P. 1
Andathin Arputhangal - Part I

Andathin Arputhangal - Part I

|Views: 88|Likes:
Published by api-3856768

More info:

Published by: api-3856768 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

நாn ஒ_ æt_æ ¿_nப_திe வாqகிேறாn. _ாியc நn ¿_nப_ தைலவá.

¡தc, ெவdளி,
_மி, ெசdவாm, சனிஆகிேயாá நn ¿_nப_திc உ_tபினáகd.
நம_ ¿_nப_திc உ_tபினáகd 179 ஆc_க_æ¿ ஒ_ ¿ைற மt_ேம ச]தி__æ
ெகாdகிcேறாn. இவáகd கைடசியாக 1982 e ச]தி__æ ெகாcடனá. அ__த_ 2161 n
ஆc_ தாc.
நம_ _ாிய மcடல_திc பரoபர ஈát¡ சæதிகைளçn அதc விைளçகைளçn
கணæகிt_t பாá_தாe ெதாைலவி_dள çேரனo, ெநt¡gc ¡_tேடா ேபாcற
ேகாdகd இ_æக ேவc¡ய இட_திe இeைல. சமீப_திe வ]த ேஹாe வாeநtச_திரá
தc பாைதயிe_]_ ச_ேற விலகி ஒ_ நாd தாமதமாm _ாியைனe ச]தி_தாá. எனேவ
ஈát¡ சæதி உைடய இ_ கிரக+கd (¿ைற]த பtசn) இ_æகலாn எc_ நnபt ப_கிற_.
இதனாe எæo-1, எæo-2 எc_ இ_ கிரக+கd இ_]தா_n எæo-1 _மிையt ேபாc_
400 மட+¿n, 2 240 மட+¿n அதிக நிைறçdளதாm இ_æகலாn, ¡_tேடாçæ¿ அtபாe
4-5 மட+¿ அதிக _ர_தி_n இ_æகலாn.
இனி நn தைலவைனe ச]திtேபாn:
_ாியá:
நn தைலவá ஒ_ _tபá oடாá. சாாி, ஒ_ மீ¡யn oடாá. வய_ 500 ேகா¡ ஆc_கd.
இc_n 700 ேகா¡ ஆc_கd உயி_டc இ_æகலாn.

நn _மிைய விட 13 லtசn மட+¿ ெபாியவá. ¿_nப_திc ெமா_த எைடைய 100 சதoதn
எc_ ைவ__æ ெகாcடாe, இவá எைட மt_ேம அதிe 99 சதoதn. நாn எeேலா_n
ேசá]_ 1 சதoதn தாc.
நாn அவாிc 8 நிமிட_தி_¿ ¿]ைதய ேதா_ற_ைதேய பாáæகிேறாn. 9.3 ேகா¡ ைமe
_ர_திe தாc இ_æகிறாá.
இவá ¿க_திe ஏகtபtட க_n¡dளிகd உdளன. Fair & Lovely ேபாடe ெசாeேவாமா?
_ாியாிc ¿க_திe காணtப_n ¡dளிகளிc எcணிæைக வ_ட__æ¿ வ_டn
மா_கிcற_. அதிe ஒ_ ஒ_+¿n இ_æகிற_. 11 வ_ட+க_æ¿ ஒ_ ¿ைற உeச
நிைலைய அைட]_ ஏற_தாழ ¡dளிகேள இeலாத நிைலைய அைடகிற_. ¡dளிகd 11
வ_ட+க_æ¿ ஒ_ ¿ைற ¿_கிய கால மா_ற+க_டc நீcட கால_தி_¿ ஒ_ ¿ைற
ெம_வான மா_றn அைடவதாm நnபt ப_கிற_. இதc காரண_ைத நீ+கd
கc_பி¡_தாe அரசியe ெசeவாæ¿ இeலாமேல டாæடá பtடn கிைடæ¿n.
நn தைலவாிc ேம_¡ற உçணn 6000 ¡கிாி ெகeவிc. சில இட+களிe 4500 ¡கிாி
ெகeவிc. இ]த ¿ைற]த உçணn ெவளிtப___n இடேம க_n¡dளி.
இt¡dளிகளிe சிறிய_ 1500 கி.மீ. ¿_æகளçn. ெபாிய_ 100000 கி.மீ. ¿_æகளçn ஆ¿n.
_ாியனிc ம_திய பாகn 25 நாtக_æ¿ ஒ_ ¿ைறçn __வ பாகn 34 நாtக_æ¿ ஒ_
¿ைறçn தcைன_ தாேன æ_றிæ ெகாdகிற_. இதனாe கா]த சæதி தி_கிæ ெகாc_
ேம_பரt¡ உçணn பாதிæகtப_கிற_. இதனாேலேய ¡dளிகd ேதாc_கிற_.
விcெவளியிe வ_n காoமிæ கதிáகd நn ைநtரஜைன_ தாæ¿n ேபா_ காáபc - 14
ேதாc_கிற_. க_n¡dளி ஏ_ப_ைகயிe கா]த சæதி அதிகமாவதாe காoமிæ கதிáகd
திைச தி_nபி வி_கிற_. இதனாe காáபc - 14 ¿ைறவதாe தாவர+கd
பாதிæகtப_கிcறன. நம_ ேர¡ேயா ெதாடá¡ சாதன+க_n தாc. வet¡, மனேநாçn
நமæ¿ ஏ_படலாn.
தின¿n நn_ _ாியனாá சாtபி_n உணç 39,744 டc ைஹtரஜc அ_æகd. அைவ
பிைண]_ ஹூeயமாகிற_.
¿_ பாáæக ேகா¡ நcைம ஏ_ப_மாn. வியாழனாகிய ¿_. நn ெபாிய அcணc. அவைர
அ___ அறி¿கn ெசmேவாமா?
ஒ_ ெபாிய தராசிe ஒ_ பæக_திe வியாழைனçn ம_பæக_திe ம_ற 8 கிரக+கைளçn
ைவ_தாe æட அைவ வியாழனிc எைடæ¿ நிகராக ¿¡யா_. _மிைய விட 318 மட+¿
ெபாியவá.
ஆனா_n அவá தcைன_ தாேன æ_றிæ ெகாdள 9.9 மணி ேநர¿n, _ாியைனe æ_றி வர
11.86 வ_ட+கைளçn எ___æ ெகாdகிறாá.

_மி தcைன_ தாேன 2 மணி ேநர_தி_¿d æ__வதாm ைவ__æ ெகாcடாe, நn வ+கæ
கடee ேதாc_n ¡யeனாe நnமாe எ+¿n நகர ¿¡யா_. அ_ ேபால வியாழனிe 300
ஆc_களாm ஒ_ ெப_n¡யe ஒேர இட_திe æழc_ ெகாc¡_æகிற_. வியாழனிc
கீqtப¿தியிe பலாæ ெகாtைட வ¡விe அைம]த இ_ சிவt¡ நிற__டc æ¡யதாக
இ_æகிற_.
இ_ வியாழனிc ¿க_திe ெச+கc ேபாc_ அைம]_dள_. இதைன ெப_n சிவt¡_
திt_ எc_ அைழæகிறாáகd. இதc நீளn 40000 கி.மீ. அகலn 11000 கி.மீ. இ_திt_æ¿d
மt_n 3 _மிைய ைவæக ¿¡çn.
வியாழேன ஒ_ ¿t¡æ ¿_nபn நட_தி வ_கிறாá. அவ_æேக 16 _ைணæ ேகாdகd.
இதிe 4 மிகt ெபாிய_. ஐேயா எc_n _ைணæ ேகாd ச__ வி_தியாசமான_. இதc
ேம_பரt¡ சிவt¡n ம_ச_n கல]த க]தகe சமெவளியா¿n. இ+¿ ஏராளமான
எாிமைலகd உdளன. சில எாிமைலகd 8 கிமீ உயரn æட உdளன.
ஐேயாவிc நிைறmát¡ விைச ¿ைறç. அதc காரணமாக எாிமைல _t¡n பாைறæ
¿ழn¡கd 280 கிமீ வைர æட எகி_கிcறன. ெதாைலேநாæகி jலn இைத _மியிe_]ேத
பாáæகலாn.
இ]தt பட_ைதçn பா_+கd. சிவt¡ ¡யைல ேநாæகி ஒ_ ெவdைள ¡ய_n வ_வைதt
பா_+கd. இ_ இரc_n 2002 வாæகிe ேமாதிæ ெகாcடன. சிவt¡ ெப_சிடn
வாலாtட ¿¡çமா எcன?
இ]த ¡தc இ_æகிறாேர, _ாிய_æ¿ மிக அ_கிe உdளவá. _ாியைன 87.97 நாtகளிe
æ_றி வ]_ வி_கிறாá. ஆனாe ெகா_சn ேசாnேபறி! தcைன_ தாேன æ_றிæ ெகாdள
58.7 நாtகd எ___æ ெகாdவாá!
ம_ற கிரக+களிe எeலாn ெவளிtபாைற 70 சதoத¿n, இ_n¡ உdளகn 30
சதoதமாகçn இ_æ¿n. ¡தனாá மt_n தைல கீq. ெவளிtபாைற 30 சதoதn, இ_n¡
உdளகn 70 சதoதn. ஏேதா ஒ_ ெபா_d மணிæ¿ 45000 ைமe ேவக_திe ¡த_டc
ேந_æ¿ ேநá ேமாதியதாe அைதe சிcனா பிcனமானதாகçn, பிc நிைறmát¡ விைச
காரணமாக அைவ ஒc_ ேசá]ததாe ெவளிtபாைறt ப¿தி ¿ைற]த அளவிேலேய
இ_æகிற_.
இ_தைனæ¿n ¡தனாá _மிைய விட 3 மட+¿ சிcனவá தாc. 4880 கி.மீ. விtடேம
உைடயவá எcப_ ¿றிtபிட_ தæக_.
இவá _ாிய_æ¿ அ_கிேலேய இ_tபவá ஆதலாe, சில சமய+களிe _ாிய
அoதமன_தி_¿t பிcேனா, _ாிய உதய_தி_¿ ¿cேனா, ெதளி]த வான_திe நn
ெவ_n கcகளாe இவைரæ காணலாn! உதாரணமாக இ]தt பட_ைதt பா_+கd! 2004
மாáeசிe இ+கிலா]திe _ாிய அoதமன_தி_¿ 30 நிமிட+க_æ¿t பிற¿ எ_æகtபtட
பல பட+கைள கணினியிc jலn ஒcறிைண___ த]தி_æகிறாáகd. இவá தாc ¡தc!
பாáைவæ¿ நம_ ச]திரைனt ேபாலேவ இ_æ¿n ¡தc. இவ_ைடய æ__tபாைத
_மியி_ைடயைத விட jcறிe ஒ_ ப+¿ தாc. இவá ெம_வாகe æ__வதாe இரவிe
-180 ¡கிாி ெசeசியசாக இ_æ¿n இவá பகee 400 ¡கிாிæ¿ எகிறிவி_வாá.
_ாியனிc அ_கிe வ_nேபா_ மt_n ஒdெவா_ ¿ைறçn இவர_ æ__tபாைத ச_ேற
மாறி வி_n. ஏc ெதாிçமா? நn ேமைத ஐcotனிc ெபா_ சாáபியe ெகாdைகைய
நி_பிtபத_¿!
இ_வைர இவá அ_கிe ெசcறவá 1974 e அ_tபிய மைரனá 10 எcற கலn தாc. 2011 e
அ+ேக ேபாme ேச_n வைகயிe ெமெச_சá கலn அ_tபி ைவæகtபt_dள_n
¿றிtபிட_ தæக_.

