5 din prezentul standard. uctualului cornpactarea stratului standard. . sparta se acopera cu un material de proteetie (nisip graunto« sau savura).2 Exeeutia straturilor de baza din piatra.3 Executia straturilor de baza din agregate naturale stabUizate cu ciment so face conform STAS 10473/1-76 iar din agregate naturale stabiliaate cu zgura granulata de furnal tnalt.. :1. cu. san intre cofraje de aU tip ~i com- intre Iongrine metaliee . se face confol'm 3.2. 3. din pamint stabilizat mecanic se face conform 3.7 unele linga altele.1 conform STAS 179-84. H.stabilirea in vigoare .io de nisip stabilizat prevazuta cu predozator completare . impanarea cu split sort 16 -25 a supratetei stratului de piatrti sparta §i eompactaro . t. conform STAS 2914-84. 5 din prezentul de fundatie con- 3. in cazul prevederii in sistemul rutier a unuia din aceste straturi..4 Executia straturilor de baza din beton de eiment necesita urmatoarele betonului operatiuni : - amenajarea ssratului suport.1 din prezentul standard. intr-o instalat.. 3.urilor inIerioare de fundatie. se face conform S'l'Aiil 662-82 pri vind eompuzitia granulometrica :. stratul de fundatie din piatra. sparta.tie din piatra sparta marc.2. . activate. iar cu zgura granulata de furnal inalt. 3.2.2 Exooutia xtraturilor de fundatie iuccpe numar dupa reeeptia terasamentelor. cu compactoare cu pneuri sau vibratoare conform prevederilor 3.2.2. pet. ~i transportarea betonului hetonului. IlU se mai face umplerea golurilor ~i protecnia stratului de tunda.vura 0--8 sau nisip.6. conform reglementarilor legale in vigoare.1.5 Exeeutia straturilor toarele operatii : de f'undatie din piatra sparta amestee optimal necesita urma- . 3.ia prevederilor pot . cu rusturile pc eit posibil tesut« ~i cu lungimea perpendiculara mului . golurile dintre pietre VOl' fi umplute (Impanate} cu piatdi sparta.2 Exccutia STAS 8840-83'. pactarea prepararea asternerea lui. In cazul in care stratul superior este macadam sau beton de ciment. Pina la inclestarea pietrei sparte.1.3 poe stratul inferior din balast.STAS 6400-84 -6- 3.. ccnui?a de termoeentrala ~i tnf vulcanic macinat.xecutia straturilor de Iundatie din bloeaj de piatra bruta necesita l1~ezareamanuala.2.1. Exceutia straturilor superioaro do fundatio se face numai dupa l'ecepvia strat.1 Executia straturilor straturilor de Iundatie de tundatie din balast ~i nisip se face conform pet. cu patru roalizarea amostecului compartimeute . compactarea se face eu eompactoare cu rulouri nctcde de 6 t. Pina la asternerea stratului imediat superior.•6 2 Executia stratnrilorxle fundatie din agregate naturale stabilizate cu ciment se face conform STAS 1Q473/1-76. pe axa dru- fm'm pet. compoztttei de maroa H 200. pietrele Iiind dispuse cit mal strlns Executia Executia straturilor straturilor de baza se face numai dupa reeeptia straturilor standard.3 Exeeutia ~tratul'ilor de Iundatie din balast. dupa care operatia se continua cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10 . .astemeroa ~i oompaotarea la uscat a pietrei sparte.finlsor de asfalt ~i eventuala a cantitatdi de apa oorespunzatoare umiditatdi optime de compaetare . 3. a pietrei cu baza mare in jos.umplerea prin innoroire a golurilor ramase dupa impanare cu sa.3. cenu~a de termocentrala ~i tnf vulcanie macinat.asternerea materialului cu un repartizor . 3. conform reglementarilor tehnice in vigoare. 3.3.stabilirea proportiilor de arnestec ale difcritelor sorturi de piat.3. split bitumat reglementarilor tehnice in vigoare. conform STAS 183-83. 8. conform STAS 183-83.

