Page 1 of 26

CECCAR Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională AUDIT “Practici de control al conturilor” (Suport de curs pentru stagiari şi dezvoltarea profesională continuă) PRACTICI DE CONTROL AL CONTURILOR A. Imobilizări corporale şi necorporale 10 domenii de control 42 proceduri (diligenţe) ale auditorului B. Imobilizări financiare 11 domenii de control 49 proceduri de audit (diligenţe ale auditorului) C. Stocuri 7 9 domenii de control 33 36 proceduri (diligenţe) de audit D. Datorii şi cheltuieli de exploatare 3 domenii de control 20 proceduri (diligenţe) de audit E. Clienţi şi venituri din exploatare 5 domenii de control 38 proceduri (diligenţe) de audit F. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 8 domenii de control 20 proceduri (diligenţe de audit) G. Trezoreria 6 domenii de control 31 proceduri (diligenţe) de audit H. Capitaluri proprii 6 domenii de control 19 proceduri (diligenţe) de audit A. Imobilizări corporale şi necorporale 10 domenii de control 1. Tabloul variaţiilor anuale ale imobilizărilor corporale şi necorporale 2. Inventarul fizic al imobilizărilor corporale şi necorporale 3. Verificarea achiziţiilor de imobilizări corporale 4. Verificarea imobilizărilor corporale produse de întreprindere 5. Verificarea cheltuielilor ulterioare 6. Verificări specifice imobilizărilor corporale - altele decât fondul comercial şi cheltuieli de cercetare - dezvoltare 7. Cheltuieli de cercetare- dezvoltare 8. Fondul comercial 9. Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 10. Ieşirile de imobilizări 42 proceduri (diligenţe) ale auditorului - Pentru fiecare cont de imobilizări se disting valorile brute, amortizarea acumulată, eventualele provizioane pentru depreciere şi valorile nete contabile şi se elaborează un tablou, care să scoată în evidenţă variaţiile exerciţiului. - Verificaţi soldurile de deschidere şi de închidere cu cele din bilanţ şi confruntaţi amortizarea înregistrată pe conturi cu creşterea amortizărilor evidenţiată în bilanţ. - Apreciaţi ponderea activului net imobilizat în totalul activului bilanţier şi în totalul capitalurilor proprii ale întreprinderii. - Stabiliţi nivelul investiţiilor anuale ale întreprinderii după variaţia activului imobilizat (în valori brute) şi după tabloul fluxurilor de trezorerie elaborat cu ocazia auditului trezoreriei; apreciaţi nivelul investiţiilor în raport cu cifra de afaceri sau cu excedentul brut de exploatare. - Analizaţi vârsta medie a echipamentelor întreprinderii şi consecinţele asupra structurii financiare a întreprinderii.

Page 2 of 26

- Cel puţin odată pe an, întreprinderea trebuie să procedeze la inventarierea generală şi totală a imobilizărilor (existenţa activelor); cu această ocazie se identifică provizioanele pentru deprecieri; - Analizaţi documentele de sinteză a inventarierii şi confruntarea cu evidenţa contabilă. - Identificaţi achiziţiile exerciţiului. - Verificaţi dacă contabilizarea s-a făcut efectiv la data recepţiei. - Cercetaţi achiziţiile de la sfârşitul anului, pentru a vă asigura că nu s-a omis contabilizarea în activ în exerciţiul respectiv. - Verificaţi facturile furnizorilor, pentru a vă asigura că întreprinderea este proprietara activului cumpărat, că valoarea achiziţiei a fost bine determinată. - Verificaţi cheltuielile accesorii achiziţiei bunului şi modul lor de contabilizare: taxe recuperabile, cheltuieli financiare, cheltuieli de transport angajate după instalarea activului, comisioane, onorarii, etc. - Pentru imobilizări de valori importante, analizaţi modul de finanţare şi consecinţele asupra structurii financiare a firmei. - Pentru achiziţiile de imobilizări de la întreprinderi legate sau de la acţionari, identificaţi eventualele dezechilibre şi anomalii - Identificaţi imobilizările produse de întreprindere (ea însăşi). - Verificaţi că valoarea brută a acestora corespunde efectiv costului de producţie; atenţie cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare, cheltuielilor financiare şi cheltuielilor generale de administraţie; cheltuielile financiare incluse se pot referi numai la costurile îndatorării aferente exclusiv perioadei de construcţie - Identificaţi lucrările imobilizate aferente producţiei în curs la sfârşitul exerciţiului. - Controlaţi soldul contului “Producţie imobilizată”. - Asiguraţi-vă că cheltuielile care conduc la creşterea valorii sau a duratei de viaţă a activului imobilizat, au fost înregistrate în activ. - Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de întreţinere, a căror finalitate este să conserve bunul în starea în care se află, sunt contabilizate în cheltuielile perioadei. - Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de reparaţii, având ca scop menţinerea bunului în stare de utilizare, sunt contabilizate în cheltuielile exerciţiului. - Verificaţi cheltuielile de înfiinţare şi cele de majorare de capital şi modul lor de amortizare. - Verificaţi imobilizările necorporale constând în mărci; distingeţi mărcile achiziţionate de mărcile create de întreprindere; asiguraţi-vă că mărcile create de întreprindere sunt contabilizate pentru un cost care corespunde cheltuielilor efectuate până la depunerea mărcii (concepţie, depozitare) iar cele achiziţionate sunt contabilizate la costul lor de achiziţie; mărcile achiziţionate nu se amortizează dar pot face obiectul unui provizion pentru depreciere; mărcile create de întreprindere, dimpotrivă, pot fi amortizate pe durata producţiei juridice a acestora. - Verificaţi brevetele; distingeţi între brevetele achiziţionate (care se contabilizează la costurile de achiziţie) brevetele create de întreprindere (care se contabilizează la nivelul cheltuielilor de cercetare, dezvoltare şi depozitare, care pot fi imobilizate, dacă se fac pe durata mai multor exerciţii); brevetele se pot amortiza pe durata lor de exploatare previzională. - Identificaţi aceste cheltuieli şi asiguraţi-vă că ele nu au fost făcute în cadrul unui contract al unui client şi că ele se referă la un proiect anume, individualizat, care are şanse de reuşită, deci de a genera venituri viitoare. - Verificaţi modul de amortizare. - Identificaţi existenţa unui fond comercial în bilanţ. - Examinaţi originea fondului comercial (cumpărare sau creare) şi elementele sale componente (activităţi, clientelă, etc.) precum şi modul de stabilire a valorii înscrise în bilanţ. - Verificaţi dacă întreprinderea amortizează fondul comercial; amortizarea este permisă pe maxim 5 ani, numai dacă fondul comercial beneficiază de o protecţie juridică; el poate face obiectul unui provizion pentru depreciere. - Analizaţi modul de evaluare a fondului comercial, ştiind că aceasta se face prin tehnici de evaluare bazate pe fluxurile de trezorerie viitoare, pe baza unei metodologii de evaluare; auditorul va aprecia pertinenţa acestei metodologii. - Asiguraţi-vă de justificarea valorii nete contabile a fiecărei componente a fondului comercial înscris pe bilanţ. - Separaţi imobilizările corporale şi necorporale, care nu fac obiectul unei amortizări; acestea pot face obiectul unui provizion pentru depreciere. - Verificaţi modul de calcul şi de contabilizare a amortizării. - Pentru noile intrări de imobilizări, apreciaţi temeinicia duratelor de viaţă şi metodelor de amortizare reţinute. - Asiguraţi-vă că planul de amortizare al exerciţiului este acelaşi cu cel al exerciţiului precedent; că planul de amortizare contabilă crespunde sau nu cu planul de amortizare fiscală. - Identificaţi imobilizările construite pe terenul altuia şi asiguraţi-vă că durata de amortizare a lor nu depăşeşte durata de folosinţă a terenului. - Identificaţi imobilizări, a căror valoare netă este evident inferioară valorii de realizare (cazul clădirilor) ceea ce se poate traduce prin profituri latente. - Identificaţi ieşirile de imobilizări corporale şi necorporale ale exerciţiului: prin vânzare sau prin casare. - Validaţi schema contabilă utilizată pentru aceste ieşiri; pentru aceasta se studiază şi soldurile de închidere ale conturilor cheltuielilor excepţionale şi veniturilor excepţionale; asiguraţi-vă că amortizarea cumulată şi provizioanele pentru deprecieri aferente au fost eliminate din bilanţ.

Asiguraţi-vă că procedurile de inventariere permit identificarea imobilizărilor neutilizate şi că în conturile de imobilizări corporale şi necorporale sunt cuprinse numai active utile întreprinderii.3. . evoluţia cifrei de afaceri. analizaţi noile împrumuturi acordate în timpul exerciţiului. . . cantitatea deţinută. . ştiut fiind că riscurile şi răspunderile pentru acţionari nu sunt aceleaşi. rezultatul exerciţiului.Controlaţi corecta contabilizare a dobânzilor. verificaţi că aceasta este justificată şi dacă a fost corect şi complet prezentată în anexe. Diligenţe în legătură cu cesiunea titlurilor de participare 49 proceduri de audit (diligenţe ale auditorului) .Page 3 of 26 . Diligenţe complementare pentru participaţiile la societăţi a căror situaţie netă este degradată 3.Pentru fiecare societate în participaţie. fie o politică de amortizare contabilă neadecvată. a rambursărilor şi soldurile la sfârşitul exerciţiului. precizaţi pentru fiecare categorie un titlu. Titluri de participare şi creanţe în societăţi legate 3. Imobilizări financiare 11 domenii de control 1. confruntaţi acest tablou cu soldurile din bilanţ şi cu contul de rezultate. Valoarea de inventar stabilită prin metoda evaluării patrimoniale 3. . . care să se încadreze în termenul de 90 de zile). dotări în timpul exerciţiului. care fac obiectul unui abandon de creanţă. Achiziţia de titluri imobilizate în cursul exerciţiului 3.Pentru împrumuturile.Pentru fiecare categorie de titluri înscrise în activul imobilizat. analizaţi situaţia financiară de ansamblu: situaţia capitalurilor proprii. care trebuie contabilizate în conturile de trezorerie.7.Sintetizaţi într-un tablou portofoliul de titluri de participare ale societăţii auditate şi scoateţi în evidenţă mişcările din timpul exerciţiului. Valoarea de inventar stabilită prin metoda de randament 3. care nu trebuie să fie mai vechi de 90 de zile (societatea trebuie să elaboreze situaţii financiare intermediare.Stabiliţi un tablou de mişcări ale împrumuturilor în timpul exerciţiului. dar ele figurează în continuare în activul imobilizat. cercetaţi dacă trebuia constituit un provizion pentru depreciere sau soldarea acelor active printr-un cont de cheltuieli. Diligenţe cu caracter general 3. . însă folosită pentru achiziţiile succesive de titluri ale aceleiaşi societăţi în participaţie. care au condus la diferenţe negative faţă de valoarea rămasă. precizaţi forma juridică a societăţii deţinătoare. . Dividende primite de o societate de capitaluri în care societatea auditată deţine o participaţie 3. B.9. identificaţi eventualele riscuri de nerecuperare a acestor active şi vedeţi dacă nu era necesară constituirea unui provizion pentru deprecierea acestor active.Dacă unele active au făcut obiectul unei rambursări. trebuie revizuit planul de amortizare? Prezentaţi impacturile contabile. confruntaţi acest tablou cu soldurile contabile din bilanţ şi cele din balanţa sintetică. . verificaţi dacă titlurile imobilizate nu sunt în fapt valori mobiliare de plasament. Valoarea de inventar stabilită pe baza evaluării bursiere 3. precizaţi metoda de determinare a valorii de inventare deţinută de societatea auditată. Depozite de garanţie şi cauţiuni acordate terţilor 3.6. eventualele provizioane. obligaţiile simple sunt considerate valori mobiliare. . pentru aceasta se cercetează acele vânzări care s-au făcut la scurt timp de la achiziţie.Obţineţi o situaţie nominală a împrumuturilor acordate personalului şi confruntaţi suma totală cu cele înscrise în bilanţ. . asiguraţi-vă că nu aveţi de a face cu remuneraţii deghizate. Împrumuturi acordate 2. obţineţi ultimele situaţii financiare şi rapoartele auditorilor.Analizaţi ieşirile. .Pentru fiecare din societăţile în participaţie. Valoarea de inventar stabilită prin alte metode de evaluare 3. reluări în timpul exerciţiului şi provizioane la sfârşitul exerciţiului. identificaţi vânzările la preţuri inferioare valorii de piaţă. valoarea totală a fiecărei categorii şi procentul deţinut în capitalul societăţii emitente.Asiguraţi-vă că contractele aferente depozitelor sau cauţiunilor din bilanţ sunt încă în vigoare şi că nu sunt probleme de recuperare a acestora. verificaţi soldurile la deschidere. societatea auditată nu este obligată să aplice aceeaşi metodă de evaluare pentru toate titlurile de participare. prin sondaj. corecta reflectare în contabilitate a clauzelor din contractele de împrumut.Elaboraţi un tablou al mişcărilor provizioanelor pentru deprecierea fiecărei categorii de titluri: provizioane de deschidere.Asiguraţi-vă că iesirile de imobilizări s-au făcut în interesul întreprinderii.Studiaţi şi identificaţi cazuri de riscuri de nerambursare din partea unor salariaţi şi corecta înregistrare a unor împrumuturi considerate creanţe nerecuperabile. în timp ce obligaţiile rambursabile. analiza este mult mai profundă.Identificaţi contractele de depozit şi cauţiune înscrise în activul imobilizat la închiderea exerciţiului.Pentru fiecare participaţie imobilizată în bilanţ. studiaţi clauzele. aceeaşi metodă de evaluare trebuie. .1.Controlaţi. adică. . în caz de schimbare a metodelor contabile. pentru societăţile cu dificultăţi.2. .8.4.Pentru fiecare participaţie înscrisă în bilanţ. convertibile sau convertibile în acţiuni pot fi tratate ca titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu. asiguraţi-vă de caracterul imobilizabil al acestor titluri. anlizaţi coerenţa metodelor de evaluare a titlurilor şi respectarea de către societate a principiului permanenţei metodelor. aceste diferenţe pot însemna fie preţ de vânzare mic. . . .5. valoarea unitară.