இேதா ¡தனாá!
அ___ நாn பாáæகவி_tபவá நn அcைட otடாá ெவdளி அவáகd.
இவá அcைட விடானா_n நnமாe உdேள பாáæக ¿¡யவிeைல. இவá ¿க_ைதæ
கன_த காியமிலவாç ேமக+களாe எtேபா_n j¡æ ெகாc¡_tபதாe தாc அவைரæ
காண ¿¡வதிeைல.
இவá தcைன_ தாேன 243 நாtகளிe æ_றிæ ெகாdகிறாá. ஆனாe _ாியைன 224.7
நாtகளிேலேய æ_றி வி_கிறாá. அதாவ_ ஒ_ வ_ட_ைத விட ஒ_ நாளிc கால அளç
அதிகn.
எcன தாc திைர ேபாtடா_n நnமவáகd வி_வாáகளா எcன?
1990 e ெமெகeலc ஏçகலn இ_திைரைய விலæகி ெவdளிைய நமæ¿_ தாிசனn
கிைடæகe ெசmத_. அதc பிc ரçயாவிc ெவனரா 13, 14 ஆகியைவçn பல பட+கைளe
æt_ நமæ¿ ெவdளிையæ காt¡ய_. ெவளிt¡றn காியமில வாயினாe பிரகாசமான
ெவdைள (அதனாe தாc அத_¿ நாமிtட ெபயá ெவdளி) நிற_திe இ_]தா_n அ_கிe
பா_+கேளc அவá அழைக.
ம_தியிe ெவdைள நிற_திe இ_tபத_¿ அtேராைடt ெடரா மைல_ ெதாடá எc_
ெபயாிt¡_æகிறாáகd.
ெவdளிçn, ¡த_n நமæ¿n _ாிய_æ¿n ந_விe இ_tபதாe, _ாிய அoதமன__æ¿
பிcேனா, _ாிய உதய__æ¿ ¿cேனா அcனாáகைள ேநாிe கா_n பாæகியn நமæ¿
இ_æகிற_.
ெவdளியாாிc æ__t பாைதேய தனி ரகn. இவைர _ாிய அoதமன__æ¿t பிc 5
நாtக_æ¿ ஒ_ ¿ைற oதn 38 ¿ைற ஒேர இட_திe ஒேர ேகாண_திe கா_தி_]_
பாá_தாe நn கcக_æ¿ அவá நட_திய ஜால_ைதæ கா_+கd. அவá ேபா¿n
பாைதையt பா_+கd. ஆeசாியமாக இeைல?
ஒ_ ெதளி]த _ாிய உதய_திæ¿t பிc, கட_æ¿ அ_கிe வான_திc சாதரண நீல நிறn
வ]த பிc_n பி+æ நிறn இைடயிe ெதாிçமானாe அைத ெவdளியிc இ_t¡æ கeைச
(ெபet ஆt oனo) எcகிறாáகd. அ_ ெவdளியாாிc ைக+காியn தாc. இ]தt
பட_திe பி+æ நிற__æ¿æ கீq ஏ_கனேவ கட_æ¿ அ_கிe வான_திc ஊதா நிறn வ]_
விtடைதæ கா_+கd.
ெவdளியிc ேமeபரt¡ எtேபா_n தகி__æ ெகாc¡_æகிற_. இதc கா_ற__த
மcடலn _மிைய விட 100 மட+¿ அதிகமாக இ_tபதாe, மனிதனாe ெவdளியிe
இற+கி நடtபெதcப_ த_ேபா_ சா_தியமிeைல.

இவைரt பæக_திe ெசc_ ஆராmேவாn எc_ ெச__தtபtட ேகமிராæகd
அைன__ேம பட+கைள அ_tபிt பிc உ_கி த_ெகாைல ெசm_ ெகாdகிcறன.
உதாரண__æ¿ இ]தt பட_ைத எ__த ேகமிராçn. அ_ 1990-94 e ெமகeலனிe_]_
ெச__தtபtட ாிேமாt சáேபo ¡ேராt எ__த_. ெவtபநிைலçn அ__த¿n தா+காமe
சில விநா¡களிe சிதறி விtடதாn. எாிமைலæ ¿ழnபாe ஏ_பtட மைலகளாm இ_æகலாn
(இ]த மைல 25 கிமீ விtடn ெகாcட_) ஆனா_n உcைமயான காரணn
ெதாியவிeைல.
கட]த ஜூc, 8 , 2004 e ெவdளியாá æ__n ேபா_ _மியிe_]_ பாáæைகயிe
_ாிய_æ¿ ¿cனாe வலn வ]தாá. இ_ ஒாிரc_ ெநா¡கேள நீ¡_த_. இைதçn
_மியிc அைன__t ப¿தியிe_]_n பாáæக இயலவிeைல. oேலாவாகியாவிc
o_¡வா எc_n கிராம_திe_]_ இைத எ__தனá. 1882 æ¿t பிc இdவா_ வ]த
ெவdளியாá, தன_ ஆtடn ேபா_n æ__t பாைதயாe 2012 _n இேத ேபாe வ_வாá
எc_ கணி__dளனá. அத_¿n ¿cனாe ெதாிவ_ அைன__ நா_களிc æt_
¿ய_சியாe உ_வான விcெவளி ஆராmeசி ைமய¿n அேத ேநர_திe _ாியc ¿cேன
வ]த_. இ_ ெநா¡tெபா_திe அதாவ_ 0.033 விநா¡க_æ¿ ஒ_ ¿ைற 12 பிேரnகளிe
எ_æகtபtட அ_áவ ¡ைகtபடn. க_tபாm ெதாிபவá தாc ெவdளி. 12103 கிமீ
விtட¿dள ஒ_ கிரகn _ாிய_æ¿ அ_கிe ஒtபிt_t பாá_தாe இdவளç சிறிதாக_
ெதாிகிற_ எcறாe?
அ___ நாn காண இ_tபவá ெசdவாm அவáகd.
சிகt¡ நிற_திe ேதாc_கிறாá. (அதனாe தாc ெசdவாேயா?)

இதர கிரக+க_டc ஒtபி_n ேபா_ இதிe மனிதc ேபாm ¿¡ேயற வாmt¡ அதிகn.

_மிைய விடe சிcனவá தாc. தcைன_ தாேன æ_றிæ ெகாdள 24.6 மணி ேநர¿n,
_ாியைனe æ_ற 687 நாtக_n ஆகிcறன.