-.".-. 1-------1------macadam agregate naturale stabilizate cu Iianti hldrauliei sau puzzoIanie! 8 1+1+1 :: I I::Iii Clasa tehntca a Il~I dn!j! -.last ~i un strat superior de piatrii sparta mare sort 63-90 sau piatrii sparta arnestec optimal I 10 pentru stratul inferior..._da --.___ _. sparta amestee optimal . 6 pentru agrellate mari din calcul --------- --' ---- -----+ da 1---------1---------1-beton de elmont ---- -.--.-----3----.-=.) Cu obllgatta bituminilril rosturllor conform STAS 6978-77.--I-da -..' I------I-=:..--.~ da ~I-=- ~ da da ~. cm . **) Cu riscul aparttlei In timp a unor f1surl de contract Ie.Straturi de fundatle Straturi de baza l' E g Pet.---- da da -.-. Mod de alciltu ire Grosinli minime constructive dupa cornpactare .-------I-----=:15=--------I--------I-------'1 3 Un strat inferior de halast ~i un strat superior din balast amestec optimal I 4 Un strat inferior de bs. da 1--------1--------1-5 pentru agregate fine ~i mij]o~ii 6 pentru agregate ---- -------------_ da da ___ I-----------I-----------I--------+_:m:::::a_:_fI:_' 1 -. .:~I~~I I.__--I-~------___" piatrii sparta Impiinati! eu split bitumat agregate naturale stabilizate eu Iianti hidrauIici san puzzolonici O~SERVATII .--- da ----- 1---------1---------1-Balast 15 12 .----..g ~ Bituminoase ~---1-----2-----1.---.~iP::.--.---.------ ----- 1------1-------1-mtxturt asfaltfce 5 pentrn agregate fine ~i mijlocll 6 pentru agregate mari ---------------- da I-----------~I------beton de cimcnt din calcul -da da -da ----'----"> da da da ~-------I--------I------5 Un strat inferior de halast.--da da -----.-I_m_a_C3_d_sm 10 peotru stratul Inferior . dI. --da --- --da da --da dt'.--.-=.-6 Un strat inferior de balast ~i un strat superior din agregate naturale stabilizate eu lianti hidrauliei sau puzzclentct 10 pentru stratul inferior 12 pentru stratul superior 1---------1---------1-mixturi asfaltice _-=. 10 pentru stratul perlor _ da da 4 1---------1---------1-._. ------ da da -.**) So reeomanda alciltuirca stratului superior de tunda~ie din piatra 9 da da 5 pentrn agregate fine ~i mijlocii 6 pentru agregate mari 1-------1-------112 -. da _:.- ---da -..-.• dA. da ---1------------11------------1---------1---------1--1-------------------··· _--=2:_li__::N=i. un strat mijloeiu din blocaj de piatra bruta ~i un strat de cgalizare de pia tra sparta 10 pentru stratul inferior 21 pcntru stratul mijlociu (Inclustv 5 em nisip) 6 pentru stratul de egallzare macadam mixturi asfaltice ------1--1-------1-------1'---8 ---------------? --------. ~ 1-------1--------1-mixturi asfaltiee 5 pentru agregate fine ~i mijloeii.'.--. 1-----12 pentru stratul superior macadam supe- ___ 8 ------8 1 -- 1 --- -=.-=.---da da da i .. cm Mod de lI!ciltuire Grosimi millime constructive dupa cornpactare .---~----4----~----5----~--:.