pe care societatea auditată nu le controlează. etc.Analizaţi dacă. pentru fiecare participaţie.Identificaţi categoriile de titluri de participare. în comparaţie cu costul înregistrat în bilanţ. . participaţiilor minoritatre. verificaţi coerenţa retratărilor de la un exerciţiu la altul. . . . asiguraţi-vă că societatea determină o valoare de inventar pentru fiecare ansamblu de titluri de aceeaşi natură şi deţinătoare de aceleaşi drepturi.) sunt excluse din costul de înregistrare a titlurilor achiziţionate în conturile de imobilizări. .Verificaţi. calculul valorii de randament presupune aplicarea tehnicilor de actualizare.Asiguraţi-vă că nu este vorba de valori mobiliare. în cazul în care valoarea de inventar este inferioară valorii din bilanţ. etc. ceea ce se va traduce printr-un cost pentru societatea auditată. dacă aceste diferenţe sunt semnificative. astfel. asiguraţi-vă că costul de înregistrare în bilanţ este independent de modalitatea de plată a preţului către vânzătorul titlului.să apreciaţi coerenţa metodelor folosite ţinând cont de natura titlurilor. obţineţi documentele juridice care validează transferul de proprietate şi asiguraţi-vă că ele au fost înregistrate în contabilitate la data transferului de proprietate. analizaţi necesitatea constituirii unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli. indentificaţi şi alte retratări ce trebuie luate în calcul. . anticiparea de sinergii. . . în tranşe succesive. .Verificaţi. societatea auditată ar putea să suporte şi alte pierderi decât valoarea contabilă a titlurilor de participare.Identificaţi societăţile în participaţie susceptibile să distribuie dividende. deci titluri care nu trebuie imobilizate.Indentificaţi categoriile de titluri. eventual.determinată ca mai suspentru fiecare categorie de titluri de participare. analizaţi modul de stabilire a valorii de inventar: luarea în calcul a unui curs mediu pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă (ultima lună. ele se aplică.Page 4 of 26 . asiguraţi-vă că o valoare de inventar distinctă este determinată pentru fiecare ansambluri de titluri de aceeaşi natură şi deţinătoare de aceleaşi drepturi. cheltuieli cu actele. societatea trebuie să constituie provizion de depreciere a titlurilor. asiguraţi-vă că cheltuielile de achiziţie a titlurilor (onorarii.Oricare ar fi metodele de calcul reţinute. . etc. astfel. studiaţi-i argumentele în vederea formării unei opinii. . .Analizaţi temeinicia retratării extracontabile a capitalurilor proprii efectuată de societatea auditată.Pentru fiecare categorie de titluri controlate. să se verifice temeinicia: existenţa unei plusvalori sau minusvalori latente. îndată ce valoarea de randament a titlurilor este inferioară valorii contabile din bilanţ. achiziţionate. analizaţi dacă perioada de referinţă reţinută este adaptată ţinând seama de fluctuaţiile de curs susceptibile să afecteze fiecare titlu şi de evenimentele excepţionale sau punctuale ale pieţei. . . ceea ce face neceară constituirea unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli.Pentru fiecare categorie de titluri. pornind de la capitalurile proprii ale societăţii în participaţie şi de la procentajul de participare a societăţii auditate. calculaţi cota parte a situaţiei nete corespunzătoare. folosirea numai a cursurilor de la bursă este pertinentă doar pentru societăţile în participaţie.Pentru fiecare achiziţie de titluri de participare.să validaţi calculul eventualelor provizioane pentru deprecierea titlurilor. . dacă da. societatea auditată nu a consimţit şi la unele angajamente financiare în favoarea celei afiliate (care. de exemplu) media cursurilor lunare. evaluarea societăţii în participaţie se face. comisioane.Identificaţi categoriile de titluri de participare. de la rezultatele anuale sau de la fluxurile de trezorerie anuale. de regulă.să vă asiguraţi de respectarea principiului permanenţei metodelor de la un exerciţiu la altul. în tranşe succesive. . pentru care societatea a decis să ia în calcul valorile bursiere pentru evaluare.Verificaţi şi asiguraţi-vă că titlurile de participare nu fac obiectul unei reevaluări contabile (valoarea brută a titlurilor trebuie să corespundă costului lor istoric). studiaţi argumentele societăţii şi apoi stabiliţi procedura de urmat.Identificaţi noile achiziţii ale exerciţiului.Comparaţi valoarea contabilă a titlurilor în bilanţ cu cota parte a situaţiei nete corectate. verificaţi dacă nu s-au făcut compensări între diferitele categorii de titluri şi că s-a făcut o evaluare unică pentru titlurile de aceeaşi natură. achiziţionate. sunt în afara bilanţului). dacă întreprinderea auditată nu va ajusta valoarea contabilă a titlurilor. . pentru fiecare achiziţie. apreciaţi coerenţa şi asiguraţi-vă de permanenţa metodelor de la un exerciţiu la altul. ţinând seama de situaţia juridică a societăţii în care s-a investit. . de regulă. . apreciaţi dacă este suficientă folosirea numai a metodelor bursiere de evaluare. analizaţi principiile reţinute de societate pentru calcularea valorii de randament a societăţii în participaţie.Analizaţi preţul de achiziţie plătit.Pentru fiecare categorie de titluri. . eventual. . . un provizion pentru depreciere a fost constituit la încheierea exerciţiului. pentru care metoda de evaluare de inventar face referire la valoare de randament a întreprinderii în care s-a investit. interes economic şi strategic.. pornind de la dividendele distribuite. dacă în funcţie de natura juridică a societăţii afiliate.Daţi atenţie formei juridice a întreprinderilor în care s-a investit şi faceţi distincţie între achiziţiile de pe pieţele reglementate şi achiziţiile negociate .să analizaţi principiile de evaluare folosite de întreprindere. rentabilitatea ridicată a titlurilor. evaluaţi diferenţele între preţul plătit vânzătorului şi cota parte din capitalurile proprii ale întreprinderii în care aţi investit. studiaţi dacă nu există riscul activării acestor angajamente. pentru fiecare categorie de titluri. că. dacă nu s-a procedat aşa. care constituie mai degrabă plasamente financiare decât participaţii strategice. deasemenea. pentru care valoarea de inventar face referire la situaţia netă contabilă a întreprinderii emitente. trebuie verificat că nu s-au făcut compensări între diferitele categorii de titluri şi că aceeaşi evaluare s-a făcut pentru titluri de aceeaşi natură. dacă da.

dacă acestea sunt conforme naturii fizice a producţiei în stoc.Pornind de la procesele verbale ale adunării generale ordinare a fiecărei societăţi în participaţie.În prealabil separaţi stocurile “în curs” pe diferite etape ale procesului de fabricaţie. etc.Dacă statutul societăţii în participaţie nu conţine clauze de majorare automată a rezultatului reportat.Precizaţi dacă inventarul fizic priveşte toate categoriile de stocuri. societatea auditată trebuie. identificaţi dacă sunt stocuri la terţi şi procedaţi la circularizarea acestora.Verificaţi dacă toate elementele stocate sunt clasate şi grupate de o manieră care să permită diminuarea riscurilor de eroare de identificare a lor (riscul de confuzie). deci.Precizaţi data când s-a efectuat inventarul fizic şi confruntaţi-l cu datele înregistrate în conturi la sfârşitul anului aducând ajustările necesare în funcţie de operaţiile dintre data inventarului şi data închiderii. materii prime. de regulă. exhaustiv. rezultatul exerciţiului n distribuit în baza unei adunări generale ordinare. regasiţi sumele respective în contul de rezultate. . .Identificaţi. lungime. identificaţi punctele slabe care ar putea fi ameliorate. . verificaţi metoda de evaluare folosită (FIFO este singura metodă acceptată) şi principiul permanenţei metodelor. condiţiile de cesiune şi preţurile de cesiune.Dacă în situaţiile financiare auditate figurează dividende de primit. dividendele depind de cota de participare şi de natura acţiunilor. recepţiile şi livrările. pe de altă parte. verificaţi schema contabilă efectuată. Dacă nu se poate opri total activitatea trebuie să existe o procedură de identificare şi de tratare contabilă a fluxurilor care au avut loc în timpul inventarului fizic.O categorie de titluri.Asiguraţi-vă că societatea nu a comis erori în contabilizarea avansurilor din dividende acordate în cursul exerciţiului. deci. în acest caz. dacă dividendele nu au fost puse în plată la data cedării titlurilor. în cursul exerciţiului.Pe baza documentelor juridice validate.Analizaţi regimul fiscal al dividendelor primite. determinaţi suma dividendelor teoretic primite de societatea auditată. .Pentru activităţile de producţie apreciaţi stocurile în curs. şi între stocuri şi cheltuielile constatate în avans. .Asiguraţi-vă că în cursul inventarului fizic.Identificaţi ieşirile de titluri de participare în cursul exerciţiului.. diligenţe specifice Remarci preliminare Diligenţe prealabile asistării la inventar Asistarea la inventarul fizic anual şi analiza procedurilor Controlul cantităţilor în stoc Diligenţe de audit cu ocazia analizei conturilor de închidere Controlul cantităţilor reţinute în stocurile contabile la închidere Evaluarea mişcării stocurilor Evaluarea costurilor de achiziţie şi a costurilor de producţie Provizioane pentru deprecierea stocurilor Controlul înregistrărilor contabile Marjă brută şi ratio de nivel de stocuri 33 36 proceduri (diligenţe) de audit .Verificaţi dacă întreprinderea a redactat şi a adus la zi o procedură scrisă de inventar fizic anual. Recomandat este să fie oprite producţia. dacă sunt semnificative includeţi-le în sondajele prevăzute în continuare.Analizaţi unităţile de măsură reţinute de întreprindere pentru inventariere: greutate. Dacă nu are proceduri scrise. conduce la contabilizarea unui venit în exerciţiul n+1.Identificaţi diferitele categorii de stocuri în funcţie de activitatea întreprinderii: mărfuri. . Stocuri 7 9 domenii de control Asistenţa la inventarul fizic. . obţinută prin achiziţii succesive. Asiguraţi-vă că societatea a respectat distincţia ce trebuie făcută între stocuri şi imobilizări pe de o parte. fără această lucrare nu se pot stabili în mod rezonabil costurile de producţie ale acestor stocuri. .Validaţi calculul plusvalorii de cesiune şi reluarea eventualelor provizioane pentru deprecierea titlurilor şi pentru riscuri si cheltuieli aferente. nu au avut loc mişcări de stocuri care însemnează cantităţi inventariate eronat. . . . ţinută în exerciţiul n+1. poate face obiectul unei cesiuni parţiale. . stabiliţi . în curs de fabricaţie. în integralitatea lor sau prin sondaj (inventariere generală şi totală a stocurilor). produse finite. la aceeaşi dată. un venit contabil este constatat în contrapartidă cu o creştere a valorii titlurilor de participare înscrise în activul bilanţului. .în funcţie de importanţa stocurilor dacă trebuie elaborată o astfel de procedură. verificaţi temeinicia juridică a acestor avansuri şi asiguraţi-vă că aceste avansuri nu sunt înregistrate în rezultatul exerciţiului. aferente participaţiilor cedate în timpul exerciţiului. . revin cumpărătorului.Page 5 of 26 .Identificaţi cazurile de stocuri existente fizic în întreprindere dar care nu îi aparţin. . . toate localizările de stocuri. dividendele puse în distribuţie trebuie contabilizate la data adunării generale ordinare care le-a votat. . cantitate. dividendele aferente. . Concluzionaţi asupra exhaustivităţii perimetrului inventarului fizic. C. . să contabilizeze la venituri aceste dividende. . verificaţi recuperarea efectivă a acestor creanţe. În practică societatea nu poate proceda la inventariere prin sondaj dacă în cursul anului nu a ţinut evidenţa prin metoda inventarului permanent.Dacă societatea a primit dividente în acţiuni.

.Verificaţi ansamblul cheltuielilor constitutive ale costului de achiziţie a materiilor prime.Analizaţi derularea practică a măsurării efectuate la inventarul fizic sub aspectele următoare: . valoarea contabilă a produselor finite în stoc la închidere depinde: . Ajustarea anuală a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor poate rezulta din două scheme de înregistrare: . . etc. . preţul unitar şi valoarea totală.Page 6 of 26 . . procedura folosită asigură prevenirea riscului ca anumite liste de inventariere să nu fie centralizate? . . verificaţi concordanţa soldurilor cu cele din balanţa generală.Verificaţi respectarea principiului permanenţei metodelor. De exemplu. . . Calculaţi acelaşi ratio şi folosind stocurile nete (fără provizioane).Când au avut loc mişcări de stocuri între data realizării inventarului fizic şi data închiderii exerciţiului contabil analizaţi dacă au fost luate în calcul cu ocazia valorificării finale a cantităţilor în stoc. .Sf). această situaţie cuprinde în principiu: cantităţile în stoc. .În cazul inventarului fizic procedaţi la renumărarea (recântărirea) unor articole dinainte selecţionate asigurându-vă că aceste articole nu sunt depozitate în mai multe locuri. Comentaţi evoluţia acestui ratio în ultimele exerciţii. centralizare eronată a cantităţilor. . LIFO poate fi folosit.Verificaţi ansamblul cheltuielilor constitutive ale costului de producţie a bunurilor produse de întreprindere. faceţi un tablou comparativ al soldurilor contabile de la un exerciţiu la altul. (Si + I – E = Sf). iar cele care se află la terţi au fost cuprinse. . Marja brută este egală cu diferenţa între cifra de afaceri şi consumurile exerciţiului (care sunt egale cu Si + I . apoi rata de marjă brută ca raport între marja brută şi cifra de afaceri a exerciţiului şi evoluţia acesteia de la un exerciţiu la altul.marjă brută degajată de întreprindere. Dacă sunt diferenţe identificate căutaţi explicaţia acestora. verificaţi că această situaţie corespunde cu soldurile din contabilitatea generală. . dar este interzis de standardele internaţionale (din 2004). pentru fiecare poziţie pe care aţi controlat-o prin sondaj comparaţi-o cu cantităţile înscrise în această situaţie finală a stocurilor şi analizaţi diferenţele care pot avea drept cauze: erori ale dumneavoastră. D.Asigurându-vă că prezentarea în bilanţ a soldurilor de furnizori nu se face compensând solduri debitoare şi creditoare.Obţineţi o situaţie a stocurilor la închidere actualizată în funcţie de rezultatele inventarierii fizice anuale. . .Validaţi contabilizarea stocurilor la închidere în activul bilanţului şi înregistrările variaţiei stocurilor în contul de rezultate.Elaboraţi un tablou al evoluţiei provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de la un exerciţiu la altul. anumite ajustări justificate sau nu. o variaţie nejustificată poate ascunde anomalii în contabilizarea stocurilor.Calculaţi pentru exerciţiul auditat . .Dacă a fost schimbată metoda se va stabili impactul asupra rezultatelor şi se verifică dacă s-au făcut menţiuni în anexe. .Analizaţi procedurile de colectare a listelor de inventariere.Dacă întreprinderea utilizează metoda inventarului permanent. . obţineţi stocul teoretic (scriptic) existent la finele exerciţiului. .Validaţi înregistrările dotărilor şi reluărilor de provizioane pentru deprecierea stocurilor.Confruntaţi valoarea brută a stocurilor la închiderea exerciţiului cu cifra de afaceri a exerciţiului. .Calculaţi. Datorii şi cheltuieli de exploatare 3 domenii de control Analiza soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de furnizori Analiza modului de încheiere a conturilor de furnizori Analiza cheltuielilor aferente cumpărărilor şi prestaţiilor externe 20 proceduri (diligenţe) de audit . pentru stocurile cu valori mai importante şi comparaţi-l cu cel obţinut prin inventariere fizică.Identificând ansamblul creanţelor şi datoriilor legate de conturile de furnizori care figurează în activul şi pasivul bilanţului. materialelor şi produselor.Precizaţi metoda de evaluare a ieşirilor din stoc folosită de întreprindere şi pronunţaţi-vă cu privire la respectarea principiului permanenţei metodelor.Asiguraţi-vă că stocurile care sunt pe teren dar nu aparţin întreprinderii nu au fost cuprinse în soldul de la sfârşitul exerciţiului. identificaţi stocurile depreciate sau fără mişcare.Verificaţi dacă anumite poziţii n-au fost omise în situaţia finală a stocurilor: numărul de poziţii cuprinse în stocul final corespunde cu numărul de poziţii de la inventarul fizic? .În cursul vizitei la locurile de depozitare. . Metodele curent folosite sunt: FIFO şi CMUP.Verificarea valorii stocurilor la închiderea exerciţiului contabil presupune validarea prealabilă a costurilor unitare de achiziţie şi de producţie reţinute de întreprindere. Pentru fiecare produs.Concluzionaţi în legătură cu calitatea inventarului fizic al stocurilor. . care este evoluţia greutăţii stocurilor asupra structurii financiare a întreprinderii.Preluaţi cantităţile pe care le-aţi constatat cu ocazia asistenţei la inventarul stocurilor.Analizaţi modul de stabilire a costurilor de producţie unitare.Dacă întreprinderea utilizează metoda inventarului intermitent comparaţia se face între stocul obţinut la inventarul fizic şi cel obţinut pe baza stocului de la inventarul fizic de la închiderea exerciţiului precedent şi a rulajelor de intrări şi ieşiri din cursul exerciţiului auditat.

recuperare). etc.Page 7 of 26 . că plăţile au fost contabilizate pe baza unui jurnal de trezorerie. asiguraţi-vă că acestea nu se datorează unei erori de contabilizare. . cheltuieli externe. . cât şi exhaustivitatea.Verificând dacă sunt înregistrate în conturi distincte operaţiile care se referă la furnizorii din exploatare. . conturile de furnizori sunt retratate de TVA-ul inclus). că facturile s-au contabilizat pe baza unui jurnal de cumpărări. etc. . prin înregistrarea lor în rezultatul excepţional.Confruntând soldurile conturilor de furnizori din balanţa generală cu balanţa analitică a conturilor de furnizori.efecte de plătit” nu figurează decât efectele a căror scadenţă este posterioară datei de închidere şi că preluarea în exerciţiul următor s-a făcut corect. în cadrul termenelor de prescripţie. asiguraţi-vă că în bilanţ nu s-au făcut compensări între soldurile debitoare şi creditoare.Verificarea respectării stricte a principiului separaţiei exerciţiilor contabile (cut . energie. furnizorii de imobilizări şi la eventuale reţineri în contul garanţiilor. . verificaţi dacă la anularea acestor profituri latente.Apreciind dacă contabilizarea soldurilor furnizori se face reflectând regimul de fiscalitate indirectă. . venituri constatate în avans în pasiv. pot să apară diferenţe datorate faptului că anumite operaţii referitoare la furnizori au fost înregistrate în jurnalul de operaţiuni diverse şi trebuie văzute motivele. verificaţi corecta lor raportare la exerciţiu.Verificaţi primele plăţi din exerciţiul următor şi asiguraţi-vă că ele corespund datoriilor reflectate în bilanţ.La verificarea conturilor de cumpărări .) şi identificaţi conturile în care s-au înregistrat. din care să rezulte evoluţia. selecţionaţi principalele solduri debitoare şi analizaţi originea acestora.Stabiliţi un tablou de sinteză.Identificaţi cheltuielile “pe bază de abonament” a căror sumă este predeterminată şi periodice (chirii. în timpul exerciţiului. .Identificaţi principalele posturi de cheltuieli de exploatare referitoare la: cumpărări de materii prime. a căror plată nu a fost nici făcută nici reclamată. care poate să genereze riscuri de aprovizionare. profiturile latente pot fi izolate într-un cont din grupa 46 “creditori diverşi” în aşteptarea înregistrării lor la rezultatul excepţional. se pot depista astfel profiturile latente existente în bilanţul de închidere corespunzătoare unor datorii vechi către furnizori. acesta se realizează prin analiza rulajelor sau prin compararea cu balanţa analitică anterioară. . .Selecţionaţi principalele solduri de furnizori la data închiderii şi verificaţi preluarea lor corectă în exerciţiul următor. comparaţi acest raţio cu termenele teoretice de plată şi analizaţi originea diferenţelor. deşi trebuiau eliberate. atenţie mare se dă furnizorilor din exploatare. astfel: E. că conturile au fost corect intitulate şi soldurile corect identificate. în funcţie de regimul de TVA (ceea ce va facilita controlul TVA). închirieri. energie.Identificaţi şi analizaţi conturile “furnizori-garanţii reţinute”.off) în contabilizarea cifrei de afaceri. orice anomalie face ca auditorul să pună în lucru proceduri suplimentare. acestea pot apare. facturi nesosite şi cheltuieli constatate în avans. verificaţi dacă nu sunt reţineri în contul garanţiei care nu au fost eliberate la cererea furnizorilor. cumpărări de mărfuri. a conturilor de activ şi de pasiv privind clienţii: creanţe în activ. . . conturile de cumpărări cuprind conturile din clasa 3 şi conturile 60. . . de regulă.În cazul activităţilor de producţie determinaţi cheltuielile cuprinse în costul de producţie şi identificaţi contrile în care s-au înregistrat. s-a ţinut seama de termenele de prescripţie.plăţi. anumite onorarii.Verificaţi dacă neplata furnizorilor nu este motivată printr-un litigiu. . deoarece orice ajustări aduse acestor conturi au un impact direct asupra rezultatului contabil. ca urmare a încasării unor avansuri sau plăţii unor sume mai mari decât cele datorate. şi care constituie de fapt profituri latente. . pe când cele asupra conturilor de furnizori pentru imobilizări influenţează numai modul de prezentare în bilanţ şi masele contabile şi finaniare. contabilizarea distinctă a fluxurilor cu furnizorii trebuie să faciliteze controlul TVA. . plată unor tranzacţii neefectuate. . confruntaţi soldurile cu sumele din bilanţ. . aplicabil.Pornind de la balanţa analitică a furnizorilor.Verificaţi dacă societatea înregistrează distinct clienţii. Clienţi şi venituri din exploatare 5 domenii de control Diligenţe cu caracter general asupra conturilor de clienţi Diligenţe care permit controlul încasării clienţilor Exhaustivitatea şi justificarea costului creanţelor îndoielnice Analiza principiilor de contabilizare în cifra de afaceri Verificarea cifrei de afaceri anuale şi respectării principiului separării exerciţiilor contabile 38 proceduri (diligenţe) de audit . cheltuieli cu subcontractările. .Pornind de la balanţa analitică.Studiaţi termenele de plată a furnizorilor (pe baza contractelor comerciale) Apreciaţi evoluţia raţioului: (=) Sold cont furnizori din exploatare / Total cumpărări (soldurile conturilor de furnizori cuprind furnizorii din exploatare.Precizând dacă întreprinderea dispune de programe informatice pentru cumpărări şi plata furnizorilor. identificaţi soldurile debitoare ale unor furnizori. efectele de plătit. . identificaţi conturile de furnizori fără mişcare în timpul exerciţiului (nicio cheltuială.Validarea valorii nete contabile a creanţelor înscrise în activ (este important să se verifice că valoarea netă contabilă a creanţelor este conformă valorii de realizare .Verificaţi că în soldul conturilor “furnizori . nicio plată). 61 şi 62.Verificaţi respectarea principiului separării exerciţiilor. asiguraţi-vă că explicaţia înregistrărilor este pertinentă. avansuri primite în pasiv.