விtடn சாியாக 6,794 கி.மீ. æ__t பாைதயிc _ரn 22,79,40,000 கி.மீ. இவாிc ேவகn
24.14 கிமீ/விநா¡.
-25 ¡கிாி ெசc¡கிேர¡e தாc இ_tபாá.

ைதேமாo, ேபாேபாo எc_ இரc_ நிலாæக_n உc_. இைவ இரc_n எதிá எதிá
திைசகளிேலேய æ__கிcறன. (சிcன o_?)

இவ_æ¿ ெமeதான கா__ மcடல¿n இ_æகிற_. இதிe காáபc ைட ஆæைஸ_n
உdள_. இதc அ__தn _மியிc அ__த_திe 100 e ஒ_ ப+¿ தாc. அதc
வாçæகெளeலாn ெமeல ெமeல ந_வி விcெவளியிe பரவிவிtடதாe இdவா_
ஆகியி_æகலாn.
இவைர_ தாிசனn ெசmேவாமா?
இைதt ¡ைகtபடn எ__த கிeலா¡ மனிதá இவá.
இதிe ஒ_ படn நம_ _மியா¿n, ஒ_ படn பæக__ கிரகæகாரá ெசdவாயா¿n. எ_ _மி
எ_ ெசdவாm? கc_ பி¡ç+கd பாáæகலாn. இடமா வலமா?
ெசdவாயிe தcணீá இ_æகிறதா இeைலயா எcப_ மிக ¿æகியமான ேகdவி. இத_¿t
பதிலாக இ]தt பட_ைதேய வி_ஞானிகd ைவæகிறாáகd.

இதிe காணtப_n ¿மிq ேபாcற இ_ ப¿திக_n __வtப¿தியeலாத ந_tப¿தியிe
இ_æ¿n உைற]த பனியான_ _சியாe jடtபt_dள நிைலயாக இ_æகலாn எc_
க__கிcறனá. __வtப¿தியாக இeலாத பtச_திe பனிæகt¡யான_ _ாியைனæ
கcட_n உ_கி ஓ¡ விட ேவc_ேம? ஆனாe _மியிc __வtப¿தியிe _சி நிைற]த
பனிt ப¿திçn பாátபத_¿ இேத ேபாe தாc இ_æகிற_. எனேவ இ]தt ப¿தியிe
நில_த¡ நீá இ_]தி_æகலாn எcப_ ெதாிய வ_வதாக வி_ஞானிகd அ¡__e
ெசாeகிcறனá. இ_ மt_மிcறி நிலtபரtபிe காணtப_n பல சாc_களிc jலn
ெசdவாயிe ஐ]_ மிeeயc ஆc_க_æ¿ ¿c தcணீá ம__n கடe இ_]ேத ஆக
ேவc_n எc_ _dளிæ ¿திæகிcறனá. இ_ 28-02-2005 அc_ எ_æகtபtட ¡ைகtபடn
ஆ¿n.
நிலா எcற_n ெராnப அழகாக இ_æ¿n எc_ நிைன__æ ெகாctáகேளா? இேதா
ேபாேபாo. ெசdவாைய ேராமானிய ேபாáæகடçளாகæ க__வாáகd. எனேவ தாc இதc
இ_ நிலாæக_æ¿n பயn, ம__n அவசரn (panic) எc_n ெபா_d வ_n வைகயிe
ெபயá ைவ__dளனá. இ]த ேபாேபாo _ாிய கிரக_ைதe சாá]தவd இeைலயாn.
ெவளிæ ¿_nப_திe்_]_ நn ¿_nப__æ¿d வ_n ேபா_ ெசdவாçn, ஜுGட_n
ேபாt¡ ேபாtட ேபாதி_n நாc ெசdவாையேய ேச_ேவc எc_ இ+¿ வ]_
விtடாளாn. இதனாேலா எcனேவா ெசdவாmæ¿ மிக அ_கிேலேய வtடn ேபா_கிறாd.
ெவ_n 5800 கி.மீ. _ர_திe. (_மிæ¿n நிலçæ¿n 4,00,000 கி.மீ. _ரமாæ¿n!) சிறி_
சிறிதாக ெசdவாm இவைள_ தcன_கிe இ___æ ெகாcேட இ_æகிறாá. இc_n 100
மிeeயc ஆc_களிe ேபாேபாo ெசdவாmæ கிரக__டc இைண]_, _கdகளாகe
சிதறி ெசdவாையe æ_றி ஒ_ _சி வைளயமாக வ_வாd எc_ கணி__dளனá.
மனித ¿ய_சியிc பலைனæ கcæடாகæ கா_+கd.

இேதா ெசdவாயிe 04-01-2004 அc_ இற+கிய oபிாிt ேராவá தைரயிற+¿n
அதிய_¡தæ காtசி.

ஏ_ மாத+களாகe ெசdவாையe æ_றிய பிcனá மணிæ¿ 12000 ைமe ேவக_திe
ெசdவாm ஈát¡ சæதிæ¿d _ைழ]த இவá ெமeல ெமeல ேவகn ¿ைற](_)_
தைரயிற+¿கிறாá.
இைத வி_ஞானிகd "ஆ_ நிமிட அ_¡தn" எc_ வáணிæகிறாáகd. ேராவைரe æ_றி
ெபாிய கா__t ைபகைள நிரtபியதாe மிக ெமeeய அதிáçக_டc தைரயிற+கிய
oபிாிt இற+கியதிe இ_]_ இc_ வைர அயரா_ ¡ைகtபட+கைளe æt__ தdளிæ
ெகாc¡_æகிறாá.
ெசdவாையt ப_றி ெசாeeæ ெகாcேட ெசcறாe இ_ அcட_திc அ_¡த+களாm
இ_æகா_. ெசdவாயிc அ_¡த+களாக இ_æ¿n.

இ_]தா_n இைதt பாáæகாமe ேபானாe எtப¡?

இ]தt படேம _மியிe_]_ ெசdவாைய எ__த ¡ைகtபட_திேலேய சிற]த_ எனலாn.
கட]த 27-08-2003 அc_ 60000 ஆc_க_æ¿t பிcனá ெசdவாm, _மிæ¿ ெவ¿ அ_கிe
வ]த_.
அtேபா_ _மியிe_]ேத ஹt¡d ெதாைல ேநாæகியிe எ_æகtபtட படn இ_. ெதc
__வ_திe பனி உைற]தி_tபைதt பா_+கd. ெகாdைள அழகeலவா?
அ___ நாn பாáæக இ_tபவá(d) நn நிலா.

நிலா _மியிe_]_ பிm]_ ேபான ஒ_ ப¿தி எனçn, அ_ இ_]த இடn தாc பசிபிæ
ெப_+கடe எc_ ஒ_ சாரா_n, அனாைதயாக இ_]த ஒ_ ேகாைள _மி தc பæகn
இ___æ ெகாcட_ (!) எc_ ஒ_ சாரா_n æ_கிcறனá.

æமாá 46 ஆயிரn மிeeயc (ænமா அ¡eæ ç_+கtபா யா_æ¿ கணæ¿ ெதாிçn)
ஆc_க_æ¿ ¿c ெசdவாmæ¿e சமமான ஒ_ ேகாd _மிçடc ேமாதியதாe ஏராளமான
ெபா_tகd இரc¡e_]_n சிதறி பிc நிைறmát¡ காரணமாm ஒcறாm_ திரc_
நிலாவாக மாறி இ_æகலாn எc_ க_தtப_கிcற_.

இத_¿ ஆதாரமாm பசிபிæ கடைலe æ_றி வtடமாக தீ வtடn (Garland of Fire) எனtப_n
எாிமைல ¿க_க_n, கcட_ தகt_t பிளçக_n காணtப_கிcறன. இ]த வtடn
நிgசிலா]_, பிetைபco, ஜtபாc, அலாoகா மாáæகமாக அெமாிæகாவிc ேம_¿æ
கைர வைர நீc_dள_. ஒ_ ெபாிய ெபா_d ேமாதி இ_]தாe தாc இdவளç ெபாிய
பdளn ேதாcற வாmt¡ இ_æகிற_. பசிபிæ கடec ம_தியிe உdள ஹவாm தீçகd
வtடæ ¿ழியிc ந_விe ேதாc_n ேமடாக இ_æகலாn. இைவ கடல¡_ தைரயிe_]_
10 கி.மீ. உயர_திe இ_æகிcறன. ஒ_ ெபா_d ஒ_ பரtபிc ேமா_ ேமாதி எகி_n ேபா_
ஏ_ப_n வtடæ ¿ழியிc ைமயt ப¿திçn æடேவ எ_n¡n. அ_ேவ ஹவாm தீவாக
இ_æகலாn.
_மிçn, நிலாçn ஒேர ேவக_திe æ__வதாe (அதாவ_ நிலா தcைன_ தாேன æ__æ
ெகாd_n ேநர¿n, _மிைய ஒ_ ¿ைற வலn வ_n ேநர¿n ஒேர அளவாக இ_tபதாe)
நாn நிலவிc ஒ_ பæக_ைத மt_ேம பாáæக ¿¡கிற_. நிலவிc ம_ பæக_திe ¿c
பæக_திe உdள_ ேபால மாெப_n கடe ம__n சமதள பிரேதச+கd இeைல. அ_ ஏc
எc_n ெதாியவிeைல.