_I fu t-=..:.:1.> ___<!!__ --=7 3 Ia covor 6=-_.~~ da da da da da ~ + 50 I'.::m:_:a:::r:._=-.:.-=.___<!!_____<!!__ -=__ ~~ __ -=..:~i:.-=. la care se Ilmlteaza folosirea unora din tipurile de strat de' fundatie ~i de baza sub tmbracamintt bitnminoase N/mm' 3 Ia covor 40 ~6::__::_ln:. -~-~~-~---~----~---~-~~--__..-=.5~_!!_p~en:::t:::r::.__:I:__------- I ~ -=.-=.-:- -- -- -- --_-1~12:0~.-=.:u::...da -=.I-----I-------12'*~ pentru clasele II ~i III I:cl:::5-~p:::e:::n:-:t:::ru::_:c:::la:::::sa:.-=.nc:tr-:-u::_:c=la=-se=l-:-e-:I~~-:-i.=5-~pc:e::..~ ~ __ da da da da da ___________________ da __________________________________ 10 ~i 12 pentru clasele III ~i IV In cazul stratului de bazil eu agregate fine lJi mijlocii respectiv mad 1.:I:.-=...::..rl_:_· 5_° 50 6_0 1-1 da da ____________________________________ r~ •• * da .:ln::..u~cla:::.-=.-=._:_~I_I~:V~31_1_:_I_l:_I_~:_1 ~ 1_2~_1_2_1~_I_I_2~_' -r-!da da da da da da da I: I:: in vigoare I~~:~:I: I::I: -------2-9----~-I------3-0----Ilj da da da Module de defermatie echivalente necesare maxirne ale complexuJai rutier. ern _ tehnica a drumulu! conform regtementarttor ~_.se:::l.-=.-da- -.7------1-----:4=-0----1 3 _::6 _ Ia eovor __::ln::_:d:::o::u_:ii_::str:::a:::t:::u::_r.--=-_ -=.-=..-=.-=--I___<!!__ ~ ~ -=._I I-----------1 8 I------_.~ ~ -=.•-----.:i~ 1-----::..__d::o_:_u_:_ii::_:s:.• ~ -da- --.-_ - 1 . -- -- -- -- -- -- -d-a.-=.-=..-=.-=--=.:.Tipuri dc Imbracaminti I'avaj de pavele ahnorme si norrnale Conditu tehnice speciale pentru imbrac1iminti!e bituminoase I tiUninoase Beton de clment Pavaj dc calupurl Grosirnea minima totala a straturilor bituminoase ce ~Iciltuiesc tmbracamtntca ~i stratul de haza ..:.5---- + '~ 1 _!"---- r--=. j.-=.:.~ ~ ~ -=..:::::_I-----------I-------I __ ~~_d_a _~ 1-------._----I--------I ~Ida -da --_- -da -- -...-=.:.-=.-=...- da da da da da da da 8·~ pentru cia sa IV 10·' pentru clasa III pentru elasele I ~i II 15 .. cu a- clasele IV ~i V clasa III 55 60 .-=..-=..6::.7 6 pentru clasa III :1::2 _!!_p~en:::tr~u~cla:::· _ ::sa:.c__:I:._:d~o=u=a_:s::t::_ra::_t::u_:_ri:_ I----~50c:-----IIZ 8~* 10'* 11 pentru pcntru --da da -~------ -----------1-------12 In cazul stratului de baza eu agregate fine ~i mijloeil In cazul stratului de bad.'! I" 1~~~~~~~~~~~~~~~~~ .-=-.-=. da da da 1 .-=da da ~_ _ 12 ~ __ I --------------1----------1 80• pentru clasele IV ~i V 10·· pentru clasa I II :l::.-=-..:.-=da ________________ da .-=.~~p:gr:e:::::::e:c::::::::e:·~I~I~'~i~I~I~I~~~~~~~ ~5 pentru clasa I I ::~~~~~~~~~ 45 I.~-=--=-.-=.-=.:I 11 In cazul stratului de bazi! eu agregate fine ~i mijlocii in cazul stratului de baza en agre2g::a~te:.I.-d-a.I::.:tr_:_a_:_t:.-=.:.