Controlul caracterului realizabil al creanţelor clienţi trebuie să se refere la toate categoriile de clienţi: clienţi.Verificaţi dacă întreprinderea respectă principiul permanenţei metodelor contabile de la un exerciţiu la altul. verificaţi care din aceştia au fost încasaţi până la data când efectuaţi auditul. . .Obţineţi o balanţă analitică a clienţilor la data închiderii şi grupaţi clienţii pe vechime. iniţial. .Dacă principiile de contabilizare în cifra de afaceri. în caz contrar.Concluzionaţi asupra respectării principiului permanenţei metodelor contabile. ce trebuie reţinută din bilanţ. vânzările de bunuri şi servicii sunt însoţite de o clauză referitoare la proprietate. fac excepţie de la cele prezentate mai sus. preferaţi menţinerea în bilanţ.Calculaţi indicatorul “costul îndoielnicilor”. se poate reţine că societatea a fost prea prudentă.Obţineţi o situaţie detaliată a creanţelor contabilizate în cheltuieli ca fiind nerecuperabile. normal. efecte remise la încasare.Efectuaţi o analiză a indicatorilor: creanţe auditate / creanţe bilanţiere. precum şi creanţe extracontabile. studiind fie creditările contului clienţi. este indicat să se manifeste maximă prudenţă în trecerea la nerecuperabile a clienţilor.Circularizaţi soldurile clienţilor. sume la închidere.Obţineţi un calcul detaliat al provizioanelor pentru depreciere şi comparaţi-l cu cel din exerciţiul anterior. verificaţi că societatea respectăprincipiul înregistrării cifrei de afaceri de o astfel de clauză. fie extrasele de bancă sau conturile de trezorerie. care figurează în contul de rezultate. . apreciaţi consecinţele asupra rezultatului contabil anual.Pentru creanţele neîncasate până la data auditului.Identificaţi creanţele intragrup (creanţe referitoare la societăţile din grup). trebuie să vă întrebaţi asupra ajustărilor ce trebuie aduse valorii nete contabile. .Studiaţi principiile avute în vedere pentru trecerea unei creanţe în categoria celor care trebuie provizionate: calculul unui provizion rezultă dintr-o reglementare sau dintr-o analiză specifică fiecărui client în parte. antrenând o diminuare anormală a rezultatelor şi comportă un risc fiscal. . creanţe încasate la data auditului / total creanţe în sold la închidere.Identificaţi clienţii cu solduri creditoare. . pentru a evita riscul fiscal. care să scoată în evidenţă variaţiile la închidere.Deseori. societatea a încasat (chiar parţial) o creanţă care fusese provizioantă.Examinaţi principiile transferului de proprietate în coerenţă cu constatarea veniturilor în contabilitate. pentru deprecieriile creanţelor: sume la deschidere. . studiaţi evoluţia acestui indicator.Obţineţi o balanţă analitică a clienţilor la închiderea exerciţiului şi comparaţi-o cu sumele din balanţa generală şi cele din bilanţ. . în înregistrarea cifrei de afaceri. verificaţi dacă înregistrarea cifrei de afaceri se face independent de orice specificitate în materie de plată. aplicate de întreprindere. faţă de deschidere. . via provizion.Verificaţi dacă.Verificaţi ca creanţele luate în calculul provizioanelor să fie fără TVA. îndată ce un risc de neîncasare există. . asiguraţi-vă că nu este vorba de contabilizarea unor încasări (clasa 5 la clasa 4) fără înregistrarea cifrei de afaceri corespunzătoare (clasa 4 la clasa 7).Page 8 of 26 . ele reprezintă avansuri primite sau sume plătite peste cele normale. asiguraţi-vă că. etc. etc. verificaţi pe cele cu întârziere semnificativă şi asiguraţi-vă de motivele întârzierii faţă de termenele scadente şi de faptul că nu apar elemente care ar pune în cauză încasarea lor. în funcţie de vechime.Deseori. care trebuie contabilizate distinct. . asupra situaţiei nete la încheierea exerciţiului şi identificaţi eventuale riscuri fiscale. . .Aplicaţi procedura circularizării externe. . creanţe a căror neîncasare este justificată / total creanţe în sold la închidere minus creanţe încasate până la data auditului. vânzările de bunuri şi prestările de servicii sunt însoţite de condiţii de plată particulare: vărsarea unor aconturi. ceea ce poate conduce la concluzii cu privire la modul de gestionare a afacerilor comerciale. . pentru orice anomalie identificată. trecerea pe cheltuieli şi înlăturarea din bilanţ. . în caz contrar. atât în ce priveşte regulile generale de depreciere..Pentru creanţele depreciate la închiderea exerciţiului. clienţi-facturi de efectuat. . . în caz afirmativ.Concluzionaţi în ce priveşte caracterul justificat al provizioanelor pentru depreciere şi în ce priveşte valoarea netă contabilă a creanţelor. cât şi în ce priveşte cotele (ratele) de depreciere. . . . au fost înregistrate în conturile de venituri (şi în venituri anticipate).Arătaţi şi studiaţi rata (ratele) de depreciere aplicate de întreprindere.Faceţi un tablou. fie şi cu valoare nulă. clienţi-efecte de primit.Observaţi dacă societatea beneficiază de un sistem de asigurare contra riscului de neîncasare. nerecuperabilitatea poate fi satabilită de oficiul juridic sau o instanţă. comparaţi necesarul de provizionat cu provizioanele deja constituite şi cereţi ajustările necesare. . analizaţi temeinicia. . evaluaţi impactul asupra rezultatului şi dacă obligaţiile în materie de informare financiară au fost respectate. el este egal cu suma dotărilor la provizioane plus cheltuielile legate de creanţele nerecuperabile minus suma provizioanelor anulate (reluate în rezultate). selecţionaţi creanţele cele mai vechi şi cu sumele cele mai importante.Verificaţi dacă cifra de afaceri se contabilizează la net (fără taxe recuperabile) şi independent de eventuale rabaturi sau sconturi acordate clienţilor. . în principiu. contul de rezultate va fi de două ori micşorat prin provizioane. apreciaţi respectarea principiilor prudenţei şi permanenţei metodelor . plăţi la termen. de la un exerciţiu la altul. asiguraţi-vă că o creanţă nu a făcut obiectul unui dublu calcul de provizionat. dotări şi reluări de provizioane. . în cursul exerciţiului.

. . au fost descrise în anexe: .Asiguraţi-vă că provizioanele constituite corespund unui plan aprobat de conducere. etc. atât ca sumă cât şi ca post (cont) .Verificaţi tratamentul fiscal al provizioanelor . rezultând din diferenţa între cifra de afaceri şi principalele cheltuieli de exploatare.Studiaţi jurnalul de vânzări în perioada dintre închiderea exerciţiului şi data realizării auditului şi asiguraţi-vă că aceste vânzări nu se referă la exerciţiul auditat. verificaţi că aceste venituri constatate în avans au fost contabilizate fără TVA. . .Calculaţi pentru exerciţiul auditat o marjă brută.) pentru care există un plan de restructurare precis în care întreprinderea este irevocabil angajată . dacă sunt sume importante. in funcţie de specificul activităţii întreprinderii: cheltuieli de personal. materializat înaintea închiderii exerciţiului printr-un anunţ către terţi. verificaţi regularitatea acestora. F. Utilizând următoarele proceduri de audit.Verificaţi ca informaţiile furnizate să fie complete: descrierea. . incertitudinile privind evaluarea. . .Asiguraţi-vă de existenţa unor informaţii anexe. reducerilor sau risturnurilor acordate clienţilor. .Verificaţi baza de calcul a provizioanelor şi asiguraţi-vă de caracterul probabil al costurilor cu reparaţiile. . .Asiguraţi-vă de corecta contabilizare a rabaturilor.Page 9 of 26 . în comparaţie cu lunile anterioare şi explicaţi orice evoluţie neregulamentară. .Obţineţi explicaţii pentru orice mişcare semnificativă . .Examinaţi rezultatele la terminarea contractelor. reorganizare. şi dacă au fost corect şi complet prezentate în anexe şi în raportul general.Verificaţi dacă principiile şi politicile contabile utilizate de întreprindere sunt conforme principiilor general admise şi nu au fost schimbate faţă de exerciţiul precedent. asiguraţi-vă că toate riscurile au fost provizionate sau.Obţineţi o detaliere a soldului contului “Clienţi facturi de emis” şi asiguraţi-vă că: . pentru aceasta: .3 luni ale anului. . .Obţineţi declaraţii scrise ale conducerii privind evaluarea. .Comparaţi provizioanele contabilizate cu cele presupuse de eventualitatea producerii riscurilor.Obţineţi o detaliere a soldului contului “Venituri constatate în avans” şi confruntaţi-l cu suma figurând în bilanţ şi controlaţi dacă este vorba de operaţiuni aferente exerciţiului următor. în cazul unor incertitudini. nu trebuie să afecteze cifra de afaceri contabilă.Verificaţi justificarea reluării provizioanelor G.Verificaţi dacă vânzările efectuate în devize sunt contabilizate reţinând cursul de schimb aplicabil la data efectuării tranzacţiei. . utilizarea.Verificaţi modul de calcul.Apreciază evoluţia cifrei de afaceri din ultimele 2.Stabiliţi un tablou al mişcărilor. modul de evaluare.Identificaţi litigiile care prezintă riscuri de cheltuieli pentru întreprindere cu caracter probabil de a se produce.Confruntaţi mişcările din bilanţ cu cele din contul de profit şi pierdere. Trezoreria 6 domenii de control Controlul situaţiei trezoreriei la data închiderii . realitatea şi exhaustivitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli. . prin diminuarea cifrei de afaceri.Dacă există schimbări. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 8 domenii de control Control de cifre comparative Analiza mişcărilor de exerciţiu Respectarea principiilor contabile Fundamentarea provizioanelor la sfârşit de an Controlul mişcărilor în timpul exerciţiului Provizioane pentru riscuri probabile Tratamentul fiscal al provizioanelor Verificarea informaţiilor din anexe Declaraţiile conducerii Provizioane pentru litigii Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor Provizioane pentru pierderi asupra contractelor Provizioane pentru restructurare Lichidarea 20 proceduri (diligenţe de audit) .Verificaţi dacă cifrele reportate în conturile de provizioane sunt cele din conturile aprobate AGA pentru anul precedent.Verificaţi conformitatea cu contracte şi/sau cu textele legale.Asiguraţi-vă că provizioanele corespund unor situaţii (vânzarea sau oprirea unor fabrici sau secţii. costul producţiei sau costul achiziţiei mărfurilor.

. .Studiaţi. măsuraţi impactul asupra rezultatului şi verificaţi că s-au făcut menţiuni anexe. . . asiguraţi-vă de respectarea principiului permanenţei metodelor. soldurile casei şi asiguraţi-vă că nu sunt solduri creditoare. ieşiri corespunzătoare vânzărilor. prin circularizarea cu instituţiile de credit. . prin sondaj.Controlaţi conversia la data închiderii soldurilor în devize . . . Verificaţi respectarea metodei de menţiuni evaluare a ieşirilor de valori mobiliare în plasament. analizaţi modalităţile de finanţare ale acestuia.Page 10 of 26 Auditul casieriei Analiza NFR de exploatare Angajamente în afara bilanţului Valori mobiliare de plasament Nivelul şi evoluţia trezoreriei 31 proceduri (diligenţe) de audit . .Confruntaţi soldurile cu extrasele de cont bancare de la data îchiderii şi cu cele de la deschidere. comparaţi valoarea lor contabilă cu cotaţia acestora şi apreciaţi rezultatul latent.Apreciaţi metoda de evaluare a valorilor mobiliare cedate. confruntaţi apoi cu răspunsurile primite la circularizări. dacă este plus valoare latentă. în timp.Verificaţi dacă soldurile la închidere au fost corect preluate la deschiderea exerciţiului următor. incompatibilităţi. dacă activitatea întreprinderii generează un NFR pozitiv.Apreciaţi dacă întreprinderea a procedat la cesiuni de creanţe. separarea funcţiilor între persoana care face sau validează inventarul fizic şi cea care are sarcina curentă de supraveghere a casei. corelativ. .au făcut compensări între plus valoare şi minus valoare latentă. ţinând seama de volumul de activitate al întreprinderii.Pentru angajamentele acordate de societate.Pentru casa în devize.Stabiliţi un tablou comparativ al evoluţiei de la o închidere la alta a soldurilor conturilor bancare înscrise în balanţa generală. verificaţi ca aceasta să nu fie prinsă în bilanţul de închidere (prudenţa). explicaţi evoluţia veniturilor financiare de la un exerciţiu la altul şi concluzionaţi cu privire la respectarea principiului separaţiei exerciţiilor. . reţinute de întreprindere şi validaţi conformitatea la regulile fiscale. izolaţi plasamentele în obligaţiuni. . numai metoda FIFO este admisă sau CMUP (costul mediu unitar ponderat).Identificaţi conturile fără mişcare şi verificaţi justeţea preluării soldurilor. un venit financiar se contabilizează în contrapartidă cu un cont de activ (508). pentru fiecare categorie. .Confruntaţi soldurile contabile cu jurnalul de casă sau orice alt document stabilit de întreprindere pentru inventarierea mişcărilor înscrise în jurnalul de casă. . în toate cazurile verificaţi că analiza s-a realizat făcând distincţia între fiecare categorie de valori şi că nu s.Studiaţi natura tranzacţiilor prin casă.Faceţi un recapitulativ al plasamentelor existente la data închiderii. .Luaţi cunoştinţă de ansamblul cauţiunilor şi garanţiilor date şi primite de societate.Analizaţi tratamentul contabil al dobânzilor neajunse la scadenţă. . în principiu.Pentru fiecare categorie de obligaţiuni figurând în bilanţ. poziţie ierarhică. analiza se face separat pe categorii de obligaţiuni şi nu se fac compensări. separaţi soldurile pozitive de cele negative şi verificaţi dacă la prezenterea în bilanţ s-a respectat principiul necompensării soldurilor. atenţie la respectarea principiilor de separare a funcţiilor. asiguraţi-vă că societatea este proprietara valorilor mobiliare înscrise în bilanţ . au făcut obiectul unei înregistrări în contrapartidă. plus valoarea sau minus valoarea latentă. . dacă au avut loc schimbări de metode. . dacă acesta antrenează cheltuieli suplimentare pentru societate. stabiliţi diferenţele şi explicaţiile acestora: . verificaţi dacă cupoanele. . .Analizaţi NFR de exploatare.Faceţi o situaţie recapitulativă a mişcărilor: intrări corespunzătoare achiziţiilor. detrminaţi nivelul riscului de activare a acestor angajamente. al căror tratament contabil diferă. neajunse la scdenţă la închidere. procedaţi la verificarea fizică a soldului de casă la data auditului.Circularizaţi la bănci şi confruntaţi soldurile primite cu cele din extensie şi din contabilitate.Analizaţi dacă la închidere nu există descoperiri de conturi bancare.Verificaţi concordanţa dintre valorile figurând în această situaţie analitică şi soldurile conturilor din bilanţ. . asiguraţi-vă de corectitudinea aplicării conversiei la data închiderii.Evaluaţi ansamblul veniturilor financiare contabilizate în timpul exerciţiului şi justificaţi-le făcând trimitere la controalele precedente. . verificaţi că valoarea netăcontabilă în bilanţ la închidere este conformă cursului real de închidere comunicat de instituţiile financiare. precizând pentru fiecare cantităţile deţinute. valorile unitare şi valoarea totală.Dacă soldurile sunt mari şi estimaţică procedurile interne sunt insuficiente. . .Analizaţi procedurile interne de supraveghere şi control ale casei.Completaţi tabloul de flux de trezorerie (anexat) şi analizaţi evoluţia de la un exerciţiu la altul.Pentru fiecare categorie de valori mobiliare.Studiaţi lista persoanelor care sunt autorizate să aprobe şi să efectueze mişcări ăn aceste conturi: funcţii.Asiguraţi-vă că întreprinderea controlează periodic casa prin inventar fizic. dacă nu este cazul constituirii unui provizion pentru acestea. . verificaţi dacă aceste angajamente în afara bilanţului figurează în anexele la situaţiile financiare. . evaluaţi.