நிலா, _மிçடc ேகாபி__æ ெகாc_ ஆc_æ¿ æமாá 4 ெச.மீ. _ரn விலகிe
ெசeகிறாd. எனேவ பல ேகா¡ ஆc_க_æ¿t பிc நிலா நn _மிæ¿ இeைல எcறாகி
வி_n. இனி சில பட+கைளt பாátேபாn.
நம_ நிலாçடc, வியாழc தன_ நாc¿ ெபாிய நிலாæக_டc காtசியளிæ¿n அ_¡தæ
காtசிைய ரசிç+கd.
_ாிய கிரகண_தcைற விட, ச]திர கிரகண_தcேற ம_ற நtச_திர+கைளçn, வான
oதிையçn நnமாe பாáæக ¿¡கிற_. ஏெனcறாe _ாிய_n ச]திர_n தம_
பிரகாச_தாe ம_ற நtச_திர+கைளçn வான oதிையçn மைற__ வி_கிcறன. இேதா
03-06-2003 ச]திர கிரகண_தc_ நமæ¿_ தாிசனn த]த நம_ பாe oதி (Milky Way
Galaxy).
அtேபாeேலா 17 தன_ பயண_திc ேபா_ எ___ வ]த ஆர_æ வcண மcணிe பல
ெபா_tகd 3.4 மிeeயc வ_ட+க_æ¿ ¿c ஏ_பtட ஒ_ எாிமைலæ ¿ழnபினாe
ஏ_பtடதாக இ_æகலாn எc_ கc_ பி¡__dளனá. 0.1 மி.மீ. அளç æட இeலாத பல
ெபா_tகளிc ஆதி ம__n அவ_றிc பc¡கd எcன எcப_ இc_n ெப_n
¡திராகேவ இ_æகிற_.
அcணாமைலயிe ரஜினி ெசாeவ_ ேபாe நிலவிc ஒ_ ¿க_ைத_ தாc இtேபா_
பாá_தி_æகிேறாn. அதc ம_ெறா_ ¿கn எtப¡ இ_æகிற_ ெதாிçமா?
இ]தt படn நிலç _ாியனிe_]_ தன_ வtடt பாைதயிc கைடசியிe ெவ¿
ெதாைலçæ¿ ெசcற பிcனá எ__த படn. எனேவ ¿_ ெவdைள நிற_திe இeைல.

நிலைவt ப_றி ேம_n சில தகவeகd:

நிலா _மியிe நாee ஒ_ ப+¿ அளçdள_. _மியிe_]_ பாáæ¿n ேபா_ _ாிய_n
நிலாçn ஒேர அளç இ_tப_ ேபாe ேதாc_வ_n ஒ_ ஒ__ைம.

தி+கt கிழைமைய நிலாவி_ேக சமátபி__dேளாn.

நம_ மாத கால அளç நிலைவ ைவ_ேத இய+¿கிற_. ஒ_ மாதn எனப_ ஒ_ தி+கd!

நிலவிe மனிதc இற+கி ¿தc ¿தee நட]த_ 1969 e.
நாn அ___ யாைரt பாáæகt ேபாகிcேறாn ெதாிçமா?

சனி பகவாைன_ தாc.

இவá மிகçn அழகானவá. ெகtட கிரகn அeலá.

இவá தcைன_ தாேன æ_றிæ ெகாdள 10 மணி ேநர¿n, _ாியைனe æ_ற 29.46
ஆc_க_n ஆகிcறன.

வியாழ_æ¿ அ___ நம_ ¿_nப_திe ெபாியவá இவá. ைமய_திe ெகா_சn பாைற,
அத_¿ ேமe பனி உdள_. ெவtப நிைல -285 ¡கிாி பாரcஹீt. சனிæ கிரக_திc ப_வ
நிைல சாியாக 7 1/2 ஆc_க_æ¿ ஒ_ ¿ைற மா_றn அைடகிற_. 29.46 ஐ நாc¿
ப_வ+களாe வ¿__t பா_+கd ஐயா. (இைத_ தாc ஏழைர நாt_e சனி எcகிறாáகd)
சனியாாிc தனிe சிறt¡ இவைரe æ_றி இ_æ¿n வைளயேம. இ]த வைளய+கைள ¡ற
வைளயn, பிரகாச வைளயn, உd வைளயn எc_ jc_ விதமாகt பிாிæகிcறனá. இைவ
எcண_ற _கdகளாm ஆனைவ. _cணிய _கd ¿தe பாறா+கe அளç வைர இைவ
இ_æ¿n.
இவைரe æ_றி ேமக+களாm இ_tபதாe, சனியிe_]_ இ]த வைளய+கd கc_æ¿_
ெதாிவதிeைல.
த_ேபா_ அறி]தவைர இவ_æ¿ 23 _ைணæ ேகாdகd உdளன.

ைடtடc எc_n _ைணæ ேகா_æெகcேற ஒ_ நாd ஒ_æ¿n அளçæ¿ ெபாிய
_ைணæ ேகா_n உc_. ைடtடனிe சில _c_யிாிகd வாழææ_n எc_
வி_ஞானிகd க__கிcறனá.

இவாிc விtடn : 120536 கி.மீ.

இவாிc æ__t பாைத: 142,94,00,000 கி.மீ.

æ__n ேவகn: 9.64 கிமீ./விநா¡
சனி வæகிரமைடகிற_, உeசn அைடகிற_ எc_ ஏc ெசாeகிறாáகd ெதாிçமா?
ஒ_ ேகாளான_ வtடtபாைதயிe æ__n வைர ஒேர ேவக_திe æ_றி வ]தாe
ேபா_மான_. அ_ எtேபா_ நீd வtடt பாைதயிe æ__கிறேதா அtேபா_ நீd
வtட+களிc கைடசிæ¿e ெசe_n ேபா_ வ]த ேவக_திேலேய தி_nப இயலா_.
விளிn¡களிe அேத ேவக_திe தி_nப இயலா_. எனேவ விளிn¡களிe ேவகn ¿ைற__
ஈát¡ விைச காரணமாm ச__ பிcேனாæகி நகá]_ நீdவtடt பாைதைய சாி ெசm_
ெகாdகிற_.
இ]த அாிய நிகqeசிையேய, பிcேனாæகி நகáதைலேய நn ¿cேனாáகd சனி
வæகிரமைடவதாகæ æறினாáகd. இeசமய_திe _மியிc ¡வி ஈát¡ சæதியி_n மா_தe
ஏ_ப_வைதæ கcடறி]_dளனá எcப_ ¿றிtபிட_ தæக_.

எனேவ நம_ ேஜாதிட வி_ஞானn மிக தீáæகமான பிc¡லn உdள_. அைத அறி]_
ெகாdளவியலா ¿tடாdகளாக நாn தாc ஆகிt ேபாேனாn.
இனி சனியாாிc பட+கைளæ காcேபாமா?

இவá தாc சனி.

ெவ_n 24 மிeeயc கி.மீ.e_]_ சனிைய நாn பாáæகாத பæக_திe_]_ காசினி
விcகலn எ__த படn இ_. இதிe இட_ ¡றn சனியிc நிழe அதc வைளய+களிc
ேமேலேய வி_வைதæ காணலாn.
இேதா ேம_n இ_ அழகிய பட+கd. சனி பாáæக அழகாக இeைல?
இ]தt பட_ைதt பா_+கd. இ_ சனிæகிரக_திc வைளய__æ¿ உdேளேய மிக அ_கிe
சனிையe æ_றி வ_n ாியா எc_n இரcடாn மிகt ெபாிய நிலாவா¿n. சனி கிரக_திc F
வைளய_திc நிழe இ]த நிலாவிc ேமe வி_வைதçn பா_+கd. இ]த நிலா ¿__n
பனி தானாn.
இேதா இவd சனியிc மிகe சிறிய ெடெலoேடா எc_n நிலா. ப_æ ேபாcற மி__வான
ேமனி ெகாcடவd. ¿_வ_n பனி தாேனா எc_ எcண_ தæகவd. 24 கி.மீ. விtடேம
உைடய மிகe சிறிய நிலா இ_ேவ ஆ¿n. எனேவ மிகt ெபாிய நிலாவான ெட_தீைஸ
விடçn ேவகமாக சனிையe æ_றி வ]_ வி_கிறாd.
இேதா இ]த நிலைவt பா_+கd. இதc ெபயá ஐயெபடo (Iapetus) æ_தæ க_t¡.
ெமா_த¿n நிலæகாியாேலேய ஆனதா எc_ ச]ேதகtப_n அளçæ¿. _áய
ெவளிeச_ைதæ æட 15%ேம பிரதி பeæகிறதாn. ேமe ப¿தியிe ெவdைளயாm ெதாிவ_
æட ம_ற நிலாæகd ம__n சனியிe_]ேத வ_n ஒளி தாc. இ]தæ க_t¡ நிற_ _கdகd
இ]த நிலா உ_வா¿n ேபா_ இeைல. இtேபா_ தாc ேபாm அtபி இ_æக ேவc_n
எc_ க__கிறாáகd. இ]தæ க_t¡_ _கdகd 1500 கிமீ விtடn வைர பரவியி_æகிற_.
இ]த நிலா மt_n அcடெவளிகளிேல இ_æ¿n நிலாைவt ேபாe அeலாமe மிக அதிக
அளç அதாவ_ 15 ¡கிாி சாm]த நிைலயிேலேய சனிையe æ_றி வ_கிற_. இதc க_t¡
நிற_திc காரண_தாe இதc சாியான உடe அளைவæ æட நnமாe காண இயலவிeைல.
ஆராmeசிகd நட]_ ெகாc_ இ_æகிcறன. உைட_த கடைலt ப_tைபt ேபாe
இ_æ¿n இவd தாc ஐயெபடo.