1.3. se scarifica pe 0 grosime care sa depaseasca cu cel pubin . accasta se aplica dUIJa realizarea rczistontolor prescrise pentru beton marca R 200. :3. terasamentelor din 3.S 6400-84 A~ternerea betonului Be face la temperaturi de cel putin +.4. .1 din prezentul standard 0 scarifieare totala a acestora. Iuerarile se pot executa cu luarca uno!' masun speciale in ceea eo priveste prepararea. 3. pina la 0 °0 in mod exceptional. 3. curind compactate. .2 Materialul provenit din scariricarea partiala sau totala a impietruirii. 3. la pct. de dilatatie ~i de contact se face conform S'l'_-\S 183-113cu respectarea masurilor de protectie a suuturilor respective din beton de cimcnt. Sub aceasta temperatura.4. se eolrmtteaza rosturile pavajului.turi din beton de cimont cu li1timi uiai mari de . La imbraearnln tile bituminoase. p Circulatia S T AS 183 -83. 40 m.4. nu este indieata montarea anticipata a bordurilor sau a benzilor de incadrare.coperii cu 0 imbracamirite bituminousa. impislitura din fihre de stieia bitutnu. pc stratul de bcton de ciment se face in conformitate eu prevedcrile Stratul de beton va fi prevazut eu rosturi de dilatal. de 0 parte ~i de alta a tuturor rosturilor pe fi~ii de 20-30 cm. Executarea rosturilor de contractie.3.'5 °0. 3. imbrllcamintile din bcton de ciment ~i la pavajele din piatra cioplita. piatra bruta sau bolovani se repara in prealabil crapaturile ~i gropile. iar daca estc eazul.3.montarea bordurilor sau a benzilor de incadrare.1 Impietruirile existents.1 La compactarca straturilor de baza ~i de Iundatie trebuie sa se aiha in vedere urrnatoareIc: . suprafata betonulu i. .A.3 In cazul cind stratul din baton se a. asteruerea I.6 . afara de eazul eind se prevede 'conform pct.- 7- ST.til sau tesatura din fire de sticla . 3. stratului.3 m se prevad rosturi longitudinale de contact pe toat:\ grosirnea stratului.3 Pcntru a realiza 0 eornpactare uniformil a straturilor de baza sau de fundatie pe toata latimea lor. iar iutoarcerea porttunilo eare se compacteaza sau care sint de. conform reglementarilor tehnicc in vigoare.3.6.numarul trecerilor pentru realizarea compaetarii la inceperea fieearei lucrart. STAS9652-80 ~i STAS 9831-80. folii de polietilena. in Iunctiode ealitatc.2 Pentru stra.2 Acostamentele se eompleteuzii ~i so eompacteazaodata eu straturile de Iundatie sau de baza. 2.. Suprafetelecudenivelan mai man de 4 em se decapeaza dupa contururi reh'lliate pe toata grosimea stratuln i.6 Compaotarea straturilor de baza ~i de fundatie . ~ deplasarea utilajelor sa fie Iiniara.4. prevazute lor sa nu aiba loc pc pe minimum 20 cui latime. se ungc eu pasta de var sau se acopera cu fi~ii de carton asfaltat. se poate renunta la rosturile transversale de cnntraeti«.'i em adincimea denivelarilor ~i gropilor existente. fi~iile succesive de compactare sa se suprapuna . .4 Fundatii din impietruiri vechi scarificate ~i reprofilate.le ~i de Iucru pe toata grosirnea stabilite in funetie de conditiile locale ladistan]e de max. 2.6. fara serpuiri.\i rotejarea betonului.6 din prezentul standard.4. sc profileaza ca atare sau dupa arnestecarea lui cu agregate naturale noi ~i sc eompacteaza conform prevederilor pet.1 In c:vml imbr:tCJ\'uintihr din P:W<1j3 de ealupuri sau din pavaje de pavele abnorme ~i norrnale. OBSEHYATIE Sc c dn-It c in Jipfa er-nprr lsur-lh r gJi:~iI1lt: ~a tc Iaca prot ejar ca ell rogoj ln i. 3. compactarea acostamente se facc cu utilaje corespunzatoare Hitimii acestora. 3. se eompleteaza cu material de acelasi tip ~i se reeompacteaza.4 Denivelarile care se produe in timpul compactarii straturilor de baza-sau de fundatie san care ramill dupa compactarea acestora se corecteaza eu rnnteriale de aport de acelas! tip sise compaeteaza.parametrii utilajelor de compactare sa. 4. astfel incit acestea sa fie in permanenta incadrate de acostamente asigurindu-se masurilo de evacuate a apelor conform pet. Dupa . .6.3.1. :~.2 se stabileste i.4.5 Straturi de baza ~i de fundatie din imbracaminti existentc. Inalnte de aplicarea imbraoamlntii bituminoase. fic conform prevederilor din STAS 9348-80. 3.