În caz de reducere a capitalului social.Asiguraţi-vă că nicio distribuire de dividende nu este prelevată asupra rezervei legale şi că rezerva legală nu este utilizată cu încalcarea dispoziţiilor legale. Capitaluri proprii 6 domenii de control Capitalul social şi aspectele juridice de ansamblu Analiza nivelului capitalurilor proprii Examinarea principalelor evenimente juridice ale exerciţiului Tratamentul rezervelor legale şi statutare Analiza distribuirii de dividende Diligenţe legate de evenimente specifice 19 proceduri (diligenţe) de audit . auditori. Analizaţi modul de statuare asupra repartizării rezultatului contabil la sfârşitul exerciţiului precedent: distribuirea de dividende. comitetul de direcţie. Asiguraţi-vă că la calculul avansurilor din dividende s-a avut în vedere numai rezultatul contabil provizoriu la data plăţii.Independent de problemele juridice. . Pentru orice informaţie semnificativă analizaţi tratamentul contabil. Verificaţi dacă drepturile de vot aferente acestor acţiuni de autocontrol sunt suprimate în cadrul adunărilor generale ( de notat că drepturile pecuniare aferente acestor acţiuni de autocontrol sunt menţinute). . . acţionari.) ridică dificultăţi semnificative.Verificaţi existenţa procedurilor de guvernanţă a întreprinderii studiind relaţiile şi echilibru de putere între acţionari şi conducători: Capacitatea de autofinanţare de exploatare. . remuneraţii..Verificaţi tratamentul contabil al tuturor operaţiilor legate de rezervele statutare. fără drept de vot sau cu drept de vot dublu.Luaţi copii ale documentelor juridice ale exerciţiului: procese verbale ale reuniunilor organelor de conducere (consilii de supraveghere. . rezultatele. asocieri cu părţi ale întreprinderii. Dacă da.Evaluaţi dacă suma capitalurilor proprii este inferioară cotei de 50% din capitalul social. un raport al cenzorului sau auditorului.Page 11 of 26 .Dacă activitatea a degajat nevoi de finanţare suplimentare. analizaţi originea: insuficienţa rezultatelor. apreciaţi schema de finanţare folosită de întreprindere.Fluxurile de trezorerie plurianuale dovedesc o situaţie financiară sănătoasă şi ţinută sub control? H. . aceasta se traduce prin majorarea capitalului social fără modificarea valorii globale a capitalurilor proprii ale întreprinderii. definit în partea superioară a bilanţului. etc.Dacă în cursul exerciţiului au avut loc majorări. prioritare.Dacă în cursul exerciţiului au avut loc operaţiuni de fuziune. analizaţi motivele: . .Dacă activitatea a degajat excedente de trezorerie disponibilă importante. . obţineţi documentele juridice ale unor astfel de plăţi: decizii ale conducerii. NFR de exploatare în deteriorare. verificaţi respectarea dispoziţiilor legale şi consecinţele asupra vărsării dividendelor. . consiliul de administraţie). scăderea îndatorării. . .Pentru societăţile pe acţiuni precizaţi dacă capitalul social subscris a fost în întregime eliberat (vărsat). apreciaţi modul de utilizare a lor: investiţii. Asiguraţi-vă că toate acţiunile sau părţile sociale au acelaşi regim juridic sau unele din ele prevăd dividende majorate. structura acţionariatului. obţineţi hotărârea AGE prin care s-a hotărât continuarea activităţii de exploatare. plurianuală . nu vă pronunţaţi asupra stării de sănătate a întreprinderii cu capitaluri proprii deficitare. . . o situaţie de autocontrol există atunci când o parte din capitalul social al societăţii este deţinut de filiale care se află direct sau indirect sub controlul societăţii.Verificaţi tratamentul contabil al tuturor operaţiilor legate de rezervele legale. verificaţi dacă există rapoarte independente asupra acestor operaţii (cenzori.. referiţi-vă la respectarea textelor legale care reglementează astfel de operaţiuni. punerea în rezerve etc.Dacă capitalurile proprii sunt net deficitare şi alţi indicatori financiari(evoluţia cifrei de afaceri. etc.Precizaţi forma juridică a societăţii. întrebaţi-vă asupra riscului de punere în cauză a continuităţii exploatării şi asupra consecinţelor care derivă din aceasta: .Dacă societatea a propus acţionarilor plata de dividende în acţiuni verificaţi tratamentul contabil al acestor operaţii. Dacă nu a fost decât parţial vărsat. divizare. Analizaţi-le şi reţineţi faptele sau deciziile care au avut sau vor avea o infuenţă semnificativă asupra viitorului societăţii sau care permit o mai bună înţelegere a evoluţiei activităţii în cursul exerciţiului auditat. structura capitalului social. nivelul capitalurilor proprii reflectă nu numai istoricul rezultatelor degajate de întreprindere ci şi o anumită politică de finanţare a nevoilor întreprinderii precum şi strategia de creare a valorii adoptată de acţionari sau asociaţi . . nivelul îndatorării.Verificaţi dacă societatea a procedat la plata unor avansuri asupra dividendelor în cursul exerciţiului.). . etc. micşorări de capital.Verificaţi că distribuirea de dividende nu se face decât respectând condiţiile următoare: . numărul de acţiuni sau părţi sociale.Verificaţi dacă rezerva legală la sfârşitul exerciţiului precedent a fost deja constituită conform normelor legale şi statutare. experţi contabili. etc. etc. cel mai adesea această analiză a documentelor menţionate contribuie la identificarea de provizioane pentru riscuri şi cheltuieli omise în bilanţul auditat.Luaţi copii ale proceselor verbale ale AGO sau AGE.Analizaţi dacă capitalul social conţine o situaţie de autocontrol. .

Creşterea brută a cheltuielilor de repartizat .Diminuări de capital .Venituri excepţionale încasate (altele decât cele asupra ieşirilor de active) = Capacitatea de autofinanţare de exploatare . Flux de trezorerie aferent activităţii de finanţare = Variaţia netă a trezoreriei în exerciţiu (I+II+III) + Trezoreria la deschiderea exerciţiului = Trezoreria la închiderea exerciţiului CECCAR Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională AUDIT “Practici de control al conturilor” (Suport de curs pentru stagiari şi dezvoltarea profesională continuă) PRACTICI DE CONTROL AL CONTURILOR A. apreciaţi nivelul investiţiilor în raport cu cifra de afaceri sau cu excedentul brut de exploatare.Variaţia pozitivă a NFR în afara exploatării + Variaţia negativă a NFR în afara exploatării = II.Distribuiri de dividende . etc. Flux de trezorerie de exploatare .Reluări de amortizări şi provizioane .Apreciaţi ponderea activului net imobilizat în totalul activului bilanţier şi în totalul capitalurilor proprii ale întreprinderii.) + Cheltuieli excepţionale plătite . care să scoată în evidenţă variaţiile exerciţiului. 2. amortizarea acumulată. .Pentru fiecare cont de imobilizări se disting valorile brute.Stabiliţi nivelul investiţiilor anuale ale întreprinderii după variaţia activului imobilizat (în valori brute) şi după tabloul fluxurilor de trezorerie elaborat cu ocazia auditului trezoreriei.Variaţia negativă a NFR a exerciţiului = III. Tabloul variaţiilor anuale ale imobilizărilor corporale şi necorporale .Achiziţii de imobilizări (valori brute) + Ieşirile de imobilizări (valori de ieşire) . Imobilizări corporale şi necorporale 10 domenii de control 42 proceduri (diligenţe) ale auditorului Afectarea contabilă a unei cheltuieli între cheltuielile perioadei şi imobilizări este un subiect de audit foarte important.Verificaţi soldurile de deschidere şi de închidere cu cele din bilanţ şi confruntaţi amortizarea înregistrată pe conturi cu creşterea amortizărilor evidenţiată în bilanţ.Analizaţi vârsta medie a echipamentelor întreprinderii şi consecinţele asupra structurii financiare a întreprinderii. Flux de trezorerie privind activitatea de investiţii + Împrumuturi realizate în exerciţiu (valori brute) + Subvenţii de investiţii notificate în timpul exerciţiului + Creşteri de capital + Creşterea altor pasive pe termen lung .) . 1. etc. Inventarul fizic al imobilizărilor corporale şi necorporale .Rambursări de împrumuturi . eventualele provizioane pentru depreciere şi valorile nete contabile şi se elaborează un tablou.Venituri financiare încasate (venituri. . .Rezultat asupra cesiunilor de activ (diferenţa dintre conturile 775 şi 675) .Cheltuieli financiare plătite .Page 12 of 26 n n-1 n-2 n-3 Rezultat net contabil + Datorii la amortizări şi provizioane .Variaţia pozitivă de NFR + Variaţia negativă de NFR = I.Variaţia pozitivă a NFR a exerciţiului . .Cota parte de subvenţii virate la rezultate (cont 777) = Capacitatea de autofinanţare netă + Cheltuieli financiare efectuate (dobânzi.

numai dacă fondul comercial beneficiază de o protecţie juridică. 7.Identificaţi aceste cheltuieli şi asiguraţi-vă că ele nu au fost făcute în cadrul unui contract al unui client şi că ele se referă la un proiect anume. 5. a căror finalitate este să conserve bunul în starea în care se află.Asiguraţi-vă că planul de amortizare al exerciţiului este acelaşi cu cel al exerciţiului precedent. care are şanse de reuşită.) precum şi modul de stabilire a valorii înscrise în bilanţ. dacă se fac pe durata mai multor exerciţii). pentru a vă asigura că întreprinderea este proprietara activului cumpărat.Pentru noile intrări de imobilizări.Verificaţi dacă contabilizarea s-a făcut efectiv la data recepţiei. sunt contabilizate în cheltuielile exerciţiului.dezvoltare . 9. . depozitare) iar cele achiziţionate sunt contabilizate la costul lor de achiziţie. . acestea pot face obiectul unui provizion pentru depreciere. . . etc. distingeţi între brevetele achiziţionate (care se contabilizează la costurile de achiziţie) brevetele create de întreprindere (care se contabilizează la nivelul cheltuielilor de cercetare. individualizat. Verificarea cheltuielilor ulterioare . Fondul comercial .Verificaţi facturile furnizorilor. întreprinderea trebuie să procedeze la inventarierea generală şi totală a imobilizărilor (existenţa activelor). 8.Pentru achiziţiile de imobilizări de la întreprinderi legate sau de la acţionari.Verificaţi cheltuielile accesorii achiziţiei bunului şi modul lor de contabilizare: taxe recuperabile.Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de întreţinere. . cheltuielile financiare incluse se pot referi numai la costurile îndatorării aferente exclusiv perioadei de construcţie . cu această ocazie se identifică provizioanele pentru deprecieri. .Verificaţi modul de calcul şi de contabilizare a amortizării.Analizaţi modul de evaluare a fondului comercial.altele decât fondul comercial şi cheltuieli de cercetare . cheltuieli de transport angajate după instalarea activului.Verificaţi imobilizările necorporale constând în mărci.dezvoltare . având ca scop menţinerea bunului în stare de utilizare. . . 6.Identificaţi existenţa unui fond comercial în bilanţ.Verificaţi cheltuielile de înfiinţare şi cele de majorare de capital şi modul lor de amortizare. . Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale . care nu fac obiectul unei amortizări. Verificarea achiziţiilor de imobilizări corporale . brevetele se pot amortiza pe durata lor de exploatare previzională. . pe baza unei metodologii de evaluare.Pentru imobilizări de valori importante. .Verificaţi dacă întreprinderea amortizează fondul comercial. .Verificaţi că valoarea brută a acestora corespunde efectiv costului de producţie.Verificaţi brevetele. identificaţi eventualele dezechilibre şi anomalii 4. că valoarea achiziţiei a fost bine determinată. atenţie cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare.Asiguraţi-vă că cheltuielile care conduc la creşterea valorii sau a duratei de viaţă a activului imobilizat. apreciaţi temeinicia duratelor de viaţă şi metodelor de amortizare reţinute. auditorul va aprecia pertinenţa acestei metodologii. onorarii. analizaţi modul de finanţare şi consecinţele asupra structurii financiare a firmei.Identificaţi imobilizările produse de întreprindere (ea însăşi). clientelă. Cheltuieli de cercetare.Controlaţi soldul contului “Producţie imobilizată”. ştiind că aceasta se face prin tehnici de evaluare bazate pe fluxurile de trezorerie viitoare. care pot fi imobilizate.Asiguraţi-vă de justificarea valorii nete contabile a fiecărei componente a fondului comercial înscris pe bilanţ. .Identificaţi achiziţiile exerciţiului. cheltuieli financiare. pentru a vă asigura că nu s-a omis contabilizarea în activ în exerciţiul respectiv. .Identificaţi lucrările imobilizate aferente producţiei în curs la sfârşitul exerciţiului. el poate face obiectul unui provizion pentru depreciere. au fost înregistrate în activ. etc. . . Verificarea imobilizărilor corporale produse de întreprindere . asiguraţi-vă că mărcile create de întreprindere sunt contabilizate pentru un cost care corespunde cheltuielilor efectuate până la depunerea mărcii (concepţie. . . 3. .Verificaţi modul de amortizare. sunt contabilizate în cheltuielile perioadei. dezvoltare şi depozitare.Page 13 of 26 .Examinaţi originea fondului comercial (cumpărare sau creare) şi elementele sale componente (activităţi. amortizarea este permisă pe maxim 5 ani. . cheltuielilor financiare şi cheltuielilor generale de administraţie. dimpotrivă. pot fi amortizate pe durata producţiei juridice a acestora. Verificări specifice imobilizărilor corporale . deci de a genera venituri viitoare. mărcile achiziţionate nu se amortizează dar pot face obiectul unui provizion pentru depreciere.Analizaţi documentele de sinteză a inventarierii şi confruntarea cu evidenţa contabilă. .Cel puţin odată pe an. mărcile create de întreprindere.Separaţi imobilizările corporale şi necorporale. că planul de amortizare contabilă crespunde sau nu cu planul de amortizare fiscală. comisioane.Cercetaţi achiziţiile de la sfârşitul anului.Verificaţi şi asiguraţi-vă că cheltuielile de reparaţii. . distingeţi mărcile achiziţionate de mărcile create de întreprindere.