சனி கிரக_திc வைளய+கd எdவளç æáைமயான_ ெதாிçமா. இ]தt பட_ைதt
பா_+கd. இ]த வைளய+களிc ெமா_த அகலேம 1 கி.மீ.æ¿n உdேள தாc. இdவளç
ெபாிய சனி கிரக_திc அளேவா_ ஒtபி_n ேபா_ இ]த வைளய_திc æáைம ஒ_ ேரசá
பிேள¡c 100 e ஒ_ ப+ைக விடæ æáைமயான_ ஆ¿n. _ர_திe சிcனதாக_ ெதாிçn
எcகிேலடo எc_n நிலா ம__n இதர நிலாæகd ெகா_æ¿n ெவளிeச_திேலேய இ]த
வைளய+கd ஒளிáகிcறன.
சனியிc 1000 கிமீ. விtட¿ைடய ெபாிய நிலா தாc ெட_தீo. ெமா_த¿n பனியாேலேய
ஆனவd. நிஜமாகேவ ெமா_த¿n பனிதாc. 32000 கிமீ உயர_திe இ_]_ ெட_தீைஸ
எ__த படn இ_.
இ]த நிலாைவt பாáæகாவிtடாe சனியிc நிலாæகைளt பாá_ேதாn எc_ ெசாeவதிe
அá_தேம இeைல. சனியிc நிலா ஒdெவாc_n நிறn, அளç, தcைம அைன_தி_n
ெவdேவ_ அைமtைப உைடய_. அைத நி_பிtப_ ேபாe இ_æ¿n இ_ தாc
ைஹGாியc எc_n நிலா. ஒdெவா_ ¿ழிçn 100 மீtடá அளç தாc இ_æ¿n. 250 கி.மீ.
அகலேம உைடய நிலç கட_æ¿d இ_æ¿n ப_æ ேபாe இ_tப_ அதிசயn தாேன?
ைடtடாc நிலவிe _c_யிாிகd வாழ வாmtபி_tபதாகt பாá_ேதாn அeலவா. இதc
பட_ைதt பாáæ¿n ேபா_ பdள_தாæ¿n, திரவn ஓ_n தcைமçn நி_பணமான_.
எனேவ காசினியிe_]_ ஒ_ இய]திர மனிதைன இறæகி ைடtடைன ஆராm]ததிe இ]த
திரவn ¿_றி_n மீ_ேதனினாe ஆன_ எனçn, நீá இeைல எனçn கcடறியt பtட_.
ெபாி_n எதிáபாá_த வி_ஞானிகd ச_ேற ஏமா_றமைட]தனá. இ]தt பட_திe 200 கி.மீ.
_ரn மt_ேம எ_æகtபt_dள_.
ஓ_ மீc ஓட உ_ மீc வ_n வைர கா_தி_æ¿மாn ெகாæ¿. அேத ேபாe தாc இ]த
விcெவளி வி_ஞானிக_n. ஒdெவா_ விநா¡çn எ_ ேவc_மானா_n நிகழலாn.
அtப¡ ஒ_ விநா¡ தாc இ]தt படn. 23-02-2002 அc_ சாியாக இரc_ நிமிடேம
நீ¡_த_ இ_. நம_ நிலçæ¿t பிcனாe இ_]_ ஒளி]_ விைளயா_n விைளயாt_
விைளயா_பவá யாெரc_ பாá_தீáகளா? நn சனி தாc.
அ__த _ாியæ ¿_nப உ_tபினá தி_வாளá çேரனo அவáகd.

51118 கி.மீ. விtட¿ைடயவá. _மிைய விட 15 மட+¿ ெபாியவá.

287,09,90,000 கி.மீ. இவர_ æ__tபாைதயிc நீளn.

இைத ஒ_ ¿ைற æ_றி ¿¡æக இவá எ___æெகாd_n கால அளç 84 ஆc_கd. 6.81
கி.மீ./விநா¡ ேவகn.

நnைமவிட 15 மட+¿ ெபாியவá எcறா_n தcைன_ தாேன æ_றிæ ெகாdவதிe ெவ¿
ேவகn. 17 மணி ேநர_திேலேய æ_றி வ_கிறாá.

உைற]த வாçமcடல_திe மீேதc நிைற]_dள_. மீேதc சிவt¡ ஒளிைய சாtபிt_
வி_வதாe நீலn ம__n பeைச ஒளிைய மt_ேம பிரதிபeæகிறாá இவá.

இவ_æ¿n æ_றி வைளயn உc_. எeலாæ கிரக+க_n பnபரn æ__வ_ ேபாe
அழகாக _ாியைனe æ_றி வ_n ேபா_ (உதய_ாியைனe ெசாeல விeைல!) இவá மt_n
பnபர_ைதt ப_æக ைவ__ உ_t¡ விtடாe எtப¡ æ__ேமா அ_ ேபாe æ__கிறாá.
(ைவேகாைவe ெசாeலவிeைல!) ஏேதா ஒ_ ேகாd இவá ேமe ேமாதியதாேலா அeல_
அ_கிe வ]_ விtடதாேலா இdவா_ ஆகியி_æகலாn எc_ க__கிறாáகd. (ெஜ.ைவe
ெசாeலவிeைல!). அ]த ேமாதec விைளவாகçn இவ_æ¿ வைளயn
ேதாcறியி_æகலாn.
இவ_æ¿ 20 _ைணæேகாdகd உdளன. இதிe 5 ெபாியைவ.

இவைர 1986 வாæகிe வாேயஜá விcகலn அ_கிe ெசc_ படn எ__த_. அத_¿t பிc
யா_n பæக_திe ெசeல விeைல. அtேபா_ எ__த படேம இ_. பாைறகளா_n ஐo
கt¡களா_n ஆனவá இவá. நாn அ___t பாáæகவி_æ¿n ெநt¡gைனt ேபாe
இ_]தா_n இவ_æ¿ எைட கிைடயா_. ஊைளe சைத தாc.
இேதா வைளய+கd, நிலாæக_டc நn தைலவá.
இ_ ஓெபராc எc_n நிலாவிc படn. 1986 e வாேயஜá எ__த_ தாc. பாைறகd பாதி,
ஐoகt¡ பாதி கல]_ ெசmத உ_வn இவd. இ]தt பட_திe ஒ_ மைல உ+க_æ¿_
ெதாிகிறதா? 6 கி.மீ. உயரn! இட_ கீqt¡றn பா_+கd! சிறி_ ___திæ ெகாc_
ெவளிேய நீt¡æ ெகாc¡_tப_ தாc அ]த மைல.

அ___ நாn பாáæக இ_tபவá ெநt¡gc.

இவாிc விtடn: 49532 கி.மீ. (கிtட_தtட çேரனoc விtடn தாc) ஆனாe çேரனைச
விட நிைறயிe இவá அதிகn.

இவாிc æ__tபாைத நீளn: 450,40,00,000 கி.மீ.

_ாியைனe æ_ற எ___æ ெகாd_n கால அளç: 160 ஆc_கd.

æ__n ேவகn: 5.43 கி.மீ./விநா¡

1846 ெசtடnபá 23 e தனி_தனியாக இ+கிலா]திe ஆடnஸுn, பிராcசிe ேல ேவாிய_n
ெநt¡gc _மிæ¿ மிக அ_கிe வ_கிற_ எc_ கc_பி¡_தனá. இதனாe இரc_
நா_க_æ¿d_n பிரeைன ஏ_பtட_. ஆனாe அ]த வி_ஞானிக_æ¿d இeைல.
பிcனá இ_வ_æ¿ேம அ]த சிறt¡ பகிá]தளிæகtபtட_.

ெநt¡gc எcறாe கிேரæக ெமாழியிe கடec கடçd எc_ அá_தn. அேத ேபாலேவ
நீல நிற_திe ஐoகt¡களா_n, ைஹtரஜனா_n, ஹூeய_தா_n சிறிதளç
மீ_ேதனா_n, பாைறகளா_n உ_வான_ ெநt¡gc.

இத_¿ அ__த ot_æகாரá ¡_tேடா இவá பாைதயிe ¿_æகி_வதாe சில ஆc_கd
ெநt¡gc _ாியæ ¿_nப_திc மிக_ ெதாைலவிe உdள கிரகமாக மாறிவி_n.