a~imeastraturilor de bazii ~i de fnndatlo se verifica cnnform STAS 1598-781. 4. nisip) trebuie compactate .2 Vedficarea elementelor geometrice 4.2.1 4. pentru drumurile din clasele tehnice IV ~i V sa se realizeze un grad de compact are de minimum 98 % din densitatea in stare uscata maxima determinatil prin ineercarea Proctor modificata conform STAS HH3j13-83 in eel putin 93 % din punctele de masurare ~i de minimum 95 % in toate punctele de maaurare . 4..at.3. petrografica ea ~i a pietrei spar-to utilizate la exeeutia straturilor ~i cu dimensiunea de circa 40 men.\i daca corespunde datelur din proiectul de exeeut. 4. pentru a corespunde datelor ~i abaterilor Iirnita prevazute Ill.supratata de drum.1 Suprafata straturilor de baza ~i de Iundatie se veri fica in profil transversal I.2.2.3 Pentru straturile de tundatic din piatra sparta verificarea compaetaril se face prin supunerea la strivire a unei pietre de aceeasi natura.verificarea calitati! zgurei grauulate de furnal se face prin determinarea compozitiei granulometrice conform STAS 4608-80 ~i a densitatii aparente in gramada conform STAS H48-74. Verificarea gro~imii straturilor de fundatie se face prin sondaje eel putin unul Ia 200 m de drum.verificarea calitaf.3 4.3. II ~i III pin a la realizarea unui grad de compact. 4. .2. pet. minimum un sonduj la 200 m de drum sau Ia 1500 m.1 VerHicllrea calitatii 4.2. 98 % in toate punctele darnasurare. Verificarea grosimii straturilor de baza 8C face prin sondaje. . 4. 2. .2.1.2 Verificuren exeeutiei directe la marginea dalci ~i pe min. compactate pina la asttel : Se verificii respectnrca proccselor tehnologice prevrizutc la pet.1 Veriticarea caliti1tii materialelor se face pe toati1 durata exeeutiei Iuerarilor.ii geotextilelor .LITA'I'II 4.6 din prezentul standard. 4. Venficarile se fac la distante de max. STAS 2900·79 ~i 4.ie« doua earote la 7000 m2 suprafata de drum. aruncata in fat a utilajului cu care s-a execut. patru carote se verifica in axa drumului cu aparate de nivel ~i trebuie sa luerarilor straturilor de fundatie.2 I. .3. iar dctenninarile care nu pot fiefectuate de aces tea.ii zgurii cxpandate metriee conform Sl'AS 4606-80 j se face prin detormiuarea conform j se face conform ST11S 9051/1·74 ~i STAB 9051/2-79 compozitiei granuIu- . astfel : .la macadam sau la agregate naturale stahilixate cu Iianti hidraulici sau puzzolanici. Densitatea efectiva se determina prin inloeuirea cu nisip conform STAS 1913/15-75 ~i STAS 12288-85 Umiditatea He determina conform STAS 1913/1-82.2 Straturile de fundatie din agregate naturale (balast.2 Verif'ir-area He face de eittre Iaboratorul de ~antier sau laboratorul central al intreprindedi coustructoare.3.1. 200 m una de alta.000 m.STAS ~400-84 .a de drum.la beton de elmont prin masurari la 10.3 Grosimile straturilor de baza ~i de fuudatie trebuie sa corespunda datelor prevazute in proiectul de executie al lucrat-ii ~i prevederilor prezentului standard.1 Straturile de fundatic din pitminturi stabilizato mecanie trebuie realizarea gradului de eompactare conform STAS 8840-82._. Verificarile se VOl' face in eel putin un punet la 250 m lungime de banda de drum.2. prevederilor standardelor respective de materiale cu urmiLtoarelc prccizi1ri : verificarea calitat. de elttre nn laborator de specialitate. Compactarea se considera corespunzatoaro daea piatra respectiva este stl'ivita filJ-a ca stratul sa suf'er« dizlociiri Han deformari.la mixturi asf'alt. Se verif'ica cornpaetarca 4.ie.-.8 - 4 REGULI ~I METODE D~ VERIFICAHE LUCRARILOR materialelor A CA. determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83 in eel putin 95 % din punctele de masurare t$ide min.snprafat.pentru drumurile din clasele tehniceI.are de minimum 100 % din densitatca in stare u8eata maxima. 4.4 Cotele profilului longitudinal corespunda celor din proiect. .\ilongitudinal.3. 3 din prezentul standard. compactarea.