analizaţi situaţia financiară de ansamblu: situaţia capitalurilor proprii.Identificaţi ieşirile de imobilizări corporale şi necorporale ale exerciţiului: prin vânzare sau prin casare. care nu trebuie să fie mai vechi de 90 de zile (societatea trebuie să elaboreze situaţii financiare intermediare. în această categorie intră deţinerile de cel puţin 10% din capitalul societăţii respective). dar ele figurează în continuare în activul imobilizat. fie o politică de amortizare contabilă neadecvată. . ştiut fiind că riscurile şi răspunderile pentru acţionari nu sunt aceleaşi. asiguraţi-vă că nu aveţi de a face cu remuneraţii deghizate.titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu.Pentru fiecare participaţie înscrisă în bilanţ. . precizaţi pentru fiecare categorie un titlu.Validaţi schema contabilă utilizată pentru aceste ieşiri. pentru aceasta se cercetează acele vânzări care s-au făcut la scurt timp de la achiziţie.Asiguraţi-vă că iesirile de imobilizări s-au făcut în interesul întreprinderii. cantitatea deţinută. identificaţi eventualele riscuri de nerecuperare a acestor active şi vedeţi dacă nu era necesară constituirea unui provizion pentru deprecierea acestor active. precizaţi forma juridică a societăţii deţinătoare. .Stabiliţi un tablou de mişcări ale împrumuturilor în timpul exerciţiului. 10. care fac obiectul unui abandon de creanţă. dotări în timpul exerciţiului. . adică titlurile achiziţionate de societăţi a căror activitate constă în investirea în capitalul diferitelor întreprinderi. asiguraţi-vă de caracterul imobilizabil al acestor titluri. reluări în timpul exerciţiului şi provizioane la sfârşitul exerciţiului. . Împrumuturi acordate . la titluri de participare în posesia durabilă a întreprinderii (ele permit exercitarea unei influenţe sau control asupra societăţii în care s-a investit. . . confruntaţi acest tablou cu soldurile contabile din bilanţ şi cele din balanţa sintetică. . cercetaţi dacă trebuia constituit un provizion pentru depreciere sau soldarea acelor active printr-un cont de cheltuieli. în timp ce obligaţiile rambursabile. adică.Pentru fiecare participaţie imobilizată în bilanţ. care au condus la diferenţe negative faţă de valoarea rămasă.1. B. . .Pentru fiecare categorie de titluri înscrise în activul imobilizat. prin sondaj. . .Obţineţi o situaţie nominală a împrumuturilor acordate personalului şi confruntaţi suma totală cu cele înscrise în bilanţ. Diligenţe cu caracter general Titlurile de participare imobilizate se referă.Identificaţi imobilizări.Pentru împrumuturile.Elaboraţi un tablou al mişcărilor provizioanelor pentru deprecierea fiecărei categorii de titluri: provizioane de deschidere. eventualele provizioane. analizaţi noile împrumuturi acordate în timpul exerciţiului.Identificaţi imobilizările construite pe terenul altuia şi asiguraţi-vă că durata de amortizare a lor nu depăşeşte durata de folosinţă a terenului. . pentru societăţile cu dificultăţi. 3. asiguraţi-vă că amortizarea cumulată şi provizioanele pentru deprecieri aferente au fost eliminate din bilanţ. trebuie revizuit planul de amortizare? Prezentaţi impacturile contabile.Pentru fiecare societate în participaţie. a rambursărilor şi soldurile la sfârşitul exerciţiului.Controlaţi.Dacă unele active au făcut obiectul unei rambursări. pentru aceasta se studiază şi soldurile de închidere ale conturilor cheltuielilor excepţionale şi veniturilor excepţionale. . care trebuie contabilizate în conturile de trezorerie. analiza este mult mai profundă. în general. verificaţi soldurile la deschidere. studiaţi clauzele. confruntaţi acest tablou cu soldurile din bilanţ şi cu contul de rezultate. rezultatul exerciţiului. Imobilizări financiare 11 domenii de control 49 proceduri de audit (diligenţe ale auditorului) 1. aceste diferenţe pot însemna fie preţ de vânzare mic. verificaţi dacă titlurile imobilizate nu sunt în fapt valori mobiliare de plasament. care să se încadreze în termenul de 90 de zile). . identificaţi vânzările la preţuri inferioare valorii de piaţă. Titluri de participare şi creanţe în societăţi legate 3. evoluţia cifrei de afaceri.Studiaţi şi identificaţi cazuri de riscuri de nerambursare din partea unor salariaţi şi corecta înregistrare a unor împrumuturi considerate creanţe nerecuperabile.Controlaţi corecta contabilizare a dobânzilor. Depozite de garanţie şi cauţiuni acordate terţilor . . corecta reflectare în contabilitate a clauzelor din contractele de împrumut. . . Ieşirile de imobilizări . valoarea unitară. obţineţi ultimele situaţii financiare şi rapoartele auditorilor. .Asiguraţi-vă că contractele aferente depozitelor sau cauţiunilor din bilanţ sunt încă în vigoare şi că nu sunt probleme de recuperare a acestora.Page 14 of 26 .Analizaţi ieşirile. în principiu. convertibile sau convertibile în acţiuni pot fi tratate ca titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu. valoarea totală a fiecărei categorii şi procentul deţinut în capitalul societăţii emitente. obligaţiile simple sunt considerate valori mobiliare.Identificaţi contractele de depozit şi cauţiune înscrise în activul imobilizat la închiderea exerciţiului. a căror valoare netă este evident inferioară valorii de realizare (cazul clădirilor) ceea ce se poate traduce prin profituri latente.Sintetizaţi într-un tablou portofoliul de titluri de participare ale societăţii auditate şi scoateţi în evidenţă mişcările din timpul exerciţiului. 2.Asiguraţi-vă că procedurile de inventariere permit identificarea imobilizărilor neutilizate şi că în conturile de imobilizări corporale şi necorporale sunt cuprinse numai active utile întreprinderii.

Metodele de apreciere a valorii de inventar a titlurilor de participare sunt. Achiziţia de titluri imobilizate în cursul exerciţiului . în comparaţie cu costul înregistrat în bilanţ. evaluaţi diferenţele între preţul plătit vânzătorului şi cota parte din capitalurile proprii ale întreprinderii în care aţi investit. verificaţi dacă nu s-au făcut compensări între diferitele categorii de titluri şi că s-a făcut o evaluare unică pentru titlurile de aceeaşi natură. rentabilitatea ridicată a titlurilor. calculul valorii de randament presupune aplicarea tehnicilor de actualizare. analizaţi principiile reţinute de societate pentru calcularea valorii de randament a societăţii în participaţie. pornind de la capitalurile proprii ale societăţii în participaţie şi de la procentajul de participare a societăţii auditate. societatea auditată nu este obligată să aplice aceeaşi metodă de evaluare pentru toate titlurile de participare. ..Pentru fiecare categorie de titluri.Pentru fiecare categorie de titluri controlate. pentru care valoarea de inventar face referire la situaţia netă contabilă a întreprinderii emitente. pornind de la dividendele distribuite. se au în vedere capitalurile proprii contabile ajustate de unele elemente extracontabile. maxim 3 săptămâni anterioare) 3.Comparaţi valoarea contabilă a titlurilor în bilanţ cu cota parte a situaţiei nete corectate.Identificaţi categoriile de titluri de participare.4. . ● evaluare pe baza performanţelor. pentru care metoda de evaluare de inventar face referire la valoare de randament a întreprinderii în care s-a investit.Asiguraţi-vă că nu este vorba de valori mobiliare. în funcţie de capitalurile proprii ale societăţii în participaţie şi de cota de participare. . previzionale sau combinate. achiziţionate. verificaţi că aceasta este justificată şi dacă a fost corect şi complet prezentată în anexe. de regulă. servite de societatea în participaţie acţionarilor acesteia. interes economic şi strategic. . dacă aceste diferenţe sunt semnificative. cum ar fi plusvalorile latente asupra activelor. comisioane.Identificaţi categoriile de titluri de participare.Analizaţi temeinicia retratării extracontabile a capitalurilor proprii efectuată de societatea auditată.Page 15 of 26 . ● evaluarea bursieră. anticiparea de sinergii. deci titluri care nu trebuie imobilizate.determinată ca mai suspentru fiecare categorie de titluri de participare. precizaţi metoda de determinare a valorii de inventare deţinută de societatea auditată. de la rezultatele anuale sau de la fluxurile de trezorerie anuale. achiziţionate. apreciaţi coerenţa şi asiguraţi-vă de permanenţa metodelor de la un exerciţiu la altul. societatea trebuie să constituie provizion de depreciere a titlurilor. îndată ce valoarea de randament a titlurilor este inferioară valorii contabile din bilanţ. însă folosită pentru achiziţiile succesive de titluri ale aceleiaşi societăţi în participaţie. calculaţi cota parte a situaţiei nete corespunzătoare. Valoarea de inventar stabilită pe baza evaluării bursiere . pe o perioadă dată (de regulă.Identificaţi noile achiziţii ale exerciţiului. 3. studiaţi-i argumentele în vederea formării unei opinii. în principal. asiguraţi-vă că o valoare de inventar distinctă este determinată pentru fiecare ansambluri de titluri de aceeaşi natură şi deţinătoare de aceleaşi drepturi. . valoarea de inventar rezultă din cursul mediu ponderat al acţiunii cotate. pentru fiecare achiziţie.) sunt excluse din costul de înregistrare a titlurilor achiziţionate în conturile de imobilizări. Valoarea de inventar stabilită prin metoda de randament . asiguraţi-vă că costul de înregistrare în bilanţ este independent de modalitatea de plată a preţului către vânzătorul titlului. în tranşe succesive. .3. dacă întreprinderea auditată nu va ajusta valoarea contabilă a titlurilor.Pentru fiecare achiziţie de titluri de participare. pentru care societatea a decis să ia în calcul valorile bursiere pentru evaluare. în caz de schimbare a metodelor contabile. . astfel. analizaţi modul de stabilire a valorii de inventar: luarea în calcul a unui curs mediu pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă (ultima lună.2. verificaţi coerenţa retratărilor de la un exerciţiu la altul. obţineţi documentele juridice care validează transferul de proprietate şi asiguraţi-vă că ele au fost înregistrate în contabilitate la data transferului de proprietate. asiguraţi-vă că societatea determină o valoare de inventar pentru fiecare ansamblu de titluri de aceeaşi natură şi deţinătoare de aceleaşi drepturi.Indentificaţi categoriile de titluri. 3. valoarea de inventar rezultă din veniturile istorice.Pentru fiecare din societăţile în participaţie. analizaţi dacă perioada de referinţă reţinută este adaptată ţinând seama de fluctuaţiile de curs susceptibile să afecteze fiecare titlu şi de evenimentele excepţionale sau punctuale ale pieţei. etc. eventual. anlizaţi coerenţa metodelor de evaluare a titlurilor şi respectarea de către societate a principiului permanenţei metodelor. 3. etc.Verificaţi şi asiguraţi-vă că titlurile de participare nu fac obiectul unei reevaluări contabile (valoarea brută a titlurilor trebuie să corespundă costului lor istoric). Valoarea de inventar stabilită prin metoda evaluării patrimoniale . evaluarea societăţii în participaţie se face. . indentificaţi şi alte retratări ce trebuie luate în calcul. angajamentele extrabilanţiere. . să se verifice temeinicia: existenţa unei plusvalori sau minusvalori latente.5.Analizaţi preţul de achiziţie plătit. asiguraţi-vă că cheltuielile de achiziţie a titlurilor (onorarii. etc.Pentru fiecare categorie de titluri. următoarele: ● evaluarea patrimonială. în tranşe succesive. etc. cheltuieli cu actele. . eventual. de exemplu) media cursurilor lunare.Daţi atenţie formei juridice a întreprinderilor în care s-a investit şi faceţi distincţie între achiziţiile de pe pieţele reglementate şi achiziţiile negociate . se are în vedere valoarea de randament a societăţii în care s-a investit. pentru fiecare participaţie.. trebuie verificat că nu s-au făcut compensări între diferitele categorii de titluri şi că aceeaşi evaluare s-a făcut pentru titluri de aceeaşi natură. aceeaşi metodă de evaluare trebuie.

studiaţi dacă nu există riscul activării acestor angajamente.Verificaţi.Page 16 of 26 .Asiguraţi-vă că societatea nu a comis erori în contabilizarea avansurilor din dividende acordate în cursul exerciţiului. Abordarea calitativă se referă la analiza costurilor de producţie şi a costurilor de achiziţie a bunurilor în stoc.Dacă societatea a primit dividente în acţiuni.O categorie de titluri. studiaţi argumentele societăţii şi apoi stabiliţi procedura de urmat. pe care societatea auditată nu le controlează. dacă nu s-a procedat aşa. . dividendele puse în distribuţie trebuie contabilizate la data adunării generale ordinare care le-a votat. trebuie provizionată valoarea contabilă a titlurilor. de regulă.Pe baza documentelor juridice validate. în cursul exerciţiului. care constituie mai degrabă plasamente financiare decât participaţii strategice. indiferent dacă în cursul exerciţiului s-a aplicat metoda inventarului permanent. . revin cumpărătorului. Asistenţa la inventarul fizic. în toate cazurile.să apreciaţi coerenţa metodelor folosite ţinând cont de natura titlurilor. verificaţi metoda de evaluare folosită (FIFO este singura metodă acceptată) şi principiul permanenţei metodelor. sunt în afara bilanţului). . . teoretic. . dacă da. verificaţi recuperarea efectivă a acestor creanţe.să analizaţi principiile de evaluare folosite de întreprindere. 3.Dacă statutul societăţii în participaţie nu conţine clauze de majorare automată a rezultatului reportat. dacă în funcţie de natura juridică a societăţii afiliate. verificaţi temeinicia juridică a acestor avansuri şi asiguraţi-vă că aceste avansuri nu sunt înregistrate în rezultatul exerciţiului.Oricare ar fi metodele de calcul reţinute.Verificaţi. Dividende primite de o societate de capitaluri în care societatea auditată deţine o participaţie . verificaţi schema contabilă efectuată. Diligenţe în legătură cu cesiunea titlurilor de participare . . ele se aplică. dacă dividendele nu au fost puse în plată la data cedării titlurilor. Stocuri 7 9domenii de control 33 36proceduri (diligenţe) de audit Auditul stocurilor presupune o abordare cantitativă şi una calitativă. Deci trebuie verificată respectarea acestei obligaţii.Analizaţi regimul fiscal al dividendelor primite.Validaţi calculul plusvalorii de cesiune şi reluarea eventualelor provizioane pentru deprecierea titlurilor şi pentru riscuri si cheltuieli aferente. . ţinută în exerciţiul n+1. în mod obligatoriu.să vă asiguraţi de respectarea principiului permanenţei metodelor de la un exerciţiu la altul. pentru fiecare categorie de titluri.să validaţi calculul eventualelor provizioane pentru deprecierea titlurilor.Identificaţi ieşirile de titluri de participare în cursul exerciţiului. . .Identificaţi societăţile în participaţie susceptibile să distribuie dividende. să contabilizeze la venituri aceste dividende. societatea auditată nu a consimţit şi la unele angajamente financiare în favoarea celei afiliate (care. ţinând seama de situaţia juridică a societăţii în care s-a investit. în cazul în care valoarea de inventar este inferioară valorii din bilanţ. Valoarea de inventar stabilită prin alte metode de evaluare Societatea poate decide să evalueze titlurile prin alte metode decât cele prezentate mai sus sau să determine o valoare medie obţinută prin folosirea mai multor metode de evaluare. deci. aferente participaţiilor cedate în timpul exerciţiului. un venit contabil este constatat în contrapartidă cu o creştere a valorii titlurilor de participare înscrise în activul bilanţului. .8. 3.Pornind de la procesele verbale ale adunării generale ordinare a fiecărei societăţi în participaţie. . .9. diligenţe specifice Remarci preliminare La finele exerciţiului stocurile fac obiectul unui inventar fizic. Diligenţele de audit trebuie să permită asigurarea că sunt respectate principiile separării exerciţiilor contabile şi permanenţei metodelor de la un exerciţiu la altul. astfel. . un provizion pentru depreciere a fost constituit la încheierea exerciţiului.Analizaţi dacă. participaţiilor minoritatre. deasemenea. regasiţi sumele respective în contul de rezultate.Dacă în situaţiile financiare auditate figurează dividende de primit. obţinută prin achiziţii succesive. societatea auditată ar putea să suporte şi alte pierderi decât valoarea contabilă a titlurilor de participare. Valoarea de inventar a titlurilor poate rezulta şi din punerea în echivalenţă a titlurilor. Diligenţe complementare pentru participaţiile la societăţi a căror situaţie netă este degradată Îndată ce situaţia netă contabilă a unei societăţi filiale este negativă. poate face obiectul unei cesiuni parţiale. conduce la contabilizarea unui venit în exerciţiul n+1. folosirea numai a cursurilor de la bursă este pertinentă doar pentru societăţile în participaţie.7. condiţiile de cesiune şi preţurile de cesiune. Prima abordare constă în principal în participarea la inventarul anual şi în analiza procedurilor existente şi aplicate. 3. dividendele aferente. deci. ceea ce se va traduce printr-un cost pentru societatea auditată. ceea ce face neceară constituirea unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli. 3. dacă da. C. în acest caz. că. rezultatul exerciţiului n distribuit în baza unei adunări generale ordinare. dividendele depind de cota de participare şi de natura acţiunilor.6. apreciaţi dacă este suficientă folosirea numai a metodelor bursiere de evaluare. . Asistarea . de regulă. societatea auditată trebuie. analizaţi necesitatea constituirii unui provizion pentru riscuri şi cheltuieli. la aceeaşi dată. . trebuie: . determinaţi suma dividendelor teoretic primite de societatea auditată.