இைத ¡யe கிரகn எc_ æட அைழæ¿மளçæ¿ இவாிடn ¡யeகd மிக அதிகn. _ாியæ
¿_nப_திேலேய மிக ேவகமான ¡ய_n இ+ேகேய oæகிற_. 2000 கி.மீ./மணி ேநரn.
வியாழc ம__n சனிையt ேபாலேவ _ாியனிடமி_]_ கிரகிæ¿n ெவtப சæதிைய விட
தc_d_n சிறி_ ெவtபn கனc_ ெகாc_ இ_æகிற_.

ெநt¡g_æ¿n வைளய+கd உc_. இ]த வைளய+க_æ¿ ஆடno, ேல ேவாியá
எc_ ெபயாிt_ இ]த நா_கd ச]ேதாசtப__தtபtடன.

ெநt¡gைன, உ+களிடn தரமான ைபனா¿லá இ_]_, ேமகjtடn இeலாதி_]_,
உ+க_æ¿ ெபா_ைமçn இ_]தாe உ+கd ot_ மா¡யிe_]ேத காண ¿¡çn.

இவ_æ¿ 13 நிலாæகd உc_. இc_n 5 நிலாæக_æ¿ ெபயá æட இடtபடவிeைல.

இேதா இவá தாc ெநt¡gc. 1989 e ஆகo¡e வாேயஜá விcகலn அ_கிe ெசcற
ேபா_ எ__த_.
ெநt¡gனிc வைளய+கd ஒ_ ¿_æகிய கnபி ேபாe இ_æகிற_. இதc காரண+கd
ெதாியவிeைல.
அ__ததாக நாn காணவி_tபவá ¡_tேடா.

இவá தாc இ_tபதிேலேய மிக_ _ர_தி_dளவá எcப_ மt_மeல. இவá தாc
கைடæ¿t¡. மிகe சிறியவá.

_ாியæ¿_nப_திe_æ¿n ஐ]_ நிலாæகைள விடçn சிறியவá எcறாe பாá__æ
ெகாd_+கேளc!
இவாிc விtடn: 2274 கி.மீ.

æ__tபாைதயிc நீளn: 591,35,20,000 கி.மீ.

æ_றிவ_n கால அளç: 250 ஆc_கd!

ேவகn: 4.74 கி.மீ./விநா¡.

ஒ_ நாd எcப_: 150 மணி ேநரn. (மிக மிக ேசாnேபறி கிரகn!)

சராசாி தtப ெவtப நிைல: -230 ¡கிாி ெசc¡கிேர_!

கிேரæக வரலா_றிe ¡_tேடா எcறாe பாதாள அரசc எc_ அá_தn. (நnம ஊá
மகாபe!)
1930 e தாc ¿தc¿தee ¡_tேடா கcடறியtபtட_. ெநt¡g_n, çேரனæn
ஒ_+கான நீd வtடtபாைதயிe æ__கிcறன எcபேத அ___ ஒ_ கிரகn ம__n அதc
நிைறmát¡ விைச இ_æகிற_ எcபதc அைடயாளn ஆ¿n. அேத ேபாe இ_çn
சாியான பாைதயிe æ__வதாe அ___n ஒ_ எæo கிரகn இ_æகலாn எc_ ¿¡çæ¿
வர ¿¡கிற_. இ_]_n இ_ வைர ஒc_n கcடறியtபடவிeைல. ஆனாe நிைறய
சிறிய_n ெபாிய_மான ெபா_tகd æ_றி வ]_ ெகாc_ தானி_æகிcறன
¡_tேடாçæ¿n அtபாe.

¡_tேடாçæ¿ எc_ ஒ_ தனிeசிறt¡ உc_. அதாவ_, _ாிய கிரக+களிேலேய
விcகலn அ_tபtபடாத கிரகn இ_ேவ ஆ¿n. ம_ற அைன__ கிரக+க_æ¿
அ_கி_n ெசc_ ஆராmeசி ேம_ெகாcடாயி__. ஆனாe ஜனவாி 2006 e ஏவtபt_dள
"¡_ எeைலகd" - நிg ஹாாிசாco விcகலn சாியாக ெசe_மானாe 2015 e
¡_tேடாைவe ெசcறைடçn.

இவ_æ¿ சேராc எc_n நிலாçn உc_. இ]த நிலைவ ைவ__n, அதc ெவளிeச_ைத
ைவ__ேம சில ேநர+களிe இவாிc தcைமைய ஆராய ¿¡கிற_.
ேம_n 60 ம__n 200 கி.மீ. விtட¿dள இ_ சி_ நிலாæக_n கcடறியtபt_dளன.

ஒ_ கிரக_திc எைடைய அதc நிலாæகளிc _ரn, அதc விtடn, æ__n ேவகn
ஆகியவ_ைறæ ெகாc_ அறிய ¿¡çn. இவைரt ெபா__தவைர அதிக _ர_திe
இ_tபதாe இæகிரகn ம__n நிலா இைவ இரc¡c ெமா_த எைடையæ கணæகிட
¿¡கிற_. தனி_தனிேய காண அ_கிe ெசeல ேவc_மாn.

¡_tேடா ஒ_ கிரகமா?
எcனடா இ_ ¡_tேடா ஒ_ கிரகமா எc_ ேகdவி ேகtகிறாேய எcகிறீáகளா?
இைதæ ¿_+ேகாd வாிைசயிe தாc ைவæக இய_n எcகிறாáகd. இ_]_n
வரலா_றிe ஒ_ ெபயá ைவ__ விtடதாe கிரகn எc_ ஏ__æ ெகாdள_ தாc
ேவc¡யி_æகிற_. இைத ெநt¡g_æ¿ ெகா_சn தdளி æ_றிæ ெகாc¡_æ¿n
ægெபá ெபet¡c ஒ_ விcகe எc_ æடæ ெகாdளலாn எc_ சில வி_ஞானிகd
ெசாeகிறாáகd. அத_¿ ஆதாரமாக 2003UB313 எc_ இtேபா_ கc_பி¡_த விcகe
¡_tேடாைவ விட ெபாியதா¿n. இைத எcனெவc_ ெசாeவ_ எc_ இ_æ¿n
ெகா_சn ¿¡ையçn பிm__æ ெகாdகிறாáகd வி_ஞானிகd.

ஜனவாி 1979 ¿தe 11 பிtரவாி, 1999 வைர ¡_tேடா ெநt¡gனிc வtடtபாைதæ¿d
ஆæகிரமிt¡ ெசmத_. பிcனá ெவளிேயறி விtட_. இதc சிறtபnசn, இ]தæ கிரகn ம_ற
கிரக+கைளt ேபாலcறி எதிá_ திைசயிe _ாியைனe æ__கிற_. ேம_ேக உதயn,
கிழæேக அoதமனn.

¡_tேடாவிc ேவகn, ெநt¡gனிc ேவக_ைதæ காt¡_n சாியாக 1.5 மட+¿ அதிகn.
வtடtபாைதயிe _ைழ]தா_n இ_ கிரக+க_n ேமாதிæ ெகாdள சா_தியேம இeைல.

இவá 70 சதoதn பாைறகளா_n, 30 சதoதn ஐo கt¡யா_n ஆæகtபt¡_æகிறாá.

இவைரe æ_றிçdள வாçæகேள உலá]_ பனிæகt¡யாm மாறி வி_n அளçæ¿ ஐo
கிரகn இவá.

இ_æ¿n நிலாæகளிேலேய _மியிc நிலçn, ¡_tேடாவிc நிலçேம எtேபா_n ஒேர
¿க_ைதæ காt¡æ ெகாc_ இ_tப_n ஒ_ தனிe சிறt¡.
இேதா சில பட+கைளt பாátேபாமா?

இேதா இவá தாc ¡_tேடா ம__n நிலா சேராc. இ_வைரçn இைண]ேத தாc காண
¿¡çn. இc_n அdவளç அ_கிe நாn ெசeலாததாe.

இேதா _ாியæ கிரக+களிc æ__t பாைதைய விளæ¿n அ_¡தtபடn.
இ_ ெநt¡g_n ¡_tேடாçn ேபாt¡ ேபா_n படn.
இரc_n ேவ_ ேவ_ தள+களிe இ_tபதா_n ேமாதிæெகாdள சா_தியமிeைல.
இ_கா_n அcட_திc அ_¡த+கd எc_ நம_ _ாியæ ¿_nப_ைதt பாá__æ
ெகாc¡_æகிேறாn.
நம_ _ாியæ ¿_nபமான_ _ாியc எc_n நtச_திர_ைத ைமயமாகæ ெகாc_ இய+கி
வ_கிற_ எc_ பாá_ேதாn.

_ாியைனe æ_றி வ_n ெபாிய, தனæெகன ஈát¡ சæதி ெகாcட ெபா_tகd அைன__n
கிரக+கd எனtப_கிcறன.

அ_தைகய கிரக+கைளçn æ_றிæ ெகாc_ _ாியைனçn æ__பைவ நிலாæகd
எனtபtடன.
இைவ தவிர பல ¿_+ேகாdகd (பாைறகd) _ாியைனe æ_றி வ_கிcறன. அைவகைள
ஆo¡ராm_கd எc_ ெசாeகிcறனá.