Receptia finala se va face conform reglementartlor legale in vigoare.ueaza conform Controlul calitatil lucrarilor pentru straturile de baza din beton de ciment se efectuea. pante transversale ~i supratatare. 4. exaetitatea rezultatelor determinarilor inserise in registrele de laborator. . PI' faze se efeetueaza astfel : 5.atii Iucrarilor pentru straturtle conform STAS 7970-76.za STAS 18:3-8. la. Cu aeea~ta ocazie se verifica respect area procesqlor tehnologiee aplieate in oxeeutie. cu def'ler-tomcf. imediat superior. 5 RECEP'l'IA LUCRARILOR 5. :'). 5. cite dona pe k ilometru sau in aeelea~i puncte in care se fac sondaje pentru verificarea grosimii ~i ealitatii imbrll. 4.['atate mai sus. grosimi.ie« ~e rfecf. ce va constitui doeumentatia de control in vodmoa reeeptiei luerarilor.1.-0- ST AS 6400-84 4. din naturale atabilizate eu Iianti hidraulici (inclusiv lianti puzzolanici) R(l ef'ectueaza STAS 1047:3/1-76 ~i STAS l047:3/2-7fi'l.3 Reeeptia preliminara a Iundatiei san 11.1 Receptia straturllor de Iundatie ::..at.1 La terminarea executiei unui strat eomponeut ~i inainte de exeeutarea unui strat component.4 Verilicurea eupaeitutii portante la nivelul straturilur de Iundatie san a straturilor de bazii so efechwazll.cllnlintii. 4. specificindu-se eventualele remedieri necesare.i e baza se executa in trei etape : pe faze.iei ~i stratului de baza sc face 0 data ell receptia prelirninara a Intregii lucrar! eoform reglementarilor legale in vigoare . Verificarea grosimii straturilor de tundatie ~i de baza.3 Controlul calitatii lucrarllor pentru stratul de fundatie sau de Imz~l. Oomisia de receptie va examina lucrarile fata de pi evedenle documentat.ele se consemneaza intr-u n proees verbal de receptie respectind aceleasi indicatii [I.5 Veriiiearen uniiormitiilii pirghic eonform reglementiirilor exeeutie Re efeetuet<za prin masural'i legale in vigoare. 5. .rul eu 4.4 Reecpfia Iinala dupa Beceptia f'inala a stratului de baza ~i de Iundatie Re face odMa en imbrlkaminten" expirarea periodei rIe verificare a comportarii accsteia. Rezult.3. determini'irilor ~i vl'rifieiirilor speeilleate in prezentul standard VOl' fi tinuie hLz i in doeumentatia de executie a sant. Nu se trece 111 executarea stratului urruator pina cind nu se executa acest« rernedieri. ealitatea materialelor Iolosite.4 Controlul eaJit.2 IJa terminarea exeeutiei straturilor de Iunrlatie ~i a stratului de baza ~i inainte de executarea imhracamintei. se ef'ectueaza aeelea~i verifieilri cn ~i la reeeptia pl' faza.6 Toate operatiile CllfC prives« eontrolul calitiitii muterialelor ~i III executiel lucriirilor conform reglerncntarilor prezentului standard.7 Hezultutele tuturor miisuri'itorilor.2. ugregate conform de baza din mixturi asf'alr.2.').impul exeeutiei luerarilor.iei tohnice aprobate. funrlaf. ealitatea executiei lucrarilor ~ieapaeitatea portanta la nivelul stratului executat.timi.2 Reeeptia.3.3. fat a de documentatia de control ~i procesele verbale de reeeptie pe fazli.' preliminare d ~i finale. 4. la apreeierea com isiei He poate face prin sondaje. VOl' fi urrniir it« ~i verificate rle benef'iciar. . .1i a celorlalte reglementari tehnice in vigoare. prin rnaslll'ari en deilectometrul cu pirghie conform reglementarilor legale in vigoar«.ierulni. Se verifici'\. Se incheie proees verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare. 3.4. intoomlte in t.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->