(Si + I – E = Sf).Analizaţi procedurile de colectare a listelor de inventariere.Concluzionaţi în legătură cu calitatea inventarului fizic al stocurilor. recepţiile şi livrările. .Preluaţi cantităţile pe care le-aţi constatat cu ocazia asistenţei la inventarul stocurilor.Dacă întreprinderea utilizează metoda inventarului intermitent comparaţia se face între stocul obţinut la inventarul fizic şi cel obţinut pe baza stocului de la inventarul fizic de la închiderea exerciţiului precedent şi a rulajelor de intrări şi ieşiri din cursul exerciţiului auditat. Dacă nu se poate opri total activitatea trebuie să existe o procedură de identificare şi de tratare contabilă a fluxurilor care au avut loc în timpul inventarului fizic. dacă acestea sunt conforme naturii fizice a producţiei în stoc. materii prime.Precizaţi data când s-a efectuat inventarul fizic şi confruntaţi-l cu datele înregistrate în conturi la sfârşitul anului aducând ajustările necesare în funcţie de operaţiile dintre data inventarului şi data închiderii. . . Recomandat este să fie oprite producţia. măsurării? ● cum sunt identificate articolele deja măsurate (numărate).În cursul vizitei la locurile de depozitare. . Pentru fiecare produs. dacă sunt semnificative includeţi-le în sondajele prevăzute în continuare. în foarte rare cazuri. cantitate. Dacă sunt diferenţe identificate căutaţi explicaţia acestora. identificaţi punctele slabe care ar putea fi ameliorate..în funcţie de importanţa stocurilor dacă trebuie elaborată o astfel de procedură. fără această lucrare nu se pot stabili în mod rezonabil costurile de producţie ale acestor stocuri. identificaţi stocurile depreciate sau fără mişcare. etc. . auditorul poate trece peste aceste obligaţii ale sale. nu au avut loc mişcări de stocuri care însemnează cantităţi inventariate eronat.Page 17 of 26 la inventarul fizic al stocurilor şi revizuirea procedurilor folosite de întreprindere pentru respectarea acestei obligaţii. ● exhaustivitate. . pe de altă parte. etc. toate localizările de stocuri.Identificaţi cazurile de stocuri existente fizic în întreprindere dar care nu îi aparţin.Verificaţi dacă întreprinderea a redactat şi a adus la zi o procedură scrisă de inventar fizic anual.Analizaţi derularea practică a măsurării efectuate la inventarul fizic sub aspectele următoare: ● componenţa echipei de numărare. Diligenţe prealabile asistării la inventar . Asiguraţi-vă că societatea a respectat distincţia ce trebuie făcută între stocuri şi imobilizări pe de o parte. şi între stocuri şi cheltuielile constatate în avans. ● persoanele implicate în inventariere au cunoştinţe suficiente despre produsele în stoc? Există riscul confundării? . Asistarea la inventarul fizic anual şi analiza procedurilor . centralizare eronată a cantităţilor. Diligenţe de audit cu ocazia analizei conturilor de închidere Controlul cantităţilor reţinute în stocurile contabile la închidere Valoarea contabilă a stocurilor rezultă din cuantificarea şi evaluarea unitară a fiecărui sortiment de stoc. . preţul unitar şi valoarea totală. toate produsele în stoc au făcut obiectul numărării. obţineţi stocul teoretic (scriptic) existent la finele exerciţiului. .Analizaţi unităţile de măsură reţinute de întreprindere pentru inventariere: greutate. lungime. fac parte din obligaţiile oricărui audit asupra situaţiilor financiare. verificaţi că această situaţie corespunde cu soldurile din contabilitatea generală. . . ● există o procedură de măsurare (numărare) dublă? ● calitatea instrumentelor folosite pentru măsurare. în care stocurile sunt nesemnificative.Precizaţi dacă inventarul fizic priveşte toate categoriile de stocuri. .În prealabil separaţi stocurile “în curs” pe diferite etape ale procesului de fabricaţie.Dacă întreprinderea utilizează metoda inventarului permanent. anumite ajustări justificate sau nu. procedura folosită asigură prevenirea riscului ca anumite liste de inventariere să nu fie centralizate? Controlul cantităţilor în stoc . obiectivul controalelor de mai jos constă în verificarea faptului că. produse finite. . . în integralitatea lor sau prin sondaj (inventariere generală şi totală a stocurilor). identificaţi dacă sunt stocuri la terţi şi procedaţi la circularizarea acestora.Asiguraţi-vă că în cursul inventarului fizic. cantităţile reţinute în contabilitate sunt conforme cu inventarul fizic anual. În practică societatea nu poate proceda la inventariere prin sondaj dacă în cursul anului nu a ţinut evidenţa prin metoda inventarului permanent. măsurare.În cazul inventarului fizic procedaţi la renumărarea (recântărirea) unor articole dinainte selecţionate asigurându-vă că aceste articole nu sunt depozitate în mai multe locuri. pentru fiecare poziţie pe care aţi controlat-o prin sondaj comparaţi-o cu cantităţile înscrise în această situaţie finală a stocurilor şi analizaţi diferenţele care pot avea drept cauze: erori ale dumneavoastră.Verificaţi dacă toate elementele stocate sunt clasate şi grupate de o manieră care să permită diminuarea riscurilor de eroare de identificare a lor (riscul de confuzie). numărare. .Obţineţi o situaţie a stocurilor la închidere actualizată în funcţie de rezultatele inventarierii fizice anuale. Dacă nu are proceduri scrise. această situaţie cuprinde în principiu: cantităţile în stoc. .Pentru activităţile de producţie apreciaţi stocurile în curs. pentru stocurile cu valori mai importante şi comparaţi-l cu cel obţinut prin inventariere fizică. .Identificaţi diferitele categorii de stocuri în funcţie de activitatea întreprinderii: mărfuri. exhaustiv. .Identificaţi. în curs de fabricaţie. Concluzionaţi asupra exhaustivităţii perimetrului inventarului fizic. stabiliţi .

. .Verificarea valorii stocurilor la închiderea exerciţiului contabil presupune validarea prealabilă a costurilor unitare de achiziţie şi de producţie reţinute de întreprindere. ● fie. ● de metode de evaluare a ieşirilor din stoc (CMUP.Verificaţi dacă anumite poziţii n-au fost omise în situaţia finală a stocurilor: numărul de poziţii cuprinse în stocul final corespunde cu numărul de poziţii de la inventarul fizic? .Page 18 of 26 . .Verificaţi ansamblul cheltuielilor constitutive ale costului de producţie a bunurilor produse de întreprindere. apoi rata de marjă brută ca raport între marja brută şi cifra de afaceri a exerciţiului şi evoluţia acesteia de la un exerciţiu la altul. . diligenţele auditorului trebuie să-i permită să se asigure de exhaustivitatea şi de caracterul justificat al cheltuielilor reţinute în rezultatul . greutăţi financiare ca urmare unor stocuri supradimensionate.Când au avut loc mişcări de stocuri între data realizării inventarului fizic şi data închiderii exerciţiului contabil analizaţi dacă au fost luate în calcul cu ocazia valorificării finale a cantităţilor în stoc. . înregistrate în cursul exerciţiului.Sf).Confruntaţi valoarea brută a stocurilor la închiderea exerciţiului cu cifra de afaceri a exerciţiului. Provizioane pentru deprecierea stocurilor Exprimă o pierdere de valoare având patru origini: ● provizion pentru aducerea valorii nete contabile a bunurilor în stoc destinate vânzării (mai mare) la valoarea de piaţă a acestora (mai mică). ● provizion pentru stocurile fără mişcare care datorită factorului timp li se reduce valoarea de utilitate sau valoarea de piaţă. degradare. Evaluarea mişcării stocurilor . variaţia anuală a provizionului va face obiectul unei dotări sau reluări ale provizionului. Calculaţi acelaşi ratio şi folosind stocurile nete (fără provizioane). Marja brută este egală cu diferenţa între cifra de afaceri şi consumurile exerciţiului (care sunt egale cu Si + I . Marjă brută şi ratio de nivel de stocuri . Deci. Comentaţi evoluţia acestui ratio în ultimele exerciţii. o variaţie nejustificată poate ascunde anomalii în contabilizarea stocurilor. varianta se aplică atunci când stocurile diferă ca natură. iar cele care se află la terţi au fost cuprinse. FIFO.Validaţi contabilizarea stocurilor la închidere în activul bilanţului şi înregistrările variaţiei stocurilor în contul de rezultate. atunci când costul de intrare în stoc conduce la un cost de revenire a produsului finit superior valorii de piaţă a acelui produs finit.Asiguraţi-vă că stocurile care sunt pe teren dar nu aparţin întreprinderii nu au fost cuprinse în soldul de la sfârşitul exerciţiului. D. varianta se aplică mai ales când stocurile la care se referă provizioanele sunt relativ de aceeaţi natură.marjă brută degajată de întreprindere.Verificaţi respectarea principiului permanenţei metodelor. Datorii şi cheltuieli de exploatare 3 domenii de control 20 proceduri (diligenţe) de audit Obiectivul major al acestei secţiuni este de a se asigura de respectarea principiilor contabile fundamentale privind separarea exerciţiilor contabile şi legarea cheltuielilor de veniturile corespunzătoare. . . Metodele curent folosite sunt: FIFO şi CMUP. provizionul precedent este în întregime reluat şi noul provizion în întregime creat (dotat) la închidere. pierderi de cifră de afaceri ca urmare insuficienţei stocurilor sau. care este evoluţia greutăţii stocurilor asupra structurii financiare a întreprinderii. De exemplu. LIFO) .Analizaţi modul de stabilire a costurilor de producţie unitare. . ● provizion pentru deprecierea valorii contabile a materiilor prime destinate consumului într-un ciclu de fabricaţie.Dacă a fost schimbată metoda se va stabili impactul asupra rezultatelor şi se verifică dacă s-au făcut menţiuni în anexe. etc. . Evaluarea costurilor de achiziţie şi a costurilor de producţie . Ajustarea anuală a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor poate rezulta din două scheme de înregistrare: ● fie.Validaţi înregistrările dotărilor şi reluărilor de provizioane pentru deprecierea stocurilor. LIFO poate fi folosit. ● de costurile de producţie (sau de achiziţie) totale. Controlul înregistrărilor contabile . Măsuraţi consecinţele inadecvării nivelului stocurilor asupra activităţii firmei: subproducţie. dar este interzis de standardele internaţionale (din 2004). neproducţie.Calculaţi.Elaboraţi un tablou al evoluţiei provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de la un exerciţiu la altul. invers.Verificaţi ansamblul cheltuielilor constitutive ale costului de achiziţie a materiilor prime.Precizaţi metoda de evaluare a ieşirilor din stoc folosită de întreprindere şi pronunţaţi-vă cu privire la respectarea principiului permanenţei metodelor. ● de cantitatea produselor exerciţiului. valoarea contabilă a produselor finite în stoc la închidere depinde: ● de valoarea stocului la deschidere. materialelor şi produselor. ● provizion pentru deteriorare.Calculaţi pentru exerciţiul auditat .

. şi care constituie de fapt profituri latente. atenţie mare se dă furnizorilor din exploatare. . că facturile s-au contabilizat pe baza unui jurnal de cumpărări. verificarea se face prin validarea stocurilor la data închiderii. astfel: ● Pentru cumpărările în stoc. etc.La verificarea conturilor de cumpărări .Verificând dacă sunt înregistrate în conturi distincte operaţiile care se referă la furnizorii din exploatare. Analiza soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de furnizori Obiectivul este de a verifica corecta înregistrare în bilanţ a datoriilor şi creanţelor vis-à-vis de furnizori şi asigurarea că societatea a respectat principiul separării exerciţiilor contabile şi se realizează: . verificaţi concordanţa soldurilor cu cele din balanţa generală. cât şi exhaustivitatea. facturi nesosite şi cheltuieli constatate în avans. ca urmare a încasării unor avansuri sau plăţii unor sume mai mari decât cele datorate. Auditul presupune analiza soldurilor de furnizori în bilanţ şi studiul costurilor referitoare la cumpărări şi “alte cheltuieli de exploatare”. . .Pornind de la balanţa analitică a furnizorilor.Selecţionaţi principalele solduri de furnizori la data închiderii şi verificaţi preluarea lor corectă în exerciţiul următor. . . identificaţi conturile de furnizori fără mişcare în timpul exerciţiului (nicio cheltuială. .Confruntând soldurile conturilor de furnizori din balanţa generală cu balanţa analitică a conturilor de furnizori. acestea pot apare. de regulă. aplicabil.Page 19 of 26 exerciţiului. . Pentru cumpărările în stoc.) şi identificaţi conturile în care s-au înregistrat.Identificaţi principalele posturi de cheltuieli de exploatare referitoare la: cumpărări de materii prime. s-a ţinut seama de termenele de prescripţie.Verificaţi respectarea principiului separării exerciţiilor. că conturile au fost corect intitulate şi soldurile corect identificate. că plăţile au fost contabilizate pe baza unui jurnal de trezorerie. efectele de plătit. energie. . Analiza modului de încheiere a conturilor de furnizori . Analiza cheltuielilor aferente cumpărărilor şi prestaţiilor externe . a căror plată nu a fost nici făcută nici reclamată. contabilizarea distinctă a fluxurilor cu furnizorii trebuie să faciliteze controlul TVA. conturile de cumpărări cuprind conturile din clasa 3 şi conturile 60. cheltuiala exerciţiului depinde de înregistrările privind variaţia stocurilor. faceţi un tablou comparativ al soldurilor contabile de la un exerciţiu la altul. verificaţi dacă nu sunt reţineri în contul garanţiei care nu au fost eliberate la cererea furnizorilor. acesta se realizează prin analiza rulajelor sau prin compararea cu balanţa analitică anterioară.Studiaţi termenele de plată a furnizorilor (pe baza contractelor comerciale) Apreciaţi evoluţia raţioului: (=) Sold cont furnizori din exploatare / Total cumpărări (soldurile conturilor de furnizori cuprind furnizorii din exploatare. orice anomalie face ca auditorul să pună în lucru proceduri suplimentare. cheltuieli externe. asiguraţi-vă că explicaţia înregistrărilor este pertinentă.În cazul activităţilor de producţie determinaţi cheltuielile cuprinse în costul de producţie şi identificaţi contrile în care s-au înregistrat. în acest caz. . . deşi trebuiau eliberate. verificaţi dacă la anularea acestor profituri latente. se pot depista astfel profiturile latente existente în bilanţul de închidere corespunzătoare unor datorii vechi către furnizori. nicio plată).Pornind de la balanţa analitică. dacă stocurile au fost corect evaluate la închiderea exerciţiului. anumite onorarii.Precizând dacă întreprinderea dispune de programe informatice pentru cumpărări şi plata furnizorilor.Apreciind dacă contabilizarea soldurilor furnizori se face reflectând regimul de fiscalitate indirectă.Identificaţi şi analizaţi conturile “furnizori-garanţii reţinute”. identificaţi soldurile debitoare ale unor furnizori. în cadrul termenelor de prescripţie. 61 şi 62. cheltuiala exerciţiului este inexactă în următoarele ipoteze: . . deoarece orice ajustări aduse acestor conturi au un impact direct asupra rezultatului contabil. asiguraţi-vă că acestea nu se datorează unei erori de contabilizare. prin înregistrarea lor în rezultatul excepţional. . conturile de furnizori sunt retratate de TVA-ul inclus). selecţionaţi principalele solduri debitoare şi analizaţi originea acestora. care poate să genereze riscuri de aprovizionare. pot să apară diferenţe datorate faptului că anumite operaţii referitoare la furnizori au fost înregistrate în jurnalul de operaţiuni diverse şi trebuie văzute motivele. furnizorii de imobilizări şi la eventuale reţineri în contul garanţiilor.Verificaţi că în soldul conturilor “furnizori . . etc. . profiturile latente pot fi izolate într-un cont din grupa 46 “creditori diverşi” în aşteptarea înregistrării lor la rezultatul excepţional. închirieri.Verificaţi primele plăţi din exerciţiul următor şi asiguraţi-vă că ele corespund datoriilor reflectate în bilanţ. pe când cele asupra conturilor de furnizori pentru imobilizări influenţează numai modul de prezentare în bilanţ şi masele contabile şi finaniare. verificaţi corecta lor raportare la exerciţiu.Verificaţi dacă neplata furnizorilor nu este motivată printr-un litigiu. cumpărări de mărfuri. comparaţi acest raţio cu termenele teoretice de plată şi analizaţi originea diferenţelor. cheltuieli cu subcontractările.efecte de plătit” nu figurează decât efectele a căror scadenţă este posterioară datei de închidere şi că preluarea în exerciţiul următor s-a făcut corect. plată unor tranzacţii neefectuate.Asigurându-vă că prezentarea în bilanţ a soldurilor de furnizori nu se face compensând solduri debitoare şi creditoare.Identificând ansamblul creanţelor şi datoriilor legate de conturile de furnizori care figurează în activul şi pasivul bilanţului.plăţi. .Identificaţi cheltuielile “pe bază de abonament” a căror sumă este predeterminată şi periodice (chirii. energie.