அ_ ேபாcற ¿_+ேகாdகளிe பனிæகt¡çn இ_]_, அைவ நீd வtடt பாைதயிe
_ாியைனe æ_றி வ]தாe அைதæ காெமt எcகிறாáகd.

ஆனாe ஆeசாிய_ைதt பா_+கd!
– சில கிரக+கd நிலாæகைள விடçn சிறியதாக இ_æகிcறன (ஆனாe தனæெகன ஈát¡
சæதிேயா_).
– சில நிலாæகd ¿c¡ ஆo¡ராm_களாக இ_]_ பிcனá கிரக+களாe ஈáæகtபt_
நிலாæகd ஆகியி_æகிcறன.
– காெமt_கd சில சமய+களிe பனிæகt¡கd உ_கி ஆo¡ராm_கd ேபாe
காணtப_கிcறன.
கிரக+கைளæ கீqæகcடவா_ பிாிæகலாn:

எவ_றாe ஆனைவ எவ_றாe ஆனைவ எவ_றாe ஆனைவ எவ_றாe ஆனைவ?
1. பாைறகளாe ஆனைவ - ¡தc, ெவdளி, _மி ம__n ெசdவாm.
2. வாç கிரக+கd - வியாழc, சனி, çேரனo ம__n ெநt¡gc. இைவகd
ைஹtரஜc ம__n ஹூeயn வாç jலææ_களாe ஆனைவ. ¿ைற]த அ__த¿n,
அதிக ேவக__டc æ__த_n, அதிக பtச வாç மcடலn, வைளய+கd, நிைறய
நிலாæகd ஆகியன இைவகளிc ¿æகிய பc¡கd.

3. ¡_tேடா (எதி_n ேசராதவá)

அளç ப¡ பாá_தாe அளç ப¡ பாá_தாe அளç ப¡ பாá_தாe அளç ப¡ பாá_தாe:

1. சிcனைவ: ¡தc, ெவdளி, _மி, ெசdவாm பிcனá ¡_tேடா. இவ_றிc அதிகபtச
விtடேம 13000 கி.மீ. தாc.

2. மிகtெபாியைவ: வியாழc, சனி, çேரனo, ெநt¡gc இவ_றிc ¿ைற]த பtச
விtடேம 48000 கி.மீ.
¡தைனçn, ¡_tேடாைவçn கிரக+கd எc_ ெசாeவத_ேக
அ_கைதயிeலாதைவ ேபாe ேதாcறினா_n, அைவ அdவாேற அைழæகtப_கிcறன.

_ாியனிடமி_]_ இ_æ¿n _ர_ைத ைவ__ _ாியனிடமி_]_ இ_æ¿n _ர_ைத ைவ__ _ாியனிடமி_]_ இ_æ¿n _ர_ைத ைவ__ _ாியனிடமி_]_ இ_æ¿n _ர_ைத ைவ__:

உd கிரக+கd - ¡தc, ெவdளி, _மி, ெசdவாm
ெவளி கிரக+கd - வியாழc, சனி, çேரனo, ெநt¡gc, ¡_tேடா.

ெசdவாmæ¿n, வியாழ_æ¿n இைடேய உdள ஆo¡ராm_களிc வைளயேம (ெபet)
உd_ாியæ ¿_nப_ைதçn, ெவளிe _ாியæ ¿_nப_ைதçn பிாிæகிற_.

_மியிe_]_ பாáæ¿n ேபா_ _மியிe_]_ பாáæ¿n ேபா_ _மியிe_]_ பாáæ¿n ேபா_ _மியிe_]_ பாáæ¿n ேபா_:

உd கிரக+கd: (அதாவ_ _ாிய_æ¿n _மிæ¿n இைடtபtடைவ)

¡த_n, ெவdளிçn. இைவக_n _மியிe_]_ பாáæ¿n ேபா_ நிலைவt ேபாe வளá]_
ேதçn.
ெவளி கிரக+கd: (_மிæ¿n ெவளியிe உdளைவ)

வியாழc ¿தe ¡_tேடா வைர. இைவ _மியிe_]_ பாáæ¿n ேபா_ ¿_
உ_cைடயாகேவ எtேபா_n ெதாிçn.

வரலா_ைற ைவ__ பாá_தாe வரலா_ைற ைவ__ பாá_தாe வரலா_ைற ைவ__ பாá_தாe வரலா_ைற ைவ__ பாá_தாe:
¡தc, ெவdளி, ெசdவாm, வியாழc, சனி - ஆகியைவ வரலா__æ¿ ¿_பtட கிரக+கd.
¿cேனாáகd ெபயá ைவ__dளனá. ெவ_+கcக_æ¿_ ெதாிபைவ.

çேரனo, ெநt¡gc, ¡_tேடா ஆகியைவ பிcனாளிe கc_பி¡æகtபtடைவ. நoன
ெதாைலேநாæகி (ெடலoேகாt) jலn மt_ேம காண ¿¡çn.
ஆo¡ராm_கைளçn விட சி_ பாைறகைள ெமtடராm_கd (meteoroids) எcகிcறனá.
இைவ சமய+களிe _மியிc ஈát¡சæதிæ¿tபt_ _மியிc கா__ மcடல__æ¿d
வ_கிcறன. அtேபா_ ேவக_தா_n, கா_றிc உராmவா_n ெவtபn ஏ_பt_
ெவளிeச__டc உ_க ஆரnபிæகிcறன. இைவ பல சமய+களிe _மிைய_ ெதா_n
¿cனேர சாnபலாகிவி_கிcறன. சில சமய+களிe ெமா_த¿n உ_காமe பாைறயாகேவ
வி_வ_n உc_. அtப¡ வி_]தாe அைத ெமtேடாைரt_கd (meteoroites)
எcகிcறனá.
லtசæ கணæகான ெமtடராm_கd இtேபா_n _மியிc கா__ மcடல__æ¿d தின¿n
வ]_ ெகாc_ தாc உdளன. இவ_றிc சராசாி எைட 100 டcனா¿n. (!) இ]த
ெமtேடாைரt_கd இ_æகிcறனேவ அைவ வி_ஞானிகளிc அறிçtபசிæ¿
வி_]தளிæகிcறன. _ாியæ ¿_nப_திc ெபா_tகளிc தcைமையt ப_றி ஆராய இைவ
மிகçn உதவி ¡ாிகிcறன.

ேம_n, கிரக+க_æ¿n, _ாிய_æ¿n இைடtபtட ப¿தி ெவ_n ெவளியeல. அவ_றிe
பல _சிக_n, வாçæக_n விரவிæ கிடæகிcறன. கதிáoeைசçn, கா]த சæதிையçn
விt_ விtேடேன!?

காெமt_கd எcற_n ேவேறேதா எc_ எcணி விடாதீáகd. தமிழிe வாe நtச_திரn
எc_ ெசாeகிcேறாேம, அ_ தாc காெமt! அவ_றிe பனிæகt¡கd இ_tபதா_n,
நீ.....d வtடt பாைதயா_n (200 ஆc_கd வtடமிட!) _ாியனிc அ_கிe வ_nேபா_
மt_n வாe உcடாகிற_! எனேவ _ாியc அ_கிe வ_nேபா_ பாைறகd அeல_
உdப¿திைய நிgæளியo நிgæளியo நிgæளியo நிgæளியo எc_n, பனிt ப¿திைய ேகாமா ேகாமா ேகாமா ேகாமா (coma இதிe_]_ தாc
காெமt) எc_n, வாe ேபாcற நீcட ¡ைக அளேவ உdள _சி_ _கdகைள வாe_சி வாe_சி வாe_சி வாe_சி
எc_n _ாியæ கதிáகளா_n, ¡யeகளா_n உ_வா¿n பிளாoமா வாைல ஐயc வாe ஐயc வாe ஐயc வாe ஐயc வாe
(ion tail) எc_n அைழæகிறாáகd.

_சி வாec நீளn 10 மிeeயc கி.மீ. வைர இ_æ¿n. ஐயc வாec நீளn சில __
மிeeயc கி.மீ. வைர இ_æ¿n.

பல காெமt_æகd ¡_tேடாைவæ காt¡_n அதிகமான _ர_திe நீd வtடt
பாைதைய உைடயைவ. ஒ_ ¿ைற _ாியைனe æ_ற 1000 ஆc_கd æட ஆகலாn.
ேஹாe வாeநtச_திரn ¿_கிய வtடt பாைத உைடய_. இdவா_ 500 ¿ைற
_ாியைனe æ_றி விtடாe அைவ ஆo¡ராm_கd தாc. அதாவ_ பனிt ப¿தி உ_கி
அcட ெவளியிe ஈát¡ சæதியிcைம காரணமாக விலகி ஓ¡ வி_n. பிc ெவ_n
பாைறகளாகி வி_n. இtேபா_ _ாியைனe æ__n பல ஆo¡ராm_கd இdவா_ இற]_
ேபான வாeநtச_திர+களாm இ_æகலாn.