verificaţi pe cele cu întârziere semnificativă şi asiguraţi-vă de motivele întârzierii faţă de termenele scadente şi de faptul că nu apar elemente care ar pune în cauză încasarea lor. ● Pe baza balanţelor generale lunare. bonuri de recepţie.Obţineţi o balanţă analitică a clienţilor la închiderea exerciţiului şi comparaţi-o cu sumele din balanţa generală şi cele din bilanţ.Aplicaţi procedura circularizării externe. contracte etc. . □ livrări primite după închiderea exerciţiului.Circularizaţi soldurile clienţilor. sunt justificate şi corect evaluate. deseori. selecţionaţi creanţele cele mai vechi şi cu sumele cele mai importante. trebuie să vă întrebaţi asupra ajustărilor ce trebuie aduse valorii nete contabile. .Obţineţi o balanţă analitică a clienţilor la data închiderii şi grupaţi clienţii pe vechime. deşi trebuiau contabilizate în imobilizări. . E. ele reprezintă avansuri primite sau sume plătite peste cele normale.Verificaţi dacă societatea înregistrează distinct clienţii. prevăzute. legate de contul clienţi. Clienţi şi venituri din exploatare 5 domenii de control 38 proceduri (diligenţe) de audit Auditul conturilor de clienţi din bilanţ şi al cifrei de afaceri din contul de rezultate presupune o cunoaştere prealabilă a activităţii întreprinderii: ce bunuri sau servicii vinde. care sunt termenele curente de plată. în acest caz. clienţi-efecte de primit.recuperare). îndată ce un risc de neîncasare există.Page 20 of 26 □ cumpărări contabilizate în stoc la închiderea exerciţiului nu au fost în prealabil contabilizate în cheltuieli. .Controlul caracterului realizabil al creanţelor clienţi trebuie să se refere la toate categoriile de clienţi: clienţi.Validarea valorii nete contabile a creanţelor înscrise în activ (este important să se verifice că valoarea netă contabilă a creanţelor este conformă valorii de realizare .Verificarea respectării stricte a principiului separaţiei exerciţiilor contabile (cut . la redevenţe şi royalităţi vărsate.Identificaţi creanţele intragrup (creanţe referitoare la societăţile din grup). ● Alte cheltuieli de exploatare se referă. . pentru a înţelege temeinicia operaţiilor. . de exemplu). cine sunt clienţii. acordaţi o atenţie particulară acestor posturi. creanţele clienţi pot astfel să fie exprimate în număr de zile de cifră de afaceri. auditul acoperă două aspecte: . selectaţi câteva cheltuieli contabilizate şi confruntaşi facturile cu celelalte documente de livrare (bonuri de lucru. ● Prin procedura circularizării externe. sunt contabilizate cu întârziere în cheltuielile exerciţiului. confruntaţi soldurile cu sumele din bilanţ. în contractele de livrare şi justificaţi diferenţele semnificative. care sunt principiile de contabilizare a cifrei de afaceri aplicabile sectorului de activitate. înscrise în activ la închiderea exerciţiului. nefăcând parte (pe bună dreptate) din stocul de la sfârşitul exerciţiului. studiind fie creditările contului clienţi. venituri constatate în avans în pasiv. studiaţi evoluţia lunară a sumelor reprezentând cumpărări din timpul exerciţiului şi primele luni ale exerciţiului următor. avize de expediţie.Pentru creanţele neîncasate până la data auditului. ● Verificaţi jurnalul de cumpărări al ultimei luni din exerciţiu şi al primei luni a exerciţiului următor.Calculaţi raţioul următor: credit clienţi la sfârşitul exerciţiului / cifra de afaceri a exerciţiului. din care să rezulte evoluţia. . în timpul exerciţiului. a conturilor de activ şi de pasiv privind clienţii: creanţe în activ. înregistrarea variaţiei stocului anulând o cheltuială necontabilizată. ceea ce echivalează cu asigurarea că valoarea netă contabilă a creanţelor clienţi reprezintă sume pe care întreprinderea le va încasa efectiv cu titlul de creanţe. Când întreprinderea are o activitate bazată pe contracte pe termen lung. au fost contabilizate în cheltuieli cu cumpărările. avansuri primite în pasiv.Stabiliţi un tablou de sinteză. . asiguraţi-vă că în bilanţ nu s-au făcut compensări între soldurile debitoare şi creditoare.) pentru a vedea dacă se referă la exerciţiul auditat sau nu. Diligenţe cu caracter general asupra conturilor de clienţi Auditorul trebuie să se asigure că creanţele şi datoriile din bilanţ.off) în contabilizarea cifrei de afaceri. clienţi-facturi de efectuat. Riscul de audit cel mai semnificativ constă în supraevaluarea creanţelor în raport cu posibilităţile de recuperare şi. Diligenţe care permit controlul încasării clienţilor Obiectivul este să se verifice caracterul realizabil al creanţelor clienţi. controlul cifrei de afaceri se face de o manieră specifică. etc. în funcţie de regimul de TVA (ceea ce va facilita controlul TVA). ● Asiguraţi-vă că anumite sume. . în afara unei activităţi specifice a întreprinderii (sezonieră) acest studiu poate conduce la concluzia existenţei unor iregularităţi. fie extrasele de bancă sau conturile de trezorerie. efecte remise la încasare. comparaţi rezultatul cu termenele teoretice de încasare. comparaţi necesarul de provizionat cu provizioanele deja constituite şi cereţi ajustările necesare. . În practică. . rezultatul este în mod fictiv micşorat. pot rezulta cazuri de impact asupra rezultatului: cheltuieli neînregistrate (facturi de primit. verificaţi care din aceştia au fost încasaţi până la data când efectuaţi auditul.Identificaţi clienţii cu solduri creditoare. normal. provizioanele pentru depreciere sunt necesare. scrisori de trăsură. asiguraţi-vă că nu este vorba de contabilizarea unor încasări (clasa 5 la clasa 4) fără înregistrarea cifrei de afaceri corespunzătoare (clasa 4 la clasa 7). ce trebuie reţinută din bilanţ. rezultatul este în mod fictiv majorat. deci. verificaţi soldurile contabile prin confruntarea cu sumele comunicate de furnizori. . . precum şi creanţe extracontabile.

în principiu. .Examinaţi principiile transferului de proprietate în coerenţă cu constatarea veniturilor în contabilitate. via provizion. de natura activităţii întreprinderii: ● Vânzările de bunuri sunt. verificaţi coerenţa tratamentului contabil al acestora cu principiul separării exerciţiilor. preferaţi menţinerea în bilanţ. Faptul generator al unei vânzări depinde.clienţi nu au fost depreciate nejustificat.Verificaţi dacă cifra de afaceri se contabilizează la net (fără taxe recuperabile) şi independent de eventuale rabaturi sau sconturi acordate clienţilor. . nu trebuie să afecteze cifra de afaceri contabilă. apreciaţi consecinţele asupra rezultatului contabil anual. contabilizate la data livrării lor.Deseori. verificaţi dacă înregistrarea cifrei de afaceri se face independent de orice specificitate în materie de plată.Page 21 of 26 . . verificaţi că aceste venituri constatate în avans au fost contabilizate fără TVA. în funcţie de vechime. în caz contrar. societatea a încasat (chiar parţial) o creanţă care fusese provizioantă. . ● Vânzările de prestaţii de serviii sunt. cât şi în ce priveşte cotele (ratele) de depreciere. care să scoată în evidenţă variaţiile la închidere. iniţial. . se poate reţine că societatea a fost prea prudentă. dotări şi reluări de provizioane.Efectuaţi o analiză a indicatorilor: creanţe auditate / creanţe bilanţiere. faţă de deschidere. vânzările de bunuri şi servicii sunt însoţite de o clauză referitoare la proprietate. în caz contrar. . în înregistrarea cifrei de afaceri. din bilanţ. apreciaţi importanţa livrărilor sau prestaţiilor în curs la data închiderii exerciţiului. asiguraţi-vă că. în funcţie de valoarea lor de realizare sau că creanţele . poate fi reţinută data punerii la dispoziţie a bunurilor către client sau data preluării de către transportator (livrările FOB). el este egal cu suma dotărilor la provizioane plus cheltuielile legate de creanţele nerecuperabile minus suma provizioanelor anulate (reluate în rezultate). nerecuperabilitatea poate fi satabilită de oficiul juridic sau o instanţă. .Studiaţi principiile avute în vedere pentru trecerea unei creanţe în categoria celor care trebuie provizionate: calculul unui provizion rezultă dintr-o reglementare sau dintr-o analiză specifică fiecărui client în parte. care trebuie contabilizate distinct. asupra situaţiei nete la încheierea exerciţiului şi identificaţi eventuale riscuri fiscale. asiguraţi-vă că o creanţă nu a făcut obiectul unui dublu calcul de provizionat. . vânzările de bunuri şi prestările de servicii sunt însoţite de condiţii de plată particulare: vărsarea unor aconturi. .Concluzionaţi asupra respectării principiului permanenţei metodelor contabile. pentru deprecieriile creanţelor: sume la deschidere.Arătaţi şi studiaţi rata (ratele) de depreciere aplicate de întreprindere. fie şi cu valoare nulă. Analiza principiilor de contabilizare în cifra de afaceri . pentru a evita riscul fiscal. în caz afirmativ.Deseori. în contabilitate. Exhaustivitatea şi justificarea costului creanţelor îndoielnice Obiectivul acestor diligenţe este de a verifica dacă provizioanele pentru depreciere. . ceea ce poate conduce la concluzii cu privire la modul de gestionare a afacerilor comerciale.Dacă principiile de contabilizare în cifra de afaceri.Obţineţi o situaţie detaliată a creanţelor contabilizate în cheltuieli ca fiind nerecuperabile. antrenând o diminuare anormală a rezultatelor şi comportă un risc fiscal. contul de rezultate va fi de două ori micşorat prin provizioane. . aplicate de întreprindere.Obţineţi o detaliere a soldului contului “Venituri constatate în avans” şi confruntaţi-l cu suma figurând în bilanţ şi controlaţi dacă este vorba de operaţiuni aferente exerciţiului următor.Verificaţi dacă vânzările efectuate în devize sunt contabilizate reţinând cursul de schimb aplicabil la data efectuării tranzacţiei. . . prin excepţie.Calculaţi indicatorul “costul îndoielnicilor”. . apreciaţi respectarea principiilor prudenţei şi permanenţei metodelor . sunt suficiente pentru a ajusta valoarea netă contabilă a ansamblului creanţelor .Pentru creanţele depreciate la închiderea exerciţiului. în principiu.Faceţi un tablou.Verificaţi dacă întreprinderea respectă principiul permanenţei metodelor contabile de la un exerciţiu la altul. etc. etc. plăţi la termen. trecerea pe cheltuieli şi înlăturarea din bilanţ. atât în ce priveşte regulile generale de depreciere. Verificarea cifrei de afaceri anuale şi respectării principiului separării exerciţiilor contabile Ţinând cont de activitatea întreprinderii. care figurează în contul de rezultate. în cazul contractelor pe termen lung (construcţii) veniturile contabile pot fi constatate în avans.. în principiu. .clienţi.Concluzionaţi în ce priveşte caracterul justificat al provizioanelor pentru depreciere şi în ce priveşte valoarea netă contabilă a creanţelor. creanţe a căror neîncasare este justificată / total creanţe în sold la închidere minus creanţe încasate până la data auditului. de la un exerciţiu la altul. . studiaţi evoluţia acestui indicator. contabilizate la data efectuării prestaţiilor. sume la închidere. .Obţineţi un calcul detaliat al provizioanelor pentru depreciere şi comparaţi-l cu cel din exerciţiul anterior.Verificaţi ca creanţele luate în calculul provizioanelor să fie fără TVA. evaluaţi impactul asupra rezultatului şi dacă obligaţiile în materie de informare financiară au fost respectate. este indicat să se manifeste maximă prudenţă în trecerea la nerecuperabile a clienţilor. prin excepţie. .Observaţi dacă societatea beneficiază de un sistem de asigurare contra riscului de neîncasare. pentru orice anomalie identificată. fac excepţie de la cele prezentate mai sus. . în cursul exerciţiului.Verificaţi dacă. creanţe încasate la data auditului / total creanţe în sold la închidere. analizaţi temeinicia.Obţineţi o detaliere a soldului contului “Clienţi facturi de emis” şi asiguraţi-vă că: . au fost înregistrate în conturile de venituri (şi în venituri anticipate). antrenând o degradare fictivă a rezultatului şi un risc fiscal. verificaţi că societatea respectăprincipiul înregistrării cifrei de afaceri de o astfel de clauză.

Verificaţi modul de calcul. .Asiguraţi-vă de existenţa unor informaţii anexe. pentru aceste reduceri.Calculaţi pentru exerciţiul auditat o marjă brută. care. atât ca rată cât şi ca volum: .Asiguraţi-vă de temeinicia dotărilor şi reluării provizioanelor.examenul condiţiilor de vânzare şi garanţiile acordate clienţilor. asiguraţi-vă că toate riscurile au fost provizionate sau.Studiaţi jurnalul de vânzări în perioada dintre închiderea exerciţiului şi data realizării auditului şi asiguraţi-vă că aceste vânzări nu se referă la exerciţiul auditat. costul producţiei sau costul achiziţiei mărfurilor. . prin sondaj. probabil. risturnurile contabilizate posteror datei închiderii exerciţiului. Descompuneţi evoluţia anuală a marjei. asiguraţi-vă de corecta înregistrare a acestor angajamente. . Controlul mişcărilor în timpul exerciţiului .Obţineţi explicaţii pentru orice mişcare semnificativă . Calculaţi rata de marje degajată anual. prin diminuarea cifrei de afaceri.rata: (rata marjei(n) – rata marjei (n-1) x cifra de afaceri anul n) . risturnuri.Asiguraţi-vă că ele corespund unor obligaţii faţă de terţi. apreciaţi evoluţia anuală a raţiouluirabaturi.Verificaţi dacă principiile şi politicile contabile utilizate de întreprindere sunt conforme principiilor general admise şi nu au fost schimbate faţă de exerciţiul precedent. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 8 domenii de control 20 proceduri (diligenţe de audit) Control de cifre comparative . .Verificaţi dacă cifrele reportate în conturile de provizioane sunt cele din conturile aprobate AGA pentru anul precedent. in funcţie de specificul activităţii întreprinderii: cheltuieli de personal.Controlaţi aplicarea principiului performanţei metodelor. . dacă aceste reduceri se referă la operaţiuni înregistrate în cifra de afaceri a anului încheiat. ● Dacă activitatea întreprinderii presupune acordarea regulată a acestor reducer.Apreciază evoluţia cifrei de afaceri din ultimele 2.Verificaţi tratamentul fiscal al provizioanelor Verificarea informaţiilor din anexe Prezentare şi informaţii furnizate .3 luni ale anului. .Page 22 of 26 ● Vânzările respective se referă efectiv la exerciţiul încheiat. reducerile şi risturnurile acordate contractual clienţilor. dacă sunt sume importante.Asiguraţi-vă de corecta contabilizare a rabaturilor.controale fiscale în curs. deci avem o dublă contabilizare.Verificaţi conformitatea cu contracte şi/sau cu textele legale. F. verificaţi regularitatea acestora.Stabiliţi un tablou al mişcărilor. şi dacă au fost corect şi complet prezentate în anexe şi în raportul general. în cazul unor incertitudini. Provizioane pentru riscuri probabile Utilizând următoarele proceduri de audit. pentru siguranţă verificaţi. ● Identificaţi rabaturile. în comparaţie cu lunile anterioare şi explicaţi orice evoluţie neregulamentară. . calculul acestora poate fi făcut în funcţie de volumul afacerilor. pentru aceasta: ● analizaţi rabaturile reducerile. care poate ascunde aspecte ale respectării principiului separaţiei exerciţiilor. facturarea efectivă a acestor operaţiuni ulterior închiderii exerciţiului. reduceri/ cifra de afaceri şi explicaţi orice evoluţie semnificativă. Fundamentarea provizioanelor la sfârşit de an . trebuie verificat dacă s-au constituit provizioane la închidere. reducerilor sau risturnurilor acordate clienţilor. .volum: (cifra de afaceri an n – cifra de afaceri an (n-1) x rata marjei în anul separaţiei exerciţiilor) Explicaţi orice evoluţie a ratei marjei de la un exerciţiu la altul. Respectarea principiilor contabile . raportând marja brută la cifra de afaceri corespunzătoare. au fost descrise în anexe: .confirmarea litigiilor de către avocaţi.etc. rezultând din diferenţa între cifra de afaceri şi principalele cheltuieli de exploatare. . . . Asiguraţi-vă că schimbările au fost bine analizate şi stabiliţi incidenţele asupra capitalurilor proprii şi asupra rezultatului. ● Vânzările respective nu au făcut deja obiectul unei contabilizări curente ăn contul de clienţi.Dacă există schimbări.Confruntaţi mişcările din bilanţ cu cele din contul de profit şi pierdere. Tratamentul fiscal al provizioanelor . . . atât ca sumă cât şi ca post (cont) Analiza mişcărilor de exerciţiu . vor provoca o ieşire de resurse.

se stabilesc plafoane ale soldului de casă. stabiliţi diferenţele şi explicaţiile acestora: ● În cazul operaţiilor care figurează în contabilitate. de regulă. În unele cazuri.Controlaţi conversia la data închiderii soldurilor în devize Auditul casieriei Casa este.Verificaţi ca informaţiile furnizate să fie complete: descrierea.Stabiliţi un tablou comparativ al evoluţiei de la o închidere la alta a soldurilor conturilor bancare înscrise în balanţa generală. în comerţ de exemplu.) pentru care există un plan de restructurare precis în care întreprinderea este irevocabil angajată . . . care figurează în bilanţ. separarea funcţiilor între persoana care face sau validează inventarul fizic şi cea care are sarcina curentă de supraveghere a casei. atenţie la respectarea principiilor de separare a funcţiilor. reorganizare. o zonă de risc puţin semnificativă.Identificaţi conturile fără mişcare şi verificaţi justeţea preluării soldurilor. separaţi soldurile pozitive de cele negative şi verificaţi dacă la prezenterea în bilanţ s-a respectat principiul necompensării soldurilor.Studiaţi natura tranzacţiilor prin casă. Provizioane pentru pierderi asupra contractelor . întrucât.Asiguraţi-vă că provizioanele constituite corespund unui plan aprobat de conducere. deoarece ea condiţionează capacitatea de finanţare a activităţilor şi nevoilor întreprinderii.Studiaţi lista persoanelor care sunt autorizate să aprobe şi să efectueze mişcări ăn aceste conturi: funcţii. etc. De exemplu. modul de evaluare. în timp. .) şi poate pune în cauză situaţia maselor bilanţiere. . . sunt justificate. . prin lege. .Circularizaţi la bănci şi confruntaţi soldurile primite cu cele din extensie şi din contabilitate. Provizioane pentru restructurare .Verificaţi dacă soldurile la închidere au fost corect preluate la deschiderea exerciţiului următor.Asiguraţi-vă că provizioanele corespund unor situaţii (vânzarea sau oprirea unor fabrici sau secţii. . Provizioane pentru litigii . .Obţineţi declaraţii scrise ale conducerii privind evaluarea.Analizaţi procedurile interne de supraveghere şi control ale casei. în generel.Verificaţi justificarea reluării provizioanelor G. . . asiguraţi-vă de corectitudinea aplicării conversiei la data închiderii.Confruntaţi soldurile contabile cu jurnalul de casă sau orice alt document stabilit de întreprindere pentru inventarierea mişcărilor înscrise în jurnalul de casă. realitatea şi exhaustivitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli.Page 23 of 26 . . importanţă deosebită analizei conturilor de trezorerie şi înţelegerii evoluţiei sale de la un exerciţiu la altul. materializat înaintea închiderii exerciţiului printr-un anunţ către terţi. incompatibilităţi. analiza soldrilor de trezorerie ale exerciţiului sunt studiate prin revizuirea rezultatului financiar şi pri elaborarea rezultatului financiar şi prin elaborarea tabloului de fluxuri de trezorerie. fluxurile sunt foarte importante şi procedurile trebuie adaptate în consecinţă. Declaraţiile conducerii . etc. . . identificaţi plăţile vechi şi dacă nu există venituri neînregistrate şi concluzionaţi cu privire la impactul ajustărilor făcute.Pentru casa în devize.Confruntaţi soldurile cu extrasele de cont bancare de la data îchiderii şi cu cele de la deschidere. poziţie ierarhică. . o supraevaluare a conturilor de trezorerie se poate traduce printr-o subevaluare a NFR de exploatare. soldurile casei şi asiguraţi-vă că nu sunt solduri creditoare. o anomalie în soldurileconturilor de trezorerie poate însemna iregularităţi în procedurile interne (deturnări de fonduri. însă. Lichidarea .Comparaţi provizioanele contabilizate cu cele presupuse de eventualitatea producerii riscurilor. Se acordă.Examinaţi rezultatele la terminarea contractelor. procedaţi la verificarea fizică a soldului de casă la data auditului. deci. aplicând principiul prudenţei. dar nu apar în extrasele de cont. Controlul situaţiei trezoreriei la data închiderii Obiectiv şi rol – verificarea faptului că soldurile conturilor de trezorerie.Asiguraţi-vă că întreprinderea controlează periodic casa prin inventar fizic. utilizarea.Verificaţi baza de calcul a provizioanelor şi asiguraţi-vă de caracterul probabil al costurilor cu reparaţiile.Identificaţi litigiile care prezintă riscuri de cheltuieli pentru întreprindere cu caracter probabil de a se produce. Controale de efectuat: . Trezoreria 6 domenii de control 31 proceduri (diligenţe) de audit Trezoreria este unul din posturile strategice ale oricărei întreprinderi.Studiaţi. incertitudinile privind evaluarea. Auditul realizându-se la o dată de închidere anume.Dacă soldurile sunt mari şi estimaţică procedurile interne sunt insuficiente. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor .

.) + Cheltuieli excepţionale plătite . etc. confruntaţi apoi cu răspunsurile primite la circularizări. verificaţi ca aceasta să nu fie prinsă în bilanţul de închidere (prudenţa). reţinute de întreprindere şi validaţi conformitatea la regulile fiscale. izolaţi plasamentele în obligaţiuni.Pentru fiecare categorie de valori mobiliare.Completaţi tabloul de flux de trezorerie (anexat) şi analizaţi evoluţia de la un exerciţiu la altul. plurianuală n n-1 n-2 n-3 Rezultat net contabil + Datorii la amortizări şi provizioane . . . ● Metoda FIFO este aplicată.. Nivelul şi evoluţia trezoreriei . . verificaţi dacă aceste angajamente în afara bilanţului figurează în anexele la situaţiile financiare. în principiu.Faceţi o situaţie recapitulativă a mişcărilor: intrări corespunzătoare achiziţiilor. faceţi aceasta pe categorii de titluri.Luaţi cunoştinţă de ansamblul cauţiunilor şi garanţiilor date şi primite de societate. analiza se face separat pe categorii de obligaţiuni şi nu se fac compensări.Faceţi un recapitulativ al plasamentelor existente la data închiderii. scăderea îndatorării.au făcut compensări între plus valoare şi minus valoare latentă. Verificaţi respectarea metodei de menţiuni evaluare a ieşirilor de valori mobiliare în plasament. verificaţi că valoarea netăcontabilă în bilanţ la închidere este conformă cursului real de închidere comunicat de instituţiile financiare. acţionari. . prin sondaj. .Controlaţi dacă: ● Metoda CMUP este aplicată.Pentru fiecare categorie de obligaţiuni figurând în bilanţ.Verificaţi concordanţa dintre valorile figurând în această situaţie analitică şi soldurile conturilor din bilanţ.Reluări de amortizări şi provizioane .Analizaţi dacă la închidere nu există descoperiri de conturi bancare.Rezultat asupra cesiunilor de activ (diferenţa dintre conturile 775 şi 675) . valoarea unitară a plasamentelor la închidere trebuie să corespundă costului unitar al ultimelor intrări.Venituri excepţionale încasate (altele decât cele asupra ieşirilor de active) . . apreciaţi modul de utilizare a lor: investiţii. apreciaţi schema de finanţare folosită de întreprindere. neajunse la scdenţă la închidere.Dacă activitatea a degajat nevoi de finanţare suplimentare.Page 24 of 26 Analiza NFR de exploatare .Analizaţi tratamentul contabil al dobânzilor neajunse la scadenţă. pentru fiecare categorie. în toate cazurile verificaţi că analiza s-a realizat făcând distincţia între fiecare categorie de valori şi că nu s. . măsuraţi impactul asupra rezultatului şi verificaţi că s-au făcut menţiuni anexe. prin circularizarea cu instituţiile de credit. ieşiri corespunzătoare vânzărilor. corelativ. faceţi aceasta pe categorii de titluri. explicaţi evoluţia veniturilor financiare de la un exerciţiu la altul şi concluzionaţi cu privire la respectarea principiului separaţiei exerciţiilor. dacă este plus valoare latentă.Analizaţi NFR de exploatare. definit în partea superioară a bilanţului. etc. . al căror tratament contabil diferă. detrminaţi nivelul riscului de activare a acestor angajamente. dacă activitatea întreprinderii generează un NFR pozitiv.Cota parte de subvenţii virate la rezultate (cont 777) = Capacitatea de autofinanţare netă + Cheltuieli financiare efectuate (dobânzi. precizând pentru fiecare cantităţile deţinute. valoarea unitară a plasamentelor la închiderea exerciţiului trebuie să corespundă costului mediu unitar ponderat al ultimelorintrări. verificaţi dacă cupoanele.Apreciaţi metoda de evaluare a valorilor mobiliare cedate. asiguraţi-vă că societatea este proprietara valorilor mobiliare înscrise în bilanţ . etc. evaluaţi. .Fluxurile de trezorerie plurianuale dovedesc o situaţie financiară sănătoasă şi ţinută sub control? Capacitatea de autofinanţare de exploatare. etc. ţinând cont de natura acestor plasamente. Angajamente în afara bilanţului . . Valori mobiliare de plasament Obiectivul principal este de a stabili că veniturile şi cheltuielile legate de plasamente de trezorerie sunt corect tratate şi înregistrate în conturile în conturile auditate. dacă acesta antrenează cheltuieli suplimentare pentru societate.Pentru angajamentele acordate de societate.) . . valorile unitare şi valoarea totală.Dacă activitatea a degajat excedente de trezorerie disponibilă importante. numai metoda FIFO este admisă sau CMUP (costul mediu unitar ponderat). dacă au avut loc schimbări de metode.Apreciaţi dacă întreprinderea a procedat la cesiuni de creanţe. remuneraţii.Venituri financiare încasate (venituri. . comparaţi valoarea lor contabilă cu cotaţia acestora şi apreciaţi rezultatul latent. ţinând seama de volumul de activitate al întreprinderii.. plus valoarea sau minus valoarea latentă. asiguraţi-vă de respectarea principiului permanenţei metodelor. NFR de exploatare în deteriorare. analizaţi originea: insuficienţa rezultatelor. . dacă nu este cazul constituirii unui provizion pentru acestea. un venit financiar se contabilizează în contrapartidă cu un cont de activ (508). analizaţi modalităţile de finanţare ale acestuia.Evaluaţi ansamblul veniturilor financiare contabilizate în timpul exerciţiului şi justificaţi-le făcând trimitere la controalele precedente. au făcut obiectul unei înregistrări în contrapartidă.

ea se poate face de asemenea. De asemenea.Analizaţi dacă capitalul social conţine o situaţie de autocontrol. Un nivel insuficient al capitalurilor proprii antrenează în unele cazuri diligenţe de audit specifice. Asiguraţi-vă că toate acţiunile sau părţile sociale au acelaşi regim juridic sau unele din ele prevăd dividende majorate. . unele acte juridice cum ar fi majorările de capital. cu nevoile sale de finanţare şi cu costul aferent autofinanţării şi datoriilor.Variaţia negativă a NFR a exerciţiului = III. certificarea cu rezerve sau refuzul de certificare .Dacă capitalurile proprii sunt net deficitare şi alţi indicatori financiari(evoluţia cifrei de afaceri.Pentru societăţile pe acţiuni precizaţi dacă capitalul social subscris a fost în întregime eliberat (vărsat). Flux de trezorerie privind activitatea de investiţii + Împrumuturi realizate în exerciţiu (valori brute) + Subvenţii de investiţii notificate în timpul exerciţiului + Creşteri de capital + Creşterea altor pasive pe termen lung .Distribuiri de dividende . structura capitalului social. prioritare. ● optimizarea rentabilităţii capitalurilor proprii (strategie de creare a valorii). divizările. Flux de trezorerie aferent activităţii de finanţare = Variaţia netă a trezoreriei în exerciţiu (I+II+III) + Trezoreria la deschiderea exerciţiului = Trezoreria la închiderea exerciţiului H. prin îndatorare adică recurgerea la împrumuturi externe.Variaţia pozitivă a NFR în afara exploatării + Variaţia negativă a NFR în afara exploatării = II.Independent de problemele juridice. Gestiunea capitalurilor proprii se face în corelare cu gestiunea nivelului de îndatorare al societăţii. fără drept de vot sau cu drept de vot dublu. Analiza nivelului capitalurilor proprii .Page 25 of 26 = Capacitatea de autofinanţare de exploatare . ceea ce presupune capitalizarea rezultatelor degajate. Dacă da. obţineţi hotărârea AGE prin care s-a hotărât continuarea activităţii de exploatare.Precizaţi forma juridică a societăţii.Variaţia pozitivă de NFR + Variaţia negativă de NFR = I. .Cheltuieli financiare plătite . presupun recurgerea la diligenţe de audit particulare.Achiziţii de imobilizări (valori brute) + Ieşirile de imobilizări (valori de ieşire) .Diminuări de capital . nivelul îndatorării. fuziunile. Dacă nu a fost decât parţial vărsat. . Capitaluri proprii 6 domenii de control 19 proceduri (diligenţe) de audit Diligenţele de realizat sunt atât contabile cât şi juridice. verificaţi respectarea dispoziţiilor legale şi consecinţele asupra vărsării dividendelor. rezultatele. . o situaţie de autocontrol există atunci când o parte din capitalul social al societăţii este deţinut de filiale care se află direct sau indirect sub controlul societăţii. ● Ieşirea unui (unor) acţionari. analizaţi motivele: ● pierderi. . etc.Creşterea brută a cheltuielilor de repartizat .Variaţia pozitivă a NFR a exerciţiului .Evaluaţi dacă suma capitalurilor proprii este inferioară cotei de 50% din capitalul social. Verificaţi dacă drepturile de vot aferente acestor acţiuni de autocontrol sunt suprimate în cadrul adunărilor generale ( de notat că drepturile pecuniare aferente acestor acţiuni de autocontrol sunt menţinute).În caz de reducere a capitalului social. nivelul capitalurilor proprii reflectă nu numai istoricul rezultatelor degajate de întreprindere ci şi o anumită politică de finanţare a nevoilor întreprinderii precum şi strategia de creare a valorii adoptată de acţionari sau asociaţi Acoperirea nevoilor de finanţare ale întreprinderii se poate face în mod curent prin autofinanţare. Obiectivul acestui program de lucru este validarea respectării de către întreprindere a obligaţiilor juridice şi corectul tratament contabil al modalităţilor de afectare a rezultatului anual.) ridică dificultăţi semnificative. structura acţionariatului.Rambursări de împrumuturi . Capitalul social şi aspectele juridice de ansamblu . numărul de acţiuni sau părţi sociale. Flux de trezorerie de exploatare . nu vă pronunţaţi asupra stării de sănătate a întreprinderii cu capitaluri proprii deficitare. întrebaţi-vă asupra riscului de punere în cauză a continuităţii exploatării şi asupra consecinţelor care derivă din aceasta: ● necesitatea unei proceduri de alertă ● informarea în anexe la situaţiile financiare în legătură cu menţinerea convenţiei de continuitate a exploatării ● Impactul asupra opiniei auditorului: certificarea cu observaţii.

. ● reportul negativ din anii anteriori a fost în prealabil compensat. . etc. Diligenţe legate de evenimente specifice . ● rezervele legale au fost în prealabil constituite. . Analiza distribuirii de dividende . aceasta se traduce prin majorarea capitalului social fără modificarea valorii globale a capitalurilor proprii ale întreprinderii.Verificaţi tratamentul contabil al tuturor operaţiilor legate de rezervele legale. ● transparenţa în gestiunea afacerilor ● etc. . obţineţi documentele juridice ale unor astfel de plăţi: decizii ale conducerii. . etc. ● cheltuielile de înfiinţare a societăţii.Luaţi copii ale documentelor juridice ale exerciţiului: procese verbale ale reuniunilor organelor de conducere (consilii de supraveghere. Examinarea principalelor evenimente juridice ale exerciţiului .Dacă în cursul exerciţiului au avut loc operaţiuni de fuziune. micşorări de capital. referiţi-vă la respectarea textelor legale care reglementează astfel de operaţiuni.Dacă în cursul exerciţiului au avut loc majorări. .Verificaţi tratamentul contabil al tuturor operaţiilor legate de rezervele statutare. un raport al cenzorului sau auditorului. Asiguraţi-vă că la calculul avansurilor din dividende s-a avut în vedere numai rezultatul contabil provizoriu la data plăţii. punerea în rezerve etc. Pentru orice informaţie semnificativă analizaţi tratamentul contabil. Analizaţi modul de statuare asupra repartizării rezultatului contabil la sfârşitul exerciţiului precedent: distribuirea de dividende. auditori. . asocieri cu părţi ale întreprinderii. verificaţi dacă există rapoarte independente asupra acestor operaţii (cenzori. divizare.Luaţi copii ale proceselor verbale ale AGO sau AGE. consiliul de administraţie). Analizaţi-le şi reţineţi faptele sau deciziile care au avut sau vor avea o infuenţă semnificativă asupra viitorului societăţii sau care permit o mai bună înţelegere a evoluţiei activităţii în cursul exerciţiului auditat.Verificaţi existenţa procedurilor de guvernanţă a întreprinderii studiind relaţiile şi echilibru de putere între acţionari şi conducători: ● componenţa şi funcţionarea CA ● disocierea funcţiilor CA de cele ale direcţiei ● existenţa comitetelor specializate: comitetul de audit. Reflecţiile de mai sus sunt cu atât mai necesare în societăţile cotate.Verificaţi dacă rezerva legală la sfârşitul exerciţiului precedent a fost deja constituită conform normelor legale şi statutare.Asiguraţi-vă că nicio distribuire de dividende nu este prelevată asupra rezervei legale şi că rezerva legală nu este utilizată cu încalcarea dispoziţiilor legale. experţi contabili. ţinând cont de efectul de levier legat de datoriile financiare.Verificaţi că distribuirea de dividende nu se face decât respectând condiţiile următoare: ● capitalul social a fost integral vărsat. imobilizate. au fost amortizate integral.). etc.Verificaţi dacă societatea a procedat la plata unor avansuri asupra dividendelor în cursul exerciţiului. nu este cert că interesul acţionarilor este să capitalizeze rezultatele financiare în fonduri proprii.Dacă societatea a propus acţionarilor plata de dividende în acţiuni verificaţi tratamentul contabil al acestor operaţii. cel mai adesea această analiză a documentelor menţionate contribuie la identificarea de provizioane pentru riscuri şi cheltuieli omise în bilanţul auditat. comitetul de direcţie. Tratamentul rezervelor legale şi statutare . . această creare de valoare se face maximizând veniturile degajate de investiţiile iniţiale ale acţionarilor.Page 26 of 26 Finalitatea unei întreprinderi este crearea de valoare pentru acţionarii săi. ● adunarea generală a aprobat situaţiile financiare ale exerciţiului .