_ாிய உதய_திc ேபா_n, அoதமன_திc ேபா_n ெவ_+கcகளாேலேய இைவகைளæ
காண இய_n.

இ]தt படn காெமt ெவot (ேம_¿) இc படn. ¡ைகtபட எæoேபாசá ேநரn 5 நிமிடn!
_ாியைன விt_ ெவ¿ ெதாைலவிe இ_]_ ெகாc_ _ாியைனe æ_றி வ_வ_ எ_
எc_ அத_ெகா_ ெபய_n ைவ_தி_æகிறாáகd. அதc ெபயá ேசதனா (Sedna) 2003 VB12
இtப¡çn அைழtபாáகd.

இதc விtடn 1800 கி.மீ. ஆ¿n. ¡_tேடாைவ விட 3 மட+¿ (!) அதிக _ர_திe_]_
æ_றி வ_கிற_. _ாிய பகவானிc ஆæகிரமிt¡ எdவளç _ரn இ_æகிற_ பா_+கd!
இ_ கிtட_தtட _மிæ¿n _ாிய_æ¿n இைடயி_dள _ர_ைத விட 90 மட+¿
அதிகமா¿n. _மிæ¿n _ாிய_æ¿n இைடேய உdள _ர_ைத 1 விcெவளி அளç
எcபாáகd (AU-Astronomical Unit). இ_ எத_காக எcறாe, இ_ ேபாe 1 AU ெகாcட
கிரகn ஏேத_n ஏதாவ_ _ாியc ேபாcற நtச_திர_ைதe æ_றி வ]தாe இேதா ேபாe
உயிாினn ேதாc_n வாmt¡ இ_æ¿n அeலவா, அத_¿_ தாc! சாி இனி ேசதைனt
பாátேபாn.
இதc நீdவtடt பாைதயிe இ_ ஒ_ ¿ைற _ாியைனe æ_ற 10,500 ஆc_கd
ஆகிcற_. இdவளç _ர_திe இ_]_n இதிe பனிæகt¡கd இeைலெயcப_ ஒ_
ஆeசாியமாகேவ இ_æகிற_. ேம_n இ_ சிவt¡ நிற_திe ெஜாeæகிற_.

இேதா அதc படn.
இனி நn _ாியæ ¿_nப அ+க_தினைர எdவா_ நாn காண ¿¡çn எc_ பாátேபாn.
நிைறய ஆவ_n, ெகா_சn ெபா_ைமçn இ_]தாe ேபா_n நிைறய விஷய+கைள
நnமாe ஆகாய_திe காண ¿¡çn.

அத_¿ ¿c நமæ¿_ ேதைவ ெதளி]த ேமகமிeலா வானn.

இனி சாதாரண கcகளிe, அeல_ ஒ_ ைபனா¿லá இ_]தாe எcெனcன பாáæகலாn
எc_ பாátேபாn. வானn ஒdெவா_ இட__æ¿n மா_ப_n. எனேவ நீ+கd இ_æ¿n
ஊாிe வானn எdவா_ இ_æ¿n, எ]ெத]த இட_திe எ]த கிரக_ைதt பாáæகலாn எc_
ெதாி]_ ைவ_தி_æக ேவc_n.

அ_ ஒ_ கçடமான காாியn இeைல. எ___æகாtடாக http://skyandtelescope.com இ]த_
தள_திe உ+க_ாிe_]_ பாáæ¿n ேபா_ எ]த ேநர_திe வானn எdவா_ இ_æ¿n,
எ]த கிரகn எ]த இட_திe இ_æ¿n எc_ படn ேபாtேட ெகா_æகிறாáகd.
உதாரணமாக, இc_, சிவகாசியிe_]_ வான_ைதt பாá_தாe இரç 9 மணிæ¿ எtப¡
இ_æ¿n எc_ எ__த படn இ_.

நீ+கd எைத ேவc_மானா_n ைபனா¿லைர ைவ__t பா_+கd. _ாியைன_ தவிர.
_ாியைன மt_n எæகால_தி_n, எæகாரண_ைதæ ெகாc_n ைபனா¿லைரæ
ெகாcேடா ெதாைலேநாæகியிேலா பாáæகæ æடா_.
கீqæகா_n அைன__ேம நம_ ெவ_+கcணி_ேக ெதாிçn.
1) _ாியc (இெதeலாn ஓவá!) (-27)
2) நிலா (-13)
3) ெவdளி (-4.4)
4) வியாழc (-2.7)
5) ெசdவாm (-2.0)
6) ¡தc (-1.9)
7) சனி (+ 0.7)
சாியாக ஏ_n வ]_விtடதா! நn ¿cேனாáகd அைன_ைதçn ெவ_+கcணாe
பாá_தி_æகிறாáகd. அைடt¡æ¿றிæ¿d இ_æ¿n எcகd Vo எc_n அளைவயா¿n.
இ_ பிரகாச_ைத அளæ¿n அளைவ (Visual Magnitude). அளç அதிகமாக அதிகமாக
பிரகாசn ¿ைறç, கc_æ¿_ ெதாியா_ எc_ அá_தn. _ாியனிc Vo -27!
ஒ_ ைபனா¿லá இ_]தாe ேபா_n. சாதாரண கcக_æ¿ 10 நtச_திர+கd ெதாி]தாe,
ைபனா¿லá jலn பாáæ¿n ேபா_ 50 நtச_திர+கd வைர ெதாிçn! ைபனா¿லá jலn
பாá_தாe கீqæகcட _ாியæ ¿_nப உ_tபினáகைளæ காண இய_n.
● ேகனிமி¡ (Ganymede) - வியாழனிc ச]திரc
● ஐேயா (Io) - வியாழனிc ம_ெறா_ ச]திரc
● çேராtபா - வியாழனிc ம_ெறா_ ச]திரc
● çேரனo
● காeoேடா - வியாழனிc ம_ெறா_ ச]திரc
● ெநt¡gc
● ைடtடc - சனியிc ச]திரc
ெடலoேகாt இ_]தாe மt_ேம ¡_tேடாைவt பாáæக இய_n.
நாn தனி_தcைம வாm]தவáகளா அeல_ நnைமt ேபாe ஏேத_n _ாியæ ¿_nப+கd
இ_æக வாmtபி_æகிறதா?

நnைமt ெபா__தவைர ஒ_ உயிாினn வாழ ஐn_த+கd ேவc_n. _மி, கா__, நீá,
ெந_t¡, ஆகாயn. இ]த ஐ]_n நமæ¿ மிகe ெசௗகாியமான நிைலயிe இ_tபதாேலேய
நnமாe இ]த _மியிe வாழ ¿¡கிற_.

ம_ெறா_ _ாியæ ¿_nபn இேத ேபாe இ_æக ேவc_மானாe பல விஷய+கைளæ
க__திe ெகாdள ேவc_n.
1. ந_விe ஒ_ நtச_திரn தனæேகçdள ஈát¡ சæதிçடc இ_æக ேவc_n.
2. அைதe æ_றி கிரக¿n தனæேகçாிய ஈát¡ சæதிçடc அ]த நtச_திர_ைதçn வலn வர
ேவc_n.
3. கிரக_திe நீá இ_]தாக ேவc_n.
4, கா__ மcடல¿n, கா_ற__த¿n சீராக இ_æக ேவc_n.
5. பாைறகளிc/மணec jலææ_கd உயிá வாழ ஏ_றதாக இ_æக ேவc_n.
6. உயிáகளிc பாிணாம வளáeசி ேவc_n.
7. அ_ æ_றி வ_n நtச_திரn சாியான ெதாைலவிe இ_æக ேவc_n. அதிக ெதாைலவிe
இ_]தாe பனி அதிகமி_æ¿n. பæக_திe இ_]தாe ெவtப_திe உயிáகd ெபாæ+கி
வி_n.
இtப¡ அ_æகிæ ெகாcேட ேபாகலாn.

இதனாe இcெனா_ _மிçn, அதிe உயிாின+கd இ_tபத_¿n வாmtேப இeைல
எc_ அ¡__æ æ_பவáக_n இ_æகிறாáகd. இeைலயிeைல, நn எtப¡
இ_æகிேறாேமா அேத ேபாe இ_tபத_¿n வாmtபி_æகிற_ எcகிறாáகd.

இc_n சிலேரா, இ]த ஐn_த+கd இeலாமe வா_n உயிாின+கd இ_æ¿n வாmt¡n
இ_æ¿n அeலவா எcகிறாáகd.

எ_ எtப¡ இ_]தா_n, நம_ _ாியæ ¿_nபn ேபாலேவ இ_æ¿n பல ¿_nப+கைள
வி_ஞானிகd கc_பி¡__dளனá.

நமæ¿_ ேதாதாக, அ_கிேலேய இ_æ¿n இ_ ேபாcற ¿_nப+களிe 156 ஐ_
ேதá]ெத___ இ]தt பட_திe பt¡யe இt_dளனá. 1 AU எcப_ _ாிய_æ¿n
_மிæ¿n இைடேய உdள _ரn எcபைதe ெசாeல ேவc¡யதிeைல!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->